Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 6

Yuav tsum txawj pom deb mus rau tej xwm txheej ntawm sab ntsujplig, ua twb zoo mloog Kuv txoj lus, thiab muaj cuab kav txawj xav tiag rau Kuv tus Ntsujplig thiab qhov muaj Kuv, thiab Kuv txoj lus thiab qhov muaj Kuv, ua ib qho uas muab sib cais tawm tsis tau, ces kom tag nrho tib neeg sawv daws thiaj ua tau haum Kuv siab nyob rau ntawm Kuv xub ntiag. Kuv tau mus tsuj txhua txhia qhov chaw, Kuv tau saib thoob plaws qhov kev nthuav dav ntawm lub qab ntuj khwb, thiab Kuv tau taug kev ua ke nrog tib neeg tag nrho, tau saj qhov qab zib thiab qhov iab ntawm tib neeg lawm—tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub Kuv tiag tiag li, lawv yeej tsis quav ntsej txog Kuv lub sij hawm Kuv mus tsham ntawd li. Vim Kuv mus ntsiag to, thiab yeej tsis ua tej yam tshaj ntuj tsim li, tsis muaj leej twg yuav pom Kuv tiag tiag li. Hnub no mas tsis zoo li yav tag los lawm: Kuv yuav ua tej yam uas yeej tsis tau pom dua txij puag thaum ntuj tsim teb raug los li, yuav hais cov lus uas yeej tsis tau hnov thoob plaws txhua tiam dua los li, vim Kuv hais kom tag nrho cov neeg los paub Kuv rau hauv cev nqaij daim tawv. Tej no yog tej kauj ruam ntawm Kuv txoj kev cawm tib neeg, tab sis tib neeg yeej tsis paub ib qho me me hlo li. Txawm hais tias Kuv yeej hais meej meej li, los tib neeg tseem feeb tsis meej; nws yog ib qho nyuab kawg nkaus uas yuav hais kom lawv to taub. Qhov no tseem tsis yog tib neeg qhov kev poob qis thiab los? Nws tsis yog kiag qhov uas Kuv xav kho los? Tau ntau xyoo lawm, Kuv tsis tau ua dab tsi rau hauv tib neeg li; tau ntau xyoo lawm, txawm hais tias twb yeej tau ntsib kiag Kuv lub cev nqaij daim tawm uas yug ua neeg lawm, los yeej tsis muaj leej twg tau hnov lub suab uas hais tawm ncaj qha los ntawm Kuv lub hwj chim qaum ntuj los li. Yog li ntawd nws thiaj yog ib qho uas zam tsis dhau uas tib neeg tsis muaj kev paub txog Kuv li, txawm hais tias qhov no txawm tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog lawv txoj kev hlub Kuv los dhau txhua tiam los xij. Hnub no, txawm li cas los xij, Kuv tau ua hauj lwm tseem ceeb heev nyob rau hauv nej, qhov hauj lwm uas xav tsis txog thiab ntsuas tsis tau li, thiab Kuv tau hais ntau lo lus heev. Thiab tab sis, nyob rau tej xwm txheej zoo li ntawd, nws yeej tseem muaj coob tus uas tseem tawm tsam Kuv ncaj qha ntawm Kuv xub ntiag thiab. Cia Kuv muab ob peb qho kev piv txwv rau koj.

