Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)

Tib neeg tus yeeb yam txawv deb ntawm Kuv lub ntsiab tseem ceeb, vim tib neeg tus yeeb yam lwj liam xeeb txawm tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog los; tib neeg tus yeeb yam raug lim thiab raug tsim lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog. Ntawd yog, tib neeg lub neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm nws tus dab phem thiab txoj kev qias neeg. Tib neeg tsis loj hlob rau hauv lub ntiaj teb ntawm tseeb los sis ib puag ncig uas dawb huv, thiab tseem ua neej nyob rau txoj kev tsaus ntuj. Yog li ntawd, nws thiaj li ua rau txhua tus tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv lawv tus yeeb yam txij ntua puag thaum lub sij hawm yug los, thiab muaj tsawg leej heev thiaj li yug los muaj lub ntsiab tseem ceeb paub ntshai thiab mloog Vajtswv lus. Muab hais ua rov qab qees tias, tib neeg muaj tus yeeb yam uas tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus, thiab tsis muaj kev hlub rau qhov tseeb. Tus yeeb yam no yog qhov teeb meem uas Kuv xav sib tham txog—kev ntxeev siab. Kev ntxeev siab yog lub hauv paus ntawm txhua tus tib neeg txoj kev tawm tsam rau Vajtswv. Qhov no yog ib qho teeb meem uas tsuas muaj nyob rau hauv tib neeg nkaus xwb, thiab tsis nyob rau hauv Kuv. Ib txhia yuav nug tias: Vim tias txhuas tus tib neeg nyob rau hauv tib lub ntiaj teb ib yam li Khetos nyob xwb, vim li cas txhua tus tib neeg thiaj muaj tus yeeb yam ntxeev siab rau Vajtswv, tiam sis Khetos ho tsis muaj? Qhov no yog ib qho teeb meem uas yuav tsum tau piav qhia kom tseeb rau nej.

