Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm 1

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 141

Qhov paub Vajtswv tes dej num hauv tej sij hawm no yog, rau qhov tseem ceeb tshaj, los paub seb tes hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv yug los ua neeg yog dab tsi rau tiam kawg, thiab seb Nws tau los ua dab tsi hauv ntiaj teb. Kuv tau hais tas lawm nyob hauv Kuv cov lus tias Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb (nyob rau tiam kawg) los ua ib tug qauv zoo ua ntej ncaim mus. Vajtswv ua tau tus qauv zoo no li cas? Nws ua los ntawm qhov hais tej lus, thiab los ntawm qhov ua hauj lwm thiab hais lus thoob plaws rau hauv daim av. Nov yog Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg; Nws tsuas hais lus xwb, kom ua rau lub ntiaj teb yog ib lub ntiaj teb uas muaj tej lus, xwv kom txhua tus tib neeg thiaj tau txais thiab raug qhia kom paub los ntawm Nws tej lus, thiab xwv kom tib neeg tus ntsuj plig thiaj tsim dheev los thiab nws txais tau qhov meej tseeb txog tej zeem muag. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv yug los ua neeg tau los rau hauv lub ntiaj teb los hais tej lus. Thaum Yexus los, He nthuav tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, thiab Nws ua tiav tes dej num ntawm txoj kev cawm dim ntawm qhov raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws coj qhov kawg los rau lub Tiam Muaj Kev Cai thiab xaus tag nrho txhua yam uas qub lawm huv tib si. Qhov Yexus los txog ntawd yog qhov kawg rau Tiam Muaj Kev Cai thiab txuas mus rau Tiam Hmoov Hlub; qhov los txog ntawm Vajtswv yug los ua neeg rau tiam kawg ntawd tau coj qhov kawg los rau Tiam Hmoov Hlub. Nws tau los hais Nws tej lus, los siv tej lus los kho kom tib neeg zoo tiav log, los ci ntsa pom kev lug thiab qhia tib neeg, thiab los tshem qhov chaw ntawm tus Vajtswv uas pom tsis meej nyob hauv tib neeg lub siab. Qhov no tsis yog theem ntawm tes dej num uas Yexus ua thaum Nws los. Thaum Yexus los, Nws ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, Nws kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, thiab Nws ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim ntawm qhov raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig. Qhov txiaj ntsim tau los, nyob hauv tib neeg tej kev xav phem, lawv ntseeg tias qhov no yog qhov Vajtswv yuav tsum yog. Rau qhov thaum Yexus los, Nws tsis ua tes dej num ntawm qhov muab tus duab ntawm tus Vajtswv pom tsis meej tshem tawm ntawm tib neeg lub siab mus; thaum Nws los, Nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, Nws nthuav tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Hais txog ib qho, Vajtswv qhov yug los ua neeg nyob rau tiam kawg tshem tawm qhov chaw tuav los ntawm tus Vajtswv pom tsis meej hauv tib neeg tej kev xav phem, kom thiaj tsis muaj tus duab ntawm tus Vajtswv pom tsis meej nyob hauv tib neeg lub siab ntxiv lawm. Los ntawm Nws tej lus tseeb thiab tes dej num tseeb, Nws txoj kev ua hauj lwm thoob plaws hauv txhua daim av, thiab qhov tseeb tshwj xeeb thiab tes dej num uas ib txwm ua uas Nws ua rau hauv tib neeg, Nws ua rau tib neeg paub qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv, thiab tshem tawm qhov chaw ntawm tus Vajtswv pom tsis meej hauv tib neeg lub siab mus. Hais txog lwm qhov, Vajtswv siv tej lus uas tau hais los ntawm Nws cev nqaij daim tawv los ua kom tib neeg muaj txhua yam, thiab los ua kom txhua yam muaj tiav. Qhov no yog tes dej num uas Vajtswv yuav ua kom tiav rau tiam kawg.

Qhov nej yuav tsum paub:

1. Vajtswv tes dej num tsis yog yam tshaj ntuj tsim, thiab nej yuav tsum tsis txhob zais tej kev xav phem txog nws.

2. Nej yuav tsum to taub tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv yug lus ua neeg tau los ua zaum no.

Nws tau los kho cov muaj mob kom zoo, los sis los ntiab dab tawm, los sis los ua tej txuj ci tseem ceeb, thiab Nws tsis tau los nthuav tawm txoj moo zoo ntawm txoj kev lees txim ntxeev dua siab tshiab, los sis los muab kev cawm dim rau tib neeg. Ntawd yog vim tias Yexus twb tau los ua tes dej num no lawm, thiab Vajtswv tsis rov ua tes dej num no ib zaug dua lawm. Niaj hnub no, Vajtswv tau coj qhov kawg los rau Tiam Hmoov Hlub thiab ntiab txhua txoj kev xyaum ntawm Tiam Hmoov Hlub tawm. Tus Vajtswv uas muaj qab hau tau los qhia tias Nws yeej yog tiag. Thaum Yexus los, Nws hais tej co lus xwb; Nws nthuav tej txuj ci tseem ceeb, ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, los sis lwm yam uas Nws hais tej lus faj lem kom yaum tau tib neeg kom ntseeg thiab ua rau lawv pom tias Nws yeej yog Vajtswv tiag tiag, thiab tias Nws yog ib tug Vajtswv uas siab tsis muag. Thaum kawg, Nws ua tes dej num ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tiav. Tus Vajtswv niaj hnub no tsis nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj lawm, los sis Nws tsis kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm. Thaum Yexus los, tes dej num Nws ua sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv xwb, tab sis zaum no Vajtswv tau los ua theem ntawm tes dej num uas txog caij ua lawm, rau qhov Vajtswv tsis rov ua dua tes dej num qub lawm; Nws yog tus Vajtswv uas yeej ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis paub qub li, thiab yog li tag nrho tej uas koj pom hnub no yog tej lus thiab tes dej num ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 142

Vajtswv yug los ua neeg ntawm lub sij hawm kawg tau los hais Nws tej lus, los piav txhua yam uas tsim nyog rau tib neeg txoj sia, los taw qhia tias qhov twg tib neeg yuav tsum nkag mus rau, los qhia tib neeg txog tej kev uas Vajtswv ua, thiab los qhia tib neeg txog lub tswv yim, lub hwj huam loj kawg nkaus, tej uas phim hwj kawg nkaus ntawm Vajtswv. Los ntawm ntau txoj kev uas Vajtswv hais lus, tib neeg pom qhov uas siab kawg nkaus ntawm Vajtswv, qhov uas loj kawg nkaus ntawm Vajtswv, thiab, tseem ceeb tshaj ntawd, txoj kev txo hwj chim thiab kev nraim nkoos ntawm Vajtswv. Tib neeg pom tias Vajtswv mas siab kawg, tab sis Nws txo hwj chim thiab nraim nkoos, thiab rais los ua tau tus uas tsis tseem ceeb tshaj txhua tus. Tej txhia ntawm Nws cov lus yog hais ncaj nraim los ntawm tus Ntsujplig txoj kev xav los, tej txhia los ncaj nraim ntawm tib neeg txoj kev xav los, thiab tej txhia los ntawm tus neeg thib peb txoj kev xav los. Nyob rau qhov no, nws pom tau tias tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tes dej num sib txawv deb heev, thiab nws yog los ntawm cov lus uas Nws tso cai rau tib neeg pom nws. Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg yog li ib txwm muaj thiab muaj tiag, thiab yog li pab tib neeg nyob rau tiam kawg raug muab tso rau tej kev sim siab uas loj kawg nkaus. Vim yog Vajtswv qhov ib txwm muaj thiab qhov muaj tseeb, tag nrho txhua tus tib neeg tau nkag mus rau hauv tej kev sim siab zoo li no; tias tib neeg tau nqis mus rau hauv Vajtswv tej kev sim siab yog vim Vajtswv qhov ib txwm muaj thiab qhov muaj tseeb. Nyob rau Yexus tiam, tsis muaj kev xav phem los sis kev sim siab dab tsi li. Vim tias feem ntau ntawm tes dej num uas Yexus ua yog raws li tib neeg tej kev xav phem, tib neeg caum raws Nws, thiab lawv tsis muaj kev xav phem txog Nws li. Tej kev sim siab niaj hnub no yog tej uas loj tshaj plaws uas tib neeg tsis tau ntsib dua li, thiab thaum nws hais tias cov tib neeg no tau tawm los ntawm txoj kev txom nyem nyuaj siab los, qhov no yog txoj kev txom nyem nyuaj siab ua tau taw rau. Hnub no, Vajtswv hais lus los txhawb txoj kev ntseeg, kev hlub, kev txais yuav ntawm txoj kev txom nyem, thiab kev mloog lus hauv cov tib neeg no. Tej lus uas Vajtswv yug los ua neeg tau hais ntawm tiam kawg yog tau hais raws li lub ntsiab xeeb txawm ntawm tib neeg tus yeeb yam, tib neeg tus cwj pwm, thiab qhov uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau hauv hnub no. Nws tej lus yog muaj tiag thiab li ib txwm: Nws tsis hais txog tag kis, los sis Nws sis tig saib rau nag hmo; Nws tsuas hais txog ntawm qhov uas yuav tsum nkag mus rau, muab coj los xyaum coj, thiab to taub rau hnub no xwb. Yog tias, nyob rau niaj hnub no, muaj ib tug tib neeg los es muaj peev xwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, ntiab dab tawm, kho cov muaj mob zoo, thiab ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, thiab yog tias tus tib neeg no hais tias lawv yog Yexus tus uas tau los lawm, ces qhov no yuav yog ib qho cuav uas tsim los ntawm tej ntsujplig pem uas yog xyaum Yexus xwb. Nco ntsoov qhov no! Vajtswvv tsis rov ua tes dej num qub dua lawm. Yexus theem ntawm tes dej num twb tau ua tiav log lawm, thiab Vajtswv yeej yuav tsis rov ua dua theem ntawm tes dej num no lawm. Vajtswv tes dej num yeej tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem kiag li; piv txwv li no, phau Vajluskub Qub twb tau qhia txog qhov yuav los ntawm tus Mexiyas, thiab qhov muaj tshwm sim ntawm lo lus faj lem no yog qhov Yexus los. Qhov no twb tau muaj tshwm sim los lawm, nws yuav yog qhov txhaum rau lwm tus Mexiyas rov los dua thiab. Yexus twb los ib zaug lawm, thiab nws yuav yog qhov txhaum yog tias Yexus rov los dua zaum no. Muaj ib lub pe rau txhua tiam, thiab txhua lub npe muaj ib tug yam ntxwv rau tiam ntawd. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, Vajtswv yuav tsum ib txwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, yuav tsum ib txwm kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dawb tawm, thiab yuav tsum ib txwm zoo li Yexus xwb. Tab sis zaum no, Vajtswv tsis zoo li ntawd kiag li. Yog tias, nyob rau tiam kawg, Vajtswv tseem ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab tseem ntiab dab tawm thiab kho cov muaj mob zoo—yog tias Nws ua tib yam xws nkaus li Yexus—ces Vajtswv yuav yog rov ua dua tib tes dej num qub xwb, thiab Yexus tes dej num yuav tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqi li. Yog li, Vajtswv ua ib theem ntawm tes dej num hauv txhua txhua tiam. Thaum txhua theem ntawm Nws tes dej num tau ua tiav log lawm, nws raug cov ntsuj plig phem muab coj los xyaum ua raws tsis ntev ntawd, thiab tom qab Ntxwgnyoog pib caum raws Vajtswv tej luj taws, Vajtswv hloov mus rau ib txoj kev txawv lawm. Thaum Vajtswv tau ua ib theem ntawm Nws tes dej num tiav log lawm, nws raug cov ntsuj plig phem muab coj los xyaum ua raws. Nej yuav tsum pom tseeb txog qhov no. Vim li cas Vajtswv tes dej num niaj hnub no ho txawv rau Yexus tes dej num? Vim li cas Vajtswv niaj hnub no ho tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, tsis ntiab dab tawm, thiab tsis kho cov muaj mob zoo lawm? Yog tias Yexus tes dej num yog zoo tib yam li tes dej num uas twb ua tiav nyob rau Tiam Muaj Kev Cai lawm, Nws puas sawv cev tau rau tus Vajtswv ntawm Tiam Hmoov Hlub mas? Nws ua puas tau tes dej num ntawm qhov raug muab ntsia rau saum ntoo khuab lig tiav log mas? Yog tias, zoo li nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yexus nkag mus rau hauv lub tuam tsev thiab ua raws li Hnub Xanpathau, ces Nws yeej yuav tsis raug leej twg muab tua thiab raug txhua tus qawm. Yog tias muaj li no, Nws puas yuav raug ntsia tau rau saum ntoo khaub lig mas? Nws puas ua tau tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tiav log? Yuav muaj ntsiab dab tsi yog tias Vajtswv yug los ua neeg ntawm tiam kawg ua tej cim thiab txuj ci phim hwj, ib yam li Yexus ua? Tsuas yog tias Vajtswv ua lwm qhov ntawm Nws tes dej num rau tiam kawg xwb, qhov uas sawv cev rau qhov ntawm Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb, tib neeg thiaj tau txais kev paub Vajtswv tob dua, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb Vajtswv kev npaj cawm neeg ntiaj teb thiaj ua tau tiav log.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 143

Nyob rau tiam kawg, Vajtswv los hais Nws tej lus. Nws hais los ntawm tus Ntsujplig txoj kev xav, los ntawm tib neeg txoj kev xav, thiab los ntawm tus neeg thib peb txoj kev xav; Nws hais lus rau hauv ntau txoj kev uas sib txawv, siv ib txoj kev rau ib lub caij nyoog ntawm lub sij hawm, thiab Nws siv kev ntawm qhov hais lus los hloov tib neeg tej kev xav phem thiab tshem tus duab ntawm tus Vajtswv pom tsis meej tawm hauv tib neeg lub siab mus. Qhov no yog tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv ua tiav. Vim tias tib neeg ntseeg tias Vajtswv los kho cov muaj mob zoo, los ntiab dab tawm, los ua tej txuj ci tseem ceeb, thiab los muab tej koob hmoov uas yog tej khoom rau tib neeg, Vajtswv ua tes dej no ntawm theem no—tes dej num ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim—kom tshem tau tej zoo li no tawm ntawm tib neeg tej kev xav phem mus, xwv kom tib neeg thiaj paub Vajtswv qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj, thiab xwv kom Yexus tus duab thiaj raug tshem tawm ntawm nws lub siab mus thiab muab hloov rau Vajtswv ib tug duab tshiab. Thaum Vajtswv tus duab uas nyob hauv tib neeg qub lawm, ces nws rais los ua ib tug mlom. Thaum Yexus los thiab ua tes dej num ntawm theem ntawd, Nws tsis sawv cev tag nrho rau Vajtswv. Nws ua tej cov cim thiab txuj ci phim hwj, hais tej co lus, thiab thaum kawg raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv. Nws sawv cev tsis tau rau tag nrho ntawm qhov uas Vajtswv yog, tab sis dua ntawd Nws sawv cev rau Vajtswv hauv txoj kev ua ib qho ntawm Vajtswv tes dej num. Ntawd yog vim tias Vajtswv zoo heev, thiab phim hwj kawg nkaus, thiab Nws mas yog ib qho uas piav tsis tau, thiab vim tias Vajtswv tsuas ua ib qho ntawm Nws tes dej num rau hauv txhua tiam xwb. Tes dej num uas Vajtswv ua tiav nyob rau tiam no yog tseem ceeb rau lub ntsiab ntawm tej lus rau tib neeg txoj sia; qhov nthuav tawm ntawm tib neeg lub ntsiab xeeb txawm thiab tus moj yam uas coj tsis ncaj; thiab kev tshem tawm ntawm tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg, txoj kev xav qub qub, txoj kev xav uas tsis siv lawm, thiab txoj kev paub thiab kev kab lig kev cai ntawm tib neeg. Tej no yuav tsum raug muab ntxuav los ntawm qhov raug Vajtswv tej lus muab nthuav tawm. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv tej lus, tsis yog tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv Nws tej lus los nthuav tib neeg tawm, los txiav txim rau tib neeg, los rau txim rau tib neeg, thiab los kho tib neeg kom zoo tiav log, yog li nyob rau hauv Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj los pom Vajtswv lub tswv yim thiab txoj kev hlub, thiab los to taub Vajtswv tus moj yam, thiab yog li los ntawm Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj saib rau Vajtswv tej num. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas coj Mauxe tawm hauv Iyiv nrog Nws tej lus, thiab hais tej cov lus rau cov neeg Yixayees; nyob rau lub sij hawm ntawd, ib qho ntawm Vajtswv tej num yeej muab ua yooj yooj yim, tab sis vim yog tib neeg lub peev xwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj dab tsi yuav muaj peev xwm ua rau nws txoj kev paub tiav, Vajtswv thiaj hais lus thiab ua hauj lwm txuas ntxiv. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tib neeg rov qab pom ib qho ntawm Vajtswv tej num ib zaug ntxiv. Yexus muaj peev xwm los ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, thiab raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, peb hnub tom qab uas Nws raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab tshwm hauv cev nqaij daim tawv rau ntawm tib neeg xub ntiag. Ntawm Vajtswv, tib neeg tsis paub ntau tshaj qhov no. Tib neeg tsuas paub ntau npaum li qhov Vajtswv qhia rau nws xwb, thiab yog tias Vajtswv tsis qhia dab tsi ntau rau tib neeg, ces qhov zoo li no yuav yog qhov nthuav ntawm tib neeg txoj kev txwv txiav kom muaj chaw kawg rau Vajtswv. Yog li, Vajtswv ua hauj lwm txuas ntxiv, xwv kom tib neeg txoj kev paub Nws thiaj tob dua, thiab xwv kom tib neeg thiaj maj mam los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv Nws tej lus los kho kom tib neeg zoo tiav log. Koj tus moj yam uas tsis coj tsis ncaj raug Vajtswv tej lus muab qhia tawm, thiab koj tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg raug Vajtswv qhov muaj tseeb muab hloov. Vajtswv yug los ua neeg ntawm tiam kawg tau los ua kom tej lus “txoj Lus yug los ua cev nqaij daim tawv, txoj Lus los rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab txoj Lus tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv” kom muaj tiav, thiab yog tias koj tsis muaj ib txoj kev paub thoob txog qhov no, ces koj yuav tsis muaj peev xwm sawv ruaj nrees. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv xav ua kom tiav ib theem ntawm tes dej num hauv qhov uas txoj Lus tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab qhov no yog ib qho ntawm Vajtswv kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Yog li, nej txoj kev npaub yuav tsum yog meej; tsis hais ntawm qhov seb Vajtswv ua hauj lwm li cas, Vajtswv tsis tso cai rau tib neeg los txwv Nws. Yog tias Vajtswv tsis ua tes dej num no rau tiam kawg, ces tib neeg txoj kev paub Nws yuav mus tsis tau deb. Koj tsuas yuav paub tias Vajtswv yeej raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig tau thiab yeej rhuav tshem tau Xaudoo xwb, thiab tias Yexus yeej raug tsa sawv hauv qhov tuag los tau thiab tshwm rau Petus…. Tab sis koj yeej yuav tsis hais tias Vajtswv tej lus ua tau txhua yam tiav, thiab kov yeej tib neeg. Tsuas yog los ntawm qhov paub Vajtswv tej lus xwb koj thiaj hais tau qhov kev paub zoo li no, thiab koj yim paub ntau txog Vajtswv tes dej num npaum li cas, koj txoj kev paub Nws yuav yim ntxaws npaum li ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li tsum tsis txwv Vajtswv nyob hauv koj tus kheej tej kev xav phem lawm. Tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov paub Nws tes dej num; tsis muaj lwm txoj kev yog los paub Vajtswv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 144

Niaj hnub no, nws yuav tsum meej tseeb rau nej txhua tus lawm tias, nyob rau tiam kawg, nws yog qhov tseeb uas tseem ceeb ntawm “txoj Lus yug los ua cev nqaij daim tawv” uas ua tiav los ntawm Vajtswv. Los ntawm Nws tes dej num tseeb nyob hauv ntiaj teb, Nws ua rau tib neeg los paub Nws thiab los koom nrog Nws, thiab los pom Nws tej num tseeb. Nws ua rau tib neeg pom meej tias Nws muaj peev xwm nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj thiab tias kuj muaj tej lub sij hawm thaum Nws tsis muaj peev xwm ua tau; qhov no nyob rau ntawm tiam ntawd. Los ntawm qhov no, koj pom tau tias Vajtswv tsis yog tsis muaj peev xwm nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, tab sis dua ntawd hloov Nws txoj kev ua hauj lwm raws li tes dej num uas ua kom tiav thiab raws li tiam ntawd. Nyob rau tiam tam sim no ntawm tes dej num, Nws tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj lawm; tias Nws tau ua tej txhia cim thiab txuj ci phim hwj nyob rau Yexus tiam vim tias Nws tes dej num nyob rau tiam ntawd mas txawv. Vajtswv tsis ua tes dej num ntawd rau niaj hnub no lawm, thiab tej txhia tib neeg ntseeg Nws tsis muaj peev xwm nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj lawm, los sis lwm yam uas lawv xav tias yog tias Nws tsis nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj, ces Nws tsis yog Vajtswv. Qhov ntawd tsis yogib txoj kev ntseeg yuam kev los? Vajtswv yeej muaj peev xwm nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj, tab sis Nws tab tom ua hauj lwm nyob rau ib tiam txawv lawm, thiab yog li Nws tsis ua tes dej num zoo li ntawd lawm. Vim tias qhov no yog ib tiam txawv lawm, thiab vim tias qhov no yog ib theem txawv ntawm Vajtswv tes dej num lawm, tej num uas ua yooj yim los ntawm Vajtswv kuj txawv lawm thiab. Tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yog txoj kev ntseeg rau tej cim thiab txuj ci phim hwj, los sis tsis yog txoj kev ntseeg rau tej txuj ci tseem ceeb, tab sis txoj kev ntseeg rau Nws tes dej num tseeb nyob rau tiam tshiab. Tib neeg los paub Vajtswv los ntawm tus yam ntxwv hauv qhov uas Vajtswv ua hauj lwm, thiab txoj kev paub no txi tau txoj kev ntseeg Vajtswv rau hauv tib neeg, uas yog hais tau tias, txoj kev ntseeg hauv tes dej num thiab tej num ntawm Vajtswv. Nyob rau theem no ntawm tes dej num, Vajtswv hais lus kiag. Tsis txhob tos kom pom tej cim thiab txuj ci phim hwj; koj yuav tsis pom ib qho hlo li! Qhov no vim tias koj tsis yog yug nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Yog tias koj tau yug los rau tiam ntawd, koj yeej pom tau tej cim thiab txuj ci phim hwj, tab sis koj yog yug nyob rau tiam kawg, thiab yog li koj tsuas pom Vajtswv qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj xwb. Tsis txhob tos ntsoov kom pom tus Yexus uas piav tsis tau nyob rau tiam kawg. Koj tsuas muaj peev xwm pom tau tus Vajtswv uas muaj qab hau yug los ua neeg xwb, tus ua tsis txawv ntawm txhua tus tib neeg uas muaj sia nyob. Nyob rau txhua tiam, Vajtswv ua tej num yooj yim txawv hlo. Nyob rau txhua tiam, Nws ua qhov ntawm Vajtswv tej num yooj yim, thiab tes dej num ntawm txhua tiam sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab ib qho ntawm Vajtswv tej num. Tej num uas Nws ua yooj yim txawv nrog tiam uas Nws ua hauj lwm, tab sis lawv puas leej yog muab ib txoj kev paub rau tib neeg txog Vajtswv kom tob zog, ib txoj kev ntseeg Vajtswv uas tseeb dua thiab nqis-rau-ntiaj teb ntau dua. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim ntawm tag nrho Vajtsev tej num xwb, vim Vajtswv mas phim hwj nkawg nkaus, zoo kawg nkaus, vim Nws yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab zoo yam piav tsis tau li. Yog tias koj ntseeg Vajtswv vim Nws muaj peev xwm ua tau tej cim thiab txuj ci phim hwj thiab kho tau cov muaj mob zoo thiab ntiab tau dab tawm xwb, ces koj txoj kev pom tsis yog lawm, thiab tej txhia tib neeg yuav hais rau koj tias, “Tsis yog tej ntsuj plig phem kuj muaj peev xwm ua tau tej no thiab los?” Qhov no tsis yog tsim kom muaj kev tsis to taub Vajtswv tus duab nrog rau Ntxwgnyoog tus duab los? Niaj hnub no, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog vim ntawm Nws tej num ntau thiab tes dej num ntau uas Nws ua thiab ntau txoj kev uas Nws hais lus. Vajtswv siv Nws cov lus hais los txeeb tib neeg thiab kho kom nws zoo tiav log. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim ntawm Nws tej num ntau, tsis yog vim tias Nws muaj peev xwm ua tau tej cim thiab txuj ci phim hwj; tib neeg tsuas los paub Vajtswv los ntawm qhov pom Nws tej num xwb. Tsuas yog los ntawm Vajtswv tej num tseeb, Nws ua hauj lwm li cas, tej kev ntse twg uas Nws siv, Nws hais lus li cas, thiab Nws kho kom tib neeg zoo tiav log li cas—tsuas yog los ntawm qhov paub tej zoo li no xwb—koj thiaj nkag siab tau Vajtswv qhov muaj tseeb thiab to taub Nws tus moj yam, paub seb Nws nyiam dab tsi, seb Nws tsis nyiam dab tsi kiag li, thiab seb Nws ua hauj lwm li cas rau saum tib neeg. Los ntawm qhov paub Vajtswv qhov nyiam thiab tsis nyiam, koj thiaj cais tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab los ntawm koj qhov paub Vajtswv ntawd yuav muaj kev loj hlob rau hauv koj lub neej. Muab hais luv luv, koj yuav tsum txais tau ib txoj kev paub Vajtswv tes dej num, thiab koj yuav tsum tsom koj txoj kev pom ncaj nraim txog txoj kev ntseeg Vatjswv.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 145

Txawm koj yuav raws qab li cas los xij, koj yuav tsum, ua ntej txhua yam, nkag siab txog txoj hauj lwm uas Vajtswv ua niaj hnub no, thiab koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm no. Koj yuav tsum to taub thiab paub hais tias Vajtswv coj txoj hauj lwm dab tsi los thaum Nws los rau lub sij hawm kawg, Nws coj tus moj yam dab tsilos, thiab yam dab tsi uas yuav raug ua tiav rau tib neeg. Yog tias koj tsis paub los yog tsis to taub txoj hauj lwm uas Nws tau yug ua neeg los ua, ces koj yuav ua li cas thiaj li yuav to taub txog Nws lub siab nyiam, thiab koj yuav ua li cas thiaj li los ua Nws tus sib raug zoo tau? Qhov tseeb tiag, kev ua Vajtswv tus sib raug zoo tsis nyuab, tab sis kuj tsis yooj yim kiag li thiab. Yog tias tib neeg tuaj yeem xam pom, ces lawv tuaj yeem ua tau thiab yog li nws tsis nyuaj; yog tias tib neeg tsis tuaj yeem xam pom, ces nws nyuaj heev, thiab phem tshaj ntawd, lawv dhau los raws qab tej yam uas tsis meej pem. Yog tias, hauv kev raws Vajtswv, tib neeg tsis muaj lawv tus kheej qhov chaw sawv, thiab tsis paub qhov tseeb twg uas lawv yuav tsum tuav rau, ces qhov no txhais tau tias lawv tsis muaj lub hauv paus, thiab yog li nws tsis yooj yim rau lawv sawv kom ruaj khov. Niaj hnub no, muaj ntau tus uas tsis nkag siab qhov tseeb, uas tsis tuaj yeem cais tau qhov sib txawv ntawm qhov zoo thiab phem los sis qhia seb yuav hlub dab tsi los sis ntxub dab tsi. Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem sawv kom khov kho tau. Tus yuam sij rau txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev muaj rab peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj, los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, kom paub txog Vajtswv txoj hauj lwm rau tib neeg thaum Nws yug los ua neej muaj cev nqaij daim tawv thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Nws hais. Tsis txhob caum raws pab pawg. Koj yuav tsum muaj cov hauv paus ntsiab lus uas koj yuav tsum nkag mus rau, thiab koj yuav tsum tuav rawv lawv. Qhovtuav kom ruaj khov rau tej yam nyob hauv koj uas Vajtswv txoj kev kaj coj los ntawd yuav pab tau koj. Yog tias koj tsis tuav, hnub no koj yuav hloov mus rau ib txoj kev, tag kis koj yuav hloov mus rau lwm txoj, thiab koj yeej yuav tsis tau ib qho dab tsi tiag li. Ua zoo li no yog qhov tsis muaj txiaj ntsig rau koj tus kheej lub neej. Cov uas tsis to taub qhov tseeb ib txwm ua raws lwm tus: Yog hais tias tib neeg hais tias qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, ces koj los ib yam nkaus thiab, hais tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig; yog tias tib neeg hais tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem, ces koj los ib yam nkaus thiab, ua xyem xyav, los sis kuj hais tib yam nkaus tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem. Koj ib txwm hais cov lus ntawm lwm tus, thiab tsis muaj peev xwm cais qhov txawv ntawm txhua yam los ntawm koj tus kheej, los sis koj tsis muaj peev xwm xav rau koj tus kheej. Nov yog ib tug neeg uas tsis muaj chaw rau, tus uas tsis muaj peev xwm saib pom qhov sib txawv—tus neeg zoo li no yog tus neeg tsis muaj nuj nqis! Koj ib txwm hais raws qab lwm tus cov lus: Niaj hnub no tau hais tias qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tab sis muaj feem hais tau tias muaj ib hnub twg yuav muaj ib tug neeg yuav hais tias nws tsis yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, thiab qhov tseeb nws tsis yog ib yam dab tsi tsuas yog tej dej num ntawm tib neeg xwb—tab sis koj tsis tuaj yeem pom qhov no, thiab thaum koj pom lwm tus muab hais, koj hais tib yam nkaus thiab. Qhov tseeb nws yeej yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tab sis koj hais tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tib neeg; koj tsis tau rais los ua ib tug ntawm cov neeg uas thuam tawm tsam txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig thiab lod? Hauv qhov no, puas yog koj tsis tau tawm tsam Vajtswv vim tias koj tsis tuaj yeem paub qhov sib txawv? Tej zaum muaj ib hnub tus neeg ruam yuav tshwm los hais tias “qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem,” thiab thaum koj hnov cov lus no koj yuav poob siab, thiab ib zaug dua ntxiv koj yuav raug khi los ntawm lwm tus tej lus. Txhua lub sij hawm uas muaj ib tug neeg do kev thab plaub, koj tsis muaj peev xwm sawv ntawm koj qhov chaw sawv, thiab qhov no yeej yog tag nrhovim tias koj tsis muaj qhov tseeb. Kev ntseeg Vajtswv thiab kev nrhiav kom paub Vajtswv zoo yeej tsis yog ib yam yooj yim. Cov no tsis tuaj yeem ua tiav yooj yim los ntawm kev sib txoos ua ke thiab mloog cov lus qhuab qhia, thiab tsis tuaj yeem kho tau koj kom zoo tiav log los ntawm txoj kev mob siab xwb. Koj yuav tsum tau paub, thiab paub txog, thiab raug kho rau hauv tej uas koj ua, thiab tau tus Vaj Ntsujplig txoj hauj lwm. Thaum koj tau ntsib cov kev paub lawm, koj yuav muaj peev xwm saib pom qhov sib txawv ntawm ntau yam—koj yuav muaj peev xwm cais qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, ntawm kev ncaj ncees thiab kev lim hiam, ntawm seb cev nqaij daim tawv yog dab tsi thiab roj ntshav yog dab tsi thiab qhov tseeb yog dab tsi. Koj yuav tsum muaj peev xwm cais qhov sib txawv ntawm txhua yam no, thiab qhov ua li ntawd, txawm li cas los xij, koj yuav tsis poob zoov. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog koj lub tseem meej mom.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 146

Kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tsis yog yooj yim kiag li. Koj yuav tsum muaj tej kev tswj thiab ib lub hom phiaj ntawm koj txoj kev nrhiav, koj yuav tsum paub nrhiav txoj hau kev tseeb, paub ntsuas seb nws puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, thiab seb nws puas yog los tsis yog Vajtswv txoj hauj lwm. Lub hauv paus ntsiab lus uas tseem ceeb tshaj plaws hauv kev los nrhiav txoj hau kev tseeb yog dab tsi? Koj yuav tsum tau saib seb puas yog los sis tsis yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig nyob rau txoj kev no, seb cov lus no puas yog kev qhia txog qhov tseeb los tsis yog, leej twg ua tim khawv rau, thiab nws coj tau dab tsi los rau koj. Kev cais qhov txawv ntawm txoj kev tseeb thiab txoj kev cuav cheemtsum muaj ob peb yam ntawm kev paub tseem ceeb, qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yog los qhia seb puas muaj los yog tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig tshwm nyob rau ntawd. Rau qhov lub ntsiab ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig, thiab tab txawm tias lawv txoj kev ntseeg Vajtswv qhov kev los yug tias vim cev nqaij daim tawv no yog lub cev ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, uas txhais tau hais tias txoj kev ntseeg zoo li no yeej tseem yog kev ntseeg tus Ntsujplig. Muaj ntau yam sib txawv ntawm tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv, tab sis vim hais tias lub cev nqaij daim tawv no yog los ntawm tus Ntsujplig, thiab yog Txoj lus rais los ua cev nqaij daim tawv, yog li yam uas tib neeg ntseeg kuj tseem yog ntseeg Vajtswv. Yog li, hauv kev cais qhov sib txawv seb puas yog los tsis yog txoj kev tseeb, ua ntej txhua yam koj yuav tsum saib seb puas muaj los tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tom qab ntawd koj yuav tsum saib seb puas muaj qhov tseeb los tsis muaj nyob rau hauv txoj hau kev no. Qhov tseeb no yog kev ua neej ib txwm ntawm tib neeg, uas yog hais tau tias, nws yog qhov cheem tsum ntawm noob neej thaum Vajtswv tsim noob neej nyob rau thaum pib, uas yog, tib neeg zoo li ib txwm (suav nrog tib neeg qhov kev hnov tau, kev pom tau, lub tswv yim, thiab kev paub tseem ceeb ntawm kev ua tib neeg). Ntawd yog, koj yuav tsum tau saib seb txoj kev no puas tuaj yeem coj tau tib neeg mus rau hauv lub neej ntawm tib neeg li ib txwm, seb qhov tseeb uas tau hais ntawd puas cheem tsum tau los yog tsis tas cheem tsum tau raws li qhov tseeb ntawm tib neeg li ib txwm, seb qhov tseeb no puas tuaj yeem coj los xyaum coj tau thiab muaj tiag, thiab seb nws puas yog qhov uas tshiab tshaj plaws los tsis yog. Yog tias muaj qhov tseeb, ces nws muaj peev xwm coj tib neeg mus rau hauv cov kev paub ib txwm thiab qhov kev paub tseeb tiag; tib neeg, ntxiv mus ntawd, hloov zuj zus, lawv lub siab lub cev yuav zoo zuj zus, lawv lub neej hauv cev nqaij daim tawv thiab lub neej ntawm sab ntsujplig muaj qib muaj duas zoo dua qub, thiab tej kev xav haj yam zoo li qhov ib txwm ntau heev tuaj. Nov yog lub hauv paus ntsiab lus ob. Muaj lwm lub hauv paus ntsiab lus ntxiv thiab, uas yog seb tib neeg puas muaj kev paub txog Vajtswv nce zuj zus, thiab seb kev tau pom tej hauj lwm thiab qhov tseeb no puas yuav txhawb nqa kom muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv nyob hauv lawv thiab coj lawv txav los ze rau Vajtswv dua qub. Nyob rau qhov no nws tuaj yeem ntsuas tau seb txoj hau kev no puas yog qhov tseeb los tsis yog. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog tias seb txoj kev no yog qhov tseeb es tsis yog qhov zoo tshaj qhov ntuj tsim, thiab seb nws puas muaj peev xwm muab tau lub neej rau tib neeg los tsis tau. Yog tias nws tau raws li cov hauv paus ntsiab lus no, qhov xaus lus tuaj yeem sau tau tias txoj kev no yog qhov tseeb lawm. Kuv hais cov lus no tsis yog ua kom nej lees txais lwm txoj hau kev ntawm nej cov kev paub yav tom ntej, thiab tsis yog kev twv ua ntej tias yuav muaj kev ua hauj lwm ntawm ib tiam tshiab nyob rau yav tom ntej. Kuv hais tej no xwv nej thiaj paub tseeb tias txoj kev hnub no yog txoj kev tseeb, xwv nej thiaj li tsuas yuav tsis yog paub tej feem xwb nyob hauv nej txoj kev ntseeg rau cov hauj lwm niaj hnub no thiab tsis tuaj yeem nkag siab txog nws. Tseem muaj ntau tus, uas tseem raws qab nrog txoj kev tsis meej pem; qhov tseeb ntawd tsis muaj lub hauv paus ntsiab lus rau nws, thiab lawv yuav tsum raug tshem tawm kom sai los sis tsis ntev no. Txawm tias cov uas mob siab tshwj xeeb tshaj plaws hauv lawv txoj kev raws qab los yeej muaj peb feem paub tseeb thiab tsib feem yog tsis paub tseeb, uas qhia tau tias lawv tsis muaj lub hauv paus. Vim tias nej tus rab peev xwm tsawg dhau lawm thiab nej lub hauv paus qis dhau lawm, nej tsis muaj kev nkag siab txog kev sib txawv. Vajtswv tsis rov ua dua Nws txoj hauj lwm, Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis yog qhov tseeb, Nws tsis ua kom tej uas cheem tsum ntawm tib neeg ntau yam dhau heev, thiab Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis muaj tib neeg ua tau. Txhua txoj hauj lwm Nws ua yog tsis dhau ntawm tib neeg txoj kev ua tau ib txwm, thiab tsis tshaj qhov paub tau ntawm tib neeg li ib txwm, thiab Nws tes hauj lwm yog ua tiav raws li tib neeg tej peev xwm uas cheem tsum. Yog tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, cov neeg yuav rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub, thiab lawv li kev ua tib neeg kuj yuav haj yam rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub. Tib neeg tau kev paub ntau zuj zus txog lawv tus moj yam phem uas tsis ncaj li ntxwgnyog txoj kev phem, thiab qhov tseeb ntawm tib neeg, thiab lawv kuj tseem tau txais txoj kev ntshawqhov tseeb ntau dua. Ntawd hais tau tias, lub neej ntawm tib neeg tsuas muaj loj hlob zuj zus, thiab tus moj yam tsis ncaj ntawm tib neeg muaj peev xwm hloov ntau zuj zus—txhua yam no yog lub ntsiab lus ntawm qhov uas Vajtswv yug los ua tib neeg. Yog tias ib txoj hau kev twg tsis muaj peev xwm tshaj tawm tej yam ntawd uas yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, tsis muaj peev xwm hloov tus moj yam ntawm tib neeg, thiab, ntxiv mus ntawd, tsis muaj peev xwm coj tau tib neeg mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sis muab ib txoj kev to taub txog Vajtswv rau lawv, thiab haj yam ua rau lawv txoj kev ua tib neeg poob qis dua ntxiv thiab lawv txoj kev xav haj yaj yuav txawv qhov li qub lawm, ces txoj kev no yuav tsum tsis yog txoj kev tseeb, thiab nws yuav yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem, los sis txoj kev qub. Muab hais kom luv luv, nws tsis tuaj yeem yog txoj hauj lwm tam sim no ntawm tus Vaj Ntsujplig. Nej tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, tab sis nej tsis paub meej txog cov hauv paus ntsiab lus rau kev sib txawv ntawm txoj kev tseeb thiab txoj kev cuav, los sis rau txoj kev nrhiav txoj hau kev tseeb. Cov tib neeg feem coob tsis nyiam tej no; lawv tsuas yog lam mus rau qhov uas cov neeg feem coob mus xwb, thiab rov hais dua yam uas cov neeg feem coob hais. Tus neeg no yuav yog tus nrhiav txoj hau kev tseeb tau li cas ma? Thiab cov neeg zoo li ntawd yuav ua li cas thiaj nrhiav tau txoj kev tseeb ma? Yog tias nej paub ob peb lub hauv paus ntsiab lus no, tom qab ntawd txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los, nej yuav tsis raug dag. Niaj hnub no, nws yog ib qho tseem ceeb uas tib neeg muaj peev xwm los qhia tej uas sib txawv; qhov no yog qhov uas yuav tsum muaj los ntawm tib neeg li ib txwm, thiab qhov no yog yam ua tib neeg yuav tsum muaj hauv lawv txoj kev paub. Yog tias, txawm yog niaj hnub no los, tib neeg tseem tsis paub cais qhov sib txawv hauv tus txheej txheem ntawm kev ua raws, thiab yog tias lawv qhov kev nkag siab ntawm tib neeg tseem tsis tau loj hlob, ces tib neeg tseem ruam dhau lawm, thiab lawv txoj kev nrhiav ces yog yuam kev thiab plam lawm. Tsis muaj kev sib txawv me me hauv koj txoj kev nrhiav niaj hnub no li, thiab thaum nws yog qhov tseeb, zoo li koj hais tias, koj tau nrhiav pom txoj kev tseeb lawm, koj twb tau nws lawm lod? Koj puas muaj peev xwm paub qhov txawv ntawm txhua yam ma? Dab tsi yog qhov tseeb ntawm txoj hau kev tseeb ma? Nyob hauv txoj kev tseeb, koj tsis tau txoj kev tseeb; koj tsis tau dab tsi los ntawm qhov tseeb. Qhov no hais tau tias, koj ua tsis tau tiav yam uas Vajtswv chem tsum ntawm koj, thiab yog li tsis muaj kev hloov pauv dab tsi ntawm koj txoj kev siab tsis ncaj. Yog tias koj tseem pheej ua raws txoj hauv kev no ntxiv mus, thaum kawg koj yuav raug tshem tawm. Kev tau raws qab los txog niaj hnub no, koj yuav tsum paub tseeb tias txoj kev uas koj tau taug yog txoj hau kev yog lawm, thiab yuav tsum tsis muaj kev ua xyem xyav dab tsi ntxiv lawm. Coob leej ntau tus yeej ib txwm paub tsis meej thiab tso kev nrhiav qhov tseeb tseg vim qee qhov teeb meem me me. Cov neeg zoo li no yog cov uas tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm; lawv yog cov uas caum raws Vajtswv tsis meej pem. Cov neeg uas tsis paub Vajtswv tes dej num tsis muaj peev xwm ua tau Nws tus sib raug zoo, los yog ua tim khawv rau Nws. Kuv qhia tswv yim rau cov uas tsuas nrhiav txoj koob hmoov thiab tsuas yog nrhiav yam uas tsis meej pem thiab tsis tseeb kom nrhiav qhov tseeb sai li sai tau, kom lawv lub neej thiaj yuav muaj qab hau. Tsis txhob dag nej tus kheej ntxiv lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 147

