Nthuav Tawm Tib Neeg Txoj Kev Qias Vuab Tsuab 1

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 300

Tom qab ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg loog tag thiab ruam tag lawm; lawv tau rais los ua ib tug dab uas tawm tsam Vajtswv, mus txog theem uas tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv raug muab sau cia rau hauv tej phau ntawv keeb kwm, thiab txawm yog tib neeg tus kheej kiag los yeej tsis muaj peev xwm ntawm qhov muab qhia tag nrho ntawm lawv tus cwj pwm uas ntxeev siab—rau qhov tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab siv lwj liam tag lawm, thiab tau raug Ntxwgnyoog coj txav mus deb lawm xws li tias lawv tsis paub yuav tig mus rau qhov twg lawm. Txwm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej ntxeev siab rau Vajtswv: Thaum tib neeg pom Vajtswv, lawv ntxeev siab rau Nws, thiab thaum lawv tsis pom Vajtswv, lawv kuj ntxeev siab rau Nws tib yam nkaus thiab. Muaj cov uas, twb tau pom Vajtswv tej lus tsawm foom thiab Vajtswv txoj kev chim siab lawm, tseem ntxeev siab rau Nws thiab. Thiab yog li Kuv hais tias tib neeg txoj kev txawj xav tau plam nws tes dej num thaum chiv thawj lawm, thiab tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo, kuj zoo ib yam thiab, tau plam tes dej num thaum chiv thawj lawm. Tus tib neeg uas Kuv saib rau yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg cev ris tsho xwb, nws yog ib tug nab uas muaj taug, thiab txawm tias nws yuav sim los tshwm rau Kuv pom kom zoo li ntxim hlub npaum li cas los, Kuv yeej yuav tsis hlub tshua nws kiag li, rau qhov tib neeg tsis paub qhov txawv ntawm dub thiab dawb, ntawm qhov txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis-tseeb. Tib neeg txoj kev txawj xav loog tag lawm, tab sis lawv tseem xav tau koob hmoov; lawv txoj kev ua neeg nyob mas tsis zoo kiag li tab sis lawv tseem xav muaj ib tug vajntxwv lub hwj chim kav. Leej twg uas lawv ua tau vajntxwv rau, muaj txoj kev txawj xav zoo li ntawd nas? Tus uas muaj ib txoj kev ua neeg zoo li no yuav zaum tau rau saum ib lub zwm txwv li cas? Tib neeg mas thiaj tseem tsis txaj muag kiag li tiag laus! Lawv yog ib co niag neeg khav theeb phem! Rau nej cov ntawm ko uas xav tau koob hmoov, Kuv xav tias ua ntej tshaj mus nrhiav ib daim iav thiab saib rau koj tus kheej tus duab dab tuag—koj puas muaj yam uas yuav tsum muaj los ua ib tug vajntxwv mas? Yeej tsis tau muaj ib qho hloov me me nyob hauv koj tus moj yam kiag li thiab koj yeej tsis tau muab ib qho ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag li, tab sis koj xav tau kom tag kis mas yog ib qho zoo kawg nkaus. Koj rov dag ntxias koj tus kheej! Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv “tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.” Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 301

Tib neeg tus moj yam uas lwj liam pib los ntawm qhov lawv raug lom thiab raug tsoo ntsoog tag los ntawm Ntxwgnyoog, los ntawm qhov liam sim loj heev uas Ntxwgnyoog tau tsim rau hauv lawv txoj kev xav, kev coj zoo, kev ntse, kev txawj xav. Nws yeej yog tseeb tiag vim tias tej uas tseem ceeb ntawm tib neeg tau raug muab ua lwj liam tag lawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis zoo li qhov Vajtswv tau tsim lawv thaum chiv thawj kiag li lawm, uas tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab tsis to taub qhov tseeb. Yog li, qhov hloov hauv tib neeg tus moj yam yuav tsum yog pib nrog qhov hloov hauv nws txoj kev xav, kev ntse, thiab kev txawj xav uas yuav hloov nws txoj kev paub Vajtswv thiab nws txoj kev paub qhov tseeb. Cov uas yug nyob rau hauv txhua daim av uas lwj liam heev mas haj yam tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, los sis qhov ntseeg Vajtswv yog txhais li cas. Tib neeg yim lwj liam, lawv yim tsis paub tias muaj Vajtswv, thiab lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse yim phem. Lub hauv paus cag ntawm tib neeg tus moj yam thiab kev ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yog nws txoj kev coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiaj tau loog tag lawm; lawv thiaj coj qias vuab tsuab, lawv tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab lawv muaj ib txoj kev xav sab nraud uas rov qab qees. Ua ntej lawv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg yeej cia li caum raws Vajtswv thiab mloog Nws tej lus tom qab hnov tej lus ntawd lawm. Lawv yeej muaj kev txawj xav thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo, thiab muaj kev ua noob neej li ib txwm. Tom qab raug muab ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tib neeg txoj kev txawj xav, lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej thaum chiv thawj cia li ruam lawm thiab raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Yog li, lawv thiaj tau plam nws txoj kev mloog lus thiab kev hlub rau Vajtswv lawm. Tib neeg txoj kev txawj xav tau rais los tsis zoo li qub lawm, lawv tus moj yam tau rais los zoo ib yam li ib tug tsiaj tus, thiab lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv mas yim heev thiab yim loj. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub los sis tsis tau pom qhov no, thiab cia li tawm tsam thiab ntxeev siab yam qi muag nti. Tib neeg tus moj yam raug muab nthuav tawm rau hauv kev nthuav tawm ntawm nws txoj kev txawj xav thiab kev ntse, thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo; vim tias lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse tsis zoo lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo tau loj hlob los ruam hwv lawm, yog li lawv tus moj yam thiaj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav thiab kev ntse hloov tsis tau li, ces tsis tas muaj lus nug txog qhov yuav hloov lawv tus moj yam li, ib yam li qhov ua raws Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav tsis zoo, ces lawv ua dej num tsis tau rau Vajtswv thiab siv tsis tau rau Vajtswv. “Kev txawj paub tab” taw mus rau kev mloog lus thiab ua ncaj ncees rau Vajtswv, mus rau kev ntshaw Vajtswv, mus rau qhov mus ncaj nraim rau Vajtswv, thiab mus rau qhov muaj ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Nws hais txog qhov uas ua ib lub siab thiab hlwb rau Vajtswv, thiab tsis tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv. Qhov muaj ib txoj kev txawj xav txawv txawv tsis zoo li no. Vim tib neeg tau raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev ua siab ncaj rau Vajtswv los sis kev ntshaw rau Nws, tsis hais ib yam dab tsi li ntawm ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Tib neeg tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv thiab muab txoj kev txiav txim rau Nws, thiab, tshaj ntawd, hais tej lus mob rau Nws rau tom Nws nrab qaum. Tib neeg muab txoj kev txiav txim rau saum Vajtswv rau tom qab Nws nrab qaum, uas yeej paub tseeb tias Nws yog Vajtswv; tib neeg tsis muaj kev xav tau ntawm txoj kev mloog Vajtswv lus, thiab lam txob qi muag nti thiab thov ntawm Nws. Cov tib neeg zoo li no—cov tib neeg uas muaj txoj kev txawj xav txawv txawv—tsis muaj peev xwm paub lawv tus cwj pwm uas ntxim ntxub los sis tu siab rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog tias tib neeg muaj peev xwm paub lawv tus kheej, ces lawv tau txais ib nyuag qhov me me ntawm lawv txoj kev txawj xav; cov tib neeg uas tseem tsis tau paub lawv tus kheej yog cov yim ntxeev siab tawm tsam Vajtswv heev, lawv muaj txoj kev txawj xav tsawg.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 302

