Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 1

Tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, muaj peb theem, los sis peb tiam: Tiam Muaj Kev Cai uas yog qhov pib; Tiam Hmoov Hlub (uas kuj yog Tiam Muaj Kev Cawm Dim thiab); thiab Tiam Vajtswv Los Kav uas yog tiam kawg. Kuv tes dej num nyob rau hauv peb tiam no mas sib txawv hauv lub ntsiab raws li tus yeeb yam ntawm ib tiam twg, tab sis nyob rau hauv ib tiam twg tes dej num no yeej haum rau tej uas tib neeg cheem tsum tau—los sis, muab hais kom meej, ua tiav raws li tej lus dag ntxias uas Ntxwgnyoog siv rau tsug rog uas Kuv tawm tsam nws. Lub ntsiab ntawm Kuv tes dej num yog los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, los ua kom Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav ci ntsa iab, los nthuav tag nrho Ntxwgnyoog tej lus dag ntxias, thiab yog li los cawm tag nrho haiv tib neeg, uas nyob hauv Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm. Nws yog los qhia Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav, thiab los qhia tshwm tej kev phem uas ntsia tsis taus kiag li ntawm Ntxwgnyoog; tseem ntau tshaj qhov ntawd, nws yog los pub tej uas raug tsim los kom paub cais qhov zoo thiab phem, kom paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam, kom paub meej tias Ntxwgnyoog yog tib neeg tus yeeb ncuab, ib tug coj tsis ncaj, tus phem, thiab los pub lawv los qhia, nrog qhov tseeb tiag tiag, qhov txawv ntawm txoj kev zoo thiab kev phem, qhov tseeb thiab qhov cuav, kev dawb huv thiab kev vaub tsuab, thiab yam uas zoo thiab yam tsis zoo. Yog li kom cov tib neeg uas tsis muaj kev paub rais los muaj peev xwm ua tim khawv rau Kuv tias nws tsis yog Kuv uas yog tus muab tib neeg ua qias vuab tsuab tag, thiab tsuas yog Kuv—tus Tswv Tsim—xwb thiaj cawm tau tib neeg, thiaj muab tau rau tib neeg yam uas lawv muaj kev zoo siab xyiv fab; thiab lawv yuav los paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam thiab Ntxwgnyoog tsuas yog ib tug ntawm cov uas Kuv tau tsim los thiab tom qab ntawd tig tawm tsam Kuv xwb. Kuv txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo ntawd muab faib ua peb theem, thiab Kuv ua hauj lwm li ntawd kom ua tau qhov meem txheej com los pab rau cov uas raug tsim los kom los ua tim khawv tau rau Kuv, thiab nkag siab qhov Kuv lub siab nyiam, thiab paub tias Kuv yog qhov tseeb. Yog li, nyob rau thaum tseem ntxov ntawm Kuv txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo, Kuv ua tes dej num ntawm txoj kev cai, uas yog tes dej num uas Yehauvas coj cov tib neeg. Theem ob ces coj tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub uas nyob hauv tej zej zog hauv Yudias, Yexus sawv cev tag nrho rau tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub; Nws yug los muaj cev nqaij daim tawv, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab Nws kuj pib Tiam Hmoov Hlub thiab. Nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig kom ua tiav tes dej num ntawm txoj kev cawm dim, los muab Tiam Muaj Kev Cai xaus thiab pib Tiam Hmoov Hlub, thiab yog li Nws thiaj raug muab hu ua tus “Thawj Tub Rog uas Loj Dua Ntais,” tus “Theej Txhoj,” thiab tus “Cawm Dim.” Yog li raws li cov txiaj ntsim no, Yexus tes dej num lub ntsiab txawv ntawm Yehauvas tes dej num, txawm tias lawv zoo tib yam hauv lub hauv paus ntsiab lus kuj xij. Yehauvas pib Tiam Muaj Kev Cai, rhawv lub hauv paus—theem thaum chiv thawj—rau Vajtswv tes dej num nyob hauv ntiaj teb, thiab tawm tej kev cai thiab tej lus txib. Tej no yog ob toom ntawm tes dej num uas Nws ua tawm, thiab lawv sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai. Tes dej num uas Yexus ua nyob hauv Tiam Hmoov Hlub tsis yog los tawm kev cai, tab sis los ua kom muaj tiav, yog li nkag mus rau Tiam Hmoov Hlub thiab muab Tiam Muaj Kev Cai xaus uas kav los tau ob txhiab xyoo. Nws yog tus tsim txoj kev, tus uas los pib Tiam Hmoov Hlub, tab sis qhov tseem ceeb ntawm Nws tes dej num yog los pua txoj kev cawm dim. Thiab yog li Nws tes dej num kuj yog ob txoj: qhib ib tiam tshiab, thiab uas tes dej num ntawm txoj kev cawm dim kom tiav los ntawm Nws qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, tom qab uas Nws tau ncaim mus lawm. Thiab yog li Tiam Muaj Kev Cai thiaj xaus lawm thiab Tiam Hmoov Hlub thiaj pib.

Xaiv tawm los ntawm “Zaj Tseem Dab Neeg Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 2

Tau muab 6,000 xyoo ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg faib ua peb theem: Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav. Tag nrho peb theem ntawm tes hauj lwm no ces yog npaj rau noob neej qhov kev cawm dim nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tej ntawd yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim uas tau raug cuam tshuam hnyav los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, txawm li cas los xij, tej ntawd kuj yog muaj kom Vajtswv tau muaj kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, ib yam nkaus li qhov uas tes hauj lwm cawm dim ntawd raug faib ua peb theem, ces qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog ntawd kuj raug faib ua peb theem ib yam nkaus, thiab ob qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas raug thooj txhij ua nyob rau tib lub sij hawm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim, thiab vim yog tes hauj lwm ntawm noob neej qhov kev cawm dim ntawd mas tsis yog ib yam uas yuav cia li ua tiav hlo tau rau ib theem nkaus xwb, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas kuj raug muab cais ua tej ntu thiab tej lub caij nyoog, thiab ua rog nrog Ntxwgnyoog raws li tib neeg qhov kev xav tau thiab raws li qhov ntau los tsawg ntawm Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv. Tej zaum, nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav, mas lawv ntseeg hais tias nyob rau qhov kev sib ntaus sib tua ntawd Vajtswv yuav khaws riam phom tua nrog Ntxwgnyoog, ib yam nkaus li ob pab tub rog sib tua. Qhov no ces tsuas yog qhov uas tib neeg txoj kev ntse muaj peev xwb xav tau nkaus xwb; nws yog ib qho uas pom tsis meej tshaj plaws thiab lub tswv yim uas tsis zoo li qhov muaj tiag, tab sis nws yog qhov uas tib neeg ntseeg. Thiab vim yog Kuv hais qhov nov hais tias txoj kev rau tib neeg qhov kev cawm dim ces yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tib neeg xav hais tias qhov no yog qhov uas qhov kev sib ntaus sib tua ntawd tshwm sim. Nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg, mas peb theem twb tau muab ua tiav lawm, ces hais tau hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog muab faib ua peb theem ua ntej uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Tab sis qhov tseeb sab hauv ntawm tag nrho tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog qhov uas ua tau los ntawm ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm: muab txoj hmoov hlub pub rau tib neeg, rais los ua tib neeg qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, zam txim pub rau tib neeg tej kev txhaum, txeeb tau tib neeg, thiab tsim kho kom tib neeg zoo tiav log. Qhov tseeb tiag, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tsis yog kev nkaus riam nkaus phom sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis yog qhov kev cawm dim rau tib neeg, kev tsim kho tib neej lub neej, thiab kev hloov tib neeg tus moj yam es kom lawv hais lus tim khawv rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog swb los ntawm qhov kev hloov tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Thaum Ntxwgnyoog swb tag lawm, ces yog, thaum uas tib neeg raug cawm tau tag nrho lawm, ces niag Ntxwgnyoog uas poob ntsej muag ntawd yuav raug khi khov kho, thiab nyob rau qhov no, tib neeg ces yuav raug cawm tau tag nrho lawm. Yog li ntawd, qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg qhov kev cawm dim ces yog ntsug rog nrog Ntxwgnyoog, thiab ntsug rog no ces qhov tseem ceeb tshaj ntawd yuav tshwm nyob rau hauv tib neeg txoj kev cawm dim. Theem thaum tiam kawg, uas tib neeg yuav raug txeeb tau, yog theem kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab kuj yog tes hauj lwm cawm tib neeg kom tau tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Lub ntsiab sab hauv ntawm tib neeg qhov kev txeeb tau ces yog qhov uas yuav tau lub cev uas Ntxwgnyoog tshwm sim rau ntawd rov qab los, cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag ntawd, rov qab mus rau tus Tswv Tsim tom qab lawv qhov kev raug txeeb tau lawm, los ntawm qhov uas lawv yuav muab Ntxwgnyoog tso pov tseg thiab yuav rov qab tag nrho los cuag Vajtswv. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj li yuav raug cawm tau tag nrho. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog tes hauj lwm kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog thiab theem kawg rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg kom Ntxwgnyoog swb mus. Yog tsis muaj tes hauj lwm no, qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg yuav tsis muaj hnub ua tau li, Ntxwgnyoog qhov kev swb tag nrho ntawd los yuav tsis muaj hnub tshwm sim, thiab noob neej yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav nkag tau mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus ntawd, los sis dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Qhov tshwm sim ntawd los, ces kev cawm tib neeg yuav muab xaus tsis tau ua ntej uas qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog yuav xaus, vim lub plawv tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ces yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim. Noob neej yav puag thaum tseem ntxov mas nyob rau hauv Vajtswv xib teg, tab sis vim yog Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab kev qias vuab tsuab, tib neeg thiaj raug Ntxwgnyoog khi thiab poob mus rau tus phem ob txais tes lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog thiaj rais mus ua daim phiaj uas yuav tsum tua kom yeej nyob rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Vim Ntxwgnyoog txeeb tau tib neeg mus tuav lawm, thiab vim tib neeg yog qhov peev uas Vajtswv siv los ua qhov kev cawm tib neeg, yog yuav kom cawm tau tib neeg, mas lawv yuav tsum raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab, uas hais tau hais tias tib neeg yuav tsum raug muab coj rov qab tom qab uas raug Ntxwgnyoog txhom coj mus kaw lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb los ntawm qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, qhov kev hloov uas rov qab muab tib neeg tej kev hnov kev pom rov qab rau lawv. Nyob rau qhov no, tib neeg, cov uas raug txhom kaw ntawd, thiaj li yuav raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab los. Yog tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab txoj kev raug cuab raug khi lawm, ces Ntxwgnyoog yuav txaj muag, tib neeg yuav raug muab coj rov qab los thaum kawg, thiab Ntxwgnyoog yuav swb. Thiab vim tib neeg tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag uas tsaus ntuj nti, tib neeg yuav rais los ua cov khoom sib txeeb rau ntawm tag nrho qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab Ntxwgnyoog yuav rais mus ua daim phiaj rau kev rau txim thaum qhov kev sib ntaus sib tua no xaus lawm, tom qab uas tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg tau raug ua tiav hlo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 3

Vajtswv yeej tsis muaj lub siab phem rau tej uas Nws tsim tawm li; Nws tsuas yog xav tua kom yeej Ntxwgnyoog xwb. Tag nrho Nws tes hauj lwm—tsis hais yuav yog kev qhuab ntuas los kev txiav txim—yeej yog taw ncaj qha rau Ntxwgnyoog xwb; nws yog ua los mus cawm noob neej xwb, tag nrho yog ua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab muaj ib lub hom phiaj xwb: sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog kom txog thaum kawg kiag! Vajtswv yuav tsis so kom txog ntua thaum Nws yeej kiag Ntxwgnyoog! Nws yuav so thaum uas Nws tua yeej Ntxwgnyoog lawm xwb. Vim tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv ua yog tsi ntsees rau Ntxwgnyoog xwb, thiab vim tag nrho cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag ntawd raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab tag nrho sawv daws nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, yog tsis sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab muab nws rhuav tshem, Ntxwgnyoog yuav tsis tso nws txhais tes xoob rau qhov kev tuav cov neeg no li, thiab lawv yuav tsis muaj cuab kav raug muab tau. Yog lawv tsis raug muab tau, ces qhov ntawd yuav yog pov thawj qhia hais tias Ntxwgnyoog yeej tsis tau swb li, hais tias nws yeej tsis tau swb tag nrho li. Thiab yog li ntawd, nyob rau hauv Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo ntawd, nyob rau thawj theem ces Nws ua tes hauj lwm ntawm tej kev cai, nyob rau theem thib ob ces Nws ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, thiab nyob rau theem thib peb ces Nws ua tes hauj lwm txeeb tau noob neej. Tag nrho tes hauj lwm no ces yog ua tsi ntsees rau qhov uas seb Ntxwgnyoog tau muab noob neej uas qias vuab tsuab loj npaum li cas, tag nrho tej no ces yog ua kom tua yeej Ntxwgnyoog xwb, thiab tsis muaj ib theem twg uas yuav tsis yog ua kom tua yeej Ntxwgnyoog li. Qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg 6,000 xyoo ces yog kev sib ntaus sib tua nrog tus zaj loj liab ploog, thiab tes hauj lwm cawm noob neej kuj yog tes hauj lwm tua kom yeej Ntxwgnyoog, tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Vajtswv tau sib ntaus sib tua los tau 6,000 xyoo lawm, thiab yog li ntawd Nws tau ua hauj lwm tau 6,000 xyoo lawm, kom thaum kawg coj tau tib neeg los mus nkag rau ib lub teb chaws tshiab. Thaum Ntxwgnyoog swb lawm, tib neeg yuav raug tso dim tag nrho. Qhov no tseem tsis yog txoj xub ke ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no thiab los? Qhov no ces yog kiag txoj xub ke ntawm tes hauj lwm hnub no: qhov kev tso tib neeg tawm thiab dim tag nrho, es kom lawv tsis txhob raug ib txoj cai twg los tswj, los sis kom tsis txhob raug txwv txiav los ntawm tej kev khi cia los sis kev txwv txiav. Tag nrho tes hauj lwm no mas ua raws nraim li nej tus yeeb yam thiab qhov nej xav tau, txhais tau hais tias muab yam uas nej muaj peev xwm ua tau kom tiav log rau nej. Nws tsis yog ib qho “kev tav ib tug os mus tsaws rau ib tug pas tav rau noog tsaws,” ntawm kev muab ib yam dab tsi yuam kiag rau nej; tab sis, tag nrho tes hauj lwm no mas yeej ua raws nraim li qhov uas nej xav tau tiag. Txhua theem ntawm tes hauj lwm ces yeej ua raws nraim li tib neeg qhov kev xav tau thiab qhov uas lawv yuav tsum tau ua; txhua theem ntawm tes hauj lwm ces yog ua kom tua yeej Ntxwgnyoog. Qhov tseeb, nyob rau thaum pib mas yeej tsis muaj laj kab thaiv kem ntawm tus Tswv Tsim thiab cov uas Nws tsim tawm los li. Tag nrho tej laj kab thaiv no yog tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog xwb. Tib neeg tau tsis muaj cuab kav pom los sis kov ib yam dab tsi li vim yog qhov uas Ntxwgnyoog tau cuam tshuam thiab ua rau lawv qias vuab tsuab tag lawm. Tib neeg yog cov raug tsim txom, cov uas tau raug dag. Thaum uas Ntxwgnyoog swb lawm, cov raug tsim tawm ntawd yuav pom tus Tswv Tsim, thiab tus Tswv Tsim yuav saib cov raug tsim tawm ntawd thiab yuav muaj cuab kav coj lawv kiag. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog lub neej uas tib neeg tsim nyog muaj nyob rau hauv ntiaj teb. Thiab yog li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm ces qhov tseem ceeb yog yuav tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab thaum Ntxwgnyoog raug tua swb tag lawm, ces txhua yam yuav raug daws kom tiav tag.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 4

Tes hauj lwm ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg mas yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Thawj theem—qhov kev tsim lub ntiaj teb—ces yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag, thiab yog tsis ua li ntawd, ces tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm tsim tau tib neeg li; theem thib ob ces yog kev txhiv dim tag nrho noob neej, thiab nws kuj yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag thiab; theem thib peb ces mus yam tsis tau hais tias: Nws haj yam yog ib qho uas qhov xaus ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim, txeeb tau, muab tau, thiab tsim kho tag nrho noob neej kom zoo tiav log mas puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Yog Nws tus kheej tsis ua kiag tes hauj lwm no, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Nws lub npe, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav ua tau Nws tes hauj lwm. Yog yuav kom tua yeej Ntxwgnyoog, yog yuav kom muab tau noob neej, thiab yog yuav kom muab tau ib lub neej xws li ib txwm muaj hauv ntiaj teb rau tib neeg, Nws tus kheej yuav tsum coj tib neeg kiag thiab yuav tsum ua hauj lwm nrog tib neeg kiag; npaj rau tag nrho Nws qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab rau tag nrho Nws tes hauj lwm, mas Nws tus kheej kiag yuav tsum tau ua tes hauj lwm no. Yog tib neeg tsuas ntseeg hais tias Vajtswv los es kom lawv pom Nws, ua kom lawv zoo siab xwb, ces tej kev ntseeg ntawd yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li, tsis tseem ceeb dab tsi li. Tib neeg txoj kev txawj ntse mas ntiav dhau heev lawm! Tsuas yog Nws Tus Kheej kiag ua tes hauj lwm no mas Vajtswv thiaj li ua tau ntxaws ntxaws thiab tiav hlo xwb. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav ua tau sawv cev rau Vajtswv. Vim lawv tsis muaj Vajtswv lub koob lub npe los sis Nws lub tseem ntsiab, lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau Nws tes hauj lwm, thiab txawm hais tias tib neeg ua Nws tes hauj lwm kiag, los yeej ua tsis tau dab tsi li. Thawj zaug uas Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv yog ua li rau txoj kev txhiv dim, los txhiv tag nrho noob neej tawm ntawm txoj kev txhaum, los ua kom tib neeg muaj peev xwm raug yaug kom dawb huv tau thiab kom tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum. Kev txeeb tau mas kuj yog Vajtswv tus kheej ua kiag nyob nrog tib neeg thiab. Yog hais tias, nyob rau theem no, Vajtswv tsuas yog hais lus txog rau yav tom ntej xwb, ces ib tug xib fwb cev Vajtswv lus los sis ib tug neeg tshaj lij yeej sawv cev rau Nws tau kawg; yog hais tias tsuas yog tej lus txog rau yav tom ntej xwb, ces tib neeg yeej sawv tau rau Vajtswv qhov chaw kawg. Tab sis yog tib neeg ua kiag Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm thiab tsim kho tib neeg lub neej, ces yuav yog ib qho uas lawv yuav tsis muaj hnub ua tau tes hauj lwm no li. Nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua xwb: Vajtswv tus kheej kiag yuav tsum muaj cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm no. Nyob rau Tiam Txoj Lus, yog tsuas hais tej lus txog rau yav tom ntej xwb, ces Yaxaya los sis tus xib fwb cev Vajtswv lus Eliya yeej ua tau tes hauj lwm no, thiab tsis tas yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag los ua. Vim tes hauj lwm uas ua nyob rau theem no tsis yog lam hais txog tej lus txog rau yav tom ntej nkaus xwb, thiab vim nws yog ib qho tseem ceeb tshaj tes hauj lwm ntawm txoj lus mas muab siv los txeeb kom tau tib neeg thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog, tes hauj lwm no mas tib neeg ua tsis tau, thiab yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua nkaus xwb. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai mas Yehauvas ua Nws tes hauj lwm, tom qab uas Nws ib co lus thiab ua me ntsis hauj lwm hla hauv cov xib fwb cev Vajtswv lus. Qhov ntawd mas vim yog tib neeg yeej hloov Yehauvas tau nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab cov xib fwb hais pom tom hauv ntej muaj cuab kav qhia tau tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej thiab tshab txhais tej npau suav sawv cev rau Nws tau. Tes hauj lwm uas ua thaum pib ntawd mas tsis yog tes hauj lwm uas yuav hloov tib neeg tus moj yam ncaj qha, thiab tsis muaj kev cuam tshuam txog tib neeg txoj kev txhaum, thiab tib neeg tsuas raug hais kom ua raws tej kev cai nkaus xwb. Yog li ntawd Yehauvas thiaj li tsis los muaj cev nqaij daim tawv thiab qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg li; tab sis Nws hais lus ncaj qha rau Mauxe thiab lwm tus, kom lawv hais lus thiab ua hauj lwm sawv cev rau Nws thiab ua kom lawv ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej. Thawj theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tib neeg qhov kev coj. Nws yog qhov pib ntawm txoj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis txoj kev sib ntaus sib tua no mas yeej tseem tsis tau pib kiag kom muaj qib muaj duas. Ntsug rog uas muaj qib muaj duas nrog Ntxwgnyoog ntawd mas pib thaum Vajtswv xub los yug ua neeg, thiab nws tau muaj sib txuas zws los txog niaj hnub no. Thawj qhov xwm txheej ntawm ntsug rog no ces yog thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov kev muab tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd tua yeej kiag Ntxwgnyoog, thiab nws yog thawj theem ntawm ntsug rog uas ua tau zoo tiav log. Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib tsim kho tib neeg lub neej ncaj qha, qhov no yog qhov pib yam muaj qib muaj duas ntawm tes hauj lwm rov muab kom tau tib neeg dua, thiab vim qhov no yog tes hauj lwm hloov tib neeg tus moj yam qub, nws yog tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Theem hauj lwm uas Yehauvas ua thaum pib mas tsuas yog txoj kev coj ntawm tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb xwb. Nws yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab txawm hais tias nws tsis tau muaj ib qho kev sib ntaus sib tua li, los sis ib qho hauj lwm loj li, los nws yeej pua lub hauv paus rau tes hauj lwm sib ntaus sib tua uas yuav tshwm sim tuaj. Tom qab ntawd, theem ob ntawm tes hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas muaj feem xyuam txog kev hloov tib neeg tus moj yam qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag puab txoj sia rau tib neeg. Qhov no mas yuav tsum yog Vajtswv tus kheej ua kiag xwb: Nws yuav tsum tau kom Vajtswv muaj cev nqaij daim tawv, thiab yog Nws tsis muaj cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj leej twg yuav hloov tau Nws rau theem ntawm tes hauj lwm no, vim nws sawv cev rau tes hauj lwm sib ntaus sib tua ncaj qha nrog kiag Ntxwgnyoog. Yog tib neeg ua tes hauj lwm no sawv cev rau Vajtswv, ces thaum tib neeg sawv ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag, ces Ntxwgnyoog yuav tsis nyoo thiab yuav tsis muaj hnub tua yeej nws hlo li. Nws yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los mus tua yeej nws xwb, vim lub tseem ntsiab ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yeej tseem yog Vajtswv, Nws yeej tseem yog tib neeg txoj sia, thiab Nws yeej tseem yog tus Tswv Tsim; txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, Nws lub npe thiab lub tseem ntsiab yeej tsis hloov li. Thiab yog li ntawd, Nws muaj lub cev nqaij daim tawv thiab ua tes hauj lwm ua kom Ntxwgnyoog nyoo swb tag nrho. Nyob rau thaum theem hauj lwm thaum tiam kawg, yog tib neeg ua tes hauj lwm no thiab kom hais cov lus ncaj qha, ces lawv yuav hais tsis tau cov lus ntawd, thiab yog tej lus txog rau yav tom ntej raug hais tawm xwb, ces nws yuav tsis muaj cuab kav txeeb tau tib neeg li. Qhov uas muaj cev nqaij daim tawv kiag, ces Vajtswv los tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab ua kom nws nyoo tag nrho. Thaum Nws tua yeej Ntxwgnyoog kiag lawm, txeeb tau tib neeg tag nrho lawm, thiab muab tau tib neeg tag nrho lawm, ces theem hauj lwm no yuav tag kiag thiab ua tau tiav hlo lawm. Nyob rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, tib neeg tsis muaj cuab kav yuav sawv tau rau Vajtswv qhov chaw. Hais qhov ncaj kiag, ces tes hauj lwm yuav coj tiam ntawd thiab yuav pib ua dua qhov hauj lwm tshiab mas haj yam yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Muab kev qhia tshwm rau tib neeg thiab muab tej lus txog rau yav tom ntej rau tib neeg xwb mas tib neeg los yeej ua tau kawg, tab sis yog qhov hauj lwm uas yuav tsum yog Vajtswv tus kheej ua kiag xwb, tes hauj lwm sib ntaus sib tua ntawm Vajtswv Tus Kheej thiab Ntxwgnyoog, ces tes hauj lwm no tib neeg ua tsis tau. Nyob rau thawj theem ntawm tes hauj lwm, Yehauvas tus kheej kiag tau coj cov neeg Yixayee uas yog siv tej lus txog rau yav tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Tom qab ntawd, theem ob ntawm tes hauj lwm yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab Vajtswv Tus Kheej kiag rais los muaj cev nqaij daim tawv, los mus ua kiag cev nqaij daim tawv, los ua tes hauj lwm no. Txhua yam uas cuam tshuam txog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog ces kuj cuam tshuam txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab, ces txhais hais tias qhov kev sib ntaus sib tua no mas tib neeg yuav ua tsis tau. Yog tib neeg yuav sib ntaus sib tua, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm yuav tua yeej Ntxwgnyoog li. Yuav ua cas lawv thiaj yuav muaj lub zog los sib ntaus sib tua nrog nws thaum uas lawv tseem nyob hauv qab nws qhov kev tswj fwm? Tib neeg nyob rau hauv nruab nrab: Yog koj pheeb rau Ntxwgnyoog sab, ces koj nrog Ntxwgnyoog lawm, tab sis yog koj ua haum Vajtswv siab, ces koj nrog Vajtswv. Yog tib neeg sawv los nyob rau Vajtswv qhov chaw nyob rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua no, ua lawv puas yuav ua tau mas? Yog lawv ua li, ces lawv tseem tsis puas ntsoog tag ntev los lawm thiab los? Ua lawv tseem tsis tau nkag mus rau dab teb ntev los lawm thiab los? Yog li ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav hloov Vajtswv nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, ces hais tau hais tias tib neeg tsis muaj Vajtswv lub tseem ntsiab, thiab yog koj nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua ces koj yuav tsis muaj peev xwm tua yeej nws li. Tib neeg tsuas muaj peev xwm ua qee yam hauj lwm xwb; lawv muaj peev xwm hais tau ib co neeg tig rov los, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav sawv tau Vajtswv qhov chaw nyob rau hauv Vajtswv Tus Kheej kiag tes hauj lwm. Tib neeg yuav ua cas nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua tau? Ntxwgnyoog yuav muab koj txhom coj mus kaw ua ntej uas koj yuav pib kiag. Tsuas yog thaum Vajtswv Tus Kheej nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua thiab tib neeg caum thiab mloog Vajtswv hais raws li lub hauv paus no xwb, mas Vajtswv thiaj yuav muab tau tib neeg thiab khiav dim ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua. Tej yam uas tib neeg muaj peev xwm ua tau tiav log nrog lawv lub tswv yim thiab peev xwm mas muaj tsawg kawg nkaus; lawv tsis muaj peev xwm yuav tsim kho tau kom tib neeg muaj txhua yam, los coj lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, tua kom yeej Ntxwgnyoog. Tib neeg txoj kev ntse thiab lub tswv yim tsis muaj cuab kav yuav thaiv tau Ntxwgnyoog tej tswv yim dag, yog li ntawd tib neeg ho yuav nrog nws sib ntaus sib tua tau li cas mas?

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 5

Tes hauj lwm cawm noob neej ces muab cais ua peb theem, ces txhais tau hais tias tes hauj lwm cawm noob neej kom dim ntawd ces muab faib ua peb theem. Peb theem no mas tsis suav tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb, tab sis mas yog peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav. Tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb mas yog tes hauj lwm tsim tag nrho noob neej. Nws tsis yog tes hauj lwm cawm noob neej, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm noob neej, vim thaum uas lub ntiaj teb raug tsim tawm kiag, mas noob neej tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab yog li ntawd ces thiaj litsis tas yuav ua tes hauj lwm ntawm noob neej txoj kev cawm dim. Tes hauj lwm cawm noob neej mas tsuas pib thaum noob neej raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab los lawm xwb, thiab yog li ces tes hauj lwm cawm noob neej kuj yog pib thaum noob neej raug ua qias vuab tsuab los lawm xwb. Muab ua lwm yam lus hais, ces Vajtswv qhov kev cawm tib neeg pib ua ib qho uas tshwm sim los ntawm tes hauj lwm cawm noob neej, thiab sis yog tshwm sim los ntawm tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb. Tsuas yog tom qab thaum noob neej twb tau tus moj yam qias vuab tsuab lawm mas tes hauj lwm cawm tib neeg mam li tshwm sim tuaj, thiab yog li ntawd ces tes hauj lwm cawm tib neeg ces muaj peb qho nyob rau hauv, uas tsis yog plaub theem, los sis plaub tiam. Tsuas yog qhov no mas thiaj yog txoj kev yog los hais txog Vajtswv qhov kev cawm tib noob neej. Thaum uas theem kawg los xaus lawm, ces tes hauj lwm cawm noob neej kuj yuav los xaus tag nrho thiab. Qhov xaus ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg ces txhais tau tias tes hauj lwm cawm tag nrho noob neej kuj yuav raug ua tiav hlo, thiab hais tias noob neej yuav los txog rau qhov kawg ntawm lawv txoj kev taug lawm. Yog tsis muaj tes hauj lwm cawm tag nrho noob neej, ces tes hauj lwm tswj noob neej yuav tsis muaj tshwm sim thiab, los sis yuav tsis muaj peb theem ntawm tes hauj lwm. Nws yog kiag qhov hais tias vim noob neej qhov kev phem, thiab vim noob neej mas xav tau qhov kev cawm dim sai heev li, ces Yehauvas xaus kiag qhov kev tsim lub ntiaj teb thiab pib kiag tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tes hauj lwm cawm noob neej thiaj li pib kiag, ces txhais tau hais tias tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas tes hauj lwm cawm noob neej thiaj lib pib. “Kev cawm noob neej” mas tsis yog txhais hais tias kev coj lub neej rau noob neej, cov uas nyuam qhuav tsim tau, nyob rau ntiaj teb (uas hais tau hais tias, ib co noob neej uas tseem tsis tau raug ua qias vuab tsuab). Tab sis nws yog kev cawm ib co noob neej uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, ces hais tau hais tias, nws yog yuav hloov cov noob neej uas qias vuab tsuab no. Qhov no yog lub ntsiab lus tshab txhais ntawm “kev cawm noob neej.” Tes hauj lwm cawm noob neej mas tsis suav nrog tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb, thiab yog li ntawd tes hauj lwm cawm noob neej kuj tsis suav nrog tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb thiab, tab sis tsuas suav peb theem ntawm tes hauj lwm uas tshem tawm ntawm kev tsim lub ntiaj teb xwb. Yuav kom to taub tes hauj lwm cawm noob neej, ces yuav tsum tau paub txog qhov keeb kwm ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm—qhov no yog qhov uas txhua tus yuav tsum paub txog mas thiaj li yuav raug cawm. Ua ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv, koj yuav tsum lees paub hais tias tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab koj yuav tsum lees paub txog lub hauv paus ntawm noob neej qhov kev qias vuab tsuab, thiab, tshaj qhov ntawd, qhov txheej txheem ntawm tib neeg qhov kev cawm dim. Yog nej tsuas paub txog kev ua raws li tej kev qhuab qhia nyob rau qhov kev npaj kom tau Vajtswv qhov kev nyiam, tab sis tsis paub txog qhov uas Vajtswv cawm noob neej li cas, los sis lub hauv paus ntawm noob neej qhov kev qias vuab tsuab, ces qhov no yog qhov uas koj tsis muaj li ib tug raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Koj yuav tsum tsis txhob txaus siab rau qhov nyuag kev to taub txog tej qhov tseeb ntawd uas muab coj los mus xyaum ua tau xwb, nyob rau thaum uas tsis paub dab tsi txog tus ciaj ciam dav dua ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg—yog qhov no yeej yog li no, ces koj ntseeg tej kev qhuab qhia loj dhau heev lawm. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces nyob rau hauv zaj lus hais txog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, qhov kev los txog ntawm txoj moo zoo ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb, qhov lus zais loj tshaj plaws nyob rau tag nrho hauv noob neej, thiab lawv kuj yog lub hauv paus keeb cag ntawm kev tshaj tawm txoj moo zoo. Yog koj tsuas tsom ntsees rau qhov kev to taub txog tej qhov tseeb uas yooj yooj yim txog koj lub neej xwb, thiab tsis paub txog qhov no li, qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej lus zais tob thiab tej zeem muag, ces koj lub neeg tseem tsis zoo nkaus li ib yam khoom uas puas lawm, tsis zoo siv ua dab tsi li tsuas yog cia saib nkaus xwb lod?

Yog tib neeg tsuas rau siab ntso rau kev xyaum ua xwb, thiab saib tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab tib neeg qhov kev paub ua qhov thib ob, ces qhov no tsis yog zoo tib yam nkaus li zov rawv tej ntsiab lus me me tab tsis quav ntsej txog tej yam tseem ceeb dua lod? Qhov uas koj yuav tsum tau paub, ces koj yuav tsum tau paub; hos qhov uas koj yuav tsum tau muab coj los xyaum ua, ces koj yuav tsum tau muab coj los xyaum ua. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas koj thiaj li yuav rais mus ua ib tug neeg uas paub caum nrhiav qhov tseeb. Thaum lub sij hawm los txog rau koj mus tshaj txoj moo zoo lawm, yog koj tsuas txawj hais tias Vajtswv mas yogib tug Vajtswv uas zoo heev thiab ncaj ncees kawg, hais tias Nws yog tus Vajtswv uas siab tshaj plaws, ib tug Vajtswv uas tsis muaj ib tug neeg heev twg uas yuav piv tau li, thiab hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas tsis muaj ib tug twg yuav nyob siab tshaj li…, yog koj tsuas hais tau tej lus ntiav ntiav uas tsis muaj qab hau no rau thaum uas tsis muaj peev xwm yuav hais tau cov lus uas tseem ceeb thiab muab lub ntsiab tseem ceeb; yog koj tsis muaj dab tsi hais txog kev paub Vajtswv los sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis muaj peev xwm piav qhia tau qhov tseeb, los sis muab tau tej yam uas tsis muaj nyob rau hauv tib neeg li, ces ib tug neeg zoo li koj ko tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num zoo. Kev ua tim khawv rau Vajtswv thiab tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj tsis yog ib qho yooj yim. Koj yuav tsum xub npaj kom koj muaj qhov tseeb, thiab tej zeem muag uas yuav tsum to taub. Thaum koj paub meej txog tej zeem muag thiab qhov tseeb txog ntau kis uas sib txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, ces nyob rau hauv koj lub siab koj yeej los paub Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi los xij—tsis hais yuav yog kev txiav txim yam ncaj ncees los sis kev lim tib neeg kom dawb huv li—koj yeej muaj lub zeem muag loj tshaj plaws ua koj lub hauv paus keeb cag, thiab koj muaj qhov tseeb uas yog coj los xyaum ua raws, ces koj yuav muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog qhov kawg kiag. Koj yuav tsum paub hais tias tsis hais Nws yuav ua tes hauj lwm dab tsi li, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis hloov li, lub plawv ntawm Nws tes hauj lwm yeej tsis hloov li, thiab Nws txoj kev xav rau tib neeg yeej tsis hloov li. Tsis hais Nws tej lus txawm yuav hnyav npaum li cas li, tsis hais ib puag ncig txawm yuav phem npaum li cas li, qhov tseem ntsiab ntawm Nws tes hauj lwm yuav tsis hloov li, thiab Nws qhov kev npaj siab cawm tib neeg yeej tsis hloov li. Los sis lub plawv ntawm Nws tes hauj lwm yeej tsis hloov li, yog hais tias nws tsis yog tes hauj lwm ntawm kev qhia tshwm txog qhov kawg ntawm tib neeg los sis txoj hau kev kawg ntawm tib neeg, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm theem kawg, los sis tes hauj lwm uas coj tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los rau qhov xaus kiag, thiab yog hais tias nws yog nyob rau lub sij hawm uas Nws cob qhia tib neeg. Lub plawv ntawm Nws tes hauj lwm ces yeej yuav yog kev cawm dim rau noob neej tag mus li xwb; qhov no yuav tsum yog lub hauv paus keeb cag rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Lub hom phiaj ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog kev cawm dim rau tag nrho noob neej—qhov no txhais tau hais tias qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Txawm hais tias tej theem ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas yeej muaj ib lub hom phiaj thiab ib qho tseem ceeb uas sib txawv, ib qho twg yog ib feem ntawm tes hauj lwm kev cawm dim uas muab ua raws nraim li qhov uas yuav tsum tau muaj ntawm tib neeg. Thaum uas koj paub txog lub hom phiaj ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no lawm, ces koj yuav paub txaus siab rau qhov tseem ceeb ntawm txhua theem ntawm tes hauj lwm, thiab yuav tig ras paub txog qhov uas yuav ua li cas thiaj li yuav ua tau kom haum raws li Vajtswv siab nyiam. Yog koj muaj cuab kav los txog qhov no, ces qhov no, qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej zeem muag, yuav rais los ua lub hauv paus keeb cag rau koj txoj kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav tsum tsis txhob nrhiav tej kev yooj yim ntawm kev xyaum ua los sis qhov tseeb uas tob xwb, tab sis yuav tsum muab tej zeem muag coj los xyaw rau txoj kev xyaum ua, es kom ob qho puav leej yog qhov tseeb uas muab coj los xyaum ua tau thiab qhov kev paub uas nyob rau ntawm tej zeem muag. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas koj thiaj li yuav ua ib tug uas caum nrhiav qhov tseeb tag nrho xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 6

Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog lub plawv ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab nyob rau hauv ces hais qhia txog Vajtswv tus moj yam thiab Nws yog dab tsi. Cov uas tsis paub txog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces tsis muaj peev xwm paub txog qhov uas seb Vajtswv hais qhia txog Nws tus moj yam li cas, los sis lawv tsis paub txog lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv kuj tseem tsis paub txog ntau txoj kev uas Nws cawm noob neej, thiab txog Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej li. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov kev hais qhia kom pom tag nrho tes hauj lwm cawm noob neej. Cov uas tsis paub peb theem ntawm tes hauj lwm ces tsis paub txog ntau ntau txoj kev thiab tej tseem ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas tuav tej kev qhuab qhia uas seem los ntawm ib theem twg nruj nruj ces yog cov uas muab Vajtswv txwv tseg rau hauv tej kev qhuab qhia xwb, thiab lawv tej kev ntseeg Vajtswv mas pom tsis meej thiab paub tsis tseeb. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj hnub yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim kiag li. Tsuas yog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb mas thiaj li yuav hais qhia tau tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab hais qhia tau tag nrho Vajtswv qhov kev npaj siab cawm tag nrho noob neej, thiab tag nrho tej txheej txheem ntawm noob neej qhov kev cawm dim. Qhov no yog pov thawj qhia hais tias Nws tau tua yeej Ntxwgnyoog thiab muab tau noob neej lawm; nws yog pov thawj ntawm Vajtswv txoj kev yeej, thiab yog qhov kev hais qhia kom pom txog tag nrho Vajtswv tus moj yam. Cov uas to taub ib theem ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb ces tsuas paub ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam xwb. Nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav phem, nws yog ib qho yooj yim rau qhov ib theem ntawm tes hauj lwm no kom rais los mus ua ib co kev qhuab qhia, thiab ntshe nws yuav muaj tiag hais tias tib neeg yuav tsim tsa ib co kev cai nruj nruj txog Vajtswv thiab siv tib qho no ntawm Vajtswv tus moj yam los ua ib qho sawv cev rau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Tshaj qhov ntawd, feem ntau ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces twb raug sib xyaws tag nyob rau sab hauv lawm, ces qhov uas tib neeg txwv nruj nruj rau tus moj yam, tus kheej kiag, thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, nyob rau hauv ib lub vaj voog uas tsis pub hla dhau, ntseeg hais tias yog Vajtswv zoo li no ib zaug lawm, ces Nws yuav zoo tib yam nkaus li ntawd txhua lub sij hawm thiab yuav tsis muaj hnub hloov li. Tsuas yog cov uas paub thiab txaus siab rau peb theem ntawm tes hauj lwm no xwb thiaj li paub Vajtswv tag nrho thiab meej meej. Yam tsawg kawg nkaus, lawv yuav tsis muab Vajtswv coj los tshab txhais zoo li tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee, los sis cov neeg Yudais, thiab yuav tsis pom Nws zoo li ib tug Vajtswv uas yuav raug muab ntsia rau saum ntoo khaub li rau tib neeg mus tag ib txhis. Yog ib tug neeg twg tsuas los paub Vajtswv ntawm ib them ntawm Nws tes hauj lwm xwb, ces lawv qhov kev paub ntawd ces me dhau heev lawm, thiab muab xam los ces zoo li ib tee dej nyob rau hauv lub hiav txwv xwb. Tsis li ntawd, ces vim li cas coob tus ntawm cov neeg zov kev ntseeg qub ho muab Vajtswv ntsia ciaj ciaj rau saum ntoo khaub lig mas? Nws tsis yog vim tib neeg muab Vajtswv kaw cia rau hauv ib lub vaj voog tsis pub tawm dhau los? Ua coob tus neeg yeej tsis tawm tsam Vajtswv thiab khuam Vajntsujplig tes hauj lwm vim lawv tsis paub Vajtswv tes hauj lwm uas sib txawv thiab muaj ntau yam sib txuam, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsuas muaj qhia kev paub me me xwb thiab kev qhuab qhia uas siv los ntsuas tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig lod? Txawm hais tias qhov kev ntsib kev pom ntawm cov neeg zoo li ntawd mas muaj nyob ntiav ntiav xwb, los lawv tseem khav theeb thiab tseem nyob yam tso siab lug thiab lawv tseem saib tsis tau Vajntsujplig tes hauj lwm, tsis quav ntsej txog Vajntsujplig tej kev qhuab qhia thiab, tshaj qhov ntawd, tseem siv lawv tej lus sib cav qub uas me me ntawd coj los “lees” Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv kuj tseem ua txuj dag, thiab tseem ntseeg tag nrho txog lawv tus kheej tej kev kawm thiab kev paub, thiab ntseeg hais tias lawv muaj cuab kav yuav tsham mus thoob plaws lub ntiaj teb. Cov neeg zoo li ntawd tsis yog cov uas Vajntsujplig ntxub thiab tsis txais yuav, thiab lawv tseem yuav tsis raug rhuav tshem pov tseg nyob rau tiam tshiab thiab lod? Cov ntawd tseem tsis yog cov uas los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tseem tab meeg tawm tsam Nws cov niag neeg me me uas ruam ruam thiab paub tsawg tsawg xwb, cov uas tsuas lam khav hais tias lawv ntse npaum los cas xwb lod? Muaj ib qho nyuag kev paub me me txog Vajluskub xwb, los lawv tseem sim nrhab ceg rau ntiaj teb tej “tsev kawm txuj”; muab ib qho nyuag kev qhuab qhia ntiav ntiav los qhia tib neeg, lawv sim rhuav Vajntsujplig tes hauj lwm thiab sim muab ua kom nws khiav ncig lawv tus kheej qhov txheej txheem kev xav. Qhov muag pom ze npaum li lawv, los lawv tseem sim kom ntsia ib pliag xwb ces pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm 6,000 xyoo. Cov neeg no tsis muaj ib qho kev txawj xav uas tsim nyob hais txog li! Qhov tseeb, yog tib neeg yim muaj kev paub ntau zog txog Vajtswv, ces lawv yim txiav txim rau Nws tes hauj lwm qeeb zog xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas tham me me txog lawv qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no xwb, tab sis lawv yeej tsis maj mus rau lawv tej kev txiav txim li. Yog tib neeg yim paub tsawg zog txog Vajtswv, ces lawv yim khav theeb thiab ntseeg lawv tus kheej tshaj plaws li thiab lawv haj yam tsuas xav tshaj tawm txog Vajtswv kiag—tab sis lawv tsuas tham txog lub tswv yim xwb, thiab tsis muaj pov thawj dab tsi tiag tiag li. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj ib qho nuj nqis dab tsi hlo li. Cov uas pom Vajntsujplig tes hauj lwm ua ib qho kev ua si xwb ces yog cov uas tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsis xyuam xim thaum lawv ntsib tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, cov uas tham tsis paub xaus, maj nroos yuav txiav txim, cov uas cia lawv qhov peev xwm xeeb txawm ua ywj siab los tsis lees qhov yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas cem thiab thuam nws—yog cov neeg uas tsis hwm leej twg li uas tsis yog tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Ua lawv tsis yog, tshaj ntxiv mus, cov neeg uas muaj kev khav theeb loj, cov neeg uas yeej xeeb txawm txaus siab rau lawv tus kheej thiab tsis muaj cuab kav yuav tswj tau li los? Txawm hais tias muaj ib hnub los txog es cov neeg zoo li ntawd txais yuav tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, los Vajtswv yeej tseem yuav tsis zam lawv li. Tsis yog lawv saib tsis taus cov uas ua hauj lwm rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis kuj tseem thuam Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Cov neeg ruam ruam li ntawd yuav tsis raug zam txim rau li, tsis hais nyob rau tiam no los sis tiam tseem yuav los no li, thiab lawv yuav ntsib kev puas tsuaj mus ib txhis nyob hauv dab teb! Cov neeg uas tsis hwm lwm tus, nyob tso siab lug li ntawd ces lam ua txuj ntseeg Vajtswv xwb, thiab yog tib neeg yim zoo li no, ces lawv yim muaj yuav ua txhaum rau Vajtswv tej kev cai tswj fwm. Tsis yog tag nrho cov neeg khav theeb ntawd uas tawv ncauj nruab thiab, thiab cov uas yeej tsis mloog leej twg lus li, tag nrho sawv daws taug txoj kev no lod? Tsis yog lawv tawm tsam Vajtswv ib hnub dhau ib hnub, tus Vajtswv uas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li lod?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 7

