Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 5

Lub suab ntawm Kuv tus Ntsujplig ces yog ib qho kev hais qhia kom pom txog tag nrho Kuv tus moj yam. Nej puas to taub? Yog txog qhov no lawm es tseem tsis to taub meej thiab ces cuag nkaus li tig tawm tsam Kuv ncaj qha lawm xwb. Nej puas pom qhov tseem ceeb uas nyob rau hauv no tiag tiag? Nej puas paub hais tias yuav rau siab npaum li cas, siv zog ntau npaum li cas, uas Kuv siv rau nej? Nej puas siab tawv txaus yuav qhia tawm tag nrho tej uas nej tau ua thiab nej tej kev ua rau ntawm Kuv xub ntiag? Thiab nej tseem muaj plhus hu nej tus kheej ua Kuv cov neeg rau ntawm Kuv xub ntiag thiab—nej tsis paub txaj muag li, haj yam tsis muaj kev txawj xav li! Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb, cov neeg zoo li nej yuav raug muab ntiab tawm hauv Kuv lub tsev mus! Tsis txhob ua txuj hais tias laus lawm ua tsis taus rau Kuv, xam hais tias nej twb ua tim khawv rau Kuv lawm! Qhov no yog tej yam uas noob neej muaj peev xwm ua los? Yog hais tias tsis tshuav dab tsi ua koj qhov kev npaj siab thiab koj tej hom phiaj, ces ntshe koj twb taug ib txog kev txawv lawm. Koj puas xav hais tias Kuv yuav tsis paub hais tias tib neeg lub siab ntim tau ntau npaum li cas no los? Txij lub sij hawm no lawm tom ntej, nyob rau txhua txhua yam, koj yuav tsum to taub qhov tseeb ntawm kev xyaum ua; tsuas lam hais, li qhov uas koj ua yav dhau los, ces yuav tsis cia koj dim lawm. Nyob rau yav tag los, nej feem coob mas cia li khaws xyeem tau dawb nyob rau hauv Kuv lub tsev xwb; qhov tseeb uas nej muaj cuab kav sawv tau khov kho hnub no ces tag nrho twb yog vim qhov sib qhov hnyav ntawm Kuv cov lus nkaus xwb. Koj puas xav hais tias Kuv lam hais thiab tsis muaj hom phiaj li no los? Tsis muaj hnub yuav ua tau li! Kuv nyob qhov chaw siab saib los rau tag nrho txhua yam, thiab nyob qhov chaw siab tswj fwm tag nrho txhua yam. Nyob rau tib txoj kev ntawd, Kuv tau npaj Kuv qhov kev cawm dim rau lub ntiaj teb. Yeej tsis muaj ib pliag li uas Kuv yuav tsis saib, los ntawm Kuv qhov chaw nraim nkoos, tib neeg txhua txoj kev ua thiab txhua yam uas lawv hais thiab ua li. Tib neeg ces zoo nkaus li phau ntawv uas qhib lug rau Kuv xwb: Kuv pom thiab paub lawv ib tug thiab tag nrho txhua tus. Qhov chaw nraim nkoos ces yog Kuv lub tsev, thiab tag nrho chav uas muaj chaw xauv zoo zoo ntawm ntuj ceeb tsheej ces yog lub txaj uas Kuv pw. Ntxwgnyoog cov tub rog tsis muaj cuab kav tuaj txog Kuv, vim Kuv muaj tsim, kev ncaj