G. Ntawm Qhov Uas Ua Yus Tes Dej Num Kom Tiav Tau Txaus Nkaus Li Cas

404. Peb ua neeg nyob thiab yog cov Ntseeg Vajtswv tiag, nws yog peb tes dej num thiab kev lav ris los muab peb lub cev thiab lub siab fij rau kev ua Vajtswv tes hauj lwm kom tiav hlo, vim tag nrho peb lub neej txoj sia yog tshwm sim los ntawm Vajtswv, thiab tshwm sim los vim yog muaj Vajtswv lub hwj chim kav. Yog hais tias peb lub cev thiab lub siab tsis yog siv ua Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis yog siv los tsim kev ncaj ncees rau tib neeg, ces peb tus ntsuj plig tsis muaj nuj nqis rau cov uas tau siv txoj sia los pua kev ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab haj yam tsis muaj nuj nqis rau Vajtswv, tus uas muab txhua yam rau peb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

405. Koj xav li cas rau Vajtswv cov lus txib yog ib qho tseem ceeb heev! Yog koj tsis tuaj yeem ua tiav yam uas Vajtswv tau tso rau koj, ces koj tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv Nws xub ntiag lawm thiab yuav tsum raug rau txim. Nws yeej raug npaj tseg rau saum Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub rau hauv ntiaj teb lawm tias tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo Vajtswv cov lus xib uas tau muab tso rau lawv lawm; qhov no yog lawv lub luag hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws, thiab tseem ceeb npaum nkaus li lawv txoj sia. Yog koj tsis mob siab ua Vajtswv cov lus txib, ces koj tab tom ntxeev siab rau Nws rau yam uas phem tshaj plaws; hauv qhov no, koj yog tus neeg ntxim tu siab tshaj Yudas lawm thiab, thiab yuav tsum raug foom phem. Tib neeg yuav tsum muab kom tau kev to taub thoob plaws txog qhov xam pom li cas rau yam uas Vajtswv tso rau lawv thiab, qhov tsawg kawg, yuav tsum nkag siab tias cov lus txib uas Nws tso rau tib neeg yog kev txhawb tsa thiab kev nyiam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv; lawv yog yam zoo tshaj plaws. Txhua txhua yam sab nraud tuaj yeem raug muab tso tseg tau; txawm tias yus yuav tsum fij yus tus kheej txoj sia los xij, nws tseem yuav tsum ua kom tau puv npo li Vajtswv cov lus txib.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

406. Nws yeej tsis muaj ib qho dab tsi yuav sib cuam tshuam rau ntawm tib neeg tes dej num thiab qhov uas seb lawv puas tau txais koob hmoov los sis lus foom phem. Tes dej num yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav; nws yog lawv qhov kev khwv noj khwv haus uas ntuj tso los rau lawv, thiab yuav tsum tsis txhob vam khom tej phaj tshab nqi dag nqi zog, tej xwm txheej zoo, los sis tej laj thawj zoo. Tsuas yog thaum ntawd mas lawv thiaj li ua lawv tes dej num. Yuav kom tau koob hmoov ces yog thaum ib tug neeg twg raug tsim kho kom zoo tiav log thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov tom qab uas raug txiav txim rau tag lawm. Yuav raug foom phem ces yog thaum uas ib tug neeg twg tus moj yam tsis hloov tom qab uas lawv raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, nws yog thaum uas lawv tsis raug tsim kho kom zoo tiav log tab sis raug rau txim rau. Tsis hais lawv yuav raug foom koob hmoov rau los sis raug foom phem rau, cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau ua lawv tes dej num, ua yam uas lawv tsim nyog ua, thiab ua yam uas lawv muaj peev xwm ua tau; qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas ib tug neeg, ib tug neeg uas caum Vajtswv, tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob ua koj tes dej num kom tau txais koob hmoov nkaus xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsis kam ua vim ntshai raugfoom phem nkaus xwb. Cia Kuv qhia ib qho no rau nej: Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog qhov uas lawv tsim nyog ua, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num, ces qhov no yog vim lawv txoj kev ntxeev siab xwb. Nws yog los ntawm qhov txheej txheem ua lawv tes hauj lwm mas tib neeg thiaj li maj mam hloov, thiab nws yog qhov txheej txheem no uas ua rau kom pom lawv qhov kev ua siab ncaj. Ib yam nkaus li, yog koj yim ua tau koj tes dej num ntau, ces koj yim tau qhov tseeb ntau, thiab tej koj hais qhia kom pom ntawd haj yam muaj tseeb tuaj xwb. Cov ua tsuas lam ua lawv tes dej num xwb thiab tsis nrhiav qhov tseeb ces yuav raug tshem tawm nyob rau thaum kawg, vim cov neeg zoo li ntawd tsis ua lawv tes dej num xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua nyob rau hauv lawv tes dej num kom tiav hlo. Lawv yog cov uas nyob twj ywm tsis hloov li thiab yuav raug foom phem. Tsis yog lawv tej kev hais qhia kom pom ntawd tsis dawb huv nkaus xwb, tab sis txhua yam uas lawv hais qhia ntawd yog cov lim hiam tas nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

