82. Kev Tsim Txom Nyob Rau Hauv Chav Nug

Sau los ntawm Xyiab Mim, Teb Chaws Suav

Nyob rau thaum xyoo 2012, thaum ncua sij hawm tshaj txoj moo zoo, kuv raug ntes los ntawm Tshoom Fwv Koom Tsham Suav. Hmo tsaus ntuj thaum Hnub Tim 13 Lub Cuaj Hli Ntuj, kuv tau rov los tsev, raws li qhov uas kuv ib txwm los, kuv nres kuv lub tsheb kauj vab noj roj hluav taws xob rau sab nraum zoov thiab nias lub tswb qhov rooj. Ua rau kuv ceeb tag li, tsis ntev tom qab thaum kuv qhib tau lub qhov rooj muaj coob tshaj plaub tug txiv neej yawg khov kho dhia los mos kuv zoo nkaus li cov niag hma. Lawv muab kuv ob txhais ntxeev tis qaib thiab muab kuv xauv tes, tom qab ntawd muab kuv thawb mus rau ib lub rooj zaum thiab muab kuv xauv rau ntawd. Tam sim ntawd ob peb tug tub ceev xwm cia li pib tshawb thoob plaws kuv lub hnab. Tau ntsib qhov no nthawv nthav thiab qhov siv lub zog tsiv nyaum, ua rau kuv yoob thiab ntshai tag, thiab hnov zoo li yog ib tug me nyuam yaj uas ntxim tshua heev raug pab niag hma phem caum txhom, tsis muaj ib lub zog los tawm tsam dab tsi tau hlo li. Tom qab ntawd lawv tau coj kuv tawm mus thiab muab kuv ntsaws rau nram qab lub tsheb dub. Sab hauv lub tsheb, tus thawj coj tub ceev xwm, saib mas zoo li yog ib tug tub hluas ntxim hlub uas qaug quav nrog nws tus kheej qhov ua tiav, tig los thiab hais lus thuam rau kuv, hais tias, “Hajhaj! Koj puas paub tias ua li cas peb thiaj li ntes koj?” Ntshai tsam kuv yuav nti khiav, ces ob tug tub ceev xwm txawm tuav rawv ib leeg ib sab rau ntawm kuv, npaum nkaws li kuv yog ib tug tua neeg uas phom sij. Ua rau kuv npau taws thiab ntshai tib sis, thiab kuv twv tsis tau tias xyov cov tub ceev xwm yuav tsim txom kuv li cas. Kuv mas ntshai rwg tias tsam kuv yuav tiv tsis taus lawv qhov kev tsim txom thiab yuav rais los ua ib tug Yudas thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Tab sis tom qab ntawd kuv tau xav txog Vajtswv cov lus tias: “Tsuav koj thov thiab taij ua ntej ntawm Kuv tas li, Kuv yuav muab txhua txoj kev ntseeg rau nej. Cov uas muaj hwj chim zoo li tuaj sab nraud, tab sis tsis txhob ntshai, vim qhov no yog vim nej muaj kev ntseeg tsawg. Tsuav nej txoj kev ntseeg loj hlob, tsis muaj ib yam dab tsi yuav nyuaj dhau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 75). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tau muab txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv thiab, lawv tau maj mam, pab ua kom kuv siab txias zuj zus. “Yog Lawm,” Kuv xav hais tias. “Txawm tias cov tub ceev xwm yuav tsiv nyaum thiab lim hiam phem npaum li cas los xij, lawv tsuas yog cov neeg raug siv nyob hauv Vajtswv ob txhais tes thiab lawv nyob rau hauv Vajtswv tej kev coj kev qhia xwb. Tsuav yog kuv thov Vajtswv thiab hu txog Vajtswv nrog lub siab tiag xwb, ces Vajtswv yuav nyob nrog kuv thiab tsis txhawj txog dab tsi li lawm. Yog cov tub ceev xwm lim hiam no tsim txom thiab ntaus kuv phem heev li, ces qhov ntawd tsuas yog Vajtswv xav sim kuv txoj kev ntseeg xwb. Txawm tias lawv yuav tsim txom kuv cev nqaij daim tawv li cas los xij, lawv yeej tsis tuaj yeem cheem tau kuv lub siab los ntawm txoj kev vam khom rau Vajtswv thiab hu txog Vajtswv. Txawm hais tias lawv tua kiag kuv cev nqaij daim tawv lawm los xij, lawv tsis tuaj yeem tua tau kuv tus ntsuj plig, vim tias txhua yam kuv nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes lawm.” Thaum kuv xav txog qhov no, kuv thiaj li tsis ntshai tus niag dab Ntxwgnyoog phem mus ntxiv lawm thiab kuv tau txiav txim siab los ua tim khawv khov kho rau Vajtswv lawm. Yog li kuv tau hu rau hauv kuv lub siab tias, “Aus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Txawm tias hnub no lawv yuav ua li cas rau kuv los xij, kuv txaus siab los tiv qhov ntawd tag nrho. Txawm tias kuv cev nqaij daim ntawv qaug zog lawm los xij, kuv xav ua lub neej vam khom rau ntawm Koj thiab yeej yuav tsis muab ib lub hwv tsam rau Ntxwgnyoog los siv kuv li. Thov tiv thaiv kuv, txhob cia kuv ntxeev siab rau Koj, thiab txhob cia kuv rais los ua ib tug Yusdas uas poob ntsej poob muag.” Thaum peb tab tom caij tsheb taug kev, kuv pheej hu ib zaj nkauj qhuas Vajtswv nyob hauv kuv lub siab tsis tseg tias: “Los ntawm Nws qhov phiaj xwm dawb huv thiab lub hwj chim kav, ces kuv ntsib tej kev sim siab uas npaj rau kuv. Kuv yuav nyoo swb los sis tas zog khiav nkaum tau li cas mas? Qhov ua ntej tshaj ces yog Vajtswv lub yeeb koob. Nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev txom nyem loj, Vajtswv cov lus coj kuv kev thiab kuv txoj kev ntseeg raug ua kom zoo tiav log lawm. Kuv ces mob siab rau tiag tiag thiab tag nrho, mob siab rau Vajtswv yam tsis ntshai txoj kev tuag hlo li. Nws txoj kev xav ib txwm nyob siab tshaj txhua yam” (“Kuv Tsuas Thov Kom Vajtswv Txaus Siab Nkaus Xwb” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Thaum kuv hu txoj nkauj ntsiag to, kuv lub siab muaj lub zog puv npo, thiab kuv thiaj li muaj lub siab ruaj khov vam khom rau ntawm Vajtswv los ua tim khawv khov kho thiab ua kom Ntxwgnyoog txaj muag.

