Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Vajtswv tes hauj lwm nrog tib neeg mas cais tsis tau tawm ntawm tib neeg mus li, vim tib neeg yog daim phiaj ntawm tes hauj lwm no, thiab yog tib yam uas Vajtswv tsim tawm los uas muaj cuab kav yuav hais lus ua tim khawv tau rau Vajtswv nkaus xwb. Tib neeg txoj sia thiab tag nrho tib neeg tej kev ua mas muab cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus, thiab tag nrho tej ntawd raug tswj los ntawm Vajtswv ob txhais tes, thiab tej zaum kuj tseem yuav hais tau hais tias tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav nyob tau raws lawv tus kheej yam tsis muaj Vajtswv li. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav tsis lees qhov no li, vim nws yog qhov tseeb. Tag nrho tej Vajtswv ua yog ua rau tib neeg qhov txiaj ntsim nkaus xwb thiab yog ua los tawm tsam Ntxwgnyoog tej kev dag. Tag nrho txhua yam uas tib neeg yuav tsum tau yog los ntawm Vajtswv los, thiab Vajtswv yog lub hauv paus keeb cag ntawd tib neeg txoj sia. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li yuav cia li ncaim tsis tau ntawm Vajtswv mus. Vajtswv, dhau ntawd mus, yeej ib txwm tsis npaj siab yuav ncaim tib neeg mus li. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua ntawd yog ua rau tib neeg nkaus xwb, thiab Nws txoj kev xav mas yeej ib txwm siab zoo. Rau tib neeg, ces, Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev xav (qhov uas yog, Vajtswv siab nyiam) yeej puav leej yog “cov zeem muag” uas tsim nyog tib neeg yuav tsum paub. Cov zeem muag zoo li ntawd kuj yog Vajtswv tej kev cawm tib neeg, thiab tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm yuav ua tau. Qhov uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua thaum Nws ua Nws tes hauj lwm, nyob rau lub sij hawm ntawd, ces hu ua “kev xyaum ua” ntawm tib neeg. Cov zeem muag yog Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los sis tej ntawd yog qhov uas Nws lub siab xav tau ntawm tib neeg los sis tej hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm. Cov zeem muag mas kuj hais tau hais tias yog ib qho ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg thiab, vim qhov kev cawm tib neeg no yog Vajtswv tes hauj lwm, thiab tau muab taw qhia kiag rau tib neeg lawm, uas txhais tau hais tias nws yog tes hauj lwm uas Vajtswv ua nrog tib neeg. Tes hauj lwm no yog qhov pov thawj thiab txoj kev taug uas tib neeg los paub Vajtswv, thiab nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau tib neeg. Yog hais tias, tsis yog yuav mob siab rau qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm, hos neeg tsuas mob siab rau tej kev qhuab qhia txog tej kev ntseeg Vajtswv xwb, los sis tsuas mob siab rau tej ntsiab lus uas tsis tseem ceeb tshaj plaws li xwb, ces lawv yeej yuav tsis paub Vajtswv li, thiab, tshaj dua ntawd, yuav tsis ua raws li Vajtswv lub siab. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej pab tau heev rau tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv ntawd ces hu ua cov zeem muag. Cov zeem muag no yog Vajtswv tes hauj lwm, tej uas Vajtswv lub siab nyiam, thiab cov hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm; lawv muaj txiaj ntsim tag nrho rau tib neeg. Kev xyaum ua ces yog hais txog qhov uas tib neeg yuav tsum ua, qhov uas tej Vajtswv tsim tawm los uas ntseeg Vajtswv yuav tsum tau ua, thiab nws kuj yog tib neeg tes dej num thiab. Tej yam uas tib neeg tsim nyog yuav tsum ua mas tsis yog tej yam uas tib neeg to taub thaum xub thawj los, tab sis yog tej yam uas Vajtswv yuav tseev kom tib neeg ua nyob rau lub sij hawm thaum Nws ua Nws tes hauj lwm. Tej uas yuav tsum tau ua no mas yuav maj mam muaj tob zuj zus thiab siab zuj zus raws li thaum uas Vajtswv ua hauj lwm tuaj. Piv txwv li, nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai, thiab nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub, tib neeg yuav tsum tau kwv tus ntoo khaub lig. Tiam Lub Nceeg Vaj mas txawv lawm: Tej uas Vajtswv yuav tseev kom tib neeg ua ntawd mas siab tshaj li tej nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Thaum uas cov zeem muag raug nce siab tuaj, tej yam uas tib neeg yuav tsum tau ua ntawd kuj nce siab tuaj thiab, thiab rais los pom meej zog thiab zoo li tseeb zog tuaj. Zoo ib yam nkaus li ntawd, cov zeem muag kuj rais los ua qhov muaj tseeb zog thiab. Cov zeem muag tseeb uas muaj ntau no mas kuj tsis yog pab tau zoo rau tib neeg qhov kev mloog Vajtswv lus nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, kuj pab tau zoo rau lawv qhov kev paub Vajtswv thiab.

Muab piv rau tej tiam tag los, ces Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj mas muaj tseeb dua, ua ncaj qha rau tib neeg lub ntsiab tseeb thiab tej kev hloov hauv lawv tus yam ntxwv, thiab muaj cuab kav hais lus tim khawv dua rau Vajtswv Tus Kheej kiag mus rau cov uas ntseeg Nws. Muab ua lwm yam lus hais, ces nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj, thaum Nws ua hauj lwm, Vajtswv qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom ntau rau txhua lub sij hawm dua yav dhau los lawm, ces txhais tau hais tias cov zeem muag uas tib neeg tsim nyog yuav tsum paub ntawd siab dua cov nyob rau tej tiam dhau los lawm. Vim Vajtswv tes hauj lwm nrog tib neeg ntawd tau nkag mus rau qhov chaw uas tsis tau muaj dua dhau los, cov zeem muag uas tib neeg paub nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj ntawd yeej siab tshaj tag nrho thoob plaws hauv Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd. Vajtswv tes hauj lwm tau nkag mus rau qhov chaw uas tsis tau muaj dua dhau los li, thiab yog li ntawd cov zeem muag uas tib neeg yuav tau paub ntawd tau rais los ua cov zeem muag siab tshaj plaws li, thiab qhov kev xyaum ua uas tshwm sim ntawm tib neeg ntawd kuj siab dua tej uas nyob rau txhua tiam dhau los lawm thiab, vim qhov kev xyaum ua ntawm tib neeg hloov raws tej kauj ruam ntawm cov zeem muag, thiab qhov kev ua kom zoo tiav log ntawm cov zeem muag ntawd kuj ntaus cim rau qhov kev ua kom zoo tiav log ntawm tej yam uas tib neeg yuav tsum tau ua ntawd thiab. Thaum uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg los nres kiag lawm, ces tib neeg qhov kev xyaum ua los yeej tsum kiag li lawm thiab, thiab yog tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj lwm txoj kev xaiv tsuas yog khaws tej kev qhuab qhia yav tag los cia xwb, tsis li ntawd ces yuav tsis muaj ib qho chaw rau lawv tig mus rau li. Yog tsis muaj cov zeem muag tshiab, yuav tsis muaj tej kev xyaum ua tshiab rau tib neeg; yog tsis muaj cov zeem muag kom txhij kiag, yuav tsis muaj kev xyaum ua kom zoo tiav log rau tib neeg li; yog tsis muaj cov zeem muag siab dua, ces yeej tsis muaj tej kev xyaum ua siab zog rau tib neeg li. Tib neeg txoj kev xyaum ua ces hloov raws li Vajtswv tej hneev taw, thiab, zoo ib yam nkaus li ntawd, tib neeg tej kev paub thiab kev ntsib kev pom kuj hloov mus raws li Vajtswv tes hauj lwm thiab. Tsis hais tib neeg yuav muaj peev xwm npaum li cas li, nws yeej tseem cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus li, thiab yog Vajtswv tsum tsis ua hauj lwm rau ib pliag ntshis xwb, tib neeg yuav cia li tuag tam sim ntawd los ntawm Nws tej kev npau taws. Tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi los khav li, vim tsis hais tib neeg txoj kev txawj ntse hnub no yuav muaj siab npaum li cas, tsis hais lawv qhov kev ntsib kev pom yuav tob npaum li cas li, lawv yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv tes hauj lwm mus li—vim tib neeg txoj kev xyaum ua, thiab qhov uas lawv nrhiav nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, yeej muab cais tawm tsis tau ntawm cov zeem muag mus li. Nyob rau hauv txhua qhov kev piv txwv txog Vajtswv tes hauj lwm, nws yeej muaj cov zeem muag uas tib neeg tsim nyog paub, thiab, tom qab tej no, yeej muaj tej yam uas tib neeg yuav tsum tau ua uas yeej haum rau lawv. Yog tsis muaj cov zeem muag no ua lub hauv paus keeb cag, ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm xyaum ua tau, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav ntseeg Vajtswv yam khov kho tau li. Yog tib neeg tsis paub Vajtswv thiab tsis to taub qhov Vajtswv lub siab nyiam, ces tag nrho txhua yam uas tib neeg ua ces pov tseg dawb xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv li. Tsis hais tib neeg yuav txawj ntse npaum li cas li, nws yeej tseem cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj qhia mus li. Tsis hais tej yam uas tib neeg ua ntawd yuav zoo npaum li cas li los sis nws yuav ua ntau npaum li cas li, tej ntawd yeej tseem hloov tsis tau Vajtswv tes hauj lwm li. Thiab yog li ntawd, yeej tsis muaj ib zaug li uas yuav muab tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd cais tawm tau ntawm cov zeem muag mus li. Cov uas tsis txais yuav cov zeem muag tshiab ces yeej tsis muaj kev xyaum ua tshiab li. Lawv tej kev xyaum ua yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog qhov tseeb li vim lawv ua raws tej kev qhuab qhia thiab ua raws tej kev cai uas twb tuag lawm xwb; lawv yeej tsis muaj cov zeem muag tshiab li, thiab qhov uas tau los, ces lawv yeej tsis muab ib yam dab tsi ntawm tiam tshiab coj los mus xyaum ua li. Lawv tau plam cov zeem muag lawm, thiab ua li ntawd ces lawv kuj plam tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv lawm, thiab lawv tau plam qhov tseeb lawm. Cov uas tsis muaj qhov tseeb ces yog caj hlab ceg ncau rau tej kev tsis muaj qab hau xwb, lawv yog qhov uas Ntxwgnyoog tshwm sim los muaj lub cev xwb. Tsis hais ib tug neeg twg yuav yog hom neeg twg li, lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav nyob tau yam tsis muaj cov zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab lawv tsis muaj cuab kav yuav ua kom plam tus Vajntsujplig Dawb Huv li; thaum uas ib tug neeg plam kiag cov zeem muag lawm, ces nws yeej cia li nqis kiag mus rau hauv Ntuj Tawg thiab nyob nrog kev tsaus ntuj lawm xwb. Cov neeg tsis muaj cov zeem muag yog cov uas lam caum Vajtswv yam niag ruam ntsuav xwb, lawv yog cov uas tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm, thiab lawv ua neej nyob rau hauv dab teb xwb. Cov neeg zoo li ntawd tsis nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas lam hais Vajtswv lub npe kom neeg hnov xwb. Cov uas tsis paub txog tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, cov uas tsis paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg, cov uas tsis paub peb theem ntawm tes hauj lwm nyob rau tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg—lawv tsis paub cov zeem muag, thiab yog li ntawd thiaj tsis muaj qhov tseeb. Thiab tsis yog tag nrho cov uas tsis muaj qhov tseeb ntawd yog cov ua phem los? Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua, cov uas txaus siab hlo nrhiav ib qho kev paub txog Vajtswv, thiab cov uas yeej koom tes nrog Vajtswv tiag ces yog cov neeg uas muaj cov zeem muag ua lub hauv paus keeb cag. Lawv tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv vim lawv koom tes nrog Vajtswv, thiab qhov kev koom tes no yog qhov uas tsim nyog tib neeg muab coj los xyaum ua kiag.

