Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log

Koj yim mob siab rau Vajtswv txoj kev xav ntau npaum li cas, koj yim ris lub nra hnyav npaum li ntawd, thiab koj yim ris lub nra hnyav npaum li cas, koj yim muaj kev paub ntau npaum li ntawd. Thaum koj mob siab rau Vajtswv txoj kev xav, Vajtswv yuav tso ib lub nra rau koj, thiab qhia koj txog cov tes dej num uas Nws tau muab tso rau koj lawm. Thaum Vajtswv muab lub nra no rau koj, koj yuav tau ua twb zoo mloog txhua qhov tseeb thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus. Yog koj muaj ib lub nra ntsig txog tus yam ntxwv ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam lub neej, ces Vajtswv yeej tau muab lub nra no tso rau koj, thiab koj tau ris lub nra no nrog koj tas li rau hauv koj tej lus thov txhua hnub. Yam Vajtswv tau muab tso rau koj, thiab koj txaus siab ua yam ntawd uas yog qhov Vajtswv xav ua; qhov no yog qhov txhais tau tias ris Vajtswv lub nra li uas yog koj lub ntag. Nyob rau theem no, hauv koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav npaj rau hom teeb meem no, thiab koj xav twj ywm tias, Kuv yuav daws tej teeb meem no li cas? Kuv muaj peev xwm txhawb li cas rau kuv cov kwv tij thiab cov muam kom daws tau txoj kev nyuaj siab thiab nrhiav tau kev zoo siab xyiv fab ntawm sab ntsujplig? Koj kuj npaj daws tej teeb meem no rau thaum muaj kev sib qhia, thiab thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav npaj noj thiab haus Vajtswv cov lus uas ntsig txog rau tej teeb meem no. Koj kuj tseem yuav ris lub nra thaum koj noj thiab haus Nws cov lus. Kiag thaum koj to taub Vajtswv tej kev xav tau lawm, koj yuav muaj lub tswv yim meej dua qub seb taug txoj kev twg. Qhov no yog kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb ntawm tus Vajntsujplig uas tau muab los ntawm koj lub nra, thiab qhov no kuj yog Vajtswv txoj kev qhia uas tau muab rau koj lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Yog koj tsis muaj lub nra, ces koj yuav tsis kub siab thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus; thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus rau thaum tab tom ris ib lub nra, koj thiaj muaj peev xwm nkag siab lawv lub ntsiab tseem ceeb, muaj peev xwm nrhiav tau koj txoj kev, thiab mob siab rau Vajtswv txoj kev xav. Yog li, hauv koj tej lus thov, koj yuav tau xav kom Vajtswv tso ntau lub nra rau koj thiab tso siab rau koj txawm tias yuav yog cov dej num hnyav npaum li cas los xij, xwv tom koj hau ntej, koj thiaj muaj ntau txoj kev taug mus; xwm kom koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus thiaj muaj txiaj ntsig zoo dua; xwv koj thiaj muaj peev xwm nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws cov lus tau zoo dua; thiab xwv koj thiaj dhau los muaj peev xwm dua rau ntawm qhov raug txhawb tsa los ntawm tus Vajntsujplig.

Kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, kev xyaum thov Vajtswv, kev lees txais Vajtswv lub nra, thiab kev lees txais tes dej num uas Nws tso rau koj—txhua yam ntawm no rau koj yog li thiaj muaj txoj hau kev rau ntawm koj xub ntiag. Vajtswv yim tso lub nra hnyav npaum li cas rau koj, koj yim ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Nws tau yooj yim ntau npaum li ntawd. Qee cov neeg tsis txaus siab sib koom nrog lwm cov neeg los ua dej num rau Vajtswv, txawm lawv yuav raug hu kom los koom los xij; cov neeg no yog neeg tub nkeeg uas tsuas nyiam ncig nrhiav ua kev lom zem xwb. Koj yim raug thov ua tes dej num sib koom tes nrog lwm cov neeg ntau npaum li cas, koj yim tau kev paub ntau npaum li ntawd. Vim tias muaj ntau lub nra thiab muaj kev paub ntau, koj yuav tau ntau txoj hmoo ua kom tau neeg zoo tiav log. Yog li, yog koj muaj peev xwm ua dej num rau Vajtswv yam kub siab lug, ces koj yuav yog tus mob siab rau Vajtswv lub nra; ua li no koj thiaj muaj ntau txoj hmoo raug ua tus neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tsuas zoo li ib pawg neeg ntawm cov neeg uas tam sim no tab tom raug tsim ua kom tau neeg zoo xwb. Tus Vajntsujplig yim txhawb koj ntau npaum li cas, koj yim muaj sij hawm mob siab coj ncaj rau Vajtswv lub nra ntau npaum li ntawd, koj yim raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv ntau npaum li ntawd, thiab koj yim caum cuag Nws tau ntau npaum li ntawd—kom mus thaum qhov kawg kiag, koj yuav dhau los ua ib tug neeg rau Vajtswv siv. Niaj hnub tam sim no, muaj qee cov neeg uas tsis ris nra rau pawg ntseeg li. Cov neeg no yog neeg tub nkeeg thiab tsis nyiam huv, thiab tsuas txhawj txog lawv tus kheej cev nqaij daim tawv xwb. Cov neeg zoo li no qia dub heev, thiab lawv kuj dig muag. Yog koj tsis muaj peev xwm pom qhov teeb meem no meej, koj yuav tsis ris ib lub nra tau li. Koj yim mob siab rau Vajtswv txoj kev xav ntau npaum li cas, Nws yim tso lub nra hnyav npaum li ntawd rau koj. Tus neeg qia dub tsis txaus siab raug tej yam zoo li no; lawv tsis txaus siab them tus nqi, thiab, yog li qhov ntawd, lawv thiaj plam tej hmoo raug ua neeg zoo kom tiav log los ntawm Vajtswv. Tsis yog lawv ua kom lawv tus kheej raug mob los? Yog koj yog qee tus ntawm tus neeg uas mob siab rau Vajtswv txoj kev xav, ces koj yuav muaj lub nra rau pawg ntseeg. Qhov tseeb, qhov zoo dua ntawm qhov hu tias qhov no yog ib lub nra uas koj ris rau pawg ntseeg mas nws yuav zoo dua uas muab hu ua ib lub nra koj ris rau koj tus kheej lub neej txoj sia, vim tias lub hom phiaj ntawm lub nra uas koj tau npaj rau pawg ntseeg no yog koj yuav tsum tau siv tej kev paub ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog li, leej twg uas ris lub nra hnyav tshaj plaws rau pawg ntseeg, leej twg uas ris lub nra rau kev paub zoo txog kev ua neej—lawv yuav yog ib tug neeg uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Koj puas tau pom qhov no meej tseeb? Yog pawg ntseeg uas koj nyob nrog ntawd tawg ua sab ua sua li tej xuab xeb, tab sis koj yeej tsis txhawj los sis tsis nyuaj siab li, thiab koj tseem lom txwm dig muag tsis pom thaum koj cov kwv tij thiab cov muam tsis noj thiab tsis haus Vajtswv cov lus li ib txwm, ces koj yeej tsis ris ib lub nra li. Cov neeg zoo li no tsis yog hom neeg uas Vajtswv txaus siab hlo rau. Hom neeg uas Vajtswv txaus siab hlo rau tshaib thiab nqhis kev ncaj ncees thiab mob siab rau Vajtswv txoj kev xav. Yog li, nej yuav tsum dhau los mob siab rau Vajtswv lub nra rau ntawm no thiab niaj hnub tam sim no; nej yuav tsis cia Vajtswv nthuav tawm Nws tus moj yam ncaj ncees rau txhua tus tib neeg ua ntej yuav mob siab hlo rau Vajtswv lub nra. Nws puas yuav lig dhau heev lawm thaum ntawd nas? Tam sim no yog ib lub caij nyoog zoo ua kom tau tus neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj cia txoj hmoo no txheej hla dhau koj cov ntiv tes mus, koj yuav tu siab rau qhov seem ntawm koj lub neej txoj sia, zoo ib yam li Mauxes tsis muaj peev xwm nkag mus rau daim av zoo ntawm Khanas thiab tau tu siab mus tag ntawm nws lub neej txoj sia rau yav seem ntawd, tuag nrog txoj kev tu siab. Kiag thaum Vajtswv tau nthuav tawm Nws tus moj yam ncaj ncees rau txhua cov neeg, koj yuav muaj kev tu siab heev. Txawm tias Vajtswv tsis qhuab ntuas koj los, koj yuav tau qhuab ntuas koj tus kheej los ntawm koj tus kheej txoj kev tu siab. Qee cov neeg tsis ntseeg siab rau qhov no, tab sis yog koj tsis ntseeg nws, ces tsuas nyob tos saib xwb. Muaj qee cov neeg uas muaj tib lub hom phiaj yuav tsum ua kom tau tiav log rau cov lus no nkaus xwb. Koj puas txaus siab muab koj tus kheej fij rau cov lus no?