Tag nrho tes hauj lwm uas ua los tau ntau tshaj rau txhiab xyoo lawm tau maj mam hloov zuj zus thaum uas muaj ntau tiam tau los thiab mus dhau lawm. Qhov kev hloov nyob rau hauv tes hauj lwm mas nyob rau ntawm tej xwm txheej tag nrho ntawm lub ntiaj teb thiab nyob rau ntawm tib neeg txoj kev loj hlob tag nrho; tes hauj lwm cawm tib neeg tsuas tau maj mam hloov raws xwb. Nws tsis tau raug npaj cia txij puag thaum pib kev tsim tawm kiag. Ua ntej lub ntiaj teb yuav raug tsim tawm, los sis sai sai tom qab ntawd, Yehauvas tseem tsis tau npaj thawj theem ntawm tes hauj lwm, uas yog kev cai; theem thib ob ntawm tes hauj lwm, uas yog ntawm txoj hmoov hlub; los sis theem thib peb ntawm tes hauj lwm, uas yog kev txeeb kom tau, nyob rau qhov uas Nws yuav xub pib rau ib cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, thiab los ntawm qhov no ces txeeb kom tau tag nrho lub qab ntuj khwb. Tom qab tsim lub ntiaj teb lawm, Nws yeej tsis tau hais cov lus no li, los sis Nws yeej tsis tau hais cov lus no tom qab Mau-a lawm; muaj tseeb, ua ntej Lauj, Nws yeej tsis tau hais cov lus no li. Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm ces nyob nyob cia li ua kiag tam sim ntawd xwb. Qhov no ces yog kiag qhov uas tag nrho Nws tes hauj lwm cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tau loj hlob tuaj mus; tsis muaj kev hais tias Nws, ua ntej tsim lub ntiaj teb, sau ib daig phiaj xwm kom zoo nkaus li ib “Daim Duab Kos Qhia Txog Tib Neeg Txoj Kev Loj Hlob.” Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, Nws hais qhia txog Nws yog dab tsi ncaj qha; Nws tsis tsoo Nws lub hlwb los mus npaj ib qho phiaj xwm. Muaj tseeb, muaj coob tus xib fwb cev Vajtswv lus tau hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, tab sis nws yeej tseem hais tsis tau hais tias Vajtswv tes hauj lwm yog ib qho uas yeej npaj haum haum ua ntej lawm; tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd mas tau muab hais raws li Vajtswv teshauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd xwb. Tag nrho tes hauj lwm Nws ua yog tes hauj lwm tiag. Nws ua raws li qhov kev loj hlob nyob rau txhua tiam ntawd, thiab muab nws tso rau qhov uas seb tej xwm txheej ho hloov mus li cas. Rau Nws, ces ua tes hauj lwm ces zoo li muab tshuaj kho ib tug mob; thaum uas tab tom ua Nws tes hauj lwm, Nws saib, thiab ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus raws li qhov uas Nws saib pom. Nyob rau txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv yeej muab cuab kav hais qhia tau kom pom txog Nws lub tswv yim thiab qhov peev xwm uas dav heev ntawd; Nws thuav tawm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj puv nporaws li tes hauj lwm ntawm ib tiam twg kiag, thiab cia tag nrho cov neeg coj rov qab los rau Nws nyob rau tiam ntawd kom pom tag nrho Nws tus moj yam. Nws muab yam neeg xav tau pub rau lawv raws li tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua rau ib tiam twg, ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Nws muab tej uas neeg xav tau pub rau lawv raws li qhov uas seb Ntxwgnyoog twb tau muab lawv ntxias ua qias vuab tsuab ntau npaum li cas lawm. Nws zoo li qhov uas, thaum Yehauvas xub tsim tau Adas thiab Eva, Nws ua li kom nkawd muaj peev xwm ua kom Vajtswv tshwm sim nyob rau hauv ntiaj teb thiab kom nkawd ua tau tim khawv rau Vajtswv rau ntawm tej uas raug tsim tawm. Txawm li ntawd los xij, Eva tau ua txhaum tom qab uas raug tus nab sim siab, thiab Adas ua tib yam nkaus li ntawd; nyob rau hauv lub vaj, nkawd ob leeg puav leej noj lub txiv ntawm tsob ntoo ntawm txoj kev paub txog qhov zoo thiab qhov phem. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj li muaj hauj lwm ntau ua rau nkawd. Thaum pom nkawd qhov liab qab, Nws muab cov ris tsho uas siv tawv tsiaj ua coj los rau nkawd hnav. Tom qab ntawd, Nws hais rau Adas hais tias, “Vim koj tau mloog koj tus poj niam lub suab, thiab tau noj tsob txiv, uas kuv tau hais rau koj lawm, hais tias, Koj yuav tsum tsis txhob noj nws: daim av raug foom phem vim tim koj … kom txog rau thaum koj rov mus rau hauv av; vim koj raug muab ntawm qhov ntawd los: vim koj yog hmoov av, thiab koj yuav tau rov mus ua hmoov av.” Nws hais rau tus poj niam hais tias, “Kuv yuav muab koj txoj kev tu siab thiab koj txoj kev xeeb me nyuam nce kom ntau npaug; nyob rau kev tu siab ces koj yuav muaj me nyuam; thiab koj txoj kev ntshaw ces yog rau koj tus txiv, thiab nws yuav tswj koj.” Txij thaum ntawd los, Nws muab nkawd ntiab tawm hauv lub Vaj Edee thiab kom ntawd nyob sab nraud, ib yam nkaus li tam sim no cov tib neeg niaj hnub no nyob rau hauv ntiaj teb. Thaum Vajtswv tsim tib neeg puag thaum xub pib kiag, tsis yog Vajtswv qhov kev npaj uas yuav cia tib neeg rau tus nab muab ntxias tom qab uas raug tsim tawm lawm thiab tom qab ntawd foom phem rau tib neeg thiab tus nab. Nws yeej tsis tau muaj ib qho kev npaj li ntawd; nws tsuas yog muaj tej ntawd tshwm sim ces thiaj ua rau Nws muaj hauj lwm tshiab ua rau cov uas Nws tsim tawm xwb. Tom qab Yehauvas tau ua tes hauj lwm no nrog rau Adas thiab Eva nyob rau hauv ntiaj teb lawm, noob neej tau loj hlob ntxiv tuaj mus tau ntau txhiab xyoo, los txog thaum “Yehauvas pom hais tias txoj kev lim hiam ntawm tib neeg muaj ntau heev nyob rau hauv ntiaj teb, thiab pom hais tias txhua qhov kev xav hauv lawv lub siab mas tsuas muaj qhov phem ua ntu zus ntxiv mus xwb. Thiab nws ua rau Yehauvas tu siab lees txhaum rau qhov uas Nws tau tsim tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb, thiab ua rau Nws tu siab hauv Nws lub siab. … Tab sis Nau-a pom txoj hmoov hlub nyob ntawm Yehauvas ob lub qhov muag.” Nyob rau lub sij hawm no Yehauvas muaj hauj lwm tshiab ntau uas yuav ua ntxiv mus, Vim cov noob neej uas Nws tau tsim ntawd tau muaj kev txhaum ntau heev tuaj tom qab uas raug tus nab sim siab. Thaum muaj tej xwm txheej zoo li no lawm, nyob rau hauv tag nrho noob neej, Yehauvas xaiv Nau-a tsev neeg ua cov uas raug zam kom dim, thiab tom qab ntawd Nws thiaj li tau ua Nws tes hauj lwm siv dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb. Noob neej yeej tseem loj hlob tuaj zoo li no los txog niaj hnub no, qias vuab tsuab ntau zuj zus tuaj, thiab thaum lub sij hawm los txog rau thaum uas tib neeg txoj kev loj hlob mus txog rau nws qhov siab tshaj plaws lawm, ces nws yuav yog qhov kawg ntawm noob neej. Txij kiag puag thaum pib kiag los mus txog ntua rau thaum xaus kiag ntawm lub ntiaj teb, qhov tseeb sab hauv Nws tes hauj lwm yeej yog ib txog yog thiab yeej yuav yog li no tas mus li. Nws yog ib yam nkaus li qhov uas cov neeg yuav raug cais ua pab ua pawg raws li lawv hom; nws tsis yog li qhov uas hais tias txhua tus neeg twb yeej xub raug xaiv ua ntej puag thaum pib kiag lawm hais tias yuav yog ib pawg twg kiag; tab sis txhua leej txhua tus tsuas maj mam raug cais ua pab ua pawg tom qab uas mus dhau ib qho txheej txheem kev loj hlob lawm xwb. Nyob rau thaum kawg, leej twg los xij uas tsis raug cawm kom dig tag nrho ces yuav raug xa rov qab mus rau lawv tej “poj koob yawm txwv.” Tsis muaj ib qho twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas yog twb yeej npaj rau thaum tsim lub ntiaj teb kiag lawm; tab sis, vim yog tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj ntawd ua rau Vajtswv tau los ua Nws tes haum lwm nrog rau noob neej ib kauj ruam zuj zus thiab ua tau yam muaj tiag thiab muaj qab hau. Piv txwv, Yehauvas tsis tau tsim tus nab kom los sim tus poj niam siab; qhov ntawd tsis yog Nws qhov kev npaj, los sis tsis yog ib yam uas Nws yeej npaj siab xub xaiv ua ntej lawm. Yus kuj yuav hais tau hais tias qhov no yog ib qho xwm txheej uas xav tsis txog li. Yog li ntawd, nws yog vim yog qhov no es Yehauvas thiaj muab Adas thiab Eva nkawd ntiab tawm ntawm lub Vaj Edee thiab cog lus yuav tsis tsim kom muaj tib neeg ntxiv lawm. Txawm li cas los xij, neeg tsuas tshawb nrhiav tau Vajtswv lub tswv yim nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag no nkaus xwb. Nws tsuas zoo ib yam nkaus li qhov uas Kuv hais dhau lawm tias: “Kuv siv Kuv lub tswv yim raws li Ntxwgnyoog txoj kev npaj ua phem.” Tsis hais noob neej yuav qias vuab tsuab loj npaum li cas los sis tus nab yuav sim lawv siab li cas, Yehauvas yeej tseem muaj Nws lub tswv yim; xws li, Nws tau ua tes hauj lwm tshiab txij kiag thaum Nws tsim tau lub ntiaj teb, thiab yeej tsis muaj ib kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm no uas yuav rov raug ua dua tshiab li. Ntxwgnyoog tau muab tej kev npaj ua phem ntawd tso kom khiav sib txuas zws los mus, noob neej ces yeej raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab tas mus li xwb, thiab Vajtswv Yehauvas tau ua Nws tes hauj lwm uas txawj ntse ntawd yam tsis tu ncua hlo li. Nws yeej tsis tau muaj qhov uas yuav ua tsis tau li, los sis Nws yeej tsis tau tsum tsis ua hauj lwm li, txij kiag puag thaum lub ntiaj teb raug tsim tawm los. Tom qab tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, Nws tau rau siab ntso ua hauj lwm nrog lawv los kom kov yeej qhov ntawd, tus yeeb ncuab uas yog lub hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev qias vuab tsuab. Qhov kev sib ntaus sib tua no yeej muaj ntxhov quav niab txij puag thaum pib los lawm, thiab yuav muaj txuas ntxiv mus kom txog kiag thaum ntiaj teb kawg. Nyob rau hauv qhov kev ua tes hauj lwm no, Vajtswv Yehauvas tsis yog tau cia tib neeg, cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, kom tau txais Nws qhov kev cawm dim loj nkaus xwb, tab sis tseem cia lawv tau pom Nws lub tswv yim, lub hwj chim loj kawg nkaus, thiab lub hwj chim. Dhau ntawd mus, nyob rau thaum kawg, Nws yuav cia lawv pom Nws tus moj yam ncaj ncees—rau txim rau cov lim hiam thiab muab phaj tshab rau cov zoo. Nws tau sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog los txog niaj hnub no thiab yeej tsis tau swb hlo li. Qhov no mas vim Nws yog ib tug Vajtswv uas ntse heev, thiab Nws siv Nws lub tswv yim raws li Ntxwgnyoog tej kev npaj ua phem. Yog li ntawd, Vajtswv tsis yog ua kom txhua yam saum ntuj ceeb tsheej kam zwm rau Nws lub hwj chim nkaus xwb, tab sis Nws kuj tseem muab txhua yam hauv ntiaj teb tso rau hauv qab Nws lub tog tiag taw thiab, tsis yog tsawg, Nws muab cov lim hiam uas tau nkag tuaj thiab thab noob neej pov rau hauv Nws txoj kev qhuab ntuas tib si. Qhov tau los ntawmtes hauj lwm no ces yog tau los ntawm Nws lub tswv yim. Nws yeej tsis tau nthuav tawm Nws lub tswv yim ua ntej uas muaj noob neej li, vim Nws tsis muaj yeeb ncuab nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, nyob hauv ntiaj teb, los sis nyob qhov twg hauv lub qab ntuj khwb no li, thiab tsis muaj tub rog dab yuav nkag tuaj tua ib yam dab tsi hauv tej uas raug tsim tawm los li. Tom qab uas tus thawj tub txib ntxeev siab rau Nws lawm, Nws tsim noob neej nyob rau ntiaj teb, thiab vim yog noob neej es Nws thiaj li pib Nws ntsug rog ntev-ib txhiab xyoo nrog Ntxwgnyoog, tus thawj tub txib qaum ntuj—ib ntsug rog uas ua kub ntxov zuj zus rau ib theem zuj zus ntxiv mus rau tom ntej. Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim yeej muaj nyob rau txhua txhua theem ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb mas txhua yam nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb thiaj li pom Vajtswv lub tswv yim, lub hwj chim uas loj kawg nkaus, thiab, qhov tshwj xeeb, Vajtswv qhov uas muaj tiag. Nws yeej tseem ua Nws tes hauj raws nraim li qhov muaj tiag los txog niaj hnub no; ntxiv qhov ntawd, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm, Nws kuj nthuav tawm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab. Nws cia nej pom qhov tseeb sab hauv txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm, cia pom tseeb tseeb hais tias yuav piav txog Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus li cas, thiab, tshaj qhov ntawd, cia pom ib qho lus piav qhia kom meej meej txog Vajtswv qhov uas muaj tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 148

Vajntsujplig tes hauj lwm mas nyob nyob ces cia li ua kiag xwb; Nws muaj cuab kav yuav npaj Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm twg los tau tag nrho, thiab ua rau lub sij hawm twg los tau tag nrho. Vim li cas Kuv pheej ib txwm hais tias Vajntsujplig tes hauj lwm mas muaj tseeb, thiab hais tias nws yeej tshiab tas mus li xwb, tsis muaj hnub qub li, thiab yeej tshiab tshaj plaws nkaus xwb? Nws tes hauj lwm yeej tsis tau raug npaj thaum uas lub ntiaj teb raug tsim tawm los; qhov ntawd tsis yog tag nrho tej uas tshwm sim! Txhua kauj ruam ntawm tes hauj lwm yeej ua tau nws qhov uas tsim nyog ua kom tau rau lub sij hawm ntawd, thiab tej kauj ruam ntawd tsis rov qab sib cuam tshuam nrog rau lwm kauj ruam. Ntau lub sij hawm mas, qhov kev npaj uas tej zaum koj muaj nyob rau hauv nruab siab mas yuav kov tsis yeej Vajntsujplig tes hauj lwm zaum kawg kiag ntawd. Nws tes hauj lwm mas tsis yooj yim li qhov uas tib neeg xav, los sis kuj yuav tsis sib cov nyom npaum li qhov tib neeg xav thiab—nws muaj kev pab cuam rau tib neeg rau lub sij hawm twg los tau thiab qhov chaw twg los tau raws li qhov uas lawv xav tau lub sij hawm ntawd. Tsis muaj leej twg yuav hais tau meej txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg dua Nws li lawm, thiab nws yog kiag qhov laj thawj no uas tsis muaj dab tsi yuav haum rau qhov uas tib neeg xav tau tiag tiag tshaj li Nws tes hauj lwm lawm. Yog li ntawd, qhov tib neeg pom, ces Nws tes hauj lwm zoo li twb raug npaj ntau txhiab xyoo ua ntej lawm. Thaum uas Nws ua hauj lwm nrog nej tam sim no, tag nrho lub sij hawm thaum ua hauj lwm thiab hais lus raws li Nws saib nej qhov kev nyob uas nej nyob rau, Nws muaj ib co lus uas yog kawg coj los hais thaum uas tau ntsib tau pom txhua txhua qhov kev nyob ntawd, hais cov lus uas yog kiag cov ua neeg xav tau. Saib thawj kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm: lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas. Tom qab ntawd, neeg ua tawm txhua txhia tus cwj pwm thiab tig ntxeev siab tawm tsam rau qee txoj kev; muaj ntau tus yam ntxwv zoo kuj tshwm tuaj thiab, hos qee tus yam ntxwvphem kuj tawm tuaj thiab. Tej ntawd nce mus txog ib qho ntawm sab phem thiab qhia tshwm tus ciam qis tshaj plaws uas lawv yuav vau poob tsag. Vajtswv tau ua Nws tes hauj lwm raws li txhua yam no, yog li ntawd thiaj li tsawv nkaus lawv coj kom ua tau tej qho tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm uas zoo dua. Qhov ntawd ces yog, Nws ua tes hauj lwm uas tsis tu ncua nrog tib neeg raws li lawv tus yam ntxwv nyob rau ib lub sij hawm twg ntawd; Nws ua txhua txhua kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm raws li cov neeg ntawd tus yam ntxwv tiag tiag. Tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm ces nyob hauv Nws ob txhais tes tag nrho; yuav ua cas Nws thiaj yuav tsis paub lawv? Vajtswv ua kauj ruam ntxiv mus ntawm tes hauj lwm uas tsim nyog muab ua kom tiav, lub sij hawm twg los tau thiab nyob rau qhov twg los tau, raws nkaus li neeg tus yam ntxwv. Tes hauj lwm no mas yeej tsis tau npaj txhiab txhiab xyoo ua ntej li; qhov ntawd yog tib neeg ib qho kev xav phem xwb! Nws ua hauj lwm raws li qhov uas Nws saib pom seb Nws tes hauj lwm ua tau dab tsi tshwm sim, thiab Nws tes hauj lwm ces tob thiab loj hlob rau tib lub sij hawm ntawd; txhua zaus, tom qab uas ua twb zoo saib qhov tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm lawm, Nws ua kauj ruam ntxiv mus ntawm Nws tes hauj lwm. Nws siv ntau yam los maj mam hloov mus thiab ua kom Nws tes hauj lwm tshiab tshwm sim tuaj rau neeg pom thaum sij hawm dhau mus. Kev ua hauj lwm zoo li no yuav pab cuam tau rau tej uas neeg xav tau, vim Vajtswv paub neeg sawv daws zoo dhau heev lawm. Qhov no yog Vajtswv ua Nws tes hauj lwm saum ntuj ceeb tsheej los li cas. Zoo ib yam nkaus li ntawd, tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tes hauj lwm ib yam nkaus li ntawd, tsim kev npaj raws nraim li tej xwm txheej tiag tiag thiab ua hauj lwm nrog rau tib neeg. Tsis muaj ib yam ntawm Nws tes hauj lwm uas yeej raug npaj ua ntej tsim lub ntiaj teb li, los sis nws yeej tsis tau ua twb zoo npaj ua ntej li. Ob txhiab xyoo tom qab uas tsim tau lub ntiaj teb lawm, Yehauvas pom tau hais tias noob neej qias vuab tsuab dhau heev lawm ces Nws thiaj siv tus xib fwb cev Vajtswv lus Yaxaya lub qhov ncauj los qhia txog yav tom ntej hais tias, tom qab uas Tiam Muaj Kev Cai tau xaus lawm, Yehauvas yuav ua Nws tes hauj lwm txhiv noob neej nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Qhov no yog Yehauvas qhov phiaj xwm, muaj tseeb, tab sis qhov phiaj xwm no mas kuj raug npaj raws li tej xwm txheej uas Nws pom nyob rau lub sij hawm ntawd; Nws yeej tsis yog xav tau qhov ntawd kiag tom qab uas tsim tau Adas tiag tiag li. Yaxaya tsuas yog hais tawm ib qho lus qhia txog yav tom ntej xwb, tab sis Yehauvas yeej tsis tau npaj dab tsi ua ntej rau tes hauj lwm no nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai li; tab sis, Nws tau muab tso kom pib khiav rau thaum pib kiag ntawm Tiam Hmoov Hlub, thaum tus tub xa xov tshwm los rau hauv Yauxej qhov npau suav los qhia kom nws paub nrog rau tsab xov uas hais tias Vajtswv yuav rais los muaj cev nqaij daim tawv, thiab tom qab ntawd Nws tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg thiaj li pib. Vajtswv tsis tau, zoo nkaus li neeg xav, npaj Nws tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg tom qab tsim lub ntiaj teb kiag; nws tsuas raug txiav txim siab raws li qhov uas seb noob neej tau loj hlob ntau npaum li cas lawm thiab seb Nws ntsug rog nrog Ntxwgnyoog ho mus tau zoo li cas lawm xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 149

Thaum Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws tus Ntsujplig nqis los rau ib tug tib neeg; nyob rau lwm yam lus hais, ces Vajtswv tus Ntsujplig kho ib lub cev rau Nws Tus Kheej hnav. Nws los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb mas yeej tsis coj tej kauj ruam dab tsi uas yuav muaj kev txwv txiav dab tsi nrog Nws li; Nws tes hauj lwm mas yeej tsis muaj chaw kawg li. Tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces yeej tseem yog txiav txim siab los ntawm tej yam uas tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm, thiab Nws siv tej yam zoo li ntawd los ntsuas seb yuav siv sij hawm ntev li cas rau Nws ua tes hauj lwm thaum uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tus Vajntsujplig nthuav tawm ncaj qha txog tej kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm, tshuaj xyuas Nws tes hauj lwm thaum Nws ua mus lawm; tes hauj lwm no mas tsis muaj dab tsi tshaj ntuj tsim los mus nthuav qhov kawg ntawm tib neeg txoj kev xav. Qhov no ces zoo li Yehauvas tes hauj lwm tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam; Nws npaj thiab ua hauj lwm kiag rau tib lub sij hawm xwb. Nws muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov tsaus, thiab yav sawv ntxov thiab yav yuav tsaus ntuj thiaj li tshwm sim los—qhov no siv ib hnub. Nyob rau hnub thib ob, Nws tsim lub ntuj ntsuab, thiab qhov ntawd kuj siv ib hnub thiab, tom qab ntawd ces Nws thiaj li tsim lub ntiaj teb, tej hiav txwv, thiab tag nrho tej tsiaj uas nyob thoob plaws rau tej ntawd, uas yuav tau siv ib hnub thiab. Qhov no txuas ntxiv mus txog hnub thib rau, thaum uas Vajtswv tsim tib neeg thiab cia nws tswj tag nrho txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb. Tom qab ntawd, nyob rau hnub thib xya, thaum uas Nws tau tsim txhua yam tiav tag nrho lawm, ces Nws so. Vajtswv foom koob hmoov rau hnub thib xya thiab tsim tsa hnub ntawd ua hnub dawb huv. Nws tsuas txiav txim siab tsim tsa hnub dawb huv no tom qab uas Nws tau tsim tag nrho txhua yam lawm xwb, tsis yog ua ntej tsim tej ntawd. Tes hauj lwm no mas nyob nyob ces cia li ua kiag tam sim ntawd xwb; ua ntej uas tsim txhua yam, Nws tsis tau txiav txim siab tsim lub ntiaj teb rau hnub ces tom qab ntawd so rau hnub thib xya; qhov no mas zoo tsis thooj li qhov tseeb. Nws tsis tau hais tej yam li ntawd li, los sis Nws tsis tau npaj qhov ntawd. Nws yeej tsis tau hais tias kev tsim txhua yam mas yuav ua tiav rau hnub thib rau thiab hais tias Nws yuav so rau hnub thib xya; tab sis, Nws tsim raws li tej uas zoo li zoo rau Nws rau lub sij hawm ntawd xwb. Thaum Nws tsim txhua yam tiav tag lawm, ces nws twb yog hnub thib rau lawm xwb. Yog hais tias hnub thib tsib yog thaum uas Nws tsim txhua yam tiav tag, yog li ntawd ces Nws yeej yuav tso hnub thib rau ua ib hnub dawb huv. Txawm li cas los xij, qhov tseeb ces Nws yeej tsim txhua yam tiav tag nrho rau hnub thib rau, thiab yog li ntawd hnub thib xya thiaj rais los ua ib hnub dawb huv, uas muab cev dhau nqis los txog rau niaj hnub no. Yog li ntawd, Nws tes hauj lwm tam sim no ces yeej ua tib yam nkaus li no. Nws hais lus thiab muab yam nej xav tau rau nej nraws li nej qhov xwm txheej. Qhov ntawd ces yog, tus Ntsujplig hais lus thiab ua hauj lwm raws li tib neeg qhov xwm txheej; Nws saib xyuas tag nrho sawv daws thiab ua hauj lwm rau lub sij hawm twg los tau thiab nyob rau qhov twg los tau. Qhov uas Kuv ua, hais, muab tso rau nej, thiab muab pub rau nej ces yog, yam tsis muaj zam ib qho hlo li, qhov uas nej xav tau. Yog li ntawd, tsis muaj ib qho ntawm Kuv tes hauj lwm uas yuav raug cais tawm ntawm qhov uas muaj tiag li; tag nrho yeej muaj tiag, rau nej sawv daws paub hais tias “Vajtswv tus Ntsujplig yeej saib xyuas tag nrho sawv daws.” Yog hais tias qhov no twb raug txiav txim siab npaj ua ntej lawm, ces qhov ntawd yuav tsis yog qhov uas twb yeej npaj tau lawm xwb los? Nws zoo cuag li qhov koj xav hais tias Vajtswv npaj tej phiaj xwm rau tag nrho ib txhiab xyoo lawm thiab twb xaiv noob neej ua ntej kom ntxeev siab, tawm tsam, nkhaus thiab txawj dag, thiab kom muaj tej kev qias vuab tsuab ntawm cev nqaij daim tawv, ib tug moj yam phem, tej kev plees kev yi ntawm ob lub qhov muag, thiab kev lom zem raws yus siab nyiam. Tsis muaj ib yam ntawd li uas yog Vajtswv xaiv ua ntej, tab sis tsuas yog tag nrho tej ntawd tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab xwb. Muaj ib txhia yuav hais tias, “Tsis yog Ntxwgnyoog yeej nyob rau hauv Vajtswv xib teg thiab los? Vajtswv twb xub xaiv ua ntej lawm hais tias cia Ntxwgnyoog ntxias tib neeg kom qias vuab tsuab li no, thiab tom qab ntawd, Vajtswv mam li ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg.” Ua Vajtswv puas tau xub xaiv cia Ntxwgnyoog los ua kom noob neej qias vuab tsuab tiag mas? Vajtswv mas maj cia noob neej ua neej li ib txwm muaj, ces Nws puas yuav cuam tshuam txog lawv lub neej tiag tiag mas? Yog zoo li ntawd tiag, qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thiab cawm noob neej yuav tsis yog ib qho kev siv zog uas tsis tau dab tsi li los? Ua tib neeg txoj kev ntxeev siab ntawd ho raug xaiv ua ntej lawm tau li cas mas? Nws yog ib yam uas tau tshwm sim vim yog Ntxwgnyoog qhov kev cuam tshuam, es nws ho yog qhov uas Vajtswv xub xaiv ua ntej tau li cas mas? Tus Ntxwgnyoog uas nyob hauv Vajtswv lub xib teg uas koj xav tawm ntawd mas txawv tshaj tus Ntxwgnyoog uas nyob hauv Vajtswv xib teg uas Kuv hais txog. Raws li koj cov lus uas hais tias “Vajtswv mas muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab Ntxwgnyoog nyob rau hauv Nws ob txhais tes,” Ntxwgnyoog yeej tsis muaj hnub yuav tawm tsam tau Nws li. Koj tsis tau hais tias Vajtswv yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus los? Koj qhov kev paub mas tsuas muaj nyob hauv txoj kev xav xwb, thiab nyob tsis ti nrog qhov muaj tiag; tib neeg tsis muaj hnub uas yuav to taub Vajtswv tej kev xav li, los sis tib neeg tsis muaj hnub yuav nkag siab txog Nws lub tswv yim li! Vajtswv yeej muaj hwj chim loj kawg nkaus; qhov no tsis yog ib qho cuav kiag li. Tus thawj tub txib qaum ntuj ntxeev siab rau Vajtswv vim Vajtswv tau muab ib qho hwj chim rau nws thaum pib. Muaj tseeb, qhov no yog ib qho xwm txheej uas xav tsis txog, ib yam nkaus li thaum uas Eva swb rau tus nab txoj kev sim siab. Txawm li cas los xij, tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua nws tej kev ntxeev siab ntawd mus li cas li, nws yeej tseem tsis muaj lub hwj chim loj kawg nkaus npaum li Vajtswv. Ib yam li nej tau hais lawm, Ntxwgnyoog tsuas muaj me ntsis hwj chim xwb, tsis hais nws yuav ua dab tsi li, Vajtswv lub hwj chim yeej yuav yeej nws xwb li. Qhov no yog lub ntsiab lus ntawm qhov hais tias, “Vajtswv muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab Ntxwgnyoog yeej nyob rau hauv Nws ob txhais tes.” Yog li ntawd, ntsug rog nrog Ntxwgnyoog yuav tsum tau raug ua ib kauj ruam zuj zus. Tshaj qhov ntawd, Vajtswv npaj Nws tes hauj lwm los teb rau Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias—qhov ntawd ces yog, Nws coj kev cawm dim los rau noob neej thiab nthuav tawm Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim kom haum rau tiam uas nyob rau thaum ntawd. Zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, tes hauj lwm thaum tiam kawg mas tsis tau raug xaiv tseg ua ntej thaum ntxov, ua ntej Tiam Hmoov Hlub; kev xaiv tseg ua ntej mas tsis yog ua tau yam muaj qib muaj duas li no: ua ntej tshaj, ua kom tib neeg tus moj yam sab nraud hloov; qhov thib ob, cob tib neegrau Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev sim siab; qho thib peb, ua kom tib neeg raug sim siab txog ntawm txoj kev tuag; qhov thib plaub, ua kom tib neeg muaj kev ntsib kev pom rau lub sij hawm hlub Vajtswv thiab hais qhia qhov kev txiav txim siab ruaj khov ntawm ib tug uas raug tsim tawm los; qhov thib tsib, cia tib neeg pom Vajtswv txoj kev xav thiab paub Nws kom tag nrho; thiab qhov kawg, muab tib neeg tsim kho kom muaj txhua yam. Nws tsis tau npaj tag nrho tej no rau thaum Tiam Hmoov Hlub; tab sis, Nws pib npaj tej no rau tam sim no kiag xwb. Ntxwgnyoog yeej ua hauj lwm, Vajtswv los ib yam thiab. Ntxwgnyoog hais qhia nws tus moj yam qias vuab tsuab, hos Vajtswv ces hais lus ncaj qha thiab nthuav tawm txog tej uas muaj tseeb. Qhov no yog tes hauj lwm uas ua niaj hnub no, thiab yeej muaj tib qho txheej txheem ua hauj lwm uas twb yeej siv ntev los lawm, tom qab uas tsim tau lub ntiaj teb lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 150

Ua ntej tshaj ces Vajtswv tsim Adas thiab Eva, thiab Nws kuj tsim ib tug nab. Ntawm tag nrho txhua yam, tus nab no yog tus uas muaj taug tshaj plaws; nws lub cev muaj toj taug, ces Ntxwgnyoog thiaj siv coj los ntxias siv nws. Nws yog tus nab uas sim Eva siab mus rau kev txhaum. Adas ua txhaum tom qab Eva ua txhaum lawm, thiab nkawd ob leeg cia li paub qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem. Yog Yehauvas paub hais tias tus nab yuav sim Eva siab thiab Eva yuav sim Adas siab, ces vim li cas Nws thiaj muab tag nrho lawv sawv daws tso ua ke rau hauv ib lub vaj? Yog Nws twb muaj cuab kav paub yav tom ntej txog tej no ua ntej lawm, ces vim li cas Nws ho tsim muaj ib tug nab thiab muab nws tso rau hauv Vaj Edee? Vim li cas lub Vaj Edee ho muaj lub txiv ntawm tso ntoo uas pub kom paub qhov zoo thiab qhov phem? Puas yog Nws yeej txhob txwm cia kom nkawd noj lub txiv ntawd? Thaum Yehauvas los, Adas thiab Eva nkawd tsis muaj leej twg kam fim Nws li, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb ces Yehauvas thiaj li paub kiag hais tias nkawd tau noj lub txiv ntawm tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo thiab qhov phem lawm thiab tau raug poob ua tsiaj raug noj rau tus nab txoj kev dag ntxias lawm. Nyob rau thaum kawg, Nws thiaj li tau foom phem rau tus nab, thiab Nws foom phem rau Adas thiab Eva tib si. Thaum ob tug ntawd tau noj lub txiv ntawm tsob ntoo, Yehauvas tsis tau paub hlo li hais tias nkawd ua dab tsi. Noob neej rais mus ua cov qias vuab tsuab txog qhov uas ua phem thiab ua plees ua yi ua lwj ua liam, yeej haj yam mus deb txog kiag qhov uas txhua yam nkawd zais rau hauv nkawd lub siab ces yog qhov phem thiab tsis ncaj ncees; tag nrho ces yog kev liam kev qias xwb. Yog li ntawd Yehauvas thiaj li tu siab rau qhov uas tau tsim muaj noob neej. Tom qab ntawd, Nws tau ua Nws tes hauj lwm siv ib qho dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, uas Nau-a thiab nws cov tub thiaj dim xwb. Tej yam uas qhov tiag ces yeej tsis yog nyob deb ua ntej los siab tshaj ntuj tsim li qhov uas neeg tau xav li. Ib txhia nug hais tias, “Vim Vajtswv twb paub hais tias tus thawj tub txib qaum ntuj yuav ntxeev siab rau Nws, vim li cas Nws ho tsim tus ntawd thiab?” Tej no yog qhov tseeb: Ua ntej muaj lub ntiaj teb, tus thawj tub txib yog tus loj tshaj ntawm ntuj ceeb tsheej cov tub txib qaum ntuj. Nws muaj cai tswj fwm tag nrho cov tub txib qaum ntuj nyob rau saum ntuj ceeb tsheej; qhov no yog qhov hwj chim uas Vajtswv tau muab rau nws. Dhau Vajtswv lawm, ces nws yog tus loj tshaj ntawm ntuj ceeb tsheej cov tub txib qaum ntuj. Tom qab no, tom qab uas Vajtswv tau tsim noob neej lawm, nyob rau hauv ntiaj teb mas tus thawj tub txib qaum ntuj haj yam ua ib qho kev ntxeev siab loj tshaj rau Vajtswv. Kuv hais tias nws tau ntxeev siab rau Vajtswv vim nws xav tswj kav noob neej thiab xav hla kom dhau Vajtswv lub hwj chim. Nws yog tus thawj tub txib qaum ntuj uas tau sim Eva siab mus rau kev txhaum, thiab nws ua li ntawd vim nws xav rhawv ib lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb thiab kom tib neeg tig nrab qaum rau Vajtswv thiab mloog tus thawj tub txib qaum ntuj lus xwb. Tus thawj tub txib qaum ntuj pom tau hais tias muaj ntau yam heev uas yuav mloog nws lus—cov tub txib qaum ntuj yuav mloog nws lus, cov neeg hauv ntiaj teb los tib yam nkaus li ntawd thiab. Tej noog thiab tsiaj qus, ntoo, hav zoov, roob, dej, thiab tag nrho txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb ces yog nyob hauv qab kev saib xyuas ntawm tib neeg—ntawd ces yog, Adas thiab Eva—thaum uas Ada thiab Eva nkawd mloog tus thawj tub txib qaum ntuj lus. Tus thawj tub txib qaum ntuj thiaj li xav kom nws tshaj Vajtswv lub hwj chim thiab xav ntxeev siab rau Vajtswv. Tom qab ntawd, nws tau coj ib co tub txib qaum ntuj coob heev tig tawm tsam Vajtswv, uas tom qab no ces rais los mus ua ntau hom ntsuj plig tsis huv. Noob neej tej kev loj hlob los txog niaj hnub no tsis yog tshwm sim los ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj txoj kev qias vuab tsuab los? Tib neeg zoo li tej uas lawv yog niaj hnub no vim yog tus thawj tub txib qaum ntuj ntxeev siab rau Vajtswv thiab ua rau noob neej qias vuab tsuab tag lawm xwb. Tes hauj lwm ib-kauj-ruam zuj zus no mas tsis yog tsis muaj nyob hauv kev xav nkaus xwb thiab yooj yim npaum li qhov neeg xav kiag li. Ntxwgnyoog ua nws qhov kev ntxeev siab no rau ib qho laj thawj, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav to taub txog ib qho tseeb uas yooj yooj yim li ntawd. Vim li cas es Vajtswv, tus uas tsim tag nrho lub ntuj thiab lub niaj teb thiab txhua yam, ho tseem tsim muaj Ntxwgnyoog thiab? Qhov uas tsim muaj Ntxwgnyoog ntawd, tsis yog Nws tsim muaj ib tug yeeb ncuab xwb los? Vajtswv tsis tau tsim muaj ib tug yeeb ncuab; tab sis, Nws tsim muaj ib tug tub txib qaum ntuj, thiab tom qab ntawd tus tub txib qaum ntuj ntawd ntxeev siab rau Nws. Nws lub meej mom loj hlob tuaj mus loj heev li ces nws thiaj li xav ntxeev siab rau Vajtswv. Yus kuj hais tau hais tias qhov no yog ib qho kev tshwm sim sib nraus xwb, tab sis nws kuj yog ib qho uas yeej yuav zam tsis dhau li. Nws zoo ib yam nkaus li qhov uas ib tug neeg yeej zam tsis dhau kev tuag thaum uas laus mus txog rau ib qho lawm; txhua yam ces tau loj hlob tuaj mus txog rau theem ntawd lawm xwb. Ib co neeg ruam ruam hais tias, “Vim Ntxwgnyoog yog Koj tus yeeb ncuab, vim li cas Koj ho tsim muaj nws thiab? Koj yeej tsis paub hais tias tus thawj tub txib qaum ntuj yuav ntxeev siab rau Koj li los? Ua koj tsis pom ntawm tag ib txhiab ib txhis mus rau ib txhiab ib txhis los? Koj yeej tsis paub tus thawj tub txib qaum ntuj tus yeeb yam li los? Vim Koj twb yeej paub meej meej hais tias nws yuav ntxeev siab rau Koj, vim li cas koj tseem ho muab nws tsa ua tus thawj tub txib qaum ntuj thiab mas? Tsis yog nws ntxeev siab rau Koj nkaus xwb, nws kuj tseem coj ib co tub txib qaum ntuj coob coob nrog nws thiab nqis mus rau hauv tib neeg lub ntiaj teb los muab tib neeg dag kom qias vuab tsuab tag li thiab, tab sis los txog niaj hnub no, Koj tseem tsis muaj peev xwm muab koj qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ua kom tiav hlo thiab.” Tej lus no puas yog mas? Thaum koj xav li no, tsis yog koj lam nrhiav teeb meem rau koj tus kheej yam tsis muaj laj thawj li los? Muaj ib co mas hais tias, “Yog Ntxwgnyoog tsis tau ntxias kom noob neej qias vuab tsuab los txog niaj hnub no, Vajtswv yuav tsis tau coj kev cawm dim los rau noob neej zoo li no. Yog li ntawd, ces Vajtswv lub tswv yim thiab lub hwj chim loj kawg nkaus ntawd ces ntshe twb tsis muaj neeg pom; Nws lub tswv yim ho yuav raug ntuav tawm nyob rau qhov twg? Yog li ntawd Vajtswv thiaj li tsim ib haiv tib neeg rau Ntxwgnyoog es kom yav tom qab ntawd Nws thiaj li zoo nthuav tawm Nws lub hwj chim loj kawg nkaus—tsis li ntawd, ces yuav ua cas tib neeg thiaj li yuav nrhiav pom Vajtswv lub tswv yim mas? Yog tib neeg tsis tawm tsam Vajtswv los sis ntxeev siab rau Nws, ces nws tsis yog ib qho tsim nyog los muab Nws tej kev ua ntawd nthuav tawm. Yog tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd pe hawm Nws thiab kam zwm rau Nws, ces Vajtswv yuav tsis muaj hauj lwm ua.” Qhov no mas haj yam nrug deb ntawm qhov muaj tiag lawm thiab, vim yeej tsis muaj ib qho dab tsi uas phem qias txog Vajtswv li, ces Nws thiaj li tsis muaj cuab kav tsim tau tej yam phem qias ntawd. Nws tsuas nthuav tawm txog Nws tej kev ua ntawd tam sim no es kom tua yeej Nws tus yeeb ncuab, kom cawm tau cov tib neeg uas Nws tsim tawm, thiab kom tua yeej cov dab thiab Ntxwgnyoog, uas ntxub, ntxeev siab rau, thiab tawm tsam Vajtswv, thiab cov uas nyob hauv qab Nws txoj kev tswj fwm thiab yog Nws tug nyob rau thaum chiv keeb kiag. Vajtswv xav tua kom yeej cov dab no thiab, ua li ntawd ces, nthuavtawm txog Nws lub hwj cim loj kawg nkaus rau tag nrho txhua yam. Noob neej thiab txhua yam hauv ntiaj teb tam sim no nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab pw rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm cov lim hiam. Vajtswv xav nthuav tawm txog Nws tej kev ua rau txhua yam es kom neeg thiaj paub Nws, thiab ua li ces thiaj tua yeej Ntxwgnyoog thiab tua yeej tag nrho Nws cov yeeb ncuab. Tag nrho tes hauj lwm no ces yuav ua tau kom tiav hlo los ntawm kev nthuav tawm txog Nws tej kev ua. Tag nrho tej uas Nws tsim tawm ces nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, yog li Vajtswv thiaj xav nthuav tawm txog Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus rau lawv, es kom tua yeej Ntxwgnyoog. Yog tsis muaj Ntxwgnyoog, ces Nws tsis tas yuav nthuav tawm txog Nws tej kev ua li. Yog tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev thab plaub, ces Vajtswv yuav tsim tau noob neej thiab coj lawv mus nyob rau hauv lub Vaj Edee. Vim li cas, ua ntej Ntxwgnyoog qhov kev ntxeev siab, Vajtswv thiaj li tsis nthuav tawm tag nrho Nws tej kev ua rau cov tub txib qaum ntuj los sis rau tus thawj tub txib qaum ntuj? Yog hais tias, nyob rau thaum pib, tag nrho cov tub txib qaum ntuj thiab tus thawj tub txib qaum ntuj tau paub Vajtswv thiab tau kam zwm rau Nws, ces Vajtswv yuav tsis tau ua tej kev ua hauj lwm uas tsis muaj qab hau ntawd li. Vim yog muaj Ntxwgnyoog thiab dab, tib neeg, thiab, thiaj li tau tawm tsam Vajtswv, thiab muaj tus moj yam ntxeev siab puv npo. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li xav nthuav tawm txog Nws tej kev ua. Vim Nws xav ua rog nrog Ntxwgnyoog, Nws yuav tsum siv Nws tus kheej lub hwj chim thiab tag nrho Nws tej kev ua los tua kom yeej nws; nyob rau qhov no, kev cawm tib neeg uas Nws ua nrog tib neeg yuav cia lawv pom Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua niaj hnub no mas muaj qab hau, thiab yeej tsis zoo li qhov uas ib co neeg hais txog thaum lawv hais tias, “Tsis yog cov hauj lwm Koj ua ntawd sib txawv los? Tsis yog tes hauj lwm sib txuas zws no tsuas lam yog ib qho nyuag kev xyaum tsim teeb meem rau Koj Tus Kheej xwb los? Koj tsim Ntxwgnyoog, thiab tom qab ntawd cia nws ntxeev siab thiab tawm tsam Koj. Koj tsim tib neeg, thiab tom qab ntawd muab lawv cob rau Ntxwgnyoog, cia Adas thiab Eva raug sim siab. Vim Koj txhob txwm ua tag nrho tej no, es vim li cas Koj tseem ho ntxub noob neej thiab? Vim li cas Koj ho ntxub Ntxwgnyoog? Tag nrho tej no tsis yog Koj tus kheej ua xwb los? Muaj dab tsi nyob ntawd rau Koj ntxub mas?” Muab ob peb tug neeg ruam qauj hais li ntawd. Lawv xav hlub Vajtswv, tab sis nyob tob hauv, ces lawv yws txog Vajtswv. Cas yuav yog ib qho uas ib yam tig ib sab li ntawd! Koj tsis to taub qhov tseeb, koj muaj tej kev xav uas tshaj ntuj tsim ntau dhau heev lawm, thiab koj tseem hais tias Vajtswv tau ua ib qho yuam kev—cas koj yuav ruam qauj ua luaj! Muaj ib co neeg mas tseem yws tag los yws thiab tias, “Koj yog tus uas tsim Ntxwgnyoog, thiab Koj ntiab Ntxwgnyoog los mus nrog tib neeg thiab muab lawv cob rau nws. Thaum uas tib neeg muaj tus moj yam phem lawm, Koj tsis zam txim rau lawv; nyob rau fab ntxeev ntawm qhov ntawd, Koj tseem ntxub lawv mus txog kiag ib theem thiab. Thaum xub thawj mas Koj hlub lawv mus txog ib theem, tab sis tam sim no Koj ntxub lawv. Koj yog tus uas ntxub noob neej, tab sis Koj ho tseem yog tus uas hlub noob neej thiab. Muaj dab tsi tshwm sim ntawm no tiag mas? Qhov ntawd tsis yog qhov uas ib yam tig ib sab los?” Tsis hais nej yuav saib li cas li, qhov no yog qhov uas tau tshwm sim nyob rau saum ntuj ceeb tsheej; qhov no yog tus yam ntxwv uas tus thawj tub txib qaum ntuj ntxeev siab rau Vajtswv thiab noob neej raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab qhov no yog qhov uas tib neeg tau ua ntxiv los txog niaj hnub no. Tsis hais nej yuav muab tig hais li cas li, qhov ntawd yog tag nrho zaj dab neeg. Txawm li cas los xij, nej yuav tsum to taub hais tias lub hom phiaj tag nrho ntawm tes hauj lwm Vajtswv ua niaj hnub no ces yog yuav cawm nej thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 151

Vajtswv siv Nws qhov kev cawm tib neeg los tua kom yeej Ntxwgnyoog. Los ntawm qhov uas muab tib neeg ua qias vuab tsuab, ces Ntxwgnyoog muab lawv txoj hmoo coj los xaus thiab cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Ho ua lwm yam hais, ces Vajtswv tes hauj lwm yog qhov kev cawm dim rau noob neej. Kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm Vajtswv ua uas tsis yog npaj los cawm noob neej? Kauj ruam twg tsis yog npaj los yaug kom neeg dawb huv, thiab ua kom lawv coj ncaj thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv ntawm cov uas tsim nyog tau txais kev hlub? Ntxwgnyoog, txawm li cas los xij, tsis ua li no. Nws ua rau noob neej qias vuab tsuab thoob plaws lub qab ntuj khwb. Muaj tseeb, Vajtswv kuj ua Nws tus kheej tes hauj lwm, tsis quav ntsej Ntxwgnyoog li. Tsis hais Ntxwgnyoog yuav muaj hwj chim loj npaum li cas li, qhov hwj chim ntawd tseem yog Vajtswv muab rau xwb; Vajtswv tsis muab tag nrho Nws lub hwj chim rau nws, thiab yog li ntawd tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi li, nws yeej tsis muaj hnub tshaj Vajtswv li thiab yeej yuav nyob rau hauv Vajtswv xib teg tas mus li xwb. Vajtswv tsis tau ntuav tawm txog Nws tej kev ua ib qho li thaum nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nws tsuas muab ib qho hwj chim me me rau Ntxwgnyoog xwb thiab tsuas pub nws tswj lwm tus tub txib qaum ntuj xwb. Yog li ntawd, tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi li, nws yeej hla tsis dhau Vajtswv lub hwj chim li, vim lub hwj chim uas Vajtswv muab thaum xub thawj ntawd mas yeej muaj chaw kawg. Thaum Vajtswv ua hauj lwm, Ntxwgnyoog cuam tshuam. Nyob rau tiam kawg, nws qhov kev cuam tshuam yuav tag mus; zoo ib yam nkaus li, Vajtswv tes hauj lwm kuj yuav tiav, thiab hom tib neeg uas Vajtswv xav muab kho kom muaj txhua yam yuav raug kho kom muaj txhua yam. Vajtswv taw qhia tib neeg mus rau sab zoo; Nws txoj sia yog cov dej muaj sia, ntsuas tsis tau thiab tsis muaj chaw kawg. Ntxwgnyoog tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab mus txog rau ib theem; nyob rau thaum kawg, cov dej muaj sia ntawm txoj sia yuav tsim kho kom tib neeg muaj txhua yam, thiab nws yuav ua rau Ntxwgnyoog tsis muaj hnub yuav los cuam tshuam tau thiab ua tau nws tej hauj lwm li lawm. Yog li ntawd, Vajtswv yuav muaj cuab kav muab tau cov neeg no tag nrho. Txawm yog tam sim no kiag, los Ntxwgnyoog yeej tseem tsis kam lees qhov no; nws yeej tseem muab nws tus kheej coj los tawm tsam Vajtswv tas mus li, tab sis Nws yeej tsis quav ntsej nws li. Vajtswv tau hais tias, “Kuv yuav yeej tag nrho Ntxwgnyoogtej tub rog thiab tag nrho tej kev haub ntxias tsaus ntuj.” Qhov no yog tes hauj lwm uas tam sim no yuav tsum tau ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab nws kuj yog qhov uas ua rau muaj lub cev nqaij daim tawv tseem ceeb: qhov ntawd ces yog, yuav ua kom tiav hlo theem hauj lwm tua kom yeej Ntxwgnyoog nyob rau tiam kawg ntawd, thiab yuav ntxuav kom tag nrho txhua yam uas yog Ntxwgnyoog tug tawm pov tseg. Vajtswv qhov kev yeej Ntxwgnyoog ces yeej zam tsis dhau li! Qhov tiag, Ntxwgnyoog twb yeej swb ntev heev los lawm. Thaum txoj moo zoo tau pib nthuav tawm thoob plaws daim av ntawm tus zaj loj liab ploog—qhov ntawd ces yog, thaum Vajtswv yug los ua neeg pib Nws tes hauj lwm thiab tes hauj lwm no raug muab tso pib kom khiav mus—Ntxwgnyoog raug tua swb tag nrho, vim lub hom phiaj ntawm qhov kev yug los ua neeg ces yog los tua kom yeej Ntxwgnyoog tag nrho. Thaum uas Ntxwgnyoog pom hais tias Vajtswv rov qab rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab pib ua Nws tes hauj lwm lawm, uas tsis muaj ib lub zog twg yuav cheem tau li, ces nws yuav yoob tag thaum pom kiag tes hauj lwm no, thiab yuav tsis tau luag tsim ib qho kev kub ntxhov dab tsi li. Thaum xub thawj mas Ntxwgnyoog xav hais tias nws, los ib yam nkaus li thiab, yeej tau txais tswv yim ntau, thiab nws thiaj li cuam tshuam thiab thab plaub rau Vajtswv tes hauj lwm; txawm li cas los xij, nws tsis xav hais tias ntshe Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv dua ib zaug ntxiv li, los sis hais tias nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, Vajtswv yuav siv Ntxwgnyoog qhov kev ntxeev siab los ua ib qho kev qhia tshwm thiab kev txiav txim rau noob neej, yog li ntawd txeeb tau kiag tib neeg thiab tua yeej kiag Ntxwgnyoog. Vajtswv ntse dua Ntxwgnyoog, thiab Nws tes hauj lwm mas tshaj nws lawm. Yog li ntawd, ib yam li Kuv twb hais dhau los lawm tias, “Tes hauj lwm uas Kuv ua mas ua los mus teb rau Ntxwgnyoog tej kev ntxias dag; nyob rau thaum kawg, Kuv yuav nthuav tawm Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab Ntxwgnyoog qhov kev tsis muaj zog li.” Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm nyob rau tom hauv ntej, thaum uas Ntxwgnyoog poob qab, kom txog ntua, nyob rau thaum kawg, nws raug rhuav tshem kiag thaum kawg—nws yuav tsis paub kiag hais tias dab tsi raug nws! Nws tsuas paub qhov tseeb thaum uas nws twb raug ntsawm thiab tsoo tag lawm xwb, thiab thaum ntawd, ces nws twb tau raug hlawv hauv lub pas dej hluav taws lawm. Ua nws tseem yuav tsis ntseeg tag nrho thaum ntawd thiab los? Vim thaum ntawd ces Ntxwgnyoog yuav tsis muaj tswv yim phem coj los siv lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 152

Vajtswv tes hauj lwm nrog tib neeg mas cais tsis tau tawm ntawm tib neeg mus li, vim tib neeg yog daim phiaj ntawm tes hauj lwm no, thiab yog tib yam uas Vajtswv tsim tawm los uas muaj cuab kav yuav hais lus ua tim khawv tau rau Vajtswv nkaus xwb. Tib neeg txoj sia thiab tag nrho tib neeg tej kev ua mas muab cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus, thiab tag nrho tej ntawd raug tswj los ntawm Vajtswv ob txhais tes, thiab tej zaum kuj tseem yuav hais tau hais tias tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav nyob tau raws lawv tus kheej yam tsis muaj Vajtswv li. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav tsis lees qhov no li, vim nws yog qhov tseeb. Tag nrho tej Vajtswv ua yog ua rau tib neeg qhov txiaj ntsim nkaus xwb thiab yog ua los tawm tsam Ntxwgnyoog tej kev dag. Tag nrho txhua yam uas tib neeg yuav tsum tau yog los ntawm Vajtswv los, thiab Vajtswv yog lub hauv paus keeb cag ntawd tib neeg txoj sia. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li yuav cia li ncaim tsis tau ntawm Vajtswv mus. Vajtswv, dhau ntawd mus, yeej ib txwm tsis npaj siab yuav ncaim tib neeg mus li. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua ntawd yog ua rau tib neeg nkaus xwb, thiab Nws txoj kev xav mas yeej ib txwm siab zoo. Rau tib neeg, ces, Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev xav (qhov uas yog, Vajtswv siab nyiam) yeej puav leej yog “cov zeem muag” uas tsim nyog tib neeg yuav tsum paub. Cov zeem muag zoo li ntawd kuj yog Vajtswv tej kev cawm tib neeg, thiab tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm yuav ua tau. Qhov uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua thaum Nws ua Nws tes hauj lwm, nyob rau lub sij hawm ntawd, ces hu ua “kev xyaum ua” ntawm tib neeg. Cov zeem muag yog Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los sis tej ntawd yog qhov uas Nws lub siab xav tau ntawm tib neeg los sis tej hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm. Cov zeem muag mas kuj hais tau hais tias yog ib qho ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg thiab, vim qhov kev cawm tib neeg no yog Vajtswv tes hauj lwm, thiab tau muab taw qhia kiag rau tib neeg lawm, uas txhais tau hais tias nws yog tes hauj lwm uas Vajtswv ua nrog tib neeg. Tes hauj lwm no yog qhov pov thawj thiab txoj kev taug uas tib neeg los paub Vajtswv, thiab nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau tib neeg. Yog hais tias, tsis yog yuav mob siab rau qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm, hos neeg tsuas mob siab rau tej kev qhuab qhia txog tej kev ntseeg Vajtswv xwb, los sis tsuas mob siab rau tej ntsiab lus uas tsis tseem ceeb tshaj plaws li xwb, ces lawv yeej yuav tsis paub Vajtswv li, thiab, tshaj dua ntawd, yuav tsis ua raws li Vajtswv lub siab. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej pab tau heev rau tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv ntawd ces hu ua cov zeem muag. Cov zeem muag no yog Vajtswv tes hauj lwm, tej uas Vajtswv lub siab nyiam, thiab cov hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm; lawv muaj txiaj ntsim tag nrho rau tib neeg. Kev xyaum ua ces yog hais txog qhov uas tib neeg yuav tsum ua, qhov uas tej Vajtswv tsim tawm los uas ntseeg Vajtswv yuav tsum tau ua, thiab nws kuj yog tib neeg tes dej num thiab. Tej yam uas tib neeg tsim nyog yuav tsum ua mas tsis yog tej yam uas tib neeg to taub thaum xub thawj los, tab sis yog tej yam uas Vajtswv yuav tseev kom tib neeg ua nyob rau lub sij hawj thaum Nws ua Nws tes hauj lwm. Tej uas yuav tsum tau ua no mas yuav maj mam muaj tob zuj zus thiab siab zuj zus raws li thaum uas Vajtswv ua hauj lwm tuaj. Piv txwv li, nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai, thiab nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub, tib neeg yuav tsum tau kwv tus ntoo khaub lig. Tiam Vajtswv Los Kav mas txawv lawm: Tej uas Vajtswv yuav tseev kom tib neeg ua ntawd mas siab tshaj li tej nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Thaum uas cov zeem muag raug nce siab tuaj, tej yam uas tib neeg yuav tsum tau ua ntawd kuj nce siab tuaj thiab, thiab rais los pom meej zog thiab zoo li tseeb zog tuaj. Zoo ib yam nkaus li ntawd, cov zeem muag kuj rais los ua qhov muaj tseeb zog thiab. Cov zeem muag tseeb uas muaj ntau no mas kuj tsis yog pab tau zoo rau tib neeg qhov kev mloog Vajtswv lus nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, kuj pab tau zoo rau lawv qhov kev paub Vajtswv thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 153