Thaum lawv coj kuv mus rau hauv chav nug, kuv mas ceeb tag thaum pom ib tug viv ncaus uas ua tes dej num hauv tib pawg ntseeg ib yam li kuv thiab ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg nyob rau hauv thiab. Nkawv puav leej raug ntes tib yam nkaus! Muaj ib tug tub ceev xwm pom kuv ntsia rau ntawm kuv cov viv ncaus hauv pawg ntseeg thiab nws tau ntsia ntsoov kuv thiab cem kuv, hais tias, “Koj ntsia dab tsi nruj ua luaj li? Nkag mus rau tod!” Txhawm kom peb txhob tau sib tham, tub ceev xwm tau muab peb kaw rau hauv cov chav nug uas sib txawv. Lawv muab kuv tshawb yam rhuav plhu heev, muab kuv txoj siv tawv daws thiab tshawb thoob plaws kuv ib ce. Qhov ntawd hnov zoo li yog ib qho ua saib tsis taus kiag li, thiab kuv tau pom tias phem tiag tiag li, ntxim ntxub thiab coj tau yog kiag Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov niag dab phem! Kuv hnov npau taws kawg nkaus li, tab sis kuv yuav tsum npo kuv txoj kev npau taws cia, vim tias tsis muaj laj thawj dab tsi nyob hauv lub qhov dab no li. Tom qab lawv txhav tau ib lub tsheb kauj vab tshiab uas noj roj hluav taws xob uas yog pawg ntseeg li thiab muab kuv cov nyiaj ntau tshaj 600 yuam lawm, lawv thiaj li pib nug kuv tias. “Koj lub npe hu li cas? Koj tuav qib dej num dab tsi nyob hauv pawg ntseeg? Koj tus thawj coj yog leej twg? Tam sim no lawv nyob rau qhov twg?” Kuv tsis teb li, yog li tus tub ceev xwm tau nyooj qaws rau kuv tias, “Koj xav tias peb yuav nrhiav tsis pom no lod yog koj tsis qhia rau peb na? Koj twb tsis paub tias qhov peb tuaj yeem ua tau yog dab tsi! Koj yuav tsum paub tias peb twb ntes tau koj cov thawj coj loj tib yam nkaus lawm thiab!” Tom qab ntawd cov tub ceev xwm sau tau ob peb lub npe thiab nug seb kuv puas paub lawv, thiab cov tub ceev xwm tau nug kuv txuas ntxiv tias. “Tag nrho cov nyiaj hauv koj pawg ntseeg muab khaws cia rau qhov twg? Qhia rau peb!” Kuv tsis kam lees txhua yam uas lawv hais li, hais tias, “Kuv tsis paub ib tug twg li! Kuv tsis paub dab tsi li!” Thaum lawv pom tias lawv nug thawj zaug tsis tau dab tsi lawm, lawv tau txiav txim siab siv lawv tus neeg txawj tshwj xeeb, thiab lawv tau pib sib hloov nto los nug thiab tsim txom kuv ua kom kuv qaug zog. Vim hais tias nyob rau thawj hnub tub ceev xwm nug tsis tau tej ntaub ntawv uas lawv xav tau los ntawm kuv li, ua rau lawv txaj muag npau taws tag, thiab lawv tus thawj coj tau hais nyaum heev tias, “Kuv yuav tsis swb rau nws txoj kev tawv ncauj. Tsim txom nws!” Tub ceev xwm tau tuav nkaus kuv ob txhais tes raug xauv uas ntxeev tis qaib thiab muab ob txhais tes dai rau saum ib lub rooj, ces lawv tau yuam kuv kom zaum khwj ywb. Lawv saib kuv cuag yog tus yeeb ncuab thiab nias qees nug kuv. “Koj tus thawj coj nyob rau qhov twg? Tag nrho cov nyiaj hauv koj pawg ntseeg nyob rau qhov twg?” Lawv tsuas xav ua kom kuv xeeb txob los mus tsim txom nias qees thiab ua kom kuv nyoo hais tawm rau lawv. Tom qab cov tub ceev xwm lim hiam tau tsim txom li no mus ntxiv ntev li ib nrab teev, kuv ob txhais ceg pib mob thiab tshee hnyo. Kuv lub plawv dhia ceev heev thiab kuv ob txhais caj npab los mob heev ib yam nkaus thiab. Ua rau kuv thev tsis taus lawm thiab kuv mloog zoo li kuv yuav uv tsis taus ntev lawm, ces yog li kuv thiaj li mob siab hu rau hauv kuv lub siab tias: “Aus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Thov cawm kuv. Kuv thev tsis tau mus ntxiv lawm. Kuv tsis xav ntxeev siab rau koj li ib tug Yusdas. Thov muab lub zog rau kuv.” Kiag sij hawm ntawd, Vajtswv cov lus no tau tshwm los rau hauv lub siab tias: “Nyob rau tom qab txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv nej yog Ntxwgnyoog lo lus twv nrog Vajtswv—nyob rau tom qab nws yog ib ntsug rog. … Thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog ua rog rau sab yeeb ceeb, koj yuav ua kom Vajtswv txaus siab li cas, thiab koj yuav tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws li cas? Koj yuav tsum paub tias txhua yam uas tshwm sim rau koj yog ib qho kev sim siab loj thiab lub sij hawm uas Vajtswv xav tau koj hais lus tim khawv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv ras xeev thiab ua rau kuv paub tias Ntxwgnyoog