Kev Txiav Txim nyob rau Tiam Kawg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 77

Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj liib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voogkiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. Piv txwv li, thaum tib neeg paub kiag hais tias lawv los nawm Mau-a los, ces lawv hais tawm tej lus cem yws tuaj, tso tseg txoj kev npaj ua lub neej, thiab cia li coj phem heev. Qhov no tseem qhia tsis tau hais tias tib neeg tseem tsis tau muaj cuab kav yuav kam zwm tag nrho rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm lod? Qhov no tsis yog kiag lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab lod? Thaum koj tsis raug rau txim, koj ob txhais tes mas tsa siab tshaj lwm tus, tseem tshaj Yexus txhais lawm. Thiab koj quaj qw tawm ua ib lub suab nrov nrov tias: “Ua ib leeg tub ntxim hlub ntawm Vajtswv! Ua ib tug nyob ti Vajtswv! Peb xum tuag zoo dua nyo hau rau Ntxwgnyoog! Tig tawm tsam yawg Ntxwgnyoog laus! Tig tawm tsam tus zaj loj liab ploog laus! Thov kom tus zaj loj liab ploog poob hwj chim yam ntxim hnyos kawg! Thov kom Vajtswv ua kom peb muaj txhua yam!” Koj lub suab quaj qw mas nrov tshaj tag nrho lwm tus. Tab sis thaum lub sij hawm rau txim los txog thiab, ib zaug ntxiv thiab, tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab raug nthuav tawm. Thaum ntawd, ces lawv tej suab quaj qw tu nrho, thiab lawv qhov kev ua tawv qhawv ntawd ntog yaj ntsis mus lawm xwb. Qhov no yog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab; tseem khiav tob tshaj kev txhaum lawm thiab, nws yog tej yam uas Ntxwgnyoog cog tseg thiab nrhau cag tob heev nyob rau hauv tib neeg. Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 78

Thaum hais txog lo lus tias “txoj kev txiav txim”, feem ntau koj yuav xav txog cov lus uas Yehauvas tau hais rau txhua qhov chaw thiab cov lus cem uas Yexus tau hais rau cov neeg Falixais. Rau qhov tag nrho lawv tej kev phem, cov lus no tsis yog Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg; tab sis lawv yog cov lus hais los ntawm Vajtswv nyob rau hauv ib puag ncig tej chaw sib txawv, uas yog nyob rau hauv cov ntsiab lus sib txawv. Cov lus no tsis zoo li cov lus uas Khetos hais thaum Nws txiav txim rau tib neeg nyob rau tiam kawg. Nyob rau tiam kawg, Khetos siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm tib neeg tus uas tau hais tawm. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no thiaj tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg tag nrho los zwm rau Vajtswv, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov uas txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws tseem cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub siab uas nyiam ua kev txhaum thiab tej hauv paus ntawm nws txoj kev ua txhaum, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias. Cov kev cuam tshuam no raug los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los. Yog koj tsis suav tias qhov tseeb no yog qhov tseem ceeb, yog koj xav tias tsis muaj dab tsi hlo li tiam sis tsuas yog nrhiav txoj kev tias yuav ua li cas thiaj zam dhau lawv, los sis yuav ua li cas nrhiav txoj hau kev tawm tshiab uas tsis cuam tshuam nrog lawv, ces Kuv hais rau koj tias koj yog ib tug neeg txhaum loj. Yog tias koj muaj kev ntseeg rau Vajtswv, tab sis ho tsis nrhiav qhov tseeb los sis tsis kam ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, los sis tsis nyiam txoj kev uas coj koj los nyob ze Vajtswv, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas xav khiav kom dim txoj kev txiav txim, thiab tias koj yog tus me nyuam roj hmab thiab tus neeg ntxeev siab uas khiav tawm ntawm lub zwm txwv dawb huv. Vajtswv yuav tsis tseg txhua tus neeg ntxeev siab txoj sia uas khiav tawm hauv Nws lub zeem muag. Cov neeg ntawd yuav tau txais lub txim hnyav dua. Cov neeg uas los sawv tab meeg ntawm Vajtswv los raug txiav txim, thiab tau raug ntxuav kom dawb huv dua qub, yuav tau nyob saum Vajtswv lub teb chaws mus ib txhis li. Yeej yog lawm, qhov no yog tej yam uas muaj rau yav tom ntej.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 79

Kev ua dej num rau txoj kev txiav txim yeej yog Vajtswv tus kheej tes dej num, yog li nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kom tiav kiag; nws tsis tuaj yeem ua tau los ntawm tib neeg los hloov Nws qhov chaw. Vim hais tias txoj kev txiav txim yog kev siv qhov tseeb los kov yeej noob neej, yeej tsis muaj lus nug tias Vajtswv tseem yuav tshwm sim los ua neeg los ua tau txoj dej num no nrog tib neeg. Qhov ntawd yog qhia txog, nyob rau tiam kawg, Khetos yuav siv qhov tseeb los qhia neeg thoob plaws lub ntiaj teb thiab qhia kom lawv paub txhua yam tseeb. Nov yog Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim. Coob leej muaj kev xav tsis zoo txog qhov kev rov los yug ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv, rau qhov tib neeg pom tias nws tsis yooj yim yuav ntseeg tias Vajtswv yuav los yug ua neeg neeg muaj cev nqaij daim tawv los ua tes dej num ntawm txoj kev txiav txim. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum qhia koj tias Vajtswv tes dej num feem ntau yeej siab dhau tib neeg txoj kev xav pom, thiab nyuaj rau tib neeg lub siab los txais yuav. Rau qhov tib neeg tsuas yog cov kas nyob rau hauv daim av xwb, tiam sis Vajtswv yog Tus uas loj tshaj puv nkaus lub qab ntuj khwb; tib neeg lub siab tsuas zoo li lub qhov dej tsw lwj uas yug cov kas, tiam sis txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas raug ua los ntawm Vajtswv txoj kev xav yeej yog kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj kev txawj ntse. Tib neeg yeej ib txwm sim nrog Vajtswv sib cav tas li, uas Kuv hais rau nws tias yog yam qhia tshwm sim ntawm tus kheej tias leej twg yuav swb thaum ntiaj teb kawg. Kuv thov nej txhua tus kom tsis txhob xav hais tias nej muaj nuj nqis ntau dua kub. Yog tias lwm tus twb tuaj yeem lees txais txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv, vim li cas koj ho tsis tuaj yeem ua tau? Koj sawv siab dua lwm tus npaum li cas? Yog tias lwm tus twb tuaj yeem nyo lawv lub taub hau tab meeg qhov tseeb, vim li cas koj tsis tuaj yeem ua thiab? Vajtswv tes dej num tsis muaj qhov yuav theem tos. Nws yuav tsis rov ua tes dej num rau txoj kev txiav txim dua ib zaug ntxiv vim yog qhov “kev pab” koj tau ua, thiab koj yuav puv npo txoj kev khuv xim uas koj tau cia lub cib fim zoo ntawd plam mus lawm. Yog tias koj tsis ntseeg Kuv cov lus, ces kav tsij nyob tos lub zwm txwv dawb huv nyob saum ntuj los muab txoj kev txiav txim rau koj! Koj yuav tsum paub tias tag nrho cov neeg Ixayees ntiab thiab tsis lees paub Yexus, thiab qhov tseeb txog qhov Yexus txoj kev txhiv dim ntawm noob neej tseem ncua sij hawm mus thoob qab ntuj khwb thiab mus txog hnub kawg ntawm lub ntiaj teb. Nov tsis yog qhov tseeb uas Vajtswv tsim ntev los lawm los? Yog tias koj tseem tos kom Yexus los coj koj mus saum ntuj ceeb tsheej, ces Kuv hais tias koj yog ib daim niag ntoo lwj tsis muaj qab hau dab tsi li.[a] Yexus yuav tsis lees paub tus neeg ntseeg cuav zoo li koj, tus uas tsis npuab siab rau txoj kev tseeb thiab tsuas nrhiav kom tau koob hmoov nkaus xwb. Nyob rau lwm fab, Nws yuav tsis muaj kev khuv leej hauv txoj kev muab koj pov rau hauv lub pas dej hluav taws kom hlawv rau ntau txhiab xyoo.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Ib daig ntoo lwj: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tsis muaj dab tsi yuav pab tau lawm.”


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 80

Ziag no koj puas tau nkag siab txog tias txoj kev txiav txim yog dab tsi thiab qhov tseeb yog dab tsi? Yog tias koj nkag siab, ces Kuv thov koj kom ua raws li txoj kev txiav txim yam mloog lus hlo, tsis li ntawd koj yuav tsis muaj lub cib fim yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv los sis raug Nws coj los rau hauv Nws lub teb chaws li. Cov neeg uas tsuas lees txais txoj kev txiav txim xwb tab sis tsis muaj hnub yuav raug ntxuav kom dawb huv, uas yog cov neeg khiav tawm ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, yuav raug tshem mus thiab tsis lees yuav los ntawm Vajtswv mus ib txhis li. Lawv tej kev txhaum muaj txim ntau heev, thiab phem tshaj cov Falixais li lawm, vim lawv tau ntxeev siab rau Vajtswv thiab tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no ua heev dua qhov tsis tsim nyog los ua tes dej num yuav tau txais kev rau txim hnyav dua, txoj kev rau txim uas yog, ntau tshaj, ntev mus li ib txhis. Vajtswv yuav tsis tseg txhua tus neeg ntxeev siab uas txawm tias yav dhau los tau npuab siab los ntawm cov lus tab sis tom qab ho tau ntxeev siab rau Nws. Cov neeg xws li cov no yuav tsum tau txais kev ua pauj los ntawm kev rau txim ntawm tus plig, tus ntsuj, thiab lub cev. Qhov no tsis yog ib qho kev qhia meej ntawm txoj kev xav ncaj ncees ntawm Vajtswv los? Nov tsis yog Vajtswv lub ntsiab los txiav txim rau tib neeg, thiab qhia tawm txog tib neeg los? Vajtswv pom zoo muab txhua tus uas ua txhua yam kev phem kev qias thaum ncua sij hawm ua txoj kev txiav txim mus rau qhov chaw uas muaj cov ntsujplig phem, thiab cia cov ntsujplig phem no ua kom lawv lub cev nqaij puas ntsoog raws li qhov lawv xav tau, thiab cov neeg ntawd lub cev tshwm pob txha tsw lwj ntxiag. Ntawd yog lawv li kev raug ua pauj uas tsim nyog. Vajtswv sau cia rau hauv lawv phau ntawv ceev tseg txhua yam kev txhaum ntawm cov neeg ntseeg cuav uas tsis muab siab npuab, cov thwj tim cuav, thiab cov neeg ua dej num cuav; tom qab ntawd, thaum txog lub sij hawm zoo lawm, Nws muab lawv cuam mus rau hauv cov ntsujplig qias, kom cov ntsujplig qias no noj lawv lub cev kom tag huv si raws li lawv lub siab nyiam, kom lawv thiaj li tsis los yug dua tshiab thiab tsis pom qhov kaj ntxiv lawm. Cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus uas ua dej num pab ib ntus tab sis tsis muaj peev xwm ua lub siab ntev npuab siab mus txog hnub kawg yog raug suav los ntawm Vajtswv tias yog cov neeg phem, yog li ntawd lawv taug kev ntawm cov neeg phem txoj kev coj thiab mus ua ib feem ntawm lawv cov neeg phem; thaum kawg, Vajtswv yuav rhuav tshem lawv. Vajtswv muab cais rau ib sab thiab tsis quav ntsej txog cov neeg uas ib txwm tsis tau npuab siab rau Khetos los sis yeej tsis tau siv lawv lub dag zog los pab ua ib yam dab tsi li, thiab txog thaum hloov lub caij nyoog nws yuav muab lawv rhuav tshem tag nrho txhua tus. Lawv yuav tsis muaj nyob rau lub ntiaj teb mus ntxiv li lawm, haj yam tsis muaj feem nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Cov uas ib txwm yeej tsis muaj lub siab dawb paug rau Vajtswv, tab sis raug yuam lam los cuag Nws thaum ntsib kev nyuaj siab, raug suav nrog cov neeg uas ua dej num rau Nws cov neeg. Tsuas yog qee pab neeg tsawg tsawg ntawm cov neeg zoo li no thiaj yuav dim xwb, tab sis feem coob yuav puas tsuaj nrog cov neeg uas twb tsis tsim nyog los ua dej num kiag li. Thaum kawg, Vajtswv yuav coj mus rau hauv Nws lub teb chaws tag nrho cov uas muaj lub siab zoo ib yam li Vajtswv, cov tib neeg thiab Vajtswv cov me nyuam, thiab cov uas Vajtswv tau xaiv los ua pov thawj. Lawv yuav yog cov thawj lim ntawm Vajtswv tes dej num. Cov neeg uas tsis tuaj yeem raug cais tawm hauv pab pawg uas raug teev tseg los ntawm Vajtswv, lawv yuav raug suav nrog cov tsis ntseeg—thiab nej tuaj yeem xam pom yam tseeb tseeb tias lawv tej kev tshwm sim yuav zoo li cas. Kuv twb hais rau nej txhua yam uas Kuv yuav tsum hais lawm; txoj kev uas nej xaiv yeej yog nej txoj kev xaiv nkaus xwb. Yam uas nej yuav tau nkag siab yog li no: Vajtswv tes dej num yeej tsis tos tus neeg uas tsis tuaj yeem nrog Nws sib raug zoo, thiab txoj kev xav uas ncaj ncees ntawm Vajtswv qhia pom yam tsis muaj kev khuv leej txog ib tug neeg twg kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 81

Vajtswv tsis luam tej hauj lwm tawm ua ob qho zoo ib yam nyob rau ib tiam twg li. Vim tiam kawg twb los txog lawm, Nws yuav ua tes hauj lwm uas Nws ua nyob rau tiam kawg thiab nthuav tawm tag nrho tus moj yam uas yog Nws tug rau tiam kawg. Hais txog tiam kawg, ces qhov no yog hais txog ib tiam uas nws muaj nws, tiam uas Yexus hais tias nej yuav ntsib kev puas tsuaj tiag tiag thiab ntsib av qeeg, kev tshaib nqhis, thiab kab mob sib kis, uas yuav qhia tau kom pom hais tias qhov no yog ib tiam tshiab, thiab is yog Tiam Hmoov Hlub qub lawm. Piv txwv hais tias, zoo li tib neeg hais, Vajtswv yeej tsis hloov mus ib txhis li, Nws tus moj yam yeej yog muaj kev khuv leej thiab kev hlub tas mus li xwb, hais tias Nws hlub tib neeg li Nws Tus Kheej, thiab Nws muab kev cawm dim rau txhua tus neeg thiab yeej tsis ntxub tib neeg li, ua Nws tes hauj lwm puas yuav muaj hnub los txog qhov xaus tau li mas? Thaum Yexus los thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, muab Nws Tus Kheej theej txhoj rau tag nrog cov neeg txhaum thiab muab Nws Tus Kheej tso kiag rau saum lub thaj, Nws twb tau ua tes dej num ntawm kev cawm dim tiav hlo lawm thiab tau coj Tiam Hmoov Hlub los rau qhov xaus lawm. Yog li ntawd vim li cas ho tseem yuav rov ua dua tes hauj lwm ntawm tiam ntawd nyob rau tiam kawg thiab mas? Qhov rov ua tib qho qub ntawd tsis yog ib qho kev tsis lees txais Yexus tes hauj lwm lod? Yog Vajtswv tsis ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thaum Nws los rau theem no, tab sis tseem muaj kev hlub thiab kev khuv leej, ces Nws puas yuav muaj peev xwm coj tau tiam ntawd los rau qhov xaus mas? Ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub thiab kev khuv leej puas muaj peev xwm coj tau ib tiam los rau qhov xaus? Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm zaum kawg ntawm kev xaus rau ib tiam, Vajtswv tus moj yam ces yog tus ntawm txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nyob rau qhov uas Nws nthuav tawm tag nrho tej uas tsis ncaj ncees, es thiaj li txiav txim tau txhua tus neeg rau sawv daws pom, thiab tsim kho kom cov uas hlub Nws yam ua siab dawb paub ntawd kom zoo tiav log. Tsuas yog ib tug moj yam zoo li no xwb thiaj li coj tau ib tiam los rau qhov xaus. Tiam kawg twb los txog lawm. Txhua yam nyob rau hauv qhov kev tsim tawm ces yuav raug muab sib cais raws li lawv hom, thiab faib mus rau ntau pab raws li lawv tus yeeb yam. Qhov no yog lub sij hawm uas Vajtswv nthuav tawm qhov kawg ntawm tib neeg thiab lawv txoj hau kev kawg. Yog tib neeg tsis tau raug kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces yuav tsis muaj kev qhia tshwm lawv tej kev tsis mloog lus thiab kev tsis ncaj ncees. Tsuas yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas qhov kawg ntawm tag nrho tej uas raug tsim tawm los thiaj li yuav raug nthuav tawm tau. Tib neeg tsuas qhia qhov tseeb ntawm lawv tus kheej thaum uas raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau xwb. Cov phem yuav raug tso nrog cov phem, cov zoo nrog cov zoo, thiab tag nrho tib neeg yuav raug cais tawm mus raws li lawv hom. Los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, qhov kawg ntawm txhua yam uas raug tsim tawm los yuav raug nthuav tawm, ces kom cov phem thiaj li raug rau txim rau thiab cov zoo thiaj li tau xais phaj tshab, thiab tag nrho txhua tus neeg yuav yog pej xeem rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Tag nrho tes hauj lwm no mas yuav tsum ua tiav los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas ncaj ncees. Vim tib neeg tej kev qias vuab tsuab tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws lawm thiab lawv qhov kev tsis mloog lus tau dhau mus rau qhov phem tshaj plaws lawm, tsuas yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees xwb, qhov uas feem ntau yog qhov kev sib sau ua ke ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim thiab raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg, thiaj li hloov tau tag nrho thiab ua tau kom tib neeg muaj txhua yam. Tsuas yog tus moj yam no xwb thiaj li muaj cuab kav qhia tshwm tej kev phem thiab yog li ntawd rau tximhnyav rau tag nrho cov tsis ncaj ncees. Yog li ntawd, ib tug moj yam zoo li tus no thiaj li ntxaum tag nrho nrog rau qhov tseem ceeb ntawm tiam no, thiab qhov kev nthuav tawm thiab kev tso saib txog Nws tus moj yam thiaj li muab ua kom tshwm sim rau tes hauj lwm ntawm ib tiam tshiab twg. Nws tsis yog hais tias Vajtswv nthuav tawm Nws tus moj yam raws li siab xav thiab yam tsis muaj qab hau li. Xam hais tias, nyob rau qhov kev nthuav tawm txog qhov kawg ntawm tib neeg nyob rau tiam kawg, Vajtswv muab kev khuv leej thiab kev hlub yam tsis muaj chaw kawg li rau tib neeg thiab hlub lawv ntxiv mus tas zog li, tsis muab tib neeg cob raukev txiav txim yam ncaj ncees rau li tab sis tseem ho muaj kev zam, kev ua siab ntev, thiab kev zam txim, thiab kev tshem txim tawm rau tib neeg tsis hais lawv tej kev txhaum yuav loj npaum li cas li, yam tsis muaj ib qho kev txiav txim yam ncaj ncees rau li: yog li ntawd thaum twg es Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus? Thaum twg es ib tug moj yam zoo li no thiaj yuav muaj cuab kav coj tau tib neeg mus rau noob neej qhov txoj hau kev kawg uas zoo tsim nyog? Muab, ua kev piv txwv, ib tug neeg txiav txim uas muaj kev hlub tag mus li xwb, ib tug neeg txiav txim uas muaj lub ntsej muag siab dawb siab zoo thiab muaj lub siab mos siab muag. Nws hlub tib neeg yam tsis xav txog tej kev txhaum cai uas lawv tau ua, thiab nws yeej hlub thiab ua siab ntev rau lawv tsis hais lawv yog leej twg li. Nyob rau qhov xwm txheej ntawd, thaum twg nws thiaj li yuav muaj cuab kav txiav txim tau kom ncaj ncees mas? Nyob rau thaum tiam kawg, tsuas yog kev txiav txim kom ncaj ncees xwb thiaj li yuav cais tau tib neeg raws li lawv hom thiab coj tau tib neeg mus rau ib qho chaw tshiab. Nyob rau txoj kev no, tag nrho ib tiam thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus taus los ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 82

Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, uas yog muab hais txog tes hauj lwm, thiab Tus uas thaum kawg es muab tes hauj lwm xaus kiag ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tsis yog tus Ntsujplig. Muaj ib txhia ntseeg hais tias tej zaum nyob rau ib lub sij hawm uas tsis paub meej ntawd ces Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb thiab tshwm los rau tib neeg pom, tom qab ntawd kiag ces Nws tus kheej yuav txiav txim rau tag nrho noob neej, sim lawv ib leeg zuj zus yam tsis pub ib tug seem li. Cov uas xav li no ces tsis paub theem ntawm tes hauj lwm no ntawm qhov kev yug los ua neeg. Vajtswv tsis txiav txim rau tib neeg ib leeg zuj zus, thiab Nws tsis sim tib neeg ib tug zuj zus; ua li ntawd ces yuav tsis yog tes dej num ntawm kev txiav txim. Tsis yog tej kev qias vuab tsuab ntawm tag nrho noob neej zoo ib yam nkaus los? Lub ntsiab tseem ceeb ntawm tag nrho noob neej tsis zoo ib yam los? Qhov uas raug txiav txim rau yog noob neej lub ntsiab tseem ceeb uas qias vuab tsuab, tib neeg lub ntsiab tseem ceeb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab tag nrho tej kev txhaum ntawm tib neeg. Vajtswv tsis txiav txim rau tej kev txhaum me me thiab tsis tseem ceeb ntawm tib neeg. Tes dej num ntawm kev txiav txim mas yog ib qho qauv sawv cev, thiab nws tsis yog yuav muab ua rau ib tug neeg twg nkaus xwb. Tab sis, nws yog tes hauj lwm uas ib pawg neeg raug txiav txim kom sawv cev tau qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej. Qhov uas Nws tus kheej ua kiag Nws tes hauj lwm rau ib pab neeg, tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv siv Nws qhov hauj lwm los sawv cev rau qhov hauj lwm ntawm tag nrho noob neej, tom qab qhov uas nws maj mam nthuav dav tawm. Qhov no kuj yog qhov uas tes dej num ntawm kev txiav txim zoo li ntawd kiag thiab. Vajtswv tsis txiav txim rau ib hom neeg los sis ib pab neeg twg, tab sis mas txiav txim rau txoj kev tsis ncaj ncees ntawm tag nrho noob neej—tib neeg qhov kev tawm tsam Vajtswv, piv txwv, tib neeg qhov kev tsis hwm Nws, los sis tib neeg qhov kev thab plaub rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab ntxiv mus. Qhov uas raug txiav txim rau yog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb uas tawm tsam Vajtswv, thiab qhov hauj lwm no yog kev txeeb tau nyob rau tiam kawg. Qhov hauj lwm thiab txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas tib neeg ua tim khawv rau ntawd ces yog tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug nyob rau thaum tiam kawg, uas cov tib neeg yav dhau los muab xav tau rau hauv nruab siab. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab tom ua no ces yog kiag kev txiav txim rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug ntawd. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no ces yog tus Vajtswv uas txiav txim rau tag nrho noob neej nyob rau tiam kawg. Lub cev nqaij daim tawv no thiab Nws tes hauj lwm, Nws txoj lus, thiab tag nrho Nws tus moj yam ces yog qhov muaj tag nrho ntawm Nws tus moj yam. Txawm hais tias tus ciam ntawm Nws tes hauj lwm yeej muaj chaw kawg, thiab tsis cuam tshuam ncaj qha rau tag nrho lub qab ntuj khwb, los qhov tseem ntsiab ntawm tes dej num ntawm kev txiav txim yeej yog qhov kev txiav txim ncaj qha rau tag nrho noob neej—tsis yog ua rau cov neeg uas raug xaiv tseg nyob rau Suav Teb nkaus xwb, los sis tsis yog ua rau ib co neeg tsawg tsawg xwb. Nyob rau thaum ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, txawm hais tias tus ciam ntawm tes hauj lwm yeej tsis cuam tshuam rau tag nrho lub qab ntuj khwb, los nws yeej sawv cev rau tes hauj lwm ntawm tag nrho qab ntuj khwb, thiab tom qab Nws muab tes hauj lwm xaus nyob rau hauv tus ciam ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv lawm, Nws yuav nthuav tes hauj lwm no mus kom thoob plaws lub qab ntuj no rau tam sim ntawd, zoo ib yam nkaus li txoj moo zoo ntawm Yexus nthuav tawm mus thoob plaws lub qab ntuj khwb tom qab uas Nws tau sawv hauv qhov tuag rov los thiab nce mus saum ntuj lawm. Tsis hais yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg li, nws yog tes hauj lwm uas ua nyob rau hauv tus ciam uas muaj chaw kawg, tab sis yog qhov sawv cev rau tes hauj lwm ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb. Nyob rau thaum tiam kawg, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm los ntawm kev tshwm sim rau hauv Nws lub koob npe uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv yog tus uas txiav txim rau tib neeg nyob rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug. Tsis hais Nws yuav yog tus Ntsujplig xwb los sis muaj cev nqaij daim tawv li, Nws tus uas ua tes dej num ntawm kev txiav txim ces yog tus Vajtswv uas txiav txim rau noob neej nyob rau thaum tiam kawg. Qhov no ces yog tshab txhais raws li Nws tes hauj lwm, thiab nws tsis yog tshab txhais raws li Nws qhov kev tshwm sim sab nraud los sis ntau yam xwm txheej sab nraud. Txawm hais tias tib neeg yeej zais ntshis kev xav phem txog tej lus no tuaj nruab siab, los yeej tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov tseeb ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg qhov kev txiav txim thiab kev txeeb tau tib neeg tag nrho. Tsis hais tib neeg yuav xav li cas rau qhov no li, qhov tseeb, ces thaum kawg, yeej yog qhov tseeb. Tsis muaj leej twg yuav hais tau hais tias “Tes hauj lwm no yog Vajtswv ua, tab sis tus hauv cev nqaij daim tawv tsis yog Vajtswv.” Qhov no mas tsis muaj qab hau li, vim tes hauj lwm no mas tsis muaj leej twg ua tau li tshwj tsis yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ua. Vim tes hauj lwm no twb raug ua tiav tag lawm, tom qab tes hauj lwm no ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg yuav tsis rov tshwm sim muaj zaum ob lawm; Vajtswv nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg zaum ob ces twb muab tag nrho tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev cawm tib neeg xaus tseg lawm, thiab yuav tsis muaj theem thib plaub ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm. Vim cov uas raug txiav txim rau yog tib neeg, cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab nws tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsuj plig uas raug txiav txim rau ncaj qha, yog li ntawd thiaj litsis ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau sab ntsuj plig, tab sis tsuas yog nrog rau tib neeg xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 83

Tsis muaj leej twg haum tshaj, thiab tsim nyog tshaj, li tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv rau qhov kev txiav txim rau tej kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv lawm. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm txiav txim no ncaj qha, ces nws yuav tsis raug nrhab tes hlo lees txais li. Tshaj qhov ntawd, qhov hauj lwm zoo li ntawd yuav yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg txais yuav, vim tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav yuav los ntsib tib neeg tim ntsej tim muag, thiab vim yog qhov no, tej yam tshwm sim uas yuav tsis tshwm sim tam sid, tib neeg yuav haj yam tsis muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam uas hloov tsis tau ntawd kom tseeb zog. Ntxwgnyoog mas tsuas yuav swb tag nrho tau yog hais tias tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv txiav txim rau qhov kev qias vuab tsuab ntawm noob neej nkaus xwb. Zoo ib yam nkaus li tib neeg ces thiaj muaj qhov kev ua neej, tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm txiav txim tau rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees; qhov no yog qhov cim ntawm Nws qhov kev dawb huv xeeb txawm, thiab ntawm Nws qhov kev tsis dog dig. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li tsim nyog, thiab nyob rau tes dej num los mus, txiav txim rau tib neeg, vim Nws muaj qhov tseeb, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab yog li ntawd Nws thiaj muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg. Cov uas tsis muaj qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees mas tsis tsim nyog yuav txiav txim rau lwm tus li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no, ces nws yuav tsis yog qhov kev yeej Ntxwgnyoog. Tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm nyob siab dua tej neeg txawj tuag, thiab Vajtswv tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm dawb huv, thiab yeej lub cev nqaij daim tawv. Yog tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no ncaj qha, Nws yuav tsis muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg qhov kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm tag nrho tib neeg tej kev tsis ncaj ncees. Vim tes dej num ntawm kev txiav txim kuj raug ua los ntawm tib neeg qhov kev xav phem txog Vajtswv, thiab tib neeg yeej tsis tau muaj kev xav phem txog tus Ntsujplig li, thiab yog li ntawd ces tus Ntsujplig thiaj li tsis muaj cuab kav yuav nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees ntawd zoo dua, haj yam nthuav qhia tag nrho tej kev tsis ncaj ncees li ntawd tsis tau. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog yeeb ncuab rau tag nrho cov uas tsis paub Nws. Los ntawm qhov kev txiav txim rau tib neeg txoj kev xav phem thiab kev tawm tsam Nws, ces Nws nthuav tawm tag nrho noob neej tej kev tsis mloog lus. Tej yam tshwm sim ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas haj yam pom tseeb dua tej uas tau los ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej thiaj li tsis yog los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha tab sis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas tib neeg ntsia pom thiab kov tau, thiab tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas muaj cuab kav muab tau tib neeg tag nrho. Nyob rau hauv lawv qhov kev sib raug zoo nrog rau tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg mus ntawm qhov kev tawm tsam mus rau qhov kev mloog lus, mus ntawm kev tsim txom mus rau kev lees txais, mus ntawm kev xav phem mus rau kev paub, thiab mus ntawm kev tsis lees txais mus rau kev hlub—tej no yog tej yam tshwm sim ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv ua yug los ua neeg. Tib neeg tsuas raug cawm dim los ntawm kev lees txais Nws qhov kev txiav txim nkaus xwb, tib neeg tsuas maj mam los paub Nws los ntawm tej lus ntawm Nws lub qhov ncauj xwb, tib neeg raug Nws txeeb tau nyob rau thaum lawv muaj kev tawm tsam Nws, thiab lawv tau txais kev pab txoj sia los ntawm Nws rau thaum txais yuav Nws qhov kev qhuab ntuas. Tag nrho tes hauj lwm no ces yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv Nws lub koob npe li tus Ntsujplig. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua mas yog tes hauj lwm loj tshaj plaws, thiab tes hauj lwm tob tshaj plaws, thiab qhov tseem ceeb tshaj ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog ob theem uas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tib neeg qhov kev qias vuab tsuab uas tob kawg nkaus ntawd yog ib yam thaiv kev rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tes hauj lwm. Nyob rau ib qho kiag, mas yog tes hauj lwm ua rau ntawm cov neeg thaum tiam kawg ntawd mas nyuab kawg nkaus, thiab ib ncig ntawd los yeej muaj yeeb ncuab phem kawg nkaus, thiab qhov peev xwm ntawm txhua hom neeg ntawd los muaj tsawg heev li. Tab sis nyob rau qhov kawg ntawm tes hauj lwm no, nws yeej tseem yuav ua tau qho yam tshwm sim uas tsim nyog, yam tsis muaj ib qho uas tsis zoo li; qhov no yog qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov tshwm sim no mas ua tau rau neeg ntseeg dua qhov uas tau los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug muab xaus rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab tej ntawd yuav tsum tau raug xaus los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauj lwm tseem ceeb tshaj thiab qhov yuav tsum tau muaj ces yog ua tiav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg qhov kev cawm dim mas yuav tsum yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ntawd tus kheej ua kiag xwb. Txawm hais tias tag nrho noob neej xav hais tias tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv zoo li tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tib neeg, qhov tseeb ces lub cev nqaij daim tawv no txhawj xeeb txog txoj hmoo thiab qhov kev tshwm sim muaj nyob ntawm tag nrho noob neej sawv daws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 84