Muab piv rau tej tiam tag los, ces Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav mas muaj tseeb dua, ua ncaj qha rau tib neeg lub ntsiab tseem ceeb thiab tej kev hloov hauv lawv tus yam ntxwv, thiab muaj cuab kav hais lus tim khawv dua rau Vajtswv Tus Kheej kiag mus rau cov uas ntseeg Nws. Muab ua lwm yam lus hais, ces nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav, thaum Nws ua hauj lwm, Vajtswv qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom ntau rau txhua lub sij hawm dua yav dhau los lawm, ces txhais tau hais tias cov zeem muag uas tib neeg tsim nyog yuav tsum paub ntawd siab dua cov nyob rau tej tiam dhau los lawm. Vim Vajtswv tes hauj lwm nrog tib neeg ntawd tau nkag mus rau qhov chaw uas tsis tau muaj dua dhau los, cov zeem muag uas tib neeg paub nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav ntawd yeej siab tshaj tag nrho thoob plaws hauv Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd. Vajtswv tes hauj lwm tau nkag mus rau qhov chaw uas tsis tau muaj dua dhau los li, thiab yog li ntawd cov zeem muag uas tib neeg yuav tau paub ntawd tau rais los ua cov zeem muag siab tshaj plaws li, thiab qhov kev xyaum ua uas tshwm sim ntawm tib neeg ntawd kuj siab dua tej uas nyob rau txhua tiam dhau los lawm thiab, vim qhov kev xyaum ua ntawm tib neeg hloov raws tej kauj ruam ntawm cov zeem muag, thiab qhov kev ua kom zoo tiav log ntawm cov zeem muag ntawd kuj ntaus cim rau qhov kev ua kom zoo tiav log ntawm tej yam uas tib neeg yuav tsum tau ua ntawd thiab. Thaum uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg los nres kiag lawm, ces tib neeg qhov kev xyaum ua los yeej tsum kiag li lawm thiab, thiab yog tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj lwm txoj kev xaiv tsuas yog khaws tej kev qhuab qhia yav tag los cia xwb, tsis li ntawd ces yuav tsis muaj ib qho chaw rau lawv tig mus rau li. Yog tsis muaj cov zeem muag tshiab, yuav tsis muaj tej kev xyaum ua tshiab rau tib neeg; yog tsis muaj cov zeem muag kom txhij kiag, yuav tsis muaj kev xyaum ua kom zoo tiav log rau tib neeg li; yog tsis muaj cov zeem muag siab dua, ces yeej tsis muaj tej kev xyaum ua siab zog rau tib neeg li. Tib neeg txoj kev xyaum ua ces hloov raws li Vajtswv tej hneev taw, thiab, zoo ib yam nkaus li ntawd, tib neeg tej kev paub thiab kev ntsib kev pom kuj hloov mus raws li Vajtswv tes hauj lwm thiab. Tsis hais tib neeg yuav muaj peev xwm npaum li cas li, nws yeej tseem cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus li, thiab yog Vajtswv tsum tsis ua hauj lwm rau ib pliag ntshis xwb, tib neeg yuav cia li tuag tam sim ntawd los ntawm Nws tej kev npau taws. Tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi los khav li, vim tsis hais tib neeg txoj kev txawj ntse hnub no yuav muaj siab npaum li cas, tsis hais lawv qhov kev ntsib kev pom yuav tob npaum li cas li, lawv yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv tes hauj lwm mus li—vim tib neeg txoj kev xyaum ua, thiab qhov uas lawv nrhiav nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, yeej muab cais tawm tsis tau ntawm cov zeem muag mus li. Nyob rau hauv txhua qhov kev piv txwv txog Vajtswv tes hauj lwm, nws yeej muaj cov zeem muag uas tib neeg tsim nyog paub, thiab, tom qab tej no, yeej muaj tej yam uas tib neeg yuav tsum tau ua uas yeej haum rau lawv. Yog tsis muaj cov zeem muag no ua lub hauv paus keeb cag, ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm xyaum ua tau, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav ntseeg Vajtswv yam khov kho tau li. Yog tib neeg tsis paub Vajtswv thiab tsis to taub qhov Vajtswv lub siab nyiam, ces tag nrho txhua yam uas tib neeg ua ces pov tseg dawb xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv li. Tsis hais tib neeg yuav txawj ntse npaum li cas li, nws yeej tseem cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj qhia mus li. Tsis hais tej yam uas tib neeg ua ntawd yuav zoo npaum li cas li los sis nws yuav ua ntau npaum li cas li, tej ntawd yeej tseem hloov tsis tau Vajtswv tes hauj lwm li. Thiab yog li ntawd, yeej tsis muaj ib zaug li uas yuav muab tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd cais tawm tau ntawm cov zeem muag mus li. Cov uas tsis txais yuav cov zeem muag tshiab ces yeej tsis muaj kev xyaum ua tshiab li. Lawv tej kev xyaum ua yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog qhov tseeb li vim lawv ua raws tej kev qhuab qhia thiab ua raws tej kev cai uas twb tuag lawm xwb; lawv yeej tsis muaj cov zeem muag tshiab li, thiab qhov uas tau los, ces lawv yeej tsis muab ib yam dab tsi ntawm tiam tshiab coj los mus xyaum ua li. Lawv tau plam cov zeem muag lawm, thiab ua li ntawd ces lawv kuj plam tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv lawm, thiab lawv tau plam qhov tseeb lawm. Cov uas tsis muaj qhov tseeb ces yog caj hlab ceg ncau rau tej kev tsis muaj qab hau xwb, lawv yog qhov uas Ntxwgnyoog tshwm sim los muaj lub cev xwb. Tsis hais ib tug neeg twg yuav yog hom neeg twg li, lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav nyob tau yam tsis muaj cov zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab lawv tsis muaj cuab kav yuav ua kom plam tus Vajntsujplig Dawb Huv li; thaum uas ib tug neeg plam kiag cov zeem muag lawm, ces nws yeej cia li nqis kiag mus rau hauv Ntuj Tawg thiab nyob nrog kev tsaus ntuj lawm xwb. Cov neeg tsis muaj cov zeem muag yog cov uas lam caum Vajtswv yam niag ruam ntsuav xwb, lawv yog cov uas tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm, thiab lawv ua neej nyob rau hauv dab teb xwb. Cov neeg zoo li ntawd tsis nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas lam hais Vajtswv lub npe kom neeg hnov xwb. Cov uas tsis paub txog tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, cov uas tsis paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg, cov uas tsis paub peb theem ntawm tes hauj lwm nyob rau tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg—lawv tsis paub cov zeem muag, thiab yog li ntawd thiaj tsis muaj qhov tseeb. Thiab tsis yog tag nrho cov uas tsis muaj qhov tseeb ntawd yog cov ua phem los? Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua, cov uas txaus siab hlo nrhiav ib qho kev paub txog Vajtswv, thiab cov uas yeej koom tes nrog Vajtswv tiag ces yog cov neeg uas muaj cov zeem muag ua lub hauv paus keeb cag. Lawv tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv vim lawv koom tes nrog Vajtswv, thiab qhov kev koom tes no yog qhov uas tsim nyog tib neeg muab coj los xyaum ua kiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 154

Nyob rau hauv cov zeem muag mas muaj ntau txoj kev xyaum ua. Tej uas yuav kom tib neeg ua tiag ntawd los yeej muaj nyob rau hauv cov zeem muag ntawd, ib yam nkaus li Vajtswv tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog paub txog. Nyob rau yav tag dhau los, thaum muaj ib qho kev sib ntsauv tshwj xeeb los sis qhov kev sib ntsauv loj uas npaj muaj nyob rau txhua txhia qhov chaw, tsuas muaj ib yam ntawm txoj kev xyaum ua ntawd xwb thiaj li muab coj los hais tawm. Qhov kev xyaum ua li ntawd mas yog qhov uas yuav muab coj los siv nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub, thiab yuav luag tsis muaj ib qho dab tsi cuam tshuam txog kev paub Vajtswv, vim lub zeem muag thaum Tiam Hmoov Hlub mas tsuas yog lub zeem muag ntawm Yexus qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab yeej tsis muaj cov zeem muag loj tshaj ntawd li. Tib neeg tsuas tsim nyog paub txog tes hauj lwm ntawm Nws txoj kev cawm dim rau tib neeg los ntawm qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab yog li ntawd thaum Tiam Hmoov Hlub thiaj tsis muaj lwm cov zeem muag rau tib neeg paub lawm. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj li tsuas muaj kev paub me me txog Vajtswv xwb, thiab dhau ntawm qhov kev paub txog Yexus txoj kev hlub thiab kev khuv leej lawm, tsuas muaj ob peb yam nyuag yooj yooj yim thiab txaus tu siab rau lawv coj los xyaum ua xwb, tej nyuag uas txawv deb ntawm hnub no. Nyob rau yav tag los, tsis hais lawv tej kev koom txoos yuav zoo li cas li, tib neeg yeej tsis muaj cuab kav yuav piav tau txog tej kev paub tiag txog Vajtswv tes hauj lwm li, haj yam tsis tas yuav hais txog qhov uas ib tug neeg twg muaj cuab kav yuav hais tau meej meej txog hais tias qhov twg yog txoj kev zoo tshaj rau tib neeg los xyaum ua li. Tib neeg tsuas ntxiv qee yam ntsiab lus yooj yooj yim rau qhov tseem ntsiab hauv paus ntawm kev uv thiab kev ua siab ntev xwb; nws yeej tsis muaj dab tsi hloov nyob rau ntawm qhov tseem ntsiab ntawm lawv qhov kev xyaum ua li, vim nyob rau tib tiam ntawd Vajtswv tsis ua tej yam hauj lwm tshiab, thiab tib qho Nws yuav tseev kom tib neeg ua ces yog kev uv thiab kev ua siab ntev, los sis kev kwv tus ntoo khaub lig xwb. Dhau ntawm tej kev ua li no, ces tsis muaj lwm cov zeem muag uas siab tshaj li qhov Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Nyob rau yav tag los, yeej tsis muaj qhov hais txog lwm cov zeem muag li vim Vajtswv tsis tau ua hauj lwm ntau, thiab vim Nws tsuas hais kom tib neeg ua qee yam tsawg tsawg xwb. Nyob rau qhov no, tsis hais tib neeg yuav ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav hla dhau tej ciam ntawd li, tej ciam uas tsuas muaj ob peb yam nyuag ntiav ntiav kom tib neeg coj mus xyaum ua xwb. Hnub no Kuv hais txog lwm cov zeem muag vim hnub no, yuav tsum ua kom tiav hauj lwm ntau dua, hauj lwm uas ntau npaug tshaj cov thaum Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Qhov uas yuav kom tib neeg ua, ib yam nkaus thiab, mas ntau npaug tshaj tej uas nyob rau yav tag los lawm. Yog tib neeg tsis muaj peev xwm paub txog tes hauj lwm no, ces nws yuav tsis muaj dab tsi tseem ceeb ntau li; nws yuav hais tau hais tias tib neeg paub tes hauj lwm ntawd nyuab heev li yog lawv tsis mob siab siv tag nrho lub sij hawm ntawm lawv txoj sia los mus rau qhov ntawd. Nyob rau hauv kev kov yeej, yog tsuas tham txog txoj kev xyaum ua xwb ces yeej yuav ua rau qhov kev kov yeej ntawd tsis tshwm sim li. Lam tham txog cov zeem muag, uas tsis hais kom tib neeg ua dab tsi li, ces yuav ua rau kev kov yeej tib neeg ntawd tsis tshwm sim muaj tau hlo li. Lam tham txog cov zeem muag, yam tsis hais kom tib neeg ua dab tsi li, ces yuav ua rau kev kov yeej tib neeg tsis muaj hnub tshwm sim tuaj tib yam nkaus li thiab. Yog hais tias tsis tham txog dab tsi li tab sis tsuas tham txog txoj kev xyaum ua nkaus xwb, ces yeej yuav tsis muaj cuab kav nkaug tau tib neeg qhov uas tsis khov los yog tsis muaj zog, los sis ua kom tib neeg qhov kev xav phem ploj mus, thiab yuav tsis muaj hnub uas yuav kov yeej tib neeg hlo li. Cov zeem muag yog qhov cuab yeej tseem ceeb ntawm kev kov yeej tib neeg, tab sis yog tsis muaj kev xyaum ua los ntawm cov zeem muag, ces tib neeg yuav tsis muaj kev taug, haj yam tsis muaj chaw nkag mus li. Qhov no yog qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm txij thaum pib los rau thaum xaus: Nyob rau hauv cov zeem muag mas muaj tej uas yuav muab coj los xyaum ua tau, thiab yeej muaj cov zeem muag ntxiv rau kev xyaum ua. Qhov uas yuav hloov tau ntau npaum li cas nyob rau hauv tib neeg lub neej thiab lawv tus moj yam ntawd mas nyob ntawm tej qho hloov nyob hauv cov zeem muag ntawd xwb. Yog tib neeg tsuas siv nws tus kheej lub zog xwb, ces yeej yuav tsis muaj hnub uas lawv yuav hloov tau ntau li. Cov zeem muag ntawd hais txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej thiab Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Kev xyaum ua mas yog hais txog txoj kev uas neeg xyaum, thiab hais txog txoj kev uas muaj tib neeg nyob; nyob rau hauv tag nrho Vajtswv tej kev cawm tib neeg, qhov kev sib txuas ntawm cov zeem muag thiab kev xyaum ua ces yog qhov kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Yog muab cov zeem muag tshem lawm, los sis tsuas yog tham txog cov zeem muag xwb tab sis muab kev xyaum ua rho pov tseg tag nrho lawm, ces qhov ntawd yuav muab xam tsis tau hais tias yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, haj yam hais tsis tau hais tias Vajtswv tes hauj lwm yog ua rau tib neeg; nyob rau qhov no, tsis yog tib neeg tes dej num yuav raug tshem tawm xwb, tab sis nws kuj yuav yog ib qho kev tsis txais yuav lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab. Yog hais tias, txij thaum pib txog thaum xaus, tib neeg tsuas raug hais kom xyaum ua, yam tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm cuam tshuam rau hauv, thiab, tshaj qhov ntawd, yog hais tias tib neeg tsis raug hais kom yuav tsum paub txog Vajtswv tes hauj lwm, ces tes hauj lwm ntawd haj yam yuav hu tsis tau hais tias yog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog tib neeg tsis paub Vajtswv, thiab tsis paub txog qhov Vajtswv lub siab nyiam, thiab lam tau lam xyaum ua tej kev pom tsis meej thiab tsis muaj tiag, nws yuav ua tsis tau ib tug tsim tawm los uas muaj txhua yam puv npo. Thiab yog li ntawd, ob yam no mas puav leej tseem ceeb tag nrho. Yog hais tias tsuas muaj Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb, ces hais tau hais tias, yog tsuas muaj cov zeem muag nkaus xwb thiab yog tsis muaj kev koom tes los sis kev xyaum ua los ntawm tib neeg li, ces tej ntawd yeej hutsis tau hais tias yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg li. Yog tsuas muaj kev xyaum ua thiab kev nkag los ntawm tib neeg nkaus xwb, ces tsis hais txoj kev tib neeg nkag mus rau ntawd txawm yuav nyob siab npaum cas los xij, qhov no, ib yam nkaus li thiab, yeej siv tsis tau. Qhov tib neeg nkag rau ntawd mas yuav tsum maj mam hloov ib kauj ruam zuj zus nrog rau cov hauj lwm thiab cov zeem muag; nws yuav hloov tsis tau raws siab nyiam. Qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua mas tsis yog tau dawb thiab tsis yog yuav tsis muaj kev txwv dab tsi li tab sis yeej raug teeb nyob rau hauv tej txoj ciam tag lawm. Tej tseem ntsiab ntawd hloov nyob rau hauv tej kauj ruam nrog cov zeem muag ntawm tes hauj lwm. Yog li ntawd, Vajtswv qhov kev cawm tib neeg as thaum kawg thiaj li los xaus rau Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev xyaum ua.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 155

Tes hauj lwm cawm tib neeg mas tsuas muaj vim yog tib neeg, uas txhais tau hais tias nws tsuas tshwm sim muaj vim yog muaj tib neeg xwb. Yeej tsis muaj kev cawm dim ua ntej tib neeg li, los sis nyob rau thaum chiv keeb, thaum lub ntuj thiab daim av thiab tag nrho txhua yam raug tsim tawm los. Yog hais tias, nyob rau tag nrho hauv Vajtswv tes hauj lwm, tsis muaj tej kev xyuam ua uas muaj txiaj ntsim rau tib neeg, ces hais tau hais tias, yog Vajtswv tsis tseev kom muaj tej yam uas kom yuav tsum tau ua kom haum rau cov tib neeg uas qias vuab tsuab (yog hais tias, nyob rau hauv tes hauj lwm uas Vajtswv ua, tsis muaj tej kev taug kom zoo rau tib neeg xyaum ua), ces tes hauj lwm no hu tsis tau hais tias yog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog hais tias tag nrho Vajtswv tes hauj lwm tsuas yog qhia cov tib neeg qias vuab tsuab kom lawv paub xyaum ua, thiab Vajtswv tsis tau ua ib yam dej num dab tsi li, thiab tsis tau siv Nws ib qho hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg los sis tswv yim li, ces tsis hais qhov uas Vajtswv yuav tseev kom tib neeg ua ntawd txawm yuav siab npaum li cas li, tsis hais Vajtswv txawm yuav nrog tib neeg nyob ntev npaum li cas li, los tib neeg yeej tsis paub ib qho dab tsi txog Vajtswv tus moj yam li; yog qhov ntawd tsuas yog li xwb, ces tej hauj lwm zoo li no haj yam tsis tsim nyog hu ua Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Muab hais yooj yooj yim, ces Vajtswv txoj kev cawm tib neeg yog tes hauj lwm uas Vajtswv ua, thiab tag nrho cov hauj lwm uas tag nrho cov neeg Vajtswv muab tau ntawd ua raws li Vajtswv txoj kev coj kev qhia. Tes hauj lwm ntawd ces muab hais luv luv ces yog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Muab ua lwm yam lus hais, ces Vajtswv tes hauj lwm nrog tib neeg, nrog rau qhov kev koom tes nrog Nws ntawm cov uas caum Nws ces muab sau ua ke kiag ces hu ua kev cawm tib neeg. Ntawm no, Vajtswv tes hauj lwm ces yog hu ua cov zeem muag, thiab qhov kev koom tes ntawm tib neeg ces yog hu ua kev xyaum ua. Yog Vajtswv tes hauj lwm siab zog (qhov ntawd yog, cov zeem muag siab zog), ces Vajtswv tus moj yam haj yam muab ua kom yooj yim rau tib neeg, ces nws haj yam tsis haum nrog rau tib neeg tej kev xav phem, thiab qhov kev xyaum ua thiab kev koom tes ntawm tib neeg los yuav tau muaj kom siab zog thiab. Yog tej uas yuav kom tib neeg ua ntawd siab zog, ces Vajtswv tes hauj lwm haj yam yuav tsis haum nrog rau tib neeg tej kev xav phem, ua ib qho tshwm sim los ntawm kev sim siab rau tib neeg, thiab tej hom phiaj uas tau teeb tsegkom lawv yuav tsum ua kom tau txog ntawd, kuj haj yam siab dua tuaj thiab. Thaum tes hauj lwm no xaus lawm, tag nrho cov zeem muag ces yuav raug ua tiav hlo, thiab qhov uas yuav kom tiab neeg yuav tsum tau muab coj los xyaum ua ntawd kuj yuav txog qib siab tshaj plaws ntawm txoj kev zoo tiav log lawm thiab. Qhov no kuj yog lub sij hawm uas txhua tus raug muab faib raws li lawv hom, vim tej uas tib neeg yuav tsum tau paub txog ntawd kuj yuav raug muab coj los qhia rau lawv thiab. Yog li ntawd, thaum cov zeem muag mus txog qhov siab tshaj plaws lawm, ces tes hauj lwm kuj yuav mus txog qhov xaus raws nkaus li ntawd, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd kuj yuav mus txog qhov siab tshaj plaws thiab. Tib neeg qhov kev xyaum ua ces nyob raws nraim li Vajtswv tes hauj lwm, thiab Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ces tsuas muab nthuav tawm tau tag nrho vim tib neeg qhov kev xyaum ua thiab kev koom tes. Tib neeg yog qhov khoom rau neeg saib ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab daim phiaj ntawm tes hauj lwm ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog Vajtswv ua hauj lwm ib leeg xwb, uas tsis muaj tib neeg qhov kev koom tes li, ces yuav tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav siv ua tau yamkhov ua ib thooj tawm los ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab ces yuav tsis muaj ib qho dab tsi tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li. Dhau ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, tsuas yog Vajtswv xaiv tej daim phiaj kom haum coj los nthuav tawm kom pom txog Nws tes hauj lwm thiab ua pov thawj qhia txog nws lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab lub tswv yim xwb mas Vajtswv thiaj li yuav ua tiav hlo lub hom phiaj ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg, thiab ua tiav hlo lub hom phiaj uas siv tag nrho tes hauj lwm no coj los tua yeej Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, tib neeg yog qhov tseem ceeb heev ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab tib neeg yog tib tug uas yuav muaj cuab kav ua tau kom Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd tawg paj txi txiv thiab ua tau lub hom phiaj thaum kawg kom tiav hlo xwb; yog dhau ntawm tib neeg lawm, yuav tsis muaj ib hom tsiaj muaj sia twg uas yuav ua tau tes dej num ntawd. Yog yuav kom tib neeg ua tau qhov khov ua ib thooj tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tiag, ces qhov kev tsis mloog lus ntawm cov tib neeg qias vuab tsuab ntawd yuav tsum tau muab tso pov tseg tag nrho. Qhov no mas yuav tsum tau muab tej kev xyaum ua kom haum rau tej lub caij nyoog sib txawv ntawd rau tib neeg, thiab Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm kom dhos nkaus tej ntawd nrog rau tib neeg. Tsuas yog tib txog hau kev no xwb mas thaum kawg thiaj li yuav muab tau ib pab neeg uas yog qhov khov ua ib thooj tawm los ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd. Vajtswv tes hauj lwm nrog tib neeg mas ua tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv Tus Kheej los ntawm Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb; yuav kom ua tau, mas tej lus tim khawv ntawd mas yuav tsum muaj cov tib neeg uas muaj sia nyob uas haum rau Nws tes hauj lwm. Vajtswv yuav xub ua hauj lwm rau ntawm cov neeg no, uas yog cov uas Nws tes hauj lwm yuav raug nthuav tawm kom pom, thiab yog li ntawd tej lus tim khawv ntawm Nws lub siab nyiam ntawd yuav tshwm sim nyob rau tej uas raug tsim tawm los ntawd, thiab nyob rau qhov no, Vajtswv thiaj li yuav ua tiav tej hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm. Vajtswv tsis ua hauj lwm ib leeg los mus tua kom yeej Ntxwgnyoog vim Nws yuav rov hais tsis tau lus tim khawv rau Nws Tus Kheej rau tag nrho tej uas tsim tawm los. Yog Nws ua li ntawd, nws yuav hais tsis tau kom tib neeg ntseeg tiag, yog li ntawd Vajtswv yuav tsum ua hauj lwm rau hauv tib neeg es thiaj li yuav kov yeej lawv, thiab tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas Nws thiaj li yuav tau lus tim khawv ntawm tag nrho tej uas tsim tawm los ntawd. Yog hais tias tsuas muaj Vajtswv tib leeg ua hauj lwm nkaus xwb, yam tsis muaj kev koom tes los ntawm tib neeg li, los sis yog hais tias tib neeg tsis raug hais kom yuav tsum koom tes li, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj hnub paub Vajtswv tus moj yam li, thiab yuav tsis paub txog Vajtswv lub siab nyiam mus tag ib txhis li; ces Vajtswv tes hauj lwm yuav hu tsis tau hais tias yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog hais tias tsuas yog tib neeg xwb thiaj siv zog, thiab nrhiav, thiab ua hauj lwm hnyav, yam tsis muaj kev to taub txog Vajtswv tes hauj lwm, ces tib neeg tsuas yog lam ua dag xwb. Yog tsis muaj tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces tej tib neeg ua ces yog Ntxwgnyoog li xwb, lawv yog neeg ntxeev siab thiab neeg ua phem; Ntxwgnyoog ces tshwm nyob rau hauv tag nrho tej uas cov tib neeg qias vuab tsuab ua, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav haum nrog Vajtswv li, thiab tag nrho tej tib neeg ua ces yog Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim nkaus xwb. Tsis muaj ib yam hauv tag nrho tej uas tau hais los no uas yuav yog hais txog cov zeem muag thiab kev xyaum ua li. Nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm cov zeem muag, tib neeg nrhiav tau kev xyaum ua thiab txoj kev mloog lus, es nws thiaj li muab nws tej kev xav phem pov tseg thiab tau tej yam uas nws yeej tsis tau muaj dua yav tag los. Vajtswv yuav tseev kom tib neeg koom tes nrog Nws, kom tib neeg yuav tsum nyoo ua tag nrho tej uas Nws kom ua, thiab tib neeg thov kom pom tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag, kom tau ntsib tau pom kiag Vajtswv lub hwj chim loj kawg nkaus, thiab kom paub Vajtswv tus moj yam. Tej no, muab xaus ua qhov luv luv, ces yog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Vajtswv qhov kev koom nrog tib neeg ces yog qhov kev cawm tib neeg, thiab nws yog qhov kev cawm tib neeg uas zoo tshaj plaws li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 156

Qhov uas hais txog cov zeem muag ces ua ntej tshaj plaws yog hais txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab qhov uas hais txog kev xyaum ua ces tib neeg yog cov ua thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv hlo li. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv ces Vajtswv Tus Kheej yog tus ua kiag, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua ces tib neeg tus kheej yog tus ua kiag. Yam uas yuav tsum yog Vajtswv ua kiag ces tib neeg tsis tas ua li, thiab yam uas yuav tsum yog tib neeg xyaum ua kiag ces tsis cuam tshuam txog Vajtswv li. Vajtswv tes hauj lwm ces yog Nws Tus Kheej tes hauj lwmqhuab qhia thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog tib neeg. Tes hauj lwm no tib neeg tsis tas ua li, thiab, dhau ntxiv mus, tib neeg yuav tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm uas Vajtswv yuav tsum ua ntawd. Qhov uas tib neeg yuav tsum tau xyaum ua ces yuav tsum yog tib neeg ua kom tiav hlo xwb, tsis hais yuav yog qhov kom nws muab nws txoj sia tuag tam kiag, los sis qhov uas muab nws xa kiag mus cob rau Ntxwgnyoog mus hais lus tim khawv—tag nrho tej no mas yuav tsum yog tib neeg ua kom tiav hlo xwb. Vajtswv Tus Kheej kiag ces yuav ua kom tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd tiav hlo, thiab tej uas tib neeg tsim nyog ua ntawd yuav tsum muab qhia rau tib neeg, thiab cov hauj lwm seem ntxiv ntawd ces tso rau tib neeg ua. Vajtswv tsis ua tej hauj lwm ntxiv ntawd. Nws tsuas ua tes hauj lwm uas nyob rau hauv Nws tes hauj lwm qhuab qhia xwb, thiab tsuas yog qhia kev rau tib neeg, thiab tsuas ua tes hauj lwm qhib txoj kev, thiab tsis ua tes hauj lwm pua txoj kev; qhov no tag nrho sawv daws yuav tsum to taub. Muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces txhais tau hais tias muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua, thiab tag nrho qhov no yog tib neeg tes dej num, ces yog tej uas tsim nyog tib neeg yuav tsum tau ua, thiab tsis muaj ib qho dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv li. Yog tib neeg yuav tseev kom Vajtswv yuav tsum raug kev tsim txom thiab raug lim tawm dua nyob rau hauv qhov tseeb, ib yam nkaus li tib neeg thiab, ces yog tib neeg tsis mloog lus. Vajtswv tes hauj lwm yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia xwb, thiab tib neeg tes dej num ces yog ua raws tag nrho li Vajtswv tej kev coj qhia, yam tsis muaj kev tawm tsam li. Qhov uas tib neeg yuav tsum ua kom tau ces nws yuav tsum tau ua kom tiav hlo, tsis hais Vajtswv txawm yuav ua hauj lwm los sis nyob li cas li. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li muaj cuab kav kom tib neeg ua li ub li no kom tau xwb, muab hais ces, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj li tsim nyog hais kom tib neeg yuav tsum ua yam ub yam no xwb. Tib neeg yuav tsis muaj kev xaiv dab tsi thiab yuav tsum tsis txhob ua dab tsi tsuas yog nyoo zwm kiag rau thiab xyaum ua nkaus xwb; qhov no yog qhov kev xav uas tib neeg tsim nyog yuav tsum muaj. Thaum uas tes hauj lwm uas tsim nyog rau Vajtswv ua ntawd raug ua tiav hlo lawm, tib neeg yuav tsum tau ntsib tau pom nws, ib kauj ruam zuj zus. Yog hais tias, nyob rau thaum kawg, thaum uas tag nrho Vajtswv tej kev cawm tib neeg ntawd raug ua tiav hlo lawm, es tib neeg tseem ua tej uas Vajtswv kom lawv ua ntawd tsis tau tiav, ces tib neeg yuav tsum raug rau txim. Yog tib neeg ua tsis tiav tej uas Vajtswv yuav tseev kom lawv ua, ces qhov no yog tim tib neeg txoj kev tsis mloog lus xwb; nws tsis tau txhais hais tias Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tsis tij lim txaus. Tag nrho cov uas tsis muaj cuab kav muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, cov uas ua tej uas Vajtswv yuav tseev kom ua ntawd tsis tiav, thiab cov uas tsis muaj cuab kav muab lawv txoj kev ua siab ncaj rau thiab ua lawv tes dej num kom tiav hlo ces yuav raug rau txim tag nrho. Hnub no, tej uas nej yuav tsum tau ua kom tiav hlo ntawd tsis yog lus txib ntxiv, tab sis yog tib neeg tes dej num, thiab yog tej uas txhua tus neeg yuav tsum tau ua. Yog nej tsis muaj cuab kav ua nej tes dej num, los sis ua kom zoo, ces tsis yog nej nrhiav teeb meem rau nej tus kheej xwb los? Tsis yog nej tham kev tuag xwb los? Ua li cas nej tseem ho xav tias yuav muaj lub neej pem suab thiab muaj lub cib fim thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm yog ua rau tib neeg, thiab tib neeg txoj kev koom tes yog muab rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Tom qab uas Vajtswv tau ua txhua yam li qhov uas Nws tsim nyog ua lawm, tib neeg yuav tsum tau muaj kev xyaum ua kom ruaj nrees, thiab koom tes nrog Vajtswv. Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tib neeg yuav tsum txhob txuag zog li, yuav tsum muab lawv txoj kev ua siab ncaj rau, thiab yuav tsum tsis txhob muaj tej kev xav phem ntau, los sis zaum twj ywm thiab tos tuag xwb. Vajtswv muaj cuab kav muab Nws Tus Kheej theej tib neeg lub txhoj, es vim li cas tib neeg ho tsis kam muab lawv qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv? Vajtswv tsuas muaj ib lub siab thiab ntsws rau tib neeg nkaus xwb, es vim li cas tib neeg thiaj tsis kam muab ib qho kev koom tes me me li? Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg, es vim li cas tib neeg ho tsis ua lawv tes dej num ib txhia rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg? Vajtswv tes hauj lwm twb ua los deb npaum li no lawm, tab sis tseem muaj qhov hais tias nej pom tab sis tseem tsis ua, nej hnov tab sis tseem tsis txav thiab. Ua cov neeg zoo li ntawd tsis yog tej daim phiaj ntawm kev raug txim thiab los? Vajtswv twb muab txhua yam ntawm Nws tag nrho rau tib neeg lawm, es vim li cas, hnub no, tib neeg ho tsis muaj peev xwm yuav rau siab ntso ua lawv tes dej num? Rau Vajtswv, ces Nws tes hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj rau Nws, thiab Nws tes hauj lwm cawm tib neegyog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Rau tib neeg, ces muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua thiab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no nej txhua tus yuav tsum to taub. Cov lus hais rau nej twb nkag mus txog qhov hauv plawv ntawm nej cev nqaij, thiab Vajtswv tes hauj lwm twb nkag mus rau qhov chaw uas yeej tsis tau nkag mus dua li lawm thiab. Coob tus neeg tseem tsis to taub qhov tseeb los sis qhov cuav ntawm txoj kev no; lawv tseem tos thiab twb pom tab sis tsis ua lawv tes dej num. Tsis tag li ntawd xwb, lawv tseem ntsuam xyuas txhua lo lus thiab kev ua ntawm Vajtswv, lawv tsom ntsoov rau tej uas Nws noj thiab Nws hnav, thiab lawv tej kev xav phem tseem haj yam muaj ntau tshaj thiab. Tsis yog cov neeg ntawd lam qw qw tab sis tsis muaj dab tsi li los? Ua cas cov neeg zoo li ntawd ho yog cov uas nrhiav Vajtswv mas? Thiab ua cas lawv thiaj yog cov uas muaj lub siab yuav nyoo zwm rau Vajtswv? Lawv muab lawv qhov kev ua siab ncaj thiab lawv tes dej num tso puag tom qab ntawm lawv lub siab, thiab tsis tag li ntawd, tsuas rau siab ntso xam seb Vajtswv nyob qhov twg xwb. Lawv yog ib qho kev npau taws xwb! Yog tib neeg to taub txhua yam uas lawv tsim nyog to taub, thiab muab tag nrho tej uas lawv tsim nyog muab xyaum ua ntawd coj mus xyaum ua kiag, ces Vajtswv yeej muab Nws tej lus koob hmoov pub kiag rau tib neeg xwb, vim rau qhov uas Nws kom tib neeg ua lawv tes dej num, thiab rau qhov uas tib neeg tsim nyog ua. Yog tib neeg tsis muaj peev xwm to taub txog tej uas lawv tsim nyog to taub thiab tsis muaj peev xwm muab tej yam uas lawv tsim nyog coj mus xyaum ua ntawd coj mus xyaum ua kiag, ces tib neeg yuav raug rau txim. Cov uas tsis muab kev koom tes nrog Vajtswv ces yog cov ua yeeb ncuab nrog Vajtswv, cov uas tsis kam txais yuav tes hauj lwm tshiab ces yog cov uas tawm tsam qhov ntawd, txawm hais tias cov neeg ntawd yeej tsis ua dab tsi uas kom pom meej hais tias lawv tawm tsam qhov ntawd. Tag nrho cov uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb uas Vajtswv kom muab coj mus xyaum ua ntawd ces yog cov uas txhob txwm tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv cov lus hais, txawm hais tias cov neeg ntawd mob siab rau tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm heev los xij. Cov neeg uas tsis ua raws li Vajtswv cov lus thiab nyoo zwm rau Vajtswv ces yog cov ntxeev siab, thiab lawv yog cov tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tsis ua lawv tes dej num ces yog cov uas tsis koom tes nrog Vajtswv, thiab cov neeg uas tsis koom tes nrog Vajtswv ces yog cov uas tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 157

Thaum Vajtswv tes hauj lwm mus txog ib qho chaw twg lawm, thiab Nws txoj kev cawm tib neeg mus txog ib qho chaw twg lawm, cov uas ua raws li Nws lub siab ces yeej muaj cuab kav ua tau tej uas Nws kom ua tiav hlo. Vajtswv kom tib neeg ua qee yam raws li Nws tus kheej lub hom phiaj uas tau teeb tseg lawm, thiab raws li qhov uas tib neeg muaj peev xwm yuav ua tau kom tiav hlo. Lub sij hawm thaum hais txog Nws qhov kev cawm tib neeg, Nws kuj taw qhia txoj kev rau tib neeg, thiab muab ib txog kev taug kom dim rau tib neeg. Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab tib neeg qhov kev xyaum ua ces ob qho puav leej yog nyob rau tib theem ntawm tes hauj lwm thiab thooj txhij ua kiag. Hais txog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas cuam tshuamrau kev hloov ntawm tib neeg tus moj yam, thiab hais txog tej yam tib neeg tsim nyog ua thiab hais txog kev hloov hauv tib neeg tus moj yam mas cuam tshuam rau Vajtswv tes hauj lwm; tsis muaj ib lub sij hawm twg uas ob qho ntawd yuav raug muab sib cais tawm li. Tib neeg qhov kev xyaum ua mas yeej hloov mus tas li, ib kauj ruam zuj zus. Qhov ntawd vim yog tej yam uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua ntawd kuj hloov mus tas li, thiab vim Vajtswv tes hauj lwm yeej hloov thiab nce qib tas mus li. Yog tib neeg txoj kev xyaum ua tseem mag ntxiab nyob rau hauv tej kev qhuab qhia, qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias lawv plam Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj kev coj qhia lawm; yog tib neeg qhov kev xyaum ua tsis muaj hloov li los sis mus tob dua li, ces qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd tsuas yog ua mus raws li tib neeg txoj kev xav xwb, thiab tsis yog kev xyaum ua raws qhov tseeb; yog tib neeg tsis muaj kev rau lawv taug, ces lawv twb poob mus rau Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm, thiab raug Ntxwgnyoog tswj lawm, ces txhais tau hais tias lawv raug tej ntsuj plig phem tswj lawm. Yog tib neeg tej kev xyaum ua tsis mus tob dua, ces Vajtswv tes hauj lwm yuav tsis loj hlob, thiab yog tsis muaj kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, ces tib neeg txoj kev nkag mus yuav cia li nres nrheev tseg xwb; qhov no yog qhov zam tsis dhau li. Thoob plaws tag nrho Vajtswv tes hauj lwm, yog tib neeg yeej yoog raws li Yehauvas txoj kev cai tas mus li xwb, ces Vajtswv tes hauj lwm yuav tsis nce qib, haj yam tsis muaj hnub uas yuav coj tau tag nrho ib tiam los mus rau qhov xaus li. Yog tib neeg pheej tuav rawv tus ntoo khaub lig thiab xyaum ua siab ntev thiab txo hwj chim xwb, ces nws yuav tsis muaj hnub uas Vajtswv tes hauj lwm yuav nce qib tau li. Rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg ces yuav cia li muab coj los xaus tsis tau rau cov neeg uas tsuas ua raws txoj kev cai xwb, los sis tsuas tuav rawv rau tus ntoo khaub lig thiab xyaum ua siab ntev thiab txo hwj chim xwb. Tsis li ntawd, tag nrho Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ces muab coj los xaus rau cov thaum tiam kawg, cov uas paub Vajtswv, cov uas tau dim hauv Ntxwgnyoog xib teg los, thiab cov uas tau muab lawv tus kheej txo tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Qhov no yog txoj hau kev uas zam tsis dhau ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Yog vim li cas ho hais tias cov kev coj hauv tej pawg ntseeg ho qub lawm no mas? Nws yog vim tej uas lawv muab los coj thiab ua ntawd twb raug txiav tu ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no lawm. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, qhov uas lawv muab coj los coj ua yeej yog lawm, tab sis thaum tiam ntawd dhau lawm thiab Vajtswv tes hauj lwm tau hloov lawm, ces lawv tej kev coj kev ua ntawd maj mam qub zuj zus lawm. Qhov ntawd tau raug tes hauj lwm tshiab thiab qhov kev kaj tshiab muab tso tseg tuaj tom qab lawm. Yeej nyob raws li nws lub hauv paus keeb cag, tsuas yog tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tau nce qib ntau theem tob tshaj qhov ntawd lawm. Tab sis neeg tseem daig nyob rau theem thaum xub thawj ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab tseem tuav rawv rau tej kev coj kev ua qub thiab qhov kev kaj qub. Vajtswv tes hauj lawm mas muaj cuab kav hloov ntau heev rau peb los sis tsib xyoos, yog li es tej kev hloov loj tshaj ntawd tseem yuav tsis tshwm sim rau lub caij nyoog li 2,000 xyoo thiab los? Yog tib neeg tsis muaj qhov kev kaj tshiab los sis kev xyaum ua tshiab, ces nws txhais tau hais tias lawv caum tsis cuag tes hauj lwm ntawm tusVajntsujplig Dawb Huv. Qhov no yog tib neeg qhov kev poob tsag; qhov uas muaj Vajtswv tes hauj lwm tshiab ntawd mas yuav cia li tsis lees paub tsis tau vim yog, hnub no, cov uas twb tau muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm dua yav dhau los lawm tseem yoog raws tej kev coj kev ua uas qub lawm. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mas yeej txav mus tom ntej tas mus li xwb, thiab tag nrho cov uas ntws los sis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv mas yuav tsum tau nce qib tob zuj zus thiab hloov tas mus li, ib kauj ruam zuj zus. Lawv yuav tsum tsis txhob nres rau ib theem nkaus xwb. Tsuas yog cov uas tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm nkaus xwb mas thiaj li nyob twj ywm rau hauv Nws qhov hauj lwm thaum xub thawj ntawd, thiab tsis txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab. Tsuas yog cov uas tsis mloog lus xwb mas thiaj li tsis muaj peev xwm tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Yog tib neeg qhov kev xyaum ua caum tsis cuag tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd raug txiav tawm ntawm tes hauj lwm hnub no lawm tiag tiag li thiab tsis haum rau tes hauj lwm hnub no. Cov neeg qub li no mas yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, thaum kawg mas lawv haj yam ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv. Tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg, dhau ntxiv mus, yuav muab xaus tsis tau nrog rau ib pab neeg zoo li ntawd. Cov uas twb tau tuav Yehauvas txoj kev cai ib zaug dhau los lawm, thiab cov ua twb tau ris kev txom nyem ntawm tus ntoo khaub lig ib zaug los lawm, yog lawv tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tiam kawg, ces tag nrho tej uas lawv tau ua dhau los lawm ces tsis muaj qab hau dab tsi li, thiab siv tsis tau hlo li. Qhov kev qhia kom pom meej tshaj plaws ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ces yog nyob rau qhov kev txais yuav qhov ntawm no thiab tam sim no, tsis yog tuav rawv rau yav tag dhau los. Cov uas caum tsis cuag tes hauj lwm hnub no, thiab cov uas tau plam ntawm qhov kev xyaum ua hnub no lawm, yog cov uas tawm tsam thiab tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov neeg ntawd tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm tam sim no. Txawm hais tias lawv yuav tuav rawv rau qhov kev kaj yav tag los, lawv yuav cia li tsis lees hais tias lawv tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tsis tau. Vim li cas ho muaj kev tham ntau npaum no txog tej kev hloov ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua, ntawm qhov txawv ntawm qhov kev xyaum ua ntawm yav tag los thiab hnub no, ntawm qhov uas tej kev xyaum ua ntawd ho ua li cas nyob rau tiam ua ntej, thiab ntawm qhov ua ho ua li cas rau hnub no? Tej qho kev sib cais ntawm tib neeg tej kev xyaum ua ntawd mas pheej muab los hais tag li vim yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv mas yeej txav mus tom ntej tas mus li xwb, thiab yog li ntawd tib neeg txoj kev xyaum ua mas yuav tsum tau hloov mus tas li thiab. Yog tib neeg khuam nyob rau ib theem xwb, ces qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias tib neeg tsis muaj tsab peev xwm yuav caum cuag Vajtswv tes hauj lwm tshiab thiab qhov kev kaj tshiab; nws tsis yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg mas tsis hloov li. Cov uastsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv mas yeej xav hais tias lawv mas yeej yog tas mus li xwb, tab sis qhov tseeb tiag, Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lawv twb xaus ntev los lawm, thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm twb tsis muaj nyob rau hauv lawv lawm. Vajtswv tes hauj lwm ces twb raug muab tshem tawm mus rau ib pab neeg ntev los lawm, ib pab uas Nws npaj siab yuav muab Nws tes hauj lwm tshiab ua kom tiav hlo. Vim cov nyob hauv txoj kev ntseeg tsis muaj peev xwm yuav txais yuav tau Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab tsuas tuav tes hauj lwm qub yav tag los khov kho xwb, yog li ntawd Vajtswv thiaj li muab cov neeg no tso pov tseg lawm, thiab ua Nws tes hauj lwm tshiab nyob rau ntawm cov neeg uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab xwb. Cov no yog cov neeg uas muab kev koom tes rau Nws tes hauj lwm tshiab, thiab tsuas yog qhov no nkaus xwb mas Nws qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav ua tau tiav hlo. Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas tsuas muaj txav mus lawm tom ntej nkaus xwb, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua mas tsuas muaj nce siab zuj zus xwb. Vajtswv mas yeej ua hauj lwm tas mus li, thiab tib neeg mas yeej xav tau kev pab tas mus li, ua li es ob tog thiaj li mus txog qhov siab tshaj plaws ua ke thiab Vajtswv thiab tib neeg thiaj li ua tau ib qho kev txoos tiav hlo. Qhov no yog qhov qhia kom pom txog qhov tiav hlo ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab nws yog qhov tshwm sim zaum kawg los ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 158

Nyob rau txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas kuj muaj tej yam sib phim uas tib neeg yuav tsum tau ua thiab. Tag nrho cov uas yoog rawsVajntsujplig Dawb Huv ces yeej muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab nws tej kev qhuab ntuas, thiab cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ib qho li. Cov neeg uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab cov uas koom tes rau hauv Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog cov uas yoog raws los sis ntws raws ntawd tsis muaj peev xwm koom tes tau, thiab tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj mus xyaum ua raws li Vajtswv hais nyob rau lub sij hawm no, ces lawv yuav raug qhuab ntuas, thiab qhov phem tshaj ces yog yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv muab tso pov tseg. Cov uas txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab, ces yuav yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab lawv yuav tau txais kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav tau txais kev qhuab ntuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas tsis txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab ntuas, thiab cov zaum tseem yuav raug txim thiab. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, yog hais tias lawv yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, Vajtswv yuav lees saib xyuas tag nrho cov uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab rau Nws lub npe. Cov uas qhuas Nws lub npe thiab txaus siab muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws tej koob hmoov; cov uas tsis mloog Nws hais thiab tsis muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws qhov kev rau txim. Cov neeg uas yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav tes hauj lwm tshiab, thiab vim lawv tau txais yuav tes hauj lwm tshiab, lawv yuav tsum koom tes raws li qhov tsim nyog nrog rau Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ua neeg ntxeev siab uas tsis ua lawv tes dej num. Qhov no yog tib qho uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua xwb. Tsis zoo li ntawd rau cov neeg uas tsis txais yuav tes hauj lwm tshiab: Lawv tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tej lus qhuab ntuas thiab lus cem ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ces yuav tsis raug rau lawv. Tag hnub nrho, cov neeg no nyob twj ywm hauv lawv lub cev xwb, lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua raws nraim li tej kev qhuab qhia uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej lub hlwb tej kev ntsuam xyuas thiab kev tshawb fawb xwb. Qhov no tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab yuav kom ua, haj yam tsis yog kev koom tes nrog Vajtswv thiab. Cov ua tsis txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ces yuav plam tsis tau nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau Vajtswv tej koob hmoov thiab kev tiv thaiv. Feem ntau ntawm lawv tej lus thiab tej kev ua ces tsuas yog tuav rawv rau tej uas Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yav tag los kom lawv ua xwb; tej ntawd yog kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Tej kev qhuab qhia thiab kev cai ntawd tsuas txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias tej kev sib sau ua ke ntawm cov neeg no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog kev ntseeg xwb; lawv tsis yog cov xaiv tseg, los sis yog tej daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev koom txoos ntawm tag nrho lawv ntawd ces tsuas ua tau ib qho kev sib sau loj ntawm kev ntseeg xwb, thiab hu tsis tau ua ib pawg ntseeg. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau. Lawv tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab; tej lawv ua mas zoo li tsw qab rau txoj kev ntseeg, tej lawv khaws los ua neej mas zoo li muaj txhij txhua kawg rau kev ntseeg; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv nrog lawv nyob thiab tsis muaj Nws tes hauj lwm, tsis tas hais txog qhov uas lawv yuav tsim nyog tau txais tej lus qhuab ntuas los sis kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Cov neeg no tsuas yog tej cev tuag uas tsis muaj sia xwb, thiab yog tej niag kas uas tsis muaj ntsuj plig xwb. Lawv tsis paub txog tib neeg tej kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, tsis paub txog tag nrho tib neeg tej kev ua phem, lawv haj yam tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Lawv sawv daws mas tsis paub li, yog neeg dog dig, thiab yog cov niag kua av qias neeg uas tsis tsim nyog hu ua cov ntseeg! Tsis muaj ib yam dab tsi lawv ua es yuav tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li, haj yam tsis muaj cuab kav yuav rhuav tau Vajtswv tej kev npaj li. Lawv tej lus thiab tej kev ua mas qias neeg heev, rhuav plhu dhau heev lawm, thiab yeej tsis tsim nyog hais txog li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv no ua es yuav muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau hauv Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab li. Yog vim li no, tsis hais lawv ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj tej lus qhuab ntuas ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau qhov kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Vim lawv sawv daws yog cov neeg uas tsis nyiam qhov tseeb li, thiab yog cov uas Vajntsujplig Dawb Huv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Lawv hu ua cov neeg ua phem vim lawv tsuas ua neej raws li lawv lub cev ntshaw xwb thiab ua txhua yam uas lawv nyiam rau Vajtswv ntsia ntsoov. Thaum uas Vajtswv ua hauj lwm, lawv txhob txwm ua siab phem rau Nws, thiab khiav mus rau qhov uas Nws tsis nyob xwb. Tib neeg qhov kev tsis koom tes nrog Vajtswv ces yeej yog qhov kev ntxeev siab loj tshaj plaws li lawm, ces puas tsim nyog cov neeg uas txhob txwm khiav mus rau qhov uas tsis yog Vajtswv sab ntawd tau txais lawv tej kev raug txim kom tsim nyog thiab mas?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 159

