Tshooj 27

Yeej tsis muaj ib tug cwj pwm noob neej twg uas tshoov tau Kuv lub siab li, los sis nws yeej tsis tau ua kom Kuv xav tias nws muaj nuj nqis kiag li. Raws li qhov tib neeg pom mas, Kuv ib txwm coj nruj rau nws, thiab ib txwm siv hwj chim kav nws. Nyob rau hauv tib neeg cov dej num, yeej tsis tshua muaj tej yam uas tau ua tiav rau Kuv tus txiaj ntsim li, yeej tsis tshua muaj tej yam uas sawv khov kho rau Kuv pom li. Thaum kawg, txhua yam ntawm tib neeg vau los rau ntawm Kuv lub xub ntiag yam tsis muaj ib lo lus ntxhi li; tsuas yog tom qab uas Kuv tau nthuav tawm Kuv cov dej num kom pom tseeb tseeb lawm xwb, thiaj li ua rau txhua tus paub Kuv los ntawm lawv tus kheej txoj kev ua tsis tau. Noob neej tus yeeb yam tseem tsis tau hloov pauv li. Yam uas nyob hauv lawv lub siab tsis yog ua raws li Kuv lub siab nyiam—nws tsis yog yam Kuv xav tau. Yam uas Kuv ntxub tshaj plaws yog tib neeg txoj kev tawv ncauj thiab kev rov qab ua li qub, tiam sis yam dab tsi yog lub zog uas ua rau noob neej pheej los paub tsis tau Kuv, ua rau Kuv nyob deb, thiab yeej tsis ua raws li Kuv lub siab nyiam li rau ntawm Kuv lub xub ntiag tiam sis ho yog tawm tsam Kuv tom qab Kuv nraub qaum? Qhov no yog lawv lub siab ncaj ncees lov? Qhov no yog lawv txoj kev hlub Kuv lov? Yog vim li cas lawv tsis tuaj yeem lees txim hloov dua siab tshiab thiab yug dua tshiab li? Yog vim li cas tib neeg thiaj li kam nyob rau hauv lub pas hav iav mus ib txhis dua li ntawm ib thaj chaw ywj pheej tawm ntawm cov av nkos? Puas yog hais tias Kuv tau ua tsis zoo rau lawv lawm? Puas yog hais tias Kuv tau taw qhia rau lawv yuam kev lawm? Puas yog hais tias Kuv tab tom coj lawv mus rau hauv dab teb? Txhua leej txhua tus puav leej kam mus nyob rau hauv “dab teb.” Thaum txoj kev kaj los, lawv ob lub qhov muag cia li dig tam sim ntawd lawm, rau qhov txhua yam uas nyob hauv lawv yog los ntawm dab teb los. Txawm li ntawd los tib neeg yeej tsis quav ntsej txog qhov no li, thiab cia li zoo siab rau cov “koob hmoov hauv dab teb” no lawm. Lawv haj tseem tuav rawv cov koob hmoov ntawd rau hauv lawv lub hauv siab yam li tej muaj nuj nqis, ntshai heev tias tsam Kuv cia li txeeb tej muaj nuj nqis no mus lawm, ua rau lawv tsis muaj tus “cag ntawm lawv txoj kev muaj nyob.” Tib neeg ntshai Kuv, twb yog vim li no, thaum Kuv los rau hauv lub ntiaj teb, lawv txav deb deb ntawm Kuv, ntxub txav ze los rau ntawm Kuv, vim lawv tsis kam “coj teeb meem los rau lawv tus kheej,” tiam sis ho xav kom muaj kev sib haum xeeb hauv lawv tsev neeg kom lawv thiaj li yuav muaj kev zoo siab rau “txoj kev zoo siab hauv lub ntiaj teb.” Tiam sis Kuv tsis tuaj yeem tso cai rau noob neej ua raws li lawv xav tau, vim kev rhuav tshem tib neeg tsev neeg yog qhov tseeb uas Kuv los ntawm no los ua ntag. Txij thaum lub sij hawm uas Kuv