Tej Lus Zais Tob Txog Phau Vajluskub

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 265

Tau ntau xyoo lawm, tib neeg txoj kev qub ntawm txoj kev ntseeg (hais txog Kev Ntseeg Vajtswv, ib txog ntawm peb txoj kev ntseeg loj nyob hauv ntiaj teb) ces tsuas yog nyeem Vajluskub; kev ncaim ntawm Vajluskub ces tsis yog kev ntseeg tus Tswv, kev ncaim ntawm Vajluskub ces yog kev tawm ntawm txoj kev ntseeg thiab kev txhaum ntawm txoj kev ntseeg, thiab txawm hais tias tib neeg yuav nyeem lwm phau ntawv, los lub hauv paus tseem ntsiab ntawm cov phau ntawv no yuav tsum yog kev piav txog phau Vajluskub. Qhov ntawd ces hais tau hais tias, yog koj ntseeg tus Tswv, ces koj yuav tsum nyeem Vajluskub, thiab nyob rau sab nraud ntawm phau Vajluskub ces koj yuav tsum tsis txhob pe hawm ib phau ntawv twg uas tsis cuam tshuam txog Vajluskub. Yog koj ua li, ces koj tab tom ntxeev siab rau Vajtswv. Txij kiag puag thaum muaj phau Vajluskub los, tib neeg txoj kev ntseeg tus Tswv ces yog txoj kev ntseeg phau Vajluskub. Tsis yog yuav hais tias tib neeg ntseeg tus Tswv, hos nws tseem yog qhov zoo dua uas hais tias lawv ntseeg phau Vajluskub; yog yuav hais tias lawv twb pib nyeem Vajluskub lawm, hos nws tseem yog qhov zoo dua hais tias lawv twb pib ntseeg Vajluskub lawm; thiab tsis yog yuav hais tias lawv tau rov qab los rau ntawm tus Tswv lub xub ntiag lawm, hos nws tseem yog qhov zoo dua hais tias tias lawv twb rov los rau ntawm Vajluskub lub xub ntiag lawm. Nyob rau txoj kev ua li no, tib neeg pe hawm phau Vajluskub cuag nkaus li nws yog Vajtswv, cuag li nws yog lawv roj ntsha, thiab plam nws ces cuag nkaus li plam lawv txoj sia. Tib neeg pom phau Vajluskub siab npaum nkaus li Vajtswv, thiab tseem muaj ib co uas pom nws siab tshaj Vajtswv lawm thiab. Yog tib neeg tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, yog tib neeg tsis hnov Vajtswv lawm, lawv yeej tseem ua neej tau mus ntxiv—tab sis thaum lawv xiam phau Vajluskub lawm, los sis xiam tej tshooj thiab tej nqe uas nrov npe heev, ces nws zoo li lawv xiam kiag lawv txoj sia lawm. Thiab yog li ntawd, thaum uas tib neeg ntseeg kiag tus Tswv lawm ces lawv pib nyeem phau Vajluskub, thiab nco kom tau phau Vajluskub rau hauv siab, thiab yog lawv yim nco ntau Vajluskub ntau npaum li cas, ces qho no ua tau pov thawj qhia hais tias lawv hlub tus Tswv thiab muaj kev ntseeg loj npaum li ntawd. Cov uas tau nyeem Vajluskub thiab piav tau rau lwm tus ces puav leej yog cov kwv tij thiab cov nkauj muam zoo tag nrho. Tag nrho npaum no lub xyoo, tib neeg txoj kev ntseeg thiab txoj kev ua siab ncaj rau Vajtswv ces yog ntsuas raws li qhov uas seb lawv to taub Vajluskub txog qhov twg. Tib neeg feem coob tsis to taub hais tias vim li cas lawv thiaj yuav tsum tau ntseeg Vajtswv, los sis yuav ntseeg Vajtswv li cas, thiab tsis ua dab tsi li tab sis tsuas nrhiav yam qi muag nti kom tau tej pov thawj los twv tej tshooj hauv Vajluskub xwb. Tib neeg yeej tsis nrhiav txoj xub kev ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm li; tag mus li, lawv tsis ua dab tsi li tab sis tsuas rau siab ntso kawm thiab tshuaj xyuas Vajluskub xwb, thiab tsis muaj leej twg li uas yuav nrhiav tau Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab zog nyob sab nraud ntawm phau Vajluskub li. Tsis muaj leej twg uas yuav tau ncaim ntawm phau Vajluskub, los sis yuav tau luag ua li ntawd li. Tib neeg tau kawm Vajluskub los tau npaum li no xyoo, lawv tau muab tau tej lub tshab txhais ntau yam, thiab tau ua hauj lwm ntau heev li; lawv kuj muaj ntau yam kev xav uas sib txawv txog Vajluskub thiab, uas lawv sib cam tsis paub kawg, ces thiaj li muaj ntau tshaj li ob txhiab pab ntseeg uas sib txawv uas muaj tshwm sim los txog niaj hnub no. Tag nrho lawv mas tsuas xav nrhiav tej qho kev piav tshwj xeeb, los sis ntau yam lus zais tob nyob rau hauv Vajluskub, lawv xav tshawb xyuas nws, nrhiav kom tau nws nyob rau sab tom qab ntawm Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, los sis sab tom qab ntawm Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv Yudias, los sis ntau qhov lus zais tob uas tsis muaj neeg paub li. Tib neeg txoj kev txav zemus rau Vajluskub yog ib qho kev ntshaw tshaj plaws thiab kev ntseeg, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav piav tau kom meej txog zaj dab neeg sab hauv los sis lub tseem ntsiab ntawm phau Vajluskub. Yog li ntawd, niaj hnub no tib neeg thiaj tseem muaj ib qho kev xav tsis thoob uas piav tsis tau rau leej twg li thaum uas hais txog Vajluskub, thiab lawv tseem haj yam vwm rau nws, thiab haj yam muaj kev ntseeg rau nws ntau ntxiv. Niaj hnub no, txhua tus xav nrhiav cov lus qhia txog yav tom ntej txog tes hauj lwm ntawm tiam kawg nyob rau hauv Vajluskub, lawv xav tshawb kom pom seb Vajtswv ua tes hauj lwm dab tsi nyob rau tiam kawg, thiab muaj tej cim dab tsi txog tiam kawg. Nyob rau txoj kev ua no, lawv txoj kev pe hawm phau Vajluskub mas muaj ceem kawg nkaus, thiab thaum haj yam ze rau tiam kawg lawm, ces lawv haj yam muaj kev ntseeg yam qi muag nti rau tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm phau Vajluskub, yog thaum hais txog kiag tiam kawg. Nrog tej kev ntseeg yam qi muag nti nyob rau hauv phau Vajluskub zoo li ntawd, nrog txoj kev ntseeg phau Vajluskub li ntawd, ces lawv tsis muaj txoj kev ntshaw yuav nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm li. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, lawv xav hais tias tsuas yog phau Vajluskub xwb mas thiaj li yuav coj tau Vajntsujplig tes hauj lwm los; tsuas yog nyob rau hauv Vajluskub nkaus xwb mas lawv thiaj li nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw; tsuas yog nyob rau hauv Vajluskub nkaus xwb mas thiaj muaj tej lus zais tob ntawm Vajtswv tes hauj lwm zais rau hauv; tsuas yog phau Vajluskub nkaus xwb—tsis yog lwm phau ntawv los sis lwm tus neeg—mas thiaj li qhia tau kom meej txog txhua yam ntawm Vajtswv thiab tag nrho Nws tes hauj lwm xwb; phau Vajluskub muaj cuab kav coj tau tes hauj lwm ntawm ntuj ceeb tsheej los rau ntiaj teb; thiab phau Vajluskub muaj cuab kav pib tau thiab xaus tau tej tiam. Nrog rau tej kev xav phem no, tib neeg tsis muaj kev xav yuav nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm. Yog li ntawd, tsis hais phau Vajluskub yuav pab tau tib neeg npaum li cas yav tag los, nws tau rais los mus ua ib qho tav kev rau Vajtswv tes hauj lwm zaum kawg kiag no. Yog tsis muaj phau Vajluskub, los tib neeg yeej muaj cuab kav nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw los ntawm lwm yam, tab sis niaj hnub no, Nws tej hneev taw rau muab kaw tseg los ntawm phau Vajluskub lawm, thiab yuav muab Nws tes hauj lwm zaum kawg kiag no ncua ntxiv mus kom ntev mas nyuaj tshaj li ob npaug kiag, thiab yog ib qho kev peem nce toj xwb. Qhov no ces tag nrho yog vim tej tshooj thiab tej nyuag lus hais uas nrov npe nyob rau hauv phau Vajluskub, nrog rau ntau yam lus qhia txog yav tom ntej uas muaj nyob rau hauv Vajluskub. Phau Vajluskub tau rais los ua ib tug mlom nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm, nws tau rais los ua ib qho txhiaj txhais nyob rau hauv lawv lub hlwb lawm thiab ces lawv cia li tsis muaj peev xwm ntseeg hais tias Vajtswv yeej muaj peev xwm ua hauj lwm tau rau sab nraudntawm phau Vajluskub, lawv haj yam tsis muaj cuab kav ntseeg tau hais tias yuav ncaim tau ntawm phau Vajluskub mus pib dua ib qho tshiab. Qhov no ces yog qhov uas tib neeg yeej xav tsis tau li; lawv ntseeg tsis tau nws li, thiab lawv xav tsis txog nws hlo li. Phau Vajluskub tau rais los ua ib yam uas thaiv kev loj kawg nkaus rau tib neeg txoj kev lees txais Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab ib qho nyuab rau Vajtswv txoj kev ua kom tes hauj lwm tshiab no nthuav dav tuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 266

Tom qab uas Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai tag lawm, ces phau Vajluskub Qub raug tsim tawm los, thiab nws yog thaum ntawd ces tib neeg mam pib nyeem Vajluskub. Tom qab Yexus los lawm, Nws ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub tag, thiab Nws cov thwj tim sau phau Vajluskub Tshiab. Yog li ntawd phau Qub thiab Tshiab ntawm phau Vajluskub thiaj li raug tsim tawm los, thiab los txog ntua niaj hnub no kiag, los tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv yeej tau nyeem phau Vajluskub lawm. Phau Vajluskub yog ib phau ntawv keeb kwm. Muaj tseeb, nws kuj muaj cov lus hais qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, thiab cov lus qhia txog yav tom ntej ntawd mas tsis yog keeb kwm ib qho li. Phau Vajluskub muaj ntau feem nyob rau hauv—nws tsis yog muaj cov lus qhia txog yav tom ntej xwb, los sis Yehauvas tes hauj lwm xwb, los sis tsis yog tsuas muaj Povlauj cov ntawv nkaus xwb. Koj yuav tsum paub hais tias phau Vajluskub muaj pes tswg feem nyob rau hauv; phau Vajluskub Qub muaj Chiv Keeb, Khiav Dim…, thiab kuj tseem muaj ntau phau ntawv ntawmtej lus qhia txog yav tom ntej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus sau. Nyob rau thaum kawg, phau Vajluskub Qub xaus rau Malakhi Phau Ntawv. Nws teev txog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, uas yog Yehauvas coj; txij kiag ntawm Chiv Keeb los txog rau Malakhi Phau Ntawv, ces nws yog ib co lus teev tseg uas ntxaws kawg nkaus rau tag nrho tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Ces hais tau hais tias, phau Vajluskub Qub teev muaj tag nrho tej uas tau ntsib tau pom los ntawm cov neeg uas Yehauvas coj nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Caim ntawm Vajluskub Qub, Yehauvas tau tsa ib co xib fwb cev Vajtswv lus coob heev los hais cov lus qhia txog yav tom ntej rau Nws, lawv muab tej lus qhia rau tej pab neeg thiab tej haiv neeg uas sib txawv, thiab xub hais qhia rau lawv txog tes hauj lwm uas Yehauvas yuav ua. Cov neeg uas raug tsa sawv los no ces sawv daws yeej tau txais tus Ntsujplig ntawm kev qhia txog tej uas yuav tshwm sim yav tom ntej los ntawm Yehauvas: Lawv muaj cuab kav pom tej yog toog uas los ntawm Yehauvas los, thiab hnov Nws lub suab, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tau txais kev tshoov siab los ntawm Nws los thiab sau tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd. Tes hauj lwm lawv ua ces yog qhov kev hais qhia kom pom txog Yehauvas lub suab, qhov kev qhia kom pom txog cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm Yehauvas, thiab Yehauvas tes hauj lwmnyob rau lub sij hawm ntawd ces tsuas yog siv tus Ntsujplig los coj tib neeg xwb; Nws tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg tsis pom dab tsi ntawm Nws lub ntsej muag li. Yog li ntawd, Nws thiaj li tsa coob tus xib fwb cev Vajtswv lus los ua Nws tes hauj lawm, thiab muab cov lus qhia txog yav tom ntej rau lawv kom lawv muab qhia mus rau txhua pab neeg thiab txhua xeem neeg hauv Yixayee. Lawv tes hauj lwm ces yog hais tej lus qhia txog yav tom ntej, thiab muaj ib co ces sau Yehauvas tej lus qhia tseg rau lawv thiab coj mus qhia rau lwm tus. Yehauvas tsa cov neeg no sawv los hais tej lus qhia txog yav tom ntej, qhia ua ntej txog tes hauj lwm rau yav tom ntej los sis tes hauj lwm uas tseem yuav raug ua nyob rau lub sij hawm ntawd, ces kom tib neeg thiaj li pom Yehauvas tej txuj ci phim hwj thiab lub tswv yim. Cov ntawv txog tej lus qhia txog yav tom ntej mas txawv lwm cov ntawv nyob rau hauv Vajluskub; cov ntawd yog cov lus uas hais thiab sau los ntawm cov uas tau txais tus Ntsujplig ntawm kev cev lus qhia txog yav tom ntej—los ntawm cov uas tau tej yog toog los sis lub suab los ntawm Yehauvas los. Dhau ntawm cov ntawv ntawm cov lus qhia txog yav tom ntej lawm, tag nrho lwm yam nyob rau hauv Vajluskub Qub ces yog tej lus teev los ntawm cov neeg tom qab uas Yehauvas tau ua Nws tes hauj lwm tag lawm. Cov ntawv no yuav hloov tsis tau cov lus qhia txog yav tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus uas raug tsa los ntawm Yehauvas, ib yam nkaus li Chiv Keeb thiab Khiav Dim uas muab piv tsis tau rau phau Ntawv ntawm Yaxaya thiab phau Ntawv ntawm Daniyee. Cov lus qhia txog yav tom ntej ces twb tau hais ua ntej yuav ua tes hauj lwm lawm; lwm cov ntawv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog sau tom qab uas tes hauj lwm twb ua tiav lawm, uas yog qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau. Cov xib fwb cev Vajswv lus nyob rau lub sij hawm ntawd tau txais kev tshoov siab los ntawm Yehauvas thiab hais ib co lus qhia txog yav tom ntej, lawv hais lus ntau heev, thiab lawv qhia txog tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej ntawm Tiam Hmoov Hlub, nrog rau kev rhuav lub ntiaj teb pov tseg nyob rau tiam kawg—tes hauj lwm uas Yehauvas npaj yuav ua. Cov ntawv seem ntawd ces tag nrho teev tes hauj lwm uas Yehauvas ua nyob rau Yixayee. Yog li ntawd, thaum nej nyeem phau Vajluskub, qhov tseem ceeb ces yog nej nyeem txog tej yam uas Yehauvas ua nyob rau hauv Yixayee xwb; phau Vajluskub Qub ces feem ntau yog teev txog Yehauvas tes hauj lwm coj Yixayee, Nws qhov kev siv Mauxe mus coj cov neeg Yixayee ntawm ntawm Iyiv mus, tus uas daws lawv dim ntawm Falau tej khawb xauv lawv, thiab coj lawv tawm mus rau tom tiaj moj sab qhua, tom qab uas lawv nkag mus rau Khana-as thiab txhua yam tom qab qhov no ces yog lawv lub neej nyob rau hauv Khana-as. Tag nrho tej uas dhau qhov no lawm ces yog tej lus teev txog Yehauvas tes hauj lwm thoob plaws Yixayee. Txhua yam teev tseg hauv Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, nws yog tes hauj lwm Yehauvas ua nyob rau daim av uas Nws tsim Adas thiab Eva nkawd. Txij kiag thaum Vajtswv pib coj cov tib neeg hauv ntiaj teb yam muaj qib muaj duas tom qab Nau-a, tag nrho tej uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub Qub ces yog tes hauj lwm ntawm Yixayee. Thiab yog vim li cas ho tsis teev muaj ib qho hauj lwm twg uas dhau ntawm Yixayee mus li lawm? Vim yog daim av ntawm Yixayee yog noob neej qhov chaw yug. Nyob rau thaum cheev keeb, yeej tsis muaj ib lub teb chaws twg uas dhau ntawm Yixayee mus li lawm, thiab Yehauvas tsis tau ua hauj lwm nyob rau lwm qhov chaw li. Nyob rau txoj kev no, tej uas tau muab teev tseg ces nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub ces tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee rau lub sij hawm ntawd xwb. Cov lus hais los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, hais los ntawm Yaxaya, Daniyee, Yelemi, thiab Exekhee … lawv cov lus ces xub qhia ua ntej txog Nws lwm yam hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, lawv xub qhia ua ntej txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Yehauvas Tus Kheej kiag. Tag nrho tej no ces yog los ntawm Vajtswv los, nws yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tshaj ntawm cov ntawv ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus no, txhua yam seem ces yog ib co lus teev txog tib neeg tej kev ntsib kev pom txog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd.

