Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

Tes hauj lwm cawm noob neej ces muab cais ua peb theem, ces txhais tau hais tias tes hauj lwm cawm noob neej kom dim ntawd ces muab faib ua peb theem. Peb theem no mas tsis suav tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb, tab sis mas yog peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj. Tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb mas yog tes hauj lwm tsim tag nrho noob neej. Nws tsis yog tes hauj lwm cawm noob neej, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm noob neej, vim thaum uas lub ntiaj teb raug tsim tawm kiag, mas noob neej tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab yog li ntawd ces thiaj li tsis tas yuav ua tes hauj lwm ntawm noob neej txoj kev cawm dim. Tes hauj lwm cawm noob neej mas tsuas pib thaum noob neej raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab los lawm xwb, thiab yog li ces tes hauj lwm cawm noob neej kuj yog pib thaum noob neej raug ua qias vuab tsuab los lawm xwb. Muab ua lwm yam lus hais, ces Vajtswv qhov kev cawm tib neeg pib ua ib qho uas tshwm sim los ntawm tes hauj lwm cawm noob neej, thiab sis yog tshwm sim los ntawm tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb. Tsuas yog tom qab thaum noob neej twb tau tus moj yam qias vuab tsuab lawm mas tes hauj lwm cawm tib neeg mam li tshwm sim tuaj, thiab yog li ntawd ces tes hauj lwm cawm tib neeg ces muaj peb qho nyob rau hauv, uas tsis yog plaub theem, los sis plaub tiam. Tsuas yog qhov no mas thiaj yog txoj kev yog los hais txog Vajtswv qhov kev cawm noob neej. Thaum uas theem kawg los xaus lawm, ces tes hauj lwm cawm noob neej kuj yuav los xaus tag nrho thiab. Qhov xaus ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg ces txhais tau tias tes hauj lwm cawm tag nrho noob neej kuj yuav raug ua tiav hlo, thiab hais tias theem no ces tau muab xaus rau noob neeg lawm. Yog tsis muaj tes hauj lwm cawm tag nrho noob neej, ces tes hauj lwm tswj noob neej yuav tsis muaj tshwm sim thiab, los sis yuav tsis muaj peb theem ntawm tes hauj lwm. Nws yog kiag qhov hais tias vim noob neej qhov kev phem, thiab vim noob neej mas xav tau qhov kev cawm dim sai heev li, ces Yehauvas xaus kiag qhov kev tsim lub ntiaj teb thiab pib kiag tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tes hauj lwm cawm noob neej thiaj li pib kiag, ces txhais tau hais tias tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas tes hauj lwm cawm noob neej thiaj li pib. “Kev cawm noob neej” mas tsis yog txhais hais tias kev coj lub neej rau noob neej, cov uas nyuam qhuav tsim tau, nyob rau ntiaj teb (uas hais tau hais tias, ib co noob neej uas tseem tsis tau raug ua qias vuab tsuab). Tab sis nws yog kev cawm ib co noob neej uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, ces hais tau hais tias, nws yog yuav hloov cov noob neej uas qias vuab tsuab no. Qhov no yog lub ntsiab lus tshab txhais ntawm “kev cawm noob neej.” Tes hauj lwm cawm noob neej mas tsis suav nrog tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb, thiab yog li ntawd tes hauj lwm cawm noob neej kuj tsis suav nrog tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb thiab, tab sis tsuas suav peb theem ntawm tes hauj lwm uas tshem tawm ntawm kev tsim lub ntiaj teb xwb. Yuav kom to taub tes hauj lwm cawm noob neej, ces yuav tsum tau paub txog qhov keeb kwm ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm—qhov no yog qhov uas txhua tus yuav tsum paub txog mas thiaj li yuav raug cawm. Ua ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv, koj yuav tsum lees paub hais tias tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab koj yuav tsum lees paub txog lub hauv paus ntawm noob neej qhov kev qias vuab tsuab, thiab, tshaj qhov ntawd, qhov txheej txheem ntawm tib neeg qhov kev cawm dim. Yog nej tsuas paub txog kev ua raws li tej kev qhuab qhia nyob rau qhov kev npaj kom tau Vajtswv qhov kev nyiam, tab sis tsis paub txog qhov uas Vajtswv cawm noob neej li cas, los sis lub hauv paus ntawm noob neej qhov kev qias vuab tsuab, ces qhov no yog qhov uas koj tsis muaj li ib tug raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Koj yuav tsum tsis txhob txaus siab rau qhov nyuag kev to taub txog tej qhov tseeb ntawd uas muab coj los mus xyaum ua tau xwb, nyob rau thaum uas tsis paub dab tsi txog tus ciaj ciam dav dua ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg—yog qhov no yeej yog li no, ces koj ntseeg tej kev qhuab qhia loj dhau heev lawm. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces nyob rau hauv zaj lus hais txog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, qhov kev los txog ntawm txoj moo zoo ntawm tag nrho lub ntiaj teb, qhov lus zais loj tshaj plaws nyob rau tag nrho hauv noob neej, thiab lawv kuj yog lub hauv paus keeb cag ntawm kev tshaj tawm txoj moo zoo. Yog koj tsuas tsom ntsees rau qhov kev to taub txog tej qhov tseeb uas yooj yooj yim txog koj lub neej xwb, thiab tsis paub txog qhov no li, qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej lus zais tob thiab tej zeem muag, ces koj lub neej tseem tsis zoo nkaus li ib yam khoom uas puas lawm, tsis zoo siv ua dab tsi li tsuas yog cia saib nkaus xwb lod?

Yog tib neeg tsuas rau siab ntso rau kev xyaum ua xwb, thiab saib tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab qhov tib neeg paub ua qhov thib ob xwb, ces qhov no tsis yog lawv ib txoj kev ntse me me luaj li lub npiab liab thiab txoj kev ruam uas phem tshaj lod? Qhov uas koj yuav tsum tau paub, ces koj yuav tsum tau paub; hos qhov uas koj yuav tsum tau muab coj los xyaum ua, ces koj yuav tsum tau muab coj los xyaum ua. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas koj thiaj li yuav rais mus ua ib tug neeg uas paub caum nrhiav qhov tseeb. Thaum lub sij hawm los txog rau koj mus tshaj txoj moo zoo lawm, yog koj tsuas txawj hais tias Vajtswv mas yog ib tug Vajtswv uas zoo heev thiab ncaj ncees kawg, hais tias Nws yog tus Vajtswv uas siab tshaj plaws, ib tug Vajtswv uas tsis muaj ib tug neeg heev twg uas yuav piv tau li, thiab hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas tsis muaj ib tug twg yuav nyob siab tshaj li…, yog koj tsuas hais tau tej lus ntiav ntiav uas tsis muaj qab hau no rau thaum uas tsis muaj peev xwm yuav hais tau cov lus uas tseem ceeb thiab muab lub ntsiab tseem ceeb; yog koj tsis muaj dab tsi hais txog kev paub Vajtswv los sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis muaj peev xwm piav qhia tau qhov tseeb, los sis muab tau tej yam uas tsis muaj nyob rau hauv tib neeg li, ces ib tug neeg zoo li koj ko tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num zoo. Kev ua tim khawv rau Vajtswv thiab tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj tsis yog ib qho yooj yim. Koj yuav tsum xub npaj kom koj muaj qhov tseeb, thiab tej zeem muag uas yuav tsum to taub. Thaum koj paub meej txog tej zeem muag thiab qhov tseeb txog ntau kis uas sib txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nyob rau hauv koj lub siab koj yeej los paub Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi los xij—tsis hais yuav yog kev txiav txim yam ncaj ncees los sis kev lim tib neeg kom dawb huv li—koj yeej muaj lub zeem muag loj tshaj plaws ua koj lub hauv paus keeb cag, thiab koj muaj qhov tseeb uas yog coj los xyaum ua raws, ces koj yuav muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog qhov kawg kiag. Koj yuav tsum paub hais tias tsis hais Nws yuav ua tes hauj lwm dab tsi li, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis hloov li, lub plawv ntawm Nws tes hauj lwm yeej tsis hloov li, thiab Nws txoj kev xav rau tib neeg yeej tsis hloov li. Tsis hais Nws tej lus txawm yuav hnyav npaum li cas li, tsis hais ib puag ncig txawm yuav phem npaum li cas li, qhov tseem ntsiab ntawm Nws tes hauj lwm yuav tsis hloov li, thiab Nws qhov kev npaj siab cawm tib neeg yeej tsis hloov li. Yog hais tias nws tsis yog tes hauj lwm ntawm kev qhia tshwm txog qhov kawg ntawm tib neeg los sis txoj hau kev kawg ntawm tib neeg, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm theem kawg, los sis tes hauj lwm uas coj tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los rau qhov xaus kiag, thiab yog hais tias nws yog nyob rau lub sij hawm uas Nws cob qhia tib neeg, ces lub ntsiab ntawm Nws tes hauj lwm yeej yuav tsis hloov li. Nws yuav yog kev cawm dim rau noob neej tag mus li xwb. Qhov no yuav tsum yog lub hauv paus keeb cag rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Lub hom phiaj ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog kev cawm dim rau tag nrho noob neej—qhov no txhais tau hais tias qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Txawm hais tias tej theem ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas yeej muaj ib lub hom phiaj thiab ib qho tseem ceeb uas sib txawv, ib qho twg yog ib feem ntawm tes hauj lwm kev cawm dim uas muab ua raws nraim li qhov uas yuav tsum tau muaj ntawm tib neeg. Thaum uas koj paub txog lub hom phiaj ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no lawm, ces koj yuav paub txaus siab rau qhov tseem ceeb ntawm txhua theem ntawm tes hauj lwm, thiab yuav tig ras paub txog qhov uas yuav ua li cas thiaj li yuav ua tau kom haum raws li Vajtswv siab nyiam. Yog koj muaj cuab kav los txog qhov no, ces qhov no, qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej zeem muag, yuav rais los ua lub hauv paus keeb cag rau koj txoj kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav tsum tsis txhob nrhiav tej kev yooj yim ntawm kev xyaum ua los sis qhov tseeb uas tob xwb, tab sis yuav tsum muab tej zeem muag coj los xyaw rau txoj kev xyaum ua, es kom ob qho puav leej yog qhov tseeb uas muab coj los xyaum ua tau thiab qhov kev paub uas nyob rau ntawm tej zeem muag. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas koj thiaj li yuav yog ib tug uas caum nrhiav qhov tseeb tiag tiag xwb.

Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog lub plawv ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab nyob rau hauv ces hais qhia txog Vajtswv tus moj yam thiab Nws yog dab tsi. Cov uas tsis paub txog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces tsis muaj peev xwm paub txog qhov uas seb Vajtswv hais qhia txog Nws tus moj yam li cas, los sis lawv tsis paub txog lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv kuj tseem tsis paub txog ntau txoj kev uas Nws cawm noob neej, thiab txog Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej li. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov kev hais qhia kom pom tag nrho tes hauj lwm cawm noob neej. Cov uas tsis paub peb theem ntawm tes hauj lwm ces tsis paub txog ntau ntau txoj kev thiab tej tseem ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas tuav tej kev qhuab qhia uas seem los ntawm ib theem twg nruj nruj ces yog cov uas muab Vajtswv txwv tseg rau hauv tej kev qhuab qhia xwb, thiab lawv tej kev ntseeg Vajtswv mas pom tsis meej thiab paub tsis tseeb. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj hnub yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim kiag li. Tsuas yog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb mas thiaj li yuav hais qhia tau tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab hais qhia tau tag nrho Vajtswv qhov kev npaj siab cawm tag nrho noob neej, thiab tag nrho tej txheej txheem ntawm noob neej qhov kev cawm dim. Qhov no yog pov thawj qhia hais tias Nws tau tua yeej Ntxwgnyoog thiab muab tau noob neej lawm; nws yog pov thawj ntawm Vajtswv txoj kev yeej, thiab yog qhov kev hais qhia kom pom txog tag nrho Vajtswv tus moj yam. Cov uas to taub ib theem ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb ces tsuas paub ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam xwb. Nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav phem, nws yog ib qho yooj yim rau qhov ib theem ntawm tes hauj lwm no kom rais los mus ua ib co kev qhuab qhia, thiab ntshe nws yuav muaj tiag hais tias tib neeg yuav tsim tsa ib co kev cai nruj nruj txog Vajtswv thiab siv tib qho no ntawm Vajtswv tus moj yam los ua ib qho sawv cev rau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Tshaj qhov ntawd, feem ntau ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces twb raug sib xyaws tag nyob rau sab hauv lawm, ces qhov uas tib neeg txwv nruj nruj rau tus moj yam, tus kheej kiag, thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, nyob rau hauv ib lub vaj voog uas tsis pub hla dhau, ntseeg hais tias yog Vajtswv zoo li no ib zaug lawm, ces Nws yuav zoo tib yam nkaus li ntawd txhua lub sij hawm thiab yuav tsis muaj hnub hloov li. Tsuas yog cov uas paub thiab txaus siab rau peb theem ntawm tes hauj lwm no xwb thiaj li paub Vajtswv tag nrho thiab meej meej. Yam tsawg kawg nkaus, lawv yuav tsis muab Vajtswv coj los tshab txhais zoo li tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee, los sis cov neeg Yudais, thiab yuav tsis pom Nws zoo li ib tug Vajtswv uas yuav raug muab ntsia rau saum ntoo khaub li rau tib neeg mus tag ib txhis. Yog ib tug neeg twg tsuas los paub Vajtswv ntawm ib them ntawm Nws tes hauj lwm xwb, ces lawv qhov kev paub ntawd ces me dhau heev lawm, thiab muab xam los ces zoo li ib tee dej nyob rau hauv lub hiav txwv xwb. Tsis li ntawd, ces vim li cas coob tus ntawm cov neeg zov kev ntseeg qub ho muab Vajtswv ntsia ciaj ciaj rau saum ntoo khaub lig mas? Nws tsis yog vim tib neeg muab Vajtswv kaw cia rau hauv ib lub vaj voog tsis pub tawm dhau los? Ua coob tus neeg yeej tsis tawm tsam Vajtswv thiab khuam Vajntsujplig tes hauj lwm vim lawv tsis paub Vajtswv tes hauj lwm uas sib txawv thiab muaj ntau yam sib txuam, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsuas muaj qhia kev paub me me xwb thiab kev qhuab qhia uas siv los ntsuas tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig lod? Txawm hais tias qhov kev ntsib kev pom ntawm cov neeg zoo li ntawd mas muaj nyob ntiav ntiav xwb, los lawv tseem khav theeb thiab tseem nyob yam tso siab lug thiab lawv tseem saib tsis tau Vajntsujplig tes hauj lwm, tsis quav ntsej txog Vajntsujplig tej kev qhuab qhia thiab, tshaj qhov ntawd, tseem siv lawv tej lus sib cav qub uas me me ntawd coj los “lees” Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv kuj tseem ua txuj dag, thiab tseem ntseeg tag nrho txog lawv tus kheej tej kev kawm thiab kev paub, thiab ntseeg hais tias lawv muaj cuab kav yuav tsam mus thoob plaws lub ntiaj teb. Cov neeg zoo li ntawd tsis yog cov uas Vajntsujplig ntxub thiab tsis txais yuav, thiab lawv tseem yuav tsis raug muab ntiab tawm mus nyob rau tiam tshiab thiab lod? Cov ntawd tseem tsis yog cov uas los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tseem tab meeg tawm tsam Nws cov niag neeg me me uas ruam ruam thiab siab phem phem xwb, cov uas tsuas lam khav hais tias lawv ntse npaum li cas xwb lod? Muaj ib qho nyuag kev paub me me txog Vajluskub xwb, los lawv tseem sim ua kub ua ntxov rau hauv lub ntiaj teb tej “tsev kawm txuj”; muab ib qho nyuag kev qhuab qhia ntiav ntiav los qhia tib neeg, lawv sim rhuav Vajntsujplig tes hauj lwm thiab sim muab ua kom nws khiav ncig lawv tus kheej qhov txheej txheem kev xav. Qhov muag pom ze npaum li lawv, los lawv tseem sim kom ntsia ib pliag xwb ces pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm 6,000 xyoo. Cov neeg no tsis muaj ib qho kev txawj xav uas tsim nyob hais txog li! Qhov tseeb, yog tib neeg yim muaj kev paub ntau zog txog Vajtswv, ces lawv yim txiav txim rau Nws tes hauj lwm qeeb zog xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas tham me me txog lawv qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no xwb, tab sis lawv yeej tsis maj mus rau lawv tej kev txiav txim li. Yog tib neeg yim paub tsawg zog txog Vajtswv, ces lawv yim khav theeb thiab ntseeg lawv tus kheej tshaj plaws li thiab lawv haj yam tsuas xav tshaj tawm txog Vajtswv kiag—tab sis lawv tsuas tham txog lub tswv yim xwb, thiab tsis muaj pov thawj dab tsi tiag tiag li. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj ib qho nuj nqis dab tsi hlo li. Cov uas pom Vajntsujplig tes hauj lwm ua ib qho kev ua si xwb ces yog cov uas tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsis xyuam xim thaum lawv ntsib tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, cov uas tham tsis paub xaus, maj nroos yuav txiav txim, cov uas muab lub peev xwm ua ywj siab rau lawv tus yeeb yam los tsis lees paub qhov yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas cem thiab thuam nws—yog cov neeg uas tsis hwm leej twg li uas tsis yog tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Ua lawv tsis yog, tshaj ntxiv mus, cov neeg uas muaj kev khav theeb loj, cov neeg uas yeej xeeb txawm txaus siab rau lawv tus kheej thiab tsis muaj cuab kav yuav tswj tau li los? Txawm hais tias muaj ib hnub los txog es cov neeg zoo li ntawd txais yuav tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, los Vajtswv yeej tseem yuav tsis zam lawv li. Tsis yog lawv saib tsis taus cov uas ua hauj lwm rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis lawv kuj tseem thuam Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Cov neeg liam liam zoo li ntawd yuav tsis raug zam txim rau li, tsis hais nyob rau tiam no los sis tiam tseem yuav los no li, thiab lawv yuav ntsib kev puas tsuaj mus ib txhis nyob hauv dab teb! Cov neeg uas tsis hwm lwm tus, nyob tso siab lug li ntawd ces lam ua txuj ntseeg Vajtswv xwb, thiab yog tib neeg yim zoo li no, ces lawv yim muaj yuav ua txhaum rau Vajtswv tej kev cai tswj fwm. Tsis yog tag nrho cov neeg khav theeb ntawd uas tawv ncauj nruab thiab, thiab cov uas yeej tsis mloog leej twg lus li, tag nrho sawv daws taug txoj kev no lod? Tsis yog lawv tawm tsam Vajtswv ib hnub dhau ib hnub, tus Vajtswv uas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li lod? Hnub no, nej yuav tsum to taub hais tias vim li cas nej yuav tsum paub txog qhov tseem ceeb ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tej lus Kuv hais mas hais kom tau txiaj ntsim rau nej xwb, thiab tsis yog lam hais lus qhuav xwb. Yog nej tsuas lam nyeem tej ntawd li caij nees saib paj xwb, ces tag nrho Kuv tes hauj lwm hnyav yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li lod? Nej txhua tus yuav tsum paub nej tus kheej tus yeeb yam. Nej feem coob mas txawj sib cav kawg; tej lus teb rau tej tswv yim lus nug mas tsuas pom ntog leev ntawm nej tus nplaig tuaj xwb, tab sis mas nej tsis muaj dab tsi teb rau cov lus nug uas nug txog lub ntsiab tseem ceeb. Txawm yog hnub no kiag, los nej yeej tseem tso siab lug rau tej kev sib tham uas tsis tseem ceeb dab tsi li, tsis muaj peev xwm yuav hloov tau nej tus moj yam qub, thiab nej feem coob mas yeej tsis muaj kev npaj siab yuav hloov txoj kev uas nej caum nrhiav es kom tau qhov tseeb uas siab zog li, tab sis nej ho tseem ua lub neej yam tsis ruaj siab pes tsawg. Cov neeg zoo li ntawd ho yuav muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog kiag rau qhov kawg tau li cas thiab? Txawm hais tias yog nej caum tau mus txog kiag rau qhov kawg ntawm txoj kev taug, nej ho yuav tau txais txiaj ntsim dab tsi thiab? Nws yog ib qho zoo rau nej hloov nej tej tswv yim ua ntej uas nws lig dhau heev lawm, cia li caum tiag tiag li, tsis li ntawd ces thim kom ntxov. Yog sij hawm dhau mus, ces nej yuav rais mus ua ib co cab uas khaws xyeem noj dawb xwb—nej puas kam ua tus yeeb yam qis qis thiab tsis tseem ceeb ntawd mas?

