Zaj Lus Qhia

Nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav, Vajtswv siv cov lus coj mus rau ib tiam tshiab, mus hloov txoj kev uas Nws ua hauj lwm, thiab los ua tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd. Qhov no yog qhov tseem ntsiab hauv paus uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Nws tau rais los ua cev nqaij daim tawv los hais lus rau ntau fab tuaj, xwv kom tib neeg thiaj li pom Vajtswv yooj yim, tus ua yog Txoj Lus tshwm sim los rau hauv lub cev, thiab kom pom Nws lub tswv yim thiab txoj kev phim hwj. Tes hauj lwm ntawd yog ua los kom tiav li lub hom phiaj los mus kam yeej tib neeg, tsim kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab muab tib neeg tshem tawm kom tag, uas yog lub ntsiab tseeb ntawm kev siv tej lus los ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Cov lus no ua rau tib neeg los paub Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, lub tseem ntsiab ntawm tib neeg, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog nkag mus rau. Los ntawm cov lus no, tes hauj lwm uas Vajtswv xav ua nyob rau Tiam Txoj Lus ntawd tshwm sim tawg paj txi txiv tuaj tag nrho. Cov lus no ua rau tib neeg raug muab nthuav tawm, tshem tawm, thiab raug sim siab. Neeg tau pom Vajtswv cov lus, hnov cov lus no, thiab paub hais tias muaj cov lus no. Qhov tau los ntawd, ces lawv tau los ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv tiag, ntseeg lub hwj chim txhua yam thiab ntseeg lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg thiab Nws lub siab xav cawm tib neeg. Lo lus “tej lus” mas tej zaum zoo li yooj yim thiab dog dig xwb, tab sis cov lus hais tawm los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua ntawd lub qhov ncauj mas ua tau rau lub qab ntuj khwb co qig txoog, lawv hloov neeg lub siab, hloov lawv tej kev xav thiab tej qub moj yam, thiab hloov tag nrho qhov uas lub ntiaj teb zoo li cas ntawd. Ib tiam dhau ib tiam, tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no mas thiaj ua hauj lwm zoo li no xwb, thiab tsuas yog Nws thiaj hais li ntawd xwb thiab thiaj los cawm tib neeg li ntawd xwb. Txij li tam sim no mus lawm yav tom ntej, tib neeg ua neej nyob raws li tej kev coj kev qhia ntawm Vajtswv tej lus, coj kev thiab pab cuam los ntawm Nws tej lus. Neeg ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, nyob nrog rau tej lus tsawm foom thiab tej koob hmoov los ntawm Vajtswv tej lus, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas los ua neej nyob rau hauv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus. Cov lus no thiab tes hauj lwm no yog npaj rau tib neeg txoj kev cawm dim, npaj ua kom tiav hlo li Vajtswv lub siab xav tau, thiab npaj coj los hloov tsos qub ntawm lub ntiaj teb ntawm txhua yam qub uas tsim tawm los. Vajtswv siv cov lus tsim lub ntiaj teb, Nws siv cov lus coj neeg thoob qab ntuj khwb, thiab Nws siv cov lus los txeeb thiab cawm tau lawv. Txog qhov kawg kiag, Nws yuav siv cov lus los coj tag nrho lub ntiaj teb qub mus rau qhov chaw xaus, ces thiaj li yuav ua tiav hlo tag nrho Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Vajtswv Los Kav Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau tiam no, thiab nyob rau ntawm nej sawv daws, Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb nram qab no: hais tias txhua tus neeg yuav tsum ua raws li Vajtswv tej lus, yuav tsum muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los mus xyaum ua, thiab yuav tsum hlub Vajtswv tiag tiag li; hais tias txhua tus neeg yuav tsum siv Vajtswv tej lus los ua qhov tseem ntsiab hauv paus thiab ua lawv qhov