Yog koj tsis nrhiav txoj hmoo ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, thiab yog koj tsis rau siab tshawb nrhiav kev ua neeg zoo tiav log, ces thaum kawg koj yuav muaj kev tu siab puv npo. Txoj hmoo zoo tshaj plaws uas yuav ua kom tau neeg zoo tiav log ces yog tam sim no; tam sim no yog ib lub sij hawm zoo tshaj plaws lawm. Yog koj tsis kub siab lug nrhiav ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, kiag thaum Nws ua tes dej num tiav lawm, nws yuav lig heev—koj yuav plam txoj hmoo lawm. Txawm koj yuav muaj kev tshoov siab loj npaum li cas los xij, yog Vajtswv tsis ua tes dej num lawm, ces txhawm koj yuav siv zog npaum li cas rau los, koj yeej yuav tsis muaj peev xwm ua neeg zoo tiav log tau li. Koj yuav tsum tuav txoj hmoo no tseg thiab koom tes nrog thaum tus Vajntsujplig ua Nws tes dej num tseem ceeb. Yog koj plam txoj hmoo no, txawm tias koj yuav mob siab npaum li cas los xij, koj yuav tsis muaj txoj hmoo no ntxiv lawm. Nej qee tus quaj tias, “Vajtswv, kuv txaus siab los mob siab rau Koj lub nra, thiab kuv txaus siab ua raws li Koj txoj kev xav!” Txawm li cas los xij, koj tsis muaj txoj kev xyaum ua, yog li koj lub nra yuav tsis kav. Yog koj muaj ib txoj kev nyob tom hau ntej, ces koj yuav muaj kev paub ib kauj ruam zuj zus, thiab koj txoj kev paub yuav raug teeb thiab raug npaj tau zoo. Tom qab ua tiav ib lub nra lawm, yuav muab lwm lub nra ntxiv rau koj. Thaum koj txoj kev paub rau lub neej txoj sia tob lawm, koj lub nra, kuj ib yam thiab, yuav muaj kev loj hlob ntau zuj zus tuaj. Qee cov neeg tsuas ris lub nra thaum raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig xwb; tom qab ib ntus ntawm lub sij hawm ntawd dhau lawm, thaum lawv tsis muaj txoj kev xyaum ua mus ntxiv lawm, lawv tsum tsis ris txhua lub nra lawm. Koj tsis muaj peev xwm npaj lub nra tau yooj yim los ntawm kev noj thiab haus Vajtswv cov lus xwb. Los ntawm kev to taub txog ntau qhov tseeb, koj yuav tau kev txawj ntse, muaj peev xwm los daws tau cov teeb meem uas yog siv qhov tseeb, thiab tau txoj kev to taub zoo dua ntawm Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj kev xav. Nrog rau ntawm tej yam no, koj yuav npaj tau nra los ris, thiab tom qab ntawd koj yuav muaj peev xwm ua tes dej num tau raug zoo. Yog koj muaj ib lub nra tab sis tsis muaj ib txoj kev to taub meej txog qhov tseeb, ces qhov ntawd yuav ua tsis tau, ib yam nkaus; koj yuav tsum paub Vajtswv cov lus kiag thiab paub tias yuav xyaum ua tej lus ntawd li cas. Tsuas yog tom qab koj tus kheej muaj kev paub tseeb lawm koj thiaj yuav muaj peev xwm npaj rau lwm tus tau, coj lwm tus tau, thiab yuav raug ua zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

