H. Ntawm Qhov Muaj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Dab Phem Tau Li Cas

415. Ib tus muaj sia uas tsim los tiag yuav tsum paub tias tus Tswv Tsim yog leej twg, tib neeg tej tsim los ntawd yog rau dab tsi, yuav ua tau tes dej num ntawm ib tug muaj sia uas tsim los li cas, thiab seb yuav pe hawm tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim los li cas, yuav tsum to taub, nkag siab, paub, thiab cuab pob ntseg rau tus Tswv Tsim tej kev xav, kev xav tau, thiab tej lus txib, thiab yuav tsum coj kom raws nrog rau txoj kev ntawm tus Tswv Tsim—ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

Ntshai Vajtswv yog dab tsi? Thiab ib tug neeg yuav zam kev phem tau li cas?

“Ntshai Vajtswv” tsis txhais tias ntshai heev thiab ntshai kawg nkaus, los sis nkaum, los sis ua kom nrug deb, los sis nws yog kev teev hawm mlom los sis kev cai dab qhuas. Zoo tshaj ntawd, nws yog kev hawm, kev hwm, kev ntseeg siab, kev to taub, kev saib xyuas, kev mloog lus, kev fij, kev hlub, thiab kuj yog txoj kev pe hawm, kev ua zoo pauj rov qab, thiab kev zwm uas tso siab plhuav thiab tsis yws li. Yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev hawm, tseem kev ntseeg siab, tseem kev to taub, tseem kev saib xyuas los sis kev mloog lus, tab sis tsuas yog kev txaus ntshai thiab tsis yooj yim, tsuas yog kev tsis tshua ntseeg, kev to taub yuam kev, kev nkaum, thiab kev zam; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev fij thiab kev ua zoo pauj rov qab; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev pe hawm thiab kev zwm, tsuas yog kev teev hawm mlom thiab kev cai dab qhuas yam qi muag nti xwb; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej ua tsis tau raws nrog Vajtswv txoj kev, los sis ntshai Vajtswv, los sis zam kev phem. Muab hais txawv, txhua yam ua thiab tus cwj pwm uas tib neeg koom nrog yuav muaj puv npo nrog tej kev ntxeev siab thiab kev tawv ncauj, nrog tej kev iab liam cuav thiab tej kev txiav txim tsis ncaj ntsig txog Nws, thiab nrog tus cwj pwm coj phem uas txawv rau qhov tseeb thiab lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv tej lus.

Thaum noob neej muaj ib txoj tseem kev ntseeg siab rau Vajtswv lawm, lawv yuav caum raws Nws tiag thiab ywj rau Nws; tsuas yog muaj txoj kev ntseeg siab tseeb thiab kev ywj rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev to taub thiab kev nkag siab; los nrog rau txoj kev nkag siab tseeb txog Vajtswv yog txoj kev saib xyuas rau Nws; tsuas yog muaj txoj tseem kev saib xyuas rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev mloog lus; tsuas yog muaj txoj tseem kev mloog Vajtswv lus xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev fij; tsuas yog muaj txoj tseem kev fij rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj kev ua zoo pauj rov qab uas tso siab plhuav thiab tsis muaj lus yws; tsuas yog muaj txoj tseem kev ntseeg siab thiaj kev ywj, txoj tseem kev to taub thiab kev saib xyuas, txoj tseem kev mloog lus, txoj tseem kev fij thiab kev ua zoo pauj rov qab xwb, noob neej thiaj los paub tau Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb tiag, thiab los paub qhov ntawm seb tus Tswv Tsim yog leej twg tiag; tsuas yog thaum lawv los paub tus Tswv Tsim tiag tiag lawm xwb noob neej thiaj tsim hauv lawv tus kheej los muaj ib txoj tseem kev pe hawm thiab kev zwm rau; tsuas yog thaum lawv muaj txoj kev pe hawm tseeb thiab kev zwm rau tus Tswv Tsim xwb noob neej thiaj yuav muaj peev xwm tiag los muab lawv tej kev phem tso rau ib sab, ntawd yog hais tau tias, zam kev phem.

Qhov no yog tus txheej txheem tag nrho ntawm qhov “ntshai Vajtswv thiab zam kev phem,” thiab kuj yog lub ntsiab hauv qhov tag nrho ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov no yog txoj kev uas yuav tsum taug kom thoob thiaj muaj qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

416. Ua ntej tshaj plaws txhua yam, peb paub tias Vajtswv tus yam ntxwv mas muaj hwj chim tshaj thiab muaj kev npau taws; Nws tsis yog ib tug yaj uas raug ib tug twg tua, haj yam tsis yog ib tug roj hmab uas raug tswj hwm los ntawm tib neeg raws li qhov lawv xav tau. Nws kuj tseem tsis yog ib ntwg cua khoob lug uas raug txib mus rau ub rau no. Yog koj ntseeg tiag tias Vajtswv muaj nyob, ces koj tsim nyog muaj ib lub siab ntshai Vajtswv, thiab koj tsim nyog paub tias Nws lub ntsiab tseeb tsis yog ib lub uas raug ua kom chim siab. Qhov kev chim siab no tej zaum chiv los ntawm ib lo lus, los sis tej zaum ib qho kev xav, los sis tej zaum qee hom ntawm tus cwj pwm uas phem tshaj plaws, los sis tej zaum los ntawm tus cwj pwm tsis phem heev—tus cwj pwm uas txais yuav tau hauv ob lub qhov muag thiab tej cwj pwm coj zoo ntawm tib neeg; los sis, tej zaum raug ntxias los ntawm tej kev qhuab qhia los sis kev tshawb xav. Txawm li cas los xij, kiag thaum koj ua rau Vajtswv chim siab, ces koj lub cib fim tau ploj mus lawm, thiab koj hnub kawg tau los txog lawm. Nov yog ib qho phem kawg li! Yog koj tsis to taub tias Vajtswv yuav tsum tsis txhob raug ua kom tub qaug, ces tej zaum koj yuav tsis ntshai Nws, thiab tej zaum koj pheej niaj hnub ua tub zaug Nws tas zog. Yog koj tsis paub tias yuav ntshai Vajtswv li cas, ces koj tsis muaj cuab kav ntshai Vajtswv, thiab koj yuav tsis paub muab koj tus kheej tso rau txoj kev taug hauv Vajtswv txoj kev—ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Thaum koj paub lawm, thiab paub zoo tias Vajtswv tsis tsim nyog raug ua kom tub qaub, koj yuav paub tias ntshai Vajtswv thiab zam kev phem yog dab tsi.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