Nyob rau hauv cov zeem muag mas muaj ntau txoj kev xyaum ua. Tej uas yuav kom tib neeg ua tiag ntawd los yeej muaj nyob rau hauv cov zeem muag ntawd, ib yam nkaus li Vajtswv tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog paub txog. Nyob rau yav tag dhau los, thaum muaj ib qho kev sib ntsauv tshwj xeeb los sis qhov kev sib ntsauv loj uas npaj muaj nyob rau txhua txhia qhov chaw, tsuas muaj ib yam ntawm txoj kev xyaum ua ntawd xwb thiaj li muab coj los hais tawm. Qhov kev xyaum ua li ntawd mas yog qhov uas yuav muab coj los siv nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub, thiab yuav luag tsis muaj ib qho dab tsi cuam tshuam txog kev paub Vajtswv, vim lub zeem muag thaum Tiam Hmoov Hlub mas tsuas yog lub zeem muag ntawm Yexus qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab yeej tsis muaj cov zeem muag loj tshaj ntawd li. Tib neeg tsuas tsim nyog paub txog tes hauj lwm ntawm Nws txoj kev cawm dim rau tib neeg los ntawm qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab yog li ntawd thaum Tiam Hmoov Hlub thiaj tsis muaj lwm cov zeem muag rau tib neeg paub lawm. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj li tsuas muaj kev paub me me txog Vajtswv xwb, thiab dhau ntawm qhov kev paub txog Yexus txoj kev hlub thiab kev khuv leej lawm, tsuas muaj ob peb yam nyuag yooj yooj yim thiab txaus tu siab rau lawv coj los xyaum ua xwb, tej nyuag uas txawv deb ntawm hnub no. Nyob rau yav tag los, tsis hais lawv tej kev koom txoos yuav zoo li cas li, tib neeg yeej tsis muaj cuab kav yuav piav tau txog tej kev paub tiag txog Vajtswv tes hauj lwm li, haj yam tsis tas yuav hais txog qhov uas ib tug neeg twg muaj cuab kav yuav hais tau meej meej txog hais tias qhov twg yog txoj kev zoo tshaj rau tib neeg los xyaum ua li. Tib neeg tsuas ntxiv qee yam ntsiab lus yooj yooj yim rau lub tseem ntsiab hauv paus ntawm kev uv thiab kev ua siab ntev xwb; nws yeej tsis muaj dab tsi hloov nyob rau ntawm lub ntsiab tseeb ntawm lawv qhov kev xyaum ua li, vim nyob rau tib tiam ntawd Vajtswv tsis ua tej yam hauj lwm tshiab, thiab tib qho Nws yuav tseev kom tib neeg ua ces yog kev uv thiab kev ua siab ntev, los sis kev kwv tus ntoo khaub lig xwb. Dhau ntawm tej kev ua li no, ces tsis muaj lwm cov zeem muag uas siab tshaj li qhov Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Nyob rau yav tag los, yeej tsis muaj qhov hais txog lwm cov zeem muag li vim Vajtswv tsis tau ua hauj lwm ntau, thiab vim Nws tsuas hais kom tib neeg ua qee yam tsawg tsawg xwb. Nyob rau qhov no, tsis hais tib neeg yuav ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav hla dhau tej ciam ntawd li, tej ciam uas tsuas muaj ob peb yam nyuag ntiav ntiav kom tib neeg coj mus xyaum ua xwb. Hnub no Kuv hais txog lwm cov zeem muag vim hnub no, yuav tsum ua kom tiav hauj lwm ntau dua, hauj lwm uas ntau npaug tshaj cov thaum Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Qhov uas yuav kom tib neeg ua, ib yam nkaus thiab, mas ntau npaug tshaj tej uas nyob rau yav tag los lawm. Yog tib neeg tsis muaj peev xwm paub txog tes hauj lwm no, ces nws yuav tsis muaj dab tsi tseem ceeb ntau li; nws yuav hais tau hais tias tib neeg paub tes hauj lwm ntawd nyuab heev li yog lawv tsis mob siab siv tag nrho lub sij hawm ntawm lawv txoj sia los mus rau qhov ntawd. Nyob rau hauv kev kov yeej, yog tsuas tham txog txoj kev xyaum ua xwb ces yeej yuav ua rau qhov kev kov yeej ntawd tsis tshwm sim li. Lam tham txog cov zeem muag, uas tsis hais kom tib neeg ua dab tsi li, ces yuav ua rau kev kov yeej tib neeg ntawd tsis tshwm sim muaj tau hlo li. Lam tham txog cov zeem muag, yam tsis hais kom tib neeg ua dab tsi li, ces yuav ua rau kev kov yeej tib neeg tsis muaj hnub tshwm sim tuaj tib yam nkaus li thiab. Yog hais tias tsis tham txog dab tsi li tab sis tsuas tham txog txoj kev xyaum ua nkaus xwb, ces yeej yuav tsis muaj cuab kav nkaug tau tib neeg qhov uas tsis khov los yog tsis muaj zog, los sis ua kom tib neeg qhov kev xav phem ploj mus, thiab yuav tsis muaj hnub uas yuav kov yeej tib neeg hlo li. Cov zeem muag yog qhov cuab yeej tseem ceeb ntawm kev kov yeej tib neeg, tab sis yog tsis muaj kev xyaum ua los ntawm cov zeem muag, ces tib neeg yuav tsis muaj kev taug, haj yam tsis muaj chaw nkag mus li. Qhov no yog qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm txij thaum pib los rau thaum xaus: Nyob rau hauv cov zeem muag mas muaj tej uas yuav muab coj los xyaum ua tau, thiab yeej muaj cov zeem muag ntxiv rau kev xyaum ua. Qhov uas yuav hloov tau ntau npaum li cas nyob rau hauv tib neeg lub neej thiab lawv tus moj yam ntawd mas nyob ntawm tej qho hloov nyob hauv cov zeem muag ntawd xwb. Yog tib neeg tsuas siv nws tus kheej lub zog xwb, ces yeej yuav tsis muaj hnub uas lawv yuav hloov tau ntau li. Cov zeem muag ntawd hais txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej thiab Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Kev xyaum ua mas yog hais txog txoj kev uas neeg xyaum, thiab hais txog txoj kev uas muaj tib neeg nyob; nyob rau hauv tag nrho Vajtswv tej kev cawm tib neeg, qhov kev sib txuas ntawm cov zeem muag thiab kev xyaum ua ces yog qhov kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Yog muab cov zeem muag tshem lawm, los sis tsuas yog tham txog cov zeem muag xwb tab sis muab kev xyaum ua rho pov tseg tag nrho lawm, ces qhov ntawd yuav muab xam tsis tau hais tias yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, haj yam hais tsis tau hais tias Vajtswv tes hauj lwm yog ua rau tib neeg; nyob rau qhov no, tsis yog tib neeg tes dej num yuav raug tshem tawm xwb, tab sis nws kuj yuav yog ib qho kev tsis txais yuav lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab. Yog hais tias, txij thaum pib txog thaum xaus, tib neeg tsuas raug hais kom xyaum ua, yam tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm cuam tshuam rau hauv, thiab, tshaj qhov ntawd, yog hais tias tib neeg tsis raug hais kom yuav tsum paub txog Vajtswv tes hauj lwm, ces tes hauj lwm ntawd haj yam yuav hu tsis tau hais tias yog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog tib neeg tsis paub Vajtswv, thiab tsis paub txog qhov Vajtswv lub siab nyiam, thiab lam tau lam xyaum ua tej kev pom tsis meej thiab tsis muaj tiag, nws yuav ua tsis tau ib tug tsim tawm los uas muaj txhua yam puv npo. Thiab yog li ntawd, ob yam no mas puav leej tseem ceeb tag nrho. Yog hais tias tsuas muaj Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb, ces hais tau hais tias, yog tsuas muaj cov zeem muag nkaus xwb thiab yog tsis muaj kev koom tes los sis kev xyaum ua los ntawm tib neeg li, ces tej ntawd yeej hu tsis tau hais tias yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg li. Yog tsuas muaj kev xyaum ua thiab kev nkag los ntawm tib neeg nkaus xwb, ces tsis hais txoj kev tib neeg nkag mus rau ntawd txawm yuav nyob siab npaum cas los xij, qhov no, ib yam nkaus li thiab, yeej siv tsis tau. Qhov tib neeg nkag rau ntawd mas yuav tsum maj mam hloov ib kauj ruam zuj zus nrog rau cov hauj lwm thiab cov zeem muag; nws yuav hloov tsis tau raws siab nyiam. Qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua mas tsis yog tau dawb thiab tsis yog yuav tsis muaj kev txwv dab tsi li tab sis yeej raug teeb nyob rau hauv tej txoj ciam tag lawm. Tej tseem ntsiab ntawd hloov nyob rau hauv tej kauj ruam nrog cov zeem muag ntawm tes hauj lwm. Yog li ntawd, Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thaum kawg thiaj li los xaus rau Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev xyaum ua.