Tes hauj lwm tsim txhua yam mas tshwm sim ua ntej muaj noob neej lawm, tab sis phau Ntawv Chiv Keeb mas tsuas muaj tom qab uas twb muaj noob neej lawm xwb; nws yog ib phau ntawv uas Mauxe sau nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai. Nws zoo li tej yam uas tshwm sim rau ntawm nej niaj hnub no: Tom qab tej ntawd tshwm sim lawm, nej muab tej ntawd sau cia coj mus qhia rau cov tib neeg yav tom ntej, thiab rau cov neeg yav tom ntej, tej uas koj tau muab teev tseg ces yog tej uas tshwm sim nyob rau lub sij hawm dhau los lawm—tej ntawd ces yeej tsis yog dab tsi tshaj tej keeb kwm li. Tej yam uas teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau Yixayee, thiab tej uas teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Tshiab yog tes hauj lwm ntawm Yexus nyob rau Tiam Hmoov Hlub; lawv muab tes hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau ob tiam sib txawv ntawd teev ua ntaub ntawv tseg. Phau Vajluskub Qub teev ua ntaub ntawv tseg txog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab yog li ntawd phau Vajluskub Qub yog ib phau ntawv keeb kwm, hos phau Vajluskub Tshiab ces yog qhov khoom ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Thaum tes hauj lwm tshiab pib lawm, ces phau Vajluskub Tshiab kuj rais mus ua ib yam uas dhau lub caij nyoog lawm thiab—thiab yog li ntawd, phau Vajluskub Tshiab ces kuj yog ib phau ntawv keeb kwm lawm thiab. Muaj tseeb, phau Vajluskub Tshiab mas tsis muaj kab muaj ke npaum li phau Vajluskub Qub, los sis nws tsis teev muaj ntau yam. Tag nrho ntawm cov lus ntau lo uas Yehauvas hais ces raug muab teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub, hos tsuas yog ib txhia ntawm Yexus cov lus thiaj li raug muab teev muaj nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo xwb. Muaj tseeb, Yexus tau ua hauj lwm ntau heev, tab sis nws tsis raug muab teev tseg kom ntxaws ntxaws. Muaj tsawg yam dua uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub Tshiab vim yog qhov uas seb Yexus tau ua tes hauj lwm ntau nplaum li cas; qhov hauj lwm uas Nws ua nyob rau lub sij hawm peb-thiab-ib-nrab xyoo nyob rau hauv ntiaj teb no thiab tes hauj lwm uas cov thwj tim ua ntawd tsawg tshaj tes hauj lwm ntawm Yehauvas. Thiab yog li ntawd, thiaj li muaj tej ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab tsawg dua phau Vajluskub Qub.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 267

Phau Vajluskub yog phom ntawv dab tsi? Phau Vajluskub Qub yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub ces teev muaj tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas nyob rau lub sij hawm thaum Tiam Muaj Kev Cai thiab Nws tes hauj lwm tsim txhua yam. Tag nrho nws ces teev muaj tes hauj lwm uas Yehauvas ua, thiab thaum kawg ces nws kuj xaus tej lus qhia txog Yehauvas tes hauj lwm nrog rau Malakhi Phau Ntawv. Phau Vajluskub Qub teev muaj ob qho hauj lwm uas Vajtswv ua: Ib qho ces yog tes hauj lwm tsim txhua yam, thiab ib qho ces yog kev tsim cov kev cai. Ob qho puav leej yog Yehauvas ua tag nrho. Tiam Muaj Kev Cai sawv cev rau tes hauj lwm hauv lub npe ntawm Vajtswv Yehauvas; nws yog tag nrho tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb ces yog ua nyob hauv lub npe ntawm Yehauvas. Yog li ntawd, phau Vajluskub Qub teev tseg tes hauj lwm ntawm Yehauvas, thiab phau Vajluskub Tshiab teev tseg tes hauj lwm ntawm Yexus, tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb ces yog ua nyob rau hauv lub npe ntawm Yexus. Qhov tseem ceeb ntawm Yexus lub npe thiab tes hauj lwm Nws ua ces feem ntau yog teev muaj nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas tsim tsa lub tuam tsev thiab lub thaj nyob rau hauv Yixayee, Nws coj cov neeg Yixayee lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, ua pov thawj qhia hais tias lawv yog Nws cov neeg xaiv tseg, thawj pab neeg uas Nws xaiv nyob rau hauv ntiaj teb thiab cov uas ua raws Nws tus kheej lub siab, thawj pab neeg uas Nws tau coj kiag. Kaum ob pab neeg ntawm Yixayee yog Yehauvas thawj cov xaiv tseg, thiab yog li ntawd Nws thiaj li ua hauj rau ntawm lawv, los txog ntua rau thaum tes hauj lwm ntawm Yehauvas rau Tiam Muaj Kev Cai xaus kiag. Theem thib ob ntawm tes hauj lwm ces yog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ntawm phau Vajluskub Tshiab, thiab nws yog ua nyob rau hauv cov neeg Yudais, nyob rau hauv ib pab ntawm kaum ob pab neeg ntawm Yixayee. Tus ciaj ciam ntawm tes hauj lwm no mas me dua vim Yexus yog tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv. Yexus tsuas ua hauj lwm thoob plaws daim av ntawm Yudia xwb, thiab tsuas ua tes hauj lwm peb-thiab-ib-nrab xyoo xwb; yog li ntawd, tej uas raug teev tseg rau hauv Vajluskub Tshiab mas tseem nrug deb qhov uas yuav muajtshaj tes hauj lwm uas teev tseg rau hauv Vajluskub Qub.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 268

Yog koj xav pom tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab xav pom seb cov neeg Yixayee taug Yehauvas txoj kev li cas, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Qub; yog koj xav to taub tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Tshiab. Tab sis koj ho yuav pom tes hauj lwm ntawm tiam kawg tau li cas? Koj yuav tsum lees txais txoj kev coj ntawm tus Vajtswv niaj hnub no, thiab to taub qhov tseeb txog tes hauj lwm niaj hnub no, vim qhov no yog tes hauj lwm tshiab, thiab tsis tau muaj leej twg teev nws tseg rau hauv Vajluskub li. Niaj hnub no, Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawm lawm thiab tau xaiv lwm cov xaiv tseg nyob rau hauv Suav Teb lawm. Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg no, Nws ua txuas ntxiv mus rau Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab txuas ntxiv rau tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Tes hauj lwm niaj hnub no ces yog ib txoj kev uas tib neeg yeej tsis tau taug dua li, thiab ib txoj kev uas tsis muaj leej twg yuav tau pom dua li. Nws yog tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua li—nws yog Vajtswv tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws nyob rau hauv ntiaj teb. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua ces tsis yog keeb kwm, vim tam sim no yog tam sim no, thiab tseem tsis tau rais mus ua yav tag los. Tib neeg tsis paub hais tias Vajtswv twb tau ua tes hauj lwm loj dua, tshiab dua nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau sab nraud ntawm Yixayee, hais tias nws twb tau mus dhau deb tshaj ntawm tus ciaj ciam ntawm Yixayee lawm, thiab tau dhau qhov uas tej xib fwb cev Vajtswv lus tej lus qhia txog yav tom ntej lawm, thiab tes hauj lwm tshiab dua uas dhau mus tshaj ntawm Yixayee mus lawm, thiab tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm yuav xav tau los sis pom tau hauv nruab siab li. Vajluskub yuav ua cas ntim tau tej lus teev tseg uas qhia meej npaum li ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau txhua txhua qhov ntawm tes hauj lwm niaj hnub no, yam tsis muaj ib qho tu ncua li, ua ntej ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau tes hauj lwm uas loj tshaj, ntse tshaj uas tsis ua raws tej kab lig kev cai, nyob rau hauv phau ntawv qub qub tuaj pwm taws mas? Tes hauj lwm niaj hnub no tsis yog keeb kwm, thiab zoo li ntawd, ces yog koj xav taug txoj kev tshiab ntawm niaj hnub no, ces koj yuav tsum ncaim ntawm phau Vajluskub, koj yuav tsum mus kom dhau deb tshaj cov ntawv ntawm tej lus qhia txog yav tom ntej los sis keeb kwm nyob rau hauv phau Vajluskub. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav taug tau txoj kev tshiab kom yog, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav to taub qhov tseeb txog thaj chaw tshiab thiab tes hauj lwm tshiab. Koj yuav tsum to taub vim li cas, niaj hnub no, koj thiaj raug hais kom tsis txhob nyeem phau Vajluskub lawm, vim li cas ho muaj ib qho hauj lwm uas tsis nyob rau hauv Vajluskub, vim li cas Vajtswv ho tsis nrhiav txoj hau kev tshiab, muaj tej ntsiab lus ntau dua coj los xyaum ua nyob rau hauv Vajluskub, thiab vim li cas ho muaj qhov hauj lwm uas loj tshaj nyob rau sab nraud ntawm phau Vajluskub. Tag nrho tej no yog tej uas nej yuav tsum to taub. Koj yuav tsum paub qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm qub thiab tshiab, thiab txawm yog koj tsis nyeem Vajluskub, los koj yuav tsum muaj cuab kav muab nws phais saib; tsis li ntawd, ces koj tseem yuav pe hawm phau Vajluskub, thiab nws yuav yog ib qho nyuab rau koj los to taub tes hauj lwm tshiab thiab muaj qhov kev hloov tshiab. Vim muaj ib txoj kev uas siab dua lawm, vim li cas tseem ho yuav kawm txog txoj kev ua qis dua thiab dua caij nyoog tag lawm? Vim twb muaj tej lus hais tawm uas tshiab dua lawm, thiab tej hauj lwm tshiab dua lawm, vim li cas tseem pheej ua neej nrog rau tej lus teev txog tej keeb kwm qub? Cov lus hais tawm tshiab muaj cuab kav yuav pab cuam tau rau koj, uas ua pov thawj qhia tau hais tias qhov no yog tes hauj lwm tshiab; tej ntaub ntawv teev tseg qub tsis muaj cuab kav yuav ua tau kom koj txaus siab hlo, ua kom tau tej yam uas koj xav tau tam sim no rau koj, ces ua tau pov thawj qhia hais tias lawv tsuas yog keeb kwm xwb, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm no thiab lus sij hawm no. Txoj kev siab tshaj plaws ces yog tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws, thiab nrog rau tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws, ces tsis tas hais txoj kev ntawm yav tag los yuav siab npaum li cas li, nws yeej tsuas tseem yog keeb kwm ntawm tib neeg txoj kev rov xav txog xwb, thiab tsis hais nws qhov nuj nqis yuav zoo li cas thaum muab piv rau li, nws yeej tsuas tseem yog txoj kev qub xwb. Txawm hais tias nws yuav raug muab sau teev tseg nyob rau hauv “phau ntawv dawb huv,” los txoj kev qub yeej tseem yog keeb kwm xwb; txawm hais tias tsis muaj lus teev tseg nyob rau hauv “phau ntawv dawb huv,” los txoj kev tshiab ces yog qhov ntawm no thiab tam sim no. Txoj kev no yuav cawm tau koj, thiab txoj kev no yuav hloov tau koj, vim qhov no yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 269