los txog lawm, kev thaj yeeb nyab xeeb tau ploj ntawm lawv lub tsev mus lawm. Kuv txhob txwm los tsoo txhua haiv neeg kom tawg ua tej pawg me me, tsis hais dab tsi txog ntawm tib neeg tsev neeg kiag li. Leej twg thiaj li tuaj yeem khiav dim Kuv lub xib teg mas? Puas yog hais tias cov uas tau txais koob hmoov lawm thiaj yuav khiav dim los ntawm txoj kev zoo ntawm lawv txoj kev tsis kam? Puas txeev yog hais tias cov uas raug tsim txom los ntawm kev rau txim yuav tau txais Kuv txoj kev khuv leej los ntawm txoj kev zoo ntawm lawv txoj kev ntshai? Nyob hauv Kuv txhua lo lus, tib neeg tau pom Kuv lub siab nyiam thiab Kuv cov dej num lawm, tiam sis leej twg thiaj tuaj yeem tsoo dim tau ntawm txoj kev daig ntawm lawv tus kheej cov kev xav? Leej twg thiaj li tuaj yeem nrhiav tau ib txoj kev tawm los ntawm Kuv cov lus los sis tsis muaj Kuv cov lus?

Tib neeg tau ntsib Kuv txoj kev sov siab, tib neeg tau mob siab ua dej num rau Kuv, thiab tib neeg tau mob siab zwm rau ntawm Kuv lub xub ntiag, ua txhua yam rau Kuv nyob rau ntawm Kuv xub ntiag lawm. Txawm li ntawd los qhov no tsis tuaj yeem ua tiav los ntawm tib neeg hnub no; lawv tsis ua ib yam dab tsi li tiam sis tsuas yog quaj dhi hauv lawv lub siab zoo li lawv twb raug ib tug hma tshaib plab muab dua noj tag lawm, thiab lawv tsuas tuaj yeem ntsia rau ntawm Kuv yam tsis muaj kev cia siab li, quaj rau Kuv tsis ntsiag li xwb. Tiam sis thaum kawg, lawv tsis muaj peev xwm khiav dim lawv txoj kev nyuaj siab kiag li. Kuv xav rov qab txog qhov uas cov tib neeg yav dhau los tau cog lus rau ntawm Kuv lub xub ntiag li cas, cog lus twv ntuj thiab twv teb rau ntawm Kuv lub xub ntiag tias yuav them rov qab rau Kuv txoj kev siab zoo los ntawm lawv txoj kev hlub. Lawv tau quaj tu siab kawg rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab lawv lub suab quaj yog kev tu siab tshaj plaws, uas yeej ris tsis taus li. Vim yog lawv txoj kev txiav txim siab, Kuv thiaj li muab kev pab cuam feem ntau rau tib neeg. Ntau zaus uas suav tsis txheeb, cov tib neeg uas tau los rau ntawm Kuv lub xub ntiag los zwm rau Kuv, lawv tus xeeb ceem uas ntxim hlub mas yuav hnov qab nyuaj heev. Ntau zaus uas suav tsis txheeb, lawv tau hlub Kuv, tsis ywj fab ywj fwj rau hauv lawv lub siab ncaj ncees, lawv txoj kev kub siab lug tsim nyog qhuas heev. Ntau zaus uas suav tsis txheeb, lawv tau hlub Kuv mus txog theem uas muab lawv lub neej fij rau Kuv, lawv tau hlub Kuv tshaj lawv tus kheej lawm—thiab raws li pom lawv txoj kev dawb huv, Kuv tau txais lawv txoj kev hlub lawm. Ntau zaus uas suav tsis txheeb, lawv tau muab lawv tus kheej fij rau ntawm Kuv lub xub ntiag, vim yog txhawm rau kom Kuv thiaj tsis mob siab rau txoj kev tuag, thiab Kuv tau cia txoj kev txhawj xeeb los ntawm lawv cov plaub muag thiab tau ua tib zoo coj tej khoom ntawm