3. Qhov sib txawv ntawm pawg ntseeg lub neej nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Thaum, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv rov los rau lub ntuj ceeb tsheej thib peb, Vajtswv tes hauj lwm txhiv tag nrho noob neej twb tau txav mus rau nws ntu kawg lawm. Tag nrho tej uas tshuav nyob rau hauv ntiaj teb ces yog tus ntoo khaub lig uas Yexus kwv saum Nws lub nrab qaum, daim ntaub mag uas muab Yexus qhwv rau hauv, thiab lub kaum mom tuaj pos thiab lub tsho tshaj sab uas Yexus hnav (tej no yog tej khoom uas cov neeg Yudais thuam Nws). Ntawd yog, tom qab uas Yexus tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua rau muaj qho uas neeg coob heev tham nroog ntws txog, ces tej ntawd cia li rov ntsiag dua lawm. Txij thaum ntawd los mus, Yexus cov thwj tim pib ua Nws tes hauj lwm, saib xyuas thiab ywg dej rau hauv tej pawg ntseeg txhua txhia qhov chaw. Lub ntsiab ntawm lawv tes hauj lwm yog li no: Lawv hais kom tig neeg tag nrho los hloov siab lees txim, lees lawv tej kev txhaum, thiab ua kev cai raus dej; thiab cov tub txib sawv daws tawm mus nthuav qhia zaj dab neeg sab hauv, zaj xwm txheej uas tsis muaj dab tsi tshooj rau li, ntawm Yexus qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab kom txhua tus tsuas muaj pw khwb rwg nyo hau kiag rau ntawm Yexus lub xub ntiag thiab lees lawv tej kev txhaum; thiab tshaj qhov ntawd, cov tub txib mus rau txhua txhia qhov chaw mus tshaj tawm cov lus uas Yexus hais. Txoj li ntawd los mus ces pib txoj kev tsim tsa cov pawg ntseeg nyob rau tiam Hmoov Hlub.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (6)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau yav tag dhau los, thaum muaj ib qho kev sib ntsauv tshwj xeeb los sis qhov kev sib ntsauv loj uas npaj muaj nyob rau txhua txhia qhov chaw, tsuas muaj ib yam ntawm txoj kev xyaum ua ntawd xwb thiaj li muab coj los hais tawm. Qhov kev xyaum ua li ntawd mas yog qhov uas yuav muab coj los siv nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub, thiab yuav luag tsis muaj ib qho dab tsi cuam tshuam txog kev paub Vajtswv, vim lub zeem muag thaum Tiam Hmoov Hlub mas tsuas yog lub zeem muag ntawm Yexus qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab yeej tsis muaj cov zeem muag loj tshaj ntawd li. Tib neeg tsuas tsim nyog paub txog tes hauj lwm ntawm Nws txoj kev cawm dim rau tib neeg los ntawm qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab yog li ntawd thaum Tiam Hmoov Hlub thiaj tsis muaj lwm cov zeem muag rau tib neeg paub lawm. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj li tsuas muaj kev paub me me txog Vajtswv xwb, thiab dhau ntawm qhov kev paub txog Yexus txoj kev hlub thiab kev khuv leej lawm, tsuas muaj ob peb yam nyuag yooj yooj yim thiab txaus tu siab rau lawv coj los xyaum ua xwb, tej nyuag uas txawv deb ntawm hnub no. Nyob rau yav tag los, tsis hais lawv tej kev koom txoos yuav zoo li cas li, tib neeg yeej tsis muaj cuab kav yuav piav tau txog tej kev paub tiag txog Vajtswv tes hauj lwm li, haj yam tsis tas yuav hais txog qhov uas ib tug neeg twg muaj cuab kav yuav hais tau meej meej txog hais tias qhov twg yog txoj kev zoo tshaj rau tib neeg los xyaum ua li. Tib neeg tsuas ntxiv qee yam ntsiab lus yooj yooj yim rau qhov tseem ntsiab hauv paus ntawm kev uv thiab kev ua siab ntev xwb; nws yeej tsis muaj dab tsi hloov nyob rau ntawm qhov tseem ntsiab ntawm lawv qhov kev xyaum ua li, vim nyob rau tib tiam ntawd Vajtswv tsis ua tej yam hauj lwm tshiab, thiab tib qho Nws yuav tseev kom tib neeg ua ces yog kev uv thiab kev ua siab ntev, los sis kev kwv tus ntoo khaub lig xwb. Dhau ntawm tej kev ua li no, ces tsis muaj lwm cov zeem muag uas siab tshaj li qhov Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj tsis muaj qhov txwv rau cov kev xyaum ua xws li kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev koom nrog lub neej hauv pawg ntseeg, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus zoo li no. Tiam sis, nws cuam tshuam txog rau kev ua ib lub neej tshiab thiab muaj sia nyob ntawm sab ntsuj plig. Qhov tseem ceeb tsis yog qhov koj xyaum ua, tiam sis seb koj txoj kev xyaum ua tawg paj txi txiv dab tsi. Tib neeg feem coob ntseeg tias ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj yog yuav tsum muaj kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus los sis kev xav txog Nws cov lus, kom saib seb cov kev xyaum ua zoo li no puas tuaj yeem muaj ib qho txiaj ntsig los sis coj los rau txoj kev nkag siab tseeb. Cov tib neeg no tsom ntsoov rau txoj kev ua raws cov txheej txheem sab nraud yam tsis muaj ib txoj kev xav rau cov txheej txheem ntawd cov txiaj ntsig li; lawv yog cov tib neeg uas nyob rau hauv cov kev lig kev cai ntseeg dab qhuas, tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab tsawg dua lawv yog cov tib neeg ntawm lub nceeg vaj. Lawv cov lus thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus puav leej yog kev cai-coj ua raws nkaus xwb, ua tiav los ntawm kev quab yuam thiab ua raws li cov ncauj ke, tsis yog ua tawm los ntawm kev zoo siab hlo los sis tawm hauv lub siab tuaj. Txawm li cas los xij cov tib neeg no thov Vajtswv los sis hu nkauj ntau npaum li cas los, lawv tej dag zog yuav tsis tawg paj txi txiv li, rau qhov yam uas lawv xyaum ua tsuas yog cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb; tseeb tiag lawv tsis yog xyaum ua Vajtswv cov lus. Lawv tsuas yog xav ntsoov rau hauv kev tsim ib txoj kev txhawj xeeb txog qhov lawv xyaum ua, thiab lawv saib Vajtswv cov lus yam li cov kev cai uas yuav tsum tau ua raws xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua; lawv tsuas yog txaus siab rau sab cev nqaij daim tawv, thiab ua kom lwm tus pom xwb. Cov kev lig kev cai ntseeg cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas no tag nrho puav leej yog noob neej puag thaum ub lub hauv paus xwb; lawv tsis yog los ntawm Vajtswv los. Vajtswv tsis ua raws li cov kev cai, thiab Nws tsis zwm rau ib txoj kev cai twg li. Tiam sis, Nws ua yam tshiab txhua txhua hnub, ua kom tiav tes dej num uas tshwm sim kiag. Zoo li cov tib neeg hauv Pawg Ntseeg Peb Tug Kheej, uas txwv lawv tus kheej tsis pub los xyaum ua xws li kev mus koom cov hauj lwm yav sawv ntxov txhua txhua hnub, kev thov Vajtswv yav tsaus ntuj thiab cov lus thov ua tsaug ua ntej noj mov, thiab kev ua tsaug rau txhua yam—txawm li cas los xij lawv ua ntau npaum li cas thiab ua ntev npaum li cas los, lawv yuav tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Thaum tib neeg ua neej nyob raws li cov kev cai thiab kho lawv lub siab los ntawm cov kev xyaum ua lawm, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis tuaj yeem ua hauj lwm, vim tias lawv lub siab raug cov kev cai thiab noob neej cov kev xav phem tswj kav lawm. Yog li, Vajtswv thiaj tsis muaj peev xwm los cuam tshuam tau thiab ua hauj lwm rau hauv lawv tau, thiab lawv tsuas tuaj yeem ua neej nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm cov kev cai txuas ntxiv lawm xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuas mus ib txhis li.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsuj Plig Li Ib Txwm Muaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau txoj kev ntawm tib neeg qhov kev to taub, lub neej ces yeej txaus dhuav kawg nkaus li, muaj tej nyuag ub nyuag no uas txim dhuav neeg kawg ntawm lub neeg sab ntsuj plig, xws li kev thov Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, los sis kev koom txoos sib ntsib, thiab ces tib neeg thiaj pheej hnov zoo li kev ntseeg Vajtswv mas yeej tsis muaj kev xyiv fab loj dab tsi li. Tej kab lig kev cai sab kev ntseeg mas yeej ib txwm ua raws li lub hauv paus keeb cag ntawm noob neej tus moj yam thaum xub thawj, uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm. Txawm hais tias muaj tej zaum mas tib neeg yeej tau txais kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig, los lawv txoj kev xav, tus moj yam, txoj kev ua neej thiab tej xeeb ceem thaum xub thawj yeej tseem cog tob nyob rau sab hauv, ces lawv tus yeeb yam thiaj li tsis hloov li. … Qhov tseeb, thaum ib theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, Nws twb rhuav tshem tag tej cuab yeej thiab tej qauv rau lub sij hawm ntawd lawm, yam tsis tseg ib txog lw hlo li. Txawm li cas los xij, “cov mob siab ntseeg” tseem teev hawm tej khoom uas kov tau thiab ntsia pom ntawd; nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv muab tej Vajtswv muaj ntawd tso kiag rau puag tom qab ntawm lawv lub siab, tsis kawm txog nws ntxiv li lawm, zoo nkaus li muaj kev hlub puv npo rau Vajtswv thaum uas qhov tiag ces lawv twb muab Nws thawb ntiag tawm hauv lub tsev mus ntev lawm thiab muab Ntxwgnyoog coj los tso kiag rau saum lub thaj teev hawm. Yexus daim duab, tus Ntoo Khaub Lig, Maivliag, Yexus qhov Kev Cai Raus Dej thiab Pluas Hmo Kawg—tib neeg hawm tej no cuag li tus Tswv ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, quaj qw tawm tag ua ntu zus ib zaug tag los ib zaug tuaj li “Tus Tswv, leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej.” Tag nrho qhov no tsis yog ib qho kev tso dag xwb lod? Los txog niaj hnub no, muaj ntau yam lus hais thiab kev coj kev ua uas tau muab qhia ib txheej dhau ib txheej ntawm noob neej los ces yog tej uas Vajtswv ntxub; lawv tav kev loj kawg kiag rau txoj kev mus lawm tom ntej rau Vajtswv thiab, dhau qhov ntawd, tsim teeb meem loj rau noob neej qhov kev to taub. Muab qhov ciaj ciam uas Ntxwgnyoog tau ua rau noob neej qias vuab tsuab ntawd tso tseg rau ib sab, ces sab hauv ntawm tib neeg yeej ntim puv nkaus tej yam li txoj cai ntawm tus Tim Khawv Lis, qhov kev ntsib kev pom ntawm Laulee, tej kev soj ntsuam xyuas ntawm tus Faj Xwm Nis, thiab tes hauj lwm ntawm Povlauj. Nws yeej cia li tsis muaj ib txoj hau kev rau Vajtswv ua hauj lwm rau saum tib neeg li, vim lawv muaj nyob rau sab hauv lawv ntau dhau heev lawm ntawm kev ntseeg tus kheej yam tsis thawj leej twg, kev cai lij choj, kev cai, kev cai tswj fwm, tej txheej txheem kev ua, thiab tej zoo li ntawd; tej yam no, ntxiv rau tib neeg tej kev coj kev ntseeg rau sab kev ntseeg koob hmoov txwv feej, tau muab tib neeg txhom tau thiab nqos kiag lawm. Nws zoo li tib neeg tej kev xav ces yog ib daig yeeb yaj kiab zoo saib heev uas hais txog ib zaj dab neeg muaj xim thoob plaws, uas muaj tej neeg zoo heev caij tej huab ya, muaj tswv yim kawg nkaus uas ua rau tib neeg mas xav tsis thoob kiag li, ua rau lawv feeb tsis meej thiab hais tsis taus lus kiag li. Yuav qhia qhov tseeb, tes hauj lwm uas Vajtswv los ua hnub no ces qhov tseem ceeb yog los rhuav tshem thiab ntsaig tawm tej cwj pwm tshaj ntuj tsim ntawm tib neeg thiab muab lawv tej kev xav hauv hlwb ntawd hloov kom tag nrho. Vajtswv tes hauj lwm tsis tau nyob taus txog niaj hnub no vim yog tej qub txeeg qub teg uas tau muab faib los thoob plaws ib tiam rau ib tiam los ntawm noob neej; nws yog tes hauj lwm raws li Nws tus kheej pib kiag thiab Nws ua kiag, yam tsis tas yuav tsum tau txais tej qub txeeg qub teg los ntawm ib tug neeg tseem ceeb sab kev ntseeg, los sis tsis tas yuav tau txais ib teg hauj lwm twg ntawm ib tug yeeb yam sawv cev uas Vajtswv twb ua nyob rau tej tiam dhau los lawm. Tib neeg tsis tas yuav txhawj txog ib yam twg ntawm tej no li. Tus Vajtswv hnub no muaj dua ib txog kev hais lus thiab kev ua hauj lwm, yog li ntawd vim li cas tib neeg pheej yuav txhawj mas? Yog tib neeg taug txoj kev hnub no nyob rau hauv qhov kev yoog raws no thaum uas tuav tej qub ntxeeg qub teg ntawm lawv tej “poj koob yawm txwv” ntxiv mus, ces lawv yuav mus tsis txog lawv txoj hau kev kawg. Vajtswv muaj kev ntxub tob heev rau hom kev coj ntawm tib neeg uas zoo li no, ib yam nkaus li qhov uas Nws ntxub tej xyoo, hli thiab hnub ntawm tib neeg lub ntiaj teb.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm thiab Vajtswv lub chaw nyob thiaj tau tshwm los. Lub npe dawb huv uas muaj yeeb koob, tau qhuas los ntawm txhua haiv neeg, mus thoob plaws qhov txhia chaws. Ab, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, Khetos ntawm tiam kawg—Nws yog Lub Hnub ci ntsa iab uas tawm saum Roob Xi-oo tuaj, uas muaj meej mom siab tshaj thiab loj tshaj plaws txhua yam hauv lub qab ntuj khwb …

