Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm 2

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 188

Raws li cov neeg ntseeg Vajtswv, nej txhua tus yuav tsum zoo siab rau qhov tej tau txoj kev zoo siab tshaj plaws thiab kev cawm dim uas tau txais Vajtswv tes dej num nyob hauv tiam kawg thiab cov dej num ntawm Nws lub hom phiaj uas Nws ua nyob hauv koj hnub no. Vajtswv tau muab pab neeg no ua tib qho rau Nws tsom ntsoov nyob rau hauv Nws cov dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nws tau muab tag nrho cov ntshav ntawm nws lub plaws los theej nej lub txhoj; Nws tau rov txhiv nej thiab muab tag cov dej num ntawm leej Ntsujplig thoob plaws lub qab ntuj khwb rau nej. Vim li ntawd Kuv thiaj hais tias nej yog cov muaj hmoo. Ntau tshaj ntawd, Nws tau muab nws lub yeeb koob tshem tawm los ntawm Yixayee, cov neeg Nws xaiv, los rau nej, thiab Nws yuav ua kom lub hom phiaj ntawm nws txoj kev npaj tshwm sim tag nrho los ntawm pab no. Yog li ntawd, nej yog cov yuav tau txais Vajtswv lub cuab tam, thiab ntau tshaj qhov no, nej yog cov txais Vajtswv lub yeeb koob. Tej zaum nej txhua tus nco cov lus no: “Rau qhov peb txoj kev txom nyem me me no, uas tsuas yog ib nyuag pliag xwb, ua rau peb tau lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.” Nej txhua tus yeej tau hnov cov lus no ua ntej lawm, tab sis nej tsis muaj ib tug nkag siab lawv lub ntsiab tseeb. Hnub no, nej paub meej tias lawv qhov tseeb tseem ceeb tiag. Cov lus no Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau hauv tiam kawg, thiab yuav ua kom tiav rau cov neeg raug tus zaj loj liab ploog ntaus tsim txom nyob hauv daim av uas nws chev. Tus zaj loj liab ploog tsim txom Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab ces, nyob thaj av no, cov uas ntseeg Vajtswv yog cov raug rau kev poob ntsej muag thiab kev caij tsuj, thiab qhov tau los ces yog cov lus no tshwm sim nyob hauv nej, pab neeg no. Vim tias, nws nqis tes mus rau ntawm thaj av uas tawm tsam Vajtswv, tag nrho Vajtswv tes dej num ntsib kev cuam tshuam loj heev, thiab siv sij hawm ntev mas Nws cov lus thiaj tiav; vim li ntawd, neeg lim hloov kom zoo dua los ntawm Vajtswv cov lus, uas kuj yog ib qhov ntawm kev txom nyem. Nws yog ib qho nyuaj kawg nkaus rau Vajtswv ua Nws tes dej num nyob ntawm thaj av uas tus zaj loj liab ploog nyob tab sis nws yog los ntawm txoj kev nyuaj no uas Vajtswv ua ib theem ntawm nws tes dej num, ua kom nws txoj kev thoob tsib thiab txoj kev ua uas muaj hwj huaj loj tshwm tuaj, thiab siv lub hwv tsam no ua kom nws pab neeg muaj txhua yam txhij. Nws yog los ntawm neeg txoj kev txom nyem, los ntawm lawv tej peev xwm, thiab los ntawm tag nrho tus cwj pwm phem ntawm cov neeg nyob ntawm thaj av phem no uas Vajtswv ua Nws tes dej num ua kom huv thiab muaj yeej, es kom, dhau ntawm no mus, Nws yuav tau yeeb koob, thiab Nws yuav tau cov uas yuav ua tim khawv rau tej yam Nws ua. Cov ntawd yog tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tag nrho tej kev raug txi uas Vajtswv tau ua rau pab neeg no. Qhov ntawd yog, los ntawm cov uas tawm tsam Nws uas Vajtswv ua tej dej num kom yeej, thiab tsuas yog Vajtswb lub hwj chim loj thiaj ua tshwm sim. Hais ua lwm lo lus, tsuas yog cov nyob thaj av tsis huv thiaj tsim nyog txais Vajtswv lub yeeb koob, thiab qhov no xwb thiaj qhia tau Vajtswv lub hwj chim loj. Vim li ntawd Kuv thiaj hais tias nws yog los ntawm thaj av tsis huv, thiab los ntawm cov uas nyob hauv thaj chaw tsis huv, uas tau txais Vajtswv lub yeeb koob. Qhov ntawd yog raws Vajtswv lub siab. Yexus cov tej theem dej num los ib yam: Nws muaj peev xwm tau yeeb koob yog los ntawm cov Falixais uas tsim txom Nws xwb; yog hais tias tsis muaj cov Falixais tsim txom Nws thiab Yudas rov ntxeev siab, Yexus yuav tsis raug thuam thiab hais tsis zoo rau, tsis tas hais txog qhov raug tuag saum ntoo khaub lig, thiab yuav tsis muaj peev xwm tau txais yeeb koob li. Qhov Vajtswv ua dej num tej lub caij nyoog, thiab qhov Nws ua Nws tes dej num nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog qhov Nws txaisyeeb koob thiab qhov Nws txais cov uas nws npaj siab yuav txais. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm nws tes dej num, thiab qhov no yog Nws txoj kev cawm tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 189

Nyob hauv Vajtswv lub hom phiaj ntau txhiab xyoo, ob qho dej num yog ua tiav nyob hauv cev nqaij daim tawv: Qhov ib yog dej num tuag saum tus ntoo khaub lig, uas Nws tau yeeb koob; lwm qhov yog dej num ntawm kev kam yeej thiab kev tsim kho kom zoo tshaj plaws nyob hauv tiam kawg, uas Nws tau yeeb koob. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Ces txhob saib Vajtswv tes dej num, los qhov Vajtswv txib nej, ua ib qho yooj yim. Nej sawv daws yog cov yuav txais Vajtswv lub cuab tam ntau tshaj li qhov tau yeeb koob mus ib txhis, thiab qhov no raug tsim tsa yam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv. Ntawm ob qho ntawm nws lub yeeb koob, ib qho tshwm nyob hauv nej; tag nrho ib qho ntawm Vajtswv lub yeeb koob ntawd tau muab tso tag nrho rau nej, qhov ntawd nws yuav yog lub cuab tam nej tau txais. Qhov no yog Vajtswv zoo siab rau nej heev, thiab nws kuj yog lub hom phiaj uas Nws npaj ua ntej ntev los lawm. Muab tes dej num loj kawg nkaus ntawm Vajtswv tau uas nyob thaj av tus zaj loj liaj ploog nyob, yog tias tes dej num no raug txav mus rau lawm qhov, nws yuav tawg paj txi txiv loj heev lawm thiab tib neeg yeej txais tiav tas lawm. Ntau tshaj ntawd, tes dej num no yuav yooj yim heev rau cov txiv plig nyob sab Hnub Poob uas ntseeg Vajtswv txais yuav, rau qhov cov txheej txheem dej num ntawm Yexus yog ib qho qauv tshwm sim ua ntej. Yog vim qhov no Vajtswv thiaj ua tsis tiav theem dej num tau yeeb koob no nyob rau lwm qhov; raug txhawb nqa los ntawm cov neeg thiab lees paub los ntawm tej haiv neeg, nws tsis tshwm sij tuaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau theem dej num no raug ua nyob thaj av no. Tsis muaj ib tug nyob ntawm nej uas txoj cai tiv thaiv tau, tiam sis nej raug rau txim los ntawm txoj cai. Qhov teeb meem tseem ntau tshaj ces yog qhov uas neeg tsis nkag siab nej: Nws yog nej cov txheeb ze, nej niam nej txiv, nej tej phooj ywg, los nej cov npoj yaig, tsis muaj ib tug nkag siab nej li. Thaum nej raug Vajtswv “tso tseg”, Nej yuav tsis muaj peev xwm nyob tau hauv ntiaj teb ntxiv, tab sis txawm li ntawd los neeg tsis muaj peev xwm thev taus nyob deb ntawm Vajtswv, ua nws yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm Vajtswv qhov kev kam yeej cov neeg, thiab nws yog Vajtswv lub yeeb koob. Yam nej tau txais hnub no ntau tshaj li cov timthawj thiab cov cev lus rau txhua tiam dhau los lawm thiab tseem ntau tshaj li Mauxes thiab Petus nkawd. Tej koob hmoov yuav tsis muaj peev xwm tau nyob hauv ib los ob hnub, yuav tsum yog tau txais los ntawm kev fij yus tus kheej loj heev, uas yog qhov hais tias, nej yuav tsum muaj txoj kev hlub uas raug lim kho kom zoo tuaj, nej yuav tsum muaj kev ntseeg loj, thiab yuav tsum muaj ntau qhov tseeb uas Vajtswv xav kom nej tau; qhov ntau tshaj, nej yuav tsum tig mus rau kev ncaj ncees, yam tsis txaj muag thiab tsis khiav nkaum, thiab yuav tsum hlub Vajtswv tas mus li tsis muaj qhov tsuag. Nej yuav tsum muaj kev txiav txim siab ruaj kho, tus moj yam hauv nej lub neej yuav tsum tau hloov, nej txoj kev tsis ncaj ncees yuav tsum tau kho kom zoo, nej yuav tsum txais tag nrho Vajtswv txoj kev qhia yam tsis muaj kev yws, thiab nej yuav tsum hmoog lus txawm tias txog qhov tuag kiag. Qhov no yog qhov nej yuav tsum tau, qhov no yog Vajtswv tes dej num lub hom phiaj kawg, thiab yog qhov Vajtswv thov los ntawm pab neeg no. Vim Nws muab rau nej, ces Nws yeej yuav thov nej muab rov qab, thiab yeej yuav thov qhov kom tsim nyog nej. Vim li ntawd, yeej muaj laj thawj rau txhua tes dej num Vajtswv ua, uas qhia tias vim li cas, lub caij nyoog ua ntu zus, Vajtswv ua dej num nruj heev thiab ncaj heev. Nws yog vim qhov no nej yuav tsum muaj kev ntseeg nyob hauv Vajtswv puv npo. Qhov luv luv, txhua yamdej num Vajtswv ua yog ua rau nej, kom xwv nej tsim nyog txais Nws lub cuab tam. Qhov no tsis yog rau Vajtswv tus kheej lub yeej koob tab sis yog rau nej txoj kev cawm dim thiab kho pab neeg no kom zoo tiav log uas tau tiv kev txom nyem heev nyob thaj av tsis huv. Nej yuav tsum nkag siab Vajtswv lub siab. Thiab yog li ntawd, Kuv ntuas coob leej neeg tus ua tsis quav ntsej uas tsis pom los tsis muaj kev xav dab tsi li: Txhob sim Vajtswv, thiab txhob tawm tsam ntxiv lawm. Vajtswv twb tau mus dhau kev txom nyem tsis tau muaj ib tug neeg tau tiv dua, thiab ntev los lawm tiv kev poob ntsej muag loj tshaj los tamtib neeg. Yam dab tsi ntxiv ua nej tso tsis tau tseg? Tus dab tsi tseem ceeb tshaj Vajtswv txoj kev xav? Tus dab tsi yuav siab tshaj li Vajtswv txoj kev hlub? Nws twb nyuaj txaus rau Vajtswv ua Nws tes daj num nyob hauv daim av tsis huv; yog tias, nyob saum qhov no, tib neeg yeej paub thiab txhob txwm hla, Vajtswv tes dej num txoj kev xav yuav tau raug ncua ntev. Hais ua luv luv, qhov no tsis yog qhov zoo rauib tug li, nws tsis muaj nuj nqis rau leej twg. Vajtswv tsis zwm rau sij hawm; Nws tes dej num thiab Nws lub yeeb koob los ua ntej. Yog li ntawd, nws tes dej num kim li cas los nws yuav them tsis hais yuav ntev npaum li cas li. Qhov no yog Vajtswv tus cwj pwm: Nws yuav tsis so kom txog thaum Nws tes dej num tiav. Tsuas yog thaum Nws tau qhov ob ntawm Nws lub yeeb koob xwb Nws tes dej num thiaj yuav tiav. Yog tias, nyob tag nrho hauv lub qab ntuj khwb no, Vajtswv ua tsis tiav qhov ob ntawmnws txoj kev tau yeeb koob, Nws hnub yeej yuav tsis los li, Nws txhais tes yeej yuav tsis tso cov neeg nws xaiv tseg, Nws lub yeeb koob yeej yuav tsis nqes los rau sau Yixayee, thiab Nws lub hom phiaj yeej yuav tsis xaus. Nej yuav tsum muaj peev xwm pom Vajtswv txoj kev xav, thiab yuav pom tias Vajtswv tes dej num tsis yooj yim npaum li txoj kev tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab tag txhua yam. Qhov ntawd yog vim tes dej num hnub no yog txoj kev hloov ntawm cov neeg tau ua tsis ncaj ncees, uas lawv loog txog qhov kawg nkaus lawm, nws yog ua kom cov uas tsim tau tab sis raug Ntxwgnyoog hloov huv tuaj. Nws tsis yog txoj kev tsim Adas los sis Eva, tseem tsawg dua puas yog txoj kev tsim tus duab ci pom kev, los txhua yam nroj tsuag thiab txiaj txhu. Vajtswv ua tej yam uas raug Ntxwgnyoog ua kom tsis ncaj ncees huv tuaj thiab rov tau lawv dua tshiab; lawv hloov mus ua tej yam uas yog Nws tug, thiab lawv hloov mus ua Nws lub yeeb koob. Qhov no tsis yog li tib neeg xav, nws tsis yooj yim npaum li tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nyob hauv, los tes dej num uas tsawm Ntxwgnyoog mus rau lub qhov tsua tsis muaj chaw tws; tab sis, nws yog tes dej num ua hloov tib neeg, tig tej yam uas phem, thiab tsis yog Nws tug, mus ua tej yam uas zoo, thiab yog Nws tug. Qhov no yog qhov tseeb nyob nram qab Vajtswv theem dej num no. Nej yuav tsum nkag siab qhov no, thiab zam txhob muab tej ntawd xav yooj yim. Vajtswv tes dej num tsis zoo li tes dej num niaj hnub ua. Nws qhov kev zoo thiab kev thoob tsib siab tshaj li tib neeg txoj kev xav. Vajtswv tsis tsim txhua yam lub sij hawm nyob rau tes dej num theem no, tab sis Nws tsis rhuav lawv. Tsis li ntawd, Nws hloov txhua yam Nws tau tsim, thiab ua txhua yam uas Ntxwgnyoog ua tsis zoo huv tuaj. Thiab li ntawd Vajtswv ua ib txoj hauj lwm loj, ua yog qhov tseem ceeb tag nrho ntawm Vajtswv tes dej num. Vajtswv tes dej num uas koj pom nyob hauv cov lus no puas yooj yim npaum ntawd thiab?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 190

Tau muab 6,000 xyoo ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg faib ua peb theem: Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav. Tag nrho peb theem ntawm tes hauj lwm no ces yog npaj rau noob neej qhov kev cawm dim nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tej ntawd yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim uas tau raug cuam tshuam hnyav los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, txawm li cas los xij, tej ntawd kuj yog muaj kom Vajtswv tau muaj kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, ib yam nkaus li qhov uas tes hauj lwm cawm dim ntawd raug faib ua peb theem, ces qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog ntawd kuj raug faib ua peb theem ib yam nkaus, thiab ob qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas raug thooj txhij ua nyob rau tib lub sij hawm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim, thiab vim yog tes hauj lwm ntawm noob neej qhov kev cawm dim ntawd mas tsis yog ib yam uas yuav cia li ua tiav hlo tau rau ib theem nkaus xwb, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas kuj raug muab cais ua tej ntu thiab tej lub caij nyoog, thiab ua rog nrog Ntxwgnyoog raws li tib neeg qhov kev xav tau thiab raws li qhov ntau los tsawg ntawm Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv. Tej zaum, nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav, mas lawv ntseeg hais tias nyob rau qhov kev sib ntaus sib tua ntawd Vajtswv yuav khaws riam phom tua nrog Ntxwgnyoog, ib yam nkaus li ob pab tub rog sib tua. Qhov no ces tsuas yog qhov uas tib neeg txoj kev ntse muaj peev xwb xav tau nkaus xwb; nws yog ib qho uas pom tsis meej tshaj plaws thiab lub tswv yim uas tsis zoo li qhov muaj tiag, tab sis nws yog qhov uas tib neeg ntseeg. Thiab vim yog Kuv hais qhov nov hais tias txoj kev rau tib neeg qhov kev cawm dim ces yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tib neeg xav hais tias qhov no yog qhov uas qhov kev sib ntaus sib tua ntawd tshwm sim. Nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg, mas peb theem twb tau muab ua tiav lawm, ces hais tau hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog muab faib ua peb theem ua ntej uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Tab sis qhov tseeb sab hauv ntawm tag nrho tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog qhov uas ua tau los ntawm ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm: muab txoj hmoov hlub pub rau tib neeg, rais los ua tib neeg qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, zam txim pub rau tib neeg tej kev txhaum, txeeb tau tib neeg, thiab tsim kho kom tib neeg zoo tiav log. Qhov tseeb tiag, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tsis yog kev nkaus riam nkaus phom sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis yog qhov kev cawm dim rau tib neeg, kev tsim kho tib neej lub neej, thiab kev hloov tib neeg tus moj yam es kom lawv hais lus tim khawv rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog swb los ntawm qhov kev hloov tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Thaum Ntxwgnyoog swb tag lawm, ces yog, thaum uas tib neeg raug cawm tau tag nrho lawm, ces niag Ntxwgnyoog uas poob ntsej muag ntawd yuav raug khi khov kho, thiab nyob rau qhov no, tib neeg ces yuav raug cawm tau tag nrho lawm. Yog li ntawd, qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg qhov kev cawm dim ces yog ntsug rog nrog Ntxwgnyoog, thiab ntsug rog no ces qhov tseem ceeb tshaj ntawd yuav tshwm nyob rau hauv tib neeg txoj kev cawm dim. Theem thaum tiam kawg, uas tib neeg yuav raug txeeb tau, yog theem kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab kuj yog tes hauj lwm cawm tib neeg kom tau tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Lub ntsiab sab hauv ntawm tib neeg qhov kev txeeb tau ces yog qhov uas yuav tau lub cev uas Ntxwgnyoog tshwm sim rau ntawd rov qab los, cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag ntawd, rov qab mus rau tus Tswv Tsim tom qab lawv qhov kev raug txeeb tau lawm, los ntawm qhov uas lawv yuav muab Ntxwgnyoog tso pov tseg thiab yuav rov qab tag nrho los cuag Vajtswv. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj li yuav raug cawm tau tag nrho. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog tes hauj lwm kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog thiab theem kawg rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg kom Ntxwgnyoog swb mus. Yog tsis muaj tes hauj lwm no, qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg yuav tsis muaj hnub ua tau li, Ntxwgnyoog qhov kev swb tag nrho ntawd los yuav tsis muaj hnub tshwm sim, thiab noob neej yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav nkag tau mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus ntawd, los sis dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Qhov tshwm sim ntawd los, ces kev cawm tib neeg yuav muab xaus tsis tau ua ntej uas qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog yuav xaus, vim lub plawv tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ces yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim. Noob neej yav puag thaum tseem ntxov mas nyob rau hauv Vajtswv xib teg, tab sis vim yog Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab kev qias vuab tsuab, tib neeg thiaj raug Ntxwgnyoog khi thiab poob mus rau tus phem ob txais tes lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog thiaj rais mus ua daim phiaj uas yuav tsum tua kom yeej nyob rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Vim Ntxwgnyoog txeeb tau tib neeg mus tuav lawm, thiab vim tib neeg yog qhov peev uas Vajtswv siv los ua qhov kev cawm tib neeg, yog yuav kom cawm tau tib neeg, mas lawv yuav tsum raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab, uas hais tau hais tias tib neeg yuav tsum raug muab coj rov qab tom qab uas raug Ntxwgnyoog txhom coj mus kaw lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb los ntawm qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, qhov kev hloov uas rov qab muab tib neeg tej kev hnov kev pom rov qab rau lawv. Nyob rau qhov no, tib neeg, cov uas raug txhom kaw ntawd, thiaj li yuav raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab los. Yog tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab txoj kev raug cuab raug khi lawm, ces Ntxwgnyoog yuav txaj muag, tib neeg yuav raug muab coj rov qab los thaum kawg, thiab Ntxwgnyoog yuav swb. Thiab vim tib neeg tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag uas tsaus ntuj nti, tib neeg yuav rais los ua cov khoom sib txeeb rau ntawm tag nrho qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab Ntxwgnyoog yuav rais mus ua daim phiaj rau kev rau txim thaum qhov kev sib ntaus sib tua no xaus lawm, tom qab uas tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg tau raug ua tiav hlo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 191

Vajtswv tau yug los ua neeg nyob rau hauv Suav av loj lawm, los sis nyob rau hauv qhov uas cov neeg koom haiv ntawm Hooj Koo thiab Tais Vam tej lus hais, ces yog qhov “hauv plawv.” Thaum Vajtswv los saum ntuj ceeb tsheej saud los rau ntiaj teb, tsis muaj leej twg saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb yuav paub txog qhov no li, vim qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm Vajtswv qhov kev rov qab los yam ntsiag to. Nws twb tau los ua hauj lwm thiab nyob hauv lub cev nqaij daim tawv los ntev lawm, thiab tab sis tsis muaj leej twg paub txog xwb. Txawm yog los txog niaj hnub no kiag, los yeej tsis muaj leej twg paub li. Tej zaum qhov no yuav nyob ua ib qho lus txhiaj txhais mus ib txhiab ib txhis li. Qhov Vajtswv los muaj lub cev nqaij daim tawv zaum no yog ib qho uas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav paub txog li. Tsis hais qhov meem txheej com ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm yuav loj thiab muaj zog npaum li cas li, Vajtswv yee ib txwm nyob yam tsis kub tsis ntxhov li, yeej tsis ntaus nrov rau leej twg li. Ib tug yeej hais tau hais tias theem no ntawm Nws tes hauj lwm ces yeej zoo ib yam cuag nkaus li yog ua nyob rau saum qaum ntuj. Txawm hais tias nws yeej pom tseeb tseeb rau cov uas rua lawv lub qhov muag, los yeej tsis muaj leej twg paub txog nws li. Thaum Vajtswv ua tiav theem ntawm Nws tes hauj lwm no lawm, tag nrho noob neej yuav tso lawv tus yeeb yam uas ib txwm muaj tseg,[1] thiab tsim dheev hauv lawv zaj npau suav ntev ntev ntawd los. Kuv nco qab Vajtswv tau hais ib zaug hais tias, “Los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lub sij hawm no ces zoo li poob mus rau hauv tsov lub chaw pw.” Nyob rau ncig no ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab dhau qhov ntawd kuj tau yug los rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog thiab, Nws qhov kev los rau lub ntiaj teb zaum no, mas tseem tshaj qhov dhau los thiab, muaj kev phom sij loj kawg nkaus li. Tej uas Nws ntsib ces yog riam thiab phom thiab qws luv thiab qws ntev; tej uas Nws ntsib ces yog kev sim siab; tej uas Nws ntsib ces yog tej pab neeg coob coob uas muaj lub ntsej muag xav tua neeg. Nws pheej txoj sia xyov yuav raug tua thaum twg los tau li. Vajtswv coj kev npau taws nrog Nws los. Txawm li cas los xij, Nws los es kom los ua tau tes hauj lwm tsim kho tib neeg kom zoo tiav log, ces hais tau hais tias Nws los kom los ua tau ntu thib ob ntawm Nws tes hauj lwm, qhov uas txuas ntxiv tom qab ntawm tes dej num ntawm txoj kev cawm dim. Vim yog theem no ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv tau siv txoj kev xav thiab kev ceev faj zoo tshaj plaws thiab tau siv txhuatxoj hau kev uas txav tawm los mus zam tej kev ntaus kev tsoo ntawm txoj kev sim siab, muab Nws Tus Kheej zais twj ywm cia yam txo hwj chim ntxiag thiab tsis khav txog Nws lub koob meej li. Nyob rau qhov kev cawm tib neeg tawm los ntawm tus ntoo khaub lig, Yexus tsuas yog ua tiav hlo tes dej num ntawm kev cawm dim xwb; Nws tsis ua tes hauj lwm tsim kho kom tib neeg zoo tiav log. Yog li ntawd tsuas yog ib nrab ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiaj li raug ua tiav xwb, thiab ua kom tiav tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tsuas yog ib nrab ntawm tag nrho Nws qhov phiaj xwm xwb. Raws li thaum tiam tshiab tab tom yuav pib thiab tiam qub tab tom yuav thim rov qab, leej Txiv Vajtswv pib npaj tswv yim rau ntu thib ob ntawm Nws tes hauj lwm thiab tsim kev npaj rau nws. Qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg no tsis tau raug muab qhia ua ntej nyob rau yav tag los lawm, yog li ntawd thiaj li npaj tau lub hauv paus keeb cag rau qhov kev zais txog Vajtswv qhov kev los rau hauv lub cev nqaij daim tawv zaum no. Nyob rau thaum sawv ntxov tsees, noob neej cov coob coob yeej tsis paub txog li, Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb thiab pib Nws lub neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tib neeg tsis paub txog qhov kev los rau lub sij hawm no li. Tej zaum lawv sawv daws tseem tsaug zog tag lawm; tej zaum coob tus uas tos ntsoov yam tsis tsaug zog yeej tseem tos, thiab tej zaum coob tus yeej thov Vajtswv ntsiag to rau Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Tab sis nyob rau hauv tag nrho cov neeg no, tsis muaj ib tug twg li uas paub hais tias Vajtswv twb los txog rau hauv ntiaj teb lawm. Vajtswv ua hauj lwm li no kom thiaj ua tau Nws tes hauj lwm mus tus yees thiab ua kom tau tej txiaj ntsim zoo dua, thiab tiv thaiv tau tej kev sim siab ntau dua. Thaum tib neeg tsim hauv tus nruab dab ntub los, ces Vajtswv tes hauj lwm twb tiav ntev lawm thiab Nws twb yuav ncaim mus, muab Nws lub neej uas ncig mus los thiab nyob ib nyuag ntu hauv ntiaj teb xaus tseg. Vim Vajtswv tes hauj lwm mas cheem tsum kom Vajtswv ua thiab hais lus nyob kiag rau hauv Nws tus kheej, thiab vim tsis muaj lwm txoj kev rau tib neeg los cuam tshuam lawm, ces Vajtswv thiaj tau tiv kev txom nyem loj tshaj plaws kom los tau rau hauv ntiaj teb los ua tes hauj lwm ntawd ntawm Nws Tus Kheej kiag. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau hauv Vajtswv tes hauj lwm. Vim qhov laj thawj no Vajtswv thiaj li tiv kev phom sij tshaj ntau txhiab npaug ntawm tej uas nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub nqis los rau daim av uas tus zaj loj liab ploog nyob los ua Nws tus kheej tes hauj lwm, siv tag nrho Nws tej tswv yim thiab kev ceev faj, los txhiv pab neeg txom txom nyem no, pab neeg uas tsau tsawv pas quav nyuj no. Txawm hais tias tsis muaj neeg paub txog qhov uas muaj Vajtswv nyob no, los Vajtswv yeej tsis hnyav siab li, vim qhov no muaj txiaj ntsim ntau rau Nws tes hauj lwm. Vim yog txhua tus yeej phem thiab lim hiam tshaj plaws li, lawv yuav ua cas zam cia muaj Vajtswv nyob? Qhov no yog qhov uas vim li cas es Vajtswv pheej los ntsiag to rau hauv ntiaj teb no xwb. Tsis hais tib neeg txawm yuav tog mus rau hauv txoj kev siab phem tshaj plaws li, los Vajtswv tsis muab ib qho ntawd khaws coj mus rau nruab siab li, tab sis tsuas yog rau siab ntso ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua kom los ua tiav qhov kev txib loj tshaj uas leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej tau muab tso rau Nws. Leej twg ntawm nej cov ko thiaj li pom txog Vajtswv txoj kev ntxim hlub? Leej twg thiaj li ua twb zoo xav ntau tshaj txog lub nra ntawm leej Txiv Vajtswvdua xav rau leej Tub? Leej twg thiaj li muaj peev xwm to taub leej Txiv Vajtswv txoj kev xav? Vajtswv tus Ntsujplig ntawm leej Txiv nyob saum ntuj ceeb tsheej mas yeej hnyav siab tas li, thiab Nws tus Tub nyob rau hauv ntiaj teb thov tas zog kom tau leej Txiv Vajtswv txoj kev xav, ua rau Nws lus siab txhawj tawg mos nyoos li. Puas muaj leej twg paub txog txoj kev hlub ntawm leej Txiv Vajtswv rau Nws tus Tub? Puas muaj leej twg paub txog lub siab ntawm leej Tub uas tau txais kev hlub tshaj plaws ntawd txoj kev nco leej Txiv Vajtswv? Raug dua los ntawm ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb, ob leeg mas sib ntsia ntswb ntsoov deb li deb tuaj xwb, sib raws zws nyob rau hauv tus Ntsujplig. Au noob neej aw! Thaum twg nej mam li xav txog Vajtswv lub siab? Thaum twg nej mam li to taub Vajtswv txoj kev xav? Txiv thiab Tub mas yeej siab sib pab nroos li. Vim li cas, yog li ntawd nas, es thiaj li cia Nkawd sib cais, ib tug nyob saum ntuj ceeb tsheej sab saud hos ib tug nyob rau ntiaj teb sab hauv? Leej Txiv hlub leej Tub li leej Tub hlub leej Txiv. Vim li cas es leej Txiv thiaj yuav tsum tau tos ntsoov leej Tub yam mob siab tob tshaj plaws li? Tej zaum mas Nkawd kuj tsis tau sib cais tau ntev pes tsawg, tab sis leej twg thiaj paub hais tias pes tsawg hnub thiab pes tsawg hmo uas leej Txiv tau tos ntsoov yam lub siab mob khis rhe, thiab ntev npaum li cas uas Nws tau quaj nrhiav Nws tus me Tub uas Nws hlub tshaj plaws ntawd txoj kev rov los sai sai? Nws saib, Nws zaum ntsiag to, thiab Nws tos; tsis muaj ib yam dab tsi Nws ua uas tsis yog ua rau tus txiaj ntsim ntawm Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws ntawd txoj kev rov los sai sai li. Leej Tub uas tau ncig mus qhov kawg ntawm lub ntiaj teb: thaum twg es Nkawd mam tau rov sib sau ua ke? Txawm hais tias, thaum rov los ua ke lawm, Nkawd yuav rov los nyob ua ke mus ib txhiab ib txhis, Nws yuav ua cas tiv taus txhiab txhiab hnub thiab hmo ntawm txoj kev sib cais, ib tug nyob saum ntuj ceeb tsheej sab saud hos ib tug nyob hauv ntiaj teb sab hauv? Ntau caum xyoo nyob rau ntiaj teb mas zoo li pua xyoo nyob saum ntuj ceeb tsheej. Ua li cas leej Txiv Vajtswv thiaj yuav tsis txhawj? Thaum Vajtswv los rau ntiaj teb, Nws tau ntsib tau pom txoj kev hloov pauv tsis zoo yam suav tsis txheeb ntawm tib neeg lub ntiaj teb ib yam li tib neeg pom. Vajtswv yog tus dawb huv, yog li ntawd vim li cas ho yuav muab Nws coj los tiv kev txom nyem ib yam nkaus li tib neeg thiab? Tos uas leej Txiv Vajtswv pheej tos ntsoov Nws tus Tub los; leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab? Vajtswv muab ntau dhau heev lawm rau tib neeg; tib neeg yuav ua cas them rov qab kom txaus rau Vajtswv lub siab? Tab sis tib neeg tseem muab tsawg dhau heev lawm rau Vajtswv; yuav ua cas es Vajtswv, yog vim li ntawd, thiaj li yuav tsis txhawj mas?

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Tso lawv tus yeeb yam uas ib txwm muaj tseg” hais txog qhov uas tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xam pom txog Vajtswv ntawd hloov lawm, thaum uas lawv tau los paub Vajtswv lawm.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 192

Yuav luag tsis muaj ib tug twg ntawm tib neeg li uas to taub qhov kev maj kev rawm hauv tus yam ntxwv ntawm Vajtswv lub siab, vim tib neeg qov peev xwm mas nyob qis heev lawm thiab lawv tus ntsuj plig los ruam ruam qauj li, thiab yog li ntawd lawv sawv daws thiaj li tsis quav ntsej los sis tsis mob siab rau tej uas Vajtswv ua li. Vim qhov laj thawj no, Vajtswv thiaj li tsis kaj siab rau tib neeg hlo li, cuag li tib neeg tus yeeb yam phem phem ntawd yuav dhia tawm los thaum twg los tau. Nyob rau qhov no ces yus yeej pom tau haj yam tseeb hais tias Vajtswv qhov kev los rau hauv ntiaj teb no mas muaj tej kev sim siab loj tshaj plaws nrog los. Tab sis vim qhov txiaj ntsim ntawm kev yuav ua kom ib pab neeg muaj txhua yam puv npo, Vajtswv, uas muaj lub yeeb koob puv nkaus, tau qhia tib neeg txog tag nrho Nws txhua qhov kev xav, tsis zais ib yam ntawm lawv hlo li. Nws tau txiav txim siab khov kho los muab pab neeg no ua kom muaj txhua yam puv npo, thiab yog li ntawd, txawm yuav muaj kev txom nyem thiab kev sim siab dab tsi los, Nws yeej fee hlo thiab tsis quav ntsej tag nrho. Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm ntsiag to xwb, ntseeg khov kho hais tias ib hnub twg thaum Vajtswv tau los tuav Nws lub yeeb koob lawm, tib neeg yuav paub Nws, thiab ntseeg hais tias, thaum uas tib neeg tau raug Vajtswv muab ua kom muaj txhua yam puv npo lawm, lawv yuav to taub Vajtswv lub siab tag nrho. Tam sim no mas tej zaum yeej muaj tib neeg sim Vajgswv siab, los sis to taub yuam kev Vajtswv, los sis liam Vajtswv; los Vajtswv tsis muab ib qho ntawm tej no khaws cia rau nruab siab li. Thaum Vajtswv nqis kiag los rau lub yeeb koob lawm, tib neeg sawv daws yuav to taub hais tias txhua yam uas Vajtswv ua yog ua rau noob neej txoj kev zoo siab, thiab lawv sawv daws yuav to taub hais tias txhua yam uas Vajtswv ua ces yog ua kom noob neej thiaj li dim ciaj nyob. Vajtswv los, coj tej kev sim siab los, thiab Nws kuj los, coj qhov muaj tsim thiab txoj kev npau taws los thiab. Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv ncaim tib neeg, ces Nws twb los tuav Nws lub yeeb koob ntev lawm, thiab Nws ncaim mus yam muaj yeeb koob puv npo thiab nrog rau txoj kev xyiv fab ntawm txoj kev rov los. Tus Vajtswv uas ua hauj lwm nyob hauv ntiaj teb tsis muab txhua yam khaws cia rau nruab siab tsis hais tib neeg yuav tsis lees txais Nws li cas li. Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm nkaus xwb. Vajtswv qhov kev tsim lub ntiaj teb mas twb yog ntev tau ntau txhiab xyoo los lawm. Nws tau los rau ntiaj teb los ua ib co hauj lwm uas ntau yam ntsuas tsis tau li, thiab Nws tau ntsib tau pom tib neeb lub ntiaj teb txoj kev tsis lees txais thiab txoj kev cem thuam yam puv nkaus. Tsis muaj leej twg txais tos Vajtswv qhov kev los txog li; Nws raug hu yam txias to xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawm ntau txhiab xyoo ntawm tej xwm txheej nyuab nyuab no, tib neeg txoj kev ua ces twb xub ua rau Vajtswv raug mob sab heev lawm. Nws tsis quav ntsej txog tib neeg tej kev ntxeev siab lawm, thiab tau npaj lwm yam phiaj xwm los hloov thiab ntxuav kom tib neeg dawb huv. Tej kev thuam, kev cem, kev tsim txom, kev ceeb laj txom nyem loj, kev txom nyem ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, kev saib tsis taus ntawm tib neeg thiab ntau yam ntxiv mus, uas Vajtswv tau ntsib txij thaum los rau hauv lub cev nqaij daim tawv: Vajtswv tau saj tej yam no ntau txaus lawm, thiab hais txog txoj kev txom nyem nyuaj siab ntawm tib neeg lub ntiaj teb, Vajtswv tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab tau tiv kev txom nyem rau tag nrho tej no puv nkaus lawm. Tus Ntsujplig ntawm lej Txiv Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej yeej tau pom ntev los lawm hais tias tej yam zoo li ntawd mas ntsia tsis taus li thiab, plim Nws tob hau hlo thiab qi kiag Nws ob lub qhov muag, tos Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws rov los. Tag nrho qhov uas Nws ntshaw ces yog qhov hais tias noob neej yuav mloog thiab mloog lus, thiab muaj peev xwm, tau muaj qhov kev txaj muag loj tshaj plaws ntawm xub ntiag ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv, xaus kiag tej kev ntxeev siab tawm tsam Nws. Tag nrho tej uas Nws ntshaw ces yog qhov hais tias kom noob neej muaj peev xwm ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv nyob tiag. Nws twb yeej tsum ntev los lawm tsis muab tej kev txib loj loj rau tib neeg lawm, vim Vajtswv tau them ib tug nqi siab dhau heev lawm, tab sis tib neeg tseem so yam kaj siab lug,[1] thiab tsis muab Vajtswv tes hauj lwm khaws mus cia rau nruab siab ib qho me me li.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “So yam kaj siab lug” txhais hais tias tib neeg tsis quav ntsej txog Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis xam hais tias nws tseem ceeb li.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 193

