14. Ib Qho Kev Saj ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Uas Muaj Lub Siab Ncaj NceesYogIb Tug Neeg Ncaj Ncees

Sau los ntawm Yoomxev, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Muaj ib hnub hauv ib lub rooj sib sau ua ke nyob rau thaum lub qab Peb Hlis Ntuj, ib tus thawj coj tau tham txog ib tug kwv tij uas tau raug ntes thiab raug tsim txom hnyav heev. Nyob rau lub sij hawm uas qaug zog heev, nws tau muag pawg ntseeg ob tug tswv cuab. Nws khuv xim heev, thiab vim kev nyeem Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev qhia tshwm, nws tau pom tus cag ntawm nws txoj kev ua tsis tiav thiab tau los lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Tus thawj coj ntawd nug peb tias peb xav li cas txog qhov kev paub kev pom ntawd thiab qhov ntawd puas suav tau tias yog ib zaj lus tim khawv tseeb. Nws kuj tau nug peb txhua tus kom teb raws li peb tej kev xav thiab. Qhov no ua rau kuv ntshai heev thiab kuv txawm pib xav tias: Vim li cas nws thiaj li xav kom peb los sib tham txog qhov no? Puas yog nws sim seb peb puas pom qhov teeb meem raug? Kuv xav hais tias, “Tus kwv tij ntawd tau muag lwm tus vim yog thaum lub sij hawm uas qaug zog. Qhov ntawd yog ib txoj kev txhaum. Tiam sis nws kuj tau kawm txog nws tus kheej thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm, yog li ntawd nws qhov kev paub kev pom tsim nyog suav ua ib zaj lus tim khawv.” Tiam sis, tom qab ntawd kuv, tsis ruaj siab, “Kuv yuav tsum saib seb lwm tus hais li cas ua ntej tso kom kuv thiaj li tsis ntxhov siab los sis hais tej yam tsis zoo thiab ua rau kuv tus kheej txaj muag.” Lwm tus txawm pib hais zom zaws raws li lawv tej kev xav. Pib los ntawm, ib tug muam uas hais tau qee yam yuav luag yog li qhov kuv xav, yog li ntawd ua rau kuv hnov tias kuv xav yog lawm. Tiam sis tom qab ntawd, muaj dua lwm tus muam tau hais tias tus kwv tij ntawd yog Yudas, ntxeev siab rau Vajtswv, yog li qhov ntawd tsis yog ib qho pov thawj uas tuaj yeem ua tim khawv tau rau Vajtswv. Ces tom qab ntawd muaj ob peb leeg tau hais khov kho tias nws txoj kev paub kev pom suav tsis tau ua ib zaj lus tim khawv. Thaum pom ntau tus neeg hais tawm li ntawd ces txawm ua rau kuv ua xyem xyav, thiab kuv tsis paub tias yuav xav li cas li lawm. Ces lub sij hawm ntawd, tus thawj coj ntawd hais tias, “Yog leej twg xav tias qhov no tsis yog ib zaj lus tim khawv ces, tsa tes.” Kuj muaj ob peb leeg tsa lawv txhais tes thiab, tiam sis kuv tsis ruaj siab, yog li ntawd kuv tsis tsa tes. Kuv xav tias, “Kuv tsis tuaj yeem tsa kuv txhais tes rau zaum tsis yog. Qhov ntawd yuav tsis qhia tias kuv tsis muaj peev xwm thiab tsis to taub qhov no lov?” Thaum kuv tab tom xav txog qhov no, tus thawj coj ntawd nug kuv tias, “Vim li cas koj thiaj li tsis tsa koj txhais tes?” Kuv xav hauv kuv tus kheej hais tias, “Aub yau, vim li cas nws thiaj li nug kuv? Kuv yuav tsum tau tsa tes lov?” Kuv txawm tsa kuv txhais tes ceev nrooj tam sim ntawd. Kuv lub siab txawm pib dhia pig poog—kuv pib nyuaj siab. Tsa kuv txhais tes puas yog los sis, tsis yog? Hauv kuv lub siab kuv xav tias qhov ntawd tuaj yeem ua tau ib zaj lus tim khawv, tiam sis kuv tsa kuv txhais tes yam tsis tau ua tib zoo xav li. Kuv mam li paub tias kuv twb tsa kuv txhais tes lawm, yog li ntawd kuv thiaj li pib mloog lwm tus tej tswv yim. Lawv sawv daws puav leej hais yam uas lawv xav, yog li ntawd kuv tau pib ua tib zoo xav txog tej ntawd yam ntsiag to. Tus kwv tij ntawd yeej tau lees txim hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag, yog li ntawd nws zaj lus tim khawv yuav tsum tsim nyog. Kuv xav tias kuv tsis tsim nyog tsa kuv txhais tes. Kuv yeej xav hais yam uas kuv xav thaum lub sij hawm ntawd, tiam sis thaum ntawd kuv xav tawm tias kuv twb tsis muaj kev to taub zoo tag nrho, yog li ntawd nws yeej tsis ua li cas yog tias kuv hais yog lawm. Tiam sis yog tsis yog li ntawd ne, tus thawj coj ntawd yuav xav li cas rau kuv? Nws puas yuav hais tias kuv tsis muaj peev xwm los sis tsis muaj ib qhov kev paub tob hauv kuv txoj kev paub kev poom li los? Yog tias tus thawj coj ntawd pom qhov no nyob rau hauv kuv, nws yuav xav tias kuv tsis tsim nyog raug cob qhia, thiab kuv yuav tsis muaj kev vam nyob hauv Vajtswv lub tsev rau yav tom ntej lawm. Ib qho ntxiv uas yog vim muaj cov kwv tij thiab cov muam nyob ntawd thiab, yog li ntawd nws yuav yog ib qho uas txaj muag heev yog tias kuv hais tsis yog. Kuv tau mus mus los los thiab xav hais qee yam ntau zaus heev, tiam sis thaum kawg kuv tau nyob ntsiag to xwb.

