Tshooj 30

Nyob rau ntawm tib neeg, Kuv twb tau muab tib neeg tej kev tsis mloog lus thiab txoj kev qaug zog sau zog coj los hais ua ntsiab lus lawm, thiab yog li ntawd Kuv thiaj li to taub tib neeg txoj kev qaug zog thiab paub lawv txoj kev tsis mloog lus. Ua ntej los txog rau ntawm tib neeg, Kuv twb yeej to taub los ntev lawm txog tej kev zoo siab thiab kev tu siab ntawm tib neeg lawm—thiab vim li no, Kuv thiaj li muaj peev xwm ua tau tej yam uas tib neeg ua tsis tau, thiab hais tej uas tib neeg hais tsis tau, thiab ua tau tej ntawd yam yooj yim kawg nkaus li. Qhov no tseem tsis yog qhov sib txawv ntawm Kuv thiab tib neeg thiab lod? Thiab qhov no tseem tsis yog ib qho sib txawv uas pom tau meej meej thiab lod? Puas yog hais tias Kuv tes hauj lwm yeej ua tau tiav hlo los ntawm cov neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha? Puas tuaj yeem hais tau hais tias Kuv yog tib hom li cov uas raug tsim tawm los thiab? Tib neeg muab Kuv tso zoo li ib “yam khoom uas zoo sib xws”—thiab qhov no tseem tsis yog vim hais tias lawv tsis paub Kuv thiab lod? Vim li cas, tsis yog hais tias yuav sawv siab rau ntawm tib neeg hos, Kuv Tus Kheej tseem yuav tau txo hwj chim thiab lod? Vim li cas noob neej pheej tsis lees Kuv li, vim li cas noob neej pheej tsis muaj cuab kav tshaj tawm Kuv lub npe li? Muaj kev tu siab loj kawg nyob hauv Kuv lub siab, tab sis yuav ua li cas tib neeg thiaj li paub? Yuav ua li cas lawv thiaj li pom? Yeej ib txwm tsis saib yam uas cuam tshuam txog Kuv ntawd li yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws hauv lawv lub neej ces thiaj li ua rau tib neeg yoob tag thiab tsis meej pem, zoo nkaus li lawv nyuam qhuav noj kiag ib lub tshuaj tsaug zog; thaum Kuv hu lawv, lawv yeej ua npau suav twj ywm ntxiv mus xwb, ces thiaj li tsis muaj leej twg paub txog Kuv tej kev ua hlo li. Niaj hnub no los tib neeg feem coob yeej tseem tsaug zog heev. Tsuas yog thaum lub nceeg vaj zaj nkauj nrov tawm mas lawv mam li rua qhov muag thiab paub tu siab me me hauv lawv lub siab xwb. Thaum Kuv tus pas nrig ntaus kiag tib neeg, los lawv yeej tseem tig saib me me xwb, cuag nkaus li lawv txoj hmoo ces yeej tsis muaj nuj nqis li tej xuab zeb tom hiav txwv. Txawm hais tias lawv feem coob yeej paub me ntsis lawm, los lawv yeej tseem tsis paub hais tias Kuv twb tau rhais ruam los deb npaum li cas lawm—vim tib neeg tsis quav ntsej txog qhov yuav to taub Kuv lub siab li, thiab yog li ntawd thiaj li tsis muaj peev xwm tso lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua khi li. Kuv mus mus los los rau saum qhov chaw siab tshaj txhua yam, thiab Kuv nyob nrog txhua yam, thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv nyob rau hauv tib neeg sawv daws lub siab. Vim li no, tib neej thiaj li saib Kuv txawv txawv, ntseeg hais tias Kuv zoo tshaj plaws, los sis tsis li ntawd ces hais tias Kuv mas yeej muab piav tsis tau hlo li—thiab yog li ntawd, lawv txoj kev tso siab rau Kuv thiaj li ruaj khov zuj zus txhua txhua hnub. Kuv twb mus so ib zaug rau hauv lub ntuj ceeb tsheej thib peb lawm, ua twb zoo saib tag nrho tib neeg thiab txhua yam hauv lub qab ntuj khwb no. Thaum Kuv tsaug zog, ces tib neeg nyob ntsiag to, vim ntshai heev tsam ho phov raug Kuv qhov kev so ntawd. Thaum Kuv tsim los, kiag tam sim ntawd ces lawv tig txav mus los, cuag nkaus li lawv tab tom ua tej hauj lwm uas coj kev xyiv fab los rau Kuv kiag ntag. Qhov no tseem tsis yog cov tib neeg hauv ntiaj teb tus cwj pwm coj rau Kuv thiab lod? Leej twg ntawm cov tib neeg niaj hnub no pom tus Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb li yog ib tug xwb? Leej twg tsis hwm tus Kuv saum ntuj ceeb tsheej? Thiab leej twg thiaj li tsis saib tsis taus tus Kuv hauv ntiaj teb? Vim li cas tib neeg thiaj li pheej muab Kuv dua tas mus li xwb? Vim li cas tib neeg thiaj li pheej muaj ob tug cwj pwm coj rau Kuv mas? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg hauv ntiaj teb tsis yog tib tug Vajtswv uas kav txhua yam saum ntuj ceeb tsheej lod? Tus Kuv saum ntuj ceeb tsheej tsis nyob hauv ntiaj teb tam sim no lod? Vim li cas tib neeg pom Kuv tab sis ho tsis paub Kuv? Vim li cas ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav nyob sib nrug deb ua luaj li? Tej no tsis tsim nyog rau tib neeg muab saib kom tob me ntsis lod?

Thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm, thiab thaum lub sij hawm uas Kuv hais lus tawm, tib neeg pheej xav ntxiv “tej txuj lom kom qab” rau, cuag nkaus li lawv qhov kev hnov ntxhiab ntawd mas tseem hnov zoo tshaj Kuv qhov lawm thiab, cuag nkaus li lawv mas nyiam kom qab tshaj, thiab cuag nkaus li Kuv tsis paub hais tias tib neeg xav tau dab tsi li, thiab yog li ntawd ces thiaj li “ua tsias” kom tib neeg “txhab ntxiv” rau Kuv tes hauj lwm. Kuv tsis yog txhob txwm ua kom tib neeg txoj kev xav zoo ntawd tsuag, tab sis hais kom lawv yaug lawv tus kheej kom dawb huv raws li lub hauv paus ntawm txoj kev paub Kuv xwb. Vim lawv tu ncua ntau yam heev li, Kuv thiaj li hais kom lawv siv zog me ntsis ntxiv, thiab kom thiaj li lwv tau tej yam lawv tsis muaj txaus es thiaj li ua tau zoo raws Kuv. Tib neeg twb paub Kuv ib zaug nyob hauv lawv tej kev xav phem lawm, tab sis yeej tseem tsis paub qhov no kiag li, thiab yog li ntawd lawv txoj kev hlub tshua ces thiaj li zoo li saib tej xuab zeb zoo li kub. Thaum Kuv hais qhia rau lawv, ces lawv tsuas muab ib qho ntawm qhov no faib xwb, tsis yog hais tias yuav muab nyiaj thiab kub coj los hloov qhov uas ploj mus lawm hos, lawv tsuas xyiv fab hlo rau qhov uas tseem nyob ntawm lawv txhais tes xwb—thiab yog vim li ntawd, lawv thiaj li txo hwj chim thiab ua siab ntev tas mus li rau ntawm Kuv xub ntiag; lawv tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, vim lawv muaj kev xav phem ntau dhau heev lawm. Yog li ntawd, Kuv thiaj li txiav txim siab txeeb tag nrho txhua yam uas tib neeg muaj thiab yog thiab muab cuam sis pov tseg deb heev lawm, es kom sawv daws thiaj li nrog Kuv nyob tau thiab tsis nrug deb ntawm Kuv mus ntxiv lawm. Nws yog vim Kuv tes hauj lwm es tib neeg thiaj li tsis to taub Kuv txoj kev xav. Ib txhia xav hais tias Kuv yuav muab Kuv tes hauj lwm xaus ua zaum ob es muab lawv cuam sis mus rau hauv dab teb. Ib txhia ntseeg hais tias Kuv yuav siv ib txoj kev tham lus tshiab, thiab lawv feem coob mas ntshai tshee hnyo: Lawv ntshai heev hais tias tsam Kuv ua Kuv tes hauj lwm tiav thiab ncaim mus lawm ces lawv tsis muaj chaw mus, thiab ntshai tiag tiag hais tias Kuv yuav rov muab lawv tso pov tseg ib zaug ntxiv. Tib neeg mas yeej siv cov kev xav phem qub los ntsuas Kuv tes hauj lwm tshiab tas mus li. Kuv hais tias tib neeg yeej ib txwm tsis nkag siab tus txheej txheem uas Kuv siv los ua hauj lwm—zaum no lawv puas yuav piav tau lawv tus kheej mas? Tib neeg tej kev xav phem qub ntawd tseem tsis yog tej cuab yeej riam phom uas tab kaum Kuv tes hauj lwm thiab lod? Thaum Kuv hais lus rau tib neeg, lawv mas pheej fee tsis kam ntsia Kuv li, ntshai heev hais tias Kuv ob lub qhov muag yuav ntsia ntsoov lawv. Yog li ntawd, lawv thiaj nyo hau, zoo nkaus li lees txais ib qho kev tshuaj xyuas los ntawm Kuv lawm—thiab qhov no tseem tsis yog vim lawv tej kev xav phem thiab lod? Vim li cas es Kuv Tus Kheej twb txo hwj chim los txog niaj hnub no lawm, tab sis yeej tsis muaj leej twg pom hlo li thiab? Kuv tseem yuav tau nyo hau rau tib neeg thiab lod? Kuv los saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv ntiaj teb, Kuv nqis saum qhov chaw siab los rau ib qho chaw tsis muaj neeg paub, thiab los nrog tib neeg nyob thiab nthuav tawm txhua yam uas Kuv muaj thiab yog rau lawv. Kuv cov lus mas yeej hais ua siab dawb paug thiab hais tiag tiag, ua siab ntev dhawv thiab ua siab dawb siab zoo—tab sis leej twg thiaj li pom qhov uas Kuv yog thiab muaj mas? Kuv yeej tseem nyob nraim nkoos rau tib neeg lod? Vim li cas yuav nyuab ua luaj li rau Kuv los ntsib tib neeg mas? Puas yog hais tias tib neeg khwv rau lawv tej hauj lwm dhau heev lawm? Puas yog vim Kuv tsis ua Kuv tej dej num thiab tib neeg yeej npaj siab ua kom tau txhua yam tiav hlo nkaus xwb?