Phau Vajluskub yog ib phau ntawv keeb kwm, thiab yog koj tau noj thiab haus phau Vajluskub Qub nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm—yog koj xyaum ua raws yam uas yuav tsum tau ua nyob rau thaum lub sij hawm ntawm Vajluskub Qub nyob rau tiam Hmoov Hlub—Yexus yuav tsis lees txais koj, thiab cem koj; yog koj tau muab Vajluskub Qub coj los siv rau Yexus tes hauj lwm, ces koj yuav yog ib tug Falixai. Yog, niaj hnub no, koj muab Vajluskub Qub thiab Tshiab coj los tso ua ke los muab noj thiab haus, thiab xyaum ua raws, ces tus Vajtswv niaj hnub no yuav cem koj; koj yuav poob qab rau Vajntsujplig tes hauj lwm niaj hnub no! Yog koj noj thiab haus phau Vajluskub Qub thiab phau Vajluskub Tshiab, ces koj tsis yoog raws li Vajntsujplig! Nyob rau thaum lub sij hawm ntawm Yexus, Yexus coj cov neeg Yudais thiab tag nrho cov uas raws Nws raws li qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv Nws rau lub sij hawm ntawd. Nws tsis muab phau Vajluskub coj los ua qhov hauv paus keeb cag rau tej yam uas Nws ua, tab sis hais lus raws li Nws tes hauj lwm; Nws tsis quav ntsej txog qhov uas Vajluskub hais, los sis Nws tsis nrhiav hauv Vajluskub kom tau ib txoj kev los coj Nws cov ntseeg. Txij kiag thaum Nws pib ua tes dej num los mus, Nws tshaj tawm txoj kev ntawm kev hloov siab lees txim—ib lo lus uas yeej tsis tau muaj teev tseg rau hauv tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm phau Vajluskub Qub li. Tsis yog hais tias Nws tsis ua raws li Vajluskub nkaus xwb, tab sis Nws kuj tseem coj ib txoj kev tshiab, thiab ua tes hauj lwm tshiab. Nws yeej tsis hais lus piv rau Vajluskub lub sij hawm Nws qhuab qhia li. Nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai, yeej tsis tau muaj leej twg uas muaj peev xwm ua tau Nws tej txuj ci phim hwj txog kev kho tej neeg mob kom zoo thiab ntiab dab tawm li. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, Nws tes hauj lwm, Nws tej kev qhuab qhia, thiab txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Nws tej lus ces yeej mus deb tshaj txhua tus neeg nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Yexus tsuas yog ua Nws tes hauj lwm uas tshiab dua xwb, thiab txawm hais tias muaj neeg coob tus siv Vajluskub los cem Nws—thiab tseem siv phau Vajluskub Qub los muab Nws ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig—los Nws tes hauj lwm yeej dhau phau Vajluskub Qub lawm; yog hais tias tsis zoo li no, vim li cas tib neeg ho muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig? Tsis yog qhov uas tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv phau Vajluskub Qub uas hais txog Nws tej kev qhuab qhia, thiab Nws lub peev xwm kho cov neeg mob kom zoo thiab ntiab tau dab tawm lod? Nws tes hauj lwm ces yog ua los coj ib txoj kev tshiab, nws tsis yog txhob txwm npaj los sib tawm tsam nrog phau Vajluskub, los sis txhob txwm rhuav tshem phau Vajluskub Qub. Nws tsuas los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, los coj tes hauj lwm tshiab los rau cov uas ntshaw txog thiab nrhiav Nws xwb. Nws tsis yog los piav txog Vajluskub Qub los sis los txhawb nqa nws tes hauj lwm. Nws tes hauj lwm tsis yog ua kom cia Tiam Muaj Kev Cai loj hlob ntxiv mus, vim Nws tes hauj lwm tsis tau ua twb zoo xav txog qhov uas seb nws puas muaj phau Vajluskub ua nws lub hauv paus keeb cag; Yexus tsuas los ua Nws tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb. Yog li ntawd, Nws tsis piav txog tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm phau Vajluskub Qub, los sis Nws tsis ua hauj lwm raws li tej lus ntawm Vajlubkub Qub Tiam Muaj Kev Cai. Nws tsis quav ntsej txog tej uas Vajluskub Qub hais, Nws tsis txhawj txog qhov uas seb nws puas yuav pom zoo nrog Nws tes hauj lwm los tsis pom zoo, thiab tsis txhawj txog tej uas lwm tus yuav paub txog Nws tes hauj lawm los tsis paub li, los sis lawv yuav cem nws li cas li. Nws tsuas rau siab ntso ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua nkaus xwb, txawm hais tias coob tus neeg yuav siv tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub los cem Nws los xij. Rau tib neeg, ces nws zoo li Nws tes hauj lwm tsis muaj hauv paus hauv ntsis li, thiab muaj ntau yam uas tsis sib dhos nrog rau tej lus teev tseg hauv Vajluskub Qub. Qhov no tsis yog tib neeg qhov kev ua yuam kev lod? Ua puas tsim nyog muab kev qhuab qhia coj los siv rau Vajtswv tes hauj lwm? Thiab Vajtswv tseem yuav tau ua raws nraim li tej lus qhia ua ntej ntawm cov xib fwv cev Vajtswv lus thiab lod? Thaum kawg, qhov twg loj dua: Vajtswv los sis Vajluskub? Vajtswv tseem yuav tsum tau ua hauj lwm raws nraim li Vajluskub thiab lod? Puas yog hais tias Vajtswv yeej tsis muaj cai hla dhau Vajluskub li no mas? Vajtswv yeej ncaim tsis tau Vajluskub thiab ua lwm yam hauj lwm li lod? Vim li cas Yexus thiab Nws cov thwj tim ho tsis ua raws li tej kev cai Xanpatau li mas? Yog Nws tseem yuav tau caiv raws li kev cai Xanpatau thiab xyaum ua raws nraim li tej kev cai ntawm Vajluskub Qub, vim li cas Yexus ho tsis khaws tej kev cai Xanpatau tom qab Nws los lawm, tab sis ho ntxuav ko taw, qhwv tob hau, ntais ncuav, thiab hais cawv mas? Tsis yog tej no yeej tsis muaj nyob rau hauv tej kev cai hauv Vajluskub Qub li lod? Yog Yexus hwm phau Vajluskub Qub, vim li cas Nws ho tsis ua raws li tej kev qhuab qhia no mas? Koj yuav tsum paub qhov twg los ua ntej, Vajtswv los sis phau Vajluskub! Twb yog tus Tswv ntawm hnub Xanpatau lawm, ua Nws tseem tsis yog tus Tswv ntawm phau Vajluskub thiab lod?

Tes hauj lwm uas Yexus ua tiav nyob rau lub sij hawm ntawm Vajluskub Tshiab ces pib tes hauj lwm tshiab: Nws tsis ua hauj lwm raws li tes hauj lwm ntawm Vajluskub Qub, los sis Nws tsis muab tej lus ntawm Yehauvas ntawm Vajluskub Qub coj los siv. Nws ua Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab Nws ua tes hauj lwm tshiab dua lawm, thiab tes hauj lwm uas siab dua txoj cai. Yog li ntawd, Nws hais tias: “Tsis txhob xav hais tias Kuv los rhuav tshem txoj kev cai, los sis cov xib fwb cev Vajtswv lus: Kuv tsis yog los rhuav tshem, tab sis los ua kom tiav.” Yog li ntawd, raws li tej uas Nws tau ua tiav hlo, ntau qhov kev qhuab qhia raug rhuav tshem nrog rau. Nyob rau ntawm hnub Xanpatau ces thaum Nws coj cov thwj tim mus hla ntawm lub hav noob qoob, lawv de thiab noj cov noob qoob; Nws tsis caiv raws li kev cai Xanpatau thiab hais tias “Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij.” Nyob rau lub sij hawm ntawd, raws li tej kev cai ntawm cov neeg Yixayee, ces leej twg los xij uas tsis caiv raws li kev cai Xanpatau ces yuav raug xuas pob zeb txawb kom tuag. Yexus, txawm li ntawd los xij, yeej tsis nkag mus rau lub tuam tsev los sis caiv raws li kev cai Xanpautau, thiab Nws tes hauj lwm tsis yog Yehauvas ua tiav nyob rau thaum lub sij hawm thaum Vajluskub Qub. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas Yexus uas tiav thiaj li tshaj txoj cai ntawm Vajluskub Qub lawm, nws siab dua nws, thiab tsis yog ua raws li nws. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus tsis ua hauj lwm raws li txoj cai ntawm Vajluskub Qub, thiab twb tau tsis ua raws li cov kev qhuab qhia ntawd lawm. Tab sis cov neeg Yixayee tseem tuav rawv phau Vajluskub ruaj ruaj thiab cem Yexus—qhov no tsis yog kev tsis lees txais Yexus tes hauj lwm lod? Niaj hnub no, lub ntiaj teb ntawm fab kev ntseeg kuj tseem tuav rawv phau Vajluskub ruaj ruaj, thiab ib txhia neeg hais tias, “Phau Vajluskub yog ib phau ntawv dawb huv, thiab nws yuav tsum raug nyeem.” Ib txhia hais tias, “Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsum tau tuav rawv mus ib txhis, phau Vajluskub Qub yog Vajtswv txoj kev cog lus rau cov neeg Yixayee, thiab yuav muab rhuav tshem tsis tau, thiab kev cai Xanpatau mas yuav tsum ua raws!” Lawv tseem tsis txaus luag thiab lod? Vim li cas Yexus ho tsis ua raws li kev cai Xanpatau mas? Nws tab tom ua kev txhaum lod? Leej twg thiaj li yuav to taub tej yam no kom thoob mas? Tsis hais tib neeg yuav nyeem phau Vajluskub li cas li, nws yuav tsis muaj hnub paub Vajtswv tes hauj lwm uas yog siv lub zog ntawm kev to taub li. Tsis yog lawv yuav tsis tau ib qho kev paub yam dawb huv txog Vajtswv nkaus xwb, tab sis lawv tej kev xav phem tseem haj yam yuav phem tshaj tuaj thiab, txog qhov uas lawv yuav pib tawm tsam Vajtswv. Yog nws tsis yog rau kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv niaj hnub no, tib neeg yuav ntsib kev puas tsuaj los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem, thiab lawv yuav tuag nyob rau hauv Vajtswv txoj kev rau txim.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 270

Phau Vajluskub ces kuj hu ua phau Qub thiab phau Vajluskub Tshiab. Koj puas paub “vajluskub” yog hais txog dab tsi? Phau “vajluskub” nyob rau hauv phau Vajluskub Qub yog los ntawm Yehauvas cov lus cog tseg nrog cov neeg ntawm Yixayee thaum Nws tua cov neeg Iyiv thiab cawm cov neeg Yixayee los ntawm tus Falau. Muaj tseeb, qhov pov thawj ntawm qhov kev cog lus no ces yog tus me nyuam yaj cov ntshav uas pleev rau saum tus tab ntawm qaum qhov rooj, los ntawm qhov uas Vajtswv tsim muaj ib qho kev cog lus nrog tib neeg, qhov uas nws hais tias tag nrho cov uas muaj tus me nyuam yaj cov ntshav pleev rau ntawm tus tab saum qaum qhov rooj thiab tus ncej qhov rooj ces yog neeg Yixayee, lawv yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg, thiab tag nrho lawv sawv daws yuav rau Yehauvas zam (vim thaum ntawd ces Yehauvas tab tom yuav tua cov tub hlob ntawm Iyiv thiab cov yaj thiab cov nyuj uas xya thawj zag ntawd kom tag). Qhov kev cog lus no muaj ob theem ntsiab lus. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg los sis cov tsiaj txhu ntawm Iyiv yuav raug cawm los ntawm Yehauvas li; Nws yuav tua tag nrho lawv cov tub hlob thiab thawj zag yaj thiab nyuj. Yog li ntawd, nyob rau hauv ntau phau ntawv txog tej lus qhia txog yav tom ntej mas tau hais tias cov neeg Iyiv yuav raug rau txim hnyav kawg los ntawm qhov kev cog lus ntawm Yehauvas. Qhov no yog qhov kev cog lus thawj theem ntsiab lus. Yehauvas tua cov tub hlob ntawm Iyiv thiab tag nrho thawj zag tsiaj txhu, thiab Nws zam tag nrho cov neeg Yixayee, ces txhais tau hais tias tag nrho cov uas yog neeg ntawm daim av Yixayee ces thiaj raug Yehauvas saib xyuas xwb, thiab tag nrho ces yuav raug zam; Nws xav ua hauj lwm ntev ntev nrog rau lawv, thiab tsim muaj ib qho kev cog lus nrog lawv uas siv me nyuam yaj cov ntshav. Txij li thaum ntawd los mus, Yehauvas yuav tsis tua cov neeg Yixayee lawm, thiab hais tias lawv yuav yog Nws cov xaiv tseg mus ib txhis. Nyob rau ntawm kaum ob pab neeg ntawm Yixayee, Nws yuav pib ua Nws tes hauj lwm kom tag nrho Tiam Muaj Kev Cai, Nws yuav nthuav tawm tag nrho Nws tej kev cai rau cov neeg Yixayee, thiab xaiv ib co ntawm lawv ua cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov neeg txiav txim, thiab lawv yuav nyob rau qhov nruab nrab ntawm Nws tes hauj lwm. Yehauvas muaj ib qho kev cog lus nrog lawv: Tshwj tsis yog hais tias tiam ntawd hloov lawm, ces Nws tsuas yuav ua hauj lwm nrog rau cov xaiv tseg nkaws xwb. Yehauvas qhov kev cog lus mas hloov tsis tau li, vim nws yog ua nyob rau hauv cov ntshav lawm, thiab yog tsim muaj nrog rau Nws cov neeg xaiv tseg lawm. Qhov tseem ceeb tshaj, Nws tau xaiv ib qho ciaj ciam thiab ib daim phiaj uas zoo tsim nyog rau qhov kev pib ua Nws tes hauj lwm kom tag nrho tiam ntawd, thiab kom cov neeg pom hais tias qhov kev cog lus ntawd mas tseem ceeb kawg nkaus. Qhov no yog theem ob ntawm lub ntsiab lus ntawm qhov kev cog lus. Dhau ntawm phau Chiv Keeb, uas yog ua ntej ntawm qhov kev cog lus, tag nrho lwm phau ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ces yeej teev muaj Vajtswv tes hauj lwm nrog rau cov neeg Yixayee tom qab thaum tsim muaj qhov kev cog lus no lawm xwb. Muaj tseeb, yeej muaj kev tham txog Lwm Haiv Neeg qee zaus thiab, tab sis tag nrho ces, phau Vajluskub Qub teev muaj Vajswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee xwb. Vim yog Yehauvas qhov kev cog lus nrog cov neeg Yixayee, cov ntawv uas sau thaum Tiam Muaj Kev Cai ntawd thiaj li hu ua phau Vajluskub Qub. Lawv yog hu raws li Yehauvas qhov kev cog lus nrog cov neeg Yixayee lawm.

