Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos

Kuv tau ua hauj lwm ntau nrog rau tib neeg, nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv kuj tau hais tau ib co lus ntau heev. Tej lus no yog hais rau tib neeg txoj kev cawm dim thiab hais kom tib neeg muaj kev sib raug zoo nrog rau Kuv. Txawm li ntawd los xij, Kuv tsuas tau ob peb tug neeg hauv ntiaj teb no uas muaj kev sib raug zoo nrog Kuv nkaus xwb, thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias tib neeg tsis saib Kuv cov lus muaj nuj nqis—nws yog vim tias tib neeg tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Nyob rau qhov no, mas tej hauj lwm Kuv ua ntawd tsis yog lam ua kom tib neeg teev hawm Kuv tau xwb; qhov tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog ua kom tib neeg muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Tib neeg yeej ib txwm siab tsis ncaj thiab ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab. Tag nrho txhua tus neeg yeej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, nyob rau hauv tej kev ntshaw kom txhua yam mas yog lawv tus kheej li nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj ib tug ntawm lawv kiag li uas yuav sib raug zoo nrog Kuv. Yeej muaj cov uas hais tias lawv yog cov muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, tab sis cov neeg zoo li ntawd tseem pheej teev hawm tej mlom uas pom tsis meej. Txawm hais tias lawv lees paub Kuv lub npe hais tias yeej dawb huv los, lawv taug ib txoj kev uas khiav mus tsis thooj li Kuv, thiab lawv tej lus mas muaj kev khav theeb thiab kev ruaj siab rau lawv tus kheej puv nkaus nyob rau hauv xwb. Qhov no mas yog vim, nyob rau hauv tus cag, lawv sawv daws puav leej tawm tsam Kuv thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Txhua txhua hnub, lawv nrhiav Kuv tej lw nyob hauv Vajluskub thiab lam tau lam nrhiav tej nqe lus uas “zoo nyeem” uas lawv muab nyeem tsis paub xaus thiab muab hais tias yog tej nqe tej nqe Vajluskub. Lawv tsis paub tias yuav ua cas thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv los sis kev tawm tsam Kuv ho yuav zoo li cas. Lawv tsuas lam nyeem tej nqe Vajluskub li tej neeg dig muag xwb. Nyob rau hauv phau Vajluskub, lawv muab ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb kaw cia rau hauv, tus uas lawv yeej tsis tau pom dua li, thiab yeej tsis muaj cuab kav yuav pom tau li, thiab muab thau tawm coj los saib rau thaum lawv muaj sij hawm. Lawv ntseeg qhov uas muaj Kuv raws li qhov uas Vajluskub hais xwb, thiab lawv muab Kuv tso sib txig sib luag nrog phau Vajluskub; yog tsis muaj phau Vajluskub ces tsis muaj Kuv, thiab tsis muaj Kuv ces tsis muaj phau Vajluskub. Lawv tsis quav ntsej txog qhov uas muaj Kuv thiab tej yam Kuv ua li, tab sis ho rau siab ntso thiab kub siab lug kawm txhua lo lus hauv Vajluskub. Muaj coob tus haj tseem ntseeg hais tias kom Kuv txhob ua tej yam uas Kuv xav ua li yog hais tias Vajluskub tsis tau hais tseg ua ntej. Lawv muab Vajluskub saib tseem ceeb dhau heev lawm. Nws hais tau hais tias lawv saib tej lus thiab tej yam qhia tawm ntawd tseem ceeb dhau heev lawm, txog ntua qhov uas lawv siv tej nqe lus hauv Vajluskub los ntsuas txhua lo lus Kuv hais thiab los cem thuam Kuv. Qhov lawv nrhiav ntawd tsis yog txoj