Qhov kev qhia tshwm ntawm tib neeg tus moj yam uas lwj liam ces tsis muaj dab tsi nyob hauv nws lub hauv paus tshaj dua li tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoom, lawv tus yeeb yam uas lim hiam, thiab lawv txoj kev txawj xav uas ruam; yog tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav muaj peev xwm rais rov los zoo li ib txwm, ces lawv yuav rais los ua ib tug siv tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nws yooj yim vim tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo raug loog lawm, thiab vim tib neeg txoj kev txawj xav, uas yeej tsis zoo, loj hlob los ruam dua lawm uas tib neeg thiaj yim ntxeev siab rau Vajtswv, xws li tias lawv tseem tau muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tsis lees Vajtswv qhov yug los ua neeg rau lub sij hawm kawg uas nkag mus rau hauv nws lub tsev, thiab cem thuam Vajtswv cev nqaij daim tawv, thiab saib Vajtswv cev nqaij daim tawv qis qis. Yog tias tib neeg muaj tab sis ib qho kev ua noob neej me me, nws yuav tsis siab phem ua luaj rau hauv nws txoj kev saib ntawm Vajtswv cev nqaij daim ntawv uas yug los ua neeg; yog tias nws muaj tab sis ib qho kev txawj xav me me, lawv yuav tsis ua nyaum ua luaj rau hauv lawv txoj kev saib ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv yug los ua neeg; yog tias lawv muaj tab sis ib lub siab paub qhov phem qhov zoo me me, lawv yuav tsis “ua tsaug ntau” rau Vajtswv yug los ua neeg li no. Tib neeg nyob rau tiam uas Vajtswv yug los ua cev nqaij daim tawv, tab sis lawv tsis muaj peev xwm ua Vajtswv tsaug rau qhov muaj ib lub cib fim zoo li no rau lawv, thiab dua ntawd tsawm foom qhov Vajtswv los, los sis tsis quav ntsej qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov yug los ua neeg, thiab zoo li tseem tawm tsam nws thiab qaug zog rau nws. Txawm tib neeg saib qhov Vajtswv los ntawd zoo li cas kuj xij, Vajtswv, muaj hais luv luv, yeej tau ua Nws tes dej num yam siab ntev dhawv los lawm—txawm tias tib neeg tsis tau tos txais Nws ib qho me me li kuj xij, thiab nqi muag nti thov rau Nws. Tib neeg tus moj yam tau rais los nyaum heev, lawv txoj kev txawj xav tau loj hlob los ruam lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo raug tus phem rhuav tshem tag nrho du lug thiab cia li nres tsis ua tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo li thaum chiv thawj ntev ntev los lawm. Tib neeg tsis yog tsuas tsis zoo siab rau Vajtswv yug los ua neeg rau qhov muab lub neej thiab kev hlub ntau heev rau tib neeg xwb, tab sis tseem tsis txaus siab rau Vajtswv rau qhov muab qhov tseeb rau lawv thiab; nws yog vim tias tib neeg tsis muaj kev nyiam qhov tseeb me me li nws thiaj tau tsis txaus siab rau Vajtswv. Tsis yog tib neeg tsis muaj peev xwm muab nws txoj sia rau Vajtswv yug los ua neeg xwb, tab sis nws kuj tseem sim tsub kev txaus siab los ntawm Nws thiab, thiab tsub ib qho paj laum uas yog kaum ob npaug ntau tshaj li qhov tib neeg tau muab rau Vajtswv. Cov tib neeg ntawm lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav zoo li no xav tias qhov no tsis yog ib qho dab tsi loj li, thiab tseem ntseeg tias lawv tau siv ntau yam ntawm lawv tus kheej rau Vajtswv lawm, thiab tias Vajtswv tau muab tsawg heev rau lawv. Muaj ib co tib neeg uas, tau muab ib taig dej rau Kuv, tuav raws lawv ob txhais tes thiab hais kom Kuv them lawv ob taig kua mis, lo sis, tau muab ib chav rau Kuv rau ib hmo, hais kom Kuv them nqi tsev ntau npaug. Nrog rau ib txoj kev ua neeg zoo li no thiab ib lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo li no, koj tseem yuav xav tau txoj sia li cas? Cas koj yuav yog hom neeg phem uas ntxim ntxub ua luaj li! Hom kev ua neeg no uas nyob hauv tib neeg no thiab hom lub siab paub qhov phem qhov zoo uas nyob hauv tib neeg no yog yam ua rau Vajtswv ncig nquj nquas thoob plaws hauv daim av, tsis muaj chaw mus nrhiav chaw nkaum. Cov uas yeej muaj lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej tiag yuav tsum pe hawm thiab ua dej num kawg siab nkaus rau Vajtswv yug los ua neeg tsis yog vim ntawm qhov Nws tau ua tes dej num npaum li cas lawm, tab sis txawm yog tias Nws tsis tau ua tes dej num dab tsi kiag li kuj xij. Qhov no yog qhov yuav tsum ua kom tiav los ntawm cov uas muaj txoj kev txawj xav zoo, thiab nws yog tib neeg tes dej num. Tib neeg feem coob tseem hais tej yam ntxwv rau hauv lawv txoj kev ua dej num rau Vajtswv thiab: Lawv yeej tsis quav ntsej seb Nws yog Vajtswv los sis tib neeg, thiab lawv tsuas tham ntawm lawv tus kheej tej yam ntxwv xwb, thiab tsuas nrhiav kev ua kom txaus siab rau lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Thaum nej ua zaub mov rau Kuv, nej hais kom them ib tug nqi, thaum nej khiav rau Kuv, nej hais kom them ib tug nqi khiav, thaum nej ua hauj lwm rau Kuv nej hais kom them ib tus nqi ua hauj lwm, thaum nej ntxhua Kuv cov khaub ncaws nej hais kom them tus nqi ntxhua, thaum nej pub rau pawg ntseeg nej hais kom them tej nqi rov qab, thaum nej muab lus qhuab qhia nej hais kom them nqi rau tus muab lus qhuab qhia, thaum nej muab tej phau ntawv pub nej hais kom them tus nqi pub, thiab thaum nej sau nej hais kom them tus qhi sau. Cov uas Kuv tau kov nrog yeej tseem hais kom Kuv them tus nqi rov qab, hos cov uas raug xa rov mus tsev hais kom them tus nqi rau txoj kev puas tsuaj rau lawv lub npe; cov uas tsis tau yuav txij nkawm hais kom them nqi phij cuam, los sis nyiaj rau lawv txoj kev hluas uas poob lawm; cov uas tua qaib hais kom them tus nqi tua, cov uas kib zaub los yuav kom them tus nqi kib, thiab cov uas ua kua zaub kuj hais kom them tus nqi rau qhov ntawd tib yam thiab…. Qhov no yog nej txoj kev ua neeg uas nyob siab thiab muaj zog, thiab tej no yog tej uas nej lub siab paub qhov phem qhov zoo uas sov so ua. Nej txoj kev txawj xav nyob qhov twg? Nej txoj kev ua neeg nyob qhov twg? Cia Kuv qhia nej! Yog tias nej ua li no ntxiv mus, Kuv yuav tsum tsis ua hauj lwm rau hauv nej lawm. Kuv yuav tsis ua hauj lwm rau hauv ib pab niag tsiaj uas hnav tib neeg cev ris tsho, Kuv yuav tsis txom nyem li no rau ib pawg ntawm cov tib neeg uas ntsej muag ncaj zais ntshis lub siab phem, Kuv yuav tsis uv rau ib pab niag tsiaj zoo li no uas tsis muaj feem ntawm txoj kev cawm dim ib qho me me li. Hnub uas Kuv tig Kuv nrab qaum rau nej ces yog hnub uas nej tuag, nws yog hnub uas qhov tsaus los poob rau saum nej, thiab hnub uas nej raug qhov kaj muab tso tseg. Cia Kuv qhia nej! Kuv yeej yuav tsis ua siab zoo rau ib pawg zoo li nej pawg no, ib pawg uas tseem qis tshaj tej tsiaj lawm thiab! Muaj chaw kawg rau Kuv tej lus thiab kev ua, thiab nrog rau nej txoj kev ua neeg thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo li uas lawv yog no, Kuv yuav tsis ua hauj lwm ntxiv lawm, rau qhov nej tsis muaj dab tsi nyob hauv lub siab paub qhov phem qhov zoo kiag li, nej tau ua rau Kuv mob heev, thiab nej tus cwj pwm uas ntxim ntxub mas qias neeg rau Kuv heev hwv lawm. Cov tib neeg uas tsis muaj dab tsi li hauv txoj kev ua neeg thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo yeej yuav tsis muaj feem rau ntawm txoj kev cawm dim; Kuv yeej yuav tsis cawm cov tib neeg uas tsis muaj siab ntsws thiab tsis nco txiaj ntsig li. Thaum Kuv hnub los txog, Kuv yuav nchuav nthwv Kuv tej nplaim taws uas cig lam lug rau tag nrho tej me nyuam ntawm cov tsis mloog lus uas tau muaj ib zaug thab Kuv txoj kev chim siab uas npau taws vog mus ib txhis, Kuv yuav muab Kuv txoj kev rau txim mus ib txhis tso rau saum cov tsiaj uas muaj ib zaug tau cuam tej lus phem rau Kuv thiab tso Kuv tseg, Kuv yuav hlawv tej tub ntawm cov tsis mloog lus uas muaj ib zaug tau noj thiab nyob nrog Kuv ua ke tab sis tsis ntseeg Kuv, cov uas thab thiab ntxeev siab rau Kuv, rau txhua zaus nrog tej hluav taws ntawm Kuv txoj kev npau taws. Kuv yuav yuam tag nrho cov uas thab Kuv txoj kev npau taws mus rau Kuv txoj kev rau txim, Kuv yuav nchuav nthwv tag nrho ntawm Kuv txoj kev npau taws rau saum cov niag tsiaj uas muaj ib zaug xav sawv ntawm Kuv ib sab li Kuv cov sib txig sib luag tab sis tsis pe hawm los sis mloog Kuv lus; tus pas uas Kuv nplawm tib neeg yuav poob rau saum cov tsiaj uas muaj ib zaug tau xyiv fab hlo rau Kuv txoj kev saib xyuas thiab muaj ib zaug tau xyiv fab hlo rau tej lus zais tob uas Kuv tau hais lawm, thiab cov uas muaj ib zaug tau sim txeeb tej kev zoo siab xyiv fab uas muaj khoom ntawm Kuv mus. Kuv yuav tsis zam txim rau ib tug tib neeg twg uas sim txeeb Kuv qhov chaw; Kuv yuav tsis tseg ib tug ntawm cov uas sim txeeb khoom noj thiab khaub chaws ntawm Kuv mus. Rau tam sim no, nej tseem nyob ywj pheej los ntawm txoj kev raug mob thiab ncav siab rau tej uas nej xav tau ntawm Kuv txuas ntxiv. Thaum hnub ntawm txoj kev chim siab los txog, nej yuav tsis tsob Kuv ntxiv lawm; nyob rau lub sij hawm ntawd, Kuv yuav cia nej “xyiv fab” rau nej tus kheej mus rau nej lub siab txoj kev txaus siab, Kuv yuav yuam nej lub ntsej muag mus rau hauv av, thiab nej yuav tsis muaj peev xwm sawv los dua lawm! Sai sai no los sis tsis ntev no, Kuv yuav “rov them” qhov nuj nqis no rov rau nej—thiab Kuv cia siab tias nej ua siab ntev dhawv tos ntsoov rau thaum hnub no los txog.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 303

