Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Muaj ntau npaum li cas ntawm tib neeg tes hauj lwm uas yog Vajntsujplig tes hauj lwm thiab ntau npaum li cas uas yog tib neeg qhov kev ntsib kev pom? Nws kuj hais tau hais tias neeg tseem tsis tau to taub tej lus nug no, thiab qhov laj thawj rau qhov ntawd ces yog qhov uas lawv tsis to taub tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm. Thaum Kuv hais tias “tib neeg tes hauj lwm,” Kuv ces yog, muaj tseeb, hais txog tes hauj lwm ntawm cov uas muaj tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los sis cov uas raug Vajntsujplig siv. Kuv tsis yog hais txog tes hauj lwm uas tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev xav, tab sis hais txog tes hauj lwm ntawm cov thwj tim, cov neeg ua hauj lwm, los sis cov kwv tij thiab nkauj muam dog dig uas nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm. Ntawm no, “tes hauj lwm ntawm tib neeg” tsis yog hais txog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tab sis yog hais txog tus ciaj ciam thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig ua nyob rau ntawm tib neeg. Txawm hais tias tej hauv paus ntsiab lus no yog tej hauv paus ntsiab lus thiab ciaj ciam ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, los lawv tsis yog tib yam li tej hauv paus ntsiab lus thiab ciaj ciam ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tes hauj lwm ntawm tib neeg mas muaj tib neeg lub ntsiab tseeb thiab tej hauv paus ntsiab lus, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv mas muaj Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tej hauv paus ntsiab lus.

Tes hauj lwm uas yoog raws tus Vajntsujplig, txawm yuav yog Vajtswv tus kheej tes hauj lwm kiag los sis yog tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv, los puav leej yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig tag nrho. Lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv Tus Kheej ces yog tus Ntsujplig, uas kuj muab hu tau ua tus Vajntsujplig los sis tus Ntsujplig uas muaj hwj chim tshaj xya npaug. Muab xam tag nrho, ces Lawv yog Vajtswv tus Ntsujplig, txawm hais tias Vajtswv tus Ntsujplig raug muab hu ntau lub npe rau hauv ntau tiam uas sib txawv los xij. Lawv lub ntsiab tseeb yeej tseem yog tib lub nkaus xwb. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag ces yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, hos tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej tsis yog dab tsi uas tsawg tshaj qhov uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm. Tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv kuj yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tib yam nkaus thiab. Tab sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv ces yog qhov kev nthuav tawm tag nrho txog tus Vajntsujplig, uas yog muaj tseeb tshaj plaws li, hos tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv mas sib xyaws nrog ntau yam ntawm tib neeg, thiab ces tsis yog qhov kev nthuav tawm ncaj qha txog tus Vajntsujplig, haj yam tsis yog Nws qhov kev nthuav tawm qhia tag nrho. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas muaj qhov sib txawv thiab tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho yam ntxwv dab tsi li. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas yeej sib txawv nyob rau hauv tej neeg uas sib txawv ntawd; nws tshwm sim ua qhov tseem ntsiab uas sib txawv, thiab nws sib txawv raws li tej tiam, ib yam nkaus li tej teb chaw thiab. Qhov tseeb, ces txawm hais tias tus Vajntsujplig ua hauj lwm rau ntau txoj kev uas sib txawv thiab raws li ntau lub hauv paus ntsiab lus, tsis hais tes hauj lwm txawm yuav ua li cas los sis ua nyob rau hom neeg twg, los nws qhov tseem ntsiab mas yeej sib txawv tag mus li; tag nrho tes hauj lwm uas ua rau cov neeg sib txawv mas yeej muaj nws tej hauv paus ntsiab lus, thiab tag nrho ntawm tes hauj lwm yeej muaj cuab kav sawv cev qhov tseem ntsiab ntawm nws daim phiaj. Qhov no mas vim yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas tsuas tsi ntsees rau ib tug ciaj ciam thiab yeej ntsuas tau. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij uas yug los ua neeg mas tsis zoo ib yam li tes hauj lwm uas ua rau ntawm tib neeg, thiab tes hauj lwm mas sib txawv, ib yam nkaus li thiab, raws li qhov peev xwm ntawm tus neeg uas tes hauj lwm ntawd raug ua rau. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd mas tsis yog ua nyob rau ntawm tib neeg, thiab nws tsis yog tib qho hauj lwm li qhov uas ua nyob rau ntawm tib neeg. Muab hais luv luv ces, tsis hais yuav ua li cas li, tes hauj lwm uas ua nyob rau daim phiaj sib txawv ces yeej tsis zoo ib yam li, thiab tej hauv paus ntsiab lus uas Nws siv ua hauj lwm mas yeej tsib txawv raws nraim li tus yam ntxwv thiab yeeb yam ntawm cov neeg uas sib txawv uas Nws ua hauj lwm nyob rau ntawd. Tus Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau cov neeg uas sib txawv ntawd raws li lawv lub ntsiab tseeb xeeb txawm thiab yuav tsis kom lawv ua tej yam dab tsi uas tshaj lawv lub ntsiab tseeb, los sis Nws yuav tsis ua tej hauj lwm nyob rau ntawm lawv uas tshaj lawv qhov peev xwm xeeb txawm li. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ua nyob rau ntawm tib neeg mas cia cov neeg ntawd pom lub tseem ntsiab ntawm daim phiaj ntawm tes hauj lwm ntawd. Tib neeg lub tseem ntsiab xeeb txawm ntawd mas yeej tsis hloov li; lawv qhov peev xwm xeeb txawm ces yeej muaj chaw kawg. Tus Vajntsujplig siv tib neeg los sis ua hauj lwm nyob rau ntawm lawv raws li qhov chaw kawg ntawm lawv qhov peev xwm, ces kom lawv thiaj tau txais txiaj ntsim los ntawm nws. Thaum tus Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau ntawm cov neeg uas raug siv, cov neeg ntawd qhov tswv yim thiab qhov peev xwm xeeb txawm raug tso tawm, tsis yog ceev tseg. Lawv qhov peev xwm xeeb txawm ntawd raug muab ntxig mus rau hauv qhov kev ua tes hauj lwm. Tej zaum kuj hais tau hais tias Nws siv tib neeg qhov uas siv tau ntawd rau hauv Nws tes hauj lwm, kom ua tau qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawd. Yog muab sib piv qhov sib txawv, tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg qhia kom pom txog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig ncaj qha thiab yeej tsis raug ua kom tsis huv los ntawm tib neeg lub siab thiab tej kev xav li; tsis hais tib neeg tej kev txawj, los sis tib neeg tej kev ntsib kev pom, los sis tib neeg tus yam ntxwv li ib txwm muaj yuav ua tau li. Tag nrho Vajntsujplig tes hauj lwm uas suav tsis txheeb li ces yog npaj ua los kom tau txiaj ntsig rau thiab qhuab qhia tib neeg. Txawm li cas los xij, muaj ib txhia neeg mas muaj cuab kav raug ua kom zoo tshaj plaws hos muaj ib co mas tsis muaj tej yam ntxwv zoo rau kev ua kom zoo tshaj plaws, ces txhais tau hais tias lawv tsis muaj cuab kav yuav raug ua kom zoo tshaj plaws thiab yuav luag raug cawm tsis tau, thiab txawm hais tias lawv twb yeej muaj tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig lawm los xij, lawv ces thaum kawg yuav raug muab ntiab tawm mus. Qhov no ces hais tias txawm yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yuav yog qhuab qhia tib neeg, los yus yeej hais tsis tau hais tias tag nrho cov uas raug Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau mas yuav raug ua kom zoo tshaj plaws tag nrho li, vim rau qhov hais tias txoj kev uas coob tus neeg taug nyob rau lawv qhov kev caum nrhiav ntawd tsis yog txoj kev mus rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws. Lawv tsuas muaj tib sab ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig nkaus xwb, tsis muaj tib neeg txoj kev koom tes raws siab xav los sis tsis muaj tib neeg qhov kev caum nrhiav. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm cov neeg no thiaj li los ua dej num rau cov uas raug ua kom zoo tshaj plaws. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas tib neeg yuav ntsia tsis pom ncaj qha, los sis tib neeg tus kheej kiag yuav kov tsis tau nws ncaj qha. Nws tsuas muab nthuav tawm tau los ntawm cov uas muaj qhov peev xwm tshwj xeeb ntawm tes hauj lwm nkaus xwb, ces txhais tau hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ces muab rau cov caum qab los ntawm tej kev nthuav tawm uas tib neeg ua ntawd xwb.

Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas ua tau thiab ua tiav los ntawm ntau hom tib neeg thiab ntau qhov yam ntxwv. Txawm hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej sawv cev tau tag nrho ib tiam, thiab muaj cuab kav sawv cev tau tib neeg qhov kev nkag mus rau tag nrho ib tiam, los tes hauj lwm txog tej ntsiab lus ntawm tib neeg qhov kev nkag mus ntawd mas yeej tseem yuav tau ua los ntawm cov tib neeg uas raug tus Vajntsujplig siv, tsis yog los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Yog li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm, los sis Vajtswv tus kheej tes hauj lwm qhuab qhia, yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg rau hauv cev nqaij daim tawv, uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua sawv Nws cev tau. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas ua tau tiav hlo los ntawm ntau hom neeg; tsis muaj ib tug neeg twg uas nws ib leeg yuav ua tau tag nrho, thiab tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav muaj cuab kav nthuav tawm tau kom pom nws tag nrho. Cov uas coj cov pawg ntseeg los kuj tsis muaj cuab kav sawv cev tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig tau tag nrho thiab; lawv tsuas muaj cuab kav ua tau ib txhia hauj lwm ntawm kev coj xwb. Yog li ntawd tus Vajntsujplig tes hauj lwm ces muab cais tau ua peb qho: Vajtswv tus kheej tes hauj lwm, tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv, thiab tes hauj lwm ntawm tag nrho cov uas yoog raws Vajntsujplig. Vajtswv tus kheej tes hauj lwm ces yog coj tag nrho ib tiam; tes hauj lwm ntawm cov uas raug siv, uas yog raug xa los sis tau txais kev txib dej num tom qab uas Vajtswv tau ua Nws tus kheej tes hauj lwm tiav lawm, los coj tag nrho cov uas raws Vajtswv, thiab cov no yog cov uas koom tes rau Vajtswv tes hauj lwm; tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua nyob rau ntawm cov uas yoog raws tus Vajntsujplig los tswj tag nrho Nws tus kheej tes hauj lwm, qhov ntawd yog, los tswj tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg thiab Nws tej lus tim khawv, thaum uas thooj txhij ua kom cov uas muaj cuab kav raug ua kom zoo tshaj plaws ntawd ua kom zoo tshaj plaws. Ua ke, peb qho no ces yog tag nrho tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig tib si, tab sis yog tsis muaj tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej, ces tes hauj lwm cawm tib neeg yuav cia li nres tag nrho li. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej mas cuam tshuam rau tes hauj lwm ntawm tag nrho noob neej, thiab nws kuj tseem sawv cev tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd thiab, ces txhais tau hais tias Vajtswv tus kheej tes hauj lwm sawv cev txhua lub zog nruab nrog thiab txoj xub ke ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, hos tes hauj lwm ntawm cov thwj tim mas los tom qab Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab caum nws los, thiab nws tsis coj tiam ntawd, los sis tsis sawv ces tej xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm nyob rau tag nrho tiam ntawd. Lawv tsuas ua tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog ua, uas tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg hlo li. Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej uas kiag ces yog ib qho dej num nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog tes dej num uas cov neeg uas raug siv ntawd ua, thiab nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm tib neeg. Txawm hais tias ob qho ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, los vim yog qhov sib txawv ntawm lub koob npe thiab kev sawv cev ntawm tes hauj lwm, ces nws yeej muaj qhov sib txawv uas pom meej meej thiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab tes hauj lwm ntawm tib neeg. Tshaj qhov ntawd, tus ciaj ciam ntawm tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua mas sib txawv nyob rau ntawm daim phiaj uas muaj koob npe sib txawv. Tej no ces yog tej hauv paus ntsiab lus thiab ciaj ciam ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig.