Nej yuav tsum los paub lub zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab to taub txog txoj xub ke dav dav ntawm Nws tes hauj lwm. Qhov no yog kev to taub rau sab zoo. Thaum uas koj paub meej txog qhov tseeb ntawm cov zeem muag lawm, ces koj qhov kev to taub ntawd yuav ruaj khov; txawm Vajtswv tes hauj lwm yuav hloov li cas los xij, koj yuav nyob tau khov kho rau hauv koj lub siab, paub meej txog tej zeem muag, thiab muaj ib lub hom phiaj rau koj txoj kev to taub thiab kev nrhiav caum. Nyob rau txoj kev no, tag nrho tej kev paub kev pom thiab kev paub nyob hauv koj nruab nrog yuav loj hlob tob dua thiab muaj tej tseem ntsiab ntxaws dua. Thaum uas koj to taub txog tag nrho daim duab loj dua lawm, koj yuav tsis plam ib yam dab tsi hauv koj lub neej lawm, los sis koj yuav tsis yuam kev lawm. Yog koj tsis los paub tej kauj ruam ntawm tes hauj lwm no, koj yuav plam qee yam rau txhua txhua kauj ruam, thiab nws yuav siv koj ntau tshaj ob peb hnub los muab tej ntawd tig tau rov qab, los sis txawm yuav yog ob peb lub lim piam los koj yuav tsis muaj cuab kav taug tau txoj kev yog. Qhov no yuav tsis ua kom qeeb los? Muaj ntau yam nyob rau txoj kev to taub thiab kev xyaum ua rau sab zoo uas nej yuav tsum kawm kom txawj. Hais txog lub zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm, koj yuav tsum to taub cov ntsiab lus hauv qab no: qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov kev txeeb tau, txoj kev yav tom ntejkom raug tsim kho kom zoo tiav log, qhov uas yuav tsum tau ua kom tiav hlo los ntawm kev raug kev sim siab thiab kev txom nyem loj, qhov tseem ceeb ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, thiab qhov tseem ntsiab ntawm kev tsim kho kom zoo tiav log thiab kev txeeb tau. Tag nrho tej no ces yog nyob rau qhov tseeb ntawm cov zeem muag. Cov seem ces yog peb theem ntawm tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav, nrog rau cov lus tim khawv yav tom ntej. Cov no mas kuj yog qhov tseeb ntawm tej zeem muag tib yam nkaus, thiab cov no yog lub hauv paus thiab yog cov tseem ceeb tshaj. Nyob rau tam sim no, muaj ntau yam heev uas nej yuav tsum to taub thiab xyaum ua, thiab tam sim no mas muaj ntau txheej thiab muaj tej tseem ntsiab ntxaws dua lawm. Yog koj tsis muaj kev paub txog tej qho tseeb no, qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias koj tseem tsis tau muaj kev to taub. Feem ntau mas, neeg qhov kev paub txog qhov tseeb mas tsuas yog ntiav ntiav xwb; lawv tsis muaj cuab kav yuav muab qee qhov tseeb uas yooj yim coj los xyaum ua raws thiab tsis paub yuav saib xyuas ib yam dab tsi me me li. Qhov laj thawj uas tib neeg tsis muaj cuab kav yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua mas vim lawv tus moj yam yog kev ntxeev siab, thiab vim lawv txoj kev paub txog tes hauj lwm hnub no mas ntiav dhau heev lawm thiab yog ib-sab nkaus xwb. Yog li ntawd, nws tsis yog ib qho hauj lwm yooj yim rau cov neeg kom raug tsim kho kom zoo tiav log. Koj kev ntxeev siab ntau dhau heev lawm, thiab koj khaws koj tus kheej qub tseg ntau dhau heev lawm; koj tsis muaj cuab kav yuav sawv tau rau sab ntawm qhov tseeb, thiab koj tsis muaj cuab kav xyaum ua tej qho tseeb uas yeej pom meej meej. Cov neeg zoo li ntawd mas cawm tsis tau thiab yog cov uas tseem tsis tau raug txeeb tau. Yog koj qhov kev to taub tsis muaj tej ntsiab lus ntxaws thiab tsis muaj hom phiaj, ces kev loj hlob yuav los qeeb heev rau koj. Yog koj qhov kev to taub tsis muaj ib qho me me uas muaj tiag li, ces koj qhov kev caum nrhiav ntawd ces nkim pov tseg dawb dawb xwb. Yog koj tsis paub txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov tseeb, ces koj yuav nyob twj ywm tsis hloov li. Kev loj hlob nyob rau hauv tib neeg lub neej thiab kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam ces yuav ua tau los ntawm kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag thiab, tshaj qhov ntawd, los ntawm kev to taub qhov tseeb txog tej kev paub kev pom uas muaj tej ntsiab lus ntxaws ntxaws. Yog koj muaj ntau qhov kev paub kev pom uas muaj tej ntsiab lus ntxaws ntxaws nyob rau hauv thaum koj muaj kev to taub ntawd, thiab koj muaj kev paub ntau tiag tiag thiab kev to taub, ces koj tus moj yam yuav hloov sai sai. Txawm hais tias, nyob rau tam sim no, koj tseem tsis tau to taub meej txog kev xyaum ua, los yam tsawg kawg koj yuav tsumto taub kom meej txog tej zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tsis li ntawd, ces koj yuav tsis muaj cuab kav to taub; kev to taub mas koj tsuas muaj tau rau thaum uas koj muaj txoj kev paub txog qhov tseeb lawm xwb. Tsuas yog tus Vajntsujplig qhia koj hauv koj tej kev paub kev pom kom kojpaub mas koj thiaj li yuav muaj kev to taub tob zog txog qhov tseeb, thiab paub qhov tseeb tob zog. Koj yuav tsum los paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 160

Nyob rau thaum pib, tom qab thaum tsim tib neeg tag lawm, nws yog cov neeg Yixayee uas ua dej num ua qhov hauv paus ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tag nrho lub teb chaw Yixayee yog lub hauv paus ntawm Yehauvas tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Yehauvas tes hauj lwm yog los coj thiab saib xyuas tib neeg ncaj qha los ntawm kev teeb kom muaj kev cai, kom tib neeg thiaj ua tau lub neej li ib txwm muaj thiab pe hawm Yehauvas li ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tus Vajtswv uas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai mas tib neeg yeej pom tsis tau thiab kov tsis tau li. Vim qhov Nws ua ces tsuas yog coj kev rau cov neeg puag thaum ub uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm xwb, qhia thiab saib xyuas lawv, Nws tej lus mas tsis muaj dab tsi li tsuas yog kev cai, kev cai tswj fwm xwb, thiab tus qauv ntawm tib neeg tej kev coj kev ua, thiab tsis muab qhov tseeb ntawm lub neej txoj sia rau lawv li. Cov neeg Yexayee nyob hauv qab Nws txoj kev coj thiaj tsis raug Ntxwgnyoog ntxias ua qias vuab tsuab luaj twg. Nws tes hauj lwm ntawm txoj kev cai tsuas yog thawj thawj theem hauv kev cawm tib neeg xwb, qhov pib kiag ntawm kev cawm tib neeg, thiab tiag tiag ces yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog kev hloov ntawm tib neeg txoj sia tus moj yam li. Yog li ntawd, thaum pib kiag ntawm kev cawm tib neeg mas Nws thiaj li tsis tas yuav los muaj cev nqaij daim tawv rau Nws tes hauj lwm hauv Yixayee. Qhov no yog qhov uas Nws yuav tsum siv ib tug neeg cev lus nyob nruab nrab—ib qho cuab yeej—los nawm qhov uas cev ncauj cev lus nrog tib neeg tau. Yog li ntawd, thiaj muaj cov neeg uas sawv los hais lus thiab ua hauj lwm sawv cev rau Yehauvas, ces thiaj yog qhov uas neeg leej tub thiab tej xib fwv cev Vajtswv lus sawv los ua hauj lwm nrog rau tib neeg. Neej leej tub ua hauj lwm nrog tib neeg sawv cev rau Yahauvas. Raug hu ua “neeg leej tub” los ntawm Yehauvas ces txhais tau hais tias cov neeg ntawd teeb kev cai sawv cev rau Yehauvas. Lawv kuj yog cov txiv plig ua nyob nrog cov neeg Yixayee, cov txiv plig uas raug saib xyuas thiab tiv thaiv los ntawm Yehauvas, thiab cov uas Yehauvas tus Ntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv; lawv yog cov coj rau tib neeg thiab ua dej num ncaj qha rau Yehauvas. Cov xib fwv cev Vajtswv lus, muab ua lwm yam hais, ces yog cov uas yeej tshwj tseg hais lus, sawv cev rau Yehauvas, rau cov neeg tag nrho txhua qhov chaw thiab txhua haiv neeg. Lawv kuj tau cev lus txog yav tom ntej rau Yehauvas thiab. Txawm lawv yuav yog neeg leej tub los sis xib fwb cev Vajtswv lus, tag nrho sawv daws puav leej yog raug tsa sawv los ntawm Yehauvas Tus Kheej tus Ntsujplig thiab muaj Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv lawv. Nyob nrog cov neeg, lawv yog cov uas sawv cev ncaj nqa rau Yehauvas; lawv tsuas ua lawv tes hauj lwm vim yog lawv raug tsa sawv los ntawm Yehauvas thiab tsis yog lawv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv thiab lawv tsis yog lub cev nqaij daim tawv uas tus Vajntsujplig Tus Kheej kiag los yug nyob rau hauv. Yog li ntawd, txawm hais tias lawv yuav zoo ib yam rau hauv kev hais lus thiab ua hauj lwm sawv cev rau Vajtswv, los cov neeg leej tub thiab xib fwb cev Vajtswv lus nyob rau Tiam Muaj Kev Cai tsis yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab theem kawg ces yog ho yog kiag fab ntxeev ntawm qhov ntawd, vim kev cawm tib neeg thiab kev txiav txim rau tib neeg mas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd Tus Kheej ua kiag, thiab yog li ntawd thiaj li tsis tas yuav tsa dua ib co xib fwb cev Vajtswv lus thiab neeg leej tub los ua hauj lwm sawv cev rau Nws lawm. Nyob rau qhov tib neeg pom, ces tsis muaj dab tsi tseem ceeb uas sib txawv ntawm lub ntsiab tseem ceeb thiab txoj kev ua lawv tes hauj lwm. Thiab yog vim li no es tib neeg thiaj li to taub yuam kev tas mus li txog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg nrog rau tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab neeg leej tub. Qhov kev tshwm sim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ces zoo tib yam nkaus li qhov kev tshwm sim ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab neeg leej tub. Thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas haj yam zoo li tej neeg zoo li lwm tus xwb thiab zoo li tseeb dua cov xib fwb cev Vajtswv lus. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis muaj cuab kav yuav qhia tau qhov txawv ntawm lawv. Tib neeg mas tsuas ntsia ntsoov qhov kev tshwm sim sab nraud xwb, yeej tsis paub ib qho hlo li hais tias, txawm ob tug yuav zoo ib yam, ua hauj lwm ib yam thiab hais lus ib yam, los nws yeej muaj ib qhov tseem ntsiab txawv ntawm nkawd. Vim tib neeg qhov peev xwm qhia txog tej yam sib txawv mas muaj me dhau heev lawm, lawv thiaj tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm tej xwm txheej yooj yooj yim, cov xwm tsheej sib cov nyom nyuab nyuab mas haj yam tsis tas hais txog li. Thaum uas cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov neeg uas tus Vajntsujplig siv ntawd hais lus thiab ua hauj lwm, qhov no yog yuav ua tib neeg tes dej num, nws yog yuav ua tes hauj lwm ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, thiab nws yog tej yam uas tib neeg tsim nyog ua. Txawm li ntawd los xij, tej lus thiab tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog yuav los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Txawm hais tias Nws lub cev sab nraud yog lub ntawmib tug uas raug tsim tawm los, los Nws tes hauj lwm tsis yog yuav ua Nws dej num xwb tab sis yog Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Lo lus “tes dej num” ces yog siv rau cov uas raug tsim tawm los, hos “tes hauj lwm qhuab qhia” ces yog siv rau lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev ntawm ob qho ntawd; ob qho ntawd mas muab sib pauv mus los tsis tau. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog ua nws tes dej num xwb, hos Vajtswv tes hauj lwm mas yog tsim kho thiab ua nws tes hauj lwm qhuab qhia. Yog li ntawd, txawm hais tias tus Vajntsujplig tau siv coob tus thwj tim thiab Nws nkag rau coob tus xib fwb cev Vajtswv lus, los lawv tes hauj lwm thiab tej lus tsuas yog siv los ua lawv tes dej num li cov uas raug tsim tawm los xwb. Lawv tej lus cev txog yav tom ntej mas tej zaum yuav tshaj txoj kev ua neej uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau hais, thiab lawv tej kev ua neeg mas tej zaum tseem tshaj tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd qhov lawm thiab, tab sis lawv yeej tsuas tseem yog ua lawv tes dej num xwb, thiab tsis yog ua ib teg hauj lwm qhuab qhia. Tib neeg tes dej num mas yog hais txog qhov ua tib neeg yuav tsum tau ua xwb; nws yog qhov uas tib neej yeej muaj cuab kav ua tau. Txawm li cas los xij, tes hauj lwm qhuab qhia uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua mas cuam tshuam txog Nws qhov kev cawm tib neeg thiab qhov no mas tib neeg yeej ua tsis tau li. Txawm yuav yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais lus, ua hauj lwm, los sis ua tej hwj huaj txawv txawv tshwm sim, Nws yeej ua hauj lwm zoo nrog rau Nws qhov kev cawm tib neeg, thiab tes hauj lwm zoo li ntawd mas tib neeg ua tsis sawv Nws chaw li. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog ua lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los nyob rau ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Yog tsis muaj Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, qhov ntawd ces hais tias, yog tes hauj lwm qhuab qhia ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tau plam lawm, ces tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los ntawd kuj yuav plam mus tib yam nkaus li thiab. Vajtswv tes hauj lwm ntawm Nws tes hauj lwm qhuab qhia ntawd ces yog yuav cawm tib neeg, hos tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog ua kom lawv tus kheej tes hauj lwm uas tus Tswv Tsim txib kom lawv ua ntawd tiav hlo, thiab qhov ntawd mas yuav muab hais tsis tau hais tias yog ua lawv tes hauj lwm qhuab qhia. Rau qhov tseem ntsiab xeeb txawm ntawm Vajtswv—rau Nws tus Ntsujplig—Vajtswv tes hauj lwm ces yog Nws qhov kev cawm tib neeg, tab sis rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas hnav lub cev sab nraud ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, Nws tes hauj lwm ces yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Yam hauj lwm twg Nws ua los puav leej yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia; tag nrho tej uas tib neeg ua tau ces yog ua kom zoo tshaj plaws nyob rau ib cheeb tsam hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab nyob hauv qab Nws qhov kev coj qhia.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 161

Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus kuj tau hais ntau lo lus thiab ua hauj lwm ntau heev. Nws ho txawv Yaxaya li cas? Nws ho txawv Daniyee li cas? Nws puas yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus? Vim li cas ho hais tias Nws yog Khetos? Lawv ho sib txawv li cas? Tag nrho lawv sawv daws puav leej yog cov neeg uas hais ntau los lus, thiab lawv cov lus yeej zoo tsis pauv tsis ntxiv rau tib neeg li. Lawv sawv daws puav leej hais lus thiab ua hauj lwm. Cov xib fwv cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub cev Vajtswv cov lus qhia txog yav tom ntej, thiab mej ntsis yuav zoo ib yam li ntawd, Yexus los ua tau li thiab. Vim li cas ho yog li no? Qhov sib txawv ntawm no mas yog nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes hauj lwm. Yuav kom to taub txog qhov no, koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm tus yeeb yam ntawm cev nqaij daim tawv, los sis koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm qhov tob los sis qhov ntiav ntawm lawv cov lus xwb. Txhua txhua zaum mas koj yuav tsum xub xav txog ntawm lawv tes hauj lwm thiab tej yam uas lawv tes hauj lwm ua tau tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tso. Cov lus qhia txog yav tom ntej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus hais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis muab txoj sia rau tib neeg, thiab tej kev tshoov siab uas tau txais los ntawm cov zoo li Yaxaya thiab Daniyee nkawd mas tsuas yog lus qhia txog yav tom ntej xwb, thiab tsis yog kev ua neej. Yog tsis muaj qhov kev qhia tshwm ncaj qha los ntawm Yehauvas los, ces lawv yeej tsis muaj ib tug yuav ua tau lawv tes hauj lwm, xws li tej neeg uas txawj tuag yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li. Yexus, los ib yam nkaus li thiab, hais ntau lo lus, tab sis tej lus ntawd yog kev ua neej uas tib neeg muaj cuab kav nrhiav tau ib txoj kev los muab xyaum ua raws. Qhov no ces hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav hloov tau qhov tib neeg txav nrug mus deb ntawd rov qab los; qhov thib peb, Nws tes hauj lwm yuav txuas ntxiv ntawm Yehauvas tes hauj lwm kiag es thiaj li yuav coj tau tiam ntawd ntxiv mus; qhov thib plaub, Nws muaj cuab kav to taub txog qhov kev xav tau nyob hauv tib neeg thiab to taub txog tej yam uas tib neeg tsis muaj; qhov thib tsib, Nws muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los thiab muab tiam qub xaus tseg. Yog vim li ntawd es Nws thiaj hu tau ua Vajtswv thiab Khetos; tsis yog Nws txawv Yaxaya nkaus xwb tab sis kuj txawv tag nrho lwm cov xib fwb cev Vajtswv lus tib si. Muab Yaxaya coj los piv rau tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Ua ntej tshaj plaws, nws tsis muaj cuab kav muab tau txoj sia rau tib neeg; qhov thib ob, nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los. Nws tsuas ua hauj lwm nyob hauv qab Yehauvas txoj kev coj xwb thiab yuav tsis coj ib tiam tshiab los. Qhov thib peb, cov lus uas nws hais mas siab tshaj nws lawm. Nws tsuas tau txais kev qhia tshwm ncaj qha ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los xwb, thiab lwm tus yuav tsis to taub, txawm tau mloog tej lus ntawd kiag los xij. Ob peb yam no nkaus xwb ces yeej txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias nws cov lus yeej tsis yog dab tsi tshaj tej lus cev qhia txog yav tom ntej xwb, tsis tshaj ib qho ntawm tes hauj lwm uas ua sawv cev rau Yehauvas li. Txawm li cas los xij, nws yog Yehauvas ib tug tub txib, ib qho cuab yeej nyob rau hauv Yehauvas tes hauj lwm xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb thiab nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm xwb; nws tsis ua hauj lwm dhau tshaj Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces Yexus tes hauj lwm mas txawv lawm. Nws dhau tshaj tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm lawm; Nws ua hauj lwm li tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab raug ntsia rau saum ntoo khaub lig es kom txhiv tau tib neeg tag nrho. Qhov ntawd ces hais tias, Nws ua tes hauj lwm tshiab nyob dhau sab nraud ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua lawm. Qhov no yog qhov kev coj ib tiam tshiab los. Ntxiv rau qhov ntawd, Nws muaj cuab kav hais txog tej uas tib neeg ua tsis tau. Nws tes hauj lwm yog hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiab cuam tshuam rau tag nrho tib neeg sawv daws. Nws tsis yog ua hauj lwm nyob rau ob peb tug neeg xwb, los sis Nws tes hauj lwm tsis yog ua los coj ib co neeg tsawg tsawg xwb. Hos qhov uas Vajtswv ho yug los ua ib tug neeg tau li cas ntawd, ua tus Ntsujplig ho qhia dab tsi tshwm rau lub sij hawm ntawd, thiab qhov uas tus Ntsujplig ho nqis los rau ib tug tib neeg los ua hauj lwm—tej no yog tej yam uas tib neeg tsis muaj cuab kav pom los sis kov tau. Nws yog ib qho uas tseem ceeb heev rau tej qhov tseeb no los ua pov thawj qhia hais tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg. Zoo nkaus li, qhov sib txawv mas yeej tsuas muaj nyob rau hauv tej lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv, uas yog tej yam uas pom tau thiab kov tau rau tib neeg. Tsuas yog hais tias qhov no yeej muaj tseeb. Qhov no mas vim yog tej yam ntawm tus Ntsujplig mas koj ntsia tsis pom thiab tsuas yog paub meej meej rau Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, thiab txawm yog kiag tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yeej tsis paub tag nrho thiab; koj tsuas nrhiav pov thawj tau hais tias Nws yog Vajtswv los ntawm tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav lawm xwb. Los ntawm Nws tes hauj lwm, nws yeej ua kom pom tau hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav qhib dua ib tiam tshiab; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia thiab qhia txoj kev rau tib neeg taug raws qab. Qhov no xwb ces yeej txaus coj los qhia tau kom pom hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Yam tsawg kawg nkaus, tes hauj lwm Nws ua mas yeej sawv cev tau puv npo rau Vajtswv tus Ntsujplig, thiab yeej pom tau los ntawm tes hauj lwm ntawd hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yeej nyob hauv Nws. Hos tes hauj lwm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ces qhov loj tshaj yog yuav coj ib tiam tshiab los, coj ib teg hauj lwm tshiab, thiab qhib ib lub teb chaw tshiab, tej no nkaus xwb ces yeej txaus coj los qhia tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd qhov no yog qhov uas ua rau Nws txawv Yaxaya, Daniyee, thiab lwm cov xib fwb loj cev Vajtswv lus lawm. Yaxaya, Daniyee, thiab lwm tus ces yeej puav leej yog ib co neeg uas muaj kev kawm siab thiab paub kab lig kev cai zoo; lawv yog ib co neeg ua txawv tshaj lwm tus nyob rau hauv qab txoj kev coj ntawm Yehauvas. Lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yeej muaj kev paub thiab kev txawj xav ntau, tab sis Nws txoj kev ua neeg ces yeej zoo li lwm tus thiab xwb. Nws kuj yog ib tug neeg xws li sawv daws xwb, thiab siv qhov muag saib xwb ces yeej tsis pom ib qho kev ua neeg uas tshwj xeeb txog Nws li, los sis pom muaj ib yam dab tsi nyob rau hauv Nws qhov kev ua neeg uas tsis zoo li lwm tus li. Nws yeej tsis zoo li muaj hwj huaj tshaj los sis zoo txawv tshaj lwm tus li, thiab Nws yeej tsis muaj kev kawm, kev paub, los sis kev xav tawm uas siab tshaj. Lub neej uas Nws tham txog thiab txoj kev uas Nws taug los yeej tsis yog tau los ntawm kev xav tawm, ntawm kev txawj, ntawm tej kev ntsib kev pom hauv lub neej, los sis los ntawm kev tu kom loj hlob ntawm tsev neeg. Tab sis, tej ntawd yog tes hauj lwm los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los, uas yog tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Vim yog tib neeg muaj kev xav phem loj heev rau Vajtswv, thiab hais ncaj qha ces yog vim tej kev xav phem no mas muaj ntau yam uas zoo li pom tsis meej thiab muaj hwj huaj tshaj, es qhov tib neeg pom, ces yog ib tug Vajtswv zoo li lwm tus uas muaj tib neeg tej kev tsis ruaj khov, tus uas ua tsis tau tej cim thiab hwj huaj txawv txawv, ces zoo nkaus li yeej tsis yog Vajtswv li. Tej no tsis yog tej kev xav yuam kev ntawm tib neeg los? Yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tsis yog ib tug tib neeg li lwm tus, ces ho yuav ua cas hais tau hais tias Nws muaj cev nqaij daim tawv no mas? Yuav kom muaj lub cev nqaij daim tawv ces yuav tsum yog ib tug uas zoo li lwm tus, ib tug li tej uas ib txwm muaj; yog Nws yog ib tug uas zoo tshaj los sis siab tshaj lwm tus, ces Nws yeej tsis yog muaj cev nqaij daim tawv li. Qhov no ces yog tsuas ua kom qhov tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo xwb. Txawm li cas los xij, qhov no tsis zoo ib yam li cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab neeg leej tub. Lawv yog cov neeg tshaj lij uas Vajntsujplig siv; nyob rau qhov tib neeg ntsia pom, ces zoo li lawv txoj kev ua neeg mas zoo li loj tshaj plaws, thiab lawv tau ua ntau yam uas tshaj tej kev ua neeg uas ib txwm muaj dhau los. Yog vim li no, tib neeg thiaj li saib lawv zoo li Vajtswv. Tam sim no nej sawv daws yuav tsum to taub qho no kom meej meej, vim qhov no yog qhov teeb meem uas xav tsis tawm kiag li rau tag nrho tej tib neeg nyob rau tej tiam dhau los lawm. Tshaj ntxiv, kev yug los ua neeg yog qhov uas zais tob tshaj plaws rau tag nrho txhua yam, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yog qhov uas nyuab tshaj plaws rau tib neeg txais yuav. Qhov Kuv hais ces ua rau nej ua tau nej tes hauj lwm kom tiav thiab ua rau nej to taub txog qhov lus zais tob txog kev yug los ua neeg. Tag nrho tej no ces yeej muaj kev cuam tshuam rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, rau tej zeem muag. Nej qhov kev to taub txog qhov no yuav muaj txiaj ntsim rau kev nrhiav tau kev paub txog tej zeem muag, qhov ntawd ces yog, Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Nyob rau qhov no, nej kuj yuav to taub ntau tshaj txog tej dej num uas cov neeg uas sib txawv yuav tsum tau ua. Txawm hais tias tej lus no tsis qhia kiag txoj kev ncaj qha rau nej, los tej lus ntawd yeej tseem pab tau nej ntau heev txog kev to taub, vim nej lub neej nyob rau tam sim no mas tsis muaj zeem muag li, thiab qhov no yuav yog ib qho teeb meem thaiv kev loj uas yuav thaiv nej txoj kev to taub. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav to taub txog tej teeb meem no, ces yuav tsis muaj kev txhawb siab rau nej qhov kev to taub. Thiab ib qho kev caum nrhiav zoo li ntawd ho yuav pab tau kom nej ua tau nej tes dej num li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 162

Ib txhia neeg yuav nug hais tias, “Qhov txawv ntawm tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua thiab ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim yav tag los ho zoo li cas? Davi los yeej raug hu ua tus Tswv, thiab Yexus los kuj tib yam nkaus li thiab; txawm hais tias tes hauj lwm nkawd ua yuav sib txawv los xij, nkawd raug hu ib yam nkaus li. Qhia kuv seb, vim li cas nkawd tej koob meej ho tsis zoo ib yam? Qhov uas Yauhas pom yog ib qho yog toog, qhov uas los ntawm Vajntsujplig los, thiab nws muaj peev xwm hais tau cov lus uas Vajntsujplig npaj siab kom hais; vim li cas lub koob meej ntawm Yauhas ho txawv ntawm Yexus?” Cov lus uas Yexus hais mas muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv tau yam puv npo, thiab lawv yeej sawv ces tau rau Vajtswv tes hauj lwm yam puv npo. Qhov Yauhas pom yog ib qho yog toog xwb, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav sawv ces tau rau Vajtswv tes hauj lwm tag nrho. Vim li cas Yauhas, Petus, thiab Povlauj twb hais lus ntau heev, ib yam li Yexus hais, thiab tab sis lawv ho tsis muaj tib lub koob meej li Yexus? Qhov loj ces yog vim tes hauj lwm lawv ua mas sib txawv. Yexus sawv cev rau Vajtswv tus Ntsujplig thiab yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha. Nws ua tes hauj lwm ntawm tiam tshiab, tes hauj lwm uas tsis tau muaj leej twg ua dua li. Nws qhib ib txoj kev tshiab, Nws sawv cev rau Yehauvas, thiab Nws sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej kiag, hos Petus, Povlauj thiab Davi, tsis hais lawv yuav raug hu li cas li, lawv tsuas sawv cev tau rau lub koob meej ntawm ib tug uas tsim tawm los ntawm Vajtswv xwb, thiab raug Yexus los sis Yehauvas xa los xwb. Yog li ntawd tsis hais lawv txawm yuav ua hauj lwm ntau npaum li cas li, tsis hais lawv txawm yuav ua tau tej txuj ci phim hwj loj npaum li cas li, lawv yeej tsuas tseem yog cov uas Vajtswv tsim tawm los xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tus Ntsujplig ntawm Vajtswv. Lawv ua hauj lwm rau hauv Vajtswv lub npe los sis ua hauj lwm tom qab uas raug Vajtswv xa los; dhau qhov ntawd, lawv ua hauj lwm nyob rau tiam uas pib los ntawm Yexus los sis Yehauvas, thiab lawv tsis ua lwm yam hauj lwm. Lawv ces, tshaj txhua yam, tsuas yog cov uas tsim tawm los ntawm Vajtswv xwb. Nyob rau hauv Vajluskub Qub, coob tus xib fwb cev Vajtswv lus hais lus qhia txog yav tom ntej, los sis sau ntawv txog tej lus qhia txog yav tom ntej. Tsis muaj leej twg hais tias lawv yog Vajtswv, tab sis sai sai tom qab uas Yexus pib ua hauj lwm lawm, Vajtswv tus Ntsujplig hais lus tim khawv rau Nws li Vajtswv. Vim li cas ho zoo li ntawd? Los txog rau qhov no ces koj tsim nyog paub lawm! Ua ntej, cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv txoj lus tau sau ntau tsab ntawv, thiab hais ntau yam lus qhia txog yav tom ntej. Tom qab ntawd, tib neeg xaiv ib co ntawd coj los tso rau hauv Vajluskub, thiab muaj ib co ces ploj tag lawm. Vim muaj coob tus neeg hais tias txhua yam uas lawv hais ces yog los ntawm Vajntsujplig los, vim li cas muaj ib txhia ho muab xam hais tias zoo, thiab muaj ib txhia ho muab xam hais tias phem? Thiab vim li cas muaj ib txhia ho raug xaiv, hos muaj ib txhia ho tsis raug xaiv? Yog hais tias lawv yeej yog cov lus uas Vajntsujplig hais tiag, ua tib neeg puas tseem yuav tau los xaiv lawm mas? Yog vim li cas tej kev hais txog cov lus uas Yexus hais thiab tes hauj lwm Nws ua ho sib txawv nyob rau hauv txhua phau ntawm Plaub Txoj Moo Zoo mas? Tsis yog tim cov uas sau teev lawv tseg lod? Ib txhia neeg yuav nug tias, “Vim cov ntawv uas Povlauj sau thiab lwm cov neeg sau ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab thiab tes hauj lwm lawv ua mas ib nrab yog tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev xav, ces tseem tsis muaj tib neeg tej kev tsis dawb huv nyob rau hauv cov lus Koj (Vajtswv) hais hnub no thiab lod? Lawv yeej tsis muaj tib neeg tej kev xav phem nyob rau hauv tiag tiag li lod?” Theem no ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas txawv tag nrho ntawm cov uas Povlauj thiab cov thwj tim thiab xib fwb cev Vajtswv txoj lus ntawd ua thiab lod? Tsis yog muaj qhov sib txawv nyob rau hauv lub koob meej nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb, nws yeej muaj ib qho txawv nyob rau hauv tes hauj lwm uas ua ntawd thiab. Tom qab uas Povlauj raug ntaus ntog thiab vau kiag rau ntawm tus Tswv xub ntiag lawm, nws raug tus Vajntsujplig coj mus ua hauj lwm, thiab nws rais mus ua ib tug uas raug xa mus. Yog li ntawd nws thiaj sau ntawv rau cov pawg ntseeg, thiab cov ntawv no ces tag nrho yeej yog ua raws li tej kev qhuab qhia ntawm Yexus. Povlauj raug tus Tswv xa mus ua hauj lwm nyob rau hauv lub npe ntawm tus Tswv Yexus, tab sis thaum Vajtswv Tus Kheej los kiag, Nws tsis ua hauj lwm nyob rau hauv ib lub koob meej twg, thiab tsis sawv cev rau leej twg tab sis Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau hauv Nws tes hauj lwm. Vajtswv los ua Nws tes hauj lwm ncaj qha: Nws tsis raug tib neeg tsim kho kom zoo tiav log, thiab Nws tes hauj lwm tsis yog ua raws li ib tug tib neeg twg tej kev qhuab qhia. Nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm ces Vajtswv tsis coj los ntawm kev tham txog Nws tus kheej tej kev ntsib kev pom, tab sis ua Nws tes hauj lwm ncaj qha tawm tuaj, raws li qhov uas Nws muaj. Piv txwv li, kev sim siab rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num, lub sij hawm ntawm txoj kev qhuab ntuas, kev sim siab txog kev tuag, lub sij hawm ntawm kev hlub Vajtswv…. Qhov no yog tag nrho tes hauj lwm uas yeej tsis tau ua dua dhau los li, thiab yog tes hauj lwm ntawm tiam tam sim no, tsis yog tej kev ntsib kev pom ntawm tib neeg. Nyob rau lwm cov lus uas Kuv tau hais lawm, cov twg yog tej kev ntsib kev pom ntawm tib neeg? Ua tag nrho lawv tsis yog los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los, thiab lawv tsis yog tus Ntsujplig tso tawm los lod? Nws tsuas yog hais tias koj qhov peev xwm qis dhau heev lawm ces koj tsis muaj peev xwm pom tshab rau qhov tseeb xwb! Txoj kev ua neej muaj qab hau uas Kuv hais txog ces yog yuav coj kev, thiab yeej tsis tau muaj leej twg hais txog ua ntej li, los sis yeej tsis tau muaj leej twg tau ntsib tau pom txoj kev no dua li, los sis paub txog qhov muaj tiag no li. Ua ntej Kuv hais cov lus no, yeej tsis tau muaj ib tug neeg hais tej no dua li. Tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav tau tham txog tej kev ntsib kev pom ntawd, los sis tsis muaj leej twg tau hais txog tej ntsiab lus ntawd li, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis muaj leej twg tau taw qhia txog tej xwm txheej ntawd los nthuav tawm txog tej yam ntawd dua hlo li. Yeej tsis tau muaj leej twg tau coj txoj kev uas Kuv coj niaj hnub no li, thiab yog hais tias tib neeg coj, ces nws yuav tsis yog ib txoj kev tshiab li. Muab Povlauj thiab Petus, coj los ua qauv piv txwv. Nkawd tsis muaj nkawd tej kev ntsib kev pom ntawm nkawd tus kheej ua ntej uas Yexus coj txoj kev. Tsuas yog tom qab uas Yexus coj txoj kev lawm xwb mas nkawd mam li muaj kev ntsib kev pom txog cov lus uas Yexus hais, thiab txoj kev uas Nws coj; ces nkawd thiaj li tau ntau yam kev ntsib kev pom los ntawm qhov ntawd, thiab nkawd thiaj sau cov ntawv. Thiab yog li ntawd, tib neeg txoj kev ntsib kev pom mas tsis zoo ib yam li tes hauj lwm ntawm Vajtswv, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv tsis yog ib yam li qhov kev paub uas tib neeg tej kev xav phem thiab kev ntsib kev pom piav qhia. Kuv tau hais, ib zaug tag los ib zaug thiab, tias niaj hnub no Kuv tau coj ib txoj kev tshiab, thiab ua ib teg hauj lwm tshiab, thiab Kuv tes hauj lwm thiab tej lus hais tawm mas txawv tej uas Yauhas thiab tag nrho lwm cov xib fwb cev Vajtswv lus tej. Tsis yog Kuv twb muaj kev ntsib kev pom tag lawm es mam li muab tham qhia nej xwb—nws yeej tsis yog li ntawd kiag li. Yog hais tias nws yog li ntawd, ua qhov ntawd ho tsis theem nej ntev los lawm lod? Nyob rau yav dhau los, qhov kev paub uas coob tus hais txog mas kuj siab heev thiab, tab sis mas tag nrho lawv tej lus ces tsuas yog hais raws li cov uas hu-ua thawj coj sab ntsuj plig hais xwb. Lawv tsis coj txoj kev, tab sis tsuas yog los ntawm lawv tej kev ntsib kev pom los, los ntawm tej uas lawv tau pom, thiab los ntawm lawv qhov kev paub los xwb. Ib txhia mas yog lawv tej kev xav phem, thiab ib txhia mas yog lawv tej kev ntsib kev pom uas lawv muab sib sau los ua ke. Niaj hnub no, tus yeeb yam ntawm Kuv tes hauj lwm mas txawv tag nrho ntawm lawv li. Kuv tsis tau ntsib tau pom tej kev raug lwm tus coj, los sis Kuv tsis tau txais yuav lwm tus qhov kev tsim kho kom zoo tiav log. Dhau qhov ntawd, tag nrho tej uas Kuv tau hais thiab sib qhia lawm mas tsis zoo li lwm tus li thiab yeej tsis tau muaj lwm tus hais hlo li. Niaj hnub no, tsis hais nej yuav yog leej twg li, nej tes hauj lwm ces yog ua tawm ntawm lub hauv paus ntawm cov lus Kuv hais xwb. Yog tsis muaj cov lus no thiab tes hauj lwm no, leej twg yuav muaj peev xwm muaj tau tej kev ntsib kev pom txog tej yam no (qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, lub sij hawm ntawm txoj kev qhuab ntuas…), thiab leej twg yuav muaj peev xwm hais tau txog tej kev paub zoo li ntawd? Koj puas muaj peev xwm pom qhov no tiag? Tsis hais kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm li, thaum uas Kuv cov lus hais kiag lawm, nej pib sib qhia raws li Kuv cov lus, thiab ua hauj lwm raws li lawv, thiab nws tsisyog ib txoj kev uas nej ib tug twg yuav xav txog li. Twb los tau deb li no lawm, koj tseem tsis muaj peev xwm pom tau ib qho lus nug uas meej meej thiab yooj yooj yim no li lod? Nws tsis yog ib txoj kev uas ib tug neeg twg xav tawm, los sis tsis yog raws li tej ntawm ib tug neeg coj fab kev ntseeg twg li. Nws yog ib txoj kev tshiab, thiab txawm yog kiag ib co lus uas Yexus tau hais kiag los yeej siv tsis tau lawm. Tej Kuv hais ces yog tes hauj lwm qhib ib tiam tshiab, thiab nws yog tes hauj lwm uas nws nyob nws ib qho; tes hauj lwm uas Kuv ua, thiab cov lus uas Kuv hais, ces yog tshiab tag nrho. Qhov no tseem tsis yog tes hauj lwm tshiab niaj hnub no thiab lod? Tes hauj lwm ntawm Yexus ces yeej zoo li no tib yam thiab. Nws tes hauj lwm kuj txawv tes hauj lwm ntawm cov neeg hauv lub tuam tsev, thiab nws kuj tseem txawv ntawm tes hauj lwm ntawm cov Falixai lawm thiab, los sis nws yeej tsis muaj ib qho zoo li tes hauj lwm uas tag nrho cov neeg ntawm Yixayee ua li. Tom qab pom nws kiag lawm, tib neeg tseem txiav txim siab tsis tau: “Puas yog Vajtswv ua tiag tiag ne?” Yexus tsis ua raws Yehauvas tej kev cai; thaum Nws los qhia tib neeg, tag nrho tej Nws hais mas yog tshiab thiab txawv tag nrho tej uas hais los ntawm cov neeg dawb huv puag thaum ub thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub, thiab vim yog qhov no, tib neeg thiaj litsis paub meej. Qhov no yog qhov uas ua rau kev nrog tib neeg sib hais mas nyuab tshaj plaws li. Ua ntej uas yuav lees txais theem tshiab no ntawm tes hauj lwm, txoj kev uas nej feem coob taug ces yog xyaum ua thiab nkag mus rau lub hauv paus keeb cag ntawm cov neeg coj fab kev ntseeg ntawd. Tab sis niaj hnub no, tes hauj lwm Kuv ua mas txawv deb heev lawm, thiab yog li ntawd nej thiaj li tsis muaj peev xwm txiav txim siab tau hais tias ua nws yog qhov yog los tsis yog. Kuv tsis tau quav ntsej hais tias koj taug txoj kev twg yav dhau los, los sis Kuv tsis xav paub hais tias koj noj leej twg tej “zaub mov,” los sis koj muab leej twg coj los ua koj “txiv.” Vim Kuv tau los thiab coj tes hauj lwm tshiab los coj qhia tib neeg, tag nrho cov uas caum Kuv yuav tsum ua raws li qhov Kuv hais. Tsis hais “tsev neeg” uas koj hu tawm ntawd tuaj yuav muaj hwj chim npaum li cas li, koj yuav tsum caum Kuv, koj yuav tsum tsis txhob ua raws li koj tej kev xyaum ua yav dhau los, koj “txiv qhuav” yuav tsum nqis mus, thiab koj yuav tsum los rau ntawm koj tus Vajtswv lub xub ntiag los nrhiav qhov sib faib uas koj tsim nyogtau. Tag nrho txhua yam ntawm koj ces nyob rau hauv Kuv ob txhais tes, thiab koj yuav tsum tsis txhob muab tej kev ntseeg yam li neeg dig muag rau koj tus txiv qhuav ntau dhau heev lawm; nws tsis muaj cuab kav yuav tswj koj tag nrho. Tes hauj lwm hnub no mas nws nyob nws ib qho xwb. Tag nrho tej Kuv hais hnub no ces yeej pom tau meej meej hais tias tsis yog nyob rau ntawm ib lub hauv paus keeb cag ntawm yav tag los; nws yog ib qho pib dua tshiab, thiab yog koj hais tias nws yog tsim tawm los ntawm tib neeg txhais tes, ces koj yog ib tug uas dig muag tshaj qhov uas yuav cawm tau lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 163

Yaxaya, Exekhee, Mauxes, Davi, Anplahas, thiab Daniyee yog cov thawj coj los sis cov xib fwb cev Vajtswv lus nyob rau ntawm cov neeg xaiv tseg ntawm Yixayee. Vim li cas lawv ho tsis raug hu ua Vajtswv mas? Vim li cas Vajntsujplig ho tsis hais lus tim khawv rau lawv mas? Vim li cas Vajntsujplig ho hais lus tim khawv rau Yexus thaum Nws pib kiag Nws tes hauj lwm thiab pib hais Nws tej lus? Thiab vim li cas Vajntsujplig ho tsis hais lus tim khawv rau lwm tus li? Lawv, cov tib neeg uas muaj lub cev nqaij daim tawv, yeej puav leej raug hu ua “tus Tswv” tag nrho. Tsis hais lawv yuav raug hu li cas li, lawv tes hauj lwm sawv cev rau lawv kiag thiab lawv lub ntsiab tseem ceeb, thiab lawv kiag thiab lawv lub ntsiab tseem ceeb sawv cev rau lawv lub koob meej. Lawv lub ntsiab tseem ceeb tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv lus npe; nws yog sawv cev los ntawm tej uas lawv hais qhia, thiab qhov uas lawv muab coj los ua neej. Nyob rau hauv Vajluskub Qub, yeej tsis muaj ib qho dab tsi uas yog qhov txawv rau qhov uas raug hu ua tus Tswv thiab ib tug neeg mas tej zaum yuav raug hu li cas los tau, tab sis nws lub ntsiab tseem ceeb thiab lub koob meej xeeb txawm mas yeej tsis hloov li. Nyob rau ntawm cov Khetos cuav, xib fwb cev Vajtswv lus cuav, thiab cov neeg dag, mas yeej tsis muaj cov uas hu ua “Vajtswv” no li lod? Thiab vim li cas lawv ho tsis yog Vajtswv? Vim lawv tsis muaj cuab kav yuav ua tau Vajtswv tes hauj lwm. Nyob ntawm tus cag ces lawv yog tib neeg, cov neeg dag neeg xwb, tsis yog Vajtswv, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj lub koob meej ntawm Vajtswv. Tsis yog Davi los kuj raug hu ua tus Tswv rau ntawm kaum ob pab neeg thiab lod? Yexus raug hu ua tus Tswv; vim li cas Yexus tib leeg xwb thiaj li raug hu ua tus Vajtswv uas yug los ua neeg? Yelemi kuj tsis yog raug hu ua Neeg Leej Tub no thiab lod? Thiab Yexus los tsis yog yeej raug hu ua Neeg Leej Tub thiab lod? Vim li cas Yexus ho raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig sawv cev rau Vajtswv? Tsis yog Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej txawv lod? Tsis yog vim tes hauj lwm Nws ua yeej txawv lawm lod? Lub npe ntawm tes hauj lwm puas tseem ceeb mas? Txawm hais tias Yexus kuj raug hu ua Neeg Leej Tub thiab, Nws yog thawj tug Vajtswv uas yug los ua neeg, Nws tau los tuav lub hwj chim, thiab ua tes hauj lwm txhiv dim tiav hlo. Qhov no ua pov thawj qhia hais tias lub koob meej thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Yexus yeej txawv lwm tus uas kuj raug hu ua Neeg Leej Tub no li. Niaj hnub no, leej twg ntawm nej tau luag hais tias tag nrho cov lus uas hais los ntawm cov uas raug Vajntsujplig siv ntawd mas yog los ntawm Vajntsujplig los mas? Puas muaj leej twg tau luag hais li ntawd mas? Yog koj hais tej zoo li ntawd, ces vim li cas Exala phau ntawv qhia txog tej uas yuav tshwm sim tom ntej ho raug muab pov tseg lawm mas, thiab vim li cas ho ua tib yam nkaus li ntawd rau cov ntawv ntawm cov neeg dawb huv thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub mas? Yog tag nrho lawv puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces vim li cas nej ho tau luag txiav txim siab yam tsis ruaj siab li ntawd mas? Koj puas muaj tej yam uas ua rau koj tsim nyog los xaiv tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas? Muaj ntau zaj dab neeg tawm hauv Yixayee tuaj kuj raug muab pov tseg lawm thiab. Thiab yog koj ntseeg hais tias tej lus sau tseg yav tag los no puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho, ces vim li cas ho muaj ib co ntawv raug muab pov tseg tag lawm mas? Yog hais tias tag nrho lawv yeej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces tag nrho lawv yuav tsum raug muab khaws tseg pob, thiab muab xa mus rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm tej pawg ntseeg tau nyeem. Lawv tsis tsim nyog yuav raug xaiv los sis raug pov tseg raws li tib neeg txoj kev xav; ua li ntawd ses yog ib qho txhaum laiv. Hais tias tej kev ntsib kev pom ntawm Povlauj thiab Yauhas raug muab sib xyaws nrog raunkawd tej kev to taub tob ntawm nkawd tus kheej mas tsis tau txhais hais tias nkawd tej kev ntsib kev pom thiab kev paub los ntawm Ntxwgnyoog los, tab sis tsuas hais tias nkawd muaj tej yam uas los ntawm nkawd tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab kev to taub tob xwb. Nkawd qhov kev paub ces yoog raws keeb kwm ntawm tej yam uas nkawd tau ntsib tau pom kiag rau lub sij hawm ntawd, thiab leej twg thiaj yuav hais tau yam ruaj siab hlo hais tias tag nrho tej ntawd yog los ntawm Vajntsujplig los? Yog Plaub Txoj Moo Zoo puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces vim li cas Mathai, Malakau, Luka thiab Yauhas lawv ib leeg ho hais ib yam txawv txog Yexus tes hauj lwm mas? Yog nej tsis ntseeg qhov no, ces saib cov lus tham nyob rau hauv Vajluskub txog qhov uas Petus tsis lees tus Tswv peb zaug: Tej ntawd yeej puav leej sib txawv tag nrho li, thiab tej ntawd mas ib qho yeej muaj ib tug yam ntxwv txawv. Coob tus uas tsis paub dab tsi mas hais tias, “Tus Vajtswv uas yug los ua neeg kuj yog ib tug tib neeg thiab, yog li ntawd cov lus Nws hais puas yuav yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho mas? Yog Povlauj thiab Yauhas nkawd cov lus raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav, ces ua cov lus uas Nws hais puas yuav tsis raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav tiag mas?” Cov neeg uas hais li ntawd ces dig muag lawm thiab ruam tiag tiag li! Ua twb zoo nyeem Plaub Txoj Moo Zoo; nyeem tej uas lawv teev tseg txog tej uas Yexus ua, thiab tej lus Nws hais. Ib zaj lus twg mas yeej sib txawv me ntsis, thiab ib zaj twg mas nws yeej muaj nws kis. Yog tej uas sau txog cov neeg sau cov ntawv ntawd puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces nws yeej yuav zoo ib yam thiab mus raws tib kis xwb. Vim li cas ho muaj tej yam tsis sib dhos thiab mas? Ua tib neeg tsis ruam tshaj plaws li, es tsis muaj peev xwm pom qhov no lod? Yog koj raug nug kom hais lus tim khawv rau Vajtswv, koj yuav hais tau tej lus tim khawv li cas? Ua tej yam li kev paub Vajtswv puas yuav ua tau lus tim khawv rau Nws? Yog lwm tus nug koj, “Yog tej lus teev tseg ntawm Yauhas thiab Luka raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav lawm, ces ua tej lus uas koj tus Vajtswv hais tseem ho tsis rau sib xyaws nrog rau tib neeg txoj kev xav thiab lod?” ua koj puas yuav muaj peev xwm teb tau kom meej meej mas? Tom qab Luka thiab Mathai tau hnov Yexus cov lus lawm, thiab pom Yexus tes hauj lwm lawm, nkawd hais txog nkawd tus kheej qhov kev paub, nyob rau tus yam ntxwv ntawm qhov kev nco txog tej ntsiab lus ntawm tej yam muaj tseeb ntawm tes hauj lwm uas Yexus tau ua. Koj hais puas tau hais tias nkawd tej kev paub yuav nthuav tawm los ntawm Vajntsujplig tag nrho mas? Dhau sab nraud ntawm phau Vajluskub lawm, yeej muaj coob tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg uas yeej muaj kev paub siab tshaj nkawd, yog li ntawd vim li cas lawv tej lus ho tsis raug cov neeg nyob rau tej tiam tom qab no muab coj los kawm? Ua tsis yog lawv yeej raug Vajntsujplig siv thiab lod? Paub hais tias nyob rau tes hauj lwm niaj hnub no, Kuv tsis yog hais txog Kuv tus kheej qhov kev to taub tob raws li lub hauv paus keeb cag ntawm Yexus tes hauj lwm, los sis Kuv tsis yog hais txog Kuv tus kheej qhov kev paub los mus tawm tsam nrog rau lub hauv paus keeb cag ntawm Yexus tes hauj lwm. Yexus ua tes hauj lwm dab tsi rau lub sij hawm ntawd? Thiab Kuv ho ua tes hauj lwm dab tsi niaj hnub no? Tej yam Kuv ua thiab hais ces yeej tsis muaj qhov qauv uas twb tshwm sim ua ntej lawm. Txoj kev Kuv taug ces yeej tsis tau muaj leej twg tsuj ua ntej li, nws yeej tsis tau raug tib neeg ntawm txhua txhua tiam thiab ntau tiam neeg yav dhau los tsuj dua hlo li. Niaj hnub no, nws tau raug pib mus lawm, thiab qhov no tseem tsis yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig thiab lod? Txawm hais tias nws yeej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, los cov thawj coj rau yav tag los ces puav leej ua lawv tes hauj lwm nyob rau saum lub hauv paus keeb cag ntawm lwm tus xwb; txawm li cas los xij, tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag mas txawv. Theem ntawm Yexus tes hauj lwm mas zoo ib yam nkaus xwb: Nws qhib ib txoj kev tshiab. Thaum Nws los, Nws qhuab qhia txog txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, thiab hais tias tib neeg yuav tsum hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum. Tom qab Yexus ua Nws tes hauj lwm tiav hlo lawm, Petus thiab Povlauj thiab lwm tus pib ua Yexus tes hauj lwm ntxiv mus. Tom qab Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab nce rov mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, lawv raug tus Ntsujplig muab xa mus tshaj tawm txog txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig. Txawm hais tias Povlauj cov lus raug muab tsa siab heev, los tej lus ntawd yeej yog cog rau saum lub hauv paus keeb cag uas nrhau tawm los ntawm tej lus uas Yexus tau hais, xws li kev ua siab ntev, kev hlub, kev txom nyem, kev qhwv-tob hau, kev ua kev cai raus dej, los sis lwm yam kev qhuab qhia kom ua raws. Tag nrho tej no yog hais nyob rau saum lub hauv paus keeb cag ntawm Yexus cov lus. Lawv tsis muaj cuab kav yuav qhib tau ib txoj kev tshiab, vim lawv sawv daws puav leej yog tib neeg uas raug Vajtswv siv xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 164

