4. Qhov sib txawv uas tseem ceeb ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab cov uas raug Vajtswv siv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces hu ua Khetos, thiab Khetos yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Lub cev nqaij daim tawv no tsis zoo li ib tug tib neeg uas yog lub cev muaj cev nqaij daim tawv. Qhov txawv ces yog vim Khetos tsis yog muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha; Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig. Nws muaj ob yam uas yog kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib tug neeg twg muaj li. Nws kev ua neej txhawb tag nrho Nws txhua yam kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thaum lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Txawm yuav yog Nws kev ua neeg los sis lub hwj chim qaum ntuj, ob qho puav leej zwm rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ces yog tus Ntsujplig, qhov ntawd yog, lub hwj chim qaum ntuj. Yog li ntawd, Nws lub ntsiab tseem ceeb ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag; lub ntsiab tseem ceeb no yuav tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab Nws yeej ua tsis tau ib yam dab tsi uas yuav rov rhuav Nws tus kheej tes hauj lwm, los sis Nws yeej yuav tsis hais ib lo lus tawm tsam Nws tus kheej lub siab nyiam li. Yog li ntawd, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yeej yuav tsis muaj hnub ua ib teg hauj lwm uas yuav chuam tshuam Nws tus kheej qhov kev cawm tib neeg li. Qhov ntawd yog qhov uas sawv daws yuav tsum tau to taub.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim Nws yog ib tug tib neeg uas muab lub ntsiab tseem tseem ceeb ntawm Vajtswv, Nws nyob siab tshaj txhua tus tib neeg uas tsim los, siab tshaj txhua tus tib neeg uas muaj cuab kav ua tau Vajtswv tes dej num. Thiab yog li, ntawm cov uas muaj tib neeg lub plhaub zoo li Nws li, ntawm tag nrho cov uas muaj kev ua neeg, tsuas yog Nws xwb thiaj yog tus Vajtswv Tus Kheej yug los ua neeg—tag nrho lwm cov puas leej yog tib neeg uas tsim los. Txawm tias lawv txhua tus muaj kev ua neeg los xij, cov tib neeg uas tsim los ntawd tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj kev ua neeg xwb, hos Vajtswv yug los ua neeg mas txawv: Hauv Nws lub cev nqaij daim tawv Nws tsis yog tsuas muaj kev ua neeg xwb tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, lub hwj chim qaum ntuj. Nws qhov kev ua neeg yeej pom tau nyob sab nraum qhov kev tshwm sim ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv thiab hauv Nws lub neej txhua hnub, tab sis Nws lub hwj chim qaum ntuj mas pom nyuab. Vim tias Nws lub hwj him qaum ntuj tsuas nthuav tawm rau thaum Nws muaj kev ua neeg xwb, thiab tsis zoo tshaj ntuj tsim li qhov tib neeg xav tias nws yog, nws nyuab heev rau tib neeg pom. Txawm niaj hnub no kiag los, tib neeg yeej muaj kev to taub nyuab txog lub ntsiab tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv yug los ua neeg. Txawm yog tom qab Kuv twb tau hais txog nws ntev loo lawm los xij, Kuv yeej xav tias nws yeej tseem yog ib qho tsis to taub yooj yim rau feem ntau ntawm nej cov ko. Qhov tseeb, qhov xwm no mas yooj yim xwb: Vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv, Nws lub ntsiab tseem ceeb yog ib qho sib ntxiv ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Qhov sib ntxiv no yog hu ua Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv Tus Kheej nyob hauv ntiaj teb.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Raug Nyob los ntawm Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias, thaum Nws los rau cev nqaij daim tawv, Vajtswv tsuas ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj xwb, thiab tsis muaj tib neeg uas caum raws Nws lub siab los ua hauj lwm nrog Nws, ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv lub siab nyiam los sis koom nrog Vajtswv. Vajtswv yuav tsum siv cov tib neeg dog dig uas caum raws Nws lub siab los ua tes dej num no kom tiav log, los saib thiab saib xyuas pawg ntseeg, xwv kom qib uas tib neeg txoj kev xav sab hauv, nws lub hlwb, muaj peev xwm ntawm txoj kev xav thiaj muaj tiav tau. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv siv ib pab tib neeg tsawg tsawg uas caum raws Nws lub siab los “txhais” tes dej num uas Nws ua hauv Nws lub cev saum ntuj, xwm kom nws thiaj raug muab qhib hlo—los hloov yam lus saum ntuj los ua tib neeg yam lus, xwv kom tib neeg thiaj nkag siab thiab to taub tau nws. Yog tias Vajtswv tsis ua li ntawd, tsis muaj leej twg yuav to taub Nws yam lus saum ntuj, vim tias cov tib neeg uas caum raws Nws lub siab mas, tom qab txhua yam, yog pab tsawg tsawg xwb, thiab tib neeg lub nrab peev xwm los nkag siab mas tsis zoo. Vim li ntawd Vajtswv thiaj xaiv txoj kev no xwb thaum ua hauj lwm hauv cev nqaij uas yug los ua neeg. Yog tias tsuas muaj tes dej num saum ntuj xwb, ces tsis muaj txoj hau kev twg rau tib neeg los paub los sis koom nrog Vajtswv, vim tias tib neeg tsis to taub Vajtswv yam lus. Tib neeg tsuas muaj peev xwm to taub yam lus no los ntawm qhov chaw ntawm cov tib neeg uas caum raws Vajtswv lub siab xwb, cov uas piav Nws tej lus meej tseeb. Txawm li cas los xij, yog tias tsuas muaj cov tib neeg zoo li no ua hauj lwm rau hauv noob neej xwb, qhov ntawd tsuas tuav tau tib neeg lub neej dog dig xwb; nws hloov tsis tau tib neeg tus moj yam. Vajtswv tes dej num tsis muaj ib theem pib tshiab tau; tsuas yuav muaj tib cov nkauj qub xwb, tej lus hais muaj hais txaus qub. Tsuas yog los ntawm qhov chaw ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg, tus uas hais txhua yam uas yuav tsum tau hais thiab ua txhua yam uas yuav tsum tau ua kom tiav rau lub caij nyoog ntawm Nws qhov yug los ua neeg, tom qab qhov uas tib neeg ua hauj lwm thiab paub raws li Nws tej lus, tsuas yog thaum ntawd xwb lawv tus moj yam ntawm lub neej thiaj muaj peev xwm hloov tau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj muaj peev xwm ntws nrog lub sij hawm. Tus uas ua hauj lwm hauv lub hwj huam saum ntuj sawv cev rau Vajtswv, hos cov uas ua hauj lwm hauv noob neej yog cov tib neeg uas Vajtswv siv. Ces hais tau tias, tus Vajtswv yug los ua neeg yeej txawv hlo ntawm cov tib neeg uas Vajtswv siv. Tus Vajtswv yug los ua neeg muaj peev xwm ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj, hos cov tib neeg uas Vajtswv siv tsis muaj. Nyob rau qhov pib ntawm txhua tiam, Vajtswv tus Ntsujplig hais lus kiag thiab pib tiam tshiab los coj tib neeg mus rau qhov pib tshiab. Thaum Nws hais lus tag lawm, qhov no qhia tias Vajtswv tes dej num hauv Nws lub cev saum ntuj tiav lawm. Tom qab ntawd, tib neeg txhua tus caum cov coj ntawm cov uas Vajtswv siv mus nkag rau lawv txoj kev paub ntawm lub neej.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes hauj lwm uas ua los ntawm tus uas Vajtswv siv yog kom muaj kev koom tes nrog txoj hauj lwm ntawm Khetos los sis tus Vajntsujplig. Tus neeg no raug tsa nyob hauv ib tsoom neeg los ntawm Vajtswv, nws nyob rau ntawd yuav coj txhua tus neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg, thiab nws kuj tau raug tsa los ntawm Vajtswv kom ua hauj lwm koom tes nrog rau tib neeg. Ib tug neeg zoo li no, tus uas muaj peev xwm ua hauj lwm koom tes nrog rau tib neeg, ntau dua li Vajtswv cov kev xav tau rau tib neeg thiab kev ua hauj lwm uas tus Vajntsujplig yuav tsum ua rau tib neeg tuaj yeem ua tiav los ntawm nws. Ib qho thiab yog li no: Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev siv tus neeg no yog kom txhua tus uas caum raws Vajtswv tuaj yeem nkag siab zoo txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tuaj yeem ua tau ntau dua li Vajtswv xav tau. Vim tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub ncaj qha txog Vajtswv cov lus los sis Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv thiaj tau tsa qee tus neeg los ua txoj hauj lwm ntawd. Tus neeg uas raug siv los ntawm Vajtswv kuj tuaj yeem piav tau tias yog cov khoom nruab nrab uas Vajtswv siv coj tib neeg kev, ib yam li “tus neeg txhais lus” uas txuas lus ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Yog li ntawd, tus neeg zoo li no tsis zoo li txhua tus uas ua hauj lwm hauv Vajtswv tsev neeg los sis cov uas yog Nws cov tub txib. Ib yam li lawv, nws tuaj yeem raug hu tias tus neeg ua dej num rau Vajtswv, tab txawm tseem nyob hauv nws txoj hauj lwm thiab keeb kwm ntawm kev siv los ntawm Vajtswv los nws txawv deb ntawm lwm tus neeg uas ua hauj lwm