Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua

Nej txhua qhov kev ua thiab kev coj qhia tau tias nej yuav tsum tau txais Kuv ib nqe lus txhua hnub los txhawb nej, vim nej tu ncua ntau yam heev, thiab nej txoj kev paub thiab lub peev xwm yuav los txais tau ntawd mas muaj tsawg heev li. Hauv nej lub neej txhua hnub, koj ua neej nyob rau hauv nruab nrab ntawm qhov chaw thiab ib puag ncig uas tsis muaj qhov tseeb los sis kev nkag siab zoo. Nej tsis muaj peev txheej kev ua neej, thiab tsis muaj lub hauv paus kom paub Kuv los sis qhov tseeb. Nej txoj kev ntseeg yog tsim tsa los ntawm yam tsis muaj caj ceg tsuas yog los ntawm txoj kev ntseeg tsis meej thiab tsis muaj tseeb los sis txoj kev paub thiab tej kev cai dab qhuas uas tsis muaj qab hau. Txhua hnub Kuv saib ntsoov nej tej kev txav, soj ntsuam tej nej xav ua thiab cov txiv hmab txiv ntoo phem, thiab yeej tsis tau pom ib tug neeg twg uas muab lawv lub siab thiab lawv tus ntsujplig rau saum Kuv lub thaj uas ruaj khov tiag. Yog li Kuv tsis txaus siab yuav nkim sij hawm nchuav txhua lo lus uas Kuv xav hais qhia rau cov tib neeg zoo li ntawd; cov phiaj xwm hauv Kuv lub siab tsuas yog rau tes dej num uas tseem ua tsis tau tiav thiab rau cov tib neeg uas Kuv tseem tsis tau cawm. Txawm li cas los xij, Kuv xav kom txhua tus uas raws Kuv tau txais Kuv txoj kev cawm dim thiab qhov tseeb ntawm Kuv cov lus uas tau muab rau tib neeg. Kuv cia siab tias muaj ib hnub thaum koj qi koj ob lub qhov muag, koj yuav pom ib thaj chaw uas muaj cov tshuaj tsw qab puv nkaus nrog rau cov huab cua thiab tus dej ntawm txoj sia ntws nto—tsis yog ntiaj teb no, lub ntiaj teb uas txias to uas tej huab dub tsaus ntis saum lub ntuj thiab tej suab quaj qws tsi tseg.

Txhua txhia hnub, ib tug zuj zus thiab txhua leej txhua tus tib neeg tej kev ua thiab kev xav yeej raug saib ntsoov los ntawm ob lub qhov muag ntawm ib Tug, thiab, tib lub sij hawm ntawd, tau npaj rau lawv tus kheej rau tag kis. Qhov no yog txoj kev uas txhua tus ua neej nyob yuav tsum tau taug; nws yog txoj kev uas Kuv npaj tseg rau txhua tus lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dhau los sis raug zam tau. Tej lus Kuv tau hais tsis muaj zauv, thiab tes dej num Kuv tau ua, ntxiv rau, tsis muaj kev ntsuas. Txhua txhua hnub, Kuv saib txhua tus tib neeg raws li txhua yam uas lawv tsim nyog ua kom mus raws li lawv tus yeeb yam uas xeeb txawm thiab txoj kev loj hlob ntawm lawv tus yeeb yam. Yam tsis paub txog, ntau leej twb tau teeb tsa “txoj kev yog,” uas Kuv tau qhia meej rau ntau hom tib neeg lawm. Ntawm cov ntau hom tib neeg no Kuv tau tso lawv rau hauv qhov chaw sib txawv ntev lawm thiab, nyob rau lawv qhov chaw ntawd, txhua tus twb tau qhia txog lawv tus cwj pwm lawm. Tsis muaj leej twg yuav khi lawv, tsis muaj leej twg yuav ntxias dag lawv. Lawv muaj kev ywj pheej ntawm txoj kev ua huv tib si thiab yam lawv ua ntawd tawm