Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

Yuav kom nkag siab txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm, kev tshwm sim ntawm Nws tes hauj lwm uas tau ua rau tib neeg, thiab lub ntsiab tseeb ntawm Nws lub siab nyiam rau tib neeg yog dab tsi: qhov no yog qhov txhua tus tib neeg uas raws Vajtswv yuav tsum tau ua. Niaj hnub no kev paub ntawm Vajtswv tes hauj lwm yog qhov txhua tus tib neeg tsis muaj. Tej dej num uas Vajtswv tau ua rau tib neeg, tag nrho Vajtswv tes hauj lwm, thiab dab tsi yog Vajtswv lub siab nyiam tiag rau neeg, txij thaum tsim lub ntiaj teb los txog rau lub sij hawm no—tej no yog cov uas neeg tsis paub los sis tsis nkag siab txog. Qhov no tsis yog yam tsis txaus ntseeg nyob rau hauv lub ntiaj teb txoj kev ntseeg xwb, tab sis kuj muaj nyob rau hauv txhua tus uas ntseeg Vajtswv thiab. Thaum hnub ntawd los txog uas koj pom Vajtswv tseeb tiag, thaum koj txaus siab tiag rau Nws lub tswv yim, thaum koj pom tag nrho tej num uas Vajtswv tau ua, thaum koj ras paub tias Vajtswv yog thiab muaj dab tsi—thaum koj pom Nws qhov zoo, lub tswv yim, txuj ci phim hwj, thiab txhua yam uas Nws tau ua rau tib neeg—ces nws yog thaum koj caum cuag koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm. Thaum Vajtswv raug hu ua Tus paub txhua yam thiab zoo tshaj txhua yam, yam uas Nws yog tus paub txhua yam, thiab yam uas Nws zoo tshaj txhua yam yog dab tsi tiag? Yog tias koj tsis to taub qhov no, ces koj tsis raug suav tias ntseeg Vajtswv. Vim li cas Kuv thiaj hais tias cov uas nyob hauv lub ntiaj teb kev ntseeg tsis yog cov ntseeg Vajtswv tab sis yog cov ua phem, yog tib hom li dab Ntxwgnyoog? Thaum Kuv hais tias lawv yog cov ua phem, nws yog vim tias lawv tsis to taub txog qhov Vajtswv lub siab nyiam thiab tsis muaj peev xwm pom Nws lub tswv yim. Tsis muaj ib lub sij hawm uas Vajtswv qhia Nws tes hauj lwm rau lawv li. Lawv dig muag; lawv tsis muaj cuab kav pom tau Vajtswv tej dej num, lawv raug Vajtswv muab tso tseg lawm, thiab lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv li lawm, twb tsis tau hais txog tus Vajntsujplig tes hauj lwm. Cov uas tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm ces yog cov ua phem tag nrho thiab yog cov tawm tsam Vajtswv. Cov neeg sib tw nrog Vajtswv uas Kuv hais txog no yog hais txog cov uas tsis paub Vajtswv, cov uas lees paub Vajtswv ntawm lawv daim di ncauj thiab tab sis tsis paub Nws, cov uas caum raws Vajtswv thiab tab sis tsis mloog Nws lus, thiab cov uas ua kev lom zem qias ntsuav rau hauv Vajtswv txoj kev hlub thiab tab sis tsis muaj peev xwm sawv ua tim khawv tau rau Nws. Yog tsis muaj ib txoj kev to taub txog lub ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm los sis ib txoj kev to taub ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua hauv neeg, ces nws ua tsis tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, los sis nws tsis muaj peev xwm sawv ua tim khawv tau rau Vajtswv. Lub ntsiab uas vim li cas neeg ho tawm tsam Vajtswv pib, nyob rau lwm sab, los ntawm nws tus moj yam uas lwj liam los, thiab nyob rau lwm sab, los ntawm txoj kev khav theeb rau Vajtswv thiab tsis muaj kev to taub tej ntsiab lus los ntawm qhov uas Vajtswv ua hauj lwm thiab ntawm Nws lub siab nyiam rau neeg. Ob yam no, muab tso ua ke, rhawv ua ib zaj keeb kwm ntawm neeg txoj kev tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tseem tshiab rau txoj kev ntseeg tawm tsam Vajtswv vim hais tias txoj kev tawm tsam zoo li no yeej nyob hauv lawv tus cwj pwm, hos txoj kev tawm tsam Vajtswv ntawm cov uas muaj kev ntseeg tau ntau xyoo lawm ces yog los ntawm lawv txoj kev tsis paub txog Nws, ntxiv rau lawv tus moj yam uas lwj liam. Nyob rau lub sij hawm ua ntej Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov ntsuas kom paub tias seb ib tug neeg tawm tsam Vajtswv los tsis tawm tsam ntawd yog nyob ntawm qhov seb nws puas ua li tej cai uas Vajtswv kom tseg saum ntuj ceeb tsheej. Piv txwv li no, nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, leej twg tsis ua raws li Yehauvas tej kev cai ces raug muab suav li yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv; leej twg nyiag tej uas muab fij rau Yehauvas, los sis leej twg sawv tawm tsam cov uas Yehauvas nyiam, ces raug muab suav li ib tug uas tawm tsam Vajtswv thiab yuav raug xuas pob zeb txawb kom tuag; leej twg tsis hwm nws txiv thiab nws niam, thiab leej twg nkaug los sis tsawm foom lwm tus, ces raug muab suav li ib tug uas tsis ua raws li tej kev cai. Thiab tag nrho cov uas tsis ua raws li Yehauvas tej kev cai ces raug muab suav li yog sawv tawm tsam Nws. Qhov no tsis muaj ntxiv nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm, thaum leej twg sawv tawm tsam Yexus ces raug muab suav li ib tug uas sawv tawm tsam Vajtswv, thiab leej twg tsis mloog tej lus uas Yexus hais tag ces raug muab suav li ib tug uas sawv tawm tsam Vajtswv. Nyob rau lub sij hawm no, qhov uas muab txoj kev tawm tsam Vajtswv txhab txhais ntawd pom meej tseeb thiab siv tau zoo dua qub lawm. Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tsis tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov ntsuas kom paub tias seb ib tug neeg tawm tsam Vajtswv los tsis tawm tsam ntawd yog nyob ntawm qhov seb neeg puas pe hawm thiab puas saib rau tus Vajtswv uas qhov muag pom tsis tau nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov uas muab txoj kev tawm tsam Vajtswv txhab txhais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis tau zoo luaj twg, rau qhov tias neeg pom tsis tau Vajtswv, los sis nws tsis paub tias Vajtswv tus yam ntxwv zoo li cas, los sis Nws ua hauj lwm thiab hais lus li cas. Neeg tsis muaj kev xav phem dab tsi txog Vajtswv, thiab nws ntseeg Vajtswv plooj nplas xwb, vim hais tias Vajtswv tsis tau tshwm los rau neeg pom. Yog li no, txawm neeg yuav ntseeg Vajtswv hauv nws txoj kev xav li cas los, Vajtswv tsis rau txim rau neeg los sis hais kom neeg ua li ub li no ntau, vim tias neeg yeej tsis muaj peev xwm pom tau Vajtswv tiag. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab los ua hauj lwm nrog tib neeg ua ke lawm, txhua tus saib rau Nws thiab hnov Nws tej lus, thiab txhua tus pom tej num uas Vajtswv ua tawm hauv Nws lub cev ntawm cev nqaij daim tawv los. Nyob rau lub sij hawm ntawd, txhua tus neeg tej kev xav phem cia li dhau los ua npuas tag lawm. Rau cov uas tau pom Vajtswv tshwm los hauv cev nqaij daim tawv, lawv yuav tsum tsis raug txim yog tias lawv txaus siab hlo mloog Nws lus, hos cov uas txhob txwm sawv tawm tsam Vajtswv ces yuav raug suav ua ib tug tawm tsam Vajtswv. Cov neeg zoo li no yog cov neeg tawm tsam khetos, cov yeeb ncuab uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis nthuav nws tej kev xav txog Vajtswv tab sis tseem npaj txhij zog thiab txaus siab mloog Nws lus ces yuav tsis raug txim. Vajtswv rau txim rau neeg los ntawm tej uas neeg xav tau thiab tej uas neeg ua, tsis yog rau rau nws tej kev xav los sis tej tswv yim. Yog tias Nws rau txim rau neeg los ntawm nws tej kev xav thiab tej tswv yim, ces tsis muaj ib tug neeg twg yuav khiav dim ntawm Vajtswv ob txhais tes uas npau taws vog. Cov uas txaus siab hlo sawv tawm tsam tus Vajtswv uas yug los muaj neeg lub cev yuav tsum raug rau txim rau lawv txoj kev tsis mloog lus. Hais txog cov neeg uas txaus siab hlo sawv tawm tsam Vajtswv, lawv txoj kev tawm tsam pib los ntawm qhov tseeb uas lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, uas coj lawv mus ua ntau yam uas cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Cov tib neeg no txhob txwm tawm tsam thiab rhuav tshem Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tsis yog lam muaj kev xav phem txog Vajtswv xwb, tab sis lawv kuj koom ua ntau yam uas cuam tshuam Nws tes hauj lwm, thiab vim lub ntsiab no hom tib neeg no yuav tsum raug txim. Cov uas tsis yog txhob txwm cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm yuav tsum tsis raug txim li cov neeg txhaum, vim tias lawv muaj peev xwm mloog lus thiab tsis koom ua ntau yam uas tsim kom muaj kev cuam tshuam thiab kev xeeb txob. Cov tib neeg zoo li no yuav tsum tsis raug txim. Txawm li ntawd los, thaum tib neeg tau paub Vajtswv tes hauj lwm tau ntau xyoo lawm, yog tias lawv tseem muaj tej kev xav phem txog Vajtswv ntxiv thiab tsis muaj peev xwm paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab yog tias, txawm lawv twb tau paub Nws tes hauj lwm los lawm pes tsawg xyoo lawm los xij, lawv tseem muaj tej kev xav txog Vajtswv thiab tseem tsis muaj peev xwm los paub Nws, ces txawm tias lawv tsis tau ua tej yam yuav los cuam tshuam, lawv lub siab yeej muaj ntau txoj kev xav phem puv npo txog Vajtswv, thiab txawm yog tias lawv tej kev xav phem tsis dhau los kom pom meej los xij, cov tib neeg zoo li no pab tsis tau dab tsi rau Vajtswv tes hauj lwm li. Lawv tsis muaj peev xwm mus tshaj tawm txoj moo zoo rau Vajtswv los sis sawv ua tim khawv tau rau Nws. Cov tib neeg zoo li no tsis zoo dab tsi li thiab ruam kawg. Vim hais tias lawv tsis paub Vajtswv thiab haj yam tsis muaj peev xwm muab lawv tej kev xav phem txog Vajtswv tshem tawm hlo li, yog li no lawv thiaj raug txim. Nws muab hais tau li no tias: Nws yeej yog ib txwm rau cov neeg muaj kev ntseeg tshiab tuav tej kev xav phem txog Vajtswv los sis tsis paub dab tsi txog Nws li, tab sis rau ib tug uas twb ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo thiab twb paub zoo txog Nws tes hauj lwm lawm, ces nws tsis yog ib yam zoo rau ib tug neeg zoo li no tuav tej kev xav phem ntxiv lawm, thiab nws haj yam tsis yog ib qho zoo rau ib tug neeg zoo li no tsis muaj txoj kev paub txog Vajtswv li. Nws yog vim hais tias qhov no tsis yog qhov ib txwm uas lawv raug txim rau. Cov tib neeg tsis meej pem no yog tshwj xuam tag nrho huv si; lawv yog cov uas tawm tsam Vajtswv heev tshaj thiab cov uas muaj kev zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub yam tsis muaj qab hau dab tsi li. Tag nrho cov neeg zoo li no yuav tsum raug muab tshem tawm kom tag nyob rau thaum kawg!