tseeb, thiab yuav tsum muaj lub siab uas hwm Vajtswv; thiab hais tias, qhov uas lawv muab Vajtswv tej lus coj los xyaum ua raws ntawd, tib neeg thiaj li yuav muaj hwj chim loj cuag vaj ntxwv ua ke nrog Vajtswv. Qhov no yog tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav hlo. Koj yuav cia li nyob yam tsis nyeem Vajtswv tej lus li puas tau? Hnub no, muaj coob tus uas xav hais tias lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav nyob dhau ib hnub los sis ob hnub es tsis nyeem Nws tej lus li. Lawv yuav tsum tau nyeem Nws tej lus txhua txhua hnub, thiab yog tsis muaj sij hawm, mloog xwb los yeej tau lawm thiab. Qhov no yog qhov kev xav uas tus Vajntsujplig muab rau neeg, thiab nws yog txoj kev uas Nws pib muab lawv hloov. Qhov ntawd yog, Nws siv cov lus tswj fwm neeg, es kom lawv thiaj li muaj cuab kav nkag tau los mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Yog hais tias, tom qab ib hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj hnov zoo li muaj kev tsaus ntuj thiab nqhis dej, thiab thev tsis taus li, qhov no qhia tau hais tias koj raug tus Vajntsujplig muab hloov lawm, thiab hais tias Nws yeej tsis tau tig khiav ntawm koj mus li. Yog li ntawd, koj yog ib tug uas nyob rau hauv tus me nyuam dej ntws no. Txawm li cas los xij, yog hais tias tom qab li ib hnub los sis ob hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus lawm, es koj tsis hnov dab tsi li, yog koj tsis muaj ib qho nqhis li, thiab zoo li tsis hloov ib qho li, ces qhov no qhia tau hais tias tus Vajntsujplig tau tig tawm ntawm koj mus lawm. Yog li ces, qhov no ntaus nqi tau hais tias muaj qee yam tsis zoo nyob rau hauv koj lawm; koj tsis tau nkag tau mus rau hauv Tiam Txoj Lus, thiab koj yog ib tug ntawm cov uas poob qab lawm. Vajtswv siv cov lus los kav cov neeg; koj yuav kaj siab yog hais tias koj tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab yog koj tsis tau, ces koj tsis muaj kev taug li. Vajtswv tej lus rais los ua neeg tej zaub mov, thiab lub zog uas txhawb lawv. Vajluskub hais tias “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.” Hnub no, Vajtswv yuav muab nws tes hauj lwm ua kom tiav hlo, thiab Nws muab qho tseeb hauv nej ua kom tiav hlo. Yog ua li cas es yav tag los, neeg yeej tsis nyeem Vajtswv tej lus tau ntau hnub thiab tab sis tseem muaj cuab kav noj thiab ua hauj lwm li qub, tab sis tam sim no ho tsis zoo li ntawd lawm? Nyob rau tiam no, Vajtswv tsuas yog siv cov lus los kav sawv daws xwb. Tib neeg raug txiav txim thiab kho kom zoo tag nrho los ntawm Vajtswv tej lus, ces thaum kawg thiaj li raug coj mus rau hauv lub teb chaws. Tsuas yog Vajtswv tej lus xwb thiaj li muab tau txoj sia rau tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm muab tus duab ci kaj thiab txoj kev xyaum coj xyaum ua rau tib neeg, tshwj xeeb yog nyob rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav. Yog hais tias koj tseem tsis tau nrug tawm ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, noj thiab haus Nws cov lus txhua hnub, Vajtswv yeej yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom zoo tiav log tuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Vajtswv Los Kav Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv ua Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj, kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li, ua rau txhua lub teb chaws thiab txhia pab ntseeg mas co qig txoog. Kuv lub suab yog qhov uas tau coj tag nrho tib neeg los rau tam sim no. Kuv yuav ua kom Kuv lub suab kov yeej tag nrho tib neeg, kom lawv los yoog tau qhov no thiab los zwm rau Kuv, vim Kuv twb tau rov muab Kuv lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm. Leej twg tsis xav pom Kuv lub yeeb koob? Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Kuv rov los? Leej twg tsis nqhis Kuv qhov kev rov tshwm sim dua? Leej twg tsis nco Kuv txoj kev ntxim hlub? Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci? Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as? Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los? Leej twg tsis nyiam Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Kuv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb; Kuv xav, ntsib cov neeg uas Kuv xaiv tseg, hais lus ntau zog rau lawv. Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd, Kuv hais Kuv cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg. Yog li ntawd cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plawsthiab tag nrho tib neeg saib Kuv cov lus muaj nuj nqis. Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob. Kuv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab, tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab. Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab, ua koob tsheej rau qhov uas Kuv los ntawd, zoo ib yam li ib tug me nyuam mob liab uas nyuam qhuv yug kiag. Siv Kuv lub suab, Kuv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag. Dhau ntawd, ces Kuv yuav nkag kiag los rau hauv tej haiv neeg es lawv yuav los pe hawm Kuv. Siv lub hwj chim ci ntsa iab uas Kuv cia ntsa thiab tej lus hauv Kuv lub qhov ncauj, Kuv yuav ua kom tag nrho tib neeg sawv daws los rau ntawm Kuv thiab pom hais tias xob laim ntawm sab Hnub Tuaj thiab pom hais tias Kuv tau nqis los rau lub “Lub Roob Txiv Aulib” ntawm sab Hnub Tuaj. Lawv yuav pom hais tias Kuv twb tau los nyob rau hauv ntiaj teb no ntev lawm, tsis yog cov neeg Yudai Leej Tub lawm tab sis yog qhov Xob Laim ntawm sab Hnub Tuaj. Vim Kuv twb tau sawv hauv lub qhov tuag rov los ntev lawm, thiab twb tau ncaim ntawm tib neeg lawmthiab tau rov tshwm sim dua nrog lub yeeb koob nrog tib neeg lawm. Kuv yog Tus uas raug pe hawm ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim nothiab Kuv kuj yog tus me nyuam mos uas cov neeg Yixayee muab tso pov tseg ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no. Tshaj qhov ntawd, Kuv yog tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no! Sawv daws cia li los rau ntawm Kuv lub zwm txwv thiab los saib Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab, mloog Kuv lub suab thiab saib Kuv tej kev ua. Qhov no yog tag nrho ntawm Kuv lub siab xav; nws yog qhov kawg thiab qhov siab tshaj plaws ntawm Kuv qhov phiaj xwm, ib yam nkaus li lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg. Cia txhua haiv neeg los pe hawm Kuv, txhua hom lus lees paub Kuv, txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Kuv, thiab txhua tus neeg ua Kuv cov neeg!

Xaiv tawm los ntawm “Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Teb Chaws Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj ib zaug Vajtswv tau hais tias, txawm yog nyob hauv Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo los tib neeg yuav tsum tseem ua raws li Nws cov lus hais mus lawm yav tom ntej, thiab yav tom ntej Vajtswv cov lus hais tseem yuav coj tib neeg lub neej kev ncaj qha mus nyob hauv thaj av zoo ntawm teb chaws Kana-as. Thaum Mauxes nyob hauv roob moj sab qhua, Vajtswv tau qhia thiab hais lus ncaj qha rau nws. Los saum ntuj ceeb tsheej Vajtswv xa zaub mov, dej thiab manas los rau cov neeg kom txaus siab, thiab niaj hnub no tseem muaj li no: Vajtswv tus kheej tau xa txhua yam khoom noj thiab dej haus los