407. Cov uas Vajtswv tsim tawm los yuav tsum ua lawv tes dej num; koj ua neej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm, koj lees txais tag nrho tej uas Vajtswv muab, txhua yam yog los ntawm Vajtswv los, thiab yog li ntawd koj yuav tsum ua koj tes dej num thiab tej uas koj lees ris—qhov no yog koj tes dej num. Los ntawm qhov no ces yeej pom tau hais tias qhov uas noob neej ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los mas yog qhov ncaj ncees, zoo nkauj, thiab qhov meej mom siab tshaj txhua yam uas lawv ua thaum tseem ua neej nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb; tsis muaj ib yam dab tsi ntawm noob neej uas yuav muaj qab hau los sis muaj nuj nqis tshaj, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav coj tau qhov kev muaj qab hau thiab muaj nuj nqis loj tshaj los rau ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los lub neej, tshaj kev ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Vim qhov uas ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los muaj peev xwm ua tau tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, muaj cuab kav ua kom hauv tus Tswv Tsim lub siab, ces yog qhov zoo tshaj plaws ntawm noob neej, thiab yog tej yam uas tsim nyog noob neej ua kev zoo siab rau lawm. Ib yam dab tsi uas tus Tswv Tsim muab cob rau cov uas raug Vajtswv tsim tawm los ua mas lawv yuav tsum lees txais yam tsis muaj ib qho kev sib pauv lag luam dab tsi hlo li; rau tib neeg, ces qhov no yog tej yam uas tau koob hmoov ntau thiab muaj yeeb koob ci ntsa paug, thiab rau tag nrho cov noob neej uas ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, ces tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav zoo tshaj los sis muaj nuj nqis tsim nyog ua kev nco txog tshaj—nws yog tej yam zoo. Thiab hais txog qhov uas tus Tswv Tsim saib cov uas ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los ntawd li cas, thiab Nws cog lus dab tsi rau lawv, ces qhov no yog ib qho hauj lwm ntawm tus Tswv Tsim, thiab tsis yog ib qho hauj lwm dab tsi rau cov noob neej uas raug tsim tawm los. Muab hais ncaj qha, ces qhov no nyob ntawm Vajtswv xwb; koj yuav tau txais tej yam dab tsi los xij uas Vajtswv muab rau koj, thiab yog Nws tsis muab dab tsi rau koj, los yeej tsis muaj ib yam dab tsi uas koj yuav hais tau txog qhov ntawd li. Thaum uas ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los lees txais ib qho dej num uas Vajtswv txib, thiab koom tes nrog tus Tswv Tsim los ua lawv tes dej num thiab ua qhov uas lawv ua tau, ces qhov no tsis yog ib qho kev sib pauv lag luag los sis kev sib pauv; cov uas Vajtswv tsim tawm yuav tsum tsis txhob siv ib tug yam ntxwv twg los sis ib yam dab tsi los pauv koob hmoov los sis kev cog lus los ntawm Vajtswv, koj lees txais tes dej num thiab qhov kev txib xwb; tsis muaj ib qhov kev sib pauv luam los cuam tshuam rau li. Nyob rau ntawm tus Tswv Tsim sab, Nws txaus siab yuav muab tes hauj lwm no cob rau nej txhua leej txhua tus; thiab nyob rau ntawm noob neej sab, tib neeg tsim nyog txaus siab hlo lees txais tes dej num no, saib nws zoo li lawv lub neej txoj kev lees ris ua, zoo li qhov muaj nuj nqis uas lawv tsim nyog ua lawv lub neej kom zoo li ntawd nyob rau hauv tiam no. Yeej tsis muaj kev sib pauv lag luam ntawm no, qhov no tsis yog ib qho kev sib pauv uas sib npaug zos, haj yam tsis muaj phaj tshab los sis kev tshab txhais dab tsi los cuam tshuam rau li. Qhov no tsis yog ib qho kev sib pauv khoom, nws tsis yog ib qho kev sib pauv rau tus nqi uas tib neeg them los sis lub dag zog lawv siv rau thaum ua lawv tes dej num. Vajtswv yeej tsis tau hais li ntawd, thiab tib neeg yuav tsum to taub li ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num Kom Pom Hais Tias Lawv Txawv Lwm Tus thiab Yug Tej Uas Lawv Tus Kheej Nyiam thiab Ntshaw Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Qhov uas Zoo rau Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Tseem Muag Tej Kev Ntshaw Ntawd Kom Tau Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (VI)” nyob hauv Nthuav Tawm tus Yeeb Yam thiab Lub Ntsiab Tseeb ntawm Cov Tawm Tsam Khetos