Tom qab ntawd, tus thawj coj ntawd qhia hais tias qhov ntawd yeej tsim nyog ua ib zaj lus tim khawv, thiab hais tias kev ntxeev siab rau Vajtswv thaum lub sij hawm uas qaug zog, ces mam ntsib kev paub kev pom txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag mas yog zaj lus tim khawv uas zoo heev. Qhov ntawd txhawb tau ntau tus lub zog thiab qhia tias Vajtswv muaj kev hlub tshua txog cov uas muaj txoj kev ntseeg tseeb. Vajtswv paub tias peb qias vuab tsuab npaum li cas, yog li ntawd tsuav yog peb paub khuv xim thiab tig rov los cuag Nws tiag tiag xwb, Nws yeej yuav muab lub hwv tsam rau peb los lees txim hloov dua siab tshiab, thiab hom lus tim khawv zoo li ntawd ua rau Vajtswv tau koob meej thiab ua rau Ntxwgnyoog txaj muag tshaj plaws li. Tus thawj coj ntawd txawm tau piav qhia tias peb txoj kev nkag siab mas tsis dawb huv thiab hais tias peb mas txhawj dag thiab coj tsis ncaj ncees, uas yog peb tsis tso peb tej kev xav rau hauv Vajtswv cov lus. Saib zoo li peb twb tsim nyog tham txog qhov teeb meem ntawd, peb tau kwv yees tias yeej muaj qee yam yuam kev rau tus kwv tij ntawd txoj kev paub kev pom lawm. Peb tau sim kwv yees twv yam uas tus thawj coj ntawd tab tom xav thiab tsis tau hais ib lo lus tseeb li. Tus thawj coj ntawd tau ua siab ntev qhia peb kom peb yuav tsum tau xav rau peb tus kheej thiab peb muaj peb tus kheej lub tswv yim rau txhua yam thiab kom peb yuav tsum hais qhov tseeb, txawm hais tias yuav yog los sis tsis yog. Qhov ntawd yog qhov kawg rau peb txoj kev coj. Thaum hnov cov lus uas hais tias “qhov kawg” ua rau kuv tsis kaj siab li. Kuv xav tias, “Nws hais yog lawm. Kev hais tawm kuv tej kev xav tiag tiag, tab txawm hais tias kuv hais tsis yog los xij, nws zoo dua li uas raws cov neeg feem coob. Yam tsawg kawg nws yog kuv tus kheej li kev xav, thiab kuv ua lub siab ncaj ncees.” Kuv ntxub kuv tus kheej uas tsis tau hais yam uas kuv xav tiag tiag. Nyob rau thaum kaum feeb luv luv ntawd uas kuv tsim nyog hais yam uas kuv ruaj siab, kuv txawj dag thiab tsis tau xyaum ua qhov tseeb, uas haj tseem ua tsis tau qhov kawg los ntawm tib neeg txoj kev coj thiab. Kuv tsis yog hais yam tsis yog thiab ua tau yam tsis yog xwb, tiam sis kuv tsis muaj peev xwm coj kuv tus kheej kom zoo thiab.

Hauv kuv txoj kev pe hawm tom qab qhov kev sib sau ua ke tag lawm, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus: “Nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab txoj kev lawv coj lawv tus kheej mas, tib neeg yuav tsum taug txoj kev yog; tsis txhob taug tej kev nkhaus, phem thiab kev tsis zoo. Tej kev nkhaus, phem thiab kev tsis zoo ntawd yog dab tsi? Tej ntawd yog txoj kev ntseeg Vajtswv uas pheej ua raws li txoj kev txawj ntse, thiab tej kev txawj dag ntxias, thiab tej kev ua kom tau yam yus xav tau; tej ntawd ua txhua yam los npog koj txoj kev qias vuab tsuab, thiab qhov npog tej teeb meem zoo li no ces yog tej uas koj ua tsis tau zoo, tej kev ua txhaum, thiab qhov tsis muaj peev xwm. Tej ntawd pheej siv cov tswv yim phem los saib xyuas hauj lwm, sim hais lus zoo rau Vajtswv thiab pawg ntseeg cov thawj coj siab los ntawm kev qhia txhua yam tawm, tiam sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb, tsis saib xyuas hauj lwm raws li lub hauv paus ntsiab lus, thiab tas zog mob siab rau tib neeg kom thiaj li yuav ntxias tau lawv xwb; lawv nug hais tias, ‘Yam kuv nyuam qhuav tau ua dhau los ntawd no zoo li cas xwb? Nej txhua tus puas txhawb nqa kuv thiab? Vajtswv puas paub txog yam zoo uas kuv tau ua lawm? Thiab yog tias Nws paub no, Nws puas yuav qhuas kuv? Kuv qhov chaw uas nyob hauv Vajtswv lub siab yog dab tsi? Kuv puas tseem ceeb rau Vajtswv?’ Yam lawv nug tiag tiag mas yog qhov tias seb lawv puas tau txais koob hmoov los ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv xwb. Tej kev xav uas pheej xav txog tej zoo li no tas li tsis yog tej kev nkhaus, phem thiab kev tsis zoo lov? Qhov no tsis yog txoj kev yog lawm. Yog li ntawd, txoj kev yog yog dab tsi? Txoj kev yog ces yog thaum tib neeg caum qhov tseeb hauv lawv txoj kev ntseeg, thaum lawv muaj peev xwm tau txais qhov tseeb, thiab hloov pauv tau hauv lawv tus moj yam lawm(“Rau Yam Ua Tau Tshwm Sim Tiag ntawm Lub Neej Kev Loj Hlob” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Qhov no yog Vajtswv qhia thiab ceeb toom rau peb kom taug txoj kev yog hauv peb txoj kev coj tam li cov ntseeg. Peb yuav tsum caum thiab xyaum ua qhov tseeb. Yog tias peb tsis siv zog ua yam zoo no, yog tias peb txhawj xeeb txog qhov kev npog peb tej kev tsis zoo, ua kom lwm tus nyiam, muaj kev sib raug zoo nrog cov thawj coj, kom tau qib dej num nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab peb txhawj xeeb dhau rau yam uas Vajtswv thiab cov thawj coj xav rau peb, qhov no yog tab tom taug txoj kev phem. Kuv pom yam uas kuv tab tom ua yog kiag li yam uas Vajtswv tau nthuav tawm ntag. Kuv tsis ruaj siab tias tus kwv tij ntawd txoj kev paub kev pom yog ib zaj lus tim khawv tseeb los sis tsis yog, tiam sis kuv tsis tau hais tawm hauv nruab siab tuaj. Tiam sis kuv ho ceev faj, sim nyiag lwm tus tej tswv yim, thiab xav seb lwm tus yuav xav li cas. Thaum tus thawj coj nug kuv tias vim li cas kuv thiaj li tsis tau tsa kuv txhais tes, kuv xav tias zaum ntawd yuav tsum yog zaum tsis yog xwb, tiam sis thaum cov neeg feem coob xav tias tus kwv tij ntawd txoj kev paub kev pom tsis tsim nyog ua ib zaj lus tim khawv, ces kuv txawm ceev nrooj raws cov neeg feem coob lawm. Kuv lub siab me heev, pom tias mus raws cua xwb. Kuv tsis qhia ib yam dab tsi tshwm li tiam sis tsuas qhia tus moj yamphem uas txawj dag xwb. Kuv xav paub tias vim li cas kev hais tawm ib lo lus tseeb yuav mus nyuaj ua luaj li. Nws yog vim tias kuv ntshai tsam ua rau kuv tus kheej txaj muag los ntawm qhov hais tsis yog, tias tus thawj coj ntawd yuav tsis tshua xav txog kuv thiab yuav tsis saib kuv muaj nqis los sis cob qhia me, thiab tias tej zaum kuv yuav raug rho tawm ntawm kuv lub luag hauj lwm yog tias tej yam zoo li ntawd pheej tshwm sim. Kuv tsuas yog xav tiv thaiv kuv tus kheej lub meej mom thiab tuav kuv qib dej num, los zais qhov kuv tsis muaj peev xwm thiab ua kom zoo tshaj plaws los rau lwm tus pom xwb. Kuv xav coj zoo li qee tus neeg uas muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb thiab muaj txoj kev paub tob txog txhua yam. Kuv yeej xav kom tau lo lus teb uas raug rau txhua lo lus nug los ntawm tus thawj coj txoj kev xav, kom nws thiaj li yuav xav txog kuv dua thiab kuv thiaj li ua tau rau lawv txaus siab. Ces cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav pom zoo nrog kuv thiab vam khom kuv, ib yam nkaus thiab. Kuv pom txoj kev txawj dag thiab tej kev npaj siab phem hauv kuv tes dej num. Kuv tsis tuaj yeem ua ncaj qha tab txawm tias qee yam yooj yooj yim xwb los xij. Kuv hais tsis tshua tau ib lo lus ncaj ncees los ntawm lub siab dawb paug. Kuv yeej ua tib zoo ceev faj kom tuav tau kuv qib dej num hauv Vajtswv lub tuam tsev. Kuv tab tom taug txoj kev phem, uas tsis yog txoj kev zoo. Kuv tau ras txog txhua yam no tiam sis tsis ua ib yam dab tsi los tshuaj xyuas kom tob dua li.