ncees, thiab kev txiav txim ntau phwj yaws xwb. Muaj ib qho lus zais tob uas piav tsis tau li nyob rau hauv Kuv cov lus. Thaum Kuv hais lus, nej cia li rais mus ua kiag cov noog uas raug muab cuam rau hauv dej, ntxhov siab rau tej kev feeb tsis meej, los sis tej me nyuam yaus uas nyuam qhuav muaj ib qho kev ceeb kev ntshai, zoo li tsis paub dab tsi li, vim nej tus ntsujplig tau poob mus rau ib qho kev feeb tsis meej li lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais tias qhov chaw nraim nkoos yog Kuv lub tsev? Koj puas paub lub ntsiab lus tob tshaj ntawm Kuv cov lus? Leej twg ntawm cov tib neeg uas muaj peev xwm paub Kuv? Leej twg muaj peev xwm paub Kuv li lawv paub lawv niam lawv txiv? Qhov so nyob rau hauv Kuv lub tsev, Kuv ua twb zoo saib: Tag nrho cov neeg hauv ntiaj teb mas lom zem xauv npo txog, “kev tsham ncig ntiaj teb” thiab maj nroos mus thiab los, tag nrho tej no mas yog ua rau lawv txoj hmoo thiab lawv lub neej pem suab nkaus xwb. Txawm li ntawd, los yeej tsis muaj ib tug twg li uas yuav tshwj lub zog los tsim tsa Kuv lub nceeg vaj, twb tsis muaj ntau npaum li lub zog uas siv los ua pa lawm thiab. Kuv tsim tib neeg, thiab Kuv tau cawm lawv ntau zaus los ntawm txoj kev txom nyem loj; txawm li cas los xij, cov tib neeg no tag nrho ces yog cov neeg tsis nco txiaj nco ntsig xwb: Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv uas yuav muaj cuab kav suav tau tag nrho tej xwm txheej ntawm Kuv txoj kev cawm dim li. Twb tau ntau xyoo heev los lawm—ntau pua xyoo lawm—txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau niaj hnub no; Kuv twb tau ua ntau qhov txuj ci tseem ceeb thiab tau ua rau Kuv lub tswv yim tshwm sim rau ntau zaus heev lawm. Txawm li ntawd los xij, tib neeg ces cia li vwm thiab txhav tag li cov neeg mob uas puas hlwb lawm, thiab qee lub caij mas tseem zoo li tej niag tsiaj nyaum uas qaug zog nyob tom hav zoov, yam tsis npaj siab ib qho me me rau Kuv tej hauj lwm hlo li. Muaj ntau zaus, Kuv tau rau txim tuag rau tib neeg thiab teem txim kom lawv tuag, tab sis Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg mas tsis muaj ib tug neeg twg yuav muab hloov tau li. Thiab yog li ntawd, nyob rau hauv Kuv ob txhais tes, tib neeg tseem nthuav tawm tas zog txog tej yam qub uas lawv tseem tuav rawv. Vim yog tej kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, Kuv tau, ib zaug ntxiv thiab, cawm nej cov uas yug los rau ib tse neeg loj heev uas yog cov neeg phem, liam, qias, thiab txaus ntxub.