Tes hauj lwm cawm tib neeg mas tsuas muaj vim yog tib neeg, uas txhais tau hais tias nws tsuas tshwm sim muaj vim yog muaj tib neeg xwb. Yeej tsis muaj kev cawm dim ua ntej tib neeg li, los sis nyob rau thaum chiv keeb, thaum lub ntuj thiab daim av thiab tag nrho txhua yam raug tsim tawm los. Yog hais tias, nyob rau tag nrho hauv Vajtswv tes hauj lwm, tsis muaj tej kev xyuam ua uas muaj txiaj ntsim rau tib neeg, ces hais tau hais tias, yog Vajtswv tsis tseev kom muaj tej yam uas kom yuav tsum tau ua kom haum rau cov tib neeg uas qias vuab tsuab (yog hais tias, nyob rau hauv tes hauj lwm uas Vajtswv ua, tsis muaj tej kev taug kom zoo rau tib neeg xyaum ua), ces tes hauj lwm no hu tsis tau hais tias yog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog hais tias tag nrho Vajtswv tes hauj lwm tsuas yog qhia cov tib neeg qias vuab tsuab kom lawv paub xyaum ua, thiab Vajtswv tsis tau ua ib yam dej num dab tsi li, thiab tsis tau siv Nws ib qho hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg los sis tswv yim li, ces tsis hais qhov uas Vajtswv yuav tseev kom tib neeg ua ntawd txawm yuav siab npaum li cas li, tsis hais Vajtswv txawm yuav nrog tib neeg nyob ntev npaum li cas li, los tib neeg yeej tsis paub ib qho dab tsi txog Vajtswv tus moj yam li; yog qhov ntawd tsuas yog li xwb, ces tej hauj lwm zoo li no haj yam tsis tsim nyog hu ua Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Muab hais yooj yooj yim, ces Vajtswv txoj kev cawm tib neeg yog tes hauj lwm uas Vajtswv ua, thiab tag nrho cov hauj lwm uas tag nrho cov neeg Vajtswv muab tau ntawd ua raws li Vajtswv txoj kev coj kev qhia. Tes hauj lwm ntawd ces muab hais luv luv ces yog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Muab ua lwm yam lus hais, ces Vajtswv tes hauj lwm nrog tib neeg, nrog rau qhov kev koom tes nrog Nws ntawm cov uas caum Nws ces muab sau ua ke kiag ces hu ua kev cawm tib neeg. Ntawm no, Vajtswv tes hauj lwm ces yog hu ua cov zeem muag, thiab qhov kev koom tes ntawm tib neeg ces yog hu ua kev xyaum ua. Yog Vajtswv tes hauj lwm siab zog (qhov ntawd yog, cov zeem muag siab zog), ces Vajtswv tus moj yam haj yam muab ua kom yooj yim rau tib neeg, ces nws haj yam tsis haum nrog rau tib neeg tej kev xav phem, thiab qhov kev xyaum ua thiab kev koom tes ntawm tib neeg los yuav tau muaj kom siab zog thiab. Yog tej uas yuav kom tib neeg ua ntawd siab zog, ces Vajtswv tes hauj lwm haj yam yuav tsis haum nrog rau tib neeg tej kev xav phem, ua ib qho tshwm sim los ntawm kev sim siab rau tib neeg, thiab tej hom phiaj uas tau teeb tseg kom lawv yuav tsum ua kom tau txog ntawd, kuj haj yam siab dua tuaj thiab. Thaum tes hauj lwm no xaus lawm, tag nrho cov zeem muag ces yuav raug ua tiav hlo, thiab qhov uas yuav kom tib neeg yuav tsum tau muab coj los xyaum ua ntawd kuj yuav txog qib siab tshaj plaws ntawm txoj kev zoo tiav log lawm thiab. Qhov no kuj yog lub sij hawm uas txhua tus raug muab faib raws li lawv hom, vim tej uas tib neeg yuav tsum tau paub txog ntawd kuj yuav raug muab coj los qhia rau lawv thiab. Yog li ntawd, thaum cov zeem muag mus txog qhov siab tshaj plaws lawm, ces tes hauj lwm kuj yuav mus txog qhov xaus raws nkaus li ntawd, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd kuj yuav mus txog qhov siab tshaj plaws thiab. Tib neeg qhov kev xyaum ua ces nyob raws nraim li Vajtswv tes hauj lwm, thiab Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ces tsuas muab nthuav tawm tau tag nrho vim tib neeg qhov kev xyaum ua thiab kev koom tes. Tib neeg yog qhov khoom rau neeg saib ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab daim phiaj ntawm tes hauj lwm ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog Vajtswv ua hauj lwm ib leeg xwb, uas tsis muaj tib neeg qhov kev koom tes li, ces yuav tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav siv ua tau yam khov ua ib thooj tawm los ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab ces yuav tsis muaj ib qho dab tsi tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li. Dhau ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, tsuas yog Vajtswv xaiv tej daim phiaj kom haum coj los nthuav tawm kom pom txog Nws tes hauj lwm thiab ua pov thawj qhia txog nws lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab lub tswv yim xwb mas Vajtswv thiaj li yuav ua tiav hlo lub hom phiaj ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg, thiab ua tiav hlo lub hom phiaj uas siv tag nrho tes hauj lwm no coj los tua yeej Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, tib neeg yog qhov tseem ceeb heev ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab tib neeg yog tib tug uas yuav muaj cuab kav ua tau kom Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd tawg paj txi txiv thiab ua tau lub hom phiaj thaum kawg kom tiav hlo xwb; yog dhau ntawm tib neeg lawm, yuav tsis muaj ib hom tsiaj muaj sia twg uas yuav ua tau tes dej num ntawd. Yog yuav kom tib neeg ua tau qhov khov ua ib thooj tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tiag, ces qhov kev tsis mloog lus ntawm cov tib neeg qias vuab tsuab ntawd yuav tsum tau muab tso pov tseg tag nrho. Qhov no mas yuav tsum tau muab tej kev xyaum ua kom haum rau tej lub caij nyoog sib txawv ntawd rau tib neeg, thiab Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm kom dhos nkaus tej ntawd nrog rau tib neeg. Tsuas yog tib txog hau kev no xwb mas thaum kawg thiaj li yuav muab tau ib pab neeg uas yog qhov khov ua ib thooj tawm los ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd. Vajtswv tes hauj lwm nrog tib neeg mas ua tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv Tus Kheej los ntawm Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb; yuav kom ua tau, mas tej lus tim khawv ntawd mas yuav tsum muaj cov tib neeg uas muaj sia nyob uas haum rau Nws tes hauj lwm. Vajtswv yuav xub ua hauj lwm rau ntawm cov neeg no, uas yog cov uas Nws tes hauj lwm yuav raug nthuav tawm kom pom, thiab yog li ntawd tej lus tim khawv ntawm Nws lub siab nyiam ntawd yuav tshwm sim nyob rau tej uas raug tsim tawm los ntawd, thiab nyob rau qhov no, Vajtswv thiaj li yuav ua tiav tej hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm. Vajtswv tsis ua hauj lwm ib leeg los mus tua kom yeej Ntxwgnyoog vim Nws yuav rov hais tsis tau lus tim khawv rau Nws Tus Kheej rau tag nrho tej uas tsim tawm los. Yog Nws ua li ntawd, nws yuav hais tsis tau kom tib neeg ntseeg tiag, yog li ntawd Vajtswv yuav tsum ua hauj lwm rau hauv tib neeg es thiaj li yuav kov yeej lawv, thiab tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas Nws thiaj li yuav tau lus tim khawv ntawm tag nrho tej uas tsim tawm los ntawd. Yog hais tias tsuas muaj Vajtswv tib leeg ua hauj lwm nkaus xwb, yam tsis muaj kev koom tes los ntawm tib neeg li, los sis yog hais tias tib neeg tsis raug hais kom yuav tsum koom tes li, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj hnub paub Vajtswv tus moj yam li, thiab yuav tsis paub txog Vajtswv lub siab nyiam mus tag ib txhis li; ces Vajtswv tes hauj lwm yuav hu tsis tau hais tias yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog hais tias tsuas yog tib neeg xwb thiaj siv zog, thiab nrhiav, thiab ua hauj lwm hnyav, yam tsis muaj kev to taub txog Vajtswv tes hauj lwm, ces tib neeg tsuas yog lam ua dag xwb. Yog tsis muaj tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces tej tib neeg ua ces yog Ntxwgnyoog li xwb, lawv yog neeg ntxeev siab thiab neeg ua phem; Ntxwgnyoog ces tshwm nyob rau hauv tag nrho tej uas cov tib neeg qias vuab tsuab ua, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav haum nrog Vajtswv li, thiab tag nrho tej tib neeg ua ces yog Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim nkaus xwb. Tsis muaj ib yam hauv tag nrho tej uas tau hais los no uas yuav yog hais txog cov zeem muag thiab kev xyaum ua li. Nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm cov zeem muag, tib neeg nrhiav tau kev xyaum ua thiab txoj kev mloog lus, es nws thiaj li muab nws tej kev xav phem pov tseg thiab tau tej yam uas nws yeej tsis tau muaj dua yav tag los. Vajtswv yuav tseev kom tib neeg koom tes nrog Nws, kom tib neeg yuav tsum nyoo ua tag nrho tej uas Nws kom ua, thiab tib neeg thov kom pom tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag, kom tau ntsib tau pom kiag Vajtswv lub hwj chim loj kawg nkaus, thiab kom paub Vajtswv tus moj yam. Tej no, muab xaus ua qhov luv luv, ces yog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Vajtswv qhov kev koom nrog tib neeg ces yog qhov kev cawm tib neeg, thiab nws yog qhov kev cawm tib neeg uas zoo tshaj plaws li.

