40. Kev Kho rau Kev Xam Khib

Sau los ntawm Xyeev Chiv, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tib neeg cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li, nws puv npo tej moj yam ntxeev siab, nws qias vuab tsuab, thiab nws yog qee yam tsis huv. Tib neeg ntshaw kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv dhau heev lawm thiab nws pom tshwm meej ntau heev rau ntawm cev nqaij daim tawv; qhov no yog qhov vim li cas Vajtswv thiaj li ntxub tib neeg cev nqaij daim tawv mus rau ib theem tseeb. Thaum tib neeg tshem txoj kev qias vuab tsuab, tej uas lwj liam ntawm Ntxwgnyoog tawm, lawv thiaj li yuav caum cuag Vajtswv txoj kev cawm dim. Tiam sis yog lawv tseem tsis tso lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab thiab txoj kev lwj liam tseg, ces lawv tseem ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev koom siab xav phem, kev ntxias dag, thiab kev coj tsis ncaj tag nrho tej no yog Ntxwgnyoog li. Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm koj yog yuav tsum daws kom koj dim plaws ntawm tej yam zoo li no ntawm Ntxwgnyoog mus. Vajtswv txoj dej num tsis muaj qhov yuav tsis raug li; nws raug ua tag nrho los cawm tib neeg los ntawm txoj kev txaus ntuj. Thaum koj tau ntseeg rau ib theem tseeb twg thiab tuaj yeem tso koj tus kheej txoj kev lwj liam ntawm cev nqaij daim tawv tseg, koj tseem yuav tsis raug cawm thiab los? Thaum koj nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lawm koj yeej tsis muaj peev xwm qhia tshwm meej txog Vajtswv tau, koj yog qee yam qias vuab tsuab, thiab tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg. Kiag thaum koj raug yaug kom dawb huv thiab raug ua kom zoo tiav log lawm, koj yuav yog tus dawb huv, koj yuav yog ib tug neeg dog dig lawm, thiab koj yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv thiab zoo siab rau Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (2)). Kuv tau los nkag siab dhaus los ntawm Vajtswv cov lus uas peb muaj kev sib ceg txog kev xam khib thiab kev tsis sib haum xeeb ntawm tib neeg vim tias peb raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab lawm, thiab peb puav leej ua neej raws li peb txoj kev txawj dag thiab Ntxwgnyoog tus moj yam phem thiab xav rau yus tus kheej tshaj. Tau muaj ib zaug thaum kuv poob rau tus yam ntxwv xam khib, npaj tswv yim phem tawm tsam tib neeg tsis tu ncua thiab sib zog ntso peem rau lub suab npe thiab tau txais tshaj thawj. Nws yog ib txoj hau kev uas mob heev rau kev ua neej, tab sis kuv cia li tsis tuaj yeem tso tau kuv tus kheej kom dim plaws li. Kuv tshuav nuj nqis tag nrho rau Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev rau txim uas kuv tuaj yeem hloov tau me ntsis thiab khiav dim qhov kev mob ntawd.

Nws yog Lub Rau Hli Ntuj xyoo 2017 thaum kuv tau txais tes dej num ua tus thawj coj hauv pawg ntseeg, saib xyuas rau pawg ntseeg lub neej nyob rau ob peb qhov chaw sib sau ua ke. Kuv mas zoo siab tiag tiag uas tau tuav tes dej num ntawd thiab hnov tias Vajtswv tau tsa kuv lawm, qhov ntawd kuv yuav tsum ua tes dej num ntawd kom zoo los pauj Vajtswv txoj kev hlub. Tom qab ntawd kuv mas nquag sib qhia heev nyob rau hauv kev sib sau ua ke, thiab thaum kuv pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntsib tej kev nyuaj, los sis poob rau tus yam ntxwv tsis zoo, kuv yuav nrhiav Vajtswv cov lus los sib qhia thiab daws cov teeb meem ntawd. Tau ib ntus tom qab lwm tus tau saib kuv mus rau qhov zoo thiab hais tias kuv tuaj yeem daws cov teeb meem uas muaj tiag dhau los ntawm kev sib qhia nyob rau hauv kev sib sau ua ke, qhov uas kuv tau saib xyuas hauv kuv tes dej num thiab muaj kev hlub rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv hnov kuv tus kheej zoo siab heev thaum kuv hnov txog qhov no.