Lub hauv paus keeb cag ntawm tib neeg qhov muaj nyob yog kev rov qab los yug dua tshiab ntawm tus ntsujplig. Muab hais ua lwm lo lus, txhua tus tib neeg tau txais tib neeg txoj sia raws cev nqaij daim tawv thaum lawv tus ntsujplig rov qab yug los ua neeg. Tom qab tib neeg lub cev yug los lawm, nws txoj sia yuav muaj mus kom txog thaum kawg nws lub sij hawm, uas thaum lub sij hawm kawg no, thaum tus ntsujplig ncaim ntawm nws lub plhaub mus. Qhov txheej txheem no yuav rov qab pib dua tas dua tshiab, nrog ib tug tib neeg tus ntsujplig los thiab mus ib zaug tag ib zaug dua thiab, thiab yog li ntawd qhov muaj nyob ntawm tib neeg thiaj tseem muaj mus tas li. Txoj sia ntawm cev nqaij daim tawv kuj yog txoj sia ntawm tib neeg tus ntsujplig thiab, thiab tib neeg tus ntsujplig pab txhawb qhov muaj nyob ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Qhov ntawd hais tau tias, txhua tus tib neeg txoj sia yog los ntawm lawv tus ntsujplig los, thiab txoj sia yeej tsis xeeb txawm rau cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, tib neeg tus yeeb yam los ntawm tus ntsujplig los, tsis yog los ntawm cev nqaij daim tawv los. Tsuas yog txhua tus tib neeg tus ntsujplig thiaj li paub tias Ntxwgnyoog txoj kev sim siab, txoj kev txom nyem, thiab txoj kev lwj liam zoo li cas xwb. Tib neeg cev nqaij daim tawv yeej tsis paub txog tej no li. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li ntsib kev tsaus ntuj, ntsib kev qias vuab tsuab, thiab muaj kev ua phem ntau ntxiv tuaj, hos qhov kev sib nrug deb ntawm tib neeg thiab Kuv Tus Kheej haj yam loj hlob dua tuaj, thiab ua rau tib neeg lub neej ntsib kev txaus ntuj dua. Ntxwgnyoog tuav tib neeg tej ntsujplig rau ntawm nws txhais tes, yog li ntawd, tseeb tiag, tib neeg cev nqaij daim tawv kuj thiaj li raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog. Cev nqaij daim tawv thiab ib co tib neeg zoo li no tseem tsis tawm tsam Vajtswv tau li cas? Lawv muaj peev xwm haum nrog Nws tau li cas? Qhov kev muaj qab hau uas Kuv muab Ntxwgnyoog pov rau saum nruab ntug los yeeb vim yog nws tau ntxeev siab rau Kuv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tawm mus ntawm lawv tau li cas? Yeeb vim li no kev ntxeev siab thiaj yog tib neeg tus yeeb yam. Kuv ntseeg tias kiag thaum nej to taub txog qhov laj thawj no lawm, nej kuj yuav tsum muaj qee yam los ntsuas txog txoj kev ntseeg hauv Khetos lub ntsiab tseeb thiab. Cev nqaij daim tawv qhwv Vajtswv tus Ntsujplig ntawd yog Vajtswv tus kheej cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv tus Ntsujplig mas nyob siab tshaj plaws; tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Ib yam nkaus li, Nws cev nqaij daim tawv los kuj nyob siab tshaj plaws, muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Tsuas yog cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj li ua tau li ntawd uas yog ncaj ncees thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg, uas yog dawb huv, muaj meej mom, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus; Nws tsis muaj peev xwm ua tej yam uas yuav txhaum rau qhov tseeb, uas yuav txhaum rau tus qauv coj zoo thiab kev ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tej yam uas ntxeev siab rau Vajtswv tus Ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig yog dawb huv, thiab yog li ntawd Nws cev nqaij daim tawv thiaj tsis raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog; Nws cev nqaij daim tawv muaj lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Vim nws yog tib neeg, tsis yog Vajtswv, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm; Ntxwgnyoog yeej tsis muaj peev xwm ua qias vuab tsuab tau rau Vajtswv cev nqaij daim tawv li. Yog li ntawd, txawm tias tib neeg thiab Khetos nyob rau hauv tib qho chaw xwb los, nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb thiaj li raug tswj, raug siv, thiab raug tuav tseg los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov txawv, Khetos yeej tsis pub Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam los rhuav tshem tau nws hlo li, vim tias Ntxwgnyoog ib txwm yeej tsis muaj peev xwm nce mus tau qhov chaw siab tshaj plaws tau li, thiab yeej tsis muaj peev xwm nkag los ze Vajtswv tau li. Niaj hnub tam sim no, nej txhua tus yuav tsum to taub tias nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb, thiaj li raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, uas ntxeev siab rau Kuv. Kev ntxeev siab yeej yuav tsis yog teeb meem uas cuam tshuam txog Khetos hlo li.

