Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (1)

Yauhas ua hauj lwm tau xya xyoo rau Yexus, thiab twb tau pua txoj kev thaum Yexus los txog lawm. Ua ntej qhov no, txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej raws li qhov uas Yahaus qhuab qhia ces yeej hnov thoob plaws daim av lawm, ces nws nthuav tawm hla plaws Yudias, thiab txhua tus hu nws ua ib tug xib fwb cev Vajtswv lus. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajntxwv Helauj xav tua Yauhas, tab sis nws ho tsis tau luag tua thiab, vim cov neeg muab Yauhas tso rau qhov chaw siab, thiab Helauj ntshai hais tias yog nws tua Yauhas ces lawv yuav sawv tawm tsam nws. Tes hauj lwm uas Yauhas ua ces pib nrhau cag rau cov pej xeem sawv daws, thiab nws ua rau cov neeg Yudais ntseeg. Tau xya lub xyoo nkaus uas nws pua txoj kev rau Yexus, txog kiag lub sij hawm uas Yexus pib kiag Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Yog vim qhov laj thawj no, Yauhas thiaj li yog tus loj tshaj plaws ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Nws twb yog tom qab uas Yauhas raug ntes kaw lawm mas Yexus mam li pib Nws tes hauj lwm yam muaj qib muaj duas. Ua ntej Yauhas, nws yeej tsis muaj ib tug xib fwb cev Vajtswv lus twg uas yuav pua txoj kev rau Vajtswv li, vim hais tias ua ntej Yexus, mas Vajtswv yeej tsis tau rais los muaj cev nqaij daim tawv li. Yog li ntawd, tag nrho cov xib fwb cev Vajtswv lus los txog ntua Yauhas, nws yog tib tug uas pua txoj kev rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, thiab nyob rau txoj kev no, Yauhas thiaj rais los ua tus xib fwb cev Vajtswv lus uas loj tshaj plaws rau hauv Vajluskub Qub thiab Tshiab tib si. Yauhas pib tshaj txoj moo zoo txog lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej xya xyoo ua ntej ua kev cai raus dej rau Yexus. Rau cov neeg, ces tes hauj lwm nws ua zoo li siab tshaj Yexus tes hauj tom qab no, tab sis txawm li ntawd los xij, nws yeej tseem yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus xwb. Nws ua hauj lwm thiab hais lus mas tsis yog nyob rau hauv lub tuam tsev, tab sis nyob rau cov nroog thiab cov zos sab nraud. Qhov no mas nws ua, muaj tseeb, nrog rau cov neeg ntawm haiv neeg Yudais xwb, uas feem ntau ces yog cov neeg txom nyem. Tsawg tsawg zaus xwb mas Yauhas thiaj li ntsib cov neeg nplua nuj nyob rau hauv lub zej zog, thiab nws tsuas tshaj tawm txoj moo zoo rau cov neeg dog dig hauv Yudias xwb. Qhov no ces yog yuav npaj cov neeg kom yog rau tus Tswv Yexus, thiab yuav npaj tej chaw kom zoo rau Nws ua hauj lwm rau hauv. Muaj ib tug xib fwb cev Vajtswv lus zoo li Yauhas los pua txoj kev, tus Tswv Yexus thiaj li muaj cuab kav pib tau Nws txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig thaum Nws los txog kiag. Thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm, Nws thiaj li tsis tau ua tes hauj lwm xaiv tib neeg, thiab thiaj li tsis tau nrhiav tib neeg kiag, los sis ib qho chaw los ua tes hauj lwm. Nws tsis ua tej hauj lwm zoo li ntawd thaum Nws los; tus neeg uas yog twb tau npaj tej ntawd tiav tag rau Nws ua ntej Nws los txog lawm. Yauhas twb tau ua tes hauj lwm no tiav hlo ua ntej Yexus