G. Ntawm Qhov Uas Ua Yus Tes Dej Num Kom Tiav Tau Txaus Nkaus Li Cas

404. Peb ua neeg nyob thiab yog cov Ntseeg Vajtswv tiag, nws yog peb tes dej num thiab kev lav ris los muab peb lub cev thiab lub siab fij rau kev ua Vajtswv tes hauj lwm kom tiav hlo, vim tag nrho peb lub neej txoj sia yog tshwm sim los ntawm Vajtswv, thiab tshwm sim los vim yog muaj Vajtswv lub hwj chim kav. Yog hais tias peb lub cev thiab lub siab tsis yog siv ua Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis yog siv los tsim kev ncaj ncees rau tib neeg, ces peb tus ntsuj plig hnub zoo li tsis muaj nuj nqis rau cov uas tau siv txoj sia los pua kev ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab haj yam tsis muaj nuj nqis rau Vajtswv, tus uas muab txhua yam rau peb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

405. Koj xav li cas rau Vajtswv cov lus txib yog ib qho tseem ceeb heev! Yog koj tsis tuaj yeem ua tiav yam uas Vajtswv tau tso rau koj, ces koj tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv Nws xub ntiag lawm thiab yuav tsum raug rau txim. Nws yeej raug npaj tseg rau saum Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub rau hauv ntiaj teb lawm tias tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo Vajtswv cov lus xib uas tau muab tso rau lawv lawm; qhov no yog lawv lub luag hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws, thiab tseem ceeb npaum nkaus li lawv txoj sia. Yog koj tsis mob siab ua Vajtswv cov lus txib, ces koj tab tom ntxeev siab rau Nws rau yam uas phem tshaj plaws; hauv qhov no, koj yog tus neeg ntxim tu siab tshaj Yudas lawm thiab, thiab yuav tsum raug foom phem. Tib neeg yuav tsum muab kom tau kev to taub thoob plaws txog qhov xam pom li cas rau yam uas Vajtswv tso rau lawv thiab, qhov tsawg kawg, yuav tsum nkag siab tias cov lus txib uas Nws tso rau tib neeg yog kev txhawb tsa thiab kev nyiam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv; lawv yog yam zoo tshaj plaws. Txhua txhua yam sab nraud tuaj yeem raug muab tso tseg tau; txawm tias yus yuav tsum fij yus tus kheej txoj sia los xij, nws tseem yuav tsum ua kom tau puv npo li Vajtswv cov lus txib.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas

406. Nws yeej tsis muaj ib qho dab tsi yuav sib cuam tshuam rau ntawm tib neeg tes dej num thiab qhov uas seb lawv puas tau txais koob hmoov los sis lus foom phem. Tes dej num yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav; nws yog lawv qhov kev khwv noj khwv haus uas ntuj tso los rau lawv, thiab yuav tsum tsis txhob vam khom tej phaj tshab nqi dag nqi zog, tej xwm txheej zoo, los sis tej laj thawj zoo. Tsuas yog thaum ntawd mas lawv thiaj li ua lawv tes dej num. Yuav kom tau koob hmoov ces yog thaum ib tug neeg twg raug tsim kho kom zoo tiav log thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov tom qab uas raug txiav txim rau tag lawm. Yuav raug foom phem ces yog thaum uas ib tug neeg twg tus moj yam tsis hloov tom qab uas lawv raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, nws yog thaum uas lawv tsis raug tsim kho kom zoo tiav log tab sis raug rau txim rau. Tsis hais lawv yuav raug foom koob hmoov rau los sis raug foom phem rau, cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau ua lawv tes dej num, ua yam uas lawv tsim nyog ua, thiab ua yam uas lawv muaj peev xwm ua tau; qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas ib tug neeg, ib tug neeg uas caum Vajtswv, tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob ua koj tes dej num kom tau txais koob hmoov nkaus xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsis kam ua vim ntshai raug foom phem nkaus xwb. Cia Kuv qhia ib qho no rau nej: Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog qhov uas lawv tsim nyog ua, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num, ces qhov no yog lawv txoj kev ntxeev siab xwb. Nws yog los ntawm qhov txheej txheem ua lawv tes hauj lwm mas tib neeg thiaj li maj mam hloov, thiab nws yog qhov txheej txheem no uas ua rau kom pom lawv qhov kev ua siab ncaj. Ib yam nkaus li, yog koj yim ua tau koj tes dej num ntau, ces koj yim tau qhov tseeb ntau, thiab tej koj hais qhia kom pom ntawd haj yam muaj tseeb tuaj xwb. Cov ua tsuas lam ua lawv tes dej num xwb thiab tsis nrhiav qhov tseeb ces yuav raug tshem tawm nyob rau thaum kawg, vim cov neeg zoo li ntawd tsis ua lawv tes dej num xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua nyob rau hauv lawv tes dej num kom tiav hlo. Lawv yog cov uas nyob twj ywm tsis hloov li thiab yuav raug foom phem. Tsis yog lawv tej kev hais qhia kom pom ntawd tsis dawb huv nkaus xwb, tab sis txhua yam uas lawv hais qhia ntawd yog cov lim hiam tas nrho.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg

407. Txhua yam uas Vajtswv tsim yuav tsum ua lawv tes dej num; koj nyob hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm, koj lees txais yuav txhua yam uas Vajtswv muab, txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, yog li ntawd koj yuav tsum ua koj tej luag hauj lwm thiab tej lus cog tseg kom tiav—qhov no yog koj tes dej num. Los ntawm qhov no ces nws tuaj yeem pom tau tias qhov tib neeg ntiaj teb ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim mas yeej ncaj ncees, zoo nkauj, thiab zoo dua li lwm yam huv si uas tau ua tiav thaum tseem ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb tib neeg; tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tib neeg ntiaj teb uas yuav muaj ntsiab los sis tsim nyog dua lawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav coj tau lub ntsiab thiab qhov tsim nyog uas zoo tshaj los rau lub neej txoj sia ntawm ib tug uas Vajtswv tsim dua li kev ua tes dej nuj ntawm ib tug uas Vajtswv tsim li lawm. Yuav kom ib tug uas Vajtswv tsim muaj peev xwm los ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim, muaj peev xwm los ua tau zoo raws tus Tswv Tsim, mas yog yam uas zoo kawg nkaus nyob rau ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab yog qee yam uas tsim nyog qhuas nyob rau ntawm tib neeg ntiaj teb. Txhua yam uas tus Tswv Tsim tau muab tso rau cov uas Vajtswv tsim ua mas lawv yuav tsum lees txais yam tsis yws ib los li; rau tib neeg ntiaj teb mas, qhov no yog qee yam uas tau koob hmoov thiab tau yeeb koob, thiab rau txhua tus tib neeg ntiaj teb uas ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim mas, tsis muaj ib yam dab tsi uas zoo tshaj los sis tsim nyog tshaj li txoj kev nco txiaj nco ntsig li—nws yog qee yam uas zoo. Thiab hais txog qhov uas tus Tswv Tsim saib cov uas ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim, thiab yam Nws cog lus rau lawv li cas ntawd mas, qhov no yog tus Tswv Tsim qhov teeb meem, tsis yog cov tib neeg ntiaj teb uas raug tsim tawm los qhov hauj lwm. Muab hais ncaj qha tias, qhov no yog nyob ntawm Vajtswv xwb; koj yuav tau txais yam uas Vajtswv muab rau koj, thiab yog tias Nws tsis muab ib yam dab tsi rau koj li, ces koj yeej hais tsis tau ib yam dab tsi li. Thaum ib tug uas Vajtswv tsim lees txais Vajtswv cov lus txib, thiab koom tes nrog rau tus Tswv Tsim los ua lawv tes dej num thiab ua yam lawv tuaj yeem ua tau lawm, qhov no tsis yog ib txoj kev sib pauv mus los los sis ib txoj kev lag luam uas sib pauv mus los; cov uas Vajtswv tsim yuav tsum tsis txhob sim siv ib tug cwj pwm los sis ib yam twg los pauv tej koob hmoov los sis tej lus cog tseg uas los ntawm Vajtswv los li. Thaum tus Tswv Tsim muab tes hauj lwm no tso rau nej ua lawm, nws yeej yog thiab tsim nyog lawm uas, li yog cov uas Vajtswv tsim, koj lees txais tes dej num thiab cov lus txib no; tsis pub muaj kev sib pauv mus los cuam tshuam rau li. Nyob rau ntawm tus Tswv Tsim sab mas, Nws txaus siab hlo muab cov lus txib no tso rau nej txhua leej txhua tus ua; thiab nyob rau ntawm cov tib neeg ntiaj teb uas raug tsim tawm los sab mas, tib neeg yuav tsum zoo siab hlo lees txais tes dej num no, saib tes dej num no yam li lawv lub neej txoj sia lo lus cog tseg, yam li yog qhov lawv yuav tsum tau ua neej raws li lub neej txoj sia no kom tsim nyog. Tsis muaj kev sib pauv mus los nyob rau ntawm no, qhov no tsis yog ib qho kev sib pauv uas sib npaug, haj yam tsis cuam tshuam rau ib yam nqi zog los sis ib hom kev tshab txhais twg li. Qhov no tsis yog ib txoj kev lag luam uas sib pauv mus los, nws tsis yog ib txoj kev sib pauv rau tus nqi uas tib neeg them los sis tus nqi zog uas lawv muab thaum ua lawv tes dej num. Vajtswv yeej tsis tau hais li ntawd li, thiab tib neeg yuav tsum tsis txhob to taub li ntawd.