Hnub no Vajtswv txiav txim rau nej, qhuab ntuas nej, thiab rau txim rau nej, tiam sis koj yuav tsum paub tias qhov ntawm koj txoj kev rau txim yog rau koj kom paub koj tus kheej. Nws rau txim, foom tsis zoo, txiav txim, thiab qhuab ntuas kom koj paub koj tus kheej, kom koj tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov pauv, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom koj thiaj li yuav paub koj txoj kev tsim nyog, thiab kom pom tias txhua yam ntawm Vajtswv cov dej numyeej ncaj ncees thiab ua raws li Nws tus yam ntxwv thiab kev cheem tsum ntawm Nws txoj hauj lwm, tias Nws ua hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj tseg rau tib neeg txoj kev cawm dim, thiab tias Nws yog tus Vajtswv ncaj ncees uas hlub, cawm, txiav txim, thiab qhuab ntuas tib neeg. Yog tias koj tsuas paub tias koj yog neeg muaj meej mom qis, tias koj coj tsis ncaj thiab tsis mloog lus, tiam sis tsis paub tias Vajtswv xav npaj Nws txoj kev cawm dim los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas Nws ua rau hauv koj hnub no, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev tau txais kev paub, tsawg dua qhov koj muaj peev xwm mus tom ntej txuas ntxiv. Vajtswv tsis tau los tua kom tuag los sis rhuav tshem, tiam sis los txiav txim, foom tsis zoo, qhuab ntuas, thiab cawm. Txog thaum Nws li 6,000-xyoo kev npaj cawm tib neeg los txog ze—ua ntej Nws nthuav tawm txog txhua yam kev tshwm sim ntawm tib neeg—Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb yog rau txoj kev cawm dim; nws lub hom phiaj tsuas yog ua kom cov tib neeg uas hlub Nws ua tiav—ua tib zoo—thiab coj lawv los rau kev zwm rau hauv qab Nws thaj chaw tswj fwm. Txawm hais tias Vajtswv yuav cawm tib neeg li cas los xij, nws yog ua kom muab lawv cais tawm ntawm lawv tus yam ntxwv ntxwgnyoog qub mus; uas yog, Nws cawm lawv los ntawm qhov uas kom lawv nrhiav txoj sia. Yog tias lawv tsis ua li no, ces lawv yuav tsis muaj txoj hau kev los txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Kev cawm dim yog Vajtswv Tus Kheej txoj hauj lwm, thiab kev nrhiav txoj sia yog qee yam uas tib neeg yuav tsum ua kom thiaj tau txais kev cawm dim. Hauv tib neeg lub qhov muag, kev cawm dim yog Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv txoj kev hlub tsis tuaj yeem yog kev rau txim, kev txiav txim, thiab kev foom tsis zoo; kev cawm dim yuav tsum muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab tshaj ntawd ntxiv, cov lus ntawm kev nplig siab, thiab cov koob hmoov tsis paub kawg uas Vajtswv muab los. Tib neeg ntseeg tias thaum Vajtswv cawm tib neeg, Nws kuj nplig lawv siab los ntawm Nws cov koob hmoov thiab txoj hmoov hlub, kom lawv thiaj li tuaj yeem muab tau lawv lub siab rau Vajtswv. Qhov ntawd hais tau tias, Nws txoj kev txhawb tib neeg yog Nws txoj kev cawm lawv ntag. Hom kev cawm dim zoo li no yog ua tiav los ntawm ib txoj kev sib pom zoo. Tsuas yog thaum Vajtswv pub rau lawv ib puas npaug ntxiv xwb tib neeg thiaj li yuav zwm rau Vajtswv lub npe thiab siv zog ua qhov zoo rau Nws thiab coj yeeb koob los rau Nws. Qhov no tsis yog yam Vajtswv npaj tseg rau noob neej. Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj teb kom cawm tau cov noob neej uas coj tsis ncaj; tsis muaj kev cuav nyob hauv qhov no. Yog tias muaj, Nws yeej yuav tsis tau los ua Nws txoj hauj lwm rau hauv tib neeg li. Yav dhau los, Nws lub ntsiab ntawm kev cawm dim koom nrog kev qhia tshwm kev hlub thiab kev khuv leej uas loj tshaj plaws, xws li Nws tau muab tag nrho Nws txhua yam rau Ntxwgnyoog los hloov pauv tag nrho noob neej. Tam sim no tsis muaj dab tsi zoo ib yam li yav dhau los: Txoj kev cawm dim uas tau muab rau nej hnub no tshwm sim rau lub sij hawm ntawm hnub kawg, lub sij hawm kev sib cais tawm ntawm txhua yam raws li hom; lub ntsiab ntawm kev cawm dim tsis yog kev hlub los sis kev khuv leej, tiam sis kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kom tib neeg thiaj li yuav dim tiag. Yog li, txhua yam uas nej tau txais yog kev qhuab ntuas, kev txiav txim, thiab tsis muaj kev hlub, tiam sis paub qhov no: Hauv qhov tsis muaj kev hlub no kiag li tsis muaj kev rau txim me me li. Txawm hais tias Kuv cov lus yuav hnyav npaum li cas, yam tshwm sim rau nej yuav yog dab tsi, tiam sis ob peb lo lus uas tej zaum yuav tshwm tsis muaj kev hlub rau nej kiag li, txawm hais tias Kuv yuav npau taws npaum li cas los, yam uas los rau nej tseem yog cov lus qhuab qhia, thiab Kuv tsis yog txhob txwm rhuav tshem nej los sis muab nej cob rau kev tuag. Qhov no tsis yog txhua qhov tseeb lov? Paub tias niaj hnub tam sim no, txawm hais tias nws yuav yog kev txiav txim ncaj ncees los sis tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev qhuab ntuas, txhua yam yog vim kev cawm dim xwb. Txawm hais tias niaj hnub no txhua pab neeg tau raug cais raws li hom los sis pawg ntawm tib neeg uas tau tso cia los, lub hom phiaj ntawm Vajtswv txhua lo lus thiab txoj hauj lwm yog cawm cov uas hlub Vajtswv tiag tiag. Kev txiav txim ncaj ncees yog coj los ntxuav kom tib neeg dawb huv, thiab tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv yog uas tiav los yaug lawv kom dawb huv; cov lus hnyav los sis kev qhuab ntuas ob qho puav leej yog ua tiav los ntxuav kom dawb huv thiab yog ua rau txoj kev cawm dim. Yog li, niaj hnub no txoj kev cawm dim tsis zoo li yav thaum ub lawm. Niaj hnub no, kev cawm dim raug coj los rau nej los ntawm kev txiav txim ncaj ncees, thiab qhov no yog ib qho cuab yeej zoo siv rau kev cais nej raws li nyias hom. Tshaj ntawd ntxiv, kev qhuab ntuas uas phem heev ua dej num rau nej tam li kev cawm dim uas loj tshaj plaws—thiab koj yuav tsum tau hais dab tsi thaum ntsib kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim zoo li no? Tsis yog nej ib txwm muaj kev lom zem rau kev cawm dim, txij thaum pib mus txog thaum xaus lov? Nej tau pom tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tau lees paub Nws lub hwj chim loj tsis paub kawg thiab lub tswv yim lawm; ntxiv rau, nej tau paub dhau los tas li txog kev ntaus thiab kev qhuab qhia. Txawm li cas los xij, puas yog nej kuj tsis tau txais txoj hmoov hlub uas loj tshaj plaws thiab? Puas yog nej cov koob hmoov tsis ntau tshaj li lwm tus? Nej cov hmoov hlub tseem ntau tshaj li lub yeeb koob thiab kev nplua nuj lom zem ntawm Xalaumoo lawm! Xav rau qhov no: Yog tias Kuv lub hom phiaj uas los yog los rhuav tshem thiab rau txim rau nej xwb es ho tsis cawm nej, nej lub sij hawm puas tuaj yeem yuav nyob tau ntev npaum li no? Nej cov neeg txhaum ntawm cev nqaij daim tawv thiab ntshav puas tuaj yeem ciaj sia tau los txog hnub no? Yog tias Kuv lub hom phiaj tsuas yog los rau txim rau nej xwb, ces vim li cas Kuv thiaj li yuav dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab nqes los ua ib txoj lag luam loj zoo li no? Puas yog kev rau txim rau nej me me uas txawj tuag tsis tuaj yeem ua tiav los ntawm hais ib lo lus xwb lov? Kuv puas tseem yuav tau rhuav tshem nej tom qab uas txhob txwm rau txim rau nej lawm? Nej tseem tsis ntseeg Kuv cov lus no thiab lov? Kuv puas tuaj yeem cawm tib neeg uas tsuas yog los ntawm kev hlub thiab kev khuv leej xwb? Los sis Kuv puas tuaj yeem siv txoj kev ntsia rau saum ntoo khaub lig los cawm tib neeg xwb? Puas yog Kuv tus yam ntxwv ncaj ncees pab tsis tau zoo los ua kom tib neeg mloog lus hlo li? Puas yog nws tsis muaj peev xwm ntawm kev cawm tib neeg huv tib si?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 85

Txawm hais tias Kuv cov lus yuav yog lus nyaum, txhua lo lus yog tau hais rau tib neeg txoj kev cawm dim nkaus xwb, raws li Kuv tab tom hais lus xwb thiab tsis yog tab tom rau txim rau tib neeg cev nqaij daim tawv. Cov lus no ua rau tib neeg nyob hauv kev kaj, kom paub tias kev kaj muaj nyob, kom paub tias kev kaj muaj nqis, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom paub tias cov lus no muaj txiaj ntsig npaum li cas rau lawv, thiab kom paub tias Vajtswv yog kev cawm dim. Txawm hais tias Kuv tau hais ntau lo lus ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim los, tseeb tiag yam lawv sawv cev tseem tsis tau ua tiav rau nej. Kuv tau los ua Kuv txoj hauj lwm thiab los hais Kuv cov lus, thiab txawm tias Kuv cov lus yuav nruj, cov lus tau raug hais hauv kev txiav txim ntawm nej txoj kev coj tsis ncaj thiab nej txoj kev ntxeev siab. Lub hom phiaj ntawm Kuv txoj kev ua qhovno kom mus cawm tau tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm; Kuv tab tom siv Kuv cov lus los cawm tib neeg. Kuv lub hom phiaj tsis yog rhuav tshem tib neeg los ntawm Kuv cov lus. Kuv cov lus yog lus nyaum kom ua tiav raws li Kuv txoj hauj lwm. Tsuas yog los ntawm txoj hauj lwm zoo li no xwb tib neeg thiaj li yuav tuaj yeem los paub txog lawv tus kheej thiab cais tawm ntawm lawv tus yam ntxwv ntxeev siab. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txoj hauj lwm ntawm cov lus yog tso cai rau tib neeg los muab qhov tseeb coj los xyaumua tom qab uas tau nkag siab nws lawm. kom ua tiav kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv, thiab kom tau txais kev paub txog lawv tus kheej thiab Vajtswv txoj hauj lwm. Tsuas yog kev ua txoj hauj lwm los ntawm kev hais lus xwb thiaj li tuaj yeem ua rau kev sib txuas lus ntawm Vajtswv thiab tib neeg mus taus, thiab tsuas yog cov lus xwb thiaj li tuaj yeem piav qhia qhov tseeb. Kev ua hauj lwm raws txoj kev no yog qhov zoo tshaj plaws ntawm kev kov yeej tib neeg; nrug ntawm kev hais lus lawm, tsis muaj lwm txoj hau kev uas muaj peev xwm muab kev nkag siab meej ntxiv txog qhov tseeb thiab txoj hauj lwm ntawm Vajtswv rau tib neeg li lawm. Yog li, hauv Nws theem kawg ntawm txoj hauj lwm, Vajtswv hais lus rau tib neeg kom tsis txhob xauv lawv txog qhov tseeb thiab qhov nyob zais nkoos uas lawv tseem tsis tau nkag siab txog, tso cai rau lawv tau txais los ntawm Vajtswv txoj kev tseeb thiab txoj sia, yog li thiaj ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm rau tib neeg yog los pab kom lawv ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab nws tau ua tiav lawm uas yog coj kev cawm dim los rau lawv. Yog li ntawd, lub sij hawm tawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim, Nws tsis ua txoj hauj lwm uas rau txim rau lawv. Thaum uas tab tom coj kev cawm dim los rau tib neeg, Vajtswv tsis tau rau txim rau kev phem los sis muab phaj tshab rau kev zoo, los yog Nws tsis tau nthuav tawm txog cov hom phiaj ntawm ntau hom tib neeg sib txawv. Tiam sis, tsuas yog tom qab theem kawg ntawm Nws txoj hauj lwm tiav lawm xwb Nws thiaj li yuav ua txoj hauj lwm ntawm kev rau txim rau kev phem thiab muab phaj tshab rau kev zoo, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Nws thiaj li yuav nthuav tawm qhov kawg ntawm txhua haiv neeg. Cov uas raug rau txim yuav yog cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm raug cawm kom dim, hos cov uas raug cawm dim lawm yuav yog cov uas tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim lawm thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim. Thaum lub sij hawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau raug ua tiav lawm, txhua txhua tus tib neeg uas tuaj yeem tau txais kev cawm dim yuav tau txais kev cawm dim kom deb li deb tau, thiab tsis muaj lawv ib tug twg raug muab pov tseg li, vim rau qhov lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog los cawm tib neeg. Txhua tus neeg uas, thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg dim, tsis muaj peev xwm ua tiav qhov kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv—thiab nrog rau txhua tus neeg uas tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv tag nrho—yuav dhau los ua daim phiaj rau kev rau txim. Theem no ntawm txoj hauj lwm—txoj hauj lwm ntawm cov lus—yuav qhib rau tib neeg ntawm txhua txoj hau kev thiab cov kev zais nkoos uas lawv tsis nkag siab txog, kom lawv thiaj tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiab Vajtswv cov kev cheem tsum kom lawv ua, thiab kom lawv tuaj yeem muaj qhov yuav tsum tau ua ua ntej muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv. Vajtswv tsuas yog siv cov lus los ua Nws txoj hauj lwm xwb thiab tsis rau txim rau tib neeg rau qhov kev ntxeev siab me me; qhov no yog vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm kev ua hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim. Yog tias ib tug tib neeg twg uas ntxeev siab es raug rau txim lawm, ces tsis muaj leej twg yuav muaj lub sij hawm kom tau raug cawm dim li; txhua leej txhua tus yuav raug rau txim thiab poob mus rau Ntuj Tawg. Lub hom phiaj ntawm cov lus uas txiav txim rau tib neeg yog tso cai kom lawv paub lawv tus kheej thiab zwm rau Vajtswv; nws tsis yog los rau txim rau lawv los ntawm kev txiav txim zoo li no. Lub sij hawm ntawm txoj hauj lwm ntawm cov lus, ntau tus neeg yuav nthuav tawm lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev tiv thaiv, thiab nrog rau kev tsis mloog lus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Txawm li cas los xij, Nws yuav tsis rau txim rau tag nrho cov neeg no raws li qhov tshwm los, tiam sis nws ho tsuas yog yuav muab cov tib neeg uas coj tsis ncaj rau qhov tseem ceeb thiab cov uas tsis tuaj yeem raug cawm tau cuam pov tseg xwb. Nws yuav muab lawv cev nqaij daim tawv rau Ntxwgnyoog, thiab, qee zaum, rhuav tshem lawv cev nqaij daim tawv kom ploj mus. Cov uas tseem seem nyob yuav caum qab thiab ntsib kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia. Yog tias, thaum tab tom caum qab, cov tib neeg no tseem tsis tuaj yeem lees txais kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia, thiab dhau los ploj zuj zus zuj zus lawm, ces lawv yuav plam lawv qhov hwj tsam rau kev cawm dim. Txhua tus tib neeg uas tau raug zwm rau kev kov yeej los ntawm cov lus yuav muaj qhov hwj tsam txaus rau kev cawm dim; Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm txhua tus tib neeg no yuav qhia Nws lub siab dawb zoo uas loj tshaj plaws. Hauv lwm lo lus, lawv yuav raug nthuav tawm txog lub siab ntev uas loj tshaj plaws. Tsuas yog tib neeg thim ntawm txoj kev uas tsis yog lawm rov qab los xwb, thiab tsuas yog lawv tuaj yeem hloov siab lees txim xwb, Vajtswv yuav muab ntau lub hwj tsam rau lawv kom tau txais Nws txoj kev cawm dim. Thaum tib neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv thawj thawj zaug, Nws tsis muaj lub siab xav tua lawv pov tseg; tiam sis, Nws ua txhua yam li Nws ua tau los cawm lawv. Yog tias qee leej neeg tsis muaj chaw seem rau kev cawm dim li, ces Vajtswv yuav muab lawv cuam pov tseg. Qhov laj thawj uas Vajtswv rau txim qeeb rau ib co tib neeg zoo li ntawd mas vim yog tias Nws xav cawm txhua leej xhua tus uas tuaj yeem cawm tau. Nws txiav txim, qhia kom paub, thiab tsuas yog coj tib neeg los ntawm cov lus xwb, thiab tsis siv ib tug pas los muab lawv cob rau kev tuag li. Kev siv cov lus los coj kev cawm dim los rau tib neeg yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm theem kawg ntawm txoj hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 86

Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas kom tib neeg thiaj li tau txais kev paub txog Nws, thiab ua lus tim khawv rau Nws. Yog tsis muaj Nws txoj kev txiav txim txog tib neeg tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tib neeg tsis tuaj yeem paub Nws tus moj yam kev ncaj ncees, uas ua rau tsis muaj kev txhaum, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tig nws txoj kev paub qub txog Vajtswv mus rau qhov tshiab. Rau txiaj ntsig ntawm Nws tej lus tim khawv, thiab rau Nws kev cawm, Nws ua rau tib neeg paub Nws tus kheej tag nrho, yog li ua rau kom tib neeg, los ntawm Nws txoj kev tshwm sim hauv cov pej xeem, ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv, kom hloov pauv hauv nws tus yam ntxwv, thiab ua lus tim khawv zoo rau Vajtswv. Txoj kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv raug ua tiav los ntawm ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv; yog tsis muaj kev hloov pauv ntawm nws tus yam ntxwv li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Qhov kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv ua pov thawj qhia tias tib neeg tau tso nws tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev rau Ntxwgnyoog thiab los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab tau dhau los ua tus qauv thiab tus qauv piv txwv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, ib tug tim khawv ntawm Vajtswv, thiab yog ib tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg los ua Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab Nws xav kom tib neeg ua tiav txoj kev paub txog Nws, mloog nws lus, ua lus tim khawv rau Nws, kom paub txog Nws txoj kev xyaum ua thiab ib txwm ua hauj lwm, los mloog tag nrho Nws cov lus thiab tes hauj lwm uas tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab los ua lus tim khawv rau txhua txoj hauj lwm Nws ua los cawm tib neeg, ib yam nkaus li txhua tes dej num uas Nws tau ua kom kov yeej tib neeg. Cov uas ua lus tim khawv rau Vajtswv yuav tsum muaj kev paub txog Vajtswv; tsuas yog hom lus tim khawv zoo no xwb thiaj li yog thiab muaj tseeb, thiab tsuas yog cov lus tim khawv zoo no xwb thiaj tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Vajtswv siv cov neeg uas tau los paub Nws los ntawm Nws li kev txiav txim thiab kev rau txim, saib xyuas thiab txiav, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws siv cov uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog kom ua lus tim khawv rau Nws, thiab Nws kuj siv cov uas hloov tus yam ntxwv, thiab cov uas muaj tej no tau txais Nws cov koob hmoov, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws tsis xav tau kom tib neeg los hais lus qhuas Nws ntawm ncauj, thiab Nws xav tau lus qhuas thiab ua lus tim khawv los ntawm Ntxwnyoog, uas tsis tau txais kev cawm dim los ntawm Nws. Tsuas yog cov uas paub Vajtswv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws xwb, thiab tsuas yog cov uas tau hloov lawv tus yam ntxwv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws. Vajtswv yuav tsis cia tib neeg txhob txwm tsim kev txaj muag rau Nws lub npe.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv Rau Vajtswv Tau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 87

Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tiav tau los ntawm txoj hau kev twg? Nws ua kom tiav tau los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv tseem ceeb yog muaj kev ncaj ncees, kev chim siab, muaj meej mom tshaj, kev txiav txim, thiab lus foom phem, thiab Nws ua tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws kev txiav txim. Muaj qee tus tib neeg tsis nkag siab, thiab noog tias vim li cas Vajtswv thiaj tsuas muaj peev xwm ua tib neeg kom zoo tshaj plaws dhau los ntawm kev txiav txim thiab lus foom phem xwb. Lawv hais tias “Yog tais Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, tib neeg yuav tsis tuag los? Yog tias Vajtswv tau txiav txim rau tib neeg, tib neeg yuav tsis raug kev rau txim los? Yog li tib neeg tseem yuav raug ua kom zoo tshaj plaws tau li cas?” Cov lus no yog cov lus ntawm tus tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm li. Yam uas Vajtswv foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg, thiab yam Nws txiav txim ntawd yog kev txhaum ntawm tib neeg. Txaws tias Nws hais lus hnyav thiab tsis zoo, Nws nthuav tawm txhua yam uas nyob hauv tib neeg, kev nthuav tawm ntawm cov lus hnyav no uas yog yam tseem ceeb nyob ntawm tib neeg, tab sis dhau los ntawm tej kev txiav txim ntawd, Nws muab ib qho kev paub tob txog ntawm qhov tseeb ntawm cev nqaij daim tawv, thiab vim li no thiaj ua rau tib neeg zwm rau ntawm Vajtswv lubxub ntiag. Tib neeg cev nqaij daim tawv yog txoj kev txhaum thiab yog Ntxwgnyoog, nws yog kev tsis mloog lus, thiab nws yog yam khoom rau ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas. Yog li ntawd, kom tib neeg nkag siab txog lawv tus kheej, cov lus txiav txim ntawd Vajtswv yuav tsum tshwm sim rau tib neeg thiab yuav tsum muaj kev tsim kho kom zoo txhua hom; tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv tes hauj lwm thiaj yuav pom tshwm sim.

