A. Nyob rau ntawm Vajtswv Qhov Kev Qhia Tshwm ntawm Nws Tes Hauj Lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai

21. Lub sij hawm no, qhov tseem ceeb, lub hom phiaj, thiab cov kauj ruam ntawm Yehauvas txoj hauj lwm hauv teb chaws Yixayee tau pib ua Nws txoj hauj lwm thoob plaws ntiaj teb, uas, muab teb chaws Yixayee los ua qhov chaw nruab nrab, maj mam nthuav mus rau hauv Lwm Haiv Neeg. Nov yog lub hauv paus ntsiab lus uas Nws ua hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb—los rhawv ib tug qauv thiab tom qab ntawd ua kom nws nthuav dav mus txog rau thaum txhua tus neeg hauv lub qab ntuj khwb no tau txais Nws txoj moo zoo. Thawj cov Yixayee yog Nau-as cov xeeb ntxwv. Cov neeg no tau txais txoj pa los ntawm Yehauvas, thiab to taub txaus los saib xyuas tej yam tseem ceeb hauv lub neej, tab sis lawv tsis paub tias Yehauvas yog hom Vajtswv dab tsi, los sis Nws lub siab nyiam rau tib neeg, tsawg dua yog lawv tsis paub tias yuav tsum hwm tus Tswv tsim txhua yam li cas. Rau qhov tias seb puas muaj cov cai thiab cov kev cai kom ua raws[a] los tsis muaj, los sis seb puas muaj hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua rau tus Tswv Tsim, Adas cov xeeb ntxwv tsis paub dab tsi txog tej no li. Txhua yam lawv paub ces yog tus txiv yuav tsum khwv kom tawm hws lug thiab sib zog ua hauj lwm los yug nws tsev neeg xwb, thiab tus poj niam yuav tsum zwm rau nws tus txiv thiab ua rau kom haiv neeg uas Yehauvas tau tsim ntawd muaj nyob mus li. Hauv lwm lo lus, cov neeg no, uas tsuas muaj Yehauvas txoj pa thiab Nws txoj sia xwb, tsis paub txog qhov uas yuav ua raws li Vajtswv txoj kev cai li cas los sis yuav ua li cas thiaj haum tus Tswv tsim txhua yam. Lawv to taub tsawg dhau. Yog li txawm tias tsis muaj ib yam dab tsi nkhaus los sis txawj dag nyob rau hauv lawv lub siab thiab kev xam khib thiab kev sib cav sib ceg tshwm sim hauv lawv, txawm li ntawd los lawv tsis muaj kev paub los sis kev nkag siab txog Yehauvas, tus Tswv tsim txhua yam. Cov poj koob yawm txwv ntawm cov tib neeg no tsuas yog paub noj cov khoom ntawm Yehauvas xwb, thiab txaus siab rau tej uas yog Yehauvas li xwb, tiam sis lawv tsis paub hwm Yehauvas; lawv tsis paub tias Yehauvas yog Tus lawv yuav tsum txhos caug pe hawm xwb. Yog li lawv tuaj yeem hu ua cov neeg uas Nws tsim los tau li cas? Yog tias qhov no yog li ntawd, puas yog cov lus uas hais tias, “Yehauvas yog tus Tswv tsim txhua yam” thiab “Nws tsim tib neeg kom tib neeg thiaj li pom Nws, qhuas Nws, thiab sawv cev rau Nws” tau raug hais yam tsis muaj qab ntxhiab xwb lod? Yuav ua li cas cov neeg uas tsis hwm Yehauvas thiaj ua tau lus tim khawv txog Nws lub yeeb koob? Lawv yuav ua li cas thiaj li ua tau kom pom Nws lub yeeb koob? Puas yog tias Yehauvas cov lus “Kuv tsim tib neeg raws li Kuv tus yam ntxwv” ces tom qab ntawd dhau los ua cuab yeej riam phom rau hauv Ntxwgnyoog, tus phem, ob txhais tes xwb lod? Cov lus ntawd yuav tsis dhau los ua ib qho cim ntawm txoj kev poob ntsej muag rau Yehauvas txoj kev tsim tib neeg lod? Yuav kom ua tiav ntu hauj lwm ntawd, Yahauvas, tom qab tsim noob neej, tsis qhia los sis coj lawv los ntawm Adas mus rau Nau-as. Tab sis, tseem tsis tau txog lub sij hawm tom qab dej nyab ntiaj teb tas ces Nws mam pib coj cov neeg Yixayee, uas yog Nau-as thiab Adas cov xeeb ntxwv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tshaj tawm hauv teb chaws