Tes hauj lwm ntawm tib neeg ces qhia txog nws qhov kev ntsib kev pom thiab nws qhov kev ua neeg. Yam uas tib neeg muab thiab tes hauj lwm lawv ua ces sawv cev rau lawv. Tib neeg qhov kev to taub tob, tib neeg qhov kev xav, tib neeg qhov kev txawj xav, thiab lawv qhov kev xav kom pom hauv nruab siab ces puav leej nyob tag nrho hauv lawv tes hauj lwm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom ces tshwj xeeb yog qhia tau txog lawv tes hauj lwm, thiab ib tug neeg qhov kev ntsib kev pom rais mus ua ib feem ntawm nws tes hauj lwm. Tib neeg tes hauj lwm muaj peev xwm qhia tawm txog nws qhov kev ntsib kev pom. Thaum uas ib txhia neeg qhov kev ntsib kev pom yog qhov tsis zoo, ces feem ntau ntawm tej lus sib tham hauv lawv tej kev sib koom ces yeej muaj tej yam tsis zoo nyob rau hauv. Yog lawv qhov kev ntsib kev pom rau ib ntus ntawd yog qhov zoo thiab tshwj xeeb yog lawv muaj ib txog kev nyob rau kis zoo, ces lawv tej kev sib koom ces yeej muaj kev txhawb siab, thiab tib neeg yeej muaj cuab kav muab tau tej yam zoo los ntawm lawv. Yog ib tug neeg ua hauj lwm pheej xav phem rau ib ntus, ces nws qhov kev sib koom yuav muaj tej yam tsis zoo tas mus li. Hom kev sib koom no mas ua rau muaj kev ntxhov siab, thiab lwm tus yuav cia li ntxhov siab yam tsis xav txog li tom qab nws qhov kev sib koom lawm. Tus yam ntxwv ntawm cov neeg raws mas hloov mus raws nkaus li tus thawj cov qhov. Tus yam ntxwv ntawm cov raws hloov raws li tus ntawm tus coj. Qhov sab hauv ntawm tus neeg ua hauj lwm zoo li cas ces qhov nws nthuav tawm yeej zoo li ntawd, thiab tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas yeej hom hloov mus raws li tib neeg tus yam ntxwv. Nws ua hauj lwm raws li tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab tsis yuam lawv, tab sis txib cov neeg raws li lawv tej kev ntsib kev pom li ib txwm muaj xwb. Qhov no ces hais tau hais tias tib neeg tej kev sib koom mas txawv Vajtswv txoj lus. Tej uas tib neeg sib koom ces qhia txog lawv tej kev to taub tob thiab tej kev ntsib kev pom, nthuav tawm kom pom kiag lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom nyob rau ntawm lub hauv paus tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tes dej num ces yog yuav nrhiav, tom qab uas Vajtswv ua hauj lwm los sis hais lus lawm, seb qhov twg ntawm tej ntawd uas lawv tsim nyog muab coj los xyaum ua thiab to taub txog, thiab ces muab xa mus rau cov ntseeg ntawd. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm sawv cev nws qhov kev to taub thiab kev xyaum ua. Muaj tseeb, tes hauj lwm ntawd mas muab sib xyaws nrog tib neeg tej kev kawm thiab kev ntsib kev pom los sis tib neeg txoj kev xav. Txawm tus Vajntsujplig txawm yuav ua hauj lwm li cas, txawm yuav yog nyob rau hauv tib neeg los sis nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg, cov neeg ua hauj lwm mas yeej ib txwm nthuav tawm kom pom seb lawv yog dab tsi. Txawm hais tias tus Vajntsujplig yog tus uas ua tes hauj lwm, tes hauj lwm mas yog tsim tsa los ntawm qhov uas seb tib neeg xeeb txawm yog dab tsi, vim tus Vajntsujplig yeej tsis ua hauj lwm yam tsis muaj lub hauv paus ruaj khov. Muab ua lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm mas tsis yog lam muab ntawm tej los xwb, tab sis yog ua raws nkaus li tej xwm txheej muaj tiag thiab tej yam ntxwv muaj tiag. Tsuas yog tib txog kev no xwb mas tib neeg tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov tau thiab lawv tej kev xav phem qub thiab tej kev xav qub thiaj li yuav hloov tau. Qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov lawv pom, lawv ntsib, thiab lawv xav, thiab ua tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm hais tias nws yog tej kev qhuab qhia los sis kev xav phem los xij. Tib neeg tes hauj lwm mas yuav hla tsis tau tus ciaj ciam ntawm tib neeg txoj kev ntsib kev pom li, los sis tej uas lawv pom, los sis tej uas lawv muaj cuab kav xav tau los to taub tau, tsis hais tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Tag nrho tej Vajtswv nthuav tawm mas yog qhov uas Nws Tus Kheej yog kiag ntag, thiab qhov no mas tib neeg ua tsis tau—ntawd ces hais tias, dhau tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav lawm. Nws nthuav tawm txog Nws tes hauj lwm coj tag nrho noob neej, thiab qhov no mas tsis cuam tshuam txog tej ntsiab lus ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom, tab sis mas tsuas yog cuam tshuam txog Nws tus kheej tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Qhov uas tib neeg nthuav tawm mas yog lawv qhov kev ntsib kev pom, hos qhov uas Vajtswv nthuav tawm mas yog Nws tus kheej kiag ntag, uas yog Nws tus yam ntxwv xeeb txawm, tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom yog nws qhov kev to taub tob thiab qhov kev paub ces yog muab los ntawm qhov hauv paus keeb cag ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm txog Nws tus kheej kiag ntag. Tej yam kev to taub tob li ntawd thiab kev paub ntawd ces hu ua tib neeg qhov yog nws kiag ntag, thiab qhov hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev nthuav tawm ntawd ces yog tib neeg tus moj yam xeeb txawm thiab peev xwm—yog vim li no es lawv thiaj li raug muab hu ua tib neeg tus kheej kiag ntag. Tib neeg kuj muaj cuab kav los sib qhia tau txog tej uas lawv tau ntsib thiab tau pom. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav sib qhia tau txog qhov uas lawv tseem tsis tau ntsib, tsis tau pom, los sis lawv txoj kev xav ncav tsis cuag, tej ntawd yog tej uas lawv tsis tau muaj nyob rau hauv lawv. Yog hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd tsis yog los ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom los, ces qhov ntawd yeej yog nws qhov kev xav los sis kev qhuab qhia los xwb. Muab hais yooj yooj yim ces, yeej tsis muaj qhov muaj tiag nyob rau hauv tej lus. Yog hais tias koj tsis tau los mus ntsib tej yam uas nyob rau hauv tej zej zog, ces koj yeej tsis muaj cuab kav yuav los sib qhia tau kom meej meej txog tej kev sib txheeb uas cov nyom heev nyob rau hauv tej zej zog. Yog koj tsis muaj ib tse neeg, yog lwm tus tham txog teeb meem hauv tsev neeg, koj yuav tsis to taub feem ntau ntawm tej lawv hais. Yog li ntawd, qhov uas tib neeg sib qhia thiab tes hauj lwm lawv ua ces sawv cev lawv tus hauv sab nruab nrog. Yog ib tug neeg sib qhia txog nws txoj kev to taub txog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, tab sis koj yeej tsis tau muaj kev ntsib kev pom tej ntawd li, ces koj yeej tsis tau luag yuav tsis lees lawv tej kev paub, haj yam tsis tau luag yuav ruaj siab ib puas feem pua rau qhov ntawd li. Qhov no mas vim yog lawv qhov kev sib qhia ntawd yog tej yam uas koj yeej tsis tau ntsib tau pom dua li, tej yam uas koj yeej tsis tau paub li, thiab koj lub siab tsis muaj cuab kav yuav xav tau tawm hauv nruab siab li. Los ntawm lawv qhov kev paub, ces qhov uas koj taug tau ces yog ib txog kev mus rau ntawm qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim nyob rau yav tom ntej xwb. Tab sis txoj kev no mas tsuas yog tib txog ntawm qhov kev paub los ntawm kev qhuab qhia los xwb; nws tsis muaj cuab kav yuav sawv ces tau rau koj tus kheej qhov kev to taub, haj yam sawv cev tsis tau rau koj qhov kev ntsib kev pom. Tej zaum mas koj yuav xav hais tias tej lawv hais mas yeej yog lawm, tab sis nyob rau hauv koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom, koj pom tau hais tias yuav ua raws li ntawd tsis tau rau ntau txoj kev. Tej zaum mas koj hnov zoo li ib co ntawm tej uas koj hnov ntawd mas yeej ua raws tsis tau li; koj zais tej kev xav phem txog qhov ntawd nyob rau lub sij hawm ntawd, thiab txawm hais tias koj txais yuav nws, los koj tsuas lam ua yam tsis tshua txaus siab pes tsawg xwb. Tab sis nyob rau hauv koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom, qhov kev paub uas koj tej kev xav phem tshwm sim los ntawd rais mus ua koj txoj kev xyaum ua, thiab yog koj yim xyaum ua, ces koj haj yam to taub txog qhov muaj nuj nqis tseeb thiab qhov ntsiab lus ntawm tej lus uas koj hnov. Tom qab thaum uas koj muaj koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom lawm, ces koj yuav muaj cuab kav tham txog qhov kev paub uas koj tsim nyog muaj los ntawm qhov uas koj tau ntsib tau pom. Ntxiv rau qhov ntawd, koj kuj tseem muaj cuab kav qhia tau qhov sib txawv ntawm tej kev paub uas muaj tseeb thiab muaj qab hau thiab tej kev paub uas muab los ntawm tej kev qhuab qhia xwb thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Yog li ntawd, qhov uas seb qhov kev paub uas koj hais tias koj muaj ntawd yuav yog raws li qhov tseeb mas feem ntau ces nyob ntawm qhov uas seb koj puas muaj qhov kev ntsib kev pom uas muaj qab hau ntawd xwb. Yog yeej muaj qhov tseeb nyob rau hauv koj qhov kev ntsib kev pom, ces koj qhov kev paub ntawd yeej muaj qab hau thiab muaj nuj nqis xwb. Los ntawm koj qhov kev ntsib kev pom, koj kuj muaj cuab kav tau thoob tsib to nrog thiab kev to taub tob, ua kom koj qhov kev paub tob tshaj tuaj, thiab ua kom koj lub tswv yim thiab qhov kev paub tab txog kev yuav coj koj tus kheej li cas ntawd muaj ntau tuaj. Qhov kev paub uas nthuav tawm los ntawm cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb ces yog kev qhuab qhia xwb, tsis hais yuav siab npaum li cas los xij li. Hom neeg no mas tej zaum kuj yuav ntse heev hais txog tej xwm txheej ntawm sab cev nqaij daim tawv tab sis tsis muaj cuab kav yuav qhia tau qhov sib txawv thaum hais txog sab ntsujplig lawm. Qhov no mas yog vim cov neeg ntawd yeej tsis muaj kev ntsib kev pom rau tej xwm tsheej sab ntsujplig hlo li. Cov no yog cov neeg uas tsis raug muab qhia kom paub nyob rau tej xwm txheej sab ntsujplig thiab tsis to taub tej xwm txheej sab ntsujplig. Tsis hais koj yuav nthuav tawm tej kev paub li cas li, tsuav nws yeej tseem yog koj kiag, ces nws yog koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom, koj qhov kev paub uas muaj tiag. Qhov uas cov neeg uas tsuas hais txog tej kev qhuab qhia nkaus xwb—ntawd ces yog cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb los sis qhov muaj tiag—hais txog ces yeej muab hu tau hais tias yog lawv li kiag, vim lawv muaj lawv tej kev qhuab qhia ntawd los ntawm kev ua twb zoo xav kom txhij txhua thiab nws yog qhov uas tshwm sim los ntawm lawv qhov kev xav tob heev. Tab tsis nws tsuas yog tej kev qhuab qhia xwb, tsis muaj dab tsi tshaj qhov uas lub siab xav nkaus xwb! Tej kev ntsib kev pom ntawm txhua hom neeg mas sawv cev tej uas muaj nyob rau hauv lawv. Ib tug neeg twg uas tsis muaj ib qho kev ntsib kev pom rau sab ntsujplig tiag ces yeej tsis muaj cuab kav hais tau txog qhov kev paub ntawm qhov tseeb, los sis ntawm qhov kev paub uas yog rau ntau yam ntawm sab ntsujplig. Qhov tib neeg qhia tawm ces yog qhov uas nyob sab hauv lawv—qhov no ces yeej muab tseeb. Yog ib tug neeg twg xav muaj kev paub txog tej yam nyob rau sab ntsujplig thiab qhov kev paub ntawm qhov tseeb, nws yuav tsum tau muaj qhov kev ntsib kev pom tseeb. Yog koj tsis muaj cuab kav tham txog tej yam uas yog kev paub tab nyob rau hauv tib neeg lub neej, ces koj ho yuav tham tau tsawg tshaj li cas txog tej yam nyob rau sab ntsujplig? Cov uas muaj cuab kav coj tau pawg ntseeg, muab txoj sia rau cov neeg, thiab ua thwj tim rau cov neeg mas yuav tsum muaj qhov kev ntsib kev pom tiag; lawv yuav tsum muaj qhov kev to taub yog rau tej yam ntawm sab ntsujplig thiab ib qho kev txaus siab kom yog thiab kev ntsib kev pom ntawm qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd mas thiaj li tsim nyog ua cov neeg ua hauj lwm los sis cov thwj tim uas coj tej pawg ntseeg. Tsis li ntawd, ces lawv tsuas muaj yuav yog cov caum li tus me tshaj xwb thiab tsis muaj cuab kav coj, haj yam ua tsis tau cov thwj tim uas muaj cuab kav txhawb nqa lub neej rau cov neeg tau li. Qhov no mas vim yog cov thwj tim tes dej num mas tsis yog yuav txhib los sis sib ntau sib tua; nws yog yuav ua tes hauj lwm txhawb nqa lub neej thiab coj lwm tus nyob rau hauv lawv qhov kev hloov lawv tus moj yam. Cov uas ua tej dej num no ces raug cob qhov hauj lwm los mus ris ib teg dej num hnyav, ib qho uas tsis yog leej twg los yuav ris taus. Yam hauj lwm no mas tsuas yog cov uas yog txoj sia kiag xwb mas thiaj li ua tau, qhov ntawd ces yog, cov uas tau ntsib tau pom qhov tseeb kiag. Nws yuav ua tsis tau los ntawm ib tug neeg uas tsuas muaj cuab kav tso tseg, tus uas tsuas muaj cuab kav txhib nkaus xwb, los sis tus uas txaus siab hlo siv lawv tus kheej them rau; cov neeg uas tsis muaj qhov kev ntsib kev pom tseeb, cov uas tsis tau raug qhuab qhia los sis txiav txim rau, ces yuav tsis muaj cuab kav pom qhov muaj tiag kom tseeb tseeb vim lawv tus kheej kiag twb tsis muaj tej yam zoo li no. Yog li ntawd, hom neeg no mas tsis yog tsis muaj peev xwm ua tes hauj lwm ua thawj coj nkaus xwb, tab sis, yog lawv tseem pheej nyob yam tsis muaj qhov tseeb no ntev mus, ces lawv yuav raug muab ntiab tawm. Qhov kev pom tob uas koj nthuav tawm mas muaj peev xwm sawv ua qhov pov thawj txog tej kev txom nyem uas koj tau ntsib hauv lub neej, tej yam uas koj raug qhuab ntuas rau, thiab tej teeb meem uas koj raug txiav txim rau. Qhov no mas kuj muaj tseeb rau tej kev sim siab thiab: Qhov uas yus raug lim kom dawb huv, qhov uas yus tsis muaj zog—tej no yog tej chaws uas yus muaj kev ntsib kev pom, nyob rau qhov uas yus muaj ib txoj kev taug. Piv txwv, yog ib tug neeg twg muaj kev qaug zog nyob rau hauv txoj kev txij nkawm, feem ntau mas lawv yuav sib qhia, “Ua Vajtswv tsaug, thov qhuas Vajtswv, kuv yuav tsum ua li qhov uas Vajtswv lub siab nyiam thiab muab tag nrho kuv txoj sia cob rau, thiab kuv yuav tsum muab kuv qhov kev txij nkawm cob tag nrho rau Vajtswv ob txhais tes. Kuv yuav txaus siab cog lus muab tag nrho kuv lub neej cob rau Vajtswv.” Tag nrho txhua yam uas nyob rau hauv tib neeg ces yeej muaj cuab kav muab qhia kom pom hais tias nws yog dab tsi nyob rau hauv nws tej kev sib qhia. Qhov uas ib tug neeg hais lus ceev los sis qeeb ntawd, tsis hais lawv yuav hais nrov nrov los is hais yau yau—tej xwm txheej ntawd tsis yog xwm txheej ntawm kev ntsib kev pom thiab tsis sawv cev tej uas lawv muaj los sis lawv yog. Tej yam no mas tsuas qhia tau seb ib tug neeg tus yam ntxwv zoo los phem xwb, tab sis lawv yuav tsis muaj cuab kav muab piv tau rau qhov uas seb ib tug neeg twg puas muaj kev ntsib kev pom kiag. Qhov peev xwm los nthuav tawm txog yus tus kheej thaum hais lus, los sis qhov kev txawj los sis qhov ceev los qeeb ntawm cov lus hais, ces tsuas yog los ntawm kev xyaum xwb thiab tsis muaj cuab kav muab hloov tau rau yus qhov kev ntsib kev pom li. Thaum koj tham txog koj tus kheej tej kev ntsib kev pom, koj sib qhia txog tej uas kom pom hais tias tseem ceeb thiab tag nrho tej uas nyob rau hauv koj. Kuv cov lus sawv cev Kuv kiag, tab sis qhov Kuv hais ces nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Qhov Kuv hais tsis yog qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom, thiab nws tsis yog tej yam uas tib neeg muaj peev xwm pom tau; nws kuj tsis yog tej yam uas tib neeg kov tau, tab sis yog yam ua Kuv yog kiag. Ib txhia neeg mas tsuas lees paub hais tias qhov ua Kuv hais tawm ces yog qhov uas Kuv tau ntsib tau pom xwb, tab sis lawv tsis nco ras txog hais tias nws yog qhov kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig. Muaj tseeb, tej uas Kuv hais yog tej uas Kuv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog Kuv uas tau ua tes hauj lwm cawm tib neeg los tau rau txhiab xyoo. Kuv tau ntsib tau pom txhua yam puag thaum pib kiag qhov kev tsim noob neej los txog ntua rau tam sim no; yog ua cas Kuv thiaj li yuav piav tsis tau? Thaum hais txog tib neeg tus yeeb yam, Kuv tau pom meej kawg nkaus; Kuv twb ua twb zoo siab ntev heev los lawm. Ua li cas Kuv thiaj yuav tsis muaj cuab kav tham tau kom meej meej txog nws? Vim Kuv tau pom tib neeg lub ntsiab tseem ceeb meej meej lawm, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog yuav qhuab ntuas tib neeg thiab txiav txim rau lawv, vim tag nrho tib neeg yog los ntawm Kuv los tab sis raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm xwb. Muaj tseeb, Kuv kuj yog tus tsim nyog soj ntsuam xyuas txog tes hauj lwm uas Kuv tau ua tag lawm. Txawm hais tias tes hauj lwm no tsis yog Kuv lub cev nqaij daim tawv ua kiag, los nws yog ib qho kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, thiab qhov no yog qhov Kuv muaj thiab yog qhov uas yog Kuv kiag. Yog li ntawd, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog los nthuav tawm txog nws thiab los ua tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua. Tej uas tib neeg hais ces yog tej uas lawv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog tej uas lawv tau pom kiag, tej uas lawv lub siab ncav cuag, thiab tej uas lawv tej kev pom kev hnov muaj cuab kav ncav cuag. Qhov ntawd ces yog qhov uas lawv muaj cuab kav sib qhia. Cov lus uas hais los ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yog kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig thiab lawv nthuav tawm txog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig tau ua, uas lub cev nqaij daim tawv tsis tau ntsib kiag los sis pom kiag, tab sis Nws tseem nthuav tawm txog Nws kiag, vim lub ntsiab tseeb ntawm lub cev nqaij daim tawv yog tus Ntsujplig, thiab Nws nthuav tawm txog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig twb ua tiav lawm, txawm hais tias nws yeej nyob deb tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv yuav kov cuag los xij. Tom qab qhov kev yug los ua neeg lawm, los ntawm qhov kev nthuav tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv, Nws tau pab kom tib neeg los paub Vajtswv kiag thiab cia tib neeg los pom Vajtswv tus moj yam thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav. Tes hauj lwm ntawm tib neeg mas ua rau cov neeg pom meej dua txog qhov uas lawv tsim nyog nkag mus rau thiab qhov uas lawv tsim nyog to taub; nws yog kev coj tib neeg mus rau txoj kev to taub thiab kev ntsib kev pom qhov tseeb. Tib neeg tes hauj lwm ces yog txhawb nqa tib neeg; Vajtswv tes hauj lwm ces yog qhib tej kev tshiab thiab tej tiam tshiab rau noob neej, thiab los nthuav tawm rau tib neeg txog tej uas tej tib neeg txawj tuag ntawd tsis paub txog, pab lawv kom paub Nws tus moj yam. Vajtswv tes hauj lawm ces yog los coj tag nrho noob neej.

