Kev Yug Los Ua Neeg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 99

Qhov “kev yug los ua neeg” yog Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv; Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg uas tsim los rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub cev nqaij daim tawv. Yog li rau Vajtswv yug los ua neeg, Nws yuav tsum ua lub cev nqaij daim tawv ua ntej tso, lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj uas yuav tsum tau muaj. Qhov tseeb, qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Vajtswv ua neej nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv, rais los ua ib tug tib neeg. Nws lub neej yog los ua neeg thiab tes dej num muab faib tau ua ob theem. Thawj theem yog lub neej uas Nws ua neej nyob ua ntej ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws ua neej nyob hauv ib tsev neeg dog dig, hauv kev ua neej tag nrho, ua raws li tej kev coj ncaj ncees uas ib txwm muaj thiab tej kev cai ntawm tib neeg lub neej, nrog rau tej kev cheem tsum ntawm tib neeg (zaub mov, ris tsho, pw, chaw nyob), tib neeg tej kev qaug zog, tib neeg tej kev xav. Muab ua lwm lo lus hais, nyob rau thawj theem no Nws ua neej nyob tsis muaj hwj chim qaum ntuj dab tsi li, kev ua neej tag nrho xwb, koom rau txhua yam ntawm tib neeg tej hauj lwm. Theem ob yog lub neej uas Nws ua neej nyob tom qab pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws tseem nyob hauv kev ua neeg dog dig nrog ib lub plhaub tib neeg li ib txwm, tsis qhia cim sab nraud ntawm qhov tshaj ntuj tsim li. Tab sis Nws tsuas ua neej nyob rau tus txiaj ntsim ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm xwb, thiab nyob rau lub sij hawm no Nws txoj kev ua neej muaj puv ntoob kom los txhawb tau tes dej num ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, rau qhov thaum ntawd Nws txoj kev ua neej tau loj hlob tiav los txog rau theem ntawm qhov muaj peev xwm los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm. Yog li, theem ob ntawm Nws lub neej no yog los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv Nws txoj kev ua neej, thaum nws yog ib lub neej ntawm kev ua neej thiab yog lub hwj chim qaum ntuj tag nrho huv si. Qhov laj thawj hais tias vim li cas, nyob rau thawj theem ntawm Nws lub neej, Nws ua neej nyob rau hauv kev ua neeg dog dig tag nrho yog qhov tias Nws kev ua neeg tseem tsis tau muaj peev xwm los tuav tag nrho ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj, tseem tsis tau hlob tiav; tsuas yog tom qab Nws kev ua neeg loj hlob tiav, rais los muaj peev xwm kwv Nws tes hauj lwm tshaj tawm xwb, ces Nws thiaj npaj txog qhov ua tes hauj lwm tshaj tawm uas Nws yuav tsum tau ua. Vim Nws, li lub cev nqaij daim tawv, yuav tsum tau loj hlob thiab paub tab, thawj theem ntawm Nws lub neej yog qhov ntawm kev ua neej—hos nyob rau theem ob, vim tias Nws kev ua neeg muaj peev xwm ntawm qhov ua Nws tes dej num thiab ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, lub neej tus Vajtswv yug los ua neeg ua neej nyob rau hauv Nws tes hauj lwm tshaj tawm yog ib qho ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj tag nrho. Yog tias, txij thaum lub sij hawm ntawm qhov yug Nws los, tus Vajtswv yug los ua neeg pib Nws tes hauj lwm tshaj tawm yam kub siab lug, ua tej cim uas siab tshaj piav tsis tau thiab tej txuj ci phim hwj, ces Nws yuav tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb uas yog nqaij tawv. Yog li ntawd, muaj Nws kev ua neeg rau tus txiaj ntsim ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb uas yog nqaij tawv; yeej tsis muaj lub cev nqaij daim tawv tau yog tsis muaj kev ua neeg, thiab ib tug tib neeg uas tsis muaj kev ua neeg tsis yog ib tug tib neeg. Nyob rau txoj kev no, kev ua neeg ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yeej yog ib yam khoom ntiag tug ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg. Qhov hais tias “thaum Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv Nws yeej muaj lub hwj chim qaum ntuj tag nrho, thiab tsis yog tib neeg kiag li,” ntawd yog lus thuam, rau qhov kab lus no yeej tsis muaj nyob, thiab txhaum qhov keeb laj fai ntawm kev yug los ua neeg. Txawm yog tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm los xij, Nws yeej tseem nyob hauv Nws lub hwj chim qaum ntuj nrog tib neeg daim plhaub sab nraud thaum Nws ua Nws tes dej num; nws tsuas yog tias nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws txoj kev ua neeg ua dej num rau lub hom phiaj ntawm qhov tso cai rau Nws lub hwj chim qaum ntuj los ua tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Yog li tus neeg sawv cev ntawm tes dej num yog lub hwj chim qaum ntuj uas nyob hauv Nws txoj kev ua neeg. Nws lub hwj chim qaum ntuj, tsis yog Nws txoj kev ua neeg, yog tus ua hauj lwm, tab sis lub hwj chim qaum ntuj no nyob nraim nkoos rau hauv Nws txoj kev ua neeg lawm; hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws tes dej num yeej yog ua tiav los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj tag nrho huv si, tsis yog los ntawm Nws kev ua neeg. Tab sis tus neeg ua hauj lwm ntawm tes dej num yog Nws lub cev nqaij daim tawv. Ib tug yeej hais tau tias Nws kuj yog ib tug tib neeg thiab kuj yog Vajtswv thiab, rau qhov Vajtswv rais los ua ib tug Vajtswv uas ua neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, nrog ib lub plhaub tib neeg thiab ib lub ntsiab tseem ceeb uas yog tib neeg tab sis kuj yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv thiab, Nws nyob siab tshaj txhua tus tib neeg uas tsim los, siab tshaj txhua tus tib neeg uas muaj cuab kav ua tau Vajtswv tes dej num. Thiab yog li, ntawm cov uas muaj tib neeg lub plhuab zoo li Nws li, ntawm tag nrho cov uas muaj kev ua neeg, tsuas yog Nws xwb thiaj yog tus Vajtswv Tus Kheej yug los ua neeg—tag nrho lwm cov puas leej yog tib neeg uas tsim los. Txawm tias lawv txhua tus muaj kev ua neeg los xij, cov tib neeg uas tsim los ntawd tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj kev ua neeg xwb, hos Vajtswv yug los ua neeg mas txawv: Hauv Nws lub cev nqaij daim tawv Nws tsis yog tsuas muaj kev ua neeg xwb tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, lub hwj chim qaum ntuj. Nws qhov kev ua neeg yeej pom tau nyob sab nraum qhov kev tshwm sim ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv thiab hauv Nws lub neej txhua hnub, tab sis Nws lub hwj chim qaum ntuj mas pom nyuab. Vim tias Nws lub hwj him qaum ntuj tsuas nthuav tawm rau thaum Nws muaj kev ua neeg xwb, thiab tsis zoo tshaj ntuj tsim li qhov tib neeg xav tias nws yog, nws nyuab heev rau tib neeg pom. Txawm niaj hnub no kiag los, tib neeg yeej muaj kev to taub nyuab txog lub ntsiab tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv yug los ua neeg. Txawm yog tom qab Kuv twb tau hais txog nws ntev loo lawm los xij, Kuv yeej xav tias nws yeej tseem yog ib qho tsis to taub yooj yim rau feem ntau ntawm nej cov ko. Qhov tseeb, qhov xwm no mas yooj yim xwb: Vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv, Nws lub ntsiab tseem ceeb yog ib qho sib ntxiv ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Qhov sib ntxiv no yog hu ua Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv Tus Kheej nyob hauv ntiaj teb.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Raug Nyob los ntawm Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 100

Lub neej uas Yexus ua neej nyob rau hauv ntiaj teb yog ib lub neej li ib txwm ntawm lub cev nqaij daim tawv. Nws ua neej nyob hauv txoj kev ua neej ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws lub hwj chim—qhov ua Nws tes dej num thiab hais Nws txoj lus, los sis qhov kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, qhov ua ntau yam tseem ceeb zoo li no—tsis yog cia li tshwm los nws tus kheej xwb, rau qhov tseem ceeb tshaj, txog rau thaum Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws lub neej ua ntej muaj hnub nyoog nees nkaum cauj xyoos, ua ntej Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, yeej qhia tseeb txaus tias Nws tsuas yog ib lub cev uas yog nqaij tawv li ib txwm xwb. Vim ntawm qhov no, thiab vim tias Nws tsis tau pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, tib neeg tsis pom dab tsi uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv Nws li, tsis pom dab tsi ntau tshaj li ib tug tib neeg li ib txwm, ib tug tib neeg dog dig—ib yam li lub sij hawm ntawd, ib txhia tib neeg ntseeg tias Nws yog Yauxej tus tub. Tib neeg xav tias Nws yog ib tug tub ntawm ib tug neeg dog dig, lawv tsis muaj hau kev qhia tias Nws yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg; txawm yog thaum, hauv qhov ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, Nws ua ntau yam txuj ci tseem ceeb los, tib neeg feem ntau tseem hais tias Nws yog Yauxej tus tub xwb, rau qhov Nws yog Khetos uas muaj lub phlaub sab nraud ntawm txoj kev ua neej. Nws txoj kev ua neej thiab Nws tes dej num muaj los ua kom tiav qhov tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg thawj zaug, los qhia tias Vajtswv tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv tag nrho lawm tiag, tias Nws tau rais los ua ib tug tib neeg dog dig lawm tiag. Nws txoj kev ua neej ua ntej Nws pib ua Nws tes dej num qhia tau tias Nws yog ib lub cev nqaij daim tawv dog dig xwb; thiab tias Nws ua hauj lwm tom qab ntawd kuj qhia tau tias Nws yog ib lub cev nqaij daim tawv dog dig xwb thiab, rau qhov Nws ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm hauv lub cev nqaij daim tawv nrog rau txoj kev ua neej. Qhov laj thawj uas Nws muaj cuab kav ua tej txuj ci tseem ceeb yog qhov tias Nws lub cev nqaij daim tawv muaj Vajtswv lub hwj chim, yog lub cev nqaij daim tawv hauv qhov Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Nws muaj lub hwj chim vim ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, thiab nws tsis txhais tias Nws tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv. Qhov kho cov muaj mob zoo thiab qhov ntiab dab tawm yog tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, nws yog ib qho nthuav tawm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj uas muab zais rau hauv Nws txoj kev ua neeg, thiab txawm tias Nws qhia tej cim dab tsi los sis Nws qhia Nws lub hwj chim li cas los xij, Nws yeej tseem ua neej nyob rau hauv txoj kev ua neej thiab tseem yog ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm. Los txog rau theem uas Nws raug tsa sawv rov los tom qab tuag rau saum tus ntoo khaub lig, Nws nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li ib txwm. Qhov pub txoj kev hlub tshua, qhov kho cov muaj mob zoo, thiab qhov ntiab dab ntawm yog ib feem ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm, lawv puas leej yog tes dej num uas Nws ua hauv Nws cev lub nqaij daim tawv li ib txwm. Ua ntej Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws yeej tsis tau ncaim ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv tib neeg li ib txwm li, tsis hais txawm Nws ua dab tsi los xij peem. Nws yog Vajtswv Tus Kheej ntag, ua Vajtswv tus kheej tes dej num, tab sis vim tias Nws yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg, Nws noj zaub noj mov thiab hnav ris tsho, muaj kev cheem tshum li tib neeg, muaj laj thawj li tib neeg, thiab muaj kev xav li tib neeg. Tag nrho ntawm qhov no qhia tau tias Nws yog ib tug tib neeg, uas qhia tau tias Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg yog ib lub cev nqaij daim tawv nrog txoj kev ua neej, thiab tsis yog tshaj ntuj tsim. Nws txoj hauj lwm yog los ua tes dej num ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg thawj zaug ntawd kom tiav log, los ua tes hauj lwm tshaj tawm uas kev yug los ua neeg thawj zaug yuav tsum ua ntawd kom tiav log. Qhov tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg yog qhov tias ib tug dog dig, ib tug tib neeg ua tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej; ntawd yog, tias Vajtswv ua Nws tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv txoj kev ua neeg thiab yog li thiaj kov yeej Ntxwgnyoog. Kev yug los ua neeg txhais tias Vajtswv tus Ntsujplig rais los ua ib lub cev nqaij daim tawv, ntawd yog, Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv; tes dej num uas lub cev nqaij daim tawv ua yog tes dej num ntawm tus Ntsujplig, uas yog qhov raug paub nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, raug nthuav tawm los ntawm lub cev nqaij daim tawv. Tsis muaj leej twg li tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv xwb thiaj muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg tiav log; ntawd yog, tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg xwb, qhov kev ua neej no—thiab tsis muaj leej twg lawm—muaj cuab kav nthuav tawm tau tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj. Yog li, nyob rau Nws qhov los thawj zaug, Vajtswv tsis muaj kev ua neej ua ntej muaj hnub nyoog nees nkaum cuaj xyoos—yog tias sai li sai tau thaum Nws yug los Nws muaj cuab kav ua tau tej txuj ci tseem ceeb, yog tias sai li sai tau thaum Nws kawm paub hais lus Nws muaj cuab kav hais tau hom lus saum ntuj ceeb tsheej, yog tias lub sij hawm Nws cev taw rau saum lub ntiaj teb thawj zaug Nws muaj cuab kav nkag siab txhua yam teeb meem hauv ntiaj teb, paub txhua tus tib neeg tej kev xav thiab tej kev xav tau—ib tug tib neeg zoo li no tsis muaj cuab kav hu tau tias yog ib tug tib neeg dog dig, thiab lub cev nqaij daim tawv zoo li no tsis muaj cuab kav hu tau tias yog lub cev nqaij daim tawv tib neeg. Yog tias qhov no muaj li no rau Khetos, ces lub ntsiab thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yuav poob mus lawm. Qhov uas Nws muaj txoj kev ua neej qhia tau tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg hauv lub cev nqaij daim tawv; qhov tseeb uas Nws tau nkag rau hauv tus txheej txheem txoj kev loj hlob li tib neeg ntawd kom haj yam qhia meej tias Nws yog ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm; ntxiv rau qhov ntawd, Nws tes dej num qhia tau meej txaus tias Nws yog Vajtswv Txoj Lus, Vajtswv tus Ntsujplig, rais los ua lub cev nqaij daim tawv. Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv vim yog ntawm tej kev cheem tsum ntawm Nws tes dej num; muab ua lwm lo lus hais, theem no ntawm tes dej num yuav tsum ua kom tiav rau hauv lub cev nqaij daim tawv, nws yuav tsum ua rau hauv kev ua neej. Qhov no yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau muaj rau “Txoj Lus rais los ua lub cev nqaij daim tawv,” rau “Txoj Lus tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv,” thiab nws yog zaj keeb kwm tseeb uas nyob tom qab Vajtswv kev yug los ua neeg ob zaug. Tej zaum tib neeg yuav xav tias Yexus ua tej txuj ci tseem ceeb thoob plaws hauv Nws lub neej, tias Nws tsis ua ib qho cim dab tsi li ntawm txoj kev ua neeg los txog ntua rau thaum Nws tes dej num hauv lub ntiaj teb kawg, tias Nws tsis muaj tej kev cheem tsum li tib neeg los sis kev qaug zog los sis kev xav li tib neeg, tsis cheem tsum tau tej uas tseem ceeb ntawm lub neej los sis tej kev xav ua kev lom zem li tib neeg. Lawv xav rau Nws li tsuas muaj ib txoj kev xav uas siab heev xwb, ib txoj kev ua neeg uas siab tshaj qhov tib neeg muaj lawm. Lawv ntseeg tias vim Nws yog Vajtswv, Nws yuav tsum tsis xav thiab ua neej li tib neeg dog dig ua, ntawd tsuas yog ib tug tib neeg dog dig, ib tug tib neeg tiag tiag, muaj cuab kav xav tej kev xav li tib neeg thiab ua ib lub neej li tib neeg ib txwm ua xwb. Tag nrho tej no yog tib neeg tej tswm yim thiab tib neeg tej kev xav phem, thiab tej kev xav phem no muaj kev cuam tshuam rau tej kev xav tau thaum xub thawj ntawm Vajtswv tes dej num. Tib neeg txoj kev xav pab rau tib neeg qhov kev muaj laj thawj thiab kev ua neej; kev ua neej pab rau tej kev ua hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim ntawv; thiab tej kev ua hauj lwm ntawm lub ncev nqaij daim tawv pab lub neej ntawm lub cev nqaij daim tawv hauv nws qhov tag nrho. Tsuas yog los ntawm qhov ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv zoo li no xwb Vajtswv thiaj muaj cuab kav ua tau lub hom phiaj ntawm Nws kev yug los ua neeg tiav log. Yog tias tus Vajtswv yug los ua neeg tsuas muaj lub phlaub sab nraud ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tsis xav li tib neej tej kev xav, ces lub cev nqaij daim tawv no tsis muaj kev muaj laj thawj li tib neeg, haj yam yog kev ua neeg tiag tiag tsawg tshaj. Ib lub cev nqaij daim ntawv zoo li no, tsis muaj txoj kev ua neeg, yuav ua li cas ua tau tiav log tes hauj lwm tshaj tawm uas Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum ua? Ib lub siab zoo pab rau txhua tus yeeb yam ntawm tib neeg lub neej; yog tsis muaj ib lub siab zoo, ib tug yuav tsis yog tib neeg. Muab ua lwm lo lus hais, ib tug tib neeg uas tsis muaj tej kev xav zoolawm ces yog mob siab lawm, thiab ib tug Khetos uas tsis muaj kev ua neeg tab sis tsuas muaj lub hwj chim qaum ntuj xwb ces hais tsis tau tias yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg. Yog li, Vajtswv lub cev nqaij daim ntawv yug los ua neeg tsis muaj kev ua neej tau li cas? Nws tsis yog kev thuam uas hais tias Khetos tsis muaj kev ua neeg los? Txhua yam hauj lwm uas tib neeg koom yog vam khom rau qhov kev ua hauj lwm ntawm tib neeg ib lub siab zoo. Yog tsis muaj nws, tib neeg yuav coj txawv heev; lawv yuav tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm dub thiab dawb, zoo thiab phem; thiab lawv yuav tsis muaj tej kev paub coj ncaj thiab tej kev coj ncaj ncees. Qhov sib xws, yog tias tus Vajtswv yug los ua neeg tsis xav li ib tug tib neeg, ces Nws yuav tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv tiag tiag, ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm. Txoj kev xav uas tsis yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no tsis muaj peev xwm ua tau tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj. Nws yuav tsis muaj peev xwm koom txhua txoj hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawm li ib txwm, haj tsam ua neej nyob tau nrog tib neeg hauv lub ntiaj teb no ua ke tsawg tshaj. Thiab yog li, qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg, lub ntsiab tseem ceeb kiag ntawm Vajtswv qhov los rau hauv lub cev nqaij daim ntawv, yuav raug poob mus lawm. Kev ua neeg ntawm Vajtswv yug los ua neeg yog muaj los tuav tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv lub cev nqaij daim ntawv; Nws txoj kev xav li tib neeg pab txhawb Nws txoj kev ua neej thiab tag nrho Nws tej hauj lwm uas yog cev nqaij tawv. Ib tug yeej hais tau tias Nws txoj kev xav li tib neeg yog muaj los kom pab txhawb tau tag nrho tes dej num ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim ntawv. Yog tias lub cev nqaij daim ntawv no tsis muaj ib lub siab zoo, ces Vajtswv ua tsis tau hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab yam Nws yuav tsum ua rau hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd yeej yuav ua tsis tau tiav log li. Txawm tias tus Vajtswv yug los ua neeg muaj ib lub siab li tib neeg zoo los xij, Nws tes dej num tsis yog ua tiav yam tsis dawb huv los ntawm tib neeg txoj kev xav; Nws ua tes dej num hauv txoj kev ua neeg nrog ib lub siab li sawv daws, nyob rau hauv ib qho kev cheem tsum ntawm qhov muaj kev ua neeg nrog ib lub siab, tsis yog los ntawm qhov ua ntawm tib neeg txoj kev xav. Txawm tias tej kev xav ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv siab npaum li cas los xij, Nws tes dej num tsis raug tsuas los ntawm tswv yim los sis kev xav. Muab ua lwm lo lus hais, Nws tes dej num tsis raug dag ntxias los ntawm lub siab ntawm Nws lub cev nqaim daim tawv, tab sis yog ib qho nthuav tawm ncaj nraim los ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv Nws kev ua neeg. Tag nrho ntawm Nws tes dej num yog tes hauj lwm tshaj tawm uas Nws yuav tau ua kom tiav log, thiab tsis muaj ib qho uas raug dag ntxias los ntawm Nws lub siab li. Piv txwv li, qhov kho cov muaj mob zoo, qhov ntiab dab tawm, thiab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tsis yog tej khoom ntawm Nws lub siab tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav ua tau tiav log los ntawm ib tug tib neeg twg uas muaj ib lub siab tib neeg. Zoo ib yam nkaus, niaj hnub no txoj kev txeeb tau yog ib tes hauj lwm tshaj tawm uas yuav tsum tau ua los ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg, tab sis nws tsis yog tes dej num ntawm tib neeg txoj kev xav, nws yog tes dej num uas Nws lub hwj chim qaum ntuj yuav tsum ua, tes dej num ntawm qhov uas tsis muaj tib neeg uas muaj cev nqaij tawv yuav muaj peev xwm ua tau. Yog li tus Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum muaj ib lub siab tib neeg zoo, yuav tsum muaj kev ua neej, vim tias Nws yuav tsum ua Nws tes dej num hauv kev ua neeg nrog ib lub siab zoo. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm tus Vajtswv yog lus ua neeg, lub ntsiab tseem ceeb kiag ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Raug Nyob los ntawm Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 101

Ua ntej Yexus ua tes dej num, Nws lam ua neej nyob hauv Nws txoj kev ua neej. Tsis muaj leej twg qhia tau tias Nws yog Vajtswv, tsis muaj leej twg tshawb pom tias Nws yog tus Vajtswv yug los ua neeg; tib neeg tsuas paub Nws tag nrho li yog ib tug tib neeg dog dig xwb. Nws ua neej dog dig uas qhib lug, kev ua neej yog qhov qhia tau tias Vajtswv yug los ua neeg hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tias Tiam Hmoov Hlub yog tiam ntawm tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg, tsis yog tiam ntawm tus Ntsujplig tes dej num. Nws qhia tau tias Vajtswv tus Ntsujplig raug paub tag nrho rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tias nyob rau tiam ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg Nws lub cev nqaij daim tawv yuav ua tag nrho tes dej num ntawm tus Ntsujplig. Tus Khetos uas muaj kev ua neej yog ib lub cev nqaij daim ntawv hauv qhov uas tus Ntsujplig raug paub, thiab muaj kev ua neej, kev xav zoo, thiab kev xav li tib neeg. “Qhov raug paub” txhais tias Vajtswv rais los ua tib neeg, tus Ntsujplig rais los ua lub cev nqaij daim ntawv; muab hais kom meej dua, nws yog thaum Vajtswv Tus Kheej nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej, thiab los ntawm nws nthuav tawm Nws tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj—qhov no yog qhov txhais tias raug paub, los sis raug yug los ua neeg. Nyob rau Nws kev yug los ua neeg thawj zaug, nws tseem ceeb rau Vajtswv los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, vim tias Nws tes dej num yog los cawm. Yuav kom los cawm tau tag nrho haiv tib neeg, Nws yuav tsum muaj kev hlub tshua thiab kev zam txim. Tes dej num uas Nws ua ua ntej Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yog qhov kho cov muaj mob zoo thiab qhov ntiab dab tawm, uas qhia ua ntej txog Nws txoj kev cawm dim ntawm tib neeg los ntawm txoj kev txhaum thiab kev qias vaub tsuab. Vim tias nws yog Tiam Hmoov Hlub, nws tseem ceeb rau Nws los kho cov muaj mob zoo, yog li qhia tej cim thiab tej txuj cim phim hwj, uas yog sawv cev ntawm txoj kev hlub rau tiam ntawd—rau qhov Tiam Hmoov Hlub yog hais ncig txog qhov pub ntawm txoj hmoov hlub, sawv cev los ntawm kev thaj yeeb, kev zoo siab xyiv fab, thiab tej koob hmoov uas yog khoom, uas yog tej puav pheej ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Yexus. Ntawd hais tau tias, qhov kho cov muaj mob zoo, qhov ntiab dab tawm, thiab qhov pub txoj kev hlub yog lub peev xwm ntawm Yexus lub cev nqaij daim ntawv hauv Tiam Hmoov Hlub, lawv yog tes dej num uas tus Ntsujplig raug paub hauv lub cev nqaij daim tawv. Tab sis thaum Nws tab tom ua tes dej no zoo li no, Nws nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tsis hloov lub cev nqaij daim tawv li. Txawm tias Nws ua qhov kev kho mob zoo twg los xij, Nws yeej tseem muaj kev ua neej, tseem ua muaj ib lub neej tib neeg li ib txwm. Qhov laj thawm Kuv hais tias nyob rau tiam ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv ua tag nrho tes dej num ntawm tus Ntsujplig, yog qhov tias txawm Nws ua tes dej num dab tsi los xij, Nws ua hauv lub cev nqaij daim tawv. Tab sis vim yog ntawm Nws tes dej num, tib neeg tsis xam pom Nws lub cev nqaij daim tawv li muaj ib lub ntsiab tseem ceeb uas yog cev nqaij tawv tag nrho, rau qhov tias lub cev nqaij daim tawv no muaj cuab kav ua tau tej txuj ci phim hwj, thiab nyob rau tej lub sij hawm tshwj xeeb yeej ua tau tej yam uas hloov tau lub cev nqaij daim tawv. Tseeb tiag, txhua yam uas tshwm sim no muaj tshwm sim tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm, xws li Nws qhov raug sim tau plaub caug hnub los sis qhov raug hloov nyob rau saum lub roob. Yog li nrog Yexus, lub ntsiab ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg ntawd tsis tiav tag nrho, tab sis tsuas yog ib feem thiaj tiav log xwb. Lub neej uas Nws nyob hauv lub cev nqaij daim tawv ua ntej qhov pib Nws tes dej num yeej yog li ib txwm hauv txhua yam. Tom qab Nws pib ua tes dej num, Nws tsuas muaj lub plhuab sab nraud ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv xwb. Vim tias Nws tes dej num yog ib qho nthuav tawm ntawm lub hwj chim qaum ntuj, nws mus dhau tej kev ua hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv lawm. Tom qab txhua yam, Vajtswv lub cev nqaij daim ntawv yug los ua neeg ntawd mas txawv ntawm lub cev nqaij daim tawv tib neeg uas muaj roj ntshav. Tseeb tiag, hauv Nws lub neej txhua hnub, Nws cheem tsum tau zaub mov noj, ris tsho, pw, thiab chaw nyob, Nws cheem tsum tau txhua yam uas yuav tsum tau muaj, thiab muaj kev paub txog ntawm ib tug tib neeg, thiab xav ib yam li ib tug tib neeg. Tib neeg tseem saib Nws li yog ib tug tib neeg, tshwj qhov tias tes dej num Nws ua ntawd yog tej yam tshaj ntuj tsim. Muaj tseeb, txawm Nws yuav ua dab tsi los xij, Nws ua neej nyob hauv ib txoj kev dog dig thiab kev ua neej, thiab xws li thaum Nws ua tes dej num, Nws txoj kev paub yeej zoo tshwj xeeb, Nws tej kev xav yeej meej pem tshwj xeeb, tshaj li cov ntawm lwm tus tib neeg. Nws yog ib qho tseem ceeb rau tus Vajtswv yug los ua neeg muaj txoj kev xav thiab kev paub zoo li no, rau qhov tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj ntawd yuav tsum tau raug nthuav tawm los ntawm ib lub cev nqaij daim tawv uas txoj kev paub zoo thiab tej kev xav meej pem—tsuas yog hauv txoj kev no xwb Nws lub cev nqaij daim ntawv thiaj muaj cuab kav nthuav tawm tau tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj. Tag nrho thoob plaws ntawm peb caug-peb thiab ib nrab xyoo uas Yexus ua neej nyob hauv ntiaj teb, Nws yeej muaj Nws txoj kev ua neej, tab sis vim ntawm Nws tes dej num nyob rau hauv Nws tes hauj lwm tshaj tawm peb-thiab-ib-nrab-xyoo ntawd, tib neeg xav tias Nws mas zoo heev, tias Nws mas zoo li muaj hwj chim tshaj ntuj tsim dua yav ua ntej los lawm. Hauv qhov tseeb tiag, Yexus kev ua neej yeej nyob li qub tsis hloov li tsis hais ua tej thiab tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm; Nws kev ua neeg yeej yog tib yam thoob plaws xwb, tab sis vim ntawm qhov txawv yav dhau los thiab tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, muaj ob txoj kev xam pom uas hais txog Nws lub cev nqaij daim tawv. Txawm tib neeg yuav xav li cas los xij, Vajtswv yug los ua neeg yeej tuav rawv Nws qhov chiv thawj, kev ua neej thoob plaws lub sij hawm, rau qhov vim Vajtswv yog yug los ua neeg, Nws ua neej nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, lub cev nqaij daim tawv uas muaj kev ua neej. Tsis hais txawm tias Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm los sis tsis ua los xij, kev ua neej ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv yeej tsis muaj cuab kav muab tshem tawm tau, rau qhov kev ua neeg yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv. Ua ntej Yexus ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, Nws lub cev nqaij daim tawv yeej tseem zoo li ib txwm tag nrho, koom nrog tib neeg dog dig txhua yam hauj lwm; Nws tsis tshwm ib qho me me uas zoo li tshaj ntuj tsim li, tsis qhia tej cim uas tseem ceeb dab tsi li. Nyob rau tib lub sij hawm no, Nws yog ib tug tib neeg yoog yooj yim uas pe hawm Vajtswv xwb, txawm tias Nws txoj kev caum yog ua lub siab ncaj dua, ua siab dawb paug ntau dua lwm tus li. Qhov no yog qhov Nws txoj kev ua neej raug qhia tawm nws tus kheej li cas. Vim Nws tsis ua hauj lwm kiag li ua ntej tuav Nws tes hauj lwm tshaj tawm, tsis muaj leej twg faj txog ntawm qhov seb Nws yog leej twg tiag tiag, tsis muaj leej twg qhia tau tias Nws lub cev nqaij daim tawv txawv lwm tus li, rau qhov Nws tsis ua ib qho txuj cim tseem ceeb dab tsi li, tsis ua ib qho me me ntawm Vajtswv tes dej num li. Txawm li cas los xij, tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm, Nws muaj lub plhaub sab nraud ntawm txoj kev ua neej thiab tseem ua neej nyob nrog kev muaj qab hau li tib neeg, tab sis vim Nws tau pib los ua tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej, tuav tes hauj lwm tshaj tawm ntawm Khetos thiab ua tes dej num uas tib neeg txawj tuag, lub cev nqaij tawv tib neeg uas muaj roj ntsha, tsis muaj peev xwm ua tau, tib neeg thiaj xav tias Nws tsis muaj kev ua neej thiab tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm tag nrho, tab sis ib lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj tiav. Vim ntawm tes dej num uas Nws ua, tib neeg hais tias Nws yog ib tug Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj kev ua neej. Ib txoj kev to taub zoo li no yog yuam kev lawm, rau qhov tib neeg tsis nkag siab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg. Qhov kev to taub yuam kev no yog sawv los ntawm qhov tseeb uas tes dej num raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv yog tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj, raug nthuav tawm hauv ib lub cev nqaij daim tawv uas muaj kev ua neej. Vajtswv hnav ris tsho hauv lub cev nqaij daim tawv, Nws nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws tes dej num hauv Nws kev ua neeg npog qhov uas ib txwm muaj ntawm Nws kev ua neeg lawm. Vim qhov kev muaj qab hau no, tib neeg ntseeg tias Vajtswv tsis mauj kev ua neeg tab sis tsuas muaj lub hwj chim qaum ntuj xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Raug Nyob los ntawm Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 102

Vajtswv hauv Nws kev yug los ua neej thawj zaug ua tsis tiav tes dej num ntawm kev yug los ua neeg; Nws tsuas ua tiav thawj kauj ruam ntawm tes dej num uas nws yuav tsum tau ua rau Vajtswv ua hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Yog li, yuav kom ua tas tes dej num ntawm kev yug los ua neeg, Vajtswv tau rov qab tig mus rau lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua ntxiv, ua neej tawm tag nrho qhov uas ib txwm muaj thiab qhov tseeb ntawm lub cev nqaij daim tawv, ntawd yog, ua rau Vajtswv Txoj Lus tawm tshwm rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm thiab dog dig tag nrho, yog li thiaj xaus tes dej num uas Nws tso tseg ua tsis tiav hauv lub cev nqaij daim tawv. Hauv lub ntsiab tseem ceeb, lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob yog zoo ib yam li thawj lub thiab, tab tsis nws tseem tseeb tshaj, li ib txwm tshaj thawj zaug lawm thiab. Yog li, txoj kev txom nyem uas lub cev nqaij daim tawv zaum ob tiv mas loj dua thawj zaug, tab sis txoj kev txom nyem no yog ib qho tau los ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv lub cev nqaij daim tawv, uas yog qhov tsis zoo li txoj kev txom nyem ntawm tus tib neeg lwj liam. Nws kuj pib los ntawm qhov ib txwm muaj thiab qhov tseeb ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Vim tias Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv lub cev nqaij daim tawv li ib txwm thiab tseeb, lub cev nqaij daim tawv yuav tsum tau tiv ib txoj kev nyuaj ua loj heev. Lub cev nqaij daim tawv yim yog li ib txwm thiab tseeb npaum li cas, Nws yim yuav txom nyem hauv txoj kev ua ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm npaum li ntawd. Vajtswv tes dej num raug nthuav tawm rau hauv txhua lub cev nqaij daim tawv, ib lub uas tsis yog qhov zoo li tshaj ntuj tsim kiag li. Vim tias Nws lub cev nqaij daim tawv yog li ib txwm thiab kuj yuav tsum kwv tes dej num ntawm txoj kev cawm tib neeg thiab, Nws raug txom nyem loj dua li ib lub cev nqaij tawv uas tshaj ntuj tsim yuav raug—thiab tag nrho txoj kev txom nyem no pib los ntawm qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Los ntawm txoj kev txom nyem uas ob lub cev nqaij daim tawv tau raug rau thaum ua Nkawv tes hauj lwm tshaj tawm, ib tug yeej pom tau lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij dai tawv yug los ua neeg. Lub cev nqaij daim tawv yim zoo li ib txwm npaum li cas, txoj kev nyuaj yim loj dua uas Nws yuav tsum tau tiv thaum ua tes dej num npaum li ntawd; lub cev nqaij daim tawv uas ua tes dej num yim tseeb npaum li cas, tib neeg tej kev xav phem yim hnyav dua npaum li ntawd, thiab yim muaj kev phom sij ntau uas yuav poob rau saum Nws. Thiab ntxiv ntawd, lub cev nqaij daim tawv yim tseeb, thiab lub cev nqaij daim tawv yim muaj tej kev cheem tsum thiab kev xav tiav log ntawm ib tug tib neeg, Nws yim muaj peev xwm ntawm qhov ua Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws yog Yexus lub cev nqaij daim tawv uas raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws lub cev nqaij daim tawv uas Nws tso tseg li ib qho kev theej txhoj; nws yog los ntawm lub ntsiab ntawm ib lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej uas Nws kov yeej Ntxwgnyoog thiab cawm tau tib neeg tiav log los ntawm tus ntoo khaub lig. Thiab nws yog li ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho uas Vajtswv hauv Nws kev yug los ua neeg zaum ob ua txoj kev txeeb tau thiab kov yeej Ntxwgnyoog. Tsuas yog ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho uas yog li ib txwm thiab tseeb xwb thiaj muaj cuab kav ua tau txoj kev txeeb tau tag nrho rau hauv nws thiab ua tau tim khawv yam muaj hwj chim hlo. Ntawd hais tau tias, kev kov yeej ntawm tib neeg tau muaj txiaj ntsim los ntawm qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog los ntawm tej txuj ci uas tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhia tshwm. Tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg no yog los hais lus, thiab yog li los txeeb, thiab ua kom tib neeg zoo tiav log; muab ua lwm lo lus hais, tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig yog ua tiav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, cev nqaij daim tawm tes dej num, yog hais lus thiab qhov ntawd ces yog txeeb kom tau, nthuav tawm, ua kom zoo tiav log thiab tshem tib neeg tawm kom tag nrho. Thiab yog li, nws yog kev kov yeej uas Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv yuav ua kom tiav log. Tes dej num thaum pib ntawm kev cawm dim tsuas yog qhov pib ntawm tes dej num ntawm kev yug los ua neeg xwb; lub cev nqaij daim tawv uas ua kev txeeb tau yuav ua kom tiav tag nrho tes dej num ntawm kev yug los ua neeg. Hauv uas qhov seb yog txiv neej los poj niam, ib qho yog txiv neej thiab lwm qhov yog poj niam, yog li qhov ua kom tiav qhov tseem ceeb ntawm Vajswv kev yug los ua neeg, thiab qhov ntiab tib neeg tej kev xav phem txog Vajtswv tawm: Vajtswv muaj cuab kav rais los ua txiv neej thiab poj niam tau tib si, thiab hauv lub ntsiab tseem ceeb, tus Vajtswv yug los ua neeg tsis yog txiv neej los sis poj niam li. Nws tsim txiv neej thiab poj niam, thiab rau Nws, tsis muaj qhov sib faib ntawm txiv neej thiab poj niam. Nyob rau theem no ntawm tes dej num, Vajtswv tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, xwv kom tes dej num thiaj yuav ua tiav nws qhov txiaj ntsim los ntawm lub ntsiab ntawm cov lus. Qhov kev muaj qab hau rau qhov no, ntxiv ntawd, yog vim tias tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg zaum no tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm, tab sis los txeeb tib neeg los ntawm qhov hais lus, uas yog hais tau tias lub peev xwm tseem ceeb yeej muaj los ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg ntawm Vajtswv yog los hais cov lus thiab los txeeb tib neeg, tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm. Nws tes dej num hauv txoj kev ua neej tsis yog los ua tej txuj ci tseem ceeb, tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, tab sis los hais lus, thiab yog li lub cev nqaij daim tawv zaum ob uas yug los ua neeg no zoo li zoo dua lub xub thawj lawm. Tib neeg pom tias Vajtswv kev yug los ua neeg tsis yog dag; tab sis tus Vajtswv yug los ua neeg no txawv ntawm tus Yexus yug los ua neeg, thiab txawm tias Nkawv ob leeg puas leej yog Vajtswv yug los ua neeg los, Nkawv tsis yog zoo ib yam tag nrho. Yexus muaj kev ua neej, kev ua neeg dog dig, tab sis Nws muaj ntau yam cim thiab tej txuj ci phim hwj. Hauv tus Vajtswv yug los ua neeg no, tib neeg ob lub qhov muag yuav tsis pom muaj tej cim thiab tej txuj ci phim hwj dab tsi li, los sis tsis muaj kev kho cov muaj mob zoo los sis ntiab dab tawm, los sis mus kev saum dej hiav txwv, los sis yoo mov tau plaug caug hnub…. Nws tsis ua tes dej num zoo ib yam li Yexus ua lawm, tsis yog vim tias, hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws lub cev nqaij daim tawv txawv los ntawm Yexus lub, tab sis vim tias nws tsis yog Nws tes hauj lwm tshaj tawm los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm. Nws tsis rhuav Nws tus kheej tes dej num, tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes dej num. Vim Nws txeeb tib neeg los ntawm Nws cov lus tseeb, tsis tas yuav los ua kom kov yeej nws nrog tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li theem no yog los ua kom tiav tes dej num ntawm kev yug los ua neeg. Tus Vajtswv yug los ua neeg uas koj pom niaj hnub no yog ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas tshaj ntuj tsim txog Nws. Nws muaj mob ib yam li lwm tus muaj, cheem tsum zaub mov noj thiab ris tsho hnav ib yam nkaus li lwm tus; Nws yog tag nrho ib lub cev nqaij daim tawv. Yog tias, lub caij no ncig los txog, Vajtswv yug los ua neeg ua tej cim uas tshaj ntuj tsim thiab tej txuj ci phim hwj, yog tias Nws kho cov muaj mob zoo, ntiab dab tawm, los sis tua tau kom tuag nrog ib lo lus xwb, kev txeeb tau yuav ua kom tau tiav li cas? Tes dej num yuav raug tseb mus rau Lwm Haiv Neeg cov teb chaws tau li cas? Qhov kho cov muaj mob zoo thiab qhov ntiab dab tawm yog tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub, nws yog thawj kauj ruam hauv tes dej num ntawm kev cawm dim, thiab tam sim no Vajtswv twb tau cawm tib neeg los ntawm tus ntoo khaub lig lawm, Nws tsis ua tes dej num ntawd ntxiv lawm. Yog tias, nyob rau tiam kawg, ib tug “Vajtswv” uas zoo ib yam li Yexus tshwm los, tus uas tau kho cov muaj mob zoo, ntiab dab tawm, thiab raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau tib neeg, tus “Vajtswv” ntawd, txawm tias me ntsis zoo li qhov piav txog ntawm tus Vajtswv nyob hauv phau Vajluskub thiab yooj yim rau tib neeg txais yuav los, yuav tsis, hauv nws lub ntsiab tseem ceeb, yog lub cev nqaij daim tawv uas hnav los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig lawm, tab sis los ntawm tus ntsuj plig phem. Rau qhov nws yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num uas yeej yuav tsis rov qab ua yam Nws twb tau ua tiav los lawm. Thiab yog li, tes dej num ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg zaum ob no txawv ntawm tes dej num thawj zaug lawm. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv paub kev txeeb tau hauv lub cev nqaij daim ntawv dog dig, li ib txwm; Nws tsis kho cov muaj mob zoo lawm, yuav tsis raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau tib neeg lawm, tab sis yooj yim hais cov lus hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab txeeb tib neeg hauv lub cev nqaij daim tawv. Tsuas yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg; tsuas yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj ua tau Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv tiav log.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Raug Nyob los ntawm Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 103