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Peb hu Koj rau txoj kev zoo siab; peb seev cev thiab hu nkauj. Koj yog peb Tus Cawm Dim tiag tiag, tus Vajntxwv zoo tshaj plaws ntawm lub qab ntuj khwb! Koj tau tsim ib pawg kov yeej thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Tag nrho txhua haiv neeg yuav nce mus rau pem lub roob no. Tag nrho txhua haiv neeg yuav txho caug rau ntawm lub zwm txwv xub ntiag! Koj yog tib tug thiab tus tseem Vajtswv nkaus xwb thiab Koj tsim nyog tau yeeb koob thiab hwm heev. Tag nrho lub yeeb koob, kev qhuas, thiab lub hwj chim yog lub zwm txwv li! Lub qhov dej cawm siav ntws tawm los ntawm lub zwm txwv los, ywg dej thiab pub mov rau Vajtswv cov neeg ntau txhiab leej noj. Lub neej txoj sia hloov pauv nrog txhua hnub; txoj kev kaj thiab kev nthuav tawm tshiab caum raws peb qab, muaj kev to taub tshiab xwm yeem tas li txog Vajtswv. Rau ntawm tej kev pom kev ntsib, peb los txog rau ntawm qhov paub txog Vajtswv tiav hlo lawm. Nws cov lus tau tshwm sim xwm yeem tas li, tau tshwm sim rau hauv cov neeg uas coj yog. Peb tau txais koob hmoov tiag tiag! Ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag txhua hnub, sib txuas lus nrog Vajtswv txog txhua yam, thiab txhawb Vajtswv lub hwj chim kav txhua yam. Peb ua tib zoo xav txog Vajtswv txoj lus, peb lub siab nyob ntsiag to rau hauv Vajtswv, thiab yog li peb thiaj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, qhov uas peb tau txais Nws txoj kev kaj. Txhua txhua hnub, hauv peb lub neej, tej kev ua, cov lus, tej kev xav, thiab tej tswv yim, peb nyob rau hauv Vajtswv txoj lus, tuaj yeem faib cais tau txhua lub sij hawm. Vajtswv txoj lus coj kev zoo li txoj xov koob nkag tshab rab koob; xav tsis txog tias, txhua yam raug zais npog nyob sab hauv peb los rau txoj kev kaj, ib qho zuj zus. Kev sib qhia nrog Vajtswv yeej tsis ncua qeeb kiag li; peb tej kev xav thiab tej tswv yim raug npaj los ntawm Vajtswv lawm. Txhua lub sij hawm uas peb nyob rau ntawm Khetos lub rooj zaum xub ntiag qhov uas peb tab tom tau txais kev txiav txim. Txhua qho chaw nyob hauv peb lub cev tseem raug Ntxwgnyoog tswj. Hnub no, yuav ua kom tau Vajtswv lub hwj chim kav rov qab los, Nws lub tuam tsev yuav tsum tau yaug kom dawb huv. Yuav ua kom Vajtswv muaj txhua yam tiav hlo, peb yuav tsum mob siab muab txoj sia-thiab-txoj kev tuag los tsoo. Tsuas yog thaum peb tus kheej qub raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb thiaj li tuaj yeem ciaj rov qab los muaj sia ntawm Khetos tus uas muaj hwm tsav siab tshaj plaws.