Tag nrho tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ces yog ua kom tau txiaj ntsig rau tib neeg. Nws ces yog qhuab qhia tib neeg; nws yeej tsis muaj ib qho hauj lwm uas yuav tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg li. Tsis hais qhov tseeb yuav nyob tob los ntiav li, thiab tsis hais xyov qhov peev xwm ntawm cov uas txais yuav qhov tseeb ntawd yuav nyob txij twg li, yam dab tsi uas tus Vajntsujplig ua, ces nws yeej muaj txiaj ntsig rau tib neeg xwb. Tab sis tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas tsis muaj cuab kav yuav ua tau ncaj qha; nws yuav tsum tau muab nthuav tawm los ntawm cov neeg ua koom tes nrog Nws. Tsuas li ntawd nkaus xwb mas thiaj muab tau qhov uas tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig. Muaj tseeb, thaum tus Vajntsujplig ua hauj lwm ncaj qha, mas nws yeej tsis yog ua cuav xwm hlo li; tab sis thaum tus Vajntsujplig ua hauj lwm hla hauv tib neeg los, nws dub tsuas ntau heev thiab tsis yog tes hauj lwm thaum xub thawj ntawm tus Vajntsujplig lawm. Qhov no mas yog li no, ces qhov tseeb thiaj li hloov mus rau ntau theem lawm. Cov ntseeg tsis txais qhov kev npaj siab thaum pib kiag ntawm tus Vajntsujplig tab sis tsuas tau txais ib qho sib xyaws ua ke ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig thiab qhov kev ntsib kev pom thiab qhov kev paub ntawm tib neeg xwb. Qhov uas cov ntseeg tau txais uas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ces yog lawm, hos qhov kev ntsib kev pom thiab qhov kev paub ntawm tib neeg uas lawv tau txais mas sib txawv vim cov neeg ua hauj lwm los yeej sib txawv thiab. Cov neeg ua hauj lwm uas tau txais kev qhuab qhia thiab kev coj ntawm tus Vajntsujplig mas yuav mus ntxiv kom muaj tej kev ntsib kev pom raws li qhov kev qhuab qhia thiab qhov kev coj ntawd. Nyob rau hauv tej kev ntsib kev pom no ces yog tib neeg lub siab thiab qhov kev ntsib kev pom sib xyaws, nrog rau qhov kev ua neeg, thiab tom qab ntawd, lawv yuav tau qhov kev paub los sis kev pom tob uas lawv tsim nyog muaj. Qhov no yog tib neeg txoj kev xyaum ua tom qab uas tau ntsib tau pom qhov tseeb lawm. Qhov kev xyaum ua no mas tsis zoo ib yam tag mus li, vim tib neeg muaj kev ntsib kev pom uas sib txawv thiab tej yam uas tib neeg tau ntsib tau pom ntawd los yeej sib txawv thiab. Nyob rau txoj kev no, tib qho kev qhuab qhia ntawm tus Vajntsujplig mas ua tau kom muaj tej kev paub thiab kev xyaum ua uas sib txawv, vim cov uas tau txais qhov kev qhuab qhia ntawd los yeej sib txawv thiab. Ib txhia neeg ua yuam kev tej qho me me thaum lawv xyaum ua hos ib txhia mas ua yuam kev loj, thiab ib co mas yeej tsis ua dab tsi li tsuas yog ua yuam kev nkaus xwb. Qhov no mas vim yog tib neeg sib txawv nyob rau lawv qhov peev xwm los to taub thiab kuj yog vim lawv qhov peev xwm xeeb txawm ntawd yeej sib txawv thiab. Ib txhia neeg mas muaj ib hom kev to taub tom qab uas hnov ib tsab xov lawm, thiab ib txhia mas muaj ib qho tom qab uas hnov ib qho tseeb lawm. Ib txhia neeg mas tsuas txawv me me xwb, hos ib co mas yeej tsis to taub lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb kiag li. Yog li ntawd, ib tug qhov kev to taub mas yog qhov tswj nws qhov kev coj lwm tus; qhov no mas muaj tseeb tiag, vim ib tug tes hauj lwm mas tsuas yog qhov kev nthuav tawm txog nws kiag. Cov tib neeg uas raug coj los ntawm cov uas muaj ib qho kev to taub yog rau qhov tseeb mas yuav muaj ib qho kev to taub yog rau qhov tseeb thiab. Txawm hais tias yeej muaj cov neeg uas muaj qee yam yuam kev nyob rau hauv lawv qhov kev to taub, los cov ntawd mas muaj tsawg heev li, thiab tsis yog txhua tus yuav muaj tej qho yuam kev li ntawd. Yog ib tug neeg muaj ib qho yuam kev nyob rau hauv nws qhov kev to taub txog qhov tseeb lawm, cov uas caum nws ces yeej yuav muaj tej qho yuam kev li ntawd tiag tiag li, thiab cov neeg no yuav yuam kev rau txhua txhua qhov kev to taub ntawm lo lus. Qhov uas seb cov ntseeg yuav to taub qhov tseeb ntau los tsawg li cas ces nyob ntawm cov neeg ua hauj lwm xwb. Muaj tseeb, qhov tseeb los ntawm Vajtswv mas yeej yog thiab tsis muaj dab tsi yuam kev nyob rau li, thiab nws yeej muaj tiag li ntawd. Cov neeg ua hauj lwm, txawm li cas los xij, mas yeej tsis yog yuav yog tag nrho li thiab hais tsis tau hais tias yuav vam khom tau tag nrho. Yog cov neeg ua hauj lwm muaj ib txog kev uas muaj qab hau los muab qhov tseeb coj mus xyaum ua tau, ces cov ntseeg kuj yuav muaj ib txoj kev los xyaum ua thiab. Yog cov neeg ua hauj lwm tsis muaj ib txog kev los xyaum ua qhov tseeb tab sis tsuas muaj qhov kev qhuab qhia xwb, ces cov ntseeg yuav tsis muaj qhov muaj tiag. Qhov peev xwm thiab tus yeeb yam ntawm cov ntseeg mas raug txiav txim siab rau los ntawm qhov yug lawm thiab tsis yog txuam nrog cov neeg ua hauj lwm, tab sis tus ciaj ciam uas cov ntseeg to taub qhov tseeb thiab paub Vajtswv mas nyob rau ntawm cov neeg ua hauj lwm (qhov no mas tsuas zoo li no rau ib txhia neeg xwb). Ib tug neeg ua hauj lwm yuav zoo li cas, ces cov ntseeg uas nws coj yuav zoo nkaus li ntawd thiab. Qhov uas ib tug neeg ua hauj lwm nthuav tawm ces yog nws tug kheej kiag xwb, yam tag nrho li. Tej uas nws txib cov caum nws ces yog tej uas nws tus kheej kiag txaus siab los sis muaj peev xwm ua kom tau tiav hlo. Cov neeg ua hauj lwm feem coob mas siv tej uas lawv tus kheej ua kiag coj los ua lub hauv paus los txib cov uas caum lawv, txawm hais tias feem ntau mas lawv cov caum yeej tsis muaj peev xwm ua tau hlo li—thiab qhov uas yus tsis muaj peev xwm ua tau ntawd rais los ua ib qho tav kev rau yus qhov kev to taub.

Nws muaj kev sib txawv tsawg tshaj nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm cov uas twb raug qhuab qhia, raug saib xyuas, txiav txim rau thiab qhuab ntuas tag lawm, thiab qhov kev nthuav tawm ntawm lawv tes hauj lwm mas yeej yog dua. Cov uas vam khom rau lawv tus yeeb yam qub los ua hauj lwm mas yeej muaj tej qho yuam kev loj. Tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log mas nthuav tawm txog lawv tus kheej tus yeeb yam qub ntau dhau heev lawm, ces ua ib qho tav kev loj rau Vajntsujplig tes hauj lwm. Tsis hais ib tug neeg lub peev xwm yuav zoo npaum li cas li, lawv yuav tsum raug qhuab qhia, raug saib xyuas, thiab raug txiav txim rau ua ntej lawv yuav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua. Yog lawv tseem tsis tau raug txiav txim rau li ntawd, lawv tes hauj lwm, tsis hais yuav ua tau zoo npaum li cas li, tsis muaj peev xwm yuav haum nrog rau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab yeej tsuas yog qhov tsim tawm los ntawm lawv tus yeeb yam qub thiab kev zoo ntawm tib neeg xwb. Tes hauj lwm ntawm cov uas twb tau raug qhuab qhia, raug saib xyuas, thiab raug txiav txim rau lawm mas yeej ua tau yog dua tes hauj lwm ntawm cov uas tseem tsis tau raug qhuab qhia, saib xyuas thiab txiav txim rau. Cov uas tsis tau raug txiav txim rau mas tsis qhia tawm dab tsi li tsuas yog tib neeg cev nqaij daim tawv thiab tej kev xav, txuam nrog rau tib neeg txoj kev ntse thiab lub peev xwm uas tsis tseem ceeb xwb. Qhov no tsis yog tib neeg qhov kev nthuav tawm tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas caum cov neeg zoo li ntawd ces tsuas yog muaj lawv qhov peev xwm uas tsis tseem ceeb nkaus xwb. Vim lawv nthuav tawm ntau dhau heev lawm txog lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom ntawm tib neeg, uas yuav luag raug txiav tawm ntawm Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj thiab txav mus deb heev ntawm nws lawm, tes hauj lwm ntawm cov neeg zoo li no mas yuav coj tsis tau neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tab sis tsuas coj tau lawv los rau ntawm tib neeg lub xub ntiag xwb. Yog li ntawd, cov uas tsis tau raug txiav txim rau thiab raug qhuab ntuas ces tsis muaj dab tsi tsim nyog los ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua. Tes hauj lwm ntawm ib tug neeg ua hauj lwm uas yeej muaj txhua yam tsim nyog ntawd mas thiaj yuav coj tau neeg los rau txoj kev yog thiab muab tau kev to taub qhov tseeb ntau tshaj rau lawv. Nws tes hauj lwm muaj cuab kav coj tau neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Ntxiv qhov ntawd, tes hauj lwm uas nws ua mas zoo sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg thiab tsis raug txwv txiav los ntawm tej cai, muab kev tso dim thiab kev ywj pheej rau tib neeg, thiab muab qhov peev xwm maj mam loj hlob hauv lub neej thiab muaj kev to taub tob txog qhov tseeb rau lawv. Tes hauj lwm ntawm ib tug neeg uas tsis muaj tej yam tsim nyog mas poob qab deb heev lawm. Nws tej hauj lwm mas ruam kawg li. Nws tsuas muaj cuab kav coj tau neeg los rau hauv tej kev cai xwb, thiab tej uas nws txib cov neeg ntawd mas yeej tsis sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg li; nws tsis ua hauj lwm raws li tej uas cov neeg ntawd xav tau. Nyob rau hauv hom hauj lwm zoo li no, mas muaj kev cai ntau dhau heev lawm thiab muaj tej kev qhuab qhia ntau dhau heev lawm, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau tib neeg mus rau qhov muaj tiag, los sis mus rau qhov kev xyaum ua li ib txwm muaj rau hauv qhov kev loj hlob hauv lub neej. Nws tsuas muaj cuab kav pab tau kom neeg yoog raws li ob peb txog cai uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li xwb. Txoj kev coj zoo li ntawd mas muaj cuab kav coj tau neeg kom yuam kev xwb. Nws coj koj kom mus zoo li nws; nws muaj cuab kav coj tau koj mus rau qhov uas nws muaj thiab yog. Yuav kom cov caum pom tau hais tias seb cov coj puas yog cov uas muaj tej yam tsim nyog, ces tus yawm sij ntawd ces yog saib ntawm txoj kev uas lawv coj mus rau thiab qhov uas tshwm sim los ntawm lawv tes hauj lwm, thiab saib seb cov caum puas tau txais tej hauv paus ntsiab lus raws li qhov tseeb, thiab seb lawv puas tau txais kev xyaum ua kom haum rau lawv txoj kev hloov. Koj yuav tsum saib qhov txawv ntawm tej hauj lwm uas sib txawv ntawm tej hom neeg uas sib txawv; koj yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg caum uas ruam ruam. Qhov no mas tseem ceeb rau tib neeg qhov kev to taub. Yog koj tsis muaj peev xwm pom qhov txawv ntawm qhov uas seb tus neeg twg qhov kev coj muaj ib txog kev thiab tus twg ho tsis muaj, koj yuav raug dab yooj yim heev. Tag nrho tej no mas muaj tej yam cuam tshuam ncaj qha rau koj tus kheej lub neej. Nws muaj tej yam ntawm tus yeeb yam qub ntau heev lawm nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log; nws raug muab xyaw rau tib neeg txoj kev xav ntau dhau heev lawm. Lawv kiag ces yog tus yeeb yam qub—qhov uas lawv yug los ces yeej muaj nrog rau lawm. Nws tsis yog lub neej tom qab thaum uas raug saib xyuas tag lawm los sis qhov tseeb tom qab thaum uas twb raug hloov tag lawm. Ib tug neeg zoo li ntawd es yuav ua cas txhawb nqa tau cov neeg uas tab tom caum nrhiav lub neej txoj sia? Tus tib neeg ntawd lub neej txoj sia thaum xub thawj ces yog nws qhov kev ntse los sis rab peev xwm uas xeeb txawm muaj ntawd mas nrug deb heev ntawm Vajtswv qhov kev txib rau tib neeg. Yog ib tug tib neeg tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log thiab nws tus moj yam qias vuab tsuab tseem tsis tau raug qhuab qhia thiab saib xyuas, ces yuav muaj ib qho khoob dav heev los kem ntawm qhov nws nthuav tawm thiab qhov tseeb; qhov uas nws nthuav tawm ces yuav raug sib xyaws nrog tej yam uas pom tsis meej, xws li nws qhov kev xav hauv nruab siab thiab qhov kev ntsib kev pom uas yog ib fab nkaus xwb. Tshaj qhov ntawd, tsis hais nws yuav ua hauj lwm li cas li, neeg yeej tseem hnov zoo li tsis muaj lub hom phiaj loj thiab tsis muaj qhov tseeb uas haum rau qhov kev to taub ntawm tag nrho cov neeg. Feem ntau ntawm tej lus txib tib neeg mas siab tshaj lawv qhov peev xwm lawm, zoo nkaus li lawv yog cov os uas muab yuam kom tsaws rau saum cov ceg ntoo. Qhov no yog tes hauj lwm ntawm tib neeg txoj kev xav xwb. Tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, lawv tej kev xav, thiab lawv tej kev xav phem xau mus tshab plaws rau txhua txhua qhov ntawm lawv lub cev lawm. Tib neeg mas tsis yog yug los ces yeej muaj qhov peev xwm xeeb txawm yuav muab qhov tseeb los xyaum ua, los sis lawv tsis muaj qhov peev xwm xeeb txawm los to taub qhov tseeb ncaj qha. Ntxiv rau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab—ces yog thaum uas hom neeg qub ua hauj lwm, nws yuav tsis tsim muaj tej yam kev cuam tshuam los? Tab sis ib tug neeg uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas muaj qhov kev ntsib kev pom rau qhov tseeb uas tib neeg tsim nyog to taub, thiab qhov kev paub txog lawv tej moj yam qias vuab tsuab lawm, yog li ntawd tej yam pom tsis meej thiab tsis muaj tseeb nyob rau hauv lawv tes hauj lwm thiaj li maj mam ploj mus, ces tib neeg qhov kev ua cuav xwm thiaj li muaj tsawg zuj zus, thiab lawv tes hauj lwm thiab kev ua dej num thiaj li los tau ze zog rau tej hom phiaj uas Vajtswv kom yuav tsum tau muaj. Yog li ntawd, lawv tej hauj lwm thiaj li nkag tau rau qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab nws thiaj li yuav zoo li muaj tiag tuaj. Tej kev xav hauv tib neeg lub siab kiag mas thaiv kev rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig. Tib neeg muaj kev xav hauv nruab siab ntau thiab muaj kev txawj xav uas yeej muaj qab hau, thiab lawv muaj kev ntsib kev pom txog kev daws teeb meem los ntev heev lawm. Yog tej yam no ntawm tib neeg tsis tau raug qhuab qhia thiab tsim kho kom yog, ces tag nrho tej no yuav ua tej yam uas thaiv lawv txoj kev ua hauj lwm. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm yuav ua tsis tau kom tiav hlo kom raug tshaj plaws li, tshwj xeeb mas yog tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log.