Peb theem ntawm tes hauj lwm yog ib co lus teev tseg txog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm; tej ntawd yog ib co lus teev tseg txog Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej, thiab tej ntawd mas tsis yog lam xav hauv nruab siab xwb. Yog nej yeej xav nrhiav ib qho kev paub txog tag nrho Vajtswv tus moj yam, ces nej yuav tsum paub txog peb theem ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua lawm, thiab, tshaj qhov ntawd, nej yuav tsum tsis txhob hla ib theem hlo li. Qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas cov neeg xav nrhiav kev paub Vajtswv yuav tsum tau ua. Tib neeg tus kheej tsis muaj peev xwm yuav cia li tsim ib qho kev paub txog Vajtswv. Qhov no tsis yog ib qho uas tib neeg tus kheej yuav muaj peev xwm xav tau rau hauv nruab siab, los sis tsis yog ib qho tshwm sim los ntawm Vajntsujplig ib qho kev pab tshwj xeeb rau ib tug neeg twg. Tab sis, nws yog ib qho kev paub uas los tom qab tib neeg tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nws yog ib qho kev paub txog Vajtswv uas tsuas tshwm sim los tom qab uas tau ntsib tau pom kiag tej qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm xwb. Ib qho kev paub zoo li ntawd mas tsis muaj cuab kav yuav muab tau yam yooj yooj yim, thiab tsis yog ib yam uas yuav sib qhia tau. Tag nrho tej ntawd mas yog tau los ntawm yus tus kheej txoj kev ntsib kev pom kiag xwb. Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej mas yog qhov nyob hauv lub plawv ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no, tab sis nyob rau hauv tes hauj lwm cawm dim kiag mas kuj muaj ntau txoj kev ua hauj lwm thiab ntau txoj kev uas Vajtswv tus moj yam raug muab hais qhia. Qhov no yog qhov nyuab tshaj plaws rau tib neeg los saib kom pom, thiab nws yog qhov no uas yog nyuab tshaj rau tib neeg to taub. Qhov kev sib cais ntawm tej tiam, tej kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tej kev hloov nyob rau qhov chaw ua hauj lwm, tej kev hloov nyob rau ntawm cov neeg uas tau txais tes hauj lwm no, thiab ntxiv mus—tej no tag nrho ces suav nyob rau hauv peb theej ntawm tes hauj lwm tag nrho. Muab hais ncaj qha rau ib qho, ces qhov sib txawv ntawm Vajntsujplig txoj kev ua hauj lwm, nrog rau kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, daim duab, lub npe, lub koob npe, los sis lawm yam kev hloov, tag nrho ces puav leej yog ib qho nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm tib si. Ib theem ntawm tes hauj lwm ces tsuas sawv cev tau rau ib qho xwb, thiab tsuas muaj mus txog ib tug ciaj ciam xwb. Nws tsis cuam tshuam txog kev sib faib ntawm tej tiam, los sis kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, haj yam tsis cuam tshuam txog lwm kis li. Qhov no yog ib qho tseeb uas yeej pom tau meej meej. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kev cawm noob neej. Tib neeg yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; yog tsis muaj qhov tseeb no, ces koj qhov kev paub txog Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog tej nyuag lus qhuav xwb, tsis muaj dab tsi tshaj tej niag lus yws daws dom ntawm rooj zaum xwb. Tej kev paub zoo li ntawd ces yeej ua tsis tau kom tib neeg ntseeg los sis kov tsis yeej tib neeg li; nws tsis yog raws qhov muaj tiag, thiab nws tsis yog qhov tseeb. Tej zaum mas nws kuj zoo li ntau heev thiab zoo mloog heev, tab sis yog nws tsis yog raws li Vajtswv tus moj yam xeeb txawm, ces Vajtswv yuav tsis tseg koj li. Tsis yog hais tias Nws yuav tsis qhuas koj qhov kev paub nkaus xwb, tab sis Nws tseem yuav rau txim rau koj rau qhov uas koj yog ib tug neeg txhaum uas tau thuam Nws lawm thiab. Tej lus txog kev paub Vajtswv mas tsis zoo lam tau lam hais. Txawm hais tias tej zaum koj yuav tsis yog lam dag thiab lam ntxias, thiab txawm hais tias koj cov lus mas ntse kawg kiag es koj muaj peev xwm cam kom qhov dub ua dawb thiab dawb ua dub los xij, los koj yeej tseem nyob tsis tob thaum hais txog txoj kev paub txog Vajtswv. Vajtswv tsis yog ib tug uas koj yuav cia li txiav txim rau tau sai sai los sis lam tau lam qhuas xwb, los sis lam tau lam saib tsis taus. Koj qhuas txhua leej thiab txhua tus, tab sis koj peem tsis tau los nrhiav cov lus kom yog los piav txog Vajtswv txoj hmoov hlub uas loj tshaj plaws—qhov no yog qhov uas txhua tus neeg swb los ras txog. Txawm hais tias yeej muaj coob tus neeg txawj lus uas muaj peev xwm piav tau txog Vajtswv, los qhov uas yog ntawm tej uas lawv piav ntawd mas tsuas yog ib feem pua ntawm qhov tseeb uas cov neeg uas yeej yog Vajtswv cov neeg ntawd hais xwb, cov neeg uas txawm hais tias muaj tej lus hais tsawg tsawg xwb, los yeej muaj kev ntsib kev pom ntau heev uas yuav rub los siv hais tau. Yog li ntawd mas nws yeej pom tau hais tias qhov kev paub txog Vajtswv mas nyob rau hauv qhov hais kom yog thiab qhov muaj tiag, thiab tsis yog nyob rau hauv qhov kev txawj siv tej lus los sis muaj lus hais ntau, thiab hais tias tib neeg qhov kev paub thiab qhov kev paub txog Vajtswv mas yeej tsis sib cuam tshuam dab tsi li. Qhov kev kawm ntawm kev paub Vajtswv mas yog ib qho uas siab tshaj txhua yam kev tshawb fawb kawm txuj ntawm noob neej. Nws yog ib qho kev kawm uas tsuas muaj ib co neeg tsawg kawg kiag uas nrhiav kev paub Vajtswv mas thiaj kawm tau nkaus xwb, thiab tsis yog tus neeg tshaj lij twg los yuav kawm tau tib si. Yog li ntawd, koj yuav tsum tsis txhob saib kev paub Vajtswv thiab kev caum nrhiav qhov tseeb zoo li tej yam uas ib tug me nyuam yaus los yeej lam cia li kawm tau li. Tej zaum mas koj yeej ua tau txhua yam zoo kawg nkaus nyob rau hauv koj tsev neeg lub neej, los sis hauv koj txoj kev khwv noj khwv haus, los sis nyob rau hauv koj txoj kev txwj nkawm lawm, tab sis thaum hais txog qhov tseeb thiab qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv, koj tsis muaj dab tsi coj los rau koj tus kheej saib li thiab koj ua tsis tau dab tsi li. Muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces nws hais tau hais tias, nws nyuab heev rau koj, thiab kev paub Vajtswv mas haj yam yog ib qho teeb meem loj tshaj. Qhov no yog qhov nyuaj rau koj, thiab qhov no kuj yog qhov nyuab rau tag nrho noob neej sawv daws. Nyob rau ntawm cov uas twb yeej muaj ntau yam uas lawv ua tau tiav hlo nyob rau hauv qhov uas ua kom paub Vajtswv lawm, los yeej tseem yuav luag tsis muaj ib tug twg uas yuav ua tau raws li hom phiaj li. Tib neeg tsis paub hais tias kev paub Vajtswv yog txhais li cas tiag, los sis vim li cas nws ho yuav tsum tau paub Vajtswv, los sis ib tug neeg twg yuav tsum tau ua kom tau txij li cas mas thiaj li paub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas noob neej yeej tsis to taub li, thiab nws yeej cia li yog qhov lus txhiaj txhais uas tib neeg ntsib—tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm teb tau lo lus nug no li, los sis tsis muaj leej twg yuav kam teb lo lus nug no li, vim hais tias, los txog niaj hnub no kiag, los tsis muaj leej twg nyob rau ntawm noob neej uas yuav kawm tau txog tes hauj lwm no kom tiav hlo li. Tej zaum, thaum qhov lus txhiaj txhais ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd raug muab coj los hais kom noob neej paub lawm, yuav muaj ib pab neeg tshaj lij sib txuas zws uas yuav paub Vajtswv. Muaj tseeb, Kuv vam hais tias yuav zoo li no, thiab, tshaj qhov ntawd, Kuv tab tom ua tes hauj lwm no, thiab vam hais tias yuav pom cov neeg tshaj lij li ntawd tshwm tuaj ntxiv rau yav sai sai tom ntej no. Lawv yuav yog cov uas hais lus tim khawv rau qhov tseeb txog peb theem ntawm tes hauj lwm, thiab, muaj tseeb, lawv kuj yuav yog cov uas xub hais lus tim khawv rau peb theem ntawm tes hauj lwm no. Tab sis tsis muaj ib yam uas yuav ntxov siab tshaj thiab khuv xim tshaj qhov uas cov neeg tshaj lij ntawd tsis tshwm tuaj rau hnub uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ib qho kawg, los sis tsuas muaj ib los sis ob tug neeg zoo li ntawd uas tau txais kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg kiag xwb. Txawm li cas los xij, qhov no tsuas yog qhov phem tshaj plaws uas ntxim yuav tshwm sim