Hauv “Txoj Kev … (4)”, nws raug sau cia tias nej yog txhua cov neeg ntawm lub teb chaws, raug npaj los ntawm Vajtswv ua ntej ntau tiam lawm, thiab tsis muaj leej twg muab coj khiav mus tau li. Nws kuj raug hais tias Vajtswv xav kom txhua tus neeg raug siv thiab raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd Nws xav kom lawv sawv li Vajtswv cov neeg, thiab qhov ntawd tsuas yog los ntawm qhov dhau los ua Vajtswv cov neeg xwb lawv thiaj ua tau puv npo li Vajtswv txoj kev xav. Thaum lub sij hawm ntawd, nej txhua tus tau sib qhia txog qhov teeb meem no, sib tham txog txoj hau kev nkag uas raws li tej kev cai teeb rau Vajtswv cov neeg. Yog li, tes dej num uas raug ua los ntawm tus Vajntsujplig rau thaum lub sij hawm ntawd yuav muab txhua tus neeg tshem tawm ntawm lawv tus yam ntxwv tsis zoo thiab coj lawv nkag los rau tus yam ntxwv zoo. Dhau ntawd ces, tus Vajntsujplig tes dej num yuav ua rau txhua tus neeg txaus siab rau Vajtswv cov lus li yog Vajtswv cov neeg, thiab ua rau nej txhua tus to taub meej tias nej yog Vajtswv cov neeg, li uas twb raug npaj ua ntej ntau tiam los lawm, thiab Ntxwgnyoog yuav tsis muaj peev xwm txeeb tau nej. Yog li, nej txhua tus tau thov Vajtswv tias, “Vajtswv! Kuv txaus siab yog ib tug ntawm Koj cov neeg, vim peb raug npaj los ntawm Koj ua ntej ntau tiam los lawm thiab vim Koj tau muab tus yam ntxwv no rau peb. Peb txaus siab hlo rau Koj los ntawm tus yam ntxwv no.” Thaum twg koj tau thov Vajtswv li no lawm, tus Vajntsujplig yuav txhawb koj; qhov no yog qhov tus Vajntsujplig ua hauj lwm li cas. Thaum lub sij hawm no, nej yuav tau thov Vajtswv thiab cob qhia nej tus kheej kom ua nej lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, xwv kom nej thiaj muaj peev xwm rau siab ntso rau lub neej txoj sia thiab tshawb nrhiav txoj kev nkag los rau hauv lub teb chaws txoj kev cob qhia. Qhov no yog thawj kauj ruam. Thaum lub sij hawm no, Vajtswv tes dej num yog kom txhua tus tau nkag mus rau txoj kev taug yog, muaj lub neej sab ntsujplig thiab muaj kev paub tiag, raug txhawb tsa los ntawm tus Vajntsujplig, thiab—kev muaj tej no ua ib lub hauv paus—kam lees txais Vajtswv cov lus txib. Lub hom phiaj ntawm qhov nkag mus rau lub teb chaws txoj kev cob qhia yog txhais tau tias cia nej txhua lo lus, tes num, kev txhawb tsa, kev xav thiab lub tswv yim nkag mus rau hauv Vajtswv cov lus; kom nquag raug txhawb los ntawm Vajtswv thiab tsim kho ib lub siab uas muaj kev hlub rau Nws; thiab ua rau koj muaj ntau lub nra ntawm Vajtswv txoj kev xav, yog li txhua tus neeg thiaj li nyob rau ntawm txoj kev raug tsim ua tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, yog li txhua tus thiaj li nyob rau ntawm txoj kev yog. Kiag thaum koj nyob rau ntawm txoj kev raug ua tsim ua tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv lawm, ces koj yeej nyob rau ntawm txoj kev taug yog lawm. Kiag thaum koj tej kev xav thiab cov tswv yim, thiab koj tej kev xav tsis raug, yeej raug kho kom raug zoo tau, thiab koj muaj peev xwm tawm ntawm lub siab lub ntsws ntawm cev nqaij daim tawv mus ua lub siab lub ntsws ntawm Vajtswv txoj kev xav, thiab thaum koj muaj peev xwm tiv taus kev cuam tshuam rau thaum muaj tej kev xav yuam kev tshwm