55. Nti Kom Dim Ntawm Tej Khawb Hlau ntawm Kev Raug Cuab Raug Khi

Sau los ntawm Tsoob Yuav, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tam sim no yog sij hawm uas Kuv yuav txiav txim qhov kawg rau txhua tus neeg lawm, tsis yog theem uas Kuv pib cob qhia tib neeg. Kuv sau tseg rau hauv Kuv phau ntawv teev tseg, ib tug zuj zus, tej lus thiab tej kev ua ntawm txhua tus neeg, txoj kev uas lawv ua raws li Kuv, lawv tej yam ntxwv nruab thiab, thiab qhov uas lawv tau hais tias lawv yog cov neeg zoo li cas. Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yog hom neeg twg los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim Kuv txhais tes, thiab tag nrho sawv daws yuav tau nrog lawv hom uas Kuv tau tsim tsa ntawd nyob ua ke(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg). “Txhua tus qhov kev tshwm sim tau los mas yog txiav txim raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb uas los ntawm lawv txoj kev coj kev ua los, thiab yeej raug txiav txim tau phim kawg kiag tas mus li xwb. Tsis muaj ib tug neeg twg yuav ris tau lwm tus neeg tej kev txhaum li; tshaj zog qhov ntawd ntxiv, mas tsis muaj leej twg yuav txais tau kev rau txim hloov rau lwm tus neeg qhov chaw li. Qhov no mas yeej hloov tsis tau li. Ib tug niam txiv txoj kev hlub lawv cov me nyuam yam kawg siab kawg ntsws ntawd mas tsis tau qhia hais tias lawv yuav ua tej yam ncaj ncees sawv cev rau lawv cov me nyuam qhov chaw tau, los sis ib tug me nyuam txoj kev hlub yam pauj txiaj pauj ntsig rau lawv niam lawv txiv ntawd tsis tau txhais hais tias lawv yuav ua tej yam ncaj ncees sawv cev rau lawv niam lawv txiv qhov chaw tau. Qhov no yog qhov txhais tau tseeb tseeb los ntawm cov lus, ‘Thaum ntawd yuav muaj ob tug nyob tom teb; ces ib tug yuav raug coj mus lawm, thiab tseg ib tug nyob. Ob tug poj niam yuav zom zeb hauv tsev zom qoob loos; ib tug yuav raug coj mus lawm, thiab tseg ib tug nyob.’ Neeg yuav coj tsis tau lawv cov me nyuam uas ua phem ntawd nkag mus so vim lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev hlub tob heev rau lawv cov me nyuam, los sis ib tug neeg twg tsis muaj peev xwm coj tau lawv tus poj niam (los sis tus txiv) nkag mus so vim lub hauv paus keeb cag ntawm lawv tus kheej txoj kev coj kev ua uas ncaj ncees ntawd. Qhov no yog ib txog cai tswv fwm; yuav zam tsis dhau rau ib tug twg hlo li. Nyob rau thaum kawg, cov uas ua kev ncaj ncees yog cov uas ua kev ncaj ncees, thiab cov ua phem yog cov ua phem. Cov ncaj ncees ces txog qhov kawg yuav pub dim cia nyob, hos cov ua phem ces yuav raug rhuav tshem. Cov dawb huv yog cov dawb huv; lawv tsis yog cov phem cov qias. Cov phem cov qias yog cov phem cov qias, thiab tsis muaj ib qho twg ntawm lawv uas yuav dawb huv li. Cov neeg uas yuav raug rhuav tshem puav leej yog cov lim hiam nkaus xwb, thiab cov uas yuav dim nyob ces puav leej yog cov ncaj ncees nkaus xwb—txawm hais tias cov me nyuam ntawm cov neeg lim hiam ua qhov ncaj ncees, thiab txawm hais tias cov niam txiv ntawm cov neeg ncaj ncees ua phem los xij. Nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm ib tug txiv uas ntseeg thiab ib tug poj niam uas tsis ntseeg, thiab nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm cov me nyuam uas ntseeg thiab cov niam txiv uas tsis ntseeg; ob hom neeg no mas yeej dhos tsis sib haum li. Ua ntej yuav nkag mus so, yus tseem muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv, tab sis thaum nkag mus so lawm, ces yus tsis muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv li hais txog lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke). Vajtswv cov lus qhia rau peb tias, Nws tes dej num nyob rau tiam kawg yog los xaiv tib neeg, thiab Nws txiav txim txhua leej qhov lawv ua tau los thiab lub hom phiaj raws li lawv tus cwj pwm thiab lub ntsiab tseem ceeb. Nws yog tej yam uas tsis muaj leej twg yuav los hloov tau; nws nce rau ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Vajtswv nquas hu kom peb saib xyuas lwm tus raws li Nws cov lus. Peb tsis tuaj yeem tiv thaiv los sis txhawb nqa, ib tug twg, thiab qhov no suav txij cov neeg uas peb hlub tib si. Qhov ntawd yuav yog ib qho ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam.