Tam sim no Vajntsujplig muab txoj dej num tso txhua ces kaum rau peb txhua tus los ua tsov rog rau peb txoj kev txeeb kom tau rov qab los! Yog li kiag thaum peb npaj txhij tsis kam lees txais peb tus kheej thiab txaus siab hlo los koom tes nrog Vajtswv lawm, Vajtswv yuav qhia kom peb paub qhov tseeb thiab ntxuav peb kom dawb huv tawm sab hauv tuaj txhua lub sij hawm, thiab txeeb qhov tshiab rov qab los ntawm qhov Ntxwgnyoog tau tswj lawm, kom peb thiaj li dhau los tiav hlo los ntawm Vajtswv sai li sai tau. Txhob nkim sij hawm—ua lub neej nyob txhua lub sij hawm rau hauv Vajtswv txoj lus. Ua kom raug tsim tsa nrog cov neeg dawb huv, ua kom raug coj nkag los rau hauv lub nceeg vaj, thiab nkag los rau hauv lub yeeb koob ua ke nrog Vajtswv.

los ntawm “Tshooj 1” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hnub no Koj tau ua txhua lub tsev teev hawm tiav hlo lawm—lub tsev teev hawm ntawm Filadefias—thiab yog li tau ua tiav raws li Koj txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000-xyoo lawm. Cov neeg dawb huv tuaj yeem txo hwj chim hlo los zwm lawv tus kheej rau ntawm Koj xub ntiag, tau txuas rau hauv tus ntsujplig thiab kev ua raws txoj kev hlub, tau koom nrog lub hauv paus ntawm lub qhov dej txhawv. Cov dej muaj sia uas ntws tsis paub tu, ntxuav thiab yaug tag nrho tej av nkos thiab tej dej qias neeg hauv lub tsev teev hawm mus, ntxuav kom Koj lub tuam tsev teev hawm dawb huv ib zaug dua. Peb tau los paub tus tseem Vajtswv uas muaj qab hau, tau taug kev rau hauv Nws cov lus, tau lees paub peb tus kheej tej dej num thiab lub luag hauj lwm, thiab ua txhua yam kom tiav raws li qhov peb tuaj yeem ua tau los muab peb tus kheej fij rau tus txiaj ntsim ntawm lub tsev teev hawm. Los ntsiag to rau ntawm Koj xub ntiag tas li, peb yuav tsum ua tib zoo ua txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig, ntshai tsam Koj txoj kev xav raug tav kev rau peb. Rau hauv cov neeg dawb huv nws muaj kev hlub ob tog, thiab feem muaj zog ruaj khov ntawm qee leej yuav pab txhawb rau feem ua tsis tau zoo ntawm lwm tus. Lawv tuaj yeem taug kev mus rau hauv tus ntsujplig tau txhua lub sij hawm, raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig. Lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag thaum muaj kev to taub txog nws lawm. Lawv rhais ruam mus tas li nrog qhov kev kaj tshiab, thiab ua raws Vajtswv cov hneev taw.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv; qhov cia Nws tswj kom tau yog los taug kev nrog Nws. Tag nrho ntawm peb tej tswv yim, tej kev xav phem, tej kev xam pom, thiab tej kev ntsig txog kev xav tau luag tug ploj mus nrog huab cua zoo ib yam nkaus li tej pa hluav taws lawm xwb. Peb cia Vajtswv ua tus tswj kav siab tshaj plaws rau peb cov ntsujplig, taug kev nrog Nws thiab kom ua tau tshaj qhov kev nkag siab, muaj kev kov yeej lub ntiaj teb, thiab peb cov ntsujplig thiaj ya mus los tau yam ywj siab hlo thiab tau txais kev tso tawm: Qhov no yog qhov tshwm sim thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus dhau los ua Vajntxwv. Ua cas peb tsis tuaj yeem seev cev thiab hu nkauj qhuas, muab kev fij rau peb tej kev qhuas, muab kev fij rau cov nkauj hu qhuas tshiab tau li?

Nws muaj ntau txoj kev qhuas Vajtswv: Kev hu Nws lub npe, kev txav los ze rau Nws, kev xav txog Nws, kev nyeem-thov Vajtswv, kev koom rau hauv qhov kev sib qhia, kev txiav txim siab thiab kev xav, cov lus thov, thiab cov nkauj ntawm kev hu nkauj qhuas. Hauv tej kev qhuas no muaj kev lom zem, thiab muaj kev txhawb zog; muaj lub zog qhuas, thiab kuj muaj ib lub nra thiab. Nws muaj txoj kev ntseeg rau hauv qhov kev qhuas, thiab muaj kev nkag siab tshiab.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv, lis txoj dej num thiab dhau los ua ib yam, kom puv npo rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev xav, maj nroos los ua kom rais los ua ib lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv, tsuj caij Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog txoj hmoo tw kev. Pawg ntseeg ntawm Filadefias raug qaws mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau raug ua tshwm pom meej rau hauv Nws lub yeeb koob lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 2” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua lub teb chaws qw txhawb, txhua haiv neeg hu nkauj qhuas, Lub Roob Xi-oos luag xyiv fab hlo, thiab Vajtswv lub koob meej tshwm tuaj! Kuv yeej tsis npau suav tias Kuv yuav pom Vajtswv lub ntsej muag, tab sis hnub no Kuv tau pom lawm. Tim ntsej tim muag nrog Nws txhua hnub, Kuv muab tag nrho lub siab rau Nws. Nws muab zaub mov thiab dej haus npau xi. Lub neej, tej lus, tej kev ua, tej kev xav, tej tswv yim—Nws lub teeb muaj koob meej ci ntsa iab kom pom lawv txhua nrho. Nws coj txhua txoj hauv kev thiab Nws txoj kev txiav txim poob tam sim rau tus uas ntxeev siab.

Noj mov, nyob ua ke thiab nrog Vajtswv nyob, koom nrog Nws, taug kev ua ke, muaj kev lom zem ua ke, tau txais koob meej thiab koob hmoov ua ke, koom kev ua vajntxwv nrog Nws thiab tau nyob ua ke hauv lub nceeg vaj—au, zoo siab kawg! Huag, cas yuav qab zib ua luaj! Peb tau tim ntsej tim muag nrog Nws txhua hnub, nrog nws tham txhua hnub thiab hais lus tas mus li thiab tau txais kev tig ras to taub tshiab thiab tswv yim tshiab txhua hnub. Peb ob lub qhov muag sab ntsujplig tau qhib lawm, thiab peb pom txhua yam; txhua qhov kev paub tsis meej ntawm tus ntsujplig tau raug muab qhia tshwm rau peb lawm. Lub neej dawb huv tiag tiag tsis muaj kev txhawj xeeb li lawm; khiav nrawm thiab tsis txhob nres thiab ntaus mus tom ntej mus txuas ntxiv—muaj lub neej zoo dua tom ntej. Tsis txhob lam txaus siab vim saj tau me ntsis qab zib lawm; rau siab ntso nrhiav kom paub qhov tseeb txog Vajtswv. Nws paub txhua yam thiab muaj nplua mias thiab muaj txhua yam uas peb tsis muaj. Quag muab kev koom tes thiab paub qhov tseeb txog Nws thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav rov zoo li qub lawm. Peb lub neej yuav hloov zoo dhau thiab tsis muaj ib tug neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam twg yuav los cuam tshuam peb.