thiab cov tub txib. Hais txog lub tseem ntsiab ntawm nws txoj hauj lwm thiab nws li keeb kwm kev ua dej num, tus neeg uas raug Vajtswv siv yog Nws ua tus tsa, nws yog Vajtswv npaj cia los ua Vajtswv txoj hauj lwm, thiab nws koom tes ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav ua tau nws txoj hauj lwm los hloov nws chaw li—no yog noob neej txoj dej num uas tu ncua tsis tau rau txoj hauj lwm uas los saum ntuj los. Txoj hauj lwm uas lwm tus neeg los sis cov tub txib tau ua, tib lub sij hawm ntawd, yog thiab tab sis cov xa khoom thiab ua raws tes dej num ntau yam uas npaj rau cov pawg ntseeg nyob rau txhua lub sij hawm, los sis lwm yam hauj lwm yooj yooj yim uas npaj rau hauv lub neej kom tuav tau lub neej hauv pawg ntseeg xwb. Cov neeg ua hauj lwm thiab cov tub txib no tsis raug tsa los ntawm Vajtswv, yuav hu lawv ua cov neeg uas siv los ntawm tus Vajntsujplig tau li cas. Lawv raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg thiab, tom qab lawv tau kawm thiab npaj tau ib ntus lawm, cov neeg ua tau zoo yuav raug xaiv tseg, cov neeg ua tsis tau zoo yuav raug xa rov qab mus rau qhov chaw lawv tuaj. Vim tias cov neeg no tau raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg, qee tus qhia lawv qhov tseeb tiag tiag tom qab dhau los ua cov thawj coj lawm, thiab qee tus txawm ua ntau yam tsis zoo thiab thaum kawg raug tshem tawm. Tus neeg uas raug Vajtswv siv, muab ua lwm yam hais, yog tus neeg uas Vajtswv npaj tseg, thiab tus muaj peev xwm, thiab muaj meej mom noob neej. Tus Vajntsujplig tau npaj nws thiab ua kom zoo tshaj plaws ua ntej, thiab tus Vajntsujplig ua tus coj tag nrho, thiab tshwj xeeb tshaj yog thaum nws ua hauj lwm, tus Vajntsujplig qhia nws thiab coj nws kev—qhov nuj nqi tshwm los ntawm qhov no ces yog tsis muaj kev phem ntawm kev coj Vajtswv cov xaiv tseg, vim Vajtswv mob siab rau Nws tus kheej lub luag hauj lwm, thiab Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm txhua lub sij hawm.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Vajtswv qhov Siv Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv los hauv ntiaj teb, Nws tsuas ua Nws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj xwb, uas yog qhov tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej tau muab cob rau tus Vajtswv yug los ua neeg. Thaum Nws los, Nws tsuas hais lus thoob plaws hauv daim av xwb, los muab lub suab rau Nws tej lus hais tawm los ntawm ntau txoj kev thiab los ntawm ntau txoj kev xav uas sib txawv. Feem ntau ces Nws muab qhov pub rau tib neeg thiab qhia tib neeg los ua Nws tej hom phiaj thiab txoj kab ke ua ua hauj lwm, thiab tsis txhawj txog Nws Tus Kheej nrog tej yam xws li tej kev sib raug zoo ntiag tug los sis txhua yam ntxaws ntxaws ntawm tib neeg lub neej. Nws tes hauj lwm tshaj tawm tseem ceeb yog los hais lus rau tus Ntsujplig. Ntawd yog, thaum Vajtswv tus Ntsujplig tshwm uas kov tau rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tsuas yug tib neeg lub neej thiab tso qho tseeb tawm xwb. Nws Tus Kheej tsis koom rau hauv tib neeg tes dej num, uas yog hais tau tias, Nws tsis koom noob neej tes dej num. Tib neeg ua tsis tau tes dej num saum ntuj, thiab Vajtswv tsis koom tib neeg tes dej num. Hauv ntau lub xyoo txij thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb no los ua Nws tes dej num, Nws yeej ua tiav los ntawm tib neeg tas li xwb. Txawm li cas los, tib neeg raug suav tsis tau tias yog tus Vajtswv yug los ua neeg—tsuas yog cov uas Vajtswv tau siv lawm xwb. Tus Vajtswv niaj hnub no, tib lub sij hawm no, yeej hais tau lus ncaj nraim los ntawm txoj kev xav saum ntuj, xa tus Ntsujplig lub suab los thiab ua hauj lwm sawv cev rau tus Ntsujplig. Txhua tus uas Vajtswv tau siv thoob plaws txhua tiam yog, tib yam thiab, tej lub tsam thawj thaum Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm hauv ib lub cev uas yog nqaij tawv—yog li vim li cas lawv ho tsis raug hu ua Vajtswv? Tab sis tus Vajtswv niaj hnub kuj yog Vajtswv tus Ntsujplig uas ua hauj lwm ncaj nraim rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab Yexus los kuj yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab; Nkawv ob leeg puas leej hu ua Vajtswv. Yog li qhov txawv yog dab tsi? Cov