Kev Tso Koj Lub Siab Nyob Ntsiag To Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag

Yeej tsis muaj kauj ruam twg tseem ceeb dua qhov kev paub meej txog Vajtswv cov lus los ntawm tso koj lub siab nyob ntsiag to rau hauv Nws lub xub ntiag. Nws yog ib qho kev qhia uas txhua tus tib neeg yuav tsum paub meej rau lub sij hawm tam sim no. Cov hau kev ntawm kev to taub qhov tseeb txog kev tso koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag muaj xws li nram qab no:

1. Thau koj lub siab tawm ntawm cov xwm txheej sab nrauv. Nyob kaj siab lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab mob siab thov Vajtswv.

2. Coj koj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, noj, haus, thiab txaus siab rau Vajtswv cov lus.

3. Xav rau nruab siab thiab xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab xav txog Vajtswv tes dej num rau hauv koj lub siab.

Ua ntej tshaj, pib los ntawm kev thov Vajtswv. Mob siab thov Vajtswv thiab thov raws li lub sij hawm npaj tseg. Txawm tias koj lub sij hawm yuav maj ceev npaum li cas, koj yuav muaj hauj lwm ntau npaum li cas, los sis yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj los xij, thov Vajtswv txhua hnub raws li qhov ib txwm thov, thiab noj thiab haus Vajtswv cov lus raws li qhov ib txwm ua. Thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, txawm yuav muaj dab tsi nyob ib puag ncig ntawm koj los xij, koj yuav muaj kev txaus siab heev rau hauv koj tus ntsujplig, thiab koj yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm cov tib neeg, cov xwm txheej, los sis tej yam uas nyob ib puag ncig ntawm koj. Thaum koj xav txog Vajtswv rau hauv koj lub siab, tej yam tshwm sim rau sab nrauv yuav tsis muaj peev xwm cuam tshuam rau koj. Qhov no txhais tau tias muaj lub siab tiag. Kev pib thov Vajtswv: Kev thov Vajtswv ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog kev tawg paj txi txiv zoo heev. Tom qab ntawd, noj thiab haus Vajtswv cov lus, nrhiav txoj kev kaj huv hauv Vajtswv cov lus los ntawm kev mob siab xav txog tej ntawd, nrhiav txoj hau kev xyaum ua, paub Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev hais Nws cov lus, thiab to taub cov lus yam tsis muaj qhov yuam kev. Ib txwm, koj yuav tsum muaj peev xwm txav los ze rau Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab, xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab xav txog Vajtswv cov lus, yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm tej yam sab nrauv. Thaum koj lub siab ua tiav hlo ib yam kev kaj siab lug lawm, koj yuav muaj peev xwm tswj lub siab nyob tau ntsiag to rau hauv koj tus kheej, xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab txav los ze rau Nws, yam tsis xav txog ib puag ncig nyob rau ntawm koj, kom mus txog thaum kawg kiag uas koj muaj kev qhuas rau hauv koj lub siab lawm, thiab nws tseem zoo dua qhov thov Vajtswv. Dhau ntawd ces yuav ua rau koj muaj lub siab tus. Yog koj muaj peev xwm ua tau cov yam ntxwv raws li tau hais los saum toj saud, nws yuav ua pov thawj tau tias koj lub siab yeej kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Qhov no yog thawj lub hauv paus kev kawm. Tom qab cov tib neeg muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm lawv puas muaj peev xwm tuav tau tus Vajntsujplig, thiab puas raug qhuab qhia thiab ua kom ci ntsa pom kev lug los ntawm tus Vajntsujplig, thiab dhau ntawd ces lawv puas muaj peev xwm sib qhia siab nrog Vajtswv, thiab nkag siab Vajtswv txoj kev xav thiab txoj lus qhia ntawm tus Vajntsujplig. Dhau ntawd ces lawv yuav nkag los rau txoj kev yog hauv lawv sab ntsujplig lub neej. Thaum lawv kawm kev cob qhia txog kev nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag mus txog ib theem tob lawm, thiab lawv muaj peev xwm tso lawv tus kheej tseg, ntxub lawv tus kheej, thiab nyob rau ntawm Vajtswv cov lus, ces lawv lub siab thiaj li yuav kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov muaj peev xwm ntxub yus tus kheej, foom phem rau yus tus kheej, thiab tso yus tus kheej tseg yog vim raug ua tiav los ntawm Vajtswv tes dej num, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm ua tiav los ntawm lawv tus kheej. Yog li ntawd, kev xyaum tso yus tus kheej lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog ib qho kev kawm uas tib neeg yuav tsum to taub kiag tam sis. Rau qee cov tib neeg, tsis yog lawv tsis muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau xwb, tab sis lawv tseem tsis muaj peev xwm tso lawv lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau thaum thov Vajtswv. Qhov no yog ua tsis tau raws li Vajtswv cov qauv cai! Yog koj lub siab tsis muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Vajntsujplig puas muaj peev xwm tshem koj tawm tau? Yog koj yog tus neeg uas tsis muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav raug cuam tshuam thaum muaj ib tug neeg hla los, los sis thaum lwm cov neeg tab tom sib tham, thiab muaj peev xwm rub koj lub siab txav mus deb thaum lwm cov neeg tab tom ua tej yam dej num, qhov no yog vim koj tsis nyob hauv Vajtswv xub ntiag. Yog koj lub siab yeej ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, koj yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm txhua yam uas tab tom tshwm sim rau sab nrauv, los sis koj yuav tsis raug ib tug neeg, ib qho xwm txheej, los sis ib yam dab tsi nkag los tau rau hauv koj lub siab. Yog koj muaj kev paub meej qhov no, ces cov neeg uas muaj tus yam ntxwv phem thiab txhua yam phem—tib neeg tej kev xav, lub tswv yim rau kev ua neej, kev sib raug zoo txawv txawv ntawm tib neeg, thiab cov tswv yim thiab cov kev xav, thiab ntau yam tshwm sim los—yuav cia li ploj mus. Vim tias koj ib txwm xav txog Vajtswv cov lus, thiab koj lub siab ib txwm txav los ze rau Vajtswv thiab ib txwm nyob nrog Vajtswv cov lus tam sim no, qhov ua phem yuav poob tawm mus deb ntawm koj yam koj tsis paub txog. Thaum muaj tej yam tshiab thiab zoo los nyob rau hauv koj lawm, yuav tsis muaj chaw nyob rau yam qub uas phem ntawd, yog li ntawd tsis txhob mob siab rau tej yam phem no. Koj tsis tas yuav mob siab los tswj tej ntawd. Koj yuav tau npaj ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, noj, haus, thiab txaus siab rau Vajtswv cov lus kom ntau li ntau tau raws li qhov koj muaj peev xwm ua tau, hu nkauj qhuas Vajtswv kom ntau li ntau tau raws li qhov koj muaj peev xwm ua tau, thiab muab sij hawm rau Vajtswv los lis tes dej num rau koj, vim tias tam sim no Vajtswv xav ua kom tib neeg tus kheej zoo tshaj plaws, thiab Nws xav tau koj lub siab; Nws tus Ntsujplig tsa koj lub siab thiab yog ua raws li cov lus qhia ntawm tus Vajntsujplig, koj yuav nkag los nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, koj yuav ua tau zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog koj mob siab ua neej raws li Vajtswv cov lus thiab ua kom ntau ntxiv rau kev sib qhia txog qhov tseeb thiaj li tau txais kev qhuab qhia thiab kev paub zoo ntawm tus Vajntsujplig, dhau ntawd ces cov kev xav ntseeg no thiab koj txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb txhua yam yuav ploj mus, thiab koj yuav tsis paub tias yuav muab koj tus kheej fij rau Vajtswv li cas, yuav muab kev hlub rau Vajtswv li cas, thiab yuav ua li cas Vajtswv thiaj txaus siab. Thiab yog koj tsis paub nws, yam uas tsis muaj feem ntsig txog rau Vajtswv yuav ploj mus tag nrho ntawm koj txoj kev xav.