Tshaj dhau! Tshaj dhau! Yuav tshaj tseeb tiag! Vajtswv lub neej hloov tshaj nyob rau hauv thiab txhua yam tau los so lawm tiag! Peb hloov kom tshaj lub ntiaj teb thiab tej khoom ntiag tug hauv ntiaj teb, tsis muaj kev cia siab rau tej txiv los sis tej me nyuam. Peb hloov dhau qhov kev tswj hwm kev mob kev nkeeg thiab xwm ib puag ncig. Ntxwgnyoog tsis muaj peev xwm cuam tshuam peb. Peb hloov siab tshaj tag nrho cov kev puas tsuaj. Qhov no yog tso cai rau Vajtswv coj txoj kev ua vajntxwv! Peb tsuj Ntxwgnyoog rau qab xib taw, ua tim khawv rau pawg ntseeg thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog lub ntsej muag qias neeg yam tsis zais kiag li. Kev tsim tsa pawg ntseeg yog nyob hauv Khetos, thiab lub cev muaj koob meej tau sawv los—qhov no yog tau nyob nrog kev raug qaws mus!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 15” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev paub meej txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws txhais hais tias pib ua lub neej yam li Vajtswv cov neeg—koj puas txaus siab hlo txais txoj kev cob qhia zoo li no? Koj puas txaus siab hlo muaj txoj kev maj rawm li? Koj puas txaus siab hlo ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev qhuab qhia? Koj puas txaus siab hlo ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev rau txim? Thaum Vajtswv cov lus los rau koj thiab sim koj, koj yuav ua li cas? Thiab koj yuav ua li cas thaum ntsib txhua yam tseeb? Nyob rau yav dhau los, koj txoj kev mob siab rau tsis yog kev ua neej; hnub no, koj yuav tsum tsom ntsoov rau kev paub meej txog lub neej qhov tseeb tiag, thiab caum kev hloov pauv koj tus yam ntxwv ntawm lub neej. Qhov no yog qhov uas yuav tsum tau ua kom tiav los ntawm cov neeg uas nyob hauv lub teb chaws. Txhua tus uas yog Vajtswv cov neeg yuav tsum muaj lub neej, lawv yuav tsum lees txais txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws, thiab caum kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv ntawm lub neej. Qhov no yog yam uas Vajtswv cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws ua.

Vajtswv txoj kev cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws ua muaj raws li nram qab no:

1. Lawv yuav tsum lees txais yuav Vajtswv cov lus txib. Qhov no yog txhawm rau hais tias, lawv yuav tsum lees txais yuav txhua lo lus uas hais hauv Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg.

2. Lawv yuav tsum muaj kev paub meej txog kev cob qhia ntawm lub teb chaws.

3. Lawv yuav tsum caum qhov cia Vajtswv tshoov lawv lub siab. Thaum koj lub siab tau tig tag nrho los cuag Vajtswv lawm, thiab koj muaj lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj lawm, koj yuav ua lub neej nyob hauv sab ntsuj plig ntawm txoj kev ywj pheej, uas txhais tau tias koj yuav ua neej nyob hauv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Tsuas yog thaum koj ua neej nyob hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv lawm xwb koj thiaj li yuav yog Vajtswv li.