tib neeg uas Vajtswv siv thoob plaws hauv txhua tiam yeej muaj peev xwm muaj kev xav zoo thiab kev muaj qab hau. Lawv txhua tus to taub tej hauv paus ntsiab lus ntawm tib neeg tus cwj pwm. Lawv muaj tib neeg tej tswv yim li ib txwm, thiab muaj txhua yam uas tej tib neeg dog dig yuav tsum muaj. Feem ntau ntawm lawv cov ntawd muaj tej txuj tshwj xeeb thiab kev txawj ntse xeeb txawm. Qhov ua hauj lwm nrog cov tib neeg no, Vajtswv tus Ntsujplig siv lawv tej txuj ci, uas yog lawv tej kev txawj Vajtswv pub. Vajtswv tus Ntsujplig coj lawv tej txuj ci los siv, siv lawv tej dag zog rau hauv Vajtswv kev ua dej num. Tab sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv mas tsis muaj tswv yim los sis kev xav, tsis muaj dab tsi nrog tib neeg tej kev xav tau, thiab haj tseem tsis muaj yam uas cov tib neeg dog dig muaj thiab. Ces hais tau tias, Nws haj tseem twb tsis paub tej hauv paus ntsiab lus ntawm tib neeg tus cwj pwm. Qhov no yog qhov zoo li cas rau thaum tus Vajtswv niaj hnub no los rau hauv ntiaj teb. Nws tes dej num thiab Nws tej lus tsis tau raug txuam nrog txog tib neeg tej kev xav tau los sis tib neeg txoj kev xav, tab sis lawv yog qhov pom meej tseeb ntawm tej kev xav tau ntawm tus Ntsujplig, thiab Nws ua hauj lwm ncaj nraim sawv cev rau Vajtswv. Qhov no txhais tias tus Ntsujplig hais lus kiag, ntawd yog, lub hwj huam saum ntuj ua tes dej num kiag, yam tsis muab tib neeg tej kev xav tau ib nyuag qhov los xyaw nrog li. Muab ua lwm lo lus hais, tus Vajtswv yug los ua neeg sawv cev ncaj nraim rau lub hwj huam saum ntuj, tsis muaj tib neeg txoj kev xav los sis tej tswv yim, thiab tsis muaj kev to taub ntawm tej hauv paus ntsiab lus ntawm tib neeg tus cwj pwm. Yog tias tsuas yog lub hwj huam saum ntuj ua hauj lwm xwb (txhais tau tias yog tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej ua hauj lwm xwb), yuav tsis muaj hau kev rau Vajtswv tes dej num los ua rau hauv lub ntiaj teb. Yog li thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, Nws yuav tsum muaj ib pab tib neeg tsawg tsawg uas Nws siv los ua hauj lwm rau hauv noob neej nrog rau tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv lub hwj huam saum ntuj. Muab ua lwm lo lus hais, Nws siv tes dej num tib neeg los tuav Nws tes dej num saum ntuj. Yog tsis li ntawd, yuav tsis muaj kev rau tib neeg los koom kiag nrog tes dej num saum ntuj. Qhov no yog qhov zoo li cas rau Yexus thiab Nws cov thwj tim. Nyob rau Nws lub sij hawm hauv ntiaj teb, Yexus xaus tej kev cai qub thiab nrhawv tej kev cai tshiab. Nws kuj hais ntau cov lus thiab. Tag nrho tes dej num no puas leej ua tiav hauv lub hwj huam saum ntuj. Lwm cov, xws li Petus, Povlauj, thiab Yauhas, txhua tus tso lawv tes dej num rau saum lub hauv paus ntawm Yexus tej lus. Ces hais tau tias, Vajtswv pib Nws tes dej num hauv tiam ntawd, lub hauv paus pib ntawm Tiam Hmoov Hlub; ntawd yog, Nws nkag mus rau ib tiam tshiab, xaus tej qub, thiab kuj ua rau tej lus muaj tiav, “Vajtswv yog qhov Pib thiab qhov Kawg.” Muab ua lwm lo lus hais, tib neeg yuav tsum ua tib neeg tes dej num rau saum lub hauv paus ntawm tes dej num saum ntuj. Muaj ib zaug Yexus tau hais txhua yam uas Nws yuav tsum hais lawm thiab ua Nws tes dej num tiav rau hauv lub ntiaj teb, Nws ncaim tib neeg mus lawm. Tom qab qhov no, txhua tus tib neeg, hauv kev ua hauj lwm, ua raws li tej kab ke uas hais tawm nyob hauv Nws tej lus, thiab xyaum raws nraim rau qhov tseeb ntawm qhov uas Nws tau hais lawm. Tag nrho ntawm cov tib neeg no puav leej ua hauj lwm rau Yexus. Yog tias tsuas yog Yexus ib leeg ua tes dej num no xwb, txawm Nws yuav hais tej lus ntau npaum li cas los, tib neeg yuav tsis muaj kev koom nrog Nws tej lus, vim tias Nws ua hauj lwm hauv lub hwj huam saum ntuj thiab tsuas hais tau tej lus ntawm lub hwj huam saum ntuj xwb, thiab Nws yuav tsis muaj peev xwm piav tau txhua yam mus txog qhov uas tej tib neeg dog dig yuav to taub tau Nws tej lus. Thiab yog li Nws yuav tsum muaj cov tub txib thiab cov cev Vajtswv lus uas los tom qab los txhawb Nws tes dej num ntxiv. Qhov no yog txoj kab ke ntawm qhov seb Vajtswv yug los ua neeg ua Nws tes dej num li cas—siv lub cev nqaij tawv uas yug los ua neeg los hais lus thiab los ua hauj