Thaum, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv rov los rau lub ntuj ceeb tsheej thib peb, Vajtswv tes hauj lwm txhiv tag nrho noob neej twb tau txav mus rau nws ntu kawg lawm. Tag nrho tej uas tshuav nyob rau hauv ntiaj teb ces yog tus ntoo khaub lig uas Yexus kwv saum Nws lub nrab qaum, daim ntaub mag uas muab Yexus qhwv rau hauv, thiab lub kaum mom tuaj pos thiab lub tsho tshaj sab uas Yexus hnav (tej no yog tej khoom uas cov neeg Yudais thuam Nws). Ntawd yog, tom qab uas Yexus tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua rau muaj qho uas neeg coob heev tham nroog ntws txog, ces tej ntawd cia li rov ntsiag dua lawm. Txij thaum ntawd los mus, Yexus cov thwj tim pib ua Nws tes hauj lwm, saib xyuas thiab ywg dej rau hauv tej pawg ntseeg txhua txhia qhov chaw. Lub ntsiab ntawm lawv tes hauj lwm yog li no: Lawv hais kom tig neeg tag nrho los hloov siab lees txim, lees lawv tej kev txhaum, thiab ua kev cai raus dej; thiab cov tub txib sawv daws tawm mus nthuav qhia zaj dab neeg sab hauv, zaj xwm txheej uas tsis muaj dab tsi tshooj rau li, ntawm Yexus qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab kom txhua tus tsuas muaj pw khwb rwg nyo hau kiag rau ntawm Yexus lub xub ntiag thiab lees lawv tej kev txhaum; thiab tshaj qhov ntawd, cov tub txib mus rau txhua txhia qhov chaw mus tshaj tawm cov lus uas Yexus hais. Txoj li ntawd los mus ces pib txoj kev tsim tsa cov pawg ntseeg nyob rau tiam Hmoov Hlub. Qhov Yexus ua nyob rau tiam ntawd ces kuj yog tham txog tib neeg lub neej thiab leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, tsuas yog, vim nws yog ib tiam uas sib txawv, ntau qhov ntawm tej lus hais thiab tej kev xyaum ua ntawd mas txawv deb tej ntawm niaj hnub no lawm. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv qhov tseem ntsiab ces lawv zoo ib yam: Lawv puav leej yog tes hauj lawm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, raws nraim thiab yog kiag li ntawd. Hom hauj lwm thiab lus hais no mas yeej tau muaj txuas ntxiv ua ntu zus thoob plaws txoj kev taug los txog niaj hnub niam no, thiab yog li ntawd tej yam no yeej tseem muaj sib koom nyob rau hauv tej koom haum kev ntseeg ntawm niaj hnub no, thiab nws yeej tsis tau hloov hlo li. Thaum Yexus tes hauj lwm xaus lawm thiab cov pawg ntseeg taug tau txoj kev uas yog ntawm Yexus Khetos lawm, txawm li ntawd los xij Vajtswv tau pib Nws qhov phiaj xwm rau ib theem ntawm Nws tes hauj lwm ntxiv lawm thiab, uas yog qhov xwm txheej uas Nws los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob rau tiam kawg. Raws li tib neeg pom, Vajtswv qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ces twb xaus tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg lawm, txhiv tag nrho noob neej lawm, thiab cia Nws los txeeb kiag tus yawm sij mus rau Tub Tuag Teb lawm. Txhua tus xav hais tias ntshe Vajtswv tes hauj lwm ces raug ua tiav tag nrho lawm no. Qhov tseeb, los ntawm Vajtswv kis pom mas, tsuas yog ib qho me me ntawm Nws tes hauj lwm thiaj raug ua tiav hlo lawm xwb. Tag nrho qhov uas Nws tau ua tiav ces tsuas yog txhiv noob neej xwb; Nws tseem tsis tau txeeb tau noob neej, haj yam tsis tau hloov tib neeg lub ntsej muag phem phem. Yog vim li ntawd Vajtswv thiaj hais tias, “Txawm hais tias Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los rau ntawd tau mus dhau txoj kev mob ntawm txoj kev tuag lawm, los qhov ntawd tsis yog tag nrho lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev yug los ua neeg. Yexus yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub tshaj plaws thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Kuv, tab sis Nws tsis tau muab Kuv tes hauj lwm xaus tseg yam sab kawg nkaus. Nws tsuas ua ib qho ntawd xwb.” Yog li ntawd Vajtswv thiaj li pib zeeg thib ob ntawm qhov phiaj xwm los ua tes hauj lwm ntawm qhov kev yug los ua neeg ntxiv mus. Vajtswv qhov kev xav thaum kawg ces yog yuav ua kom tib neeg zoo tiav log thiab yuav muab kom tau tag nrho cov neeg uas cawm tau los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg nyem, uas yog qhov vim li cas Vajtswv thiaj li npaj, dua ib zaug ntxiv, los tiv qhov kev phom sij ntawm txoj kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv dua. Qhov uas txhais tau los ntawm “txoj kev yug los ua neeg” ces yog hais txog Tus uas tsis coj lub yeeb koob (vim Vajtswv tes hauj lwm tseem tsis tau tiav tag), los tab sis yog tus uas tshwm sim rau hauv lub koob meej ntawm leej Tub uas raug hlub tshaj plaws, thiab yog tus Khetos, uas yog tus Vajtswv txaus siab tshaj plaws rau. Qhov ntawd ces yog qhov vim li cas thiaj li hais tau hais tias yog “tiv kev phom sij.” Lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd mas muaj hwj chim me me xwb thiab yuav tsum ceev faj tshaj plaws,[1] thiab Nws lub hwj chim mas tsis muaj dab tsi zoo li lub hwj chim ntawm Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej; Nws tsuas ua tes dej num qhuab qhia ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb, ua kom tiav leej Txiv Vajtswv tes hauj lwm thiab Nws txoj kev txib yam tsis cuam tshuam dab tsi rau lwm yam hauj lwm li, thiab Nws tsuas ua tiav ib ntu ntawm tes hauj lwm xwb. Yog vim li no Vajtswv thiaj li raug hu ua “tus Khetos” kiag thaum Nws los rau ntiaj teb—qhov ntawd yog lub ntsiab uas muab cog rau hauv lub npe. Qhov laj thawj uas hais tias qhov kev los ntawd mas muaj tej kev sim siab nrog los mas vim yog tsuas muaj ib qho hauj lwm xwb thiaj li yuav muab ua kom tiav hlo. Dhau ntawd mus, qhov laj thawj uas Leej Txiv Vajtswv tsuas hu Nws ua “Khetos” thiab “leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws” xwb, tab sis ho tsis tau muab tag nhro lub yeeb koob rau Nws mas yog vim lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd tsuas los ua ib qho hauj lwm xwb, tsis yog los sawv cev leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej, tab sis tsuas yog los ua kom tiav leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws ntawd tes hauj lwm qhuab qhia xwb. Thaum leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws ntawd ua tiav hlo tag nrho qhov kev txib lawm ces Nws tau raug lees txais tag nrho rau saum Nws ob lub xwb pwg, thaum ntawd ces leej Txiv Vajtswv yuav muab tag nrho lub yeeb koob nrog rau lub koob meej ntawm leej Txiv rau Nws. Ces yeej hais tau hais tias qhov no yog “txoj cai ntawm ntuj ceeb tsheej.” Vim Tus uas tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej nyob rau ob qho chaw sib txawv, ob tug tsuas sib ntsia nyob rau hauv tus Ntsujplig xwb, leej Txiv ntsia ntsoov tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws tab sis leej Tub tsis muaj cuab kav pom tau leej Txiv nyob deb deb li ntawd. Qhov no mas yog vim hais tias tes hauj lwm uas lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua ntawd mas me dhau heev lawm thiab Nws muaj qhov yuav ntxim raug tua rau txhua lub sij hawm, ces thiaj li hais tau hais tias qhov kev los zaum no mas muaj kev phom sij loj kawg nkaus li. Qhov no yog sib npaug zos li Vajtswv rov qab muab Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws ntawd tso plhuav mus rau tsov lub qhov ncauj, uas Nws txoj sia ces nyob rau hauv qhov kev phom sij, muab Nws tso rau qhov chaw uas Ntxwgnyoog nyob heev tshaj plaws li. Txawm hais tias nyob rau hauv tej xwm txheej uas txaus ntshai npaum no, los Vajtswv yeej tseem muab kiag Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws rau cov neeg ntawm ib qho chaw uas muaj kev phem kev qias thiab kev plees kev yi rau lawv kom “tus Nws kom hlob tiav niam tiav txiv.” Qhov no ces vim yog ua li ntawd mas thiaj yog tib txoj hau kev uas yuav ua tau kom Vajtswv tes hauj lwm zoo li zoo tsim nyog thiab zoo li ntuj tsim, thiab nws tsuas yog tib txoj hau kev uas yuav ua kom tau tiav tag nrho tej kev ntshaw ntawm Leej Txiv Vajtswv thiab ua kom tiav ntu kawg ntawm Nws tes hauj lwm nyob hauv noob neej. Yexus ces yeej tsis ua tshaj qhov uas ua kom tiav ib theem ntawm Leej Txiv Vajtswv tes hauj lwm. Vim ntawm tus laj kab thaiv uas muab yuam rau los ntawm lub cev nqaij daim tawv thiab qhov sib txawv nyob rau hauv tes hauj lwm uas yuav ua kom tiav ntawd, Yexus Tus Kheej kiag los yeej tsis paub hais tias yuav muaj ib qho kev rov los rau hauv cev nqaij daim tawv zaum thib ob lawm. Yog li ntawd, tsis muaj ib tug neeg piav Vajluskub twg los sis ib tug xib fwb cev Vajtswv lus twg uas yuav tau luag hais lus faj lem meej meej txog qhov uas Vajtswv yuav rov yug los dua nyob rau tiam kawg, qhov ntawd ces yog, Nws yuav los rau hauv lub cev nqaij daim tawv dua los ua qhov thib ob ntawm tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, tsis muaj leej twg paub hais tias Vajtswv twb tau zais Nws Tus Kheej rau lub cev nqaij daim tawv ntev los lawm. Tsis tshua txaus ceeb, vim twb yog tom qab uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov los lawm thiab nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm mas Nws mam li txais qhov kev txib no, yog li ntawd thiaj tsis muaj tej lus faj lem meej txog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob, thiab nws yog ib qho uas tib neeg lub siab yeej ntsuas tsis tau kiag li. Nyob rau tag nrho ntau ntau phau ntawv faj lem nyob rau hauv Vajluskub, yeej tsis muaj ib lo lus uas hais txog qhov no meej li. Tab sis thaum Yexus los ua hauj lwm, ces twb yeej muaj ib qho lus faj lem meej meej lawm uas hais tiasib tug nkauj xwb yuav muaj ib tug me nyuam thiab yuav yug tau ib tug tub, txhais tau hais tias Nws yog xeeb los ntawm tus Vajntsujplig. Txawm li ntawd los, Vajtswv yeej tseem hais tias qhov no mas tshwm sim rau tej kev pheej hmoo ntawm kev tuag thiab, tseem ho yuav tshaj qhov ntawd li cas rau niaj hnub no thiab? Tos Vajtswv hais tias qhov kev yug los ua neeg no mas yeej pheej hmoo nrog kev phom sij txhiab txhiab zaus tshaj li tej uas tshwm sim nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub lawm. Nyob rau ntau ntau qhov chaw, Vajtswv yeej tau hais lus faj lem hais tias Nws yuav muab tau ib pab neeg ntawm cov kov yeej nyob rau daim av ntawm cov Neeg Txhaum. Vim nws nyob rau hauv ntiaj teb Sab Hnub Tuaj uas cov neeg kov yeej no yuav raug muab tau, ces qhov chaw uas Vajtswv tiag taw rau Nws qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis tas xav ntev xav ntau li yeej yog daim av ntawm cov Neeg Txhaum, yog kiag tib qho chaw uas tus zaj loj liab ploog chev ua ib kaug rau ntag. Qhov ntawd, Vajtswv yuav muab tau cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog kom nws thiaj li swb tag nrho thiab raug txaj muag. Vajtswv yuav tsa cov neeg no, uas raug ris kev txom nyem hnyav heev, yuav tsa lawv kom txog thaum lawv tsim meej meej los lawm, thiab yuav ua kom lawv taug kev tawm hauv cov huab zig los thiab tsis lees tus zaj loj liab ploog. Lawv yuav sawv hauv tus dab ntub npau suav los, ras dheev paub hais tias tus zaj loj liab ploog yog dab tsi tiag tiag, rais los muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab rau Vajtswv, sawv los ntawm qhov kev caij tsuj ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, sawv tsees nyob rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb, thiab rais los ua pov thawj rau Vajtswv qhov kev kov yeej. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav tau lub yeeb koob. Vim yog qhov laj thawj no nkaus xwb, Vajtswv thiaj li coj tes hauj lwm uas tau los xaus rau nyob rau hauv Yixayee los rau daim av uas tus zaj loj liab ploog pw chev ua ib kaug thiab, yuav luag ob txhiab xyoo tom qab uas tau ncaim mus lawm, tau los dua ib zaug ntxiv rau hauv cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ntxiv mus. Rau tib neeg lub qhov muag uas tsis muaj dab tsi thaiv, ces Vajtswv tau pib ib teg hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Tab sis nyob rau qhov Vajtswv pom, ces Nws tab tom ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ntxiv mus xwb, tab sis tsuas yog tom qab ib lub sij hawm uas tsis muaj kev tswj fwm tau ob peb txhiab xyoo lawm, thiab tsuas yog ib qho kev hloov nyob rau ntawm qhov chaw thiab tus txheej txheem ntawm Nws tes hauj lwm xwb. Txawm hais tias tus duab uas lub cev ntawm tus muaj cev nqaij daim tawv tau siv nyob rau tes hauj lwm niaj hnub no yuav zoo li txawv tag nrho ntawm Yexus lawm, los Nkawd yeej tshwm sim los ntawm tib lub ntsiab tseem ceeb thiab tib tug cag los xwb, thiab Nkawd los ntawm tib lub hauv paus los xwb. Tej zaum Nkawd muaj ntau qhov sib txawv nyob rau sab nraud, tab sis qhov tseeb sab hauv ntawm Nkawd tes hauj lawm ces zoo tib yam nkaus tag nrho li. Tej tiam ntawd, tshaj txhua yam, mas yeej sib txawv deb npaum li hmo ntuj thiab nruab hnub. Yog li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm ho yuav raws tau tej qauv uas tsis hloov ntawd tau li cas? Los sis tej theem uas sib txawv ntawm Nws tes hauj lwm ntawd ho los sib cuam tshuam tau li cas thiab?

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (6)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Muaj hwj chim me me xwb thiab yuav tsum ceev faj tshaj plaws” hais txog qhov uas muaj ntau yam uas lub cev nqaij daim tawv ua tsis tau, thiab tes hauj lwm uas ua tau tiav ntawd lawm mas yeej muaj chaws kawg.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 194

Nws tau siv sij hawm rau tib neeg los txog ntua hnub no mas thiaj li ras hais tias qhov uas tib neeg tsis muaj ces tsis yog kev pab cuam rau txoj sia sab ntsuj plig thiab kev ntsib kev pom ntawm kev paub Vajtswv xwb, tab sis—qhov uas tseem haj yam tseem ceeb tshaj mas—yog qhov kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam. Vim yog tib neeg qho kev tsis paub txog keeb kwm thiab tej kab lig kev cai thaum ub ntawm lawv tus kheej haiv neeg ib qho kiag li, ces qhov tau los ntawd thiaj li yog qhov uas tib neeg tsis paub ib qho dab tsi txog Vajtswv tes hauj lwm hlo li. Txhua tus tib neeg cia siab hais tias tib neeg yuav muaj peev xwm sib txuas tau nrog Vajtswv nyob tob rau hauv lawv lub siab, tab sis vim yog tib neeg cev nqaij daim tawm mas qias vuab tsuab dhau heev lawm, puav leej loog tag thiab ruam tag lawm, ces qhov no thiaj ua rau lawv tsis paub dab tsi txog Vajtswv kiag li. Qhov los nrog tib neeg hnub no, Vajtswv lub hom phiaj ces yeej tsis yog dab tsi tshaj li qhov uas los hloov tib neeg tej kev xav thiab tej ntsuj plig, nrog rau Vajtswv tus duab hauv lawv lub siab uas lawv twb muaj los tau ntau roob xyoo lawm. Nws yuav siv lub cib fim no los ua kom tib neeg zoo tiav log. Qhov ntawd ces yog, Nws yuav, uas yog siv tib neeg txoj kev paub, hloov txoj kev uas tib neeg los paub Nws thiab lawv tus cwj pwm rau Nws, pab kom tib neeg muaj ib qho kev pib dua tshiab yam muaj yeej hlo los paub Vajtswv, thiab kom ua tau tiav hlo qhov kev pib dua tshiab thiab kev hloov tib neeg lub siab. Kev qhuab ntuas thiab kev rau txim yog tej cuab yeej, hos kev txeeb tau thiab kev pib dua tshiab yog tej hom phiaj. Qhov tshem tej kev xav tshaj ntuj tsim uas tib neeg muaj txog tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd pov tseg yeej yog Vajtswv qhov kev npaj siab mus ib txhis, thiab tsis ntev los no ces qhov no rais los ua ib qho xwm txheej ceev rau Nws lawm thiab. Xav hais tias tag nrho tib neeg sawv daws yuav ua twb zoo xav txog qhov xwm txheej no mus kom deb lawm yav tom ntej. Hloov txoj kev uas ib tug tib neeg twg tau ntsib tau pom es kom Vajtswv txoj kev npaj siab ceev ceev no thiaj li tawg paj txi txiv sai thiab kom theem kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb thiaj li muab coj los ua kom tiav yam zoo tiav log. Muab txoj kev ua siab ncaj uas nws cheem tsum kom nej muaj ntawd rau Nws, thiab muab txoj kev kaj siab rau Vajtswv lub siab ua zaum kawg. Nyob rau ntawm cov kwj tij thiab nkauj muam, kom tsis txhob muaj ib tug twg uas yuav zam dhau tes dej num no, los sis tsuas lam ua txuj ua xwb. Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv zaum no mas yog los teb rau ib qho kev caw, thiab los teb rau ib co lus nchav heev txog tib neeg tus yeeb yam. Qhov ntawd ces yog, Nws los pab tib neeg rau tej yam uas lawv cheem tsum. Tsis hais tib neeg qhov peev xwm yuav zoo li cas los sis yog tsob noob twg li, Nws yuav, muab sau zog los hais ua ke ces, pab kom lawv pom Vajtswv txoj lus thiab pom Vajtswv qhov muaj nyob thiab qhov kev tshwm sim thiab lees txais Vajtswv txoj kev kho kom lawv zoo tiav log, hloov tib neeg tej kev xav thiab tej kev xav phem es kom Vajtswv lub ntsej muag thaum chiv thawj ntawd thiaj li cog ruaj nrees rau qhov tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab. Qhov no yog Vajtswv tib qho kev cia siab hauv ntiaj teb xwb. Tsis hais tib neeg tus yeeb yam nruab thiab yuav zoo npaum li cas, los sis tib neeg lub ntsiab tseem ceeb yuav phem npaum li cas li, los sis tib neeg tus cwj pwm yav tag los yuav zoo li cas tiag, Vajtswv tsis quav ntsej txog tej no. Nws tsuas cia siab kom tib neeg tsim dua ib daim duab tshiab txog Vajtswv uas lawv nyob rau hauv lawv nruab siab kom tag nrho thiab los paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm noob neej, thiab yog li ntawd kom muaj qhov kev hloov rau tib neeg txoj kev xav sab tswv yim, thiab kom muaj qhov paub ntshaw Vajtswv hauv qhov tob tob tuaj thiab tsa kom txoj kev sib ncawg nrog Nws ntawd sawv: Qhov no yog tib qho kev taij uas Vajtswv taij tib neeg nkaus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 195

Kuv twb tau hais ntau zaus heev lawm hais tias Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg ces yog ua kom hloov tau txhua tus neeg tus ntsuj plig, kom hloov tau txhua tus neeg tus ntsuj, es kom lawv lub siab, uas tau raug ntaus sab heev, kom raug tsim khom dua, yog li ntawd kom cawm tau lawv tus ntsuj, uas tau raug kev phom sij loj heev los ntawm tej kev phem; nws yog ua kom tsa tau tib neeg tus ntsuj plig tsim dheev rov los, muab lawv lub siab txias txias ntawd ziab kom yaj, thiab cia lawv muaj sia muaj zog cus plaws tuaj. Qhov no yog Vajtswv qhov kev xav loj tshaj plaws. Muab tej kev tham txog qhov uas tib neeg tej kev ntsib kev pom ntawd siab npaum li cas thiab tob npaum li cas ntawd tso tseg kiag rau ib cag; thaum uas tib neeg lub siab tau raug tsa tsim dheev los lawm, thaum lawv raug tsa sawv hauv lawv tej dab ntub npau suav los lawm thiab paub meej meej txog qhov kev phom sij uas tsim los ntawm tus zaj loj liab ploog, ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia yuav raug ua tiav hlo lawm. Hnub uas Vajtswv tes hauj lwm tiav hlo lawm ces kuj yog hnub uas tib neeg pib yam muaj qib muaj duas taug txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv thiab. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia yuav tau los rau qhov xaus lawm: Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ces yuav raug ua tiav tag nrho lawm, thiab tib neeg yuav pib yam muaj qib muaj duas los ua tes dej num uas lawv tsim nyog ua—lawv yuav ua lawv tes hauj lwm qhuab qhia. Tej no yog tej theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Yog li ntawd, nej yuav tsum tuav nej txoj kev mus rau qhov kev to taub rau lub hauv paus ntawm tej kev paub txog tej no. Tib neeg qhov kev to taub mas tsuas muaj zoo zog tuaj thaum uas muaj kev hloov tshwm sim tob nyob rau hauv lawv lub siab nkaus xwb, vim Vajtswv tes hauj lwm yog qhov kev cawm tau tib neeg tag nrho—cov tib neeg uas twb raug txhiv dim lawm, cov uas tseem nyob rau hauv txoj kev hauv qab lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab cov uas yeej tsis tau tsa lawv tus kheej sawv li—tawm los ntawm thaj chaw uas dab tuaj sib sau ua ke no; nws yog kom tib neeg thiaj li dim ntawm ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev txhaum, thiab yog cov Vajtswv hlub, muab tus zaj loj liab ploog ntaus kom vau hlo, tsim tsa Vajtswv lub nceeg vaj, thiab coj txoj kev tau so los rau Vajtswv lub siab kom sai zog; nws yog yuav tsum tau hais tawm kom muaj ceem, yam tsis tseg dab tsi li, txog txoj kev ntxub ntxaug uas puv nkaus nej lub siab, los rhuav tshem tej kab mob tuaj pwm taws ntawd kom tu noob mus, los cia nej ncaim ntawm lub neej uas tsis txawv tej nyuj los sis nees no mus, los kom tsis txhob yog qhev ntxiv lawm, los kom tsis txhob raug tsuj yam ywj siab hlo los sis raug txib ua ub ua no los ntawm tus zaj loj liab ploog lawm; nej yuav tsis tau ua ib qho ntawm lub teb chaws puas tsuaj no, yuav tsis yog niag zaj loj liab ploog phem ntawd tug lawm, thiab nej yuav tsis raug nws muab yuam ua qhev ntxiv lawm. Dab lub zes yuav raug Vajtswv muab dua ntsoog mus ua tej dwb daim xwb xwb li, thiab nej yuav sawv ntawm Vajtswv ib sab—nej yuav yog Vajtswv tug, thiab yuav tsis yog lub teb chaws ntawm cov qhev no tug lawm. Vajtswv yeej tau ntxub lub meem xeeb coj tsaus ntuj no tib nkaus Nws tej txha ntev los lawm. Nws zom Nws cov hniav, maj nroos yuav cog Nws ob txhais taw rau tus nab txwj nab laug uas lim hiam thiab phem heev no, kom nws tsis txhob sawv tau ib zaug ntxiv li lawm, thiab yuav tsis muaj hnub rov tsim txom tib neeg ntxiv li lawm; Nws yuav tsis zam nws tej kev ua yav tag los, Nws yuav tsis uv nws tej kev dag tib neeg, thiab Nws yuav pauj kua zaub ntsuab rau txhua qhov ntawm nws tej kev txhaum thoob plaws txhua tiam. Yuav tsis muaj ib qho me me kiag li uas Vajtswv yuav tso tus thawj coj ntawm tag nrho tej kev phem[1] no dim dawb, Nws yuav rhuav tshem nws tiag tiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Tus thawj coj ntawm tag nrho tej kev phem” yog hais txog niag dab laus. Kab lus no mas hais tawm txog qhov uas tsis nyiam tshaj plaws li.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 196

Vajtswv tau tiv dhau ntau hmo uas pw tsis tsaug zog rau tes hauj lwm ntawm noob neej. Txij puag saum qhov siab los rau qhov qis uas tob tshaj plaws, Nws tau nqis los rau lub ntuj tawg ntawm cov ciaj uas tib neeg nyob los nyob kom tag Nws lub sij hawm nrog tib neeg, Nws yeej tsis tau yws ib los txog tej yam ntxhov quav niab ntawm tib neeg hlo li, thiab Nws yeej tsis tau cem tib neeg rau lawv tej kev tsis mloog lus li, tab sis tiv txoj kev poob ntsej muag loj tshaj plaws thaum Nws tus kheej ua Nws tes hauj lwm kiag. Vajtswv yuav ua cas nyob rau hauv ntuj tawg mas? Nws yuav ua cas siv txoj sia nyob tau rau hauv ntuj tawg mas? Tab sis vim yog ua rau tag nrho noob neej nkaus xwb, es kom tag nrho noob neej thiaj li nrhiav tau chaw so kom sai zog, Nws tau tiv kev poob ntsej muag thiab raug kev tsis ncaj ncees los rau hauv ntiaj teb, thiab nkag kiag mus rau hauv “ntuj tawg” thiab “Tub Tuag Teb,” mus rau tsov qhov chaw pw, mus cawm tib neeg. Tib neeg tseem ho zoo txaus yuav los tawm tsam Vajtswv tau li cas thiab mas? Lawv muaj laj thawj dab tsi yuav los yws txog Vajtswv? Lawv puas muaj lub siab tawv txaus yuav tsa tob hau ntsia Vajtswv mas? Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tau los rau daim av qias neeg ntawm tej kev phem, thiab yeej tsis tau hais tawm txog Nws tej kev tsis txaus siab li, los sis yws txog tib neeg li, tab sis tsuas yog ua twj ywm txais tej kev puas ntsoog[1] thiab tej kev caij tsuj ntawm tib neeg xwb. Nws yeej tsis tau ntaus rov qab rau tib neeg tej kev taij yam tsis muaj laj thawj li, Nws yeej tsis tau taij tej yam dab tsi tshaj tshaj ntawm tib neeg li, thiab Nws yeej tsis tau taij dab tsi ntawm tib neeg yam tsis muaj laj thawj li; Nws tsuas ua tag nrho tej hauj lwm uas tib neeg cheem tsum yam tsis yws ib los hlo li: kev qhia, kev qhuab qhia kom to taub, kev qhuab qhia kom coj zoo, kev tsim kho tej lus kom zoo, kev qhia kom nco qab, kev ntuas, kev nplij siab, kev txiav txim, thiab kev nthuav tawm. Theem twg ntawm Nws tej kauj ruam uas tsis yog ua rau tib neeg? Txawm hais tias Nws tau tshem tawm tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej thiab txoj hmoo ntawm tib neeg lawm, los theem twg uas Vajtswv ua es tsis yog ua rau tib neeg txoj hmoo? Theem twg uas tsis yog ua rau qhov txiaj ntsim ntawm tib neeg txoj kev dim nyob? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua los tso kom tib neeg dim ntawm txoj kev txom nyem thiab ntawm txoj kev raug caij tsuj los ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj uas dub npaum nkaus li yav hmo ntuj? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua rau tig neeg qhov txiaj ntsim? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab, ua zoo nkaus li lub siab ntawm ib leej niam uas muaj txoj kev hlub? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab uas kub lug? Vajtswv lub siab uas kub lug thiab tej kev cia siab yam muaj siab kawg nkaus ntawd ces raug them rov qab nrog tej siab txias zias, muaj siab tawv qhawv, tej qhov muag uas tsis kub tsis ntxhov, thiab nrog tej kev cem tag los cem ntxiv thiab kev saib tsis taus ntawm tib neeg; lawv raug them rov qab nrog rau tib neeg tej kev thuam, nrog lawv tej kev ntsuj ntiag ntawm taw thiab kev tsis lees txais, nrog lawv tej kev nkag siab yuam kev, thiab kev ntsaj kev yws, thiab kev sib nrug, thiab kev sib zam, thiab tsis muaj dab tsi li tsuas yog kev dag, kev cem kev ntaus thiab kev ntsim siab ntsim plawv xwb. Tej lus sov so los yeej raug ua qhov muag qauj les rau thiab raug yoj txhiab txhiab tus ntiv tes tawm tsam txias zias los rau xwb. Vajtswv ces yeej ua tiag uv, nyo hau nyes ua dej num rau tib neeg li ib tug heev nyuj uas mloog mloog lus.[2] Ntau lub hnub thiab hli, ntau zaus uas Nws tau ntsia cov hnub qub, ntau zaus uas Nws tau tawm mus thaum kaj ntug plaws thiab rov los thaum tsaus ntuj ntais, thiab nti thiab tig mus los, tiv kev txom nyem txhiab txhiab npaug loj tshaj qhov kev mob ntawm Nws txoj kev ncaim Nws Txiv, tiv tej kev ntaus thiab kev tsoo ntawm tib neeg, thiab tej kev saib xyuas thiab kev qhuab ntuas tib neeg. Vajtswv txoj kev txo hwj chim thiab khiav nkaum tau raug them rov qab nrog tej kev xav phem[3] ntawm tib neeg, nrog rau txoj kev ntsia yam tsis ncaj ncees thiab txoj kev ua rau yam tsis ncaj ncees ntawm tib neeg, thiab txoj kev ntsiag to uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv qhov uas tsis muaj neeg paub txog li, Nws qhov kev tswj tus kheej, thiab Nws qhov kev zam lwm tus ces raug them rov qab nrog tib neeg qhov kev ntsia yam ntshaw nyiaj tshaj plaws xwb; tib neeg sim muab Vajtswv tsuj kom tuag, yam tsis muaj kev hlub tshua, thiab sim muab Vajtswv tsuj ntiag mus rau hauv av. Tib neeg tus cwj pwm nyob rau qhov kev li no rau Vajtswv ces yog ib qho ntawm “txoj kev ntse uas tsis tshua muaj,” thiab Vajtswv, tus uas raug thab thiab saib tsis taus los ntawm tib neeg, raug tsuj pluav tag hauv qab xib taws ntawm caum txhiab tus neeg, thaum uas tib neeg tus kheej kiag sawv siab, cuag li lawv yuav yog tus vaj ntxwv ntawm lub roob, cuag li lawv xav tuav lub hwj chim loj tshaj plaws,[4] los tuaj tom sab ntaub thaiv hais lus los rau ib pab neeg mloog, los muab Vajtswv ua tus neeg taw qhia uas coj ncaj thiab yoog raws kev cai nyob tom qab ntawm qhov chaw ntawd, tus uas tsis pub ntaus rov qab los sis tsim teeb meem li. Vajtswv yuav tsum ua li qhov yeeb yaj duab ntawm Tus Vajntxwv Kawg, Nws yuav tsum ua ib tug moj zeej tis hlua,[5] tsis muaj ib qho kev ywj pheej li. Tib neeg tej kev ua mas qhia tsis tau kiag li, yog li ntawd nws ho zoo tsim nyog li cas los hais kom tau qhov no los sis qhov tod ntawm Vajtswv? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los muab tej lus qhia ntawd coj los hais qhia rau Vatjswv? Lawv ho zoo tsim nyog li cas yuav los hais kom Vajtswv cia li khuv xim lawv tej kev qaug zog ntawd? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los txais Vajtswv tej kev hlub tshua? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los txais Vajtswv tej kev siab loj siab dav ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los txais Vajtswv tej kev zam txim ib zaug tag ib zaug tuaj li thiab? Lawv qhov kev txawj xav dua twg lawm? Lawv ua rau Vajtswv tu siab ntev los lawm, lawv twb cia Vajtswv lub tsiab tawg ua tej dwb daim ntev los lawm. Vajtswv los rau hauv tib neeg yam muaj siab kawg thiab zoo siab hlo, cia siab nraim hais tias tib neeg yuav ua siab zoo rau Nws, txawm hais tias yuav yog ib qho kev sov siab me me xwb los xij. Tab sis Vajtswv lub siab mas yeej maj mam tos tib neeg nplij, tab sis qhov Nws tau txais ces tsuas yog tej ntaus kev tua thiab kev tsim txom zoo li lub npoj pob daus[6] uas pib me me ces tos nco twb loj loj lawm xwb. Tib neeg lub siab mas xav tau ntau heev, lawv tej kev ntsaw mas loj dhau heev lawm, thiab lawv mas yeej tsis muaj hnub yuav paub txaus yees li, lawv mas yeej ib txwm txawj dag thiab ruam qauj, lawv tsis muaj hnub yuav cia Vajtswv muaj ib qho kev ywj pheej los sis muaj cai hais lus li, thiab yeej tsis pub Vajtswv muaj ib qho kev xaiv li tsuas yog nyoo kiag rau txoj kev poob ntsej muag, thiab cia tib neeg haub ntxias Nws raws li qhov lawv nyiam nkaus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (9)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Kev puas ntsoog” yog siv los qhia tshwm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus.

2. “Raug ua qhov muag qauj les rau thiab raug yoj txhiab txhiab tus ntiv tes tawm tsam txias zias rau xwb, nyo hau nyes, ua dej num rau tib neeg li ib tug heev nyuj uas mloog mloog lus” mas thaum xub thawj yeej yog ib kab lus xwb, tab sis ntawm no ces muab faib ua ob kab kom hais tau meej zog. Thawj kab ces yog hais txog tib neeg tej kev ua, hos kab thib ob ces yog hais txog txoj kev txom nyem uas Vajtswv raug, thiab hais tias Vajtswv mas txo hwj chim thiab nkaum twj ywm xwb.

3. “Kev xav phem” yog hais txog tib neeg tus cwj pwm tsis mloog lus.

4. “Tuav lub hwj chim loj tshaj plaws” hais txog tib neeg tus cwj pwm tsis mloog lus. Lawv muab lawv tus kheej tso rau chaw siab, muab khawb hlau xauv lwm tus, ua kom lawv caum raws lawv thiab raug tiv kev txom nyem rau lawv. Lawv yog tej hwj chim uas ua yeeb ncuab rau Vajtswv.

5. “Moj zeej tis hlua” yog siv los thuam cov uas tsis paub Vatjswv.

6. “Lub npoj pob daus” yog siv los qhia kom pom txog tib neeg tus cwj pwm phem.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 197

Vajtswv qhov kev yug los neeg ntawdtau xa tej xob laim poob deeg daws mus thoob plaws txhua txoj kev ntseeg thiab txhua thaj chaw, nws tau muab qib duas ntawm tej pawg coj kev ntseeg uas xub pib ntawd “do ua nws ntxhov quav niab,” thiab tau ua rau cov uas ntshaw txoj kev tshwm sim ntawm Vajtswv ntawd lub siab tshee na. Leej twg thiaj tsis nyiam mas? Leej twg thiaj tsis ntshaw pom Vajtswv mas? Vajtswv twb tau los nrog tib neeg ua ke kiag tau ntau xyoo lawm, tab sis tib neeg yeej tsis paub li. Hnub no, Vajtswv Tus Kheej kiag twb tau tshwm sim lawm, thiab muab Nws lub koob meej qhia rau cov neeg coob coob pom lawm—ua cas qhov no thiaj li coj tsis tau kev zoo siab los rau tib neeg lub siab mas? Vajtswv twb tau koom tej kev xyiv fab thiab kev tu siab nrog tib neeg ib zaug lawm, thiab hnub no Nws tau rov los sib sau ua ke nrog tib neeg dua, thiab los sib qhia txog tej dab neeg ntawm lub sij hawm uas dhau mus lawm ntawd nrog lawv. Tom qab Nws tawm hauv Yudias mus lawm, tib neeg nrhiav tsis pom ib txoj lw ntawm Nws li lawm. Lawv ntshaw kom rov ntsib Vajtswv dua ib zaug ntxiv, tsis paub hais tias hnub no lawv twb rov ntsib Nws dua lawm thiab twb tau rov sib sau ua ke nrog Nws lawm. Ua cas tej no thiaj yuav tsis rov do txog tej kev xav nag hmo mas? Ob txhiab xyoo dhau los lawm rau hnub no, Ximoos Npayauna, tus xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov neeg Yudais, tau pom Yexus uas yog tus Cawm Seej, noj mov saum tib lub rooj nrog Nws, thiab tom qab raws Nws tau ntau lub xyoo muaj ib qho kev hlub tob tshaj rau Nws: Nws hlub Nws tawm hauv nws nruab lub siab tuaj; nws hlub tus Tswv Yexus tob kawg kiag. Cov neeg Yudais tsis paub dab tsi txog qhov uas tus me nyuam mos liab plaub hau daj no, yug los rau hauv lub dab nyug txias to xwb, yog thawj daim duab ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg. Lawv sawv daws xav hais tias Nws zoo ib yam nkaus li lawv xwb, tsis muaj leej twg yuav xav hais tias Nws txawv ib qho li—ua cas tib neeg ho paub tus Yexus uas dog dig thiab zoo li sawv daws no? Cov neeg Yudais xav hais tias Nws yog ib tug me tub Yudais rau lub sij hawm ntawd xwb. Tsis muaj leej twg yuav saib Nws zoo li ib tug Vajtswv uas ntxim hlub li, thiab tib neeg tsis ua dab tsi li tsuas yog lam tau lam taij ub taij no ntawm Nws li tej neeg dig muag xwb, thov kom Nws muab kev muaj txiag nplua nuj thiab hmoov hlub ntau ntau, thiab kev thaj yeeb, thiab kev xyiv fab rau lawv xwb. Lawv tsuas paub hais tias, zoo li ib tug neeg nplua nuj, Nws muaj txhua yam uas ib tug neeg twg ntshaw. Tab sis tib neeg yeej tsis tau saib Nws ua ib tug uas lawv hlub; cov tib neeg lub sij hawm ntawd tsis hlub Nws, thiab tsuas tsis txaus siab tig tawm tsam Nws nkaus xwb, thiab taij ub taij no yam tsis muaj laj thawj dab tsi ntawm Nws nkaus xwb. Nws yeej tsis tawv tsis nyom li, tab sis muab hmoov hlub pub rau tib neeg tag mus li, txawm hais tias tib neeg tsis paub Nws los xij. Nws tsis ua dab tsi li tab sis tsuas muab kev sov siab, kev hlub, thiab kev hlub tshua ntsiag to rau tib neeg xwb, thiab tshaj qhov ntawd, Nws muab ib txoj kev tshiab ntawm kev xyaum ua rau tib neeg, coj tib neeg tawm ntawm tej voj hlua khi ntawm tej kev cai. Tib neeg tsis hlub Nws, lawv tsuas ntshaw txog Nws xwb thiab lees paub Nws qhov peev xwm uas txawj tshaj plaws ntawd xwb. Cov niag noob neej dig muag ntawd yuav ua cas paub hais tias Yexus uas yog tus Cawm Seej uas ntxim hlub heev ntawd raug kev poob ntsej muag loj npaum li cas thaum Nws los rau hauv noob neej? Tsis muaj leej twg xav txog Nws tej kev nyuaj siab, tsis muaj leej twg paub txog Nws txoj kev hlub rau leej Txiv Vajtswv, thiab tsis muaj leej twg yuav paub txog Nws txoj kev kho siab; txawm hais tias Maivliag yog Nws niam yug, los nws yuav ua cas paub txog tej kev xav hauv nruab siab ntawm tus Tswv Yexus uas muaj kev hlub tshua ntawd? Leej twg thiaj paub txog tej kev txom nyem uas hais tsis tau tawm uas Neeg Leej Tub raug ntawd? Tom qab uas thov ub thov no ntawm Nws tag lawm, ces cov neeg lub sij hawm ntawd muab Nws pov txias to rau qhov kawg hauv lawv lub siab thiab muab Nws cuam sis pov rau sab nraud lawm xwb. Yog li ntawd Nws thiaj li taug kev mus los, ib hnub dhau ib hnub, ib xyoos dhau ib xyoos, nyob tsis muaj chaw los tau ntau xyoo los txog ntua thaum Nws tau nyob los tau peb-caug-peb xyoos uas nyuab kawg nkaus, tej xyoo mas ntev kawg hos tej xyoo mas zoo li luv kawg. Thaum tib neeg xav tau Nws, lawv caw Nws nkag mus rau hauv lawv tej tsev yam ua ntsej muag luag ntxhi, npaj yuav taij ub taij no ntawm Nws—thiab tom qab Nws tau muab Nws tej kev pab rau lawv tag lawm, ces lawv muab Nws thawb ntiag tawm ntawm qhov rooj mus lawm xwb. Tib neeg noj tej uas muab los ntawm Nws lub qhov ncauj los, lawv haus Nws tej ntshav, lawv xyiv fab hlo siv tej hmoov hlub Nws muab pub rau lawv, tab sis lawv tseem tawm tsam Nws thiab, vim lawv tsis tau paub li hais tias leej twg yog tus tau muab lawv txoj sia rau lawv. Thaum kawg, lawv muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tab sis Nws yeej tseem tsis qw ib suab hlo li. Txawm yog niaj hnub no kiag, los Nws yeej tseem nyob ntsiag to xwb. Tib neeg noj Nws lub cev nqaij daim tawv, lawv haus Nws cov ntshav, lawv noj tej zaub mov Nws ua rau lawv, thiab lawv taug txoj kev uas Nws tho rau lawv, tab sis lawv tseem npaj siab yuav tsis lees Nws; lawv tseem saib tus Vajtswv uas tau muab txoj sia rau lawv li tus yeeb ncuab, thiab tseem saib cov uas yog qhev li lawv Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Nyob rau qhov no, tsis yog lawv txhob txwm tawm tsam Nws lod? Yexus los tuag rau saum tus ntoo khaub lig tau li cas? Nej puas paub? Tsis yog Nws raug Yudas, tus uas nyob ze Nws tshaj plawsthiab tau noj Nws, haus Nws, thiab xyiv fab hlo rau Nws ntawd ntxeev siab rau lod? Tsis yog Yudas ntxeev siab rau Yexus vim Nws tsis yog dab tsi tshaj li ib tug kws qhia uas tsis tseem ceeb dab tsi, tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb lod? Yog tib neeg tau pom tiag tiag hais tias Yexus yog ib tug tsis dog dig kiag li, thiab Tus uas yog ntuj ceeb tsheej li, ces lawv ho yuav ua cas muab Nws ntsia ciaj ciaj rau saum tus ntoo khaub lig tau nees nkaum plaub teev, txog ntua thaum uas Nws tsis tshuav ib txog pa nyob hauv Nws lub cev li lawm? Leej twg thiaj muaj peev xwm paub tau Vajtswv? Tib neeg tsis ua dab tsi li tsuas yog xyiv fab hlo siv Vajtswv rau lawv tej kev siab hlob yam tsis paub txaus yees li xwb, tab sis lawv yeej tsis paub Nws hlo li. Lawv tau txais ib nti ces lawv yuav kiag ib mais, thiab lawv muab “Yexus” ua kom mloog lus tag nrho rau lawv tej kev taij ub taij no, rau lawv tej lus txib. Leej twg ho ua tau kom pom ib yam dab tsi ntawm txoj kev hlub tshua rau tus Neeg Leej Tub no, tus uas tsis muaj chaw qhau Nws lub tob hau no mas? Leej twg yuav xav txog kev koom dag zog nrog Nws los ua kom tiav hlo Leej Txiv Vajtswv txoj kev txib mas? Leej twg tau cia ib qho kev xav rau Nws mas? Leej twg tau ua twb zoo xav txog Nws tej kev txom nyem li mas? Tsis muaj ib qho kev hlub me me hlo li, tib neeg muab Nws chua mus mus los los; tib neeg tsis paub hais tias lawv qhov kev kaj thiab txoj sia los qhov twg los thiab tsis ua dab tsi li tsuas yog nyiag kev npaj ntsiag to seb yuav rov muab tus “Yexus” ntawm ob txhiab xyoo dhau los, tus uas tau ntsib tau pom kev mob kev ntsaj hauv tib neeg ntawd rov qab tsia rau saum tus ntoo khaub lig dua. “Yexus” puas txhawb txoj kev ntxub zoo li ntawd mas? Tag nrho tej Nws ua ntev ntev los lawm puas tau raug nov qab li mas? Qhov kev ntxub uas sib txuas zaws los tau txhiab txhiab xyoo lawm ces thaum kawg yuav raug tua tawm lawm tom ntej. Nej, cov niag neeg Yudais! Thaum twg “Yexus” ho tau ua yeeb ncuab rau nej lawm, es nej ho yuav ntxub Nws tag npaum li no? Nws tau ua ntau heev, thiab tau hais lus ntau heev lawm—tsis muaj ib yam ntawd li uas muaj txiaj ntsig rau nej li lod? Nws tau muab Nws txoj sia rau nej kiag yam tsis thov ib yam dab tsi rov qab li, Nws tau muab Nws qhov tag nrho rau nej—nej yeej tseem xav muab Nws noj ciaj ciaj kiag thiab lod? Nws tau muab tag nrho txhua yam ntawm Nws rau nej yam tsis zais ib yam twg tseg li, yam tsis tau muaj kev xyiv fab rau ib qho yeeb koob dab tsi hauv ntiaj teb, ib qho kev sov siab nrog tib neeg, ib qho kev hlub nrog tib neeg, los sis tag nrho tej koob hmoov nrog tib neeg li. Tib neeg mas ua siab phem rau Nws heev, Nws yeej tsis tau siv ib qho twg ntawm tej kev nplua nuj hauv ntiaj teb li, Nws yeej muab tag nrho Nws lub siab uas dawb paug, muaj kev mob siab rau lwm tus ntawd cob kiag rau tib neeg, Nws tau muab Nws qhov tag nrho cob kiag rau noob neej—thiab leej twg tau muab kev sov siab rau Nws lawm? Leej twg tau muab kev kaj siab rau Nws lawm? Tib neeg tau sau zog tej kev nias kev tsuam coj los tso plhuav rau saum Nws, lawv tau muab tag nrho tej kev hmoov phem rau Nws, lawv tau muab tej kev ntsib kev pom uas phem tshaj plaws los pov rhees rau Nws, lawv liam tag nrho tej kev tsis ncaj ncees rau Nws, thiab Nws yeej cia li txais tag nrho xwb. Nws puas tau tsis txaus siab rau leej twg li? Nws puas tau hais kom leej twg them ib qho dab tsi me me li? Leej twg tau muaj me me kev tab ncuab rau Nws li? Ua neeg li sawv daws, nej leej twg tsis muaj ib qho kev nkauj kev nraug thaum me? Leej twg tsis muaj lub neej yav hluas ua lom zem xauv npo? Leej twg tsis muaj kev sov siab los ntawm tej neeg yus hlub? Leej twg tsis muaj tej kev hlub ntawm tej txheeb ze thiab tej phooj ywg? Leej twg tsis muaj kev hwm lwm tus? Leej twg tsis muaj ib tse neeg sov so? Leej twg tsis muaj kev kaj siab los ntawm lawv cov neeg ntseeg siab? Thiab ua Nws puas muaj ib yam ntawm tej no li mas? Leej twg tau muab ib qho kev sov siab me me rau Nws? Leej twg tau muab ib qho kev kaj siab me me rau Nws li mas? Leej twg tau qhia tib neeg ib qho kev coj ncaj ncees me me rau Nws li mas? Leej twg tau uv tau zam Nws? Leej twg tau nrog Nws thaum lub sij hawm muaj teeb meem? Leej twg tau tiv lub neej txom nyem nrog Nws? Tib neeg yeej ib txwm tsis txo lawv tej kev cheem tsum rau Nws li; lawv tsuas lam taij Nws tas zog li yam tsis muaj ib qho kev txawj xav li, cuag nkaus li, qhov uas tau los rau tib neeg lub ntiaj teb no, mas Nws yuav tsum ua tib neeg tus heev nyuj los sis tus nees, lawv tus neeg raug txim, thiab yuav tsum muab Nws txhua yam rau tib neeg; tsis li ntawd, tib neeg yuav tsis zam txim rau Nws li, yuav tsis muaj hnub yuav ua yooj yim rau Nws li, yuav tsis muaj hnub hu Nws ua Vajtswv, thiab yuav tsis muaj hnub muab Nws tso rau lub chaw siab li. Tib neeg mas ua nyuab heev dhau heev lawm rau hauv lawv tus cwj pwm rau Vajtswv, cuag nkaus li lawv raug txib los tsim txom Vajtswv kom tuag kiag, tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav txo lawv tej kev cheem tsum rau Vajtswv; tsis li ntawd ces tib neeg yuav tsis muaj hnub txo tej qauv quag ntawm lawv tej kev cheem tsum rau Vajtswv li. Cov tib neeg zoo li no es ua cas Vajtswv thiaj li tsis ntxub mas? Qhov no tsis yog qhov xwm txheej tu siab niaj hnub no lod? Tib neeg qhov kev txawj xav ces yeej tsis pom nyob qhov twg li lawm. Lawv hais tas zog li hais tias lawv yuav them Vajtswv txoj kev hlub rov qab, tab sis lawv ho muab Vajtswv phais thiab tsim txom Nws kom tuag. Qhov no tsis yog qhov “daim ntawv qhia ua zaub mov uas muab zais cia” rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, uas yog cev puagsaum lawv tej poj koob yawm txwv los lod? Yeej tsis muaj ib qho chaw uas yuav nrhiav tsis tau cov neeg “Yudais” li, thiab niaj hnub no lawv yeej tseem ua tes dej num qub, lawv tseem ua tib teg dej num tawm tsam Vajtswv, thiab tseem ntseeg hais tias lawv yeej muab Vajtswv tso rau chaw siab. Tib neeg ob lub qhov muag yuav ua cas paub tau Vajtswv mas? Tib neeg, cov uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ho yuav muab tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas yog los ntawm tus Ntsujplig los saib li Vajtswv tau li cas mas? Qhov tseeb ntawm tib neeg nyob rau qhov twg? Qhov kev ncaj ncees tiag nyob rau qhov twg? Leej twg thiaj muaj cuab kav paub Vajtswv tus moj yam? Leej twg thiaj li sib tw tau nrog tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej mas? Tos hais tias, thaum Nws tau los nrog tib neeg lawm, tsis muaj leej twg paub Vajtswv li, thiab Nws tau raug tsis lees txais. Tib neeg yuav ua cas zam tau cia muaj Vajtswv nyob mas? Lawv yuav ua cas pub txoj kev kaj muab txoj kev tsaus ntuj ntawm lub ntiaj teb thawb tawm mus mas? Tag nrho tej no tsis yog kev cob fim yam txaus hwm ntawm tib neeg lod? Qhov no tsis yog qhov kev to taub yam qhia siab dawb paug ntawm tib neeg lod? Thiab Vajtswv tes hauj lwm tsis yog nyob nruab nrag ntawm tib neeg qhov kev to taub lod? Kuv xav kom nej muab Vajtswv tes hauj lwm tso ua ke nrog tib neeg txoj kev to taub, thiab tsim ib txoj kev sib raug zoo kom zoo rau ntawm tib neeg thiab Vajtswv, thiab ua tes dej num uas tib neeg tsim nyog ua kom zoo tshaj plaws kom kawg kiag nej tej peev xwm. Nyob rau hauv txoj kev no, Vajtswv tes hauj lwm ces yuav los mus rau qhov kawg, xaus kiag nrog Nws qhov kev nthuav lub yeeb koob ci ntsa iab!