Txawm tias nyob hauv theem no Vajtswv yug los ua neeg tiv kev txom nyem los sis ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm los xij, Nws ua kom tiav lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg, rau qhov qhov no yog Vajtswv kev yug los ua neeg zaum kawg lawm. Vajtswv tsuas yug los ua neeg tau ob zaug xwb. Yuav muaj tsis tau zaum peb lawm. Kev yug los ua neeg thawj zaug yog txiv neej, zaum ob yog poj niam, thiab yog li tus duab ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yog muaj tag nrho nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm; ntxiv ntawd, ob qho kev yug los ua neeg twb tau ua tiav Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Thawj zaug, Vajtswv yug los ua neeg muaj kev ua neej kom ua tau tiav lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg. Zaum no los Nws kuj muaj txoj kev ua neej thiab, tab sis lub ntsiab ntawm qhov kev yug los ua neeg no mas txawv: Nws tob dua, thiab Nws tes dej num yog muaj ntsiab tseem ceeb dua lawm. Qhov laj thawj uas Vajtswv tau rais los ua lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua ntxiv mas yog los ua kom lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg tiav log. Thaum Vajtswv tau xaus tag nrho theem ntawm Nws tes dej num no, lub ntsiab tag nrho ntawm kev yug los ua neeg, ntawd yog, Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv, yuav tiav log, thiab yuav tsis muaj dej num dab tsis ntxiv lawm uas yuav tau ua kom tiav hauv lub cev nqaij daim tawv. Uas hais tau tias, txij no mus rau tom ntej Vajtswv yuav tsis rov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los ua Nws tes dej num dua lawm. Vajtswv tsuas ua tes dej num ntawm kev yug los ua neeg los cawm thiab ua kom tib neeg zoo tiav log xwb. Muab ua lwm lo lus hais, nws tsis yog li ib txwm rau Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tshwj tsis yog rau tus txiaj ntsim ntawm tes dej num xwb. Los ntawm qhov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los ua hauj lwm, Nws qhia rau Ntxwgnyoog tias Vajtswv yog ib lub cev nqaij daim tawv, ib tug tib neeg li ib txwm, ib tug tib neeg dog dig—thiab Nws yeej kav tau txoj kev muaj yeej ntawm lub ntiaj teb—rhuav tshem tau Ntxwgnyoog, cawm tau tib neeg, txeeb tau tib neeg! Lub hom phiaj ntawm Ntxwgnyoog yog los ua kom tib neeg lwj liam, hos lub hom phiaj ntawm Vajtswv yog los cawm tib neeg. Ntxwgnyoog cuab tib neeg hauv ib lub qhov ntuj tob tob, hos Vajtswv cawm nws tawm los ntawm lub qhov tob tob ntawd. Ntxwgnyoog ua kom txhua tus tib neeg pe hawm nws, hos Vajtswv ua kom lawv zwm rau Nws thaj chaw tswj fwm, rau qhov Nws yog tus Tswv ntawm kev tsim txhua yam. Tag nrho tes dej num no yog ua tiav los ntawm Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg. Hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws lub cev nqaij daim tawv yog kev sib koom ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj, thiab muaj kev ua neej. Yog li yog tsis muaj Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg, Vajtswv tsis muaj cuab kav ua tau tiav tej txiaj ntsim ntawm qhov cawm tib neeg, thiab yog tsis muaj kev ua neej ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv, Nws tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv yeej tseem ua tsis tau tiav tej txiaj ntsim no. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Nws yuav tsum muaj kev ua neej; rau qhov yog nws yog lwm yam ces yuav muaj kev cov nyom rau Vajtswv tej kev xav thaum xub thawj hauv qhov yug los ua neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Raug Nyob los ntawm Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 104

Vim li cas Kuv hais tias lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg ua tsis tiav rau hauv Yexus tes dej num? Vim tias Txoj Lus tsis rais los ua lub cev nqaij daim tawv tag nrho. Yam Yexus ua tsuas yog ib feem ntawm Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv xwb; Nws tsuas ua tes dej num ntawm kev cawm dim xwb, thiab tsis ua tes dej num ntawm qhov muab tau tib neeg tag nrho. Rau qhov kev muaj qab hau no, Vajtswv tau rais los ua lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua rau tiam kawg. Theem no ntawm tes dej num kuj yog ua tiav rau hauv lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab; nws raug ua los ntawm ib tug tib neeg tiag, ib tug uas nws txoj kev ua neeg tsis siab me ntsis kiag li. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tau rais los ua ib tug tib neeg tag nrho; Nws yog ib tug tib neeg uas nws qhov seb yog leej twg tiag tiag ntawd yog ntawm Vajtswv, ib tug tib neeg tag nrho, ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho, tus uas ua tes dej num. Tib neeg ob lub qhov muag pom lub cev uas yog nqaij tawv uas tsis siab kiag li, ib tug tib neeg dog dig heev li uas muaj cuab kav hais tau hom lus saum ntuj ceeb tsheej, tus uas tsis qhia tej cim tseem ceeb li, tsis ua tej txuj ci tseem ceeb li, haj yam nthuav tawm sab hauv qhov tseeb txog txoj kev ntseeg hauv tej tuam tsev sib txoos loj tsawg tshaj. Rau cov tib neeg, tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob zoo li tsis zoo thooj li lub xub thawj lawm, ntau heev xwv kom ob lub no thiaj tsis muaj ib yam dab tsi zoo sib xws li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tes dej num thawj zaug uas pom tau nyob rau zaum no. Txawm tias tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob txawv los ntawm lub thawj zaug los xij, qhov ntawd tsis qhia tau tias Nkawv lub hauv paus tsis yog tib lub thiab tim yam. Txawm tias Nkawv lub hauv paus yog tib yam los tsis yog ntawd nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes dej num uas ua tiav los ntawm ob lub cev nqaij daim tawv no, thiab tsis yog nyob tawm Nkawv ob lub plhaub sab nraud. Nyob rau peb theem ntawm Nws tes dej num no, Vajtswv tau yug los ua neeg ob zaug, thiab ob zaug no tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg tsa ib tiam tshiab, coj mus rau ib tes dej num tshiab; ob qho kev yug los ua neeg no ib qho ua rau ib qho muaj tiav log. Nws ua tsis tau rau tib neeg ob lub qhov muag los qhia tias ob lub cev nqaij daim tawv no los ntawm tib lub hauv paus los. Nws mus yam tsis muaj qhov hais tias qhov no yog dhau lub peev xwm ntawm tib neeg lub qhov muag los sis tib neeg lub siab mus lawm. Tab sis nyob hauv Nkawv lub ntsiab tseem ceeb, Nkawv yog tim yam xwb, rau qhov Nkawv tes dej num pib los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm tias ob lub cev nqaij daim tawv no sawv los ntawm tib lub hauv paus los los yeej muaj cuab kav tsis raug txiav txim tau los ntawm tiam thiab qhov chaw uas Nkawv yug, los sis lwm txoj kev tseeb, tab sis los ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj uas raug nthuav tawm los ntawm Nkawv. Lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob no tsis ua ib yam dab tsi ntawm tes dej num uas Yexus ua li, rau qhov Vajtswv tes dej num tsis yog los pom zoo raws, tab sis qhib ib txoj hau kev tshiab txhua zaus. Lub cev nqaij tawv yug los ua neeg zaum ob tsis yog tsom los ua kom tob los sis ua kom txoj kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv thawj zaug ruaj khov rau hauv tib neeg lub siab, tab sis los ua kom muaj tiav thiab ua kom nws zoo tiav log, los txhawb tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv kom tob, los rhuav tshem tag nrho tej kev cai uas muaj nyob hauv tib neeg lub siab, thiab los so tej duab cuav ntawm Vajtswv tawm hauv lawv lub siab mus. Nws hais tau tias tsis muaj ib theem twg ntawm Vajtswv tus kheej tes dej num muaj cuab kav muab tau ib txoj kev paub tag nrho txog Nws rau tib neeg; ib theem twg tsuas muaj ib feem xwb, tsis yog tag nrho. Txawm tias Vajtswv tau nthuav tawm Nws tus moj yam tag nrho los, vim ntawm tib neeg txoj kev to taub tsis txaus, nws txoj kev paub txog Vajtswv yeej tseem muaj tsis tag. Nws ua tsis tau, siv tib neeg hom lus, los qhia tag nrho ntawm Vajtswv tus moj yam; ntxiv ntawd, ib theem ntawm Nws tes dej num yuav nthuav tawm tau Vajtswv tag nrho li cas? Nws ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv hauv qab qhov npog ntawm Nws txoj kev ua neej, thiab ib tug tsuas paub tau Nws los ntawm qhov nthuav tawm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj xwb, tsis yog los ntawm Nws lub plhaub uas yog lub cev. Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los tso cai rau tib neeg los paub Nws los ntawm lub ntsiab ntawm Nws tes dej num sib txawv, thiab tsis muaj ob theem twg ntawm Nws tes dej num uas zoo ib yam. Tsuas yog hauv txoj hau kev no xwb tib neeg thiaj muaj cuab kav muaj ib txoj kev paub tiav log txog Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog muabzuaj los ua ib tug yeeb yam me me xwb. Txawm tias tes dej num ntawm ob lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg ntawd sib txawv los xij, lub ntsiab tseem ceeb ntawm ob lub cev nqaij daim tawv, thiab lub hauv paus ntawm Nkawv tes dej num, yeej yog zoo sib xws; nws tsuas yog tias muaj Nkawv los ua ob theem sib txawv ntawm tes dej num xwb, thiab sawv los rau hauv ob tiam sib txawv xwb. Txawm dab tsi los xij, Vajtswv ob lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg yeej koom tib lub ntsiab tseem ceeb thiab tib lub hauv paus—qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg tsis lees tau.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Raug Nyob los ntawm Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 105

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces hu ua Khetos, thiab Khetos yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Lub cev nqaij daim tawv no tsis zoo li ib tug tib neeg uas yog lub cev muaj cev nqaij daim tawv. Qhov txawv ces yog vim Khetos tsis yog muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha; Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig. Nws muaj ob yam uas yog kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib tug neeg twg muaj li. Nws kev ua neej txhawb tag nrho Nws txhua yam kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thaum lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Txawm yuav yog Nws kev ua neeg los sis lub hwj chim qaum ntuj, ob qho puav leej zwm rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ces yog tus Ntsujplig, qhov ntawd yog, lub hwj chim qaum ntuj. Yog li ntawd, Nws lub ntsiab tseem ceeb ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag; lub ntsiab tseem ceeb no yuav tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab Nws yeej ua tsis tau ib yam dab tsi uas yuav rov rhuav Nws tus kheej tes hauj lwm, los sis Nws yeej yuav tsis hais ib lo lus tawm tsam Nws tus kheej lub siab nyiam li. Yog li ntawd, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yeej yuav tsis muaj hnub ua ib teg hauj lwm uas yuav chuam tshuam Nws tus kheej qhov kev cawm tib neeg li. Qhov ntawd yog qhov uas sawv daws yuav tsum tau to taub. Qhov tseem ntsiab ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ces yog cawm tib neeg, thiab yog ua rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Zoo ib yam li ntawd, Khetos tes hauj lwm kuj yog cawm tib neeg thiab, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Vim hais tias Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv lawm, Nws paub Nws lub ntsiab tseem ceeb nyob rau hauv Nws lub cev nqaij daim tawv lawm, ces Nws lub cev nqaij daim tawv yeej zoo txaus los mus ua Nws tes hauj lwm lawm. Yog li ntawd, tag nrho tej hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig ces raug muab hloov rau Khetos tes hauj lwm thaum lub sij hawm yug los ua neeg lawm, thiab nyob rau qhov nruab nrab ntawm tag nrho txhua yam hauj lwm ntawm Khetos. Nws yuav muab sib xyaws tsis tau nrog tes hauj lwm ntawm lwm tiam. Thiab vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv, Nws ua hauj lwm nyob rau lub npe ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; vim Nws los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, ces Nws thiaj li muab tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd ua tiav hlo nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Txawm yuav yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis txawm yuav yog Khetos, ob tug puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab Nws ua tes hauj lwm uas nws tsim nyog ua thiab ua tes dej num qhuab qhia uas Nws tsim nyog ua.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 106

Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv kiag mas yeej muaj hwj chim lawm, tab sis Nws kuj muaj cuab kav zwm thiab ua raws li lub hwj chim uas los ntawm Nws los thiab. Txawm yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, ob qho ntawd puav leej tsis sib cov nyom dab tsi li. Vajtswv tus Ntsujplig ces yog lub hwj chim kav tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Lub cev nqaij daim tawv uas muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd kuj muaj hwj chim tib yam nkaus li thiab, tab sis tus Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ua tau txhua yam hauj lwm uas yoog raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam thiab. Qhov no ib tug neeg twg yeej ua tsis tau thiab tsis to taub li. Vajtswv Tus Kheej kiag yog lub hwj chim tab sis Nws lub cev nqaij daim tawv yeej nyoo zwm tau rau Nws lub hwj chim. Qhov no yog qhov uas hais txog thaum hais tias “Khetos mloog lus raws Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam.” Vajtswv yog ib tug Ntsujplig thiab muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm kev cawm dim, ib yam nkaus li Vajtswv muaj peev xwm rais los ua tau neeg thiab. Nyob rau qib twg los xij, Vajtswv Tus Kheej ua Nws tus kheej tes hauj lwm; Nws tsis cuam tshuam los sis khuam, Nws haj yam tsis ua tej hauj lwm uas rov qab sib rhuav, vim lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes hauj lwm ces yog tus Ntsujplig ua thiab lub cev nqaij daim tawv ua tib yam nkaus li. Txawm yuav yog tus Ntsujplig los sis yog lub cev nqaij daim tawv, ob leeg puav leej ua hauj lwm kom raws li tib lub siab nyiam thiab tswj tuav tib txog hauj lwm xwb. Txawm hais tias tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv nyias yuav zoo nyias sib txawv, los nkawv lub ntsiab tseem ceeb yog tib lub; ob leeg puav leej muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab lub npe ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Vajtswv Tus Kheej tsis muaj ib yam kev tsis mloog lus li; Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej zoo. Nws yog qhov thuav tawm kom pom txog qhov zoo nkauj thiab txoj kev zoo, ib yam nkaus li kev hlub thiab. Txawm yog nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Vajtswv yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav tsis mloog lus rau Leej Txiv Vajtswv li. Txawm hais tias yuav muab Nws txoj sia coj mus theej txhoj kiag, los Nws yeej txaus siab hlo ua, thiab Nws yeej yuav tsis ua lwm yam li. Vajtswv tsis muaj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, los sis tsis muaj kev muaj plhus thiab kev khav theeb; Nws tsis muaj kev coj phem coj nkhaus li. Txhua yam uas tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm Ntxwgnyoog los; Ntxwgnyoog yog lub hauv paus keeb cag ntawm tag nrho tej kev phem dab tuag thiab kev phem lim hiam. Qhov laj thawj uas tib neeg ho muaj tej yam zoo uas mej ntsis zoo li Ntxwgnyoog mas yog vim tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab thiab raug muab lim lawm. Khetos tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab, yog li ntawd Nws thiaj li muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv, thiab tsis muaj ib qho yam ntxwv zoo li Ntxwgnyoog li. Tsis hais tes hauj lwm txawm yuav nyuaj npaum li cas, los sis lub cev nqaij daim tawv txawm yuav sab npaum li cas li, Vajtswv, thaum uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav cuam tshuam tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag li, haj yam tsis tso qhov Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam pov tseg rau hauv tej kev tsis mloog lus li. Nws xum tiv kev mob kev ntsaj ntawm lub cev nqaij daim tawv dua li qhov uas yuav ntxeev siab rau Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam; nws yog ib yam nkaus li qhov uas Yexus hais nyob rau hauv cov lus thov Vajtswv, “Txiv, yog hais tias ua tau, thov cia lub khob no dhau ntawm Kuv mus: txawm li cas los cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Neeg xaiv raws lawv siab nyiam, tab sis Khetos tsis ua li ntawd. Txawm hais tias Nws yog kiag Vajtswv Tus Kheej, los Nws yeej tseem nrhiav qhov uas Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam. Nws yuav ua raws li qhov uas Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, thiab ua yam uas Leej Txiv Vajtswv txib Nws ua ntawd kom tiav hlo, los ntawm qhov kev xav ntawmlub cev nqaij daim tawv. Qhov no yog ib qho uas tib neeg ua tsis tau. Tej uas los ntawm Ntxwgnyoog los ces tsis muaj cuab kav yuav muaj tau lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv; nws tsuas muaj tau qhov uas tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv xwb. Nws tsis muaj peev xwm yuav mloog Vajtswv lus, haj yam tsis muaj peev xwm yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam li. Tag nrho cov tib neeg uas tsis yog Khetos ces yeej yuav tawm tsam Vajtswv, thiab tsis muaj ib tug ib neeg twg uas yuav ua tes hauj lwm Vajtswv txib ntawd ncaj qha tau li; tsis muaj ib tug uas yuav xam tau hais tias Vajtswv txoj kev cawm tib neeg ntawd yog nws tes dej num rau nws ua. Khetos lub ntsiab teem ceeb yog kev zwm rau Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam; kev tsis mloog Vajtswv lus yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Ob qho yam ntxwv no mas tsis sib haum, thiab tus uas muaj Ntxwgnyoog tus yam ntxwv ces hu tsis tau ua Khetos. Qhov laj thawj uas tib neeg ua tsis tau Vajtswv tes hauj lwm sawv cev Nws ces yog tib neeg tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tib neeg ua hauj lwm rau Vajtswv kom tau tej yam uas nws tus kheej ntshaw thiab tej nws xav tau yav tom ntej, tab sis Khetos ua hauj lwm raws li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 107

Khetos qhov kev ua neeg mas raug tswj fwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Txawm hais tias nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Nws qhov kev ua neeg yeej tsis zoo li lub cev nqaij daim tawv ntawm ib tug tib neeg li. Nws muaj Nws tus yam ntxwv uas tsis zoo li lwm tus neeg, thiab qhov no los yeej yog raug tswj fwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwjchim qaum ntuj mas tsis muaj ib qho uas yuav tsis khov li; qhov tsis khov ntawm Khetos ces tsuas yog hais txog Nws qhov kev ua neeg xwb. Yeej txog ib nyuag theem thiab, qhov tsis khov no kuj tau muab Nws lub hwj chim qaum ntuj tuav tseg me ntsis thiab, tab sis qhov uas raug kaw tseg ntawd kuj tsuas muaj nyob rau ib nyuag cheeb tsam thiab ib lub sij hawm nyuag thiab xwb, thiab kuj tsis yog yuav tsis muaj chaw kawg li. Thaum txog sij hawm ua Nws tes hauj lwm siv lub hwj chim qaum ntuj lawm, ces yeej ua tau txawm hais tias Nws yuav nyob rau hauv Nws qhov kev ua neeg los xij. Khetos qhov kev ua neeg mas yeej raug tswj qhia los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Dhau ntawm qhov uas ua neej nyob raws Nws qhov kev ua neeg lawm, ces tag nrho Nws tej kev coj kev ua uas ua ntawm Nws kev ua neeg ntawd ces yeej raug haub ntxias, cuam tshuam thiab coj qhia los ntawm lub hwj chim qaum ntuj. Txawm hais tias Khetos muaj kev ua neeg, los qhov ntawd yeej tsis tab kaum Nws tes hauj lwm ntawm lub hwj chim qaum ntuj li, thiab qhov no ces yog vim Khetos qhov kev ua neeg ntawd raug coj qhia los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj; txawm hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd tsis loj hlob paub tab rau tej yam uas nws ua nrog lwm tus, los qhov ntawd yeej tsis cuam tshuam dab tsi txog Nws lub hwj chim qaum ntuj li. Thaum Kuv hais tias Nws qhov kev ua neeg tsis tau raug qias vuab tsuab, Kuv ntaus nqi hais tias Khetos qhov kev ua neeg mas yeej raug tswj ncaj qha los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, thiab hais tias Nws yeej kev txawj xav ntau tshaj tej neeg dog dig ntawm tej. Nws qhov kev ua neeg mas haum kom raug coj los ntawm lub hwj chim qaum ntuj ntawm Nws tes hauj lwm tshaj li; Nws qhov kev ua neeg yeej muaj peev xwm yuav nthuav tawm kom pom txog tes hauj lwm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, thiab muaj peev xwm yuav zwm rau tes hauj lwm ntawd tau zoo tshaj plaws. Thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv lub cev qaij daim tawv, Nws yeej tsis plam lub zeem muag ntawm tes dej num uas ib tug tib neeg nyob hauv lub cev nqaij daim tawv yuav tsum tau ua kom muaj tiav; Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej. Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab Nws lub npe yeej yog Vajtswv Tus Kheej lub kiag. Tsuas yog hais tias Nws tau los rau ntiaj teb thiab los ua ib tug uas raug tsim tawm, uas muaj lub plhaub sab nraud li ib tug uas raug tsim tawm los thiab, tam sim no mas muaj kev ua neeg uas ua ntej ntawd mas Nws tsis muaj xwb. Nws muaj peev xwm pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tau; qhov no yog qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej thiab tseem ho yog ib tug uas zoo txawv tshaj es tsis muaj ib tug tib neeg yuav xyaum tau li thiab. Nws ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsuas yog hais tias muab saib ntawm sab cev nqaij daim tawv tib neeg tuaj ces Nws thiaj li pe hawm Vajtswv xwb; yog li ntawd, kab lus “Khetos pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej” yeej tsis yuam kev kiag li. Qhov Nws kom tib neeg ua ces yog kiag qhov uas Nws ua ntag; Nws twb ua tau txhua yam uas Nws kom tib neeg ua ntawd tiav tag ua ntej uas yuav hais kom lawv ua lawm. Nws yuav tsis hais kom lwm tus neeg ua tej yam uas Nws Tus Kheej tsis tau ua li, vim qhov no ces yog tag nrho Nws ntag. Tsis hais Nws yuav ua Nws tes hauj lwm mus li cas li, Nws yuav tsis ua tej yam uas yog kev tsis mloog Vajtswv lus li. Tsis hais Nws yuav kom tib neeg ua dab tsi li, yeej tsis muaj ib yam Nws kom lawv ua ntawd yuav tshaj qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau li. Tag nrho tej Nws ua ces yog ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua rau Nws qhov kev cawm tib neeg. Khetos lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas yeej siab tshaj txhua tus tib neeg; yog li ntawd, Nws thiaj yog lub hwj chim siab tshaj txhua yam uas raug tsim tawm los. Nws lub hwj chim ces yog Nws lub hwj chim qaum ntuj ntag, qhov ntawd yog, tus moj yam thiab qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej ntag, uas qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag. Yog li ntawd, tsis hais Nws qhov kev ua neeg txawm yuav zoo li sawv daws npaum li cas, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag; tsis hais Nws yuav hais lub fab twg tuaj thiab Nws yuav yoog raws Vajtswv lub siab nyiam li cas li, yeej hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Cov neeg ruam thiab tsis paub mas thiaj xav hais tias Khetos qhov kev ua neeg yog qhov tsis zoo xwb. Tsis hais Nws yuav hais qhia li cas los sis nthuav tawm li cas txog Nws lub hwj chim qaum ntuj li, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav lees paub hais tias Nws yog Khetos. Thiab yog Khetos haj yam ua kom pom txog Nws txoj kev mloog lus thiab kev txo hwj chim, ces cov neeg ruam haj yam tsis xav tias Nws yog Khetos tiag. Tseem muaj ib txhia uas tseem muaj ib tug yam ntxwv cais Nws thiab saib tsis taus Nws, tab sis ho tseem muab tej niag duab ntawm “cov neeg zoo heev” coj los tso siab siab rau saum rooj coj los pe hawm thiab. Tib neeg qhov kev tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm qhov uas lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg ntawd rau Vajtswv lub siab nyiam, ib yam nkaus li qhov uas los ntawm Khetos qhov kev ua neej los thiab; qhov no yog lub hauv paus keeb cag ntawm tib neeg qhov kev tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv lus. Yog Khetos tsis muaj Nws qhov kev ua neeg ntis Nws lub ntsej muag los sis tsis siv tib neeg txoj kev nrhiav kev ua kom haum Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, tab sis tsuas siv hwj chim qaum ntuj loj tshaj qhov kev ua neeg xwb, ces yeej ntxim yuav tsis muaj qhov uas tib neeg yuav tsis mloog lus li. Qhov laj thawj uas tib neeg yeem ntseeg ib tug Vajtswv uas ntsia tsis pom saum ceeb tsheej mas yog vim tus Vajtswv saum ceeb tsheej tsis muaj qhov kev ua neeg, los sis Nws tsis muaj ib qho yam ntxwv dab tsi ntawm tej uas raug tsim tawm los li. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li hwm Nws tshaj plaws li, tab sis tseem ho muaj tus cwj pwm saib tsis taus Khetos.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 108

Txawm hais tias Khetos nyob hauv ntiaj teb txawm yuav muaj peev xwm ua hauj lwm sawv cev Vajtswv Tus Kheej kiag, los Nws tsis tau npaj siab yuav los muab Nws tus duab tso rau tib neeg kom pom tag nrho nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws tsis tau los kom tag nrho tib neeg pom Nws; Nws los siv Nws ob txhais tes los coj tib neeg, thiab kom tib neeg nkag tau mus rau tiam tshiab. Tes dej num ntawm Khetos lub cev nqaij daim tawvces yog yuav ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, qhov ntawd yog, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tsis yog yuav ua kom tib neeg to taub lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Tsis hais Nws yuav ua hauj lwm li cas li, tsis muaj ib yam Nws ua uas yuav mus tau tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tau li. Tsis hais Nws ua hauj lwm li cas li, Nws ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas muaj kev ua neej ib yam li txhua tus xwb, thiab tsis muab Vajtswv lub ntsej muag tiag coj los nthuav tawm tag nrho rau tib neeg pom. Ntxiv qhov ntawd, Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv mas yeej tsis muaj hwj huaj loj los sis muaj nqis tshaj qhov uas tib neeg xav hauv siab li. Txawm hais tias Khetos sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nqis tes kiag ua tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej tsim nyog yuav tau ua, los Nws yeej tsis tau yuav tsis lees paub hais tias muaj Vajtswv nyob saum ceeb tsheej li, los sis Nws yeej tsis tau yuav phov ciaj phov tuag los tshaj tawm tej uas Nws tus kheej ua li. Tab sis, Nws nyob zais nkoos, txo hwj chim, nyob twj ywm rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Dhau ntawm Khetos lawm, cov uas dag hais tias yog Khetos mas yeej tsis muaj tej yam ntxwv zoo uas Nws muaj li. Thaum muab tso sib piv ze ze kiag nrog tus yam ntxwv khav theeb thiab qhuas yus tus kheej ntawm cov Khetos cuav, ces nws yeej pom kiag meej meej hais tias lub cev nqaij daim ntawv zoo li cas thiaj li yog Khetos tiag. Yog lawv yim yog cov cuav, ces cov niag Khetos cuav ntawd haj yam qhuas lawv tus kheej, thiab lawv haj yam muaj peev xwm siv txuj ci thiab hwj huaj txawv txawv los dag tib neeg. Cov Khetos cuav tsis muaj Vatjswv tus yam ntxwv zoo; Khetos mas tsis dub tsuas tej yam tseem ntsiab uas yog cov Khetos cuav tug li. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv kom thiaj li ua tau tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, tsis yog lam cia tib neeg pom Nws. Tab sis, Nws cia Nws tes hauj lwm qhia hais tias Nws yog leej twg tiag xwb, thiab cia tej uas Nws thuav tawm qhia ntawd ua pov thawj rau Nws lub ntsiab tseem ceeb xwb. Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis yog lam hais xwb; qhov uas Nws yog leej twg tiag ntawd mas tsis yog Nws ob txhais tes mus txeeb los; qhov ntawd yog los ntawm Nws tes hauj lwm thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb. Txawm hais tiab Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv Tus Kheej kiag thiab yeej muaj peev xwm ua tau Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los thaum kawg, Nws yeej tseem yog cev nqaij daim tawv, tsis zoo li tus Ntsujplig. Nws tsis yog tus Vajtswv uas muaj tus yam ntxwv zoo li tus Ntsujplig; Nws yog tus Vajtswv uas muaj lub plhaub ntawm cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, tsis hais Nws yuav zoo nkaus li tej neeg xwb thiab tsis hais Nws yuav tsis muaj zog npaum li cas, thiab Nws txawm yuav nrhiav kev ua kom haum Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam npaum li cas, los Nws lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas sawv daws yuav cia li tsis lees paub tsis tau. Nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas txawm hais tias yeej muaj tej kev ua neeg thiab muaj tag nrho tej kev tsis muaj zog li sawv daws; los nws yeej muaj tej hwj huaj zoo thiab qhov uas piav tsis tau kom to taub li ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, ib yam nkaus li Nws tej kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab. Yog li ntawd, tag nrho qhov kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj yeej puav leej tshwm sim nyob rau haus Khetos tib si, ob yam yeej muaj tiag thiab siv tau tib yam nkaus. Qhov no mas tsis yog tej yam uas tsis muaj dab tsi li los sis hwj huaj phem li dab ntxoog tej. Nws los rau hauv ntiaj teb no vim muaj lub hom phiaj loj yuav ua tes hauj lwm; nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tsum muaj kev ua neeg los ua tes hauj lwm ntawd nyob rau hauv ntiaj teb; tsis li ntawd, txawm yuav yog lub hwj chim ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj loj npaum li cas, los nws qhov kev ua hauj lwm thaum pib ntawd yuav tsis zoo coj los siv. Txawm hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd mas yeej tseem ceeb heev, los qhov ntawd tsis yog Nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws lub ntsiab tseem ceeb yog lub hwj chim qaum ntuj; yog li ntawd, lub sij hawm thaum Nws pib ua Nws tes dej num qhuab qhia nyob rau hauv ntiaj teb no ces yog lub sij hawm uas Nws pib hais qhia kom pom txog qhov yog ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Nws qhov kev ua neeg ntawd tshwm sim los txhawb lub neej txoj sia li ib txwm ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv es kom Nws lub hwj chim qaum ntuj thiaj li ua tau tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv; nws yog lub hwj chim qaum ntuj uas qhia ua tag nrho Nws tes hauj lwm. Thaum Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, ces Nws tes hauj lwm qhuab qhia muaj tiav lawm thiab. Qhov uas tib neeg tsim nyog paub ces yog tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab Nws siv tes hauj lwm ntawd los ua kom tib neeg paub Nws. Thoob plaws nws tes hauj lwm ntawd, Nws yeej hais qhia tau kom pom tag nrho txog Nws lub hwj chim qaum ntuj, uas tsis yog ib tug yam ntxwv uas dub tsuas los ntawm kev ua neeg, los sis ib qho uas dub tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab tus cwj pwm. Thaum txog lub sij hawm uas tag nrho Nws tes hauj lwm qhuab qhia los txog qhov xaus lawm, ces Nws yeej yuav hais qhia kom pom zoo tshaj plaws thiab pom tag nrho tus yam ntxwv uas Nws tsim nyog hais qhia kom pom. Nws tej hauj lwm tsis yog muaj ib tug tib neeg twg tej lus coj thiab qhia; qhov kev hais qhia kom pom txog Nws tus yam ntxwv los yeej cia li tshwm sim ncaj qha xwb, thiab tsis yog lub siab tswj los sis ib qho kev xav twg qhia, tab sis yeej cia li nthuav tawm xwb. Qhov no yog ib qho uas tsis muaj ib tug neeg yuav ua tau. Txawm hais tias ib cheeb tsam puag ncig yuav phem npaum li cas los sis tej huab cua tsis pab, los nws yeej muaj peev xwm qhia tau Nws tus moj yam rau thaum zoo lub sij hawm. Tus uas yog Khetos yeej qhia tau kom pom txog qhov uas yog Khetos, hos lwm tus tsis muaj tus moj yam ntawm Khetos. Yog li ntawd, txawm hais tias sawv daws yuav tawm tsam Nws los sis xav phem rau Nws, los tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv tau neeg txoj kev xav phem los ua qhov tsis lees hais tias tus moj yam uas Khetos muaj ntawd tsis yog Vajtswv tus. Tag nrho cov uas muaj lub siab dawb paug caum Khetos los sis npaj siab nrhiav Vajtswv mas yuav lees hais tias Nws yog Khetos vim yog tej yam ua tshwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Lawv yuav tsis muaj hnub yuav tsis lees Khetos yog vim tej yam ntawm Nws uas tsis zoo li tib neeg qhov kev xav phem phem. Txawm hais tias tib neeg yeej ruam heev, sawv daws yeej paub hais tias tib neeg lub siab xav li cas thiab yam twg yog tshwm sim los ntawm Vajtswv los. Nws tsuas yog hais tias muaj neeg coob heev txhob txwm tawm tsam Khetos vim yog lawv tej kev xav phem xwb. Yog tsis yog rau li no, ces yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav muaj laj thawj tsis lees hais tias muaj Khetos, vim hwj chim qaum ntuj uas Khetos hais qhia kom pom ntawd twb yeej muaj tiag, thiab Nws tes hauj lwm los qhov muag yeej ntsia ntsoov pom tau.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 109

Tes hauj lwm thiab qhov kev hais qhia kom pom txog Khetos qhia txog Nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag uas Vajtswv muab rau Nws coj los ua kom tiav hlo. Nws yeej muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej, thiab siv ib lub siab tiag tiag yuav ua kom haum li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam. Tag nrho tej no mas yog los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb los xwb. Thiab yog li qhov kev nthuav tawm tiag txog Nws ntawd los yeej puav leej yog los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb los thiab; qhov laj thawj Kuv hu qhov no ua Nws qhov “kev nthuav tawm tiag” mas yog vim Nws qho kev nthuav tawm no tsis yog ib qho xyaum tom tej los, los sis tsis yog kawm tawm ntawm tib neeg los, los sis tsis yog siv sij hawm ntau xyoo cog tau li tib neeg cog qoob loos. Nws tsis tau kawm tej ntawd los sis muab Nws Tus Kheej hnav tej ntawd; tab sis, yeej muaj nyob rau hauv Nws lawm. Tej zaum tib neeg yuav tsis lees Nws tes hauj lwm, Nws qhov kev hais qhia kom pom rau tib neeg, Nws kev ua neeg, thiab tag nrho Nws lub neej txoj sia ntawm Nws kev ua neej, tab sis tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws muaj lub siab pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tiag; tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws los ua kom muaj tiav raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau tias Nws muaj lub siab dawb paug rau qhov Nws nrhiav Leej Txiv Vajtswv. Txawm hais tias Nws tus duab yuav tsis zoo ntshia, Nws tej luszoo li tsis muaj kuab luaj twg, thiab Nws tes hauj lwm tsis yog qhov uas ua kom ntiaj teb thiab lub ntuj co qig txoog li qhov tib neeg xav, los Nws yeej yog Khetos tiag, tus uas muaj lub siab tiag los ua kom muaj tiav haum Leej Txiv saum ceeb tsheej lub siab nyiam, zwm hlo rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej, thiab mloog lus txog qhov tuag kiag. Qhov no mas vim yog Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos. Qhov tseeb no mas yog ib qho nyuab heev rau tib neeg ntseeg, tab sis nws yog ib qho muaj tseeb. Thaum uas Khetos tes hauj lwm qhuab qhia raug ua muaj tiav hlo lawm, tib neeg yuav muaj cuab kav pom los ntawm Nws tes hauj lwm hais tias Nws tus moj yam thiab Nws tus kheej ces yeej sawv cev kiag rau Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tus moj yam thiab Nws tus kheej ntag. Thaum ntawd, ces sau tag nrho Nws tej hauj lwm ua ke ces yeej qhia meej tau hais tias Nws ces yeej yog lub cev nqaij daim tawv uas tshwm sim los ntawm Txoj Lus tiag, thiab tsis zoo ib yam nkaus li tej tib neeg uas muaj nqaij muaj ntshav. Txhua txhua kauj ruam ntawm Khetos tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb no mas nws yeej muaj nws qhov kev sawv cev tseem ceeb, tab sis cov tib neeg uas tau ntsib tau pom tej kauj ruam tiag tiag ntawd yuav tsis to taub qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm. Qhov no mas yeej zoo li ntawd rau ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas tus Vajtswv yug los ua neeg zaum ob ntawd ua. Feem ntau ntawm cov uas tau hnov los sis pom Khetos cov lus tab sis tsis tau pom Nws dua mas yeej tsis muaj kev xav phem txog Nws tes hauj lwm li; cov uas tau pom Khetos thiab hnov Nws cov lus, nrog rau cov uas tau ntsib tau pom kiag Nws tes hauj lwm lawm, mas yeej pom tau hais tias nws yog ib qho nyuab heev uas yuav lees txais Nws tes hauj lwm. Tsis yog vim Khetos qhov kev tshwm sim thiab qhov kev ua neej ntawd tsis txaus tib neeg nyiam los? Cov uas lees txais Nws tes hauj ntev puag tom qab uas Khetos twb tsis nyob lawm mas yeej tsis muaj tej kev nyuab ntawd li, vim lawv tsuas yog lees txais Nws tes hauj lwm xwb tab sis tsis tau ntsib tau pom Khetos qhov kev ua neej li. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav tso tau lawv qhov kev xav phem txog Vajtswv tseg li thiab tseem ho soj ntsuam xyuas Nws ti ti; qhov no yog vim qhov uas tib neeg tsuas saib ntsoov Nws qhov kev tshwm sim xwb thiab tsis muaj peev xwm pom txog Nws lub ntsiab tseem ceeb raws li Nws tes hauj lwm thiab Nws cov lus. Yog tib neeg tsis txhob saib Khetos qhov kev tshwm sim xwb los sis zam tsis txhob tham txog Khetos qhov kev ua neeg, thiab tsuas hais txog Nws lub hwj chim qaum ntuj xwb, tus uas tes hauj lwm thiab cov lus mas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav ua tau, ces tib neeg txoj kev xav phem ntawd yuav nqis mus ib nrab kiag, tseem yuav txog kiag qhov uas tib neeg tej kev nyuab ntawd raug daws tawm mus tib si.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 110

Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li. Qhov kev tshwm sim sab nraud tsis muaj cuab kav yuav qhia tau lub ntsiab tseem ceeb; qhov tshaj ntawd, Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsis muaj hnub uas yuav yoog raws li tib neeg txoj kev xav phem li. Tsis yog Yexus lub cev uas pom sab nraud zoo tsis thooj li qhov tib neeg xav phem los? Tsis yog nws lub ntsej muag thiab tej khaub ncaws hnav tsis muaj peev xwm yuav qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag los? Tsis yog cov Falixai thaum ub tawm tsam Yexus vim yog kiag qhov uas lawv tsuas saib Nws qhov kev tshwm sim sab nraud xwb, thiab tsis khaws cov lus uas tawm hauv Nws lub qhov ncauj mus rau hauv lawv lub siab los? Nws yog Kuv txoj kev cia siab hais tias txhua tus kwv tij thiab nkauj muam uas nrhiav qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsis rov qab tsim qhov kev puas ntsoog loj ntawm keeb kwm ntawd dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum tsis txhob rais mus ua cov Falixai rau tiam teb chaws vam meej thiab muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub li dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum ua twb zoo xav txog kev txais tos kev rov qab los ntawm Vajtswv, thiab nej yuav tsum muaj ib lub siab kaj lug txog qhov uas yuav ua li cas thiaj ua tau ib tug neeg uas zwm rau qhov tseeb. Qhov no yog tes dej num ntawm txhua leej txhua tus uas tab tom tos Yexus rov qab caij ib tauv huab dawb los. Peb yuav tsum mos peb ob lub qhov muag sab ntsuj plig kom pom kev zoo, thiab tsis txhob daig rau tej lus npau suav uas hais tshaj tshaj ntawd. Peb yuav tsum xav txog Vajtswv tes hauj lwm uas muaj tiag thiab ua tau, thiab saib qhov uas muaj tiag ntawm Vajtswv. Tsis txhob muaj siab heev heev los sis plam nej tus kheej rau hauv tej npau suav nruab hnub, pheej tos ntsoov hnub uas tus Tswv Yexus, caij ib tauv huab dawb, ces tos nco los txog ntua ntawm nej, thiab coj nej cov uas yeej tsis tau paub thiab pom Nws dua li, thiab cov uas yeej tsis paub yuav ua li cas thiaj ua tau raws li Nws txoj kev xav. Nws yog ib qho zoo dua cia xav txog tej yam uas muaj tiag thiab ua tau xwb!