tau xwb. Txawm yuav zoo li cas los xij, Kuv tseem vam hais tias cov uas yeej caum nrhiav tiag tiag yuav tau txais qhov koob hmoov no. Txij puag thaum chiv keeb los lawm, yeej tsis tau muaj ib teg hauj lwm zoo li no dua li; tej qhov kev ua li no yeej tsis tau tshwm sim muaj nyob rau hauv keeb kwm kev loj hlob ntawm tib neeg li. Yog koj muaj cuab kav rais los ua ib tug ntawm cov uas xub xub paub Vajtswv tiag tiag, qhov no tseem tsis yog lub meej mom siab tshaj plaws nyob rau hauv tej uas raug tsim tawm los thiab lod? Puas muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los nyob rau ntawm noob neej uas yuav raug Vajtswv qhuas tshaj qhov no thiab? Tes hauj lwm zoo li no mas yuav ua kom tiav ces yeej tsis yooj yim li, tab sis thaum kawg yeej tseem yuav tau txais nqi dag nqi zog thiab. Tsis hais lawv yuav yog poj niam los sis txiv neej los sis yog haiv neeg twg li, tag nrho cov uas muaj peev xwm nrhiav tau qhov kev paub txog Vajtswv ces yeej yuav, nyob rau thaum kawg, tau txais Vajtswv lub meej moj loj tshaj plaws, thiab yuav yog tib co uas muaj Vajtswv lub hwj chim nkaus xwb. Qhov no ces yog tes hauj lwm hnub no, thiab nws kuj yog tes hauj lwm nyob rau yav tom ntej; nws yog tes hauj lwm kawg thiab siab tshaj plaws uas yuav ua tau tiav hlo nyob rau hauv tes hauj lwm 6,000 xyoo, thiab nws yog ib txoj kev ua hauj lwm uas nthuav tawm txog txhua hom tib neeg. Los ntawm tes hauj lwm uas ua kom tib neeg paub Vajtswv, tej luag hauj lwm uas sib txawv ntawm tib neeg raug muab nthuav tawm: Cov uas paub Vajtswv ces yeej tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg, hos cov uas tsis paub Vajtswv ces tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg. Cov uas paub Vajtswv ces yog cov nyob ze ntawm Vajtswv, thiab cov tsis paub Vajtswv ces hu tsis tau ua cov nyob ze ntawm Vajtswv; cov nyob ze ntawm Vajtswv ces muaj cuab kav tau txais txhua qhov ntawm Vajtswv tej koob hmoov, tab sis cov uas tsis yog Nws cov nyob ze ces tsis muaj nuj nqis tsim nyog rau ib qho ntawm Nws tes hauj lwm li. Tsis hais yuav yog qhov kev txom nyem loj, kev lim tib neeg kom dawb huv, los sis kev txiav txim, tag nrho tej yam no ces yog ua rau kom thaum kawg ces cia tib neeg muab tau qhov kev paub txog Vajtswv xwb, thiab kom tib neeg thiaj li zwm tau rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas tshwm sim los uas thaum kawg yuav ua tau. Tsis muaj ib yam twg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no uas yuav muab zais cia, thiab qhov no ces zoo rau tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv, thiab pab tib neeg kom muab tau qhov kev paub kom tag nrho thiab ntxaws ntxaws txog Vajtswv. Tag nrho tes hauj lwm no yog ntawm tus txiaj ntsig rau tib neeg.

Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej ces yog lub zeem muag uas tib neeg yuav tsum tau paub, vim tes hauj lwm ntawm Vajtswv mas tib neeg yuav ua tsis tau li, thiab tib neeg yuav tsis muaj. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog tag nrho ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, thiab nws yeej tsis muaj ib lub zeem muag twg yuav loj tshaj uas tib neeg tsim nyog yuav tau paub li lawm. Yog tib neeg tsis paub lub zeem muag uas muaj hwj chim loj kawg nkaus no, ces nws yeej tsis yog ib qho yooj yim yuav paub Vajtswv kiag li, nws yeej tsis yog ib qho yooj yim to taub Vajtswv txoj kev xav kiag li, thiab, dhau qhov ntawd, ces txoj kev uas tib neeg taug ces yuav nyuab zuj zus tuaj. Yog tsis muaj tej zeem muag, ces tib neeg yuav los tsis tau deb npaum li no. Nws yog tej zeem muag uas tiv thaiv tib neeg los txog niaj hnub no, thiab uas tau muab qhov kev tiv thaiv loj tshaj plaws rau tib neeg. Nyob rau yav tom ntej, nej qhov kev paub yuav tsum muaj tob tuaj, thiab nej yuav tsum los paub tag nrho Nws txoj kev xav thiab qhov tseem ntsiab ntawm Nws tes hauj lwm uas ntse kawg nkaus nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog nej tus yeeb yam tiag. Theem kawg ntawm tes hauj lwm mas nws tsis nyob nws rau ib qho, tab sis yog ib qho ntawm qhov tag nrho uas sib sau ua ke nrog rau ob theem ua ntej ntawd, ces hais tau hais tias nws yuav tsis muaj hnub ua tau tag nrho tes hauj lwm ntawm kev cawm dim los ntawm qhov uas tsuas ua ib theem ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm xwb. Txawm hais tias theem kawg ntawm tes hauj lwm yuav muaj cuab kav cawm tau tib neeg tag nrho, los qhov no tsis tau txhais hais tias nws tsuas yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ua ib theem no nkaus xwb, thiab hais tias ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm mas tsis tas ua los cawm tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li. Tsis muaj ib theem twg ntawm peb theem no uas yuav tuav tau ua tib lub zeem muag uas tib neeg tag nrho yuav tsum tau paub xwb, vim tag nrho tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mas yog peb theem ntawm tes hauj lwm tib si, tsis yog ib theem ntawm peb theem ntawd nkaus xwb. Yog hais tias tes hauj lwm ntawm kev cawm dim tseem ua tsis tau tiav hlo, ces kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv yuav tsis muaj cuab kav los txog tau rau qhov kawg tag nrho. Tus Vajtswv kiag, Nws tus moj yam, thiab Nws lub tswv yim raug muab hais qhia nyob rau hauv tag nrho ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; tej ntawd tsis tau muab nthuav tawm rau tib neeg rau thaum chiv keeb, tab sis tau maj mam raug muab hais qhia nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim hais qhia txog ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab ib qho ntawm Nws kiag; tsis muaj ib theem twg ntawm tes hauj lwm yuav muaj cuab kav hais qhia ncaj qha thiab tag nrho ntawm tag nrho Vajtswv kiag. Zoo li ntawd, tes hauj lwm ntawm kev cawm dim tsuas muaj cuab kav muab xaus tau tag nrho thaum uas peb theem ntawm tes hauj lwm raug ua tiav tag nrho, thiab yog li ntawd tib neeg qhov kev paub txog tag nrho Vajtswv ces thiaj li muab cais tawm tsis tau ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov uas tib neeg tau los ntawm ib theem ntawm tes hauj lwm ces tsuas yog tus moj yam ntawm Vajtswv uas muab hais qhia nyob rau hauv ib qho hauv Nws tes hauj lwm xwb. Nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tus moj yam thiab tus Vajtswv kiag uas muab hais qhia rau tej theem ua ntej los sis ua qab ntawd. Qhov ntawd mas vim yog tes hauj lwm cawm tib neeg mas tsis muaj cuab kav muab ua tiav hlo nyob rau ib lub caij nyoog, los sis nyob rau ib qho chaw nkaus xwb, tab sis maj mam tob zuj zus tuaj raws li tej theem ntawm tib neeg txoj kev loj hlob nyob rau tej lub caij nyoog thiab tej qhov chaw uas sib txawv ntawd. Nws yog tes hauj lwm uas muab ua rau ob peb theem, thiab nws tsis yog ua tiav hlo nyob rau ib theem nkaus xwb. Yog li ntawd, tag nrho Vajtswv lub tswv yim thiaj li khov tshwm tuaj nyob rau hauv peb theem tib si, tsis yog nyob rau hauv ib theem nkaus xwb. Tag nrho Nws kiag thiab tag nrho Nws lub tswv yim ces muab tso plhuav rau hauv peb theem no, thiab ib theem twg mas yog ib qho lus teev tseg txog lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm, thiab ib theem twg mas yog ib co lus teev tseg txog lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm. Tib neeg yuav tsum paub tag nrho tus moj yam ntawm Vajtswv uas hais qhia nyob rau hauv peb theem no. Tag nrho qhov no ntawm Vajtswv kiag mas tseem ceeb heev rau tag nrho noob neej, thiab yog tib neeg tsis muaj qhov kev paub no thaum lawv pe hawm Vajtswv, ces lawv ces tsis txawv cov uas pe hawm tus Thawj Hau Sam li. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg mas yeej tsis tau muab zais tawm ntawm tib neeg li, thiab tsim nyog tag nrho cov uas pe hawm Vajtswv yuav tsum tau paub. Vim Vajtswv tau ua peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim nyob rau hauv tib neeg, tib neeg yuav tsum paub qhov kev hais qhia kom pom txog qhov uas Nws muaj dab tsi thiab yog dab tsi nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no. Qhov no yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov uas Vajtswv muab zais tawm ntawm tib neeg lawm ces tsuas yog qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau nkaus xwb, thiab qhov uas tib neeg tsis tsim nyog paub xwb, hos qhov uas Vajtswv muab qhia rau tib neeg ces yog qhov uas tib neeg tsim nyog paub, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog muaj. Ib theem twg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm theem dhau los; nws tsis yog yuav nyias ua nyias, tshem tawm ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mus. Txawm hais tias nws muaj qhov sib txawv loj heev nyob rau hauv ib tiam twg thiab tes hauj lwm uas muab ua ntawd, los nyob rau hauv lub plawv tseem ntsiab ces yeej tseem yog kev cawm dim rau noob neej, thiab ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mas tob dua theem dhau los lawm. Ib theem twg ntawm tes hauj lwm mas yog ua ntxiv los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm theem dhau los, uas tsis tau muab rhuav pov tseg. Nyob rau txoj kev no, nyob rau hauv Nws tes hauj lwm uas yeej tshiab tas mus li thiab yeej tsis muaj qub li, mas Vajtswv yeej hais qhia tag mus li txog tej kis ntawm Nws tus moj yam uas yeej tsis tau muab hais qhia rau tib neeg dhau los li, thiab yeej muab nthuav tawm tas mus li rau tib neeg txog Nws tes hauj lwm tshiab thiab Nws tus kheej kiag uas tshiab ntawd, thiab cov neeg zov kev ntseeg qub mas sib zog tshaj plaws los tiv tawm tsam qhov no, thiab tab meeg tawm tsam qhov no, los Vajtswv yeej ua tes hauj lwm tshiab uas Nws npaj siab ua ntawd tag mus li xwb. Nws tes hauj lwm mas yeej hloov tas mus li, thiab vim ntawm qhov no, nws thiaj li ntsib tib neeg txoj kev tawm tsam tag mus li. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, Nws tus moj yam los yeej hloov tas mus li, hos lub caij nyoog thiab cov neeg uas tau txais Nws tes hauj lwm los yeej hloov tag mus li thiab. Dhau qhov ntawd, Nws ua tes hauj lwm uas yeej tsis tau ua dua tas mus li xwb, tseem ua tej hauj lwm uas tib neeg saib mas zoo li tseem sib nraus nrog tes hauj lwm uas twb ua dhau los lawm thiab, khiav los sib nraus kiag rau qhov ntawd. Tib neeg mas tsuas muaj cuab kav txais yuav tau ib hom ntawm tes hauj lwm xwb, los sis ib txoj kev xyaum ua xwb, thiab nws yog ib qho nyuab rau tib neeg txais yuav tes hauj lwm, los sis tej kev xyaum ua, uas sib nraus rau, los sis siab dua, lawv. Tab sis Vajntsujplig yeej ua tes hauj lwm tshiab tas mus li, thiab yog li ntawd thiaj li tshwm sim muaj ib pab kws tshaj lij txog kev ntseeg tag los muaj ib pab ntxiv thiab uas tawm tsam tes hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv. Cov neeg no rais los ua cov kws tshaj lij vim tib neeg tsis muaj kev paub txog qhov uas Vajtswv mas yeej tshiab tas mus li thiab tsis muaj qub li, thiab tsis muaj kev paub txog qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm li, thiab, dhau qhov ntawd, tsis muaj kev paub txog ntau ntau txoj kev uas Vajtswv cawm tib neeg. Zoo li ntawd, ces tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm qhia tau hais tias seb nws puas yog tes hauj lwm uas los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab seb nws puas yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Coob tus neeg tseem tuav rawv rau tus yam ntxwv uas, yog ib yam dab tsi haum raws li tej lus uas hais ua ntej, ces lawv txais yuav nws, thiab yog muaj tej yam sib txawv nrog tes hauj lwm ua ntej lawm, ces lawv tawm tsam kiag thiab tsis kam txais yuav nws li. Niaj hnub no, nej sawv daws puas ua raws li tej tseem ntsiab ntawd? Peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim yeej tsis tau muaj dab tsi raug rau nej ntau, thiab yeej muaj cov uas ntseeg hais tias ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm yog ib lub nra hnyav uas lawv tsis tas yuav tsum paub txog li. Lawv xav hais tias tej theem no tsis tsim nyog muab tshaj tawm rau cov neeg coob coob thiab yuav tsum muab tshem tawm kom sai li sai tau, es kom tib neeg tsis txhob hnov zoo li raug tsuam los ntawm ob theem ua ntej ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Feem coob ntseeg hais tias muab ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm no qhia tawm kom paub mas yog ib kauj ruam mus deb zog lawm, thiab yeej tsis pab dab tsi txog kev paub Vajtswv li—qhov ntawd ces yog qhov nej xav. Niaj hnub no, nej tag nrho ntseeg hais tias kev ua li no mas yog qhov yog lawm, tab sis yuav muaj ib hnub uas nej yuav ras txog qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes hauj lwm: Paub hais tias Kuv yeej tsis ua ib teg hauj lwm uas tsis tseem ceeb li. Vim Kuv tau tshaj tawm txog peb theem ntawm tes hauj lwm rau nej lawm, lawv yuav tsum muaj txiaj ntsig rau nej; vim peb theem ntawm tes hauj lwm no yog nyob rau hauv lub plawv ntawm tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, lawv yuav tsum yog qhov uas txhua tus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no yuav tsum tsom ntsees rau. Muaj ib hnub, nej yuav ras dheev txog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm no. Paub hais tias nej tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm, los sis siv nej tus kheej tej kev xav phem los ntsuas tes hauj lwm hnub no, vim nej tsis paub tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab vim ntawm nej qhov tsis maj mam ua twb zoo saib tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Nej qhov kev tawm tsam Vajtswv thiab kev thaiv khuam tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ces yog tshwm sim los ntawm nej tej kev xav phem thiab txoj kev khav theeb xeeb txawm. Nws tsis yog vim Vajtswv tes hauj lwm yuam kev lawm, tab sis vim yog nej yeej xeeb txawm los tsis mloog lus kiag li. Tom qab nrhiav tau lawv qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, ib txhia neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav hais tau kom ruaj siab hlo hais tias tib neeg los qhov twg los, tab sis lawv tseem tau luag hais lus rau pej xeem mloog los qhuas txog tej uas yog thiab tej uas tsis yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv mas tseem qhuab qhia cov thwj tim uas twb muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab lawm, sib cev lus tham mus los thiab txhav luag lus hais tag zog; lawv qhov kev ua neeg mas poob qis dhau heev lawm, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav me me nyob rau hauv lawv hlo li. Yuav tsis muaj ib hnub uas cov neeg zoo li ntawd yuav raug tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tsis lees txais, thiab yuav raug tej hluav taws hauv dab teb hlawv kom kub hnyiab li lod? Lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv li, tab sis thuam Nws tes hauj lwm tag zog li, thiab tseem npaj qhia kom Vajtswv ua hauj lwm li cas thiab. Cov neeg tsis paub qab hau li ntawd es yuav paub Vajtswv tau li cas mas? Tib neeg los paub Vajtswv nyob rau ntawm qhov txheej txheem kev nrhiav thiab kev ntsib kev pom; nws tsis yog los ntawm txoj kev thuam raws siab nyiam uas tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov kev qhuab qhia kom paub txog tus Vajntsujplig. Yog tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv yim yog npaum li cas, ces lawv yim tsis tawm tsam Nws npaum li ntawd. Nyob rau qhov sib txawv, yog tib neeg yim paub Vajtswv tsawg, ces lawv yim yuav tawm tsam Nws ntau tshaj. Koj qhov kev xav phem, koj tus yeeb yam qub, thiab koj txoj kev ua neeg, tus yam ntxwv thiab txoj kev xav txog qhov yog thiab tsis yog ntawd ces yog koj tej peev uas koj siv tawm tsam Vajtswv, thiab yog koj txoj kev xav txog qhov yog yim qias vuab tsuab, tej kev zoo yim ntxim ntxub, thiab koj txoj kev ua neeg yim poob qis, ces koj yim yog tus yeeb ncuab ntawm Vajtswv. Cov uas raug txoj kev xav phem loj muab lawv mooj thiab cov uas muaj tus moj yam qhuas tias yus tus kheej coj ncaj ces haj yam ua yeeb ncuab rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg; cov neeg zoo li ntawd yog cov tawm tsam Khetos. Yog koj tej kev xav phem tsis raug tsim kho kom zoo, ces lawv yuav tawm tsam Vajtswv tas mus li; ces koj yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li, thiab yuav nrug Nws mus lawm tas li xwb.

