Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?

Tej zaum koj tau taug txoj kev ntseeg Vajtswv los tau ntau tshaj ib los sis ob lub xyoos lawm, thiab tej zaum koj tau uv ntau yam kev nyuaj siab hauv koj lub neej nyob rau hauv cov xyoo no; los sis tej zaum koj tsis tau uv ntau yam kev nyuaj siab, thiab tau txais ntau txoj kev zoo siab. Tej zaum nws kuj yuav yog tias koj tsis tau ntsib kev nyuab siab los sis kev zoo siab li, tab sis ua lub neej uas nyob rau nruab nrab. Txawm li cas los xij, koj yeej tseem yog ib tug uas caum raws Vajtswv, yog li cia peb los sib cog kawm lub hom phiaj ntawm txoj kev caum raws Vajtswv. Txawm li ntawd los, Kuv xav ceeb toom rau txhua tus uas nyeem cov lus no tias Vajtswv txoj lus yog qhia ncaj qha rau cov neeg uas lees paub thiab caum raws Nws, tsis yog rau txhua tus neeg txawm lawv lees paub Nws los sis tsis lees paub. Yog tias koj ntseeg tias Vajtswv hais lus rau cov tib neeg coob, rau txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb, ces Vajtswv txoj lus yuav tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi rau koj. Yog li, koj yuav tsum nco ntsoov txhua lo lus no cia rau hauv koj nruab siab, thiab tsis txhob cais koj tus kheej tawm ntawm cov lus no. Nyob rau hauv txhua kis, cia peb hais txog yam uas tab tom tshwm sim hauv peb lub tsev.

Tam sim no nej txhua tus yuav tsum to taub lub ntsiab lus tseeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv. Lub ntsiab lus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv uas Kuv tau hais ntsig txog nej qhov kev siab zoo yav dhau los. Hnub no txawv lawm: Hnub no, Kuv xav txheeb xyuas lub ntsiab tseeb ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog lawm, qhov no yog txoj kev taw qhia nej tawm ntawm txoj kev xav tsis zoo; yog tias Kuv tsis ua li, ces nej yuav tsis muaj hnub paub txog nej lub ntsej muag tseeb li, thiab yuav khav theeb txog ntawm nej txoj kev ntseeg thiab kev ncaj ncees mus ib txhis. Nws yog qhov ncaj ncees los hais tias yog tias Kuv tsis tau nthuav tawm txoj kev phem nyob tob puag hauv nej lub siab, ces nej txhua tus yuav looj ib lub mom vajntxwv rau saum nej lub taub hau thiab khaws txhua lub yeeb koob rau nej tus kheej. Nej tus yam ntxwv siab hlob thiab khav txiv yuav ua rau nej ntxeev siab rau nej lub siab zoo, los ntxeev siab tawm tsam thiab tawm tsam Khetos, thiab qhia tawm nej txoj kev phem, thiaj ua rau nej muaj cov kev xav ua, kev xav phem, kev xav tau ntau, thiab lub qhov muag puv ntoob nrog cov kev ntshaw. Thiab nej tseem niaj hnub tham txuas ntxiv txog nej txoj kev mob siab rau Khetos txoj hauj lwm mus tas lub neej, thiab hais tag rov hais dua qhov tseeb uas thaum ub Khetos tau hais los lawm. Qhov no yog nej “txoj kev ntseeg”—nej “txoj kev ntseeg uas tsis muaj kev tsis dawb huv.” Kuv tau tuav tus qauv nruj rau tib neeg tas li los mus. Yog tias koj txoj kev muab siab npuab yog los ntawm qhov kev mob siab rau thiab muaj cwj ciam, yog li ntawd ces Kuv xum xaiv qhov tsis muaj koj li kev muab siab npuab zoo li no, vim Kuv ntxub cov neeg uas dag Kuv los ntawm lawv cov kev mob siab thiab yuam Kuv los ntawm cov xwm txheej. Kuv tsuas xav kom tib neeg muab lub siab npuab rau Kuv tiag xwb, thiab kom ua txhua yam rau lub hom phiaj ntawm—thiab kom ua pov thawj rau—tib lo lus: txoj kev ntseeg. Kuv tsis nyiam qhov nej siv cov lus ntxias los sim ua kom Kuv zoo siab, vim Kuv ib txwm saib nej nrog lub siab dawb paug, thiab tsuas xav kom nej coj tau raws nrog txoj kev ntseeg tseeb rau Kuv xwb. Thaum los hais txog ntawm txoj kev ntseeg, tej zaum coob tus yuav xav tias lawv raws Vajtswv qab vim lawv muaj kev ntseeg, yog tsis li ntawd lawv yeej yuav tsis tiv txoj kev txom nyem zoo li ntawd lawm. Yog li Kuv nug koj qhov no: Yog koj ntseeg tias muaj Vajtswv tiag, vim li cas koj ho tsis hwm Nws? Yog tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv, vim li cas ho tsis muaj kev ntshai Nws me me nyob rau hauv koj lub siab li? Koj lees hais tias Khetos yog kev Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, yog vim li cas koj thiaj li saib Nws tsis muaj nqis li? Vim li cas koj thiaj ua tsis ncaj rau Nws? Vim li cas koj thiaj li tab meeg txiav txim rau Nws? Vim li cas koj thiaj pheej soj Nws txoj kev mus los tas mus li? Vim li cas koj thiaj tsis kam zwm rau Nws tej kev npaj? Vim li cas koj thiaj tsis ua raws li Nws cov lus? Vim li cas koj thiaj li sim yuam thiab nyiag Nws ntawm tej khoom uas muab fij rau Nws? Vim li cas koj thiaj li sawv Khetos qhov chaw hais lus? Vim li cas koj thiaj txiav txim seb Nws txoj hauj lwm thiab Nws cov lus puas raug los tsis raug? Vim li cas koj thiaj li nyob tom Nws qub qab thuam Nws? Puas yog cov no thiab lwm yam yog nej txoj kev ntseeg?