Yixayee muab kev taw qhia rau txhua tus neeg Yixayee uas nyob thoob plaws teb chaws Yixayee, qhov no qhia tib neeg tias Yehauvas tsis tsuas yog muaj peev xwm tshuab tau txoj pa rau tib neeg xwb, yog ua kom tib neeg muaj txoj sia los ntawm Nws thiab sawv los ntawm cov hmoov av los ua tib neeg ciaj sia, tab sis tias Nws kuj tuaj yeem rhuav tshem tau tib neeg, thiab tsawm foom tib neeg, thiab siv Nws tus pas los tswj hwm tib neeg. Yog li, kuj tib yam nkaus thiab, lawv pom tias Yehauvas tuaj yeem coj tib neeg lub neej hauv ntiaj teb, thiab hais lus thiab ua hauj lwm nrog tib neeg raws li cov teev ntawm nruab hnub thiab hmo ntuj. Qhov hauj lwm Nws tau ua tsuas yog ua kom Nws cov neeg paub tias tib neeg yog Nws xuas hmoov av tsim ua, thiab ntxiv ntawd kom paub tias Nws yog tus tsim tib neeg. Tsis yog qhov no nkaus xwb, tab sis Nws xub ua Nws txoj hauj lwm hauv teb chaws Yixayee kom lwm tus neeg thiab lwm haiv neeg (tus twg ua qhov tseeb tsis raug cais ntawm hauv teb chaws Yixayee, tab sis tau raug txiav tawm ntawm cov neeg Yixayee, tiam sis tseem yog cov los ntawm Adas thiab Evas) tej zaum tau txais Yehauvas txoj moo zoo los ntawm teb chaws Yixayee, kom txhua tus tib neeg hauv qab ntuj khwb no muaj peev xwm hwm Yehauvas thiab tuav Nws kom zoo. Puas yog Yehauvas tsis tau pib ua Nws tes hauj lwm nyob rau teb chaws Yixayee, tiam sis, tau tsim tib neeg, cia kom muaj txoj sia nyob zoo siab hlo hauv ntiaj teb, ces nyob rau qhov no, vim tib neeg lub cev nqaij daim tawv (xwm ntuj tsim txhais tau tias tib neeg tsis paub txog yam uas nws tsis pom, uas yog hais tau tias nws yuav tsis paub tias nws yog Yehauvas tsim tawm los, thiab tsawg tshaj ntawd yog tsis paub tias vim li cas Nws ho ua li ntawd), nws yeej yuav tsis paub hais tias nws yog Yehauvas ua tus tsim tib neeg los yog tias Nws yog tus Tswv tsim txhua yam. Yog tias Yehauvas tau tsim tib neeg thiab muab nws tso rau hauv ntiaj teb no, thiab tsuas yog plhws plua plav ntawm Nws ob txhais tes thiab ncaim mus, dua li qhov nyob nrog tib neeglos muab kev taw qhia rau lawv rau ib ncua sij hawm, ces tib neeg txhua tus yuav tau tig rov qab mus ua qhov tsis muaj dab tsi li lawm; txawm yog saum ntuj thiab ntiaj teb thiab tag nrho ntau yam uas Nws tsim, thiab tib neeg txhua tus, yuav tau tig rov qab mus ua qhov tsis muaj dab tsi li lawm thiab ntxiv ntawd yuav raug caij tsuj los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau txoj hau kev no Yehauvas xav kom “Nyob hauv lub ntiaj teb, ntawd yog, nyob hauv nruab nrab ntawm cov neeg Nws tsim, Nws yuav tsum muaj chaw sawv, lub chaw dawb huv” raug pov tseg. Thiab yog li ntawd, tom qab tsim tib neeg lawm, Nws yuav tuaj yeem nyob hauv lawv nruab nrab los coj lawv hauv lawv lub neej, thiab hais lus rau lawv nyob hauv lawv nruab nrab—tag nrho cov no yog kom paub txog Nws txoj kev xav tau, thiab kom ua tiav Nws txoj kev npaj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai

22. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas tau muab ntau cov lus txib rau Mauxes xa mus rau cov neeg Yixayee uas raws nws qab tawm hauv teb chaws Iyiv los. Cov lus txib no tau muab los ntawm Yehauvas rau cov neeg Yixayee thiab tsis muaj feem xyuam rau cov neeg Iyiv; lawv raug tsim kom ceev tau cov neeg Yixayee, thiab Nws siv kev cai los txib lawv. Txawm hais tias lawv hwm hnub Xanpataus, txawm lawv hwm lawv niam lawv txiv, txawm lawv pe hawm mlom, thiab lwm yam ntxiv—cov no yog cov hauv paus ntsiab lus uas txiav txim tias txhaum los sis ncaj ncees. Nyob rau ntawm lawv, muaj qee leej raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws, qee leej raug pob zeb ntaus tuag, thiab qee leej tau txais koob hmoov los ntawm Yehauvas, thiab qhov no tau raug txiav txim siab seb lawv puas mloog cov lus txib no. Cov uas tsis ua rau hnub Xanpataus raug pob zeb ntaus tuag. Cov pov thawj uas tsis ua raws hnub Xanpataus raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws. Cov neeg uas tsis hwm lawv niam lawv txiv, kuj puas leej raug pob zeb ntaus tuag thiab. Tag nrho cov no yog qhia los ntawm Yehauvas. Yehauvas tau rhawv Nws cov lus txib thiab cov kev cai kom, thaum Nws coj lawv hauv lawv lub neej, tib neeg yuav tsum mloog thiab ua raws li Nws cov lus thiab tsis tig tawm tsam Nws. Nws siv cov kev cai no los tswj kom cov neeg yug me nyuam tshiab kom nyob hauv qab kev tswj, qhov zoo dua los tsim lub hauv paus rau Nws txoj hauj lwm yav tom ntej. Thiab yog li, los ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas tau ua, thawj tiam hu ua Tiam Muaj Kev Cai.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai

23. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, tes hauj lwm coj noob neej kev yog ua nyob rau hauv lub npe ntawm Yehauvas, thiab thawj theem ntawm tes hauj lwm raug pib ua nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau theem no, tes hauj lwm yog muaj kev tsim tsa lub tuam tsev thiab lub thaj, thiab siv kev cai los coj cov tib neeg ntawm Yixayee thiab los ua hauj lwm nyob nrog rau lawv. Qhov uas coj cov neeg ntawm Yixayee ntawd, Nws pib ib lub chaw tiag taw rau Nws tes hauj lwm nyob hauv ntiaj teb. Los ntawm qhov chaw tiag taw no, Nws tau nthuav Nws tes hauj lwm kom dav mus dhau plaws Yixayee, ces hais tau hais tias, pib hauv Yixayee mus, Nws nthuav Nws tes hauj lwm tawm mus rau sab nraud, kom cov neeg tej tiam tom qab thiaj li maj mam los paub hais tias Yehauvas yog Vajtswv, thiab hais tias Yehauvas yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab hais tias Yehauvas yog tus uas tsim txhua yam uas raug tsim tawm los. Nws tseb Nws tes hauj lwm thoob plaws cov neeg ntawm Yixayee tawm mus dhau plaws lawv rau sab nraud lawm. Daim av ntawm Yixayee yog thawj qhov chaw dawb huv ntawm Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nws yog nyob rau hauv daim av ntawm Yixayee uas Vajtswv xub los ua hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Qhov ntawd yog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

24. Thaum Vajtswv tau pib ua txoj dej num ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg raws kev raws cai lawm, Nws tau teeb tsa ntau cov kev cai tswj uas tib neeg yuav tsum tau ua raws. Tej kev cai tswj no yog tsim los tso cai rau tib neeg los coj lawv lub neej nyob hauv lub ntiaj teb kom tau raws li qhov ib txwm muaj, ib lub neej li ib txwm muaj ntawm tib neeg uas faib cais tawm tsis tau ntawm Vajtswv thiab Nws txoj kev coj qhia mus. Vajtswv twb xub qhia rau tib neeg txog qhov yuav tsim tej thaj li cas, yuav teeb tsa tej thaj li cas lawm. Tom qab ntawd, Nws tau qhia tib neeg txog qhov yuav muab khoom fij li cas, thiab tau npaj txog qhov tib neeg yuav ua neej nyob li cas—yam uas lawv tsum tau mloog rau hauv lub neej txoj sia yog dab tsi, yam uas lawv yuav tsum ua raws yog dab tsi, thiab yam uas