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 111

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces tsuas tshwm sim Nws Tus Kheej rau ib pab neeg uas raws Nws qab pom rau lub sij hawm thaum Nws tus kheej los ua kiag Nws tes dej num, thiab tsis tshwm sim rau tag nrho cov uas raug tsim tawm los pom. Nws tsuas rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua kom tiav ib theem ntawm Nws tes hauj lwm xwb, thiab tsis yog yuav los ua kom tib neeg pom Nws tus duab. Txawm li cas los xij, Nws tes hauj lwm mas yuav tsum tau ua los ntawm Nws Tus Kheej kiag xwb, yog li ntawd nws yog ib qho tseem ceeb heev rau Nws los ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv kiag. Thaum tes hauj lwm no xaus lawm, Nws yuav ncaim tib neeg lub ntiaj teb mus; Nws yuav nrog noob neej nyob tsis tau ntev vim ntshai tsam ho khuam kev rau tes hauj lwm uas yuav los ntxiv. Qhov uas Nws tshwm sim rau cov neeg coob coob pom ces tsuas yog Nws tus moj yam ncaj ncees thiab tag nrho Nws tej kev ua xwb, thiab tsis yog tus duab ntawm thaum uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd, vim Vajtswv daim duab ces tsuas muab ua tau kom pom nyob rau hauv Nws tus moj yam xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav muab hloov tau rau daim duab ntawm Nws cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg rau ntawd. Daim duab ntawm Nws cev nqaij daim tawv ces tsuas pub tau rau ib co neeg tsawg tsawg pom xwb, tsuas yog rau cov uas raws Nws qab thaum Nws ua tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb. Yog vim li no es tes hauj lwm uas tab tom ua tam sim no thiaj li ua zais ntsiag to xwb. Nyob rau tib txog kev ntawd, Yexus tsuas qhia Nws tus kheej rau cov neeg Yudais pom thaum Nws ua Nws tes hauj lwm xwb, thiab tsis tau muab Nws Tus Kheej qhia rau lwm haiv neeg pom hlo li. Yog li ntawd, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, Nws thiaj cia li maj nrawm nroos ncaim mus kiag ntawm tib neeg lub ntiaj teb thiab tsis nyob ntxiv li lawm; tom qab ntawd, tsis yog Nws, daim duab ntawm tus tib neeg, tus uas qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom, tab sis yog Vajntsujplig tus uas ua tes hauj lwm ncaj qha. Thaum uas tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd raug ua tiav tag lawm, Nws yuav ncaim ntawm lub ntiaj teb uas txawj tuag mus, thiab yuav tsis muaj dua ib zaug ntxiv li lawm uas Nws yuav ua ib teg hauj lwm uas mej ntsis zoo yuav sib thooj li qhov uas Nws ua thaum Nws nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Tom qab qhov no, ces tes hauj lwm tag nrho ces yog Vajntsujplig ua lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg yuav tsis tshua muaj cuab kav pom daim duab ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv lawm; Nws yuav tsis qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom hlo li lawm, tab sis yuav nkaum mus ib txhiab ib txhis. Lub sij hawm rau tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas muaj chaw xaus. Nws yog ua nyob rau ib tiam twg kiag, ib lub caij nyoog twg kiag, ib lub teb chaws twg kiag, thiab nrog ib co neeg twg kiag xwb. Tes hauj lwm no tsuas sawv cev rau tes hauj lwm thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg xwb, thiab tsuas yog muaj rau tiam no xwb; nws sawv cev rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau ib tiam twg kiag xwb, thiab tsis yog tag nrho Nws tes hauj lwm. Yog li ntawd, daim duab ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis muab coj los qhia kom tag nrho tig neeg pom. Qhov uas muab coj los qhia rau cov tib neeg coob coob pom ces yog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws tus moj yam tag nrho xwb, tsis yog Nws daim duab thaum Nws rais los muaj cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd. Nws tsis yog ib daim duab uas muab rau tib neeg saib, los sis tsis yog ob daim duab ua ke. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yuav tsum ncaim lub ntiaj teb mus thaum uas ua tiav hlo tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua lawm, vim Nws tsuas los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb, thiab tsis yog yuav los muab Nws daim duab qhia rau tib neeg pom. Txawm hais tias qhov tseem ceeb ntawm txoj kev yug los ua neeg twb ua tiav nyob rau ntawm qhov uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug lawm, los Nws yeej tseem yuav tsis tshwm sim Nws Tus Kheej rau ib haiv neeg twg uas tsis tau pom dua Nws li. Yexus yuav tsis muaj hnub rov qhia Nws Tus Kheej rau cov neeg Yudais pom ua lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees ib zaug ntxiv li lawm, los sis Nws yuav tsis nce mus rau saum lub Roob Txiv Aulib thiab tshwm sim rau tag nrho txhua tus neeg pom; tag nrho qhov uas cov neeg Yudais tau pom ces yog daim duab ntawm Yexus rau thaum Nws lub sij hawm nyob rau hauv Yudias xwb. Qhov no vim yog tes hauj lwm ntawm Yexus nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg ntawd twb xaus tau ob txhiab xyoo dhau los lawm; Nws yuav tsis rov qab los rau Yudias nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais ntxiv lawm, haj yam yuav tsis qhia kom pom Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais rau ib tug ntawm Lwm Haiv Neeg li lawm, vim daim duab ntawm Yexus uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ntawd tsuas yog daim duab ntawm ib tug neeg Yudais xwb, thiab tsis yog daim duab ntawm Neeg Leej Tub uas Yauhas pom. Txawm hais tias Yexus tau cog lus rau Nws cov ntseeg hais tias Nws yuav rov qab los dua, los Nws yuav tsis cia li tshwm sim Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais los rau Lwm Haiv Neeg pom. Nej tsim nyog paub hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ces yog los qhib ib tiam. Tes hauj lwm no tsuas yog muaj rau ob peb xyoos xwb, thiab Nws yuav tsis muaj cuab kav ua tau tag nrho tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Nyob rau tib txoj kev no, daim duab ntawm Yexus uas yog ib tug neeg Yudais tsuas sawv cev tau rau daim duab ntawm Vajtswv thaum Nws ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias xwb, thiab Nws tsuas ua tau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nkaus xwb. Nyob rau lub sij hawm thaum uas Yexus nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm coj ib tiam los rau qhov xaus los sis rhuav tshem noob neej. Yog li ntawd, tom qab uas Nws tau raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm thiab tau xaus Nws tes hauj lwm lawm, Nws thiaj li nces mus siab lawm thiab muab Nws Tus Kheej zais tawm ntawm tib neeg lawm. Txij thaum ntawd los, ces cov ntseeg uas muaj lub siab ncaj ntawm Lwm Haiv Neeg thiaj li tsis pom qhov kev tshwm sim ntawm tus Tswv Yexus li lawm, tab sis tsuas yog daim duab ntawm Nws uas lawv tau muab lo rau tim phab ntsa lawm xwb. Daim duab no tsuas yog ib daig uas tib neeg kos xwb, thiab tsis yog daim duab uas Vajtswv Tus Kheej kiag muab rau tib neeg pom. Vajtswv yuav tsis muab Nws Tus Kheej qhib lug rau cov neeg coob coob pom nyob rau hauv daim duab uas thaum Nws tau rais los muaj cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd lawm. Tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv noob neej ces yog cia kom lawv to taub Nws tus moj yam. Tag nrho qhov no ces muab qhia rau tib neeg pom los ntawm tes hauj lwm ntawm tej tiam uas sib txawv ntawd; nws yog ua tau tiav hlo los ntawm tus moj yam uas Nws tau muab qhia kom tib neeg paub thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua, tsis yog los ntawm kev tshwm sim ntawm Yexus. Qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv daim duab ces tsis yog muab ua kom tib neeg paub los ntawm daim duab ntawm tus uas yug los ua neeg, tab sis yog los ntawm tes hauj lwm uas ua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas muaj tag nrho daim duab thiab lub cev; thiab los ntawm Nws tes hauj lwm, Nws daim duab ces muab qhia kom pom thiab Nws tus moj yam ces muab qhia kom paub. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws xav ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv.

Thaum uas tes hauj lwm ntawm Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg tau los rau qhov xaus lawm, Nws yuav pib qhia kom pom Nws tus moj yam ncaj ncees kom thoob plaws mus rau Lwm Haiv Neeg, cia cov neeg coob coob kom pom Nws daim duab. Nws yuav ua kom Nws tus moj yam tshwm sim thiab los ntawm qhov no ces yuav qhia kom pom meej txog qhov kawg ntawm tej hom tib neeg uas sib txawv, yog li ntawd coj kiag tiam qub tag nrho los rau qhov chaw xaus. Qhov laj thawj uas vim li cas Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv ho tsis muaj txuas ntxiv kom thoob rau ib qho kev nthuav tawm kom dav dav (ib yam nkaus li qhov uas Yexus tsuas ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias xwb, thiab niaj hnub no Kuv tsuas ua hauj lwm nrog nej xwb) ces vim yog Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv muaj ciaj ciam thiab muaj chaw kawg. Nws tsuas ua ib nyuag ntu sij hawm luv luv ntawm tes hauj lwm nyob rau hauv daim duab ntawm ib lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab zoo li lwm tus xwb; Nws tsis siv lub cev nqaij daim tawv uas yug los rau no los ua tes hauj lwm mus tag ib txhiab ib txhis los sis tes hauj lwm uas tshwm sim rau cov neeg ntawm Lwm Haiv Neeg pom. Tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv mas tsuas txwv tau rau hauv tus ciaj ciam xwb (ib yam li tsuas ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias los sis nyob rau hauv nej xwb), thiab tom qab ntawd, siv tes hauj lwm uas ua nyob rau hauv tej ciam no, nws tus ciaj ciam ntawd ces kuj yuav muab nthuav kom dav tau thiab. Muaj tseeb, tes hauj lwm nthuav dav mus ces yog yuav ua ncaj qha los ntawm Nws tus Ntsujplig thiab tom qab ntawd ces yuav tsis yog tes hauj lwm ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd lawm. Vim tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv ces muaj ciaj ciam thiab tsis muaj txuas ntxiv mus kom thoob plaws txhua txhua ces kaum ntawm lub qab ntuj khwb—qhov no ces nws ua tsis tau. Los ntawm tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, Nws tus Ntsujplig ua tes hauj lwm uas yuav los tom qab ntawd. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas ua tiav nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces tsis muaj tus yeeb yam li ib qho kev pib uas ua nyob rau hauv qee tus ciaj ciam; tom qab qhov no, ces yog Nws tus Ntsujplig uas ua tes hauj lwm no ntxiv mus, thiab Nws ua li ntawd ntau tshaj mus nyob rau hauv ib tug ciaj ciam uas nthuav dav zog lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 112

Tes hauj lwm uas Vajtswv los ua hauv lub ntiaj teb no ces tsuas yog los coj tiam no, los qhib dua ib tiam tshiab thiab coj tiam qub los rau qhov chaw xaus xwb. Nws tsis tau los nyob kom tag nrho ib tug tib neeg txoj sia nyob rau hauv ntiaj teb, los kom Nws Tus Kheej muaj kev ntsib kev pom rau tej kev xyiv fab thiab kev tu siab ntawm lub neej ntawm tib leeg lub ntiaj teb, los sis los ua kom ib tug neeg twg zoo tiav log los ntawm Nws txhais tes los sis saib xyuas kiag ib tug neeg twg thaum nws loj hlob tuaj mus. Qhov no tsis yog Nws tes hauj lwm; Nws tes hauj lwm ces tsuas yog los pib tiam tshiab thiab muab tiam qub xaus tseg xwb. Qhov ntawd ces yog, Nws tus kheej kiag yuav pib ib tiam tshiab, coj kiag tiam ua ntej los rau qhov chaw xaus, thiab tua yeej Ntxwgnyoog los ntawm uas Nws tus kheej los ua kiag tes hauj lwm ntawd. Txhua zaus uas Nws tus kheej ua kiag tes hauj lwm, ces zoo ib yam nkaus li Nws rhrais ib ruam kiag mus rau hauv thaj chaw sib ntaus sib tua. Ua ntej tshaj, ces Nws tua yeej tag nrho lub ntiaj teb thiab yeej kiag Ntxwgnyoog thaum uas tseem nyob rau hauv cev nqaij daim tawv; Nws muab kiag tag nrho tej yeeb koob thiab qhib kiag daim ntaub thaiv ntawm tag nrho tes hauj lwm ntawm ob txhiab xyoo, ua li ntawd es kom tag nrho cov tib neeg hauv ntiaj teb thiaj muaj txoj kev uas yog los taug thiab muaj lub neej ntawm txoj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab los ua. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis muaj cuab kav yuav nrog tib neeg nyob hauv ntiaj teb kom ntev, vim Vajtswv yog Vajtswv, thiab tsis zoo li tib neeg kiag li. Nws yuav nyob tsis tau ntev kom tag ib sim neej li ntawm ib tug neeg li sawv daws, qhov ntawd ces yog, Nws yuav nyob tsis tau hauv ntiaj teb li ib tug neeg uas tsis muaj dab tsi tshaj tej uas sawv daws muaj li, vim Nws tsuas muaj ib qho kev ua neej me me ntawm ib tug tib neeg li sawv daws los yug Nws lub neej ua tib neeg nkaus xwb. Nyob rau lwm qhov lus hais, ces Vajtswv yuav pib ib yig neej, muaj ib txoj hauj lwm, thiab tu ib co me nyuam nyob hauv ntiaj teb tau li cas? Qhov no tsis yog ib qho kev poob ntsej muag rau Nws lod? Qhov uas Nws tau txais qhov kev ua neej mas tsuas yog rau lub hom phiaj ua tes hauj lwm nyob rau ib tug yam ntxwv kom xws sawv daws xwb, tsis yog yuav ua kom Nws muaj ib yig neej thiab hauj lwm li ib tug neeg li sawv daws muaj. Nws qhov kev txawj xav li sawv daws, lub siab li sawv daws, thiab kev noj thiab kev hnav li sawv daws ntawm Nws lus cev nqaij daim tawv ces yeej muaj txaus los ua pov thawj qhia hais tias Nws muaj ib qho kev ua neej; tsis tas yuav kom Nws yuav tsum muaj ib lub cuab yig los sis ib txoj hauj lwm kom ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yeej muaj ib txoj kev ua neej li. Qhov no ces tsis tas yuav tsum muaj li! Vajtswv los rau ntiaj teb ces yog txoj Lus rais los ua lub cev nqaij daim tawv; Nws tsuas cia kom tib neeg to taub Nws txoj lus thiab kom pom Nws txoj lus, qhov ntawd ces yog, cia tib neeg kom pom tes hauj lwm uas ua los ntawm lub cev nqaij daim tawv. Nws qhov kev npaj siab ces tsis yog yuav kom tib neeg saib Nws lub cev nqaij daim tawv zoo li ub li no, tab sis tsuas yog kom tib neeg mloog lus mus kom txog thaum kawg xwb, qhov ntawd ces yog, ua raws cov lus uas hais tawm kiag ntawm Nws lub qhov ncauj los, thiab kom zwm rau tag nrho tes hauj lwm uas Nws ua. Nws tsuas lam ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb; Nws tsis tau npaj siab hais kom tib neeg muab qhov kev zoo thiab kev dawb huv ntawm lub cev nqaij daim tawv tso rau qhov chaw siab, tab sis tsuas yog qhia kom tib neeg pom lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm thiab tag nrho lub hwj chim uas Nws tuav xwb. Yog li ntawd, txawm hais tias Nws muaj txoj kev ua neej uas zoo kawg nkaus, los Nws tsis tshaj tawm li, thiab tsuas tsom ntsees rau tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb. Nej tsim nyog paub hais tias vim li cas Vajtswv ho rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab tab sis tsis tshaj tawm rau pej xeem paub los sis hais lus tim khawv txog Nws txoj kev ua neej, tab sis tsuas yog uas tes hauj lwm uas Nws xav ua xwb. Yog li ntawd, tag nrho tej uas nej pom tau los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces tsuas yog qhov uas Nws yog raws li lub hwj chim qaum ntuj xwb; qhov no ces vim yog Nws tsis tshaj tawm qhov uas Nws yog raws li tib neeg es kom tib neeg xyaum raws qhov uas Nws yog tib neeg ntawd. Tsuas yog thaum uas tib neeg coj ib co neeg lawm xwb mas lawv thiaj li hais txog qhov uas lawv yog li tib neeg, es kom tau txais lawv tej kev qhuas thiab kev zwm rau thiab ces thiaj li tau txoj kev coj ntawm lwm tus. Nyob rau qhov sib txawv, Vajtswv txeeb tib neeg los ntawm Nws tes hauj lwm nkaus xwb (qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm uas tib neeg ua tsis tau); hais txog qhov uas seb tib neeg puas qhuas Nws los sis seb puas nyiam Nws ntawd ces tsis tas nug txog li. Tag nrho tej Nws ua ces yog cog ib qho kev xav rau hauv tib neeg kom lawv hwm Nws thiab ib qho kev hnov txog Nws qhov uas piav tsis tau kom to taub li. Vajtswv ces tsis tas yuav ua kom tib neeg qhuas li; tag nrho tej Nws xav tau ces tsuas yog kom koj hwm Nws thaum uas koj tau pom kiag Nws tus moj yam lawm. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua ces yog Nws tus kheej li; tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau sawv Nws cev, los sis tib neeg yeej ua tsis tau li. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm thiab coj tau ib tiam tshiab los coj tib neeg mus rau lub neej tshiab. Tes hauj lwm Nws ua ces yog yuav ua kom tib neeg muaj peev xwm los muab tau ib lub neej tshiab thiab nkag mus rau ib tiam tshiab. Qhov hauj lwm seem ces muab cob rau cov uas muaj txoj kev ua neej uas raug lwm tus qhuas. Yog li ntawd, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Nws tau ua tiav hlo tes hauj lwm ob txhiab xyoo nyob rau ntawm peb thiab ib nrab xyoo ntawm Nws lub hnub nyoog peb-caug-peb xyoos nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb los ua Nws tes hauj lwm, Nws yeej ua tiav hlo tes hauj lwm ob txhiab xyoo los sis tag nrho ib tiam ntawd nyob rau ncua sij hawm uas luv tshaj plaws ntawm ob peb xyoos xwb. Nws yeej tsis ncua sij hawm li, thiab Nws yeej tsis nres li; Nws tsuas muab tes hauj lwm ntawm ntau ntau xyoo zuaj kom tsawg xwb es kom nws ua tau tiav rau ob peb lub xyoo luv luv xwb. Qhov no ces vim yog tes hauj lwm uas Nws tus kheej uas kiag ces tag nrho yog ua rau txoj kev qhib ib txoj kev tshiab tawm los thiab coj ib tiam tshiab los.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 113

Thaum Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, Nws tsis yog los raus tes ua tej hauj lwm tsim tsa los sis kev txav chaw, tab sis tsuas yog los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo xwb. Txhua zaus uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, nws tsuas yog los ua kom tiav ib theem ntawm tes hauj lwm thiab los pib dua ib tiam tshiab xwb. Tam sim no Tiam Vajtswv Los Kav twb los txog lawm, thiab qhov kev cob qhia rau lub nceeg vaj los kuj los txog lawm thiab. Theem ntawm tes hauj lwm no tsis yog tes hauj lwm rau tib neeg, thiab nws tsis yog los tsim kho tib neeg mus kom txog ib theem twg, tab sis tsuas yog yuav ua kom ib qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm tiav hlo xwb. Qhov Nws ua tsis yog tib neeg tes hauj lwm, nws tsis yog yuav ua kom tau ib qho dab tsi los ntawm kev tsim kho tib neeg ua ntej yuav ncaim lub ntiaj teb mus; nws yog los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo thiab ua kom tiav hlo tes hauj lwm uas Nws tsim nyob ua, uas yog yuav npaj qee yam kom yog rau Nws tes hauj lwm hauv lub ntiaj teb, thiab yog li ntawd kom tau lub yeeb koob ntsa paug. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis zoo li qhov ntawm cov neeg uas Vajntsujplig siv. Thaum Vajtswv los ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, Nws tsuas txhawj xeeb txog qhov ua kom tiav hlo ntawm Nws tes hauj lwm qhuab qhia xwb. Hais txog lwm yam xwm txheej uas tsis cuam tshuam txog Nws tes hauj lwm qhuab qhia, ces Nws yuav luag tsis kov ib qho dab tsi li, kom txog qhov uas ua ntsej lag muag dig rau kiag. Nws tsuas ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb, thiab qhov uas Nws txhawj xeeb txog tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog ua ntawd ces muaj tsawg kawg nkaus li. Tes hauj lwm Nws ua ces tsuas yog ntsig txog tiam uas Nws nyob rau hauv thiab txog tes hauj lwm qhuab qhia uas Nws tsis nyog ua kom tiav hlo xwb, cuag nkaus li tag nrho lwm yam xwm txheej ces nyob sab nraud ntawm Nws tus ciaj ciam lawm. Nws tsis nrhiav tej kev paub txog kev ua neeg nrog rau tib neeg rau Nws Tus Kheej li, los sis Nws tsis kawm txog tej kev sib ntsib sib koom nrog lwm tus, los sis tsis nrhiav tej yam uas tib neeg to taub rau Nws Tus Kheej li. Tag nrho tej uas tib neeg tsim nyog muaj ntawd tsis yog yam uas Nws txhawj xeeb txog li thiab Nws tsuas ua tes hauj lwm uas yog Nws qhov dej num nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, zoo li qhov uas tib neeg pom, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis muaj ntau yam heev ces zoo li tsis quav ntsej txog ntau yam uas tib neeg yuav tsum muaj, thiab Nws tsis to taub tej ntawd li. Tej ntawd ces yog tej kev paub uas sawv daws yeej paub txog lub neej, nrog rau tej kev cai tswj fwm kev coj kev ua ntawm tus kheej thiab kev sib txuas ncauj txuas lus nrog lwm tus, zoo litsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Nws li. Tab sis koj yuav tsis muaj peev xwm hnov ib qho dab tsi me me uas qhia txog qhov uas tsis xws li sawv daws no los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg li. Qhov ntawd ces hais tias, Nws txoj kev ua neeg tsuas tswj tuav Nws lub neeg li ib tug neeg li sawv daws thiab txoj kev xav hauv Nws lub hlwb li sawv daws, ua rau Nws muaj qhov peev xwm pom qhov yog thiab qhov yuam kev. Txawm li cas los xij, Nws tseem tsis tau ua ib qho dab tsi tag li, tag nrho tej uas tib neeg (cov uas raug tsim tawm los) yuav tsum muaj nkaus xwb. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas tsuas yog los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia nkaus xwb. Nws tes hauj lwm mas yog ua ncaj qha rau tag nrho ib tiam, tsis yog rau ib tug neeg twg los sis ib qhov chaw twg xwb, tab sis rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Qhov no yog txoj xub ke ntawm Nws tes hauj lwm thiab txoj kev cai uas Nws ua hauj lwm. Tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov no li, thiab tib neeg tsis muaj txoj hau kev uas yuav cuam tshuam nrog rau tau li. Txhua zaum uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, Nws coj nrog Nws tes hauj lwm ntawm tiam ntawd, thiab tsis npaj siab yuav nrog tib neeg nyob ua ke txog nees nkaum, peb caug, plaub caug, los sis tseem yog xya caum los sis yim caum xyoo es kom lawv thiaj li to taub zoo dua thiab pom tob rau hauv Nws. Qhov ntawd ces tsis tas yuav muaj li! Ua li ntawd los yeej yuav ua tsis tau kom tib neeg qhov kev to taub txog Vajtswv tus moj yam xeeb txawm ntawd tob zog tuaj; tab sis, nws tsuas haj yam txhab ntxiv rau lawv tej kev xav phem xwb thiab ua rau lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav ntawd kom khov ciaj zeb ciaj tsua tuaj xwb. Yog li ntawd nws thiaj li ua kom nej sawv daws yuav tsum to taub meej meej hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog dab tsi. Tseeb tiag nej yeej tsis muaj yuav tsis to taub tej lus Kuv hais rau nej: “Nws tsis yog yuav xav kom tau ntsib tau pom lub neej ntawm ib tug neeg li sawv daws es Kuv thiaj li los lod”? Nej puas tau nov qab cov lus tias: “Vajtswv los rau hauv ntiaj teb tsis yog los nyob ua lub neej li ib tug tib neeg li sawv daws”? Nej tsis to taub Vajtswv lub hom phiaj ntawm qhov kev rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, los sis nej tsis paub lub ntsiab lus ntawm “Qhov uas Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb vim npaj siab xav ntsib xav pom lub neej ntawm ib tug uas raug tsim tawm los?” Vajtswv los rau hauv ntiaj teb mas tsuas yog los ua Nws tes hauj lwm kom tiav nkaus xwb, thiab yog li ntawd Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb thiaj li nyob tsis-ntev. Nws los rau ntiaj teb tsis yog npaj siab yuav ua kom Vajtswv tus Ntsujplig muab Nws lub cev nqaij daim tawv cog coj los ua ib tug tib neeg uas heev tshaj lwm tus los coj pawg ntseeg. Thaum Vajtswv los rau ntiaj teb, nws yog txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv; tib neeg, txawm li cas los xij, tsis paub Nws tes hauj lwm thiab muab tej ub tej no coj los yuam rau Nws xwb. Tab sis nej sawv daws yuav tsum paub hais tias Vajtswv yog txoj “Lus rais los ua cev nqaij daim tawv,” tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv uas raug Vajtswv tus Ntsujplig muab cog coj los tuav tes hauj lwm ntawm Vajtswv rau lub sij hawm ntawd. Vajtswv Tus Kheej kiag tsis yog qhov khoom tsim tawm los ntawm kev cog, tab sis yog txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv, thiab hnub no Nws tau ua Nws tes hauj lwm yam muaj qib muaj duas nrog rau nej sawv daws lawm. Nej sawv daws paub, thiab lees paub, hais tias Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yeej yog ib qho tseeb uas muaj tiag, tab sis nej ua li nej yeej to taub nws lawm. Txij kiag ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mus txog rau qhov tseem ceeb thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg, nej yeej tsis muaj peev xwm to taub tej no me me li thiab tsuas yog caum lwm tus rau hauv qhov muab tej lus nco tau ntawd coj los hais yau yau xwb. Koj puas ntseeg hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd zoo litus uas koj xav hauv nruab siab?

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 114

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv los coj tiam no thiab muab tes hauj lwm tshiab tso kom khiav mus tom ntej. Nws yog ib qho tseem ceeb uas nej yuav tsum to taub qhov ntsiab lus no. Qhov no mas txawv tib neeg tes dej num lawm deb, thiab ob qho no mas muab hais tsis tau ua ib ke. Tib neeg mas yuav tsum tau muab cog thiab tsim kho kom zoo tiav log rau ib lub sij hawm ntev ntev ua ntej uas lawv yuav siv tau los ua tes hauj lwm, thiab hom kev ua neeg uas yuav tsum muaj ntawd mas yuav tsum yog ib qho qib siab heev. Tib neeg mas tsis yog yuav tsum muaj cuab kav tuav tau txoj kev txawj xav ntawm txoj kev ua neej nkaus xwb, tab sis lawv yuav tsum to taub ntxiv txog ntau yam ntsiab lus thiab kev cai tswj lawv txoj kev coj kev ua kom phim rau lwm tus, thiab, tshaj qhov ntawd, lawv yuav tsum mob siab los kawm kom ntau tshaj txog lub tswv yim thiab kev paub txoj kev ncaj ncees ntawm tib neeg. Qhov no yog qhov uas tsim nyog muab rau tib neeg. Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog rau tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv, vim Nws tes hauj lwm mas tsis sawv cev rau tib neeg los sis tsis yog tib neeg tes hauj lwm; nws yog, ntau dua, ib qho kev qhia tawm ncaj qha txog Nws kiag thiab ib qho kev ua ncaj qha kom tiav ntawm tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. (Raws li ib txwm muaj, Nws tes hauj lwm ces yog ua rau thaum lub sij hawm tsim nyog ua xwb, tsis yog lam maj mam ua los sis xav ua thaum twg ces ua xwb, thiab nws pib thaum yog sij hawm los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo.) Nws tsis koom rau tib neeg lub neej los sis tib neeg tes hauj lwm, qhov ntawd ces yog, Nws txoj kev ua neeg mas tsis muaj ib qho ntawm tej no li (txawm hais tias qhov no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Nws tes hauj lwm los xij). Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo rau lub sij hawm uas Nws tsim nyog ua li ntawd xwb; txawm Nws lub meej mom yog dab tsi los xij, Nws tuas nias qees lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb. Tib neeg txawm yuav paub dab tsi txog Nws thiab tib neeg txawm yuav xav li cas rau Nws los xij, Nws tes hauj lwm ces yeej tsis muaj ib qho yuav raug tej ntawd li. Piv txwv li, thaum Yexus ua Nws tes hauj lwm, tsis muaj leej twg paub meej hais tias Nws yog leej twg, tab sis Nws tsuas nias qees lawm tom ntej rau Nws tes hauj lwm xwb. Tsis muaj ib yam ntawm tej no yuav khuam Nws tau rau txoj kev ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd li. Yog li ntawd, Nws thiaj li tsis tau xub hais qhia los sis tshaj tawm Nws tus kheej lub koob meej, thiab tsuas yog muaj tib neeg raws Nws qab xwb. Raws li ib txwm muaj ces qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev txo hwj chim xwb, tab sis kuj yog txoj kev uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab. Nws tsuas ua tau hauj lwm li qhov no xwb, vim tib neeg tsis muaj txoj hau kev yuav paub Nws tau nrog rau lawv lub qhov muag li. Thiab txawm yog tib neeg paub Nws kiag, los lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm pab tau Nws tes hauj lwm li. Tshaj qhov ntawd, Nws tsis yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv es kom cia tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv; nws yog los ua tes hauj lwm thiab ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo xwb. Vim qhov laj thawj no, Nws tsis saib qhov kev muab Nws lub koob meej ua kom laj mej pej xeem paub ntawd ua ib qho tseem ceeb. Thaum Nws tau ua tag nrho tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd tiav tag lawm, tag nrho Nws lub koob meej thiab lub meej mom yeej yuav cia li maj mam pom tseeb zuj zus tuaj rau tib neeg. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nyob ntsiag to thiab tsis tau tshaj tawm dab tsi li. Nws tsis quav ntsej txog tib neeg los sisqhov uas tib neeg sib haum thaum raws Nws qab, tab sis tsuas nias qees lawm tom ntej rau txoj kev ua kom Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo xwb thiab ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm los tav kev tau rau Nws tes hauj lwm. Thaum lub sij hawm los txog rau Nws muab Nws tes hauj lwm xaus, nws yuav raug muab xaus tiag tiag li thiab muab coj los rau qhov kawg, thiab tsis muaj leej twg yuav yuam tau kom ua lwm yam li. Tsuas yog tom qab uas Nws ncaim ntawm tib neeg thaum ua Nws tes hauj lwm tiav lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub tes hauj lwm uas Nws ua, txawm hais tias yuav tsis tau paub meej meej los xij. Thiab nws yuav yog ntev heev mas tib neeg thiaj li yuav to taub tag nrho txog qhov kev npaj siab uas Nws xub ua Nws tes hauj lwm ntawd. Muab ua lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm ntawm tiam ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas muab faib ua ob ntus. Ib ntus mas muaj tes hauj lwm uas lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej ua kiag thiab tej lus uas lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag hais. Thaum uas tes hauj lwm qhuab qhia ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv raug ua tiav hlo lawm, ces lwm ntu ntawm tes hauj lwm uas tseem tshuav ntawd yuav muab rau cov uas raug Vajntsujplig siv ntawd ua ntxiv mus. Nws yog nyob rau lub sij hawm no uas tib neeg yuav tau ua lawv tes dej num kom tiav hlo, vim Vajtswv twb tau qhia txoj hau kev lawm, thiab tib neeg tus kheej yuav tsum tau taug kiag. Qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ua ib ntu ntawm tes hauj lwm, thiab tom qab ntawd Vajntsujplig thiab cov uas raug Vajntsujplig siv ntawd yuav ua tes hauj lwm no ntxiv mus. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum paub tes hauj lwm uas feem ntau yog tus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd ua rau lub sij hawm no muaj dab tsi tiag, thiab lawv yuav tsum to taub meej meej hais tias qhov tseem ceeb ntawm tus Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv yog dab tsi thiab tes hauj lwm dab tsi yog qhov uas Nws tsim nyog ua, thiab tsis txhob kom Vajtswv ua raws li tej uas kom tib neeg ua ntawd. Nyob rau ntawm no ces muaj tib neeg qhov kev ua yuam kev, lawv tej kev xav phem, thiab tseem tshaj qhov ntawd, lawv qhov kev tsis mloog lus.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 115

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv mas tsis yog npaj siab los cia kom tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv, los sis cia tib neeg los saib qhov sib txawv ntawm lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tib neeg lub; los sis tsis yog kom tus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los cob qhia tib neeg lub zog ntawm txoj kev paub tseeb, thiab Nws haj yam tsis yog ua li kom tib neeg los pe hawm tus Vajtswv uas yug los muaj lub cev nqaij daim tawv, es kom thiaj li tau txais kev qhuas loj heev. Tsis muaj ib yam ntawm tej no li uas yog qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv li. Los sis tsis yog Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los teem txim rau tib neeg, los sis tsis yog txhob txwm los muab tib neeg nthuav tawm, los sis tsis yog los ua kom txhua yam nyuab rau lawv. Tsis muaj ib yam ntawm tej no uas yog Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj li. Txhua zaus uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, nws yog ib yam hauj lwm uas zam tsis dhau li. Nws yog ua rau Nws tes hauj lwm loj dua thiab Nws qhov kev cawm tib neeg loj dua uas Nws coj li Nws ua, thiab tsis yog ua rau tej laj thawj uas tib neeg xav ntawd. Vajtswv los rau ntiaj teb ces tsuas yog los li qhov uas kom ua tau Nws tes hauj lwm xwb thiab tsuas yog ib qho uas yuav tsum tau ua nkaus xwb. Nws tsis yog los rau ntiaj teb nrog qhov kev npaj siab los ncig saib ub saib no xwb, tab sis yog los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Tseem yuav yog vim dab tsi thiab es Nws thiaj yuav ris ib lub nra hnyav li no thiab pheej hmoo tiv kev phom sij loj npaum li no los ua tes hauj lwm no? Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thaum Nws yuav tsum tau ua li nkaus xwb, thiab ib txwm yog muaj tej yam tseem ceeb uas txawv tshaj lwm yam. Yog hais tias tsuas los cia kom tib neeg los saib Nws ib muag xwb thiab los ua kom lawv pom deb thiab dav me ntsis xwb, ces Nws yuav, yam tseeb tshaj plaws li, tsis muaj hnub lam los nrog tib neeg yooj yim. Nws los rau ntiaj teb rau Nws qhov kev cawm tib neeg thiab Nws tes hauj lwm loj dua xwb, thiab ua kom Nws thiaj li muab tau noob neej coob zog xwb. Nws los sawv ces rau tiam tam sim no, Nws los tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab Nws hnav Nws Tus Kheej rau hauv lub cev nqaij daim tawv kom tua yeej Ntxwgnyoog. Tshaj qhov ntawd, Nws los kom coj qhia tau tag nrho noob neej nyob rau hauv lawv txoj kev ua neej. Tag nrho tej no ces cuam tshuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab nws cuam tshuam txog tes hauj lwm ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb. Yog Vajtswv tsuas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los cia kom tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv xwb thiab kom qhib tib neeg ob lub qhov muag xwb, ces vim li cas Nws thiaj li tsis ncig mus kom thoob txhua txhua haiv neeg? Qhov no tsis yog ib qho xwm txheej yooj yim tshaj plaws li lod? Tab sis Nws tsis ua li ntawd, xum xaiv ib qho chaw zoo kom nyob tus thiab pib tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Lub cev nqaij daim tawv no nkaus xwb ces yeej tseem ceeb kawg li lawm. Nws sawv cev rau tag nrho ib tiam, thiab kuj ua tes hauj lwm ntawm tag nrho ib tiam; Nws kuj coj tiam qub los rau ib qho chaw xaus thiab coj ib tiam tshiab los. Tag nrho qhov no yog ib qho xwm txheej tseem ceeb uas cuam tshuam txog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab tag nrho qhov no ces yog qhov tseem ceeb ntawm ib theem ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv los rau ntiaj teb los ua.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 116

Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas tsis yog yuav siv txoj kev ua hauj lwm ntawm tus Ntsujplig thiab lub koob meej ntawm tus Ntsujplig ua tau ncaj qha, vim Nws tus Ntsujplig mas tib neeg kov tsis tau thiab ntsia tsis pom, tib neeg yeej txav tsis tau ti li thiab. Yog Nws yuav cawm tib neeg ncaj qha uas yog siv qhov kev xav ntawm tus Ntsujplig, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav tau txais Nws txoj kev cawm dim. Yog Vajtswv tsis muab lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm ntawd coj los hnav, ces yuav tsis muaj kev rau tib neeg los txais txoj kev cawm dim no li. Vim tib neeg tsis muaj kev yuav txav ti rau Nws tau li, ib yam nkaus li qhov ua tsis muaj neeg muaj cuab kav mus ze tauv huab ntawm Yehauvas. Tsuas yog kev rais los ua ib tug tib neeg uas raug tsim tawm nkaus xwb, qhov ntawd ces yog, tsuas yog muab Nws txoj lus tso rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas Nws tab tom yuav rais los ua ntawd xwb, mas Nws thiaj li yuav ua tau tes hauj lwm uas muab txoj lus tso kiag rau cov uas raws Nws qab xwb. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav pom thiab hnov Nws txoj lus, thiab tshaj qhov ntawd ces to taub txog qhov muaj Nws txoj lus, thiab ua li no ces thiaj li raug cawm tau tag nrho. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj ib tug uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha twg yuav muaj peev xwm tau txais qhov kev cawm dim loj ntawd li, los sis yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas raug cawm li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej, ces tag nrho tib neeg yuav raug ntaus vau hlo, los tsis li ntawd, ces tsis muaj ib txoj kev twg uas yuav los chwv tau Vajtswv li, lawv yuav raug Ntxwgnyoog coj tag nrho mus kaw. Thawj qhov kev yug los ua neeg ces yog los txhiv tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum, los txhiv lawv los ntawm kev siv Yexus lub cev nqaij daim tawv, qhov ntawd ces yog, Nws cawm tib neeg los saum tus ntoo khaub lig, tab sis tus moj yam phem qias vuab tsuab yeej tseem nyob rawv rau hauv tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis yog yuav ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum lawm tab sis yuav yog los cawm tag nrho cov uas raug txhiv tawm ntawm txoj kev txhaum los. Qhov no mas ua li no kom cov uas tau raug zam txim rau lawm thiaj li raug tso tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab muab ntxuav kom dawb huv tag nrho, thiab qhov uas tau ib tug moj yam uas hloov lawm ntawd, thiaj li nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab rov qab los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv. Tom qab Tiam Muaj Kev Cai tau los txog qhov chaw xaus lawm, thiab pib kiag Tiam Hmoov Hlub lawm, ces Vajtswv pib kiag kev cawm tib neeg, uas yog txuas ntxiv los txog ntua rau tiam kawg thaum, nyob rau hauv kev txiav txim thiab kev rau txim rau tag nrho haiv tib neeg rau lawv txoj kev ntxeev siab, Nws yuav muab noob neej ntxuav kom dawb huv tag nrho. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Vajtswv thiaj li xaus Nws qhov kev cawm tib neeg thiab nkag mus so. Yog li ntawd, nyob rau peb theem ntawm tes hauj lwm, tsuas yog muaj ob zaug xwb uas Vajtswv thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm nrog tib neeg kiag xwb. Qhov no mas yog vim hais tias tsuas muaj ib theem hauv peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd xwb thiaj li yog los coj tib neeg ua lawv lub neej, hos ob theem ces yog kev cawm tib neeg. Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nkaus xwb mas Vajtswv thiaj li nyob tau nrog tib neeg, tau ntsib tau pom tej kev txom nyem hauv lub ntiaj teb, thiab nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws. Tsuas yog txoj kev no xwb mas Nws thiaj li muaj peev xwm muab tau txoj kev uas muaj qab hau uas lawv xav tau ntawd rau tib neeg li cov uas raug tsim tawm los. Nws yog los ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab tsis yog los ncaj qha saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv qhov lus teb lawv tej lus thov Vajtswv ntawd. Vim, tib neeg uas muaj lub cev nqaij daim tawv, tsis muaj txoj kev uas yuav pom tau Vajtswv tus Ntsujplig, haj yam txav tsis tau ti Nws tus Ntsujplig thiab. Tag nrho tej uas tib neeg los ntsib los cuag tau ces tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb, thiab tsuas yog txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li muaj peev xwm to taub tag nrho tej kev thiab tag nrho tej qhov tseeb thiab tau txais kev cawm dim tag nrho. Qhov kev yug los ua neeg zaum ob ces yuav txaus coj los tshem tib neeg tej kev txhaum pov tseg thiab los ntxuav lawv kom dawb huv tag nrho. Yog li ntawd, nrog rau qhov kev yug los ua neeg zaum ob, ces tag nrho Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv yuav raug muab coj los xaus thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yuav raug muab ua kom tiav hlo. Txij thaum ntawd los, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav los rau qhov chaw xaus. Tom qab qhov kev yug los ua neeg zaum ob, Nws yuav tsis rov rais los muaj lub cev nqaij daim tawv zaum peb los ua Nws tes hauj lwm lawm. Vim tag nrho Nws txoj kev cawm tib neeg ces yuav los xaus lawm thiab. Qhov kev yug los ua neeg ntawm tiam kawg ces yuav muab tau tag nrho Nws cov neegxaiv tseglawm, thiab tib neeg nyob rau tiam kawg yuav raug cais tag nrho raws li hom lawm. Nws yuav tsis ua kev cawm tib neeg ntxiv lawm, los sis Nws yuav tsis rov los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua ib txoj hauj lwm twg ntxiv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 117

Qhov uas tib neeg ua tau tam sim no—nws tus yeeb yam, qhov kev paub, txoj kev hlub, kev ua siab ncaj, kev mloog lus, thiab kev pom tob tam sim no—tej no yog tej yam tshwm sim uas tau los ntawm txoj kev txiav txim ntawm txoj lus. Qhov uas koj muaj peev xwm muaj lub siab ncaj thiab sawv tau khov kho los txog niaj hnub no ces yog tau los ntawmtxoj kev ua ntawm txoj lus. Tam sim no tib neeg pom hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej loj tshaj plaws li, thiab muaj ntau yam nyob rau hauv nws uas tib neeg ua tsis tau, thiab tej ntawd ces yog tej lus zais tob thiab txuj ci phim hwj. Yog li ntawd, coob tus thiaj tau nyoo zwm rau. Muaj ib txhia yeej tsis tau nyoo zwm rau ib tug tib neeg twg txij hnub uas lawv yug kiag los li, tab sis thaum lawv pom Vajtswv tej lus hnub no, lawv nyoo zwm tag nrho yam tsis nco qab txog hais tias lawv tau ua li ntawd lawm, thiab lawv tsis yeej tsis tau luag mus tshuaj xyuas los sis hais dab tsi ntxiv li lawm. Tib neeg tau poob los rau hauv txoj lus thiab pw nyo hau nuv hauv txoj kev txiav txim ntawm txoj lus. Yog Vajtswv tus Ntsujplig hais lus ncaj qha rau tib neeg, noob neej yuav nyoo zwm tag nrho rau lub suab lus, txhos caug ntua yam tsis muaj ib lo lus qhia tshwm li, zoo nkaus li qhov uas Povlauj txhos caug ntua rau hauv av nyob rau ntawm tus duab ci rau txoj kev mus rau Damaxaka. Yog Vajtswv ua hauj lwm ntxiv mus li no, tib neeg yuav tsis muaj hnub yuav paub lawv tus kheej qhov kev qias vuab tsuab los ntawm txoj kev txiav txim ntawm txoj lus thiab yog li ntawd thiaj tau txoj kev cawm dim. Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb mas Vajtswv tus kheej kiag thiaj li hais tawm tau Nws tej lus mus nkag rau txhua leej txhua tus tib neeg lub pob ntseg, es kom tag nrho cov uas muaj pob ntseg thiajhnov Nws tej lus thiab lees txais Nws tes hauj lwm ntawm kev txiav txim los ntawm txoj lus. Tsuas yog qhov no xwb thiaj liyog qhov tshwm sim uas tau los ntawm Nws txoj lus, zoo dua tus Ntujplig tshwm sim kiag los hem kom tib neeg ntshai ces mam zwm rau xwb. Nws tsuas yog los dhau hauv tes hauj lwm uas muaj qab hau thiab tab sis ho tshwj xeeb tshaj plaws no mas tib neeg tus moj yam qub, uas raug zais tob sab hauv los tau ntau xyoo, thiaj li yuav raug nthuav tawm, es kom tib neeg thiaj pom nws thiab muab nws hloov. Tej yam no ces tag nrho yeej yog tes hauj lwm uas muaj qab hau ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, uas nyob rau hauv, kev hais lus thiab kev txiav txim yam muaj qab hau, ces Nws thiaj li ua tau tej yam uas tshwm sim los ntawm kev txiav txim rau tib neeg los ntawm txoj lus. Qhov no yog lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Nws yog ua los kom paub txog lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los ua kom paub txog qhov tshwm sim uas tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus, thiab ua kom paub hais tias tus Ntsujplig tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm thiab ua kom pom txog Nws lub hwj chim los ntawm kev txiav txim rau tib neeg los ntawm txoj lus. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv yog lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg dog dig li sawv daws xwb, los nws yog qhov tshwm sim los uas Nws tej lus ua tau los uas qhia kom tib neeg pom hais tias Nws muaj lub hwj chim puv npo, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab hais tias Nws tej lus yog tej kev qhia tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Los ntawm txoj kev no ces tag nrho tib neeg thiaj pom tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, hais tias tsis txhob lam muaj leej twg ua rau Nws chim, thiab hais tias tsis muaj leej twg yuav hla dhau Nws txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus, thiab tsis muaj ib lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj uas yuav kovyeej Nws lub hwj chim li. Tib neeg nyoo zwm rau Nws tag nrho vim Nws yog txoj Lus tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv, vim yog Nws lub hwj chim, thiab vim yog Nws txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus. Tes hauj lwm uas Nws lub cev nqaij daim tawv coj los ces yog lub hwj chim uas Nws muaj. Qhov laj thawj uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ces yog qhov hais tias lub cev nqaij daim tawv yeej muaj hwj chim ib yam nkaus, thiab Nws muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm yam muaj qab hau nrog rau noob neej, nyob rau qhov uas ntsia pom thiab kov tau rau tib neeg. Tes hauj lwm no mas zoo li muaj tseeb dua tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ncaj qha, tus uas muaj hwj chim tag nrho, thiab nws qhov tshwm sim tau los mas pom tseeb dua. Qhov no ces vim yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd muaj peev xwm hais lus thiab ua hauj lwm tau yam muaj qab hau. Lub cev sab nraud ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv mas tsis muaj hwj chim dab tsi li, thiab tib neeg yeej los ntsib tau, hos Nws lub ntsiab tseem ceeb mas muaj hwj chim, tab sis Nws lub hwj chim mas tsis muaj neeg ntsia pom li. Thaum Nws hais lus thiab ua hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm pom tau hais tias Nws muaj lub hwj chim; qhov no ua rau yooj yim rau Nws ua tau hauj lwm rau tus yeeb yam muaj qab hau. Tag nrho tes hauj lwm uas muaj qab hau no muaj peev xwm ua tau tej yam tshwm sim uas xav tau ntawd. Txawm hais tias tsis muaj tib neeg yuav paub hais tias Nws muaj hwj chim, los sis pom hais tias yuav tsum tsis txhob ua Nws chim, los sis pom Nws qhov kev npau taws, Nws ua tau qhov tshwm sim los ntawm Nws tej lus los ntawm Nws lub hwj chim uas muab npog cia, Nws qhov kev npau taws uas muab zais cia, thiab tej lus uas Nws tab meeg hais. Muab ua lwm yam hais, ces los ntawm Nws lub suab lus, qhov ruaj khov ntawm Nws tej lus hais, thiab tag nrho lub tswv yim ntawm Nws tej lus, ces tib neeg yeej ntseeg heev lawm. Nyob rau qhov no, tib neeg nyoo zwm rau txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas zoo li tsis muaj hwj chim dab tsi, yog li ntawd thiaj ua tau Vajtswv lub hom phiaj cawm tib neeg tiav hlo. Qhov no yog ib kis ntawm qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg: los hais lus kom zoo li muaj tiag me ntsis thiab cia qhov muaj tiag ntawm Nws tej lus kom mooj tau tib neeg, es kom tib neeg thiaj li pom lub hwj chim ntawm txoj lus ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, yog hais tias tes hauj lwm no tsis yog ua los ntawm qhov kev yug los ua neeg, ces nws yuav ua tsis tau ib qho tshwm sim me me li thiab yuav tsis muaj peev xwm cawm tau cov neeg txhaum tag nrho li. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces Nws yuav ua tus Ntsujplig uas tib neeg ntsia tsis pom thiab kov tsis tau li. Tib neeg yog ib tug tsim tawm los uas muaj cev nqaij daim tawv, lawv thiab Vajtswv mas nyias nyob nyias ob lub ntiaj teb sib txawv thiab nyias muaj nyias tus yeeb yam sib txawv. Vajtswv tus Ntsujplig mas tsis haum nrog tib neeg, tus uas muaj lub cev nqaij daim tawv, thiab nws yeej tsis muaj txoj kev tsim kom muaj txoj kev sib txheeb ntawm lawv, tsis tas hais txog qhov hais tias tib neeg tsis muaj peev xwm hloov mus ua tus ntsuj plig li. Qhov no zoo li no, ces Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li yuav tsum rais los ua ib tug uas raug tsim tawm los kom thiaj ua tau Nws tes hauj lwm thaum xub thawj. Vajtswv muaj peev xwm yuav nce mus rau qhov chaw siab tshaj plaws los sis txo Nws Tus Kheej lub hwj chim los ua ib tug tib neeg, ua tes hauj lwm nrog noob neej thiab ua neej nyob nrog lawv, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nce mus rau qhov chaw siab tshaj plaws thiab rais mus ua ib tug ntsuj plig, thiab lawv haj yamnqis tsis tau mus rau qhov chaw qis tshaj. Yog vim li no Vajtswv thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm. Zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, nyob rau thaum thawj qhov kev yug los ua neeg, tsuas yog lub cev nqaij daim tawm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb mas thiaj li muaj peev xwm txhiv tau tib neeg los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khauj lig, hos nws yuav tsis muaj kev rau Vajtswv tus Ntsujplig los raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua ib qho kev theej txhoj kev txhaum rau tib neeg. Vajtswv muaj cuab kav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ncaj qha los ua ib qho khoom theej txhoj kev txhaum rau tib neeg, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nce ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nqa qhov khoom theej txhoj kev txhaum uas Vajtswv npaj rau lawv. Qhov no yog li no, tag nrho tej uas ua tau ces yog kom Vajtswv khiav mus khiav los ob peb zaug ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb, tsis yog kom tib neeg nce mus saum ntuj ceeb tsheej mus nqa lawv qhov kev cawm dim los, vim tib neeg tau poob qis lawm thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg ces tsis muaj peev xwm nce tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej, haj yam tsis muaj peev xwm muab tau qhov khoom theej txhoj kev txhaum. Yog li ntawd, Yexus thiaj li yuav tsum tau los rau hauv noob neej thiab los ua kiag tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau. Txhua zaus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, mas nws yeej yog qhov uas yuav tsum tau ua li ntawd nkaus xwb. Yog ib theem twg uas Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua tau ncaj qha, ces Nws yeej yuav tsis tsis kam poob ntsej poob muag rau qhov uas yug los ua neeg ntawd li.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 118

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv vim yog daim phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsuj plig, los sis ib tug uas tsis muaj lub cev, tab sis tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Nws yog vim tib neeg cev nqaij daim tawv raug ua qias vuab tsuab tag lawm ces Vajtswv thiaj li muab cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ua daim phiaj rau Nws tes hauj lwm; ntxiv ntawd, vim tib neeg yog daim phiaj ntawm kev qias vuab tsuab, Vajtswv thiaj li muab tib neeg ua ib daim phiaj nkaus xwb rau Nws tes hauj lwmthoob plaws txhua txhua theem ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg. Tib neeg yog ib tug neeg txawj tuag, muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, thiab Vajtswv yog tib Tug uas thiaj muaj cuab kav cawm tau tib neeg xwb. Nyob rau qhov no, Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv uas muaj tej yam ntxwv zoo li tib neeg mas thiaj yuav ua tau Nws tes hauj lwm, kom Nws tes hauj lwm thiaj li yuav ua tau tej yam tshwm sim uas zoo dua. Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm vim tib neeg muaj cev nqaij daim tawv, thiab tsis muaj peev xwm yuav kov yeej kev txhaum los sis tshem lawv tus kheej tawm ntawm cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias lub ntsiab tseem ceeb thiab lub koob npe ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav txawv deb ntawm lub ntsiab tseem ceeb thiab lub koob npe ntawm tib neeg, los Nws qhov kev tshwm sim yeej zoo ib yam nkaus li tib neeg qhov; Nws muaj qhov kev tshwm sim ntawm ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab ua lub neej li ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab cov uas pom Nws yeej tsis pom muaj ib qho txawv tshaj li ib tus neeg zoo li sawv daws. Qhov kev tshwm sim zoo li sawv daws no thiab kev ua neej ces yeej txaus rau Nws los ua Nws tes hauj lwm uas muaj hwj chim qaum ntuj nyob rau hauv txoj kev ua neej. Nws cev nqaij daim tawv cia Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev ua neej, thiab pab Nws ua Nws tes hauj lwm nyob nrog tib neeg, thiab tshaj qhov ntawd, Nws qhov kev ua neej pab Nws ua qhov kev cawm tib neeg nyob nrog tib neeg. Txawm hais tias Nws qhov kev ua neej tau tsim kev cov nyom ntxhov quav niab ntau nrog rau tib neeg, los tej kev cov nyom ntxhov quav niab ntawd kuj tsis cuam tshuam rau tej yam tshwm sim li ib txwm muaj ntawm Nws tes hauj lwm. Muab hais luv luv, ces tes hauj lwm ntawm Nws cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws ntawd mas muaj txiaj ntsim loj kawg nkaus rau tib neeg. Txawm hais tias neeg feem coob tsis kam lees txais Nws qhov kev ua neej, los Nws tes hauj lwm yeej tseem ua tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau, thiab tej qhov tshwm sim uas tsim nyog tau no mas yog tau los ntawm Nws txoj kev ua neej. Qhov no mas yeej tsis muaj dab tsi uas yuav ntseeg tsis tau li. Los ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau cev nqaij daim tawv, tib neeg tau kaum npaug los sis tshaj kaum ob tawm npaug ntawm tej khoom tshaj qhov kev xav phem uas muaj nyob rau ntawm tib neeg txog Nws qhov kev ua neej, thiab tej kev xav phem ntawd ces thaum kawg yuav raug Nws tes hauj lwm muab nqos tas mus. Thiab tej yam tshwm sim uas tau los ntawm Nws tes hauj lwm, uas hais tau hais tias, qhov kev paub uas tib neeg muaj rau Nws, mas hnyav tshaj li tib neeg qhov kev xav phem txog Nws lawm. Yeej tsis muaj kev yuav xav los sis ntsuas tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, vim Nws cev nqaij daim tawv tsis zoo li lwm tus tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd li; txawm hais tias daim plhaub sab nraud mas zoo ib yam nkaus, los lub ntsiab tseem ceeb tsis zoo ib yam. Nws cev nqaij daim tawv ua rau muaj ntau qhov kev xav phem ntawm tib neeg txog Vajtswv, tab sis Nws cev nqaij daim tawv kuj ho cia tiab neeg los mus muaj kev paub ntau heev, thiab tseem muaj peev xwm txeeb tau ib tug neeg twg uas muaj lub plhaub sab nraud uas mej ntsis yuav zoo ib yam. Vim Nws tsis lam yog tib neeg xwb, tab sis yog Vajtswv uas muaj tib neeg lub plhaub sab nraud xwb, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm xav txog tag nrho los sis to taub Nws li. Ib tug Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau mas sawv daws yeej hlub thiab txais tos. Yog hais tias Vajtswv tsuas yog ib tug Ntsujplig uas tib neeg ntsia tsis pom xwb, ces nws yuav yog ib qho yooj yim heev rau neeg ntseeg Vajtswv. Neeg yuav muaj tej kev xav zoo li cas los tau ywj siab, lawv muaj cuab kav yuav xaiv daim duab zoo li cas ua Vajtswv daim duab los tau tag nrho raws li lawv siab nyiam thiab ua kom lawv tus kheej zoo siab xwb. Nyob rau qhov no, neeg yuav dab tsi los tau raws li lawv tus kheej tus Vajtswv nyiam thiab xav kom lawv ua, yam tsis muaj kev xav txog qhov zoo los phem li. Qhov uas muaj ntxiv, ces neeg ntseeg hais tias tsis muaj leej twg yuav ua siab ncaj thiab mob siab rau Vajtswv tshaj li lawv lawm, thiab hais tias tag nrho lwm tus ces yog cov niag dev txawv teb chaws xwb, thiab yeej tsis ncaj ncees rau Vajtswv li. Ces hais tau hais tias qhov no yog qhov uas nrhiav los ntawm cov neeg uas txoj kev ntseeg Vajtswv yog txoj pom tsis meej thiab muaj nyob rau ntawm kev qhuab qhia xwb; qhov uas lawv nrhiav ces yeej zoo nkaus li tib qho xwb, tsuas yog muaj ib qho txawv me me xwb. Nws tsuas yog qhov uas Vajtswv tus duab hauv lawv qhov kev xav ntawd thiaj sib txawv xwb, tab tsis lawv lub ntsiab tseem ceeb yeej zoo tib yam nkaus.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 119

Tib qho laj thawj uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau los rau hauv cev nqaij daim tawv mas yog cov tib neeg qias vuab tsuab qhov kev xav tau nkaus xwb. Nws yog vim tib neeg qhov kev xav tau, tsis yog Vajtswv qhov, thiab tag nrho tej uas Nws tau muab pauv thiab raug kev tsim txom ces yog ua rau noob neej, thiab tsis yog ua rau Vajtswv Tus Kheej qhov txiaj ntsig. Tsis muaj qhov zoo thiab qhov phem los sis phaj tshab rau Vajtswv li; Nws yuav tsis tau sau tej qoob loos yav pem suab, tab sis tsuas yog qhov uas twb yeej tshuav nqi rau Nws thaum xub thawj lawm xwb. Tag nrho tej uas Nws ua thiab muab pauv rau noob neej tsis yog ua li kom Nws tau phaj tshab ntau, tab sis tsuas yog ua rau noob neej nkaus xwb. Txawm hais tias Vajtswv tes hauj lwm uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv muaj ntau yam nyuab cov nyom uas yeej xav tsis txog li, los qhov tshwm sim uas thaum kawg yuav ua tau ces yeej ntau tshaj tej uas tau los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas muaj kev txom nyem ntau, thiab cev nqaij daim tawv tsis muaj cuab kav muaj tau tib lub koob npe li tus Ntsujplig, Nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau tej yam tshaj ntuj tsimzoo li tus Ntujplig, Nws haj yam tsis muaj tib qho hwj chim li tus Ntsujplig muaj. Tab sis qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm ua los ntawm cev nqaij daim tawv uas tsis zoo tshaj sawv daws no mas zoo tshaj tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab lub cev nqaij daim ntawv no Nws Tus Kheej yog lo lus teb rau qhov uas tag nrho noob neej xav tau. Rau cov uas yuav raug cawm, qhov txiaj ntsim ntawm Vajntsujplig mas swb qhov ntawm lub cev daim daim tawv lawm deb heev li: Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas muaj cuab kav pov puag tau tag nrho lub qab ntuj khwb, hla tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, thiab tej hiav txwv, tab sis tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas ua tau zoo dua rau cov neeg uas Nws tau ntsib tau pom kiag. Tshaj qhov ntawd, Vajtswv cev nqaij daim tawv mas yog ib qho uas pom tau kov tau uas tib neeg to taub yooj yim thiab ntseeg tau zoo dua, thiab muaj cuab kav ua kom tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj tob tshaj, thiab muab cuab kav tseg tau ib qho kev xav tob dua rau tib neeg txog Vajtswv tej kev ua uas muaj tiag. Tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas muab qhwv zais rau hauv tej lus zais tob; nws yog ib qho nyuab rau tej neeg uas txawj tuag yuav los xav txog, thiab haj yam nyuab rau lawv pom, thiab yog li ces lawv thiaj tsuas vam khom rau tej kev xav hauv nruab siab uas khoob lug ntawd xwb. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, txawm li cas los xij, yeej zoo li sawv daws li, thiab muaj tseeb, thiab muaj tswv yim zoo, thiab yog ib qho tseeb uas tib neeg qhov muag pom kiag; tib neeg tus kheej muaj cuab kav tau ntsib tau pom kiag lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis tas yuav siv lawv txoj kev xav hauv siab uas muaj ntau heev ntawd li. Qhov no yog qhov yog thiab qhov muaj nuj nqis tseeb ntawm tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv tes hauj lwm. Tus Ntsujplig tsuas ua tau tej yam uas tib neeg ntsia tsis pom thiab tsis yooj yim rau tib neeg xav hauv siab xwb, piv txwv li tus Ntsujplig qhov kev qhuab qhia, tus Ntsujplig qhov kev ua kom txawj xav, thiab tus Ntsujplig txoj kev coj qhia, tab sis rau cov tib neeg uas muaj ib lub siab, tej no muab tsis tau ib lo lus tshab txhais kom meej. Lawv tsuas muab tau ib qho lus tshab txhais uas nyob tsis tus, los sis dav dav xwb, thiab tsis muaj cuab kav muab tau ib qho lus qhia uas yog siv lus hais. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, txawm li cas los xij, mas txawv loj heev: Nws muaj tej lus coj qhia uas yog thiab siv lus hais kiag, nws muaj txoj kev xav uas pom tau meej, thiab muaj tej hom phiaj uas pom tau meej meej. Thiab ces tib neeg thiaj tsis tau zuaj mus los, los sis siv lawv txoj kev xav haus nruab siab, thiab tsis tas yuav khwv yees li. Qhov no yog qhov uas pom tau meej meej ntawm tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, thiab nws qhov txawv loj ntawm tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas tsuas zoo siv rau ib qho uas muaj ciam kawg xwb thiab yuav hloov tsis tau tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas muab tau tej hom phiaj uas paub meej thiab tsim nyog yuav tsum muaj thiab tej kev paub uas muaj tseeb dua thiab muaj nuj nqis dua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Tes hauj lwm uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau cov tib neeg qias vuab tsuab ces yog qhov uas muab tau tej lus kom meej, tej hom phiaj kom pom meej rau lawv caum ua, thiab qhov uas ntsia pom thiab kov tau. Tsuas yog tes hauj lwm uas muaj tiag thiab tej lus coj qhia uas ncav sij hawm xwb thiaj li haum rau qhov tib neeg nyiam, thiab tsuas yog tes hauj lwm tseeb xwb thiaj cawm tau tib neeg los ntawm tus moj yam qias vuab tsuab thiab phem lim hiam. Qhov no mas tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li ua tau; tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li cawm tau tib neeg tawm los ntawm lawv tus moj yam uas tau raug ua qias vuab tsuab thiab phem lim hiam tag lawm. Txawm hais tias tus Ntsujplig yog lub tseem ntsiab xeeb txawm ntawm Vajtswv, los tes hauj lwm zoo li no mas tsuas yog Nws cev nqaij daim tawv nkaus xwb thiaj li ua tau. Yog tus Ntsujplig ua hauj lwm ib leeg kheej xwb, ces nws yuav tsis muaj hnub rau Nws tes hauj lwm kom ua tau tej yam tshwm sim zoo li—qhov no yog qhov tseeb uas yooj yim tshaj. Txawm hais tias neeg feem coob tau rais los ua yeeb ncuab rau Vajtswv vim yog cev nqaij daim tawv no, los thaum uas Nws muab Nws tes hauj lwm xaus, cov uas tawm tsam Nws ces tsis yog yuav tsum tsis ua Nws tej yeeb ncuab lawm xwb, tab sis nyob rau fab ntxeev ntawd mastseem yuav rais los ua Nws cov tim khawv thiab. Lawv yuav rais los ua cov tim khawv uas tau raug Nws txeeb tau los, cov tim khawv uas muaj kev sib raug zoo nrog rau Nws thiab cais tsis tau tawm ntawm Nws mus li. Nws yuav ua kom tib neeg paub qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav paub txog qhov tseem ceeb ntawm cev nqaij daim tawv no rau lub ntsiab ntawm tib neeg qhov kev tshwm sim los, yuav paub txog qhov muaj nuj nqis tiag tiag ntawm Nws rau tib neeg lub neej txoj sia, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav paub hais tias cev nqaij daim tawv no rais los ua ib lub qhov dej txhawv pub txoj sia uas yeej muaj sia tiag uas tib neeg yuav tsis muaj cuab kav nrug tau hlo li. Txawm hais tias tus Vajtswv uas yug los muaj cev nqaij daim tawv txawm yuav nrug deb ntawm qhov kev sib txig sib luag nrog rau Vajtswv lub koob npe thiab tes dej num, thiab qhov tib neeg pom ces zoo li tsis haum nrog rau Nws lub meej mom tiag tiag, los cev nqaij daim tawv no, tus uas tsis muaj daim duab tseeb tseeb zoo li Vajtswv, los yeej muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav ua tau ncaj qha. Qhov ntawd yog qhov tseem ceeb tiag tiag thiab qhov muaj nuj nqis ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab nws yog qhov tseem ceeb thiab qhov muaj nuj nqis no uas tib neeg tsis muaj cuab kav txaus siab rau thiab lees paub tau. Txawm hais tias tag nrho noob neej saib taus Vajtswv tus Ntsujplig thiab saib tsis taus Vajtswv cev nqaij daim tawv, tsis hais lawv yuav saib los sis xav li cas li, qhov tseem ceeb tiag tiag thiab qhov muaj nuj nqis ntawm cev nqaij daim tawv mas tseem ntau tshaj qhov ntawm tus Ntsujplig lawm thiab. Muaj tseeb, qhov no mas tsuas yog hais txog cov noob neej uas qias vuab tsuab xwb. Hais txog txhua tus uas nrhiav qhov tseeb thiab ntshaw pom Vajtswv qhov kev tshwm sim, ces tus Ntsujplig tes hauj lwm ces tsuas muaj cuab kav muab tau kev txhawb thiab kev tshoov siab, thiab ib qho kev txawj xav phim hwj uas nws yog piav tsis tau thiab xav tsis tau li, thiab ib qhov kev txawj xav uas zoo heev thiab loj heev, thiab txaus qhuas heev, tab sis mas kuj ua tsis tau thiab muab tsis tau rau tag nrho sawv daws. Tib neeg thiab Vajtswv tus Ntsujplig ces tsuas nyob deb deb sib ntsia tau xwb, cuag li muaj ib ntu kev deb deb nyob kem lawv, thiab lawv mas yeej tsis muaj hnub uas yuav zoo ib yam, cuag li tib neeg thiab Vajtswv mas muaj ib daig txiag uas ntsia tsis pom muab sib cais lawm. Qhov tseeb, qhov no yog ib qho duab cuav uas tus Ntsujplig muab rau tib neeg, uas vim yog tus Ntsujplig thiab tib neeg mastsis yog tib hom thiab yuav nyob ua ke tsis tau rau tib lub ntiaj teb, thiab vim tus Ntsujplig tsis muaj ib yam uas tib neeg muaj li. Ces tib neeg tsis muaj qhov yuav xav tau tus Ntsujplig, vim tus Ntsujplig ua tsis tau tes hauj lwm uas tib neeg feem coob xav tau ntawd ncaj qha li. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv muab ib co hom phiaj tiag tiag rau tib neeg kom nrhiav ua, cov lus meej meej, thiab ib qho kev txawj xav hais tias Nws yeej muaj tseeb thiab zoo li lwm tus, thiab Nws yeej txo hwj chim thiab yog neeg dog dig thiab xwb. Txawm hais tias tib neeg yuav hwm Nws, los rau neeg feem coob ces Nws yeej ua siab ntev tau yooj yim rau: Tib neeg yeej pom tau Nws lub ntsej muag, thiab hnov Nws lub suab, thiab lawv tsis tas yuav tuaj deb deb ntsia Nws xwb. Cev nqaij daim tawv no zoo li tib neeg kuj mus cuag tau yooj yim, tsis txav deb, los sis to taub nyuab, tab sis ntsia pom thiab kov tau, vim cev nqaij daim tawv no nyob rau hauv tib lub ntiaj teb uas tib neeg nyob.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 120

Rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, yuav hloov tus moj yam mas yuav tsum muaj hom phiaj rau lawv caum nrhiav, thiab kev paub Vajtswv mas yuav tsum tau pom kiag qhov kev ua tiag tiag thiab Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag. Ob qho no mas tsuas ua tau los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd cev nqaij daim tawv xwb. Qhov yog qhov uas vim li cas qhov kev yug los ua neeg ntawd thiaj yuav tsum muaj, thiab vim li cas nws thiaj li yuav tsum tau muaj qhov ntawd rau tag nrho cov noob neej qias vuab tsuab. Vim tib neeg yuav tsum tau paub Vajtswv, daim duab ntawm cov Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd yuav tsum tau raug muab tshem tawm hauv lawv lub siab mus, thiab vim lawv yuav tsum tau muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab cuam pov tseg, mas lawv yuav tsum xub paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab ua ntej tso. Yog hais tias tib neeg lam ua tes hauj lwm muab tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd tshem tawm hauv neeg lub siab mus xwb, ces lawv yeej yuav ua tsis tau tej yam tshwm sim uas yog li. Tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd uas nyob rau hauv neeg lub siab mas yuav siv lus los muab qhia tshwm, cuam pov tseg, los sis muab ntiab tawm tag nrho tsis tau. Nyob rau hauv qhov ua li ntawd, thaum kawg los yeej yuav tshem tsis tau tej yam uas nrhau cag tob tob li no tawm ntawm neeg mus li. Tsuas yog muab tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab daim duab tiag tiag ntawm Vajtswv coj los hloov tej yam uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd xwb, thiab ua kom neeg maj mam paub tej no, mas thiaj yuav tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau ntawd. Neeg paub hais tias tus Vajtswv uas lawv nrhiav yav dhau los mas yeej pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim. Qhov uas muab peev xwm ua tau qhov tshwm sim no mas tsis yog qhov kev coj ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, haj yam tsis yog tej kev qhia ntawm ib tug neeg twg, tab sis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tib neeg qhov kev xav phem mas raug nthuav tawm hlo thaum uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tej hauj lwm yam muaj qib muaj duas, vim qhov uas ib txwm muaj li sawv daws thiab qhov muaj tiag ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog qhov fab ntxeev ntawm tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim uas nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav. Tib neeg tej kev xav phem thaum xub thawj mas tsuas muab nthuav tawm tau thaum uas mub coj los sib piv qhov txawv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb. Yog tsis muaj qhov kev sib piv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces tej kev xav phem ntawm tib neeg yeej yuav muab nthuav tawm tsis tau li; muab ua lwm yam lus hais, yog tsis muaj qhov tseeb los ua tus qauv sib piv, ces tej yam uas pom tsis meej ntawd yeej muab nthuav tawm tsis tau li. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los ua qhov hauj lwm no tau li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los piav tau kom meej txog qhov hauj lwm no li. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb mas thiaj li muaj cuab kav ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav ua tes hauj lwm no sawv cev rau Nws tau li. Tsis hais tib neeg cov lus txawm yuav muaj ntau npaum li cas, los lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav piav tau kom meej txog qhov muaj tiag thiab qhov uas ib txwm muaj ntawm Vajtswv li. Tib neeg ces tsuas muaj cuab kav paub Vajtswv yam muaj qab hau zog, thiab tsuas muaj cuab kav pom Nws tseeb zog xwb, yog hais tias Vajtswv tus kheej ua hauj lwm nrog tib neeg kiag thiab muab Nws tus duab thiab Nws tus kheej tso tag nrho rau tib neeg pom. Qhov tshwm sim no mastsis muaj ib tug tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv yuav ua tau li. Muaj tseeb, Vajtswv tus Ntsujplig los kuj tsis muaj cuab kav yuav ua tau qhov tshwm sim no li thiab. Vajtswv muaj cuab kav cawm tau cov tib neeg qias vuab tsuab tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tab sis tes hauj lwm no mas Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua ncaj qha tsis tau; tab sis, nws tsuas yog ua tau los ntawm cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav xwb, los ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb. Cev nqaij daim tawv no yog tib neeg thiab ho yog Vajtswv thiab, yog ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab kuj yog Vajtswv uas muaj hwj huaj qaum ntuj puv npo thiab. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias cev nqaij daim tawv no tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig, thiab txawv deb ntawm tus Ntsujplig, los nws yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej yug los ua neeg uas cawm tib neeg, tus uas yog tus Ntsujplig thiab kuj yog cev nqaij daim tawv thiab. Tsis hais Nws yuav raug hu li cas li, thaum kawg yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej uas cawm noob neej. Vim Vajtswv tus Ntsujplig mas cais tsis tau tawm ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv kuj yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig; ces nws thiaj yog qhov hais tias tes hauj lwm no tsis yog siv lub koob npe ntawm tus Ntsujplig ua tiav, tab sis mas yog siv lub koob npe ntawm cev nqaij daim tawv ua tiav. Tes hauj lwm uas yuav tsum yog tus Ntsujplig ua ncaj qha ces tsis tas yuav muaj kev yug los ua neeg li, thiab tes hauj lwm uas cev nqaij daim tawv yuav tsum tau ua mas tus Ntsujplig ua tsis tau ncaj qha, thiab yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb mas thiaj ua tau. Qhov no yog qhov uas tes hauj lwm no yuav tsum tau muaj li no, thiab nws yog qhov uas cov tib neeg qias vuab tsuab yuav tsum tau muaj. Nyob rau hauv peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, tsuas muaj ib theem xwb thiaj li yog tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab ob theem seem ntawd ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua, thiab tsis yog tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai uas yog tus Ntsujplig uantawd mas tsis muaj kev hloov tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg, thiab nws yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog qhov uas yuav tsum kom tib neeg muaj kev paub txog Vajtswv. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Vajtswv Los Kav, txawm li cas los xij, cuam tshuam txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab thiab lawv qhov kev paub txog Vajtswv, thiab yog ib qho tseem ceeb thiab yuav tsum tau muaj nyob rau ntawm qhov kev cawm tib neeg. Yog li ntawd, cov noob neej qias vuab tsuab thiaj xav tau kev cawm dim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntau dua thiab xav tau tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ncaj qha ntau dua. Noob neej xav tau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los saib xyuas lawv, txhawb nqa lawv, ywg dej rau lawv, pub zaub mov rau lawv noj, txiav txim thiab qhuab ntuas lawv, thiab lawv xav tau txoj hmoov hlub ntau dua thiab kev txhiv dim ntau dua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tsuas yog tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv nkaus xwb thiaj li ua tau tus sib ntseeg siab rau tib neeg, tus neeg yug yaj rau tib neeg, ib qho kev pab uas muaj txhua lub sij hawm rau tib neeg, thiab tag nrho tej no ces yog qhov uas yuav tsum muaj ntawm kev yug los ua neeg niaj hnub no thiab nyob rau yav dhau los lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 121

Tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm thiab yog cov uas nyob siab tshaj plaws ntawm tag nrho tej uas Vajtswv tsim tawm los, yog li ntawd tib neeg thiaj li xav tau Vajtswv qhov kev cawm dim. Daim phiaj ntawm Vajtswv qhov kev cawm dim ces yog tib neeg, tsis yog Ntxwgnyoog, thiab qhov uas yuav raug cawm yog tib neeg lub cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg tus ntsuj plig, thiab tsis yog tus dab phem. Ntxwgnyoog yog daim phiaj rau Vajtswv qhov kev rhuav tshem kom puas tsuaj, tib neeg yog daim phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tib neeg lub cev nqaij daim tawv raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thawj tug uas yuav raug cawm ces yuav tsum yog tib neeg lub cev nqaij daim tawv. Tib neeg cev nqaij daim tawv tau raug ua qias vuab tsuab yam tob kawg nkaus, thiab nws tau rais mus ua ib yam uas tawm tsam Vajtswv, ua li ntawd ntau dhau heev lawm ces nws cia li tab meeg tawm tsam thiab tsis lees hais tias muaj Vajtswv lawm. Lub cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab no mas tawv ncauj dhau heev lawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav hais nyuab los sis hloov nyuab npaum li tus moj yam qias vuab tsuab ntawm cev nqaij daim tawv. Ntxwgnyoog los nkag rau hauv tib neeg cev nqaij daim tawv los do kev thab plaub, thiab nws siv tib neeg cev nqaij daim tawv mus cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm thiab tab kaum Vajtswv qhov phiaj xwm, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj li rais mus ua Ntxwgnyoog, thiab rais mus ua Vajtswv tus yeeb ncuab lawm. Yog yuav kom tib neeg raug cawm, mas lawv yuav tsum xub raug txeeb kom tau tso. Nws yog vim qhov no es Vajtswv thiaj li sawv los txheem thiab los rau hauv tib neeg cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua, thiab los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Nws lub hom phiaj ces yog kev cawm dim rau tib neeg, cov uas raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab qhov kev tua yeej thiab kev rhuav tshem Ntxwgnyoog, tus uas ntxeev siab tawm tsam Nws. Nws tua yeej Ntxwgnyoog los ntawm Nws tes hauj lwm txeeb kom tau tib neeg, hos nyob rau tib lub sij hawm ntawd Nws cawm cov noob neej qias vuab tsuab. Yog li ntawd, nws yog ib teg hauj lwm uas thooj txhij ua tau ob lub hom phiaj. Nws ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab hais lus nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab ua tag nrho tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv es thiaj li sib tham nrog tib neeg tau zoo dua, thiab txeeb tau tib neeg zoo dua. Zaum kawg uas Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws tes hauj lwm thaum tiam kawg yuav raug muab xaus rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yuav muab tag nrho cov tib neeg cais raws li lawv hom, xaus tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg, thiab kuj xaus tag nrho Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab. Tom qab tag nrho Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb los txog qhov xaus lawm, Nws yuav yeej tag nrho. Ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Vajtswv yuav txeeb tau noob neej tag nrho, thiab muab tau noob neej tag nrho. Qhov no tsis yog txhais tau hais tias tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg yuav los txog qhov xaus lawm los? Thaum Vajtswv xaus Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv, thaum uas Nws tau tua Ntxwgnyoog swb tag nrho lawm thiab tau yeej lawm, Ntxwgnyoog yuav tsis muaj lwm lub cib fim los muab tib neeg ua qias vuab tsuab ntxiv lawm. Tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg thawj zaug ntawm Vajtswv mas yog kev txhiv dim thiab kev zam txim rau tib neeg tej kev txhaum. Tam sim no ces yog tes hauj lwm txeeb kom tau thiab muab kom tau tag nrho noob neej, es kom Ntxwgnyoog tsis txhob muaj ib txog kev twg los ua nws tes hauj lwm ntxiv lawm, thiab yuav swb tag nrho, thiab Vajtswv yuav tau yeej tag nrho. Qhov no yog tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab yog tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 122

Thawj theem hauj lwm ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas yog tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab tsis yog lub cev nqaij daim tawv ua. Tes hauj lwm kawg ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, txawm li cas los xij, mas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua, thiab tsis yog tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim ntawm theem nruab nrab ntawd mas yog tus Vajtswv nyob hauv lub cev nqaij daim tawv ua. Thoob plaws tes hauj lwm cawm tib neeg, tes hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws ces yog cawm tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Tes hauj lwm tseem ceeb ces yog qhov kev txeeb kom tau tag nrho cov tib neeg qias vuab tsuab, ces thiaj li rov kho tau qhov kev hwm Vajtswv li qub nyob rau hauv cov tib neeg uas raug txeeb tau ntawd lub siab, thiab cia lawv tau lub neeg li ib txwm muaj, uas hais tau hais tias, lub neej li ib txwm muaj ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tes hauj lwm no mas tseem ceeb heev, thiab nws yog lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Nyob rau hauv peb theem ntawm qhov kev cawm tib neeg, thawj theem ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai mas nyob deb ntawm lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm kev cawm tib neeg lawm; nws tsuas muaj ib qho kev tshwm sim me me ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab tsis yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Thawj theem ntawm tes hauj lwm mas yog tus Ntsujplig ua ncaj qha vim yog, nyob rau hauv txoj cai, tib neeg tsuas paub yoog raws txoj cai xwb, thiab tib neeg tsis muaj qhov tseeb kom ntau zog, thiab vim tes hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai mas tsuas cuam tshuam me me nrog rau kev hloov nyob rau hauv tib neeg tus moj yam xwb, hos yaj yam tsis cuam tshuam ntau txog tes hauj lwm uas yuav cawm tib neeg tawm hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm li cas. Yog li ntawd Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li ua theem hauj lwm uas yooj yim tshaj plaws no uas tsis cuam tshuam txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab li. Theem hauj lwm no mas tsuas cuam tshuam me me rau lub plawv tseem ntsiab ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab nws tsis muaj dab tsi ntau uas yuav zoo thooj li qhov kev cawm tib neeg yam muaj qib muaj duas, thiab yog li nws thiaj tsis tas yuav tsum Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm ntawd kiag. Tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua mas tsis qhia tawm thiab piav tsis tau li, thiab nws txaus ntshai heev thiab tib neeg txav tsis ti li; tus Ntsujplig mas tsis zoo ua tes hauj lwm cawm tib neeg ncaj qha, thiab tsis zoo pub txoj sia rau tib neeg ncaj qha. Qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog muab tes hauj lwm ntawm Ntsujplig hloov mus rau ib qho uas nyob ze rau tib neeg, ces hais tau hais tias, qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog kom Vajtswv rais los ua ib tug neeg dog dig, li sawv daws los ua Nws tes hauj lwm. Qhov no ces Vajtswv yuav tsum tau yug los ua neeg los sawv cev rau tus Ntsujplig nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab rau tib neeg, yuav tsis muaj txoj kev uas haum tshaj rau Vajtswv los ua hauj lwm lawm. Nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, ob theem ces yog lub cev nqaij daim tawv ua, thiab ob theem no mas yog ob theem tseem ceeb rau ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Ob qho kev yug los ua neeg mas puav leej sib koom thiab ib qho pab tau ib qho zoo kawg nkaus li. Thawj theem ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg npaj lub hauv paus kom ruaj khov rau theem thib ob, thiab nws kuj hais tau hais tias Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg sib sau los ua ib qho puv nkaus thiab tsis yog tsis sib haum li. Ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas yog ua nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub koob npe vim ob qho ntawd mas tseem ceeb heev rau tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg no. Yeej yuav luag hais tau hais tias, yog tsis muaj tes hauj lwm ntawm ob tug Vajtswv uas yug los ua neeg, tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg yuav los mus nres kiag cia xwb, thiab tes hauj lwm cawm noob neej ces yuav tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog lus qhuav xwb. Qhov uas seb tes hauj lwm no puas tseem ceeb los tsis tseem ceeb ces nyob rau ntawm qhov kev tau ntawm noob neej xwb, nyob rau qhov muaj tiag ntawm noob neej qhov kev phem kev qias, thiab nyob rau ntawm qhov uas seb Ntxwgnyoog qhov kev tsis mloog lus thiab nws qhov kev thab plaub rau tes hauj lwm ho loj npaum li cas thiab xwb. Tus yog uas yuav ua tau qhov dej num ces nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm uas tus neeg ua hauj lwm ntawd ua, thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov hauj lwm xwb. Thaum hais txog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm, hais txog qhov uas seb yuav siv txoj kev twg los ua—qhov hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ncaj qha, los sis qhov hauj lwm uas tus Vajtswv yug los ua neeg ua, los sis qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg—thawj qhov uas yuav muab tshem tawm ces yog qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg, thiab, nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm, thiab tus yeeb yam ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm piv rau qhov ntawm lub cev nqaij daim tawv, thaum kawg ces txiav txim siab hais tias qhov hauj lwm uas lub cev nqaij daim tawv ua mas muaj nuj nqis rau tib neeg dua li qhov hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab hais tias nws kuj muaj ntau yam pab tau dua. Qhov no yog Vajtswv qhov kev xav nyob rau thaum lub sij hawm uas Nws txiav txim siab hais tias ua yuav cia tes hauj lwm rau tus Ntsujplig ua los sis cia rau tus muaj lub cev nqaij daim tawv ua. Nws yeej muaj ib qho tseem ceeb thiab ib qho hauv paus rau txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm. Tej ntawd mas tsis yog lam xav yam tsis muaj qab hau li, los sis tsis yog lam tau lam ua xwb; yeej muaj qee lub tswv yim rau tej ntawd. Qhov ntawd yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau ib qho tshwj xeeb, nws tseem muaj Vajtswv tej phiaj xwm ntau tshaj nyob rau hauv tes hauj lwm loj uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm tus kheej kiag ua nrog tib neeg thiab. Yog li ntawd, Vajtswv lub tswv yim thiab tag nrho Nws tus kheej kiag yeej muaj tshwm nyob rau hauv txhua txhua qhov kev ua, kev xav, thiab tswv yim hauv Nws tes hauj lwm; qhov no yog qhov kev ua Vajtswv uas khov dua thiab muaj qib muaj duas dua. Tej kev xav thiab tswv yim me me no mas yog tsis yooj yim rau tib neeg xav, thiab tsis yooj yim rau tib neeg ntseeg, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis yooj yim rau tib neeg paub. Qhov hauj lwm uas tib neeg ua mas ua raws li lub txhooj dav dav xwb, ua yog, rau tib neeg, ces yeej txaus siab kawg nkaus lawm. Tab sis muab piv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv, ces yeej tseem sib txawv deb heev li; txawm hais tias Vajtswv txoj kev ua yeej loj heev thiab Vajtswv tes hauj lwm mas yeej yog ib qho uas loj heev li, mas nyob tom qab tej ntawd ces yeej muaj yam kev npaj me me thiab npliag heev thiab tej txheej txheem uas tib neeg xav tsis txog li. Txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm mas tsis yog ua raws lub txhooj nkaus xwb, tab sis txhua theem tseem muaj ntau yam uas siv tib neeg tej lus coj los piav tsis tau, thiab tej no yog tej yam uas tib neeg ntsia tsis pom. Tsis hais yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, txhua qhov yeej muaj cov phiaj xwm ntawm Nws tes hauj lwm. Nws tsis lam ua hauj lwm yam tsis muaj laj thawj li, thiab Nws tsis ua tej hauj lwm uas tsis tseem ceeb. Thaum tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha, nws yog ua nrog Nws tej hom phiaj, thiab thaum Nws rais los ua tib neeg (uas hais tau hais tias, thaum Nws hloov Nws lub plhaub sab nraud) los ua hauj lwm, nws haj yam yog ua nrog Nws lub hom phiaj. Tseem yog vim dab tsi ntxiv thiab es Nws thiaj li hloov Nws lub koob npe? Vim dab tsi ntxiv thiab es Nws ho cia li rais kiag los ua ib tug neeg uas muab saib zoo li qis qis thiab raug tsim txom?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 123

Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, uas yog muab hais txog tes hauj lwm, thiab Tus uas thaum kawg es muab tes hauj lwm xaus kiag ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tsis yog tus Ntsujplig. Muaj ib txhia ntseeg hais tias tej zaum nyob rau ib lub sij hawm uas tsis paub meej ntawd ces Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb thiab tshwm los rau tib neeg pom, tom qab ntawd kiag ces Nws tus kheej yuav txiav txim rau tag nrho noob neej, sim lawv ib leeg zuj zus yam tsis pub ib tug seem li. Cov uas xav li no ces tsis paub theem ntawm tes hauj lwm no ntawm qhov kev yug los ua neeg. Vajtswv tsis txiav txim rau tib neeg ib leeg zuj zus, thiab Nws tsis sim tib neeg ib tug zuj zus; ua li ntawd ces yuav tsis yog tes dej num ntawm kev txiav txim. Tsis yog tej kev qias vuab tsuab ntawm tag nrho noob neej zoo ib yam nkaus los? Lub ntsiab tseem ceeb ntawm tag nrho noob neej tsis zoo ib yam los? Qhov uas raug txiav txim rau yog noob neej lub ntsiab tseem ceeb uas qias vuab tsuab, tib neeg lub ntsiab tseem ceeb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab tag nrho tej kev txhaum ntawm tib neeg. Vajtswv tsis txiav txim rau tej kev txhaum me me thiab tsis tseem ceeb ntawm tib neeg. Tes dej num ntawm kev txiav txim mas yog ib qho qauv sawv cev, thiab nws tsis yog yuav muab ua rau ib tug neeg twg nkaus xwb. Tab sis, nws yog tes hauj lwm uas ib pawg neeg raug txiav txim kom sawv cev tau qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej. Qhov uas Nws tus kheej ua kiag Nws tes hauj lwm rau ib pab neeg, tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv siv Nws qhov hauj lwm los sawv cev rau qhov hauj lwm ntawm tag nrho noob neej, tom qab qhov uas nws maj mam nthuav dav tawm. Qhov no kuj yog qhov uas tes dej num ntawm kev txiav txim zoo li ntawd kiag thiab. Vajtswv tsis txiav txim rau ib hom neeg los sis ib pab neeg twg, tab sis mas txiav txim rau txoj kev tsis ncaj ncees ntawm tag nrho noob neej—tib neeg qhov kev tawm tsam Vajtswv, piv txwv, tib neeg qhov kev tsis hwm Nws, los sis tib neeg qhov kev thab plaub rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab ntxiv mus. Qhov uas raug txiav txim rau yog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb uas tawm tsam Vajtswv, thiab qhov hauj lwm no yog kev txeeb tau nyob rau tiam kawg. Qhov hauj lwm thiab txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas tib neeg ua tim khawv rau ntawd ces yog tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug nyob rau thaum tiam kawg, uas cov tib neeg yav dhau los muab xav tau rau hauv nruab siab. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab tom ua no ces yog kiag kev txiav txim rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug ntawd. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no ces yog tus Vajtswv uas txiav txim rau tag nrho noob neej nyob rau tiam kawg. Lub cev nqaij daim tawv no thiab Nws tes hauj lwm, Nws txoj lus, thiab tag nrho Nws tus moj yam ces yog qhov muaj tag nrho ntawm Nws tus moj yam. Txawm hais tias tus ciam ntawm Nws tes hauj lwm yeej muaj chaw kawg, thiab tsis cuam tshuam ncaj qha rau tag nrho lub qab ntuj khwb, los qhov tseem ntsiab ntawm tes dej num ntawm kev txiav txim yeej yog qhov kev txiav txim ncaj qha rau tag nrho noob neej—tsis yog ua rau cov neeg uas raug xaiv tseg nyob rau Suav Teb nkaus xwb, los sis tsis yog ua rau ib co neeg tsawg tsawg xwb. Nyob rau thaum ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, txawm hais tias tus ciam ntawm tes hauj lwm yeej tsis cuam tshuam rau tag nrho lub qab ntuj khwb, los nws yeej sawv cev rau tes hauj lwm ntawm tag nrho qab ntuj khwb, thiab tom qab Nws muab tes hauj lwm xaus nyob rau hauv tus ciam ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv lawm, Nws yuav nthuav tes hauj lwm no mus kom thoob plaws lub qab ntuj no rau tam sim ntawd, zoo ib yam nkaus li txoj moo zoo ntawm Yexus nthuav tawm mus thoob plaws lub qab ntuj khwb tom qab uas Nws tau sawv hauv qhov tuag rov los thiab nce mus saum ntuj lawm. Tsis hais yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg li, nws yog tes hauj lwm uas ua nyob rau hauv tus ciam uas muaj chaw kawg, tab sis yog qhov sawv cev rau tes hauj lwm ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb. Nyob rau thaum tiam kawg, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm los ntawm kev tshwm sim rau hauv Nws lub koob npe uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv yog tus uas txiav txim rau tib neeg nyob rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug. Tsis hais Nws yuav yog tus Ntsujplig xwb los sis muaj cev nqaij daim tawv li, Nws tus uas ua tes dej num ntawm kev txiav txim ces yog tus Vajtswv uas txiav txim rau noob neej nyob rau thaum tiam kawg. Qhov no ces yog tshab txhais raws li Nws tes hauj lwm, thiab nws tsis yog tshab txhais raws li Nws qhov kev tshwm sim sab nraud los sis ntau yam xwm txheej sab nraud. Txawm hais tias tib neeg yeej zais ntshis kev xav phem txog tej lus no tuaj nruab siab, los yeej tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov tseeb ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg qhov kev txiav txim thiab kev txeeb tau tib neeg tag nrho. Tsis hais tib neeg yuav xav li cas rau qhov no li, qhov tseeb, ces thaum kawg, yeej yog qhov tseeb. Tsis muaj leej twg yuav hais tau hais tias “Tes hauj lwm no yog Vajtswv ua, tab sis tus hauv cev nqaij daim tawv tsis yog Vajtswv.” Qhov no mas tsis muaj qab hau li, vim tes hauj lwm no mas tsis muaj leej twg ua tau li tshwj tsis yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ua. Vim tes hauj lwm no twb raug ua tiav tag lawm, tom qab tes hauj lwm no ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg yuav tsis rov tshwm sim muaj zaum ob lawm; Vajtswv nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg zaum ob ces twb muab tag nrho tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev cawm tib neeg xaus tseg lawm, thiab yuav tsis muaj theem thib plaub ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm. Vim cov uas raug txiav txim rau yog tib neeg, cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab nws tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsuj plig uas raug txiav txim rau ncaj qha, yog li ntawd thiaj litsis ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau sab ntsuj plig, tab sis tsuas yog nrog rau tib neeg xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 124

Tsis muaj leej twg haum tshaj, thiab tsim nyog tshaj, li tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv rau qhov kev txiav txim rau tej kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv lawm. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm txiav txim no ncaj qha, ces nws yuav tsis raug nrhab tes hlo lees txais li. Tshaj qhov ntawd, qhov hauj lwm zoo li ntawd yuav yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg txais yuav, vim tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav yuav los ntsib tib neeg tim ntsej tim muag, thiab vim yog qhov no, tej yam tshwm sim uas yuav tsis tshwm sim tam sid, tib neeg yuav haj yam tsis muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam uas hloov tsis tau ntawd kom tseeb zog. Ntxwgnyoog mas tsuas yuav swb tag nrho tau yog hais tias tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv txiav txim rau qhov kev qias vuab tsuab ntawm noob neej nkaus xwb. Zoo ib yam nkaus li tib neeg ces thiaj muaj qhov kev ua neej, tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm txiav txim tau rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees; qhov no yog qhov cim ntawm Nws qhov kev dawb huv xeeb txawm, thiab ntawm Nws qhov kev tsis dog dig. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li tsim nyog, thiab nyob rau tes dej num los mus, txiav txim rau tib neeg, vim Nws muaj qhov tseeb, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab yog li ntawd Nws thiaj muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg. Cov uas tsis muaj qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees mas tsis tsim nyog yuav txiav txim rau lwm tus li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no, ces nws yuav tsis yog qhov kev yeej Ntxwgnyoog. Tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm nyob siab dua tej neeg txawj tuag, thiab Vajtswv tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm dawb huv, thiab yeej lub cev nqaij daim tawv. Yog tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no ncaj qha, Nws yuav tsis muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg qhov kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm tag nrho tib neeg tej kev tsis ncaj ncees. Vim tes dej num ntawm kev txiav txim kuj raug ua los ntawm tib neeg qhov kev xav phem txog Vajtswv, thiab tib neeg yeej tsis tau muaj kev xav phem txog tus Ntsujplig li, thiab yog li ntawd ces tus Ntsujplig thiaj li tsis muaj cuab kav yuav nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees ntawd zoo dua, haj yam nthuav qhia tag nrho tej kev tsis ncaj ncees li ntawd tsis tau. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog yeeb ncuab rau tag nrho cov uas tsis paub Nws. Los ntawm qhov kev txiav txim rau tib neeg txoj kev xav phem thiab kev tawm tsam Nws, ces Nws nthuav tawm tag nrho noob neej tej kev tsis mloog lus. Tej yam tshwm sim ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas haj yam pom tseeb dua tej uas tau los ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej thiaj li tsis yog los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha tab sis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas tib neeg ntsia pom thiab kov tau, thiab tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas muaj cuab kav muab tau tib neeg tag nrho. Nyob rau hauv lawv qhov kev sib raug zoo nrog rau tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg mus ntawm qhov kev tawm tsam mus rau qhov kev mloog lus, mus ntawm kev tsim txom mus rau kev lees txais, mus ntawm kev xav phem mus rau kev paub, thiab mus ntawm kev tsis lees txais mus rau kev hlub—tej no yog tej yam tshwm sim ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv ua yug los ua neeg. Tib neeg tsuas raug cawm dim los ntawm kev lees txais Nws qhov kev txiav txim nkaus xwb, tib neeg tsuas maj mam los paub Nws los ntawm tej lus ntawm Nws lub qhov ncauj xwb, tib neeg raug Nws txeeb tau nyob rau thaum lawv muaj kev tawm tsam Nws, thiab lawv tau txais kev pab txoj sia los ntawm Nws rau thaum txais yuav Nws qhov kev qhuab ntuas. Tag nrho tes hauj lwm no ces yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv Nws lub koob npe li tus Ntsujplig. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua mas yog tes hauj lwm loj tshaj plaws, thiab tes hauj lwm tob tshaj plaws, thiab qhov tseem ceeb tshaj ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog ob theem uas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tib neeg qhov kev qias vuab tsuab uas tob kawg nkaus ntawd yog ib yam thaiv kev rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tes hauj lwm. Nyob rau ib qho kiag, mas yog tes hauj lwm ua rau ntawm cov neeg thaum tiam kawg ntawd mas nyuab kawg nkaus, thiab ib ncig ntawd los yeej muaj yeeb ncuab phem kawg nkaus, thiab qhov peev xwm ntawm txhua hom neeg ntawd los muaj tsawg heev li. Tab sis nyob rau qhov kawg ntawm tes hauj lwm no, nws yeej tseem yuav ua tau qho yam tshwm sim uas tsim nyog, yam tsis muaj ib qho uas tsis zoo li; qhov no yog qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov tshwm sim no mas ua tau rau neeg ntseeg dua qhov uas tau los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug muab xaus rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab tej ntawd yuav tsum tau raug xaus los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauj lwm tseem ceeb tshaj thiab qhov yuav tsum tau muaj ces yog ua tiav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg qhov kev cawm dim mas yuav tsum yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ntawd tus kheej ua kiag xwb. Txawm hais tias tag nrho noob neej xav hais tias tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv zoo li tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tib neeg, qhov tseeb ces lub cev nqaij daim tawv no txhawj xeeb txog txoj hmoo thiab qhov kev tshwm sim muaj nyob ntawm tag nrho noob neej sawv daws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 125

Txhua txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua rau tag nrho noob neej thiab ua taw ncaj qha rau tag nrho noob neej xwb. Txawm hais tias nws yog Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv, los nws yeej tseem yog ua taw ncaj qha rau tag nrho noob neej sawv daws xwb; Nws yog tus Vajtswv rau tag nrho noob neej sawv daws, thiab Nws yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm thiab tej uas tsis yog raug tsim tawm tib si. Txawm hais tias Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas yeej muaj tus ciam kem yam muaj chaw kawg me ntsis xwb, los txhua zaum uas Nws rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm ces Nws yeej xaiv ib daim phiaj ntawm Nws tes hauj lwm uas sawv cev rau ib yam twg tau zoo heev; Nws tsis lam xaiv ib pab neeg dog dig thiab tsis tseem ceeb dab tsi los ua hauj lwm nrog rau li, tab sis xaiv ib pab neeg ua cov sawv cev rau Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv los ua daim phiaj rau Nws tes hauj lwm. Pab neeg no raug xaiv vim yog tus ciam ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ntawd mas muaj chaw kawg, thiab yeej raug npaj cia kiag rau Nws cev nqaij daim tawv uas yug los rau ntawd, thiab raug xaiv kiag cia rau Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv. Vajtswv qhov kev xaiv cov phiaj rau Nws tes hauj lwm mas tsis yog lam xaiv yam tsis muaj hauv paus hauv ntsis, tab sis yog ua raws nraim li lub txhooj: Daim phiaj ntawm tes hauj lwm mas yuav tsum muaj txiaj ntsig rau tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv, thiab yuav tsum muaj cuab kav sawv cev tau rau noob neej tag nrho. Piv txwv, cov neeg Yudais muaj cuab kav sawv cev rau tag nrho noob neej nyob rau qhov kev lees txais qhov kev txhiv dim tus kheej los ntawm Yexus, thiab cov neeg Suav muaj cuab kav sawv cev tau rau tag nrho noob neej rau qhov kev lees txais qhov kev txeeb tau tus kheej los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Yeej muaj ib qho hauv paus keeb cag rau cov neeg Yudais qhov kev sawv cev tag nrho rau noob neej, thiab nws kuj muaj ib qho hauv paus keeb cag rau cov neeg Suav qhov kev sawv cev tag nrho rau noob neej nyob rau qhov kev lees txais qhov kev txeeb tau tus kheej los ntawmVajtswv. Tsis muaj dab tsi uas yuav nthuav tawm tau txog qhov tseem ceeb ntawmkev txhiv dim ntau dua li tes dej num ntawm kev txhiv dim uas ua nrog rau cov neeg Yudais, thiab tsis muaj dab tsi uas yuav nthuav tawm tau txog qhov kom ntxaws ntxaws thiab qhov ua tiav hlo ntawm qhov kev txeeb tau tshaj qhov kev txeeb tau uas ua nrog rau cov neeg Suav. Tes hauj lwm thiab txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas zoo li tsuas tsom ncaj qha rau ib pab neeg me me xwb, tab sis qhov tseeb, mas Nws tes hauj lwm nrog rau pab neeg me me no ces yog tes hauj lwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab Nws txoj lus ces hais ncaj qha rau noob neej tag nrho. Tom qab Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv los txog qhov xaus lawm, cov uas caum Nws yuav pib muab tes hauj lwm uas Nws tau ua ntawd coj mus nthuav tawm. Qhov zoo tshaj plaws ntawm Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ces yog qhov uas Nws muaj cuab kav tseg tej lus meej meej thiab kev zoo siab, thiab Nws txoj kev xav uas tshwj tseg rau noob neej ntawd rau cov uas caum Nws, es kom tom qab ntawd cov neeg caum Nws thiaj tshaj tau mus lawm tom ntej kom meej meej thiab ruaj khov tag nrho Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ntawd, thiab Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej, mus rau cov uas lees txais txoj kev no. Tsuas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv nrog rau tib neeg xwb mas thiaj li ua tau qhov tseeb txog Vajtswv qhov kev nrog thiab nyob ua ke nrog tib neeg. Tsuas yog qhov hauj lwm no xwb mas thiaj li ua tau kom tib neeg qhov kev ntshaw pom Vajtswv lub ntsej muag, ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab hnov kiag Vajtswv cov lus ntawd tshwm sim. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj tau qhov xaus los rau ib tiam thaum uas tsuas yog Yehauvas lub nrab qaum thiaj li tshwm sim rau tib neeg pom xwb, thiab Nws kuj muab tiam uas tib neeg ntseeg tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd xaus tseg tib si. Nyob rau ib qho ces, tes hauj lwm ntawd tus Vajtswv uas yug los ua neeg zaum kawg ntawd tes hauj lwm coj tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam uas muaj tseeb dua, muaj qab hau dua, thiab zoo nkauj dua. Nws tsis yog muab tiam muaj kev cai thiab tej kev qhuab qhia xaus tseg xwb tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, Nws nthuav tawm rau noob neej txog ib tug Vajtswv uas muaj tseeb thiab zoo li sawv daws, tus uas ncaj ncees thiab dawb huv, tus uas qhib txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tus uas qhia tau kom pom txog tej lus zais tob thiab txoj hau kev kawg ntawm noob neej, tus uas tsim noob neej thiab coj ib qho chaw xaus los rau tes hauj lwm cawm tib neeg, thiab tus uas tau nkaum twj ywm los tau ntau txhiab xyoo lawm. Nws muab tiam ntawm tej uas pom tsis meej coj los xaus tseg kiag, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej xav pom Vajtswv lub ntsej muag tab sis tsis muaj cuab kav pom, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej teevtiam Ntxwgnyoog, thiab Nws coj tag nrho noob neej dhau plaws mus rau ib tiam tshiab tag nrho. Tag nrho tej no ces yog qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv uas hloov chaw rau Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv Nws cev nqaij daim tawv, cov uas caum Nws ces tsis nrhiav thiab cev tes xuas nrhiav tej yam uas zoo li muaj thiab ho tsis muaj thiab, thiab lawv tseg kiag tej kev khwv yees txog tus Vajtswv uas pom tsis meej tej kev xav lawm. Thaum Vajtswv nthuav tawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, cov uas caum Nws yuav muab tes hauj lwm uas Nws tau ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ntawd tshaj tawm mus rau txhua txoj kev ntseeg thiab txhua pab ntseeg, thiab lawv yuav hais qhia tag nrho Nws tej lus mus kom thoob plaws rau noob neej cov pob ntseg. Tag nrho tej uas cov neeg tau txais Nws txoj moo zoo ntawd tau hnov ces yuav yog qhov tseeb txog Nws tes hauj lwm, yuav yog tej uas tib neeg pom kiag thiab hnov kiag, thiab yuav yog qhov tseeb thiab tsis yog lus xaiv lus ncua. Tej qhov tseeb no yog qhov pov thawj uas Nws nthuav tawm tes hauj lwm, thiab tej no kuj yog tej cuab yeej uas Nws siv los nthuav tawm tes hauj lwm. Yog tsis muaj pov thawj txog qhov tseeb, Nws txoj moo zoo yuav tsis raug nthuav tawm kom thoob txhua lub teb chaws thiab mus rau txhua txhia qhov chaw; yog tsis muaj qhov tseeb es tsuas yog tib neeg qhov kev xav hauv siab xwb, ces Nws yuav tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm txeeb kom tau tag nrho lub qab ntuj khwb. Tus Ntsujplig mas tib neeg chwv tsis tau, thiab tib neeg ntsia tsis pom, thiab tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas tsis muaj cuab kav yuav tseg rau tej pov thawj los sis qhov tseeb txog Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg. Tib neeg yuav tsis pom Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag, lawv yuav ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej uas tsis muaj tiag ntawd tas mus li xwb. Tib neeg yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag, los sis tib neeg yuav tsis muaj hnub hnov tej lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag. Tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces, txawm li cas los xij, yeej khoob lug tsis muaj dab tsi li, thiab yuav hloov tsis tau Vajtswv lub ntsej muag tseeb; tus moj yam xeeb txawm ntawm Vajtswv, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, mas tib neeg yuav ua txuj qog ua tsis tau. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg los ua kiag Nws tes hauj lwm nrog tib neeg xwb mas thiaj li coj tau tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas ntsia tsis pom thiab Nws tes hauj lwm los rau hauv ntiaj teb no. Qhov no yog txoj kev uas zoo tshaj plaws rau Vajtswv los tshwm sim rau tib neeg, qhov uas tib neeg pom Vajtswv thiab los paub Vajtswv lub ntsej muag tseeb, thiab nws yuav ua tsis tau los ntawm ib tug Vajtswv uas tsis tau yug los ua neeg. Tau los ua Nws tes hauj lwm los rau theem no, Vajtswv tes hauj lwm ces twb yeej tau qhov tshwm sim zoo tshaj plaws lawm, thiab tau yog ib qho uas ua tau tiav log lawm. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus kheej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces twb ua tiav li cuaj caum feem pua ntawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg lawm. Lub cev nqaij daim tawv no muab tau ib qho chaw pib zoo dua rau tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab ib qho ntsiab lus rau tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab tau tshaj tawm tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab tau muab ib qho kev txhawb nqa ntxaws ntxaws rau tag nrho tes hauj lwm no. Yog li ntawd txij no mus, nws yuav tsis muaj ib tug Vajtswv yug los ua neeg los ua theem plaub ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab yuav tsis muaj ib qho dej num phim hwj rau ib tug Vajtswv uas yug los ua neeg zaum peb lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 126

Txhua txhua theem ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv sawv cev rau Nws tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd, thiab nws tsis yog sawv cev rau ib lub sij hawm nkaus xwb, li tib neeg tej hauj lwm. Thiab yog li ntawd ces qhov xaus ntawm tes hauj lwm ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg zaum kawg no tsis tau txhais hais tias Nws tes hauj lwm tau los txog ib qho xaus tag nrho lawm, vim Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv sawv cev tag nrho rau ib tiam, thiab tsis yog sawv cev rau lub caij nyoog uas Nws ua tej hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Nws tsuas yog hais tias Nws tau ua tiav tag nrho Nws tes hauj lwm rau tiam ntawd nyob rau lub sij hawm uas Nws nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb, tom qab uas nws tau raug nthuav tawm mus thoob plaws txhua txhia qhov chaw. Tom qab uas tus Vajtswv yug los ua neeg ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia tiav lawm, Nws yuav muab Nws tes hauj lwm yav tom ntej cob rau cov uas caum Nws. Nyob rau qhov no, Nws tes hauj lwm rau tag nrho tiam ntawd thiaj li raug ua ntxiv mus yam tsis tu ncua li. Tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawm kev yug los ua neeg ntawd mas tsuas muab xam hais tias ua tiav rau thaum uas nws raug muab nthuav tawm mus thoob plaws lub qab ntuj khwb no lawm xwb. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib dua ib tiam tshiab, thiab cov uas ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus ces yog cov uas raug Nws siv. Tes hauj lwm uas tib neeg ua puav leej nyob tag nrho hauv tes hauj lwm qhuab qhia ntawm tus Vajtswv hauv cev nqiaj daim tawv, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau mus dhau tus ciam no. Yog hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis los ua Nws tes hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj cuab kav muab tiam qub coj los xaus tseg thiab yuav tsis muaj cuab kav coj tau ib tiam tshiab los. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas nyob rau hauv qhov deb ntawm qhov pib rau qhov xaus ntawm lawv tes dej num uas lawv muaj cuab kav ua tau li ib tug tib neeg ua xwb, thiab nws tsis yog sawv cev rau Vajtswv tes hauj lwm. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb mas thiaj li muaj cuab kav los thiab ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd kom tiav hlo thiab, dhau Nws lawm, tsis muaj leej twg yuav ua tau tes hauj lwm no sawv cev rau Nws li. Muaj tseeb, qhov Kuv hais no ces yog hais txog tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg xub ua ib kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas tsis zoo raws li tib neeg txoj kev xav. Lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm ces yog kev txeeb kom tau tib neeg. Nyob rau ib qho, mas Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd tsis zoo li tib neeg qhov kev xav, ntxiv rau qhov uas Nws ua tej hauj lwm ntau tshaj uas tsis zoo li tib neeg qhov kev xav phem, thiab yog li tib neeg thiaj li haj yam muaj qhov kev xav phem txog Nws. Nws tsuas ua tes hauj lwm txeeb kom tau nrog cov neeg uas muaj kev xav ntau txog Nws yam suav tsis txheeb li. Tsis hais lawv yuav ua li cas rau Nws li, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia tag lawm, ces tag nrho txhua tus neeg yuav yog cov pej xeem rau Nws lub teb chaws. Qhov tseeb ntawm tes hauj lwm no mas tsis yog tshwm hauv cov neeg Suav xwb, tab sis kuj sawv cev rau qhov uas tag nrho noob neej yuav raug txeeb tau thiab. Tej yam tshwm sim uas ua tau nyob rau ntawm cov neeg no mas yog ib qho xub tshwm sim ua ntej tej yam tshwm sim uas yuav tau los ntawm tag nrho noob neej, thiab tej yam tshwm sim ntawm tes hauj lwm uas Nws ua nyob rau yav tom ntej mas yuav haj yam tshaj tej yam tshwm sim ntawm cov neeg no. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv mas tsis cuam tshuam rau suab paj nruag, los sis nws tsis khaub zig nyob rau hauv tej yam tsis muaj qab hau. Nws muaj tseeb thiab muaj tiag, thiab nws yog tes hauj lwm uas ib thiab ib muaj ob. Nws tsis raug muab zais ntawm leej twg li, los sis nws tsis dag leej twg li. Qhov tib neeg pom ces yeej yog tej yam muaj tiag thiab muaj tseeb, thiab qhov uas tib neeg tau ces yog qhov tseeb tiag thiab kev paub. Thaum tes hauj lwm xaus lawm, tib neeg yuav muaj qhov kev paub tshiab txog Nws, thiab cov uas yeej caum nrhiav tiag ces yuav tsis muaj kev xav phem txog Nws lawm. Qhov no mas tsis yog qhov tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm rau cov neeg Suav nkaus xwb, tab sis kuj sawv cev rau qhov kev tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm txeeb kom tau tag nrho noob neej, vim tsis muaj dab tsi yuav muaj txiaj ntsig tshaj rau tes hauj lwm txeeb kom tau noob neej tag nrho li lub cev nqaij daim tawv no, thiab tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab txhua yam ntawm lub cev nqaij daim tawv no lawm. Tej ntawd muaj txiaj ntsig rau Nws tes hauj lwm niaj hnub no, thiab muaj txiaj ntsig rau Nws tes hauj lwm nyob rau yav tom ntej. Lub cev nqaij daim tawv no yuav txeeb tau tag nrho noob neej thiab yuav muab tau tag nrho noob neej. Nws tsis muaj lwm qhov hauj lwm zoo dua uas tag nrho noob neej yuav pom Vajtswv, thiab ua raws li Vajtswv hais, thiab paub Vajtswv lawm. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas sawv cev tau rau ib cheeb tsam tsawg tsawg xwb, thiab thaum Vajtswv ua hauj lwm Nws tsis hais lus rau ib tug neeg twg kiag xwb, tab sis hais rau tag nrho noob neej, thiab tag nrho cov uas lees txais Nws cov lus. Qhov xaus uas Nws tshaj tawm ces yog qhov xaus rau tag nrho noob neej, tsis yog qhov xaus rau ib tug neeg twg nkaus xwb. Nws tsis ua zoo tshaj rau ib tug neeg twg, los sis Nws sis ua phem rau ib tug neeg twg, thiab Nws ua hauj lwm rau, thiab hais lus rau, tag nrho noob neej. Yog li ntawd tus Vajtswv uas yug los ua neeg no twb tau muab tag nrho noob neej cais raws li hom lawm, twb txiav txim rau tag nrho noob neej tag lawm, thiab twb npaj tau ib txoj hau kev kawg uas haum rau tag nrho noob neej lawm. Txawm hais tias Vajtswv tsuas ua Nws tes hauj lwm nyob rau Suav teb xwb, los Nws twb tau sau tag nrho tes hauj lwm ntawm lub qab ntuj khwb los rau lawm thiab. Nws tos tsis tau kom Nws tes hauj lwm raug nthuav tawm mus rau tag nrho noob neej ua ntej yuav hais Nws tej lus thiab ua tej kev npaj ib kauj ruam zuj zus. Ua qhov ntawd tsis lig dhau heev lawm los? Tam sim now Nws muaj cuab kav yuav ua tes hauj lwm yav tom ntej kom tiav hlo ua ntej. Vim Tus uas tab tom ua hauj lwm yog Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv, Nws tab tom ua tes hauj lwm uas tsis muaj chaw kawg nyob rau hauv ib cheeb tsam me me xwb, thiab tom qab ntawd ces Nws yuav kom tib neeg ua tes dej num uas tib neeg tsim nyob ua; qhov no yog lub txhooj ntawm Nws tes hauj lwm. Nws tsuas nrog tib neeg nyob tau ib ntus xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav nrog tib neeg ua kev kom txog thaum uas tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd xaus kiag. Nws yog vim Nws yog Vajtswv ces Nws qhia ua ntej txog Nws tes hauj lwm yav tom ntej ntawd ua ntej. Tom qab ntawd, Nws yuav muab tag nrho noob neej cais raws li tej hom uas siv Nws tej lus, thiab noob neej yuav to taub qhov tseeb txog Nws tes hauj lwm ib kauj ruam zuj zus raws li Nws cov lus. Tsis muaj leej twg yuav khiav dim, thiab tag nrho sawv daws yuav tsum tau xyaum ua raws li no. Yog li ntawd, nyob rau yav tom ntej mas tiam ntawd yuav raug Nws tej lus coj, thiab tsis yog raug tus Ntsujplig coj lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 127