sim tuaj, ua mus raws li Vajtswv txoj kev xav—yog koj muaj peev xwm ua tej yam hloov pauv tau li no lawm, ces koj thiaj nyob rau ntawm txoj kev paub ua lub neej raws li txoj kev taug yog. Kiag thaum koj qhov kev thov Vajtswv nyob rau txoj kev taug yog lawm, koj yuav raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig nyob hauv koj tej lus. Txhua zaus thaum koj thov Vajtswv, koj yuav raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig; txhua zaus uas koj thov Vajtswv, koj yuav muaj peev xwm ua koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txhua zaus uas koj noj thiab haus ib lo lus ntawm Vajtswv cov lus, yog koj muaj peev xwm nkag siab tes dej num uas tam sim no Nws ua thiab muaj peev xwm to taub tias thov Vajtswv li cas, yuav koom tes sib qhia li cas, thiab yuav ua li cas thiaj paub qhov tseeb, tsuas yog tom qab ntawd xwb koj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus thiaj li tawg paj txi txiv. Thaum, los ntawm Vajtswv cov lus, koj muaj peev xwm tshawb nrhiav txoj kev taug nkag mus rau sab hauv thiab muaj peev xwm pom kev ua Vajtswv tes dej num tam sim no, thiab txoj kev qhia ntawm tus Vajntsujplig tes dej num, koj thiaj yuav nkag tau mus rau txog txoj kev taug yog. Yog koj tsis nkag siab cov ntsiab lus tseem ceeb thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab, tom qab ntawd, tseem tsis muaj peev xwm tshawb nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua, qhov no qhia tau tias koj tseem tsis paub haus thiab noj Vajtswv cov lus kom raug zoo, thiab qhov ntawd txhais tau tias koj tsis tau tshawb nrhiav pom lub tswv yim los sis lub hauv paus ntsiab ua tes dej num ntawd. Yog koj tsis nkag siab Vajtswv tes dej num uas tab tom ua tam sim no, ces koj yuav tsis muaj peev xwm lees txais tes dej num uas Nws yuav tso rau koj. Vajtswv tes dej num uas ua tam sim no yog yam uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau thiab to taub rau lub sij hawm tam sim no. Nej puas nkag siab tej no?

Yog koj noj thiab haus Vajtswv cov lus tau zoo, koj lub neej sab ntsujplig yuav dhau los zoo li qub, thiab txawm tias koj yuav raug sim siab li cas los xij, koj yuav ntsib kev phom sij li cas los xij, koj lub cev yuav tiv taus kev mob nkeeg li cas los xij, kev sib nrug deb los ntawm tej kwv tij thiab tej muam los sis tsev neeg uas koj yuav ntsib kev nyuaj siab li cas los xij, koj muaj pee xwm noj thiab haus Vajtswv cov lus kom tau li qhov qub, thov Vajtswv kom tau li qhov qub, thiab ua kom tau li npawg ntseeg lub neej li qhov qub; yog koj muaj peev xwm ua tau txhua yam li no, nws yuav qhia tau tias koj nyob rau ntawm txoj kev taug yog lawm. Qee cov neeg mas ywj fab ywj fwj heev thiab tsis muaj qhov ua lub siab ntev thev. Thaum ntsib ib qho teeb meem me xwb los, lawv cia li nroo thiab xav phem. Kev caum qhov tseeb yuav tsum ua siab ntev thev thiab txiav txim siab. Yog koj ua tsis tau kom txaus siab raws li Vajtswv txoj kev xav rau zaum no, ces koj yuav