54. Ib Npluav Rog Sab Ntsuj Plig

Sau los ntawm Yav Xyib, Teb Chaws Mekas

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vim tib neeg pib ntseeg Vajtswv, lawv tau ceev cia ntau yam kev xav tau uas tsis yog lawm. Thaum koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj xav tias koj txhua txoj kev xav tau yog tag huv si, tab sis thaum ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, koj yuav pom tias muaj ntau yam kev xav tau uas tsis yog nyob hauv koj. Yog li, thaum Vajtswv kho kom tib neeg zoo tiav log, Nws ua rau lawv ras tias muaj ntau txoj kev xav nyob hauv lawv uas cov nyom lawv txoj kev paub Vajtswv. Thaum koj pom tias koj tej kev xav tau tsis yog lawm, yog tias koj muaj peev xwm tso tseg txoj kev xyaum raws li koj tej kev xav phem thiab kev xav tau, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, thiab sawv khov kho nyob ntawm koj qhov chaw rau txhua yam uas tshwm sim rau koj, qhov no ua pov thawj qhia tias koj tau ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv lawm. Thaum koj ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv, yeej yuav muaj ib ntsug rog nyob hauv koj xwb xwb li. Ntxwgnyoog yuav sim thiab ua kom tib neeg caum raws nws, yuav sim thiab ua kom lawv caum raws tej kev xav ntawm cev nqaij daim tawv thiab tuav rawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv—tab sis Vajtswv cov lus yuav qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau hauv tib neeg, thiab nyob rau lub sij hawm no nws yog nyob rau ntawm koj seb koj caum raws Vajtswv los sis caum raws Ntxwgnyoog. Vajtswv hais kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj los kov txog tej uas nyob sab hauv lawv, los kov txog lawv tej kev xav thiab kev xav phem uas tsis raws li Vajtswv lub siab. Tus Vajntsujplig kov tib neeg hauv lawv lub siab thiab qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau lawv. Yog li nyob rau tom qab txhua yam uas tshwm sim yog ib ntsug rog: Txhua txhua zaus tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, los sis muab txoj kev hlub Vajtswv coj los xyaum coj, yuav muaj ib ntsug rog loj, thiab txawm tias tej zaum txhua yam yuav zoo rau lawv cev nqaij daim ntawv, nyob tob tob hauv lawv lub siab yog ib ntsug rog ntawm kev ciaj-thiab-kev tuag yuav, qhov tseeb, muaj tshwm tsim tuaj—thiab tsuas yog tom qab ntsug rog hnyav no, tom qab qhov tig rov qab los saib, thiaj txiav txim siab tau tias yeej los sis swb. Ib tug twg yeej tsis paub seb yuav luag los sis quaj. Vim hais tias ntau qhov ntawm tej kev xav hauv tib neeg mas tsis yog lawm, los sis vim hais tias muaj ntau ntawm Vajtswv tej lus muaj teeb meem nrog rau lawv tej kev xav, thaum tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, ib ntsug rog loj tau sawv nyob rau tom qab. Qhov muab qhov tseeb no coj los xyaum coj, nyob rau tom qab, tib neeg yuav so kua muag ntau heev uas suav tsis txheeb vim txoj kev tu siab ua ntej lawv txiav txim siab zaum kawg los ua kom Vajtswv txaus siab. Nws yog vim ntawm ntsug rog no uas tib neeg tiv kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo; qhov no yog txoj tseem kev txom nyem. Thaum ntsug rog los rau ntawm koj, yog tias koj muaj peev xwm sawv tuaj Vajtswv sab tiag, koj yuav muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus, kuv xav tau tob kawg tias kev xyaum ua raws qhov tseeb tsis yog ib qho yooj yim kiag li, thiab ib npluav rog sab ntsuj plig yog qhov tseem ceeb heev. Ob peb xyoos dhau los, kuv tus niam tais hluas raug nthuav tawm ua ib tug neeg ua phem. Pawg ntseeg tau npaj siab ntiab nws tawm, tab sis kuv tau yuam kuv tej kev xav thiab tsis tuaj yeem los xyaum ua raws qhov tseeb. Hauv kuv lub siab, kuv tau tawm tsam mus los, thiab tau nyuaj siab heev. Thaum kawg, dhau ntawm kev txiav txim thiab tej kev nthuav tawm ntawm Vajtswv txoj lus, kuv tau pom meej meej txog qhov kev phom sij thiab txoj kev tshwm los ntawm kev ua raws kuv tej kev xav. Tsuas yog tom qab ntawd kuv tuaj yeem tso kuv cev nqaij daim tawv thiab kuv txoj kev xav tseg, tsis lees yuav tus neeg ua phem, thiab thaum kawg txaus siab rau kev thaj yeeb thiab kev ruaj ntseg los ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb.