Txhua tus ntsujplig uas raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm yuav raug ua qhev rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tsuas yog cov uas ntseeg Khetos nkaus xwb thiaj li raug faib tawm, raug cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog lub chaw so, thiab raug coj los rau hauv lub teb chaws tiam tam sim no. Cov neeg no tsis nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mus ntxiv lawm. Txawm li ntawd los xij, tib neeg tus yeeb yam tseem raug cog ruaj khov rau hauv tib neeg cev nqaij daim tawv, uas hais tau tias txawm nej tus ntsujplig raug cawm dim lawm los xij, nej tus yeeb yam tseem zoo li yav ua ntej dhau los lawm, thiab qhov hwj tsam nej yuav ntxeev siab rau Kuv ntawd mas tseem muaj ib puas feem pua. Yog vim li no Kuv tes dej num thiaj li tsis paub kawg li, vim nej tus yeeb yam tseem tawv ncauj tsis mloog hais. Tam sim no, nej txhua tus tab tom ntsib kev txom nyem uas yuav tau siv nej rab peev xwm zoo tshaj plaws kom puv npo los ua nej tes hauj lwm, tiam sis nej txhua tus yeej muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv thiab tig rov qab mus rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, mus rau nws lub chaw so, thiab rov qab mus rau nej lub neej qub dhau los—qhov no yog ib qho tseeb uas tsis kam lees tsis tau. Thaum lub sij hawm ntawd, nej yuav tsis muaj peev xwm tshwm sim ua tau li txoj kev ua neeg los sis yog tib neeg tau lawm, ib yam li nej zoo li tam sim no. Hauv kis uas raug hnyav ces, koj yuav raug rhuav tshem thiab, tshaj qhov ntawd, raug rhuav tshem mus ib txhis, thiab raug rau txim hnyav heev, yeej rov qab yug los ua neeg tsis tau ntxiv lawm. Qhov no yog qhov teeb meem uas nyob rau ntawm nej lub xub ntiag. Kuv tab tom qhia nej txog qhov no tias, ua ntej tshaj plaws, nej yuav tsum txhob cia Kuv tes dej num ua tsis tiav, thiab qhov ob, nej txhua txoj sia yuav tau nyob rau qhov kaj. Hauv qhov tseeb, txawm tias ua tsis tiav Kuv tes dej num los xij yeej tsis yog teeb meem tseem ceeb. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog tias nej muaj peev xwm muaj tau lub neej zoo siab thiab muaj lub neej zoo rau yav tom ntej. Kuv tes dej num yog tes dej num cawm tib neeg tus ntsujplig. Yog koj tus ntsujplig poob rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm, koj lub cev yuav tsis muaj kev thaj yeeb rau kev ua neej. Yog Kuv tab tom tiv thaiv koj lub cev, koj tus ntsujplig kuj yuav nyob hauv Kuv txoj kev saib xyuas. Yog Kuv tsis nyiam koj kiag li, koj lub cev thiab tus ntsujplig yuav poob kiag tam sid mus rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes. Dhau ntawd ces xav seb koj yuav zoo li cas? Yog tias muaj ib hnub Kuv cov lus ploj mus ntawm nej lawm, ces Kuv yuav muab nej tag nrho cob rau Ntxwgnyoog, nej yuav ntsib kev txom nyem kom mus txog thaum Kuv txoj kev npau taw ploj tag, los sis Kuv Tus Kheej yuav rau txim rau nej kiag kom rov qab los ua neeg tsis tau li lawm, vim nej lub siab uas ntxeev siab rau Kuv ntawd ib txwm yeej hloov pauv tsis tau li.

Tam sim no nej txhua tus yuav tsum saib nej tus kheej kom sai li qhov nej ua tau, saib seb nej tseem muaj kev ntxeev siab ntau npaum li cas rau Kuv. Kuv kub siab lug tos nej lo lus teb. Txhob lam kov ua si nrog Kuv. Kuv ib txwm yeej tsis ua si nrog tib neeg. Yog Kuv hais tias Kuv yuav ua ib yam dab tsi ces Kuv yuav tsum ua nws xwb xwb li. Kuv vam tias nej yuav yog tus mob siab rau Kuv cov lus tiag tiag, thiab txhob xav tias lawv yog tej lus tshawb fawb cuav xwb. Qhov Kuv xav tau los ntawm nej yog mob siab ntso ua tiag tiag, tsis yog nej tej kev xav. Txuas ntxiv mus, nej yuav tsum teb Kuv cov lus nug raws li nram qab no:

1. Yog koj yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tiag tiag, koj puas muaj peev xwm ua tes dej num ncaj ncees rau Kuv, yam tsis muaj qhov xoob los sis qhov phem li?

2. Yog koj nrhiav pom tias Kuv yeej tsis tau qhuas koj li, koj puas tseem muaj peev xwm nyob nrog thiab ua tes dej num rau Kuv mus tag ib ib sim neej?

3. Yog Kuv tseem txias heev rau koj li thaum koj yeej mob siab ua tiag tiag lawm, koj puas muaj peev ua tes dej num rau Kuv mus ntxiv rau hauv txoj kev tsaus ntuj nti no?