Tsis ntev tom qab ntawd, kuv tau hnov tias yuav muaj kev xaiv tsa ib tug thawj coj rau pawg ntseeg thiab xav tias, “Txhua leej xav tias kuv yog tus zoo heev li, yog li tej zaum kuv yuav muaj lub suab zoo rau qhov ntawd. Yog tias kuv raug xaiv lawm, cov kwv tij thiab nkauj muam haj tseem yuav hwm kuv ntxiv xwb xwb li.” Tom qab ntawd, tus Viv Ncaus Yaj thiab kuv wb ob leeg tau xaiv tsa tom qab pov ntawv tag. Kuv hnov tias kuv raug hawv me ntsis thaum kuv pom tias nws tau txais kev pov ntawv ntau dua kuv lawm. Kuv xav hauv siab tias, “Kuv saib xyuas hauv kuv tes dej num thiab kuv tuaj yeem ua tes dej num uas muaj tiag. Ua li cas nws thiaj tuaj yeem tau txais kev pov ntawv ntau dua kuv?” Tab sis tom qab ntawd ces kuv tau xav tias, “Tej no tsuas yog kev xaiv npe xwb, tsis tau yog kev pov ntawv ua zaum kawg. Kuv kuj tseem muaj lub hwv tsam. Tam sim no kuv yuav tsum tau npaj kuv tus kheej nrog qhov tseeb thiab pab lwm tus daws lawv tej kev nyuaj hauv kev to tau lub neej txoj sia ntxiv kom lawv sawv tuaj yeem pom tias nws tsis muaj ib qho dab tsi zoo li kuv, ces ntseeg siab tias kuv yuav raug xaiv xwb xwb!” Kuv xav txog ib qho teeb meem uas tus Viv Ncaus Vag tau coj los rau hauv qhov kev sib sau ua ke zaum tag los uas tsis tau muab los daws, yog li kuv tau maj nroos los npaj Vajtswv qee cov lus uas muaj feem xyuam rau qhov kev sib qhia nrog nws zaum txuas mus ntxiv. Thaum hnub sib sau ua ke tig rov los txog, kuv tau mus rau tom peb qhov chaw sib ntsib, tab sis kiag thaum kuv nkag mus rau hauv kuv pom tus Viv Ncaus Yaj tab tom sib qhia nrog tus Viv Ncaus Vag lawm. Kuv hnov tsis txaus siab kiag li. Kuv xav tias, “Kuv tuaj hnub no txhawm rau sib qhia nrog nws los daws nws qhov teeb meem yog li koj tau txeeb qhov ntawd ua ntej! Yog koj twb saib xyuas qhov ntawd lawm, kuv yuav ua li cas thiaj li yuav qhia tau tias kuv muaj peev xwm ua tau?” Ntseeg siab txaus tias, pom tus Viv Ncaus Vag lub ntsej muag mas luag nyav tom qab tus Viv Ncaus Yaj qhov kev sib qhia thiab lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leej tau ncaws hau nto pom zoo. Kuv haj yam siab heev uas pom qhov no. Kuv mas khib tus Viv Naus Yaj, xav tias nws txeeb kuv lub yeej koob lawm. Kuv tau xav tias, “Ua ntej koj los koom rau qhov kev sib sau ua ke no, lwm tus puav leej xav hnov kuv txoj kev sib qhia. Tab sis tam sim no txhua leej hwm koj thiab yeej tsis quav ntsej txog kuv li lawm.” Txhua leej mas zoo siab hlo koom rau hauv qhov kev sib qhia kiag tom qab ntawd, tab sis kuv tsis tuaj yeem muab ib qho ntawm tej ntawd mus siv tau thiab yeej tos tsis tau qhov yuav tawm mus li.

Thaum kuv mus txog tsev lawm kuv zaum rau saum kuv lub txaj, chim siab, yim xav ntau txog txhua yam ce kuv yim tiv tsis tau tej ntawd. Kuv xav tias, “Yog zoo li no mus ntxiv, kuv lub hwv tsam ntawm kev ua tus thawj coj yeej yuav muaj tsawg heev. Tsis muaj hnub li, kuv yuav tsum mob siab ntxiv rau qhov kev sib qhia. Kuv yeej yuav tsis swb nws mus ntxiv li lawm.” Tom qab ntawd kuv pom tus Viv Ncaus Xia muaj kev ntxhov siab txog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev caij tsuj uas nruj heev thiab hnov raug txwv rau hauv nws tes dej num, yog li kuv thiaj ceev nrooj nrhiav Vajtswv qee cov lus txhawm rau sib qhia nrog nws ua ntej qhov kev sib sau ua ke. Kuv tau mus rau qhov chaw sib sau ua ke rau hnub tom qab ntawd thaum tseem ntxov ntxov, tab sis ua rau kuv ceeb, tus Viv Ncaus Yaj twb xub mus txog tov ua ntej lawm thiab tab tom sib qhia nrog tus Viv Ncaus Xia. Kuv poob siab nthav thiab kuv xav tias, “Ua li cas koj thiaj rov ua li no dua? Kuv xav pom seb hom kev kaj uas koj muaj nyob hauv txoj kev sib qhia yog dab tsi. Kuv yeej tsis ntseeg tias nws tuaj yeem muaj txhua yam.” Ntseeg tsis tau lawm, kuv tau zaum puab rau ntawm lawv ib sab mloog qhov nws hais. Raws li kuv tau mloog, kuv pom tias tus Viv Ncaus Yaj tau sib qhia txog qee txoj kev xyaum ua rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv cov lus, tab sis nws tau tsis hais txog lub hauv paus cag ntawm tus Viv Ncaus Xia qhov kev qaug zog thiab kev phem. Kuv xav tias, “Kuv yuav tsum siv lub hwv tsam no kom tau txiaj ntsig zoo tshaj plaws los qhia kuv tus kheej txoj kev nkag siab thiab txiav tus Viv Ncaus Yaj mu rau qhov qis.” Thaum no, kuv tau maj nroos qhia kuv qhov kev sib qhia, hais tias, “Tus Viv Ncaus, tsuas yog muaj ib txoj kev xyaum ua raws xwb yeej tsis txaus los daws kho tus yam ntxwv phem. Peb kuj yuav tsum muaj kev nkag siab txog qhov tseeb uas muaj feem ntsig txog qhov Vajtswv siv tus zaj loj liab ploog ua daim ntawv ci kom zoo tiav log rau Nws cov neeg uas xaiv tseg. Tsuas yog muaj kev nkag siab Vajtswv tes dej num xwb, lub hwj cim uas loj kawg nkaus thiab kev txawj ntse