Kev Qhia Tshwm Txog Tej Kev Xav Phem ntawm Kev Ntseeg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 281

Vajtswv thiab tib neeg mas muab hais tsis tau kom sib npaug zos. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws tes hauj lwm yog yam uas piav tsis tau thiab to taub nyuab heev rau tib neeg. Yog Vajtswv tus kheej kiag tsis ua Nws tes hauj lwm thiab hais Nws tej lus nyob rau tib neeg lub ntiaj teb, ces tib neeg yuav tsis muaj hnub uas yuav to taub txog Vajtswv txoj kev xav li. Thiab yog li ntawd, txawm yog kiag cov uas yeej muab tag nrho lawv lub neej txoj sia zwm kiag rau Vajtswv los yeej yuav tsis muaj peev xwm tau txais Nws qhov kev pom zoo li. Yog Vajtswv tsis txib kom ua hauj lwm, ces tib neeg txawm yuav ua zoo npaum li cas, los yeej tsis tau dab tsi li, vim Vajtswv tej kev xav mas yeej siab tshaj tib neeg tej kev xav tas mus li xwb, thiab Vajtswv lub tswv yim mas tob dhau ntawm tib neeg txoj kev to taub mus lawm. Thiab yog li ntawd Kuv hais tias cov uas hais tias yeej “to taub tag nrho” Vajtswv thiab Nws tes hauj lwm ces yog cov ib yav niag tog cav ruam xwb; tag nrho lawv ces tsuas qhuas lawv tus kheej thiab khav theeb nkaus xwb. Tib neeg tsis tsim nyog yuav tshab txhais Vajtswv tes hauj lwm; tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj cuab kav tshab txhais tau Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau ntawm Vajtswv qhov muag pom, ces tib neeg yeej tsis tseem ceeb ib yam nkaus li ib tug ntsaum xwb; yog li ntawd tib neeg yuav ua cas to taub txog Vajtswv tes hauj lwm mas? Cov uas nyiam piav tsis paub xaus, “Vajtswv tsis ua hauj lwm li no los sis li ntawd,” los sis “Vajtswv tsis zoo li no los sis li ntawd”—tsis yog lawv lam hais khav theeb ntsuav xwb los? Peb sawv daws yuav tsum paub hais tias tib neeg, cov uas muaj cev nqaij daim tawv, tau raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag lawm. Noob neej tus yeeb yam ces yog tawm tsam Vajtswv xwb. Noob neej tsis sib txig sib luag nrog Vajtswv, noob neej mas haj yam tsis tas hais txog qhov uas yuav muab tswv yim rau Vajtswv tes hauj lwm li. Hos qhov uas Vajtswv coj tib neeg kev li cas, mas qhov no yog Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm. Nws yog ib qho uas tsim nyog kom tib neeg yuav tsum zwm rau, yam tsis tas yuav ua txuj hais li no los sis li tej tswv yim tod, vim tib neeg tsuas yog plua av xwb. Vim nws yog peb qhov kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv, peb yuav tsum tsis txhob muab peb tej kev xav phem coj los tshooj rau Nws tes hauj lwm kom Vajtswv txiav txim siab rau, peb haj yam tsis tsim nyog siv peb tus moj yam qias vuab tsuab kom ntau tshaj plaws los tab meeg tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm. Qhov ntawd tsis yog muab peb ua Khetos tus yeeb ncuab los? Vim peb ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv, thiab vim peb xav ua kom haum raws li Nws siab thiab kom pom Nws, peb yuav tsum nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb, thiab yuav tsum nrhiav ib txog kev kom sib raug zoo nrog Vajtswv. Peb yuav tsum tsis txhob sawv ua caj dab tawv qhawv tawm tsam Nws. Tej kev ua zoo li ntawd es ho yuav muaj dab tsi zoo tshwm sim tuaj mas?

Niaj hnub no, Vajtswv tau ua hauj lwm tshiab tiav lawm. Tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm lees tau tej lus no, thiab tej zaum yuav zoo li txawv txawv rau koj, tab sis Kuv qhia koj hais tias kom tsis txhob muab koj tus yeeb yam nthuav tawm, vim tsuas yog cov uas yeej tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees tiag ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb thiaj li muaj cuab kav muab tau qhov tseeb, thiab tsuas yog cov uas mob siab tiag mas Nws thiaj li yuav qhia rau kom paub thiab coj kev rau. Qhov tshwm sim ntawd ces yog tau los ntawm kev nrhiav qhov tseeb nrog rau kev nyab xeeb yam meej pem hlo xwb, tsis yog tau los ntawm kev sib ceg thiab kev sib cav. Thaum Kuv hais tias “niaj hnub no, Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab tiav lawm,” Kuv hais txog qhov uas Vajtswv tab tom rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv lawm. Tej zaum cov lus no yuav tsis xeeb txob koj; tej zaum koj ntxub tej lus ntawd; los sis tej zaum tseem ua rau koj xav paub xav pom thiab. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv cia siab hais tias tag nrho cov uas xav kom Vajtswv tshwm sim los ces yuav tau ntsib qhov tseeb no thiab muab saib kom meej meej, es tsis txhob cia li dhia kiag mus rau qhov lus xaus txog qhov ntawd; qhov ntawd yog qhov uas ib tug neeg ntse yuav tsum ua.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 282

Nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtwv, ib tug neeg yuav tsum paub Vajtswv li cas? Ib tug neeg yuav tsum los paub txog Vajtswv los ntawm cov lus thiab kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv niaj hnub no, yam tsis muaj qhov tsis ncaj los sis ntseeg yuam kev, thiab, ua ntej txhua yam, ib tug yuav tsum paub txog Vajtswv txoj hauj lwm. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev paub txog Vajtswv. Tag nrho cov neeg uas ntseeg yuam kev uas tsis muaj kev nkag siab zoo txog ntawm Vajtswv cov lus yog kev ntseeg raws cov kev xav phem; lawv yog cov muaj kev to taub tsis ncaj thiab yuam kev rhuav. Cov txuj ci zoo tshaj plaws ntawm tus yam ntxwv ntawm txoj kev ntseeg yog kev muab Vajtswv cov lus uas tau nkag siab yav dhau los ntawd thiab muab Vajtswv cov lus niaj hnub no coj los ntsuas sib piv. Yog tias, thaum ua dej num rau Vajtswv niaj hnub no, koj tuav rawv rau yam uas tau tshwm sim los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yav dhau los, ces koj dej num yuav ua rau tab kaum, thiab koj txoj kev xyaum ua yuav qub dhau lawm, tsis muaj dab tsi tshaj kev ua kab ke fab kev ntseeg. Yog tias koj ntseeg tias cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab ua siab ntev, nyob rau ntawm lwm cov cwj pwm zoo, thiab yog tias koj muab cov kev paub zoo no tso rau txoj kev xyaum niaj hnub no, ces cov kev paub zoo li no yog kev xav fab kev ntseeg; qhov kev xyaum ua zoo li ntawd tau dhau los ua kev ntxias dag. Kab lus tias “cov kev xav fab kev ntseeg” yog hais txog yam uas dhau los thiab qub dhau (suav nrog txoj kev nkag siab cov lus uas Vajtswv tau hais yav dhau los thiab lub teeb qhia ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig), thiab yog hais tias lawv tau raug coj los xyaum ua nyob rau niaj hnub no, ces lawv cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm thiab tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ntxuav tej ntawd tawm ntawm lawv tus kheej uas yog cov kev xav fab kev ntseeg, ces tej no yuav dhau los ua kev cuam tshuam loj rau lawv cov kev ua dej num rau Vajtswv. Cov neeg uas muaj cov kev xav fab kev ntseeg tsis muaj txoj hau kev los ua raws li cov kauj ruam ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm—lawv poob ib kauj ruam rov tom qab, ces ob. Qhov no vim hais tias cov kev xav fab kev ntseeg no ua rau tib neeg rais los ua tus neeg uas qhuas tias yus tus kheej ncaj ncees thiab ua neeg khav theeb. Vajtswv tsis muaj kev xav txog yam Nws tau hais thiab tau ua yav dhau los; yog tias muaj qee yam qub dhau lawm, Nws qhov ntawd tshem tawm. Puas yog koj yeej tsis muaj peev xwm tso tseg koj cov kev xav tiag tiag li? Yog tias koj tuav rawv cov lus uas Vajtswv tau hais yav dhau los, qhov no puas qhia tau tias koj paub Vajtswv tes hauj lwm no ma? Yog tias koj tsis muaj peev xwm lees txais qhov kev qhia ntawm tus Vajntsujplig hnub no, tab sis ho tuav rawv qhov kev qhia yav dhau los, qhov no puas tuaj yeem ua pov thawj tias koj tau ua raws li Vajtswv cov hneev taw ma? Puas yog koj yeej tseem tsis muaj peev xwm tso tseg koj cov kev xav fab kev ntseeg li? Yog tias muaj li no, ces koj yuav rais los ua tus neeg tawm tsam Vajtswv.

Yog tias tib neeg muaj peev xwm tso tseg cov kev xav fab kev ntseeg, lawv yuav tsis siv lawv lub siab los ntsuas cov lus thiab cov hauj lwm ntawm Vajtswv niaj hnub no, thiab yuav mloog ncaj qha. Txawm hais tias Vajtswv txoj hauj lwm niaj hnub no tsis zoo li yav dhau los, los koj tseem muaj peev xwm tso tseg qhov kev xav txog ntawm qhov yav dhau los thiab cia li ncaj qha los mloog Vajtswv txoj hauj lwm niaj hnub no. Yog tias koj muaj peev xwm nkag siab tias koj yuav tsum muab qhov kev txaus siab rau qhov chaw uas Vajtswv ua txoj hauj lwm niaj hnub no, yam tsis hais txog tias Vajtswv tau ua hauj lwm yav dhau los li cas, ces koj thiaj li yog ib tug neeg uas tau tso tseg lawv cov kev xav fab kev ntseeg, tus uas mloog Vajtswv lus, thiab yog tus uas muaj peev xwm mloog txoj hauj lwm thiab cov lus ntawm Vajtswv thiab ua raws Nws cov hneev taw. Qhov no, koj thiaj yuav yog ib tug neeg uas mloog Vajtswv lus tiag tiag. Koj tsis tshawb nrhiav los sis txheeb xyuas Vajtswv tes hauj lwm; nws zoo tib yam nkaus li qhov Vajtswv tau hnov qab Nws cov hauj lwm yav dhau los, thiab koj los ib yam nkaus, tau hnov qab nws lawm. Tam sim no yog tam sim no, thiab yav dhau los yog yav dhau los, thiab vim hais tias hnub no, Vajtswv tau muab txoj hauj lwm uas Nws tau ua yav dhau los tso pov tseg lawm, koj yuav tsum tsis txhob nyob nrog nws. Tsuas yog tus neeg zoo li no xwb thiaj yog ib tug uas mloog Vajtswv lus tiag thiab tau tso lawv cov kev xav fab kev ntseeg tseg tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 283

Vim hais tias yeej ib txwm muaj kev txhim kho tshiab hauv Vajtswv tes hauj lwm, muaj tej hauj lwm dhau los thiab qub lawm thaum tes hauj lwm tshiab tshwm sim tuaj. Cov hauj lwm sib txawv hom, qub thiab tshiab no, tsis muaj qhov sib xws, tab sis ua tiav; txhua kauj ruam yog txuas los ntawm kauj ruam kawg. Vim tias muaj tes hauj lwm tshiab, cov khoom qub yuav tsum, tseeb tiag, raug tshem tawm. Piv txwv li, qee qhov kev coj ua uas raug lees txais los ntev thiab kev coj tus cwj pwm kev hais lus los ntawm tib neeg, txuas nrog tib neeg txoj kev paub thiab kev qhia ntau lub xyoo, tau tsim txhua yam thiab hom kev xav hauv tib neeg lub hlwb. Uas Vajtswv tseem tsis tau qhia tawm Nws lub ntsej muag tiag tiag thiab tus yam ntxwv rau tib neeg, nrog rau kev sib kis, ntau xyoo, ntawm cov kev xav qub los puag thaum ub los kuj tseem muaj qhov tseeb nyob rau hauv tib neeg cov kev xav zoo li ntawd. Tej zaum nws yuav hais tau tias, nyob rau thaum tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, txoj kev haub ntxias ntawm ntau yam kev xav tau ua rau muaj kev tsim qauv mus ntxiv thiab kev hloov pauv ntawm txhua yam kev nkag siab raws li kev xav txog Vajtswv nyob hauv tib neeg, uas tau ua rau ntau tus neeg ntseeg Vajtswv rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab. Yog li ntawd, cov tib neeg yim muaj cov kev xav fab kev ntseeg muaj zog npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum ntawd, thiab lawv yim rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab coob npaum li ntawd. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tshiab thiab tsis qub li; nws ib txwm tsis yog tsim cov lus qhuab qhia, tab sis mas hloov pauv tsis tu ncua thiab raug hloov kho dua kom ntau dua los sis tsawg dua. Kev ua hauj lwm hauv txoj hau kev no yog kev qhia ntawm kev txais tau tus yam ntxwv ntawm Vajtswv Tus Kheej. Nws kuj tseem yog kev txais tau lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib txoj hau kev uas Vajtswv ua tiav Nws txoj kev cawm. Yog tias Vajtswv tsis ua hauj lwm li no, tib neeg yuav tsis hloov pauv los sis tsis paub txog Vajtswv, thiab Ntxwgnyoog yuav tsis swb. Yog li, nyob rau hauv Nws txoj hauj lwm, muaj kev hloov pauv tsis tu ncua uas tshwm sim uas zoo li yuav tsis ruaj khov, tab sis qhov tiag yog ua tej ntwb ntu. Txoj kev uas tib neeg ntseeg Vajtswv, txawm li cas los xij, zoo li nws sib txawv heev. Tib neeg tuav rawv tej lus qub, cov lus qhuab qhia paub zoo thiab lub kaw lus, thiab lawv yim qub mas, lawv yim nyiam nws heev. Tib neeg lub siab ruam qauj, lub siab uas tawv li pob zeb, yuav lees txais tau tes hauj lwm tshiab thiab cov lus ntawm Vajtswv li cas? Tib neeg ntxub tus Vajtswv uas ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis qub li; nws tsuas nyiam tus Vajtswv qub xwb, tus uas kaus hniav ntev, plaub hau dawb, thiab nyob rau qhov chaw qub. Yog li, vim hais tias Vajtswv thiab tib neeg nyias muaj nyias txoj kev nyiam, tib neeg tau dhau los ua Vajtswv tus yeeb ncuab. Ntau qhov kev tawm tsam no tseem muaj nyob niaj hnub no, nyob rau lub sij hawm thaum Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab los tau yuav luag rau txhiab xyoo. Ces lawv, dhau qhov kev yuav kho tau zoo lawm. Tej zaum nws yog vim tib neeg txoj kev tawv ncauj, los sis kev hloov tsis tau li ntawm Vajtswv txoj kev cai tswj fwm los ntawm tej tus tib neeg—tab sis cov txiv plig thiab cov poj niam ntawd tseem tuav rawv cov phau ntawv qub thiab cov ntaub ntawv qub, hos Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm ntawm kev cawm uas tsis tau tiav, uas zoo li Nws tsis muaj leej twg nyob ntawm Nws ib sab li. Txawm hais tias qhov kev tsis sib haum xeeb no ua cov yeeb ncuab rau Vajtswv thiab tib neeg, thiab tsis tuaj yeem hais daws tau los, Vajtswv tsis quav ntsej txog lawv li, zoo li tias lawv tau nyob rau ntawd tam sim ntawd thiab tsis nyob rau ntawd. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej tseem tuav rawv nws cov kev ntseeg thiab kev xav, thiab ib txwm tsis tshem lawv tawm. Tiam sis ib qho uas pom tshwm sim tseeb yog: Txawm hais tias tib neeg tsis tau muaj qhov nkhaus nyob rau ntawm nws txoj kev los, Vajtswv txhais taw yeej ib txwm txav mus, thiab Nws ib txwm hloov Nws txoj hauj lwm raws li xwm ib puag ncig. Nyob rau thaum kawg, tib neeg yuav yog tus swb yam tsis tas muaj kev sib ntaus sib tua li. Lub sij hawm ntawd, Vajtswv yog tus yeeb ncuab loj tshaj plaws ntawm Nws cov yeeb ncuab uas swb, thiab tseem yog tus yeej rau noob neej, muaj yeej thiab tsis muaj yeej zoo ib yam nkaus. Leej twg tuaj yeem sib tw nrog thiab yeej Vajtswv tau? Tib neeg tej kev xav phem zoo li yog los ntawm Vajtswv vim lawv ntau tus tau yug los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis zam txim rau tib neeg vim qhov no, thiab tsis tas li ntawd, Nws tsis qhuas tus tib neeg rau txoj kev tsim khoom ib pob tag ib pob dua “rau Vajtswv” thaum Nws txoj hauj lwm sawv uas tsis nyob sab nraum ntawm Nws tes hauj lwm. Dua ntawd, Nws tsis txaus siab rau tib neeg cov kev xav phem thiab qub, tej kev ntseeg nruj, thiab tsis muaj lub siab los lees paub txog hnub tim uas cov kev xav phem no tshwm sim thawj zaug. Nws tsis lees txais lawm tias cov kev xav phem no yog tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm, cov kev xav phem ntawm tib neeg yog sib kis los ntawm tib neeg; lawv lub hauv paus yog tib neeg tej kev xav thiab lub siab—tsis yog Vajtswv, tiam sis yog Ntxwnyoog. Vajtswv lub hom phiaj yeej ib txwm yog rau Nws tes hauj lwm tshiab thiab muaj txoj sia, tsis yog cov qub thiab tuag mus lawm, thiab qhov uas Nws tau ua rau kom tib neeg ua raws li lub hnub nyoog thiab lub sij hawm, thiab tsis kav mus ib txhis thiab tsis hloov qauv li. Qhov no vim tias Nws yog tus Vajtswv uas ua rau kom tib neeg ua neej nyob thiab tshiab, tsis zoo li tus dab uas ua rau tib neeg tuag thiab ua neeg laus. Nej tseem tsis tau to taub qhov no thiab lod? Koj muaj kev xav phem txog Vajtswv thiab tsis muaj peev xwm tso tau cia vim koj lub siab tsis qhib. Nws tsis yog vim muaj kev to taub me heev hauv Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis yog vim tias Vajtswv txoj hauj lwm sib txawv ntawm tib neeg txoj kev xav, thiab tsis tas li ntawd xwb, tsis yog vim tias Vajtswv ib txwm tsis quav ntsej Nws tes hauj lwm. Koj tsis tuaj yeem tso tseg koj cov kev xav phem vim hais tias koj tawv ncauj dhau, thiab vim tias koj tsis muaj qhov zoo sib xws ntawm yam raug tsim tawm los; tsis yog vim hais tias Vajtswv ua qhov nyuaj rau koj. Koj ua rau tag nrho cov no tshwm sim, thiab nws tsis muaj feem xyuam dab tsi rau Vajtswv; txhua yam kev txom nyem thiab kev khaum yog tsim los ntawm tib neeg. Vajtswv txoj kev xav yeej ib txwm zoo: Nws tsis xav ua rau kom koj tsim cov kev xav phem, tab sis xav kom koj hloov pauv thiab hloov dua tshiab raws li cov hnub nyoog dhau mus. Tab sis koj tsis paub tias dab tsi yog qhov zoo rau koj, thiab ib txwm tshuaj xyuas los sis cais. Nws tsis yog tias Vajtswv ua txhua yam nyuaj rau koj, tab sis yog koj tsis hwm Vajtswv, thiab koj qhov tsis mloog lus loj dhau. Ib tus neeg me me uas raug tsim tawm los, muaj cuab kav txeeb qee feem uas yav dhau los tau muab los ntawm Vajtswv, tom qab ntawd tig rov qab thiab siv nws los tawm tsam Vajtswv—qhov no puas yog tib neeg tsis mloog lus? Tib neeg, nws yog qhov ncaj ncees los hais tias, yog qhov tsis tsim nyog los tshaj tawm lawv cov kev xav rau Vajtswv, thiab tsawg dua ntawd yog lawv tsis tsim nyog los taug kev ncig nrog lawv cov lus tsis muaj nuj nqis, tsw phem, lwj tag, zoo li lawv xav—tsis hais dab tsi ntawm cov kev xav phem ntawd. Tsis youg lawv haj yam tsis muaj nqis lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 284

Vajtswv tes hauj lwm mas yeej khiav mus rau tom ntej tas mus li xwb, thiab txawm hais tias lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis hloov, los qhov txheej txheem uas Nws ua hauj lwm ntawd yeej hloov mus tag li, ces txhais tau hais tias cov uas ntseeg Vajtswv los yeej hloov mus tas li thiab. Vajtswv ua hauj lwm ntau npaum li cas, ces tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj ntxaws npaum li ntawd. Tej kev hloov uas zoo ib yam kuj muaj tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tus yam ntxwv uas los ntawm Vajtswv tes hauj lwm los thiab. Txawm li cas los xij, vim yog Vajtswv tes hauj lwm mas hloov mus los tag li ces cov uas tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov neeg ruam qauj uas tsis paub qhov tseeb thiaj li pib tig tawm tsam Vajtswv. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, vim Nws tes hauj lwm mas yeej tshiab tas li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab Nws yeej tsis rov mus ua tej qub hauj lwm li, tab sis tsuas nias qees mus lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas nws yeej tsis tau ua dua los nkaus xwb. Raws li qhov uas Vajtswv tsis rov qab ua Nws tes hauj lwm dua, thiab tib neeg mas yeej siv tes hauj lwm Nws ua yav tag los txiav txim rau Vajtswv tes hauj lwm tam sim no yam tsis muaj hloov hlo li, nws thiaj li ua ib qho nyuab heev li rau Vajtswv los ua tej qib duas ntawm nws tes hauj lwm nyob rau tiam tshiab. Tib neeg mas muaj ntau qhov nyuab dhau heev lawm! Nws txoj kev xav mas xav nkaus li cov laus thaum ub xwb! Tsis muaj leej twg paub Vajtswv tes hauj lwm, tab sis txhua tus mas kem ciam rau tas zog li. Thaum nws ncaim Vajtswv, ces tib neeg plam txoj sia, qhov tseeb, thiab Vajtswv tej koob hmoov, tab sis nws yeej tsis kam lees txais txoj sia los sis qhov tseeb li, haj yam tsis tas hais txog tej koob hmoov loj dua uas Vajtswv muab pub rau neeg ntiaj teb li. Txhua tus tib neeg yeej xav kom tau Vajtswv, tab sis tsis muaj peev xwm yuav ua siab ntev taus rau tej yam kev hloov hauv Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis kam txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ntseeg hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas hloov tsis tau li, hais tias nws yuav nyob twj ywm li qub mus tag ib txhis. Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg, tag nrho qhov uas yuav siv los ua kom tau kev cawm dim mus ib txhis los ntawm Vajtswv ces yog ua raws li nws txoj cai, thiab yog hais tias lawv hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum, ces yeej zoo txaus rau Vajtswv siab xav lawm. Lawv xav hais tias Vajtswv ces tsuas ua tau tus Vajtswv hauv qab txoj cai thiab tus Vajtswv uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg xwb; nws kuj yog lawv qhov kev xav thiab uas hais tias Vajtswv mas yuav tsum tsis txhob tshaj phau Vajluskub. Nws yog kiag tej kev xav li no ntag uas muab lawv xauv taw kiag khov kho rau txoj cai qub thiab muab lawv ntsia kiag rau tej cai tuag lawm xwb. Yeej tseem muaj coob tshaj thiab uas ntseeg hais tias txawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab yuav yog dab tsi los xij, nws yuav tsum tau muaj pov thawj los ntawm cov lus zuag cev lus txog yav tom ntej, thiab nyob rau txhua txhua theem ntawm qhov hauj lwm ntawd, tag nrho cov uas caum Nws uas muaj ib lub siab “tiag” yuav tsum tau pom cov lus qhia tshwm; tsis li ntawd, ces qhov hauj lwm ntawd yeej tsis yog Vajtswv qhov hauj lwm li. Nws twb yeej yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg los paub Vajtswv lawm. Tseem yuav coj tib neeg lub siab ruam thiab nws tus yam ntxwv ntxeev siab ntawm kev saib tus kheej tseem ceeb thiab kev qhuas tus kheej ntawd los ntxiv thiab, ces nws thiaj li ua ib qho haj yam nyuab rau nws los txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Tib neeg tsis ua twb zoo xav kom thoob rau Vajtswv tes hauj lwm tshiab, los sis tsis kam txo hwj chim lees nws, tsis li ntawd xwb hos, nws tseem muaj tus yam ntxwv muab hlob thaum uas nws tseem tos lus qhia tshwm thiab lus coj kev los ntawm Vajtswv. Qhov no tsis yog tus cwj pwm ntawm cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv thiab los? Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo mas?