408. Thaum ib tug tib neeg lees txais yam Vajtswv muab tso rau lawv, Vajtswv yeej muaj ib tug qauv rau txoj kev txiav txim seb lawv tej kev ua puas zoo los sis phem thiab seb tus tib neeg ntawd puas mloog lus, thiab seb tus tib neeg ntawd puas ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav thiab seb yam lawv ua ntawd puas tau raws li tus qauv. Yam Vajtswv quav ntsej txog mas yog tus tib neeg ntawd lub siab, tsis yog lawv tej kev ua sab nraum daim tawv. Nws tsis yog qhov uas Vajtswv tsim nyog foom koob hmoov rau ib tug twg tsuav yog lawv ua tej yam xwb, tsis hais seb lawv ua yam ntawd li cas li. Qhov no yog ib txoj kev to taub yuam kev uas tib neeg muaj txog Vajtswv. Vajtswv tsis yog tsuas saib rau qhov ua tau los ntawm ntau yam xwb, tab sis ntaus nqi ntau rau ntawm qhov seb ib tug tib neeg lub siab zoo li cas thiab seb ib tug tib neeg tus yam ntxwv zoo li cas rau thaum tab tom tsim kho ntau yam, thiab Nws saib seb puas muaj kev mloog lus, kev ua twb zoo xav, thiab kev ntshaw ua kom tau zoo raws Vajtswv rau hauv lawv lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

409. Tsis hais koj yuav ua tiav tes dej num dab tsi li, koj yuav tsum nrhiav kev to taub Vajtswv txoj kev xav thiab to taub hais tias dab tsi yog Nws tej kev cheem tsum rau koj tes dej num; tsuas yog thaum ntawm xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav daws tau tej xwm txheej mus raws keeb laj fai. Nyob rau hauv kev ua koj tes dej num, koj yuav ua tsis tau raws li qhov koj tus kheej nyiam hlo li, uas yog ua tej yam uas koj xav ua nkaus xwb, tej yam dab tsi los xij uas ua rau koj zoo siab thiab kaj siab ua, los sis dab tsis los xij uas ua rau kom zoo saib. Yog koj muaj tej uas koj tus kheej nyiam coj los yuam qhi rau Vajtswv los sis muab lawv coj los xyaum ua cuag li lawv yog qhov tseeb, ua zoo saib lawv cuag li lawv yog qhov tseeb keeb laj fai, ces qhov no tsis yog ua koj tes dej num kom tiav, thiab ua koj tes dej num li no ces yuav tsis raug Vajtswv nco ntsoov cia li. Ib txhia neeg tsis to taub qhov tseeb, thiab lawv tsis paub xyov kev ua kom lawv tes dej num tiav hlo yog txhais tau li cas tiag. Lawv hnov zoo li thaum lawv muab lawv lub siab thiab lub zog tso plhuav rau nws lawm, tso lawv cev nqaij daim tawv tseg thiab tiv kev txom nyem, ces qhov kev ua lawv tes dej num kom tiav ntawd yeej zoo txaus li qhov qauv quag lawm—tab sis vim li cas, yog li ntawd nas, es Vajtswv tseem pheej tsis txaus siab tag mus li mas? Cov neeg ntawd ua yuam kev qhov twg lawm? Qhov lawv ua yuam kev ces yog tsis nrhiav Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab tsuas yog ua raws lawv tus kheej tej tswv yim xwb; lawv muab lawv tus kheej tej kev ntshaw, kev nyiam, thiab kev tshoov siab rau tus kheej coj los ua qhov tseeb, thiab saib lawv zoo cuag nkaus li lawv yog tej uas Vajtswv nyiam, cuag nkaus li lawv yog Nws tej qauv quag thiab kev cheem tsum. Lawv pom tej uas lawv ntseeg hais tias yog qhov yog, zoo, thiab zoo nkauj los ua qhov tseeb; qhov no yog qhov yuam kev. Qhvo tseeb, txawm hais tias qee lub sij hawm tib neeg yeej xav hais tias qee yam yeej yog thiab hais tias nws yeej haum raws li qhov tseeb, qhov ntawd mas tsis tau txhais hais tias nws yeej yog raws li Vajtswv txoj kev xav. Yog tib neeg yim xav hais tias ib yam twg yog, ces lawv yim tsim nyog ceeb faj thiab lawv yim tsim nyog nrhiav qhov tseeb seb qhov uas lawv xav ntawd puas zoo raws li Vajtswv tej kev cheem tsum. Yog hais tias nws ho khiav los sib nraus nrog rau Nws tej kev cheem tsum thiab sib nraus rau Nws tej lus, ces koj yuam kev lawm rau qhov kev xav hais tias nws yog ntawd, nws tsuas yog tib neeg ib qho kev xav xwb, thiab nws yuav tsis txhais tau hais tias yuav haum nrog qhov tseeb tsis hais koj yuav xav hais tias nws yeej yog npaum li cas li. Yog qhov kev txiav txim siab ntawm qov yog thiab tsis yog ntawd mas yuav tsum yog nyob rau ntawm Vajtswv tej lus nkaus xwb, thiab tsis hais koj yuav xav hais tias ib yam dab tsi yuav yog npaum li cas li, tshwj tsis yog hais tias muaj ib qho yeej cum rau nws nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces koj yuav tsum muab nws pov tseg xwb. Tes dej num yog dab tsi? Nws yog ib qho kev txib uas Vajtswv muab cob rau tib neeg. Yog li ntawd, koj yuav ua koj tes dej num kom tiav li cas? Ua raws nraim li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab tej qauv quag, thiab muab koj tus cwj pwm cog kiag rau qhov tseeb keeb laj fai tsis yog cog rau tib neeg tej kev ntshaw raws siab xav ntawd. Nyob rau txoj kev no, ces koj qhov kev ua tiav hlo koj tes dej num ntawd yuav zoo txog ntua li tus qauv quag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb Keeb Laj Fai Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