lwm xwv thiaj ua tau tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj tiav, thiab tom qab ntawd siv ib co tib neeg tsawg tsawg, los sis tej zaum coob, uas caum raws Vajtswv lub siab los ua Nws tes dej num ntxiv. Ntawd yog, Vajtswv siv tib neeg uas caum raws Nws lub siab los ua tes dej num ntawm txoj kev saib xyuas thiab ywg dej rau noob neej xwv kom Vajtswv cov tib neeg uas xaiv tseg thiaj nkag tau mus rau qhov tiag tiag ntawm qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yauhas tau pua txoj kev rau Yexus. Yauhas tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag tab sis tsuas ua tau tes dej num ntawm tib neeg tiav hlo xwb. Txawm hais tias Yauhas yog tus qhib kev rau tus Tswv, los nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv; nws tsuas yog ib tug tib neeg uas raug Vajntsujplig siv xwb. Tom qab Yexus raug ua kev cai raus dej tag lawm, Vajntsujplig nqis los rau saum Nws zoo li ib tug nquab dawb. Ces Nws thiaj li pib Nws tes hauj lwm, qhov ntawd ces yog, Nws pib ua tes hauj lwm qhuab qhia ntawm Khetos. Yog vim li ntawd Nws thiaj li siv lub koob meej ntawm Vajtswv, vim Nws yog los ntawm Vajtswv los. Tsis hais Nws txoj kev ntseeg yuav zoo li cas ua ntej qhov no li—tej zaum mas kuj tseem tsis ruaj khov rau qee lub sij hawm thiab, los sis ruaj khov rau qee lub sij hawm—qhov ntawd ces yog qhov ntawm lub neej txoj sia ntawm tib neeg li sawv daws xwb uas Nws coj ua ntej ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Tom qab Nws raug ua kev cai raus dej tag lawm (qhov ntawd ces yog, raug tsa lawm), lub hwj chim thiab lub yeeb koob ntawm Vajtswv nrog kiag Nws tam sim ntawd lawm, thiab yog li ntawd Nws thiaj li pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Nws muaj peev xwm ua tej cim thiab txuj ci phim hwj, ua txuj ci tseem ceeb, thiab Nws muaj hwj chim thiab muaj cai, vim Nws ua hauj lwm sawv cev ncaj qha rau Vajtswv Tus Kheej kiag; Nws ua tus Ntsujplig tes hauj lwm sawv Nws cev thiab nthuav tawm tus Ntsujplig lub suab lus. Yog li ntawd, Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag; qhov no mas yeej cam tsis tau li. Yauhas yog ib tug uas raug Vajntsujplig siv xwb. Nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv, los sis nws yog ib qho uas yuav tshwm sim tsis tau rau nws los sawv cev rau Vajtswv li. Yog hais tias nws xav ua li ntawd, ces Vajntsujplig yeej yuav tsis pub ua li, vim nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag npaj siab yuav ua kom tiav hlo. Tej zaum yuav muaj ntau yam nyob rau hauv nws uas yog tib neeg txoj kev xav, los sis tej yam uas yuav txawv nrug deb; tsis muaj ib zaug twg li uas nws yuav muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv ncaj qha li. Nws tej kev ua yuam kev thiab kev ua yuam kev rhuav ntawd ces tsuas sawv cev tau rau nws tus kheej xwb, tab sis nws tes hauj lwm ces yog sawv cev rau Vajntsujplig. Tab sis, koj yuav hais tsis tau hais tias tag nrho nws ces yeej sawv cev rau Vajtswv. Nws qhov kev txawv nrug deb ntawm sawv daws thiab kev ua yuam kev ntawd puas sawv cev rau Vajtswv thiab? Ua yuam kev nyob rau hauv kev sawv cev rau tib neeg ces yog ib qho yeej ib txwm muaj, tab sis yog ib tug neeg twg txhob txwm nrug deb ntawm sawv daws mus sawv cev rau Vajtswv, ces qhov ntawd tsis yog kev tsis hwm Vajtswv lod? Qhov ntawd tseem tsis yog kev saib tsis taus kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab lod? Vajntsujplig tsis lam yuav cia tib neeg los sawv rau Vajtswv qhov chaw yooj yim li, txawm hais tias nws yuav raug lwm tus muab tsa rau qhov chaw siab npaum li cas li. Yog nws tsis yog Vajtswv, nws yuav tsis muaj peev xwm sawv tau khov kho rau thaum kawg. Vajntsujplig tsis pub tib neeg sawv cev rau Vajtswv raws li tib neeg lub siab xav! Piv txwv li, nws yog Vajntsujplig uas ua tim khawv rau Yauhas thiab nws kuj yog Vajntsujplig uas qhia tshwm txog nws los ua tus pua txoj kev rau Yexus, tab sis tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua rau saum nws ces yeej paub tseeb lawm. Tag nrho tej uas hais kom Yauhas ua ces yog kom ua tus neeg pua kev rau Yexus, los npaj txoj kev rau Nws xwb. Qhov ntawd ces hais tias, Vajntsujplig tsuas txhawb nqa nws tes hauj lwm pua txoj kev xwb thiab tsuas cia