Tsuas yog muab koj tej kev xav phem qub tso pov tseg mas koj thiaj li yuav tau qhov kev paub tshiab xwb, tab sis qhov kev paub qub mas kuj yuav tsis yog tej kev xav phem qub tag mus li xwb. “Kev xav phem” mas hais txog tej yam uas tib neeg lub siab xav tau uas tsis haum nrog rau qhov uas muaj tiag. Yog qhov kev paub qub twb qub dhau caij nyoog heev nyob rau tiam qub thiab txwv tib neeg kom tsis txhob paub qhov tseeb txog tes hauj lwm tshiab, ces qhov kev paub ntawd yog ib qho kev xav phem. Yog tib neeg muaj cuab kav nrhiav kev tsim kho tej qhov kev paub zoo li ntawd thiab los paub Vajtswv los ntawm ntau ntau kis, muab qhov qub thiab qhov tshiab sib xyaws ua ke, ces qhov kev paub qub rais los ua ib qho kev pab rau tib neeg, thiab rais los ua lub hauv paus keeb cag rau tib neeg qhov kev nkag mus rau tiam tshiab. Qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv yuav tseev kom koj yuav tsum paub ntau qhov tseem ntsiab: yuav paub qhov tseeb li cas mus rau txoj kev paub Vajtswv, qhov tseeb twg koj yuav tsum tau to taub mas thiaj li paub Vajtswv, thiab yuav muab koj tej kev xav phem qub thiab tus moj yam qub tshem tawm pov tseg li cas es koj thiaj li zwm tau rau tag nrho tej kev npaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog koj siv tej tseem ntsiab no ua lub hauv paus keeb cag rau qhov kev paub qhov tseeb txog qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv, ces koj qhov kev paub yuav muaj tob zuj zus tuaj. Yog koj muaj ib qho kev paub meej meej txog peb theem ntawm tes hauj lwm—ces hais tau hais tias, ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg—thiab yog hais tias yog koj muaj peev xwm muab ob theem dhau los coj los tso kom tau sib txuas zws nrog theem tam sim no, thiab pom tau hais tias nws yog qhov hauj lwm uas ib tug Vajtswv ua xwb, ces koj yuav muaj ib qho hauv paus keeb cag uas ruaj khov yam tsis muab dab tsi piv tau hlo li. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas yog ua los ntawm ib tug Vajtswv xwb; qhov no yog lub zeem muag loj tshaj plaws, thiab qhov no yog tib txog kev mus rau kev paub Vajtswv nkaus xwb. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li ua tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav ua tau tes hauj lwm ntawd sawv Nws cev hlo li—qhov no ces hais tau hais tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm txij kiag puag thaum pib los txog ntua rau niaj hnub no. Txawm hais tias peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ua nyob rau tej caij nyoog thiab tej chaw uas sib txawv, thiab txawm hais tias tes hauj lwm ntawm ib theem twg mas yeej sib txawv, los tag nrho ces nws puav leej yog ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau ntawm tag nrho tej zeem muag, qhov no yog qhov zeem muag loj tshaj plaws uas tib neeg tsim nyog paub, thiab yog hais tias tib neeg yeej to taub nws tau tag nrho, ces lawv yuav muaj cuab kav sawv tau khov kho. Niaj hnub no, qhov teeb meem loj tshaj plaws rau ntau ntau txoj kev ntseeg thiab ntau ntau pab ntseeg mas yog qhov uas lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tsis muaj peev xwm yuav paub qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig thiab tes hauj lwm uas tsis yog Vajntsujplig li—vim ntawm qhov no, lawv thiaj li qhia tsis tau hais tias ua theem hauj lwm no, ib yam li ob theem ntawm tes hauj lawm dhau los, kuj yog Vajtswv Yehauvas ua tib yam nkaus thiab. Txawm hais tias tib neeg yeej caum Vajtswv, los feem coob yeej tseem qhia tsis tau hais tias ua puas yog txoj kev yog. Tib neeg txhawj hais tias xyov txoj kev no puas yog txoj uas Vajtswv Tus Kheej coj kiag, thiab seb Vajtswv qhov kev yug los ua neeg puas yog ib qho tseeb, thiab neeg feem coob tseem tsis paub xyov yuav saib tej yam ntawd li cas. Cov uas caum Vajtswv tsis muaj peev xwm yuav paub txoj kev, thiab yog li ntawd zaj lus uas hais tawm ces tsuas chwv cov neeg no me me nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau raws li qhov uas tsim nyog tau, thiab yog li ntawd qhov no thiaj li chwv raug qhov kev to taub lub neej txoj sia ntawm cov neeg zoo li ntawd. Yog tib neeg muaj peev xwm pom tau nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm hais tias lawv yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau tej sij hawm uas sib txawv, nyob rau tej chaw uas sib txawv, thiab nyob rau tej neeg uas sib txawv; yog tib neeg muaj peev xwm pom hais tias txawm tes hauj lwm yuav sib txawv, los nws puav leej yog tib tug Vajtswv ua xwb, thiab hais tias vim nws yog tes hauj lwm uas tib tug Vajtswv ua, ces nws yuav tsum yog lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev li, thiab hais tias txawm nws yuav sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem, los yeej tsis muaj kev tsis lees hais tias nws yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv—yog tib neeg muaj peev xwm hais tau tseeb hais tias nws yog tej hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, ces tib neeg txoj kev xav phem yuav raug txo los ua tej yam nyuag me me, uas tsis tsim nyog yuav hais txog li. Vim tib neeg tej zeem muag mas tsis pom tseeb, thiab vim tib neeg tsuas paub Yehauvas ua Vajtswv xwb, thiab Yexus ua tus Tswv xwb, thiab ua ob lub siab txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no, ces coob tus neeg thiaj li tseem kub siab lug rau tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, thiab raug vij ncig los ntawm tej kev xav phem txog tes hauj lwm ntawm niaj hnub no, ces neeg feem coob thiaj li tsis tshua ntseeg, thiab tsis saib tes hauj lwm niaj hnub no tseem ceeb. Tib neeg tsis muaj kev xav phem txog ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, uas yeej ntsia tsis pom li. Qhov ntawd ces yog vim tib neeg tsis to taub txog qhov muaj tseeb ntawm ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, thiab tsis tau pom kiag ob theem ntawd. Nws yog vim hais tias ob theem ntawm tes hauj lwm no mas tsis muaj cuab kav yuav pom tau kiag ces tib neeg thiaj li xav hauv nruab siab raws li qhov lawv nyiam xwb; tsis hais lawv yuav xav tawm dab tsi li, yeej tsis muaj qhov tseeb los ua pov thawj txog tej kev xav ntawd, thiab tsis muaj leej twg yuav los kho tej ntawd kom yog li. Tib neeg muab lub peev xwm ua ywj siab rau lawv lawv tus yeeb yam, muab tej kev ceev faj cuam pov tseg kiag nrog huab nrog cua mus thiab cia nws txoj kev xav hauv nruab siab ntawd xav yam ywj siab lug, vim nws yeej tsis muaj ib qho tseeb los tshawb xyuas seb lawv tej kev xav ntawd puas muaj tseeb, thiab yog li ntawd ces tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ntawd thiaj li rais mus ua “qhov tseeb,” tsis hais yuav muaj dab tsi los ua pov thawj rau tej ntawd los tsis muaj li. Yog li ntawd tib neeg thiaj ntseeg tus Vajtswv uas nws tus kheej xav nyob rau hauv nruab siab, thiab thiaj li tsis nrhiav tus Vajtswv ntawm qhov muaj tseeb. Yog ib tug neeg muaj ib hom kev ntseeg, ces nyob rau ib puas leej ces yeej muaj ib puas hom kev ntseeg thiab. Tib neeg muaj tej kev ntseeg zoo li ntawd vim lawv tseem tsis tau pom qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm, vim lawv tsuas hnov qhov ntawd nrog lawv ob lub pob ntseg xwb thiab tsis tau pom kiag qhov ntawm nrog lawv ob lub qhov muag. Tib neeg tau hnov tej dab neeg thiab kwv