Thaj tsam peb lub xyoos tas los, thaum ib lub rooj sab laj xaus lawm, ib tug thawj coj tau hais rau kuv tias: “Koj txiv ib txwm tsim kev tsis sib haum xeeb tas li rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas yog tab kawm rau lub neej ntawm pawg ntseeg. Peb tau qhuab qhia nws thiab ceeb toom rau nws lawm, tab sis nws tsis lees txais kev txhaum. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam hais tias, nws tau ua tib yam li qub no nyob rau lwm qhov chaw los lawm. Peb tab tom suav sau qhov tseeb hais txog nws tej kev ua phem.” Thaum kuv tau hnov li no tas, kuv lub plawv nrhia ceev ceev tuaj. Kuv xav tias, “Cas nws yuav phem npaum li ntawd?” Tab sis tom qab kuv xav tias, thaum peb nyob rau cov rooj sab laj, nws tsis lees txais qhov tseeb, thiab nws yeej ua cuam tshuam tiag tiag. Nyob rau cov kev sib koom, nws tsis sib qhia Vajtswv cov lus tab sis pheej tham txog tej yam uas tsis muaj feem xyuam txog, uas ua rau tib neeg nkag siab yuam kev rau Vajtswv cov lus. Kuv tau hais txog qhov no rau nws, tab sis nws tsis kam mloog hlo li. Nws muaj laj thawj ntau kawg nkaus li. Txuas ntxiv, kuv tau nrog tus thawj coj hauv pawg ntseeg tham txog tag nrho tej no, tus uas tau sib qhia nrog kuv txiv, tau pab nws ntau zaus, thiab piav qhia txog qhov yuav tshwm sim los ntawm nws tus cwj pwm. Kuv txiv tau tawm tsam. Nws pheej tas zog siv laj thawj. Nws tsis lees qhov kev txhaum. Qhov tseeb uas lwm tus tau ceeb toom txog, txhais tau tias ntshe yuav haj yam tsis zoo ntxiv. Kuv nco tau tias twb muaj ib co neeg tom pawg ntseeg, raug txiav txim tias yog neeg phem thiab raug ntiab tawm lawm, vim hais tias lawv tsis xyaum ua raws qhov tseeb, lawv tau tab kaum lub neej ntawm pawg ntseeg tab sis ho tsis lees ib qho kev txhaum hlo li. Yog kuv txiv zoo li ntawd tiag tiag, nws puas yuav raug txwv thiab? Yog tias qhov ntawd yuav tshwm sim tiag tiag, nws txoj kev ntseeg yuav kawg xaus, ntshe nws yuav tsis tau txais kev cawm dim. Kuv yim xav txog nws ntau npaum li cas, yim ua rau kuv poob siab thiab ntshai tuaj ntau npaum li ntawd.

Hmo ntawd, kuv tsaug tsis taus zog li. Kuv pheej xav txog qhov uas lawv yuav hais txog kuv txiv. Kuv paub tias lawv tsuas yog siv zog pov hwm lub neej ntawm pawg ntseeg xwb, kom tsis txhob txhawj xeeb txog txhua leej txoj kev to taub lub neej txoj sia, thiab nws kuj mus raws li Vajtswv txoj kev xav. Kuv paub kuv txiv tus cwj pwm thiab xav tias kuv puas yuav tsum qhia rau tus thawj coj. Kuv nco tau tias, thaum kuv tseem hluas, kuv txiv ntxim hlub thiab ntxim nyiam npaum cas. Txhua txhua zaus uas kuv tus tij laug thiab kuv wb sib ntaus, nws yuav tiv thaiv kuv tas li, txawm tias kuv yog tus txhaum los xij; thaum txog lub caij no thiab kuv tsis muaj pam vov, nws yuav caij nws lub tsheb kauj vab mus deb tshaj 60 mais kev es nqa ib daim pam tuaj rau kuv tim tsev kawm ntawv. Kuv niam tes dej num tim pawg ntseeg ua rau nws tsis khoom, yog li ntawd kuv txiv yuav yog tus uas ua zaub mov rau peb noj thiab saib xyuas kuv tas li. Thaum kuv xav txog tej no, kuv cheem tsis tau kuv lub kua muag. Kuv xav tias, “Nws yog kuv txiv tus uas yug kuv. Yog kuv qhia tshwm nws thiab nws paub, ntshe nws yuav hais tias kuv tsis muaj siab ntsws, es kuv thiaj tsis muaj pluaj siab xav txog qhov txhaum? Tom qab ntawd kuv yuav ntsia nws lub ntsej muag tau li cas thaum los txog tsev?” Kuv tau sau ob peb yam txog kuv txiv tus cwj pwm tab sis tsis tuaj yeem sau mus ntxiv. Kuv xav tias, “Yog hais tias kuv sau txhua yam uas kuv paub, thiab ho ua rau nws raug ncaws tawm yuav zoo li cas? Tsis tau. Kuv tsis tsim nyog sau qhov no.” Kuv xav mus pw kom kuv txhob xav txog tej no, tab sis kuv pw tsis tsaug zog ib hmo. Kuv hnov tau tias tsis yooj yim thiab muaj kev txhaum loj heev. Nws tus cwj pwm tam sim no