Yexus hais tias Yehauvas tes hauj lwm tau poob qab nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm, ib yam nkaus li qhov Kuv hais hnub no, hais tias Yexus tes hauj lwm kuj tau poob qab lawm thiab. Yog hais tias tsuas muaj Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb thiab tsis muaj Tiam Hmoov Hlub, ces Yexus yeej tsis raug ntsia saum ntoo khaub lig li thiab yuav txhiv tsis tau neeg ntiaj teb tag nrho rov qab. Yog hais tias tsuas muaj Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb, ua neeg ntiaj teb puas yuav los tau deb npaum li hnub no? Keeb kwm mus rau yav tom ntej, thiab ua li keeb kwm tsim ntuj txoj cai rau Vajtswv tes hauj lwm los? Ua qhov no tsis yog ib qho kev qhia kom pom txog Nws kev cawm tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb no los? Keeb kwm mus rau yav tom ntej, thiab Vajtswv tes hauj lwm los ib yam nkaus li ntawd thiab. Vajtswv txoj kev xav mas yeej hloov mus tas li. Nws yuav nyob tsis tau rau ib qib ntawm qhov hauj lwm kom ntev txog rau txhiab xyoo, vim ib yam li qhov uas sawv daws paub, Vajtswv mas yeej tshiab tas li xwb thiab yeej tsis qub li, thiab Nws pheej yuav ua tsis tau tej hauj lwm zoo li kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ib zaug, ob zaug, peb zaug…. Qhov no yog qhov kev xav ntawm ib tug neeg ruam heev. Vajtswv tsis ua tib yam hauj lwm tas mus li xwb; Nws tes hauj lwm mas hloov mus tas li thiab tshiab tas li xwb, ntau ib yam nkaus li qhov uas Kuv hais cov lus tshiab rau nej thiab ua tes hauj lwm tshiab txhua hnub. Qhov no yog tes hauj lwm Kuv ua, thiab qhov uas yog tus yawm sij ces yog cov lus “tshiab” thiab “zoo yam xav tsis thoob li.” “Vajtswv mas hloov tsis tau li, thiab Vajtswv ces yeej yog Vajtswv tas mus li xwb”: qhov lus hais no mas yeej muaj tseeb tiag; lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv mas tsis hloov li, Vajtswv ces yeej ib txwm yog Vajtswv, thiab Nws yuav rais mus ua tsis tau Ntxwgnyoog, tab sis qhov no tsis tau pov thawj hais tias Nws tes hauj lwm yuav nyob ruaj nrees thiab tsis hloov ib yam nkaus li Nws lub tseem ntsiab. Koj yeej hais tau hais tias Vajtswv ces yeej tsis hloov cev li, tab sis yuav ua cas, yog li ntawd nas, es koj thiaj li yuav piav tau hais tias Vajtswv mas tshiab tas mus li xwb thiab yeej tsis muaj qub li? Vajtswv tes hauj lwm mas nthuav dav thiab hloov tas mus li xwb, thiab qhov Nws siab xav tau mas yeej tshwm sim thiab ua rau tib neeg paub tas mus li xwb. Thaum uas tib neeg ntsib thiab pom kiag Vajtswv tes hauj lwm, nws tus moj yam mas hloov tsis nres li, thiab nws txoj kev txawj ntsej yeej hloov tsis nres li. Yog li, ua qhov hloov no ho los qhov twg los? Tsis yog los ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas hloov mus los tag li ntawd los lod? Yog tib neeg tus yam ntxwv hloov tau, vim li cas tib neeg thiaj li cia Kuv tes hauj lwm thiab Kuv cov lus hloov mus los tas li tsis tau? Kuv tseem yuav raug txwv txiav tau los ntawm tib neeg thiab los? Nyob rau qhov no, tsis yog koj siv tej lus sib cav uas raug quab yuam thiab qhov kev xav uas yuam kev lwj tsw los?

Xaiv tawm los ntawm “Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv Nyob Rau Hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 285

Tag nrho cov neeg Yudai yeej nyeem Vajluskub Qub thiab paub txog Yaxaya cov lus zuag cev lus hais tias muaj ib tug me nyuam tub yuav los yug nyob rau hauv ib lub dab nyuj. Tom qab ntawd, lawv yeej paub tag tej lus zuag cev lus no tib si, vim li cas lawv tseem qho tsim txom Yexus? Tsis yog tim lawv tus moj yam ntxeev siab thiab tsis paub txog Vajntsujplig tes hauj lwm los? Lub sij hawm ntawd, cov Falixai ntseeg hais tias Yexus tes hauj lwm mas txawv qhov lawv paub txog tus me nyuam tub ntawm cov lus zuag cev lus ntawd, thiab cov neeg niaj hnub no tsis txais yuav Vajtswv vim tej hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd zoo tsis thooj li qhov Vajluskub hais. Tsis yog tus moj yam ntawm lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv yeej zoo tib yam los? Koj txais yuav puas tau, yam tsis muaj lus nug hlo li, tag nrho tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig? Yog hais tias nws yeej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, ces yeej yog tus dej ntws uas yog lawm, thiab koj yuav tsum txais yuav nws yam tsis muaj ib qho uas yuav tsis ntseeg hlo li; you tsis txhob xaiv qee yam txais yuav nkaus xwb. Yog tias koj muab tau kev to taub tob los ntawm Vajtswv los thiab ua twb zoo ceev faj rau Nws, ces qhov no tsis yog qhov tsis hu rau lod? Koj tsis tas yuav mus nrhiav tej pov thawj tim khawv los ntawm Vajluskub li, yog hais tias nws yog tes hauj lwm ntawd Vajntsujplig, ces koj yuav tsum txais yuav xwb, vim koj ntseeg Vajtswv ces cawm Vajtswv, thiab koj yuav tsum tsis txhob tshawb xyuas Nws. Koj yuav tsum tsis txhob nrhiav pov thawj tim khawv ntawm Kuv ntxiv los mus ua pov thawj hais tias Kuv yog koj tus Vajtswv, tab sis yuav tsum muaj peev xwm los thoob tsib hais tias seb Kuv puas muaj txiaj ntsim rau koj—qhov no yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws. Txawm hais tias koj nrhiav tau tej pov thawj uas yeej cam tsis dhau kiag li nyob rau hauv Vajluskub, los nws yeej coj tsis tau koj los rau Kuv lub xub ntiag yam puv npo. Koj tsuas yog lam ua neej nyob rau sab hauv Vajlubkub tus laj kab xwb, thiab tsis yog hauv Kuv lub xub ntiag; phau Vajluskub pab tsis tau kom koj paub Kuv, los sis ua tsis tau kom koj txoj kev hlub rau Kuv ntawd muaj tob tshaj ntxiv. Txawm hais tias Vajluskub yeej cev lus hais tias ib tug me nyuam tub yuav los yug, tsis muaj leej twg yuav to taub txog hais tias qhov lus zuag cev lus ntawd hais txog leej twg tiag, vim tib neeg tsis paub Vajtswv tes hauj lwm, thiab qhov no yog qhov ua rau cov Falixai sawv tawm tsam Yexus. Ib txhia yeej paub hais tias Kuv tes hauj lwm yog ua qhov zoo rau tib neeg, tab sis lawv tseem ntseeg ntxiv mus hais tias Yexus thiab Kuv yog ob tug uas sib txawv, yeej tsis sib raug zoo ua ke li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus muab ib cov zaj lus qhia rau Nws cov thwj tim nyob rau Tiam Hmoov Hlub hais txog kev xyaum ua, kev sib koom txoos ua ke, yuav hais li cas nyob rau hauv tej lus thov Vajtswv, yuav sib coj sib hwm li cas, thiab ntau yam ntxiv mus. Tes hauj lwm Nws ua mas yog hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab Nws tsuas tham nthuav dav txog qhov uas Nws cov thwj tim thiab lwm tus neeg uas ntseeg Nws yuav tsum xyaum ua xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab tsis yog ib qho hauj lwm nyob rau tiam kawg li. Thaum Yehauvas teeb cov kev cai hauv Vajluskub Qub nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, vim li cas Nws ho tsis ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub rau thaum ntawd? Vim li cas Nws ho tsis qhia kom meej ua ntej txog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub? Qhov no ho tseem yuav tsis pab kom tib neeg txais yuav nws thiab los? Nws tsuas cev lus hais tias ib tug me nyuam tub yuav los yug thiab los muaj hwj chim, tab sis Nws tsis ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ua ntej. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau ib tiam twg mas yeej muaj tus ciaj ciam uas pom tseeb heev; Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm tiam ntawd xwb thiab ib txwm tsis ua theem tom ntej ntawm tes hauj lwm ntawd ua ntej li. Tsuas yog ua li ntawd nkaus xwb mas Nws tes hauj lwm ntawm tej tiam ntawd thiaj li yuav muab coj tau los rau tom hauv ntej. Yexus tsuas hais txog phiaj xwm qhia ntawm tiam kawg xwb, hais txog qhov uas yuav ua siab ntev li cas thiab yuav ua li cas es thiaj yuav raug cawm dim, hais txog yuav hloov siab lees txim thiab lees txais kev txhaum li cas, thiab hais txog yuav kwv tus ntoo khaub lig thiab tiv kev txom nyem li cas; Nws yeej tsis hais txog qhov uas yuav ua li cas es tib neeg nyob rau tiam kawg thiaj yuav nkag tau los, los sis tsis hais txog qhov uas tib neeg yuav ua li cas es thiaj yuav ua tau haum Vajtswv lub siab nyiam. Thaum zoo li ntawd, nws tsis yog ib qho txaus luag uas yuav mus tshawb hauv Vajluskub txog Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg thiab los? Koj ho yuav tau dab tsi los ntawm qhov uas lam tuav phau Vajluskub? Puas yog ib tug neeg tshab txhais Vajluskub los sis ib tug neeg qhia Vajtswv txoj lus, uas yuav muaj cuab kav pom tes hauj lwm hnub no ua ntej?

Xaiv tawm los ntawm “Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv Nyob Rau Hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 286

Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixai thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov Falixai? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis nrhiav lub neej qhov tseeb. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tuav rawv tus Mexiyas lub npe yam tsis muaj qab hau li rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Mexiyas. Cov Falixai nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Tej kev xav kev pom no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Kuv yuav nug nej ntxiv: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixai thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis tau txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej? Nej yuav ua cas to taub txog Yexus tes hauj lwm thaum Nws rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob saum ib tauv huab dawb, yog hais tias nej tseem pheej tawv qhawv tsis kam lees paub nej tej kev ua yuam kev ntawd? Kuv qhia nej qho no: Cov neeg uas tsis tau txais qhov tseeb, tab sis qi muag nti tos ntsoov rau qhov kev rov qab los ntawm Yexus nyob rau saum cov huab dawb, ces yeej saib tsis tau txoj kev ntseeg tiag tiag li rau Vajntsujplig, thiab lawv yog pawg uas yuav raug rhuav tshem. Nej tsuas xav tau Yexus txoj hmoov hlub xwb, thiab tsuas xav kom tau qhov chaw kaj siab lug saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis nej ib txwm tsis mloog tej lus Yexus hais li, thiab yeej ib txwm tsis tau txais qhov tseeb uas Yexus nthuav tawm thaum Nws rov los rau lub cev nqaij daim tawv. Nej yuav muab dab tsi coj los pauv qhov tseeb ntawm Yexus qhov kev rov qab los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog qhov kev ua siab dawb paug uas nej ua ib qho kev txhaum tag los pheej ua ib qho kev txhaum ntxiv tag li, thiab tom qab ntawd ces nej los hais lus lees kev txhaum, ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kev theej txhoj rau Yexus tus uas rov los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog ntau xyoo ntawm tes hauj lwm uas nej qhuas nej tus kheej tas zog xwb lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kom tus Yexus uas twb tau rov los lawm ntawd ntseeg nej? Puas yog nej tus yeeb yam khav theeb, uas tsis ua raws li ib qho tseeb twg li xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsuj Plig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 287

Nej qhov kev uas siab ncaj ces tsuas muaj nyob hauv lo lus nkaus xwb, nej qhov kev paub ces tsuas yog lub tswv yim thiab txoj kev xav nkaus xwb, nej lub zog ces tsuas lam ua kom tau txais tej koob hmoov ntawm ntuj ceeb tsheej nkaus xwb, thiab yog li ntawd nej txoj kev ntseeg yuav zoo li cas mas? Txawm yog niaj hnub no kiag, los nej yeej ua ntsej lag rau txhua txhua lo lus ntawm qhov tseeb. Nej tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi, nej tsis paub xyov Khetos yog dab tsi, nej tsis paub yuav hwm Yehauvas li cas, nej tsis paub yuav to taub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li cas, thiab nej tsis paub yuav qhia qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tej kev dag ntxias ntawm tib neeg tau li cas. Nej tsuas paub cem txhua lo lus ntawm qhov tseeb uas Vajtswv hais tawm uas tsis yoog raws li nej tus kheej txoj kev xav nkaus xwb. Nej txoj kev txo hwj chim nyob qhov twg? Nej txoj kev mloog lus nyob qhov twg? Nej txoj kev ua siab ncaj nyob qhov twg? Nej txoj kev ntshawnrhiav qhov tseeb nyob qhov twg? Nej txoj kev hwm Vajtswv nyob qhov twg? Kuv qhia rau nej, cov uas ntseeg Vajtswv vim tej txuj ci tseem ceeb xwb ces yeej yog pawg uas yuav raug rhuav tshem tiag tiag li. Cov uas tsis muaj cuab kav txais tej lus ntawm tus Yexus uas tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv lawm ces yog caj ces ntawm dab teb, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib, pawg uas yuav raug muab coj mus rau kev puas ntsoog mus ib txhiab ib txhis. Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias “Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav” thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev paub txog tus Yexus uas tshaj tawm kev rau txim hnyav thiab tso txoj kev tseeb ntawm lub neej txoj sia los. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis tau txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig. Kuv hais qhia rau nej kom ua twb zoo taug txoj kev ntawm kev ntseeg Vajtswv. Tsis txhob lam dhia mus rau qhov xaus lus; tshaj qhov ntawd, tsis txhob lam ua dog dig thiab ua twb zoo xav rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Nej yuav tsum paub hais tias, yam tsawg kawg nkaus, cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab muaj kev hwm. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis ho tsa ntswg rau xwb ces yog cov ruam thiab tsis paub dab tsi li. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis tseem ho lam tau lam dhia mus rau qhov xaus lus los sis cem nws ces yog raug kev khav theeb mooj lawm. Tsis muaj ib tug twg uas ntseeg Yexus es yuav zoo tsim nyog mus foom los sis cem lwm tus li. Nej sawv daws yuav tsum ua ib tug neeg uas txawj xav thiab lees txais qhov tseeb. Tej zaum, tau hnov txoj kev ntawm qhov tseeb lawm thiab tau nyeem cov lus pub txoj sia lawm, koj ntseeg hais tias tsuas yog ib ntawm 10,000 lo lus no mas thiaj li yog raws li koj qhov kev ntseeg thiab phau Vajluskub xwb, thiab ces koj yuav tsum nrhiav ntxiv hauv qhov thib 10,000 ntawm cov lus no. Kuv yeej tseem qhia kom koj txo hwj chim, tsis txhob ruaj siab tshaj tshaj, thiab tsis txhob qhuas koj tus kheej rau chaw siab dhau heev lawm. Yog koj lub siab tseem muaj tej qho kev hwm me me rau Vajtswv, ces koj yuav tau txais kev kaj ntau dua. Yog koj ua twb zoo soj ntsuam xyuas thiab ua twb zoo xav ntau zaus txog tej lus no, koj yuav to taub hais tias uas lawv puas yog qhov tseeb los tsis yog, thiab seb lawv puas yog txoj sia los tsis yog. Tej zaum, tsuas tau nyeem ob peb kab xwb, ib txhia neeg twb cia li qi muag nti cem tej lus no lawm, hais tias, “Qhov no ces tsis yog dab tsi tshaj tej qho kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig xwb,” los sis, “Ntawm no yog ib tug Khetos cuav los ntxias dag tib neeg xwb.” Cov uas hais li ntawd ces raug kev ruam muab ua dig muag lawm! Koj to taub tes hauj lwm thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv tsawg dhau heev lawm, thiab Kuv qhia koj kom rov pib dua tshiab kiag ntawm qhov tsis muaj dab tsi li! Nej yuav tsum tsis txhob lam tau lam cem tej lus Vajtswv hais tawm vim yog tej kev tshwm sim ntawm cov Khetos cuav nyob rau tiam kawg, thiab nej yuav tsum tsis txhob ua cov neeg uas saib tsis taus txoj kev ntseeg Vajntsujplig vim nej ntshai kev raug ntxias dag. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho kev tu siab loj thiab lod? Yog hais tias, tom qab ua twb zoo soj ntsuam xyuas lawm, koj tseem ntseeg hais tias tej lus no tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev taug, thiab tsis yog qhov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau, thiab koj yuav tsis tau koob hmoov. Yog koj tsis lees txais qhov tseeb no uas twb yeej hais yooj yooj yim thiab hais meej meej, ces tseem tsis yog koj tsis zoo txaus rau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab lod? Koj tsis yog ib tug uas tsis tau txais koob hmoov txaus rov qab los mus rau ntawm lub xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab lod? Xav txog qhov no! Tsis txhob ua siab kub thiab siab ceev, thiab tsis txhob muab txoj kev ntseeg Vajtswv saib li ib qho kev ua si xwb. Ua twb zoo xav rau koj txoj hau kev kawg, rau koj tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej, rau koj lub neej txoj sia, thiab tsis txhob dag koj tus kheej. Koj puas muaj cuab kav lees txais tej lus no?

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsuj Plig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 288