4. Lawv yuav tsum tau raug Vajtswv muab tau.

5. Lawv yuav tsum dhau los ua ib txoj kev qhia meej txog Vajtswv lub yeeb koob rau hauv ntiaj teb.

Tsib lub ntsiab lus no yog Kuv cov lus txib rau nej. Kuv cov lus yog hais rau Vajtswv cov neeg, yog tias koj tsis txaus siab txais yuav cov lus txib no, Kuv yuav tsis yuam koj—tiam sis yog tias koj lees txais yuav cov lus no tiag tiag, ces koj yuav muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Hnub no, nej pib lees txais yuav Vajtswv cov lus txib lawm, thiab ua kom dhau los ua cov tib neeg ntawm lub teb chaws thiab ua kom tiav cov qauv uas cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws yuav tsum tau ua. Qhov no yog thawj theem ntawm kev to taub qhov tseeb. Yog tias koj xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag tiag, ces koj yuav tsum lees txais yuav tsib nqe lus txib no, thiab yog tias koj muaj peev xwm ua tiav cov lus no, koj yuav ua tau raws Vajtswv lub siab thiab Vajtswv yuav siv koj kom zoo tshaj plaws li. Yam tseem ceeb hnub no yog kev paub meej txog txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws. Kev to taub qhov tseeb txog txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws cuam tshuam nrog rau lub neej sab ntsuj plig. Yav dhau los, tsis muaj kev hais txog lub neej ntawm sab ntsuj plig li, tiam sis hnub no, thaum koj pib muaj kev to taub qhov tseeb txog txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws lawm, koj paub qhov tseeb txog lub neej sab ntsuj plig lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no yog Tiam Lub Nceeg Vaj. Qhov uas seb koj puas tau nkag los rau tiam tshiab no mas nyob ntawm qhov seb koj puas tau nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, nyob rau qhov uas seb Nws tej lus puas tau rais los ua koj lub neej qhov tseeb tiag. Vajtswv tej lus tau raug muab qhia kom txhua tus paub es kom, thaum kawg, tag nrho sawv daws thiaj li nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, thiab Nws cov lus yuav qhia kom txhua tus paub thiab kom to taub meej sab hauv nruab siab tuaj. Yog hais tias, nyob rau lub sij hawm no, koj tsis quav ntsej nyeem Vajtswv tej lus, thiab tsis muaj siab rau Nws tej lus, ces qhov no qhia tau hais tias koj tus yam ntxwv ntawd tsis yog lawm. Yog hais tias koj tsis muaj cuab kav yuav nkag tau mus rau Tiam Txoj Lus, ces tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv koj; yog koj tau nkag los mus rau tiam no, Nws yuav ua Nws tes hauj lwm. Koj yuav ua li cas thaum pib ntawm Tiam Txoj Lus es thiaj yuav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig? Nyob rau tiam no, thiab nyob rau ntawm nej sawv daws, Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb nram qab no: hais tias txhua tus neeg yuav tsum ua raws li Vajtswv tej lus, yuav tsum muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los mus xyaum ua, thiab yuav tsum hlub Vajtswv tiag tiag li; hais tias txhua tus neeg yuav tsum siv Vajtswv tej lus los ua qhov tseem ntsiab hauv paus thiab ua lawv qhov tseeb, thiab yuav tsum muaj lub siab uas hwm Vajtswv; thiab hais tias, qhov uas lawv muab Vajtswv tej lus coj los xyaum ua raws ntawd, tib neeg thiaj li yuav muaj hwj chim loj cuag vaj ntxwv ua ke nrog Vajtswv. Qhov no yog tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav hlo. Koj yuav cia li nyob yam tsis nyeem Vajtswv tej lus li puas tau? Hnub no, muaj coob tus uas xav hais tias lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav nyob dhau ib hnub los sis ob hnub es tsis nyeem Nws tej lus li. Lawv yuav tsum tau nyeem Nws tej lus txhua txhua hnub, thiab yog tsis muaj sij hawm, mloog xwb los yeej tau lawm thiab. Qhov no yog qhov kev xav uas tus Vajntsujplig muab rau neeg, thiab nws yog txoj kev uas Nws pib muab lawv hloov. Qhov ntawd yog, Nws siv cov lus tswj fwm neeg, es kom lawv thiaj li muaj cuab kav nkag tau los mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Yog hais tias, tom qab ib hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj hnov zoo li muaj kev tsaus ntuj thiab nqhis dej, thiab thev tsis taus li, qhov no qhia tau hais tias koj raug tus Vajntsujplig muab hloov lawm, thiab hais tias Nws yeej tsis tau tig khiav ntawm koj mus li. Yog li ntawd, koj yog ib tug uas nyob rau hauv tus me nyuam dej ntws no. Txawm li cas los xij, yog hais tias tom qab li ib hnub los sis ob hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus lawm, es koj tsis hnov dab tsi li, yog koj tsis muaj ib qho nqhis li, thiab zoo li tsis hloov ib qho li, ces qhov no qhia tau hais tias tus Vajntsujplig tau tig tawm ntawm koj mus lawm. Yog li ces, qhov no ntaus nqi tau hais tias muaj qee yam tsis zoo nyob rau hauv koj lawm; koj tsis tau nkag tau mus rau hauv Tiam Txoj Lus, thiab koj yog ib tug ntawm cov uas poob qab lawm. Vajtswv siv cov lus los kav cov neeg; koj yuav kaj siab yog hais tias koj tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab yog koj tsis tau, ces koj tsis muaj kev taug li. Vajtswv tej lus rais los ua neeg tej zaub mov, thiab lub zog uas txhawb lawv. Vajluskub hais tias “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.” Hnub no, Vajtswv yuav muab nws tes hauj lwm ua kom tiav hlo, thiab Nws muab qhov tseeb hauv nej ua kom tiav hlo. Yog ua li cas es yav tag los, neeg yeej tsis nyeem Vajtswv tej lus tau ntau hnub thiab tab sis tseem muaj cuab kav noj thiab ua hauj lwm li qub, tab sis tam sim no ho tsis zoo li ntawd lawm? Nyob rau tiam no, Vajtswv tsuas yog siv cov lus los kav sawv daws xwb. Tib neeg raug txiav txim thiab kho kom zoo tag nrho los ntawm Vajtswv tej lus, ces thaum kawg thiaj li raug coj mus rau hauv lub nceeg vaj. Tsuas yog Vajtswv tej lus xwb thiaj li muab tau txoj sia rau tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm muab tus duab ci kaj thiab txoj kev xyaum coj xyaum ua rau tib neeg, tshwj xeeb yog nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj. Yog hais tias koj tseem tsis tau nrug tawm ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, noj thiab haus Nws cov lus txhua hnub, Vajtswv yeej yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom zoo tiav log tuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no, kev ntseeg Vajtswv tau paub qhov tseeb txog Tiam Vajtswv Txoj Lus lawm. Kev hais lus muaj qab hau, tib neeg tsis thov Vajtswv ntau ib yam li lawv tau thov dhau los lawm; Vajtswv cov lus yeej tau hais meej meej txog txhua feem ntawm qhov tseeb thiab tej kev ntawm kev xyaum ua raws, yog li tib neeg tsis tas yuav nrhiav thiab maub xuas dub ntxiv lawm. Hauv lub neej txoj sia ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv cov lus coj tib neeg mus rau yav tom ntej, thiab nws yog ib lub neej txoj sia ntawm txhua yam uas raug tsim tseeb tiag rau lawv pom lawm—vim Vajtswv yeej tso txhua yam pom meej lawm, thiab tib neeg thiaj li tsis muaj kev xav rau hauv lub neej txoj sia mus ntxiv lawm. Tsis hais kev txij nkawm, tej dej num hauv lub ntiaj teb, txoj sia, khoom noj, khaub ncaws hnav thiab vaj tsev nyob, tej kev sib raug zoo ntawm tus kheej, qhov uas yus tuaj yeem ua ib txoj dej num mus tau raws li ib txoj kev ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav, seb yus yuav tsum tso cev nqaij daim tawv tseg, thiab lwm yam tau li cas, yam dab tsi ntawm tej yam no uas Vajtswv tsis tau piav qhia rau nej? Nej puas tseem cheem tsum mus thov Vajtswv thiab nrhiav lawm? Tsis tas cheem tsum lawm os! Yog koj tseem ua tej yam no, ces txhais tau tias koj tsuas ua yam tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Nws yog qhov tsis muaj qab hau thiab ruam, thiab tsis tseem ceeb dab tsi hlo li! … Vajtswv cov lus yeej kaj dawb huv, tshwj xeeb mas yog cov lus tau hais txog ntawm Nws txoj kev xav, Nws tus moj yam, thiab qhov uas Nws coj rau ntau hom neeg sib txawv. Yog koj tsis to taub qhov tseeb, ces koj yuav tsum nyeem Vajtswv cov lus kom ntau ntxiv—tej ua tau los ntawm qhov kev ua li no yeej zoo dua qhov xua dub thov Vajtswv thiab nrhiav. Nws muaj ntau yam ua piv txwv rau hauv qhov uas nrhiav thiab thov Vajtswv uas yuav tsum raug hloov nrog rau kev nyeem Vajtswv cov lus kom ntau ntxiv thiab sib qhia txog qhov tseeb. Hauv koj cov lus thov uas ib txwm thov, koj yuav tsum tig rov qab saib yus tus kheej thiab ua kom paub koj tus kheej ntau ntxiv los ntawm sab hauv Vajtswv cov lus los. Qhov no thiaj li muaj txiaj ntsim ntau ntxiv rau koj qhov kev nce qib hauv lub neej txoj sia. Yog, tam sim no, koj tseem nrhiav los ntawm qhov tsa koj ob lub qhov muag ntsia mus rau saum ntuj, qhov ntawd tsis yog qhia tias koj tseem tseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej los? Ua ntej, koj tau pom tej ua tau los los ntawm koj qhov kev nrhiav thiab kev thov Vajtswv, thiab tus Vajntsujplig tau txhawb koj tus ntsujplig me ntsis vim hais tias ntawd yog lub sij hawm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Koj tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv, yog li koj thiaj tsis muaj kev xaiv tiam sis hnov tias zoo li yus tsuas mus rau tom ntej thiab nrhiav rau txoj kev ntawd xwb. Tam sim no Vajtswv tau los rau ntawm tib neeg lawm, Txoj Lus tau tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, thiab koj tau pom Vajtswv lawm; yog li tus Vajntsujplig thiaj tsis ua dej num raws li qhov Nws tau ua dhau los lawm. Tau hloov tiam lawm thiab yog li txoj kev ua dej num uas tus Vajntsujplig ua los yeej hloov ib yam nkaus lawm thiab. Txawm tias tib neeg yuav tsis thov Vajtswv ntau npaum li thaum uas lawv thov dhau los lawm los xij, vim hais tias Vajtswv nyob rau saum ntiaj teb, tam sim no tib neeg muaj lub cib fim los hlub Vajtswv lawm. Tib neeg ntiaj teb tau paub qhov tseeb txog tiam hlub Vajtswv thiab tuaj yeem txav los ze zog rau ntawm Vajtswv rau hauv lawv tus kheej lawm: “Au Vajtswv! Koj mas zoo tiag tiag li, thiab kuv xav hlub Koj!” Tsuas yog ob peb lo lus hais kom meej meej thiab yooj yim xwb ces yeej ua rau tshwm lub suab tias hlub Vajtswv nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm; tau hais cov lus thov no kom txoj kev hlub ntawm tib neeg thiab Vajtswv tob ntxiv. Tej thaum koj yuav pom koj tus kheej tshwm meej txog qee yam kev ntxeev siab, thiab hais tias: “Au Vajtswv! Vim li cas kuv thiaj li lwj liam ua luaj li?” Koj xav ntaus koj tus kheej ob peb lwm, thiab kom kua muag teev yees hauv koj ob lub qhov muag. Thaum tej lub sij hawm zoo li no, koj hnov tu siab thiab ntxhov siab rau hauv koj lub siab, tiam sis tsis muaj hau kev rau koj los nthuav tawm tej kev xav no. Qhov no yog txoj dej num tam sim no ntawm tus Vajntsujplig, tiam sis tsuas yog cov neeg uas caum raws lub neej txoj sia nkaus xwb thiaj li tuaj yeem tau txais nws. Koj hnov tias Vajtswv muaj kev hlub loj rau koj thiab koj muaj ib hom kev xav tshwj xeeb. Txawm tias koj tsis muaj cov lus thov Vajtswv kom meej los xij, koj ib txwm hnov tias Vajtswv txoj kev hlub yog tob npaum nkaus li dej hiav txwv. Nws tsis muaj cov lus twg phim los nthuav tawm txog tus yam ntxwv no, thiab qhov no yog ib tug yam ntxwv uas keev tshwm sim rau hauv tus ntsujplig. Hom lus thov thiab kev sib qhia no, uas tsom ntsoov los ua kom yus txav los ze zog rau ntawm Vajtswv rau hauv yus lub siab, yog qhov uas ib txwm muaj.