Tib neeg plam tsis tau Vajtswv tsis yog vim tias Vajtswv muaj kev tu siab, los sis vim tias Vajtswv tsis txaus siab hlo cia kom tib neeg muab tau, tab sis vim tias tib neeg tsis xav tau Vajtswv, thiab vim tias tib neeg tsis kub siab lug nrhiav Vajtswv. Ib tug ntawm cov uas nrhiav Vajtswv tiag yuav raug Vajtswv tsawm foom tau li cas? Ib tug ntawm txoj kev txawj xav uas zoo thiab muaj lub siab paub qhov phem qhov zoo yuav raug Vajtswv tsawm foom tau li cas? Ib tug uas pe hawm thiab ua dej num rau Vajtswv tiag yuav raug hluav taws ntawm Nws txoj kev chim siab noj tau li cas? Ib tug uas zoo siab hlo mloog Vajtswv lus raug ncaws tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus tau li cas? Ib tug uas hlub tsis tau Vajtswv txaus nyob hauv Vajtswv txoj kev rau txim tau li cas? Ib tug twg uas zoo siab hlo tso txhua yam tseg rau Vajtswv raug muab tso tseg yam tsis muaj dab tsi li tau li cas? Tib neeg tsis txaus siab hlo caum Vajtswv, tsis txaus hlo siv tej uas nws muaj rau Vajtswv, thiab tsis txaus siab hlo muab ib lub dag zog kom tag sim neej rau Vajtswv; dua ntawd, nws hais tias Vajtswv mus deb heev lawm, tias muaj ntau yam txog Vajtswv uas txawv nrog tib neeg tej kev xav. Nrog ib txoj kev ua neeg zoo li no, txawm yog tias nej siv nej tej dag zog yam tsis txuag ib qho li los nej tseem yuav tsis muaj peev xwm tau Vajtswv txoj kev pom zoo, tsis tas hais dab tsi ntawm qhov tseeb uas nej tsis nrhiav Vajtswv. Nej puas paub tias nej yog cov khoom thaiv ntawm noob neej? Nej tsis paub tias tsis muaj ib txoj kev ua noob neej twg uas qis tshaj nej li lawm los? Nej tsis paub seb lwm tus hu nej li cas los hwm nej los? Cov uas hlub Vajtswv tiag hu nej ua leej txiv ntawm tus hma, leej niam ntawm tus hma, leej tub ntawm tus hma, thiab tus tub xeeb ntxwv ntawm tus hma; nej yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus hma, thiab nej yuav tsum paub qhov tias nej yog leej twg tiag thiab tsis txhob hnov qab txog nws. Tsis txhob xav tias nej yog ib co muaj koob nrov npe siab: Nej yog ib pawg uas siab phem tshaj ntawm cov uas tsis yog tib neeg hauv noob neej. Nej tsis paub ib yam dab tsi ntawm qhov no li los? Nej puas paub tias muaj kev phom sij npaum li cas uas Kuv tau ris los ntawm qhov ua hauj lwm rau hauv nej? Yog tias nej txoj kev txawj xav zoo tsis tau li ib txwm dua lawm, thiab nej lub siab paub qhov phem qhov zoo ua tsis tau hauj lwm li ib txwm lawm, ces nej yeej yuav ntiab tsis tau lub npe ntawm “tus hma” tawm mus, nej yeej yuav khiav tsis dim hnub ntawm txoj kev tsawm foom thiab yeej yuav khiav tsis dim hnub ntawm nej txoj kev rau txim. Nej yug los tsis zoo, ib yam khoom uas tsis muaj nqis. Nej yog los ntawm ib pab hma uas tshaib plab, ib pawg ntawm tej khoom uas raug kev puas tsuaj thiab tswj xuam, thiab, tsis zoo li nej, Kuv tsis ua hauj lwm rau nej kom tau kev txaus siab, tab sis vim yog qhov cheem tsum ntawm tes dej num. Yog tias nej pheej ntxeev siab raws li no mus ntxiv, ces Kuv yuav nres Kuv tes dej num, thiab yuav tsis ua hauj lwm rau nej dua lawm; nyob rau lwm txoj kev, Kuv yuav hloov Kuv tes dej num mus rau lwm pawg uas ua rau Kuv zoo siab, thiab nyob rau hauv txoj kev no yuav tso nej tseg mus ib txhis, vim tias Kuv tsis txaus siab hlo saib rau cov uas ua yeeb ncuab rau Kuv. Yog li ces, nej xav ua kom haum nrog Kuv, los sis ua yeeb ncuab tawm tsam Kuv?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 304

Tag nrho txhua tus tib neeg xav pom Yexus lub ntsej muag tseeb, thiab txhuas tus xav nrog Nws ua ke. Kuv tsis xav tias yuav muaj ib tug kwv tij los sis ib tug muam twg uas yuav hais tias lawv tsis xav pom los sis nrog Yexus nyob li. Ua ntej nej yuav tau pom Yexus—ua ntej nej yuav tau pom tus Vajtswv ua los yug ua tib neeg—tej zaum nej yuav xav ntau yam, piv txwv li, hais txog qhov uas Yexus ntsej muag zoo li cas, Nws tus cwj pwm hais lus zoo li cas, Nws txoj kev ua neej zoo li cas, thiab lwm yam ntxiv mus. Tab sis thaum nej tau pom Nws tiag lawm, nej lub txoj kev xav yuav pauv mus tam sim ntawm. Vim li cas ho zoo li no? Nej puas xav paub thiab? Tsis txhob lawm saib tsis taus tib neeg txoj kev xav, yeej muaj tseeb—tab sis tshaj qhov ntawd, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos tib neeg yeej tsis muaj peev xwm hloov tau li. Nej xav hais tias Khetos tsis txawj tuag los sis txawj ntse heev, tab sis tsis muaj leej twg yuav xav hais tias Nws yog ib tug neeg uas muaj lub ntsiab tseem ceeb uas muaj hwj huaj qaum ntuj xwb. Zoo li ntawd, coob tus uas ua hnub ua hmo xav pom Vajtswv ces yog Vajtswv cov yeeb ncuab tiag, thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau Nws. Qhov no tseem tsis yog ib qho uas tib neeg yuam kev thiab los? Txawm tam sim no los nej tseem xav tias nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev ua siab ncaj xwb ces yeej ua kom nej muaj nqis txaus yuav los pom Khetos lub ntsej muag, tab sis Kuv ntuas nej kom nej yuav tsum npaj ntau yam uas muaj qab hau rau ntawm nej tus kheej! Vim yav tag los, tam sim no, thiab yav tom ntej, coob tus uas los ntsib Khetos twb ua tsis tau los sis yuav ua tsis tau li ntawd; tag nrho lawv sawv daws yuav ua nkaus li cov Falixai. Qhov koj ua tsis tau ntawd ne yog vim dab tsi? Nws vim yog kiag koj qhov kev xav rau ib tug Vajtswv uas nyob chaw siab thiab tsim nyog tau txais kev qhuas. Tab sis qhov tseeb tsis yog li qhov tib neeg ntshaw. Tsis yog tias Khetos tsis nyob chaw siab xwb, tab sis Nws mas tseem me heev; Nws tsis yog tib neeg xwb, tab sis Nws tseem yog ib tug tib neeg dog dig thiab xwb; tsis yog Nws nces mus saum ntuj tsis tau xwb, tab sis Nws yeej twb mus mus los los hauv lub ntiaj teb no tsis tau yooj yim; lawv lam tau lam saib Nws li ib tug neeg dog dig lub sij hawm uas lawv nrog Nws, thiab hais lus ua dog ua dig rau Nws, tag nrho rau lub sij hawm uas tseem pheej tos kom tus Khetos “tseeb” nqis los. Nej saib tus Khetos uas twb los txog lawm li ib tug neeg dog dig, thiab Nws tej lus zoo li ib tug neeg dog dig tej xwb. Yog vim li no, nej thiaj tseem tsis tau txais ib yam dab tsi los ntawm Khetos, thiab tseem tau nthuav nej qhov kev phem tawm rau qhov chaw kaj.