kev sib raug zoo nrog Kuv, los sis qhov uas yuav ua kom muaj kev sib raug zoo nrog qhov tseeb, tab sis tsuas yog qhov ua kom muaj kev sib raug zoo nrog cov lus ntawm phau Vajluskub, thiab lawv ntseeg, yam tsis muaj ib qho zam tau li, hais tias tej yam uas tsis yoog raws Vajluskub ces yeej tsis yog Kuv tes hauj lwm. Cov neeg ntawd tsis yog cov Falixais cov xeeb leej xeeb ntxwv uas paub lawv tes dej num lod? Cov Falixais uas yog neeg Yudai siv Mauxe txoj kev cai los teem txim rau Yexus. Lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tus Yexus uas nyob rau lub sij hawm ntawd, tab sis mas tsuas rau siab ntso ua raws tej kev cai ntawd nruj npaum nkaus li txhua tus ntawv uas tau sau tseg, txog ntua qhov uas—tom qab nog txim rau Nws hais tias tsis ua raws cov kev cai hauv Vajluskub Qub thiab tsis yog tus Mexiyas—lawv muab Yexus tus uas tsis muaj kev txhaum ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv lub tseem ntsiab yog dab tsi? Tsis yog qhov uas lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog qhov tseeb los? Lawv mas mob siab tshaj plaws rau txhua lo lus hauv Vajluskub ces tsis quav ntsej txog qhov Kuv siab nyiam los sis tej kauj ruam thiab tej kev ua Kuv tes hauj lwm. Lawv tsis yog cov neeg uas nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas yog cov neeg uas tuav tej lus ruaj ruaj xwb; lawv tsis yog cov neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas yog cov neeg ntseeg Vajluskub xwb. Qhov tseem ceeb tshaj, lawv yog cov dev zov phau Vajluskub xwb. Yuav kom tiv thaiv tau lawv qhov kev txaus siab rau phau Vajluskub, los mus txhawb nqa lub meej mom ntawm Vajluskub, thiab tiv thaiv Vajluskub lub koob npe zoo, lawv ua mus txog qhov uas muab tus Yexus uas muaj lub siab hlub tshua sawv daws ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov no lawv tsuas lam ua los tiv thaiv Vajluskub xwb, thiab ua los mus tuav lub meej mom ntawm txhua lo lus hauv Vajluskub uas nyob hauv neeg lub siab xwb. Yog li ntawd lawv yeem muab lawv lub neej yav pem suab thiab kev theej txhoj daws kev txhaum tso pov tseg es los nog txim rau Yexus, tus uas tsis ua raws li tej lus qhuab qhia hauv Vajluskub, rau lub qhov tuag. Lawv tsis yog qhev rau txhua lo lus hauv Vajluskub thiab los?

Thiab ua li cov neeg niaj hnub no ne? Khetos tau los nthuav tawm qhov tseeb, tab sis lawv yeem muab Nws ntiab tawm hauv lub ntiaj teb no es kom lawv thiaj li tau kev mus rau ntuj ceeb tsheej thiab tau txais kev hlub. Lawv yeem tsis lees paub qhov tseeb uas tshwm sim los ntawd es thiaj li tiv thaiv tau lawv txoj kev nyiam Vajluskub, thiab lawv yeem rov qab muab tus Khetos uas los muaj cev nqaij daim tawv ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig dua thiab es kom thiaj li paub meej hais tias phau Vajluskub yuav muaj nyob mus ib txhis. Tib neeg yuav ua cas tau txais Kuv txoj kev cawm dim thaum uas nws muaj lub siab phem thiab tus yam ntxwv tawm tsam Kuv tag npaum li mas? Kuv nrog tib neeg nyob, tab sis tib neeg tsis paub tias muaj Kuv. Thaum Kuv tsom Kuv lub teeb ci rau tib neeg, nws yeej tseem tsis paub tias muaj Kuv li. Thaum Kuv tso Kuv txoj kev npau taws rau saum tib neeg, nws haj yam muaj zog tsis lees paub tias muaj Kuv li thiab. Tib neeg nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tej