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (10)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 198

Hnub no, Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv cov neeg xaiv tseg uas nyob hauv teb chaws Suav los nthuav tawm tag nrho txog lawv cov yam ntxwv ntxeev siab thiab nthuav tawm tag nrho lawv txoj kev phem, thiab qhov no npaj lub ntsiab lus rau kev hais txhua yam uas Kuv xav hais. Tom qab ntawd, thaum Kuv ua kauj ruam tom ntej ntawm kev kov yeej thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb lawm, Kuv yuav siv Kuv txoj kev txiav txim ntawm nej los txiav txim txoj kev tsis ncaj ncees ntawm txhua tus tib neeg uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, rau qhov nej yog cov sawv cev ntawm cov ntxeev siab hauv noob neej. Cov uas tsis tuaj yeem sawv tau los yuav dhau los ua cov neeg lwj liam thiab ua tej yam khoom siv ua dej num, hos cov uas tuaj yeem sawv tau los yuav raug coj los siv. Vim li cas Kuv thiaj li hais tias cov uas tsis tuaj yeem sawv tau los tsuas yuav ua dej num tam li cov neeg lwj liamxwb? Nws yog vim Kuv cov lus tam sim no thiab ua hauj lwm txhua yam tsom ntsoov rau nej qhov keeb kwm, thiab vim nej tau dhau los ua cov sawv cev thiab cov tseem ceeb ntawm cov ntxeev siab uas nyob hauv noob neej txhua tus. Ib pliag, Kuv yuav coj cov lus uas kov yeej nej no mus rau txawv teb chaws thiab siv cov lus no los kom kov yeej cov tib neeg uas nyob hauv cov teb chaws ntawd, txawm li ntawd los koj yuav tsis tau txais cov lus no. Qhov ntawd yuav tsis ua rau koj yog ib tug neeg lwj liamlov? Cov yam ntxwv coj tsis ncaj ntawm noob neej txhua tus, cov dej num ntxeev siab ntawm tib neeg, thiab cov yam ntxwv phem thiab tib neeg cov ntsej muag—txhua yam no tau raug teev tseg rau hauv cov lus uas tau siv los kom kov yeej koj hnub no lawm. Kuv mam li siv cov lus no los kom kov yeej cov tib neeg ntawm txhua haiv neeg thiab txhua lub teb chaws, vim nej yog lub hauv paus chiv, yog qhov muaj nyob ua ntej lawm. Txawm li cas los xij, Kuv tsis tau txhob txwm teeb tsa los tso nej tseg; yog tias koj ua tsis tau zoo raws koj txoj kev nrhiav thiab yog li ntawd ua tau pov thawj qhia tias tsis tuaj yeem kho tau koj, puas yog koj tsis yog ib yam khoom siv ua dej num thiab ib ib tug neeg lwj liam xwb? Muaj ib zaug Kuv tau hais tias Kuv lub tswv yim tau xyaum ua raws li Ntxwgnyoog cov lus dag. Vim li cas Kuv thiaj tau hais li ntawd? Qhov ntawd tsis yog qhov tseeb uas nyob tom qab yam uas Kuv tab tom hais thiab tab tom ua tam sim no lov? Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv tau los, yog tias koj tsis tau raug ua kom zoo tshaj plaws tiam sis hos raug rau txim, puas yog koj tsis dhau los ua ib tug neeg lwj liam? Tej zaum koj tau raug tsim txom ib txoj kev cog lus zoo thaum koj lub sij hawm, tiam sis koj yeej tseem tsis to taub dab tsi li; koj tsis paub dab tsi ntawm txhua yam txog lub neej kiag li. Tab txawm hais tias koj twb tau raug rau txim thiab txiav txim lawm los, koj yeej tsis tau hloov kiag li, thiab tob rau hauv, koj yeej tseem tsis tau tau txais lub neej kiag li. Thaum lub sij hawm los sim koj txoj hauj lwm, koj yuav ntsib ib txoj kev sim siab yam li hluav taws uas txaus ntshai heev thiab tseem muaj kev txom nyem loj tshaj thiab. Cov hluav taws no yuav ua rau tag nrho koj lub cev ciaj mus ua tshauv. Raws li qee tus neeg uas tsis muaj txoj sia, qee tus neeg uas tsis muaj ib ooj kub dawb huv uas nyob rau sab hauv, qee tus neeg tseem daig nrog tus yam ntxwv coj tsis ncaj qub, thiab qee tus uas tsis tuaj yeem ua tau hauj lwm zoo ces yog ib tug neeg lwj liam, yog ua cas koj thiaj li yuav tsis raug tshem tawm mus? Ib tug tib neeg uas muaj nuj nqis tsawg dua li ib lub txiaj tooj liab, thiab tsis muaj txoj sia, puas tuaj yeem muaj ib yam txiaj ntsig dab tsi rau txoj kev kov yeej? Thaum lub sij hawm ntawd los, koj lub sij hawm yuav nyuaj tshaj li cov ntawm Nau-a thiab Xaudoos! Thaum ntawd koj cov lus thov yuav thov tsis tau dab tsi zoo rau koj. Koj yuav ua li cas rov qab los tom qab ntawd thiab pib los lees txim dua tshiab, thaum txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim twb xaus lawm? Thaum txhua txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau tiav tag lawm, yuav tsis muaj ntxiv lawm; yam yuav muaj ces yog qhov pib ntawm kev ua hauj lwm ntawm kev rau txim rau cov uas ua phem lawm xwb. Koj tawm tsam, koj ntxeev siab, thiab koj ua tej yam uas koj paub tias yog kev phem. Koj tsis yog lub hom phiaj ntawm kev rau txim hnyav hnyav lov? Kuv tab tom nthuav qhov no tawm rau koj hnub no. Yog tias koj xaiv tsis kam mloog, ces thaum kev puas tsuaj los raug rau koj tom qab ntawd, nws puas yuav tsis lig dhau lawm yog tias thaum ntawd koj mam li pib paub khuv xim thiab pib ntseeg? Kuv tab tom muab ib lub sij hawm rau koj los lees txim hnub no, tiam sis koj tsis kam los ua li ntawd. Koj xav tos ntev npaum li cas? Mus txog ntua hnub kev rau txim lov? Hnub no Kuv tsis nco txog koj cov kev ua txhaum yav dhau los; Kuv zam txim rau koj tas los zam dua thiab, tig kiag ntawm koj sab tsis zoo mus saib rau koj sab zoo nkaus xwb, vim tias tag nrho Kuv cov lus thiab txoj hauj lwm tam sim no yog txhawm rau los cawm koj thiab Kuv tsis muaj lub hom phiaj phem rau koj. Tab sis koj tsis kam los to taub txog; koj tsis tuaj yeem qhia qhov zoo los ntawm kev phem thiab tsis paub yuav nco kev siab zoo tej txiaj ntsig li cas. Puas yog cov tib neeg zoo li no tsuas nyob tos txoj kev rau txim thiab kev ua pauj uas ncaj ncees los txog xwb?

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 199

Thaum Mauxes ntaus lub pob zeb, thiab Yehauvas ua dej tawm txua los, yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum Daviv ntaus nkauj nog ncas qhuas Kuv, Yehauvas—muaj kev zoo siab puv npo—vim yog nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauj tau poob tag nws tej tsiaj txhu puv tej roob thiab tej nyiaj kub suav tsis txheeb lawm, thiab nws lub cev muaj hlwv kub nyhiab puv nkaus, twb yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum nws hnov tau Kuv lub suab, Yahauvas, thiab pom Kuv lub yeeb koob, Yehauvas, yog vim nws txoj kev ntseeg. Qhov Petus raws Yexus Khetos yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Qhov uas nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig los tam Kuv thiab muab lub yeeb koob nto moo ua tim khawv kuj yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauhas pom Neeg Leej Tub muaj yeeb koob tus duab, yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum nws pom qhov yog toog ntawm lub sij hawm kawg, nws yeej yog tag nrho ntau qhov vim nws txoj kev ntseeg. Qhov laj thawj uas hu ua ntau pab ntawm Lwm Haiv Neeg tau txais Kuv qhov kev tshwm sim, thiab tau los paub tias Kuv tau rov los rau hauvlub cev nqaij daim tawv lawm los ua Kuv txoj hauj lwm nrog tib neeg, kuj yog vim lawv txoj kev ntseeg thiab. Tag nrho cov uas raug Kuv cov lus nyhav thiab tseem ua rau lawv zoo siab thiab tau txais kev cawm—lawv tau ua li ntawd tsis yog vim lawv txoj kev ntseeg lod? Tib neeg tau txais ntau heev vim yog lawv txoj kev ntseeg, thiab nws tsis ib txwm yog ib txoj koob hmoov xwb. Tej zaum lawv yuav tsis tau txais hom kev zoo siab thiab kev xyiv fab uas Daviv tau txais, los sis tau dej haus los ntawm Yehauvas li Mauxes tau. Piv txwv tias, Yauj tau txais koob hmoov los ntawm Yehauvas vim nws txoj kev ntseeg, tiam sis nws kuj raug tsim txom los ntawm kev puas tsuaj thiab. Tsis hais koj tau txais koob hmoov los yog raug tsim txom los ntawm kev puas tsuaj, ob qho puav leej yog xwm txheej koob hmoov. Yog tsis muaj kev ntseeg, koj yuav tsis muaj peev xwm tau txais kev kov yeej, tshawg dua pom Yehauvas cov dej num uas tau qhia tshwm rau ntawm koj ob lub qhov muag hauv ntej hnub no. Koj yuav tsis muaj peev xwm pom tau, tsawg dua li koj muaj peev xwm los txais tau. Cov kev tsim txom no, cov kev puas tsuaj no, thiab txhua yam kev txiav txim—yog tias cov no tsis tau poob rau saum koj, koj puas yuav muaj peev xwm pom Yehauvas cov dej num hnub no? Hnub no, nws yog txoj kev ntseeg uas tso cai rau koj kom raug kov yeej, thiab nws yog kev raug kov yeej uas tso cai rau koj los ntseeg Yehauvas txhua tes dej num. Nws tsuas yog vim txoj kev ntseeg xwb koj thiaj li tau txais txoj kev rau txim thiab kev txiav txim. Los ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim no, koj tau raug kov yeej thiab raug ua kom zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj hom kev rau txim thiab kev txiav txim uas koj tab tom tau txais hnub no, koj txoj kev ntseeg yuav tsis muaj nuj nqis, vim tias koj yuav tsis paub Vajtswv; txawm hais tias koj tau ntseeg Nws heev npaum li cas lawm los xij, koj txoj kev ntseeg yuav nyob li qub tiam sis yog ib txoj kev nthuav tawm uas qhuav qhawv tsis muaj tus cag nyob hauv qhov tseeb. Nws tsuas yog tom qab koj tau txais kev kov yeej lawm xwb, txoj hauj lwm uas ua rau koj mloog lus tiag tiag, koj txoj kev ntseeg thiaj li muaj tseeb, thiab tso siab tau rau, thiab koj lub siab thiaj tig mus npuab rau Vajtswv. Tab txawm hais tias koj raug tsim txom los ntawm kev txiav txim loj thiab kev foom tsis zoo vim lo lus no, “kev ntseeg,” txawm li cas los xij koj muaj txoj kev ntseeg tseeb thiab koj tau txais qhov tseeb tshaj plaws, qhov tseeb tiag tiag thiab yam uas muaj nqis tshaj plaws. Qhov no yog vim tias nws tsuas yog nyob rau hauv chav kev txiav txim uas koj pom lub hom phiaj kawg ntawm txhua yam uas Vajtswv tsim xwb; nws yog nyob rau hauv txoj kev txiav txim no uas koj pom tias tus Tswv Tsim yuav tsum tau hlub; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej zoo li no koj thiaj li pom Vajtswv txhais caj npab; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li los nkag siab tag nrho txog noob neej lub neej; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej thiab los nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm "tib neeg"; nws tsuas yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no xwb koj thiaj li pom tus yam ntxwv tseeb ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Lo Kawg Nkaus thiab Nws qhov zoo nkauj, lub ntsej muag uas ci ntsa iab; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau kawm txog tib neeg lub hauv paus thiab nkag siab tag nrho txog noob neej li “keeb kwm uas tsis txawj tuag”; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau los nkag siab txog noob neej cov pog koob yawg koob thiab lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev coj tsis ncaj; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais kev xyiv fab thiab kev nplig siab nrog rau kev rau txim uas tsis paub kawg, kev qhuab qhia, thiab cov lus tsis txaus siab uas los ntawm tus Tswv Tsim rau cov noob neej uas Nws tau tsim; nws yog nyob rau hauv txoj kev kov yeej no koj thiaj li tau txais tej koob hmoov, nrog rau cov kev puas tsuaj uas yog vim tib neeg…. Txhua yam no tsis yog vim koj txoj kev ntseeg me lov? Thiab puas yog koj txoj kev ntseeg tsis loj hlob li tom qab koj tau txais tej no lawm? Puas yog koj tseem tsis tau txais ntau pes tsawg? Tsis yog hais tias koj tau hnov Vajtswv txoj lus thiab tau pom Vajtswv lub tswv yim lawm xwb, tiam sis koj kuj tau ntsib txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm los ntawm koj tus kheej. Tej zaum koj yuav hais tias yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces ntshe koj twb tsis raug tsim txom los ntawm hom kev rau txim zoo li no los yog hom kev txiav txim zo li no. Tiam sis koj yuav tsum paub tias yog tsis muaj txoj kev ntseeg, tsis yog tias koj yuav tsis muaj peev xwm los txais hom kev txiav txim zoo li no los yog hom kev saib xyuas zoo li no los ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb, tiam sis koj kuj tseem yuav plam lub lub cib fim mus ntsib tus Tswv Tsim mus ib txhis li thiab. Koj yeej yuav tsis paub lub hauv paus ntawm noob neej thiab yeej tsis nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm noob neej lub neej. Tab txawm hais tias koj lub cev tuag lawm thiab koj tus ntsuj plig ncaim mus lawm los, koj yeej tseem yuav tsis nkag siab txhua yam dej num ntawm tus Tswv Tsim li, tsawg dua li koj paub tias tus Tswv Tsim tau ua ib txoj hauj lwm loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb tom qab Nws tau tsim noob neej lawm. Raws li ib tug tswv cuab ntawm noob neej uas Nws tau tsim, koj puas zoo siab hlo poob mus rau hauv kev tsaus ntuj hauv txoj kev no yam tsis paub dab tsi li, thiab raug kev rau txim tsim txom mus ib txhis li? Yog tias koj cais koj tus kheej tawm ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim hnub no lawm, koj yuav mus ntsib nrog yam dab tsi? Puas yog koj xav tias thaum cais tau tawm ntawm txoj kev txiav txim tam sim no mus lawm, koj yuav muaj peev xwm khiav dim ntawm lub neej nyuaj no mus? Puas yog nws tsis muaj tseeb tias yog tias koj tawm ntawm “thaj chaw no,” yam koj yuav mus ntsib yog kev tsim txom hnyav los sis kev tsim txom nruj tsiv kom kub ntxhov los ntawm dab phem? Tej zaum koj yuav ntsib yam uas thev tsis taus ntau hnub thiab ntau hmo? Puas yog koj xav tias tsuas yog vim koj khiav dim txoj kev txiav txim no hnub no lawm xwb ces, koj tuaj yeem nkaum txoj kev tsim txom yav tom ntej ntawd mus ib txhis li? Dab tsi yuav los ntawm koj txoj hau kev? Nws puas tuaj yeem yog Qhov Chaw-Zoo Nkauj Tshaj Plaws uas koj cia siab rau? Puas yog koj xav tias koj tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim yav tom ntej uas tsis paub kawg ntawd uas cia li khiav mus kom deb tawm ntawm qhov tseeb raws li koj ua no yam yooj yooj yim? Tom qab hnub no lawm, koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau hom sij hawm zoo li no lawm thiab hom koob hmoov zoo li no ib zaug ntxiv li lawm? Koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau lawv thaum kev puas tsuaj los raug rau koj lawm? Koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau lawv thaum noob neej txhua tus nkag mus so tag lawm? Koj lub neej uas kaj siab tam sim no thiab koj tsev neeg uas muaj kev sib haum xeeb me me—lawv puas tuaj yeem hloov tau koj lub hom phiaj uas nyob mus ib txhis yav tom ntej? Yog tias koj muaj txoj kev ntseeg tseeb, thiab yog tias koj tau txais ib txoj kev cog lus loj vim yog koj txoj kev ntseeg, ces txhua yam ntawd yog yam koj—tam li ib tug neeg raug tsim—yuav tsum tau txais thiab kuj yog yam uas koj yuav tsum tau muaj thaum xub thawj lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi li uas muaj txiaj ntsig rau koj txoj kev ntseeg thiab txoj sia tshaj txoj kev kov yeej zoo li no lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 200

Hnub no, koj yuav tsum paub txog qhov yuav raug kov yeej tau li cas, thiab ntawm qhov tib neeg coj lawv tus kheej li cas tom qab uas lawv tau raug kov yeej lawm. Tej zaum koj yuav hais tias koj tau raug kov yeej lawm, tiam sis koj puas tuaj yeem mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag? Koj yuav tsum muaj peev xwm taug mus kom txog thaum kawg txawm hais tias yuav muaj txoj kev vam li cas, thiab koj yuav tsum tsis txhob plam kev ntseeg Vajtswv tsis hais los ntawm ib puag ncig. Thaum kawg, koj yuav tsum ua kom tiav ob yam ntawm cov lus tim khawv xws li: cov lus tim khawv ntawm Yauj—kev mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag; thiab cov lus tim khawv ntawm Petus—txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws. Ib qho ntxiv thiab, koj yuav tsum zoo ib yam li Yauj: Nws tau plam txhua yam, thiab cev nqaij daim tawv tau raug mob, tiam sis nws tsis tso Yehauvas lub npe tseg. Qhov no yog Yauj cov lus tim khawv. Petus muaj peev xwm hlub Vajtswv mus txog ntua hnub tuag. Thaum nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab tau ntsib kev tuag, nws tseem hlub Vajtswv; nws tsis tau xav txog nws tus kheej cov kev vam los yog nrhiav cov kev cia siab uas zoo los yog kev xav ntau yam, thiab nws tsuas nrhiav los hlub Vajtswv thiab los mloog txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj tseg xwb. Yam zoo li no yog tus qauv uas koj yuav tsum ua kom tiav ua ntej koj yuav raug xaiv los hais lus tim khawv, ua ntej koj dhau los ua ib tug neeg uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws tom qab uas tau raug kov yeej lawm. Hnub no, yog tias tib neeg yeej paub lawv tus kheej qhov tseem ceeb thiab lub meej mom tiag tiag lawm, lawv puas tseem yuav nrhiav cov kev vam thiab kev cia siab lawm? Yam uas koj tsim nyog paub yog qhov no: txawm hais tias Vajtswv ua rau kuv zoo tshaj plaws los yog tsis ua, Kuv yuav tsum lawv Vajtswv qab mus; txhua yam Nws ua tam sim no yeej zoo thiab tau ua tiav twb yog vim kuv, thiab kom peb tus yam ntxwv thiaj tuaj yeem hloov tau thiab peb thiaj tuaj yeem tshem tau peb tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tso cai rau peb tau yug rau hauv thaj av uas qias vuab tsuab thiab txawm li ntawd los tshem peb tus kheej tawm ntawm kev tsis dawb huv, nchos tej kev qias vuab tsuab thiab kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog tawm mus, muab nws tso rau tom qab. Yog lawm, qhov no yog yam ua tau cheem tsum ntawm koj, tiam sis rau Vajtswv mas nws tsuas yog kev kov yeej xwb, ua tiav lawm xwv tib neeg thiaj li yuav muaj kev txiav txim siab los mloog lus thiab tuaj yeem zwm rau txhua yam ntawm Vajtswv cov kev coj kev qhia. Txoj kev no, txhua yam yuav raug ua tiav. Hnub no, tib neeg feem coob twb tau raug kov yeej lawm, tiam sis nyob hauv lawv tseem muaj ntau yam uas yog kev ntxeev siab thiab kev tsis mloog lus. Tib neeg lub siab tseeb tseem me heev, thiab lawv tsuas yog muaj zog puv npo yog tias muaj kev cia siab thiab kev vam xwb; yog tu ncua kev cia siab thiab kev vam lawm ces, lawv cia li nyob ntsiag to lawm, thiab txawm xav txog kev tso Vajtswv tseg lawm. Tsis tas li ntawd xwb, tib neeg tsis muaj lub siab xav los nrhiav ua lub neej raws li kev ua neej. Qhov no lees txais tsis tau. Yog li, Kuv tseem yuav tsum tau hais txog kev kov yeej. Qhov tseeb, kev ua kom zoo tshaj plaws tshwm sim nyob rau tib lub sij hawm li kev kov yeej thiab: Raws li koj raug kov yeej, thawj qhov txiaj ntsig ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws kuj yog qhov tau ua tiav lawm thiab. Qhov uas muaj ib qho sib txawv ntawm kev raug kov yeej thiab kev raug ua kom zoo tshaj plaws, nws yog raws li cov qib kev hloov pauv ntawm tib neeg. Kev raug kov yeej yog thawj kauj ruam ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws, thiab tsis txhais tau hais tias lawv twb raug ua kom zoo tshaj plaws tag nrho lawm, thiab ua tau pov thawj qhia tias lawv twb tau raug Vajtswv muab tau tag nrho lawm. Tom qab uas tib neeg tau raug kov yeej lawm, muaj qee yam kev hloov pauv ntawm lawv tus yam ntxwv, tiam sis cov kev hloov pauv zoo li no tseem poob qab deb ntawm cov tib neeg uas Vajtswv twb tau muab tau tag nrho lawm. Hnub no, yam uas tau ua tiav yog txoj hauj lwm pib ntawm kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws—kev kov yeej lawv—thiab yog tias koj tsis tuaj yeem ua kom tiav kev raug kov yeej li, ces koj yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi rau ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab kev raug Vajtswv muab tau tag nrho. Koj tsuas yog tau txais qee lo lus ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb, tiam sis lawv yuav tsis muaj peev xwm hloov tag nrho koj lub siab. Yog li koj yuav yog ib tug ntawm cov uas raug tshem tawm; nws yuav tsis txawv ib yam li ntsia mus rau ib tsum mov loj loj uas nyob rau saum lub rooj tiam sis tsis noj tsum mov. Qhov ntawd tsis yog ib qho tsim kev tu siab rau koj lov? Thiab yog li koj yuav tsum nrhiav kev hloov pauv: txawm nws yuav yog kev raug kov yeej los sis yog kev raug ua kom zoo tshaj plaws, ob yam puav leej cuam tshuam txog seb puas muaj kev hloov pauv nyob rau hauv koj, thiab seb koj puas mloog lus los tsis mloog, thiab qhov no txiav txim siab seb koj puas raug Vajtswv muab tau los tsis raug. Cia li paub tias “kev raug kov yeej” thiab “kev raug ua kom zoo tshaj plaws” tsuas yog los ntawm kev hloov pauv thiab kev mloog lus xwb los, thiab seb koj txoj kev hlub Vajtswv dawb huv npaum li cas xwb. Yam uas cheem tsum hnub no yog qhov uas koj tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws, tiam sis thaum pib koj yuav tsum raug kov yeej tso—koj yuav tsum muaj kev paub txaus txog Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim, yuav tsum muaj txoj kev ntseeg los ua raws, thiab ua ib tug uas nrhiav kev hloov pauv thiab nrhiav kev paub ntawm Vajtswv. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj yuav yog ib tug neeg uas nrhiav kom raug ua kom zoo tshaj plaws. Nej yuav tsum nkag siab tias lub sij hawm ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws nej yuav raug kov yeej, thiab nyob rau thaum lub sij hawm ntawm kev raug kov yeej nej yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Hnub no, koj muaj peev xwm nrhiav kom raug ua kom zoo tshaj plaws los sis nrhiav kev hloov pauv koj txoj kev ua neeg sab nraud thiab kev txhim kho hauv koj lub peev xwm, tiam sis tus qauv qhia uas tseem ceeb tshaj plaws yog koj tau nkag siab tias txhua yam uas Vajtswv tau ua hnub no muaj lub ntsiab thiab muaj txiaj ntsig: Nws ua rau koj tus uas tau yug rau hauv daim av uas qias vuab tsuab kom khiav tawm ntawm kev qias vuab tsuab thiab nchos nws tawm mus, nws ua rau koj kov yeej txoj kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog, thiab muab txoj kev haub ntxias tsaus ntuj ntawm Ntxwgnyoog tso pov tseg rau tom qab. Los ntawm kev tsom ntsoov mus rau cov no, koj tau raug tiv thaiv nyob rau hauv daim av uas qias vuab tsuab no. Thaum kawg, yam lus tim khawv dab tsi uas koj yuav raug thov kom hais? Koj tau yug los nyob rau hauv ib daim av uas qias vuab tsuab tiam sis ho muaj peev xwm los ua neeg dawb huv, tsis txhob mus ua kom qias vuab tsuab ib zaug ntxiv li lawm, mus nyob rau hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tiam sis koj tus kheej ho dhuav txog Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, yuav kom tsis txhob raug kav los sis raug txom nyem siab ntsws los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab los nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob txhais tes xwb. Qhov no yog cov lus tim khawv, thiab cov pov thawj ntawm kev kov yeej ntawm kev ua rog nrog Ntxwgnyoog. Koj muaj peev xwm tso Ntxwgnyoog tseg, koj tsis nthuav tawm txog cov yam ntxwv ntxwgnyoog hauv yam uas koj ua neej li lawm, tiam sis ho ua neej raws li yam uas Vajtswv cheem tsum uas tib neeg muaj thaum Nws tau tsim tib neeg: kev ua neej, kev txawj paub tab txawj xav, kev ib txwm paub tob, kev ib txwm txiav txim siab los hlub Vajtswv, thiab lub siab uas ib txwm ncaj ncees rau Vajtswv. Yam zoo li no yog cov lus tim khawv uas hais los ntawm ib yam uas Vajtswv tau tsim. Koj hais tias, “Peb tau yug los nyob hauv daim av uas qias vuab tsuab, tiam sis vim yog Vajtswv txoj kev tiv thaiv, vim Nws txoj kev ua thawj coj, thiab vim tias Nws tau kov yeej peb lawm, peb thiaj tau tshem peb tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mus lawm. Qhov uas peb tuaj yeem mloog lus hnub no kuj yog qhov txiaj ntsig ntawm kev raug kov yeej los ntawm Vajtswv, thiab nws tsis yog tias vim peb zoo, los sis vim peb ib txwm yeej hlub Vajtswv. Nws yog vim tias Vajtswv tau xaiv peb, thiab tau npaj tseg rau peb ua ntej lawm, uas peb tau raug kov yeej hnub no, muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Nws, thiab tuaj yeem ua dej num rau Nws; yog li, kuj yog, nws yog vim Nws tau xaiv peb thiab tau tiv thaiv peb lawm tiag, uas peb tau txais kev cawm dim thiab tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, thiab tuaj yeem tso txoj kev qias vuab tsuab pov tseg rau tom qab thiab raug ntxuav kom dawb huv hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog.”

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 201

Txoj hauj lwm ntawm lub sij hawm kawg tsoo nrog txhua txoj cai, thiab txawm hais tias tsis hais koj raug foom tsis zoo los yog raug rau txim lawm los, tsuas yog koj pab ua Kuv txoj hauj lwm thiab muaj txiaj ntsig rau txoj hauj lwm ntawm kev kov yeej niaj hnub no xwb, thiab txawm hais tias tsis hais koj yog Mau-a cov xeeb ntxwv los yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb ntxwv los, tsuas yog koj tuaj yeem ua tau lub luag hauj lwm ntawm ib tug uas Vajtswv tau tsim nyob rau hauv theem no ntawm txoj hauj lwm thiab ua kom zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua tau xwb, ces yeej yuav tau txais txiaj ntsig lawm. Koj yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb ntxwv, thiab koj yog Mau-a cov xeeb ntxwv; thaum kawg, txhua tus uas muaj nqaij tawv thiab roj ntsha puav leej yog Vajtswv tsim, thiab raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim. Koj yog ib tug uas Vajtswv tsim, koj yuav tsum tsis txhob muaj ib txoj kev xaiv li, thiab qhov no yog koj lub luag hauj lwm. Yog lawm, hnub no tus Tswv Tsim txoj hauj lwm twb tau qhia ncaj nraim rau tag nrho lub qab ntuj khwb no lawm. Txawm hais tias koj yuav yog los ntawm leej twg los los xij, qhov zoo tshaj koj yog ib tug uas Vajtswv tau tsim, nej—uas yog Mau-a cov xeeb ntxwv—yog ib feem ntawm cov uas Vajtswv tau tsim, uas tsuas muaj qhov kev ua neeg sib txawv uas nej muaj nqis tsawg dua xwb. Vim, hnub no, Vajtswv txoj hauj lwm tau raug ua nyob rau hauv txhua yam uas tau tsim lawm thiab tsom ntsoov thoob plaws rau hauv lub qab ntuj khwb no lawm, tus Tswv Tsim muaj kev ywj pheej los xaiv txhua tus tib neeg, yam tseem ceeb, los sis tej yam uas kom ua tau Nws txoj hauj lwm. Nws tsis quav ntsej tias koj txeev los ntawm leej twg los; tsuav yog tias koj yog ib tug ntawm cov uas Nws tsim xwb, thiab tsuav yog tias koj muaj txiaj ntsig rau Nws txoj hauj lwm xwb—txoj hauj lwm kev kov yeej thiab cov lus tim khawv—Nws yuav siv koj ua Nws txoj hauj lwm yam tsis muaj ib qho kev ua xyem xyav kiag li. Qhov no ua rau tib neeg cov kev xav phem uas ib txwm muaj tawg tag, uas yog qhov hais tias Vajtswv yeej yuav tsis ua hauj lwm rau hauv lwm haiv neeg li, tshwj xeeb tshaj yog tsis ua rau cov uas raug foom tsis zoo thiab poob qis lawm; rau qhov cov uas tau raug foom tsis zoo lawm, tag nrho cov tiam tom ntej uas los ntawm lawv los kuj yuav raug foom tsis zoo mus ib txhis li thiab, uas yeej tsis muaj ib lub sij hawn yuav tau txais kev cawm dim kiag li; Vajtswv yuav tsis nqis los thiab los ua hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg, thiab yeej yuav tsis muaj hnub yuav los tsuj hauv daim av uas qias vuab tsuab kiag li lawm, vim Nws dawb huv. Txhua cov kev xav phem no tau raug tsoo tawg tag los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg. Cia li paub tias Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tau tsim los, Nws tuav thaj chaw tswj fwm thoob plaws ntau lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab ib puas tsav yam, thiab tsis yog tias tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv nkaus xwb. Yog li, txoj hauj lwm hauv teb chaws Suav no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab puas yog nws yuav tsis kis mus thoob plaws txhua haiv neeg? Cov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws ntawm lub neej yav tom ntej yuav tsis raug txwv rau teb chaws Suav; yog tias Vajtswv tsuas kov yeej nej xwb, cov dab puas yuav ntseeg tau? Lawv tsis nkag siab txog kev raug kov yeej, los sis lub hwj chim loj ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog thaum cov neeg uas Vajtswv xaiv tseg thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no pom cov txiaj ntsig kawg ntawm txoj hauj lwm no lawm xwb txhua yam uas tau tsim tseg thiaj li yuav tau raug kov yeej. Tsis muaj leej twg thim rov qab los yog qias vuab tsuab tshaj dua li Mau-a cov xeeb ntxwv lawm. Tsuas yog yog hais tias cov tib neeg no tuaj yeem raug kov yeej xwb—lawv yog cov uas qias vuab tsuab tshaj plaws, cov uas tsis lees paub Vajtswv los sis ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv uas tau kov yeej, thiab lees paub Vajtswv hauv lawv cov qhov ncauj, qhuas Nws, thiab muaj peev xwm hlub Nws—es qhov no thiaj yuav ua tau lus tim khawv txog kev kov yeej. Txawm hais tias nej tsis yog Petus los, nej ua neej raws li Petus tus yam ntxwv, nej muaj peev xwm muaj cov lus tim khawv ntawm Petus, thiab ntawm Yauj, thiab qhov no yog cov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws. Thaum kawg koj yuav hais tias: “Peb tsis yog cov neeg Yixayee, tiam sis yog Mau-a cov xeeb ntxwv uas tau raug muab tso tseg lawm, peb tsis yog Petus, nws lub peev xwm peb ua tsis tau, los sis Yauj, thiab peb twb tsis tuaj yeem piv tau rau Povlauj txoj kev txiav txim siab raug kev tsim txom rau Vajtswv thiab muab nws tus kheej fij rau Vajtswv, thiab peb poob qab deb heev, thiab yog li, peb tsis tsim nyog los muaj kev zoo siab rau Vajtswv cov koob hmoov. Vajtswv tseem tau txhawb nqa peb hnub no; yog li peb yuav tsum ua kom Vajtswv txaus siab, thiab txawm hais tias peb tsis muaj lub peev xwm los sis tsim nyog zoo txaus, peb zoo siab hlo los ua kom Vajtswv txaus siab—peb muaj qhov kev txiav txim siab no. Peb yog Mau-a cov xeeb ntxwv, thiab peb raug foom tsis zoo lawm. Qhov no tau txiav txim los ntawm Vajtswv, thiab peb tsis muaj peev xwm hloov tau nws, tiam sis peb txoj kev ua neej nyob thiab peb txoj kev paub tuaj yeem hloov tau, thiab peb tau txiav txim siab los ua kom Vajtswv txaus siab.” Thaum koj muaj txoj kev txiav txim siab no lawm, nws yuav ua pov thawj qhia tias koj twb tau ua tim khawv rau kev raug kov yeej lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 202

Lub hom phiaj txiaj ntsig ntawm kev kov yeej yog, siab tshaj txhua yam, rau tib neeg sab cev nqaij daim tawv kom tsis txhob ntxeev siab mus ntxiv lawm; qhov ntawd yog, kom tib neeg lub siab tau txais ib txoj kev paub tshiab txog Vajtswv, kom tib neeg lub siab mloog Vajtswv lus tiag tiag, thiab kom tib neeg xav muaj Vajtswv. Tib neeg tsis tau suav tias tau raug kov yeej lawm thaum lawv tus yam ntxwv los sis sab cev nqaij daim tawv hloov pauv; thaum tib neeg txoj kev xav, tib neeg lub siab, thiab tib neeg txoj kev txawj xav hloov puav, uas hais tau tias, thaum tag nrho tus cwj pwm kev xav hloov pauv—thaum ntawd thiaj li yuav yog thaum koj tau raug kov yeej los ntawm Vajtswv. Thaum koj tau txiav txim siab los mloog lus thiab tau hloov lub siab tshiab, thaum koj tsis coj koj cov kev xav phem los sis cov hom phiaj los rau Vajtswv cov lus thiab txoj hauj lwm mus ntxiv lawm, thiab thaum koj lub hlwb tuaj yeem xav li ib txwm xav lawm—uas hais tau tias, thaum koj tuaj yeem siv koj tus kheej rau Vajtswv tag nrho koj lub siab—ces koj yog hom tib neeg uas twb tau kov yeej tag nrho lawm. Hauv txoj kev lig kev cai ntseeg, ntau tus tib neeg raug tsim txom loj heev hauv lawv lub neej: Lawv txo lawv lub cev thiab kwv lawv tus ntoo khaub lig, thiab lawv yeej tseem raug tsim txom thiab nyiaj tiv mus txawm hais tias yuav ze rau txoj kev tuag los xij! Muaj ib txhia tseem tau yoo mov thaum sawv ntxov ntawm lawv txoj kev tuag thiab. Tag nrho lawv lub neej lawv tsis lees lawv tus kheej tej zaub mov thiab khaub ncaws zoo, tsuas yog tsom ntsoov rau kev tsim txom nkaus xwb. Lawv muaj peev xwm txo lawv lub cev thiab tso txoj kev ntshaw ntawm lawv sab cev nqaij daim tawv tseg. Lawv lub siab nyiaj tiv kev tsim txom yog ib qho tsim nyog qhuas. Tiam sis lawv txoj kev xav, lawv cov kev xav phem, lawv tus cwj pwm kev xav, thiab qhov tseeb tiag lawv tus yeeb yam qub, tseem tsis tau raug rhuav tshem ib qho me me li. Lawv tu ncua kev paub tseeb ntawm lawv tus kheej. Lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv yog ib qho qub kev cai ntawm ib txoj kev xav uas tseem muaj nyob, tus Vajtswv uas pom tsis meej. Lawv txoj kev txiav txim siab los raug tsim txom rau Vajtswv yog los ntawm lawv txoj kev mob siab thiab lawv cov yam ntxwv zoo los. Txawm hais tias lawv ntseeg Vajtswv, lawv tsis nkag siab Nws los sis tsis paub txog Nws lub siab nyiam li. Lawv tsuas yog lam ua hauj lwm thiab raug tsim txom qi muag nti rau Vajtswv xwb. Lawv tsis muaj nuj nqis dab tsi rau hauv kev ua dej num nrog kev thoob tsib, tsuas yog quav ntsej me ntsis txog tias yuav ua li cas lawv txoj dej num thiaj li yuav ua tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb, thiab tsawg dua li lawv ceev faj txog ntawm qhov yuav ua li cas thiaj li ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv. Tus Vajtswv uas lawv ua dej num rau tsis yog tus Vajtswv uas nyob hauv Nws tus yam ntxwv qub, tiam sis yog ib tug Vajtswv uas tau muaj koob meej, yog ib yam khoom ntawm lawv tus kheej txoj kev xav, yog ib tug Vajtswv uas lawv tsuas tau hnov, los sis nrhiav tau nyob hauv cov ntawv sau xwb. Ces lawv mam li siv lawv cov kev xav uas zoo thiab kev ntseeg los raug tsim txom rau Vajtswv thiab lees ua Vajtswv txoj hauj lwm uas Vajtswv xav ua. Lawv txoj kev ua dej num poob qis heev, cov kev uas dej num li ntawd yeej tsis muaj ib txoj muaj peev xwm ua tau dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Txawm hais tias lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas los xij, lawv txoj kev vam qub ntawm kev ua dej num thiab lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv tseem tsis tau hloov li, vim lawv tseem tsis tau ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom zoo tshaj plaws, thiab tsis muaj leej twg coj lawv siv qhov tseeb. Tab txawm hais tias lawv ntseeg Yexus uas yog tus Cawm Seej los xij, lawv yeej tsis muaj ib tug tau pom tus Cawm Seej kiag li. Lawv tsuas paub Nws los ntawm lub koob meej thiab hnov los xwb. Raws li qhov tshwm sim, lawv txoj kev ua dej num pom tau tias tsis zoo tshaj li txoj kev ua dej num uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis uas qi muag nti, zoo ib yam li ib tug neeg dig muag uas ua dej num rau nws txiv kiag ntag. Thaum kawg, txoj kev ua dej num zoo li no puas tuaj yeem ua tiav tau ib yam dab tsi? Thiab leej twg thiaj li yuav pom zoo rau nws? Txij thaum pib mus txog thaum xaus, lawv txoj kev ua dej num yeej tseem nyob li qub li ib txwm; lawv tsuas yog txais cov kev kawm uas tib neeg-ua xwb thiab lub hauv paus uas lawv txoj kev ua dej num cog rau yog nyob rau hauv lawv cov yeeb yam thiab lawv tus kheej cov kev nyiam nkaus xwb. Qhov no yuav coj tau yam phaj tshab dab tsi los? Tab txawm Petus, tus uas tau pom Yexus kiag los, twb tsis paub yuav ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam li cas; nws tsuas yog los paub qhov no thaum kawg, thaum nws twb laus lawm xwb. Qhov no hais li cas txog cov tib neeg dig muag uas tsis tau ntsib dua ib qho me me ntawm kev raug rhuav tshem los sis ntawm kev raug qhuab qhia, thiab cov uas tsis muaj ib tug coj lawv li? Tsis yog hais tias txoj kev ua dej num ntawm nej coob tus hnub no zoo ib yam li cov tib neeg dig muag no thiab lov? Txhua tus uas tsis tau txais kev txiav txim, tsis tau txais kev qhuab qhia thiab kev rhuav tshem, thiab cov uas tsis tau hloov pauv li—puas yog lawv tsis tau raug kov yeej tag nrho? Cov tib neeg zoo li no muaj nuj nqis dab tsi? Yog tias koj txoj kev xav, koj txoj kev paub ntawm lub neej, thiab koj txoj kev paub txog Vajtswv qhia tias tsis muaj ib txoj kev hloov pauv tshiab thiab koj yeej tsis tau txais ib yam dab tsi tiag tiag li, ces koj yeej yuav ua tsis tiav ib yam dab tsi zoo hauv koj txoj kev ua dej num kiag li! Yog tsis muaj ib lub zeem muag thiab ib txoj kev paub tshiab txog Vajtswv txoj hauj lwm, koj tsis tuaj yeem raug kov yeej tau. Koj txoj kev raws Vajtswv qab yuav zoo li cov neeg uas raug kev tsim txom thiab yoo mov: uas muaj nqis me me xwb! Nws yog qhov tseeb vim tias muaj ib co lus tim khawv me ntsis txog yam uas lawv ua uas Kuv hais tias lawv txoj kev ua dej num tsis muaj qab hau! Lawv siv lawv lub neej raug tsim txom thiab raug kaw rau hauv nkuaj; lawv yeej ib txwm ua siab ntev, hlub, thiab lawv ib txwm kwv tus ntoo khaub lig, lawv raug saib tsis taus thiab raug tsis lees paub los ntawm lub ntiaj teb, lawv ntsib txhua yam kev txom nyem, thiab txawm hais tias lawv mloog lus mus txog ntua thaum kawg los, lawv yeej tseem tsis tau raug kov yeej li, thiab tsis tuaj yeem hais lus tim khawv kom raug kov yeej kiag li. Lawv tau raug ib txoj kev tsim txom loj heev, tiam sis sab hauv lawv tsis paub Vajtswv hlo li. Tsis muaj lawv ib txoj kev xav qub, cov kev xav phem qub, cov kev xyaum ua raws li tej kev lig kev cai qub, kev paub uas tib neeg-tsim, thiab tej tswv yim noob neej tau raug rhuav tshem li. Tsis muaj ib qho kev paub tshiab me me nyob rau hauv lawv kiag li. Tsis muaj ib qho me me ntawm lawv txoj kev paub txog Vajtswv yog tseeb los sis yog li. Lawv tau nkag siab yuam kev txog Vajtswv lub siab nyiam lawm. Qhov no puas yog ua dej num rau Vajtswv? Txawm koj txoj kev paub txog Vajtswv yav dhau los zoo li cas los xij, yog tias nws tseem zoo li qub rau hnub no thiab koj tas zog cog lub hauv paus ntawm koj txoj kev paub txog Vajtswv rau hauv koj tus kheej cov kev xav phem thiab cov tswv yim txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsis los xij, uas yog hais tau tias yog tias koj tsis muaj yam tshiab, txoj kev paub tseeb txog Vajtswv thiab yog tias koj tsis paub Vajtswv tus yam ntxwv thiab tus moj yam tseeb, yog tias koj txoj kev paub txog Vajtswv tseem raug coj los ntawm kev ua neeg phem, txoj kev xav tsis tseeb thiab tseem yug raws li noob neej txoj kev xav thiab cov kev xav phem, ces koj tseem tsis tau raug kov yeej. Kuv hais tag nrho cov lus no rau koj hnub no kom koj thiaj li paub, kom txoj kev paub no yuav coj koj mus rau ib txoj kev tshiab, kev paub tseeb; Kuv kuj hais cov lus no txhawm rau qhov rhuav tshem cov kev xav phem qub thiab txoj kev paub qub hauv koj thiab, kom koj thiaj li yuav muaj kev paub tshiab. Yog tias koj noj thiab haus Kuv cov lus tiag tiag, ces koj txoj kev paub yuav hloov pauv ntau heev. Tsuav yog koj noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab muaj ib lub siab mloog lus xwb, ces koj txoj kev vam yuav raug txais rov qab. Tsuav yog koj muaj peev xwm los txais cov kev rau txim uas rov qab rau dua, koj txoj kev xav hauv siab qub yuav maj mam hloov pauv. Tsuav yog koj txoj kev xav hauv siab qub tau raug hloov pauv tag nrho dua tshiab lawm xwb, koj txoj kev xyaum ua kuj yuav hloov pauv mus raws li thiab. Nyob rau hauv txoj kev no, koj txoj kev ua dej num yuav nce zuj zus mus rau-lub hom phiaj, yuav nce zuj zus los muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias koj tuaj yeem hloov pauv koj lub neej, koj txoj kev paub txog noob neej lub neej, thiab koj cov kev xav phem txog Vajtswv, ces koj tus yeeb yam yuav maj mam ploj mus. Qhov no, thiab tsis muaj ib yam dab tsi luv ntawm qhov no, yog qhov txiaj ntsig tau los thaum Vajtswv kov yeej tib neeg, nws yog txoj kev hloov pauv uas tshwm sim hauv tib neeg. Yog tias, hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, txhua yam uas koj paub txog yog kev txo koj lub cev thiab kev nyiaj tiv thiab kev tsim txom, thiab koj tsis paub seb qhov ntawd yog los sis tsis yog, tsawg dua li tias yog vim rau leej twg nws thiaj tau ua tiav li ntawd, ces yuav ua li cas txoj kev xyaum ua zoo li no thiaj li yuav coj mus rau kev hloov pauv tau?

