I. Cov Lus rau Vajtswv Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm rau Kev Cawm Tib Neeg

1. Tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, muaj peb theem, los sis peb tiam: Tiam Muaj Kev Cai uas yog qhov pib; Tiam Hmoov Hlub (uas kuj yog Tiam Muaj Kev Cawm Dim thiab); thiab Tiam Lub Nceeg Vaj uas yog tiam kawg. Kuv tes dej num nyob rau hauv peb tiam no mas sib txawv hauv lub ntsiab raws li tus yeeb yam ntawm ib tiam twg, tab sis nyob rau hauv ib tiam twg tes dej num no yeej haum rau tej uas tib neeg cheem tsum tau—los sis, muab hais kom meej, ua tiav raws li tej lus dag ntxias uas Ntxwgnyoog siv rau tsug rog uas Kuv tawm tsam nws. Lub ntsiab ntawm Kuv tes dej num yog los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, los ua kom Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav ci ntsa iab, los nthuav tag nrho Ntxwgnyoog tej lus dag ntxias, thiab yog li los cawm tag nrho haiv tib neeg, uas nyob hauv Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm. Nws yog los qhia Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav, thiab los qhia tshwm tej kev phem uas ntsia tsis taus kiag li ntawm Ntxwgnyoog; tseem ntau tshaj qhov ntawd, nws yog los pub tej uas raug tsim los kom paub cais qhov zoo thiab phem, kom paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam, kom paub meej tias Ntxwgnyoog yog tib neeg tus yeeb ncuab, ib tug coj tsis ncaj, tus phem, thiab los pub lawv los qhia, nrog qhov tseeb tiag tiag, qhov txawv ntawm txoj kev zoo thiab kev phem, qhov tseeb thiab qhov cuav, kev dawb huv thiab kev vuab tsuab, thiab yam uas zoo thiab yam tsis zoo. Yog li kom cov tib neeg uas tsis muaj kev paub rais los muaj peev xwm ua tim khawv rau Kuv tias nws tsis yog Kuv uas yog tus muab tib neeg ua qias vuab tsuab tag, thiab tsuas yog Kuv—tus Tswv Tsim—xwb thiaj cawm tau tib neeg, thiaj muab tau rau tib neeg yam uas lawv muaj kev zoo siab xyiv fab; thiab lawv yuav los paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam thiab Ntxwgnyoog tsuas yog ib tug ntawm cov uas Kuv tau tsim los thiab tom qab ntawd tig tawm tsam Kuv xwb. Kuv txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo ntawd muab faib ua peb theem, thiab Kuv ua hauj lwm li ntawd kom ua tau qhov meem txheej com los pab rau cov uas raug tsim los kom los ua tim khawv tau rau Kuv, thiab nkag siab qhov Kuv lub siab nyiam, thiab paub tias Kuv yog qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Tseeb uas Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim

2. Tes hauj lwm cawm noob neej ces muab cais ua peb theem, ces txhais tau hais tias tes hauj lwm cawm noob neej kom dim ntawd ces muab faib ua peb theem. Peb theem no mas tsis suav tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb, tab sis mas yog peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj. Tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb mas yog tes hauj lwm tsim tag nrho noob neej. Nws tsis yog tes hauj lwm cawm noob neej, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm noob neej, vim thaum uas lub ntiaj teb raug tsim tawm kiag, mas noob neej tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab yog li ntawd ces thiaj li tsis tas yuav ua tes hauj lwm ntawm noob neej txoj kev cawm dim. Tes hauj lwm cawm noob neej mas tsuas pib thaum noob neej raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab los lawm xwb, thiab yog li ces tes hauj lwm cawm noob neej kuj yog pib thaum noob neej raug ua qias vuab tsuab los lawm xwb. Muab ua lwm yam lus hais, ces Vajtswv qhov kev cawm tib neeg pib ua ib qho uas tshwm sim los ntawm tes hauj lwm cawm noob neej, thiab sis yog tshwm sim los ntawm tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb. Tsuas yog tom qab thaum noob neej twb tau tus moj yam qias vuab tsuab lawm mas tes hauj lwm cawm tib neeg mam li tshwm sim tuaj, thiab yog li ntawd ces tes hauj lwm cawm tib neeg ces muaj peb qho nyob rau hauv, uas tsis yog plaub theem, los sis plaub tiam. Tsuas yog qhov no mas thiaj yog txoj kev yog los hais txog Vajtswv qhov kev cawm tib noob neej. Thaum uas theem kawg los xaus lawm, ces tes hauj lwm cawm noob neej kuj yuav los xaus tag nrho thiab. Qhov xaus ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg ces txhais tau tias tes hauj lwm cawm tag nrho noob neej kuj yuav raug ua tiav hlo, thiab hais tias theem no ces tau muab xaus rau noob neeg lawm. Yog tsis muaj tes hauj lwm cawm tag nrho noob neej, ces tes hauj lwm tswj noob neej yuav tsis muaj tshwm sim thiab, los sis yuav tsis muaj peb theem ntawm tes hauj lwm. Nws yog kiag qhov hais tias vim noob neej qhov kev phem, thiab vim noob neej mas xav tau qhov kev cawm dim sai heev li, ces Yehauvas xaus kiag qhov kev tsim lub ntiaj teb thiab pib kiag tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tes hauj lwm cawm noob neej thiaj li pib kiag, ces txhais tau hais tias tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas tes hauj lwm cawm noob neej thiaj lib pib. “Kev cawm noob neej” mas tsis yog txhais hais tias kev coj lub neej rau noob neej, cov uas nyuam qhuav tsim tau, nyob rau ntiaj teb (uas hais tau hais tias, ib co noob neej uas tseem tsis tau raug ua qias vuab tsuab). Tab sis nws yog kev cawm ib co noob neej uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, ces hais tau hais tias, nws yog yuav hloov cov noob neej uas qias vuab tsuab no. Qhov no yog lub ntsiab lus tshab txhais ntawm “kev cawm noob neej.” Tes hauj lwm cawm noob neej mas tsis suav nrog tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb, thiab yog li ntawd tes hauj lwm cawm noob neej kuj tsis suav nrog tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb thiab, tab sis tsuas suav peb theem ntawm tes hauj lwm uas tshem tawm ntawm kev tsim lub ntiaj teb xwb. Yuav kom to taub tes hauj lwm cawm noob neej, ces yuav tsum tau paub txog qhov keeb kwm ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm—qhov no yog qhov uas txhua tus yuav tsum paub txog mas thiaj li yuav raug cawm. Ua ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv, koj yuav tsum lees paub hais tias tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab koj yuav tsum lees paub txog lub hauv paus ntawm noob neej qhov kev qias vuab tsuab, thiab, tshaj qhov ntawd, qhov txheej txheem ntawm tib neeg qhov kev cawm dim. Yog nej tsuas paub txog kev ua raws li tej kev qhuab qhia nyob rau qhov kev npaj kom tau Vajtswv qhov kev nyiam, tab sis tsis paub txog qhov uas Vajtswv cawm noob neej li cas, los sis lub hauv paus ntawm noob neej qhov kev qias vuab tsuab, ces qhov no yog qhov uas koj tsis muaj li ib tug raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Koj yuav tsum tsis txhob txaus siab rau qhov nyuag kev to taub txog tej qhov tseeb ntawd uas muab coj los mus xyaum ua tau xwb, nyob rau thaum uas tsis paub dab tsi txog tus ciaj ciam dav dua ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg—yog qhov no yeej yog li no, ces koj ntseeg tej kev qhuab qhia loj dhau heev lawm. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces nyob rau hauv zaj lus hais txog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, qhov kev los txog ntawm txoj moo zoo ntawm tag nrho lub ntiaj teb, qhov lus zais loj tshaj plaws nyob rau tag nrho hauv noob neej, thiab lawv kuj yog lub hauv paus keeb cag ntawm kev tshaj tawm txoj moo zoo. Yog koj tsuas tsom ntsees rau qhov kev to taub txog tej qhov tseeb uas yooj yooj yim txog koj lub neej xwb, thiab tsis paub txog qhov no li, qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej lus zais tob thiab tej zeem muag, ces koj lub neeg tseem tsis zoo nkaus li ib yam khoom uas puas lawm, tsis zoo siv ua dab tsi li tsuas yog cia saib nkaus xwb lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