Txawm tias lub sij hawm thaum tib neeg yuav tsum tau ua thiab nrhiav tam sim no tau dhau mus lawm los xij, qhov ntawd tsis txhais tau tias lawv tsis tas yuav thov Vajtswv thiab nrhiav mus ntxiv lawm, los sis nws puas yog kis uas tib neeg tsis tas tos Vajtswv txoj kev xav los nthuav tawm nws tus kheej ua ntej yuav ua txoj dej num mus ntxiv; tej no tsuas yog tej kev nkag siab yuam kev ntawm tib neeg xwb. Vajtswv tau los rau ntawm tib neeg thiab nyob nrog lawv lawm, los ua lawv txoj kev kaj, lawv lub neej txoj sia, thiab lawv txoj hau kev: Qhov no yog ib qho tseeb. Qhov tiag ces, thaum Vajtswv qhov los rau lub ntiaj teb, Nws yeej coj ib txoj kev ua tiag thiab lub neej txoj sia uas phim raws li lawv tus yeeb yam los rau lawv kom muaj kev lom zem—Nws tsis yog los tsoo txhua txoj hau kev uas tib neeg xyaum ua raws kom tawg tag nrho. Tib neeg yuav tsis ua lub neej los ntawm kev maub xuas dub thiab kev nrhiav mus ntxiv lawm vim hais tias tej no raug hloov txauv los ntawm Vajtswv qhov los rau lub ntiaj teb los ua txoj dej num thiab hais Nws txoj lus lawm. Nws tau los ua kom tib neeg lub neej txoj sia ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev tsaus nti uas tib neeg tau ua neej dhau los thiab ua kom lawv muaj lub neej tiag nrog txoj kev kaj. Txoj dej num tam sim no yuav tsum taw qhia txhua yam kom meej meej, hais kom meej meej, qhia kom ncaj nraim, thiab txhais lub ntsiab ntawm tej yam kom paub tseeb, kom tib neeg thiaj tuaj yeem xyaum ua raws tej yam zoo li no tau, zoo ib yam nkaus li Vajtswv Yehauvas tau coj cov tib neeg ntawm Yixayee, qhia rau lawv txog qhov yuav muab kev fij li cas thiab yuav tsim tsa lub tuam tsev li cas. Yog li ntawd, nej tsis tas yuav tsum ua ib lub neej mob siab hlo los nrhiav kom zoo ib yam li thaum nej ua tom qab tus Tswv Yexus tau ncaim mus lawm. Nej puas yuav tsum xav txog nej txoj hau kev rau hauv txoj dej num nthuav qhia txoj moo zoo rau yav tom ntej? Nej puas yuav tsum siv zog maub xuas dub nrhiav ib txoj hau kev yog rau kev ua lub neej? Nej puas yuav tsum nrhiav kom pom tias nej yuav tsum ua nej tus kheej tej dej num li cas? Nws puas tsim nyog rau nej los pe hawm nej tus kheej rau hauv pem teb, nrhiav, kom paub tias nej yuav tsum ua tim khawv tau li cas? Nws puas tsim nyog rau nej yoo mov thiab thov Vajtswv kom paub tias nej yuav tsum hnav ris tsho los sis ua lub neej nyob li cas? Nws puas tsim nyog rau nej los thov Vajtswv tsis tseg rau saum ntuj ceeb tsheej kom paub tias nej yuav tsum lees paub qhov Vajtswv kov yeej tau li cas? Nws puas tsim rau nej los thov Vajtswv tsis tseg, nruab hnub thiab hmo ntuj, los paub tias nej yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas? Muaj coob leej ntawm nej uas yog cov hais tias nej tsis tuaj yeem xyaum ua raws vim hais tias nej tsis to taub li. Tib neeg cia li tsis mob siab rau Vajtswv txoj dej num rau niaj hnub tam sim no lawm! Kuv twb tau hais ntau cov lus ntev los lawm, tiam sis nej yeej tsis mob siab los nyeem tej ntawd li, yog li nws thiaj tsis yog qhov txawv tias nej tsis paub yuav xyaum ua raws li cas. Qhov tseeb tiag, hauv niaj hnub tam sim no tus Vajntsujplig tseem txhawb tib neeg kom lawv xav tau txoj kev lem zom, thiab Nws ua lub neej nyob ua ke nrog tib neeg. Qhov no yog lub hauv paus ntawm tej yam tshwj xeeb no[a], tej kev xav lom zem uas keev tshwm sim rau hauv nej lub neej txoj sia. Txhua zaus rau hauv ib lub sij hawm twg, ib hnub los txog thaum koj hnov tias Vajtswv mas ntxim hlub tshaj plaws thiab koj tsis tuaj yeem pab tau tiam sis thov rau Nws tias: “Au Vajtswv! Koj txoj kev hlub mas zoo heev thiab Koj tus duab mas zoo tshaj. Kuv xav hlub Koj kom tob ntxiv. Kuv xav fij tag nrho kuv tus kheej los muab tag nrho kuv txoj sia fij. Kuv yuav mob siab ntso ua txhua yam rau Koj, tsuav nws yog rau Koj xwb, tsuav yog ua qhov no es kom kuv muaj peev xwm hlub tau Koj xwb….” Qhov no yog ib qho kev xav ntawm kev txaus siab uas tau muab rau koj los ntawm tus Vajntsujplig. Nws tsis yog kev qhuab qhia, los sis tsis yog kev to taub zoo; nws yog kev ntsib kev pom ntawm kev raug txhawb. Tej kev ntsib kev pom xws li no yuav tshwm sim tam sim no thiab tom qab ntawd: Qee zaus thaum koj nyob rau ntawm koj txoj hau kev ua dej num, koj yuav thov Vajtswv thiab txav los ze rau ntawm Vajtswv, thiab koj yuav raug txhawb mus txog theem uas tej kua muag yuav ntws ntub koj lub ntsej muag thiab koj yuav poob tag nrho yus tus kheej-txoj kev tswj, thiab koj yuav nyuaj siab los nrhiav ib lub chaw kom tsim nyog rau koj nthuav tawm tag nrho txoj kev kub siab nyob sab hauv koj lub siab…. Nws yuav muaj cov sij hawm thaum koj nyob rau hauv qee thaj chaw sab nrauv, thiab koj yuav hnov tias koj txaus siab heev txog Vajtswv txoj kev hlub, tias koj txoj hmoov yog txhua yam tiam sis tsuas yog dog dig xwb, thiab tshaj qhov ntawd lawm koj tab tom ua koj lub neej muaj nuj nqis dua lwm tus. Koj yuav paub tob tias Vajtswv tau txhawb tsa koj thiab tias qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub loj rau koj. Puag hauv qhov zais tob tshaj plaws ntawm koj lub siab yuav hnov tias nws muaj ib hom kev hlub nyob hauv Vajtswv uas yog yam nthuav tawm tsis tau thiab piav tsis tau rau tib neeg li, txawm yog koj paub nws los xij tiam sis tsis muaj hnub yuav piav qhia tau nws li, ib txwm ua rau koj nres xav tiam sis ua rau koj tsis muaj peev xwm nthuav tawm nws tau hlo li. Thaum lub sij hawm zoo li no, koj haj tseem yuav hnov qab tias koj nyob qhov twg lawm, thiab koj yuav hu nrov nrov tawm tias: “Au Vajtswv! Koj yog yam uas piav tsis tau kiag li thiab ntxim hlub heev!” Qhov no ua rau tib neeg twv tsis tau, tiam sis tag nrho tej yam zoo li no keev tshwm sim ntsiag to tas li. Koj twb tau ntsib pom hom no ntawm yam no ntau ntau zaus lawm. Qhov no yog txoj sia uas tus Vajntsujplig tau muab rau koj rau niaj hnub no thiab txoj sia uas tam sim no koj ua neej nyob. Nws tsis cheem koj los ntawm kev ua lub neej nyob, tiam sis feem ntau yog hloov pauv txoj hau kev ntawm koj txoj sia ua neej nyob. Nws yog ib qho kev xav uas tsis tuaj yeem piav tau los sis tsis tuaj yeem raug nthuav tawm tau. Nws kuj yog txoj kev xav tseeb ntawm tib neeg thiab, ntau yam, nws yog Vajntsujplig txoj dej num. Koj yuav to taub nws rau hauv koj lub siab, tiam sis koj tsis muaj hnub yuav nthuav tawm nws tau kom meej meej rau txhua tus paub hlo li. Qhov no tsis yog vim tias koj qeeb ntawm kev hais lus los sis tias koj hais tsis meej pem, tiam sis vim tias nws yog ib hom kev xav uas tsis tuaj yeem piav tau ua cov lus. Hnub no cia koj txaus siab rau tej yam no, thiab qhov no yog txoj sia uas koj yuav tsum ua neej nyob mus. Qhov tseeb tiag, lwm feem ntawm koj txoj sia yeej tsis khoob lug li; nws tsuas yog tias qhov kev ntsib kev pom no raug txhawb kom dhau los yog ib qho kev zoo siab rau hauv koj lub neej uas ua rau koj ib txwm txaus siab rau txoj kev lom zem zoo li tej kev ntsib kev pom los ntawm tus Vajntsujplig xwb. Tiam sis koj yuav tsum paub tias qhov raug txhawb rau hauv txoj hau kev no yuav tsis tshwm sim kom koj nyob siab tshaj cev nqaij daim tawv thiab mus rau saum ntuj ceeb tsheej lub peb los sis ntoj ncig mus thoob lub ntiaj teb. Feem ntau, thaum koj xav li ntawd thiab saj txoj kev hlub ntawm Vajtswv uas koj muaj rau niaj hnub tam sim no, ntsib pom qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj dej num rau niaj hnub no, thiab ua koj tus kheej swm nrog Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Tag nrho tej no yog kom koj dhau los muaj kev paub ntau ntxiv txog Vajtswv txoj dej num uas ua rau niaj hnub no—qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj dej num no.