Peb theem ntawm tes hauj lwm yog ib co lus teev tseg txog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm; tej ntawd yog ib co lus teev tseg txog Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej, thiab tej ntawd mas tsis yog lam xav hauv nruab siab xwb. Yog nej yeej xav nrhiav ib qho kev paub txog tag nrho Vajtswj tus moj yam, ces nej yuav tsum paub txog peb theem ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua lawm, thiab, tshaj qhov ntawd, nej yuav tsum tsis txhob hla ib theem hlo li. Qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas cov neeg xav nrhiav kev paub Vajtswv yuav tsum tau ua. Tib neeg tus kheej tsis muaj peev xwm yuav cia li tsim ib qho kev paub txog Vajtswv. Qhov no tsis yog ib qho uas tib neeg tus kheej yuav muaj peev xwm xav tau rau hauv nruab siab, los sis tsis yog ib qho tshwm sim los ntawm Vajntsujplig ib qho kev pab tshwj xeeb rau ib tug neeg twg. Tab sis, nws yog ib qho kev paub uas los tom qab tib neeg tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nws yog ib qho kev paub txog Vajtswv uas tsuas tshwm sim los tom qab uas tau ntsib tau pom kiag tej qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm xwb. Ib qho kev paub zoo li ntawd mas tsis muaj cuab kav yuav muab tau los raws li siab nyiam, thiab tsis yog ib yam uas yuav sib qhia tau. Tag nrho tej ntawd mas yog tau los ntawm yus tus kheej txoj kev ntsib kev pom kiag xwb. Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej mas yog qhov nyob hauv lub plawv ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no, tab sis nyob rau hauv tes hauj lwm cawm dim kiag mas kuj muaj ntau txoj kev ua hauj lwm thiab ntau txoj kev uas Vajtswv tus moj yam raug muab hais qhia. Qhov no yog qhov nyuab tshaj plaws rau tib neeg los saib kom pom, thiab nws yog qhov no uas yog nyuab tshaj rau tib neeg to taub. Qhov kev sib cais ntawm tej tiam, tej kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tej kev hloov nyob rau qhov chaw ua hauj lwm, tej kev hloovnyob rau ntawm cov neeg uas tau txais tes hauj lwm no, thiab ntxiv mus—tej no tag nrho ces suav nyob rau hauv peb theej ntawm tes hauj lwm tag nrho. Muab hais ncaj qha rau ib qho, ces qhov sib txawv ntawm Vajntsujplig txoj kev ua hauj lwm, nrog rau kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, daim duab, lub npe, lub koob npe, los sis lawm yam kev hloov, tag nrho ces puav leej yog ib qho nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm tib si. Ib theem ntawm tes hauj lwm ces tsuas sawv cev tau rau ib qho xwb, thiab tsuas muaj mus txog ib tug ciaj ciam xwb. Nws tsis cuam tshuam txog kev sib faib ntawm tej tiam, los sis kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, haj yam tsis cuam tshuam txog lwm kis li. Qhov no yogib qho tseeb uas yeej pom tau meej meej. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kev cawm noob neej. Tib neeg yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; yog tsis muaj qhov tseeb no, ces koj qhov kev paub txog Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog tej nyuag lus qhuav xwb, tsis muaj dab tsi tshaj tej niag lus yws daws dom ntawm rooj zaum xwb. Tej kev paub zoo li ntawd ces yeej ua tsis tau kom tib neeg ntseeg los sis kov tsis yeej tib neeg li; nws tsis yog raws qhov muaj tiag, thiab nws tsis yog qhov tseeb. Tej zaum mas nws kuj zoo li ntau heev thiab zoo mloog heev, tab sis yog nws tsis yog raws li Vajtswv tus moj yam xeeb txawm, ces Vajtswv yuav tsis tseg koj li. Tsis yog hais tias Nws yuav tsis qhuas koj qhov kev paub nkaus xwb, tab sis Nws tseem yuav rau txim rau koj rau qhov uas koj yog ib tug neeg txhaum uas tau thuam Nws lawm thiab. Tej lus txog kev paub Vajtswv mastsis zoo lam tau lam hais. Txawm hais tias tej zaum koj yuav tsis yog lam dag thiab lam ntxias, thiab txawm hais tias koj cov lus mas ntse kawg kiag es koj muaj peev xwm cam kom qhov dub ua dawb thiab dawb ua dub los xij, los koj yeej tseem nyob tsis tob thaum hais txog txoj kev paub txog Vajtswv. Vajtswv tsis yog ib tug uas koj yuav cia li txiav txim rau tau sai sai los sis lam tau lam qhuas xwb, los sis lam tau lam saib tsis taus. Koj qhuas txhua leej thiab txhua tus, tab sis koj peem tsis tau los nrhiav lo lus kom yog los piav txog qhov kev ncaj ncees thiab kev siab loj siab dav ntawm Vajtswv—qhov no yog qhov uas txhua tus neeg swb los ras txog. Txawm hais tias yeej muaj coob tus neeg txawj lus uas muaj peev xwm piav tau txog Vajtswv, los qhov uas yog ntawm tej uas lawv piav ntawd mas tsuas yog ib feem pua ntawm qhov tseeb uas cov neeg uas yeej yog Vajtswv cov neeg ntawd hais xwb, cov neeg uas txawm hais tias muaj tej lus hais tsawg tsawg xwb, los yeej muaj kev ntsib kev pom ntau heev uas yuav rub los siv hais tau. Yog li ntawd mas nws yeej pom tau hais tias qhov kev paub txog Vajtswv mas nyob rau hauv qhov hais kom yog thiab qhov muaj tiag, thiab tsis yog nyob rau hauv qhov kev txawj siv tej lus los sis muaj lus hais ntau, thiab hais tias tib neeg qhov kev paub thiab qhov kev paub txog Vajtswv mas yeej tsis sib cuam tshuam dab tsi li. Qhov kev kawm ntawm kev paub Vajtswv mas yog ib qho uas siab tshaj txhua yam kev tshawb fawb kawm txuj ntawm noob neej. Nws yog ib qho kev kawm uas tsuas muaj ib co neeg tsawg kawg kiag uas nrhiav kev paub Vajtswv mas thiaj kawm tau nkaus xwb, thiab tsis yog tus neeg tshaj lij twg los yuav kawm tau tib si. Yog li ntawd, koj yuav tsum tsis txhob saib kev paub Vajtswv thiab kev caum nrhiav qhov tseeb zoo li tej yam uas ib tug me nyuam yaus los yeej lam cia li kawm tau li. Tej zaum mas koj yeej ua tau txhua yam zoo kawg nkaus nyob rau hauv koj tsev neeg lub neej, los sis hauv koj txoj kev khwv noj khwv haus, los sis nyob rau hauv koj txoj kev txwj nkawm lawm, tab sis thaum hais txog qhov tseeb thiab qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv, koj tsis muaj dab tsi coj los rau koj tus kheej saib li thiab koj ua tsis tau dab tsi li. Muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces nws hais tau hais tias, nws nyuab heev rau koj, thiab kev paub Vajtswv mas haj yam yog ib qho teeb meem loj tshaj. Qhov no yog qhov nyuaj rau koj, thiab qhov no kuj yog qhov nyuab rau tag nrho noob neej sawv daws. Nyob rau ntawm cov uas twb yeej muaj ntau yam uas lawv ua tau tiav hlo nyob rau hauv txoj kev paub Vajtswv lawm, los yeej tseem yuav luag tsis muaj ib tug twg uas yuav ua tau raws li hom phiaj li. Tib neeg tsis paub hais tias kev paub Vajtswv yog txhais li cas tiag, los sis vim li cas nws ho yuav tsum tau paub Vajtswv, los sis ib tug neeg twg yuav tsum tau ua kom tau txij li cas mas thiaj li paub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas noob neej yeej tsis to taub li, thiab nws yeej cia li yog qhov lus txhiaj txhais uas tib neeg ntsib—tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm teb tau lo lus nug no li, los sis tsis muaj leej twg yuav kam teb lo lus nug no li, vim hais tias, los txog niaj hnub no kiag, los tsis muaj leej twg nyob rau ntawm noob neej uas yuav kawm tau txog tes hauj lwm no kom tiav hlo li. Tej zaum, thaum qhov lus txhiaj txhais ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd raug muab coj los hais kom noob neej paub lawm, yuav muaj ib pab neeg tshaj lij sib txuas zws uas yuav paub Vajtswv. Muaj tseeb, Kuv vam hais tias yuav zoo li no, thiab, tshaj qhov ntawd, Kuv tab tom ua tes hauj lwm no, thiab vam hais tias yuav pom cov neeg tshaj lij li ntawd tshwm tuaj ntxiv rau yav sai sai tom ntej no. Lawv yuav yog cov uas hais lus tim khawv rau qhov tseeb txog peb theem ntawm tes hauj lwm, thiab, muaj tseeb, lawv kuj yuav yog cov uas xub hais lus tim khawv rau peb theem ntawm tes hauj lwm no. Tab sis tsis muaj ib yam uas yuav ntxov siab tshaj thiab khuv xim tshaj qhov uas cov neeg tshaj lij ntawd tsis tshwm tuaj rau hnub uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ib qho kawg, los sis tsuas muaj ib los sis ob tug uas tau txais kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg kiag xwb. Txawm li cas los xij, qhov no tsuas yog qhov phem tshaj plaws uas ntxim yuav tshwm sim tau xwb. Txawm yuav zoo li cas los xij, Kuv tseem vam hais tias cov uas yeej caum nrhiav tiag tiag yuav tau txais qhov koob hmoov no. Txij puag thaum chiv keeb los lawm, yeej tsis tau muaj ib teg hauj lwm zoo li no dua li; tej qhov kev ua li no yeej tsis tau tshwm sim muaj nyob rau hauv keeb kwm kev loj hlob ntawm tib neeg li. Yog koj muaj cuab kav rais los ua ib tug ntawm cov uas xub xub paub Vajtswv tiag tiag, qhov no tseem tsis yog lub meej mom siab tshaj plaws nyob rau hauv tej uas raug tsim tawm los thiab lod? Puas muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los nyob rau ntawm noob neej uas yuav raug Vajtswv qhuas tshaj qhov no thiab? Tes hauj lwm zoo li no mas yuav ua kom tiav ces yeej tsis yoog yim li, tab sis thaum kawg yeej tseem yuav tau txais nqi dag nqi zog thiab. Tsis hais lawv yuav yog poj niam los sis txiv neej los sis yog haiv neeg twg li, tag nrho cov uas muaj peev xwm nrhiav tau qhov kev paub txog Vajtswv ces yeej yuav, nyob rau thaum kawg, tau txais Vajtswv lub meej moj loj tshaj plaws, thiab yuav yog tib co uas muaj Vajtswv lub hwj chim nkaus xwb. Qhov no ces yog tes hauj lwm hnub no, thiab nws kuj yog tes hauj lwm nyob rau yav tom ntej; nws yog tes hauj lwm kawg thiab siab tshaj plaws uas yuav ua tau tiav hlo nyob rau hauv tes hauj lwm 6,000 xyoo, thiab nws yog ib txoj kev ua hauj lwm uas nthuav tawm txog txhua hom tib neeg. Los ntawm tes hauj lwm uas ua kom tib neeg paub Vajtswv, tej luag hauj lwm uas sib txawv ntawm tib neeg raug muab nthuav tawm: Cov uas paub Vajtswv ces yeej tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg, hos cov uas tsis paub Vajtswv ces tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg. Cov uas paub Vajtswv ces yog cov nyob ze ntawm Vajtswv, thiab cov tsis paub Vajtswv ces hu tsis tau ua cov nyob ze ntawm Vajtswv; cov nyob ze ntawm Vajtswv ces muaj cuab kav tau txais txhua qhov ntawm Vajtswv tej koob hmoov, tab sis cov uas tsis yog Nws cov nyob ze ces tsis muaj nuj nqis tsim nyog rau ib qho ntawm Nws tes hauj lwm li. Tsis hais yuav yog qhov kev txom nyem loj, kev lim tib neeg kom dawb huv, los sis kev txiav txim, tag nrho tej yam no ces yog ua rau kom thaum kawg ces cia tib neeg muab tau qhov kev paub txog Vajtswv xwb, thiab kom tib neeg thiaj li zwm tau rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas tshwm sim los uas thaum kawg yuav ua tau. Tsis muaj ib yam twg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no uas yuav muab zais cia, thiab qhov no ces zoo rau tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv, thiab pab tib neeg kom muab tau qhov kev paub kom tag nrho thiab ntxaws ntxaws txog Vajtswv. Tag nrho tes hauj lwm no yog ntawm tus txiaj ntsig rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 8

Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej ces yog lub zeem muag uas tib neeg yuav tsum tau paub, vim tes hauj lwm ntawm Vajtswv mas tib neeg yuav ua tsis tau li, thiab tib neeg yuav tsis muaj. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog tag nrho ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, thiab nws yeej tsis muaj ib lub zeem muag twg yuav loj tshaj uas tib neeg tsim nyog yuav tau paub li lawm. Yog tib neeg tsis paub lub zeem muag uas muaj hwj chim loj kawg nkaus no, ces nws yeej tsis yog ib qho yooj yim yuav paub Vajtswv kiag li, nws yeej tsis yog ib qho yooj yim to taub Vajtswv txoj kev xav kiag li, thiab, dhau qhov ntawd, ces txoj kev uas tib neeg taug ces yuav nyuab zuj zus tuaj. Yog tsis muaj tej zeem muag, ces tib neeg yuav los tsis tau deb npaum li no. Nws yog tej zeem muag uas tiv thaiv tib neeg los txog niaj hnub no, thiab uas tau muab qhov kev tiv thaiv loj tshaj plaws rau tib neeg. Nyob rau yav tom ntej, nej qhov kev paub yuav tsum muaj tob tuaj, thiab nej yuav tsum los paub tag nrho Nws txoj kev xav thiab qhov tseem ntsiab ntawm Nws tes hauj lwm uas ntse kawg nkaus nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog nej tus yeeb yam tiag. Theem kawg ntawm tes hauj lwm mas nws tsis nyob nws rau ib qho, tab sis yog ib qho ntawm qhov tag nrho uas sib sau ua ke nrog rau ob theem ua ntej ntawd, ces hais tau hais tias nws yuav tsis muaj hnub ua tau tag nrho tes hauj lwm ntawm kev cawm dim los ntawm qhov uas tsuas ua ib theem ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm xwb. Txawm hais tias theem kawg ntawm tes hauj lwm yuav muaj cuab kav cawm tau tib neeg tag nrho, los qhov no tsis tau txhais hais tias nws tsuas yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ua ib theem no nkaus xwb, thiab hais tias ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm mas tsis tas ua los cawm tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li. Tsis muaj ib theem twg ntawm peb theem no uas yuav tuav tau ua tib lub zeem muag uas tib neeg tag nrho yuav tsum tau paub xwb, vim tag nrho tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mas yog peb theem ntawm tes hauj lwm tib si, tsis yog ib theem ntawm peb theem ntawd nkaus xwb. Yog hais tias tes hauj lwm ntawm kev cawm dim tseem ua tsis tau tiav hlo, ces kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv yuav tsis muaj cuab kav los txog tau rau qhov kawg tag nrho. Tus Vajtswv kiag, Nws tus moj yam, thiab Nws lub tswv yim raug muab hais qhia nyob rau hauv tag nrho ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; tej ntawd tsis tau muab nthuav tawm rau tib neeg rau thaum chiv keeb, tab sis tau maj mam raug muab hais qhia nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim hais qhia txog ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab ib qho ntawm Nws kiag; tsis yog txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm yuav muaj cuab kav hais qhia ncaj qha thiab tag nrho ntawm tag nrho Vajtswv kiag. Zoo li ntawd, tes hauj lwm ntawm kev cawm dim tsuas muaj cuab kav muab xaus tau tag nrho thaum uas peb theem ntawm tes hauj lwm raug ua tiav tag nrho, thiab yog li ntawd tib neeg qhov kev paub txog tag nrho Vajtswv ces thiaj li muab cais tawm tsis tau ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov uas tib neeg tau los ntawm ib theem ntawm tes hauj lwm ces tsuas yog tus moj yam ntawm Vajtswv uas muab hais qhia nyob rau hauv ib qho hauv Nws tes hauj lwm xwb. Nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tus moj yam thiab tus Vajtswv kiag uas muab hais qhia rau tej theem ua ntej los sis ua qab ntawd. Qhov ntawd mas vim yog tes hauj lwm cawm tib neeg mastsis muaj cuab kav muab ua tiav hlo nyob rau ib lub caij nyoog, los sis nyob rau ib qho chaw nkaus xwb, tab sis maj mam tob zuj zus tuaj raws li tej theem ntawm tib neeg txoj kev loj hlob nyob rau tej lub caij nyoog thiab tej qhov chaw uas sib txawv ntawd. Nws yog tes hauj lwm uas muab ua rau ob peb theem, thiab nws tsis yog ua tiav hlo nyob rau ib theem nkaus xwb. Yog li ntawd, tag nrho Vajtswv lub tswv yim thiaj li khov tshwm tuaj nyob rau hauv peb theem tib si, tsis yog nyob rau hauv ib theem nkaus xwb. Tag nrho Nws kiag thiab tag nrho Nws lub tswv yim ces muab tso plhuav rau hauv peb theem no, thiab ib theem twg mas muaj Nws kiag, thiab ib theem twg mas yog ib co lus teev tseg txog lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm. Tib neeg yuav tsum paub tag nrho tus moj yam ntawm Vajtswv uas hais qhia nyob rau hauv peb theem no. Tag nrho qhov no ntawm Vajtswv kiag mas tseem ceeb heev rau tag nrho noob neej, thiab yog tib neeg tsis muaj qhov kev paub no thaum lawv pe hawm Vajtswv, ces lawv ces tsis txawv cov uas pe hawm tus Thawj Hau Sam li. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg mas yeej tsis tau muab zais tawm ntawm tib neeg li, thiab tsim nyog tag nrho cov uas pe hawm Vajtswv yuav tsum tau paub. Vim Vajtswv tau ua peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim nyob rau hauv tib neeg, tib neeg yuav tsum paub qhov kev hais qhia kom pom txog qhov uas Nws muaj dab tsi thiab yog dab tsi nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no. Qhov no yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov uas Vajtswv muab zais tawm ntawm tib neeg lawm ces tsuas yog qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau nkaus xwb, thiab qhov uas tib neeg tsis tsim nyog paub xwb, hos qhov uas Vajtswv muab qhia rau tib neeg ces yog qhov uas tib neeg tsim nyog paub, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog muaj. Ib theem twg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm theem dhau los; nws tsis yog yuav nyias ua nyias, tshem tawm ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mus. Txawm hais tias nws muaj qhov sib txawv loj heev nyob rau lub caij nyoog thiab yam hauj lwm uas muab ua ntawd, los nyob rau hauv lub plawv tseem ntsiab ces yeej tseem yog kev cawm dim rau noob neej, thiab ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mas tob dua theem dhau los lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 9

Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg mas yeej tsis tau muab zais tawm ntawm tib neeg li, thiab tsim nyog tag nrho cov uas pe hawm Vajtswv yuav tsum tau paub. Vim Vajtswv tau ua peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim nyob rau hauv tib neeg, tib neeg yuav tsum paub qhov kev hais qhia kom pom txog qhov uas Nws muaj dab tsi thiab yog dab tsi nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no. Qhov no yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov uas Vajtswv muab zais tawm ntawm tib neeg lawm ces tsuas yog qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau nkaus xwb, thiab qhov uas tib neeg tsis tsim nyog paub xwb, hos qhov uas Vajtswv muab qhia rau tib neeg ces yog qhov uas tib neeg tsim nyog paub, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog muaj. Ib theem twg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm theem dhau los; nws tsis yog yuav nyias ua nyias, tshem tawm ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mus. Txawm hais tias nws muaj qhov sib txawv loj heev nyob rau lub caij nyoog thiab yam hauj lwm uas muab ua ntawd, los nyob rau hauv lub plawv tseem ntsiab ces yeej tseem yog kev cawm dim rau noob neej, thiab ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mas tob dua theem dhau los lawm. Ib theem twg ntawm tes hauj lwm mas yog ua ntxiv los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm theem dhau los, uas tsis tau muab rhuav pov tseg. Nyob rau txoj kev no, nyob rau hauv Nws tes hauj lwm uas yeej tshiab tas mus li thiab yeej tsis muaj qub li, mas Vajtswv yeej hais qhia tag mus li txog tej kis ntawm Nws tus moj yam uas yeej tsis tau muab hais qhia rau tib neeg dhau los li, thiab yeej muab nthuav tawm tas mus li rau tib neeg txog Nws tes hauj lwm tshiab thiab Nws tus kheej kiag uas tshiab ntawd, thiab cov neeg zov kev ntseeg qub mas sib zog tshaj plaws los tiv tawm tsam qhov no, thiab tab meeg tawm tsam qhov no, los Vajtswv yeej ua tes hauj lwm tshiab uas Nws npaj siab ua ntawd tag mus li xwb. Nws tes hauj lwm mas yeej hloov tas mus li, thiab vim ntawm qhov no, nws thiaj li ntsib tib neeg txoj kev tawm tsam tag mus li. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, Nws tus moj yam los yeej hloov tas mus li, hos lub caij nyoog thiab cov neeg uas tau txais Nws tes hauj lwm los yeej hloov tag mus li thiab. Dhau qhov ntawd, Nws ua tes hauj lwm uas yeej tsis tau ua dua tas mus li xwb, tseem ua tej hauj lwm uas tib neeg saib mas zoo li tseem sib nraus nrog tes hauj lwm uas twb ua dhau los lawm thiab, khiav los sib nraus kiag rau qhov ntawd. Tib neeg mas tsuas muaj cuab kav txais yuav tau ib hom ntawm tes hauj lwm xwb, los sis ib txoj kev xyaum ua xwb, thiab nws yog ib qho nyuab rau tib neeg txais yuav tes hauj lwm, los sis tej kev xyaum ua, uas sib nraus rau, los sis siab dua, lawv. Tab sis Vajntsujplig yeej ua tes hauj lwm tshiab tas mus li, thiab yog li ntawd thiaj li tshwm sim muaj ib pab kws tshaj lij txog kev ntseeg tag los muaj ib pab ntxiv thiab uas tawm tsam tes hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv. Cov neeg no rais los ua cov kws tshaj lij vim tib neeg tsis muaj kev paub txog qhov uas Vajtswv mas yeej tshiab tas mus li thiab tsis muaj qub li, thiab tsis muaj kev paub txog qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm li, thiab, dhau qhov ntawd, tsis muaj kev paub txog ntau ntau txoj kev uas Vajtswv cawm tib neeg. Zoo li ntawd, ces tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm qhia tau hais tias seb nws puas yog tes hauj lwm uas los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab seb nws puas yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Coob tus neeg tseem tuav rawv rau tus yam ntxwv uas, yog ib yam dab tsi haum raws li tej lus uas hais ua ntej, ces lawv txais yuav nws, thiab yog muaj tej yam sib txawv nrog tes hauj lwm ua ntej lawm, ces lawv tawm tsam kiag thiab tsis kam txais yuav nws li. Niaj hnub no, nej sawv daws puas ua raws li tej tseem ntsiab ntawd? Peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim yeej tsis tau muaj dab tsi raug rau nej ntau, thiab yeej muaj cov uas ntseeg hais tias ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm yog ib lub nra hnyav uas lawv tsis tas yuav tsum paub txog li. Lawv xav hais tias tej theem no tsis tsim nyog muab tshaj tawm rau cov neeg coob coob thiab yuav tsum muab tshem tawm kom sai li sai tau, es kom tib neeg tsis txhob hnov zoo li raug tsuam los ntawm ob theem ua ntej ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Feem coob ntseeg hais tias muab ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm no qhia tawm kom paub mas yog ib kauj ruam mus deb zog lawm, thiab yeej tsis pab dab tsi txog kev paub Vajtswv li—qhov ntawd ces yog qhov nej xav. Niaj hnub no, nej tag nrho ntseeg hais tias kev ua li no mas yog qhov yog lawm, tab sis yuav muaj ib hnub uas nej yuav ras txog qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes hauj lwm: Paub hais tias Kuv yeej tsis ua ib teg hauj lwm uas tsis tseem ceeb li. Vim Kuv tau tshaj tawm txog peb theem ntawm tes hauj lwm rau nej lawm, lawv yuav tsum muaj txiaj ntsig rau nej; vim peb theem ntawm tes hauj lwm no yog nyob rau hauv lub plawv ntawm tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, lawv yuav tsum yog qhov uas txhua tus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no yuav tsum tsom ntsees rau. Muaj ib hnub, nej yuav ras dheev txog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm no. Paub hais tias nej tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm, los sis siv nej tus kheej tej kev xav phem los ntsuas tes hauj lwm hnub no, vim nej tsis paub tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab vim nej tsis saib tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tseem ceeb txaus. Nej qhov kev tawm tsam Vajtswv thiab kev thaiv khuam tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ces yog tshwm sim los ntawm nej tej kev xav phem thiab txoj kev khav theeb xeeb txawm. Nws tsis yog vim Vajtswv tes hauj lwm yuam kev lawm, tab sis vim yog nej yeej xeeb txawm los tsis mloog lus kiag li. Tom qab nrhiav tau lawv qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, ib txhia neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav hais tau kom ruaj siab hlo hais tias tib neeg los qhov twg los, tab sis lawv tseem tau luag hais lub rau pej xeem mloog los qhuas txog tej uas yog thiab tej uas tsis yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv mastseem qhuab qhia cov thwj tim uas twb muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab lawm, sib cev lus tham mus los thiab txhav luag lus hais tag zog; lawv qhov kev ua neeg mas poob qis dhau heev lawm, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav me me nyob rau hauv lawv hlo li. Yuav tsis muaj ib hnub uas cov neeg zoo li ntawd yuav raug tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tsis lees txais, thiab yuav raug tej hluav taws hauv dab teb hlawv kom kub hnyiab li lod? Lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv li, tab sis thuam Nws tes hauj lwm tag zog li, thiab tseem npaj qhia kom Vajtswv ua hauj lwm li cas thiab. Cov neeg tsis paub qab hau li ntawd es yuav paub Vajtswv tau li cas mas? Tib neeg los paub Vajtswv nyob rau ntawm qhov txheej txheem kev nrhiav thiab kev ntsib kev pom; nws tsis yog nyob rau ntawm ces thuam raws siab nyiam ua tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov kev qhuab qhia kom paub ntawm Vajntsujplig. Yog tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv yim yog npaum li cas, ces lawv yim tsis tawm tsam Nws npaum li ntawd. Nyob rau qhov sib txawv, yog tib neeg yim paub Vajtswv tsawg, ces lawv yim yuav tawm tsam Nws ntau tshaj. Koj qhov kev xav phem, koj tus yeeb yam qub, thiab koj txoj kev ua neeg, tus yam ntxwv thiab txoj kev xav txog qhov yog thiab tsis yog ntawd ces yog koj tej “peev” uas koj siv tawm tsam Vajtswv, thiab yog koj yim qias vuab tsuab, raug txo koob meej thiab poob qis, ces koj yim yog tus yeeb ncuab ntawm Vajtswv. Cov uas raug txoj kev xav phem loj muab lawv mooj thiab cov uas muaj tus moj yam qhuas tias yus tus kheej coj ncaj ces haj yam ua yeeb ncuab rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg; cov neeg zoo li ntawd yog cov tawm tsam Khetos. Yog koj tej kev xav phem tsis raug tsim kho kom zoo, ces lawv yuav tawm tsam Vajtswv tas mus li; ces koj yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li, thiab yuav nrug Nws mus lawm tas li xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 10

Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas yog ua los ntawm ib tug Vajtswv xwb; qhov no yog lub zeem muag loj tshaj plaws, thiab qhov no yog tib txog kev mus rau kev paub Vajtswv nkaus xwb. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li ua tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav ua tau tes hauj lwm ntawd sawv Nws cev hlo li—qhov no ces hais tau hais tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm txij kiag puag thaum pib los txog ntua rau niaj hnub no. Txawm hais tias peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ua nyob rau tej caij nyoog thiab tej chaw uas sib txawv, thiab txawm hais tias tes hauj lwm ntawm ib theem twg mas yeej sib txawv, los tag nrho ces nws puav leej yog ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau ntawm tag nrho tej zeem muag, qhov no yog qhov zeem muag loj tshaj plaws uas tib neeg tsim nyog paub, thiab yog hais tias tib neeg yeej to taub nws tau tag nrho, ces lawv yuav muaj cuab kav sawv tau khov kho. Niaj hnub no, qhov teeb meem loj tshaj plaws rau ntau ntau txoj kev ntseeg thiab ntau ntau pab ntseeg mas yog qhov uas lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tsis muaj peev xwm yuav paub qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig thiab tes hauj lwm uas tsis yog Vajntsujplig li—vim ntawm qhov no, lawv thiaj li qhia tsis tau hais tias ua theem hauj lwm no, ib yam li ob theem ntawm tes hauj lawm dhau los, kuj yog Vajtswv Yehauvas ua tib yam nkaus thiab. Txawm hais tias tib neeg yeej caum Vajtswv, los feem coob yeej tseem qhia tsis tau hais tias ua puas yog txoj kev yog. Tib neeg txhawj hais tias xyov txoj kev no puas yog txoj uas Vajtswv Tus Kheej coj kiag, thiab seb Vajtswv qhov kev yug los ua neeg puas yog ib qho tseeb, thiab neeg feem coob tseem tsis paub xyov yuav saib tej yam ntawd li cas. Cov uas caum Vajtswv tsis muaj peev xwm yuav paub txoj kev, thiab yog li ntawd zaj lus uas hais tawm ces tsuas chwv cov neeg no me me nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau raws li qhov uas tsim nyog tau, thiab yog li ntawd qhov no thiaj li chwv raug qhov kev to taub lub neej txoj sia ntawm cov neeg zoo li ntawd. Yog tib neeg muaj peev xwm pom tau nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm hais tias lawv yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau tej sij hawm uas sib txawv, nyob rau tej chaw uas sib txawv, thiab nyob rau tej neeg uas sib txawv; yog tib neeg muaj peev xwm pom hais tias txawm tes hauj lwm yuav sib txawv, los nws puav leej yog tib tug Vajtswv ua xwb, thiab hais tias vim nws yog tes hauj lwm uas tib tug Vajtswv ua, ces nws yuav tsum yog lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev li, thiab hais tias txawm nws yuav sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem, los yeej tsis muaj kev tsis lees hais tias nws yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv—yog tib neeg muaj peev xwm hais tau tseeb hais tias nws yog tej hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, ces tib neeg txoj kev xav phem yuav raug txo los ua tej yam nyuag me me, uas tsis tsim nyog yuav hais txog li. Vim tib neeg tej zeem muag mas tsis pom tseeb, thiab vim tib neeg tsuas paub Yehauvas ua Vajtswv xwb, thiab Yexus ua tus Tswv xwb, thiab ua ob lub siab txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no, ces coob tus neeg thiaj li tseem kub siab lug rau tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, thiab raug vij ncig los ntawm tej kev xav phem txog tes hauj lwm ntawm niaj hnub no, ces neeg feem coob thiaj li tsis tshua ntseeg, thiab tsis saib tes hauj lwm niaj hnub no tseem ceeb. Tib neeg tsis muaj kev xav phem txog ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, uas yeej ntsia tsis pom li. Qhov ntawd ces yog vim tib neeg tsis to taub txog qhov muaj tseeb ntawm ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, thiab tsis tau pom kiag ob theem ntawd. Nws yog vim hais tias ob theem ntawm tes hauj lwm no mas tsis muaj cuab kav yuav pom tau kiag ces tib neeg thiaj li xav hauv nruab siab raws li qhov lawv nyiam xwb; tsis hais lawv yuav xav tawm dab tsi li, yeej tsis muaj qhov tseeb los ua pov thawj txog tej kev xav ntawd, thiab tsis muaj leej twg yuav los kho tej ntawd kom yog li. Tib neeg cia lawv qhov peev xwm xeeb txawm ntawd xav ywj siab lug, muab tej kev ceev faj cuam pov tseg kiag nrog huab nrog cua mus thiab cia nws txoj kev xav hauv nruab siab ntawd xav yam ywj siab lug, vim nws yeej tsis muaj ib qho tseeb los tshawb xyuas seb lawv tej kev xav ntawd puas muaj tseeb, thiab yog li ntawd ces tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ntawd thiaj li rais mus ua “qhov tseeb,” tsis hais yuav muaj dab tsi los ua pov thawj rau tej ntawd los tsis muaj li. Yog li ntawd tib neeg thiaj ntseeg tus Vajtswv uas nws tus kheejxav nyob rau hauv nruab siab, thiab thiaj li tsis nrhiav tus Vajtswv ntawm qhov muaj tseeb. Yog ib tug neeg muaj ib hom kev ntseeg, ces nyob rau ib puas leej ces yeej muaj ib puas hom kev ntseeg thiab. Tib neeg muaj tej kev ntseeg zoo li ntawd vim lawv tseem tsis tau pom qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm, vim lawv tsuas hnov qhov ntawd nrog lawv ob lub pob ntseg xwb thiab tsis tau pom kiag qhov ntawm nrog lawv ob lub qhov muag. Tib neeg tau hnov tej dab neeg thiab kwv huam—tab sis lawv yeej tsis tshua hnov tej kev paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Yog li ntawd nws thiaj li yog hais tias cov neeg uas nyuam qhuav los ua cov ntseeg tau ib lub xyoo xwb ces los ntseeg Vajtswv los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem los xwb. Tib qho no los yeej muaj tseeb rau cov uas twb yeej ntseeg Vajtawv los tag nrho lawv lub neej txoj sia lawm thiab. Cov uas tsis muaj peev xwm pom qhov tseeb yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm khiav tawm tau ntawm ib txoj kev ntseeg uas lawv muaj kev xav phem txog Vajtswv. Tib neeg ntseeg hais tias lawv tau tso lawv tus kheej dim ntawm lub voj hlua ntawm lawv tej kev xav phem qub, thiab tau nkag mus rau ib thaj chaw tshiab lawm. Tib neeg tsis paub hais tias qhov kev paub ntawm cov uas tsis muaj peev xwm pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas yog kev xav phem thiab lus paj lus cua xwb? Tib neeg xav hais tias lawv qhov kev xav phem yog qhov yog thiab tsis muaj dab tsi yuam kev li, thiab lawv xav hais tias tej kev xav phem no los ntawm Vajtswv los. Niaj hnub no, thaum tib neeg pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv tso lawv tej kev xav phem uas tau sib tsub sib nias los tau ntau xyoo lawm pov tseg. Tej kev xav hauv nruab siab thiab tej tswv yim ntawm yav tag los tau rais los ua ib qho khuam tav kev rau tes hauj lwm ntawm theem no, thiab nws tau dhau los ua ib qho nyuab rau tib neeg tso tej kev xav phem ntawd tseg thiab lov tej tswv yim zoo li ntawd. Tej kev xav phem rau tes hauj lwm ib-kauj-ruam zuj zus ntawm coob tus ntawm cov uas tau cawm Vajtswv los txog niaj hnub no mas tau muaj ceem zuj zus tuaj, thiab cov neeg no tau maj mam tshwm sim ua ib tug yeeb ncuab uas tawv ncauj kawg nkaus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauv paus ntawm qhov kev ntxub no mas nyob rau hauv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg. Tej kev xav phem thiab tej kev xav nruab siab thiab ntawm tib neeg tau rais los ua tus yeeb ncuab rau tes hauj lwm niaj hnub no, tes hauj lwm uas sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem. Qhov no tau tshwm sim mas vim yog tej qhov tseeb tsis pub tib neeg cia lawv tej kev xav hauv nruab siab ntawd lam cia li xav ua dog ua dig, thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav muab nws lov tau yooj yim, thiab tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg tsis zam qhov uas muaj qhov tseeb, thiab, tshaj qhov ntawd, vim tib neeg tsis xav txog qhov yog thiab qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog ua ib siab tso lawv tej kev xav phem tseg thiab siv nws tus kheej qhov kev xav hauv nruab siab. Qhov no ces tsuas hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm txoj kev xav phem ntawm tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv. Tib neeg yuav xav dab tsi raws lawv siab nyiam los xij, tab sis lawv yuav cam tsis tau yam ywj lawv siab lug txog ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm los sis ib qho me me twg txog ntawm nws li; qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas tib neeg yeej rhuav tsis tau hlo li. Koj yuav muaj cuab kav cia koj txoj kev xav ntawd xav mus yam ywj siab lug, thiab tej zaum mas tseem yuav sau tej dab neeg txog tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus los ua ke, tab sis koj yuav cam tsis tau qhov tseeb ntawm ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus; qhov no yog ib qho kev cai, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev cai tswj fwm, thiab nej yuav tsum to taub qhov tseem ceeb ntawm tej teeb meem no. Tib neeg ntseeg hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mastsis haum nrog rau tib neeg qhov kev xav phem, thiab hais tias qhov no tsis yog li no rau ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm. Nyob rau hauv lawv qhov kev xav hauv nruab siab, tib neeg ntseeg hais tias tes hauj lwm ntawm ob theem ua ntej ntawd mas tsis zoo ib yam li tes hauj lwm niaj hnub no tiag tiag li—tab sis koj puas tau ua twb zoo xav hais tias tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yeej zoo ib yam nkaus li, hais tias Nws tes hauj lwm mas yeej muaj qab hau tag mus li, thiab hais tias, tsis hais tiam twg li, yeej yuav muaj ib co neeg coob heev uas tawm tsam thiab tsis pom zoo rau qhov tseeb ntawm Nws tes hauj lwm? Tag nrho cov uas niaj hnub no tawm tsam thiab tsis pom zoo rau theem ntawm hauj lwm no ces yeej tau tawm tsam Vajtswv nyob rau cov sij hawm dhau los, vim cov neeg zoo li ntawd mas yeej yuav ua Vajtswv cov yeeb ncuab tag mus li xwb. Cov neeg uas paub qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav pom peb theem ntawm tes hauj lawm hais tias yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, thiab yuav tso lawv tej kev xav phem tseg. Cov neeg no paub Vajtswv, thiab cov neeg zoo li no yog cov uas caum Vajtswv tiag tiag. Thaum tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los ze rau nws qhov kawg lawm, Vajtswv yuav muab tag nrho txhua yam faib raws li lawv hom. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg Nws yuav tsum muab tib neeg coj rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm kom tag nrho; qhov no yog qhov xaus ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Theem ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab ob theem ua ntej ntawd nyob rau hauv Yixayee thiab Yudia, yog Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb. Tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov no tau li, thiab nws yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias tib neeg tsis tau ntsib los sis pom kiag ntau txog ntawm tes hauj lwm no, los qhov tseeb yeej tseem yog qhov tseeb, thiab qhov no mas tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav tsis kam lees txais los tau hlo li. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv nyob rau hauv txhua daim av hauv lub qab ntuj khwb no yuav lees txais peb theem ntawm tes hauj lwm. Yog koj tsuas paub ib theem twg ntawm tes hauj lwm xwb, thiab tsis to taub ob theem seem ntawm tes hauj lwm, tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm yav tag los, ces koj yuav tsis muaj peev xwm tham txog tag nrho qhov tseeb ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab koj qhov kev paub txog Vajtswv ces tsuas yog ib-sab nkaus xwb, vim nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv mas koj tsis paub los sis to taub Nws li, thiab yog li ntawd ces koj tsis tsim nyog yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais koj qhov kev paub txog tej yam no tam sim no yuav yog tob los sis ntiav li, nyob rau thaum kawg, nej yuav tsum tau muaj kev paub, thiab yuav tsum tau ntseeg thoob plaws, thiab tag nrho cov neeg yuav pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab zwm rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv. Nyob rau qhov kawg ntawm tes hauj lwm no, tag nrho txhua yam kev ntseeg yuav rais los ua ib qho xwb, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav rov qab los rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav pe hawm ib tug Vajtswv tseeb nkaus xwb, thiab tag nrho txhua txoj kev ntseeg phem yuav tsis muaj dab tsi li, yuav tsis muaj hnub rov tshwm sim dua ntxiv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 11