Nws yog nyob rau Xyoo 2017 uas kuv tau rov qab los tuav cov luag dej num thawj coj hauv kuv pawg ntseeg hauv zej zog. Hauv ib rooj sib tham, kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais rau kuv tia nyob hauv nws tej dej num ua pawg ntseeg ib tug thawj coj kuv tus niam tais hluas Ham Npib tau khav rau hauv cov rooj sib tham los ntawm kev hais cov lus ua dog ua dig thiab cov lus qhuab qhia. Txhua qhov chaw uas nws tau mus, nws tau hais txog qhov dej num uas nws tau ua thiab nws tau txom nyem, uas ua kom lwm tus pe hawm thiab mloog nws hais. Tom qab cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais txog nws txog qee qhov teeb meem uas muaj nyob hauv lawv tej dej num, nws tau tsis sib qhia raws qhov tseeb los daws kho cov teeb meem no, tab sis tau qhuab qhia lwm tus yam li yus paub dua. Nws cov lus qhuab qhia tau ua rau qee tus ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau ua neeg rau hauv ib tug yam ntxwv phem thiab plam txhua yam kev ntshaw hauv lawv tej dej num. Tom qab, Ham Npib tau los hloov lawm. Tom qab ntawd, nws tau tsis kam lees los xav txog thiab los nkag siab nws tus kheej, thiab nws tseem tau tsim kev kub ntxhov thiab kev sib cav sib ceg nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam, tab kaum pawg ntseeg lub neej. Cov thawj coj hauv pawg ntseeg tau sib qhia nrog nws ntau zaus, thiab kuj hais nws thiab ntuas nws, tab sis nws tsis kam lees txais ib qho ntawd li. Nws kuj tseem tsis mloog hais, tshaj tawm yam tsis zoo, ua rau muaj kev tab kaum loj heev rau pawg ntseeg lub neej. … Thaum kuv tau hnov Ham Npib coj tus cwj pwm zoo li no, kuv npau taws. Kuv tau nco txog Vajtswv cov lus: “Cov neeg uas nthuav tawm txog lawv cov kuab lom, hais lus phem rau hauv pawg ntseeg, cov taug xaiv, tsim kev tsis to taub, thiab tsim kev tawg ua pab ua pawg rau cov kwv tij thiab nkauj muam—lawv tsim nyog raug rho tawm ntawm pawg ntseeg mus. Tiam sis vim tam sim no yog tiam txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm lawm, cov neeg no tau raug txwv, vim rau qhov lawv raug tshem tawm. Txhua tus uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Qee tus tsis muaj dab tsi tshaj li uas muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab, hos ib txhia ho txawv: Tsis yog tias lawv muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab xwb, tiam sis lawv tus yeeb yam los kuj phem kawg nkaus li thiab. Tsis yog tias lawv cov lus thiab tes hauj lwm qhia tshwm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab yam ntxwv ntxwgnyoog xwb; cov neeg no yog, ntxiv ntawd, tus tseem tseem Ntxwgnyoog ntag. Lawv tus xeeb ceem cuam tshuam thiab tsim teeb meem rau Vajtswv txoj hauj lwm, nws cuam tshuam cov kwv tij thiab nkauj muam txoj kev nkag mus tau txoj sia, thiab nws rhuav tshem pawg ntseeg lub neej uas lawv ib txwm muaj. Sai sai no los sis tom ntej no, cov hma uas hnav tawv yaj no yuav tsum tau muab tshem tawm mus; pawg ntseeg yuav tsum muaj tus cwj pwm ruaj khov, tus cwj pwm tsis lees txais yuav, cov tub txib ntawm Ntxwgnyoog no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog sawv tuaj Vajtswv tog, thiab cov neeg uas tsis tuaj Vajtswv tog yog cov poob rau hauv lub pas dej nrog Ntxwgnyoog(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb). Thaum kuv nco tau nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus, kuv tau to taub meej meej tias thaum tau ntsuas los ntawm Vajtswv cov lus, Ham Npib tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm tau muaj tej no tiag los ntawm ib tug neeg ua phem. Pawg ntseeg cov thawj coj thiab cov neeg ua dej num ua ke tau txheeb xyuas nws tus cwj pwm tawm tsam Vajtswv cov lus, thiab tau hais tias txawm hais tias nws tuaj yeem muab nws tus kheej txi thiab fij rau los xij, thiab muaj peev xwm muaj kev txom nyem hauv nws tej dej num los xij, nws khav theeb, tsis kam lees qhov tseeb kiag li, yuav yus siab thiab siab kub, tab