tsum tsis nyiam koj tus kheej kiag li thiab, yuav tau mob siab ua kom tiav zoo rau lwm zaus. Yog, zaum no, koj tsis mob siab rau Vajtswv lub nra, ces koj yuav raug tig tawm tsam rau cev nqaij daim tawv thaum ntsib tib yam teeb meem zoo li no rau yav tom ntej, thiab daws kom tau txaus siab raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog qhov koj thiaj yuav tsim nyog raug qhuas. Qee cov neeg tseem tsis paub lawv tus kheej tej kev xav los sis tej tswv yim seb raug los tsis raug; cov neeg no mas ruam kawg! Yog koj xav kov kom yeej koj lub siab thiab tig tawm tsam cev nqaij daim tawv, koj yuav tsum xub paub tias koj tej kev xav puas raug los sis tsis raug; ces koj thiaj muaj peev xwm kov kom yeej koj tus kheej lub siab. Yog koj tsis paub tias koj tej kev xav raug los sis tsis raug, koj puas muaj peev xwm kov kom yeej koj tus kheej lub siab thiab tig tawm tsam cev nqaij daim tawv? Txawm tias koj tig tawm tsam, los koj yuav feeb tsis meej. Koj yuav tsum paub tias yuav tig tawm tsam li cas rau koj tej kev xav yuam kev; qhov no yog kev tig tawm tsam rau cev nqaij daim tawv. Kiag thaum koj lees tias koj tej kev xav, tej kev xam pom thiab tej tswv yim tsis raug lawm, koj yuav tsum hloov kom sai thiab tig rov los taug txoj kev yog. Daws qhov teeb meem no ua ntej tso, thiab cob qhia koj tus kheej kom paub tseeb txog qhov no, vim koj paub zoo tshaj plaws tias seb koj muaj tej kev xav raug los sis tsis muaj. Kiag thaum raug kho koj tej kev xav yuam kev lawm thiab tam sim no yuav tau xav txog Vajtswv tej txiaj ntsig, ces koj thiaj ua tau lub hom phiaj ntawm kev kov kom yeej koj tus kheej lub siab.

Yam tseem ceeb tshaj plaws rau nej uas yuav tau ua tam sim no yog yuav tsum ua kom muaj kev paub txog Vajtswv thiab Nws tes dej num. Koj yuav tsum paub tias tus Vajntsujplig ua tes dej num li cas rau tib neeg; tej no yog yam tseem ceeb rau kev nkag mus rau txoj kev taug yog. Nws yuav yog qhov yooj yim rau koj ua thaum koj nkag siab qhov tseem ceeb tshaj plaws no lawm. Koj ntseeg Vajtswv, thiab koj paub Vajtswv, qhov no qhia tau tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yeej muaj tseeb tiag. Yog koj muaj kev paub txuas ntxiv tsis tu ncua, tiam sis thaum kawg tseem tsis muaj peev xwm paub Vajtswv, ces koj yeej yog ib tug neeg tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tsuas ntseeg Yexus Khetos xwb thiab tsis muaj kev ntseeg rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm niaj hnub tam sim no ces txhua tus yuav raug teem txim. Lawv yog tag nrho cov Falixais tom qab no, vim lawv tsis muaj kev paub txog tus Vajtswv niaj hnub tam sim no; lawv txhua tus tawm tsam rau Vajtswv. Lawv tseem muab kev hwm rau Yexus li cas los xij, txhua yam yuav tsis muaj qab hau dab tsi li; Vajtswv yuav tsis qhuas lawv. Txhua tus neeg uas tsa tes qhia tias lawv ntseeg Vajtswv, tiam sis lawv ho tsis muaj kev paub tseeb txog Vajtswv rau hauv lawv lub siab li, ces yog neeg ncauj lus zoo siab phem!