Xav txog thiab thov rau Vajtswv cov lus thaum noj thiab haus Nws cov lus tam sim no yog thawj kauj ruam ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, dhau ntawd kev qhuab qhia thiab kev paub zoo ntawm tus Vajntsujplig yuav nyob nrog koj. Txhua sab ntsujplig yeeb ceeb raug ua tiav los ntawm kev ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub siab ntiag. Hauv kev thov Vajtswv, koj yuav tsum ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces dhau ntawd xwb tus Vajntsujplig puas muaj peev xwm tshem koj tawm tau. Thaum koj ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj muaj peev xwm raug qhia thiab ua kom paub tseeb, thiab muaj peev xwm to taub tseeb txog Vajtswv cov lus. Thaum, koj ua tes dej num qi muag thov thiab sib koom thiab txav los ze rau Vajtswv rau hauv koj lub siab, koj yuav dhau los ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, koj yuav muaj peev xwm ua kev lom zem nyob ze nrog Vajtswv tau, nkag siab zoo txog Vajtswv txoj kev hlub thiab Nws tes dej num, thiab yuav nthuav tawm txoj kev xav tiag tiag thiab mob siab rau Vajtswv tej kev xav. Koj yim muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag ntau npaum li cas, koj yim yuav muaj kev paub tseeb ntau npaum li ntawd thiab koj yim muaj peev xwm to taub koj tus kheej tus moj yam coj tsis ncaj ntau npaum li ntawd, yam uas koj tsis muaj txaus, yam uas koj yuav tsum paub qhov tseeb, lub luag hauj lwm uas koj yuav tau ua tes dej num, thiab yam twg yog qhov koj tsis zoo txaus. Txhua yam no raug ua tiav los ntawm kev ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub siab ntiag. Yog koj paub tob rau hauv koj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav muaj peev xwm to taub txog yam zais zoo ntawm tus ntsujplig, nkag siab txog yam nyob ntawm Vajtswv tam sim no uas xav ua kom tshwm sim rau hauv koj, kom to taub Vajtswv cov lus tob dua qub, kom to taub lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus, kom to taub qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv cov lus, lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv cov lus, qhov muaj Vajtswv cov lus, thiab koj yuav muaj peev xwm pom txoj kev xyaum ua tseeb thiab meej dua qub. Yog koj ua tsis tiav kom tob txaus tsim nyog rau thaum ua lub siab kaj lug rau hauv koj tus ntsujplig, koj tsuas raug tsa me ntsis los ntawm tus Vajntsujplig xwb; koj yuav hnov muaj zog rau sab hauv thiab yuav hnov muaj kev txaus siab lom zem thiab kev thaj yeeb, tab sis koj yuav tsis to taub txhua yam kom tob dua. Kuv twb hais dhau los ua ntej lawm tias: Yog tib neeg tsis siv lawv txhua lub zog, yog ib qho nyuaj uas lawv yuav hnov Kuv lub suab los sis yuav pom Kuv lub ntsej muag. Qhov no yog hais txog kev ua tiav tau zoo rau hauv ib tug neeg lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tsis yog lam ua rau sab nrauv dog dig xwb. Ib tug neeg uas muaj peev ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tau yeej muaj peev xwm tso lawv tus kheej tawm ntawm txhua yam hauv lub ntiaj teb, thiab tau txais kev kav los ntawm Vajtswv. Txhua tus neeg uas tsis muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag yeej raug txiav tawm thiab raug txwv tag nrho. Txhua tus neeg uas muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov neeg uas coj ncaj rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab yog cov neeg uas npaj siab rau Vajtswv. Tsuas yog cov neeg uas ua lub neej txaus siab nyob tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb thiaj saib lub neej muaj nqi, txaus siab sib koom rau sab ntsujplig, nqhis Vajtswv cov lus, thiab caum nrhiav qhov tseeb. Leej twg tsis txaus siab ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tsis xyaum ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov tsis muaj nuj nqi dab tsi thiab yog tus cuav xwb, tau cuam tshuam rau lub ntiaj teb thiab tsis muaj txoj sia; txawm lawv hais tias lawv ntseeg Vajtswv los xij, lawv tsuas tsa ncauj thov Vajtswv xwb. Cov neeg uas Vajtswv ua tiav tau zoo txhij txhua yog cov neeg uas muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau hauv Nws lub xub ntiag. Yog li ntawd, cov neeg uas ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yeej tau txais koob hmoov ntau heev. Cov neeg uas ntshai siv lub sij hawm los noj thiab haus Vajtswv cov lus kom thawm hnub, cov neeg uas muaj hauj lwm ntau rau sab nrauv thiab saib qis rau kev to taub lub neej txoj sia—tag nrho cov neeg no yog neeg siab dag thiab yuav tsis muaj caij loj hlob rau yav tom ntej. Hos cov neeg uas ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cov neeg uas muaj peev xwm sib qhia siab tiag nrog Vajtswv yog Vajtswv cov neeg.

Los rau ntawm Vajtswv xib ntiag los txais Nws cov lus ua koj txoj sia, ua ntej tshaj koj yuav tsum ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tso. Tsuas yog thaum koj ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm Vajtswv thiaj li qhia koj thiab muab kev paub rau koj tau xwb. Cov neeg yim ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag ntau npaum li cas, lawv yim muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev pom meej ntau npaum li ntawd. Txhua yam no cov neeg yuav tsum muaj kev hawm thiab kev ntseeg; tsuas yog ua li no xwb lawv thiaj raug tsim ua tau neeg zoo tshaj plaws. Lub hauv paus ntawm qhov kev kawm kom to taub qhov tseeb txog sab ntsujplig lub neej txoj sia yog kev coj lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Tsuas yog koj ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag lawm xwb ces txhua yam kev cob qhia txog sab ntsujplig yeej yuav tsum muaj txiaj ntsig zoo. Yog koj lub siab tsis muaj peev xwm coj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav tsis muaj peev xwm tau txais tes dej num ntawm tus Vajntsujplig. Yog koj lub siab yeej ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag txawm koj yuav ua dab tsi los xij, ces koj yeej yog ib tug ntawm cov neeg ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag lawm. Yog koj lub siab yeej ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab txav los ze rau ntawm Vajtswv txawm koj yuav ua dab tsi los xij, qhov ua pov thawj ntawd qhia tau tias koj yog ib tug neeg ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Yog, thaum koj tab tom tham nrog lwm tus neeg, los sis taug kev, koj muaj peev xwm hais tau tias, “Kuv lub siab yeej txav los ze rau ntawm Vajtswv lawm, thiab yuav tsis npaj rau tej yam sab nrauv, thiab kuv muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag,” dhau ntawd ces koj yog ib tug ntawm cov neeg ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txhob ua tej yam uas rub koj lub siab tawm mus rau tej teeb meem sab