Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces hu ua Khetos, thiab Khetos yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Lub cev nqaij daim tawv no tsis zoo li ib tug tib neeg uas yog lub cev muaj cev nqaij daim tawv. Qhov txawv ces yog vim Khetos tsis yog muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha; Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig. Nws muaj ob yam uas yog kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib tug neeg twg muaj li. Nws kev ua neej txhawb tag nrho Nws txhua yam kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thaum lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Txawm yuav yog Nws kev ua neeg los sis lub hwj chim qaum ntuj, ob qho puav leej zwm rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam. Lub ntsiab tseeb ntawm Khetos ces yog tus Ntsujplig, qhov ntawd yog, lub hwj chim qaum ntuj. Yog li ntawd, Nws lub ntsiab tseeb ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag; lub ntsiab tseeb no yuav tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab Nws yeej ua tsis tau ib yam dab tsi uas yuav rov rhuav Nws tus kheej tes hauj lwm, los sis Nws yeej yuav tsis hais ib lo lus tawm tsam Nws tus kheej lub siab nyiam li. Yog li ntawd, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yeej yuav tsis muaj hnub ua ib teg hauj lwm uas yuav chuam tshuam Nws tus kheej qhov kev cawm tib neeg li. Qhov ntawd yog qhov uas sawv daws yuav tsum tau to taub. Qhov tseem ntsiab ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ces yog cawm tib neeg, thiab yog ua rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Zoo ib yam li ntawd, Khetos tes hauj lwm kuj yog cawm tib neeg thiab, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Vim hais tias Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv lawm, Nws paub Nws lub ntsiab tseeb nyob rau hauv Nws lub cev nqaij daim tawv lawm, ces Nws lub cev nqaij daim tawv yeej zoo txaus los mus ua Nws tes hauj lwm lawm. Yog li ntawd, tag nrho tej hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig ces raug muab hloov rau Khetos tes hauj lwm thaum lub sij hawm yug los ua neeg lawm, thiab nyob rau qhov nruab nrab ntawm tag nrho txhua yam hauj lwm ntawm Khetos. Nws yuav muab sib xyaws tsis tau nrog tes hauj lwm ntawm lwm tiam. Thiab vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv, Nws ua hauj lwm nyob rau lub npe ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; vim Nws los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, ces Nws thiaj li muab tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd ua tiav hlo nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Txawm yuav yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis txawm yuav yog Khetos, ob tug puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab Nws ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua thiab ua tes dej num qhuab qhia uas Nws tsim nyog ua.

Lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv kiag mas yeej muaj hwj chim lawm, tab sis Nws kuj muaj cuab kav zwm thiab ua raws li lub hwj chim uas los ntawm Nws los thiab. Txawm yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, ob qho ntawd puav leej tsis sib cov nyom dab tsi li. Vajtswv tus Ntsujplig ces yog lub hwj chim kav tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Lub cev nqaij daim tawv uas muaj Vajtswv lub ntsiab tseeb ntawd kuj muaj hwj chim tib yam nkaus li thiab, tab sis tus Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ua tau txhua yam hauj lwm uas yoog raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam thiab. Qhov no ib tug neeg twg yeej ua tsis tau thiab tsis to taub li. Vajtswv Tus Kheej kiag yog lub hwj chim tab sis Nws lub cev nqaij daim tawv yeej nyoo zwm tau rau Nws lub hwj chim. Qhov no yog qhov uas hais txog thaum hais tias “Khetos mloog lus raws Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam.” Vajtswv yog ib tug Ntsujplig thiab muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm kev cawm dim, ib yam nkaus li Vajtswv muaj peev xwm rais los ua tau neeg thiab. Nyob rau qib twg los xij, Vajtswv Tus Kheej ua Nws tus kheej tes hauj lwm; Nws tsis cuam tshuam los sis khuam, Nws haj yam tsis ua tej hauj lwm uas rov qab sib rhuav, vim