Phau Vajluskub Tshiab ces yog hu los ntawm Yexus cov ntshav uas ntws rau saum tus ntoo khaub lig thiab Nws qhov kev cog lus rau tag nrho cov uas ntseeg Nws. Yexus qhov kev cog lus ces yog li no: Cov neeg uas ntseeg Nws ces yuav tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum vim yog cov ntshav uas Nws los ntawd, thiab yog li ntawd lawv yuav raug cawm dim, thiab rov yug dua tshiab los ntawm Nws, thiab yuav tsis yog neeg txhaum ntxiv lawm; cov neeg uas ntseeg Nws ces yuav tau txais Nws txoj hmoov hlub, thiab yuav tsis raug kev txom nyem nyob rau hauv dab teb tom qab lawv tuag lawm. Tag nrho cov ntawv uas sau nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yog sau tom qab qhov kev cog lus no, thiab tag nrho cov ntawv ntawd ces teev txog tes hauj lwm thiab tej lub hais tawm nyob rau hauv. Lawv mus tsis deb tshaj qhov kev cawm dim ntawm Tswv Yexus qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los sis qhov kev cog lus; lawv tag nrho puav leej yog cov ntawv uas sau los ntawm cov kwv tij nyob rau hauv tus Tswv uas tau muaj tej kev ntsib kev pom ntawd. Yog li ntawd, cov ntawv no kuj yog tis npe raws li ib qho kev cog lus thiab: Lawv raug hu ua phau Vajluskub Tshiab. Ob phau vajluskub no tsuas muaj Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab tsis muaj dab tsi txuas rau tiam kawg li. Yog li ntawd, phau Vajluskub thiaj li siv tsis tau dab tsi ntau rau cov tib neeg niaj hnub no ntawm tiam kawg. Qhov ntau tshaj plaws, ces nws tsuas ua ib qho chaw piv lus uas siv tau ib nyuag ntu xwb, tab sis tiag tiag ces nws tsuas muaj nuj nqis me me nkaus xwb. Tab sis cov neeg uas coj kev ntseeg nruj mas tseem muab nws saib muaj nuj nqis tshaj plaws li thiab. Lawv tsis paub phau Vajluskub; lawv tsuas paub yuav piav txog Vajluskub li cas xwb, thiab qhov tseem ntsiab ces yeej tsis paub txog nws qhov chiv keeb li. Lawv tus yam ntxwv rau phau Vajluskub ces yog: Txhua yam nyob rau hauv phau Vajluskub ces yog tag nrho, nws yeej tsis muaj tej yam tsis tshua yog los sis yuam kev li. Vim lawv twb xub txiav txim siab hais tias phau Vajluskub mas yog tag nrho thiab tsis muaj ib qho yuam kev li lawm, ces lawv kawm thiab tshuaj xyuas nws yam muaj siab kawg kiag li. Tes hauj lwm ntawm niaj hnub no mas tsis tau raug muab hais qhia ua ntej nyob rau hauv Vajluskub. Yeej tsis muaj ib qho hais txog tes hauj lwm ntawm kev txeeb tau nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj tshaj txhua txhia qhov chaw, vim qhov no yog tes hauj lwm tshiab tshaj plaws. Vim hais tias tiam ntawm tes hauj lwm txawv lawm, txawm yog Yexus Tus Kheej kiag los yeej tsis paub hais tias theem ntawm tes hauj lwm no yuav raug ua rau tiam kawg—thiab yog li ntawd yuav ua cas cov neeg nyob rau tiam kawg thiaj li yuav nrhiav tau theem ntawm tes hauj lwm no hauv phau Vajluskub los ntawm kev tshuaj xyuas nws?

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 271

Tsis yog txhua yam hauv phau Vajluskub yuav yog ib co lus teev tseg txog cov lus uas Vajtswv tus kheej tau hais kiag. Phau Vajluskub tsuas teev ua ntaub ntawv txog ob theem dhau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb, uas muaj ib ntu ces yog cov lus teev tseg txog cov lus qhia txog yam tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, thiab ib ntu ces yog kev ntsib kev pom thiab kev paub uas raug sau tseg los ntawm cov neeg uas Vajtswv siv thoob plaws txhua tiam. Tib neeg tej kev ntsib kev pom ces yeej raug tsuas dub los ntawm tib neeg tej kev xav thiab kev paub, thiab qhov no yog tej qho uas yeej zam tsis dhau li. Nyob rau hauv ntau ntau phau ntawv ntawm phau Vajluskub ces yog tib neeg tej kev xav phem, tib neeg tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab tib neeg tej kev to taub ruam ruam xwb. Muaj tseeb, feem ntau ntawm tej lus no mas yeej yog qhov uas tshwm sim los ntawm txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb los ntawm Vajntsujplig, thiab lawv yog tej kev to taub uas yog—tab sis yeej tseem hais tsis tau hais tias lawv yeej yog tej kev nthuav tawm txog qhov tseeb uas yeej teev tau yog tag nrho. Lawv tej kev xav txog qee yam ces yeej tsis muaj dab tsi tshaj tej kev paub uas tau los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom li, los is kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig. Cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ces yeej yog Vajtswv tus kheej qhia kiag: Cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov zoo li Yaxaya, Daniyee, Exala, Yelemi, thiab Exekhee ces yog los ncaj qha ntawm Vajntsujplig cov lus qhia los; cov neeg no yog cov pom yav tom ntej, lawv tau txais tus Ntsujplig ntawm kev cev lus txog yav tom ntej, thiab lawv sawv daws yog cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawm Vajluskub Qub. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, cov neeg no, cov uas tau txais kev tshoov siab ntawm Yehauvas, tau hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, uas yog tau txais kev qhia ncaj qha los ntawm Yehauvas. Thiab vim li cas Yehauvas ho ua hauj lwm rau hauv lawv? Vim cov neeg ntawm Yixayee yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg, thiab tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ces yuav tsum tau ua nyob rau hauv lawv; yog vim li ntawd cov xib fwb cev Vajtswv lus thiaj li muaj cuab kav tau txais tej kev qhia tshwm li ntawd. Qhov tseeb, lawv tus kheej yeej tsis to taub Vajtswv tej lus qhia tshwm rau lawv li. Vajntsujplig hais tej lus ntawd los ntawm lawv tej qhov ncauj kom cov neeg yav pem suab thiaj li to taub tej ntawd xwb, thiab pom hais tias lawv yeej yog tes hauj lawm ntawmVajtswv tus Ntsujplig tiag tiag, ntawm Vajntsujplig, thiab tsis yog los ntawm tib neeg los, thiab los muab kev lees paub txog Vajntsujplig tes hauj lwm rau lawv. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus Tus Kheej kiag ua tag nrho tes hauj lwm no nyob sawv cev rau lawv, thiab ces tib neeg thiaj li tsis hais cov lus qhia txog yav tom ntej lawm. Yog li ntawd Yexus puas yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus? Yexus ces yeej yog, tseeb tiag, ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, tab sis Nws kuj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm cov tub txib thiab—Nws muaj peev xwm hais tej lus qhia txog yav tom ntej thiab qhuab qhia thiab qhia tib neeg thoob plaws lub teb chaws. Tab sis tes hauj lwm Nws ua thiab lub koob meej Nws sawv cev mas tsis yog tib yam. Nws los txhiv tag nrho noob neej, los txhiv tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum; Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, thiab ib tug tub txib, thiab tshaj qhov ntawd ces Nws yog Khetos. Tej zaum ib tug xib fwb cev Vajtswv lus yuav hais lus qhia txog yav tom ntej, tabsis nws tsis tuaj yeem hais tau hais tias ib tug xib fwb cev Vajtswv lus zoo li ntawd yog Khetos. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus hais cov lus qhia txog yav tom ntej ntau heev, thiab yog li ntawd kuj hais tau hais tias Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus thiab, tab sis kuj hais tsis tau hais tias Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus thiab yog li ces tsis yog Khetos. Qhov no mas vim yog Nws sawv cev Vajtswv Tus Kheej kiag nyob rau hauv txoj kev ua ib theem hauj lwm, thiab Nws lub koob meej mas txawv ntawm Yaxaya lub: Nws los ua kom tiav tes dej num ntawm kev cawm dim, thiab Nws kuj tseem pab cuam rau tib neeg txoj sia, thiab Vajtswv tus Ntsujplig tau los ncaj qha rau ntawm Nws. Nyob rau hauv tes hauj lwm Nws ua, mas tsis muaj kev tshoov siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los sis tsis muaj kev qhia los ntawm Yehauvas li. Tab sis, tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha—uas txaus ua pov thawj hais tias Yexus tsis zoo ib yam li ib tug xib fwb cev Vajtswv lus. Tes hauj lwm Nws ua yog tes dej num ntawm kev cawm dim, ua ntej qhov kev hais tej lus qhia txog yav tom ntej. Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, ib tug tub txib, tab sis tshaj qhov ntawd ces Nws yog tus Txhiv Dim. Cov cev lus txog yav tom ntej, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ces tsuas muaj cuab kav cev lus txog yav tom ntej xwb, thiab tsis muaj cuab kav sawv cev Vajtswv tus Ntsujplig los ua lwm yam hauj lwm. Vim Yexus ua hauj lwm ntau tshaj tej uas tib yeej tsis tau ua dua yav dhau los li, thiab ua tes hauj lwm txhiv noob neej, yog li ntawd Nws thiaj li txawv cov zoo li Yaxaya.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 272

Niaj hnub no, tib neeg ntseeg hais tias phau Vajluskub yog Vajtswv, thiab hais tias Vajtswv yog phau Vajluskub. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, lawv ntseeg hais tias tag nrho cov lus hauv phau Vajluskub thiaj yog tib co lus uas Vajtswv hais nkaus xwb, thiab hais tias tag nrho tej lus ntawd yog Vajtswv hais. Cov uas ntseeg Vajtswv tseem xav hais tias, txawm hais tias tag nrho rau-caum-rau phau ntawv hauv phau Vajluskub Qub thiab Tshiab ntawd yog tib neeg sau, los lawv puav leej yog tau txais kev tshoov siab los ntawm Vajtswv tib si, thiab ib co lus teev tseg ntawm tej lus hais tawm ntawm Vajntsujplig. Qhov no yog kev to taub yuam kev ntawm tib neeg, thiab nws tsis sib dhos raws li tej qhov tseeb lawm. Qhov tseeb, dhau ntawm cov ntawv txog cov lus qhia txog yav tom ntej lawm, feem ntau ntawm Vajluskub Qub ces yog tej lus teev txog keeb kwm. Ib txhia ntawm cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab los yog ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom los, thiab ib txhia yog los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig los; Povlauj cov ntawv, muab piv txwv, tshwm los ntawm tes hauj lwm ntawm ib tug tib neeg, tag nrho lawv ces puav leej yog qhov tshwm sim los ntawm Vajntsujplig qhov kev qhuab qhia, thiab tej ntawd ces yog sau rau cov pawg ntseeg, thiab tej lus ntuas thiab lus txhawb siab rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg. Cov ntawd tsis yog cov lus uas Vajntsujplig hais—Povlauj tsis muaj peev xwm yuav hais tau lus sawv cev Vajntsujplig, thiab nws kuj tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, nws haj yam tsis pom tej yog toog uas Yauhas pom thiab. Nws cov ntawv ces yog sau rau cov pawg ntseeg ntawm Efexau, Filadefia, Kalatia, thiab lwm cov pawg ntseeg. Thiab yog li ntawd, Povlauj cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab yog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, thiab tsis yog tej kev tshoov siab los ntawm Vajntsujplig, los sis cov ntawd tsis yog cov lus hais tawm ncaj qha los ntawm Vajntsujplig. Tej ntawd tsuas yog cov lus ntuas, lus nplig siab, thiab lus txhawb siab uas nws sau rau cov pawg ntseeg nyob rau lub sij hawm ntawm nws tes hauj lwm xwb. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, tej ntawd tsuas yog tej lus teev tseg txog Povlauj tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb. Tej ntawd yog sau rau tag nrho cov uas yog kwv tij thiab nkauj muam hauv tus Tswv, es kom cov kwv tij thiab nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd ua raws li nws tej lus cob qhia thiab yoog raws txoj kev hloov siab lees txim ntawm tus Tswv Yexus. Yeej tsis muaj ib qho twg uas Povlauj yuav hais tias, kom lawv cov pawg ntseeg lub sij hawm ntawd los sis yav pem suab, tag nrho yuav tsum noj thiab haus tej uas nws sau, los sis nws tsis tau hais tias nws cov lus tag nrho yog los ntawm Vajtswv los. Raws li tej xwm txheej ntawm pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws tsuas sib tham nrog cov kwv tij thiab nkauj muam, thiab ntuas lawv, thiab txhawb txoj kev ntseeg rau hauv lawv, thiab nws tsuas qhuab qhia los sis qhia kom cov neeg nco qab thiab ntuas lawv xwb. Nws cov lus yog los ntawm nws tus kheej lub nra los, thiab nws txhawb nqa cov neeg los ntawm tej lus no. Nws ua tes hauj lwm ntawm ib tug tub txib ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws yog ib tug neeg ua hauj lwm uas raug Tswv Yexus siv, thiab yog li ntawd nws yuav tsum tau ua tes dej num rau cov pawg ntseeg, thiab yuav tsum lees ua tes hauj lwm ntawm cov pawg ntseeg, nws yuav tsum kawm txog tej yam ntxwv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam—thiab vim yog qhov no, nws thiaj li sau ntawv rau tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv tus Tswv. Tag nrho tej nws hais uas txawj qhuab qhia thiab zoo rau tib neeg ces yeej yog tag nrho, tab sis nws tsis sawv cev cov lus hais tawm ntawm Vajntsujplig, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau Vajtswv. Nws yog ib qho kev to taub uas phem kawg nkaus, thiab ib qho kev thuam txoj kev ntseeg loj tshaj plaws, rau tib neeg los muab tej lus teev txog ib tug tib neeg tej kev paub kev pom thiab ib tug tib neeg tej ntawv coj los ua tej lus uas hais los ntawm Vajntsujplig rau cov pawg ntseeg! Qhov ntawd mas yeej muaj tseeb tiag thaum hais txog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, vim nws cov ntawv yog sau rau cov kwv tij thiab cov nkauj muaj raws li tej xwm txheej thiab tej yam tshwm sim ntawm ib pawg ntseeg twg rau lub sij hawm ntawd, thiab yog siv coj los ntuas cov kwv tij thiab nkauj muam nyob rau hauv tus Tswv, ces kom lawv thiaj li tau txais hmoov hlub ntawm Tswv Yexus. Nws cov ntawv yog yuav tsa kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau lub sij hawm ntawd sawv los. Nws kuj hais tau hais tias qhov no yog nws tus kheej lub nra, thiab kuj yog lub nra uas Vajntsujplig muab rau nws; tshaj txhua yam ces, nws yog ib tug tub txib uas coj cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, tus uas sau cov ntawv rau cov pawg ntseeg thiab ntuas lawv—qhov ntawd yog nws tes dej num. Nws lub koob meej tsuas yog lub ntawm ib tug tub txib uas ua hauj lwm xwb, thiab nws tsuas yog ib tug tub txib uas raug xa los ntawm Vajtswv xwb; nws tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, los sis tsis yog ib tug kws qhia txog yav tom ntej. Rau nws, ces nws tus kheej tes hauj lwm thiab lub neej ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws li. Yog li ntawd, nws thiaj tsis muaj cuab kav hais lus sawv cev Vajntsujplig. Nws cov lub tsis yog Vajntsujplig cov lus, haj yam hais tsis tau hais tias yog Vajtswv cov lus, vim Povlauj ces tsis yog ib yam dab tsi tshaj li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tiag tiag li. Nws lub koob meej tsis yog lub zoo tib yam li Yexus lub. Yexus cov lus yog Vajntsujplig cov lus, tej ntawd yog cov lus ntawm Vajtswv, vim Nws lub koob meej yog Khetos lub—Vajtswv tus Tub. Povlauj yuav ua cas yog tus sib txig nrog Nws? Yog tib neeg pom Povlauj cov ntawv los sis cov lus uas hais tawm ntawm Vajntsujplig, thiab pe hawm lawv li Vajtswv, ces tsuas hais tau hais tias lawv mas tsis txawj saib qhov yog los tsis yog li. Yog yuav muab hais nchav zog, ces qhov no tseem tsis yog kev thuam txoj kev ntseeg thiab lod? Ib tug tib neeg yuav hais lus sawv cev Vajtswv tau li cas? Thiab ua cas tib neeg ho nyo hau rau tej lus teev tseg ntawm nws cov ntawv thiab rau cov lus nws hais cuag nkaus li lawv yog ib phau ntawv dawb huv, los sis ib phau ntawv qaum ntuj? Vajtswv tej lus puas yuav muaj ib tug neeg lam tau lam muab coj los hais tau mas? Ib tug tib neeg yuav ua cas hais lus sawv cev Vajtswv tau mas? Thiab yog li ntawd, qhov koj hais—cov ntawv uas nws sau rau cov pawg ntseeg ntawd tseem yuav tsuas dub tsis tau los ntawm nws tus kheej tej tswv yim thiab lod? Ua cas lawv thiaj li yuav tsis tsuas dub los ntawm tib neeg tej tswv yim mas? Nws sau cov ntawv ntawd rau cov pawg ntseeg raws li nws tus kheej tes kev ntsib kev pom thiab nws tus kheej qhov kev paub. Piv txwv li, Povlauj sau ib tsab ntawv mus rau cov pawg ntseeg ntawm Kalatia uas muaj qee yam kev xav, thiab Petus sau dua ib tsab, uas muaj lwm qhov kev xav. Qhov twg yog qhov uas los ntawm Vajntsujplig los mas? Tsis muaj leej twg yuav hais tau tseeb tseeb li. Yog li ntawd, nws thiaj tsuas hais tau hais tias nkawd ob leeg puav leej ris ib lub nra rau cov pawg ntseeg, tab sis nkawd cov ntawv sawv cev nkawd lub siab, lawv sawv cev nkawd txoj kev pab cuam thiab kev txhawb nqa rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab nkawd lub nra rau cov pawg ntseeg, thiab lawv tsuas sawv cev tib neeg tes hauj lwm xwb—lawv tsis yog Vajntsujplig li tag nrho. Yog koj hais tias nws cov ntawv yog Vajntsujplig cov lus, ces koj ruam dhau heev lawm, thiab koj tab tom thuam txoj kev ntseeg! Povlauj cov ntawv thiab lwm cov ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab ces zoo ib yam li cov ntawv sau txog tej kev nco qab ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los xwb: Lawv nyob sib txig zos nrog rau cov ntawv ntawm Faj Xwm Nis los sis tej kev ntsib kev pom ntawm Laulee, thiab tej yam zoo li ntawd ntxiv mus xwb. Nws tsuas yog hais tias cov ntawv ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los no tsis tau raug muab sau coj los tso rau hauv phau Vajluskub Tshiab xwb, tab sis lub ntsiab tseeb ntawm cov neeg ces yeej zoo ib yam nkaus: Lawv yog cov neeg uas raug Vajntsujplig siv nyob rau ib lub caij twg, thiab lawv tsis muaj cuab kav sawv cev ncaj qha rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 273