yeej tsis zoo heev, thiab yam nws ua nyob rau yav tas los kuj tsis zoo tshaj npaum cas. Yog tias kuv khaws nws cia rau kuv tus kheej, es puas yog kuv zais qhov tseeb? Nws yog ib qhov teeb meem tsis sib haum xeeb loj heev nyob hauv kuv nruab siab. Yog li ntawd kuv thiaj tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hais cov lus thov. “Vajtswv,” kuv tau thov, “Kuv paub tej yam phem ua kuv txiv tau ua, thiab kuv paub tias kuv yuav tsum tau ua pawg ntseeg tes dej num thiab coj ncaj ncees rau yam uas kuv paub, tab sis kuv ntshai tias yog kuv ua li ntawd, tsam nws ho raug ntiab tawm. Vajtswv tus hmov thiab tshua, thov pab qhia kuv es kuv thiaj li yuav paub xyaum ua raws qhov tseeb thiab tuav pawg ntseeg tes dej num tau.” Tom qab ntawd, kuv hnov kuv lub siab txias zog tuaj. Ces kuv thiaj li nyeem Vajtswv cov lus no: “Nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag? Nug koj tus kheej: Puas yog koj yog ib tug neeg uas tau qhia pom muaj kev xav txog Nws lub nra? Koj puas tuaj yeem xyaum ua txoj kev ncaj ncees rau Nws? Koj puas tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom ruaj nrees? Koj puas siab tawv txaus los tawm tsam nrog Ntxwgnyoog tej hauj lwm? Koj puas tuaj yeem tso koj cov kev xav tseg rau ib sab thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv qhov tseeb? Koj puas tuaj yeem cia Kuv lub siab xav ua kom tiav nyob hauv koj? Koj puas tau muab koj lub siab cob rau lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws? Koj puas yog ib tug neeg uas ua raws li Kuv lub siab nyiam? Nug koj tus kheej cov lus nug no, thiab xav txog lawv tsis tu ncua(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). “Tib neeg txhua tus puav leej nyob rau hauv txoj kev xav—thiab yog li Vajtswv tsis zam lawv ib tug twg kiag li, thiab qhia tshwm tej kev zais uas tau zais tseg rau hauv noob neej txhua tus lub siab lawm. Vim li cas nws nyuaj ua luaj rau tib neeg los cais lawv tus kheej tawm ntawm txoj kev xav no? Puas yog kev ua li ntawd ua dhau tus qauv ntawm lub siab lawm? Lub siab puas tuaj yeem ua tau tiav Vajtswv lub siab nyiam? Txoj kev xav puas tuaj yeem pab tau tib neeg kom dhau txoj kev txom nyem? Raws li Vajtswv pom, txoj kev xav yog Nws tus yeeb ncuab—puas yog qhov no tsis tau hais kom meej meej nyob rau hauv Vajtswv cov lus?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 28). Kuv tsis muaj lus teb rau Vajtswv cov lus nug no. Kuv paub tias kuv txiv tsis caum qhov tseeb, thiab tau tab kaum cov rooj sab laj qhov chaw ua peb nyeem Vajtswv cov lus. Nws tau tawm tsam kev sib qhia, tau txiav txim rau lwm tus neeg, thiab tsim kev tsis sib haum xeeb. Vim yog txoj kev xav ntau, kuv cia li ntsia tsis pom qhov nws cuam tshuam lwm tus txoj kev to taub ntawm lub neej txoj sia. Kuv tsis xav mus nyob pem hauv ntej nrog tus thawj coj, es kuv thiaj li tuaj yeem thaiv nws. Kuv tsis tau siv qhov tseeb los sis tsis ua raws Vajtswv txoj kev xav. Kuv xav txog ob tug neeg phem uas tau raug pawg ntseeg muab ntiab tawm. Kev pom nkawv tsis lees txais yuav qhov tseeb, thiab tab kaum peb lub neej ntawm pawg ntseeg ua rau kuv chim. Kuv tau qhia tshwm lawv yam tsis txuag. Yog li vim li cas kuv hos tsis tuaj yeem coj kom ncaj ncees, thaum nws ho yog kuv txiv? Nyob hauv kuv lub siab kuv paub tias kuv coj tsis ncaj ncees, los sis kuv tsis ncaj ncees. Kuv tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb, los sis tiv thaiv pawg ntseeg tes dej num. Kev xav yog qhov ua rau kuv tiv thaiv kuv txiv thiab tawm tsam qhov tseeb, es npog nws qhov kev phem. Li ntawd es puas yuav yog tuaj Ntxwgnyoog sab thiab tawm tsam Vajtswv mas? Txog qhov no, kuv tau lees txim txhaum thiab tau thov Vajtswv. “Vajtswv, tso kuv tawm ntawm txoj kev xav os. Kuv xav coj ncaj ncees txog ntawm kuv txiv.”