lawv lub ntsej muag mus lawm. Yeej suav tsis txheeb ntawm tej chaw uas Kuv tau hlub lawv yam li tej uas muaj nuj nqis, thiab yeej suav tsis txheeb ntawm tej chaw uas Kuv tau ntxub lawv yam li Kuv tus yeeb ncuab. Txawm li cas los xij, yam uas nyob hauv Kuv lub siab tseem dhau tib neeg txoj kev nkag siab lawm thiab. Thaum tib neeg tu siab, Kuv los nplig lawv siab, thiab thaum lawv qaug zog, Kuv los pab txhawb lawv lub zog. Thaum lawv yuam kev, Kuv qhia kev rau lawv. Thaum lawv quaj, Kuv so lawv cov kua muag. Tiam sis thaum Kuv tu siab, leej twg thiaj li yuav nplig Kuv siab los ntawm lawv lub siab? Thaum Kuv txhawj xeeb heev lawm, leej twg thiaj li yuav txhawj xeeb txog Kuv tej kev xav? Thaum Kuv tu siab heev lawm, leej twg thiaj li yuav kho cov qhov txhab hauv Kuv lub siab? Thaum Kuv xav tau qee tus neeg, leej twg thiaj li yuav txaus siab hlo los koom tes nrog Kuv? Puas yog hais tias cov tib neeg tus cwj pwm qub uas tau muaj rau Kuv tam sim no tau ploj mus lawm, tsis rov qab los li lawm? Yog vim li cas tsis tshuav ib yam dab tsi tseem nyob rau hauv lawv cov cim xeeb li lawm? Yog ua cas tib neeg thiaj li tau hnov qab tag nrho txhua yam no lawm? Tsis yog txhua yam no vim noob neej txoj kev coj tsis ncaj los ntawm nws tus yeeb ncuab lov?

Thaum cov tim tswv ntaus suab nkauj qhuas Kuv, qhov no tsis tuaj yeem pab tau tiam sis do Kuv txoj kev khuv leej rau tib neeg xwb. Kuv lub siab tam sim no puv npo kev tu siab, thiab nws yeej tshem tsis tau Kuv Tus Kheej tawm ntawm txoj kev mob no mus li. Nyob hauv kev zoo siab thiab kev tu siab ntawm kev raug sib cais tawm thiab tom qab ntawd rov qab los sib koom ua ke nrog rau tib neeg, peb tsis muaj peev xwm los hloov pauv tej kev xav tau. Tau sib cais saum lub ntuj sab saud thiab hauv lub ntiaj teb hauv qab, sij hawm los sib ntsib ntawm tib neeg thiab Kuv mas tsawg kawg nkaus. Leej twg tuaj yeem tsoo dim tau tawm ntawm txoj kev nco txog cov kev xav yav dhau los? Leej twg tuaj yeem cheem tau txoj kev nco txog yav dhau los? Leej twg uas tsis muaj kev cia siab rau tej kev xav tau yav dhau los uas tseem muaj txuas ntxiv? Leej twg uas tsis xav kom Kuv rov qab los? Leej twg uas tsis ntshaw Kuv txoj kev rov sib sau ua ke nrog rau tib neeg? Kuv lub siab muaj teeb meem loj heev, thiab tib neeg tus ntsujplig txhawj xeeb loj heev. Txawm hais tias zoo li hauv tus ntsujplig los, peb tsis tuaj yeem ua ke tau tas li, thiab peb tsis tuaj yeem sib pom tau tas li. Yog li lub neej ntawm txhua tus noob neej thiaj li puv npo kev tu siab thiab tu ncua kev loj hlob, vim tib neeg yeej ib txwm xav tau Kuv. Nws yog zoo li noob neej yog tej khoom uas tau raug pov poob saum ntuj los lawm; lawv quaj hu Kuv lub npe hauv lub ntiaj teb, tsa lawv ob lub qhov muag ntsia ntsoov tuaj hauv daim av tuaj rau Kuv—tiam sis lawv yuav ua li cas khiav