Yuav ua kom raug tsim ua tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, lawv yuav tsum xub nkag siab tias qhov ua neeg zoo tiav log los ntawm Nws yog txhais li cas, thiab tus yam ntxwv uas lawv yuav tsum ua kom tiav thiaj yog tus neeg zoo tiav log ntawd yog dab tsi. Kiag thaum ib tug neeg muaj kev nkag siab txog tej yam zoo li no lawm, ces nws yuav tsum tshawb nrhiav ib txoj kev xyaum ua. Yuav ua kom tau neeg zoo tiav log, nws yuav tsum yog ib ntawm yam qauv ua tau zoo. Coob leej ntau tus yeej tsis muaj kev zoo txaus, nyob rau kis twg los xij koj yuav tsum tau them ib tug nqi thiab mob siab ua tes dej num. Koj qhov zoo yim phem npaum li cas, koj yim kub siab ua kom ntau npaum li ntawd. Koj yim to taub Vajtswv cov lus ntau npaum li cas thiab koj yim xyaum ua tej ntawd ntau npaum li cas, koj yim muaj peev xwm npaj txoj kev taug ntawm kev ua neeg zoo tiav log tau sai npaum li ntawd. Los ntawm kev thov Vajtswv, koj muaj peev xwm ua tau zoo tiav log rau yam koj thov Vajtswv; koj kuj muaj peev xwm ua tau zoo tiav log los ntawm kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, nkag siab lawv lub ntsiab tseeb, thiab ua neej raws li lawv qhov muaj tseeb. Kev paub Vajtswv cov lus txhua hnub, koj yuav tsum paub txog yam tsis muaj nyob hauv koj tus kheej; ntxiv rau qhov no, koj yuav tsum lees paub koj qhov tsis zoo thiab koj tej kev qaug zog, thiab thov Vajtswv thiab thov rau Vajtswv kom ntau. Yog ua li no, koj thiaj li yuav maj mam raug ua kom tau zoo tiav log. Txoj kev mus rau qhov ua kom tau zoo tiav log yog: kev thov Vajtswv; kev noj thiab haus Vajtswv cov lus; kev nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus; kev paub tseeb txog Vajtswv cov lus; kev los paub txog yam koj tsis muaj yog dab tsi; kev zwm rau Vajtswv tes dej num; kev mob siab rau Vajtswv lub nra thiab kev tso cev nqaij daim tawv tseg los ntawm koj txoj kev hlub rau Vajtswv; thiab nquag koom sib qhia nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, qhov ntawd thiaj pab txhawb nqa koj txoj kev paub. Txawm tias nws yuav yog koj tus kheej lub neej los sis sawv daws lub neej los xij, thiab txawm tias nws yuav yog neeg coob los sis neeg tsawg los xij, lawv muaj peev xwm tso cai rau koj tau txais kev paub thiab tau txais kev cob qhia yog li koj lub siab thiaj muaj peev xwm nyob tau ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tig rov qab los cuag Nws. Tag nrho qhov no yog tus txheej txheem ntawm kev ua kom tau neeg zoo tiav log. Kev paub txog Vajtswv cov lus, raws li tau hais los ua ntej lawm, txhais tau tias kev muaj peev xwm saj tej ntawd tiag tiag thiab cia koj tus kheej ua neej nyob nrog lawv, yog li ntawd koj thiaj yuav tau txais kev ntseeg ntau dua thiab kev hlub rau Vajtswv. Hauv kis no, koj yuav maj mam tso koj qhov coj tsis ncaj tseg zuj zus, tso tus moj yam phem tseg; tso koj tus kheej dim los ntawm kev txhawb siab txhawb ntsws tsis raug; thiab ua neej nyob tau zoo li ib tug neeg tiag. Koj yim muaj kev hlub rau Vajtswv ntau npaum li cas—uas hais tau tias, koj yim raug tsim ua neeg zoo tiav log tau ntau npaum li ntawd los ntawm Vajtswv—koj yim muaj Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj tsawg npaum li ntawd. Los ntawm koj qhov kev xyaum ua, koj thiaj yuav maj mam taug mus raws txoj kev ntawm kev ua neeg zoo tiav log tau zuj zus. Yog li, yog koj xav raug tsim ua kom tau neeg zoo tiav log, qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj plaws ces mob siab rau Vajtswv txoj kev xav thiab paub Nws cov lus.

Qhov Dhau Los: Kev Tso Koj Lub Siab Nyob Ntsiag To Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag

Ntxiv Mus: Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tiav Log

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No