3. Tau muab 6,000 xyoo ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg faib ua peb theem: Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj. Tag nrho peb theem ntawm tes hauj lwm no ces yog npaj rau noob neej qhov kev cawm dim nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tej ntawd yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim uas tau raug cuam tshuam hnyav los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, txawm li cas los xij, tej ntawd kuj yog muaj kom Vajtswv tau muaj kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, ib yam nkaus li qhov uas tes hauj lwm cawm dim ntawd raug faib ua peb theem, ces qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog ntawd kuj raug faib ua peb theem ib yam nkaus, thiab ob qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas raug thooj txhij ua nyob rau tib lub sij hawm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim, thiab vim yog tes hauj lwm ntawm noob neej qhov kev cawm dim ntawd mas tsis yog ib yam uas yuav cia li ua tiav hlo tau rau ib theem nkaus xwb, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas kuj raug muab cais ua tej ntu thiab tej lub caij nyoog, thiab ua rog nrog Ntxwgnyoog raws li tib neeg qhov kev xav tau thiab raws li qhov ntau los tsawg ntawm Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv. Tej zaum, nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav, mas lawv ntseeg hais tias nyob rau qhov kev sib ntaus sib tua ntawd Vajtswv yuav khaws riam phom tua nrog Ntxwgnyoog, ib yam nkaus li ob pab tub rog sib tua. Qhov no ces tsuas yog qhov uas tib neeg txoj kev ntse muaj peev xwb xav tau nkaus xwb; nws yog ib qho uas pom tsis meej tshaj plaws thiab lub tswv yim uas tsis zoo li qhov muaj tiag, tab sis nws yog qhov uas tib neeg ntseeg. Thiab vim yog Kuv hais qhov nov hais tias txoj kev rau tib neeg qhov kev cawm dim ces yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tib neeg xav hais tias qhov no yog qhov uas qhov kev sib ntaus sib tua ntawd tshwm sim. Nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg, mas peb theem twb tau muab ua tiav lawm, ces hais tau hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog muab faib ua peb theem ua ntej uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Tab sis qhov tseeb sab hauv ntawm tag nrho tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog qhov uas ua tau los ntawm ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm: muab txoj hmoov hlub pub rau tib neeg, rais los ua tib neeg qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, zam txim pub rau tib neeg tej kev txhaum, txeeb tau tib neeg, thiab tsim kho kom tib neeg zoo tiav log. Qhov tseeb tiag, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tsis yog kev nkaus riam nkaus phom sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis yog qhov kev cawm dim rau tib neeg, kev tsim kho tib neej lub neej, thiab kev hloov tib neeg tus moj yam es kom lawv hais lus tim khawv rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog swb los ntawm qhov kev hloov tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Thaum Ntxwgnyoog swb tag lawm, ces yog, thaum uas tib neeg raug cawm tau tag nrho lawm, ces niag Ntxwgnyoog uas poob ntsej muag ntawd yuav raug khi khov kho, thiab nyob rau qhov no, tib neeg ces yuav raug cawm tau tag nrho lawm. Yog li ntawd, qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg qhov kev cawm dim ces yog ntsug rog nrog Ntxwgnyoog, thiab ntsug rog no ces qhov tseem ceeb tshaj ntawd yuav tshwm nyob rau hauv tib neeg txoj kev cawm dim.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

4. Lub hom phiaj ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog kev cawm dim rau tag nrho noob neej—qhov no txhais tau hais tias qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Txawm hais tias tej theem ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas yeej muaj ib lub hom phiaj thiab ib qho tseem ceeb uas sib txawv, ib qho twg yog ib feem ntawm tes hauj lwm kev cawm dim uas muab ua raws nraim li qhov uas yuav tsum tau muaj ntawm tib neeg. Thaum uas koj paub txog lub hom phiaj ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no lawm, ces koj yuav paub txaus siab rau qhov tseem ceeb ntawm txhua theem ntawm tes hauj lwm, thiab yuav tig ras paub txog qhov uas yuav ua li cas thiaj li yuav ua tau kom haum raws li Vajtswv siab nyiam. Yog koj muaj cuab kav los txog qhov no, ces qhov no, qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej zeem muag, yuav rais los ua lub hauv paus keeb cag rau koj txoj kev ntseeg Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

5. Lub hauv paus tseem ntawm peb theem ntawm tes dej num no yog kev cawm dim ntawm tib neeg—suav hais tias, kev ua kom txhua yam los pe hawm tus Tswv Tsim. Yog li, muaj lub ntsiab lus tseem ceeb rau txhua theem ntawm tes dej num; Vajtswv tsis lam ua ib yam dab tsi uas tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqis. Hais tau tias, theem ntawm tes dej num no ua hauv ib lub sij hawm tshiab thiab yog qhov los xaus ob lub sij hawm dhau los; hais ua lwm lo lus tias, nws rhuav tshem tag nrho cov kev xav ntawm tib neeg thiab tib neeg txhua txoj kev ntseeg thiab kev paub qub. Tes dej num ntawm ob lub hnub nyoog dhau los tau ua raws li kev sib txawv ntawm tib neeg cov kev xav; txawm li cas los xij, theem no, tshem tawm tau tag nrho tib neeg cov kev xav, thiaj li ua tiav qhov kev sib tw tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los

6. Txij kiag ntawm Yehauvas tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm Yexus, thiab txij kiag ntawm Yexus tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm theem tam sim no, peb theem hauj lwm no muaj tshwm sim sib txuas zws ua ib txoj sab puag ncig tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg li ib lub suab paj nruag thoob plaws, thiab tag nrho tej ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, Vajtswv tau ua hauj lwm cawm noob neej tas mus li xwb. Nws yog Qhov Pib thiab Qhov Xaus, Nws yog tus zaum Ib thiab tus zaum Kawg, thiab Nws yog Tus uas pib ib tiam thiab Tus uas coj tiam ntawd los rau qhov xaus. Peb theem ntawm tes hauj lwm, nyob rau tej tiam sib txawv thiab tej chaw sib txawv, puav leej yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig yam tsis yuam kev hlo li. Tag nrho cov uas muab peb theem no sib cais ces yog cov sawv tawm tsam Vajtswv. Tam sim no, nws yog koj tes hauj lwm uas yuav to taub hais tias tag nrho tes hauj lwm thaum thawj theem los txog niaj hnub no yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Qhov no ces tsis muaj qhov uas yuav ntseeg tsis tau hlo li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

7. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas yog ua los ntawm ib tug Vajtswv xwb; qhov no yog lub zeem muag loj tshaj plaws, thiab qhov no yog tib txog kev mus rau kev paub Vajtswv nkaus xwb. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li ua tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav ua tau tes hauj lwm ntawd sawv Nws cev hlo li—qhov no ces hais tau hais tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm txij kiag puag thaum pib los txog ntua rau niaj hnub no. Txawm hais tias peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ua nyob rau tej caij nyoog thiab tej chaw uas sib txawv, thiab txawm hais tias tes hauj lwm ntawm ib theem twg mas yeej sib txawv, los tag nrho ces nws puav leej yog ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau ntawm tag nrho tej zeem muag, qhov no yog qhov zeem muag loj tshaj plaws uas tib neeg tsim nyog paub, thiab yog hais tias tib neeg yeej to taub nws tau tag nrho, ces lawv yuav muaj cuab kav sawv tau khov kho.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

8. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog lub plawv ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab nyob rau hauv ces hais qhia txog Vajtswv tus moj yam thiab Nws yog dab tsi. Cov uas tsis paub txog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces tsis muaj peev xwm paub txog qhov uas seb Vajtswv hais qhia txog Nws tus moj yam li cas, los sis lawv tsis paub txog lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv kuj tseem tsis paub txog ntau txoj kev uas Nws cawm noob neej, thiab txog Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej li. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov kev hais qhia kom pom tag nrho tes hauj lwm cawm noob neej. Cov uas tsis paub peb theem ntawm tes hauj lwm ces tsis paub txog ntau ntau txoj kev thiab tej tseem ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas tuav tej kev qhuab qhia uas seem los ntawm ib theem twg nruj nruj ces yog cov uas muab Vajtswv txwv tseg rau hauv tej kev qhuab qhia xwb, thiab lawv tej kev ntseeg Vajtswv mas pom tsis meej thiab paub tsis tseeb. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj hnub yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim kiag li. Tsuas yog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb mas thiaj li yuav hais qhia tau tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab hais qhia tau tag nrho Vajtswv qhov kev npaj siab cawm tag nrho noob neej, thiab tag nrho tej txheej txheem ntawm noob neej qhov kev cawm dim. Qhov no yog pov thawj qhia hais tias Nws tau tua yeej Ntxwgnyoog thiab muab tau noob neej lawm; nws yog pov thawj ntawm Vajtswv txoj kev yeej, thiab yog qhov kev hais qhia kom pom txog tag nrho Vajtswv tus moj yam. Cov uas to taub ib theem ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb ces tsuas paub ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam xwb. Nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav phem, nws yog ib qho yooj yim rau qhov ib theem ntawm tes hauj lwm no kom rais los mus ua ib co kev qhuab qhia, thiab ntshe nws yuav muaj tiag hais tias tib neeg yuav tsim tsa ib co kev cai nruj nruj txog Vajtswv thiab siv tib qho no ntawm Vajtswv tus moj yam los ua ib qho sawv cev rau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Tshaj qhov ntawd, feem ntau ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces twb raug sib xyaws tag nyob rau sab hauv lawm, ces qhov uas tib neeg txwv nruj nruj rau tus moj yam, tus kheej kiag, thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, nyob rau hauv ib lub vaj voog uas tsis pub hla dhau, ntseeg hais tias yog Vajtswv zoo li no ib zaug lawm, ces Nws yuav zoo tib yam nkaus li ntawd txhua lub sij hawm thiab yuav tsis muaj hnub hloov li. Tsuas yog cov uas paub thiab txaus siab rau peb theem ntawm tes hauj lwm no xwb thiaj li paub Vajtswv tag nrho thiab meej meej. Yam tsawg kawg nkaus, lawv yuav tsis muab Vajtswv coj los tshab txhais zoo li tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee, los sis cov neeg Yudais, thiab yuav tsis pom Nws zoo li ib tug Vajtswv uas yuav raug muab ntsia rau saum ntoo khaub li rau tib neeg mus tag ib txhis. Yog ib tug neeg twg tsuas los paub Vajtswv ntawm ib them ntawm Nws tes hauj lwm xwb, ces lawv qhov kev paub ntawd ces me dhau heev lawm, thiab muab xam los ces zoo li ib tee dej nyob rau hauv lub hiav txwv xwb. Tsis li ntawd, ces vim li cas coob tus ntawm cov neeg zov kev ntseeg qub ho muab Vajtswv ntsia ciaj ciaj rau saum ntoo khaub lig mas? Nws tsis yog vim tib neeg muab Vajtswv kaw cia rau hauv ib lub vaj voog tsis pub tawm dhau los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

9. Peb theem ntawm tes hauj lwm yog ib co lus teev tseg txog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm; tej ntawd yog ib co lus teev tseg txog Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej, thiab tej ntawd mas tsis yog lam xav hauv nruab siab xwb. Yog nej yeej xav nrhiav ib qho kev paub txog tag nrho Vajtswv tus moj yam, ces nej yuav tsum paub txog peb theem ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua lawm, thiab, tshaj qhov ntawd, nej yuav tsum tsis txhob hla ib theem hlo li. Qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas cov neeg xav nrhiav kev paub Vajtswv yuav tsum tau ua. Tib neeg tus kheej tsis muaj peev xwm yuav cia li tsim ib qho kev paub txog Vajtswv. Qhov no tsis yog ib qho uas tib neeg tus kheej yuav muaj peev xwm xav tau rau hauv nruab siab, los sis tsis yog ib qho tshwm sim los ntawm Vajntsujplig ib qho kev pab tshwj xeeb rau ib tug neeg twg. Tab sis, nws yog ib qho kev paub uas los tom qab tib neeg tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nws yog ib qho kev paub txog Vajtswv uas tsuas tshwm sim los tom qab uas tau ntsib tau pom kiag tej qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm xwb. Ib qho kev paub zoo li ntawd mas tsis muaj cuab kav yuav muab tau yam yooj yooj yim, thiab tsis yog ib yam uas yuav sib qhia tau. Tag nrho tej ntawd mas yog tau los ntawm yus tus kheej txoj kev ntsib kev pom kiag xwb. Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej mas yog qhov nyob hauv lub plawv ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no, tab sis nyob rau hauv tes hauj lwm cawm dim kiag mas kuj muaj ntau txoj kev ua hauj lwm thiab ntau txoj kev uas Vajtswv tus moj yam raug muab hais qhia. Qhov no yog qhov nyuab tshaj plaws rau tib neeg los saib kom pom, thiab nws yog qhov no uas yog nyuab tshaj rau tib neeg to taub. Qhov kev sib cais ntawm tej tiam, tej kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tej kev hloov nyob rau qhov chaw ua hauj lwm, tej kev hloov nyob rau ntawm cov neeg uas tau txais tes hauj lwm no, thiab ntxiv mus—tej no tag nrho ces suav nyob rau hauv peb theej ntawm tes hauj lwm tag nrho. Muab hais ncaj qha rau ib qho, ces qhov sib txawv ntawm Vajntsujplig txoj kev ua hauj lwm, nrog rau kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, daim duab, lub npe, lub koob npe, los sis lawm yam kev hloov, tag nrho ces puav leej yog ib qho nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm tib si. Ib theem ntawm tes hauj lwm ces tsuas sawv cev tau rau ib qho xwb, thiab tsuas muaj mus txog ib tug ciaj ciam xwb. Nws tsis cuam tshuam txog kev sib faib ntawm tej tiam, los sis kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, haj yam tsis cuam tshuam txog lwm kis li. Qhov no yog ib qho tseeb uas yeej pom tau meej meej. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kev cawm noob neej. Tib neeg yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; yog tsis muaj qhov tseeb no, ces koj qhov kev paub txog Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog tej nyuag lus qhuav xwb, tsis muaj dab tsi tshaj tej niag lus yws daws dom ntawm rooj zaum xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