Leej twg tsis to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tus tawm tsam Nws, thiab txawm yog tus uas tau to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm tab sis tsis nrhiav kev ua kom Vajtswv txaus siab ces haj yam suav tau tias yog ib tug tawm tsam Vajtswv heev. Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos tib neeg tus ntsuj, cov thawj dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav mas zoo li “muaj lub cev zoo khov kho,” tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ces twb yog kiag cov tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv ntag? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj? Cov uas tsa lawv tus kheej siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov tib neeg phem tshaj plaws, hos cov uas xav tias lawv tus kheej mas qis heev ntawd yog cov raug hwm tshaj plaws. Thiab cov uas xav tias lawv paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab cov uas, ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm rau lwm tus nrog suab raj txawm yog lawm saib ncaj qha rau Nws—cov no yog cov neeg uas ruam tshaj plaws. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv tej lus tim khawv, yog neeg ruam thiab muaj kev khav theeb puv npo. Cov uas ntseeg tias lawv muaj txoj kev paub Vajtswv tsawg heev, txawm tias muaj kev paub dhau los thiab kev paub tseeb ntawm Nws, yog cov uas ntxim hlub tshaj rau Nws. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj muaj lus tim khawv tiag thiab muaj peev xwm cia rau Vajtswv kho ua kom zoo tshaj plaws. Cov uas tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas to taub txog Vajtswv lub siab nyiam tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas noj thiab haus Vajtswv cov lus, tab sis ho tawm tsam lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv cov lus, ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas muaj tej kev xav phem rau Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab ntau tshaj qhov ntawd tseem muaj ib lub siab koom nrog txoj kev ntxeev siab, ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas txiav txim rau Vajtswv ces yog cov tawm tsam Vajtswv; thiab leej twg tsis muaj peev xwm paub Vajtswv los sis ua tim khawv rau Nws ces yog Vajtswv ib tug yeeb ncuab. Vim li no Kuv nqua hu nej: Yog tias nej yeej muaj txoj kev ntseeg uas nej muaj peev xwm taug tau txoj kev no, ces kav tsij mus tas zog. Tab sis yog nej tsis muaj peev xwm tso txoj kev tawm tsam Vajtswv tseg, ces nej kav tsij txav tawm mus zoo dua ua ntej thaum nws yuav lig heev rau nej. Yog tsis li ntawd, feem uas tej xwm phem yuav raug rau nej ntawd mas ntau heev, vim tias nej tus cwj pwm mas tsis ncaj kiag li. Ntawm txoj kev npuab siab los sis kev mloog lus, los sis ib lub siab uas nqhis txoj kev ncaj ncees thiab qhov tseeb, los sis txoj kev hlub rau Vajtswv, nej tsis muaj ib qho me me los sis me ntsis kiag li. Nws yuav hais tau tias nej qhov xwm txheej uas nyob ntawm Vajtswv xub ntiag yog ib qho uas ntxhov nyho xwb. Nej txais yuav tsis tau yam uas nej tsim nyog txais yuav, thiab tsis muaj peev xwm hais yam uas tsim nyog tau hais. Yam nej tsim nyog muab coj los xyaum, nej ho tsis coj los xyaum; thiab qhov hauj lwm uas nej tsim nyog ua kom tiav, nej tsis muaj peev xwm ua tau kom tiav. Nej tsis muaj kev ncaj nceeg, lub siab zoo, kev mloog lus, los sis kev txiav txim siab uas koj tsim nyog muaj. Nej tsis thev txoj kev txom nyem uas nws tsim nyog rau nej thev, thiab nej tsis muaj txoj kev ntseeg uas koj tsim nyog yuav tsum muaj. Yooj yim heev, nej tsis muaj ib qho zoo kiag li: Nej tsis txaj muag ua neej nyob mus ntxiv los? Cia Kuv hais rau nej tias qi nej ob lub qhov muag es cia nws so mus ib txhis yuav zoo dua, kom Vajtswv thiaj tsis tau txhawj txog nej tej teeb meem thiab kev txom nyem ntawm nej lub txim. Nej ntseeg Vajtswv tab sis tsis paub txog Nws lub siab nyiam; nej noj thiab haus