xwb puas tuaj yeem ua rau peb tawm tau ntawm ib tug yam ntxwv phem. Los peb nyeem Vajtswv cov lus ua ke.” Thaum tus Viv Ncaus Yaj nws ncaws hau pom zoo, kuv tau ua tav muag ntsia rau tus Viv Ncaus Yaj thiab pom nws zaum ntawm ib sab yam nyob nyuaj kawg nkaus. Kuv hnov zoo li yog kuv nyuam qhuav yeej kiag ib npluav rog, thiab xav tias, “Txhua leej tuaj yeem pom tias leej twg qhov kev sib qhia yog qhov uas muaj txiaj ntsig tiag thaum muab los sib piv. Kuv thiaj rov tsa kuv lub taub hau tau dua ib zaug ntxiv, thiab qhov ntawd ua pov thawj tias kuv tsis phem li ntawd.” Tom qab ntawd ua rau kuv nquag ua kuv tes dej num ntxiv. Sij hawm uas kuv hnov tias ib tug neeg twg poob rau tus yam ntxwv phem los sis ntsib tej kev nyuaj, kuv tsis nkim sij hawm rau kev nhriav Vajtswv cov lus, kev muab sau ua ntawv tseg, thiab tom qab ntawd mam muab kev sib qhia nrog lawv. Thaum kuv pom ib tug twg ncaws hau pom zoo ua rau kuv zoo siab, hos thaum tsis muaj leej twg ncaws hau ua rau kuv ntxhov siab heev, ces tom qab ntawd kuv yim nyuaj siab npaum li cas, ces kuv yim nkag siab lwm tus tib neeg tus yam ntxwv los sis daws teeb meem tau tsawg npaum li ntawd. Kuv kuj tseem hnov sab zuj zus, thiab xav tias, “Yog txhua yam zoo li no mus ntxiv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav hais tias kuv tsis muaj qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb thiab lawv yuav tsis xaiv kuv los ua tus thawj coj.” Tshwj xeeb mas thaum kuv pom tus Viv Ncaus Yaj qhia txog qhov kev sib qhia muaj qab hau txog qhov tseeb uas cov kwv tij thiab cov nkauj muam nrog pom zoo, kuv haj yam txhawj dua qub. Kuv xam khib thiab kuv tsis muaj peev xwm lees txais qhov ntawd los rau pem hauv ntej. Kuv tau pib tsis txaus siab rau nws thiab txawm tsis xav tham lus rau nws. Kuv mas nyob rau tus yam ntxwv tawm tsam rau lub suab npe thiab tau txais tshaj thawj. Qhov ntawd mas ua rau kuv mob tiag tiag. Kuv tau tsis txais ib qho kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv cov lus li, thiab hauv qhov taij thov kuv tsuas lam ua raws lub siab chim xwb. Kuv hnov tias kuv tab tom nrug deb zuj zus ntawm Vajtswv lawm.

Tom qab ntawd kuv tau taij thov Vajtswv thiab thov Nws txoj kev qhuab qhia kom kuv tuaj yeem nkag siab kuv tus moj yam qias vuab tsuab thiab tawm los ntawm tus yam ntxwv uas phem ntawd. Tsuas yog dhaus los ntawm Vajtswv cov lus nkaus xwb uas kuv thiaj li tau txais qee qhov kev nkag siab txog kuv tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Qhov no yog qhov lawv hai tias: “Muaj ib txhia uas pheej ntshai tias tsam lwm tus zoo dua lawv thiab siab dua lawv, tias tsam lwm tus raug qhuas ho lawv tus kheej ces raug tsis quav ntsej. Qhov no ua rau lawv tawm tsam thiab faib cais lwm tus. Qhov no tsis yog ib kis ntawm kev xam khib ntawm cov tib neeg muaj peev xwm tshaj lawv tus kheej los? Tus cwj pwm zoo li no tsis yog ntxim qia dub thiab ntxim thuam los? Tus moj yam no yog hom dab tsi? Nws yog siab phem! Tsuas xav txog tej uas yus tus kheej xav tau nkaus xwb, tsuas ua tau zoo raws yus tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb, ua rau pom tias tsis muaj kev xav rau lwm tus tes dej num li, los sis tej kev xav tau ntawm Vajtswv lub tsev—cov tib neeg zoo li no ces muaj ib tug moj yam phem, thiab Vajtswv tsis muaj kev hlub rau lawv. Yog koj yeej muaj rab peev xwm xav txog Vajtswv txoj kev xav tiag tiag, ces koj yuav tsum muaj peev xwm coj ncaj ncees rau lwm tus tib neeg thiab. Yog koj txhawb rau ib tug neeg zoo thiab yug lawv kom muaj peev xwm, yog li thiaj li yuav muaj ib tug neeg muaj peev xwm ntxiv los rau hauv Vajtswv lub tsev, ces tsis yog yuav ua koj tes hauj lwm tau yooj yim dua lod? Ces koj yuav tsis ua koj tes dej num kom tau ncaj ncees lod? Qhov no yog ib qho kev ua zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qhov ntawd yog hom kev txawj xav thiab kev xav uas ib tug thawj coj yuav tsum muaj(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag kuv hnov txaj muag thiab kuv xav txog txhua yam kev xam khib, txhua yam kev tawm tsam rau lub suab npe thiab tau txais tshaj thawj uas kuv tau ua. Kuv tau kub siab lug nrog kev ntshaw qhov ntawd vim kuv hnov tias pawg ntseeg yuav xaiv ib tug thawj coj, thiab tom qab ntawd thaum kuv pom tus Viv Ncaus Yaj tau txais kev pov ntawv ntau dua kuv nyob rau hauv kev xaiv npe, Kuv tau pib pom nws ua kuv tus yeeb ncuab, tawm tsam nws ntsiag to thiab sib tw nrog nws. Pom nws daws cov kwv tij thiab cov nkauj muam cov teeb meem dhaus los ntawm kev sib qhia txog qhov tseeb tau ua rau kuv khib. Kuv xav tias nws tau nyiag kuv lub yeeb koob lawm, uas nws tau txeeb kuv lub hwv tsam ntawm kev ua thawj coj. Kuv tau tawm tsam nws zais ntshis, nhriav rawv qhov kev