Nyob rau hauv tib neeg lub siab, Vajtswv yog Vajtswv, thiab yeej tsis yooj yim sib txuas ncauj txuas lus nrog, hos tib neeg yog tib neeg, thiab yuav tsum tsis txhob ua lwj ua liam yam yooj yooj yim—tab sis tib neeg txoj kev ua mas yeej tseem muab coj tsis tau los rau ntawm Kuv xub ntiag. Puas yog hais tias Kuv tej kev cheem tsum siab dhau heev lawm? Puas yog hais tias tib neeg qaug zog dhau heev lawm? Vim li cas tib neeg pheej nyob deb deb saib tej qauv quag uas Kuv cheem tsum xwb? Tej ntawd ces tib neeg yeej ua tsis tau kiag li lod? Kuv tej kev cheem tsum yeej yog muab xam raws li tib neeg “lub cev,” yog li ntawd ces yeej tsis tshaj tib neeg tus yeeb yam li—tab sis txawm li ntawd los, tib neeg yeej tseem tsis muaj peev xwm ua tau tej qauv quag uas Kuv cheem tsum li. Kuv twb raug tib neeg tso tseg yam suav tsis txheeb li lawm, tib neeg tau ua qhov muag dub txig saib Kuv yam suav tsis txheeb li, cuag nkaus li Kuv lub cev mas tuaj pos thoob plaws li thiab tsis ntxim nyiam kiag li rau lawv, ces yog li ntawd tib neeg thiaj li ntxub ntxaug Kuv kawg li, thiab ntseeg hais tias Kuv ces yeej tsis muaj ib qho nuj nqis hlo li. Nyob rau qhov no, Kuv ces raug tib neeg muab thawb mus thawb los nkaus xwb. Tib neeg lam yuav Kuv los pheej yig heev yam suav tsis txheeb li, thiab muab Kuv muag kim kim yam suav tsis txheeb li, thiab yog vim li no ces Kuv thiaj li nyob rau qhov zoo li niaj hnub no. Nws cuag nkaus li tib neeg ntaus tswv yim dag Kuv; lawv feem coob tseem xav muab Kuv muag kom tau nyiaj ntau pua roob duas las, vim tib neeg yeej ib txwm tsis hlub Kuv. Cuag nkaus li Kuv tau rais mus ua ib tug neeg nruab nrab rau tib neeg, los sis ib lub foob pob plas mas nus uas lawv sawv daws sib txeeb, los sis ib qho kev sib cog lus ntawm lawv—thiab yog vim li ntawd, Kuv thiaj li, muab xam tag nrho, tsis muaj nuj nqis nyob rau hauv tib neeg lub siab li, Kuv yog ib yam khoom siv hauv tsev uas tsis tas siv los yeej tsis ua cas li. Tab sis Kuv tsis teem txim rau tib neeg vim yog qhov no xwb; Kuv yeej tsis ua dab tsi li tab sis tsuas yog cawm tib neeg xwb, thiab yeej ib txwm muaj kev khuv leej rau tib neeg.