pib Nws tes hauj lwm lawm, vim thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg los ua Nws tes hauj lwm, Nws ncaj qha mus ua tes hauj lwm rau cov ua twb yeej tos Nws ntev los lawm xwb. Yexus tsis tau los ua tib neeg tes hauj lwm tsim kho kom zoo. Nws tsuas los ua tes hauj lwm qhuab qhia uas yog Nws li nkaus xwb; lwm yam ces tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Nws li. Thaum Yauhas los, ces nws tsis ua dab tsi li tab sis tsuas yog coj ib pab neeg tawm hauv lub tuam tsev thiab ntawm cov neeg Yudais uas yog cov lees txais txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, es kom lawv thiaj li rais los ua tej daim phiaj rau Tswv Yexus tes hauj lwm. Yauhas ua hauj lwm tau xya xyoo, ces hais tau hais tias nws tshaj txoj moo zoo tau xya xyoo nkaus. Lub sij hawm thaum nws ua tes hauj lwm, Yauhas tsis tau ua ntau yam txuj ci tseem ceeb li, vim nws tes hauj lwm tsuas yog pua txoj kev xwb; nws tes hauj lwm yog tes hauj lwm ntawm txoj kev npaj xwb. Tag nrho lwm yam hauj lwm, tes hauj lwm uas Yexus yuav ua, ces tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nws li; nws tsuas hais kom tib neeg lees lawv tej kev txhaum thiab hloov siab lees txim xwb, thiab nws muab cov neeg ua kev cai raus dej, ces kom lawv thiaj li raug cawm dim. Txawm hais tias nws ua tes hauj lwm tshiab thiab qhib ib txoj kev uas tib neeg yeej tsis tau taug dua ua ntej ntawd li, los nws tseem tsuas yog pua txoj kev rau Yexus xwb. Nws tsuas yog ib tug xib fwb cev Vajtswv txoj lus uas ua tes hauj lwm rau txoj kev npaj xwb, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau Yexus tes hauj lwm. Txawm hais tias Yexus tsis yog thawj tug uas tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, thiab txawm hais tias Nws yuav taug ntxiv txoj kev deb deb uas Yauhas twb xub tau pib lawm, los yeej tseem tsis muaj ib tug twg uas yuav ua tau Nws tes hauj lwm li, thiab nws yeej siab tshaj Yauhas tes hauj lwm lawm. Yexus tsis muaj cuab kav yuav npaj Nws tus kheej txoj kev; Nws tes hauj lwm ces yog ua sawv cev ncaj qha rau Vajtswv. Thiab yog li ntawd, tsis hais Yauhas yuav tau ua hauj lwm los tau pes tsawg xyoo li, nws yeej tseem yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus xwb, thiab tseem yog tus uas pua txoj kev xwb. Peb xyoos hauj lwm uas Yexus ua ces yeej dhau xya xyoo hauj lwm uas Yauhas ua lawm deb heev, vim lub ntsiab tseeb ntawm Nws tes hauj lwm mas tsis zoo ib yam. Thaum Yexus pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, uas kuj yog thaum uas Yauhas tes hauj lwm los xaus, Yauhas twb npaj tau neeg thiab tej chaw txaus rau tus Tswv Yexus siv lawm, thiab lawv yeej txaus rau tus Tswv Yexus pib peb xyoos hauj lwm lawm. Thiab yog li ntawd, thaum uas Yauhas tes hauj lwm xaus kiag, tus Tswv Yexus pib kiag Nws tes hauj lwm yam muaj qib muaj duas, thiab cov lus uas Yauhas hais raug muab tso tseg lawm. Qhov ntawd ces vim yog tes hauj lwm uas Yauhas ua mas tsuas yog ua rau qhov kev hloov pauv xwb, thiab nws cov lus mas tsis yog cov lus uas pub txoj sia uas yuav coj tib neeg mus rau ib qho kev loj hlob tshiab; thaum kawg, nws cov lus ces tsuas siv tau ib ntus xwb.