Ces peb lub hlis tom qab, Kuv tau mloog txoj kev qhia no los ntawm Vajtswv. Vajtswv hais tias: “Cov neeg tawm tsam Khetos koom nrog Khetos ib yam nkaus li lawv coj rau tib neeg ntag, xyaum ua raws nkaus li Khetos rau hauv txhua yam uas lawv hais thiab ua, mloog Nws lub suab hais lus, thiab mloog lub ntsiab hauv Nws cov lus. Thaum lawv hais lus, mas tsis muaj ib lo tseeb los sis ncaj ncees li; lawv tsuas paub hais tej lus qhuav qhawv thiab kev qhuab qhia xwb. Lawv sim los dag thiab coj tsis ncaj rau tus tib neeg uas, lawv pom tias, tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb. Lawv tham zoo li ib tug nab nkag zaws, nkhaus lwj nkhaus liam thiab tsis ncaj. Tus yeeb yam thiab txoj xub ke ntawm lawv cov lus mas zoo ib yam li ib txoj hmab dib liab uas nce ib tug ncej. Thaum Koj hais tias muaj qee tus neeg muaj peev xwm zoo thiab tsim nyog muab nce qib, mas lawv txawm siv tham kiag txog tias lawv zoo npaum li cas, thiab yam uas pom tseeb thiab nthuav tawm nyob rau hauv lawv; thiab yog Koj hais tias lwm tus mas tsis zoo, mas lawv txawm siv tham kiag txog tias lwm tus mas tsis zoo thiab phem npaum npaum li cas, txog qhov lwm tus ua rau muaj kev tsim teeb meem rau thiab kev cuam tshuam hauv pawg ntseeg npaum li cas. Thaum Koj xav kawm qhov tseeb txog ib yam dab tsi, mas lawv tsis muaj ib yam dab tsi hais kiag li; lawv dag, tos ntsoov Koj txoj kev txiav txim siab, mloog lub ntsiab hauv Koj cov lus, sim xav seb Koj tej kev npaj siab yog dab tsi. Txhua yam uas lawv hais ces yog kev qhuas yam tsis ua siab dawb paug, kev ua kom lwm tus zoo siab, thiab kev mloog mloog lus xwb; tsis muaj ib lo lus tseeb tawm hauv lawv lub qhov ncauj tuaj li(“Lawv Ntxub Qhov Tseeb, Tab Meeg Hais Lus Saib Tsis Taus Cov Hauv Paus Ntsiab Lus, thiab Tsis Quav Ntsej Txog tej Kev Npaj ntawm Vajtswv Lub Tsev li (Ntu Ob)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Cov lus los ntawm Vajtswv no hais tau mob kuv heev. Txhua lub sij hawm ntawd kuv tau coj tsis mcaj thiab tau ua kuv tej dej num raws li yam uas lwm tus xav tau hauv lub siab. Txawm hais tias kuv tsis muaj kev sib cuag ncaj qha nrog rau Khetos li los xij, kuv tsis kam lees txais yuav Vajtswv txoj kev tshawb xyuas ntawm ib cheeb tsam puag ncig uas Nws tau teeb tseg. Kuv tsuas yog xav ua kom lwm tus nyiam thiab ua kom tus thawj coj nyiam kuv, yog li ntawd kuv thiaj li ntsuas kuv cov lus thiab hais yam uas nws xav hnov uas tsis tas ua siab ncaj li. Txhua yam yog pa ncho thiab tsom iav xwb. Txoj kev uas kuv hais lus thiab coj tsuas zoo li ib tug nab, uas qias neeg heev rau Vajtswv. Kuv xav tias txoj kev uas siv pob ntseg los mloog ntawd tuaj yeem dag tau tus thawj coj ntawd, thiab kuv xav tias kuv yuav ua kom nws txaus siab los ntawm qhov saib zoo li kuv ua tau zoo thaum kuv teb lo lus nug, ces kuv yeej yuav tiv thaiv tau kuv qib dej num thiab lub neej yav tom ntej hauv Vajtswv lub tuam tsev xwb. Qhov ntawd yog qhov uas kuv ruam tshaj plaws li, thiab hauv qhov tseeb tiag kuv tab tom sim dag Vajtswv. Tseeb tiag kuv tsis ntseeg tias Vajtswv tshawb xyuas txhua yam. Kuv lub peev xwm, lub siab, thiab tej kev xav, thiab kuv tus cwj pwm thiab tej kev xam pom txhua yam xwm txheej—Nws pom txhua yam ntawd meej heev. Txawm hais tias kuv yuav ntxias tau cov tib neeg uas nyob ib puag ncig ntawm kuv los xij, kuv yeej yuav ntxias tsis tau Vajtswv li. Qhov tseeb tiag, Vajtswv tsis tau saib yam uas kuv hais los sis ua tim ntsej tim muag rau lwm tus, tiam sis yog saib seb kuv yuav ua qhov tseeb ntawd li cas. Nws saib yam uas kuv xyaum ua thiab kev ua neej nyob txhua hnub, thiab seb kuv coj li cas rau hauv kuv tes dej num. Tshwj xeeb Vajtswv tshawb xyuas txhua yam me me zoo li no. Nws saib seb kuv puas hlub thiab xyaum ua qhov tseeb, thiab qhov cuav ntawm kuv lub xub ntiag tsis tuaj yeem dag tau Nws kiag li. Ces thaum kawg kuv thiaj li ras dheev tias kuv tsis yog ua tus neeg dag xwb, tiam sis yog kuv tab tom tsis lees paub Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab qhov muaj tseeb uas Nws saib xyuas txhua yam. Kuv coj zoo li ib tug neeg tsis ntseeg. Ua ntej ntawd, thaum kuv hnov Vajtswv txoj kev tshawb xyuas txog cov uas tawm tsam Khetos thuam Khetos thiab saib tsis taus Nws, kuv tsis xav tias nws yuav cuam tshuam rau kuv. Kuv tus kheej yeej ib txwm tsis tau ntsib Khetos li, yog li ntawd kuv xav tias kuv yuav tsis nthuav hom moj yam zoo li ntawd tawm. Ces thaum kawg kuv mam li ras dheev tias kuv ua tsis yog lawm, uas koj tsis tas yuav tsum los cuag Khetos los nthuav tawm tus moj yam phem ntawd li. Kuv tau sim pab lwm tus kom tau txiaj ntsig los ntawm tus thawj coj, thiab kuv txaus siab hlo los ua li ntawd kom tuav tau kuv qib dej num hauv Vajtswv lub tuam tsev. Yog kuv tab tom qhia kiag tus moj yam phem ntawd ntag. Yog hais tias kuv ib txwm ntsib Khetos tim ntsej tim muag lawm, ces qhov ntawd haj yam qhia tau tseeb dua. Kuv yuav tsis muaj peev xwm los cheem kuv tus kheej ntawm txoj kev dag thiab kev tawm tsam Vajtswv lawm.