los ntawm lawv tus cwj pwm. Tsuas muaj ib yam uas tseem tshuaj lawv xwb: Kuv cov lus. Vim li ntawd muaj qee tus tib neeg tsis rau siab nyeem Kuv cov lus, yeej tsis muab coj los xyaum ua, tsuas ua kom khiav dhau txoj kev tuag xwb; lwm cov, tib lub sij hawm no, pom tias nws yog ib yam nyuab yuav uv nyob rau tej hnub uas tsis muaj Kuv tej lus los ua tus coj thiab pab cuam rau lawv, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tuav Kuv cov lus ruaj nreeg txhua lub sij hawm. Thaum lub sij hawm dhau mus, lawv tshawb pom cov lus zais nyob rau ntawm tib neeg lub neej, lub hom phiaj ntawm noob neej, thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua tib neeg. Qhov no qhia meej tias noob neej nyob nrog Kuv cov lus li cas, thiab Kuv tsuas tso cov xwm txheej los coj lawv kev. Kuv tsis ua ib tes dej num uas quab yuam tib neeg kom muab Kuv cov lus los ua lub hauv paus ntawm lawv lub neej. Yog li ntawd cov uas ib txwm tsis muaj ib lub siab paub qhov phem qhov zoo, thiab cov nws lub neej tsis muaj ib qho nuj nqes, khav xyeeb hlo Kuv cov lus rau ib sab thiab ua raws li lawv txoj kev xav tom qab uas tau soj ntsuam ntsiag tso seb txhua yam mus li cas. Lawv pib dhuav qhov tseeb thiab txhua yam uas los ntawm Kuv los. Ntau tshaj ntawd, lawv dhuav qhov nyob hauv Kuv lub tsev. Tiam rau lawv lub hom phiaj, thiab kom khiav dhau txoj kev rau txim, cov tib neeg no nyob rau hauv Kuv lub tsev tau ib lub sij hawm, txawm tias lawv ua hauj lwm pab cuam. Txawm li cas los xij, lawv qhov kev xav ua thiab kev ua yeej tsis hloov li. Qhov no ua rau lawv txoj kev ntshaw koob hmoov nce ntau tuaj, thiab ua rau lawv txoj kev ntsaw nkag mus rau hauv lub nceeg vaj ib zaug thiab nyob rau hauv mus ib txhis—txawm yog nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej mus ib txhis. Lawv yim xav kom Kuv hnub los txog sai npaum cas, yim ua rau lawv pom tias qhov tseeb yog ib qho chaw khuam siab, ib qho dawm lawv txoj hau kev. Lawv tos tsis taus yuav rawm rhais ruam nkag mus rau hauv lub nceeg vaj kom tau txais cov koob hmoov ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej mus ib txhis—tag nrho tib si yam tsis muaj kev cheem tsum los caum txoj kev tseeb los sis txais yuav kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab, yam uas tseem ceeb tshaj, txhob tau nkaum hauv Kuv lub tsev thiab txhob tau ua raws li Kuv txib. Cov tib neeg no nkag los rau hauv Kuv lub tsev tsis muaj siab los nrhiav qhov tseeb, los sis koom tes nrog rau Kuv txoj kev cawm; lawv lub hom phiaj tsuas kom tau txoos nrog rau cov neeg uas tsis raug kev puas tsuaj nyob rau lub sij hawm yuav los tom ntej xwb. Vim li ntawd lawv lub siab yeej tsis txeev paub tias qhov tseeb yog dab tsi, los sis yuav txais yuav qhov tseeb li cas. Qhov no yog kev muaj qab hau tias vim li cas cov tib neeg zoo li no tsis txeev muab qhov tseeb coj los xyaum los sis paub txog lawv txoj kev coj tsis