nws ua tes hauj lwm ntawd xwb—nws tsis tau txais kev tso cai kom ua lwm yam hauj lwm. Yauhas sawv cev rau Eliya, thiab nws sawv cev rau ib tug xib fwb cev Vajtswv lus uas pua txoj kev. Vajntsujplig txhawb nqa nws rau qhov no; yog hais tias nws tes hauj lwm tseem yog pua txoj kev, ces Vajntsujplig yeej txhawb nqa nws. Txawm li cas los xij, yog nws hais kiag tias nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab hais tias nws tau los ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim kom tiav, ces Vajntsujplig yuav rau txim rau nws. Tsis hais Yauhas tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li, thiab txawm hais tias nws tau txais kev txhawb nqa los ntawm Vajntsujplig, nws tes hauj lwm mas tsis yog yuav tsis muaj ciaj ciam li. Muab xam hais tias Vajntsujplig yeej txhawb nqa nws tes hauj lwm, lub hwj chim uas muab rau nws rau lub sij hawm ntawd ces tsuas pub coj los pua txoj kev nkaus xwb. Nws yeej tsis muaj cuab kav ua lwm yam hauj lwm hlo li, vim nws tsuas yog Yauhas tus uas pua txoj kev xwb, thiab tsis yog Yexus. Yog li ntawd, Vajntsujplig cov lus tim khawv yog tus yawm sij, tab sis tes hauj lwm uas Vajntsujplig tso cai rau tib neeg ua mas tseem haj yam tseem ceeb tshaj lawm thiab. Yauhas tseem tsis tau txais lus tim khawv loj kawg nkaus rau lub sij hawm ntawd thiab lod? Tsis yog nws tes hauj lwm kuj loj kawg thiab lod? Tab sis tes hauj lwm uas nws ua ntawd mas yeej tsis tshaj dua li Yexus tes li, vim nws tsis yog dab tsi tshaj li ib tug tib neeg uas Vajntsujplig siv xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv ncaj qha tau li, thiab yog li ntawd tes hauj lwm nws ua thiaj li muaj ciaj ciam kem tseg. Tom qab nws ua tes hauj lwm pua kev ntawd tag lawm, ces Vajntsujplig tsis txhawb nqa nws cov lus tim khawv mus ntxiv lawm, tsis muaj hauj lwm tshiab rau nws, thiab nws thiaj tau ncaim mus lawm thaum tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag pib lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj lus mas muab coj los ua tsis tau tib neeg txoj lus, thiab tib neeg txoj lus mas haj yam tsis muaj leej twg muab ua tau Vajtswv txoj lus. Ib tug tib neeg uas Vajtswv siv mas tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis yog ib tug tib neeg uas Vajtswv siv. Nyob rau qhov no, nws muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev. Tej zaum, tom qab uas nyeem tej lus no tag lawm, koj tsis lees hais tias tej no yog Vajtswv tej lus, tab sis tsuas yog ib qho kev tig ras to taub uas tib neeg tau xwb. Yog zoo li ntawd, koj qhov muag dig los ntawm kev tsis paub dab tsi lawm. Vajtswv tej lus yuav ua cas zoo ib yam nkaus li tej kev tig ras to taub uas tib neeg tau? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tej lus qhib ib tiam tshiab, coj tag nrho noob neej, nthuav qhia txog tej lus zais tob, thiab qhia tib neeg txoj xub ke uas lawv yuav taug nyob rau tiam tshiab. Qhov kev tig ras to taub uas tib neeg tau mas tsuas yog ib co lus qhia yooj yooj yim rau kev xyaum ua los sis kev paub xwb. Nws coj tsis tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis qhia tej lus zais tob txog Vajtswv Tus Kheej. Thaum txhua yam raug hais tag thiab ua tiav lawm, Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg. Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg. Yog tib neeg saib tej lus uas Vajtswv hais zoo li ib co lus qhuab qhia kom tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cov lus ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ua cov lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag, ces qhov ntawd yuav yog tib neeg ib qho kev ua yuam kev.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes hauj lwm uas yoog raws tus Vajntsujplig, txawm yuav yog Vajtswv tus kheej tes hauj lwm kiag los sis yog tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv, los puav leej yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig tag nrho. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej ces yog tus Ntsujplig, uas kuj muab hu tau ua tus Vajntsujplig los sis tus Ntsujplig uas muaj hwj chim tshaj xya npaug. Muab xam tag nrho, ces Lawv yog Vajtswv tus Ntsujplig, txawm hais tias Vajtswv tus Ntsujplig raug muab hu ntau lub npe rau hauv ntau tiam uas sib txawv los xij. Lawv lub ntsiab tseem ceeb yeej tseem yog tib lub nkaus xwb. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag ces yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, hos tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej tsis yog dab tsi uas tsawg tshaj qhov uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm. Tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv kuj yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tib yam nkaus thiab. Tab sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv ces yog qhov kev nthuav tawm tag nrho txog tus Vajntsujplig, uas yog muaj tseeb tshaj plaws li, hos tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv mas sib xyaws nrog ntau yam ntawm tib neeg, thiab ces tsis yog qhov kev nthuav tawm ncaj qha txog tus Vajntsujplig, haj yam tsis yog Nws qhov kev nthuav tawm qhia tag nrho. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas muaj qhov sib txawv thiab tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho yam ntxwv dab tsi li. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas yeej sib txawv nyob rau hauv tej neeg uas sib txawv ntawd; nws tshwm sim ua qhov tseem ntsiab uas sib txawv, thiab nws sib txawv raws li tej tiam, ib yam nkaus li tej teb chaw thiab. Qhov tseeb, ces txawm hais tias tus Vajntsujplig ua hauj lwm rau ntau txoj kev uas sib txawv thiab raws li ntau lub hauv paus ntsiab lus, tsis hais tes hauj lwm txawm yuav ua li cas los sis ua nyob rau hom neeg twg, los nws qhov tseem ntsiab mas yeej sib txawv tag mus li; tag nrho tes hauj lwm uas ua rau cov neeg sib txawv mas yeej muaj nws tej hauv paus ntsiab lus, thiab tag nrho ntawm tes hauj lwm yeej muaj cuab kav sawv cev qhov tseem ntsiab ntawm nws daim phiaj. Qhov no mas vim yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas tsuas tsi ntsees rau ib tug ciaj ciam thiab yeej ntsuas tau. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij uas yug los ua neeg mas tsis zoo ib yam li tes hauj lwm uas ua rau ntawm tib neeg, thiab tes hauj lwm mas sib txawv, ib yam nkaus li thiab, raws li qhov peev xwm ntawm tus neeg uas tes hauj lwm ntawd raug ua rau. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd mas tsis yog ua nyob rau ntawm tib neeg, thiab nws tsis yog tib qho hauj lwm li qhov uas ua nyob rau ntawm tib neeg. Muab hais luv luv ces, tsis hais yuav ua li cas li, tes hauj lwm uas ua nyob rau daim phiaj sib txawv ces yeej tsis zoo ib yam li, thiab tej hauv paus ntsiab lus uas Nws siv ua hauj lwm mas yeej tsib txawv raws nraim li tus yam ntxwv thiab yeeb yam ntawm cov neeg uas sib txawv uas Nws ua hauj lwm nyob rau ntawd. Tus Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau cov neeg uas sib txawv ntawd raws li lawv lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm thiab yuav tsis kom lawv ua tej yam dab tsi uas tshaj lawv lub ntsiab tseem ceeb, los sis Nws yuav tsis ua tej hauj lwm nyob rau ntawm lawv uas tshaj lawv qhov peev xwm xeeb txawm li. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ua nyob rau ntawm tib neeg mas cia cov neeg ntawd pom lub tseem ntsiab ntawm daim phiaj ntawm tes hauj lwm ntawd. Tib neeg lub tseem ntsiab xeeb txawm ntawd mas yeej tsis hloov li; lawv qhov peev xwm xeeb txawm ces yeej muaj chaw kawg. Tus Vajntsujplig siv tib neeg los sis ua hauj lwm nyob rau ntawm lawv raws li qhov chaw kawg ntawm lawv qhov peev xwm, ces kom lawv thiaj tau txais txiaj ntsim los ntawm nws. Thaum tus Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau ntawm cov neeg uas raug siv, cov neeg ntawd qhov tswv yim thiab qhov peev xwm xeeb txawm raug tso tawm, tsis yog ceev tseg. Lawv qhov peev xwm xeeb txawm ntawd raug muab ntxig mus rau hauv qhov kev ua tes hauj lwm. Tej zaum kuj hais tau hais tias Nws siv tib neeg qhov uas siv tau ntawd rau hauv Nws tes hauj lwm, kom ua tau qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawd. Yog muab sib piv qhov sib txawv, tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg qhia kom pom txog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig ncaj qha thiab yeej tsis raug ua kom tsis huv los ntawm tib neeg lub siab thiab tej kev xav li; tsis hais tib neeg tej kev txawj, los