10. Tag nrho Vajtswv tus moj yam twb tau raug muab nthuav tawm nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo lawm. Nws tsis yog tsuas muab nthuav tawm nyob rau Tiam Hmoov Hlub nkaus xwb, los sis tsis yog tsuas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb, haj yam tsis yog tsuas nyob rau tiam kawg nkaus xwb. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg ces sawv cev kev txiav txim, kev npau taws, thiab kev rau txim. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg mas tsis muaj cuab kav yuav hloov tau tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai los sis tes ntawm Tiam Hmoov Hlub. Txawm li cas los xij, peb theem ntawd, yeej sib txuas zws, los ua ib qho tag nrho, thiab tag nrho ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb. Raws li ib txwm muaj, mas kev ua tes hauj lwm no raug muab faib ua ntau tiam uas nyias muaj nyias. Tes hauj lwm ua tiav nyob rau tiam kawg ces coj txhua yam los rau ib qho chaw xaus; qhov uas ua tiav nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai ces yog tes hauj lwm ntawm txoj kev pib txhua yam; thiab tes uas ua tiav nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yog tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Hos hais txog tej zeem muag ntawm tes hauj lwm nyob rau tag nrho txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, ces tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm paub tob los sis to taub txog li, thiab tej zeem muag no yeej tseem yog lus txhiaj txhais xwb. Nyob rau tiam kawg, tsuas yog tes hauj lwm ntawm txoj lus thiaj li raug ua lawm xwb es kom thiaj li coj tau Tiam Lub Nceeg Vaj los, tab sis nws tsis yog sawv ces rau tag nrho txhua tiam. Tiam kawg ces tsis yog dab tsi tshaj li lub sij hawm kawg thiab tsis tshaj li Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab nws tsis sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub los sis Tiam Muaj Kev Cai. Nws tsuas yog hais tias, nyob rau thaum tiam kawg, tag nrho tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug muab coj los nthuav tawm rau nej. Qhov no yog qhov kev nthuav tawm txog qhov lus zais tob.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

11. Qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ces raug muab faib ua peb theem ntawm tes hauj lwm. Tsis muaj ib theem twg uas yuav sawv cev tau rau tag nrho tes hauj lwm ntawm peb tiam, tab sis tsuas yog ib ntus ntawm qhov tag nrho ntawd xwb. Lub npe Yehauvas tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau rau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Qhov tseeb uas Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai mas tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv tsuas yog Vajtswv nyob rau hauv txoj cai nkaus xwb. Yehauvas tsim muaj kev cai rau tib neeg thiab muab cov kev cai cob kiag rau lawv, hais kom tib neeg tsim tsa lub tuam tsev thiab cov thaj; tes hauj lwm Nws ua ces tsuas sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb. Tes hauj lwm uas Nws ua mas tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv ces tsuas yog ib tug Vajtswv uas hais kom tib neeg ua raws tej kev cai xwb, los sis hais tias Nws yog tus Vajtswv hauv lub tuam tsev xwb, los sis hais tias Nws yog tus Vajtswv nyob ntawm lub thaj xwb. Hais li no ces yuav yog qhov tsis muaj tseeb. Tes hauj lwm ua nyob hauv qab txoj kev cai ces tsuas sawv cev tau rau ib tiam nkaus xwb. Yog li ntawd, yog Vajtswv tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb, ces tib neeg yuav muab Vajtswv kaw cia nyob rau hauv qhov lus tshab txhais nram qab no, hais tias, “Vajtswv yog tus Vajtswv hauv lub tuam tsev, thiab yog yuav tiam Vajtswv, ces peb yuav tsum hnav tej khaub ncaws pov thawj thiab nkag mus rau hauv lub tuam tsev.” Yog tes hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub tsis raug ua li thiab Tiam Muaj Kev Cai tau muaj txuas ntxiv los txog rau tam sim no, tib neeg yuav tsis paub hais tias Vajtswv kuj muaj siab dawb siab zoo thiab muaj kev hlub. Yog hais tias tes hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai tseem tsis tau raug ua tiav, thiab tab sis tsuas yog tes hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub nkaus xwb, ces tag nrho tib neeg yuav paub hais tias Vajtswv tsuas txhiv tau tib neeg thiab zam txim rau tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb. Tib neeg tsuas yuav paub hais tias Nws dawb huv thiab tsis muaj kev txhaum li, thiab hais tias vim yog tib neeg es Nws thiaj li muaj peev xwm muab Nws Tus Kheej los theej txhoj thiab muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Tib neeg yuav paub txog tej no nkaus xwb tab sis yuav tsis muaj kev to taub txog lwm yam li. Yog li ntawd ib tiam twg sawv cev rau ib ntus ntawm Vajtswv tus moj yam. Hos hais txog qhov uas kis twg ntawm Vajtswv tus moj yam raug sawv cev nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, kis twg nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, thiab kis twg nyob rau theem tam sim no: tsuas yog thaum tag nrho peb theem raug muab coj los sib txuas ua ke ua ib qho lawm xwb ces lawv thiaj li nthuav tawm tau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Tsuas yog thaum uas tib neeg tau los paub tag nrho peb theem lawm xwb mas lawv thiaj li to taub nws tag nrho. Tsis muaj ib theem twg ntawm peb theem ntawd uas yuav cia li muab hla tau li. Koj tsuas yuav pom tus moj yam ntawm Vajtswv nyob rau nws qhov uas muaj tag nrho ntawd tom qab uas los paub peb theem ntawm tes hauj lwm no lawm xwb. Qhov tseeb uas Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tiav hlo nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai tsis tau yog pov thawj hais tias Nws tsuas yog tus Vajtswv nyob rau hauv txoj cai nkaus xwb, thiab qhov tseeb uas Nws ua Nws tes dej num ntawm kev txhiv dim tiav hlo ntawd tsis tau txhais hais tias Vajtswv yuav txhiv tib neeg mus sib txhis. Tej no mas tag nrho ces yog tej lus xaus los ntawm tib neeg xwb. Tiam Hmoov Hlub tau los rau qhov xaus, ces koj hais tsis tau hais tias Vajtswv ces yog tus ntoo khaub lig tug xwb thiab hais tias tus ntoo khaub lig nkaus xwb los yeej sawv cev rau txoj kev cawm dim ntawm Vajtswv. Yog ua li ntawd ces yog kev xov vaj ncig Vajtswv. Nyob rau theem tam sim no, Vajtswv mas feem ntau ces yog ua tes hauj lwm ntawm txoj lus, tab sis koj yuav hais tsis tau hais tias Vajtswv ces yeej tsis tau ua siab dawb siab zoo rau tib neeg li thiab hais tias tag nrho tej Nws coj los ces tsuas yog kev rau txim thiab kev txiav txim nkaus xwb. Tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces nthuav tawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus thiab tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg yeej tsis to taub li, yog li ntawd thiaj nthuav tawm txoj hau kev kawg thiab qhov xaus ntawm noob neej thiab xaus tag nrho kev cawm tib neeg rau noob neej. Theem no ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg coj txhua yam los rau qhov xaus. Tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav tsum muab nthuav tawm kom tib neeg thiaj li muab tshawb xyuas tau txhua yam ntawm lawv thiab muaj ib qho kev to taub meej meej nyob rau hauv lawv lub siab. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug cais tawm raws li hom. Tsuas yog tom qab txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug ua tiav hlo lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub tag nrho Vajtswv tus moj yam, vim Nws qhov kev cawm tib neeg ces yuav los rau ib qho chaw xaus thiab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