Nyob rau hauv nej cov lus thiab tus cwj pwm tau qhia tawm txog nej txoj kev tsis ntseeg Khetos. Txoj kev tsis ntseeg ua rau muaj cov kev xav thiab cov hom phiaj nyob rau hauv txhua yam ua nej ua. Txawm yog tus cwj pwm ntawm qhov nej ntsia xwb los yeej muaj txoj kev tsis ntseeg Khetos nyob rau hauv. Nws tuaj yeem hais tau tias nyob rau ntawm txhua feeb, nej txhua tus coj rawv cov ntsiab ntawm txoj kev tsis ntseeg. Qhov no txhais tau tias, nyob rau txhua lub sij hawm, nej poob rau txoj kev phom sij vim txoj kev ntxeev siab rau Khetos, rau qhov cov roj ntsha uas khiav nyob hauv nej lub cev yog raug tsim tawm los nrog txoj kev tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Yog li ntawd, Kuv hais tias cov hneev taw uas nej tsuj tseg nyob rau ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj tseeb; vim tias thaum nej taug txoj kev ntseeg Vajtswv, nej tsis txhos nej ob txhais taw kom ruaj rau hauv av—nej tsuas lam txav mus los xwb. Nej ib txwm yeej tsis ntseeg Khetos cov lus thiab yeej tsis muaj peev xwm muab coj mus xyaum ua kiag li. Qhov no yog lub ntsiab uas nej tsis muaj kev ntseeg Khetos. Qhov uas muaj kev xav phem tas li txog Nws yog lwm qhov laj thawj uas ua rau nej tsis muaj kev ntseeg Nws. Qhov uas ua xyem xyav txog Khetos txoj hauj lwm mus ib txhis, qhov uas cia Khetos cov lus poob rau hauv lub pob ntseg lag, qhov muaj kev xav txog txhua yam hauj lwm uas yog ua tiav los ntawm Khetos thiab qhov tsis muaj peev xwm nkag siab yog txog txoj hauj lwm no, qhov uas nyuaj muab nej tej kev xav phem tso tseg txawm hais tias nej tau txais lus piav qhia dab tsi los xij peem, thiab ntau yam ntxiv—cov no yog txhua lub hauv paus ntawm kev tsis ntseeg uas sib cov nyom nyob rau hauv nej lub siab. Txawm tias nej caum raws Khetos txoj hauj lwm thiab ib txwm tsis tau poob qab dua li los, muaj kev ntxeev siab ntau dhau nyob hauv nej nruab siab. Qhov kev ntxeev siab no yog qhov tsis dawb huv ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Tej zaum nej tsis xav tias qhov no yog qhov xwm txheej, tab sis yog tias koj tsis muaj peev xwm lees paub koj cov kev xav nyob rau hauv nruab siab, ces koj yuav nyob hauv cov neeg piam sij, vim Vajtswv tsuas kho cov uas ntseeg Nws tiag tiag kom zoo tiav log xwb, tsis yog cov uas pheej ua xyem xyav txog Nws, thiab tsawg tshaj ntawd tsis yog txhua tus uas tsis kam caum raws Nws thiab cov uas yeej tsis tau ntseeg tias Nws yog Vajtswv li.