Txhua hnub koj thov tus Vajtswv uas pom tsis meej, sim los nkag siab txog Kuv txoj kev xav thiab feeb kom meej txog txoj kev ua neej. Tab sis thaum ntsib Kuv cov lus, ces koj saib lawv txawv txawv lawm; koj xam hais tias Kuv cov lus thiab tus Ntsujplig li yog ib qho, tab sis muab qhov muaj Kuv ntawd ncaws pov tseg, ntseeg tus neeg hais tias Kuv ces txog qhov kawg yeej tsis muaj cuab kav hais tau cov lus ntawd, hais tias tej ntawd yog qhia ncaj qha los ntawm Kuv tus Ntsujplig xwb. Koj ho muaj kev paub li cas nyob rau hauv tej xwm txheej zoo li ntawd? Koj ntseeg Kuv cov lus mus txog ib theem xwb tab sis tseem ho muaj tej kev xav phem rau ntau theem rau lub cev nqaij daim tawv uas Kuv hnav Kuv Tus Kheej thiab. Koj siv txhua hnub los kawm nws, thiab hais tias, “Vim li cas Nws ho ua tej ntawd li ntawd ne? Ua tej ntawd puas yog los ntawm Vajtswv los tiag? Yeej ua tsis tau li ntawd li! Nws yeej zoo tsis txawv kuv deb luaj twg—Nws yeej zoo li sawv daws, ib tug neeg dog dig thiab xwb.” Tej xwm txheej zoo li ntawd ho yuav muab coj los piav tau li cas?

Leej twg ntawm nej yog tus uas tsis muaj tej saum toj saud? Leej twg tsis raug tswj los ntawm tej zoo li ntawd? Tej ntawd zoo nkaus li tej yam uas koj tuav rawv cia li ib yam khoom muaj nuj nqis ntawm koj tus kheej, tsis kam tso tej ntawd tseg hlo li. Koj haj tseem tsis nrhiav kev siv zog raws li siab xav thiab; tab sis, koj tseem tos kom Kuv rov mus ua Kuv Tus Kheej xwb. Qhia qhov tseeb, yeej tsis muaj ib tug uas tsis nrhiav los yuav los paub Kuv tau yooj yim li. Cov no tsis yog cov lus lam dag ua si uas Kuv qhia nej. Vim Kuv muaj cuab kav yuav muab tau ib qho lus piv txwv rau koj los ntawm lwm kis rau koj tau ua qauv piv saib.