kaum pawg ntseeg lub neej, thiab tsis kam lees kho nws tej ua yuam kev. Nws yog ib tug neeg ua phem. Raws li cov kev cai ntawm cov saib xyuas kev ua dej num ntawm Vajtswv lub tsev, cov neeg no yuav tsum raug ntiab tawm. Tom qab hnov ntau tus kwv tij thiab nkauj muam hais tias rau nws yuav tsum raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg, kuv tau hnov tias sib tawm tsam heev: Los ntawm kev saib rau nws tej cwj pwm, kuv tuaj yeej pom tias nws yeej yog ib tug neeg ua phem, thiab yuav tsum raug ntiab tawm, tab sis nws yog kuv poj niam tus niam hluas kiag, thiab kuv niam tais yawm txiv saib xyuas kuv zoo thiab hlub tshua txog kuv tsev neeg heev. Yog lawv paub tias kuv tau pov ntawv los ntiab Ham Npib tawm, ces lawv puas yuav xav tias kuv yog neeg tsis muaj kev hlub tshua, tsis ris txiaj ntsig, thiab tsis ris nuj nqis ntawm tsev neeg no ma? Kuv yuav ua li cas muaj peev xwm mus ntsib kuv tus txiv hluas thiab niam hluas tom qab ua li ntawd no ma? Tab sis ua pawg ntseeg ib tug thawj coj, yog kuv tsis ua raws li cov hauv paus ntsiab lus, twb paub tias muaj ib tug neeg ua phem nyob hauv pawg ntseeg tseem tsis tau ntiab nws tawm, thiab tso cai rau tus neeg ua phem no los tab kaum pawg ntseeg lub neej thiab ua puas tsuaj rau cov neeg uas Vajtswv xaiv, qhov ntawd puas yog kuv muaj kev koom nrog tus neeg ua phem thiab ib tug yeeb ncuab ntawm Vajtswv ma? Kuv tau ntshai los xav txog qhov ntawd mus ntxiv. Thaum lub sij hawm no, kuv hnov tias yuav tsum tau xaiv ib ntawm ob yam uas tsis xav tau. Kuv tsis paub yuav ua li cas lawm. Tus Muam Tshau tau pom tias kuv nyuaj siab heev, thiab tau hais rau kuv tias, “Tus Kwv Tij Yaj, Ham Npib tau tab kaum pawg ntseeg lub neej zaum tag zaum thiab, thiab nws tsis qhia ib yam me me txog kev thim siab lees txim li. Nyob ntawm lub hauv paus ntsiab lus, nws yuav tsum raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg. Kev tiv thaiv txoj dej num ntawm pawg ntseeg yog qhov tseem ceeb tshaj plaws lawm! Peb yuav tsum txiav txim siab ua raws li Vajtswv txoj kev xav, thiab txhob ua raws li peb tus kheej tej kev xav hauv nruab siab thiab tus kheej tej kev xav.” Tom qab mloog nws hais tag, ua rau kuv hnov tsis sib haum xeeb ntau tuaj.

Tam sim ntawd, qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau qhia tias, “Ham Npib tau ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, tso nws tsev neeg thiab txoj hauj lwm rau nws txoj dej num tseg, thiab raug kev txom nyem ntau heev. Peb xav tias nws yuav tsum tau txais lwm lub hwv tsam los thim siab lees txhaum.” Thaum kuv hnov cov lus ntawd lawm, kuv tau paub meej tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam no tsuas hais qhov ntawd vim lawv raug dag los ntawm Ham Npib tej kev ua zoo uas tshwm rau sab nraud, thiab qhov ntawd kuv yuav tsum sib qhia qhov tseeb nrog lawv los txheeb xyuas Ham Npib tus cwj pwm yog li ntawd lawv thiaj paub nws tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb. Tiam sis tom qab ntawd kuv xav tias, Ham Npib yog tus ntxhais uas kuv niam tais yawm txiv hlub heev, kuv niam tais tsis nkag siab txog Ham Npib txoj kev ntseeg rau Vajtswv, thiab tsis muaj kev paub, thiab kuv poj niam chim zoo heev. Yog kuv txiav txim siab ntiab Ham Npib tawm thiab qhia tshwm thiab txheeb xyuas nws tus cwj pwm phem rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam, ces puas yog kuv ua txhaum rau kuv tus poj niam tsev neeg tag nrho ma? Yog kuv hais ob peb lo lus zoo txog Ham Npib rau pem cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv ntej, thiab tom qab ces sib qhia nrog nws kom nws thim siab lees txim thiab tsis txhob tsim kev cuam tshuam ntxiv, ces yuav muaj ib lub hwv tsam rau nws tsis raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg, thiab qhov ntawd, kuv yuav tsis tau ua phem rau kuv tus poj niam tsev neeg. Lub tswv yim no tau txo qee qhov kev ntxhov siab uas kuv tau muaj, yog li kuv tau hais rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam, “Ham Npib tau ua kev phem lawm tiag thiab tau ua tej kev yuam cai, tiam sis nws yog Vajtswv txoj kev xav cawm tib neeg mus rau qhov zoo tshaj plaws uas cawm tau, yog li peb yuav tsum muab lwm lub hwv tsam rau nws los thim siab lees txim. Yog tias nws rov ua phem dua, nws yeej tsis tau lig uas yuav ntiab nws tawm, thiab peb tuaj yeem kom nws lees qhov ntawd yam txaus siab hlo.” Thaum Tus Muam Tshaus tau hnov kuv hais cov lus ntis ntsej muag no lawm, zoo li nws xav hais qee yam, tab sis thaum kawg nws nyob twj ywm. Tsis muaj lwm tus hais ib yam dab tsi ntxiv lawm, thiab kuv tau hnov qee qhov kev nruj hauv kuv lub siab ntaug tuaj. Kuv xav rau kuv tus kheej tias thaum kawg kuv tsis tas txhawj ntxiv txog kev ua txhaum rau kuv niam tais yawm txiv lawm. Tab sis ob hnub tom qab, kuv cia li ua pob qhov ncauj—peb lub pob. Kuv lub qhov ncauj hnov zoo li nws muaj hluav taws; nws tau hlawv cuag dag xwb. Muaj qee zaum nws mob heev ua rau kuv hais tsis tau lus los sis noj tsis tau mov, thiab qhov mob ua rau mob heev nws ua rau kuv tsim deev ntuj teb tag hmo Nyob rau hauv txoj kev tsim txom, kuv tau thov Vajtswv: “Vajtswv, kuv paub tias cov pob uas mob heev hauv kuv lub qhov ncauj thiab ntawm kuv tus nplaig no yuav tsis tsim tshwm yooj yim los thooj txhij; qhov no yog koj txoj kev qhuab ntuas thiab qhuab qhia rau kuv. Au Vajtswv! Kuv xav thim siab lees txim rau Koj.”

Tom qab, ncua sij hawm kuv cov kev teev hawm, kuv tau pom nqe no ntawm Vajtswv cov lus: “Cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tiag yeej ib txwm muaj Nws nyob hauv lawv lub siab, thiab yeej ib txwm muaj lub siab huab fwm-Vajtswv, lub siab hlub-Vajtswv. Cov uas ntseeg Vajtswv ua txhua yam yuav tsum ceev faj thiab saib kom zoo zoo, thiab txhua yam uas lawv ua yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev xav tau thiab ua rau Nws txaus siab. Lawv yuav tsum tsis txhob yog neeg tawv ncauj, ua txhua yam li lawv siab nyiam; uas tsis phim yog cov neeg dawb huv. Tib neeg yuav tsum tsis txhob dhia ua dog ua dig, yoj Vajtswv tus chij rau txhua qhov chaw thaum lub sij hawm kev khav theeb thiab kev ntxias noj ntxias haus nyob rau txhua qhov chaw; qhov no yog tus yam ntxwv ntxeev siab. Hauv lub cuab yim neej muaj lawv cov cai, thiab txhua haiv neeg muaj lawv cov kev cai—thiab nws tsis yog hais tias hauv Vajtswv lub tsev yim huab muaj thiab lov? Tsis yog hais tias cov qauv yim huab nruj tshaj thiab lov? Tsis yog hais tias tseem muaj kev cai tswj fwm ntau tshaj thiab lov? Tib neeg muaj kev ywj pheej ua txhua yam li lawv xav ua, tiam sis Vajtswv txoj kev cai tswj fwm yeej tsis tuaj yeem hloov tau li. Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas tsis zam noob neej tej kev txhaum; Nws yog tus Vajtswv uas muab tib neeg cob rau kev tuag. Tib neeg tseem tsis tau paub txog qhov no tiag tiag li lov?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb). Vajtswv cov lus ua rau kuv ntshai tshee na. Kuv pom tias Nws tus moj yam yog dawb huv, ncaj ncees, thiab tsis cia rau muaj kev txhaum rau. Hauv Vajtswv lub tsev, Khetos thiab qhov tseeb muaj hwj chim. Vajtswv txoj kev xav rau cov neeg ua phem uas tab kaum thiab cuam tshuam pawg ntseeg txoj dej num yog txoj kev tsis nyiam kiag li thiab kev ntxub. Thiab rau cov neeg uas muaj kev paub tab sis txuas sawv rau cov neeg ua phem sab tsis tseg thiab hais lus sawv cev tam lawv, Vajtswv tus cwj pwm yog kev tsis nyiam thiab kev ntxub heev. Ham Npib, yog tus neeg uas tsis kam xyaum ua raws qhov tseeb, tus uas tsim kev npau taws thiab kev sib cav sib ceg, thiab tus uas tab kaum thiab cuam tshuam pawg ntseeg txoj dej num, yog kiag hom neeg ua phem uas tau nthuav tawm los ntawm Vajtswv txoj dej num, thiab yog ib tug uas tsim nyog raug ntiab tawm. Tab sis txhawm rau tiv thaiv kuv txoj kev sib raug zoo nrog kuv tus poj niam tsev neeg, kuv tau tawm tsam kuv lub