Ua ntej thaum yuav tau ntsib Khetos, tej zaum koj ntseeg hais tias koj tus moj yam twb raug hloov dua lawm, hais tias koj yog ib tug ntseeg uas muaj lub siab ncaj rau Khetos, hais tias tsis muaj leej twg yuav tsim nyog tau txais Khetos tej koob hmoov tshaj koj—thiab qhov ntawd, tau taug ntau txoj kev, ua hauj lwm ntau yam, thiab ua tau ntau yam tawg paj txi txiv, koj mas thiaj li yog ib tug ntawm cov tib neeg uas thaum kawg yuav tau txais lub kaus mom kub. Tab sis muaj ib qho tseeb uas tej zaum koj tsis tau paub: Tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg thiab lawv qhov kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam raug nthuav tawm thaum nws pom Khetos, thiab nws qhov kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam uas raug nthuav tawm thaum lub sij hawm ntawd mas haj yam raug nthuav tawm tag nrho thiab tsis tshuav ib yam dab tsi li. Vim rau qhov Khetos yog neeg Leej Tub—ib tug tub ntawm tib neeg uas muaj tus yam ntxwv zoo li lwm tus—ces tib neeg thiaj li tsis hwm los sis saib taus Nws. Nws yog vim Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv uas muab tib neeg txoj kev ntxeev siab nthuav tawm tag nrho thiab pom meej kawg nkaus. Yog li ntawd Kuv thiaj hais tias qhov uas Khetos los ntawd ces tau muab tag nrho tib neeg tej kev ntxeev siab nthuav tawm tag nrho thiab tau muab tib neeg tus yam ntxwv qhib kom pom meej meej kiag. Qhov no hu hais tias “ntxias tsov nqis saum roob los” thiab “ntxias kom hma tawm hauv qhov tuaj.” Koj puas kam hais tias koj yeej ua siab ncaj rau Vajtswv mas? Koj puas kam hais tias koj yeej mloog Vajtswv lus tag nrho li mas? Koj puas kam hais tias koj yeej tsis ntxeev siab li? Ib txhia yuav hais tias: Thaum twg Vajtswv muab kuv tso rau ib qho chaw tshiab, kuv yuav yoog raws yam tsis nroo ib los li, thiab dhau ntawd mus kuv yuav tsis xav phem rau Vajtswv.” Ib co yuav hais tias: “Vajtswv txawm yuav txib kuv ua dab tsi los xij, kuv yuav ua kom kawg nkaus kuv lub peev xwm thiab yuav tsis ua dog ua dig.” Yog li ntawd, Kuv nug nej tias: Nej puas yuav sib raug zoo nrog Khetos thaum uas nej nrog Nws nyob ua ke? Thiab nej yuav sib raug zoo nrog rau Nws ntev li cas? Ib hnub? Ob hnub? Ib teev? Ob teev? Tej zaum nej txoj kev ntseeg yeej txaus qhuas lawm, tab sis nej txoj kev ntseeg uas nyob ruaj khov ntawd mas tsis muaj txaus. Thaum uas koj nrog Khetos nyob tiag tiag lawm, koj txoj kev qhuas tus kheej coj ncaj thiab kev saib tus kheej tseem ceeb yuav tawm rau ntawm koj cov lus thiab tej kev ua, ib qho zuj zus, thiab koj tej kev ntshaw yam npog tsis tau kiag, koj lub siab uas tsis mloog hais thiab kev tsis txaus siab yuav maj mam raug muab thuav tawm. Thaum kawg, koj qhov kev khav theeb yuav muaj ntau tshaj tuaj, kom txog rau thaum uas koj tsis haum nrog Khetos npaum li dej thiab hluav taws, thiab tomqab ntawd koj tus yam ntxwv yuav raug nthuav tawm tag nrho. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj txoj kev xav phem yuav muab zais tsis tau ntxiv lawm, koj tej lus cem lus yws, tib si, yuav maj mam tawm tuaj, thiab koj tus yam ntxwv tib neeg uas raug txo qis lawm ntau ntawd yuav raug nthuav tawm tag nrho. Txog thaum ntawd kiag, txawm li cas los xij, koj yeej tseem tsis kam lees paub koj tus kheej qhov kev ntxeev siab, tseem ntseeg hais tias ib tug Khetos zoo li tus no mas tsis yooj yim rau tib neeg txais yuav, hais tias Nws mas coj nruj rau tib neeg heev lawm, thiab hais tias koj yeej yuav nyoo mloog hais tag nrho yog hais tias Nws yog ib tug Khetos uas siab zoo dua. Nej ntseeg tias nej txoj kev ntxeev siab ntawd yog ib qho tsim nyog lawm, hais tias nej tsuas ntxeev siab tawm tsam Nws thaum Nws muab nej thawb mus deb dhau heev lawm xwb. Tsis muaj ib zaug uas nej yuav xav hais tias nej tsis saib Khetos zoo li Vajtswv, hais tias nej yeej tsis muaj lub siab yuav mloog Nws hais. Tsis tag li ntawd xwb, koj tseem cam qees kom Khetos ua hauj lwm raws nraim koj tus kheej txojkev ntshaw, thiab tamsim thaum uas Nws ua ib yam twg uas tsis zoo li koj tus kheej txoj kev xav, koj ntseeg hais tias Nws tsis yog Vajtswv tab sis tsuas yog ib tug tib neeg xwb. Yeej tsis muaj coob tus ntawm nej uas tau sib cav nrog Nws li no kiag lod? Nws yog leej twg tiag, txog thaum kawg uas yog tus nej ntseeg? Thiab nej nrhiav txoj kev twg tiag?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 305

Nej yeej xav pom Khetos tag li xwb, tab sis Kuv hais kom nej tsis txhob muab nej tus kheej tso rau qhov chaw siab li ntawd; leej twg los yeej pom tau Khetos, tab sis Kuv hais tsis muaj leej twg yuav zoo txaus kom tsim nyog pom Khetos. Vim tib neeg tus yam ntxwv muaj kev phem, kev khav theeb, thiab kev ntxeev siab, thaum lub sij hawm uas koj pom Khetos, koj tus yam ntxwv yuav rhuav tshem koj thiab nog txim tuag rau koj. Koj qhov kev koom xwm nrog ib tug kwv tij (los sis ib tug muam) mas yuav tsis ua kom koj pom txog koj ntau, tab sis nws yuav tsis yooj yim rau thaum uas koj koom xwm nrog Khetos. Thaum twg los xij, koj txoj kev xav phem yuav nrhau cag, koj txoj kev khav theeb pib tuaj kaus, thiab koj qhov kev ntxeev siab yuav txi txiv. Yuav ua li cas es koj tus uas muaj tus yam ntxwv tib neeg li ntawd thiaj yuav zoo txaus los mus koom xwm nrog Khetos? Koj puas muaj cuab kav yuav ua txhua yam rau Nws tam li Nws yog Vajtswv rau txhua lub sij hawm txhua txhia hnub? Koj puas yuav muab koj tus kheej zwm kiag tau rau Vajtswv tiag? Nej teev hawm tus Vajtswv uas nyob siab heev hauv nej lub siab tam li Yehauvas tab sis ntsia Khetos tus uas nej qhov muag pom tam li ib tug tib neeg dog dig xwb. Nej txoj kev xav poob qis dhau heev lawm thiab nej tus yam ntxwv tib neeg poob qis dhau heev lawm! Nej tsis muaj peev xwm uas yuav saib Khetos li Vajtswv; tsuas yog qee zaum nkaus xwb, thaum uas nej nyiam, nej puas tuav Nws cia thiab teev hawm Nws li Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Kuv thiaj hais tias nej tsis yog cov ntseeg Vajtswv, tab sis yog ib pab uas sib yaum los tawm tsam Khetos xwb. Txawm yog cov neeg uas hlub lwm tus xwb los lawm yeej tau txais kev pauj txiaj ntsig rov qab, tab sis mas Khetos, tus uas tau ua hauj lwm ntau heev, yeej tsis tau txais tib neeg txoj kev hlub los sis lawv tej kev pauj txiaj ntsig thiab kev mloog lus li. Qhov no tseem tsis yog ib qho txaus tu siab thiab los?