Tom qab kuv cov lus thov tas, kuv thiaj xav txog qhov nws tej kev v ua phem thiab sau txhua txhua qhov rau ib daim ntawv. Lub sij hawm tseem ua ib tug thawj coj txoj moo zoo, nws tau muaj kev cib nyeej tawm tsam nws tus phooj ywg. Tom qab ntawd, nws tau tawm tsam cais tus kwv tij Tsab rau lwm tus pom, cia tij laug Tsab ua raug kev txom nyem nyob ntsiag to rau ib tus yam ntxwv tsis zoo. Tus thawj coj tau hais rau kuv txiv, tab sis nws tsis mloog. Thaum lwm tus neeg tau hais txog nws qhov teeb meem, nws tsis lees txais yuav tej ntawd. Nws yuav tig mus hais txog lwm tus qhov tsis zoo. Nws tab hais tas li tias, “Kuv yog ib tug neeg ntseeg los tau ntau xyoo. Kuv paub tag lawm!” Thaum nws pom kuv ua kuv tes dej num, nws nqua hu kom kuv kav tsij nrhiav nyiaj. Nws tab hais yam tsis zoo tas li, ua kom kuv tawm tsam kuv tes dej num. Muaj ib zaug, nws tau ua tsheb sib tsoo, ces tus Kwv Tij Lis thiaj tau tuaj pab saib nws, thiab nws thiaj tau qhia, tias kuv txiv yuav tsum kawm txog tej no txhua yam. Kuv txiv chim heev thiab tsis lees qhov tseeb. Yog li ntawd nws thiaj li hais tawm ib co lus paj lus cua phem, tias tus Kwv Tij Lis tau tuaj thuam nws. Qhov ntawd ua rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau cib nyeej tawm tsam tus Kwv Tij Lis. Thaum uas kuv muab saib tag nrho tej no, nws ua rau kuv cia li tsis pom qab yuav ua li cas, thiab ua rau kuv chim heev. Kuv thiaj xav tias, “Li nov es puas yuav yog kuv txiv? Los sis nws yog ib tug neeg phem xwb?” Ntau lub xyoo uas muaj kev ntseeg los, thiab ua nws tes dej num thiab tshaj tawm txoj moo zoo, tias nws taug raws Vajtswv txoj kev lawm. Yam nws ua tshwm ua rau kuv ruam, es kuv thiaj li xav tias nws yog ib tug neeg ntseeg tiag, thiab kuv ib txwm tsis tau ua zoo saib nws tus cwj pwm. Kuv mas ruam thiab dig muag lawm tiag tiag. Tam sim no ces kuv tsuas yog saib tsis taus yus tus kheej rau qhov raug txoj kev xav muab tswj hwm thiab tiv thaiv nws. Ces kuv thiaj li nyeem Vajtswv cov lus no: “Cov neeg uas nthuav tawm txog lawv cov kuab lom, hais lus phem rau hauv pawg ntseeg, cov taug xaiv, tsim kev tsis to taub, thiab tsim kev tawg ua pab ua pawg rau cov kwv tij thiab nkauj muam—lawv tsim nyog raug rho tawm ntawm pawg ntseeg mus. Tiam sis vim tam sim no yog tiam txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm lawm, cov neeg no tau raug txwv, vim rau qhov lawv raug tshem tawm. Txhua tus uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Qee tus tsis muaj dab tsi tshaj li uas muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab, hos ib txhia ho txawv: Tsis yog tias lawv muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab xwb, tiam sis lawv tus yeeb yam los kuj phem kawg nkaus li thiab. Tsis yog tias lawv cov lus thiab tes hauj lwm qhia tshwm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab yam ntxwv ntxwgnyoog xwb; cov neeg no yog, ntxiv ntawd, tus tseem tseem Ntxwgnyoog ntag. Lawv tus xeeb ceem cuam tshuam thiab tsim teeb meem rau Vajtswv txoj hauj lwm, nws cuam tshuam cov kwv tij thiab nkauj muam txoj kev nkag mus tau txoj sia, thiab nws rhuav tshem pawg ntseeg lub neej uas lawv ib txwm muaj. Sai sai no los sis tom ntej no, cov hma uas hnav tawv yaj no yuav tsum tau muab tshem tawm mus; pawg ntseeg yuav tsum muaj tus cwj pwm ruaj khov, tus cwj pwm tsis lees txais yuav, cov tub txib ntawm Ntxwgnyoog no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog sawv tuaj Vajtswv tog, thiab cov neeg uas tsis tuaj Vajtswv tog yog cov poob rau hauv lub pas dej nrog Ntxwgnyoog(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb). Muab kuv txiv tus cwj pwm piv rau Vajtswv cov lus, kuv pom tias qhov no tsis yog ib tus moj yam