Tshooj 4

Tag nrho Kuv cov neeg uas ua dej num rau ntawm Kuv xub ntiag yuav tsum xav rov qab mus rau yav tag los: Koj txoj kev hlub rau Kuv puas tau dub tsuas tej yam tsis huv? Koj txoj kev ua siab ncaj rau Kuv puas dawb huv thiab tag siab tag ntsws nrho? Koj qhov kev paub Kuv puas yog qhov tseeb? Kuv tau qhov chaw loj npaum li cas nyob hauv nej lub siab? Kuv puas nyob puv nkaus hauv nej lub siab? Kuv cov lus ua tau tiav hlo ntau npaum li cas nyob hauv rau hauv nej? Tsis txhob saib Kuv zoo li ib tug ruam! Tej no mas yeej meej tshaj plaws rau Kuv lawm! Hnub no, thaum uas lub suab lus ntawm Kuv txoj kev cawm dim raug hais tawm, puas muaj tej yam nce siab zog nyob rau hauv nej txoj kev hlub rau Kuv? Ua ib qho ntawm nej qhov kev ua siab ncaj rau Kuv puas dawb huv tuaj? Nej qhov kev paub txog Kuv puas muaj tob zog tuaj? Ua tej lus qhuas uas hais tawm yav tag los puas ua tau ib lub hauv paus ruaj khov rau nej tej kev paub hnub no? Kuv tus Ntsujplig ho nyob hauv nej ntau npaum li cas? Kuv daim duab ho muaj qhov chaw nyob rau hauv nej ntau npaum li cas? Kuv tej lus puas raug daim phiaj nyob hauv nej? Nej puas hnov zoo li nej tsis muaj ib qho chaw zais nej tej kev txaj muag li? Nej puas ntseeg tiag tiag hais tias nej yeej tsis tsim nyog ua Kuv cov neeg li? Yog nej twb tsis nco qab tag nrho cov lus nug saum toj no lawm, ces qhov no qhia tau hais tias nej yeej nrhiav teeb meem rau nej tus kheej nkaus xwb, hais tias nej tsuas lam ua es kom zoo li yeej ua lawm xwb, thiab nyob rau thaum lub sij hawm uas Kuv xub tsa ua ntej ntawd los txog, ces nej yuav raug muab ntiab tawm mus thiab muab pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws ua zaum thib ob. Tej no yog Kuv cov lus ceeb toom, thiab leej twg los xij uas tsis saib tej lus no tseem ceeb yuav raug Kuv qhov kev txiav txim rau, thiab, nyob rau lub sij hawm teem tseg ntawd, yuav ntsib kev puas ntsoog. Tsis yog li no los? Kuv puas tseem yuav tau muab tej lus piv txwv coj los qhia txog qhov no? Kuv tseem yuav tau hais kom yooj yim tshaj no los muab ib tug qauv zoo qhia nej thiab los? Txij puag thaum lub sij hawm tsim ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, muaj neeg coob heev tau tsis mloog Kuv tej lus thiab ces thiaj li raug muab tshem tawm thiab ntiab tawm ntawm Kuv txoj kev cawm tib neeg rov los; txog thaum kawg, lawv lub cev thiaj piam sij thiab lawv tus ntsujplig raug cuam mus rau Dab Teb, thiab niaj hnub no kiag los lawv tseem raug cob rau kev rau txim hnyav tshaj plaws li. Muaj neeg coob uas caum raws Kuv tej lus, tab sis lawv tau tig tawm tsam Kuv tej kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb, thiab yog li ntawd thiaj raug Kuv muab ncaws tawm pov tseg, poob mus rau Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab rais mus ua ib tug uas tawm tsam Kuv. (Niaj hnub no tag nrho cov uas tawm tsam Kuv ncaj qha ces lam ua raws li Kuv tej lus ntiav ntiav xwb, thiab yeej tsis ua raws li lub ntsiab tseeb ntawm Kuv cov lus li.) Tau muaj coob heev, ib yam nkaus li thiab, uas tsuas lam mloog Kuv tej lus nag hmo xwb, cov uas pheej tuav rawv tej “khoom qias” ntawm yav tag los thiab tsis saib tej “khoom noj” ntawm niaj hnub no muaj nuj nqis li. Cov neeg no tsis yog raug Ntxwgnyoog txhom kaw nkaus xwb, tab sis tau rais mus ua neeg txhaum mus ib txhis thiab rais mus ua Kuv cov yeeb ncuab, thiab lawv tawm tsam Kuv ncaj qha. Cov neeg zoo li ntawd ces yog daim phiaj rau Kuv qhov kev txiav txim rau thaum Kuv chim siab tshaj plaws, thiab niaj hnub no lawv tseem dig muag, tseem nyob rau hauv lub qhov taub kaw neeg uas tsaus ntuj nti (ces hais tau hais tias, cov neeg zoo li ntawd ces yog cov niag cev tuag uas lwj, txhav tag uas raug Ntxwgnyoog tswj; vim lawv ob lub qhov muag raug Kuv npog lawm, Kuv hais tias lawv dig muag lawm). Nws yuav yog ib qho zoo los muab ib qhov kev piv txwv rau nej tau saib, es kom nej kawm tau ntawm nws los:

Thaum hais txog Povlauj, nej yuav xav txog nws qhov keeb kwm, thiab ib co dab neeg txog nws uas tsis tshua yog thiab tsis yog raws li qhov muaj tseeb lawm. Nws raug nws niam nws txiv cob qhia puag thaum tseem yau los, thiab tau txais Kuv txoj sia lawm, thiab raws li qhov uas Kuv twb xub tau xaiv tseg lawm ces nws muaj qhov peev xwm uas Kuv xav tau. Thaum muaj 19 xyoos, nws nyeem ntau hom ntawv txog lub neej; yog li ntawd Kuv tsis tas yuav piav ntxaws ntxaws hais tias, vim nws qhov peev xwm, thiab vim Kuv qhov kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb, nws tsis yog yuav hais lus nrog kev to taub tob txog sab ntsujplig xwb, tab sis kuj muaj cuab kav to taub txog Kuv qhov kev npaj siab ua thiab. Muaj tseeb, qhov no mas tsis tau cais tej xwm txheej sab hauv thiab sab nraud ua ke li. Txawm li ntawd los xij, nws tib qho uas tsis zoo tiav log ces yog, vim yog nws tej kev txawj, nws pheej hom tso dag thiab khav theeb. Qhov tau los ntawd, vim yog nws qhov kev tsis mloog lus, ib qho uas sawv cev ncaj qha rau tus thawj tub txib qaum ntuj, thaum Kuv rais los muaj cev nqaij daim tawv thawj zaug, nws ua txhua yam los tawv nyom Kuv. Nws yog ib tug ntawm cov uas tsis paub Kuv cov lus, thiab Kuv qhov chaw hauv nws lub siab ces twb ploj tag lawm. Cov neeg zoo li ntawd mas tawm tsam Kuv lub hwj chim qaum ntuj ncaj qha, thiab raug Kuv ntaus poob kiag, thiab tsuas nyo hau lees lawv tej kev txhaum nyob rau thaum kawg nkaus xwb. Yog li ntawd, tom qab Kuv tau siv qhov nws ua tau zoo lawm—ces hais tau hais tias, tom qab uas nws tau ua hauj lwm rau Kuv tau ib ntus lawm—nws tau rov qab poob mus rau nws txoj kev qub dua, thiab txawm hais tias nws kuj tsis tau yuav tsis mloog Kuv cov lus ncaj qha, los nws kuj tsis ua raws li Kuv qhov kev coj sab hauv thiab qhov kev qhuab qhia, thiab yog li ntawd ces tag nrho tej nws ua yav dhau los ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li; muab ua lwm yam lus hais ces, lub kaus mom yeeb koob uas nws hais txog ces rais mus ua ib co lus qhuav xwb, ib yam khoom ntawm nws txoj kev xav hauv siab xwb, vim txawm yog hnub no kiag los nws yeej tseem raug cob rau Kuv qhov kev txiav txim rau ntawm Kuv qhov kev cog lus sib khi.

Nyob rau qhov kev piv txwv saum toj no ces yeej pom tau hais tias leej twg los xij uas tawm tsam Kuv (tsis yog tawm tsam Kuv tus kheej hauv cev nqaij daim tawv xwb tab sis qhov tseem ceeb tshaj, mas yog Kuv cov lus thiab Kuv tus Ntsujplig—ces hais tau hais tias, Kuv lub hwj chim qaum ntuj), ces yuav tau txais Kuv qhov kev txiav txim nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum Kuv tus Ntsujplig ncaim koj lawm, ces koj yuav poob tsag, nqis ncaj qha mus rau hauv Dab Teb. Thiab txawm hais tias koj cev nqaij daim tawv txawm yuav nyob hauv ntiaj teb, koj zoo li ib tug neeg muaj mob puas hlwb lawm: Koj poob koj qhov laj thawj lawm, thiab tam sim ntawd hnov zoo li koj yog ib lub cev tuag lawm xwb, zoo li ntawd ces koj thiaj li thov kom Kuv cia li muab koj txoj sia ntawm lub cev xaus kiag yam tsis txhob theem li. Feem coob ntawm nej uas muaj tus ntsujplig ces yeej muaj ib qho kev txaus siab tob rau tej xwm txheej no, thiab Kuv tsis tas yuav hais kom ntxaws ntxaws li. Nyob rau yav tag los, thaum Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv qhov kev ua neej, neeg feem coob yeej tau muab lawv tus kheej coj los ntsuas rau Kuv qhov kev npau ntaws thiab kev muaj tsim, thiab yeej paub me ntsis txog Kuv lub tswv yim thiab tus moj yam lawm. Hnub no, Kuv hais thiab ua nyob rau hauv lub hwj chim qaum ntuj, thiab yeej tseem muaj ib co neeg uas yuav pom Kuv txoj kev npau taws thiab kev txiav txim ntawm lawv ob lub qhov muag kiag; tshaj qhov ntawd, tes hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov thib ob ntawm tiam uas muaj kev txiav txim ces yog ua kom tag nrho Kuv cov neeg paub txog Kuv txoj kev ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ncaj qha, thiab ua kom tag nrho nej sawv daws pom Kuv tus moj yam ncaj qha. Tab sis vim yog Kuv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Kuv thiaj li ua siab zoo rau nej tej kev qaug zog. Kuv vam hais tias nej yuav tsis muab nej tus ntsuj, tus plig thiab lub cev saib ua tej khoom ua si xwb, es muab lawv cob fim rau Ntxwgnyoog yam tsis ua zoo xav li. Yuav tsum saib txhua yam nej muaj ntawd kom muaj nuj nqis, thiab tsis txhob muab nws saib zoo li ib qho kev ua si, vim tej ntawd mas cuam tshuam txog nej txoj hmoo. Nej puas muaj peev xwm to taub txog lub ntsiab tiag ntawm Kuv cov lus? Nej puas muaj cuab kav yuav ua siab dawb siab zoo tau rau Kuv tej kev xav tiag?