Vajtswv cov lus tab sis tsis muaj peev xwm tuav raws li yam Vajtswv xav tau los ntawm noob neej. Nej ntseeg Vajtswv tab sis tsis paub txog Nws, thiab koj ua neej nyob tsis muaj ib lub hom phiaj rau koj caum, tsis muaj qab hau, tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li. Nej ua neej nyob li ib tug tib neeg tab sis tsis paub qhov phem qhov zoo, siab ncaj, los sis ib yam zoo me me kiag li—nej puas tseem hu tau nej tus kheej tias yog ib tug tib neeg uas muaj sia mas? Nej ntseeg Vajtswv tab sis ho dag Nws; qhov ntau tshaj ntawd, koj muab Vajtswv tej nyiaj txiag thiab noj tej khoom uas muab fij rau Nws. Thiab tsis tag li ntawd, nyob rau thaum kawg koj tseem tsis muaj qhov ua siab zoo xav txog Vajtswv tej kev xav los sis lub siab zoo rau Nws me me li. Txawm yog ib qho tseem ceeb me me uas Vajtswv xav tau xwb los koj ua tsis tau li. Nej puas tseem hu tau nej tus kheej tias yog ib tug tib neeg uas muaj sia mas? Noj tej zaub mov uas Vajtswv pub rau koj thiab ua cov pa uas Nws muab rau koj, zoo siab xyiv fab rau Nws txoj kev hlub, tab sis, nyob rau thaum kawg, nej tsis muaj qhov paub txog Vajtswv me me li. Qhov txawv tshaj, nej cia li dhau los ua yam uas tsis zoo rau dab tsi li lawm uas tawm tsam Vajtswv. Qhov ntawd tsis ua rau nej yog ib tug tsiaj uas tseem qis tshaj ib tug dev lawm thiab los? Ntawm tej tsiaj, puas muaj ib tug uas siab phem tshaj nej?

Cov xib fwb thiab cov txwj laug uas sawv siab saum sam thiaj qhuab qhia lwm tus yog cov tawm tsam Vajtswv thiab yog Ntxwgnyoog cov phooj ywg; nej cov uas tsis sawv siab saum sam thiaj qhuab qhia lwm tus tsis yog cov haj yam tawm tsam Vajtswv heev los? Nej tsis yog, tseem heev tshaj lawv, nyiag ntshis koom nrog Ntxwgnyoog los? Cov uas tsis to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces tsis paub tias yuav ua li cas thiaj haum raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tseeb tiag, nws tsis yog tias cov uas to taub txog lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm ces yuav tsis paub tias yuav ua li cas thiaj ua haum raws li Vajtswv lub siab nyiam. Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis muaj hnub yuam kev; tsuas yog, nws yog tib neeg qhov kev xav tias nws tsis tseem ceeb. Tsis yog cov tib neeg uas saib tsis taus cov txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv haj yam nyaum thiab xav ua phem tshaj cov xib fwb thiab cov txwj laug los? Muaj coob tus tawm tsam Vajtswv, tab sis nyob rau ntawm lawv cov ntawd kuj muaj ntau txoj hau kev uas lawv tawm tsam Vajtswv. Muaj ntau hom ntawm cov ntseeg, ces kuj muaj ntau txoj hau kev ntawm cov uas tawm tsam Vajtswv thiab, ib co tsis zoo li lwm cov. Tsis muaj ib tug twg ntawm cov uas tsis paub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm tseeb es yuav raug cawm kom dim tau hlo li. Tsis hais txawm tias muaj pes tsawg tus neeg tau tawm tsam Vajtswv nyob rau yav dhau los, thaum noob neej tau to taub txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tau muab nws tej dag zog ua kom Vajtswv txaus siab, ces Vajtswv yuav so nws tej kev txhaum yav dhau los kom huv tag nrho. Tsuav yog noob neej nrhiav qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb, ces Vajtswv yuav tsis cim ntsoov yam uas nws tau ua dhau los lawm. Ntau tshaj ntawd, nws yog qhov tseem ceeb nyob rau ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb uas Vajtswv coj los txiav txim rau nws. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Ua ntej thaum noob neej tau pom Vajtswv los sis paub txog Nws tes hauj lwm, tsis hais txawm tias noob neej tau ua li cas rau Vajtswv lawm los, Nws tsis cim tseg rau hauv nruab siab. Txawm li ntawd los, thaum noob neej twb tau pom Vajtswv thiab paub txog Nws tes hauj lwm lawm, ces Vajtswv yuav muab tag nrho tej dej num thiab tej uas noob neej tau ua sau ua “keeb kwm,” rau qhov neeg tau pom Vajtswv thiab nyob hauv Nws tes hauj lwm lawm.