nrauv, los sis txhob nrog cov neeg uas cais koj lub siab tawm mus ntawm Vajtswv. Yam uas muaj peev xwm cuam tshuam rau koj lub siab kom txhob tau txav ze rau Vajtswv, muab nws tso rau ntawm ib sab, los sis txav kom deb nws. Qhov no muaj txiaj ntsig zoo dua rau koj lub neej txoj sia. Tam sim no yog lub sij hawm tseeb rau tes dej num tseem ceeb tshaj plaws ntawm tus Vajntsujplig lawm, lub sij hawm thaum Vajtswv tus kheej tsim tib neeg kom tau zoo tshaj plaws. Yog, thaum lub sij hawm no, koj tsis muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces koj yuav tsis yog ib tug ntawm cov neeg uas yuav rov qab los rau ntawm lub zwm txwv ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj pheej caum lwm yam xwb tsis yog caum Vajtswv, yeej yuav tsis muaj txoj hau kev tsim kom tau koj ua neeg zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Cov neeg uas muaj peev xwm hnov cov lus hais zoo li no los ntawm Vajtswv thiab tseem ua tsis tau lub siab kaj lug rau ntawm Nws xub ntiag rau niaj hnub tam sim no ces yog cov neeg uas tsis hlub qhov tseeb thiab tsis hlub Vajtswv. Yog koj tsis muab koj tus kheej fij rau thaum lub sij hawm no, koj tseem tos dab tsi xwb? Kev muab yus tus kheej fij rau yuav tsum tso yus tus kheej lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov ntawd yog ib qho kev theej txhoj tiag tiag. Leej twg uas kam muab lawv lub siab rau Vajtswv tam sim no yog tus raug lees ua tiav los ntawm Vajtswv. Tsis muaj dab tsi, txawm yuav yog dab tsi muaj peev xwm los thab koj; los sis yuav tsum txiav koj tawm los sis rhuav tshem koj, los sis koj tag kev cia siab los sis koj ua tsis tau dab tsi los xij, koj lub siab ib txwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txawm cov neeg yuav coj li cas rau koj los xij, koj lub siab yuav tsum ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txawm koj yuav ntsib xwm txheej dab tsi los xij—los sis koj raug ua phem los ntawm kev tawm tsam, kev puas tsuaj, kev tsim txom, los sis kev coj lub siab phem txawv—koj lub siab ib txwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag; tej zoo li no yog cov hau kev raug tsim los ua neeg zoo tshaj plaws. Tsuas yog thaum koj ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb Vajtswv cov lus tam sim no thiaj yog yam ua rau koj paub meej. Dhau ntawd ces koj muaj peev xwm xyaum ua ntau ntxiv kom raug zoo thiab tsis muaj qhov txawv mus ntawm tus Vajntsujplig qhov kev paub tseeb thiab kev qhuab qhia, nkag siab zoo ntxiv txog Vajtswv tej kev xav uas ua rau koj paub lub ncauj kev tseeb dua qub, nkag siab zoo ntxiv rau kev txhawb tsa thiab cov lus qhia ntawm tus Vajntsujplig, thiab lees ua lub neej nyob raws cov lus qhia ntawm tus Vajntsujplig. Tej yam zoo li no yog yam ua tiav tau zoo los ntawm kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum cov neeg tsis paub meej txog Vajtswv cov lus, yeej tsis muaj txoj kev rau xyaum, tsis nkag siab Vajtswv tej kev xav, los sis tsis muaj cov qauv cai xyaum ua, qhov no yog vim tias lawv lub siab tsis ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Lub hom phiaj ntawm kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog yuav tsum mob thiab rau siab nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav kev ncaj ncees hauv Vajtswv cov lus, thiab ua mus kom txog thaum to taub qhov tseeb thiab paub Vajtswv lawm.