—Txoj Lus, Phau 4. Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos. Yam Cuaj (Ntu Rau)

408. Thaum ib tug tib neeg lees txais yam Vajtswv muab tso rau lawv, Vajtswv yeej muaj ib tug qauv rau txoj kev txiav txim seb lawv tej kev ua puas zoo los sis phem thiab seb tus tib neeg ntawd puas mloog lus, thiab seb tus tib neeg ntawd puas ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav thiab seb yam lawv ua ntawd puas tau raws li tus qauv. Yam Vajtswv quav ntsej txog mas yog tus tib neeg ntawd lub siab, tsis yog lawv tej kev ua sab nraum daim tawv. Nws tsis yog qhov uas Vajtswv tsim nyog foom koob hmoov rau ib tug twg tsuav yog lawv ua tej yam xwb, tsis hais seb lawv ua yam ntawd li cas li. Qhov no yog ib txoj kev to taub yuam kev uas tib neeg muaj txog Vajtswv. Vajtswv tsis yog tsuas saib rau qhov ua tau los ntawm ntau yam xwb, tab sis ntaus nqi ntau rau ntawm qhov seb ib tug tib neeg lub siab zoo li cas thiab seb ib tug tib neeg tus yam ntxwv zoo li cas rau thaum tab tom tsim kho ntau yam, thiab Nws saib seb puas muaj kev mloog lus, kev ua twb zoo xav, thiab kev ntshaw ua kom tau zoo raws Vajtswv rau hauv lawv lub siab.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

409. Txawm tias koj yuav ua tiav hlo tes dej num dab tsi los xij, koj yuav tsum nrhiav kev to taub Vajtswv txoj kev xav thiab to taub hais tias dab tsi yog Nws tej kev cheem tsum rau koj tes dej num; tsuas yog thaum ntawm xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav daws tau tej xwm txheej mus raws keeb laj fai. Nyob rau hauv kev ua koj tes dej num, koj yuav ua tsis tau raws li qhov koj tus kheej nyiam hlo li, uas yog ua tej yam uas koj xav ua nkaus xwb, tej yam dab tsi los xij uas ua rau koj zoo siab thiab kaj siab ua, los sis dab tsis los xij uas ua rau kom zoo saib. Yog koj muaj tej yam uas koj tus kheej nyiam coj los yuam qhi rau Vajtswv los sis muab lawv coj los xyaum ua cuag li lawv yog qhov tseeb, ua zoo saib lawv cuag li lawv yog qhov tseeb keeb laj fai, ces qhov no tsis yog ua koj tes dej num kom tiav, thiab ua koj tes dej num li no ces yuav tsis raug Vajtswv nco ntsoov cia. Ib txhia neeg tsis to taub qhov tseeb, thiab lawv tsis paub xyov kev ua kom lawv tes dej num tiav hlo yog txhais tau li cas tiag. Lawv hnov zoo li thaum lawv muab lawv lub siab thiab lub zog tso plhuav rau nws lawm, tso lawv cev nqaij daim tawv tseg thiab tiv kev txom nyem, ces qhov kev ua lawv tes dej num kom tiav ntawd yeej zoo txaus li qhov qauv quag lawm—tab sis vim li cas, yog li ntawd, es Vajtswv tseem pheej tsis txaus siab tag mus li mas? Cov neeg ntawd ua yuam kev qhov twg lawm? Qhov lawv ua yuam kev ces yog tsis nrhiav Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab tsuas yog ua raws lawv tus kheej tej tswv yim xwb; lawv muab lawv tus kheej tej kev ntshaw, kev nyiam, thiab kev txhawb siab rau tus kheej coj los ua qhov tseeb, thiab saib lawv zoo cuag nkaus li lawv yog tej uas Vajtswv nyiam, cuag nkaus li lawv yog Nws tej qauv quag thiab kev cheem tsum. Lawv pom hais tias tej uas lawv ntseeg hais tias yog qhov yog, zoo, thiab zoo nkauj mas yog qhov tseeb; qhov no yog qhov yuam kev. Qhov tseeb, txawm hais tias qee lub sij hawm tib neeg yeej xav hais tias qee yam yeej yog thiab hais tias nws yeej haum raws li qhov tseeb, qhov ntawd mas tsis tau txhais hais tias nws yeej yog raws li Vajtswv txoj kev xav. Yog tib neeg yim xav hais tias ib yam twg yog qhov yog, ces lawv yim tsim nyog ceev faj thiab lawv yim tsim nyog nrhiav qhov tseeb seb qhov uas lawv xav ntawd puas zoo raws li Vajtswv tej kev cheem tsum. Yog hais tias nws ho khiav los sib nraus nrog rau Nws tej kev cheem tsum thiab sib nraus rau Nws tej lus, ces nws tsis raug lees txais txawm koj xav hais tias nws yog ntawd, nws tsuas yog tib neeg ib qho kev xav xwb, thiab nws yuav tsis txhais tau hais tias yuav haum nrog qhov tseeb txawm tias koj yuav xav tias nws yeej yog npaum li cas los xij. Yog qhov kev txiav txim siab ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog ntawd ces yuav