tau tsim txom kuv rau txoj hau kev no kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv thiab nyoo qhov caum raws qhov tseeb. Qhov no yog ib npluav rog tau sawv nyob rau hauv sab ntsuj plig: Qhov ntawd yog Ntxwgnyoog tas zog sim kuv siab, thiab qhov ntawd kuj yog Vajtswv txoj kev sim kuv thiab. Qhov no yog txhua lub sij hawm uas Vajtswv xav kom kuv ua tim khawv. Vajtswv muaj kev cia siab rau kuv thiab muaj ntau tus tim tswv tab tom saib ntsoov kuv tam sim no, ib yam li dab Ntxwgnyoog ntag, txhua tus puav leej tos ntsoov kuv tshaj tawm kuv lub chaw. Kuv yuav tsis tuaj yeem swb thiab khoov qis thiab kuv yuav tsis tuaj yeem nyoo rau Ntxwgnyoog kiag li; Kuv paub tias kuv yuav tsum cia Vajtswv txoj hauj lwm raug ua dhaus los ntawm kuv kom tau raws li Vajtswv txoj kev xav. Raws li lub hauv paus ntsiab lus uas tsis tuaj yeem hloov tau, qhov no yog tes dej num uas kuv yuav tsum tau ua raws li tus neeg raug tsim tawm los—qhov no yog kuv qhov kev nquas hu. Nyob rau lub sij hawm uas tseem ceeb no, kuv tus yam ntxwv thiab kuv tus cwj pwm yuav muaj qhov cuam tshuam ncaj qha rau kuv lub peev xwm los ua tim khawv qhov muaj yeej rau Vajtswv, thiab tshaj qhov ntawd yuav tsum muaj qhov cuam tshuam ncaj qha rau kuv lub peev xwm los hais lus tim khawv rau Vajtswv qhov kov yeej ntawm Ntxwgnyoog thiab Nws qhov tau txais lub yeeb koob. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem yuav ua rau Vajtswv tu siab los sis ua rau Nws tag kev cia siab, thiab kuv yuav tsis tuaj yeem cia Ntxwgnyoog tej tswv yim txawj ntxias dag los tsim txom tau kuv li. Xav txog tej kev xav no, ces cia li muaj lub zog nthawv nthav rau hauv kuv lub siab tam sim ntawd thiab kuv tau hais tawv qhawv tias, “Koj tuaj yeem ntaus kom kuv tuag kiag, los kuv yeej tsis paub txog dab tsi li!” Kiag lub sij hawm ntawd, muaj ib tug tub ceev xwm poj niam tau nkag los rau hauv chav. Nws tau pom kuv thiab tau hais tias, “Tsuag tsuag, muab nws txo nqis. Koj tab tom ua dab tsi li no, tua nws lod? Koj yuav tau lav yog tias muaj dab tsi sim rau nws!” Kuv paub rau hauv kuv lub siab tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hnov kuv cov lus taij thov lawm thiab tau saib xyuas kom kuv nyab xeeb los ntawm qhov kev tsim txom phom sij no. Thaum cov tub ceev xwm lim hiam muab kuv txo nqis lawm, kuv cia li vau kiag rau hauv av. Kuv sawv tsis taus li lawm, thiab kuv ob sab ncaj npab thiab ob txhais ceg loog tag li. Kuv yuav luag tsis muaj lub zog ua pa thiab kuv plaub sab tes taw tsis hnov mob li lawm. Tam sim ntawd kuv hnov ntshai heev thiab kuv cov kua muag tau ntws tawm los tsis tu li. Kuv xav hais tias: “Puas yog kuv yuav xaus rau txoj kev tuag tes tuag taw no lod?” Txawm tias qhov no, zoo li cas los xij, cov tub ceev xwm lim hiam yeej tsis tso kuv tseg li. Muaj ob tug nyob ntawm kuv ob sab, nkawv tuav kuv ob sab caj npab thiab cab kuv zoo li lub cev tuag mus rau ntawm ib lub rooj zaum, thiab muab kuv thawb mus rau ntawm lub rooj. Muaj ib tug tub ceev xwm tau hais tawv qhawv tias, “Yog nws tsis qhia ces muab txoj hlua los dai nws sob!” Tsuag tsuag ma, lwm tus tub ceev xwm lim hiam tau nqa ib txoj hlua lis loo los thiab muab khi rau ntawm txoj saw xauv kuv tes ntawd dai rau ntawm ib lub raj cua kub. Tam sim ntawd kuv ob sab caj npab raug rub ncaj qha, thiab tsis ntev txawm pib mob kuv lub nrab qaum thiab ob sab xub pwg. Cov tub ceev xwm lim hiam pheej nug kuv tas zog, nug tias “Koj puas qhia yam uas peb xav rau peb?” Kuv, yeej tseem tsis teb li. Thiaj li ua rau lawv npau taws heev lawv tau muab ib khob dej ntov rau kuv lub ntsej muag, hais tias qhov ntawd yog tsa kom kuv xeev. Txog lub sij hawm no, kuv twb raug tsim txom mus txog qhov uas kuv tsis tshuav ib lub zog me me li lawm, thiab kuv sab heev rua tsis tau qhov muag los saib lawv tau li lawm. Thaum pom tias kuv tseem nyob tib pob ntsiag to xwb, ces ib tug ntawm cov tub ceev xwm lim hiam tau muab nws ob txhais tes los yuam rua kuv ob lub qhov muag ua si. Tau ob peb teev ntawm kev nug thiab kev tsim txom, cov tub ceev xwm lim hiam tau sim txhua lub tswv yim nyob hauv lawv phau ntawv lawm, tab sis qhov lawv tas zoo ua kom kuv hais lus ces puav leej ua tsis tiav li.