Tej zaum nws yog hais tias nej txoj kev ntseeg Vajtswv tau ntau lub xyoob ntawad, koj yeej tsis tau foom lus phem rau ib tug twg los sis ua ib yam phem li, tab sis nyob rau hauv koj txoj kev koom xwm nrog rau Khetos, koj tsis muaj cuab kav qhia qhov tseeb, coj kom ncaj, los sis mloog Khetos cov lus; nyob rau qhov ntawd, Kuv hais tias koj yog tus neeg txaus ntshai thiab phem tshaj plaws hauv ntiaj teb. Tej zaum koj kuj yog ib tug uas coj xeeb ceem zoo thiab hlub koj tej kwv tij, phooj ywg, tus poj niam (los sis tus txiv), tej tub thiab tej ntxhais, thiab niam thiab txiv, thiab yeej tsis kav xyeem kom tau dab tsi ntawm lawv li, tab sis yog tias koj tsis muaj cuab kav muab kev sib raug zoo nrog Khetos, yog koj tsis muaj cuab kav yoog kom haum rau Nws, ces txawm hais tias koj yuav siv tag nrho txhua yam koj muaj los pab koj tej neeg nruab zej nruab zos los sis ua twb zoo tu koj niam, koj txiv, thiab txhua tus uas nyob hauv koj tsev neeg, los Kuv yuav yeej hais tau tias koj tseem yog neeg phem, thiab tsis tas li ntawd tseem yog ib tug txawj dag tshaj plaws. Tsis txhob xav tias koj yeej sib raug zoo nrog Khetos vim koj twb sib haum nrog lwm tus los sis twb tau ua tej yam zoo me ntsis lawm. Koj xav tias koj txoj kev npaj siab ua zoo ntawd yuav ntxias dag tau tej koob hmoov uas los saum ntuj Ceeb Tsheej tau no lod? Koj xav tias koj ua me ntsis kev zoo xwb ces yeej pauv tau koj qhov kev mloog lus tau no lod? Nej yeej tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav muaj cuab kav tau txais kev qhuab ntuas thiab raug yim ntsis qhuab qhia, thiab nej txhua tus pom tau tias nws yog ib qho nyuab heev rau nej los txais yuav Khetos tus yam ntxwv tib neeg, txawm hais tias nej yuav qw nrhov npaum li cas txog nej qhov kev mloog Vajtswv lus los xij. Qhov kev ntseeg li koj qhov ntawd ces yuav coj ib qho kev rau txim uas phim kawg nkaus los rau nej. Tsum kiag tsis txhob lom lom zem rau tej duab cuav ntawd thiab pheej xav pom Khetos, vim nej lub meej mom me dhau heev lawm, me dhau ces ua rau nej yeej tsis tsim nyog yuav pom Nws. Thaum uas koj tej kev ntxeev siab ntawd tau txais kev ntxuav tag lawm, thiab muaj cuab kav yuav sib raug zoo nrog Khetos, thaum ntawd Vajtswv mam li tshwm sim kiag los rau koj pom. Yog koj mus ntsib Vajtswv yam tsis tau txais kev yim ntsis qhuab qhia los sis kev txiav txim, ces koj yeej yuav rais mus ua ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv thiab yuav raug tiam ntawv mus ntsib kev puas ntsoog. Tib neeg tus yam ntxwv uas yug los ib txwm tawm tsam ua Vajtswv tus yeeb ncuab, vim tib nteeg txhua tus tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab loj heev lawm. Yog tib neeg pheej sim yuav koom xwm nrog Vajtswv thaum uas nws tus kheej tseem muaj kev coj tsis ncaj, ces yeej paub tseeb tias tsis muaj ib yam dab tsi zoo yuav tshwm sim los ntawm qhov no li; nws tej kev ua thiab tej lus yuav muab nws txoj kev coj tsis ncaj ntawd nthuav tawm, thiab nyob rau qhov kev koom xwm nrog rau Vajtswv ntawd ces nws txoj kev ntxeev siab yuav raug nthuav tawm tag nrho txhua yam. Tib neeg cia li tig los tawm tsam Khetos, dag Khetos, thiab muab Khetos tso povtseg yam lawv tus kheej yeej tsis nco paub kiag li; thaum muaj li no tshwmsim tuaj, tib neeg yuav nyob rau qhov tsis ruaj khov thiab, yog qhov no pheej muaj ntxiv mus, ces nws yuav rais mus raug teem txim.

Muaj ib txhia yuav ntseeg hais tias, yog txoj kev koom xwm nrog Vajtswv ua rau lawv poob rau txoj kev phom sij npaum li ntawd, ces tej zaum cia muab Vajtswv tso kom deb ntshe yuav zoo dua. Cov neeg zoo li no ho yuav tau txais dab tsi thiab? Lawv puas yuav ua tau siab ncaj rau Vajtswv? Muaj tseeb tiag, tias kev koom xwm nrog Vajtswv yog ib qho nyuab heev—tab sis nws yog vim tib neeg siab tsis ncaj, tsis yog Vajtswv tsis kam koom xwm nrog nws. Nws yuav yog ib yam zoo tshaj rau nej tus kheej txoj kev rau siab rau qhov tseeb. Vim li cas nej thiaj tsis tau muaj txoj kev nyiam Vajtswv? Vim li cas nej tus yam ntxwv thiaj li yog ib qho ntxim ntxub rau Nws? Vim li cas nej tej lus thiaj ua rau Nws txoj kev ntxub sawv tuaj? Tsuas yog nej ua ib qho kev ua siab ncaj me me xwb, ces nej txawm hu nkauj qhuas nej tus kheej, thiab nej hais kom yuav tsum them nqi zog rau tej yam nej ua me me ntawd; nej saib tsis taus lwm tus thaum uas nej tsuas muaj kev mloog lus ib qho me me xwb, thiab cia li saib tsis taus Vajtswv thaum uas ua tej yam dej num me me tiav. Yuav kom qhib qhov rooj lug txais tos Vajtswv, ces nej yuav kom them nyiaj, muab khoom plig, thiab lo lus qhuas. Nws ua rau nej tsis zoo siab thaum pub ib lub npib los sis ob lub rau lwm tus; thaum nej pub kaum lub rau lwm tus, nej xav kom tau txais koob hmoov ntau thiab txais kev qhuas. Tus yam ntxwv ntawm tib neeg li nej tus ntawd yog ib qho uas hais los sis hnov xwb ces yeej txaus ntxub kawg li. Puas muaj ib yam dab tsi tsim nyog tau txais kev qhuas nyob rau hauv nej lo lus thiab nej tej kev ua? Cov uas ua nws tes dej num thiab cov uas tsis ua; cov ua tus coj thiab cov ua tus caum; cov txais tos Vajtswv thiab cov tsis txais tos; cov uas pub nyiaj pab thiab cov uas tsis pub; cov uas qhuab qhia thiab cov uas txais tej lus ntawd; thiab lwm yam: tag nrho cov tib neeg ntawd ces lawv ua qhuas lawv tus kheej xwb. Nej tsis xav tias qhov no txaus luag los? Paub zoo hais tias nej ntseeg Vajtswv, txawm li ntawd los nej yeej muaj kev tsis sib raug zoo nrog rau Vajtswv tau. Paub zoo hais tias nej yeej tsis muaj qab hau luaj twg, tab sis nej tseem pheej khav theeb tas zog li thiab. Nej tsis paub tias nej txoj kev paub ntawd tau puastsuaj txog theem uas nej twb tswj tsis tau nej tus kheej lawm? Thaum muaj txoj kev paub kev hnov zoo li no lawm, nej yuav phim koom xwm nrog Vajtswv tau li cas? Nej tsis paub ntshai rau lub sij hawm thaum zoo li no los? Nej tus yam ntxwv twb puas tsuaj mus txog qhov uas nej tsis muaj cuab kav yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau lawm. Thaum zoo li no, nej txoj kev ntseeg tseem tsis txaus luag thiab los? Nej txoj kev ntseeg tsis yog ib qho uas txaus luag heev los? Koj yuav ua koj lub neej yav pem suab li cas? Koj yuav xaiv txoj kev twg taug mas?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 306