lawv yuav tsum ua thiab yuav tsum tsis txhob ua yog dab tsi. Yam uas Vajtswv tau teeb tseg rau tib neeg yog txhua yam kev pov puag, thiab nrog tej kab ke, tej kev cai tswj, thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Nws tau tsim tus qauv rau tib neeg tus cwj pwm no, tau coj lawv lub neej, tau coj lawv qhov kev pib ua raws Vajtswv cov cai, tau coj lawv los rau ntawm Vajtswv lub thaj xub ntiag, tau coj lawv los ua lub neej nyob nrog txhua yam uas Vajtswv tau tsim rau tib neeg kom muaj paus muaj ntsis, muaj kab ke, thiab kev tsim nyog. Vajtswv xub siv cov kev cai tswj thiab cov hauv paus ntsiab lus yooj yim no los teeb tsa tej kev txwv rau tib neeg, kom nyob rau hauv lub ntiaj teb tib neej thiaj li muaj ib lub neej li ib txwm muaj uas pe hawm Vajtswv, kom muaj lub neej ntawm tib neeg li ib txwm muaj; qhov no yog kiag lub ntsiab hauv qhov kev pib ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Cov kev cai tswj thiab cov cai pov puag ib ib lub ntsiab lus dav heev, lawv yog kiag tej ntawm Vajtswv txoj kev coj qhia txog tib neeg ntiaj teb rau thaum Tiam Muaj Kev Cai, cov tib neeg uas tau los ua ntej Tiam Muaj Kev Cai yuav tsum tau lees txais thiab ua raws li cov cai ntawd, tej kev cai no yog ib qho teev tseg ntawm txoj dej num uas ua tiav los ntawm Vajtswv rau thaum lub sij hawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab tej ntawd yog yam ua pov thawj qhia tiag tiag txog Vajtswv txoj kev coj thiab kev coj qhia rau txhua tus tib neeg ntiaj teb.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

25. Yehauvas tsim noob neej, qhov ntawd ces hais tias, Nws tsim noob neej ob tug poj koob yawm txwv, Evas thiab Adas, tab tsis Nws tsis muab tej kev ntse los sis tswv yim pub rau nkawd ntxiv lawm. Txawm hais tias nkawd twb yeej nyob rau hauv ntiaj teb lawm, los nkawd yuav luag tsis to taub ib yam dab tsi li. Thiab yog li ntawd, Yehauvas tes hauj lwm tsim noob neej ces tsuas ua tiav ib nrab xwb, thiab tseem nrug deb ntawm qhov ua tiav hlo. Nws tsuas siv av puab tau ib tug qauv ntawm tib neeg xwb thiab muab Nws txoj pa rau nws xwb, tab sis tsis tau muab qhov kev txaus siab kom txaus rau tib neeg los hwm Nws. Nyob rau thaum pib, tib neeg tsis muaj lub siab yuav hwm Nws li, los sis ntshai Nws li. Tib neeg tsuas paub mloog Nws tej lus xwb tab sis yeej tsis paub txog tej kev paub yooj yooj yim txog lub neej nyob rau hauv ntiaj teb thiab txog tej kev cai yooj yooj yim txog tib neeg txoj kev ua neej. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias Yehauvas tsim tau tus txiv neej thiab tus poj niam thiab ua tiav hlo tes hauj lwm ntawd rau xya hnub, los Nws yeej tseem ua tsis tau tiav qhov kev tsim tawm tib neeg ntawd li, vim tib neeg tsuas yog lub plhaub xwb, thiab tsis muaj qhov tseeb ntawm txoj kev ua neeg. Tib neeg tsuas paub hais tias Yehauvas yog tus tsim noob neej, tab sis lawv yeej tsis paub ib qho me me txog kev ua raws li Yehauvas tej lus los sis tej kev cai li. Thiab yog li ntawd, tom qab uas noob neej tshwm sim los lawm, Yehauvas tes hauj lwm yeej tseem nyob deb ntawm qhov ua tiav. Nws tseem yuav tau coj tag nrho tib neeg los rau ntawm Nws xub ntiag, ces kom lawv thiaj li muaj peev xwm nyob tau ua ke rau hauv ntiaj teb thiab hwm Nws, thiab kom lawv muaj peev xwm, nrog rau Nws txoj kev coj kev qhia, nkag tau mus rau txoj kev ua yog ntawm tib neeg lub neej li sawv daws muaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas tes hauj lwm uas feem ntau ua nyob rau hauv Yehauvas lub npe thiaj li yuav raug ua tiav hlo; qhov ntawd ces yog, tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Yehauvas tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb thiaj li yuav raug ua tiav hlo. Thiab yog li ntawd, tau tsim noob neej lawm, ces Nws yuav tau coj noob neej lub neej nyob rau hauv lub ntiaj teb lawm ntau txhiab xyoo, es kom noob neej thiaj li muab peev xwm yoog raws tau Nws tej kev cai tswj fwm thiab tej kev cai, thiab koom rau tag nrho txhua yam kev ua ntawm tib neeg lub neej li qhov sawv daws muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Yehauvas tes hauj lwm thiaj li yuav tiav.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

26. Ua ntej ob txhiab xyoo dhau los uas Yehauvas ua Nws tes hauj lwm, tib neeg tsis paub dab tsi li, thiab yuav luag txhua tus tib neeg tau poob rau txoj kev phem, txog rau thaum, ua ntej lub ntiaj teb raug puas tsuaj los ntawm dej nyab, lawv tau mus txog qhov kawg ntawm kev dag ntxias thiab kev coj tsis ncaj uas lawv lub siab tau tsis muaj Yehauvas, thiab xav tau Nws txoj hau kev ntxiv li lawm. Lawv yeej tsis nkag siab txog txoj hauj lwm uas Yehauvas yuav ua; lawv tsis muaj kev muaj qab hau, haj yam muaj kev paub tsawg, thiab, zoo li lub tshuab ua pa, tsis muaj kev paub txog tib neeg tag nrho, Vajtswv, lub ntiaj teb, lub neej, thiab lwm yam ntxiv. Hauv ntiaj teb, lawv tau koom hauv ntau yam kev ntxias, zoo li tus nab, thiab tau hais ntau yam uas ua rau Yehauvas chim, tab sis vim lawv yog cov neeg tsis paub, ces Yehauvas thiaj li tsis rau txim los yog qhuab ntuas lawv. Tsuas yog tom qab dej nyab, thaum Nau-as muaj 601 xyoos, Yehauvas tau tshwm sim los rau Nau-as thiab coj nws thiab nws tsev neeg, coj cov noog thiab tsiaj txhu uas dim dej nyab nrog Nau-as thiab nws cov xeeb ntxwv, mus txog thaum xaus ntawm Tiam Muaj Kev Cai, kav ntev txog 2,500 xyoo. Nws tau ua hauj lwm hauv teb chaws Yixayee, ntawd yog, ua hauj lwm loj, ntev txog 2,000 xyoo, thiab ua hauj lwm tib lub sij hawm txuas zus rau hauv teb chaws Yixayee thiab sab nraud tau 500 xyoo, ua ke tag nrho tau 2,500 xyoo. Lub sij hawm ntawd, Nws cob qhia cov neeg Yixayee tias kom lawv ua dej num rau Yehauvas, lawv yuav tsum tsim ib lub tuam tsev, hnav cov khaub ncaws pov thawj, thiab taug kev taw liab mus rau hauv lub tuam tsev thaum kaj ntug txoog, tsam lawv cov khau ua rau lub tuam tsev lo av thiab cov hluav taws yuav poob saum lub hau tuam tsev los thiab kub lawv tuag. Lawv tau ua lawv cov luag hauj lwm thiab zwm rau Yehauvas cov kev npaj. Lawv thov Yehauvas hauv lub tuam tsev, thiab tom qab tau txais Yehauvas kev qhia tshwm, ntawd yog, tom qab Yehauvas tau hais lus, lawv coj cov neeg coob coob thiab qhia lawv tias lawv yuav tsum hwm Yehauvas—lawv tus Vajtswv. Thiab Yehauvas tau hais rau lawv tias lawv yuav tsum tsim ib lub tuam tsev thiab ib lub thaj, thiab thaum txog lub sij hawm raug teeb los ntawm Yehauvas, ntawd yog Kev Hla Dhau, lawv yuav tsum npaj cov me nyuam nyuj mos thiab me nyuam yaj los tso rau ntawm lub thaj ua kev fij rau Yehauvas, kom nws tau txwv lawv thiab muab kev hwm rau Yehauvas nyob hauv lawv nruab siab. Txawm tias lawv yuav ua raws li txoj kev cai no los tsis ua yuav ua qhov ntsuas lawv txoj kev muab siab npuab rau Yehauvas. Yehauvas kuj tau tsa hnub Xanpataus rau lawv thiab, hnub