Tes hauj lwm uas Yexus ua mas tsis yog tshaj ntuj tsim; nws muaj ib qho txheej txheem rau nws, thiab nws yeej ua mus tom ntej zuj zus raws li txoj cai rau tej yam uas ib txwm muaj. Txog thaum rau lub hlis kawg ntawm Nws txoj sia, Yexus paub meej meej hais tias Nws tau los ua tes hauj lwm no, thiab Nws paub hais tias Nws tau los kom raug muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Ua ntej Nws yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Yexus thov Vajtswv tas zog li rau Leej Txiv Vajtswv, ib yam nkaus li qhov uas Nws thov Vajtswv peb zaug nyob rau hauv lub Vaj Kexemane. Tom qab uas Nws raug ua kev cai raus dej tag lawm, Yexus ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia tau peb thiab ib nrab xyoo, thiab Nws tes hauj lwm uas muaj qib muaj duas kiag ces ua tau ob thiab ib nrab xyoo. Nyob rau thawj xyoo, Nws raug iab liam los ntawm Ntxwgnyoog, raug tib neeg thab, thiab raug cob rau tib neeg tej kev sim siab. Nws kov yeej ntau qhov kev sim siab thaum Nws ua Nws tes hauj lwm. Nyob rau thaum rau lub hlis kawg, thaum Yexus yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tsis ntev tom ntej, tau muaj ib co lus hais tawm kiag ntawm Petus lub qhov ncauj los hais tias Nws yog leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj txoj sia nyob, hais tias Nws yog Khetos. Tsuas yog thaum ntawd los xwb ces sawv daws thiaj li paub Nws tes hauj lwm tag nrho, thiab tsuas yog thaum ntawd los xwb ces Nws lub koob meej thiaj li raug nthuav tawm rau laj mej pej xeem paub txhua nrho. Tom qab ntawd, Yexus hais rau Nws cov thwj tim hais tias Nws yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg, thiab hais tias peb hnub tom qab ntawd Nws yuav sawv rov los; hais tias Nws tau los ua tes dej num ntawm kev txhiv dim, thiab Nws yog tus Cawm Seej. Tsuas yog nyob rau thaum rau lub hlis kawg xwb mas Nws thiaj li nthuav tawm Nws lub koob meej thiab tes hauj lwm uas Nws npaj yuav ua. Qhov no kuj yog Vajtswv lub sij hawm, thiab qhov no ces yog qhov uas tes hauj lwm yuav tau raug ua li ntawd. Nyob rau lub sij hawm ntawd, ib nrab ntawm Yexus tes hauj lwm ces yog ua raws li Vajluskub Qub, nrog rau Mauxe cov kev cai thiab Yehauvas cov lus thaum Tiam Muaj Kev Cai. Tag nrho tej no, Yexus siv coj los ua ib txhia ntawm Nws tes hauj lwm. Nws qhuab qhia cov tib neeg thiab qhia lawv nyob rau hauv tej tsev sab laj, thiab Nws siv cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus nyob rau hauv Vajluskub Qub coj los lov lus rau cov Falixais uas ua yeeb ncuab rau Nws, thiab siv cov lus hauv Vajluskub los nthuav tawm lawv tej kev tsis mloog lus thiab yog li ntawd ces cem lawv. Vim lawv ntxub tej uas Yexus tau ua; nyob rau ib qho kiag, ces feem ntau ntawm Yexus tes hauj lwm ces tsis yog ua raws nraim li cov kev cai hauv Vajluskub, thiab, tshaj qhov ntawd, tej uas Nws qhia mas siab tshaj lawv tus kheej tej lus lawm, tseem siab tshaj tej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus tau hais qhia ua ntej nyob rau hauv Vajluskub lawm thiab. Yexus tes hauj lwm ces tsuas yog ua rau tib neeg txoj kev txhiv dim thiab ua rau qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab yog li ntawd thiaj li tsis tas yuav kom Nws hais lus ntau dua es thiaj li yuav txeeb tau ib tug tib neeg twg. Feem ntau ntawm tej uas Nws qhia tib neeg ces yog muab hauv tej lus hauv Vajluskub los, thiab txawm hais tias yog Nws tes hauj lwm tsis tau dhau Vajluskub, los Nws tseem muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd tiav hlo. Nws qhov ces tsis yog tes hauj lwm siv lus hais, los sis tes hauj lwm uas ua los kom txeeb tau noob neej, thiab tes hauj lwm uas ua los txhiv noob neej. Nws tsuas ua tus theej txhoj rau kev txhaum rau noob neej xwb, thiab tsis ua lub hauv paus keeb cag rau txoj lus rau noob neej. Nws tsis ua tes hauj lwm ntawm Lwm Haiv Neeg, uas yog tes hauj lwm txeeb kom tau tib neeg, tab sis tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, tes hauj lwm uas ua nrog cov uas ntseeg hais tias yeej muaj ib tug Vajtswv. Txawm hais tias Nws tes hauj lwm mas yog ua los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm Vajluskub, thiab txawm hais tias Nws siv tej uas twb yeej xub muab hais qhia ua ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus coj los cem cov Falixais lawm, los qhov no ces yeej txaus coj los ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig kom tiav hlo lawm. Yog hais tias tes hauj lwm niaj hnub no es tseem ua los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm tej lus qhia txog tej yam yuav tshwm sim tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus qub nyob rau hauv Vajluskub, los nws yeej tsis muaj hnub yuav txeeb tau nej, vim phau Vajluskub Qub mas tsis muaj tej lus teev tseg txog kev tsis mloog lus thiab tej kev txhaum ntawm nej cov neeg Suav, thiab yeej tsis muaj tej keeb kwm txog nej tej kev txhaum li. Yog li ntawd, yog hais tias tes hauj lwm no tseem pheej laug nyob rau hauv phau Vajluskub, ces nej yuav tsis muaj hnub tsum li. Phau Vajluskub mas tsuas teev tseg ib qho keeb kwm me me ntawm cov neeg Yixayee xwb, ib qho uas tsis muaj cuab kav yuav qhia tau hais tias nej yog neeg zoo los neeg phem, los sis los txiav txim rau nej. Muab xav hais tias yog Kuv yuav txiav txim rau nej raws li qhov keeb kwm ntawm cov neeg Yixayee—ua nej puas tseem yuav caum Kuv li nej caum niaj hnub no mas? Nej puas paub hais tias nej mas ua nyuab npaum li cas? Yog hais tias tsis muaj ib lo lus hais nyob rau tiam no li, ces nws yeej yuav tsis muaj hnub ua tes hauj lwm txeeb tau kom tiav hlo li. Vim Kuv tsis tau los kom raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Kuv yuav tsum hais cov lus uas yog cais tawm ntawm Vajluskub, es kom nej thiaj li raug txeeb tau. Tes hauj lwm uas Yexus ua ces tsuas yog ib theem siab zog phau Vajluskub Qub xwb; nws raug siv coj los pib ib tiam tshiab, thiab los coj tiam ntawd. Vim li cas Nws ho hais tias, “Kuv tsis tau los rhuav tshem txoj kev cai, tab sis los ua kom txoj kev cai muaj tiav”? Tab sis nyob rau hauv Nws tes hauj lwm ho muaj ntau heev uas txawv ntawm cov kev cai uas ua raws thiab cov lus sam hwm uas cov neeg Yixayee ntawm Vajluskub Qub ntawd ua raws, vim Nws tsis tau los ua raws txoj kev cai, tab sis los ua kom cov kev cai ntawd muaj tiav. Tus txheej txheem kom ua tau muaj tiav mas muaj ntau yam tseem ceeb xws li: Nws tes hauj lwm mas tseem ceeb dua thiab muaj tseeb, thiab, tshaj qhov ntawd, nws ciaj sia dua, thiab tsis yoog raws tej cai yam neeg dig muag. Cov neeg Yixayee yeej tsis khaws hnub Xanpatau tseg li lod? Thaum Yexus los, Nws tsis saib hnub Xanpatau tseem ceeb, vim Nws hais tias Neej Leej Tub yog tus Tswv ntawm hnub Xanpatau, thiab thaum tus Tswv ntawm hnub Xanpatau los txog, ces Nws yuav ua raws li Nws siab nyiam. Nws tau los ua kom tej kev cai hauv Vajluskub Qub muaj tiav thiab los hloov cov kev cai ntawd. Tag nrho tej uas tau ua niaj hnub no ces