Yexus cov lus thiab tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd mas tsis tuav qhov kev qhuab qhia, thiab Nws tsis ua Nws tes hauj lwm raws li tes hauj hauj lwm ntawm txoj kev cai ntawm Vajluskub Qub. Nws yog ua raws li tes hauj lwm uas tsim nyog ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Nws siv zog ua raws li tes hauj lwm uas Nws coj los, raws li Nws tus kheej qhov phiaj xwm, thiab raws li Nws tes hauj lwm qhuab qhia; Nws tsis ua hauj lwm raws li txoj cai ntawm Vajluskub Qub. Tsis muaj ib yam dab tsi li uas Nws ua es yuav yoog raws txoj cai ntawm Vajluskub Qub li, thiab Nws tsis tau los ua hauj lwm kom tej lus ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawd tshwm sim tuaj. Ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yog sib zog ntsos ua kom tej lus qhia txog yam tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus yav puag thaum ub ntawd tshwm sim tuaj, thiab Nws tsis tau los kom yoog raws nraim li tej kev qhuab qhia los sis sib zog ntsos ua kom tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus yav thaum ub ntawm tshwm sim tuaj. Tab sis Nws tej kev ua kuj tsis cuam tshuam rau tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus yav thaum ub ntawd thiab, los sis lawv kuj tsis nphav txog tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav dhau los lawm thiab. Qhov zoo ntawm Nws tes hauj lwm ces yog tsis ua raws li ib txoj kev qhuab qhia twg, thiab tsuas yog ua tes hauj lwm uas Nws Tus Kheej tsim nyog ua xwb. Nws tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus los sis ib tug neeg pom yav tom ntej, tab sis yog ib tug neeg ua, tus uas los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua tiag tiag, thiab Nws los pib Nws tiam tshiab thiab ua Nws tes hauj lwm tshiab. Muaj tseeb, thaum Yexus los ua Nws tes hauj lwm, Nws kuj tau ua rau ntau lo lus uas cov xib fwb cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub tau hais tseg ntawd tshwm sim tuaj thiab. Ces tes hauj lwm niaj hnub no los yeej ua rau ib co lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub nyob rau hauv Vajluskub Qub ntawd tshwm sim tuaj ib yam nkaus li thiab. Nws tsuas yog hais tias Kuv tsis tsa “phau ntawv teev xwm txheej raws xyoo xim daj qub” ntawd nkaus xwb, ces tas li ntawd xwb. Vim yeej tseem muaj hauj lwm ntau uas Kuv yuav tsum tau ua, yeej tseem muaj lus ntau uas Kuv yuav tsum tau hais rau nej, thiab tes hauj lwm no thiab tej lus no ces yeej tseem ceeb tshaj kev piav tej zaj lus hauv Vajluskub, vim tes hauj lwm zoo li ntawd ces tsis tseem ceeb heev los sis tsis muaj nuj nqis ntau rau nej, thiab pab tsis tau nej, los sis hloov tsis tau nej. Kuv npaj siab yuav ua tes hauj lwm tshiab mas tsis yog yuav ua kom ib zaj lus twg hauv Vajluskub tshwm sim tuaj. Yog hais tias Vajtswv los rau hauv ntiaj teb es tsuas yog los ua kom tej lus ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub hauv Vajluskub tshwm sim tuaj xwb, ces leej twg loj dua mas, tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yog cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub mas? Thaum kawg, ua cov xib fwb cev Vajtswv lus coj Vajtswv, los sis Vajtswv yog tus coj cov xib fwb cev Vajtswv lus mas? Koj yuav piav tej lus no li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 165

Txhua txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas ib qho caum ib qho thiab mus tib seem xwb, thiab yog li ntawd nyob rau hauv Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, ib kauj ruam twg mas yeej caum sib law sib liag rau kauj ruam tom ntej, txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau niaj hnub no. Yog tsis muaj ib tug pua txoj kev, ces yuav tsis muaj ib tug lawv qab los; vim muaj cov uas lawv qab los, thiaj li muaj cov uas pua txoj kev. Zoo li no ces tes hauj lwm thiaj li raug muab cev los mus, ib-kauj-ruam zuj zus. Ib kauj ruam lawv ib kauj ruam qab, thiab yog tsis muaj ib tug qhib txoj kev, ces yuav tsis muaj hnub ua tau tes hauj lwm, thiab Vajtswv yuav tsis muaj kev ua Nws tes hauj lwm lawm tom ntej. Tsis muaj ib kauj ruam uas yuav sib nraus nrog ib kauj ruam li, thiab ib kauj ruam lawv ib kauj ruam qab mus raws nkaus ib seem xwb; qhov no ces yog tib tug Ntsujplig ua nkaus xwb. Tab sis tsis hais yuav yog ib tug qhib txoj kev los sis ua lwm tus tes hauj lwm, qhov no tsis txiav txim siab txog lawv lub koob meej. Tsis yog li no lod? Yauhas qhib txoj kev, thiab Yexus ua nws tes hauj lwm, yog li qhov no puas ua tau pov thawj qhia hais tias lub koob npe ntawm Yexus qis dua Yauhas lub mas? Yehauvas ua Nws tes hauj lwm ua ntej Yexus, yog li koj hais puas tau hais tias Yehauvas loj dua Yexus mas? Tsis hais lawv pua txoj kev los sis ua tes hauj lwm ntawm lwm tus mastsis tseem ceeb; qhov tseem ceeb tshaj plaws mas yog qhov tseem ntsiab ntawm lawv tes hauj lwm, thiab lub koob npe uas nws sawv cev rau. Qhov no tsis yog thiab lod? Vim Vajtswv npaj siab ua hauj lwm nrog tib neeg, Nws yuav tsum tau tsa cov uas ua tau tes hauj lwm ntawm qhov pua txoj kev. Thaum Yauhas nyuam qhuav pib qhuab qhia kiag, nws hais tias, “Nej cia li npaj tus Tswv txoj kev, ua kom Nws tej kev ncaj.” “Nej cia li hloov siab lees txim: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm.” Nws hais li ntawd thaum xub thawj los lawm, thiab vim li cas nws ho muaj peev xwm hais tau cov lus no? Hais txog qhov ua ntej ua qab ntawm qhov uas cov lus no raug hais tawm, Yauhas yog tus uas xub hais txog txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, thiab Yexus yog tus hais tom qab. Raws li tib neeg txoj kev xav phem, ces Yauhas yog tus uas qhib txoj kev tshiab, thiab yog li ces yeej muaj tseeb tiag tias Yauhas yog tus loj dua Yexus. Tab sis Yauhas tsis tau hais tias nws yog Khetos, thiab Vajtswv tsis tau hais lus tim khawv rau nws ua Vajtswv leej Tub uas Nws hlub, tab sis tsuas siv nws los qhib txoj kev thiab npaj txoj kev rau tus Tswv xwb. Nws pua txoj kev rau Yexus, tab sis nws tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm sawv cev rau Yexus. Tag nrho tib neeg tes hauj lwm ces kuj raug tswj tuav los ntawm Vajntsujplig thiab.

Nyob rau hauv Vajluskub Qub, nws yog Yehauvas uas coj txoj kev, thiab Yehauvas tes hauj lwm ces sawv cev tag nrho rau tiam ntawm Vajluskub Qub, thiab tag nrho tes hauj lwm yeej ua nyob rau hauv Yixayee. Mauxe tsuas tuav tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab nws tej dag zog ces muab xam ua tib neeg txoj kev koom tes xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, nws yog Yehauvas tus uas hais lus, hu Mauxe, thiab Nws tsa Mauxe sawv nyob rau hauv cov neeg ntawm Yixayee, thiab kom nws coj lawv mus rau tom moj sab qhua thiab los mus rau Kana-as. Qhov no tsis yog Mauxe tus kheej tes hauj lwm, tab sis yog qhov uas raug txib kiag ncaj qha los ntawm Yehauvas, thiab yog li ntawd Mauxe thiaj li muab hu tsis tau ua Vajtswv. Mauxe kuj tau teeb txoj kev cai, tab sis txoj kev cai mas yog Yehauvas tus kheej tsim tawm kiag. Nws tsuas yog hais tias Nws kom Mauxe muab hais qhia xwb. Yexus kuj tau tsim muaj tej kev cai, thiab Nws muab tej kev cai ntawm Vajluskub Qub tshem tawm pov tseg thiab teeb cov kev cai rau tiam tshiab. Vim li cas Yexus ho yog Vajtswv Tus Kheej kiag? Vim nws muaj ib qho sib txawv. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tes hauj lwm uas Mauxe ua mas tsis sawv cev rau tiam ntawd, los sis tsis qhib ib txoj kev tshiab; nws raug Yehauvas txib ua ntej thiab tsuas yog tus uas raug Vajtswv siv xwb. Thaum Yexus los, Yauhas tau ua ib kauj ruam hauj lwm pua txoj kev thiab tau pib tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej (tus Vajntsujplig tau pib qhov no). Thaum Yexus los, Nws ua Nws tes hauj lwm ncaj qha, tab sis nws muaj ib qho sib txawv loj ntawm Nws tes hauj lwm thiab Mauxe tes hauj lwm. Yaxaya kuj tau hais ntau yam lus qhia txog yav tom ntej, tab sis vim li cas nws ho tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag? Yexus tsis hais ntau yam lus qhia txog yav tom ntej, tab sis vim li cas Nws ho yog Vajtswv Tus Kheej kiag? Tsis muaj leej twg tau luag hais tias Yexus tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd mas tag nrho yog los ntawm Vajntsujplig los xwb, los sis lawv yeej tsis tau luag hais tias tag nrho yog los ntawm tib neeg txoj kev xav los xwb, los sis hais tias tag nrho ces nws yog los ntawm Vajtswv Tus Kheej los kiag. Tib neeg tsis muaj txoj hau kev los soj ntsuam xyuas kom meej txog tej yam ntawd. Yeej hais tau tib yam hais tias Yaxaya los yeej ua tes hauj lwm ntawd, thiab hais txog tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd, thiab tag nrho ces yeej yog los ntawm Vajntsujplig los; tej ntawd tsis yog los ncaj qha ntawm Yaxaya tus kheej los, tab sis yog tej kev qhia tshwm los ntawm Yehauvas los. Yexus tsis ua hauj lwm ntau heev, thiab tsis tau hais lus ntau heev, los sis Nws tsis tau hais txog ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej. Rau tib neeg, Nws tej kev qhuab qhia mas zoo li kuj tsis siab luaj twg, tab sis Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab qhov no mas zoo li tib neeg yeej piav tsis tau li. Tsis tau muaj leej twg yuav ntseeg Yauhas, los sis Yaxaya, los sis Davi, los sis tsis tau muaj leej twg hu lawv ua Vajtswv li, los sis tus Vajtswv Davi, los sis tus Vajtswv Yauhas; tsis muaj leej twg tau hais li ntawd li, thiab tsuas yog Yexus thiaj li tau raug hu ua Khetos xwb. Qhov kev faib tawm no mas faib raws li Vajtswv cov lus tim khawv, tes hauj lwm uas Nws ua, thiab tes hauj lwm qhuab qhia uas Nws ua. Hos hais txog cov neeg tseem ceeb hauv Vajluskub—Anplahas, Davi, Yausua, Daniyee, Yaxaya, Yauhas thiab Yexus—los ntawm tes hauj lwm lawv ua, koj yeej qhia tau hais tias leej twg yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab hom neeg twg yog cov xib fwb cev Vajtswv lus, thiab hom twg yog cov thwj tim. Leej twg raug Vajtswv siv, thiab leej twg yog Vajtswv Tus Kheej kiag, ces raug faib sib txawv thiab txiav txim siab los ntawm qhov tseem ntsiab thiab yam hauj lwm lawv ua. Yog koj tsis muaj cuab kav qhia tau qhov sib txawv, ces qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias koj tsis paub hais tias ntseeg Vajtswv txhais li cas tiag. Yexus yog Vajtswv vim Nws hais ntau lo lus, thiab ua hauj lwm ntau, hais ncaj qha kiag ces yog Nws qhov kev ua kom pom ntau yam txuj ci tseem ceeb. Zoo ib yam nkaus li thiab, Yauhas, los ib yam nkaus li thiab, yeej ua hauj lwm ntau, thiab hais ntau lo lus, ib yam li Mauxe thiab; vim li cas lawv ho tsis raug hu ua Vajtswv? Adas yog tsim tawm ncaj qha los ntawm Vajtswv; vim li cas nws ho tsis raug hu ua Vajtswv, tab sis tsuas raug hu ua ib tug uas raug tsim tawm los xwb? Yog muaj ib tug neeg hais rau koj tias, “Hnub no, Vajtswv tau ua hauj lwm ntau dhau heev lawm, thiab hais lus ntau dhau heev lawm; Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Ces, vim Mauxe tau hais lus ntau heev, nws los yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab!” koj yuav tsum nug rov qab tias, “Nyob rau lub sij hawm ntawd, vim li cas Vajtswv ho hais lus tim khawv rau Yexus, tab sis tsis hais rau Yauhas, hais tias yog Vajtswv Tus Kheej kiag? Ua Yauhas tsis yog los ua ntej Yexus lod? Qhov twg yog qhov loj dua, tes hauj lwm ntawm Yauhas los Yexus? Rau tib neeg, ces zoo li Yauhas tes hauj lwm loj dua Yexus tes, tab sis vim li cas Vajntsujplig ho hais lus tim khawv rau Yexus, thiab tsis hais rau Yauhas?” Tib yam no tab tom tshwm sim rau hnub no! Nyob rau lub sij hawm ntawd, thaum Mauxe coj cov neeg ntawm Yixayee, Yehauvas nyob saum cov huab hais lus los rau nws. Mauxe tsis tau hais lus ncaj qha, tab sis tsuas yog raug Yehauvas coj ncaj qha xwb. Qhov no yog tes hauj lwm ntawm Yixayee hauv Vajluskub Qub. Nyob rau hauv Mauxe mas tsis muaj tus Ntsujplig, los sis tsis muaj Vajtswv kiag. Nws tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawd, thiab yog li ntawd yeej muaj ib qho sib txawv loj ntawm tes hauj lwm uas nws ua thiab tes hauj lwm uas Yexus ua. Thiab qhov ntawd ces yog vim tes hauj lwm nkawd ua mas sib txawv! Tsis hais ib tug neeg twg yuav raug Vajtswv siv, los sis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, ib tug thwj tim, los sis Vajtswv Tus Kheej kiag, ces yeej pom tau nyob rau ntawm tus yeeb yam ntawm nws tes hauj lwm, thiab qhov no yuav muab koj qhov kev tsis tshua ntseeg ntawd xaus tseg. Nyob rau hauv phau Vajluskub mas yeej sau hais tias tsuas yog tus Me Nyuam Yaj xwb mas thiaj li qhib tau xya lub cim. Thoob plaws txhua tiam, yeej muaj ntau tus neeg txhais tej nqe Vajluskub nyob nrog cov neeg tseem ceeb, thiab yog li ntawd koj hais puas tau hais tias lawv sawv daws puav leej yog tus Me Nyuam Yaj mas? Koj hais puas tau hais tias lawv tej lus piav qhia ntawd puav leej yog los ntawm Vajtswv los mas? Lawv tsuas yog cov neeg txhais tej ntsiab lus xwb; lawv tsis muaj lub koob meej ntawm tus Me Nyuam Yaj. Yuav ua cas lawv thiaj li tsim nyog los qhib xya lub cim ntawd mas? Nws yeej muaj tseeb hais tias “Tsuas yog tus Menyuam Yaj nkaus xwb mas thiaj muaj peev xwm qhib tau xya lub cim,” tab sis Nws tsis yog los qhib xya lub cim nkaus xwb; nws tsis muaj qhov tseem ceeb rau qhov hauj lwm no, nws tsuas yog lam ua raws qhov xub thawj xwb. Nws yeej paub meej meej txog Nws tes hauj lwm; ua nws puas yog ib qho tseem ceeb uas Nws yuav tsum tau siv sij hawm ntau los txhais tej nqe Vajluskub ntawd mas? Ua puas tseem yuav tau ntxiv “Tiam Ntawm tus Menyuam Yaj Txhais Vajluskub” rau tes hauj lwm rau txhiab xyoo thiab mas? Nws los ua tes hauj lwm tshiab, tab sis Nws kuj muab ib co lus qhia tshwm txog tes hauj lwm ntawm lub sij hawm dhau los thiab, ua kom tib neeg to taub qhov tseeb ntawm tes hauj lwm rau txhiab xyoo. Tsis tas yuav piav qhia ntau zaj lus los ntawm Vajluskub; tes hauj lwm niaj hnub no thiaj yog tus yawm sij, qhov ntawd mas tseem ceeb. Koj yuav tsum paub hais tias Vajtswv tsis yog los tev xya lub cim ntawd nkaus xwb, tab sis los ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 166

Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yauhas tau pua txoj kev rau Yexus. Yauhas tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag tab sis tsuas ua tau tes dej num ntawm tib neeg tiav hlo xwb. Txawm hais tias Yauhas yog tus qhib kev rau tus Tswv, los nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv; nws tsuas yog ib tug tib neeg uas raug Vajntsujplig siv xwb. Tom qab Yexus raug ua kev cai raus dej tag lawm, Vajntsujplig nqis los rau saum Nws zoo li ib tug nquab dawb. Ces Nws thiaj li pib Nws tes hauj lwm, qhov ntawd ces yog, Nws pib ua tes hauj lwm qhuab qhia ntawm Khetos. Yog vim li ntawd Nws thiaj li siv lub koob meej ntawm Vajtswv, vim Nws yog los ntawm Vajtswv los. Tsis hais Nws txoj kev ntseeg yuav zoo li cas ua ntej qhov no li—tej zaum mas kuj tseem tsis ruaj khov rau qee lub sij hawm thiab, los sis ruaj khov rau qee lub sij hawm—qhov ntawd ces yog qhov ntawm lub neej txoj sia ntawm tib neeg li sawv daws xwb uas Nws coj ua ntej ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Tom qab Nws raug ua kev cai raus dej tag lawm (qhov ntawd ces yog, raug tsa lawm), lub hwj chim thiab lub yeeb koob ntawm Vajtswv nrog kiag Nws tam sim ntawd lawm, thiab yog li ntawd Nws thiaj li pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Nws muaj peev xwm ua tej cim thiab txuj ci phim hwj, ua txuj ci tseem ceeb, thiab Nws muaj hwj chim thiab muaj cai, vim Nws ua hauj lwm sawv cev ncaj qha rau Vajtswv Tus Kheej kiag; Nws ua tus Ntsujplig tes hauj lwm sawv Nws cev thiab nthuav tawm tus Ntsujplig lub suab lus. Yog li ntawd, Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag; qhov no mas yeej cam tsis tau li. Yauhas yog ib tug uas raug Vajntsujplig siv xwb. Nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv, los sis nws yog ib qho uas yuav tshwm sim tsis tau rau nws los sawv cev rau Vajtswv li. Yog hais tias nws xav ua li ntawd, ces Vajntsujplig yeej yuav tsis pub ua li, vim nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag npaj siab yuav ua kom tiav hlo. Tej zaum yuav muaj ntau yam nyob rau hauv nws uas yog tib neeg txoj kev xav, los sis tej yam uas yuav txawv nrug deb; tsis muaj ib zaug twg li uas nws yuav muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv ncaj qha li. Nws tej kev yuam kev thiab kev ua yuam kev ces tsuas sawv cev tau rau nws tus kheej xwb, tab sis nws tes hauj lwm ces yog sawv cev rau Vajntsujplig. Tab sis, koj yuav hais tsis tau hais tias tag nrho nws ces yeej sawv cev rau Vajtswv. Nws qhov kev txawv nrug deb ntawm sawv daws thiab kev ua yuam kev ntawd puas sawv cev rau Vajtswv thiab? Ua yuam kev nyob rau hauv kev sawv cev rau tib neeg ces yog ib qho yeej ib txwm muaj, tab sis yog ib tug neeg twg txhob txwm nrug deb ntawm sawv daws mus sawv cev rau Vajtswv, ces qhov ntawd tsis yog kev tsis hwm Vajtswv lod? Qhov ntawd tseem tsis yog kev saib tsis taus kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab lod? Vajntsujplig tsis lam yuav cia tib neeg los sawv rau Vajtswv qhov chaw yooj yim li, txawm hais tias nws yuav raug lwm tus muab tsa rau qhov chaw siab npaum li cas li. Yog nws tsis yog Vajtswv, nws yuav tsis muaj peev xwm sawv tau khov kho rau thaum kawg. Vajntsujplig tsis pub tib neeg sawv cev rau Vajtswv raws li tib neeg lub siab xav! Piv txwv li, nws yog Vajntsujplig uas ua tim khawv rau Yauhas thiab nws kuj yog Vajntsujplig uas qhia tshwm txog nws los ua tus pua txoj kev rau Yexus, tab sis tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua rau saum nws ces yeej paub tseeb lawm. Tag nrho tej uas hais kom Yauhas ua ces yog kom ua tus neeg pua kev rau Yexus, los npaj txoj kev rau Nws xwb. Qhov ntawd ces hais tias, Vajntsujplig tsuas txhawb nqa nws tes hauj lwm pua txoj kev xwb thiab tsuas cia nws ua tes hauj lwm ntawd xwb—nws tsis tau txais kev tso cai kom ua lwm yam hauj lwm. Yauhas sawv cev rau Eliya, thiab nws sawv cev rau ib tug xib fwb cev Vajtswv lus uas pua txoj kev. Vajntsujplig txhawb nqa nws rau qhov no; yog hais tias nws tes hauj lwm tseem yog pua txoj kev, ces Vajntsujplig yeej txhawb nqa nws. Txawm li cas los xij, yog nws hais kiag tias nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab hais tias nws tau los ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim kom tiav, ces Vajntsujplig yuav rau txim rau nws. Tsis hais Yauhas tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li, thiab txawm hais tias nws tau txais kev txhawb nqa los ntawm Vajntsujplig, nws tes hauj lwm mastsis yog yuav tsis muaj ciaj ciam li. Muab xam hais tias Vajntsujplig yeej txhawb nqa nws tes hauj lwm, lub hwj chim uas muab rau nws rau lub sij hawm ntawd ces tsuas pub coj los pua txoj kev nkaus xwb. Nws yeej tsis muaj cuab kav ua lwm yam hauj lwm hlo li, vim nws tsuas yog Yauhas tus uas pua txoj kev xwb, thiab tsis yog Yexus. Yog li ntawd, Vajntsujplig cov lus tim khawv yog tus yawm sij, tab sis tes hauj lwm uas Vajntsujplig tso cai rau tib neeg ua mastseem haj yam tseem ceeb tshaj lawm thiab. Yauhas tseem tsis tau txais lus tim khawv loj kawg nkaus rau lub sij hawm ntawd thiab lod? Tsis yog nws tes hauj lwm kuj loj kawg thiab lod? Tab sis tes hauj lwm uas nws ua ntawd mas yeej tsis tshaj dua li Yexus tes li, vim nws tsis yog dab tsi tshaj li ib tug tib neeg uas Vajntsujplig siv xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv ncaj qha tau li, thiab yog li ntawd tes hauj lwm nws ua thiaj li muaj ciaj ciam kem tseg. Tom qab nws ua tes hauj lwm pua kev ntawd tag lawm, ces Vajntsujplig tsis txhawb nqa nws cov lus tim khawv mus ntxiv lawm, tsis muaj hauj lwm tshiab rau nws, thiab nws thiaj tau ncaim mus lawm thaum tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag pib lawm.

Muaj ib co uas raug tej ntsuj plig phem nkag rau thiab quaj qw nrov loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yog Vajtswv!” Tab sis, nyob rau thaum kawg, lawv raug qhia tshwm, vim lawv yuam kev rau qhov uas lawv sawv cev rau lawm. Lawv sawv cev rau Ntxwgnyoog, thiab Vajntsujplig tsis quav ntsej txog. Koj txawm yuav muab koj tus kheej tsa mus siab npaum li cas los xij los sis koj txawm yuav quaj qw nrov npaum li cas los xij, koj yeej tseem yog ib tug uas raug tsim tawm los xwb thiab ib tug uas yog Ntxwgnyoog tug. Kuv yeej tsis tau qu li hais tias, “Kuv yog Vajtswv, Kuv yog Leej Tub ntawm Vajtswv uas Nws hlub tshaj plaws!” Tab sis tes hauj lwm Kuv ua ces yog Vajtswv tes hauj lwm. Kuv puas tseem yuav tau qw mas? Tsis tas yuav tsum muaj kev tsa mus rau qhov chaw siab li. Vajtswv ua Nws tus kheej tes hauj lwm Nws Tus Kheej kiag thiab tsis tas yuav tsum muaj tib neeg los tsa lub meej mom rau Nws li los sis muab ib lub npe tuav dej num uas muaj hwj chim kawg nkaus rau Nws li: Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws lub koob npe thiab lub meej mom lawm. Ua ntej Nws qhov kev ua kev cai raus dej, ua Yexus tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag lod? Nws tsis yog lub cev nqaij daim tawv ua yug los ua neeg ntawm Vajtswv lod? Qhov tseeb ces yeej hais tsis tau hais tias tsuas yog tom qab uas tau txais tim khawv lawm xwb ces Nws thiaj li rais mus ua tib leeg Tub ntawm Vajtswv lod? Ntev heev ua ntej uas Nws pib Nws tes hauj lwm, ua yeej tsis tau muaj ib tug tib neeg hu ua Yexus li no lod? Koj tsis muaj peev xwm yuav coj tau txoj kev tshiab los sis sawv cev tau rau tus Ntsujplig. Koj tsis muaj peev xwm nthuav tawm tau tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tej lus uas Nws hais. Koj tsis muaj peev xwm ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab tej uas yog tus Ntsujplig li ces koj tsis muaj peev xwm ua tau. Lub tswv yim, qhov xav tsis tawm, thiab qhov to taub tsis tau ntawm Vajtswv, thiab tag nrho tus moj yam uas Vajtswv siv los qhuab ntuas tib neeg—tag nrho tej no ces nyob dhau deb ntawm koj qhov peev xwm yuav los nthuav tawm tau lawm. Yog li ntawd nws yuav siv tsis tau hlo li rau qhov uas yuav hais tias yog Vajtswv; koj ces tsuas muaj lub npe xwb tab sis tsis muaj ib qho ntsiab tseem ceeb li. Vajtswv Tus Kheej kiag tau los lawm, tab sis tsis muaj leej twg paub Nws li, tab sis Nws ua Nws tes hauj lwm txuas ntxiv mus thiab ua li ntawd sawv cev rau tus Ntsujplig. Tsis hais koj yuav hu Nws ua tib neeg los Vajtswv li, tus Tswv los sis Khetos, los sis hu Nws ua tus muam, nws yeej tsis ua li cas li. Tab sis tes hauj lwm uas Nws ua ces yog tus Ntsujplig tes thiab sawv cev rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Nws tsis tau quav ntsej txog lub npe uas tib neeg hu Nws. Lub npe ntawd puas yuav txiav txim tau Nws tes hauj lwm mas? Tsis hais txawm koj yuav hu Nws li cas li, nyob rau ntawm qhov Vajtswv quav ntsej txog, ces Nws yog tus Ntsujplig ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg; Nws sawv cev rau tus Ntsujplig thiab tau txais kev pom zoo los ntawm tus Ntsujplig. Yog koj tsis muaj peev xwm qhib kev rau ib tiam tshiab, los sis coj tiam qub los rau ib qho chaw xaus, los sis coj kiag ib tiam tshiab los, los sis ua tes hauj lwm tshiab, ces koj yuav tsis raug muab hu tau ua Vajtswv li!

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 167

Txawm yog ib tug neeg uas Vajntsujplig siv kiag los yeej sawv cev tsis tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag. Qhov no mas tsis yog hais tias ib tug neeg zoo li ntawd tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis kuj hais tias tes hauj lwm nws ua mas sawv cev tsis tau rau Vajtswv ncaj qha thiab. Muab ua lawm yam lus hais, ces tib neeg txoj kev ntsib kev pom tsis muaj cuab kav muab tso ncaj qha tau nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, thiab nws tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag ua ces tag nrho yog tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua nyob rau hauv Nws tus kheej qhov kev npaj cawm tib neeg thiab nws cuam tshuam txog qhov kev cawm tib neeg loj. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog muaj kev muab lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom pab rau xwb. Nws muaj ntawm qhov kev nrhiav tau ib txoj kev tshiab ntawm qhov kev ntsib kev pom uas mus dhau ntawm qhov kev taug ntawm cov neeg uas tau mus txog qhov ntawd twb tau taug dua lawm xwb, thiab ntawm kev coj lawv tej kwv tij thiab nkauj muam thaum nyob rau hauv txoj kev coj ntawm Vajntsujplig. Qhov uas cov neeg no muab tau rau ces yog lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom los sis tej kev sau ntawv nyob rau sab ntsuj plig ntawm cov neeg uas muaj txoj kev ntseeg loj xwb. Txawm hais tias cov neeg no raug Vajntsujplig siv, los tes hauj lwm lawv ua tsis cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg uas loj nyob rau qhov kev npaj rau-txhiab-xyoo. Nws tsuas muaj cov neeg uas Vajntsujplig tau tsa sawv los nyob rau tej caij nyoog uas sib txawv ntawd los coj cov neeg kom los yoog raws tus Vajntsujplig, kom txog rau thaum uas tes dej num lawv ua ntawd los txog qhov xaus kiag los sis kom txog rau thaum lawv txoj sia los txog qhov xaus. Tes hauj lwm lawv ua ces tsuas yog npaj ib txoj kev kom zoo tsim nyog rau Vajtswv Tus Kheej kiag los sis ua qee yam ntxiv rau qhov kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau hauv lawv tus kheej, cov neeg no tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm loj dua ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg, los sis lawv tsis muaj peev xwm qhib tej kev tshiab, lawv ib tug twg haj yam tsis muaj peev xwm yuav coj tau ib qho chaw xaus los rau tag nrho Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam dhau los li. Yog li ntawd, tes hauj lwm lawv uas ces tsuas sawv cev rau ib tug uas raug tsim tawm los ua nws tes dej num xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Qhov no mas vim yog tes hauj lwm lawv ua tsis zoo li qhov uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Tes hauj lwm coj ib tiam tshiab los mas tsis yog ib yam uas ib tug tib neeg yuav ua tau sawv cev rau Vajtswv qhov chaw. Tsis muaj leej twg uas tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag yuav ua tau li. Tag nrho cov hauj lwm uas tib neeg ua tau ces tsuas muaj qhov uas ua nws tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los xwb thiab ua tau rau thaum uas nws raug txhawb los sis raug qhia kom paub los ntawm Vajntsujplig xwb. Txoj kev coj qhia uas cov neeg no muab ces tag nrho tsuas yog qhia kom tib neeg pom txoj kev xyaum ua nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub thiab lawv yuav ua li cas thiaj li haum nrog rau Vajtswv txoj kev xav nkaus xwb. Tib neeg tes hauj lwm ces yeej tsis cuam tshuam txog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los sis tsis sawv cev rau tus Ntsujplig tes hauj lwm. Ib qho kev piv txwv, tes hauj lwm ntawm Tim Khawv Lis thiab Tus Neeg Saib Xyuas Nis ces yog coj txoj kev. Ua txoj kev tshiab los sis qub, tes hauj lwm ces yog teeb rau ntawm lub ntsiab lus uas muaj nyob rau hauv Vajluskub. Txawm nws yuav yog kev tsim kho pawg ntseeg hauv zej zog los sis tsis tsa pawg ntseeg hauv zej zog, nkawd tes hauj lwm ces yog qhov rhawv pawg ntseeg. Tes hauj lwm nkawd ua ces yog txuas ntxiv tes hauj lwm uas Yexus thiab Nws cov thwj tim muab tso tseg es tseem ua tsis tau tiav los sis tseem tsis tau loj hlob ntxiv nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Tej uas nkawd ua nyob rau hauv nkawd tes hauj lwm ces yog tej uas Yexus tau hais thaum pib kiag ntawm Nws tes hauj lwm kom tej tiam uas los tom qab Nws ua, ib yam li muab lawv tej tob hau qhwv, txais kev ua kev cai raus dej, ntais ncuav, los sis haus cawv. Nws kuj hais tau hais tias nkawd tes hauj lwm ces yog ceev phau Vajluskub cia thiab nrhiav tej kev tshiab nyob rau hauv Vajluskub. Nkawd tsis tau ua tau dab tsi nce qib mus deb li. Yog li ntawd, mas thiaj li pom tau hais tias nkawd tes hauj lwm ces tsuas yog kev nrhiav tej kev tshiab nyob rau hauv Vajluskub xwb, nrog rau tej kev coj kev ua uas zoo dua thiab muaj raws li qhov tseeb dua xwb. Tab sis ib tug neeg twg yeej tsis muaj cuab kav nrhiav tau Vajtswv txoj kev xav tam sim no nyob rau hauv lawv tes hauj lwm li, haj yam nrhiav tsis tau tes hauj lwm tshiab uas Vajtswv npaj ua nyob rau tiam kawg. Qhov no ces vim yog txoj kev lawv taug yeej tseem yog txoj qub xwb—yeej tsis muaj kev ntxiv hnub nyoog rau thiab tsis muaj kev nce qib li. Lawv tas zog tuav rawv qhov tseeb ntawm kev muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ua raws li txoj kev coj kev ua uas hais kom tib neeg hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum, ua raws nraim li tej lus hais uas hais tias tus uas tiv taus mus txog thaum kawg ces yuav raug cawm thiab hais tias txiv neej yog tus thawj coj ntawm poj niam, thiab poj niam yuav tsum mloog nws tus txiv hais, thiab tej kev xav phem raws tej kab lig kev cai qub hais tias cov nkauj muam mas qhuab qhia tsis tau, tab sis tsuas yog mloog lus nkaus xwb. Yog hais tias tej kev coj zoo li ntawd raug coj ntxiv mus, ces Vajntsujplig yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm tshiab li, tso kom tib neeg dim ntawm tej kev qhuab qhia, los sis coj lawv mus rau ib thaj chaw tshiab uas muaj kev ywj pheej thiab zoo nkauj heev. Yog li ntawd, theem no ntawm tes hauj lwm, uas hloov tiam kiag, yuav tsum tau ua thiab hais los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; tsis li ntawd ces tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj peev xwm ua tau li ntawd nyob rau Nws qhov chaw li. Los txog tam sim no, tag nrho Vajntsujplig tes hauj lwm uas nyob sab nraum ntawm txoj kev yoog raws no ces yeej nres nrheev tseg xwb, thiab cov uas raug Vajntsujplig siv los yeej cia li paub tsis meej hais tias lawv nyob qhov twg li lawm. Yog li ntawd, vim tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug Vajntsujplig siv tsis zoo ib yam li tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag, ces lawv lub koob meej thiab cov neeg uas lawv ua sawv cev rau ntawd mas sib txawv. Qhov no yog vim tes hauj lawm uas Vajntsujplig npaj siab ua mas txawv, thiab nyob rau qhov no ces cov uas zoo ib yam uas ua tes hauj lwm ces raug muab lub koob meej thiab lub meej mom uas sib txawv rau. Cov neeg uas Vajntsujplig siv mas tej zaum yeej ua ib txhia hauj lwm uas yog cov tshiab thiab tej zaum kuj muab ib co hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam tag los lawm tshem tawm thiab, tab sis qhov lawv tsis muaj peev xwm ua tau ces yog nthuav tawm txog tus moj yam thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv nyob rau tiam tshiab. Lawv tsuas ua hauj lwm los muab tes hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam dhau los lawm ntawd tshem tawm xwb, thiab tsis yog yuav ua tes hauj lwm tshiab rau lub hom phiaj uas yuav sawv cev ncaj qha rau tus moj yam ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd, tsis hais lawv yuav muab pes tsawg qhov kev xyaum ua uas dhau sij hawm ntawd tshem tawm los sis lawv yuav qhia txog pes tsawg qhov kev xyaum ua tshiab li, lawv yeej tseem sawv cev rau tib neeg thiab tej yam uas raug tsim tawm los xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua tes hauj lwm, txawm li cas los xij, Nws yeej tsis tab meeg qhib suab tshaj tawm txog kev muab tej kev xyaum ua qub ntawm tiam qub tshem tawm pov tseg los sis tshaj tawm ncaj qha txog qhov pib ntawm ib tiam tshiab. Nws yeej ua Nws tes hauj lwm ncaj qha thiab yam tsis zais hlo li. Nws yeej qhia ncaj qha txog kev ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua; qhov ntawd ces yog, Nws nthuav tawm ncaj qha txog tes hauj lwm uas Nws tau coj los, ua Nws tes hauj lwm ncaj qha li npaj siab rau thaum xub thawj, nthuav tawm txog Nws kiag thiab tus moj yam. Thaum tib neeg pom nws, Nws tus moj yam thiab Nws tes hauj lwm los ib yam nkaus li thiab uas yeej txawv ntawm cov uas nyob rau tej tiam dhau los lawm. Txawm li cas los xij, muab saib los ntawm Vajtswv Tus Kheej kis, ces qhov no tsuas yog ib qho kev txuas thiab kev loj hlob ntxiv ntawm Nws tes hauj lwm xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua hauj lwm, Nws nthuav tawm Nws txoj lus thiab coj tes hauj lwm tshiab ncaj qha los. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces thaum tib neeg ua hauj lwm, nws yog ua los ntawm kev maj mam xav mam ua thiab kev kawm, los sis nws yog ib qho txuas ntxiv ntawm txoj kev paub thiab kev muab tej kev xyaum ua coj los tso sib dhos kom muaj kab muaj ke uas yog tsim nyog rau ntawm lwm tus tes hauj lwm xwb. Qhov ntawd ces hais tias, qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog ua raws li ib qho kev ua uas twb yeej muaj teeb tseg lawm thiab yog “rau nkawm khau tshiab taug tej kev qub xwb.” Qhov no ces txhais tau hais tias txawm yog kiag txoj kev uas cov neeg uas Vajntsujplig siv ntawd taug los yeej yog ua nyob rau saum txoj uas Vajtswv Tus Kheej pib kiag xwb. Yog li ntawd, thaum txhua yam hais txhij thiab ua tiav tag lawm, ces tib neeg yeej tseem yog tib neeg, thiab Vajtswv yeej tseem yog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 168

Yauhas yug los ntawm txoj kev cog lus, npaum nkaus li Yiha yug los rau Anplahas. Nws pua txoj kev rau Yexus thiab ua tes hauj lwm ntau heev, tab sis nws tsis yog Vajtswv. Tab sis, nws tsuas yog ib tug ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus xwb, vim nws tsuas pua txoj kev rau Yexus xwb. Nws tes hauj lwm yeej loj heev li, thiab nws tsuas yog tom qab thaum uas nws pua txoj kev tag lawm xwb mas Yexus thiaj li pib Nws tes hauj lwm yam muaj qib muaj duas. Qhov tseem ceeb, ces nws tsuas yog siv dag siv zog rau Yexus xwb, thiab tes hauj lwm nws ua ces yog ua dej num rau Yexus tes hauj lwm xwb. Tom qab uas nws pua txoj kev tag lawm, Yexus pib Nws tes hauj lwm, tes hauj lwm uas tshiab dua, khov dua, thiab ntxaws dua. Yauhas tsuas ua qhov pib kiag ntawm tes hauj lwm xwb; qhov loj tshaj ntawm tes hauj lwm ces yog Yexus ua. Yauhas kuj ua tes hauj lwm tshiab thiab, tab sis nws tsis yog tus uas coj ib tiam tshiab los. Yauhas yug los ntawm txoj kev cog lus, thiab nws lub npe yog tus tub txib qaum ntuj muab. Nyob rau lub sij hawm ntawd, muaj ib txhia mas xav muab nws tis npe raws li nws txiv Xekhaliya, tab sis nws niam hais tawm, hais tias, “Tus me nyuam no mas muab hu tsis tau lub npe ntawd. Nws yuav tsum muab hu ua Yauhas.” Qhov no ces tag nrho yog cov lus sam hwm ntawm Vajntsujplig. Yexus los kuj yog raug tis npe los ntawm Vajntsujplig cov lus sam hwm tib yam nkaus thiab, Nws yog yug los ntawm Vajntsujplig, thiab Nws yog qhov kev cog lus los ntawm Vajntsujplig. Yexus yog Vajtswv, Khetos, thiab neeg Leej Tub. Tab sis, Yauhas tes hauj lwm los yeej loj heev li thiab, vim li cas nws ho tsis raug hu ua Vajtswv? Qhov twg kiag uas yog qhov txawv ntawm tes hauj lwm uas Yexus ua thiab tes hauj lwm uas Yauhas ua? Puas yog qhov laj thawj tias Yauhas tsuas yog tus pua kev rau Yexus xwb? Los yog qhov no yeej yog qhov uas Vajtswv xub xaiv tseg ua ntej lawm? Txawm hais tias Yauhas kuj tau hais tias, “Nej cia li hloov siab lees txim: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm,” thiab nws kuj tau tshaj txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, nws tes hauj lwm mastsis tau loj hlob tuaj ntxiv lawm thiab tsuas yog ib qho kev pib nkaus xwb. Nyob rau qhov sib txawv, ces Yexus coj ib tiam tshiab los thiab tseem muab tiam qub xaus tseg thiab, tab tsis Nws kuj tseem ua tau kom txoj kev cai hauv Vajluskub Qub muaj tiav hlo thiab. Tes hauj lwm Nws ua mas yeej loj dua tes ntawm Yauhas, thiab tshaj qhov ntawd ces yog Nws los txhiv tag nrho noob neej—Nws ua theem hauj lwm ntawd tiav hlo. Hos hais txog Yauhas, ces nws tsuas yog npaj txoj kev xwb. Txawm hais tias nws tes hauj lwm yuav loj heev, los nws tej lus yeej muaj ntau, thiab tej thwj tim uas caum nws yeej muaj coob, los nws tes hauj lwm yeej tsis ua dab tsi tshaj qhov uas coj tib neeg los rau ib qho kev pib dua tshiab xwb. Tib neeg yeej tsis tau txoj sia, txoj kev, los sis qhov tseeb uas tob dua los ntawm nws li, los sis tib neeg yeej tsis tau ib qho kev to taub txog Vajtswv txoj kev xav los ntawm nws li. Yauhas yog ib tug xib fwb loj cev Vajtswv lus (Eliya) uas qhib ib qho chaw tshiab rau Yexus tes hauj lwm thiab npaj cov xaiv tseg; nws yog tus qhib kev rau Tiam Hmoov Hlub. Tej xwm txheej no mas yog tsuas saib raws li tej yam tshwm sim ntawm tib neeg raws li ib txwm muaj xwb ces yuav tsis muaj cuab kav to taub tau li. Qhov no ces tag nrho yeej tsim nyog tshaj vim Yauhas kuj ua tes hauj lwm uas loj kawg thiab, tshaj qhov ntawd, nws yeej tau txais kev cog lus los ntawm Vajntsujplig, thiab nws tes hauj lwm ces Vajntsujplig yeej txhawb nqa. Qhov no yog li no, nws tsuas yog los ntawm tes hauj lwm uas nkawv ua nkaus xwb mas ib tug neeg twg thiaj li yuav qhia tau qhov sib txawv ntawm nkawd ob tug lub koob meej, vim yeej tsis muaj ib txoj kev yuav qhia tau ib tug tib neeg lub ntsiab tseem ceeb yog saib sab nraud seb nws zoo li cas xwb, los sis yeej tsis muaj ib txoj kev rau tib neeg kom paub tseeb seb dab tsi yog tej lus tim khawv ntawm Vajntsujplig li. Tes hauj lwm uas Yauhas ua tiav thiab tes uas Yexus ua tiav mas tsis zoo ib yam thiab muaj tus yeeb yam sib txawv. Nws yog los ntawm qhov no uas yus yuav txiav txim hais tias ua Yauhas yog Vajtswv los tsis yog. Tes hauj lwm ntawm Yexus ces yog yuav pib, yuav ua ntxiv mus, yuav xaus, thiab yuav coj mus rau kev tawg paj txi txiv. Nws ua txhua theem ntawm tej theem no, hos tes hauj lwm ntawm Yauhas ces tsis muaj dab tsi tshaj qhov pib xwb. Nyob rau thaum pib, Yexus tshaj txoj moo zoo thiab qhuab qhia txoj kev hloov siab lees txhaum, thiab tom qab ntawd kuj mus ua kev cai raus dej rau tib neeg, kho cov neeg mob zoo, thiab ntiab dab tawm. Nyob rau thaum kawg, Nws txhiv noob neej tawm ntawm kev txhaum thiab ua Nws tes hauj lwm tiav hlo rau tag nrho tiam ntawd. Nws kuj tseem mus rau txhua txhia qhov chaw, qhuab qhia tib neeg thiab tshaj txoj moo zoo ntawm ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj. Nyob rau qhov no ces Nws thiab Yauhas zoo ib yam, qhov txawv ces yog Yexus coj ib tiam tshiab los thiab coj Tiam Hmoov Hlub los rau tib neeg. Tawm ntawm Nws lub qhov ncauj los ces yog txoj lus hais txog qhov uas tib neeg yuav tsum xyaum ua thiab txoj kev uas tib neeg yuav tsum taug raws nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thiab nyob rau thaum kawg, Nws ua tes dej num ntawm kev cawm dim tiav hlo. Yauhas tsis muaj hnub yuav ua tau tes hauj lwm no. Thiab yog li ntawd ces nws yog Yexus uas ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab nws yog Nws uas yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab tus uas sawv cev rau Vajtswv ncaj qha. Txoj kev xav phem ntawm tib neeg hais tias tag nrho cov uas yug los ntawm txoj kev cog lus, yug los ntawm tus Ntsujplig, txhawb nqa los ntawm Vajntsujplig, thiab tus qhib tej kev tshiab ces yog Vajtswv. Raws li qhov kev xav li no, ces Yauhas los kuj yog Vajtswv, thiab Mauxe, Anplahas, thiab Davi …, lawv los puav leej yog Vajtswv tag nrho thiab. Qhov no tsis yog ib lo lustso dag uas muaj txhij tag nrho lod?