417. Txawm Vajtswv lub ntsiab tseeb muaj ib yam uas yog kev hlub, thiab Nws hlub tshua txhua leej thiab txhua tus neeg, tib neeg tau hla dhau thiab tau hnov qab txog qhov tseeb tias Nws lub ntsiab tseeb kuj yog ib yam ntawm lub meej mom thiab. Tias Nws muaj kev hlub tsis tau txhais tias tib neeg yuav muaj peev xwm ua kom tub qaug Nws yam ywj siab hlo, tsis txhib Nws tej kev xav los sis kev ua, tsis yog qhov tseeb tias Nws muaj kev hlub tshua yuav txhais tias Nws tsis muaj cov keeb laj fai ntawm qhov Nws yuav ua rau tib neeg li cas. Vajtswv muaj sia nyob; Nws muaj nyob tiag. Nws tsis yog ib tug roj hmab nyob hauv kev xav hauv nruab siab los sis tsis yog lwm yam khoom. Vim yog Nws muaj nyob, peb yuav tsum ua tib zoo mloog lub suab ntawm Nws lub siab txhua lub sij hawm, ua tib zoo saib rau Nws tus yeeb yam, thiab los to taub txog Nws tej kev xav. Peb yuav tsum tsis txhob siv tib neeg tej kev xav hauv nruab siab los txhais Vajtswv, los sis yuav tsum tsis txhob yuam tib neeg cov kev xav thiab kev ntshaw rau Nws, ua kom Vajtswv coj rau tib neeg hauv ib tug xeeb ceem raws li tib neeg tej kev xav hauv nruab siab. Yog tias koj ua li no, ces koj tab tom ua rau Vajtswv chim siab, sim Vajtswv txoj kev npau taws, thiab twv Nws lub meej mom! Yog li ntawd, kiag thaum nej los to taubtxog qhov teeb meem loj no lawm, Kuv thov kom nej txhua leej thiab txhua tus ceej faj thiab xyuam xim rau nej tej kev ua. Ceev faj thiab xyaum xim rau nej kev hais lus, ib yam nkaus thiab—nrog rau kev nej ua rau Vajtswv, nej yim huab ceev faj thiab xyaum xim npaum li cas, ces yim zoo npaum li ntawd! Thaum koj tsis to taub tias Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi, tseg tsis txhob hais lus ua dog ua dig, tsis txhob ua dog dig hauv koj tej kev ua, thiab tsis txhob liam ub liam no ua dog ua dig. Tseem ceeb tshaj ntawd, tsis txhob muab ib lo lus xaus dab tsi. Tiam sis, koj yuav tsum tos ntsoov thiab nrhiav; cov kev ua no, ib yam nkaus thiab, yog ib qho kev nthuav tawm ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog tias koj muaj peev xwm ua tau qhov no tiav, thiab tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog koj muaj tus yeeb yam no, ces Vajtswv yuav tsis liam koj rau koj txoj kev ruam, kev tsis paub dab tsi li, thiab tsis muaj kev to taub txog cov laj thawj nyob tom qab ntawm tej ntawd. Tsim nyog rau, vim rau koj tus yeeb yam ntawm qhov ntshai ua tub qaug Vajtswv, qhov hwm Nws tej kev xav, thiab qhov txhaus siab hlo mloog Nws lus, Vajtswv yuav cim ntsoov koj, coj thiab qhuab qhia koj, los sis uv koj txoj kev tsis paub tab thiab kev tsis paub dab tsi li. Muab hais rov qab, puas tsim nyog koj muaj tus yeeb yam tsis hwm Nws—txiav txim rau Nws raws li qhov kev xav los sis lam tau lam kwv yees thiab txhais Nws cov tswv yim—Vajtswv yuav cem koj, qhuab ntuas koj, thiab haj tseem yuav rau txim rau koj thiab; los sis, tej zaum Nws yuav muab lus ntuas koj thiab. Tej zaum lo lus ntuas no yuav muaj feem ntsig txog koj qhov tshwm sim thiab. Yog li ntawd, Kuv xav hais ib zaug ntxiv tias: Nej txhua tus tsim nyog ceev faj thiab xyuam xim rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Tsis txhob hais lus ua dog ua dig, thiab tsis txhob ua lwj ua liam rau ntawm nej cov kev ua. Ua ntej koj hais ib yam dab tsi, koj yuav tsum nres thiab xav: Kuv qhov kev ua no puas ua rau Vajtswv chim siab thiab? Qhov ua li ntawd, Kuv puas yog tab tom hwm Vajtswv thiab? Txawm yog tias tej qhov teeb meem me me xwb los, koj yuav tsum xav txog cov lus nug no tso, thiab siv sij hawm kom ntau los xav txog tej no. Yog tias koj muaj peev xwm xyaum ua raws nraim li cov keeb laj fai no rau txhau tus xeeb ceem, hauv txhua yam, txhua lub sij hawm, thiab muab tus yeeb yam tshwj xeeb zoo li ntawm coj los siv thaum koj tsis to taub qee yam, ces Vajtswv yuav ib txwm coj koj kev thiab npaj ib txog kev rau koj los caum raws mus.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

418. Kuv txhawb kom nej to taub zoo dua qub txog cov txheej txheem ntawm tej kev cai uas tau kom tseg, thiab mob siab ua kom paub Vajtswv tus yam ntxwv. Tsis yog li ntawd, nej yuav ceeb laj kaw nej lub qhov ncauj, nej tus nplaig yuav khab seeb nplawm ua suab siab hais lus, thiab Vajtswv twb pom tias qhov nej tsis ceev faj twb yog tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv thiab yuav poob mus rau hauv qhov tsaus ntuj, plam lub tshwj chim ntawm tus Vajntsujplig thiab qhov kaj. Rau qhov nej tsis muaj qauv rau nej tej kev ua, rau qhov koj ua thiab hais tej uas tsis tsim nyog hais, koj yuav tau txais kev teem txim qhov tsim nyog. Koj yuav tau paub tias txawm koj tsis muaj qauv rau tej lus thiab yam koj ua los, Vajtswv muaj qauv siab rau ob yam no. Qhov laj thawj uas koj tau txais kev teem txim vim yog koj tawm tsam Vajtswv, tsis yog tus neeg. Yog, hauv koj lub neej, koj tau ua ntau yam uas tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv, ces koj yeej tsim nyog dhau los ua ib tug me nyuam hauv ntuj tawg. Rau ntawm tib neeg, nws zoo li tias koj tau ua me ntsis num uas txawv ntawm qhov tseeb lawm, thiab tsis muaj dab tsi tshaj ntawd li. Koj puas ras txog, txawm li cas los, tias hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj twb yog tus uas tsis muaj kev txhaum lawm? Vim koj tau ua txhaum tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg ntau tshaj ib zaug thiab, tshaj ntawd, tsis pom lub cim ntawm kev hloov siab lees txim li, tsis muaj lwm txoj hau kev, tiam sis koj yuav raug pov rau hauv ntuj tawg, qhov uas Vajtswv rau txim rau tib neeg lawm xwb. Muaj ib cov tib neeg uas tsis coob, thaum tab tom raws Vajtswv qab, tau ua qee yam uas txhaum cov ntshiab, tiam sis tom qab kev qhuab ntuas thiab kev coj, lawv pom tseeb zuj zus txog lawv tus kheej tej kev uas coj tsis ncaj, tom qab ntawd thiaj nkag tau ntawm txoj kab kev tiag, thiab lawv muaj lub hauv paus zoo txog niaj hnub no. Cov tib neeg zoo li no yog cov tseem nyob rau thaum kawg. Txawm li ntawd los, nws yog qhov kev coj ncaj uas Kuv nrhiav; yog tias koj yog ib tug neeg coj ncaj thiab yog ib tug uas ua raws li tus qauv, ces koj tso siab tau rau ntawm Vajtswv. Yog hais tias hauv koj tej kev ua tsis tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv, thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab muaj lub siab hwm rau Vajtswv, ces koj txoj kev ntseeg ncav cuag rau qib uas tsim nyog lawm. Leej twg kuj xij tsis hwm Vajtswv thiab tsis muaj lub siab uas ntshai ntshee hna mas yeej yuav ua txhaum tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg. Muaj coob leej muaj lub siab kub lug tiam Vajtswv tiam sis tsis muaj kev tob tau txog tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg, tseem haj yam tsis paub ib qho dab tsi txog lub ntsiab Nws txoj lus. Thiab yog li, lawv tej xav ua qhov zoo, ntau zaus lawv tseem xaus mus rau kev ua tej yam uas tab kaum Vajtswv kev npaj thiab. Qhov uas heev tshaj no, lawv raug muab pov sab nraud, kom txhob muaj lub caij los raws Nws qab ntxiv, thiab muab pov rau hauv ntuj tawg, tag nrho tej uas muaj feem koom nrog Vajtswv lub tsev huv si. Cov tib neeg no ua hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev los ntawm lawv lub zog ntawm lawv tej kev tsis paub tab, kev xav ua zoo, thiab xaus rau kev chim rau Vajtswv tus yam ntxwv. Tib neeg coj lawv tej kev ntawm kev ua num rau tej nom tswv thiab tej tswv tuaj rau hauv Vajtswv lub tsev thiab muab tej ntawd coj los siv, xav tias lawv yeej muab tau coj siv yam tsis tau siv zog yoog yim heev rau ntawm no. Lawv tsis tau pom tias Vajtswv tsis muaj tus yam ntxwv li tus me nyuam yaj, tiam sis zoo li tus tsov ntxhuav. Yog li ntawd, cov uas tau koom nrog Vajtswv thaum xub thawj los txuas tsis tau nrog Nws lawm, vim Vajtswv lub siab tsis zoo li neeg lub. Tsuas yog tom qab koj to taub ntau qhov tseeb lawm koj thiaj muaj peev xwm los paub Vajtswv tag mus li. Qhov kev paub no tsis yog muab los ntawm cov lus thiab cov lus qhuab tiam sis muaj peev xwm siv tau li tej khoom tsim txiaj uas koj nkag tau los ze txoj kev tso siab lug nrog Vajtswv, thiab yog qhov pov thawj hais tias nws txaus siab rau koj. Yog koj tsis muaj qhov tiag ntawm kev paub thiab npaj tsis txhij nrog qhov tseeb, ces koj qhov kev kub siab ua num tsuas muaj peev xwm coj tau Vajtswv kev ntxub thiab tsis nyiam los rau koj xwb nkaus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