Vim li cas pheej ho hais ntxiv tas zog li txog peb theem ntawm tes hauj lwm no? Tej caij nyoog uas dhau mus, tej kev loj hlob ntawm tej zej zog, thiab tej kev hloov tas mus li ntawm tej toj roob hauv pes tag nrho ces puav leej yog los ntawm tej kev hloov ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Noob neej hloov raws lub sij hawm nrog Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis yog loj hlob los ntawm tus kheej nkaus xwb. Peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces pheej muab hais txog kom coj tau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los, thiab tag nrho cov neeg ntawm txhua txhua yam kev ntseeg thiab pab ntseeg nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm ib tug Vajtswv. Tsis hais koj yuav ntseeg yam kev ntseeg twg li, thaum kawg koj yeej yuav tau zwm rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb mas thiaj li ua tau tes hauj lwm no; tsis yog ib tug thawj ntawm ib yam kev ntseeg twg yuav ua tau li. Yeej muaj ntau yam kev ntseeg loj nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tib yam twg mas nws yeej muaj nws tus thawj, los sis tus coj, thiab cov ntseeg uas nyob thoob plaws rau ntau lub teb chaws thiab ntau thaj chaw thoob plaws lub ntiaj teb; txhua txhua lub teb chaws, tsis hais loj los me li, yeej muaj ntau yam kev ntseeg uas sib txawv nyob rau hauv. Txawm li cas los xij, tsis hais yuav muaj tsawg yam kev ntseeg nyob thoob plaws lub ntiaj teb, tag nrho cov neeg nyob hauv lub qab ntuj khwb no ces thaum kawg tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev coj qhia ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb, thiab qhov uas muaj lawv nyob ntawd mastsis yog coj los ntawm cov thawj los sis cov coj ntawm tej kev ntseeg. Qhov no ces hais tias noob neej tsis yog raug coj los ntawm ib tug thawj los sis ib tug coj twg ntawm ib txoj kev ntseeg twg; tab sis, tag nrho noob neej yog raug coj los ntawm tus Tswv Tsim, tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab tus uas kuj tsim noob neej thiab—qhov no yog ib qho tseeb. Txawm hais tias lub ntiaj teb yuav muaj ntau yam kev ntseeg loj, tsis hais lawv yuav loj npaum li cas li, tag nrho lawv puav leej yog muaj nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv yeej tsis muaj ib tug uas yuav muaj peev xwm tshaj tus ciaj ciam ntawm qhov kev tswj fwm no li. Tib neeg txoj kev loj hlob, txoj kev nce qib ntawm kev thooj zej koom zos, kev loj hlob ntawm kev kawm txuj txog fab kev tshawb fawb qhov tseeb txog tej ntuj tsim—txhua yam ces yeej muab sib cais tsis tau tawm ntawm tej kev npaj ntawm tus Tswv Tsim li, thiab tes hauj lwm no mas tsis yog tej yam uas ib tug thawj ntawm ib yam kev ntseeg twg yuav ua tau li. Cov thawj ntawm tej kev ntseeg mas tsuas yog cov thawj coj rau ib yam kev ntseeg twg xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv tau, los sis tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Cov thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas coj tau tag nrho cov uas nyob rau hauv txoj kev ntseeg xwb, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav txib tau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los nyob rau hauv ntuj qab plab—qhov no yog ib qho tseeb uas tag nrho sawv daws yeej lees paub. Cov thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas lam yog cov thawj coj xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv sib txig nrog Vajtswv (tus Tswv Tsim) tau. Tag nrho txhua yam mas nyob rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg ces tag nrho lawv yuav rov qab los rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes. Noob neej yeej yog Vajtswv tsim tawm los thaum xub thawj, thiab tsis hais yuav ntseeg yam kev ntseeg twg li, txhua txhua tus neeg yuav rov qab los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm—qhov no yog qhov uas zam tsis dhau li. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus Siab Tshaj Plaws ntawm tag nrho txhua yam, thiab tus txoov kav uas siab tshaj plaws tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los ces yuav tsum tau rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm. Tsis hais ib tug tib neeg lub meej mom yuav siab npaum li cas li, tus tib neeg ntawd yeej tsis muaj cuab kav yuav coj tau noob neej mus rau ib txoj hau kev kawg uas phim lawv li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav muab txhua yam cais tawm raws li lawv hom tau li. Yehauvas Tus Kheej kiag tsim noob neej thiab cais txhua tus tawm raws li lawv hom, thiab thaum lub sij hawm kawg los txog ces Nws tseem yuav ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm kiag, muab txhua yam cais raws li lawv hom—tes hauj lwm no mas tsis muaj ib tug twg uas tsis yog Vajtswv yuav ua tau li. Peb theem ntawm tes hauj lwm no uas ua puag thaum pib los rau niaj hnub no ces puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua nkaus xwb, thiab ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Qhov tseeb ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev coj tag nrho noob neej, ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau li. Nyob rau thaum kawg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, tag nrho txhua yam yuav raug cais tawm raws li lawv hom thiab rov los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm, vim thoob plaws lub qab ntuj khwb no tsuas muaj tus Vajtswv no nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj lwm yam kev ntseeg li lawm. Nws tus uas tsis muaj peev xwm tsim tau lub ntiaj teb yeej yuav tsis muaj peev xwm muab nws xaus tau li, hos Nws tus uas tsim lub ntiaj teb mas yeej muaj peev xwm muab nws xaus tau tiag tiag li. Yog li ntawd, yog ib tug uas twb tsis muaj peev xwm coj tau ib tiam los rau qhov xaus thiab tsuas pab tau tib neeg cog lawv lub siab me ntsis xwb, ces nws yeej tsis yog Vajtswv tiag tiag li, thiab yuav tsis yog tus Tswv ntawm noob neej tiag tiag li. Nws yuav tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm loj li ntawd; tsuas muaj ib tug nkaus xwb uas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm zoo li ntawd, thiab tag nrho cov uas tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm no ces yeej yog cov yeeb ncuab tiag tiag li thiab tsis yog Vajtswv. Tag nrho cov kev ntseeg phem ces yeej tsis haum nrog rau Vajtswv li, lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab. Tag nrho cov hauj lwm ces yog ua tiav los ntawm tus Vajtswv tseeb no, thiab tag nrho lub qab ntuj khwb no yog raug tswj los ntawm tib tug Vajtswv no nkaus xwb. Tsis hais yuav yog Nws ua hauj lwm nyob rau Yixayee los sis nyob rau Suav Teb, tsis hais tes hauj lwm yuav yog ua los ntawm tus Vajtntsujplig los sis los ntawm lub cev nqaij daim tawv li, tag nrho ces yeej puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb, thiab tsis muaj lwm tus yuav ua tau li. Nws yog li no kiag vim Nws yog tus Vajtswv ntawm tag nrho noob neej ces Nws thiaj li ua hauj lwm yam ywj pheej lug, tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho lus sib pauv twg li—qhov no yog qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej zeem muag. Raws li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, yog koj xav ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los thiab to taub Vajtswv txoj kev xav, ces koj yuav tsum to taub Vajtswv tes hauj lwm, koj yuav tsum to taub Vajtswv txoj kev xav rau cov uas raug tsim tawm los, koj yuav tsum to taub Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab koj yuav tsum to taub tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws ua. Cov uas tsis to taub qhov no ces tsis tsim nyog ua cov uas tsim tawm los ntawm Vajtswv! Raws li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, yog koj tsis to taub hais tias koj los qhov twg los, tsis to taub noob neej qhov keeb kwm thiab tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua lawm, thiab, dhau qhov ntawd, tsis to taub hais tias noob neej ho loj hlob tau li cas los txog niaj hnub no, thiab tsis to taub hais tias leej twg yog tus tswj tag nrho noob neej, ces koj tsis muaj peev xwm ua koj tes dej num. Vajtswv tau coj noob neej los txog niaj hnub no, thiab txij kiag puag thaum Nws tsim tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb los ces Nws yeej tsis tau ncaim lawv li. Tus Vajntsujplig yeej ua hauj lwm tsis nres li, yeej tsis tau nres txoj kev coj noob neej li, thiab yeej tsis tau ncaim noob neej li. Tab sis noob neej tsis ras txog hais tias muaj ib tug Vajtswv, haj yam tsis paub Vajtswv li. Puas muaj ib yam dab tsi uas yuav poob ntsej muag tshaj qhov no rau tag nrho cov uas Vajtswv tsim tawm los thiab? Vajtswv tus kheej kiag coj tib neeg, tab sis tib neeg tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm. Koj yogib tug uas Vajtswv tsim tawm los, tab sis koj tsis to taub koj tus kheej qhov keeb kwm, thiab tsis paub txog hais tias leej twg tau coj koj rau koj txoj kev taug, koj tsis nco qab txog tes hauj lwm uas Vajtswv ua, thiab koj tsis muaj cuab kav paub Vajtswv. Yog koj tsis paub tam sim no, ces koj yuav tsis tsim nyog hais lus tim khawv rau Vajtswv. Niaj hnub no, tus Tswv Tsimyeej rov coj kiag tag nrho cov neeg ib zaug dua, thiab ua rau cov neeg tag nrho pom Nws lub tswv yim, lub hwj chim loj kawg nkaus, txoj kev cawm dim, thiab txoj kev zoo kawg nkaus. Tab sis koj tseem tsis ras txog los sis to taub li—ces yog li ntawd koj tseem tsis yog tus uas yuav tsis tau txais kev cawm dim thiab lod? Cov uas yog Ntxwgnyoog tug tsis to taub Vajtswv cov lus, hos cov uas yog Vajtswv tug thiaj muaj peev xwm hnov Vajtswv lub suab. Tag nrho cov uas ras txog thiab to taub cov lus Kuv hais ces yog cov uas yuav raug cawm thiab cov uas yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv; tag nrho cov uas tsis to taub cov lus uas Kuv hais ces tsis muaj cuab kav yuav hais lus tim khawv tau rau Vajtswv, thiab yog cov uas yuav raug rhuav tshem tawm mus. Cov uas tsis to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm ces tsis muaj cuab kav yuav nrhiav tau qhov kev paub txog Vajtswv, thiab cov neeg zoo li ntawd yuav tsis tau hais lus tim khawv rau Vajtswv. Yog koj xav hais lus tim khawv rau Vajtswv, ces koj yuav tsum paub Vajtswv; qhov kev paub txog Vajtswv yog muab tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tag nrho nyob rau txhua yam, yog koj xav paub Vajtswv, ces koj yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm: Paub Vajtswv tes hauj lwm ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Thaum uas peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov kawg, lawv yuav raug ua ib pab ntawm cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv, ib pab ntawm cov uas paub Vajtswv. Cov neeg no yuav paub Vajtswv tag nrho thiab yuav muaj peev xwm muab tau qhov tseeb coj los xyaum ua. Lawv yuav muaj kev ua neeg thiab kev txawj xav, thiab tag nrho yuav paub txog peb theem ntawm Vajtswv tej hauj lwm ntawm kev cawm dim. Qhov no yog tes hauj lwm uas yuav raug ua kom tiav rau thaum kawg, thiab cov neeg no yog qhov khov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm 6,000 xyoo ntawm qhov kev cawm tib neeg, thiab yog qhov lus tim khawv uas muaj zog tshaj plaws rau qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thaum kawg. Cov uas muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Vajtswv yuav muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj lus cog tseg thiab txoj koob hmoov, thiab yuav yog pab uas seem nyob rau thaum kawg, pab uas muaj lub hwj chim ntawm Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Vajtswv. Tej zaum cov ntawm nej ko yuav muaj peev xwm rais los yog ib tug tswv cuab ntawm pab no, los sis tej zaum tsuas yog ib nrab xwb, los sis tsuas yog ob peb tug xwb—nws nyob ntawm nej txoj kev xav thiab nyob ntawm nej txoj kev caum nrhiav xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 12

Qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ces raug muab faib ua peb theem ntawm tes hauj lwm. Tsis muaj ib theem twg uas yuav sawv cev tau rau tag nrho tes hauj lwm ntawm peb tiam, tab sis tsuas yog ib ntus ntawm qhov tag nrho ntawd xwb. Lub npe Yehauvas tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau rau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Qhov tseeb uas Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai mas tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv tsuas yog Vajtswv nyob rau hauv txoj cai nkaus xwb. Yehauvas tsim muaj kev cai rau tib neeg thiab muab cov kev cai cob kiag rau lawv, hais kom tib neeg tsim tsa lub tuam tsev thiab cov thaj; tes hauj lwm Nws ua ces tsuas sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb. Tes hauj lwm uas Nws ua mas tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv ces tsuas yog ib tug Vajtswv uas hais kom tib neeg ua raws tej kev cai xwb, los sis hais tias Nws yog tus Vajtswv hauv lub tuam tsev xwb, los sis hais tias Nws yog tus Vajtswv nyob ntawm lub thaj xwb. Hais li no ces yuav yog qhov tsis muaj tseeb. Tes hauj lwm ua nyob hauv qab txoj kev cai ces tsuas sawv cev tau rau ib tiam nkaus xwb. Yog li ntawd, yog Vajtswv tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb, ces tib neeg yuav muab Vajtswv kaw cia nyob rau hauv qhov lus tshab txhais nram qab no, hais tias, “Vajtswv yog tus Vajtswv hauv lub tuam tsev, thiab yog yuav tiam Vajtswv, ces peb yuav tsum hnav tej ris tsho li cov pov thawj thiab nkag mus rau hauv lub tuam tsev.” Yog tes hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub tsis raug ua li thiab Tiam Muaj Kev Cai tau muaj txuas ntxiv los txog rau tam sim no, tib neeg yuav tsis paub hais tias Vajtswv kuj muaj siab dawb siab zoo thiab muaj kev hlub. Yog hais tias tes hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai tseem tsis tau raug ua tiav, thiab tab sis tsuas yog tes hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub nkaus xwb, ces tag nrho tib neeg yuav paub hais tias Vajtswv tsuas txhiv tau tib neeg thiab zam txim rau tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb. Tib neeg tsuas yuav paub hais tias Nws dawb huv thiab tsis muaj kev txhaum li, thiab hais tias vim yog tib neeg es Nws thiaj li muaj peev xwm muab Nws Tus Kheej los theej txhoj thiab muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Tib neeg yuav paub txog tej no nkaus xwb tab sis yuav tsis muaj kev to taub txog lwm yam li. Yog li ntawd ib tiam twg sawv cev rau ib ntus ntawm Vajtswv tus moj yam. Hos hais txog qhov uas kis twg ntawm Vatjswv tus moj yam raug sawv cev nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, kis twg nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, thiab kis twg nyob rau theem tam sim no: tsuas yog thaum tag nrho peb theem raug muab coj los sib txuas ua ke ua ib qho lawm xwb ces lawv thiaj li nthuav tawm tau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Tsuas yog thaum uas tib neeg tau los paub tag nrho peb theem lawm xwb mas lawv thiaj li to taub nws tag nrho. Tsis muaj ib theem twg ntawm peb theem ntawd uas yuav cia li muab hla tau li. Koj tsuas yuav pom tus moj yam ntawm Vajtswv nyob rau nws qhov uas muaj tag nrho ntawdtom qab uas los paub peb theem ntawm tes hauj lwm no lawm xwb. Qhov tseeb uas Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tiav hlo nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai tsis tau yog pov thawj hais tias Nws tsuas yog tus Vajtswv nyob rau hauv txoj cai nkaus xwb, thiab qhov tseeb uas Nws ua Nws tes dej num ntawm kev txhiv dim tiav hlo ntawd tsis tau txhais hais tias Vajtswv yuav txhiv tib neeg mus sib txhis. Tej no mas tag nrho ces yog tej lus xaus los ntawm tib neeg xwb. Tiam Hmoov Hlub tau los rau qhov xaus, ces koj hais tsis tau hais tias Vajtswv ces yog tus ntoo khaub lig tug xwb thiab hais tias tus ntoo khaub lig nkaus xwb los yeej sawv cev rau txoj kev cawm dim ntawm Vajtswv. Yog ua li ntawd ces yog kev xov vaj ncig Vajtswv. Nyob rau theem tam sim no, Vajtswv mas feem ntau ces yog ua tes hauj lwm ntawm txoj lus, tab sis koj yuav hais tsis tau hais tias Vajtswv ces yeej tsis tau ua siab dawb siab zoo rau tib neeg li thiab hais tias tag nrho tej Nws coj los ces tsuas yog kev rau txim thiab kev txiav txim nkaus xwb. Tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces nthuav tawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus thiab tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg yeej tsis to taub li, yog li ntawd thiaj nthuav tawm txoj hau kev kawg thiab qhov xaus ntawm noob neej thiab xaus tag nrho kev cawm tib neegrau noob neej. Theem no ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg coj txhua yam los rau qhov xaus. Tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav tsum muab nthuav tawm kom tib neeg thiaj li muab tshawb xyuas tau txhua yam ntawm lawv thiab muaj ib qho kev to taub meej meej nyob rau hauv lawv lub siab. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug cais tawm raws li hom. Tsuas yog tom qab txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug ua tiav hlo lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub tag nrho Vajtswv tus moj yam, vim Nws qhov kev cawm tib neeg ces yuav los rau ib qho chaw xaus thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 13

Tag nrho cov hauj lwm uas ua nyob rau qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ces tam sim no los xaus lawm. Tsuas yog tom qab uas tag nrho tes hauj lwm no tau raug muab nthuav tawm rau tib neeg pom thiab muab ua nyob rau ntawm noob neej mas tib neeg thiaj li paub tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab seb qhov uas Nws muaj thiab yog ntawd yog dab tsi. Thaum uas tes hauj lwm ntawm theem no raug muab ua tiav hlo lawm, ces tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav raug muab coj los nthuav tawm tag nrho, tag nrho tej qhov tseeb uas ua ntej ntawd yeej tsis to taub li ces yuav raug muab coj los qhia kom paub meej, thiab yuav qhia rau haiv tib neeg txog lawv txoj kev taug thiab txoj hau kev kawg yav tom ntej. Qhov no ces yog tag nrho ntawm tes hauj lwm uas yuav tau ua kom tiav nyob rau theem tam sim no. Txawm hais tias txoj kev uas tib neeg taug tam sim no yuav yog txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig thiab txoj kev ntawm txoj kev txom nyem los xij, qhov uas tib neeg xyaum ua, thiab qhov uas lawv noj, haus, thiab nyiam niaj hnub no mas txawv qhov ua poob rau tib neeg nyob rau hauv txoj cai thiab nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Qhov uas yuav kom tib neeg ua niaj hnub no mas tsis zoo li qhov nyob rau yav tag los lawm thiab haj yam tsis zoo li qhov uas kom tib neeg ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai lawm. Yog li, qhov uas tau kom tib neeg ua nyob rau hauv txoj cai thaum Vajtswv ua Nws tes hauj lwm nyob rau Yixayee ntawd yog dab tsi? Nws tsis muaj dab tsi ntau tshaj li qhov uas kom tib neeg yuav tsum ua raws li kev cai Xanpatau thiab Yehauvas tej kev cai xwb. Leej twg tsis txhob lam ua hauj lwm rau hnub Xanpatau los sis ua txhaum cai rau Yehauvas tej kev cai. Tab sis tsis yog li ntawd rau tam sim no lawm. Nyob rau hnub Xanpatau, tib neeg ua hauj lwm, sib ntsib ua ke, thiab thov Vajtswv li ib txwm ua, thiab tsis muaj kev txwv txiav dab tsi rau lawv. Cov nyob rau hauv tiam Hmoov Hlub mas yuav tsum raug ua kev cai raus dej rau, thiab lawv tseem raug hais kom yoo mov, ntais ncuav ci, hauv cawv, qhwv lawv lub tob hau thiab ntxuav lwm tus neeg txhais ko taw. Tam sim no, tej kev cai no raug muab tshem pov tseg tag lawm, tab sis tau muaj lus txib loj tshaj ntawd rau tib neeg thiab, vim Vajtswv tes hauj lwm loj hlob tuaj mus tob tshaj lawm thiab tib neeg txoj kev to taub mas mus siab tshaj lawm. Nyob rau yav tag los, Yexus npuab tes rau rau saum tib neeg thiab thov Vajtswv, tab sis tam sim no ces txhua yam twb hais tag lawm, ces kev npuab tes ntawd hos yuav siv los ua dab tsi mas? Cov lus nkaus xwb ces yeej ua tau yam uas xav tau lawm. Thaum Nws npuab Nws ob txhais tes rau saum tib neeg yav tag los, nws yog yuav foom koob hmoov rau tib neeg thiab kuj yog yuav kho kom lawv tej mob nkeeg zoo. Qhov no yog qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd, tab tsis nws tsis zoo li ntawd tam sim no lawm. Tam sim no Vajntsujplig siv cov lus los ua hauj lwm thiab ua kom tau tej uas xav tau ntawd lawm xwb. Nws tej lus twb tau muab hais meej rau nej lawm, thiab nej yuav tsum muab lawv coj mus xyaum ua ib yam nkaus li qhov uas muab qhia rau nej. Nws tej lus yog Nws txoj kev xav; lawv yog tes hauj lwm uas Nws xav ua. Los ntawm Nws tej lus, ces nej yuav to taub Nws txoj kev xav thiab qhov uas Nws yuav kom nej ua kom tau, thiab nej cia li muab Nws tej lus coj mus xyaum ua ncaj qha yam tsis tas yuav kom npuab tes rau saum nej li. Ib txhia yuav hais tias, “Muab Koj ob txhais tes npuab rau saum kuv! Muab koj ob txhais tes npuab rau saum kuv es kom kuv thiaj li tau txais Koj txoj koob hmoov thiab kom kuv thiaj koom tau Koj.” Tag nrho tej no ces yog tej kev ua uas dhau lub caij nyoog nyob rau yav tag lawm xwb, tam sim no ces siv tsis tau lawm, vim tiam no twb hloov lawm. Vajntsujplig ua hauj lwm raws li tej tiam ntawd, tsis yog lam tau lam ua los sis tsis yog yuav ua raws li ib co kev cai teeb tseg twg xwb. Tiam no twb hloov lawm, thiab ib tiam tshiab mas yeej yuav tsum coj tes hauj lwm tshiab nrog nws los. Qhov no yeej muaj tseeb rau txhua theem ntawm tes hauj lwm, thiab ces Nws tes hauj lwm thiaj li tsis rov pib dua qhov qub tas mus li. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus yeej tau ua yam hauj lwm no ntau tsawv lawm thiab, xws li yog kho tej kev mob nkeeg, ntiab dab tawm, muab Nws ob txhais tes npuab rau saum tib neeg los thov Vajtswv rau lawv, thiab foom koob hmoov rau tib neeg. Txawm li cas los xij, yog rov ua li ntawd ces tsis muaj qab hau dab tsi rau niaj hnub no li. Vajntsujplig ua hauj lwm li ntawd nyob rau lub sij hawm ntawd, vim nws yog Tiam Hmoov Hlub, thiab nws yeej muaj hmoob hlub ntau txaus rau tib neeg siv. Nws yeej tsis kom them tus nqi dab tsi rov qab li, thiab yog hais tias lawv tseem muaj txoj kev ntseeg, ces lawv yuav tau txais hmoov hlub. Txhua tus ces yeej tau txais hmoov hlub tib si. Tam sim no ces tiam ntawd hloov lawm, thiab Vajtswv tes hauj lwm tau nce qib mus deb lawm; nws yog kev rau txim thiab kev txiav txim xwb uas yuav siv los muab cov tib neeg uas ntxeev siab thiab tej yam tsis dawb huv rhuav tshem pov tseg. Theem ntawd yog theem ntawm kev txhiv dim, nws yuav tseev kom Vajtswv ua hauj lwm li ntawd, muaj hmoov hlub ntau txaus rau tib neeg siv, es kom tib neeg thiaj li raug txhiv tawm los ntawm txoj kev txhaum thiab, uas yog siv hmoov hlub, tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum. Theem tam sim no ces yuav nthuav tawm txog tej kev tsis ncaj ncees hauv tib neeg uas yog siv kev rau txim, kev txiav txim, tej lus hnyav, nrog rau kev rau txim thiab kev qhia tshwm ntawm tej lus, es kom tom qab ntawd tib neeg thiaj li raug cawm tau. Tes hauj lwm no mas tob dua kev txhiv dim. Tej hmoov hlub nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yeej muaj ntau txaus rau tib neeg siv; tam sim no tib neeg twb tau ntsib tau pom qhov hmoov hlub no lawm, lawv yuav tsis tau siv nws ntxiv lawm. Tes hauj lwm no dhau nws lub caij nyoog lawm thiab tsis tas ua ntxiv lawm. Tam sim no ces tib neeg yuav raug cawm los ntawm kev txiav txim ntawm txoj lus. Tom qab uas tib neeg raug txiav txim, rau txim, thiab lim kom dawb huv lawm, ces lawv tus moj yam thiaj li yuav hloov. Tag nrho qhov no tsis yog vim tej lus Kuv tau hais lawm lod? Txhua theem ntawm tes hauj lwm mas yeej ua raws nraim li txoj kev loj hlob mus lawm tom ntej ntawm tag nrho haiv tib neeg thiab nrog tiam ntawd. Tes hauj lwm ces tag nrho yeej tseem ceeb, thiab puav leej yog ua rau qhov kev cawm dim zaum kawg xwb, kom noob neej thiaj li tau ib txoj hau kev kawg zoo nyob rau yav tom ntej, thiab kom tib neeg thiaj li raug cais tawm raws li hom nyob rau thaum kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 14

Txhua theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mas yuav tsum muaj tib neeg hais lus tim khawv. Txhua theem ntawd yog qhov kev sib ntaus sib tua ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog, thiab daim phiaj ntawm qhov kev sib ntaus sib tua ntawd yog Ntxwgnyoog, hos cov uas yuav raug muab tsim kho kom zoo tiav log ntawd mas yog tib neeg. Qhov uas seb Vajtswv tes hauj lwm puas yuav tawg paj txi txiv tau ntawd mas nyob ntawm qhov uas seb tib neeg ho hais lus tim khawv li cas rau Vajtswv xwb. Qhov lus tim khawv no yog qhov uas Vajtswv yuav kom cov caum Nws yuav tsum tau hais; nws yog cov lus tim khawv uas hais rau Ntxwgnyoog, thiab kuj yog pov thawj ntawm qhov uas tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm. Tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas muab faib ua peb theem, thiab nyob rau ib theem twg, mas yuav muab tej yam uas yuav tsum tau ua ntawd cob rau tib neeg. Dhau qhov ntawd mus lawm, raws li tej tiam ntawd dhau mus thiab nce qib zuj zus, tej yam uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua ntawd mas nce siab zuj zus thiab. Yog li ntawd, ib kauj ruam zuj zus, Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg no nce mus txog qhov siab tshaj plaws, kom txog ntua thaum uas tib neeg pom qhov tseeb txog “qhov kev tshwm sim ntawm Txoj Lus hauv lub cev nqaij daim tawv,” thiab nyob rau qhov no mas tej yam uas yuav kom tib neeg ua ntawd mas haj yam siab, ib yam nkaus li qhov uas yuav kom tib neeg yuav tsum tau hais lus pov thawj. Yog tib neeg haj yam muaj peev xwm koom tes tau nrog Vajtswv tiag, ces nws haj yam qhuas Vajtswv. Tib neeg qhov kev koom tes yog cov lus tim khawv uas nws yuav tsum tau hais, thiab cov lus tim khawv nws hais ces yog tib neeg qhov kev xyaum ua. Yog li ntawd, qhov uas seb Vajtswv tes hauj lwm puas yuav ua tau tej yam tshwm sim li siab xav, thiab qhov uas sebpuas yuav muaj tej lus tim khawv tseeb los tsis muaj ntawd, mas yeej muaj kev sib txuas yam ruaj khov nrog rau tib neeg qhov kev koom tes thiab tej lus tim khawv. Thaum tes hauj lwm tiav lawm, ces hais tau hais tias, thaum tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg tau mus txog qhov kawg lawm, tib neeg yuav tsum hais tej lus tim khawv siab tshaj, thiab thaum Vajtswv tes hauj lwm mus txog qhov kawg lawm, tib neeg qhov kev xyaum ua thiab kev nkag mus ntawd yuav mus txog qhov siab tshaj plaws thiab. Nyob rau yav tag los, tib neeg raug hais kom yuav tsum yoog raws kev cai thiab cov lus txib, thiab lawv yuav tsum ua siab ntev thiab txo hwj chim. Hnub no, tib neeg yuav tsum tau ua raws li tej uas Vajtswv npaj thiab yuav tsum muaj kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab thaum kawg los lawv yuav tsum hlub Vajtswv tib yam nkaus li ntawd rau lub sij hawm uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj thiab. Peb theem no yog tej uas Vajtswv yuav kom tib neeg yuav tsum tau ua, ib kauj ruam zuj zus, thoob plaws Nws qhov kev cawm tib neeg. Ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas mus tob dua theem dhau los lawm, thiab nyob rau hauv ib theem twg mas qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tob tshaj qhov dhau los lawm, thiab nyob rau qhov no, mas tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li maj mam tshwm sim tuaj. Nws yog kiag li ntawd vim qhov tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tseem siab tshaj thiab mas tib neeg tus moj yam thiaj li los ze zog rau ntawm lub hom phiaj uas Vajtswv teeb tseg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas tag nrho noob neej thiaj li yuav maj mam pib nrug ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias kom txog ntua, thaum uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ntua rau qhov xaus, tag nrho noob neej thiaj li yuav raug cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, Vajtswv tes hauj lwm yuav mus txog qhov xaus lawm, thiab tib neeg qhov kev koom tes nrog Vajtswv kom hloov tau lawv tus moj yam ntawd yuav tsis muaj ntxiv lawm, thiab tag nrho noob neej yuav nyob hauv Vajtswv qhov kev kaj, thiab txij ntawd mus, ces yuav tsis muaj kev ntxeev siab los sis kev tawm tsam Vajtswv lawm. Vajtswv yuav tsis kom tib neeg ua dab tsi lawm, thiab kev koom tes ntawm tib neeg thiab Vajtswv ces yuav yog ib qho sib haum kawg nkaus lawm, qhov uas yuav muab tib neeg txoj sia thiab Vajtswv ua ke, lub neej uas tshwm sim los tom qab uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg twb xaus tag nrho lawm, thiab tom qab uas tib neeg twb tau raug Vajtswv cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg lawm. Cov uas tsis muaj cuab kav yuav caum ti ti Vajtswv tej hneev taw ces yuav tsis muaj peev xwm tau lub neej zoo li ntawd. Lawv yuav muab lawv tus kheej txo mus rau txoj kev tsaus ntuj, qhov chaw uas lawv yuav quaj thiab tom hniav qawv; lawv yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv tab sis tsis caum Nws, cov uas ntseeg Vajtswv tab sis tsis ua raws li Nws tes hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 15

Thoob plaws tes hauj lwm cawm tib neeg, tes hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws ces yog cawm tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Tes hauj lwm tseem ceeb ces yog qhov kev txeeb kom tau tag nrho cov tib neeg qias vuab tsuab, ces thiaj li rov kho tau qhov kev hwm Vajtswv li qub nyob rau hauv cov tib neeg uas raug txeeb tau ntawd lub siab, thiab cia lawv tau lub neeg li ib txwm muaj, uas hais tau hais tias, lub neej li ib txwm muaj ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tes hauj lwm no mas tseem ceeb heev, thiab nws yog lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Nyob rau hauv peb theem ntawm qhov kev cawm tib neeg, thawj theem ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai mas nyob deb ntawm lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm kev cawm tib neeg lawm; nws tsuas muaj ib qho kev tshwm sim me me ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab tsis yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Thawj theem ntawm tes hauj lwm mas yog tus Ntsujplig ua ncaj qha vim yog, nyob rau hauv txoj cai, tib neeg tsuas paub yoog raws txoj cai xwb, thiab tib neeg tsis muaj qhov tseeb kom ntau zog, thiab vim tes hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai mas tsuas cuam tshuam me me nrog rau kev hloov nyob rau hauv tib neeg tus moj yam xwb, hos yaj yam tsis cuam tshuam ntau txog tes hauj lwm uas yuav cawm tib neeg tawm hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm li cas. Yog li ntawd Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li ua theem hauj lwm uas yooj yim tshaj plaws no uas tsis cuam tshuam txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab li. Theem hauj lwm no mas tsuas cuam tshuam me me rau lub plawv tseem ntsiab ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab nws tsis muaj dab tsi ntau uas yuav zoo thooj li qhov kev cawm tib neeg yam muaj qib muaj duas, thiab yog li nws thiaj tsis tas yuav tsum Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm ntawd kiag. Tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua mas tsis qhia tawm thiab piav tsis tau li, thiab nws txaus ntshai heev thiab tib neeg txav tsis ti li; tus Ntsujplig mas tsis zoo ua tes hauj lwm cawm tib neeg ncaj qha, thiab tsis zoo pub txoj sia rau tib neeg ncaj qha. Qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog muab tes hauj lwm ntawm Ntsujplig hloov mus rau ib qho uas nyob ze rau tib neeg, ces hais tau hais tias, qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog kom Vajtswv rais los ua ib tug neeg dog dig, li sawv daws los ua Nws tes hauj lwm. Qhov no ces Vajtswv yuav tsum tau yug los ua neeg los sawv cev rau tus Ntsujplig nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab rau tib neeg, yuav tsis muaj txoj kev uas haum tshaj rau Vajtswv los ua hauj lwm lawm. Nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, ob theem ces yog lub cev nqaij daim tawv ua, thiab ob theem no mas yog ob theem tseem ceeb rau ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Ob qho kev yug los ua neeg mas puav leej sib koom thiab ib qho pab tau ib qho zoo kawg nkaus li. Thawj theem ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg npaj lub hauv paus kom ruaj khov rau theem thib ob, thiab nws kuj hais tau hais tias Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg sib sau los ua ib qho puv nkaus thiab tsis yog tsis sib haum li. Ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas yog ua nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub koob npe vim ob qho ntawd mas tseem ceeb heev rau tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg no. Yeej yuav luag hais tau hais tias, yog tsis muaj tes hauj lwm ntawm ob tug Vajtswv uas yug los ua neeg, tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg yuav los mus nres kiag cia xwb, thiab tes hauj lwm cawm noob neej ces yuav tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog lus qhuav xwb. Qhov uas seb tes hauj lwm no puas tseem ceeb los tsis tseem ceeb ces nyob rau ntawm qhov kev tau ntawm noob neej xwb, nyob rau qhov muaj tiag ntawm noob neej qhov kev phem kev qias, thiab nyob rau ntawm qhov uas seb Ntxwgnyoog qhov kev tsis mloog lus thiab nws qhov kev thab plaub rau tes hauj lwm ho loj npaum li cas thiab xwb. Tus yog uas yuav ua tau qhov dej num ces nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm uas tus neeg ua hauj lwm ntawd ua, thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov hauj lwm xwb. Thaum hais txog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm, hais txog qhov uas seb yuav siv txoj kev twg los ua—qhov hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ncaj qha, los sis qhov hauj lwm uas tus Vajtswv yug los ua neeg ua, los sis qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg—thawj qhov uas yuav muab tshem tawm ces yog qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg, thiab, nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm, thiab tus yeeb yam ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm piv rau qhov ntawm lub cev nqaij daim tawv, thaum kawg ces txiav txim siab hais tias qhov hauj lwm uas lub cev nqaij daim tawv ua mas muaj nuj nqis rau tib neeg dua li qhov hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab hais tias nws kuj muaj ntau yam pab tau dua. Qhov no yog Vajtswv qhov kev xav nyob rau thaum lub sij hawm uas Nws txiav txim siab hais tias ua yuav cia tes hauj lwm rau tus Ntsujplig ua los sis cia rau tus muaj lub cev nqaij daim tawv ua. Nws yeej muaj ib qho tseem ceeb thiab ib qho hauv paus rau txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm. Tej ntawd mas tsis yog lam xav yam tsis muaj qab hau li, los sis tsis yog lam tau lam ua xwb; yeej muaj qee lub tswv yim rau tej ntawd. Qhov ntawd yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau ib qho tshwj xeeb, nws tseem muaj Vajtswv tej phiaj xwm ntau tshaj nyob rau hauv tes hauj lwm loj uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm tus kheej kiag ua nrog tib neeg thiab. Yog li ntawd, Vajtswv lub tswv yim thiab tag nrho Nws tus kheej kiag yeej muaj tshwm nyob rau hauv txhua txhua qhov kev ua, kev xav, thiab tswv yim hauv Nws tes hauj lwm; qhov no yog qhov kev ua Vajtswv uas khov dua thiab muaj qib muaj duas dua. Tej kev xav thiab tswv yim me me no mas yog tsis yooj yim rau tib neeg xav, thiab tsis yooj yim rau tib neeg ntseeg, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis yooj yim rau tib neeg paub. Qhov hauj lwm uas tib neeg ua mas ua raws li lub txhooj dav dav xwb, ua yog, rau tib neeg, ces yeej txaus siab kawg nkaus lawm. Tab sis muab piv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv, ces yeej tseem sib txawv deb heev li; txawm hais tias Vajtswv txoj kev ua yeej loj heev thiab Vajtswv tes hauj lwm mas yeej yog ib qho uas loj heev li, mas nyob tom qab tej ntawd ces yeej muaj yam kev npaj me me thiab npliag heev thiab tej txheej txheem uas tib neeg xav tsis txog li. Txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm mas tsis yog ua raws lub txhooj nkaus xwb, tab sis txhua theem tseem muaj ntau yam uas siv tib neeg tej lus coj los piav tsis tau, thiab tej no yog tej yam uas tib neeg ntsia tsis pom. Tsis hais yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, txhua qhov yeej muaj cov phiaj xwm ntawm Nws tes hauj lwm. Nws tsis lam ua hauj lwm yam tsis muaj laj thawj li, thiab Nws tsis ua tej hauj lwm uas tsis tseem ceeb. Thaum tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha, nws yog ua nrog Nws tej hom phiaj, thiab thaum Nws rais los ua tib neeg (uas hais tau hais tias, thaum Nws hloov Nws lub plhaub sab nraud) los ua hauj lwm, nws haj yam yog ua nrog Nws lub hom phiaj. Tseem yog vim dab tsi ntxiv thiab es Nws thiaj li hloov Nws lub koob npe? Vim dab tsi ntxiv thiab es Nws ho cia li rais kiag los ua ib tug neeg uas muab saib zoo li qis qis thiab raug tsim txom?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 16