Thaum pom tias lawv tsis tau txais ib yam dab tsi ntawm qhov nug kuv li, ces cov tub ceev xwm lim hiam tau txiav txim siab los siv cov phiaj xwm phem: Lawv kom ib tug neeg nyob hauv nroog uas hu nws tus kheej tias “tus kws tshaj lij txog fab kev nug” tuaj saib xyuas kuv. Lawv tau coj kuv mus rau lwm chav thiab txib kom kuv zaum rau ntawm ib lub rooj zaum hlau, ces lawv muab sawv hlau xauv kuv ob lub dab taws khov kho rau cov ceg rooj zaum thiab muab kuv ob txhais tes xauv rau cov tes rooj zaum. Tsis ntev tom qab ntawd, muaj ib tug txiv neej yawg zoo nraug ntxiag nqa ib lub hnab ntawm tes nkag los. Nws luag nyav rau kuv thiab, ua txuj ua zoo, nws tau daws cov saw uas xauv kuv ob txhais tes thiab ob lub dab taws rau ntawm lub rooj zaum thiab cia kuv zaum rau saum ib lub me nyuam txaj nyob tim ib sab npab ntsa ntawm chav ntawd. Ib pliag nws tau hliv ib khob dej rau kuv haus, tom qab ntawd nws tau muab cov khoom qab zib pub rau kuv noj. Nws tau los ntawm kuv thiab ua txuj hais lus zoo tias, “Vim li cas thiaj li raug kev txom nyem zoo li no? Koj tau raug kev txom nyem ntau heev lawm, tab sis tiag tiag qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem loj li. Qhia yam uas peb xav paub rau peb xwb, ces txhua yam yuav zoo lawm….” Ntsib nrog qhov xwm txheej tshiab no, kuv tsis paub xyov kuv yuav ua li cas, yog li kuv tau maj nroos taij thov Vajtswv hauv kuv lub siab thiab hu txog Nws kom qhia kuv thiab coj kuv kev. Kiag sij hawm ntawd, kuv thiaj li xav txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tias: “Nej yuav tsum txhob tsaug zog thiab tos ntsoov txhua lub sij hawm, thiab nej yuav tsum thov Vajtswv ntawm Kuv lub xub ntiag kom ntau tshaj no. Koj yuav tsum paub txog Ntxwgnyoog cov phiaj xwm uas tshaj lij thiab ntau txoj hau kev dag ntxias, paub txog cov ntsuj plig, paub txog tib neeg, thiab muaj cuab kav paub txhua hom tib neeg, cov xwm txheej, thiab ntau yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 17). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv txog txoj kev xyaum ua thiab tau pab kuv kom paub tias ib tug dab phem yeej ib txwm yog ib tug dab phem, thiab tias ib tug dab phem yeej tsis tuaj yeem hloov tau nws qhov yog dab phem uas tawm tsam-Vajtswv, ntxub-Vajtswv lub ntsiab tseeb. Txawm hais tias lawv siv lub tswv yim tawv los sis lub tswv yim mos muag los xij, lawv lub hom phiaj mas ib txwm ua kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv thiab tso txoj hau kev tseeb tseg xwb. Ua tsaug rau Vajtswv cov lus ceeb toom, kuv tau los muaj qee qhov kev thoob tsib txog Ntxwgnyoog tej tswv yim txawj ntxias dag, kuv lub siab tau paub meej lawm, thiab kuv muaj peev xwm khov kho. Tom qab ntawd tus kws nug tau hais rau kuv tias, “Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txwv tsis pub tib neeg ntseeg Vajtswv. Yog tias koj pheej ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mus ntxiv, ces tag nrho koj tsev neeg yuav raug muaj feem txuam nrog, thiab qhov ntawd yuav muaj kev cuam tshuam rau yav tom ntej, txog tej kev cia siab nrhiav ua hauj lwm, thiab tej kev cia siab rau kev ua laj ua kam ntawm cov me nyuam hauv koj tsev neeg. Koj yuav tau ua tib zoo xav qhov no kom ntxaws dua nov.” Tom qab nws hais qhov no tag, ib npluav rog tau pib sawv loj heev nyob rau hauv kuv nruab siab, thiab ua rau kuv hnov muaj kev ntxhov siab ob npaug ntxiv. Thaum uas kuv hnov tias tab tom yuav yuam kev lawm, kuv cia li xav nthawv nthav txog Petus tej kev ntsib kev pom thaum nws tau ua tim khawv khov kho tiav hlo rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag; Petus ib txwm tas zog ua kom nkag siab Vajtswv dhau los ntawm txhua lub tswv yim txawj ntxias dag uas Ntxwgnyoog siv rau nws. Thiab yog li, puag hauv kuv nruab siab, kuv tau ntsia mus rau Vajtswv thiab tau tso siab txhua yam rau Nws, ces kuv thiaj li mam nrhiav tau Vajtswv txoj kev xav. Nyob nyob tsis ras txog qhov ntawd li, cas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus cia li tshwm los rau hauv kuv lub siab tias: “Vajtswv tsim lub ntiaj teb no, Nws tsim cov tib neeg no thiab, dhau qhov ntawd, Nws yog tus kws qhia tsim haiv neeg Kili tej kev cai thaum ub thiab tib neeg tej kev vam meej. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li nplig tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li saib xyuas tib neeg nruab hnub hmo ntuj. Tib neeg txoj kev loj hlob thiab kev nce qib yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li, thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li. Yog tias koj yog ib tug Ntseeg Vajtswv tiag, ces koj yeej yuav ntseeg hais tias ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav tshwm sim thiab poob ploj mus raws nkaus li qhov uas Vajtswv tau tsim kom muaj. Vajtswv ib leeg nkaus xwb thiaj paub txog tej xwm txheej yuav tshwm sim tom ntej rau ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg twg, thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv pom kev. “Yog lawm!” Kuv xav hais tias. “Vajtswv yog tus Tswv Tsim thiab peb txoj hmoo ua tib neej yog nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Tus niag dab phem Ntxwgnyoog yog cov niag uas tawm tsam Vajtswv xwb. Yog tias lawv twb tsis tuaj yeem hloov kho lawv tus kheej txoj hmoo ntawm kev raug teem txim mus rau dab tuag teb, ces lawv yuav tswj tib neeg txoj hmoo tau li cas? Tib neej txoj hmoo raug npaj tseg ua ntej los ntawm Vajtswv lawm, thiab kuv cov me nyuam yuav ua cov hauj lwm dab tsi nyob rau yav tom ntej thiab txawm lawv tej kev cia siab yuav zoo li cas los xij yog nyob ntawm Vajtswv xwb—Ntxwgnyoog tsis muaj kev tswj hwm txhua yam no hlo li.” Xav txog qhov no, kuv cia li muaj peev xwm pom tau meej dua qub tias Ntxwgnyoog thiab cov niag dab phem mas ntxim ntxub ua luaj thiab tsis txaj muag kiag li. Txhawm rau yuam kom kuv txhob lees paub Vajtswv thiab txhob lees txais yuav Vajtswv, thiaj li tau siv cov tswv yim dag thiab cov tswv yim phem—cov kev xav no—los ntxias kuv kom raug dag. Yog tias qhov ntawd tsis yog kev qhuab qhia thiab kev coj kev uas raug sij hawm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ces ntshe kuv twb raug rhuav tshem thiab raug ntes los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Tam sim no kuv paub lawm tias Ntxwnyoog mas ntxim ntxub thiab phem ua luaj, kuv txoj kev ruaj siab uas tsis nyoo swb rau Ntxwgnyoog tej tswv yim txawj ntxias dag mas muaj zog tuaj lawm. Thaum kawg, tus tub ceev xwm lim hiam nug tsis tau dab tsis li thiab tsis paub xyov yuav ua li cas ntxiv, yog li ntawd nws thiaj li ua ib siab tso tes plau mus lawm.