yog muab los ntawm lub sij hawm tam sim no, tab sis tseem yog txawb rawv rau lub hauv paus keeb cag ntawm Yehauvas tes hauj lwm nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai, thiab nws tsis rhuav tus ciaj ciam no. Ua twb zoo xav mam hais lus, thiab tsis txhob deev luag poj luag txiv, piv txwv—tej no tsis yog tej kev cai ntawm Vajluskub Qub lod? Niaj hnub no, tej uas nej yuav tsum tau ua mas tsis yog Kaum Txoj Kev Cai nkaus xwb, tab sis muaj cov kev cai thiab tej kev cai siab tshaj tej uas muaj ua ntej lawm ntawd. Tab sis qhov no tsis tau txhais hais tias tej uas muaj ua ntej lawm ntawd raug muab tshem pov tseg tag, vim ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua nyob rau saum lub hauv paus keeb cag ntawm theem ua ntej. Hos hais txog tes hauj lwm uas Yehauvas ua rau thaum ntawd rau Yixayee, xws li tej uas yuav kom tib neeg muab khoom theej txhoj, hwm lawv niam thiab txiv, tsis txhob pe hawm mlom, tsis txhob cem los sis foom phem rau lwm tus, tsis txhob deev luag poj luag txiv, tsis txhob haus luam yeeb los sis haus cawv, thiab tsis txhob noj tej yam khoom tuag los sis haus ntshav—tej no tsis yog tej uas rhawv lub hauv paus keeb cag rau nej tej kev coj kev ua niaj hnub no lod? Nws yog nyob rau saum lub hauv paus keeb cag yav tag los uas tes hauj lwm tau raug ua los txog niaj hnub niam no. Txawm hais tias tej kev cai yav tag los tsis muab coj los hais txog thiab yuav kom nej ua tej yam tshiab, tej kev cai no, mas tseem nyob deb ntawm qhov uas raug rhuav tshem pov tseg, haj tseem raug muab txhawb siab zog lawm xwb. Hais tias lawv raug muab rhuav tshem pov tseg ces txhais tau hais tias tiam dhau los qub dhau heev lawm, tab sis muaj ib co kev cai mas koj yuav tsum hwm mus tag ib txhiab ib txhis. Cov kev cai ntawm yav dhau los mas twb raug coj los xyaum ua raws tag lawm, twb tau rais los ua ib qho ntawm tib neeg lawm, thiab tsis tag yuav tau muab hais kom ntxaws ntxaws yam tshwj xeeb zias rau tej qho kev cai li “Tsis txhob haus luam yeeb,” thiab “Tsis txhob haus cawv,” thiab lwm yam ntxiv mus. Nyob rau saum lub hauv paus keeb cag no, tej kev cai tshiab raug tsim tsa los raws li qhov nej xav tau niaj hnub no, raws li nej lub meej mom, thiab raws li tes hauj lwm hnub no. Tsim tsa kev cai tshiab rau tiam tshiab tsis tau txhais hais tias muab tej kev cai hauv tiam qub rhuav tshem pov tseg, tab sis tsuas yog muab lawv tsa mus rau qhov chaw siab zog nyob rau lub hauv paus keeb cag no xwb, kom ua rau tib neeg tej kev ua ntawd muaj txhij dua, thiab kom haum zog raws li qhov muaj tiag. Yog hais tias, niaj hnub no, nej tsuas raug hais kom yoog raws tej kev cai hauv Vajluskub Qub ib yam nkaus li cov neeg Yixayee tau ua xwb, thiab yog tseem yuav tseev kom nej nco kom tau cov kev cai uas Yehauvas teeb tseg, ces yeej tsis muaj hnub uas nej yuav hloov tau li. Yog nej tsuas tau ua raws li ob peb txoj kev cai tsawg tsawg ntawd xwb los sis nco kom tau tej kev cai uas suav tsis txheeb li, ces nej tus moj yam qub yeej tseem yuav cog tob heev li, thiab yuav tsis muaj ib txog hau kev uas yuav muab nws rho tawm tau li. Yog li ntawd nej yuav phem zuj zus tuaj, thiab nej yuav tsis muaj ib tug twg uas yuav mloog lus li. Qhov no ces hais tau hais tias ob peb txoj kev cai yooj yooj yim los sis tej kev cai uas suav tsis txheeb los yeej pab tsis tau nej kom paub txog Yehauvas txoj kev ua. Nej tsis zoo ib yam li cov neeg Yixayee: Qhov uas lawv ua raws li tej kev cai thiab nco kom tau