siab uas muag tawm ntawm cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Kuv tau npog tus neeg ua phem. Kuv tau sawv ntawm ib tus neeg ua phem sab, thiab tau ua txhawm rau tiv thaiv nws. Qhov no puas yog kuv ua tus pab thiab koom nrog tus neeg ua phem no? Vajtswv tau hwm kuv los ntawm kev muab kuv ua ib tug thawj coj rau txoj dej num, tab sis kuv tsis hwm Nws kiag li. Kuv to taub qhov tseeb meej meej, tab sis tsis xyaum ua raws nws, es ho hloov mus ua ib qho kev dag ntxias los txuag tus neeg ua phem cia hauv pawg ntseeg, qhov uas nws tau tab kaum pawg ntseeg lub neej thiab tau ua puas tsuaj rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv twb paub thiab txhob txwm ua kom txhaum rau Vajtswv tus moj yam! Tej zaum kuv tej kev ua yuav dag lwm tus neeg, tab sis lawv tsis tuaj yeej dag Vajtswv. Vajtswv pom yam nyob hauv peb lub siab. Nws puas yuav ua siab ntev rau ib tus neeg zoo li kuv, uas tau ua raws li yus lub siab maj xwb ma? Kuv twb tau ua kev yuam cai ib zaug lawm, thiab kuv paub tias yog kuv tsis thim siab lees txim, Vajtswv yuav rhuav tshem kuv. Yog li kuv thiaj maj nroos thov rau Vajtswv txhawm rau thim siab lees txim. Tom qab tham qhov ntawd nrog ntau tus neeg ua dej num ua ke, peb tau sau cov npe ntawm Ham Npib cov kev ua phem thiab thov kom ntiab nws tawm ntawm pawg ntseeg. Tom qab kuv tau pom txoj kev xav tig rov mus rau Vajtswv txoj kev coj, cov pob tawm hauv kuv lub qhov ncauj cia li zoo lawm ntsiag to.

Ob hnub tom qab, kuv tau mus tom kuv niam tais tsev mus ua qee yam, thiab Ham Npib nyob rau tov. Thaum nws pom kuv, nws tau ntsia kuv nruj heev thiab tom qab ntawd tau tig thiab mus lawm. Kuv niam tais tau hais rau kuv yam npau taws ntsuav tias, “Koj tus niam tais hluas tau ntseeg rau Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, thiab tau ntsib ntau yam rau kev tshaj txoj moo zoo. Leej twg tsis muaj tus yam ntxwv coj tsis ncaj no ma? Yog tias pawg ntseeg ntiab nws tawm, tom qab ntawd nws puas yuav plam hwv tsam tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim no ma? Koj yuav ua yam tsis muaj siab ntsws rau nws tsis tau!” Kuv tus poj niam los kuj tau hais sawv cev tam rau Ham Npib. Pom tias lawv npau taws ua luaj, thiab lawv muaj kev paub txog Ham Npib me ntsis xwb, kuv tau sib qhia nrog lawv txog nws tus cwj pwm phem. Tab sis kuv niam tais tsis kam mloog kiag li. Dua ntawd, nws tau nthe yam npau taws ntsuav rau kuv uas nws ua kua muag sis law los. Pom nws txoj kev npau taws, kuv tus poj niam, los ib yam nkaus, tau sawv ntawd cem kuv. Pom txhua yam no, kuv tau qaug zog thiab nyuaj siab ua rau kuv noj tsis tau dab tsi li. Hmo ntawd kuv tau ntxeev mus ntxeev los thiab tig mus tig los saum txaj, txawm yuav ua li cas los kuv yeej tsis tuaj dab ntub li. Nyob rau ib sab, kuv tau ntiab tus neeg ua phem tawm txhawm rau tiv thaiv pawg ntseeg txoj dej num, tab sis nyob rau ib sab, muaj tej kev iab liam los ntawm kuv poj niam thiab niam tais. Kuv yuav ua li cas? Yog kuv ntiab kuv tus niam tais hluas tawm, kuv yuav ua txhaum rau kuv niam tais tsev neeg tag nrho, uas tuaj yeem cuam tshuam kuv txoj kev sib raug zoo nrog kuv tus poj niam thiab yuav ua rau kuv lub neeg tawg tau. Tab sis kev tso cai rau tus neeg ua phem no nyob hauv pawg ntseeg yuav tsim kev phom sij rau pawg ntseeg lub neej tau thiab ua puas tsuaj rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj sia. Xav txog tej no ua rau kuv nyuaj siab thiab sib cov nyom heev. Qhov kuv ua tau ces tsuas rau siab ntso thov Vajtswv xwb: “Vajtswv, kuv hnov tau tias qaug zog heev. Txhawj txog kev ntiab Ham Npib tawm, kuv tsis xav ua txhaum rau Koj, tab sis kuv raug quab yuam los ntawm kuv tej kev xav thiab muaj teeb meem txog kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws. Kuv thov Koj muab lub zog rau kuv thiab coj kuv kev kom muaj yeej lub zog ntawm kev ntsaus ntuj, kom kuv thiaj li yuav khov kho thiab ua tim khawv rau Koj.”