419. Yog tias koj tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces nws yuav tsis yog ib qho ua tau rau koj ua tes hauj lwm uas koj yuav tsum ua rau Nws. Yog tias koj tsis paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, ces nws yuav yog ib qho ua tsis tau rau koj muaj kev fwm thiab kev ntshai rau Nws; phem tshaj ntawd, tsuas muaj kev yws qaug zog zis thiab kev hais lus dag yam tsis quav ntsej li xwb, thiab tshaj qhov ntawd, hais lus tuam mom uas thim tsis tau. Txawm tias qhov to taub Vajtswv tus moj yam yeej tseem ceeb kawg, thiab qhov paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd tsis saib yeej tsis tau los, yeej tsis muaj leej twg tau muab ua twb zoo tshuaj saib los sis tshawb saib rau tej teeb meem no. Nws yeej pom tsheeb tias nej txhua tus tau tso tseg tej cai tswj fwm uas Kuv tau muab coj los siv lawm. Yog tias nej tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces yeej muaj tau qhov tias nej yuav ua tub qaug rau Nws tus moj yam. Qhov ua tub qaug Nws tus moj yam ces zoo ib yam li qhov thab ua kom Vajtswv Tus Kheej npau taws, txawm yog qhov twg los thaum kawg tej uas koj ua ntawd yuav yog ib qho txhaum ntawm tej cai uas tswj fwm. Tam sim no koj yuav tsum ras tias thaum koj paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb lawm, yog li kuj tib yam thiab uas koj yeej to taub tau Nws tus moj yam—thiab thaum koj to taub Nws tus moj yam lawm, yog li kuj tib yam thiab uas koj yuav to taub tej cai uas tswj fwm. Tsis tsim nyog hais, yam uas muaj ntau nyob rau hauv tej cai uas tswj fwm ntawd tuav rau Vajtswv tus moj yam, tab sis tsis yog txhua yam ntawm Nws tus moj yam es raug muab hais tawm rau hauv tej cai uas tswj fwm; yog li, nej yuav tsum mus ib kauj ruam kom deb zog rau txoj kev uas tsim kho nej txoj kev to taub txog Vajtswv tus moj yam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam

420. Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, thiab zoo ib yam li cov tib neeg uas coj tsis sib thooj hauv cov xwm txheej tsis sib thooj, Nws tus yeeb yam rau cov cwj pwm no mas tsis sib thooj vim yog Nws tsis yog ib tug roj hmab los sis tsis yog ib ntwg cua uas khoob lug. Qhov ua kom paub Vajtswv tus yeeb yam yog ib ib txoj kev caum raws uas yeej tsim nyog rau noob neej lawm. Tib neeg tsim nyog kawm paub, los ntawm qhov paub Vajtswv tus yeeb yam, seb lawv muaj peev xwm txais tau kev txawj ntse txog Vajtswv tus yam ntxwv thiab los to taub txog Nws lub siab ib qho me ntsis li cas. Thaum koj maj mam los to taub txog Vajtswv lub siab zuj zus, koj yuav tsis hnov tias kev ntshai Nws thiab zam kev phem yog ib yam uas ua kom tiav tau nyuab. Ntau tshaj ntawd, thaum koj to taub Vajtswv lawm, koj yuav tsis tshua teeb tsa qhov xaus rau Nws lawm. Kiag thaum koj tau tseg qhov teeb tsa qhov xaus rau Vajtswv lawm, koj yuav ua tub qaug rau Nws tsawg lawm, thiab yam koj tsis paub txog, Vajtswv yuav coj koj los txais kev txawj ntse ntawm Nws; qhov no yuav ua rau koj lub siab mua kev hwm Nws puv nkaus. Tom qab ntawd koj yuav tseg kiag qhov txhais Vajtswv los ntawm tej lus qhuab qhia, cov npe ntawv, thiab cov kev tshawb xav uas koj paub zoo. Tiam sis, los ntawm qhov nrhiav Vajtswv tej kev xav hauv txhua yam tas li, koj yuav cia li rais los ua ib tug tib neeg uas ua raws Vajtswv lub siab yam tsis nco qab hlo li.