rau tib neeg kom tau txais kev txaus siab, thiab Nws tus kheej tau xa cov lus foom tsis zoo los rau txim rau tib neeg. Thiab yog li, txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm yog tau ua los ntawm Vajtswv tus kheej. Niaj hnub no, tib neeg nrhiav kev tshwm sim ntawm qhov tseeb, lawv nrhiav cov cim thiab cov txuj ci phim hwj, thiab nws yog qhov muaj peev xwm tias txhua tus neeg zoo li no yuav raug muab ntiab tawm mus, rau qhov Vajtswv txoj hauj lwm siv tau ntau zuj zus ntxiv. Tsis muaj leej twg paub tias Vajtswv tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los, lawv kuj tsis paub tias Vajtswv tau xa khoom noj thiab tshuaj kho mob saum ntuj ceeb tsheej los—tseem muaj Vajtswv tiag, thiab qhov tshwm sim ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo uas tib neeg xav txog kuj yog Vajtswv tus kheej cov lus qhia. Nov yog qhov tseeb, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj raug hu ua kev kav nrog Vajtswv hauv ntiaj teb. Kev kav nrog Vajtswv nyob hauv ntiaj teb yog hais txog lub cev nqaij daim tawv. Qhov uas tsis yog cev nqaij daim tawv tsis muaj nyob hauv lub ntiaj teb no, thiab yog li txhua tus neeg uas tsom rau qhov mus rau saum lub ceeb tsheej thib peb ua li ntawd tsis muaj txiaj ntsig. Muaj ib hnub twg, thaum tag nrho lub qab ntuj khwb tig rov qab los rau Vajtswv, qhov chaw nruab nrab ntawm Nws txoj hauj lwm thoob plaws lub ntiaj teb yuav ua raws li Nws cov lus qhia; lwm qhov, qee tus neeg yuav siv xov tooj, qee leej yuav caij dav hlau, qee leej yuav caij nkoj hla hiav txwv, thiab qee tus yuav siv le xawj kom tau txais Vajtswv cov lus qhia. Txhua leej txhua tus yuav tau txais kev hlub, thiab ntshaw heev, lawv txhua tus yuav los ze rau Vajtswv, thiab tuaj sib sau ua ke rau ntawm Vajtswv, thiab txhua tus yuav pe hawm Vajtswv—thiab txhua yam no yuav yog Vajtswv li dej num. Nco ntsoov qhov no! Vajtswv yeej yuav tsis rov qab pib dua nyob rau lwm qhov lawm. Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb no: Nws yuav ua kom txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb los nyob ntawm Nws xub ntiag thiab pe hawm tus Vajtswv hauv ntiaj teb, thiab Nws tes hauj lwm hauv lwm qhov chaw yuav xaus, thiab tib neeg yuav raug yuam kom tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Nws yuav zoo li Yauxej: Txhua tus neeg tuaj cuag nws rau zaub mov noj, thiab pe hawm nws, rau qhov nws muaj khoom noj. Yuav kom zam tau kev tshaib kev nqhis, tib neeg yuav raug yuam kom nrhiav txoj hau kev tseeb. Tag nrho pab pawg ntseeg yuav raug kev tshaib nqhis hnyav heev, thiab tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no xwb thiaj yog lub qhov dej txhawv cawm siav, muaj dej haus tsis tu ncua uas tau muaj dej txaus siv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav los rau thiab vam khom Nws. Lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas Vajtswv tej kev ua hauj lwm raug qhia tshwm thiab Vajtswv tau muaj yeeb koob; txhua tus tib neeg nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav pe hawm “tus tib neeg zoo li ib txwm no.” Hnub no tseem tsis yog Vajtswv lub yeeb koob thiab lod? Muaj ib hnub, cov txiv plig qub yuav xa ntawv xov tuaj mus nrhiav dej nyob rau ntawm lub qhov dej txhawv cawm siav. Lawv yuav laus heev lawm, tiam sis lawv tseem yuav tuaj pe hawm tus neeg no, uas lawv tau saib tsis taus. Lawv yuav lees paub Nws los ntawm lawv lub qhov ncauj thiab yuav ntseeg Nws nrog lawv lub siab—qhov no tsis yog qhov ib lub cim tau thiab ib qhov txuj ci phim hwj thoob thiab lod? Thaum tag nrho lub nceeg vaj muaj kev zoo siab hnub ntawd yog hnub yeeb koob ntawm