txhaum thiab qhov yuam kev me ntsis ntawm nws qhov kev sib qhia. Kuv nyiag ntshis thuam nws ho qhuas kuv tus kheej, thiab kuv tau ua kom nws qhov zoo poob qis hauv nws tes dej num. Thaum kuv pom tias kuv yuav tsis yeej ua rau kuv tsis txaus siab rau nws thiab haj tseem tsis xav lees paub nws lawm. Kuv tau sib zog peem rau lub suab npe thiab tau txais tshaj thawj thiab kuv mas xam khib rau kuv tes dej num. Kuv tau tawm tsam nws thiab tau cais nws. Kuv nthuav tawm tsis tau dab tsi li tab sis tsuas yog tus moj yam phem xwb. Kuv mas xav rau yus tus kheej, ntxim ntxub, thiab xav phem tshaj! Kuv tau ua kuv lub neej rau ntawm tus moj yam phem, tsis yog ua rau lwm tus mob xwb, tab sis ua neej nyob rau hauv qhov kev chim siab thiab kev mob. Nws ua rau kuv nco txog Zoo Yus hauv Zaj ntawm Peb Lub Nceej Vaj. Nws mas siab me heev, ib txwm khib txog Zwj Leev, thiab ua ntej kiag thaum nws yuav tuag nws tau hais tias, “Txij thaum yug Yus los, Leev xav tau dab tsi?” Ces nws tau tu siav nrho nrog txoj kev npau taws lawm. Tsis yog tej kev phem no tshwm los ntawm kev xam khib lod? Kuv pom tias kuv zoo kiag li ntawd ntag, qhov uas kuv khib rau hauv kuv tej kev siv zog ua kom tau txais lub meej mom, tsis yog cuam tshuam kuv tus kheej txoj kev to taub lub neej txoj sia xwb, tab sis tseem ua rau lwm tus piam sij thiab. Kuv tsis muaj qhov zoo li tib neeg hlo li. Ntxim dhuav thiab ntxim ntxub rau Vajtswv. Qhov tseeb, Vajtswv tau npaj rau kuv mus nyob ze nrog ib tus neeg uas muaj peev xwm siab dua, cia siab tias kuv yuav kawm los ntawm nws qhov ua tau zoo txhawm rau txhim kho kuv qhov uas ua tsis tau zoo. Tab sis kuv cia li tawm tsam thiab tau muab ua kev sib piv. Thaum kawg kuv tsis tau txais dab tsi li thiab mob siab heev. Kuv mas ruam tshaj. Tsis tas li, cov kev cai uas tseeb nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab muaj cov hauv paus ntsiab lus rau kev xaiv cov thawj coj. Qhov tsawg kawg nkaus, lawv yog cov tib neeg ntawm kev ua neeg zoo uas tuaj yeem lees txais thiab xyaum ua raws qhov tseeb, tab sis kuv ib txwm khib, sib tws rau lub suab npe thiab tau txais tshaj thawj, thiab tsis ua neej zoo li kev ua neeg li. Qhov ntawd ua rau kuv tsis tsim nyog ua thawj coj. Kuv paub tias kuv yuav tsum tau tso kev tawm tsam tseg, tsom ntsoov rau kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua lub neej raws li Vajtswv cov lus. Qhov ntawd thiaj li yog tib txoj kev uas tsim nyog nkaus xwb. Kuv hnov kaj siab tiag tiag tom qab paub txog txhua yam ntawd.

Kuv tau taij thov li no rau hnub xaiv tsa: “Au Vajtswv! Txawm tias qhov ua tau los ntawm kev xaiv tsa yuav zoo li cas los xij, kuv txaus siab mloog Koj lus, thiab kuv yuav tso ntawv xaiv tsa kom ncaj ncees.” Tab sis kuv kuj tseem ntshai thaum yuav txog sij hawm pov ntawv xaiv tsa tiag tiag lawm. Kuv xav tias, “Yog kuv pov ntawv rau tus Viv Ncaus Yaj thiab nws raug xaiv lawm, lwm tus yuav xav li cas rau kuv? Lawv yeej yuav tsum hais tias kuv tsis zoo npaum nws.” Kiag tom qab ntawd Vajtswv cov lus los tshwm sim rau hauv nruab siab tias: “Koj yuav tsum kawm kom paub tso tej no tseg thiab faib cais tej no tawm, muab lus qhuab qhia rau lwm tus, thiab pub lawv nyob siab tau. Txhob sib zog tsoo mus los sis maj nroos ua kom tshaj thaum koj muaj sij hawm nyob siab los sis tau txais lub yeeb koob. Koj yuav tsum kawm kom paub thim rov qab, tab sis yuav tsum tsis cua qhov kev ua koj tes dej num. Ua ib tug neeg uas ua hauj lwm ntsiag to, thiab tus uas tsis khav theeb rau lwm tus thaum koj ua koj tes dej num yam npuab siab hlo. Koj yim tso tau koj lub koob npe thiab lub meej mom tseg, thiab koj yim tso tau koj tus kheej tej kev ntshaw tseg, ces koj yim yuav muaj kev thaj yeeb ntau npaum li ntawd, thiab yim muaj chaw ntau qhib lug nyob rau hauv koj lub siab dav npaum li ntawd thiab koj tus yam ntxwv yuav yim zoo ntau npaum li ntawd(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Thaum ntawd kuv xav tias, “Kuv yuav tsum xyaum ua raws li Vajtswv cov lus. Kuv tsis tuaj yeem ua neej txhawm rau kuv lub suab npe thiab lub meej mom mus ntxiv lawm.” Kuv xav txog qhov uas tus Viv Ncaus Yaj muaj peev xwm zoo thiab qhov nws sib qhia tau muaj qab hau ua luaj, yog li thaum nws ua tus thawj coj lawm yuav muaj txiaj ntsig rau pawg ntseeg thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj kev to taub lub neej txoj sia. Kuv yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb thiab txhawb pawg ntseeg tej kev ntshaw. Thiab yoog li, kuv thiaj li pov ntawv rau nws. Nws raug pov ntawv xaiv tsa los ua ib tug thawj coj thiab kuv mas siab txias thiab kaj siab lug nrog qhov ntawd tshaj plaws. Kuv hnov tias thaum kawg kuv thiaj li xyaum ua tau raws qhov tseeb lawm. Ua Vajtswv tsaug!