Vajtswv tes dej num mas ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau los ntawm tib neeg, tiam sis raws li Nws txhawj xeeb, cov kev ua ntawm txhua leej thiab txhua tus tib neeg—nrog rau lawv tus yeeb yam rau Nws—mas nkag siab tsis tau rau Vajtswv, tiam sis kuj pom tau rau Nws thiab. Nov yog qee yam uas txhua tus tsim nyog paub thiab paub kom meej. Tej zaum koj yuav nug koj tus kheej tas li tias, “Vajtswv puas paub tias kuv tab tom ua dab tsi rau ntawm no? Nws puas paub tias tam sim no kuv tab tom xav txog dab tsi? Tej zaum Nws paub, thiab tej zaum Nws tsis paub.” Yog tias koj txais yuav hom kev xam pom no, caum raws thiab ntseeg Vajtswv tiam sis tseem tsis ntseeg Nws tes dej num thiab Nws qhov kev muaj nyob, ces sai sai no los sis tsis ntev no yuav muaj ib hnub thaum koj yuav ua rau Nws txoj kev chim siab sawv tuaj, vim koj tab tom khiav mus nyob rau ntawm ntug ntawm ib txoj kev phom sij. Kuv tau pom cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv los lawm ntau lub xyoo, tiam sis tseem tsis tau txais qhov tseeb qhov tseeb tiag, haj yam to taub txog Vajtswv txoj kev xav tsawg heev. Cov tib neeg no tsis muaj kev nce qib hauv lawv lub neej thiab cov yeeb yam, tsuas coj tej kev qhuab qhia ntiav tshaj plaws xwb. Qhov no vim yog cov tib neeg no tsis tau muab Vajtswv cov lus los ua neej kiag, thiab lawv tsis tau ntsib thiab lees txais Nws qhov kev muaj nyob. Koj puas xav tias thaum pom kiag cov tib neeg no lawm, Vajtswv muaj kev lom zem puv npo thiab? Lawv puas nplig Nws thiab? Yog li ntawd, nws yog qhov tib neeg ntseeg Vajtswv li cas uas txiav txim siab rau lawv txoj hmoo. Hais txog qhov seb tib neeg nrhiav thiab tib neeg los cuag Vajtswv li cas ntawd, tib neeg cov yeeb yam yog yam tseem ceeb ua ntej tshaj. Tsis txhob saib Vajtswv zoo yam li ib ntwg cua uas khoob lug uas mus mus los los rau tom koj xwb qwb xwb; ib txwm xav txog tus Vajtswv uas koj ntseeg tam li ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, ib tug Vajtswv muaj tiag. Nws tsis yog zaum saum lub ceeb tsheej ntuj thib peb tsis ua ib yam dab tsi li. Tiam sis, Nws yeej saib ntsoov rau txhua tus tib neeg lus siab tas li, soj ntsuam ntsoov seb koj tab tom ua dab tsi, saib ntsoov koj txhua lo lus me me thiab kev ua me me, saib ntsoov seb koj coj li cas thiab ntsia seb koj tus yeeb yam rau Nws yog dab tsi. Txawm tias koj txaus siab hlo muaj koj tus kheej rau Vajtswv los tsis txaus los xij, tag nrho koj tus cwj pwm thiab koj qhov kev xav tob tob thiab cov tswv yim yeej nyob qhib lug rau ntawm Nws xub ntiag thiab raug ntsia ntsoov los ntawm Nws. Vim koj tus cwj pwm, vim koj tej kev ua, thiab vim koj tus yeeb yam rau Nws, Vajtswv txoj kev xav txog koj thiab Nws tus yeeb yam rau koj mas hloov pauv tas li. Kuv xav muab qee qhov lus taw qhia rau qee leej tib neeg: Tsis txhob muab nej tus kheej tso zoo li cov me nyuam mos liab rau hauv Vajtswv ob txhais tes, zoo tam li tias Nws yuav hwm koj tseg, zoo tam li tias Nws tsis muaj peev xwm tso koj tseg, thiab zoo tam li tias Nws tus yeeb yam rau koj raug muab cog ruaj thiab tsis muaj peev xwm hloov pauv tau li, thiab Kuv qhia koj tias kom tseg qhov pheej ua npau suav! Vajtswv mas ncaj ncees hauv Nws txoj kev coj rau txhua leej thiab txhua tus, thiab Nws kub siab lug ua rau hauv Nws txoj ua tes dej num ntawm kev kov yeej thiav kev cawm tib neeg. Qhov no yog Nws txoj kev cawm. Nws ua tiag tiag ua rau txhua tus tib neeg, thiab tsis zoo yam li ua si nrog ib tug tsiaj. Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg tsis yog hom kev ua raws siab nyiam los sis ua kom puas tsuaj, los sis Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj rau noob neej yog yam tsis txaus siab los sis tsis mob siab. Txawv ntawm qhov ntawd lawm, Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg muaj feem xyuam ntsig txog kev saib xyuas kom muaj nuj nqis, kev khuv leej, thib kev saib taus txoj sia; Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj qhia txog Nws qhov kev ntshaw ntawm tej ntawd, thiab yog yam uas tib neeg cheem tsum thiaj li muaj sia nyob. Vatswv muaj sia nyob, thiab Vajtswv yeej muaj nyob tiag; Nws tus yeeb yam rau noob neej yeej muaj keeb laj fai, tsis yog ib pawg ntawm cov kev cai ua dog ua dig, thiab nws muaj peev xwm hloov pauv tau. Nws tej kev xav rau tib neeg mas maj maj hloov thiab hloov pauv nrog sij hawm, raws nrog rau tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj, thiab nrog rau tus yeeb yam ntawm txhua leej thiab txhua tus tib neeg. Yog li ntawd, koj tsim nyog paub hauv koj lub siab kom meej tseeb tias lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv mas tsis hloov pauv tsis tau, thiab tias Nws tus yam ntxwv yuav tshwm tuaj rau cov sij hawm tsis sib thooj thiab cov ntsiab tsis sib thooj. Tej zaum koj tsis xav tias qhov no yog ib qho teeb meem loj, thiab tej zaum koj yuav siv koj tus kheej cov kev xav phem coj los xav hauv nruab siab seb Vajtswv tsim nyog ua tej ntawd li cas. Txawm li cas los xij, muaj ntau zaus thaum qhov txawv deb heev ntawm koj txoj kev xam pom ho yog qhov tseeb, thiab los ntawm qhov siv koj tus kheej cov kev xav phem los ntsuas Vajtswv ces, koj twb tau ua rau Nws chim siab lawm. Qhov no vim yog Vajtswv tsis ua hauj lwm raws li txoj kev uas koj xav tias Nws ua, los sis Nws yuav ua qhov no raws li qhov koj hais tias Nws yuav ua. Yog li ntawd, Kuv hais rau koj tias kom xyuam xim thiab ceev faj hauv koj txoj kev ua txhua yam ib ncig ntawm koj, thiab kawm paub los caum raws qhov keeb laj fai ntawm qhov taug kev hauv Vajtswv txoj kev hauv txhua yam, uas yog kom ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Koj yuav tsum txhim kho kom muaj ib txoj kev to taub ruaj khov thaum hais txog ntawm cov teeb meem ntawm Vajtswv txoj kev xav thiab Vajtswv tus yeeb yam, koj yuav tsum nrhiav cov neeg uas paub qhia los tham txog cov teeb meem no rau koj, thiab koj yuav tsum nrhiav yam kub siab lug. Tsis txhob saib Vajtswv ntawm koj txoj kev ntseeg tam li ib tug roj hmab—txiav txim rau Nws raws siab nyiam, lam tau lam muab qhov xaus rau Nws, thiab tsis saib Nws nrog rau txoj kev hwm uas Nws tsim nyog tau txais. Thaum Vajtswv tab tom coj kev cawm dim los rau koj thiab tab tom txiav txim rau koj qhov tshwm sim, tej zaum Nws yuav muab kev hlub tshua, los sis kev nyiaj, los sis kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas rau koj, tiam sis li cas los xij, Nws tus yeeb yam rau koj mas hloov pauv. Nws yog nyob raws rau ntawm koj tus kheej tus yeeb yam rau Nws xwb, thiab koj txoj kev to taub txog Nws.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

421. Cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tiag yeej ib txwm muaj Nws nyob hauv lawv lub siab, thiab yeej ib txwm muaj lub siab huab fwm-Vajtswv, lub siab hlub-Vajtswv. Cov uas ntseeg Vajtswv ua txhua yam yuav tsum ceev faj thiab saib kom zoo zoo, thiab txhua yam uas lawv ua yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev xav tau thiab ua rau Nws txaus siab. Lawv yuav tsum tsis txhob yog neeg tawv ncauj, ua txhua yam li lawv siab nyiam; uas tsis phim yog cov neeg dawb huv. Tib neeg yuav tsum tsis txhob dhia ua dog ua dig, yoj Vajtswv tus chij rau txhua qhov chaw thaum lub sij hawm kev khav theeb thiab kev ntxias noj ntxias haus nyob rau txhua qhov chaw; qhov no yog tus yam ntxwv ntxeev siab. Hauv lub cuab yim neej muaj lawv cov cai, thiab txhua haiv neeg muaj lawv cov kev cai—thiab nws tsis yog hais tias hauv Vajtswv lub tsev yim huab muaj thiab lov? Tsis yog hais tias cov qauv yim huab nruj tshaj thiab lov? Tsis yog hais tias tseem muaj kev cai tswj fwm ntau tshaj thiab lov? Tib neeg muaj kev ywj pheej ua txhua yam li lawv xav ua, tiam sis Vajtswv txoj kev cai tswj fwm yeej tsis tuaj yeem hloov tau li. Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas tsis zam noob neej tej kev txhaum; Nws yog tus Vajtswv uas muab tib neeg cob rau kev tuag. Tib neeg tseem tsis tau paub txog qhov no tiag tiag li lov?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

422. Nyob rau txhua tiam, thaum tseem tab tom ua dej num nrog tib neeg, Vajtswv muab qee cov lus rau lawv thiab qhia qee qhov tseeb rau lawv. Qhov tseeb no ua dej num li txoj kev uas tib neeg tsim nyog ua raws, txoj kev uas lawv tsim nyog taug mus, txoj kev uas pab cuam lawv kom ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab txoj kev uas tib neeg tsim nyog muab coj los xyaum uathiab coj raws nraim nyob rau hauv lawv lub neej thiab tag nrho sim neej ntawm txoj kev ua lawv lub neej. Nws yog vim cov laj thawj no Vajtswv thiaj li nthuav tawm cov lus hais tawm no rau tib neeg. Cov lus no uas los ntawm Vajtswv los tsim nyog rau tib neeg ua raws, thiab qhov ua raws qhov no yuav tau txais txoj sia. Yog tias ib tug tib neeg twg tsis ua raws tej no, tsis muab tej no coj los xyaum ua, thiab tsis ua neej nyob nrog Vajtswv cov lus hauv lawv lub neej, ces tus tib neeg no tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Tsis tas li ntawd, yog tias tib nee tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces lawv tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, los sis lawv tsis muaj peev xwm ua kom tau zoo raws Vajtswv. Cov tib neeg uas tsis muaj cuab kav ua kom tau zoo raws Vajtswv tsis muaj peev xwm tau txais Nws kev qhuas, thiab cov tib neeg zoo li no tsis muaj qhov tshwm sim.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