Twb tau ob peb hnub lawm, Kuv pheej xav hais tias yog ua li cas tab txawm peb twb teb tsis yog los, tus thawj coj ntawd tsis qhuab qhia thiab tsis hais rau peb raws li kuv xav, thiab nws tsis tau hais tias peb tsis muaj peev xwm, rho peb tawm, los sis tsis kam cob qhia peb lawm. Nws tsuas yog nug kom peb hais raws li peb tej kev xav kom nws thiaj li yuav nkag siab yam uas peb ua tsis tau zoo ua ntej yuav qhia txog qhov tseeb thiab muab cov hauv paus ntsiab lus los pab coj peb xwb. Nws kuj tau qhia tshwm peb qhov qias vuab tsuab tawm thiab tau qhia peb kom rov saib peb tus kheej. Txhua yam uas nws ua yog los pab thiab los txhawb peb. Tsis tas yuav xav nyob hauv Vajtswv lub tuam tsev, thiab nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Qhov ntawd ua rau kuv xav txog Vajtswv cov lus: “Hauv lub ntsiab tseeb, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Vajtswv cov lus thiab tej kev ua mas yog yam uas peb tsim nyog tso siab rau tshaj plaws, thiab Nws saib xyuas peb los ntawm lub siab dawb paug. Thaum Vajtswv tsim tib neeg, Nws qhia rau nkawv tias yam txiv nyob hauv lub twg nkawv tuaj yeem noj tau thiab noj tsis tau. Nws hais yooj yooj yim thiab hais ncaj qha xwb—tsis tas yuav kwv yees twv li. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus tau hais tias “Tseeb tiag, tseeb tiag, Kuv hais rau nej tias” txhua lub sij hawm. Thiab nyob rau ntawm Vajtswv txoj hauj lwm theem no, peb tuaj yeem paub tau tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas ncaj ncees thiab tseeb npaum li cas. Feem ntau, cov lus ntawd yog cov lus uas sov thiab zoo tuaj nruab siab, thiab txawm hais tias muaj ntau seem qhia tshwm txog peb tus moj yam qias vuab tsuab tawm yam hnyav heev los xij, cov lus ntawd puav leej yog hais raws li qhov muaj tseeb, thiab cov lus ntawd puav leej yog los ntxuav peb kom dawb huv thiab cawm peb nkaus xwb. Vajtswv yog tus muaj lub siab dawb paug thiab nkag siab txog peb. Nws tsis muaj kev ua txuj hlo li. Tiam sis kuv tab tom xav thiab npaj ua phem nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawd yam tsis muaj kev ncaj ncees ib qhov me me li. Ua rau kuv xav tias kuv yeej yog ib tug neeg txawj dag thiab ntxim ntxub heev.

Ces kuv txawm nco tau qee lo lus los ntawm Vajtswv tias. “Kuv zoo siab rau cov uas tsis muaj qhov kev tsis tshua ntseeg lwm tus, thiab Kuv nyiam cov uas npaj txij zog txais yuav qhov tseeb; Kuv qhia txoj kev saib xyuas zoo rau ob hom tib neeg no, rau qhov nyob hauv Kuv ob lub qhov muag pom mas lawv yog cov tib neeg siab ncaj. Yog tias koj txawj dag, ces koj yuav raug zov thiab tsis tshua ntseeg lwm tus neeg thiab tej xwm txheej, thiab yog li koj txoj kev ntseeg Kuv yuav raug tsim tsa rau saum ib lub hauv paus ntawm txoj kev tsis tshua ntseeg lwm tus. Kuv yeej tsis txeev lees paub txoj kev ntseeg zoo li no li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas). Kuv yeej ib txwm tsis nkag siab yav dhau los li hais tias vim li cas Vajtswv thiaj li tau hais tias tus uas tsis ua xyem xyav txog lwm tus thiab npaj txhij lees txais yuav qhov tseeb yog tus uas Vajtswv pom hais tias muaj lub siab ncaj ncees. Tiam sis tam sim no, thaum xav txog Nws cov lus, ua rau Kuv pib to taub lawm. Cov tib neeg uas muaj lub siab ncaj ncees tsis ua xyem xyav rau Vajtswv los sis rau tib neeg; lawv yog neeg dawb huv. Lawv tsis cia lawv lub hlwb tib neeg los txiav txim, tiam sis lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los nrhiav qhov tseeb. Lawv lees txais yuav thiab xyaum ua yam uas lawv tuaj yeem nkag siab thiab lawv ua raws li Vajtswv