Vajtswv, thiab leej twg los xij peem uas los cuag nej thiab tau txais Vajtswv txoj xov zoo yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab cov teb chaws thiab cov neeg uas ua li no yuav tau koob hmoov thiab kev saib xyuas los ntawm Vajtswv. Txoj hau kev rau lub neej tom ntej yuav yog li no: Cov neeg uas tau txais cov lus qhia los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj yuav muaj txoj hau kev taug hauv ntiaj teb, thiab txawm tias lawv yog tub lag tub luam los sis cov kws tshawb fawb, los sis cov kws qhia los sis cov kws tsim khoom, cov neeg uas tsis muaj Vajtswv cov lus yuav ntsib kev nyuaj tab txawm yog tib kauj ruam nkaus xwb, thiab yuav raug yuam los nrhiav txoj hau kev tseeb. Qhov no yog lub ntsiab ntawm qhov tias, “Nrog rau qhov tseeb koj yuav taug kev ncig tau thoob plaws lub ntiaj teb no; yog tsis muaj qhov tseeb, koj yuav mus tsis txog qhov twg.” Qhov tseeb yog zoo li no: Vajtswv yuav siv Txoj Hau Kev No (uas txhais tau tias tag nrho Nws cov lus) los qhia tag nrho lub qab ntuj khwb thiab tswj hwm thiab kov yeej tib neeg. Tib neeg yeej ib txwm cia siab rau txoj kev hloov pauv loj ntawm txoj hau kev uas Vajtswv ua hauj lwm. Yuav kom hais tau lus meej, nws yog los ntawm cov lus uas Vajtswv tswj hwm tib neeg, thiab koj yuav tsum ua qhov Nws hais tab txawm hais tias koj xav ua los yog tsis xav ua; qhov no yog lub hom phiaj tseeb, thiab yuav tsum raug mloog los ntawm txhua tus neeg, thiab yog li, tib yam nkaus, nws nres tsis tau, thiab yog ib qho paub zoo rau txhua tus.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv cov lus yuav nthuav mus thoob plaws ntau lub tsev suav tsis txheeb, txhua leej yuav paub tag, thiab tsuas yog thaum ntawd Nws tes hauj lwm thiaj yuav nthuav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb. Uas hais tau tias, yog tias Vajtswv txoj hauj lwm yog nthuav mus kom thoob lub qab ntuj khwb, ces Nws cov lus yuav tsum nthuav mus. Nyob rau hnub uas Vajtswv yeeb koob, Vajtswv cov lus yuav qhia lawv lub hwj chim thiab kev muaj cai. Txhua lo ntawm Nws cov lus suav txij li yav thaum ub los mus txog niaj hnub no raug yuav ua tiav thiab yuav ua tau tiav dhau mus. Nyob rau txoj kevno, lub yeeb koob yuav yog Vajtswv li hauv ntiaj teb—uas yog hais tau tias, Nws cov lus yuav kav nyob hauv lub ntiaj teb. Txhua tus neeg phem yuav raug rau txim los ntawm cov lus uas tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, txhua tus uas ncaj ncees yuav tau txais koob hmoov los ntawm cov lus uas tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab txhua tus yuav raug tsim tsa thiab ua kom tiav log los ntawm cov lus hais tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj. Thiab Nwsyuav tsis ua kom pom tej cim los sis tej txuj ci phim hwj dab tsi li; txhua tus yuav ua tiav log los ntawm Nws cov lus, thiab Nws cov lus yuav txi qhov tseeb. Txhua tus neeg hauv ntiaj teb yuav ua kev zoo siab rau Vajtswv cov lus, txawm lawv yuav yog neeg laus los sis me nyuam yaus, txiv neej, poj niam, laus los sis hluas, txhua tus tib neeg yuav zwm rau Vajtswv cov lus. Vajtswv cov lus tshwm hauv cev nqaij daim tawv, cia kom tib neeg pom lawv hauv ntiaj teb, pom meej thiab cuag tiag. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv. Vajtswv tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb xub thawj yog ua kom tiav qhov tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv,” uas yog hais tau tias, Nws tau nqis los kom Nws cov lus thiaj yog tawm hauv cev nqaij daim tawv los (tsis zoo li lub sij hawm ntawm Mauxes hauv Phau Vajluskub Qub, uas Vajtswv lub suab tawm ncaj qha los saum ntuj los). Tom qab ntawd, tag nrho Nws cov lus yuav raug ua tiav thaum Tiam Yexus Los Kav Ib Txhiab Xyoo, lawv yuav dhau los ua cov lus pom tseeb ntawm tib neeg lub qhov muag, thiab tib neeg yuav pom lawv los ntawm lawv ob lub qhov muag yam tsis muaj qhov tshwj xeeb dab tsi. Nov yog lub ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Uas yog hais tau tias, txoj hauj lwm ntawm tus Ntsujplig tau ua tiav los ntawm cev nqaij daim tawv, thiab los ntawm cov lus. Nov yog lub ntsiab lus tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv” thiab “Txoj Lus tshwm hauv cev nqaij daim tawv.” Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm hais txog tus Ntsujplig txoj kev xav, thiab tsuas yog tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv thiaj li hais lus sawv cev tau rau tus Ntsujplig xwb; Vajtswv cov lus tau qhia meej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev los yug ua neeg, thiab txhua tus neeg raug coj los ntawm lawv. Tsis muaj ib tug neeg twg raug zam, lawv txhua tus muaj nyob hauv tus cwj ciam no. Tsuas yog los ntawm cov lus qhia no xwb thiaj ua rau tib neeg paub txog; cov uas tsis tau txais nyob hauv txoj kev no yog ua npau suav nruab hnub xwb yog tias lawv xav tias lawv muaj peev xwm tau txais cov lus qhia los saum ntuj ceeb tsheej. Nov yog lub hwj chim uas pom hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg, ua rau txhua tus ntseeg nws nrog kev lees paub tag nrho. Tab txawm yog cov kws tshaj lij uas txaus ntseeg tshaj plaws thiab cov xib hwb fab kev ntseeg zoo tshaj plaws los yeej tsis tuaj yeem hais tau cov lus no. Lawv txhua tus yuav tsum zwm rau hauv qab cov lus no, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pib dua tau. Vajtswv yuav siv cov lus los txeeb lub qab ntuj khwb no. Nws yuav ua qhov no tsis yog los ntawm Nws txoj kev yug los ua neeg, tab sis los ntawm kev siv cov lus qhia tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los ua cev nqaij daim tawv los txeeb txhua tus neeg hauv ntiaj teb no; tsuas yog qhov no Txoj Lus tau rais los ua neeg, thiab tsuas yog qhov no yog qhov Txoj Lus tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv. Tej zaum, rau tib neeg, nws zoo li Vajtswv tsis tau ua ntau yam hauj lwm—tab sis Vajtswv tsuas yog hais Nws cov lus, thiab lawv yuav ntseeg siab thiab ntshai mus thoob plaws. Yog tias tsis muaj qhov tseeb, tib neeg yuav qw thiab tsa suab qw; nrog Vajtswv cov lus, lawv nyob ntsiag to. Vajtswv yeej yuav ua tiav qhov tseeb no, vim qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ncua ntev: kev ua kom tiav qhov tseeb ntawm cov lus tau los txog hauv lub ntiaj teb lawm. Qhov tseeb tiag, Kuv tsis tas yuav tsum piav qhia—kev los txog ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo rau hauv ntiaj teb no lawm yog txoj kev los txog ntawm Vajtswv cov lus rau hauv lub ntiaj teb no. Lub nroog Yeluxalees tshiab nqis saumntuj ceeb tsheej los yog kev los txog ntawm Vajtswv cov lus los ua neej nyob nrog tib neeg, los koom nrog tib neeg txhua txoj kev ua thiab txhua yam nws xav hauv nruab siab. Nov kuj yog ib qhov tseeb uas Vajtswv yuav ua kom tiav; qhov no yog qhov kev zoo nkauj ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo. Nov yog txoj kev npaj tau tsim los ntawm Vajtswv: Nws cov lus yuav tshwm nyob hauv ntiaj teb ib txhiab xyoo, thiab lawv yuav qhia pom tag nrho Nws cov hauj lwm, thiab ua tiav txhua yam ntawm Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, tom qab ntawd theem ntawm tib neeg yuav los mus kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntxiv Mus: Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No