423. Kev taug kev hauv Vajtswvtxoj kev tsis yog kev soj ntsuam cov kev cai ntiav ntiav xwb; tiam sis, nws txhais tau tias thaum koj ntsib ib qho teeb meem, koj xub ntsia nws ua tej tshaj plaws thiab tseem tseeb tshaj plaws kom tam li yog ib qho xwm txheej uas npaj los ntawm Vajtswv, ib lub luag hauj lwm uas Nws tau muab rau koj, los sis ib txoj hauj lwm uas Nws tau muab tso rau koj lawm. Thaum ntsib qhov teeb meem no, koj tsim nyog ntsia nws kom tam li ib qho kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau koj. Thaum koj ntsib qhov teeb meem no, koj yuav tsum muaj ib tug qauv nyob hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsum xav tias qhov teeb meem no yog los ntawm Vajtswv los. Koj yuav tsum xav tias yuav saib xyuas nws li cas nyob rau hauv txoj kev uas koj muaj peev xwm ua kom koj lub luag hauj lwm tiav thaum tseem muaj kev ncaj ncees rau Vajtswv, los sis yuav ua li cas es thiaj tsis ua rau Nws npau taws los sis tub qaug Nws tus yam ntxwv. … Qhov no yog vim tias yuav kom ua tau raws li Vajtswv txoj kev mas, peb tsis muaj peev xwm tso ib yam dab tsi tsis hais ntawm peb los sis ib ncig ntawm peb mus, txawm tias yuav yog yam me me xwb los xij; txawm peb xav tias peb tsim nyog muab siab rau nws los tsis muab, tsuav yog ib qho teeb meem dab tsi uas peb ntsib, peb yuav tsum txhob tso nws mus. Txhua yam uas tshwm sim tuaj tsim nyog ntsia kom zoo tam li cov kev sim siab uas Vajswv muab rau peb. Koj xav li cas txog txoj kev ntsia rau tej qhov no? Yog tias koj muaj tej hom yeeb yam li no, ces nws txhawb tau ib qho tseeb tias: Tob tob rau hauv, koj ntshai Vajtswv thiab txaus siab hlo zam kev phem. Yog tias koj muaj qhov kev ntshaw no los ua kom tau zoo raws Vajtswv lawm, ces yam uas koj muab coj los xyaum ua ntawd yeej nyob tsis deb ntawm tus qauv uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem lawm.

Muaj cov uas ntseeg tas li tias tej teeb meem uas tib neeg tsis quav ntsej txog thiab tsis hais txog ntawd tsuas yog tej qhov me me uas tsis muaj feem xyuam dab txogqhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Thaum ntsib ib qho teeb meem zoo li no, cov tib neeg no tsis xav ntau thiab lawv cia li tso kom nws dhau mus. Qhov tseeb tiag, txawm li cas los xij, qhov teeb meem no yog ib qho kev kawm paub uas koj tsim nyog kawm—ib qho kev kawm paub txog qhov yuav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li cas. Ntau tshaj ntawd, yam uas koj tsim nyog txhawj xeeb ntau tshaj ntawd yog kev paub txog tias Vajtswv tseem tab tom ua dab tsi thaum cov teeb meem no sawv tuaj rau koj. Vajtswv yeej nyob ntawm koj ib sab, soj ntsuam koj txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua, thiab saib ntsoov txhua yam koj ua thiab yam uas hloov pauv uas nyob hauv koj tej kev xav—qhov no yog Vajtswv tes dej num. Qee leej tib neeg nug tias, “Yog tias qhov ntawd muaj tiag, cas kuv ho tsis hnov nws li?” Koj tsis hnov nws li vim yog koj tsis tau coj raws li txoj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tam li koj thawj txoj kev; yog li ntawd koj thiaj tsis muaj peev xwm paub txog tes dej num me me uas Vajtswv ua nyob hauv tib neeg, uas qhia tshwm nws tus kheej raws nraim li tib neeg cov kev xav thiab kev ua. Koj yog ib tug tib neeg tsis meej pem! Qhov teeb meem loj tshaj plaws yog dab tsi? Qhov teeb meem me me yog dab tsi? Cov teeb meem uas muaj feem xyuam nrog kev taug Vajtswv txoj kev tsis tau raug faib ntawm cov teeb meem loj los sis cov teeb meem me, tiam sis nej puas yuav muaj peev xwm lees txais qhov ntawd tau? (Peb muaj peev xwm lees txais nws tau.) Hais txog ntawm cov teeb meem txhua hnub, muaj qee cov uas tib neeg saib tam li yog teeb meem loj thiab tseem ceeb heev, thiab lwm cov ces raug muab saib tam li cov teeb meem me me xwb. Tib neeg pheej ntsia cov teeb meem loj no tam li yog qhov tseem ceeb tshaj, thiab lawv suav tias tej ntawd raug xa los ntawm Vajtswv. Txawm li cas los xij, thaum cov teeb meem loj no tshwm tuaj, vim yog tib neeg tus yeeb yam tsis paub tab thiab vim yog lawv tej peev xwm tsis zoo, tib neeg thiaj li ua tsis tiav Vajtswv txoj kev xav, tsis muaj peev xwm txais tau ib qhov kev nthuav tawm, thiab tsis muaj peev xwm tau txais ib qho kev txawj ntse tseeb uas muaj nuj nqis li. Hais txog ntawm cov teeb meem me no, tej no tib neeg twb tsis tsa muag saib thiab cia nws maj mam plam zuj zus mus xwb. Vim li no, tib neeg thiaj li plam lub cib fim kom raug tshawb xyuas rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab kom raug sim los ntawm Nws. Nws txhais tau li cas yog tias koj ib txwm tsis tsa muag ntsia cov tib neeg, cov xwm txheej, thiab cov khoom, thiab tej xwm txheej uas Vajtswv tau npaj rau koj lawm? Nws txhais tau tias txhua txhua hnub, thiab txhua txhua lub sij hawm, koj yeej tso Vajtswv txoj kev ua kom koj zoo tiav log tseg tas li, nrog rau Nws txoj kev coj huv tib si thiab. Thaum twg uas Vajtswv npaj ib qho xwm txheej rau koj, Nws yeej saib koj twb ywm, saib rau hauv koj lub siab, soj ntsuam koj txoj kev xav thiab kev ua twb zoo xav, saib ntsoov seb koj xav li cas, thiab tos seb koj yuav ua li cas. Yog tias koj yog ib tus neeg tsis xyuam xim—ib tug uas tsis mob siab tiag txog Vajtswv txoj kev, Nws cov lus, los sis qhov tseeb—ces koj yuav tsis rau siab los sis quav ntsej rau yam uas Vajtswv xav ua kom tiav hlo los sis tej kev cheem tsum uas Nws xav kom koj ua kom tau raws thaum Nws tau npaj ib qho chaw ib puag ncig rau koj. Koj los yuav tsis paub tias cov tib neeg, cov xwm txheej, thiab cov khoom uas koj ntsib muaj feem xyuam rau qhov tseeb los sis Vajtswv txoj kev xav li cas. Tom qab uas koj ntsib cov xwm txheej thiab cov kev sim siab zoo li no zaum tag zaum thiab, es Vajtswv tsis pom ib qho dab tsi tshwm sim hauv koj li, Nws yuav ua li cas? Tom qab tau ntsib kev sim siab zaum tag zaum thiab lawm, koj tsis ua kom pom Vajtswv meej rau hauv koj lub siab, los sis koj tsis pom cov xwm txheej uas Vajtswv tau npaj los rau koj rau tej ntawd: cov kev sim siab thiab kev sim los ntawm Vajtswv los. Tiam sis, ib yam dhau ib yam tuaj, koj tsis txais yuav lub cib fim uas Vajtswv tau muab rau koj, cia nws plam mus ib zaug tag thiab ib zaug ntxiv. Qhov no tsis yog kev tsis mloog lus tshaj plaws uas tib neeg ua tshwm tuaj lod? (Nws yog kawg.) Vajtswv puas yuav hnov mob vim tej no thiab? (Nws yeej yuav.) Vajtswv yuav tsis hnov mob li! Qhov hnov Kuv hais ib yam zoo li no ua rau nej ceeb ib zaug ntxiv. Tej zaum koj tseem tab tom xav tias: “Tsis yog nws twb tau hais thaum ntxov lawm tias Vajtswv yeej ib txwm hnov mob lod? Yog li ntawd Vajtswv yeej yuav tsis hnov mob lod? Yog li ces thaum twg Nws thiaj li hnov mob?” Muab hais kom luv luv tias, Vajtswv yeej yuav tsis hnov mob hauv qhov xwm txheej no li. Yog li ntawd ces, Vajtswv tus yeeb yam rau hom cwj pwm sab saud ne yog dab tsi xwb? Thaum tib neeg tsis txais yuav cov kev sim siab thiab kev sim uas Vajtswv xa los rau lawv lawm, thiab thaum lawv zam tej no, tsuas muaj ib tug yeeb yam uas Vajtswv muaj rau cov tib neeg zoo li no xwb. Tus yeeb yam no yog dab tsi? Vajtswv tsis lees txais hom tig neeg no, tawm hauv Nws nruab siab los. Muaj ob txheej lus txhais ntawm lo lus “tsis lees txais” no. Kuv yuav ua li cas piav txog nws los ntawm qhov Kuv xam pom? Nyob tob rau hauv, lo lus “tsis lees txais” muaj lub ntsiab lus tsis nyiam kiag li thiab ntxub nyob rau hauv. Es lwm txheej ntawm lo lus txhais no ne yog dab tsi? Qhov no yog feem uas hais txog kev yeem swb rau qee yam. Nej txhua tus yeej paub tias “yeem swb” txhais tau li cas lawm, puas yog? Muaj hais luv luv tias, “tsis lees txais” yog ib lo lus uas sawv cev rau Vajtswv txoj kev xav thiab tus yeeb yam kawg nkaus rau cov tib neeg uas coj cwj pwm zoo li ntawd; nws yog kev ntxub tshaj plaws rau lawv, thiab qia, thiab, yog li ntawd, nws qhov tshwm sim ntawm kev txiav txim siab yog muaj lawv tso tseg. Qhov no yog Vajswv kev txiav txim siab tom qab kawg rau ib tug neeg uas tsis taug kev mus hauv Vajtswv txoj kev thiab tus uas tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