hais. Lawv ua raws li qhov tseeb los ntawm lub siab ncaj ncees, thiab lub siab uas zoo li ntawd muaj nuj nqis heev. Qhov no yog qhov txhais hais tias zoo li me nyuam yaus. Vajtswv foom koob hmoov rau lawv; Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau ntawm lawv, coj kev thiab qhia lawv. Ces lawv thiaj li nkag siab thiab tau txais qhov tseeb yam yooj yim dua. Tiam sis, tab txawm hais tias muaj qee tus tib neeg tuaj yeem hais tau qee yam tseeb thiab ua tau lawv lub luag hauj lwm me ntsis los xij, yog tias lawv zoo li ib daim phiaj uas muaj ntau txoj kev, ib txwm ua xyem xyav rau lawv tus neeg saib xyuas, thiab haj tseem ua xyem xyav txog Vajtswv tus uas muaj txoj kev hlub, thiab siab zoo, ces lawv yog hom tib neeg txawjdag, thiab tsis ncaj ncees tshaj plaws. Hais txog qhov ntawd kuv thiaj li pib nkag siab tias vim li cas Vajtswv thiaj li hais tias tsis tuaj yeem cawm tau cov tib neeg txawj dag. Ib seem ntxiv ntaw qhov ntawd ces Vajtswv yog tus muaj tseeb, Nws ntxub cov tib neeg txawj dag thiab tsis cawm lawv. Lwm feem yuav tsum tau ua los ntawm peb txoj hauj lwm uas tseem ceeb. Cov tib neeg txhawj dag mas nyuaj heev. Lawv yeej kwv yees, tshawb xyuas, thiab soj ntsuam tawm tsam tib neeg, tej yam khoom, thiab Vajtswv xwb. Lawv kuj paub nyeem tib neeg heev li thiab. Lawv tej kev xav caum raws tau tej yam no thiab lawv tsis nrhiav qhov tseeb hlo li. Vajntsujplig tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm rau hauv lawv. Twb yog vim li ntawd lawv thiaj li tsis nkag siab qhov tseeb li. Raws li Vajtswv hais tias, “Vajtswv tsis ua cov neeg uas txawj dag kom zoo tiav log. Yog koj hnov tias tsis yog neeg ncaj ncees—yog koj tsis yog ib tug neeg ncaj ncees—ces Vajtswv yeej muab tsis tau koj li. Ib yam nkaus, koj yuav tsis muab tau qhov tseeb thiab, thiab kuj yuav tsis muaj peev xwm muab tau Vajtswv li(“Rau Yam Ua Tau Tshwm Sim Tiag ntawm Lub Neej Kev Loj Hlob” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Yog li ntawd hais txog qhov ntawd kuv tau ua tib zoo saib txog kuv tus kheej dua. Thaum ntsib ib qhov teeb meem, kuv tsis tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los nrhiav qhov tseeb los ntawm lub ib siab ncaj ncees, tiam sis yog txhawj xeeb txog lwm tus tej suab. Kuv zoo li ntawd ntau zaus heev tab txawm hais tias sib tham nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam raws li qhov ib txwm muaj los xij. Muaj qee zaus kuv yeej tsis nkag siab txog qee yam kiag li, tiam sis kuv cia li mus raws li yam uas cov tib neeg feem coob nkag siab lawm. Muaj qee zaum kuv muaj kuv li kev xav, tiam sis kuv ntshai tsam hais tau yam tsis yog, yog li ntawd kuv thiaj li nyob twj ywm thiab mloog lwm tus hais ua ntej tso thiab kuv tsuas hais tawm yog tias kuv paub tias kuv yuav hais yog. Yog tsis li ntawd ces, kuv xav tias kuv tsis tas yuav hais ib yam dab tsi li kom kuv thiaj li tsis poob ntsej muag. Kuv pom tau tias kuv yog ib tug neeg dag thiab tsis ncaj. Kuv tsuas yog raws cov neeg feem coob qab thaum kuv tsis nkag siab qee yam thiab ntsia thiab ua raws mus li yam uas lwm tus twb tau ua lawm. Qhov ntawd ua rau kuv txav deb ntawm txoj kev nkag siab qhov tseeb tiag. Tiam sis tsis muaj ib yam dab tsi uas txaus ntshai txog qhov tsis muaj peev xwm los sis tsis paub qhov tseeb. Yam uas txaus ntshai yog thaum tib neeg tas zog npog yam uas lawv tsis nkag siab xwb. Ces lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm nkag siab txog qhov tseeb li. Kuv xav tias ua raws li txoj kev ntawd mas yog ib qho uas phom sij thiab txoj kev coj ncaj ncees mas tseem ceeb.