lus thiab kev sib raug zoo nrog rau Vajluskub, tab sis tsis muaj ib tug uas yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag los nrhiav kev sib raug zoo nrog rau qhov tseeb. Tib neeg ntsia Kuv rau puag saum ntuj ceeb tsheej thiab mob siab txhawj xeeb tias muaj Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab sis tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv ntawm cev nqaij daim tawv, vim Kuv tus uas nrog tib neeg nyob ua ke ntawd yeej tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsuas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau cov lus hauv Vajluskub thiab cov uas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb mas yog ib qho laj ntsia tshaj plaws rau Kuv. Qhov no mas vim yog tej uas lawv teev hawm ntawd tsuas yog tej lus tsis ciaj sia xwb, thiab ib tug Vajtswv uas muaj peev xwm muab tej yam muaj nqis uas qhia tsis tau ntawd rau lawv; tus lawv teev hawm ntawd yog ib tug Vajtswv uas yuav muab Nws Tus Kheej pw kiag rau hauv tib neeg lub xib teg—ib tug Vajtswv uas tsis muaj nyob qhov twg li. Dab tsi, yog li ntawd nas, es cov neeg zoo li ntawd thiaj yuav tau txais los ntawm Kuv? Tib neeg mas qis dhau heev lawm rau tej lus. Cov uas tawm tsam Kuv, cov uas taij thov Kuv tsis tseg tsis tu, cov uas tsis nyiam qhov tseeb kiag, cov uas tig ntxeev siab rau Kuv—yuav ua li cas lawv thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv tau mas?

Cov uas tawm tsam Kuv yog cov uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Qhov ntawd ces kuj yog cov uas tsis nyiam qhov tseeb tib yam nkaus li thiab. Cov uas tig ntxeev siab rau Kuv ces haj yam tawm tsam Kuv thiab tsis sib raug zoo nrog Kuv. Kuv muab cov uas tsis sib raug zoo nrog Kuv ntawd cob kiag rau tus phem ob txhais tes, thiab Kuv muab lawv rho tawm kiag mus rau tus phem txoj kev coj tsis ncaj, tso plhuav lawv mus qhia tawm txog lawv tej kev ua neeg phem, thiab thaum kawg ces muab lawv cev kiag mus rau tus phem kom muab nqos kiag. Kuv tsis quav ntsej txog tias pes tsawg leej teev hawm Kuv, ces hais tau hais tias, Kuv tsis quav ntsej tias muaj pes tsawg tus neeg ntseeg Kuv li. Tag nrho qhov Kuv quav ntsej txog ces yog seb pes tsawg leej thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv xwb. Qhov ntawd yog vim tias tag nrho cov uas tsis sib raug zoo nrog Kuv ntawd yog cov phem uas ntxeev siab rau Kuv; lawv yog Kuv cov yeeb ncuab, thiab Kuv yuav tsum tsis muab Kuv cov yeeb ncuab “tso rau qhov chaw teev hawm” nyob hauv Kuv lub tsev. Cov uas sib raug zoo nrog Kuv ces yuav tau tiam Kuv nyob hauv Kuv lub tsev mus ib txhis, thiab cov uas tawm tsam Kuv ces yuav raug ris Kuv txoj kev rau txim mus ib txhis. Cov uas tsuas quav ntsej txog cov lus hauv Vajluskub thiab cov uas tsis quav ntsej txog qhov tseeb los sis tsis nrhiav Kuv tej hneev taw—lawv tawm tsam Kuv, vim lawv muab Kuv kem ciam raws li Vajluskub hais, muab Kuv kaw cia nyob rau hauv Vajluskub, thiab tau thuam Kuv loj kawg kiag. Cov neeg zoo li ntawd yuav los tau rau ntawm Kuv lub xub ntiag li cas? Lawv tsis quav ntsej txog Kuv tej kev ua zoo, los sis Kuv siab nyiam, los sis qhov tseeb, tab sis ho mob siab rau tej lus—tej lus uas tua kom tuag. Cov neeg zoo li ntawd ho yuav sib raug zoo nrog Kuv tau li cas?