4. Yog tom qab koj tau them tej nqi rau Kuv lawm, Kuv tsis ua tau li yam koj xav tau, koj puas tag kev cia siab thiab chim siab rau Kuv, los sis tseem npau taws thiab nthe phem?

5. Yog koj ib txwm coj ncaj ncees, muaj kev hlub heev rau Kuv, tiam sis koj muaj ib tug mob phem heev, txom nyem, thiab tej phooj tej ywg thiab kwv tij neej tsa muab koj tso tseg, los sis yog koj thev taus lwm cov hmoov phem hauv lub neej, koj txoj kev coj ncaj ncees thiab hlub rau Kuv puas tseem mus txuas ntxiv lawm?

6. Yog yam koj xav hauv koj lub siab tsis raug raws li qhov Kuv tau ua, koj yuav taug mus rau txoj kev twg rau koj lub neej yav tom ntej?

7. Yog koj tsis tau txais ib yam ntawm tag nrho txhua yam uas koj xav kom tau txais, koj puas tseem yog tus neeg raws Kuv mus ntxiv lawm?

8. Yog koj ib txwm yeej tsis to taub lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes dej num, koj puas muaj peev xwm yog ib tug neeg mloog lus uas tsis lam txiav txim tsis muaj qab hau thiab tsis muaj lub ntsiab lus xaus?

9. Koj puas muaj peev xwm ntaus nqi tau tag nrho tej lus uas Kuv tau hais thiab tag nrho tes dej num uas Kuv tau ua tiav thaum Kuv nyob nrog tib neeg ua ke?

10. Koj puas muaj peev xwm yog tus neeg raws ncaj ncees rau Kuv, txaus siab hlo thev tej kev txom nyem rau Kuv mus tag ib sim neej, txawm tias koj yuav tsis tau tau txais dab tsi los xij?

11. Vim ua rau Kuv tej txiaj ntsig, koj puas muaj peev xwm tso koj txoj kev txiav txim, txoj kev npaj, los sis txoj kev npaj cawm dim rau koj lub neej yav tom ntej tseg?