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 169

Muaj ib txhia yuav xav tsis thoob hais tias, “Vim li cas ib tiam twg mas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej coj los kiag xwb? Ua ib tug uas raug tsim tawm los yuav sawv tsis tau rau Nws qhov chaw li lod?” Nej sawv daws yeej paub hais tias Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv rau lub hom phiaj uas nthuav tawm meej meej txog kev coj ib tiam tshiab los, thiab, muaj tseeb, thaum Nws coj ib tiam tshiab los, Nws tau muab tiam dhau los xaus kiag rau tib lub sij hawm ntawd. Vajtswv yog qhov Pib thiab qhov Xaus; yog Nws Tus Kheej kiag uas muab Nws tes hauj lwm tso kom pib khiav mus thiab yog li ces yuav tsum yog Nws Tus Kheej kiag uas muab tiam dhau los xaus tseg. Qhov ntawd yog qhov pov thawj ntawm Nws qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thiab ntawm Nws qhov kev txeeb tau lub ntiaj teb. Txhua zaum uas Nws Tus Kheej kiag ua hauj lwm nrog tib neeg, nws yog qhov pib ntawm ib qho kev sib ntaus sib tua tshiab. Yog tsis muaj qhov pib ntawm tes hauj lwm tshiab, ces yeej yuav tsis muaj qhov xaus rau tes hauj lwm qub li, qhov no yog pov thawj qhia hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog tseem yuav los rau qhov xaus. Tsuas yog hais tias Vajtswv Tus Kheej los kiag xwb, thiab ua tes hauj lwm tshiab nrog tib neeg, mas tib neeg thiaj li yuav muaj cuab kav nti dim tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab tau ib lub neej tshiab thiab ib qho pib dua tshiab. Tsis li ntawd, ces tib neeg yuav nyob rau hauv tiam qub mus ib txhis thiab nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias qub mus ib txhis. Txhua txhua tiam ces yog Vajtswv coj, ib qho ntawm tib neeg ces raug tso dim lawm, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj li mus tau rau yav tom ntej nrog Vajtswv tes hauj lwm mus rau tiam tshiab. Vajtswv txoj kev yeej ces yog ib txoj kev yeej rau tag nrho cov uas raws Nws qab. Yog haiv tib neeg uas raug tsim tawm los raug txib los muab ib tiam xaus, ces nws yuav yog ua los ntawm qhov kev xav ntawm tib neeg los sis ntawm Ntxwgnyoog xwb, qhov no yuav tsis yog dab tsi tshaj li ib qho kev tawm tsam los sis ntxeev siab rau Vajtswv, tsis yog ib qho kev mloog lus rau Vajtswv, thiab tes hauj lwm ntawm tib neeg ces yog rais mus ua ib qho cuab yeej rau Ntxwgnyoog xwb. Tsuas yog qhov uas tib neeg mloog lus thiab raws Vajtswv qab nyob rau ib tiam uas Vajtswv coj los nkaus xwb mas Ntxwgnyoog thiaj li yuav ntseeg tag nrho, vim qhov ntawd yog tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Yog li ntawd, Kuv hais tias nej yuav tsum tau ua raws thiab mloog lus xwb, thiab ces yuav tsis kom nej ua dab tsi ntxiv lawm. Qhov no yog qhov uas ntaus nqi los ntawm qhov kom nyias tuav nyias tes dej num thiab nyias ua nyias tes hauj lwm. Vajtswv ua Nws tus kheej tes hauj lwm thiab tsis tas yuav tsum kom tib neeg ua tes hauj lwm ntawd nyob Nws chaw, los sis Nws yuav tsis nrog ua tes hauj lwm ntawm cov uas raug tsim tawm los. Tib neeg ua lawv tes dej num thiab tsis koom ua Vajtswv tes hauj lwm. Tsuas yog qhov no xwb mas thiaj yog kev mloog lus, thiab qhov pov thawj ntawm Ntxwgnyoog qhov kev swb. Tom qab uas Vajtswv Tus Kheej tau coj ib tiam tshiab los tag lawm, Nws Tus Kheej kiag yuav tsis los ua hawj lwm nrog noob neej ntxiv lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li nkag mus rau ib tiam tshiab yam muaj qib muaj duas mus ua lawv tes dej num thiab ua tes hauj lwm lawv raug txib kom ua li ib tug uas raug tsim tawm los. Tej no yog tej kev cai uas Vajtswv ua hauj lwm, uas tsis muaj leej twg yuav yuam cai tau li. Tsuas yog ua hauj lwm li no xwb mas thiaj li muaj qab hau thiab muaj laj thawj. Vajtswv tes hauj lwm ces cia Vajtswv Tus Kheej kiag ua xwb. Nws yog tus ua tso kom Nws tes hauj lwm khiav mus tom ntej, thiab Nws yog tus uas muab Nws tes hauj lwm xaus. Nws yog tus uas npaj tes hauj lwm, thiab Nws yog tus uas tsim kho tes hauj lwm, thiab tshaj qhov ntawd, Nws yog tus uas muab tes hauj lwm ua kom tiav kiag. Ib yam li qhov uas hais nyob rau hauv Vajluskub, “Kuv yog qhov Pib thiab qhov Xaus; Kuv yog tus Tseb qoob thiab tus Sau qoob.” Tag nrho tej ntawd ces yog hais txog tes hauj lwm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg uas Nws Tus Kheej ua kiag. Nws yog tus Tswj ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo; tsis muaj leej twg yuav ua tau Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws qhov chaw thiab tsis muaj leej twg yuav muab Nws tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus tau li, vim Nws yog tus tuav txhua yam rau hauv Nws txhais tes. Tau tsim lub ntiaj teb, Nws yuav coj tag nrho lub ntiaj teb los nyob rau hauv Nws txoj kev kaj, thiab Nws kuj yuav xaus tag nrho ib tiam tseg, ces yog li ntawd coj kiag Nws txoj kev npaj tag nrho los ua kom tiav hlo!

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 170

Tag nrho Vajtswv tus moj yam twb tau raug muab nthuav tawm nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo lawm. Nws tsis yog tsuas muab nthuav tawm nyob rau Tiam Hmoov Hlub nkaus xwb, los sis tsis yog tsuas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb, haj yam tsis yog tsuas nyob rau tiam kawg nkaus xwb. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg ces sawv cev kev txiav txim, kev npau taws, thiab kev rau txim. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg mas tsis muaj cuab kav yuav hloov tau tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai los sis tes ntawm Tiam Hmoov Hlub. Txawm li cas los xij, peb theem ntawd, yeej sib txuas zws, los ua ib qho tag nrho, thiab tag nrho ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb. Raws li ib txwm muaj, mas kev ua tes hauj lwm no raug muab faib ua ntau tiam uas nyias muaj nyias. Tes hauj lwm ua tiav nyob rau tiam kawg ces coj txhua yam los rau ib qho chaw xaus; qhov ua ua tiav nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai ces yog tes hauj lwm ntawm txoj kev pib txhua yam; thiab tes uas ua tiav nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yog tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Hos hais txog tej zeem muag ntawm tes hauj lwm nyob rau tag nrho txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, ces tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm paub tob los sis to taub txog li, thiab tej zeem muag no yeej tseem yog lus txhiaj txhais xwb. Nyob rau tiam kawg, tsuas yog tes hauj lwm ntawm txoj lus thiaj li raug ua lawm xwb es kom thiaj li coj tau Tiam Vajtswv Los Kav los, tab sis nws tsis yog sawv ces rau tag nrho txhua tiam. Tiam kawg ces tsis yog dab tsi tshaj li lub sij hawm kawg thiab tsis tshaj li Tiam Vajtswv Los Kav, thiab nws tsis sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub los sis Tiam Muaj Kev Cai. Nws tsuas yog hais tias, nyob rau thaum tiam kawg, tag nrho tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug muab coj los nthuav tawm rau nej. Qhov no yog qhov kev nthuav tawm txog qhov lus zais tob. Yam lus zais tob no yog tej yam uas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav nthuav tawm tau li. Tsis hais tib neeg yuav to taub Vajluskub zoo npaum li cas li, nws yeej tseem tsis yog dab tsi tshaj li ib co lus xwb, vim tib neeg tsis to taub txog lub ntsiab ntawm phau Vajluskub. Nyob rau kev nyeem Vajluskub, ces tib neeg tsuas to taub tej qhov tseeb xwb, piav tau tej co lus, los sis muab tej nqe lus thiab tej tshooj uas nrov npe coj los soj ntsuam xyuas li ub li no xwb, tab sis lawv yuav tsis muaj peev xwv daws tau lub ntsiab lus uas muaj nyob rau hauv tej lus ntawd, vim tag nrho tej tib neeg pom ces yog tej niag lus tuag xwb, tsis yog tej ntu duab ntawm tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab ntawm Yexus, thiab tib neeg tsis muaj kev yuav nthuav tawm tau qhov lus zais tob ntawm tes hauj lwm no. Yog li ntawd, qhov lus zais tob ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo thiaj li yog qhov lus zais tob uas loj tshaj plaws li, qhov uas rau muab zais tob tshaj plaws thiab tag nrho ces tib neeg yeej xav tsis tawm kiag li. Tsis muaj leej twg yuav to taub Vajtswv txoj kev xav tau ncaj qha li, tshwj tsis yog hais tias Vajtswv Nws Tus Kheej kiag piav thiab nthuav tawm nws rau tib neeg xwb; tsis li ntawd, ces tej yam no yeej yuav nyob ua tej lub zais tob uas raug muab kaw tseg mus ib txhis. Kav liam cov nyob rau hauv lub ntiaj teb fab kev ntseeg; yog nej tsis tau raug qhia kom paub hnub no, ces nej yeej yuav tsis to taub nws tib yam thiab. Tes hauj lwm ntawm rau txhiab xyoo no mas tseem muaj lus zais tob ntau tshaj tag nrho tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab. Nws yog qhov lus zais tob uas loj tshaj plaws txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua tam sim no, thiab tsis muaj ib tug ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thoob plaws txhua tiam uas yuav muaj peev xwm xav tau tawm li, vim qhov lus zais tob no mas tsuas yuav raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg thiab yeej tsis tau raug muab nthuav tawm ua ntej li. Yog nej muaj peev xwm to taub qhov lus zais tob no, thiab yog nej muaj peev xwm lees txais nws tag nrho, ces tag nrho cov neeg uas coj kev ntseeg nruj nruj ntawd yuav swb tag nrho rau qhov lus zais tob no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tej zeem muag loj tshaj plaws; nws yog qhov uas tib neeg ntshaw kom to taub tshaj plaws li tab sis nws kuj yog qhov uas ua rau lawv paub tsis meej tshaj plaws li thiab. Thaum nej nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, nej tsis paub hais tias tes hauj lwm uas Yexus ua los sis tes uas Yehauvas ua ntawd yog ua txog dab tsi tiag. Tib neeg tsis to taub hais tias vim li cas Yehauvas ho teeb kev cai tseg, vim li cas Nws ho hais kom cov neeg coob coob ntawd khaws tej kev cai tseg los sis vim li cas lub tuam tsev thiaj li yuav tsum raug tsim tsa, thiab tib neeg haj yam tsis to taub hais tias vim li cas cov neeg Yixayee ho raug coj tawm hauv Iyiv los mus rau tom moj sab qhua thiab tom qab ntawd los mus rau Khana-as. Nws yuav tsum tau tos kom txog kiag niaj hnub no mas tej xwm txheej ntawd thiaj li yuav raug nthuav tawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 171

Tsis muaj leej twg muaj peev xwm nyob ywj pheej tau tsuas yog cov neeg tau txais kev qhia tshwj xeeb thiab kev taw qhia los ntawm tus Vajntsujplig xwb, rau qhov lawv yuav tau muaj kev tshaj tawm txoj hauj lwm thiab kev saib xyuas los ntawm cov neeg uas raug siv los ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, ib tiam twg Vajtswv tsa ib co neeg uas kub siab ua hauj lwm saib xyuas cov pawg ntseeg vim yog Nws txoj hauj lwm. Yam uas hais tau tias, Vajtswv txoj hauj lwm yuav tsum ua kom tiav los ntawm cov neeg uas Nws nyiam thiab pom zoo rau; tus Vajntsujplig yuav tsum siv ib ntu hauv lawv yam tsim nyog siv kom tus Vajntsujplig ua tau hauj lwm, thiab kom lawv npaj txhij rau Vajtswv siv los ntawm qhov ua kom zoo tshaj plaws los ntawm tus Vajntsujplig. Vim tias tib neeg txoj kev muaj peev xwm to taub tseem tsis tau muaj kiag li, nws yuav tsum raug saib xyuas los ntawm cov neeg uas Vajtswv siv; nws zoo ib yam li Vajtswv kev siv Mauxe, tus uas Nws pom tau lawm tias tsim nyog siv nyob rau lub sij hawm ntawd, thiab yam li Nws txeev ua Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub caij ntawd. Nyob rau theem no, Vajtswv siv tus neeg uas tseem muaj txiaj ntsig kom tus Vajntsujplig siv tau ua hauj lwm, thiab tus Vajntsujplig kuj coj nws thiab tib lub sij hawm ntawd ua kom feem uas siv tsis tau zoo tshaj plaws tuaj.

Tes hauj lwm uas ua los ntawm tus uas Vajtswv siv yog kom muaj kev koom tes nrog txoj hauj lwm ntawm Khetos los sis tus Vajntsujplig. Tus neeg no raug tsa nyob hauv ib tsoom neeg los ntawm Vajtswv, nws nyob rau ntawd yuav coj txhua tus neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg, thiab nws kuj tau raug tsa los ntawm Vajtswv kom ua hauj lwm koom tes nrog rau tib neeg. Ib tug neeg zoo li no, tus uas muaj peev xwm ua hauj lwm koom tes nrog rau tib neeg, ntau dua li Vajtswv cov kev xav tau rau tib neeg thiab kev ua hauj lwm uas tus Vajntsujplig yuav tsum ua rau tib neeg tuaj yeem ua tiav los ntawm nws. Ib qho thiab yog li no: Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev siv tus neeg no yog kom txhua tus uas caum raws Vajtswv tuaj yeem nkag siab zoo txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tuaj yeem ua tau ntau dua li Vajtswv xav tau. Vim tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub ncaj qha txog Vajtswv cov lus los sis Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv thiaj tau tsa qee tus neeg los ua txoj hauj lwm ntawd. Tus neeg uas raug siv los ntawm Vajtswv kuj tuaj yeem piav tau tias yog cov khoom nruab nrab uas Vajtswv siv coj tib neeg kev, ib yam li “tus neeg txhais lus” uas txuas lus ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Yog li ntawd, tus neeg zoo li no tsis zoo li txhua tus uas ua hauj lwm hauv Vajtswv tsev neeg los sis cov uas yog Nws cov tub txib. Ib yam li lawv, nws tuaj yeem raug hu tias tus neeg ua dej num rau Vajtswv, tab txawm tseem nyob hauv nws txoj hauj lwm thiab keeb kwm ntawm kev siv los ntawm Vajtswv los nws txawv deb ntawm lwm tus neeg uas ua hauj lwm thiab cov tub txib. Hais txog lub tseem ntsiab ntawm nws txoj hauj lwm thiab nws li keeb kwm kev ua dej num, tus neeg uas raug Vajtswv siv yog Nws ua tus tsa, nws yog Vajtswv npaj cia los ua Vajtswv txoj hauj lwm, thiab nws koom tes ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav ua tau nws txoj hauj lwm los hloov nws chaw li—no yog noob neej txoj dej num uas tu ncua tsis tau rau txoj hauj lwm uas los saum ntuj los. Txoj hauj lwm uas lwm tus neeg los sis cov tub txib tau ua, tib lub sij hawm ntawd, yog thiab tab sis cov xa khoom thiab ua raws tes dej num ntau yam uas npaj rau cov pawg ntseeg nyob rau txhua lub sij hawm, los sis lwm yam hauj lwm yooj yooj yim uas npaj rau hauv lub neej kom tuav tau lub neej hauv pawg ntseeg xwb. Cov neeg ua hauj lwm thiab cov tub txib no tsis raug tsa los ntawm Vajtswv, yuav hu lawv ua cov neeg uas siv los ntawm tus Vajntsujplig tau li cas. Lawv raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg thiab, tom qab lawv tau kawm thiab npaj tau ib ntus lawm, cov neeg ua tau zoo yuav raug xaiv tseg, cov neeg ua tsis tau zoo yuav raug xa rov qab mus rau qhov chaw lawv tuaj. Vim tias cov neeg no tau raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg, qee tus qhia lawv qhov tseeb tiag tiag tom qab dhau los ua cov thawj coj lawm, thiab qee tus txawm ua ntau yam tsis zoo thiab thaum kawg raug tshem tawm. Tus neeg uas raug Vajtswv siv, muab ua lwm yam hais, yog tus neeg uas Vajtswv npaj tseg, thiab tus muaj peev xwm, thiab muaj meej mom noob neej. Tus Vajntsujplig tau npaj nws thiab ua kom zoo tshaj plaws ua ntej, thiab tus Vajntsujplig ua tus coj tag nrho, thiab tshwj xeeb tshaj yog thaum nws ua hauj lwm, tus Vajntsujplig qhia nws thiab coj nws kev—qhov nuj nqi tshwm los ntawm qhov no ces yog tsis muaj kev phem ntawm kev coj Vajtswv cov xaiv tseg, vim Vajtswv mob siab rau Nws tus kheej lub luag hauj lwm, thiab Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm txhua lub sij hawm.

los ntawm “Hais Txog Vajtswv qhov Siv Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 172

Tes hauj lwm uas yoog raws tus Vajntsujplig, txawm yuav yog Vajtswv tus kheej tes hauj lwm kiag los sis yog tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv, los puav leej yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig tag nrho. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej ces yog tus Ntsujplig, uas kuj muab hu tau ua tus Vajntsujplig los sis tus Ntsujplig uas muaj hwj chim tshaj xya npaug. Muab xam tag nrho, ces Lawv yog Vajtswv tus Ntsujplig, txawm hais tias Vajtswv tus Ntsujplig raug muab hu ntau lub npe rau hauv ntau tiam uas sib txawv los xij. Lawv lub ntsiab tseem ceeb yeej tseem yog tib lub nkaus xwb. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag ces yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, hos tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej tsis yog dab tsi uas tsawg tshaj qhov uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm. Tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv kuj yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tib yam nkaus thiab. Tab sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv ces yog qhov kev nthuav tawm tag nrho txog tus Vajntsujplig, uas yog muaj tseeb tshaj plaws li, hos tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv mas sib xyaws nrog ntau yam ntawm tib neeg, thiab ces tsis yog qhov kev nthuav tawm ncaj qha txog tus Vajntsujplig, haj yam tsis yog Nws qhov kev nthuav tawm qhia tag nrho. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas muaj qhov sib txawv thiab tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho yam ntxwv dab tsi li. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas yeej sib txawv nyob rau hauv tej neeg uas sib txawv ntawd; nws tshwm sim ua qhov tseem ntsiab uas sib txawv, thiab nws sib txawv raws li tej tiam, ib yam nkaus li tej teb chaw thiab. Qhov tseeb, ces txawm hais tias tus Vajntsujplig ua hauj lwm rau ntau txoj kev uas sib txawv thiab raws li ntau lub hauv paus ntsiab lus, tsis hais tes hauj lwm txawm yuav ua li cas los sis ua nyob rau hom neeg twg, los nws qhov tseem ntsiab mas yeej sib txawv tag mus li; tag nrho tes hauj lwm uas ua rau cov neeg sib txawv mas yeej muaj nws tej hauv paus ntsiab lus, thiab tag nrho ntawm tes hauj lwm yeej muaj cuab kav sawv cev qhov tseem ntsiab ntawm nws daim phiaj. Qhov no mas vim yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas tsuas tsi ntsees rau ib tug ciaj ciam thiab yeej ntsuas tau. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij uas yug los ua neeg mas tsis zoo ib yam li tes hauj lwm uas ua rau ntawm tib neeg, thiab tes hauj lwm mas sib txawv, ib yam nkaus li thiab, raws li qhov peev xwm ntawm tus neeg uas tes hauj lwm ntawd raug ua rau. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd mas tsis yog ua nyob rau ntawm tib neeg, thiab nws tsis yog tib qho hauj lwm li qhov uas ua nyob rau ntawm tib neeg. Muab hais luv luv ces, tsis hais yuav ua li cas li, tes hauj lwm uas ua nyob rau daim phiaj sib txawv ces yeej tsis zoo ib yam li, thiab tej hauv paus ntsiab lus uas Nws siv ua hauj lwm mas yeej tsib txawv raws nraim li tus yam ntxwv thiab yeeb yam ntawm cov neeg uas sib txawv uas Nws ua hauj lwm nyob rau ntawd. Tus Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau cov neeg uas sib txawv ntawd raws li lawv lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm thiab yuav tsis kom lawv ua tej yam dab tsi uas tshaj lawv lub ntsiab tseem ceeb, los sis Nws yuav tsis ua tej hauj lwm nyob rau ntawm lawv uas tshaj lawv qhov peev xwm xeeb txawm li. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ua nyob rau ntawm tib neeg mas cia cov neeg ntawd pom lub tseem ntsiab ntawm daim phiaj ntawm tes hauj lwm ntawd. Tib neeg lub tseem ntsiab xeeb txawm ntawd mas yeej tsis hloov li; lawv qhov peev xwm xeeb txawm ces yeej muaj chaw kawg. Tus Vajntsujplig siv tib neeg los sis ua hauj lwm nyob rau ntawm lawv raws li qhov chaw kawg ntawm lawv qhov peev xwm, ces kom lawv thiaj tau txais txiaj ntsim los ntawm nws. Thaum tus Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau ntawm cov neeg uas raug siv, cov neeg ntawd qhov tswv yim thiab qhov peev xwm xeeb txawm raug tso tawm, tsis yog ceev tseg. Lawv qhov peev xwm xeeb txawm ntawd raug muab ntxig mus rau hauv qhov kev ua tes hauj lwm. Tej zaum kuj hais tau hais tias Nws siv tib neeg qhov uas siv tau ntawd rau hauv Nws tes hauj lwm, kom ua tau qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawd. Yog muab sib piv qhov sib txawv, tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg qhia kom pom txog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig ncaj qha thiab yeej tsis raug ua kom tsis huv los ntawm tib neeg lub siab thiab tej kev xav li; tsis hais tib neeg tej kev txawj, los sis tib neeg tej kev ntsib kev pom, los sis tib neeg tus yam ntxwv li ib txwm muaj yuav ua tau li. Tag nrho Vajntsujplig tes hauj lwm uas suav tsis txheeb li ces yog npaj ua los kom tau txiaj ntsig rau thiab qhuab qhia tib neeg. Txawm li cas los xij, muaj ib txhia neeg mas muaj cuab kav raug ua kom zoo tshaj plaws hos muaj ib co mas tsis muaj tej yam ntxwv zoo rau kev ua kom zoo tshaj plaws, ces txhais tau hais tias lawv tsis muaj cuab kav yuav raug ua kom zoo tshaj plaws thiab yuav luag raug cawm tsis tau, thiab txawm hais tias lawv twb yeej muaj tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig lawm los xij, lawv ces thaum kawg yuav raug rhuav tshem. Qhov no ces hais tias txawm yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yuav yog qhuab qhia tib neeg, los yus yeej hais tsis tau hais tias tag nrho cov uas raug Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau mas yuav raug ua kom zoo tshaj plaws tag nrho li, vim rau qhov hais tias txoj kev uas coob tus neeg taug nyob rau lawv qhov kev caum nrhiav ntawd tsis yog txoj kev mus rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws. Lawv tsuas muaj tib sab ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig nkaus xwb, tsis muaj tib neeg txoj kev koom tes raws siab xav los sis tsis muaj tib neeg qhov kev caum nrhiav. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm cov neeg no thiaj li los ua dej num rau cov uas raug ua kom zoo tshaj plaws. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas tib neeg yuav ntsia tsis pom ncaj qha, los sis tib neeg tus kheej kiag yuav kov tsis tau nws ncaj qha. Nws tsuas muab nthuav tawm tau los ntawm cov uas muaj qhov peev xwm tshwj xeeb ntawm tes hauj lwm nkaus xwb, ces txhais tau hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ces muab rau cov caum qab los ntawm tej kev nthuav tawm uas tib neeg ua ntawd xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 173

Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas ua tau thiab ua tiav los ntawm ntau hom tib neeg thiab ntau qhov yam ntxwv. Txawm hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej sawv cev tau tag nrho ib tiam, thiab muaj cuab kav sawv cev tau tib neeg qhov kev nkag mus rau tag nrho ib tiam, los tes hauj lwm txog tej ntsiab lus ntawm tib neeg qhov kev nkag mus ntawd mas yeej tseem yuav tau ua los ntawm cov tib neeg uas raug tus Vajntsujplig siv, tsis yog los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Yog li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm, los sis Vajtswv tus kheej tes hauj lwm qhuab qhia, yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg rau hauv cev nqaij daim tawv, uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua sawv Nws cev tau. Tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas ua tau tiav hlo los ntawm ntau hom neeg; tsis muaj ib tug neeg twg uas nws ib leeg yuav ua tau tag nrho, thiab tsismuaj ib tug neeg twg uas yuav muaj cuab kav nthuav tawm tau kom pom nws tag nrho. Cov uas coj cov pawg ntseeg los kuj tsis muaj cuab kav sawv ces tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig tau tag nrho thiab; lawv tsuas muaj cuab kav ua tau ib txhia hauj lwm ntawm kev coj xwb. Yog li ntawd tus Vajntsujplig tes hauj lwm ces muab cais tau ua peb qho: Vajtswv tus kheej tes hauj lwm, tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug siv, thiab tes hauj lwm ntawm tag nrho cov uas yoog raws Vajntsujplig. Vajtswv tus kheej tes hauj lwm ces yog coj tag nrho ib tiam; tes hauj lwm ntawm cov uas raug siv, uas yog raug xa los sis tau txais kev txib dej num tom qab uas Vajtswv tau ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, los coj tag nrho cov uas raws Vajtswv, thiab cov no yog cov uas koom tes rau Vajtswv tes hauj lwm; tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua nyob rau ntawm cov uas yoog raws tus Vajntsujplig los tswj tag nrho Nws tus kheej tes hauj lwm, qhov ntawd yog, los tswj tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg thiab Nws tej lus tim khawv, thaum uas thooj txhij ua kom cov uas muaj cuab kav raug ua kom zoo tshaj plaws ntawd ua kom zoo tshaj plaws. Ua ke, peb qho no ces yog tag nrho tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig tib si, tab sis yog tsis muaj tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej, ces tes hauj lwm cawm tib neeg yuav cia li nres tag nrho li. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej mas cuam tshuam rau tes hauj lwm ntawm tag nrho noob neej, thiab nws kuj tseem sawv cev tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd thiab, ces txhais tau hais tias Vajtswv tus kheej tes hauj lwm sawv cev txhua lub zog nruab nrog thiab txoj xub ke ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, hos tes hauj lwm ntawm cov thwj tim mas los tom qab Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab caum nws los, thiab nws tsis coj tiam ntawd, los sis tsis sawv ces tej xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm nyob rau tag nrho tiam ntawd. Lawv tsuas ua tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog ua, uas tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg hlo li. Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej uas kiag ces yog ib qho dej num nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog tes dej num uas cov neeg uas raug siv ntawd ua, thiab nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm tib neeg. Txawm hais tias ob qho ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, los vim yog qhov sib txawv ntawm lub koob npe thiab kev sawv cev ntawm tes hauj lwm, ces nws yeej muaj qhov sib txawv uas pom meej meej thiab muaj tiag rau ntawm Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab tes hauj lwm ntawm tib neeg. Tshaj qhov ntawd, tus ciaj ciam ntawm tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua mas sib txawv nyob rau ntawm daim phiaj uas muaj koob npe sib txawv. Tej no ces yog tej hauv paus ntsiab lus thiab ciaj ciam ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 174

Tes hauj lwm ntawm tib neeg ces qhia txog nws qhov kev ntsib kev pom thiab nws qhov kev ua neeg. Yam uas tib neeg muab thiab tes hauj lwm lawv ua ces sawv cev rau lawv. Tib neeg qhov kev to taub tob, tib neeg qhov kev xav, tib neeg qhov kev txawj xav, thiab lawv qhov kev xav kom pom hauv nruab siab ces puav leej nyob tag nrho hauv lawv tes hauj lwm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom ces tshwj xeeb yog qhia tau txog lawv tes hauj lwm, thiab ib tug neeg qhov kev ntsib kev pom rais mus ua ib feem ntawm nws tes hauj lwm. Tib neeg tes hauj lwm muaj peev xwm qhia tawm txog nws qhov kev ntsib kev pom. Thaum uas ib txhia neeg qhov kev ntsib kev pom yog qhov tsis zoo, ces feem ntau ntawm tej lus sib tham hauv lawv tej kev sib koom ces yeej muaj tej yam tsis zoo nyob rau hauv. Yog lawv qhov kev ntsib kev pom rau ib ntus ntawd yog qhov zoo thiab tshwj xeeb yog lawm muaj ib txog kev nyob rau kis zoo, ces lawv tej kev sib koom ces yeej muaj kev txhawb siab, thiab tib neeg yeej muaj cuab kav muab tau tej yam zoo los ntawm lawv. Yog ib tug neeg ua hauj lwm pheej xav phem rau ib ntus, ces nws qhov kev sib koom yuav muaj tej yam tsis zoo tas mus li. Hom kev sib koom no mas ua rau muaj kev ntxhov siab, thiab lwm tus yuav cia li ntxhov siab yam tsis xav txog li tom qab nws qhov kev sib koom lawm. Tus yam ntxwv ntawm cov neeg raws mas hloov mus raws nkaus li tus thawj cov qhov. Tus yam ntxwv ntawm cov raws hloov raws li tus ntawm tus coj. Qhov sab hauv ntawm tus neeg ua hauj lwm zoo li cas ces qhov nws nthuav tawm yeej zoo li ntawd, thiab tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas yeej hom hloov mus raws li tib neeg tus yam ntxwv. Nws ua hauj lwm raws li tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab tsis yuam lawv, tab sis txib cov neeg raws li lawv tej kev ntsib kev pom li ib txwm muaj xwb. Qhov no ces hais tau hais tias tib neeg tej kev sib koom mas txawv Vajtswv txoj lus. Tej uas tib neeg sib koom ces qhia txog lawv tej kev to taub tob thiab tej kev ntsib kev pom, nthuav tawm kom pom kiag lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom nyob rau ntawm lub hauv paus tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tes dej num ces yog yuav nrhiav, tom qab uas Vajtswv ua hauj lwm los sis hais lus lawm, seb qhov twg ntawm tej ntawd uas lawv tsim nyog muab coj los xyaum ua thiab to taub txog, thiab ces muab xa mus rau cov ntseeg ntawd. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm sawv cev nws qhov kev to taub thiab kev xyaum ua. Muaj tseeb, tes hauj lwm ntawd mas muab sib xyaws nrog tib neeg tes kev kawm thiab kev ntsib kev pom los sis tib neeg txoj kev xav. Txawm tus Vajntsujplig txawm yuav ua hauj lwm li cas, txawm yuav yog nyob rau hauv tib neeg los sis nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg, cov neeg ua hauj lwm mas yeej ib txwm nthuav tawm kom pom seb lawv yog dab tsi. Txawm hais tias tus Vajntsujplig yog tus uas ua tes hauj lwm, tes hauj lwm mas yog tsim tsa los ntawm qhov uas seb tib neeg xeeb txawm yog dab tsi, vim tus Vajntsujplig yeej tsis ua hauj lwm yam tsis muaj lub hauv paus ruaj khov. Muab ua lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm mas tsis yog lam muab ntawm tej los xwb, tab sis yog ua raws nkaus li tej xwm txheej muaj tiag thiab tej yam ntxwv muaj tiag. Tsuas yog tib txog kev no xwb mas tib neeg tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov tau thiab lawv tej kev xav phem qub thiab tej kev xav qub thiaj li yuav hloov tau. Qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov lawv pom, lawv ntsib, thiab lawv xav, thiab ua tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm hais tias nws yog tej kev qhuab qhia los sis kev xav phem los xij. Tib neeg tes hauj lwm mas yuav hla tsis tau tus ciaj ciam ntawm tib neeg txoj kev ntsib kev pom li, los sis tej uas lawv pom, los sis tej uas lawv muaj cuab kav xav tau los to taub tau, tsis hais tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Tag nrho tej Vajtswv nthuav tawm mas yog qhov uas Nws Tus Kheej yog kiag ntag, thiab qhov no mas tib neeg ua tsis tau—ntawd ces hais tias, dhau tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav lawm. Nws nthuav tawm txog Nws tes hauj lwm coj tag nrho noob neej, thiab qhov no mas tsis cuam tshuam txog tej ntsiab lus ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom, tab sis mas tsuas yog cuam tshuam txog Nws tus kheej tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Qhov uas tib neeg nthuav tawm mas yog lawv qhov kev ntsib kev pom, hos qhov uas Vajtswv nthuav tawm mas yog Nws tus kheej kiag ntag, uas yog Nws tus yam ntxwv xeeb txawm, tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom yog nws qhov kev to taub tob thiab qhov kev paub ces yog muab los ntawm qhov hauv paus keeb cag ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm txog Nws tus kheej kiag ntag. Tej yam kev to taub tob li ntawd thiab kev paub ntawd ces hu ua tib neeg qhov yog nws kiag ntag, thiab qhov hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev nthuav tawm ntawd ces yog tib neeg tus moj yam xeeb txawm thiab peev xwm—yog vim li no es lawv thiaj li raug muab hu ua tib neeg tus kheej kiag ntag. Tib neeg kuj muaj cuab kav los sib qhia tau txog tej uas lawv tau ntsib thiab tau pom. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav sib qhia tau txog qhov uas lawv tseem tsis tau ntsib, tsis tau pom, los sis lawv txoj kev xav ncav tsis cuag, tej ntawd yog tej uas lawv tsis tau muaj nyob rau hauv lawv. Yog hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd tsis yog los ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom los, ces qhov ntawd yeej yog nws qhov kev xav los sis kev qhuab qhia los xwb. Muab hais yooj yooj yim ces, yeej tsis muaj qhov muaj tiag nyob rau hauv tej lus. Yog hais tias koj tsis tau los mus ntsib tej yam uas nyob rau hauv tej zej zog, ces koj yeej tsis muaj cuab kav yuav los sib qhia tau kom meej meej txog tej kev sib txheeb uas cov nyom heev nyob rau hauv tej zej zog. Yog koj tsis muaj ib tse neeg, yog lwm tus tham txog teeb meem hauv tsev neeg, koj yuav tsis to taub feem ntau ntawm tej lawv hais. Yog li ntawd, qhov uas tib neeg sib qhia thiab tes hauj lwm lawv ua ces sawv cev lawv tus hauv sab nruab nrog. Yog ib tug neeg sib qhia txog nws txoj kev to taub txog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, tab sis koj yeej tsis tau muaj kev ntsib kev pom tej ntawd li, ces koj yeej tsis tau luag yuav tsis lees lawv tej kev paub, haj yam tsis tau luag yuav ruaj siab ib puas feem pua rau qhov ntawd li. Qhov no mas vim yog lawv qhov kev sib qhia ntawd yog tej yam uas koj yeej tsis tau ntsib tau pom dua li, tej yam uas koj yeej tsis tau paub li, thiab koj lub siab tsis muaj cuab kav yuav xav tau tawm hauv nruab siab li. Los ntawm lawv qhov kev paub, ces qhov uas koj taug tau ces yog ib txog kev mus rau ntawm qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim nyob rau yav tom ntej xwb. Tab sis txoj kev no mas tsuas yog tib txog ntawm qhov kev paub los ntawm kev qhuab qhia los xwb; nws tsis muaj cuab kav yuav sawv ces tau rau koj tus kheej qhov kev to taub, haj yam sawv cev tsis tau rau koj qhov kev ntsib kev pom. Tej zaum mas koj yuav xav hais tias tej lawv hais mas yeej yog lawm, tab sis nyob rau hauv koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom, koj pom tau hais tias yuav ua raws li ntawd tsis tau rau ntau txoj kev. Tej zaum mas koj hnov zoo li ib co ntawm tej uas koj hnov ntawd mas yeej ua raws tsis tau li; koj zais tej kev xav phem txog qhov ntawd nyob rau lub sij hawm ntawd, thiab txawm hais tias koj txais yuav nws, los koj tsuas lam ua yam tsis tshua txaus siab pes tsawg xwb. Tab sis nyob rau hauv koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom, qhov kev paub uas koj tej kev xav phem tshwm sim los ntawd rais mus ua koj txoj kev xyaum ua, thiab yog koj yim xyaum ua, ces koj haj yam to taub txog qhov muaj nuj nqis tseeb thiab qhov ntsiab lus ntawm tej lus uas koj hnov. Tom qab thaum uas koj muaj koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom lawm, ces koj yuav muaj cuab kav tham txog qhov kev paub uas koj tsim nyog muaj los ntawm qhov uas koj tau ntsib tau pom. Ntxiv rau qhov ntawd, koj kuj tseem muaj cuab kav qhia tau qhov sib txawv ntawm tej kev paub uas muaj tseeb thiab muaj qab hau thiab tej kev paub uas muab los ntawm tej kev qhuab qhia xwb thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Yog li ntawd, qhov uas seb qhov kev paub uas koj hais tias koj muaj ntawd yuav yog raws li qhov tseeb mas feem ntau ces nyob ntawm qhov uas seb koj puas muaj qhov kev ntsib kev pom uas muaj qab hau ntawd xwb. Yog yeej muaj qhov tseeb nyob rau hauv koj qhov kev ntsib kev pom, ces koj qhov kev paub ntawd yeej muaj qab hau thiab muaj nuj nqis xwb. Los ntawm koj qhov kev ntsib kev pom, koj kuj muaj cuab kav tau thoob tsib to nrog thiab kev to taub tob, ua kom koj qhov kev paub tob tshaj tuaj, thiab ua kom koj lub tswv yim thiab qhov kev paub tab txog kev yuav coj koj tus kheej li cas ntawd muaj ntau tuaj. Qhov kev paub uas nthuav tawm los ntawm cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb ces yog kev qhuab qhia xwb, tsis hais yuav siab npaum li cas los xij li. Hom neeg no mas tej zaum kuj yuav ntse heev hais txog tej xwm txheeb ntawm sab cev nqaij daim tawv tab sis tsis muaj cuab kav yuav qhia tau qhov sib txawv thaum hais txog sab ntsuj plig lawm. Qhov no mas yog vim cov neeg ntawd yeej tsis muaj kev ntsib kev pom rau tej xwm tsheej sab ntsuj plig hlo li. Cov no yog cov neeg uas tsis raug muab qhia kom paub nyob rau tej xwm txheej sab ntsuj plig thiab tsis to taub tej xwm txheej sab ntsuj plig. Tsis hais koj yuav nthuav tawm tej kev paub li cas li, tsuav nws yeej tseem yog koj kiag, ces nws yog koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom, koj qhov kev paub uas muaj tiag. Qhov uas cov neeg uas tsuas hais txog tej kev qhua qhia nkaus xwb—ntawd ces yog cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb los sis qhov muaj tiag—hais txog ces yeej muab hu tau hais tias yog lawv li kiag, vim lawv lawv muaj lawv tej kev qhuab qhia ntawd los ntawm kev ua twb zoo xav kom txhij txhua thiab nws yog qhov uas tshwm sim los ntawm lawv qhov kev xav tob heev. Tab tsis nws tsuas yog tej kev qhuab qhia xwb, tsis muaj dab tsi tshaj qhov uas lub siab xav nkaus xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 175

Tej kev ntsib kev pom ntawm txhua hom neeg mas sawv cev tej uas muaj nyob rau hauv lawv. Ib tug neeg twg uas tsis muaj ib qho kev ntsib kev pom rau sab ntsuj plig tiag ces yeej tsis muaj cuab kav hais tau txog qhov kev paub ntawm qhov tseeb, los sis ntawm qhov kev paub uas yog rau ntau yam ntawm sab ntsuj plig. Qhov tib neeg qhia tawm ces yog qhov uas nyob sab hauv lawv—qhov no ces yeej muab tseeb. Yog ib tug neeg twg xav muaj kev paub txog tej yam nyob rau sab ntsuj plig thiab qhov kev paub ntawm qhov tseeb, nws yuav tsum tau muaj qhov kev ntsib kev pom tseeb. Yog koj tsis muaj cuab kav tham txog tej yam uas yog kev paub tab nyob rau hauv tib neeg lub neej, ces koj ho yuav tham tau tsawg tshaj li cas txog tej yam nyob rau sab ntsuj plig? Cov uas muaj cuab kav coj tau pawg ntseeg, muab txoj sia rau cov neeg, thiab ua thwj tim rau cov neeg mas yuav tsum muaj qhov kev ntsib kev pom tiag; lawv yuav tsum muaj qhov kev to taub yog rau tej yam ntawm sab ntsuj plig thiab ib qho kev txaus siab kom yog thiab kev ntsib kev pom ntawm qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd mas thiaj li tsim nyog ua cov neeg ua hauj lwm los sis cov thwj tim uas coj tej pawg ntseeg. Tsis li ntawd, ces lawv tsuas muaj yuav yog cov caum li tus me tshaj xwb thiab tsis muaj cuab kav coj, haj yam ua tsis tau cov thwj tim uas muaj cuab kav txhawb nqa lub neej rau cov neeg tau li. Qhov no mas vim yog cov thwj tim tes dej num mas tsis yog yuav txhib los sis sib ntau sib tua; nws yog yuav ua tes hauj lwm txhawb nqa lub neej thiab coj lwm tus nyob rau hauv lawv qhov kev hloov lawv tus moj yam. Cov uas ua tej dej num no ces raug cob qhov hauj lwm los mus ris ib teg dej num hnyav, ib qho uas tsis yog leej twg los yuav ris taus. Yam hauj lwm no mas tsuas yog cov uas yog txoj sia kiag xwb mas thiaj li ua tau, qhov ntawd ces yog, cov uas tau ntsib tau pom qhov tseeb kiag. Nws yuav ua tsis tau los ntawm ib tug neeg uas tsuas muaj cuab kav tso tseg, tus uas tsuas muaj cuab kav txhib nkaus xwb, los sis tus uas txaus siab hlo siv lawv tus keej them rau; cov neeg uas tsis muaj qhov kev ntsib kev pom tseeb, cov uas tsis tau raug qhuab qhia los sis txiav txim rau, ces yuav tsis muaj cuab kav pom qhov muaj tiag kom tseeb tseeb vim lawv tus kheej kiag twb tsis muaj tej yam zoo li no. Yog li ntawd, hom neeg no mas tsis yog tsis muaj peev xwm ua tes hauj lwm ua thawj coj nkaus xwb, tab sis, yog lawv tseem pheej nyob yam tsis muaj qhov tseeb no ntev mus, ces lawv yuav rais mus ua daim phiaj rau qhov kev rhuav tshem pov tseg. Qhov kev pom tob uas koj nthuav tawm mas muaj peev xawv sawv ua qhov pov thawj txog tej kev txom nyem uas koj tau ntsib hauv lub neej, tej yam uas koj raug qhuab ntuas rau, thiab tej teeb meem uas koj raug txiav txim rau. Qhov no mas kuj muaj tseeb rau tej kev sim siab thiab: Qhov uas yus raug lim kom dawb huv, qhov uas yus tsis muaj zog—tej no yog tej chaws uas yus muaj kev ntsib kev pom, nyob rau qhov uas yus muaj ib txoj kev taug. Piv txwv, yog ib tug neeg twg muaj kev qaug zog nyob rau hauv txoj kev txwj nkawm, feem ntau mas lawv yuav sib qhia, “Ua Vajtswv tsaug, thov qhuas Vajtswv, kuv yuav tsum ua li qhov uas Vajtswv lub siab nyiam thiab muab tag nrho kuv txoj sia cob rau, thiab kuv yuav tsum muab kuv qhov kev txwj nkawm cob tag nrho rau Vajtswv ob txhais tes. Kuv yuav txaus siab cog lus muab tag nrho kuv lub neej cob rau Vajtswv.” Tag nrho txhua yam uas nyob rau hauv tib neeg ces yeej muaj cuab kav muab qhia kom pom hais tias nws yog dab tsi nyob rau hauv nws tej kev sib qhia. Qhov uas ib tug neeg hais lus ceev los sis qeeb ntawd, tsis hais lawv yuav hais nrov nrov los is hais yau yau—tej xwm txheej ntawd tsis yog xwm txheej ntawm kev ntsib kev pom thiab tsis sawv cev tej uas lawv muaj los sis lawv yog. Tej yam no mas tsuas qhia tau seb ib tug neeg tus yam ntxwv zoo los phem xwb, tab sis lawv yuav tsis muaj cuab kav muab piv tau rau qhov uas seb ib tug neeg twg puas muaj kev ntsib kev pom kiag. Qhov peev xwm los nthuav tawm txog yus tus kheej thaum hais lus, los sis qhov kev txawj los sis qhov ceev los qeeb ntawm cov lus hais, ces tsuas yog los ntawm kev xyaum xwb thiab tsis muaj cuab kav muab hloov tau rau yus qhov kev ntsib kev pom li. Thaum koj tham txog koj tus kheej tej kev ntsib kev pom, koj sib qhia txog tej uas kom pom hais tias tseem ceeb thiab tag nrho tej uas nyob rau hauv koj. Kuv cov lus sawv cev Kuv kiag, tab sis qhov Kuv hais ces nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Qhov Kuv hais tsis yog qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom, thiab nws tsis yog tej yam uas tib neeg muaj peev xwm pom tau; nws kuj tsis yog tej yam uas tib neeg kov tau, tab sis yog yam ua Kuv yog kiag. Ib txhia neeg mas tsuas lees paub hais tias qhov ua Kuv hais tawm ces yog qhov uas Kuv tau ntsib tau pom xwb, tab sis lawv tsis nco ras txog hais tias nws yog qhov kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig. Muaj tseeb, tej uas Kuv hais yog tej uas Kuv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog Kuv uas tau ua tes hauj lwm cawm tib neeg los tau rau txhiab xyoo. Kuv tau ntsib tau pom txhua yam puag thaum pib kiag qhov kev tsim noob neej los txog ntua rau tam sim no; yog ua cas Kuv thiaj li yuav piav tsis tau? Thaum hais txog tib neeg tus yeeb yam, Kuv tau pom meej kawg nkaus; Kuv twb ua twb zoo siab ntev heev los lawm. Ua li cas Kuv thiaj yuav tsis muaj cuab kav tham tau kom meej meej txog nws? Vim Kuv tau pom tib neeg lub tseem ntsiab meej meej lawm, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog yuav qhuab ntuas tib neeg thiab txiav txim rau lawv, vim tag nrho tib neeg yog los ntawm Kuv los tab sis raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm xwb. Muaj tseeb, Kuv kuj yog tus tsim nyog soj ntsuam xyuas txog tes hauj lwm uas Kuv tau ua tag lawm. Txawm hais tias tes hauj lwm no tsis yog Kuv lub cev nqaij daim tawv ua kiag, los nws yog ib qho kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, thiab qhov no yog qhov Kuv muaj thiab yog qhov uas yog Kuv kiag. Yog li ntawd, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog los nthuav tawm txog nws thiab los ua tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua. Tej uas tib neeg hais ces yog tej uas lawv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog tej uas lawv tau pom kiag, tej uas lawv lub siab ncav cuag, thiab tej uas lawv tej kev pom kev hnov muaj cuab kav ncav cuag. Qhov ntawd ces yog qhov uas lawv muaj cuab kav sib qhia. Cov lus uas hais los ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yog kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig thiab lawv nthuav tawm txog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig tau ua, uas lub cev nqaij daim tawv tsis tau ntsib kiag los sis pom kiag, tab sis Nws tseem nthuav tawm txog Nws kiag, vim lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv yog tus Ntsujplig, thiab Nws nthuav tawm txog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig twb ua tiav lawm, txawm hais tias nws yeej nyob deb tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv yuav kov cuag los xij. Tom qab qhov kev yug los ua neeg lawm, los ntawm qhov kev nthuav tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv, Nws tau pab kom tib neeg los paub Vajtswv kiag thiab cia tib neeg los pom Vajtswv tus moj yam thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav. Tes hauj lwm ntawm tib neeg mas ua rau cov neeg pom meej dua txog qhov uas lawv tsim nyog nkag mus rau thiab qhov uas lawv tsim nyog to taub; nws yog kev coj tib neeg mus rau txoj kev to taub thiab kev ntsib kev pom qhov tseeb. Tib neeg tes hauj lwm ces yog txhawb nqa tib neeg; Vajtswv tes hauj lwm ces yog qhib tej kev tshiab thiab tej tiam tshiab rau noob neej, thiab los nthuav tawm rau tib neeg txog tej uas tej tib neeg txawj tuag ntawd tsis paub txog, pab lawv kom paub Nws tus moj yam. Vajtswv tes hauj lawm ces yog los coj tag nrho noob neej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 176