Nyob rau hnub peb, tus thawj coj ntawm Pawg Tub Ceev Xwm Tuav Kev Ruaj Ntseg Hauv Teb Chaws pom tias lawv tsis tau txais dab tsi los ntawm kuv li ces thiaj li rau nws npau taws heev, tau yws tias nws cov tub txib mas tsis muaj peev xwm kiag li. Nws tau los rau ntawm kuv thiab, ua nws lub ntsej muag luag zij nkas, hais muaj plhu ntxiag, hais tias, “Vim li cas koj tseem tsis qhia qhov tseeb tawm los li thiab? Koj xav tias koj yog leej twg, Lis Hujlam no lod? Koj xav tias peb twb ua tiav peb txoj kev phem tshaj plaws lawm yog li koj thiaj li tsis ntshai no lod, hav? Vim li cas koj tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li tsis los cawm koj no ma?” Thaum nws hais tag lawm, nws tau yoj tus qws hluav taws xob me tawg rhij rhej thiab cig nplaim xiam lus rau pem kuv hau ntej ua kom kuv ntshai, tom qab ntawd nws taw tes nki rau ntawm ib tug qws hluav taws xob loj uas tseem tab tom muab ntxiv hluav taws xob thiab hem kuv, hais tias, “Koj puas pom qhov ntawd? Qhov no yog tus me nyuam qws hluav taws xob xwb tsis ntev ces roj yuav tag lawm. Ib me pliag, kuv yuav siv tus qws hluav taws xob loj uas ntxiv hluav taws xob puv lawm los hlawv koj ntag ho, ces tom qab ntawd peb mam saib seb koj puas qhia! Kuv paub tias tom qab ntawd koj yuav pib qhia xwb!” Kuv tig saib mus rau tus qws hluav taws xob loj thiab kuv ua tsis tau li cas li tab sis tau pib poob siab ntshai tias: “Tus tub ceev xwm him liam no mas tsiv nyaum thiab phem tshaj li. Nws puas yuav tua kuv? Kuv puas tuaj yeem thev taus qhov kev tsim txom no? Kuv puas yuav raug hluav taws xob hlawv kom tuag?” Nyob rau sij hawm ntawd kuv mloog zoo li hauv kuv lub siab mas puav leej phwj yaws txoj kev tsis muaj zog, kev tais caus, thiab kev mob thiab kawg kev lawm. Kuv thiaj li maj nroos hu rau Vajtswv tias: “Aus Vajtswv, thov tiv thaiv kuv thiab thov muab txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv.” Tom qab ntawd, muaj ob peb kab lus ntawm ib zaj nkauj hu qhuas ntawm Vajtswv cov lus tau nkag los rau hauv kuv lub siab tias: “Kev ntseeg zoo li ib ya cav tuam ua tus choj: Cov uas tuav rawv txoj sia yuav hla nyuaj heev, tiam sis cov neeg uas npaj txhij fij lawv tus kheej tuaj yeem hla dhau mus, ruaj siab rau txhais ko taw thiab tsis txhawj. Yog tias tib neeg txaj muag thiab muaj txoj kev xav ntshai, nws yog vim Ntxwgnyoog tau dag ntxias lawv lawm, ntshai tias peb yuav hla tus choj ntawm txoj kev ntseeg mus cuag Vajtswv(“Qhov Pib ntawm Kev Mob Kev Nkeeg Yog Vajtswv Txoj Kev Hlub” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Tus Tswv Yexus cov lus no kuj tau tshwm los rau hauv kuv lub siab tias: “Thiab tsis txhob ntshai lawv cov uas tua tau lub cev xwb, tab sis tsis muaj peev xwm tua tau tus ntsuj plig: tab sis yuav tsum ntshai Nws uas muaj peev xwm rhuav tshem tau tus ntsuj plig thiab lub cev tib si rau hauv ntuj tawg(Mathai 10:28). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv kua muag ntws sis—kuv hnov zoo siab yam tsis txaus ntseeg li. Lub zog nyob hauv kuv lub siab mas zoo li ib teg tsau cig kub heev. “Txawm tias kuv tuag hnub no kiag los xij,” kuv xav hais tias, “puas muaj dab tsis txaus ntshai ma? Qhov ntawd yog ib yam zoo tshaj plaws uas los tuag txhawm rau Vajtswv, thiab kuv yuav fij txhua yam los tawm tsam nrog Ntxwgnyoog mus kom txog thaum tuag kiag!” Kiag sij hawm ntawd, qee kab lus hauv lwm zaj nkauj ntawm Vajtswv cov lus tau tshwj los rau hauv kuv lub siab tias: “Ntawm txoj kev mus rau Yeluxalees, Yexus muaj kev ntxhov siab, zoo li rab riam ntsia hauv Nws lub siab, tab sis Nws tsis tau muaj lub siab xav rov qab ua raws li Nws txoj lus; Nws ib txwm muaj zog txhawb nqa Nws mus rau qhov chaw uas lawv yuav muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Thaum kawg, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab rais los ua tus neeg tuag nyob txim txhaum, kev ua tiav txoj num kev cawm dim ntawm tib neeg. Nws tsoo tawm ntawm lub xauv tes kev tuag thiab Ntuj Tawg. Ntawm Nws hauv ntej, txoj kev tuag, hauv dab teb, thiab Ntuj Tawg poob lawv lub hwj chim, thiab tau swb Nws lawm(“Xyaum Ua Li Tswv Yexus” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv pheej hu tas zog rau hauv kuv lub siab, thiab kuv cov kua muag ntws los rau kuv ob sab plhu tsis tu li. Daim duab ntawm tus Tswv Yexus Khetos raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mas sawv nraim tas li rau ntawm lub qhov muag tias: tus Tswv Yexus raug thuam, raug cem thiab raug iab liam los ntawm cov neeg Falixais, tus neeg tua neeg phem tau siv ib txoj hlua txhuas los nplawm Nws ua rau Nws tej tawv nqaij tos thiab siav doog thoob plaws ib ce, txog