ncaj, thiab tau nyob rau hauv Kuv lub tsev li “ib co tub txib” tas li. Lawv “ua siab ntev” tos txog Kuv hnub uas tseem yuav los thiab lawv tsis sab li txawm lawv yuav raug pov rau Kuv tes dej num. Tab sis txawm lawv tej dag zog yuav loj npaum li cas los sis lawv them tus nqi dab tsi los xij, yeej tsis muaj leej twg pom lawv txom nyem rau qhov tseeb los sis tau muab ib yam dab tsi this rau Kuv li. Nyob hauv lawv lub siab, lawv xyeeb txob xav pom hnub Kuv muaj kev xaus los rau tiam qub, ntxiv mus, tos tsis taus kom pom seb Kuv lub hwj chim thiab txoj cai muaj zog npaum li cas. Yam uas lawv tsis txeev rau siab ua yog kev pauv lawv tus kheej thiab nrhiav qhov tseeb. Lawv nyiam yam uas Kuv dhuav, thiab lawv dhuav yam uas Kuv nyiam. Lawv xav tau yam uas Kuv ntxub, tab sis ho tshai rwg tsam plam yam uas Kuv ntxub ntxub. Lawv ua neej nyob rau hauv lub qab ntuj vuab tsuab, lawv yeej tsis ntxub nws kiag li, thiab ntshai heev tias tsam Kuv yuav muab nws rhuav tshem. Nyob rau ntawm lawv qhov kev tsis sib haum xeeb, lawv nyiam lub ntiaj teb uas Kuv ntxub ntxub, tab sis kuj tseem xav kom Kuv muab rhuav tshem nrawm nroos mus, kom lawv thiaj tsis raug kev txom nyem ntawm txoj kev puas tsuaj thiab hloov mus rau cov tswv uas nyob rau tiam tom ntej, ua ntej lawv yuav yuam kev mus ntawm txoj kev tseeb mus. Qhov no vim yog lawv tsis hlub qhov tseeb thiab dhuav txhua yam uas los ntawm Kuv los. Tej zaum lawv yuav dhau los ua “cov neeg mloog lus” rau ib lub sij hawm luv luv kom txhob plam tej koob hmoov, tab sis lawv txoj kev ntxhov siab xav kom raug foom koob hmoov rau, thiab ntshai txoj kev puas tsuaj thiab nkag mus rau hauv lub pas dej uas muaj hluav taws kub, tsis txawj tuag li. Thaum Kuv hnub txav los ze, lawv txoj kev ntshaw yuav loj hlob zuj zus. Thiab qhov kev puas tsuaj yim loj npaum li cas, nws yuav ua rau lawv tsis muaj kev pab npaum li ntawd, tsis paub yuav pib qhov twg kom ua rau Kuv zoo siab thiab kom tsis txhob plam cov khoob hmoov uas lawv xav tau los lawm ntev. Cov tib neeg zoo li no mas mob siab rau ua ntej hlo li cov tawm tswv yim rau thaum Kuv nqes tes ua hauj lwm. Lawv tsuas xav txog qhov mus ceev ceev rau pem hauv ntej ntawm pab tub rog xwb, ntshai heev tias tsam Kuv tsis pom lawv. Lawv ua thiab hais qhov uas lawv xav tias yog, tsis paub tias lawv qhov kev ua thiab kev coj yeej tsis muaj feem rau qhov tseeb, thiab lawv tej kev ua ntawd tsuas yog tab kaum thiab cuam tshuam Kuv cov phiaj xwm xwb. Tej zaum lawv yuav siv zog thiab yuav rau siab los ntawm lawv lub siab tseeb thiab muaj siab tiv kev txom nyem, tiam sis yam uas lawv ua yeej tsis muaj feem xyuam rau Kuv, vim Kuv yeej tsis tau pom tias lawv tej kev ua ntawd yog los ntawm kev xav zoo, haj yam tsawg tshaj ntawd Kuv tsis tau pom lawv muab ib yam dab tsi tso kiag cia rau saum Kuv lub thaj. Kev ua zoo li no yog kev ua uas lawv twb tau ua rau Kuv ntau lub xyoo dhau los no lawm.