Kuv tau hais lus ntau tawm, thiab tau hais tawm txog Kuv siab nyiam thiab tus moj yam, tab sis txawm li ntawd los, neeg tseem tsis muaj peev xwm paub tau Kuv thiab ntseeg Kuv li. Los sis, kuj hais tau hais tias, neeg tsis muaj peev xwm mloog Kuv lus. Cov uas ua neej raws li Vajluskub, cov uas ua neej raws li kev cai, cov uas ua neej nyob saum ntoo khaub lig, cov uas ua neej raws li tej kev qhuab qhia, cov uas ua neej rau hauv tej hauj lwm Kuv ua niaj hnub no—leej twg ntawm lawv thiaj sib raug zoo nrog Kuv? Nej tsuas xav kom tau txais koob hmoov thiab khoom plig xwb, tab sis yeej tsis siv ib qho kev xav hais tias yuav ua li cas es thiaj sib raug zoo nrog Kuv, los sis yuav ua cas es thiaj yuav tiv thaiv kom tau kom nej tsis txhob tig tawm tsam Kuv. Kuv mas tu siab heev rau nej, vim Kuv tau muab ntau yam rau nej heev, tab sis Kuv tau txais tsawg heev los ntawm nej. Nej txoj kev ntxias dag, nej txoj kev khav theeb, nej txoj kev siab hlob xav tau ntau, nej tej kev ntshaw yam tsis paub khuv xim, nej txoj kev ntxeev siab, nej txoj kev tsis mloog lus—yam twg ntawm tej no uas yuav khiav dim ntawm Kuv qhov muag pom? Nej tsis tij lim rau Kuv, nej dag Kuv, nej cem Kuv, nej ntxias Kuv, nej tsib nqi ntawm Kuv thiab khuj Kuv los ntawm tej khoom fij—tej kev ua phem ntawd yuav khiav dim Kuv tej kev rau txim li cas? Tag nrho txoj kev ua phem no yog pov thawj ntawm nej tej kev tig tawm tsam Kuv thiab yog pov thawj ntawm nej txoj kev tsis haum nrog Kuv. Nej txhua tus yeej ntseeg nej tus kheej hais tias nej yeej sib raug zoo nrog Kuv, tab sis yog muaj tseeb li ntawd tiag, yog li ntawd es nej tej pov thawj tim khawv uas cam tsis dhau ntawd ho siv rau leej twg mas? Nej ntseeg nej tus kheej hais tias nej mas muaj lub siab ncaj tshaj plaws thiab muaj lub siab npuab rau Kuv tshaj plaws. Nej xav tias nej mas siab zoo kawg, muaj lub siab hlub kawg, thiab mob siab rau Kuv kawg. Nej xav tias nej tau ua ntau txaus rau Kuv heev lawm. Tab sis nej puas tau sim muab qhov no tsa coj los piv rau tej yam nej ua mas? Kuv hais tias nej mas khav theeb dhau heev lawm, siab hlob dhau heev lawm, lam ua txuj ua me me nkaus xwb; cov tswv yim dag uas nej siv los ntxias Kuv mas zoo li ntse kawg, thiab nej muaj tej kev xav uas ntxim ntxub heev thiab tej kev ua uas ntxim ntxub heev. Nej qhov kev ua siab ncaj ntawd mas tsawg dhau heev lawm, nej qhov kev rau siab ntawd mas me dhau heev lawm, thiab nej qhov kev txawj xav mas tsis muaj kiag li. Muaj qhov phem ntau dhau heev lawm nyob hauv nej lub siab, thiab tsis muaj leej twg uas yuav dim nej txoj kev siab phem rau li, txawm Kuv kiag los yeej tsis dim li. Nej muab Kuv kaw qhov rooj rau sab nraud vim nej cov me nyuam, los sis nej tus txiv, los sis nej tus kheej qhov kev ceev nej tus kheej cia. Tsis tias yuav txhawj xeeb txog Kuv hos, nej tsuas txhawj txog nej tsev neeg, nej cov me nyuam, nej lub meej mom, nej lub neej yav pem suab, thiab nej tus kheej txoj kev txaus siab xwb. Puas muaj ib zaug twg uas nej yuav xav txog Kuv thaum nej hais lus los sis ua tej yam dab tsi? Nyob rau tej hnub uas no no heev, nej txoj kev xav mas tig mus rau nej cov me nyuam, nej tus txiv, nej tus poj niam, los sis nej niam nej txiv. Nyob rau tej hnub sov heev, Kuv yeej tsis muaj ib qho chaw nyob hauv nej txoj kev xav ib yam nkaus li thiab. Thaum koj ua koj tes dej num, koj tsuas xav txog tej uas koj xav tau xwb, txog koj tus kheej qhov kev nyab xeeb, txog cov neeg hauv koj tsev neeg xwb. Yam dab tsi uas koj tau ua es yog ua rau Kuv mas? Thaum twg uas koj tau xav txog Kuv mas? Thaum twg uas yog thaum uas, tsis hais nyuab npaum cas li, koj tau muab koj tus kheej zwm kiag rau Kuv thiab Kuv tes hauj lwm mas? Qhov pov thawj tias koj yeej muaj kev sib raug zoo nrog Kuv nyob qhov twg mas? Qhov tseeb ntawm koj txoj kev ua siab ncaj rau Kuv ntawd nyob qhov twg mas? Qhov tseeb ntawm koj qhov kev mloog lus rau Kuv ntawd nyob qhov twg mas? Thaum twg es tej koj xav ua ntawd tsis yog tsuas lam ua kom tau Kuv tej lus foom koob hmoov xwb mas? Nej ntxias thiab dag Kuv, nej muab qhov tseeb coj los kov ua si, nej muab qhov muaj tseeb npog cia, nej ntxeev siab rau lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb. Dab tsi yuav nyob tom ntej tos nej rau qhov uas nej tawm tsam Kuv li no? Nej tsuas lam nrhiav kev sib raug zoo nrog ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb xwb, thiab tsuas lam nrhiav ib txoj kev ntseeg uas tsis paub tseeb, tab sis nej tsis sib raug zoo nrog Khetos. Nej txoj kev ua siab phem ntawd yuav tsis tsim kom muaj kev rau txim rov rau nej ib yam nkaus li qhov uas cov neeg siab phem tsim nyog tau txais thiab los? Nyob rau lub sij hawm ntawd, nej yuav ras hais tias tsis muaj ib tug uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Khetos yuav khiav dim hnub rau txim ntawd li, thiab nej yuav pom hais tias muaj kev rau txim li cas yuav raug rau cov uas tawm tsam Khetos. Thaum hnub ntawd los txog, nej tej kev npau suav uas yuav tau txais koob hmoov rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv thiab qhov uas yuav tau txoj kev nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej ntawd yuav tsum tawg ntsoog tas nrho. Txawm li cas los xij, nws yuav tsis zoo li ntawd rau cov uas haum nrog Khetos. Txawm hais tias lawv tau poob ntau yam, txawm hais tias lawv tau ntsib kev txom nyem ntau, lawv yuav tau txais tag nrho tej qub txeeg qub teg uas Kuv tau tso tseg rau neeg ntiaj teb. Thaum kawg, nej yuav to taub hais tias tsuas yog Kuv tig leeg nkaus xwb thiaj yog tus Vajtswv uas ncaj ncees, thiab hais tias tsuas yog Kuv tib leeg nkaus xwb thiaj li yuav coj tau neeg ntiaj teb mus nkag rau nws txoj hau kev kawg uas zoo nkauj tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 307

Vajtswv tau txib ntau yam rau tib neeg thiab kuj tau hais txog lawv qhov kev to taub rau ntau txoj kev uas suav tsis txheeb li. Tab sis vim yog tib neeg lub peev xwm mas muab xam los ces qis heev li, ntau lo ntawm Vajtswv cov lus thiaj li tsis nrhau cag. Muaj ntau yam laj thawj rau qhov peev xwm qis no, xws li tej kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg txoj kev xav thiab kev coj ncaj ncees, thiab ib qho tsis muaj kev tu kom loj hlob uas yog; kev ntseeg koob hmoov txwv feej uas tau tuav tib neeg lub siab ruaj; txoj kev ua neej uas phem thiab qias uas tau cog ntau tus mob nyob rau hauv tej ces kaum uas tob tshaj plaws ntawm tib neeg lus siab; ib qho kev nkag siab ntiav ntiav txog kev txawj ntaub txawj ntawv rau fab kab lig kev cai, uas muaj yuav luag txog cuaj caum-yim feem pua ntawm cov neeg tsis muaj kev kawm txog kev txawj ntaub ntxawj ntawv rau fab kab lig kev cai thiab, qhov ua tshaj ntawd, muaj tsawg heev ua tau txais kev kawm txog fab kab lig kev cai siab. Yog li ntawd, tib neeg thiaj tsis paub hais tias dab tsi yog Vajtswv los sis tus Ntsujplig, tab sis tsuas muaj ib daim duab txog Vajtswv uas pom tsis meej thiab paub tsis tseeb uas yog tau los ntawm tej kev ntseeg koob hmoov txwv feej. Tej kev haub ntxias yam txaus ntshai uas ntau txhiab xyoo ntawm “txoj kev ntseeg loj tshaj plaws ntawm kev muaj teb chaws” tau tso tob nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm, nrog rau tej kev xav sab txwv feej uas tib neeg raug khi thiab raug saw hlau xauv, yam tsis muaj ib qho kev ywj pheej me me li, yam tsis muaj lub siab yuav ntshaw qhov ntau los sis mob siab hlo rau, tsis muaj kev ntshaw kom nce qib, lam nyob twj ywm thiab poob qab ntsuav, tuav rawv txoj kev xav li ib tug qhev, thiab ntau yam ntxiv mus—tej kev xav rau kev txiav txim siab zoo li no tau qhia kom pom txog ib qho nchuav tawm los uas qias neeg uas ntxuav tsis tawm li thiab phem heev rau tej kev pom, kev xav, kev coj ncaj ncees thiab tus moj yam ntawm noob neej. Tib neeg, ces zoo nkaus li, ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb tsaus ntuj nti ntawm txoj kev ua phem, uas tsis muaj ib tug ntawm lawv uas yuav nrhiav kev tawm mus kom deb tshaj tus laj kab thaiv li, thiab tsis muaj ib tug ntawm lawv uas yuav xav khiav tawm mus rau ib lub ntiaj teb zoo dua li; tab sis lawv txaus siab rau qhov lawv tau hauv lub neej, siv lawv lub sij hawm muaj thiab tu me nyuam, rau siab khwv, hws ntws lug, ua lawv tej dej num hauv vaj hauv tsev, npau suav txog ib tse neeg uas kaj siab lug thiab zoo siab hlo, thiab npau suav txog txoj kev hlub ntawm tej txwj nkawm, tej me nyuam uas txawj hlub niam hlub txiv, npau suav txog lawv txoj kev xyiv fab rau yav laus thaum uas lawv ua lub neej thaj yeeb lug…. Rau ntau caum xyoo, ntau txhiab xyoo, ntau caum txhiab xyoo los txog ntua rau tam sim no, tib neeg tau nkim lawv lub sij hawm li no, yam tsis muaj ib tug twg uas yuav tsim ib lub neej kom zoo tiav log li, sawv daws tsuas muaj kev npaj siab sib tua nyob rau hauv lub ntiaj teb tsaus ntuj nti no xwb, sib tw ua kom muaj koob npe thiab muaj txiag nplua nuj xwb, thiab nrhiav tswv yim ua phem ib leeg rau ib leeg xwb. Leej twg thiaj nrhiav kev ua kom haum Vajtswv txoj kev xav mas? Puas muaj leej twg quav ntsej txog Vajtswv tes hauj lwm li? Tag nrho txhua yam ntawm noob neej uas muaj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj ces yeej rais los ua tib neeg tus yeeb yam ntev los lawm, thiab nws yog ib qho nyuab heev uas yuav ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab tib neeg haj yam tsis muaj siab yuav ua twb zoo mloog tej uas Vajtswv tau tso rau lawv niaj hnub no. Txawm yuav zoo li cas los xij, Kuv ntseeg hais tias tib neeg yuav tsis xav li cas rau qhov Kuv hais tej lus no vim qhov Kuv hais no yog keeb kwm ntawm ntau txhiab xyoo. Yuav hais txog keeb kwm ces yog hais txog qhov tseeb thiab, tshaj qhov ntawd, hais txog tej kev phem kev txaj muag uas sawv daws yeej pom meej meej, ces ho yuav muaj laj thawj dab tsi los hais txog tej yam uas tsis thooj li qhov tseeb mas? Tab sis Kuv kuj ntseeg hais tias cov neeg uas muaj laj thawj, thaum pom tej lus no lawm, yuav tsim dheev los thiab rau siab ntso rau txoj kev nce qib. Vajtswv cia siab hais tias tib neeg yuav muaj cuab kav ua neej nyob thiab ua dej num yam thaj yeeb lug thiab txaus siab hlo rau tib lub sij hawm uas muaj cuab kav hlub Vajtswv thiab. Nws yog Vajtswv txoj kev xav hais tias kom tag nrho noob neej nkag tau mus so; tshaj qhov no, qhov kev muab Vajtswv lub yeeb koob coj los tso kom ci ntsa iab puv nkaus daim av ces yog Vajtswv qhov kev ntshaw loj tshaj plaws. Nws yog ib qho kev txaj muag uas tib neeg tseem tog nyob rau hauv qhov kev tsis paub tom ntej tom qab thiab tsim tsis nto los, raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev ces niaj hnub no lawv twb tsis muaj tsos zoo li tib neeg kiag lawm. Yog li ntawd tib neeg tej kev xav, kev coj ncaj ncees, thiab kev kawm ua ib qho kev sib txuas, hos kev xyaum nyob rau hauv kev paub ntaub paub ntawv txog tej kab lig kev cai ua qhov kev sib txuas thib ob, qhov uas zoo dua rau kev txhawb tib neeg qhov peev xwm txog fab kab lig kev cai kom siab tuaj thiab hloov lawv txoj kev pom sab ntsuj plig.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 308

Hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej txoj sia, lawv keev xav rau lawv tus kheej tas li tias, Kuv tau tso kuv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg rau Vajtswv, thiab yam uas Nws tau muab rau kuv lawm yog dab tsi? Kuv yuav tsum muab sib ntxiv rau, thiab saib kom tseeb—sai sai dhau los no kuv puas tau txais ib qho koob hmoov li? Kuv tau muab ntau heev rau hauv lub sij hawm no lawm, kuv tau khiav mus khiav los, thiab ua rau kuv ntsib kev txom nyem ntau heev—Vajtswv puas tau muab tej lus cog tseg ib qho rau kuv li? Nws puas nco tau kuv txoj kev ua zoo lawm? Kuv qhov kawg yuav zoo li cas? Kuv puas tuaj yeem tau txais Vajtswv cov koob hmoov? … Txhua txhua tus neeg yeej xam xwm yeem txog tej yam zoo li no nyob rau hauv lawv lub siab tas li, thiab lawv xav kom Vajtswv ris lawv tej kev txhawb siab, tej kev xav ua kom tiav, thiab kev mob siab ua dej num. Qhov no hais tau tias, hauv tib neeg lub siab ces yeej sim Vajtswv tas li, npaj tej phiaj xwm txog Vajtswv tas li, sib cav txog tej teeb meem rau nws tus kheej qhov kawg nrog Vajtswv tas li, thiab sib zog los tshem tej kab lus tawm ntawm Vajtswv mus, saib seb Vajtswv puas muab los sis tsis muab yam uas lawv xav tau rau lawv. Thaum tib lub sij hawm uas caum raws Vajtswv ntawd, tib neeg tsis saibVajtswv li Vajtswv. Tib neeg yeej sib khom nrog Vajtswv tas li, thov tej yam xav tau los ntawm Nws tsis tseg li, thiab tseem nias Nws qees rau txhua txhua kauj ruam, siv zog ntso muab kom tau ntev li ib mais kev tom qab tau txais li ib ya tes lawm. Thaum tib lub sij hawm uas tseem siv zog ntso sib khom nrog Vajtswv no, tib neeg kuj sib cav nrog Nws thiab, thiab tseem muaj cov tib neeg, thaum tej kev sim siab los raug rau lawv los sis lawv pom lawv tus kheej nyob rau hauv tej xwm txheej, keev ua rau qaug zog, nyob twj ywm thiab tsis rau siab rau lawv txoj dej num, thiab muaj tej kev yws txog Vajtswv puv npo. Suav txij puag thaum lub sij hawm uas tib neeg tau pib ntseeg Vajtswv los, lawv tau xav tias Vajtswv yog ib tug neeg muaj nyiaj txiag nplua nuj, yog rab riam ntawm Pawg Tub Rog Xab Viv, thiab lawv tau xav tias lawv tus kheej yog Vajtswv tus neeg ua num loj tshaj plaws, npaum nkaus li yog siv zog ua kom tau txais koob hmoov thiab tej lus cog tseg los ntawm Vajtswv los uas yog lawv qhov muaj cai thiab lub luag hauj lwm xeeb txawm, hos Vajtswv lub luag hauj lwm ces yog los tiv thaiv thiab saib xyuas tib neeg, thiab los npaj rau lawv. Qhov zoo li no yog lub hauv paus kev to taub ntawm “txoj kev ntseeg Vajtswv” ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv, thiab qhov zoo li no yog lawv txoj kev to taub tob tshaj plaws ntawm txoj kev xav txog txoj kev ntseeg Vajtswv. Los ntawm tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseeb mus rau lawv txoj kev cawm raws li siab nyiam, nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi hlo li uas ntsig txog kev ntshai Vajtswv li. Tib neeg lub hom phiaj rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yeej tsis muaj ib yam ntsig txog rau kev pe hawm Vajtsw liv. Qhov ntawd hais tau tias, tib neeg yeej xav txog los sis tsis to taub txog tias kev ntseeg Vajtswv cheem tsum kev ntshai thiab pe hawm Vajtswv. Hauv txoj kev kaj ntawm cov yam ntxwv zoo li no, tib neeg lub ntsiab tseeb yeej paub yooj yim. Lub ntsiab tseeb no yog dab tsi? Nws yog tib neeg lub siab phem, zais kev ntxeev thiab kev ntxias dag, tsis nyiam kev ncaj nruab nrab thiab kev ncaj ncees thiab yam zoo, thiab nws tsis muaj nqis thiab qia cub. Tib neeg lub siab tsis tuaj yeem txav los ze tau rau ntawm Vajtswv; lawv tsis tau muab lub siab tag nrho rau Vajtswv li. Vajtswv yeej tsis pom tib neeg lub siab tseeb tiag li, los sis Nws yeej tsis raug pe hawm los ntawm tib neeg li. Txawm Vajtswv yuav them tus nqi siab npaum li cas los xij, los sis Nws ua txoj dej num ntau npaum li cas los xij, los sis Nws npaj rau tib neeg ntau npaum li cas los xij, tib neeg tseem dig muag thiab tsis quav ntsej hlo li. Tib neeg yeej tsis muab lawv lub siab rau Vajtswv, lawv tsuas xav txhawj txog lawv lub siab rau lawv tus kheej xwb, los txiav txim siab rau lawv tus kheej—lub ntsiab ntawm qhov no ces yog tias tib neeg tsis xav ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem, los sis los ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, los sis lawv tsis xav pe hawm Vajtswv li yog Vajtswv. Qhov zoo li no yog tus yam ntxwv ntawm tib neeg niaj hnub tam sim no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 309