Txoj Moo Zoo ntawm Mathai ntawm phau Vajluskub Tshiab teev ua ntaub ntawv txog Yexus caj ces. Nyob rau thaum pib, nws hais tias Yexus yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Anplahas thiab ntawm Davi, thiab tus tub ntawm Yauxej; ntxiv mus nws hais tias Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, thiab yug los ntawm ib tug nkauj xwb—ces yuav txhais tau hais tias Nws tsis yog Yauxej tus tub los sis xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Anplahas thiab Davi. Qhov caj ces, txawm li ntawd los xij, yeej hais nias qees txog qhov muab Yexus coj los sib sau txuas nrog rau Yauxej. Ntxiv mus, qhov caj ces pib teev txog qhov dhau los uas Yexus yug los. Nws hais tias Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, hais tias Nws yog yug los ntawm ib tug nkauj xwb, thiab tsis yog Yauxej tus tub. Tab sis nyob rau hauv qhov caj ces nws yeej sau hais meej meej hais tias Yexus yog Yauxej tus tub, thiab vim qhov caj ces yog sau rau Yexus, nws teev muaj plaub-caug-ob tiam neeg. Thaum nws mus rau tiam ntawm Yauxej, nws hais ceev ceev hais tias Yauxej yog Maivliag tus txiv, cov lus uas hais ua pov thawj hais tias Yexus yog tus xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Anplahas. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho tswv yim uas rov sib nraus thiab lod? Qhov caj ces ntawd yeej teev muaj Yauxej tej poj koob yawm txwv meej meej, nws yeej pom tau meej meej hais tias yog caj ces ntawm Yauxej, tab sis Mathai hais nias qhi hais tias yog caj ces ntawm Yexus. Qhov no tsis yog kev tsis lees qhov tseeb hais tias Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig lod? Yog li ntawd, Mathai qhov kev qhia txog caj ces ntawd tsis yog tib neeg lub tswv yim thiab lod? Nws txaus luag dhau heev lawm lau! Qhov no yog qhov uas koj muaj cuab kav paub tau hais tias phau ntawv no tsis yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho. Yeej muaj, tej zaum, ib txhia neeg uas Vajtswv yuav tsum muaj ib qho caj ces nyob rau hauv ntiaj teb, yog li qhov tau los ntawd ces yog lawv muab Yexus tso ua tiam thib plaub-caug-ob ntawm Anplahas. Qhov no mas txaus luag dhau heev lawm lau! Tom qab los txog hauv ntiaj teb lawm, ua li cas Vajtswv ho muaj ib qho caj ces mas? Yog koj hais tias Vajtswv muaj ib qho caj ces, ces tsis yog koj muab Nws tso raws tej theem ntawm cov uas Vajtswv tsim tawm los thiab lod? Vim Vajtswv tsis yog ntiaj teb tug, Nws yog tus Tswv ntawm txoj kev tsim txhua yam, thiab txawm hais tias Nws muaj cev nqaij daim tawv, los Nws tsis muaj tib lub ntsiab tseeb li tib neeg. Koj ho muab Vajtswv coj los tso rau ib qho chaw ib yam nkaus li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los tau li cas mas? Anplahas tsis muaj cuab kav sawv cev Vajtswv; nws yog ib daim phiaj rau Yehauvas tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb, nws tsuas yog ib tug tub qhe muaj lub siab ncaj uas tau txais kev pom zoo los ntawm Yehauvas xwb, thiab nws yog ib tug ntawm cov neeg ntawm Yixayee xwb. Nws yuav ua cas ua tau ib tug poj koob yawm txwv ntawm Yexus mas?

Leej twg sau qhov kev taug caj ces ntawm Yexus? Puas yog Yexus Tus Kheej sai kiag? Yexus tus kheej puas tau hais kiag hais tias, “Sau Kuv qhov kev taug caj ces”? Nws yog sau teev tseg los ntawm Mathai tom qab uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm xwb. Lub sij hawm ntawd, Yexus twb tau ua hauj lwm ntau heev uas Nws cov thwj tim yeej tsis to taub li, thiab yeej tsis tau piav qhia dab tsi li. Tom qab Nws ncaim mus lawm, cov thwj tim mam pib qhuab qhia thiab ua hauj lwm rau lwm qhov chaw, thiab rau theem hauj lwm ntawd, lawv pib sau ntawv mus los sib cuag thiab cov ntawv ntawm txoj moo zoo. Cov ntawv ntawm txoj moo zoo ntawm phau Vajluskub Tshiab ces yog sau teev tseg nees nkaum rau peb caug xyoo tom qab uas Yexus twb raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Ua ntej ntawd, cov neeg ntawm Yixayee tsuas nyeem phau Vajluskub Qub xwb. Qhov ntawd ces hais tias, thaum pib ntawm Tiam Hmoov Hlub ces tib neeg tsuas nyeem phau Vajluskub Qub xwb. Phau Vajluskub Tshiab tsuas tshwm sim nyob rau Tiam Hmoov Hlub xwb. Phau Vajluskub Tshiab tsis muaj nyob rau lub sij hawm uas Yexus ua tes hauj lwm; cov neeg tom qab uas Nws raug tsa ciaj sawv rov los lawm thiab nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm mam li teev Nws tes hauj lwm tseg. Tsuas yog tom qab ntawd xwb mas thiaj li muaj Plaub Txoj Moo Zoo, ntxiv rau qhov ntawd ces kuj muaj Povlauj thiab Petus nkawd cov ntawv, nrog rau phau Ntawv Qhia Tshwm. Ntev tshaj peb puas xyoo tom qab uas Yexus tau nce mus raum ntuj ceeb tsheej lawm, cov neeg tiam tom qab mam li muab cov ntaub ntawv no khaws coj los xaiv tso ua ke, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas thiaj li muaj phau Vajluskub Tshiab ntawm phau Vajluskub. Tsuas yog tom qab uas tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm xwb mas thiaj li muaj phau Vajluskub Tshiab; nws yeej tsis muaj nyob ua ntej ntawd. Vajtswv tau ua tag nrho tes hauj lwm, thiab Povlauj thiab lwm tus tub txib tau sau ntawv ntau heev rau cov pawg ntseeg nyob rau ntau qhov chaw. Cov neeg tom qab lawv mam li muab lawv cov ntawv coj los sib sau ua ke, thiab mam muab qhov yog toog loj tshaj plaws uas Yauhas sau tseg nyob rau ntawm lub pov txwv Pamau, uas yog qhia txog yav tom ntej txog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ntawd coj los txuas rau tom kawg. Tib neeg muab qhov no coj los tso muaj qib muaj duas, uas yog txawv ntawm tej lus hais tawm niaj hnub no. Tej uas sau teev tseg niaj hnub no yog ua raws li tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm; qhov uas tib neeg txuas ncauj txuas lus nrog niaj hnub no yog tes hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua kiag, thiab tej lus uas Nws hais tawm kiag. Koj—noob neej—tsis tas yuav cuam tshuam; cov lus, uas yog los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los, twb tau raug muab teeb tseg ib kauj ruam zuj zus lawm, thiab yeej txawv qhov kev teeb tsa ntawm tib neeg tej lus teev tseg. Tej uas lawv teev tseg, nws tuaj yeem hais tau hais tias, yog raws li lawv theem kev kawm thiab tib neeg lub peev xwm. Tej uas lawv teev tseg ces yog tib neeg tej kev ntsib kev pom xwb, thiab lawv nyias muaj nyias kev teev tseg thiab kev paub, thiab nyias teev nyias sib txawv. Yog li ntawd, yog koj pe hawm phau Vajluskub li Vajtswv ces koj tsis paub dab tsi kiag thiab ruam kawg nkaus! Vim li cas koj ho tsis nrhiav Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no? Tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm thiaj cawm tau tib neeg xwb. Phau Vajluskub cawm tsis tau tib neeg, tib neeg txawm yuav nyeem nws ntau txhiab xyoo los yeej tseem yuav tsis muaj ib qho kev hloov me me nyob rau hauv lawv li, thiab yog koj pe hawm phau Vajluskub ces koj yuav tsis muaj hnub tau txais tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 274