huam—tab sis lawv yeej tsis tshua hnov tej kev paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Yog li ntawd nws thiaj li yog hais tias cov neeg uas nyuam qhuav los ua cov ntseeg tau ib lub xyoo xwb ces los ntseeg Vajtswv los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem los xwb. Tib qho no los yeej muaj tseeb rau cov uas twb yeej ntseeg Vajtswv los tag nrho lawv lub neej txoj sia lawm thiab. Cov uas tsis muaj peev xwm pom qhov tseeb yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm khiav tawm tau ntawm ib txoj kev ntseeg uas lawv muaj kev xav phem txog Vajtswv. Tib neeg ntseeg hais tias lawv tau tso lawv tus kheej dim ntawm lub voj hlua ntawm lawv tej kev xav phem qub, thiab tau nkag mus rau ib thaj chaw tshiab lawm. Tib neeg tsis paub hais tias qhov kev paub ntawm cov uas tsis muaj peev xwm pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas yog kev xav phem thiab lus paj lus cua xwb? Tib neeg xav hais tias lawv qhov kev xav phem yog qhov yog thiab tsis muaj dab tsi yuam kev li, thiab lawv xav hais tias tej kev xav phem no los ntawm Vajtswv los. Niaj hnub no, thaum tib neeg pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv tso lawv tej kev xav phem uas tau sib tsub sib nias los tau ntau xyoo lawm pov tseg. Tej kev xav hauv nruab siab thiab tej tswv yim ntawm yav tag los tau rais los ua ib qho khuam tav kev rau tes hauj lwm ntawm theem no, thiab nws tau dhau los ua ib qho nyuab rau tib neeg tso tej kev xav phem ntawd tseg thiab lov tej tswv yim zoo li ntawd. Tej kev xav phem rau tes hauj lwm ib-kauj-ruam zuj zus ntawm coob tus ntawm cov uas tau cawm Vajtswv los txog niaj hnub no mas tau muaj ceem zuj zus tuaj, thiab cov neeg no tau maj mam tshwm sim ua ib tug yeeb ncuab uas tawv ncauj kawg nkaus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauv paus ntawm qhov kev ntxub no mas nyob rau hauv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg. Tej kev xav phem thiab tej kev xav nruab siab thiab ntawm tib neeg tau rais los ua tus yeeb ncuab rau tes hauj lwm niaj hnub no, tes hauj lwm uas sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem. Qhov no tau tshwm sim mas vim yog tej qhov tseeb tsis pub tib neeg cia lawv tej kev xav hauv nruab siab ntawd lam cia li xav ua dog ua dig, thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav muab nws lov tau yooj yim, thiab tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg tsis zam qhov uas muaj qhov tseeb, thiab, tshaj qhov ntawd, vim tib neeg tsis xav txog qhov yog thiab qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog ua ib siab tso lawv tej kev xav phem tseg thiab siv nws tus kheej qhov kev xav hauv nruab siab. Qhov no ces tsuas hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm txoj kev xav phem ntawm tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv. Tib neeg yuav xav dab tsi raws lawv siab nyiam los xij, tab sis lawv yuav cam tsis tau yam ywj lawv siab lug txog ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm los sis ib qho me me twg txog ntawm nws li; qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas tib neeg yeej rhuav tsis tau hlo li. Koj yuav muaj cuab kav cia koj txoj kev xav ntawd xav mus yam ywj siab lug, thiab tej zaum mas tseem yuav sau tej dab neeg txog tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus los ua ke, tab sis koj yuav cam tsis tau qhov tseeb ntawm ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus; qhov no yog ib qho kev cai, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev cai tswj fwm, thiab nej yuav tsum to taub qhov tseem ceeb ntawm tej teeb meem no. Tib neeg ntseeg hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mas tsis haum nrog rau tib neeg qhov kev xav phem, thiab hais tias qhov no tsis yog li no rau ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm. Nyob rau hauv lawv qhov kev xav hauv nruab siab, tib neeg ntseeg hais tias tes hauj lwm ntawm ob theem ua ntej ntawd mas tsis zoo ib yam li tes hauj lwm niaj hnub no tiag tiag li—tab sis koj puas tau ua twb zoo xav hais tias tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yeej zoo ib yam nkaus li, hais tias Nws tes hauj lwm mas yeej muaj qab hau tag mus li, thiab hais tias, tsis hais tiam twg li, yeej yuav muaj ib co neeg coob heev uas tawm tsam thiab tsis pom zoo rau qhov tseeb ntawm Nws tes hauj lwm? Tag nrho cov uas niaj hnub no tawm tsam thiab tsis pom zoo rau theem ntawm hauj lwm no ces yeej tau tawm tsam Vajtswv nyob rau cov sij hawm dhau los, vim cov neeg zoo li ntawd mas yeej yuav ua Vajtswv cov yeeb ncuab tag mus li xwb. Cov neeg uas paub qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav pom peb theem ntawm tes hauj lawm hais tias yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, thiab yuav tso lawv tej kev xav phem tseg. Cov neeg no paub Vajtswv, thiab cov neeg zoo li no yog cov uas caum Vajtswv tiag tiag. Thaum tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los ze rau nws qhov kawg lawm, Vajtswv yuav muab tag nrho txhua yam faib raws li lawv hom. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg Nws yuav tsum muab tib neeg coj rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm kom tag nrho; qhov no yog qhov xaus ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Theem ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab ob theem ua ntej ntawd nyob rau hauv Yixayee thiab Yudia, yog Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb. Tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov no tau li, thiab nws yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias tib neeg tsis tau ntsib los sis pom kiag ntau txog ntawm tes hauj lwm no, los qhov tseeb yeej tseem yog qhov tseeb, thiab qhov no mas tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav tsis kam lees txais los tau hlo li. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv nyob rau hauv txhua daim av hauv lub qab ntuj khwb no yuav lees txais peb theem ntawm tes hauj lwm. Yog koj tsuas paub ib theem twg ntawm tes hauj lwm xwb, thiab tsis to taub ob theem seem ntawm tes hauj lwm, tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm yav tag los, ces koj yuav tsis muaj peev xwm tham txog tag nrho qhov tseeb ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab koj qhov kev paub txog Vajtswv ces tsuas yog ib-sab nkaus xwb, vim nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv mas koj tsis paub los sis to taub Nws li, thiab yog li ntawd ces koj tsis tsim nyog yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais koj qhov kev paub txog tej yam no tam sim no yuav yog tob los sis ntiav li, nyob rau thaum kawg, nej yuav tsum tau muaj kev paub, thiab yuav tsum tau ntseeg thoob plaws, thiab tag nrho cov neeg yuav pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab zwm rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv. Nyob rau qhov kawg ntawm tes hauj lwm no, tag nrho txhua yam kev ntseeg yuav rais los ua ib qho xwb, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav rov qab los rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav pe hawm ib tug Vajtswv tseeb nkaus xwb, thiab tag nrho txhua txoj kev ntseeg phem yuav tsis muaj dab tsi li, yuav tsis muaj hnub rov tshwm sim dua ntxiv lawm.