Tes hauj lwm hnub no tau thawb tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub mus lawm tom ntej; qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tau txav mus tom ntej lawm. Txawm hais tias Tiam Hmoov Hlub tau los xaus lawm, los Vajtswv tes hauj lwm yeej tau nce qib los lawm thiab. Vim li cas Kuv thiaj pheej hais tag los hais thiab hais tias theem ntawm tes hauj lwm no yog tsim tsa los ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Muaj Kev Cai? Vim tes hauj lwm niaj hnub no yog ib qho txuas ntxiv los ntawm tes hauj lwm uas ua nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab yog ib qho ua tshaj lawm tom ntej rau qhov uas ua nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Peb theem no yeej sib txuas khov kho, nrog rau ib lub cheeb ntawm txoj saw hlau no txuas sib ti nkaus rau lub tom ntej. Vim li cas Kuv kuj ho hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau saum theem uas Yexus ua tiav lawm? Piv xam hais tias yog theem no tsis yog tsim tsa nyob rau saum tes hauj lwm uas Yexus ua tiav lawm, ib qho kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav tsum tshwm sim rau theem no, thiab ces tes hauj lwm txhiv dim ntawm theem dhau los yuav raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv thiab. Qhov no yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Thiab yog li ces nws yuav tsis yog tes hauj lwm uas muab ua tiav hlo lawm, tab sis hais tias tiam ntawd tau txav mus lawm tom ntej lawm thiab qib ntawm tes txoj hauj lwm tau raug muab nce siab dua li yav tas los lawm. Nws kuj hais tau hais tias theem no ntawm tes hauj lwm yog tsim tsa nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab rau saum daim txiag zeb ntawm Yexus tes hauj lwm xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas ua ib theem dhau ib theem, thiab theem no tsis yog ib qho pib tshiab. Tsuas yog qhov sib sau ua ke kiag ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas thiaj li xam tau hais tias yog qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Tes hauj lwm ntawm theem no mas ua nyob rau saum lub hauv paus ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Yog ob theem no ntawm tes hauj lwm tsis muaj kev sib cuam tshuam dab tsi li, ces vim li cas qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ho tsis raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv nyob rau theem no? Vim li cas Kuv ho tsis ris tib neeg tej kev txhaum lawm, tab sis ho tsuas los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg ncaj qha lawm xwb? Yog hais tias Kuv tes hauj lwm tsis yog los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg thiab qhov Kuv los no tsis yog xeeb los ntawm Vajntsujplig tom qab qhov kev raug ntsia saum tus ntoo khauj lig, ces Kuv yuav tsis zoo tsim nyog los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg. Nws yog kiag qhov uas vim Kuv yog ib tug nrog Yexus ces Kuv thiaj li los ncaj qha los qhuab ntuas thiab txiav txim rau tib neeg ntag. Tes hauj lwm ntawm theem no mas yog tsim tsa tag nrho nyob rau saum tes hauj lwm ntawm theem ua ntej ntawd. Yog vim li ntawd ces thiaj tsuas yog tes hauj lwm zoo li hom no xwb mas thiaj li coj tau tib neeg, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev cawm dim. Yexus thiab Kuv yog los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm hais tias Wb tsis sib txheeb nyob rau hauv Wb ob lub cev nqaij daim tawv, los Wb ob tug Ntsujplig yog tib tug xwb; txawm hais tias qhov tseem ntsiab ntawm tej Wb ua thiab tes hauj lwm uas Wb ua ntawd tsis yog tib qho, los Wb yeej zoo ib yam nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb; Wb ob lub cev nqaij daim tawv zoo sib txawv, tab sis qhov no tsuas yog vim qhov kev hloov nyob rau hauv tiam ntawd thiab tej kev cai tswj Wb tes hauj lwm uas sib txawv ntawd xwb; Wb tes hauj lwm qhuab qhia los kuj zoo tsis sib thooj, ces tes hauj lwm Wb coj los thiab tus moj yam Wb nthuav tawm rau tib neeg los kuj sib txawv. Yog vim li ntawd es tej uas tib neeg pom thiab to taub niaj hnub no thiaj li tsis zoo li tej nyob rau yav tag los, uas yog vim qhov sib txawv nyob rau hauv tej tiam ntawd. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd thiaj li sib txawv nyob rau qhov uas seb yog poj niam los txiv neej thiab lub cev ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas Nkawd tsis yog yug los rau tib tse neeg, haj yam tsis yog tib lub caij nyoog, Nkawd ob tug Ntsujplig mas txawm li cas los yeej yog tib tug xwb. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiaj tsis koom roj koom ntshav los sis tsis koom ib qho kev sib txheeb dab tsi ntawm lub cev li, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nkawd puav leej yog ob lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswvuas nyob rau ob lub caij nyoog uas sib txawv. Qhov uas Nkawd yog lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv ntawd mas yeej yog ib qho tseeb yuav cam tsis tau hlo li, txawm hais tias nkawd tsis koom roj koom ntshav thiab tsis koom tib neeg ib hom lus (ib tug yog tus txiv neej uas hais hom lus ntawm cov neeg Yudais thiab ib tug ces yog ib tug poj niam uas tsuas hais lus Suav nkaus xwb). Nws yog vim tej laj thawj no es Nkawd thiaj li nyob rau ob lub teb chaws sib txawv los ua tes hauj lwm uas nws yuav tsum kom ib tug twg yuav tsum tau ua, thiab nyob rau lub caij nyoog uas sib txawv thiab. Txawm hais tias qhov tseeb ces Nkawd yeej yog tib tug Ntsujplig xwb, muaj tib lub ntsiab tseem ceeb, los yeej tsis muaj tejyam dab tsi uas zoo sib thooj nyob rau ntawm lub plhaub sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv kiag li. Tag nrho qhov uas Nkawd koom ces tsuas yog tib qho kev ua neeg nkaus xwb, tab sis hais txog qhov kev tshwm sim sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiab tej xwm txheej ntawm Nkawd qhov kev yug los, ces Nkawd yeej tsis zoo li yam li. Tej no tsis tau muaj dab tsi cuam tshuam rau Nkawd ob teg hauj lwm los sis rau qhov kev paub uas tib neeg muaj txog Nkawd, vim hais tias, nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg, Nkawd puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb thiab tsis muaj leej twg yuav muab nkawd sib cais tau li. Txawm hais tias Nkawd tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, los tag nrho Nkawd puav leej tswj Nkawd ob tug Ntsujplig thiab muab Nkawd tso rau tes hauj lwm nyob rau lub caij nyoog sib txawv, thiab muab Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv mus tso rau caj ces sib txawv. Yehauvas tus Ntsujplig tsis yog leej txiv rau Yexus tus Ntsujplig, thiab Yexus tus Ntsujplig tsis yog leej tub rau Yehauvas tus Ntsujplig: Nkawd yog ib tug thiab yog tib tug Ntsujplig xwb. Qhov uas mej ntsis yuav zoo li ntawd, ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm niaj hnub no thiab Yexus mas tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, tab sis Nkawd yog tib tug xwb, qhov no ces vim yog Nkawd tus Ntsujplig yog tib tug xwb. Vajtswv muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, ib yam nkaus li tes hauj lwm ntawm kev txiav txim ncaj ncees thiab ntawm kev qhuab ntuas tib neeg, thiab qhov ntawm kev cem foom rau tib neeg; thiab nyob rau thaum kawg, Nws muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm qhov rhuav tshem lub ntiaj teb thiab rau txim rau cov lim hiam. Tsis yog Nws Tus Kheej ua tag nrho tej no lod? Qhov no tsis yog lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ntawm Vajtswv lod? Nws muaj peev xwm los tshaj tawm tej kev cai rau tib neeg thiab los teeb kev cai tswj lawv tib si, thiab Nws kuj tseem muaj peev xwm coj cov neeg Yixayee puag thaum ntxov ntawd ua lawv lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, thiab coj lawv kev rau tej kev tsim tsa lub tuam tsev thiab tej thaj, tuav tag nrho cov neeg Yixayee nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Vim yog Nws lub hwj chim, Nws nyob hauv ntiaj teb nrog cov neeg ntawm Yixayee tau ob txhiab xyoo. Cov neeg Yixayee tsis tau luag ntxeev siab tawm tsam Nws li; sawv daws hwm Yehauvas thiab yoog raws Nws tej kev cai. Tej ntawd yog tes hauj lwm uas ua los ntawm txoj kev zoo ntawm Nws lub hwj chim thiab Nws lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Tom qab ntawd, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus los txhiv tag nrho cov noob neej uas poob rau kev txhaum (tsis yog cov neeg Yixayee nkaus xwb). Nws ua kom pom txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo rau tib neeg. Tus Yexus uas tib neeg pom nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas muaj kev siab dawb siab zoo puv npo thiab yeej hlub tib neeg tas mus li, vim Nws tau los cawm tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum. Nws muaj peev xwm zam txim rau tib neeg rau lawv tej kev txhaum txog ntua thaum Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig txhiv tau noob neej tawm hauv txoj kev txhaum los tag nrho. Nyob rau lub caij nyoog no, Vajtswv tshwm los rau tib neeg nrog rau txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo; qhov ntawd ces yog, Nws rais mus ua ib qho khoom fij theej txhoj rau tib neeg thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg txoj kev txhaum, es kom lawv thiaj tau txais kev zam txim mus ib txhis. Nws muaj siab hlub tshua, muaj kev khuv leej, muaj lub siab ntev, thiab muaj txoj kev hlub. Thiab tag nrho cov uas raws Yexus qab nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces thiaj li nrhiav kev ua siab ntev thiab muaj kev hlub rau txhua yam ib yam nkaus li ntawd thiab. Lawv raug kev txom nyem ntev, thiab yeej tsis tig rov tawm tsam li txawm yog thaum raug ntaus, raug cem foom, los sis raug xuas pob zeb txawb los xij. Tab sis nyob rau thaum tiam kawg mas yuav tsis zoo li ntawd lawm. Tes hauj lwm ntawm Yexus thiab Yehauvas mas tag nrho yeej tsis zoo ib yam txawm hais tias Nkawd yeej yog ua los ntawm tib tug Ntsujplig los xij. Tes hauj lwm ntawm Yehauvas tsis coj ib tiam los rau qhov xaus, tab sis coj kev rau tiam ntawd, coj kiag lub neej los rau noob neej hauv ntiaj teb, thiab tes hauj lwm ntawm niaj hnub no ces yog txeeb kom tau cov uas nyob rau Lwm Haiv Neeg uas tau raug muaj kev qias vuab tsuab tob heev lawm, thiab los coj tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg nyob rau hauv teb chaws Suav xwb, tab sis thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab tag nrho noob neej. Tej zaum mas rau koj ces zoo li tes hauj lwm no yog ua nyob rau hauv teb chaws Suav nkaus xwb, tab sis qhov tseeb ces nws twb tau raug tsheb tawm nyob rau txawv teb chaws lawm thiab. Vim li cas es cov neeg uas nyob sab nraud ntawm teb chaws Suav ho nrhiav txoj kev tseeb, ib zaug tas los ib zaug ntxiv li thiab? Nws yog vim tus Ntsujplig twb tau teeb ua hauj lwm lawm, thiab cov lus uas hais hnub no mas yog hais rau cov neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nrog rau qhov no, ib nrab ntawm tes hauj lwm ces twb ua tawm lawm. Txij thaum tsim lub ntiaj teb los txog tam sim no, Vajtswv tus Ntsujplig tau teeb tes hauj lwm loj no kom khiav lawm, thiab tshaj qhov ntawd ces tau ua tes hauj lwm uas sib txawv nyob rau tej tiam uas sib txawv thiab nrog rau tej haiv neeg uas sib txawv lawm. Cov neeg ntawm tej tiam ntawd pom Nws tus moj yam uas sib txawv, uas raug maj mam muab nthuav tawm los ntawm tes hauj lwm sib txawv uas Nws ua ntawd. Nws yog Vajtswv, muaj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo puv npo; Nws yog yam khoom theej txhoj rau tib neeg txoj kev txhaum thiab yog tib neeg tus neeg saib xyuas; tab sis Nws kuj yog tib neeg txoj kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev cem foom thiab. Nws muaj cuab kav coj tib neeg ua neej nyob rau hauv ntiaj teb tau ob txhiab xyoo, thiab Nws muaj cuab kav txhiv cov noob neej uas qias vuab tsuab tawm los ntawm txoj kev txhaum. Hnub no, Nws kuj muaj peev xwm txeeb tau noob neej, cov uas tsis paub Nws li, thiab muab lawv nyo hau nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm, es kom tag nrho sawv daws nyoo zwm rau Nws yam txaus siab hlo. Nyob rau thaum kawg, Nws yuav hlawv tag nrho txhua yam uas tsis dawb huv thiab tsis ncaj ncees nyob hauv tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb, ua kom lawv pom hais tias Nws tsis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub xwb, tsis yog ib tug Vajtswv ntawm txoj kev ntse thiab kev phim hwj xwb, tsis yog ib tug Vajtswv uas dawb huv xwb, tab sis tshaj qhov ntawd, tseem yog ib tug Vajtswv uas txiav txim rau tib neeg thiab. Rau cov phem nyob rau hauv cov noob neej, ces Nws yog kev hlawv, kev txiav txim, thiab kev rau txim; rau cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces Nws yog txoj kev txom nyem loj, txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab txoj kev sim siab, nrog rau txoj kev kaj siab, zaub mov yug siav, kev pab cuam ntawm tej lus, kev saib xyuas, thiab kev qhuab qhia. Thiab rau cov uas raug rhuav tshem pov tseg, ces Nws yog txoj kev rau txim thiab kev rau txim pauj rov qab.

Xaiv tawm los ntawm “Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 17

Tom qab uas tau ua Nws tes hauj lwm rau txhiab xyoo los txog niaj hnub no, Vajtswv twb tau nthuav tawm txog Nws tej kev ua, lub hom phiaj tseem ceeb ces yog yuav tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab coj kev cawm dim los rau tag nrho noob neej. Nws tab tom siv lub cib fim no los cia txhua yam saum ntuj ceeb tsheej, txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb, txhua yam nyob rau hauv hiav txwv, thiab txhua yam khoom kawg uas Vajtswv tsim tawm nyob rau lub ntiaj teb no kom pom Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab ua tim khawv rau tag nrho Nws tej kev ua. Nws tau txeeb kiag lub cib fim no los ntawm Nws qhov kev yeej Ntxwgnyoog los mus qhia tawm tag nrho Nws tej kev ua rau tib neeg, thiab ua kom lawv muaj cuab kav qhuas Nws thiab qhuas Nws lub tswv yim tua yeej Ntxwgnyoog. Txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb, nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab nyob rau hauv tej hiav txwv ces coj tau lub yeeb koob los rau Vajtswv, qhuas Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus, qhuas txhua qhov ntawm Nws tej kev ua, thiab qw Nws lub npe dawb huv. Qhov no yog pov thawj ntawm Nws qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog; nws yog pov thawj ntawm Nws qhov kev yeej Ntxwgnyoog tag nrho. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog pov thawj ntawm Nws txoj kev cawm dim rau noob neej. Qhov tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tsim tawm ntawd coj lub yeeb koob los rau Nws, qhuas Nws rau qhov kev tua yeej Nws tus yeeb ncuab thiab rov qab los nrog kev yeej, thiab qhuas Nws ua tus Vajntxwv loj uas muaj yeej. Nws lub hom phiaj tsis yog lam tua kom yeej Ntxwgnyoog xwb, yog vim li ntawd ces Nws tes hauj lwm thiaj li ntev txog rau txhiab xyoo. Nws siv Ntxwgnyoog qhov kev swb los cawm noob neej; Nws siv Ntxwgnyoog qhov kev swb los nthuav tawm txog tag nrho Nws tej kev ua thiab tag nrho Nws lub yeeb koob. Nws yuav raug qhuas, thiab tag nrho cov tub txib qaum ntuj coob heev yuav pom tag nrho Nws lub yeeb koob. Cov tub xa xov nyob saum ntuj ceeb tsheej, cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm rau hauv ntiaj teb yuav pom lub yeeb koob ntawm tus Tswv Tsim. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws ua. Cov Nws tsim tawm saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb sawv daws yuav tau los pom kiag Nws lub yeeb koob, thiab Nws yuav rov yam litus yeej tom qab uas tua yeej Ntxwgnyoog tag nrho lawm, thiab cia noob neej los qhuas Nws, yog li ntawd tau kiag ob qho kev yeej nyob rau hauv Nws tes hauj lwm. Nyob rau thaum kawg, tag nrho noob neej yuav raug Nws txeeb tau, thiab Nws yuav muab txhua tus uas tawm tsam thiab ntxeev siab ntxhuav tawm pov tseg; ua lwm yam lus hais, ces Nws yuav muab tag nrho cov uas yog Ntxwgnyoog tug ntxuav pom tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 18

Tes hauj lwm uas Yehauvas ua rau cov Yixayee tau tsim tsa hauv nruab nrab ntawm tib neeg Vajtswv lub qub chaw hauv ntiaj teb, uas yog qhov chaw dawb huv uas Nws los tshwm. Nws cia Nws tes hauj lwm ua rau cov neeg ntawm teb chaws Yixayee. Thaum xub thawj, Nws tsis tau ua hauj lwm sab nraud teb chaws Yixayee, tab sis hloov chaw, Nws tau xaiv cov tib neeg uas Nws pom tias tsim nyog kom thiaj li txwv tsis pub ua dhau tus cwj ciam ntawm Nws txoj hauj lwm. Teb chaws Yixayee yog qhov chaw uas Vajtswv tsim Adas thiab Evas, thiab tawm hauv cov hmoov av los ntawm qhov chaw ntawd uas Yehauvas tsim tib neeg; qhov chaw no tau dhau los ua lub hauv paus ntawm Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb. Cov neeg Yixayee, uas yog Nau-as cov xeeb ntxwv thiab kuj yog Adas cov xeeb ntxwv, yog cov tib neeg uas yog Yehauvas txoj hauj lwm rau hauv ntiaj teb.

Lub sij hawm no, qhov tseem ceeb, lub hom phiaj, thiab cov kauj ruam ntawm Yehauvas txoj hauj lwm hauv teb chaws Yixayee tau pib ua Nws txoj hauj lwm thoob plaws ntiaj teb, uas, muab teb chaws Yixayee los ua qhov chaw nruab nrab, maj mam nthuav mus rau hauv Lwm Haiv Neeg. Nov yog lub hauv paus ntsiab lus uas Nws ua hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb—los rhawv ib tug qauv thiab tom qab ntawd ua kom nws nthuav dav mus txog rau thaum txhua tus neeg hauv lub qab ntuj khwb no tau txais Nws txoj moo zoo. Thawj cov Yixayee yog Nau-as cov xeeb ntxwv. Cov neeg no tau txais txiaj ntsim los ntawm Yehauvas, thiab to taub txaus los saib xyuas tej yam tseem ceeb hauv lub neej, tab sis lawv tsis paub tias Yehauvas yog hom Vajtswv dab tsi, los sis Nws lub siab nyiam rau tib neeg, tsawg dua yog lawv tsis paub tias yuav tsum hwm tus Tswv tsim txhua yam li cas. Rau qhov tias seb puas muaj cov cai thiab cov kev cai kom ua raws[a] los tsis muaj, los sis seb puas muaj hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua rau tus Tswv Tsim, Adas cov xeeb ntxwv tsis paub dab tsi txog tej no li. Txhua yam lawv paub ces yog tus txiv yuav tsum khwv kom tawm hws lug thiab sib zog ua hauj lwm los yug nws tsev neeg xwb, thiab tus poj niam yuav tsum zwm rau nws tus txiv thiab ua rau kom haiv neeg uas Yehauvas tau tsim ntawdmuaj nyob mus li. Hauv lwm lo lus, cov neeg no, uas tsuas muaj Yehauvas txoj pa thiab Nws txoj sia xwb, tsis paub txog qhov uas yuav ua raws li Vajtswv txoj kev cai li cas los sis yuav ua li cas thiaj haum tus Tswv tsim txhua yam. Lawv to taub tsawg dhau. Yog li txawm tias tsis muaj ib yam dab tsi nkhaus los sis txawj dag nyob rau hauv lawv lub siab thiab kev xam khib thiab kev sib cav sib ceg tshwm sim hauv lawv, txawm li ntawd los lawv tsis muaj kev paub los sis kev nkag siab txog Yehauvas, tus Tswv tsim txhua yam. Cov poj koob yawm txwv ntawm cov tib neeg no tsuas yog paub noj cov khoom ntawm Yehauvas xwb, thiab txaus siab rau tej uas yog Yehauvas li xwb, tiam sis lawv tsis paub hwm Yehauvas; lawv tsis paub tias Yehauvas yog Tus lawv yuav tsum txhos caug pe hawm xwb. Yog li lawv tuaj yeem hu ua cov neeg uas Nws tsim los tau li cas? Yog tias qhov no yog li ntawd, puas yog cov lus uas hais tias, “Yehauvas yog tus Tswv tsim txhua yam” thiab “Nws tsim tib neeg kom tib neeg thiaj li pom Nws, qhuas Nws, thiab sawv cev rau Nws” tau raug hais yam tsis muaj qab ntxhiab xwb lod? Yuav ua li cas cov neeg uas tsis hwm Yehauvas thiaj ua tau lus tim khawv txog Nws lub yeeb koob? Lawv yuav ua li cas thiaj li ua tau kom pom Nws lub yeeb koob? Puas yog tias Yehauvas cov lus “Kuv tsim tib neeg raws li Kuv tus yam ntxwv” ces tom qab ntawd dhau los ua cuab yeej riam phom rau hauv Ntxwgnyoog, tus phem, ob txhais tes xwb lod? Cov lus ntawd yuav tsis dhau los ua ib qho cim ntawm txoj kev poob ntsej muag rau Yehauvas txoj kev tsim tib neeg lod? Yuav kom ua tiav ntu hauj lwm ntawd, Yahauvas, tom qab tsim noob neej, tsis qhia los sis coj lawv los ntawm Adas mus rau Nau-as. Tab sis, tseem tsis tau txog lub sij hawm tom qab dej nyab ntiaj teb tas ces Nws mam pib coj cov neeg Yixayee, uas yog Nau-as thiab Adas cov xeeb ntxwv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tshaj tawm hauv teb chaws Yixayeemuab kev taw qhia rau txhua tus neeg Yixayee uas nyob thoob plaws teb chaws Yixayee, qhov no qhia tib neeg tias Yehauvas tsis tsuas yog muaj peev xwm tshuab tau txoj pa rau tib neeg xwb, yog ua kom tib neeg muaj txoj sia los ntawm Nws thiab sawv los ntawm cov hmoov av los ua tib neeg ciaj sia, tab sis tias Nwskuj tuaj yeem rhuav tshemtau tib neeg, thiab tsawm foom tib neeg, thiab siv Nws tus pas los tswj hwm tib neeg. Yog li, kuj tib yam nkaus thiab, lawv pom tias Yehauvas tuaj yeem coj tib neeg lub neej hauv ntiaj teb, thiab hais lus thiab ua hauj lwm nrog tib neeg raws li cov teev ntawm nruab hnub thiab hmo ntuj. Qhov hauj lwm Nws tau ua tsuas yog ua kom Nws cov neeg paub tias tib neeg yog Nws xuas hmoov av tsim ua, thiab ntxiv ntawd kom paub tias Nws yog tus tsim tib neeg. Tsis yog qhov no nkaus xwb, tab sis Nws xub ua Nws txoj hauj lwm hauv teb chaws Yixayee kom lwm tus neeg thiab lwm haiv neeg (tus twg ua qhov tseeb tsis raug cais ntawm hauv teb chaws Yixayee, tab sis tau raug txiav tawm ntawm cov neeg Yixayee, tiam sis tseem yog cov los ntawm Adas thiab Evas) tej zaum tau txais Yehauvas txoj moo zoo los ntawm teb chaws Yixayee, kom txhua tus tib neeg hauv qab ntuj khwb no muaj peev xwm hwm Yehauvas thiab tuav Nws kom zoo. Puas yog Yehauvas tsis tau pib ua Nws tes hauj lwm nyob rau teb chaws Yixayee, tiam sis, tau tsim tib neeg, cia kom muaj txoj sia nyob zoo siab hlo hauv ntiaj teb, ces nyob rau qhov no, vim tib neeg lub cev nqaij daim tawv (xwm ntuj tsim txhais tau tias tib neeg tsis paub txog yam uas nws tsis pom, uas yog hais tau tias nws yuav tsis paub tias nws yog Yehauvas tsim tawm los, thiab tsawg tshaj ntawd yog tsis paub tias vim li cas Nws ho ua li ntawd), nws yeej yuav tsis paub hais tias nws yog Yehauvas ua tus tsim tib neeg los yog tias Nws yog tus Tswv tsim txhua yam. Yog tias Yehauvas tau tsim tib neeg thiab muab nws tso rau hauv ntiaj teb no, thiab tsuas yog plhws plua plav ntawm Nws ob txhais tes thiab ncaim mus, dua li qhov nyob nrog tib neeglos muab kev taw qhia rau lawv rau ib ncua sij hawm, ces tib neeg txhua tus yuav tau tig rov qab mus ua qhov tsis muaj dab tsi li lawm; txawm yog saum ntuj thiab ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam muaj nuj nqis ntawm Nws cov txuj ci, thiab tib neeg txhua tus, yuav tau tig rov qab mus ua qhov tsis muaj dab tsi li lawm thiab ntxiv ntawd yuav raug caij tsuj los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau txoj hau kev no Yehauvas xav kom “Nyob hauv lub ntiaj teb, ntawd yog, nyob hauv nruab nrab ntawm cov neeg Nws tsim, Nws yuav tsum muaj chaw sawv, lub chaw dawb huv” raug pov tseg. Thiab yog li ntawd, tom qab tsim tib neeg lawm, Nws yuav tuaj yeem nyob hauv lawv nruab nrab los coj lawv hauv lawv lub neej, thiab hais lus rau lawv nyob hauv lawv nruab nrab—tag nrho cov no yog kom paub txog Nws txoj kev xav tau, thiab kom ua tiav Nws txoj kev npaj. Tes hauj lwm uas Nws tau ua hauv tebchaws Yixayee tsuas yog txhob txwm siv los ua raws li txoj kev npaj uas Nws tau tsim ua ntej Nws tsim txhua yam, yog li Nws thawj qhov hauj lwm ntawm cov neeg Yixayee thiab Nws tau tsim txhua yam tsis sib xws ntawm txhua qhov, tab sis puas leej yog ua tiav rau lub txiaj ntsig ntawm Nws txoj kev cawm, Nws txoj hauj lwm, thiab Nws lub yeeb koob, thiab tau ua tiav txhawm rau kom nkag siab tob ntxiv txog lub ntsiab ntawm Nws txoj kev tsim tib neeg. Nws tau coj tib neeg lub neej hauv lub ntiaj teb tau ob txhiab xyoo tom qab Nau-as, thaum lub sij hawm no Nws tau qhia tib neeg kom nkag siab zoo txog kev hwm Yehauvas, tus Tswv tsim txhua yam, yuav ua li cas coj lawv lub neej, thiab yuav ua neej nyob mus ntxiv li cas, thiab tseem ceeb tshaj txhua yam, yuav ua li cas los ua ib tug tim khawv rau Yehauvas, mloog Nws lus, thiab hwm Nws, txawm yog ntaus nkauj qhuas Nws zoo li Daviv thiab nws cov txiv plig.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “kom ua raws.”


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 19

Ua ntej ob txhiab xyoo dhau los uas Yehauvas ua Nws tes hauj lwm, tib neeg tsis paub dab tsi li, thiab yuav luag txhua tus tib neeg tau poob rau txoj kev phem, txog rau thaum, ua ntej lub ntiaj teb raug puas tsuaj los ntawm dej nyab, lawv tau mus txog qhov kawg ntawm kev dag ntxias thiab kev coj tsis ncaj uas lawv lub siab tau tsis muaj Yehauvas, thiab xav tau Nws txoj hau kev ntxiv li lawm. Lawv yeej tsis nkag siab txog txoj hauj lwm uas Yehauvas yuav ua; lawv tsis muaj kev muaj qab hau, haj yam muaj kev paub tsawg, thiab, zoo li lub tshuab ua pa, tsis muaj kev paub txog tib neeg tag nrho, Vajtswv, lub ntiaj teb, lub neej, thiab lwm yam ntxiv. Hauv ntiaj teb, lawv tau koom hauv ntau yam kev ntxias, zoo li tus nab, thiab tau hais ntau yam uas tsis tsim nyog rau Yehauvas, tab sis vim lawv raug tsis lees paub, Yehauvas tsis rau txim los yog qhuab ntuas lawv. Tsuas yog tom qab dej nyab, thaum Nau-as muaj 601 xyoos, Yehauvas tau tshwm sim los rau Nau-as thiab coj nws thiab nws tsev neeg, coj cov noog thiab tsiaj txhu uas dim dej nyab nrog Nau-as thiab nws cov xeeb ntxwv, mus txog thaum xaus ntawm Tiam Muaj Kev Cai, kav ntev txog 2,500 xyoo. Nws tau ua hauj lwm hauv teb chaws Yixayee, ntawd yog, ua hauj lwm loj, ntev txog 2,000 xyoo, thiab ua hauj lwm tib lub sij hawm txuas zus rau hauv teb chaws Yixayee thiab sab nraud tau 500 xyoo, ua ke tag nrho tau 2,500 xyoo. Lub sij hawm ntawd, Nws cob qhia cov neeg Yixayee tias kom lawv ua dej num rau Yehauvas, lawv yuav tsum tsim ib lub tuam tsev, hnav cov khaub ncaws txiv plig, thiab taug kev taw liab mus rau hauv lub tuam tsev thaum kaj ntug txoog, tsam lawv cov khau ua rau lub tuam tsev lo av thiab cov hluav taws yuav poob saum lub hau tuam tsev los thiab kub lawv tuag. Lawv tau ua lawv cov luag hauj lwm thiab zwm rau Yehauvas cov kev npaj. Lawv thov Yehauvas hauv lub tuam tsev, thiab tom qab tau txais Yehauvas kev qhia tshwm, ntawd yog, tom qab Yehauvas tau hais lus, lawv coj cov neeg coob coob thiab qhia lawv tias lawv yuav tsum hwm Yehauvas—lawv tus Vajtswv. Thiab Yehauvas tau hais rau lawv tias lawv yuav tsum tsim ib lub tuam tsev thiab ib lub thaj, thiab thaum txog lub sij hawm raug teeb los ntawm Yehauvas, ntawd yog Kev Hla Dhau, lawv yuav tsum npaj cov me nyuam nyuj mos thiab me nyuam yaj los tso rau ntawm lub thaj ua kev fij rau Yehauvas, kom nws tau txwv lawv thiab muab kev hwm rau Yehauvas nyob hauv lawv nruab siab. Txawm tias lawv yuav ua raws li txoj kev cai no los tsis ua yuav ua qhov ntsuas lawv txoj kev muab siab npuab rau Yehauvas. Yehauvas kuj tau tsa hnub Xanpataus rau lawv thiab, hnub xya ntawm qhov Nws tsim txhua yam. Hnub tom qab hnub Xanpataus, Nws muab ua thawj hnub, ua ib hnub rau lawv los qhuas Yehauvas, los muab kev fij rau Nws, thiab hu nkauj rau Nws. Nyob rau hnub no, Yehauvas tau hu tag nrho cov txiv plig los faib cov khoom fij ntawm lub thaj rau cov tib neeg noj, kom lawv tau kev zoo siab nrog cov khoom fij nyob rau ntawm Yehauvas lub thaj. Thiab Yehauvas tau hais tias lawv tau koob hmoov, tias lawv tau koom ib feem nrog Nws, thiab tias lawv yog Nws cov neeg xaiv tseg (uas yog Yehauvas cov lus cog tseg nrog cov neeg Yixayee). Vim li no, txog niaj hnub no los, cov neeg Yixayee tseem hais tias, Yehauvas tsuas yog lawv tus Vajtswv xwb, thiab tsis yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 20

Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas tau muab ntau cov lus txib rau Mauxes xa mus rau cov neeg Yixayee uas raws nws qab tawm hauv teb chaws Iziv los. Cov lus txib no tau muab los ntawm Yehauvas rau cov neeg Yixayee thiab tsis muaj feem xyuam rau cov neeg Iziv; lawv raug tsim kom ceev tau cov neeg Yixayee, thiab Nws siv kev cai los txib lawv. Txawm hais tias lawv hwm hnub Xanpataus, txawm lawv hwm lawv niam lawv txiv, txawm lawv pe hawm mlom, thiab lwm yam ntxiv—cov no yog cov hauv paus ntsiab lus uas txiav txim tias txhaum los sis ncaj ncees. Nyob rau ntawm lawv, muaj qee leej raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws, qee leej raug pob zeb ntaus tuag, thiab qee leej tau txais koob hmoov los ntawm Yehauvas, thiab qhov no tau raug txiav txim siab seb lawv puas mloog cov lus txib no. Cov uas tsis ua rau hnub Xanpataus raug pob zeb ntaus tuag. Cov txiv plig uas tsis ua raws hnub Xanpataus raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws. Cov neeg uas tsis hwm lawv niam lawv txiv, kuj puas leej raug pob zeb ntaus tuag thiab. Tag nrho cov no yog qhia los ntawm Yehauvas. Yehauvas tau rhawv Nws cov lus txib thiab cov kev cai kom, thaum Nws coj lawv hauv lawv lub neej, tib neeg yuav tsum mloog thiab ua raws li Nws cov lus thiab tsis tig tawm tsam Nws. Nws siv cov kev cai no los tswj kom cov neeg yug me nyuam tshiab kom nyob hauv qab kev tswj, qhov zoo dua los tsim lub hauv paus rau Nws txoj hauj lwm yav tom ntej. Thiab yog li, los ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas tau ua, thawj tiam hu ua Tiam Muaj Kev Cai. Txawm hais tias Yehauvas tau hais ntau yam thiab ua ntau yam hauj lwm los, Nws tsuas yog coj cov neeg mus rau qhov zoo, qhia cov tib neeg tsis lees paub no txog kev ua tib neeg, yuav ua neej nyob li cas, yuav ua li cas kom nkag siab txog Yehauvas txoj hau kev. Rau feem ntau, txoj hauj lwm Nws tau ua yog kom cov neeg ua raws li Nws txoj hau kev thiab ua raws li Nws cov kev cai. Tes hauj lwm tau ua tiav rau cov neeg uas muaj kev coj tsis ncaj ntiav; nws tsis txuas ntxiv kom txog qhov mus hloov lawv tus yam ntxwv los sis kev nce qib hauv lub neej. Nws tsuas yog txhawj txog kev siv cov kev cai los txwv thiab tswj hwm tib neeg xwb. Rau cov neeg Yixayee nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas tsuas yog ib tug Vajtswv nyob hauv lub tuam tsev xwb, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj. Nws yog ib tug ncej huab, ib tug ncej nplaim taws. Txhua yam uas Yehauvas xav kom lawv ua yog ua raws li tib neeg niaj hnub no paub txog Nws cov kev cai thiab cov lus txib—ib tug tseem tuaj yeem hais tau tias cov kev cai—vim hais tias yam uas Yehauvas ua tsis yog tsim los hloov lawv, tab sis kom muab ntau yam ntxiv uas tib neeg yuav tsum muaj thiab qhia lawv los ntawm Nws tus kheej lub qhov ncauj vim hais tias, tom qab tau raug tsim los, tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi uas nws yuav tsum muaj. Thiab yog li, Yehauvas tau muab cov khoom uas lawv yuav tsum muaj rau lawv lub neej hauv ntiaj teb, ua rau cov neeg uas Nws tau coj dhau ntawm lawv ob tug poj koob yawg koob, Adas thiab Evas, vim tias qhov uas Yehauvas tau muab rau lawv tshaj qhov Nws tau muab rau Adas thiab Evas thaum pib lawm. Txawm li cas los xij, txoj hauj lwm uas Yehauvas tau ua hauv teb chaws Yixayee tsuas yog los coj tib neeg thiab ua rau kom tib neeg paub txog lawv tus Tswv Tsim xwb. Nws tsis tau txeeb los sis hloov lawv, tab sis tsuas yog coj lawv xwb. Nov yog tag nrho tes hauj lwm uas Yehauvas ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Nws yog keeb kwm yav dhau los, zaj dab neeg tseeb, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws txoj hauj lwmthoob plaws daim avYixayee, thiab qhov pib ntawm Nws txoj hauj lwm rau txhiab xyoo—kom ceev tau tib neeg nyob hauv Yehauvas ob txhais tes. Los ntawm qhov no tau tshwm sim muaj ntau tes hauj lwm ntxiv nyob rau hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 21

Nyob rau thaum pib, qhov coj tib neeg kev nyob rau thaum Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai ces zoo li coj lub neej ntawm ib tug me nyuam yaus. Cov noob neej puag thaum ntxov ub ces yog cov me nyuam yug tshiab tshiab ntawm Yehauvas; lawv yog cov neeg Yixayee. Lawv tsis muaj kev to taub txog qhov uas yuav hwm Vajtswv li cas los sis yuav ua neej nyob li cas rau hauv lub ntiaj teb. Ces hais tau hais tias, Yehauvas tsim noob neej, qhov ntawd ces yog, Nws tsim Adas thiab Eva, tab sis Nws tsis tau muab rab peev xwm rau nkawd kom to taub txog kev hwm Yehauvas los sis ua raws li Yehauvas tej kev cai nyob rau hauv ntiaj teb. Yog tsis muaj Yehauvas txoj kev coj qhia ncaj qha, tsis muaj leej twg yuav paub qhov no ncaj qha li, vim thaum pib ces tib neeg yeej tsis muaj qhov peev xwm zoo li ntawd. Tib neeg tsuas paub hais tias Yehauvas yog Vajtswv xwb, tab sis hais txog qhov yuav hwm Nws li cas, yam kev coj kev ua twg thiaj li hu tau ua kev hwm Nws, ib tug neeg twg yuav tsum muaj lub siab zoo li cas los hwm Nws tau, los sis yuav muab dab tsi coj los fij nyob rau hauv kev hwm Nws, tib neeg yeej tsis paub ib qho hlo li. Tib neeg tsuas paub yuav siv tej yam uas siv tau nyob rau hauv tag nrho tej uas Yehauvas tsim xwb, tab sis qhov hais tias lub neej zoo li cas hauv ntiaj teb thiaj li zoo tsim nyog rau ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, tib neeg yeej tsis paub txog ib qho me me hlo li. Yog tsis muaj ib tug los qhia lawv, yog tsis muaj ib tug los coj lawv kiag, cov noob neej no yuav ua tsis tau ib lub neej kom haum rau noob neej, tab sis tsuas raug Ntxwgnyoog muab ntes kaw yam ntsiag to xwb. Yehauvas tsim noob neej, qhov ntawd ces hais tias, Nws tsim noob neej ob tug poj koob yawm txwv, Eva thiab Adas, tab tsis Nws tsis muab tej kev ntse los sis tswv yim pub rau nkawd ntxiv lawm. Txawm hais tias nkawd twb yeej nyob rau hauv ntiaj teb lawm, los nkawd yuav luag tsis to taub ib yam dab tsi li. Thiab yog li ntawd, Yehauvas tes hauj lwm tsim noob neej ces tsuas ua tiav ib nrab xwb, thiab tseem nrug deb ntawm qhov ua tiav hlo. Nws tsuas siv av puab tau ib tug qauv ntawm tib neeg xwb thiabmuab Nws txoj pa rau nws xwb, tab sis tsis tau muab qhov kev txaus siab kom txaus rau tib neeg los hwm Nws. Nyob rau thaum pib, tib neeg tsis muaj lub siab yuav hwm Nws li, los sis ntshai Nws li. Tib neeg tsuas paub mloog Nws tej lus xwb tab sis yeej tsis paub txog tej kev paub yooj yooj yim txog lub neej nyob rau hauv ntiaj teb thiab txog tej kev cai yooj yooj yim txog tib neeg txoj kev ua neej. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias Yehauvas tsim tau tus txiv neej thiab tus poj niam thiab ua tiav hlo tes hauj lwm ntawd rau xya hnub, los Nws yeej tseem ua tsis tau tiav qhov kev tsim tawm tib neeg ntawd li, vim tib neeg tsuas yog lub plhaub xwb, thiab tsis muaj qhov tseeb ntawm txoj kev ua neeg. Tib neeg tsuas paub hais tias Yehauvas yog tus tsim noob neej, tab sis lawv yeej tsis paub ib qho me me txog kev ua raws li Yehauvas tej lus los is tej kev cai li. Thiab yog li ntawd, tom qab uas noob neej tshwm sim los lawm, Yehauvas tes hauj lwm yeej tseem nyob deb ntawm qhov ua tiav. Nws tseem yuav tau coj tag nrho tib neeg los rau ntawm Nws xub ntiag, ces kom lawv thiaj li muaj peev xwm nyob tau ua ke rau hauv ntiaj teb thiab hwm Nws, thiab kom lawv muaj peev xwm, nrog rau Nws txoj kev coj kev qhia, nkag tau mus rau txoj kev ua yog ntawm tib neeg lub neej li sawv daws muaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas tes hauj lwm uas feem ntau ua nyob rau hauv Yehauvas lub npe thiaj li yuav raug ua tiav hlo; qhov ntawd ces yog, tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Yehauvas tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb thiaj li yuav raug ua tiav hlo. Thiab yog li ntawd, tau tsim noob neej lawm, ces Nws yuav tau coj noob neej lub neej nyob rau hauv lub ntiaj teb lawm ntau txhiab xyoo, es kom noob neej thiaj li muab peev xwm yoog raws tau Nws tej kev cai tswj fwm thiab tej kev cai, thiab koom rau tag nrho txhua yam kev ua ntawm tib neeg lub neej li qhov sawv daws muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Yehauvas tes hauj lwm thiaj li yuav tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 22

Tes dej num uas Yexus ua yog raws li tej kev cheem tsum ntawm tib neeg nyob rau tiam ntawd. Nws tes hauj lwm yog los cawm tib neeg, los zam lawv tej kev txhaum rau lawv, thiab yog li Nws tus moj yam yeej yog ib tug ntawm kev txo hwj chim, kev ua siab ntev, kev hlub, kev tshua, kev tswj tus kheej, kev hlub tshua, kev ua siab zoo. Nws coj hmoob hlub thiab koob hmoov ntau heev los rau tib neeg, thiab tag nrho tej khoom uas tib neeg yuav zoo siab xyiv fab rau, Nws muab txoj kev zoo siab xyiv fab rau lawv: kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, Nws txoj kev zam txim thiab kev hlub, Nws txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo. Nyob rau lub sij hawm no, qhov uas muaj khoom ntau los ua kom zoo siab xyiv fab uas tib neeg tau ntsib—txoj kev xav thaj yeeb thiab kev ruaj ntseg nyob hauv lawv lub siab, txoj kev xav uas ruaj khov nyob hauv lawv tej ntsuj nplig, thiab qhov lawv vam khom rau Yexus uas yog tus Cawm Seej—uas yog nqis mus rau tiam uas lawv ua neej nyob. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tib neeg twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab yog li yuav kom ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tiav mas cheem tsum ib qho hmoov hlub kom ntau, kev tswj tus kheej tas mus li thiab kev ua siab ntev ntau heev, thiab tseem ntau tshaj ntawd, ib txoj kev theej txhoj uas tsim nyog los ntxuav tib neeg tej kev txhaum, kom thiaj muaj ib qho hloov pauv. Yam uas tib neeg pom nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas tsuas yog Kuv txoj kev theej txhoj ntawm txoj kev ntxuav tib neeg tej kev txhaum xwb: Yexus. Txhua yam uas lawv paub ces yog qhov uas Vajtswv yeej muaj kev hlub tshua thiab kev tswj tus kheej tau, thiab txhua yam uas lawv pom ces yog txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo ntawm Yexus. Nov yog tag nrho vim hais tias lawv yug nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Thiab yog li, ua ntej lawv yuav raug cawm dim, lawv yuav tsum tau zoo siab xyiv fab rau ntau hom hmoov hlub uas Yexus muab rau lawv kom tau txiaj ntsig los ntawm qhov hmoov hlub no. Txoj kev no, tej zaum lawv kuj yuav raug zam txim rau lawv tej kev txhaum los ntawm lawv txoj kev zoo siab xyiv fab rau qhov hmoov hlub, thiab tej zaum kuj muaj feem raug cawm dim los ntawm qhov zoo siab xyiv fab rau Yexus txoj kev tswj tus kheej thiab ua siab ntev. Tsuas yog los ntawm Yexus txoj kev tswj tus kheej thiab kev ua siab ntev xwb lawv thiaj li muaj cai los txais txoj kev zam txim thiab zoo siab xyiv fab rau qhov hmoov hlub uas Yexus pub. Ib yam li Yexus tau hais: Kuv tsis yog los cawm cov ncaj ncees tab sis cov neeg txhaum, los pub cov neeg txhaum kom raug zam txim ntawm lawv tej kev txhaum. Yog tias, thaum Nws rais los ua cev nqaij daim tawv, Yexus coj tus moj yam ntawm txoj kev txiav txim, kev tsawm foom, thiab kev tsis zam txim rau tib neeg tej kev txhaum los, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj feem raug cawm dim, thiab yuav nyob muaj kev txhaum mus ib txhis li. Yog muaj li no, txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo yuav los nres rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, thiab Tiam Muaj Kev Cai yuav raug muab rub txuas rau txhiab xyoo. Tib neeg tej kev txhaum tsuas yuav muaj loj hlob ntxiv thiab muaj kev txom nyem ntau, thiab txoj kev tsim tib neeg yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi. Tib neeg tsuas yuav muaj peev xwm ua dej num rau Yehauvas nyob hauv txoj kev cai xwb, tab sis lawv tej kev txhaum yuav loj dua cov tib neeg uas xub tsim tej kev txhaum. Yexus hlub tib neeg ntau npaum li cas, zam txim rau lawv tej kev txhaum thiab coj txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo uas tsim nyog los, tib neeg muaj cai kom raug cawm dim los ntawm Yexus ntau npaum li ntawd, kom raug hu ua cov me nyuam yaj uas ploj lawm uas Yexus siv nyiaj txiag ntau mus yuav rov qab los. Ntxwgnyoog cuam tshuam tsis tau tes dej num no, rau qhov Yexus saib Nws cov ntseeg li ib leej niam uas muaj kev hlub saib xyuas tus me nyuam mos ntawm nws xub ntiag. Nws tsis chim los sis tsis nyiam lawv, tab sis muaj txoj kev nplij puv npo; Nws yeej tsis ua npau taws vog rau hauv lawv, tab sis zam lawv tej kev txhaum thiab tsis saib rau lawv txoj kev ruam thiab kev tsis to taub, txog ntua rau theem uas hais tias, “Zam txim rau lwm tus xya caum zaus xya zaus.” Yog li lwm tus lub siab thiaj hloov vim Nws lub siab, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb tib neeg thiaj tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum los ntawm Nws txoj kev ua siab ntev tswj tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm “Zaj Tseem Dab Neeg Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 23

Txawm tias Yexus nyob hauv qhov yug los ua neeg yam tsis muaj kev xav nyuaj siab los, Nws yeej ib txwm nplig Nws cov thwj tim, muab pub rau lawv, pab lawv, thiab txhawb lawv. Txawm Nws ua tes dej num ntau npaum li cas, los sis Nws tiv kev txom nyem ntau npaum li cas los xij, Nws yeej tsis yuam tib neeg, tab sis yeej ib txwm ua siab ntev thiab tswj tus kheej rau lawv tej kev txhaum, xws li hais tias cov tib neeg ntawm Tiam Hmoov Hlub ua twb zoo hu Nws ua “tus Cawm Seej Yexus uas ntxim hlub.” Rau cov tib neeg nyob lub sij hawm ntawd—rau tag nrho txhua tus tib neeg—yam uas Yexus muaj thiab yog, yog kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo. Nws yeej tsis cim ntsoov tib neeg tej kev txhaum, thiab qhov Nws saib lawv tsis yog saib rau lawv tej kev txhaum. Vim hais tias ntawd yog tiam txawv lawm, Nws yeej muab zaub mov ntau heev pub rau tib neeg xwv kom lawv thiaj tau noj kom lawv tsau. Nws saib tag nrho Nws cov ntseeg nrog txoj kev hlub, kho cov muaj mob zoo, ntiab dab tawm, tsa cov tuag sawv rov los. Yuav kom tib neeg ntseeg Nws thiab pom tias txhua yam uas Nws ua yog ua tiav yam kub siab lug thiab zoo siab hlo, mas Nws tseem mus tsa ib lub cev tuag uas twb lwj lawm sawv rov qab los, kom qhia rau lawv tias nyob hauv Nws ob txhais tes txawm tus tuag lawm los yeej rov qab los muaj tau txoj sia dua. Nyob rau txoj kev no Nws thev ntsiag to thiab ua Nws tes dej num ntawm txoj kev cawm dim rau hauv lawv. Twb yog ua ntej Nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Yexus twb tau ris tib neeg tej kev txhaum rau saum Nws tus kheej lawm thiab rais los ua ib txoj kev theej txhoj rau tib neeg. Twb yog ua ntej raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws twb tau qhib txoj kev rau saum ntoo khaub lig los mus cawm tib neeg kom dim lawm. Thaum kawg, Nws thiaj raug muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, muab Nws tus kheej xyeem rau saum tus ntoo khaub lig, thiab Nws nchuav tag nrho Nws txoj kev hlub tshua, kev ua siab zoo, thiab kev dawb huv rau saum tib neeg. Rau tib neeg, Nws yeej ib txwm zam txim, yeej tsis pauj rov qab, zam txim rau lawv tej kev txhaum, nqua hu kom lawv lees txim ntxeev dua siab tshiab, thiab cob qhia lawv kom muaj lub siab ntev, tswj tus kheej, thiab hlub, los caum raws Nws tej hneev taw thiab muab lawv tus kheej xyeem rau saum ntoo khaub lig. Nws txoj kev hlub rau cov kwv tij thiab cov muam mas ntau dua li Nws txoj kev hlub rau Maivliag. Tes dej num uas Nws ua yog ua raws li nws qhov keeb laj fai kho cov mob zoo thiab ntiab dab tawm, tag nrho tej no yog ua rau Nws txoj kev cawm dim. Txawm tias Nws mus qhov twg los xij, Nws saib txhua tus uas caum raws li nrog qhov hmoov hlub. Nws ua rau cov pluag nplua nuj, cov ceg tawv mus taus kev, cov dig muag pom kev, thiab cov lag ntseg hnov lus. Nws haj tseem caw cov qis tshaj plaws, cov pluag tshaj plaws, cov neeg txhaum, los zaum ntawm tib lub rooj nrog Nws, yeej tsis ntxub lawv tab sis ib txwm ua siab ntev, haj tseem hais tias: Thaum ib tug tswv yug yaj muaj ib tug yaj ntawm ib puas tus ploj lawm, nws yuav muab cuaj caum cuaj tug tso tseg es mus nrhiav tus uas tau ploj lawm, thiab thaum nws nrhiav tau tus yaj lawm nws yuav zoo siab heev li. Nws hlub Nws cov ntseeg ib yam li ib tug maum yaj hlub nws cov me nyuam yaj. Txawm tias lawv ruam thiab tsis paub dab tsi, thiab yog neeg txhaum rau ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab tshaj ntawd yog cov tswv cuab uas txo hwj chim tshaj plaws ntawm lub zej lub zog los xij, Nws suav cov neeg txhaum no—cov tib neeg uas lwm tus ntxub—li lub ntsiab muag ntawm Nws lub qhov muag. Vim Nws nyiam lawv, Nws muab Nws txoj sia rau lawv, li ib tug me nyuam yaj uas muab xyeem rau saum lub thaj. Nws mus rau hauv lawv nruab nrab li uas Nws yog lawv tus tub qhe, cia lawv siv Nws thiab tua Nws, zwm rau lawv yam kawg siab hlo. Rau Nws cov ntseeg ces Nws yog tus Cawm Seej Yexus uas ntxim hlub, tab sis rau cov Falixais, cov uas qhuab qhia tib neeg saum ib lub sam thiaj siab, Nws tsis muaj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo, tab sis kev tsis nyiam kiag li thiab kev chim siab rau. Nws tsis ua tes dej num ntau luaj twg rau hauv cov Falixais, tsuas yog tej zaum thiaj qhuab qhia thiab yws lawv xwb; Nws tsis mus ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim rau hauv lawv, los sis Nws tsis ua tej txuj ci tseem ceeb thiab tej txuj ci phim hwj. Nws hliv tag nrho Nws txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo rau saum Nws cov ntseeg, ua siab ntev thev rau cov neeg txhaum mus txog ntua thaum kawg kiag, thaum Nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, thiab raug txom nyem rau txhua txoj kev thuam mus txog ntua rau thaum Nws cawm tau tag nrho txhua tus tib neeg. Qhov no yog tag nrho ntawm Nws tes dej num.