Nyob rau lub sij hawm ntawd, ib nrab ntawm Yexus tes hauj lwm ces yog ua raws li Vajluskub Qub, nrog rau Mauxe cov kev cai thiab Yehauvas cov lus thaum Tiam Muaj Kev Cai. Tag nrho tej no, Yexus siv coj los ua ib txhia ntawm Nws tes hauj lwm. Nws qhuab qhia cov tib neeg thiab qhia lawv nyob rau hauv cov tsev teev hawm Vajtswv, thiab Nws siv cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus nyob rau hauv Vajluskub Qub coj los lov lus rau cov Falixai uas ua yeeb ncuab rau Nws, thiab siv cov lus hauv Vajluskub los nthuav tawm lawv tej kev tsis mloog lus thiab yog li ntawd ces cem lawv. Vim lawv ntxub tej uas Yexus tau ua; nyob rau ib qho kiag, ces feem ntau ntawm Yexus tes hauj lwm ces tsis yog ua raws nraim li cov kev cai hauv Vajluskub, thiab, tshaj qhov ntawd, tej uas Nws qhia mas siab tshaj lawv tus kheej tej lus lawm, tseem siab tshaj tej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus tau hais qhia ua ntej nyob rau hauv Vajluskub lawm thiab. Yexus tes hauj lwm ces tsuas yog ua rau tib neeg txoj kev txhiv dim thiab ua rau qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab yog li ntawd thiaj li tsis tas yuav kom Nws hais lus ntau dua es thiaj li yuav txeeb tau ib tug tib neeg twg. Feem ntau ntawm tej uas Nws qhia tib neeg ces yog muab hauv tej lus hauv Vajluskub los, thiab txawm hais tias yog Nws tes hauj lwm tsis tau dhau Vajluskub, los Nws tseem muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd tiav hlo. Nws qhov ces tsis yog tes hauj lwm siv lus hais, los sis tes hauj lwm uas ua los kom txeeb tau noob neej, thiab tes hauj lwm uas ua los txhiv noob neej. Nws tsuas ua tus theej txhoj rau kev txhaum rau noob neej xwb, thiab tsis ua lub hauv paus keeb cag rau txoj lus rau noob neej. Nws tsis ua tes hauj lwm ntawm Lwm Haiv Neeg, uas yog tes hauj lwm txeeb kom tau tib neeg, tab sis tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, tes hauj lwm uas ua nrog cov uas ntseeg hais tias yeej muaj ib tug Vajtswv. Txawm hais tias Nws tes hauj lwm mas yog ua los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm Vajluskub, thiab txawm hais tias Nws siv tej uas twb yeej xub muab hais qhia ua ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus coj los cem cov Falixai lawm, los qhov no ces yeej txaus coj los ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig kom tiav hlo lawm. Yog hais tias tes hauj lwm niaj hnub no es tseem ua los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm tej lus qhia txog tej yam yuav tshwm sim tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus qub nyob rau hauv Vajluskub, los nws yeej tsis muaj hnub yuav txeeb tau nej, vim phau Vajluskub Qub mas tsis muaj tej lus teev tseg txog kev tsis mloog lus thiab tej kev txhaum ntawm nej cov neeg Suav, thiab yeej tsis muaj tej keeb kwm txog nej tej kev txhaum li. Yog li ntawd, yog hais tias tes hauj lwm no tseem pheej laug nyob rau hauv phau Vajluskub, ces nej yuav tsis muaj hnub tsum li. Phau Vajluskub mas tsuas teev tseg ib qho keeb kwm me me ntawm cov neeg Yixayee xwb, ib qho uas tsis muaj cuab kav yuav qhia tau hais tias nej yog neeg zoo los neeg phem, los sis los txiav txim rau nej. Muab xav hais tias yog Kuv yuav txiav txim rau nej raws li qhov keeb kwm ntawm cov neeg Yixayee—ua nej puas tseem yuav caum Kuv li nej caum niaj hnub no mas? Nej puas paub hais tias nej mas ua nyuab npaum li cas? Yog hais tias tsis muaj ib lo lus hais nyob rau tiam no li, ces nws yeej yuav tsis muaj hnub ua tes hauj lwm txeeb tau kom tiav hlo li. Vim Kuv tsis tau los kom raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Kuv yuav tsum hais cov lus uas yog cais tawm ntawm Vajluskub, es kom nej thiaj li raug txeeb tau. Tes hauj lwm uas Yexus ua ces tsuas yog ib theem siab zog phau Vajluskub Qub xwb; nws raug siv coj los pib ib tiam tshiab, thiab los coj tiam ntawd. Vim li cas Nws ho hais tias, “Kuv tsis tau los rhuav tshem txoj kev cai, tab sis los ua kom txoj kev cai muaj tiav”? Tab sis nyob rau hauv Nws tes hauj lwm ho muaj ntau heev uas txawv ntawm cov kev cai uas ua raws thiab cov lus sam hwm uas cov neeg Yixayee ntawm Vajluskub Qub ntawd ua raws, vim Nws tsis tau los ua raws txoj kev cai, tab sis los ua kom cov kev cai ntawd muaj tiav. Tus txheej txheem kom ua tau muaj tiav mas nws muaj ntau yam uas muaj qab hau thiab muaj tseeb, thiab, tshaj qhov ntawd, nws ciaj sia dua, thiab tsis yoog raws tej cai yam neeg dig muag. Cov neeg Yixayee yeej tsis khaws hnub Xanpatau tseg li lod? Thaum Yexus los, Nws tsis saib hnub Xanpatau tseem ceeb, vim Nws hais tias Neej Leej Tub yog tus Tswv ntawm hnub Xanpatau, thiab thaum tus Tswv ntawm hnub Xanpatau los txog, ces Nws yuav ua raws li Nws siab nyiam. Nws tau los ua kom tej kev cai hauv Vajluskub Qub muaj tiav thiab los hloov cov kev cai ntawd. Tag nrho tej uas tau ua niaj hnub no ces yog muab los ntawm lub sij hawm tam sim no, tab sis tseem yog txawb rawv rau lub hauv paus keeb cag ntawm Yehauvas tes hauj lwm nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai, thiab nws tsis rhuav tus ciaj ciam no. Ua twb zoo xav mam hais lus, thiab tsis txhob deev luag poj luag txiv, piv txwv—tej no tsis yog tej kev cai ntawm Vajluskub Qub lod? Niaj hnub no, tej uas nej yuav tsum tau ua mas tsis yog Kaum Txoj Kev Cai nkaus xwb, tab sis muaj cov kev caithiab tej kev cai siab tshaj tej uas muaj ua ntej lawm ntawd. Tab sis qhov no tsis tau txhais hais tias tej uas muaj ua ntej lawm ntawd raug muab tshem pov tseg tag, vim ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua nyob rau saum lub hauv paus keeb cag ntawm theem ua ntej. Hos hais txog tej uas Yehauvas qhia rau Yixayee, ib yam li tej uas yuav kom tib neeg muab khoom theej txhoj, hwm lawv niam thiab txiv, tsis txhob pe hawm mlom, tsis txhob cem los sis foom phem rau lwm tus, tsis txhob deev luag poj luag txiv, tsis txhob haus luam yeeb los sis haus cawv, thiab tsis txhob noj tej yam khoom tuag los sis haus ntshav—tej no tsis yog tej uas rhawv lub hauv paus keeb cag rau nej tej kev coj kev ua niaj hnub no lod? Nws yog nyob rau saum lub hauv paus keeb cag yav tag los uas tes hauj lwm tau raug ua los txog niaj hnub niam no. Txawm hais tias tej kev cai yav tag los tsis muab coj los hais txog thiab yuav kom nej ua tej yam tshiab, tes kev cai no, mas tseem nyob deb ntawm qhov uas raug rhuav tshem pov tseg, haj tseem raug muab tso rau chaw siab zog lawm thiab. Hais tias lawv raug muab rhuav tshem pov tseg ces txhais tau hais tias tiam dhau los qub dhau heev lawm, tab sis muaj ib co kev cai mas koj yuav tsum hwm mus tag ib txhiab ib txhis. Cov kev cai ntawm yav dhau los mas twb raug coj los xyaum ua raws tag lawm, twb tau rais los ua ib qho ntawm tib neeg lawm, thiab tsis tag yuav tau muab hais kom ntxaws ntxaws yam tshwj xeeb zias rau tej qho kev cai li “Tsis txhob haus luam yeeb,” thiab “Tsis txhob haus cawv,” thiab lwm yam ntxiv mus. Nyob rau saum lub hauv paus keeb cag no, tej kev cai tshiab raug tsim tsa los raws li qhov nej xav tau niaj hnub no, raws li nej lub meej mom, thiab raws li tes hauj lwm hnub no. Tsim tsa kev cai tshiab rau tiam tshiab tsis tau txhais hais tias muab tej kev cai hauv tiam qub rhuav tshem pov tseg, tab sis tsuas yog muab lawv tsa mus rau qhov chaw siab zog nyob rau lub hauv paus keeb cag no xwb, kom ua kom tib neeg tej kev ua kom muaj txhij dua, thiab kom haum zog raws li qhov muaj tiag. Yog hais tias, niaj hnub no, nej tsuas raug hais kom yoog raws tej kev cai hauv Vajluskub Qub ib yam nkaus li cov neeg Yixayee tau ua xwb, thiab yog tseem yuav tseev kom nej nco kom tau cov kev cai uas Yehauvas teeb tseg, ces yeej tsis muaj hnub uas nej yuav hloov tau li. Yog nej tsuas tau ua raws li ob peb txoj kev cai tsawg tsawg ntawd xwb los sis nco kom tau tej kev cai uas suav tsis txheeb li, ces nej tus yeeb yam qub yuav cog tob heev li, thiab yuav tsis muaj ib txog hau kev uas yuav muab nws rho tawm tau li. Yog li ntawd nej yuav phem zuj zus tuaj, thiab nej yuav tsis muaj ib tug twg uas yuav mloog lus li. Qhov no ces hais tau hais tias ob peb txoj kev cai yooj yooj yim los sis tej kev cai uas suav tsis txheeb los yeej pab tsis tau nej kom paub txog Yehauvas txoj kev ua. Nej tsis zoo ib yam li cov neeg Yixayee: Qhov uas lawv ua raws li tej kev cai thiab nco kom tau tej kev cai ntawd, lawv muaj cuab kav pom tau Yehauvas tej kev ua thiab muab tau lawv qhov kev tso siab rau Nws nkaus xwb. Tab sis nej tsis muaj cuab kav ua tau qhov no, thiab ob peb txoj kev cai hauv Vajluskub Qub mas tsis yog yuav tsis muaj cuab kav ua kom nej muab kiag nej lub siab, los sis tiv thaiv tau nej, tab sis tseem yuav ua kom nej tso siab ua dog ua dig, thiab yuav ua kom nej poob mus rau hauv Dab Teb. Vim Kuv tes hauj lwm yog kev txeeb tau, thiab nws yog tsi ntsees rau nej txoj kev tsis mloog lus thiab nej tus yeeb yam qub. Cov lus li Yehauvas thiab Yexus cov mas poob deb ntawm cov lus hnyav ntawm kev txiav txim niaj hnub no lawm. Yog tsis muaj cov lus hnyav no, ces yuav tsis muaj hnub txeeb tau nej cov “neeg txawj,” cov uas yeej tsis mloog lus los tau txhiab txhiab xyoo lawm. Tej kev cai ntawm phau Vajluskub Qub poob lawv tej hwj chim rau saum nej ntev los lawm, thiab txoj kev txiav txim niaj hnub no mas txaus ntshai tshaj tej kev cai qub ntawd lawm. Qhov uas haum rau nej tshaj plaws ces yog kev txiav txim rau, thiab tsis yog tej kev txwv txiav me me ntawm tej kev cai, vim nej tsis yog cov noob neej thaum chiv keeb ntawd lawm, tab sis yog ib co noob neej uas twb raug ua qias vuab tsuab los tau ntau txhiab xyoo lawm. Qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tau tam sim no ces yeej haum nrog rau qhov yam ntxwv tiag ntawm tib neeg niaj hnub no, raws li qhov peev xwm thiab qhov meej mom tiag ntawm tib neeg niaj hnub no, thiab nws yeej tsis tseev kom koj yuav tsum ua raws tej kev cai li. Qhov no ces yog cia kom muaj tau kev hloov nyob rau hauv koj tus yeeb yam qub, thiab kom koj muab koj tej kev xav phem qub tshem pov tseg tau.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 289

Keeb kwm ces yeej khiav mus tom ntej tas zog xwb, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv los yeej khiav mus tom ntej tas zog thiab xwb. Yuav kom Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo mus txog qhov xaus, ces nws yuav tsum khiav mus lawm tom ntej tas zog xwb. Txhua hnub mas Nws yuav tsum ua qhov hauj lwm tshiab, txhua xyoo Nws yuav tsum ua qhov hauj lwm tshiab; Nws yuav tsum pib tej kev tshiab, pib tej tiam tshiab, pib dua tes hauj lwm tshiab thiab loj dua, thiab nrog rau tej no, coj tej npe tshiab thiab hauj lwm tshiab los. Txij li ib pliag mus rau ib pliag, Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua tes hauj lwm tshiab, yeej tsis tuav rawv rau tej kev qub los sis tej cai qub li. Los sis Nws tes hauj lwm yeej tsis nres li, tab sis yeej los mus dhau plaws nrog txhua lub sij hawm uas dhau mus ntawd. Yog koj hais tias Vajntsujplig tes hauj lwm mas tsis hloov li, ces vim li cas Yehauvas ho hais kom cov xib fwb cev Vajtswv lus ua dej num rau Nws nyob rau hauv lub tuam tsev, tab sis Yexus ho tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev txawm hais tias qhov tseeb ces, thaum Nws los ntawd, tib neeg kuj hais tias Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus qib siab, thiab hais tias Nws yog los ntawm Davi lub tsev los thiab kuj yog tus xib fwb cev Vajtswv lus qib siab thiab tus Vajntxwv loj? Thiab vim li cas Nws ho tsis muab khoom fij dab tsi li? Yuav nkag mus rau hauv lub tuam tsev los yuav tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev—ua tag nrho tej no tsis yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag lod? Yog hais tias, raws li tib neeg xav, Yexus yuav rov los dua thiab, nyob rau tiam kawg, tseem yuav rov hu ua Yexus, thiab yuav caij ib tauv huab dawb los, nqis kiag los rau ntawm cov tib neeg nyob rau hauv Yexus daim duab: qhov ntawd tseem tsis yog rov qab ua dua Nws tes hauj lwm qub ib zaug ntxiv thiab lod? Tus Vajntsujplig muaj cuab kav tuav rawv qhov qub tseg thiab lod? Tag nrho tej tib neeg ntseeg ces yog kev xav phem xwb, thiab tag nrho tej uas tib neeg to taub ces yog raws nraim li tej ntsiab lus ntawm lo lus sau kiag xwb, thiab kuj yog raws li lawv txoj kev xav hauv siab xwb; lawv tsis haum rau tej tseem ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tsis yoog raws li tej kev npaj siab ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis ua hauj lwm zoo li ntawd; Vajtswv tsis hlwb qauj thiab ruam tag npaud, thiab Nws tes hauj lwm tsis yoog yim npaum li qhov koj xav hauv nruab siab. Raws li txhua yam uas tib neeg xav hauv nruab siab, ces Yexus yuav caij ib tauv huab dawb los thiab nqis kiag los rau ntawm nej. Nej yuav pom Nws tus uas, caij ib tauv huab, yuav qhia rau nej hais tias Nws yog Yexus. Nej kuj yuav pom tej qhov ntsia thawv ntawm Nws ob txhais tes, thiab yuav paub hais tias Nws yog Yexus. Thiab Nws yuav cawm nej dua, thiab yuav yog nej tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yuav cawm nej, muab ib lub npe tshiab rau nej, thiab muab nej ib leeg ib lub qe zeb dawb, tom qab ntawd ces nej yuav tau txais kev tso cai pub nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj thiab yuav raug txais tos mus rau hauv lub vaj kaj siab. Tej kev xav ntawd tseem tsis yog tib neeg tej kev xav phem xwb lod? Vajtswv puas ua hauj lwm raws li tib neeg tej kev xav phem, los sis yog Nws ua hauj lwm tsis raws li tej kev xav phem ntawm tib neeg mas? Tej kev xav phem ntawm tib neeg tsis yog tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog los xwb lod? Yog Vajtswv ua Nws tes hauj lwm raws nraim li tib neeg tej kev xav phem, ces Nws tseem tsis rais mus ua Ntxwgnyoog thiab lod? Nws tseem yuav tsis zoo ib yam nkaus li ib tug uas Nws tsim tawm los xwb lod? Vim tam sim no cov uas Nws tsim tawm los ntawd tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev lawm ces tib neeg thiaj li rais mus ua Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev lawm, yog Vajtswv tseem ua hauj lwm raws nraim li tej yam ntawm Ntxwgnyoog xwb, ces Nws tseem tsis yog koom nrog Ntxwgnyoog ua ke xwb lod? Tib neeg yuav to taub Vajtswv tes hauj lwm tau li cas? Yog li ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj hnub ua hauj lwm raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab yuav tsis muaj hnub ua hauj lwm raws li tej kev uas koj xav hauv nruab siab ntawd. Kuj tseem muaj cov uas hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag hais tias Nws yuav caij ib tauv huab los. Yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag yeej tau hais li ntawd lawm, tab sis koj tsis paub hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj peev xwm to taub tej lus zais tob ntawm Vajtswv lod? Koj tsis paub hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav piav tau Vajtswv tej lus lod? Koj puas paub tseeb, dhau tshaj tus duab ntxoo ntawm txoj kev tsis ntseeg, hais tias koj yeej raug qhia thiab qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Vajntsujplig lawm lod? Qhov tseeb tiag ces tsis yog Vajntsujplig qhia kom koj pom ncaj qha li ntawd puas yog? Puas yog Vajntsujplig qhia koj, los sis yog koj tus kheej tej kev xav phem coj koj mus xav li ntawd xwb? Koj hais tias, “Qhov no yeej yog Vajtswv Tus Kheej hais kiag ntag.” Tab sis peb yuav siv tsis tau peb tus kheej tej kev xav phem thiab lub siab los ntsuas Vajtswv tej lus. Hos hais txog cov lus uas Yaxaya hais, koj puas muaj peev xwb piav nws tej lus kom tau tseeb tshaj plaws? Koj puas tau luag los piav nws tej lus? Vim koj tsis tau luag los piav Yaxaya tej lus, vim li cas koj ho tau luag los piav Yexus tej lus mas? Leej twg yog tus nyob siab dua, Yexus los Yaxaya? Vim qhov lus teb yog Yexus, vim li cas koj ho piav cov lus uas Yexus hais mas? Vajtswv puas qhia koj ua ntej txog Nws tes hauj lwm mas? Tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los twg uas yuav paub li, cov tub xa xov saum ntuj ceeb tsheej kiag los twb tsis paub, los sis Neeg Leej Tub kiag los twb tsis paub, yog li ntawd koj ho paub tau li cas mas? Tib neeg twb tsis muaj ntau yam heev. Qhov tseem ceeb tshaj rau nej tam sim no ces yog kom paub txog peb theem ntawm tes hauj lwm xwb. Txij kiag ntawm Yehauvas tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm Yexus, thiab txij kiag ntawm Yexus tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm theem tam sim no, peb theem hauj lwm no muaj tshwm sim sib txuas zws ua ib txoj sab puag ncig tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg li ib lub suab paj nruag thoob plaws, thiab tag nrho tej ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, Vajtswv tau ua hauj lwm cawm noob neej tas mus li xwb. Nws yog Qhov Pib thiab Qhov Xaus, Nws yog tus zaum Ib thiab tus zaum Kawg, thiab Nws yog Tus uas pib ib tiam thiab Tus uas coj tiam ntawd los rau qhov xaus. Peb theem ntawm tes hauj lwm, nyob rau tej tiam sib txawv thiab tej chaw sib txawv, puav leej yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig yam tsis yuam kev hlo li. Tag nrho cov uas muab peb theem no sib cais ces yog cov sawv tawm tsam Vajtswv. Tam sim no, nws yog koj tes hauj lwm uas yuav to taub hais tias tag nrho tes hauj lwm thaum thawj theem los txog niaj hnub no yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Qhov no ces tsis muaj qhov uas yuav tsis ntseeg hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 290

Vim tib neeg ntseeg Vajtswv, lawvyuav tsum caum kom ti ti Vajtswv tej hneev taw, ib kauj ruam zuj zus; lawv yuav tsum “caum tus Menyuam Yaj tsis hais Nws yuav mus qhov twg li.” Tsuas yog cov no xwb thiaj li yog cov neeg uas nrhiav txoj kev tseeb, tsuas yog lawv xwb thiaj yog cov paub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Cov neeg uas xyaum ua raws nraim tej ntawv sau tseg thiab tej kev qhuab qhia ces yog cov uas twb raug Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm muab tshem tawm lawm. Nyob rau ib ntus sij hawm twg, Vajtswv yuav pib tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau ib ntus twg, yuav muaj ib qho pib dua tshiab rau tib neeg. Yog tib neeg tsuas ua raws li qhov tseeb hais tias “Yehauvas yog Vajtswv” thiab “Yexus yog Khetos,” uas yog qhov tseeb uas tsuas siv tau rau tej ntu sij hawm lawv nyob ntawd xwb, ces tib neeg yuav caum tsis cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm li, thiab yuav tsis muaj hnub tau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus ib txhis li. Tsis hais Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas li, tib neeg yuav tsum caum yam tsis muaj ib qho kev tsis ntseeg li, thiab lawv yuav tsum caum kom ti ti. Nyob rau qhov no, es vim li cas tib neeg tseem ho raug Vajntsujplig Dawb Huv muab tshem tawm thiab? Tsis hais Vajtswv ua dab tsi li, yog tib neeg ntseeg tau hais tias nws yog Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab koom tes rau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yam tsis muaj kev ntshai li, thiab rau siab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua, ces lawv tseem ho yuav raug txim tau li cas thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm mas yeej tsis muaj hnub tas li, Nws tej hneev taw yeej tsis muaj hnub nres li, thiab ua ntej Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tiav, Nws yeej ib txwm tsis khoom li, thiab tsis muaj hnub tsum li. Tab sis tib neeg mas txawv: Nyuam qhuav tauVajntsujplig Dawb Huv ib nyuag qhov hauj lwm me me xwb, lawv ua zoo li tej ntawd yuav tsis muaj hnub hloov li; nyuam qhuav tau kev txawj ntse me me xwb, ces lawv txawm siv tsis taug tej hneev taw ntawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab lawm tom ntej li lawm; nyuam qhuav pom Vajtswv tes hauj lwm ib nyuag qhov me me xwb, lawv txawm siv muab Vajtswv coj los ua kiag li ib tug mlom ntoo, thiab ntseeg hais tias Vajtswv mas yuav nyob hauv tib qho uas lawv pom ntawm lawv lub xub ntiag ntawd tas mus li, hais tias nws yeej zoo li no yav tag los thiab yuav zoo li no tas mus li rau yav tom ntej; nyuam qhuav tau ib qho nyuag kev txawj ntse ntiav ntiav xwb, tib neeg twb zoo siab heev ces lawv cia li tsis nco qab lawv tus kheejthiab pib tshaj tawm ua dog ua dig txog ib tug moj yam thiab ib qhohais tias yog Vajtswv uas twb tsis muaj tseeb li; thiab txawm siv ruaj siab rau ib theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, tsis hais tus neeg twg li uas tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab, tib neeg tsis kam txais yuav. Cov no yog cov uas tsis muaj cuab kav txais yuav Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm; lawv mas coj tej kev cai qub loj dhau heev lawm, thiab tsis muaj peev xwm yuav txais yuav tej yam tshiab li. Cov neeg ntawd yog cov uas ntseeg Vajtswv tab sis kuj tseem tsis txais yuav Vajtswv thiab. Tib neeg ntseeg hais tias cov neeg Yixayee yuam kev rau qhov uas lawv “tsuas ntseeg Yehauvas xwb thiab tsis ntseeg Yexus,” tab sis neeg feem coob mas ho ua zoo nkaus li lawv “tsuas ntseeg Yehauvas xwb thiab tsis txais yuav Yexus” thiab “tos ntsoov tus Mexiyas rov los, tab sis tawm tsam tus Mexiyas uas hu ua Yexus.” Yog li ntawd, tos neeg tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tom qab txais yuav ib theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm, thiab tab sis tseem tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab. Qhov no tsis yog tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab los? Cov Khixatia thoob plawsntiaj teb uas tsis caum kom cuag tes hauj lwm tshiab hnub no sawv daws tuav rawv rau txoj kev cia siab hais tias lawv yuav muaj hmoo, xav hais tias Vajtswv yuav muab txhua qhov kev ntshaw rau lawv raws siab xav. Tab sis lawv ho hais tsis tau kom tseeb hais tias vim li cas Vajtswv thiaj yuav coj lawv mus rau lub ceeb tsheej thib peb, los sis lawv tsis txhawj txog hais tias ua Yexus yuav txais tos lawv li cas thaum lawv caij ib tauv huab dawb, hos lawv haj yam tsis paub tseeb hais tias ua Yexus puas yuav caij ib tauv huab dawb los tiag rau hnub uas lawv lub siab xav ntawd. Tag nrho lawv sawv daws yeej kub siab lug, thiab tsis paub li; lawv tus kheej kiag twb tsis paub xyov Vajtswv puas yuav txais lawv ib tug zus, ib pab neeg tsawg tsawg uas zoo sib txawv, cov uas tuaj ntawm txhua pab ntseeg tuaj. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua tam sim no, tiam tam sim no, Vajtswv lub siab nyiam—lawv tsis to taub ib yam ntawm tej no li, thiab lawv yeej ua tsis tau dab tsi tsuas yog suav ntiv tes nqis ib hnub dhau ib hnub xwb. Tsuas yog cov uas taug tus Menyuam Yaj tej hneev taw mus kom txog qhov kawg xwb thiaj li yuav tau qhov koob hmoov kawg, hos cov “neeg ntse,” cov uas tsis muaj cuab kav caum mus kom txog qhov kawg kiag tab sis tseem ntseeg hais tias lawv tau txhua yam, ces tsis muaj peev xwm yuav ua tim khawv tau rau Vajtswv qhov kev tshwm sim los. Lawv txhua tus ntseeg hais tias lawv yog tus neeg ntse tshaj hauv ntiaj teb, thiab lawv muab qhov kev tsim tawm ntxiv mus ntawm Vajtswv tes hauj lwm txo kom luv yam tsis muaj laj thawj dab tsi li, thiab zoo litseem ntseeg tiag tiag hais tias Vajtswv yuav coj lawv mus rau saum ntuj ceeb tsheej, lawv cov uas “muaj lub siab ncaj tshaj plaws rau Vajtswv, caum Vajtswv, thiab ua raws li Vajtswv txoj lus.” Txawm hais tias lawv muaj “lub siab ncaj tshaj plaws” rau cov lus uas Vajtswv hais, los lawv tej lus thiab tej kev ua tseem qias neeg heev vim lawv tawm tsam Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab lawv dag thiab lawv siab phem. Cov uas tsis caum mus kom txog qhov kawg, cov uas tsis caum kom cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab cov uas tsuas nplaum ruaj nrees rau txoj hauj lwm qub xwb ces tsis yog tsis ua siab ncaj rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis qhov tsis yog ntawd, ces tseem ua cov tawm tsam Vajtswv, tau rais los mus ua cov uas tsis kam txais yuav tiam tshiab, thiab cov uas yuav raug rau txim. Puas muaj ib co es tseem txaus tu siab tshaj lawv lawm thiab? Muaj coob tus mas tseem ntseeg hais tias cov uas tsis txais yuav tej kev cai qub thiab txais yuav tes hauj lwm tshiab mas yog cov tsis txawj xav xwb. Cov neeg no, cov uas lam hais txog “kev txawj xav,” thiab tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, ces txog thaum kawg yuav raug muab lawv tej kev cia siab txiav tu los ntawm lawv tej kev txawj xav ntag. Vajtswv tes hauj lwm yuav tsis yoog raws kev qhuab qhia, thiab txawm hais tias tej ntawd yeej yog kiag Nws tus kheej tes hauj lwm, los Vajtswv yeej tseem tsis tuav nws khov kho. Tej uas tsim nyog tsis lees yuav yeej raug tsis lees yuav, tej uas tsim nyog muab rhuav tshem yeej raug rhuav tshem. Tab sis tib neeg tseem muab nws tus kheej coj los tawm tsham Vajtswv thiab es los tuav rawv ib qho me me ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Qhov no tsis yog qhov kev tsis muaj qab hau ntawm tib neeg thiab los? Qhov no tsis yog tib neeg qhov kev tsis paub thiab los? Yog tib neeg tseem txaj muag thiab ceev faj dhau heev lawm vim lawv ntshai tsam tsis tau Vajtswv tej koob hmoov, ces lawv haj yam tsis muaj peev xwm tau txais koob hmoov kom ntau zog, thiab kom tau txais qhov koob hmoov thaum kawg. Cov neeg no mas yoog raws txoj kev cai yam phem kawg nkaus ntawd mas sawv daws yeej muaj lub siab npuab txoj kev cai loj kawg nkaus, thiab yog lawv yim muaj lub siab npuab txoj kev cai, ces lawv haj yam yog cov neeg ntxeev siab uas tawm tsam Vajtswv. Vim tam sim no yog Tiam Vajtswv Los Kav lawm thiab tsis yog Tiam Muaj Kev Cai lawm, tes hauj lwm hnub no thiab tes hauj lwm yav tag los lawm mastsis pub muab hais tawm nyob rau hauv tib txog pa, los sis tes hauj lwm yav tag los mas muab coj los piv tsis tau rau tes hauj lwm hnub no. Vajtswv tes hauj lwm hloov lawm, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua los yeej hloov lawm thiab; nws tsis yog yuav kom tuav rawv rau txoj kev cai kom ruaj ruaj los sis kwv rawv tus ntoo khaub lig, yog li ntawd tib neeg qhov kev muaj siab npuab rau txoj kev cai thiab tus ntoo khaub lig yuav ua tsis tau kom tau Vajtswv qhov kev pom zoo.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 291