tej kev cai ntawd, lawv muaj cuab kav pom tau Yehauvas tej kev ua thiab muab tau lawv qhov kev tso siab rau Nws nkaus xwb. Tab sis nej tsis muaj cuab kav ua tau qhov no, thiab ob peb txoj kev cai hauv Vajluskub Qub mas tsis yog yuav tsis muaj cuab kav ua kom nej muab kiag nej lub siab, los sis tiv thaiv tau nej, tab sis tseem yuav ua kom nej tso siab ua dog ua dig, thiab yuav ua kom nej poob mus rau hauv Dab Teb. Vim Kuv tes hauj lwm yog kev txeeb tau, thiab nws yog tsi ntsees rau nej txoj kev tsis mloog lus thiab nej tus moj yam qub. Cov lus li Yehauvas thiab Yexus cov mas poob deb ntawm cov lus hnyav ntawm kev txiav txim niaj hnub no lawm. Yog tsis muaj cov lus hnyav no, ces yuav tsis muaj hnub txeeb tau nej cov “neeg txawj,” cov uas yeej tsis mloog lus los tau txhiab txhiab xyoo lawm. Tej kev cai ntawm phau Vajluskub Qub poob lawv tej hwj chim rau saum nej ntev los lawm, thiab txoj kev txiav txim niaj hnub no mas txaus ntshai tshaj tej kev cai qub ntawd lawm. Qhov uas haum rau nej tshaj plaws ces yog kev txiav txim rau, thiab tsis yog tej kev txwv txiav me me ntawm tej kev cai, vim nej tsis yog cov noob neej thaum chiv keeb ntawd lawm, tab sis yog ib co noob neej uas twb raug ua qias vuab tsuab los tau ntau txhiab xyoo lawm. Qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tau tam sim no ces yeej haum nrog rau tib neeg tus yam ntxwv tiag niaj hnub no, raws li qhov peev xwm thiab qhov meej mom tiag ntawm tib neeg niaj hnub no, thiab nws yeej tsis tseev kom koj yuav tsum ua raws tej kev cai li. Qhov no ces yog cia kom muaj tau kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam qub, thiab kom koj muab koj tej kev xav phem qub tshem pov tseg tau. Koj puas xav hais tias tej kev cai yog cov kev cai tswj mas? Tej kev cai ntawd yog, nws yeej hais tau hais tias, tej yam uas tib neeg dog dig yuav tsum tau ua raws. Tej kev cai ntawd tsis yog tej kev cai uas koj yuav tsum tau ua raws. Muab kev txwv tsis pub haus luam yeeb, ua qhov kev piv txwv—qhov ntawd puas yog ib txoj cai tswj mas? Nws tsis yog ib txoj cai tswj! Nws yog ib qho uas yuav tsum tau ua raws li kev ua neeg li lwm tus xwb; nws tsis yog ib txoj cai tswj, tab sis yog tej yam uas teeb tseg rau tag nrho noob neej. Niaj hnub no, kaum ob tawm qhov kev cai uas tau teeb tseg mas kuj tsis yog tej kev cai tswj thiab; lawv yog tej yam uas yuav tsum tau ua es thiaj li ua tau neeg li lwm tus xwb. Tib neeg tsis muaj los sis paub txog tej ntawd nyob rau yav tag los, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj li yuav tsum ua kom tau rau niaj hnub no, thiab tej ntawd mas tsis suav ua tej kev cai tswj. Tej kev cai tswj uas Kuv hais mas yog hais txog tej kab ke, tej txheej txheem ua kev cai los sis tej kev coj kab lig kev cai uas txawv deb thiab yuam kev ntawm tib neeg; lawv yog tej kev cai tswj uas tsis pab tib neeg dab tsi li, tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau lawv li; tej ntawd ua ib txog kab ke ntawm kev coj kev ua uas tsis muaj ntsiab lus tseem ceeb dab tsi li. Qhov no ces yog qhov zoo tshaj plaws ntawm tej kev cai tswj, thiab tej kev cai tswj ntawd yuav tsum tau muab tso pov tseg mus, vim tej ntawd tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg. Nws tsuas yog tej yam uas muaj txiaj ntsig rau tib neeg xwb uas yuav tsum tau muab coj los xyaum ua.

Qhov Dhau Los: Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

Ntxiv Mus: Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No