lub ntsiab tseeb ntawm tes hauj lwm ces yog tus Ntsujplig ua thiab lub cev nqaij daim tawv ua tib yam nkaus li. Txawm yuav yog tus Ntsujplig los sis yog lub cev nqaij daim tawv, ob leeg puav leej ua hauj lwm kom raws li tib lub siab nyiam thiab tswj tuav tib txog hauj lwm xwb. Txawm hais tias tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv nyias yuav zoo nyias sib txawv, los nkawv lub ntsiab tseeb yog tib lub; ob leeg puav leej muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab lub npe ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Vajtswv Tus Kheej tsis muaj ib yam kev tsis mloog lus li; Nws lub ntsiab tseeb yeej zoo. Nws yog qhov nthuav tawm kom pom txog qhov zoo nkauj thiab txoj kev zoo, ib yam nkaus li kev hlub thiab. Txawm yog nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Vajtswv yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav tsis mloog lus rau Leej Txiv Vajtswv li. Txawm hais tias yuav muab Nws txoj sia coj mus theej txhoj kiag, los Nws yeej txaus siab hlo ua, thiab Nws yeej yuav tsis ua lwm yam li. Vajtswv tsis muaj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, los sis tsis muaj kev muaj plhus thiab kev khav theeb; Nws tsis muaj kev coj phem coj nkhaus li. Txhua yam uas tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm Ntxwgnyoog los; Ntxwgnyoog yog lub hauv paus keeb cag ntawm tag nrho tej kev phem dab tuag thiab kev phem lim hiam. Qhov laj thawj uas tib neeg ho muaj tej yam zoo uas mej ntsis zoo li Ntxwgnyoog mas yog vim tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab thiab raug muab lim lawm. Khetos tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab, yog li ntawd Nws thiaj li muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv, thiab tsis muaj ib qho yam ntxwv zoo li Ntxwgnyoog li. Tsis hais tes hauj lwm txawm yuav nyuaj npaum li cas, los sis lub cev nqaij daim tawv txawm yuav sab npaum li cas li, Vajtswv, thaum uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav cuam tshuam tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag li, haj yam tsis tso qhov Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam pov tseg rau hauv tej kev tsis mloog lus li. Nws xum tiv kev mob kev ntsaj ntawm lub cev nqaij daim tawv dua li qhov tsis ua raws li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam; nws yog ib yam nkaus li qhov uas Yexus hais nyob rau hauv cov lus thov Vajtswv, “Txiv, yog hais tias ua tau, thov cia lub khob no dhau ntawm Kuv mus: txawm li cas los cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Neeg xaiv raws lawv siab nyiam, tab sis Khetos tsis ua li ntawd. Txawm hais tias Nws yog kiag Vajtswv Tus Kheej, los Nws yeej tseem nrhiav qhov uas Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, thiab ua yam uas Leej Txiv Vajtswv txib Nws ua ntawd kom tiav hlo, los ntawm qhov kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv. Qhov no yog ib qho uas tib neeg ua tsis tau. Tej uas los ntawm Ntxwgnyoog los ces tsis muaj cuab kav yuav muaj tau lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv; nws tsuas muaj tau qhov uas tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv xwb. Nws tsis muaj peev xwm yuav mloog Vajtswv lus, haj yam tsis muaj peev xwm yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam li. Tag nrho cov tib neeg uas tsis yog Khetos ces yeej yuav tawm tsam Vajtswv, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav ua tes hauj lwm Vajtswv txib ntawd ncaj qha tau li; tsis muaj ib tug uas yuav xam tau hais tias Vajtswv txoj kev cawm tib neeg ntawd yog lawv tus kheej tes dej num uas yuav tau ua. Khetos lub ntsiab tseeb yog kev zwm rau Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam; kev tsis mloog Vajtswv lus yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Ob qho yam ntxwv no mas tsis sib haum, thiab tus uas muaj Ntxwgnyoog tus yam ntxwv ces hu tsis tau ua Khetos. Qhov laj thawj uas tib neeg ua tsis tau Vajtswv tes hauj lwm sawv cev Nws ces yog tib neeg tsis muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv. Tib neeg ua hauj lwm rau Vajtswv kom tau tej yam uas nws tus kheej ntshaw thiab tej nws xav tau yav tom ntej, tab sis Khetos ua hauj lwm raws li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam.