Tib neeg lub cev nqaij daim tawv tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab nws tau dig muag tob heev li lawm, thiab raug kev phom sij tob heev li lawm. Qhov laj thawj tob tshaj uas vim li cas Vajtswv tus kheej ho yuav tsum ua hauj lwm kiag nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces yog vim daim phiaj ntawm Nws kev cawm dim uas yog tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv, thiab vim Ntxwgnyoog kuj tau siv tib neeg cev nqaij daim tawv los cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tiag tiag ces yog qhov hauj lwm txeeb kom tau tib neeg, thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg kuj yog daim phiaj rau Vajtswv qhov kev cawm dim thiab. Nyob rau qhov no, tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tseem ceeb heev. Ntxwgnyoog ua rau tib neeg lub cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, thiab tib neeg rais los ua lub cev uas Ntxwgnyoog nkag rau, thiab rais los ua daim phiaj rau Vajtswv tua kom yeej. Nyob rau qhov no, tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab cawm noob neej tshwm sim hauv ntiaj teb, thiab Vajtswv yuav tsum rais los ua tib neeg mas thiaj li sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tau. Qhov no mas yog qhov hauj lwm uas muaj qab hau tshaj plaws. Thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ces qhov tiag yog Nws tab tom sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum Nws ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tab tom ua Nws tej hauj lwm sab ntsuj plig nyob rau hauv lub ntiaj teb tiag tiag. Tus uas raug txeeb tau yog tib neeg, tib neeg tus uas tsis mloog Nws hais, thiab tus uas raug tua swb ces yog lub cev uas Ntxwgnyoog los nyob rau (muaj tseeb, qhov no ces yeej yog tib neeg thiab), tus uas tawm tsam Nws, thiab tus uas thaum kawg raug cawm los kuj yog tib neeg thiab. Nyob rau qhov no, nws haj yam yog ib qho uas Vajtswv yuav tsum rais los ua tib neeg tus uas muaj lub plhaub sab nraud zoo li ib tug uas raug tsim tawm los, es Nws thiaj li muaj cuab kav sib ntaus sib tua tiag tiag nrog Ntxwgnyoog, los txeeb kom tau tib neeg, tus uas tsis mloog Nws hais thiab muaj lub plhaub sab nraud ib yam li Nws, thiab tau raug Ntxwgnyoog tsim kev phom sij rau. Nws tus yeeb ncuab yog tib neeg, thiab daim phiaj ntawm Nws txoj kev cawm dim yog tib neeg, tus uas Nws tsim tawm. Yog li ntawd Nws yuav tsum ua tib neeg, thiab nyob rau qhov no, Nws tes hauj lwm thiaj li yooj yim zog. Nws muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog thiab txeeb tau noob neej, thiab, tshaj qhov ntawd, muaj cuab kav cawm tau noob neej. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yeej zoo li sawv daws thiab muaj tiag, los Nws tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws muaj: Nws tsis yog cev nqaij daim tawv uas tsuas yog tib neeg xwb, tab sis cev nqaij daim tawv uas yog tib neeg thiab muaj hwj hauj qaum ntuj. Qhov no yog qhov txawv ntawm Nws thiab tib neeg, thiab nws yog qhov cim ntawm Vajtswv lub koob npe. Tsuas yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no mas thiaj muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua, thiab ua tau Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia hauv cev nqaij daim tawv kom tiav hlo, thiab ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg kom tiav hlo. Yog nws tsis yog li no, ces Nws tes hauj lwm nrog tib neeg ces tsuas muaj yuav khoob lug tsis muaj dab tsi li thiab muaj qhov tsis zoo xwb. Txawm hais tias Vajtswv yeej muaj cuab kav sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog tus ntsuj plig thiab yeej kiag, los tib neeg tus yeeb yam qub uas qias vuab tsuab ntawd yeej yuav muab daws tsis tau li, thiab cov uas tsis mloog Vajtswv lus thiab tawm tsam Nws ces yuav tsis muaj hnub ua tau ib tug pej xeem rau Nws lub teb chaws, ces hais tau hais tias, Nws yuav tsis muaj hnub txeeb tau tib neeg li, thiab tsis muaj hnubmuab tau tag nrho noob neej li. Yog hais tias Nws tes hauj lwm hauv lub ntiaj teb no muab daws tsis tau, ces Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tsis muaj hnub muab coj los xaus tau li, thiab tag nrho noob neej yuav tsis muaj hnub tau mus so li. Yog hais tias Vajtswv tsis tau mus so nrog tag nrho tej uas Nws tsim tawm los, ces yuav tsis muaj ib qho kev tshwm sim rau tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd, thiab Vajtswv lub yeeb koob yuav ploj mus tom qab ntawd. Txawm hais tias Nws lub cev nqaij daim tawv tsis muaj hwj chim, los tes hauj lwm Nws ua yeej yuav ua tau nws qhov tshwm sim los zoo. Qhov no yog txoj xub ke uas zam tsis dhau ntawm Nws tes hauj lwm. Tsis hais seb Nws cev nqaij daim tawv yuav muaj hwj chim los tsis muaj, yog Nws tseem muaj cuab kav ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, ces Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais lub cev nqaij daim tawv no yuav zoo li sawv daws li thiab zoo li dog dig xwb, los Nws muaj cuab kav ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua, vim lub cev nqaij daim tawv no yog Vajtswv thiab tsis yog tib neeg xwb. Qhov laj thawj uas lub cev nqaij daim tawv no muaj peev xwm ua tes hauj lwm uas tib neeg ua tsis tau ces vim yog Nws lub ntsiab tseem ceeb sab hauv tsis zoo li ib tug tib neeg twg li, thiab qhov laj thawj uas Nws muaj peev xwm cawm tib neeg ces yog vim Nws lub koob npe mas txawv ntawm ib tug tib neeg twg lub. Lub cev nqaij daim tawv no mas tseem ceebheev rau tib neeg vim yog Nws yog tib neeg thiab, tseem tshaj qhov ntawd lawm, mas Nws yog Vajtswv, vim Nws muaj peev xwm ua tes hauj lwm uas tsis muaj ib tug neeg dog dig twg uas muaj cev nqaij daim tawv yuav muaj peev xwm ua tau, thiab vim yog Nws muaj peev xwm cawm cov tib neeg qias vuab tsuab, cov uas nrog Nws nyob ua ke hauv ntiaj teb. Txawm hais tias Nws zoo ib yam li tib neeg, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tseem ceeb rau noob neej tshaj ib tug neeg twg uas muaj nuj nqis, vim Nws muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua tsis tau, muaj peev xwm dua Vajtswv tus Ntsujplig los hais lus tim khawv rau Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab muaj cuab kav dua Vajtswv tus Ntsujplig los mus muab kom tau noob neej tag nrho. Ces qhov tau los, txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yeej zoo li sawv daws thiab dog dig xwb, los Nws qhov kev pab rau noob neej thiab Nws qhov tseem ceeb rau qhov uas muaj noob neej nyob ntawd ua rau Nws muaj nuj nqis heev, thiab qhov kev muaj nuj nqis tiag tiag thiab qhov tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv no mas suav tsis txheeb ntsuas tsis tau rau ib tug tib neeg li. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yuav tsis muaj cuab kav rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha, los Nws yeej muaj cuab kav siv Nws tes hauj lwm los mus txeeb kom tau noob neej thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog nyoo zwm kiag rau Nws lub teb chaws. Nws yog vim Vajtswv tau yug los ua neeg es Nws thiaj li tua yeej Ntxwgnyoog thiab muab cuab kav cawm tau noob neej. Nws tsis rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha, tab sis cia li rais los muaj cev nqaij daim tawv los txeeb kom tau noob neej, cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Nyob rau qhov no, Nws muaj cuab kav yuav hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej zoo dua nrog cov uas Nws tsim tawm los, thiab Nws muaj cuab kav cawm cov tib neeg qias vuab tsuab tau zoo dua. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog mas ua tau lus tim khawv loj dua, thiab hais tau txaus ntseeg dua, li qhov uas Vajtswv tus Ntsujplig rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha. Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj cuab kav pab tau tib neeg kom paub txog tus Tswv Tsim zoo dua thiab muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej zoo dua nrog rau cov uas Nws tsim tawm los.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 128

Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb los ua Nws tes hauj lwm nrog rau tib neeg, los nthuav tawm Nws tus kheej kiag rau tib neeg thiab cia tib neeg pom Nws; qhov no yog ib qho xwm txheej me me xwb los? Nws yeej tsis yooj yim tiag tiag li! Nws tsis zoo li qhov tib neeg xav: hais tias Vajtswv tau los es kom tib neeg pom Nws, es kom tib neeg thiaj li to taub hais tias Vajtswv yeej muaj tiag thiab tsis yog tej yam pom tsis tseeb los sis ntiav ntiav, thiab hais tias Vajtswv mas muaj meej mom siab kawg nkaus tab sis mas kuj ho txo hwj chim kawg thiab. Ua nws puas yooj yim li ntawd mas? Nws yog kiag qhov uas vim Ntxwgnyoog tau muab tib neeg lub cev nqaij daim tawv ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab tib neeg yog cov uas Vajtswv npaj siab yuav cawm, ces Vajtswv yuav tsum tau muaj lub cev nqaij daim tawv los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab saib xyuas tib neeg kiag. Tsuas yog qhov no xwb thiaj muaj txiaj ntsim rau Nws tes hauj lwm. Qhov uas Vajtswv tau yug los rau ob lub cev nqaij daim tawv mas yeej muaj li ntawd es thiaj li yuav tua yeej Ntxwgnyoog, thiab kuj yog ua kom cawm tau tib neeg zoo me ntsis. Qhov ntawd ces vim yog tus uas sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog ces yuav tsum yog Vajtswv nkaus xwb, tsis hais yuav yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis tus Vajtswv uas yug los muaj cev nqaij daim tawv. Muab hais luv luv, ces tsis yog cov tub txib saum ntuj uas sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, haj yam tsis yog tib neeg, cov uas twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Cov tub txib saum ntuj tsis muaj lub hwj chim yuav los sib ntaus sib tua tau nyob rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab tib neeg mas haj yam tsis muaj zog li. Zoo li ntawd, ces yog Vajtswv xav kho tib neeg lub neej, yog Nws tus kheej xav los kiag rau ntiaj teb los cawm tib neeg, ces Nws yuav tsum tau muaj cev nqaij daim tawv—qhov ntawd ces yog, Nws tus kheej yuav tsum tau muaj kiag cev nqaij daim tawv, thiab nrog rau Nws tus yam ntxwv xeeb txawm thiab tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua, los nrog tib neeg ua ke kiag thiab los cawm tib neeg kiag. Tsis li ntawd, yog hais tias yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis tib neeg uas ua tes hauj lwm no, ces qhov kev sib ntaus sib tua no yeej tsis muaj cuab kav yuav tsim tau yam uas tsim nyog tau ntawd li mus tag ib txhis, thiab yuav tsis muaj hnub xaus li. Tsuas yog thaum uas Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab Nws tus kheej kiag mus sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog nyob xyaw tib neeg kiag mas tib neeg thiaj yuav muaj ib lub cib fim rau txoj kev cawm dim xwb. Tshaj qhov ntawd, tsuas yog thaum ntawd xwb mas Ntxwgnyoog thiaj li txaj muag thiab khiav mus yam tsis muaj cib fim rau nws los khaws xyeem siv tau los sis tsis muaj phiaj xwm rau nws los ua ntxiv lawm. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua mas Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua tsis tau, thiab nws haj yam yuav yog ib qhov uas ib tug tib neeg muaj cev nqaij daim tawv twg yuav muaj hnub ua tau sawv cev rau Vajtswv li, vim tes hauj lwm Nws ua mas yog ua rau tib neeg lub neej txoj sia, thiab ua kom hloov tau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Yog tib neeg koom rau qhov kev sib ntaus sib tua no, ces lawv tsuas muaj yuav khiav vig voog rau ub rau no xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav hloov tau tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg li. Lawv yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg ntawm los ntawm tus ntoo khaub lig, los sis kov yeej tag nrho cov tib neeg uas ntxeev siab, tab sis tsuas yuav muaj cuab kav ua hauj lwm me me raws li qhov tseem ntsiab no xwb, los sis lwm yam hauj lwm uas tsis cuam tshuam txog kev tua kom yeej Ntxwgnyoog. Yog li ntawd es tseem pheej yuav mus txob ua dab tsi? Qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas tsis muaj cuab kav muab tau noob neej, haj yam tsis muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog ntawd yog dab tsi? Thiab yog li ntawd, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj ua tau nkaus xwb, thiab nws yuav yog ib qho uas tib neeg tsis muaj hnub yuav ua tau li. Tib neeg tes dej num ces yog mloog lus thiab ua raws xwb, vim tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tes hauj lwm zoo li yuav tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb, los sis, tshaj qhov ntawd, yuav muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Tib neeg tsuas ua tau kom haum tus Tswv Tsim lub siab nyob hauv qab txoj kev coj ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, los ntawm qhov uas Ntxwgnyoog swb kiag; qhov no yog tib qho uas tib neeg muaj cuab kav ua tau nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, txhua zaum uas ib qho kev sib ntaus sib tua twg pib, uas hais tau hais tias, txhua zaum uas tes hauj lwm ntawm tiam tshiab pib, tes hauj lwm no mas yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag, los ntawm qhov uas Nws coj tag nrho tiam ntawd thiab qhib ib txoj kev taug tshiab rau tag nrho noob neej sawv daws. Qhov pib ntawm ib tiam tshiab twg ces yog ib qho pib tshiab ntawm txoj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, los ntawm qhov uas tib neeg nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab dua thiab zoo nkauj dua, thiab ib tiam tshiab uas yog Vajtswv Tus Kheej coj kiag. Tib neeg yog tus tswv rau txhua yam, tab sis cov uas raug muab tau lawm yuav yog cov txiv hmab txiv ntoo ntawm tag nrho txhua qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog yog tus neeg ua kom txhua yam qias vuab tsuab, nws yog tus swb rau thaum kawg ntawm tag nrho tej kev sib ntaus sib tua, thiab kuj tseem yog tus uas yuav raug rau txim rau tom qab tej kev sib ntaus sib tua no. Ntawm Vajtswv, tib neeg thiab Ntxwgnyoog, tsuas yog Ntxwgnyoog xwb thiaj yog tus uas yuav raug ntxub thiab tsis txais yuav. Cov uas Ntxwgnyoog muab tau tab sis Vajtswv tsis coj rov qab los, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, yuav yog cov uas yuav raug rau txim sawv cev Ntxwgnyoog. Ntawm peb tug no, tsuas yog Vajtswv xwb mas thiaj li yuav raug txhua yam pe hawm. Cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm tab sis Vajtswv muab coj rov qab los lawm thiab cov uas taug Vajtswv txoj kev, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ces yuav yog cov uas yuav tau txais Vajtswv qhov kev cog lus thiab txiav txim rau cov neeg phem rau Vajtswv. Vajtswv yuav yeej tiag tiag li thiab Ntxwgnyoog yeej yuav swb tiag tiag li, tab sis ntawm tib neeg mas yeej yuav muaj cov uas yuav yeej thiab cov uas yuav swb. Cov uas yeej ces yuav tau nrog cov yeej, thiab cov uas swb ces yuav tau nrog cov swb; qhov no yog kev cais ib tug zuj zus raws li hom, nws yog qhov kawg zaum kawg ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm; nws kuj yog lub hom phiaj ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm, thiab nws yuav tsis hloov li. Lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg ces yog tsom ntsoov rau tib neeg txoj kev cawm dim, thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv ces yog ua rau lub plawv tseem ntsiab no, ua rau tes hauj lwm no, thiab ua kom tua yeej Ntxwgnyoog. Thawj zaug uas Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv los yeej yog ua li kom tua yeej Ntxwgnyoog: Nws tus kheej kiag rais los muaj cev nqaij daim tawv, thiab tus kheej kiag raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, es kom ua tiav tes hauj lwm ntawm thawj qhov kev sib ntaus sib tua, uas yog tes hauj lwm ntawm noob neej txoj kev txhiv dim. Zoo ib yam li ntawd, theem hauj lwm no mas kuj yog Vajtswv tus kheej ua kiag thiab, tus uas los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg nyob, los hais kiag Nws cov lus thiab cia tib neeg pom Nws. Muaj tseeb, nws kuj yog ib qho zam tsis dhau uas Nws kuj ua lwm yam hauj lwm taug kev ntawd thiab, tab sis qhov laj thawj tseem ceeb uas Nws tus kheej ua kiag Nws tes hauj kom tua yeej Ntxwgnyoog, kom txeeb tau tag nrho noob neej, thiab kom muab tau cov neeg no. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm qhov uas Vajtswv yug los ua neeg tiag tiag ces yeej tsis yooj yim li. Yog Nws lub hom phiaj tsuas yog yuav ua kom tib neeg pom hais tias Vajtswv yeej txo hwj chim thiab nkaum twj ywm, thiab hais tias Vajtswv yeej muaj tseeb, yog tsuas lam ua rau qhov kev ua tes hauj lwm no xwb, ces yeej tsis tas yuav los muaj lub cev nqaij daim tawv li, Nws yeej nthuav tawm tau Nws qhov kev txo hwj chim thiab kev nkaum twj ywm, Nws qhov kev zoo thiab kev dawb huv, ncaj qha rau tib neeg, tab sis tej ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm noob neej. Tej ntawd tsis muaj peev xwm yuav cawm tau tib neeg los sis tsim kho kom lawv muaj txhua yam puv npo, haj yam yuav tsis muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog li. Yog kev tua yeej Ntxwgnyoog ntawd tsuas siv tus Ntsujplig sib ntaus sib tua nrog ib tug ntsujplig xwb, ces tes hauj lwm ntawd haj yam yuav tsis muaj qab hau li; nws yuav tsis muaj peev xwm yuav muab tau tib neeg thiab yuav rhuav tshem tib neeg txoj hmoo thiab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej. Zoo li ntawd, ces Vajtswv tes hauj lwm hnub no thiaj li tseem ceeb ua luaj. Nws tsis yog yuav ua kom tib neeg pom Nws nkaus xwb, los sis kom tib neeg ob lub qhov muag rua, los sis ua kom lawv muaj ib qho kev xav hais tias tau txais kev txhawb nqa thiab kev txhawb siab; tes hauj lwm ntawd tsis muaj qhov tseem ceeb. Yog koj tsuas hais tau txog tej kev paub zoo li no xwb, ces nws ua tau pov thawj qhia hais tias koj tsis paub qhov tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 129

Ib theem twg ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas muaj nws qho tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Thaum ntawd, thaum Yexus los, Nws yog txiv neej, thiab thaum Vajtswv los zaum no, Nws yog poj niam. Txij ntawm qhov no, koj yuav pom tau hais tias Vajtswv tsim txiv neej thiab poj niam rau Nws tes hauj lwm, thiab nrog rau Nws ces tsis muaj qhov cais kom sib txawv ntawm poj niam thiab txiv neej. Thaum Nws tus Ntsujplig los, Nws muaj peev xwm siv lub cev nqaij daim tawv twg los tau raws li Nws siab nyiam, thiab lub cev nqaij daim tawv ntawd muaj peev xwm sawv cev rau Nws; tsis hais txiv neej los poj niam, nws yeej muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv tsuav nws tseem yog Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb. Yog Yexus tshwm los li ib tug poj niam thaum Nws los ntawd, muab ua lwm yam lus hais, yog ib tug me nyuam ntxhais, thiab tsis yog ib tug me nyuam tub, tau xeeb muaj los ntawm Vajntsujplig, los theem ntawd ntawm tes hauj lwm yeej yuav ua kom tiav tag nro tib yam nkaus li ntawd thiab. Yog zoo li ntawd tiag, ces theem tam sim no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua kom tiav los ntawm ib tug txiv neej, tab sis tes hauj lwm ces yeej yuav muab ua kom tiav tib yam nkaus li thiab. Tes hauj lwm uas ua rau ib tiam twg ntawd los yeej tseem ceeb ib yam nkaus; tsis muaj ib theem ntawm tes hauj lwm twg uas yuav rov muab ua dua ib zaug ntxiv li, los sis nws yuav muaj kev tsis sib haum nrog rau lwm theem li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus, nyob rau hauv qhov kev ua Nws tes hauj lwm, raug hu ua tib tug Tub xwb, thiab “Tub” ces hais txog tus txiv neej. Vim li cas ho tsis hais txog tib tug Tub nyob rau theem tam sim no? Vim hais tias tej nqe lus tswj tes hauj lwm ntawd yuav tsum kom muaj kev hloov nyob rau hauv qhov uas yog tus poj niam los tus txiv neej ntawd los ntawm Yexus. Nrog rau Vajtswv ces tsis muaj qhov sib cais kom txawv ntawm poj niam los sis txiv neej li. Nws ua Nws tes hauj lwm raws li Nws siab nyiam, thiab nyob rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm ntawd mas Nws tsis raug yuam rau tej kev txwv txiav dab tsi li, tab sis yeej ua ywj siab hlo xwb. Tab sis txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawd mas nws yeej muaj nws qhov tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug, thiab nws yeej yog ib qho muaj tseeb hais tias Nws qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg yog lub sij hawm kawg. Nws tau los ua kom sawv daws paub tag nrho Nws tej kev ua. Yog hais tias nyob rau theem no Nws tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv kom ua tau tes hauj lwm kiag rau tib neeg pom, tib neeg yuav tuav rawv mus ib txhis rau qhov kev xav phem hais tias Vajtswv tsuas yog txiv neej xwb, tsis yog poj niam li. Ua ntej qhov no, tag nrho tib neeg yeej ntseeg hais tias Vajtswv tsuas yog txiv neej nkaus xwb thiab ib tug poj niam mas hu tsis tau ua Vajtswv li, vim tag nrho tib neeg xam hais tias cov txiv neej muaj hwj chim loj tshaj cov poj niam. Lawv ntseeg hais tias tsis muaj ib tug poj niam twg uas yuav tuav tau lub hwj chim li, tsuas yog txiv neej nkaus xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv haj tseem hais tias txiv neej yog tus coj poj niam thiab hais tias poj niam yuav tsum mloog txiv neej lus thiab tsis muaj cuab kav hla dhau nws li. Nyob rau yav tag dhau los, thaum uas hais tias txiv neej yog poj niam tus coj, qhov no yog hais txog Adas thiab Eva nkawd, tus uas tau raug tus nab dag—tsis yog hais rau tus txiv neej thiab tus poj niam uas Yehauvas tau tsim thaum xub thawj. Muaj tseeb, ib tug pom niam yuav tsum mloog lus thiab hlub nws tus txiv, thiab ib tug txiv yuav tsum xyaum khwv rau nws tsev neeg noj thiab txhawb nqa tsev neeg. Tej no yog tej kev cai thiab kev cai tswj fwm uas Yehauvas teeb tseg kom tib neeg yuav tsum ua raws nyob rau hauv lawv lub neej hauv ntiaj teb. Yehauvas hais rau tus poj niam hais tias, “Koj txoj kev ntshaw ces yog rau koj tus txiv, thiab nws yuav tswj koj.” Nws hais li ntawd mas tsuas yog hais kom noob neej (qhov ntawd ces yog, tag nrho txiv neej thiab poj niam tib si) yuav tsum ua lub neej xws li ib txwm muaj nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Yehauvas, thiab kom noob neej lub neej muaj kab muaj kev thiab tsis txhob poob tawm ntawm lawv qhov kev muaj qib muaj duas zoo ntawd. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj li tsim tej kev cai kom zoo haum los tswj hais tias txiv neej thiab poj niam yuav tsum ua li cas, txawm hais tias qhov no mas tsuas yog hais rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los hauv lub ntiaj teb no xwb, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Vajtswv ho zoo ib yam nkaus li cov uas Nws tsim tawm los tau li cas mas? Nws tej lus ces tsuas yog hais rau noob neej ntawm cov uas Nws tsim tawm los xwb; nws yog ua kom noob neej ua tau lub neej nyob li ib txwm muaj ces Nws thiaj li tsim tej kev cai rau txiv neej thiab poj niam xwb. Nyob rau thaum pib, thaum Yehauvas tsim noob neeg, Nws tsim ob hom tib neeg, tag nrho txiv neej thiab poj niam tib si; thiab yog li ntawd thiaj li muaj qhov sib cais ntawm tus txiv neej thiab tus poj niam nyob rau ntawm Nws cov cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Nws tsis txiav txim siab rau tes hauj lwm raws li cov lus Nws hais rau Adas thiab Eva. Ob zaug uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd mas twb yeej raug txiav txim siab rau tag nrho raws li Nws txoj kev xav puag thaum lub sij hawm uas Nws xub tsim noob neej lawm; qhov ntawd ces yog, Nws tau ua kom tiav tes hauj lwm ntawm Nws ob qho kev yug los ua neeg raws li tus txiv neej thiab tus poj niam ua ntej lawv raug ua qias vuab tsuab lawm. Yog tib neeg khaws cov lus uas Yehauvas hais rau Adas thiab Eva, tus uas raug tus nab ntxias dag, thiab muab coj los siv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, ces Yexus tseem yuav tsis tau hlub Nws tus poj niam li qhov uas Nws tsim nyog tau hlub thiab lod? Txoj kev no, ua Vajtswv puas tseem yog Vajtswv mas? Thiab qhov no yog li no, Nws puas yuav muaj peev xwm ua tau Nws tes hauj lwm tiav hlo mas? Yog hais tias nws yog ib qho yuam kev rau Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yog tus poj niam, ces nws tseem tsis yog ib qho kev yuam kev loj tshaj plaws rau qhov uas Vajtswv tsim poj niam lod? Yog tib neeg tseem ntseeg hais tias nws yog ib qho txhaum rau Vajtswv los yug ua neeg ua ib tug poj niam, ces tsis yog Yexus, tus uas tsis yuav poj niam li thiab ces yog li ntawd tsis muaj cuab kav hlub tau Nws tus poj niam, kuj yog ib qho kev yuam kev ib yam nkaus li qhov kev yug los ua neeg zaum no thiab lod? Vim koj tau siv cov lus uas Yehauvas hais rau Eva los ntsuas qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam no, ces koj yuav tsum tau siv Yehauvas cov lus hais rau Adas los txiav txim rau tus Tswv Yexus uas tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab. Tej no tseem tsis yog tib qho thiab zoo ib yam nkaus xwb lod? Vim koj ntsuas tus Tswv Yexus raws li tus txiv neeg uas tsis tau raug tus nab ntxias dag, ces koj yuav txiav txim tsis tau rau qhov tseeb ntawm qhov kev yug los ua neeg rau niaj hnub no raws li tus poj niam uas tau raug tus nab dag ntxias lawm. Qhov no yuav tsis ncaj ncees lawm! Qhov ntsuas Vajtswv li txoj kev no ua tau pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txawj xav kom ncaj ncees. Thaum Yehauvas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug, qhov uas Nws lub cev yuav yog poj niam los txiv neej ntawd ces muaj kev cuam tshuam txog rau tus txiv neej thiab tus poj niam uas tsis tau raug tus nab ntxias dag; nws yog ua raws nraim li tus txiv neeg thiab tus poj niam uas tsis tau raug tus nab ntxias dag ces Nws thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug. Tsis txhob xav hais tias Yexus qhov kev yog txiv neej ntawd zoo ib yam li Adas, tus uas tau raug tus nab ntxias dag ntawd qhov. Ob qho ntawd tsis muaj dab tsi sib cuam tshuam hlo li, nkawd yog txiv neej uas muaj tus yeeb yam sib txawv. Qhov tseeb ces yeej hais tsis tau hais tias qhov uas Yexus yog txiv neej ntawd ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yog tus coj ntawm tag nrho cov poj niam tab sis tsis yog tag nrho cov txiv neej lod? Nws tsis yog tus Vajntxwv rau tag nrho cov neeg Yudais (suav tag nrho cov txiv neej thiab cov poj niam tib si) lod? Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, tsis yog tus coj rau tus poj niam xwb tab sis yog tus coj rau tus txiv neej tib si. Nws yog tus Tswv ntawm tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los thiab tus coj rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los tib si. Koj ho yuav txiav txim tau li cas hais tias qhov uas Yexus yog txiv neej ntawd mas yog qhov cim ntawm tus coj ntawm tus poj niam mas? Qhov no tsis yog kev thuam txoj kev ntseeg lod? Yexus yog tus txiv neej uas tsis tau raug ua kom qias vuab tsuab. Nws yog Vajtswv; Nws yog Khetos; Nws yog tus Tswv. Nws ho yog ib tug txiv neej zoo li Adas uas twb raug muab ua qias vuab tsuab lawm tau li cas mas? Yexus yog lub cev uas Vajtswv tus Ntsujplig uas dawb huv tshaj plaws hnav xwb. Koj ho hais tau li cas hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj qhov kev ua tus txiv neeg li Adas xwb mas? Nyob rau qhov ntawd, ces tsis yog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm twb yeej yuam kev lawm lod? Ua Yehauvas puas yuav muaj cuab kav muab Adas qhov uas yog tus txiv neej uas twb raug tus nab ntxias dag lawm ntawd coj los teeb tsa rau hauv Yexus mas? Qhov kev yug los ua neeg nyob rau lub sij hawm tam sim no tsis yog ib qho xwm txheej ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas muaj qhov kev yog poj niam los txiv neej ntawd uas txawv ntawm Yexus tab sis zoo li Nws tus yeeb yam thiab lod? Koj puas tseem tau luag hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yeej tsis yog poj niam li, vim tus poj niam yog tus xub raug tus nab ntxias dag lawm no mas? Koj puas tseem tau luag hais tias, vim tus poj niam yog tus uas tsis huv tshaj plaws li thiab yog lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev qias vuab tsuab, ces Vatjswv yeej yuav tsis muaj hnub rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ua ib tug poj niam li no mas? Koj puas tau luag hais tas zog li hais tias “tus poj niam mas yuav tsum mloog tus txiv neej lus tag mus li xwb thiab yuav tsis muaj hnub uas tshwm sim tau los sis sawv cev tau rau Vajtswv ncaj qha li”? Koj tsis to taub nyob rau yav tag los, tab sis tam sim no koj puas muaj cuab kav thuam Vajtswv tes hauj lwm, tshwj xeeb tiag yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv yug los rau ntawd mas? Yog hais tias qho no tseem tsis meej rau koj thiab, ces qhov zoo tshaj ces ceev faj koj tus nplaig xwb, ib tsam ces koj txoj kev ruam thiab tsis paub dab tsi ho raug nthuav tawm thiab koj txoj kev phem ho raug qhia tshwm. Tsis txhob xav hais tias koj to taub txhua yam. Kuv hais rau koj hais tias tag nrho tej koj tau pom thiab tau ntsib mas tsis txaus rau kom koj to taub ib feem ntawm ib txhiab ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg hlo li. Yog li ces vim li cas koj coj tau khav theeb ua luaj li? Qhov nyuag kev tshaj lij me me thiab kev paub me me uas koj muaj ntawd ces tsis txaus rau Yexus siv rau ib xi nkoos ntawm Nws tej hauj lwm li! Koj muaj kev ntsib kev pom ntau npaum li cas tiag? Tej uas koj tau pom thiab tag nrho tej uas koj tau hnov hauv koj lub sij hawm ntawm lub neej txoj sia thiab tej uas koj xav hauv nruab siab ces tseem tsawg tshaj tes hauj lwm Kuv ua nyob rau ib pliag ntshis! Koj yuav tsum tseg kiag tsis txhob xawb ub xawb no thiab nrhiav teeb meem. Koj yuav khav npaum li qhov koj xav khav los tau, tab sis koj ces tsis yog dab tsi tshaj li ib tug raug tsim tawm los uas twb tsis npaum li ib tug ntsaum! Tag nrho tej uas koj muaj hauv koj plab ces tseem tsawg tshaj li qhov uas muaj nyob rau hauv tus ntsaum lub plab! Tsis txhob xav hais tias, tsuav yog koj muaj me me kev ntsib kev pom thiab xub txawm me ntsis xwb, ces koj txawm yuav qw yoj teg yim taw thiab hais lus loj loj tau no nawb. Koj tej nyuag kev ntsib kev pom thiab koj tej nyuag kev xub txawm zog ntawd tsis yog tshwm sim los ntawm tej lus Kuv hais lod? Koj puas xav hais tias lawv yog muab pauv koj tus kheej tej dag zog thiab hauj lwm hnyav xwb lod? Niaj hnub no, koj twb pom hais tias Kuv tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv lawm, thiab nyob rau qhov xwm txheej no nkaus xwb ces nyob hauv koj ces twb muaj tswv yim xav ntau kawg nkaus lawm, thiab muaj tej kev xav phem tsis paub kawg tshwm rau hauv li. Yog tsis muaj Kuv qhov kev yug los ua neeg, ces txawm yog koj yuav muaj kev tshaj lij ntau npaum li cas, los koj yeej tsis muaj tej tswv yim xav ntau npaum ntawd; thiab koj tej kev xav phem ntawd tsis yog tshwm sim ntawm tej no tuaj lod? Yog Yexus tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv rau thawj zaug ntawd, koj puas yuav paub txog kev yug los ua neeg mas? Tsis yog vim thawj qhov kev yug los ua neeg ntawd ua rau koj paub ces koj thiaj li muaj plhus yuav los txiav txim rau qhov kev yug los ua neeg zaum ob lod? Vim li cas, tsis yog hais tias yuav ua ib tug neeg raws qab uas mloog lus hos, koj tseem yuav muab nws coj los ua kev kawm thiab? Thaum koj tau los to taub qhov tseeb txog qhov yoog raws no lawm thiab los rau ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub xub ntiag lawm, Nws puas yuav cia koj los tshawb fawb txog Nws mas? Koj yuav tshawb fawb txog koj tus kheej tej keeb kwm ntawm tsev neeg, tab sis yog koj yuav tshawb fawb txog qhov “keeb kwm ntawm tsev neeg” ntawm Vajtswv, tus Vajtswv hnub no puas yuav cia koj ua tej qho kev kawm zoo li ntawd mas? Tsis yog koj dig muag lawm lod? Tsis yog koj coj tej kev saib tsis taus ntawd los rau koj tus kheej xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 130

Yexus thiab Kuv yog los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm hais tias Wb tsis sib txheeb nyob rau hauv Wb ob lub cev nqaij daim tawv, los Wb ob tug Ntsujplig yog tib tug xwb; txawm hais tias qhov tseem ntsiab ntawm tej Wb ua thiab tes hauj lwm uas Wb ua ntawd tsis yog tib qho, los Wb yeej zoo ib yam nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb; Wb ob lub cev nqaij daim tawv zoo sib txawv, tab sis qhov no tsuas yog vim qhov kev hloov nyob rau hauv tiam ntawd thiab tej kev cai tswj Wb tes hauj lwm uas sib txawv ntawd xwb; Wb tes hauj lwm qhuab qhia los kuj zoo tsis sib thooj, ces tes hauj lwm Wb coj los thiab tus moj yam Wb nthuav tawm rau tib neeg los kuj sib txawv. Yog vim li ntawd es tej uas tib neeg pom thiab to taub niaj hnub no thiaj li tsis zoo li tej nyob rau yav tag los, uas yog vim qhov sib txawv nyob rau hauv tej tiam ntawd. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd thiaj li sib txawv nyob rau qhov uas seb yog poj niam los txiv neej thiab lub cev ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas Nkawd tsis yog yug los rau tib tse neeg, haj yam tsis yog tib lub caij nyoog, Nkawd ob tug Ntsujplig mas txawm li cas los yeej yog tib tug xwb. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiaj tsis koom roj koom ntshav los sis tsis koom ib qho kev sib txheeb dab tsi ntawm lub cev li, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nkawd puav leej yog ob lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswvuas nyob rau ob lub caij nyoog uas sib txawv. Qhov uas Nkawd yog lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv ntawd mas yeej yog ib qho tseeb yuav cam tsis tau hlo li, txawm hais tias nkawd tsis koom roj koom ntshav thiab tsis koom tib neeg ib hom lus (ib tug yog tus txiv neej uas hais hom lus ntawm cov neeg Yudais thiab ib tug ces yog ib tug poj niam uas tsuas hais lus Suav nkaus xwb). Nws yog vim tej laj thawj no es Nkawd thiaj li nyob rau ob lub teb chaws sib txawv los ua tes hauj lwm uas nws yuav tsum kom ib tug twg yuav tsum tau ua, thiab nyob rau lub caij nyoog uas sib txawv thiab. Txawm hais tias qhov tseeb ces Nkawd yeej yog tib tug Ntsujplig xwb, muaj tib lub ntsiab tseem ceeb, los yeej tsis muaj tejyam dab tsi uas zoo sib thooj nyob rau ntawm lub plhaub sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv kiag li. Tag nrho qhov uas Nkawd koom ces tsuas yog tib qho kev ua neeg nkaus xwb, tab sis hais txog qhov kev tshwm sim sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiab tej xwm txheej ntawm Nkawd qhov kev yug los, ces Nkawd yeej tsis zoo li yam li. Tej no tsis tau muaj dab tsi cuam tshuam rau Nkawd ob teg hauj lwm los sis rau qhov kev paub uas tib neeg muaj txog Nkawd, vim hais tias, nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg, Nkawd puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb thiab tsis muaj leej twg yuav muab nkawd sib cais tau li. Txawm hais tias Nkawd tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, los tag nrho Nkawd puav leej tswj Nkawd ob tug Ntsujplig thiab muab Nkawd tso rau tes hauj lwm nyob rau lub caij nyoog sib txawv, thiab muab Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv mus tso rau caj ces sib txawv. Yehauvas tus Ntsujplig tsis yog leej txiv rau Yexus tus Ntsujplig, thiab Yexus tus Ntsujplig tsis yog leej tub rau Yehauvas tus Ntsujplig: Nkawd yog ib tug thiab yog tib tug Ntsujplig xwb. Qhov uas mej ntsis yuav zoo li ntawd, ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm niaj hnub no thiab Yexus mas tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, tab sis Nkawd yog tib tug xwb, qhov no ces vim yog Nkawd tus Ntsujplig yog tib tug xwb. Vajtswv muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, ib yam nkaus li tes hauj lwm ntawm kev txiav txim ncaj ncees thiab ntawm kev qhuab ntuas tib neeg, thiab qhov ntawm kev cem foom rau tib neeg; thiab nyob rau thaum kawg, Nws muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm qhov rhuav tshem lub ntiaj teb thiab rau txim rau cov lim hiam. Tsis yog Nws Tus Kheej ua tag nrho tej no lod? Qhov no tsis yog lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ntawm Vajtswv lod?