Tom qab ntawd, thaum Lub Plaub Hlis Ntuj xyoo 2018, kuv raug xaiv rau lub luag hauj lwm ua ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg, ua dej num ua ke nrog ob peb tus kwv tij thiab nkauj muam saib xyuas rau pawg ntseeg tes dej num. Thaum xub thawj, peb tau sib tham txog txhua yam dej num hauv pawg ntseeg thiab muaj kev sib koom tes tau zoo kawg nkaus. Tab sis tsis ntev tom qab ntawd, kuv pom tias tus Viv Ncaus Lis, uas yog tus saib xyuas peb cov ntawv sau, muaj peev xwm zoo thiab kawm paub txhua yam tau sai heev. Nws qhov kev sib qhia yog kev qhia kom paub thiab kev txhawb pab rau lwm tus. Kuv yeej qhuas nws heev, tab sis kuv tau hnov muaj qee qhov khib. Kuv tau pib nrhiav kev raus tes rau txoj dej num nyob hauv nws feem kev saib xyuas, xav kawm kev txawj thiab cov hauv paus ntsiab lus ntxiv es kuv thiaj li tsis poob nws qab. Muaj ib hnub kuv tau txais ib tsab ntawv los ntawm peb tus thawj coj hais tias lawv xav tau ib tug neeg mus ua ib qho dej num rau ib pawg ntseeg rau lwm thaj chaw thiab nug seb tus Viv Ncaus Lis puas yuav tsim nyog rau txoj hauj lwm ntawd. Nws tau hais kom kuv sau ntawv ntsuam xyuas ntawm tus Viv Ncaus Lis. Kuv qhov kev xam khib cia li tshwm kiag tam sim ntawd tuaj, thiab kuv xav tias, “Lawv xav txhim kho tus Viv Ncau Lis. Nws muaj peev xwm zoo thiab nws kawm txhua yam tau sai heev, tab sis nws yog ib tug ntseeg tsis tau ntev thiab nws muaj kev to taub lub neej txoj sia ntiav. Qhov uas kuv piv tsis tau nws yog dab tsi? Vim li cas thiaj li tsis cia kuv mus? Yog tus Viv Ncaus Lis mus ua lub luag hauj lwm ntawd, lwm tus yuav xav li cas rau kuv? Lawv yeej yuav hais tias nws zoo dua kuv.” Tej kev xav no ua rau kuv npau taws ntau zuj zus, thiab tsis kaj siab ntau zuj zus, thiab kuv haj tseem lees paub nws nyuaj heev thaum kuv pom nws tom qab ntawd. Pom kuv coj zoo li qhov ntawd mas ua rau cuam tshuam nws thiab nws tau tso tseg tsis tham dab tsi nrog kuv li yav dhau los lawm. Ob peb hnub tom qab kuv tau txais cov kwv tij thiab cov nkauj muam cov ntaub ntawv ntsuam xyuas txog tus Viv Ncaus Lis, thiab ua rau kuv khib tiag tiag thaum kuv pom lawv puav leej xav zoo, haj tseem zoo dua qhov uas lawv ntsuam xyuas rau kuv lawm thiab. Kuv yog ib tug thawj coj, tab sis kuv haj tseem tsis piv li ib tug neeg koom ua hauj lwm ua ke thiab. Cas kuv yuav txaj muag ua luaj! Ua rau kuv npau taws ntau zuj zus thiab tsis kaj siab ntau ntau zuj zus thaum kuv xav txog qhov ntawd. Kuv tau taw tes hais rau lwm tus viv ncaus tias, “Puas muaj dab tsi yuam kev rau koj cov ntaub ntawv ntsuam xyuas? Koj tsis muaj kev thoob tsib dab tsi li. Viv Ncaus Lis ua tau nce qib lawm, tab sis nws qhov kev to taub lub neej txoj sia tseem ntiav. Koj pom nws ua tau zoo, tab sis yog tias nws mus rau lwm pawg ntseeg thiab ncua lawv txoj dej num vim tias nws tsis tuaj yeem ua txoj dej num muaj qab hau, qhov ntawd yuav yog kev ua phem ntawm koj feem!” Hnov qhov kuv hais li no ua rau tus viv ncaus ntawd ntshai me ntsis. Nws tau hais tias nws sau cov ntaub ntawv raws li cov xwm txheej uas muaj tiag xwb, tab sis tsis tau xav txog txhij txhua, ces nws txawm rov qab saib cov ntawv ntawd dua ib lwm ntxiv. Txawm tias kuv ua tiav qhov kuv npaj ua lawm los xij, kuv yeej tsis zoo siab li. Tshwj xeeb mas yog thaum kuv pom tus Viv Ncaus Lis, kuv tau xav phem lawm thiab kuv hnov muaj kev txhaum tiag tiag. Kuv tau ua tej yam tsis zoo, tej yam txaj muag, thiab kuv tsis muaj cuab kav ntsia nws tim ntsej muag. Pom kuv muaj tsos ntshai me ntsis, nws tau los thiab hais tawm txog qhov txhawj xeeb tias, “puas muaj teeb meem dab tsi?” Kuv haj yam hnov muaj kev txhaum ntau ntxiv thaum kuv hnov nws hais li ntawd, yog li kuv tsuas xaiv xaiv lus hais tias “Yos-yog,” ces maj nroos nkag mus rau lwm chav thiab txhos caug taij thov Vajtswv. Kuv hais tias, “Aus Vajtswv, kuv tsis muaj qab hau li. Kuv tau khib tus Viv Ncaus Lis thaum kuv pom txhua tus neeg qhov kev ntsuam xyuas tag thiab haj tseem rhuav nws rau tom nws qub qab. Vajtswv, kuv paub tias Koj ntxub tej no, tab sis kuv raug khi los ntawm kuv tus moj yam qias vuab tsuab. Kuv cheem tsis tau kuv tus kheej lawm. Vajtswv, thov qhia kuv kom kuv tuaj yeem paub kuv tus kheej tseeb thiab tso txoj kev ua neej raws kuv tus moj yam qias vuab tsuab tseg.” Mloog zoo li siab txias me ntsis tom qab kuv qhov taij thov tag, kuv qhib kuv lub koos pis tawj thiab tau nyeem ob nqe lus ntawm Vajtswv cov lus.