Nyob rau ntawm qhov uas hais txog Petus, tib neeg yeej muaj tej yam zoo los hais txog nws yam tsis paub kawg li. Lawv nco tau tam sid txog peb zaug uas nws tsis lees Vajtswv, qhov uas nws sim Vajtswv li cas los ntawm qhov kev ua dej num rau Ntxwgnyoog, thiab qhov uas thaum kawg nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rov taw saum ntuj rau Vajtswv, thiab ntau yam ntxiv mus. Tam sim no Kuv yuav tsom ntsees rau qhov piav rau nej txog qhov uas Petus paub Kuv thiab qhov kawg ntawm nws ho zoo li cas. Petus yog ib tug muaj peev xwm zoo, tab sis nws tej xwm txheej mas tsis zoo li Povlauj tej: Nws niam thiab txiv tsim txom Kuv, lawv yog cov dab phem uas raug Ntxwgnyoog nkag rau thiab, qhov tshwm sim ntawd los, ces lawv tsis qhia dab tsi txog Vajtswv rau Petus li. Petus yog ib tug ntse, txawj, thiab ncawg nws niam nws txiv txij puag thaum me tuaj lawm. Tab sis thaum laus lawm, nws rais mus ua lawv tus yeeb ncuab vim nws yeej tsis tsum nws qhov kev nrhiav kev paub txog Kuv li, thiab tom qab ntawd tau tig nrab qaum rau lawv. Qhov no mas yog vim, tshaj txhua yam tib si, nws ntseeg hais tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam ces yeej nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob txhais tes thiab hais tias tag nrho txhua yam zoo los ntawm Vajtswv los thiab muab tawm ncaj qha ntawm Nws los yam tsis tau raug lim los ntawm Ntxwgnyoog li. Qhov sib txawv ntawm Petus niam thiab txiv muab tau ib qho kev paub zoo zog rau nws txog Kuv txoj kev siab dawb siab zoo thiab kev hlub tshua, yog li ntawd, thiaj ua rau nws txoj kev ntshaw nrhiav Kuv haj yam nce siab tuaj. Nws mas tsis yog tsom ntsees rau kev noj thiab kev haus Kuv cov lus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, yog to taub Kuv txoj kev xav, thiab haj yam ceev faj hauv nws lub siab. Qhov tau los ntawd ces yog, nws yeej ib txwm txawj xav nyob rau hauv nws tus ntsujplig, thiab yog li ntawd nws thiaj li ua raws li Kuv lub siab rau txhua yam uas nws ua. Nws tau saib ntsoov tej uas tib neeg ua tsis tau yav dhau los kom txhawb nws kom mus lawm tom ntej, ntshai rwg tsam mag ntxiab rau tej kev ua tsis tau ntawd. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, nws thiaj li rau siab ntso rau txoj kev txais yuav tej kev ntseeg thiab kev hlub ntawm tag nrho cov uas hlub Vajtswv thoob plaws txhua tiam. Nyob rau txoj kev no—tsis yog nyob rau tej kis tsis zoo nkaus xwb, tab sis qhov tseem ceeb tshaj, nyob rau tej kis zoo—nws loj hlob ceev heev, ua rau nws qhov kev paub ntawd rais mus ua qhov loj tshaj plaws nyob rau ntawm Kuv xub ntiag. Nws yeej tsis nyuab yuav xav txog li, tom qab ntawd, qhov uas nws muab txhua yam uas nws muaj tso kiag rau hauv Kuv ob txhais tes, nws mas tseem muab tej kev txiav txim siab txog zaub mov, ris tsho, pw thiab yuav nyob qhov twg, thiab cia li txaus siab rau Kuv tej kev nplua nuj nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm kev ua kom haum Kuv siab rau txhua yam. Kuv muab nws sim siab yam suav tsis txheeb li—kev sim siab, raws li ib txwm muaj, uas ua rau nws tshuav tuag xwb—tab sis nyob rau hauv pua pua tawm qhov kev sim siab no, yeej tsis muaj ib zaug uas nws yuav poob nws txoj kev ntseeg Kuv li los sis yuav tag kev cia siab rau Kuv li. Txawm yog thaum Kuv hais kiag hais tias Kuv tau muab nws tso pov tseg lawm, los nws yeej tsis qaug zog li, thiab tseem hlub Kuv tas zog ntxiv nyob rau ib txoj kev uas muaj qab hau thiab raws nraim li tej kab ke yav tag los lawm. Kuv hais rau nws hais tias Kuv yuav tsis qhuas nws txawm hais tias nws hlub Kuv los xij, hais tias thaum kawg Kuv yuav muab nws cuam kiag mus rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes. Tab sis nyob rau hauv tej kev sim siab li no, tej kev sim siab uas tsis yog tshwm kiag rau cev nqaij daim tawv, tab sis yog hais ua lus, los nws tseem thov Kuv hais tias, “Au Vajtswv! Nyob rau saum ntuj thiab ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, puas muaj ib tug tib neeg twg, ib tug twg uas raug tsim tawm los, los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis nyob hauv Koj, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes li? Thaum uas Koj muaj lub siab hlub tshua kuv, kuv lub siab mas zoo siab tshaj plaws rau Koj txoj kev hlub tshua. Thaum Koj txiav txim rau kuv, txawm hais tias kuv yuav tsis tsim nyog tau txais li, los kuv tseem tau txoj kev paub kev hnov txog tej uas yeej xav tsis txog kiag li ntawm Koj tej kev ua, vim Koj yog tus muaj hwj chim thiab tswv yim. Txawm hais tias kuv cev nqaij daim tawv yuav txom nyem, los kuv tus ntsujplig mas tau zoo. Vim li cas kuv thiaj li yuav tsis qhuas Koj tej tswv yim thiab tej kev ua? Txawm hais tias kuv yuav tuag kiag tom qab uas paub Koj lawm, los vim li cas kuv thiaj li yuav tsis ua li ntawd yam txaus siab hlo thiab zoo siab hlo? Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj txawm yuav tsis xav pub kom kuv pom Koj li tiag los? Kuv yeej tsis zoo txaus yuav tau txais Koj qhov kev txiav txim li los? Puas yog muaj tej yam dab tsi nyob rau hauv kuv uas Koj tsis xav pom?” Nyob rau ntawm tej kev sim siab ntawd, txawm hais tias Petus tsis muaj peev xwm yuav to taub kom yog li Kuv lub siab xav, los tej ntawd yeej yog pov thawj qhia hais tias nws yeej txaus siab thiab tau meej mom rau qhov uas raug Kuv siv (txawm hais tias nws tau txais Kuv qhov kev txiav txim ces kom tib neeg thiaj li pom Kuv qhov kev muaj meej mom loj thiab qhov kev npau taws), thiab hais tias nws tsis ntxhov siab rau tej kev sim siab no. Vim yog nws qhov kev ua siab ncaj rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab vim yog Kuv qhov kev foom koob hmoov rau nws, nws thiaj yog ib tug qauv zoo thiab ib tug qauv xyaum raws rau tib neeg los tau txhiab txhiab xyoo lawm. Qhov no tsis yog kiag qhov uas nej tsim nyog xyaum ua raws los? Xav kom ntev thiab kom zoo txog qhov uas vim li cas Kuv ho yuav tham ntev heev txog Petus; tej no tsim nyog ua ib qho kab ke rau nej ua raws.