Lub hom phiaj ntawm kev kov yeej koj hnub no yog kom koj lees paub tias Vajtswv yog koj tus Vajtswv thiab kuj yog lwm tus tus Vajtswv thiab, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua tus uas hlub Nws, thiab tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tau tsim los. Nwg yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv thiab yog cov neeg Iziv tus Vajtswv. Nws yog cov neeg Askiv tus Vajtswv thiab yog cov neeg Mekas tus Vajtswv. Nws tsis yog Adas thiab Eva tus Vajtswv nkaus xwb, tiam sis kuj yog tag nrho nkawv cov xeeb ntxwv tus Vajtswv thiab. Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas nyob saum ntuj thiab ib puas tsav yam hauv ntiaj teb. Txhua tsev neeg, tsis hais lawv yog neeg Yixayee los sis Lwm Haiv Neeg, tag nrho puav leej nyob rau hauv ob txhais tes ntawm tib tug Vajtswv xwb. Tsis yog hais tias Nws tsuas tau ua hauj lwm rau hauv Yixayee tau ob peb txhiab xyoo thiab tau yug los rau hauv Yudas ib zaug xwb, tiam sis hnub no Nws tau nqis los rau hauv teb chaws Suav, qhov chaw no yog qhov chaw uas tus zaj loj liab ploog kauv nyob. Yog tias kev yug los rau hauv Yudas ua rau Nws yog Vajntxwv ntawm cov neeg Yudais, ces tsis yog hais tias txoj kev nqis los rau hauv nej txhua tus hnub no ua rau Nws yog tus Vajtswv ntawm nej txhua tus thiab lov? Nws tau coj cov neeg Yixayee thiab tau yug los rau hauv Yudas, thiab Nws kuj tau yug los rau hauv Lwm Haiv Neeg daim av thiab. Tsis yog hais tias tag nrho Nws txoj hauj lwm uas tau ua tiav yog ua rau tag nrho txhua tus noob neej uas Nws tau tsim lov? Puas yog Nws hlub cov neeg Yixayee ib puas npaug thiab ntxub Lwm Haiv Neeg ib txhiab npaug? Qhov ntawd tsis yog nej cov kev xav phem lov? Nws tsis yog qhov tias Vajtswv yeej ib txwm tsis yog nej tus Vajtswv, tiam sis tsuas yog hais tias nej tsis lees paub Nws xwb; nws tsis yog qhov tias Vajtswv tsis kam los ua nej tus Vajtswv, tiam sis tsuas yog nej tsis lees txais yuav Nws xwb. Leej twg uas nyob rau hauv txhua yam uas tau tsim los tiam sis ho tsis nyob rau hauv ob txhais tes ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Hauv kev kov yeej nej hnub no, tsis yog lub hom phiaj kom nej lees paub tias Vajtswv tsis yog lwm yam tshaj li uas yog nej tus Vajtswv lov? Yog tias nej tseem khaws hais tias Vajtswv yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv nkaus xwb, thiab tseem khaws hais tias Daviv lub tsev hauv Yixayee yog lub hauv paus ntawm Vajtswv hnub yug, thiab tseem hais tias tsis muaj ib haiv neeg twg uas tsim nyog tshaj Yixayee los “tsim” Vajtswv li lawm, tsawg dua li Lwm Haiv Neeg tsev neeg muaj peev xwm ntawm lawv tus kheej los txais Yehauvas txoj hauj lwm—yog tias koj tseem xav li no, ces puas yog qhov ntawd tsis ua rau koj mob siab? Tsis txhob tsom ntsoov rau hauv Yixayee ib txwm li. Vajtswv tab tom nyob ntawm no nrog nej hnub no ntag. Tsis tas koj yuav tas zog ntsia mus rau saum ntuj. Cia li tsum kiagtsis txhob ntsia ntsia mus rau koj tus Vajtswv uas nyob saum ntuj lawm! Vajtswv twb tau los rau hauv nej lawm, yog li Nws yuav tuaj yeem nyob tau rau saum ntuj tau li cas? Koj twb tsis tau ntseeg Vajtswv ntev pes tsawg, txawm li ntawd los koj muaj ntau cov kev xav phem txog Nws, txog ntua qhov uas koj tsis muaj peev xwm xav txog ib pliag tias tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee yuav txo hwj chim nqis los hlub nej los ntawm Nws lub xub ntiag. Tsawg tshaj ntawd nej tseem muaj peev xwm los xav txog tias nej yuav tuaj yeem pom tau Vajtswv ua ib txoj kev tshwm sim li cas, qhia tias nej qias vuab tsuab npaum li cas. Thiab nej yeej tsis xav txog qhov uas Vajtswv tuaj yeem nqis los rau hauv ib daim av ntawm Lwm Haiv Neeg los ntawm Nws tus kheej kiag li. Nws yuav tsum nqis los rau sawm Roob Xinai los sis Roob Txiv Ntoo Roj thiab los tshwm rau cov neeg Yixayee pom nkaus xwb. Tsis yog hais tias Lwm Haiv Neeg (uas yog, cov tib neeg uas nyob sab nraum Yixayee lawm) txhua tus puav leej yog daim phiaj ntawm Nws qhov tsis nyiam kiag li lov? Nws yuav tuaj yeem ua hauj lwm los ntawm Nws tus kheej rau hauv lawv tau li cas? Tag nrho cov no yog cov cag kev xav phem uas tau cog—tob uas nej tau ua los tau ntau xyoo lawm. Lub hom phiaj ntawm kev kov yeej nej hnub no yog los tsoo nej cov kev xav phem no kom tawg tag mus. Yog li nej thiaj li pom Vajtswv tus kheej qhov kev tshwm sim rau hauv nej—tsis yog nyob rau saum Roob Xinai los sis saum Roob Txiv Ntoo Roj lawm, tiam sis yog nyob rau hauv cov tib neeg uas Nws ib txwm tsis tau coj dua li. Tom qab uas Vajtswv tau ua Nws ob theem ntawm txoj hauj lwm nyob rau hauv Yixayee tag lawm, cov neeg Yixayee thiab tag nrho Lwm Haiv Neeg ib yam nkaus tau los muaj kev xav phem uas thaum nws yog tseeb uas Vajtswv tau tsim txhua yam, Nws tsuas yog kam los ua cov neeg Yixayee tus Vajtswv nkaus xwb, tsis yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv. Cov neeg Yixayee ntseeg cov hauv qab no: Vajtswv tsuas tuaj yeem yog peb tus Vajtswv nkaus xwb, tsis yog nej Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv, thiab vim nej tsis hwm Yehauvas, yog li ntawd Yehauvas—peb tus Vajtswv—thiaj li tsis nyiam nej kiag li. Cov tib neeg Yudais no kuj ntseeg raws li cov hauv qab no thiab: Tswv Yexus tau coj peb tus yam ntxwv ntawm cov neeg Yudais thiab yog ib tug Vajtswv uas tuav lub cim ntawm cov neeg Yudais. Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv peb. Vajtswv tus yam ntxwv thiab peb tus yam ntxwv zoo sib xws; peb tus yam ntxwv nyob ze Vajtswv tus. Tswv Yexus yog tus Vajntxwv ntawm peb cov neeg Yudais; Lwm Haiv Neeg tsis tsim nyog tau txais txoj kev cawm dim loj zoo li no. Tswv Yexus yog yam khoom fij daws kev txhaum rau peb cov neeg Yudais. Nws tsuas yog nyob rau hauv lub hauv paus keeb cag ntawm ob theem no ntawm txoj hauj lwm uas cov neeg Yixayee thiab cov neeg Yudais muaj tag nrho cov kev xav phem no. Lawv khav theeb ntxhias tshaj tawm Vajtswv rau lawv tus kheej, tsis kam hais tias Vajtswv kuj yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv thiab. Nyob rau hauv txoj kev no, Vajtswv tau dhau los ua ib qho chaw qhuav qhawv nyob rau hauv Lwm Haiv Neeg lub siab. Qhov no yog vim txhua tus ntseeg tias Vajtswv tsis xav ua tus Vajtswv ntawm Lwm Haiv Neeg thiab tias Nws tsuas yog nyiam cov neeg Yixayee nkaus xwb—Nws cov neeg xaiv tseg—thiab cov neeg Yudais, tshwj xeeb yog cov thwj tim uas tau raws Nws qab. Puas yog koj tsis paub tias txoj hauj lwm uas Yehauvas thiab Yexus tau ua yog txhawm rau kom noob neej txhua tus muaj sia nyob? Puas yog tam sim no koj lees paub lawm tias Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm nej txhua tus uas tau yug sab nraum Yixayee? Puas yog Vajtswv tsis nyob rau ntawm no hauv nej nruab nrab hnub no? Qhov no tsis tuaj yeem yog ib zaj npau suav, puas yog? Puas yog nej tsis lees txhais qhov tseeb no? Nej muaj peev xwm tsis ntseeg nws los sis xav txog nws. Txawm hais tias nej pom nws li cas, puas yog Vajtswv tsis nyob rau ntawm no hauv nej nruab nrab? Puas yog nej tseem ntshai ntseeg cov lus no? Txij hnub no mus, puas yog txhua tus neeg uas tau kov yeej lawm thiab txhua tus uas xav los ua Vajtswv cov neeg tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg? Tsis yog tias nej txhua tus, uas yog cov ntseeg hnub no, yog cov neeg xaiv tseg nyob sab nraum Yixayee lov? Puas yog nej lub meej mom tsis zoo ib yam li cov neeg Yixayee? Tsis yog tias txhua yam no yog yam uas nej yuav tsum paub txog lov? Puas yog qhov no tsis yog lub hom phiaj ntawm kev kov yeej nej? Vim nej tuaj yeem pom Vajtswv, Nws yuav yog nej tus Vajtswv mus ib txhis, txij thaum pib thiab mus rau yav tom ntej. Nws yuav tsis tso nej tseg, tsuav yog nej txhua tus kam los raws Nws qab thiab los ua tus neeg siab ncaj ncees rau Nws xwb, yam muaj sia uas mloog lus.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 292

Tsuas yog muab koj tej kev xav phem qub tso pov tseg mas koj thiaj li yuav tau qhov kev paub tshiab xwb, tab sis qhov kev paub qub mas kuj yuav tsis yog tej kev xav phem qub tag mus li xwb. “Kev xav phem” mas hais txog tej yam uas tib neeg lub siab xav tau uas tsis haum nrog rau qhov uas muaj tiag. Yog qhov kev paub qub twb qub dhau caij nyoog heev nyob rau tiam qub thiab txwv tib neeg kom tsis txhob paub qhov tseeb txog tes hauj lwm tshiab, ces qhov kev paub ntawd yog ib qho kev xav phem. Yog tib neeg muaj cuab kav nrhiav kev tsim kho tej qhov kev paub zoo li ntawd thiab los paub Vajtswv los ntawm ntau ntau kis, muab qhov qub thiab qhov tshiab sib xyaws ua ke, ces qhov kev paub qub rais los ua ib qho kev pab rau tib neeg, thiab rais los ua lub hauv paus keeb cag rau tib neeg qhov kev nkag mus rau tiam tshiab. Qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv yuav tseev kom koj yuav tsum paub ntau qhov tseem ntsiab: yuav paub qhov tseeb li cas mus rau txoj kev paub Vajtswv, qhov tseeb twg koj yuav tsum tau to taub mas thiaj li paub Vajtswv, thiab yuav muab koj tej kev xav phem qub thiab tus yeeb yam qub tshem tawm pov tseg li cas es koj thiaj li zwm tau rau tag nrho tej kev npaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog koj siv tej tseem ntsiab no ua lub hauv paus keeb cag rau qhov kev paub qhov tseeb txog qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv, ces koj qhov kev paub yuav muaj tob zuj zus tuaj. Yog koj muaj ib qho kev paub meej meej txog peb theem ntawm tes hauj lwm—ces hais tau hais tias, ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg—thiab yog hais tias yog koj muaj peev xwm muab ob theem dhau los coj los tso kom tau sib txuas zws nrog theem tam sim no, thiab pom tau hais tias nws yog qhov hauj lwm uas ib tug Vajtswv ua xwb, ces koj yuav muaj ib qho hauv paus keeb cag uas ruaj khov yam tsis muab dab tsi piv tau hlo li. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas yog ua los ntawm ib tug Vajtswv xwb; qhov no yog lub zeem muag loj tshaj plaws, thiab qhov no yog tib txog kev mus rau kev paub Vajtswv nkaus xwb. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li ua tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav ua tau tes hauj lwm ntawd sawv Nws cev hlo li—qhov no ces hais tau hais tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm txij kiag puag thaum pib los txog ntua rau niaj hnub no. Txawm hais tias peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ua nyob rau tej caij nyoog thiab tej chaw uas sib txawv, thiab txawm hais tias tes hauj lwm ntawm ib theem twg mas yeej sib txawv, los tag nrho ces nws puav leej yog ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau ntawm tag nrho tej zeem muag, qhov no yog qhov zeem muag loj tshaj plaws uas tib neeg tsim nyog paub, thiab yog hais tias tib neeg yeej to taub nws tau tag nrho, ces lawv yuav muaj cuab kav sawv tau khov kho. Niaj hnub no, qhov teeb meem loj tshaj plaws rau ntau ntau txoj kev ntseeg thiab ntau ntau pab ntseeg mas yog qhov uas lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tsis muaj peev xwm yuav paub qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig thiab tes hauj lwm uas tsis yog Vajntsujplig li—vim ntawm qhov no, lawv thiaj li qhia tsis tau hais tias ua theem hauj lwm no, ib yam li ob theem ntawm tes hauj lawm dhau los, kuj yog Vajtswv Yehauvas ua tib yam nkaus thiab. Txawm hais tias tib neeg yeej caum Vajtswv, los feem coob yeej tseem qhia tsis tau hais tias ua puas yog txoj kev yog. Tib neeg txhawj hais tias xyov txoj kev no puas yog txoj uas Vajtswv Tus Kheej coj kiag, thiab seb Vajtswv qhov kev yug los ua neeg puas yog ib qho tseeb, thiab neeg feem coob tseem tsis paub xyov yuav saib tej yam ntawd li cas. Cov uas caum Vajtswv tsis muaj peev xwm yuav paub txoj kev, thiab yog li ntawd zaj lus uas hais tawm ces tsuas chwv cov neeg no me me nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau raws li qhov uas tsim nyog tau, thiab yog li ntawd qhov no thiaj li chwv raug qhov kev to taub lub neej txoj sia ntawm cov neeg zoo li ntawd. Yog tib neeg muaj peev xwm pom tau nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm hais tias lawv yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau tej sij hawm uas sib txawv, nyob rau tej chaw uas sib txawv, thiab nyob rau tej neeg uas sib txawv; yog tib neeg muaj peev xwm pom hais tias txawm tes hauj lwm yuav sib txawv, los nws puav leej yog tib tug Vajtswv ua xwb, thiab hais tias vim nws yog tes hauj lwm uas tib tug Vajtswv ua, ces nws yuav tsum yog lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev li, thiab hais tias txawm nws yuav sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem, los yeej tsis muaj kev tsis lees hais tias nws yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv—yog tib neeg muaj peev xwm hais tau tseeb hais tias nws yog tej hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, ces tib neeg txoj kev xav phem yuav raug txo los ua tej yam nyuag me me, uas tsis tsim nyog yuav hais txog li. Vim tib neeg tej zeem muag mas tsis pom tseeb, thiab vim tib neeg tsuas paub Yehauvas ua Vajtswv xwb, thiab Yexus ua tus Tswv xwb, thiab ua ob lub siab txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no, ces coob tus neeg thiaj li tseem kub siab lug rau tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, thiab raug vij ncig los ntawm tej kev xav phem txog tes hauj lwm ntawm niaj hnub no, ces neeg feem coob thiaj li tsis tshua ntseeg, thiab tsis saib tes hauj lwm niaj hnub no tseem ceeb. Tib neeg tsis muaj kev xav phem txog ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, uas yeej ntsia tsis pom li. Qhov ntawd ces yog vim tib neeg tsis to taub txog qhov muaj tseeb ntawm ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, thiab tsis tau pom kiag ob theem ntawd. Nws yog vim hais tias ob theem ntawm tes hauj lwm no mas tsis muaj cuab kav yuav pom tau kiag ces tib neeg thiaj li xav hauv nruab siab raws li qhov lawv nyiam xwb; tsis hais lawv yuav xav tawm dab tsi li, yeej tsis muaj qhov tseeb los ua pov thawj txog tej kev xav ntawd, thiab tsis muaj leej twg yuav los kho tej ntawd kom yog li. Tib neeg cia lawv qhov peev xwm xeeb txawm ntawd xav ywj siab lug, muab tej kev ceev faj cuam pov tseg kiag nrog huab nrog cua mus thiab cia nws txoj kev xav hauv nruab siab ntawd xav yam ywj siab lug, vim nws yeej tsis muaj ib qho tseeb los tshawb xyuas seb lawv tej kev xav ntawd puas muaj tseeb, thiab yog li ntawd ces tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ntawd thiaj li rais mus ua “qhov tseeb,” tsis hais yuav muaj dab tsi los ua pov thawj rau tej ntawd los tsis muaj li. Yog li ntawd tib neeg thiaj ntseeg tus Vajtswv uas nws tus kheejxav nyob rau hauv nruab siab, thiab thiaj li tsis nrhiav tus Vajtswv ntawm qhov muaj tseeb. Yog ib tug neeg muaj ib hom kev ntseeg, ces nyob rau ib puas leej ces yeej muaj ib puas hom kev ntseeg thiab. Tib neeg muaj tej kev ntseeg zoo li ntawd vim lawv tseem tsis tau pom qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm, vim lawv tsuas hnov qhov ntawd nrog lawv ob lub pob ntseg xwb thiab tsis tau pom kiag qhov ntawm nrog lawv ob lub qhov muag. Tib neeg tau hnov tej dab neeg thiab kwv huam—tab sis lawv yeej tsis tshua hnov tej kev paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Yog li ntawd nws thiaj li yog hais tias cov neeg uas nyuam qhuav los ua cov ntseeg tau ib lub xyoo xwb ces los ntseeg Vajtswv los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem los xwb. Tib qho no los yeej muaj tseeb rau cov uas twb yeej ntseeg Vajtawv los tag nrho lawv lub neej txoj sia lawm thiab. Cov uas tsis muaj peev xwm pom qhov tseeb yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm khiav tawm tau ntawm ib txoj kev ntseeg uas lawv muaj kev xav phem txog Vajtswv. Tib neeg ntseeg hais tias lawv tau tso lawv tus kheej dim ntawm lub voj hlua ntawm lawv tej kev xav phem qub, thiab tau nkag mus rau ib thaj chaw tshiab lawm. Tib neeg tsis paub hais tias qhov kev paub ntawm cov uas tsis muaj peev xwm pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas yog kev xav phem thiab lus paj lus cua xwb? Tib neeg xav hais tias lawv qhov kev xav phem yog qhov yog thiab tsis muaj dab tsi yuam kev li, thiab lawv xav hais tias tej kev xav phem no los ntawm Vajtswv los. Niaj hnub no, thaum tib neeg pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv tso lawv tej kev xav phem uas tau sib tsub sib nias los tau ntau xyoo lawm pov tseg. Tej kev xav hauv nruab siab thiab tej tswv yim ntawm yav tag los tau rais los ua ib qho khuam tav kev rau tes hauj lwm ntawm theem no, thiab nws tau dhau los ua ib qho nyuab rau tib neeg tso tej kev xav phem ntawd tseg thiab lov tej tswv yim zoo li ntawd. Tej kev xav phem rau tes hauj lwm ib-kauj-ruam zuj zus ntawm coob tus ntawm cov uas tau cawm Vajtswv los txog niaj hnub no mas tau muaj ceem zuj zus tuaj, thiab cov neeg no tau maj mam tshwm sim ua ib tug yeeb ncuab uas tawv ncauj kawg nkaus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauv paus ntawm qhov kev ntxub no mas nyob rau hauv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg. Tej kev xav phem thiab tej kev xav nruab siab thiab ntawm tib neeg tau rais los ua tus yeeb ncuab rau tes hauj lwm niaj hnub no, tes hauj lwm uas sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem. Qhov no tau tshwm sim mas vim yog tej qhov tseeb tsis pub tib neeg cia lawv tej kev xav hauv nruab siab ntawd lam cia li xav ua dog ua dig, thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav muab nws lov tau yooj yim, thiab tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg tsis zam qhov uas muaj qhov tseeb, thiab, tshaj qhov ntawd, vim tib neeg tsis xav txog qhov yog thiab qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog ua ib siab tso lawv tej kev xav phem tseg thiab siv nws tus kheej qhov kev xav hauv nruab siab. Qhov no ces tsuas hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm txoj kev xav phem ntawm tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv. Tib neeg yuav xav dab tsi raws lawv siab nyiam los xij, tab sis lawv yuav cam tsis tau yam ywj lawv siab lug txog ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm los sis ib qho me me twg txog ntawm nws li; qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas tib neeg yeej rhuav tsis tau hlo li. Koj yuav muaj cuab kav cia koj txoj kev xav ntawd xav mus yam ywj siab lug, thiab tej zaum mas tseem yuav sau tej dab neeg txog tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus los ua ke, tab sis koj yuav cam tsis tau qhov tseeb ntawm ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus; qhov no yog ib qho kev cai, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev cai tswj fwm, thiab nej yuav tsum to taub qhov tseem ceeb ntawm tej teeb meem no. Tib neeg ntseeg hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mastsis haum nrog rau tib neeg qhov kev xav phem, thiab hais tias qhov no tsis yog li no rau ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm. Nyob rau hauv lawv qhov kev xav hauv nruab siab, tib neeg ntseeg hais tias tes hauj lwm ntawm ob theem ua ntej ntawd mas tsis zoo ib yam li tes hauj lwm niaj hnub no tiag tiag li—tab sis koj puas tau ua twb zoo xav hais tias tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yeej zoo ib yam nkaus li, hais tias Nws tes hauj lwm mas yeej muaj qab hau tag mus li, thiab hais tias, tsis hais tiam twg li, yeej yuav muaj ib co neeg coob heev uas tawm tsam thiab tsis pom zoo rau qhov tseeb ntawm Nws tes hauj lwm? Tag nrho cov uas niaj hnub no tawm tsam thiab tsis pom zoo rau theem ntawm hauj lwm no ces yeej tau tawm tsam Vajtswv nyob rau cov sij hawm dhau los, vim cov neeg zoo li ntawd mas yeej yuav ua Vajtswv cov yeeb ncuab tag mus li xwb. Cov neeg uas paub qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav pom peb theem ntawm tes hauj lawm hais tias yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, thiab yuav tso lawv tej kev xav phem tseg. Cov neeg no paub Vajtswv, thiab cov neeg zoo li no yog cov uas caum Vajtswv tiag tiag. Thaum tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los ze rau nws qhov kawg lawm, Vajtswv yuav muab tag nrho txhua yam faib raws li lawv hom. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg Nws yuav tsum muab tib neeg coj rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm kom tag nrho; qhov no yog qhov xaus ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm. Theem ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab ob theem ua ntej ntawd nyob rau hauv Yixayee thiab Yudia, yog Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb. Tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov no tau li, thiab nws yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias tib neeg tsis tau ntsib los sis pom kiag ntau txog ntawm tes hauj lwm no, los qhov tseeb yeej tseem yog qhov tseeb, thiab qhov no mas tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav tsis kam lees txais los tau hlo li. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv nyob rau hauv txhua daim av hauv lub qab ntuj khwb no yuav lees txais peb theem ntawm tes hauj lwm. Yog koj tsuas paub ib theem twg ntawm tes hauj lwm xwb, thiab tsis to taub ob theem seem ntawm tes hauj lwm, tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm yav tag los, ces koj yuav tsis muaj peev xwm tham txog tag nrho qhov tseeb ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab koj qhov kev paub txog Vajtswv ces tsuas yog ib-sab nkaus xwb, vim nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv mas koj tsis paub los sis to taub Nws li, thiab yog li ntawd ces koj tsis tsim nyog yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais koj qhov kev paub txog tej yam no tam sim no yuav yog tob los sis ntiav li, nyob rau thaum kawg, nej yuav tsum tau muaj kev paub, thiab yuav tsum tau ntseeg thoob plaws, thiab tag nrho cov neeg yuav pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab zwm rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv. Nyob rau qhov kawg ntawm tes hauj lwm no, tag nrho txhua yam kev ntseeg yuav rais los ua ib qho xwb, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav rov qab los rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, tag nrho txhua tus uas raug tsim tawm los yuav pe hawm ib tug Vajtswv tseeb nkaus xwb, thiab tag nrho txhua txoj kev ntseeg phem yuav tsis muaj dab tsi li, yuav tsis muaj hnub rov tshwm sim dua ntxiv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 293