tsum nyob rau ntawm Vajtswv tej lus nkaus xwb, thiab txawm tias koj yuav xav tias ib yam dab tsi yuav yog npaum li cas los xij, tshwj tsis yog hais tias muaj ib qho hauv paus nyob rau hauv Vajtswv cov lus, koj yuav tsum muab nws pov tseg. Tes dej num yog dab tsi? Nws yog ib qho kev txib uas Vajtswv muab cob rau tib neeg. Yog li ntawd, koj yuav ua koj tes dej num kom tiav li cas? Ua raws nraim li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab tej qauv, thiab muab koj tus cwj pwm cog kiag rau qhov tseeb keeb laj fai tsis yog cog rau tib neeg tej kev ntshaw raws siab xav ntawd. Hauv txoj kev no, ces koj qhov kev ua tiav hlo koj tes dej num ntawd yuav zoo raws nraim li tus qauv quag.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tsuas Yog Nrhiav Tej Hauv Pauv Ntsiab Lus ntawm Qhov Tseeb Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo

410. Rau ib txhia neeg, ces txawm lawv yuav ntsib teeb meem dab tsi thaum ua lawv tes dej num los xij, lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb, thiab lawv tsuas ua raws li lawv tus kheej tej kev xav, tej kev xav phem, tej kev khwv yees xav hauv nruab siab, thiab tej kev ntshaw tas mus li xwb. Lawv tsuas ua kom zoo lawv lub siab rau lawv tus kheej tej kev ntshaw, thiab lawv tej moj yam qias vuab tsuab mas yeej tswj lawv tej kev ua tag mus li xwb. Txawm lawv yuav ua lawv tes dej num uas lawv raug txib ntawd tiav hlo lawm los xij, lawv yeej tsis tau ib qho tseeb li. Yog li ntawd, cov neeg zoo li ntawd ho vam khom dab tsi thaum ua lawv tes dej num mas? Lawv yeej tsis vam khom qhov tseeb los sis Vajtswv li. Qhov tseeb me me uas lawv to taub ntawd tsis tau muaj kev tswj hwm nyob rau hauv lawv lub siab; lawv thiaj li vam khom lawv tus kheej tej kev txawj thiab peev xwm xwb, vam khom rau tej kev paub uas lawv muab tau, thiab vam khom lawv tej kev tshaj lij, nrog rau lawv tus kheej lub siab khov kho los sis tej kev npaj siab zoo, los ua lawv tes dej num. Qhov no puas ua lawv tes dej num tau zoo? Qhov no puas ua lawv tes dej num kom tau txaus siab? Txawm hais tias qee lub sij hawm mas koj yeej vam khom koj tus kheej raws li ib txwm muaj, txoj kev xav hauv siab, tej kev xav pham, tej kev paub, thiab kev kawm los ua koj tes dej num kom tiav hlo, tsis muaj ib yam teeb meem txog keeb laj fai tshwm tuaj rau hauv qee yam uas koj ua. Nyob rau saum daim tawv, nws zoo nkaus li koj yeej tsis tau taug txoj kev yuam kev, tab sis muaj ib qho uas tsis muaj peev xwm yuav cia li tsis xam li: Nyob rau ntawm qhov txheej txheem ua koj tes dej num, yog koj tej kev xav phem, kev xav hauv nruab siab, thiab koj tus kheej tej kev ntshaw yeej tsis hloov li thiab yeej tsis raug muab qhov tseeb coj los hloov li, thiab yog koj tej kev coj thiab kev ua yeej tsis ua raws li qhov keeb laj fai ntawm qhov tseeb, ces txog thaum kawg yuav tau dab tsi mas? Koj yuav rais mus ua ib tug neeg ua Vajtswv tej dej num. Qhov no ces yog kiag qhov uas sau rau hauv phau Vajluskub: “Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam” (Mth 7:22–23). Vim li cas Vajtswv ho hu cov neeg no uas siv zog thiab cov uas ua dej num, “nej cov uas ua hauj lwm lim hiam”? Muaj ib qho ntsiab lus uas yeej paub tseeb rau, thiab qhov ntawd ces yog qhov hais tias txawm tib neeg yuav ua tej dej num los sis hauj lwm dab tsi los xij, lawv tej kev txhawb siab, kev txhawb zog, kev npaj siab, thiab kev xav tshwm sim tag nrho los ntawm lawv txoj kev ntshaw rau tus kheej, tag nrho ces tsuas yog ua li lawv tus kheej lub tswv yim thiab tus kheej tej kev ntshaw, thiab lawv tej kev ua twb zoo xav thiab tej phiaj xwm ces puav leej khiav ncig lawv lub koob npe, lub meej mom, kev qhuas tus kheej, thiab tej yam uas yuav tshwj sim tom ntej. Hauv qhov tob, ces lawv tsis muaj qhov tseeb, los sis lawv tsis ua raws li qhov tseeb keeb laj fai. Yog li ntawd, dab tsi yog qhov tseem ceeb rau koj nrhiav tam sim no? (Peb yuav tsum nrhiav qhov tseeb, thiab ua peb tes dej num raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum.) Koj yuav ua dab tsi