Kuv tau hais lus ntau tawm, thiab tau hais tawm txog Kuv siab nyiam thiab tus moj yam, tab sis txawm li ntawd los, neeg tseem tsis muaj peev xwm paub tau Kuv thiab ntseeg Kuv li. Los sis, kuj hais tau hais tias, neeg tsis muaj peev xwm mloog Kuv lus. Cov uas ua neej raws li Vajluskub, cov uas ua neej raws li kev cai, cov uas ua neej nyob saum ntoo khaub lig, cov uas ua neej raws li tej kev qhuab qhia, cov uas ua neej rau hauv tej hauj lwm Kuv ua niaj hnub no—leej twg ntawm lawv thiaj sib raug zoo nrog Kuv? Nej tsuas xav kom tau txais koob hmoov thiab khoom plig xwb, tab sis yeej tsis siv ib qho kev xav hais tias yuav ua li cas es thiaj sib raug zoo nrog Kuv, los sis yuav ua cas es thiaj yuav tiv thaiv kom tau kom nej tsis txhob tig tawm tsam Kuv. Kuv mas tu siab heev rau nej, vim Kuv tau muab ntau yam rau nej heev, tab sis Kuv tau txais tsawg heev los ntawm nej. Nej txoj kev ntxias dag, nej txoj kev khav theeb, nej txoj kev siab hlob xav tau ntau, nej tej kev ntshaw yam tsis paub khuv xim, nej txoj kev ntxeev siab, nej txoj kev tsis mloog lus—yam twg ntawm tej no uas yuav khiav dim ntawm Kuv qhov muag pom? Nej tsis tij lim rau Kuv, nej dag Kuv, nej cem Kuv, nej ntxias Kuv, nej tsib nqi ntawm Kuv thiab khuj Kuv los ntawm tej khoom fij—tej kev ua phem ntawd yuav khiav dim Kuv tej kev rau txim li cas? Tag nrho txoj kev ua phem no yog pov thawj ntawm nej tej kev tig tawm tsam Kuv thiab yog pov thawj ntawm nej txoj kev tsis haum nrog Kuv. Nej txhua tus yeej ntseeg nej tus kheej hais tias nej yeej sib raug zoo nrog Kuv, tab sis yog muaj tseeb li ntawd tiag, yog li ntawd es nej tej pov thawj tim khawv uas cam tsis dhau ntawd ho siv rau leej twg mas? Nej ntseeg nej tus kheej hais tias nej mas muaj lub siab ncaj tshaj plaws thiab muaj lub siab npuab rau Kuv tshaj plaws. Nej xav tias nej mas siab zoo kawg, muaj lub siab hlub kawg, thiab mob siab rau Kuv kawg. Nej xav tias nej tau ua ntau txaus rau Kuv heev lawm. Tab sis nej puas tau sim muab qhov no tsa coj los piv rau tej yam nej ua mas? Kuv hais tias nej mas khav theeb dhau heev lawm, siab hlob dhau heev lawm, lam ua txuj ua me me nkaus xwb; cov tswv yim dag uas nej siv los ntxias Kuv mas zoo li ntse kawg, thiab nej muaj tej kev xav uas ntxim ntxub heev thiab tej kev ua uas ntxim ntxub heev. Nej qhov kev ua siab ncaj ntawd mas tsawg dhau heev lawm, nej qhov kev rau siab ntawd mas me dhau heev lawm, thiab nej qhov kev txawj xav mas tsis muaj kiag li. Muaj qhov phem ntau dhau heev lawm nyob hauv nej lub siab, thiab tsis muaj leej twg uas yuav dim nej txoj kev siab phem rau li, txawm Kuv kiag los yeej tsis dim li. Nej muab Kuv kaw qhov rooj rau sab nraud vim nej cov me nyuam, los sis nej tus txiv, los sis nej tus kheej qhov kev ceev nej tus kheej cia. Tsis tias yuav txhawj xeeb txog Kuv hos, nej tsuas txhawj txog nej tsev neeg, nej cov me nyuam, nej lub meej mom, nej lub neej yav pem suab, thiab