Qee tus neeg tsis zoo siab rau qhov tseeb, haj yam tsis zoo siab rau kev txiav txim. Dua ntawd, lawv zoo siab rau lub hwj chim thiab kev nplua nuj; cov neeg no raug hu ua cov neeg nrhiav lub hwj chim. Lawv tsuas tshawb nrhiav cov kev ntseeg dab qhuas nyob hauv lub ntiaj teb no uas muaj hwj chim, thiab lawv tsuas tshawb rau cov xib fwb thiab cov qhuab qhia uas tuaj ntawm tej tsev kawm kev cob qhia tuaj xwb. Txawm hais tias lawv tau lees txais txoj hau kev ntawm qhov tseeb los, lawv tsuas yog tus neeg uas ntseeg-ib nrab xwb; lawv tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab thiab txoj kev xav, lawv lub qhov ncauj hais txog kev siv lawv tus kheej rau Vajtswv, tab sis lawv lub qhov muag tsom mus rau cov xib fwb thiab cov thawj qhuab qhia xwb, thiab lawv tsis saib rau Khetos ib muag li. Lawv lub siab yog tsi ntsees rau lub koob meej, kev muaj hmoo, thiab yeeb koob. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias tus neeg me me zoo li no yuav muaj peev xwm kov yeej ntau tus neeg, thiab tus neeg dog dig zoo li no yuav muaj peev xwm ua rau tib neeg zoo tiav log tau. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias cov neeg dog dig hauv cov hmoov av thiab cov plua tshauv no yog cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg. Lawv ntseeg tias yog cov neeg zoo li no yog cov hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, ces lub ntuj thiab daim av no yuav tig ntxeev tiaj, thiab txhua tus neeg yuav luag lawv tus kheej li yog tso dag. Lawv ntseeg hais tias yog Vajtswv xaiv kho tej neeg dog dig zoo li ntawd kom zoo tiav log, ces cov neeg tseem ceeb kuj yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Lawv tej kev xav tau raug tsuas nrog txoj kev tsis ntseeg lawm; ntau tshaj qhov tsis ntseeg, lawv tsuas yog cov tsiaj uas phem heev xwb. Rau qhov lawv tsuas saib txoj kev muaj koob npe, meej mom, thiab muaj hwj chim tseem ceeb xwb, thiab lawv tsuas hwm pab neeg coob thiab cov ntseeg dab qhuas xwb. Lawv tsis muaj qhov saib me me rau cov uas Khetos coj li; lawv tsuas yog cov neeg ntxeev siab uas tau tig nraub qaum rau Khetos, rau qhov tseeb, thiab rau txoj sia xwb.

Qhov uas koj qhuas tsis yog Khetos txoj kev txo hwj chim, tab sis yog cov neeg yug yaj cuav uas sawv zoo nkauj txoj xwb. Koj tsis tau txais txoj kev ntxim hlub los yog lub tswv yim ntawm Khetos, tab sis tau los ntawm cov nyiam ywj pheej uas qaug quav txoj kev txaus siab nrog tej kev phem kev qias hauv lub ntiaj teb no. Koj xav luag rau qhov uas Khetos txom nyem tsis muaj chaw yuav tso Nws lub taub hau, tab sis koj qhuas cov cev tuag uas nrhiav tej khoom uas muab fij thiab ua lub neej nyob nrog txoj kev quav cawv. Koj tsis txaus siab hlo raug kev txom nyem ua ke nrog Khetos, tab sis koj zoo siab muab koj tus kheej koom nrog cov neeg tawm tsam khetos, txawm tias lawv pub tsuas yog rau sab nqaij tawv, lo lus, thiab kev tswj hwm rau koj xwb los xij. Txawm tam sim no kiag los, koj lub siab tseem tig mus rau lawv, mus rau lawv lub koob npe, mus rau lawv lub meej mom, mus rau lawv lub hwj chim. Thiab koj tseem khaws tus yam ntxwv uas koj pom tias Khetos cov dej num nyuaj rau koj nqos thiab koj tsis kam lees txais nws txuas ntxiv mus. Vim li no Kuv thiaj hais tias koj tsis muaj kev ntseeg kom paub txog Khetos. Lub ntsiab uas koj tau caum raws Nws los txog hnub no tsuas yog vim hais tias koj tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm xwb. Cov duab uas tsim nuj yuav nyob hauv koj lub siab mus ib txhis; koj tsis tuaj yeem hnov qab lawv txhua lo lus thiab tes hauj lwm, los sis lawv cov lus haub ntxias thiab sab tes. Lawv yog cov zoo tshaj plaws thiab yog cov uas siab tawv nyob hauv nej lub siab mus ib txhis. Tiam sis qhov no tsis zoo li ntawd rau Khetos nyob rau niaj hnub no. Nws tsis tseem ceeb hauv koj lub siab mus ib txhis, thiab tsis tsim nyog tau txais kev hwm mus ib txhis. Vim Nws yog neeg dog dig dhau, muaj hwj chim tsawg dhau, thiab tsis muaj koob meej dab tsi li.