Yog tsis muaj Yexus txoj kev cawm dim, tib neeg yuav ua neej nyob hauv txoj kev txhaum thiab rais los ua cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm txoj kev txhaum, thiab cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov dab mus ib txhis. Yog li ntxiv mus, lub ntiaj teb tag nrho yuav rais los ua ib daim av rau Ntxwgnyoog nyob, qhov chaw ntawm nws nyob. Txawm li cas los xij peem, tes dej num ntawm txoj kev cawm dim cheem tsum qhia txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo rau tib neeg; tsuas yog los ntawm tej zoo li no los xwb thiaj yuav ua rau tib neeg tau txais txoj kev zam txim thiab thaum kawg yeej txoj cai kom raug kho kom zoo tiav log thiab raug Vajtswv muab tau. Yog tsis muaj theem ntawm tes dej num no, txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo yeej yuav tsis muaj peev xwm loj hlob taus. Yog tias Yexus tsis tau raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, yog tias Nws tsuas kho cov mob zoo thiab ntiab dab tawm xwb, ces tib neeg yeej yuav tsis tau raug zam txim ntawm lawv tej kev txhaum kiag li. Nyob rau hauv peb thiab ib nrab xyoo uas Yexus siv los ua Nws tes dej num hauv lub ntiaj teb, Nws tsuas ua tiav ntawm Nws tes dej num ntawm txoj kev cawm dim xwb; ntxiv ntawd, los ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab rais los zoo ib yam li cev nqaij daim tawv uas muaj kev txhaum, los ntawm qhov raug muab cob rau tus phem, Nws ua tes dej num ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tiav thiab tswj tau tib neeg txoj hmoo. Tsuas yog tom qab Nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm xwb Nws thiaj li cawm tau tib neeg dim. Tau peb caug-peb thiab ib nrab xyoo uas Nws raug txom nyem rau hauv ntiaj teb, raug thuam luag, raug iab liam, thiab raug tso tseg, mus txog ntua rau qhov uas Nws tsis muaj chaw tso Nws lub taub hau, tsis muaj chaw so, thiab tom qab ntawd Nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, tag nrho Nws lub cev—ib lub cev uas dawb huv thiab tsis txhaum—raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws thev txhua yam kev txom nyem rau saud. Cov uas muaj hwj chim thuam luag thiab ntaus Nws, thiab cov tub rog tseem nti qob ncaug rau Nws ntsej muag; tab sis Nws nyob twj ywm ntsiag to thiab thev mus txog thaum kawg, zwm yam zoo siab hlo mus txog ntua qhov tuag, uas qhov Nws cawm tag nrho txhua tus tib neeg. Tsuas yog tom qab ntawd Nws thiaj tau so xwb. Tes dej num uas Yexus ua tsuas sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub xwb; nws tsis sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai, los sis nws tsis yog hloov chaw rau tes dej num ntawm lub sij hawm kawg. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Yexus tej dej num hauv Tiam Hmoov Hlub, tiam ob uas tib neeg tau los dhau lawm—Tiam Muaj Kev Cawm Dim.

Xaiv tawm los ntawm “Zaj Tseem Dab Neeg Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 24

Tom qab Yehauvas tes hauj lwm lawm, Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg. Nws tes hauj lwm mas tsis yog muab cais ua nyob ib leeg xwb, tab sis yog tsim tsa rau saum Yehauvas tes hauj lwm. Nws yog tes hauj lwm rau ib tiam tshiab uas Vajtswv ua tom qab Nws tau muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg lawm. Zoo ib yam li, tom qab Yexus tes hauj lwm xaus lawm, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus rau tiam tshiab, vim tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas yeej tsuas muaj mus lawm tom ntej nkaus xwb. Thaum tiam qub dhau lawm, ib tiam tshiab yuav los hloov, thiab thaum tes hauj lwm qub raug ua tiav lawm, yuav muaj tes hauj lwm tshiab los ua ntxiv mus rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg no yog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg zaum ob, uas raws ntsaws Yexus tes hauj lwm. Tseeb tiag, qhov kev yug los ua neeg no mas tsis yog nws tshwm sim ua nws ib qho nkaus xwb; nws yog theem peb tom qab Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Txhua zaum Vajtswv pib ib theem tshiab ntawm tes hauj lwm, yuav tsum muaj ib qho kev pib dua tshiab thiab nws yuav tsum coj ib tiam tshiab los. Thiab yeej muaj qhov kev hloov kom phim rau tej ntawd nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, nyob rau hauv tus yeeb yam ntawm Nws qhov kev ua hauj lwm, nyob rau ntawm qhov chaw ntawm Nws tes hauj lwm, thiab nyob rau hauv Nws lub npe. Tsis txhob xav, tom qab ntawd, hais tias nws yog ib qho nyuab rau tib neeg lees txais Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tiam tshiab. Tab sis tsis hais Nws txawm yuav raug tawm tsam los ntawm tib neeg zoo li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm ua Nws tes hauj lwm, thiab ib txwm coj tag nrho noob neej mus lawm tom ntej. Thaum Yexus los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb no, Nws coj Tiam Hmoov Hlub los thiab muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv, thiab qhov uas yug los ua neeg no ces Nws yuav muab Tiam Hmoov Hlub xaus tseg thiab coj Tiam Vajtswv Los Kav los. Tag nrho cov uas muaj cuab kav lees txais qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv yuav raug coj mus rau Tiam Vajtswv Los Kav, thiab tshaj qhov ntawd ces yuav muaj cuab kav lees txais kiag Vajtswv txoj kev coj kev qhia. Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 25

Yog neeg tseem khuam nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, ces lawv yuav tsis muaj hnub muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg tau li, haj yam yuav tsis paub Vajtswv tus moj yam xeeb txawm li. Yog neeg tau nyob rau hauv qhov uas muaj hmoov hlub nplua mias tas mus li xwb, tab sis mas tsis muaj txoj kev ua neej uas cia kom lawv paub Vajtswv los sis ua kom haum raws li Nws siab li, ces lawv yuav tsis muaj hnub tau Nws tiag tiag nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Nws li. Hom kev ntseeg no ces txaus tu siab tiag tiag li. Thaum koj nyeem tas phau ntawv no lawm, thaum koj tau ntsib tau pom txhua kauj ruam ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg tes hauj lwm nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav lawm, koj yuav hnov zoo li qhov kev ntshaw uas koj muaj los tau ntau xyoo ntawd ces thaum kawg koj tau kiag lawm. Koj yuav hnov zoo li tsuas yog tam sim no xwb es koj thiaj li tau pom Vajtswv tim ntsej tim muag tiag tiag li; tsuas yog tam sim no xwb mas koj thiaj li tau ntsia Nws lub ntsej muag, hnov cov lus uas Nws hais kiag, txaus siab rau lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm, thiab hnov tiag tiag hais tias Nws muaj tseeb thiab muaj hwj chim loj npaum li cas. Koj yuav hnov zoo li koj tau ntau yam uas cov neeg yav dhau los yeej tsis tau pom los sis tsis tau muaj dua li. Nyob rau lub sij hawm no, koj yuav paub meej meej hais tias kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi tiag, thiab kev yoog raws Vajtswv txoj kev xav zoo li cas tiag. Tseeb tiag, yog koj tseem tuav rawv tej kev xav yav tag los, thiab tsis txais yuav los sis tsis lees qhov tseeb ntawm qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv, ces koj yuav nyob plhws tes-qhuav, tsis tau dab tsi li, thiab thaum kawg koj yuav raug tshaj tawm hais tias muaj kev txhaum ntawm qhov tawm tsam Vajtswv. Cov uas muaj cuab kav ua raws qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv tes hauj lwm ces yuav raug lees nyob rau hauv lub npe ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg zaum ob—Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv yuav muaj cuab kav txais yuav Vajtswv tus kheej txoj kev coj kev qhia, tau qhov tseeb ntau tshaj thiab siab tshaj, nrog rau lub neej txoj sia tiag. Lawv yuav pom zaj yog toog uas cov tib neeg yav dhau los yeej tsis tau pom dua li: “Thiab kuv tig mus saib lub suab uas hais lus rau kuv. Thiab thaum tau tig kiag, kuv pom xya tus tswm ciab kub; Thiab nyob rau nruab nrab ntawm xya tus tswm ciab muaj ib tug zoo li neeg leej Tub, hnav ib ce ris tsho ti nkaus hauv ko taw, thiab sia ib txog siv kub rau ntawm ob lub nyom mis. Nws lub tob hau thiab cov plaub hau dawb paug cuag li cov xov plaub yaj, dawb npaum nkaus cov daus; thiab Nws ob lub qhov muag liab ploog cuag nplaim taws; Thiab Nws ob txhais taw zoo li tooj dag ci nplas, cuag li raug hlawv hauv lub qhov cub; thiab Nws lub suab nrov cuag ntau tus dej ntws. Thiab Nws muaj nyob rau hauv Nws sab tes xis xya lub hnub qub: thiab nyob rau hauv Nws lub qhov ncauj muaj ib rab ntaj ob sab ntse: thiab Nws lub ntsej muag zoo li tus duab hnub ci uas muaj zog kawg nkaus” (Qhia Tshwm 1:12—16). Zaj yog toog no ces yog qhov lus qhia kom pom tag nrho Vajtswv tus moj yam, thiab qhov lus qhia kom pom tag nrho Nws tus moj yam kuj yog qhov lus qhia kom pom txog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg tam sim no. Nyob rau hauv qhov kev ntws ceev cuag dej ntawm tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, neeg leej Tub qhia tawm kom pom txog Nws tus moj yam xeeb txawm los ntawm kev hais lus, cia tag nrho cov uas lees txais Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim kom pom neeg leej Tub lub ntsej muag tiag tiag, uas yog kev qhia ncaj ncees kom pom txog lub ntsej muag ntawm neeg leej Tub uas Yauhas tau pom. (Tseeb tiag, tag nrho tej no mas cov uas tsis lees txais tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav yuav ntsia tsis pom li.) Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag mas yuav siv tib neeg tej lus los muab piav tsis tau kom tag nrho, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj siv tej kev uas Nws qhia Nws tus moj yam xeeb txawm los qhia kom pom Nws lub ntsej muag tiag tiag rau tib neeg. Ces hais tau hais tias tag nrho cov uas tau txaus siab rau tus moj yam xeeb txawm ntawm neeg leej Tub ces tau pom lub ntsej muag tiag tiag ntawm neeg leej Tub lawm, vim Vajtswv loj dhau heev lawm thiab tsis muaj cuab kav yuav siv tau tib neeg cov lus los piav kom tau tag nrho. Thaum uas tib neeg tau ntsib tau pom ib kauj ruam zuj zus ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav lawm, ces lawv yuav paub lub ntsiab lus tseeb ntawm Yauhas cov lus thaum nws hais txog neeg leej Tub nyob rau ntawm cov ncej txawb teeb: “Nws lub tob hau thiab cov plaub hau dawb paug cuag li cov xov plaub yaj, dawb npaum nkaus cov daus; thiab Nws ob lub qhov muag liab ploog cuag nplaim taws; Thiab Nws ob txhais taw zoo li tooj dag ci nplas, cuag li raug hlawv hauv lub qhov cub; thiab Nws lub suab nrov cuag ntau tus dej ntws. Thiab Nws muaj nyob rau hauv Nws sab tes xis xya lub hnub qub: thiab nyob rau hauv Nws lub qhov ncauj muaj ib rab ntaj ob sab ntse: thiab Nws lub ntsej muag zoo li tus duab hnub ci uas muaj zog kawg nkaus.” Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj yuav paub tshaj txhua qhov kev tsis ntseeg hais tias lub cev nqaij daim tawv dog dig no uas tau hais ntau heev mas yeej yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg zaum ob yam yuav tsis lees tsis tau li. Tshaj ntawd, koj yuav hnov tiag tiag hais tias koj tau txais koob hmoov npaum li cas, thiab hnov hais tias koj tus kheej yog tus uas muaj hmoo tshaj plaws. Koj tseem tsis kam txais qhov koob hmoov no thiab los?

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 26

Tes hauj lwm ntawm tiam kawg ces yog hais lus. Tej kev hloov loj muaj cuab kav tshwm rau tib neeg tau los ntawm tej lus. Tej kev hloov tam sim no uas raug rau cov neeg no thaum lawv lees txais tej lus no mas tseem ntau tshaj tej uas raug rau tib neeg thaum lawv txais yuav tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj ntawm Tiam Hmoov Hlub. Vim, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tej dab raug ntiab tawm ntawm tib neeg nrog qhov kev npuab tes rau thiab thov Vajtswv, tab sis tej moj yam qias vuab tsuab nyob rau hauv tib neeg yeej tseem muaj nyob. Tib neeg raug kho zoo ntawm lawv tej mob nkeeg thiab zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, tab sis hais txog qhov uas tib neeg yuav raug muab lawv tej moj yam phem hauv lawv rhuav tshem pov tseg li cas ntawd, ces tes hauj lwm no tseem ua tsis tau tiav. Tib neeg tsuas yog raug cawm tau thiab zam txim rau lawv tej kev txhaum rau lawv txoj kev ntseeg xwb, tab sis tus yeeb yam muaj kev txhaum ntawm tib neeg tseem tsis tau raug rho pov tseg thiab tseem nyob hauv lawv. Tib neeg tej kev txhaum ces raug zam txim los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tab sis qhov no tsis tau txhais hais tias tib neeg yuav tsis muaj kev txhaum nyob rau hauv lawv lawm. Tib neeg tej kev txhaum mas muaj cuab kav raug zam txim rau los ntawm tej kev theej txhoj rau kev txhaum, tab sis hais txog qhov uas yuav ua li cas es tib neeg thiaj li yuav tsis muaj kev txhaum ntxiv lawm, thiab yuav ua li cas es lawv tus moj yam uas muaj kev txhaum ntawd thiaj li yuav raug rho pov tseg kom tag nrho thiab hloov kiag, ces lawv yeej tsis muaj txoj hau kev los daws tau qhov teeb meem no. Tib neeg tej kev txhaum yeej raug zam txim rau lawm, thiab qhov no ces vim yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tab sis tib neeg yeej tseem ua neej nyob ntxiv rau hauv lawv tus moj yam phem ntawm qhov qub. Qhov no yog li no, ces tib neej thiaj yuav tsum raug cawm tawm kom tag nrho los ntawm lawv tus moj yam phem, es kom lawv tus yeeb yam muaj kev txhaum thiaj li raug rho tawm pov tseg kom tag nrho, kom tsis txhob loj hlob tuaj ntxiv lawm, yog li ntawd thiaj li ua rau tib neeg tus moj yam hloov. Qhov no mas tib neeg yuav tsum tau to taub txoj kev loj hlob ntawm txoj sia, to taub txoj hau kev ntawm txoj sia, thiab to taub txoj kev hloov lawv tus moj yam. Dhau qhov ntawd lawm, nws yuav tsum kom tib neeg ua raws nraim li txoj kev no, kom lawv tus moj yam thiaj li maj mam hloov thiab kom lawv ua neej nyob hauv qhov ci ntsa iab ntawm txoj kev kaj, kom tag nrho txhua yam lawv ua thiaj li haum raws li Vajtswv txoj kev xav, kom lawv thiaj li muab lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab tshem pov tseg tau, thiab kom lawv thiaj li yuav nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, yog li ntawd thiaj li tawm tau tag nrho hauv txoj kev txhaum los. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav tau txais kev cawm dim tag nrho. Nyob rau lub sij hawm thaum Yexus ua Nws tes hauj lwm, tib neeg qhov kev paub Nws ces tseem plooj heev thiab pom tsis meej li. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Nws yog Davi tus tub, thiab hu Nws ua ib tug xib fwb loj cev Vajtswv lus, tus Tswv uas siab dawb siab zoo uas txhiv tib neeg tej kev txhaum. Ib txhia, nyob rau ntawm qhov kev ruaj khov ntawm lawv txoj kev ntseeg, ces cia li zoo mob nkeeg los ntawm tej qho kev tuav Nws lub tw tsho; cov dig muag muaj peev xwm rov pom kev dua thiab txawm yog cov tuag kiag lawm los yeej raug rov cawm ciaj rov los. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav tshawb pom tus moj yam phem uas cog tob tob nyob rau hauv lawv tus kheej, los sis lawv yeej tsis paub xyov yuav muab nws tshem tawm pov tseg li cas. Tib neeg tau txais hmoov hlub ntau, xws li qhov kev thaj yeeb thiab kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv, txoj kev ntseeg ntawm ib tug tswv cuab coj tau koob hmoov los rau tag nrho ib tse neeg, kev kho tej mob nkeeg kom zoo, thiab lwm yam ntxiv mus. Qhov seem ces yog txoj kev ua zoo ntawm tib neeg thiab lawv tus duab zoo; yog ib tug neeg twg muaj peev xwm ua neej nyob raws li lub hauv paus keeb cag ntawm tej no, ces lawv yeej raug xam hais tias yog ib tug ntseeg uas txais yuav tau. Tsuas yog cov ntseeg ntawm hom no xwb thiaj li yuav nkag mus tau rau saum ntuj ceeb tsheej tom qab tuag lawm, ces txhais tau hais tias lawv tau raug cawm tau lawm. Tab sis, nyob rau hauv lub sij hawm hauv lawv lub neej, cov neeg no tsis to taub txoj kev ntawm txoj sia hlo li. Tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua kev txhaum thiab tom qab ntawd ces lees lawv tej kev txhaum nyob rau hauv ib lub voj voog uas kiv mus los tas li yam tsis muaj ib txoj kev yuav hloov lawv tus moj yam li: Qhov zoo li ntawd yog tus yam ntxwv ntawm tib neeg nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Tib neeg puas tau txais kev cawm dim tag nrho? Tsis tau! Yog li ntawd, tom qab uas theem ntawd ntawm tes hauj lwm raug ua tiav tag lawm, nws tseem tshuav tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim. Theem no yog los ua kom tib neeg dawb huv los ntawm kev siv txoj lus, thiab yog li ntawd muab ib txoj kev rau lawv taug. Theem no mas yuav tsis tawg paj txi txiv los sis muaj qab hau yog hais tias nws tsuas muaj txuas ntxiv nrog tej kev ntiab dab tawm xwb, vim nws yuav rho tsis tau tib neeg tus yeeb yam muaj kev txhaum ntawd pov tseg, thiab tib neeg yuav cia li los nres rau ntawm qhov kev zam txim rau lawv tej kev txhaum xwb. Los ntawm kev theej txhoj rau kev txhaum, tib neeg tau raug zam txim rau lawv tej kev txhaum, vim tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig twb los xaus lawm thiab Vajtswv twb yeej Ntxwgnyoog lawm. Tab sis tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg tseem muaj nyob rau hauv lawv, tib neeg tseem muaj cuab kav ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv tau, thiab Vajtswv tseem tsis tau muab tau noob neej. Yog vim li ntawd es nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm Vajtswv thiaj li siv txoj lus los qhia tshwm tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg, ua rau lawv los xyaum ua raws li txoj kev uas yog. Theem no mas muaj qab hau dua theem dhau los lawm, kuj tawg paj txi txiv dua thiab, vim tam sim no mas yog txoj lus uas muab tib neeg txoj sia pub ncaj qha rau lawv thiab pab kom tib neeg tus moj yam rov loj hlob tuaj tag nrho; nws yog ib theem hauj lwm uas ntxaws dua. Yog li ntawd, qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg tau ua rau qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau tib neeg qhov kev cawm dim.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 27

Nyob rau hauv tes hauj lwm thaum tiam kawg, txoj lus yuav muaj hwj chim loj tshaj qhov kev tshwm sim kiag ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm, thiab lub hwj chim ntawm txoj lus yuav tshaj lub ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm. Txoj lus qhia tshwm tag nrho tej moj yam qias vuab tsuab uas faus tob nyob rau hauv tib neeg lub siab. Koj tsis muaj txoj hau kev yuav paub tau lawv los ntawm koj tus kheej. Thaum lawv raug txoj lus muab nthuav tawm tso pluav rau ntawm koj xub ntiag, koj yeej yuav txawj los tshawb pom lawv; koj yuav tsis muaj cuab kav tsis lees lawv li, thiab koj yuav ntseeg tag nrho. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim ntawm txoj lus thiab lod? Qhov no yog qhov tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus hnub no. Yog li ntawd, nws tsis yog los ntawm kev kho tau tej mob nkeeg thiab kev ntiab dab tawm es tib neeg thiaj li raug cawm tau tag nrho los ntawm lawv tej kev txhaum, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav raug ua kom muaj txhua yam los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj. Lub hwj chim kho kev mob nkeeg thiab ntiab dab tawm tsuas muab tau hmoov hlub rau tib neeg xwb, tab sis tib neeg lub cev nqaij daim tawv tseem yog Ntxwgnyoog tug thiab tus moj yam phem qias vuab tsuab tseem nyob hauv tib neeg. Muab ua lwm yam lus hais, ces qhov uas tseem tsis tau muab ntxhuav kom dawb huv ces tseem cuam tshuam rau kev txhaum thiab kev phem kev qias. Tsuas yog thaum uas lawv raug ntxuav kom dawb huv los ntawm qhov kev ua ntawm txoj lus lawm xwb mas tib neeg thiaj li raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab raug ntxuav kom dawb huv. Thaum dab raug ntiab tawm ntawm tib neeg mus lawm thiab lawv raug txhiv dim lawm, ces qhov no tsuas txhais tau hais tias lawv raug txeeb tawm ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los lawm thiab rov qab los rau ntawm Vajtswv lawm. Txawm li cas los xij, yog tsis tau raug Vajtswv muab ntxuav kom dawb huv los sis muab hloov, ces lawv yeej tseem yog cov neeg qias vuab tsuab. Nyob rau hauv tib neeg tseem muaj kev phem kev qias, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab; tib neeg tsuas rov qab los rau ntawm Vajtswv los ntawm Nws qhov kev txhim dim xwb, tab sis lawv yeej tsis muaj ib qho kev paub txog Vatjswv me me li thiab yeej tseem muaj cuab kav tawm tsam thiab ntxeev siab rau Nws tau. Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj liib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voogkiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. Piv txwv li, thaum tib neeg paub kiag hais tias lawv los nawm Mau-a los, ces lawv hais tawm tej lus cem yws tuaj, tso tseg txoj kev npaj ua lub neej, thiab cia li coj phem heev. Qhov no tseem qhia tsis tau hais tias tib neeg tseem tsis tau muaj cuab kav yuav kam zwm tag nrho rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm lod? Qhov no tsis yog kiag lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab lod? Thaum koj tsis raug rau txim, koj ob txhais tes mas tsa siab tshaj lwm tus, tseem tshaj Yexus txhais lawm. Thiab koj quaj qw tawm ua ib lub suab nrov nrov tias: “Ua ib leeg tub ntxim hlub ntawm Vajtswv! Ua ib tug nyob ti Vajtswv! Peb xum tuag zoo dua nyo hau rau Ntxwgnyoog! Tig tawm tsam yawg Ntxwgnyoog laus! Tig tawm tsam tus zaj loj liab ploog laus! Thov kom tus zaj loj liab ploog poob hwj chim yam ntxim hnyos kawg! Thov kom Vajtswv ua kom peb muaj txhua yam!” Koj lub suab quaj qw mas nrov tshaj tag nrho lwm tus. Tab sis thaum lub sij hawm rau txim los txog thiab, ib zaug ntxiv thiab, tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab raug nthuav tawm. Thaum ntawd, ces lawv tej suab quaj qw tu nrho, thiab lawv qhov kev ua tawv qhawv ntawd ntog yaj ntsis mus lawm xwb. Qhov no yog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab; tseem khiav tob tshaj kev txhaum lawm thiab, nws yog tej yam uas Ntxwgnyoog cog tseg thiab nrhau cag tob heev nyob rau hauv tib neeg. Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej. Tib neeg qw li ntawd nyob rau yav tag los vim lawv tsis muaj kev to taub txog lawv tus moj yam qias vuab tsuab thaum xub thawj. Tej no yog tej yam tsis dawb huv uas muaj nyob rau hauv tib neeg. Thoob plaws lub caij nyoog ntev heev ntawm txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, tib neeg nyob rau hauv ib qho huab cua nruj thiab kub ntxhov. Tej no tag nrho tsis yog tau los ntawm txoj kev ua ntawm txoj lus lod? Koj tsis tau quaj qw ua ib lub suab nrov nrov ua ntej qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num lod? “Nkag mus rau lub nceeg vaj! Tag nrho cov uas lees txais lub npe no yuav tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj! Tag nrho sawv daws yuav tau koom Vajtswv!” Thaum txoj kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num los txog, koj tsis quaj qw ntxiv lawm. Thaum pib kiag, sawv daws yeej quaj qw tias, “Au Vajtswv! Txawm Koj yuav muab kuv tso rau qhov twg, los kuv yuav zwm rau txoj kev coj ntawm Koj.” Thaum uas tau nyeem Vajtswv tej lus lawm, “Leej twg yuav ua Kuv tus Povlauj?” cov neeg teb hais tias, “Kuv txaus siab ua!” Tom qab ntawd lawv pom cov lus, “Thiab dab tsi ntawm Yauj txoj kev ntseeg?” thiab hais tias, “Kuv txaus siab yuav muab Yauj txoj kev ntseeg coj los rau kuv tus kheej. Vajtswv, thov muab kuv tso rau hauv qhov kev sim!” Thaum qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num los txog, lawv vau tag nrho ua ke thiab sawv yuav luag tsis taus rov qab los. Tom qab ntawd, ib qho me me ntxiv ib qho me me, tej yam tsis dawb huv hauv lawv lub siab maj mam ploj tsawg zuj zus mus. Qhov no tsis yog ua tau los ntawm txoj lus lod? Yog li ntawd, tej yam uas koj tau ntsib tau pom hnub no yog qhov tshwm sim tau los ntawm txoj lus, tseem loj tshaj tej uas tau los ntawm Yexus tej kev ua txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm thiab. Vajtswv lub yeeb koob uas koj pom thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag uas koj pom ces tsis yog lam pom tau los ntawm tej kev ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ntawm tej kev ntawm kev kho mob nkeeg thiab ntiab dab tawm xwb, tab sis tseem tshaj qhov ntawd lawm ces yog qhov kev txiav txim ntawm Nws txoj lus. Qhov no qhia tau rau koj pom hais tias qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv mas tsis yog muaj tej kev ua txuj ci tseem ceeb, kev kho mob nkeeg, thiab kev ntiab dab tawm nkaus xwb, tab sis hais tias qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv txoj lus mas muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv lub hwj chim thiab los nthuav tawm Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus ntawd tau zoo dua.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 28

Nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav, Vajtswv siv cov lus coj mus rau ib tiam tshiab, mus hloov txoj kev uas Nws ua hauj lwm, thiab los ua tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd. Qhov no yog qhov tseem ntsiab hauv paus uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Nws tau rais los ua cev nqaij daim tawv los hais lus rau ntau fab tuaj, xwv kom tib neeg thiaj li pom Vajtswv yooj yim, tus ua yog Txoj Lus tshwm sim los rau hauv lub cev, thiab kom pom Nws lub tswv yim thiab txoj kev phim hwj. Tes hauj lwm ntawd yog ua los kom tiav li lub hom phiaj los mus kam yeej tib neeg, tsim kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab muab tib neeg tshem tawm kom tag, uas yog lub ntsiab tseeb ntawm kev siv tej lus los ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Cov lus no ua rau tib neeg los paub Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, lub tseem ntsiab ntawm tib neeg, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog nkag mus rau. Los ntawm cov lus no, tes hauj lwm uas Vajtswv xav ua nyob rau Tiam Txoj Lus ntawd tshwm sim tawg paj txi txiv tuaj tag nrho. Cov lus no ua rau tib neeg raug muab nthuav tawm, tshem tawm, thiab raug sim siab. Neeg tau pom Vajtswv cov lus, hnov cov lus no, thiab paub hais tias muaj cov lus no. Qhov tau los ntawd, ces lawv tau los ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv tiag, ntseeg lub hwj chim txhua yam thiab ntseeg lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg thiab Nws lub siab xav cawm tib neeg. Lo lus “tej lus” mas tej zaum zoo li yooj yim thiab dog dig xwb, tab sis cov lus hais tawm los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua ntawd lub qhov ncauj mas ua tau rau lub qab ntuj khwb co qig txoog, lawv hloov neeg lub siab, hloov lawv tej kev xav thiab tej qub moj yam, thiab hloov tag nrho qhov uas lub ntiaj teb zoo li cas ntawd. Ib tiam dhau ib tiam, tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no mas thiaj ua hauj lwm zoo li no xwb, thiab tsuas yog Nws thiaj hais li ntawd xwb thiab thiaj los cawm tib neeg li ntawd xwb. Txij li tam sim no mus lawm yav tom ntej, tib neeg ua neej nyob raws li tej kev coj kev qhia ntawm Vajtswv tej lus, coj kev thiab pab cuam los ntawm Nws tej lus. Neeg ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, nyob nrog rau tej lus tsawm foom thiab tej koob hmoov los ntawm Vajtswv tej lus, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas los ua neej nyob rau hauv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus. Cov lus no thiab tes hauj lwm no yog npaj rau tib neeg txoj kev cawm dim, npaj ua kom tiav hlo li Vajtswv lub siab xav tau, thiab npaj coj los hloov tsos qub ntawm lub ntiaj teb ntawm txhua yam qub uas tsim tawm los. Vajtswv siv cov lus tsim lub ntiaj teb, Nws siv cov lus coj neeg thoob qab ntuj khwb, thiab Nws siv cov lus los txeeb thiab cawm tau lawv. Txog qhov kawg kiag, Nws yuav siv cov lus los coj tag nrho lub ntiaj teb qub mus rau qhov chaw xaus, ces thiaj li yuav ua tiav hlo tag nrho Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Thoob plaws Tiam Vajtswv Los Kav, Vajtswv siv lus los ua Nws tes hauj lwm, thiab ua kom tau Nws tes hauj lwm tiav hlo. Nws tsis ua tej txuj ci phim hwj los sis siv hwj huaj tseem ceeb, tab sis tsuas siv cov lus ua Nws tes hauj lwm xwb. Vim yog tej lus no, tib neeg thiaj tau noj thiab tau hnav thiab tau txais kev txawj ntse thiab muaj kev ntsib kev pom yam tseeb tiag. Nyob rau Tiam Txoj Lus, tib neeg tau txais koob hmoov nplua mias. Nws tsis muaj kev mob kev nkeeg thiab tsuas yog tau txais txhua yam kev pub puv npo los ntawm Vajtswv tej lus xwb; tsis tas yuav qi muag nti nrhiav los sis qi muag nti taug kev mus li, nyob rau ntawm nws qhov kev tau zoo ntawd, nws pom Vajtswv tshwm sim los kiag, hnov Nws hais lus ntawm Nws lub qhov ncauj kiag, tau txais tej uas Nws muab pub, thiab saib ntsoov Nws tus kheej ua Nws tes hauj lwm kiag. Tej no yog tej yam uas cov neeg rau cov tiam dhau los tsis muaj cuab kav yuav tau txais, thiab tej ntawd yog tej koob hmoov uas lawv tsis tau txais.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Vajtswv Los Kav Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 29

Noob neej, raug Ntxwgnyoog muab ua coj tsis ncaj loj heev lawm, yeej tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv, thiab tau tseg kev pe hawm Vajtswv lawm. Nyob rau thaum chiv keeb, thaum tsim Adas thiab Eva, Yehauvas lub koob meej thiab cov lus tim khawv puav leej tau muab qhia tag lawm. Tiam sis tom qab raug muab ua coj tsis ncaj tag lawm, tib neeg tau poob lub koob meej thiab cov lus tim khawv lawm, rau qhov txhua leej txhua tus tau ntxeev siab tawm tsam Vajtswv thiab tau tsum tsis hwm Nws tag nrho huv si lawm. Txoj kev kov yeej hnub no yog rov qab los qhia tag nrho cov lus tim khawv thiab tag nrho lub koob meej, thiab los ua kom tib neeg txhua tus pe hawm Vajtswv, kom muaj cov lus tim khawv nyob rau ntawm yam uas tau tsim los lawm; qhov no yog txoj hauj lwm uas yuav tsum tau ua kom tiav rau theem no. Yuav ua li cas, tiag tiag, kom kov yeej tau noob neej? Los ntawm kev siv txoj hauj lwm ntawm cov lus ntawm theem no los ua kom tib neeg ntseeg tag nrho; los ntawm kev siv kev tshaj tawm, kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev foom tsis zoo los coj nws mus rau hauv kev zwm rau tag nrho; los ntawm kev tshaj tawm tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev txiav txim rau nws txoj kev tawm tsam kom nws thiaj li paub txog txoj kev tsis ncaj ncees thiab kev qias vuab tsuab ntawm noob neej, thiab siv cov no los ua ib txoj kev tiv thaiv rau Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees. Nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws los ntawm cov lus no uas tib neeg raug kov yeej thiab tau ntseeg tag nrho. Cov lus yog cov tseem ceeb rau kev kov yeej tib neeg thaum kawg, thiab txhua tus uas lees txais Vajtswv txoj kev kov yeej yuav tsum lees txais kev ntaus thiab kev txiav txim ntawm Nws cov lus. Tus txheej txheem ntawm kev hais lus hnub no qhov tseeb yog tus txheej txheem ntawm kev kov yeej. Thiab tsuas yog qhov tias seb tib neeg yuav tsum koom tes li cas xwb los? Los ntawm kev paub noj thiab haus cov lus no, thiab kev ua tiav ib txoj kev nkag siab txog cov lus no. Raws li qhov tib neeg raug kov yeej tau li cas, qhov no tsis yog ib yam uas lawv tuaj yeem ua tau los ntawm lawv tus kheej. Txhua yam uas koj tuaj yeem ua tau yog, los ntawm kev noj thiab kev haus cov lus no, kom los paub txog koj txoj kev coj tsis ncaj thiab kev qias vuab tsuab, koj txoj kev ntxeev siab thiab koj txoj kev tsis ncaj ncees, thiab ntog rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog tias, tom qab paub txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, koj muaj peev xwm muab nws coj los xyaum ua, thiab yog tias koj muaj ntau lub zeem muag thiab muaj peev xwm los zwm rau cov lus no tag nrho, thiab koj tsis xaiv los ntawm koj tus kheej, ces koj yuav tau raug kov yeej lawm—thiab nws yuav yog ib qho txiaj ntsig ntawm cov lus no. Vim li cas noob neej thiaj li poob cov lus tim khawv lawm? Vim hais tias tsis muaj leej twg muaj kev ntseeg Vajtswv li, vim hais tias Vajtswv tsis muaj chaw nyob hauv tib neeg lub siab li. Txoj kev kov yeej ntawm noob neej yog kev rov txhim kho txoj kev ntseeg ntawm noob neej. Tib neeg ib txwm xav khiav pau hau nti mus rau hauv sab lub ntiaj teb, lawv muaj kev cia siab ntau yam, xav tau ntau yam rau lawv lub neej yav tom ntej, thiab muaj kev xav tau ntau yam heev. Lawv ib txwm xav txog sab cev nqaij daim tawv, npaj rau sab cev nqaij daim tawv, thiab tsis muaj lub siab xav tshawb nrhiav txoj kev ntseeg Vajtswv li. Lawv lub siab tau raug Ntxwnyoog txeeb tau lawm, lawv tau poob lawv txoj kev huab hwm Vajtswv lawm, thiab lawv tau tsom ntsoov rau ntawm Ntxwgnyoog lawm xwb. Tiam sis tib neeg yog Vajtswv tsim los. Yog li, tib neeg tau ua cov lus tim khawv poob lawm, txhais tau tias nws tau ua lub koob meej ntawm Vajtswv poob lawm thiab. Lub hom phiaj ntawm kev kov yeej noob neej yog rov los txeeb lub koob meej ntawm noob neej txoj kev huab hwm rau Vajtswv. Nws tuaj yeem muab tso tau raws txoj kev no: Muaj ntau tus tib neeg uas tsis nrhiav txoj sia; tab txawm hais tias muaj qee leej uas nrhiav txoj sia, lawv tsuas yog ib nphoov tes ntawm cov zauv xwb. Tib neeg tau raug lawv lub neej yav tom ntej tswj kav lawm thiab yeej tsis mob siab txog txoj sia li. Ib txhia ntxeev siab tawm tsam thiab tawm tsam Vajtswv, txiav txim rau Nws tom qab Nws lub nraub qaum, thiab tsis xyaum ua qhov tseeb. Cov tib neeg no tau raug tsis quav ntsej rau tam sim no; rau lub sij hawm no, tsis muaj ib yam dab tsi uas tau ua tiav rau cov tub ntawm cov neeg ntxeev siab no li, tiam sis yav tom ntej koj yuav nyob rau hauv kev tsaus ntuj, kev quaj thiab kev tom koj cov hniav qas qawv. Koj yuav tsis paub txog txoj kev muaj nuj nqis ntawm txoj kev kaj thaum koj tab tom nyob rau hauv nws, tiam sis koj yuav lees paub txoj kev muaj nuj nqis ntawd thaum koj tab tom nyob rau hauv qhov hmo tsaus ntuj, thiab thaum ntawd koj mam li tu siab. Tam sim no koj tau zoo nyob, tiam sis hnub ntawd los txog thaum ntawd koj mam li tu siab. Thaum hnub ntawd los, thiab kev tsaus ntuj nqis los ces txoj kev kaj tsis muaj ntxiv lawm, thaum ntawd mam li khuv xim ces nws lig dhau heev lawm. Nws yog vim tias koj tseem tsis nkag siab txog txoj hauj lwm ntawm hnub no uas koj tsis mob siab rau lub sij hawm koj muaj tam sim no. Thaum txoj hauj lwm uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no pib lawm, txhais tau hais tias txhua yam uas Kuv tab tom hais txog hnub no los muaj tseeb lawm, yuav muaj ntau tus neeg tuav lawv lub taub hau thiab quaj kua muag los ntawm kev txom nyem siab ntsws. Thiab hauv kev ua li ntawd, lawv yuav tsis poob rau hauv kev tsaus ntuj nrog rau kev quaj thiab kev tom hniav qas qawv lov? Txhua tus neeg uas nrhiav txoj sia tiag tiag thiab raug ua tiav hlo tuaj yeem siv tau, hos tag nrho cov tub ntawm cov neeg ntxeev siab uas tsis phim raug siv yuav poob mus rau hauv kev tsaus ntuj. Lawv yuav tsis muaj txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tsis muaj peev xwm ua kom muaj kev nkag siab txog txhua yam. Yog li lawv thiaj li yuav raug tsim txom los ntawm kev quaj kev nyiav, tau poob mus rau hauv kev rau txim. Yog tias koj npaj tau zoo rau hauv txoj hauj lwm theem no, thiab koj tau loj hlob hauv koj lub neej, ces koj phim raug siv lawm. Yog tias koj npaj tsis tau zoo-uas muaj mob, ces tab txawm hais tias koj tau raug hu rau txoj hauj lwm theem tom ntej los, koj yuav tsis phim rau txoj kev siv li—nyob rau theem no koj yuav tsis muaj dua lwm lub sij hawm lawm tab txawm hais tias koj xav npaj koj tus kheej npaum li cas los xij. Vajtswv yuav ncaim mus lawm; koj puas yuav mus nrhiav lub sij hawm uas nyob rau ntawm koj hauv ntej tam sim no qhov twg? Qhov twg uas koj tuaj yeem mus txais kev xyaum ua uas yog muab los ntawm Vajtswv tus kheej tiag tiag? Txog thaum ntawd, Vajtswv tus kheej yuav tsis hais lus los sis cev Nws lub suab los lawm; txhua yam uas koj yuav tsum muaj peev xwm ua ces yog nyeem yam uas tau raug hais hnub no xwb—yog li yuav ua li cas thiaj li yuav nkag siab yooj yim? Yuav ua li cas lub neej yav tom ntej thiaj li yuav zoo dua li hnub no? Nyob rau theem no, koj puas yuav tsis raug kev tsim txom yam li ib txoj kev ua neej hauv kev tuag uas koj quaj thiab tom koj cov hnuav qas qawv? Koj twb tau txais koob hmoov tam sim no lawm, tiam sis koj tsis paub yuav zoo siab rau cov koob hmoov ntawd li cas; koj tab tom nyob rau hauv cov koob hmoov, tab sis koj tseem tsis paub. Qhov no ua pov thawj qhia tias koj yeej yog raug npaj tseg kom los raug tsim txom! Hnub no, ib txhia tib neeg tawm tsam, ib txhia ntxeev siab, ib txhia ua qhov no los sis qhov tod. Kuv tsuas yog tsis quav ntsej koj xwb, tiam sis tsis txhob xav tias Kuv tsis paub txog ib yam dab tsi ntawm nej. Puas yog Kuv tsis nkag siab txog nej lub ntsiab tseeb? Vim li cas thiaj tas zog sib cav sib ceg tawm tsam Kuv? Puas yog koj tsis ntseeg Vajtswv txhawm rau kom nrhiav tau txoj sia thiab koob hmoov rau koj tus kheej? Puas yog nws tsis yog rau koj tus kheej uas koj muaj kev ntseeg? Nyob rau lub sij hawm tam sim no, Kuv tab tom ua kev kov yeej los ntawm kev hais lus xwb, thiab thaum txoj kev kov yeej no los xaus lawm, koj hnub kawg yuav raug pom tseeb. Kuv yuav tsum tau qhia rau koj kom meej meej lov?