nej tus kheej txoj kev txaus siab xwb. Puas muaj ib zaug twg uas nej yuav xav txog Kuv thaum nej hais lus los sis ua tej yam dab tsi? Nyob rau tej hnub uas no no heev, nej txoj kev xav mas tig mus rau nej cov me nyuam, nej tus txiv, nej tus poj niam, los sis nej niam nej txiv. Nyob rau tej hnub sov heev, Kuv yeej tsis muaj ib qho chaw nyob hauv nej txoj kev xav ib yam nkaus li thiab. Thaum koj ua koj tes dej num, koj tsuas xav txog tej uas koj xav tau xwb, txog koj tus kheej qhov kev nyab xeeb, txog cov neeg hauv koj tsev neeg xwb. Yam dab tsi uas koj tau ua es yog ua rau Kuv mas? Thaum twg uas koj tau xav txog Kuv mas? Thaum twg uas yog thaum uas, tsis hais nyuab npaum cas li, koj tau muab koj tus kheej zwm kiag rau Kuv thiab Kuv tes hauj lwm mas? Qhov pov thawj tias koj yeej muaj kev sib raug zoo nrog Kuv nyob qhov twg mas? Qhov tseeb ntawm koj txoj kev ua siab ncaj rau Kuv ntawd nyob qhov twg mas? Qhov tseeb ntawm koj qhov kev mloog lus rau Kuv ntawd nyob qhov twg mas? Thaum twg es tej koj xav ua ntawd tsis yog tsuas lam ua kom tau Kuv tej lus foom koob hmoov xwb mas? Nej ntxias thiab dag Kuv, nej muab qhov tseeb coj los kov ua si, nej muab qhov muaj tseeb npog cia, thiab nej ntxeev siab rau lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb. Dab tsi yuav nyob tom ntej tos nej rau qhov uas nej tawm tsam Kuv li no? Nej tsuas lam nrhiav kev sib raug zoo nrog ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb xwb, thiab tsuas lam nrhiav ib txoj kev ntseeg uas tsis paub tseeb, tab sis nej tsis sib raug zoo nrog Khetos. Nej txoj kev ua siab phem ntawd yuav tsis tsim kom muaj kev rau txim rov rau nej ib yam nkaus li qhov uas cov neeg siab phem tsim nyog tau txais thiab los? Nyob rau lub sij hawm ntawd, nej yuav ras hais tias tsis muaj ib tug uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Khetos yuav khiav dim hnub rau txim ntawd li, thiab nej yuav pom hais tias muaj kev rau txim li cas yuav raug rau cov uas tawm tsam Khetos. Thaum hnub ntawd los txog, nej tej kev npau suav uas yuav tau txais koob hmoov rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv thiab qhov uas yuav tau txoj kev nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej ntawd yuav tsum tawg ntsoog tas nrho. Txawm li cas los xij, nws yuav tsis zoo li ntawd rau cov uas haum nrog Khetos. Txawm hais tias lawv tau poob ntau yam, txawm hais tias lawv tau ntsib kev txom nyem ntau, lawv yuav tau txais tag nrho tej qub txeeg qub teg uas Kuv tau tso tseg rau neeg ntiaj teb. Thaum kawg, nej yuav to taub hais tias tsuas yog Kuv tib eeg nkaus xwb thiaj yog tus Vajtswv uas ncaj ncees, thiab hais tias tsuas yog Kuv tib leeg nkaus xwb thiaj li yuav coj tau neeg ntiaj teb mus nkag rau nws txoj hau kev kawg uas zoo nkauj tshaj plaws.

Qhov Dhau Los: Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb

Ntxiv Mus: Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No