Thaum chiv thawj, Kuv xav muab qhov tseeb rau nej kom ntau dua no, tiam sis Kuv tsis tau ua li ntawd vim nej txoj kev rau qhov tseeb txias heev thiab tsis txawv li; Kuv tsis xav nkim Kuv tej dag zog dawb dawb, los sis Kuv tsis xav pom cov tib neeg tuav Kuv cov lus tiam sis lawv tej kev ua tawm tsam Kuv, ua rau Kuv npau taws, thiab thuam Kuv. Vim nej tej kev xav thiab nej kev ua noob neej, Kuv tsuas muab rau nej me ntsis thiab, rau nej, vim nws tseem ceeb tshaj nyob rau ntawm Kuv cov lus, uas yog kev sim ua ntawm Kuv tes dej num rau noob neej. Tsuas yog tam sim no Kuv paub tseeb lawm tias Kuv kev txiav txim siab thiab cov phiaj xwm uas Kuv tau ua ntawd haum rau nej kev cheem tsum lawm thiab, tshaj ntawd, paub tias Kuv kev xav rau ntawm noob neej nws yog lawm. Nej tej yam ntxwv ntau lub xyoo dhau los ntawm Kuv xub ntiag tau muab ib lo lus teb rau Kuv yam tsis tau muaj dua, thiab lo lus noog ntawm qhov lus teb no yog: “Noob neej tus cwj pwm rau qhov tseeb thiab rau tus tseem Vajtswv yog dab tsi?” Tej dag zog uas Kuv tau ua rau noob neej yog pov thawj qhia txog Kuv lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev hlub rau noob neej, thiab noob neej txhua txoj kev ua ntawm Kuv xub ntiag qhia tseeb tias nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev tsis nyiam rau qhov tseeb thiab tawm tsam Kuv. Txhua lub sij hawm, Kuv txhawj txog txhua tus uas raws Kuv, tiam sis tsis muaj ib lub sij hawm twg uas cov raws Kuv ntawd tuaj yeem txais tau Kuv cov lus; lawv yeej tsis tuaj yeem lees txais Kuv tej lus qhia kiag li thiab. Qhov no yog yam uas ua rau Kuv tu siab tshaj plaws. Tsis muaj leej twg muaj cuab kav to taub Kuv thiab, tshaj ntawd, tsis muaj leej twg tuaj yeem lees txais Kuv tau, txawm tias Kuv txoj kev xav dawb paug, thiab Kuv tej lus kuj mos. Txhua leej ua txoj hauj lwm uas Kuv tau tso rau lawv raws li lawv lub tswv yim; lawv tsis nrhiav Kuv txoj kev xav, cia li tso tseg qhov lawv noog seb Kuv cheem tsum dab tsi ntawm lawv. Lawv tseem hais tias lawv ua dej num rau Kuv yam ncaj ncees hlo, thaum lawv tab tom tawm tsam Kuv txhua lub sij hawm. Coob leej ntseeg tias qhov tseeb uas lawv lees txais tsis tau los sis lawv tsis muaj peev xwm xyaum tau ntawd tsis yog qhov tseeb. Nyob rau cov tib neeg zoo li ntawd, Kuv tej lus tseeb ces cia li dhau mus ua ib yam lawv tsis lees txais thiab muab xyeeb hlo rau ib sab. Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg lees tias Kuv yog Vajtswv tus nyob hauv cov lus qhia, tab sis kuj ntseeg Kuv li ib tug sab nrauv uas tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev, los sis tsis yog txoj sia. Tsis muaj leej twg paub txog qhov tseeb no: Kuv cov lus yog lus tseeb ib txhis tsis pauv. Kuv yog tus muab txoj sia rau noob neej thiab tsuas yog tus coj ntawm noob neej xwb. Kev muaj nuj nqis thiab lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus tsis yog kev txiav txim los ntawm qhov nws tau txais kev lees paub los sis kev lees txais los ntawm noob neej, tiam sis yog los ntawm nws cov ntsiab lus tseem ceeb xwb. Txawm tias yuav tsis muaj ib tug neeg hauv ntiaj teb no tuaj yeem lees txais Kuv cov lus, tus nuj nqis ntawm Kuv cov lus thiab nws txoj kev pab rau noob neej yeej yuav tsis muaj ib tug tib neeg ntaus qhis tau. Yog li ntawd, thaum ntsib coob leej uas ntxeev siab tawm tsam, thuam, los sis saib tsis taus Kuv cov lus, yam Kuv ua tsuas yog qhov no: Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua tim khawv rau Kuv thiab qhia tias Kuv cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Cia lawv qhia tias txhua yam Kuv tau hais yog qhov raug, tias nws yog yam uas noob neej tsim nyog tau txais kev txhim kho thiab, tshaj ntawd, yog yam uas noob neej tsim nyog lees txais. Kuv yuav cia txhua tus uas raws Kuv paub qhov tseeb no tias: Cov neeg uas tsis tuaj yeem txaus siab hlo lees txais Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem xyaum Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem nrhiav lub hom phiaj hauv Kuv cov lus, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem txais kev cawm dim vim yog Kuv cov lus, yog cov tib neeg uas tau raug kev rau txim los ntawm Kuv cov lus thiab, tshaj ntawd, tau plam Kuv txoj kev cawm dim, thiab Kuv tus pas nrig yuav tsis khiav ntawm lawv mus.

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 16, Xyoo 2003

Qhov Dhau Los: Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)

Ntxiv Mus: Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No