Nyob rau hauv kis no, Kuv hais tias txhua tus neeg uas tsis saib qhov tseeb muaj nqis yog cov tsis ntseeg thiab cov ntxeev siab rau qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Khetos. Tam sim no koj puas tau paub tias muaj kev tsis ntseeg ntau npaum li cas nyob hauv koj, thiab koj tau tawm tsam Khetos ntau npaum li cas? Kuv ntuas koj li no: Vim tias koj tau xaiv taug txoj kev rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab koj tus kheej lub siab kom tag nrho; tsis txhob ua xyem xyav los sis ntseeg ib nrab xwb. Koj yuav tsum nkag siab tias Vajtswv tsis yog ntiaj teb thiab ib tug tib neeg twg tus, tab sis yog rau txhua tus neeg uas ntseeg Nws, txhua tus uas pe hawm Nws, thiab txhua tus uas mob siab thiab rau siab ntseeg Nws tus.

Niaj hnub no, kev tsis ntseeg muaj ntau nyob hauv nej. Saib kom tseeb tseeb rau sab hauv nej tus kheej, thiab nej yuav pom nej cov lus teb. Thaum koj pom cov lus teb tseeb tiag lawm, ces koj yuav lees hais tias koj tsis yog ib tug ntseeg Vajtswv, tab sis yog tus uas ntxias dag, thuam, thiab ntxeev siab rau Nws, thiab yog ib tug uas tsis ncaj rau Nws. Tom qab ntawd ces koj yuav paub tias Khetos tsis yog tib neeg, tab sis yog Vajtswv. Thaum hnub ntawd los txog, koj yuav hwm, paub ntshai, thiab hlub Khetos tiag. Tam sim no, tsuas muaj peb caug feem pua ntawm nej lub siab thiaj muaj kev ntseeg puv npo xwb, hos xya caum feem pua seem ntawd tau ua xyem xyav. Txhua yam uas Khetos ua thiab hais muaj peev xwm muab cov kev xav phem thiab cov tswv yim rau nej hais txog Nws, cov kev xav phem thiab cov tswv yim yog pib los ntawm nej txoj kev tsis ntseeg Nws los. Nej tsuas qhuas thiab ntshai tus Vajtswv uas saib tsis pom nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb, thiab tsis quav ntsej txog tus Khetos uas muaj txoj sia nyob hauv ntiaj teb. Qhov no tseem tsis yog nej qhov kev tsis ntseeg thiab lod? Nej tsuas xav rau tus Vajtswv uas tau ua hauj lwm yav dhau los xwb, tab sis tsis tig ntsej muag rau tus Khetos niaj hnub no. Txhua yam no yog “qhov kev ntseeg,” uas txuam nyob hauv nej lub siab nyob mus ib txhis, qhov kev ntseeg uas tsis ntseeg Khetos nyob rau niaj hnub no. Kuv tsis tau saib tsis taus nej, rau qhov muaj ntau yam kev tsis ntseeg nyob hauv nej, muaj nej ntau tus dhau lawm uas tsis dawb huv thiab yuav tsum raug cais. Cov kev tsis dawb huv no yog qhov qhia tias nej tsis muaj kev ntseeg hlo li; cov kev tsis dawb huv yog lub cim ntawm nej txoj kev tso Khetos pov tseg, thiab cov kev tsis dawb huv ntaus cim rau nej kom yog li ib tug ntxeev siab rau Khetos. Cov kev tsis dawb huv yog ib daig ntaub thaiv nej txoj kev paub txog Khetos, qhov tab kaum kom nej tsis raug txais los ntawm Khetos, qhov kev cuam tshuam rau nej txoj kev sib raug zoo nrog Khetos, thiab ua pov thawj tias Khetos tsis pom zoo rau nej. Tam sim no yog lub sij hawm los tshuaj xyuas txhua ntu ntawm nej lub neej! Ua li ntawd yuav muaj txiaj ntsig zoo rau nej hauv txhua txoj kev xav!

Qhov Dhau Los: Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos

Ntxiv Mus: Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No