qias vuab tsuab uas nws tau qhia tawm, tab sis yog ib tus yeeb yam siab phem lim hiam. Nws coj khov kho nyob sab nrauv thiab ua kom kuv pom tias nws tuaj yeem tiv tau kev txom nyem ntawm nws tes dej num, nws kuj yuav tshaj txoj moo zoo tau txawm tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yuav hawv ua phem los xij, tab sis nws tsis tuaj yeem txais qhov tseeb. Nws tseem ntxub qhov tseeb thiab. Nws tej kev ua tau nthuav tawm tias nws muaj tus yeeb yam tsiv tsaim thiab lim hiam. Nws nyob rau hauv ib lub ntsiab tseem ceeb ntawm ib tug neeg phem uas tau tsa Ntxwgnyoog thiab yuav tsum raug tshem tawm. Txawm tias kuv yog nws tus ntxhais los xij, kuv tsis tuaj yeem tso tej kev xav no tau. Kuv yuav tsum los tuaj Vajtswv tog, thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog. Kuv xav txog cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob hauv pab pawg uas kuv tau saib xyuas cov uas tsis paub qhov tseeb txog nws. Kuv yuav tsum tau qhia tshwm kuv txiv txoj kev phem, es lawv thiaj tsis raug nws dag ntxias los ntawm nws. Tab sis tom qab ntawd, kuv tau txhawj tias: “Lawv qee leej yog cov uas nws tau coj los ntseeg, thiab lawv yeej tseem saib nws rau qhov zoo. Yog kuv qhia tshwm nws, es lawv puas yuav hais tias kuv yog ib tus neeg tsis muaj siab ntsws, tias kuv tsis muaj pluaj siab txog kev xav txhaum? Thiab yog tias nws raug ncaws tawm, thiab plam nws lub hwv tsam kev cawm dim, ntshe yuav ua rau nws mob siab heev.” Xav li no, ua rau kuv tu siab tiag tiag, thiab ua rau kuv tsis pom qab txiav txim siab. Hmo ntawd, kuv pw tsaug tsis taus zog li. Kuv xav tias, yog tias kuv tsis qhia tshwm kuv txiv txoj kev siab phem, thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam raug dag thiab mus tuaj nws tog, ntshe lawv yuav yog cov koom nrog nws tej kev phem. Yog tias kuv pom lawv raug coj yuam kev tab sis ho tsis pab lawv, es puas yog kuv rhuav tshem lawv? Xav txog qhov no, kuv tsuas yog saib tsis taus yus tus kheej, yog li ntawd kuv thiaj li tau hais ib lo lus thov rau Vajtswv tias: “Au Vajtswv, kuv muaj kev txhawj xeeb ntau heev tam sim no. Thov muab txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv, pab coj kuv mus xyaum ua raws qhov tseeb thiab qhia tshwm tus neeg siab phem no.”

Tom qab kuv thov Vajtswv tag kuv tau nyeem Vajtswv cov lus: “Hauv Vajtswv cov lus, lub hauv paus ntsiab lus twg hais txog kev tib neeg ib leeg yuav tsum coj li cas rau ib leeg? Hlub yam Vajtswv hlub, thiab ntxub yam Vajtswv ntxub. Ntawd yog, cov tib neeg Vajtswv hlub, tus tshawb nrhiav qhov tseeb tiag thiab ua raws li Vajtxwv kev xav, yog txhua tus uas koj tsim nyog hlub. Cov uas tsis ua raws Vajtswv kev xav, cov ntxub Vajtswv, cov tsis mloog Nws lus, thiab cov Nws ntxub kuj yog cov peb tsim nyog ntxub thiab tsis txais yuav ib yam nkaus. Nov yog yam cheem tsum ntawm Vajtswv txoj lus. Yog tias koj niam koj txiv tsis ntseeg Vajtswv, ces lawv tsis ntxub Nws; thiab yog tias lawv ntxub Nws, ces Vajtswv los kuj yuav tsis nyiam lawv kiag li thiab. Yog li ntawd, yog tias koj raug hais kom ntxub koj niam koj txiv, koj puas tuaj yeem ua tau? Yog tias lawv tawm tsam Vajtswv thiab cem Nws, lawv kuj yog kiag cov tib neeg Nws ntxub thiab foom lus phem rau. Ntawm qhov xwm txheej zoo li no, koj tsim nyog muaj kev coj rau koj niam koj txiv li cas yog tias nkawd tav tsis pub koj ntseeg Vajtswv, los sis yog tias nkawd tsis ntseeg? Ntawm lub sij hawm Tiam Hmoov Hlub, Tswv Yexus hais tias, ‘Leej twg yog Kuv niam? Thiab leej twg yog Kuv cov kwv tij? … Vim leej twg los xij uas ua li txoj kev xav ntawm Kuv Txiv uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, ces yog Kuv tus kwv tij, thiab tus muam, thiab leej niam.’ Qhov lus hais no twb muaj nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub lawm, thiab tam sim no Vajtswv cov lus yim huab tsim nyog: ‘Hlub yam Vajtswv hlub, thiab ntxub yam Vajtswv ntxub.’ Cov lus no tau txiav ncaj nraim los rau lub ntsiab, tiam sis pheej tsis tshua txaus siab rau lawv lub ntsiab lus tseeb. Yog tias ib tug neeg rau foom phem los ntawm Vajtswv lawm, tiam sis los ntawm txhua qhov kev pom nyob sab nraud zoo li kuj zoo heev, los sis yog koj niam koj txiv los yog tus txheeb ze, ces tej zaum koj pom tau tias koj tus kheej tsis muaj cuab kav ntxub tus neeg ntawd tau, thiab tej zaum kuj yuav muaj tau qhov kev sib txheeb ze thiab kev sib raug zoo heev ntawm koj. Thaum koj hnov cov lus zoo li no los ntawm Vajtswv los, koj chim siab thiab tsis muaj cuab kav ua koj lub siab tawv rau los sis tso ib tug neeg zoo li no tseg. Qhov no vim yog muaj ib qho kev xav phem qub nyob ntawm no uas tab tom tuav koj cia. Koj xav tias yog koj ua li no, koj yuav tau txais kev npau taws ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, raug rau txim los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab raug muab xyeeb cia rau ib sab los ntawm neeg zej zog thiab raug thuam nyob hauv lub tsev hais plaub ntawm cov pej xeem txoj kev xav. Tsis tas li ntawd, ib qho teeb meem ntau tshaj ntawd yog tias nws yuav nyob hauv koj kev paub qhov phem qhov zoo. Qhov kev paub qhov phem qhov zoo no tawm los ntawm yam koj niam koj txiv qhia rau koj thaum tseem yau, los sis tawm los ntawm lub hwj chim thiab kis los ntawm zej zog txoj kab lis kev cai, uas ob qho ntawd puas leej tau cog tuaj cag thiab txoj hau kev ntawm kev xav hauv koj uas koj tsis tuaj yeem muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab hlub yam Nws hlub thiab ntxub yam Nws txub. Txawm li cas los xij, tob rau hauv, koj paub tias koj tsim nyog ntxub nkawd thiab tsis txais yuav nkawd, vim koj txoj sia los ntawm Vajtswv los, thiab tsis yog muab los ntawm koj niam koj txiv. Tib neeg tsim nyog pe hawm Vajtswv thiab muab nws tus kheej rov qab rau Nws. Txawm koj hais thiab xav tias, koj tsis tuaj yeem rov qab los thiab tsis muaj cuab kav muab nws ua kom tshwm sim tau los xij. Muaj dab tsi tab tom tshwm sim rau ntawm no? Nws yog tias txhua yam no tau muab koj khi cia, ceev thiab ruaj heev. Ntxwgnyoog siv tej no los khi koj cov kev xav, koj lub siab, thiab koj lub siab kom koj tsis tuaj yeem lees txais Vajtswv cov lus. Tej yam no tau ua rau koj puv npo tag nrho, txog rau theem tias koj yeej tsis muaj chaw rau Vajtswv cov lus kiag li lawm. Ntau tshaj ntawd, yog tias koj sim muab Nws cov lus coj los xyaum ua kom tshwm, ces tej ntawd yuav tshwm tuaj hauv koj thiab ua rau koj cuam tshuam Nws cov lus thiab tej kev cheem tsum, vim li ntawd ua rau koj tsis muaj cuab kav daws koj tus kheej tawm ntawm cov pob caus no thiab tsis muaj cuab kav tsoo kom plam ntawm txoj kev ua qhev no. Nws yuav tsis muaj kev cia siab, thiab, yog tsis muaj lub zog tawm tsam, koj yuav yeem swb ib pliag tom qab tsis ntev ntawd(“Tsuas Yog los ntawm Kev Lees Paub Koj Cov Kev Xam Pom Yuam Kev Xwb Koj Thiaj Tuaj Yeem Paub Koj Tus Keej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab ntawd kuv kuj nkag siab txog Vajtswv lub hauv paus ntsiab lus yuav tsum kom peb kov nrog lwm tus los muab kev hlub li yam uas Nws hlub thiab ntxub yam uas Nws ntxub. Cov tib neeg uas hlub qhov tseeb thiab cov uas ua raws Vajtswv txoj kev xav yog cov uas peb yuav tsum muab txoj kev hlub rau, ua ke ntawd cov uas ntxub qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv yog cov uas peb yuav tsum tau ntxub. Tsuas yog tib qho no thiaj li ua raws li Vajtswv txoj kev xav xwb. Tab sis thaum