kiag thaum ua koj tej dej num raws li Vajtswv tej kev cheem tsum? Thaum hais txog koj qhov kev npaj siab thiab tej tswv yim thaum ua tej yam dab tsi, koj yuav tsum kawm kom paub hais tias ua lawv puas haum raws li qhov tseeb, nrog rau seb koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim puas yog npaj kom ua tiav hlo koj tus kheej tej kev ntshaw rau tus kheej xwb los sis yog ua rau qhov zoo tshaj rau Vajtswv lub tuam tsev. Yog hais tias koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim yeej haum raws li qhov tseeb, ces koj yuav ua tau koj tes dej num raws nraim li koj txoj kev xav; txawm li cas los xij, yog lawv tsis haum nrog rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum tig ceev ceev rov qab thiab tso txoj kev ntawd pov tseg. Txoj kev ntawd tsis yog txoj yog, thiab koj tsis muaj peev xwm xyaum ua li ntawd; yog koj taug txoj kev ntawd mus txuas ntxiv, ces txog thaum kawg koj yuav ua phem.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

411. Thaum ua koj tes dej num, koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus kheej tas mus li kom pom seb koj puas ua txhua yam raws li keeb laj fai, seb koj qhov kev ua koj tes dej num ntawd puas zoo txaus li tus qauv quag, seb puas yog koj tsuas lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb, seb koj puas tau npaj zam kom dhau koj tes dej num, thiab seb puas muaj teeb meem dab tsi nrog koj tus cwj pwm thiab txoj kev uas koj xav ntawd. Thaum koj tau rov saib koj tus kheej zoo zoo lawm thiab tej no tshwm los rau koj pom meej meej lawm, ces koj yuav ua taukoj tes dej num yooj yim zog. Txawm tias koj yuav ntsib dab tsi thaum ua koj tes dej num los xij—kev xav phem thiab kev qaug zog, los sis kev chim siab tom qab raug qhuab ntuas—koj yuav tsum ua kom yog rau nws, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab Vajtswv txoj kev xav. Ua tej no, ces koj yuav muaj ib txoj kev los xyaum ua. Yog koj xav kom ua koj tes dej num kom tau zoo, ces koj yuav tsum tsis txhob cia koj txoj kev xav los cuam tshuam rau kev ua koj tes dej num ntawd. Txawm tias koj yuav xav tau phem los sis qaug zog npaum li cas los xij, koj yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb nyob rau txhua yam koj ua, yam nruj kawg nkaus li, thiab ua raws nraim li tej keeb laj fai nkaus xwb. Yog koj ua li no, ces tsis yog tib neeg thiaj yuav muaj kev pom zoo rau koj nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav nyiam koj, tib yam nkaus li thiab. Zoo li ntawd, ces koj yuav yog ib tug neeg uas muaj kev tuav dej num zoo thiab tus uas ris tau ib lub nra; koj yuav yog ib tug neeg zoo kawg nkaus uas ua tes dej num kom zoo li qhov qauv quag tiag tiag li thiab tus uas ua neej tau zoo nkaus li yog ib tug tib neeg zoo. Cov neeg zoo li ntawd ces raug ntxuav kom dawb huv lawm thiab tau muaj qhov kev hloov tiag thaum ua lawv tes tej num, thiab lawv kuj hais tau hais tias ua siab ncaj rau Vajtswv pom. Tsuas yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj xwb thiaj li muaj cuab kav rau siab ntso xyaum ua qhov tseeb thiab ua tau tiav hlo raws li qhov keeb laj fai, thiab muaj cuab kav ua lawv tes dej num tau zoo li qhov qauv quag. Cov neeg uas ua raws li keeb laj fai mas ua tau lawv tes dej num tiav yam ntxaws kawg nkaus thaum lawv lub siab kaj; lawv tsis lam tau lam ua kom zoo li tau ua lawm xwb, lawv tsis khav theeb thiab lawv tsis qhuas lawv tus kheej kom lwm tus neeg qhuas lawv. Thaum lawv chim lawm, txawm li cas los xij, lawv yeej ua lawv tes dej num tiag tiag thiab ua kom tau kiag, thiab txawm yog lawv ntsib tej yam dab tsi uas ua rau lawv ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav hlo, los sis hais tias muaj me ntsis kev txhib lawv los sis ua rau muaj kev tab kaum thaum lawv ua lawv tes dej num, los lawv yeej tseem muaj peev xwm ua kom lawv lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv hais tias, “Txawm kuv yuav ntsib ib qho teeb meem loj npaum li cas los xij—txawm yuav yog lub ntuj vau vig voog los los xij—los yog Vajtswv tseem pub