Thaum noob neej tau pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thaum nws tau pom Nws lub hwj chim loj, thiab thaum nws tau los paub txog Vajtswv tes hauj lwm tseeb lawm, thiab ntau tshaj ntawd, thaum noob neej tus qub moj yam hloov lawm, ces noob neej yuav muab nws tus moj yam ntxeev siab uas tawm tsam Vajtswv ntawd pov tseg kom tag. Nws yeej hais tau tias muaj qee lub sij hawm ces txhua tus yeej tau tawm tsam Vajtswv thiab txhua tus ces yeej muaj qee lub sij hawm tau ntxeev siab rau Vajtswv. Txawm li ntawd los, yog tias koj txaus siab hlo mloog Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab txij no mus siv koj txoj kev ncaj ncees raws li Vajtswv lub siab nyiam, xyaum ua raws qhov tseeb uas koj tsim nyog xyaum, ua koj lub luag hauj lwm li koj tsim nyog ua, thiab ua raws li tej kev cai uas koj tsim nyog ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj yog ib tug uas txaus siab hlo muab koj txoj kev ntxeev siab tso pov tseg kom Vajtswv txaus siab thiab yog ib tug uas Vajtswv kho tau kom zoo tshaj plaws. Yog koj tuaj yeem tawv ncauj tsis kam saib koj tej kev ua yuam kev thiab tsis muaj lub siab xav kho koj tus kheej kom zoo, yog koj tuaj yeem tsis lees koj tus cwj pwm ntxeev siab yam tsis muaj ib qho kev xav koom siab nrog Vajtswv me me thiab ua kom haum Nws li, ces ib tug neeg tawv ncauj thiab kho tsis tau zoo li koj yeej yuav raug txim thiab yeej yuav yog ib tug uas Vajtswv kho tsis tau kom zoo tshaj plaws. Yog li ntawd, tsis hais hnub no los yog tag kis ces koj yog Vajtswv tus yeeb ncuab los koj kuj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab ntxiv mus, thiab tib yam li ntawd koj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab rau hnub tom ntej mus thiab; koj yuav yog ib tug tawm tsam Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab mus ib txhis. Nyob rau qhov xwm no, Vajtswv yuav ua li cas tso koj mus? Nws yeej yog noob neej tus yam ntxwv uas ib txwm tawm tsam Vajtswv, tab sis noob neej yuav tsum txhob nrhiav lub ntsiab “nraim nkoos” ntawm txoj kev tawm tsam Vajtswv tsuas vim tias qhov hloov nws tus cwj pwm ntawd yog ib yam nyuab tshaj plaws. Yog tias yog li ntawd, ces koj kav tsij khiav tawm mus ua ntej nws yuav lig heev rau koj yuav zoo dua, nyob tsam ces koj lub txim nyob rau yav pem suab haj yam yuav hnyav dua qub, thiab nyob tsam koj tus cwj pwm phem tshwm tuaj thiab dhau los ua ib yam uas tswj tsis tau, txog rau thaum koj cev nqaij daim tawv raug Vajtswv muab txiav tawm rau thaum kawg. Koj ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov; tab sis yog tias thaum kawg tsuas yog txoj hmoo phem poob rau koj xwb, qhov ntawd tsis yog ib qho kev txaj muag los? Kuv nqua hu nej, nej yuav tsum muaj dua ib qho phiaj xwm ntshe yuav zoo dua. Ib yam twg uas nej ua tau zoo dua txoj kev ntseeg Vajtswv: Tseeb tiag nws yeej yuav tsis yog muaj tib txoj kev no xwb. Nej puas yuav tseem muaj sia ntxiv mus yog tias nej tsis nrhiav qhov tseeb? Vim li cas nej ho sib cav nrog Vajtswv li no?

Qhov Dhau Los: Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

Ntxiv Mus: Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (1)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No