Tag nrho tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ces yog ua kom tau txiaj ntsig rau tib neeg. Nws ces yog qhuab qhia tib neeg; nws yeej tsis muaj ib qho hauj lwm uas yuav tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg li. Tsis hais qhov tseeb yuav nyob tob los ntiav li, thiab tsis hais xyov qhov peev xwm ntawm cov uas txais yuav qhov tseeb ntawd yuav nyob txij twg li, yam dab tsi uas tus Vajntsujplig ua, ces nws yeej muaj txiaj ntsig rau tib neeg xwb. Tab sis tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas tsis muaj cuab kav yuav ua tau ncaj qha; nws yuav tsum tau muab nthuav tawm los ntawm cov neeg ua koom tes nrog Nws. Tsuas li ntawd nkaus xwb mas thiaj muab tau qhov uas tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig. Muaj tseeb, thaum tus Vajntsujplig ua hauj lwm ncaj qha, mas nws yeej tsis yog ua cuav xwm hlo li; tab sis thaum tus Vajntsujplig ua hauj lwm hla hauv tib neeg los, nws dub tsuas ntau heev thiab tsis yog tes hauj lwm thaum xub thawj ntawm tus Vajntsujplig lawm. Qhov no mas yog li no, ces qhov tseeb thiaj li hloov mus rau ntau theem lawm. Cov ntseeg tsis txais qhov kev npaj siab thaum pib kiag ntawm tus Vajntsujplig tab sis tsuas tau txais ib qho sib xyaws ua ke ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig thiab qhov kev ntsib kev pom thiab qhov kev paub ntawm tib neeg xwb. Qhov uas cov ntseeg tau txais uas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ces yog lawm, hos qhov kev ntsib kev pom thiab qhov kev paub ntawm tib neeg uas lawv tau txais mas sib txawv vim cov neeg ua hauj lwm los yeej sib txawv thiab. Cov neeg ua hauj lwm uas tau txais kev qhuab qhia thiab kev coj ntawm tus Vajntsujplig mas yuav mus ntxiv kom muaj tej kev ntsib kev pom raws li qhov kev qhuab qhia thiab qhov kev coj ntawd. Nyob rau hauv tej kev ntsib kev pom no ces yog tib neeg lub siab thiab qhov kev ntsib kev pom sib xyaws, nrog rau qhov kev ua neeg, thiab tom qab ntawd, lawv yuav tau qhov kev paub los sis kev pom tob uas lawv tsim nyog muaj. Qhov no yog tib neeg txoj kev xyaum ua tom qab uas tau ntsib tau pom qhov tseeb lawm. Qhov kev xyaum ua no mas tsis zoo ib yam tag mus li, vim tib neeg muaj kev ntsib kev pom uas sib txawv thiab tej yam uas tib neeg tau ntsib tau pom ntawd los yeej sib txawv thiab. Nyob rau txoj kev no, tib qho kev qhuab qhia ntawm tus Vajntsujplig mas ua tau kom muaj tej kev paub thiab kev xyaum ua uas sib txawv, vim cov uas tau txais qhov kev qhuab qhia ntawd los yeej sib txawv thiab. Ib txhia neeg ua yuam kev tej qho me me thaum lawv xyaum ua hos ib txhia mas ua yuam kev loj, thiab ib co mas yeej tsis ua dab tsi li tsuas yog ua yuam kev nkaus xwb. Qhov no mas vim yog tib neeg sib txawv nyob rau lawv qhov peev xwm los to taub thiab kuj yog vim lawv qhov peev xwm xeeb txawm ntawd yeej sib txawv thiab. Ib txhia neeg mas muaj ib hom kev to taub tom qab uas hnov ib tsab xov lawm, thiab ib txhia mas muaj ib qho tom qab uas hnov ib qho tseeb lawm. Ib txhia neeg mas tsuas txawv me me xwb, hos ib co mas yeej tsis to taub lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb kiag li. Yog li ntawd, ib tug qhov kev to taub mas yog qhov tswj nws qhov kev coj lwm tus; qhov no mas muaj tseeb tiag, vim ib tug tes hauj lwm mas tsuas yog qhov kev nthuav tawm txog nws kiag. Cov tib neeg uas raug coj los ntawm cov uas muaj ib qho kev to taub yog rau qhov tseeb mas yuav muaj ib qho kev to taub yog rau qhov tseeb thiab. Txawm hais tias yeej muaj cov neeg uas muaj qee yam yuam kev nyob rau hauv lawv qhov kev to taub, los cov ntawd mas muaj tsawg heev li, thiab tsis yog txhua tus yuav muaj tej qho yuam kev li ntawd. Yog ib tug neeg muaj ib qho yuam kev nyob rau hauv nws qhov kev to taub txog qhov tseeb lawm, cov uas caum nws ces yeej yuav muaj tej qho yuam kev li ntawd tiag tiag li, thiab cov neeg no yuav yuam kev rau txhua txhua qhov kev to taub ntawm lo lus. Qhov uas seb cov ntseeg yuav to taub qhov tseeb ntau los tsawg li cas ces nyob ntawm cov neeg ua hauj lwm xwb. Muaj tseeb, qhov tseeb los ntawm Vajtswv mas yeej yog thiab tsis muaj dab tsi yuam kev nyob rau li, thiab nws yeej muaj tiag li ntawd. Cov neeg ua hauj lwm, txawm li cas los xij, mas yeej tsis yog yuav yog tag nrho li thiab hais tsis tau hais tias yuav vam khom tau tag nrho. Yog cov neeg ua hauj lwm muaj ib txog kev uas muaj qab hau los muab qhov tseeb coj mus xyaum ua tau, ces cov ntseeg kuj yuav muaj ib txoj kev los xyaum ua thiab. Yog cov neeg ua hauj lwm tsis muaj ib txog kev los xyaum ua qhov tseeb tab sis tsuas muaj qhov kev qhuab qhia xwb, ces cov ntseeg yuav tsis muaj qhov muaj tiag. Qhov peev xwm thiab tus yeeb yam ntawm cov ntseeg mas raug txiav txim siab rau los ntawm qhov yug lawm thiab tsis yog txuam nrog cov neeg ua hauj lwm, tab sis tus ciaj ciam uas cov ntseeg to taub qhov tseeb thiab paub Vajtswv mas nyob rau ntawm cov neeg ua hauj lwm (qhov no mas tsuas zoo li no rau ib txhia neeg xwb). Ib tug neeg ua hauj lwm yuav zoo li cas, ces cov ntseeg uas nws coj yuav zoo nkaus li ntawd thiab. Qhov uas ib tug neeg ua hauj lwm nthuav tawm ces yog nws tug kheej kiag xwb, yam tag nrho li. Tej uas nws txib cov caum nws ces yog tej uas nws tus kheej kiag txaus siab los sis muaj peev xwm ua kom tau tiav hlo. Cov neeg ua hauj lwm feem coob mas siv tej uas lawv tus kheej ua kiag coj los ua lub hauv paus los txib cov uas caum lawv, txawm hais tias feem ntau mas lawv cov caum yeej tsis muaj peev xwm ua tau hlo li—thiab qhov uas yus tsis muaj peev xwm ua tau ntawd rais los ua ib qho tav kev rau yus qhov kev to taub.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 177

Nws muaj kev sib txawv tsawg tshaj nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm cov uas twb raug qhuab qhia, raug saib xyuas, txiav txim rau thiab qhuab ntuas tag lawm, thiab qhov kev nthuav tawm ntawm lawv tes hauj lwm mas yeej yog dua. Cov uas vam khom rau lawv tus yeeb yam qub los ua hauj lwm mas yeej muaj tej qho yuam kev loj. Tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log mas nthuav tawm txog lawv tus kheej tus yeeb yam qub ntau dhau heev lawm, ces ua ib qho tav kev loj rau Vajntsujplig tes hauj lwm. Tsis hais ib tug neeg lub peev xwm yuav zoo npaum li cas li, lawv yuav tsum raug qhuab qhia, raug saib xyuas, thiab raug txiav txim rau ua ntej lawv yuav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua. Yog lawv tseem tsis tau raug txiav txim rau li ntawd, lawv tes hauj lwm, tsis hais yuav ua tau zoo npaum li cas li, tsis muaj peev xwm yuav haum nrog rau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab yeej tsuas yog qhov tsim tawm los ntawm lawv tus yeeb yam qub thiab kev zoo ntawm tib neeg xwb. Tes hauj lwm ntawm cov uas twb tau raug qhuab qhia, raug saib xyuas, thiab raug txiav txim rau lawm mas yeej ua tau yog dua tes hauj lwm ntawm cov uas tseem tsis tau raug qhuab qhia, saib xyuas thiab txiav txim rau. Cov uas tsis tau raug txiav txim rau mas tsis qhia tawm dab tsi li tsuas yog tib neeg cev nqaij daim tawv thiab tej kev xav, txuam nrog rau tib neeg txoj kev ntse thiab lub peev xwm uas tsis tseem ceeb xwb. Qhov no tsis yog tib neeg qhov kev nthuav tawm tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas caum cov neeg zoo li ntawd ces tsuas yog muaj lawv qhov peev xwm uas tsis tseem ceeb nkaus xwb. Vim lawv nthuav tawm ntau dhau heev lawm txog lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom ntawm tib neeg, uas yuav luag raug txiav tawm ntawm Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj thiab txav mus deb heev ntawm nws lawm, tes hauj lwm ntawm cov neeg zoo li no mas yuav coj tsis tau neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tab sis tsuas coj tau lawv los rau ntawm tib neeg lub xub ntiag xwb. Yog li ntawd, cov uas tsis tau raug txiav txiv rau thiab raug qhuab ntuas ces tsis muaj dab tsi tsim nyog los ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua. Tes hauj lwm ntawm ib tug neeg ua hauj lwm uas yeej muaj txhua yam tsim nyog ntawd mas thiaj yuav coj tau neeg los rau txoj kev yog thiab muab tau kev to taub qhov tseeb ntau tshaj rau lawv. Nws tes hauj lwm muaj cuab kav coj tau neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Ntxiv qhov ntawd, tes hauj lwm uas nws ua mas zoo sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg thiab tsis raug txwv txiav los ntawm tej cai, muab kev tso dim thiab kev ywj pheej rau tib neeg, thiab muab qhov peev xwm maj mam loj hlob hauv lub neej thiab muaj kev to taub tob txog qhov tseeb rau lawv. Tes hauj lwm ntawm ib tug neeg uas tsis muaj tej yam tsim nyog mas poob qab deb heev lawm. Nws tej hauj lwm mas ruam kawg li. Nws tsuas muaj cuab kav coj tau neeg los rau hauv tej kev cai xwb, thiab tej uas nws txib cov neeg ntawd mas yeej tsis sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg li; nws tsis ua hauj lwm raws li tej uas cov neeg ntawd xav tau. Nyob rau hauv hom hauj lwm zoo li no, mas muaj kev cai ntau dhau heev lawm thiab muaj tej kev qhuab qhia ntau dhau heev lawm, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau tib neeg mus rau qhov muaj tiag, los sis mus rau qhov kev xyaum ua li ib txwm muaj rau hauv qhov kev loj hlob hauv lub neej. Nws tsuas muaj cuab kav pab tau kom neeg yoog raws li ob peb txog cai uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li xwb. Txoj kev coj zoo li ntawd mas muaj cuab kav coj tau neeg kom yuam kev xwb. Nws coj koj kom mus zoo li nws; nws muaj cuab kav coj tau koj mus rau qhov uas nws muaj thiab yog. Yuav kom cov caum pom tau hais tias seb cov coj puas yog cov uas muaj tej yam tsim nyog, ces tus yawm sij ntawd ces yog saib ntawm txoj kev uas lawv coj mus rau thiab qhov uas tshwm sim los ntawm lawv tes hauj lwm, thiab saib seb cov caum puas tau txais tej hauv paus ntsiab lus raws li qhov tseeb, thiab seb lawv puas tau txais kev xyaum ua kom haum rau lawv txoj kev hloov. Koj yuav tsum saib qhov txawv ntawm tej hauj lwm uas sib txawv ntawm tej hom neeg uas sib txawv; koj yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg caumuas ruam ruam. Qhov no mas tseem ceeb rau tib neeg qhov kev to taub. Yog koj tsis muaj peev xwm pom qhov txawv ntawm qhov uas seb tus neeg twg qhov kev coj muaj ib txog kev thiab tus twg ho tsis muaj, koj yuav raug dab yooj yim heev. Tag nrho tej no mas muaj tej yam cuam tshuam ncaj qha rau koj tus kheej lub neej. Nws muaj tej yam ntawm tus yeeb yam qub ntau heev lawm nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log; nws raug muab xyaw rau tib neeg txoj kev xav ntau dhau heev lawm. Lawv kiag ces yog tus yeeb yam qub—qhov uas lawv yug los ces yeej muaj nrog rau lawm. Nws tsis yog lub neej tom qab thaum uas raug saib xyuas tag lawm los sis qhov tseeb tom qab thaum uas twb raug hloov tag lawm. Ib tug neeg zoo li ntawd es yuav ua cas txhawb nqa tau cov neeg uas tab tom caum nrhiav lub neej txoj sia? Tus tib neeg ntawd lub neej txoj sia thaum xub thawj ces yog nws qhov kev ntse los sis rab peev xwm uas xeeb txawm muaj ntawd mas nrug deb heev ntawm Vajtswv qhov kev txib rau tib neeg. Yog ib tug tib neeg tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log thiab nws tus moj yam qias vuab tsuab tseem tsis tau raug qhuab qhia thiab saib xyuas, ces yuav muaj ib qho khoob dav heev los kem ntawm qhov nws nthuav tawm thiab qhov tseeb; qhov uas nws nthuav tawm ces yuav raug sib xyaws nrog tej yam uas pom tsis meej, xws li nws qhov kev xav hauv nruab siab thiab qhov kev ntsib kev pom uas yog ib fab nkaus xwb. Tshaj qhov ntawd, tsis hais nws yuav ua hauj lwm li cas li, neeg yeej tseem hnov zoo li tsis muaj lub hom phiaj loj thiab tsis muaj qhov tseeb uas haum rau qhov kev to taub ntawm tag nrho cov neeg. Feem ntawm ntawm tej lus txib tib neeg mas siab tshaj lawv qhov peev xwm lawm, zoo nkaus li lawv yog cov os uas muab yuam kom tsaws rau saum cov ceg ntoo. Qhov no yog tes hauj lwm ntawm tib neeg txoj kev xav xwb. Tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, lawv tej kev xav, thiab lawv tej kev xav phem xau mus tshab plaws rau txhua txhua qhov ntawm lawv lub cev lawm. Tib neeg mas tsis yog yug los ces yeej muaj qhov peev xwm xeeb txawm yuav muab qhov tseeb los xyaum ua, los sis lawv tsis muaj qhov peev xwm xeeb txawm los to taub qhov tseeb ncaj qha. Ntxiv rau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab—ces yog thaum uas hom neeg qub ua hauj lwm, nws yuav tsis tsim muaj tej yam kev cuam tshuam los? Tab sis ib tug neeg uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas muaj qhov kev ntsib kev pom rau qhov tseeb uas tib neeg tsim nyog to taub, thiab qhov kev paub txog lawv tej moj yam qias vuab tsuab lawm, yog li ntawd tej yam pom tsis meej thiab tsis muaj tseeb nyob rau hauv lawv tes hauj lwm thiaj li maj mam ploj mus, ces tib neeg qhov kev ua cuav xwm thiaj li muaj tsawg zuj zus, thiab lawv tes hauj lwm thiab kev ua dej num thiaj li los tau ze zog rau tej hom phiaj uas Vajtswv kom yuav tsum tau muaj. Yog li ntawd, lawv tej hauj lwm thiaj li nkag tau rau qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab nws thiaj li yuav zoo li muaj tiag tuaj. Tej kev xav hauv tib neeg lub siab kiag mas thaiv kev rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig. Tib neeg muaj kev xav hauv nruab siab ntau thiab muaj kev txawj xav uas yeej muaj qab hau, thiab lawv muaj kev ntsib kev pom txog kev daws teeb meem los ntev heev lawm. Yog tej yam no ntawm tib neeg tsis tau raug qhuab qhia thiab tsim khom kom yog, ces tag nrho tej no yuav ua tej yam uas thaiv lawv txoj kev ua hauj lwm. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm yuav ua tsis tau kom tiav hlo kom raug tshaj plaws li, thaj hwm mas yog tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 178

Tib neeg tes hauj lawm mas tsuas nyob rau hauv ib tug ciaj ciam thiab muaj chaw kawg. Ib tug neeg mas tsuas ua tau tes hauj lwm ntawm ib theem twg xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm ntawm tag nrho ib tiam—tsis li ntawd, ces lawv yuav coj tib neeg mus rau hauv tej kev cai xwb. Tib neeg tes hauj lwm mas tsuas siv tau rau ib lub caij nyoog los sis ib theem twg xwb. Qhov no mas vim yog tib neeg txoj kev ntsib kev pom mas muaj qhov ciaj ciam. Yus yuav muab tib neeg tes hauj lwm coj los sib piv tsis tau rau Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg tej kev xyaum ua thiab lawv tej kev paub txog qhov tseeb mas tsuas siv tau rau ib qho ciaj ciam twg nkaus xwb. Koj yuav hais tsis tau hais tias txoj kev uas tib neeg taug mas yog tus Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho li, vim tib neeg mas tsuas muaj cuab kav raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ntim taus tag nrho tus Vajntsujplig. Tej yam uas tib neeg muaj cuab kav ntsib thiab pom ces puav leej yog nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm txoj kev ua neej thiab tsis muaj cuab kav yuav muaj tau ntau tshaj qhov sib nrug deb ntawm tib neeg txoj kev xav li ib txwm muaj. Tag nrho cov uas muaj cuab kav ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas tsuas tau ntsib tau pom nyob rau hauv qhov sib nrug deb no nkaus xwb. Thaum lawv muaj kev ntsib kev pom rau qhov tseeb lawm, nws yeej ib txwm yog qhov kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj uas tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig; nws tsis yog ib txog kev ntsib kev pom uas txawv ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj. Lawv tau ntsib tau pom qhov tseeb uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev ua neej li tib neeg. Tshaj qhov ntawd, qhov tseeb mas sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg, thiab qhov tob ntawm qhov tseeb ntawd mas muaj raws li qhov xwm txheej ntawm tus neeg ntawd. Yus tsuas hais tau hais tias txoj kev uas lawv taug ntawd mas yog tib neeg txoj kev ua neej li ib txwm muaj ntawm ib tug neeg uas caum nrhiav qhov tseeb, thiab tej zaum mas nws kuj yuav raug hu ua txoj kev uas ib tug neeg dog dig uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig ntawd taug. Yus yuav hais tias tau hais tias txoj kev uas lawv taug yog txoj uas tus Vajntsujplig taug thiab. Nyob rau hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tej tib neeg dog dig, ces vim yog cov neeg uas caum nrhiav ntawd tsis zoo ib yam, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los yeej tsis zoo ib yam thiab. Ntxiv qhov ntawd, vim ib cheeb tsam ncig lawv uas tib neeg tau ntsib tau pom ntawd thiab qhov sib nrug deb ntawm lawv tej kev ntsib kev pom ntawd mas tsis zoo ib yam, thiab vim yog qhov kev sib tov ntawm lawv lub siab thiab tej kev xav, lawv qhov kev ntsib kev pom thiaj li sib tov mus txog rau tej theem uas sib txawv. Txhua tus neeg to taub ib qho tseeb raws li lawv tus kheej qhov yam ntxwv uas sib txawv. Lawv qhov kev to taub rau qho tseem ntsiab tiag tiag ntawm qhov tseeb mas yeej tsis muaj txhij thiab tsuas yog ib qho ntawm ntau ntau kis ntawm nws xwb. Qhov ciaj ciam ntawm qhov tseeb uas tib neeg tau ntsib tau pom mas sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg zoo nkaus li tus neeg ntawd qhov yam ntxwv. Nyob rau txoj kev no, qhov kev paub txog tib qho tseeb, uas nthuav tawm los ntawm cov neeg sib txawv, mas yeej tsis zoo tib yam. Qhov no ces hais tias, tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau tag nrho txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig li, los sis tib neeg tes hauj lwm mas tsis muaj cuab kav muab saib ua Vajtswv tes hauj lwm, txawm hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd yeej zoo yuav luag thooj li Vajtswv txoj kev xav los xij, thiab txawm hais tias tib neeg txoj kev ntsib kev pom ntawd yeej yuav luag zoo ib yam nkaus li tes hauj lwm tsim kho kom zoo tiav log ntawm tus Vajntsujplig ua los xij. Tib neeg tsuas ua tau Vajtswv tus tub qhe xwb, ua tes hauj lwm uas Vajtswv tso rau nws. Tib neeg tsuas muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov kev paub uas tus Vajntsujplig qhia kom paub xwb thiab qhov tseeb uas muab los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag xwb. Tib neeg tsis muaj tej yam uas tsim nyog thiab tsis muaj tej yam ntxwv uas yuav ua tau qhov chaw tawm rau tus Vajntsujplig. Lawv tsis muaj cai yuav hais tau hais tias lawv tes hauj lwm yog Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg muaj tib neeg hauv paus ntsiab lus uas ua hauj lwm, thiab tag nrho tib neeg mas muaj tej kev ntsib kev pom uas sib txawv thiab muaj tej yam ntxwv uas sib txawv. Tib neeg tes hauj lwm suav tag nrho lawv tej kev ntsib kev pom nyob rau hauv qhov kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Tej kev ntsib kev pom no mas tsuas sawv cev tau rau tib neeg kiag xwb thiab tsis sawv cev rau Vajtswv kiag los sis txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig. Yog li ntawd, txoj kev uas tib neeg taug mas yuav hais tsis tau hais tias yog txoj kev uas tus Vajntsujplig taug, vim tib neeg tes hauj lwm tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab tib neeg tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas tsis yog Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho. Tib neeg tes hauj lwm mas hom poob mus rau tej kev cai, thiab txoj kev ua lawv tes hauj lwm mas tsuas ua tau txij li tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav coj tau cov neeg mus rau ib txoj kev ywj pheej. Cov ntseeg feem coob mas nyob rau sab hauv ntawm ib qho ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab lawv txoj kev ntsib kev pom mas kuj tsuas muaj tau txog tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg ntawd nkaus xwb. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg; txoj kev ua lawv tes hauj lwm los puav leej muaj chaw kawg tib yam rau ob peb hom xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav muab piv tau rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Qhov no mas yog vim tib neeg qhov kev ntsib kev pom, nyob rau thaum kawg, mas yeej muaj chaw kawg. Txawm Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm li cas, los nws yeej tsis raug tej kev cai los tswj li; txawm nws yuav ua kom tiav li cas, los nws yeej tsis raug txwv kom tsuas siv tau ib txoj kev twg ua nkaus xwb. Yeej tsis muaj kev cai dab tsi hlo li uas yuav tswj Vajtswv tes hauj lwm—tag nrho Nws tes hauj lawm ces yeej raug tso tawm thiab ua tau yam ywj pheej lug. Tsis hais tib neeg yuav siv sij hawm ntau npaum li cas caum Nws li, lawv yeej tseem lim tsis tau ib txog cai twg uas yuav tswj tau Vajtswv tej kev ua hauj lwm li. Txawm hais tias Nws tes hauj lwm yuav zoo nkaus li ua raws tej kev cai, los nws yeej ib txwm ua raws tej kev tshiab thiab ib txwm muaj yam tshiab tshwm sim tag mus li, thiab nws yeej nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav ncav cuag lawm. Nyob rau hauv ib ncua sij hawm twg, Vajtswv mas tej zaum yuav muaj ntau hom hauj lwm thiab ntau txoj kev coj tib neeg, ua li ces kom tib neeg mas tsuas muaj kev nkag mus rau thiab kev hloov tag mus li xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau tej kev cai ntawm Nws tes hauj lwm vim Nws mas yeej ua hauj lwm rau tej kev tshiab tag mus li xwb, thiab tsuas yog ua li nkaus xwb mas cov ntseeg Vajtswv thiaj li yuav tsis raug tej kev cai muab khi tseg. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag mas yeej zam tib neeg txoj kev xav phem thiab ntsib lawv tag mus li. Tsuas yog cov uas muaj ib lub siab tiag tiag caum thiab nrhiav Nws xwb mas thiaj li yuav muab lawv tus moj yam hloov tau thiab muaj cuab kav ua neej yog yam ywj pheej lug, tsis raug ib txog kev cai twg tswj los sis tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho kev xav phem sab kev ntseeg twg li. Tib neeg tes hauj lwm mas txib tib neeg raws li lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab qhov uas lawv tus kheej kiag muaj cuab kav ua tau. Lub hom phiaj ntawm cov kev txib kom yuav tsum ua kom tau no mas tsuas muaj xaus txij li ib tug ciaj ciam twg xwb, thiab txoj kev xyaum ua kiag los yeej muaj ciaj ciam kawg tib yam nkaus thiab. Yog li ntawd cov ntseeg thiaj li nyob rau hauv tus ciaj ciam kawg no yam tsis xav txog li; thaum sij hawm dhau mus lawm, ces tej no rais mus ua tej kev cai thiab tej txheej txheem. Yog hais tias tes hauj lwm ntawm ib ntus sij hawm twg raug ib tug neeg uas tseem tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log thiab tsis tau txais kev txiav txim rau ntawd los coj, ces cov caum nws tag nrho yuav rais mus ua cov ntseeg txoj kev ntseeg nruj nruj thiab cov neeg txawj ntse nyob rau hauv kev tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, yog ib tug neeg twg yog ib tug coj uas yeej muaj tej yam tsim nyog tiag, ces tus neeg ntawd yuav tsum tau nkag mus kom dhau kev txiav txim rau thiab txais yuav kev tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tseem tsis tau raug kev txiav txim rau, txawm hais tias lawv yeej muaj qhov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lawv lawm los xij, tsuas nthuav tawm tau tej yam uas pom tsis meej thiab tsis muaj tseeb nkaus xwb. Nrog rau lub sij hawm dhau mus, ces lawv yuav coj cov neeg mus rau tej kev cai uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas tsis yoog raws tib neeg lub cev nqaij daim tawv. Nws tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, tab sis ho txo tib neeg txoj kev xav phem; nws tsis raug dub tsuas los ntawm tej kev kos xim ntawm tej kev ntseeg uas pom tsis meej. Tej uas tshwm sim tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm zoo li no mas yeej ua tsis tau los ntawm ib tug neeg uas tsis tau raug Nws tsim kho kom zoo tiav log li; tej no mas nyob deb tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav yuav ncav cuag lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 179

Tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg lub siab mas yooj yim rau tib neeg ua kom tiav heev lawm. Cov xib fwb thiab cov thawj coj nyob rau sab kev ntseeg, piv txwv, vam khom rau lawv tej peev xwm tshwj xeeb thiab txoj dej num los ua lawv tes hauj lwm xwb. Cov neeg uas caum lawv los tau ntev lawm mas yuav raug lawv tej kev txawj ntawd kis rau thiab yuav raug tej yam uas yog lawv kiag ntawd haub ntxias tau. Lawv tsom ntsees rau tib neeg tej kev txawj, tej peev xwm thiab kev paub, thiab lawv yuav mob siab rau tej yam tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhuab qhia tob tob uas tsis muaj tseeb (muaj tseeb, tej kev qhuab qhia tob tob no yeej tsis muaj cuab kav ua tau li). Lawv tsis tsom ntsees rau qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, tab sis tsuas yog tsom ntsees rau kev cob qhia tib neeg mus qhuab qhia thiab ua hauj lwm, tsim kho tib neeg txoj kev paub thiab lawv tej kev qhuab qhia sab kev ntseeg uas muaj ntau heev xwb. Lawv tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg tus moj yam hloov ntau npaum li cas los sis tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg to taub qhov tseeb ntau npaum li cas. Lawv tsis txhawj xeeb lawv tus kheej txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, thiab haj yam tsis npaj kom paub txog tib neeg tej yam ntxwv uas zoo li ib txwm muaj thiab txawv tshaj li ib txwm muaj li. Lawv tsis hais dab tsi los txo tib neeg tej kev xav phem li, los sis lawv yeej tsis nthuav tawm txog lawv tej kev xav phem, haj yam tsis qhuab qhia tib neeg txog tej yam uas lawv tsis muaj txaus los sis tej kev qias vuab tsuab li. Cov neeg feem coob uas caum lawv ces tsuas siv lawv tej kev txawj los ua dej num xwb, thiab tag nrho tej uas lawv tso tawm ces tsuas yog kev xav phem sab kev ntseeg thiab tej tswv yim sab kev ntseeg nkaus xwb, uas yeej tsis chwv raug nrog qhov muaj tseeb hlo li thiab tsis muaj peev xwm yuav pub tau txoj sia rau tib neeg li. Qhov tseeb, qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv tes hauj lwm ces tsuas yog yug txoj kev txawj kom loj hlob, tsis siv dab tsi hlo li los yug ib tug neeg kom loj hlob mus ua ib tug tub kawm tiav kev qhuab qhia uas muaj peev xwm uas tom qab ntawd yuav mus ua hauj lwm thiab mus coj neeg. Koj puas xam pom ib txog kev cai nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm rau txhiab xyoo li? Nws muaj ntau yam kev cai thiab kev txwv txiav nyob rau hauv tes hauj lwm uas tib neeg ua, thiab tib neeg lub hlwb mas ntseeg kev cai nruj dhau heev lawm. Qhov uas tib neeg nthuav tawm, yog li ntawd, ces yog kev paub thiab kev ras nco dheev txog uas nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom xwb. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav qhia tawm txog ib yam dab tsi tshaj qhov no li. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom los sis kev paub mas tsis yog tau los vim yog Vajtswv txoj kev coj thiab kev qhia kev ncaj qha. Tib neeg tsuas muaj qhov peev xwm los txais tau qhov kev qhia kev no xwb thiab tsis muaj qhov peev xwm uas yuav qhia tawm ncaj qha hais tias lub hwj chim qaum ntuj yog dab tsi. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tau lub qhov dej txhawv; lawv tsuas ua tau lub raj uas cug cov dej los ntawm lub qhov dej txhawv xwb. Qhov no yog tib neeg qhov peev xwm xeeb txawm, qhov peev xwm uas yus muaj yam ib tug tib neeg. Yog ib tug neeg twg poob nws qhov peev xwm uas txais yuav Vajtswv txoj lus thiab poob nws qhov peev xwm xeeb txawm lawm, ces tus neeg ntawd kuj yuav poob qhov uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab poob tes dej num ntawm tus tib neeg uas raug tsim tawm los. Yog ib tug neeg twg tsis muaj kev paub los sis kev ntsib kev pom rau Vajtswv txoj lus los sis Nws tes hauj lwm, ces tus neeg ntawd poob nws tes dej num, tes dej num uas nws tsim nyog ua yam li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab poob lub meej mom ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Nws yog Vajtswv qhov peev xwm xeeb txawm uas nthuav tawm txog qhov seb lub hwj chim qaum ntuj yog dab tsi, tsis hais nws yuav raug nthuav tawm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv los sis ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig los; qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia. Tib neeg nthuav tawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom los sis kev paub (qhov ntawd ces yog, nthuav tawm txog qhov uas lawv yog dab tsi) thaum ua Vajtswv tes hauj lwm los sis tom qab ntawd; qhov no yog tib neeg qhov peev xwm xeeb txawm thiab tib neeg tes dej num, thiab nws yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav hlo. Txawm hais tias tib neeg tej kev nthuav tawm yuav poob qab deb ntawm tej uas Vajtswv nthuav tawm, thiab txawm hais tias tib neeg tej kev nthuav tawm yuav raug khi los ntawm ntau txoj kev cai heev, los tib neeg yuav tsum tau ua lawv tes dej num uas lawv tsim nyog ua thiab ua tej uas lawv yuav tsum tau ua. Tib neeg yuav tsum ua txhua yam uas tib neeg muaj tsab peev xwm ua tau los ua lawv tes dej num kom tiav hlo, thiab lawv yuav tsum tsis txhob ua xyem xyav ib qho me me hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 180

Nej yuav tsum paub saib qhov txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg tes hauj lwm. Koj pom dab tsi nyob rau hauv tib neeg tes hauj lwm? Muaj ntau yam nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntsib kev pom hauv lawv tes hauj lwm; qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov ua lawv yog kiag. Vajtswv tus kheej tes hauj lwm kiag los kuj nthuav tawm txog qhov Nws yog thiab, tab sis qhov Nws yog mas txawv tib neeg qhov. Qhov tib neeg yog mas sawv cev rau tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab lub neej (qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom los sib tau ntsib kiag nyob rau hauv lawv lub neej, los sis tej kev xav txog kev ua neej uas lawv muaj), thiab cov neeg uas nyob rau tej qhov ib puag ncig uas sib txawv mas yeej nthuav tawm txog tej qhov lawv yog kiag uas sib txawv thiab. Qhov uas seb koj puas muaj tej kev ntsib kev pom txog lub zej zog thiab qhov uas koj nyob rau hauv koj tsev neeg thiab tau ntsib tau pom nyob rau hauv ces yeej pom tau nyob rau tej koj nthuav tawm, hos koj tsis muaj cuab kav pom nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais tias seb Nws puas muaj tej kev ntsib kev pom sab kev sib raug zoo nrog lwm tus. Nws yeej paub zoo txog tib neeg lub tseem ntsiab thiab muaj peev xwm nthuav tawm txog tag nrho txhua yam kev xyaum ua ntawm tag nrho txhua hom neeg. Nws mas haj yam txawj nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab thiab tus cwj pwm ntxeev siab ntawm tib neeg thiab. Nws tsis nrog neeg ntiaj teb nyob ua ke, tab sis Nws yeej paub txog tus yeeb yam ntawm cov neeg txawj tuag thiab tag nrho tej kev qias vuab tsuab ntawm cov neeg ntiaj teb. Qhov no yog Nws kiag. Txawm hais tias Nws tsis saib xyuas lub ntiaj teb, los Nws yeej paub tej kev cai saib xyuas lub ntiaj teb, vim Nws to taub tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Nws paub txog tus Ntsujplig tes hauj lwm uas tib neeg ob lub qhov muag ntsia tsis pom thiab tib neeg ob lub pob ntseg mloog tsis hnov, tag nrho niaj hnub no thiab yav tag los tib si. Qhov no mas suav tag nrho lub tswv yim uas tsis yog txoj kev xav rau kev ua neej thiab tej txuj cij phim hwj uas tsis yooj yim rau neeg xav txog. Qhov no yog Nws kiag, qhib rau tib neeg thiab kuj zais ntawm tib neeg tib si thiab. Qhov Nws nthuav tawm tsis yog tus ntawm ib tug neeg tsis dog dig, tab sis yog tej yam ntxwv xeeb txawm thiab tus ntawm tus Ntsujplig kiag. Nws tsis tsham mus thoob ntiaj teb tab sis paub txhua yam hauv ntiaj teb. Nws ntsib cov “tsiaj zoo li neeg” uas tsis muaj kev paub los sis kev to taub tob dab tsi li, tab sis Nws nthuav tawm tej lus uas siab tshaj qhov kev paub thiab siab tshaj tej tib neeg txawj ntse. Nws nyob rau hauv ib pab neeg ruam qauj thiab tsis meej pem uas tsis muaj kev ua neeg thiab cov uas tsis to taub tej kev cai thiab lub neej ntawm txoj kev ua neeg, tab sis Nws muaj cuab kav hais kom noob neej ua lub neej raws li kev ua neej, tib lub sij hawm ntawd kuj nthuav tawm kiag txog lub hauv paus thiab qhov poob qis ntawm txoj kev ua neeg ntawm noob neej. Tag nrho qhov no ces yog Nws kiag, siab tshaj txhua tus neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Rau Nws, ces tsis tas yuav tsum tau ntsib tau pom ib lub neej nrog lwm tus uas muaj kev cov nyom, kev nyuaj thiab kev poob qis los ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua thiab nthuav tawm thoob plaws txog lub tseem ntsiab ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Ib lub neej nrog lwm tus uas poob qis ces yeej tsis txhawb Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tsuas nthauv tawm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muab kev ntsib kev pom thiab kev kawm txog kev ua neej nrog lub ntiaj teb li cas rau tib neeg xwb. Nws tsis tag yuav soj ntsuam xyuas txog lub zej zog los sis tib neeg tsev neeg thaum Nws muab txoj sia rau tib neeg. Kev qhia tshwm txog thiab txiav txim rau tib neeg tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; qhov ntawd yog Nws qhov kev nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees tom qab uas tau paub txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus los tau ntev heev lawm thiab ntxub noob neej txoj kev qias vuab tsuab. Tes hauj lwm uas Nws ua ces yog npaj los nthuav tawm txog Nws tus moj yam rau tib neeg thiab nthuav tawm txog Nws kiag. Tsuas yog Nws nkaus xwb mas thiaj ua tau tes hauj lwm no; nws tsis yog ib yam uas ib tug neeg muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav muaj peev xwm ua tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 181

Tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas tsis yog sawv cev rau qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; tes hauj lwm uas tib neeg ua mas sawv cev rau lawv qhov kev ntsib kev pom. Txhua tus tham txog lawv qhov kev ntsib kev pom ntawm lawv tus kheej. Vajtswv muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov tseeb ncaj qha, hos tib neeg ces tsuas muaj cuab kav nthuav tawm tau txog qhov kev ntsib kev pom raws nraim li nws qhov kev ntsib kev pom qhov tseeb xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas tsis muaj kev cai dab tsi li thiab tsis raug txwv txiav los ntawm lub sij hawm los sis ib thaj chaw twg li. Nws muaj cuab kav qhia tawm txog qhov uas Nws yog nyob rau lub sij hawm twg los tau, qhov chaw twg los tau. Nws ua hauj lwm raws li Nws siab nyiam. Tib neeg tes hauj lwm mas muaj tej yam ntxwv thiab lub ntsiab; yog tsis muaj tej no, lawv yuav tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm txog lawv qhov kev paub Vajtswv los sis lawv qhov kev ntsib kev pom txog qhov tseeb. Yog yuav qhia seb yam twg yog Vajtswv tus kheej tes hauj lwm los sis tib neeg tes hauj lwm, koj yuav tsum muab qhov sib txawv ntawm ob qho ntawd coj los sib piv. Yog hais tias tsis muaj qhov hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag li thiab tsuas muaj tes hauj lwm uas tib neeg ua xwb, ces koj yuav paub hais tias tib neeg tej kev qhia mas siab, tshaj qhov peev xwm ntawm ib tug neeg twg; lawv lub suab hais lus, lawv tej hauv paus ntsiab lus uas siv ua ntau yam, thiab lawv tus yam ntxwv uas tus yees thiab zoo li muaj kev ntsib kev pom ntau uas nyob rau hauv txoj kev ua hauj lwm mas yeej tshaj qhov uas lwm tus neeg yuav ncav cuag li. Nej sawv daws qhuas cov neeg no uas muaj peev xwm zoo thiab muaj kev paub siab, tab sis koj tsis muaj cuab kav pom los ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd siab npaum li cas. Hloov qhov ntawd, mas Nws ces zoo li neeg dog dig xwb, thiab, thaum ua hauj lwm, ces Nws yeej zoo li sawv daws thiab muaj tiag tab sis kuj tsis muaj ib tug neeg txawj tuag twg uas yuav piv tau li thiab, ces yog li ntawd thiaj ua rau tib neeg muaj ib qho kev hwm Nws. Tej zaum ib tug neeg qhov kev ntsib kev pom nyob rau hauv nws tes hauj lawm mas ntshe nce qib mus deb dhau heev lawm, los sis nws txoj kev xav hauv siab thiab txoj kev xav ho nce qib mus deb heev lawm, thiab nws txoj kev ua neeg mas zoo dhau heev lawm; tej yam ntxwv zoo li ntawd mas tsuas ua tau kom neeg qhuas xwb, tab sis yuav ua tsis tau kom lawv xav tsis thoob thiab ntshai. Tib neeg sawv daws yeej qhuas cov uas ua tau hauj lwm zoo, cov uas muaj kev ntsib kom pom tob, thiab cov uas muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau, tab sis cov neeg ntawd tsis muaj hnub yuav ua tau kom muaj kev xav tsis thoob li, tsuas yog kev qhuas thiab kev khib xwb. Tab sis cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm mas tsis qhuas Vajtswv; tab sis, lawv hnov zoo li Nws tes hauj lwm mas tshaj qhov uas tib neeg ncav cuag lawm thiab tib neeg mas yeej xav tsis txog hlo li, hais tias nws yeej tshiab thiab zoo heev li. Thaum tib neeg ntsib thiab pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv thawj qhov kev paub txog Nws ces yog hais tias Nws yog ib tug uas xav tsis txog li, ntse heev thiab zoo heev, thiab lawv tsis tas xav los yeej hwm Nws thiab yeej hnov qhov zais tob ntawm tes hauj lwm Nws ua, uas yog tshaj qhov tob ntawm tib neeg lub siab lawm. Tib neeg ces tsuas xav ua kom tau raws li qhov uas Nws yuav kom ua xwb, kom ua tau raws li Nws txoj kev xav tau; lawv yeej tsis xav ua tshaj Nws li, vim tes hauj lwm uas Nws ua mas mus deb tshaj tib neeg txoj kev xav thiab qhov kev xav hauv siab lawm thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm tib nyob sawv Nws cev li. Txawm yog tib neeg kiag los yeej tsis paub tej uas lawv tus kheej kiag tsis muaj li, tab sis Vajtswv tau nchuav ib txog kev tshiab thiab tau los coj tib neeg mus rau ib lub ntiaj teb uas tshiab dua thiab zoo nkauj dua, thiab yog li ntawd noob neej thiaj tau muaj kev nce qib tshiab thiab tau muaj ib qho kev pib dua tshiab. Qhov uas tib neeg hnov rau Vajtswv ces tsis yog kev qhuas xwb, los sis muab hais ces, tsis yog kev qhuas nkaus xwb. Lawv qhov kev ntsib kev pom uas tob tshaj plaws ces yog kev xav tsis thoob thiab kev hlub; lawv qhov kev xav ces yog hais tias Vajtswv yeej zoo tshaj plaws tiag tiag li. Nws ua tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj cuab kav ua tau thiab hais tej uas tib neeg tsis muaj cuab kav hais tau. Cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm mas yeej muaj ib qho kev xav uas piav tsis tau li. Cov neeg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tob txaus ces yeej muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev hlub; lawv muab cuab kav hnov Nws qhov kev ntxim hlub, hais tias Nws tes hauj lwm mas ntse heev, zoo heev, thiab yog li ntawd muaj lub hwj chim uas tsis muaj chaw kawg tshwm sim nyob rau hauv tej ntawd. Nws tsis yog kev ntshai los sis kev hlub rau qee lub sij hawm xwb thiab kev hwm, tab sis yog ib qho kev xav tob txog Vajtswv txoj kev khuv leej rau tib neeg thiab kev zam rau lawv. Txawm li cas los xij, cov neeg uas tau ntsib tau pom Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm ces yeej hnov txog Nws lub hwj chim vajntxwv thiab hais tias Nws yeej tsis zam ib qho kev ua txhaum hlo li. Txawm hais tias cov neeg uas tau muaj kev ntsib kev pom ntau txog Nws tes hauj lwm lawm los yeej tsis muaj cuav kav to taub Nws li; tag nrho cov uas hwm Nws tiag tiag ces yeej paub hais thais Nws tes hauj lwm mas yeej tsis zoo li tib neeg tej kev xav phem tab sis ib txwm mus tawm tsam lawv tej kev xav phem. Nws tsis xav kom tib neeg qhuas Nws tag nrho los sis muab tej qhov uas zoo li yog kev nyoo zwm rau Nws, tab sis, lawv yuav tsum muaj kev hwm tiag tiag thiab kev nyoo zwm tiag tiag. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm ntau heev ntawd, ib tug twg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tiag tiag ces yeej muaj kev hwm rau Nws, uas yog qhov siab dua kev qhuas. Tib neeg tau pom Nws tus moj yam los ntawm Nws tes hauj lwm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yog li ntawd lawv thiaj li hwm Nws nyob rau hauv lawv lub siab. Vajtswv ces yuav tsum tau hwm thiab mloog lus rau vim Nws kiag thiab Nws tus moj yam tsis zoo ib yam li cov uas raug tsim tawm los thiab yeej siab tshaj cov uas raug tsim tawm los ntawd li. Vajtswv mas yeej tshwm sim tus kheej los li ntawd thiab yeej muaj nyob mus ib txhiab ib txhis, Nws tsis yog ib tug uas raug tsim tawm los, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li tsim nyog rau txoj kev hwm thiab kev mloog lus rau; tib neeg mas tsis muaj qhov tsim nyog rau qhov no. Yog li ntawd, tag nrho cov uas tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm thiab yeej paub Nws tiag tiag mas yeej muaj kev hwm rau Nws. Txawm li cas los xij, cov uas tsis kam tso lawv qhov kev xav phem txog Nws pov tseg—cov uas tsis saib Nws ua Vajtswv—tsis muaj kev hwm rau Nws, thiab txawm hais tias lawv yuav caum Nws, los lawv yeej tsis tau raug txeeb tau, lawv yog cov neeg tsis mloog lus raws li lawv tus yeeb yam. Qhov uas Nws npaj siab yuav ua kom tau los ntawm kev ua hauj lwm ces yog yuav ua kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los ntawd kom muaj lub siab hwm rau tus Tswv Tsim, pe hawm Nws, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yam tsis muaj kev sib pauv dab tsi li. Qhov no ces yog qhov uas tshwm sim thaum kawg los ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm uas yuav npaj ua kom tau. Yog hais tias cov neeg uas twb tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawd lawm es tseem tsis hwm Vajtswv, ib qho me me li, thiab yog hais tias lawv qhov kev tsis mloog lus yav tag los ntawd yeej tsis hloov ib qho hlo li, ces lawv yeej yuav raug rhuav tshem pov tseg tiag tiag li. Yog ib tug neeg tus yeeb yam rau Vajtswv ces tsuas yog qhuas Nws xwb los sis tsuas tuaj deb deb hwm Nws xwb, thiab tsis hlub Nws ib qho me me li, ces qhov no yog qhov uas tshwm sim los uas ib tug neeg tsis muaj lub siab hlub Vajtswv ntawd muaj, thiab tus neeg ntawd tsis muaj tej yam ntxwv zoo tsim kho kom zoo tiav log. Yog hais tias ua tes hauj lwm ntau npaum no es tseem muab tsis tau ib tug neeg txoj kev hlub tiag, ces tus neeg ntawd muab tsis tau Vajtswv thiab tsis muaj lub siab yuav caum nrhiav qhov tseeb tiag tiag. Ib tug neeg uas tsis hlub Vajtswv ces tsis nyiam qhov tseeb thiab yog li ntawd ces muab tsis tau Vajtswv, ces haj yam yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Cov neeg zoo li ntawd, txawm lawv yuav tau ntsib tau pom Vajntsujplig tes hauj lwm li cas los xij, thiab txawm lawv yuav tau txais kev txiav txim rau li cas los xij, tsis muaj peev xwm hwm Vajtswv. Cov no yog cov neeg uas lawv tus yeeb yam hloov tsis tau thiab yog cov uas muaj tus moj yam phem tshaj plaws li. Tag nrho cov uas tsis hwm Vajtswv ces yuav raug rhuav tshem pov tseg, yuav raug ua daim phiaj rau kev rau txim, thiab yuav raug rau txim ib yam nkaus li cov uas ua phem, yuav raug kev tsim txom loj tshaj cov uas tau ua tej yam tsis ncaj ncees.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 182

Qhov tseem ceeb tshaj plaws, Vajtswv txoj hauj lwm mas txawv ntawm tib neeg txoj hauj lwm thiab, tshaj ntawd ntxiv, Nws tej kev nthuam tawm tuaj yeem zoo ib yam nkaus li lawv txoj tau li cas? Vajtswv muaj Nws tus kheej tus yam ntxwv tshwj xeeb, hos tib neeg muaj tej luag hauj lwm lawv yuav tsum ua kom tiav hlo. Vajtswv tus yam ntxwv tau raug nthuav tawm nyob rau hauv Nws txoj hauj lwm, hos tib neeg lub luag hauj lwm raug muab hais qhia nyob rau hauv tej kev paub ntawm tib neeg thiab raugnthuav tawm nyob rau hauv tej kev caum raws ntawm tib neeg. Yog li ntawd nws thiaj li dhau los ua pov thawj los ntawm txoj hauj lwm uas tau ua tiav lawm seb qee yam yog Vajtswv txoj kev nthuav tawm los sis yog tib neeg txoj kev nthuav tawm. Nws tsis tas yuav tsum tau muab piav qhia los ntawm Vajtswv Tus Kheej li, los sis nws tsis cheem tsum kom tib neeg siv zog los hais lus tim khawv; tshaj ntawd ntxiv, nws tsis tas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej los tsuj ib tug twg kiag li. Txhua yam no los yam li ib txoj kev qhia tshwm xwb; nws kuj tsis yog raug yuam los sis qee yam uas tib neeg tuaj yeem cuam tshuam tau rau. Tib neeg lub luag hauj lwm tuaj yeem paub tau los ntawm lawv tej kev paub, thiab nws tsis cheem tsum kom tib neeg los ua ib yam hauj lwm ntxiv li. Txhua tus tib neeg lub ntsiab tseem ceeb tuaj yeem raug nthuav tawm yam li lawv ua lawv lub luag hauj lwm, vim tias Vajtswv tuaj yeem nthuav tawm Nws tus yam ntxwv xeeb txawm thaum tab tom uas Nws txoj hauj lwm. Yog tias nws yog tib neeg txoj hauj lwm ces nws tsis tuaj yeem npog tau. Yog tias nws yog Vajtswv txoj hauj lwm, ces Vajtswv tus yam ntxwv haj yam nyuaj uas yuav raug zais los ntawm txhua tus, tsawg dua li uas raug tswj los ntawm tib neeg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hais tau tias yog Vajtswv, thiab lawv txoj hauj lwm thiab cov lus raug saib yam li dawb huv los sis suav tau tias hloov tsis tau kiag li. Vajtswv tuaj yeem raug hais tau tias yog noob neej vim Nws tau hnav cev nqaij daim tawv rau Nws Tus Kheej lawm, tiam sis Nws txoj hauj lwm tsis tuaj yeem suav tau tias yog tib neeg txoj hauj lwm los sis tib neeg lub luag hauj lwm. Tshaj ntawd ntxiv, Vajtswv cov kev hais lus thiab Povlauj cov ntawv tsis tuaj yeem loj sib luag, los sis Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim thiab tib neeg cov lus ntawm kev qhuab qhia tsis tuaj yeem hais tau los ntawm cov ntsiab lus sib luag. Vim li ntawd, muaj cov hauv paus ntsiab lus uas paub qhov txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm los ntawm tib neeg txoj hauj lwm. Cov no tau qhia qhov txawv raws li nkawv cov ntsiab tseem ceeb, tsis yog los ntawm thaj tsam ntawm txoj hauj lwm los sis nws txoj kev ua tau zoo uas nyob ib ntus xwb. Nyob rau hauv txoj kev kawm no, tib neeg feem coob yuam kev ntawm lub hauv paus ntsiab lus lawm. Qhov no yog vim hais tias tib neeg saib mus rau sab nraud xwb, uas lawv tuaj yeem ua tiav tau, hos Vajtswv saib mus rau lub ntsiab tseem ceeb, uas tsis tuaj yeem soj ntsuam tau los ntawm noob neej ob lub qhov muag tiag tiag. Yog tias koj suav Vajtswv cov lus thiab txoj hauj lwm yam li tej luag hauj lwm ntawm ib tug neeg dog dig, thiab xav tias tib neeg txoj hauj lwm-loj yam li Vajtswv txoj hauj lwm uas tau hnav cev nqaij daim tawv dua li lub luag hauj lwm uas tib neeg ua tiav hlo, ces tsis yog tias koj tau yuam kev nyob rau hauv lub hauv paus ntsiab lus lawm lov? Tib neeg cov ntawv thiab tej keeb kwm tuaj yeem sau tau yooj yim heev, tiam sis tsuas yog rau saum lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv cov kev hais lus thiab txoj hauj lwm tsis tuaj yeem ua tau tiav yam yooj yooj yim los ntawm tib neeg los sis ua tau tiav los ntawm noob neej lub tswv yim thiab kev xav kiag li, thiab tib neeg tsis tuaj yeem piav qhia tau cov hauj lwm ntawd yam meej meej tom qab tshawb nrhiav cov hauj lwm ntawd tag lawm. Yog tias tej yam tseem ceeb ntawm lub hauv paus ntsiab lus no tsis ua rau muaj ib txoj kev txawv txav tshwm sim nyob rau hauv nej li, ces ua tau pov thawj tseeb tseeb qhia lawm tias nej txoj kev ntseeg tsis tau tseeb los sis raug lim kom dawb huv li. Nws tsuas tuaj yeem hais tau tias nej txoj kev ntseeg yog puv npo kev pom tsis meej xwb, thiab yog tag nrho ob qho tsis meej pem thiab tsis muaj hauv paus ntsiab lus li. Haj tseem tsis muaj txoj kev nkag siab txog lub hauv paus teeb meem uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv thiab tib neeg, puas yog hom kev ntseeg zoo li no tsis yog ib txoj uas tu ncua kev paub tiag tiag lov?

