Tshooj 28

Thaum Kuv nqis saum Xi-oo los, Kuv tau raug nyob tos los ntawm txhua yam, thiab thaum Kuv tau rov qab mus rau saum Xi-oo lawm, txhua tus tib neeg puav leej tau txais tos Kuv. Raws li Kuv tau los thiab tau mus, yeej tsis muaj tej yam cuam tshuam Kuv txhua kauj ruam uas ua yeeb ncuab rau Kuv, thiab yog li ntawd Kuv txoj hauj lwm thiaj li mus tau zoo. Hnub no, thaum Kuv los rau ntawm txhua yam uas tsim tawm los, txhua yam puav leej txais tos Kuv yam ntsiag to, ntshai heev tias tsam Kuv yuav ncaim mus ib zaug ntxiv thiab tias lawv yuav plam qhov uas lawv vam khom rau kev txhawb nqa. Txhua yam ua raws li Kuv txoj kev coj, thiab txhua tus saib txoj kev taw qhia los ntawm Kuv txhais tes. Cov lus los ntawm Kuv lub qhov ncauj tau ua rau ntau tus uas tsim tawm los zoo tshaj plaws thiab tau rau txim rau ntau cov tub uas tsis mloog lus. Yog li, txhua tus tib neeg mob siab ntsia ntsoov rau Kuv cov lus, thiab ua tib zoo mloog cov lus hais tawm los ntawm Kuv lub qhov ncauj, thiab tau ntshai heev tias tsam plam lub sij hawm zoo no. Nws yog vim qhov laj thawj no uas Kuv tau hais lus txuas ntxiv mus, kom Kuv txoj hauj lwm thiaj li yuav raug ua mus sai me ntsis, thiab kom thiaj li muaj cov kev zoo siab tshwm sim sai zog rau hauv ntiaj teb thiab kho cov xwm txheej ntawm kev puas tsuaj hauv ntiaj teb. Thaum Kuv ntsia mus rau saum ntuj, thaum ntawd yog lub sij hawm uas Kuv tig los saib noob neej ib zaug ntxiv; txhua daim av yuav muaj txoj sia tam sim ntawd, tej hmoov av yuav tsis ya rau saum tej huab cua lawm, thiab tej av xuab zeb yuav tsis vov av lawm. Thaum twg Kuv ob lub qhov muag ci tuaj, ces ua rau tib neeg hauv txhua daim av ntsia tuaj rau Kuv thiab cawm siav rau hauv Kuv. Nyob hauv cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb niaj hnub no—suav tag nrho nrog cov uas tab tom nyob rau hauv Kuv tsev neeg—leej twg thiaj li cawm siav rau hauv Kuv tiag tiag? Leej twg muab lawv lub siab los pauv tus nqi uas Kuv tau them? Leej twg uas tsis tau txeev nyob rau hauv kev thaj yeeb hauv Kuv tsev neeg? Leej twg uas tsis tau txeev fij lawv tus kheej rau ntawm Kuv xub ntiag tiag tiag? Thaum Kuv tsim cov kev cheem tsum ntawm tib neeg, tam sim ntawd nws cia li kaw nws lub “txhab me me” lawm. Thaum Kuv muab rau tib neeg, nws rua nws lub qhov ncauj ceev nrooj los txais Kuv txoj kev nplua nuj yam ntsiag to, thiab hauv nws lub siab feem ntau nws tshee hnyo, ntshai heev tias tsam Kuv cia li tawm tsam rov qab rau nws. Yog li lub qhov ncauj ntawm tib neeg thiaj li rua ib nrab thiab qhaws ib nrab, thiab nws tsis muaj peev xwm muaj kev zoo siab rau txoj kev nplua nuj uas Kuv tau muab rau tiag tiag. Kuv tsis rau txim rau tib neeg yooj yooj yim, txawm li ntawd los nws tas zog rub Kuv txhais tes thiab thov Kuv kom muab kev hlub tshua txog nws; tsuas yog thaum tib neeg thov Kuv xwb Kuv thiaj li yuav muab “txoj kev hlub tshua” rau nws ib zaug ntxiv, thiab Kuv muab cov lus uas hnyav tshaj plaws ntawm Kuv lub qhov ncauj rau nws, kom nws thiaj li paub txaj muag tam sim ntawd, thiab, kom tsis txhob muaj peev xwm txais Kuv “txoj kev hlub tshua” ncaj qha lawm, tiam sis yog ua rau lwm tus muab rau nws. Thaum nws tau nkag siab txog txhua yam ntawm Kuv cov lus lawm, tib neeg lub siab loj ib yam nkaus li Kuv cov kev xav lawm thiab, thiab nws cov lus thov yuav tawg paj txi txiv, thiab tsis yog qhov tsis muaj nuj nqis los sis tsis muaj qab hau; Kuv foom koob hmoov rau cov lus thov ntawm noob neej uas muaj lub siab dawb paug, cov uas tsis yog ib txoj kev ua txuj.