Kev nrhiav thiab kev maub xuas dub yog hom lub neej txoj sia ua ntej Vajtswv qhov kev yug los ua neeg. Thaum lub sij hawm ntawd tib neeg tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv thiab yog li thiaj tsis muaj kev xaiv tiam sis tsuas nrhiav thiab maub xuas dub xwb. Niaj hnub no koj twb pom Vajtswv lawm thiab Nws qhia koj ncaj qha txog qhov koj yuav tsum xyaum ua raws li cas; qhov no yog vim li cas koj thiaj tsis xav maub xuas dub los sis nrhiav mus ntxiv lawm. Txoj kev uas Nws coj tib neeg mus nrog yog txoj hau kev tseeb, thiab tej yam uas Nws qhia rau tib neeg thiab yam uas tib neeg txais yog txoj sia thiab qhov tseeb. Koj muaj txoj hau kev thiab txoj sia tseeb, yog li yam uas yuav tsum tawm mus nrhiav rau txhua qhov txhia chaw yog dab tsi? Tus Vajntsujplig yuav tsis ua ob theem ntawm txoj dej num tooj txhij. Yog, thaum Kuv hais Kuv cov lus tiav tag lawm, tib neeg tsis ua tib zoo noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab caum raws qhov tseeb kom yog, tseem ua ib yam li qhov lawv tau ua thaum Tiam Hmoov Hlub xwb, maub xuas dub zoo li yog lawv yog neeg dig muag, thov Vajtswv thiab nrhiav tsis tseg, qhov ntawd puas txhais tau tias theem no ntawm Kuv txoj dej num—txoj dej num ntawm cov lus—tab tom raug ua yam tsis muaj qab hau dab tsi li? Txawm tias Kuv twb hais Kuv txoj lus tiav tag lawm los, cov tib neeg tseem tsis to taub hlo li, thiab qhov no vim hais tias lawv tsis muaj rab peev xwm. Qhov teeb meem no tuaj yeem daws tau los ntawm kev ua lub neej hauv pawg ntseeg thiab los ntawm kev sib qhia nrog lwm tus. Ua ntej, thaum Tiam Hmoov Hlub, txawm tias Vajtswv yug los ua neeg lawm los, Nws tsis tau ua txoj dej num ntawm cov lus, qhov ntawd yog vim li cas tus Vajntsujplig thiaj tau ua dej num raws li txoj hau kev ntawd rau thaum lub sij hawm no kom tuav tau txoj dej num cia. Thaum lub sij hawm ntawd nws yog Vajntsujplig txoj dej num ua chiv thawj, tiam sis tam sim no yog Vajtswv Tus Kheej uas yug los ua neeg tab tom ua txoj dej num, tau los hloov ua txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig. Ua ntej, tsuav tib neeg keev thov Vajtswv tas li xwb, lawv tau ntsib pom kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab; muaj kev thuam nrog rau kev qhuab ntuas. Qhov no yog tag nrho txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig. Tam sim no tej yam ntxwv no muaj tsawg heev thiab nyob sib nrug deb heev lawm. Tus Vajntsujplig tsuas tuaj yeem ua tau ib hom dej num rau hauv ib tiam xwb. Yog Nws tau ua ob hom dej num tooj txhij, uas cev nqaij daim tawv ua dej num rau ib hom neeg thiab tus Vajntsujplig ua lwm txoj dej num rau hauv cov tib neeg, thiab yog yam uas cev nqaij daim tawv tau hais ntawd tsis raug suav thiab tsuas suav yam uas tus Ntsujplig ua xwb, ces Khetos yuav tsis muaj ib qho tseeb, ib txoj hau kev, los sis txoj sia yuav hais txog li. Qhov no yuav yog yam uas yus rov tawm tsam yus tus kheej. Tus Vajntsujplig puas tuaj yeem ua txoj dej num zoo li no? Vajtswv yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab ntse txhua fab, dawb huv thiab ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis lam ua ib yam dab tsi yuam kev hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev ntseeg Yexus, tib neeg ua ntau yam uas tsis tau txais kev hlub los ntawm Vajtswv vim yog lawv tsis nkag siab txog qhov tseeb, tiam sis Vajtswv muaj kev hlub thiab kev hlub tshua, thiab Nws tau coj tib neeg los txog theem deb npaum li no, thiab txawm tias tib neeg tsis nkag siab dab tsi los, Vajtswv tseem tso cai rau tib neeg raws Nws, thiab ntau tshaj ntawd, Nws tau coj tib neeg nkag mus rau hnub no. Qhov no tsis yog Vajtswv kev hlub los? Yam uas tshwm sim nyob hauv Vajtswv tus yam ntxwv yog txoj kev hlub ntawm Vajtswv—qhov no yog yam uas yog lawm! Thaum kev tsim kho pawg ntseeg mus txog rau theem siab tshaj plaws lawm, Vajtswv tau ua theem kev ua hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num thiab muab tib neeg pov mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws. Cov lus nyob rau lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num yog kev foom phem: cov lus foom phem ntawm koj sab cev nqaij daim tawv, cov lus foom phem ntawm koj tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab cov lus foom phem ntawm txhua yam ntawm koj uas tsis ua txaus raws li Vajtswv siab nyiam. Tes hauj lwm ua tiav dhau los ntawm Vajtswv nyob rau theem ntawd yog qhia txog lub muaj meej mom loj tshaj, tsis ntev tom qab uas Vajtswv tau ua theem hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas, thiab kev sim siab ntawm txoj kev tuag kuj tau los txog lawm. Ntawm tes hauj lwm ntawd, tib neeg tau pom kev npau taws, lub meej moom loj tshaj plaws, kev txiav txim, thiab kev rau txim ntawm Vajtswv, tsis tas li ntawd tib neeg kuj tau pom Vajtswv txoj hmoov hlub, Nws kev hlub thiab Nws kev hlub tshua. Txhua yam uas Vajtswv ua, thiab txhua yam uas qhia txog Nws tus yam ntxwv, yog Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg, thiab txhua yam uas Vajtswv tau ua muaj cuab kav ua kom tiav puv npo raws li qhov cheem tsum ntawm tib neeg. Nws ua txhawm rau qhov kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab Nws tau npaj rau tib neeg raws nraim li tib neeg lub siab. Yog tias Vajtswv tsis ua qhov no, tib neeg yuav tsis muaj cuab kav nkag los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab yuav tsis muaj hau kev paub txog Vajtswv lub ntsej muag tseeb. Suav txij lub sij hawm thaum tib neeg chiv tawj ntseeg Vajtswv los txog niaj hnub nim no, Vajtswv tau maj mam npaj rau tib neeg raws nraim li tib neeg lub siab nyiam, kom tib neeg thiaj yuav maj mam los kawm paub txog Nws nyob hauv lawv lub siab. Tsuas yog los txog rau hnub no tib neeg thiaj paub tias Vajtswv qhov kev txiav txim zoo npaum li cas. Theem hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num yog qhov xwm txheej xub thawj ntawm cov lus foom phem uas muaj nyob txij ntua thaum ntuj tsim teb raug los txog rau niaj hnub nim no. Tib neeg raug foom phem poob ploj ntais mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws. Yog Vajtswv tsis tau ua li ntawd, niaj hnub no tib neeg yuav tsis muaj kev paub tseeb txog ntawm Vajtswv; nws tsuas yog dhau los ntawm cov lus foom phem ntawm Vajtswv xwb tib neeg thiaj li tau pom Nws tus yam ntxwv. Tib neeg raug muab nthuav tawm los ntawm kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num. Nws pom tias nws txoj kev ncaj ncees yog yam lees txais tsis tau, tias nws lub siab me heev, tias nws tsis muaj cuab kav ua tau kom zoo txaus raws li Vajtswv siab nyiam, thiab qhov nws hais tias Vajtswv txaus siab txhua lub sij hawm ntawd tsis muaj yeej tsis muaj dab tsi ntau tshaj li cov lus hais xwb. Txawm tias Vajtswv tau foom phem rau tib neeg nyob rau ntawm theem tes hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num, yog muab saib rov qab, theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawd mas zoo kawg nkaus li: Nws tau coj ib qho kev hloov pauv los rau tib neeg, thiab ua rau muaj kev hloov pauv nyob hauv nws tus yam ntxwv ntawm lub neej txoj sia. Ua ntej lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num, tib neeg tsis tau nkag siab dab tsi txog kev tshawb nrhiav txoj sia, kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi, los sis lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm yog dab tsi, thiab nws tsis nkag siab tias Vajtswv tes hauj lwm tuaj