los ntawm cov lus Vajtswv hais nws tuaj yeem pom tau tias Nws tau rau txim rau tib neeg lub cev nqaij daim tawv lawm. Yog li ntawd, cov lus no tsis yog lus foom phem los? Cov lus hais tawm los ntawm Vajtswv nthuav tawm txog cov kob tseeb ntawm tib neeg, thiab dhau los ntawm kev nthuav tawm tib neeg raug txiav txim, thiab thaum nws pom tias nws tsis muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, nws tu siab thiab xav tsis thoob twb ywm nyob rau hauv nws lub siab, nws hnov tau tias tshuav Vajtswv nuj nqes ntau heev, thiab tsis tuaj yeem ua raws li Vajtswv siab nyiam kom tiav tau. Muaj ntau lub sij hawm tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab qhia koj sab hauv nruab siab tuaj, thiab qhov kev qhuab qhia no yog los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim los; muaj ntau lub sij hawm Vajtswv ntuas koj thiab zais Nws lub ntsej muag ntawm koj, thaum Nws tsis teb koj thiab tsis ua hauj lwm hauv koj, yog tseem tab tom qhuab ntuas koj yam ntsiag to kom tsim kho koj kom zoo. Vajtswv tes hauj lwm tseem ceeb hauv tib neeg yog ua kom Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tshwm sim tseeb. Thaum kawg tib neeg ua tim khawv dab tsi rau Vajtswv? Tib neeg ua tim khawv tias Vajtswv yog tus Vajtswv ua ncaj ncees, tias Nws tus yam ntxwv yog kev ncaj ncees, kev npau taws, kev qhuab ntuas, thiab kev txiav txim; tib neeg ua tim khawv txog tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm Vajtswv. Vajtswv siv Nws kev txiv txim coj los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, Nws tau hlub tib neeg lawm, thiab cawm tib neeg lawm—tab sis muaj nyob hauv Nws txoj kev hlub ntau npaum li cas? Muaj kev txiav txiv, meej mom loj tshaj, kev npau taws, thiab lus foom phem. Txawm tias Vajtswv tau foom phem rau tib neeg nyob rau yav dhau los, Nws tsis tau ntiab tib neeg kom poob mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws, tab sis Nws siv txoj hau kev ntawd coj loj tsim kho tib neeg txoj kev ntseeg kom zoo; Nws tsis tau ua rau kom tib neeg tuag, tab sis tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Qhov tseem ceeb ntawm cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li—Vajtswv yeej hais yog tiag lawm—tab sis qhov tseeb uas ua los ntawm Vajtswv tsis tiav zoo raws li Nws cov lus. Nws foom phem rau koj kom koj thiaj yuav hlub Nws, thiab kom koj thiaj paub lub ntsiab tseeb ntawm cev nqaij daim tawv; Nws rau txim rau koj kom koj thiaj ras, tso cai kom koj thiaj paub txog koj tej kev tsis zoo, thiab paub tej kev tsis tsim txiaj ntawm tib neeg. Vim yog li ntawd, Vajtswv cov lus foom phem, Nws cov kev txiav txim, thiab Nws lub meem moj loj kawg nkaus thiab kev npau taws—txhua yam no yog ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Txhua yam Vajtswv ua nyob rau hnub no, thiab tus yam ntxwv ncaj ncees uas ua kom pom nyob rau hauv nej—txhua yam no yog ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Ntawd yog kev hlub ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 88

Nyob ntawm tib neeg cov kev xav phem qub, nws ntseeg tias Vajtswv txoj kev hlub yog Nws txoj hmoov hlub, kev hlub tshua, thiab kev khuv leej rau qhov tsis muaj zog ntawm tib neeg. Txawm tias tej no kuj yog kev hlub ntawm Vajtswv, nws tsuas yog mus rau ib sab xwb uas ntau dhau heev lawm, thiab tsis yog txoj hau kev tseem ceeb uas Vajtswv siv coj los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws. Qee leej tib neeg ntseeg Vajtswv vim yog txoj kev mob nkeeg. Qhov kev mob nkeeg no yog Vajtswv txoj hmoov hlub rau koj; yog tsis muaj nws, koj yuav tsis ntseeg Vajtswv li, thiab yog koj tsis ntseeg Vajtswv ces koj yuav tsis los txog rau theem deb npaum li no—thiab yog li ntawd txawm tias txoj hmoov hlub no los yog txoj kev hlub ntawm Vajtswv thiab. Nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev ntseeg Yexus, tib neeg ua ntau yam uas tsis tau txais kev hlub los ntawm Vajtswv vim yog lawv tsis nkag siab txog qhov tseeb, tiam sis Vajtswv muaj kev hlub thiab kev hlub tshua, thiab Nws tau coj tib neeg los txog theem deb npaum li no, thiab txawm tias tib neeg tsis nkag siab dab tsi los, Vajtswv tseem tso cai rau tib neeg raws Nws, thiab ntau tshaj ntawd, Nws tau coj tib neeg nkag mus rau hnub no. Qhov no tsis yog Vajtswv kev hlub los? Yam uas tshwm sim nyob hauv Vajtswv tus yam ntxwv yog txoj kev hlub ntawm Vajtswv—qhov no yog yam uas yog lawm! Thaum kev tsim kho pawg ntseeg mus txog rau theem siab tshaj plaws lawm, Vajtswv tau ua theem kev ua hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswvtes dej num thiab muab tib neeg pov mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws. Cov lus nyob rau lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num yog kev foom phem: cov lus foom phem ntawm koj sab cev nqaij daim tawv, cov lus foom phem ntawm koj tus yam ntxwv qias vaub tsuab, thiab cov lus foom phem ntawm txhua yam ntawm koj uas tsis ua txaus raws li Vajtswv siab nyiam. Tes hauj lwm ua tiav dhau los ntawm Vajtswv nyob rau theem ntawd yog qhia txog lub muaj meej mom loj tshaj, tsis ntev tom qab uas Vajtswv tau ua theem hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas, thiab kev sim siab ntawm txoj kev tuag kuj tau los txog lawm. Ntawm tes hauj lwm ntawd, tib neeg tau pom kev npau taws, lub meej moom loj tshaj plaws, kev txiav txim, thiab kev rau txim ntawm Vajtswv, tsis tas li ntawd tib neeg kuj tau pom Vajtswv txoj hmoov hlub, Nws kev hlub thiab Nws kev hlub tshua. Txhua yam uas Vajtswv ua, thiab txhua yam uas qhia txog Nws tus yam ntxwv, yog Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg, thiab txhua yam uas Vajtswv tau ua muaj cuab kev ua kom tiav puv npo raws li qhov cheem tsum ntawm tib neeg. Nws ua txhawm rau qhov kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab Nws tau npaj rau tib neeg raws nraim li tib neeg lub siab. Yog tias Vajtswv tsis ua qhov no, tib neeg yuav tsis muaj cuab kav nkag los rau ntawm Vajtswv lub xwb ntiag thiab yuav tsis muaj hau kev paub txog Vajtswv lub ntsej muag tseeb. Suav txij lub sij hawm thaum tib neeg chiv tawj ntseeg Vajtswv los txog niaj hnub nim no, Vajtswv tau maj mam npaj rau tib neeg raws nraim li tib neeg lub siab nyiam, kom tib neeg thiaj yuav maj mam los kawm paub txog Nws nyob hauv lawv lub siab. Tsuas yog los txog rau hnub no tib neeg thiaj paub tias Vajtswv qhov kev txiav txim zoo npaum li cas. Theem hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num yog qhov xwm txheej xub thawj ntawm cov lus foom phem uas muaj nyob txij ntua thaum ntuj tsim teb raug los txog rau niaj hnub nim no. Tib neeg raug foom phem poob ploj ntai mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws. Yog Vajtswv tsis tau ua li ntawd, niaj hnub no tib neeg yuav tsis muaj kev paub tseeb txog ntawm Vajtswv; nws tsuas yog dhau los ntawm cov lus foom phem ntawm Vajtswv xwb tib neeg thiaj li tau pom Nws tus yam ntxwv. Tau nthuav tawm rau tib neeg dhau los ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num. Nws pom tias nws txoj kev ncaj ncees yog yam lees txais tsis tau, tias nws lub siab me heev, tias nws tsis muaj cuab kav ua tau kom zoo txaus raws li Vajtswv siab nyiam, thiab nws li kev hais tias Vajtswv txaus siab txhua lub sij hawm tsis muaj dab tsi ntau dau li cov lus. Txawm tias Vajtswv tau foom phem rau tib neeg nyob rau ntawm theem tes hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num, yog muab saib rov qab, theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawd mas zoo kawg nkaus li: Nws tau coj ib qho kev hloov pauv los rau tib neeg, thiab ua rau muaj kev hloov pauv nyob hauv nws tus yam ntxwv ntawm lub neej txoj sia. Ua ntej lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num, tib neeg tsis tau nkag siab dab tsi txog kev tshawb nrhiav txoj sia, kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi, los sis lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm yog dab tsi, thiab nws tsis nkag siab tias Vajtswv tes hauj lwm tuaj yeem sim tib neeg siab tau. Txij ntua lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num los txog niaj hnub no, tib neeg tau pom Vajtswv tes hauj lwm tias zoo kawg nkaus—nws yog ib yam nyuaj uas tib neeg yuav nkag siab tau. Tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau tias Vajtswv ua hauj lwm li cas dhau lom ntawm lawv lub hlwb, thiab nws kuj pom tias nws lub siab me npaum li cas thiab pom txog nws txoj kev tsis mloog lus. Thaum Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, nws vim yog ntxhawm rau kev ua kom tiav, Nws tsis tau muab tib neeg pov mus rau qhov tuag. Txawm tias Nws tau foom phem rau tib neeg, Nws tau ua li ntawd los ntawm cov lus, thiab Nws cov lus foom phem tsis tau poob rau tib neeg tiag tiag, qhov Vajtswv tau foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg xwb, thiab Nws cov lus foom phem kuj tsuas hais ua kom ua tau tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Tsis hais Vajtswv txiav txim rau tib neeg los sis foom phem rau tib neeg, ob qho no ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws: Ob qho no yog ua rau kom muaj kev zoo tshaj plaws uas daws tej kev tsis huv hauv tib neeg xwb. Dhau los ntawm cov hau kev no ua kom tib neeg tau txais kev tsim kho kom zoo, thiab txhab yam tsis muaj nyob rau hauv tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws cov lus thiab tes hauj lwm. Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov lus hnyav, los sis kev txiav txim, los sis kev rau txim—tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb, thiab yog qhov zoo tsim nyog lawm. Vajtswv tsis txeev ua hauj lwm li no nyob rau ntau tiam dhau los li qhov no; hnub no, Nws ua hauj lwm rau hauv nej kom nej thiaj yuav txaus siab rau Nws lub tswv yim. Txawm tias nej tau ntsib kev mob nyob hauv nej lub siab los, nej lub siab nyob ruaj khov thiab muaj kev thaj yeeb; nws yog nej txoj koob hmoov uas muaj cuab kav txaus siab nyob rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm theem no. Tsis hais nej yuav muaj cuab kav tau txais dab tsi nyob rau yav tom ntej, yam uas nej pom ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no yog txoj kev hlub. Yog tib neeg tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev tsim kho kom zoo, nws tej kev ua thiab tus cwj pwm yeej yuav ib txwm nyob tau tsis tob, thiab nws tus yam ntxwv yuav ib txwm tsis hloov pauv li. Qhov no puas suav tau tias raug Vajtswv muab tau lawm? Hnub no, txawm tias nws tseem muaj ntau yam xws li kev khav theeb thiab kev siab hlob nyob rau hauv tib neeg los, tib neeg tus yam ntxwv muaj kev ruaj khov ntau dhua yav dhau los lawm. Vajtswv txoj kev qhuab ntuas koj yog ua los txhawm rau kev cawm koj, thiab txawm tej zaum koj yuav hnov mob nyob rau lub sij hawm ntawd, hnub ntawm kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv yuav los txog. Thaum txog lub sij hawm ntawd, koj saib rov qab koj yuav pom txog tias Vajtswv tes hauj lwm ntse npaum li cas, thiab thaum txog lub sij hawm ntawd koj yuav muaj cuab kav nkag siab tseeb txog Vajtswv lub siab nyiam. Hnub no, muaj qee leej tib neeg hais tias lawv nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, tab sis qhov ntawd kuj tsis muaj tseeb tag npaum li ntawd. Tseeb tiag, lawv tab tom hais cov lus cuav xwb, vim tias tam sim no lawv twb tsis nkag siab tias qhov Vajtswv siab nyiam yog kev cawm tib neeg los yog kev foom phem rau tib neeg. Tej zaum koj tsis tuaj yeem pom nws tseeb nyob rau lub sij hawm no, tab sis hnub ntawd yuav los txog thaum koj pom tias hnub ntawm Vajtswv lub yeeb koob tau los txog lawm, koj yuav pom tias koj txoj kev hlub Vajtswv muaj nuj nqes ntau npaum li cas, kom koj thiaj yuav paub txog tib neeg lub neej thiab koj cev nqaij daim tawv yuav ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no rau ntawm kev hlub Vajtswv, kom koj tus ntsuj plig thiaj tau kev ywj pheej, koj lub neej yuav muaj kev xyiv fab puv npo, thiab koj yuav ib txwm nyob ze ntawm Vajtswv thiab ntsia mus rau Nws. Thaum txog lus sij hawm ntawd, koj yuav paub tias Vajtswv tes hauj lwm hnub no muaj nuj nqes npaum li cas.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 89

Tes dej num ua tiav tam sim no yog los ua kom tib neeg tso Ntxwgnyoog, lawv tus qub yawg koob, tseg. Txhua txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus yog tsom rau txoj kev nthuav noob neej tus moj yam lwj liam tawm thiab pab tib neeg los to taub lub ntsiab tseeb ntawm lub neej. Tej kev txiav txim uas muaj tsis tu ncua no tho tib neeg lub siab. Txhua txoj kev txiav txim muaj feem rau lawv txoj hmoo thiab ua kom lawv lub siab raug mob xwv kom lawv thiaj tso txhua yam tseg thiab los paub lub neej, paub lub ntiaj teb vaub tsuab, paub Vajtswv lub tswv yim thiab kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab kuj paub tib neeg, uas yog raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Tib neeg yim tau txais hom kev rau txim thiab kev txiav txim no ntau npaum li cas, ces tib neeg lub siab yim muaj peev xwm raug mob thiab nws tus ntsuj plig yim raug tsa kom tsim npaum li ntawd. Qhov tsa tej ntsuj plig uas lwj liam tshaj plaws thiab txawj dag tob tshaj plaws ntawm cov tib neeg no yog lub hom phiaj ntawm hom kev txiav txim no. Tib neeg tsis muaj ntsuj plig, ntawd yog, lawv tus ntsuj plig twb tuag ntev los lawm thiab nws tsis paub tias muaj Ntuj Ceeb Tsheej, tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv, thiab tsis paub tiag tias lawv tab tom peem tas zog nyob hauv lub qhov tob tob ntawm txoj kev tuag; lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ua lub neej nyob rau hauv lub ntuj tawg phem ntawm lub ntiaj teb no? Lawv yuav ua cas paub tau tias lawv lub cev tuag no, los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, twb poob rau hauv Tub Tuag Teb ntawm txoj kev tuag lawm? Lawv yuav ua cas paub tau tias txhua yam hauv lub ntiaj teb no twb raug puas tsuaj dhau qhov kho tau los ntawm tib neeg lawm? Thiab lawv yuav ua cas paub tau tias tus Tswv Tsim twb tau los rau hauv ntiaj teb hnub no lawm thiab tab tom nrhiav ib pawg neeg lwj liam uas yog cov Nws yuav cawm tau? Txawm yog tom qab tib neeg ntsib kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim lawm los, nws lub siab ruam yeej tseem tsis tig thiab tsis ras li. Ua cas noob neej yuav liam ua luaj li! Thiab txawm tias hom kev txiav txim no zoo li cov lawg uas siab phem poob saum ntuj los, los nws yeej tseem yog qhov txiaj ntsim zoo tiav log rau tib neeg. Yog tias tsis yog txiav txim rau cov tib neeg zoo li no, yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi thiab yeej yuav cawm tsis tau tib neeg tawm hauv lub qhov tob tob ntawm txoj kev txom nyem los kiag li. Yog tsis yog rau tes dej num no, nws yuav nyuaj heev rau tib neeg tawm hauv Tub Tuag Teb los, vim tias lawv lub siab twb tuag ntev lawm thiab lawv tus ntsuj plig twb raug Ntxwgnyoog tsuj los ntev lawm. Kev cawm cov tib neeg uas tau tog mus rau hauv qhov tob tshaj plaws ntawm txoj kev liam lawm cheem tsum lub suab hu rau nej kawg zog nkaus, txiav txim rau nej kawg zog nkaus; tsuas yog thaum ntawd xwb nws thiaj li yuav muaj peev xwm tsa tau nej lub siab uas khov lawm kom tsim dheev los.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 90