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 203

Kev raug ua kom zoo tshaj plaws txhais tau li cas? Kev raug kov yeej txhais tau li cas? Yuav tsum muaj tus qauv dab tsi thiaj ua rau tib neeg raug kov yeej? Thiab yuav tsum muaj tus qauv dab tsi rau lawv kom thiaj raug ua kom zoo tshaj plaws? Kev kov yeej thiab kev ua kom zoo tshaj plaws yog ob qho rau lub hom phiaj ntawm kev ua kom tib neeg tiav hlo kom tej zaum nws thiaj li yuav rov qab txhawb rau nws lub hauv paus uas zoo li qub, thiab tau txais kev ywj pheej tawm ntawm nws tus yam ntxwv ntxwgnyoog qias vuab tsuab thiab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txoj kev kov yeej no los thaum ntxov ntxov hauv tus tsheej txheem ntawm kev tib neeg ua hauj lwm; qhov tseeb, nws yog thawj kauj ruam ntawm txoj hauj lwm. Kev ua kom zoo tshaj plaws yog kauj ruam ob, thiab nws yog txoj hauj lwm koom ua ke. Txhua tus noob neej yuav tsum ntsib tus txheej txheem ntawm kev raug kov yeej. Yog tsis li ntawd, lawv yuav tsis muaj txoj hau kev paub txog Vajtswv li, los sis lawv yeej yuav tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv li, uas hais tau tias, nws yuav yog ib qho nyuaj rau lawv los lees paub Vajtswv. Thiab yog tias ib tug neeg tsis lees paub Vajtswv, nws kuj yog ib qho nyuaj rau lawv los raug Vajtswv ua kom tiav hlo, vim lawv mus tsis txog tus qauv ntawm txoj kev ua kom tiav hlo no. Yog tias koj twb tsis lees paub Vajtswv, ces koj yuav tuaj yeem paub Nws tau li cas? Koj yuav tuaj yeem nrhiav Nws tau li cas? Koj yuav tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Nws, thiab, thiab tsawg dua koj yuav tsis muaj kev ntseeg los ua kom Nws txaus siab. Yog li, rau txhua leej txhua tus uas xav kom raug ua kom tiav hlo, thawj kauj ruam yog yuav tsum ntsib kev kov yeej. Qhov no yog thawj tus yam ntxwv. Tiam sis ob qho uas kev kov yeej thiab kev ua kom zoo tshaj plaws yog los ua hauj lwm rau tib neeg thiab los hloov pauv lawv xwb, thiab txhua sab puav leej yog ib feem ntawm txoj kev cawm tib neeg xwb. Ob kauj ruam no yog cheem tsum los ua kom qee tus neeg zoo tag nrho, thiab kuj tuaj yeem raug tsis quav ntsej tag nrho ob qho thiab. Nws yog qhov tseeb lawm hais tias “kev raug kov yeej” tsis tshua zoo mloog pis tsawg, tiam sis qhov tseeb, tus txheej txheem ntawm kev kov yeej qee tus neeg yog tus txheej txheem ntawm kev hloov pauv lawv ntag. Thaum koj tau raug kov yeej lawm, tej zaum koj tus yam ntxwv qias vuab tsuab yuav tsis raug muab tshem tawm tag nrho, tiam sis koj yuav tau paub txog nws. Los ntawm kev kov yeej, koj yuav tau los paub txog koj txoj kev ua neeg uas qis heev, thiab paub ntau txog koj tus kheej txoj kev tsis mloog lus. Txawm hais tias koj yuav tsis muaj peev xwm muab pov tseg los yog hloov pauv tej yam no hauv lub sij hawm luv luv ntawm kev kov yeej los, koj yuav los paub txog lawv, thiab qhov no yuav pua lub hauv paus rau koj txoj kev ua kom zoo tshaj plaws. Xws li, kev kov yeej thiab kev ua kom zoo tshaj plaws yog ob yam uas tau ua tiav los hloov pauv tib neeg, los tshem lawv tawm ntawm lawv cov yam ntxwv ntxwgnyoog uas qias vuab tsuab kom lawv thiaj li tuaj yeem muab lawv tus kheej tag nrho rau Vajtswv. Kev raug kov yeej tsuas yog thawj kauj ruam hauv kev hloov pauv tib neeg cov yam ntxwv xwb, thiab yog thawj kauj ruam uas tib neeg muab lawv tus kheej tag nrho rau Vajtswv, thiab nws qis dua kauj ruam ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws. Ib tug neeg uas raug kov yeej lub neej tus yam ntxwv hloov pauv tsawg dua li ib tug neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm lub. Kev raug kov yeej thiab kev raug ua kom zoo tshaj plaws nyias muaj nyias qhov sib txawv vim tias nkawv muaj qib sib txawv ntawm txoj hauj lwm thiab vim tias nkawv coj tib neeg mus rau cov qauv sib txawv; kev kov yeej coj tib neeg mus rau cov qauv uas qis dua, hos kev ua kom zoo tshaj plaws coj lawv mus rau cov qauv uas siab dua. Cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm yog cov tib neeg ncaj ncees, cov neeg uas tau ua dawb huv thiab ntshiab lawm; lawv yog cov hlaws muaj nqis ntawm txoj hauj lwm ntawm kev cawm noob neej, los sis cov khoom kawg. Txawm hais tias lawv tsis yog cov noob neej uas zoo tshaj plaws los, lawv yog cov tib neeg uas nrhiav los ua lub neej kom muaj nuj nqis. Cov tib neeg uas raug kov yeej lawm, tib lub sij hawm ntawd, tsuas lees paub tias muaj Vajtswv hauv lo lus xwb; lawv lees paub tias Vajtswv tau yug los ua neeg lawm, tias Txoj Lus tau tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, thiab tias Vajtswv tau los rau hauv lub ntiaj teb los ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas lawm. Lawv kuj lees paub tias Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, thiab Nws txoj kev ntaus thiab kev lim tib neeg kom dawb huv, puav leej muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Lawv nyuam qhuav pib muaj ib qho zoo li tib neeg xwb. Lawv muaj qee qhov kev paub tob txog lub neej, tiam sis nws tseem zoo li pos huab niab rau lawv. Hauv lwm lo lus, lawv tsuas nyuam qhuav tab tom pib los muaj kev ua neeg xwb. Yam zoo li no yog cov txiaj ntsig ntawm kev raug kev yeej. Thaum tib neeg tso ko taw rau hauv txoj kev mus rau kev ua kom zoo tshaj plaws, nws yuav yog ib yam yooj yim rau lawv cov yam ntxwv qub los hloov pauv. Deb tshaj ntawd thiab, lawv lub neej yuav loj hlob txuas ntxiv mus, thiab lawv yuav maj mam to taub tob txog qhov tseeb ntxiv. Lawv muaj peev xwm tsis nyiam lub ntiaj teb thiab txhua tus neeg uas tsis nrhiav qhov tseeb kiag li. Lawv tshwj xeeb yog tsis nyiam lawv tus kheej, tiam sis ntau tshaj ntawd, lawv paub lawv tus kheej zoo heev. Lawv zoo siab hlo los ua lub neej raws li qhov tseeb thiab lawv suav tias nws yog lawv lub hom phiaj uas los nrhiav qhov tseeb. Lawv tsis kam los ua neej raws li cov kev xav uas tsim los ntawm lawv lub hlwb, thiab lawv muaj qhov tsis nyiam kiag li rau tib neeg txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev muab hlob, thiab kev khav theeb. Lawv hais lus nrog ib txoj kev txawj xav raws li lawv nyiam, saib xyuas txhua yam los ntawm kev thoob tsib to nrog thiab txoj kev txawj ntse, thiab muaj lub siab ncaj ncees thiab mloog Vajtswv lus. Yog tias lawv ntsib ib qho piv txwv ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, tsis yog tias lawv tsis nyob twj ywm los sis tsis muaj zog xwb, tiam sis lawv ua tsaug heev rau txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no uas los ntawm Vajtswv los. Lawv ntseeg tias lawv tsis tuaj yeem ua neej nyob yog tias tsis muaj Vajtswv txoj kev qhaub ntuas thiab kev txiav txim, uas tiv thaiv lawv. Lawv tsis muaj ib txoj kev ntseeg ntawm kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab thiab ntawm kev nrhiav zaub mov los ua kom tus neeg tshaib plab txaus siab. Thiab lawv kuj tsis muaj kev lom zem ntawm sab nqaij tawv uas nyob ib pliag xwb. Qhov no yog qhov tshwm sim rau hauv cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm. Tom qab uas tib neeg raug kov yeej lawm, lawv lees paub tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis muaj kev txwv rau yam uas tau tshwm sim rau hauv lawv thaum lawv lees paub tias muaj Vajtswv lawm. Kev Txoj Lus tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv txhais tau li cas tiag tiag? Kev yug los ua neeg txhais li cas? Vajtswv tau yug los ua neeg li cas? Lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj hauj lwm yog dab tsi? Tom qab uas muaj kev paub ntau yam txog Nws txoj hauj lwm, tom qab uas muaj kev paub txog Nws cov dej num hauv sab cev nqaij daim tawv lawm, koj tau txais dab tsi? Tsuas yog tom qab nkag siab tag nrho txog txhua yam no lawm xwb koj thiaj li yuav raug kov yeej. Yog tias koj tsuas hais tias koj lees paub tias muaj ib tug Vajtswv xwb, tiam sis tsis tso tseg tej yam uas koj tsim nyog tso tseg, thiab tsis muab cov kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv tso tseg uas koj tsim nyog tso tseg, tiam sis ho hloov mus ntshaw tej yam uas cev nqaij daim tawv nyiam raws li koj ib txwm muaj txuas ntxiv, thiab yog tias koj tsis muaj peev xwm tso tseg tej kev taug xaiv uas tawm tsam cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab yeej tsis them ib tug nqi rau ntau yam kev xyaum ua uas yooj yooj yim li, ces qhov no ua pov thawj qhia tias koj tseem tsis tau raug kov yeej. Hauv qhov ntawd, tab txawm hais tias muaj ntau yam uas koj nkag siab txog, tag nrho nws yuav tsis muaj dab tsi kiag li. Cov uas raug kov yeej lawm yog cov tib neeg uas tau ua tiav qee qhov kev hloov pauv thawj zaug thiab kev to taub qhov tseeb thawj zaug. Kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas muab ib txoj kev paub thawj zaug txog Vajtswv, thiab ib txoj kev nkag siab thawj zaug txog qhov tseeb rau tib neeg. Tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm paub zoo txog qhov tseeb uas tob tshaj ntawd tag nrho, qhov tseeb ntxaws ntxaws ntxiv, tiam sis hauv koj lub neej tiag tiag koj muaj peev xwm muab coj los xyaum ua txog ntau lub hauv paus ntawm qhov tseeb, xws li cov uas cuam tshuam txog koj cov kev lom zem ntawm sab nqaij tawv los sis koj tus kheej lub meej mom. Txhua yam no yog qhov txiaj ntsig ua tiav hauv tib neeg thaum lub sij hawm ntawm tus txheej txheem kev raug kov yeej. Kev hloov pauv tus yam ntxwv kuj tuaj yeem pom tau nyob rau hauv cov tib neeg uas raug kov yeej lawm thiab; piv txwv li tias, txoj kev hnav khaub ncaws thiab nthuav tawm lawv tus kheej, thiab lawv ua neej li cas—txhua yam no tuaj yeem hloov tau tag nrho. Lawv txoj kev pom txog kev ntseeg Vajtswv hloov pauv, lawv paub meej txog lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev caum, thiab lawv muaj kev txhawb siab siab dua. Thaum lub sij hawm ntawm txoj hauj lwm kev kov yeej, cov kev sib hloov pauv kuj tau tshwm sim nyob rau hauv lawv lub neej tus yam ntxwv thiab. Muaj kev hloov pauv, tiam sis lawv ntiav ntiav, nyuam qhuav pib, thiab nyob deb heev rau ntawm kev hloov pauv hauv tus yam ntxwv thiab cov hom phiaj ntawm cov tib neeg uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws lawm ua. Yog tias, hauv cov qib ntawm kev raug kov yeej, ib tug neeg tus yam ntxwv tsis hloov hlo li, thiab lawv tsis tau txais ib qho tseeb kiag li, ces tus tib neeg no yog tej khoom seem xwb, thiab siv tsis tau kiag li! Cov tib neeg uas tsis tau raug kov yeej tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws! Yog tias ib tug neeg tsuas yog nrhiav kom raug kov yeej xwb, ces lawv tsis tuaj yeem raug ua kom tiav hlo, tab txawm tias lawv cov yam ntxwv nthuav tawm qee yam kev hloov pauv thaum lub sij hawm ntawm kev kov yeej los xij. Lawv kuj tseem yuav plam thawj thawj qhov tseeb uas lawv tau txais lawm thiab. Muaj ib qho sib txawv uas loj heev ntawm cov kev hloov pauv cov yam ntxwv uas nyob hauv cov tib neeg uas raug kov yeej thiab cov uas raug ua kom zoo tshaj plaws. Tiam sis kev raug kov yeej yog thawj kauj ruam hauv kev hloov pauv; nws yog lub hauv paus. Tu ncua kev hloov pauv thawj zaug no ua tau pov thawj qhia tias ib tug neeg yeej tsis paub Vajtswv tiag tiag li, vim txoj kev paub no los ntawm kev txiav txim los, thiab txoj kev txiav txim zoo li no yog ib feem tseem ceeb ntawm kev kov yeej. Raws li qhov no, txhua tus uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws yuav tsum xub raug kov yeej ua ntej tso; yog tsis li ntawd, ces tsis muaj txoj hau kev rau lawv los raug ua kom zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 204

Hnub no, Kuv ntuas nej li ntawd rau nej tus kheej txoj kev dim nyob, kom Kuv tes hauj lwm nce qib mus tau tus yees, thiab kom Kuv tes hauj lwm pib hauv paus nyob thoob plaws lub qab ntuj khawb no thiaj li raug ua tau mus kom tsim nyog thiab zoo tshaj plaws, nthuav tawm Kuv tej lus, lub hwj chim, lub meej mom loj tshaj thiab kev txiav txim mus rau cov neeg ntawm txhua lub teb chaws thiab txhua haiv neeg. Tes hauj lwm Kuv ua nrog nej ces yog qhov pib ntawm Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb. Txawm hais tias tam sim no twb yog tiam kawg lawm, los kom nej paub hais tias “tiam kawg” tsuas yog lub npe ntawm ib tiam xwb; ib yam nkaus li Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub, nws hais txog rau ib tiam, thiab nws tawm qhia txog tag nrho ib tiam, tsis yog ob peb xyoos los sis ob peb hlis xwb. Tab sis tiam kawg mas tsis zoo li Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Muaj Kev Cai. Tes hauj lwm ntawm tiam kawg mas tsis yog ua nyob rau hauv Yixayee lawm, tab sis nyob rau hauv Lwm Haiv Neeg lawm; nws yog qhov kev txeeb tau cov neeg los ntawm tag nrho txhua haiv neeg thiab txhua pab neeg uas nyob sab nraud rau ntawm Yixayee coj los rau ntawm lub xub ntiag ntawm Kuv lub zwm txwv, kom Kuv lub yeeb koob thoob plaws lub qab ntuj khwb thiaj li ci puv nkaus rau tej hnub qub thiab lub ntuj. Nws zoo li ntawd kom Kuv thiaj li tau lub yeeb koob loj dua, kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj li muab Kuv lub yeeb koob tso tseg rau ib tiam dhau ib tiam, thiab kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb thiaj li pom tag nrho lub yeeb koob uas Kuv muab tau nyob rau hauv ntiaj teb. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg ces yog kev txeeb tau. Nws tsis yog kev coj tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, tab sis yog qhov xaus rau noob neej lub neej uas lwj sai, lub neej ib txhiab xyoo ntawm txoj kev txom nyem nyob rau ntiaj teb. Yog vim li ntawd, tes hauj lwm ntawm tiam kawg thiaj li tsis zoo li ntau txhiab xyoo ntawm tes hauj lwm nyob rau Yixayee lawm, los sis nws tsis zoo li ob peb nyuag xyoo ntawm tes hauj lwm nyob rau hauv Yudias uas txuas ntxiv los tau ob txhiab xyoo los txog ntua ntawm qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv. Cov tib neeg ntawm tiam kawg ces tsuas ntsib qhov kev tshwm sim dua ntawm tus Txhiv Dim nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab lawv tau txais tes hauj lwm ntawm tus kheej thiab Vajtswv tej lus. Nws yuav tsis yog ob txhiab xyoo ua ntej uas tiam kawg yuav los xaus; qhov ntawd mas luv heev, zoo li thaum uas Yexus ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub nyob rau Yudia. Qhov no ces vim yog tiam kawg yog qhov xaus ntawm tag nrho tiam no. Nws yog qhov tiav hlo thiab qhov kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab nws xaus noob neej lub neej ntawm txoj kev txom nyem. Nws tsis coj tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis cia noob neej lub neej muaj txuas ntxiv mus; qhov ntawd ces yuav tsis tseem ceeb dab tsi rau Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg los sis rau qhov uas muaj tib neeg nyob. Yog noob neej nyob ntxiv mus li no, ces tsis sai ces yeej ntev zog xwb ces lawv tag nrho yuav raug dab muab nqos mus, thiab cov ntsuj plig uas yog Kuv tug yuav thaum kawg raug kev puas tsuaj los ntawm nws ob txhais tes. Kuv tes hauj lwm ces tsuas ntev txog rau txhiab xyoo xwb, thiab Kuv cog lus hais tias tus phem txoj kev tswj tag nrho tib neeg ces yeej yuav tsis ntev tshaj li rau txhiab xyoo thiab. Yog li ntawd, tam sim no ces lub sij hawm tag lawm. Kuv yuav tsis ua txuas ntxiv mus los sis theem kom ntev ntxiv lawm: Nyob rau tiam kawg Kuv yuav tua kom Ntxwgnyoog swb tag nrho, Kuv yuav muab tag nrho Kuv tej yeeb koob rov los, thiab Kuv yuav rov muab tag nrho cov ntsuj plig uas yog Kuv tug nyob rau ntiaj teb ntawd rov qab los kom cov ntsuj plig uas ntxhov ntxhov siab ntawd thiaj li khiav tawm tau hauv lub hiav txwm ntawm txoj kev txoj kev raug tsim txom ntawd, thiab yog li ntawd yuav xaus tag nrho Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Txij hnub no mus lawm tom ntej, Kuv yuav tsis muaj hnub rov rais los muaj cev nqaij daim tawv nyob hauv ntiaj teb ib zaug ntxiv lawm, thiab Kuv tus Ntsujplig uas tswj txhua yam yuav tsis muaj hnub rov qab ua hauj lwm nyob rau ntiaj teb ntxiv lawm. Kuv tsuas ua ib yam nyob rau hauv ntiaj teb nkaus xwb: Kuv yuav rov tsim dua noob neej tshiab, ib co noob neej uas dawb huv thiab yog Kuv lub nroog uas muaj lub siab ncaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tab sis paub hais tias Kuv yuav tsis rhuav tshem tag nrho lub ntiaj teb, los sis Kuv yuav tsis rhuav tshem tag nrho noob neej. Kuv yuav tseg ib feem uas seem ntawd—ib feem peb uas hlub Kuv thiab tau raug Kuv txeeb tau tag nrho lawm, thiab Kuv yuav ua kom ib feem peb no tawg paj txi txiv thiab huam vam nyob rau hauv ntiaj teb ib yam nkaus li cov neeg Yixayee nyob rau hauv txoj kev cai, yug zaub yug mov rau lawv nrog rau muab yaj thiab nyuj twm ntau heev thiab tag nrho tej kev nplua nuj ntawm ntiaj teb. Cov noob neej no yuav nyob nrog Kuv mus ib txhis, tab sis lawv yuav tsis yog cov noob neej uas qias ntxim ntxub li niaj hnub no lawm, tab sis yuav yog ib co noob neej uas yog ib pab ntawm cov uas tau raug Kuv muab tau lawm. Cov noob neej ntawd yuav tsis raug puas tsuaj, thab, los sis puav ncig los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab yuav yog ib co noob neej uas tseem muaj nyob rau ntiaj teb tom qab Kuv tau tua yeej Ntxwgnyoog lawm xwb. Lawv yog cov noob neej uas niaj hnub no tau raug Kuv txeeb tau lawm thiab tau txais Kuv qhov kev cog lus lawm. Thiab yog li ntawd, cov noob neej uas tau raug txeeb tau nyob rau tiam kawg ces kuj yog cov noob neej uas yuav raug zam kom dim thiab yuav tau txais Kuv tej koob hmoov mus tag ib txhis. Nws yuav yog tib qho pov thawj txog Kuv qhov kev tua yeej Ntxwbnyoog xwb, thiab tib cov uas txeeb tau los ntawm Kuv qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Cov txeeb tau ntawm kev ua rog los no raug Kuv cawm los ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm, thiab tsuas yog tib co khov ua thooj thiab cov tawg paj txi txiv ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Lawv los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua pab ntseeg, los ntawm txhua qhov chaw thiab txhua lub teb chaws thoob plaws lub qab ntuj khwb los. Lawv yog ntau haiv neeg uas sib txawv, muaj tej lus hais, kab lig kev cai thiab xim nqaij sib txawv, thiab lawv nyob thoob plaws txhua haiv neeg thiab txhua pab neeg ntawm lub ntiaj teb, thiab txhua ces kaum ntuj ntawm lub ntiaj teb tib si. Txog thaum kawg, lawv yuav los ua ke los ua ib co noob neej uas muaj txhua yam tiav hlo, ib pab sib sau ua ke ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog lub zog yuav ncav tsis cuag. Cov noob neej uas tsis raug Kuv cawm thiab txeeb tau ces yuav tog ntsiag to mus rau qhov tob tob ntawm hiav txwv, thiab yuav raug hlawv los ntawm Kuv cov nplaim taws kub ceev mus tag ib txhis. Kuv yuav rhuav tshem cov noob neej qub, qias tshaj plaws no pov tseg, ib yam nkaus li qhov Kuv rhuav tshem cov tub hlob thiab tej nyuj twm ntawm Iyiv, tseg kiag cov neeg Yixayee, uas noj nqaij me nyuam yaj, haus ntshav me nyuam yaj, thiab muab tus me nyuam yaj cov ntshav coj mus pleev rau saum tus nqaj sab saud ntawm lub qhov rooj xwb. Cov neeg uas Kuv tau txeeb tau thiab yog Kuv tsev neeg tseem tsis yog cov neeg uas noj nqaij ntawm tus Me Nyuam Yaj uas yog Kuv thiab haus cov ntshav ntawm tus Me Nyuam Yaj uas yog Kuv, thiab tau raug txhiv dim los ntawm Kuv thiab pe hawm Kuv lod? Ua cov neeg ntawd yeej tsis muaj Kuv lub yeeb koob nrog nraim lod? Cov uas tsis muaj cov nqaij Me Nyuam Yaj uas yog Kuv ntawd tseem tsis tau tog ntsiag to mus rau hauv qhov tob ntawm lub hiav txwv lod? Niaj hnub no nej tawm tsam Kuv, thiab niaj hnub no Kuv tej lus ces zoo li cov uas Yehauvas hais rau cov tub thiab cov tub xeeb ntxwv ntawm Yixayee xwb. Tab sis qhov tawv tawv nyob rau hauv qhov tob ntawm nej lub siab ua rau Kuv qhov kev npau taws sib teem ntau zuj zus tuaj, coj tau kev mob kev ntsaj ntau zog los rau nej cev nqaij daim tawv, coj tau kev txiav txim ntau zog los rau nej tej kev txhaum, thiab haj yam muaj kev npau taws ntau tshaj los rau nej txoj kev tsis ncaj ncees. Leej twg thiaj yuav raug zam kom dim rau Kuv hnub npau taws, thaum nej coj zoo li no rau Kuv hnub no? Leej twg txoj kev tsis ncaj ncees thiaj li yuav khiav dim Kuv ob lub qhov muag ntawm txoj kev rau txim? Leej twg tej kev txhaum thiaj li yuav khiav dim ob txhais tes ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Leej twg qhov kev tawv ncauj thiaj yuav khiav dim txoj kev txiav txim ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Kuv, Yehauvas, hais lus los rau nej, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Lwm Haiv Neeg, thiab cov lus Kuv hais rau nej mas mus dhua tag nrho tej lus hais tawm ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub, tab sis nej mas tseem ua nyuab tshaj tag nrho cov neeg ntawm Iyiv lawm thiab. Nej tseem tsis teem Kuv tej kev npau taws tseg tas zog thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm yam ntsiag to thiab lod? Nej yuav ua cas khiav dim yam tsis raug kev phom sij los ntawm hnub ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus?

Xaiv tawm los ntawm “Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 205

Nej yuav tsum muab tag nrho txhua yam ntawm nej rau Kuv tes hauj lwm. Nej yuav tsum ua tes hauj lwm uas muaj txiaj ntsig rau Kuv. Kuv txaus siab yuav piav txhua yam rau nej uas nej tsis to taub es kom nej thiaj li tau tag nrho tej uas nej tsis muaj ntawd los ntawm Kuv. Txawm hais tias tej yam ntawm nej uas puas lawm mas muaj ntau suav tsis txheeb li, los Kuv yeej txaus siab ua tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua rau ntawm nej ntawd tas zog ntxiv mus li, muab Kuv txoj kev hlub tshua tag nrho rau nej es kom nej tau txiaj ntsig los ntawm Kuv thiab tau lub yeeb koob uas ploj hauv nej lawm thiab uas lub ntiaj teb tsis tau pom dua ntawd. Kuv tau ua tes hauj lwm los tau ntau xyoo lawm, tab sis tsis muaj ib tug tib neeg twg paub Kuv li. Kuv xav hais qhia nej txog tej lus zais uas Kuv tsis tau qhia rau leej twg dua hlo li.

Nyob nrog tib neeg, Kuv yog tus Ntsujplig uas lawv tsis pom, tus Ntsujplig uas lawv tsis muaj hnub txuas ncauj txuas lus tau nrog li. Vim yog Kuv peb theem ntawm tes hauj lwm nyob rau ntiaj teb (kev tsim lub ntiaj teb, kev txhiv dim, thiab kev rhuav pov tseg), Kuv tshwm sim rau hauv lawv nruab nrab rau ntau lub sij hawm sib txawv (tsis muaj tshwm rau peb xeem pom li) los ua Kuv tes hauj lwm nyob nruab nrab ntawm lawv. Thawj zaug uas Kuv los nrog tib neeg ces yog thaum Tiam Txhiv Dim. Muaj tseeb, Kuv los rau hauv ib tse neeg Yudais; zoo li no, thawj cov uas tau pom Vajtswv los rau hauv ntiaj teb ces yog cov neeg Yudais. Qhov laj thawj uas Kuv ua tes hauj lwm no ntawm Kuv tus kheej kiag ces yog hais tias Kuv xav siv Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum nyob rau hauv Kuv tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim. Yog li ntawd, thawj cov uas pom Kuv thiaj li yog cov neeg Yudais nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Ntawd yog thawj zaug uas Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nyob rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav, Kuv tes hauj lwm ces yog txeeb tau thiab tsim kho kom zoo tiav log, ces Kuv thiaj li ua Kuv tes hauj lwm saib xyuas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Ntawm no yog zaum ob uas Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nyob rau thaum ob theem kawg ntawm tes hauj lwm, tus uas tib neeg cev ncauj cev lus nrog ces tsis yog tus Ntsujplig uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau lawm, tab sis yog ib tug neeg uas yog tus Ntsujplig tshwm los ua lub cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, nyob rau ntawm tib neeg ob lub qhov muag, ces Kuv rov rais los ua ib tug tib neeg, uas tsis muaj ib yam zoo li thiab hnov li Vajtswv li. Tshaj qhov ntawd, tus Vajtswv uas tib neeg pom tsis yog ib tug txiv neej xwb, tab sis kuj yog poj niam thiab, uas yog ib qho tsis txaus ntseeg thiab xav tsis tawm kiag li rau lawv. Ib zaug tas los ib zaug ntxiv, Kuv tes hauj lwm uas txawv tshaj plaws tau ua rau tej kev ntseeg ua muaj los tau ntau ntau xyoo ntawd tawg tag nrho. Tib neeg yoob tag nrho! Vajtswv tsis yog Vajntsujplig, tus Ntsujplig, tus Ntsujplig uas muaj zog tshaj xya npaug, los sis tus Ntsujplig uas paub-txhua-yam, tab sis kuj yog ib tug tib neeg thiab—ib tug tib neeg dog dig xwb, ib tug tib neeg uas tsis txawv sawv daws li. Nws tsis yog tus txiv neej xwb, tab sis kuj yog tus poj niam thiab. Nkawd mej ntsis zoo ib yam rau qhov uas Nkawd puav leej yog yug los rau tib neeg, thiab tsis zoo ib yam rau qhov uas ib tug ces yog xeeb los ntawm Vajntsujplig thiab ib tug ces yog yug los rau ib tug tib neeg, txawm hais tias tau los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los xij. Nkawd me ntsis zoo ib yam rau qhov uas ob tug uas yug los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm Leej Txiv Vajtswv, thiab tsis tshua zoo ib yam rau qhov uas ib tug ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim hos ib tug ua tes dej num ntawm kev txeeb tau. Ob leeg puav leej sawv cev rau Leej Txiv Vajtswv tib si, tab sis ib tug yog tus Txhiv Dim, muaj kev tab ncuab thiab kev hlub tshua, thiab ib tug yog tus Vajtswv ntawm txoj kev ncaj ncees, muaj kev npau taws thiab kev txiav txim puv npo. Ib tug yog tus Thawj Coj Siab Tshaj Plaws uas pib tes dej num ntawm kev cawm dim, hos ib tug yog tus Vajtswv ncaj ncees uas ua kev txeeb tau tiav hlo. Ib tug yog Qhov Pib, ib tug yog Qhov Xaus. Ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj kev txhaum, ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas ua tes dej num kev txhiv dim tiav hlo, ua tes hauj lwm ntxiv, thiab yeej tsis muaj kev txhaum hlo li. Ob tug puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb, tab sis Nkawd nyob rau ob lub cev nqaij daim tawv uas sib txawv, thiab yug los rau qho chaw sib txawv, thiab Nkawd raug sib cais los ntawm ntau txhiab xyoo lawm. Txawm li cas los xij, tag nrho Nkawd tes hauj lwm ces yog sib txhawb kom tiav hlo, tsis muaj sib cuam tshuam li, thiab muaj cuab kav muab hais thooj txhij ua ke tau. Ob tug yog tib neeg, tab sis ib tug yog ib tug me nyuam tub thiab ib tug yog ib tug me nyuam ntxhais mos liab. Los tau npaum no lub xyoo, qhov uas tib neeg pom ces tsis yog tus Ntsujplig xwb thiab tsis yog ib tug tib neeg xwb, ib tug txiv neej, tab sis kuj yog ntau yam uas tsis zoo sib xws li tib neeg tej kev xav phem; yog li no, tib neeg thiaj li tsis tau muaj peev xwm nkag siab Kuv tag nrho. Lawv ntseeg Kuv ib nrab thiab tsis ntseeg ib nrab—zoo li muaj Kuv thiab, tab sis ho yog ib qho kev npau suav ntawm tej duab cuav—ces yog vim li ntawd, los txog niaj hnub no, tib neeg tseem tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi. Koj puas muaj cuab kav muab Kuv sau zog hais luv luv ua ib sob lus nkaus xwb? Koj puas tau luag hais tiag tiag hais tias, “Yexus ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Vajtswv ntag, thiab Vajtswv ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Yexus ntag”? Koj puas yuav siab tawv txaus los hais tias, “Vajtswv ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag tus Ntsujplig ntag, thiab tus Ntsujplig ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Vajtswv ntag”? Koj puas yuav kaj siab los hais tias, “Vajtswv ces tsuas yog ib tug tib neeg hnav ris tsho nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb”? Koj puas muaj qhov kev siab tawv txaus los hais khov kho hais tias, “Tus yam ntxwv ntawm Yexus ces yog tus yam ntxwv loj ntawm Vajtswv”? Koj puas muaj cuab kav siv koj qhov kev txawj hais lus los piav kom ntxaws ntxaws txog Vajtswv tus moj yam thiab tus yam ntxwv? Koj puas tau luag tiag tiag los hais tias, “Vajtswv tsim txiv neej nkaus xwb, tsis yog poj niam, tom qab Nws tus kheej tus yam ntxwv?” Yog koj hais li no, ces tsis muaj ib tug poj niam uas yuav nyob rau cov uas Kuv xaiv li, haj yam tsis hais txog qhov uas poj niam yog ib hom ntawm noob neej li. Tam sim no koj puas paub tseeb hais tias Vajtswv yog dab tsi? Vajtswv puas yog ib tug tib neeg? Vajtswv puas yog ib tug Ntsujplig? Vajtswv puas yog ib tug txiv neej tiag? Yexus puas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm uas Kuv yuav ua? Yog koj xaiv ib nqe saum toj no los hais luv luv txog Kuv lub ntsiab tseem ceeb xwb, ces koj yog ib tug ntseeg uas muaj lub siab ncaj thiab ruam tshaj plaws li. Yog hais tias Kuv twb ua hauj lwm li ib tug uas yug los ua neeg ib zaug lawm, thiab tsuas yog ib zaug nkaus xwb, koj puas yuav kem ciam rau Kuv thiab? Koj puas muaj peev xwm to taub Kuv thoob plaws thaum ntsia ib muag? Koj puas muaj peev xwm muab Kuv coj los hais luv luv kom tag nrho raws li tej uas koj tau ntsib tau pom nyob rau lub sij hawm hauv koj lub neej txoj sia? Yog Kuv ua dej num uas mej ntsis zoo ib yam nyob rau Kuv ob qho kev yug los ua nteeg, koj ho yuav xam pom Kuv zoo li cas? Koj puas cia Kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis? Vajtswv puas yog ib tug yooj yim npaum li qhov koj hais?

Xaiv tawm los ntawm “Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 206

Ib theem ntawm tes dej num ntawm ob tiam dhau los tau ua nyob hauv teb chaws Ixayees, thiab ib theem yog nyob rau hauv teb chaws Yudas. Muab hais ncua dav, ob theem ntawm tes dej num no tsis tawm dhau ntawm teb chaws Ixayees mus, thiab ob qho no puas leej tau ua nrog cov tib neeg uas tau xaiv tseg thawj zaug. Yog li ntawd, cov neeg Ixayees ntseeg tias Vajtswv Yehauvas tsuas yog cov neeg Ixayees tus Vajtswv xwb. Vim tias Yexus tau ua hauj lwm hauv lub xeev Yudas, qhov chaw uas Nws ua tes dej num ntawm txoj kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, cov neeg Yudais saib Nws yog tus Cawm Dim ntawm cov neeg Yudais. Lawv xav tias Nws tsuas yog cov neeg Yudais tus Vajntxwv xwb, tsis yog lwm haiv neeg tus; tias Nws tsis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Askiv, los sis tsis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Asmeskas, tab sis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Ixayees; thiab tias yog cov Yudais uas Nws txhiv dim hauv teb chaws Ixayees. Qhov tseeb, Vajtswv yog Tus Tswv ntawm txhua yam. Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tsis yog tsuas yog cov neeg Ixayees thiab cov neeg Yudais tus Vajtswv xwb; Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Ob theem dhau los ntawm Nws tes dej num tau tshwm sim nyob rau hauv teb chaws Ixayees, uas tau tsim qee qhov kev xav tsis meej rau tib neeg. Lawv ntseeg tias Yehauvas tau ua Nws tes dej num hauv teb chaws Ixayees, hais tias Yexus tus kheej tau ua Nws tes dej num hauv lub xeev Yudas, thiab ntxiv mus, tias Nws tau yug los ua neeg los ua hauj lwm—thiab txawm li cas los xij, tes dej num no tsis mus tsis dhau ntawm teb chaws Ixayees. Vajtswv tsis tau ua hauj lwm hauv teb chawss Iziv los sis teb chaws Isdias; Nws tsuas yog ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg Ixayees xwb. Yog li tib neeg tsim ntau yam kev xav, thiab cais Vajtswv tes dej num nyob hauv qee qhov kev paub. Lawv hais tias thaum Vajtswv ua hauj lwm, Nws yuav tsum ua rau hauv cov neeg xaiv tseg, thiab hauv teb chaws Ixayees; cawm rau cov neeg Ixayees, Vajtswv tsis ua hauj lwm rau lwm haiv neeg, los sis tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb tshaj rau Nws tes dej num. Lawv nruj tshwj xeeb tshaj yog thaum hais txog kev ua kom Vajtswv yug los ua neeg los rau tib qho, thiab tsis tso cai rau Nws hla dhau ntawm cov ciam teb ntawm teb chaws Ixayees. Cov no tsis yog tib neeg cov kev xav xwb lod? Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, Nws tsim txhua yam uas tsim los, yog li cas Nws thiaj txwv cia Nws tes dej num ua rau hauv teb chaws Ixayees xwb? Yog muaj tseeb li ntawd, yam dab tsi uas yog lub ntsiab ua rau Nws tsim txhua yam uas tsim los? Nws tsim lub ntiaj teb tag nrho, thiab Nws tau ua Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo uas tsis yog nyob hauv teb chaws Ixayees nkaus xwb, tab sis nyob rau txhua tus neeg hauv qab ntuj khwb. Txawm hais tias lawv nyob rau teb chaws Suav, teb chaws Asmeskas, teb chaws Askiv los sis teb chaws Lav Xias, txhua tus neeg puav leej yog Adas cov xeeb ntxwv; lawv raug tsim los ntawm Vajtswv. Tsis muaj ib tus twg ntawm lawv cov ntawd yuav khiav dim ntawm qhov kev tsim tawm los, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd yuav cais tau lawv ntawm daim ntawv lo ntawm “Adas tus xeeb ntxwv.” Lawv txhua tus yog Vajtswv cov tag nrho, lawv sawv daws puav leej yog Adas cov xeeb ntxwv, thiab lawv puav leej yog Adas thiab Evas cov xeeb ntxwv uas yuam kev huv tib si. Nws tsis yog tias tsuas yog cov neeg Ixayees thiaj yog Vajtswv tsim xwb, tab sis txhua haiv neeg; tsuas yog tias ib txhia tau raug foom tsis zoo, thiab ib txhia tau koob hmoov. Muaj ntau yam pom zoo txog cov neeg Ixayees; Vajtswv tau ua hauj lwm rau lawv thaum pib vim tias lawv yog cov neeg muaj lub siab tsis ncaj tsawg tshaj plaws. CovNeeg Suav piv tsis tau rau lawv; lawv tseem qis tshaj. Yog li, Vajtswv ua hauj lwm ntawm cov neeg Ixayees, thiab theem ob ntawm Nws tes dej num tsuas yog tau ua nyob rau hauv lub xeev Yudas—uas tau ua rau muaj ntau cov kev xav thiab cov cai ntawm tib neeg. Qhov tseeb tiag, yog tias Vajtswv yuav ua raws li tib neeg cov kev xav, Nws tsuas yog cov neeg Ixayees tus Vajtswv xwb, thiab yog li ntawd yuav tsis muaj peev xwm txuas ntxiv Nws tes dej num mus rau Lwm Haiv Neeg, vim Nws tsuas yog cov neeg Ixayees tus Vajtswv xwb thiab tsis yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Cov lus faj lem hais tias Yehauvas lub npe yuav nrov ncha mus rau Lwm Haiv Neeg, uas nws yuav nthuav mus rau Lwm Haiv Neeg. Vim li cas qhov no ho tau muab hais ua lus faj lem tseg? Yog tias Vajtswv tsuas yog cov neeg Ixayees tus Vajtswv xwb, ces Nws tsuas yog ua hauj lwm rau hauv teb chaws Ixayees xwb. Tsis tas li ntawd, Nws yuav tsis nthuav tawm tes dej num no, thiab Nws yuav tsis hais qhov lus faj lem zoo li no. Vim tias Nws tau hais qhov lus faj lem no, Nws yuav nthuav Nws tes dej num mus rau Lwm Haiv Neeg, hauv txhua lub teb chaws thiab txhua thaj av. Vim Nws tau hais li no, Nws yuav tsum ua; nov yog Nws txoj hau kev, vim Nws yog tus Tswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab ib puas tsav yam, thiab yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Txawm hais tias Nws ua hauj lwm rau hauv cov neeg Ixayees, los sis thoob plaws lub xeev Yudas, tes dej num Nws ua yog tes dej num ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab tes dej num ntawm txhua tus tib neeg. Tes dej num Nws ua niaj hnub no uas nyob hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog—hauv haiv neeg Txawv Teb Chaws—tseem yog tes dej num ntawm txhua tus tib neeg. Teb chaws Ixayees tuaj yeem yog lub hauv paus rau Nws tes dej num hauv ntiaj teb; tib yam nkaus li, teb chaws Suav kuj tuaj yeem yog lub hauv paus rau Nws tes dej num ntawm Lwm Haiv Neeg. Tam sim no puas yog Nws tseem tsis tau ua tiav lo lus faj lem tias “lub npe ntawm Yehauvas yuav raug qhuas nyob hauv Lwm Haiv Neeg?” Thawj kauj ruam ntawm Nws tes dej num ntawm Lwm Haiv Neeg yog tes dej num no, tes dej num Nws ua hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog. Tias Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum ua hauj lwm hauv thaj av no, thiab ua hauj lwm rau cov neeg raug foom tsis zoo no, tshwj xeeb tshaj yog nrog cov kev xav ntawm tib neeg; cov no yog cov neeg qis tshaj ntawm txhua haiv neeg, lawv tsis muaj nuj nqis, thiab lawv tau raug xub muab tso pov tseg los ntawm Yehauvas. Cov tib neeg tuaj yeem raug tso tseg los ntawm lwm tus tau, tab sis yog tias lawv raug tso tseg los ntawm Vajtswv, ces tsis muaj ib tug twg uas yuav muaj meej mom, tsis muaj leej twg yog tus neeg tsis muaj nqis qis tshaj lawm. Rau ib tus neeg ntawm Vajtswv, kev raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog los yog kev raug muab tso pov tseg los ntawm tib neeg yog ib qho uas ua rau nws mob siab heev—tab sis rau ib tus neeg uas raug tso tseg los ntawm tus Tswv Tsim txhais tau hais tias lawv yuav tsis muaj tau meej mom qis dua lawm. Mau-a cov xeeb ntxwv raug foom tsis zoo, thiab lawv yug los nyob hauv lub teb chaws tig rov qab no; tsis muaj kev poob siab dab tsi li, txog ntawm tag nrho cov neeg no nyob hauv kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, cov xeeb ntxwv ntawm cov neeg Mau-a muaj meej mom qis tshaj plaws. Vim tias cov neeg no tau poob meej mom qis heev dhau los, tes dej num ua tiav ntawm lawv yuav tuaj yeem rhuav tshem tib neeg cov kev xav tau zoo tshaj plaws, thiab tseem muaj txiaj ntsig zoo rau tag nrho Vajtswv kev npaj cawm tib neeg ntiaj teb rautxhiabxyoo. Ua tes dej num zoo li no ntawm cov neeg no yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm kev cuam tshuam txog tib neeg cov kev xav, thiab nrog tus Vajtswv no pib tshaj tawm ib lub sij hawm; nrog rau qhov no Nws rhuav tshem tib neeg cov kev xav; nrog rau qhov no Nws xaus tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub tag nrhov huv si. Nws thawj tes tes dej num yog ua tiav nyob hauv lub xeev Yudas, hauv ciam teb lub teb chaws Ixayees; ntawm Lwm Haiv Neeg, Nws tsis tau ua ib yam hauj lwm los tshaj tawm lub sij hawm tshiab. Theem kawg ntawm tes hauj lwm tsis yog tsuas yog ua nrog Lwm Haiv Neeg xwb, tab sis tseem muaj ntau dua ntawd uas yog nrog cov neeg uas tau raug foom tsis zoo. Qhov no yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws uas muaj peev xwm ua rau Ntxwgnyoog kev poob ntsej muag, thiab yog li, Vajtswv “dhau los ua” tus Vajtswv ntawm txhua yam hauv qab ntuj khwb, tus Tswv ntawm txhua yam, tus rau kev pe hawm rau txhua yam muaj txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 207