Nej puas kam txaus siab hlo rau Kuv tej koob hmoov nyob rau hauv ntiaj teb, tej koob hmoov uas zoo li cov uas nyob saum ntuj ceeb tsheej? Koj puas txaus siab hlo saib kev to taub txog Kuv muaj nuj nqis, txaus siab rau Kuv tej lus, thiab kev paub txog Kuv ua yam muaj nuj nqis tshaj thiab muaj qab hau tshaj nyob rau hauv nej lub neej? Nej puas muaj peev xwm zwm tag nrho rau Kuv, yam tsis xav txog nej tus kheej tej uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej li? Nej puas muaj cuab kav cia nej tus kheej raug Kuv muab tua kom tuag tiag tiag, cia Kuv coj nej tiag tiag, zoo li ib tug yaj? Puas muaj leej twg ntawm nej uas yuav muaj peev xwm ua tau tej no? Ua puas yog tag nrho cov uas Kuv txais yuav thiab muab Kuv tej kev cog lus rau thiaj yog cov uas tau txais Kuv tej koob hmoov xwb? Nej puas to taub dab tsi ntawm cov lus no li? Yog Kuv sim nej, nej puas yuav muaj cuab kav muab nej tus kheej tso kiag rau Kuv txog kev coj qhia, thiab, nyob rau thaum raug sim siab ntawd, nrhiav Kuv qhov kev npaj siab thiab xam pom Kuv lub siab? Kuv tsis xav kom koj yuav tsum txawj hais ntau lo lus mos lus muag, los sis hais tej zaj dab neeg uas zoo mloog heev; tab sis, Kuv hais kom koj yuav tsum hais tau lus tim khawv zoo rau Kuv, thiab kom koj to taub kom tag nrho thiab tob tshaj plaws txog qhov muaj tseeb. Yog Kuv tsis hais ncaj qha, koj puas kam tso txhua yam ib ncig ntawm koj tseg thiab cia koj tus kheej rau Kuv siv? Qhov no tsis yog qhov muaj tseeb uas Kuv xav tau los? Leej twg muaj cuab kav to taub lub ntsiab hauv Kuv cov lus? Tab sis Kuv hais kom nej tsis txhob nyuab siab rau tej kev tsis ntseeg ntxiv lawm, es kom nej yuav tsum pib ua ntej rau nej qhov kev to taub thiab tuav kom tau lub ntsiab tseeb ntawm Kuv cov lus. Qhov no yuav tiv thaiv kom nej tsis txhob to taub yuam kev Kuv cov lus, thiab kom tsis txhob to taub tsis meej txog Kuv tej ntsiab lus, thiab ces tsam ho txhaum rau Kuv tej kev cai tswj fwm. Kuv vam hais tias nej yuav to taub Kuv qhov kev npaj siab rau nej uas nyob rau hauv Kuv tej lus lawm. Tsis txhob xav txog nej tej yam uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej ntxiv lawm, thiab ua li nej twb txiav txim siab ruaj khov ntawm Kuv xub ntiag lawm hais tias yuav zwm rau hauv Vajtswv txoj kev coj nyob rau hauv txhua yam. Tag nrho cov uas sawv rau hauv Kuv tsev neeg mas yuav tsum ua kom ntau tau li qhov lawv ua tau; koj yuav tsum muab qhov zoo tshaj plaws ntawm koj tus kheej rau qhov kawg ntawm Kuv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Koj puas txaus siab hlo tiag los muab tej no coj mus xyaum ua?

Lub Ob Hlis Hnub Tim 23, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 3

Ntxiv Mus: Tshooj 5

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No