Kuv twb tau ua dej num thiab hais lus los tau txhua tiam lawm, txawm li ntawd los yeej tsis muaj tib neeg hnov tej lus hais tawm uas Kuv hais hnub no li, thiab nws yeej tsis tau saj Kuv txoj kev muaj hwj chim tshaj thiab kev txiav txim kiag li. Txawm hais tias qee tus tib neeg hauv lub ntiaj teb yav dhau los tau hnov txog Kuv lub moo lawm los, yeej tsis muaj leej twg txeev tshawb tau thaj tsam ntawm Kuv txoj kev nplua nuj tiag tiag li. Txawm hais tias cov tib neeg niaj hnub no hnov cov lus los ntawm Kuv lub qhov ncauj los, lawv tseem tsis paub txog tias muaj pes tsawg txoj kev zais nyob rau hauv Kuv lub qhov ncauj, thiab yog li thiaj saib Kuv lub qhov ncauj tam li ib lub tawb puv npo txiv mab txiv ntoo xwb. Txhua tus tib neeg xav tau qee yam los ntawm Kuv lub qhov ncauj. Tsis hais nws yog tej nraim nkoos ntawm tus yam ntxwv, los sis tej kev zais ntawm ntuj ceeb tsheej, los sis cov kev hloov pauv ntawm sab yeeb ceeb, los sis lub hom phiaj ntawm noob neej, txhua tus tib neeg xav kom tau txais tej yam zoo li no. Yog li, yog tias Kuv sau tib neeg tuaj ua ke thiab qhia “ntau zaj dab neeg” rau lawv, lawv yuav sawv los ntawm lawv “lub txaj mob” los mloog Kuv txoj kev tam sim ntawd. Muaj ntau yam uas tab tom tu ncua nyob rau hauv tib neeg: Nws tsis yog tias cheem tsum “tej khoom noj khoom haus” xwb, tiam sis ntau tshaj ntawd, nws xav tau “kev txhawb nqa ntawm sab siab ntsws” thiab ib “txoj kev pab cuam ntawm sab ntsujplig.” Qhov no yog yam uas tab tom tu ncua rau hauv txhua tus tib neeg; qhov no yog “tus mob” ntawm txhua tus tib neeg. Kuv muab ib txoj kev kho mob rau tib neeg tus mob txhawm rau kom tias cov txiaj ntsig yuav tsum raug ua tiav, kom txhua tus yuav tsum raug txhim kho rov qab los rau kev noj qab nyob zoo, thiab yog li ntawd, cia li ua Kuv txoj kev kho mob tsaug, lawv yuav rov qab los nyob raws li lawv ib txwm nyob. Puas yog nej yeej ntxub tus zaj loj liab ploog tiag tiag li? Puas yog nej, yeej ntxub nws tiag tiag li? Vim li cas Kuv thiaj li tau nug nej ntau zaus heev? Vim li cas Kuv thiaj pheej nug nej lo lus nug no, ib zaug tas los ib zaug thiab? Nyob rau hauv nej lub siab tus yam ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog yog dab tsi? Puas tau tshem nws tawm lawm tiag tiag? Puas yog nej yeej tsis suav hais tias nws yog nej txiv tiag tiag li? Txhua tus tib neeg yuav tsum lees paub Kuv lub hom phiaj hauv Kuv cov lus nug. Nws tsis yog ua kom neeg npau taws, los sis ua kom muaj kev ntxeev siab nyob rau hauv tib neeg, los sis kom tib neeg thiaj yuav nrhiav tau nws tus kheej txoj kev tawm, tiam sis yog los tso cai rau txhua tus tib neeg tso lawv tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev ntawm tus zaj loj liab ploog mus. Txawm li ntawd los txhua tus yuav tsum tsis txhob ntxhov siab. Txhua yam yuav raug ua tiav los ntawm Kuv cov lus; tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav koom tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm uas Kuv yuav ua. Kuv yuav so tej huab cua ntawm txhua daim av kom huv thiab rhuav tshem txhua txoj kev ntawm cov dab phem hauv ntiaj teb no mus. Kuv twb tau pib lawm, thiab Kuv yuav pib ua thawj kauj ruam ntawm Kuv txoj hauj lwm ntawm kev rau txim uas nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog. Yog li nws tuaj yeem pom tau tias Kuv txoj kev rau txim twb tau poob rau lub qab ntuj khwb tag nrho lawm, thiab tias tus zaj loj liab ploog thiab tag nrho txhua hom ntsujplig uas tsis dawb huv yuav tsis muaj hwj chim khiav dim Kuv txoj kev rau txim kiag li, vim tias Kuv ntsia ntsoov mus rau txhua daim av. Thaum Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb tiav lawm, thaum ntawd yog, thaum lub sij hawm kev txiav txim los txog qhov kawg, Kuv yuav tab meeg rau txim rau tus zaj loj liab ploog ntag. Kuv cov tib neeg yeej yuav pom Kuv txoj kev rau txim ncaj ncees rau tus zaj loj liab ploog tiag tiag li, yeej yuav muaj kev qhuas vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab yeej yuav qhuas Kuv lub npe dawb huv mus ib txhis vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Yog li ntawd nej yuav tab meeg ua nej lub luag hauj lwm thiab yuav tab meeg qhuas Kuv mus thoob plaws txhua daim av, mus ib txhiab thiab ib txhis li!