424. Yauj qhov kev ntshai thiab mloog Vajtswv hais yog ib qho piv txwm rau tib neeg ntiaj teb, thiab nws qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj yog qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua neeg uas tib neeg tsim nyog yuav tsum muaj. Txawm tias nws tsis tau pom Vajtswv los xij, nws yeej paub tias muaj Vajtswv tiag tiag, thiab vim ntawm qhov kev paub no nws thiaj li ntshai Vajtswv, thiab vim nws qhov kev ntshai Vajtswv, nws thiaj li tuaj yeem mloog Vajtswv lus. Nws tau muab txhua yam uas nws muaj rau Vajtswv kav ywj siab, tiam sis nws yeej tsis yws hlo li, thiab khoov ntsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau qhia rau Nws tias, thaum lub sij hawm no, txawm yog Vajtswv muab nws cev nqaij daim tawv kiag los xij, nws yeej txaus siab hlo tso cai rau Nws ua li ntawd, yam tsis yws hlo li. Tag nrho nws txoj kev coj ua yog vim ntawm nws qhov kev ua neeg zoo tiav log thiab siab ncaj xwb. Qhov no hais tau tias, vim los ntawm nws kev dawb huv, kev ncaj ncees, thiab kev siab daw siab zoo, Yauj yeej tsis ua ywj fab ywj fwj rau hauv nws txoj kev paub tseeb thiab txoj kev ntsib kev pom txog qhov muaj Vajtswv nyob, thiab vim yog lub hauv paus no nws thiaj li tau tswj nws tus kheej thiab tuav nws txoj xav, tus cwj pwm, kev coj ua thiab cov keeb laj fai ntawm tej kev ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag kom mus raws li Vajtswv txoj kev coj qhia nws thiab Vajtswv txoj kev ua uas nws tau pom rau ntawm tag nrho txhua yam. Thaum lub sij hawm dhau mus, nws tej kev ntsib kev pom ua rau nws hwm Vajtswv tiag thiab ua rau nws ntxub dab phem. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev coj ncaj ncees uas Yauj tuav ruaj khov. Yauj muaj kev ua neeg uas ncaj ncees, dawb huv, thiab siab dawb siab zoo, thiab nws muaj kev ntsib kev pom ntawm qhov ntshai Vajtswv, mloog Vajtswv lus, thiab ntxub dab phem tiag tiag, nrog rau txoj kev paub uas “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm.” Tsuas yog tej yam zoo li no xwb thiaj li ua rau nws sawv ruaj khov rau hauv nws lo lus tim khawv rau thaum Ntxwgnyoog tawm tsam, thiab tsuas yog vim ntawm tej ntawd xwb nws thiaj li muaj peev xwm tsis tag kev cia siab rau Vajtswv thiab muab tau ib lo lus teb txaus siab hlo rau Vajtswv thaum Vajtswv qhov kev sim siab los rau saum nws.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