12. Tes hauj lwm hnub no tau thawb tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub mus lawm tom ntej; qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tau txav mus tom ntej lawm. Txawm hais tias Tiam Hmoov Hlub tau los xaus lawm, los Vajtswv tes hauj lwm yeej tau nce qib los lawm thiab. Vim li cas Kuv thiaj pheej hais tag los hais thiab hais tias theem ntawm tes hauj lwm no yog tsim tsa los ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Muaj Kev Cai? Vim tes hauj lwm niaj hnub no yog ib qho txuas ntxiv los ntawm tes hauj lwm uas ua nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab yog ib qho ua tshaj lawm tom ntej rau qhov uas ua nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Peb theem no yeej sib txuas khov kho, nrog rau ib lub cheeb ntawm txoj saw hlau no txuas sib ti nkaus rau lub tom ntej. Vim li cas Kuv kuj ho hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau saum theem uas Yexus ua tiav lawm? Piv xam hais tias yog theem no tsis yog tsim tsa nyob rau saum tes hauj lwm uas Yexus ua tiav lawm, ib qho kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav tsum tshwm sim rau theem no, thiab ces tes hauj lwm txhiv dim ntawm theem dhau los yuav raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv thiab. Qhov no yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Thiab yog li ces nws yuav tsis yog tes hauj lwm uas muab ua tiav hlo lawm, tab sis hais tias tiam ntawd tau txav mus lawm tom ntej lawm thiab qib ntawm tes hauj lwm tau raug muab nce siab dua li yav tas los lawm. Nws kuj hais tau hais tias theem no ntawm tes hauj lwm yog tsim tsa nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab rau saum daim txiag zeb ntawm Yexus tes hauj lwm xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas ua ib theem dhau ib theem, thiab theem no tsis yog ib qho pib tshiab. Tsuas yog qhov sib sau ua ke kiag ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas thiaj li xam tau hais tias yog qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

13. Tsis muaj ib theem twg ntawm peb theem no uas yuav tuav tau ua tib lub zeem muag uas tib neeg tag nrho yuav tsum tau paub xwb, vim tag nrho tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mas yog peb theem ntawm tes hauj lwm tib si, tsis yog ib theem ntawm peb theem ntawd nkaus xwb. Yog hais tias tes hauj lwm ntawm kev cawm dim tseem ua tsis tau tiav hlo, ces kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv yuav tsis muaj cuab kav los txog tau rau qhov kawg tag nrho. Tus Vajtswv kiag, Nws tus moj yam, thiab Nws lub tswv yim raug muab hais qhia nyob rau hauv tag nrho ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; tej ntawd tsis tau muab nthuav tawm rau tib neeg rau thaum chiv keeb, tab sis tau maj mam raug muab hais qhia nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim hais qhia txog ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab ib qho ntawm Nws kiag; tsis muaj ib theem twg ntawm tes hauj lwm yuav muaj cuab kav hais qhia ncaj qha thiab tag nrho ntawm tag nrho Vajtswv kiag. Zoo li ntawd, tes hauj lwm ntawm kev cawm dim tsuas muaj cuab kav muab xaus tau tag nrho thaum uas peb theem ntawm tes hauj lwm raug ua tiav tag nrho, thiab yog li ntawd tib neeg qhov kev paub txog tag nrho Vajtswv ces thiaj li muab cais tawm tsis tau ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov uas tib neeg tau los ntawm ib theem ntawm tes hauj lwm ces tsuas yog tus moj yam ntawm Vajtswv uas muab hais qhia nyob rau hauv ib qho hauv Nws tes hauj lwm xwb. Nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tus moj yam thiab tus Vajtswv kiag uas muab hais qhia rau tej theem ua ntej los sis ua qab ntawd. Qhov ntawd mas vim yog tes hauj lwm cawm tib neeg mas tsis muaj cuab kav muab ua tiav hlo nyob rau ib lub caij nyoog, los sis nyob rau ib qho chaw nkaus xwb, tab sis maj mam tob zuj zus tuaj raws li tej theem ntawm tib neeg txoj kev loj hlob nyob rau tej lub caij nyoog thiab tej qhov chaw uas sib txawv ntawd. Nws yog tes hauj lwm uas muab ua rau ob peb theem, thiab nws tsis yog ua tiav hlo nyob rau ib theem nkaus xwb. Yog li ntawd, tag nrho Vajtswv lub tswv yim thiaj li khov tshwm tuaj nyob rau hauv peb theem tib si, tsis yog nyob rau hauv ib theem nkaus xwb. Tag nrho Nws kiag thiab tag nrho Nws lub tswv yim ces muab tso plhuav rau hauv peb theem no, thiab ib theem twg mas muaj Nws kiag, thiab ib theem twg mas yog ib co lus teev tseg txog lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm. Tib neeg yuav tsum paub tag nrho tus moj yam ntawm Vajtswv uas hais qhia nyob rau hauv peb theem no. Tag nrho qhov no ntawm Vajtswv kiag mas tseem ceeb heev rau tag nrho noob neej, thiab yog tib neeg tsis muaj qhov kev paub no thaum lawv pe hawm Vajtswv, ces lawv ces tsis txawv cov uas pe hawm tus Thawj Hau Sam li. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg mas yeej tsis tau muab zais tawm ntawm tib neeg li, thiab tsim nyog tag nrho cov uas pe hawm Vajtswv yuav tsum tau paub. Vim Vajtswv tau ua peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim nyob rau hauv tib neeg, tib neeg yuav tsum paub qhov kev hais qhia kom pom txog qhov uas Nws muaj dab tsi thiab yog dab tsi nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no. Qhov no yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov uas Vajtswv muab zais tawm ntawm tib neeg lawm ces tsuas yog qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau nkaus xwb, thiab qhov uas tib neeg tsis tsim nyog paub xwb, hos qhov uas Vajtswv muab qhia rau tib neeg ces yog qhov uas tib neeg tsim nyog paub, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog muaj. Ib theem twg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm theem dhau los; nws tsis yog yuav nyias ua nyias, tshem tawm ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mus. Txawm hais tias nws muaj qhov sib txawv loj heev nyob rau hauv ib tiam twg thiab tes hauj lwm uas muab ua ntawd, los nyob rau hauv lub plawv tseem ntsiab ces yeej tseem yog kev cawm dim rau noob neej, thiab ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mas tob dua theem dhau los lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

14. Tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas muab faib ua peb theem, thiab nyob rau ib theem twg, mas yuav muab tej yam uas yuav tsum tau ua ntawd cob rau tib neeg. Dhau qhov ntawd mus lawm, raws li tej tiam ntawd dhau mus thiab nce qib zuj zus, tej yam uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua ntawd mas nce siab zuj zus thiab. Yog li ntawd, ib kauj ruam zuj zus, Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg no nce mus txog qhov siab tshaj plaws, kom txog ntua thaum uas tib neeg pom qhov tseeb txog “qhov kev tshwm sim ntawm Txoj Lus hauv lub cev nqaij daim tawv,” thiab nyob rau qhov no mas tej yam uas yuav kom tib neeg ua ntawd mas haj yam siab, ib yam nkaus li qhov uas yuav kom tib neeg yuav tsum tau hais lus pov thawj. Tib neeg yim muaj peev xwm koom tes tau nrog Vajtswv ntau tiag tiag, ces Vajtswv yim tau txais yeeb koob xwb. Tib neeg qhov kev koom tes yog cov lus tim khawv uas nws yuav tsum tau hais, thiab cov lus tim khawv nws hais ces yog tib neeg qhov kev xyaum ua. Yog li ntawd, qhov uas seb Vajtswv tes hauj lwm puas yuav ua tau tej yam tshwm sim li siab xav, thiab qhov uas seb puas yuav muaj tej lus tim khawv tseeb los tsis muaj ntawd, mas yeej muaj kev sib txuas yam ruaj khov nrog rau tib neeg qhov kev koom tes thiab tej lus tim khawv. Thaum tes hauj lwm tiav lawm, ces hais tau hais tias, thaum tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg tau mus txog qhov kawg lawm, tib neeg yuav tsum hais tej lus tim khawv siab tshaj, thiab thaum Vajtswv tes hauj lwm mus txog qhov kawg lawm, tib neeg qhov kev xyaum ua thiab kev nkag mus ntawd yuav mus txog qhov siab tshaj plaws thiab. Nyob rau yav tag los, tib neeg raug hais kom yuav tsum yoog raws kev cai thiab cov lus txib, thiab lawv yuav tsum ua siab ntev thiab txo hwj chim. Hnub no, tib neeg yuav tsum tau ua raws li tej uas Vajtswv npaj thiab yuav tsum muaj kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab thaum kawg los lawv yuav tsum hlub Vajtswv tib yam nkaus li ntawd rau lub sij hawm uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj thiab. Peb theem no yog tej uas Vajtswv yuav kom tib neeg yuav tsum tau ua, ib kauj ruam zuj zus, thoob plaws Nws qhov kev cawm tib neeg. Ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas mus tob dua theem dhau los lawm, thiab nyob rau hauv ib theem twg mas qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tob tshaj qhov dhau los lawm, thiab nyob rau qhov no, mas tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li maj mam tshwm sim tuaj. Nws yog kiag li ntawd vim qhov tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tseem siab tshaj thiab mas tib neeg tus moj yam thiaj li los ze zog rau ntawm lub hom phiaj uas Vajtswv teeb tseg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas tag nrho noob neej thiaj li yuav maj mam pib nrug ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias kom txog ntua, thaum uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ntua rau qhov xaus, tag nrho noob neej thiaj li yuav raug cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, Vajtswv tes hauj lwm yuav mus txog qhov xaus lawm, thiab tib neeg qhov kev koom tes nrog Vajtswv kom hloov tau lawv tus moj yam ntawd yuav tsis muaj ntxiv lawm, thiab tag nrho noob neej yuav nyob hauv Vajtswv qhov kev kaj, thiab txij ntawd mus, ces yuav tsis muaj kev ntxeev siab los sis kev tawm tsam Vajtswv lawm. Vajtswv yuav tsis kom tib neeg ua dab tsi lawm, thiab kev koom tes ntawm tib neeg thiab Vajtswv ces yuav yog ib qho sib haum kawg nkaus lawm, qhov uas yuav muab tib neeg txoj sia thiab Vajtswv ua ke, lub neej uas tshwm sim los tom qab uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg twb xaus tag nrho lawm, thiab tom qab uas tib neeg twb tau raug Vajtswv cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

15. Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj kev cawm: mus muab noob neej cob rau Ntxwgnyoog—ib tug tib neeg uas tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, tus Tswv Tsim yog dab tsi, yuav pe hawm Vajtswv li cas, los sis vim li cas ho tsim nyog zwm rau Vajtswv—thiab tso cia Ntxwgnyoog muab lawv ua qias vuab tsuab lawm. Ib kauj ruam tag ib kauj ruam tuaj, ces Vajtswv cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes, kom txog rau thaum tib neeg pe hawm Vajtswv kawg siab thiab tsis lees Ntxwgnyoog lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm. Tej zaum qhov no yuav zoo li ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav xwb, thiab tej zaum nws yuav zoo li qhov tsis to taub yooj yim kiag. Tib neeg xav zoo li qhov no yog ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav vim hais tias lawv tsis muaj txoj kev paub me me txog ntawm qhov tau muaj dab tsi tshwm sim rau tib neeg ntau npaum li cas nyob rau ntau txhiab xyoo dhau los lawm, lawv haj yam paub tsawg txog qhov muaj tej dab neeg ntau npaum li cas tau tshwm sim rau hauv qab ntuj khwb thiab saum ntuj ntsuab lawm. Thiab tseem ntau tshaj ntawd, ntawd yog vim tias lawv nco txiaj ntsig tsis tau rau lub ntiaj teb uas phim hwj heev thiab ntxim ntshai heev uas muaj nyob dhau ntawm lub ntiaj teb muaj khoom no mus lawm, tab sis lawv ob lub qhov muag uas txawj tuag txwv tsis pub lawv pom. Nws zoo li tsis nkag siab tau yooj yim rau tib neeg vim tias tib neeg tsis muaj kev to taub ntawm qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej los sis qhov tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm, thiab tsis nkag siab tias thaum kawg Vajtswv xav kom noob neej zoo li cas. Nws puas yog ua kom raug lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog, zoo ib yam li Adas thiab Evas nkawd raug? Tsis yog! Lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev cawm yog ua kom tau ib pab ntawm cov tib neeg uas pe hawm Vajtswv thiab zwm rau Nws. Txawm tias cov tib neeg no twb tau raug ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, lawv tsis saib Ntxwgnyoog li yog lawv txiv lawm; lawv paub Ntxwgnyoog lub ntsej muag uas qias neeg thiab tsis lees nws, thiab lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Lawv los paub yam uas tsis dawb huv thiab nws txawv li cas ntawm yam uas dawb huv, thiab los paub Vajtswv txoj kev zoo thiab Ntxwgnyoog txoj kev phem. Ib tug tib neeg zoo li no yuav tsis ua hauj lwm rau Ntxwgnyoog lawm, los sis pe hawm Ntxwgnyoog lawm, los sis nco txog Ntxwgnyoog lawm. Nov yog vim tias lawv yog ib pab ntawm cov tib neeg uas Vajtswv muab tau lawm. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm noob neej. Nyob rau tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawm lub sij hawm no, noob neej yog ib yam khoom ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj thiab Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tib neeg yog yam khoom uas Vajtswv thiab Ntxwgnyoog sib txeeb. Thaum Vajtswv ua Nws tes dej num, Nws maj mam cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los, thiab yog li ces tib neeg txav los ze zuj zus rau Vajtswv dua lawm …