Vajtswv tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv rau hauv thaj chaw uas tsis vam meej thiab qias neeg tshaj plaws ntawm txhua thaj chaw, thiab nws tsuas yog nyob rau hauv txoj kev no xwb uas Vajtswv thiaj li muaj peev xwm qhia kom meej meej tag nrho txog Nws tus yam ntxwv dawb huv thiab ncaj ncees. Thiab los ntawm yam dab tsi uas Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tau qhia tshwm? Nws tau qhia tshwm thaum Nws txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, thaum Nws txiav txim rau Ntxwgnyoog, thaum Nws ntxub kev txhaum, thiab thaum Nws ntxub cov yeeb ncuab uas tawm tsam thiab ntxeev siab tawm tsam Nws. Cov lus Kuv hais hnub no yog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, los txiav txim rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, los foom tsis zoo rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus. Tib neeg txoj kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias, tib neeg cov lus thiab cov dej num—txhua yam uas tsis haum rau Vajtswv lub siab nyiam yuav tsum raug kev txiav txim, thiab rau txim rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus yam li kev txhaum. Nws cov lus daws ib puag ncig ntawm cov kev cob qhia ntawm kev txiav txim; Nws siv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, kev foom tsis zoo ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab, thiab kev qhia tshwm tib neeg lub ntsej muag phem los ua kom paub meej txog Nws tus kheej tus yam ntxwv ncaj ncees. Kev dawb huv yog ib qho kev sawv cev ntawm Nws tus yam ntxwv caj ncees, thiab qhov tseeb Vajtswv txoj kev dawb huv yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Nej tus yam ntxwv coj tsis ncaj yog lub ntsiab lus ntawm cov lus hnub no—Kuv siv lawv los hais lus thiab los txiav txim, thiab los ua kev kov yeej. Qhov no xwb thiaj li yog txoj hauj lwm tseeb, thiab qhov no xwb thiaj li ua rau Vajtswv txoj kev dawb huv ci ntsa iab. Yog hais tias tsis muaj ib txojlw ntawm ib tugyam ntxwv coj tsis ncaj nyob rau hauv koj, ces Vajtswv yuav tsis txiav txim rau koj, thiab Nws yuav tsis qhia koj txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vim koj muaj ib tug yam ntxwv coj tsis ncaj lawm, Vajtswv yuav tsis tso koj tseg, thiab nws yog los ntawm qhov no Nws txoj kev dawb huv thiaj tau raug nthuav tawm. Yog Vajtswv pom tias tib neeg tej kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab loj dhau heev lawm tiam sis Nws tsis hais li los sis txiav txim rau koj, los yog tsis qhuab ntuas koj rau koj txoj kev tsis ncaj ncees, ces qhov no yuav ua pov thawj qhia tias Nws tsis yog Vajtswv, rau qhov Nws yuav tsis muaj kev ntxub kev txhaum; Nws yuav cia li qias neeg ib yam li tib neeg xwb. Hnub no, nws yog vim koj txoj kev qias neeg Kuv thiaj li txiav txim rau koj, thiab nws yog vim koj txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab Kuv thiaj li qhuab ntuas koj. Kuv tsis yog tab tom qhia Kuv lub hwj chim rau nej los sis txhob txwm ua rau nej ntxhov siab; Kuv ua tej no vim nej, cov uas tau yug rau hauv thaj av qias neeg no, tau raug tsuas dub los ntawm kev qias neeg tshaj plaws li lawm. Nej tau plam nej txoj kev ncaj ncees thiab kev txo hwj chim yam yooj yooj yim thiab nej tau dhau los zoo ib yam li cov npua uas yug rau hauv txhua ceg kaum uas qias neeg tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb, thiab nws yog vim qhov no nej thiaj raug txiav txim thiab Kuv thiaj tso Kuv txoj kev npau taws los rau saum nej. Nws yog qhov tseeb lawm tias vim txoj kev txiav txim no nej thiaj li muaj peev xwm pom tau tias Vajtswv yog tus Vajtswv ncaj ncees, thiab Vajtswv yog tus Vajtswv dawb huv; nws yog qhov tseeb lawm tias vim Nws txoj kev dawb huv thiab Nws txoj kev ncaj ncees Nws thiaj li txiav txim rau nej thiab tso Nws txoj kev npau taws los rau saum nej. Vim tias Nws muaj peev xwm nthuav tawm Nws txoj kev ncaj ncees thaum Nws pom tib neeg txoj kev ntxeev siab, thiab vim Nws muaj peev xwm nthuav tawm txog Nws txoj kev dawb huv thaum Nws pom tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, qhov no txaus los qhia lawm tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas dawb huv thiab tsis muaj ib qho phem li, thiab tiam sis Nws ua neej nyob rau hauv thaj av uas qias vuab tsuab. Yog tias ib tug tib neeg cia li mus da pas hawv nrog lwm tus, thiab tsis muaj ib yam dawb huv txog nws li, thiab nws tsis muaj tus yam ntxwv ncaj ncees li, ces nws tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg tej kev ua txhaum, thiab nws tsis tsim nyog los leg kev txiav txim ntawm tib neeg. Yog tias ib tug neeg yuav tau txiav txim rau lwm tus, nws puas yuav tsis zoo li lawv rov qab npuaj lawv tus kheej lub ntsej muag xwb? Yog ua cas cov tib neeg uas qias neeg ib yam nkaus li lwm tus thiaj li tsim nyog los txiav txim rau cov uas zoo ib yam li lawv? Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv tib leeg xwb thiaj li muaj peev xwm txiav txim rau txhua tus noob neej uas qias vuab tsuab. Tib neeg yuav tuaj yeem txiav txim rau tib neeg txoj kev txhaum tau li cas? Tib neeg yuav tuaj yeem pom tau tib neeg tej kev txhaum, thiab tib neeg yuav tuaj yeem tsim nyog los txiav txim tej kev txhaum no tau li cas? Yog tias Vajtswv tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, ces Nws yuav tuaj yeem yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv tau li cas? Thaum tib neeg cov yam ntxwv coj tsis ncaj raug nthuav tawm lawm, Vajtswv hais lus txhawm rau txiav txim rau tib neeg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li pom tias Nws dawb huv. Raws li Nws txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg txog nws cov kev txhaum, txhua lub sij hawm uas qhia tshwm txog tib neeg tej kev txhaum, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim no; txhua yam uas qias neeg raug Nws txiav txim, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb Nws tus yan ntxwv thiaj li tuaj yeem hais tau tias ncaj ncees. Yog tias nws yog lwm yam, nws yuav tuaj yeem hais tau li cas tias nej yog cov neeg lwj liam hauv lub npe thiab qhov tseeb?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 91

Muaj ib qho kev sib txawv loj tshaj plaws ntawm txoj hauj lwm uas tau ua tiav hauv teb chaws Yixayees thiab txoj hauj lwm hnub no. Yehauvas tau coj cov neeg Yixayee lub neej, thiab tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntau pis tsawg, vim tias nyob lub sij hawm ntawd, tib neeg to taub txog lub ntiaj teb tsawg dhau lawm thiab tsuas muaj ob peb tug yam ntxwv coj tsis ncaj xwb. Yav thaum ub, cov neeg Yixayees mloog Yehauvas lus heev. Thaum Nws hais lawv kom tsim tsa cov thaj, lawv txawm maj nrawm nroos tsim tsa cov thaj kiag; thaum Nws hais lawv kom hnav cov xov xiav ntawm cov pov thawj, lawv tau mloog lus. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas zoo li ib tug tswv yug yaj zov ib pab yaj, nrog cov yaj ua raws tus tswv yug yaj txoj kev coj thiab noj zaub hauv lub tshav zaub ntsuab xiab; Yehauvas tau coj lawv lub neej, coj lawv kev noj haus, kev hnav khaub ncaws, kev nyob, thiab ntoj ncig mus los. Lub sij hawm ntawd tsis yog lub sij hawm ua kom pom tseeb txog Vajtswv tus yam ntxwv, rau qhov cov noob neej uas nyob rau lub sij hawm ntawd nyuam qhuav yug tshiab xwb; muaj qee leej uas tau ntxeev siab thiab tawm tsam, tsis muaj kev qias vuab tsuab ntau nyob rau hauv noob neej, thiab yog li tib neeg thiaj ua tsis tau ib yam li ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv tus yam ntxwv. Nws yog los ntawm cov tib neeg uas tuaj ntawm thaj av qias neeg tuaj Vajtswv txoj kev dawb huv thiaj li raug nthuav tawm; hnub no, Nws siv txoj kev qias vuab tsuab uas nthuav tawm hauv cov tib neeg ntawm thaj av qias vuab tsuab no, thiab Nws txiav txim, thiab qhov ntawd yog yam uas Nws tau nthuav tawm rau hauv kev txiav txim. Vim li cas Nws thiaj li txiav txim? Nws muaj peev xwm hais cov lus ntawm kev txiav txim vim nws ntxub kev txhaum; yog ua cas Nws thiaj li yuav npau taws ua luaj yog tias Nws tsis ntxub txoj kev ntxeev siab ntawm tib neeg? Yog tias Nws tsis muaj qhov qias neeg, tsis muaj kev ntxub, yog tias Nws tsis kub siab rau tib neeg txoj kev ntxeev siab, ces qhov ntawd yuav ua tau pov thawj qhia tias Nws los kuj qias vuab tsuab ib yam li tib neeg thiab. Nws tuaj yeem txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg yog vim tias Nws ntxub kev qias vuab tsuab, thiab yam uas Nws ntxub tsis muaj nyob hauv Nws. Yog tias tseem muaj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab nyob rau hauv Nws, Nws yuav tsis ntxub cov uas tawm tsam thiab ntxeev siab. Yog tias txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg tau raug coj los ua nyob rau hauv teb chaws Yixayees lawm, ces nws yuav tsis muaj lub ntsiab lus nyob rau hauv. Vim li cas txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg thiaj yuav tsum raug ua tiav nyob rau hauv teb chaws Suav, thaj chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws thiab tsis vam meej kiag li ntawm txhua thaj? Nws yog txhawm rau los qhia Nws txoj kev dawb huv thiab kev ncaj ncees. Muab hais luv luv tias, thaj chaw yim huab tsaus ntuj, ces Vajtswv txoj kev dawb huv yim huab pom tseeb. Qhov tseeb, txhua yam no yog vim Vajtswv txoj hauj lwm. Tsuas yog hnub no xwb koj thiaj li yuav paub meej tias Vajtswv tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los sawv rau hauv nej, raug qhia tawm los ntawm nej txoj kev qias qeeg thiab kev ntxeev siab, thiab tsuas yog tam sim no xwb nej thiaj li paub Vajtswv. Qhov no tsis yog txoj kev txhawb nqa uas loj tshaj plaws lov? Qhov tseeb, nej yog ib pab tib neeg hauv teb chaws Suav uas raug xaiv tseg lawm. Thiab vim tias nejraug xaiv tseg lawm thiab tau muaj kev zoo siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab vim tias nej tsis phim los muaj kev zoo siab rau txoj hmoov hlub uas loj zoo li no, qhov no ua tau pov thawj qhia tias txhua yam ntawm no yog txoj kev txhawb nqa nej uas loj tshaj plaws. Vajtswv tau tshwm rau nej pom, thiab tau qhia nej txog Nws tus yam ntxwv dawb huv uas nyob rau hauv nws tag nrho, thiab Nws tau muab tag nrho txhua yam ntawd rau nej, thiab ua rau nej muaj kev zoo siab rau txhua txoj koob hmoov uas nej tuaj yeem muaj peev xwm zoo siab rau. Tsis yog tias koj tau saj Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees xwb, tiam sis, tshaj ntawd ntxiv, koj tseem tau saj txoj kev cawm dim ntawm Vajtswv, kev txhiv dim ntawm Vajtswv thiab Vajtswv txoj kev hlub uas tsis paub kawg, tsis paub xaus. Nej, cov uas qias neeg tshaj plaws ntawm txhua tus, tau muaj kev zoo siab rau txoj hmoov hlub uas loj heev—puas yog nej tsis tau txais koob hmoov? Qhov no tsis yog Vajtswv tsa nej sawv lov? Nej cov tib neeg uas muaj meej mom qis tshaj plaws ntawm txhua tus; nej yeej tsis tsim nyog tau txais kev zoo siab ntawm ib txoj koob hmoov uas loj zoo li no li, tiam sis Vajtswv tau ua ib txoj kev zam los ntawm kev txhawb nqa koj. Koj tsis txaj muag lov? Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua koj lub luag hauj lwm, ces thaum kawg koj yuav tau txais kev txaj muag ntawm koj tus kheej, thiab koj yuav rau txim rau koj tus kheej. Hnub no, koj tsis raug qhuab ntuas, thiab koj tsis raug rau txim; koj cev nqaij daim tawv nyab xeeb thiab nyob zoo—tiam sis thaum kawg, cov lus no yuav coj kev txaj muag los rau koj. Los txog niaj hnub no, Kuv yeej tseem tsis tau rau txim rau leej twg li; Kuv cov lus tej zaum yuav hnyav, tiam sis Kuv yuav ua li cas rau tib neeg? Kuv nplig lawv lub siab, thiab ntuas lawv, thiab qhia lawv. Kuv tsis yog ua qhov no rau lwm yam laj thawj tshaj li ua los cawm nej. Puas yog nej yeej tsis nkag siab txog Kuv lub siab nyiam li? Nej yuav tsum nkag siab yam Kuv hais, thiab kom raug tshoov siab los ntawm nws. Tsuas yog tam sim no xwb thiaj li muaj ntau leej tib neeg uas to taub. Qhov no tsis yog qhov koob hmoov ntawm kev yog ib tug neeg lwj liam lov? Kev yog ib tug neeg lwj liam tsis yog yam koob hmoov loj tshaj plaws lov? Thaum kawg, thaum nej mus tshaj tawm txoj hmoo zoo, nej yuav hais li no tias: “Peb yeej ib txwm yog cov neeg lwj liam.” Lawv yuav nug nej tias, “Nws txhais tau li cas tias nej yeej ib txwm yog cov neeg lwj liam?” Thiab koj yuav hais tias: “Peb yog ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab rau Nws lub hwj chim uas loj. Txhua yam ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tau raug coj los rau qhov kev kaj los ntawm peb txoj kev ntxeev siab; peb yog cov phiaj uas leg Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg, peb yog ib feem ntawm Nws txoj hauj lwm thiab kuj yog nws cov cuab yeej siv thiab.” Thaum lawv hnov li ntawd, lawv yuav xav paub ntxiv. Ntxiv mus, koj yuav hais tias: “Peb yog cov qauv piv txwv thiab cov qauv xyaum raws rau Vajtswv txoj hauj lwm uas tiav log ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab rau Nws txoj kev kov yeej ntawm txhua tus noob neej. Txawm hais tias peb yuav dawb huv los yog qias neeg, qhov xaus lus yog, peb tseem tau koob hmoov ntau dua nej, vim peb tau pom Vajtswv, thiab los ntawm lub sij hawm Nws txoj kev kov yeej peb, Vajtswv lub hwj chim loj tau raug nthuav tawm; nws tsuas yog vim tias peb qias neeg thiab coj tsis ncaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees thiaj li tau pib ua num xwb. Nej puas muaj peev xwm hais lus tim khawv li no rau Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg? Nej tsis tsim nyog! Qhov no tsis muaj dab tsi tiam sis tsuas yog Vajtswv txoj kev txhawb nqa peb xwb! Txawm hais tias peb yuav tsis ua neeg khav theeb los, peb tuaj yeem zoo siab hlo qhuas Vajtswv, rau qhov yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem tau txais ib txoj kev cog lus loj zoo li no, thiab yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem muaj kev zoo siab rau ib txoj koob hmoov loj zoo li no li. Peb zoo siab heev tias peb, cov uas qias vuab tsuab tshaj plaws, tuaj yeem ua hauj lwm tam li cov neeg lwj liamthaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg.” Thiab thaum lawv nug tias, “Cov qauv piv txwv thiab cov qauv xyaum raws yog dab tsi?” koj hais tias, “Peb yog cov ntxeev siab thiab qias neeg tshaj plaws ntawm noob neej; peb tau raug Ntxwgnyoog muab ua coj tsis ncaj mus tob tshaj plaws lawm, thiab peb yog cov tsis vam meej thiab qis tshaj plaws ntawm cev nqaij daim tawv. Peb yog cov piv txwv ntawm cov tib neeg uas tau raug Ntxwgnyoog siv. Hnub no, peb tau raug xaiv los ntawm Vajtswv tam li tus xub thawj ntawm noob neej los kov yeej, thiab peb tau pom Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees thiab tau txais Nws lo lus cog tseg; peb tau raug siv los mus kom kov yeej ntau tus tib neeg ntxiv, yog li peb yog cov qauv piv txwv thiab cov qauv xyaum raws ntawm cov tib neeg uas tau kov yeej hauv noob neej lawm.” Yeej tsis muaj ib co lus tim khawv zoo tshaj li cov lus no lawm, thiab qhov no yog koj txoj kev paub uas zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 92