Tag nrho cov lus nug no yog yam Kuv xav tau kawg los ntawm nej, thiab Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav muaj peev xwm muab cov lus teb rau Kuv. Yog koj twb ua tiav hlo ib nqe los sis ob nqe ntawm cov nqe lus nug no uas nug koj lawm, ces koj yuav tsum tau ua mus ntxiv. Yog koj tsis muaj peev xwm ua tiav tau ib nqe ntawm tag nrho tej qauv xav tau no, ces tseeb tiag koj yog hom neeg uas yuav raug muab thawb mus rau hauv tub tuag teb. Rau cov neeg zoo li no, Kuv tsis tas hais dab tsi ntxiv lawm, vim tias lawv yeej tsis yog cov neeg uas muaj peev xwm yoog raws Kuv tau. Kuv yuav cia ib tug neeg nyob hauv Kuv lub tsev uas yog tus muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv txhua kis tau li cas? Vim cov neeg uas tseem muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv tau txhua kis ntawd, Kuv yuav soj qab saib lawv txoj kev ua ua ntej yuav tsim txoj kev npaj lwm yam. Txawm li cas los xij, tag nrho cov neeg uas muaj peev xwm ntxeev siab tau rau Kuv, txawm yuav nyob rau kis dab tsi los xij, Kuv ib txwm yeej tsis hnov qab; Kuv yuav nco lawv ntsoov rau hau Kuv lub siab, thiab tos txog lub sij hawm zoo mam li ua pauj lawv txoj kev ua phem. Tag nrho tej qauv xav tau uas Kuv tau hais no yog tej teeb meem uas nej yuav tsum tshuaj xyuas rau hauv nej tus kheej. Kuv vam tias nej txhua tus yuav mob siab sau teb cov nqe lus nug no thiab tsis lam kov ua si nrog Kuv. Tsis ntev tom ntej no, Kuv yuav tshuaj xyuas cov nqe lus teb uas nej teb rau Kuv piv rau Kuv tej qauv xav tau. Txog thaum lub sij hawm ntawd, Kuv tsis kom nej ua dab tsi ntxiv thiab yuav tsis muab lus qhuab ntuas rau nej mus ntxiv lawm. Dua ntawd, Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim. Cov neeg uas yuav tsum raug saib xyuas yuav tsum raug saib xyuas, cov neeg uas yuav tsum tau tau txais nqi zog yuav tsum tau txais nqi zog, cov neeg uas yuav tsum tau muab cob rau Ntxwgnyoog yuav raug muab cob rau Ntxwgnyoog, cov neeg uas yuav tsum raug rau txim hnyav yuav raug rau txim hnyav, thiab cov neeg uas yuav tsum rhuav pov tseg yuav raug muab rhuav tshem tawm mus. Yog li ntawd, thiaj yuav tsis muaj cov neeg cuam tshuam rau Kuv mus ntxiv lawm thaum Kuv cov hnub ntawd los txog. Koj puas ntseeg Kuv cov lus? Koj puas ntseeg tias muaj kev ua pauj? Koj puas ntseeg tias Kuv yuav rau txim rau txhua tus phem uas yog cov ntxias dag thiab ntxeev siab rau Kuv? Koj puas cia siab tias hnub ntawd yuav los txog sai dua los sis yuav los txog qeeb dua no? Koj puas yog tus neeg uas poob siab txog kev rau txim, los sis yog tus neeg uas xav tawm tsam Kuv txawm tias lawv yuav thev taus txoj kev rau txim los xij? Thaum hnub ntawd los txog, koj puas muaj peev xwm xav txog tias koj yuav ua neej nyob rau ntawm cov suab txhawb nqa thiab suab luag, los sis koj yuav quaj thiab tom koj cov hniav qawv? Qhov kawg uas koj cia siab xav tau yog dab tsi? Koj puas tau mob siab tiag tiag txawm tias koj yuav ntseeg los sis tsis ntseeg Kuv ib puas feem pua los sis ua xyem xyav txog Kuv ib puas feem pua? Koj puas tau ua tib zoo txiav txim txog yam yuav tshwm sim tom qab ntawd thiab qhov ua tau los ntawm koj tej kev nqis tes ua thiab tus cwj pwm uas yuav tshwm sim rau koj? Koj puas muaj kev cia siab tias tag nrho Kuv cov lus yuav ua tau tiav hlo tiag, los sis koj puas ntshai tias tsam Kuv cov lus yuav ua tau tiav hlo tiag? Yog koj cia siab tias tsis ntev no Kuv yuav ncaim mus kom thiaj ua tiav hlo Kuv cov lus, koj yuav tsum tau ua raws li koj tus kheej cov lus thiab nqis tes ua li cas? Yog koj tsis muaj kev cia siab rau Kuv qhov kev ncaim mus thiab koj tsis muaj kev cia siab tag nrho rau Kuv cov lus kom ua tau tiav hlo kiag tam sim ntawd, vim li cas koj ho ntseeg Kuv tuag nthi? Koj puas paub tias vim li cas koj thiaj li raws Kuv? Yog koj qhov muaj qab hau ntawd yog xav ua kom koj paub dav ntxiv xwb, ces koj yuav tsum tsis txhob tsim teeb meem rau koj tus kheej lawm. Yog nws xav tau koob hmoov thiab zam kom txhob raug qhov kev puas tsuaj yuav tshwm sim tom ntej no, vim li cas koj ho tsis txhawj txog koj tus kheej txoj kev ua? Vim li cas koj ho tsis nug koj tus kheej tias koj puas muaj peev xwm ua tau li Kuv cov qauv xav tau? Vim li cas koj ho tsis nug koj tus kheej tias koj puas tsim nyog tau txais tej koob hmoov yuav tshwm sim los no?

Qhov Dhau Los: Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)

Ntxiv Mus: Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No