Thaum lub sij hawm kev txiav txim nce mus txog nws lub ncov lawm, Kuv yuav tsis maj rawm los xaus Kuv txoj hauj lwm, tiam sis yuav muab tso rau hauv nws qhov pov thawj ntawm lub sij hawm kev rau txim thiab tso cai rau Kuv cov tib neeg txhua tus kom tau pom qhov pov thawj no; nyob hauv qhov no yuav txi tau txiv zoo dua. Qhov pov thawj no yog lub ntsiab los ntawm qhov uas Kuv rau txim rau tus zaj loj liab ploog, thiab Kuv yuav ua rau Kuv cov tib neeg pom nws nrog lawv ob lub qhov muag kiag kom lawv thiaj li yuav paub ntxiv txog Kuv tus yam ntxwv. Thaum lub sij hawm uas Kuv cov tib neeg zoo siab xyiv fab rau Kuv yog thaum uas tus zaj loj liab ploog tau raug rau txim lawm xwb. Kev ua rau cov tib neeg ntawm tus zaj loj liab ploog sawv los thiab tawm tsam nws yog Kuv txoj kev npaj tseg lawm, thiab qhov no yog txoj hau kev uas Kuv ua kom Kuv cov tib neeg zoo tshaj plaws, thiab nws yog ib lub sij hawm zoo heev rau Kuv cov tib neeg txhua tus tau loj hlob rau hauv lub neej. Thaum lub hli ci ntsa iab tawm tuaj, hmo uas nyob ntsiag to tawg tag tam sim ntawd. Txawm hais tias lub hli nyob rau hauv cov ntaub so ko taw xwb los, tib neeg nyob rau hauv cov ntsujplig zoo, thiab zaum kaj siab lug nyob rau hauv qab tus duab qaim hli, qhuas txog qhov zoo nkauj ntawm tus duab qaim hli. Tib neeg tsis tuaj yeem piav tau nws cov kev kho siab; nws yog zoo li nws xav muab nws txoj kev xav pov rov qab mus rau yav dhau los, zoo li nws xav saib mus rau lub neej yav tom ntej ua ntej, zoo li nws tab tom muaj kev zoo siab rau tam sim no. Nws lub ntsej muag luag ntxhi, thiab nyob rau hauv tej huab cua zoo uas tso tawm ib tug ntxhiab tsw qab; yam li ib nthwv cua maj mam pib tshuab, tib neeg hnov tus ntxhiab nplua nuj tsw qab, thiab nws zoo li qaug tus ntxhiab no lawm, tsis muaj peev xwm tsa tau nws tus kheej sawv. Qhov no yog lub sij hawm uas Kuv tus kheej tau los rau ntawm tib neeg, thiab tib neeg muaj ib txoj kev paub txog ntawm tus ntxhiab nplua nuj tsw qab, thiab yog li txhua tus tib neeg ua neej nyob nrog tus ntxhiab tsw qab no. Kuv muaj kev thaj yeeb nrog rau tib neeg, tib neeg ua neej nyob muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, nws yuav tsis yog ib tug neeg txawv hauv nws txoj kev ntseeg txog Kuv lawm, Kuv yuav tsis qhuab qhia tib neeg cov kev tu ncua lawm, yuav tsis muaj ib txoj kev ntxhov siab ntsia mus rau tib neeg lub ntsej muag lawm, thiab yuav tsis muaj kev tuag tso kav thawj rau noob neej txhua tus lawm. Hnub no, Kuv nce ua ke nrog tib neeg mus rau hauv lub sij hawm kev rau txim, nrog nws tawm mus ua ke. Kuv tab tom ua Kuv txoj hauj lwm, uas hais tau tias, Kuv ntaus Kuv tus pas nrig rau hauv tib neeg thiab nws poob los rau cov tib neeg ntxeev siab. Hauv tib neeg ob lub qhov muag, Kuv tus pas nrig zoo li muaj tej hwj chim tshwj xeeb: Nws los rau txhua tus uas yog Kuv cov yeeb ncuab thiab yeej tsis tseg lawv kiag li; nyob rau hauv txhua tus uas tawm tsam Kuv, tus pas nrig ua nws txoj hauj lwm uas ib txwm muaj nyob; txhua tus uas nyob rau hauv Kuv ob txhais tes ua lawv lub luag hauj lwm raws li Kuv lub hom phiaj, thiab lawv yeej tsis tau tawm tsam Kuv txoj kev xav los sis tau hloov pauv lawv lub siab kiag li. Raws li qhov tshwm sim, tej dej yuav nqov, tej roob yuav vau, tej dej loj yuav tawg los ua dej me, tib neeg yuav tau hloov pauv dua tshiab, lub hnub yuav tsaus