Qhov uas hais txog cov zeem muag ces ua ntej tshaj plaws yog hais txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab qhov uas hais txog kev xyaum ua ces tib neeg yog cov ua thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv hlo li. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv ces Vajtswv Tus Kheej yog tus ua kiag, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua ces tib neeg tus kheej yog tus ua kiag. Yam uas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag ces tib neeg tsis tas ua li, thiab yam uas yuav tsum yog tib neeg xyaum ua kiag ces tsis cuam tshuam txog Vajtswv li. Vajtswv tes hauj lwm ces yog Nws Tus Kheej tes hauj lwm qhuab qhia thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog tib neeg. Tes hauj lwm no tib neeg tsis tas ua li, thiab, dhau ntxiv mus, tib neeg yuav tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm uas Vajtswv yuav tsum ua ntawd. Qhov uas tib neeg yuav tsum tau xyaum ua ces yuav tsum yog tib neeg ua kom tiav hlo xwb, tsis hais yuav yog qhov kom nws muab nws txoj sia tuag tam kiag, los sis qhov uas muab nws xa kiag mus cob rau Ntxwgnyoog mus hais lus tim khawv—tag nrho tej no mas yuav tsum yog tib neeg ua kom tiav hlo xwb. Vajtswv Tus Kheej kiag ces yuav ua kom tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd tiav hlo, thiab tej uas tib neeg tsim nyog ua ntawd yuav tsum muab qhia rau tib neeg, thiab cov hauj lwm seem ntxiv ntawd ces tso rau tib neeg ua. Vajtswv tsis ua tej hauj lwm ntxiv ntawd. Nws tsuas ua tes hauj lwm uas nyob rau hauv Nws tes hauj lwm qhuab qhia xwb, thiab tsuas yog qhia kev rau tib neeg, thiab tsuas ua tes hauj lwm qhib txoj kev, thiab tsis ua tes hauj lwm pua txoj kev; qhov no tag nrho sawv daws yuav tsum to taub. Muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces txhais tau hais tias muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua, thiab tag nrho qhov no yog tib neeg tes dej num, ces yog tej uas tsim nyog tib neeg yuav tsum tau ua, thiab tsis muaj ib qho dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv li. Yog tib neeg yuav tseev kom Vajtswv yuav tsum raug kev tsim txom thiab raug lim tawm dua nyob rau hauv qhov tseeb, ib yam nkaus li tib neeg thiab, ces yog tib neeg tsis mloog lus. Vajtswv tes hauj lwm yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia xwb, thiab tib neeg tes dej num ces yog ua raws tag nrho li Vajtswv tej kev coj qhia, yam tsis muaj kev tawm tsam li. Qhov uas tib neeg yuav tsum ua kom tau ces nws yuav tsum tau ua kom tiav hlo, tsis hais Vajtswv txawm yuav ua hauj lwm los sis nyob li cas li. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb mas thiaj li muaj cuab kav kom tib neeg ua li ub li no kom tau xwb, muab hais ces, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj li tsim nyog hais kom tib neeg yuav tsum ua yam ub yam no xwb. Tib neeg yuav tsis muaj kev xaiv dab tsi thiab yuav tsum tsis txhob ua dab tsi tsuas yog nyoo zwm kiag rau thiab xyaum ua nkaus xwb; qhov no yog qhov kev xav uas tib neeg tsim nyog yuav tsum muaj. Thaum uas tes hauj lwm uas tsim nyog rau Vajtswv Tus Kheej ua ntawd raug ua tiav hlo lawm, tib neeg yuav tsum tau ntsib tau pom nws, ib kauj ruam zuj zus. Yog hais tias, nyob rau thaum kawg, thaum uas tag nrho Vajtswv tej kev cawm tib neeg ntawd raug ua tiav hlo lawm, es tib neeg tseem ua tej uas Vajtswv kom lawv ua ntawd tsis tau tiav, ces tib neeg yuav tsum raug rau txim. Yog tib neeg ua tsis tiav tej uas Vajtswv yuav tseev kom lawv ua, ces qhov no yog tim tib neeg txoj kev tsis mloog lus xwb; nws tsis tau txhais hais tias Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tsis tij lim txaus. Tag nrho cov uas tsis muaj cuab kav muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, cov uas ua tej uas Vajtswv yuav tseev kom ua ntawd tsis tiav, thiab cov uas tsis muaj cuab kav muab lawv txoj kev ua siab ncaj rau thiab ua lawv tes dej num kom tiav hlo ces yuav raug rau txim tag nrho. Hnub no, tej uas nej yuav tsum tau ua kom tiav hlo ntawd tsis yog lus txib ntxiv, tab sis yog tib neeg tes dej num, thiab yog tej uas txhua tus neeg yuav tsum tau ua. Yog nej tsis muaj cuab kav ua nej tes dej num, los sis ua kom zoo, ces tsis yog nej nrhiav teeb meem rau nej tus kheej xwb los? Tsis yog nej tham kev tuag xwb los? Ua li cas nej tseem ho xav tias yuav muaj lub neej pem suab thiab muaj lub cib fim thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm yog ua rau tib neeg, thiab tib neeg txoj kev koom tes yog muab rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Tom qab uas Vajtswv tau ua txhua yam li qhov uas Nws tsim nyog ua lawm, tib neeg yuav tsum tau muaj kev xyaum ua kom ruaj nrees, thiab koom tes nrog Vajtswv. Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tib neeg yuav tsum txhob txuag zog li, yuav tsum muab lawv txoj kev ua siab ncaj rau, thiab yuav tsum tsis txhob muaj tej kev xav phem ntau, los sis zaum twj ywm thiab tos tuag xwb. Vajtswv muaj cuab kav muab Nws Tus Kheej theej tib neeg lub txhoj, es vim li cas tib neeg ho tsis kam muab lawv qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv? Vajtswv tsuas muaj ib lub siab thiab ntsws rau tib neeg nkaus xwb, es vim li cas tib neeg thiaj tsis kam muab ib qho kev koom tes me me li? Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg, es vim li cas tib neeg ho tsis ua lawv tes dej num ib txhia rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg? Vajtswv tes hauj lwm twb ua los deb npaum li no lawm, tab sis tseem muaj qhov hais tias nej pom tab sis tseem tsis ua, nej hnov tab sis tseem tsis txav thiab. Ua cov neeg zoo li ntawd tsis yog tej daim phiaj ntawm kev raug txim thiab los? Vajtswv twb muab txhua yam ntawm Nws tag nrho rau tib neeg lawm, es vim li cas, hnub no, tib neeg ho tsis muaj peev xwm yuav rau siab ntso ua lawv tes dej num? Rau Vajtswv, ces Nws tes hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj rau Nws, thiab Nws tes hauj lwm cawm tib neeg yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Rau tib neeg, ces muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua thiab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no nej txhua tus yuav tsum to taub. Cov lus hais rau nej twb nkag mus txog qhov hauv plawv ntawm nej cev nqaij, thiab Vajtswv tes hauj lwm twb nkag mus rau qhov chaw uas yeej tsis tau nkag mus dua li lawm thiab. Coob tus neeg tseem tsis to taub qhov tseeb los sis qhov cuav ntawm txoj kev no; lawv tseem tos thiab twb pom tab sis tsis ua lawv tes dej num. Tsis tag li ntawd xwb, lawv tseem ntsuam xyuas txhua lo lus thiab kev ua ntawm Vajtswv, lawv tsom ntsoov rau tej uas Nws noj thiab Nws hnav, thiab lawv tej kev xav phem tseem haj yam muaj ntau tshaj thiab. Tsis yog cov neeg ntawd lam qw qw tab sis tsis muaj dab tsi li los? Ua cas cov neeg zoo li ntawd ho yog cov uas nrhiav Vajtswv mas? Thiab ua cas lawv thiaj yog cov uas muaj lub siab yuav nyoo zwm rau Vajtswv? Lawv muab lawv qhov kev ua siab ncaj thiab lawv tes dej num tso puag tom qab ntawm lawv lub siab, thiab tsis tag li ntawd, tsuas rau siab ntso xam seb Vajtswv nyob qhov twg xwb. Lawv yog ib qho kev npau taws xwb! Yog tib neeg to taub txhua yam uas lawv tsim nyog to taub, thiab muab tag nrho tej uas lawv tsim nyog muab xyaum ua ntawd coj mus xyaum ua kiag, ces Vajtswv yeej muab Nws tej lus koob hmoov pub kiag rau tib neeg xwb, vim rau qhov uas Nws kom tib neeg ua lawv tes dej num, thiab rau qhov uas tib neeg tsim nyog ua. Yog tib neeg tsis muaj peev xwm to taub txog tej uas lawv tsim nyog to taub thiab tsis muaj peev xwm muab tej yam uas lawv tsim nyog coj mus xyaum ua ntawd coj mus xyaum ua kiag, ces tib neeg yuav raug rau txim. Cov uas tsis muab kev koom tes nrog Vajtswv ces yog cov ua yeeb ncuab nrog Vajtswv, cov uas tsis kam txais yuav tes hauj lwm tshiab ces yog cov uas tawm tsam qhov ntawd, txawm hais tias cov neeg ntawd yeej tsis ua dab tsi uas kom pom meej hais tias lawv tawm tsam qhov ntawd. Tag nrho cov uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb uas Vajtswv kom muab coj mus xyaum ua ntawd ces yog cov uas txhob txwm tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv cov lus hais, txawm hais tias cov neeg ntawd mob siab rau tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm heev los xij. Cov neeg uas tsis ua raws li Vajtswv cov lus thiab nyoo zwm rau Vajtswv ces yog cov ntxeev siab, thiab lawv yog cov tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tsis ua lawv tes dej num ces yog cov uas tsis koom tes nrog Vajtswv, thiab cov neeg uas tsis koom tes nrog Vajtswv ces yog cov uas tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv.