Tes hauj lwm uas Kuv npaj mas yeej mus tas zog lawm tom hauv ntej yam tsis nres ib pliag hlo li. Tau tsiv los mus rau Tiam Lub Nceeg Vaj lawm, thiab tau coj nej los mus rau Kuv lub nceeg vaj los ua Kuv cov neeg lawm, ces Kuv yuav muaj ib qho ntxiv uas yuav txib kom nej ua; qhov ntawd ces yog hais tias, Kuv yuav pib tshaj tawm kom nej paub txog tsab cai siab tshaj plaws ua Kuv yuav siv los kav tiam no:

Vim nej raug hu ua Kuv cov neeg lawm, nej yuav tsum muaj cuab kav qhuas Kuv lub npe; qhov ntawd ces yog, sawv ua tim khawv nyob rau thaum raug kev sim siab. Yog leej twg npaj yuav ua txuj ntxias Kuv thiab zais qhov tseeb tsis qhia Kuv, los sis ua tej yam poob ntsej poob muag tom Kuv nrab qaum, cov neeg ntawd yuav tsis muaj kev zam li, raug ncaws tawm thiab tshem tawm ntawm Kuv lub tsev mus nyob tos Kuv mam li saib xyuas lawv. Cov uas tsis ua lub siab ncaj thiab tsis coj li tej me tub me nyuam rau Kuv yav tag dhau los, thiab cov uas rov sawv los tab meeg txiav txim rau Kuv—lawv, tib si, yuav raug ncaws tawm ntawm Kuv lub tsev mus. Cov uas yog Kuv cov neeg mas yuav tsum muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav thiab nrhiav kev paub txog Kuv tej lus. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas Kuv thiaj li yuav qhia kom paub, thiab lawv thiaj li yuav tau nyob hauv Kuv txoj kev coj qhia thiab kev qhuab qhia tiag tiag, yuav tsis raug qhuab ntuas teem txim. Cov uas, tsis ua kom pom hais tias yeej muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav, rau siab ntso npaj rau lawv tus kheej lub neej yav pem suab xwb—qhov ntawd ces yog, cov uas tsis npaj lawv tej kev ua kom haum Kuv lub siab, tab sis tsuas yog cev tes thov xwb—cov tsiaj zoo li neeg thov khawv no ces Kuv yeej yuav tsis muaj hnub siv hlo li, vim txij kiag thaum lawv yug los, lawv yeej tsis paub dab tsi txog kev txawj xav rau Kuv tej nra hnyav ntawd li. Lawv yog cov neeg uas tsis muaj kev xav li lwm tus li; cov neeg ntawd ces yog txom nyem los ntawm “tsis tau zaub mov txaus” rau saum lub hlwb, thiab yuav tsum mus tsev mus noj “zaub mov” ntxiv. Kuv tsis muaj dab tsi siv txog cov neeg zoo li ntawd. Nyob rau hauv Kuv cov neeg, txhua tus yuav tsum tau paub Kuv ua ib qho dej num ua kom pom mus kom txog qhov kawg, ib yam nkaus li noj mov, hnav ris tsho, thiab pw tsaug zog, tej yam uas yus tsis muaj hnub yuav nov qab ib pliag li, es kom txog thaum kawg, kev paub Kuv ces kom yog tej yam yus paub zoo npaum nkaus li noj mov—tej yam uas nej ua tau yam tsis siv zog hlo li, nrog rau txhais tes uas xyaum ua. Hos hais txog cov lus uas Kuv hais, txhua lo twg mas yuav tsum tau ntseeg kom kawg kawg thiab khaws mus siv kom tag nrho; tsis txhob tsuas lam khaws mus siv ib nyuag nrab kom tag kev tag cai nkaus xwb. Leej twg los xij uas tsis mloog Kuv cov lus ces yuav muab xam hais tias tawm tsam Kuv ncaj qha; leej twg los xij uas tsis noj Kuv tej lus, los sis tsis nrhiav kev kawm kom paub lawv, ces yuav raug xam hais tias tsis quav ntsej txog Kuv, ces yuav raug cheb tawm ncaj qha ntawm lub plag tsev ntawm Kuv lub tsev mus. Qhov no mas vim yog, ib yam li Kuv twb tau hais yav tag los lawm, qhov Kuv xav tau tsis yog neeg coob, tab sis yog cov zoo xwb. Ntawm ib puas leej neeg twg, yog muaj ib leeg muaj peev xwm paub Kuv los ntawm Kuv cov lus, ces Kuv yeej txaus siab muab cov seem cuam pov tseg es tsom ntsoov qhia kom tig ras to taub thiab qhia kom paub qhov tseeb rau tus ib leeg no. Los ntawm qhov no los ces nej yeej pom hais tias nws tsis yog hais tias muaj neeg coob ces txawm yuav ua tau kom Kuv tshwm sim los sis txawm yuav ua tau lub neej li Kuv. Qhov Kuv xav tau ces yog cov mog (txawm hais tias tej res npluag txawm tsis muaj noob puv heev los xij) thiab tsis yog cov txhauv (txawm hais tias tej res npluag txawm yuav muaj noob puv nkaus kom txaus qhuas npaum li cas los xij). Hos hais txog cov uas tsis quav ntsej nrhiav, tab sis yog cov uas tsuas nyob yam niag tub nkeeg ntsuav, lawv yuav tsum cia li tawm lawv mus ntsiag to xwb; Kuv tsis xav pom lawv ntxiv dua lawm, tsam lawv pheej coj kev poob ntsej poob muag los rau Kuv lub npe ntxiv mus. Hais txog tej uas Kuv yuav tsum tau ntawm Kuv cov neeg, Kuv yuav xaus rau cov lus qhuab qhia no rau tam sim no, thiab yuav tos rau txim ntxiv mus, nyob ntawm seb tej xwm txheej ho hloov mus li cas.