dim lub puab tsaig ntawm tus hma tshaib plab? Lawv yuav ua li cas tso lawv tus kheej dim ntawm nws cov kev tso kav thawj thiab nws tej kev sim siab? Yog ua li cas tib neeg tsis tuaj yeem fij lawv tus kheej vim yog kev tsis mloog lus rau txoj kev npaj tseg ntawm Kuv txoj kev npaj? Thaum lawv thov nrov nrov, Kuv tig Kuv lub ntsej muag txav deb ntawm lawv mus lawm, Kuv thev tsis taus mus ntsia lawv ntxiv lawm; tiam sis yog ua cas Kuv thiaj tsis hnov lawv cov kua muag quaj? Kuv yuav kho tej kev tsis ncaj ncees hauv noob neej lub ntiaj teb. Kuv yuav ua Kuv txoj hauj lwm los ntawm Kuv tus kheej txhais tes kom thoob plaws lub ntiaj teb, txwv Ntxwgnyoog ntawm qhov ua rau Kuv cov tib neeg raug mob, txwv cov yeeb ncuab ntawm qhov ua raws li lawv nyiam. Kuv yuav ua Vajntxwv nyob hauv lub ntiaj teb thiab tshais Kuv lub zwm txwv mus rau qhov ntawd, ua kom Kuv cov yeeb ncuab txhua tus poob mus rau hauv av thiab lees lawv tej kev txhaum rau ntawm Kuv lub xub ntiag. Hauv Kuv txoj kev tu siab, kev npau taws tau sawv los, Kuv yuav tsuj thoob plaws lub qab ntuj khwb kom tiaj tiaj, tsis tseg ib tug cia kiag li, thiab tawm tsam kev ntshai mus rau hauv Kuv cov yeeb ncuab lub siab. Kuv yuav txo tag nrho lub ntiaj teb mus rau cov kev puas tsuaj, thiab ua kom Kuv cov yeeb ncuab poob mus rau hauv cov kev puas tsuaj, kom txij no mus lawv yuav tsis haub ntxias noob neej ntxiv lawm. Kuv txoj kev npaj twb raug kho lawm, thiab tsis muaj leej twg, txawm lawv yuav yog leej twg los xij, yuav tsum tau hloov. Raws li Kuv ncig nyob saum qhov chaw uas muaj meej mom thoob plaws lub qab ntuj khwb, txhua tus noob neej yuav raug tsim dua tshiab, thiab txhua yam yuav rov qab ciaj sia tuaj. Tib neeg yuav tsis quaj ntxiv lawm, yuav tsis quaj thov kev pab los ntawm Kuv ntxiv lawm. Ces Kuv lub siab thiaj li yuav xyiv fab, thiab tej tib neeg thiaj li yuav rov qab los ua kev zoo siab rau Kuv. Thoob plaws lub qab ntuj khwb, txij saum ncov mus txog ntua hauv qab, yuav muaj kev zoo siab heev …

Hnub no, ntawm txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb, Kuv tab tom ua txoj hauj lwm uas Kuv tau teeb tseg lawm kom tiav. Kuv ua nyob rau hauv noob neej, ua txhua yam hauj lwm uas nyob rau hauv Kuv txoj kev npaj, thiab noob neej txhua tus tab tom tsoo ntau haiv neeg kom tawg raws li Kuv lub siab nyiam. Cov tib neeg hauv lub ntiaj teb lawv muaj lawv txoj kev mob siab kho lawv tus kheej lub hom phiaj, rau qhov hnub ntawd tseeb tiag twb los ze zuj zus lawm thiab cov tim tswv tab tom tshuab lawv cov suab raj. Yuav tsis muaj kev ncua ntxiv lawm, thiab txhua yam ua tau tsim tseg yuav pib seev cev muaj kev zoo siab heev. Leej twg tuaj yeem txuas Kuv hnub raws li lawv lub siab nyiam? Ib tug neeg ntiaj teb lov? Los sis cov hnub qub saum nruab ntug? Los sis cov tim tswv? Thaum Kuv tsim ib lo