410. Rau ib txhia neeg, ces tsis hais lawv yuav ntsib teeb meem dab tsi thaum ua lawv tes dej num li, lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb, thiab lawv tsuas ua raws li lawv tus kheej tej kev xav, tej kev xav phem, tej kev khwv yees xav hauv nruab siab, thiab kev kev ntshaw tas mus li xwb. Lawv tsuas ua kom zoo lawv lub siab rau lawv tus kheej kej kev ntshaw xwb, thiab lawv tej moj yam qias vuab tsuab mas yeej tswj lawv tej kev ua tag mus li xwb. Txawm lawv yuav ua lawv tes dej num uas lawv raug txib kom ua ntawd tiav hlo, los lawv yeej tsis tau ib qho tseeb li. Yog li ntawd, cov neeg zoo li ntawd ho vam khom dab tsi thaum ua lawv tes dej num mas? Lawv yeej tsis vam khom qhov tseeb los sis Vajtswv li. Qhov tseeb me me uas lawv to taub ntawd tsis tau tsis tau muaj kev tswj hwm nyob rau hauv lawv lub siab; lawv thiaj li vam khom lawv tus kheej tej kev txawj thiab peev xwm xwb, vam kho tej kev paub uas lawv muab tau, thiab vam khom lawv tej kev tshaj lij, nrog rau lawv tus kheej lub siab khov kho los sis tej kev npaj siab zoo, los ua lawv tes dej num xwb. Qhov no yog ib hom yam ntxwv txawv, tsis yog li lod? Txawm hais tias qee lub sij hawm mas koj yeej vam khom koj tus yeej raws li ib txwm muaj, txoj kev xav hauv siab, tej kev xav pham, tej kev paub, thiab kev kawm los ua koj tes dej num kom tiav hlo, tsis muaj ib yam teeb meem txog keeb laj fai tshwm tuaj rau hauv qee yam uas koj ua. Nyob rau saum daim tawv, nws zoo nkaus li koj yeej tsis tau tau txoj kev yuam kev, tab sis muaj ib qho uas tsis muaj peev xwm yuav cia li tsis xam li: Nyob rau ntawm qhov txheej txheem ua koj tes dej num, yog koj tej kev xav phem, kev xav hauv nruab siab, thiab koj tus kheej tej kev ntshaw yeej tsis hloov li thiab yeej tsis raug muab qhov tseeb coj los hloov li, thiab yog koj tej kev coj thiab kev ua yeej tsis yog ua raws li qhov tseeb keeb laj fai, ces txog thaum kawg yuav tau dab tsi mas? Koj yuav rais mus ua ib tug neeg ua Vajtswv tej dej num. Qhov no ces yog kiag qhov uas sau rau hauv phau Vajluskub: “Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub nawd tias, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los? Thiab tuav koj lub npe ntiab dab tawm los? Thiab tuav koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam” (Mth 7:22–23). Vim li cas Vajtswv ho hu cov neeg no uas siv zog thiab cov uas ua dej num, “nej cov uas ua hauj lwm lim hiam”? Muaj ib qho ntsiab lus uas be yeej paub tseeb rau, thiab qhov ntawd ces yog qhov hais tias tsis hais tib neeg yuav ua tej dej num los sis hauj lwm dab tsi li, lawv tej kev tshoov siab, lub zog, tej kev npaj siab, thiab tej kev xav tshwm sim tag nrho los ntawm lawv txoj kev ntshaw rau tus kheej, tag nrho ces tsuas yog ua li lawv tus kheej lub tswv yim thiab tus kheej tej kev ntshaw, thiab lawv tej kev ua twb zoo xav thiab tej phiaj xwm ces puav leej khiav ncig lawv lub koob npe, lub meej mom, kev qhuas tus kheej, thiab tej yam uas yuav tshwj sim tom ntej. Hauv qhov tob, ces lawv tsis muaj qhov tseeb, los sis lawv tsis ua raws li qhov tseeb keeb laj fai. Yog li ntawd, dab tsi yog qhov tseem ceeb rau koj nrhiav tam sim no? (Peb yuav tsum nrhiav qhov tseeb, thaib ua peb tes dej num raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum.) Koj yuav ua dab tsi kiag thaum ua koj tej dej num raws li Vajtswv tej kev cheem tsum? Hos hais txog koj qhov kev npaj siab thiab tej tswv yim thaum ua tej yam dab tsi, koj yuav tsum kawm kom paub hais tias ua lawv puas haum raws li qhov tseeb, nrog rau seb koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim puas yog npaj kom ua tiav hlo koj tus kheej tej kev ntshaw rau tus kheej xwb los sis yog ua rau qhov zoo tshaj rau Vajtswv lub tsev. Yog hais tias koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim yeej haum raws li qhov tseeb, ces koj yuav ua tau koj tes dej num raws nraim li koj txoj kev xav; txawm li cas los xij, yog lawv tsis haum nrog rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab tig ceev ceev rov qab thiab tso txoj kev ntawd pov tseg. Txoj kev ntawd tsis yog txoj yog, thiab koj tsis muaj peev xwm xyaum ua li ntawd; yog koj taug txoj kev ntawd mus tas zog, ces txog thaum kawg koj yuav ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ntsib Yuav Pom Vajtswv Tej Lus Tau Li Cas hauv Yus Tes Dej Num” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