Yuav kom nkag siab txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm, kev tshwm sim ntawm Nws tes hauj lwm uas tau ua rau tib neeg, thiab lub ntsiab tseeb ntawm Nws lub siab nyiam rau tib neeg yog dab tsi: qhov no yog qhov txhua tus tib neeg uas raws Vajtswv yuav tsum tau ua. Niaj hnub no kev paub ntawm Vajtswv tes hauj lwm yog qhov txhua tus tib neeg tsis muaj. Tej dej num uas Vajtswv tau ua rau tib neeg, tag nrho Vajtswv tes hauj lwm, thiab dab tsi yog Vajtswv lub siab nyiam tiag rau neeg, txij thaum tsim lub ntiaj teb los txog rau lub sij hawm no—tej no yog cov uas neeg tsis paub los sis tsis nkag siab txog. Qhov no tsis yog yam tsis txaus ntseeg nyob rau hauv lub ntiaj teb txoj kev ntseeg xwb, tab sis kuj muaj nyob rau hauv txhua tus uas ntseeg Vajtswv thiab. Thaum hnub ntawd los txog uas koj pom Vajtswv tseeb tiag, thaum koj txaus siab tiag rau Nws lub tswv yim, thaum koj pom tag nrho tej num uas Vajtswv tau ua, thaum koj ras paub tias Vajtswv yog thiab muaj dab tsi—thaum koj pom Nws qhov zoo, lub tswv yim, txuj ci phim hwj, thiab txhua yam uas Nws tau ua rau tib neeg—ces nws yog thaum koj caum cuag koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm. Thaum Vajtswv raug hu ua Tus paub txhua yam thiab zoo tshaj txhua yam, yam uas Nws yog tus paub txhua yam, thiab yam uas Nws zoo tshaj txhua yam yog dab tsi tiag? Yog tias koj tsis to taub qhov no, ces koj tsis raug suav tias ntseeg Vajtswv. Vim li cas Kuv thiaj hais tias cov uas nyob hauv lub ntiaj teb kev ntseeg tsis yog cov ntseeg Vajtswv tab sis yog cov ua phem, yog tib hom li dab Ntxwgnyoog? Thaum Kuv hais tias lawv yog cov ua phem, nws yog vim tias lawv tsis to taub txog qhov Vajtswv lub siab nyiam thiab tsis muaj peev xwm pom Nws lub tswv yim. Tsis muaj ib lub sij hawm uas Vajtswv qhia Nws tes hauj lwm rau lawv li. Lawv dig muag; lawv tsis muaj cuab kav pom tau Vajtswv tej dej num, lawv raug Vajtswv muab tso tseg lawm, thiab lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv li lawm, twb tsis tau hais txog tus Vajtsujplig tes hauj lwm. Cov uas tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm ces yog cov ua phem tag nrho thiab yog cov tawm tsam Vajtswv. Txoj kev tawm tsam Vajtswv uas Kuv hais no yog hais txog cov uas tsis paub Vajtswv, cov uas lees paub Vajtswv ntawm lawv daim di ncauj thiab tab sis tsis paub Nws, cov uas caum raws Vajtswv thiab tab sis tsis mloog Nws lus, thiab cov uas ua kev lom zem qias ntsuav rau hauv Vajtswv txoj kev hlub thiab tab sis tsis muaj peev xwm sawv ua tim khawv tau rau Nws. Yog tsis muaj ib txoj kev to taub txog lub ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm los sis ib txoj kev to taub ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua hauv neeg, ces nws ua tsis tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, los sis nws tsis muaj peev xwm sawv ua tim khawv tau rau Vajtswv. Lub ntsiab uas vim li cas neeg ho tawm tsam Vajtswv pib, nyob rau lwm sab, los ntawm nws tus moj yam uas lwj liam los, thiab nyob rau lwm sab, los ntawm txoj kev khav theeb rau Vajtswv thiab tsis muaj kev to taub tej ntsiab lus los ntawm qhov uas Vajtswv ua hauj lwm thiab ntawm Nws lub siab nyiam rau neeg. Ob yam no, muab tso ua ke, rhawv ua ib zaj keeb kwm ntawm neeg txoj kev tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tseem tshiab rau txoj kev ntseeg tawm tsam Vajtswv vim hais tias txoj kev tawm tsam zoo li no yeej nyob hauv lawv tus cwj pwm, hos txoj kev tawm tsam Vajtswv ntawm cov uas muaj kev ntseeg tau ntau xyoo lawm ces yog los ntawm lawv txoj kev khav theeb rau Nws, ntxiv rau lawv tus moj yam uas lwj liam. Nyob rau lub sij hawm ua ntej Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov ntsuas kom paub tias seb ib tug neeg tawm tsam Vajtswv los tsis tawm tsam ntawd yog nyob ntawm qhov seb nws puas ua li tej cai uas Vajtswv kom tseg saum ntuj ceeb tsheej. Piv txwv li no, nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, leej twg tsis ua raws li Yehauvas tej kev cai ces raug muab suav li yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv; leej twg nyiag tej uas muab fij rau Yehauvas, los sis leej twg sawv tawm tsam cov uas Yehauvas nyiam, ces raug muab suav li ib tug uas tawm tsam Vajtswv thiab yuav raug xuas pob zeb txawb kom tuag; leej twg tsis hwm nws txiv thiab nws niam, thiab leej twg nkaug los sis tsawm foom lwm tus, ces raug muab suav li ib tug uas tsis ua raws li tej kev cai. Thiab tag nrho cov uas tsis ua raws li Yehauvas tej kev cai ces raug muab suav li yog sawv tawm tsam Nws. Qhov no tsis muaj ntxiv nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm, thaum leej twg sawv tawm tsam Yexus ces raug muab suav li ib tug uas sawv tawm tsam Vajtswv, thiab leej twg tsis mloog tej lus uas Yexus hais tag ces raug muab suav li ib tug uas sawv tawm tsam Vajtswv. Nyob rau lub sij hawm no, qhov uas muab txoj kev tawm tsam Vajtswv txhab txhais ntawd pom meej tseeb thiab siv tau zoo dua qub lawm. Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tsis tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov ntsuas kom paub tias seb ib tug neeg tawm tsam Vajtswv los tsis tawm tsam ntawd yog nyob ntawm qhov seb neeg puas pe hawm thiab puas saib rau tus Vajtswv uas qhov muag pom tsis tau nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov uas muab txoj kev tawm tsam Vajtswv txhab txhais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis tau zoo luaj twg, rau qhov tias neeg pom tsis tau Vajtswv, los sis nws tsis paub tias Vajtswv tus yam ntxwv zoo li cas, los sis Nws ua hauj lwm thiab hais lus li cas. Neeg tsis muaj kev xav phem dab tsi txog Vajtswv, thiab nws ntseeg Vajtswv plooj nplas xwb, vim hais tias Vajtswv tsis tau tshwm los rau neeg pom. Yog li no, txawm neeg yuav ntseeg Vajtswv hauv nws txoj kev xav li cas los, Vajtswv tsis rau txim rau neeg los sis hais kom neeg ua li ub li no ntau, vim tias neeg yeej tsis muaj peev xwm pom tau Vajtswv tiag. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab los ua hauj lwm nrog tib neeg ua ke lawm, txhua tus saib rau Nws thiab hnov Nws tej lus, thiab txhua tus pom tej num uas Vajtswv ua tawm hauv Nws lub cev ntawm cev nqaij daim tawv los. Nyob rau lub sij hawm ntawd, txhua tus neeg tej kev xav phem cia li dhau los ua npuas tag lawm. Rau cov uas tau pom Vajtswv tshwm los hauv cev nqaij daim tawv, lawv yuav tsum tsis raug txim yog tias lawv txaus siab hlo mloog Nws lus, hos cov uas txhob txwm sawv tawm tsam Vajtswv ces yuav raug suav ua ib tug tawm tsam Vajtswv. Cov neeg zoo li no yog cov neeg tawm tsam khetos, cov yeeb ncuab uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis nthuav nws tej kev xav txog Vajtswv tab sis tseem npaj txhij zog thiab txaus siab mloog Nws lus ces yuav tsis raug txim. Vajtswv rau txim rau neeg los ntawm tej uas neeg xav tau thiab tej uas neeg ua, tsis yog rau rau nws tej kev xav los sis tej tswv yim. Yog tias Nws rau txim rau neeg los ntawm nws tej kev xav thiab tej tswv yim, ces tsis muaj ib tug neeg twg yuav khiav dim ntawm Vajtswv ob txhais tes uas npau taws vog. Cov uas txaus siab hlo sawv tawm tsam tus Vajtswv uas yug los muaj neeg lub cev yuav tsum raug rau txim rau lawv txoj kev tsis mloog lus. Hais txog cov neeg uas txaus siab hlo sawv tawm tsam Vajtswv, lawv txoj kev tawm tsam pib los ntawm qhov tseeb uas lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, uas coj lawv mus ua ntau yam uas cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Cov tib neeg no txhob txwm tawm tsam thiab rhuav tshem Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tsis yog lam muaj kev xav phem txog Vajtswv xwb, tab sis lawv kuj koom ua ntau yam uas cuam tshuam Nws tes hauj lwm, thiab vim lub ntsiab no hom tib neeg no yuav tsum raug txim. Cov uas tsis yog txhob txwm cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm yuav tsum tsis raug txim li cov neeg txhaum, vim tias lawv muaj peev xwm mloog lus thiab tsis koom ua ntau yam uas tsim kom muaj kev cuam tshuam thiab kev xeeb txob. Cov tib neeg zoo li no yuav tsum tsis raug txim. Txawm li ntawd los, thaum tib neeg tau paub Vajtswv tes hauj lwm tau ntau xyoo lawm, yog tias lawv tseem muaj tej kev xav phem txog Vajtswv ntxiv thiab tsis muaj peev xwm paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab yog tias, txawm lawv twb tau paub Nws tes hauj lwm los lawm pes tsawg xyoo lawm los xij, lawv tseem muaj tej kev xav txog Vajtswv thiab tseem tsis muaj peev xwm los paub Nws, ces txawm tias lawv tsis tau ua tej yam yuav los cuam tshuam, lawv lub siab yeej muaj ntau txoj kev xav phem puv npo txog Vajtswv, thiab txawm yog tias lawv tej kev xav phem tsis dhau los kom pom meej los xij, cov tib neeg zoo li no pab tsis tau dab tsi rau Vajtswv tes hauj lwm li. Lawv tsis muaj peev xwm mus tshaj tawm txoj moo zoo rau Vajtswv los sis sawv ua tim khawv tau rau Nws. Cov tib neeg zoo li no tsis zoo dab tsi li thiab ruam kawg. Vim hais tias lawv tsis paub Vajtswv thiab haj yam tsis muaj peev xwm muab lawv tej kev xav phem txog Vajtswv tshem tawm hlo li, yog li no lawv thiaj raug txim. Nws muab hais tau li no tias: Nws yeej yog ib txwm rau cov neeg muaj kev ntseeg tshiab tuav tej kev xav phem txog Vajtswv los sis tsis paub dab tsi txog Nws li, tab sis rau ib tug uas twb ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo thiab twb paub zoo txog Nws tes hauj lwm lawm, ces nws tsis yog ib yam zoo rau ib tug neeg zoo li no tuav tej kev xav phem ntxiv lawm, thiab nws haj yam tsis yog ib qho zoo rau ib tug neeg zoo li no tsis muaj txoj kev paub txog Vajtswv li. Nws yog vim hais tias qhov no tsis yog qhov ib txwm uas lawv raug txim rau. Cov tib neeg tsis meej pem no yog tshwj xuam tag nrho huv si; lawv yog cov uas tawm tsam Vajtswv heev tshaj thiab cov uas muaj kev zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub yam tsis muaj qab hau dab tsi li. Tag nrho cov neeg zoo li no yuav tsum raug muab tshem tawm kom tag nyob rau thaum kawg!

Xaiv tawm los ntawm “Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 294

Leej twg tsis to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tus tawm tsam Nws, thiab txawm yog tus uas tau to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm tab sis tsis nrhiav kev ua kom Vajtswv txaus siab ces haj yam suav tau tias yog ib tug tawm tsam Vajtswv heev. Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos neeg tus ntsuj, cov dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tshwm los “ua suab mos suab muag,” tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv tsis yog leej twg tsuas yog cov uas tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj? Cov uas tsa lawv tus kheej siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov tib neeg phem tshaj plaws, hos cov uas lawv txo lawv tus kheej yog cov raug hwm tshaj plaws. Thiab cov uas xav tias lawv paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab cov uas, ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm rau lwm tus nrog suab raj txawm yog lawm saib ncaj qha rau Nws—cov no yog cov neeg uas ruam tshaj plaws. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv tej lus tim khawv, yog neeg ruam thiab muaj kev khav theeb puv npo. Cov uas ntseeg tias lawv muaj txoj kev paub Vajtswv tsawg heev, txawm tias muaj kev paub dhau los thiab kev paub tseeb ntawm Nws, yog cov uas ntxim hlub tshaj rau Nws. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj muaj lus tim khawv tiag thiab muaj peev xwm cia rau Vajtswv kho ua kom zoo tshaj plaws. Cov uas tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas to taub txog Vajtswv lub siab nyiam tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas noj thiab haus Vajtswv cov lus, tab sis ho tawm tsam lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus, ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas muaj tej kev xav phem rau Vajtswv tus uas yug los a neeg, thiab ntau tshaj qhov ntawd tseem muaj ib lub siab koom nrog txoj kev ntxeev siab, ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas txiav txim rau Vajtswv ces yog cov tawm tsam Vajtswv; thiab leej twg tsis muaj peev xwm paub Vajtswv los sis ua tim khawv rau Nws ces yog Vajtswv ib tug yeeb ncuab. Vim li no Kuv nqua hu nej: Yog tias nej yeej muaj txoj kev ntseeg uas nej muaj peev xwm taug tau txoj kev no, ces kav tsij mus tas zog. Tab sis yog nej tsis muaj peev xwm tso txoj kev tawm tsam Vajtswv tseg, ces nej kav tsij txav tawm mus zoo dua ua ntej thaum nws yuav lig heev rau nej. Yog tsis li ntawd, feem uas tej xwm phem yuav raug rau nej ntawd mas ntau heev, vim tias nej tus cwj pwm mas tsis ncaj kiag li. Ntawm txoj kev npuab siab los sis kev mloog lus, los sis ib lub siab uas nqhis txoj kev ncaj ncees thiab qhov tseeb, los sis txoj kev hlub rau Vajtswv, nej tsis muaj ib qho me me los sis me ntsis kiag li. Nws yuav hais tau tias nej qhov xwm txheej uas nyob ntawm Vajtswv xub ntiag yog ib qho uas ntxhov nyho xwb. Nej txais yuav tsis tau yam uas nej tsim nyog txais yuav, thiab tsis muaj peev xwm hais yam uas tsim nyog tau hais. Yam nej tsim nyog muab coj los xyaum, nej ho tsis coj los xyaum; thiab qhov hauj lwm uas nej tsim nyog ua kom tiav, nej tsis muaj peev xwm ua tau kom tiav. Nej tsis muaj kev ncaj nceeg, lub siab zoo, kev mloog lus, los sis kev txiav txim siab uas koj tsim nyog muaj. Koj tsis thev txoj kev txom nyem uas nws tsim nyog rau nej thev, thiab koj tsis muaj txoj kev ntseeg uas koj tsim nyog yuav tsum muaj. Yooj yim heev, nej tsis muaj ib qho zoo kiag li: Nej tsis txaj muag ua neej nyob mus ntxiv los? Cia Kuv hais rau nej tias qi nej ob lub qhov muag es cia nws so mus ib txhis yuav zoo dua, kom Vajtswv thiaj tsis tau txhawj txog nej tej teeb meem thiab kev txom nyem ntawm nej lub txim. Nej ntseeg Vajtswv tab sis tsis paub txog Nws lub siab nyiam; nej noj thiab haus Vajtswv cov lus tab sis tsis muaj peev xwm tuav raws li yam Vajtswv xav tau los ntawm noob neej. Koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis paub txog Nws, thiab koj ua neej nyob tsis muaj ib lub hom phiaj rau koj caum, tsis muaj qab hau, tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li. Koj ua neej nyob li ib tug tib neeg tab sis tsis paub qhov phem qhov zoo, siab ncaj, los sis ib yam zoo me me kiag li—nej puas tseem hu tau nej tus kheej tias yog ib tug tib neeg uas muaj sia mas? Koj ntseeg Vajtswv tab sis ho dag Nws; qhov ntau tshaj ntawd, koj muab Vajtswv tej nyiaj txiag thiab noj tej khoom uas muab fij rau Nws. Thiab tsis tag li ntawd, nyob rau thaum kawg koj tseem tsis muaj qhov ua siab zoo xav txog Vajtswv tej kev xav los sis lub siab zoo rau Nws me me li. Txawm yog ib qho tseem ceeb me me uas Vajtswv xav tau xwb los koj ua tsis tau li. Nej puas tseem hu tau nej tus kheej tias yog ib tug tib neeg uas muaj sia mas? Noj tej zaub mov uas Vajtswv pub rau koj thiab ua cov pa uas Nws muab rau koj, zoo siab xyiv fab rau Nws txoj kev hlub, tab sis, nyob rau thaum kawg, nej tsis muaj qhov paub txog Vajtswv me me li. Qhov txawv tshaj, nej cia li dhau los ua yam uas tsis zoo rau dab tsi li lawm uas tawm tsam Vajtswv. Qhov ntawd tsis ua rau nej yog ib tug tsiaj uas tseem qis tshaj ib tug dev lawm thiab los? Ntawm tej tsiaj, puas muaj ib tug uas siab phem tshaj nej?

Cov xib fwb thiab cov txwj laug uas sawv siab saum sam thiaj qhuab qhia lwm tus yog cov tawm tsam Vajtswv thiab yog Ntxwgnyoog cov phooj ywg; nej cov uas tsis sawv siab saum sam thiaj qhuab qhia lwm tus tsis yog cov haj yam tawm tsam Vajtswv heev los? Nej tsis yog, tseem heev tshaj lawv, nyiag ntshis koom nrog Ntxwgnyoog los? Cov uas tsis to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces tsis paub tias yuav ua li cas thiaj haum raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tseeb tiag, nws tsis yog tias cov uas to taub txog lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm ces yuav tsis paub tias yuav ua li cas thiaj ua haum raws li Vajtswv lub siab nyiam. Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis muaj hnub yuam kev; tsuas yog, nws yog tib neeg qhov kev xav tias nws tsis tseem ceeb. Tsis yog cov tib neeg uas saib tsis taus cov txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv haj yam nyaum thiab xav ua phem tshaj cov xib fwb thiab cov txwj laug los? Muaj coob tus tawm tsam Vajtswv, tab sis nyob rau ntawm lawv cov ntawd kuj muaj ntau txoj hau kev uas lawv tawm tsam Vajtswv. Muaj ntau hom ntawm cov ntseeg, ces kuj muaj ntau txoj hau kev ntawm cov uas tawm tsam Vajtswv thiab, ib co tsis zoo li lwm cov. Tsis muaj ib tug twg ntawm cov uas tsis paub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm tseeb es yuav raug cawm kom dim tau hlo li. Tsis hais txawm tias muaj pes tsawg tus neeg tau tawm tsam Vajtswv nyob rau yav dhau los, thaum noob neej tau to taub txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tau muab nws tej dag zog ua kom Vajtswv txaus siab, ces Vajtswv yuav so nws tej kev txhaum yav dhau los kom huv tag nrho. Tsuav yog noob neej nrhiav qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb, ces Vajtswv yuav tsis cim ntsoov yam uas nws tau ua dhau los lawm. Ntau tshaj ntawd, nws yog qhov tseem ceeb nyob rau ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb uas Vajtswv coj los txiav txim rau nws. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Ua ntej thaum noob neej tau pom Vajtswv los sis paub txog Nws tes hauj lwm, tsis hais txawm tias noob neej tau ua li cas rau Vajtswv lawm los, Nws tsis cim tseg rau hauv nruab siab. Txawm li ntawd los, thaum noob neej twb tau pom Vajtswv thiab paub txog Nws tes hauj lwm lawm, ces Vajtswv yuav muab tag nrho tej dej num thiab tej uas noob neej tau ua sau ua “keeb kwm,” rau qhov neeg tau pom Vajtswv thiab nyob hauv Nws tes hauj lwm lawm.