Xaiv tawm los ntawm “Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 131

Vajtswv yog tus loj tshaj plaws thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob saum ntuj tib si, ua li Nws puas yuav piav tau Nws Tus Kheej tag nrho uas yog siv daim duab ntawm lub cev nqaij daim tawv? Vajtswv muab Nws Tus Kheej hnav lub cev nqaij daim tawv es kom los ua tau ib theem ntawm Nws tes hauj lwm. Daim duab ntawm lub cev nqaij daim tawv no tsis muaj ib qho dab tsi tseem ceeb uas txawv lwm qhov, nws tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi txog qhov tej tiam ntawd dhau mus, los sis nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv tus moj yam. Vim li cas Yexus thiaj li tsis pub Nws tus duab nyob? Vim li cas Nws thiaj tsis pub tib neeg kos Nws daim duab es thiaj li tau muab tso tseg rau cov neeg txheej tom qab? Vim li cas Nws thiaj tsis pub tib neeg lees paub hais tias Nws tus duab yog tus duab ntawm Vajtswv? Txawm hais tias tib neeg daim duab yog tsim tawm los ntawm Vajtswv daim duab, los puas yuav muaj hnub uas tib neeg lub ntsej muag yuav sawv cev tau rau Vajtswv daim duab uas nyob siab tshaj plaws ntawd? Thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, Nws tsuas nqis saum ntuj ceeb tsheej los rau ib lub cev nqaij daim tawv uas zoo tsis thooj lwm lub xwb. Nws yog Nws tus Ntsujplig uas nqis los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, uas Nws siv los ua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tus Ntsujplig uas tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab nws yog tus Ntsujplig uas ua tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces yeej sawv cev tag nrho rau tus Ntsujplig, thiab lub cev nqaij daim tawv rau tes hauj lwm, tab sis qhov ntawd tsis tau txhais hais tias tus duab ntawm lub cev nqaij daim tawv yog ib qho hloov tau rau tus duab tiag tiag ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; qhov no tsis yog lub hom phiaj los sis qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv. Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas tsuas yog ua kom tus Ntsujplig nrhiav tau ib qho chaw nyob uas haum rau Nws qhov kev ua hauj lwm xwb, es kom tib neeg pom Nws tej kev ua, to taub Nws tus moj yam, hnov Nws cov lus, thiab paub tej yam phim hwj ntawm Nws tes hauj lwm. Nws lub npe sawv cev rau Nws tus moj yam, Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws lub koob meej, tab sis Nws yeej tsis tau hais ib zaug li hais tias Nws qhov kev tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv sawv cev rau Nws tus duab; qhov ntawd tsuas yog tib neeg txoj kev xav phem xwb. Thiab yog li ntawd, qhov tseem ceeb tshaj ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yog Nws lub npe, Nws tes hauj lwm, Nws tus moj yam, thiab qhov uas seb Nws yog poj niam los txiv neej. Tej no yog siv coj los sawv cev rau Nws txoj kev cawm tib neeg nyob rau tiam no. Nws qhov kev tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg, tsuas yog rau Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb. Tab sis nws yuav tsis muaj hnub yuav ua tau kom tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis txhob muaj ib tsos zoo li ib tug neeg twg kiag, thiab yog li ntawd Nws thiaj li xaiv ib tse neeg uas zoo tsim nyog los txiav txim siab seb Nws qhov kev tshwm sim ntawd yuav zoo li cas. Yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsum muaj ib qho kev sawv cev tseem ceeb, ces tag nrho cov uas muaj lub ntsej muag mej ntsis zoo li Nws lub ces yeej sawv cev rau Vajtswv tag nrho. Qhov ntawd tsis yog ib qho kev yuam kev loj heev li thiab lod? Yexus daim duab ces yog tib neeg kos kom tib neeg tau pe hawm Nws xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajntsujplig tsis tau muab lus qhia tshwj xeeb dab tsi li, ces ib neeg thiaj li muab daim duab uas lawv xav ntawd tso tseg rau ib tug zus los txog niaj hnub no. Qhov tseeb, raws li Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj, tib neeg tsis tsim nyog ua li no. Nws tsuas yog tib neeg qhov kev muaj siab xwb es thiaj li ua rau Yexus daim duab nyob txog niaj hnub no. Vajtswv yog tus Ntsujplig, thiab tib neeg yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj peev xwm piav tau tag nrho hais tias Nws tus duab zoo li cas tiag nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg. Nws tus duab ces tsuas sawv cev tau los ntawm Nws tus moj yam nkaus xwb. Hos hais txog qhov uas seb Nws lub taub ntswg, Nws lub qhov ncauj, Nws ob lub qhov muag thiab Nws cov plaub hau zoo li cas ntawd, mas tej no mas tshaj koj lub peev xwm yuav muab coj los hais ua ib zaj lus luv luv tau lawm. Thaum qhov kev qhia tshwm ntawd tshwm los rau Yauhas, nws pom tus duab ntawm Neeg Leej Tub: Tawm hauv Nws lub qhov ncauj los yog ib rab ntaj ob sab ntse, Nws ob lub qhov muag zoo li nplaim taws, Nws lub tob hau thiab cov plaub hau mas dawb paug cuag plaub yaj, Nws ob txhais ko taw ci nplas cuag tooj liab, thiab sia ib txoj siv kub ntawm Nws lub hau siab. Txawm hais tias nws tej lus no mas yeej piav tau pom meej kawg nkaus li, los tus Vajtswv tus duab uas nws piav ntawd tsis yog tus duab ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Qhov nws pom tsuas yog ib qho yog toog xwb, thiab tsis yog tus duab ntawm ib tug neeg ntawm lub niaj teb uas muaj tiag kov tau. Yauhas tau pom ib qho yog toog, tab sis nws qhov muag tsis tau pom qhov kev tshwm sim tseeb tseeb ntawm Vajtswv kiag. Tus duab ntawm tus Vajtswv lub cev nqaij daim tawvuas yug los ua neeg, yog tus duab ntawm ib tug uas raug tsim tawm los xwb, ces tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv tus moj yam tag nrho. Thaum Yehauvas tsim noob neej, Nws hais tias Nws ua li kom zoo li Nws tus kheej tus duab thiab tsim tus txiv neej thiab tus poj niam. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws hais tias Nws tsim tus txiv neej thiab tus poj niam kom zoo li Vajtswv tus duab. Txawm hais tias tib neeg tus duab zoo li Vajtswv tus duab, los qhov no mas yuav muab ntaus nqi tsis tau hais tias tib neeg daim duab ces yog Vajtswv daim duab. Los sis koj yuav siv tib neeg cov lus coj los muab Vajtswv tus duab piav ua ib zaj lus luv luv tsis tau, vim Vajtswv mas nyob siab dhau heev lawm, zoo dhau heev lawm, phim hwj dhau heev lawm thiab piav tsis tau li!

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 132

Lub sij hawm no ncig los, Vajtswv tsis yog los ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev sab ntsuj plig, tab sis nyob rau hauv ib tug neeg dog dig li sawv daws. Tshaj ntawd ntxiv, nws kuj tsis yog Vajtswv lub cev uas yug dua tshiab zaum ob xwb, nws kuj tseem yog qhov uas Vajtswv rov los kiag rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog ib cev nqaij daim tawv li tej tib neeg sawv daws muaj xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau ib yam dab tsi uas ua rau nws zoo txawv lwm tus, tab sis koj yuav tau txais tej qho tseeb uas tsis tau hnov dua los ntawm Nws. Lub cev uas zoo li tsis tseem ceeb no yog yam tshwm sim tag nrho tej lus muaj tseeb los ntawm Vajtswv, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab qhia tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam rau tib neeg kom to taub. Koj tseem tsis xav pom tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav to taub tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav pom tib neeg txoj hau kev kawg heev li los? Nws yuav qhia tag nrho tej lus zais no—tej lus zais uas tsis tau muaj ib tug tib neeg yuav muaj peev xwm qhia tau koj li, thiab Nws kuj tseem yuav qhia koj txog qhov tseeb ua koj tsis to taub. Nws yog koj lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, thiab koj tus neeg coj kev nkag mus rau tiam tshiab. Lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws li ntawd mas muaj ntau yam to taub nyuab uas yeej tsis muaj leej twg to taub txog li. Tej yam nws ua mas yuav txawv heev rau koj li, tab sis tag nrho lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua ces yeej txaus cia koj pom hais tias Nws tsis yog ib lub cev dog dig li qhov ua neeg ntseeg. Vim nws sawv cev Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev saib xyuas uas Vajtswv muaj rau tib neeg rau tiam kawg. Txhawm hais tias koj tsis hnov Nws cov lusuas zoo li ua tau rau saum ntuj thiab ntiaj teb co qig txoog los sis Nws ob lug qhov muag cuag npaim taws cig, thiab txawm tias koj tsis hnov kev qhuab qhia los ntawm tus pas hlau, txawm li ntawd los xij, koj yeej hnov los ntawm Nws cov lus hais tias Vajtswv yeej npau taws heev thiab paub hais tias Vajtswv yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg ntiaj teb; koj muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab Nws txoj kev ntse, thiab, tshaj ntawd, pom meej Vajtswv txoj kev txhawj xeeb rau tag nrho neeg ntiaj teb. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces yog yuav cia kom tib neeg pom tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej nyob nrog tib neeg hauv ntiaj teb, thiab ua kom tib neeg paub, mloog lus, hwm, thiab hlub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Nws tau rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv zaum thib ob. Txawm hais tias qhov tib neeg pom hnub no yeej yog ib tug Vajtswv uas zoo ib yam nkaus li tib neeg, ib tug Vajtswv uas muaj qhov ntswg thiab qhov muag, thiab ib tug Vajtswv uas zoo ntsej zoo muag kawg kiag li, nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav ua kom koj pom hais tias yog tsis muaj tus neeg no, ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav hloov pauv ntau heev li; yog tsis muaj tus neeg no, lub ntuj yuav tsaus, lub ntiaj teb yuav poob mus rau kev kub ntxhov, thiab tag nrho neeg ntiaj teb yuav ua neej nyob nrog kev tuag tshaib tuag nqhis thiab kev mob kev nkeeg sib kis loj kawg nkaus. Nws yuav ua kom nej pom hais tias yog Vajtswv tus yug dua tshiab tsislos cawm nej rau thaum tiam kawg, ces Vajtswv yeej muab tag nrho tej neeg ntiaj tebrhuav tshem mus rau hauv dab teb ntev los lawm; yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, ces nej yeej yuav tau ua tus neeg txhaum-loj mus ib txhis, thiab nej yuav yog lub niag cev tuag mus ib txhis xwb. Nej yuav tsum paub hais tias yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, tag nrho neeg ntiaj teb yuav zam tsis dhau kev puas ntsoog li thiab yuav pom tau hais tias yuav khiav tsis dim qhov kev rau txim hnyav tshaj uas Vajtswv rau txim rau neeg ntiaj teb nyob rau tiam kawg. Yog lub cev nqaij daim tawv zoo li neeg dog dig no tsis yug los, ces nej tag nrho yuav tau nyob rau qhov uas nej thov kev ciaj los ciaj tsis taus thiab thov kev tuag los tuag tsis taus; yog tsis muaj lub cev no, ces nej yuav tsis muaj peev xwm tau qhov tseeb thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lub xwm txwv hnub no, tab sis txawv qhov ntawd, ces nej yuav raug Vajtswv rau txim rau vim nej tej kev txhaum loj. Nej puas paub hais tias yog Vajtswv tsis rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis muaj leej twg yuav muaj lub cib fim raug cawm dim hlo li; thiab yog tsis rov los rau lub cev nqaij daim tawv, ces Vajtswv yeej xub muab tiam qub thaum i tso tseg ntev los lawm? Qhov nov zoo li no, nej puas tseem muaj cuab kav tsis txais yuav tus Vajtswv los yug dua tshiab zaum ob thiab? Nej twb tau txais txiaj ntsim ntau heev los ntawm tus neeg dog dig no, vim li cas nej ho tsis txaus siab lees Nws?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua Ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 133

Vajtswv tes hauj lwm yog ib yam uas koj tsis muaj cuab kav yuav nkag siab tau. Yog koj tuav tsis tau kom khov hais tias koj qhov kev xaiv yog qhov yog, los sis koj tsis paub hais tias ua Vajtswv tes hauj lwm puas yuav ua tau kom tiav hlo, ces vim li cas ho tsis sim koj txoj hmoo thiab saib seb tus neeg dog dig no puas yuav pab tau koj ntau, thiab seb Vajtswv puas yuav ua tau tes hauj lwm zoo tshaj plaws tiag? Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum qhia koj hais tias lub sij hawm thaum Nau-a nyob ntawd, tib neeg tau noj thiab haus, sib yuav thiab ua tshoob ua kos txog qhov uas Vajtswv ntsia tsis taus lawm, yog li ntawd Nws thiaj li tso dej nyab loj los rhuav tshem neeg ntiaj teb, tseg kiag Nau-a tsev neeg muaj yim leej ntawd thiab tej nas noog thiab tsiaj qus xwb. Nyob rau tiam kawg, txawm li cas los xij, cov uas Vajtswv tseg ces tsuas yog cov uas yeej ua lub siab ncaj rau Nws los txog thaum kawg kiag xwb. Txawm hais tias ob tiam ntawd puav leej muaj kev coj tsis ncaj uas Vajtswv yeej ntsia tsis taus li, thiab tib neeg ntawm ob tiam ntawd tau coj tsis ncaj uas tsis kam lees Vajtswv ua lawv tus Tswv, Vajtswv tsuas rhuav tshem cov neeg nyob rau Nau-a lub sij hawm nkaus xwb. Neeg ntiaj teb nyob rau ob tiam ntawd tsim kev nyuaj siab loj kawg nkaus, tab sis Vajtswv tseem ua siab ntev rau cov tib neeg thaum tiam kawg los txog tam sim no. Vim li cas ho zoo li no? Nej puas tau xav hais tias yog vim li cas? Yog nej yeej tsis paub tiag tiag, ces cia Kuv qhia rau nej. Qhov uas Vajtswv muaj peev xwm muab hmoov hlub rau neeg nyob rau thaum tiam kawg ntawd mas tsis yog lawv coj tsis ncaj li cov neeg thaum Nau-a tiam, los sis lawv tau muaj kev hloov siab lees txim rau Vajtswv, haj yam tsis yog qhov uas tej cuab yeej ci tshiab nyob rau tiam kawg ntawd zoo dhau heev lawm es Vajtswv thiaj li coj tsis tau Nws Tus Kheej los huav tshem. Tab sis, nws yog qhov hais tias Vajtswv tshuav hauj lwm ua nyob rau hauv ib pawg neeg nyob rau tiam kawg, thiab Vajtswv xav cia Nws Tus Kheej ua tes hauj lwm no rau nws lub cev los yug dua tshiab ntawd. Dhau ntawd mus, Vajtswv xav xaiv ib co ntawm pab neeg no los ua cov neeg rau Nws qhov kev cawm dim thiab qhov tawg paj txi txiv ntawm Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb, thiab coj cov neeg no mus rau tiam tom ntej. Yog li ntawd, tsis hais yuav muaj dab tsi li, tus nqi uas Vajtswv them no ces tag nrho yog npaj rau tes hauj lwm uas Nws lub cev yug dua tshiab ntawd yuav ua rau tiam kawg. Qhov uas nej tau los txog rau hnub no ces ua tsaug rau lub cev nqaij daim tawv no. Nws yog vim Vajtswv nyob rau hauv lub cev es nej thiaj muaj lub cib fim yuav dim. Tag nrho tej hmoov zoo no tau los ntawm tus neeg dog dig no. Tsis yog qhov no nkaus xwb, tab sis thaum kawg, txhua lub teb chaws yuav teev hawm tus neeg dog dig no, nrog rau ua tsaug rau thiab mloog lus tus neeg tsis tseem ceeb no hais, vim nws yog qhov tseeb, txoj sia, thiab txoj kev nws coj los ntawd cawm tau tag nrho neeg ntiaj teb, daws kev tsis sib haum xeeb ntawm tib neeg thiab Vajtswv, ua kom ncua kev deb ntawm nkawd luv zog, thiab qhib kev sib txuas ntawm Vajtswv thiab tib neeg txoj kev xav. Nws kuj yog tus uas tsim tau lub meej mom loj tshaj rau Vajtswv. Ib tug neeg dog dig zoo li no tseem tsis muaj nqis txaus rau koj txoj kev ntseeg thiab kev qhuas thiab los? Ib lub cev dog dig li no puas tsim nyog yuav hu tau ua Khetos? Tus neeg dog dig li ntawd tsis tsim nyog ntawm Vajtswv kev nthuav tawm rau tib neeg pom thiab los? Tus neeg zoo li ntawd, tus uas zam neeg ntiaj teb ntawm txoj kev puas tsuaj, tsis tsim nyog tau txais nej txoj kev hlub thiab kev ntshaw tuav Nws tseg los? Yog nej tsis kam txais lo lus tseeb hais tawm hauv Nws lub qhov ncauj los thiab ntxub qhov uas muaj Nws nyob nrog nej, ces nej ho yuav zoo li cas rau thaum kawg mas?

Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thaum tiam kawg yog ua tau tiav hlo los ntawm tus neeg dog dig no. Nws yuav muab txhua yam rau koj, thiab ntau yam ntxiv, Nws yuav muaj cuab kav txiav txim rau txhua yam txog ntawm koj. Ib tug neeg zoo li ntawd puas yuav zoo li qhov nej ntseeg hais tias Nws yog: ib tug neeg dog dig kawg es tsis muaj nuj nqis txaus yuav hais txog? Puas yog Nws qhov tseeb ntawd tseem muaj tsis txaus yuav ua kom nej ntseeg los? Yam ua tim khawv ntawm Nws tej kev ua los tseem tsis txaus ua kom nej ntseeg thiab los? Los sis puas yog txoj kev uas Nws coj kev rau nej nyob ntawd tsis muaj nqis txaus rau nej taug los? Thaum txhua yam tau muab hais tag thiab ua tiav lawm, dab tsi yog qhov uas ua rau nej ntxub Nws thiab muab nws ntiab tawm mus thiab muab ib lub chaw pw dav dav rau Nws? Nws yog tus neeg uas qhia kom pom qhov tseeb, nws yog tus neeg uas muab qhov tseeb los, thiab nws yog tus neeg uas muab txoj kev rau nej taug. Tsis yog nej tseem nrhiav tsis tau cov kev taug ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv qhov tseeb no li los? Yog tsis muaj Yexus tes hauj lwm, neeg ntiaj teb yuav nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los, tab sis yog tsis muaj tus los yug tshiab hnub no, cov uas tau nqis saum tus ntoo khaub lig los yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo los sis nkag mus rau hauv tiam tshiab. Yog tsis muaj tus neeg dog dig no los, nej yuav tsis muaj hnub yuav muaj lub cib fim los pom Vajtswv lub ntsej muag, los sis nej yeej tsis tsim nyog pom, vim nej tag nrho zoo li tej khoom uas twb tsim nyog muab rhuav pov tseg ntev los lawm. Vim yog qhov kev yug dua tshiab zaum ob ntawm Vajtswv, Vajtswv thiaj tau zam txim rau nej thiab muaj kev hlub tshua rau nej. Tsis hais dab tsi li, cov lus uas Kuv yuav tsum muab tso tseg rau nej rau thaum kawg ces yeej tseem yog cov no: Tus neeg dog dig no, tus uas yog Vajtswv los yug dua tshiab, mas tseem ceeb heev rau nej. Qhov no yog yam loj kawg nkaus ua Vajtswv tau tsim tib neeg tiav lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua Ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 134

Koj yuav tsum paub dab tsi txog tus Vajtswv uas muaj qab hau? Tus Ntsujplig, tus Tib Neeg, thiab Txoj Lus ua ke ces yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau, thiab qhov no yog lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau. Yog tias koj tsuas paub tus Tib Neeg xwb—yog tias koj tsuas paub Nws tej cwj pwm thiab tus yam ntxwv xwb—tab sis tsis paub tus Ntsujplig tes dej num, los sis tus Ntsujplig ua dab tsi hauv cev nqaij daim tawv, thiab yog tias koj tsuas quav ntsej rau tus Ntsujplig, thiab Txoj Lus, thiab tsuas thov rau ntawm tus Ntsujplig xub ntiag xwb, tab sis tsis paub tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig hauv tus Vajtswv uas muaj qab hau, ces qhov no qhia meej tias koj tsis paub tus Vajtswv uas muaj qab hau. Kev paub txog tus Vajtswv uas muaj qab hau yog muaj xws li paub nrog rau paub txog thiab ua raws li Nws tej lus, thiab paub tej cai thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm tus Vajntsujplig tes dej num thiab seb Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm li cas hauv cev nqaij daim tawv. Nws kuj muaj xws li paub tias txhua qhov Vajtswv ua hauv cev nqaij daim tawv yog tswj los ntawm tus Ntsujplig, thiab tias tej lus uas Nws hais yog kev hais qhia kom pom kiag ntawm tus Ntsujplig. Yog li, qhov los paub tus Vajtswv uas muaj qab hau, nws tseem ceeb los paub seb Vajtswv ua hauj lwm li cas rau hauv noob neej thiab hauv lub hwj huam saum ntuj; qhov no, rov hais dua, txhawj txog kev hais qhia kom pom ntawm tus Ntsujplig, uas yog qhov txhua tus tib neeg koom nrog.

Dab tsi yog tej yam ntxwv ntawm kev hais qhia kom pom ntawm tus Ntsujplig? Tej thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv noob neej, thiab tej thaum hauv lub hwj huam saum ntuj—tab sis hauv ob yam no tus Ntsujplig puas leej yog tus tswj. Txawm tus ntsujplig nyob hauv tib neeg yog dab tsi kuj xij, nws yog lawv kev hais qhia kom pom sab nraud. Tus Ntsujplig yeej ua hauj lwm li ib txwm ua, tab sis muaj ob qho rau Nws kev taw qhia los ntawm tus Ntsujplig: Qhov ib yog Nws tes dej num hauv noob neej, thiab lwm qhov yog Nws tej dej num hauv lub hwj huam saum ntuj. Koj yuav tsum paub qhov no kom meej. Tus Ntsujplig tes dej num mas txawv mus raws li tej xwm txheej: Thaum cheem tsum Nws tes dej num tib neeg, tus Ntsujplig coj tes dej num tib neeg no, thiab thaum cheem tsum Nws tes dej num saum ntuj, lub hwj huam saum ntuj tshwm los coj ua kiag. Vim tias Vajtswv ua hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws ua hauj lwm hauv noob neej thiab hauv lub hwj huam saum ntuj. Nws tes dej num hauv noob neej yog taw qhia los ntawm tus Ntsujplig thiab ua tiav kom txaus rau tej uas tib neeg cheem tsum ntawm cev nqaij daim tawv, los coj lawv txoj kev koom tes nrog Nws, los tso cai rau lawv los saib rau qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Vajtswv, thiab los tso cai rau lawv kom pom tias Vajtswv tus Ntsujplig tau los rau hauv cev nqaij daim tawv thiab nyob nrog tib neeg, nyob ua ke nrog tib neeg, thiab koom nrog tib neeg. Nws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj yog ua tiav los pab rau tib neeg lub neej thiab los coj tib neeg hauv txhua yam mus rau sab zoo, hloov tib neeg tej moj yam thiab tso cai rau lawv saib rau tus Ntsujplig qhov tshwm los hauv cev nqaij daim tawv. Nyob hauv lub ntsiab, qhov kev loj hlob hauv tib neeg lub neej yog ua tiav ncaj nraim los ntawm Vajtswv tes dej num thiab tej lus hauv lub hwj huam saum ntuj. Tsuas yog tias tib neeg txais yuav Vajtswv tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj xwb lawv thiaj tuaj yeem hloov tau lawv tus moj yam, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem tsau npo hauv lawv tus ntsujplig; tsuas yog tias, ntxiv rau qhov no, muaj tes dej num hauv noob neej—Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev txhawb, thiab kev npaj hauv noob neej—cov txiaj ntsim ntawm Vajtswv tes dej num thiaj muaj tiav puv ntoob. Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau yog tus hais txog ntawm tes dej num niaj hnub no hauv noob neej thiab hauv lub hwj huam saum ntuj. Los ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau qhov kev tshwm sim, Nws tes dej num tib neeg thiab lub neej thiab Nws tej dej num uas muaj hwj huam thiaj muaj tiav log. Muab Nws lub cev tib neeg thiab saum ntuj los ua ke li ib lub, thiab tes dej num ntawm ob qhov no yog ua tiav los ntawm tej lus; txawm yog hauv noob neej los sis lub hwj huam saum ntuj kuj xij, Nws hais lus tawm. Thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv noob neeb, Nws hais noob neej yam lus, xwv kom tib neeg thiaj koom thiab to taub. Nws tej lus mas hais ncaj nraim thiab yooj yim to taub, xwv kom lawv thiaj muab faib tau rau txhua tus tib neeg, tsis hais txawm tib neeg yuav muaj kev txawj ntse los tsis muaj kev txawj ntse li, lawv txhua tus yeej tuaj yeem txais tau Vajtswv tej lus. Vajtsws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj kuj yog ua los ntawm tej lus thiab, tab sis nws puv npo kev pab cuam, muaj txoj sia puv npo, nws tsis tsuas nrog tib neeg tej tswv yim, nws tsis muaj feem rau tib neeg tej kev xav, thiab nws tsis muaj tib neeg tej kev txwv, nws nyob sab nraum tus ciam ntawm noob neej lawm; nws ua hauj lwm nyob hauv cev nqaij daim ntawv, tab sis nws yog txoj kev nthuav tawm ncaj nraim los ntawm tus Ntsujplig los. Yog tias tib neeg tsuas txais yuav Vajtswv tes dej num hauv noob neej xwb, ces lawv yuav txwv lawv tus kheej rau ib lub ntsiab twg xwb, thiab yog li ces yuav cheem tsum kev kho, kev yim, thiab kev qhuab ntuas kom thiaj muaj kev hloov nyob hauv lawv me ntsis. Yog tsis muaj tes dej num los sis tus Vajntsujplig, txawm tias, lawv yuav tuav rawv rau lawv tej qub kab ke; nws tsuas yog los ntawm tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj no xwb uas tej niag kab mob thiab tej teeb meem no thiaj yuav kho tau, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb tib neeg thiaj yuav raug kho tau kom zoo tiav log. Dua li ntawm kev kho thiab kev yim lawm, yam uas cheem tsum yog yam zoo, siv tej lus los kho tag nrho tej teeb meem, siv tej lus los qhia tib neeg txhua tus yam ntxwv, siv tej lus los coj lawv lub neej, lawv txhua lo lus hais, lawv txhua txoj kev ua, los muab lawv tej kev xav tau thiab kev muaj siab nthuav tawm. Qhov no yog tes dej num tiag ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau. Yog li, hauv koj tus cwj pwm rau tus Vajtswv uas muaj qab hau, koj yuav tsum zwm rau ntawm Nws kev ua noob neej ib zaug, paub thiab lees paub Nws, thiab koj yuav tsum txais yuav thiab mloog Nws tes dej num thiab tej lus saum ntuj ntxiv mus. Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv txhais tias tag nrho ntawm tes dej num thiab tej lus ntawm Vajtswv tus Ntsujplig yog ua tiav los ntawm Nws kev ua noob neej thiab los ntawm Nws yug los ua neeg hauv cev nqaij daim ntawv. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tus Ntsujplig muaj ib zaug coj Nws tes dej num tib neeg thiab ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj hauv cev nqaij daim tawv, thiab nyob hauv Vajtswv uas yug los ua neeg koj pom tau Vajtswv tes dej num hauv noob neej thiab tes dej num saum ntuj tag nrho. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau kev tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv. Yog tias koj pom tau qhov no meej, koj yuav muaj peev xwm txuas tau txhua yam uas sib txawv ntawm Vajtswv; koj yuav tso tseg tsis muab yam tsis tseem ceeb lo rau ntawm Nws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj, thiab koj yuav tso tseg qhov saib Nws tes dej num hauv noob neej nrog txoj kev tsis muaj kev hwm, thiab koj yuav tsis mus kom deb tshaj no, los sis nrhiav kev lug. Txhua yam, lub ntsiab ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau ces yog tes dej num ntawm Nws lub cev noob neej thiab ntawm Nws lub cev hwj huam saum ntuj, li uas coj los ntawm tus Ntsujplig, yog raug qhia tawm los ntawm Nws cev nqaij daim tawv, xwv kom tib neeg thiaj pom tau tias Nws mas pom meej heev thiab zoo li lub neej txoj sia, tiag thiab tseeb.

Tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplg hauv noob neej muaj ntau ntu uas hloov mus los. Los ntawm qhov uas ua kom noob neej zoo tshaj plaws, Nws qhib Nws lub cev tib neeg los txais tus Ntsujplig txoj kev taw qhia, tom qab uas Nws lub cev noob neej muaj peev xwm pub thiab saib xyuas pawg ntseeg lawm. Qhov no yog ib qho nthuav tawm Vajtswv tes dej num li ib txwm. Yog li, yog tias koj pom tau tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num hauv noob neej meej, ces koj yuav tsis zais tej kev xav phem txog Vajtswv tes dej num hauv noob neej. Tsis hais txog lwm yam li, Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua txhaum tsis tau. Nws yeej yog tas li thiab tsis yuam kev li; Nws tsis ua ib yam dab tsi uas tsis yog li. Tes dej num saum ntuj yog qhov taw kev hais qhia txog Vajtswv lub siab nyiam, tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm noob neej. Nws tsis ntsib qhov ua kom zoo tshaj plaws, tab sis los ncaj nraim ntawm tus Ntsujplig los. Txawm li cas los xij, qhov tseeb uas Nws ua tau hauj lwm hauv lub hwj huam saum ntuj yog vim Nws lub cev noob neej; nws tsis yog nyob rau qhov uas piav tsis tau li, thiab nws zoo li ua tau tiav los ntawm ib tug tib neeg dog dig. Vajtswv los saum ntuj ceeb tsheej los rau ntiaj teb tseem ceeb yog los qhia Vajtswv tej lus los ntawm cev nqaij daim tawv, los ua kom tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig tiav los ntawm lub ntsiab ntawm cev nqaij daim tawv.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Tias Tus Vajtswv Uas Muaj Qab Hau Ces Yog Vajtswv Tus Kheej Ntag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 135

Niaj hnub no, tib neeg txoj kev paub tus Vajtswv uas muaj qab hau tsuas nyob rau ib sab xwb, thiab lawv txoj kev to taub los ntawm qhov tseem ceeb ntawm qhov yug los ua neeg tseem me hwv lawm. Nrog rau Vajtswv cev nqaij daim tawv, tib neeg pom los ntawm Nws tes dej num thiab tej lus uas Vajtswv tus Ntsujplig muaj ntau kawg li, tias Nws nplua nuj kawg nkaus li. Tab sis txawm li cas los xij, Vajtswv tej lus tim khawv thaum kawg los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los: Vajtswv ua dab tsi hauv cev nqaij daim tawv, Nws ua hauj lwm los ntawm tej hauv paus ntsiab lus twg, Nws ua dab tsi hauv noob neej, thiab Nws ua dab tsi hauv lub hwj huam saum ntuj. Tib neeg yuav tsum paub qhov no. Niaj hnub no, koj muaj peev xwm pe hawm tus tib neeg no, hos hauv qhov tseem ceeb koj pe hawm tus Ntsujplig, thiab qhov ntawd yog qhov tsawg kawg uas tib neeg yuav tsum ua kom tau hauv qhov lawv paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg: paub qhov tseem ceeb ntawm tus Ntsujplig los ntawm cev nqaij daim tawv, paub tus Ntsujplig tes dej num saum ntuj hauv cev nqaij daim tawv thiab tes dej num tib neeg hauv cev nqaij daim tawv, txais yuav tag nrho tus Ntsujplig tej lus thiab tej lus hais tawm hauv cev nqaij daim tawv, thiab saib seb Vajtswv tus Ntsujplig coj cev nqaij daim ntawv thiab qhia Nws lub hwj chim hauv cev nqaij daim tawv li cas. Qhov no hais tau tias tib neeg los paub tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej los ntawm cev nqaij daim tawv; qhov kev qhia tshwm ntawm Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau hauv tib neeg tau ntiab tus Vajtswv uas pom tsis meej tawm hauv tib neeg tej kev xav lawm. Tib neeg kev pe hawm ntawm Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau tau nce lawv txoj kev mloog lus rau Vajtswv, thiab, los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig tes dej num saum ntuj hauv cev nqaij daim tawv thiab Nws tes dej num tib neeg hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg tau txais kev qhia tshwm thiab raug saib xyuas, thiab tej kev hloov muaj tiav rau hauv tib neeg lub neej tus moj yam. Qhov no yog lub tseem ntsiab ntawm tus Ntsujplig los txog rau hauv cev nqaij daim tawv, lub hom phiaj tseem ceeb ntawm qhov uas tej zaum tib neeg yuav koom nrog Vajtswv, vam khom Vajtswv, thiab los txog rau qhov paub Vajtswv.

Hauv lub ntsiab, tus yam ntxwv twg uas tib neeg yuav tsum muaj rau tus Vajtswv uas muaj qab hau? Koj paub dab tsi txog ntawm qhov yug los ua neeg, ntawm txoj Lus kev tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv, ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv, ntawm tej num ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau? Tej ntsiab lus tseem ceeb ntawm qhov kev sib tham hnub no yog dab tsi? Qhov yug los ua neeg, txoj Lus los txog hauv cev nqaij daim tawv, thiab Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv yog txhua yam teeb meem uas yuav tsum tau to taub. Nej yuav tsum maj mam los to taub tej teeb meem no thiab muaj kev paub meej ntawm tej no rau hauv nej lub neej, los ntawm nej lub siab thiab los ntawm tiam. Tus txheej txheem uas tib neeg paub Vajtswv tej lus yeej yog tib yam li tus txheej txheem uas lawv paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tej lus hauv cev nqaij daim ntawv. Tib neeg yim paub Vajtswv tej lus ntau, lawv yim paub Vajtswv tus Ntsujplig ntau; los ntawm qhov paub Vajtswv tej lus, tib neeg paub tej hauv paus ntsiab lus ntawm tus Ntsujplig tes dej num thiab los paub Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau. Qhov tseeb, thaum Vajtswv ua kom tib neeg zoo tshaj plaws thiab muab tau lawv, Nws qhia lawv paub tej num ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau; Nws siv tes dej num ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau los qhia tib neeg txog qhov tseem ceeb ntawm qhov yug los ua neeg, los qhia lawv tias Vajtswv tus Ntsujplig tau tshwm rau tib neeg lawm. Thaum tib neeg raug muab tau thiab raug ua zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv lawm, qhov kev nthuav tawm ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau twb kov yeej lawv lawm; tej lus ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau tau hloov lawv thiab muab Nws tus kheej txoj sia rau lawv, ua rau lawv puv npo nrog yam uas Nws yog (txawm nws yog yam uas Nws yog hauv Nws lub cev noob neej los sis yam uas Nws yog hauv Nws lub cev saum ntuj), ua rau lawv puv npo nrog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws tej lus, thiab ua rau tib neeg ua lub neej raws Nws tej lus. Thaum Vajtswv muab tau tib neeg, Nws muab tau los ntawm qhov siv tej lus thiab tej lus hais tawm ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau li ib txoj kev kho tib neeg tej teeb meem thiab los txiav txim thiab nthuav tawm lawv tus moj yam uas tig tawm tsam, ua rau lawv muab tau yam lawv cheem tsum thiab qhia lawv tias Vajtswv tau los rau hauv tib neeg lawm. Qhov tseem ceeb tshaj txhua yam, tes dej num ua tiav los ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau yog ntawm qhov cawm txhua tus tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, coj lawv khiav tawm ntawm daim av vaub tsuab, thiab ntiab lawv tus moj yam uas lwj liam tawm. Qhov uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov muab tau los ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau yog qhov muaj peev xwm ua lub neej li noob neej ib txwm ua nrog tus Vajtswv uas muaj qab hau li ib tug qauv uas ntxim hwm thiab ib tug qauv zoo, muaj peev xwm los xyaum coj raws li tej lus thiab tej uas cheem tsum ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau yam tsis muaj ib qho kev thim rov qab los sis ncaim mus me me li, xyaum coj rau tej uas Nws hais, thiab muaj peev xwm los ua tej uas Nws txib kom tiav. Nyob hauv txoj kev no, koj yeej yuav raug muab tau los ntawm Vajtswv. Thaum koj raug muab tau los ntawm Vajtswv lawm, koj tsuas tsis yog tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig xwb; tseem ceeb heev, koj muaj peev xwm ua lub neej raws li tej uas cheem tsum kom ua los ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau. Qhov lam muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig xwb tsis txhais tias koj muaj sia. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog seb koj puas muaj peev xwm los coj raws li tus Vajtswv uas muaj qab hau tej kev cheem tsum ntawm koj, uas muaj feem xyuam rau qhov seb koj puas muaj peev xwm raug muab tau los ntawm Vajtswv. Tej no yog lub ntsiab loj tshaj plaws ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau tes dej num hauv cev nqaij daim tawv. Qhov no hais tau tias Vajtswv muab tau ib pab tib neeg los ntawm qhov tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv tiag tiag thiab tseeb thiab meej meej thiab zoo li lub neej, pom tau los ntawm tib neeg, uas yog ua tes dej num ntawm tus Ntsujplig hauv cev nqaij daim tawv. Vajtswv qhov los rau hauv cev nqaij daim tawv yog txhais tiag tiag tias los qhib kom tib neeg pom tej num tseeb ntawm Vajtswv, los muab lub cev nqaij rau tus Ntsujplig uas tsis muaj lub cev nqaij, thiab los tso cai rau tib neeg pom kiag thiab kov kiag Nws. Nyob rau txoj kev no, cov uas raug ua tiav log los ntawm Nws yuav ua lub neej raws Nws, yuav raug muab tau los ntawm Nws, thiab yuav nyob rawv hauv Nws lub siab. Yog tias Vajtswv tsuas hais lus nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb thiab tsis tau los rau hauv ntiaj teb, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj peev xwm paub Vajtswv; lawv tsuas yuav muaj peev xwm qhia Vajtswv tej num uas yog siv tej tswv yim qhuav qhuav xwb thiab yeej yuav tsis muaj Vajtswv tej lus li qhov tseeb. Vajtswv tau los rau hauv lub ntiaj teb uas tseem ceeb yog los ua li ib tug qauv uas ntxim hwm thiab ib tug qauv zoo rau cov uas Nws yuav muab tau; tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj tuaj yeem paub tau Vajtswv, kov tau Vajtswv, thia pom tau Nws, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj raug muab tau los ntawm Vajtsw tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Tias Tus Vajtswv Uas Muaj Qab Hau Ces Yog Vajtswv Tus Kheej Ntag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 136