nws ho los yog kuv txiv lawm ces kuv xav nyuaj heev. Kuv ib txwm tau npog nws tas li. Kuv tsis hlub yam uas Vajtswv hlub thiab ntxub yam uas Vajtswv ntxub. Nws yog vim hais tias tej kev xav phem qub ntawm “Ntshav daws dua dej,” thaib “Tib neeg tsis muaj sia; nws yuav ua li cas muaj tau kev ywj pheej los ntawm tej kev xav?” tau tswj kuv lub siab lawm. Kuv cia li tsis paub cais kev phem. Kuv xav hais tias kev qhia tshwm kuv txiv qhov kev phem yuav yog ib qho tsis zoo, tsis muaj qab hau. Kuv ntshai tsam ho raug lwm tus thuam. Kev tiv thaiv kev sib txheeb ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv ua rau kuv cia li tuav tsis tau qhov tseeb thiab qhia tshwm ib tug neeg phem. Kuv tsis quav ntsej pawg ntseeg tes dej num thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj kev to taub ntawm lub neej txoj sia. Qhov ntawd yeej tsis muaj qab hau tiag tiag thiab tsis muaj qhov yog tib neeg. Kuv pom tau tias tej kev xav phem li ntxwgnyoog no tau cheem kuv kom txhob xyaum ua raws qhov tseeb, thiab ua rau kuv mus tuaj Ntxwgnyoog tog thiab tawm tsam Vajtswv txawm tias yuav yog kuv tus kheej los xij. Qhov tseeb, Vajtswv yeej ib txwm tsis tau hais tias kom peb yuav tsum muaj kev xav txhaum rau cov dab phem thiab cov neeg phem ntawd, los sis Nws yeej tsis tau hais tias kev tsis lees txais tus neeg yus hlub uas mus ntseeg Ntxwgnyoog tsis yog ib tug qauv zoo. Ua tib zoo xav, yog tias koj nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Yauj cov me nyuam uas tsis muaj kev ntseeg tuag rau ib qho kev puas tsuaj lawm, tab sis Yauj tsis yws ib qho tawm rau Vajtswv vim txoj kev tuag ntawm nws co me nyuam. Qhov tseeb nws tau qhuas Vajtswv lub npe. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub Petus niam thiab txiv puas tau kaw thiab thaiv nws txoj kev ntseeg? Vim li ntawd nws thiaj li tso nkawv thiab tawm ntawm lub tsev mus. Nws muab tag nrho txhua yam rau Vajtswv, tom qab ntawd thiaj tau txais Vajtswv txoj kev qhua. Thaum kuv xav txog Yauj thiab Petus, kuv caum cuag qee yam kev nkag siab hauv Vajtswv qhov kev xav tau tseeb tseeb tias yuav tsum hlub yam Nws hlub thiab ntxub yam uas Nws ntxub.

Tom qab ntawd kuv thiaj tau rov nyeem Vajtswv cov lus ntau ntxiv: “Ntxwgnyoog yog leej twg, cov niag dab phem yog leej twg, thiab leej twg yog Vajtswv cov yeeb ncuab yog hais tias tsis yog cov neeg tawm tsam uas tsis ntseeg Vajtswv? Lawv tsis yog cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus lod? Lawv tsis yog cov uas hais tias muaj kev ntseeg, tab sis ho tsis muaj qhov tseeb lod? Lawv tsis yog cov uas lam nrhiav kom tau koob hmoov thaum uas tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv xwb lod? Koj tseem nrog cov niag dab phem ntawd ua ke hnub no thiab tseem muaj siab thiab hlub lawv, tab sis nyob rau qhov no tsis yog koj muab kev npaj siab zoo rau Ntxwgnyoog xwb lod? Tsis yog koj koom nrog cov niag dab phem xwb lod? Yog cov neeg niaj hnub no tseem tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab tseem yuav ua hlub yam neeg dig mus ntxiv thiab ua siab zoo yam tsis muaj ib qho kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv txoj kev xav los sis muab cuab kav khaws Vajtswv qhov kev npaj siab zoo ua lawv tug, ces lawv qhov chaw kawg ces yuav phem tshaj xwb. … Yog koj muaj kev sib raug zoo nrog rau cov uas Kuv ntxub thiab cov uas Kuv tsis pom zoo nrog rau, thiab tseem muaj kev hlub los sis kev xav ntawm tus kheej rau lawv thiab, ces koj tsis yog tus tsis mloog lus lod? Tsis yog koj txhob txwm tawm tsam Vajtswv lod? Ua tus neeg zoo li ntawd puas muaj qhov tseeb mas? Yog neeg muaj lub siab zoo rau cov yeeb ncuab, kev hlub rau cov niag dab phem, thiab kev hlub tshua rau Ntxwgnyoog, ces tseem tsis yog lawv txhob txwm tab kaum Vajtswv tes hauj lwm thiab lod?