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 30

Txoj kev kov yeej hnub no yog npaj los ua kom pom tseeb tias tib neeg hnub kawg yuav zoo li cas. Vim li cas Kuv thiaj hais tias txoj kev rau txim thiab kev txiav txim hnub no yog kev txiav txim ua ntej lub zwm txwv dawb uas loj thaum lub sij hawm kawg? Koj tsis pom qhov no lov? Vim li cas kev kov yeej thiaj li yog theem kawg? Nws tsis yog ib qho meej meej uas nthuav tawm txog hom kev xaus dab tsi uas txhua hom tib neeg yuav ntsib lov? Puas yog nws tsis tso cai rau txhua tus, hauv chav kev kov yeej ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim, los qhia lawv cov kob tiag tiag thiab tom qab ntawd muab lawv cais raws li lawv hom? Dua li qhov hais tias qhov no yog kev kov yeej noob neej, nws yuav zoo dua uas hais tias qhov no tab tom qhia tias hom kev xaus dab tsi uas yuav muaj rau txhua hom tib neeg. Qhov no yog hais txog kev txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum thiab tom qab ntawd nthuav tawm txog ntau hom tib neeg, thaum ntawd mam li txiav txim seb lawv yog neeg phem los yog neeg ncaj ncees. Tom qab kev kov yeej lawm, ces yog txoj hauj lwm ntawm kev muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab muab kev rau txim rau cov neeg phem. Cov tib neeg uas mloog lus tiag tiag—txhais hais tias cov uas raug kov yeej tag nrho lawm—yuav muab tso rau theem tom ntej ntawm kev tshaj tawm Vajtswv txoj hauj lwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb no; cov uas tsis raug kov yeej yuav raug tso rau hauv kev tsaus ntuj thiab ntsib nrog rau kev puas tsuaj. Yog li tib neeg thiaj li yuav raug cais mus raws li hom, pab uas ua phem nrog kev phem, kom tsis muaj txoj kev kaj ntawm lub hnub ib zaug ntxiv li lawm, thiab pab uas ncaj ncees nrog kev zoo, kom tau txais txoj kev kaj thiab nyob mus ib txhis hauv txoj kev kaj. Lub sij hawm kawg twb los ze rau txhua yam lawm; tib neeg hnub kawg tau raug nthuav tawm meej meej rau nws ob lub qhov muag lawm, thiab txhua yam yuav raug muab cais mus raws li hom. Yog li ces, yuav ua li cas, tib neeg thiaj li yuav tuaj yeem khiav dhau txoj kev txom nyem siab ntsws ntawm txhua tus tib neeg raws li hom? Qhov xaus uas sib txawv ntawm txhua hom tib neeg tau raug nthuav tawm thaum lub sij hawm kawg los ze rau txhua yam, thiab qhov no tau ua tiav thaum lub sij hawm kev kov yeej thoob plaws lub qab ntuj khwb (suav tag nrho txhua txoj kev kov yeej, pib los ntawm txoj hauj lwm tam sim no kiag). Kev qhia tshwm ntawm lub sij hawm kawg ntawm noob neej txhua tus twb tau ua tiav ua ntej lub rooj zaum ntawm kev txiav txim, hauv chav kev rau txim, thiab chav kev kov yeej ntawm lub sij hawm kawg lawm. Kev cais tib neeg raws li s hom yog tsis rov qab tig tib neeg mus rau lawv lub hauv paus hom neeg qub lawm, rau qhov thaum tsim tib neeg thaum lub sij hawm tsim txhua yam, tsuas muaj ib hom tib neeg nkaus xwb, tsuas muaj tib txoj kev cais tawm ntawm tus txiv neej thiab tus poj niam xwb. Tsis muaj ntau hom neeg. Nws tsuas yog tom qab ob peb txhiab xyoo ntawm noob neej txoj kev coj tsis ncaj ntau hom sib txawv tau tshwm sim, uas nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm cov dab phem qias vuab tsuab, ib txhia nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm cov dab phem uas phem, thiab ib txhia, cov uas ua raws li txoj kev ua neej, nyob hauv qab thaj chaw tswj fwm ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tsuas yog hauv txoj kev no xwb txoj kev cais no thiaj li maj mam los ciaj sia nyob rau hauv tib neeg, thiab tsuas yog li no xwb tib neeg thiaj li tawg mus ua ib pab ib pawg nyob rau hauv ib tsev neeg uas loj ntawm tib neeg. Tib neeg txhua tus nyias muaj nyias “txiv”; nws tsis yog qhov teeb meem uas txhua tus tib neeg nyob rau hauv qab thaj chaw tswj fwm ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tag nrho, rau qhov tib neeg ntxeev siab heev dhau lawm. Kev txiav txim ncaj ncees nthuav tawm qhov tseeb ntawm txhua hom tib neeg tus kheej, tsis tseg ib yam dab tsi zais cia kiag li. Txhua leej txhua tus nthuav tawm lawv lub ntsej muag tseeb rau ntawm txoj kev kaj. Nyob rau theem no, tib neeg tsis zoo li txoj kev uas nws ib txwm yog lawm, nws cov pog koob yawg koob cov yam ntxwv tiag tiag tau ploj ntev mus lawm, vim hais tias suav tsis txheeb Adas thiab Eva cov xeeb ntxwv uas tau raug Ntxwgnyoog ntes los ntev lawm, tsis pub kom paub txog ntuj ceeb tsheej ib zaug li, thiab vim hais tias tib neeg tau puv npo txhua yam ntawm Ntxwgnyoog cov taug lawm. Yog li, tib neeg muaj lawv cov hom phiaj uas tsim nyog. Tshaj ntawd ntxiv, nws yog nyob rau ntawm qhov sib txawv ntawm lawv cov taug uas lawv raug cais tawm mus raws li hom, txhais tau hais tias lawv raug txheeb raws li qhov uas lawv tau kov yeej hnub no. Tib neeg hnub kawg tsis yog ib yam uas tau npaj tseg ua ntej los lawm txij puag thaum tsim lub ntiaj teb. Qhov ntawd yog vim hais tias thaum chiv keeb, tsuas muaj ib hom xwb, uas yog hu ua "noob neej," thiab thaum xub thawj uas tib neeg tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua coj tsis ncaj, thiab tib neeg txhua tus nyob rau hauv Vajtswv txoj kev kaj, uas tsis muaj kev tsaus ntuj poob rau saum lawv. Tiam sis tom qab uas tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua coj tsis ncaj lawm, txhua hom neeg thiab txhua tus tib neeg tau tawg mus thoob plaws lub ntiaj teb lawm—txhua hom neeg thiab txhua tus tib neeg uas los ntawm tsev neeg uas hu ua “noob neej” uas tau raug tsim los ntawm cov txiv neej thiab cov poj niam. Lawv txhua tus raug lawv cov pog koob yawg koob coj mus yuav kev tawm ntawm lawv cov pog koob yawg koob uas laus tshaj plaws—noob neej uas muaj txiv neej thiab poj niam (qhov ntawd yog, lub hauv paus Adas thiab Eva, lawv ob tug pog koob yawg koob uas laus tshaj plaws). Thaum lub sij hawm ntawd, cov neeg Yixayee thiaj li yog tib co neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb uas raug Yehauvas coj xwb. Ntau hom tib neeg uas tau tshwm sim los ntawm haiv neeg Yixayee (txhais hais tias los ntawm tsev neeg lub hauv paus xeem tiag tiag) ces cia li poob txoj kev coj ntawm Yehauvas lawm. Cov tib neeg thaum ntxov no, cia li tsis paub txog tej yam tseem ceeb ntawm noob neej lub ntiaj teb kiag li lawm, cia li caum lawv cov pog koob yawg koob qab mus nyob rau hauv cov cheeb tsam uas lawv hais tias yog lawv li, uas yeej tseem muaj ua ntu zus los txog ntua niaj hnub nim no. Yog li lawv thiaj li tseem tsis tau paub txog qhov uas lawv tau yuam kev li cas ntawm Yehauvas mus lawm, thiab qhov uas lawv tau raug ua coj tsis ncaj los txog ntua niaj hnub no los ntawm txhua yam ntawm cov dab phem qias vuab tsuab thiab cov ntsuj plig phem. Cov uas tau raug ua coj tsis ncaj mus tob heev lawm thiab raug lom los txog ntua rau tam sim no—cov uas thaum kawg tsis tuaj yeem raug cawm tau—yuav tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm tiam sis kawg nrog lawv cov pog koob yawg koob mus ua ke xwb, cov dab phem qias vuab tsuab uas ua rau lawv coj tsis ncaj. Cov uas thaum kawg tuaj yeem raug cawm tau yuav mus rau noob neej lub hom phiaj uas tsim nyog, txhais hais tias mus kom txog qhov kawg uas tau tshwj tseg rau cov uas tau txais kev cawm dim thiab cov kov yeej lawm. Txhua yam yuav ua kom tiav los cawm txhua tus uas tuaj yeem cawm tau—tiam sis cov tib neeg uas muag luav thiab kho tsis tau, lawv tib txoj kev xaiv ces yog caum lawv cov pog koob yawg koob qab mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws ntawm kev rau txim xwb. Tsis txhob xav hais tias koj hnub kawg twb tau raug npaj tseg ua ntej thaum chiv keeb lawm thiab tsuas yog tau raug nthuav tawm tam sim no nkaus xwb. Yog tias koj xav raws li ntawd, ces puas yog koj tau hnov qab lawm tias thaum lub sij hawm tsim noob neej xub thauj, yeej tsis muaj qhov cais tias tsim ntxwgnyoog yog ib hom li? Puas yog koj tau hnov qab lawm tias tsuas yog ib tug noob neej los ntawm Adas thiab Eva tau raug tsim xwb. (txhais hais tias tsuas yog tus txiv neej thiab tus poj niam raug tsim xwb)? Yog tias koj yog Ntxwgnyog tus xeeb ntxwv puag thaum chiv keeb los lawm, puas yog qhov no tsis txhais hais tias thaum Yehauvas tau tsim tib neeg, Nws kuj tau tsim ib pab ntxwgnyoog rau hauv txhua yam uas Nws tsim thiab? Nws puas tuaj yeem ua tau tej yam zoo li ntawd? Nws tau tsim tib neeg vim yog Nws cov lus tim khawv; Nws tau tsim tib neeg vim yog Nws lub koob meej. Vim li cas Nws thiaj li txhob txwm tsim ib hom ntawm Ntxwgnyoog cov xeeb ntxwv kom txhob txwm tawm tsam Nws? Yog ua cas Yehauvas thiaj ua tau tej yam zoo li no? Yog tias Nws tau ua, leej twg thiaj yuav hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees? Thaum Kuv hais tam sim no hais tias nej qee tus yuav nrog Ntxwgnyoog mus thaum kawg, nws tsis tau txhais hais tias koj twb tau nrog Ntxwgnyoog puag thaum chiv keeb los lawm; tiam sis nws txhais hais tias koj tau tog qis heev li lawm uas tab txawm hais tias Vajtswv tau sim los cawm koj los, koj tseem txais tsis tau txoj kev cawm dim ntawd thiab. Tsis muaj lwm txoj kev xaiv li lawm tiam sis kawg cais koj tawm nrog Ntxwgnyoog lawm xwb. Qhov no tsuas yog vim tias koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, tsis yog vim tias Vajtswv tsis ncaj ncees rau koj thiab txhob txwm kho koj txoj hmoo kom yog ib tug sawv cev ntawm Ntxwgnyoog thiab cais koj tawm nrog Ntxwgnyoog thiab txhob txwm xav kom koj raug tsim txom. Qhov ntawd tsis yog qhov sab hauv qhov tseeb ntawm kev kov yeej. Yog tias qhov ntawd yog qhov uas koj ntseeg, ces koj txoj kev nkag siab tsuas nkag siab-ib sab xwb tiag tiag li! Theem kawg ntawm kev kov yeej yog txhais tau hais tias cawm tib neeg, thiab kuj nthuav tawm lawv hnub kawg thiab. Nws yog los tshaj tawm tib neeg tiam los ntawm kev txiav txim, yog li thiaj ua rau lawv los lees txim, kom sawv tsees los, los nrhiav txoj sia thiab txoj hau kev tseeb ntawm noob neej lub neej. Nws yog los los tsa cov siab uas loog tag lawm thiab ua rau tib neeg ruam thiab los qhia, los ntawm kev txiav txim, lawv txoj kev ntxeev siab. Txawm li cas los xij, yog tias tib neeg tseem tsis muaj peev xwm los lees txim, tseem tsis muaj peev xwm los nrhiav txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej thiab tsis muaj peev xwm tso tseg cov kev coj tsis ncaj no, ces lawv dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, thiab yuav raug Ntxwgnyoog muab nqos mus. Yam zoo li no yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev kov yeej: los cawm tib neeg, thiab kuj los qhia txog lawv cov kev xaus thiab. Cov kev xaus uas zoo, cov kev xaus uas phem—lawv raug nthuav tawm los ntawm kev kov yeej. Tsis hais tib neeg yuav raug cawm los yog raug foom tsis zoo rau txhua yam yog raug nthuav tawm rau thaum lub sij hawm kev kov yeej.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 31

Thaum lub sij hawm kawg yog thaum txhua yam yuav raug cais tawm raws li hom los ntawm kev kev yeej. Kev kov yeej yog txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg; hauv lwm lo lus, kev txiav txim rau txhua tus tib neeg cov kev txhaum yog txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg. Yog tsis li ntawd, yuav cais tib neeg tawm tau li cas? Txoj hauj lwm ntawm kev cais tawm uas tau ua tiav rau hauv nej yog qhov pib ntawm txoj hauj lwm zoo li no uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb. Tom qab qhov no lawm, cov tib neeg ntawm txhua daim av thiab txhua haiv neeg kuj yuav raug cob rau kev kov yeej thiab. Qhov no txhais tau hais tias txhua tus tib neeg uas tau tsim los yuav raug cais tawm raws li hom, los rau ntawm lub rooj zaum hauv ntej ntawm kev txiav txim los raug txiav txim. Tsis muaj ib tug tib neeg twg thiab ib yam dab tsi uas tuaj yeem khiav dim kev tsim txom ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim no kiag li, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam dab tsi uas tsis raug cais tawm raws li hom li; txhua tus tib neeg yuav raug faib, rau qhov lub sij hawm kawg ntawm txhua yam txav los ze lawm, thiab txhua yam uas nyob rau saum ntuj thiabhauv ntiaj teb twb tau los txog qhov xaus lawm. Tib neeg yuav ua li cas khiav dim lub sij hawm kawg ntawm noob neej txoj kev muaj nyob? Thiab yog li, ntev npaum li cas uas nej cov dej num ntawm kev tsis mloog lus yuav muaj txuas txiv mus? Puas yog nej tsis pom tias nej lub sij hawm kawg twb los yuav txog? Yog ua cas cov uas hwm Vajtswv thiab xav kom Nws los tshwm tsis pom hnub kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees li? Yog ua cas lawv thiaj li tsis tau txais tus nqi zog kawg rau txoj kev ua zoo? Koj puas yog ib tug ua zoo, los yog ib tug ua phem? Koj puas yog ib tug uas lees txais kev txiav txim ncaj ncees thiab tom qab ntawd mloog lus, los sis koj yog ib tug uas lees txais kev txiav txim ncaj ncees thiab tom qab ntawd raug foom tsis zoo? Puas yog koj nyob rau ntawm hauv ntej lub rooj zaum ntawm kev txiav txim hauv txoj kev kaj, los yog koj nyob rau hauv Ntuj Tawg hauv txoj kev tsaus ntuj? Puas yog koj tus kheej tsis yog ib tug uas paub meej tshaj plaws txog tias seb koj hnub kawg yuav yog ib qho uas tau txais nqi zog, los sis yog ib qho uas tau txais kev rau txim? Puas yog koj tsis yog ib tug uas paub meej tshaj plaws thiab nkag siab tob tshaj plaws tias Vajtswv ncaj ncees? Yog li koj txoj kev coj thiab lub siab zoo li cas xwb? Raws li Kuv kov yeej koj hnub no, puas yog koj yeej xav kom Kuv nthuav tawm rau koj seb koj tus cwj pwm yog zoo los yog phem tiag tiag li? Koj tau muab ntau npaum li cas tso tseg rau Kuv lawm? Koj pe hawm Kuv tob npaum li cas? Puas yog koj tus kheej paub tsis meej tshaj plaws txog qhov koj coj li cas rau Kuv? Koj yuav tsum paub zoo tshaj lwm tus txog qhov kawg uas koj yuav ntsib rau thaum kawg! Tseeb tiag, Kuv qhia koj hais tias: Kuv tsuas yog tsim noob neej xwb, thiab Kuv tsim koj, tiam sis Kuv tsis tau muab nej cob rau Ntxwgnyoog li; thiab tsis yog Kuv txhob txwm ua kom nej ntxeev siab tawm tsam los sis tawm tsam Kuv thiab yog li ntawd kom raug Kuv rau txim. Puas yog txhua yam kev puas tsuaj thiab kev txom nyem tsis yog vim tias nej lub siab tawv heev thiab nej txoj kev coj ntxim ntxub heev? Yog li qhov kawg uas nej yuav ntsib tsis yog raug txiav txim los ntawm nej tus kheej lov? Puas yog nej tsis paub zoo tshaj li lwm tus, hauv nej lub siab nej yuav xaus li cas? Qhov laj thawj uas Kuv kov yeej tib neeg yog los nthuav tawm lawv ntag, thiab coj kev cawm dim zoo tshaj los rau koj. Nws tsis yog los ua kom koj ua phem, thiab tsis yog txhob txwm los ua kom koj taug kev mus rau hauv dab teb ntawm kev puas ntsoog. Thaum lub sij hawm los, tag nrho koj txoj kev tsim txom uas loj, koj txoj kev quaj thiab kev tom hniav qas qawv—txhua yam nws puas yuav tsis yog vim koj cov kev txhaum? Yog li, tsis yog tias koj tus kheej txoj kev ua zoo los sis koj tus kheej txoj kev ua phem yog txoj kev txiav txim uas zoo tshaj plaws rau koj lov? Nws tsis yog qhov uas ua pov thawj uas zoo tshaj plaws qhia txog tias koj hnub kawg yuav zoo li cas lov?

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 32

Nyob rau tiam kawg, Vajtswv los hais Nws tej lus. Nws hais los ntawm tus Ntsujplig txoj kev xav, los ntawm tib neeg txoj kev xav, thiab los ntawm tus neeg thib peb txoj kev xav; Nws hais lus rau hauv ntau txoj kev uas sib txawv, siv ib txoj kev rau ib lub caij nyoog ntawm lub sij hawm, thiab Nws siv kev ntawm qhov hais lus los hloov tib neeg tej kev xav phem thiab tshem tus duab ntawm tus Vajtswv pom tsis meej tawm hauv tib neeg lub siab mus. Qhov no yog tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv ua tiav. Vim tias tib neeg ntseeg tias Vajtswv los kho cov muaj mob zoo, los ntiab dab tawm, los ua tej txuj ci tseem ceeb, thiab los muab tej koob hmoov uas yog tej khoom rau tib neeg, Vajtswv ua tes dej no ntawm theem no—tes dej num ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim—kom tshem tau tej zoo li no tawm ntawm tib neeg tej kev xav phem mus, xwv kom tib neeg thiaj paub Vajtswv qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj, thiab xwv kom Yexus tus duab thiaj raug tshem tawm ntawm nws lub siab mus thiab muab hloov rau Vajtswv ib tug duab tshiab. Thaum Vajtswv tus duab uas nyob hauv tib neeg qub lawm, ces nws rais los ua ib tug mlom. Thaum Yexus los thiab ua tes dej num ntawm theem ntawd, Nws tsis sawv cev tag nrho rau Vajtswv. Nws ua tej cov cim thiab txuj ci phim hwj, hais tej co lus, thiab thaum kawg raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv. Nws sawv cev tsis tau rau tag nrho ntawm qhov uas Vajtswv yog, tab sis dua ntawd Nws sawv cev rau Vajtswv hauv txoj kev ua ib qho ntawm Vajtswv tes dej num. Ntawd yog vim tias Vajtswv zoo heev, thiab phim hwj kawg nkaus, thiab Nws mas yog ib qho uas piav tsis tau, thiab vim tias Vajtswv tsuas ua ib qho ntawm Nws tes dej num rau hauv txhua tiam xwb. Tes dej num uas Vajtswv ua tiav nyob rau tiam no yog tseem ceeb rau lub ntsiab ntawm tej lus rau tib neeg txoj sia; qhov nthuav tawm ntawm tib neeg lub ntsiab xeeb txawm thiab tus moj yam uas coj tsis ncaj; thiab kev tshem tawm ntawm tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg, txoj kev xav qub qub, txoj kev xav uas tsis siv lawm, thiab txoj kev paub thiab kev kab lig kev cai ntawm tib neeg. Tej no yuav tsum raug muab ntxuav los ntawm qhov raug Vajtswv tej lus muab nthuav tawm. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv tej lus, tsis yog tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv Nws tej lus los nthuav tib neeg tawm, los txiav txim rau tib neeg, los rau txim rau tib neeg, thiab los kho tib neeg kom zoo tiav log, yog li nyob rau hauv Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj los pom Vajtswv lub tswv yim thiab txoj kev hlub, thiab los to taub Vajtswv tus moj yam, thiab yog li los ntawm Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj saib rau Vajtswv tej num. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas coj Mauxe tawm hauv Iyiv nrog Nws tej lus, thiab hais tej cov lus rau cov neeg Yixayees; nyob rau lub sij hawm ntawd, ib qho ntawm Vajtswv tej num yeej muab ua yooj yooj yim, tab sis vim yog tib neeg lub peev xwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj dab tsi yuav muaj peev xwm ua rau nws txoj kev paub tiav, Vajtswv thiaj hais lus thiab ua hauj lwm txuas ntxiv. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tib neeg rov qab pom ib qho ntawm Vajtswv tej num ib zaug ntxiv. Yexus muaj peev xwm los ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, thiab raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, peb hnub tom qab uas Nws raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab tshwm hauv cev nqaij daim tawv rau ntawm tib neeg xub ntiag. Ntawm Vajtswv, tib neeg tsis paub ntau tshaj qhov no. Tib neeg tsuas paub ntau npaum li qhov Vajtswv qhia rau nws xwb, thiab yog tias Vajtswv tsis qhia dab tsi ntau rau tib neeg, ces qhov zoo li no yuav yog qhov nthuav ntawm tib neeg txoj kev txwv txiav kom muaj chaw kawg rau Vajtswv. Yog li, Vajtswv ua hauj lwm txuas ntxiv, xwv kom tib neeg txoj kev paub Nws thiaj tob dua, thiab xwv kom tib neeg thiaj maj mam los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv Nws tej lus los kho kom tib neeg zoo tiav log. Koj tus moj yam uas tsis coj tsis ncaj raug Vajtswv tej lus muab qhia tawm, thiab koj tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg raug Vajtswv qhov muaj tseeb muab hloov. Vajtswv yug los ua neeg ntawm tiam kawg tau los ua kom tej lus “txoj Lus yug los ua cev nqaij daim tawv, txoj Lus los rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab txoj Lus tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv” kom muaj tiav, thiab yog tias koj tsis muaj ib txoj kev paub thoob txog qhov no, ces koj yuav tsis muaj peev xwm sawv ruaj nrees. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv xav ua kom tiav ib theem ntawm tes dej num hauv qhov uas txoj Lus tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab qhov no yog ib qho ntawm Vajtswv kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Yog li, nej txoj kev npaub yuav tsum yog meej; tsis hais ntawm qhov seb Vajtswv ua hauj lwm li cas, Vajtswv tsis tso cai rau tib neeg los txwv Nws. Yog tias Vajtswv tsis ua tes dej num no rau tiam kawg, ces tib neeg txoj kev paub Nws yuav mus tsis tau deb. Koj tsuas yuav paub tias Vajtswv yeej raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig tau thiab yeej rhuav tshem tau Xaudoo xwb, thiab tias Yexus yeej raug tsa sawv hauv qhov tuag los tau thiab tshwm rau Petus…. Tab sis koj yeej yuav tsis hais tias Vajtswv tej lus ua tau txhua yam tiav, thiab kov yeej tib neeg. Tsuas yog los ntawm qhov paub Vajtswv tej lus xwb koj thiaj hais tau qhov kev paub zoo li no, thiab koj yim paub ntau txog Vajtswv tes dej num npaum li cas, koj txoj kev paub Nws yuav yim ntxaws npaum li ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li tsum tsis txwv Vajtswv nyob hauv koj tus kheej tej kev xav phem lawm. Tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov paub Nws tes dej num; tsis muaj lwm txoj kev yog los paub Vajtswv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 33

Nyob rau theem kawg ntawm tes hauj lwm no, qhov tshwm sim tau los ntawd ces yog ua tau los ntawm txoj kev ua ntawm txoj lus. Los ntawm txoj lus, ces tib neeg thiaj los to taub ntau yam lus zais tob thiab tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua los ntawm ntau tiam neeg yav tag los lawm; los ntawm txoj lus, ces tib neeg thiaj raug Vajtajntsujplig qhia kom paub; los ntawm txoj lus, ces tib neeg thiaj li los to taub tej lus zais tob uas yeej tsis tau raug tej tiam dhau los daws tau li, nrog rau qhov los to taub txog tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim ntawm yav tag los, thiab tej kev cai uas lawv siv ua hauj lwm; los ntawm txoj lus, ces tib neeg kuj los to taub tus moj yam ntawm Vajtswv Tus Kheej, nrog rau txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, thiab lawv thiaj los paub lawv tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Los ntawm tej kauj ruam ntawm tes hauj lwm thiab los ntawm tag nrho tej lus tau hais, ces tib neeg thiaj li los paub tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig, tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd lub cev nqaij daim tawv ua, thiab tseem tshaj qhov ntawd, los paub Nws tus moj yam tag nrho. Koj qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tshaj rau txhiab xyoo ces kuj yog tau los ntawm txoj lus. Tsis yog qhov kev paub txog koj tej kev xav phem ua ntej ntawd thiab qhov uas koj muab tej ntawd tso pov tseg tau tag nrho ntawd kuj yog tau los ntawm txoj lus thiab lod? Nyob rau theem dhau los, Yexus ua txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, tab sis tsis muaj txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj nyob rau theem no. Tsis yog koj qhov kev to taub txog qhov uas vim li cas Vajtswv thiaj tsis nthuav tawm txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj ntawd kuj yog tau los ntawm txoj lus thiab lod? Yog li ntawd, tej lus hais tawm nyob rau theem no mas hla dhau tes hauj lwm uas ua los ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawm ntau ntau tiam yav tag los lawm. Txawm yog kiag cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus kiag los yeej ua tsis tau qhov tshwm sim zoo li no. Cov xib fwb cev Vajtswv lus ces tsuas hais txog tej lus qhia txog yav tom ntej xwb, lawv hais txog tej yam uas tseem yuav tshwm sim yav tom ntej xwb, tab sis tsis yog hais txog tes hauj lwm uas Vatjswv xav ua rau lub sij hawm ntawd. Los sis lawv tsis yog hais los coj noob neej rau hauv lawv lub neej los sis los muab tej qhov tseeb pub rau noob neej, los sis los nthuav tawm tej lus zais tob rau lawv, haj yam tsis yog los muab txoj sia pub. Ntawm cov lus hais tawm nyob rau hauv theem no, yeej muaj cov lus qhia txog yav tom ntej thiab qhov tseeb, tab sis feem ntau ces cov lus no ua dej num los muab txoj sia pub rau tib neeg. Cov lus tam sim no mas tsis zoo li cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv luslawm. Qhov no yog ib theem ntawm tes hauj lwm rau tib neeg txoj sia, los hloov tib neeg tus moj yam ntawm txoj sia, thiab tsis yog rau kev hais lus qhia txog yav tom ntej. Thawj theem yog tes hauj lwm ntawm Yehauvas: Nws tes hauj lwm ces yog npaj ib txoj kev rau tib neeg los pe hawm Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb. Nws yog tes hauj lwm ntawm txoj kev pib los nrhiav ib qho chaw pib rau tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas qhia kom cov neeg Yixayee los ua raws li kev ncai Xanpatau, hwm lawv niam thiab txiv, thiab ua neej yam sib haum xeeb nrog sawv daws. Qhov no mas yog vim cov neeg ntawm lub sij hawm ntawd tsis to taub dab tsi yog qhov ua rau tib neeg yog tib neeg, los sis lawv tsis to taub kev ua neej nyob rau hauv ntiaj teb. Nws yog ib qho tseem ceeb rau Nws nyob rau ntawm thawj theem ntawm tes hauj lwm ntawd los coj noob neej rau lawv txoj kev ua neej. Tag nrho tej uas Yehauvas hais rau lawv ces tib neeg yeej tsis tau paub dua li los sis lawv yeej tsis tau muaj dua li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsa coob tus xib fwb cev Vajtswv lus los hais tej lus qhia txog yam tom ntej, thiab tag nrho lawv ua li ntawd nyob rau hauv qab txoj kev coj ntawm Yehauvas. Qhov no ces tsuas yog ib qho nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm xwb. Nyob rau thawj theem, Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, thiab yog li ntawd Nws qhia tag nrho txhua pab neeg thiab txhua haiv neeg los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Thaum Yexus ua hauj lwm nyob rau hauv Nws lub sij hawm, Nws tsis hais lus ntau npaum li qhov nyob rau tam sim no. Theem no ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus nyob rau tiam kawg mas yeej tsis tau muab ua dua nyob rau ib lub caij nyoog twg li los sis ib tiam neeg twg yav tag los li. Txawm hais tias Yaxaya, Daniyee thiab Yauhas hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, los lawv tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd mas yeej txawv tag nrho ntawm cov lus uas hais tam sim no. Tej uas lawv hais ces tsuas yog tej lus qhia txog yav tom ntej xwb, tab sis cov lus hais tam sim no mas tsis yog. Yog Kuv muab tag nrho tej lus Kuv hais no tig coj mus ua tej lus qhia txog yav tom ntej, nej puas yuav muaj peev xwm to taub? Piv txwv hais tias yog tej Kuv hais txog yog hais txog tej xwm txheej tom qab uas Kuv mus lawm, ces koj yuav ua cas to taub mas? Tes hauj lwm ntawm txoj lus mas tsis tau muab ua dua rau thaum lub sij hawm ntawm Yexus los sis nyob rau Tiam Muaj Kev Cai li. Tej zaum ib txhia yuav hais tias, “Tsis yog Yehauvas kuj hais lus nyob rau lub sij hawm ntawm Nws tes hauj lwm thiab lod? Tsis yog Yexus kuj, ntxiv rau qhov kev kho tej kev mob nkeeg, kev ntiab dab tawm, thiab kev ua txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, hais lus nyob rau lub sij hawm uas Nws ua hauj lwm thiab lod?” Yeej muaj kev sib txawv nyob rau qhov uas cov lus ntawd tau muab hais li cas. Lub ntsiab ntawm cov lus uas Yehauvas hais tawm yog dab tsi? Nws tsuas coj noob neej los ua lawv lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, uas tsis tau hais txog tej xwm txheej sab ntsuj plig nyob rau hauv txoj sia. Vim li cas ho hais tias, thaum Yehauvas hais lus, nws yog yuav qhia cov neeg nyob txhua txhia qhov chaw? Lo lus “qhia” txhais hais tias qhia tawm plaws thiab txib ncaj qha. Nws tsis tau muab txoj sia rau tib neeg; tab sis, Nws tsuas tuav nkaus tib neeg tes thiab qhia tib neeg hais tias yuav hwm Nws li cas, yam tsis muaj ntau heev nyob rau ntawm cov lus piv txwv. Tes hauj lwm Yehauvas ua nyob rau Yixayee tsis yog yuav saib xyuas los sis qhuab qhia tib neeg los sis yuav muab kev txiav txim thiab kev rau txim, nws yog coj los coj lawv. Yehauvas txib kom Mauxe hais Nws cov neeg mus sau cov mana nyob rau tom hav zoov. Txhua txhua hnub ua ntej hnub tawm, lawv yuav tsum mus khaws mana, kom txaus nkaus rau lawv noj rau hnub ntawd xwb. Cov mana mas muab khaws cia tsis tau kom txog hnub tom qab li, vim thaum ntawd ces nws yuav tuaj pwm lawm. Nws tsis tau hais lus qhuab qhia tib neeg los sis muab lawv tus yeeb yam nthuav tawm, los sis Nws tsis tau qhia tawm lawv tej tswv yim thiab tej kev xav. Nws tsis hloov tib neeg tab sis tsuas yog coj lawv nyob rau kev ua lawv lub neej xwb. Cov tib neeg lub sij hawm ntawd ces zoo li cov me nyuam yaus, tsis to taub dab tsi thiab tsuas muaj peev xwm txog tej yam cuab yeej txav mus los uas yooj yooj yim xwb, thiab yog li ntawd Yehauvas tsuas tsim kev cai los coj cov neeg coob coob no xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 34

Vajtswv hais Nws cov lus thiab ua Nws tes hauj lwm raws li tej tiam uas sib txawv, thiab nyob rau tej tiam uas sib txawv, Nws hais cov lus sib txawv. Vajtswv tsis yoog raws tej kev cai, los sis tsis rov qab ua tib txog hauj lwm dua, los sis muaj qhov uas pheej nco txog tej uas nyob rau yav dhau los; Nws yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb thiab yeej tsis muaj qub li, thiab Nws hais cov lus tshiab txhua txhua hnub. Koj yuav tsum ua raws li tej uas tsim nyog ua raws hnub no; qhov no yog lub luag hauj lwm thiab tes dej num ntawm tib neeg. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas kev xyaum ua yuav tsum nyob ncig tus duab ci thiab Vajtswv cov lus rau lub sij hawm tam sim no. Vajtswv tsis ua raws li tej kev cai, thiab muaj cuab kav hais lus tawm ntawm ntau sab tuaj kom pom Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus ib puag ncig tau yooj yim. Tsis hais Vajtswv yuav hais lus ntawm sab Ntsujplig tuaj, los sis sab tib neeg tuaj, los sis sab ntawm tus neeg thib peb tuaj—Vajtswv yeej yog Vajtswv tas mus li xwb, thiab koj yuav hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv vim Nws hais lus sab tib neeg tuaj. Tib neeg mas tau muaj ntau yam kev xav phem tshwm sim tuaj thaum Vajtswv hais lus tawm ntawm ntau sab tuaj. Cov neeg zoo li ntawd tsis paub txog Vajtswv, thiab tsis paub txog Nws tes hauj lwm. Yog hais tias Vajtswv hais lus tawm ntawm tib sab tuaj tas mus li xwb, ua tib neeg tseem tsis teeb tej kev cai txog Vajtswv thiab los? Vajtswv puas yuav cia tib neeg ua li ntawd mas? Tsis hais Vajtswv yuav hais lus tawm sab twg tuaj li, Nws yeej muaj laj thawj rau qhov ua li ntawd. Yog hais tias Vajtswv tsuas hais lus tawm sab Ntsujplig tuaj nkaus xwb, ua koj puas yuav muaj cuab kav cev ncauj cev lus nrog Nws tau mas? Yog li ntawd, tej zaum mas Nws hais lus hauv tus neeg thib peb tuaj muab Nws cov lus rau koj thiab coj koj mus rau qhov muaj tiag. Txhua yam uas Vajtswv ua mas yeej haum tas li xwb. Muab hais luv luv, ces yog Vajtswv ua tag nrho xwb, thiab koj tsis tsim nyog yuav tsis ntseeg qhov no li. Nws yog Vajtswv, thiab yog li ntawd tsis hais Nws yuav hais lus sab twg tuaj li, Nws yeej yog Vajtswv tas mus li xwb. Qhov no yog qhov tseeb uas hloov tsis tau hlo li. Nws txawm yuav ua hauj lwm li cas los xij, Nws yeej tseem yog Vajtswv, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis hloov li! Petus hlub Vajtswv kawg kiag thiab yog ib tug neeg uas ua raws Vajtswv lub siab, tab sis Vajtswv tsis pom nws li tus Tswv los sis Khetos, vim ib tug neeg twg lub ntsiab tseem ceeb yog dab tsi ces nws yeej yog yam ntawd nkaus xwb, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav muab hloov tau li. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, Vajtswv tsis yoog raws tej kev cai li, tab sis siv ntau txoj hau kev los ua Nws tes hauj lwm kom tau zoo thiab ua kom tib neeg muaj kev paub txog Nws tob tshaj. Nws txhua txoj hau kev ua hauj lwm pab kom tib neeg paub Nws, thiab yog yuav tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Txawm hais tias Nws ib txog hau kev ua hauj lwm ntawd yuav siv sij hawm ntev heev, los qhov no mas vim yog yuav sim tib neeg txoj kev ntseeg Nws. Yog li ntawd, yuav tsum tsis muaj kev tsis ntseeg nyob rau hauv koj lub siab. Tej no ces yog tag nrho tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab koj yuav tsum ua raws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 35

Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb mas qhov tseem ceeb ces yog los hais Nws cov lus; qhov uas koj txuas ncauj txuas lus nrog ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj pom ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj hnov ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj ua raws ces yog Vajtswv txoj lus, qhov koj ntsib koj pom kiag ces yog Vajtswv txoj lus, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg no mas feem ntau ces yog siv Nws txoj lus los tsim kho kom tiab neeg zoo tshaj plaws. Nws tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv lawm, thiab tshwj xeeb mas tsis ua tes hauj lwm uas Yexus twb ua yav tag los lawm. Txawm hais tias Nkawd puav leej yog Vajtswv, thiab ob tug puav leej muaj cev nqaij daim tawv, Nkawd tes hauj lwm qhuab qhia tsis zoo ib yam. Thaum Yexus los, Nws kuj ua Vajtswv ib qho hauj lwm thiab hais ib co lus—tab sis dab tsi yog qhov hauj lwm tseem ceeb uas Nws ua tiav hlo lawm? Tes hauj lwm tseem ceeb uas Nws tau ua tiav hlo lawm yog tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws rais los ua ib tug zoo nkaus li tus muaj lub cev uas muaj kev txhaum los mus ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig kom tiav hlo thiab txhiv tag nrho tib neeg, thiab Nws ua ib qho kev theej txhoj rau tag nrho tib neeg tej kev txhaum. Qhov no yog tes hauj lwm tseem ceeb uas Nws tau ua tiav hlo lawm. Thaum kawg kiag, Nws muab txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig coj los coj cov uas los tom qab. Thaum Yexus los, qhov tseem ceeb ces yog los ua tes dej num ntawm kev txhiv dim ntawd kom tiav hlo. Nws txhiv tag nrho tib neeg sawv daws, thiab coj txoj moo zoo ntawm ceeb tsheej lub nceeg vaj los rau tib neeg, thiab, dhau qhov ntawd, Nws coj txoj kev mus rau lub nceeg vaj ntawm ceeb tsheej tawm los. Qhov tau ntawd, ces tag nrho cov los tom qab hais tias, “Peb yuav tsum taug txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig, thiab muab peb tus kheej theej txhoj kiag rau tus ntoo khaub lig.” Muaj tseeb, nyob rau thaum pib, Yexus kuj tau ua lwm tes hauj lwm thiab hais ib co lus kom tib neeg hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum. Tab sis Nws tes hauj lwm qhuab qhia ces yeej tseem yog qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, thiab peb lub xyoo thiab ib nrab xyoo uas Nws siv qhuab qhia txog txoj kev ces yog npaj rau qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig uas yuav tshwm sim tom qab ntawd. Ntau zaus uas Yexus thov Vajtswv los yeej yog thov rau qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Lub neej ntawm ib tug neeg dog dig uas Nws coj thiab peb caug-peb xyoos thiab ib nrab xyoo uas Nws nyob rau hauv ntiaj teb ces yog npaj ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd kom tiav hlo xwb; tej ntawd yog muab dag zog rau Nws los ua tes hauj lwm no, ua qhov tshwm sim los ntawm qhov uas Vajtswv tau cob tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau Nws. Tes hauj lwm dab tsi uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav ua kom tiav hnub no? Hnub no, tus Vajtswv tau tshwm sim los muaj cev nqaij daim tawv qhov tseem ceeb tshaj ces yog ua kom tiav hlo tes hauj lwm ntawm “txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv,” los siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab ua kom tib neeg txais yuav kev qhuab ntuas ntawm txoj lus thiab kev tsim kho kom zoo ntawm txoj lus. Nyob rau hauv Nws cov lus Nws ua kom koj tau txais kev pab cuam thiab tau txais txoj sia; nyob rau hauv Nws cov lus koj pom Nws tes hauj lwm thiab tej kev ua. Vajtswv siv txoj lus los qhuab ntuas thiab tsim kho kom koj zoo, thiab yog li ntawd, yog koj raug kev txom nyem, nws kuj yog vim Vajtswv txoj lus thiab. Hnub no, Vajtswv ua hauj lwm mas tsis yog siv qhov tseeb, tab sis siv cov lus. Tsuas yog tom qab uas Nws txoj lus twb los rau koj lawm mas tus Vajntsujplig Dawb Huv thiaj li ua tau hauj lwm nyob hauv koj thiab ua kom koj raug kev mob thiab hnov kev qab zib. Tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb thiaj li coj tau koj los rau qhov muaj tiag, thiab tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb thiaj li muaj cuab kav yuav ua tau kom koj zoo tshaj plaws. Thiab yog li ntawd, yam tsawg kawg mas koj yuav tsum to taub qhov no: Tes hauj lwm Vajtswv ua nyob rau tiam kawg mas qhov tseem ceeb ces yog siv Nws txoj lus los tsim kho kom txhua tus neeg zoo tshaj plaws thiab los coj tib neeg kev. Tag nrho tes hauj lwm uas Nws ua ces yog siv txoj lus; Nws tsis siv qhov tseeb los qhuab ntuas koj. Muaj qee lub sij hawm uas ib txhia neeg tawm tsam Vajtswv. Vajtswv twb tsis ua kom koj muaj kev xeeb txob, koj cev nqaij daim tawv twb sis raug rau txim rau, los sis koj twb tsis raug kev txom nyem—tab sis thaum uas Nws txoj lus los kiag rau saum koj lawm, thiab tsim kho koj kom zoo, ces koj yeej thev tsis tau li. Tsis yog li ntawd los? Nyob rau lub caij nyoog ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, Vajtswv hais tias kom muab tib neeg pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Ua tib neeg puas tau los txog ntawm lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws mas? Tsuas siv cov lus coj los tsim kho kom tib neeg zoo xwb, tib neeg nkag mus rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Thiab yog li ntawd, nyob rau tiam kawg, thaum Vajtswv tshwm sim los ua neeg muaj cev nqaij daim tawv, Nws siv txoj lus ntau tshaj coj los ua txhua yam kom tiav hlo thiab kom pom meej. Tsuas yog nyob hauv Nws cov lus xwb mas koj thiaj pom hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag ntag. Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los rau hauv ntiaj teb, Nws tsis ua lwm tes hauj lwm tab sis tsuas yog hais lus nkaus xwb—yog li ntawd thiaj li tsis tas yuav muaj qhov tseeb; tej cov xwb ces txaus lawm. Qhov ntawd vim yog Nws yeej txhob txwm los ua tes hauj lwm no xwb, cia tib neeg pom Nws lub hwj chim thiab qhov muaj kuab tshaj plaws ntawm Nws cov lus, cia tib neeg kom pom hais tias Nws zais Nws Tus Kheej yam txo hwj chim kawg nkaus li cas nyob rau hauv Nws cov lus, thiab cia tib neeg paub tag nrho txhua yam ntawm Nws nyob rau hauv Nws cov lus. Nws lub tswv yim thiab tej hwj huaj tseem ceeb yeej nyob hauv Nws cov lus tib si lawm. Nyob rau qhov no ces koj yeej raug qhia kom pom ntau txoj hau kev uas Vajtswv siv hais Nws cov lus. Feem ntau ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau tag nrho lub sij hawm no mas yog nyob rau hauv kev pab cuam, kev qhia tshwm, thiab kev qhuab ntuas tib neeg. Nws yeej tsis lam tau lam foom phem rau ib tug neeg twg li, thiab txawm yog thaum Nws ua li kiag, los nws tsuas yog los ntawm txoj lus uas Nws foom phem rau lawv xwb. Thiab yog li ntawd, nyob rau tiam uas Vajtswv tshwm sim los muaj cev nqaij daim tawv, tsis txhob npaj saib kom Vajtswv kho tej neeg mob thiab ntiab dab tawm dua lawm, thiab tsum kiag tsis txhob pheej nrhiav tej cim tag mus li—nws tsis muaj qab hau dab tsi lawm! Tej niag cim ntawd yeej ua tsis tau kom tib neeg zoo tshaj plaws tuaj hlo li! Muab hais yooj yooj yim: Hnub no, tus Vajtswv tiag Nws Tus Kheej kiag uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd tsis ua dab tsi lawm; Nws tsuas hais lus xwb. Qhov no yog qhov tseeb! Nws siv cov lus los tsim kho kom koj zoo tshaj plaws tuaj xwb, thiab siv cov lus los pub zaub mov rau koj noj thiab pub dej rau koj haus. Nws kuj siv cov lus los ua hauj lwm, thiab Nws siv cov lus los hloov tej qhov tseeb los ua kom koj paub Nws qhov muaj tiag. Yog koj muaj peev xwm nkag siab txog tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tes hauj lwm no, ces yeej yog ib qho nyuab heev uas yuav xav phem tau. Tsis txhob pheej tsom ntsoov rau tej yam uas tsis zoo xwb, koj yuav tsum tsom ntsoov rau qhov uas zoo xwb—uas yog hais tias, tsis hais Vajtswv cov lus txawm yuav muaj tiav thiab tsis muaj tiav, los sis txawm yuav muaj tej xwm txheej tshwm sim loj txog qhov tseeb los tsis muaj, Vajtswv ua rau tib neeg tau txoj sia los ntawm Nws cov lus, thiab qhov no ces txawm yog qhov cim uas loj tshaj plaws ntag; thiab tshaj qhov ntawd, nws kuj yog ib qho tseeb uas cam tsis tau hlo li. Qhov nov yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws uas yuav los paub Vajtswv, thiab kuj tseem yog qhov cim uas loj tshaj tej cim ntawd lawm thiab. Tsuas yog cov lus no xwb mas thiaj yuav ua tau tib neeg kom zoo tshaj plaws tuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 36