411. Thaum ua koj tes dej num, koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus kheej tas mus li kom pom seb koj puas ua txhua yam raws li keeb laj fai, seb koj qhov kev ua koj tes dej num ntawd puas zoo txaus li tus qauv quag, seb puas yog koj tsuas lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb, seb koj puas tau npaj zam kom dhau kom tes dej num, thiab seb puas muaj teeb meem dab tsi nrog koj tus cwj pwm thiab txoj kev uas koj xav ntawd. Thaum koj tau rov saib koj tus kheej zoo zoo lawm thiab tej no tshwm los rau koj pom meej meej lawm, ces yuav yooj yim zog rau koj ua koj tes dej num. Tsis hais koj yuav ntsib dab tsi thaum ua koj tes dej num—kev xav phem thiab kev qaug zog, los sis kev chim siab tom qab raug qhuab ntuas—koj yuav tsum ua kom yog rau nws, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab Vajtswv txoj kev xav. Ua tej no, ces koj yuav muaj ib txoj kev los xyaum ua. Yog koj xav kom ua tau hauj lwm zoo rau koj qhov kev ua koj tes dej num ntawd, ces koj yuav tsum tsis txhob muaj teeb meem los ntawm koj txoj kev xav. Tsis hais koj yuav xav tau phem los sis qaug zog npaum li cas li, koj yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb nyob rau txhua yam koj ua ntawd, yam nruj kawg nkaus li, thiab ua raws nraim li tej keeb laj fai nkaus xwb. Yog koj ua li no, ces tsis yog tib neeg thiaj yuav muaj kev pom zoo rau koj nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav nyiam koj, tib yam nkaus li thiab. Zoo li ntawd, ces koj yuav yog ib tug neeg uas muaj kev tuav dej num zoo thiab tus uas ris tau ib lub nra; koj yuav yog ib tug neeg zoo kawg nkaus uas ua kom tes dej num kom zoo li qhov qauv quag tiag tiag li thiab tus uas ua neej zoo nkaus li ib tug tib neeg zoo. Cov neeg zoo li ntawd ces raug ntxuav kom dawb huv lawm thiab tau muaj qhov kev hloov thaum ua lawv tes tej num, thiab lawv kuj hais tau hais tias ua siab ncaj rau Vajtswv pom. Tsuas yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj xwb thiaj li muaj cuab kav rau siab ntso xyaum ua qhov tseeb thiab ua tau tiav hlo raws li qhov keeb laj fai, thiab muaj cuab kav ua lawv tes dej num tau zoo li qhov qauv quag. Cov neeg uas ua raws li keeb laj fai mas ua tau lawv tes dej num tiav yam ntxaws kawg nkaus thaum lawv lub siab kaj; lawv tsis lam tau lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb, lawv tsis khav theeb thiab lawv tsis qhuas lawv tus kheej kom lwm tus neeg qhuas lawv. Thaum lawv chim lawm, txawm li cas los xij, lawv yeej ua lawv tes dej num tiag tiag thiab ua kom tau kiag, thiab txawm yog lawv ntsib tej yam dab tsi uas ua rau lawv ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav hlo, los sis hais tias muaj me ntsis kev txhib lawv los sis ua rau muaj kev theem cuam tshuam thaum lawv ua lawv tes dej num, los lawv yeej tseem muaj peev xwm ua kom lawv lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv hais tias, “Tsis hais ib qho teeb meem kuv raug yuav loj npaum li cas li—txawm yuav yog lub ntauj vau vig voog los—los yog Vajtswv tseem pub kuv ua neej nyob, ces kuv yuav rau siab ntso ua kuv tes dej num. Txhua hnub uas pub kuv nyob ces yog hnub uas kuv yuav ua hauj lwm hnyav rau ntawm kev ua kuv tes dej num es kom tsim nyog rau tes dej num uas Vajtswv muab cob rau kuv, nrog rau txoj pa uas Nws muab tso rau hauv kuv lub cev. Tsis hais kuv yuav rau teeb meem ntau npaum li cas li, kuv yuav muab tag nrho tej ntawd tso tseg ntawm ib sab, vim kuv ua kuv tes dej num km tiav mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws!” Cov uas tsis raug meem txheej com dab tsi los ntawm ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, ib yam twg, los sis ib thaj chaw ib puag ncig twg, cov uas tsis raug tswj los ntawm ib qho kev xav twg los sis ib qho xwm txheej sab nraud, thiab cov uas muab lawv tes dej nuam thiab tej kev txib uas Vajtswv muab cob rau lawv ntawd ua qhov thib ib thiab qhov tseem ceeb tshaj—lawv yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj rau Vajtswv thiab nyoo zwm tiag tiag rau Nws. Cov neeg zoo li no tau to taub lub neej lawm thiab tau to tau qhov tseeb qhov muaj tiag lawm. Qhov no yog tej kev piav qhia uas muaj qab hau thiab muaj tseeb tshaj plaws ntawm kev muab qhov tseeb coj los ua neej.