Khetos qhov kev ua neeg mas raug tswj fwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Txawm hais tias nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Nws qhov kev ua neeg yeej tsis zoo li lub cev nqaij daim tawv ntawm ib tug tib neeg li. Nws muaj Nws tus yam ntxwv uas tsis zoo li lwm tus neeg, thiab qhov no los yeej yog raug tswj fwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib qho uas yuav tsis khov li; qhov tsis khov ntawm Khetos ces tsuas yog hais txog Nws qhov kev ua neeg xwb. Yeej txog ib nyuag theem thiab, qhov tsis khov no kuj tau muab Nws lub hwj chim qaum ntuj tuav tseg me ntsis thiab, tab sis qhov uas raug kaw tseg ntawd kuj tsuas muaj nyob rau ib nyuag cheeb tsam thiab ib lub sij hawm nyuag thiab xwb, thiab kuj tsis yog yuav tsis muaj chaw kawg li. Thaum txog sij hawm ua Nws tes hauj lwm siv lub hwj chim qaum ntuj lawm, ces yeej ua tau txawm hais tias Nws yuav nyob rau hauv Nws qhov kev ua neeg los xij. Khetos qhov kev ua neeg mas yeej raug tswj qhia los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Dhau ntawm qhov uas ua neej nyob raws Nws qhov kev ua neeg lawm, ces tag nrho Nws tej kev coj kev ua uas ua ntawm Nws kev ua neeg ntawd ces yeej raug haub ntxias, cuam tshuam thiab coj qhia los ntawm lub hwj chim qaum ntuj. Txawm hais tias Khetos muaj kev ua neeg, los qhov ntawd yeej tsis tab kaum Nws tes hauj lwm ntawm lub hwj chim qaum ntuj li, thiab qhov no ces yog vim Khetos qhov kev ua neeg ntawd raug coj qhia los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj; txawm hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd tsis loj hlob paub tab rau tej yam uas nws ua nrog lwm tus, los qhov ntawd yeej tsis cuam tshuam dab tsi txog Nws lub hwj chim qaum ntuj li. Thaum Kuv hais tias Nws qhov kev ua neeg tsis tau raug qias vuab tsuab, Kuv ntaus nqi hais tias Khetos qhov kev ua neeg mas yeej raug tswj ncaj qha los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, thiab hais tias Nws yeej kev txawj xav ntau tshaj tej neeg dog dig ntawm tej. Nws qhov kev ua neeg mas haum kom raug coj los ntawm lub hwj chim qaum ntuj ntawm Nws tes hauj lwm tshaj li; Nws qhov kev ua neeg yeej muaj peev xwm yuav nthuav tawm kom pom txog tes hauj lwm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, thiab muaj peev xwm yuav zwm rau tes hauj lwm ntawd tau zoo tshaj plaws. Thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv lub cev qaij daim tawv, Nws yeej tsis plam lub zeem muag ntawm tes dej num uas ib tug tib neeg nyob hauv lub cev nqaij daim tawv yuav tsum tau ua kom muaj tiav; Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej. Nws muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, thiab Nws lub npe yeej yog Vajtswv Tus Kheej lub kiag. Tsuas yog hais tias Nws tau los rau ntiaj teb thiab los ua ib tug uas raug tsim tawm, uas muaj lub plhaub sab nraud li ib tug uas raug tsim tawm los thiab, tam sim no mas muaj kev ua neeg uas ua ntej ntawd mas Nws tsis muaj xwb. Nws muaj peev xwm pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tau; qhov no yog qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej thiab tseem ho yog ib tug uas zoo txawv tshaj es tsis muaj ib tug tib neeg yuav xyaum tau li thiab. Nws ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsuas yog hais tias muab saib ntawm sab cev nqaij daim tawv tib neeg tuaj ces Nws thiaj li pe hawm Vajtswv xwb; yog li ntawd, kab lus “Khetos pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej” yeej tsis yuam kev kiag li. Qhov Nws kom tib neeg ua ces yog kiag qhov uas Nws ua ntag; Nws twb ua tau txhua yam uas Nws kom tib neeg ua ntawd tiav tag ua ntej uas yuav hais kom lawv ua lawm. Nws yuav tsis hais kom lwm tus neeg ua tej yam uas Nws Tus Kheej tsis tau ua li, vim qhov no ces yog tag nrho Nws ntag. Tsis hais Nws yuav ua Nws tes hauj lwm mus li cas li, Nws yuav tsis ua tej yam uas yog kev tsis mloog Vajtswv lus li. Tsis hais Nws yuav kom tib neeg ua dab tsi