Kev kov yeej uas tau ua tiav rau nej cov tib neeg yog qhov tseem ceeb tshaj plaws: Muaj ib qho hais txog, lub hom phiaj ntawm txoj hauj lwm no yog ua kom ib pawg neeg zoo tshaj plaws, uas hais tau tias, ua kom lawv zoo tshaj plaws, kom lawv dhau los ua ib pawg ntawm cov kov yeej—raws li thawj pawg ntawm cov tib neeg uas raug ua tiav log lawm, txhais hais tias thawj phaum txiv hmab txiv ntoo. Muaj lwm qho hais txog, nws yog cia kom cov uas raug tsim los zoo siab rau Vajtswv txoj kev hlub, txais tag nrho Vajtswv thiab txoj kev cawm dim uas loj tshaj plaws, cia kom tib neeg zoo siab tsis yog rau kev hlub tshua thiab kev hlub siab dawb xwb, tiam sis tseem ceeb tshaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau tam sim no, txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav hauv Nws txoj hauj lwm yog kev hlub, tsis muaj ib txoj kev ntxub rau tib neeg li. Tab txawm hais tias kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas koj tau pom los kuj yog kev hlub thiab, ib txoj kev hlub uas tseeb tshaj thiab tiag tiag li, ib txoj kev hlub uas coj tib neeg mus rau txoj kev yog ntawm noob neej lub neej. Tseem tshuav ib qho hais txog ntxiv thiab, nws yog kom los hais lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag. Thiab tseem tshuav ib qho ntxiv, nws yog kom los pua ib lub hauv paus rau kev tshaj tawm txoj moo zoo rau yav tom ntej. Txhua txoj hauj lwm uas Nws tau ua tiav yog txhawm rau lub hom phiaj ntawm kev coj tib neeg mus rau txoj kev yog ntawm noob neej lub neej, kom lawv thiaj li ua neej nyob yam li tej tib neeg, rau qhov tib neeg tsis paub yuav ua neej li cas, thiab yog tsis muaj txoj kev coj qhia no, koj tsuas yuav ua neej nyob qhuav qhawv xwb; koj lub neej yuav tsis muaj nuj nqi los sis tsis muaj qab hau li, thiab koj yeej yuav tsis muaj peev xwm ua tau ib tug tib neeg zoo li tej tib neeg li. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev kov yeej tib neeg. Nej txhua tus puav leej yog Mau-a cov xeeb ntxwv; thaum kev kov yeej raug ua rau hauv nej lawm, nws yog txoj kev cawm dim uas loj. Nej txhua tus puav leej nyob hauv thaj av uas muaj kev txhaum thiab kev phem kev qias, thiab nej txhua tus puav leej yog neeg phem qias thiab puv npo kev txhaum. Hnub no tsis yog tias nej tsuas muaj peev xwm ntsia mus rau Vajtswv xwb, tiam sis qhov tseem ceeb tshaj, nej tau txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nej yeej tau txais kev cawm dim uas tob heev lawm tiag tiag, uas hais tau tias, nej tau txais Vajtswv txoj kev hlub uas loj tshaj plaws lawm. Hauv txhua yam uas Nws ua, Vajtswv hlub nej tiag tiag. Nws yeej tsis muaj hom phiaj phem. Nws yog vim nej cov kev txhaum Nws thiaj txiav txim rau nej, kom nej thiaj li yuav tshuaj xyuas nej tus kheej thiab tau txais txoj kev cawm dim uas zoo kawg nkaus no. Txhua yam no yog ua tiav rau lub hom phiaj ntawm kev ua kom tib neeg zoo tiav hlo. Txij thaum pib mus txog thaum xaus, Vajtswv tau siv Nws qhov uas zoo tshaj plaws los cawm tib neeg, thiab yeej tsis muaj lub siab xav los rhuav tshem tag nrho cov noob neej uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes li. Hnub no, Nws tau los nyob rau hauv nej los ua hauj lwm, thiab txoj kev cawm dim zoo li no txawm yuav tsis loj tshaj li lov? Yog tias Nws ntxub nej, Nws puas tseem yuav ua hauj lwm loj li no kom los pab coj tau nej? Yog li vim li cas Nws thiaj yuav tsum raug tsim txom? Vajtswv tsis ntxub nej los sis muaj ib lub hom phiaj phem rau nej. Nej yuav tsum paub tias Vajtswv txoj kev hlub yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws. Nws tsuas yog vim tib neeg tsis mloog lus Nws thiaj li yuav tsum cawm lawv los ntawm kev txiav txim xwb; yog tias tsis yog rau qhov no, kev cawm lawv yuav mus tsis taus. Vim tias nej tsis paub tias yuav ua neej li cas thiab tseem tsis paub txog tias yuav ua neej li cas, thiab vim tias nej ua neej nyob hauv daim av uas phem qias thiab puv npo kev txhaum thiab nej tus kheej yog cov dab phem qias thiab qias vuab tsuab, Nws tsis tuaj yeem cia nej kom haj yam phem ntxiv, Nws tsis xav pom nej ua neej nyob rau hauv daim av uas qias vuab tsuab uas nej tab tom nyob no, raug Ntxwgnyoog tsuj raws li siab nyiam, thiab Nws tsis tuaj yeem cia nej poob mus rau hauv Dab Teb. Nws tsuas yog xav kom tau pawg neeg no xwb thiab cawm kom tau nej tag nrho. Qhov no yog lub hom phiaj tseeb ntawm kev kov yeej rau hauv nej—nws tsuas yog rau kev cawm dim xwb. Yog tias koj tsis tuaj yeem pom tias txhua yam uas tau ua tiav rau koj yog kev hlub thiab kev cawm dim li, yog tias koj xav tias nws tsuas yog ib lub tswv yim, ib txoj kev los tsim txom tib neeg, thiab qee yam uas tso siab tsis tau rau xwb, ces tej zaum koj yuav xum rov qab mus rau koj lub ntiaj teb mus raug mob tsim txom thiab kev nyuaj siab! Yog tias koj zoo siab hlo los nyob hauv txoj kev yoog raws no, thiab los zoo siab rau txoj kev txiav txim no thiab txoj kev cawm dim uas loj dav no, los zoo siab rau tag nrho cov koob hmoov no, cov koob hmoov uas tsis tuaj yeem nrhiav tau nyob rau qhov twg hauv noob neej lub ntiaj teb, thiab los zoo siab rau txoj kev hlub no, ces yuav tsum uas neeg zoo: Nyob rau hauv txoj kev yoog raws no los txais kev kov yeej kom koj thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Hnub no, tej zaum koj yuav raug mob tsim txom thiab kev lim tib neeg kom dawb huv me ntsis vim ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim, tiam sis muaj nuj nqis thiab lub ntsiab uas los raug qhov mob no tsim txom. Txawm hais tias tib neeg raug lim kom dawb huv thiab raug nthuav tawm yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li los ntawm Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim li los—lub hom phiaj uas rau txim rau lawv vim yog lawv cov kev txhaum, rau txim rau lawv sab cev nqaij daim tawv—tsis muaj ib yam ntawm txoj hauj lwm no yog txhob txwm ua los rau txim rau lawv sab cev nqaij daim tawv kom raug kev puas tsuaj li. Txoj kev qhia tawm uas hnyav los ntawm txoj lus txhua yam yog rau lub hom phiaj ntawm kev coj koj mus rau txoj kev yog. Nej tus kheej kiag tau ntsib ntau yam heev txog txoj hauj lwm no lawm thiab, yeej meej meej lawm tias, nws tsis tau coj nej mus rau hauv txoj kev phem! Txhua yam nws yog txhawm rau kom ua rau koj ua neej raws li kev ua neej, thiab txhua yam puav leej ua tiav tau los ntawm koj txoj kev ua neej. Txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog ua raws li koj cov kev xav tau, raws li koj txoj kev tsis muaj zog, thiab raws li koj lub siab tiag tiag xwb, thiab tsis tau muab lub nra uas ris tsis taus tso rau koj. Qhov no tsis tau meej rau koj hnub no, thiab koj mloog zoo li Kuv ua nyuaj rau koj, thiab qhov tseeb koj yeej ib txwm ntseeg tias qhov laj thawj uas Kuv rau txim, txiav txim thiab cem koj txhua hnub yog vim Kuv ntxub koj. Tiam sis txawm hais tias yam uas koj raug tsim txom yog kev rau txim thiab kev txiav txim los, qhov no yog kev hlub rau koj tiag tiag, thiab nws yog txoj kev tiv thaiv uas loj tshaj plaws. Yog tias koj tsis tuaj yeem nkag siab txog lub ntsiab lus tob ntawm txoj hauj lwm no, nws yuav yog ib qho nyuaj rau koj los muaj kev paub ntxiv. Txoj kev cawm dim no yuav tsum coj kev nplig siab los rau koj. Tsis txhob tsis kam los cuag koj cov kev txawj xav. Twb tau los deb li no lawm, qhov tseem ceeb ntawm kev kov yeej yuav tsum paub meej rau koj lawm, thiab koj yuav tsum tsis txhob muaj cov kev xav ua xyem xyav txog nws ntxiv lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 93

Cov uas muaj cuab kav sawv tau khov kho nyob rau thaum Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas nyob rau tiam kawg—qhov ntawd ces yog, nyob rau thaum tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg—yuav yog cov uas yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg nyob rau ntawm Vajtswv ib sab; zoo li ntawd, tag nrho cov uas nkag mus so ces yog cov uas tau khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab tau raug Vajtswv muab tau tom qab uas mus lim dhau hauv Nws tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg lawm. Cov tib neeg no, cov uas thaum kawg raug Vajtswv muab tau, yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces yog ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab npaj lawv rau lawv qhov kev so thaum kawg; yog tsis muaj kev ntxuav kom dawb huv, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav raug cais mus ua ntau pab raws li lawv hom, los sis nkag mus so li. Tes hauj lwm no ces yog tib neeg tib txoj kev nkag mus so xwb. Tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv no xwb thiaj li yuav ntxuav tau tib neeg tawm ntawm lawv txoj kev tsis ncaj ncees, thiab tsuas yog Nws tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb thiaj li yuav coj tau qhov kev kaj los rau tej tseem ntsiab ua tsis mloog lus ntawm noob neej, yog li ntawd thiaj li cais kiag cov uas yuav raug cawm tau tawmntawm cov yuav tsis raug cawm tau, thiab cov uas yuav seem nyob tawm ntawm cov uas yuav tsis seem nyob. Thaum tes hauj lwm no xaus, cov neeg uas pub cia nyob ces sawv daws yuav raug ntxuav kom dawb huv thiab nkag mus rau ib tug yam ntxwv uas siab zog uas lawv yuav tau ib lub neej zoo dua rau zaum ob nyob rau hauv ntiaj teb; muab ua lwm yam lus hais ces, lawv yuav pib lawv lub sij hawm ua neeg nyob rau txoj kev tau so, thiab nyob ua ke nrog Vajtswv. Tom qab uas cov tsis pub nyob tau raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, ces qhov uas lawv yog tus neeg zoo li cas tiag ntawd yuav raug muab qhia tshwm tag nrho, tom qab ntawd ces lawv sawv daws yuav raug rhuav tshem tag nrho thiab, zoo li Ntxwgnyoog, yuav tsis tau txais kev tso cai pub kom dim nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Cov tib neeg nyob rau yav tom ntej ces yuav tsis muaj hom neeg no nyob rau hauv ntxiv lawm; cov neeg zoo li ntawd tsis tsim nyog nkag mus rau hauv daim av ntawm qhov chaw so uas zoo tshaj plaws, los sis lawv yeej tsis tsim nyog yuav koom rau hauv hnub so uas Vajtswv thiab tib neeg yuav sib faib ntawd, vim lawv yog daim phiaj rau kev rau txim thiab yog cov neeg lim hiam, tsis ncaj ncees. Lawv twb raug txhiv ib zaug lawm, thiab lawv twb raug txiav txim rau thiab qhuab ntuas lawm; lawv kuj tau ua dej num rau Vajtswv ib zaug lawm thiab. Txawm li cas los xij, thaum hnub kawg los txog, lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem thiab ua kom puas tsuaj mus vim lawv txoj kev lim hiam thiab vim lawv txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav raug txhiv dim; lawv yuav tsis muaj hnub uas yuav tau los rau hauv lub ntiaj teb yav tom ntej ib zaug ntxiv li, thiab yuav tsis tau nyob nrog cov tib neeg yav tom ntej ntxiv lawm. Txawm lawv yuav yog tej ntsuj plig ntawm cov neeg tuag lawm los sis cov neeg uas tseem ciaj nyob hauv cev nqaij daim tawv, tag nrho cov neeg ua phem thiab tag nrho cov uas tsis tau raug cawm ces yuav raug rhuav tshem thaum uas cov tib neeg dawb huv nkag mus so. Hos hais txog cov ntsuj plig thiab tib neeg ua phem no, los sis cov ntsuj plig ntawm cov neeg ncaj ncees thiab cov uas tuav kev ncaj ncees, tsis hais lawv yuav nyob rau tiam twg li, tag nrho cov uas ua phem ces thaum kawg yuav raug rhuav tshem thiab tag nrho cov uas ncaj ncees ces yuav dim. Qhov uas seb ib tug neeg los sis ib tug ntsuj plig puas yuav tau txais kev cawm dim mas tsis yog txiav txim los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg; tab sis nws yog txiav txim los ntawm qhov uas seb lawv puas tau tawm tsam los sis tsis mloog lus rau Vajtswv. Cov neeg nyob rau tiam tag los lawm uas tau ua phem thiab tsis tau txais kev cawm dim ces yuav, muaj tseeb tiag, raug ua daim phiaj rau kev rau txim, thiab cov uas nyob rau tiam tam sim no uas ua phem thiab cawm tsis tau ces yuav raug ua daim phiaj rau kev rau txim, tib yam nkaus li thiab. Tib neeg raug cais raws li lub hauv paus keeb cag ntawm qhov kev zoo thiab kev phem, tsis yog los ntawm qhov uas seb lawv nyob rau tiam twg. Thaum uas muab cais tag li ntawd lawm, lawv yuav tsis raug rau txim rau los sis muab phaj tshab rau tam sim ntawd; tab sis Vajtswv tsuas yuav ua Nws tes hauj lwm rau txim rau cov phem thiab muab phaj tshab rau cov ua zoo tom qab uas Nws tau ua Nws tes hauj lwm txeeb tau nyob rau tiam kawg ntawd tiav tag lawm xwb. Qhov tseeb ces, Nws tau muab tib neeg cais tawm rau qhov zoo thiab qhov phem txij kiag puag thaum Nws pib ua Nws tes hauj lwm nrog lawv lawm. Nws tsuas yog hais tias Nws yuav muab phaj tshab rau cov ncaj ncees thiab rau txim rau cov lim hiam rau thaum uas Nws tes hauj lwm tau los txog qhov kawg lawm xwb; nws tsis yog hais tias Nws yuav muab lawv sib cais ua pab ua pawg rau thaum Nws tes hauj lwm tiav lawm thiab tom qab ntawd kiag ces teeb kiag tes dej num rau txim rau cov phem thiab muab phaj tshab rau cov ua zoo. Tag nrho lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm loj kawg nkaus ntawm kev rau txim rau cov phem thiab kev muab phaj tshab rau cov zoo ces yog muab tag nrho cov tib neeg ntxuav ntxaws ntxaws kom dawb huv kom Nws thiaj li coj tau ib co tib neeg dawb huv tiag tiag nkag mus rau qhov chaw so mus ib txhis. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj; nws yog theem kawg ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov lim hiam, tab sis ho tseem cia lawv nyob thiab, ces txhua tus tib neeg yeej tseem yuav nkag tsis tau mus so, thiab Vajtswv yuav tsis muaj cuab kav coj tau tag nrho tib neeg mus rau ib lub teb chaws zoo dua. Tes hauj lwm ntawd yuav ua tsis tiav. Thaum Nws tes hauj lwm tiav lawm, tag nrho tib neeg yuav dawb huv tag nrho; tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav muaj cuab kav mus nyob so tau yam kaj siab lug.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 94

Kuv tus hneev taw hla mus thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, Kuv ob lub qhov muag tau tshuaj xyuas txhua tus tib neeg tsis tu ncua, thiab, ntxiv mus, Kuv saib thoob plaws lub qab ntuj khwb. Kuv cov lus yeej ua hauj lwm nyob rau txhua ces kaum ntuj. Leej twg los xij uas tsis kam ua dej num rau Kuv, leej twg los xij uas tsis muab siab npuab Kuv, leej twg los xij uas txiav txim Kuv lub npe, thiab leej twg los xij uas thuam thiab hais lus phem rau Kuv cov tub—cov uas muaj peev xwm ua tau li ntawd yuav tsum raug txiav txim hnyav rau. Kuv qhov kev txiav txim yuav tshwm sim tag nrho, uas txhais tau tias tam sim no yog lub caij nyoog ntawm kev txiav txim, thiab, los ntawm kev ua twb zoo soj ntsuam xyuas, koj yuav pom tias Kuv qhov kev txiav txim yuav nthuav dav mus thoob plaws hauv lub ntiaj teb. Muaj tseeb tiag, Kuv lub tsev yuav tsis raug zam li; kev txiav txim yuav los rau cov uas lawv tej kev xav, tej lus hais, los sis tej kev ua uas tsis yoog raws li Kuv txoj kev xav. Nkag siab txog qhov no! Kuv qhov kev txiav txim mas taw ncaj qha rau tag nrho lub ntiaj teb thoob plaws, tsis yog rau ib pab tib neeg los sis ib co khoom nkaus xwb. Nej puas tau paub txog qhov no? Yog tias, tob puag hauv nruab siab, koj cov kev xav tsis sib haum txog Kuv, ces koj yuav raug txiav txim nyob rau sab hauv tam sim ntawd.

Kuv kev txiav txim mas qhov zoo li cas los muaj tag nrho. Paub qhov no! Kuv yog tus Vajtswv tsis xws li leej twg thiab txawj ntse ntawm ntiaj teb! Tsis muaj ib yam dab tsi dhau Kuv lub hwj chim. Kuv kev txiav txim yuav nthuav qhia tag nrho rau nej: Yog hais tias koj tsis sib haum xeeb txog Kuv hauv koj cov kev xav, Kuv yuav qhia kom koj paub, ua ib qho kev ceeb toom. Yog tias koj tsis mloog, Kuv yuav tso koj tseg kiag tam sim ntawd (hauv qhov no Kuv tsis hais txog kev tsis tshua ntseeg Kuv lub npe, tab sis hais rau tus cwj pwm sab nraud uas cuam tshuam txog kev lom zem rau sab kev plees kev yi). Yog tias koj cov kev xav rau Kuv yog qhov tawm tsam, yog tias koj yws Kuv, yog tias koj rov qab lees yuav cov tswv yim ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tias koj tsis ua raws li cov kev xav ntawm lub neej, ces koj tus ntsuj plig yuav nyob hauv txoj kev tsaus ntuj thiab koj lub cev yuav raug kev mob kev ntsaj. Koj yuav tsum los nyob kom ze Kuv dua qub. Koj tsis muaj cuab kav kho koj tus yam ntxwv ib txwm coj nyob rau hauv ib los sis ob hnub, thiab koj lub neej yuav poob qis raws li qhov pom meej. Hos hais txog cov neeg uas hais lus liam, Kuv yuav rau txim nej lub qhov ncauj thiab tus nplaig, thiab yuam kom nej tus nplaig raug saib xyuas. Cov uas tsis tso txoj kev liam tseg, Kuv yuav ceeb toom nej nyob hauv nej cov ntsuj plig, thiab Kuv yuav rau txim hnyav rau cov uas tsis mloog. Cov neeg uas txiav txim thiab tawm tsam Kuv yam qhib siab lug, yog cov uas tsis mloog lus los sis ua tej yam tsis zoo, Kuv yuav tshem lawv tawm thiab muab lawv pov tseg kiag, ua rau lawv puam tsuaj thiab poob koob hmoov ntau tshaj plaws; cov no yog cov uas yuav raug tshem tawm tom qab raug xaiv. Cov neeg uas tsis paub dab tsi, yog cov uas tej zeem muag pom kev tsis meej, Kuv tseem yuav qhia lawv thiab cawm lawv; txawm li cas los xij, cov uas nkag siab qhov tseeb tab sis tseem tsis tau xyaum siv nws yuav raug tswj hwm raws li cov cai uas tau hais los ua ntej, txawm hais tias lawv tsis paub dab tsi li los sis paub. Rau cov neeg uas tau muaj siab xav yuam kev txij thaum pib los, Kuv yuav ua kom lawv tsis muaj peev xwm paub qhov tseeb mus ib txhis, thiab, thaum kawg, lawv yuav raug muab maj mam tshem tawm, ib leeg zuj zus. Tsis muaj leej twg yuav seem nyob, txawm hais tias lawv tseem nyob tam sim no los ntawm Kuv kev npaj (vim Kuv tsis ua tej yam kom nrawm nroos, tab sis maj mam mus yam muaj qib muaj duas).