Niaj hnub no, tseem muaj cov uas tsis nkag siab txog tes dej num tshiab uas Vajtswv tau pib ua yog dab tsi. Ntawm Lwm Haiv Neeg, Vajtswv tau coj txoj hau kev pib tshiab. Nws tau pib lub sij hawm tshiab, thiab pib tes dej num tshiab—thiab Nws ua tes dej num no rau Mau-a cov xeeb ntxwv. Nov tseem tsis yog Nws tes dej num tshiab tshaj plaws thiab lod? Tsis muaj leej twg thoob plaws hauv keeb kwm tau ntsib dua tes dej num no dhau los li. Tsis muaj leej twg hnov txog nws, tsawg tshaj yog tsis muaj neeg txaus siab rau nws. Vajtswv lub tswv yim, Vajtswv qhov phim hwj, Vajtswv txoj kev tsis tuaj yeem nkag siab tau, Vajtswv lub koob meej, thiab Vajtswv txoj kev dawb huv raug qhia nyob hauv theem ntawm tes dej num no, tes dej num ntawm lub sij hawm kawg. Qhov no tseem tsis yog tes dej num tshiab, tes dej num uas rhuav tshem tib neeg cov kev xav thiab lod? Muaj ntau tus neeg uas xav zoo li no: “Vim Vajtswv tau foom tsis zoo rau Mau-a thiab hais tias Nws yuav tso cov neeg Mau-a cov xeeb ntxwv tseg, Nws yuav ua li cas thiaj cawm tau lawv tam sim no?” Cov no yog Lwm Haiv Neeg uas raug Vajtswv foom tsis zoo thiab ntiab tawm ntawm teb chaws Ixayees; cov neeg Ixayees hu lawv ua “Cov dev uas yog Lwm Haiv Neeg.” Hauv txhua tus neeg pom, lawv tsis yog tias tsuas yog cov dev uas yog Lwm Haiv Neeg xwb, tab sis tseem phem tshaj ntawd, cov xeeb ntxwv ntawm kev puas tsuaj; uas yog hais tau tias, lawv tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg. Tej zaum lawv yug los hauv thaj chaw ib puag ncig ntawm teb chaws Ixayees, tab sis lawv tsis koom nrog cov neeg Ixayees, thiab raug ntiab tawm mus rau Lwm Haiv Neeg lawm. Lawv yog cov neeg poob qis tshaj ntawm txhua haiv neeg. Nws yog tseeb vim tias lawv yog cov poob qis tshaj ntawm cov tib neeg uas Vajtswv ua Nws tes dej num los tsim lub sij hawm tshiab nrog lawv, vim lawv yog cov sawv cev ntawm kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Vajtswv tes dej num yog xaiv thiab muaj hom phiaj; tes dej num uas Nws ua rau cov neeg niaj hnub no tseem yog tes dej num uas ua rau kev tsim tib neeg. Nau-a yog Vajtswv tsim los, nws cov xeeb ntxwv los zoo tib yam nkaus li ntawd. Txhua leej txhua tus uas nyob hauv lub ntiaj teb uas ua nqaij tawv thiab roj ntsha yog Vajtswv tsim tawm los. Vajtswv tes dej num yog tsim ncaj qha rau tib neeg; nws tsis yog nyob rau ntawm seb ib tug neeg raug foom los tsis raug tom qab lawv tau raug tsim los. Nws tes dej num kev cawm yog ua ncaj qha rau txhua tus tib neeg, tsis yog rau cov g xaiv tseg uas tsis raug foom tsis zoo xwb. Vim tias Vajtswv xav ua Nws tes dej num nrog Nws cov tib neeg, Nws yeej yuav ua kom tiav, thiab Nws yuav ua hauj lwm nrog cov neeg uas muaj txiaj ntsig rau Nws tes dej num. Yog li ntawd, Nws rhuav txhua txoj kev sib nkag siab thaum Nws ua hauj lwm nrog tib neeg; rau Nws, cov lus “raug foom tsis zoo,” “raug rau txim” thiab “foom koob hmoov” tsis muaj qab hau! Cov neeg Yudais yog neeg zoo, ib yam li cov neeg Ixayees uas xaiv tseg; lawv yog cov neeg muaj peev xwm zoo thiab kev yog tib neeg zoo. Puag thaum chiv thawj, nws yog nyob ntawm lawv uas Yehauvas tau pib ua Nws tes dej num, thiab tau ua Nws tes dej num thaum ntxov tshaj plaws—tiam sis kom ua tiav tes dej num ntawm lawv niaj hnub no yuav tsis muaj nuj nqi dab tsi. Lawv, ib yam nkaus, tej zaum yuav yog ib feem ntawm txoj kev tsim, thiab muaj ntau yam zoo txog lawv, tab sis yuav kom ua tiav theem nawm tes dej num no ntawm lawv yuav tsis muaj nuj nqis; Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm kov yeej tib neeg, los sis Nws yuav tsis muaj peev xwm haub tau txhua tus tib neeg, nws yog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev hloov Nws tes dej num mus rau cov neeg no ntawm lub teb chaws ntawm zaj loj liab ploog. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm no yog Nws pib ib lub sij hawm, Nws txoj kev rhuav tshem txhua txoj cai thiab neeg txhua cov kev xav thiab Nws xaus tes dej num ntawm tag nrho ntawm Tiam Hmoov Hlub. Yog tias Nws tes dej num tam sim no tau raug ua nyob hauv cov neeg Ixayees, txog thaum lub sij hawm Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rautxhiabxyoo los ze, txhua tus yuav ntseeg tias Vajtswv tsuas yog cov neeg Ixayees tus Vajtswv xwb, tias tsuas yog cov neeg Ixayees yog Vajtswv cov xaiv tseg, tias tsuas yog cov neeg Ixayees thiaj tsim nyog txais tau Vajtswv txoj koob hmoov thiab kev cog lus tseg xwb. Vajtswv qhov yug los ua neeg nyob raulub sij hawm kawg hauv Lwm Haiv Neeg ntawm lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog los ua kom tiav Vajtswv tes dej numtam li yog tus Vajtswv ntawm txhua yam; Nws ua tiav tag nrho Nws tes dej num kev cawm, thiab Nws xaus lub chaw loj ntawm Nws tes dej num rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog no. Lub hauv paus tseem ntawm peb theem ntawm tes dej num no yog kev cawm dim ntawm tib neeg—suav hais tias, kev ua kom txhua yam los pe hawm tus Tswv Tsim. Yog li, muaj lub ntsiab lus tseem ceeb rau txhua theem ntawm tes dej num; Vajtswv tsis lam ua ib yam dab tsi uas tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqis. Hais tau tias, theem ntawm tes dej num no ua hauv ib lub sij hawm tshiab thiab yog qhov los xaus ob lub sij hawm dhau los; hais ua lwm lo lus tias, nws rhuav tshem tag nrho cov kev xav ntawm tib neeg thiab tib neeg txhua txoj kev ntseeg thiab kev paub qub. Tes dej num ntawm ob lub hnub nyoog dhau los tau ua raws li kev sib txawv ntawm tib neeg cov kev xav; txawm li cas los xij, theem no, tshem tawm tau tag nrho tib neeg cov kev xav, thiaj li ua tiav qhov kev sib tw tib neeg. Los ntawm kev kov yeej Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, los ntawm tes dej num tau ua nrog Mau-a cov xeeb ntxwv, Vajtswv yuav kov yeej txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb. Nov yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm theem no ntawm Nws tes dej num, thiab nws yog qhov zoo tshaj plaws ntawm cov theem ntawm Nws tes dej num. Txawm hais tias tam sim no koj paub tias koj tus kheej lub meej mom qis heev thiab koj tsis tshua muaj nqi, koj yeej tseem yuav xav tias koj tau ntsib nrog cov kev zoo siab tshaj plaws: Koj tau txais txoj koob hmoov zoo, tau txais kev cog lus zoo, thiab koj tuaj yeem pab ua tiav Vajtswv tes dej num no. Koj tau pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb, koj paub Vajtswv tus moj yam, thiab koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Ob theem ua ntej ntawm Vajtswv tes dej num tau tshwm sim nyob teb chaws Ixayees. Yog tias theem ntawm Nws tes dej num hauv lub sij hawm kawg no kuj tseem raug ua tiav rau cov neeg Ixayees thiab ces, tsis yog tias txhua yam neeg yuav ntseeg tias tsuas yog cov neeg Ixayees thiaj yog Vajtswv cov xaiv tseg xwb, tab sis Vajtswv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb tag nrho yuav ua tsis tiav. Nyob rau lub sij hawm thaum ob ntu ntawm Nws tes dej num tau raug ua nyob rau hauv teb chaws Ixayees, tsis muaj ib tes dej num tshiab- los sis tsis muaj lwm lub caij pib tshiab—raug ua nyob rau Lwm Haiv Neeg. Theem niaj hnub no ntawm tes dej num—tes dej num ntawm kev tsim lub sij hawm tshiab—yog thawj zaug ntawm kev raug ua nrog Lwm Haiv Neeg, thiab yog, ntxiv mus, raug pib ua hauj lwm nrog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, yog li thiaj li yog kev pib tag nrho lub sij hawm. Vajtswv tau muab txhua yam kev txawj ntse uas neeg paub hauv tib neeg lub tswvyim pov tseg, tsis pub tseg ib yam dab tsi hlo li. Hauv Nws tes dej num ntawm kev kov yeej, Nws tau rhuav tshem tib neeg cov kev xav, cov hau kev paub qub, cov hau kev puag thaum ntxov ntawm tib neeg. Nws qhia rau tib neeg pom tias nrog Vajtswv nws tsis muaj ib txoj cai, tsis muaj ib yam dab tsi qub hais txog Vajtswv, tias tes dej num uas Nws ua yog raug tso tawm tag nrho, muaj kev ywj pheej, thiab tias Nws ua yog nyob hauv txhua yam Nws ua. Koj yuav tsum zwm rau tag nrho tej dej num uas Nws tau ua nrog tib neeg. Txhua tes dej num Nws ua puas leej muaj qab hau, thiab ua tiav raws li Nws lub siab nyiam thiab lub tswv yim, thiab tsis yog raws li tib neeg cov kev xaiv thiab kev xav. Yog tias qee yam muaj txiaj ntsig rau Nws tes dej num, Nws ua qhov ntawd; thiab yog tias muaj qee yam tsis zoo rau Nws tes dej num, Nws tsis ua, txawm yuav zoo npaum li cas los xij! Nws ua hauj lwm thiab xaiv cov neeg txais thiab qhov chaw ntawm Nws tes dej num raws li lub ntsiab lus thiab lub hom phiaj ntawm Nws tes dej num. Nws tsis ua raws li cov kev cai qub thaum Nws ua hauj lwm, los sis Nws tsis ua raws li cov qauv qub. Hloov chaw qhov ntawd, Nws npaj Nws tes dej num raws li tes dej num qhov tseem ceeb. Thaum kawg, Nws yuav ua tiav qhov tseeb thiab lub hom phiaj xav tau. Yog tias koj tsis nkag siab txog cov no hnub no, tes dej num no yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 208

Tej kev cov nyom uas tav txoj hau kev rau Vajtswv tes hauj lwm loj npaum li cas? Puas muaj leej twg paub li? Tib neeg raug kaw rau hauv pob tawb los ntawm tej kev ntseeg tob tob txog tshaj ntuj tsim txog tej xim coj hmoov, leej twg thiaj li yuav muaj cuab kav paub txog Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag? Muaj tej kev paub fab kab lig kev cai uas poob qab no mas ntiav heev thiab tsis muaj qab hau li, lawv yuav ua cas to taub tag nrho tej lus uas Vajtswv hais? Txawm yog hais tias hais rau lawv tim ntsej tim muag kiag, thiab nti nthav zaub mov hauv qhov ncauj los pub kiag rau lawv qhov ncauj, los lawv yuav ua cas to taub? Qee lub sij hawm ces zoo li Vajtswv tej lus ces hais rau tej neeg lag ntseg mloog xwb: Tib neeg yeej tsis muaj ib qho kev tig ras txog li, lawv co lawv tej tob hau thiab tsis to taub ib qho dab tsi li. Yuav ua cas tej no thiaj li tsis txaus txhawj mas? Qhov “keeb kwm txog sab kab lig kev cai thiab kev paub txog kab lig kev cai uas nyob deb deb,[1] puag txheej thaum ub” no tau yug zaub mov rau ib pab neeg uas tsis muaj nuj nqis hlo li. Qhov kab lig kev cai puag txheej thaum ub no—tej qub txeeg qub teg uas muaj nuj nqis heev no—yog ib pawg niag khoom seem txeej xwb! Nws twb rais mus ua ib qho kev txaj muag mus ib txhiab ib txhis ntev los lawm, thiab tsis muaj nuj nqis txaus tsim nyog tham txog lawm! Nws tau qhia tib neeg tej kev dag thiab tswv yim tawm tsam Vajtswv, thiab qhov “kev coj qhia mos muag uas muaj qib muaj duas”[2] ntawm lub teb chaws txoj kev kawm tau ua rau tib neeg haj yam tsis mloog lus rau Vajtswv. Txhua ntu ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas nyuab kawg nkaus, thiab txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb mas ua rau Vajtswv ntxov siab kawg nkaus. Cas Nws tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb yuav nyuab ua luaj li lau! Tej theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb mas muaj kev txom nyem loj kawg nkaus li: Vim tib neeg qhov kev qaug zog, tsis muaj txhua yam txaus, coj li me nyuam yaus, tsis paub dab tsi li, thiab txhua yam ntawm tib neeg, ces Vajtswv thiaj li npaj tej phiaj xwm kom ntxaws ntxaws thiab tej kev xav uas ua twb zoo xav zoo zoo ntawd. Tib neeg ces zoo nkaus li ib tug tsov ntawv uas tsis txhob tom los sis txhob thab xwb; ib nyuag chwv ces nws tig tom kiag, los sis tsis li ntawd ces vau hlo ces poob zoo kiag lawm xwb, thiab nws zoo nkaus li, thaum lawv plam kiag ib qho kev mob siab tsom ntseem rau me me xwb, ces lawv tus tsos mob qub cia li rov huam tuaj, los sis tsis li ntawd ces cia li tsis quav ntsej txog Vajtswv lawm, los sis tso tes khiav mus rau lawv niam lawv txiv uas zoo li tej npua thiab tej dev ntawd mus siv tej niag khoom tsis huv ntawm lawv lub cev lawm xwb. Cas yuav yog ib qho niag kev tab kaum loj ua luaj li lau! Nyob rau yuav luag txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv raug sim siab, thiab nyob rau yuav luag txhua txhua theem Vajtswv pheej hmoo rau kev phom sij loj kawg nkaus. Nws tej lus mas hais qhia siab dawb paug thiab ncaj ncees, thiab tsis muaj kev ua siab phem li, tab sis leej twg thiaj txaus siab hlo los lees txais lawv mas? Leej twg thiaj txaus siab hlo los zwm tag nrho rau mas? Nws ua rau Vajtswv tu siab kawg. Nws ua hauj lwm hnyav nruab hnub hmo ntuj rau tib neeg, Nws ntxhov siab rau tej kev txhawj txog tib neeg txoj sia, thiab Nws pab hlub tib neeg tej kev qaug zog kawg. Nws tau tiv ntau qhov kev lem kev nkhaus nyob rau txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, vim txhua txhua lo lus uas Nws hais; Nws tig tog twg los nyuab tag nrho, thiab xav txog tib neeg txoj kev qaug zog, kev tsis mloog lus, kev coj li me nyuam yaus, thiab kev raug ntaus raug tua yooj yim … rau txhua lub sib hawm ib zaug tag los ib zaug ntxiv li thiab. Leej twg thiaj paub txog qhov no mas? Nws yuav mus tham qhia tau rau leej twg mas? Leej twg thiaj yuav muaj cuab kav to taub? Tag nrho tej Nws ua ces yog ntxub tib neeg tej kev txhaum, thiab kev tsis muaj txha nrab qaum, tus tib neeg tais caus, thiab qhov Nws txhawj ces yog tib neeg qhov kev raug ntaus raug tua yooj yim, thiab ua twb zoo xav txog tib neeg txoj kev tom ntej. Tag mus li, raws li Nws ua twb zoo saib tej lus thiab tej kev ua ntawm tib neeg, Nws muaj kev hlub tshua puv npo, thiab kev chim, thiab thaum pom tej no mas ua rau Nws lub siab mob kawg kiag. Tus tsis muaj kev txhaum, tshaj txhua yam, ces ib ce cia li loog tag lawm; vim li cas Vajtswv thiaj ua yam ub yam no nyuab ua luaj rau lawv? Tus tib neeg tsis ruaj khov yeej tsis muaj kev nquag rau siab; vim li cas Vajtswv pheej muaj tej kev chim tsis tseg li ntawd rau nws tas mus li xwb? Tib neeg qaug zog thiab tsis muaj zog ces yeej tsis muaj ib qho kev muaj sia muaj zog me me hlo li; vim li cas Vajtswv thiaj li tsim nyog cem lawv tas mus li xwb rau lawv qhov kev tsis mloog lus? Leej twg thiaj yuav tiv taus tej lus hem ntawm Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej mas? Tib neeg, tshaj txhua yam, ces tsis ruaj khov, thiab nyob rau tej qhov chaw ti yam tag kev cia siab kawg nkaus, Vajtswv muab Nws tej kev chim nias qhia mus kom tob nyob rau hauv Nws lub siab, es kom tib neeg thiaj li maj mam rov tig saib lawv tus kheej. Tab sis tib neeg, cov uas raug teeb meem loj heev, los yeej tsis muaj ib qho kev txaus siab rau Vajtswv txoj kev xav li; tib neeg tau raug niag vajntxwv laus ntawm cov niag dab muab tsuj lo qab xib taws kiag, tab sis lawv yeej tseem tsis paub li, lawv yeej ib txwm muab lawv tus kheej teeb kom tawm tsam Vajtswv, tsis li ces lawv yeej tsis kub tsis ntxhov dab tsi rau Vajtswv li. Vajtswv tau hais ntau lo lus lawm, tab sis leej twg thiaj li yuav mob sib rau tiag mas? Tib neeg tsis to taub Vajtswv tej lus, tab sis lawv tseem nyob yam tsis paub txob paub txhawj li, thiab tsis muaj kev ntshaw dab tsi li, thiab yeej tsis tau paub tseeb tseeb txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm niag dab laus li. Tib neeg ua neej nyob rau hauv Tub Tuag Teb, hauv ntuj tawg, tab sis lawv ntseeg hais tias lawv ua neej nyob rau hauv lub tsev vaj ntxwv hauv qab thu hiav txwv; lawv raug tus zaj loj liag ploog tsim txom, tab sis tseem xav hais tias lawv tus kheej mas yog cov uas lub teb chaws “nyiam”[3] heev; lawv raug niag dab thuam tab sis tseem xav hais tias lawv mas xyiv fab hlo rau tej kev muaj peev xwm siab ntawm cev nqaij daim tawv. Cas lawv yuav yog ib pab niag neeg phem uas dub tsuas thiab poob qis ua luaj li lau! Tib neeg tau ntsib hmoov phem, tab sis lawv tsis paub li, thiab nyob rau lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti no ces lawv ntsib ib qho hmoov phem tag los ib qho hmoov phem tuaj thiab,[4] tab sis lawv yeej tsim tsis nto los rau tej no li. Thaum twg lawv mam li muab lawv tus kheej ntawm txoj kev ua siab zoo-rau thiab tej moj yam uas ciav qhev ntawd tso pom tseg mus? Vim li cas lawv thiaj li tsis paub txhawj txog Vajtswv lub siab li? Lawv puas tau pom zoo yam ntsiag to rau tej kev caij tsuj thiab kev txom nyem no mas? Lawv tsis ntshaw kom muaj hnub uas lawv muaj peev xwm muab qhov kev tsaum ntuj no hloov kiag mus ua qhov kev kaj lod? Lawv tsis ntshaw kom rov muab tej kev tsis ncaj ncees no kho dua mus rau txoj kev ncaj ncees thiab qhov tseeb lod? Lawv txaus siab ntsia thiab tsis ua ib yam dab tsi li thaum uas tib neeg muab qhov tseeb tso pov tseg thiab muab qhov tseeb ntswj lod? Lawv yeej zoo siab tiv tej kev ua phem no mus ntxiv lod? Lawv yeej txaus siab ua qhev lod? Lawv yeej txaus siab yuav raug Vajtswv ob txhais muab rhuav tshem ua ke nrog cov qhev ntawm lub teb chaws puas tsuaj no lod? Koj txoj kev txiav txim siab ruaj khov dua twg lawm? Koj txoj kev ntshaw qhov zoo tshaj ntawd dua twg lawm? Koj lub meej mom dua twg lawm? Koj txoj kev coj ncaj dua twg lawm? Koj txoj kev ywj pheej dua twg lawm? Koj puas txaus siab hlo muab tag nrho koj lub neej[5] rau niag zaj loj liab ploog, niag vaj ntxwv ntawm cov dab ntawd? Koj puas zoo siab cia nws muab koj tsim txom kom txog qhov tuag kiag? Lub ntsej muag ntawm lub hiav txwv tob ces yeej kub ntxhov thiab tsaus ntuj nti, thaum uas tus neeg dog dig, raug tej kev txom nyem li ntawd, yuav quaj rau lub Ntuj thiab yws rau daim av. Thaum twg tib neeg mam li tsa taus lawv lub tob hau? Tib neeg mas nka tawv thiab mob lib heev, lawv yuav ua cas sib cav tau nrog niag dab lim hiam thiab caij tsuj pej xeem no? Vim li cas lawv ho tsis muab lawv lub neej cob rau Vajtswv kom sai tau li qhov lawv ua tau? Vim li cas lawv tseem pheej ua ob siab li ntawd? Thaum twg lawv mam li muaj cuab kav ua Vajtswv tes hauj lwm tiav? Yog li ntawd thiaj raug ua phem rau thiab raug caij tsuj yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi li, tag nrho lawv lub neej ces thaum kawg yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li; vim li cas lawv yuav maj los kom txog ua luaj li thiab ho maj nrawm nroos yuav ncaim mus thiab? Vim li cas lawv ho tsis khaws tej yam muaj nuj nqis cia muab rau Vajtswv? Lawv tsis nco qab txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev ntxub ntxaug lawm lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Nyob deb deb” yog siv ua lus thuam.

2. “Kev coj qhia mos muag uas muaj qib muaj duas” yog siv ua lus thuam.

3. “Nyiam” yog siv los thuam cov neeg uas tsis muaj siab muaj ntsws thiab tsis muaj kev raws txog tus kheej.

4. “Ntsib ib qho hmoov phem tag los ib qho hmoov phem tuaj thiab” hais txog cov neeg uas yug nyob rau daim av ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv tsis muaj cuab kav yuav tsa tau lawv lub tob hau kom siab li.

5. “Muab tag nrho koj lub neej” yog siv rau ib qho lus hais tsis zoo.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 209

Txoj kev hnub no tsis yooj yim taug kiag li. Nws muaj peev xwm hais tau tias nyuaj tag nrho los nrog, thiab thoob plaws txhua tiam, nws tau muaj tsawg kawg li. Li cas los xij, leej twg ho muaj txoj kev xav tias tib neeg lub cev nqaij daim tawv nkaus xwb ho yuav txaus ua rau nws puas tsuaj? Tes hauj lwm hnub no yog tseeb kawg xws li muaj nuj nqis tib yam li lub caij ntuj nag, thiab muaj nqi tib yam li Vajtswv txoj kev ua siab dawb siab zoo pub rau tib neeg. Li cas los xij, yog tias tib neeg yeej tsis paub lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tam sim no los sis kag siab txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, ces yuav ua li cas muaj nuj nqis thiab muaj nqis hais tawm? Lub cev nqiaj daim tawv yeej tsis tau yog tib neeg tus kheej ntiag tug, yog li ntawd yeej tsis muaj ib leej tus twg muaj peev xwm pom tseeb tseeb tias nws txoj hau kev kawg yuav nyob rau qhov twg tiag. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum paub tseeb tias tus Tswv uas yog tus tsim yuav rov tig tib neeg, uas raug tsim los, kom rov mus zoo li lawv lub neej thaum ub, thiab rov kho lawv kom zoo li tus duab thaum ub los ntawm lub sij hawm ntawm lawv txoj kev tsim. Nws yuav muab txoj pa tag huv tib si uas Nws tau tshuab mus hauv tib neeg, rov muab nws tej pob txha thiab lub cev nqaij tawv thiab rov tag nrho rov rau tus Tswv uas yog tus tsim. Nws yuav hloov tag nrho thiab rov kho tib neeg dua tshiab, thiab muab tag nrho Vajtswv tej qub txeeg qub teg los ntawm tib neeg rov qab uas tsis yog tib neeg ntiag tug, tiam sis yog Vajtswv li, thiab yuav tsis muaj hnub muab rov qab rau tib neeg li lawm. Qhov no twb vim yog tsis muaj ib yam dab tsi uas yog tib neeg ntiag tug nyob hauv thawj qhov chaw no li. Nws yuav nqa txhua yam rov qab—no tsis yog kev huab uas tsis ncaj ncees; ntau tshaj, nws twb yog tias rov tsim kho ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb kom rov zoo li lawv tus qauv thaum ub, zoo ib yam li kev hloov thiab rov kho tib neeg. Qhov no yog qhov tseeb ntawm lub hom phiaj rau tib neeg, txawm muaj tej zaum nws yuav tsis yog yam uas rov npaj tseg ntawm lub cev nqaij daim tawv tom qab nws tau raug qhuab ntuas lawm, li uas neeg xav. Vajtswv tsis xav tau cov khauj khaum pob txha ntawm lub cev nqaij daim tawv tom qab nws raug kev puas ntsoog lawm; Nws xav tau txhua yam li thaum ub hauv tib neeg uas yog Vajtswv ntiag tug nyob hauv chiv keeb. Twb yog vim li ntawd, Nws yuav tsis rhuav tshem tib neeg los sis rhuav tshem tib neeg lub cev nqaij daim tawv tag nrho, rau qhov tib neeg lub cev nqaij daim tawv tsis yog nws ntiag tug kiag. Ntau tshaj ntawd, nws yog tus pab ntawm Vajtswv, tus uas cawm tib neeg. Nws yuav rhuav tshem tib neeg lub cev nqaij daim tawv rau Nws “kev lom zem” tau li cas? Tag li ntawd, koj puas tau tso lub cev nqaij daim tawv huv tib si uas yog koj li tseg, uas nws twb tsis muaj nqis npaum li ib lub nyuag nyiaj npib? Yog tias koj muaj peev xwm nkag siab tau peb caug feem pua ntawm tes hauj lwm rau tiam kawg (qhov yuav luag peb caug feem pua txhais hais tias kag siab txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no ib yam nkaus li Vajtswv tes dej num ntawm lo lus nyob rau tiam kawg), yog li ntawd ces koj yuav tsis tau ua “dej num” mus ntxiv los sis “mloog lus” rau koj lub cev nqaij daim tawv—ib lub cev nqaij daim tawv uas tau raug lwj liam los tau ntau ntau lub xyoo lawm—xws li tej teeb meem hnub no. Koj yuav tsum tau pom kom tseeb tseeb tias tam sim no tib neeg ua tej yam ua ntej tej uas tsis tau tshwm sim, thiab yuav tsis muaj mus ntxiv lawm mus raws nrhiav li kab kev keeb kwm. Koj lub cev nqaij daim ntawv ua txawj lwj twb puv tag tej yoov los lawm ntev, yog li yuav ua li cas nws thiaj li muaj lub zog rov qab tig tau li thaum keeb kwm uas Vajtswv tau pub sij hawm txuas ntxiv los txog niaj hnub no? Yuav ua li cas nws yuav ua kom lub sij hawm uas siv ua kev thaum tiam kawg dua ib zaug, thiab yuav siv ob txhais tes los tig lub sij hawm tau li cas? Yuav ua li cas nws thiaj tig tau lub ntiaj teb rov qab uas nyob po huab tsaus ntuj nti? Koj lub cev nqaij daim tawv puas muaj peev xwm ua kom tej roob thiab hav dej rov ciaj sia tuaj tau? Koj lub cev nqaij daim tawv puas muaj peev xwm, uas tsuas muaj kev ua hauj lwm me me xwb, puas kho tau ib tsoom tib neeg hauv ntiaj teb no uas koj twb xav tau lawm tiag? Koj puas muaj peev xwm qhuab qhia koj cov xeeb ntxwv kom dhau los ua “tib neeg”? Tam sim no koj puas nkag siab? Koj lub cev nqaij daim tawv yog leej twg li tiag? Vajtswv lub hom phiaj yog cawm tib neeg, kom tib neeg tsis muaj kev txhaum li, thiab kev yuav hloov pauv tib neeg tsis yog muab ib lub teb chaws uas zoo nkauj heev rau koj los sis coj txoj kev thaj yeeb nyab xeeb rau tib neeg lub cev nqaij daim tawv; nws tsuas yog txhawm rau Nws lub yeeb koob thiab Nws zaj lus tim khawv xwb, rau qhov tib neeg tsim nyog muaj kev zoo rau lub neej yav tom ntej, thiab twb yog vim li ntawd lawv thiaj li yuav muaj peev xwm tau so sai. Txawm li ntawd los, nws twb tsis yog rau koj lub cev nqaij daim tawv, rau qhov tib neeg yog thawj yam nyob hauv Vajtswv txoj kev cawm, thiab tib neeg lub cev nqaij daim tawv tsuas yog qhov ntxiv xwb. (Ib tug tib neeg yog ib yam khoom uas muaj ntsuj plig thiab cev nqaij daim tawv, hos lub cev tsuas yog ib yam uas txawj lwj xwb. Qhov no txhais hais tias lub cev nqaij daim tawv yog ib yam khoom uas nyob hauv kev npaj cawm tib neeg.) Koj yuav tsum tau paub txog Vajtswv txoj kev zoo kawg nkaus, tiav hlo, thiab tsis muaj ib yam uas tib neeg tau los li tiam sis yog rab ntaj thiab suam kiag mus rau hauv lawv lub cev nqaij daim tawv, ib yam li raug kev txom nyem uas tsis muaj hnub kawg, hluav taws kub, txiav txim yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li, rau txim, thiab raug foom phem, thiab tej kev sim siab uas tsis muaj hnub kawg. Xws li yog nyob hauv zaj dab neeg thiab qhov tseeb ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Li cas los xij, tag nrho txhua yam no puav leej hais ncaj nraim txog tib neeg lub cev nqaij daim tawv xwb, thiab tag nrho cov qauv ntawm kev ua siab phem yog lub hom phiaj tsis muaj kev hlub tshua dhau los ntawm tib neeg lub cev nqaij daim tawv (rau qhov tib neeg tsis muaj txim). Txhua yam no tsuas yog txhawm rau Nws lub yeeb koob thiab Nws zaj lus tim khawv, thiab rau Nws txoj kev cawm tib neeg xwb. Qho no twb yog vim tias Nws tes hauj lwm tsis yog txhawm rau tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj yog rau tag nrho txhua txoj hau kev, xws li rau kom puv npo Nws txoj kev xav thaum ub thaum Nws tsim tib neeg. Yog li ntawd, tej zaum li cuaj caum feem pua ntawm yam tib neeg tau ntsib uas muaj feem nrog tej kev txom nyem thiab tej kev sim siab ntawm hluav taws, thiab muaj tsawg kawg nkaus, los sis tsis muaj kiag li, yam uas qab zib thiab hnub uas muaj kev zoo siab rau yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv tau tshawb nrhiav. Haj yam tsawg tshaj mas yog tib neeg muaj peev xwm lom zem nrog lub sij hawm muaj kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv, siv lub sij hawm uas zoo tshaj plaws nrog Vajtswv. Lub cev nqaij daim tawv mas qias neeg, yog li ntawd yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv pom los sis muaj kev lom zem nrog tsis muaj qab hau dab tsi tiam sis Vajtswv txoj kev rau txim, yog yam uas tib neeg tsis nyiam, xws li tias nws yog qhov tu ncua tsis muaj txoj kev txawj xav li ib txwm muaj lawm. Qho no twb yog vim tias Vajtswv yuav nthuav qhia Nws tus moj yam ncaj ncees, uas yog qhov uas tsis nyiam los ntawm tib neeg, tsis zam tib neeg tej kev ua txhaum, thiab ntxub yeeb ncuab. Vajtswv qhib plho nthuav qhia tag nrho Nws tus moj yam dhau ntawm lub ntsiab uas tsim nyog lawm, yog li xam tag nrho tes hauj lwm ntawm Nws rau-txhiab-xyoo sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog—tes hauj lwm ntawm kev cawm dim pub rau tib neeg txhua tus, thiab kev puas ntsoog ntawm Ntxwgnyoog uas nyob puag thaum ub!

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hom Phiaj ntawm Kev Cawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 210

Thaum tiam kawg tau los txog lawm thiab tag nrho cov teb chaws thoob plaws hauv lub ntiaj teb nyob rau txoj kev ntxhov quas niab. Txoj kev coj ntawm tsoom fwv tsis tiaj tus, muaj kev tshaib nqhis, tej kab mob sib kis, tej dej nyab, thiab tej ntuj qhuav teb nkig tshwm sim rau txhua qhov txhia chaw. Nws muaj kev puas tsuaj loj heev rau hauv lub ntiaj teb ntawm tib neeg; Saum ntuj kuj tau xa kev puas tsuaj nqis los thiab. Tej no yog cov cim ntawm tiam kawg. Tiam sis rau ntawm tib neeg ces, nws zoo nkaus li yog ib lub ntiaj teb ntawm txoj kev lom zem thiab zoo nkauj; nws dhau los ua muaj ntau zuj zus, tib neeg lub siab tau txav tag nrho los rau nws, thiab tib neeg coob leej ntau tus raug mag ntxiab thiab tsis tuaj yeem daws lawv tus kheej kom dim plaws tau ntawm rooj ntxiab; cov neeg coob leej heev raug ntxias dag los ntawm cov neeg uas siv tswv yim dag ntxias thiab ua khawv koob yees siv. Yog koj tsis mob siab rau kev nce qib, tsis muaj tej tswv yim zoo tshaj, thiab tsis raug cog cag ruaj khov rau txoj hau kev tseeb, ces koj yuav raug cheeb tawm mus nrog txoj kev txhaum. Teb chaws Suav yog ib lub chaws poob qab tshaj plaws ntawm tag nrho cov teb chaws; nws yog daim av uas tus zaj loj liab ploog pw chev nkhaus vos, nws muaj cov neeg feem coob yog cov pe hawm tej mlom thiab siv khawv koob yees siv, muaj tsev hauj sam ntau tshaj plaws, thiab nws yog ib lub chaw uas tej dab phem qias vuab tsuab nyob. Koj tau yug rau ntawm nws, koj raug kawm los ntawm nws thiab raug nce qib rau hauv nws txoj kev haub ntxias; koj raug ua lwj liam thiab raug tsim txom los ntawm nws, tiam sis tom qab raug tsa koj tso nws tseg thiab caum cuag Vajtswv tiav hlo lawm. Qhov no yog Vajtswv lub yeeb koob, thiab qhov no yog vim li cas theem dej num no thiaj li tseem ceeb tshaj. Vajtswv tau ua tiav txoj dej num loj tshaj zoo li no lawm, tau hais ntau cov lus lawm, thiab thaum kawg Nws thiaj muab tau nej tiav hlo lawm—qhov no yog ib feem ntawm txoj dej num ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab koj yog “yam kov yeej” ntawm Vajtswv ntsug rog nrog Ntxwgnyoog. Nej yim to taub qhov tseeb ntau npaum li cas thiab yim to taub nej lub neej ntawm pawg ntseeg ntau npaum li cas, yim ua rau tus zaj loj liab ploog tau los txhos caug ntau npaum li ntawd. Tej no yog tag nrho lub ntsiab ntawm sab yeeb ceeb—lawv yog cov ntsug rog ntawm sab yeeb ceeb, thiab thaum Vajtswv muaj yeej lawm, Ntxwgnyoog thiaj li poob ntsej muag thiab raug rhuav tshem tag nrho mus. Theem no ntawm Vajtswv txoj dej num yog tseem ceeb tshaj plaws. Vajtswv ua txoj dej num loj zoo li no cawm tau pawg neeg no tiav hlo lawm yog li koj thiaj tuaj yeem khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tau, nyob rau hauv daim av dawb huv, nyob rau hauv Vajtswv qhov kev kaj, thiab muaj txoj kev kaj ntawm txoj kev coj thiab kev qhia. Ces thiaj li muaj nuj nqis rau koj lub neej txoj sia. Yam uas nej noj thiab hnav yeej sib txawv rau ntawm cov tsis ntseeg; nej zoo siab rau Vajtswv cov lus thiab coj ua lub neej muaj nuj nqis—thiab yam uas lawv zoo siab yog dab tsi? Lawv tsuas zoo siab rau lawv “poj koob yawm txwv tej qub txeeg qub teg” thiab lawv “lub teb chaws tus ntsujplig.” Lawv tsis muaj txoj lw ib qho me me ntawm kev ua neeg nyob li! Nej tej khaub ncaws, cov lus, thiab tej kev ua tag nrho yeej sib txawv rau ntawm lawv tej. Thaum kawg, nej thiaj li khiav dim plaws ntawm txoj kev qias vuab tsuab, tsis mag ntxiab mus ntxiv rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev sim siab lawm, thiab caum cuag Vajtswv txoj kev pub txhua hnub. Nej yuav tsum ib txwm ceev faj tas li. Txawm tias nej nyob rau hauv ib lub chaw qias vuab tsuab los xij, nej yeej tsis tsuas nrog qhov qias vuab tsuab thiab tuaj yeem nyob npuab rau ntawm Vajtswv, tau txais Nws txoj kev tiv thaiv zoo tshaj. Vajtswv tau xaiv nej los ntawm tag nrho cov neeg uas nyob rau ntawm daim av daj no. Nej tseem tsis yog cov tib neeg tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws los? Koj yog ib yam muaj sia raug tsim los—koj yuav tsum pe hawm Vajtswv thiab caum raws ib lub neej muaj nuj nqis. Yog koj tsis pe hawm Vajtswv tiam sis nyob rau hauv cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, ces koj tseem tsis yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg tej ris tsho los? Vim koj yog tib neeg, koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Vajtswv thiab thev taus txhua yam kev txom nyem! Koj yuav tsum zoo siab thiab lees txais ib qho kev txom nyem me me uas koj tau ntsib rau niaj hnub no thiab ua ib lub neej muaj nuj nqis, zoo ib yam li Yauj thiab Petus. Hauv lub ntiaj teb no, tib neeg hnav dab phem tej khaub ncaws, noj zaub mov los ntawm tus dab phem, thiab ua dej num thiab tiam rau hauv tus dab phem tus ntiv tes xoo, dhau los raug caij tsuj rau hauv nws txoj kev qias vuab tsuab. Yog koj tsis nkag siab lub ntsiab ntawm lub neej los sis tsis caum kom cuag txoj hau kev tseeb, ces kev ua lub neej zoo li no yuav muaj qhov tseem ceeb tau li cas? Nej yog cov neeg uas caum raws txoj hau kev yog, cov uas nrhiav kev tsim kho. Nej yog cov neeg uas sawv los hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog, cov uas Vajtswv hu ua cov ncaj ncees. Qhov ntawd tsis yog lub neej muaj nuj nqis tshaj plaws los?