Tom qab kuv thov Vajtswv tag, kuv tau los nyeem qee cov lus ntxiv ntawm Vajtswv cov lus: “Nyob rau txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg, sab nraud ces nws tshwm muaj kev sib tshuam mus los ntawm tib neeg, li uas yog yug ntawm tib neeg tej kev npaj los sis los ntawm tib neeg txoj kev sib cuam tshuam. Tab sis nyob rau tom qab, txhua kauj ruam ntawm tes dej num, thiab txhua yam uas tshwm sim, yog ib lo lus twv los ntawm Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab cheem tsum tib neeg tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muab thaum Yauj raug sim coj los ua piv txwv: Nyob rau tom qab, Ntxwgnyoog muaj ib qho lus twv nrog Vajtswv, thiab yam uas muaj tshwm sim rau Yauj yog tej kev ua ntawm tib neeg thiab kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag). “Nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag? Nug koj tus kheej: Puas yog koj yog ib tug neeg uas tau qhia pom muaj kev xav txog Nws lub nra? Koj puas tuaj yeem xyaum ua txoj kev ncaj ncees rau Nws? Koj puas tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom ruaj nrees? Koj puas siab tawv txaus los tawm tsam nrog Ntxwgnyoog tej hauj lwm? Koj puas tuaj yeem tso koj cov kev xav tseg rau ib sab thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv qhov tseeb? Koj puas tuaj yeem cia Kuv lub siab xav ua kom tiav nyob hauv koj? Koj puas tau muab koj lub siab cob rau lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws? Koj puas yog ib tug neeg uas ua raws li Kuv lub siab nyiam? Nug koj tus kheej cov lus nug no, thiab xav txog lawv tsis tu ncua(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). Txhua lo lus cem nug los ntawm Vajtswv cov lus tau chob kuv lub siab. Kuv hnov tau tias hauv cov lus cem yog Nws txoj kev xav sai sai thiab tej kev cheem tsum. Vajtswv cia siab tias kuv yuav saib xyuas qhov teeb meem ntawm kev ntiab tus neeg ua phem tawm yam tsis ua raws li kuv tej kev xav los yog tus kheej tej kev xav, thiab kuv yuav sawv rau Vajtswv sab yam tsis hloov pauv hlo li thiab xyaum ua raws qhov tseeb kom ua tau zoo raws Nws txoj kev xav. Kuv xav txog Yauj hauv nws tej kev sim siab, thiab ua li cas, thaum saib raws sab nraum daim tawv nws txoj kev nplua nuj thiaj raug txeeb mus, nws cov me nyuam tau tuag, nws cov qhev raug tua, thiab nws tus poj niam thiab peb tug phooj ywg tau tawm tsam nws, nyob tom qab txhua yam teeb meem no yog Ntxwgnyoog txoj kev twv nrog Vajtswv. Tej no yog Ntxwgnyoog tej kev sim siab rau Yauj. Yauj tuaj yeem los sawv rau Vajtswv sab vim nws txoj kev ntseeg Vajtswv. Nws ua rau Ntxwgnyoog ntsib txoj kev poob ntsej muag thiab kev ua tsis tiav, thiab nws tau muab lub zog, hais lus tim khawv nrov npha rau Vajtswv. Yam nyob sab nraud zoo li raug nias qees rau kuv los ntawm kuv niam tais, hauv qhov tseeb, yog ib npluav rog nyob hauv sab ntsuj plig. Nws yog Ntxwgnyoog txoj kev dag, kev siv zog los cheem kuv txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb los ntawm kev siv kuv tej kev xav hauv nruab siab, yog li tus neeg ua phem thiaj li tuaj yeem nyob thiab tab kaum pawg ntseeg txoj dej num txuas ntxiv. Tab sis Vajtswv kuj siv qhov teeb meem no los sim kuv thiab, kom pom seb kuv puas yuav zwm rau Ntxwgnyoog vim tej kev quab yuam ntawm kuv poj niam thiab niam tais, los yog kuv yuav los txhawb nqa txoj kev ncaj ncees, xyaum ua raws qhov tseeb, thiab ua raws li cov hauv paus ntsiab lus. Yog tias kuv xaiv ua tau zoo raws kuv cev nqaij daim tawv thiab sawv rau Ntxwgnyoog sab, qhov ntawd puas txhais tau tias kuv tau poob rau Ntxwgnyoog txoj kev dag lawm? Yog kuv ua li ntawd, kuv yuav plam hais lus tim khawv rau Vajtswv txoj kev tshwm sim.