ntua thaum kawg uas Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab Nws yeej tsis ua ib lub suab li. Txhua yam tus Tswv Yexus ua dhau los ntawd puav leej raug txom nyem txhawm rau muab Nws txoj kev hlub rau tib neej, thiab txoj kev hlub no tau kov yeej Nws tus kheej lub neej txoj sia. Lub sij hawm ntawd, kuv lub siab tau txais kev tshoov siab thiab txhawb siab los ntawm Vajtswv txoj kev hlub, thiab ua rau kuv muaj lub zog thiab txoj kev ntseeg loj heev puv npo. Kuv tsis hnov ntshai dab tsi li, thiab kuv hnov zoo li yog lub ntsej lub muag tuag txhawm rau Vajtswv xwb, ho qhov ua Yudas yuav yog qhov txaj muag tshaj plaws. Ua rau kuv ceeb tag, thaum kuv txiav txim siab tias kuv yuav ua tim khawv khov kho rau Vajtswv txawm tias muab tag nrho kuv tus kheej txoj sia rau los xij, ces txawm muaj ib tug tub ceev xwm lim hiam tau khiav nkag los rau hauv chav, hais tias, “Tom nroog muaj teeb meem lawm, peb yuav tsum tau sau tub ceev xwm mus cheem qhov ntawd thiab tswj hwm kev nyab xeeb rau pej xeem!” Cov tub ceev xwm lim hiam thiaj li tau tawm ceev nrooj mus lawm. Txog thaum lawv rov qab los, ces twb tsaus ntuj lig lawm, ces lawv tsis muaj lub zog los nug kuv ntxiv. Lawv tau hais tawv qhawv rau kuv tias, “Vim koj yuav tsis qhia, ces peb yuav xa koj mus rau tim tsev kaw neeg!” Thaum sawv ntxov nyob rau hnub plaub, cov tub ceev xwm lim hiam tau yees kuv duab thiab dai ib daim yuaj plaub fab xwm yeem loj loj khuam rau kuv ntawm lub caj dab uas siv tu pa txhuam sau kuv lub npe rau. Kuv mas zoo li ib tug tua neeg, raug thuam thiab raug saib tsis taus los ntawm cov tub ceev xwm lim hiam. Kuv hnov zoo li kuv mas poob ntsej poob muag loj tshaj plaws, thiab kuv lub siab qaug zog heev dhau lawm. Kuv paub tias tus yam ntxwv ntawm kuv lub siab mas tsis raug lawm, thiab yog li kuv maj nroos los hu thov Vajtswv ntsiag to hauv kuv lub siab tias: “Aus Vajtswv! Thov tiv thaiv kuv lub siab thiab ua kom kuv to taub Koj txoj kev xav thiab txhob poob mus ua tus kab dib rau Ntxwgnyoog te tswv yim ntxias dag.” Tom qab thov Vajtswv tag, muaj ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tau tshwm sim rau hauv kuv lub siab tias: “Koj yog ib yam muaj sia raug tsim los—koj yuav tsum pe hawm Vajtswv thiab caum raws ib lub neej muaj nuj nqis. Yog koj tsis pe hawm Vajtswv tiam sis nyob rau hauv cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, ces koj tseem tsis yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg tej ris tsho los? Vim koj yog tib neeg, koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Vajtswv thiab thev taus txhua yam kev txom nyem! Koj yuav tsum zoo siab thiab lees txais ib qho kev txom nyem me me uas koj tau ntsib rau niaj hnub no thiab ua ib lub neej muaj nuj nqis, zoo ib yam li Yauj thiab Petus. … Nej yog cov neeg uas caum raws txoj hau kev yog, cov uas nrhiav kev tsim kho. Nej yog cov neeg uas sawv los hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog, cov uas Vajtswv hu ua cov ncaj ncees. Qhov ntawd tsis yog lub neej muaj nuj nqis tshaj plaws los?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (2)). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv los to taub tias, yuav tsum muaj peev xwm caum raws qhov tseeb li ib tug neeg raug tsim tawm los, thiab ua lub neej pe hawm Vajtswv thiab ua kom Vajtswv txaus siab, mas thiaj li yog lub neej muaj nuj nqis thiab muaj txiaj ntsig. Qhov uas ua rau raug ntes thiab raug kaw rau hnub no vim yog kuv txoj kev ntseeg Vajtswv, yuav tiv txhua yam kev poob ntsej poob muag thiab kev mob no tau, thiab qhov muaj peev xwm los koom tiv tej kev ceeb laj txom nyem loj ntawm Khetos, mas tsis yog ib yam uas txaj muag hlo li, tab sis yog lub ntsej lub muag xwb. Ntxwgnyoog tsis pe hawm Vajtswv; tiam sis, nws ua txhua yam uas nws tuaj yeem ua tau los cuam tshuam thiab tav thaiv Vajtswv txoj hauj lwm, thiab qhov no yog qhov uas txaj muag thiab ntxim ntxub tshaj plaws li. Xav txog tej kev xav no, ua rau kuv muaj lub zog thiab zoo siab puv npo. Cov tub ceev xwm lim hiam tau pom kuv lub ntsej muag luag ntxhi thiab tau ntsia kuv yam xav tsis thoob, thiab hais tias, “Cas koj yuav zoo siab ua luaj li?” Kuv thiaj li teb ncaj qha thiab khov kho tias, “Qhov ntawd mas tsim nyog tshaj plaws uas los ntseeg Vajtswv thiab pe hawm Vajtswv. Kev ua li no yeej tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tsis yog li. Vim li cas kuv thiaj yuav tsis zoo siab ma?” Thaum hnov cov lus no tag, lawv tsis hais dab tsi li lawm. Hauv txoj kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus, kuv thiaj li rov muaj peev xwm los vam khom Vajtswv los kov yeej Ntxwgnyoog dua ntxiv.