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Kaum Peb Tsab Ntawv Koj Ua Raws Li Tsab Ntawv Twg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 183

Yexus tau los nyob hauv ntiaj teb tau peb caug-peb lub xyoo thiab ib tog xyoo, Nws los ua tes hauj lwm ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab los ntawm qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig Vajtswv tau txais ib feem ntawm Nws lub yeeb koob lawm. Thaum Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, Nws muaj peev xwm txo hwj chim thiab muab zais tau, thiab muaj peev xwm tiv kev txom nyem ntau yam kawg nkaus. Txawm hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej los xij, Nws tseem tiv dhau tib neeg txhua qhov kev txaj muag thiab txhua yam kev ntxeev siab, thiab Nws tiv dhau kev txom nyem uas raug ntsia hlau ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kom ua tiav tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Tom qab theem no ntawm tes hauj lwm no tau xaus lawm, txawm hais tias tib neeg pom tias Vajtswv tau txais lub yeeb koob zoo los, qhov no tsis yog tag nrho ntawm Nws lub yeeb koob; tsuas yog ib feem ntawm Nws lub yeeb koob xwb, uas Nws tau txais los ntawm Yexus. Txawm hais tias Yexus muaj peev xwm nyiaj dhau txhua yam kev nyuaj siab, kom txo hwj chim thiab raug zais, muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Vajtswv los, Vajtswv tsuas tau ib feem ntawm Nws lub yeeb koob xwb, thiab Nws lub yeeb koob tau txais nyob hauv teb chaws Ixayees. Vajtswv tseem muaj dua lwm feem ntawm lub yeeb koob: los hauv ntiaj teb los nqis tes ua hauj lwm thiab ua rau ib pawg neegkom zoo tiav log. Thaum lub sij hawm Yexus theem ntawm tes hauj lwm, Nws tau ua qee yam zoo dua li ib txwm, tab sis theem ntawm tes hauj lwm ntawd tsis yog tsuas yog los ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj nkaus xwb. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog uas qhia tias Yexus tuaj yeem nyiaj tau kev txom nyem, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Vajtswv, Yexus tau raug kev txom nyem heev vim Nws hlub Vajtswv thiab tias, txawm hais tias Vajtswv tso nws tseg los, Nws tseem kam txi Nws txoj sia kom ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tom qab Vajtswv tau ua tiav Nws tes hauj lwm hauv teb chaws Ixayees thiab Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Vajtswv tau txais yeeb koob, thiab Vajtswv tau muaj lus tim khawv rau Ntxwgnyoog. Nej tsis paub thiab tsis tau pom dua tias Vajtswv tau los ua neeg nyob teb chaws Suav li cas, yog li ntawd nej yuav ua li cas pom tau hais tias Vajtswv tau txais yeeb koob? Thaum Vajtswv ua qhov kevkov yeej nej ntau, thiab nej sawv ruaj khov, ces theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm no ua tau tiav lawm, thiab qhov no yog ib feem ntawm Vajtswv lub yeeb koob. Nej tsuas pom txog qhov no xwb, thiab nej tseem tsis tau raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, tseem tsis tau muab tag nrho nej lub siab rau Vajtswv. Nej tseem tsis tau pom tag nrho lub yeeb koob no; nej tsuas pom tias Vajtswv twb tau kov yeej nej lub siab lawm xwb, tias nej yuav tsis tso Nws tseg, thiab yuav raws Vajtswv mus kom kawg kiag thiab nej lub siab yuav tsis hloov, thiab tias qhov no yog Vajtswv lub yeeb koob. Koj pom dab tsi hauv Vajtswv lub yeeb koob? Qhov cuam tshuam ntawm Nws tes hauj lwm hauv tib neeg. Cov neeg pom tias Vajtswv ntxim hlub heev, lawv muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, thiab tsis kam tso Nws tseg, thiab qhov no yog Vajtswv lub yeeb koob. Thaum lub zog ntawm cov kwv tij thiab cov muam ntawm cov ntseeg loj hlob tuaj, thiab lawv tuaj yeem hlub Vajtswv los ntawm lawv lub siab, pom qhov zoo tshaj plaws ntawm tes hauj lwm ua tiav los ntawm Vajtswv, qhov tsis muaj ib yam dab tsi piv tau ntawm Nws cov lus, thaum lawv pom tias Nws cov lus muaj cai thiab Nws tuaj yeem ua Nws tes hauj lwm hauv lub nroog dab ntawm cov Neeg Suav daim av loj, thaum, txawm hais tias tib neeg qaug zog los, lawv lub siab los pe hawm ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab lawv txaus siab lees txais Vajtswv cov lus, thiab thaum twg, txawm tias lawv qaug zog thiab tsis muaj nqis, lawv muaj peev xwm pom tias Vajtswv cov lus zoo ntxim nyiam kawg, thiab tsim nyog lawv hlub lawv, ces qhov no yog Vajtswv lub yeeb koob. Thaum hnub uas cov neeg tau raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, thiab muaj peev xwm mus zwm rau Nws, thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tag nrho, thiab tso lawv txoj kev cia siab thiab txoj hmoo tseg nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes, ces yuav tau txais tag nrho ntu ob ntawm Vajtswv lub yeeb koob. Uas yog hais tau tias, thaum twg tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau tau ua tiav log lawm, Nws tes hauj lwm hauv Suav av loj thiaj li yuav xaus. Muab hais ua lwm lo lus, thaum twg cov neeg tau raug xaiv cia thiab raug xaiv los ntawm Vajtswv tau raug ua kom zoo tiav log lawm, Vajtswv yuav tau txais lub yeeb koob. Vajtswv tau hais tias Nws tau coj feem ob ntawm Nws lub yeeb koob mus rau Sab Hnub Tuaj, tab sis qhov no tseem tsis tuaj yeem saib pom los ntawm qhov muag. Vajtswv tau coj Nws tes hauj lwm mus rau Sab Hnub Tuaj lawm: Nws twb tau los mus rau Sab Hnub Tuaj lawm, thiab nov yog Vajtswv lub yeeb koob. Niaj hnub no, txawm hais tias Nws tes hauj lwm tseem tsis tau ua tiav los, vim tias Vajtswv tau txiav txim siab ua hauj lwm, Nws yeej yuav tsum ua tiav. Vajtswv tau txiav txim siab tias Nws yuav ua tiav tes hauj lwm no hauv teb chaws Suav, thiab Nws tau txiav txim siab ua kom nej ua tiav. Yog li, Nws tsis pub nej dim kiag li—Nws twb tau kov yeej nej lub siab ntsws lawm, thiab koj yuav tsum tau mus ua raws li tab txawm tias koj yeem los sis tsis yeem, thiab thaum twg Vajtswv muab tau nej lawm, Vajtswv tau lub koob meej. Niaj hnub no, Vajtswv tseem tsis tau ua tiav lub yeeb koob, vim tias nej tseem tsis tau raug ua kom zoo tiav log. Txawm hais tias nej lub siab tau tig rov qab mus cuag Vajtswv lawm los, tseem muaj ntau yam kev qaug zog ntawm nej lub cev nqaij daim tawv, nej tsis muaj peev xwm ua kom haum Vajtswv siab, nej tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab nej tseem muaj ntau yam tsis zoo uas nej yuav tsum tshem tawm ntawm nej tus kheej thiab nej tseem yuav tsum tau ntsib ntau yam kev sim siab thiab kev tsim kho kom zoo. Tsuas yog tib txoj kev ntawd xwb thiaj ua rau nej cov moj yam ntawm lub neej pauv thiab Vajtswv thiaj muab tau nej.

Xaiv tawm los ntawm “Ib Qho Tham Luv Luv Txog ‘Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm’” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 184

Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tes hauj lwm yog tes hauj lwm txhiv tag nrho noob neej. Tej kev txhaum ntawm tag nrho cov uas ntseeg Nws ces raug zam txim pub rau tag nrho lawm; tsuav koj tseem ntseeg Nws xwb, Nws yuav txhiv kom koj dim; yog koj ntseeg Nws, koj yuav tsis yog ib tug neeg txhaum lawm, koj raug tso tawm ntawm koj tej kev txhaum ntawd lawm. Qhov no ces yog qhov txhais hais tias raug cawm dim, thiab ua tau los ntawm txoj kev ntseeg. Tab sis nyob rau hauv cov uas ntseeg, yeej tseem tshuav cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv, thiab cov uas tseem yuav raug maj mam muab tshem tawm. Kev cawm dim tsis tau txhais hais tias tib neeg ces yeej raug Yexus muab tau tag nrho lawm, tab sis tsuas yog hais tias tib neeg ces tsis muaj kev txhaum lawm xwb, hais tias lawv yeej tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm xwb. Yog hais tias koj ntseeg, ces yog yuav tsis muaj hnub yog neeg txhaum ntxiv lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus ua ntau yam hauj lwm uas Nws cov thwj tim tsis muaj peev xwm to taub tau li thiab hais ntau yam uas tib neeg tsis to taub li. Qhov no mas yog vim, nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws tsis muab tej lus tshab txhais rau lawv. Yog li ntawd, twb tau ntau xyoo tom qab uas Nws twb ncaim mus lawm, Mathai mam tsim ib qho kev nrhiav caj ces rau Yexus, thiab lwm tus neeg kuj tau ua ntau yam hauj lwm uas yog raws li tib neeg txoj kev xav xwb. Yexus tsis tau los muab tib neeg tsim kho kom zoo tiav log thiab muab kom tau tib neeg, tab sis los ua ib theem ntawm tes hauj lwm xwb: muab txoj moo zoo txog lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej coj los nthuav tawm thiab ua tes dej num raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kom tiav hlo. Thiab yog li ntawd, thaum Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lawm, Nws tes hauj lwm los txog qhov xaus tag nrho lawm. Tab sis nyob rau theem tam sim no—kev txeeb tau—mas muaj ntau yam lus yuav tau muab hais tawm, ntau qhov hauj lwm yuav tau muab ua kom tiav, thiab nws yuav tsum muaj ntau qhov txheej txheem ua. Thiab yuav tsum tau muab tej lus zais tob ntawm Yexus tes hauj lwm thiab Yehauvas tes hauj lwm coj los nthuav tawm, ces kom tag nrho tib neeg to taub thiab pom meej nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg, vim qhov no yog tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab tiam kawg yog qhov xaus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, lub sij hawm ntawm tes hauj lwm qhov chaw xaus. Theem no ntawm tes hauj lwm yuav piav qhia rau koj txog Yehauvas txoj kev cai, thiab Yexus txoj kev txhiv dim, thiab qhov tseem ceeb ces kom koj to taub tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab txaus siab rau tag nro qhov tseem ceeb thiab qhov tseem ntsiab ntawm qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab to taub lub hom phiaj ntawm tag nrho tes hauj lwm uas Yexus ua thiab tej lus uas Nws hais, thiab ntawm koj qhov kev ntseeg yam dig muag ntsuav nyob rau hauv thiab kev qhuas txog phau Vajluskub. Tag nrho tej no ces yuav cia kom koj to taub thoob plaws. Koj yuav los to taub txog tes hauj lwm uas Yexus ua tiav, thiab Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no; koj yuav to taub thiab pom tag nrho qhov tseeb, txoj sia, thiab txoj kev. Nyob rau theem ntawm tes hauj lwm uas Yexus ua, vim li cas Yexus ho cia li ncaim mus lawm yam tsis muab tes hauj lwm ua koj tiav hlo tso? Vim hais tias theem ntawm Yexus tes hauj lwm tsis yog qhov xaus ntawm tes hauj lwm. Thaum uas Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws cov lus kuj tau los rau qhov xaus lawm thiab; tom qab Nws qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws tes hauj lwm ces tiav hlo lawm. Theem tam sim no mas txawv lawm: Tsuas yog tom qab uas cov lus raug hais txog thaum kawg thiab Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm mas Nws tes hauj lwm thiaj li yuav tag. Nyob rau ntawm Yexus theem ntawm tes hauj lwm, mas tshuav ntau yam lus uas tseem tsis tau hais, los sis tsis tau muab hais kom meej meej. Tab sis Yexus tsis quav ntsej txog tej uas Nws tau hais los tsis tau hais lawm, vim Nws tes hauj lwm mastsis yog ib teg hauj lwm txog tej lus, thiab yog li ntawd tom qab uas Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws thiaj ncaim mus lawm. Theem ntawd ntawm tes hauj lwm mas qhov tseem ceeb ces yog qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab tsis zoo li theem tam sim no. Theem hauj lwm tam sim no mas qhov tseem ceeb ces yog qhov ua kom tiav hlo, qhov tu txhua yam kom du lug, thiab qhov muab tag nrho tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus kiag. Yog hais tias tej lus tsis tau hais kom txog lawv qhov kawg kiag, ces nws yuav tsis muaj kev muab tes hauj lwm no xaus kiag li, vim theem ntawm tes hauj lwmces tag nrho tes hauj lwm raug muab coj los rau ib qho chaw xaus thiab ua kom tiav hlo los ntawm kev siv tej lus ua. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tau ua ntau yam hauj lwm uas tib neeg tsis to taub txog li. Nws ncaim mus yam ntsiag to lawm, thiab niaj hnub no yeej tseem muaj coob tus uas tsis to taub Nws tej lus, cov uas muaj qhov kev to taub yuam kev tab tsis lawv tseem ntseeg hais tias nws yog qhov yog, thiab tsis paub hais tias lawv yog qhov tsis yog lawm. Nyob rau thaum kawg, theem no yuav muab Vajtswv tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus tag nrho, thiab yuav muab nws qhov kev xaus. Tag nrho sawv daws yuav los to taub thiab paub txog Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg. Tej kev xav phem nyob rau hauv tib neeg, lawv tej kev npaj siab, lawv tej kev to taub uas yuam kev rhuav, lawv tej kev xav phem txog tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, lawv tej kev pom txog Lwm Haiv Neeg, thiab lawv tej kev plammus deb thiab kev yuam kev yuav raug kho kom yog. Thiab tib neeg yuav to taub tag nrho tej kev ntawm lub neej txoj sia uas yog, thiab tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv ua, thiab tag nrho qhov tseeb. Thaum qhov ntawd tshwm sim, theem no ntawm tes hauj lwm yuav los rau qhov kawg. Tes hauj lwm ntawm Yehauvas yog kev tsim lub ntiaj teb, nws yog qhov chiv keeb; theem no ntawm tes hauj lwm yog qhov kawg ntawm tes hauj lwm, thiab nws yog qhov xaus kiag. Nyob rau thaum pib, Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua los ntawm cov xaiv tseg nyob rau hauv Yixayee, thiab nws yog qhov pib kiag ntawm ib tiam tshiab nyob rau hauv qhov chaw uas dawb huv tshaj plaws ntawm txhua qhov. Theem kawg ntawm tes hauj lwm ces yog ua nyob rau hauv lub teb chaws uas tsis dawb huv tshaj txhua lub teb chaws li, los txiav txim rau lub ntiaj teb thiab coj tiam ntawd los rau ib qhov chaw xaus. Nyob rau ntawm theem thib ib, Vajtswv tes hauj lwm yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas kaj tshaj txhua txhia qhov, thiab theem kawg ces yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw, thiab qhov kev tsaus ntuj no yuav raug ntiab tawm mus, qhov kev kaj yuav tshwm tuaj, thiab tag nrho cov neeg yuav raug txeeb tau. Thaum cov neeg ntawm qhov chaw uas tsis dawb huv tshaj thiab tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw no tau raug txeeb tau lawm, thiab tag nrho cov pej xeem tau lees paub hais tias muaj ib tug Vajtswv, tus uas yog tus Vajtswv tiag, thiab txhua tus neeg tau ntseeg lawm, ces qhov tseeb no yuav raug siv los ua qhov kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua ib qho cim xwb: Thaum uas tes hauj lwm ntawm tiam no raug ua tiav tag lawm, tes hauj lwm rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg yuav los rau qhov xaus tag nrho. Thaum cov nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws ntawd raug txeeb tau lawm, ces nws kuj hais tau tias yuav zoo li ntawd rau txhua txhia qhov chaw thiab. Zoo li ntawd, tsuas yog qhov kev txeeb tau nyob rau hauv Suav Teb xwb thiaj li muaj ib qho cim uas muaj qab hau. Suav Teb muaj tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab cov neeg hauv Suav Teb sawv cev rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Nws yog cov neeg Suav uas yog cov uas raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws los ntawm tus zaj loj liab ploog, tus uas muaj kev tawm tsam loj tshaj plaws rau Vajtswv, cov uas lawv txoj kev ua neeg ces yog qhov poob qis tshaj plaws thiab tsis dawb huv tshaj plaws, thiab lawv yog tus tseem tseem qauv rau tag nrho tej tib neeg qias vuab tsuab. Qhov no mas tsis tau hais tias lwm lub teb chaws yuav tsis muaj teeb meem kiag li; tej kev xav phem ntawm tib neeg ces yeej zoo ib yam nkaus li, thiab txawm hais tias cov neeg ntawm cov teb chaws no yuav muaj peev xwm, los yog hais tias lawv tsis paub Vajtswv, ces nws yeej yog hais tias lawv tawm tsam Nws. Vim li cas cov neeg Yudais ho tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv hais? Vim li cas cov Falixai ho tawm tsam Nws? Vim li cas Yudas ho ntxeev siab rau Yexus? Nyob rau lub sij hawm ntawd, coob tus ntawm cov thwj tim yeej tsis paub Yexus. Vim li cas, tom qab uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tag thiab sawv rov los lawm, es tib neeg tseem tsis ntseeg Nws thiab? Ua li tib neeg txoj kev tawv ncauj tsis zoo ib yam nkaus lod? Nws tsuas yog hais tias cov neeg hauv Suav Teb raug muab coj los ua qhov piv txwv xwb, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav rais mus ua cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv, thiab yuav siv coj los ua qhov chaw piv lus rau lws tus. Vim li cas Kuv pheej hais tas mus li hais tias nej yog ib co khoom ntxiv rau hauv Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg? Nws yog nyob rau hauv cov neeg hauv Suav Teb uas muaj kev qias vuab tsuab, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab tshwm sim tuaj tag nrho thiab nthuav tawm zoo li cas los muaj tag nrho li. Nyob rau ib sab tes, ces lawv yog cov muaj peev xwm qis, thiab nyob rau lwm sab tes, ces lawv lub neej thiab txoj kev xav mas tig rov qab lawm, thiab lawv tej cwj pwm, ib ncig ntawm kev thooj zej koom zos, tsev neeg ua yug rau—tag nrho ces puav leej txom nyem thiab tig rov qab deb heev. Lawv lub meej mom, los ib yam nkaus li, yeej poob qis thiab. Tes hauj lwm nyob rau qhov chaw no thiaj li yog ib qho ntaus cim sawv cev lwm qhov, thiab tom qab tes hauj lwm sim ua no raug ua tiav tag nrho lawm, Vajtswv tes hauj lwm tom qab ntawd yuav mus tau zoo dua lawm. Yog hais tias kauj ruam no ntawmtes hauj lwm muab ua tau tiav hlo lawm, ces tes hauj lwm tom qab ces yeej cia li ua tau mus tus yees lawm xwb. Thaum kauj ruam no ntawm tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm, ces qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawd yeej raug ua tau tag nrho lawm, thiab kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav los txog rau qhov xaus tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 185

Tam sim no tes dej num ntawm Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv yog yuav tsum cawm cov neeg uas tau poob mus rau txoj kev tsaus ntuj nti tshaj plaws lawm. Txawm tias lawv raug foom phem los xij, Vajtswv yeej txaus siab muab kom tau lub yeeb koob los ntawm lawv, vim thaum xub thawj cov neeg tag nrho hauv lawv lub siab yeej tsis muaj Vajtswv; kev ua kom cov neeg uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab mloog lus thiab hlub Nws yog kev txeeb tau tiag tiag, thiab tes dej num tawg paj txi txiv zoo li no yog yam muaj nuj nqis tshaj plaws thiab yog yam ntseeg siab tshaj plaws. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li muab tau yeeb koob—qhov no yog lub yeeb koob uas Vajtswv xav muab kom tau rau hauv tiam kawg. Txawm tias cov neeg no yog cov nyob rau theem qis los xij, qhov uas tam sim no lawv muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj tshaj plaws zoo li no ces xam tau tias yog ib txoj kev tsa Vajtswv tiag tiag. Tes dej num no mas muaj nuj nqis heev li, thiab nws los ntawm txoj kev txiav txim uas Nws muab tau cov neeg no. Nws tsis yog Nws txoj kev xav rau txim rau cov neeg no, tab sis yog cawm kom lawv dim. Yog, thaum lub sij hawm tiam kawg, Nws tseem ua kev kov yeej rau hauv teb chaw Yixayee, ces yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li; txawm yog nws tawg paj txi txiv los xij, nws yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis tseem ceeb hlo li, thiab Nws yuav tsis muaj peev xwm muab tau tag nrho lub yeeb koob. Nws tab tom ua tes dej num rau ntawm nej, cov neeg uas tau poob mus rau ntawm thaj chaw tsaus ntuj tshaj plaws, cov neeg no feem ntau yog cov neeg xav rov qab. Cov neeg no tsis lees paub tias muaj ib tug Vajtswv thiab yeej tsis paub dua tias muaj ib tug Vajtswv li. Cov neeg raug tsim los no raug Ntxwgnyoog ua lwj liam ntau heev uas ua rau lawv hnov qab txog Vajtswv lawm. Ntxwgnyoog ua rau lawv dig muag thiab thiaj tsis paub tias muaj Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej li lawm. Hauv nej lub siab, nej txhua tus pe hawm tej mlom thiab pe hawm Ntxwgnyoog—nej tseem tsis yog cov neeg nyob rau theem qis tshaj plaws, cov neeg feem ntau uas xav rov qab thiab los? Nej yog cov neeg nyob rau theem qis tshaj plaws ntawm cev nqaij daim tawv, tus kheej tsis muaj ib txoj kev ywj pheej li, thiab nej tseem ntsib kev txom nyem ib yam nkaus thiab. Nej kuj yog cov neeg nyob rau theem qis tshaj plaws ntawm lub zej zos no, uas tsis muaj kev ntseeg tau ywj pheej. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm kev ua tes dej num rau ntawm nej. Kev ua tes dej num rau ntawm nej hnub no, Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, yuav tsis lam ua rau nej txhaj muag, tab sis yuav nthuav tawm txog qhov tseem ceeb ntawm tes dej num. Rau nej ces, nws yog ib txoj kev txhawb tsa zoo. Yog ib tug neeg muaj qab hau thiab nkag siab tob, lawv yuav hais tias: “Kuv yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv, tsis tsim nyog tiag tiag uas tau txais kev tsa zoo rau hnub no los ntawm Vajtswv, los sis tej koob hmoov zoo li no. Hauv txhua yam uas kuv ua thiab hais, thiab raws li kuv lub meej mom thiab qhov muaj nqis, yeej tsis tsim nyog kiag li uas Vajtswv muab koob hmoov zoo li no rau kuv. Cov neeg Yixayee muaj kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab txoj hmoov hlub uas lawv zoo siab yog Vajtswv tau muab rau lawv, tab sis lawv lub meej mom yeej siab dua peb txhua tus lawm ntau. Anplahas fij ncaj ncees tiag tiag rau Yehauvas, hos Petus fij ncaj ncees tiag tiag rau Yexus—lawv txoj kev fij yog ib puas npaug ntawm peb txoj kev fij. Saib raws li peb tej kev ua, mas peb yeej tsis tsim nyog kiag li uas yuav tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub.” Kev ua dej num ntawm cov neeg no nyob rau Teb Chaws Suav tsis muaj peev xwm coj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau. Nws yog ib qho poob ntsej muag; uas tam sim no nej zoo siab heev rau Vajtswv txoj hmoov hlub yog kev dawb huv ntawm Vajtswv txoj kev tsa! Nej pom Vajtswv tes dej num thaum twg? Nej tau fij nej lub neej txoj sia rau Vajtswv rau thaum twg? Thaum nej npaj txhij tso nej tsev neeg, nej niam thiab txiv, thiab nej cov me nyuam rau thaum twg? Yeej tsis muaj nej leej twg tau them tus nqi loj li! Yog tus Vajntsujplig tsis coj koj tawm los, yuav muaj nej pes tsawg leej thiaj muaj peev xwm fij txhua yam tau? Nej tau caum raws los txog niaj hnub tam sim no tsuas yog kev yuam thiab kev hawv nkaus xwb. Nej txoj kev fij nyob rau ntawm qhov twg? Nej txoj kev mloog lus nyob rau ntawm qhov twg? Saib raws li nej tej kev ua, nej tsim nyog raug rhuav tshem los lawm ntev—txhua txhua tus yuav raug cheb kom huv si. Dab tsi yog qhov tsim nyog uas nej yuav tau txais cov koob hmoov zoo tshaj plaws li no? Nej yeej tsis muaj nuj nqis hlo li! Nej leej twg ntawm ko tau tsim nej tus kheej txoj kev taug? Leej twg ntawm ko tau pom txoj kev tseeb rau ntawm lawv tus kheej? Nej txhua tus yeej tub nkeeg, noj tsau npo, nrhiav ua tej yam phem xwb! Nej puas xav tias nej yog neeg zoo? Yam nej hais lus khav theeb txog yog dab tsi? Txawm yuav tsis quav ntsej txog tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv los xij, nej tus yeeb yam los sis nej thaj chaw yug puas yog nyob rau theem siab tshaj plaws? Txawm yuav tsis quav ntsej tias nej yog nws cov xeeb leej xeeb ntxwv los xij, tab sis nej txhua tus tseem tsis yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv thiab los? Qhov tseeb ntawm qhov tseeb tiag puas tuaj yeem raug hloov tau? Kev qhia tshwm nej tus yeeb yam tam sim no puas muaj qhov tsis raug raws li qhov tseeb ntawm qhov tseeb tiag? Saib ntawm nej txoj kev ua dej num, nej txoj kev ua neej, thiab nej tej cwj pwm—nej tseem tsis paub tias nej yog cov nyob rau theem qis tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb thiab los? Yam nej hais lus khav theeb txog yog dab tsi? Saib ntawm nej qib rau hauv lub zej zos. Nej tseem tsis yog nyob rau theem qis tshaj plaws thiab los? Nej puas xav tias Kuv hais yuam kev? Anplahas tau fij rau Yihaj—nej tau fij dab tsi lawm? Yauj tau fij txhua tsav txhua yam lawm—nej tau fij dab tsi lawm? Muaj neeg coob leej tau muab lawv txoj sia, tau muab lawv lub taub hau los pua, muab lawv tej ntshav los pua txhawm rau nrhiav txoj kev tseeb. Nej puas tau them tus nqi ntawd? Yog muaj sib piv, nej tseem tsis tsim nyog kiag li yuav los txais txoj hmoov hlub zoo li no. Puas yuam kev rau qhov uas nej hais rau hnub no tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv? Txhob xam tias nej tus kheej siab heev. Koj tsis muaj dab los hais khav theeb txog. Tej kev cawm dim zoo li no, tej hmoov hlub zoo li no uas tau muab rau nej yog muab ywj siab ywj ntsws. Nej twb tsis tau fij dab tsi hlo li, tiam sis nej zoo siab rau txoj hmoov hlub tau ywj siab ywj ntsws. Nej tseem tsis hnov txaj muag thiab los? Nov puas yog txoj kev tseeb uas nej tus kheej tshawb nrhiav thiab pom? Nws tsis yog Vajntsujplig tau yuam kom nej lees txais nws los? Nej yeej tsis muaj lub sij hawm nrhiav, muaj lub siab nrhiav qhov tseeb tsawg heev. Nej tsuas zaum sab tom qab thiab lom zem rau nws nkaus xwb; nej muab tau qhov tseeb no los yam tsis nqis tes ua dab tsi li. Nej tseem muaj cai los yws dab tsi thiab? Koj puas xav tias koj yog tus muaj nuj nqis tshaj plaws? Thaum muab piv rau cov neeg uas tau muab lawv txoj sia fij thiab tau muab lawv tej ntshav pua, nej ho tseem yws txog dab tsi thiab? Kev tab tom rhuav tshem nej tam sim no yeej yog lawm thiab nws mus raws li kev cai uas ib txwm muaj! Nej yeej tsis muaj kev xaiv yog tsis los mloog thiab caum raws. Nej yeej tsis tsim nyog tiag tiag! Cov neeg feem coob ntawm nej raug hu kom tawm mus, tab sis tsis raug yuam rau ntawm nej thaj chaw los sis tsis tau hu kom nej tawm mus, nej tag nrho yuav tsis txaus siab tawm los. Leej twg thiaj txaus siab tso tseg tej zoo li no? Leej twg thiaj txaus siab tso kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv? Nej txhua tus yog cov neeg uas nyiam ncig noj ncig haus lom zem thiab nrhiav lub neej nplua nuj! Nej tau txais tej koob hmoov zoo li no—puas tshuav dab tsi uas nej yuav tsum tau hais lawm? Nej puas muaj tej kev tsis txaus siab dab tsi? Nej raug tso cai ua kev zoo siab rau tej koob hmoov zoo tshaj plaws thiab txoj hmoov hlub zoo tshaj plaws nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab tes dej num uas yeej tsis tau ua tiav ua ntej rau hauv lub ntiaj teb uas tau nthuav tawm rau nej niaj hnub tam sim no. Nov tseem tsis yog koob hmoov thiab los? Hnub no koj raug qhuab ntuas vim tias koj tau tiv Vajtswv thiab tau ntxeev siab rau Nws. Vim ntawm qhov kev qhuab tuas no, nej thiaj tau pom Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab txoj kev hlub, thiab nej tseem pom ntau yam txog Nws txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv. Vim ntawm txoj kev qhuab ntuasno thiab vim ntawm tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, nej tau pom Vajtswv lub hwj chim loj, thiab nej tau pom Nws txoj kev dawb huv thiab kev zoo. Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb uas nrhiav nyuaj tshaj plaws thiab los? Qhov no tseem tsis yog ib lub neej txoj sia muaj ntsiab thiab los? Yog li ntawd, koj theem qib yim qis npaum li cas, koj yim ua pov thawj txhawb tsa Vajtswv ntau npaum li ntawd, thiab yim ua pov thawj muaj nqis ntau npaum li ntawd rau Nws tes dej num ua rau ntawm nej rau hnub no. Nws yog ib tes dej num muaj nuj nqis tshaj plaws, uas tsis muaj peev xwm nrhiav tau ntawm qhov twg tau li lawm? Ntau lub xyoo dhau los yeej tsis muaj leej twg yuav tau txais txoj kev cawm dim zoo li no. Qhov tseeb tiag ces nej theem qib yeej nyob qis qhov ntawd nthuav tawm tau tias Vajtswv txoj kev cawm dim loj npaum li cas, thiab nthuav tawm tau tias Vajtswv txoj kev ncaj ncees rau tib neeg zoo li cas—Nws cawm xwb, Nws tsis rhuav tshem.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 186

Thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb lawm, Nws tseem tsis tau yog lub ntiaj teb, thiab Nws tsis tau yog tshwm sim raws cev nqaij daim tawv txhawm rau kev zoo siab lom zem rau lub ntiaj teb. Lub chaw uas ua tes dej num nthuav tawv Nws tus moj yam thiaj yog lub chaw muaj nuj nqis tshaj plaws uas Nws tau yug rau hauv. Txawm tias nws yuav yog ib daim av dawb huv los sis qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws yuav ua tes dej num dab tsi los xij, Nws yeej dawb huv. Nws tau tsim txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb, txawm tias tag nrho lawv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm los xij. Txawm li cas los xij, tag nrho txhua tsav txhua yam tseem yog Nws li; lawv tag nrho nyob hauv Nws ob txhais tes. Nws los rau ntawm ib daim av qias vuab tsuab thiab ua tes dej num rau tim txhawm rau nthuav tawm Nws txoj kev dawb huv; Nws tsuas ua qhov no rau tus txiaj ntsig ntawm Nws tes dej num nkaus xwb, uas txhais tau tias Nws thev taus txoj kev poob ntsej muag loj zoo li no rau tes dej num no txhawm rau cawm cov neeg ntawm daim av qias vuab tsuab no. Nov raug ua tiav los ua tim khawv rau ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Yam dej num uas nthuav qhia rau cov neeg zoo li no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws ua rau pom txog Vajtswv qhov muaj cai siab tshaj plaws tau zoo dua. Nws txoj kev zoo thiab txoj kev ncaj ncees raug nthuav tawm rau hauv txoj kev cawm dim ntawm ib pawg neeg nyob rau theem qis uas lwm cov neeg tsis kam lees txais lawm. Kev yug los rau hauv daim av qias vuab tsuab tsis ua pov thawj tau tias yuav ua rau Nws nyob rau theem qis tag nrho; nws yeej tso cai rau txhua tsav txhua yam uas raug tsim los pom Nws txoj kev zoo thiab Nws txoj kev hlub tiag rau tib neeg ntiaj teb. Nws yim ua ntau npaum li cas, yim nthuav tawm Nws txoj kev hlub dawb huv, Nws txoj kev hlub uas tsis muaj qhov thuam tau rau tib neeg ntau npaum li ntawd. Vajtswv yeej dawb huv thiab ncaj ncees. Txawm tias Nws raug yug los rau hauv ib daim av qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws ua neej nyob nrog cov neeg uas puv npo txoj kev ua lwj liam qias vuab tsuab los xij, yeej zoo ib yam nkaus li Yexus tau nyob nrog cov neeg ua txhaum hauv Tiam Hmoov Hlub, Nws txhua txhua tes dej num yeej ua tsis tiav rau tag nrho cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim ntawm qhov tuag thiab los? Tseem tsis yog tag nrho cov neeg ntiaj tej ntawd muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj no thiab los? Ob txhiab xyoo dhau los, Nws tau nyob nrog cov neeg ua txhaum los tau ntau lub xyoos lawm. Ntawd yog rau qhov txiaj ntsig ntawm txoj kev cawm dim. Niaj hnub tam sim no, Nws nyob nrog ib pawg neeg uas qias vuab tsuab, nyob rau theem qis. Qhov no yog qhov txiaj ntsig ntawm kev cawm dim. Tag nrho Nws tes dej num tseem tsis yog rau qhov txiaj ntsig ntawm nej cov tib neeg ntawm ko thiab los? Yog tsis muaj kev cawm dim tib neeg ntiaj teb, vim li cas Nws thiaj li rov qab los tshwm sim ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob, yug los rau hauv daim av uas muaj neeg phem nyob, thiab nyob nrog cov neeg uas raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev li no lawm? Vajtswv tseem tsis yog neeg ncaj ncees thiab los? Nws tes dej num tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau tib neeg? Tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau nej txoj hmoo? Vajtswv yeej dawb huv—qhov no yog yam hloov tsis tau hlo li! Nws tsis raug qias vuab tsuab, txawm tias Nws yuav los rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab los xij; tag nrho tej no txhais tau tias Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb ntawd yeej tsis yog ua rau tus kheej kiag li thiab kev ntsib kev txom nyem thiab kev poob ntsej muag uas Nws thev taus ntawd yog loj tshaj plaws! Nej tseem tsis paub qhov poob ntsej muag loj uas Nws ntsib kev txom nyem vim ua rau nej txhua tus thiab rau nej txoj hmoo thiab los? Dua li qhov cawm cov neeg tseem ceeb los sis cov tsev neeg nplua nuj thiab muaj hwj chim tej tub, Nws ua tes dej num cawm cov neeg uas nyob rau theem qis thiab raug thuam. Tag nrho tej no tseem tsis yog kev ncaj ncees thiab los? Vim rau cov txiaj ntsig tag nrho rau cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim los ntawm qhov tuag, Nws yuav tsum yug los rau hauv daim av uas qias vuab tsuab thiab ntsib txhua txhua txoj kev ua rau poob ntsej muag. Vajtswv yog tus muaj tseeb tiag tiag—Nws tsis ua tes dej num cuav. Tsis yog txhua theem ntawm tes dej num yuav ua tiav rau hauv txoj kev ua tiag zoo li no? Txawm tias cov neeg yuav ua phem rau Nws thiab hais Nws kom zaum rau ntawm lub rooj nrog cov neeg ua txhaum, txawm cov neeg saib tsis taus Nws thiab hais rau Nws kom nyob nrog cov neeg qias vuab tsuab tej tub, kom Nws nyob nrog cov neeg uas nyob rau theem qis tshaj plaws los xij, Nws yeej tseem tsis ua rau Nws Tus Kheej hlo li, thiab yog li ntawd Nws tseem tsis raug tib neeg ntiaj teb lees txais. Tseem tsis yog kev ntsib kev txom nyem uas Nws thev taus tshaj nej thiab los? Tes dej num uas Nws ua tseem tsis tshaj tus nqi uas nej tau them thiab los? Nej tau yug los rau hauv ib daim av ntawm kev qias vuab tsuab, tiam sis nej muab tau Vajtswv txoj kev dawb huv. Nej tau yug los rau hauv ib daim av uas muaj neeg phem nyob, tiam sis nej tau txais kev tiv thaiv zoo. Nej muaj txoj kev xaiv dab tsi? Nej muaj tej kev tsis txaus siab dab tsi? Tseem tsis yog qhov ntsib kev txom nyem uas Nws thev taus tshaj qhov uas Nej thev taus thiab los? Nws tau los rau hauv lub ntiaj teb thiab yeej ib txwm tsis tau zoo siab lom zem nrog tib neeg ntiaj teb li. Nws ntxub tej yam zoo li no. Vajtswv tsis yog los rau hauv lub ntiaj teb uas yuav tsum kom tib neeg saib Nws zoo li tej khoom siv, los sis Nws yeej tsis zoo siab lom zem nrog tib neeg tej khoom noj, tej ris tsho hnav, thiab tej khoom siv rau ntawm lub cev. Nws tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los tiv kev txom nyem rau tib neeg, tsis yog los zoo siab lom zem rau txoj hmoov ntawm lub ntiaj teb. Nws tau los tiv kev txom nyem, los ua tes dej num, thiab los ua kom tiav Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Nws tsis tau xaiv ib thaj chaw zoo, los nyob rau hauv tsoom fwv ib lub chaw los sis ib lub tsev tos qhua zoo, los sis Nws tsis muaj ib pab tub qhe los tos tiam Nws. Raws li yam nej tau pom, nej tseem tsis paub thiab los tias yog Nws los ua tes dej num los sis los ua kev lom zem xwb? Nej tseem tsis pom thiab los? Nws tau muab rau nej ntau npaum li cas? Yog nws tau yug los rau hauv ib qho chaw kaj siab lug, Nws puas muaj peev xwm muab tau lub yeeb koob? Nws puas muaj peev xwm ua dej num tau? Qhov Nws ua puas muaj ib yam tseem ceeb? Nws puas muaj peev xwm kov yeej tib neeg ntiaj teb tiav hlo? Nws puas muaj peev xwm pab cawm cov neeg los ntawm daim av qias vuab tsuab no? Cov neeg thov, raws li lawv tej kev xam phem tias: “Vim Vajtswv yeej dawb huv, vim li cas Nws thiaj tau yug los rau hauv qhov chaw qias vuab tsuab rau ntawm peb qhov chaw? Koj ntxub thiab tsis nyiam peb cov neeg qias vuab tsuab; Koj ntxub peb txoj kev tawm tsam thiab peb txoj kev ntxeev siab, yog li ntawd vim li cas Koj ho nyob nrog peb thiab? Koj yog ib tug Vajtswv siab kawg nkaus. Koj tuaj yeem yug los rau qhov chaw twg los tau, yog li ntawd vim li cas Koj thiaj ho yug los rau daim av qias vuab tsuab li no? Koj qhuab ntuas thiab txiav txim peb txhua hnub, thiab Koj paub meej tias peb yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, yog li vim li cas Koj tseem nyob nrog peb thiab? Vim li cas Koj thiaj yug los rau hauv Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv ib tsev neeg? Vim li cas Koj thiaj ua li ntawd?” Nej tej kev xav zoo li no yeej tsis muaj qab hau tag nrho li! Tsuas yog tes dej num zoo li no nkaus xwb thiaj li ua rau cov neeg pom Nws txoj kev zoo, Nws qhov kev txo hwj chim thiab kev zais. Nws txaus siab los fij txhua yam rau Nws tes dej num, thiab Nws thev taus tag nrho txoj kev txom nyem ntawm Nws tes dej num. Nws ua rau tib neej ntiaj teb, thiab tshaj qhov ntawd ces yog kov yeej Ntxwgnyoog, kom tag nrho txhua yam muaj sia ntawd yuav tau zwm rau hauv Nws txoj kev tswj fwm. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li yog tes dej num muaj txiaj ntsig, muaj nuj nqis.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 187

Nyob rau lub sij hawm ntawd thaum uas Yexus ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias, Nws ua yam qhib lug, tab sis tam sim no, Kuv ua hauj lwm thiab hais lus rau nej nyob rau hauv qhov chaw nrais nkoos. Cov tsis ntseeg ces yeej tsis paub txog nws hlo li. Kuv tes hauj lwm rau nej ces tsis qhib rau cov sab nraud. Tej lus no, tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no, ces nej thiaj paub nkaus xwb thiab tsis muaj lwm tus paub li. Tag nrho tes hauj lwm no ces ua nyob rau hauv nej thiab tsuas nthuav tawm rau nej nkaus xwb; tsis muaj ib tug ntawm cov tsis ntseeg uas yuav paub txog tej no li, vim lub sij hawm tseem los tsis tau txog. Cov neeg ntawm no ces twb ze ze qhov raug ua kom muaj txhua yam tom qab tiv dhau tej kev qhuab ntuas no lawm, tab sis cov nyob sab nraud yeej tsis paub txog tej no li. Tes hauj lwm no mas muab zais tob dhau heev lawm! Rau lawv, ces Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv raug muab zais lawm, tab sis rau cov uas yoog raws no, ces yus yeej hais tau hais tias Nws yeej qhib lug. Txawm hais tias nyob rau hauv Vajtswv mas txhua yam yeej qhib lug, txhua yam yeej nthuav tawm, thiab txhua yam yeej tso dim plaws, qhov no mas tsuas muaj tseeb rau cov uas ntseeg Nws xwb; hos hais txog cov seem, cov tsis ntseeg, ntawd ces yeej tsis muaj dab tsi ua rau lawv paub li. Tes hauj lwm uas tab tom ua rau ntawm nej thiab nyob rau hauv teb chaws Suav ces yeej muab kaw cia zoo heev li, es kom thiaj muab lawv khaws tseg tau kom neeg tsis txhob paub. Yog lawv paub txog tes hauj lwm no, ces tag nrho tej lawv ua ces yog thuam nws xwb thiab muab nws cob rau kev tsim txom xwb. Lawv yuav tsis ntseeg nws li. Yuav ua hauj lwm nyob rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog, qhov chaw uas poob qab deb tshaj plaws no, mas tsis yog ib qho dej num yooj yim li. Yog hais tias tes hauj lwm no muab tso qhib lug, ces nws yuav tsis muaj hnub ua tau ntxiv mus li lawm. Theem no ntawm tes hauj lwm ces yeej yuav ua tsis tau rau qhov chaw no li. Yog tes hauj lwm no muab coj los ua yam qhib lug, ces lawv yuav ua cas pub nws ua mus ntxiv lawm mas? Qhov no tsis yog yuav muab tes hauj lwm tso rau qhov kev phom sij loj dua xwb lod? Yog tej hauj lwm no tsis muab zais, tab sis muab ua li thaum lub sij hawm ntawm Yexus, thaum uas Nws kho cov neeg mob thiab ntiab cov dab tawm yam muaj ceem kawg nkaus li, ces nws tseem tsis raug cov dab muab “txhom mus kaw” ntev los lawm lod? Lawv puas yuav muaj cuab kav zam tau cia muaj Vajtswv nyob mas? Yog hais tias tam sim no Kuv cia li nkag mus rau hauv tej tsev teev ntuj mus qhuab qhia thiab qhuab ntuas tib neeg, ces Kuv tseem yuav tsis raug tsoo tawg mos mos ntev los lawm thiab lod? Thiab yog qhov no tshwm sim, ces Kuv tes hauj lwm yuav ua cas ua mus tau txuas ntxiv mus mas? Qhov laj thawj uas tsis muaj ib qho txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj tshwm sim li los yog vim qho kev npog zais cia no xwb. Yog li ntawd, rau cov tsis ntseeg, ces Kuv tes hauj lwm yuav tsum tsis txhob pom, txhob paub, los sis txhob nrhiav tau li xwb. Yog hais tias theem no ntawm tes hauj lwm muab ua ib yam nkaus li qhov ntawm Yexus nyob rau Tiam Hmoov Hlub, ces nws yeej yuav tsis khiav tus yees li tam sim no li. Yog li ntawd, ua hauj lwm nkaum ntsiag to li no ces yog ua kom muaj txiaj ntsig rau nej thiab rau tes hauj lwm ua ke tag nrho. Thaum Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb los txog qhov xaus lawm, qhov ntawd ces yog, thaum tes hauj lwm zais cia no xaus lawm, ces theem no ntawm tes hauj lwm yuav tawg qhib plho cuab lug. Sawv daws yuav paub hais tias muaj ib pab neeg kov yeej nyob rau teb chaws Suav; sawv daws yuav paub hais tias Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv nyob rau teb chaws Suav thiab hais tias Nws tes hauj lwm tau los txog qhov xaus lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub: Vim li cas teb chaws Suav ho tsis tau poob qab los sis vau? Nws yog vim Vajtswv tus kheej tau los ua kiag Nws tes hauj lwm nyob rau hauv teb chaws Suav thiab tau ua kom ib pab neeg zoo tiav log mus ua cov kov yeej lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm

Ntxiv Mus: Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm 2

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No