Thaum Vajtswv tes hauj lwm mus txog ib qho chaw twg lawm, thiab Nws txoj kev cawm tib neeg mus txog ib qho chaw twg lawm, cov uas ua raws li Nws lub siab ces yeej muaj cuab kav ua tau tej uas Nws kom ua tiav hlo. Vajtswv kom tib neeg ua qee yam raws li Nws tus kheej lub hom phiaj uas tau teeb tseg lawm, thiab raws li qhov uas tib neeg muaj peev xwm yuav ua tau kom tiav hlo. Lub sij hawm thaum hais txog Nws qhov kev cawm tib neeg, Nws kuj taw qhia txoj kev rau tib neeg, thiab muab ib txog kev taug kom dim rau tib neeg. Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab tib neeg qhov kev xyaum ua ces ob qho puav leej yog nyob rau tib theem ntawm tes hauj lwm thiab thooj txhij ua kiag. Hais txog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas cuam tshuam rau kev hloov ntawm tib neeg tus moj yam, thiab hais txog tej yam tib neeg tsim nyog ua thiab hais txog kev hloov hauv tib neeg tus moj yam mas cuam tshuam rau Vajtswv tes hauj lwm; tsis muaj ib lub sij hawm twg uas ob qho ntawd yuav raug muab sib cais tawm li. Tib neeg qhov kev xyaum ua mas yeej hloov mus tas li, ib kauj ruam zuj zus. Qhov ntawd vim yog tej yam uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua ntawd kuj hloov mus tas li, thiab vim Vajtswv tes hauj lwm yeej hloov thiab nce qib tas mus li. Yog tib neeg txoj kev xyaum ua tseem mag ntxiab nyob rau hauv tej kev qhuab qhia, qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias lawv plam Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj kev coj qhia lawm; yog tib neeg qhov kev xyaum ua tsis muaj hloov li los sis mus tob dua li, ces qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd tsuas yog ua mus raws li tib neeg txoj kev xav xwb, thiab tsis yog kev xyaum ua raws qhov tseeb; yog tib neeg tsis muaj kev rau lawv taug, ces lawv twb poob mus rau Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm, thiab raug Ntxwgnyoog tswj lawm, ces txhais tau hais tias lawv raug tej ntsujplig phem tswj lawm. Yog tib neeg tej kev xyaum ua tsis mus tob dua, ces Vajtswv tes hauj lwm yuav tsis loj hlob, thiab yog tsis muaj kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, ces tib neeg txoj kev nkag mus yuav cia li nres nrheev tseg xwb; qhov no yog qhov zam tsis dhau li. Thoob plaws tag nrho Vajtswv tes hauj lwm, yog tib neeg yeej yoog raws li Yehauvas txoj kev cai tas mus li xwb, ces Vajtswv tes hauj lwm yuav tsis nce qib, haj yam tsis muaj hnub uas yuav coj tau tag nrho ib tiam los mus rau qhov xaus li. Yog tib neeg pheej tuav rawv tus ntoo khaub lig thiab xyaum ua siab ntev thiab txo hwj chim xwb, ces nws yuav tsis muaj hnub uas Vajtswv tes hauj lwm yuav nce qib tau li. Rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg ces yuav cia li muab coj los xaus tsis tau rau cov neeg uas tsuas ua raws txoj kev cai xwb, los sis tsuas tuav rawv rau tus ntoo khaub lig thiab xyaum ua siab ntev thiab txo hwj chim xwb. Tsis li ntawd, tag nrho Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ces muab coj los xaus rau cov thaum tiam kawg, cov uas paub Vajtswv, cov uas tau dim hauv Ntxwgnyoog xib teg los, thiab cov uas tau muab lawv tus kheej txo tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Qhov no yog txoj hau kev uas zam tsis dhau ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Yog vim li cas ho hais tias cov kev coj hauv tej pawg ntseeg ho qub lawm no mas? Nws yog vim tej uas lawv muab los coj thiab ua ntawd twb raug txiav tu ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no lawm. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, qhov uas lawv muab coj los coj ua yeej yog lawm, tab sis thaum tiam ntawd dhau lawm thiab Vajtswv tes hauj lwm tau hloov lawm, ces lawv tej kev coj kev ua ntawd maj mam qub zuj zus lawm. Qhov ntawd tau raug tes hauj lwm tshiab thiab qhov kev kaj tshiab muab tso tseg tuaj tom qab lawm. Yeej nyob raws li nws lub hauv paus keeb cag, tsuas yog tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tau nce qib ntau theem tob tshaj qhov ntawd lawm. Tab sis neeg tseem daig nyob rau theem thaum xub thawj ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab tseem tuav rawv rau tej kev coj kev ua qub thiab qhov kev kaj qub. Vajtswv tes hauj lawm mas muaj cuab kav hloov ntau heev rau peb los sis tsib xyoos, yog li es tej kev hloov loj tshaj ntawd tseem yuav tsis tshwm sim rau lub caij nyoog li 2,000 xyoo thiab los? Yog tib neeg tsis muaj qhov kev kaj tshiab los sis kev xyaum ua tshiab, ces nws txhais tau hais tias lawv caum tsis cuag tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov no yog tib neeg qhov kev poob tsag; qhov uas muaj Vajtswv tes hauj lwm tshiab ntawd mas yuav cia li tsis lees paub tsis tau vim yog, hnub no, cov uas twb tau muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm dua yav dhau los lawm tseem yoog raws tej kev coj kev ua uas qub lawm. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mas yeej txav mus tom ntej tas mus li xwb, thiab tag nrho cov uas ntws los sis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv mas yuav tsum tau nce qib tob zuj zus thiab hloov tas mus li, ib kauj ruam zuj zus. Lawv yuav tsum tsis txhob nres rau ib theem nkaus xwb. Tsuas yog cov uas tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm nkaus xwb mas thiaj li nyob twj ywm rau hauv Nws qhov hauj lwm thaum xub thawj ntawd, thiab tsis txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab. Tsuas yog cov uas tsis mloog lus xwb mas thiaj li tsis muaj peev xwm tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Yog tib neeg qhov kev xyaum ua caum tsis cuag tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd raug txiav tawm ntawm tes hauj lwm hnub no lawm tiag tiag li thiab tsis haum rau tes hauj lwm hnub no. Cov neeg qub li no mas yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, thaum kawg mas lawv haj yam ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv. Tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg, dhau ntxiv mus, yuav muab xaus tsis tau nrog rau ib pab neeg zoo li ntawd. Cov uas twb tau tuav Yehauvas txoj kev cai ib zaug dhau los lawm, thiab cov ua twb tau ris kev txom nyem ntawm tus ntoo khaub lig ib zaug los lawm, yog lawv tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tiam kawg, ces tag nrho tej uas lawv tau ua dhau los lawm ces tsis muaj qab hau dab tsi li, thiab siv tsis tau hlo li. Qhov kev qhia kom pom meej tshaj plaws ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ces yog nyob rau qhov kev txais yuav qhov ntawm no thiab tam sim no, tsis yog tuav rawv rau yav tag dhau los. Cov uas caum tsis cuag tes hauj lwm hnub no, thiab cov uas tau plam ntawm qhov kev xyaum ua hnub no lawm, yog cov uas tawm tsam thiab tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov neeg ntawd tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm tam sim no. Txawm hais tias lawv yuav tuav rawv rau qhov kev kaj yav tag los, lawv yuav cia li tsis lees hais tias lawv tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tsis tau. Vim li cas ho muaj kev tham ntau npaum no txog tej kev hloov ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua, ntawm qhov txawv ntawm qhov kev xyaum ua ntawm yav tag los thiab hnub no, ntawm qhov uas tej kev xyaum ua ntawd ho ua li cas nyob rau tiam ua ntej, thiab ntawm qhov ua ho ua li cas rau hnub no? Tej qho kev sib cais ntawm tib neeg tej kev xyaum ua ntawd mas pheej muab los hais tag li vim yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv mas yeej txav mus tom ntej tas mus li xwb, thiab yog li ntawd tib neeg txoj kev xyaum ua mas yuav tsum tau hloov mus tas li thiab. Yog tib neeg khuam nyob rau ib theem xwb, ces qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias tib neeg tsis muaj tsab peev xwm yuav caum cuag Vajtswv tes hauj lwm tshiab thiab qhov kev kaj tshiab; nws tsis yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg mas tsis hloov li. Cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv mas yeej xav hais tias lawv mas yeej yog tas mus li xwb, tab sis qhov tseeb tiag, Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lawv twb xaus ntev los lawm, thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm twb tsis muaj nyob rau hauv lawv lawm. Vajtswv tes hauj lwm ces twb raug muab tshem tawm mus rau ib pab neeg ntev los lawm, ib pab uas Nws npaj siab yuav muab Nws tes hauj lwm tshiab ua kom tiav hlo. Vim cov nyob hauv txoj kev ntseeg tsis muaj peev xwm yuav txais yuav tau Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab tsuas tuav tes hauj lwm qub yav tag los khov kho xwb, yog li ntawd Vajtswv thiaj li muab cov neeg no tso pov tseg lawm, thiab ua Nws tes hauj lwm tshiab nyob rau ntawm cov neeg uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab xwb. Cov no yog cov neeg uas muab kev koom tes rau Nws tes hauj lwm tshiab, thiab tsuas yog qhov no nkaus xwb mas Nws qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav ua tau tiav hlo. Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas tsuas muaj txav mus lawm tom ntej nkaus xwb, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua mas tsuas muaj nce siab zuj zus xwb. Vajtswv mas yeej ua hauj lwm tas mus li, thiab tib neeg mas yeej xav tau kev pab tas mus li, ua li es ob tog thiaj li mus txog qhov siab tshaj plaws ua ke thiab Vajtswv thiab tib neeg thiaj li ua tau ib qho kev txoos tiav hlo. Qhov no yog qhov qhia kom pom txog qhov tiav hlo ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab nws yog qhov tshwm sim zaum kawg los ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg.