Thaum kuv xav txog txhua yam ntawd, kuv tau pib xav txog kuv tus kheej. Txhua lub sij hawm, thaum tau ntsib nrog txoj kev xaiv no, vim li cas kuv thiaj li hnov tias mag rooj ntxiab rau ntawm ib lub pob zeb thiab ib thaj chaw nyuaj, hnov nyuaj siab ua luaj? Kuv tau to taub meej txog qhov xav tau los tiv thaiv pawg ntseeg txoj dej num, tab sis vim li cas kuv thiaj li txuas ntxiv ua raws kuv tej kev xav, thiab pom tias kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua raws cov hauv paus ntsiab lus cas yuav nyuaj ua luaj? Tom qab, kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus, thiab tau pom tus cav ntawm qhov teeb meem: “Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv ‘tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.’ Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv). Los ntawm Vajtswv cov lus, kuv tau los nkag siab tias kuv tau ua neej raws kuv tej kev xav tsis tuaj yeej xyaum ua raws qhov tseeb hauv ib tug yam ntxwv ntawm kev ntxeev siab los ntawm Vajtswv, vim kuv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog, tus vaj ntxwv ntawm cov dab phem, tau siv zej tsoom thiab txoj kev kawm ntawm lub tsev kawm los ntxuav kuv lub hlwb los cog rau Ntxwgnyoog tej tswv yim xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Ntshav daws dua dej,” thiab “Tib neeg tsis muaj sia; nws yuav ua li cas muaj tau kev ywj pheej los ntawm tej kev xav?” rau kuv ua kom kuv saib kuv txoj kev xav rau lwm tus yog qhov tseem ceeb tshaj rau hauv lub neej, ua rau kuv xav tias kev tiv thaiv tej kev sib txheeb ze thiab kev ua zoo rau tib neeg tej kev xav yog qhov tib neeg ua, thiab ua rau kuv ntseeg tias tsis txhob ua yam tsis muaj siab ntsws thiab tsis muaj kev ntseeg, thiab qhov ntawd kuv yuav raug lwm tus hais. Kuv tau xam tias tej tswv yim phem no yog yam zoo, thiab ntseeg cov hauv paus ntsiab lus los ua neej raws, thiab ua kuv lub neej raws li tej tswv yim phem thiab tej cai, kuv tau rais los tsis muaj hauv paus ntsiab lus thiab feeb tsis meej txog qhov yog thiab qhov tsis yog, twm xeeb, ntxim ntxub, txawj ntxias, thiab txawj dag tshaj plaws li. Hauv qhov teeb meem ntawm kev ntiab Ham Npib tawm, kuv ntshai tsam kuv tej txheeb ze yuav hais tias kuv tsis ris txiaj ntsig thiab nws yuav ua kuv lub neej tawg; yog li kuv tsis quav ntsej txoj dej num ntawm pawg ntseeg thiab lub neej ntawm kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv twm xeeb thiab ntxim ntxub tiag tiag li. Kev coj li ntawd, kuv tsis ris txiaj ntsig thiab tsis muaj siab ntsws lawm tiag. Lub laj thawj uas vim li cas peb txoj kev zej tsoom thiaj li tsaus nti thiab phem, thiab vim li cas tsis muaj kev dawb huv los sis kev ncaj ncees uas tib neeg ua lawv lub neej nyob raws li tej tswv yim phem thiab tej cai. Tib neeg tsuas txhawj txog tej kev sib raug zoo fab kev xav rau cev nqaij daim tawv xwb. Lawv tsuas tham rau cov uas lawv txheeb ze tshaj plaws xwb. Txawm thaum cov tib neeg no ua qee yam tsis raug cai los sis ua ib yam txhaum cai los xij, lawv nrhiav kev los tiv thaiv thiab pab lawv, thiab feeb tsis meej qhov yog thiab qhov txhaum li tsuas siv zog ntsos hais tam rau lawv nkaus xwb. Nws tsuas yog tom qab qhov ntawd kuv tau pom tseeb tias tej tswv yim phem thiab tej cai no saib zoo li muaj qab hau thiab coj ncaj thiab ua raws tib neeg tej kev xav phem, tab sis qhov tseeb tiag lawv yog qhov ntseeg yuam kev uas Ntxwgnyoog siv los dag thiab ua lwj liam rau tib neeg. Lawv nyob hauv cov yeeb ncuab nrog qhov tseeb thiab nrog Vajtswv. Thaum peb ua