Vajtswv hais tias: “Yog ib txhia neeg pom ib tug neeg twg zoo dua lawv, ces lawv cheem cov neeg ntawd, pib hais lus xaiv txog cov neeg ntawd, los sis siv qee yam tsis zoo kom lwm tus txhob muab lawv saib siab, thiab kom tsis muaj ib tug twg zoo dua ib tug twg li, ces qhov no thiaj li yog tus moj yam qias vuab tsuab ntawm txoj kev khav theeb thiab kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, nrog rau txoj kev coj tsis ncaj, kev dag, thiab kev txawj ntxias dag, thiab cov neeg no yuav nres rau ntawm qhov ua tsis tau raws li lawv cov hom phiaj. Lawv ua neej nyob zoo li qhov no xwb los tseem xav tias lawv mas zoo thiab tias lawv yog cov neeg zoo. Txawm li cas los xij, lawv puas muaj lub siab ntshai Vajtswv? Ua ntej tshaj plaws, yog yuav tham txog qhov kev xav ntawm cov yeeb yam ntawm tej xwm tsheej no, ces tseem tsis yog cov neeg uas coj li no ua li lawv siab nyiam xwb lod? Lawv puas xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg? Lawv tsuas xav txog lawv tus kheej tej kev xav nkaus xwb thiab lawv tsuas xav ua kom tau lawv tus kheej tej hom phiaj nkaus xwb, yam hais tsis txog qhov raug puas tsuaj los ntawm Vajtswv tsev neeg txoj hauj lwm li. Tsis yog cov tib neeg zoo li no thiaj li khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej yog xwb, lawv kuj xav rau yus tus kheej xwb thiab ntxim ntxub kawg li thiab; lawv mas tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam kiag li, thiab cov neeg zoo li no, tsis muaj qhov tsis ntseeg li, yeej tsis muaj lub siab ntshai Vajtswv li. Vim li ntawd lawv thiaj li ua yam twg los xij uas lawv xav ua thiab lom txwm ua, tsis muaj ib qho kev xav txog qhov kev liam, tsis muaj ib qho kev poob siab, tsis muaj ib qho kev nkag siab los sis kev txhawj, thiab tsis xav txog lub txim li. Qhov no yog qhov uas lawv keev ua, thiab qhov uas lawv ib txwm coj ua tas li. Lub txim uas cov neeg zoo li no raug yog dab tsi? Lawv yuav raug teeb meem puas yog? Muab nws hais kom yooj yooj yim, ces cov neeg zoo li no mas xam khib heev thiab muaj ib qho kev ntshaw loj heev rau tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom; lawv mas txawj dag thiab txawj ntxias dag tshaj plaws. Muab nws hais kom hnyav zog, qhov teeb meem tseem ceeb ces yog qhov tias cov neeg zoo li no lub siab mas tsis muaj kev ntshai Vajtswv ib qho me me kiag li. Lawv tsis ntshai Vajtswv, lawv ntseeg lawv tus kheej tias yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab lawv xam txhua kis ntawm lawv tus kheej tias yog qhov siab dua Vajtswv thiab siab dua qhov tseeb. Hauv lawv lub siab, Vajtswv yog tus uas muaj nqis tsawg tshaj plaws thaum hais txog thiab tsis tseem ceeb tshaj plaws, thiab Vajtswv tsis muaj ib lub meej mom nyob hauv lawv lub siab hlo li. Cov uas tsis muaj lub chaw rau Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, thiab cov uas tsis hwm Vajtswv, puas tau txais kev paub zoo txog qhov tseeb? (Tsis tau.) Yog li, thaum lawv nquag tawm ncig mus ncig los ua si lom zem ua rau lawv tus kheej khwv heev thiab siv lub dag zog ntau heev, lawv tab tom ua dab tsi? Cov neeg ntawd tseem hais tias lawv tau muab txhua yam tso tseg coj los siv rau Vajtswv thiab tau raug kev txom nyem loj kawg nkaus, tab sis qhov tseeb ces, qhov kev xav, lub hauv paus ntsiab lus, thiab lub hom phiaj ntawm tag nrho lawv tej kev ua ces yog ua kom lawv tus kheej tau txais txiaj ntsim xwb; lawv tsuas yog npaj tiv thaiv lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Nej puas hais los sis tsis hais tias hom neeg no yog neeg phem? Tus neeg uas yog ib tug tsis hwm Vajtswv yog hom neeg dab tsi? Lawv tsis khav theeb lod? Lawv tsis yog Ntxwgnyoog lod? Yam dab tsi uas tsis hwm Vajtswv? Dhau ntawm tej tsiaj lawm, ces tag nrho cov uas tsis hwm Vajtswv muaj xws li cov dab phem, Ntxwgnyoog, tus thawj tub xib saum ntuj, thiab cov uas sib tw nrog Vajtswv(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Tib neeg tus moj yam uas lwj liam pib los ntawm qhov lawv raug lom thiab raug tsoo ntsoog tag los ntawm Ntxwgnyoog, los ntawm qhov liam sim loj heev uas Ntxwgnyoog tau tsim rau hauv lawv txoj kev xav, kev coj zoo, kev ntse, kev txawj xav. Nws yeej yog tseeb tiag vim tias tej uas tseem ceeb ntawm tib neeg tau raug muab ua lwj liam tag lawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis zoo li qhov Vajtswv tau tsim lawv thaum chiv thawj kiag li lawm, uas tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab tsis to taub qhov tseeb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv).