lus hais tawm los pib txoj kev cawm dim ntawm cov neeg Yixayee, Kuv hnub nias qees los rau ntawm noob neej txhua tus. Txhua tus tib neeg ntshai txoj kev tig rov qab los ntawm lub Teb Chaws Yixayee. Thaum lub Teb Chaws Yixayee rov qab los, hnub ntawd yuav yog hnub uas Kuv tau txais koob meej, thiab yog li, ib yam nkaus li ntawd, nws kuj yuav yog hnub uas txhua tsav txhua yam hloov pauv thiab hloov dua tshiab tag nrho. Raws li txoj kev txiav txim ncaj ncees uas yuav tshwm sim thoob plaws lub qab ntuj khwb, txhua tus tib neeg txawm muaj siab me thiab ntshai heev, vim tias nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb, yeej tsis hnov txog kev ncaj ncees kiag li. Thaum Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees tshwm tuaj, Sab Hnub Tuaj yuav ci ntsa iab, thiab tom qab ntawd nws yuav ci ntsa iab thoob plaws lub qab ntuj khwb, txog ntua rau txhua tus. Yog tias tib neeg yeej tuaj yeem ua raws li Kuv txoj kev ncaj ncees tiag tiag, ces yuav ntshai ua tus dab tsi? Kuv cov neeg txhua tus tos ntsoov hnub uas Kuv los txog, lawv txhua tus tos ntsoov Kuv hnub uas yuav los no. Lawv tos kom Kuv coj kev ua pauj los rau noob neej txhua tus thiab los kho noob neej lub hom phiaj hauv Kuv tes hauj lwm li Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Kuv lub teb chaws tab tom los txoos ua ke nyob rau sab saum lub qab ntuj khwb tag nrho, thiab Kuv lub zwm txwv tuav rawv maj mam yoj pua pua vam vam tus tib neeg lub siab. Los ntawm cov tim tswv txoj kev pab cuam, Kuv txoj kev ua tiav uas loj yuav raug coj los tawg paj txi txiv sai sai no. Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg txhua tus puav leej kub siab lug tos ntsoov Kuv txoj kev rov qab los, xav kom Kuv rov los nrog lawv nyob, tsis sib ncaim ntxiv li lawm. Yog vim li cas cov tib neeg coob coob ntawm Kuv lub teb chaws thiaj li yuav tsis sib tw muaj kev zoo siab ua kev zoo siab vim yog Kuv txoj kev nrog lawv nyob ua ke? Qhov no puas tuaj yeem yog ib txoj kev rov sib sau ua ke uas tsis muaj tus nqi them? Txhua tus tib neeg pom tias Kuv muaj meej mom, Kuv tau tshaj tawm hauv txhua lo lus. Thaum Kuv rov qab los, tshaj ntawd ntxiv, Kuv yuav tsum kov yeej txhua tus yeeb ncuab lub zog huv tib si. Lub sij hawm los txog lawm! Kuv yuav muab Kuv txoj hauj lwm nthuav tawm, Kuv yuav kav yam li Vajntxwv kav tib neeg! Kuv nyob rau theem rov qab los lawm! Thiab Kuv tab tom yuav tawm mus! Qhov no yog yam uas txhua tus muaj kev cia siab rau, nws yog qhov lawv xav tau. Kuv yuav cia tag nrho noob neej pom hnub uas Kuv los txog, thiab lawv txhua tus yuav txais tos hnub uas Kuv los txog yam xyiv fab hlo!

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 2, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 26

Ntxiv Mus: Tshooj 28

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No