425. Yauj tsis tau pom Vajtswv lub ntsej muag los sis tsis tau hnov Vajtswv cov lus hais dua li, thiab nws tus kheej haj yam tau ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num tsawg, tiam sis nws qhov hwm Vajtswv thiab nws cov lus tim kawv rau thaum lub sij hawm nws raug tej kev sim siab yog yam tau ua pov thawj tau rau txhua tus, thiab Vajtswv tau hlub, tau txaus siab rau, thiab tau qhuas lawv, thiab tib neeg khib siab, thiab qhuas lawv, thiab ntau tshaj qhov ntawd lawm thiab, tseem hu lawv tej nkauj qhuas. Tsis muaj dab tsi tseem ceeb los sis tshwj xeeb txog nws lub neej txoj sia: Tsuas zoo ib yam li ib tug tib neeg dog dig xwb, nws tau lub neej nyob ib yam li neeg dog dig, tawm mus ua dej num rau thaum hnub tawm tuaj thiab rov qab los tsev los so rau thaum hnub poob. Qhov sib txawv ntawm nws lub neej txoj sia ua neeg dog dig hauv lub sij hawm ntau caum xyoo dhau los, nws muab tau ib qho kev to taub tob mus rau Vajtswv txoj hau kev tseeb, thiab tau ras txog thiab to taub Vajtswv lub hwj chim thiab hwj chim kav loj uas tsis muaj lwm tus neeg tau muaj dua li. Nws tsis yog tus tshaj lij dua tej tib neeg dog dig, nws txoj sia tsis yog yam yuav tau fwm tshwj xeeb, los sis tshaj qhov ntawd, nws tsis muaj tej txuj ci tshwj xeeb uas ntsia tsis pom. Yam uas nws muaj, txhawm yuav yog tus kheej tus xeeb ceem ncaj ncees, siab dawb siab zoo, thiab siab ncaj, ib tug xeeb ceem uas nyiam kev ncaj nruab nrab, kev ncaj ncees, thiab tej yam zoo—cov neeg dog dig feem coob yeej tsis muaj ib yam ntawm tej no li. Nws faib cais tau qhov sib txawv ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub, txawj xav txog kev ncaj ncees, tsis lam cia li tsum thiab tseem rau siab ntso ua mus ntxiv, thiab ua tib zoo mob siab rau lub ntsiab hauv nws txoj kev xav. Yog li ntawd, hauv nws lub sij hawm ua neeg dog dig rau hauv lub ntiaj teb nws tau pom txhua yam tshwj xeeb uas Vajtswv tau ua tiav hlo, thiab nws tau pom Vajtswv txoj kev loj tshaj plaws, kev dawb huv, thiab kev ncaj ncees, nws tau pom Vajtswv qhov kev txhawj xeeb, kev hlub tshua, thiab kev tiv thaiv rau tib neeg, thiab nws tau pom txoj kev ntxim hwm thiab lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas siab tshaj plaws. Thawj qhov laj thawj tias vim li cas Yauj thiaj li muaj peev xwm muab tau tej no uas tshaj qhov ib tug tib neeg dog dig yuav tuaj yeem muab tau lawm ces yog vim hais tias nws muaj ib lub siab dawb huv, thiab nws lub siab yog Vajtswv tug, thiab raug coj los ntawm tus Tswv Tsim. Qhov laj thawj ob yog nws txoj kev caum raws: nws txoj kev caum raws uas tsis muaj chaw thuam tau thiab zoo tiav log, thiab yog ib tug uas tau yoog raws li txoj kev xav saum Ntuj Ceeb Tsheej, tus uas Vajtswv tau hlub, thiab tus uas tau ntxub dab phem. Yauj tau muaj thiab tau caum raws tej no thaum tseem tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv los sis hnov Vajtswv cov lus; txawm tias nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua li los xij, nws tau los paub tej tswv yim uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, thiab nws tau to taub txoj kev txawj ntse uas Vajtswv siv los tswj kav tej ntawd. Txawm tias nws yeej tsis tau hnov dua Vajtswv cov lus hais los xij, Yauj twb paub lawm tias txoj kev ua ntawm qhov muab pauj phaj tsab rau tib neeg thiab muab tshem ntawm tib neeg mus yog los ntawm Vajtswv los. Txawm tias ntau lub xyoos dhau ntawm nws lub neej txoj sia yeej tsis txawv ntawm cov neeg dog dig li los xij, nws tsis tso cai cia nws lub neej txoj sia ntawm txoj kev ua neeg dog dig los cuam tshuam rau nws txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, los sis los cuam tshuam nws txoj kev ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Nyob hauv nws ob lub qhov muag, tej kev cai ntawm tag nrho txhua yam yeej muaj Vajtswv txoj kev ua puv npo, thiab Vajtswv lub hwj chim kav tuaj yeem raug pom tau rau hauv ib feem ntawm ib tug neeg lub neej txoj sia. Nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua, tiam sis nws tuaj yeem paub tias Vajtswv txoj kev ua muaj nyob rau txhua qhov txhia chaw, thiab thaum lub sij hawm uas nws tseem yog neeg dog dig nyob rau hauv lub ntiaj teb, txhua txhua ces kaum ntawm nws lub neej txoj sia uas nws yeej tuaj yeem pom thiab paub Vajtswv txoj kev ua tshwj xeeb thiab phim hwm, thiab nws tuaj yeem pom Vajtswv tej kev npaj phim hwj. Vajtswv txoj kev zais thiab kev nyob ntsiag to yeej tsis tav kev txog Yauj txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev ua, los sis lawv tsis cuam tshuam rau nws txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Nws lub neej txoj sia txoj kev paub tseeb, rau hauv nws lub neej txhua hnub, ntawm lub hwj chim kav thiab tej kev npaj ntawm Vajtswv, tus uas raug zais ntawm txhua yam lawm. Hauv nws lub neej txhua hnub nws kuj tau hnov thiab tau to taub lub suab ntawm Vajtswv lub siab thiab cov lus ntawm Vajtswv, tus uas nyob ntsiag to rau ntawm txhua yam tiam sis nthuav tawm lub suab ntawm Nws lub siab thiab Nws cov lus los ntawm txoj kev kav tej kev cai ntawm txhua yam. Yog li ces, koj pom lawm tias, yog tib neeg muaj tib hom kev ua neeg thiab kev caum raws zoo li Yauj, ces lawv tuaj yeem muab tau tib hom kev kev paub tseeb thiab kev paub ib yam nkaus li Yauj, thiab tuaj yeem muaj tau kev to taub thiab kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam ib yam nkaus li Yauj thiab. Vajtswv tsis tau tshwm los rau Yauj pom thiab tsis tau hais lus rau nws li, tiam sis Yauj tuaj yeem yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, thiab hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Muab ua lwm lo lus hais, yog tsis muaj qhov Vajtswv tshwm los los sis tau hais lus rau tib neeg, Vajtswv txoj kev ua rau ntawm tag nrho txhua yam thiab Nws lub hwj chim kav tag nrho txhua yam yeej muaj txaus rau tib neeg los paub txog Vajtswv qhov muaj nyob, lub hwj chim, thiab qhov muaj cai, thiab Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai yeej txaus los ua rau tib neeg caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem lawm.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

426. “Ntshai Vajtswv thiab zam kev phem” thiab qhov paub Vajtswv yeej sib khi sib txuas ua ke los ntawm tej xov paj, thiab qhov sib txuas ntawm lawv ntawd yog qhov pov thawj. Yog ib tug xav muaj qhov zam kev phem, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag ua ntsej tso; yog ib tug xav muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov paub txog Vajtswv tiag tiag ua ntej tso; yog ib tug xav muaj qhov paub Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub saj Vajtswv tej lus, nkag mus rau hauv qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv tej lus, saj Vajtswv kev qhuab qhia thiab ke qhuab ntuas, Nws kev rau txim thiab kev txiav txim ua ntej tso; yog ib tug xav saj Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub los tim ntsej tim muaj nrog Vajtswv tej lus, los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv, thiab thov Vajtswv kom pub lub tsam thawj los saj Vajtswv tej lus hauv txhua yam ntawm tej chaw uas muaj feem txog tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom ua ntej tso; yog ib tug xav los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv thiab nrog Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub muaj ib lub siab uas yooj yim thiab ncaj ncees, npaj txhij zog los txais yuav qhov tseeb, txaus siab hlo los tiv kev txom nyem, kev txiav txim siab khov kho thiab lub siab tawv los zam kev phem, thiab kev cia siab los ua ib tug muaj sia uas raug tsim los ua ntej tso…. Nyob rau txoj kev no, mus rau tom ntej ib kauj ruam zuj zus, koj yuav haj yam txav ze rau Vajtswv, koj lub siab yuav loj hlob dawb huv dua, thiab koj lub neej thiab qhov muaj nqis ntawm qhov ciaj sia yuav, nyob rau hauv qhov koj los paub Vajtswv, loj hlob muaj ntsiab zoo dua thiab nthuav dav dua. Thaum txog lawm, muaj ib hnub, koj yuav paub tias tus Tswv Tsim tsis yog ib tug uas to taub nyuaj, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau nkaum koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau npog Nws lub ntsej muag rau koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis nyob deb ntawm koj li, tias tus Tswv Tsim tsis yog ib Tug uas koj nrhiav tas li rau hauv koj tej kev xav tab sis koj ho ncav tsis cuag nrog koj tej kev xav, tias Nws yeej yog tiag thiab sawv zov koj mus rau sab laug thiab sab xis tiag, pub rau koj txoj lub neej txoj sia, thiab tsw koj txoj hmoo. Nws tsis nyob tim npoo ntuj lawm, los sis Nws tsis tau zais Nws Tus Kheej siab rau saum cov huab. Nws yeej nyob kiag ntawm koj ib sab, saib ntsoov koj txhua yam, Nws yog txhua yam uas koj muaj, thiab Nws tsuas yog tib yam uas koj muaj xwb. Ib tug Vajtswv zoo li no tso cai rau koj los hlub Nws tawm hauv nruab siab tuaj, lo kiag rau Nws, tuav Nws ruaj, hwm Nws, ntshai tsam plam Nws, thiab tsis txaus siab hlo tsis lees paub Nws mus ntxiv lawm, tsis mloog Nws lus mus ntxiv lawm, los sis tsis nkaum Nws los sis muab Nws tso kom nrug deb mus ntxiv lawm. Txhua yam uas koj xav tau yog cuab pob ntseg rau Nws, mloog Nws lus, ua zoo pauj txhua yam uas Nws muab rau koj, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj hwm. Koj tsis tawv nyom qho raug coj, raug pub rau, saib xyuas, thiab tsom kwm los ntawm Nws, tsis tawv nyom yam uas Nws txib thiab tsa rau koj. Txhua yam uas koj xav tau yog caum raws Nws, los nyob puag ncig Nws nrog Nws nyob ua ke; txhua yam uas koj xav tau yog los txais yuav Nws li koj ib txoj thiab tib txoj sia nkaus xwb, los txais yuav Nws li koj ib tug thiab tib tug Tswv nkaus xwb, koj ib tug thiab tib tug Vajtswv nkaus xwb.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