Xaiv tawm los ntawm “Kev To Taub Lub Neej Yuav Tsum Pib Ntawm Kev Ua Yus Tes Dej Num” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

412. Tsis hais Vajtswv yuav kom koj ua dab tsi li, koj tsuas tim tsum ua qhov ntawd kom tag nrho koj lub zog xwb, thiab Kuv cia siab hais tias koj yuav muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muab koj txoj kev mob siab tshaj plaws rau Nws nyob rau thaum kawg. Tsuav yog koj tseem muaj cuab kav pom Vajtswv lub ntsej muag luag ntxhi yam txaus siab hlo thaum Nws zaum saum Nws lub zwm txwv, txawm hais tias lub sij hawm no yog kiag lub sij hawm teem tseg ntawm koj txoj kev tuag los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm luag thiab ua ntsej muag luag ntxhi thaum koj qi koj ob lub qhov muag. Koj yuav tsum, nyob rau koj lub sij hawm hauv ntiaj teb no, ua koj tes dej num kawg rau Vajtswv. Nyob rau yav tag los, Petus raug ntsia rov quav rau saum tus ntoo khaub lig rau Vajtswv; tab sis koj yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv lub siab rau thaum kawg, thiab siv kom tag nrho koj lub dag zog rau Nws. Ib tug uas raug tsim tawm los yuav ua tau dab tsi sawv cev rau Vajtswv? Yog li ntawd koj yuav tsum muab koj tus kheej rau Vajtswv, kom sai tsis yog qeeb, rau Nws siv koj raws li Nws siab nyiam. Tsuav nws ua rau Vajtswv zoo siab thiab txaus siab xwb, ces cia Nws ua li Nws xav ua rau koj. Tib neeg muaj cai dab tsi los hais tej lus cem lus yws?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 41” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