yeem sim tib neeg siab tau. Txij ntua lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num los txog niaj hnub no, tib neeg tau pom Vajtswv tes hauj lwm tias zoo kawg nkaus—nws yog ib yam nyuaj uas tib neeg yuav nkag siab tau. Tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau tias Vajtswv ua hauj lwm li cas los ntawm qhov siv nws lub hlwb, thiab nws kuj pom tias nws lub siab me npaum li cas thiab pom txog nws txoj kev tsis mloog lus. Thaum Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, nws vim yog txhawm rau kev ua kom tiav, Nws tsis tau muab tib neeg pov mus rau qhov tuag. Txawm tias Nws tau foom phem rau tib neeg, Nws tau ua li ntawd los ntawm cov lus, thiab Nws cov lus foom phem tsis tau poob rau tib neeg tiag tiag, qhov Vajtswv tau foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg xwb, thiab Nws cov lus foom phem kuj tsuas hais ua kom ua tau tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Tsis hais Vajtswv txiav txim rau tib neeg los sis foom phem rau tib neeg, ob qho no ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws: Ob qho no yog ua rau kom muaj kev zoo tshaj plaws uas daws tej kev tsis huv hauv tib neeg xwb. Dhau los ntawm cov hau kev no ua kom tib neeg tau txais kev tsim kho kom zoo, thiab txhab yam tsis muaj nyob rau hauv tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws cov lus thiab tes hauj lwm. Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov lus hnyav, los sis kev txiav txim, los sis kev rau txim—tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb, thiab yog qhov zoo tsim nyog lawm. Vajtswv tsis txeev ua hauj lwm li no nyob rau ntau tiam dhau los li qhov no; hnub no, Nws ua hauj lwm rau hauv nej kom nej thiaj yuav txaus siab rau Nws lub tswv yim. Txawm tias nej tau ntsib kev mob nyob hauv nej lub siab los, nej lub siab nyob ruaj khov thiab muaj kev thaj yeeb; nws yog nej txoj koob hmoov uas muaj cuab kav txaus siab nyob rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm theem no. Tsis hais nej yuav muaj cuab kav tau txais dab tsi nyob rau yav tom ntej, yam uas nej pom ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no yog txoj kev hlub. Yog tib neeg tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev tsim kho kom zoo, nws tej kev ua thiab tus cwj pwm yeej yuav ib txwm nyob tau tsis tob, thiab nws tus yam ntxwv yuav ib txwm tsis hloov pauv li. Qhov no puas suav tau tias raug Vajtswv muab tau lawm? Hnub no, txawm tias nws tseem muaj ntau yam xws li kev khav theeb thiab kev siab hlob nyob rau hauv tib neeg los, tib neeg tus yam ntxwv muaj kev ruaj khov ntau dhua yav dhau los lawm. Vajtswv txoj kev qhuab ntuas koj yog ua los txhawm rau kev cawm koj, thiab txawm tej zaum koj yuav hnov mob nyob rau lub sij hawm ntawd, hnub ntawm kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv yuav los txog. Thaum txog lub sij hawm ntawd, koj saib rov qab koj yuav pom txog tias Vajtswv tes hauj lwm ntse npaum li cas, thiab thaum txog lub sij hawm ntawd koj yuav muaj cuab kav nkag siab tseeb txog Vajtswv lub siab nyiam.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tias kom tib neeg muaj peev xwm txais kev tsim txom this rau Vajtswv thiab tau muaj peev xwm los deb txog theem no yog, nyob rau ib sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, nyob rau lwm sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim; ntau tshaj ntawd, nws vim yog kev txiav txim thiab tes hauj lwm ntawm kev rau txim uas Vajtswv tau ua rau tib neeg. Yog tias koj tsis muaj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev sim siab ntawm Vajtswv, thiab yog Vajtswv tsis ua rau nej txom nyem, ces, hais ncaj tias nej yuav tsis hlub Vajtswv tiag tiag. Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg yim loj npaum li cas, qhov kev txom nyem ntawm tib neeg yim loj npaum li ntawd, yim pom txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv muaj nqes tseeb npaum li cas, tib neeg lub siab hlub Vajtswv tiag tiag yim muaj ntau npaum li ntawd. Koj kawm paub txog kev yuav hlub Vajtswv li cas tau li cas? Yog tsis muaj kev tsim txom thiab kev tsim kho kom zoo, kev sim siab uas mob—ntau tshaj ntawd, yog tias txhua yam Vajtswv muab rau tib neeg yog txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua—koj puas yuav muaj cuab kav mus kom txog ib theem ntawm kev hlub Vajtswv tiag tiag? Nyob rau ib sab, thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev sim siab tib neeg los paub txog nws qhov tsis zoo thiab los pom tias nws tsis muaj nuj nqes dab tsi li, tsis ntxim nyiam thiab nyob qes heev, tias nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis yog dab tsi hlo li; nyob rau lwm sab, thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev sim siab Vajtswv tau tsim thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau tib neeg kom ua rau tib neeg muaj cuab kav tau txais kev paub txog txoj kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv. Txawm txoj kev mob yuav loj npaum li cas, thiab qee zaum yuav dhau mus tsis tau—txog theem muaj kev tu siab heev—kev muaj kev paub txog tej no, tib neeg pom Vajtswv tes hauj lwm rau hauv nws tus kheej tias ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog lub hauv paus no xwb thiaj ua rau tib neeg muaj txoj kev hlub Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li. Vim yog li ntawd, tib neeg txoj kev hlub ntawm Vajtswv yog tsim los ntawm lub hauv paus kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv. Yog koj tsuas muaj kev lom zem rau Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, muaj cuab yim neej thaj yeeb nyab xeeb los sis plua nuj, ces koj yeej tsis tau txais Vajtswv, thiab koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis raug suav tias muaj kev huam vam. Vajtswv twb tau ua ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub rau sab cev nqaij daim tawv lawm, thiab twb tau foom hmoov kev muaj txiag nplua nuj rau tib neeg lawm, tab sis tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws nrog rau txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua nkaus xwb. Nyob rau ntawm tib neeg li kev paub yav dhau los, nws tau ntsib Vajtswv txoj kev hlub qee yam thiab pom kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv, tiam sis kev paub yav dhau los nyob rau ib lub sij hawm ntawd, nws pom tias Vajtswv txoj hmoov hlub thiab Nws kev hlub thiab kev hlub tshua tsis muaj cuab kav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws tau, tsis muaj cuab kav ntawm qhov nthuav tawm qhov uas qias vaub tsuab nyob hauv tib neeg tau, thiab tsis muaj cuab kav ntawm qhov tshem tib neeg tawm ntawm nws tus yam ntxwv qias vaub tsuab tau, los sis ua rau nws txoj kev hlub thiab kev ntseeg kom zoo tshaj plaws tau. Vajtswv tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub yog tes hauj lwm ntawm ib lub sij hawm, tib neeg tsis tuaj yeem cia siab rau kev txaus siab ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub kom thiaj paub txog Vajtswv xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “Tej no yog qee qhov.”

Qhov Dhau Los: 2. Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm txoj kev cawm dim nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab txoj kev cawm dim nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav

Ntxiv Mus: 1. Yuav ua li cas thiaj paub Khetos lub ntsiab tseeb uas muaj hwj chim qaum ntuj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No