Vajtswv txoj hauj lwm hauv kev yug los ua tib neeg muaj ob ntu nyob rau hauv. Thaum Nws los yug ua neeg thawj zaug, tib neeg tsis ntseeg Nws los sis tsis paub Nws, thiab muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaub lig. Tom qab ntawd, thaum Nws rov los yug ua neeg zaum ob, tib neeg kuj tsis ntseeg Nws, haj yam tsis paub Nws, thiab rov muab Khetos ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug ntxiv. Tib neeg tsis yog Vajtswv tus yeeb ncuab thiab lod? Yog tias tib neeg tsis paub Nws, yuav ua li cas tib neeg thiaj yuav ua tau Vajtswv tus sib raug zoo? Nws yuav ua li cas thiaj li tsim nyog ua tau tim khawv rau Vajtswv? Tej kev uas lees tias hlub Vajtswv, ua numrau Vajtswv, qhuas Vajtswv no tsis yog dag xwb lod? Yog tias koj muab koj lub neej cob rau tej yam tsis muaj tiag, tsis tuaj yeem xyaum ua tau, koj tsis nkim zog yam tsis muaj txiaj ntsig lod? Koj yuav ua tau Vajtswv tus sib raug zoo li cas yog koj twb tsis paub tias Vajtswv yog leej twg nas? Puas yog txoj kev nrhiav ntawd tsis meej thiab tsis tseeb? Tseem tsis yog ntxias dag thiab lod? Yuav ua li cas ib tug tib neeg thiaj li yuav ua tau Vajtswv ib tug sib raug zoo? Lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev xyaum ua Vajtswv ib tug sib raug zoo yog dab tsi? Koj ua puas tau Vajtswv tus Ntsujplig ib tug sib raug zoo? Koj puas muaj peev xwm pom tus Ntsujplig zoo thiab loj npaum li cas? Kev ua ib tug neeg sib raug zoo ntawm tus Vajtswv uas saib tsis pom thiab kov tsis tau—ntawd tsis yog qhov tsis meej thiab tsis tseeb lod? Lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev xyaum ua ntawm txoj kev nrhiav ntawd yog dab tsi? Txhua yam no tsis yog ntxias dag xwb lod? Qhov koj caum qab yog los ua Vajtswv tus sib raug zoo, tab sis qhov tseeb koj yog Ntxwnyoog tus me nyuam dev, vim koj tsis paub Vajtswv, thiab koj nrhiav tus “Vajtswv ntawm txhua yam” uas tsis muaj tseeb, uas yog saib tsis pom, kov tsis tau, thiab ib yam khoom ntawm koj tus kheej tej kev xav phem. Hais qhov tseeb, ib tug “Vajtswv” zoo li ntawd yog Ntxwgnyoog, thiab hais tiag ces, nws yog koj tus kheej kiag ntag. Koj nrhiav mus ua koj tus kheej tus sib raug zoo, tab sis tseem hais tias koj nrhiav mus ua Vajtswv ib tug sib raug zoo—tsis yog saib tsis taus lod? Lub ntsiab ntawm txoj kev nrhiav ntawd yog dab tsi? Yog tias Vajtswv tus Ntsujplig tsis los ua neeg, ces lub cev ntawm Vajtswv tsuas yog tus Ntsujplug ntawm lub neej uas saib tsis pom, kov tsis tau, tsis muaj lub cev thiab tus duab, yam uas tsis yog hom khoom, txav tsis tau ze thiab to taub tsis tau rau tib neeg. Tib neeg yuav ua tau tus sib raug zoo rau tus Ntsujplig uas tsis muaj lub cev, tsis txaus ntseeg, thiab piav tsis tau zoo li no li cas? Qhov no tsis yog tso dag lod? Qhov kev muab laj thawj ruam ntawd yog ib qho uas tsis muaj tseeb thiab xyaum tsis tau. Tib neeg, tau raug tsim los ciaj sia, yog nyias muaj nyias hom sib txawv rau Vajtswv tus Ntsujplig, yog li ntawd nkawd ob leeg yuav ua tau ob tug sib raug zoo li cas? Yog tias Vajtswv tus Ntsujplig tsis raug paub txog hauv lub cev nqaij daim tawv, yog tias Vajtswv tsis yug los muaj cev nqaij daim tawv thiab Nws Tus Kheej txo hwj chim los ntawm qhov yug los ua neeg, ces tib neeg uas raug tsim los ntawd yuav tsis tsim nyog thiab tsis muaj peev xwm yuav ua tau Nws tus sib raug zooli, thiab dua li ntawm cov ntseeg Vajtswv uas tej zaum yuav muaj feem ua Vajtswv cov sib raug zoo tom qab lawv cov ntsuj tau nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej, tib neeg feem coob yuav tsis muaj cuab kav ua tau Vajtswv tus Ntsujplig cov sib raug zoo. Thiab yog tias tib neeg xav los ua Vajtswv cov sib raug zoo nyob saum ntuj ceeb tsheej raws li kev coj ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg, lawv yog cov tsiaj ruam tsis paub txaj muag xwb lod? Tib neeg tsuas lam raws “txoj keb muab siab npuab” rau tus Vajtswv uas saib tsis pom, thiab tsis quav ntsej txog tus Vajtswv uas uas saib pom, vim nws yooj yim mus nrhiav tus Vajtswv uas saib tsis pom. Tej zaum tib neeg tuaj yeem ua qhov no raws siab xav, tab sis qhov caum qab tus Vajtswv uas saib pom ntawd mas tsis yooj yim. Tus tib neeg uas nrhiav tus Vajtswv tsis meej pem, yuav tsis tau txais Vajtswv kiag li, rau qhov tej yam uas tsis meej pem thiab tsis muaj tseeb yog tib neeg xav xwb, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tau txais. Yog tias tus Vajtswv uas los rau hauv nej yog tus Vajtswv uas muaj hwj chim siab thiab tus uas nej tsis muaj peev xwm nkag mus cuag tau, ces nej yuav ua li cas nej thiaj nkag siab Nws lub siab nyiam? Thiab nej yuav ua li cas thiaj li paub thiab to taub tau Nws? Yog hais tias Nws tsuas yog ua Nws txoj hauj lwm xwb, thiab tsis muaj kev sib cuag li ib txwm nrog tib neeg, los yog tau muaj tej yam txawv li ntawm tib neeg li ib txwm thiabcov tib neeg uas txawj tuag nkag mus cuag tsis tau, ces, txawm yog hais tias Nws tau ua hauj lwm ntau heev rau nej tab sis nej tsis muaj kev sib cuag nrog Nws, thiab tsis muaj cuab kav pom Nws, nej yuav ua li cas thiaj paub tau Nws? Yog hais tias nws tsis yog rau cev nqaij daim tawv uas muaj li tib neeg dog dig muaj, tib neeg yuav tsis muaj txoj hau kev paub txog Vajtswv; nws tsuas yog vim tias Vajtswv qhov kev los yug ua neeg uas tib neeg thiaj tsim nyog tau los ua ib tug sib raug zoo rau tus Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd. Tib neeg rais los ua Vajtswv cov sib raug zoo vim tias lawv tau los sib cuag nrog Nws, vim lawv nrog Nws nyob ua ke thiab koom nrog Nws, thiab maj mam los paub txog Nws. Yog tias nws tsis yog li ntawd, tib neeg txoj kev raws qab yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi lod? Ntawd hais tau tias, nws tsis yog vim ntawm Vajtswv txoj hauj lwm es tib neeg thiaj muaj peev xwm ua tau Vajtswv tus sib raug zoo, tab sis vim yog qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Vajtswv txoj kev los yug ua neeg. Nws tsuas yog vim hais tias Vajtswv yug los ua tib neeg cev nqaij daim tawv kom tib neeg muaj feem los ua lawv lub luag hauj lwm, thiab muaj feem los pe hawm tus tseem Vajtswv. Qhov no tsis yog qhov tseeb uas tsheeb tshaj plaws thiab xyaum ua tau thiab lod? Tam sim no, koj puas tseem xav ua Vajtswv ib tug sib raug zoo nyob saum ntuj ceeb tsheej? Tsuas yog thaum Vajtswv txo Nws tus kheej lub hwj chim los rau ib theem twg, uas yog hais tau tias, tsuas yog thaum Vajtswv los ua neeg, tib neeg thiaj ua tau Nws tus sib raug zoo thiab tus ntseeg siab. Vajtswv yog ntawm tus Ntsujplig: Tib neeg yuav tsim nyog los ua cov sib raug zoo ntawm tus Ntsujplig, tus uas nyob chaw siab thiab tsis paub txog zoo li no tau li cas? Tsuas yog thaum Vajtswv tus Ntsujplig nqis los yug rau cev nqaij daim tawv, thiab rais los ua ib tug muaj txoj sia ib yam li tib neeg, tib neeg thiaj yuav tuaj yeem to taub tau Nws lub siab nyiam thiab tau txais los ntawm Nws. Nws hais lus thiab ua hauj lwm nrog cev nqaij daim tawv, koom nrog tej kev xyiv fab, kev tu siab thiab kev txom nyem ntawm tib neeg, nyob hauv tib lub ntiaj teb li tib neeg, tiv thaiv tib neeg, thiab coj lawv, thiab los ntawm qhov no Nws ntxuav neeg thiab cia lawv tau txais Nws txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev foom koob hmoov. Kev tau txais tej no, tib neeg to taub tseeb tiag txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj ua tau Vajtswv ib tug sib raug zoo. Tsuas yog qhov no xwb thiaj v xyaum ua tau. Yog tias Vajtswv yog tus saib tsis pom thiab kov tsis tau rau tib neeg, tib neeg yuav ua tau Nws cov sib raug zoo li cas? Qhov no tsis yog qhov kev qhuab qhia qhuav xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 137

Thaum Vajtswv los hauv ntiaj teb, Nws tsuas ua Nws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj xwb, uas yog qhov tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej tau muab cob rau tus Vajtswv yug los ua neeg. Thaum Nws los, Nws tsuas hais lus thoob plaws hauv daim av xwb, los muab lub suab rau Nws tej lus hais tawm los ntawm ntau txoj kev thiab los ntawm ntau txoj kev xav uas sib txawv. Feem ntau ces Nws muab qhov pub rau tib neeg thiab qhia tib neeg los ua Nws tej hom phiaj thiab txoj kab ke ua ua hauj lwm, thiab tsis txhawj txog Nws Tus Kheej nrog tej yam xws li tej kev sib raug zoo ntiag tug los sis txhua yam ntxaws ntxaws ntawm tib neeg lub neej. Nws tes hauj lwm tshaj tawm tseem ceeb yog los hais lus rau tus Ntsujplig. Ntawd yog, thaum Vajtswv tus Ntsujplig tshwm uas kov tau rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tsuas yug tib neeg lub neej thiab tso qho tseeb tawm xwb. Nws Tus Kheej tsis koom rau hauv tib neeg tes dej num, uas yog hais tau tias, Nws tsis koom noob neej tes dej num. Tib neeg ua tsis tau tes dej num saum ntuj, thiab Vajtswv tsis koom tib neeg tes dej num. Hauv ntau lub xyoo txij thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb no los ua Nws tes dej num, Nws yeej ua tiav los ntawm tib neeg tas li xwb. Txawm li cas los, tib neeg raug suav tsis tau tias yog tus Vajtswv yug los ua neeg—tsuas yog cov uas Vajtswvtau siv lawm xwb. Tus Vajtswv niaj hnub no, tib lub sij hawm no, yeej hais tau lus ncaj nraim los ntawm txoj kev xav saum ntuj, xa tus Ntsujplig lub suab los thiab ua hauj lwm sawv cev rau tus Ntsujplig. Txhua tus uas Vajtswv tau siv thoob plaws txhua tiam yog, tib yam thiab, tej lub tsam thawj thaum Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm hauv ib lub cev uas yog nqaij tawv—yog li vim li cas lawv ho tsis raug hu ua Vajtswv? Tab sis tus Vajtswv niaj hnub kuj yog Vajtswv tus Ntsujplig uas ua hauj lwm ncaj nraim rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab Yexus los kuj yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab; Nkawv ob leeg puas leej hu ua Vajtswv. Yog li qhov txawv yog dab tsi? Cov tib neeg uas Vajtswv siv thoob plaws hauv txhua tiam yeej muaj peev xwm muaj kev xav zoo thiab kev muaj qab hau. Lawv txhua tus to taub tej hauv paus ntsiab lus ntawm tib neeg tus cwj pwm. Lawv muaj tib neeg tej tswv yim li ib txwm, thiab muaj txhua yam uas tej tib neeg dog dig yuav tsum muaj. Feem ntau ntawm lawv cov ntawd muaj tej txuj tshwj xeeb thiab kev txawj ntse xeeb txawm. Qhov ua hauj lwm nrog cov tib neeg no, Vajtswv tus Ntsujplig siv lawv tej txuj ci, uas yog lawv tej kev txawj—Vajtswv pub. Vajtswv tus Ntsujplig coj lawv tej txuj ci los siv, siv lawv tej dag zog rau hauv Vajtswv kev ua dej num. Tab sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv mas tsis muaj tswv yim los sis kev xav, tsis muaj dab tsi nrog tib neeg tej kev xav tau, thiab haj tseem tsis muaj yam uas cov tib neeg dog dig muaj thiab. Ces hais tau tias, Nws haj tseem twb tsis paub tej hauv paus ntsiab lus ntawm tib neeg tus cwj pwm. Qhov no yog qhov zoo li cas rau thaum tus Vajtswv niaj hnub no los rau hauv ntiaj teb. Nws tes dej num thiab Nws tej lus tsis tau raug txuam nrog txog tib neeg tej kev xav tau los sis tib neeg txoj kev xav, tab sis lawv yog qhov pom meej tseeb ntawm tej kev xav tau ntawm tus Ntsujplig, thiab Nws ua hauj lwm ncaj nraim sawv cev rau Vajtswv. Qhov no txhais tias tus Ntsujplig hais lus kiag, ntawd yog, lub hwj huam saum ntuj ua tes dej num kiag, yam tsis muab tib neeg tej kev xav tau ib nyuag qhov los xyaw nrog li. Muab ua lwm lo lus hais, tus Vajtswv yug los ua neeg sawv cev ncaj nraim rau lub hwj huam saum ntuj, tsis muaj tib neeg txoj kev xav los sis tej tswv yim, thiab tsis muaj kev to taub ntawm tej hauv paus ntsiab lus ntawm tib neeg tus cwj pwm. Yog tias tsuas yog lub hwj huam saum ntuj ua hauj lwm xwb (txhais tau tias yog tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej ua hauj lwm xwb), yuav tsis muaj hau kev rau Vajtswv tes dej num los ua rau hauv lub ntiaj teb. Yog li thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, Nws yuav tsum muaj ib pab tib neeg tsawg tsawg uas Nws siv los ua hauj lwm rau hauv noob neej nrog rau tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv lub hwj huam saum ntuj. Muab ua lwm lo lus hais, Nws siv tes dej num tib neeg los tuav Nws tes dej num saum ntuj. Yog tsis li ntawd, yuav tsis muaj kev rau tib neeg los koom kiag nrog tes dej num saum ntuj. Qhov no yog qhov zoo li cas rau Yexus thiab Nws cov thwj tim. Nyob rau Nws lub sij hawm hauv ntiaj teb, Yexus xaus tej kev cai qub thiab nrhawv tej kev cai tshiab. Nws kuj hais ntau cov lus thiab. Tag nrho tes dej num no puas leej ua tiav hauv lub hwj huam saum ntuj. Lwm cov, xws li Petus, Povlauj, thiab Yauhas, txhua tus tso lawv tes dej num rau saum lub hauv paus ntawm Yexus tej lus. Ces hais tau tias, Vajtswv pib Nws tes dej num hauv tiam ntawd, lub hauv paus pib ntawm Tiam Hmoov Hlub; ntawd yog, Nws nkag mus rau ib tiam tshiab, xaus tej qub, thiab kuj ua rau tej lus muaj tiav, “Vajtswv yog qhov Pib thiab qhov Kawg.” Muab ua lwm lo lus hais, tib neeg yuav tsum ua tib neeg tes dej num rau saum lub hauv paus ntawm tes dej num saum ntuj. Muaj ib zaug Yexus tau hais txhua yam uas Nws yuav tsum hais lawm thiab ua Nws tes dej num tiav rau hauv lub ntiaj teb, Nws ncaim tib neeg mus lawm. Tom qab qhov no, txhua tus tib neeg, hauv kev ua hauj lwm, ua raws li tej kab ke uas hais tawm nyob hauv Nws tej lus, thiab xyaum raws nraim rau qhov tseeb ntawm qhov uas Nws tau hais lawm. Tag nrho ntawm cov tib neeg no puav leej ua hauj lwm rau Yexus. Yog tias tsuas yog Yexus ib leeg ua tes dej num no xwb, txawm Nws yuav hais tej lus ntau npaum li cas los, tib neeg yuav tsis muaj kev koom nrog Nws tej lus, vim tias Nws ua hauj lwm hauv lub hwj huam saum ntuj thiab tsuas hais tau tej lus ntawm lub hwj huam saum ntuj xwb, thiab Nws yuav tsis muaj peev xwm piav tau txhua yam mus txog qhov uas tej tib neeg dog dig yuav to taub tau Nws tej lus. Thiab yog li Nws yuav tsum muaj cov tub txib thiab cov cev Vajtswv lus uas los tom qab los txhawb Nws tes dej num ntxiv. Qhov no yog txoj kab ke ntawm qhov seb Vajtswv yug los ua neeg ua Nws tes dej num li cas—siv lub cev nqaij tawv uas yug los ua neeg los hais lus thiab los ua hauj lwm xwv thiaj ua tau tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj tiav, thiab tom qab ntawd siv ib co tib neeg tsawg tsawg, los sis tej zaum coob, uas caum raws Vajtswv lub siab los ua Nws tes dej num ntxiv. Ntawd yog, Vajtswv siv tib neeg uas caum raws Nws lub siab los ua tes dej num ntawm txoj kev saib xyuas thiab ywg dej rau noob neej xwv kom Vajtswv cov tib neeg uas xaiv tseg thiaj nkag tau mus rau qhov tiag tiag ntawm qhov tseeb.

Yog tias, thaum Nws los rau cev nqaij daim tawv, Vajtswv tsuas ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj xwb, thiab tsis muaj tib neeg uas caum raws Nws lub siab los ua hauj lwm nrog Nws, ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv lub siab nyiam los sis koom nrog Vajtswv. Vajtswv yuav tsum siv cov tib neeg dog dig uas caum raws Nws lub siab los ua tes dej num no kom tiav log, los saib thiab saib xyuas pawg ntseeg, xwv kom qib uas tib neeg txoj kev xav sab hauv, nws lub hlwb, muaj peev xwm ntawm txoj kev xav thiaj muaj tiav tau. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv siv ib pab tib neeg tsawg tsawg uas caum raws Nws lub siab los “txhais” tes dej num uas Nws ua hauv Nws lub cev saum ntuj, xwm kom nws thiaj raug muab qhib hlo—los hloov yam lus saum ntuj los ua tib neeg yam lus, xwv kom tib neeg thiaj nkag siab thiab to taub tau nws. Yog tias Vajtswv tsis ua li ntawd, tsis muaj leej twg yuav to taub Nws yam lus saum ntuj, vim tias cov tib neeg uas caum raws Nws lub siab mas, tom qab txhua yam, yog pab tsawg tsawg xwb, thiab tib neeg lub nrab peev xwm los nkag siab mas tsis zoo. Vim li ntawd Vajtswv thiaj xaiv txoj kev no xwb thaum ua hauj lwm hauv cev nqaij uas yug los ua neeg. Yog tias tsuas muaj tes dej num saum ntuj xwb, ces tsis muaj txoj hau kev twg rau tib neeg los paub los sis koom nrog Vajtswv, vim tias tib neeg tsis to taub Vajtswv yam lus. Tib neeg tsuas muaj peev xwm to taub yam lus no los ntawm qhov chaw ntawm cov tib neeg uas caum raws Vajtswv lub siab xwb, cov uas piav Nws tej lus meej tseeb. Txawm li cas los xij, yog tias tsuas muaj cov tib neeg zoo li no ua hauj lwm rau hauv noob neej xwb, qhov ntawd tsuas tuav tau tib neeg lub neej dog dig xwb; nws hloov tsis tau tib neeg tus moj yam. Vajtswv tes dej num tsis muaj ib theem pib tshiab tau; tsuas yuav muaj tib cov nkauj qub xwb, tej lus hais muaj hais txaus qub. Tsuas yog los ntawm qhov chaw ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg, tus uas hais txhua yam uas yuav tsum tau hais thiab ua txhua yam uas yuav tsum tau ua kom tiav rau lub caij nyoog ntawm Nws qhov yug los ua neeg, tom qab qhov uas tib neeg ua hauj lwm thiab paub raws li Nws tej lus, tsuas yog thaum ntawd xwb lawv tus moj yam ntawm lub neej thiaj muaj peev xwm hloov tau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj muaj peev xwm ntws nrog lub sij hawm. Tus uas ua hauj lwm hauv lub hwj huam saum ntuj sawv cev rau Vajtswv, hos cov uas ua hauj lwm hauv noob neej yog cov tib neeg uas Vajtswv siv. Ces hais tau tias, tus Vajtswv yug los ua neeg yeej txawv hlo ntawm cov tib neeg uas Vajtswv siv. Tus Vajtswv yug los ua neeg muaj peev xwm ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj, hos cov tib neeg uas Vajtswv siv tsis muaj. Nyob rau qhov pib ntawm txhua tiam, Vajtswv tus Ntsujplig hais lus kiag thiab pib tiam tshiab los coj tib neeg mus rau qhov pib tshiab. Thaum Nws hais lus tag lawm, qhov no qhia tias Vajtswv tes dej num hauv Nws lub cev saum ntuj tiav lawm. Tom qab ntawd, tib neeg txhua tus caum cov coj ntawm cov uas Vajtswv siv mus nkag rau lawv txoj kev paub ntawm lub neej. Los ntawm tib qho no, qhov no kuj yog theem uas Vajtswv coj tib neeg mus rau tiam tshiab thiab ib txoj kev pib tshiab rau tib neeg—nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tes dej num hauv cev nqaij daim tawv xaus.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 138

Vajtswv tsis los rau hauv ntiaj teb los ua kom Nws kev ua neej zoo tshaj plaws, los sis tsis los ua tes dej num ntawm kev ua neej. Nws tsuas los ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj rau hauv kev ua neej xwb. Qhov uas Vajtswv hais txog ntawm kev ua neej tsis yog li tib neeg xav. Tib neeg txhais “kev ua neej” li uas muaj ib tug poj niam, los sis ib tug txiv, thiab tej tub thiab tej ntxhais, uas yog qho qhia tau tias ib tug yog tus tib neeg dog dig; txawm li cas los xij, Vajtswv tsis pom li ntawd. Nws pom kev ua neej li muaj tej kev xav uas yog noob neej, kev ua neej li noob neej, thiab yug los ntawm tib neeg li ib txwm. Tab sis Nws qhov uas ib txwm muaj tsis muaj qhov uas muaj ib tug poj niam, los sis ib tug txiv, thiab tej me nyuam li uas tib neeg hais txog qhov ib txwm muaj. Ntawd yog, rau tib neeg, txoj kev ua neej uas Vajtswv hais txog ntawd yog yam uas tib neeg yuav suav tias tsis muaj kev ua noob neej, yuav luag tsis muaj kev xav thiab tsis muaj kev cheem tsum ntawm cev nqaij daim tawv, zoo ib yam li Yexus, tus uas tsuas muaj qhov sab nraum ib tug tib neeg dog dig xwb thiab muaj qhov saib zoo li ib tug tib neeg dog dig, tab sis qhov tseem ceeb tsis muaj tag nrho txhua yam uas ib tug tib neeg dog dig yuav tsum muaj. Los ntawm qhov no nws pom tau tias tus Vajtswv yug los ua neeg lub ntsiab tseem ceeb tsis yog muaj tag nrho txhua yam ntawm kev ua neej, tab sis tsuas yog ib feem ntawm tej yam uas tib neeg yuav tsum muaj xwb, kom thiaj txhawb tau tej kev mus los ntawm tib neeg lub neej thiab txuas tib neeg lub zog ntawm txoj kev muaj laj thawj. Tab sis tej no tsis muaj feem dab tsi txog qhov tib neeg suav tias kev ua neej yog dab tsi. Lawv yog yam uas Vajtswv yug los ua neeg yuav tsuam muaj. Txawm li cas los xij, muaj cov uas tuav tias yeej hais tau tias Vajtswv yug los ua neeg muaj kev ua neej yog tias Nws muaj ib tug poj niam, muaj tub thiab muaj ntxhais, muaj ib tse neeg; yog tsis muaj tej no, lawv hais tias, Nws tsis yog ib tug tib neeg dog dig. Kuv nug koj seb, “Vajtswv puas muaj ib tug poj niam? Nws mus puas tau tias Vajtswv muaj ib tug txiv? Vajtswv muaj puas taus me nyuam?” Tej no tsis yog kev ntseeg cuav los? Tab sis tus Vajtswv yug los ua neeg tawm tsis tau hauv kem pob zeb tawg los los sis poob saum ntuj los. Nws tsuas yug tau rau hauv ib tse neeg dog dig xwb. Ntawd yog vim tias Nws muaj niam muaj txiv thiab tej muam. Tej no yog tej kev ua neej ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum muaj. Qhov zoo li no yog qhov Yexus muaj; Yexus muaj ib leej txiv thiab niam, muam thiab kwv tij, thiab tag nrho qhov no yeej yog li ib txwm. Tab sis yog tias Nws muaj ib tug poj niam thiab muaj tub muaj ntxhais, ces Nws li yuav tsis yog kev ua neej uas Vajtswv npaj kom tus Vajtswv yug los ua neeg muaj. Yog tias muaj qhov no, Nws yuav tsis muaj peev xwm ua hauj lwm sawv cev rau lub hwj huam saum ntuj. Nws tseem ceeb vim tias Nws tsis muaj ib tug poj niam los sis me nyuam, thiab yog yug los ntawm ib co tib neeg dog dig rau hauv ib tse neeg dog dig, uas Nws muaj peev xwm ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj. Muab hais kom meej ntxiv, qhov Vajtswv suav hais tias yog ib tug tib neeg dog dig no ces yog ib tug tib neeg uas yug rau hauv ib tse neeg dog dig. Tsuas yog ib tug tib neeg zoo li no xwb thiaj tsim nyog ua tau tes dej num saum ntuj. Yog tias, muab ua lwm yam hais, tus tib neeg ntawd muaj ib tug poj niam, me nyuam, los sis ib tug txiv, tus tib neeg ntawd yuav tsis muaj peev xwm ua tes dej num saum ntuj, vim tias lawv tsuas muaj kev ua neej uas tib neeg cheem tsum xwb tab sis tsis muaj kev ua neej uas Vajtswv cheem tsum. Qhov ntawd thiaj yog qhov Vajtswv suav, thiab qhov uas tib neeg to taub, ntau zaus mas txawv loj heev, txawv deb heev. Nyob rau theem no Vajtswv tes dej num ntsib ntau yam thiab txawv ntawm tib neeg tej kev xav phem lawm. Ib tug yeej hais tau tias nyob rau theem no Vajtswv tes dej num yeej yog tes dej num saum ntuj uas nqis tes ua kiag, muaj tib neeg txoj kev txhawb. Vim tias Vajtswv los rau hauv ntiaj teb los ua Nws tes dej num Nws Tus Kheej, dua li qhov cia tib neeg muab nws txhais tes ua, Nws muab Nws Tus Kheej yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv (rau hauv ib tug tib neeg dog dig, tsis tiav log) los ua Nws tes dej num. Nws siv qhov kev yug los ua neeg no los sawv cev rau tib neeg hauv ib tiam tshiab, los qhia tib neeg txog kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes dej num, thiab los hais kom tib neeg xyaum raws li txoj kev uas tau piav nyob hauv Nws tej lus lawm. Yog li ces Vajtswv tes dej num hauv cev nqaij daim tawv tiav lawm; Nws tab tom yuav ncaim tib neeg mus, tsis nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ntawm kev ua neej lawm, tab sis txav deb ntawm tib neeg mus npaj lwm qhov ntawm Nws tes dej num lawm. Tom qab ntawd, siv tib neeg uas caum raws Nws lub siab, Nws ua Nws tes dej num txuas ntxiv mus nyob hauv ntiaj teb rau hauv pab neeg ntawm cov tib neeg no, tab sis nyob hauv lawv txoj kev ua noob neej.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 139

Tus Vajtswv yug los ua neeg nyob tsis tau nrog tib neeg mus ib txhis vim tias Vajtswv muaj lwm yam hauj lwm ntau ua. Nws raug khi tsis tau rau hauv cev nqaij daim tawv; Nws yuav tsum plhis cev nqaij daim tawv mus ua tes dej num uas Nws yuav tsum ua, txawm tias Nws ua tes dej num ntawd hauv tus duab ntawm cev nqaij daim tawv. Thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, Nws tsis tos kom txog rau thaum Nws muaj lub cev uas ib tug tib neeg dog dig yuav tsum muaj ua ntej tuag thiab ncaim tib neeg mus. Tsis tseem ceeb tias Nws cev nqaij daim tawv laus li cas lawm, thaum Nws tes dej num tiav lawm, Nws ncaim tib neeg mus lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi uas zoo li hnub nyoog rau Nws, Nws tsis suav Nws cov hnub raws li tib neeg txoj sia ntev los luv; dua ntawd, Nws xaus Nws txoj sia rau hauv cev nqaij daim tawv raws li tej kauj ruam ntawm Nws tes dej num xwb. Tej zaum yuav muaj ib co uas xav tias Vajtswv, hauv qhov los rau hauv cev nqaij daim tawv, yuav tsum laus mus rau ib qib, yuav loj hlob mus ua ib tug neeg tiav txiv, txog qhov laus, thiab tsuas ncaim rau thaum lub cev ntawd tsis ua hauj lwm lawm xwb. Qhov no yog tib neeg txoj kev xav; Vajtswv tsis ua hauj lwm li no. Nws tsuas los rau hauv cev nqaij daim tawv los ua tes dej num uas Nws yuav tsum ua xwb, thiab tsis yog los ua ib tug tib neeg dog dig lub neej ntawm qhov yug muaj niam muaj txiv, loj hlob, tsim ib tse neeg thiab pib ib txoj hauj lwm, muaj thiab tu me tub me nyuam, los sis ntsib lub neej tej kev phem kev tsis zoo—txhua yam ntawm tej uas ib tug tib neeg dog dig ua. Thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, qhov no yog Vajtswv tus Ntsuplig muab tso rau saum cev nqaij daim tawv, los rau hauv cev nqaij daim tawv, tab sis Vajtswv tsis ua lub neej ntawm ib tug tib neeg dog dig. Nws tsuas los ua ib qho hauv Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb kom tiav xwb. Tom qab ntawd Nws yuav ncaim tib neeg mus. Thaum Nws los rau hauv cev nqaij daim tawv, Vajtswv tus Ntsujplig tsis ua kom kev ua neej ntawm cev nqaij daim tawv zoo tshaj plaws. Dua li ntawd, nyob rau ib lub sij hawm uas Vajtswv tau pib npaj, lub hwj huam saum ntuj mus ua hauj lwm kiag. Ces, tom qab ua txhua yam uas Nws yuav tsum ua thiab ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm tiav log lawm, tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau theem no thiaj li tiav, uas yog nyob rau theem uas tus Vajtswv yug los ua neeg lub neeg kuj xaus thiab, txawm tias Nws lub cev uas yog cev nqaij tawv tau tag ntawm qhov ib sim neej lawm kuj xij. Ntawd hais tau tias, txawm theem ntawm txoj sia hauv lub cev uas yog nqaij tawv txog thaum twg los xij, nws nyob ntev li cas rau hauv ntiaj teb los xij, txhua yam yog txiav txim siab los ntawm tus Ntsujplig tes dej num. Nws tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog qhov tib neeg suav tias yog kev ua neej. Muab Yexus ua ib qho piv txwv. Nws ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv tau peb caug-peb thiab ib nrab xyoo. Nyob rau hauv qhov muaj sia ntev ntawm tib neeg lub cev, Nws yuav tsum tsis tau tuag rau thaum muaj hnub nyoog li ntawd, thiab Nws yuav tsis tau ncaim mus. Tab sis qhov no tsis yog qhov txhawj xeeb rau Vajtswv tus Ntsujplig. Nws tes dej num ua tiav lawm, nyob rau theem no lub cev thiaj raug coj mus lawm, yaj ntsis nrog tus Ntsujplig lawm. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus los ntawm qhov uas Vajtswv ua hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv. Thiab yog li, muab hais kom nruj, kev ua noob neej ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg tsis yog qhov tseem ceeb tshaj. Rov hais dua, Nws los rau hauv ntiaj teb tsis yog los ua lub neej ntawm ib tug tib neeg uas muaj sia. Nws tsis xub rhawv ib lub neej uas yog tib neeg dog dig lub ces mam pib ua hauj lwm. Dua ntawd, tsuav yog Nws yug los rau hauv ib tse neeg dog dig xwb, Nws yeej muaj peev xwm ua tau tes dej num saum ntuj, tes dej num uas tsis tau raug dub tsuas los ntawm tib neeg tej kev xav, uas tsis yog cev nqaij, uas tsis xyaum raws li tej kev coj noj coj ua ntawm lub zej zog los sis koom nrog tib neeg tej kev xav los sis tej kev xav phem, thiab, tseem ceeb dua ntawd, tsis koom nrog tib neeg tej kev txawj ntse rau txoj kev ua neej. Qhov no yog tes dej num uas Vajtswv yug los ua neeg npaj los ua, thiab nws kuj yog qhov tseem ceeb uas muaj qab hau ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg. Vajtswv los rau hauv cev nqaij daim tawv tseem ceeb yog los ua ib theem ntawm tes dej num uas yuav tsum ua kom tiav rau hauv cev nqaij daim ntawv, yam tsis tas yuav mus rau lwm qhov txheej txheem, thiab, rau txoj kev paub ntawm ib tug tib neeg dog dig, Nws tsis muaj tej ntawd. Tes dej num uas Vajtswv yug los ua neeg cev nqaij daim tawv yuav tsum ua ntawd tsis muaj tib neeg dog dig tej kev paub nyob rau hauv. Yog li Vajtswv los rau hauv cev nqaij daim tawv los ua tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua kom tiav hauv cev nqaij daim tawv. Cov seem ntawd tsis muaj feem dab tsi txog Nws; Nws tsis tas mus kom thoob tej txheej txheem me me uas ntau heev. Thaum Nws tes dej num tiav lawm, qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg kuj xaus lawm thiab. Qhov ua theem no tiav txhais tias tes dej num uas Nws yuav tsum ua hauv cev nqaij daim tawv tau ua tiav lawm, thiab tes hauj lwm tshaj tawm ntawm Nws cev nqaij daim tawv tiav lawm. Tab sis Nws ua tsis tau hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv mus ib txhis. Nws yuav tsum txav mus rau lwm qhov chaw mus ua hauj lwm, ib qho chaw sab nraum cev nqaij daim tawv. Tsuas yog li no xwb Nws tes dej num thiaj ua tau puv ntoob, thiab nce mus rau qhov ua hloov tau zoo. Vajtswv ua hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj thaum xub thawj. Yam hauj lwm dab tsi uas Nws yuav tsum ua thiab yam hauj lwm dab tsi uas Nws tau ua tiav lawm, Nws paub tseeb npaum li lub xib teg ntawm Nws txhais tes. Vajtswv coj txhua tus tib neeg mus tuag ib txoj kev uas Nws twb tau npaj lawm. Tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov no. Tsuas yog cov uas caum raws txoj kev taw qhia ntawm Vajtswv tus Ntsujplig xwb thiaj yuav muaj peev xwm nkag mus rau qhov chaw so. Tej zaum nws yuav muaj tias, tes dej num tom qab ntawd, nws yuav tsis yog Vajtswv hais lus hauv cev nqaij daim tawv los coj tib neeg lawm, tab sis ib tug Ntsujplig uas muaj lub cev kov tau los coj tib neeg lub neej. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm kov kiag tau Vajtswv, saib rau Vajtswv, thiab nkag tau zoo dua mus rau qhov tseeb tiag uas Vajtswv cheem tsum, xwv kom thiaj raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau. Qhov no yog tes dej num uas Vajtswv npaj los ua kom tiav, thiab qhov Nws tau npaj ntev los lawm. Los ntawm qhov no, nej txhua tus yuav tsum pom txoj kev uas nej yuav tsum taug!

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 140

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces hu ua Khetos, thiab tus Khetos uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb rau neeg ces hu ua Vajtswv. Yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov no li, vim Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab muaj Vajtswv tus moj yam, thiab qhov kev txawj ntse nyob rau hauv Nws tej hauj lwm, uas tib neeg yeej tsis muaj li. Cov uas hu lawv tus kheej ua Khetos, tab sis ua tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm, yog cov dag noj dag haus xwb. Khetos mas tsis lam yog tus uas Vajtswv tshwm sim los ua kiag nyob rau hauv ntiaj teb no nkaus xwb, tab sis tseem yog cev nqaij daim tawv uas Vajtswv siv thaum uas nws ua Nws tes hauj lwm kom tiav hlo nyob nrog tib neeg. Lub cev no mas tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los hloov tau li, tab sis yog ib lub cev uas yeej ris tau Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab qhia tau txog Vajtswv tus moj yam, thiab sawv cev Vajtswv tau zoo heev, thiab muab txoj sia rau tib neeg. Tsis yog tam sim no los yeej yog lwm hnub, cov uas ua txuj dag hais tias yog Khetos yeej yuav poob tsag, vim txawm hais tias lawv dag hais tias lawv yog Khetos, los lawv yeej tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ib qho li. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias qhov tseeb txog Khetos ntawd yeej tsis muaj ib tug neeg twg yuav muab tshab txhais tau li, tab sis tsuas yog raug teb thiab txiav txim siab los ntawm Vajtswv Tus Kheej xwb. Nyob rau txoj kev no, yog koj yeej xav nrhiav txoj kev muaj sia nyob tiag tiag, koj yuav tsum xub lees paub nws rau qhov kev los rau lub ntiaj teb uas Vajtswv ua tes hauj lwm pub txoj kev muaj sia nyob rau tib neeg, thiab koj yuav tsum lees paub nws yog nyob rau thaum tiam kawg uas Nws los rau lub ntiaj teb los muab txoj kev muaj sia nyob pub rau tib neeg. Qhov no tsis yog yav tag los lawm; nws tab tsim tshwm sim tam sim no.

Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawjhais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es lawv thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es lawv thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Cov tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus txawj ntse uas yuav pab tau kom koj paub tib neej lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia.

Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv ntxub mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg. Kuv kuj qhia koj hais tias yog koj tawm tsam Khetos thaum tiam kawg ntawd, yog koj tsis lees Khetos thaum tiam kawg yam saib tsis tau Nws li, yuav tsis muaj leej twg los ris koj lub txim li. Dhau ntawd mus, txij hnub no mus lawm tom ntej ces koj yuav tsis muaj ib lub cib fim ntxiv kom tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo lawm; txawm hais tias koj yuav sib zog npaum li cas los theej txhoj rau koj tus kheej, los koj yeej yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag li. Vim qhov koj tawm tsam ntawd tsis yog ib tug tib neeg, qhov koj cem ntiab tawm ntawd tsis yog ib yam muaj sia me me, tab sis yog Khetos. Koj puas paub hais tias lub txim ntawm qhov no yuav yog dab tsi? Koj yuav tsis yog ua yuam kev ib qho me me xwb, tab sis ua txhaum ib lub txim loj kawg nkaus. Kuv hais qhia sawv daws kom tsis txhob lam zim kaus hniav rau qhov tseeb, los sis lam tau lam cem, vim tsuas yog qhov tseeb xwb mas thiaj muab tau txoj sia rau koj, thiab yeej tsis muaj dab tsi hlo li tsuas yog qhov tseeb nkaus xwb thiaj li yuav pub koj rov yug dua tshiab thiab pom Vajtswv lub ntsej muag dua ib zaug ntxiv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Khetos Ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev Mus Rau Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev Txiav Txim nyob rau Tiam Kawg

Ntxiv Mus: Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No