Kuv txoj kev txiav txim tau raug qhia tawm tag nrho; nws hais txog ntau cov neeg, uas txhua tus yuav tsum nyob rau lawv cov chaw kom yog. Kuv yuav tswj hwm thiab txiav txim rau tib neeg raws li cov cai twg uas lawv tau ua txhaum. Hos hais txog cov neeg uas tsis nyob hauv lub npe no thiab tsis lees txais Khetos ntawm tiam kawg, tsuas muaj ib txoj cai siv rau nkaus xwb: Kuv yuav coj cov ntsuj, cov; plig, thiab lub cev ntawm txhua tus uas tawm tsam Kuv thiab muab lawv pov rau hauv Ntuj Tawg; leej twg los xij uas tsis tawm tsam Kuv, Kuv yuav tos kom nej paub tab ua ntej ua qhov kev txiav txim zaum ob. Kuv cov lus piav qhia txhua yam meej tshaj plaws, thiab tsis muaj dab tsi zais hlo li. Kuv tsuas cia siab tias nej yuav muaj peev xwm khaws lawv cia hauv nruab siab txhua lub sij hawm!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 67” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 95

Thaum lub sij hawm kawg yog thaum txhua yam yuav raug cais tawm raws li hom los ntawm kev kev yeej. Kev kov yeej yog txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg; hauv lwm lo lus, kev txiav txim rau txhua tus tib neeg cov kev txhaum yog txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg. Yog tsis li ntawd, yuav cais tib neeg tawm tau li cas? Txoj hauj lwm ntawm kev cais tawm uas tau ua tiav rau hauv nej yog qhov pib ntawm txoj hauj lwm zoo li no uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb. Tom qab qhov no lawm, cov tib neeg ntawm txhua daim av thiab txhua haiv neeg kuj yuav raug cob rau kev kov yeej thiab. Qhov no txhais tau hais tias txhua tus tib neeg uas tau tsim los yuav raug cais tawm raws li hom, los rau ntawm lub rooj zaum hauv ntej ntawm kev txiav txim los raug txiav txim. Tsis muaj ib tug tib neeg twg thiab ib yam dab tsi uas tuaj yeem khiav dim kev tsim txom ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim no kiag li, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam dab tsi uas tsis raug cais tawm raws li hom li; txhua tus tib neeg yuav raug faib, rau qhov lub sij hawm kawg ntawm txhua yam txav los ze lawm, thiab txhua yam uas nyob rau saum ntuj thiabhauv ntiaj teb twb tau los txog qhov xaus lawm. Tib neeg yuav ua li cas khiav dim lub sij hawm kawg ntawm noob neej txoj kev muaj nyob? Thiab yog li, ntev npaum li cas uas nej cov dej num ntawm kev tsis mloog lus yuav muaj txuas txiv mus? Puas yog nej tsis pom tias nej lub sij hawm kawg twb los yuav txog? Yog ua cas cov uas hwm Vajtswv thiab xav kom Nws los tshwm tsis pom hnub kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees li? Yog ua cas lawv thiaj li tsis tau txais tus nqi zog kawg rau txoj kev ua zoo? Koj puas yog ib tug ua zoo, los yog ib tug ua phem? Koj puas yog ib tug uas lees txais kev txiav txim ncaj ncees thiab tom qab ntawd mloog lus, los sis koj yog ib tug uas lees txais kev txiav txim ncaj ncees thiab tom qab ntawd raug foom tsis zoo? Puas yog koj nyob rau ntawm hauv ntej lub rooj zaum ntawm kev txiav txim hauv txoj kev kaj, los yog koj nyob rau hauv Ntuj Tawg hauv txoj kev tsaus ntuj? Puas yog koj tus kheej tsis yog ib tug uas paub meej tshaj plaws txog tias seb koj hnub kawg yuav yog ib qho uas tau txais nqi zog, los sis yog ib qho uas tau txais kev rau txim? Puas yog koj tsis yog ib tug uas paub meej tshaj plaws thiab nkag siab tob tshaj plaws tias Vajtswv ncaj ncees? Yog li koj txoj kev coj thiab lub siab zoo li cas xwb? Raws li Kuv kov yeej koj hnub no, puas yog koj yeej xav kom Kuv nthuav tawm rau koj seb koj tus cwj pwm yog zoo los yog phem tiag tiag li? Koj tau muab ntau npaum li cas tso tseg rau Kuv lawm? Koj pe hawm Kuv tob npaum li cas? Puas yog koj tus kheej paub tsis meej tshaj plaws txog qhov koj coj li cas rau Kuv? Koj yuav tsum paub zoo tshaj lwm tus txog qhov kawg uas koj yuav ntsib rau thaum kawg! Tseeb tiag, Kuv qhia koj hais tias: Kuv tsuas yog tsim noob neej xwb, thiab Kuv tsim koj, tiam sis Kuv tsis tau muab nej cob rau Ntxwgnyoog li; thiab tsis yog Kuv txhob txwm ua kom nej ntxeev siab tawm tsam los sis tawm tsam Kuv thiab yog li ntawd kom raug Kuv rau txim. Puas yog txhua yam kev puas tsuaj thiab kev txom nyem tsis yog vim tias nej lub siab tawv heev thiab nej txoj kev coj ntxim ntxub heev? Yog li qhov kawg uas nej yuav ntsib tsis yog raug txiav txim los ntawm nej tus kheej lov? Puas yog nej tsis paub zoo tshaj li lwm tus, hauv nej lub siab nej yuav xaus li cas? Qhov laj thawj uas Kuv kov yeej tib neeg yog los nthuav tawm lawv ntag, thiab coj kev cawm dim zoo tshaj los rau koj. Nws tsis yog los ua kom koj ua phem, thiab tsis yog txhob txwm los ua kom koj taug kev mus rau hauv dab teb ntawm kev puas ntsoog. Thaum lub sij hawm los, tag nrho koj txoj kev tsim txom uas loj, koj txoj kev quaj thiab kev tom hniav qas qawv—txhua yam nws puas yuav tsis yog vim koj cov kev txhaum? Yog li, tsis yog tias koj tus kheej txoj kev ua zoo los sis koj tus kheej txoj kev ua phem yog txoj kev txiav txim uas zoo tshaj plaws rau koj lov? Nws tsis yog qhov uas ua pov thawj uas zoo tshaj plaws qhia txog tias koj hnub kawg yuav zoo li cas lov?

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 96

Ib lub suab nrov deeg daws, ua rau lub qab ntuj khwb co ntseeg nkaws. Nws ua rau pob ntseg lag tag uas cov tib neeg tsis tuaj yeem khiav dim ncav lub sij hawm. Ib txhia tau tuag, ib txhia raug puas ntsoog, thiab ib txhia raug txiav txim. Nws yog ib daim duab txaus ntshai tiag tiag, yam uas yeej tsis muaj leej twg tau pom dua li. Mloog ze ze: Lub suab xob nthe los nrog lub suab quaj nyiav, thiab lub suab no los ntawm Dab Teb los; nws los ntawm dab tuag teb los. Nws yog lub suab iab ntawm cov tub uas ntxeev siab uas raug txiav txim los ntawm Kuv. Cov uas tsis tau mloog yam Kuv hais thiab cov uas tsis tau muab Kuv cov lus coj los xyaum ua raws tau raug txiav txim nhyav thiab tau txais kev foom phem ntawm Kuv kev chim siab. Kuv lub suab yog kev txiav txim thiab kev chim siab; Kuv tsis coj muag rau leej twg li thiab tsis qhia tawm kev hlub tshuas rau leej twg li, vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees, thiab Kuv yog tus muaj txoj kev chim siab; Kuv yog tus muaj kev hlawv, kev yaug kom dawb huv, thiab kev rhuav pov tseg. Hauv Kuv, tsis muaj dab tsi zais los sis tsis muaj kev xav dab tsi, tiam sis qhov sib txawv ces, txhua yam yeej qhib siab lug, ncaj ncees, thiab nyob nruab nrab. Vim hais tias Kuv cov tub hlob yeej nyob nrog Kuv rau ntawm lub zwm txwv, tswj kav tag nrho txhua haiv neeg thiab tag nrho cov tib neeg, tej yam no thiab cov tib neeg uas tsis coj ncaj nruab nrab thiab tsis muaj kev ncaj ncees tam sim no yog cov pib raug txiav txim. Kuv yuav tshuaj xyuas lawv ib tug zuj zus, tsis pub kom hla leej twg li thiab nthuav tawm lawv kom tiav log. Vim Kuv qhov kev txiav txim yeej nthuav tawm puv npo thiab tau qhib siab lug lawm, thiab Kuv yeej tsis tau khaws ib yam dab tsi cia li; Kuv yuav muab txhua yam uas tsis raws li Kuv siab nyiam pov tseg, thiab cia nws puas tsuaj mus tag ib txhis rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Kuv yuav cia nws kub mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab qhov no yog Kuv qhov kev coj ncaj. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau qhov no li, thiab tag nrho txhua yam yuav tsum nyob hauv qab Kuv cov lus txib.

Cov neeg feem coob tsis quav ntsej Kuv cov lus hais, xav tias cov lus tsuas yog cov lus xwb thiab tias tej yam tseeb uas yog tej yam tseeb xwb. Lawv dig muag tag lawm! Cas lawv tseem tsis paub tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas coj ncaj ncees thiab? Kuv cov lus thiab tej yam tseeb tshwm sim tooj txhij. Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb tiag thiab los? Tib neeg tsis nkag siab Kuv cov lus, thiab tsuas yog cov uas raug qhuab qhia thiaj li to taub tiag tiag xwb. Qhov no yog ib qho tseeb. Kiag thaum cov tib neeg pom Kuv cov lus lawm, lawv cia li ntshai lawv tej txuj ci thiab khiav mus nrhiav chaw nkaum tag. Qhov no yaj ham ua rau muaj ntau ntxiv thaum Kuv qhov txiav txim poob los. Thaum Kuv tau tsim txhua yam, thaum Kuv tau rhuav tshem lub ntiaj teb, thiab thaum Kuvua tiav hlo cov tub hlob lawm—tag nrho tej no yog raug ua tau tiav hlo los ntawm tib lo lus los ntawm Kuv lub qhov ncauj xwb. Qhov no vim hais tias Kuv lo lus nws tus kheej yeej yog lub hwj chim ntag; nws qhov kev txiav txim. Nws tuaj yeem hais tau tias tus neeg uas Kuv yog ces yog txoj kev txiav txim ntag thiab lub meej mom vajntxwv; qhov no yog ib yam tseeb uas hloov pauv tsis tau. Qhov no yog ib tug xeeb ceem ntawm Kuv tej kev cai tswj hwm; nws tsuas yog ib txoj hau kev uas kuv txiav txim rau tib neeg xwb. Hauv Kuv ob lub qhov muag, txhua yam—suav nrog tag nrho cov tib neeg tib si, txhua yam dej num, thiab tag nrho txhua yam—yog nyob hauv Kuv ob txhais tes thiab nyob hauv qab Kuv txoj kev txiav txim. Tsis muaj leej twg thiab tsis muaj ib yam dab tsi muaj lub siab tawv qhawv ua siab phem los sis txhob txwm, thiab tag nrho yuav tsum raug ua tau tiav log raws li cov lus uas Kuv hais. Los hauv tib neeg txoj kev xav phem los, txhua tus ntseeg cov lus ntawm tus neeg uas Kuv yog. Thaum Kuv tus Ntsujplig muab lub suab, txhua tus yeej ua xyem xyav. Tib neeg tsis muaj kev paub me me txog Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, thiab lawv tseem iab liam rau Kuv thiab. Kuv qhia rau koj tam sim no tias, leej twg ua xyem xyav rau Kuv cov lus, thiab leej twg xam tias Kuv cov lus tsis tseem ceeb, ces cov neeg no yog cov uas yuav raug rhuav tshem; lawv yog cov tub raug kev puas tsuaj tsis paub kawg. Txij no tuaj yeem pom tias muaj kev yug cov tub hlob tsawg heev, vim hais tias qhov no yog qhov Kuv ua txoj dej num. Li Kuv twb tau hais ua ntej dhau los lawm tias, Kuv ua tau tiav hlo txhua yam uas tsis txav ib tug ntiv tes hlo li; Kuv tsuas siv Kuv cov lus nkaus xwb. Yog li, qhov no, yog lub chaw tso ntawm Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Hauv Kuv cov lus, tsis muaj leej twg tuaj yeem rhiav pom lub hauv paus thiab lub hom phiaj ntawm yam uas Kuv hais. Cov tib neeg tsis tuaj yeem ua tau tiav hlo qhov no, thiab lawv tsuas ua raws tau thaum Kuv ntaus thawj xwb thiab ua txhua yam mus raws li Kuv txoj kev xav kom haum rau Kuv txoj kev ncaj ncees, ua kom Kuv tsev neeg muaj kev ncaj ncees thiab kev kaj siab, ua neej nyob mus tag ib txhiab ib txhis, thiab ruaj khov thiab tsis ua ywj fab ywj fwj mus li.

Kuv txoj kev txiav txim los rau txhua tus, Kuv tej kev cai tswj fwm yuav txhawb txhua tus, thiab Kuv cov lus thiab Kuv tus kheej raug nthuav tawm rau txhua tus. Qhov no yog lub sij hawm zoo tshaj plaws rau txoj dej num ntawm Kuv tus Ntsujplig (thaum lub sij hawm no, cov neeg uas yuav tau txais koob hmoov thiab cov neeg uas yuav ntsib kev txom nyem yeej raug faib nyias rau nyias pab pawg). Kiag thaum Kuv cov lus tshwm sim los, Kuv tau faib cov neeg uas yuav tau txais koob hmoov, nrog rau cov neeg uas yuav tau ntsib kev txom nyem. Qhov no yeej pom tseeb yam li lub hlaws qe zeb ci, thiab Kuv tuaj yeem pom tag nrho tau tib ntsai muag xwb. (Kuv tab tom hais tias qhov no uas ntsig txog Kuv qhov kev ua neeg nyob; yog li, cov lus no yeej tsis cuam tshuam rau Kuv txoj kev npaj tseg ua ntej lawm thiab kev xaiv.) Kuv ncig mus raws tej roob thiab tej niam dej ntws thiab rau ntawm tag nrho txhua yam, thoob plaws rau tej chaw ntawm lub qab ntuj khwb, soj qab xyuas thiab yaug txhua thaj chaw kom tej chaw uas tsis huv thiab tej av uas qias vuab tsuab ploj mus tag nrho thiab raug kub hlawv ua ncaig tag nrho tsis seem dab tsi vim los ntawm Kuv cov lus. Rau Kuv ces, txhua yam yooj yim xwb. Yog tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv tau npaj tseg ua ntej rau lub ntiaj teb kev rhuav pov tseg, Kuv tuaj yeem muab nws nqos tau los ntawm ib lo lus hais xwb. Txawm li cas los xij, tam sim no tsis yog lub sij hawm. Txhua yam yuav tsum npaj kom txhij tso ua ntej Kuv yuav ua txoj dej num no kom Kuv txoj kev npaj tsis raug cuam tshuam thiab tsis tab kaum rau Kuv txoj kev cawm tib neeg. Kuv paub tias yuav ua qhov no kom muaj qab hau tau li cas: Kuv muaj Kuv lub tswv yim, thiab Kuv muaj Kuv tus kheej tej kev npaj. Cov tib neeg yuav tsum tsis txav ib tug ntiv tes hlo li; ceev faj kom txhob raug tua tuag los ntawm Kuv txhais tes. Qhov no yeej tau txhawb Kuv tej kev cai tswj fwm lawm. Los ntawm qhov no tuaj yeem pom tej kev puas tsuaj loj ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm, nrog rau cov hauv paus ntsiab lus txhawb nqa tej ntawd, uas muaj ob sab rau lawv: rau ntawm ib sab, Kuv yuav tua tag nrho cov uas tsis ua raws li Kuv txoj kev xav thiab cov uas txhaum Kuv tej kev cai tswj fwm; rau ntawm lwm sab, hauv Kuv qhov kev chim siab Kuv foom phem rau tag nrho cov uas ua txhaum Kuv tej kev cai tswj fwm. Ob qho tshwm sim no yog yam tsis muaj tsis tau, thiab yog cov hauv paus ntsiab lus txhawb rau Kuv tej kev cai tswj fwm. Txhua tus yuav tsum raug tswj raws li ob qho hauv paus ntsiab lus no, yog tsis muaj kev xav, txawm ib tug neeg yuav coj ncaj npaum li cas los xij. Qhov no yeej txaus los qhia txog Kuv txoj kev ncaj ncees, Kuv lub meej mom vajntxwv, thiab Kuv txoj kev chim siab, uas yuav kub tag nrho txhua yam saum lub ntiaj teb, tag nrho txhua yam thoob plaws lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam uas tsis haum nrog Kuv txoj kev xav. Hauv Kuv cov lus yog yam zais tob uas tseem nkaum, thiab kuj nyob hauv Kuv cov lus, nws muaj yam zais tob uas twb raug nthuav tawm lawm. Yog li, raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab nyob hauv tib neeg lub siab, yuav tsis nkag siab Kuv cov lus tau mus tag ib txhiab ib txhis, thiab piav tsis tau Kuv lub siab tau mus tag ib txhiab ib txhis. Ntawd yog qhov uas, Kuv yuav tsum rhuav tshem tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav tawm. Qhov no yog yam tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Kuv yuav tsum ua nws kom mus raws li txoj hau kev no thiaj li muab tau Kuv cov tub hlob thiab ua kom tau tiav hlo tej yam uas Kuv xav ua.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 103” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 97