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

16. Thaum tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los ze rau nws qhov kawg lawm, Vajtswv yuav muab tag nrho txhua yam faib raws li lawv hom. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg Nws yuav tsum muab tib neeg coj rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm kom tag nrho; qhov no yog qhov xaus ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Theem ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab ob theem ua ntej ntawd nyob rau hauv Yixayee thiab Yudia, yog Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb. Tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov no tau li, thiab nws yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias tib neeg tsis tau ntsib los sis pom kiag ntau txog ntawm tes hauj lwm no, los qhov tseeb yeej tseem yog qhov tseeb, thiab qhov no mas tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav tsis kam lees txais los tau hlo li. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv nyob rau hauv txhua daim av hauv lub qab ntuj khwb no yuav lees txais peb theem ntawm tes hauj lwm. Yog koj tsuas paub ib theem twg ntawm tes hauj lwm xwb, thiab tsis to taub ob theem seem ntawm tes hauj lwm, tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm yav tag los, ces koj yuav tsis muaj peev xwm tham txog tag nrho qhov tseeb ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab koj qhov kev paub txog Vajtswv ces tsuas yog ib-sab nkaus xwb, vim nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv mas koj tsis paub los sis to taub Nws li, thiab yog li ntawd ces koj tsis tsim nyog yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais koj qhov kev paub txog tej yam no tam sim no yuav yog tob los sis ntiav li, nyob rau thaum kawg, nej yuav tsum tau muaj kev paub, thiab yuav tsum tau ntseeg thoob plaws, thiab tag nrho cov neeg yuav pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab zwm rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv. Nyob rau qhov kawg ntawm tes hauj lwm no, tag nrho txhua yam kev ntseeg yuav rais los ua ib qho xwb, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav rov qab los rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav pe hawm ib tug Vajtswv tseeb nkaus xwb, thiab tag nrho txhua txoj kev ntseeg phem yuav tsis muaj dab tsi li, yuav tsis muaj hnub rov tshwm sim dua ntxiv lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

17. Vim li cas pheej ho hais ntxiv tas zog li txog peb theem ntawm tes hauj lwm no? Tej caij nyoog uas dhau mus, tej kev loj hlob ntawm tej zej zog, thiab tej kev hloov tas mus li ntawm tej toj roob hauv pes tag nrho ces puav leej yog los ntawm tej kev hloov ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Noob neej hloov raws lub sij hawm nrog Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis yog loj hlob los ntawm tus kheej nkaus xwb. Peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces pheej muab hais txog kom coj tau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los, thiab tag nrho cov neeg ntawm txhua txhua yam kev ntseeg thiab pab ntseeg nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm ib tug Vajtswv. Tsis hais koj yuav ntseeg yam kev ntseeg twg li, thaum kawg koj yeej yuav tau zwm rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb mas thiaj li ua tau tes hauj lwm no; tsis yog ib tug thawj ntawm ib yam kev ntseeg twg yuav ua tau li. Yeej muaj ntau yam kev ntseeg loj nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tib yam twg mas nws yeej muaj nws tus thawj, los sis tus coj, thiab cov ntseeg uas nyob thoob plaws rau ntau lub teb chaws thiab ntau thaj chaw thoob plaws lub ntiaj teb; yuav luag txhua txhua lub teb chaws, tsis hais loj los me li, yeej muaj ntau yam kev ntseeg uas sib txawv nyob rau hauv. Txawm li cas los xij, tsis hais yuav muaj tsawg yam kev ntseeg nyob thoob plaws lub ntiaj teb, tag nrho cov neeg nyob hauv lub qab ntuj khwb no ces thaum kawg tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev coj qhia ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb, thiab qhov uas muaj lawv nyob ntawd mas tsis yog coj los ntawm cov thawj los sis cov coj ntawm tej kev ntseeg. Qhov no ces hais tias noob neej tsis yog raug coj los ntawm ib tug thawj los sis ib tug coj twg ntawm ib txoj kev ntseeg twg; tab sis, tag nrho noob neej yog raug coj los ntawm tus Tswv Tsim, tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab tus uas kuj tsim noob neej thiab—qhov no yog ib qho tseeb. Txawm hais tias lub ntiaj teb yuav muaj ntau yam kev ntseeg loj, tsis hais lawv yuav loj npaum li cas li, tag nrho lawv puav leej yog muaj nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv yeej tsis muaj ib tug uas yuav muaj peev xwm tshaj tus ciaj ciam ntawm qhov kev tswj fwm no li. Tib neeg txoj kev loj hlob, txoj kev nce qib ntawm lub zej lub zos, kev loj hlob ntawm kev kawm txuj txog fab kev tshawb fawb qhov tseeb txog tej ntuj tsim—txhua yam ces yeej muab sib cais tsis tau tawm ntawm tej kev npaj ntawm tus Tswv Tsim li, thiab tes hauj lwm no mas tsis yog tej yam uas ib tug thawj ntawm ib yam kev ntseeg twg yuav ua tau li. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg mas tsuas yog tus thawj coj rau ib yam kev ntseeg twg xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv tau, los sis tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas coj tau tag nrho cov uas nyob rau hauv txoj kev ntseeg xwb, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav txib tau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los nyob rau hauv ntuj qab plab—qhov no yog ib qho tseeb uas tag nrho sawv daws yeej lees paub. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas lam yog tus thawj coj xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv sib txig nrog Vajtswv (tus Tswv Tsim) tau. Tag nrho txhua yam mas nyob rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg ces tag nrho lawv yuav rov qab los rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes. Noob neej yeej yog Vajtswv tsim tawm, thiab tsis hais yuav ntseeg yam kev ntseeg twg li, txhua txhua tus neeg yuav rov qab los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm—qhov no yog qhov uas zam tsis dhau li. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus Siab Tshaj Plaws ntawm tag nrho txhua yam, thiab tus txoov kav uas siab tshaj plaws tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los ces yuav tsum tau rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm. Tsis hais ib tug tib neeg lub meej mom yuav siab npaum li cas li, tus tib neeg ntawd yeej tsis muaj cuab kav yuav coj tau noob neej mus rau ib txoj hau kev kawg uas phim lawv li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav muab txhua yam cais tawm raws li lawv hom tau li. Yehauvas Tus Kheej kiag tsim noob neej thiab cais txhua tus tawm raws li lawv hom, thiab thaum lub sij hawm kawg los txog ces Nws tseem yuav ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm kiag, muab txhua yam cais raws li lawv hom—tes hauj lwm no mas tsis muaj ib tug twg uas tsis yog Vajtswv yuav ua tau li. Peb theem ntawm tes hauj lwm no uas ua puag thaum pib los rau niaj hnub no ces puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua nkaus xwb, thiab ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Qhov tseeb ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev coj tag nrho noob neej, ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau li. Nyob rau thaum kawg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, tag nrho txhua yam yuav raug cais tawm raws li lawv hom thiab rov los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm, vim thoob plaws lub qab ntuj khwb no tsuas muaj tus Vajtswv no nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj lwm yam kev ntseeg li lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