zuj zus, lub hli yuav tsaus, tib neeg yuav tsis muaj hnub ua neej nyob thaj yeeb ntxiv lawm, yuav tsis muaj sij hawm muaj kev ywj pheej nyob rau hauv daim av ntxiv lawm, lub ntuj yuav tsis nyob tiaj tus yees thiab nyob ntsiag to li qub ntxiv lawm, thiab yuav nyiaj tiv tsis taus li lawm. Txhua yam yuav raug hloov dua tshiab thiab yuav rov kho lawv lub hauv paus qhov kev tshwm sim. Txhua tsev neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug muab sib cais kom tag, thiab txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug cais nyias mus nyias; hnub uas yuav rov los sib koom ntawm tus txiv thiab tus poj niam yuav raug ploj mus, leej niam thiab leej tub yuav tsis sib ntsib ib zaug ntxiv li lawm, leej txiv thiab leej ntxhais yeej yuav tsis los ua ke ib zaug ntxiv li lawm. Txhua yam uas txeev muaj nyob hauv ntiaj teb yuav raug Kuv muab rhuav tshem mus. Kuv tsis muab lub sij hawm rau tib neeg los nthuav tawm lawv cov kev kho siab, vim Kuv tsis muaj cov kev kho siab, thiab tau loj hlob los ntxub cov kev kho siab ntawm tib neeg kom mus txog ntua theem siab tshaj plaws. Nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag Kuv thiaj li tau raug muab tso rau ib sab, thiab yog li Kuv thiaj tau dhau los ua “lwm tus” hauv lawv ob lub qhov muag; nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag Kuv thiaj li raug hnov qab lawm; nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag nws thiaj li txeeb lub sij hawm los khaws nws “lub siab”; nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag nws thiaj li ib txwm nkees txog Kuv txoj kev rau txim; nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag nws thiaj li hu Kuv tias coj tsis ncaj thiaj tsis ncaj ncees, thiab hais tias Kuv tsis quav ntsej txog tib neeg cov kev xav hauv Kuv txoj kev saib xyuas txhua yam. Puas yog Kuv kuj tseem muaj caj ceg nyob rau hauv ntiaj teb thiab? Leej twg puas tau, zoo li Kuv, tau ua hauj lwm nruab hnub thiab hmo ntuj, yam tsis muaj kev xav txog zaub mov los sis pw tsaug zog, rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tag nrho? Tib neeg yuav tuaj yeem piv rau Vajtswv tau li cas? Tib neeg yuav tuaj yeem haum nrog Vajtswv tau li cas? Vajtswv, tus uas tsim, yuav tuaj yeem zoo ib yam li tib neeg, tus uas raug tsim, tau li cas? Kuv yuav tuaj yeem ua neej nyob thiab ua dej num ua ke nrog rau tib neeg hauv ntiaj teb li ib txwm tau li cas? Leej twg thiaj li yuav muaj peev xwm txhawj xeeb txog Kuv lub siab? Nws puas yog cov lus thov ntawm tib neeg? Muaj ib zaug Kuv tau pom zoo koom nrog tib neeg thiab nrog nws taug kev ua ke—thiab yog lawm, los txog hnub no tib neeg tau ua neej nyob rau hauv qab Kuv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, tiam sis puas yuav muaj ib hnub twg uas tib neeg tuaj yeem cais nws tus kheej tawm ntawm Kuv txoj kev saib xyuas mus? Txawm hais tias tib neeg yeej tsis tuaj yeem siv nws tus kheej los txhawj txog Kuv lub siab li los, leej twg thiaj li yuav tuaj yeem ua neej txuas ntxiv mus nyob rau hauv ib daim av uas tsis muaj kev kaj? Nws tsuas yog vim ntawm Kuv cov koob hmoov nkaus xwb tib neeg thiaj li tau ua neej nyob los txog hnub no.

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 4, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 27

Ntxiv Mus: Tshooj 29

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No