Xi-oo! Cia li zoo siab xyiv fab! Xi-oo! Cia lihu nkauj! Kuv tau muaj yeej rov qab los lawm, Kuv muaj yeej rov qab los lawm lau! Txhua leej tib neeg! Maj nroos sawv ua ib kab kom zoo! Txhua yam ntawm kev tsim! Tam sim no tau nres lawm, rau qhov Kuv tus neeg ntsib tag nrho lub qab ntuj khwb thiab tshwm los rau ntawm Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb. Leej twg thiaj kav tsis txhos caug hauv kev pe hawm? Leej twg thiaj kav tsis hu Kuv ua tus tseem Vajtswv? Leej twg thiaj kav tsis tsa muag saib hauv kev hwm? Leej twg thiaj kav tsis muab kev qhuas? Leej twg thiaj kav tsis zoo siab xyiv fab? Kuv cov tib neeg yuav hnov Kuv lub suab, thiab Kuv cov tub yuav ciaj sia nyob hauv Kuv lub nceeg vaj! Tej toj roob, tej dej ntws, thiab txhua yam yuav zoo siab tsis paub xaus li, thiab yuav dhia paj paws tsis paub tseg. Nyob rau lub sij hawm no, tsis muaj leej twg kav thim rov qab lawm, thiab tsis muaj leej twg kav sawv los tawm tsam. Qhov no yog Kuv txoj kev ua zoo kawg nkaus, thiab ntau tshaj ntawd, nws yog Kuv lub hwj chim loj! Kuv yuav ua kom txhua yam hwm Kuv nyob hauv lawv lub siab thiab, ntau tshaj qhov no, Kuv yuav cia kom txhua yam qhuas Kuv! Qhov no yog lub hom phiaj kawg nkaus ntawm Kuvtxoj kev npaj cawm tib neeg ntawm rau txhiab xyoo, thiab nws yog yam uas Kuv tau tsim tsa cia lawm. Tsis muaj ib tug twg los sis ib yam khoom twg los sis xwm txheej twg kav sawv los tawm tsam Kuv los sis tsis pom zoo nrog Kuv. Tag nrho Kuv cov tib neeg yuav ntws nto mus rau Kuv lub roob (muab ua lwm lo lus hais, lub ntiaj teb uas Kuv yuav tsim nyob rau tom qab) thiab lawv yuav zwm rau ntawm Kuv lub xub ntiag, vim yog Kuv muaj hwj chim tshaj thiab kev txiav txim, thiab Kuv muaj hwj chim.(Qhov no hais txog thaum Kuv tseem nyob hauv lub cev. Kuv kuj muaj lub hwj chim nyob hauv cev nqaij daim tawv thiab, tiam sis vim yog qhov txwv ntawm lub sij hawm thiab thaj chaw ua rau tsis muaj peev xwm hloov hauv cev nqaij daim tawv tau, nws tsis muaj peev xwm hais tau tias Kuv tau txais lub yeeb koob uas zoo tag nrho. Txawm tias Kuv tau txais cov tub hlob nyob hauv cev nqaij daim tawv lawm los, nws tsis muaj peev xwm hais tau tias Kuv tau txais lub yeeb koob lawm. Nws tsuas yog thaum Kuv rov qab mus rau Xi-oo thiab hloov Kuv lub cev ces tej zaum Kuv thiaj muaj cuab kav hais tau tias muaj hwj chim—ntawd yog, Kuv tau txais lub yeeb koob.) Yeej tsis muaj dab tsi nyuaj rau Kuv kiag li. Los ntawm cov lus ntawm Kuv lub qhov ncauj, txhua yam yuav raug rhuav tshem, thiab los ntawm cov lus ntawm Kuv lub qhov ncauj, txhua yam yuav muaj txoj sia thiab raug ua kom zoo tag nrho. Qhov ntawd yog Kuv lub hwj chim loj thiab qhov ntawd yog Kuv txoj kev muaj cai. Vim yog Kuv muaj hwj chim thiab txoj kev muaj cai puv npo, tsis muaj leej twg yuav kav tav tau Kuv txoj kev. Kuv twb tau muaj yeej rau txhua yam lawm, thiab Kuv twb tau muaj yeej rau txhua tus tub ntawm txoj kev ntxeev siab lawm. Kuv tab tom coj Kuv cov tub hlob los ua ke nrog Kuv rov qab mus rau Xi-oo. Kuv tsis yog tab tom rov qab mus rau Xi-oo ib leeg xwb. Yog li ntawd, txhua tus yuav pom Kuv cov tub hlob thiab yuav rhawv ib lub siab hwm rau Kuv. Qhov no yog Kuv lub hom phiaj hauv kev txais yuav cov tub hlob, thiab qhov no twb yog kiag Kuv txoj kev npaj uas muaj nyob txij ntua puag thaum kev ntsim lub qab ntuj no lawm.

Thaum txhua yam txij lawm, uas yuav yog hnub ntawm Kuv rov qab mus rau Xi-oo, thiab hnub no yuav yog hnub ntawm kev nco txog txhua leej tib neeg. Thaum Kuv rov qab mus rau Xi-oo, txhua yam hauv ntiaj teb yuav ntsiag qas to, thiab txhua yam hauv ntiaj teb yuav muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. Thaum Kuv rov qab mus rau Xi-oo, txhua yam yuav hloov rov qab mus rau qhov zoo li thaum chiv thawj. Tom qab ntawd, Kuv yuav pib Kuv tes dej num nyob hauv Xi-oo. Kuv yuav rau txim rau cov neeg lim hiam thiab muab nqe zog rau cov neeg zoo, thiab Kuv yuav coj Kuv txoj kev ncaj ncees los yuam siv, thiab Kuv yuav pib Kuv txoj kev txiav txim. Kuv yuav siv Kuv cov lus los ua kom txhua yam tiav, ua rau txhua tus tib neeg thiab txhua yam ntsib Kuv txhais tes rau txim, thiab Kuv yuav ua kom txhua leej tib neeg pom txog Kuv lub yeeb koob uas puv npo, Kuv lub tswv yim uas puv npo, thiab Kuv txoj kev siab zoo uas puv npo. Tsis muaj leej twg yuav kav sawv nyob hauv kev txiav txim, rau ntawm Kuv, txhua yam raug ua kom tiav; thiab nyob rau ntawm no, cia kom txhua leej tib neeg pom Kuv lub meej mom uas puv npo, thiab saj Kuv txoj kev muaj yeej uas puv npo, vim nyob hauv Kuv mas txhua yam qhia tawm dawb paug xwb. Los ntawm no, nws muaj cuab kav pom tau txog Kuv lub hwj chim loj thiab Kuv txoj kev muaj cai. Tsis muaj leej twg kav tawm tsam Kuv, thiab tsis muaj leej twg yuav kav tav Kuv kev. Nyob hauv Kuv, txhua yam mas qheb lug. Leej twg thiaj yuav kav zais ib yam dab tsi? Kuv yeej ruaj siab yuav qhia tawm tias tsis muaj kev hlub tshua rau ib tib neeg li! Qhov kev ua phem li no yuav tau txais Kuv qhov kev rau txim hnyav, thiab cov kev dag li no yuav tsum raug ntxuav tawm ntawm Kuv lub qhov muag. Kuv yuav kav lawv nrog tus pas nrig hlau thiab Kuv yuav siv Kuv txoj cai lus txiav txim rau lawv, yam tsis muaj ib qho kev hlub tshua me me kiag li thiab tsis muaj kev zam rau lawv cov kev xav me ntsis kiag li, rau qhov Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsis muaj siab ntsws thiab muaj hwj chim tshaj thiab tsis muaj peev xwm raug ua kom tub qaug rau tau. Txhua tus tsim nyog nkag siab thiab pom qhov no, tsis yog li ntawd yuav raug kev txo txoj sia thiab kev puas tsuaj los ntawm Kuv “yam tsis muaj qab hau los sis laj thawj li,” vim Kuv tus pas yuav ntaus los rau txhua tus uas tawm tsam Kuv. Kuv tsis quav ntsej tias seb lawv paub los tsis paub txog Kuv tej kev cai tswj fwm li; uas yuav tsis muaj qhov tshwm sim tuaj rau Kuv, vim yog Kuv cov neeg nyiaj tsis taus kev raug ua kom tub qaug ntxiv lawm. Qhov no yog qhov laj thawj tias vim li cas nws thiaj tuaj yeem hais tais Kuv yog ib tug tsov ntxhuav; leej twg los xij uas Kuv chwv, Kuv ntau kom vau. Vim li no tam sim no thiaj muaj lus hais thuam tias Kuv yog tus Vajtswv ntawm kev khuv leej thiab muaj siab zoo ntxim hlub. Hauv lub ntsiabtseem ceeb, Kuv tsis yog ib tug me nyuam yaj, tiam sis ib tug tsov ntxhuav. Tsis muaj leej twg kav ua tub qaug Kuv; leej twg kuj xij ua tub qaug Kuv, Kuv yuav rau txim nrog rau txoj kev tuag, kiag tam sim yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li. Yam no qhia txaus txog Kuv tus yam ntxwv lawm. Yog li ntawd, nyob hauv tiam kawg ib pawg tib neeg coob heev yuav thim, thiab qhov no yuav yog yam nyuab rau tib neeg tiv, tiam sis ntawm Kuv feem, Kuv kaj siab thiab muaj kev zoo siab, thiab Kuv tsis pom tias qhov no yog ib txoj hauj lwm nyuaj kiag li. Qhov zoo li ntawd yog Kuv tus yam ntxwv.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 120” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 98

Nyob rau hauv lub teb chaws, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg tau pib sawv rov qab los thiab rov qab los txais lawv txoj sia lub zog lawm. Vim yog txoj kev hloov pauv hauv tus yam ntxwv ntawm lub ntiaj teb, tej ciam nruab nrab ntawm ib daim av thiab lwm daim los kuj pib hloov pauv lawm thiab. Kuv tau hais tseg ua ntej lawm hais tias thaum daim av raug faib tawm los ntawm daim av, thiab daim av los sib sau ua ke nrog daim av, thaum no yuav yog lub sij hawm uas Kuv yuav tsoo txhua haiv neeg kom tawg mus ua tej dwb daim. Thaum lub sij hawm no, Kuv yuav rov hloov dua tshiab ib puas tsav yam uas tau tsim tseg thiab rov muab tag nrho lub qab ntuj khwb sib cais, yog li ntawd kev muab lub qab ntuj khwb los tso kom muaj qib muaj duas thiab kev hloov pauv lub qub mus rau lub tshiab—qhov no yog Kuv txoj kev npaj thiab cov no yog Kuv tej hauj lwm. Thaum uas txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg ntawm lub ntiaj teb sawv daws rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm txwv lub xub ntiag lawm, Kuv yuav muab tag nrho tej koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej thiab muab cob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, kom, ua Kuv tsaug, tias lub ntiaj teb yuav puv npo tej koob hmoov uas tsis muaj ib yam dab tsi piv tau li. Tiam sis ntev yam li lub ntiaj teb qub tseem muaj nyob txuas ntxiv, Kuv yuav muab Kuv txoj kev npau taws pov rau nws haiv neeg, qhib lug tshaj tawm txog Kuv txoj kev cai tswj fwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab mus xyuas kev rau txim rau txhua tus uas ua txhaum rau lawv:

Raws li Kuv tig Kuv lub ntsej muag mus rau lub qab ntuj khwb mus hais lus, txhua tus noob neej hnov Kuv lub suab, thiab tau pom txhua yam hauj lwm uas Kuv tau tsim thoob plaws lub qab ntuj khwb. Cov uas tsa lawv tus kheej tawm tsam Kuv txoj kev xav, qhov ntawd hais tau tias, tus uas siv tib neeg tej kev ua los tawm tsam Kuv, yuav poob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv yuav muab tej hnub qub uas suav tsis txheeb uas nyob saum ntuj thiab muab lawv ua dua tshiab thiab, ua Kuv tsaug, lub hnub thiab lub hli yuav raug hloov dua tshiab—saum nruab ntug yuav tsis zoo li lawv ib txwm zoo lawm thiab txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav raug hloov dua tshiab tag nrho. Txhua yam yuav ua tiav log los ntawm Kuv cov lus. Ntau haiv neeg uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb yuav raug muab sib cais ntxiv thiab yuav raug Kuv lub nceeg vaj hloov chaw, kom txhua haiv neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj yuav ploj mus ib txhis li thiab txhua haiv neeg yuav rais los ua ib lub nceeg vaj uas pe hawm Kuv; txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus, thiab txhua tus uas pe hawm Ntxwgnyoog yuav raug txo los ntawm Kuv cov hluav taws hlawv—qhov ntawd yog, tshwj tsis yog rau cov uas tam sim no nyob rau hauv txoj kev yoog haum lawm xwb, txhua tus yuav raug hlawv kom ua tshauv. Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb. Txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num. Txhua tus uas tau sawv tawm tsam Kuv yuav piam sij; li rau cov uas lawv cov dej num nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsis tau cuam tshuam txog Kuv, lawv yuav, tau nyob txuas ntxiv rau hauv lub ntiaj teb nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Kuv cov tub thiab Kuv haiv neeg, vim yog tias lawv tau tso lawv tus kheej dim lawm. Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg pom, thiab los ntawm Kuv tus kheej lub suab, Kuv yuav tsa suab hu nrov nrov mus rau hauv lub ntiaj teb, tshaj tawm txoj kev ua tiav log ntawm Kuv txoj hauj lwm loj rau txhua tus noob neej kom pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag ntag.

Raws li Kuv lub suab nrov tob yam muaj zog heev, Kuv kuj soj ntsuam tus yam ntxwv ntawm lub qab ntuj khwb thiab. Los ntawm Kuv cov lus, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg yuav raug tsim dua tshiab tag nrho. Ntuj ceeb tsheej hloov pauv, lub ntiaj teb los hloov pauv ib yam nkaus thiab. Noob neej tau raug qhia tshwm nyob rau hauv nws lub cev qub thiab, maj mam, raug cais tawm ib tug zuj zus raws li lawv hom, thiab pom lawv txoj kev uas tsis paub ceev faj rov qab mus kom ze rau ntawm lawv tsev neeg. Qhov no yuav ua rau Kuv zoo siab heev. Kuv dim ntawm txoj kev tab kaum lawm thiab, yam me me, Kuv txoj hauj lwm loj twb tau ua tiav lawm, thiab tag nrho txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg tau raug hloov pauv tag lawm. Thaum Kuv tau tsim lub ntiaj teb, Kuv tau tsim txhua yam raws li lawv hom, tau tso txhua yam nyob ua ke raws li lawv hom. Raws li thaum kawg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg txav los ze, Kuv yuav rov txhim kho tus yam ntxwv qub ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg; Kuv yuav rov txhim kho txhua yam kom rov qab zoo li qub thaum xub thawj, yeej hloov pauv hlo txhua yam tiag tiag li, kom txhua yam yuav rov qab mus kom ze rau ntawm Kuv txoj kev npaj. Lub sij hawm tau los txog lawm! Theem kawg ntawm Kuv txoj kev npaj tab tom yuav raug ua kom tiav ntag. Ab, lub ntiaj teb qub uas tsis dawb huv! Koj yeej yuav poob rau hauv qab Kuv cov lus xwb xwb li! Koj yeej yuav raug txo mus kom tsis muaj ib yam dab tsi los ntawm Kuv txoj kev npaj! Ab, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg! Nej txhua tus yuav tau txais txoj sia tshiab nyob rau hauv Kuv cov lus—nej yuav tsum muaj nej tus Tswv uas muaj hwj chim kav! Ab, lub ntiaj teb uas dawb huv thiab tsis muaj qhov qias vuab tsuab! Koj yeej yuav sawv rov qab los nyob rau hauv Kuv lub koob meej! Ab, Lub Roob Xi-oo! Tsis txhob nyob ntsiag to ntxiv lawm—Kuv twb tau rov qab los hauv txoj kev muaj yeej lawm! Los ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg los, Kuv ntsia thoob plaws lub ntiaj teb. Nyob rau hauv lub ntiaj teb, noob neej twb tau pib ib lub neej tshiab thiab twb tau muaj txoj kev cia siab tshiab lawm. Ab, Kuv haiv neeg! Yog ua li cas nej thiaj li tsis rov qab los ua lub neej nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj? Yog ua li cas nej thiaj li tsis dhia paj paws rau txoj kev zoo siab xyiv fab rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia? Tej av tab tom qw muaj kev zoo siab xyiv fab, tej dej nrov nrog rau lub suab luag yam kaj siab lug! Ab, lub Teb Chaws Yixayee uas tau raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los! Yog ua li cas koj tsis muaj txoj kev txaus siab rau tej txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev npaj tseg ua ntej lawm? Leej twg tau quaj? Leej twg tau quaj ntsuag? Lub Teb Chaws Yixayeequb tau tso tseg tsis kam ua, thiab lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no tau raug tsa sawv los lawm, tsim tsa thiab muaj hwj chim nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tau sawv nyob rau hauv txhua tus noob neej lub siab lawm. Lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no yeej yuav ua tiav lub hauv paus keeb cag ntawm txoj kev muaj nyob los ntawm Kuv haiv neeg xwb xwb li! Ab, Lub Teb Chaws Iziv uas ntxim ntxub! Koj yeej tseem tsis sawv tawm tsam Kuv tiag tiag li lov? Yog ua li cas koj thiaj li txais tej txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev hlub tshua thiab sim khiav kom dhau Kuv txoj kev rau txim? Yog ua li cas koj thiaj li tsis muaj nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim lawm? Txhua tus uas Kuv hlub yeej yuav tau nyob mus ib txhis, thiab txhua tus uas sawv tawm tsam Kuv yeej yuav raug Kuv rau txim mus ib txhis xwb xwb li. Vim rau qhov Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb thiab yuav tsis tseg tib neeg rau txhua yam uas lawv tau ua lawm. Kuv yuav saib thoob plaws lub ntiaj teb thiab, tshwm rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb nrog rau txoj kev ncaj ncees, kev muaj hwj chim tshaj, kev npau taws, thiab kev rau txim, Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus thawj coj ntawm noob neej pom!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 26” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Duab thiab Tes Hauj Lwm

Ntxiv Mus: Kev Yug Los Ua Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No