Thaum noob neej tau pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thaum nws tau pom Nws lub hwj chim loj, thiab thaum nws tau los paub txog Vajtswv tes hauj lwm tseeb lawm, thiab ntau tshaj ntawd, thaum noob neej tus qub moj yam hloov lawm, ces noob neej yuav muab nws tus moj yam ntxeev siab uas tawm tsam Vajtswv ntawd pov tseg kom tag. Nws yeej hais tau tias muaj qee lub sij hawm ces txhua tus yeej tau tawm tsam Vajtswv thiab txhua tus ces yeej muaj qee lub sij hawm tau ntxeev siab rau Vajtswv. Txawm li ntawd los, yog tias koj txaus siab hlo mloog Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab txij no mus siv koj txoj kev ncaj ncees raws li Vajtswv lub siab nyiam, xyaum ua raws qhov tseeb uas koj tsim nyog xyaum, ua koj lub luag hauj lwm li koj tsim nyog ua, thiab ua raws li tej kev cai uas koj tsim nyog ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj yog ib tug uas txaus siab hlo muab koj txoj kev ntxeev siab tso pov tseg kom Vajtswv txaus siab thiab yog ib tug uas Vajtswv kho tau kom zoo tshaj plaws. Yog koj tuaj yeem tawv ncauj tsis kam saib koj tej kev ua yuam kev thiab tsis muaj lub siab xav kho koj tus kheej kom zoo, yog koj tuaj yeem tsis lees koj tus cwj pwm ntxeev siab yam tsis muaj ib qho kev xav koom siab nrog Vajtswv me me thiab ua kom haum Nws li, ces ib tug neeg tawv ncauj thiab kho tsis tau zoo li koj yeej yuav raug txim thiab yeej yuav yog ib tug uas Vajtswv kho tsis tau kom zoo tshaj plaws. Yog li ntawd, tsis hais hnub no los yog tag kis ces koj yog Vajtswv tus yeeb ncuab los koj kuj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab ntxiv mus, thiab tib yam li ntawd koj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab rau hnub tom ntej mus thiab; koj yuav yog ib tug tawm tsam Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab mus ib txhis. Nyob rau qhov xwm no, Vajtswv yuav ua li cas tso koj mus? Nws yeej yog noob neej tus yam ntxwv uas ib txwm tawm tsam Vajtswv, tab sis noob neej yuav tsum txhob nrhiav lub ntsiab “nraim nkoos” ntawm txoj kev tawm tsam Vajtswv tsuas vim tias qhov hloov nws tus cwj pwm ntawd yog ib yam nyuab tshaj plaws. Yog tias yog li ntawd, ces koj kav tsij khiav tawm mus ua ntej nws yuav lig heev rau koj yuav zoo dua, nyob tsam ces koj lub txim nyob rau yav pem suab haj yam yuav nyhav dua qub, thiab nyob tsam koj tus cwj pwm phem tshwm tuaj thiab dhau los ua ib yam uas tswj tsis tau, txog rau thaum koj cev nqaij daim tawv raug Vajtswv muab txiav tawm rau thaum kawg. Koj ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov; tab sis yog tias thaum kawg tsuas yog txoj hmoo phem poob rau koj xwb, qhov ntawd tsis yog ib qho kev txaj muag los? Kuv nqua hu nej, nej yuav tsum muaj dua ib qho phiaj xwm ntshe yuav zoo dua. Ib yam twg uas nej ua tau zoo dua txoj kev ntseeg Vajtswv: Tseeb tiag nws yeej yuav tsis yog muaj tib txoj kev no xwb. Nej puas yuav tseem muaj sia ntxiv mus yog tias nej tsis nrhiav qhov tseeb? Vim li cas nej ho sib cav nrog Vajtswv li no?

Xaiv tawm los ntawm “Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 295

Kuv tau ua hauj lwm ntau nrog rau tib neeg, nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv kuj tau hais tau ib co lus ntau heev. Tej lus no yog hais rau tib neeg txoj kev cawm dim thiab hais kom tib neeg muaj kev sib raug zoo nrog rau Kuv. Txawm li ntawd los xij, Kuv tsuas tau ob peb tug neeg hauv ntiaj teb no uas muaj kev sib raug zoo nrog Kuv nkaus xwb, thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias tib neeg tsis saib Kuv cov lus muaj nuj nqis—nws yog vim tias tib neeg tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Nyob rau qhov no, mas tej hauj lwm Kuv ua ntawd tsis yog lam ua kom tib neeg teev hawm Kuv tau xwb; qhov tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog ua kom tib neeg muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Tib neeg yeej ib txwm siab tsis ncaj thiab ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab. Tag nrho txhua tus neeg yeej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, nyob rau hauv tej kev ntshaw kom txhua yam mas yog lawv tus kheej li nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj ib tug ntawm lawv kiag li uas yuav sib raug zoo nrog Kuv. Yeej muaj cov uas hais tias lawv yog cov muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, tab sis cov neeg zoo li ntawd tseem pheej teev hawm tej mlom uas pom tsis meej. Txawm hais tias lawv lees paub Kuv lub npe hais tias yeej dawb huv los, lawv taug ib txoj kev uas khiav mus tsis thooj li Kuv, thiab lawv tej lus mas muaj kev khav theeb thiab kev ruaj siab rau lawv tus kheej puv nkaus nyob rau hauv xwb. Qhov no mas yog vim, nyob rau hauv tus cag, lawv sawv daws puav leej tawm tsam Kuv thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Txhua txhua hnub, lawv nrhiav Kuv tej lw nyob hauv Vajluskub thiab lam tau lam nrhiav tej nqe lus uas “zoo nyeem” uas lawv muab nyeem tsis paub xaus thiab muab hais tias yog tej nqe tej nqe Vajluskub. Lawv tsis paub tias yuav ua cas thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv los sis kev tawm tsam Kuv ho yuav zoo li cas. Lawv tsuas lam nyeem tej nqe Vajluskub li tej neeg dig muag xwb. Nyob rau hauv phau Vajluskub, lawv muab ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb kaw cia rau hauv, tus uas lawv yeej tsis tau pom dua li, thiab yeej tsis muaj cuab kav yuav pom tau li, thiab muab thau tawm coj los saib rau thaum lawv muaj sij hawm. Lawv ntseeg qhov uas muaj Kuv raws li qhov uas Vajluskub hais xwb, thiab lawv muab Kuv tso sib txig sib luag nrog phau Vajluskub; yog tsis muaj phau Vajluskub ces tsis muaj Kuv, thiab tsis muaj Kuv ces tsis muaj phau Vajluskub. Lawv tsis quav ntsej txog qhov uas muaj Kuv thiab tej yam Kuv ua li, tab sis ho rau siab ntso thiab kub siab lug kawm txhua lo lus hauv Vajluskub. Muaj coob tus haj tseem ntseeg hais tias kom Kuv txhob ua tej yam uas Kuv xav ua li yog hais tias Vajluskub tsis tau hais tseg ua ntej. Lawv muab Vajluskub saib tseem ceeb dhau heev lawm. Nws hais tau hais tias lawv saib tej lus thiab tej yam qhia tawm ntawd tseem ceeb dhau heev lawm, txog ntua qhov uas lawv siv tej nqe lus hauv Vajluskub los ntsuas txhua lo lus Kuv hais thiab los cem thuam Kuv. Qhov lawv nrhiav ntawd tsis yog txoj kev sib raug zoo nrog Kuv, los sis qhov uas yuav ua kom muaj kev sib raug zoo nrog qhov tseeb, tab sis tsuas yog qhov ua kom muaj kev sib raug zoo nrog cov lus ntawm phau Vajluskub, thiab lawv ntseeg, yam tsis muaj ib qho zam tau li, hais tias tej yam uas tsis yoog raws Vajluskub ces yeej tsis yog Kuv tes hauj lwm. Cov neeg ntawd tsis yog cov Falixai cov xeeb leej xeeb ntxwv uas paub lawv tes dej num lod? Cov Falixai uas yog neeg Yudai siv Mauxe txoj kev cai los teem txim rau Yexus. Lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tus Yexus uas nyob rau lub sij hawm ntawd, tab sis mas tsuas rau siab ntso ua raws tej kev cai ntawd nruj npaum nkaus li txhua tus ntawv uas tau sau tseg, txog ntua qhov uas—tom qab nog txim rau Nws hais tias tsis ua raws cov kev cai hauv Vajluskub Qub thiab tsis yog tus Mexiyas—lawv muab Yexus tus uas tsis muaj kev txhaum ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv tus moj yam tseeb yog dab tsi? Tsis yog qhov uas lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog qhov tseeb los? Lawv mas mob siab tshaj plaws rau txhua lo lus hauv Vajluskub ces tsis quav ntsej txog qhov Kuv siab nyiam los sis tej kauj ruam thiab tej kev ua Kuv tes hauj lwm. Lawv tsis yog cov neeg uas nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas yog cov neeg uas tuav tej lus ruaj ruaj xwb; lawv tsis yog cov neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas yog cov neeg ntseeg Valuskub xwb. Qhov tseem ceeb tshaj, lawv yog cov dev zov phau Vajluskub xwb. Yuav kom tiv thaiv tau lawv qhov kev txaus siab rau phau Vajluskub, los mus txhawb nqa lub meej mom ntawm Vajluskub, thiab tiv thaiv Vajluskub lub koob npe zoo, lawv ua mus txog qhov uas muab tus Yexus uas muaj lub siab hlub tshua sawv daws ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov no lawv tsuas lam ua los tiv thaiv Vajluskub xwb, thiab ua los mus tuav lub meej mom ntawm txhua lo lus hauv Vajluskub uas nyob hauv neeg lub siab xwb. Yog li ntawd lawv yeem muab lawv lub neej yav pem suab thiab kev theej txhoj daws kev txhaum tso pov tseg es los nog txim rau Yexus, tus uas tsis ua raws li tej lus qhuab qhia hauv Vajluskub, rau lub qhov tuag. Lawv tsis yog qhev rau txhua lo lus hauv Vajluskub thiab los?

Thiab ua li cov neeg niaj hnub no ne? Khetos tau los nthuav tawm qhov tseeb, tab sis lawv yeem muab Nws ntiab tawm hauv lub ntiaj teb no es kom lawv thiaj li tau kev mus rau ntuj ceeb tsheej thiab tau txais kev hlub. Lawv yeem tsis lees paub qhov tseeb uas tshwm sim los ntawd es thiaj li tiv thaiv tau lawv txoj kev nyiam Vajluskub, thiab lawv yeem rov qab muab tus Khetos uas los muaj cev nqaij daim tawv ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig dua thiab es kom thiaj li paub meej hais tias phau Vajluskub yuav muaj nyob mus ib txhis. Tib neeg yuav ua cas tau txais Kuv txoj kev cawm dim thaum uas nws muaj lub siab phem thiab tus yam ntxwv tawm tsam Kuv tag npaum li mas? Kuv nrog tib neeg nyob, tab sis tib neeg tsis paub tias muaj Kuv. Thaum Kuv tsom Kuv lub teeb ci rau tib neeg, nws yeej tseem tsis paub tias muaj Kuv li. Thaum Kuv tso Kuv txoj kev npau taws rau saum tib neeg, nws haj yam muaj zog tsis lees paub tias muaj Kuv li thiab. Tib neeg nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tej lus thiab kev sib raug zoo nrog rau Vajluskub, tab sis tsis muaj ib tug uas yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag los nrhiav kev sib raug zoo nrog rau qhov tseeb. Tib neeg ntsia Kuv rau puag saum ntuj ceeb tsheej thiab mob siab txhawj xeeb tias muaj Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab sis tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv ntawm cev nqaij daim tawv, vim Kuv tus uas nrog tib neeg nyob ua ke ntawd yeej tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsuas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau cov lus hauv Vajluskub thiab cov uas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb mas yog ib qho laj ntsia tshaj plaws rau Kuv. Qhov no mas vim yog tej uas lawv teev hawm ntawd tsuas yog tej lus tsis ciaj sia xwb, thiab ib tug Vajtswv uas muaj peev xwm muab tej yam muaj nqis uas qhia tsis tau ntawd rau lawv; tus lawv teev hawm ntawd yog ib tug Vajtswv uas yuav muab Nws tus kheej pw kiag rau hauv tib neeg lub xib teg—ib tug Vajtswv uas tsis muaj nyob qhov twg li. Dab tsi, yog li ntawd nas, es cov neeg zoo li ntawd thiaj yuav tau txais los ntawm Kuv? Tib neeg mas qis dhau heev lawm rau tej lus. Cov uas tawm tsam Kuv, cov uas taij thov Kuv tsis tseg tsis tu, cov uas tsis nyiam qhov tseeb kiag, cov uas tig ntxeev siab rau Kuv—yuav ua li cas lawv thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv tau mas?

Cov uas tawm tsam Kuv yog cov uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Qhov ntawd ces kuj yog cov uas tsis nyiam qhov tseeb tib yam nkaus li thiab. Cov uas tig ntxeev siab rau Kuv ces haj yam tawm tsam Kuv thiab tsis sib raug zoo nrog Kuv. Kuv muab cov uas tsis sib raug zoo nrog Kuv ntawd cob kiag rau tus phem ob txhais tes, thiab Kuv muab lawv rho tawm kiag mus rau tus phem txoj kev coj tsis ncaj, tso plhuav lawv mus qhia tawm txog lawv tej kev ua neeg phem, thiab thaum kawg ces muab lawv cev kiag mus rau tus tus phem kom muab nqos kiag. Kuv tsis quav ntsej txog tias pes tsawg leej teev hawm Kuv, ces hais tau hais tias, Kuv tsis quav ntsej tias muaj pes tsawg tus neeg ntseeg Kuv li. Tag nrho qhov Kuv quav ntsej txog ces yog seb pes tsawg leej thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv xwb. Qhov ntawd yog vim tias tag nrho cov uas tsis sib raug zoo nrog Kuv ntawd yog cov phem uas ntxeev siab rau Kuv; lawv yog Kuv cov yeeb ncuab, thiab Kuv yuav tsum tsis muab Kuv cov yeeb ncuab “tso rau qhov chaw teev hawm” nyob hauv Kuv lub tsev. Cov uas sib raug zoo nrog Kuv ces yuav tau tiam Kuv nyob hauv Kuv lub tsev mus ib txhis, thiab cov uas tawm tsam Kuv ces yuav raug ris Kuv txoj kev rau txim mus ib txhis. Cov uas tsuas quav ntsej txog cov lus hauv Vajluskub thiab cov uas tsis quav ntsej txog qhov tseeb los sis tsis nrhiav Kuv tej hneev taw—lawv tawm tsam Kuv, vim lawv muab Kuv kem ciam raws li Vajluskub hais, muab Kuv kaw cia nyob rau hauv Vajluskub, thiab tau thuam Kuv loj kawg kiag. Cov neeg zoo li ntawd yuav los tau rau ntawm Kuv lub xub ntiag li cas? Lawv tsis quav ntsej txog Kuv tej kev ua zoo, los sis Kuv siab nyiam, los sis qhov tseeb, tab sis ho mob siab rau tej lus—tej lus uas tua kom tuag. Cov neeg zoo li ntawd ho yuav sib raug zoo nrog Kuv tau li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 296