xya ntawm qhov Nws tsim txhua yam. Hnub tom qab hnub Xanpataus, Nws muab ua thawj hnub, ua ib hnub rau lawv los qhuas Yehauvas, los muab kev fij rau Nws, thiab hu nkauj rau Nws. Nyob rau hnub no, Yehauvas tau hu tag nrho cov pov thawj los faib cov khoom fij ntawm lub thaj rau cov tib neeg noj, kom lawv tau kev zoo siab nrog cov khoom fij nyob rau ntawm Yehauvas lub thaj. Thiab Yehauvas tau hais tias lawv tau koob hmoov, tias lawv tau koom ib feem nrog Nws, thiab tias lawv yog Nws cov neeg xaiv tseg (uas yog Yehauvas cov lus cog tseg nrog cov neeg Yixayee). Vim li no, txog niaj hnub no los, cov neeg Yixayee tseem hais tias, Yehauvas tsuas yog lawv tus Vajtswv xwb, thiab tsis yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai

27. Txawm hais tias Yehauvas tau hais ntau yam thiab ua ntau yam hauj lwm los, Nws tsuas yog coj cov neeg mus rau qhov zoo, qhia cov tib neeg tsis lees paub no txog kev ua tib neeg, yuav ua neej nyob li cas, yuav ua li cas kom nkag siab txog Yehauvas txoj hau kev. Rau feem ntau, txoj hauj lwm Nws tau ua yog kom cov neeg ua raws li Nws txoj hau kev thiab ua raws li Nws cov kev cai. Tes hauj lwm tau ua tiav rau cov neeg uas muaj kev coj tsis ncaj ntiav; nws tsis txuas ntxiv kom txog qhov mus hloov lawv tus yam ntxwv los sis kev nce qib hauv lub neej. Nws tsuas yog txhawj txog kev siv cov kev cai los txwv thiab tswj hwm tib neeg xwb. Rau cov neeg Yixayee nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas tsuas yog ib tug Vajtswv nyob hauv lub tuam tsev xwb, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj. Nws yog ib tug ncej huab, ib tug ncej nplaim taws. Txhua yam uas Yehauvas xav kom lawv ua yog ua raws li tib neeg niaj hnub no paub txog Nws cov kev cai thiab cov lus txib—ib tug tseem tuaj yeem hais tau tias cov kev cai—vim hais tias yam uas Yehauvas ua tsis yog tsim los hloov lawv, tab sis kom muab ntau yam ntxiv uas tib neeg yuav tsum muaj thiab qhia lawv los ntawm Nws tus kheej lub qhov ncauj vim hais tias, tom qab tau raug tsim los, tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi uas nws yuav tsum muaj. Thiab yog li, Yehauvas tau muab cov khoom uas lawv yuav tsum muaj rau lawv lub neej hauv ntiaj teb, ua rau cov neeg uas Nws tau coj dhau ntawm lawv ob tug poj koob yawg koob, Adas thiab Evas, vim tias qhov uas Yehauvas tau muab rau lawv tshaj qhov Nws tau muab rau Adas thiab Evas thaum pib lawm. Txawm li cas los xij, txoj hauj lwm uas Yehauvas tau ua hauv teb chaws Yixayee tsuas yog los coj tib neeg thiab ua rau kom tib neeg paub txog lawv tus Tswv Tsim xwb. Nws tsis tau txeeb los sis hloov lawv, tab sis tsuas yog coj lawv xwb. Nov yog tag nrho tes hauj lwm uas Yehauvas ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Nws yog keeb kwm yav dhau los, zaj dab neeg tseeb, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws txoj hauj lwm thoob plaws daim av Yixayee, thiab qhov pib ntawm Nws txoj hauj lwm rau txhiab xyoo—kom ceev tau tib neeg nyob hauv Yehauvas ob txhais tes. Los ntawm qhov no tau tshwm sim muaj ntau tes hauj lwm ntxiv nyob rau hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “kom ua raws.”

Qhov Dhau Los: I. Cov Lus rau Vajtswv Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm rau Kev Cawm Tib Neeg

Ntxiv Mus: B. Nyob rau ntawm Vajtswv Qhov Kev Qhia Tshwm ntawm Nws Tes Hauj Lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No