kuv ua neej nyob, ces kuv yuav rau siab ntso ua kuv tes dej num. Txhua hnub uas pub kuv nyob ces yog hnub uas kuv yuav ua hauj lwm hnyav rau ntawm kev ua kuv tes dej num es kom tsim nyog rau tes dej num uas Vajtswv muab cob rau kuv, nrog rau txoj pa uas Nws muab tso rau hauv kuv lub cev. Txawm kuv yuav raug teeb meem ntau npaum li cas los xij, kuv yuav muab tag nrho tej ntawd tso tseg ntawm ib sab, vim kuv ua kuv tes dej num kom tiav mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws!” Cov uas tsis raug cuam tshuam dab tsi los ntawm ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, ib yam twg, los sis ib thaj chaw ib puag ncig twg, cov uas tsis raug tswj los ntawm ib qho kev xav twg los sis ib qho xwm txheej sab nraud, thiab cov uas muab lawv tes dej nuam thiab tej kev txib uas Vajtswv muab cob rau lawv ntawd ua qhov thib ib thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws—lawv yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj rau Vajtswv thiab zwm tiag tiag rau Nws. Cov neeg zoo li no tau to taub lub neej lawm thiab to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Qhov no yog tej kev qhia tshwm uas muaj qab hau thiab muaj tseeb tshaj plaws ntawm kev muab qhov tseeb coj los ua neej.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Kev To Taub Lub Neej Txoj Sia Pib Los Ntawm Kev Ua Tes Dej Num

412. Tsis hais Vajtswv yuav kom koj ua dab tsi li, koj tsuas tim tsum ua qhov ntawd kom tag nrho koj lub zog xwb, thiab Kuv cia siab hais tias koj yuav muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muab koj txoj kev mob siab tshaj plaws rau Nws nyob rau thaum kawg. Tsuav yog koj tseem muaj cuab kav pom Vajtswv lub ntsej muag luag ntxhi yam txaus siab hlo thaum Nws zaum saum Nws lub zwm txwv, txawm hais tias lub sij hawm no yog kiag lub sij hawm teem tseg ntawm koj txoj kev tuag los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm luag thiab ua ntsej muag luag ntxhi thaum koj qi koj ob lub qhov muag. Koj yuav tsum, nyob rau koj lub sij hawm hauv ntiaj teb no, ua koj tes dej num kawg rau Vajtswv. Nyob rau yav tag los, Petus raug ntsia rov quav rau saum tus ntoo khaub lig rau Vajtswv; tab sis koj yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv lub siab rau thaum kawg, thiab siv kom tag nrho koj lub dag zog rau Nws. Ib tug uas raug tsim tawm los yuav ua tau dab tsi sawv cev rau Vajtswv? Yog li ntawd koj yuav tsum muab koj tus kheej rau Vajtswv, kom sai tsis yog qeeb, rau Nws siv koj raws li Nws siab nyiam. Tsuav nws ua rau Vajtswv zoo siab thiab txaus siab xwb, ces cia Nws ua li Nws xav ua rau koj. Tib neeg muaj cai dab tsi los hais tej lus cem lus yws?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 41

413. Hnub no, tej uas nej yuav tsum tau ua kom tiav hlo ntawd tsis yog lus txib ntxiv, tab sis yog tib neeg tes dej num, thiab yog tej uas txhua tus neeg yuav tsum tau ua. Yog nej tsis muaj cuab kav ua nej tes dej num, los sis ua kom zoo, ces tsis yog nej nrhiav teeb meem rau nej tus kheej xwb los? Tsis yog nej tham kev tuag xwb los? Ua li cas nej tseem ho xav tias yuav muaj lub neej pem suab thiab muaj lub cib fim thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm yog ua rau tib neeg, thiab tib neeg txoj kev koom tes yog muab rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Tom qab uas Vajtswv tau ua txhua yam li qhov uas Nws tsim nyog ua lawm, tib neeg yuav tsum tau muaj kev xyaum ua kom ruaj nrees, thiab koom tes nrog Vajtswv. Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tib neeg yuav tsum txhob txuag zog li, yuav tsum muab lawv txoj kev ua siab ncaj rau, thiab yuav tsum tsis txhob muaj tej kev xav phem ntau, los sis zaum twj ywm thiab tos tuag xwb. Vajtswv muaj cuab kav muab Nws Tus Kheej theej tib neeg lub txhoj, es vim li cas tib neeg ho tsis kam muab lawv qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv? Vajtswv tsuas muaj ib lub siab thiab ntsws rau tib neeg nkaus xwb, es vim li cas tib neeg thiaj tsis kam muab ib qho kev koom tes me me li? Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg, es vim li cas tib neeg ho tsis ua lawv tes dej num ib txhia rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg? Vajtswv tes hauj lwm twb ua los deb npaum li no lawm, tab sis tseem muaj qhov hais tias nej pom tab sis tseem tsis ua, nej hnov tab sis tseem tsis txav thiab. Ua cov neeg zoo li ntawd tsis yog tej daim phiaj ntawm kev raug txim thiab los? Vajtswv twb muab txhua yam ntawm Nws tag nrho rau tib neeg lawm, es vim li cas, hnub no, tib neeg ho tsis muaj peev xwm yuav rau siab ntso ua lawv tes dej num? Rau Vajtswv, ces Nws tes hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj rau Nws, thiab Nws tes hauj lwm cawm tib neeg yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Rau tib neeg, ces muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua thiab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no nej txhua tus yuav tsum to taub.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

414. Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog, qhov tseeb tiag, qhov ua kom tiav hlo tag nrho txhua yam uas yeej muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, ces hais tau hais tias, yog qhov uas tib neeg ua tau. Tom qab ntawd ces lawv qhov dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm. Qhov uas tsis zoo ntawm tib neeg nyob rau thaum lawv ua lawv tes hauj lwm yuav maj mam nqis tsawg zuj zus los ntawm qhov uas lawv tau paub tau pom ntau zuj zus tuaj thiab los ntawm tus txheej txheem ntawm lawv qhov kev txiav txim; tej ntawd tsis khuam los sis txo tib neeg tes dej num li. Cov uas tsum tsis ua dej num los sis nres thiab thim rov qab vim ntshai hais tias tsam lawv kev ua dej num lam muaj tej yam tsis zoo ces yog cov tais caus tshaj sawv daws. Yog neeg tsis muaj cuab kav hais qhia tej uas lawv tsim nyog hais qhia thaum tab tom ua dej num ntawd los sis ua tau tej yam uas yeej ntxim lawv ua tau, thiab tab sis pheej laug rau ub rau no thiab tsuas lam tau lam ua xwb, ces lawv plam tes hauj lwm uas ib tug uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsum muaj. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov ua hu ua “cov neeg dog dig”; lawv ces yog tej niag khoom seem uas tsis zoo siv dab tsi li. Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas hu tau kom yog hais tias yog cov raug tsim tawm los? Lawv tsis yog cov raug tsim tawm los uas qias vuab tsuab uas sab nraud mas ci nplas tab sis sab hauv mas lwj rhi xwb los? Yog ib tug tib neeg hu nws tus kheej ua Vajtswv tab sis tsis muaj peev xwm yuav hais qhia tau kom pom txog lub hwj chim Vajtswv, ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los sis sawv cev rau Vajtswv, ces tsis tas yuav tsis ntseeg li hais tias nws yeej tsis yog Vajtswv, vim nws twb tsis muaj lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv li, thiab tej uas Vajtswv yeej ua tau yooj yim ntawd twb tsis muaj nyob rau hauv nws li. Yog tib neeg plam qhov uas lawv yeej ua tau yooj yim ntawd, ces lawv yuav tsis raug xam hais tias tseem yog tib neeg lawm, thiab lawv yuav tsis muaj nuj nqis txaus yuav los sawv ua ib tug uas raug tsim tawm los los sis los nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab tiam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv tsis tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub los sis kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv li. Muaj coob tus uas tau plam txoj kev ntseeg rau Vajtswv lawm ces yuav mus plam txoj hmoov hlub ntawm Vajtswv thiab. Tsis yog lawv tsuas tsis ntxub lawv tej kev ua phem xwb, tab sis lawv tseem tab meeg qhia tawm txog lub tswv yim uas hais tias Vajtswv txoj kev mas yog txoj tsis yog lawm, thiab cov ntxeev siab tseem tsis lees paub tias muaj Vajtswv thiab. Cov neeg zoo li ntawd, cov uas muaj kev ntxeev siab li ntawd, yuav ua cas tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub mas? Cov uas tsis ua lawv tes dej num ces yog cov uas ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tshuav Nws nqi ntau, tab