li, yeej tsis muaj ib yam Nws kom lawv ua ntawd yuav tshaj qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau li. Tag nrho tej Nws ua ces yog ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua rau Nws qhov kev cawm tib neeg. Khetos lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas yeej siab tshaj txhua tus tib neeg; yog li ntawd, Nws thiaj yog lub hwj chim siab tshaj txhua yam uas raug tsim tawm los. Nws lub hwj chim ces yog Nws lub hwj chim qaum ntuj ntag, qhov ntawd yog, tus moj yam thiab qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej ntag, uas qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag. Yog li ntawd, tsis hais Nws qhov kev ua neeg txawm yuav zoo li sawv daws npaum li cas, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag; tsis hais Nws yuav hais lub fab twg tuaj thiab Nws yuav yoog raws Vajtswv lub siab nyiam li cas li, yeej hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Cov neeg ruam thiab tsis paub mas thiaj xav hais tias Khetos qhov kev ua neeg yog qhov tsis zoo xwb. Tsis hais Nws yuav hais qhia li cas los sis nthuav tawm li cas txog Nws lub hwj chim qaum ntuj li, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav lees paub hais tias Nws yog Khetos. Thiab yog Khetos haj yam ua kom pom txog Nws txoj kev mloog lus thiab kev txo hwj chim, ces cov neeg ruam haj yam tsis xav tias Nws yog Khetos tiag. Tseem muaj ib txhia uas tseem muaj ib tug yam ntxwv cais Nws thiab saib tsis taus Nws, tab sis ho tseem muab tej niag duab ntawm “cov neeg zoo heev” coj los tso siab siab rau saum rooj coj los pe hawm thiab. Tib neeg qhov kev tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm qhov uas lub ntsiab tseeb ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg ntawd rau Vajtswv lub siab nyiam, ib yam nkaus li qhov uas los ntawm Khetos qhov kev ua neej los thiab; qhov no yog lub hauv paus keeb cag ntawm tib neeg qhov kev tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv lus. Yog Khetos tsis muaj Nws qhov kev ua neeg ntis Nws lub ntsej muag los sis tsis siv tib neeg txoj kev nrhiav kev ua kom haum Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, tab sis tsuas siv hwj chim qaum ntuj loj tshaj qhov kev ua neeg xwb, ces yeej ntxim yuav tsis muaj qhov uas tib neeg yuav tsis mloog lus li. Qhov laj thawj uas tib neeg yeem ntseeg ib tug Vajtswv uas ntsia tsis pom saum ceeb tsheej mas yog vim tus Vajtswv saum ceeb tsheej tsis muaj qhov kev ua neeg, los sis Nws tsis muaj ib qho yam ntxwv dab tsi ntawm tej uas raug tsim tawm los li. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li hwm Nws tshaj plaws li, tab sis tseem ho muaj tus cwj pwm saib tsis taus Khetos.

Txawm hais tias Khetos nyob hauv ntiaj teb txawm yuav muaj peev xwm ua hauj lwm sawv cev Vajtswv Tus Kheej kiag, los Nws tsis tau npaj siab yuav los muab Nws tus duab tso rau tib neeg kom pom tag nrho nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws tsis tau los kom tag nrho tib neeg pom Nws; Nws los siv Nws ob txhais tes los coj tib neeg, thiab kom tib neeg nkag tau mus rau tiam tshiab. Tes dej num ntawm Khetos lub cev nqaij daim tawv ces yog yuav ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, qhov ntawd yog, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tsis yog yuav ua kom tib neeg to taub lub ntsiab tseeb ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Tsis hais Nws yuav ua hauj lwm li cas li, tsis muaj ib yam Nws ua uas yuav mus tau tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tau li. Tsis hais Nws ua hauj lwm li cas li, Nws ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas muaj kev ua neej ib yam li txhua tus xwb, thiab tsis muab Vajtswv lub ntsej muag tiag coj los nthuav tawm tag nrho rau tib neeg pom. Ntxiv qhov ntawd, Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv mas yeej tsis muaj hwj huaj loj los sis muaj nqis tshaj qhov uas tib neeg xav hauv siab li. Txawm hais tias Khetos sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nqis tes kiag ua tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej tsim nyog yuav tau ua, los Nws yeej tsis tau yuav tsis lees paub hais tias muaj Vajtswv nyob saum ceeb tsheej li, los sis Nws yeej tsis tau yuav phov ciaj phov tuag los tshaj tawm tej uas Nws tus kheej ua li. Tab sis, Nws nyob zais nkoos, txo hwj chim, nyob twj ywm rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Dhau ntawm Khetos lawm, cov uas dag hais tias yog Khetos mas yeej tsis muaj tej yam ntxwv zoo uas Nws muaj li. Thaum muab tso sib piv ze ze kiag nrog tus yam ntxwv khav theeb thiab qhuas yus tus kheej ntawm cov Khetos cuav, ces nws yeej pom kiag meej meej hais tias lub cev nqaij daim ntawv zoo li cas thiaj li yog Khetos tiag. Yog lawv yim yog cov cuav, ces cov niag Khetos cuav ntawd haj yam qhuas lawv tus kheej, thiab lawv haj yam muaj peev xwm siv tej cim thiab tej txuj ci phim hwj los dag tib neeg. Cov Khetos cuav tsis muaj Vajtswv tus yam ntxwv zoo; Khetos mas tsis dub tsuas tej yam tseem ntsiab uas yog cov Khetos cuav tug li. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv kom thiaj li ua tau tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, tsis yog lam cia tib neeg pom Nws. Tab sis, Nws cia Nws tes hauj lwm qhia hais tias Nws yog leej twg tiag xwb, thiab cia tej uas Nws thuav tawm qhia ntawd ua pov thawj rau Nws lub ntsiab tseeb xwb. Nws lub ntsiab tseeb tsis yog lam hais xwb; qhov uas Nws yog leej twg tiag ntawd mas tsis yog Nws ob txhais tes mus txeeb los; qhov ntawd yog los ntawm Nws tes hauj lwm thiab Nws lub ntsiab tseeb. Txawm hais tiab Nws muaj lub ntsiab tseeb li Vajtswv Tus Kheej kiag thiab yeej muaj peev xwm ua tau Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los thaum kawg, Nws yeej tseem yog cev nqaij daim tawv, tsis zoo li tus Ntsujplig. Nws tsis yog tus Vajtswv uas muaj tus yam ntxwv zoo li tus Ntsujplig; Nws yog tus Vajtswv uas muaj lub plhaub ntawm cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, tsis hais Nws yuav zoo nkaus li tej neeg xwb thiab tsis hais Nws yuav tsis muaj zog npaum li cas, thiab Nws txawm yuav nrhiav kev ua kom haum Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam npaum li cas, los Nws lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas sawv daws yuav cia li tsis lees paub tsis tau. Nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas txawm hais tias yeej muaj tej kev ua neeg thiab muaj tag nrho tej kev tsis muaj zog li sawv daws; los Nws yeej muaj tej kev phim hwj thiab qhov uas piav tsis tau kom to taub li ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, ib yam nkaus li Nws tej kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab. Yog li ntawd, tag nrho qhov kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj yeej puav leej tshwm sim nyob rau haus Khetos tib si, ob yam yeej muaj tiag thiab siv tau tib yam nkaus. Qhov no mas tsis yog tej yam uas tsis muaj dab tsi li los sis hwj huaj phem li dab ntxoog tej. Nws los rau hauv ntiaj teb no vim muaj lub hom phiaj loj yuav ua tes hauj lwm; nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tsum muaj kev ua neeg los ua tes hauj lwm ntawd nyob rau hauv ntiaj teb; tsis li ntawd, txawm yuav yog lub hwj chim ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj loj npaum li cas, los nws qhov kev ua hauj lwm thaum pib ntawd yuav tsis zoo coj los siv. Txawm hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd mas yeej tseem ceeb heev, los qhov ntawd tsis yog Nws lub ntsiab tseeb. Nws lub ntsiab tseeb yog lub hwj chim qaum ntuj; yog li ntawd, lub sij hawm thaum Nws pib ua Nws tes dej num qhuab qhia nyob rau hauv ntiaj teb no ces yog lub sij hawm uas Nws pib hais qhia kom pom txog qhov yog ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Nws qhov kev ua neeg ntawd tshwm sim los txhawb lub neej txoj sia li ib txwm ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv es kom Nws lub hwj chim qaum