Tib neeg tes hauj lawm mas tsuas nyob rau hauv ib tug ciaj ciam thiab muaj chaw kawg. Ib tug neeg mas tsuas ua tau tes hauj lwm ntawm ib theem twg xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm ntawm tag nrho ib tiam—tsis li ntawd, ces lawv yuav coj tib neeg mus rau hauv tej kev cai xwb. Tib neeg tes hauj lwm mas tsuas siv tau rau ib lub caij nyoog los sis ib theem twg xwb. Qhov no mas vim yog tib neeg txoj kev ntsib kev pom mas muaj qhov ciaj ciam. Yus yuav muab tib neeg tes hauj lwm coj los sib piv tsis tau rau Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg tej kev xyaum ua thiab lawv tej kev paub txog qhov tseeb mas tsuas siv tau rau ib qho ciaj ciam twg nkaus xwb. Koj yuav hais tsis tau hais tias txoj kev uas tib neeg taug mas yog tus Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho li, vim tib neeg mas tsuas muaj cuab kav raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ntim taus tag nrho tus Vajntsujplig. Tej yam uas tib neeg muaj cuab kav ntsib thiab pom ces puav leej yog nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm txoj kev ua neej thiab tsis muaj cuab kav yuav muaj tau ntau tshaj qhov sib nrug deb ntawm tib neeg txoj kev xav li ib txwm muaj. Tag nrho cov uas muaj cuab kav ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas tsuas tau ntsib tau pom nyob rau hauv qhov sib nrug deb no nkaus xwb. Thaum lawv muaj kev ntsib kev pom rau qhov tseeb lawm, nws yeej ib txwm yog qhov kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj uas tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig; nws tsis yog ib txog kev ntsib kev pom uas txawv ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj. Lawv tau ntsib tau pom qhov tseeb uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev ua neej li tib neeg. Tshaj qhov ntawd, qhov tseeb mas sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg, thiab qhov tob ntawm qhov tseeb ntawd mas muaj raws li qhov xwm txheej ntawm tus neeg ntawd. Yus tsuas hais tau hais tias txoj kev uas lawv taug ntawd mas yog tib neeg txoj kev ua neej li ib txwm muaj ntawm ib tug neeg uas caum nrhiav qhov tseeb, thiab tej zaum mas nws kuj yuav raug hu ua txoj kev uas ib tug neeg dog dig uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig ntawd taug. Yus yuav hais tias tau hais tias txoj kev uas lawv taug yog txoj uas tus Vajntsujplig taug thiab. Nyob rau hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tej tib neeg dog dig, ces vim yog cov neeg uas caum nrhiav ntawd tsis zoo ib yam, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los yeej tsis zoo ib yam thiab. Ntxiv qhov ntawd, vim ib cheeb tsam ncig lawv uas tib neeg tau ntsib tau pom ntawd thiab qhov sib nrug deb ntawm lawv tej kev ntsib kev pom ntawd mas tsis zoo ib yam, thiab vim yog qhov kev sib tov ntawm lawv lub siab thiab tej kev xav, lawv qhov kev ntsib kev pom thiaj li sib tov mus txog rau tej theem uas sib txawv. Txhua tus neeg to taub ib qho tseeb raws li lawv tus kheej qhov yam ntxwv uas sib txawv. Lawv qhov kev to taub rau qho tseem ntsiab tiag tiag ntawm qhov tseeb mas yeej tsis muaj txhij thiab tsuas yog ib qho ntawm ntau ntau kis ntawm nws xwb. Qhov ciaj ciam ntawm qhov tseeb uas tib neeg tau ntsib tau pom mas sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg zoo nkaus li tus neeg ntawd qhov yam ntxwv. Nyob rau txoj kev no, qhov kev paub txog tib qho tseeb, uas nthuav tawm los ntawm cov neeg sib txawv, mas yeej tsis zoo tib yam. Qhov no ces hais tias, tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau tag nrho txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig li, los sis tib neeg tes hauj lwm mas tsis muaj cuab kav muab saib ua Vajtswv tes hauj lwm, txawm hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd yeej zoo yuav luag thooj li Vajtswv txoj kev xav los xij, thiab txawm hais tias tib neeg txoj kev ntsib kev pom ntawd yeej yuav luag zoo ib yam nkaus li tes hauj lwm tsim kho kom zoo tiav log ntawm tus Vajntsujplig ua los xij. Tib neeg tsuas ua tau Vajtswv tus tub qhe xwb, ua tes hauj lwm uas Vajtswv tso rau nws. Tib neeg tsuas muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov kev paub uas tus Vajntsujplig qhia kom paub xwb thiab qhov tseeb uas muab los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag xwb. Tib neeg tsis muaj tej yam uas tsim nyog thiab tsis muaj tej yam ntxwv uas yuav ua tau qhov chaw tawm rau tus Vajntsujplig. Lawv tsis muaj cai yuav hais tau hais tias lawv tes hauj lwm yog Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg muaj tib neeg hauv paus ntsiab lus uas ua hauj lwm, thiab tag nrho tib neeg mas muaj tej kev ntsib kev pom uas sib txawv thiab muaj tej yam ntxwv uas sib txawv. Tib neeg tes hauj lwm suav tag nrho lawv tej kev ntsib kev pom nyob rau hauv qhov kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Tej kev ntsib kev pom no mas tsuas sawv cev tau rau tib neeg kiag xwb thiab tsis sawv cev rau Vajtswv kiag los sis txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig. Yog li ntawd, txoj kev uas tib neeg taug mas yuav hais tsis tau hais tias yog txoj kev uas tus Vajntsujplig taug, vim tib neeg tes hauj lwm tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab tib neeg tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas tsis yog Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho. Tib neeg tes hauj lwm mas hom poob mus rau tej kev cai, thiab txoj kev ua lawv tes hauj lwm mas tsuas ua tau txij li tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav coj tau cov neeg mus rau ib txoj kev ywj pheej. Cov ntseeg feem coob mas nyob rau sab hauv ntawm ib qho ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab lawv txoj kev ntsib kev pom mas kuj tsuas muaj tau txog tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg ntawd nkaus xwb. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg; txoj kev ua lawv tes hauj lwm los puav leej muaj chaw kawg tib yam rau ob peb hom xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav muab piv tau rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Qhov no mas yog vim tib neeg qhov kev ntsib kev pom, nyob rau thaum kawg, mas yeej muaj chaw kawg. Txawm Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm li cas, los nws yeej tsis raug tej kev cai los tswj li; txawm nws yuav ua kom tiav li cas, los nws yeej tsis raug txwv kom tsuas siv tau ib txoj kev twg ua nkaus xwb. Yeej tsis muaj kev cai dab tsi hlo li uas yuav tswj Vajtswv tes hauj lwm—tag nrho Nws tes hauj lawm ces yeej raug tso tawm thiab ua tau yam ywj pheej lug. Tsis hais tib neeg yuav siv sij hawm ntau npaum li cas caum Nws li, lawv yeej tseem lim tsis tau ib txog cai twg uas yuav tswj tau Vajtswv tej kev ua hauj lwm li. Txawm hais tias Nws tes hauj lwm yuav zoo nkaus li ua raws tej kev cai, los nws yeej ib txwm ua raws tej kev tshiab thiab ib txwm muaj yam tshiab tshwm sim tag mus li, thiab nws yeej nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav ncav cuag lawm. Nyob rau hauv ib ncua sij hawm twg, Vajtswv mas tej zaum yuav muaj ntau hom hauj lwm thiab ntau txoj kev coj tib neeg, ua li ces kom tib neeg mas tsuas muaj kev nkag mus rau thiab kev hloov tag mus li xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau tej kev cai ntawm Nws tes hauj lwm vim Nws mas yeej ua hauj lwm rau tej kev tshiab tag mus li xwb, thiab tsuas yog ua li nkaus xwb mas cov ntseeg Vajtswv thiaj li yuav tsis raug tej kev cai muab khi tseg. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag mas yeej zam tib neeg txoj kev xav phem thiab ntsib lawv tag mus li. Tsuas yog cov uas muaj ib lub siab tiag tiag caum thiab nrhiav Nws xwb mas thiaj li yuav muab lawv tus moj yam hloov tau thiab muaj cuab kav ua neej yog yam ywj pheej lug, tsis raug ib txog kev cai twg tswj los sis tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho kev xav phem sab kev ntseeg twg li. Tib neeg tes hauj lwm mas txib tib neeg raws li lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab qhov uas lawv tus kheej kiag muaj cuab kav ua tau. Lub hom phiaj ntawm cov kev txib kom yuav tsum ua kom tau no mas tsuas muaj xaus txij li ib tug ciaj ciam twg xwb, thiab txoj kev xyaum ua kiag los yeej muaj ciaj ciam kawg tib yam nkaus thiab. Yog li ntawd cov ntseeg thiaj li nyob rau hauv tus ciaj ciam kawg no yam tsis xav txog li; thaum sij hawm dhau mus lawm, ces tej no rais mus ua tej kev cai thiab tej txheej txheem. Yog hais tias tes hauj lwm ntawm ib ntus sij hawm twg raug ib tug neeg uas tseem tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log thiab tsis tau txais kev txiav txim rau ntawd los coj, ces cov caum nws tag nrho yuav rais mus ua cov ntseeg txoj kev ntseeg nruj nruj thiab cov neeg txawj ntse nyob rau hauv kev tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, yog ib tug neeg twg yog ib tug coj uas yeej muaj tej yam tsim nyog tiag, ces tus neeg ntawd yuav tsum tau nkag mus kom dhau kev txiav txim rau thiab txais yuav kev tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tseem tsis tau raug kev txiav txim rau, txawm hais tias lawv yeej muaj qhov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lawv lawm los xij, tsuas nthuav tawm tau tej yam uas pom tsis meej thiab tsis muaj tseeb nkaus xwb. Nrog rau lub sij hawm dhau mus, ces lawv yuav coj cov neeg mus rau tej kev cai uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas tsis yoog raws tib neeg lub cev nqaij daim tawv. Nws tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, tab sis ho txo tib neeg txoj kev xav phem; nws tsis raug dub tsuas los ntawm tej kev kos xim ntawm tej kev ntseeg uas pom tsis meej. Tej uas tshwm sim tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm zoo li no mas yeej ua tsis tau los ntawm ib tug neeg uas tsis tau raug Nws tsim kho kom zoo tiav log li; tej no mas nyob deb tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav yuav ncav cuag lawm.

Tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg lub siab mas yooj yim rau tib neeg ua kom tiav heev lawm. Cov xib fwb thiab cov thawj coj nyob rau sab kev ntseeg, piv txwv, vam khom rau lawv tej peev xwm tshwj xeeb thiab txoj dej num los ua lawv tes hauj lwm xwb. Cov neeg uas caum lawv los tau ntev lawm mas yuav raug lawv tej kev txawj ntawd kis rau thiab yuav raug tej yam uas yog lawv kiag ntawd haub ntxias tau. Lawv tsom ntsees rau tib neeg tej kev txawj, tej peev xwm thiab kev paub, thiab lawv yuav mob siab rau tej yam tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhuab qhia tob tob uas tsis muaj tseeb (muaj tseeb, tej kev qhuab qhia tob tob no yeej tsis muaj cuab kav ua tau li). Lawv tsis tsom ntsees rau qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, tab sis tsuas yog tsom ntsees rau kev cob qhia tib neeg mus qhuab qhia thiab ua hauj lwm, tsim kho tib neeg txoj kev paub thiab lawv tej kev qhuab qhia sab kev ntseeg uas muaj ntau heev xwb. Lawv tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg tus moj yam hloov ntau npaum li cas los sis tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg to taub qhov tseeb ntau npaum li cas. Lawv tsis txhawj xeeb lawv tus kheej txog tib neeg lub ntsiab tseeb, thiab haj yam tsis npaj kom paub txog tib neeg tej yam ntxwv uas zoo li ib txwm muaj thiab txawv tshaj li ib txwm muaj li. Lawv tsis hais dab tsi los txo tib neeg tej kev xav phem li, los sis lawv yeej tsis nthuav tawm txog lawv tej kev xav phem, haj yam tsis qhuab qhia tib neeg txog tej yam uas lawv tsis muaj txaus los sis tej kev qias vuab tsuab li. Cov neeg feem coob uas caum lawv ces tsuas siv lawv tej kev txawj los ua dej num xwb, thiab tag nrho tej uas lawv tso tawm ces tsuas yog kev xav phem sab kev ntseeg thiab tej tswv yim sab kev ntseeg nkaus xwb, uas yeej tsis chwv raug nrog qhov muaj tseeb hlo li thiab tsis muaj peev xwm yuav pub tau txoj sia rau tib neeg li. Qhov tseeb, lub ntsiab tseeb ntawm lawv tes hauj lwm ces tsuas yog yug txoj kev txawj kom loj hlob, tsis siv dab tsi hlo li los yug ib tug neeg kom loj hlob mus ua ib tug tub kawm tiav kev qhuab qhia uas muaj peev xwm uas tom qab ntawd yuav mus ua hauj lwm thiab mus coj neeg. Koj puas xam pom ib txog kev cai nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm rau txhiab xyoo li? Nws muaj ntau yam kev cai thiab kev txwv txiav nyob rau hauv tes hauj lwm uas tib neeg ua, thiab tib neeg lub hlwb mas ntseeg kev cai nruj dhau heev lawm. Qhov uas tib neeg nthuav tawm, yog li ntawd, ces yog kev paub thiab kev ras nco dheev txog uas nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom xwb. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav qhia tawm txog ib yam dab tsi tshaj qhov no li. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom los sis kev paub mas tsis yog tau los vim yog Vajtswv txoj kev coj thiab kev qhia kev ncaj qha. Tib neeg tsuas muaj qhov peev xwm los txais tau qhov kev qhia kev no xwb thiab tsis muaj qhov peev xwm uas yuav qhia tawm ncaj qha hais tias lub hwj chim qaum ntuj yog dab tsi. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tau lub qhov dej txhawv; lawv tsuas ua tau lub raj uas cug cov dej los ntawm lub qhov dej txhawv xwb. Qhov no yog tib neeg qhov peev xwm xeeb txawm, qhov peev xwm uas yus muaj yam ib tug tib neeg. Yog ib tug neeg twg poob nws qhov peev xwm uas txais yuav Vajtswv txoj lus thiab poob nws qhov peev xwm xeeb txawm lawm, ces tus neeg ntawd kuj yuav poob qhov uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab poob tes dej num ntawm tus tib neeg uas raug tsim tawm los. Yog ib tug neeg twg tsis muaj kev paub los sis kev ntsib kev pom rau Vajtswv txoj lus los sis Nws tes hauj lwm, ces tus neeg ntawd poob nws tes dej num, tes dej num uas nws tsim nyog ua yam li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab poob lub meej mom ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Nws yog Vajtswv qhov peev xwm xeeb txawm uas nthuav tawm txog qhov seb lub hwj chim qaum ntuj yog dab tsi, tsis hais nws yuav raug nthuav tawm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv los sis ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig los; qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia. Tib neeg nthuav tawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom los sis kev paub (qhov ntawd ces yog, nthuav tawm txog qhov uas lawv yog dab tsi) thaum ua Vajtswv tes hauj lwm los sis tom qab ntawd; qhov no yog tib neeg qhov peev xwm xeeb txawm thiab tib neeg tes dej num, thiab nws yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav hlo. Txawm hais tias tib neeg tej kev nthuav tawm yuav poob qab deb ntawm tej uas Vajtswv nthuav tawm, thiab txawm hais tias tib neeg tej kev nthuav tawm yuav raug khi los ntawm ntau txoj kev cai heev, los tib neeg yuav tsum tau ua lawv tes dej num uas lawv tsim nyog ua thiab ua tej uas lawv yuav tsum tau ua. Tib neeg yuav tsum ua txhua yam uas tib neeg muaj tsab peev xwm ua tau los ua lawv tes dej num kom tiav hlo, thiab lawv yuav tsum tsis txhob ua xyem xyav ib qho me me hlo li.

Tom qab ua hauj lwm los tau ntau xyoo lawm, tib neeg yuav muab tham ua lus xaus luv luv txog lawv tej kev ntsib kev pom ntawm ntau xyoo ntawm lawv tes hauj lwm, nrog rau lub tswv yim thiab tej kev cai uas lawv tau muab khaws tseg ua ntu zus los. Tus uas tau ua hauj lwm ntev heev lawm ces yeej paub yuav ntsuas qhov kev txav ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm li cas; nws yeej paub thaum twg Vajntsujplig ua hauj lwm thiab thaum twg Nws tsis ua; nws paub yuav sib qhia li cas thaum uas ris lub nra hnyav; thiab nws paub txog tus yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiab tus yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawm tib neeg txoj kev loj hlob hauv lub neej. Tus neeg zoo li ntawd yog ib tug neeg uas tau ua hauj lwm tau ntau xyoo thiab paub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig lawm. Cov uas tau ua hauj lwm los tau ntau xyoo lawm ces yeej hais tau lus yam ruaj siab hlo thiab tsis maj hlo li; txawm yog thaum uas lawv tsis muaj dab tsi hais kiag, los lawv yeej coj tus yees xwb. Nyob rau sab hauv, lawv muaj cuab kav thov Vajtswv ntxiv mus nrhiav tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Lawv muaj kev ntsib kev pom ntau rau txoj kev ua hauj lwm. Ib tug neeg uas tau ua hauj lwm ntev heev los lawm, tus uas muaj kev ntsib kev pom ntau thiab kawm tau ntau yam kev kawm lawm, mas muaj ntau yam nyob rau sab hauv uas tav kev rau Vajntsujplig tes hauj lwm; qhov no yog ib qho puas ntawm nws qhov kev ua hauj lwm los tau ntev lawm. Ib tug neeg uas nyuam qhuav pib ua hauj lwm kiag xwb mas tsis tau muaj cuav xwm dab tsi los ntawm tib neeg tej kev kawm los sis kev ntsib kev pom thiab yeej tseem tsis paub txog qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm li cas kiag li. Txawm li cas los xij, nyob rau lub sij hawm thaum ua tes hauj lwm, nws yuav maj mam kawm txog kev mloog ntsuas txog qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm li cas thiab yuav paub hais tias yuav ua dab tsi kom tau Vajntsujplig tes hauj lwm, yuav ua li cas thiaj li yuav nkaug li cas thiaj raug lwm tus tej qho uas tsis ruaj khov, thiab lwm yam xws li sawv daws tej kev paub uas cov ua hauj lwm tsim nyog yuav tsum paub. Sij hawm dhau mus, ces nws yuav paub tej tswv yim ntawd thiab tej kev paub uas sawv daws paub txog txoj kev ua hauj lwm ntawd zoo li yam nkaus li nws sab qaum tes, thiab zoo li siv tau nws yam yooj yim heev thaum ua hauj lwm. Txawm li cas los xij, thaum uas Vajntsujplig hloov Nws txoj kev ua hauj lwm, nws yuav ua raws li nws qhov kev paub qub txog tes hauj lwm thiab tej kev cai qub txog tes hauj lwm thiab paub me me txog qhov kev hloov tshiab ntawm tes hauj lwm. Ntau xyoo rau txoj hauj lwm thiab qhov uas muaj Vajntsujplig thiab txoj kev coj ntawm Vajntsujplig ua rau nws kawm tau ntau yam txog tes hauj lwm thiab haj yam muaj kev ntsib kev pom ntau. Tej ntawd ces ua rau nws muaj kev ruaj siab rau nws tus kheej uas tsis yog kev khav theeb. Nyob rau lwm yam lus, ces nws txaus siab heev rau nws tus kheej tes hauj lwm thiab txaus siab rau tej kev paub li sawv daws paub uas nws tau los txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Hais ncaj qha, ces muab tau los sis ras txog tej yam ntawd uas lwm tus tsis muaj ces ua rau nws haj yam muaj kev ruaj siab rau nws tus kheej; nws zoo li Vajntsujplig tes hauj lwm nyob rau hauv nws mas yuav tsis muaj hnub tua tuag li, thaum uas lwm tus neeg tsis muaj tej yam tsim nyog rau qhov tau txais qhov kev saib tshwj xeeb no li. Tsuas yog hom neeg no nkaus xwb, cov uas tau ua hauj lwm tau ntau xyoo thiab cov uas muaj nuj nqis ntau heev, thiaj yog cov uas muaj tej yam tsim nyog tau txais nws. Tej yam no rais los ua ib qho kev tab kaum loj kawg nkaus rau txoj kev txais yuav tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig. Txawm hais tias nws yuav muaj cuab kav txais yuav tau tes hauj lwm tshiab, los tsis yog ib hmos xwb ces nws yuav ua tau li. Nws mas yeej yuav tau mus dhau qhov kev nkhaus kev lem mas thiaj li yuav txais yuav tau nws. Qhov xwm txheej no mas tsuas maj mam muab tig rov qab tau, tom qab uas nws tej kev xav phem qub raug saib xyuas tag thiab nws tus moj yam qub raug txiav txim rau tag lawm xwb. Yog tsis nkag mus kom dhau tej kauj ruam no, ces nws yuav tsis tso thiab txais yuav tej kev qhia tshiab thiab tes hauj lwm uas tsis haum nrog nws tej kev xav phem qub ntawd yam yooj yooj yim li. Qhov no yog qhov uas yuav kho nyuab tshaj plaws nyob rau hauv tib neeg, thiab nws yeej tsis yooj yim hloov kiag li. Yog