Yog koj lub siab tsis keev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Vajtswv yuav tsis muaj txoj hau kev tsim kom koj yog tus neeg zoo tshaj plaws tau. Tsis muaj kev daws teeb meem ces xam tias tsis muaj lub siab, thiab ib tug neeg tsis muaj lub siab yeej tsis muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag; tus neeg zoo li no tsis paub tias yuav ua tes dej num li cas nrog Vajtswv, los sis tsis paub tias Nws hais ntau npaum li cas, los sis lawv puas paub tias yuav xyaum ua li cas. Qhov no puas yog ib tug neeg uas tsis muaj siab ntsws? Ib tug neeg puas muaj peev xwm tsis ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau? Vajtswv tsis muaj txoj hau kev tsim kom cov neeg uas tsis muaj siab ntsws ua neeg zoo tshaj paws tau—lawv yeej tsis muaj qhov txawv ntawm tej tsiaj lub nra li. Vajtswv yeej hais muaj meej thiab pom tseeb lawm, tiam sis koj lub siab tseem tsis txav li, thiab koj tseem tsis muaj peev xwm coj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Koj tseem tsis yog ib tug neeg ruam piav tes thiab los? Qee cov neeg ua txhaum rau thaum xyaum ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Thaum txog lub sij hawm ua zaub mov noj, lawv tsis ua, thiab thaum txog lub sij hawm ua cov hauj lwm hauv tsev, lawv tsis ua tes dej num ntawd, tab sis tsuas thov Vajtswv thiab zaum qi muag thov xwb. Kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tsis yog kom txhob ua zaub mov noj los sis txhob ua tej hauj lwm hauv tsev, los sis txhob ua neej rau ntawm ib tug lub neej txoj sia, feem ntau, yeej muaj peev xwm tso lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv txhua tus yam ntxwv, thiab muaj lub chaw rau Vajtswv nyob hauv ib tug neeg lub siab. Thaum koj thov Vajtswv, koj yuav tsum txhos caug kom raug zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiaj mam li thov Vajtswv; thaum koj ua cov hauj lwm hauv tsev los sis npaj ua cov khoom noj, tso lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, xav txog Vajtswv cov lus, los sis hu nkauj qhuas. Txawm yuav muaj teeb meem dab tsi los xij, koj tus kheej yuav tau nrhiav kev nkag mus, koj yuav tsum muaj koj tus kheej txoj hau kev xyaum ua, koj yuav tsum ua txhua yam uas koj muaj peev xwm ua kom txav los ze rau Vajtswv, thiab koj yuav tau sim ua txhua yam uas koj ua tau los tso koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum kis ua tau, thov Vajtswv rau ib lub hom phiaj; thaum kis uas ua tsis tau, txav los ze rau Vajtswv kom nyob rau hauv koj lub siab thaum siv txhais tes ua tes dej num. Thaum koj muaj peev xwm noj thiab haus Vajtswv cov lus, ces noj thiab haus Nws cov lus; thaum koj muaj peev xwm thov Vajtswv, ces thov Vajtswv; thaum koj muaj peev xwm xav txog Vajtswv, ces xav txog Nws. Muab hais ua lwm lo lus, kav tsij mob siab xyaum cob qhia koj tus kheej kom paub zoo txog ib puag ncig ntawm koj. Qee cov neeg muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thaum tsis muaj teeb meem dab tsi, tab tsis kiag thaum muaj tej yam tshwm sim, lawv lub siab nyob tsis tus. Qhov ntawd tsis yog kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kev kho kom raug rau kis no yog: Txawm tias yuav muaj xwm txheej li cas los xij ib tug neeg lub siab yuav tsis ncaim mus ntawm Vajtswv, los sis yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm cov neeg, cov xwm txheej, los sis tej yam sab nrauv, thiab dhau ntawd ces thiaj yog ib tug neeg uas muaj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm xwb. Qee cov neeg hais tias, thaum lawv thov Vajtswv rau hauv pawg neeg coob ces lawv lub siab muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tab sis thaum sib qhia siab nrog lwm cov neeg ces lawv tsis muaj peev xwm coj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau, thiab cia li tswj tsis tau lawv tej kev xav li lawm. Qhov no tsis yog kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Niaj hnub no, cov neeg feem coob nyob rau tus yam ntxwv no, lawv lub siab ib txwm tsis muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag li. Yog li ntawd, nej yuav tsum mob siab xyaum ua yam no rau ntawm nej tus kheej kom ntau ntxiv, nkag los rau, ib kauj ruam rau ib kauj ruam, ua lub neej mus raws li txoj kev taug zoo, thiab taug txoj kev uas raug ua tiav los ntawm Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm

Ntxiv Mus: Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No