Kuv mas tu siab tshaj thiab poob siab heev los ntawm Vajtswv cov lus. Puas yog Nws tsis tau qhia tshwm kuv tus yam ntxwv kom raug tiag tiag lod? Kuv rhais los khib thiab ntxub ntxaug thaum tus thawj coj xav txhim kho tus Viv Ncaus Lis thiab kuv haj tseem nyiag nrhuav tshem thiab tau txiav txim nws hauv txoj kev uas ntxim ntxub. Kuv xav txhua yam los ua kom nws tsis tau txais nws tes dej num ntawd yam tsis xav txog pawg ntseeg tej kev ntshaw kiag li. Kuv tau ua yam twg los xij uas kuv hnov zoo li yuav tau yam kuv xav tau. Kuv mas khav theeb, yus yuav yus siab xwb thiab tsis muaj kev hwm rau Vajtswv. Vajtswv cia siab tias muaj tib neeg coob ntau leej tuaj yeem xav txog Nws txoj kev xav thiab ua lawv tej dej num. Kuv paub zoo tias tus Viv Ncau Lis muaj peev xwm zoo thiab tau tsom ntsoov rau kev caum raws qhov tseeb, yog li yog muaj lub hwv tsam yuav tau kawm paub ntau ntxiv, nws txoj kev to taub lub neej txoj siab thiab kev txawj yuav nce qib, thiab qhov ntawd yuav muaj txiaj ntsig zoo rau pawg ntseeg tes dej num. Tab sis kuv tau tuav nws cia siv zog tiv thaiv kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom, haj tseem siv lub tswv yim uas tsis tsim nyog los tiv thaiv kom nws tsis tau txais tes dej num ntawd. Ua ntej kuv paub txog qhov ntawd, kuv twb dhau los nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab tau tab kaum pawg ntseeg tes dej num lawm. Kuv chim rau kuv tus kheej tiag tiag. Kuv paub lawm tias kev xam khib mas tsis haum nrog Vajtswv txoj kev xav, tab sis kuv yeej tsis tau xav hauv nruab siab tias qhov ntawd yuav tsav kuv mus ua tej yam phem heev, uas kuv yuav tab kaum pawg nteeg txoj hauj lwm, ua phem, thiab tawm tsam Vajtswv. Kuv nco tau txog Vajtswv cov lus tias: “Tib neeg tus moj yam uas lwj liam pib los ntawm qhov lawv raug lom thiab raug tsoo ntsoog tag los ntawm Ntxwgnyoog.” Kuv xav txog qhov uas kuv ib txwm xam khib thiab tsis tuaj yeem uv pom lwm tus zoo dua kuv vim hais tias kuv txoj kev xav thiab kev xam pom raug ncab nkhaus los ntawm Ntxwgnyoog cov kuab lom lawm, xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb, Kuv thiaj yog tus hwj chim loj tshaj plaws xwb” thiab “Tsuas muaj ib yam txiv neej nkaus xwb.” Kev ua neej nrog cov kuab lom no, kuv thiaj li xav tawm tsam kuv txoj hau kev tim ntsej tim muag rau ib pawg neeg twg los tau, xav tias kuv yuav tsum siab dua lwm tus, thiab kuv tsis tuaj yeem coj rau lwm tus tau ncaj ncees yog kuv xav tias lawv muaj peev xwm tshaj kuv lawm. Kuv mas xam khib thiab ntxub ntxaug, pom lawv zoo li tus pos nyob rawv ntawm kuv ib sab. Kuv mas xam khib siab, muaj kev cais tawm, thiab muaj qhov ua yeeb ncuab rau cov neeg ib puag ncig ntawm kuv uas tau caum raws qhov tseeb, txawm yuav ua phem rau tom lawv qub qab los xij. Kuv mas tsis muaj qhov zoo li tib neeg hlo li! Kuv ib txwm xav txhawb tsa kuv tus kheej sawv siab thiab rhuav lwm tus kom poob qis, sib tawm tsam, kom kov yeej, thiab kuv yuav tsis tso leej twg tseg li. Kuv tsuas xav khav theeb nkaus xwb. Kuv puas yog ib tug Ntxwgnyoog uas muaj sia? Tsuas yog tom qab ntawd ces kuv thiaj li pom tias tej kuab lom phem thiab cov kev cai rau kev ciaj sia no tau dhau los ua kuv tus yeeb yam ntau heev lawm. Kuv ua kuv lub neej nyob ib puag ncig ntawm tej ntawd, thiaj li rhais los xav pom rau yus tus kheej, khav theeb, thiab xav phem ntau zuj zus. Yog tias kuv pheej tsis kam lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv, kuv paub tias kuv yuav raug Nws ntxub thiab tshem tawm. Kuv hnov ntshai heev thaum kuv paub txog txhua yam no. Kuv maj nroos los taij thov Vajtswv, qhia Nws tias kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab lawm, tias kuv yuav siv zog xyaum ua raws qhov tseeb txij no mus thiab tso txoj kev ua neej nyob nrog cov kuab lom phem no tseg.