413. Hnub no, tej uas nej yuav tsum tau ua kom tiav hlo ntawd tsis yog lus txib ntxiv, tab sis yog tib neeg tes dej num, thiab yog tej uas txhua tus neeg yuav tsum tau ua. Yog nej tsis muaj cuab kav ua nej tes dej num, los sis ua kom zoo, ces tsis yog nej nrhiav teeb meem rau nej tus kheej xwb los? Tsis yog nej tham kev tuag xwb los? Ua li cas nej tseem ho xav tias yuav muaj lub neej pem suab thiab muaj lub cib fim thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm yog ua rau tib neeg, thiab tib neeg txoj kev koom tes yog muab rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Tom qab uas Vajtswv tau ua txhua yam li qhov uas Nws tsim nyog ua lawm, tib neeg yuav tsum tau muaj kev xyaum ua kom ruaj nrees, thiab koom tes nrog Vajtswv. Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tib neeg yuav tsum txhob txuag zog li, yuav tsum muab lawv txoj kev ua siab ncaj rau, thiab yuav tsum tsis txhob muaj tej kev xav phem ntau, los sis zaum twj ywm thiab tos tuag xwb. Vajtswv muaj cuab kav muab Nws Tus Kheej theej tib neeg lub txhoj, es vim li cas tib neeg ho tsis kam muab lawv qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv? Vajtswv tsuas muaj ib lub siab thiab ntsws rau tib neeg nkaus xwb, es vim li cas tib neeg thiaj tsis kam muab ib qho kev koom tes me me li? Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg, es vim li cas tib neeg ho tsis ua lawv tes dej num ib txhia rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg? Vajtswv tes hauj lwm twb ua los deb npaum li no lawm, tab sis tseem muaj qhov hais tias nej pom tab sis tseem tsis ua, nej hnov tab sis tseem tsis txav thiab. Ua cov neeg zoo li ntawd tsis yog tej daim phiaj ntawm kev raug txim thiab los? Vajtswv twb muab txhua yam ntawm Nws tag nrho rau tib neeg lawm, es vim li cas, hnub no, tib neeg ho tsis muaj peev xwm yuav rau siab ntso ua lawv tes dej num? Rau Vajtswv, ces Nws tes hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj rau Nws, thiab Nws tes hauj lwm cawm tib neegyog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Rau tib neeg, ces muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua thiab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no nej txhua tus yuav tsum to taub.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

414. Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog, qhov tseeb tiag, qhov ua kom tiav hlo tag nrho txhua yam uas yeej muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, ces hais tau hais tias, yog qhov uas tib neeg ua tau. Tom qab ntawd ces lawv qhov dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm. Qhov uas tsis zoo ntawm tib neeg nyob rau thaum lawv ua lawv tes hauj lwm yuav maj mam nqis tsawg zuj zuslos ntawm qhov uas lawv tau paub tau pom ntau zuj zus tuaj thiab los ntawm tus txheej txheem ntawm lawv qhov kev txiav txim; tej ntawd tsis khuam los sis txo tib neeg tes dej num li. Cov uas tsum tsis ua dej num los sis nres thiab thim rov qab vim ntshai hais tias tsam lawv kev ua dej num lam muaj tej yam tsis zoo ces yog cov tais caus tshaj sawv daws. Yog neeg tsis muaj cuab kav hais qhia tej uas lawv tsim nyog hais qhia thaum tab tom ua dej num ntawd los sis ua tau tej yam uas yeej ntxim lawv ua tau, thiab tab sis pheej laug rau ub rau no thiab tsuas lam tau lam ua xwb, ces lawv plam tes hauj lwm uas ib tug uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsum muaj. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov ua hu ua “cov neeg dog dig”; lawv ces yog tej niag khoom seem uas tsis zoo siv dab tsi li. Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas hu tau kom yog hais tias yog cov raug tsim tawm los? Lawv tsis yog cov raug tsim tawm los uas qias vuab tsuab uas sab nraud mas ci nplas tab sis sab hauv mas lwj rhi xwb los? Yog ib tug tib neeg hu nws tus kheej ua Vajtswv tab sis tsis muaj peev xwm yuav hais qhia tau kom pom txog lub hwj chim Vajtswv, ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los sis sawv cev rau Vajtswv, ces tsis tas yuav tsis ntseeg li hais tias nws yeej tsis yog Vajtswv, vim nws twb tsis muaj lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv li, thiab tej uas Vajtswv yeej ua tau yooj yim ntawd twb tsis muaj nyob rau hauv nws li. Yog tib neeg plam qhov uas lawv yeej ua tau yooj yim ntawd, ces lawv yuav tsis raug xam hais tias tseem yog tib neeg lawm, thiab lawv yuav tsis muaj nuj nqis txaus yuav los sawv ua ib tug uas raug tsim tawm los los sis los nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab tiam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv tsis tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub los sis kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv li. Muaj coob tus uas tau plam txoj kev ntseeg rau Vajtswv lawm ces yuav mus plam txoj hmoov hlub ntawm Vajtswv thiab. Tsis yog lawv tsuas tsis ntxub lawv tej kev ua phem xwb, tab sis lawv tseem tab meeg qhia tawm txog lub tswv yim uas hais tias Vajtswv txoj kev mas yog txoj tsis yog lawm, thiab cov ntxeev siab tseem tsis lees paub tias muaj Vajtswv thiab. Cov neeg zoo li ntawd, cov uas muaj kev ntxeev siab li ntawd, yuav ua cas tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub mas? Cov uas tsis ua lawv tes dej num ces yog cov uas ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tshuav Nws nqi ntau, tab sis lawv tseem tig rov qab thiab cem hnyav hais tias Vajtswv mas yuam kev lawm. Cov tib neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj li tsim nyog raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Qhov no tsis yog qho qhia ua ntej txog tej kev yuav raug tshem tawm thiab rau txim rau los? Cov neeg uas tsis ua lawv tes dej num rau Vajtswv ces twb txhaum rau tej kev txhaum uas phem kawg nkaus lawm, tab sis mas lawv tseem muaj plhus ntsuav los nrog Vajtswv sib cav thiab muab lawv tus kheej piv rau Nws thiab. Qhov muaj nuj nqis ntawm qhov tsim kho tej neeg zoo li ntawd kom zoo tiav log yog dab tsi mas? Thaum neeg tsis ua lawv tes dej num, lawv tsim nyog hnov lawv tej kev txhaum txim thiab kev tshuav nuj tshuav nqi; lawv tsim nyog ntxub lawv tej kev tsis muaj zog thiab kev siv tsis tau, lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab, thiab tshaj ntawd, tsim nyog muab lawv txoj sia rov qab rau Vajtswv. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb mas lawv thiaj li yog cov raug tsim tawm los uas hlub Vajtswv tiag, thiab cov neeg zoo li ntawd mas thiaj li tsim nyog tau txais koob hmoov thiab kev cog lus ntawm Vajtswv, thiab raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Nws. Thiab feem coob ntawm nej ne? Nej coj li cas rau tus Vajtswv uas nrog nej nyob ua ke? Nej tau ua nej tes dej num rau ntawm Nws li cas lawm? Nej puas tau ua tag nrho tej uas nej raug nqua hu kom ua, txawm hais tias nej yuav tau siv nej txoj sia them tej ntawd kiag? Nej tau muab dab tsi los fij rau lawm? Nej tseem tsis tau txais ntau txaus los ntawm Kuv thiab los? Nej puas pom? Nej muaj lub siab ncaj rau Kuv li cas? Nej ho tau tiam Kuv li cas lawm? Thiab dab tsi yog tag nrho tej uas Kuv tau muab pub rau nej thiab tau ua rau nej lawm? Nej puas suav tej ntawd li mas? Nej sawv daws puas tau txiav txim thiab muab tej no piv rau nej lub siab lub ntsws me me nyob rau hauv nej? Nej tej lus thiab tej kev ua ho muaj nuj nqis rau leej twg? Puas yog hais tias nej tej nyuag kev fij me me ntawd mas muaj nuj nqis txaus rau tag nrho tej uas Kuv muab pub rau nej? Kuv tsis muaj lwm txoj kev xaiv thiab yeej mob siab kawg siab kawg ntsws nkaus rau nej, tab tsis nej tseem muaj lub siab lim hiam thiab tseem tsis txaus siab rau Kuv li. Qhov ntawd yog qhov uas nej tes dej num yuav mus txog, nej qhov hauj lwm. Tsis yog li lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua tsis tau nej tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los no lod? Ua li cas thiaj yuav xam tau hais tias nej yog ib tug uas raug tsim tawm los no mas? Nej tseem paub tsis meej hais tias tej uas nej hais qhia thiab tej nej ua tawm ntawd yog dab tsi thiab lod? Nej twb ua tsis tau nej tes dej num, tab sis ho xav tau kev zam thiab Vajtswv txoj hmoov hlub nplua mias. Txoj hmoov hlub zoo li ntawd mas tsis yog npaj rau cov uas tsis muaj nuj nqis thiab cov qis qis li nej, tab sis tsuas npaj rau cov uas txaus siab hlo fij thiab tsis taij ib yam dab tsi rov qab li xwb. Cov neeg zoo li nej, cov neeg dog dig, uas yeej tsis tsim nyog tau ceeb tsheej txoj hmoov hlub. Tsuas yog kev txom nyem thiab kev rau txim yam tsis muaj chaw kawg xwb mas thiaj yuav nrog nej txhua hnub! Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua tau siab ncaj rau Kuv, nej txoj hmoo ces yuav yog ib txog uas tau kev txom nyem nkaus xwb. Yog nej ua tsis tau li Kuv cov lus thiab Kuv tes hauj lwm, ces qhov nej tau los ces yuav yog ib qho ntawm kev rau txim xwb. Tag nrho txoj hmoov hlub, koob hmoov, thiab lub neej zoo tshaj plaws nyob rau ntawm lub nceeg vaj yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nej. Qhov no yog qhov kawg uas nej nyuam qhuav ntxim tau txais thiab yog ib qho tshwm sim los ntawm tej nej ua kiag!

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: F. Ntawm Qhov Xyaum Kev Mloog Lus rau Vajtswv Tau Li Cas

Ntxiv Mus: H. Ntawm Qhov Muaj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Dab Phem Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 5

Tej roob thiab tej dej ntws hloov pauv, tej dej ntws mus raws lawv txoj kev ntws mus tau, thiab tib neeg txoj sia tsis thev taus li lub...

Tshooj 20

Tej kev nplua nuj ntawm Kuv tsev neeg mas dhau txoj kev suav lawm thiab piav tsis tau li, txawm li ntawd los tib neeg yeej ib txwm tsis los...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No