Nyob rau txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas kuj muaj tej yam sib phim uas tib neeg yuav tsum tau ua thiab. Tag nrho cov uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces yeej muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab nws tej kev qhuab ntuas, thiab cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ib qho li. Cov neeg uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab cov uas koom tes rau hauv Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog cov uas yoog raws los sis ntws raws ntawd tsis muaj peev xwm koom tes tau, thiab tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj mus xyaum ua raws li Vajtswv hais nyob rau lub sij hawm no, ces lawv yuav raug qhuab ntuas, thiab qhov phem tshaj ces yog yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv muab tso pov tseg. Cov uas txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab, ces yuav yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab lawv yuav tau txais kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav tau txais kev qhuab ntuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas tsis txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab ntuas, thiab cov zaum tseem yuav raug txim thiab. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, yog hais tias lawv yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, Vajtswv yuav lees saib xyuas tag nrho cov uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab rau Nws lub npe. Cov uas qhuas Nws lub npe thiab txaus siab muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws tej koob hmoov; cov uas tsis mloog Nws hais thiab tsis muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws qhov kev rau txim. Cov neeg uas yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav tes hauj lwm tshiab, thiab vim lawv tau txais yuav tes hauj lwm tshiab, lawv yuav tsum koom tes raws li qhov tsim nyog nrog rau Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ua neeg ntxeev siab uas tsis ua lawv tes dej num. Qhov no yog tib qho uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua xwb. Tsis zoo li ntawd rau cov neeg uas tsis txais yuav tes hauj lwm tshiab: Lawv tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tej lus qhuab ntuas thiab lus cem ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ces yuav tsis raug rau lawv. Tag hnub nrho, cov neeg no nyob twj ywm hauv lawv lub cev xwb, lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua raws nraim li tej kev qhuab qhia uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej lub hlwb tej kev ntsuam xyuas thiab kev tshawb fawb xwb. Qhov no tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab yuav kom ua, haj yam tsis yog kev koom tes nrog Vajtswv thiab. Cov ua tsis txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ces yuav plam tsis tau nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau Vajtswv tej koob hmoov thiab kev tiv thaiv. Feem ntau ntawm lawv tej lus thiab tej kev ua ces tsuas yog tuav rawv rau tej uas Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yav tag los kom lawv ua xwb; tej ntawd yog kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Tej kev qhuab qhia thiab kev cai ntawd tsuas txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias tej kev sib sau ua ke ntawm cov neeg no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog kev ntseeg xwb; lawv tsis yog cov xaiv tseg, los sis yog tej daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev koom txoos ntawm tag nrho lawv ntawd ces tsuas ua tau ib qho kev sib sau loj ntawm kev ntseeg xwb, thiab hu tsis tau ua ib pawg ntseeg. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau. Lawv tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab; tej lawv ua mas zoo li tsw qab rau txoj kev ntseeg, tej lawv khaws los ua neej mas zoo li muaj txhij txhua kawg rau kev ntseeg; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv nrog lawv nyob thiab tsis muaj Nws tes hauj lwm, tsis tas hais txog qhov uas lawv yuav tsim nyog tau txais tej lus qhuab ntuas los sis kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Cov neeg no tsuas yog tej cev tuag uas tsis muaj sia xwb, thiab yog tej niag kas uas tsis muaj ntsujplig xwb. Lawv tsis paub txog tib neeg tej kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, tsis paub txog tag nrho tib neeg tej kev ua phem, lawv haj yam tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Lawv sawv daws mas tsis paub li, yog neeg dog dig, thiab yog cov niag kua av qias neeg uas tsis tsim nyog hu ua cov ntseeg! Tsis muaj ib yam dab tsi lawv ua es yuav tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li, haj yam tsis muaj cuab kav yuav rhuav tau Vajtswv tej kev npaj li. Lawv tej lus thiab tej kev ua mas qias neeg heev, rhuav plhu dhau heev lawm, thiab yeej tsis tsim nyog hais txog li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv no ua es yuav muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau hauv Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab li. Yog vim li no, tsis hais lawv ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj tej lus qhuab ntuas ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau qhov kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Vim lawv sawv daws yog cov neeg uas tsis nyiam qhov tseeb li, thiab yog cov uas Vajntsujplig Dawb Huv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Lawv hu ua cov neeg ua phem vim lawv tsuas ua neej raws li lawv lub cev ntshaw xwb thiab ua txhua yam uas lawv nyiam rau Vajtswv ntsia ntsoov. Thaum uas Vajtswv ua hauj lwm, lawv txhob txwm ua siab phem rau Nws, thiab khiav mus rau qhov uas Nws tsis nyob xwb. Tib neeg qhov kev tsis koom tes nrog Vajtswv ces yeej yog qhov kev ntxeev siab loj tshaj plaws li lawm, ces puas tsim nyog cov neeg uas txhob txwm khiav mus rau qhov uas tsis yog Vajtswv sab ntawd tau txais lawv tej kev raug txim kom tsim nyog thiab mas? Thaum hais txog cov neeg no tej kev ua phem, ib txhia mas kub siab hlo foom phem rau lawv, tab sis Vajtswv tsis quav ntsej lawv. Rau tib neeg, ces zoo li tej lawv ua ntawd cuam tshuam txog Vajtswv lub npe, tab sis qhov tseeb, rau Vajtswv, mas lawv tsis muaj ib qho dab tsi cuam tshuam txog Nws lub npe los sis txog tej lus tim khawv rau Nws hlo li. Tsis hais cov neeg no yuav ua dab tsi li, nws yeej tsis cuam tshuam rau Vajtswv li: Nws yeej tsis cuam tshuam txog Nws lub npe thiab Nws tes hauj lwm tam sim no. Cov neeg no ua rau lawv tus kheej poob ntsej muag xwb, thiab ua rau Ntxwgnyoog tshwm sim; lawv yog neeg ua phem uas tab tom npaj khaws yam ub yam no tos rau hnub ntawm txoj kev npau taws. Hnub no, tsis hais lawv yuav ua dab tsi li, thiab tsuav yog lawv tsis txhob thaiv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv tes hauj lwm tshiab xwb, ces cov neeg zoo li ntawd yuav tsis raug txim kom haum nkaus li ntawd, vim hnub ntawm txoj kev npau taws ntawd tseem los tsis tau txog. Muaj ntau zaus uas neeg ntseeg hais tias Vajtswv twb tsim nyog muab lawv saib xyuas lawm, thiab lawv xav hais tias cov neeg ua phem ntawd tsim nyog raug txim thaum ntxov li ntxov tau. Tab sis vim yog Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tseem los tsis tau txog qhov xaus, thiab hnub rau ntawm txoj kev npau taws tseem los tsis tau txog, cov neeg tsis ncaj ncees tseem yuav ua lawv tej kev ua uas tsis ncaj ncees ntawd ntxiv mus. Ib txhia hais tias, “Cov nyob hauv kev ntseeg ces tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv nrog nyob thiab tsis muaj Nws tes hauj lwm, thiab lawv coj kev txaj muag los rau Vajtswv lub npe; yog li ntawd vim li cas Vajtswv ho tsis rhuav tshem lawv, es tsis txhob tseem pheej yuav zam los sis uv lawv tej niag kev coj kev ua uas tawv tawv ncauj ntawd?” Cov neeg no, cov uas yog Ntxwgnyoog tshwm sim los thiab cov uas hais txog lub cev xwb, lawv tsis paub dab tsi li, yog neeg dog dig, lawv yog neeg ruam. Lawv yuav tsis saib Vajtswv qhov kev rau txim ntawd ua ntej uas lawv yuav los to taub txog qhov uas Vajtswv ua hauj lwm nrog tib neeg, thiab thaum uas lawv raug kov yeej tag lawm, tag nrho cov neeg ua phem ntawd yuav tau txais lawv qhov kev rau txim, thiab lawv yeej tsis muaj ib tug li uas yuav khiav dim hnub ntawm txog kev npau taws li. Tam sim no tseem tsis tau yog sij hawm rau txim rau tib neeg, tab sis tsuas yog lub sij hawm ua kev kov yeej xwb, tshwj tsis yog muaj cov uas rhuav tshem Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, nyob rau qhov ntawd mas lawv yuav raug rau txim raws li qhov uas seb tej yam lawv ua ntawd txhaum loj npaum li cas. Nyob rau lub sij hawm ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd, tag nrho cov uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces yeej muaj kev cuam tshuam rau Vajtswv. Cov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ntxub thiab tsis txais yuav ces ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tej uas lawv muab coj los xyaum ua ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv li. Tsuas yog cov uas txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab thiab koom tes nrog Vajtswv xwb thiaj li muaj kev sib cuam tshuam nrog rau Vajtswv, vim Vajtswv tes hauj lwm yog ua tsi ntsees rau cov uas txais yuav nws, thiab tsis yog tsi ntsees rau txhua tus neeg, tsis hais lawv yuav txais yuav los tsis txais yuav li. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua ntawd mas yeej muaj rawv ib daim phiaj nyob rau hauv thiab tsis yog cia li yuav ua tau raws siab xav. Cov uas nrog Ntxwgnyoog ces tsis zoo yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv, lawv haj yam tsis zoo koom tes nrog Vajtswv li.

Txhua theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mas yuav tsum muaj tib neeg hais lus tim khawv. Txhua theem ntawd yog qhov kev sib ntaus sib tua ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog, thiab daim phiaj ntawm qhov kev sib ntaus sib tua ntawd yog Ntxwgnyoog, hos cov uas yuav raug muab tsim kho kom zoo tiav log ntawd mas yog tib neeg. Qhov uas seb Vajtswv tes hauj lwm puas yuav tawg paj txi txiv tau ntawd mas nyob ntawm qhov uas seb tib neeg ho hais lus tim khawv li cas rau Vajtswv xwb. Qhov lus tim khawv no yog qhov uas Vajtswv yuav kom cov caum Nws yuav tsum tau hais; nws yog cov lus tim khawv uas hais rau Ntxwgnyoog, thiab kuj yog pov thawj ntawm qhov uas tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm. Tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas muab faib ua peb theem, thiab nyob rau ib theem twg, mas yuav muab tej yam uas yuav tsum tau ua ntawd cob rau tib neeg. Dhau qhov ntawd mus lawm, raws li tej tiam ntawd dhau mus thiab nce qib zuj zus, tej yam uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua ntawd mas nce siab zuj zus thiab. Yog li ntawd, ib kauj ruam zuj zus, Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg no nce mus txog qhov siab tshaj plaws, kom txog ntua thaum uas tib neeg pom qhov tseeb txog “qhov kev tshwm sim ntawm Txoj Lus hauv lub cev nqaij daim tawv,” thiab nyob rau qhov no mas tej yam uas yuav kom tib neeg ua ntawd mas haj yam siab, ib yam nkaus li qhov uas yuav kom tib neeg yuav tsum tau hais lus pov thawj. Tib neeg yim muaj peev xwm koom tes tau nrog Vajtswv ntau tiag tiag, ces Vajtswv yim tau txais yeeb koob xwb. Tib neeg qhov kev koom tes yog cov lus tim khawv uas nws yuav tsum tau hais, thiab cov lus tim khawv nws hais ces yog tib neeg qhov kev xyaum ua. Yog li ntawd, qhov uas seb Vajtswv tes hauj lwm puas yuav ua tau tej yam tshwm sim li siab xav, thiab qhov uas seb puas yuav muaj tej lus tim khawv tseeb los tsis muaj ntawd, mas yeej muaj kev sib txuas yam ruaj khov nrog rau tib neeg qhov kev koom tes thiab tej lus tim khawv. Thaum tes hauj lwm tiav lawm, ces hais tau hais tias, thaum tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg tau mus txog qhov kawg lawm, tib neeg yuav tsum hais tej lus tim khawv siab tshaj, thiab thaum Vajtswv tes hauj lwm mus txog qhov kawg lawm, tib neeg qhov kev xyaum ua thiab kev nkag mus ntawd yuav mus txog qhov siab tshaj plaws thiab. Nyob rau yav tag los, tib neeg raug hais kom yuav tsum yoog raws kev cai thiab cov lus txib, thiab lawv yuav tsum ua siab ntev thiab txo hwj chim. Hnub no, tib neeg yuav tsum tau ua raws li tej uas Vajtswv npaj thiab yuav tsum muaj kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab thaum kawg los lawv yuav tsum hlub Vajtswv tib yam nkaus li ntawd rau lub sij hawm uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj thiab. Peb theem no yog tej uas Vajtswv yuav kom tib neeg yuav tsum tau ua, ib kauj ruam zuj zus, thoob plaws Nws qhov kev cawm tib neeg. Ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas mus tob dua theem dhau los lawm, thiab nyob rau hauv ib theem twg mas qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tob tshaj qhov dhau los lawm, thiab nyob rau qhov no, mas tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li maj mam tshwm sim tuaj. Nws yog kiag li ntawd vim qhov tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tseem siab tshaj thiab mas tib neeg tus moj yam thiaj li los ze zog rau ntawm lub hom phiaj uas Vajtswv teeb tseg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas tag nrho noob neej thiaj li yuav maj mam pib nrug ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias kom txog ntua, thaum uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ntua rau qhov xaus, tag nrho noob neej thiaj li yuav raug cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, Vajtswv tes hauj lwm yuav mus txog qhov xaus lawm, thiab tib neeg qhov kev koom tes nrog Vajtswv kom hloov tau lawv tus moj yam ntawd yuav tsis muaj ntxiv lawm, thiab tag nrho noob neej yuav nyob hauv Vajtswv qhov kev kaj, thiab txij ntawd mus, ces yuav tsis muaj kev ntxeev siab los sis kev tawm tsam Vajtswv lawm. Vajtswv yuav tsis kom tib neeg ua dab tsi lawm, thiab kev koom tes ntawm tib neeg thiab Vajtswv ces yuav yog ib qho sib haum kawg nkaus lawm, qhov uas yuav muab tib neeg txoj sia thiab Vajtswv ua ke, lub neej uas tshwm sim los tom qab uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg twb xaus tag nrho lawm, thiab tom qab uas tib neeg twb tau raug Vajtswv cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg lawm. Cov uas tsis muaj cuab kav yuav caum ti ti Vajtswv tej hneev taw ces yuav tsis muaj peev xwm tau lub neej zoo li ntawd. Lawv yuav muab lawv tus kheej txo mus rau txoj kev tsaus ntuj, qhov chaw uas lawv yuav quaj thiab tom hniav qawv; lawv yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv tab sis tsis caum Nws, cov uas ntseeg Vajtswv tab sis tsis ua raws li Nws tes hauj lwm. Vim tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum caum kom ti ti Vajtswv tej hneev taw, ib kauj ruam zuj zus; lawv yuav tsum “caum tus Menyuam Yaj tsis hais Nws yuav mus qhov twg li.” Tsuas yog cov no xwb thiaj li yog cov neeg uas nrhiav txoj kev tseeb, tsuas yog lawv xwb thiaj yog cov paub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Cov neeg uas xyaum ua raws nraim tej ntawv sau tseg thiab tej kev qhuab qhia ces yog cov uas twb raug Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm muab ntiab tawm mus lawm. Nyob rau ib ntus sij hawm twg, Vajtswv yuav pib tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau ib ntus twg, yuav muaj ib qho pib dua tshiab rau tib neeg. Yog tib neeg tsuas ua raws li qhov tseeb hais tias “Yehauvas yog Vajtswv” thiab “Yexus yog Khetos,” uas yog qhov tseeb uas tsuas siv tau rau tej ntu sij hawm lawv nyob ntawd xwb, ces tib neeg yuav caum tsis cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm li, thiab yuav tsis muaj hnub tau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus ib txhis li. Tsis hais Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas li, tib neeg yuav tsum caum yam tsis muaj ib qho kev tsis ntseeg li, thiab lawv yuav tsum caum kom ti ti. Nyob rau qhov no, es vim li cas tib neeg tseem ho raug Vajntsujplig Dawb Huv muab ntiab tawm mus thiab? Tsis hais Vajtswv ua dab tsi li, yog tib neeg ntseeg tau hais tias nws yog Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab koom tes rau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yam tsis muaj kev ntshai li, thiab rau siab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua, ces lawv tseem ho yuav raug txim tau li cas thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm mas yeej tsis muaj hnub tas li, Nws tej hneev taw yeej tsis muaj hnub nres li, thiab ua ntej Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tiav, Nws yeej ib txwm tsis khoom li, thiab tsis muaj hnub tsum li. Tab sis tib neeg mas txawv: Nyuam qhuav tau Vajntsujplig Dawb Huv ib nyuag qhov hauj lwm me me xwb, lawv ua zoo li tej ntawd yuav tsis muaj hnub hloov li; nyuam qhuav tau kev txawj ntse me me xwb, ces lawv txawm siv tsis taug tej hneev taw ntawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab lawm tom ntej li lawm; nyuam qhuav pom Vajtswv tes hauj lwm ib nyuag qhov me me xwb, lawv txawm siv muab Vajtswv coj los ua kiag li ib tug mlom ntoo, thiab ntseeg hais tias Vajtswv mas yuav nyob hauv tib qho uas lawv pom ntawm lawv lub xub ntiag ntawd tas mus li, hais tias nws yeej zoo li no yav tag los thiab yuav zoo li no tas mus li rau yav tom ntej; nyuam qhuav tau ib qho nyuag kev txawj ntse ntiav ntiav xwb, tib neeg twb zoo siab heev ces lawv cia li tsis nco qab lawv tus kheej thiab pib tshaj tawm ua dog ua dig txog ib tug moj yam thiab ib qho hais tias yog Vajtswv uas twb tsis muaj tseeb li; thiab txawm siv ruaj siab rau ib theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, tsis hais tus neeg twg li uas tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab, tib neeg tsis kam txais yuav. Cov no yog cov uas tsis muaj cuab kav txais yuav Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm; lawv mas coj tej kev cai qub loj dhau heev lawm, thiab tsis muaj peev xwm yuav txais yuav tej yam tshiab li. Cov neeg ntawd yog cov uas ntseeg Vajtswv tab sis kuj tseem tsis txais yuav Vajtswv thiab. Tib neeg ntseeg hais tias cov neeg Yixayee yuam kev rau qhov uas lawv “tsuas ntseeg Yehauvas xwb thiab tsis ntseeg Yexus,” tab sis neeg feem coob mas ho ua zoo nkaus li lawv “tsuas ntseeg Yehauvas xwb thiab tsis txais yuav Yexus” thiab “tos ntsoov tus Mexiyas rov los, tab sis tawm tsam tus Mexiyas uas hu ua Yexus.” Yog li ntawd, tos neeg tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tom qab txais yuav ib theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm, thiab tab sis tseem tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab. Qhov no tsis yog tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab los? Cov Khixatia thoob plaws ntiaj teb uas tsis caum kom cuag tes hauj lwm tshiab hnub no sawv daws tuav rawv rau txoj kev cia siab hais tias lawv yuav muaj hmoo, xav hais tias Vajtswv yuav muab txhua qhov kev ntshaw rau lawv raws siab xav. Tab sis lawv ho hais tsis tau kom tseeb hais tias vim li cas Vajtswv thiaj yuav coj lawv mus rau lub ceeb tsheej thib peb, los sis lawv tsis txhawj txog hais tias ua Yexus yuav txais tos lawv li cas thaum lawv caij ib tauv huab dawb, hos lawv haj yam tsis paub tseeb hais tias ua Yexus puas yuav caij ib tauv huab dawb los tiag rau hnub uas lawv lub siab xav ntawd. Tag nrho lawv sawv daws yeej kub siab lug, thiab tsis paub li; lawv tus kheej kiag twb tsis paub xyov Vajtswv puas yuav txais lawv ib tug zus, ib pab neeg tsawg tsawg uas zoo sib txawv, cov uas tuaj ntawm txhua pab ntseeg tuaj. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua tam sim no, tiam tam sim no, Vajtswv lub siab nyiam—lawv tsis to taub ib yam ntawm tej no li, thiab lawv yeej ua tsis tau dab tsi tsuas yog suav ntiv tes nqis ib hnub dhau ib hnub xwb. Tsuas yog cov uas taug tus Menyuam Yaj tej hneev taw mus kom txog qhov kawg xwb thiaj li yuav tau qhov koob hmoov kawg, hos cov “neeg ntse,” cov uas tsis muaj cuab kav caum mus kom txog qhov kawg kiag tab sis tseem ntseeg hais tias lawv tau txhua yam, ces tsis muaj peev xwm yuav ua tim khawv tau rau Vajtswv qhov kev tshwm sim los. Lawv txhua tus ntseeg hais tias lawv yog tus neeg ntse tshaj hauv ntiaj teb, thiab lawv muab qhov kev tsim tawm ntxiv mus ntawm Vajtswv tes hauj lwm txo kom luv yam tsis muaj laj thawj dab tsi li, thiab zoo li tseem ntseeg tiag tiag hais tias Vajtswv yuav coj lawv mus rau saum ntuj ceeb tsheej, lawv cov uas “muaj lub siab ncaj tshaj plaws rau Vajtswv, caum Vajtswv, thiab ua raws li Vajtswv txoj lus.” Txawm hais tias lawv muaj “lub siab ncaj tshaj plaws” rau cov lus uas Vajtswv hais, los lawv tej lus thiab tej kev ua tseem qias neeg heev vim lawv tawm tsam Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab lawv dag thiab lawv siab phem. Cov uas tsis caum mus kom txog qhov kawg, cov uas tsis caum kom cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab cov uas tsuas nplaum ruaj nrees rau txoj hauj lwm qub xwb ces tsis yog tsis ua siab ncaj rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis qhov tsis yog ntawd, ces tseem ua cov tawm tsam Vajtswv, tau rais los mus ua cov uas tsis kam txais yuav tiam tshiab, thiab cov uas yuav raug rau txim. Puas muaj ib co es tseem txaus tu siab tshaj lawv lawm thiab? Muaj coob tus mas tseem ntseeg hais tias cov uas tsis txais yuav tej kev cai qub thiab txais yuav tes hauj lwm tshiab mas yog cov tsis txawj xav xwb. Cov neeg no, cov uas lam hais txog “kev txawj xav,” thiab tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, ces txog thaum kawg yuav raug muab lawv tej kev cia siab txiav tu los ntawm lawv tej kev txawj xav ntag. Vajtswv tes hauj lwm yuav tsis yoog raws kev qhuab qhia, thiab txawm hais tias tej ntawd yeej yog kiag Nws tus kheej tes hauj lwm, los Vajtswv yeej tseem tsis tuav nws khov kho. Tej uas tsim nyog tsis lees yuav yeej raug tsis lees yuav, tej uas tsim nyog muab ntiab tawm mus yeej raug muab ntiab tawm mus. Tab sis tib neeg tseem muab nws tus kheej coj los tawm tsam Vajtswv thiab es los tuav rawv ib qho me me ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Qhov no tsis yog qhov kev tsis muaj qab hau ntawm tib neeg thiab los? Qhov no tsis yog tib neeg qhov kev tsis paub thiab los? Yog tib neeg tseem txaj muag thiab ceev faj dhau heev lawm vim lawv ntshai tsam tsis tau Vajtswv tej koob hmoov, ces lawv haj yam tsis muaj peev xwm tau txais koob hmoov kom ntau zog, thiab kom tau txais qhov koob hmoov thaum kawg. Cov neeg no mas yoog raws txoj kev cai yam phem kawg nkaus ntawd mas sawv daws yeej muaj lub siab npuab txoj kev cai loj kawg nkaus, thiab yog lawv yim muaj lub siab npuab txoj kev cai, ces lawv haj yam yog cov neeg ntxeev siab uas tawm tsam Vajtswv. Vim tam sim no yog Tiam Lub Nceeg Vaj lawm thiab tsis yog Tiam Muaj Kev Cai lawm, tes hauj lwm hnub no thiab tes hauj lwm yav tag los lawm mas tsis pub muab hais tawm nyob rau hauv tib txog pa, los sis tes hauj lwm yav tag los mas muab coj los piv tsis tau rau tes hauj lwm hnub no. Vajtswv tes hauj lwm hloov lawm, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua los yeej hloov lawm thiab; nws tsis yog yuav kom tuav rawv rau txoj kev cai kom ruaj ruaj los sis kwv rawv tus ntoo khaub lig, yog li ntawd tib neeg qhov kev muaj siab npuab rau txoj kev cai thiab tus ntoo khaub lig yuav ua tsis tau kom tau Vajtswv qhov kev pom zoo.