hais tias, yam li ib tug neeg ua hauj lwm, nws muaj cuab kav muaj tau ib txoj kev to taub txog Vajntsujplig tes hauj lwm thiab los muab nws qhov kev hloov ntawd hais tau yam luv luv, thiab yog nws muaj peev xwm tsis pub nws tej kev ntsib kev pom ntawm tes hauj lwm los txwv txiav nws thiab los txais yuav tes hauj lwm tshiab uas yog kawm los ntawm tes hauj lwm qub, ces nws yog ib tug neeg ntse thiab ib tug neeg ua hauj lwm uas yeej muaj tej yam kom tsim nyog lawm. Tib neeg mas yeej hom zoo li no: Lawv ua hauj lwm tau ntau xyoo yam tsis muaj cuab kav yuav muab lawv tej kev ntsib kev pom ntawm tes hauj lwm coj los hais ua cov lus luv luv tau li, los sis, tom qab muab lawv tej kev ntsib kev pom thiab tswv yim txog tes hauj lwm coj los hais tau ua cov lus luv luv lawm, ces lawv raug tav kev kom tsis txhob txais tes hauj lwm tshiab thiab tsis muaj cuab kav yuav to taub kom yog los sis ua tej hauj lwm qub thiab tes hauj lwm tshiab kom yog. Tib neeg mas saib xyuas nyuab dhau heev lawm lau! Neej feem coob yeej zoo li no. Cov uas tau muaj kev ntsib kev pom rau Vajntsujplig tes hauj lwm los tau ntau xyoo lawm los yeej pom hais tias nws yog ib qho nyuab heev yuav los txais tes hauj lwm tshiab, thiab lawv mas yeej muaj kev xav phem puv npo tag mus li xwb ces ua rau lawv tsis muaj cuab kav yuav tshem tau tawm, thaum uas ib tug neeg uas nyuam qhuav pib ua hauj lwm kiag ntawd tsis muaj tej kev paub uas sawv daws muaj txog tes hauj lwm thiab twb tsis paub ua tej yam uas yooj yooj yim kiag li. Nej cov neeg mas ua nyuab dhau heev lawm lau! Cov uas ua ntev me ntsis lawm ces ho zoo siab thiab muab hlob dhau heev lawm ces ua rau lawv nov qab hais tias lawv tuaj qhov twg tuaj lawm thiab. Lawv mas yeej saib tsis taus cov neeg hluas zog li, tab sis lawv kuj tsis muaj peev xwm txais tes hauj lwm tshiab thiab muab tej kev xav phem qub uas lawv khaws thiab ceev tseg los tau ntau xyoo lawm ntawd tso pov tseg mus. Txawm hais tias cov neeg hluas, tsis paub qab hau ntawd muaj cuab kav txais Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab me me thiab yeej muaj siab kawg li, los lawv yeej feeb tsis meej thiab tsis paub yuav ua li cas thaum muaj teeb meem tshwm sim tuaj. Lawv mas muaj siab heev tab sis tsis paub qab hau. Lawv tsuas muaj kev paub me me txog Vajntsujplig tes hauj lwm xwb thiab tsis muaj cuab kav siv nws tau rau hauv lawv lub neej; nws tsuas lam yog ib txoj kev qhuab qhia uas siv tsis tau li xwb. Muaj neeg coob heev uas zoo li nej; muaj pes tsawg leej thiaj li zoo siv mas? Muaj pes tsawg leej uas muaj cuab kav ua tau raws li tej kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb ntawm Vajntsujplig thiab ua tau raws nraim li Vajtswv txoj kev xav? Nws zoo li nej cov uas yog cov ntseeg los txog tam sim no mas yeej mloog lus heev, tab sis, qhov tseeb, ces nej yeej tsis tau tso nej tej kev xav phem tseg li, nej yeej tseem nrhiav tas zog hauv Vajluskub, ntseeg tej yam uas pom tsis meej, los sis ncig tas zog hauv tej kev xav phem. Tsis muaj ib tug uas yuav soj ntsuam xyuas kom zoo zoo txog tes hauj lwm tiag tiag niaj hnub no los sis nkag mus kom tob lawm hauv li. Nej txais yuav txoj kev niaj hnub no nrog rau nej tej kev xav phem qub. Nej tau dab tsi los ntawm ib txoj kev ntseeg zoo li ntawd? Nws yeej hais tau hais tias nyob rau hauv nej mas muaj ntau qhov kev xav phem zais rau hauv uas tsis tau muab nthuav tawm, thiab hais tias nej mas tsuas sib zog tshaj plaws los muab tej ntawd zais tseg, yam tsis kam muab tej ntawd nthuav tawm yooj yim hlo li. Nej yeej tsis muaj lub siab dawb paug los txais tes hauj lwm tshiab li, thiab nej yeej tsis npaj yuav muab tej kev xav phem qub tso tseg mus li; nej mas muaj ntau qhov kev xav txog kev ua neej heev, thiab lawv mas tseem ceeb heev li. Nej tsis tso nej tej kev xav phem qub tseg thiab nej lam ua xyem xyav txais tes hauj lwm tshiab xwb. Nej lub siab mas phem dhau heev lawm, thiab nej yeej tsis kam muab tes hauj lwm tshiab tso tuaj nruab siab li. Ib co neeg nkim zaub nkim mov li nej es yuav ua cas ua tau tes hauj lwm tshaj txoj moo zoo mas? Nej puas muaj cuab kav yuav ua tau tes hauj lwm tshaj txoj moo zoo mus kom thoob plaws qab ntuj khwb mas? Nej tej kev ua no cheem tsis pub nej hloov nej tus moj yam thiab paub Vajtswv. Yog nej ua li no txuas ntxiv mus, ces nej yuav raug muab ntiab tawm mus.

Nej yuav tsum paub saib qhov txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg tes hauj lwm. Koj pom dab tsi nyob rau hauv tib neeg tes hauj lwm? Muaj ntau yam nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntsib kev pom hauv lawv tes hauj lwm; qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov ua lawv yog kiag. Vajtswv tus kheej tes hauj lwm kiag los kuj nthuav tawm txog qhov Nws yog thiab, tab sis qhov Nws yog mas txawv tib neeg qhov. Qhov tib neeg yog mas sawv cev rau tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab lub neej (qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom los sis tau ntsib kiag nyob rau hauv lawv lub neej, los sis tej kev xav txog kev ua neej uas lawv muaj), thiab cov neeg uas nyob rau tej qhov ib puag ncig uas sib txawv mas yeej nthuav tawm txog tej qhov lawv yog kiag uas sib txawv thiab. Qhov uas seb koj puas muaj tej kev ntsib kev pom txog lub zej zog thiab qhov uas koj nyob rau hauv koj tsev neeg thiab tau ntsib tau pom nyob rau hauv ces yeej pom tau nyob rau tej koj nthuav tawm, hos koj tsis muaj cuab kav pom nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais tias seb Nws puas muaj tej kev ntsib kev pom sab kev sib raug zoo nrog lwm tus. Nws yeej paub zoo txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb thiab muaj peev xwm nthuav tawm txog tag nrho txhua yam kev xyaum ua ntawm tag nrho txhua hom neeg. Nws mas haj yam txawj nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab thiab tus cwj pwm ntxeev siab ntawm tib neeg thiab. Nws tsis nrog neeg ntiaj teb nyob ua ke, tab sis Nws yeej paub txog tus yeeb yam ntawm cov neeg txawj tuag thiab tag nrho tej kev qias vuab tsuab ntawm cov neeg ntiaj teb. Qhov no yog Nws kiag. Txawm hais tias Nws tsis saib xyuas lub ntiaj teb, los Nws yeej paub tej kev cai saib xyuas lub ntiaj teb, vim Nws to taub tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Nws paub txog tus Ntsujplig tes hauj lwm uas tib neeg ob lub qhov muag ntsia tsis pom thiab tib neeg ob lub pob ntseg mloog tsis hnov, tag nrho niaj hnub no thiab yav tag los tib si. Qhov no mas suav tag nrho lub tswv yim uas tsis yog txoj kev xav rau kev ua neej thiab tej txuj ci phim hwj uas tsis yooj yim rau neeg xav txog. Qhov no yog Nws kiag, qhib rau tib neeg thiab kuj zais ntawm tib neeg tib si thiab. Qhov Nws nthuav tawm tsis yog tus ntawm ib tug neeg tsis dog dig, tab sis yog tej yam ntxwv xeeb txawm thiab tus ntawm tus Ntsujplig kiag. Nws tsis tsham mus thoob ntiaj teb tab sis paub txhua yam hauv ntiaj teb. Nws ntsib cov “tsiaj zoo li neeg” uas tsis muaj kev paub los sis kev to taub tob dab tsi li, tab sis Nws nthuav tawm tej lus uas siab tshaj qhov kev paub thiab siab tshaj tej tib neeg txawj ntse. Nws nyob rau hauv ib pab neeg ruam qauj thiab tsis meej pem uas tsis muaj kev ua neeg thiab cov uas tsis to taub tej kev cai thiab lub neej ntawm txoj kev ua neeg, tab sis Nws muaj cuab kav hais kom noob neej ua lub neej raws li kev ua neej, tib lub sij hawm ntawd kuj nthuav tawm kiag txog lub hauv paus thiab qhov poob qis ntawm txoj kev ua neeg ntawm noob neej. Tag nrho qhov no ces yog Nws kiag, siab tshaj txhua tus neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Rau Nws, ces tsis tas yuav tsum tau ntsib tau pom ib lub neej nrog lwm tus uas muaj kev cov nyom, kev nyuaj thiab kev poob qis los ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua thiab nthuav tawm thoob plaws txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Ib lub neej nrog lwm tus uas poob qis ces yeej tsis txhawb Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tsuas nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muab kev ntsib kev pom thiab kev kawm txog kev ua neej nrog lub ntiaj teb li cas rau tib neeg xwb. Nws tsis tag yuav soj ntsuam xyuas txog lub zej zog los sis tib neeg tsev neeg thaum Nws muab txoj sia rau tib neeg. Kev qhia tshwm txog thiab txiav txim rau tib neeg tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; qhov ntawd yog Nws qhov kev nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees tom qab uas tau paub txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus los tau ntev heev lawm thiab ntxub noob neej txoj kev qias vuab tsuab. Tes hauj lwm uas Nws ua ces yog npaj los nthuav tawm txog Nws tus moj yam rau tib neeg thiab nthuav tawm txog Nws kiag. Tsuas yog Nws nkaus xwb mas thiaj ua tau tes hauj lwm no; nws tsis yog ib yam uas ib tug neeg muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav muaj peev xwm ua tau. Los ntawm Nws tes hauj lwm, ces tib neeg yeej tsis muaj cuab kav yuav qhia tau hais tias Nws yog hom neeg zoo li cas li. Tib neeg kuj tsis muaj cuab kav yuav muab Nws cais hom raws li ib tug neeg uas raug tsim tawm los raws li ntawm Nws tes hauj lwm. Nws kiag kuj ua rau Nws tsis muaj cuab kav yuav muab cais hom tau li ib tug neeg uas raug tsim tawm los. Tib neeg yeej tsuas xam tau Nws ua ib tug uas tsis yog tib neeg xwb, tab sis tsis paub xyov yuav muab Nws tso rau hom twg li, yog li ntawd tib neeg thiaj li raug yuam kom muab Nws tso rau hom ntawm Vajtswv. Nws kuj tsis yog ib qho uas yuav tsis muaj laj tawj rau tib neeg ua li ntawd, vim Vajtswv yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog rau tib neeg uas tib neeg tsis muaj cuab kav ua tau.

Tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas tsis yog sawv cev rau qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; tes hauj lwm uas tib neeg ua mas sawv cev rau lawv qhov kev ntsib kev pom. Txhua tus tham txog lawv qhov kev ntsib kev pom ntawm lawv tus kheej. Vajtswv muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov tseeb ncaj qha, hos tib neeg ces tsuas muaj cuab kav nthuav tawm tau txog qhov kev ntsib kev pom raws nraim li nws qhov kev ntsib kev pom qhov tseeb xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas tsis muaj kev cai dab tsi li thiab tsis raug txwv txiav los ntawm lub sij hawm los sis ib thaj chaw twg li. Nws muaj cuab kav qhia tawm txog qhov uas Nws yog nyob rau lub sij hawm twg los tau, qhov chaw twg los tau. Nws ua hauj lwm raws li Nws siab nyiam. Tib neeg tes hauj lwm mas muaj tej yam ntxwv thiab lub ntsiab; yog tsis muaj tej no, lawv yuav tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm txog lawv qhov kev paub Vajtswv los sis lawv qhov kev ntsib kev pom txog qhov tseeb. Yog yuav qhia seb yam twg yog Vajtswv tus kheej tes hauj lwm los sis tib neeg tes hauj lwm, koj yuav tsum muab qhov sib txawv ntawm ob qho ntawd coj los sib piv. Yog hais tias tsis muaj qhov hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag li thiab tsuas muaj tes hauj lwm uas tib neeg ua xwb, ces koj yuav paub hais tias tib neeg tej kev qhia mas siab, tshaj qhov peev xwm ntawm ib tug neeg twg; lawv lub suab hais lus, lawv tej hauv paus ntsiab lus uas siv ua ntau yam, thiab lawv tus yam ntxwv uas tus yees thiab zoo li muaj kev ntsib kev pom ntau uas nyob rau hauv txoj kev ua hauj lwm mas yeej tshaj qhov uas lwm tus neeg yuav ncav cuag li. Nej sawv daws qhuas cov neeg no uas muaj peev xwm zoo thiab muaj kev paub siab, tab sis koj tsis muaj cuab kav pom los ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd siab npaum li cas. Hloov qhov ntawd, mas Nws ces zoo li neeg dog dig xwb, thiab, thaum ua hauj lwm, ces Nws yeej zoo li sawv daws thiab muaj tiag tab sis kuj tsis muaj ib tug neeg txawj tuag twg uas yuav piv tau li thiab, ces yog li ntawd thiaj ua rau tib neeg muaj ib qho kev hwm Nws. Tej zaum ib tug neeg qhov kev ntsib kev pom nyob rau hauv nws tes hauj lawm mas ntshe nce qib mus deb dhau heev lawm, los sis nws txoj kev xav hauv siab thiab txoj kev xav ho nce qib mus deb heev lawm, thiab nws txoj kev ua neeg mas zoo dhau heev lawm; tej yam ntxwv zoo li ntawd mas tsuas ua tau kom neeg qhuas xwb, tab sis yuav ua tsis tau kom lawv xav tsis thoob thiab ntshai. Tib neeg sawv daws yeej qhuas cov uas ua tau hauj lwm zoo, cov uas muaj kev ntsib kom pom tob, thiab cov uas muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau, tab sis cov neeg ntawd tsis muaj hnub yuav ua tau kom muaj kev xav tsis thoob li, tsuas yog kev qhuas thiab kev khib xwb. Tab sis cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm mas tsis qhuas Vajtswv; tab sis, lawv hnov zoo li Nws tes hauj lwm mas tshaj qhov uas tib neeg ncav cuag lawm thiab tib neeg mas yeej xav tsis txog hlo li, hais tias nws yeej tshiab thiab zoo heev li. Thaum tib neeg ntsib thiab pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv thawj qhov kev paub txog Nws ces yog hais tias Nws yog ib tug uas xav tsis txog li, ntse heev thiab zoo heev, thiab lawv tsis tas xav los yeej hwm Nws thiab yeej hnov qhov zais tob ntawm tes hauj lwm Nws ua, uas yog tshaj qhov tob ntawm tib neeg lub siab lawm. Tib neeg ces tsuas xav ua kom tau raws li qhov uas Nws yuav kom ua xwb, kom ua tau raws li Nws txoj kev xav tau; lawv yeej tsis xav ua tshaj Nws li, vim tes hauj lwm uas Nws ua mas mus deb tshaj tib neeg txoj kev xav thiab qhov kev xav hauv siab lawm thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm tib neeg nyob sawv Nws cev li. Txawm yog tib neeg kiag los yeej tsis paub tej uas lawv tus kheej kiag tsis muaj li, tab sis Vajtswv tau nchuav ib txog kev tshiab thiab tau los coj tib neeg mus rau ib lub ntiaj teb uas tshiab dua thiab zoo nkauj dua, thiab yog li ntawd noob neej thiaj tau muaj kev nce qib tshiab thiab tau muaj ib qho kev pib dua tshiab. Qhov uas tib neeg hnov rau Vajtswv ces tsis yog kev qhuas xwb, los sis muab hais ces, tsis yog kev qhuas nkaus xwb. Lawv qhov kev ntsib kev pom uas tob tshaj plaws ces yog kev xav tsis thoob thiab kev hlub; lawv qhov kev xav ces yog hais tias Vajtswv yeej zoo tshaj plaws tiag tiag li. Nws ua tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj cuab kav ua tau thiab hais tej uas tib neeg tsis muaj cuab kav hais tau. Cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm mas yeej muaj ib qho kev xav uas piav tsis tau li. Cov neeg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tob txaus ces yeej muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev hlub; lawv muaj cuab kav hnov Nws qhov kev ntxim hlub, hais tias Nws tes hauj lwm mas ntse heev, zoo heev, thiab yog li ntawd muaj lub hwj chim uas tsis muaj chaw kawg tshwm sim nyob rau hauv tej ntawd. Nws tsis yog kev ntshai los sis kev hlub rau qee lub sij hawm xwb thiab kev hwm, tab sis yog ib qho kev xav tob txog Vajtswv txoj kev khuv leej rau tib neeg thiab kev zam rau lawv. Txawm li cas los xij, cov neeg uas tau ntsib tau pom Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm ces yeej hnov txog Nws lub hwj chim vajntxwv thiab hais tias Nws yeej tsis zam ib qho kev ua txhaum hlo li. Txawm hais tias cov neeg uas tau muaj kev ntsib kev pom ntau txog Nws tes hauj lwm lawm los yeej tsis muaj cuab kav to taub Nws li; tag nrho cov uas hwm Nws tiag tiag ces yeej paub hais thais Nws tes hauj lwm mas yeej tsis zoo li tib neeg tej kev xav phem tab sis ib txwm mus tawm tsam lawv tej kev xav phem. Nws tsis xav kom tib neeg qhuas Nws tag nrho los sis muab tej qhov uas zoo li yog kev nyoo zwm rau Nws, tab sis, lawv yuav tsum muaj kev hwm tiag tiag thiab kev nyoo zwm tiag tiag. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm ntau heev ntawd, ib tug twg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tiag tiag ces yeej muaj kev hwm rau Nws, uas yog qhov siab dua kev qhuas. Tib neeg tau pom Nws tus moj yam los ntawm Nws tes hauj lwm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yog li ntawd lawv thiaj li hwm Nws nyob rau hauv lawv lub siab. Vajtswv ces yuav tsum tau hwm thiab mloog lus rau vim Nws kiag thiab Nws tus moj yam tsis zoo ib yam li cov uas raug tsim tawm los thiab yeej siab tshaj cov uas raug tsim tawm los ntawd li. Vajtswv mas yeej tshwm sim tus kheej los li ntawd thiab yeej muaj nyob mus ib txhiab ib txhis, Nws tsis yog ib tug uas raug tsim tawm los, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li tsim nyog rau txoj kev hwm thiab kev mloog lus rau; tib neeg mas tsis muaj qhov tsim nyog rau qhov no. Yog li ntawd, tag nrho cov uas tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm thiab yeej paub Nws tiag tiag mas yeej muaj kev hwm rau Nws. Txawm li cas los xij, cov uas tsis kam tso lawv qhov kev xav phem txog Nws pov tseg—cov uas tsis saib Nws ua Vajtswv—tsis muaj kev hwm rau Nws, thiab txawm hais tias lawv yuav caum Nws, los lawv yeej tsis tau raug txeeb tau, lawv yog cov neeg tsis mloog lus raws li lawv tus yeeb yam. Qhov uas Nws npaj siab yuav ua kom tau los ntawm kev ua hauj lwm ces yog yuav ua kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los ntawd kom muaj lub siab hwm rau tus Tswv Tsim, pe hawm Nws, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yam tsis muaj kev sib pauv dab tsi li. Qhov no ces yog qhov uas tshwm sim thaum kawg los ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm uas yuav npaj ua kom tau. Yog hais tias cov neeg uas twb tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawd lawm es tseem tsis hwm Vajtswv, ib qho me me li, thiab yog hais tias lawv qhov kev tsis mloog lus yav tag los ntawd yeej tsis hloov ib qho hlo li, ces lawv yeej yuav raug muab ntiab tawm mus tiag tiag li. Yog ib tug neeg tus yeeb yam rau Vajtswv ces tsuas yog qhuas Nws xwb los sis tsuas tuaj deb deb hwm Nws xwb, thiab tsis hlub Nws ib qho me me li, ces qhov no yog qhov uas tshwm sim los uas ib tug neeg tsis muaj lub siab hlub Vajtswv ntawd muaj, thiab tus neeg ntawd tsis muaj tej yam ntxwv zoo tsim kho kom zoo tiav log. Yog hais tias ua tes hauj lwm ntau npaum no es tseem muab tsis tau ib tug neeg txoj kev hlub tiag, ces tus neeg ntawd muab tsis tau Vajtswv thiab tsis muaj lub siab yuav caum nrhiav qhov tseeb tiag tiag. Ib tug neeg uas tsis hlub Vajtswv ces tsis nyiam qhov tseeb thiab yog li ntawd ces muab tsis tau Vajtswv, ces haj yam yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Cov neeg zoo li ntawd, txawm lawv yuav tau ntsib tau pom Vajntsujplig tes hauj lwm li cas los xij, thiab txawm lawv yuav tau txais kev txiav txim rau li cas los xij, tsis muaj peev xwm hwm Vajtswv. Cov no yog cov neeg uas lawv tus yeeb yam hloov tsis tau thiab yog cov uas muaj tus moj yam phem tshaj plaws li. Tag nrho cov uas tsis hwm Vajtswv ces yuav raug muab ntiab tawm mus, yuav raug ua daim phiaj rau kev rau txim, thiab yuav raug rau txim ib yam nkaus li cov uas ua phem, yuav raug kev tsim txom loj tshaj cov uas tau ua tej yam tsis ncaj ncees.

Qhov Dhau Los: Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

Ntxiv Mus: Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No