Ob peb hnub tom qab kuv tau txais ib tsab ntawv los ntawm tus thawj coj hais tias, saib mas tus Viv Ncaus Lis saib yeej tsim nyog rau txoj dej num nyob rau lwm pawg ntseeg huv si lawm. Kuv hnov muaj qee yam deeg nyob rau ntawm kuv thaum kuv nyeem tsab ntawv no, tab sis kuv paub kiag tam sim ntawd tias nws yog kuv qhov kev xam khib yuav los tswj kuv dua. Kuv taij thov Vajtswv kiag tam sim ntawd thiab cia li txaus siab hlo tso kuv tus kheej tseg. Kuv nyeem ntxiv ob nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tom qab kuv qhov kev taij thov. Vajtswv hais tias: “Thaum koj nthuav tawm koj tus kheej tias qia dub thiab tsis quav ntsej, thiab tau ras txog qhov no lawm, koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb: Kuv yuav tsum ua dab tsi thiaj li mus raws li Vajtswv lub siab nyiam? Kuv yuav tsum coj li cas kom nws thiaj li muaj txiaj ntsig rau txhua tus? Ntawd yog, koj yuav tsum pib los ntawm qhov muab koj tus kheej tej kev ntshaw tso tseg, maj mam muab tej ntawd tso tseg raws li koj tus yeeb yam, ib qho zuj zus. Tom qab koj tau ntsib tau pom qhov no ob peb zaug lawm, koj yuav tso tau tej ntawd tseg tag nrho, thiab thaum koj ua li ntawd, koj yuav hnov ruaj khov zuj zus tuaj. Koj yim tso koj tej kev ntshaw tseg ntau npaum cas, koj yuav yim hnov zoo li ib tug tib neeg, koj yuav tsum muaj lub siab zoo thiab laj thawj. Koj yuav hnov tias yog tsis muaj lub siab qia dub lawm, koj yog ib tug neeg ncaj, neeg ncaj ncees, thiab koj tau ua txhua yam tau zoo raws Vajtswv. Koj yuav hnov tias qhov kev coj ua no ua rau koj tsim nyog raug hu ua ‘tib neeg,’ thiab tias txoj kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no, koj yeej qhib siab lug thiab coj ncaj ncees, koj yog ib tug tseem neeg tiag, koj muaj lub siab zoo uas paub meej, thiab tsim nyog rau txhua yam uas Vajtswv muab pub rau koj. Koj yim ua lub neej nyob li no ntau, ces koj yim hnov nyob ruaj nreeg thiab koj yuav zoo siab dua. Zoo li no es, koj tseem yuav tsis cev taw mus rau txoj kev yog thiab lod?(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Yog koj yeej muaj rab peev xwm xav txog Vajtswv txoj kev xav tiag tiag, ces koj yuav tsum muaj peev xwm coj ncaj ncees rau lwm tus tib neeg thiab. Yog koj txhawb rau ib tug neeg zoo thiab yug lawv kom muaj peev xwm, yog li thiaj li yuav muaj ib tug neeg muaj peev xwm ntxiv los rau hauv Vajtswv lub tsev, ces tsis yog yuav ua koj tes hauj lwm tau yooj yim dua lod? Ces koj yuav tsis ua koj tes dej num kom tau ncaj ncees lod? Qhov no yog ib qho kev ua zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qhov ntawd yog hom kev txawj xav thiab kev xav uas ib tug thawj coj yuav tsum muaj(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia meej tseeb txog txoj hau kev xyaum ua lawm. Kuv yuav tsum tso kuv tus kheej tej kev ntshaw tseg thiab xav txog Vajtswv lub tsev tej kev ntshaw. Kuv yuav tsum taw qhia txhua tus uas ua tau zoo dua kuv nyob rau qee qhov chaw kom txhua tus neeg txawj ntse muaj peev xwm muab lawv qhov ua tau zoo coj los ua kom tshwm rau hauv Vajtswv lub tsev thiab ua lawv feem rau hauv qhov kev tshaj lub teb chaw txoj moo zoo. Tsuas yog hom neeg ntawd xwb thiaj li muaj qhov kev ua neeg zoo, thiab yog tus uas xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab tuaj yeem txhawb tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev. Lawv tau txais Vajtswv txoj kev tso cai thiab qhov ntawd yog ib qho kev ua zoo. Kuv tau mus ntsib tus Viv Ncaus Lis hmo ntawd thiab nug nws seb nws puas kam tawm mus ua tes dej num ntawd. Nws hais tias nws txaus siab mus ua tes dej num, tab sis nws txhawj xeeb tias nws yuav ua tsis tau zoo vim tias nws yog tus ntseeg tshiab thiab nws txoj kev ntseeg tseem me. Tom qab tau hnov nws qhov kev txhawj xeeb, kuv tau sib qhia nrog nws ua ntawm Vajtswv txoj kev xav, txhawb nws kom vam khom thiab cia siab rau Vajtswv thiab tsom ntsoov rau kev nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb hauv nws tes dej num. Ob peb hnub tom qab ntawd nws tau tawm mus ua nws tes dej num tshiab. Kuv mas zoo siab tiag tiag, thiab hnov tias qhov tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb tau thiab tsis ua neej rau kuv lub suab npe thiab lub meej mom mas thiaj li yog tib txoj hau kev ua neej nyob nrog kev ncaj ncees thiab kev muaj meej mom. Hauv kuv lub siab mas nyob tau kaj siab lug huv si lawm.

Thaum kuv rov saib mus rau puag thaum uas kuv ua neej raws kuv tus moj yam qias vuab tsuab, ib txwm khib, thiab tawm tsam rau lub suab npe thiab lub meej mom, raug ua lwj liam thiab raug ua khoom siv los ntawm Ntxwgnyoog, kuv pom tias nws yog ib txoj kev ua neej uas mob siab, Vajtswv tau teeb tsa txhua hom neeg, txhua yam, txhua qhov xwm txheej, thiab huab cua ib puag ncig nthuav tawm rau kuv pom, los cawm kuv. Nws kuj tseem siv Nws cov lus los nthuav tawm thiab txiav txim kuv, thiab ywg dej, txhawb nqa kuv kom txog thaum kawg uas kuv muaj kev paub qee yam ntawm kuv tus yam ntxwv phem, thiab pom tus yeeb yam thiab qhov yuav tshwm sim los ntawm kev xam khib thiab kev tawm tsam rau lub suab npe thiab tau txais tshaj thawj. Tsuas yog tom qab ntawd kuv thiaj li tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb tau me ntsis thiab tau txais kev txawj xav thiab muaj qab hau me ntsis. Ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: 39. Ua Neej Nyob Kom Xws Li Neeg Thaum Kawg

Ntxiv Mus: 41. Hloov Kev Khib Rau Lub Siab Zoo Siab Dav

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No