ntuj thiaj li ua tau tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv; nws yog lub hwj chim qaum ntuj uas qhia ua tag nrho Nws tes hauj lwm. Thaum Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, ces Nws tes hauj lwm qhuab qhia muaj tiav lawm thiab. Qhov uas tib neeg tsim nyog paub ces yog tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab Nws siv tes hauj lwm ntawd los ua kom tib neeg paub Nws. Thoob plaws Nws tes hauj lwm ntawd, Nws yeej hais qhia tau kom pom tag nrho txog Nws lub hwj chim qaum ntuj, uas tsis yog ib tug yam ntxwv uas dub tsuas los ntawm kev ua neeg, los sis ib qho uas dub tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab tus cwj pwm. Thaum txog lub sij hawm uas tag nrho Nws tes hauj lwm qhuab qhia los txog qhov xaus lawm, ces Nws yeej yuav hais qhia kom pom zoo tshaj plaws thiab pom tag nrho tus yam ntxwv uas Nws tsim nyog hais qhia kom pom. Nws tej hauj lwm tsis yog muaj ib tug tib neeg twg tej lus coj thiab qhia; qhov kev hais qhia kom pom txog Nws tus yam ntxwv los yeej cia li tshwm sim ncaj qha xwb, thiab tsis yog lub siab tswj los sis ib qho kev xav twg qhia, tab sis yeej cia li nthuav tawm xwb. Qhov no yog ib qho uas tsis muaj ib tug neeg yuav ua tau. Txawm hais tias ib cheeb tsam puag ncig yuav phem npaum li cas los sis tej huab cua tsis pab, los Nws yeej muaj peev xwm qhia tau Nws tus moj yam rau thaum zoo lub sij hawm. Tus uas yog Khetos yeej qhia tau kom pom txog qhov uas yog Khetos, hos lwm tus tsis muaj tus moj yam ntawm Khetos. Yog li ntawd, txawm hais tias sawv daws yuav tawm tsam Nws los sis xav phem rau Nws, los tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv tau neeg txoj kev xav phem los ua qhov tsis lees hais tias tus moj yam uas Khetos muaj ntawd tsis yog Vajtswv tus. Tag nrho cov uas muaj lub siab dawb paug caum Khetos los sis npaj siab nrhiav Vajtswv mas yuav lees hais tias Nws yog Khetos vim yog tej yam ua tshwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Lawv yuav tsis muaj hnub yuav tsis lees Khetos yog vim tej yam ntawm Nws uas tsis zoo li tib neeg qhov kev xav phem phem. Txawm hais tias tib neeg yeej ruam heev, sawv daws yeej paub hais tias tib neeg lub siab xav li cas thiab yam twg yog tshwm sim los ntawm Vajtswv los. Nws tsuas yog hais tias muaj neeg coob heev txhob txwm tawm tsam Khetos vim yog lawv tej kev xav phem xwb. Yog tsis yog rau li no, ces yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav muaj laj thawj tsis lees hais tias muaj Khetos, vim hwj chim qaum ntuj uas Khetos hais qhia kom pom ntawd twb yeej muaj tiag, thiab Nws tes hauj lwm los qhov muag yeej ntsia ntsoov pom tau.

Tes hauj lwm thiab qhov kev hais qhia kom pom txog Khetos qhia txog Nws lub ntsiab tseeb. Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag uas Vajtswv muab rau Nws coj los ua kom tiav hlo. Nws yeej muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej, thiab siv ib lub siab tiag tiag yuav ua kom haum li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam. Tag nrho tej no mas yog los ntawm Nws lub ntsiab tseeb los xwb. Thiab yog li qhov kev nthuav tawm tiag txog Nws ntawd los yeej puav leej yog los ntawm Nws lub ntsiab tseeb los thiab; qhov laj thawj Kuv hu qhov no ua Nws qhov “kev nthuav tawm tiag” mas yog vim Nws qho kev nthuav tawm no tsis yog ib qho xyaum tom tej los, los sis tsis yog kawm tawm ntawm tib neeg los, los sis tsis yog siv sij hawm ntau xyoo cog tau li tib neeg cog qoob loos. Nws tsis tau kawm tej ntawd los sis muab Nws Tus Kheej hnav tej ntawd; tab sis, yeej muaj nyob rau hauv Nws lawm. Tej zaum tib neeg yuav tsis lees Nws tes hauj lwm, Nws qhov kev hais qhia kom pom rau tib neeg, Nws kev ua neeg, thiab tag nrho Nws lub neej txoj sia ntawm Nws kev ua neej, tab sis tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws muaj lub siab pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tiag; tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws los ua kom