Vim li cas pheej ho hais ntxiv tas zog li txog peb theem ntawm tes hauj lwm no? Tej caij nyoog uas dhau mus, tej kev loj hlob ntawm tej zej zog, thiab tej kev hloov tas mus li ntawm tej toj roob hauv pes tag nrho ces puav leej yog los ntawm tej kev hloov ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Noob neej hloov raws lub sij hawm nrog Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis yog loj hlob los ntawm tus kheej nkaus xwb. Peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces pheej muab hais txog kom coj tau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los, thiab tag nrho cov neeg ntawm txhua txhua yam kev ntseeg thiab pab ntseeg nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm ib tug Vajtswv. Tsis hais koj yuav ntseeg yam kev ntseeg twg li, thaum kawg koj yeej yuav tau zwm rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb mas thiaj li ua tau tes hauj lwm no; tsis yog ib tug thawj ntawm ib yam kev ntseeg twg yuav ua tau li. Yeej muaj ntau yam kev ntseeg loj nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tib yam twg mas nws yeej muaj nws tus thawj, los sis tus coj, thiab cov ntseeg uas nyob thoob plaws rau ntau lub teb chaws thiab ntau thaj chaw thoob plaws lub ntiaj teb; yuav luag txhua txhua lub teb chaws, tsis hais loj los me li, yeej muaj ntau yam kev ntseeg uas sib txawv nyob rau hauv. Txawm li cas los xij, tsis hais yuav muaj tsawg yam kev ntseeg nyob thoob plaws lub ntiaj teb, tag nrho cov neeg nyob hauv lub qab ntuj khwb no ces thaum kawg tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev coj qhia ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb, thiab qhov uas muaj lawv nyob ntawd mas tsis yog coj los ntawm cov thawj los sis cov coj ntawm tej kev ntseeg. Qhov no ces hais tias noob neej tsis yog raug coj los ntawm ib tug thawj los sis ib tug coj twg ntawm ib txoj kev ntseeg twg; tab sis, tag nrho noob neej yog raug coj los ntawm tus Tswv Tsim, tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab tus uas kuj tsim noob neej thiab—qhov no yog ib qho tseeb. Txawm hais tias lub ntiaj teb yuav muaj ntau yam kev ntseeg loj, tsis hais lawv yuav loj npaum li cas li, tag nrho lawv puav leej yog muaj nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv yeej tsis muaj ib tug uas yuav muaj peev xwm tshaj tus ciaj ciam ntawm qhov kev tswj fwm no li. Tib neeg txoj kev loj hlob, txoj kev nce qib ntawm lub zej lub zos, kev loj hlob ntawm kev kawm txuj txog fab kev tshawb fawb qhov tseeb txog tej ntuj tsim—txhua yam ces yeej muab sib cais tsis tau tawm ntawm tej kev npaj ntawm tus Tswv Tsim li, thiab tes hauj lwm no mas tsis yog tej yam uas ib tug thawj ntawm ib yam kev ntseeg twg yuav ua tau li. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg mas tsuas yog tus thawj coj rau ib yam kev ntseeg twg xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv tau, los sis tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas coj tau tag nrho cov uas nyob rau hauv txoj kev ntseeg xwb, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav txib tau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los nyob rau hauv ntuj qab plab—qhov no yog ib qho tseeb uas tag nrho sawv daws yeej lees paub. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas lam yog tus thawj coj xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv sib txig nrog Vajtswv (tus Tswv Tsim) tau. Tag nrho txhua yam mas nyob rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg ces tag nrho lawv yuav rov qab los rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes. Noob neej yeej yog Vajtswv tsim tawm, thiab tsis hais yuav ntseeg yam kev ntseeg twg li, txhua txhua tus neeg yuav rov qab los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm—qhov no yog qhov uas zam tsis dhau li. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus Siab Tshaj Plaws ntawm tag nrho txhua yam, thiab tus txoov kav uas siab tshaj plaws tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los ces yuav tsum tau rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm. Tsis hais ib tug tib neeg lub meej mom yuav siab npaum li cas li, tus tib neeg ntawd yeej tsis muaj cuab kav yuav coj tau noob neej mus rau ib txoj hau kev kawg uas phim lawv li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav muab txhua yam cais tawm raws li lawv hom tau li. Yehauvas Tus Kheej kiag tsim noob neej thiab cais txhua tus tawm raws li lawv hom, thiab thaum lub sij hawm kawg los txog ces Nws tseem yuav ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm kiag, muab txhua yam cais raws li lawv hom—tes hauj lwm no mas tsis muaj ib tug twg uas tsis yog Vajtswv yuav ua tau li. Peb theem ntawm tes hauj lwm no uas ua puag thaum pib los rau niaj hnub no ces puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua nkaus xwb, thiab ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Qhov tseeb ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev coj tag nrho noob neej, ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau li. Nyob rau thaum kawg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, tag nrho txhua yam yuav raug cais tawm raws li lawv hom thiab rov los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm, vim thoob plaws lub qab ntuj khwb no tsuas muaj tus Vajtswv no nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj lwm yam kev ntseeg li lawm. Nws tus uas tsis muaj peev xwm tsim tau lub ntiaj teb yeej yuav tsis muaj peev xwm muab nws xaus tau li, hos Nws tus uas tsim lub ntiaj teb mas yeej muaj peev xwm muab Nws xaus tau xwb xwb li. Yog li ntawd, yog ib tug uas twb tsis muaj peev xwm coj tau ib tiam los rau qhov xaus thiab tsuas pab tau tib neeg cog lawv lub siab me ntsis xwb, ces nws yeej tsis yog Vajtswv tiag tiag li, thiab yuav tsis yog tus Tswv ntawm noob neej tiag tiag li. Nws yuav tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm loj li ntawd; tsuas muaj ib tug nkaus xwb uas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm zoo li ntawd, thiab tag nrho cov uas tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm no ces yeej yog cov yeeb ncuab tiag tiag li thiab tsis yog Vajtswv. Tag nrho cov kev ntseeg phem ces yeej tsis haum nrog rau Vajtswv li, lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab. Tag nrho cov hauj lwm ces yog ua tiav los ntawm tus Vajtswv tseeb no, thiab tag nrho lub qab ntuj khwb no yog raug tswj los ntawm tib tug Vajtswv no nkaus xwb. Tsis hais nws yuav yog Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee los sis nyob rau hauv Suav Teb, tsis hais tes hauj lwm yuav yog ua los ntawm tus Vajntsujplig los sis los ntawm lub cev nqaij daim tawv li, tag nrho ces yeej puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb, thiab tsis muaj lwm tus yuav ua tau li. Nws yog li no kiag vim Nws yog tus Vajtswv ntawm tag nrho noob neej ces Nws thiaj li ua hauj lwm yam ywj pheej lug, tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho lus sib pauv twg li—qhov no yog qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej zeem muag. Raws li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, yog koj xav ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los thiab to taub Vajtswv txoj kev xav, ces koj yuav tsum to taub Vajtswv tes hauj lwm, koj yuav tsum to taub Vajtswv txoj kev xav rau cov uas raug tsim tawm los, koj yuav tsum to taub Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab koj yuav tsum to taub tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws ua. Cov uas tsis to taub qhov no ces tsis tsim nyog ua cov tsim tawm los ntawm Vajtswv! Raws li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, yog koj tsis to taub hais tias koj los qhov twg los, tsis to taub noob neej qhov keeb kwm thiab tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua lawm, thiab, dhau qhov ntawd, tsis to taub hais tias noob neej ho loj hlob tau li cas los txog niaj hnub no, thiab tsis to taub hais tias leej twg yog tus tswj tag nrho noob neej, ces koj tsis muaj peev xwm ua koj tes dej num. Vajtswv tau coj noob neej los txog niaj hnub no, thiab txij kiag puag thaum Nws tsim tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb los ces Nws yeej tsis tau ncaim lawv li. Tus Vajntsujplig yeej ua hauj lwm tsis nres li, yeej tsis tau nres txoj kev coj noob neej li, thiab yeej tsis tau ncaim noob neej li. Tab sis noob neej tsis ras txog hais tias muaj ib tug Vajtswv, haj yam tsis paub Vajtswv li. Puas muaj ib yam dab tsi uas yuav poob ntsej muag tshaj qhov no rau tag nrho cov uas Vajtswv tsim tawm los thiab? Vajtswv tus kheej kiag coj tib neeg, tab sis tib neeg tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm. Koj yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, tab sis koj tsis to taub koj tus kheej qhov keeb kwm, thiab tsis paub txog hais tias leej twg tau coj koj rau koj txoj kev taug, koj tsis nco qab txog tes hauj lwm uas Vajtswv ua, thiab koj tsis muaj cuab kav paub Vajtswv. Yog koj tseem tsis tau paub tam sim no, ces koj yuav tsis tsim nyog hais lus tim khawv rau Vajtswv. Niaj hnub no, tus Tswv Tsim yeej rov coj kiag tag nrho cov neeg ib zaug dua, thiab ua rau cov neeg tag nrho pom Nws lub tswv yim, lub hwj chim loj kawg nkaus, txoj kev cawm dim, thiab txoj kev zoo kawg nkaus. Tab sis koj tseem tsis ras txog los sis to taub li—ces yog li ntawd koj tseem tsis yog tus uas yuav tsis tau txais kev cawm dim thiab lod? Cov uas yog Ntxwgnyoog tug tsis to taub Vajtswv cov lus, hos cov uas yog Vajtswv tug thiaj muaj peev xwm hnov Vajtswv lub suab. Tag nrho cov uas ras txog thiab to taub cov lus Kuv hais ces yog cov uas yuav raug cawm thiab cov uas yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv; tag nrho cov uas tsis to taub cov lus uas Kuv hais ces tsis muaj cuab kav yuav hais lus tim khawv tau rau Vajtswv, thiab yog cov uas yuav raug muab ntiab tawm mus. Cov uas tsis to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm ces tsis muaj cuab kav yuav nrhiav tau qhov kev paub txog Vajtswv, thiab cov neeg zoo li ntawd hais tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv. Yog koj xav hais lus tim khawv rau Vajtswv, ces koj yuav tsum paub Vajtswv; qhov kev paub txog Vajtswv yog muab tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tag nrho nyob rau txhua yam, yog koj xav paub Vajtswv, ces koj yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm: Paub Vajtswv tes hauj lwm ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Thaum uas peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov kawg, lawv yuav raug ua ib pab ntawm cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv, ib pab ntawm cov uas paub Vajtswv. Cov neeg no yuav paub Vajtswv tag nrho thiab yuav muaj peev xwm muab tau qhov tseeb coj los xyaum ua. Lawv yuav muaj kev ua neeg thiab kev txawj xav, thiab tag nrho yuav paub txog peb theem ntawm Vajtswv tej hauj lwm ntawm kev cawm dim. Qhov no yog tes hauj lwm uas yuav raug ua kom tiav rau thaum kawg, thiab cov neeg no yog qhov khov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm 6,000 xyoo ntawm qhov kev cawm tib neeg, thiab yog qhov lus tim khawv uas muaj zog tshaj plaws rau qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thaum kawg. Cov uas muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Vajtswv yuav muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj lus cog tseg thiab txoj koob hmoov, thiab yuav yog pab uas seem nyob rau thaum kawg, pab uas muaj lub hwj chim ntawm Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Vajtswv. Tej zaum cov ntawm nej ko yuav muaj peev xwm rais los yog ib tug tswv cuab ntawm pab no, los sis tej zaum tsuas yog ib nrab xwb, los sis tsuas yog ob peb tug xwb—nws nyob ntawm nej txoj kev xav thiab nyob ntawm nej txoj kev caum nrhiav xwb.

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Ntxiv Mus: Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No