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke). Tom qab nyeem qhov no tas, ua rau kuv ntxhov siab heev thiab hnov zoo li muaj kev ua txhaum. Kuv paub lawm tias kuv txiv tau ntxub qhov tseeb, thiab ib txwm tab kaum lub neej ntawm pawg ntseeg tas li, thiab tias nws muaj ib tug yeeb yam phem, tab sis kuv yeej tseem hlub tshua nws, txawm tias yuav muaj tej yam no tshwm sim los xij. Kuv yeej tuaj yeem pab nws npog tib sis! Li ntawd puas yog qhov Vajtswv tau txhais tias “koom nrog cov niag dab phem xwb lod” thiab “muab kev npaj siab zoo rau Ntxwgnyoog xwb lod”? Nws puas yog kuv tawm tsam Vajtswv, thiab cuam tshuam pawg ntseeg tes dej num? Nyob hauv Vajtswv lub tsev, kev ncaj ncees thiab txoj cai tseeb tiag. Ntxwgnyoog lub zog ua phem, nrog rau cov neeg phem thiab cov tawm tsam Khetos, yuav tsis raug tso cai cia kom nyob tau. Lawv yuav raug qhia tshwm thiab tom nqa ntawd yuav raug ntxuav tawm ntawm pawg ntseeg. Qhov no yog ua raws li Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Kuv tau raug tib neeg phem npog qhov muag, rau siab ntso pab nws kom nyob tau hauv Vajtswv lub tsev. Es tsis yog kuv tab tom pab nws cuam tshuam lub neej ntawm pawg ntseeg los? Es tsis yog kuv tab tom pab ib tug yeeb ncuab thiab tawm tsam Vajtswv los? Kev ua li ntawd, yuav txhais tau tias kuv yuav raug rau txim los ntawm Vajtswv ib yam nkaus. Kev ras txog qhov no, txaus ntshai kawg li. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees nyiaj taus yam tsis muaj kev txhaum rau thiab kev tiv thaiv cov neeg phem tawm ntawm kev xav mas phom sij heev! Kuv yuav tsis tuaj yeem ua raws li kuv txoj kev xav mus ntxiv lawm. Txawm hais tias nws yuav yog kuv txiv los xij, kuv yuav tsum tau xyaum ua raws qhov tseeb, hlub yam uas Vajtswv hlub thiab ntxub yam uas Vajtswv ntxub txawm tias yuav zoo li cas los xij.

Tom qab ntawd, kuv tau mus sib sau ua ke, thiab tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntawm kuv txiv qhov kev phem thiab tus cwj pwm. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas raug nws raug ntxias dag mam li pom tau nws lub ntsiab tseem ceeb tom qab ntawd. Tom qab tsis ntev xwb, pawg ntseeg tau sau ib tsab ntawv ntiab kuv txiv tawm. Kuv rov los tsev thiab tau nyeem rau nws mloog, thiab wb tau sib sab laj txog qhov no. Kuv tau ceeb qhov nws tau teb dag, “Kuv twb paub tau ntau xyoo lawm tias kuv yuav raug ncaws tawm. Kuv tsuas los ntseeg Vajtswv kom tau txais kev foom koob hmoov xwb, tsis li ces kuv twb tsum ntev lawm.” Thaum kuv pom tias nws tsis muaj lub siab lees kev txhaum, kuv paub hauv siab tias, nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev phem raug nthuav tawm tag lawm. Tom qab kuv txiv tawm mus lawm, ces tsis muaj kev cuam tshuam ntxiv lawm. Nyob rau hauv peb lub rooj sab laj peb tuaj yeem nyeem Vajtswv cov lus thiab kev sib qhia yam tsis muaj kev cuam tshuam. Peb sawv daws tau ua peb tes dej num, thiab lub neej ntawm pawg ntseeg tau tawg paj txi txiv. Kuv yeej xub pom tias nyob rau hauv Vajtswv lub tsev uas muaj tseeb thiab txoj cai ncaj ncees, thiab thaum peb tau xyaum ua raws qhov tseeb, peb ua tim khawv Nws txoj kev coj thiab Nws cov koob hmoov. Hais txog kuv txiv, lub sij hawm uas, kuv tsis xav txog dab tsi lawm. Txog thaum kawg kuv yuav tuaj yeem xyaum ua raws qee qhov tseeb thiab txhawb nqa pawg ntseeg tes dej num. Qhov uas tau tiav hlo no ces ua tsaug rau kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus!

Qhov Dhau Los: 54. Ib Npluav Rog Sab Ntsuj Plig

Ntxiv Mus: 56. Yuav Daws Kev Xav Rau Yus Tus Kheej Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No