Tib neeg xav hais tias Kuv mas yuav kaj siab lug thaum Kuv muab tib neeg cuam sis mus rau hauv ntuj tawg, cuag nkaus li Kuv mas yeej khom nqi haum haum nrog ntuj tawg lawm, thiab cuag nkaus li Kuv mas yog ib ceg lag luag uas muag tib neeg nkaus xwb, cuag nkaus li Kuv mas yog ib tug kws txawj dag tib neeg thiab yuav muab lawv muag kim kim rau thaum uas Kuv tau lawv los rau hauv Kuv ob txhais tes lawm. Tib neeg lub qhov ncauj tsis hais, tab sis nyob hauv lawv lub siab ces qhov no yog qhov lawv ntseeg. Txawm hais tias lawv yuav hlub Kuv, los lawv tsuas ua li ntawd ntsiag to xwb. Ua cas Kuv twb them tus nqi siab thiab siv ntau tag npaum li es tsuas tau lawv ib qho kev hlub me me xwb mas? Tib neeg mas yog cov txawj dag, thiab Kuv ib txwm ua tus raug dag xwb. Cuag nkaus li Kuv mas yog ib tug ruam ruam qauj: Thaum lawv pom qhov tsis ruaj khov no lawm, ces lawv dag Kuv tas zog li. Cov lus tawm hauv Kuv lub qhov ncauj tuaj mas tsis yog npaj ua kom tib neeg tuag los sis lam tau lam muab lawv hu li ub li no—lawv ces yog qhov muaj tiag ntawm tib neeg. Tej zaum mas ntshe Kuv ib co lus “mus deb dhau heev lawm,” txawm yog qhov twg los xij Kuv tsuas “thov” kom tib neeg zam txim xwb; vim Kuv tsis “txawj” hais tib neeg hom lus, feem ntau ntawm tej Kuv hais ces yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tau kom tau zoo raws tib neeg tej kev taij hlo li. Tej zaum Kuv ib co lus kuj chob tib neeg lub siab, yog li ntawd Kuv tsuas “thov” kom lawv zam xwb; vim Kuv tsis paub zoo txog tib neeg lub tswv yim ntawm txoj kev ua neej thiab tsis yog hais txog qhov Kuv hais lus, tej zaum ntau qhov ntawm Kuv cov lus yuav ua rau tib neeg txoj kev txaj muag tshwm tuaj. Tej zaum Kuv ib co lus yuav hais txog tus cag ntawm tib neeg txoj kev mob nkeeg thiab qhia tshwm lawv tej kev mob nkeeg, thiab li ntawd Kuv thiaj li hais kom noj ib co tshuaj uas Kuv tau npaj rau koj, vim Kuv tsis tau npaj siab yuav ua kom mob koj thiab qhov tshuaj no yuav tsis ua rau muaj lwm yam mob li. Tej zaum mas Kuv ib co lus yuav tsis zoo li qhov “muaj tiag,” tab sis Kuv “thov” kom tib neeg tsis txhob ceeb—Kuv txhais tes thiab txhais taw yeej tsis “ceev,” yog li ntawd Kuv cov lus thiaj li tsis tau raug muab ua raws. Kuv thov kom tib neeg “ua siab ntev” rau Kuv. Cov lus no puas pab tau rau tib neeg thiab mas? Kuv cia siab hais tias tib neeg yuav tau txais qee yam los ntawm cov lus no, es kom Kuv cov lus thiaj li tsis txhob nkim pov tseg dawb dawb xwb!

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 9, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 29

Ntxiv Mus: Tshooj 31

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No