Tom qab ntawd kuv raug coj mus rau hauv tsev kaw neeg. Txhua yam nyob hauv qhov chaw ntawd mas haj yam tsaus ntuj nti thiab txaus ntshai tshaj qub, thiab kuv hnov zoo li kuv tau poob mus rau hauv dab tuag teb lawm. Txhua pluas mov, kuv tau noj ib daim me nyuam ncuav cub dub thiab ib tais kua zaub tsuag muaj ob peb daim plooj zaub ntab nplos saum plaim xwb. Kuv mas tshaib plab txhua hnub, kuv lub plab mas nrov qig qug xav noj mov heev. Txawm li cas los xij, dhau qhov no lawm, kuv tseem yuav tsum tau ua hauj lwm zoo li ib tug tsiaj ris lub nra, thiab yog tias kuv ua tsis tau raws li npaj tseg, kuv yuav raug ntaus los sis rau txim los mus sawv ntsug zov. Vim tias cov tub ceev xwm phem tau muab kuv tsim txom nyhav heev los tau ob peb hnub lawm, kuv twb raug ntaus ntsuab doog tag thiab raug mob txij saum taub hau ti nkaus hauv ntiv taw tag li lawm, thiab qhov ntawd haj yam ua rau mus kev nyuaj, tab sis tus tub ceev xwm uas saib xyuas neeg rau txim tseem yuam kom kuv nqa cov xov tooj liab uas hnyav heev thiab. Vim yog txoj hauj lwm hnyav no, thiaj li ua rau kuv lub nrab qaum uas raug mob lawm nyiaj tsis taus li lawm, thiab txhua yam kuv ua tau thaum xaus hauv txhua hnub ces yog nkag mus rau saum kuv lub txaj. Dhau qhov no lawm, tus tub ceev xwm saib xyuas neeg raug txim uas lim hiam no tau yuam kom kuv sawv los zov rau thaum ib tag hmo, thiab qhov no ua rau kuv hnov sab heev dhau lawm. Muaj ib hmo thaum kuv ua tes dej num zov, kuv tau siv lub hwv tsam thaumtus tub ceev xwm saib xyuas neeg rau txim lim hiam no tsis tuaj thiab, kuv tau nyiag khooj, cia siab tias yuav tau so. Txawm li cas los xij, xav tsis txog li, tus tub ceev xwm saib xyuas neeg rau txim uas lim hiam no tau pom kuv hauv daim phiaj saib hauv chav soj xyuas thiab tau tawm tuaj nthe kuv hais tias, “Leej twg hais tias koj tuaj yeem zaum tau no?” Muaj ib tug ntawm lwm cov neeg raug txim tau ntxhi rau kuv tias, “Kav tsij thov txim rau nws, yog tsis li nws yuav ua rau koj ‘tau pw lub txaj ntoo.’” Qhov no, nws txhais hais tias yog qhov kev tsim txom uas muab daim txiag qhov rooj nqa mus rau hauv kem kaw neeg txim, thiab muab lawv tej ceg thiab tej kos taw xauv rau daim txiag qhov rooj, thiab lawv tej dab teg pav rau daim txiag qhov rooj. Tom qab ntawd ces tus neeg raug txim raug khi rau daim txiag, thiab tsis pub lawv txav chaw ntev li ob lub lim tiam. Hnov qhov no, ua rau kuv npau taws thiab ntxub tib si, tab sis kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem tawm tsam tau ib qho me me li—txhua yam uas kuv ua tau ces yog uv kuv txoj kev npau taws xwb. Kuv pom tias txoj kev thab ze thiab kev tsim txom zoo li no mas yuav tiv taus nyuaj. Hmo ntawd, kuv pw rau saum kuv lub txaj khov txias zias quaj rau qhov tsis ncaj ncees ntawm tej ntawd, kuv lub siab yws puv npo thiab xav thov mus rau Vajtswv, xav hais tias: “Thaum twg qhov no mam li tag mus? Tsuas yog ib hnub nyob rau hauv lub chaw dab tuag teb no xwb mas cas yuav yog ib hnub ntev ua luaj li.” Tom qab ntawd kuv xav txog Vajtswv cov lus tias: “Yog tias koj nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej thiab tau taug txoj kev ntawm tib neeg lub neej, thiab nyob rau yav tom ntej koj nyoo zwm rau Nws txoj kev npaj tsim yam tsis muaj lus yws los sis kev xaiv txawm yuav yog Vajtswv saib xyuas koj li cas, thiab yog tias koj tsis taij thov ib yam dab tsis ntawm Vajtswv, ces nyob rau txoj kev no koj yuav yog ib tug tib neeg uas muaj nuj nqis(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Tsim Nyog Taug Ncua Kawg Ntawm Txoj Kev Li Cas). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv txaj muag rau kuv tus kheej. Kuv xav txog qhov kuv ib txwm tau hais tias kuv yuav nrhiav kev los mloog Vajtswv lus zoo li Petus ntag, txawm tias kev mob los sis kev txom nyem loj npaum li cas los xij, thiab tias kuv yuav tsis txiav txim siab los sis tsis xav rau kuv tus kheej lawm. Txawm li cas los xij, thaum muaj kev quab yuam thiab kev nyuaj tshwm sim rau kuv lawm, thiab kuv yuav tsum tiv kev txom nyem thiab uv kom taus, kuv tas zog xav txog txoj kev tawm. Thiaj li ua rau kuv tsis mloog hais hlo li! Tsuas yog tom qab ntawd kuv thiaj li mam nkag siab txog Vajtswv cov hom phiaj zoo tias: Vajtswv tau cia qhov kev txom nyem no los tshwm sim rau kuv txhawm rau pab kuv txoj kev txiav txim siab kom uv dhau qhov kev txom nyem, thiab ua rau kuv los kawm paub txog kev ua raws li kuv txoj kev txom nyem, kom kuv thiaj li yuav muaj peev xwm zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tsim nyog tau txais Nws qhov kev cog lus tseg. Txhua yam uas Vajtswv tau ua rau kuv raug ua tawm los ntawm txoj kev hlub thiab qhov ntawd raug ua los cawm kuv. Tom qab ntawd kuv lub siab mas kaj siab lug, thiab kuv tsis hnov tias tsis yog los sis tsis hnov mob mus ntxiv lawm. Txhua yam uas kuv xav tau ces yog zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj tseg, los ua tim khawv khov kho thiab ua kom Ntxwgnyoog txaj muag.