Kuv tau pib nrhiav tias yuav coj ncaj ncees li cas thaum kuv ntsib tej yam rau yav tom ntej, thiab cov hauv paus ntsiab lus twg uas kuv yuav tsum ua raws. Kuv nyeem ob peb nqe lus ntawm Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Muab ua siab dawb paug hais, ces koj yuav tsum xub muab koj tus kheej tej kev ntshaw tso tseg tso. Tsis txhob hais ntsees qhov uas Vajtswv saib koj zoo li cas xwb, hais qhov nyob hauv koj lub siab, thiab tsis txhob xav ntau los sis ua twb zoo xav txog tej txim ntawm koj cov lus ntawd tias yuav yog dab tsi li; hais dab tsi los tau uas koj tab tom xav txog, muab koj tej kev xav tau hauv siab tso cia, thiab tsis txhob hais tej yam uas kom ua tau qee lub hom phiaj xwb. Thaum uas koj muaj ntau yam kev npaj siab ntawm ntiag tugheev lawm, ces koj yeej ua twb zoo xav rau koj txoj kev hais lus. ‘Kuv tsim nyog hais li no, tsis yog li ntawd, kuv yuav tsum ceev faj txog qhov kuv hais, kuv yuav tsum ua kom tau kuv lub hom phiaj tiav’—puas muaj tej yam kev xav tau nyob rau nov mas? Nyob hauv koj lub siab, koj twb muab tham mus tham los ua ntej cov lus yuav tawm ntawm koj lub qhov ncauj mus lawm, koj twb tau xav qhov uas koj yuav hais ntau zaus lawm, thiab muab nws lim ntau zaus hauv koj tob hau lawm. Thaum tawm plaws hauv koj qhov ncauj los, ces cov lus no muaj Ntxwgnyoog tej tswv yim dag nyob rau hauv. Qhov ntawd yog, cov lus tawm hauv koj qhov ncauj los zais tej kev xav tau thiab tus kheej tej hom phiaj lawm; cov lus zoo li ntawd tsis tseem thiab tsis yog tawm hauv lub siab los. Qhov no tsis yog ua siab dawb paug(“Lawv Ntxub Qhov Tseeb, Tab Meeg Hais Lus Saib Tsis Taus Cov Hauv Paus Ntsiab Lus, thiab Tsis Quav Ntsej Txog tej Kev Npaj ntawm Vajtswv Lub Tsev li (Ntu Ob)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). “Nyob rau hauv txhua yam, koj yuav tsum qhib rau Vajtswv thiab koj yuav tsum qhib siab lug—tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tib tug yam ntxwv thiab tus moj yam uas tsim nyog tuav cia rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tab txawm thaum koj tsis qhib los xij, koj yeej qhib nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm. Vajtswv paub tias, koj qhib los sis tsis qhib. Koj tsis ruam lov yog tias koj tsis pom qhov ntawd nas? Yog li ntawd koj yuav ua li cas thiaj li ntse? Koj paub tias Vajtswv tshawb xyuas txhua yam kom meej thiab paub txhua yam, yog li ntawd tsis txhob xav tias Nws yuav tsis paub; vim nws yeej muaj tseeb tias Vajtswv pom tib neeg lub siab yam zais ntshis, tib neeg yuav ntse yog tias lawv qhib siab me ntsis, dawb huv me ntsis, thiab ua lub siab ncaj ncees—qhov ua li ntawd mas yog ib txoj kev ntse. … Thaum tib neeg pib mob siab rau ua, thaum lawv muab coj los xav rau hauv lawv lub hlwb, thaum lawv ua twb zoo xav, ces qhov no yog ib qho teeb meem. Nyob rau hauv lawv lub siab lawv ib txwm xav tias, ‘Kuv yuav hais dab tsi kom ua rau Vajtswv muab kuv saib siab, thiab tsis paub yam uas kuv tab tom xav hauv nruab siab ne? Yuav hais yam twg thiaj li yog? Kuv yuav tsum khaws rau kuv tus kheej kom ntau ntxiv, kuv yuav tsum paub ceev faj me ntsis ntxiv, kuv yuav tsum muaj ib lub tswv yim; mas tej zaum Vajtswv thiaj li yuav muab kuv saib siab.’ Koj puas xav tias Vajtswv yuav tsis paub yog tias koj pheej xav li ntawd? Vajtswv paub yam uas koj xav. Xav li ntawd mas ua rau koj sab heev. Hais lus kom ncaj ncees thiab tseeb tiag tiag mas yooj yim tshaj, thiab ua rau koj lub neej txoj sia yooj yim dua. Vajtswv yuav hais tias koj coj ncaj ncees thiab dawb huv, tias koj qhib siab lug—thiab qhov ntawd yog qhov muaj nqis tshaj plaws. Yog tias koj muaj ib lub siab qhib lug thiab ib tug cwj pwm ncaj ncees, ces tab txawm hais tias muaj qee zaus koj mus tau deb dhau heev lawm, thiab ua tej yam ruam ruam los xij, rau Vajtswv mas qhov no tsis yog ib txoj kev txhaum; nws zoo dua li koj tej tswv yim dag, thiab zoo dua li koj txoj kev uas pheej xav thiab ua(“Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ob)” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Nws hais hauv Vajtswv cov lus hais tias yam uas tseem ceeb tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws hauv txoj kev uas peb los cuag Vajtswv thiab tej xwm txheej uas Nws tau teeb tseg ntawd yog ua tus neeg qhib siab lug. Peb yuav tsum tso peb lub siab tag nrho rau Vajtswv yam tsis muaj kev zais los sis kev npog, yam tsis tas sim kawm los sis ua tej yam. Peb yuav tsum tsis txhob npog yam uas txhawb siab hauv peb cov lus los sis siv ntau txoj kev ua, tiam sis xav kom peb cia li hais raws li peb tej kev xav los ntawm lub siab ncaj ncees nkaus xwb. Peb yuav tsum lees paub tias peb tsis nkag siab txog tej yam uas peb tsis tuaj yeem piav tau, thiab cia