Txij kiag thaum Tiam Vajtswv Los Kav pib, ces Vajtswv pib tso Nws cov lus tawm. Nyob rau yav tom ntej, cov lus no yuav maj mam muaj tiav, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd, tib neeg yog yuav loj hlob tuaj mus rau hauv lub neej txoj sia. Vajtswv siv txoj lus los nthuav tawm txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab hais tias yeej muaj tseeb dua, thiab tsim nyog muaj dua, thiab Nws tsis siv dab tsi li tsuas yog txoj lus los ua Nws tes hauj lwm kom tsim kho tau tib neeg txoj kev ntseeg kom zoo tshaj plaws xwb, vim hnub no yog Tiam Txoj Lus, thiab nws yuav tsum muaj kev ntseeg, kev txiav txim siab khov kho, thiab kev koom tes ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg nyob rau tiam kawg ces yog siv Nws txoj lus los tiam thiab pab tib neeg. Tsuas yog tom qab tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau hais Nws cov lus tag lawm xwb mas lawv thiaj li yuav pib muaj tiav. Nyob rau lub sij hawm uas Nws hais lus, Nws cov lus yuav tsis tau muaj tiav, vim thaum Nws nyob rau theem ntawm cev nqaij daim tawv, mas Nws cov lus yuav muaj tiav tsis tau tau. Qhov no mas zoo li no es kom tib neeg thiaj li pom hais tias Vajtswv muaj cev nqaij daim tawv thiab tsis yog tus Ntsujplig xwb; es kom tib neeg ob lub qhov muag thiaj li pom kiag hais tias Vajtswv yeej muaj tiag. Nyob rau hnub uas Nws tes hauj lwm tiav kiag lawm, thaum uas covlus uas Nws tsim nyog hais nyob rau hauv ntiaj teb tau muab hais tag lawm, ces Nws cov lus yuav pib muaj tiav. Tam sim no tsis tau yog tiam uas muaj tiav ntawm Vajtswv cov lus, vim Nws tseem hais Nws cov lus tsis tau tag. Yog li ntawd, thaum koj pom hais tias Vajtswv tab tom hais Nws cov lus nyob rau ntiaj teb, tsis txhob maj tos kom Nws cov lus muaj tiav; thaum Vajtswv tsum tsis hais Nws cov lus lawm, thiab thaum Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb no tau raug muab ua tiav tag lawm, thaum ntawd thiaj yog thaum uas Nws cov lus yuav pib muaj tiav. Nyob rau hauv cov lus uas Nws hais hauv lub ntiaj teb, qhov ntawd yog, nyob rau ib qho, kev muab txoj sia rau tib neeg, thiab nyob rau lwm qhov, mas muaj qhov lus qhia txog yav tom ntej—qhov lus qhia txog tej uas yuav tshwm sim tuaj, ntawm tej yam uas yuav raug muab ua kom tiav, thiab ntawm tej yam uas tseem tsis tau raug muab ua kom tiav hlo. Nws kuj muaj tej lus qhia txog yav tom ntej nyob rau hauv Yexus cov lus thiab. Nyob rau ib qho mas, Nws muab txoj sia pub rau tib neeg, thiab nyog rau lwm qhov mas, Nws hais lus qhia txog yav tom ntej. Hnub no, mastsis muaj kev tham txog qhov uas yuav muab cov lus thiab qhov tseeb coj los ua nyob rau tib lub sij hawm vim nws muaj ib qho kev sib txawv ntawm qhov uas tib neeg lub qhov muag muaj cuab kav pom thiab qhov uas Vajtswv ua. Tsuas hais tau hais tias thaum uas Vajtswv tes hauj lwm raug ua tiav tag lawm, ces Nws cov lus yuav muaj tiav, thiab qhov tseeb yuav tshwm sim los tom qab cov lus. Nyob rau thaum tiam kawg, tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua tes dej num qhuab qhia ntawmtxoj lus nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau hauv kev ua tes dej num qhuab qhia ntawm cov lus, Nws tsuas hais lus xwb, thiab tsis quav ntsej txog lwm yam. Thaum uas Vajtswv tes hauj lwm hloov, Nws cov lus yuav pib muaj tiav. Hnub no, cov lus yuav xub raug muab coj los siv tsim kho kom koj zoo tshaj plaws; thaum Nws tau lub hwj chim ci ntsab iab thoob plaws qab ntuj khwb lawm, Nws tes hauj lwm yuav tiav—tag nrho cov lus uas tsim nyog hais yuav raug muab hais, thiab tag nrho cov lus yuav tshwm sim los ua qhov tseeb. Vajtswv tau los rau ntiaj teb thaum tiam kawg los ua nws tes dej num qhuab qhia ntawm txoj lus kom tib neeg thiaj li paub Nws, thiab kom tib neeg pom hais tias Nws yog dab tsi, thiab pom Nws lub tswv yim thiab tag nrho Nws tej kev ua uas muaj hwj huaj loj los ntawm Nws txoj lus. Nyob rau lub sij hawm thaum Tiam Vajtswv Los Kav, Vajtswv mas feem ntau siv txoj lus ua qhov loj tshaj los kov yeej tag nrho tib neeg. Nyob rau yav tom ntej, Nws txoj lus yuav los rau tag nrho txhua txoj kev ntseeg, txhua thaj chaw, txhua haiv neeg thiab txhua pab ntseeg. Vajtswv siv txoj lus los kov yeej, los ua kom tag nrho tib neeg pom hais tias Nws txoj lus muaj hwj chim thiab hwj huaj—thiab yog li ntawd hnub no, koj tsuas ntsib Vajtswv txoj lus nkaus xwb.

Cov lus uas Vajtswv hais nyob rau tiam no mas txawv cov uas hais nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, and yog li ntawd, lawv kuj txawvcov lus uas hais nyob rau Tiam Hmoov Hlub ib yam nkaus li thiab. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv tsis ua tes hauj lwm ntawm txoj lus, tab sis tsuas piav txog qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig es kom txhiv tau tib neeg tag nrho xwb. Vajluskub tsuas piav hais tias vim li cas Yexus ho yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, thiab tej kev tsim txom uas Nws raug rau saum tus ntoo khaub lig, thiab tib neeg yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau Vajtswv li cas xwb. Nyob rau tiam ntawd, tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv ua ces yog nyob ncig tag nrho qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig xwb. Nyob rau thaum Tiam Vajtswv Los Kav, tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais lus los mus kov yeej tag nrho cov uas ntseeg Nws. Qhov no ces yog “txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv”; Vajtswv tau los thaum tiam kawg los ua tes hauj lwm no, uas hais tau hais tias, Nws tau los ua qhov tseem ceeb tiag ntawm txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv kom tiav hlo. Nws tsuas hais lub xwb, thiab yuav tsis tshua muaj tej xwm txheej tshwm sim loj txog qhov tseeb. Qhov no yog qhov tseem ntsiab ntawm txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais Nws cov lus, qhov no yog qhov uas txoj Lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev daim tawv, thiab yog txoj Lus los mus rau hauv lub cev nqaij daim tawv kiag. “Nyob rau thaum pib ces yog txoj Lus, thiab txoj Lus nyob nrog Vajtswv, thiab txoj Lus yog Vajtswv, thiab txoj Lus tshwm sim ua lub cev nqaij daim tawv.” Qhov no (tes hauj lwm ntawm txoj Lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv) yog tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau tiam kawg, thiab yog tshooj kawg ntawm tag nrho Nws qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab yog li Vajtswv thiaj tau los rau ntiaj teb thiab cia Nws cov lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Qhov ntawd ces ua tiav hnub no, qhov ntawd ces yuav ua rau yav tom ntej, qhov ntawd ces yuav ua tiav hlo los ntawm Vajtswv, tib neeg txoj hau kev kawg, cov uas yuav raug cawm, cov uas yuav raug rhuav tshem, thiab ntxiv mus—tag nrho tes hauj lwm no uas tsim nyog ua tiav rau thaum kawg ces yeej tau muab coj los hais meej meej lawm, thiab raug tso yog chaw yuav coj los ua kom tiav qhov tseem ceeb tiag ntawm txoj Lus tshwm sim nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tej kev cai tswj fwm thiab kev cai siab tshaj plaws uas tau muab tshaj tawm ua ntej ntawd, cov uas yuav raug rhuav tshem, cov uas yuav tau nkag mus so—tag nrho cov lus no ces yuav tsum muaj tiav. Qhov no yog tes hauj lwm uas feem ntau ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua tiav hlo nyob rau tiam kawg. Nws ua kom neeg to taub hais tias cov uas Vajtswv tau xaiv tseg ntawd nyob rau qhov twg thiab cov uas Vajtswv hos tsis tau xaiv tseg ntawd nyob rau qhov twg, Nws cov neeg thiab cov tub ntawd ho yuav muab sib cais li cas, dab tsi yuav tshwm sim rau Yixayee, dab tsi yuav tshwm sim rau Iyi—nyob rau yav tom ntej, txhua lo ntawm cov lus no yuav tshwm sim tuaj. Vajtswv tes hauj lwm mas khiav ceev zuj zus tuaj lawm. Vajtswv siv cov lus los ua qhov los nthuav tawm rau tib neeg txog tej uas yuav tsum tau ua nyob rau txhua tiam, tej uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsum tau ua nyob rau tiam kawg, thiab Nws tes dej num qhuab qhia uas yuav tsum tau ua, thiab cov lus no raug tso nyob yog chaw kom ua tau qhov tseem ceeb tiag ntawm txoj Lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd kom tiav hlo.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 37

Vajtswv ua Nws tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb. Tag nrho cov uas ntseeg Nws yuav tsum txais yuav Nws txoj lus, thiab noj thiab haus Nws txoj lus; tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab tau los ntawm tej kev pom tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv li. Thoob plaws txhua tiam, Vajtswv yeej ib txwm siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Yog li ntawd, nej yuav tsum tsis txhob mob siab rau tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd nkaus xwb, tab sis yuav tsum siv zog ua kom Vajtswv muab nej tsim kho kom zoo tshaj plaws. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, mas Vajtswv hais ib co lus, thiab nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus, tau hais lus ntau tib yam nkaus thiab. Tom qab uas Yexus tau hais lus ntau lawm, cov tub txib thiab thwj tim tau coj cov neeg los xyaum ua raws li tej kev cai uas Yexus tsim tseg thiab tau ntsib tau pom raws li cov lus thiab tej hauv paus ntsiab lus uas Yexus tau hais. Nyob rau tiam kawg, feem ntau Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Nws tsis siv tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los caij tsuj tib neeg, los sis ua kom tib neeg ntseeg; qhov no ua tsis tau kom Vajtswv lub hwj chim yooj yim li. Yog hais tias Vajtswv tsuas ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces yeej tsis muaj hnub uas yuav muab qhov tseeb ntawm Vajtswv coj los ua tau kom yooj yim li, thiab yog li ntawd yeej tsis muaj hnub uas yuav ua tau kom tib neeg zoo tshaj plaws li. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis siv txoj lus los ywg dej thiab saib xyuas tib neeg xwb, tom qab uas tau tag nrho tib neeg tej kev mloog lus thiab tib neeg tej kev paub txog Vajtswv lawm. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua thiab ntawm cov lus Nws hais. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws tuaj—Nws siv cov lus, thiab siv ntau txoj hau kev ua hauj lwm uas sib txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Tsis hais yuav yog kev tsim kho kom zoo, kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, los sis kev pab cuam ntawm cov lus, Vajtswv hais lus ntawm ntau sab los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab muab kev paub txog tes hauj lwm, lub tswv yim thiab txoj kev zoo yam xav tsis tawm li kom ntau zog rau tib neeg. Thaum tib neeg raug tsim kho kom muaj txhua yam nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv muab lub caij nyoog xaus rau thaum tiam kawg, ces tib neeg thiaj li tsim nyog cia pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Thaum koj los paub Vajtswv lawm thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tsis hais Nws yuav ua dab tsi li, ces koj yuav tsis muaj ib qho kev xav phem txog Nws li lawm thaum uas koj pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Nyob rau lub sij hawm no, koj tseem qias vuab tsuab thiab tsis muaj peev xwm yuav mloog Vajtswv lus kom tag nrho—koj puas xav hais tias koj yeej tsim nyog pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd nyob rau lub tsam thawj no? Thaum Vajtswv ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd, ces yog thaum Vajtswv rau txim rau tib neeg, thiab yog thaum uas tej tiam ntawd raug hloov mus, thiab, tshaj qhov ntawd, ces yog thaum uas ib tiam twg xaus kiag. Thaum Vajtswv tes hauj lwm raug ua li niaj zaus ua, Nws tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Ua tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd mas yooj yim tshaj plaws rau Nws, tab sis qhov ntawd tsis yog lub hauv paus ntsiab lub ntawm Nws tes hauj lwm, los sis tsis yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog tib neeg pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, thiab yog Vajtswv lub cev sab ntsuj plig tshwm sim rau tib neeg pom, ces tsis yog tag nrho cov neeg ntawd yuav ntseeg Vajtswv los? Kuv twb tau hais dhau los lawm hais tias ib pab neeg kov yeej raug muab tau nyob sab Hnub Tuaj, cov neeg kov yeej uas los ntawm qhov kev ceeb laj txom nyem loj los. Tej lus no txhais tau li cas? Tej ntawd txhais tau hais tias cov neeg no tsuas raug muab tau tom qab uas lawv twb raug kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, thiab ntau yam kev tsim khom kom zoo lawm. Qhov kev ntseeg ntawm cov neeg no mas tsis yog qhov uas pom tsis meej thiab tsuas muaj nyob rau hauv kev xav nkaus xwb, tab sis yeej muaj tseeb tiag. Lawv yeej tsis tau pom te cim thiab tej hwj huaj txawv txawv twg li, los sis tej yam txuj ci tseem ceeb dab tsi li, lawv tsis hais txog tej ntaub ntawv thiab kev qhuab qhia tob tob li, los sis tej kev pom tob tob; tab sis lawv tsuas muaj qhov muaj tiag, thiab Vajtswv cov lus, thiab kev paub tseeb txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag xwb. Ua pab neeg ntawd tseem tsis muaj peev xwm muab Vajtswv lub hwj chim coj los ua kom to taub yooj yim thiab los? Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg yeej yog hauj lwm tiag. Nyob rau Yexus tiam, mas Nws tsis yog los muab tib neeg tsim kho kom zoo tshaj plaws, tab tsis tsuas yog los txhiv tib neeg xwb, thiab yog li mas Nws thiaj li ua qee yam txuj ci tseem ceeb kom tib neeg caum Nws. Vim Nws yeej txhob txwm los ua kiag tes hauj lwm tuag rau saum ntoo khaub lig xwb, thiab kev ua tej cim tsis yog ib qho ntawm Nws tes dej num qhuab qhia. Tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd yog tes hauj lwm uas ua pab kom Nws tes hauj lwm mus tau zoo xwb; tej ntawd yog tej hauj lwm tshaj xwb, thiab tsis yog sawv cev ntawm tes hauj lwm tag nrho tiam ntawd. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv kuj tau ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv—tab sis tes hauj lwm Vajtswv ua hnub no yog tes hauj lwm tiag, thiab Nws yuav tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv tam sim no hlo li lawm. Yog Nws ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, Nws tes hauj lwm tiag yuav poob mus rau tej qho ntxhov quav niab, thiab Nws yuav ua tsis tau ib qho hauj lwm ntxiv li. Yog twb hais tias Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis tseem ho siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab, ces puas yuav muab ua tau yooj yim hais tias tib neeg yeej ntseeg Nws tiag? Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis ua tej ntawd lawm. Muaj kev ntseeg ntau nyob rau hauv tib neeg heev lawm; Vajtswv tau los rau thaum tiam kawg los muab tag nrho tej kev xav phem ntawm tej kev ntseeg thiab tej hwj huaj dab phem hauv tib neegtshem pov tseg, thiab ua kom tib neeg paub txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag. Nws tau los tshem daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev xav xwb thiab zoo nkauj heev—daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas, yog muab hais ces, yeej tsis muaj tiag. Thiab yog li ntawd, tam sim no ces tib qho uas muaj nuj nqis rau koj ces yog koj yuav tsum paub txog qhov muaj tiag xwb! Qhov tseeb tshooj tas nrho txhua yam. Koj muaj qhov tseeb ntau npaum li cas hnub no? Ua tag nrho tej uas muaj tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv yog Vajtswv los? Tej ntsuj plig dab phem yeej muaj cuab kav ua tau tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab; ua tag nrho lawv yog Vajtswv thiab los? Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, qhov uas tib neeg nrhiav yog qhov tseeb, thiab qhov lawv caum nrhiav yog txoj sia, tsis yog tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Qhov no tsim nyog yuav tsum yog lub hom phiaj ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 38

Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tes hauj lwm yog tes hauj lwm txhiv tag nrho noob neej. Tej kev txhaum ntawm tag nrho cov uas ntseeg Nws ces raug zam txim pub rau tag nrho lawm; tsuav koj tseem ntseeg Nws xwb, Nws yuav txhiv kom koj dim; yog koj ntseeg Nws, koj yuav tsis yog ib tug neeg txhaum lawm, koj raug tso tawm ntawm koj tej kev txhaum ntawd lawm. Qhov no ces yog qhov txhais hais tias raug cawm dim, thiab ua tau los ntawm txoj kev ntseeg. Tab sis nyob rau hauv cov uas ntseeg, yeej tseem tshuav cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv, thiab cov uas tseem yuav raug maj mam muab tshem tawm. Kev cawm dim tsis tau txhais hais tias tib neeg ces yeej raug Yexus muab tau tag nrho lawm, tab sis tsuas yog hais tias tib neeg ces tsis muaj kev txhaum lawm xwb, hais tias lawv yeej tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm xwb. Yog hais tias koj ntseeg, ces yog yuav tsis muaj hnub yog neeg txhaum ntxiv lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus ua ntau yam hauj lwm uas Nws cov thwj tim tsis muaj peev xwm to taub tau li thiab hais ntau yam uas tib neeg tsis to taub li. Qhov no mas yog vim, nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws tsis muab tej lus tshab txhais rau lawv. Yog li ntawd, twb tau ntau xyoo tom qab uas Nws twb ncaim mus lawm, Mathai mam tsim ib qho kev nrhiav caj ces rau Yexus, thiab lwm tus neeg kuj tau ua ntau yam hauj lwm uas yog raws li tib neeg txoj kev xav xwb. Yexus tsis tau los muab tib neeg tsim kho kom zoo tiav log thiab muab kom tau tib neeg, tab sis los ua ib theem ntawm tes hauj lwm xwb: muab txoj moo zoo txog lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej coj los nthuav tawm thiab ua tes dej num raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kom tiav hlo. Thiab yog li ntawd, thaum Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lawm, Nws tes hauj lwm los txog qhov xaus tag nrho lawm. Tab sis nyob rau theem tam sim no—kev txeeb tau—mas muaj ntau yam lus yuav tau muab hais tawm, ntau qhov hauj lwm yuav tau muab ua kom tiav, thiab nws yuav tsum muaj ntau qhov txheej txheem ua. Thiab yuav tsum tau muab tej lus zais tob ntawm Yexus tes hauj lwm thiab Yehauvas tes hauj lwm coj los nthuav tawm, ces kom tag nrho tib neeg to taub thiab pom meej nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg, vim qhov no yog tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab tiam kawg yog qhov xaus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, lub sij hawm ntawm tes hauj lwm qhov chaw xaus. Theem no ntawm tes hauj lwm yuav piav qhia rau koj txog Yehauvas txoj kev cai, thiab Yexus txoj kev txhiv dim, thiab qhov tseem ceeb ces kom koj to taub tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab txaus siab rau tag nro qhov tseem ceeb thiab qhov tseem ntsiab ntawm qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab to taub lub hom phiaj ntawm tag nrho tes hauj lwm uas Yexus ua thiab tej lus uas Nws hais, thiab ntawm koj qhov kev ntseeg yam dig muag ntsuav nyob rau hauv thiab kev qhuas txog phau Vajluskub. Tag nrho tej no ces yuav cia kom koj to taub thoob plaws. Koj yuav los to taub txog tes hauj lwm uas Yexus ua tiav, thiab Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no; koj yuav to taub thiab pom tag nrho qhov tseeb, txoj sia, thiab txoj kev. Nyob rau theem ntawm tes hauj lwm uas Yexus ua, vim li cas Yexus ho cia li ncaim mus lawm yam tsis muab tes hauj lwm ua koj tiav hlo tso? Vim hais tias theem ntawm Yexus tes hauj lwm tsis yog qhov xaus ntawm tes hauj lwm. Thaum uas Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws cov lus kuj tau los rau qhov xaus lawm thiab; tom qab Nws qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws tes hauj lwm ces tiav hlo lawm. Theem tam sim no mas txawv lawm: Tsuas yog tom qab uas cov lus raug hais txog thaum kawg thiab Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm mas Nws tes hauj lwm thiaj li yuav tag. Nyob rau ntawm Yexus theem ntawm tes hauj lwm, mas tshuav ntau yam lus uas tseem tsis tau hais, los sis tsis tau muab hais kom meej meej. Tab sis Yexus tsis quav ntsej txog tej uas Nws tau hais los tsis tau hais lawm, vim Nws tes hauj lwm mastsis yog ib teg hauj lwm txog tej lus, thiab yog li ntawd tom qab uas Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws thiaj ncaim mus lawm. Theem ntawd ntawm tes hauj lwm mas qhov tseem ceeb ces yog qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab tsis zoo li theem tam sim no. Theem hauj lwm tam sim no mas qhov tseem ceeb ces yog qhov ua kom tiav hlo, qhov tu txhua yam kom du lug, thiab qhov muab tag nrho tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus kiag. Yog hais tias tej lus tsis tau hais kom txog lawv qhov kawg kiag, ces nws yuav tsis muaj kev muab tes hauj lwm no xaus kiag li, vim theem ntawm tes hauj lwmces tag nrho tes hauj lwm raug muab coj los rau ib qho chaw xaus thiab ua kom tiav hlo los ntawm kev siv tej lus ua. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tau ua ntau yam hauj lwm uas tib neeg tsis to taub txog li. Nws ncaim mus yam ntsiag to lawm, thiab niaj hnub no yeej tseem muaj coob tus uas tsis to taub Nws tej lus, cov uas muaj qhov kev to taub yuam kev tab tsis lawv tseem ntseeg hais tias nws yog qhov yog, thiab tsis paub hais tias lawv yog qhov tsis yog lawm. Nyob rau thaum kawg, theem no yuav muab Vajtswv tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus tag nrho, thiab yuav muab nws qhov kev xaus. Tag nrho sawv daws yuav los to taub thiab paub txog Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg. Tej kev xav phem nyob rau hauv tib neeg, lawv tej kev npaj siab, lawv tej kev to taub uas yuam kev rhuav, lawv tej kev xav phem txog tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, lawv tej kev pom txog Lwm Haiv Neeg, thiab lawv tej kev plammus deb thiab kev yuam kev yuav raug kho kom yog. Thiab tib neeg yuav to taub tag nrho tej kev ntawm lub neej txoj sia uas yog, thiab tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv ua, thiab tag nrho qhov tseeb. Thaum qhov ntawd tshwm sim, theem no ntawm tes hauj lwm yuav los rau qhov kawg. Tes hauj lwm ntawm Yehauvas yog kev tsim lub ntiaj teb, nws yog qhov chiv keeb; theem no ntawm tes hauj lwm yog qhov kawg ntawm tes hauj lwm, thiab nws yog qhov xaus kiag. Nyob rau thaum pib, Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua los ntawm cov xaiv tseg nyob rau hauv Yixayee, thiab nws yog qhov pib kiag ntawm ib tiam tshiab nyob rau hauv qhov chaw uas dawb huv tshaj plaws ntawm txhua qhov. Theem kawg ntawm tes hauj lwm ces yog ua nyob rau hauv lub teb chaws uas tsis dawb huv tshaj txhua lub teb chaws li, los txiav txim rau lub ntiaj teb thiab coj tiam ntawd los rau ib qhov chaw xaus. Nyob rau ntawm theem thib ib, Vajtswv tes hauj lwm yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas kaj tshaj txhua txhia qhov, thiab theem kawg ces yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw, thiab qhov kev tsaus ntuj no yuav raug ntiab tawm mus, qhov kev kaj yuav tshwm tuaj, thiab tag nrho cov neeg yuav raug txeeb tau. Thaum cov neeg ntawm qhov chaw uas tsis dawb huv tshaj thiab tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw no tau raug txeeb tau lawm, thiab tag nrho cov pej xeem tau lees paub hais tias muaj ib tug Vajtswv, tus uas yog tus Vajtswv tiag, thiab txhua tus neeg tau ntseeg lawm, ces qhov tseeb no yuav raug siv los ua qhov kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua ib qho cim xwb: Thaum uas tes hauj lwm ntawm tiam no raug ua tiav tag lawm, tes hauj lwm rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg yuav los rau qhov xaus tag nrho. Thaum cov nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws ntawd raug txeeb tau lawm, ces nws kuj hais tau tias yuav zoo li ntawd rau txhua txhia qhov chaw thiab. Zoo li ntawd, tsuas yog qhov kev txeeb tau nyob rau hauv Suav Teb xwb thiaj li muaj ib qho cim uas muaj qab hau. Suav Teb muaj tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab cov neeg hauv Suav Teb sawv cev rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Nws yog cov neeg Suav uas yog cov uas raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws los ntawm tus zaj loj liab ploog, tus uas muaj kev tawm tsam loj tshaj plaws rau Vajtswv, cov uas lawv txoj kev ua neeg ces yog qhov poob qis tshaj plaws thiab tsis dawb huv tshaj plaws, thiab lawv yog tus tseem tseem qauv rau tag nrho tej tib neeg qias vuab tsuab. Qhov no mas tsis tau hais tias lwm lub teb chaws yuav tsis muaj teeb meem kiag li; tej kev xav phem ntawm tib neeg ces yeej zoo ib yam nkaus li, thiab txawm hais tias cov neeg ntawm cov teb chaws no yuav muaj peev xwm, los yog hais tias lawv tsis paub Vajtswv, ces nws yeej yog hais tias lawv tawm tsam Nws. Vim li cas cov neeg Yudais ho tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv hais? Vim li cas cov Falixai ho tawm tsam Nws? Vim li cas Yudas ho ntxeev siab rau Yexus? Nyob rau lub sij hawm ntawd, coob tus ntawm cov thwj tim yeej tsis paub Yexus. Vim li cas, tom qab uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tag thiab sawv rov los lawm, es tib neeg tseem tsis ntseeg Nws thiab? Ua li tib neeg txoj kev tawv ncauj tsis zoo ib yam nkaus lod? Nws tsuas yog hais tias cov neeg hauv Suav Teb raug muab coj los ua qhov piv txwv xwb, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav rais mus ua cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv, thiab yuav siv coj los ua qhov chaw piv lus rau lws tus. Vim li cas Kuv pheej hais tas mus li hais tias nej yog ib co khoom ntxiv rau hauv Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg? Nws yog nyob rau hauv cov neeg hauv Suav Teb uas muaj kev qias vuab tsuab, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab tshwm sim tuaj tag nrho thiab nthuav tawm zoo li cas los muaj tag nrho li. Nyob rau ib sab tes, ces lawv yog cov muaj peev xwm qis, thiab nyob rau lwm sab tes, ces lawv lub neej thiab txoj kev xav mas tig rov qab lawm, thiab lawv tej cwj pwm, ib ncig ntawm kev thooj zej koom zos, tsev neeg ua yug rau—tag nrho ces puav leej txom nyem thiab tig rov qab deb heev. Lawv lub meej mom, los ib yam nkaus li, yeej poob qis thiab. Tes hauj lwm nyob rau qhov chaw no thiaj li yog ib qho ntaus cim sawv cev lwm qhov, thiab tom qab tes hauj lwm sim ua no raug ua tiav tag nrho lawm, Vajtswv tes hauj lwm tom qab ntawd yuav mus tau zoo dua lawm. Yog hais tias kauj ruam no ntawmtes hauj lwm muab ua tau tiav hlo lawm, ces tes hauj lwm tom qab ces yeej cia li ua tau mus tus yees lawm xwb. Thaum kauj ruam no ntawm tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm, ces qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawd yeej raug ua tau tag nrho lawm, thiab kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav los txog rau qhov xaus tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 39

Tiam Hmoov Hlub pib nrog Yexus lub npe. Thaum Yexus pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, Vajntsujplig pib hais lus tim khawv rau lub npe ntawm Yexus, thiab lub npe ntawm Yehauvas ces tsis hais txog ntxiv lawm; tab sis, Vajntsunplig pib tes hauj lwm tshiab uas qhov tseem ceeb tshaj ces nyob hauv Yexus lub npe. Tej lus tim khawv ntawm cov uas ntseeg Nws ces yog hais rau Yexus Khetos, thiab tes hauj lwm lawv ua kuj yog ua rau Yexus Khetos thiab. Qhov xaus ntawm Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai ces txhais tau hais tias tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb tshaj yog ua nyob rau hauv Yehauvas lub npe tau los txog qhov xaus lawm. Txij ntawm no mus, Vajtswv lub npe yuav tsis yog Yehauvas lawm; tab sis Nws hu uas Yexus, thiab txij ntawm no mus Vajntsujplig pib tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb yog nyob rau hauv Yexus lub npe. Yog li ntawd, cov neeg uas niaj hnub no tseem noj thiab haus Yehauvas cov lus, thiab tseem ua txhua yam rau tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai—tsis yog koj yoog raws tej kev cai yam li tej neeg dig muag lod? Tsis yog nejtseem daig rau yav dhau los xwb lod? Tam sim no nej paub hais tias tiam kawg twb los txog lawm. Puas yog hais tias, thaum Yexus los, Nws tseem yuav raug hu ua Yexus no thiab mas? Yehauvas qhia rau cov neeg ntawm Yixayee hais tias ib tug Mexiyas yuav los, thiab tab sis thaum Nws los, Nws tsis yog hu ua Mexiyas tab sis yog Yexus. Yexus hais tias Nws yuav rov los dua, thiab hais tias Nws yuav los li qhov uas Nws ncaim mus. Tej no yog Yexus cov lus, tab sis koj puas pom Yexus mus li cas kiag? Yexus caij ib tauv huab dawb mus lawm, tab sis puas yog hais tias Nws yuav rov caij ib tauv huab dawb los kiag rau hauv cov tib neeg mas? Yog zoo li ntawd, Nws tseem yuav tsis yog hu ua Yexus no thiab lod? Thaum Yexus rov los dua, ces tiam ntawd twb hloov lawm, ces Nws tseem yuav hu ua Yexus tau li cas mas? Nws tseem tsis raug hu ib lub npe tshiab nyob rau ib tiam tshiab thiab lod? Daim duab ntawm ib tug neeg thiab ib lub peb twg kiag puas yuav muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv tag nrho mas? Nyob rau ib tiam twg, Vajtswv ua tes hauj lwm tshiab thiab raug hu dua ib lub npe tshiab; Nws yuav ua cas ua tib teg hauj lwm rau ntau tiam sib txawv mas? Nws ho yuav ua cas tuav rawv rau qhov qub xwb mas? Lub npe Yexus ces muab siv coj los rau tes dej num ntawm kev cawm dim, yog li ntawd Nws puas tseem yuav raug hu tib lub npe qub thaum Nws los rau tiam kawg mas? Nws puas tseem ua tes dej num ntawm kev cawm dim mas? Vim li cas Yehauvas thiab Yexus twb yog tib tug xwb, tab sis Nkawd ho raug hu lub npe sib txawv nyob rau tiam sib txawv mas? Tsis yog hais tias tej tiam ntawm Nkawd tes hauj lwm ntawd sib txawv lod? Ib lub npe puas sawv cev tau Vajtswv tag nrho mas? Qhov no yog li no, ces Vajtswv thiaj li yuav tsum raug hu ib lub npe txawv nyob rau ib tiam txawv lawm, thiab Nws yuav tsum siv lub npe los hloov tiam ntawd thiab tsuas sawv cev tau rau Vajtswv tus moj yam raws li lub sij hawm ib ntus nyob rau ib tiam twg xwb; tag nrho qhov uas nws yuav tau ua ces yog sawv cev rau Nws tes hauj lwm xwb. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li xaiv lub npe twg los tau uas tsim nyog rau Nws tus moj yam uas sawv cev tag nrho rau tiam ntawd. Tsis hais yuav yog tiam ntawm Yehauvas, los sis tiam ntawm Yexus, ib tiam twg yeej muaj ib lub npe los sawv cev rau. Nyob rau thaum kawg ntawm Tiam Hmoov Hlub, ces tiam kawg tau los txog, thiab Yexus twb tau los txog lawm. Nws tseem yuav raug hu ua Yexus tau li cas mas? Nws tseem yuav siv lub cev ntawm Yexus nrog tib neeg tau li cas mas? Koj tsis nco qab lawm hais tias Yexus ces tsis yog dab tsi tshaj us duab ntawm ib tug neeg Naxale xwb no lod? Koj tsis nco qab lawm hais tias Yexus ces tsuas yog tus Txhiv Dim rau noob neej xwb no lod? Nws yuav ua cas ua tau tes hauj lwm ntawm kev txeeb tau thiab tsim kho kom zoo tiav log nyob rau tiam kawg mas? Yexus caij ib tauv huab dawb ncaim mus lawm—qhov no muaj tseeb—tab sis Nws ho yuav rov caij ib tauv huab dawb los rau hauv tib neeg thiab tseem raug hu ua Yexus no tau li cas mas? Yog Nws yeej caij ib tauv huab los tiag, ua li cas tib neeg ho tsis pom Nws? Tag nrho tib neeg thoob plaws ntiaj teb yuav nco tsis tau Nws li lod? Yog zoo li ntawd, ua Yexus xwb tsis yog Vajtswv lod? Yog zoo li ntawd, Vajtswv daim duab yuav yog ib qho kev tshwm sim ntawm ib tug neeg Yudais thiab tshaj qhov ntawd ces yuav zoo ib yam nkaus li ntawd mus ib txhis. Yexus hais tias Nws yuav rov los li qhov uas Nws ncaim mus, tab sis koj puas paub lub ntsiab tiag tiag ntawm Nws cov lus? Ua puas yog Nws qhia nej pab no mas? Tag nrho tej uas koj paub ces yog qhov hais tias Nws yuav los li qhov Nws ncaim mus xwb, caij ib tauv huab, tab sis koj puas paub hais tias ua Vajtswv Tus Kheej kiag ua Nws tes hauj lwm li cas tiag tiag? Yog koj muaj peev xwm pom tiag tiag, ces cov lus uas Yexus hais rau ntawm ho yuav muab piav tau li cas mas? Nws hais tias: Thaum Neeg Leej Tub los rau thaum tiam kawg, Nws Tus Kheej kiag yuav tsis paub, cov tub xa xov qaum ntuj los yuav tsis paub, thiab tib neeg los yuav tsis paub. Tsuas yog Leej Txiv nkaus xwb thiaj li paub, qhov ntawd ces yog, tsuas yog tus Ntsujplig xwb thiaj li paub. Txawm yog kiag Neeg Leej Tub los yeej tsis paub li, tab sis koj ho muaj peev xwm pom thiab paub lod? Yog koj twb ho muaj peev xwm paub thiab pom kiag ntawm koj ob lub qhov muag, ces tej lus ntawd tseem tsis yog hais nkim pov tseg xwb lod? Thiab Yexus hais li cas rau lub sij hawm ntawd? “Tab sis ntawm hnub ntawd thiab lub sij hawm ntawd mas tsis muaj neeg paub, tsis hais cov tub txib qaum ntuj, los sis leej Tub li, tab sis tsuas yog Kuv Txiv nkaus xwb. Tab sis zoo ib yam nkaus li lub sij thaum Nau-a tiam, yog li qhov kev rov los ntawm Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo tib yam nkaus li ntawd. … Yog li ntawd nej kuj yuav tsum npaj kom txhij: vim Neeg Leej Tub yuav los rau lub sij hawm uas nej xav tsis txog ntawd.” Thaum hnub ntawd los txog, Neeg Leej Tub Tus Kheej kiag los yuav tsis paub li. Neeg Leej Tub ces yog hais txog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, ib tug neeg dog dig zoo li lwm tus thiab xwb. Txawm yog Neeg Leej Tub Tus Kheej kiag los yeej tsis paub li, yog li ntawd ua cas koj ho paub? Yexus hais tias Nws yuav los zoo li thaum Nws ncaim mus. Thaum twg Nws mam los txog, Nws Tus Kheej kiag twb tsis paub li, yog li ntawd Nws puas yuav qhia tau rau koj ua ntej mas? Koj puas muaj peev xwm pom qhov Nws los txog ntawd mas? Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho kev dag kom txaus luag xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 40

Txhua zaum uas Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, Nws hloov Nws lub npe, qhov uas seb Nws yog poj niam los txiv neej, Nws tus duab, thiab Nws tes hauj lwm; Nws tsis rov ua Nws tes hauj lwm qub dua lawm. Nws yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb tsis muaj qub li. Thaum Nws los ua ntej ntawd, Nws hu ua Yexus; Nws puas tseem yuav hu ua Yexus zaum no thaum Nws rov los dua thiab mas? Thaum Nws los ua ntej ntawd, Nws yog txiv neej; Nws puas yuav rov yog txiv neej dua zaum no thiab mas? Nws tes hauj lwm thaum Nws los thaum Tiam Hmoov Hlub ntawd yog los kom raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig; thaum Nws rov los dua, Nws puas tseem yuav rov txhiv tib neeg tawm los ntawm kev txhaum mas? Nws puas tseem yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub li dua thiab mas? Qhov ntawd tsis yog rov ua tes hauj lwm qub dua thiab lod? Koj puas paub hais tias Vajtswv mas tshiab tas li xwb tsis muaj qub li mas? Muaj ib txhia hais tias Vajtswv mas yeej tsis hloov cev li. Qhov ntawd yeej muaj tseeb, tab sis nws tsuas yog hais txog qhov kev tsis hloov cev ntawm Vajtswv tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb xwb. Kev hloov ntawm Nws lub npe thiab tes hauj lwm tsis yog pov thawj qhia hais tias Nws lub ntsiab tseem ceeb tau hloov lawm; nyob rau lwm qhov lus hais, ces Vajtswv yeej yuav ib txwm yog Vajtswv, thiab qhov no yuav tsis muaj hnub hloov li. Yog koj hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis hloov li, ces Nws ho yuav ua cas muaj peev xwm ua tau kom Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tiav hlo mas? Koj tsuas paub hais tias Vajtswv ces yeej tsis hloov ib txhiab ib txhis li xwb, tab sis koj puas paub hais tias Vajtswv mas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li mas? Yog hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis hloov li, ces Nws ho yuav cawm noob neej tag nrho los txog niaj hnub no tau li cas mas? Yog Vajtswv yeej tsis hloov cev li, ces vim li cas Nws twb ho ua tau ob tes hauj lwm ntawm ob tiam tiav hlo lawm mas? Nws tes hauj lwm yeej tsis nres qhov khiav mus tom ntej li, ces hais tias Nws tus moj yam maj mam raug nthuav tawm rau tib neeg, thiab qhov raug nthuav tawm ntawd yog Nws tus moj yam xeeb txawm. Nyob rau thaum pib, Vajtswv tus moj yam raug muab zais kom tib neeg txhob pom lawm, Nws yeej tsis tau nthuav tawm kiag Nws tus moj yam qhib lug rau tib neeg li, thiab tib neeg yeej cia li tsis paub txog Nws li. Vim qhov no, Nws thiaj li siv Nws tes hauj lwm los maj mam nthuav tawm Nws tus moj yam rau tib neeg, tab sis ua hauj lwm li no los tsis tau txhais hais tias Nws tus moj yam hloov nyob rau txhua txhua tiam. Nws tsis yog hais tias Vajtswv tus moj yam hloov tas mus li vim Nws txoj kev xav hloov tas mus li. Tab sis, nws yog qhov hais tias, vim peb theem ntawm Nws tes hauj lwm mas sib txawv, Vajtswv thiaj li muab tag nrho Nws tus moj yam xeeb txawm thiab, ib kauj ruam zuj zus, nthuav tawm rau tib neeg, ces kom tib neeg thiaj li muaj cuab kav paub Nws. Tab sis qhov no mas tsis yog pov thawj dab tsi uas hais tias thaum xub thawj Vajtswv tsis muaj ib tug moj yam tshwj xeeb los sis hais tias Nws tus moj yam tau maj mam hloov nrog rau lub sij hawm uas dhau zuj zus mus—tej qhov kev to taub li ntawd ces yog yuam kev lawm. Vajtswv nthuav tawm rau tib neeg txog Nws tus moj yam xeeb txawm thiab tus moj yam tshwjxeeb—qhov uas Nws yog—raws li tej tiam uas dhau mus ntawd; tes hauj lwm ntawm ib tiam twg tsis muaj cuab kav hais qhia tau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Thiab yog li ntawd, cov lus “Vajtswv mas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li” ces yog hais txog Nws tes hauj lwm, thiab cov lus “Vajtswv yeej tsis hloov cev li” ces hais txog qhov uas Vajtswv yeej xeeb txawm muaj thiab yog. Txawm li cas los xij, koj tsis muaj cuab kav yuav muab tes hauj lwm rau txhiab xyoo coj los ntsia rau ib qho chaw, los sis siv tej niag lus tuag coj los kos voj voog ncig nws. Qhov ntawd ces yog tib neeg txoj kev ruam. Vajtswv mas tsis yog yoog yim li qhov tib neeg xav, thiab Nws tes hauj lwm mas yuav cia li khuam twj ywm tsis tau rau ib tiam twg nkaus xwb. Yehauvas, piv txwv, tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv lub npe tag mus li xwb; Vajtswv kuj muaj cuab kav ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yexus lub npe thiab. Qhov no yog ib qho cim uas qhia hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas yeej khiav mus lawm tom txoj xub ke tom ntej nkaus xwb.