sis tib neeg tej kev ntsib kev pom, los sis tib neeg tus yam ntxwv li ib txwm muaj yuav ua tau li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv cov lus sawv cev Kuv kiag, tab sis qhov Kuv hais ces nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Qhov Kuv hais tsis yog qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom, thiab nws tsis yog tej yam uas tib neeg muaj peev xwm pom tau; nws kuj tsis yog tej yam uas tib neeg kov tau, tab sis yog yam ua Kuv yog kiag. Ib txhia neeg mas tsuas lees paub hais tias qhov ua Kuv hais tawm ces yog qhov uas Kuv tau ntsib tau pom xwb, tab sis lawv tsis nco ras txog hais tias nws yog qhov kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig. Muaj tseeb, tej uas Kuv hais yog tej uas Kuv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog Kuv uas tau ua tes hauj lwm cawm tib neeg los tau rau txhiab xyoo. Kuv tau ntsib tau pom txhua yam puag thaum pib kiag qhov kev tsim noob neej los txog ntua rau tam sim no; yog ua cas Kuv thiaj li yuav piav tsis tau? Thaum hais txog tib neeg tus yeeb yam, Kuv tau pom meej kawg nkaus; Kuv twb ua twb zoo siab ntev heev los lawm. Ua li cas Kuv thiaj yuav tsis muaj cuab kav tham tau kom meej meej txog nws? Vim Kuv tau pom tib neeg lub tseem ntsiab meej meej lawm, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog yuav qhuab ntuas tib neeg thiab txiav txim rau lawv, vim tag nrho tib neeg yog los ntawm Kuv los tab sis raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm xwb. Muaj tseeb, Kuv kuj yog tus tsim nyog soj ntsuam xyuas txog tes hauj lwm uas Kuv tau ua tag lawm. Txawm hais tias tes hauj lwm no tsis yog Kuv lub cev nqaij daim tawv ua kiag, los nws yog ib qho kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, thiab qhov no yog qhov Kuv muaj thiab yog qhov uas yog Kuv kiag. Yog li ntawd, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog los nthuav tawm txog nws thiab los ua tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua. Tej uas tib neeg hais ces yog tej uas lawv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog tej uas lawv tau pom kiag, tej uas lawv lub siab ncav cuag, thiab tej uas lawv tej kev pom kev hnov muaj cuab kav ncav cuag. Qhov ntawd ces yog qhov uas lawv muaj cuab kav sib qhia. Cov lus uas hais los ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yog kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig thiab lawv nthuav tawm txog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig tau ua, uas lub cev nqaij daim tawv tsis tau ntsib kiag los sis pom kiag, tab sis Nws tseem nthuav tawm txog Nws kiag, vim lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv yog tus Ntsujplig, thiab Nws nthuav tawm txog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig twb ua tiav lawm, txawm hais tias nws yeej nyob deb tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv yuav kov cuag los xij. Tom qab qhov kev yug los ua neeg lawm, los ntawm qhov kev nthuav tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv, Nws tau pab kom tib neeg los paub Vajtswv kiag thiab cia tib neeg los pom Vajtswv tus moj yam thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav. Tes hauj lwm ntawm tib neeg mas ua rau cov neeg pom meej dua txog qhov uas lawv tsim nyog nkag mus rau thiab qhov uas lawv tsim nyog to taub; nws yog kev coj tib neeg mus rau txoj kev to taub thiab kev ntsib kev pom qhov tseeb. Tib neeg tes hauj lwm ces yog txhawb nqa tib neeg; Vajtswv tes hauj lwm ces yog qhib tej kev tshiab thiab tej tiam tshiab rau noob neej, thiab los nthuav tawm rau tib neeg txog tej uas tej tib neeg txawj tuag ntawd tsis paub txog, pab lawv kom paub Nws tus moj yam. Vajtswv tes hauj lawm ces yog los coj tag nrho noob neej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Vim li cas Vajtswv thiaj tsis siv tib neeg los ua Nws tes hauj lawm ntawm txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg, tab sis ho rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab Nws Tus Kheej ua tes hauj lwm ntawd kiag

Ntxiv Mus: 5. Vim li cas thiaj hais tias Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg ua rau qhov tseem ceeb ntawm qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No