Tom qab qhov tseeb ntawm Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv tau tshwm sim lawm, ces tib neeg ntseeg li no: Tsis yog leej Txiv thiaj nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis kuj muaj leej Tub, thiab tseem muaj tus Ntsujplig thiab. Qhov no yog qhov kev xav phemuas tib neegtuav rawv, hais tias muaj ib tug Vajtswv zoo li no nyob saum ntuj ceeb tsheej: ib tug Vajtswv muaj peb leeg uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig. Tag nrho noob neej yeej muaj tej kev xav phem no: Vajtswv yog ib tug Vajtswv xwb, tab sis muaj peb qho, qhov uas tag nrho sawv daws tuav khov kawg nkaus nyob rau hauv tej kev xav phem li ib txwm muaj ces muab xam hais tias yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig. Tsuas yog peb qho no los ua ke ces tag nrho yog Vajtswv xwb. Yog tsis muaj Vajleejtxiv Dawb Huv, Vajtswv yuav tsis muaj puv npo ua ib tug. Qhov mej ntsis zoo li ntawd, ces yog qhov hais tias Vajtswv yuav tsis yog Vajtswv puv npo yog tsis muaj Vajleejtub los sis tus Vajntsujplig. Nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, lawv ntseeg hais tias Vajleejtxiv los sis Vajleejtub nkaus xwb ces yuav muab xam tsis tau hais tias yog Vajtswv. Tsuas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujlig ua ke mas thiaj li xam tau hais tias yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb. Tam sim no, tag nrho cov ntseeg tej kev ntseeg, thiab txawm yog kiag tej tug ntseeg ntawm nej kiag, los yeej tuav qhov kev ntseeg no. Tab sis, hais txog qhov uas ua qhov kev ntseeg no puas yog, tsis muaj leej twg piav tau li, vim nej yeej ib txwm nyob rau hauv tauv huab ntawm txoj kev feeb tsis meej txog tej xwm txheej ntawm Vajtswv Tus Kheej. Los ntawm tej kev xav phem no, nej tsis paub xyov lawv yog los tsis yog, vim nej tau kis tej kev xav phem ntawm txoj kev ntseeg loj dhau heev lawm. Nej tau lees txais tej kev xav phem ntawm txoj kev li ib txwm muaj no tob dhau heev lawm, thiab qhov tshuaj lom no tau txhawm mus tob heev hauv nej lawm. Yog li ntawd, yeej zoo ib yam nkaus li nyob rau hauv qhov xwm txheej no mas nej tau swb rau qhov kev haub ntxias yam phom sij kawg no, vim tus Vajtswv muaj peb leeg no yeej tsis muaj tshwm sim nyob li. Qhov ntawd ces hais tias, tus Vajpebleeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig yeej tsis tshwm sim muaj tiag li. Lawv tag nrho tsuas yog tib neeg tej kev xav phem raws li ib txwm muaj xwb, thiab yog tej qho kev ntseeg yuam kev ntawm tib neeg xwb. Thoob plaws ntau pua xyoo, tib neeg ntseeg qhov Vajpebleeg no, uas tsa los ntawm tej kev xav phem hauv tib neeg lub siab, txua los ntawm tib neeg, thiab yeej tsis tau muaj ib tug tib neeg twg pom kiag dhau los li. Thoob plaws ntau lub xyoo no, tau muaj coob tus neeg tshab txhais Vajluskub uas tau piav txog lub “ntsiab lus tseeb” ntawm Vajpebleeg, tab sis tej kev piav txog tus Vajtswv muaj peb leeg li peb tug neeg sib txawv uas muaj lub ntsiab tseem ceeb zoo tib yam ntawd mas piav tau pom tsis meej thiab pom tsis tseeb li, thiab tib neeg sawv saws tau feeb tsis meej txog qhov “kev tsim tsa” Vajtswv ntawd. Tsis muaj ib tug neeg tseem ceeb twg uas yuav muaj peev xwm muab tau ib qho kev piav kom ntxaws ntxaws li; tej lus piav feem ntau mas yeej hais tias siv tau raws li tej laj thawj thiab nyob rau hauv ntaub ntawv, tab sis tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav to taub nws lub ntsiab lus kom meej meej tag nrho li. Qhov no ces yog vim qhov Vajpebleeg uas loj tshaj plaws no uas tib neeg tuav rawv rau hauv nruab siab no tsis tshwm sim muaj tseeb. Vim tsis tau muaj leej twg tau pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb tseeb li, los sis tsis tau muaj leej twg uas yuav muaj hmoo nce mus txog Vajtswv qhov chaw nyob mus xyuas kom ua twb zoo tshuaj xyuas seb muaj dab tsi nyob rau qhov chaw uas Vajtswv pw, mus txiav txim seb muab pes tsawg caum txhiab los sis pes tsawg pua lab tiam neeg nyob rau hauv “Vajtswv lub tsev” lawm los sis mus tshawb nrhiav seb muaj pes tsawg qhov dab tsi los ua qhov kev tsim tsa xeeb txawm ntawm Vajtswv kiag. Qhov tseem ceeb uas yuav tsum muab tshuaj xyuas ces yog qhov no: tiam ntawm Vajleejtxiv thiab Vajleejtub, nrog rau tus Vajntsujplig; qhov kev tshwm sim ib tug zuj zus ntawm lawv ib tug twg; lawv ho sib cais tawm ib leeg rau ib qho tau li cas kiag, thiab lawv ho rov sib sau ua ib tug tau li cas. Hmoov tsis muaj, nyob rau tag nrho ntau lub xyoo no, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas muaj peev xwm tshawb nrhiav tau qhov tseeb ntawm tej xwm txheej no. Lawv sawv daws tuas yog lam khwv yees xwb, vim tsis tau muaj ib tug tib neeg uas tau nce kiag mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus xyuas kiag thiab nqa tau ib qho “lus qhia txog kev tshawb nrhiav” rov los rau tag nrho noob neej es kom los qhia tau qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej no rau tag nrho cov neeg uas muaj txoj kev ntseeg loj heev ntawd thiab txhawj xeeb txog Vajpebleeg. Muaj tseeb, qhov kev raug cem ntawd ces yuav muab tsis tau tso rau tib neeg rau qhov lawv muaj tej kev xav phem li ntawd, rau qhov vim li cas es leej Txiv Yehauvas ho tsis coj leej Tub Yexus nrog Nws thaum Nws tsim noob neej? Yog hais tias, nyob rau thaum pib kiag, txhua yam tsuas yog siv lub npe Yehauvas xwb, ces nws yuav zoo dua. Yog yuav cem, ces yuav tau cem qhov uas kev tsis nco xav txog ib nyuag pliag ntawm Vajtswv Yehauvas, tus uas tsis hu Vajleejtub thiab Vajntsujplig los rau ntawm Nws xub ntiag rau lub sij hawm thaum tsim txhua yam, tab sis tseem ho ua tes hauj lwm ntawd ib leeg xwb. Yog tag nrho Lawv ua thooj txhij ua hauj lwm ua ke kiag, ces lawv tseem tsis rais los ua ib tug kiag xwb lod? Yog hais tias, txij thaum pib los rau thaum kawg, tsuas muaj tib lub npe Yehauvas xwb thiab tsis muaj lub npe Yexus los ntawm Tiam Hmoov Hlub, los sis yog hais tias thaum ntawd Nws tseem hu ua Yehauvas, ces Vajtswv kuj yuav tsis raug kev txom nyem ntawm qhov kev raug tib neeg muab sib faib li no puas yog? Yog yuav kom paub tseeb, Yehauvas yuav tsum tsis txhob raug cem rau tag nrho tej no; yog yuav cem, ces kuj cem Vajntsujplig, uas tau ntau txhiab xyoo los tseem ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv lub npe ntawm Yehauvas, ntawm Yexus, thiab tseem yog kiag Vajntsujplig thiab, ua rau tib neeg yoob thiab feeb tsis meej ces tib neeg thiaj tsis paub hais tias Vajtswv yog leej twg kiag. Yog hais tias Vajntsujplig Tus Kheej kiag tau ua hauj lwm yam tsis muaj lub cev los sis daim duab, thiab tshaj qhov ntawd, tsis muaj lub npe xws li Yexus, thiab tib neeg kov tsis tau thiab ntsia tsis pom Nws, tsuas hnov lub suab xob nthe xwb, ces tej yam hauj lwm zoo li no tseem tsis muaj txiaj ntsig ntau dua rau tib neeg thiab lod? Ces tam sim no ho yuav ua tau li cas mas? Tej kev xav phem uas tib neeg muaj ces twb tum tau siab npaum li ib lub roob thiab dav npaum li lub hiav txwv lawm, mus txog ntua qhov uas tus Vajtswv niaj hnub no tiv tsis taus lawv lawm thiab yeej cia li poob zoo li lawm. Nyob rau yav tag los uas tsuas yog Yehauvas nkaus, Yexus, thiab nruab nrab ntawm nkawd, tus Vajntsujplig xwb, ces tib neeg twb poob zoo tag tsis paub yuav ua li cas, thiab tam sim no tseem ho muaj Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntxiv rau thiab, tus uas tseem hais tias kuj yog ib qho ntawm Vajtswv thiab. Leej twg yuav paub hais tias Nws yog leej twg thiab tus twg ntawn Vajpebleeg uas Nws raug txuam rau los sis nkaum rau hauv tau ntau lub xyoo npaum li cas los xij? Tib neeg yuav ris qhov no tau li cas mas? Tus Vajtswv muaj peb leeg xwb ces twb txaus tib neeg siv ib tiam neeg los piav qhia lawm, tab sis tam sim no tseem muaj “ib tug Vajtswv nyob rau hauv plaub leeg thiab.” Qhov no yuav muab piav qhia tau li cas? Koj puas muaj cuab kav piav qhia tau nws? Cov kwv tij thiab nkauj muam! Nej ho ntseeg tau ib tug Vajtswv zoo li ntawd los txog niaj hnub no tau li cas? Kuv hle Kuv lub kaus mom rau nej. Tus Vajtswv muaj peb leeg xwb twb txaus ris dhau heev lawm; nej tseem ho muaj txoj kev ntseeg uas diaj tsis co li nyob rau hauv ib tug Vajtswv hauv plaub tug neeg tau li cas thiab mas? Nej twb tau raug hais kom khiav tawm, tab sis nej tsis kam ua li. Cas yuav txawv yam xav tsis txog hlo li lau! Nej mas tseem tseem yog tej yam dab tsi tiag! Ib tug neeg muaj peev xwm mus deb txog ntua qhov uas ntseeg plaub tug Vajtswv thiab tseem ho tsis xav dab tsi txog nws li thiab; nej tsis xav hais tias qhov no yog ib qho phim hwj lod? Cia Kuv qhia nej hais tias, qhov tseeb, tus Vajtswv muaj peb leeg tsis muaj tshwm sim nyob rau qhov twg hauv lub qab ntuj khwb no kiag li. Vajtswv tsis muaj Vajleejtxiv thiab tsis muaj Vajleejtub, thiab haj yam tsis muaj ib lub tswv yim hais tias Vajleejtxiv thiab Vajleejtub sib koom ua ke siv Vajntsujplig ua ib qho cuab yeej. Tag nrho qhov no ces yog ib qho kev ntseeg yuam kev loj kawg nkaus thiab yeej tsis muaj tshwm sim tiag nyob rau hauv lub ntiaj teb no kiag li! Tab sis txawm yog tej kev ntseeg yuam kev ntawd kiag los nws yeej muaj nws qhov chaw pib thiab yeej tsis yog hais tias yuav tsis muaj hauv paus hauv ntsis hlo li, vim nej lub siab mas tsis yog ib qho yooj yim li ntawd, thiab nej tej kev xav mas yeej tsis yog tsis muaj laj thawj li. Tab sis, lawv yeej zoo tsim nyog kawg thiab ntse kawg nkaus, tshaj plaws li ces ua rau lawv tsis muaj neeg yuav kov tau li txawm yog Ntxwgnyoog kiag los xij. Qhov tu siab ces yog tag nrho tej kev xav no yog kev ntseeg yuam kev xwb thiab yeej tsis muaj tshwm sim nyob li! Nej tseem tsis tau pom qhov tseeb tiag hlo li; nej tsuas lam muaj kev khwv yees thiab kev xav hauv nruab siab xwb, ces muab nws txua tag nrho los rau ib zaj dab deeg los dag ntxias kom tau lwm tus txoj kev ntseeg siab thiab kom tau kev caij tsuj cov neeg uas ruam tshaj plaws ntawm cov tib neeg yam tsis muaj tswv yim los sis laj thawj dab tsi li, ces kom lawv ntseeg nej tej “kev qhuab qhia ntawm cov kws txawj” uas zoo tshaj thiab nrov npe tshaj xwb. Qhov no puas yog qhov tseeb mas? Qhov no yog txoj kev ntawm lub neej txoj sia uas tib neeg tsim nyog tau txais lod? Nws tsis muaj qab hau dab tsi li! Tsis muaj ib lo lus uas zoo tsim nyog li! Thoob plaws ntau lub xyoo no, Vajtswv tau raug nej phua raws li no, raug phua me me thiab me zus rau ib tiam zuj zus, los txog ntua qhov uas ib tug Vajtswv raug phua qhib lug ua peb tug Vajtswv. Thiab tam sim no ces tib neeg cia li yuav tsis muaj hnub yuav rov koom tau Vajtswv li ib tug lawm xwb, vim nej tau muab Nws phua tawm mos dhau heev lawm! Yog tsis muaj Kuv tes hauj lwm sai sai ua ntej uas nws yuav lig dhau heev lawm, ces nws yeej yog ib qho nyuab kawg uas yuav hais tau hais tias ua nej yuav xyuam plhu zias ua li no ntxiv mus kom ntev npaum li cas li! Yog pheej muab Vajtswv phua li no ntxiv mus, ua cas Nws thiaj tseem yuav yog nej tus Vajtswv mas? Nej puas tseem yuav paub Vajtswv mas? Nej puas tseem yuav lees paub Nws ua nej txiv thiab rov mus cuag Nws mas? Yog Kuv los txog lig zog, ces ntshe nej twb xa leej “Txiv thiab Tub,” Yehauvas thiab Yexus, rov mus rau Yixayee lawm thiab hais khav hais tias nej yog ib qho ntawm Vajtswv lawm. Hmoov muaj, tam sim no yog tiam kawg lawm. Txog thaum kawg, hnub no uas Kuv tos ntev heev tau los txog lawm, thiab tsuas yog tom qab uas Kuv ua theem no ntawm tes hauj lwm los ntawm Kuv tus kheej txhais tes kiag ces nej qhov kev muab Vajtswv Tus Kheej phua ntawd thiaj li nres nrheev lawm xwb. Yog tsis vim qhov no, ces ntshe nej haj yam ua tshaj ntxiv, ntshe twb muab cov niag Ntxwgnyoog nyob ntawm nej coj los tso saum rooj cia pe hawm lawm. Qhov no yog nej qhov kev dag! Qhov no yog nej tej cuab yeej muab Vajtswv phua! Nej puas tseem yuav ua li ntawd ntxiv mus tam sim no thiab? Cia Kuv nug nej seb: Muaj pes tsawg tus Vajtswv mas? Tus Vajtswv twg yog tus uas yuav coj nej mus rau qhov kev cawm dim? Puas yog thawj tug Vajtswv, tus thib ob, los sis tus thib peb uas nej thov tag li rau xwb? Tus twg ntawm Lawv yog tus uas nej ntseeg tas mus li? Puas yog Vajleejtxiv? Los yog Vajleejtub? Los yog tus Ntsujplig? Qhia Kuv seb tus twg yog tus koj ntseeg? Txawm hais tias txhua lo lus mas koj hais tias koj ntseeg Vajtswv, qhov uas nej ntseeg tiag tiag ces yog nej tus kheej lub hlwb xwb! Nej yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv nej lub siab li! Thiab tab sis nej lub siab mas muaj cov “Vajpebleeg” ntawd ntau heev li! Koj tsis lees li no thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 297

Yog hais tias peb theem ntawm tes hauj lwm raug muab luj xyuas raws nraim li lub tswv yim ntawm qhov Vajpebleeg, ces yuav tsum muaj peb tug Vajtswv raws li qhov uas tes hauj lwm raug ua los ntawm ib tug twg ntawd mas tsis zoo ib yam. Yog nej ib tug twg hais tias Vajpebleeg yeej muaj tshwm sim nyob tiag, ces ho piav kom meej seb tus Vajtswv uas nyob hauv peb leeg no yog dab tsi tiag. Vajleejtxiv Dawb Huv yog dab tsi? Vajleejtub yog dab tsi? Tus Vajntsujplig yog dab tsi? Yehauvas puas yog Vajleejtxiv Dawb Huv? Yexus puas yog Vajleejtub? Ces Vajntsujplig ne ho yog dab tsi? Vajleejtxiv tsis yog ib tug Ntsujplig lod? Tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtub kuj yog ib tug Ntsujplig thiab lod? Yexus tes hauj lwm tsis yog Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Yehauvas tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd uas yog ua los ntawm ib tug Ntsujplig ntawd tsis yog tib yam li Yexus qhov thiab lod? Vajtswv muaj cuab kav muaj tau pes tsawg tus Ntsujplig mas? Raws li koj qhov kev piav, peb tug neeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yog tib tug; yog qhov no yog li ntawd tiag, ces muaj peb tug Ntsujplig, tab sis yog muaj peb tug Ntsujplig ces txhais tau hais tias muaj peb tug Vajtswv. Qhov no ces txhais tau hais tias tsis muaj ib tug Vajtswv tseeb li; hom Vajtswv zoo li no tseem ho muaj lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm ntawm Vajtswv tau li cas mas? Yog koj lees hais tias muaj ib tug Vajtswv xwb, ces vim li cas Nws ho muaj ib tug tub thiab ho yog ib leej txiv mas? Tag nrho tej no tsis yog koj tej kev xav phem xwb lod? Tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb, muaj ib tug neeg nyob hauv Vajtswv xwb, thiab muaj ib tug Ntsujplig ntawm Vajtswv xwb, ntau npaum li qhov uas sau tseg hauv Vajluskub hais tias “Tsuas muaj ib tug Vajntsujplig xwb thiab tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb.” Tsis hais xyov Vajleejtxiv thiab Vajleejtub uas koj hais txog ntawd puas muaj nyob li, tsuas muaj ib tug Vajtswv thaum kawg nkaus xwb, thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig uas koj ntseeg ces yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajntsujplig xwb. Nyob rau lwm cov lus, ces Vajtswv yog ib tug Ntsujplig, tab sis Nws muaj peev xwm rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab nyob nrog tib neeg, nrog rau qhov uas tseem nyob siab tshaj txhua yam tib si. Nws tus Ntsujplig mas muaj txhua-yam nyob hauv tas nrho thiab nyob tau txhua txhia qhov chaw. Nws muaj peev xwm nyob tau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nyob rau hauv thiab sab saud ntawm lub qab ntuj khwb rau tib lus sij hawm tib si. Vim tag nrho tib neeg hais tias Vajtswv tsuas yog tib tug Vajtswv tseeb xwb, ces tsuas muaj ib tug Vajtswv xwb, tsis muaj leej twg yuav muab sib cais tau raws siab nyiam li! Vajtswv yog ib tug Ntsujplig xwb, thiab ib tug neeg xwb; thiab qhov ntawd yog Vajtswv tus Ntsujplig. Yog nws zoo li qhov koj hais, Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig, ces Lawv tseem tsis yog peb tug Vajtswv thiab lod? Tus Vajntsujplig yog ib tug, Vajleejtub yog ib tug, thiab Vajleejtxiv kuj tseem yog ib tug thiab. Lawv cov neeg mas sib txawv thiab Lawv lub ntsiab tseem ceeb los sib txawv, ces yog li ntawd Lawv ho yog ib qho ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb tau li cas mas? Tus Vajntsujplig yog ib tug Ntsujplig; qhov no ces yooj yim rau tib neeg to taub. Yog qho no zoo li no, ces Vajleejtxiv tseem haj yam yog ib tug Ntsujplig thiab. Nws yeej tsis tau nqis los rau ntiaj teb ib zaug li thiab yeej tsis tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv li; Nws yog Vajtswv Yehauvas nyob rau hauv tib neeg lub siab, thiab Nws yog ib tug Ntsujplig tiag tiag li. Ces Nws ho sib txheeb nrog tus Vajntsujplig li cas? Puas yog ib qho kev sib txheeb ntawm leej Txiv thiab tus Tub? Los sis puas yog qhov kev sib txheeb ntawm tus Vajntsujplig thiab tus Ntsujplig ntawm Vajleejtxiv? Ua lub ntsiab tseem ceeb ntawm ib tug Ntsujplig twg ntawd puas zoo ib yam? Los sis puas yog tus Vajntsujplig tsuas yog ib qho cuab yeej rau Vajleejtxiv xwb? Qhov no ho yuav muab piav tshab txais tau li cas? Thiab ces qhov kev sib txheeb ntawm Vajleejtub thiab tus Vajntsujplig ho zoo li cas thiab? Puas yog qhov kev sib txheeb ntawm ob tug Ntsujplig los sis qhov kev sib txheeb ntawm ib tug tib neeg thiab ib tug Ntsujplig? Tag nrho tej xwm tsheej no ces yeej tsis muaj lus piav tshab txhais tau li! Yog Lawv puav leej yog ib tug Ntsujplig xwb, ces yuav hais tsis tau txog peb tug neeg, vim Lawv tsuas muaj ib tug Ntsujplig xwb. Yog Lawv yog cov neeg uas sib txawv, ces Lawv cov Ntsujplig yuav sib txawv nyob rau lub zog, thiab Lawv yuav ua tsis tau ib tug Ntsujplig xwb. Lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig yog qhov uas ruam tshaj plaws li! Qhov no muab Vajtswv faib thiab muab Nws phua ua peb tug neeg, ib tug twg muaj ib lub meej mom thiab ib tug Ntsujplig; ces Nws tseem yuav ua tau ib tug Ntsujplig thiab ib tug Vajtswv li cas mas? Qhia Kuv seb, puas yog lub ntuj thiab ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam nyob rau hauv tsim tawm los ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, los sis tus Vajntsujplig? Ib txhia hais tias Lawv tsim nws tag nrho ua ke. Ces leej twg ho txhiv noob neej mas? Puas yog tus Vajntsujplig, Vajleejtub, los sis Vajleejtxiv? Ib txhia hais tias nws yog Vajleejtub uas txhiv noob neej. Ces Vajleejtub ho yog leej twg hauv lub ntsiab tseem ceeb mas? Nws tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig lod? Tus uas yug los ua neeg hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej los ntawm lub npe ntawm leej Txiv los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Koj tsis paub hais tias Yexus yog yug los ntawm kev xeeb los ntawm Vajntsujplig lod? Nyob rau hauv Nws ces yog tus Vajntsujplig; koj txawm yuav hais li cas, los Nws yeej tseem yog tus uas nrog Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, vim Nws yog tus uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Lub tswv yim txogVajleejtub ces yeej tsis muaj tseeb li. Nws yog ib tug Ntsujplig xwb uas ua tag nrho tes hauj lwm; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, ntawd ces yog, Vajtswv tus Ntsujplig ua Nws tes hauj lwm. Leej twg yog Vajtswv tus Ntsujplig? Nws tsis yog Vajntsujplig lod? Tsis yog Vajntsujplig uas ua hauj lwm nyob rau hauv Yexus lod? Yog hais tias tes hauj lawm tsis yog raug ua los ntawm Vajntsujplig (ntawd ces yog, Vajtswv tus Ntsujplig), ces Nws tes hauj lwm puas yuav muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag mas? Thaum Yexus hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv li qhov uas Nws thov Vajtswv, qhov no mas tsuas yog ua los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los xwb, tsuas yog Vajtswv tus Ntsujplig tau hnav ib lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab zoo li qhov ib txwm muaj thiab muaj daim npog sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Txawm hais tias nyob rau hauv Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig kiag, los Nws daim duab sab nraud yeej tseem yog ib tug tib neeg li sawv daws xwb; nyob rau lwm qhov lus hais, ces Nws tau rais los ua “Neeg Leej Tub” ntawm uas tag nrho tib neeg, suav kiag Yexus Tus Kheej tib si, tau hais. Vim yog Nws raug hu ua Neeg Leej Tub, Nws yog ib tug neeg (tsis hais txiv neej los poj niam, txawm yog qhov twg los xij tsuav yog ib tug uas muaj daim plhaub sab nraud ntawm ib tug tib neeg xwb) uas yug los rau ib tse neeg li sawv daws ntawm ib co neeg dog dig. Yog li ntawd, Yexus hu Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv ces zoo ib yam nkaus li nej hu Nws ua Txiv thaum xub thawj; Nws ua li ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Nej puas tseem nco qab tus Tswv zaj Lus Thov Vajtswv uas Yexus qhia nej kom nco kom tau? “Peb leej Txiv uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej….” Nws hais kom tag nrho tib neeg hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv. Thiab vim Nws kiag los yeej hu Nws ua Txiv, Nws ua li ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas sawv sib txig zos nrog nej sawv daws xwb. Vim nej hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv, qhov no qhia kom pom hais tias Yexus pom Nws Tus Kheej sib txig zos nrog nej, thiab ib yam li ib tug ib neeg nyob rau hauv ntiaj teb uas raug Vajtswv xaiv tseg (ntawd yog, leej Tub ntawm Vajtswv). Yog nej hu Vajtswv ua Txiv, qhov no tsis yog vim nej yog ib tug uas raug tsim tawm los lod? Tsis hais Yexus yuav muaj hwj chim loj npaum li cas nyob rau hauv ntiaj teb li, ua ntej qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws tsuas yog ib tug Neeg Leej Tub xwb, uas tswj kav los ntawm tus Vajntsujplig (ntawd ces yog, Vajtswv), thiab ib tug ntawm ntiaj teb cov uas raug tsim tawm los xwb, vim Nws tseem tsis tau ua Nws tes hauj lwm tiav. Yog li ntawd, Nws qhov kev hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej ua Txiv ces tsuas yog Nws qhov kev txo hwj chim thiab kev mloog lus xwb. Nws qhov kev hu Vajtswv (ntawd ces yog, tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej) nyob rau tus yam ntxwv li ntawd, txawm li cas los xij, tsis tau ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yog leej Tub ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej. Tab sis, nws tsuas yog qhov uas Nws txoj kev xav mas txawv lawm xwb, tsis yog hais tias Nws yog ib tug neeg ua txawv lawm. Qhov uas hais tias muaj cov neeg uas sib txawv ntawd ces yog ib qho kev ntseeg yuam kev lawm xwb! Ua ntej Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Yexus yog ib tug Neeg Leej Tub uas muaj tej ciaj ciam uas hla tsis dhau ntau yam ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws tsis tau muaj tag nrho lub hwj chim ntawm tus Ntsujplig. Yog vim li ntawd ces Nws thiaj tsuas yog nrhiav txoj kev xav ntawm leej Txiv Vajtswv los ntawm qhov kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los xwb. Zoo ib yam nkaus li qhov uas Nws thov Vajtswv peb zaug nyob rau ntawm Kexemane: “Cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Ua ntej Nws yuav pw rau saum tus ntoo khaub lig, Nws yog kiag tus Vajntxwv ntawm cov neeg Yudais; Nws yog Khetos, Neeg Leej Tub, thiab tsis yog ib lub cev muaj yeeb koob ntsa paug. Yog vim li ntawd, muab saib los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, Nws thiaj li hu Vajtswv ua Txiv. Tam sim no, koj yuav hais tsis tau hais tias tag nrho cov uas hu Vajtswv ua Txiv ntawd ces yog leej Tub. Yog hais tias qhov no yog li ntawd, ces tag nrho nej sawv daws tseem tsis rais mus ua leej Tub thaum Yexus qhia nej txog tus Tswv zaj Lus Thov Vajtswv lawm lod? Yog nej tseem tsis tau ntseeg, ces qhia Kuv seb, leej twg yog tus uas nej hu ua Txiv? Yog nej hais txog Yexus, ces Yexus Txiv ho yog leej twg rau nej? Tom qab uas Yexus ncaim mus lawm, lub tswv yim ntawm leej Txiv thiab leej Tub no twb tsis muaj lawm. Lub tswv yim no mas tsuas zoo tsim nyog siv rau lub sij hawm uas Yexus rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb; nyob rau tag nrho lwm yam xwm txheej, ces qhov kev sib txheeb ntawd tsuas yog ntawm tus Tswv tsim txhua yam thiab ib tug uas raug tsim tawm los xwb thaum uas nej hu Vajtswv ua Txiv ntawd. Tsis muaj ib lub sij hawm twg uas lub tswv yim ntawm Vajpebleeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yuav siv tau li; nws tsuas yog ib qho kev ntseeg yuam kev uas tsis tshua pom thoob plaws txhua tiam thiab nws tsis muaj tshwm sim tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 298