Nyob rau yav dhau los, cov neeg feem coob xav hais tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej ntawm txoj kev txawj ntse, hais tias Kuv yog kiag tus Vajtswv uas pom tob heev mus rau hauv tib neeg lub siab; txawm li cas los xij, qhov no tsuas yog kev tham ntiav ntiav xwb. Yog tib neeg tau paub Kuv tiag tiag, lawv yuav tsis lam xav lam dhia mus rau tej lus xaus li ntawd, tab sis ntshe yuav xum rau siab ntso peem kom paub Kuv los ntawm Kuv tej lus. Tsuas yog thaum uas lawv los txog rau ib theem uas lawv pom Kuv tej kev ua tseeb tseeb lawm xwb mas lawv thiaj li tsim nyog hais tias Kuv yog tus Ntse thiab tus Zoo Heev. Nej txoj kev paub Kuv mas ntiav dhau heev lawm. Thoob plaws txhua tiam, muaj neeg coob heev tau ua dej num rau Kuv tau ntau xyoo lawm thiab, tau pom Kuv tej kev ua, tau los paub qee yam txog Kuv tiag tiag li. Vim qhov laj thawj no, lawv thiaj li ib txwm muaj lub siab kam zwm rau Kuv, tsis tau luag yuav zais ib qho kev npaj siab me me uas yuav tawm tsam Kuv li vim yog lawv paub hais tias yuav nrhiav Kuv tej hneev taw mas nyuab npaum li cas. Yog hais tias Kuv txoj kev coj qhia tsis muaj nyob rau hauv cov neeg no, lawv yuav tsis tau luag maj ceev ceev li. Yog li ntawd, tom qab uas nyob dhau ntau xyoo ntawm txoj kev ntsib kev pom lawm, ces lawv maj mam muab tau ib qho kev paub dav dav txog Kuv, hu hais tias Kuv yog tus Ntse, tus Zoo Heev, thiab tus Pab Tswv Yim, hais tias Kuv tej lus mas zoo li rab ntaj uas ob sab ntse, hais tias Kuv tej kev ua mas loj, xav tsis thoob li, thiab phim hwj kawg, hais tias Kuv mas muaj tsim heev, hais tias Kuv lub tswv yim mas nce mus siab tshaj lub ntuj, thiab lwm yam kev pom tob. Hnub no, txawm li cas los xij, nej qhov kev paub txog Kuv mas tsuas yog nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag uas lawv pua rau xwb, yog li nej feem coob—zoo li cov noog leeb nkaub—tsuas yog lam qog cov lus uas lawv tau hais lawm xwb. Nws tsuas yog vim Kuv tau muab xam hais tias nej tej kev paub Kuv ntawd ntiav npaum li cas thiab nej tej “kev kawm” ntawd poob qis npaum li cas mas Kuv thiaj li zam nej ntawm tej kev qhuab ntuas ntau heev li. Txawm yog li ntawd, los nej feem coob tseem tsis paub nej tus kheej, los sis xav hais tias nej tej kev ua twb tau nce mus txog qhov uas haum Kuv lub siab lawm, thiab yog vim qhov laj thawj no thiaj dim qhov kev txiav txim; los sis hais tias, tom qab uas rais los muaj cev nqaij daim tawv lawm, Kuv tau plam tsis paub tej uas tib neeg ua tag nrho lawm, thiab hais tias yog vim li no ces nej kuj tau khiav dim kev qhuab ntuas lawm; los sis hais tias tus Vajtswv uas nej ntseeg ntawd tsis muaj nyob rau lub qab ntuj khwb dav dav no, thiab yog li ntawd nej tau muab qhov kev paub Vajtswv txo mus ua ib qho nyuag hauj lwm cia ua thaum nej lub sij hawm khoom xwb es tsis yog ib yam uas yuav khaws cia rau hauv nej lub siab ua ib teg dej num uas yuav tsum tau ua kom tiav, siv kev ntseeg Vajtswv ua ib txoj kev ntxias siv lub sij hawm uas yog tsis ua li ces yuav cia ploj mus yam tsis ua dab tsi li xwb. Yog Kuv tsis hlub qhov nyuag uas nej tsis muaj tej kev tsim nyog, laj thawj, thiab kev pom tob, ces tag nrho nej sawv daws yuav piam sij rau Kuv txoj kev qhuab ntuas, ntxuav tawm kom tsis txhob muaj li lawm. Txawm li ntawd los xij, tos kom txog thaum Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb no tiav lawm tso, Kuv mam li zam qhov hnyav ua qhov sib rau noob neej. Qhov no yog tej yam uas nej sawv daws yuav tsum muaj kev paub txog, thiab tsum kiag tsis txhob pheej tsis meej pem txog qhov zoo thiab qhov phem lawm.

Lub Ob Hlis Hnub Tim 25, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 4

Ntxiv Mus: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 6

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No