li los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los nrhiav qhov tseeb los ntawm lub siab dawb huv, ncaj ncees. Qhov ntawd yog kev txawj ntse. Vajtswv pom txhua yam thiab paub peb zoo ib yam li Nws sab qaum tes. Kuv lub peev xwm, kuv nkag siab qhov tseeb ntau npaum li cas, kuv tej kev paub kev pom tob npaum li cas, thiab qee yam uas kuv nkag siab yog yam uas Vajtswv paub zoo heev. Kuv tau liab qab ploog los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Puas muaj ib yam dab tsi uas yuav tsum tau muab coj los npog kuv tej kev txhaum thiab ua txuj nkag siab txhua yam? Tseeb tiag, kuv ib txwm ua tus neeg uas xav, soj ntsuam lwm tus thiab kwv yees rau yam uas lawv xav thiab ua rau kuv lub hlwb xav tsis tawm yam yuav hais thiab ua rau kuv lub cev thiab lub siab lub ntsws qaug zog, thiab Vajtswv ntxub qhov ua li ntawd. Thaum ntawd yog thaum kawg kiag uas kuv tau pom tias kev ua ib tus neeg uas muaj lub siab dawb huv thiab ncaj ncees tseem ceeb npaum li cas. Vajtswv saib qhov ntawd muaj nqis, thiab nws kuj tseem yog ib txoj kev uas muaj kev ywj pheej dua thiab nyob tau kaj siab dua. Kuv kuj tau pom tias Vajtswv tsis yog saib tib neeg lub peev xwm los sis saib seb lawv tej tswv yim yog los sis tsis yog xwb. Nws saib hauv peb lub siab, peb tus cwj pwm uas coj rau qhov tseeb, thiab tus moj yam dab tsi uas peb nthuav tawm raws li hau kev no. Txawm hais tias qee zaus peb ua yuam kev los xij, yog tias peb qhib siab thiab ua lub siab ncaj ncees, Vajtswv yuav tsis quav ntsej tias peb yog neeg ruam los sis tsis muaj peev xwm, thiab Nws yuav tsis rau txim rau peb vim tej ntawd. Tiam sis, yog peb tas zog ua tus neeg txawj dag mas yog yam uas Vajtswv pom tias qias neeg thiab ntxim ntxub heev li. Hais txog qhov no ua rau kuv txiav txim siab tias kuv yuav xyaum ua qhov tseeb thiab ua ib tug neeg ncaj ncees. Vim txoj kev qhib siab lug rau Vajtswv los ntawm cheeb tsam ib puag ncig uas Nws tsim, kev ua neeg siab dawb paug sib raug zoo nrog lwm tus, hais lus tawm hauv lub siab tuaj thiab qhib siab txog yam uas kuv nkag siab, kuv tuaj yeem maj mam daws tau kuv tus moj yam ntsej muag ncaj siab nkaus, thiab txawj dag qias vuab tsuab.

Kuv nco tau muaj ib zaug thaum peb nug tus thawj coj ntawd txog pawg ntseeg ib phau ntawv nkauj uas muaj ob peb kab ntawv zoo li tsis muaj nuj nqis rau peb. Nws tsis hais dab tsi txog cov kab ntawv ntawd li, tiam sis nws tau hais tias phau ntawv nkauj ntawd tsis muaj nuj nqis, qhov ntawd tsis zoo. Lo lus “Yog” cia li tawm ntawm kuv lub qhov ncauj tuaj. Kuv tau ras dheev tam sim ntawd tias kuv rov qab ua neeg txawj dag dua lawm. Kuv twb tsis tau pom cov teeb meem uas nws pom hauv phau ntawv ntawd. Kuv cia li ua tus neeg uas pom zoo rau txhua yam, kuv ua txuj ua tus nkag siab lawm. Kuv ntxub qhov uas txoj kev dag cia li tawm tuaj thaum kuv rua kuv lub qhov ncauj thiab kuv tsis xav dag los ntawm txoj kev no. Yog tias kuv tsis nkag siab qhov ntawd, ces kuv tsis nkag siab xwb. Kuv xav txog Vajtswv cov lus uas hais tias: “Kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Kuv paub tias kuv yuav tsum tau hloov kho txoj kev dag uas kuv nyuam qhuav qhia, thiab coj ncaj ncees. Yog li ntawd kuv hais rau tus thawj coj ntawd tias, “Kuv xav tias muaj ib qho teeb meem nyob rau hauv ob kab ntawv ntawd lawm. Kuv twb tsis paub tias phau ntawv nkauj no tsis muaj nuj nqis.” Nws ua siab ntev qhia peb txog qhov teeb meem uas nyob hauv phau ntawv nkauj ntawd ces qhov no tau qhib kuv ob lub qhov muag me ntsis txog zaj nkauj ntawd. Ua rau kuv hnov muaj kev thaj yeeb. Qhov tseeb yog, tsis tas yuav tsum tau khaws peb cov lus, tej dej num, los sis kev xav li, tiam sis peb cia li ua cov tib neeg coj ncaj ncees uas muaj qab hau thiab muaj tseeb. Kuv kuj pib xyaum ua kev ncaj ncees thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas yog kuv pab pawg tau sib tham txog tej teeb meem. Txawm hais tias kuv hais yog los sis tsis yog, kuv tsuas hais raws li kuv txoj kev xav tiag tiag xwb. Kuv tau hais ncaj qha txog txhua yam uas kuv tsis nkag siab, thiab yog tias kuv hais tsis yog, kuv tau kho kuv qhov yuam kev lawm. Qhov ntawd ua rau kuv muaj kev thaj yeeb heev. Kuv tseem ua tsis tau ib tug neeg coj ncaj ncees, tiam sis kuv twb paub tias kev ua ib tug neeg coj ncaj ncees mas tseem ceeb heev thiab kuv paub tias qhov ntawd xwb thiaj li yog txoj kev uas Vajtswv cawm tau. Kuv xav ua ib tug neeg coj ncaj ncees thiab kuv xav rau siab ntso rau qhov ntawd tiag tiag, thiab caum qhov ntawd xwb. Ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: 13. Kev Peem Mus Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees

Ntxiv Mus: 15. Tom Qab tej Kev Dag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No