Tib neeg yuav raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj. Tom qab kev kov yeej lawm, tib neeg yuav raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv thiab raug kev ceeb laj txom nyem loj. Cov uas muaj cuab kav kov yeej thiab sawv ua tim khawv rau lub sij hawm raug kev ceeb laj txom nyem loj no yog cov uas thaum kawg yuav tau txhua yam puv npo; lawv yog cov kov yeej. Nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev ceeb laj txom nyem loj no, mas tib neeg yuav tsum txais yuav kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no mas yog qhov kev piv txwv kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nws yog zaum kawg uas tib neeg yuav raug lim kom dawb huv ua ntej tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd yuav xaus, thiab tag nrho cov ua ntseeg Vajtswv yuav tsum txais yuav qhov kev sim siab zaum kawg no, thiab lawv yuav tsum txais yuav qhov kev lim tib neeg kom dawb huv zaum kawg no. Cov uas raug kev ceeb laj txom nyem loj yog cov uas tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj qhia, tab sis cov uas tau raug kov yeej lawm tiag thiab cov uas nrhiav Vajtswv tiag ces thaum kawg yuav sawv tau ntseg ntsos; lawv yog cov uas muaj kev ua neeg thiab cov uas hlub Vajtswv tiag. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi li, cov neeg kov yeej no yuav tsis plam cov zeem muag thiab tseem yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua yam tsis pub plam lawv cov lus tim khawv li. Lawv yog cov uas thaum kawg yuav tawm hauv qhov kev ceeb laj txom nyem loj ntawd los. Txawm hais tias cov uas tig qhov phem ua qhov zoo los yeej muaj cuab kav khaws xyeem tau hnub no, tab sis yuav tsis muaj leej twg khiav dim qhov kev ceeb laj txom nyem loj thaum kawg no li, thiab tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev sim thaum kawg. Rau cov uas kov yeej, tej kev ceeb laj txom nyem loj ntawd yog ib qho kev lim tib neeg kom dawb huv loj heev; tab sis rau cov uas tig qhov phem ua qhov zoo, nws yog tes hauj lwm ntawm qhov muab ntiab tawm kom du lug mus. Tsis hais lawv yuav raug sim siab li cas li, cov uas muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv ntawd mas yeej tsis hloov li; tab sis rau cov uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv siab, ces thaum uas Vajtswv tes hauj lwm tsis pab lawv cev nqaij daim tawv lawm, ces lawv hloov kiag lawv txoj kev xav txog Vajtswv, thiab tseem khiav tawm ntawm Vajtswv mus tib si. Cov ntawd yog cov neeg uas yuav tsis sawv nres nroos kom ruaj khov rau thaum kawg, cov uas tsuas xav nrhiav Vajtswv tej koob hmoov xwb thiab tsis kam muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thiab muab lawv tus kheej cob rau Nws. Tag nrho cov neeg qis qis li ntawd yuav raug ntiab tawm thaum Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov xaus lawm, thiab lawv tsis tsim nyog yuav tau txais kev hlub los sis kev khuv leej hlo li. Cov uas tsis muaj kev ua neeg ces tsis muaj cuab kav yuav hlub Vajtswv tiag. Thaum uas ib ncig ntawm lawv tseem nyab xeeb thiab ruaj khov, los sis thaum tseem tau tshaj thawj, ces lawv thiaj mloog Vajtswv hais xwb, tab sis thaum uas yam lawv ntshaw raug txo kom tsawg, los sis lov tawm tias tsis muaj tseeb, ces lawv tig ntxeev siab tam sim ntawd. Txawm hais tias nyob rau sij hawm li ib hmos xwb, los tej zaum lawv yeej hloov ntawm ib tug neeg luag ntxhi, “siab-dawb” mus ua ib tug neeg tua neeg uas muaj lub ntsej muag phem thiab lwj liam kawg, cia li muab tej neeg uas muaj txiaj ntsim rau lawv nag hmo coj los ua lawv tus yeeb ncuab loj tshaj plaws, yam tsis muaj chaw sib dhos los sis tsis muaj laj thawj li. Yog cov niag dab no tsis raug ntiab tawm, cov niag dab no yuav tua neeg yam tsis ntsais muag, ua lawv tseem tsis yog ib qho kev phom sij uas muab zais tseg los? Tes hauj lwm cawm tib neeg mas yuav tsis yog ua tiav hlo tom qab qhov ua tiav ntawm kev kov yeej lawm xwb. Txawm hais tias kev kov yeej twb los xaus lawm, los tes hauj lwm ntxuav tib neeg kom dawb huv ntawd tseem tsis tau xaus; tes hauj lwm ntawd mas tsuas tiav rau thaum uas tib neeg yeej raug ntxuav kom dawb huv tag nrho lawm xwb, thaum uas cov uas yeej muab lawv tus kheej zwm kiag rau Vajtswv raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo lawm, thiab cov neeg zais lawv tus kheej uas yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab ntawd raug tshem tawm tag lawm xwb. Cov uas tsis ua kom haum Vajtswv siab rau thaum theem kawg ntawm Nws tes hauj lwm ces yuav raug tshem tawm tag nrho, thiab cov ua raug tshem tawm ntawd ces yog dab cov lawm xwb. Thaum uas lawv tsis muaj cuab kav yuav ua kom haum Vajtswv siab, ces lawv tig tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg no ntseeg Vajtswv hnub no, los qhov no yeej ua tsis tau pov thawj qhia hais tias lawv yog cov uas tseem nyob rau thaum kawg ntawd. Nyob rau hauv cov lus uas hais tias “cov uas caum Vajtswv mus txog thaum kawg ces yuav tau txais kev cawm dim,” lub ntsiab lus “caum” mas txhais tau hais tias sawv nres nroos khov kho nyob rau thaum muaj kev ceeb laj txom nyem loj. Hnub no, muaj coob tus ntseeg hais tias caum Vajtswv mas yooj yim, tab sis thaum Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, koj yuav paub qhov tseem ntsiab lus tseeb ntawm lo lus “caum.” Tsuav yog hais tias koj tseem muaj cuab kav caum Vajtswv hnub no tom qab uas raug kov yeej lawm, qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj yog ib tug uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tsis muaj peev xwm yuav tiv taus tej kev sim siab ntawd, cov uas tsis muaj peev xwm yuav yeej thaum uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd ces, thaum kawg, yuav tsis muaj peev xwm sawv ntseg ntsos khov kho, thiab yog li ntawd ces yog tsis muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog qhov kawg kiag. Cov uas caum Vajtswv tiag mas yeej muaj peev xwm txheem taus rau txoj kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, hos cov uas tsis caum Vajtswv tiag mas yeej tsis muaj peev xwm yuav txheem taus txhua yam kev sim siab ntawm Vajtswv. Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb uas lawv yuav raug ntiab tawm, thaum uas cov kov yeej yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj. Qhov uas seb tib neeg puas nrhiav Vajtswv tiag ntawd ces ntsuas tau los ntawm tej kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, qhov ntawd yog, ua los ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog tib neeg tus kheej qhov kev txiav txim siab. Vajtswv tsis yog yuav cia li lam tau lam tsis txais yuav ib tug neeg twg raws nws siab nyiam; txhua yam uas Nws ua ces yeej ua tau kom tib neeg ntseeg txaus nkaus li. Nws tsis ua tej yam uas kom tib neeg tsis pom li, los sis tej yam hauj lwm uas yuav ua tsis tau kom neeg ntseeg li. Qhov uas seb tib neeg txoj kev ntseeg ntawd yuav muaj tseeb los tsis tseeb ntawd ces yog muaj pov thawj los ntawm qhov tseeb xwb thiab tib neeg yuav txiav txim siab tsis tau. Nqe lus “nplej muab ua tsis tau txhauv, thiab txhauv muab ua tsis tau nplej” yeej muaj tseeb tiag. Tag nrho cov uas hlub Vajtswv ces thaum kawg yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv yuav tsis ua phem rau ib tug neeg twg uas yeej hlub Nws tiag. Ntsuas raws li lawv tes hauj lwm thiab tej lus tim khawv uas sib txawv ntawd, mas cov kov yeej nyob rau hauv lub nceeg vaj ces yuav tau ua pov thawj los sis cov ntseeg, thiab tag nrho cov uas yeej nyob rau thaum lub sij hawm uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd yuav tau ua pov thawj nyob rau hauv lub nceeg vaj. Pab pov thawj ntawd yuav raug tsim tsa thaum uas tes hauj lwm ntawm txoj moo zoo nyob hauv lub qab ntuj khwb no los xaus lawm. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, tej uas tib neeg tsim nyog ua ntawd yuav raug ua nyob rau hauv lawv tes dej num nyob hauv Vajtswv lub nceeg vaj, thiab hauv lawv qhov kev nrog Vajtswv nyob ua ke kiag hauv lub nceeg vaj. Nyob rau hauv pab pov thawj ntawd yuav muaj cov thawj pov thawj thiab cov pov thawj, thiab cov seem ces yuav ua Vajtswv cov tub thiab Vajtswv cov neeg. Tag nrho tej no mas yuav tau los ntawm lawv tej lus tim khawv rau Vajtswv thaum uas muaj kev ceeb laj kev txom nyem loj ntawd; tej ntawd tsis yog tej koob npe uas Vajtswv cia li lam muab raws siab nyiam. Thaum uas tib neeg tej meej mom ntawd raug tsim tsa tiav lawm, ces Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, vim txhua tus twb raug cais tso raws li lawv hom thiab muab tso rov qab rau lawv tes dej num qub lawm, thiab qhov no yog qhov ntaus cim ntawm Vajtswv tes hauj lawm uas muab ua tiav hlo lawm, nws yog qhov tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev xyaum ua, thiab nws yog qhov khov ua ib thooj tawm los ntawm cov zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg txoj kev koom tes. Nyob rau thaum kawg, tib neeg yuav nrhiav tau chaw nyob hauv Vajtswv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv, los ib yam nkaus li thiab, yuav rov mus rau Nws qhov chaw nyob los mus so. Qhov no yuav yog qhov tshwm sim thaum kawg ntawm 6,000 xyoo ntawm kev koom tes ntawm Vajtswv thiab tib neeg.

Qhov Dhau Los: Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Ntxiv Mus: Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No