Xaiv tawm los ntawm “” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 211

Niaj hnub no, txoj dej num Kuv ua rau hauv nej yog coj nej nkag mus rau lub neej txoj sia ntawm kev ua neej; nws yog txoj dej num coj los rau hauv ib tiam tshiab thiab coj tib neeg ntiaj teb nkag mus rau lub neej txoj sia ntawm tiam tshiab. Ib kauj ruam zuj zus, txoj dej num no raug ua thiab tsim kho rau ntawm nej ncaj qha: Kuv qhia nej tim ntsej tim muag; Kuv tuav nej txhais tes; Kuv qhia nej txhua yam uas nej tsis to taub, muab txhua yam uas nej tsis muaj rau nej. Nws tuaj yeem hais tau tias, rau nej, txhua yam ntawm txoj dej num no yog nej txoj kev npaj rau txoj sia, kuj coj nej kev nkag mus rau txoj sia ntawm txoj kev ua neej thiab; nws muaj lub ntsiab tseem ceeb tshwj xeeb rau kev ua neeg rau txoj sia ntawm pawg neeg no rau thaum tiam kawg. Vim Kuv, tag nrho txoj dej num no yog los xaus rau tiam qub lawm thiab coj los rau ib tiam tshiab lawm; vim Ntxwgnyoog, Kuv thiaj li dhau los ua cev nqaij daim tawv kiag thiaj li yuav kov yeej nws. Txoj dej num Kuv ua rau ntawm nej tam sim no yog nej lub ntsiab tseem ceeb rau niaj hnub no thiab nej txoj kev cawm dim ncav sij hawm, tab sis nyob rau thaum ob peb lub xyoos luv luv no, Kuv yuav qhia nej tag nrho qhov tseeb, tag nrho txoj hau kev ntawm txoj sia, thiab txawm tias txoj dej num yav tom ntej yuav zoo li cas los xij; qhov no yeej muaj txaus los ua kom nej muaj kev ntsib kev pom tej yam uas ib txwm muaj rau yav tom ntej lawm. Tag nrho Kuv cov lus nkaus xwb yog yam uas Kuv tau tso rau nej lawm. Kuv tsis muaj lwm cov kev qhia ntxiv lawm; niaj hnub no, tag nrho cov lus uas Kuv hais rau nej yog Kuv txoj kev qhia txog nej, vim hais tias niaj hnub no nej tsis muaj kev ntsib kev pom txog ntau yam ntawm cov lus uas Kuv hais li, thiab tsis to taub lawv lub ntsiab sab hauv. Muaj ib hnub, nej tej kev ntsib kev pom yuav tawg paj txi txiv zoo ib yam nkaus li Kuv tau hais rau niaj hnub no lawm. Cov lus no yog nej cov zeem muag ntawm niaj hnub no, thiab tej ntawd yog yam uas nej yuav nyob rau yav tom ntej; lawv yog lub ntsiab tseem ceeb rau txoj sia niaj hnub no thiab yog ib txoj kev qhia rau yav tom ntej thiab yuav tsis muaj txoj kev qhia zoo dua lawm. Qhov no vim hais tias lub sij hawm Kuv yuav tsum ua txoj dej num rau hauv lub ntiaj teb yog tsis ntev li lub sij hawm uas nej yuav tsum muaj kev ntsib thiab pom Kuv cov lus; Kuv tsuas ua Kuv txoj dej num kom tiav nkaus xwb, thaum nej tab tom caum raws txoj sia, ib qho txheej txheem uas ntsig txog ib txoj kev taug mus tag txoj sia. Tsuas yog tom qab muaj kev ntsib kev pom ntau yam lawm xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm muab tau txoj hau kev ntawm txoj sia tau tiav hlo; tsuas yog li ntawd nkaus xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm pom tshab rau sab hauv lub ntsiab ntawm cov lus uas Kuv hais niaj hnub no. Thaum nej muaj Kuv cov lus rau hauv nej ob txhais tes lawm, thaum txhua tus ntawm nej cov ko tau txais tag nrho Kuv cov lus txib lawm, thaum Kuv tau txib nej nrog rautxhua yam uas Kuv tsim nyog tau ua lawm, thiab thaum txoj dej num ntawm cov lus tau los txog rau thaum kawg lawm, txawm tias ib qho tshwm sim loj tshaj yuav raug ua tiav li cas los xij, ces txoj kev nqis tes ua ntawm Vajtswv txoj kev xav kuj yuav raug ua tiav thiab. Nws tsis zoo li koj xav hauv nruab siab, uas koj yuav tsum tau hloov mus rau ib qib twg; Vajtswv tsis ua raws li koj tej kev xav phem.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 212

Hauv tiam kawg, Vajtswv rais los ua cev nqaij daim tawv los ua tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua thiab ua Nws tes hauj lwm ntawm cov lus hais. Nws los ua ib tug neeg ua tes dej num rau thaum lub sij hawm uas tib neeg muaj lub hom phiaj ua kom cov neeg no zoo tiav log raws li Nws lub siab. Txij thaum lub sij hawm tsim txhua yam los txog rau niaj hnub tam sim no, nws tsuas yog thaum lub sij hawm tiam kawg xwb Nws thiaj tau ua hom dej num no. Tsuas yog thaum lub sij hawm tiam kawg xwb Vajtswv thiaj tau yug los ua neeg tsim tes dej num tseem ceeb zoo li no. Txawm tias Nws yuav thev tej kev txom nyem uas tib neeg pom tias yuav thev nyuaj los xij, thiab txawm tias Nws yuav yog ib tug Vajtswv muaj hwj chim loj tshaj plaws los xij tiam sis tseem kev txo lub hwj chim los ua ib tug tib neeg dog dig, yeej tsis pom Nws tes dej num raug ua tiav qeeb, thiab Nws txoj kev npaj ua yeej tsis poob rau txoj kev nyuaj siab li. Nws ua tes dej num mus raws li Nws txoj kev npaj ua tseg. Ib lub hom phiaj ntawm qhov yug los ua neeg zaum no yog los txeeb tib neeg, ho lwm lub hom phiaj yog ua kom cov neeg Nws hlub zoo tiav log. Nws xav pom cov neeg uas Nws ua kom zoo tiav log ntawd rau ntawm Nws tus kheej ob lub qhov muag, thiab Nws xav pom kiag ntawm Nws Tus Kheej tias cov neeg uas Nws tau ua zoo tiav log ntawd ua tim khawv rau Nws zoo li cas. Nws tsis yog yuav ua kom ib tug los sis ob tug neeg zoo tiav log xwb. Feem ntau, nws yog ib pawg neeg, uas tsuas muaj ob peb leeg xwb. Cov neeg nyob hauv pawg neeg no tuaj ntawm ntau lub teb chaws hauv ntiaj teb tuaj, thiab los ntawm ntau haiv neeg nyob hauv lub ntiaj teb los. Lub hom phiaj ntawm kev ua ntau tes dej num no yog yuav tsum ua kom tau pawg neeg no, ua kom tau pawg neeg no los ua tim khawv rau Nws, thiab ua kom tau lub yeeb koob uas Nws yuav tau los ntawm lawv. Nws tsis ua tes dej num uas tsis muaj qhov tseem ceeb, los sis Nws tsis ua tes dej num uas tsis muaj nuj nqi dab tsi li. Muaj peev xwm hais tau tias, lub hom phiaj ua ntau tes dej num ntawm Vajtswv yog ua kom txhua tus neeg uas Nws xav tau yog neeg zoo tiav log. Thaum lub sij hawm khoom uas Nws tsis ua tej no lawm, Nws yuav ntiab cov neeg siab phem tawm. Yeej paub tias Nws tsis ua tes dej num tseem ceeb no vim cov neeg siab phem no; hloov rau qhov no, Nws muab Nws txhua yam rau ib pab neeg tsawg uas yog cov yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Tes dej num Nws ua, cov lus Nws hais, qhov npog zais uas Nws nthuav tawm, thiab Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas tag nrho yog muaj txiaj ntsig rau pab neeg tsawg no. Nws tsis los ua cev nqaij daim tawv vim cov neeg siab phem no, thiab cov neeg siab phem no lom txwm ua kom Nws npau taws. Nws hais qhov tseeb, thiab tham txog txoj hau kev, vim cov neeg no yuav raug ua kom zoo tiav log; Nws dhau los ua cev nqaij daim tawv vim yog lawv, thiab vim yog lawv Nws thiaj muab Nws tej kev cog lus thiab tej koob hmoov. Qhov tseeb, txoj hau kev, thiab lub neej txoj sia hauv tib neeg ntiaj teb uas Nws hais txog tsis muaj txiaj ntsig rau cov neeg siab phem no. Nws xav zam tsis hais lus rau cov neeg siab phem no, xav muab tag nrho qhov tseeb rau cov neeg uas yuav raug ua kom zoo tiav log. Tiam sis Nws tes dej num uas xav ua rau tam sim no yog tso cai rau cov neeg siab phem ua qee yam kev lom zem rau Nws tej kev nplua nuj. Cov neeg uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb, cov uas tsis ua tau zoo raws Vajswv, thiab cov uas tab kaum Nws tes dej num yog neeg siab phem tag nrho. Lawv tsis muaj peev xwm raug ua kom zoo tiav log, thiab Vajtswv tsis nyiam kiag li thiab tsis kam txais yuav. Hos, cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb thiab muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv txaus siab thiab cov neeg uas siv tag nrho lawv tus kheej rau Vajtswv tes dej num yog cov neeg uas yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Cov neeg uas Vajtswv xav kom ua tiav txhij txhua tsis yog leej twg sab nrauv dua li pawg neeg no, thiab tes dej num uas Vajtswv ua yog ua kom muaj txiaj ntsig rau cov neeg no. Nws hais qhov tseeb ncaj qha rau cov neeg uas txaus siab muab nws coj los xyaum ua. Nws tsis hais rau cov neeg uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Kev nkag siab kom ntau ntxiv thiab kev xam pom kom nthuav dav ntxiv ntawm qhov Nws hais txog ntawd yog npaj rau cov neeg uas muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb. Thaum Nws hais txog cov neeg uas yuav raug ua kom zoo tiav log, nws yog cov neeg uas Nws tab tom hais txog no. Tes dej num ntawm tus Vajntsuplig raug qhia ncaj qha rau cov neeg uas txaus siab xyaum ua qhov tseeb. Tej yam uas muaj tswv yim thiab zoo li tib neeg ntiaj teb raug muab qhia ncaj qha rau cov neeg uas txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Cov neeg uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb yuav hnov ntau lo lus tseeb, tab sis vim lawv tus yeeb yam yeej siab phem thiab tsis nyiam qhov tseeb, qhov lawv to taub ces tsuas yog cov lus thiab tej lus qhia ntawm txoj kev ntseeg xwb thiab tsis muaj lub hauv paus tswv yim, tsis muaj nqi dab tsi rau lawv txoj hau kev nkag mus rau lub neej txoj sia. Yeej tsis muaj ib tug ntawm lawv coj ncaj rau Vajtswv li; Lawv yog tag nrho cov neeg uas pom Vajtswv tab sis tsis muaj peev xwm caum cuag Nws; Lawv txhua tus raug rau txim los ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 213

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv yog los ntxuav noob neej xwv kom tib neeg thiaj li muaj tau qhov tseeb, vim tias tib neeg to taub qhov tseeb tsawg heev! Qhov ua kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov neeg zoo li no yog qhov tseem ceeb tob tshaj plaws. Nej txhua tus tau poob rau hauv qab kev haub ntxias ntawm qhov tsaus lawm thiab raug mob sab heev. Lub hom phiaj ntawm tes dej num no ces yog los pab nej kom paub tib neeg tus yeeb yam thiab ua lub neej raws qhov tseeb. Qhov raug kho kom zoo tiav log yog tej yam uas txhua tus raug tsim los yuav tsum txais yuav. Yog tias tes dej num ntawm theem no tsuas yog kho kom tib neeg zoo tiav log xwb, ces nws yeej muaj peev xwm ua tau tiav rau hauv teb chaws Askiv, los sis teb chaws Asmeskas, los sis teb chaws Yixayee; nws yeej ua tau tiav rau cov tib neeg ntawm txhua lub teb chaws. Tab sis kev lim tib neeg kom dawb huv tsuas yog xaiv neeg ua nkaus xwb. Thawj kauj ruam ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv tsuas yog ib ntus luv luv xwb; tseem ceeb dua ntawd, nws yog siv los ua kom Ntxwgnyoog poob ntsej muag thiab txeeb kom tau tag nrho lub qab ntuj khwb no. Qhov no yog qhov tseem kev lim tib neeg kom dawb huv. Ib tug twg yeej hais tau tias txhua tus neeg uas ntseeg Vajtswv yeej muaj cuab kav raug kho kom zoo tiav log vim tias qhov raug kho kom zoo tiav log no mas tsuas ua tau tom qab muaj kev hloov ntev ntev lawm xwb. Tab sis qhov raug kov yeej mas txawv. Tus qauv piv txwv thiab tus qauv xyaum raws rau txoj kev txeeb tau ntawd yuav tsum yog cov uas poob qab deb tshaj plaws, nyob rau hauv qhov tsaus uas tob tshaj plaws; lawv yuav tsum yog cov uas raug saib tsis tau tshaj plaws, cov uas tsis txaus siab hlo txais yuav Vajtswv kiag li, thiab cov uas tsis mloog Vajtswv lus kiag li. Qhov no thiaj yog hom tib neeg uas muaj peev xwm ua tim khawv tau rau qhov uas raug kov yeej. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv yog los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, hos lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev ua kom tib neeg zoo tiav log ces yog ua kom muab tau tib neeg. Nws yog los pab tib neeg kom muaj lus tim khawv tom qab tau raug txeeb tau lawm tias qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no yog ua nyob rau ntawm no, rau cov tib neeg zoo li nej ntag. Lub hom phiaj yog kom tib neeg ua tim khawv tom qab tau raug txeeb tau lawm. Cov tib neeg uas txeeb tau lawm no yuav raug siv los ua kom lub hom phiaj ntawm qhov ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag no tiav hlo. Yog li, dab tsi yog lub ntsiab ntawm txoj kev txeeb tau? Kev rau txim, kev txiav txim, kev tsawm foom, thiab kev qhia tshwm—siv tus moj yam ncaj ncees los txeeb tib neeg xwv kom lawv thiaj muaj siab ntseeg vim yog Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees. Qhov siv qhov muaj tiag thiab lub hwj chim ntawm txoj lus los txeeb tib neeg thiab hais kom lawv ntseeg puv ntoob—qhov no thiaj yog qhov txhais tias txeeb tau. Cov uas twb raug kho zoo tiav log lawm tsis yog tsuas muaj tau txoj kev mloog lus tom qab raug txeeb tau lawm xwb, tab sis lawv kuj muaj txoj kev paub txog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, hloov lawv tus moj yam, thiab los paub Vajtswv. Lawv tau paub tau pom txoj kev hlub Vajtswv thiab rais los mus muaj qhov tseeb puv npo lawm. Lawv kawm seb yuav paub Vajtswv tes dej num li cas, rais los muaj peev xwm tiv kev txom nyem rau Vajtswv thiab los muaj lawv tus kheej lub siab nyiam. Cov uas raug ua kom zoo tiav log lawm yog cov uas muaj kev to taub tseeb txog qhov tseeb vim yog qhov paub Vajtswv txoj lus lawm. Cov txeeb tau lawm yog cov uas paub qhov tseeb tab sis tsis tau txais yuav lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb. Tom qab qhov txeeb tau lawm, lawv mloog lus, tab sis lawv txoj kev mloog lus yog qhov tau los ntawm txoj kev txiav txim uas lawv tau txais xwb. Lawv yeej tsis muaj kev to taub txog lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb kiag li. Lawv lees paub qhov tseeb hauv cov lus xwb, tab sis lawv tsis tau nkag rau qhov tseeb; lawv nkag siab qhov tseeb, tab sis lawv tsis tau ntsib tau pom qhov tseeb li. Tes dej num uas ua tiav rau cov uas raug kho kom zoo tiav log muaj xws li kev rau txim thiab kev txiav txim, nrog rau txoj kev paub ntawm lub neej. Ib tug tib neeg uas saib txoj kev nkag mus rau qhov tseeb muaj nqis yog ib tug tib neeg uas yuav raug kho kom zoo tiav log. Qhov txawv ntawm cov uas yuav raug kho kom zoo tiav log thiab cov uas txeeb tau yog nyob ntawm seb lawv puas nkag rau qhov tseeb xwb. Cov uas raug kho kom zoo tiav log lawm yog cov uas nkag siab qhov tseeb, tau nkag mus rau qhov tseeb, thiab ua lub neej raws qhov tseeb; cov tib neeg uas kho tsis tau kom zoo tiav log yog cov uas tsis nkag siab qhov tseeb thiab tsis nkag rau qhov tseeb, ntawd yog, cov uas tsis ua lub neej raws li qhov tseeb. Yog tias cov tib neeg zoo li no muaj peev xwm tam sim no los mloog lus tag nrho, ces lawv raug txeeb tau lawm. Yog tias cov txeeb tau tsis nrhiav qhov tseeb—yog tias lawv caum raws tab sis tsis ua lub neej raws li qhov tseeb, yog tias lawv pom thiab hnov qhov tseeb tab sis tsis ua lub neej raws li qhov tseeb kom muaj nqis—ces lawv kho tsis tau kom zoo tiav log. Cov tib neeg uas kho tau kom zoo tiav log xyaum qhov tseeb raws li Vajtswv tej kev cheem tsum nrog rau txoj kev mus rau qhov zoo tiav log. Los ntawm qhov no, lawv ua tau zoo txaus rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab lawv zoo tiav log lawm. Txhua tus uas caum mus kom txog qhov kawg ua ntej kev lim tib neeg kom dawb huv xaus yog ib tug uas txeeb tau lawm, tab sis hais tsis tau tias yog ib tug uas zoo tiav log lawm. “Cov uas raug tsim kho zoo tiav log lawm” yog hais txog cov uas, tom qab kev lim tib neeg kom dawb huv xaus lawm, muaj peev xwm caum raws qhov tseeb thiab raug muab tau los ntawm Vajtswv. Nws taw mus rau cov uas, tom qab kev lim tib neeg kom dawb huv xaus lawm, sawv khov kho hauv txoj kev ceeb laj txom nyem loj thiab ua lub neej raws qhov tseeb. Qhov cais qhov txeeb tau ntawm qhov kho kom zoo tiav log yog qhov txawv hauv tej kauj ruam ntawm tes dej num thiab qhov txawv hauv tej qib uas yog qhov tib neeg to taub thiab nkag mus rau qhov tseeb. Tag nrho txhua tus uas tsis tau pib taug txoj kev mus rau kev raug kho kom zoo tiav log, txhais tias cov uas tsis muaj qhov tseeb, yeej tseem yuav raug muab rhuav tshem tawm mus rau thaum kawg. Tsuas yog cov uas muaj qhov tseeb xwb thiab cov uas ua lub neej raws li qhov tseeb xwb thiaj li muaj cuab kav raug muab tau los ntawm Vajtswv. Ntawd yog, cov uas ua lub neej raws li Petus tus qauv yog cov ua raug kho kom zoo tiav log lawm, hos tag nrho lwm cov ces yog cov txeeb tau xwb. Tes dej num uas ua tiav rau tag nrho cov uas raug txeeb tau muaj tej lus tsawm foom, kev qhuab ntuas, thiab qhia txoj kev chim siab, thiab yam uas los rau lawv yog kev ncaj ncees thiab kev tsawm foom. Qhov ua hauj lwm rau ib tug tib neeg zoo li no yog qhov qhia tshwm yam tsis muaj kab ke los sis kev paub cai—los qhia tshwm tus moj yam lwj liam hauv lawv lub siab xwv kom lawv thiaj li paub rau lawv tus kheej thiab ntseeg tas nrho. Thaum tib neeg rais los ua ib tug mloog lus tiag tiag lawm, kev lim tib neeg kom dawb huv xaus. Txawm yog tias tib neeg feem coob tseem tsis nrhiav kom to taub qhov tseeb los, kev lim tib neeg kom dawb huv yuav tsum tau xaus.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 214

Vajtswv yuav tsim kom tib neeg kom zoo tiav log li cas? Vajtswv tus moj yam yog dab tsi? Muaj dab tsi nyob hauv Nws tus moj yam? Yuav kom paub meej txog txhua yam no: ib tug hu ua kev tshaj tawm Vajtswv lub npe, ib tug hu nws ua lus tim khawv rau Vajtswv, thiab ib tug hu ua nws yog kev qhuas Vajtswv. Tib neeg yuav, hais raws li lub hauv paus ntawm kev paub txog Vajtswv, thaum kawg ua kev hloov pauv hauv nws lub neej tus yam ntxwv. Tib neeg yim tau txais kev saib xyuas thiab tau raug kho kom zoo, nws yim muaj zog ntau tuaj; Vajtswv yim ua hauj lwm ntau kauj ruam, ua rau tib neeg yim zoo tiav log. Niaj hnub no, nyob rau hauv tib neeg txoj kev paub, txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog tig rov qab los rau ntawm nws cov kev xav phem, thiab txhua yam nyob dhau tib neeg txoj kev txawj ntse thiab nyob sab nraud ntawm nws cov kev cia siab. Vajtswv muab txhua yam uas tib neeg xav tau, thiab hauv txhua qhov kev hwm no yog qhov txawv ntawm nws cov kev xav phem. Vajtswv hais tawm Nws cov lus hauv lub sij hawm uas koj qaug zog; tsuas yog txoj hauv kev no Nws thiaj li tuaj yeem muab lub neej rau koj xwb. Los ntawm rov qab mus rau ntawm koj cov kev xav phem, Nws ua rau koj lees yuav qhov kev saib xyuas ntawm Vajtswv; tsuas yog tib txoj hauv kev no koj thiaj li tuaj yeem tshem tawm koj tus kheej ntawm koj txoj kev coj tsis ncaj. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug yam ntxwv ntawm lub hwj huaj hauv kev sib hwm, tab sis nyob rau lwm qhov Nws ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug yam ntxwv ntawm txoj kev ua neej nyob. Thaum twg koj tsum kev tsis lees paub txhua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv, thaum twg koj muaj peev xwm zwm rau tawm tsis hais yam uas Vajtswv hais los sis ua nyob rau hauv tus yam ntxwv ntawm txoj kev ua neej nyob, thaum twg koj muaj peev xwm zwm rau thiab nkag siab tsis hais qhov xwm txheej dab tsi Nws tshwm sim, thiab thaum twg koj tau txais kev paub tiag tiag, tsuas yog tom qab ntawd koj thiaj li tuaj yeem paub tseeb tias Nws yog Vajtswv, tsuas yog thaum ntawd koj thiaj li tso tseg kev tsim cov kev xav phem, thiab tsuas yog thaum ntawd koj thiaj li yuav raws Nws mus kom txog qhov kawg. Muaj tswv yim rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab Nws paub tias tib neeg yuav ua tau lus tim khawv ruaj khov rau Nws. Nws paub tias tib neeg txoj kev qaug zog nyob qhov twg, thiab cov lus Nws hais tuaj yeem lo nkaus rau ntawm koj qhov kev qaug zog uas tseem ceeb, tab sis Nws kuj siv Nws cov lus zoo thiab muaj tswv yim ua kom koj sawv ruaj nrees ua lus tim khawv txog Nws. Tej no yog cov txuj ci tseem ceeb ntawm Vajtswv. Teg dej num uas Vajtswv ua yog yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau. Cov hom kev coj tsis ncaj twg uas tib neeg, tab tom ua hauv cev nqaij daim tawv, tab tom muaj, thiab yam dab tsi uas xam tias yog qhov tseem ceeb ntawm kev ua tib neeg—txhua yam no yog qhia tshwm los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim, uas ua rau tib neeg tsis muaj chaw nkaum ntawm nws txoj kev poob ntsej muag.

Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas kom tib neeg thiaj li tau txais kev paub txog Nws, thiab ua lus tim khawv rau Nws. Yog tsis muaj Nws txoj kev txiav txim txog tib neeg tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tib neeg tsis tuaj yeem paub Nws tus moj yam kev ncaj ncees, uas ua rau tsis muaj kev txhaum, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tig nws txoj kev paub qub txog Vajtswv mus rau qhov tshiab. Rau txiaj ntsig ntawm Nws tej lus tim khawv, thiab rau Nws kev cawm, Nws ua rau tib neeg paub Nws tus kheej tag nrho, yog li ua rau kom tib neeg, los ntawm Nws txoj kev tshwm sim hauv cov pej xeem, ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv, kom hloov pauv hauv nws tus yam ntxwv, thiab ua lus tim khawv zoo rau Vajtswv. Txoj kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv raug ua tiav los ntawm ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv; yog tsis muaj kev hloov pauv ntawm nws tus yam ntxwv li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Qhov kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv ua pov thawj qhia tias tib neeg tau tso nws tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev rau Ntxwgnyoog thiab los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab tau dhau los ua tus qauv thiab tus qauv piv txwv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, ib tug tim khawv ntawm Vajtswv, thiab yog ib tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg los ua Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab Nws xav kom tib neeg ua tiav txoj kev paub txog Nws, mloog nws lus, ua lus tim khawv rau Nws, kom paub txog Nws txoj kev xyaum ua thiab ib txwm ua hauj lwm, los mloog tag nrho Nws cov lus thiab tes hauj lwm uas tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab los ua lus tim khawv rau txhua txoj hauj lwm Nws ua los cawm tib neeg, ib yam nkaus li txhua tes dej num uas Nws tau ua kom kov yeej tib neeg. Cov uas ua lus tim khawv rau Vajtswv yuav tsum muaj kev paub txog Vajtswv; tsuas yog hom lus tim khawv zoo no xwb thiaj li yog thiab muaj tseeb, thiab tsuas yog cov lus tim khawv zoo no xwb thiaj tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Vajtswv siv cov neeg uas tau los paub Nws los ntawm Nws li kev txiav txim thiab kev rau txim, saib xyuas thiab txiav, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws siv cov uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog kom ua lus tim khawv rau Nws, thiab Nws kuj siv cov uas hloov tus yam ntxwv, thiab cov uas muaj tej no tau txais Nws cov koob hmoov, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws tsis xav tau kom tib neeg los hais lus qhuas Nws ntawm ncauj, thiab Nws xav tau lus qhuas thiab ua lus tim khawv los ntawm Ntxwnyoog, uas tsis tau txais kev cawm dim los ntawm Nws. Tsuas yog cov uas paub Vajtswv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws xwb, thiab tsuas yog cov uas tau hloov lawv tus yam ntxwv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws. Vajtswv yuav tsis cia tib neeg txhob txwm tsim kev txaj muag rau Nws lub npe.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv Rau Vajtswv Tau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 215

Nco txog qhov xwm txheej hauv Vajluskub thaum uas Vajtswv tso kev puas tsuaj rau Xaudoo thiab xav txog qhov uas Lauj tus poj niam tau rais los ua ib tug ncej ntsev. Tig rov xav txog qhov uas cov neeg hauv Ninave lees lawv tej kev txhaum rau hauv hnab xaws khaub ncaws thiab hmoov tshauv thiab nco ntsoov tej yam uas tshwm sim tom qab cov neeg Yudai muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig 2,000 xyoo dhau los. Cov neeg Yudai raug ntiab tawm hauv Yixayee thiab khiav mus nyob thoob ntiaj teb. Muaj coob tus raug tua tuag, thiab tag nrho haiv neeg Yudai raug kev puas ntsoog yam tsis tau raug dua los li. Lawv tau muab Vajtswv ntsia rau saum ntoo khaub lig—tau ua ib qho kev txhaum loj tshaj plaws—thiab tau thab Vajtswv tus moj yam. Lawv tau raug yuam kom them tej uas lawv tau ua thiab tau raug yuam kom txais tag nrho tej txim txhaum los ntawm tej lawv ua ntawd. Lawv tau cem Vajtswv, tsis txais yuav Vajtswv, thiab yog li lawv thiaj li tsuas muaj tib txoj hmoo nkaus xwb: raug Vajtswv rau txim. Qhov no yog lub txim iab thiab kev puas tsuaj uas lawv cov tswv kav teb chaws tau tsim tawm los rau lawv lub teb chaws thiab haiv neeg.

Hnub no, Vajtswv tau rov los rau ntiaj teb no los ua Nws tes hauj lwm lawm. Nws thawj qho chaw nres yog ntawm pab neeg tswj yuam pej xeem: Suav Teb, lub hauv paus ruaj khov ntawm kev tsis ntseeg ntuj. Vajtswv tau ib pab neeg los ntawm Nws txoj kev txawj ntse thiab lub hwj chim. Nyob rau lub sij hawm no, Nws raug Suav pab neeg tswj teb chaws siv txhua yam caum tua thiab tsim kev txom nyem loj heev rau, yam tsis muaj chaw rau Nws so li, nrhiav tsis tau chaw nkaum li. Txawm li no los xij, Vajtswv yeej tseem rau siab ntso ua tes hauj lwm uas nws npaj siab yuav ua: Nws hais tawm Nws lub suab thiab nthuav tawm nws txoj moo zoo. Tsis muaj leej twg yuav to taub tau txog lub hwj chim loj tshaj plaws ntawm Vajtswv. Nyob rau Suav Teb, ib lub teb chaws uas muab Vajtswv xam ua tus yeeb ncuab, los Vajtswv yeej tsis tso Nws tes hauj lwm tseg li. Txawm li ntawd los, muaj neeg coob tau txais yuav Nws tes hauj lwm thiab txoj lus, vim Vajtswv tau ua tag nrho txhua yam Nws ua tau los cawm tib neeg. Peb ntseeg hais tias tsis muaj ib lub teb chaws los sis ib qho hwj chim twg yuav thaiv tau txoj hau kev ntawm tej uas Vajtswv xav ua li. Cov uas thaiv txoj hau kev ntawm Vajtswv tes hauj lwm, tawm tsam Vajtswv txoj lus thiab tab kaum thiab rhuav Vajtswv txoj kev npaj ces thaum kawg yuav raug Vajtswv rau txim. Tus uas tawm tsam Vajtswv txoj lus yuav raug xa mus rau Dab Teb; lub teb chaw twg uas tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug kev puas ntsoog; haiv neeg twg uas sawv tig tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ntsaig tawm kom tu noob hauv ntiaj teb no mus thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Kuv xav hais kom cov neeg hauv txhua haiv neeg, hauv txhua lub teb chaws, thiab tag nrho txhua yam kev khwv noj khwv haus tig los mloog Vajtswv lub suab, los pom Vajtswv tes hauj lwm thiab tig los ua zoo saib tib neeg lub neej txoj hmoo, los muab Vajtswv ua tus dawb huv tshaj plaws, tus txaus hwm hawm tshaj plaws, tus nyob siab tshaj plaws, thiab tib tug uas tib neeg teev hawm nkaus xwb, thiab cia tag nrho txhua tus tib neeg los nyob rau hauv qab Vajtswv tej lus foom koob hmoov, ib yam nkaus li Anplahas cov xeeb leej xeeb ntxwv nyob hauv qab Yehauvas qhov kev cog lus, thiab ib yam li Adas thiab Evas, uas Vajtswv xub tsim tshaj plaws, nyob rau lub vaj Edee.

Vajtswv tes hauj lwm nphau nthwv tuaj mus zoo li ib nthw dej loj heev. Tsis muaj leej twg yuav txhom tau Nws, thiab tsis muaj leej twg yuav cheem tau qhov Nws taug kev mus no. Tsuas yog cov uas ua twb zoo mloog Nws tej lus xwb, thiab cov uas nrhiav thiab ntshaw nws heev xwb, thiaj yuav caum tau Nws tej hneev taw thiab tau txais nws cov lus cog tseg. Cov tsis ua li no ces yuav raug kev puas tsuaj loj thiab kev rau txim raws li qhov lawv tsim nyog tau txais.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 216

Tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tau pib nyob rau ntawm qhov tsim lub ntiaj teb no, thiab tib neeg yog qhov tseem ceeb nyob rau ntawm tes dej num no. Qhov Vajtswv tsim txhua yam, nws yeej hais tau tias, yog tsim rau tib neeg. Vim yog tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm siv ntau txhiab xyoo thiab ua tsis tau kom tiav rau hauv ob peb feeb los sis xaws nkoos xwb, los sis ib ntsais muag, los sis ib los ob xyoos, Nws tau tsim ntau yam uas tseem ceeb rau noob neej txoj kev ciaj sia, xws li lub hnub, lub hli, txhua yam tsiaj uas muaj sia, zaub mov, thiab ib thaj chaw uas xis nyob. Nov yog qhov pib ntawm Vajtswv txoj kev cawm.

Tom qab ntawd, Vajtswv muab noob neej cob rau Ntxwgnyoog, thiab tib neeg nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, uas yog maj mam mus rau Vajtswv tes dej num ntawm thawj thawj tiam: qhov keeb kwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai…. Nyob rau ntau txhiab xyoo ntawm Tiam Muaj Kev Cai, noob neej rais los swm rau txoj kev taw qhia ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab muab nws siv yam tsis rau nqi. Maj mam tso zuj zus, tib neeg tau ncaim ntawm Vajtswv txoj kev saib xyuas mus lawm. Thiab yog li, thaum tseem ua raws li txoj kev cai, lawv kuj pe hawm tej mlom thiab ua ntau yam kev phem. Lawv tsis muaj Yehauvas txoj kev tiv thaiv, thiab lam ua lawv lub neej rau ntawm lub thaj hauv lub tuam tsev. Qhov tseeb, Vajtswv tes dej num twb tau tso lawv tseg ntev los lawm, thiab txawm hais tias cov neeg Yixayees tseem daig rau txoj kev cai, thiab hais Yehauvas lub npe, thiab tseem zoo siab hlo ntseeg tias tsuas yog lawv xwb thiaj li yog Yehauvas cov tib neeg thiab yog Yehauvas cov xaiv tseg los, Vajtswv lub yeeb koob twb tau muab lawv tso tseg ntsiag to lawm.

Thaum Vajtswv ua Nws tes dej num, Nws yeej ncaim ib qho chaw ntsiag to thiab maj mam ua tes dej num tshiab uas Nws pib nyob rau lwm qhov chaw lawm. Qhov no zoo li ua tsis tau rau tib neeg, cov uas ruam qauj tag lawm. Tib neeg yeej ib txwm saib qhov qub muaj nqis thiab txhawj qhov tshiab, muaj kev xav phem phem rau tej uas tsis tau swm los sis saib lawv li ib yam uas xeeb txob xwb. Thiab yog li, tsis hais tes dej num tshiab dab tsi uas Vajtswv ua, txij ntua thaum pib mus txog rau thaum kawg kiag, tib neeg yog tus kawg, hauv txhua yam, uas paub txog nws.

Li uas ib txwm tau muaj qhov nov los, tom qab Yehauvas tes dej num hauv Tiam Muaj Kev Cai lawm, Vajtswv tau pib Nws tes dej num tshiab ntawm theem ob: li lub cev nqaij daim tawv—yug los ua li tib neeg tau kaum, nees nkaum xyoo—thiab hais thiab ua Nws tes dej num rau hauv cov ntseeg. Tab sis tsis muaj qhov zam dhau li, tsis muaj leej twg paub txog, thiab tsuas yog ib co tib neeg tsawg tsawg xwb thiaj li lees paub tias Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua cev nqaij daim tawv tom qab tus Tswv Yexus tau raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. … Txij thaum Vajtswv tes dej num theem ob tiav lawm—tom qab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm—Vajtswv tes dej num uas cawm tib neeg los ntawm kev txhaum (uas hais tau tias, cawm tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes) muaj tiav lawm. Thiab yog li ntawd, txij lub sij hawm ntawd mus rau tom ntej, noob neej tsuas yuav txais yuav Tswv Yexus ua tus Cawm Seej xwb, thiab lawv tej kev txhaum yuav tsum raug zam txim rau. Muab hais kom tsawg tsawg, tib neeg tej kev txhaum tsis yog ib tug laj kab thaiv tsis pub nws tau txoj kev chawm dim thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, thiab tsis yog txoj kev haub ntxias uas Ntxwgnyoog muab los liam tib neeg lawm. Ntawd yog vim hais tias Vajtswv Tus Kheej tau ua tes dej num no tiav tiag tiag, tau los ua qhov uas zoo li thiab tau saj ntawm cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum, thiab Vajtswv Tus Kheej yog kev theej txhoj. Nyob rau txoj kev no, tib neeg nqis saum tus ntoo khaub lig los, thiab raug txhiv dim thiab raug cawm los ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv—qhov uas zoo ib yam li cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum. Thiab yog li ntawd, tom qab raug Ntxwgnyoog muaj kaw cia, tib neeg tau los ib kauj ruam ze zog rau txoj kev txais yuav Nws txoj kev cawm dim rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Muaj tseeb tiag, theem no ntawm tes dej num yeej tob dua thiab zoo dua Vajtswv txoj kev cawm nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai.

Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj kev cawm: mus muab noob neej cob rau Ntxwgnyoog—ib tug tib neeg uas tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, tus Tswv Tsim yog dab tsi, yuav pe hawm Vajtswv li cas, los sis vim li cas ho tsim nyog zwm rau Vajtswv—thiab tso cia Ntxwgnyoog muab lawv ua qias vuab tsuab lawm. Ib kauj ruam tag ib kauj ruam tuaj, ces Vajtswv cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes, kom txog rau thaum tib neeg pe hawm Vajtswv kawg siab thiab tsis lees Ntxwgnyoog lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm. Tej zaum qhov no yuav zoo li ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav xwb, thiab tej zaum nws yuav zoo li qhov tsis to taub yooj yim kiag. Tib neeg xav zoo li qhov no yog ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav vim hais tias lawv tsis muaj txoj kev paub me me txog ntawm qhov tau muaj dab tsi tshwm sim rau tib neeg ntau npaum li cas nyob rau ntau txhiab xyoo dhau los lawm, lawv haj yam paub tsawg txog qhov muaj tej dab neeg ntau npaum li cas tau tshwm sim rau hauv qab ntuj khwb thiab saum ntuj ntsuab lawm. Thiab tseem ntau tshaj ntawd, ntawd yog vim tias lawv nco txiaj ntsig tsis tau rau lub ntiaj teb uas phim hwj heev thiab ntxim ntshai heev uas muaj nyob dhau ntawm lub ntiaj teb muaj khoom no mus lawm, tab sis lawv ob lub qhov muag uas txawj tuag txwv tsis pub lawv pom. Nws zoo li tsis nkag siab tau yooj yim rau tib neeg vim tias tib neeg tsis muaj kev to taub ntawm qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej los sis qhov tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm, thiab tsis nkag siab tias thaum kawg Vajtswv xav kom noob neej zoo li cas. Nws puas yog ua kom raug lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog, zoo ib yam li Adas thiab Evas nkawd raug? Tsis yog! Lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev cawm yog ua kom tau ib pab ntawm cov tib neeg uas pe hawm Vajtswv thiab zwm rau Nws. Txawm tias cov tib neeg no twb tau raug ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, lawv tsis saib Ntxwgnyoog li yog lawv txiv lawm; lawv paub Ntxwgnyoog lub ntsej muag uas qias neeg thiab tsis lees nws, thiab lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Lawv los paub yam uas tsis dawb huv thiab nws txawv li cas ntawm yam uas dawb huv, thiab los paub Vajtswv txoj kev zoo thiab Ntxwgnyoog txoj kev phem. Ib tug tib neeg zoo li no yuav tsis ua hauj lwm rau Ntxwgnyoog lawm, los sis pe hawm Ntxwgnyoog lawm, los sis nco txog Ntxwgnyoog lawm. Nov yog vim tias lawv yog ib pab ntawm cov tib neeg uas Vajtswv muab tau lawm. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm noob neej. Nyob rau tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawm lub sij hawm no, noob neej yog ib yam khoom ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj thiab Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tib neeg yog yam khoom uas Vajtswv thiab Ntxwgnyoog sib txeeb. Thaum Vajtswv ua Nws tes dej num, Nws maj mam cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los, thiab yog li ces tib neeg txav los ze zuj zus rau Vajtswv dua lawm …

Thiab tom qab ntawd ces Tiam Vajtswv Los Kav txawm los txog, uas yog theem uas muaj qab hau ntawm tes dej num, thiab kuj yog yam uas nyuab tshaj plaws rau tib neeg txais yuav. Ntawd yog vim hais tias tib neeg txav los ze rau Vajtswv npaum li cas, Vajtswv tus pas los cuag tib neeg ze npaum li ntawd, thiab Vajtswv lub ntsej muag qhia tshwm tseeb rau tib neeg npaum li ntawd. Raws qab lias rau txoj kev cawm dim ntawm noob neej no, tib neeg tig rov qab mus rau Vajtswv tsev neeg raws kev cai. Tib neeg xav tias tam sim no yog lub sij hawm rau txoj kev zoo siab xyiv fab, tab sis lawv tseem raug muab mus cob rau ib txoj kev tsim txom tim ntsej tim muag los ntawm Vajtswv, yam uas zoo li ntawm qhov tau tsis muaj leej twg pom dua li: Li qhov uas tawm los, nov yog ib txoj kev ua kev cai raus dej uas Vajtswv cov tib neeg yuav tsum “zoo siab xyiv fab.” Nyob rau hauv qhov kev kho no, tib neeg tsis muaj kev xaiv tab sis nres thiab xav rau lawv tus kheej tias, “Kuv yog tus me nyuam yaj uas tau ploj lawm tau ntau xyoo uas Vajtswv siv nyiaj txiag ntau heev yuav rov qab los, yog li vim li cas Vajtswv ho saib kuv zoo li no? Nws puas yog Vajtswv txoj kev txaus luag rau kuv, thiab nthuav tawm rau kuv? …” Tom qab ntau lub xyoo dhau mus lawm, tib neeg tau rais los ua tus raug tshav-ziab, tau paub txoj kev txom nyem ntawm kev tsim khom thiab kev qhuab ntuas zoo. Txawm tias tib neeg tau poob lub “yeeb koob” thiab “kev hlub” ntawm lub sij hawj dhau los lawm los, lawv tau, yam tsis paub txog li, los to taub tej keeb laj fai ntawm tib neeg tus cwj pwm, thiab tau los nco txiaj ntsig rau Vajtswv ntau lub xyoo ntawm txoj kev mob siab rau txoj kev cawm noob neej. Tib neeg maj mam pib tsis nyiam lawv tus kheej txoj kev tsis paub tab kiag li. Lawv pib ntxub tias lawv qus npaum li cas, txhua yam ntawm txoj kev tsis to taub rau Vajtswv, thiab tej uas xav tsis muaj qab hau uas lawv tau ua rau Nws lawm. Lub teev tig tsis tau rov qab. Tej xwm txheej yav tag los rais los ua tej cim xeeb uas tu siab rau tib neeg, thiab Vajtswv tej lus thiab txoj kev hlub rais los ua lub hwj chim tsav hauv tib neeg lub neej. Tib neeg tej nqaij to zoo zuj zus ib hnub dhau ib hnub, lawv rov muaj zog tuaj, thiab lawv sawv ntsug thiab ntsia rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub ntsej muag … tsuas yog kom paub tias Nws yeej ib txwm nyob rau ntawm kuv ib sab, thiab tias qhov Nws luag ntxhi thiab Nws lub ntsej muag uas zoo nkauj tseem txhawb siab heev. Nws lub siab tseem tuav rawv txoj kev txhawj xeeb rau noob neej uas Nws tau tsim, thiab Nws ob txhais tes tseem sov so thiab muaj zog zis li lawv muaj thaum chiv thawj. Nws yog zoo ib yam li yog tias tib neeg rov qab mus rau lub Vaj Edee, tab sis zaum no tib neeg tsis mloog rau tej kev haub ntxias ntawm tus nab thiab tsis tig ntawm Yehauvas lub ntsej muag mus lawm. Tib neeg txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, saib rau saum Vajtswv lub ntsej muag luag ntxi, thiab muab lawv tej khoom uas tshwj xeeb tshaj xyeem—Au! Kuv tus Tswv, kuv tus Vajtswv!