neej raws li tej no, peb tsuas ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv xwb, ua lwm tus puas tsuaj, thiab ua neej raws tus yeeb yam ntawm cov dab phem. Yav tag los, kuv tau ua neej raws li tej tswv yim phem thiab tej cai, tau tiv thaiv tus neeg ua phem, thiab tau los qhia rau nws qhov ua tsis yog. Tab sis Vajtswv tsis tuav kuv tej kev yuam cai yav tag los los tawm tsam rau kuv, thiab tseem muab hwv tsam rau kuv thim siab lees txim, rau qhov kuv ris Vajtswv txiaj ntsim heev. Yog li, kuv tau thov Vajtswv ntsiag to thiab tau tsa tes cog ib lo lus tias: Vajtswv, kuv yuav tsis ua raws li kuv tus kheej tej kev xav ntxiv lawm. Kuv tsuas xav hlub yam uas Koj hlub thiab ntxub yam Koj ntxub raws li Koj cov lus, txhawm rau txhawb nqa cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab ntiab tus neeg ua phem tawm ntawm pawg ntseeg tam siv.

Hnub tom ntej, hauv cov neeg ua dej num ua ke lub rooj sib tham, kuv tau hnov los ntawm cov neeg ua dej num ua ke tias Ham Npib tseem tsis tau los nkag siab txog nws tus kheej los sis ua qee yam thim siab lees txim, ua rau muaj kev npau taws, tsis pom zoo, thiab sib sau ua pawg. Thaum kuv hnov qhov no lawm, kuv cem kuv tus kheej ntau ntxiv. Kuv ntxub kuv tus kheej uas tau ua raws li kuv tej kev xav thiab tsis ntiab nws tawm ncav sij hawm, tso cai rau nws tab kaum pawg ntseeg lub neej. Tom qab ntawd, thaum nyob rau lub rooj sib tham tom ntej, kuv tau pib ua tib zoo siv Vajtswv cov lus los txheeb xyuas thiab saib txhua tus cwj pwm phem ntawm Ham Npib, thiab dhau los ntawm kev sib qhia, cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas raug Ham Npib ntxias dag kuj muaj kev thoob tsib thiab pib tsis lees txais yuav nws. Kuv tus poj niam, tau txais kev nkag siab txog qhov tseeb, thiab los to taub Ham Npib tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, thiab tsis cav ntxiv tias nws raug ntiab yam tsis ncaj ncees. Tom qab Ham Npib raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg lawm, pawg ntseeg tsis raug tus neeg ua phem tab kaum mus ntxiv lawm, yog li cov kwv tij thiab cov nkauj muam tuaj yeem mus koom cov rooj sib tham thiab ua lawv tej dej num tau li qub dua. Peb txhua tus tau qhuas Vajtswv rau Nws txoj kev ncaj ncees! Qhov teeb meem no ua rau kuv pom tias hauv Vajtswv lub tsev, Nws cov lus thiab qhov tseeb tuav lub hwj chim, tias txhua yam raug saib xyuas raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab tias cov tsis ntseeg, cov neeg ua phem, thiab cov tawm tsam Khetos tsis tuaj yeem tswj lawv tus kheej nyob tau rau hauv Vajtswv lub tsev. Kuv kuj tau ntsib los ntawm tus kheej tias kev ua neej raws tej tswv yim phem thiab tej cai tsuas ua peb mob xwb. Nws tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau peb, los yog rau lwm tus. Tsuas yog ua neej raws Vajtswv cov lus ces peb thiaj li muaj kev nyab xeeb thiab thaj yeeb tseeb tiag. Tias niaj hnub no kuv yuav tsis ua neej raws tej tswv yim phem thiab tej cais ntxiv lawm, thiab tias kuv tau tsoo tawg tej kev quab yuam ntawm kuv tej kev xav, tuaj yeem los xyaum ua raws qee qhov tseeb, thiab muaj peev xwm nyob nrog kev ncaj ncees me ntsis lawm—ua tsaug txhua yam rau Vajtswv txoj kev cawm dim tsuas ua tiav raws kev txiav txim thiab kev rau txim hauv Vajtswv cov lus nkaus xwb. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Qhov Dhau Los: 53. Ua Kom Cov Sawv Hlau Khi Xoob

Ntxiv Mus: 55. Nti Kom Dim Ntawm Tej Khawb Hlau ntawm Kev Raug Cuab Raug Khi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No