427. Thaum tib neeg ntsib thiab pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv thawj qhov kev paub txog Nws ces yog hais tias Nws yog ib tug uas xav tsis txog li, ntse heev thiab zoo heev, thiab lawv tsis tas xav los yeej hwm Nws thiab yeej hnov qhov zais tob ntawm tes hauj lwm Nws ua, uas yog tshaj qhov tob ntawm tib neeg lub siab lawm. Tib neeg ces tsuas xav ua kom tau raws li qhov uas Nws yuav kom ua xwb, kom ua tau raws li Nws txoj kev xav tau; lawv yeej tsis xav ua tshaj Nws li, vim tes hauj lwm uas Nws ua mas mus deb tshaj tib neeg txoj kev xav thiab qhov kev xav hauv siab lawm thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm tib nyob sawv Nws cev li. Txawm yog tib neeg kiag los yeej tsis paub tej uas lawv tus kheej kiag tsis muaj li, tab sis Vajtswv tau nchuav ib txog kev tshiab thiab tau los coj tib neeg mus rau ib lub ntiaj teb uas tshiab dua thiab zoo nkauj dua, thiab yog li ntawd noob neej thiaj tau muaj kev nce qib tshiab thiab tau muaj ib qho kev pib dua tshiab. Qhov uas tib neeg hnov rau Vajtswv ces tsis yog kev qhuas xwb, los sis muab hais ces, tsis yog kev qhuas nkaus xwb. Lawv qhov kev ntsib kev pom uas tob tshaj plaws ces yog kev xav tsis thoob thiab kev hlub; lawv qhov kev xav ces yog hais tias Vajtswv yeej zoo tshaj plaws tiag tiag li. Nws ua tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj cuab kav ua tau thiab hais tej uas tib neeg tsis muaj cuab kav hais tau. Cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm mas yeej muaj ib qho kev xav uas piav tsis tau li. Cov neeg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tob txaus ces yeej muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev hlub; lawv muab cuab kav hnov Nws qhov kev ntxim hlub, hais tias Nws tes hauj lwm mas ntse heev, zoo heev, thiab yog li ntawd muaj lub hwj chim uas tsis muaj chaw kawg tshwm sim nyob rau hauv tej ntawd. Nws tsis yog kev ntshai los sis kev hlub rau qee lub sij hawm xwb thiab kev hwm, tab sis yog ib qho kev xav tob txog Vajtswv txoj kev khuv leej rau tib neeg thiab kev zam rau lawv. Txawm li cas los xij, cov neeg uas tau ntsib tau pom Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm ces yeej hnov txog Nws lub hwj chim vajntxwv thiab hais tias Nws yeej tsis zam ib qho kev ua txhaum hlo li. Txawm hais tias cov neeg uas tau muaj kev ntsib kev pom ntau txog Nws tes hauj lwm lawm los yeej tsis muaj cuav kav to taub Nws li; tag nrho cov uas hwm Nws tiag tiag ces yeej paub hais thais Nws tes hauj lwm mas yeej tsis zoo li tib neeg tej kev xav phem tab sis ib txwm mus tawm tsam lawv tej kev xav phem. Nws tsis xav kom tib neeg qhuas Nws tag nrho los sis muab tej qhov uas zoo li yog kev nyoo zwm rau Nws, tab sis, lawv yuav tsum muaj kev hwm tiag tiag thiab kev nyoo zwm tiag tiag. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm ntau heev ntawd, ib tug twg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tiag tiag ces yeej muaj kev hwm rau Nws, uas yog qhov siab dua kev qhuas. Tib neeg tau pom Nws tus moj yam los ntawm Nws tes hauj lwm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yog li ntawd lawv thiaj li hwm Nws nyob rau hauv lawv lub siab. Vajtswv ces yuav tsum tau hwm thiab mloog lus rau vim Nws kiag thiab Nws tus moj yam tsis zoo ib yam li cov uas raug tsim tawm los thiab yeej siab tshaj cov uas raug tsim tawm los ntawd li. Vajtswv mas yeej tshwm sim tus kheej los li ntawd thiab yeej muaj nyob mus ib txhiab ib txhis, Nws tsis yog ib tug uas raug tsim tawm los, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li tsim nyog rau txoj kev hwm thiab kev mloog lus rau; tib neeg mas tsis muaj qhov tsim nyog rau qhov no. Yog li ntawd, tag nrho cov uas tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm thiab yeej paub Nws tiag tiag mas yeej muaj kev hwm rau Nws. Txawm li cas los xij, cov uas tsis kam tso lawv qhov kev xav phem txog Nws pov tseg—cov uas tsis saib Nws ua Vajtswv—tsis muaj kev hwm rau Nws, thiab txawm hais tias lawv yuav caum Nws, los lawv yeej tsis tau raug txeeb tau, lawv yog cov neeg tsis mloog lus raws li lawv tus yeeb yam. Qhov uas Nws npaj siab yuav ua kom tau los ntawm kev ua hauj lwm ces yog yuav ua kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los ntawd kom muaj lub siab hwm rau tus Tswv Tsim, pe hawm Nws, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yam tsis muaj kev sib pauv dab tsi li. Qhov no ces yog qhov uas tshwm sim thaum kawg los ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm uas yuav npaj ua kom tau. Yog hais tias cov neeg uas twb tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawd lawm es tseem tsis hwm Vajtswv, ib qho me me li, thiab yog hais tias lawv qhov kev tsis mloog lus yav tag los ntawd yeej tsis hloov ib qho hlo li, ces lawv yeej yuav raug rhuav tshem pov tseg tiag tiag li. Yog ib tug neeg tus yeeb yam rau Vajtswv ces tsuas yog qhuas Nws xwb los sis tsuas tuaj deb deb hwm Nws xwb, thiab tsis hlub Nws ib qho me me li, ces qhov no yog qhov uas tshwm sim los uas ib tug neeg tsis muaj lub siab hlub Vajtswv ntawd muaj, thiab tus neeg ntawd tsis muaj tej yam ntxwv zoo tsim kho kom zoo tiav log. Yog hais tias ua tes hauj lwm ntau npaum no es tseem muab tsis tau ib tug neeg txoj kev hlub tiag, ces tus neeg ntawd muab tsis tau Vajtswv thiab tsis muaj lub siab yuav caum nrhiav qhov tseeb tiag tiag. Ib tug neeg uas tsis hlub Vajtswv ces tsis nyiam qhov tseeb thiab yog li ntawd ces muab tsis tau Vajtswv, ces haj yam yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Cov neeg zoo li ntawd, txawm lawv yuav tau ntsib tau pom Vajntsujplig tes hauj lwm li cas los xij, thiab txawm lawv yuav tau txais kev txiav txim rau li cas los xij, tsis muaj peev xwm hwm Vajtswv. Cov no yog cov neeg uas lawv tus yeeb yam hloov tsis tau thiab yog cov uas muaj tus moj yam phem tshaj plaws li. Tag nrho cov uas tsis hwm Vajtswv ces yuav raug rhuav tshem pov tseg, yuav raug ua daim phiaj rau kev rau txim, thiab yuav raug rau txim ib yam nkaus li cov uas ua phem, yuav raug kev tsim txom loj tshaj cov uas tau ua tej yam tsis ncaj ncees.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Qhov Dhau Los: G. Ntawm Qhov Uas Ua Yus Tes Dej Num Kom Tiav Tau Txaus Nkaus Li Cas

Ntxiv Mus: I. Ntawm Qhov Xaiv Yus Txoj Kev nyob rau hauv Txoj Kev Ntseeg Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No