muaj tiav raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau tias Nws muaj lub siab dawb paug rau qhov Nws nrhiav Leej Txiv Vajtswv. Txawm hais tias Nws tus duab yuav tsis zoo ntshia, Nws tej lus zoo li tsis muaj kuab luaj twg, thiab Nws tes hauj lwm tsis yog qhov uas ua kom ntiaj teb thiab lub ntuj co qig txoog li qhov tib neeg xav, los Nws yeej yog Khetos tiag, tus uas muaj lub siab tiag los ua kom muaj tiav haum Leej Txiv saum ceeb tsheej lub siab nyiam, zwm hlo rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej, thiab mloog lus txog qhov tuag kiag. Qhov no mas vim yog Nws lub ntsiab tseeb yeej yog lub ntsiab tseeb ntawm Khetos. Qhov tseeb no mas yog ib qho nyuab heev rau tib neeg ntseeg, tab sis nws yog ib qho muaj tseeb. Thaum uas Khetos tes hauj lwm qhuab qhia raug ua muaj tiav hlo lawm, tib neeg yuav muaj cuab kav pom los ntawm Nws tes hauj lwm hais tias Nws tus moj yam thiab Nws tus kheej ces yeej sawv cev kiag rau Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tus moj yam thiab Nws tus kheej ntag. Thaum ntawd, ces sau tag nrho Nws tej hauj lwm ua ke ces yeej qhia meej tau hais tias Nws ces yeej yog lub cev nqaij daim tawv uas tshwm sim los ntawm Txoj Lus tiag, thiab tsis zoo ib yam nkaus li tej tib neeg uas muaj nqaij muaj ntshav. Txhua txhua kauj ruam ntawm Khetos tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb no mas nws yeej muaj nws qhov kev sawv cev tseem ceeb, tab sis cov tib neeg uas tau ntsib tau pom tej kauj ruam tiag tiag ntawd yuav tsis to taub qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm. Qhov no mas yeej zoo li ntawd rau ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas tus Vajtswv yug los ua neeg zaum ob ntawd ua. Feem ntau ntawm cov uas tau hnov los sis pom Khetos cov lus tab sis tsis tau pom Nws dua mas yeej tsis muaj kev xav phem txog Nws tes hauj lwm li; cov uas tau pom Khetos thiab hnov Nws cov lus, nrog rau cov uas tau ntsib tau pom kiag Nws tes hauj lwm lawm, mas yeej pom tau hais tias nws yog ib qho nyuab heev uas yuav lees txais Nws tes hauj lwm. Tsis yog vim Khetos qhov kev tshwm sim thiab qhov kev ua neej ntawd tsis txaus tib neeg nyiam los? Cov uas lees txais Nws tes hauj ntev puag tom qab uas Khetos twb tsis nyob lawm mas yeej tsis muaj tej kev nyuab ntawd li, vim lawv tsuas yog lees txais Nws tes hauj lwm xwb tab sis tsis tau ntsib tau pom Khetos qhov kev ua neej li. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav tso tau lawv qhov kev xav phem txog Vajtswv tseg li thiab tseem ho soj ntsuam xyuas Nws ti ti; qhov no yog vim qhov uas tib neeg tsuas saib ntsoov Nws qhov kev tshwm sim xwb thiab tsis muaj peev xwm pom txog Nws lub ntsiab tseeb raws li Nws tes hauj lwm thiab Nws cov lus. Yog tib neeg tsis txhob saib Khetos qhov kev tshwm sim xwb los sis zam tsis txhob tham txog Khetos qhov kev ua neeg, thiab tsuas hais txog Nws lub hwj chim qaum ntuj xwb, tus ua tes hauj lwm thiab cov lus mas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav ua tau, ces tib neeg txoj kev xav phem ntawd yuav nqis mus ib nrab kiag, tseem yuav txog kiag qhov uas tib neeg tej kev nyuab ntawd raug daws tawm mus tib si. Thaum lub sij hawm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tes hauj lwm, tib neeg tsis muaj cuab kav ua siab ntev rau Nws thiab muaj kev xav phem ntau yam heev txog Nws, thiab muaj kev tawm tsam thiab kev tsis mloog lus ntau heev li. Tib neeg tsis muaj cuab kav ua siab ntev tau rau qhov uas muaj Vajtswv, ua siab zoo rau kev txo hwj chim thiab kev zais cev ntawm Khetos, los sis zam txim rau lub ntsiab tseeb ntawm Khetos uas mloog lus rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, Nws thiaj li nyob tsis tau nrog tib neeg mus ib txhis tom qab uas Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, vim tib neeg tsis kam cia Nws nrog lawv nyob ua ke. Yog tib neeg zam tsis tau Nws thaum lub sij hawm Nws ua tes hauj lwm, ces yuav ua cas es lawv thiaj li yuav zam cia Nws