sis lawv tseem tig rov qab thiab cem hnyav hais tias Vajtswv mas yuam kev lawm. Cov tib neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj li tsim nyog raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Qhov no tsis yog qho qhia ua ntej txog tej kev yuav raug tshem tawm thiab rau txim rau los? Cov neeg uas tsis ua lawv tes dej num rau Vajtswv ces twb txhaum rau tej kev txhaum uas phem kawg nkaus lawm, tab sis mas lawv tseem muaj plhus ntsuav los nrog Vajtswv sib cav thiab muab lawv tus kheej piv rau Nws thiab. Qhov muaj nuj nqis ntawm qhov tsim kho tej neeg zoo li ntawd kom zoo tiav log yog dab tsi mas? Thaum neeg tsis ua lawv tes dej num, lawv tsim nyog hnov lawv tej kev txhaum txim thiab kev tshuav nuj tshuav nqi; lawv tsim nyog ntxub lawv tej kev tsis muaj zog thiab kev siv tsis tau, lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab, thiab tshaj ntawd, tsim nyog muab lawv txoj sia rov qab rau Vajtswv. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb mas lawv thiaj li yog cov raug tsim tawm los uas hlub Vajtswv tiag, thiab cov neeg zoo li ntawd mas thiaj li tsim nyog tau txais koob hmoov thiab kev cog lus ntawm Vajtswv, thiab raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Nws. Thiab feem coob ntawm nej ne? Nej coj li cas rau tus Vajtswv uas nrog nej nyob ua ke? Nej tau ua nej tes dej num rau ntawm Nws li cas lawm? Nej puas tau ua tag nrho tej uas nej raug nqua hu kom ua, txawm hais tias nej yuav tau siv nej txoj sia them tej ntawd kiag? Nej tau muab dab tsi los fij rau lawm? Nej tseem tsis tau txais ntau txaus los ntawm Kuv thiab los? Nej puas pom? Nej muaj lub siab ncaj rau Kuv li cas? Nej ho tau tiam Kuv li cas lawm? Thiab dab tsi yog tag nrho tej uas Kuv tau muab pub rau nej thiab tau ua rau nej lawm? Nej puas suav tej ntawd li mas? Nej sawv daws puas tau txiav txim thiab muab tej no piv rau nej lub siab lub ntsws me me nyob rau hauv nej? Nej tej lus thiab tej kev ua ho muaj nuj nqis rau leej twg? Puas yog hais tias nej tej nyuag kev fij me me ntawd mas muaj nuj nqis txaus rau tag nrho tej uas Kuv muab pub rau nej? Kuv tsis muaj lwm txoj kev xaiv thiab yeej mob siab kawg siab kawg ntsws nkaus rau nej, tab tsis nej tseem muaj lub siab lim hiam thiab tseem tsis txaus siab rau Kuv li. Qhov ntawd yog qhov uas nej tes dej num yuav mus txog, nej qhov hauj lwm. Tsis yog li lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua tsis tau nej tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los no lod? Ua li cas thiaj yuav xam tau hais tias nej yog ib tug uas raug tsim tawm los no mas? Nej tseem paub tsis meej hais tias tej uas nej hais qhia thiab tej nej ua tawm ntawd yog dab tsi thiab lod? Nej twb ua tsis tau nej tes dej num, tab sis ho xav tau kev zam thiab Vajtswv txoj hmoov hlub nplua mias. Txoj hmoov hlub zoo li ntawd mas tsis yog npaj rau cov uas tsis muaj nuj nqis thiab cov qis qis li nej, tab sis tsuas npaj rau cov uas txaus siab hlo fij thiab tsis taij ib yam dab tsi rov qab li xwb. Cov neeg zoo li nej, cov neeg dog dig, uas yeej tsis tsim nyog tau ceeb tsheej txoj hmoov hlub. Tsuas yog kev txom nyem thiab kev rau txim yam tsis muaj chaw kawg xwb mas thiaj yuav nrog nej txhua hnub! Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua tau siab ncaj rau Kuv, nej txoj hmoo ces yuav yog ib txog uas tau kev txom nyem nkaus xwb. Yog nej ua tsis tau li Kuv cov lus thiab Kuv tes hauj lwm, ces qhov nej tau los ces yuav yog ib qho ntawm kev rau txim xwb. Tag nrho txoj hmoov hlub, koob hmoov, thiab lub neej zoo tshaj plaws nyob rau ntawm lub nceeg vaj yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nej. Qhov no yog qhov kawg uas nej nyuam qhuav ntxim tau txais thiab yog ib qho tshwm sim los ntawm tej nej ua kiag!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg

Qhov Dhau Los: F. Ntawm Qhov Xyaum Kev Mloog Lus rau Vajtswv Tau Li Cas

Ntxiv Mus: H. Ntawm Qhov Muaj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Dab Phem Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No