Muaj coob tus neeg ntseeg hais tias kev to taub thiab muaj peev xwm txhais phau Vajluskub ces yog ib yam nkaus li nrhiav txoj hau kev tseeb—tab sis qhov tseeb, ces tej ntawd puas yuav yooj yim npaum li ntawd? Tsis muaj leej twg paub qhov muaj tseeb ntawm phau Vajluskub: qhov ntawd ces tsis yog dab tsi tshaj ib co lus teev tseg txoj keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib co lus tim khawv rau thawj ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab uas nws tsis muab ib qho kev to taub txog tej hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau koj li. Txhua tus uas tau nyeem phau Vajluskub lawm ces yeej paub hais tias nws teev txog ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Phau Vajluskub Qub teev tseg txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee thiab Yehauvas tes hauj lwm txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua rau thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Tshiab teev tseg txog Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, uas yog nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo, nrog rau tes hauj lwm ntawm Povlauj—tej no tseem tsis yog tej lus teev txog keeb kwm thiab lod? Muaj tej yam nyob rau yav tag coj los rau tam sim no ces yeej ua rau lawv yog keeb kwm lawm, thiab tsis hais lawv yuav muaj tseeb los muaj tiag npaum li cas li, lawv yeej tseem yog keeb kwm—thiab keeb kwm mas hais tsis tau txog qhov tam sim no, vim Vajtswv tsis tig saib rov qab rau hauv keeb kwm lawm! Thiab yog li ntawd, yog koj tsuas to taub phau Vajluskub xwb, thiab tsis to taub dab tsi txog tes hauj lwm uas Vajtswv npaj siab ua niaj hnub no, thiab yog koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm, ces koj tsis to taub hais tias kev nrhiav Vajtswv yog txhais tau li cas. Yog koj nyeem phau Vajluskub kom kawm tau qhov keeb kwm ntawm Yixayee, tshawb fawb txog qhov keeb kwm ntawm Vajtswv qhov kev tsim tag nrho lub ntuj thiab lub ntiaj teb, ces koj tsis ntseeg Vajtswv. Tab sis niaj hnub no, vim koj ntseeg Vajtswv, thiab caum nrhiav txoj sia, vim koj nrhiav kev paub Vajtswv, thiab tsis nrhiav tej niag ntaub ntawv uas tsis muaj sia thiab tej kev qhuab qhia los sis ib qho kev to taub txog keeb kwm xwb, ces koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav ntawm niaj hnub no, thiab koj yuav tsum nrhiav txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm. Yog koj yog ib tug kws paub txog tej khoom qub ces koj nyeem phau Vajluskub los tau—tab sis koj tsis yog, koj yog ib tug ntawm cov ntseeg Vajtswv, thiab koj yuav tsum tau nrhiav Vajtswv txoj kev xav niaj hnub no. Los ntawm qhovnyeem phau Vajluskub, ces yam ntau los koj tsuas to taub me me txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee xwb, ces koj tsuas yuav kawm tau txog lub neej ntawm Anplahas, Davi, thiab Mauxe xwb, koj yuav paub hais tias lawv hwm Yehauvas li cas, Yehauvas muab cov uas tawm tsam Nws hlawv li cas, thiab Nws hais lus li cas rau tib neeg nyob rau tiam ntawd. Koj tsuas yuav paub txog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau yav tag los lawm xwb. Tej lus teev tseg hauv phau Vajluskub hais txog qhov uas cov neeg puag thaum ntxov ntawm Yixayee hwm Vajtswv thiab ua neej nyob hauv qab txoj kev coj qhia ntawm Yehauvas li cas. Vim cov neeg Yixayee yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg, nyob rau hauv phau Vajluskub Qub koj yuav pom tau tag nrho cov neeg hauv Yixayee txoj kev ua siab ncaj rau Yehauvas, tag nrho cov neeg uas mloog Yehauvas lus tau txais kev saib xyuas thiab koob hmoov los ntawm Nws li cas; koj yuav kawm tau hais tias thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv Yixayee mas Nws muaj kev siab dawb siab zoo thiab kev hlub puv no, nrog rau qhov muaj tej nplaim taws kub hnyiab, thiab hais tias tag nrho cov neeg Yixayee, txij kiag cov qib qis mus txog rau cov muaj hwj chim loj, yeej hwm Yehauvas, thiab yog li ntawd tag nrho lub teb chaws thiaj li tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tej ntawd yog keeb kwm ntawm Yixayee uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub Qub.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 275

Phau Vajluskub yog ib co lus teev tseg txog keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, thiab sau ua ntaub ntawv txog ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus txheej thaum ub nrog rau ib co lus hais tawm ntawm Yehauvas nyob rau hauv Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd. Yog li ntawd, tib neeg sawv dawv thiaj li saib phau ntawv no dawb huv (vim Vajtswv yeej dawb huv thiab loj). Muaj tseeb, qhov no tag nrho yog qhov tshwm sim tau los ntawm lawv txoj kev hwm rau Yehauvas thiab lawv txoj kev hlub rau Vajtswv. Tib neeg tsuas hais txog phau ntawv no li no vim tej Vajtswv tsim ntawd mas hwm thiab hlub lawv tus Tswv Tsim heev, thiab haj tseem muaj cov uas hu phau ntawv no ua ntuj ceeb tsheej phau ntawv thiab. Qhov tseeg, ces nws tsuas yog tib neeg ib co lus teev tseg xwb. Nws tsis yog Yehauvas tus kheej kiag tis npe rau, los sis tsis yog Yehauvas tus kheej kiag uas coj qhia nws qhov kev tsim. Muab ua lwm yam lus hais, ces tus sau phau ntawv no tsis yog Vajtswv, tab sis yog tib neeg xwb. Phau Vajluskub Dawb Huv ces tsuas yog ib lub npe ntawv uas txaus hwm uas yog tib neeg tis rau xwb. Lub npe ntawv no tsis yog txiav txim siab los ntawm Yehauvas thiab Yexus tom qab Nkawd tau sib tham ua ke tag lawm; nws tsis yog ib qho dab tsi uas yuav tshaj tib neeg lub tswv yim li. Vim phau ntawv no tsis yog sau los ntawm Yehauvas, haj yam tsis yog sau los ntawm Yexus thiab. Tab sis, nws yog tej lus piav uas muab los ntawm coob tus xib fwb cev Vajtswv lus, thwj tim thiab cov neeg pom txheej thaum ub xwb, uas yog ntau tiam neeg tom qab no muab coj los tso ua ke ua ib phau ntawv txog tej lus sau tseg txheej thaum ub uas, rau tib neeg, ces zoo li dawb huv tshaj plaws, yog ib phau ntawv uas lawv ntseeg hais tias muaj ntau qhov lus zais tob uas xav tsis tawm thiab nyob tob heev li uas tos ntsoov cia tej tiam neeg yav tom ntej los muab qhib xyuas. Zoo li ntawd, tib neeg thiaj li haj yam txaus siab los ntseeg hais tias phau ntawv no yog ntuj ceeb tsheej ib phau ntawv. Nrog rau qhov muab Plaub Txoj Moo Zoo thiab Phau Ntawv Qhia Tswm coj los ntxiv rau, ces tib neeg tus yam ntxwv rau nws thiaj li txawv tshaj li lwm phau ntawv lawm, thiab yog li ntawd thiaj tsis muaj leej twg tau luag los muab “ntuj ceeb tsheej phau ntawv” no phua saib ib qho zuj zus vim nws yog ib qho “dawb huv” dhau heev lawm.

Vim li cas, thaum uas tib neeg nyeem phau Vajluskub kiag, es tib neeg ho muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua uas yog nyob rau hauv nws? Vim li cas lawv ho muaj peev xwm kawm tau ntau yam uas lawv yeej tsis nkag siab txog li? Hnub no, Kuv muab phau Vajluskub coj los phua saib ib qho zuj zus li qhov no thiab nws tsis tau txhais hais tias Kuv ntxub nws, los sis hais tias Kuv tsis lees nws qhov nuj nqis rau kev piv lus. Kuv piav txog thiab qhia kom meej txog qhov nuj nqis xeeb txawm thiab qhov chiv keeb ntawm phau Vajluskub rau koj los cheem koj kom tsis txhob raug ceev tseg rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Vim tib neeg tau muaj ntau qhov kev xav kev pom txog phau Vajluskub, thiab feem ntau ces lawv yuam kev lawm; qhov nyeem phau Vajluskub li no ces tsis yog yuav tiv thaiv kom lawv tsis txhob tau yam uas lawv tsim nyog tau nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, ces nws tseem khuam tes hauj lwm Kuv npaj siab ua thiab. Nws cuam tshuam loj heev rau tej hauj lwm yav tom ntej, thiab tsuas muaj tej tsis zoo nkaus xwb, tsis muaj tej uas pab tau li. Yog li ntawd, qhov uas Kuv qhia koj ces tsuas yog lub ntsiab tseem ceeb thiab zaj dab neeg sab hauv nkaus xwb. Kuv tsis tau hais kom koj tsis txhob nyeem phau Vajluskub, los sis kom koj ncig mus tshaj tawm hais tias nws tsis muaj nuj nqis, tsuas yog hais tias kom koj muaj qhov kev paub thiab kev pom uas yog ntawm phau Vajluskub xwb. Tsis txhob pheej xav rau ib-sab nkaus xwb! Txawm hais tias phau Vajluskub yog ib phau ntawv keeb kwm uas yog sau los ntawm tib neeg, los nws kuj teev muaj ntau yam ntsiab lus uas cov neeg dawb huv thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus thaum ub siv los ua dej num rau Vajtswv, nrog rau cov thwj tim tsis ntev dhau los no tej kev ntsib kev pom nyob rau hauv txoj kev ua dej num rau Vajtswv—tag nrho uas yog tej uas cov neeg ntawd yeej tau pom thiab paub tiag tiag lawm, thiab yuav muab siv tau ua chaw piv lus rau cov neeg ntawm tiam no uas nrhiav txoj hau kev tseeb. Yog li ntawd, nyob rau hauv kev nyeem phau Vajluskub ces tib neeg kuj yuav tau ntau txoj hau kev ntawm txoj sia uas nrhiav tsis tau nyob rau hauv lwm phau ntawv li. Tej hau kev no yog tej hau kev ntawm txoj sia ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm uas cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim nyob rau tej tiam dhau los lawm tau ntsib tau pom, thiab muaj ntau lo lus mas muaj nuj nqis heev, thiab muaj cuab kav muab tau tej uas tib neeg xav tau rau lawv. Yog li ntawd, tib neeg sawv daws thiaj li nyiam nyeem phau Vajluskub. Vim muaj ntau yam zais cia rau hauv phau Vajluskub, ces tib neeg tej kev xav rau nws thiaj litsis zoo li tej kev xav rau lwm yam ntawv sau tseg los ntawm cov thawj coj tseem ceeb ntawm fab kev ntseeg. Phau Vajluskub yog ib co lus teev tseg thiab ib co lus khaws tseg txog tej kev ntsib kev pom thiab kev paub ntawm cov neeg uas tau ua dej num rau Yehauvas thiab Yexus nyob rau hauv tiam qub thiab tiam tshiab, thiab kom tej tiam tom qab thiaj li muaj tau txais ntau yam kev tig ras to taub, kev paub tseeb, thiab tej kev xyaum ua los ntawm nws. Qhov laj thawj uas vim li cas phau Vajluskub ho nyob siab dua lwm yam ntawv sau tseg ntawm lwm tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg ces yog vim tag nrho lawv tej ntawv sau tseg yog rub hauv phau Vajluskub los, lawv tej kev ntsib kev pom tag nrho los hauv phau Vajluskub los, thiab lawv sawv daws ces piav txog phau Vajluskub xwb. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias tib neeg yuav tau kev pab cuam los ntawm cov ntawv ntawm lwm tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg, los lawv tseem pe hawm phau Vajluskub, vim zoo li nws siab dua thiab tob dua tej ntawd! Txawm hais tias phau Vajluskub muab ib co ntawv ntawm tej lus ntawm txoj sia coj los ua ke, xws li Povlauj cov ntawv thiab Petus cov ntawv, thiab txawm hais tias tib neeg muaj cuab kav tau txais kev pab cuam thiab raug pab los ntawm cov ntawv no, los cov ntawv no yeej tseem dhau caij nyoog lawm, lawv tseem yog tiam qub tug, thiab tsis hais lawv yuav zoo npaum li cas li, lawv tsuas zoo siv rau ib lub caij nyoog xwb, thiab tsis yog yuav kav mus ib txhis. Vim Vajtswv tes hauj lwm mas yeej loj hlob tas mus li, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav cia li nres rau lub sij hawm ntawm Povlauj thiab Petus xwb, los sis tsuas nyob tas mus li rau hauv Tiam Hmoov Hlub uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, cov ntawv no ces tsuas zoo siv rau Tiam Hmoov Hlub xwb, tsis yog rau Tiam Vajtswv Los Kav ntawm tiam kawg. Lawv tsuas pab cuam tau rau cov ntseeg ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, tsis yog rau cov neeg dawb huv ntawm Tiam Vajtswv Los Kav, thiab tsis hais lawv yuav zoo npaum li cas li, lawv yeej tseem yuav qub rau lub caij nyoog lawm. Nws yeej zoo ib yam li no rau Yehauvas tes hauj lwm tsim txhua yam los sis Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee: Tsis hais tes hauj lwm no yuav tseem ceeb npaum li cas li, nws yeej tseem qub rau lub caij nyoog lawm, thiab lub caij nyoog yeej yuav los txog thaum uas nws dhau mus lawm. Vajtswv tes hauj lwm los kuj zoo ib yam li no thiab: Nws yeej tseem ceeb kawg, tab sis nws yuav muaj ib lub sij hawm uas nws yuav xaus thiab; nws yuav nyob tag mus li rau hauv tes hauj lwm tsim txhua yam tsis tau, los sis nyob nrog rau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Tsis hais tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav txaus ntseeg npaum li cas li, tsis hais nws yuav ua tau zoo npaum li cas rau txoj kev tua yeej Ntxwgnyoog li, tes hauj lwm, ces thaum kawg, yeej tseem yog tes hauj lwm, thiab tej tiam ntawd, ces thaum kawg, yeej tseem yog tej tiam xwb; tes hauj lwm tsis muaj cuab kav yuav nyob rau tib qho hauv paus keeb cag tas mus li, los sis sij hawm los yeej tsis muaj qhov yuav tsis hloov mus li, vim yog muaj kev tsim txhua yam thiab thiaj li yuav tsum muaj hnub xaus. Qhov no yeej zam tsis dhau li! Yog li ntawd, niaj hnub no tej lus ntawm txoj sia nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab—cov ntawv sau ntawm cov thwj tim, thiab Plaub Txoj Moo Zoo—tau rais los ua ib cov ntawv keeb kwm lawm xwb, lawv tau rais los ua tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws ciaj nyoog lawm xwb, thiab yuav ua cas es tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog thiaj li yuav coj tau tib neeg mus rau tiam tshiab? Tsis hais tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog no yuav muaj cuab kav npaum li cas los muab tau txoj sia rau tib neeg, tsis hais lawv yuav muaj cuab kav npaum li cas los coj tib neeg los rau tus ntoo khaub lig li, lawv tseem tsis yog qub rau lub caij nyoog lawm thiab lod? Lawv tseem tsis tau poob nqi thiab lod? Yog li ntawd, Kuv hais tias koj yuav tsum tsis txhob lam ntseeg tej ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog no li ib tug neeg dig muag. Lawv qub dhau heev lawm, lawv tsis muaj cuab kav yuav coj tau koj mus rau tes hauj lwm tshiab, thiab lawv tsuas yog ua lub nra hnyav rau koj ris xwb. Tsis yog lawv tsis muaj cuab kav coj tau koj mus rau tes hauj lwm tshiab, thiab mus rau ib qho chaw nkag tshiab nkaus xwb, tab sislawv coj koj mus rau cov pawg ntseeg ntawm txoj kev ntseeg qub—thiab yog zoo li ntawd, ces tsis yog koj thaub qab nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv lod?