Vajtswv ces yeej ib txwm yog Vajtswv, thiab Nws yeej tsis muaj hnub yuav rais mus ua Ntxwgnyoog li; Ntxwgnyoog ces yeej ib txwm yog Ntxwgnyoog, thiab nws yuav tsis muaj hnub rais tau mus ua Vajtswv li. Vajtswv lub tswv yim, Vajtswv qhov txuj ci phim hwj, Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab Vajtswv qhov muaj tsim yuav tsis muaj hnub hloov li. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov Nws muaj thiab yog ntawd yuav tsis muaj hnub hloov li. Hos hais txog Nws tes hauj lwm, txawm li cas los xij, nws yeej ib txwm khiav lus lawm tom ntej tas mus li xwb, yeej mus tob zuj zus tas mus li xwb, vim Nws yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li. Nyob rau txhua txhua tiam, Vajtswv siv ib lub npe tshiab, nyob rau txhua txhua tiam Nws ua tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau txhua txhua tiam Nws cia cov uas Nws tsim tawm los ntawd pom Nws txoj kev xav tshiab thiab tus moj yam tshiab. Yog li hais tias, nyob rau hauv ib tiam tshiab, tib neeg tsis pom qhov kev hais qhia kom pom txog Vajtswv tus moj yam tshiab, ces lawv tseem tsis muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis lod? Thiab yog ua li ntawd, ces tsis yog lawv kem ciam rau Vajtswv lod? Yog hais tias Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv li ib tug txiv neeg nkaus xwb, ces tib neeg yuav kem ciam hais tias Nws yog txiv neeg xwb, yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej xwb, thiab yuav tsis muaj hnub ntseeg hais tias Nws yog tus Vajtswv ntawm cov poj niam thiab. Cov txiv neeg yuav xam hais tias Vajtswv yog txiv neej ib yam li lawv, thiab Vajtswv yog tus coj cov txiv neej—tab sis yog li ntawd cov poj niam ne? Qhov no tsis ncaj ncees; nws tsis yog saib dej ua ntu saib neeg ua plhu lod? Yog hais tias yog li no tiag, ces tag nrho cov uas Nws cawm ces yuav yog cov txiv neej li Nws xwb, thiab yuav tsis muaj ib tug poj niam twg uas yuav raug cawm li. Thaum Vajtswv tsim noob neej, Nws tsim Adas thiab Nws tsim Eva. Nws tsis tsim Adas nkaus xwb, tab sis tsim tag nrho txiv neej thiab poj niam nyob rau hauv Nws tus duab. Vajtswv tsis yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej nkaus xwb—Nws kuj yog tus Vajtswv ntawm cov poj niam thiab. Vajtswv nkag los rau ib theem tshiab ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Nws yuav nthuav tawm txog Nws tus moj yam kom ntau tshaj ntxiv, thiab nws yuav tsis yog qhov kev khuv leej thiab kev hlub ntawm lub sij hawm ntawm Yexus lawm. Vim Nws muaj tes hauj lawm tshiab nyob ntawm tes lawm, tes hauj lwm no ces yuav muaj ib tug moj yam tshiab raws qab los. Yog li ntawd, tes hauj lwm no yuav raug ua los ntawm tus Ntsujplig—yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, thiab tab sis tus Ntsujplig hais lus ncaj qha los ntawm qhov xob nthe los xwb es kom tib neeg tsis txhob muaj kev sib cuag tau nrog Nws, tib neeg puas yuav paub txog Nws tus moj yam mas? Yog hais tias tsuas yog tus Ntsujplig ib leeg ua tes hauj lwm xwb, ces tib neeg yuav tsis muaj kev los paub tau Vajtswv tus moj yam li. Tib neeg tsuas muaj cuab kav pom tau Vajtswv tus moj yam nrog lawv ob lub qhov muag thaum Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb, thaum txoj lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws hais qhia tag nrho Nws tus moj yam los ntawm lub cev nqaij daim tawv. Vajtswv yeej nyob nrog tib neeg tiag tiag li thiab tseeb tseeb tiag. Nws ces yeej ntsia pom thiab kov tau; tib neeg muaj cuab kav muaj kev sib cuam tshuam tau tiag tiag nrog Nws tus moj yam, muaj kev sib cuam tshuam tau nrog qhov uas Nws muaj thiab yog; tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li los paub Nws tiag tiag. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv kuj tau ua tiav hlo tes hauj lwm uas “Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej thiab tus Vajtswv ntawm cov poj niam,” thiab ua tau tag nrho Nws tes hauj lwm nyob rau lub cev nqaij daim tawv.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 41

Vajtswv tes hauj lwm thoob plaws tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg mas yeej pom tau meej tshaj plaws li: Tiam Hmoov Hlub yog Tiam Hmoov Hlub, thiab tiam kawg yog tiam kawg. Nws yeej muaj qhov sib txawv ntawm ib tiam twg thiab, vim nyob rau ib tiam twg mas Vajtswv ua tes hauj lwm uas sawv cev rau tiam ntawd xwb. Yog yuav ua kom tes hauj lwm ntawm tiam kawg ntawd tiav hlo, mas yuav tsum muaj kev hlawv, kev txiav txiv, kev qhuab ntuas, kev npau taws, thiab kev puas ntsoog los coj tiam ntawd los rau qhov chaw xaus. Tiam kawg ces yog hais txog tiam kawg nkaus. Nyob rau thaum tiam kawg nkaus, Vajtswv yuav tsis coj tiam no los rau qhov xaus lod? Yuav muab tiam no xaus, ces Vajtswv yuav tsum coj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim nrog Nws los. Tsuas yog txoj kev no xwb mas Nws thiaj li yuav coj tau tiam ntawd los rau qhov xaus. Yexus lub hom phiaj mas yog ua kom tib neeg dim, nyob ntxiv mus, thiab kom lawv muaj sia nyob rau ib txoj kev zoo zog. Nws cawm tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum ces kom lawv thiaj tsum qhov kev nqis mus rau txoj kev phem thiab kom tsis txhob nyob rau hauv Dab Teb thiab ntuj tawg ntxiv lawm, thiab los ntawm qhov kev cawm tib neeg tawm hauv Dab Teb thiab ntuj tawg los, Yexus cia lawv ua neej nyob ntxiv mus. Tam sim no, tiam kawg twb los txog lawm. Vajtswv yuav ua kom tib neeg puas tsuaj thiab rhuav tshem tag nrho haiv tib neeg, qhov ntawd ces yog, Nws yuav hloov noob neej txoj kev ntxeev siab. Vim qhov laj thawj no, nws yuav yog ib qho uas tsis muaj hnub yuav ua tau li, nrog rau tus moj yam uas muaj kev khuv leej thiab kev hlub yav tag los, rau qhov uas kom Vajtswv xaus tiam no los sis coj Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo los kom tawg paj txi txiv. Txhua txhua tiam yeej muaj ib qho kev sawv cev tshwj xeeb rau Vajtswv tus moj yam, thiab txhua tiam yeej muaj tes hauj lwm uas Vajtswv yuav tsum ua kom tiav. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag ua nyob rau ib tiam twg yeej muaj kev hais qhia kom pom txog Nws tus moj yam tseeb, thiab tag nrho Nws lub npe thiab tes hauj lwm yeej hloov raws li tiam ntawd—lawv yeej tshiab tas mus li xwb. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, tes hauj lwm coj noob neej kev yog ua nyob rau hauv lub npe ntawm Yehauvas, thiab thawj theem ntawm tes hauj lwm raug pib ua nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau theem no, tes hauj lwm yog muaj kev tsim tsa lub tuam tsev thiab lub thaj, thiab siv kev cai los coj cov tib neeg ntawm Yixayee thiab los ua hauj lwm nyob nrog rau lawv. Qhov uas coj cov neeg ntawm Yixayee ntawd, Nws pib ib lub chaw tiag taw rau Nws tes hauj lwm nyob hauv ntiaj teb. Los ntawm qhov chaw tiag taw no, Nws tau nthuav Nws tes hauj lwm kom dav mus dhau plaws Yixayee, ces hais tau hais tias, pib hauv Yixayee mus, Nws nthuav Nws tes hauj lwm tawm mus rau sab nraud, kom cov neeg tej tiam tom qab thiaj li maj mam los paub hais tias Yehauvas yog Vajtswv, thiab hais tias Yehauvas yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab hais tias Yehauvas yog tus uas tsim txhua yam uas raug tsim tawm los. Nws tseb Nws tes hauj lwm thoob plaws cov neeg ntawm Yixayee tawm mus dhau plaws lawv rau sab nraud lawm. Daim av ntawm Yixayee yog thawj qhov chaw dawb huv ntawm Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nws yog nyob rau hauv daim av ntawm Yixayee uas Vajtswv xub los ua hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Qhov ntawd yog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub, Yexus yog tus Vajtswv uas cawm tib neeg. Qhov Nws muaj thiab yog ces yog hmoov hlub, kev hlub, kev khuv leej, kev uv, kev ua siab ntev, kev txo hwj chim, kev saib xyuas, thiab kev zam, thiab qhov ntau heev ntawm tes hauj lwm uas Nws ua ces yog ua rau txoj kev txhiv dim ntawm tib neeg. Nws tus moj yam yog tus uas muaj kev khuv leej thiab kev hlub, thiab vim yog Nws muaj kev khuv leej thiab kev hlub, Nws thiaj yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg, es kom qhia tau kom pom hais tias Vajtswv hlub tib neeg ib yam nkaus li Nws Tus Kheej, hlub heev li es Nws thiaj li muab Nws Tus Kheej hauv tag nrho Nws ntawd coj los theej txhoj. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv lub npe hu ua Yexus, qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas cawm tib neeg, thiab Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj kev khuv leej thiab kev hlub. Vajtswv nrog tib neeg nyob. Nws txoj kev khuv leej, thiab Nws txoj kev cawm dim nrog nraim txhua txhua tus neeg. Tsuas yog lees txais Yexus lub npe thiab qhov uas muaj Nws nrog nyob ces tib neeg thiaj li tau txais kev thaj yeeb thiab kev kaj siab, tau txais Nws qhov koob hmoov, Nws tej hmoov hlub uas loj dav thiab muaj ntau, thiab Nws txoj kev cawm dim. Los ntawm qhov uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ces tag nrho cov uas raws Nws qab tau txais kev cawm dim thiab raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm. Nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub, Yexus yog Vajtswv lub npe. Nyob rau lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ces feem ntau yog ua nyob rau hauv Yexus lub npe xwb. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv raug hu ua Yexus. Nws pib ua ib theem ntawm tes hauj lwm tshiab uas mus deb tshaj phau Vajluskub Qub lawm, thiab Nws tes hauj lwm ces xaus rau ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Qhov no ces yog qhov tag nrho ntawm Nws tes hauj lwm. Yog li ntawd, nyob rau Tiam Muaj Kev Cai ces Yehauvas yog Vajtswv lub npe, thiab nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces lub npe Yexus sawv cev rau Vajtswv. Nyob rau tiam kawg, Nws lub npe yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus uas siv Nws lub hwj chim los coj tib neeg kev, txeeb tib neeg, thiab muab kom tau tib neeg, thiab nyob rau thaum kawg, coj tiam ntawd los rau nws qhov chaw xaus. Nyob rau hauv txhua txhua tiam, nyob rau txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam yeej muaj pov thawj.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 42

Ua lub npe ntawm Yexus—“Vajtswv nrog peb”—puas sawv cev tau rau tag nrho Vajtswv tus moj yam mas? Nws puas muaj cuab kav yuav piav ntxaws ntxaws tag nrho txog Vajtswv mas? Yog tib neeg hais tias Vajtswv ces tsuas hu tau ua Yexus nkaus xwb thiab yeej hu tsis tau ua lwm lub npe li lawm vim Vajtswv yeej hloov tsis tau Nws tus moj yam li, ces tej lus no yog lus thuam kev ntseeg tiag tiag li! Koj puas ntseeg hais tias lub npe Yexus, Vajtswv nrog peb, nkaus xwb es yuav sawv cev tau rau Vajtswv hauv Nws tag nrho? Vajtswv mas tej zaum yuav raug hu ntau ntau lub npe, tab sis nyob rau hauv cov npe no, yeej tsis muaj ib lub twg uas yuav muaj peev xwm qhia tau txhua yam tag nrho ntawm Vajtswv, tsis muaj ib lub uas yuav sawv cev tau rau Vajtswv tag nrho li. Thiab yog li ntawd, Vajtswv thiaj muaj ntau ntau lub npe, tab sis tej npe no tsis muaj peev xwm yuav piav tau tag nrho Vajtswv tus moj yam, vim Vajtswv tus moj yam mas muaj ntau dhau heev lawm ces nws cia li tshaj qhov tib neeg lub peev xwm uas yuav paub tau Nws lawm. Tsis muaj ib txoj kev rau ib tug neeg twg, siv noob neej cov lus, los hais qhia tau txhua yam puv npo txog Vajtswv. Noob neej tsuas muaj tej lus hais tsawg tsawg xwb uas siv tau los mus hais qhia tau txhua yam txog tej uas lawv paub txog Vajtswv tus moj yam: zoo tshaj, txaus hwm, phim hwj, xav tsis txog, siab tshaj plaws, dawb huv, ncaj ncees, ntse thiab lawm yam ntxiv mus. Ntau lo lus heev! Cov lus hais uas muaj tsawg tsawg no ces tsis muaj peev xwm yuav piav tau qhov me me uas tib neeg tau pom kiag ntawm Vajtswv tus moj yam. Thaum sij hawm dhau mus, muaj coob tus ntxiv ntau lo lus uas lawv xav hais tias yuav piav tau zoo zog txog txoj kev kub siab nyob rau hauv lawv nruab siab: Vajtswv mas zoo tshaj! Vajtswv mas dawb huv tshaj! Vajtswv mas txaus hlub tshaj! Niaj hnub no, tib neeg tej lus hais xws li tej no tau mus txog qhov siab tshaj plaws lawm, tab sis tib neeg tseem tsis muaj peev xwm yuav hais tawm kom meej meej txog lawv tus kheej. Thiab yog li ntawd, rau tib neeg, ces Vajtswv muaj ntau lub npe, tab sis Nws tsis muaj ib lub npe li, thiab qhov no yog vim Vajtswv kiag mas muaj ntau heev li, thiab tib neeg cov lus mas muaj tsawg heev li. Ib lo lus twg los sis ib lub npe twg tsis muaj lub peev xwm uas yuav sawv cev tau rau Vajtswv nyob rau hauv Nws tag nrho, yog li ntawd koj puas xav hais tias Nws lub npe mas yog qhov hloov tsis tau li? Vajtswv zoo tshaj thiab dawb huv tshaj, tab sis koj tseem ho tsis pub Nws hloov Nws lub npe rau txhua tiam tshiab thiab lod? Yog li ntawd, nyob rau txhua txhua tiam uas Vajtswv tus kheej kiag ua Nws tes hauj lwm, Nws siv ib lub npe uas haum rau tiam ntawd es kom hais qhia tau txhua yam txog teshauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua. Nws siv lub npe uas txawv lwm lub no, lub uas muaj qhov tseem ceeb rau lub caij nyoog, los sawv cev rau Nws tus moj yam nyob rau tiam ntawd. Qhov no yog Vajtswv siv noob neej cov lus los hais qhia txog Nws tus kheej tus moj yam. Txawm li ntawd los xij, coob tus neeg uas tau muaj kev ntsib kev pom sab ntsuj plig thiab tau pom kiag Vajtswv lawm los xij tseem xav hais tias lub npe uas tsis zoo li lwm lub no tseem tsis muaj cuab kav sawv cev tau Vajtswv rau tag nrho Nws thiab—ntuj aw, cas qhov no los tseem pab tsis tau thiab—yog li ntawd ces tib neeg thiaj li tsis hu Vajtswv rau ib lub npe twg li lawm, tab sis tsuas hu Nws ua “Vajtswv” lawm xwb. Cuag nkaus li tib neeg lub siab mas muaj kev hlub puv nkaus thiab tab sis tseem ho raug tej lus tsis sib dhos muab vij ncig tag li, vim tib neeg tsis paub xyov yuav piav txog Vajtswv li cas. Qhov uas Vajtswv yog ntawd mas muaj ntau thiab dav heev li ces thiaj tsis muaj ib txoj kev twg uas yuav muab piv tau yooj yooj yim li. Tsis muaj ib lub npe twg uas yuav muaj peev xwm muab Vajtswv tus moj yam coj los sau zog hais ua ib kab lus luv luv tau li, thiab tsis muaj ib lub npe twg uas yuav piav tau tag nrho tej uas Vajtswv muaj thiab yog ntawd li. Yog muaj ib tug neeg nug Kuv tias, “Koj siv lub npe twg kiag?” Kuv yuav qhia rau lawv hais tias, “Vajtswv yog Vajtswv!” Qhov ntawd tseem tsis yog lub npe zoo tshaj plaws rau Vajtswv thiab lod? Qhov ntawd tseem tsis yog qhov uas hais qhia tau txhua yam txog Vajtswv tus moj yam thiab lod? Qhov no yog li no, vim li cas nej yuav siv zog ntau ua luaj li los tshawb nrhiav Vajtswv lub npe? Vim li cas nej pheej yuav xuas qws rau nej lub hlwb, yoo tshaib thiab yoo dab ntub zias, tag nrho tej no rau ib lub npe xwb? Muaj ib hnub yuav los txog thaum uas Vajtswv yuav tsis hu ua Yehauvas, Yexus, los sis Mexiyas lawm—Nws yuav cia li yog tus Tswv Tsim lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tag nrho cov npe uas Nws tau siv nyob rau hauv ntiaj teb yuav los xaus, vim Nws tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb yuav los xaus lawm thiab, tom qab ntawd ces Nws tej npe ntawd yuav tsis muaj ntxiv lawm. Thaum uas txhua yam los rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim lawm, Nws tseem ho yuav xav tau ib lub npe uas yeej zoo tsim nyog kawg tab sis tsis muaj txhua yam txhij ntawd ua dab tsi thiab? Koj puas tseem tshawb nrhiav Vajtswv lub npe tam sim no lawm? Koj puas tseem tau luag hais tias Vajtswv mas tsuas hu tau ua Yehauvas xwb? Koj puas tseem tau luag hais tias Vajtswv mas tsuas hu tau ua Yexus nkaus xwb? Koj puas muaj cuab kav yuav ris taus lub txim txhaum ntawm kev thuam Vajtswv? Koj yuav tsum paub hais tias thaum xub thawj mas Vajtswv yeej tsis muaj npe li. Nws tsuas siv ib lub, los sis ob lub, los sis ntau ntau lub vim Nws muaj tes hauj lwm yuav ua thiab yuav tsum tau cawm noob neej. Lub npe twg los xij uas Nws raug hu—tsis yog Nws Tus Kheej xaiv raws siab nyiam lod? Nws puas xav tau koj—ib tug ntawm cov uas Nws tsim tawm—los txiav txim siab rau nws mas? Lub npe uas Vajtswv raug hu ntawd yog ib lub npe uas haum nrog rau qhov uas tib neeg muaj peev xwm to taub tau, nrog rau noob neej cov lus, tab sis lub npe no tsis yog tej yam uas tib neeg yuav muab coj los hais ua zaj lus luv luv tau. Koj tsuas muaj peev xwm hais tau hais tias muaj ib tug Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, hais tias Nws hu ua Vajtswv, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj hwj chim loj, tus uas ntse heev, nyob siab heev, phim hwj heev, raug zais tob heev, thiab muaj lub hwj chim loj kawg nkaus li, thiab tom qab ntawd ces koj txhob hais ntxiv lawm; qhov me me no yog tag nrho qhov uas koj muaj peev xwm paub tau xwb. Qhov no yog li no, lub nyuag npe Yexus puas sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej? Thaum tiam kawg los txog, txawm hais tias yeej tseem yog Vajtswv tus uas ua Nws tes hauj lwm, Nws lub npe yuav tsum tau hloov, vim nws yog ib tiam tshiab lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 43

Thaum Yexus los ua Nws tes hauj lwm, nws yog nyob rau hauv qab txoj kev coj ntawm Vajntsujplig; Nws ua li qhov uas Vajntsujplig xav tau, thiab tsis yog ua raws li Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai los sis ua raws li tes hauj lwm ntawm Yehauvas. Txawm hais tias tes hauj lwm uas Yexus los ua ntawd yuav tsis yog ua raws li Yehauvas tej kev cai los sis Yehauvas tej lus txib, los Nkawd lub hauv paus ces puav leej yog tib qho thiab zoo tib yam xwb. Tes hauj lwm uas Yexus ua sawv cev rau lub npe ntawm Yexus, thiab nws sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub; hos tes hauj lwm uas Yehauvas ua, nws sawv cev rau Yehauvas, thiab nws sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai. Nkawd tes hauj lwm yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig nyob rau ob tiam uas sib txawv xwb. Tes hauj lwm uas Yexus ua ces tsuas sawv cev tau rau Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab tes hauj lwm uas Yehauvas ua ces tsuas sawv cev tau rau Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai xwb. Yehauvas tsuas coj cov neeg ntawm Yixayee thiab Iyiv, thiab ntawm tag nrho txhua haiv neeg uas dhau ntawm Yixayee mus lawm. Tes hauj lwm ntawm Yexus hauv phau Vajluskub Tshiab Tiam Hmoov Hlub yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau hauv lub npe ntawm Yexus thaum uas Nws coj tiam ntawd. Yog koj hais tias Yexus tes hauj lwm mas yog ua raws li tes ntawm Yehauvas, hais tias Nws tsis yog pib dua ib teg hauj lwm tshiab, thiab hais tias tag nrho tej Nws ua ces yog ua raws li Yehauvas cov lus, raws li tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm Yaxaya, ces Yexus yuav tsis yog tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv. Yog hais tias Nws ua Nws tes hauj lwm raws li no, ces Nws yuav yog ib tug thwj tim los sis neeg ua hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai xwb. Yog hais tias zoo li koj hais, ces Yexus yuav pib tsis tau ib tiam tshiab, los sis Nws yuav ua tsis tau lwm yam hauj lwm li. Zoo tib yam nkaus li ntawd thiab, Vajntsujplig ces feem ntau yuav ua hauj lwm los ntawm Yehauvas, thiab tshwj tsis yog los ntawm Yehauvas ces Vajntsujplig yuav ua tsis tau ib teg hauj lwm tshiab li. Nws yog ib qho yuam kev rau tib neeg to taub txog Yexus tes hauj lwm li no. Yog tib neeg to taub hais tias tes hauj lwm uas Yexus ua ntawd yog ua raws li Yehauvas tej lus thiab tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm Yaxaya, ces Yexus puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag, los sis Nws puas yog ib tug ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus xwb? Raws li qhov kev pom no, ces yuav tsis muaj Tiam Hmoov Hlub, thiab Yexus yuav tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, vim tes hauj lwm Nws ua ntawd sawv cev tsis tau rau Tiam Hmoov Hlub thiab tsuas sawv cev tau rau Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai xwb. Nws tsuas muaj tau ib tiam tshiab thaum Yexus los ua tes hauj lwm tshiab, los pib ib tiam tshiab, los tsoo dhau tes hauj lwm uas twb ua tiav dhau los lawm nyob rau hauv Yixayee, thiab los ua Nws tes hauj lwm tsis yog raws li tes hauj lwm uas Yehauvas ua tiav nyob rau hauv Yixayee lawm, los sis nrog Nws cov kev cai qub, los sis kom haum nrog rau ib txoj cai tswj fwm twg, tab sis tsuas yog los ua tes hauj lwm tshiab uas Nws yuav tsum tau ua xwb. Vajtswv Tus Kheej kiag los pib tiam tshiab, thiab Vajtswv Tus Kheej kiag los muab tiam qub xaus tseg. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tau tes hauj lwm pib dua ib tiam tshiab thiab muab tiam qub xaus tseg. Yog Yexus tsis muab Yehauvas tes hauj lwm coj los xaus tom qab Nws los lawm, ces qhov ntawd yuav yog pov thawj qhia hais tias Nws tsuas yog ib tug tib neeg xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv. Vim yog kiag qhov uas Yexus los thiab muab Yehauvas tes hauj lwm xaus, ua Yehauvas tes hauj lwm ntxiv mus thiab, tshaj qhov ntawd, ua Nws tus kheej tes hauj lwm, ib teg hauj lwm tshiab, nws ua pov thawj qhia tau hais tias qhov no yog ib tiam tshiab, thiab hais tias Yexus yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Nkawd ua ob theem ntawm tes hauj lwm uas yeej sib txawv. Ib theem ces yog ua nyob rau hauv lub tuam tsev, thiab ib theem ces yog ua nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev. Ib theem ces yog coj lub neej ntawm tib neeg raws li txoj kev cai, thiab lwm theem ces yog muab ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum. Ob theem ntawm tes hauj lwm no mas yeej sib txawv yam pom meej heev li; qhov no yog cais tiam tshiab tawm ntawm tiam qub, thiab nws yeej yog ib qho yog kawg nkaus los hais tias ntawd yog ob tiam uas sib txawv. Qhov chaw ntawm Nkawd ob qho hauj lwm los yeej sib txawv, thiab tej yam hauv Nkawd tes hauj los yeej sib txawv thiab, thiab lub hom phiaj ntawm Nkawd tes hauj lwm los yeej sib txawv. Zoo li ntawd, ces lawv raug muab cais ua ob tiam: phau Vajluskub Tshiab thiab Vajluskub Qub, ces hais tau hais tias, tiam tshiab thiab tiam qub. Thaum Yexus los Nws tsis mus rau hauv lub tuam tsev, ces yog pov thawj qhia hais tias tiam ntawm Yehauvas ces xaus lawm. Nws tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev vim tes hauj lwm ntawm Yehauvas nyob hauv lub tuam tsev twb ua tag lawm, thiab tsis tas yuav rov muab ua ntxiv lawm, thiab yog rov muab ua ntxiv ces yog ua qhov qub dua ib zaug ntxiv lawm xwb. Tsuas yog ncaim lub tuam tsev xwb, pib dua ib teg hauj lwm tshiab thiab pib dua ib txoj kev tshiab nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev xwb, mas Nws thiaj li muaj peev xwm muab Vajtswv tes hauj lwm coj los rau nws qhov siab tshaj plaws tau. Yog Nws tsis tawm ntawm lub tuam tsev mus ua Nws tes hauj lwm, ces Vajtswv tes hauj lwm tseem yuav nres twj yim nyob rau ntawm tej plag tse ntawm lub tuam tsev, thiab nws yuav tsis muaj ib qho hloov pauv tshiab twg hlo li. Thiab yog li ntawd, thaum Yexus los, Nws thiaj tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev, thiab tsis ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv lub tuam tsev lawm. Nws ua Nws tes hauj lwm sab nraud ntawm lub tuam tsev, thiab, coj cov thwj tim, ncig mus ua Nws tes hauj lwm yam ywj pheej lug. Vajtswv qhov kev ncaim ntawm lub tuam tsev mus ua Nws tes hauj lwm ces txhais tau hais tias Vajtswv muaj qhov phiaj xwm tshiab lawm. Nws tes hauj lwm ces yuav ua nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev, thiab nws yuav yog tes hauj lwm tshiab uas yuav tsis raug txwv txiav dab tsi los ntawm txoj kev nqis tes ua kiag. Thaum Yexus los txog ntua, Nws coj Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawm Vajluskub Qub los rau qhov chaw xaus. Txawm hais tias Nkawd raug hu ob lub npe uas sib txawv, los nws yeej yog tib tug Ntsujplig uas ua ob theem ntawm tes hauj lwm ntawd tiav hlo xwb, thiab tes hauj lwm uas muab ua tiav ntawd ces yeej ua sib txuas zws los mus li. Thaum uas lub npe txawv lawm, thiab qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm sib txawv lawm, ces tiam ntawd los kuj txawv lawm thiab. Thaum Yehauvas los, qhov ntawd yog Yehauvas tiam, thiab thaum Yexus los, qhov ntawd yog Yexus tiam. Thiab yog li ntawd, nyob rau txhua qhov kev los ntawd, Vajtswv raug hu ib lub npe, Nws sawv cev rau ib tiam, thiab Nws pib dua ib txoj kev tshiab; thiab nyob rau ib txoj kev tshiab ntawd, Nws siv dua ib lub npe tshiab, uas cia Vajtswv tshiab tag mus li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab hais tias Nws tes hauj lwm mas yeej tsis muaj nres rau qhov kev mus tas zog lawm tom ntej ntawd li. Keeb kwm ces yeej khiav mus tom ntej tas zog xwb, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv los yeej khiav mus tom ntej tas zog thiab xwb. Yuav kom Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo mus txog qhov xaus, ces nws yuav tsum khiav mus lawm tom ntej tas zog xwb. Txhua hnub mas Nws yuav tsum ua qhov hauj lwm tshiab, txhua xyoo Nws yuav tsum ua qhov hauj lwm tshiab; Nws yuav tsum pib tej kev tshiab, pib tej tiam tshiab, pib dua tes hauj lwm tshiab thiab loj dua, thiab nrog rau tej no, coj tej npe tshiab thiab hauj lwm tshiab los.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 44

“Yehauvas” yog lub npe uas Kuv siv nyob rau thaum Kuv tes hauj lwm nyob hauv Yixayee, thiab nws txhais tau hais tias tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee (Vajtswv cov neeg xaiv tseg) uas muaj cuab kav hlub tib neeg, foom phem tib neeg, thiab coj lub neej ntawm tib neeg; tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj heev thiab muaj tswv yim puv npo. “Yexus” yog Emanu-ee, uas txhais hais tias tus theej txhoj rau kev txhaum uas muaj txoj kev hlub puv npo, muaj txoj kev khuv leej puv npo, thiab tus uas txhiv tib neeg. Nws ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab Nws sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub, thiab tsuas sawv cev tau rau ib qho ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Qhov ntawd ces hais tias, tsuas yog Yehauvas xwb thiaj yog tus Vajtswv ntawm cov neeg xaiv tseg ntawm Yixayee, Anplahas tus Vajtswv, Yiha tus Vajtswv, Yakhauj tus Vajtswv, Mauxe tus Vajtswv, thiab tus Vajtswv rau tag nrho cov neeg ntawm Yixayee. Thiab yog li ntawd, nyob rau tiam tam sim no, tag nrho cov neeg Yixayee, uas tsis yog cov neeg Yudais, pe hawm Yehauvas. Lawv fij Nws nyob rau saum lub thaj thiab tiam Nws nyob rau hauv lub tuam tsev thaum hnav cov pov thawj tej tsoos tsho. Qhov lawv cia siab ces yog qhov kev rov tshwm sim dua ntawm Yehauvas. Tsuas yog Yexus xwb thiaj yog tus Txhiv Dim tag nrho noob neej, thiab Nws yog qhov theej txhoj rau kev txhaum uas txhiv noob neej los ntawm txoj kev txhaum. Ces hais tau hais tias, lub npe Yexus yog los ntawm Tiam Hmoov Hlub los thiab tshwm sim los vim yog tes hauj lwm txhiv dim nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Lub npe Yexus yog tshwm sim los cia cov neeg ntawm Tiam Hmoov Hlub kom rau rov yug dua tshiab thiab raug cawm tau, thiab yog ib lub npe tshwj xeeb rau qhov kev cawm dim ntawm tag nrho noob neej. Yog li ntawd, lub npe Yexus sawv cev rau tes hauj lwm ntawm kev cawm dim, thiab qhia txog Tiam Hmoov Hlub. Lub npe Yehauvas yog ib lub npe tshwj xeeb rau cov neeg ntawm Yixayee uas nyob rau hauv txoj kev cai. Nyob rau ib tiam twg thiab ib theem twg ntawm tes hauj lwm, Kuv lub npe tsis yog tsis muaj qab hau, tab sis muaj qhov kev sawv cev uas tseem ceeb heev: Ib lub npe twg sawv cev rau ib tiam. “Yehauvas” sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab yog lub meej mom loj rau tus Vajtswv uas cov neeg ntawm Yixayee pe hawm. “Yexus” sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yog lub npe ntawm tus Vajtswv rau tag nrho cov uas raug txhiv dim nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub. Yog tib neeg tseem tos ntsoov qhov kev rov los ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej nyob rau thaum tiam kawg, thiab tseem xav kom Nws los muaj lub ntsej muag zoo nkaus li thaum Nws muaj nyob rau hauv Yudias, ces tag nrho txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo yuav nres nyob rau Tiam Txhiv Dim lawm, thiab yuav muaj mus tsis tau dhau deb tshaj ntawd lawm. Tiam kawg, dhau ntxiv mus, yuav tsis muaj hnub los txog, thiab tiam ntawd yuav tsis tsis muaj hnub muab coj los xaus li. Qhov no vim yog Yexus uas yog tus Cawm Seej ces tsuas muaj rau noob neej txoj kev txhiv dim thiab txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv tsuas siv lub npe Yexus rau tag nrho cov neeg muaj kev txhaum nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tab sis nws tsis yog lub npe uas Kuv yuav coj tag nrho noob neej los rau ib qho chaw xaus. Txawm hais tias Yehauvas, Yexus, thiab tus Mexiyas tag nrho yeej sawv cev rau Kuv tus Ntsujplig, tej npe no tsuas qhia txog tej tiam uas sib txawv ntawm Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg xwb, thiab tsis sawv cev Kuv nyob rau tag nrho txhua yam ntawm Kuv. Tej npe uas cov tib neeg hauv ntiaj teb hu Kuv mas yuav piav tsis tau kom ntxaws ntxaws txog tag nrho Kuv tus moj yam thiab tag nrho txhua yam uas Kuv yog. Lawv tsuas yog tej npe sib txawv uas Kuv raug hu nyob rau tej tiam sib txawv xwb. Thiab yog li ntawd, thaum tiam kawg—tiam ntawm hnub kawg—los txog, ces Kuv lub npe yuav hloov dua. Kuv yuav tsis hu ua Yehauvas, los sis Yexus, haj yam tsis hu ua tus Mexiyas lawm—Kuv yuav raug hu ua Vajtswv Tus Kheej Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab nyob rau hauv lub npe no ces Kuv yuav coj tag nrho tiam no mus rau qhov chaw xaus. Txeev hu Kuv ua Yehauvas. Kuj muab Kuv hu ua tus Mexiyas, thiab tib neeg txeev hu Kuv ua Yexus uas yog tus Cawm Seej los ntawm txoj kev hlub thiab kev hwm lawm thiab. Hnub no, txawm li cas los xij, Kuv tsis yog tus Yehauvas los sis Yexus uas tib neeg paub rau yav tag dhau los lawm; Kuv yog tus Vajtswv uas tau rov los rau tiam kawg, tus Vajtswv uas yuav coj tiam no mus rau qhov chaw xaus. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas sawv los ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb los, muaj txhij tag nrho Kuv tus moj yam, thiab muaj lub hwj chim, meej mom thiab yeeb koob puv npo. Tib neeg yeej tsis tau nrog Kuv sib txuas ncauj txuas lus li, tsis tau paub Kuv dua li, thiab yeej ib txwm tsis paub txog Kuv tus moj yam. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, tsis tau muaj ib tug neeg tau pom Kuv li. Ntawm no yog tus Vajtswv uas tshwm sim rau tib neeg pom nyob rau tiam kawg tab sis nkaum nyob rau hauv cov tib neeg. Nws nyob nrog tib neeg, tseeb thiab tiag, zoo li lub hnub uas kub lug thiab tus nplaim taws cig liab vog, muaj hwj chim txaus nkaus thiab muaj hwj chim puv npo. Tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug Kuv tej lus txiav txim rau li, thiab tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis raug lim kom dawb huv los ntawm qhov kev kub hnyiab ntawm hluav taws li. Thaum kawg, txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov vim Kuv tej lus, thiab kuj yuav raug tsoo ua tej daim mos mos vim yog Kuv tej lus. Nyob rau hauv txoj kev no, tag nrho cov tib neeg nyob rau tiam kawg yuav pom hais tias Kuv yog tus Cawm Seej uas tau rov qab los lawm, thiab hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas txeeb tau tag nrho noob neej. Thiab tag nrho sawv daws yuav pom hais tias Kuv yeej yog qhov khoom fij rau kev txhaum rau tib neeg ib zaug dhau los lawm, tab sis nyob rau tiam kawg Kuv kuj yuav rais mus ua cov nplaim taws ntawm lub hnub thiab kub tag nrho txhua yam, nrog rau lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees uas nthuav tawm tag nrho txhua yam. Qhov no yog Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Kuv siv lub npe no thiab muaj tus moj yam no ces kom tag nrho tib neeg thiaj li pom hais tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas ncaj ncees, lub hnub uas kub lug, tus nplaim taws uas cig liab vog, thiab kom tag nrho sawv daws thiaj li tau pe hawm Kuv, tib tug Vajtswv tseeb, thiab kom lawv thiaj li pom Kuv lub ntsej muag tseeb: Kuv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee xwb, thiab Kuv tsis yog tus Txhiv Dim nkaus xwb, Kuv yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm los thoob plaws saum ntuj thiab ntiaj teb thiab hiav txwv.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv ‘Huab Dawb’ Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 45

Yog tus Cawm Seev los txog nyob rau thaum tiam kawg thiab tseem hu ua Yexus, thiab twb yug los ib zaug rau hauv Yudias lawm thiab ua Nws tes hauj lwm rau qhov ntawd, ces qhov no yuav yog pov thawj qhia hais tias Kuv tsuas tsim cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb thiab tsuas txhiv cov neeg ntawm Yixayee xwb, thiab Kuv tsis muaj dab tsi nrog Lwm Haiv Neeg li. Qhov no tseem tsis sib txawv nrog Kuv tej lus hais tias “Kuv yog tus Tswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam” thiab lod? Kuv ncaim Yudias thiab ua Kuv tes hauj lwm nrog rau Lwm Haiv Neeg vim Kuv tsis yog Vajtswv rau cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb, tab sis yog Vajtswv rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Kuv tshwm sim nrog rau Lwm Haiv Neeg nyob rau tiam kawg vim Kuv tsis yog Yehauvas nkaus xwb, tus Vajtswv ntawm cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, vim Kuv yog tus Tswv Tsim ntawm tag nrhov cov Kuv cov xaiv tseg nyob rau Lwm Haiv Neeg. Tsis yog Kuv tsim Yixayee, Iyiv, thiab Lenpanoo nkaus xwb, tab sis tag nrho Lwm Haiv Neeg dhau ntawm Yixayee mus tib si. Vim qhov no, Kuv yog tus Tswv rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Kuv tsuas siv Yixayee ua qhov chaw pib rau Kuv tes hauj lwm xwb, siv Yudias thiab Kalilai uas qhov chaw khov rau Kuv tes hauj lwm txhiv dim, thiab tam sim no Kuv siv Lwm Haiv Neeg los ua qhov chaw tiag taw uas Kuv yuav coj tag nrho tiam no los rau ib qho chaw xaus. Kuv ua ob theem hauj lwm nyob rau Yixayee lawm (ob theem no ntawm tes hauj lwm ces yog Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub), thiab Kuv twb tau ua ob theem dhau zog ntawm tes hauj lwm (Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Vajtswv Los Kav) thoob plaws daim av uas dhau ntawm Yixayee mus lawm. Nyob rau Lwm Haiv Neeg ntawd, Kuv yuav ua qhov kev txeeb tau, thiab thiaj li xaus kiag tiam no. Yog tib neeg tseem pheej hu Kuv uas Yexus Khetos tas mus li, tab sis tsis paub hais tias Kuv twb pib ib tiam tshiab nyob rau tiam kawg lawm thiab twb tau pib dua ib teg hauj lwm tshiab lawm, thiab yog tib neeg tseem pheej tos tas zog ntxiv yam tag siab tag ntsws hlo rau txoj kev rov los ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej xwb, ces Kuv yuav hu cov neeg zoo li no ua cov uas tsis ntseeg Kuv; lawv yog cov neeg uas tsis paub Kuv, thiab lawv txoj kev ntseeg Kuv ces yog cuav xwb. Cov neeg zoo li ntawd puas yuav muaj cuab kav pom kiag qhov uas Yexus uas yog tus Cawm Seej rov los saum ntuj ceeb tsheej los txog mas? Qhov lawv tos tsis yog qhov Kuv los txog, tab sis yog qhov kev los txog ntawm tus Vajntxwv ntawm cov neeg Yudais xwb. Lawv tsis ntshaw kom Kuv los muab lub ntiaj teb qub uas tsis dawb huv no rhuav tshem kom tu noob, tab sis tsuas tos ntsoov Yexus qhov kev rov los zaum ob xwb, ces kom lawv raug txhiv dim xwb. Lawv npaj siab tos Yexus rov los txhiv tag nrho noob neej ib zaug ntxiv tawm ntawm daim av dub tsuas thiab tsis ncaj ncees no xwb. Cov neeg zoo li ntawd yuav ua cas ua tau Kuv tes hauj lwm kom tiav hlo nyob rau tiam kawg mas? Tib neeg txoj kev ntshaw tsis haum nrog qhov kev ua kom tej Kuv xav tau tiav hlo los sis tsis haum rau qhov kev ua kom Kuv tes hauj lwm tiav hlo, vim tib neeg tsuas qhuas thiab khaws tes hauj lwm uas Kuv tau ua tiav ua ntej xwb, thiab tsis paub txog hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas tsuas muaj tshiab tas li xwb thiab tsis muaj qub li. Tib neeg tsuas paub hais tias Kuv yog Yehauvas, thiab Yexus, thiab tsis quav ntsej hais tias Kuv yog Tus kawg uas yuav coj noob neej mus rau ib qho chaw xaus. Tag nrho tej tib neeg ntshaw thiab paub ces los ntawm lawv tej kev xav phem los xwb, thiab tsuas yog tej yam uas lawv pom kiag ntawm lawv ob lub qhov muag nkaus xwb. Nws tsis ncaj kab nrog rau tes hauj lwm Kuv ua, tab sis tsis sib haum nrog rau nws. Yog Kuv tes hauj lwm ntawm no raug ua raws li tib neeg tej tswv yim xwb, ces thaum twg nws mam li xaus mas? Thaum twg tib neeg thiaj li tau nkag mus so? Thiab Kuv yuav ua cas nkag tau mus rau hnub xya, hnub Xanpatau? Kuv ua hauj lwm raws nraim li Kuv qhov kev npaj thiab raws nrais li Kuv lub hom phiaj xwb—tsis yog raws nraim li txoj kev npaj siab ntawm tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv ‘Huab Dawb’ Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Zaj Lus Qhia

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Duab thiab Tes Hauj Lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No