nrog lawv nyob tom qab uas Nws ua tes hauj lwm qhuab qhia tiav hlo lawm, es Nws saib lawv maj mam ntsib thiab pom Nws cov lus? Tsis yog yuav muaj coob tus poob tsag vim Nws los? Tib neeg tsuas cia Nws ua hauj lwm hauv ntiaj teb no xwb; qhov no ces yog qhov uas tib neeg zam tau Nws deb tshaj plaws li xwb. Yog tsis muaj Nws tes hauj lwm, tib neeg yuav muab Nws ntiab tawm ntawm lub ntiaj teb no mus ntev los lawm, es lawv ho yuav zam tau Nws me ntsis li cas thaum uas Nws tes hauj lwm tiav lawm? Ces tib neeg yuav tsis muab Nws tua kom tuag los sis tsim txom kom tuag thiab los? Yog Nws tsis yog hu ua Khetos, ces Nws yeej yuav tsis muaj hnub tau ua hauj lwm xyaw tib neeg li; yog Nws tsis siv qhov uas Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag ntawd ua tes hauj lwm, thiab yog tsuas ua hauj lwm li ib tug neeg dog dig xwb, ces tib neeg yeej yuav tsis ua siab ntev rau ib kab lus uas Nws hais, haj yam yuav tsis ua siab ntev rau Nws tes hauj lwm ib qho me me li. Yog li ntawd Nws tsuas coj tau qhov uas Nws yog leej twg ntawd nyob rau hauv Nws tes hauj lwm xwb. Nyob rau qhov no, Nws tes hauj lwm muaj hwj chim loj dua qhov uas yog Nws tsis ua li ntawd, vim tib neeg yeej yeem mloog lus rau tej npe uas siab dua thiab zoo dua. Yog Nws tsis ua li Nws yog Vajtswv Tus Kheej thaum Nws ua hauj lwm los sis tshwm sim ua Vajtswv Tus Kheej kiag, ces Nws yeej tsis muaj lub cib fim yuav ua tau hauj lwm ib qho li. Txawm hais tias Nws yuav muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv thiab Khetos tus kheej kiag, los tib neeg yeej tseem tsis ua kom yooj yim thiab cia Nws ua tes hauj lwm kom tau yoog yim xyaw tib neeg li. Nws yeej tuav Vajtswv Tus Kheej lub koob npe kiag thaum uas Nws ua hauj lwm; txawm hais tias tej hauj lwm ntawd yeej muaj zog tshaj kaum tawm npaug tej uas ua yam tsis muaj lub koob npe ntawd, los tib neeg yeej tseem tsis mloog Nws lus tag nrho, vim tib neeg yeej tsuas zwm rau Nws lub koob meej xwb tab sis tsis yog Nws lub ntsiab tseeb. Yog zoo li ntawd, thaum uas tej zaum muaj ib hnub es Khetos nqis kiag saum Nws tes dej num los lawm, ua tib neeg puas tseem yuav cia Nws muaj sia nyob rau ib hnub ntxiv thiab? Vajtswv yeej txaus siab nyob nrog tib neeg hauv ntiaj teb es Nws thiaj pom tej uas yuav tshwm sim los ntawm tes hauj lwm uas Nws ob sab tes ua kiag ntawd rau ntau xyoo tom qab ntawd. Txawm li ntawd los xij, tib neeg yeej ua tsis tau siab ntev rau qhov uas muaj Nws nyob ntawd li ib nyuag hnub hlo li, ces Nws thiaj li tau muab tso tseg kiag. Qhov uas tib neeg cia Vajtswv ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua thiab ua kom Nws tes hauj lwm qhuab qhia ntawd muaj tiav hlo ces twb yog tib neeg qhov kev zam thiab kev hlub loj tshaj plaws lawm xwb. Txawm hais tias cov uas Nws tau kov yeej kiag ntawd yuav muaj siab hlub Nws, los lawv tsuas cia Nws nyob txog thaum Nws tes hauj lwm tiav xwb, thiab yuav tsis pub ntev tshaj ntawd ib plig hlo li. Yog qhov nov twb zoo li no, ces yog cov uas Nws tseem tsis tau kov yeej ho yuav zoo li cas thiab? Tsis yog qhov uas tib neeg coj li no rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg vim Nws yog Khetos nyob rau hauv lub plhaub ntawm ib tug tib neeg los? Yog Nws tsuas muaj lub hwj chim qaum ntuj xwb es tsis muaj kev ua neej, ces qhov ntawd tseem tsis yog qhov ua rau tib neeg tej kev nyuab ntawd kom muab daws tau kom yooj yim heev thiab los? Tib neeg lam ua xyem xyav lees paub Nws lub hwj chim qaum ntuj thiab tsis quav ntsej txog Nws lub plhaub ntawm ib tug tib neeg dog dig, txawm hais tias Nws lub ntsiab tseeb yeej yog kiag tus Khetos uas zwm rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam. Tej ntawd, Nws tsuas muab Nws ib co hauj lwm uas ua xyaw tib neeg es kom faib tau kev zoo siab thiab kev tu siab rau lawv ntawd tshem tawm, vim tib neeg twb tsis kam cia Nws nyob lawm.

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Ntxiv Mus: Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No