Vajtswv txoj kev hlub thiab kev tshua qhia txhua yam thiab qhia ntxaws ntxaws txog Nws txoj kev cawm, thiab tsis hais txawm tib neeg muaj peev xwm to taub Vajtswv tej kev xav tau zoo los tsis muaj, Nws yeej tseem ua tes dej num uas hom tseg kom tiav yam tsis qaug zog zis li. Tsis xav txog ntawm qhov seb tib neeg to taub txog Vajtswv txoj kev cawm npaum li cas, txoj kev pab thiab tej txiaj ntsim uas Vajtswv tes dej num coj los rau tib neeg ntawd txhua tus yeej nco txiaj ntsig tau. Tej zaum, nyob rau hnub no, koj tsis tau pom ib qho ntawm txoj kev hlub los sis lub neej uas Vajtswv muab, tab sis tsuav koj tsis tso Vajtswv tseg thiab tsis txhob muab koj txoj kev txiav txim siab caum raws qhov tseeb tso tseg xwb, ces yuav muaj ib hnub thaum qhov Vajtswv luag ntxhi yuav raug qhia tshwm rau koj. Rau qhov lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm yog los tshawb nrhiav cov tib neeg uas nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tsis yog tso cov tib neeg uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 217

Txhua tus tib neeg to taub tej hom phiaj ntawm Kuv tes num hauv lub ntiaj teb, qhov ntawd yog, yam tseem ceeb uas Kuv xav tau, thiab theem twg Kuv yuav tsum ua kom tiav ntawm tes num ua ntej thiaj yuav ua tau tiav log. Yog hais tias, tom qab uas nrog Kuv los txog rau hnub no, tib neeg tsis to taub xyov Kuv tes num yog dab tsi li, yog li puas yog lawv nrog Kuv yam tsis muaj qab hau li? Yog tib neeg caum raws Kuv qab, lawv yuav tsum paub Kuv lub siab nyiam. Kuv twb ua tes num hauv ntiaj teb tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab los txog rau hnub no, Kuv tseem yuav ua Kuv tes num mus ntxiv thiab. Txawm yog Kuv tes num muaj ntau yam los, nws lub hom phiaj yeej tseem tsis hloov li; piv txwv li hais tias, txawm tias Kuv yuav puv npo nrog kev txiav txim thiab qhuab ntuas neeg, los yam uas Kuv ua yeej tseem yog ua los cawm neeg, thiab tseem yog xa Kuv txoj moo zoo thiab nthuav Kuv tes num mus rau Lwm Haiv Neeg kom mus txog rau thaum tes num rau neeg tiav log. Yog li hnub no, tej thaum tseem muaj coob leej neeg poob rau txoj kev xav tsis thoob kiag li tias cas Kuv tseem pheej ua Kuv tes num, Kuv tseem pheej ua ntxiv tes num uas Kuv txiav txim thiab qhuab ntuas neeg. Txawm tias neeg yeej dhuav tej uas Kuv hais, thiab nws yeej tsis ntshaw los txhawj xeeb txog Kuv tes num, los Kuv yeej tseem ua Kuv tes hauj lwm, rau qhov hais tias lub hom phiaj ntawm Kuv tes num yeej tseem tsis tau hloov li, thiab Kuv lub hom phiaj thaum xub thawj yuav tsis raug rhuav. Qhov num ntawm Kuv txoj kev txiav txim yog ua kom neeg txawj mloog Kuv lus dua, thiab qhov num ntawm Kuv kev qhuab ntuas yog ua kom neeg hloov tau yooj yim. Txawm tias yam Kuv ua yog ua rau Kuv txoj kev saib xyuas, los Kuv yeej tsis tau ua ib yam dab tsi uas yuav tsis muaj qab hau rau neeg li, rau qhov Kuv ntshaw ua kom txhua lub teb chaws uas dhau teb chaws Yixayees lawm tod kom yog cov mloog lus ib yam li Yixayees, ua kom lawv dhau los ua neeg tiag, xwv Kuv thiaj muaj lub chaw tiag taw hauv cov teb chaws uas tsis yog Yixayees thiab. Qhov no yog Kuv tes num uas saib xyuas, nws yog tes num uas Kuv ua tiav rau cov uas yog Lwm Haiv Neeg. Txawm yog nim no, los neeg yeej tseem tsis tau to taub txog Kuv tes num uas saib xyuas no, vim hais tias lawv yeej tsis nyiam tej no, lawv tsuas yog huas kom lawv muaj lub neej zoo rau yav tom ntej xwb. Kuv txawm hais li cas, los lawv yeej tsis muaj qhov txawv rau tes num Kuv ua li, dua ntawd tsuas tsom ntsoov rau lawv tej hau ke rau tag kis xwb. Yog tias txhua yam pheej zoo li no mus xwb, yuav ua cas Kuv tes num thiaj yuav nthuav taus? Kuv txoj moo zoo yuav nthuav mus thoob ntiaj teb tau li cas? Paub hais tias thaum Kuv tes num nthuav, Kuv yuav muab nej faib, thiab tsoo nej kom tawg mus nyob ntau qhov li Yehauvas tau ua rau txhua xeem Yixayees thiab. Tag nrho tej no yuav muaj tiav xwv kom Kuv tes num thiaj yuav nthuav mus thoob qab ntuj, xwv txoj moo zoo thiaj mus txog cov uas yog Lwm Haiv Neeg, kom Kuv lub npe thiaj raug qhuas los ntawm cov neej laus thiab tej me nyuam yaus ib yam nkaus, thiab txhua tus tib neeg lub qhov ncauj ntawm txhua xeem thiab txhua haiv thiaj txhawb nqa Kuv lub npe dawb huv mus rau lub chaw siab. Nws yuav muaj li no, hauv tiam kawg, Kuv lub npe yuav raug qhuas los ntawm Lwm Haiv Neeg, kom Lwm Haiv Neeg thiaj yuav pom tej uas Kuv tau ua thiab lawv yuav hu Kuv tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus vim yog tej uas Kuv ua, thiab xwv kom Kuv tej lus thiaj yuav tiav sai rau yav tom ntej no. Kuv yuav ua kom txhua haiv neeg paub hais tias Kuv tsis yog Vajtswv rau haiv neeg Yixayees xwb, tiam sis Kuv kuj yog tus Vajtswv rau txhua lub teb chaws ntawm Lwm Haiv Neeg thiab, cov uas Kuv tau tsawm foom tib si. Kuv yuav cia txhua tus tib neeg pom tias Kuv yog tus Vajtswv rau txhua yam uas tsim muaj los huv si. Kuv tes num uas zoo kawg nkaus yog li no, tes num uas Kuv npaj ua kom tiav rau tiam kawg, thiab nws yog tib yam num uas yuav tsum tshwm rau tiam kawg no.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 218

Nyob rau tiam kawg no tes dej num uas Kuv tau saib xyuas los tau ntau txhiab xyoo twb muab qhia tag nrho rau tib neeg lawm. Tsuas yog tam sim no Kuv thiaj li muab txhua yam uas tsis muaj neeg paub hais txog Kuv tes num saib xyuas no qhia rau tib neeg xwb, thiab tib neeg twb paub txog tej kev ntshaw ntawm Kuv tes num lawm, thiab tshaj dua li ntawd, twb los to taub txog tej uas Kuv muab zais cia lawm thiab. Kuv twb qhia txhua yam rau tib neeg ntawm txoj hau kev kawg txog tej uas nws txhawj xeeb txog lawm. Kuv twb qhib rau tib neeg tej uas Kuv muab zais cia lawm, tej uas muab zais cia yog tej uas twb muab npog tau li ntawm 5,900 xyoo lawm. Yehauvas yog leej twg? Tus Mexiyas yog leej twg? Yexus yog leej twg? Nej yuav tsum paub tag nrho tej no. Kuv tes num yog tig los rau cov npe no. Nej puas tau to taub li ntawd? Tsim nyog yuav muab Kuv lub npe dawb huv qhia li cas? Yuav ua li cas thiaj nthuav mus rau txhua haiv neeg uas hu txog Kuv raws li Kuv cov npe? Kuv tes num tseem tab tom nthuav, thiab Kuv yuav muab nthuav kom tag rau txhua haiv neeg. Txij thaum Kuv tes num tuaj txog nej lawm, Kuv yuav tsoo kom nej tawg li Yehauvas tau tsoo cov tswv yug yaj uas yog Daviv lub tsev hauv cov Yixayees, ua kom nej tawg ua sab ua sua mus txhua nrho txhua haiv neeg. Rau qhov nyob rau tiam kawg no, Kuv yuav tsoo txhua haiv neeg kom tawg mos nyoos thiab ua rau lawv cov neeg coj yam tshiab no mus pub rau lwm tus. Thaum Kuv rov los dua, cov teb chaws twb yeej raug Kuv cov nplaim taws muab faib muaj ntsim tag lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Kuv yuav qhia txog Kuv tus kheej dua tshiab rau tib neeg ntiaj teb yam li lub hnub ntaiv tuaj, qhia txog Kuv tus kheej tab meeg rau lawv li tus duab ntawm tus Dawb Huv uas lawv tsis tau pom dua li, Kuv yuav mus kev nrog ntau haiv neeg, ib yam li Kuv, Yehauvas, yav dhau los tau mus kev hauv caj ces uas yog cov Yudais lawm. Tom qab ntawd, Kuv yuav ua tus coj neeg ntiaj teb ua neej nyob hauv ntiaj teb no. Lawv yuav paub txog Kuv lub hwj chim uas ci ntsa iab, thiab thaum ntawd Kuv yuav coj lawv zoo li tauv huab saum ntuj uas coj lawv kev hauv lawv lub neej, thaum ntawd Kuv yuav los tshwm rau lawv pom Kuv hauv tej chaw dawb huv. Tib neeg yuav pom Kuv hnub uas muaj kev ncaj ncees, thiab pom Kuv lub hwj chim tshwm ci ntsa iab. Yuav muaj li no thaum uas Kuv kav tag nrho lub qab ntuj no thiab coob leej uas yog Kuv cov tub yuav tau lub meej mom ci ntsa iab. Txhua qhov chaw hauv qab ntuj no, tib neeg yuav nyo hau pe, thiab Kuv yuav los tsuam chaw thiab nres khov kho hauv plawv nrog tib neeg ntiaj teb, rau saum lub pob zeb ntawm tes num Kuv tau ua hnub no. Tib neeg yuav ua num rau Kuv, thiab hauv Kuv lub tuam tsev. Lub thaj, uas puv npo tej yam uas qias thiab tej uas ntxim ntxub, Kuv yuav muab tsoo kom tawg mos nyoo thiab muab tsim dua tshiab. Tej me nyuam yaj uas yug tshiab thiab tej me nyuam nyuj yuav muab teeb rau saum Kuv lub thaj uas dawb huv. Kuv yuav muab lub tuam tsev niaj hnub nim no tshem thiab ua dua lub tshiab. Lub tuam tsev uas tseem sawv tam sim no, puv npo tej neeg uas tsis huv xwb, yuav vau mus, thiab lub uas Kuv ua dua tshiab yuav puv nkaus cov tub txib uas hwm Kuv. Lawv yuav rov sawv los thiab ua dej num rau Kuv hauv lub tuam tsev uas ci ntsa iab. Tseeb tiag nej yuav pom hnub uas Kuv tau txais lub meej mom ci ntsa iab thiab tseeb tiag nej kuj yuav pom thaum Kuv muab lub tuam tsev qub rhuav thiab tsa lub tshiab. Tsis tag li xwb, nej kuj tseem yuav pom hnub Kuv los nrog tib neeg nyob hauv ntiaj teb no xwb xwb li. Yog thaum Kuv muab lub tuam tsev tsoo tag lawm, Kuv yuav los nrog neeg nyob hauv lub ntiaj teb uas tib neeg nyob no, thiab lawv yuav pom Kuv meej tias Kuv zoo li cas tiag. Tom qab uas Kuv tsoo txhua haiv neeg tag lawm, Kuv yuav rov muab lawv sau los ua ke dua tshiab, dhau ntawd Kuv yuav ua Kuv lub tuam tsev thiab tsa Kuv lub thaj, kom txhua tus thiaj coj tau khoom tuaj fij rau Kuv, ua rau Kuv hauv Kuv lub tuam tsev, thiab muab lawv tus kheej tag nrho ua num rau Lwm Haiv Neeg. Lawv yuav zoo li haiv neeg Yixayees tam tsim no, hnav tej tsoos tsho pov thawj hlob suab ntev loo thiab ntoo lub mom vaj ntxwv uas muaj Kuv, Yehauvas, lub hwj chim nyob hauv plawv ntawm lawv, thiab Kuv lub hwj huam yuav roos lawv thiab nrog lawv ua ke. Kuv tes num hauv cov teb chaws uas yog Lwm Haiv Neeg los kuj yuav ua mus ib yam nkaus thiab. Kuv ua tes num rau cov neeg Yixayees li cas, Kuv yuav ua Kuv tes num rau cov teb chaws uas yog Lwm Haiv Neeg li ntawd thiab, rau qhov Kuv yuav nthuav Kuv tes num hauv cov neeg Yixayees thiab yuav nthuav mus rau cov teb chaws uas yog Lwm Haiv Neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 219

Tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv tus Ntsujplig ua tes num uas tseem ceeb thiab yog lub sij hawm Kuv pib Kuv tes num rau Lwm Haiv Neeg lawm. Tshaj dua no, nws yog lub sij hawm uas muab txhua yam Kuv tsim los faib nyias nyob nyias, muab tej yam no los tso rau nws seem, xwv Kuv tes num thiaj yuav mus tau ceev thiab tiav zoo. Thiab yog li, Kuv hais kom nej muab tag nrho koj lub neej los ua Kuv cov num, thiab mus ntxiv, nej yuav tau cais kom meej thiab ua tib zoo ua txog txhua yam uas Kuv twb ua tiav nyob hauv koj lawm, thiab muab tag nrho koj lub dag zog ua Kuv tes num xwv thiaj li yuav tiav zoo. Qhov no yog qhov koj yuav tsum tau to taub. Tso tseg qhov uas nej ib leeg nrog ib leeg sib cav sib ceg, tig ntsia tom qab, los sis nrhiav kev noj qab nyob zoo ntawm sab nqaij tawv, yam uas yuav theem tau Kuv tes num, thiab theem koj lub neej uas zoo kawg nkaus yav pem suab. Cais koj kom nrug deb thiaj yuav tiv thaiv tau koj ua tej yam uas yuav coj kev piam sij los raug koj. Qhov no tsis yog qhov uas tsis muaj qab hau rau koj los? Ntawd yog tej uas koj nyiam xav tau kheej hnub no uas yog yam uas yuav rhuav tshem koj lub neej tom ntej, hos yam mob uas ua rau koj raug txom nyem hnub no yog yam uas tiv thaiv koj. Koj yuav tau ceev faj tej no, kom thiaj li yuav zam tau tsis poob rau tej kev sim siab uas yuav nyuaj uas khi tau koj tus kheej, thiab thiaj tsis poob rau hauv txoj kev pos huab thiab nrhiav tsis tau lub hnub. Thaum tej kev pos huab kaj lawm, koj yuav nrhiav tau koj tus kheej nyob hauv plawv txoj kev txiav txim uas yog hnub tseem ceeb kawg nkaus. Txog thaum ntawd, Kuv hnub yuav los txog ze rau tib neeg. Koj yuav ua li cas khiav dim Kuv txoj kev txiav txim? Nej yuav ua li cas tiv taus cov tshav kub ntawm lub hnub? Thaum Kuv muab tej kev nplua mias rau tib neeg, nws tsis txaus siab muab khaws rau hauv nws xub ntiag, tiam sis muab pov rau ib cag uas tsis muaj neeg pom li. Thaum Kuv hnub nqis los txog rau tib neeg lawm, nws yuav tsis muaj cuab kav tshawb tau Kuv tej kev nplua mias, los sis nrhiav tau Kuv tej lus iab uas yog lus tseeb uas Kuv tau hais ntev los lawm. Nws yuav quaj thiab nyiav, rau qhov nws tau plam qhov ci ntawm qhov kaj lawm thiab yuav poob mus rau hauv qhov kev tsaus ntuj. Qhov uas nej pom hnub no yog ib qho me me ntawm rab ntaj ntse ntawm Kuv lub qhov ncauj xwb. Nej tseem tsis tau pom tus qws ntawm Kuv txhais tes los sis cov nplaim taws uas Kuv hlawv tib neeg, thiab yog vim li ntawd nej thiaj tseem khav theeb heev thiab muab hlob rau ntawm Kuv xub ntiag. Yog li no nej thiaj tseem nrog Kuv sib cav nyob hauv Kuv tsev, siv nej tus plaig nrog Kuv sis cav txog tej lus uas Kuv tau hais tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj lawm. Tib neeg tsis ntshai Kuv, thiab nws tseem pheej ua yeeb ncuab rau Kuv los txog hnub no, nws yeej tseem ua li qub tsis ntshai li. Nej muaj tus nplaig thiab cov hniav uas tsis ncaj ncees hauv nej qhov ncauj. Nej cov lus thiab tej uas nej ua zoo li tus nab uas dag Evas ua txhaum. Nej yuav tseev kom lwm tus muab qhov muag pauj qhov muag thiab hniav pauj hniav, thiab muaj kev cov nyom nrog Kuv sib ntsuas zog txeeb lub luag hauj lwm, lub koob lub npe thiab nqi zog rau nej tus kheej, tiam sis nej twb tsis paub hais tias Kuv tseem nraim nkoos ntsia ntsoov nej tej lus thiab tej uas nej ua. Ua ntej uas nej tseem yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag, Kuv mloog lub suab tawm hauv nej nruab siab tuaj. Tib neeg yeej ib txwm muaj txoj kev ntshaw xav khiav tawm ntawm Kuv txhais tes uas tuav lawv thiab khiav kom Kuv lub qhov muag txhob pom lawv, tiam sis Kuv yeej tsis tau zam tej lus nws hais los sis tej uas nws ua li. Dua ntawd, Kuv yeej xwb tim tso cai rau cov lus thiab tej uas lawv ua nkag rau hauv Kuv qhov muag, xwv Kuv thiaj qhuab ntuas tau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees thiab rau txim rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog li, tib neeg tej lus thiab tej uas lawv ua nraim nkoos yeej nyob tab meeg rau saum Kuv lub rooj txiav txim, thiab Kuv txoj kev txiav txim yeej tsis tau ncaim ntawm tib neeg li, rau qhov nws txoj kev ntxeev siab muaj ntau heev lawm. Kuv tes num yog hlawv thiab lim txhua yam lus thiab tej num uas tib neeg ua thiab tej uas lawv tau hais tawm thiab ua tag los tab meeg ntawm Kuv tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nyob rau txoj kev no[a], thaum Kuv ncaim lub ntiaj teb, tib neeg thiaj tseem ceev lawv txoj kev ua siab ncaj rau Kuv, thiab thiaj tseem tiam Kuv li Kuv cov tub qhe uas dawb huv uas ua Kuv tes num, cia Kuv tes num nyob hauv ntiaj teb mus txog thaum hnub uas ua tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “Nyob rau txoj kev no.”


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 220

Nej puas tau pom yam hauj lwm uas Vajtswv yuav ua tiav nyob rau hauv pab pawg neeg ntawm no? Muaj ib zaug Vajtswv tau hais tias, txawm yog nyob hauv Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo los tib neeg yuav tsum tseem ua raws li Nws cov lus hais mus lawm yav tom ntej, thiab yav tom ntej Vajtswv cov lus hais tseem yuav coj tib neeg lub neej kev ncaj qha mus nyob hauv thaj av zoo ntawm teb chaws Kana-as. Thaum Mauxes nyob hauv roob moj sab qhua, Vajtswv tau qhia thiab hais lus ncaj qha rau nws. Los saum ntuj ceeb tsheej Vajtswv xa zaub mov, dej thiab manas los rau cov neeg kom txaus siab, thiab niaj hnub no tseem muaj li no: Vajtswv tus kheej tau xa txhua yam khoom noj thiab dej haus los rau tib neeg kom tau txais kev txaus siab, thiab Nws tus kheej tau xa cov lus foom tsis zoo los rau txim rau tib neeg. Thiab yog li, txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm yog tau ua los ntawm Vajtswv tus kheej. Niaj hnub no, tib neeg nrhiav kev tshwm sim ntawm qhov tseeb, lawv nrhiav cov cim thiab cov txuj ci phim hwj, thiab nws yog qhov muaj peev xwm tias txhua tus neeg zoo li no yuav raug muab ntiab tawm mus, rau qhov Vajtswv txoj hauj lwm siv tau ntau zuj zus ntxiv. Tsis muaj leej twg paub tias Vajtswv tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los, lawv kuj tsis paub tias Vajtswv tau xa khoom noj thiab tshuaj kho mob saum ntuj ceeb tsheej los—tseem muaj Vajtswv tiag, thiab qhov tshwm sim ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo uas tib neeg xav txog kuj yog Vajtswv tus kheej cov lus qhia. Nov yog qhov tseeb, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj raug hu ua kev kav nrog Vajtswv hauv ntiaj teb. Kev kav nrog Vajtswv nyob hauv ntiaj teb yog hais txog lub cev nqaij daim tawv. Qhov uas tsis yog cev nqaij daim tawv tsis muaj nyob hauv lub ntiaj teb no, thiab yog li txhua tus neeg uas tsom rau qhov mus rau saum lub ceeb tsheej thib peb ua li ntawd tsis muaj txiaj ntsig. Muaj ib hnub twg, thaum tag nrho lub qab ntuj khwb tig rov qab los rau Vajtswv, qhov chaw nruab nrab ntawm Nws txoj hauj lwm thoob plaws lub ntiaj teb yuav ua raws li Nws cov lus qhia; lwm qhov, qee tus neeg yuav siv xov tooj, qee leej yuav caij dav hlau, qee leej yuav caij nkoj hla hiav txwv, thiab qee tus yuav siv le xawj kom tau txais Vajtswv cov lus qhia. Txhua leej txhua tus yuav tau txais kev hlub, thiab ntshaw heev, lawv txhua tus yuav los ze rau Vajtswv, thiab tuaj sib sau ua ke rau ntawm Vajtswv, thiab txhua tus yuav pe hawm Vajtswv—thiab txhua yam no yuav yog Vajtswv li dej num. Nco ntsoov qhov no! Vajtswv yeej yuav tsis rov qab pib dua nyob rau lwm qhov lawm. Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb no: Nws yuav ua kom txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb los nyob ntawm Nws xub ntiag thiab pe hawm tus Vajtswv hauv ntiaj teb, thiab Nws tes hauj lwm hauv lwm qhov chaw yuav xaus, thiab tib neeg yuav raug yuam kom tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Nws yuav zoo li Yauxej: Txhua tus neeg tuaj cuag nws rau zaub mov noj, thiab pe hawm nws, rau qhov nws muaj khoom noj. Yuav kom zam tau kev tshaib kev nqhis, tib neeg yuav raug yuam kom nrhiav txoj hau kev tseeb. Tag nrho pab pawg ntseeg yuav raug kev tshaib nqhis hnyav heev, thiab tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no xwb thiaj yog lub qhov dej txhawv cawm siav, muaj dej haus tsis tu ncua uas tau muaj dej txaus siv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav los rau thiab vam khom Nws. Lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas Vajtswv tej kev ua hauj lwm raug qhia tshwm thiab Vajtswv tau muaj yeeb koob; txhua tus tib neeg nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav pe hawm “tus tib neeg zoo li ib txwm no.” Hnub no tseem tsis yog Vajtswv lub yeeb koob thiab lod? Muaj ib hnub, cov txiv plig qub yuav xa ntawv xov tuaj mus nrhiav dej nyob rau ntawm lub qhov dej txhawv cawm siav. Lawv yuav laus heev lawm, tiam sis lawv tseem yuav tuaj pe hawm tus neeg no, uas lawv tau saib tsis taus. Lawv yuav lees paub Nws los ntawm lawv lub qhov ncauj thiab yuav ntseeg Nws nrog lawv lub siab—qhov no tsis yog qhov ib lub cim tau thiab ib qhov txuj ci phim hwj thoob thiab lod? Thaum tag nrho lub nceeg vaj muaj kev zoo siab hnub ntawd yog hnub yeeb koob ntawm Vajtswv, thiab leej twg los xij peem uas los cuag nej thiab tau txais Vajtswv txoj xov zoo yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab cov teb chaws thiab cov neeg uas ua li no yuav tau koob hmoov thiab kev saib xyuas los ntawm Vajtswv. Txoj hau kev rau lub neej tom ntej yuav yog li no: Cov neeg uas tau txais cov lus qhia los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj yuav muaj txoj hau kev taug hauv ntiaj teb, thiab txawm tias lawv yog tub lag tub luam los sis cov kws tshawb fawb, los sis cov kws qhia los sis cov kws tsim khoom, cov neeg uas tsis muaj Vajtswv cov lus yuav ntsib kev nyuaj tab txawm yog tib kauj ruam nkaus xwb, thiab yuav raug yuam los nrhiav txoj hau kev tseeb. Qhov no yog lub ntsiab ntawm qhov tias, “Nrog rau qhov tseeb koj yuav taug kev ncig tau thoob plaws lub ntiaj teb no; yog tsis muaj qhov tseeb, koj yuav mus tsis txog qhov twg.” Qhov tseeb yog zoo li no: Vajtswv yuav siv Txoj Hau Kev No (uas txhais tau tias tag nrho Nws cov lus) los qhia tag nrho lub qab ntuj khwb thiab tswj hwm thiab kov yeej tib neeg. Tib neeg yeej ib txwm cia siab rau txoj kev hloov pauv loj ntawm txoj hau kev uas Vajtswv ua hauj lwm. Yuav kom hais tau lus meej, nws yog los ntawm cov lus uas Vajtswv tswj hwm tib neeg, thiab koj yuav tsum ua qhov Nws hais tab txawm hais tias koj xav ua los yog tsis xav ua; qhov no yog lub hom phiaj tseeb, thiab yuav tsum raug mloog los ntawm txhua tus neeg, thiab yog li, tib yam nkaus, nws nres tsis tau, thiab yog ib qho paub zoo rau txhua tus.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 221

Vajtswv cov lus yuav nthuav mus thoob plaws ntau lub tsev suav tsis txheeb, txhua leej yuav paub tag, thiab tsuas yog thaum ntawd Nws tes hauj lwm thiaj yuav nthuav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb. Uas hais tau tias, yog tias Vajtswv txoj hauj lwm yog nthuav mus kom thoob lub qab ntuj khwb, ces Nws cov lus yuav tsum nthuav mus. Nyob rau hnub uas Vajtswv yeeb koob, Vajtswv cov lus yuav qhia lawv lub hwj chim thiab kev muaj cai. Txhua lo ntawm Nws cov lus suav txij li yav thaum ub los mus txog niaj hnub no raug yuav ua tiav thiab yuav ua tau tiav dhau mus. Nyob rau txoj kevno, lub yeeb koob yuav yog Vajtswv li hauv ntiaj teb—uas yog hais tau tias, Nws cov lus yuav kav nyob hauv lub ntiaj teb. Txhua tus neeg phem yuav raug rau txim los ntawm cov lus uas tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, txhua tus uas ncaj ncees yuav tau txais koob hmoov los ntawm cov lus uas tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab txhua tus yuav raug tsim tsa thiab ua kom tiav log los ntawm cov lus hais tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj. Thiab Nwsyuav tsis ua kom pom tej cim los sis tej txuj ci phim hwj dab tsi li; txhua tus yuav ua tiav log los ntawm Nws cov lus, thiab Nws cov lus yuav txi qhov tseeb. Txhua tus neeg hauv ntiaj teb yuav ua kev zoo siab rau Vajtswv cov lus, txawm lawv yuav yog neeg laus los sis me nyuam yaus, txiv neej, poj niam, laus los sis hluas, txhua tus tib neeg yuav zwm rau Vajtswv cov lus. Vajtswv cov lus tshwm hauv cev nqaij daim tawv, cia kom tib neeg pom lawv hauv ntiaj teb, pom meej thiab cuag tiag. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv. Vajtswv tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb xub thawj yog ua kom tiav qhov tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv,” uas yog hais tau tias, Nws tau nqis los kom Nws cov lus thiaj yog tawm hauv cev nqaij daim tawv los (tsis zoo li lub sij hawm ntawm Mauxes hauv Phau Vajluskub Qub, uas Vajtswv lub suab tawm ncaj qha los saum ntuj los). Tom qab ntawd, tag nrho Nws cov lus yuav raug ua tiav thaum Tiam Yexus Los Kav Ib Txhiab Xyoo, lawv yuav dhau los ua cov lus pom tseeb ntawm tib neeg lub qhov muag, thiab tib neeg yuav pom lawv los ntawm lawv ob lub qhov muag yam tsis muaj qhov tshwj xeeb dab tsi. Nov yog lub ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Uas yog hais tau tias, txoj hauj lwm ntawm tus Ntsujplig tau ua tiav los ntawm cev nqaij daim tawv, thiab los ntawm cov lus. Nov yog lub ntsiab lus tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv” thiab “Txoj Lus tshwm hauv cev nqaij daim tawv.” Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm hais txog tus Ntsujplig txoj kev xav, thiab tsuas yog tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv thiaj li hais lus sawv cev tau rau tus Ntsujplig xwb; Vajtswv cov lus tau qhia meej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev los yug ua neeg, thiab txhua tus neeg raug coj los ntawm lawv. Tsis muaj ib tug neeg twg raug zam, lawv txhua tus muaj nyob hauv tus cwj ciam no. Tsuas yog los ntawm cov lus qhia no xwb thiaj ua rau tib neeg paub txog; cov uas tsis tau txais nyob hauv txoj kev no yog ua npau suav nruab hnub xwb yog tias lawv xav tias lawv muaj peev xwm tau txais cov lus qhia los saum ntuj ceeb tsheej. Nov yog lub hwj chim uas pom hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg, ua rau txhua tus ntseeg nws nrog kev lees paub tag nrho. Tab txawm yog cov kws tshaj lij uas txaus ntseeg tshaj plaws thiab cov xib hwb fab kev ntseeg zoo tshaj plaws los yeej tsis tuaj yeem hais tau cov lus no. Lawv txhua tus yuav tsum zwm rau hauv qab cov lus no, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pib dua tau. Vajtswv yuav siv cov lus los txeeb lub qab ntuj khwb no. Nws yuav ua qhov no tsis yog los ntawm Nws txoj kev yug los ua neeg, tab sis los ntawm kev siv cov lus qhia tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los ua cev nqaij daim tawv los txeeb txhua tus neeg hauv ntiaj teb no; tsuas yog qhov no Txoj Lus tau rais los ua neeg, thiab tsuas yog qhov no yog qhov Txoj Lus tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv. Tej zaum, rau tib neeg, nws zoo li Vajtswv tsis tau ua ntau yam hauj lwm—tab sis Vajtswv tsuas yog hais Nws cov lus, thiab lawv yuav ntseeg siab thiab ntshai mus thoob plaws. Yog tias tsis muaj qhov tseeb, tib neeg yuav qw thiab tsa suab qw; nrog Vajtswv cov lus, lawv nyob ntsiag to. Vajtswv yeej yuav ua tiav qhov tseeb no, vim qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ncua ntev: kev ua kom tiav qhov tseeb ntawm cov lus tau los txog hauv lub ntiaj teb lawm. Qhov tseeb tiag, Kuv tsis tas yuav tsum piav qhia—kev los txog ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo rau hauv ntiaj teb no lawm yog txoj kev los txog ntawm Vajtswv cov lus rau hauv lub ntiaj teb no. Lub nroog Yeluxalees tshiab nqis saumntuj ceeb tsheej los yog kev los txog ntawm Vajtswv cov lus los ua neej nyob nrog tib neeg, los koom nrog tib neeg txhua txoj kev ua thiab txhua yam nws xav hauv nruab siab. Nov kuj yog ib qhov tseeb uas Vajtswv yuav ua kom tiav; qhov no yog qhov kev zoo nkauj ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo. Nov yog txoj kev npaj tau tsim los ntawm Vajtswv: Nws cov lus yuav tshwm nyob hauv ntiaj teb ib txhiab xyoo, thiab lawv yuav qhia pom tag nrho Nws cov hauj lwm, thiab ua tiav txhua yam ntawm Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, tom qab ntawd theem ntawm tib neeg yuav los mus kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 222

Thaum Xi-enetshwm sim rau hauv ntiaj teb—thaum lub nceeg vaj tshwm sim los—ces yuav tsis muaj tsov rog hauv ntiaj teb lawm; yuav tsis muaj kev tshaib nqis, kab mob sib kis loj, thiab av qeeg ntxiv lawm; tib neeg yuav tsis tsim cuab yeej riam phom lawm; sawv daws yuav nyob hauv txoj kev thaj yeeb thiab kev ruaj ntseg; thiab tsuas yuav muaj kev sib hais li ib txwm muaj rau tib neeg, thiab kev sib hais li ib txwm muaj rau tej teb chaws lawm xwb. Tab sis tam sim no mas tsis muaj ib yam piv tau qhov no li. Tag nrho tej uas nyob hauv lub qab ntuj no mas ntxhov quav niab xwb, thiab tej kev ntxeev teb chaws pib maj mam tshwm tuaj nyob rau txhua lub teb chaws. Nyob rau hauv Vajtswv tej lus hais tawm, tib neeg maj mam hloov zuj zus lawm, thiab, nyob rau sab haud, txhua lub teb chaws maj mam raug rhuav lawm. Npanpiloo lub hauv paus ruaj khov pib co qig txoog lawm, zoo li ib lub tsev vaj ntxwv nyob rau saum cov xuab zeb, thiab, thaum uas Vajtswv txoj kev xav txav mus, ntau yam kev hloov loj tshwm sim nyob rau hauv ntiaj teb yam tsis nco pom li, thiab txhua yam cim tshwm sim rau thaum twg los tau, qhia rau tib neeg hais tias tiam kawg ntawm lub ntiaj teb twb los txog lawm! Qhov no yog Vajtswv qhov phiaj xwm; tej no yog tej kauj ruam uas Nws ua hauj lwm, thiab txhua lub teb chaws yuav raug muab rhuav kom puas ntsoog tag nrho. Lub Xaudoo Qub yuav raug rhuav tshem pov tseg tag nrho nyob rau zaum ob, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj hais tias, “Lub ntiaj teb tab tom puas ntsoog! Npanpiloo ces nres nti tsis taus li lawm!” Tsis muaj leej twg tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li muaj cuab kav to taub qhov no tag nrho; nws muaj, txog thaum kawg, ib qho chaw kawg rau tib neeg txoj kev tig ras paub. Piv txwv, cov nom tswv tuav dej num rau sab hauv yeej paub hais tias tej xwm txheej tam sim no mas tsis ruaj khov thiab ntxhov hnyo xwb, tab sis lawv tsis muaj cuab kav yuav daws tau tej ntawd li. Lawv tsuas ua tau raws li xwb, cia siab twj ywm hauv nruab siab rau hnub uas lawv muaj cuab kav tsa taus tob hau siab, rau hnub uas los rau thaum lub hnub tawm tim sab hnub tuaj ib zaug ntxiv, uas cia ntsha iab thoob plaws daim av thiab thim tag nrho tej xwm txheej kev txom nyem no. Lawv yeej tsis paub li, txawm li cas los xij, hais tias thaum lub hnub tawm zaum ob, qhov nws tawm ntawd tsis yog yuav npaj los rov tsim kho tej kab lig kev cai qub kom rov zoo li qub—nws yog ib qho kev rov sawv tuaj, ib qho kev hloov tag nrho. Qhov ntawd yog Vajtswv qhov phiaj xwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Nws yuav coj ib lub ntiaj teb tshiab los, tab sis, tshaj txhua yam tib si, ces Nws yuav xub muab tib neeg hloov dua tshiab tso.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 22 thiab 23” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 223

Hauv lub ntiaj teb, tej av qeeg yog kev pib ntawm kev puas tsuaj. Ua ntej tshaj plaws, Kuv tsim lub ntiaj teb—daim av, qhov ntawd yog—kev hloov pauv, thiab tom qab ntawd tshwm sim tej kab mob sib kis thiab tej kev tshaib nqhis. Qhov no yog Kuv txoj kev npaj ua, thiab tej no yog Kuv cov kauj ruam, thiab Kuv yuav txhawb txhua yam los ua dej num rau Kuv kom tiav hlo Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Yog li, thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb yuav raug rhuav tshem, txawm tias tsis muaj kev cuam tshuam ncaj qha los ntawm Kuv los xij. Thaum Kuv xub rais los ua cev nqaij daim tawv thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, daim av co ntseeg nkaws, thiab nws yuav zoo ib yam thaum qhov xaus los txog. Tej av qeeg yuav pib tau txhua lub sij hawm thaum Kuv nkag mus rau sab ntsuj plig los ntawm cev nqaij daim tawv. Yog li, cov tub hlob yuav tsis ntsib kev txom nyem los ntawm qhov kev puas tsuaj no, hos cov tsis yog cov tub hlob ces yuav raug tso tseg kom ntsib kev txom nyem rau hauv tej kev puas tsuaj. Yog li ntawd, los ntawm tib neeg txoj kev xam pom, txhua tus yeej txaus siab ua ib tug tub hlob. Hauv tib neeg tej kev xav ua ntej, qhov no tsis yog rau kev lom zem ntawm tej koob hmoov, tiam sis yuav khiav kom dim txoj kev txom nyem ntawm kev puas tsuaj. Qhov no lub tswv yim dag ntxias ntawm tus zaj loj liab ploog. Txawm li cas los xij, Kuv yeej yuav tsis muaj hnub cia nws khiav mus tau; Kuv yuav ua kom nws ntsib kev txom nyem los ntawm Kuv qhov kev rau txim nyhav thiab ces kom sawv los thiab ua dej num rau Kuv (qhov no hais txog kev tsim Kuv cov tub hlob thiab Kuv cov neeg kom tiav hlo), ua kom nws rov qab raug nws tus kheej tej kev ntxias dag mus ib txhis, kom lees txais Kuv txoj kev txiav txim mus ib txhis, thiab raug Kuv hlawv mus ib txhis. Qhov no yog lub ntsiab tseeb thaum qhov muaj cov neeg ua Vajtswv tes dej num qhuas Kuv (qhov ntawd yog, siv lawv los nthuav tawm Kuv lub hwj chim loj). Kuv yuav tsis tso cai rau tus zaj loj liab ploog nyiag nkag los rau hauv Kuv lub teb chaws, los sis Kuv yuav tsis tso cai rau nws muaj cai los qhuas Kuv! (Vim hais tias nws tsis tsim nyog; nws yeej tsis yog tus tsim nyog li!) Kuv tsuas ua kom tus zaj loj liab ploog ua dej num rau Kuv mus tag ib txhiab ib txhis xwb! Kuv tsuas cia nws tus kheej khoov hawm los rau ntawm Kuv xub ntiag xwb. (Cov uas raug rhuav tshem lawm yog cov zoo dua cov uas raug kev puas tsuaj; kev puas ntsoog tsuas yog ib qho kev rau txim nyhav ib ntus xwb, thaum cov tib neeg uas poob rau hauv txoj kev puas tsuaj yuav ntsib tej kev rau txim txom nyem nyhav mus tag ib txhis. Vim li qhov kev muaj qab hau no, Kuv siv lo lus “khoov hawm.” Vim hais tias cov neeg no nyiag nkag los rau hauv Kuv lub tsev thiab lom zem rau Kuv txoj hmoov hlub ntau heev lawm, thiab muaj qee txoj kev paub ntawm Kuv, Kuv yuav siv kev rau txim nyhav. Rau cov nyob sab nraud ntawm Kuv lub tsev, nejs tuaj yeem hais tau tias tus neeg tsis paub qab hau yuav tsis ntsib kev txom nyem.) Hauv tib neeg tej kev xav phem, lawv xav tias cov tib neeg uas raug rhuav tshem yog cov phem tshaj ntawm cov uas poob rau hauv txoj kev puas tsuaj, tiam sis rau qhov txawv, cov los tom qab yuav tsum raug rau txim kom nyhav mus tag ib txhis, thiab cov uas raug rhuav tshem lawm yuav rov qab los tes dawb tes npliag mus tag ib txhiab ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 108” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 224

Thaum txoj kev txaum yim rau lub nceeg vaj nrov tawm tuaj—ces kuj yog thaum xya lub suab xob nthe nrov doog diaj—lub suab no nrov ntseeg nkaws thoob plaws lub ntuj thiab ntiaj teb, ua rau saum ntuj co qig txoog thiab ua rau tib neeg lub siab tshee laim dais. Zaj nkauj qhuas rau lub nceeg vaj sawv raws tej kab lig kev cai nyob rau hauv daim av ntawm tus zaj loj liab ploog, ua pov thawj qhia hais tias Kuv tau muab haiv neeg ntawd rhuav tshem lawm thiab tsim tsa Kuv lub nceeg vaj lawm. Qhov tseem ceeb tshaj ntawd, ces yog Kuv lub nceeg vaj tau raug tsim tsa nyob rau ntiaj teb lawm. Nyob rau lub sij hawm no, Kuv pib xa Kuv cov tub txib qaum ntuj tawm mus rau txhua haiv neeg hauv ntiaj teb no es kom lawv saib xyuas Kuv cov tub, Kuv cov neeg; qhov no kuj yog ua kom tau raws li qhov uas yuav tsum tau ua nyob rau ntawm kauj ruam ntxiv mus ntawm Kuv tes hauj lwm. Txawm li cas los xij, Kuv tus kheej tau mus kiag rau qhov chaw uas tus zaj loj liab ploog pw chev rau, thiab sib tw nrog nws. Thaum uas tag nrho tib neeg los paub Kuv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm thiab muaj cuab kav pom Kuv tej kev ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, tus zaj loj liab ploog lub qhov yuav tig mus ua plua tshauv thiab ploj mus yam tsis tseg xub lw. Hos hais txog cov neeg ntawm Kuv lub nceeg vaj, ces vim nej ntxub tus zaj loj liab ploog ntawd ti txha nkaus, ces nej yuav tsum tau ua kom zoo Kuv lub siab nrog rau nej tej kev ua, thiab nyob rau txoj kev no mas thiaj coj tau kev txaj muag los rau tus zaj. Nej puas hnov tiag tiag hais tias tus zaj loj liab ploog ntawd mas siab phem kawg kiag li? Nej puas hnov tseeb tseeb hais tias nws yog tus yeeb ncuab rau lub nceeg vaj tus Vaj Ntxwv? Nej puas muaj kev ntseeg hais tias nej yuav hais tau lus tim khawv rau Kuv? Nej puas ruaj siab tiag tiag hais tias nej yuav kov yeej tus zaj loj liab ploog ntawd? Qhov no yog qhov Kuv kom nej ua; tag nrho tej Kuv xav tau ces yog kom nej muaj peev xwm mus txog theem no. Nej puas muaj peev xwm ua tau qhov no? Nej puas muaj kev ntseeg hais tias nej yuav ua tau qhov no? Tib neeg muaj peev xwm ua tau dab tsi tiag tiag? Nws tsis yog zoo dua kom cia Kuv Tus Kheej ua kiag xwb lod? Vim li cas Kuv thiaj hais tias Kuv tus kheej tau nqis kiag los rau qhov chaw uas qhov kev sib ntaus sib tua yuav pib? Qhov Kuv xav tau ces yog nej txoj kev ntseeg xwb, tsis yog nej txoj kev ua. Tib neeg ces sawv daws yeej tsis muaj cuab kav yuav txais tau Kuv cov lus nyob rau ib qho uas hais ncaj qha li, thiab tab sis tsuas yog tuaj ib sab ntsia lawv xwb. Qhov no puas pab tau nej ua kom nej tej hom phiaj tiav hlo mas? Nej puas tau los paub Kuv nyob rau qhov zoo li no? Yog yuav hais qhov tseeb, ntawm cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb, tsis muaj ib tug uas yuav muaj cuab kav ntsia tau Kuv lub ntsej muag ncaj qha li, thiab tsis muaj ib tug uas yuav muaj cuab kav txais tau lub ntsiab lus uas dawb huv thiab tsis tau muaj lwm yam xyaw rau ntawm Kuv cov lus li. Yog li ntawd Kuv thiaj tau pib ib qho hauj lwm uas tsis tau muaj dua hlo li nyob rau hauv ntiaj teb, es kom thiaj li ua tau Kuv tej hom phiaj thiab tsim kom muaj daim duab tiag tiag ntawm Kuv Tus Kheej nyob rau hauv tib neeg lub siab. Nyob rau txoj kev no, Kuv yuav coj qhov xaus los rau tiam uas tej kev xav phem tseem muaj hwj chim haub ntxias tib neeg.

Niaj hnub no, tsis yog Kuv nqis los rau haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog nkaus xwb, Kuv kuj tseem tau tig mus saib lub qab ntuj khwb thiab, ua rau tag nrho lub ntuj co qig txoog. Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis raug Kuv qhov kev txiav txim rau li? Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis nyob rau hauv qab ntawm txoj kev puas tsuaj uas Kuv nchuav los rau li? Txhua qhov chaw Kuv mus, Kuv to tseb txhua yam “noob ntawm txoj kev puas tsoog” rau. Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm, thiab yog ib qho kev cawm dim rau tib neeg yam tsis muaj qhov yuav ntseeg tsis tau li, thiab qhov Kuv muab cev rau lawv yeej tseem yog ib hom kev hlub. Kuv xav cia kom muaj neeg coob zog los paub Kuv thiab muaj peev xwm pom Kuv, thiab nyob rau txoj kev no, los hwm ib tug Vajtswv uas lawv tsis muaj peev xwm pom los tau ntau xyoo lawm tab sis yog tus uas, tam sim no, yeej muaj tseeb tiag. Kuv tsim lub ntiaj teb los ua dab tsi? Vim li cas, tom qab uas tib neeg tau rais los ua cov qias vuab tsuab lawm, es Kuv tseem ho tsis muab lawv rhuav tshem pov tseg kom tag nrho? Vim li cas tag nrho haiv tib neeg ho nyob nrog rau tej kev puas ntsoog? Kuv lub hom phiaj uas los hnav lub cev nqaij daim tawv yog dab tsi? Thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm, tib neeg xyaum saj tsis yog qhov iab nkaus xwb, tab sis kuj yog qhov qab zib thiab. Tag nrho cov tib neeg hauv lub ntiaj teb, leej twg thiaj tsis nyob rau hauv Kuv txoj hmoov hlub? Yog Kuv tsis muab tej khoom koob hmoov rau tib neeg, leej twg hauv ntiaj teb thiaj li yuav muaj ntau los siv? Qhov ua cia nej los nyob rau nej qhov chaw ua Kuv cov neeg tseem tsis yog koob hmoov thiab lod? Nej tsis yog Kuv cov neeg, tab sis tseem yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num thiab, ua nej tseem tsis yog muaj nyob rau hauv Kuv tej koob hmoov thiab lod? Tsis muaj ib tug twg ntawm nej cov ko uas yuav muaj cuab kav to taub thoob txog qhov pib ntawm Kuv cov lus li. Tib neeg—nrug deb ntawm qhov saib tej koob npe uas Kuv tau muab pub rau lawv, lawv muaj coob tus heev, nyob rau ntawm lub koob npe “neeg ua Vajtswv tes dej num,” tuav kev khib siab nyob rau hauv lawv lub siab, thiab muaj coob tus heev, nyob rau ntawm lub koob npe “Kuv cov neeg,” muaj kev hlub Kuv nyob rau hauv lawv lub siab. Tsis txhob lam muaj leej twg dag Kuv; Kuv ob lub qhov muag pom-tag nrho! Nej leej twg lees txais yam txaus siab hlo, nej leej twg mloog lus tag nrho? Yog qhov kev txaum yim rau lub nceeg vaj tsis nrov tshwm tuaj, nej puas yuav muaj cuab kav zwm tiag tiag rau qhov xaus? Tej uas tib neeg muaj cuab kav ua thiab xav, thiab lawv yuav muaj cuab kav mus tau deb li cas—tag nrho tej no ces Kuv twb xub txiav txim rau ntev los lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 10” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 225

Txawm hais tias kev tsim tsa lub nceeg vaj twb tau pib yam raws kev raws cai lawm, los txoj kev txaus yim rau lub nceeg vaj tseem tsis tau nrov tawm yam raws kev raws cai; tam sim no nws tsuas yog ib lo lus faj lem txog qhov uas yuav tshwm sim xwb. Thaum uas tag nrho cov tib neeg sawv daws raug ua kom muaj txhua yam thiab txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb rais los ua Khetos lub nceeg vaj lawm, ces nws yuav yog lub sij hawm thaum xob nroo xya suab. Hnub no yog ib kauj ruam mus rau theem ntawd; qhov kev nias qees lawm tom ntej twb raug muab tso mus rau hnub ntawd lawm. Qhov no yog Vajtswv qhov phiaj xwm, thiab sai sai tom ntej no nws yuav tshwm sim los tiag li. Txawm li cas los xij, Vajtswv twb ua tiav txhua yam uas Nws tau hais tawm lawm. Yog li ntawd, nws yeej pom tau meej meej hais tias cov teb chaws hauv ntiaj teb ces tsuas yog cov tsev vaj ntxwv ntawm tej hav xuab zeb xwb, vau vig voog los thaum tej ntwv dej siab nyab los ze: Hnub kawg yeej yuav tshwm sim xwb xwb li, thiab tus zaj loj liab ploog yuav vau hlo rau hauv Vajtswv txoj lus. Yuav kom ua tau Nws qhov phiaj xwm tiav hlo, ces cov tub txib qaum ntuj tau nqis los rau hauv ntiaj teb, ua kom kawg lawv qhov peev xwm los ua kom tau zoo raws Vajtswv siab. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg Nws Tus Kheej tau txhij tub rog nris nroos mus rau ntawm tshav rog mus ua rog rau tus yeeb ncuab. Qhov kev yug los ua neeg tshwm sim nyob rau thaj chaw twg los xij qhov ntawd yog qhov uas tus yeeb ncuab raug rhuav tshem tag nrho. Teb Chaws Suav yuav yog thawj lub uas raug rhuav tshem tag nrho; nws yuav raug ua kom puas ntsoog tag nrho los ntawm Vajtswv txhais tes. Vajtswv yuav tsis tseg ib tug ciaj sia nyob rau ntawd hlo li. Qhov pov thawj qhia txog tus zaj loj liab ploog qhov kev puas tsuaj zuj zus ces yeej muaj nyob rau hauv qhov kev laus zuj zus ntawm cov neeg; qhov no mas yeej pom meej thiab txhua tus yeej ntsia pom tib si. Qhov kev laus zuj zus ntawm cov neeg yog ib qho cim ntawm tus yeeb ncuab txoj kev tuag. Qhov no yog ib qho me me ntawm qhov kev piav txog hais tias “sib tw” txhais tau li cas. Yog li ntawd, Vajtswv tau hais qhia kom nco ntsoov rau ntau lub sij hawm kom tib neeg hais lus tim khawv zoo zoo rau Nws los mus daws lub meej mom uas tej kev xav phem tuav cia, uas yog tus zaj loj liab ploog txoj kev phem, nyob rau hauv tib neeg lub siab. Vajtswv siv cov lus hais qhia kom nco ntsoov ntawd los ua kom tib neeg txoj kev ntseeg loj hlob tuaj thiab, qhov ua li ntawd, ces kuj ua tau Nws tes hauj lwm thiab. Qhov no yog vim Vajtswv tau hais lawm tias, “Tib neeg muaj peev xwm ua tau dab tsi tiag tiag? Nws tsis yog zoo dua kom cia Kuv Tus Kheej ua kiag xwb lod?” Tib neeg sawv daws yeej zoo li no; tsis yog lawv tsis muaj peev xwm xwb, tab sis lawv kuj tseem qaug zog thiab poob siab yooj yim heev li thiab. Vim qhov laj thawj no, lawv thiaj li tsis muaj peev xwm paub Vajtswv. Vajtswv tsis yog rov tso noob neej txoj kev ntseeg kom sawv xwb; Nws kuj tseem muab lub dag zog ntim ntsiag to thiab ntim tas zog rau tib neeg thiab.