Txawm hais tias tsawg tsawg tus neeg thiaj paub Kuv xwb, los Kuv yeej tsis tso Kuv txoj kev npau taws los rau tib neeg li, vim tib neeg ces yeej tsis muaj ntau heev lawm, thiab nws yog ib qho nyuab rau lawv kom ua tau txog theem uas Kuv hais kom lawv ua. Yog li ntawd, Kuv thiaj li zam tib neeg los tau ntau txhiab xyoo lawm, los txog ntua rau niaj hnub no, tab sis Kuv vam hais tias nej yuav tsis ua yooj yim rau nej tus kheej txog ntawm Kuv txoj kev zam ntawd. Los ntawm Petus, nej yuav tsum tau paub Kuv thiab nrhiav Kuv; los ntawm tag nrho tej yam uas nws ua tau ntawd, nej yuav tsum tig ras to taub tshaj txhua yam dhau los, thiab yog li ntawd yuav tsum mus txog rau tej chaw uas tib neeg yeej tsis tau mus txog dua hlo li. Thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj ntsuab, nrog rau txhua yam saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb, tag nrho txhua yam uas nyob rau ntiaj teb thiab saum ntuj tau sib zog ntsos rau theem kawg ntawm Kuv tes hauj lwm. Qhov tiag ces nej yeej tsis xav ua cov nyob ib cag saib, es raug Ntxwgnyoog lub hwj chim txib mus los xwb puas yog? Ntxwgnyoog ces yeej nqos qhov kev paub txog Kuv hauv tib neeg lub siab tag mus li, zom nws cov hniav qawv thiab nyem nws tej rau tes rau nws qhov kev huaj cheej tuag zaum kawg. Nej puas xav ua cov tsiaj raug caum tom noj rau nws tej kev dag ntxias rau lub sij hawm no? Nej puas xav rhuav nej lub neej rau lub sij hawm thaum kawg uas Kuv tes hauj lwm raug ua tiav hlo? Nej tseem tos kom Kuv rov zam nej dua ib zaug ntxiv thiab los? Qhov nrhiav kev paub txog Kuv yog tus yawm sij, tab sis tsom ntsees rau qhov kev xyaum ua raws mas yog qhov uas yuav tsum tau muaj. Kuv cov lus tau raug muab nthuav tawm rau nej ncaj qha lawm, thiab Kuv vam hais tias nej yuav ua raws li Kuv txoj kev coj kev qhia, thiab yuav tsis muaj kev npaj thiab kev xav tau ntau yam rau nej tus kheej ntxiv lawm.

Lub Ob Hlis Hnub Tim 27, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 5

Ntxiv Mus: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 8

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No