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Phau Vajluskub (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 276

Niaj hnub no, leej twg ntawm nej tau luag hais tias tag nrho cov lus uas hais los ntawm cov uas raug Vajntsujplig siv ntawd mas yog los ntawm Vajntsujplig los mas? Puas muaj leej twg tau luag hais li ntawd mas? Yog koj hais tej zoo li ntawd, ces vim li cas Exala phau ntawv qhia txog tej uas yuav tshwm sim tom ntej ho raug muab pov tseg lawm mas, thiab vim li cas ho ua tib yam nkaus li ntawd rau cov ntawv ntawm cov neeg dawb huv thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub mas? Yog tag nrho lawv puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces vim li cas nej ho tau luag txiav txim siab yam tsis ruaj siab li ntawd mas? Koj puas muaj tej yam uas ua rau koj tsim nyog los xaiv tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas? Muaj ntau zaj dab neeg tawm hauv Yixayee tuaj kuj raug muab pov tseg lawm thiab. Thiab yog koj ntseeg hais tias tej lus sau tseg yav tag los no puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho, ces vim li cas ho muaj ib co ntawv raug muab pov tseg tag lawm mas? Yog hais tias tag nrho lawv yeej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces tag nrho lawv yuav tsum raug muab khaws tseg pob, thiab muab xa mus rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm tej pawg ntseeg tau nyeem. Lawv tsis tsim nyog yuav raug xaiv los sis raug pov tseg raws li tib neeg txoj kev xav; ua li ntawd ses yog ib qho txhaum laiv. Hais tias tej kev ntsib kev pom ntawm Povlauj thiab Yauhas raug muab sib xyaws nrog raunkawd tej kev to taub tob ntawm nkawd tus kheej mas tsis tau txhais hais tias nkawd tej kev ntsib kev pom thiab kev paub los ntawm Ntxwgnyoog los, tab sis tsuas hais tias nkawd muaj tej yam uas los ntawm nkawd tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab kev to taub tob xwb. Nkawd qhov kev paub ces yoog raws keeb kwm ntawm tej yam uas nkawd tau ntsib tau pom kiag rau lub sij hawm ntawd, thiab leej twg thiaj yuav hais tau yam ruaj siab hlo hais tias tag nrho tej ntawd yog los ntawm Vajntsujplig los? Yog Plaub Txoj Moo Zoo puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces vim li cas Mathai, Malakau, Luka thiab Yauhas lawv ib leeg ho hais ib yam txawv txog Yexus tes hauj lwm mas? Yog nej tsis ntseeg qhov no, ces saib cov lus tham nyob rau hauv Vajluskub txog qhov uas Petus tsis lees tus Tswv peb zaug: Tej ntawd yeej puav leej sib txawv tag nrho li, thiab tej ntawd mas ib qho yeej muaj ib tug yam ntxwv txawv. Coob tus uas tsis paub dab tsi mas hais tias, “Tus Vajtswv uas yug los ua neeg kuj yog ib tug tib neeg thiab, yog li ntawd cov lus Nws hais puas yuav yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho mas? Yog Povlauj thiab Yauhas nkawd cov lus raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav, ces ua cov lus uas Nws hais puas yuav tsis raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav tiag mas?” Cov neeg uas hais li ntawd ces dig muag lawm thiab ruam tiag tiag li! Ua twb zoo nyeem Plaub Txoj Moo Zoo; nyeem tej uas lawv teev tseg txog tej uas Yexus ua, thiab tej lus Nws hais. Ib zaj lus twg mas yeej sib txawv me ntsis, thiab ib zaj twg mas nws yeej muaj nws kis. Yog tej uas sau txog cov neeg sau cov ntawv ntawd puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces nws yeej yuav zoo ib yam thiab mus raws tib kis xwb. Vim li cas ho muaj tej yam tsis sib dhos thiab mas?

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 277

Yexus cov lus thiab tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd mas tsis tuav qhov kev qhuab qhia, thiab Nws tsis ua Nws tes hauj lwm raws li tes hauj hauj lwm ntawm txoj kev cai ntawm Vajluskub Qub. Nws yog ua raws li tes hauj lwm uas tsim nyog ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Nws siv zog ua raws li tes hauj lwm uas Nws coj los, raws li Nws tus kheej qhov phiaj xwm, thiab raws li Nws tes hauj lwm qhuab qhia; Nws tsis ua hauj lwm raws li txoj cai ntawm Vajluskub Qub. Tsis muaj ib yam dab tsi li uas Nws ua es yuav yoog raws txoj cai ntawm Vajluskub Qub li, thiab Nws tsis tau los ua hauj lwm kom tej lus ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawd tshwm sim tuaj. Ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yog sib zog ntsos ua kom tej lus qhia txog yam tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus yav puag thaum ub ntawd tshwm sim tuaj, thiab Nws tsis tau los kom yoog raws nraim li tej kev qhuab qhia los sis sib zog ntsos ua kom tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus yav thaum ub ntawm tshwm sim tuaj. Tab sis Nws tej kev ua kuj tsis cuam tshuam rau tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus yav thaum ub ntawd thiab, los sis lawv kuj tsis nphav txog tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav dhau los lawm thiab. Qhov zoo ntawm Nws tes hauj lwm ces yog tsis ua raws li ib txoj kev qhuab qhia twg, thiab tsuas yog ua tes hauj lwm uas Nws Tus Kheej tsim nyog ua xwb. Nws tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus los sis ib tug neeg pom yav tom ntej, tab sis yog ib tug neeg ua, tus uas los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua tiag tiag, thiab Nws los pib Nws tiam tshiab thiab ua Nws tes hauj lwm tshiab. Muaj tseeb, thaum Yexus los ua Nws tes hauj lwm, Nws kuj tau ua rau ntau lo lus uas cov xib fwb cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub tau hais tseg ntawd tshwm sim tuaj thiab. Ces tes hauj lwm niaj hnub no los yeej ua rau ib co lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub nyob rau hauv Vajluskub Qub ntawd tshwm sim tuaj ib yam nkaus li thiab. Nws tsuas yog hais tias Kuv tsis tsa “phau ntawv teev xwm txheej raws xyoo xim daj qub” ntawd nkaus xwb, ces tas li ntawd xwb. Vim yeej tseem muaj hauj lwm ntau uas Kuv yuav tsum tau ua, yeej tseem muaj lus ntau uas Kuv yuav tsum tau hais rau nej, thiab tes hauj lwm no thiab tej lus no ces yeej tseem ceeb tshaj kev piav tej zaj lus hauv Vajluskub, vim tes hauj lwm zoo li ntawd ces tsis tseem ceeb heev los sis tsis muaj nuj nqis ntau rau nej, thiab pab tsis tau nej, los sis hloov tsis tau nej. Kuv npaj siab yuav ua tes hauj lwm tshiab mas tsis yog yuav ua kom ib zaj lus twg hauv Vajluskub tshwm sim tuaj. Yog hais tias Vajtswv los rau hauv ntiaj teb es tsuas yog los ua kom tej lus ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub hauv Vajluskub tshwm sim tuaj xwb, ces leej twg loj dua mas, tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yog cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub mas? Thaum kawg, ua cov xib fwb cev Vajtswv lus coj Vajtswv, los sis Vajtswv yog tus coj cov xib fwb cev Vajtswv lus mas? Koj yuav piav tej lus no li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 278

Tag nrho cov neeg Yudai yeej nyeem Vajluskub Qub thiab paub txog Yaxaya cov lus zuag cev lus hais tias muaj ib tug me nyuam tub yuav los yug nyob rau hauv ib lub dab nyuj. Tom qab ntawd, lawv yeej paub tag tej lus zuag cev lus no tib si, vim li cas lawv tseem qho tsim txom Yexus? Tsis yog tim lawv tus moj yam ntxeev siab thiab tsis paub txog Vajntsujplig tes hauj lwm los? Lub sij hawm ntawd, cov Falixai ntseeg hais tias Yexus tes hauj lwm mas txawv qhov lawv paub txog tus me nyuam tub ntawm cov lus zuag cev lus ntawd, thiab cov neeg niaj hnub no tsis txais yuav Vajtswv vim tej hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd zoo tsis thooj li qhov Vajluskub hais. Tsis yog tus moj yam ntawm lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv yeej zoo tib yam los? Koj txais yuav puas tau, yam tsis muaj lus nug hlo li, tag nrho tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig? Yog hais tias nws yeej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, ces yeej yog tus dej ntws uas yog lawm, thiab koj yuav tsum txais yuav nws yam tsis muaj ib qho uas yuav tsis ntseeg hlo li; you tsis txhob xaiv qee yam txais yuav nkaus xwb. Yog tias koj muab tau kev to taub tob los ntawm Vajtswv los thiab ua twb zoo ceev faj rau Nws, ces qhov no tsis yog qhov tsis hu rau lod? Koj tsis tas yuav mus nrhiav tej pov thawj tim khawv los ntawm Vajluskub li, yog hais tias nws yog tes hauj lwm ntawd Vajntsujplig, ces koj yuav tsum txais yuav xwb, vim koj ntseeg Vajtswv ces cawm Vajtswv, thiab koj yuav tsum tsis txhob tshawb xyuas Nws. Koj yuav tsum tsis txhob nrhiav pov thawj tim khawv ntawm Kuv ntxiv los mus ua pov thawj hais tias Kuv yog koj tus Vajtswv, tab sis yuav tsum muaj peev xwm los thoob tsib hais tias seb Kuv puas muaj txiaj ntsim rau koj—qhov no yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws. Txawm hais tias koj nrhiav tau tej pov thawj uas yeej cam tsis dhau kiag li nyob rau hauv Vajluskub, los nws yeej coj tsis tau koj los rau Kuv lub xub ntiag yam puv npo. Koj tsuas yog lam ua neej nyob rau sab hauv Vajlubkub tus laj kab xwb, thiab tsis yog hauv Kuv lub xub ntiag; phau Vajluskub pab tsis tau kom koj paub Kuv, los sis ua tsis tau kom koj txoj kev hlub rau Kuv ntawd muaj tob tshaj ntxiv. Txawm hais tias Vajluskub yeej cev lus hais tias ib tug me nyuam tub yuav los yug, tsis muaj leej twg yuav to taub txog hais tias qhov lus zuag cev lus ntawd hais txog leej twg tiag, vim tib neeg tsis paub Vajtswv tes hauj lwm, thiab qhov no yog qhov ua rau cov Falixai sawv tawm tsam Yexus. Ib txhia yeej paub hais tias Kuv tes hauj lwm yog ua qhov zoo rau tib neeg, tab sis lawv tseem ntseeg ntxiv mus hais tias Yexus thiab Kuv yog ob tug uas sib txawv, yeej tsis sib raug zoo ua ke li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus muab ib cov zaj lus qhia rau Nws cov thwj tim nyob rau Tiam Hmoov Hlub hais txog kev xyaum ua, kev sib koom txoos ua ke, yuav hais li cas nyob rau hauv tej lus thov Vajtswv, yuav sib coj sib hwm li cas, thiab ntau yam ntxiv mus. Tes hauj lwm Nws ua mas yog hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab Nws tsuas tham nthuav dav txog qhov uas Nws cov thwj tim thiab lwm tus neeg uas ntseeg Nws yuav tsum xyaum ua xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab tsis yog ib qho hauj lwm nyob rau tiam kawg li. Thaum Yehauvas teeb cov kev cai hauv Vajluskub Qub nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, vim li cas Nws ho tsis ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub rau thaum ntawd? Vim li cas Nws ho tsis qhia kom meej ua ntej txog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub? Qhov no ho tseem yuav tsis pab kom tib neeg txais yuav nws thiab los? Nws tsuas cev lus hais tias ib tug me nyuam tub yuav los yug thiab los muaj hwj chim, tab sis Nws tsis ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ua ntej. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau ib tiam twg mas yeej muaj tus ciaj ciam uas pom tseeb heev; Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm tiam ntawd xwb thiab ib txwm tsis ua theem tom ntej ntawm tes hauj lwm ntawd ua ntej li. Tsuas yog ua li ntawd nkaus xwb mas Nws tes hauj lwm ntawm tej tiam ntawd thiaj li yuav muab coj tau los rau tom hauv ntej. Yexus tsuas hais txog phiaj xwm qhia ntawm tiam kawg xwb, hais txog qhov uas yuav ua siab ntev li cas thiab yuav ua li cas es thiaj yuav raug cawm dim, hais txog yuav hloov siab lees txim thiab lees txais kev txhaum li cas, thiab hais txog yuav kwv tus ntoo khaub lig thiab tiv kev txom nyem li cas; Nws yeej tsis hais txog qhov uas yuav ua li cas es tib neeg nyob rau tiam kawg thiaj yuav nkag tau los, los sis tsis hais txog qhov uas tib neeg yuav ua li cas es thiaj yuav ua tau haum Vajtswv lub siab nyiam. Thaum zoo li ntawd, nws tsis yog ib qho txaus luag uas yuav mus tshawb hauv Vajluskub txog Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg thiab los? Koj ho yuav tau dab tsi los ntawm qhov uas lam tuav phau Vajluskub? Puas yog ib tug neeg tshab txhais Vajluskub los sis ib tug neeg qhia Vajtswv txoj lus, uas yuav muaj cuab kav pom tes hauj lwm hnub no ua ntej?