Ntxiv mus, Vajtswv pib hais lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Tsis yog Vajtswv tau pib Nws tes hauj lwm tshiab hauv Teb Chaws Suav nkaus xwb, tab sis thoob plaws lub qab ntuj khwb, Nws tau pib ua tes hauj lwm tshiab ntawm hnub no lawm. Nyob rau theem hauj lwm no, vim yog Vajtswv xav nthuav tawm tag nrho Nws tej kev ua thoob plaws lub ntiaj teb kom tag nrho cov tib neeg uas tau ntxeev siab rau Nws lawm ntawd rov los zwm rau ntawm Nws lub zwm txwv xub ntiag, Vajtswv qhov kev txiav txim tseem yuav muaj Nws txoj kev hlub tshua thiab txoj kev siab dawb siab zoo. Vajtswv siv tej xwm txheej tam sim no thoob plaws lub ntiaj teb ua qhov cib fim los ua kom tib neeg ceeb, ua kom lawv los nrhiav Vajtswv es kom lawv thiaj li rov los rau ntawm Nws xub ntiag. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm, thiab yog ib qho kev cawm dim rau tib neeg yam tsis muaj qhov yuav ntseeg tsis tau li, thiab qhov Kuv muab cev rau lawv yeej tseem yog ib hom kev hlub.”

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 10” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 226

Kuv tuav Kuv lub hwj chim rau hauv lub ntiaj teb, nthuav tawm Kuv tes hauj lwm kom tag nrho. Tag nrho tej uas nyob hauv Kuv tes hauj lwm ces yeej ci ntsa tuaj thoob plaws lub ntiaj teb; noob neej yeej tsis tau, nyob rau lub ntiaj teb, muaj peev xwm to taub Kuv tej kev txav mus los saum ntuj, los sis tsis tau ua twb zoo xav kom thoob txog tej kab ncig thiab xub lw ntawm Kuv tus Ntsujplig li. Feem coob ntawm tib neeg tsuas to taub me me txog tej uas nyob sab nraud ntawm tus ntsuj plig xwb, tsis muaj cuab kav nkag siab txog qhov xwm txeej tseeb ntawm tus ntsuj plig li. Tej uas Kuv txib kom noob neej ua mas tsis yog hais los ntawm Kuv tus kheej uas pom tsis meej uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, los sis los ntawm Kuv tus kheej uas xav tsis tawm uas nyob rau hauv ntiaj teb; Kuv tsuas txib tej qhov tsim nyog raws li tus yeeb yam ntawm tib neeg hauv ntiaj teb xwb. Kuv ib txwm tsis tau muab leej twg tso rau qhov nyuab li, los sis Kuv ib txwm tsis tau hais kom leej twg “nyem nws cov ntshav tawm” rau Kuv qhov kev zoo siab li—ua Kuv tej kev txib tseem yuav raug txwv kom siv tau rau tej xwm txheej no xwb lod? Tag nrho tej uas raug tsim tawm los coob heev nyob rau hauv ntiaj teb, tus twg thiaj tsis nyoo zwm rau tus moj yam ntawm cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj? Tus twg ntawm cov uas raug tsim tawm los no, los rau ntawm Kuv xub ntiag, es yuav tsis kub hnyiab ua hluav tag nrho los ntawm cov lus thiab Kuv cov hluas taws cig lam lug? Tus uas raug tsim tawm los twg tau luag “dhia mus los khav theeb ntsuav” yam muaj plhus ntxiag ntawm Kuv xub ntiag? Kuv puas yog tus Vajtswv uas lam yuam kev nyob ntsiag to rau cov uas raug tsim tawm los xwb? Tag nrho tej yam ntau ntau nyob rau hauv tej uas raug tsim tawm los ntawd, Kuv xaiv cov uas ua tau raws li Kuv qhov kev npaj siab; ntawm cov tib neeg coob coob ntawm noob nej, Kuv xaiv cov uas paub txhawj xeeb txog Kuv lub siab. Kuv xaiv cov zoo tshaj plaws ntawm tag nrho cov hnub qub, ces kom ntxiv tau ib qho duab ci ntsais plias ntawm qhov kaj rau Kuv lub nceeg vaj. Kuv mus taug kev rau hauv ntiaj teb, tseb tawm Kuv tus ntxhiab tsw qab rau txhua txhia qhov chaw, thiab, nyob rau txhua txhua qhov chaw, Kuv tso Kuv lub cev tseg rau. Txhua qhov chaw mas Kuv lub suab nrov ntxhe ntws rau. Tib neeg txhua txhia qhov chaw nyob ua si rau ntawm tej chaw zoo nkauj ntawm nag hmo, vim tag nrho noob neej yeej nco txog yav tag los …

Tag nrho noob neej ntshaw pom Kuv lub ntsej muag, tab sis thaum Kuv nqis kiag ua tus neeg los rau hauv ntiaj teb, lawv sawv daws tsis nyiam qhov Kuv los txog ntawd li, thiab lawv muab qhov kaj qhov kev los txog ntawd ntiab tawm, cuag nkaus li Kuv yog tib neeg tus yeeb ncuab nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Tib neeg hu Kuv nrog ib qho kaj uas tiv thaiv lawv nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag, thiab nyob cus plaws tag mus li xwb, ntshai rwg hais tias tsam Kuv lam muaj lwm yam phiaj xwm rau lawv. Vim tib neeg saib Kuv zoo li ib tug phooj ywg uas tsis sib swm li, lawv hnov zoo li Kuv zais qhov kev npaj siab tua lawv yam tsis xaiv leej twg hlo li. Nyob rau hauv tib neeg ob lub qhov muag, Kuv yog ib tug yeeb ncuab loj kawg nkaus. Qhov tau saj Kuv qhov kev sov nyob rau hauv txoj kev puas ntsoog lawm, txawm li ntawd los tib neeg yeej tseem tsis paub txog Kuv txoj kev hlub li, thiab tseem cais Kuv tawm thiab tawm tsam Kuv. Tsis yog hais tias yuav saib siab rau lawv tus yam ntxwv es tig tawm tsam lawv hos, Kuv tseem muab tib neeg qhwv kiag kom sov so rau hauv xub ntiag, muaj qhov qab zib rau lawv noj tsau npo, thiab muab tej zaub mov zoo rau hauv lawv plab. Tab sis, thaum Kuv qhov kev chim npau taws ua rau tej toj roob hauv pes thiab tej niam dej co qig txoog, ces Kuv yuav tsis, vim tib neeg txoj kev tais caus, muab ntau yam kev pab cuam pub rau lawv ntxiv lawm. Nyob rau lub sij hawm no, Kuv yuav haj yam chim, tsis pub ib lub cib fim rau tag nrho txhua yam muaj sia los hloov siab lees txim thiab, muab tag nrho tej kev cia siab rau tib neeg tsoo pov tseg kiag, Kuv yuav faib tawm kev rau txim pauj kev txhaum uas lawv tsim nyog tau txais kawg nkaus. Nyob rau lub sij hawm no, xob nthe thiab xov laim cig liab vog thiab nrov ntig ntwg, zoo nkaus li tej nthwv dej hiav txwv nphau npog rau kev chim, zoo nkaus li kaum tawm txhiab lub roob nphau vig voog los. Vim lawv qhov kev ntxeev siab, tib neeg thiaj raug qhau los ntawm qhov xob nthe thiab xov laim, thiab lwm cov uas raug tsim tawm los raug rhuav tshem tag nrho nyob rau hauv qhov tawg ntsoog ntxaws los ntawm qhov xob nthe thiab xob laim, thiab tag nrho lub qab ntuj khwb poob kiag mus rau qhov kev kub ntxhov, thiab tej uas raug tsim tawm los tsis muaj peev xwm muab tau txoj sia txoj pa thaum pib ntawd rov qab li. Cov noob neej coob heev tsis muaj peev xwm khiav dim lub suab xob nthe; nyob rau hauv qhov xob laim liab vog ntawd, tib neeg, ib pab dhau ib pab, ntog vig voog mus rau hauv nthwv dej ntws ceev, rau tej nthw dej ceev ceev uas ntws saum roob los muab kuav kiag mus lawm. Tam sim ntawd, ces “tib neeg” lub ntiaj teb los sib ntsib kiag nyob rau qhov chaw ntawm tib neeg “txoj hau kev kawg.” Tej cev tuag mas ntab zom zaws saum nplaim dej hiav txwv. Tag nrho noob neej khiav tawm dev ntawm Kuv vim Kuv txoj kev npau taws, vim tib neeg tau ua txhaum rau lub ntsiab tseeb ntawm Kuv tus Ntsujplig, thiab lawv txoj kev ntxeev siab tau ua txhaum rau Kuv lawm. Tab sis, nyob rau tej chaw uas tsis muaj dej, lwm pab neeg tseem xyiv fab hlo, nyob rau hauv tej suab luag thiab suab nkauj, rau tej lus cog tseg uas Kuv tau muab rau lawv.

Thaum tag nrho tib neeg nyob ntsiag to, Kuv ci ib qho duab ci ntawm qhov kaj rau lawv qhov muag. Tam sim ntawd kiag, tib neeg cia siab kaj hlo thiab ntsej muag tshiab khiv tuaj, tsis kam nyob ntsiag to lawm; yog li ntawd, kev txhawb dag txhawb zog sab ntsuj plig thiaj li tshwm plaws hauv lawv nruab siab tam sim ntawd tuaj. Thaum qhov no tshwm sim kiag lawm, tag nrho noob neej raug tsa sawv hauv qhov tuag rov los kiag. Muab lawv tej kev tsis txaus siab uas hais tsis tau ntawd xyeeb hlo pov rau ib sab, tag nrho tib neeg los kiag rau ntawm Kuv xub ntiag, tau yeej ib lub cib fim kom dim los ntawm cov lus Kuv tshaj tawm. Qhov no vim yog tib neeg tag nrho yeej xav nyob rau hauv lub ntiaj teb. Tab sis leej twg ntawm lawv uas tau muaj kev npaj siab ua neej nyob rau Kuv? Leej twg ntawm lawv uas tau tshawb nrhiav tau tej yam zoo heev ntawm lawv tus kheej es lawv muab cob fij rau Kuv qhov kev xyiv fab? Leej twg ntawm lawv uas hnov Kuv tus ntxhiab uas txaus nyiam kawg nkaus? Tag nrho tib neeg ces yeej yog cov uas ntxhib ntxhib thiab tsis tau muab lim kom dawb huv li: Nyob rau sab nraud, ces zoo li lawv kuj zoo ntxim nyiam thiab, tab sis lub ntsiab tseeb ces yeej tsis hlub Kuv yam siab dawb paug li, vim hais tias, nyob rau tej chaw so uas nyob tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab, ces yeej tsis muaj ib qho ntsiab uas yog Kuv li. Tib neeg ces tsis muaj dab tsi hlo li: Muab lawv piv rau Kuv ces zoo li muaj ib lub pas dej kem uas dav npaum nkaum li saum ntuj rau hauv av. Txawm li ntawd los, Kuv yeej tsis tsoo tib neeg qhov qaug zog thiab qhov uas raug mob yooj yim li, los sis Kuv yeej tsis thuam lawv rau tej yam lawv tsis muaj ntawd li. Kuv ob txhais tes yeej ua hauj lwm los tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab tag nrho lub sij hawm ntawd, Kuv ob lub qhov muag yeej ntsia ntsoov tag nrho noob neej. Tab sis Kuv yeej tsis tau lam muab ib tug tib neeg twg txoj sia coj los ua si cuag li nws yog ib qho khoom ua si li. Kuv soj ntsuam saib tej kev mob uas tib neeg raug thiab to taub tus nqi uas lawv tau them. Thaum lawv sawv ntawm Kuv xub ntiag, Kuv tsis xav ua kom tib neeg ceeb es thiaj tau qhuab ntuas lawv, los sis Kuv tsis xav muab tej yam tsis txaus nyiam rau lawv li. Tab sis, tag nrho lub sij hawm no, Kuv tsuas pab cuam rau tib neeg thiab muab pub rau lawv xwb. Yog li ntawd, tag nrho tib neeg yeej xyiv fab hlo rau Kuv qhov hmoov hlub, nws yog tag nrho tej khoom pub dawb uas los ntawm Kuv txhais tes los. Vim Kuv nyob rau hauv ntiaj teb lawm, tib neeg thiaj li tsis raug kev tsim txom los ntawm kev tshaib nqis. Tab sis, Kuv pub tib neeg tau txais tej khoom hauv Kuv ob txhais tes uas lawv nyiam, thiab Kuv cia noob neej nyob rau hauv Kuv tej koob hmoov. Tag nrho noob neej tsis nyob rau hauv Kuv txoj kev qhuab ntuas lod? Ib yam nkaus li qhov uas muaj ntau yam nyob rau hauv tej toj roob hauv pes, thiab ntau yam khoom uas noj tau nyob rau hauv tej dej, cov neeg uas nyob rau hauv Kuv cov lus niaj hnub no tsis muaj, tag nrho ntxiv thiab, zaub mov los noj thiab saj lod? Kuv nyob rau hauv ntiaj teb lawm, thiab noob neej xyiv fab rau Kuv tej koob hmoov hauv ntiaj teb. Thaum Kuv ncaim mus tso ntiaj teb tseg rau tom qab, nyob rau lub sij haws uas Kuv tes hauj lwm kuj tau raug muab ua tiav hlo lawm, ces noob neej yuav tsis tau txais Kuv qhov kev tso ywj siab vim lawv txoj kev qaug zog ntawd ntxiv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 17” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 227

Puas yog nej yeej ntxub tus zaj loj liab ploog tiag tiag li? Puas yog nej, yeej ntxub nws tiag tiag li? Vim li cas Kuv thiaj tau nug nej ntau zaus heev? Vim li cas Kuv thiaj pheej nug nej lo lus nug no, ib zaug tas los ib zaug thiab? Nyob rau hauv nej lub siab tus yam ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog yog dab tsi? Puas tau tshem nws tawm lawm tiag tiag? Puas yog nej yeej tsis suav hais tias nws yog nej txiv tiag tiag li? Txhua tus tib neeg yuav tsum lees paub Kuv lub hom phiaj hauv Kuv cov lus nug. Nws tsis yog ua kom neeg npau taws, los sis ua kom muaj kev ntxeev siab nyob rau hauv tib neeg, los sis kom tib neeg thiaj yuav nrhiav tau nws tus kheej txoj kev tawm, tiam sis yog los tso cai rau txhua tus tib neeg tso lawv tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev ntawm tus zaj loj liab ploog mus. Txawm li ntawd los txhua tus yuav tsum tsis txhob ntxhov siab. Txhua yam yuav raug ua tiav los ntawm Kuv cov lus; tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav koom tau, thiab tsis muaj ib tugtib neeg twg tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm uas Kuv yuav ua. Kuv yuav so tej huab cua ntawm txhua daim av kom huv thiab rhuav tshem txhua txoj kev ntawm cov dab phem hauv ntiaj teb no mus. Kuv twb tau pib lawm, thiab Kuv yuav pib ua thawj kauj ruam ntawm Kuv txoj hauj lwm ntawm kev rau txim uas nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog. Yog li nws tuaj yeem pom tau tias Kuv txoj kev rau txim twb taupoob raulub qab ntuj khwb tag nrholawm, thiab tias tus zaj loj liab ploog thiab tag nrho txhua hom ntsuj plig uas tsis dawb huv yuav tsis muaj hwj chim khiav dim Kuv txoj kev rau txim kiag li, vim tias Kuv ntsia ntsoov mus rau txhua daim av. Thaum Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb tiav lawm, thaum ntawd yog, thaum lub sij hawm kev txiav txim los txog qhov kawg, Kuv yuav tab meeg rau txim rau tus zaj loj liab ploog ntag. Kuv cov tib neeg yeej yuav pom Kuv txoj kev rau txim ncaj ncees rau tus zaj loj liab ploog tiag tiag li, yeej yuav muaj kev qhuas vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab yeej yuav qhuas Kuv lub npe dawb huv mus ib txhis vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Yog li ntawd nej yuav tab meeg ua nej lub luag hauj lwm thiab yuav tab meeg qhuas Kuv mus thoob plaws txhua daim av, mus ib txhiab thiab ib txhis li!

Thaum lub sij hawm kev txiav txim nce mus txog nws lub ncov lawm, Kuv yuav tsis maj rawm los xaus Kuv txoj hauj lwm, tiam sis yuav muab tso rau hauv nws qhov pov thawj ntawm lub sij hawm kev rau txim thiab tso cai rau Kuv cov tib neeg txhua tus kom tau pom qhov pov thawj no; nyob hauv qhov no yuav txi tau txiv zoo dua. Qhov pov thawj no yog lub ntsiab los ntawm qhov uas Kuv rau txim rau tus zaj loj liab ploog, thiab Kuv yuav ua rau Kuv cov tib neeg pom nws nrog lawv ob lub qhov muag kiag kom lawv thiaj li yuav paub ntxiv txog Kuv tus yam ntxwv. Thaum lub sij hawm uas Kuv cov tib neeg zoo siab xyiv fab rau Kuv yog thaum uas tus zaj loj liab ploog tau raug rau txim lawm xwb. Kev ua rau cov tib neeg ntawm tus zaj loj liab ploog sawv los thiab tawm tsam nws yog Kuv txoj kev npaj tseg lawm, thiab qhov no yog txoj hau kev uas Kuv ua kom Kuv cov tib neeg zoo tshaj plaws, thiab nws yog ib lub sij hawm zoo heev rau Kuv cov tib neeg txhua tus tau loj hlob hauv lub neej.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 28” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 228

Thaum lub hli ci ntsa iab tawm tuaj, hmo uas nyob ntsiag to tawg tag tam sim ntawd. Txawm hais tias lub hli nyob rau hauv cov ntaub so ko taw xwb los, tib neeg nyob rau hauv cov ntsuj plig zoo, thiab zaum kaj siab lug nyob rau hauv qab tus duab qaim hli, qhuas txog qhov zoo nkauj ntawm tus duab qaim hli. Tib neeg tsis tuaj yeem piav tau nws cov kev kho siab; nws yog zoo li nws xav muab nws txoj kev xav pov rov qab mus rau yav dhau los, zoo li nws xav saib mus rau lub neej yav tom ntej ua ntej, zoo li nws tab tom muaj kev zoo siab rau tam sim no. Nws lub ntsej muag luag ntxhi, thiab nyob rau hauv tej huab cua zoo uas tso tawm ib tug ntxhiab tsw; yam li ib nthwv cua maj mam pib tshuab, tib neeg hnov tus ntxhiab nplua nuj tsw qab, thiab nws zoo li qaug tus ntxhiab no lawm, tsis muaj peev xwm tsa tau nws tus kheej sawv. Qhov no yog lub sij hawm uas Kuv tus kheej tau los rau ntawm tib neeg, thiab tib neeg muaj ib txoj kev paub txog ntawm tus ntxhiab nplua nuj tsw qab, thiab yog li txhua tus tib neeg ua neej nyob nrog tus ntxhiab tsw qab no. Kuv muaj kev thaj yeeb nrog rau tib neeg, tib neeg ua neej nyob muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, nws yuav tsis yog ib tug neeg txawv hauv nws txoj kev ntseeg txog Kuv lawm, Kuv yuav tsis qhuab qhia tib neeg cov kev tu ncua lawm, yuav tsis muaj ib txoj kev ntxhov siab ntsia mus rau tib neeg lub ntsej muag lawm, thiab yuav tsis muaj kev tuag tso kav thawj rau noob neej txhua tus lawm. Hnub no, Kuv nce ua ke nrog tib neeg mus rau hauv lub sij hawm kev rau txim, nrog nws tawm mus ua ke. Kuv tab tom ua Kuv txoj hauj lwm, uas hais tau tias, Kuv ntaus Kuv tus pas nrig rau hauv tib neeg thiab nws poob los rau cov tib neeg ntxeev siab. Hauv tib neeg ob lub qhov muag, Kuv tus pas nrig zoo li muaj tej hwj chim tshwj xeeb: Nws los rau txhua tus uas yog Kuv cov yeeb ncuab thiab yeej tsis tseg lawv kiag li; nyob rau hauv txhua tus uas tawm tsam Kuv, tus pas nrig ua nws txoj hauj lwm uas ib txwm muaj nyob; txhua tus uas nyob rau hauv Kuv ob txhais tes ua lawv lub luag hauj lwm raws li Kuv lub hom phiaj, thiab lawv yeej tsis tau tawm tsam Kuv txoj kev xav los sis tau hloov pauv lawv lub siab kiag li. Raws li qhov tshwm sim, tej dej yuav nqov, tej roob yuav vau, tej dej loj yuav tawg los ua dej me, tib neeg yuav tau hloov pauv dua tshiab, lub hnub yuav tsaus zuj zus, lub hli yuav tsaus, tib neeg yuav tsis muaj hnub ua neej nyob thaj yeej ntxiv lawm, yuav tsis muaj sij hawm muaj kev ywj pheej nyob rau hauv daim av ntxiv lawm, lub ntuj yuav tsis nyob tiaj tus yees thiab nyob ntsiag to li qub ntxiv lawm, thiab yuav nyiaj tiv tsis taus li lawm. Txhua yam yuav raug hloov dua tshiab thiab yuav rov kho lawv lub hauv paus qhov kev tshwm sim. Txhua tsev neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug muab sib cais kom tag, thiab txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug cais nyias mus nyias; hnub uas yuav rov los sib koom ntawm tus txiv thiab tus poj niam yuav raug ploj mus, leej niam thiab leej tub yuav tsis sib ntsib ib zaug ntxiv li lawm, leej txiv thiab leej ntxhais yeej yuav tsis los ua ke ib zaug ntxiv li lawm. Txhua yam uas txeev muaj nyob hauv ntiaj teb yuav raug Kuv muab rhuam tshem mus. Kuv tsis muab lub sij hawm rau tib neeg los nthuav tawm lawv cov kev kho siab, vim Kuv tsis muaj cov kev kho siab, thiab tau loj hlob los ntxub cov kev kho siab ntawm tib neeg kom mus txog ntua theem siab tshaj plaws. Nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag Kuv thiaj li tau raug muab tso rau ib sab, thiab yog li Kuv thiaj tau dhau los ua "lwm tus" hauv lawv ob lub qhov muag; nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag Kuv thiaj li raug hnov qab lawm; nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag nws thiaj li txeeb lub sij hawm los khaws nws “lub siab”; nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag nws thiaj li ib txwm nkees txog Kuv txoj kev rau txim; nws yog vim cov kev kho siab ntawm tib neeg ntag nws thiaj li hu Kuv tias coj tsis ncaj thiaj tsis ncaj ncees, thiab hais tias Kuv tsis quav ntsej txog tib neeg cov kev xav hauv Kuv txoj kev saib xyuas txhua yam. Puas yog Kuv kuj tseem muaj caj ceg nyob rau hauv ntiaj teb thiab? Leej twg puas tau, zoo li Kuv, tau ua hauj lwm nruab hnub thiab hmo ntuj, yam tsis muaj kev xav txog zaub mov los sis pw tsaug zog, rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tag nrho? Tib neeg yuav tuaj yeem piv rau Vajtswv tau li cas? Tib neeg yuav tuaj yeem haum nrog Vajtswv tau li cas? Vajtswv, tus uas tsim, yuav tuaj yeem zoo ib yam li tib neeg, tus uas raug tsim, tau li cas? Kuv yuav tuaj yeem ua neej nyob thiab ua dej num ua ke nrog rau tib neeg hauv ntiaj teb li ib txwm tau li cas? Leej twg thiaj li yuav muaj peev xwm txhawj xeeb txog Kuv lub siab? Nws puas yog cov lus thov ntawm tib neeg? Muaj ib zaug Kuv tau pom zoo koom nrog tib neeg thiab nrog nws taug kev ua ke—thiab yog lawm, los txog hnub no tib neeg tau ua neej nyob rau hauv qab Kuv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, tiam sis puas yuav muaj ib hnub twg uas tib neeg tuaj yeem cais nws tus kheej tawm ntawm Kuv txoj kev saib xyuas mus? Txawm hais tias tib neeg yeej tsis tuaj yeem siv nws tus kheej los txhawj txog Kuv lub siab li los, leej twg thiaj li yuav tuaj yeem ua neej txuas ntxiv mus nyob rau hauv ib daim av uas tsis muaj kev kaj? Nws tsuas yog vim ntawm Kuv cov koob hmoov nkaus xwb tib neeg thiaj li tau ua neej nyob los txog hnub no.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 28” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 229

Ntau lub teb chaws muaj kev kub ntxhov loj, vim Vajtswv tus pas twb tau pib ua nws tus qauv nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Vajtswv txoj hauj lwm tuaj yeem pom tau nyob rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub ntiaj teb. Thaum Vajtswv hais tias “Tej dej yuav nqov, tej roob yuav vau, tej dej loj yuav tawg los ua dej me,” qhov no yog tus pas txoj hauj lwm xub thawj nyob rau hauv ntiaj teb, nrog rau qhov tshwm sim tias “Txhua tsev neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug muab sib cais kom tag, thiab txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug cais nyias mus nyias; hnub uas yuav rov los sib koom ntawm tus txiv thiab tus poj niam yuav raug ploj mus, leej niam thiab leej tub yuav tsis sib ntsib ib zaug ntxiv li lawm, leej txiv thiab leej ntxhais yeej yuav tsis tau los ua ke ib zaug ntxiv li lawm. Txhua yam uas txeev muaj nyob hauv ntiaj teb yuav raug Kuv muab rhuav tshem mus.” Tej yam zoo li no yuav yog tus yam ntxwv li ib txwm muaj ntawm tej tsev neeg uas nyob hauv ntiaj teb. Raws li ib txwm muaj mas, nws tsis tuaj yeem yog tus yam ntxwv ntawm lawv txhua tus li, tiam sis nws yog tus yam ntxwv ntawm lawv feem coob. Nyob rau ib sab, nws tab tom hais txog tej xwm txheej uas tau paub los ntawm cov tib neeg ntawm txoj kev yoog raws rau yav tom ntej no. Nws qhia ua ntej hais tias, thaum lawv tau ntsib txoj kev rau txim ntawm cov lus thiab cov ntseeg tau raug muab cob rau kev puas tsuaj lawm, yuav tsis muaj kev sib raug zoo ntawm tsev neeg nyob rau hauv ntiaj teb ntxiv lawm; lawv sawv daws yuav yog cov neeg ntawm Sinim, thiab sawv daws yuav coj ncaj ncees nyob rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Yog li, hnub uas yuav rov los sib koom ntawm tus txiv thiab tus poj niam yuav raug ploj mus, leej niam thiab leej tub yuav tsis sib ntsib ib zaug ntxiv li lawm, leej txiv thiab leej ntxhais yeej yuav tsis tau los ua ke ib zaug ntxiv li lawm. Thiab yog li, tej tsev neeg ntawm tib neeg hauv ntiaj teb yuav raug muab dua kom ntuag mus, dua kom ua tej dwb daim, thiab qhov no yuav yog txoj hauj lwm kawg uas Vajtswv ua nyob rau hauv tib neeg. Thiab vim tias Vajtswv yuav tsum nthuav tawm txoj hauj lwm no mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, Nws siv lub hwv tsam los piav qhia lo lus “kev xav” rau tib neeg, yog li tso cai rau lawv los pom tias Vajtswv lub siab nyiam yog los dua tib neeg txhua tus tsev neeg kom ntuag, thiab qhia tias Vajtswv siv kev rau txim los txiav txim rau txhua “tsev neeg tej kev sib cav sib ceg” uas nyob rau hauv noob neej. Yog tsis li ntawd, yeej yuav tsis muaj txoj hau kev coj tau qhov kawg ntawm Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb los xaus li. Qhov kawg ntawm Vajtswv cov lus yog nthuav tawm noob neej txoj kev uas ua tsis tau zoo uas loj tshaj plaws—lawv txhua tus puav leej nyob rau hauv txoj kev xav—thiab yog li Vajtswv tsis zam lawv ib tug twg kiag li, thiab qhia tshwm tej kev zais uas tau zais tseg rau hauv noob neej txhua tus lub siab lawm. Vim li cas nws nyuaj ua luaj rau tib neeg los cais lawv tus kheej tawm ntawm txoj kev xav no? Puas yog kev ua li ntawd ua dhau tus qauv ntawm lub siab lawm? Lub siab puas tuaj yeem ua tau tiav Vajtswv lub siab nyiam? Txoj kev xav puas tuaj yeem pab tau tib neeg kom dhau txoj kev txom nyem? Raws li Vajtswv pom, txoj kev xav yog Nws tus yeeb ncuab—puas yog qhov no tsis tau hais kom meej meej nyob rau hauv Vajtswv cov lus?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 28” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 230

Tag nrho Vajtswv cov lus ces muaj ib qho ntawm Nws tus moj yam nyob rau hauv. Vajtswv tus moj yam mas yuav muab hais qhia tsis tau tag nrho rau hauv cov lus, ces yeej txaus los qhia kom pom hais tias muaj ntau npaum li cas nyob rau hauv Nws. Qhov uas tib neeg pom tau thiab kov tau ces yog, thaum kawg, muaj ciaj ciam kawg, ib yam li tib neeg lub peev xwm. Txawm hais tias Vajtswv cov lus mas yeej meej kawg, los tib neeg tsis muaj peev xwm to taub cov lus ntawd tau tag nrho. Muab cov lus no coj los ua qhov piv txwv: “Xob tib laim xwb, txhua tus tsiaj tau raug nthuav tawm hauv nws lub cev tseeb. Yog li kuj ib yam nkaus li ntawd, raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Kuv txoj kev kaj, tib neeg rov qab tau txais txoj kev dawb huv uas nws twb txeev muaj dua ib zaug los lawm. Au, lub ntiaj teb qub uas qias vuab tsuab! Thaum kawg, nws tau vau los rau hauv tus dej qias vuab tsuab thiab, tog mus rau hauv qab thu dej, tau yaj mus rau hauv cov av nkos lawm!” Tag nrho Vajtswv cov lus ces muaj Nws kiag, thiab txawm hais tias tib neeg sawv daws yeej paub txog cov lus no, los yeej tsis muaj ib tug twg uas paub lawv lub ntsiab li. Nyob rau ntawm Vajtswv qhov muag, ces tag nrho cov uas tawm tsam Nws ces yog Nws cov yeeb ncuab, qhov ntawd ces yog, cov uas yog tej ntsuj plig phem tug ces yog tsiaj xwb. Los ntawm qhov no, yus yuav muaj peev xwm saib pom tus yam ntxwv tseeb ntawm pawg ntseeg. Tag nrho tib neeg ces yeej raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus, thiab nyob rau qhov kev kaj no, lawv tshuaj xyuas lawv tus kheej yam tsis raug qhuab qhia los sis raug cem los sis raug tshem tawm los ntawm lwm tus, yam tsis raug yuam mus raws lwm tus tib neeg tej kev ua ub ua no, thiab yam tsis raug lwm tus taw qhia tej ub tej no rau. Los ntawm qhov “kev pom ntawm lub koob tsom kab mob,” ces lawv pom meej heev hais tias muaj kev mob nkeeg ntau npaum li cas nyob rau hauv lawv. Nyob rau hauv Vajtswv cov lus, txhua hom ntsuj plig yeej raug cais ua pab ua pawg thiab nthuav tawm nws lub cev tiag tiag. Cov ntsuj plig ntawm cov tub txib qaum ntuj ces muaj kev tig ras to taub thiab kev qhia kom paub qhov tseeb ntau dua, yog li ntawd Vajtswv cov lus, “rov qab tau txais txoj kev dawb huv uas nws twb txeev muaj dua ib zaug los lawm.” Cov lus no yog muab los ntawm qhov tau los zaum kawg uas Vajtswv ua tau. Nyob ib pliag, muaj tseeb, ces qhov tau los no tseem ua tsis tau tiav tag nrho—nws tsuas yog ib qho kev xav ua ntej xwb, los ntawm qhov ntawd ces thiaj pom Vatjswv txoj kev xav. Cov lus no ces yeej txaus coj los qhia kom pom hais tias muaj ib co tib neeg coob coob uas yuav ntog vig voog nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab yuav swb nyob rau hauv tus txheej txheem uas maj mam pib ib qho zuj zus ntawm txoj kev ntxuav kom tib neeg tag nrho dawb huv lawm. Nyob ntawm no, “tau yaj mus rau hauv cov av nkos lawm” tsis muaj dab tsi sib nraus nrog rau Vajtswv qhov kev siv hluav taws rhuav tshem lub ntiaj teb, thiab “xob laim” ces yog hais txog Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum Vajtswv tso plhuav Nws qhov kev npau taws tawm, ces tag nrho lub ntiaj teb yuav tau ntsib tau pom txhua yam kev puas ntsoog tshwm sim los, xws li ib lub roob tawg. Sawv nyob siab rau saum ntuj, ces yeej pom tau hais tias nyob hauv ntiaj teb, txhua yam kev puas tsuaj twb los ze rau tag nrho noob neej lawm, ib hnub los ze zuj zus. Nyob qhov siab saib los, ces lub ntiaj teb yeej muaj ntau qhov duab zoo li tej uas tshwm sim ua ntej yuav muaj ib qho av qeeg. Kua hluav taws ntws tsis muaj chaw nres, kua zeb kua hlau ntws sis laub sis lug, tej toj roob hauv pes txav tag, thiab ib qho duab ci txias to ntsais pluj plias rau txhua txhia qhov chaw. Tag nrho lub ntiaj teb tau tog mus rau hauv cov hluav taws lawm. Qhov no yog daim duab ntawm qhov uas Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws tawm, thiab nws yog lub sij hawm ntawm Nws txoj txiav txim lawm. Tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav tsis muaj peev xwm khiav dim li. Yog li ntawd, tsis tas yuav siv tsov rog ntawm ib lub teb chaws rau ib lub teb chaws thiab kev tsis sib haum ntawm tib neeg los rhuav tshem tag nrho lub ntiaj teb li; tab sis, lub ntiaj teb yuav “xyiv fab hlo yam nco meej meej rau nws tus kheej” nyob rau hauv lub me nyuam txaj ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm khiav dim li; txhua leej txhua tus yuav tsum mus kom dhau qhov kev sim siab no, ib tug zuj zus. Tom qab ntawd, tag nrho lub qab ntuj khwb yuav rov ci ntsa paug los ntawm tus duab ci uas dawb huv thiab tag nrho noob neej yuav rov pib dua ib lub neej tshiab. Thiab Vajtswv yuav so rau sab saum lub qab ntuj khwb thiab foom koob hmoov rau noob neej txhua hnub. Ntuj ceeb tsheej yuav tsis qhuav qhawv yam tiv tsis taus kiag li lawm, tab sis yuav muaj sia muaj zog yam uas tsis tau pom dua hlo li txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, thiab “hnub thib rau” yuav los rau thaum Vajtswv pib dua ib lub neej tshiab. Vajtswv thiab noob neej yuav nkag mus so thiab lub qab ntuj khwb yuav tsis nro thiab qias neeg lawm, tab sis yuav raug hloov dua tshiab. Vim li no es Vajtswv thiaj hais tias: “Lub ntiaj teb yuav tsis tseem muaj kev tuag thiab nyob ntsiag to mus ntxiv lawm, lub ntuj yuav tsis nyob khoob lug cia thiab tu siab mus ntxiv lawm.” Nyob rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej, yeej tsis tau muaj dua tej kev xav tsis ncaj ncees los sis tib neeg tej kev xav li, los sis ib qho ntawm noob neej tus moj yam qias vuab tsuab li, vim Ntxwgnyoog txoj kev thab plaub yeej tsis muaj nyob rau ntawd. “Tib neeg” muaj peev xwm to taub Vajtswv cov lus, thiab lub neej nyob saum ntuj ceeb tsheej mas yog ib lub neej uas muaj kev xyiv fab puv npo. Tag nrho cov uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ces yeej muaj Vajtswv lub tswv yim thiab lub meej mom.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 18” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 231

Nws yeej hais tau hais tias tag nrho cov lus hais tawm hnub no mas qhia txog tej xwm txheej yav tom ntej; tej lus hais tawm no yog qhov uas Vajtswv ua tej kev npaj rau kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm. Vajtswv twb ua yuav luag tiav Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cov neeg ntawm pawg ntseeg lawm, thiab tom qab ntawd Nws yuav tshwm los rau ntawm tib neeg sawv daws nrog rau txoj kev npau taws. Ua li Vajtswv hais, “Kuv yuav ua kom cov tib neeg hauv ntiaj teb lees paub tej Kuv ua, thiab Kuv tej kev ua yuav raug muab coj los nthuav qhia rau ntawm ‘lub rooj txiav txim,’ es kom cov neeg thoob ntiaj teb thiaj lees paub, tus uas sawv daws yuav tsum nyoo.” Koj puas pom dab tsi nyob rau hauv cov lus no? Nyob rau hauv no ces yog cov ntsiab lus luv luv ntawm qhov ntxiv mus ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Ua ntej tshaj plaws, Vajtswv yuav ua kom tag nrho cov dev zov tsev uas tuav hwj chim tsheej tswj kom ntseeg yam ua siab dawb paug thiab Nws yuav ua kom lawv thim rov qab ntawm lub sam thiaj ntawm keeb kwm yam txaus siab hlo, kom tsis txhob sib txeeb meej mom ntxiv lawm, thiab kom t sis txhob siv tswv yim ntxias dag thiab npaj tswv yim ua phem ntxiv lawm. Tes hauj lwm no mas yuav tsum yog ua tawm hauv Vajtswv los, uas yog tsim kom muaj ntau yam kev puas ntsoog hauv ntiaj teb. Tab sis nws tsis yog qhov uas Vajtswv tsis tshwm los. Nyob rau lub sij hawm no, tus zaj loj liab ploog lub teb chaws yeej tseem yog ib daim av ntawm txoj kev phem kev qias, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li yuav tsis tshwm los, tab sis yuav tshwm nyob rau hauv qhov kev rau txim. Qhov ntawd yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, uas tsis muaj ib tug twg yuav khiav dim li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tag nrho cov uas nyob rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws yuav ntsib kev puas ntsoog, uas raws li ib txwm muaj ces kuj suav tag nrho lub nceeg vaj hauv ntiaj teb (pawg ntseeg) tib si thiab. Qhov no yog kiag lub sij hawm uas qhov tseeb yuav tawm los, thiab yog li ces tib neeg sawv daws thiaj tau ntsib tau pom, thiab tsis muaj ib tug twg yuav khiav dim li. Qhov no ces twb yeej xub raug Vajtswv xaiv cia lawm. Nws yog kiag qhov uas vim yog kauj ruam no ntawm tes hauj lawm uas Vajtswv hais tias, “Tam sim no yog lub sij hawm ua tej phiaj xwm loj lawm.” Vim hais tias, nyob rau yav tom ntej, yuav tsis muaj ib pawg ntseeg twg nyob rau hauv ntiaj teb lawm, thiab vim muaj tej kev puas ntsoog loj, tib neeg tsuas yuav muaj peev xwm xav txog qhov nyob kiag ntawm lawv xub ntiag xwb, thiab yuav tsis nco xav txog lwm yam li lawm, thiab nws yuav yog ib qho nyuab rau lawv los xyiv fab hlo rau Vajtswv nyob rau hauv tej kev puas ntsoog loj ntawd. Yog li ntawd, tib neeg thiaj raug hais kom hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws nyob rau lub sij hawm zoo zoo li no, es kom lawv thiaj li tsis plam lub cib fim. Thaum qhov tseeb no los dhau lawm, Vajtswv yuav tua yeej tag nrho tus zaj loj liab ploog lawm, thiab yog li ntawd ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv cov neeg tej lus tim khawv kuj yuav los xaus lawm thiab; tom qab ntawd, Vajtswv yuav pib kauj ruam tom ntej ntawm tes hauj lwm, tsim kev puas ntsoog rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, thiab thaum kawg ces muab cov neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb ntsia rov quav rau saum tus ntoo khaub lig, tom qab ntawd ces Nws yuav muab noob neej sawv daws rhuav tshem kom tu noob nrho—tej no ces yog tej kauj ruam nyob rau yav tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Yog li ntawd, nej yuav tsum rau siab tshaj plaws los hlub Vajtswv nyob rau tej chaw thaj yeeb lug no. Nyob rau yav tom ntej ces nej yuav tsis muaj cib fim los hlub Vajtswv ntxiv lawm, vim tib neeg tsuas muaj lub cib fim los hlub Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv xwb; thaum lawv nyob rau lwm lub ntiaj teb lawm, ces yuav tsis muaj leej twg tham txog kev hlub Vajtswv lawm. Qhov no tsis yog tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los lod? Thiab yog li ntawd nej yuav hlub Vajtswv li cas nyob rau lub sij hawm nej tseem ua neej nyob? Koj puas tau xav txog qhov no li? Puas yog koj tseem yuav tos kom koj tuag tso mam hlub Vajtswv? Qhov no tsis yog lus qhuav xwb lod? Hnub no, vim li cas koj thiaj tsis nrhiav kev hlub Vajtswv? Kev hlub Vajtswv thaum tseem tsis khoom kiag li puas yog kev hlub tiag rau Vajtswv mas? Qhov laj thawj uas vim li cas ho hais tias kauj ruam no ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav los xaus sai sai ces yog vim Vajtswv twb muaj lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm. Yog li ntawd, tsis tas tib neeg yuav ua dab tsi li lawm; tib neeg tsuas raug hais kom nrhiav kev hlub Vajtswv nyob rau lub sij hawm uas lawv tseem ua neej nyob xwb—qhov no yog tus yawm sij. Vim Vajtswv tej kev cheem tsum twb tsis siab, thiab, dhau qhov ntawd, vim muaj ib qho kev ntsaw kub lug nyob hauv Nws lub siab, Nws thiaj li qhia tshwm ib co lus piav luv luv txog kauj ruam ntxiv mus ntawm tes hauj lwm ua ntej uas kauj ruam no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua tiav hlo, uas twb yeej qhia tau kom pom meej meej lawm hais tias muaj sij hawm li cas xwb; yog Vajtswv tsis ntxhov siab rau hauv Nws lub siab, ua Nws puas yuav hais tej lus no ntxov ua luaj mas? Nws yog vim sij hawm luv luv xwb ces Vajtswv thiaj ua hauj lwm li no. Cia siab hais tias nej yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog, ib yam nkaus li qhov nej hlub nej tus kheej txoj sia. Qhov no tseem tsis yog ib lub neej uas muaj qab hau tshaj plaws li thiab lod? Nej tseem yuav nrhiav tau kev muaj qab hau ntawm lub neej nyob rau qhov twg thiab? Tsis yog nej dig muag heev lawm lod? Koj puas txaus siab hlo hlub Vajtswv? Vajtswv puas muaj nuj nqis txaus rau tib neeg txoj kev hlub? Tib neeg puas muaj nuj nqis txaus rau tib neeg txoj kev hlub? Yog li ntawd, koj yuav ua li cas? Hlub Vajtswv yam siab tawv qhawv, yam tsis tseg dab tsi li, thiab saib seb Vajtswv ho yuav ua dab tsi rau koj. Saib seb Nws puas tua koj. Nyob rau qhov muab sau ua ke, ces tes hauj lwm hlub Vajtswv tseem ceeb dua kev theej thiab kev sau nyuag ub nyuag no tseg rau Vajtswv. Koj yuav tsum muaj thawj qhov chaw rau yam uas tseem ceeb tshaj plaws, es kom koj lub neej thiaj li muaj nuj nqis ntau zog thiab kom muaj kev zoo siab puv npo, thiab tom qab ntawd ces koj yuav tau tos Vajtswv qhov “kev rau txim” rau koj. Kuv tsis paub xyov koj qhov phiaj xwm puas muaj kev hlub Vajtswv nyob rau hauv. Kuv cia siab hais tias txhua tus npaj kom raug Vajtswv ua kom muaj txhua yam, thiab kom lawv rais los ua qhov muaj tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 42” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm 1

Ntxiv Mus: Vajtswv Tus Moj Yam thiab Qhov Nws Muaj thiab Nws Yog

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No