Ib hlis tom qab ntawd, kuv thiaj li raug tso tawm. Txawm li cas los xij, lawv tau sau ntawv cim tseg rau kuv nrog lub txim hais tias “tau tab kaum rau txoj cai lij choj thiab tau koom rau hauv lub koom haum xiab txiaj” txhawm rau txwv kuv txoj kev ywj pheej. Ntev txog ib lub xyoos, tsis tso cai kuv tawm hauv kuv lub nroog los sis lub xeev, thiab kuv yuav tsum nyob tos ua hauj lwm rau ntawm lub chaw tub ceev xwm thaum twg los xij uas lawv xav tau kuv. Tom qab thaum kuv rov los tsev lawm kuv thiaj li paub tias txhua yam khoom uas kuv khaws rau hauv tsev tau raug tub ceev xwm nyiag thiab nqa mus tag li lawm. Dua ntawm qhov no, cov tub ceev xwm lim hiam tau tshawb kuv lub tsev ntxhov nyho zoo li cov tub sab, thiab tau hem kuv tsev neeg, hais tias kuv tsev neeg yuav tsum muab nyiaj kom ntau tshaj 25,000 yuam nyiaj ua ntej mas lawv thiaj li yuav tso kuv los. Ua rau kuv niam-tais tiv tsis taus qhov kev hem ntawd tag nrho thiab ua rau plawv nres, thiab tom qab raug xa mus tim rau tsev kho mob thiab tau txais kev kho mob lawm ces nws thiaj mam li xeev rov los xwb, raug tus nqi ntau dua 2,000 yuam nyiaj. Thaum kawg, kuv tsev neeg raug yuam kom mus qiv txais nyiaj ntawm txhua tus neeg uas lawv paub yog li lawv thiaj li tuaj yeem nrhiav tau nyiaj ntau txog 3,000 yuam nyiaj rau tub ceev xwm, thiab tsuas yog tom qab ntawd kuv thiaj li raug tso tawm. Vim yog muaj tej kev tsim txom hnyav heev rau kuv los ntawm tub ceev xwm lim hiam, kuv lub cev thiaj li raug kev txom nyem sab heev tom qab ntawd: Kuv ob sab caj npab thiab ob sab ceg feem ntau o loj thiab mob vim raug nias nyhav heev thaum kuv raug kaw; kuv yeej nqa tsis taus txog ob thiab ib nrab kis lus zaub li lawm los sis ntxhua tsis tau kuv cov khaub ncaws li lawm, thiab ua rau kuv tsis muaj peev xwm ua hauj lwm taus mus tag ib txhis li lawm.

Qhov kev ntsib kev pom ntawm kev raug ntes thiab raug tsim txom ntawd ua rau kuv pom meej txog Tsoom Fwv Koom Tsham, ntawm nws qhov kev phem, lub ntsej muag dab uas ntxub qhov tseeb thiab ntxub Vajtswv. Qhov ntawd tau ua rau kuv ntxub Ntxwgnyoog thiab niag dab phem, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav phem uas ua txhua yam tsis haum rau Ntuj Ceeb Tsheej. Kuv kuj muaj, kev ntsib kev pom ntawm tus kheej tseeb tiag tias Vajtswv txoj hauj lwm mas txawj ntse thiab muaj qab hau ua luaj. Kev raug ntes thiab raug tsim txom los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham ua rau kuv txoj kev thoob tsib loj hlob tuaj; qhov ntawd kuj tau pab kuv txoj kev txiav txim siab thiab tau ua kom kuv txoj kev ntseeg zoo tiav log, ua rau kuv los kawm paub kev cia siab thiab kev vam khom rau ntawm Vajtswv li cas. Kuv kuj tau saj lub hwj chim thiab qhov muaj cai ntawm Vajtswv cov lus lawm thiab, tau pom tias tej ntawd tuaj yeem ua lub hauv paus ntawm txoj kev pab uas ib txwm tuaj peb tog. Kuv pom tias tsuas yog Vajtswv thiaj li hlub tib neeg xwb thiab tsuas yog Vajtswv thiaj li tuaj yeem cawm tau tib neeg xwb. Hauv kuv lub siab kuv tau txav los ze zog rau Vajtswv lawm. Kuv puav leej tau txais tag nrho tej nqi dag zog ntawd los ntawm txoj kev nyuaj thiab tej kev sim siab. Kuv ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: 81. Tej Kev Txom Nyem Yog Vajtswv Tej Koob Hmoov

Ntxiv Mus: 83. Muaj Yeej Dhau Los Ntawm Ntxwgnyoog Tej Kev Sim Siab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No