Xaiv tawm los ntawm “Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv Nyob Rau Hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 279

Phau Vajluskub tau yog ib feem ntawm tib neeg li keeb kwm los tau ntau txhiab xyoo lawm. Tib neeg, tsis tas li ntawd, saib nws tam li Vajtswv, txog theem tias nyob rau tiam kawg, nws tau hloov lub chaw ntawm Vajtswv, ua rau Vajtswv tsis nyiam. Vim li ntawd, thaum sij hawm tau tso cai, Vajtswv xav tias cheem tsum qhia zaj lus sab hauv thiab qhov chiv thawj ntawm phau Vajluskub kom tseeb; yog tias Nws tsis ua li no, phau Vajluskub yuav kav lub chaw ntawm Vajtswv hauv tib neeg lub siab ntxiv mus, thiab tib neeg yuav siv cov lus ntawm phau Vajluskub los ntsuas thiab thuam tej kev ua ntawm Vajtswv. Los ntawm kev piav txog lub ntsiab tseem ceeb, tus qauv, thiab qhov tsis zoo ntawm phau Vajluskub, Vajtswv tsis tau tsis lees txais kev muaj nyob ntawm phau Vajluskub, los sis Nws tsis tau thuam nws; tiam sis, Nws npaj ib qho tsim nyog, lus piav zoo uas yuav kho tau tus qub duab chiv thawj ntawm phau Vajluskub, qhia txog cov kev nkag siab yuam kev uas tib neeg tau muaj rau phau Vajluskub, thiab ua rau lawv kom muaj qhov kev xam pov uas yog ntawm phau Vajluskub, kom lawv thiaj tsis pe hawm phau Vajluskub ntxiv lawm, thiab thiaj tsis yuam kev ntxiv lawm; hais tau tias, kom lawv thiaj tsis yuam kev hauv lawv txoj kev ntseeg dig muag ntsuav hauv phau Vajluskub zoo ib yam li kev ntseeg Vajtswv thiab kev pe hawm Vajtswv ntxiv lawm, kom ntshai kev ntsib tim ntsej tim muag nrog nws qhov keeb kwm tseeb tiag thiab kev ua tsis tau. Kiag thaum tib neeg muaj ib qho kev to taub dawb huv lawm, lawv yuav muaj cuab kav tso nws cia rau ib sab yam tsis muaj kev sib piv thiab kav lees txais cov lus tshiab ntawm Vajtswv. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj nyob ntawm ob peb tshooj no. Qhov tseeb uas Vajtswv xav qhia rau tib neeg ntawm no yog tias tsis muaj ib qho kev tshawb xav los sis qhov tseeg twg muaj peev xwm hloov lub chaw ntawm Vajtswv tes dej num thiab cov lus ntawm hnub no tau, thiab tias tsis muaj dab tsi muaj peev xwm sawv hloov Vajtswv chaw tau. Yog tias tib neeg tsis muaj cuab kav khiav tawm rooj ntxiab ntawm phau Vajluskub, ces lawv kuj yuav tsis muaj cuab kav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tau thiab. Yog lawv xav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, ua ntej tshaj plaws lawv yuav tsum ntxuav lawv cov siab kom dawb huv tawm ntawm ib yam dab tsi uas muaj peev xwm hloov tau Nws lub chaw; ces lawv thiaj yuav yog tau qhov txaus siab rau Vajtswv. Txawm tias Vajtswv tsuas piav phau Vajluskub rau qhov no xwb los, tsis txhob hnov qab tias tseem muaj tau qhov kev yuam kev uas tib neeg pe hawm tiag tiag dhau los ntawm phau Vajluskub; tsuas yog ib yam nkaus xwb uas lawv tsis pe hawm yog tej yam uas tawm los ntawm Vajtswv los tiag tiag. Vajtswv tsuas siv phau Vajluskub ua ib qho piv txwv nkaus xwb kom tib neeg thiaj li nco ntsoov tsis txhob mus rau txoj kev yuam kev, thiab tsis txhob mus rau ib sab ntau dhau heev lawm thiab poob mus rau kev tsis meej pem thaum lawv tseem ntseeg Vajtswv thiab lees txais Nws cov lus.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Qhia rau Cov Lus ntawm Khetos Thaum Nws Taug Kev Mus rau hauv cov Pawg Ntseeg nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 280

Kuv tau ua hauj lwm ntau nrog rau tib neeg, nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv kuj tau hais tau ib co lus ntau heev. Tej lus no yog hais rau tib neeg txoj kev cawm dim thiab hais kom tib neeg muaj kev sib raug zoo nrog rau Kuv. Txawm li ntawd los xij, Kuv tsuas tau ob peb tug neeg hauv ntiaj teb no uas muaj kev sib raug zoo nrog Kuv nkaus xwb, thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias tib neeg tsis saib Kuv cov lus muaj nuj nqis—nws yog vim tias tib neeg tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Nyob rau qhov no, mas tej hauj lwm Kuv ua ntawd tsis yog lam ua kom tib neeg teev hawm Kuv tau xwb; qhov tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog ua kom tib neeg muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Tib neeg yeej ib txwm siab tsis ncaj thiab ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab. Tag nrho txhua tus neeg yeej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, nyob rau hauv tej kev ntshaw kom txhua yam mas yog lawv tus kheej li nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj ib tug ntawm lawv kiag li uas yuav sib raug zoo nrog Kuv. Yeej muaj cov uas hais tias lawv yog cov muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, tab sis cov neeg zoo li ntawd tseem pheej teev hawm tej mlom uas pom tsis meej. Txawm hais tias lawv lees paub Kuv lub npe hais tias yeej dawb huv los, lawv taug ib txoj kev uas khiav mus tsis thooj li Kuv, thiab lawv tej lus mas muaj kev khav theeb thiab kev ruaj siab rau lawv tus kheej puv nkaus nyob rau hauv xwb. Qhov no mas yog vim, nyob rau hauv tus cag, lawv sawv daws puav leej tawm tsam Kuv thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Txhua txhua hnub, lawv nrhiav Kuv tej lw nyob hauv Vajluskub thiab lam tau lam nrhiav tej nqe lus uas “zoo nyeem” uas lawv muab nyeem tsis paub xaus thiab muab hais tias yog tej nqe tej nqe Vajluskub. Lawv tsis paub tias yuav ua cas thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv los sis kev tawm tsam Kuv ho yuav zoo li cas. Lawv tsuas lam nyeem tej nqe Vajluskub li tej neeg dig muag xwb. Nyob rau hauv phau Vajluskub, lawv muab ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb kaw cia rau hauv, tus uas lawv yeej tsis tau pom dua li, thiab yeej tsis muaj cuab kav yuav pom tau li, thiab muab thau tawm coj los saib rau thaum lawv muaj sij hawm. Lawv ntseeg qhov uas muaj Kuv raws li qhov uas Vajluskub hais xwb, thiab lawv muab Kuv tso sib txig sib luag nrog phau Vajluskub; yog tsis muaj phau Vajluskub ces tsis muaj Kuv, thiab tsis muaj Kuv ces tsis muaj phau Vajluskub. Lawv tsis quav ntsej txog qhov uas muaj Kuv thiab tej yam Kuv ua li, tab sis ho rau siab ntso thiab kub siab lug kawm txhua lo lus hauv Vajluskub. Muaj coob tus haj tseem ntseeg hais tias kom Kuv txhob ua tej yam uas Kuv xav ua li yog hais tias Vajluskub tsis tau hais tseg ua ntej. Lawv muab Vajluskub saib tseem ceeb dhau heev lawm. Nws hais tau hais tias lawv saib tej lus thiab tej yam qhia tawm ntawd tseem ceeb dhau heev lawm, txog ntua qhov uas lawv siv tej nqe lus hauv Vajluskub los ntsuas txhua lo lus Kuv hais thiab los cem thuam Kuv. Qhov lawv nrhiav ntawd tsis yog txoj kev sib raug zoo nrog Kuv, los sis qhov uas yuav ua kom muaj kev sib raug zoo nrog qhov tseeb, tab sis tsuas yog qhov ua kom muaj kev sib raug zoo nrog cov lus ntawm phau Vajluskub, thiab lawv ntseeg, yam tsis muaj ib qho zam tau li, hais tias tej yam uas tsis yoog raws Vajluskub ces yeej tsis yog Kuv tes hauj lwm. Cov neeg ntawd tsis yog cov Falixai cov xeeb leej xeeb ntxwv uas paub lawv tes dej num lod? Cov Falixai uas yog neeg Yudai siv Mauxe txoj kev cai los teem txim rau Yexus. Lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tus Yexus uas nyob rau lub sij hawm ntawd, tab sis mas tsuas rau siab ntso ua raws tej kev cai ntawd nruj npaum nkaus li txhua tus ntawv uas tau sau tseg, txog ntua qhov uas—tom qab nog txim rau Nws hais tias tsis ua raws cov kev cai hauv Vajluskub Qub thiab tsis yog tus Mexiyas—lawv muab Yexus tus uas tsis muaj kev txhaum ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv tus moj yam tseeb yog dab tsi? Tsis yog qhov uas lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog qhov tseeb los? Lawv mas mob siab tshaj plaws rau txhua lo lus hauv Vajluskub ces tsis quav ntsej txog qhov Kuv siab nyiam los sis tej kauj ruam thiab tej kev ua Kuv tes hauj lwm. Lawv tsis yog cov neeg uas nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas yog cov neeg uas tuav tej lus ruaj ruaj xwb; lawv tsis yog cov neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas yog cov neeg ntseeg Valuskub xwb. Qhov tseem ceeb tshaj, lawv yog cov dev zov phau Vajluskub xwb. Yuav kom tiv thaiv tau lawv qhov kev txaus siab rau phau Vajluskub, los mus txhawb nqa lub meej mom ntawm Vajluskub, thiab tiv thaiv Vajluskub lub koob npe zoo, lawv ua mus txog qhov uas muab tus Yexus uas muaj lub siab hlub tshua sawv daws ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov no lawv tsuas lam ua los tiv thaiv Vajluskub xwb, thiab ua los mus tuav lub meej mom ntawm txhua lo lus hauv Vajluskub uas nyob hauv neeg lub siab xwb. Yog li ntawd lawv yeem muab lawv lub neej yav pem suab thiab kev theej txhoj daws kev txhaum tso pov tseg es los nog txim rau Yexus, tus uas tsis ua raws li tej lus qhuab qhia hauv Vajluskub, rau lub qhov tuag. Lawv tsis yog qhev rau txhua lo lus hauv Vajluskub thiab los?

Thiab ua li cov neeg niaj hnub no ne? Khetos tau los nthuav tawm qhov tseeb, tab sis lawv yeem muab Nws ntiab tawm hauv lub ntiaj teb no es kom lawv thiaj li tau kev mus rau ntuj ceeb tsheej thiab tau txais kev hlub. Lawv yeem tsis lees paub qhov tseeb uas tshwm sim los ntawd es thiaj li tiv thaiv tau lawv txoj kev nyiam Vajluskub, thiab lawv yeem rov qab muab tus Khetos uas los muaj cev nqaij daim tawv ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig dua thiab es kom thiaj li paub meej hais tias phau Vajluskub yuav muaj nyob mus ib txhis. Tib neeg yuav ua cas tau txais Kuv txoj kev cawm dim thaum uas nws muaj lub siab phem thiab tus yam ntxwv tawm tsam Kuv tag npaum li mas? Kuv nrog tib neeg nyob, tab sis tib neeg tsis paub tias muaj Kuv. Thaum Kuv tsom Kuv lub teeb ci rau tib neeg, nws yeej tseem tsis paub tias muaj Kuv li. Thaum Kuv tso Kuv txoj kev npau taws rau saum tib neeg, nws haj yam muaj zog tsis lees paub tias muaj Kuv li thiab. Tib neeg nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tej lus thiab kev sib raug zoo nrog rau Vajluskub, tab sis tsis muaj ib tug uas yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag los nrhiav kev sib raug zoo nrog rau qhov tseeb. Tib neeg ntsia Kuv rau puag saum ntuj ceeb tsheej thiab mob siab txhawj xeeb tias muaj Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab sis tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv ntawm cev nqaij daim tawv, vim Kuv tus uas nrog tib neeg nyob ua ke ntawd yeej tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsuas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau cov lus hauv Vajluskub thiab cov uas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb mas yog ib qho laj ntsia tshaj plaws rau Kuv. Qhov no mas vim yog tej uas lawv teev hawm ntawd tsuas yog tej lus tsis ciaj sia xwb, thiab ib tug Vajtswv uas muaj peev xwm muab tej yam muaj nqis uas qhia tsis tau ntawd rau lawv; tus lawv teev hawm ntawd yog ib tug Vajtswv uas yuav muab Nws tus kheej pw kiag rau hauv tib neeg lub xib teg—ib tug Vajtswv uas tsis muaj nyob qhov twg li. Dab tsi, yog li ntawd nas, es cov neeg zoo li ntawd thiaj yuav tau txais los ntawm Kuv? Tib neeg mas qis dhau heev lawm rau tej lus. Cov uas tawm tsam Kuv, cov uas taij thov Kuv tsis tseg tsis tu, cov uas tsis nyiam qhov tseeb kiag, cov uas tig ntxeev siab rau Kuv—yuav ua li cas lawv thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv tau mas?

Cov uas tawm tsam Kuv yog cov uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Qhov ntawd ces kuj yog cov uas tsis nyiam qhov tseeb tib yam nkaus li thiab. Cov uas tig ntxeev siab rau Kuv ces haj yam tawm tsam Kuv thiab tsis sib raug zoo nrog Kuv. Kuv muab cov uas tsis sib raug zoo nrog Kuv ntawd cob kiag rau tus phem ob txhais tes, thiab Kuv muab lawv rho tawm kiag mus rau tus phem txoj kev coj tsis ncaj, tso plhuav lawv mus qhia tawm txog lawv tej kev ua neeg phem, thiab thaum kawg ces muab lawv cev kiag mus rau tus tus phem kom muab nqos kiag. Kuv tsis quav ntsej txog tias pes tsawg leej teev hawm Kuv, ces hais tau hais tias, Kuv tsis quav ntsej tias muaj pes tsawg tus neeg ntseeg Kuv li. Tag nrho qhov Kuv quav ntsej txog ces yog seb pes tsawg leej thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv xwb. Qhov ntawd yog vim tias tag nrho cov uas tsis sib raug zoo nrog Kuv ntawd yog cov phem uas ntxeev siab rau Kuv; lawv yog Kuv cov yeeb ncuab, thiab Kuv yuav tsum tsis muab Kuv cov yeeb ncuab “tso rau qhov chaw teev hawm” nyob hauv Kuv lub tsev. Cov uas sib raug zoo nrog Kuv ces yuav tau tiam Kuv nyob hauv Kuv lub tsev mus ib txhis, thiab cov uas tawm tsam Kuv ces yuav raug ris Kuv txoj kev rau txim mus ib txhis. Cov uas tsuas quav ntsej txog cov lus hauv Vajluskub thiab cov uas tsis quav ntsej txog qhov tseeb los sis tsis nrhiav Kuv tej hneev taw—lawv tawm tsam Kuv, vim lawv muab Kuv kem ciam raws li Vajluskub hais, muab Kuv kaw cia nyob rau hauv Vajluskub, thiab tau thuam Kuv loj kawg kiag. Cov neeg zoo li ntawd yuav los tau rau ntawm Kuv lub xub ntiag li cas? Lawv tsis quav ntsej txog Kuv tej kev ua zoo, los sis Kuv siab nyiam, los sis qhov tseeb, tab sis ho mob siab rau tej lus—tej lus uas tua kom tuag. Cov neeg zoo li ntawd ho yuav sib raug zoo nrog Kuv tau li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tus Moj Yam thiab Qhov Nws Muaj thiab Nws Yog

Ntxiv Mus: Kev Qhia Tshwm Txog Tej Kev Xav Phem ntawm Kev Ntseeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No