18. Tej zaum, thaum qhov lus txhiaj txhais ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd raug muab coj los hais kom noob neej paub lawm, yuav muaj ib pab neeg tshaj lij sib txuas zws uas yuav paub Vajtswv. Muaj tseeb, Kuv vam hais tias yuav zoo li no, thiab, tshaj qhov ntawd, Kuv tab tom ua tes hauj lwm no, thiab vam hais tias yuav pom cov neeg tshaj lij li ntawd tshwm tuaj ntxiv rau yav sai sai tom ntej no. Lawv yuav yog cov uas hais lus tim khawv rau qhov tseeb txog peb theem ntawm tes hauj lwm, thiab, muaj tseeb, lawv kuj yuav yog cov uas xub hais lus tim khawv rau peb theem ntawm tes hauj lwm no. Tab sis tsis muaj ib yam uas yuav ntxov siab tshaj thiab khuv xim tshaj qhov uas cov neeg tshaj lij ntawd tsis tshwm tuaj rau hnub uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ib qho kawg, los sis tsuas muaj ib los sis ob tug neeg zoo li ntawd uas tau txais kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg kiag xwb. Txawm li cas los xij, qhov no tsuas yog qhov phem tshaj plaws uas ntxim yuav tshwm sim tau xwb. Txawm yuav zoo li cas los xij, Kuv tseem vam hais tias cov uas yeej caum nrhiav tiag tiag yuav tau txais qhov koob hmoov no. Txij puag thaum chiv keeb los lawm, yeej tsis tau muaj ib teg hauj lwm zoo li no dua li; tej qhov kev ua li no yeej tsis tau tshwm sim muaj nyob rau hauv keeb kwm kev loj hlob ntawm tib neeg li. Yog koj muaj cuab kav rais los ua ib tug ntawm cov uas xub xub paub Vajtswv tiag tiag, qhov no tseem tsis yog lub meej mom siab tshaj plaws nyob rau hauv tej uas raug tsim tawm los thiab lod? Puas muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los nyob rau ntawm noob neej uas yuav raug Vajtswv qhuas tshaj qhov no thiab? Tes hauj lwm zoo li no mas yuav ua kom tiav ces yeej tsis yoog yim li, tab sis thaum kawg yeej tseem yuav tau txais nqi dag nqi zog thiab. Tsis hais lawv yuav yog poj niam los sis txiv neej los sis yog haiv neeg twg li, tag nrho cov uas muaj peev xwm nrhiav tau qhov kev paub txog Vajtswv ces yeej yuav, nyob rau thaum kawg, tau txais Vajtswv lub meej moj loj tshaj plaws, thiab yuav yog tib co uas muaj Vajtswv lub hwj chim nkaus xwb. Qhov no ces yog tes hauj lwm hnub no, thiab nws kuj yog tes hauj lwm nyob rau yav tom ntej; nws yog tes hauj lwm kawg thiab siab tshaj plaws uas yuav ua tau tiav hlo nyob rau hauv tes hauj lwm 6,000 xyoo, thiab nws yog ib txoj kev ua hauj lwm uas nthuav tawm txog txhua hom tib neeg. Los ntawm tes hauj lwm uas ua kom tib neeg paub Vajtswv, tej luag hauj lwm uas sib txawv ntawm tib neeg raug muab nthuav tawm: Cov uas paub Vajtswv ces yeej tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg, hos cov uas tsis paub Vajtswv ces tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg. Cov uas paub Vajtswv ces yog cov nyob ze ntawm Vajtswv, thiab cov tsis paub Vajtswv ces hu tsis tau ua cov nyob ze ntawm Vajtswv; cov nyob ze ntawm Vajtswv ces muaj cuab kav tau txais txhua qhov ntawm Vajtswv tej koob hmoov, tab sis cov uas tsis yog Nws cov nyob ze ces tsis muaj nuj nqis tsim nyog rau ib qho ntawm Nws tes hauj lwm li. Tsis hais yuav yog qhov kev txom nyem loj, kev lim tib neeg kom dawb huv, los sis kev txiav txim, tag nrho tej yam no ces yog ua rau kom thaum kawg ces cia tib neeg muab tau qhov kev paub txog Vajtswv xwb, thiab kom tib neeg thiaj li zwm tau rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas tshwm sim los uas thaum kawg yuav ua tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

19. Thaum uas peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov kawg, lawv yuav raug ua ib pab ntawm cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv, ib pab ntawm cov uas paub Vajtswv. Cov neeg no yuav paub Vajtswv tag nrho thiab yuav muaj peev xwm muab tau qhov tseeb coj los xyaum ua. Lawv yuav muaj kev ua neeg thiab kev txawj xav, thiab tag nrho yuav paub txog peb theem ntawm Vajtswv tej hauj lwm ntawm kev cawm dim. Qhov no yog tes hauj lwm uas yuav raug ua kom tiav rau thaum kawg, thiab cov neeg no yog qhov khov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm 6,000 xyoo ntawm qhov kev cawm tib neeg, thiab yog qhov lus tim khawv uas muaj zog tshaj plaws rau qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thaum kawg. Cov uas muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Vajtswv yuav muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj lus cog tseg thiab txoj koob hmoov, thiab yuav yog pab uas seem nyob rau thaum kawg, pab uas muaj lub hwj chim ntawm Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

20. Tom qab uas tau ua Nws tes hauj lwm rau txhiab xyoo los txog niaj hnub no, Vajtswv twb tau nthuav tawm txog Nws tej kev ua, lub hom phiaj tseem ceeb ces yog yuav tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab coj kev cawm dim los rau tag nrho noob neej. Nws tab tom siv lub cib fim no los cia txhua yam saum ntuj ceeb tsheej, txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb, txhua yam nyob rau hauv hiav txwv, thiab txhua yam khoom kawg uas Vajtswv tsim tawm nyob rau lub ntiaj teb no kom pom Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab ua tim khawv rau tag nrho Nws tej kev ua. Nws tau txeeb kiag lub cib fim no los ntawm Nws qhov kev yeej Ntxwgnyoog los mus qhia tawm tag nrho Nws tej kev ua rau tib neeg, thiab ua kom lawv muaj cuab kav qhuas Nws thiab qhuas Nws lub tswv yim tua yeej Ntxwgnyoog. Txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb, nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab nyob rau hauv tej hiav txwv ces coj tau lub yeeb koob los rau Vajtswv, qhuas Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus, qhuas txhua qhov ntawm Nws tej kev ua, thiab qw Nws lub npe dawb huv. Qhov no yog pov thawj ntawm Nws qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog; nws yog pov thawj ntawm Nws qhov kev yeej Ntxwgnyoog tag nrho. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog pov thawj ntawm Nws txoj kev cawm dim rau noob neej. Qhov tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tsim tawm ntawd coj lub yeeb koob los rau Nws, qhuas Nws rau qhov kev tua yeej Nws tus yeeb ncuab thiab rov qab los nrog kev yeej, thiab qhuas Nws ua tus Vajntxwv loj uas muaj yeej. Nws lub hom phiaj tsis yog lam tua kom yeej Ntxwgnyoog xwb, yog vim li ntawd ces Nws tes hauj lwm thiaj li ntev txog rau txhiab xyoo. Nws siv Ntxwgnyoog qhov kev swb los cawm noob neej; Nws siv Ntxwgnyoog qhov kev swb los nthuav tawm txog tag nrho Nws tej kev ua thiab tag nrho Nws lub yeeb koob. Nws yuav tau txais lub yeeb koob, thiab tag nrho cov tub txib qaum ntuj coob heev yuav pom tag nrho Nws lub yeeb koob. Cov tub xa xov nyob saum ntuj ceeb tsheej, cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm rau hauv ntiaj teb yuav pom lub yeeb koob ntawm tus Tswv Tsim. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws ua. Cov Nws tsim tawm saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb sawv daws yuav tau los pom kiag Nws lub yeeb koob, thiab Nws yuav rov yam li tus yeej tom qab uas tua yeej Ntxwgnyoog tag nrho lawm, thiab cia noob neej los qhuas Nws, yog li ntawd tau kiag ob qho kev yeej nyob rau hauv Nws tes hauj lwm. Nyob rau thaum kawg, tag nrho noob neej yuav raug Nws txeeb tau, thiab Nws yuav muab txhua tus uas tawm tsam thiab ntxeev siab rhuav tawm pov tseg; ua lwm yam lus hais, ces Nws yuav muab tag nrho cov uas yog Ntxwgnyoog tug rhuav tawm pov tseg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas

Qhov Dhau Los: Zaj Lus Qhia

Ntxiv Mus: A. Nyob rau ntawm Vajtswv Qhov Kev Qhia Tshwm ntawm Nws Tes Hauj Lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No