Tej zaum qhov no yuav ua rau Vajtswv cov lus ntawm Chiv Keeb tshwm plaws rau hauv tib neeg feem coob lub siab: “Cia peb tsim tib neeg rau hauv Peb tus yam ntxwv, kom zoo nkaus li Peb.” Pom hais tias Vajtswv hais tias cia “Peb” tsim tib neeg raws li “Peb” daim duab, ces “Peb” qhia tau hais tias muaj ob tug los yog tshaj ntawd; vim Nws hais tias “Peb,” ces yeej tsis yog muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj xav dav dav txog cov neeg uas sib txawv, thiab los ntawm tej lus no ces thiaj li muaj lub tswv yim txog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig. Yog li ntawd Vajleejtxiv ho zoo li cas? Vajleejtub ho zoo li cas? Thiab tus Vajntsujplig ho zoo li cas? Puas ntxim yuav yog cov noob neej niaj hnub no raug tsim kom zoo li daim duab ntawm ib tug uas yog peb tug ntawd los sib sau ua ke? Yog li ntawd ces puas tib neeg daim duab zoo li Vajleejtxiv, Vajleejtub, los sis Vajntsujplig mas? Tus tawg ntawm cov neeg ntawm Vajtswv uas tib neeg daim duab zoo nkaus li? Tib neeg lub tswv yim ces yeej yuam kev lawm thiab tsis muaj qab hau hlo li! Nws tsuas muaj peev xwm muab ib tug Vajtswv phua ua ntau tus Vajtswv xwb. Nyob rau lub sij hawm thaum Mauxe sau phau Chiv Keeb, Nws yog tom qab uas noob neej twb raug tsim tawm tom qab kev tsim lub ntiaj teb lawm. Nyob rau thaum pib, thaum lub ntiaj teb pib kiag, tsis tau muaj Mauxe. Thiab nws twb yog ntev ntev puag tom qab no lawm mas Mauxe mam sau phau Vajluskub, ces nws yuav ua cas paub hais tias Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej hais dab tsi? Nws tsis paub ib qho me me li hais tias xyov Vajtswv tsim lub ntiaj teb li cas. Nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub, twb tsis muaj ib qho hais txog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig li, tsuas hais txog ib tug Vajtswv tiag, Yehauvas, ua Nws tes hauj lwm nyob rau Yixayee xwb. Nws raug hu ua ntau lub npe sib txawv thaum tej tiam ntawd hloov lawm, tab sis qhov no ua tsis tau pov thawj qhia hais tias ib lub npe mas yog hais txog ib tug neeg txawv. Yog qhov no zoo li no, ces qhov ntawd tsis muaj neeg coob suav tsis txheeb li nyob rau hauv Vajtswv lod? Tej uas sau tseg rau hauv phau Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm, ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau qhov pib ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Nws yog Vajtswv tes hauj lwm, thiab thaum Nws hais lus, nws yog, thiab thaum Nws hais lus txib, ces nws sawv. Yeej tsis muaj ib zaug li uas Yehauvas yuav hais tias Nws yog Vajleejtxiv los ua tes hauj lwm, los sis Nws tsis tau hais lus txog yav tom ntej tias Vajleejtub los txhiv noob neej. Thaum nws los txog rau lub sij hawm ntawm Yexus, nws tsuas hais tias Vajtswv tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los txhiv tag nrho noob neej xwb, tsis tau hais tias yog Vajleejtub uas los ntawd. Vim tej tiam ntawd tsis zoo ib yam thiab tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kuj sib txawv thiab, Nws thiaj li yuav tau ua kom tiav Nws tes hauj lwm nyob rau tej thaj chaw uas sib txawv. Nyob rau qhov no, lub koob meej uas Nws sawv cev rau los kuj sib txawv thiab. Tib neeg ntseeg hais tias Yehauvas yog leej Txiv rau Yexus, tab sis qhov no mas Yexus twb tsis lees paub, tus uas hais tias: “Wb yeej tsis tau muab cais kom sib txawv ua Vajleejtxiv thiab Vajleejtub; Kuv thiab leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej yog ib tug xwb. Leej Txiv nyob rau hauv Kuv thiab Kuv nyob rau hauv leej Txiv; thaum tib neeg pom leej Tub, ces lawv yeej pom leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab.” Thaum uas txhua yam tau muab hais tag lawm, txawm yuav yog leej Txiv los sis leej Tub, Nkawd yog ib tug Ntsujplig xwb, tsis yog muab faib ua ob tug neeg sib txawv. Thaum uas tib neeg npaj yuav piav, tej xwm txheej ntawm cov nyob rau lub tswv yim ntawm cov neeg sib txawv ntawd, nrog rau qhov kev sib txheeb ntawm leej Txiv, leej Tub, thiab tus Ntsujplig. Thaum tib neeg hais txog cov neeg uas nyias muaj nyias ntawd, qhov no tsis yog cia li ua kom muaj Vajtswv tuaj xwb lod? Tib neeg tseem muab cov neeg no coj los tso ua ntej ua qab li tus ib, tus ob, thiab tus peb; tej no ces tsuas yog tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab xwb, tsis muaj nuj nqis tsim nyog hais txog, thiab yeej tsis muaj tseeb hlo li! Yog koj nuglawvhais tias: “Muaj pes tsawg tus Vajtswv?” lawv yuav teb hais tias Vajtswv yog Vajpebleeg ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig: tus Vajtswv tiag. Yog koj nug ntxiv hais tias: “Leej twg yog Vajleejtxiv?” lawv yuav hais tias: “Vajleejtxiv yog Vajtswv tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej; Nws yog tus tswj tag nrho, thiab yog tus Tswv saum ntuj ceeb tsheej.” “Ces Yehauvas yog tus Ntsujplig lod?” Lawv yuav hais tias: “Yog kawg!” Yog tom qab ntawd koj nug lawv hais tias, “Leej twg yog Vajleejtub?” lawv yuav hais tias Yexus yog Vajleejtub, tseeb tiag. “Ces Yexus zaj dab neeg yog dab tsi? Nws los qhov twg los?” Lawv yuav hais tias: “Yexus yug los rau Maivliag los ntawm qhov kev xeeb tub los ntawm Vajntsujplig.” Ces Nws lub ntsiab tseem ceeb ho tsis yog tus Ntsujplig thiab lod? Tsis yog Nws tes hauj lwm kuj sawv cev rau Vajntsujplig tes thiaj lod? Yehauvas yog tus Ntsujplig, thiab hos Yexus lub ntsiab tseem ceeb yeej yog tib yam nkaus thiab. Tam sim no nyob rau tiam kawg, tsis tas hais li nws yeej tseem yog tus Ntsujplig ua hauj lwm; ces Lawv ho yuav yog cov neeg sib txawv tau li cas? Tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los ntawm tej yam ntxwv uas sib txawv xwb lod? Zoo li ntawd, ces yeej tsis muaj qhov sib txawv ntawm peb tug neeg li. Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, thiab yam muaj tseeb, Nws tes hauj lwm yog kiag Vajntsujplig tes. Nyob rau theem thib ib ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua, Nws yeej tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv los sis tshwm sim rau tib neeg pom. Yog li ntawd tib neeg yeej tsis tau pom Nws daim duab li. Tsis hais Nws yuav zoo npaum li cas thiab siab npaum li cas, los Nws yeej tseem yog tus Ntsujplig, Vajtswv Tus Kheej kiag uas xub tsim tib neeg. Qhov ntawd ces yog, Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum Nws hais lus saum cov huab los rau tib neeg, Nws tsuas yog tus Ntsujplig xwb. Tsis muaj leej twg pom Nws qhov kev tshwm sim li; tsuas yog thaum Tiam Hmoov Hlub uas Vajtswv tus Ntsujplig rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab yug los ua neeg nyob rau hauv Yudias xwb mas tib neeg thiaj li pom daim duab ntawm qhov kev yug los ua ib tug neeg Yudais ntawm thawj zaug nkaus xwb. Qhov kev hnov txog Yehauvas ntawd mas yeej tsis hnov tsis pom li. Txawm li cas los xij, Nws yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, ntawd ces yog, xeeb los nawm tus Ntsujplig ntawm Yehauvas Tus Kheej kiag, thiab Yexus kuj tseem tau yug los ua lub cev rau Vajtswv tus Ntsujplig nyob. Qhov tib neeg xub pom ces yog tus Vajntsujplig ya nqis los zoo li ib tug nquab dawb los rau Yexus; nws tsis yog tus Ntsujplig uas muaj rau Yexus nkaus xwb, tab sis yog tus Vajntsujplig. Ces Yexus tus Ntsujplig puas yuav muab cais tawm tau ntawm Vajntsujplig mas? Yog hais tias Yexus yog Yexus, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig yog Vajntsujplig, ces Nkawd ho yuav ua ib tug tau li cas mas? Tes hauj lwm yuav ua mus tsis tau yog zoo li ntawd nas. Tus Ntsujplig nyob rau hauv Yexus, tus Ntsujplig nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab Yehauvas tus Ntsujplig ces puav leej yog tib tug xwb. Nws yuav muab hu ua Vajntsujplig los tau, Vajtswv tus Ntsujplig los tau, tus Ntsujplig uas muaj zog xya npaug los tau, thiab tus Ntsujplig uas muaj txhua yam los tau. Vajtswv tus Ntsujplig muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntau heev. Nws muaj peeb xwm tsim lub ntiaj teb thiab rhuav tshem lub ntiaj teb los ntawm qhov tso dej los nyab lub ntiaj teb; Nws muaj peev xwm txhiv tag nrho noob neej, thiab tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwv txeeb tau thiab rhuav tshem tag nrho noob neej. Tes hauj lwm no ces tag nrho puav leej yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm lwm tus neeg ntawm Vajtswv uas sawv Nws cev. Nws tus Ntsujplig ces yeej muab hu tau raws li lub npe Yehauvas thiab Yexus, nrog rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yog tus Tswv, thiab Khetos. Nws kuj muaj peev xwm rais los ua neeg leej Tub thiab. Nws nyob tau rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb tib si; Nws nyob siab rau sab saud ntawm lub qab ntuj khwb thiab nrog rau cov tib neeg coob coob tib si. Nws yog tib tus Tswv ntawm lub ntuj thiab ntiaj teb xwb! Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua tam sim no, tes hauj lwm no yeej raug ua los ntawm tus Ntsujplig ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais tes hauj lwm saum ntuj los sis hauv lub cev nqaij daim tawv, tag nrho puav leej yog ua los ntawm Nws tus kheej tus Ntsujplig. Tag nrho cov uas raug tsim tawm los, tsis hais nyob saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb li, puav leej nyob rau hauv Nws lub xib teg uas muaj hwj chim loj kawg nkaus; tag nrho tej no ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm ua tau sawv Nws cev li. Nyob rau saum ntuj, Nws yog tus Ntsujplig tab sis kuj yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab; nyob nrog tib neeg, ces Nws muaj lub cev nqaij daim tawv tab sis tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Txawm hais tias Nws yuav raug muab hu ua pua pua txhiab lub npe, los Nws yeej tseem yog Nws Tus Kheej, thiab tag nrho tes hauj lwm ces yog kev nthuav tawm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig. Qhov kev txhiv dim tag nrho noob neej los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ces yog tes hauj lwm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig, thiab qhov kev tshaj tawm rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av nyob rau tiam kawg los yog tib yam nkaus li thiab. Nyob rau txhua lub sij hawm, Vajtswv ces tsuas muab hu tau ua tus muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab tib tug Vajtswv tiag, tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj txhua yam. Cov neeg sib txawv ntawd tsis muaj nyob tiag, lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig ces haj yam tsis muaj tiag. Tsuas muaj ib tug Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb nkaus xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 299

Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg ces ntev txog rau txhiab xyoo thiab muab faib ua peb tiam raws li qhov sib txawv ntawm Nws tes hauj lwm: Thawj tiam ces yog Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai; tiam thib ob ces yog Tiam Hmoov Hlub; thiab tiam thib peb ces yog tiam kawg—Tiam Vajtswv Los Kav. Nyob rau ib tiam twg ces yeej sawv cev los ntawm ib lub koob meej uas sib txawv. Qhov no ces tsuas yog vim qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm xwb, ntawd ces yog, tej yam uas yuav tsum tau ua ntawm tes hauj lwm. Thawj theem ntawm tes hauj lwm nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai mas yog ua nyob rau hauv Yixayee, thiab theem thib ob ntawm kev ua tiav hlo tes dej num ntawm kev cawm dim ces yog ua nyob rau hauv Yudias. Rau tes dej num ntawm kev cawm dim, ces Yexus yug los ntawm qhov kev xeeb los ntawm Vajntsujplig thiab los ua tib tug Tub xwb. Tag nrho qhov no ces vim yog tej yam uas yuav tsum tau ua kom tiav ntawm tes hauj lwm. Nyob rau thaum tiam kawg, Vajtswv xav muab Nws tes hauj lwm nthuav tawm kom dav mus rau Lwm Haiv Neeg thiab txeeb kom tau cov neeg ntawd, ces kom Nws lub npe thiaj li zoo nyob rau ntawm lawv. Nws xav coj tib neeg kom nkag siab thiab to taub tag nrho qhov tseeb. Tag nrho tes hauj lwm no mas yog ua los ntawm ib tug Ntsujplig nkaus xwb. Txawm hais tias Nws yuav ua li ntawd los ntawm ntau qhov chaw sawv, tus yeeb yam thiab qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm yeej tsis hloov. Thaum koj ua twb zoo saib tej tseem ntsiab thiab tus yeeb yam ntawm tes hauj lwm uas Lawv tau ua, ces koj yuav paub hais tias tag nrho tej ntawd ces yog ib tug Ntsujplig ua nkaus xwb. Tseem muaj ib txhia hais tias: “Vajleejtxiv yog Vajleejtxiv; Vajleejtub yog Vajleejtub; tus Vajntsujplig yog tus Vajntsujplig, thiab nyob rau thaum kawg, Lawv yuav los ua ib tug xwb.” Yog li ces koj yuav muab Lawv ua ib tug tau li cas mas? Vajleejtxiv thiab Vajntsujplig ua tau ib tug li cas mas? Yog Nkawd yeej xeeb txawm yog ob tug, ces tsis hais yuav muab Nkawd sib lo li cas li, Nkawd yeej tseem tsis yog ob qho thiab lod? Thaum koj hais txog qhov muab Nkawd ua ib tug, qhov ntawd tsis yog muab ob qho uas sib txawv coj los sib lo ua ib qho kheej xwb lod? Tab sis Nkawd tsis yog ob qho sib txawv ua ntej muab sib lo ua ib qho xwb lod? Ib tug Ntsujplig twg ces nyias muaj nyias lub ntsiab tseem ceeb uas sib txawv, thiab ob tug Ntsujplig muab coj los ua ib tug tsis tau. Tus Ntsujplig tsis yog ib yam khoom thiab tsis zoo li ib yam dab tsi hauv ntiaj teb tej khoom. Raws li qhov tib neeg pom, Vajleejtxiv yog ib tug Ntsujplig, Vajleejtub yog ib tug, thiab tus Vajntsujplig tseem yog ib tug thiab, ces peb tug Ntsujplig sib tov zoo li peb khob dej nchuav ua ib khob puv nkaus xwb. Qhov ntawd tsis yog qhov uas peb tug ua ib tug lod? Qhov no tsuas yog ib qho kev piav uas yuam kev loj kawg li xwb! Qhov no tsis yog muab Vajtswv phua lod? Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig es ho yuav muab tag nrho coj los ua ib tug tau li cas mas? Lawv tsis yog peb qho uas muaj tus yeeb yam sib txawv lod? Tseem muaj cov uas hais tias, “Tsis yog Vajtswv yeej hais tawm kiag hais tias Yexus yog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws lod?” Yexus yog Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, tus uas Nws txaus siab rau kawg nkaus—qhov no ces yeej yog Vajtswv hais tiag los mas. Qhov ntawd ces yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej, tab sis tsuas yog hais ntawm ib qho kev pom uas txawv los xwb, qhov ntawd yog los ntawm tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej hais lus tim khawv rau Nws tus kheej qhov kev yug los ua neeg xwb. Yexus yog Nws qhov kev yug los ua neeg, tsis yog Nws tus Tub saum ntuj ceeb tsheej. Koj puas to taub? Yexus cov lus, “Kuv nyob rau hauv leej Txiv, thiab leej Txiv nyob rau hauv Kuv,” tseem tsis qhia kom pom hais tias Nkawd yog ib tug Ntsujplig xwb lod? Thiab tsis yog vim qhov kev yug los ua neeg ntawd ces Nkawd thiaj raug sib cais rau ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb lod? Qhov tseeb, Lawv yeej tseem yog ib tug; tsis hais yuav muaj dab tsi li, nws tsuas yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej xwb. Vim yog tej kev hloov nyob rau ntau tiam, tej yam uas yuav tsum tau ua kom tiav ntawm tes hauj lwm, thiab ntau theem uas sib txawv ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, lub npe uas tib neeg hu Nws thiaj li sib txawv. Thaum Nws los ua thawj theem hauj lwm, Nws tsuas raug hu ua Yehauvas nkaus xwb, tus saib xyuas ntawm cov neeg Yixayee. Nyob rau theem thib ob, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsuas hu tau ua tus Tswv, thiab Khetos xwb. Tab sis nyob rau lub sij hawm ntawd, tus Ntujplig saum ntuj ceeb tsheej tsuas hais tias Nws yog Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws thiab tsis haisdab tsi txog qhov hais tias Nws thiaj yog Vajtswv ib leeg Tub nkaus xwb. Qhov no ces yeej tsis tshwm sim li. Vajtswv ho muaj tib tug me nyuam xwb tau li cas mas? Ces Vajtswv tseem ho tsis rais los ua tib neeg thiab lod? Vim Nws yog tus uas yug los ua neeg, Nws thiaj li raug hu ua leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws, thiab, los ntawm qhov no, ces thiaj li muaj qhov kev sib txheeb ntawm leej Txiv thiab Tub. Nws tsuas yog vim qhov kev sib cais ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb xwb. Yexus thov Vajtswv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv. Vim Nws tau muab lub cev nqaij daim tawv coj los hnav li txoj kev ua neej, nws yog los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv ces Nws thiaj li hais tias: “Kuv lub plhaub sab nraud yog lub ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Vim Kuv tau hnav lub cev nqaij daim tawv los rau hauv lub ntiaj teb no, tam sim no Kuv nyob deb deb ntawm ntuj ceeb tsheej lawm.” Vim qhov laj thawj no, Nws thiaj li tsuas thov tau rau leej Txiv Vajtswv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb. Qhov no yog Nws tes dej num, thiab nws yog qhov uas Vajtswv tus Ntsujplig uas yug los ua neeg tsim nyog xaus nrog. Nws hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv vim Nws thov leej Txiv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias Nws raug hu ua Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, los Nws yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag, vim Nws yeej yog qhov kev los yug ua neeg ntawm tus Ntsujplig tiag, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tseem yog tus Ntsujplig. Tib neeg xav tsis tawm hais tias vim li cas Nws ho thov Vajtswv yog hais tias Nws twb yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Qhov no ces vim yog Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog tus Ntsujplig nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Raws li qhov uas tib neeg pom, ces Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig puav leej yog Vajtswv tag nrho. Tsuas yog peb tug tag nrho los ua ib tug ces thiaj li xam tau hais tias yog ib tug Vajtswv tseeb tiag, thiab, nyob rau qhov no, Nws lub hwj chim mas loj kawg nkaus li. Tseem muaj cov uas hais tias tsuas yog txoj kev no xwb mas Nws thiaj li ua tau tus Ntsujplig muaj zog xya npaug. Thaum leej Tub thov Vajtswv thaum Nws los lawm, yog Nws thov Vajtswv mus rau tus Ntsujplig. Qhov tseeb, ces yog Nws thov Vajtswv los ntawm kis pom ntawm ib tug uas raug tsim tawm los xwb. Vim lub cev nqaij daim tawv tsis yog ib qho muaj puv nkaus, Nws thiaj li tsis muaj puv nkaus thiab thiaj muaj ntau qhov kev tsis ruaj khov thaum Nws los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, thiab Nws thiaj li hnyav siab thaum Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Yog vim li ntawd Nws thiaj li thov leej Txiv Vajtswv peb zaug ua ntej Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub li, nrog rau ntau zaus ua ntej ntawd. Nws thov Vajtswv nrog Nws cov thwj tim; Nws thov Vajtswv ib leeg saum roob; Nws thov Vajtswv saum lub nkoj cuab ntses; Nws thov Vajtswv nrog ib co neeg coob coob; Nws thov Vajtswv thaum faib ncuav, thiab Nws thov Vajtswv thaum foom koob hmoov rau lwm tus. Vim li cas Nws ho ua li ntawd? Nws yog tus Ntsujplig uas Nws thov rau; Nws thov rau tus Ntsujplig, rau Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, los ntawm tib neeg qhov chaw sawv, Yexus rais mus ua leej Tub nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm. Nyob rau theem no, txawm li cas los xij, Nws tsis thov Vajtswv. Vim li cas ho ua li no? Qhov no yog vim Nws coj tes hauj lwm ntawm txoj lus los, thiab kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm lub ntiaj teb. Nws tsis tas yuav tsum muaj kev thov Vajtswv li, thiab Nws tes hauj lwm qhuab qhia ces yog hais lus. Nws tsis yog yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab Nws yuav tsis raug tib neeg muab cob rau cov muaj hwj chim. Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm xwb. Nyob rau lub sij hawm thaum Yexus thov Vajtswv, Nws thov rau leej Txiv Vajtswv kom lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej nqis los, kom txoj kev xav ntawm leej Txiv raug ua kom tiav, thiab rau tes hauj lwm uas yuav los ntxiv. Nyob rau theem no, lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb nqis los lawm, ces Nws tseem yuav tau thov Vajtswv thiab lod? Nws tes hauj lwm ces yog coj ib tiam los rau qhov xaus, thiab tsis muaj tej tiam tshiab ntxiv lawm, yog li ntawd tseem yuav tau thov Vajtswv rau theem tom ntej thiab lod? Kuv xav hais tias tsis tas ua li lawm!

Muaj ntau yam lus tsis sib dhos nyob rau hauv tib neeg qhov kev piav lawm. Muaj tseeb, tag nrho tej no ces yog tib neeg qhov kev xav phem xwb; yog tsis ua twb zoo soj ntsuam xyuas ntxiv, ces nej sawv daws yuav ntseeg hais tias tej ntawd yeej yog lawm. Koj tsis paub hais tias lub tswv yim hais tias Vajtswv yog Vajpebleeg no tsuas yog tib neeg txoj kev xav phem xwb lod? Tsis muaj ib qho kev paub twg ntawm tib neeg uas yuav muaj puv npo thiab muaj ntxaws ntxaws li. Yeej ib txwm muaj tej yam tsis dawb huv, thiab tib neeg muaj ntau lub tswv yim dhau heev lawm; qhov no qhia tau kom pom hais tias ib tug uas raug tsim tawm los ces tsis muaj cuab kav yuav piav tau Vajtswv teshauj lwm. Tib neeg lub siab mas muaj ntau yam nyob rau hauv heev lawm, tag nrho ces yog los ntawm kev thoob tsib thiab kev xav, uas tsis sib dhos nrog rau qhov tseeb. Koj qhov kev thoob tsib puas muaj peev xwm yuav muab Vajtswv tes hauj lwm phua coj los soj ntsuam xyuas kom thoob plaws? Koj puas muaj cuab kav pom tob mus rau hauv tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas? Puas yog koj ua ib tug tib neeg uas muaj peev xwm pom tshab plaws tag nrho, los sis nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj peev xwm pom txij kiag ntawm ib txhiab ib txhis mus rau ib txhiab ib txhis? Puas yog koj yog tus muaj peev xwm pom puag thaum qhov ib txhiab ib txhis ntev los lawm mus txog ntua rau qhov ib txhiab ib txhis uas tseem yuav los, los sis Vajtswv yog tus ua tau li ntawd? Koj hais li cas? Koj ho zoo tsim nyog los piav txog Vajtswv li cas? Lub hauv paus ntsiab lus ntawm koj qhov kev piav yog dab tsi? Koj puas yog Vajtswv? Lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam nyob rau hauv yog tsim tawm los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj tsis yog tus ua qhov no, yog li ntawd vim li cas koj ho yuav los muab tej lus piav ua yuam kev tag li no mas? Tam sim no, koj puas tseem ntseeg tus Vajtswv muaj peb leejtxuas ntxiv mus lawm? Koj puas xav hais tias qhov no yog ib qho uas nyuaj heev li mas? Nws yuav yog ib qho zoo dua rau koj ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv kaus xwb, tsis yog ntseeg peb tug. Cia ua qhov sib sib xwb mas zoo tshaj, vim tus Tswv lub nra mas sib sib xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Tej Lus Zais Tob Txog Phau Vajluskub

Ntxiv Mus: Kev Qhia Tshwm Txog Tib Neeg Txoj Kev Qias Vuab Tsuab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No