Ua coob tus neeg yeej tsis tawm tsam Vajtswv thiab khuam Vajntsujplig tes hauj lwm vim lawv tsis paub Vajtswv tes hauj lwm uas sib txawv thiab muaj ntau yam sib txuam, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsuas muaj qhia kev paub me me xwb thiab kev qhuab qhia uas siv los ntsuas tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig lod? Txawm hais tias qhov kev ntsib kev pom ntawm cov neeg zoo li ntawd mas muaj nyob ntiav ntiav xwb, los lawv tseem khav theeb thiab tseem nyob yam tso siab lug thiab lawv tseem saib tsis tau Vajntsujplig tes hauj lwm, tsis quav ntsej txog Vajntsujplig tej kev qhuab qhia thiab, tshaj qhov ntawd, tseem siv lawv tej lus sib cav qub uas me me ntawd coj los “lees” Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv kuj tseem ua txuj dag, thiab tseem ntseeg tag nrho txog lawv tus kheej tej kev kawm thiab kev paub, thiab ntseeg hais tias lawv muaj cuab kav yuav tsham mus thoob plaws lub ntiaj teb. Cov neeg zoo li ntawd tsis yog cov uas Vajntsujplig ntxub thiab tsis txais yuav, thiab lawv tseem yuav tsis raug rhuav tshem pov tseg nyob rau tiam tshiab thiab lod? Cov ntawd tseem tsis yog cov uas los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tseem tab meeg tawm tsam Nws cov niag neeg me me uas ruam ruam thiab paub tsawg tsawg xwb, cov uas tsuas lam khav hais tias lawv ntse npaum los cas xwb lod? Muaj ib qho nyuag kev paub me me txog Vajluskub xwb, los lawv tseem sim nrhab ceg rau ntiaj teb tej “tsev kawm txuj”; muab ib qho nyuag kev qhuab qhia ntiav ntiav los qhia tib neeg, lawv sim rhuav Vajntsujplig tes hauj lwm thiab sim muab ua kom nws khiav ncig lawv tus kheej qhov txheej txheem kev xav. Qhov muag pom ze npaum li lawv, los lawv tseem sim kom ntsia ib pliag xwb ces pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm 6,000 xyoo. Cov neeg no tsis muaj ib qho kev txawj xav uas tsim nyob hais txog li! Qhov tseeb, yog tib neeg yim muaj kev paub ntau zog txog Vajtswv, ces lawv yim txiav txim rau Nws tes hauj lwm qeeb zog xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas tham me me txog lawv qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no xwb, tab sis lawv yeej tsis maj mus rau lawv tej kev txiav txim li. Yog tib neeg yim paub tsawg zog txog Vajtswv, ces lawv yim khav theeb thiab ntseeg lawv tus kheej tshaj plaws li thiab lawv haj yam tsuas xav tshaj tawm txog Vajtswv kiag—tab sis lawv tsuas tham txog lub tswv yim xwb, thiab tsis muaj pov thawj dab tsi tiag tiag li. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj ib qho nuj nqis dab tsi hlo li. Cov uas pom Vajntsujplig tes hauj lwm ua ib qho kev ua si xwb ces yog cov uas tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsis xyuam xim thaum lawv ntsib tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, cov uas tham tsis paub xaus, maj nroos yuav txiav txim, cov uas cia lawv qhov peev xwm xeeb txawm ua ywj siab los tsis lees qhov yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas cem thiab thuam nws—yog cov neeg uas tsis hwm leej twg li uas tsis yog tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Ua lawv tsis yog, tshaj ntxiv mus, cov neeg uas muaj kev khav theeb loj, cov neeg uas yeej xeeb txawm txaus siab rau lawv tus kheej thiab tsis muaj cuab kav yuav tswj tau li los? Txawm hais tias muaj ib hnub los txog es cov neeg zoo li ntawd txais yuav tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, los Vajtswv yeej tseem yuav tsis zam lawv li. Tsis yog lawv saib tsis taus cov uas ua hauj lwm rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis kuj tseem thuam Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Cov neeg ruam ruam li ntawd yuav tsis raug zam txim rau li, tsis hais nyob rau tiam no los sis tiam tseem yuav los no li, thiab lawv yuav ntsib kev puas tsuaj mus ib txhis nyob hauv dab teb! Cov neeg uas tsis hwm lwm tus, nyob tso siab lug li ntawd ces lam ua txuj ntseeg Vajtswv xwb, thiab yog tib neeg yim zoo li no, ces lawv yim muaj yuav ua txhaum rau Vajtswv tej kev cai tswj fwm. Tsis yog tag nrho cov neeg khav theeb ntawd uas tawv ncauj nruab thiab, thiab cov uas yeej tsis mloog leej twg lus li, tag nrho sawv daws taug txoj kev no lod? Tsis yog lawv tawm tsam Vajtswv ib hnub dhau ib hnub, tus Vajtswv uas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li lod?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 310

Kev paub txog tej kab lig kev cai thaum ub thiab keeb kwm ua ntu zus los tau ntau txhiab xyoo lawm ntawd tau muab tib neeg txoj kev xav thiab txoj kev xav phem thiab lawv txoj kev xav kaw ruaj heev ua rau lawv txhaws tag thiab tsis txawj lwj[1] li. Tib neeg nyob rau lub voj voog thib kaum yim hauv ntuj tawg, qhov uas, cuag nkaus li lawv tau raug Vajtswv muab ntiab mus rau hauv lub chaw kaw neeg hauv av, yeej tsis pom qhov duab ci hlo li. Txoj kev xav sab txwv feej tau caij tsuj tib neeg heev ua raws lawv ua yuav luag tsis taus pa thiab ua pa nyuaj heev li. Lawv tsis muaj ib lub zog me me yuav tawm tsam li; qhov lawv ua tau ces tsuas yog tiv thiab tiv yam ntsiag to xwb…. Yeej tsis muaj ib tug twg uas yuav tau luag nti los sis sawv txheem txoj kev yog thiab kev ncaj ncees li; tib neeg ces tsuas ua ib lub neej uas phem tshaj li ib tug tsiaj lub, nyob hauv qab txoj kev raug ntaus thiab raug tsim txom los ntawm txoj kev coj sab txwv feej, ib hnub dhau ib hnub, thiab ib xyoos dhau ib xyoos. Lawv yeej tsis xav txog qhov yuav nrhiav Vajtswv los xyiv fab rau txoj kev zoo siab uas nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb. Cuag nkaus li tib neeg raug ntaus ntog pawg lug txog qhov uas lawv ces zoo li tej nplooj qhua zeeg poob los thaum lub caij nplooj ntoos zeeg, nkig nkuav, qhuav qhawv, thiab daj-lis. Tib neeg twb poob lawv qhov kev nco tau ntawd los tau ntev lawm; lawv ua neej nyob yam tsis muaj kev pab li nyob rau hauv lub ntuj tawg uas hu ua tib neeg lub ntiaj teb, tos ntsoov hnub kawg los txog es kom lawv puas tsuaj nrog lub ntuj tawg no mus, cuag nkaus li hnub kawg uas lawv tos ntsoov ntawd ces yog hnub uas tib neeg yuav tau xyiv fab hlo rau txoj kev so yam thaj yeeb lug. Tej kev coj sab txwv feej tau coj tib neeg lub neej mus rau “Tub Tuag Teb,” haj yam ua rau tib neeg lub zog yuav tawm tsam ntawd ntaug. Txhua yam kev caij tsuj thawb tib neeg, ib kauj ruam zuj zus, kom poob tob zuj zus mus rau hauv Tub Tuag Teb, kom deb zuj zus ntawm Vajtswv mus, los txog ntua rau hnub no ces lawv tau rais mus ua cov neeg txawv tsis sib paub rau Vajtswv lawm thiab maj nroos mus nkaum Nws thaum lawv sib ntsib. Tib neeg tsis quav ntsej txog Nws thiab cia Nws sawv ib leeg rau ib sab, cuag li tib neeg yeej tsis tau paub dua Nws, yeej tsis tau pom dua Nwsua ntej ntawd li. Tab sis Vajtswv yeej tos ntsoov tib neeg thoob plaws txoj kev deb ntawm tib neeg txoj sia, yeej tsis tau muab Nws tej kev npau taws uas cheem tsis tau kiag ntawd cuam rau lawv li, tsuas nyob tos ntsiag to xwb, tsis hais ib lo lus li, rau tib neeg kom hloov siab lees txim thiab pib dua tshiab. Vajtswv twb tau los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb ntev los lawm los koom tej kev txom nyem ntawm tib neeg lub ntiaj teb nrog tib neeg. Nyob rau ntau lub xyoo uas Nws tau nrog tib neeg nyob, tsis muaj leej twg paub hais tias muaj Nws li. Vajtswv tsuas tiv ntsiag to tej kev txom nyem ntawm tej kev cov nyom ntxhov quav niab hauv tib neeg lub ntiaj teb thaum ua tes hauj lwm uas Nws tus kheej coj los kiag xwb. Nws tiv tas zog ntxiv rau Leej Txiv Vajtswv txoj kev xav thiab rau noob neej tej kev cheem tsum, raug kev txom nyem uas tib neeg yeej tsis tau raug dua li. Nyob rau ntawm tib neeg xub ntiag ces Nws ua twj ywm tos ntsoov lawv xwb, thiab nyob rau ntawm tib neeg xub ntiag ces Nws txo Nws Tus Kheej lub hwj chim, rau Leej Txiv Vajtswv txoj kev xav thiab kuj yog rau noob neej tej kev cheem tsum thiab. Kev paub txog tej kab lig kev cai thaum ub tau muab tib neeg nyiag twj ywm ntawm Vajtswv lub xub ntiag mus lawm thiab muab lawv cob rau tus vajntxwv ntawm cov dab thiab nws cov xeeb leej xeeb ntxwv lawm. Plaub Phau Ntawv thiab Tsib Phau Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis[a] tau coj tib neeg txoj kev xav thiab tej kev xav phem mus rau ib tiam tshiab ntawm txoj kev ntxeev siab lawm, ua rau lawv muaj kev qhuas loj tshaj rau cov uas muab cov Ntawv/Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis ntawm cov Ntaub Ntawv ntawd coj los sib sau ua ke, thiab ces haj yam ua rau lawv tej kev xav phem txog Vajtswv ntawd muaj ntau ntxiv tuaj xwb. Tib neeg tsis paub li, tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau muab Vajtswv ntiab tawm hauv tib neeg lub siab mus lawm yam siab phem kawg thiab tau cia nws tus kheej nyob rau hauv yam txaus siab kawg nkaus li tus yeej. Txij thaum ntawd los, ces tib neeg raug ib tug ntsuj phem thiab lim hiam thiab muaj lub ntsej muag ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab nkag rau lawm. Ib txoj kev ntxub Vajtswv nyob puv nkaus lawv lub hau siab, thiab txoj kev chim siab xav ua phem ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab kis mus rau hauv tib neeg lub nruab nrog ib hnub dhau ib hnub mus txog ntua thaum lawv raug nqos kiag du lug lawm. Tib neeg tsis muaj ib qho kev ywj pheej me me nyob li lawm thiab tsis muaj kev nti kom dim ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab ntawd rooj ntxiab li lawm. Lawv yeej tsis muaj kev xaiv li tsuas yog raug txhom kawg kiag tam sim ntawd, nyoo swb kiag thiab nyoo zwm kiag rau ntawm nws lub xub ntiag xwb. Ntev los lawm, thaum tib neeg lub siab thiab tus ntsuj thiab mos mos, tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau cog ib lub noob ntawm qhov nqaij hlav ntawm txoj kev tsis ntseeg tias muaj Vajtswv rau hauv nws, qhia nws txog tej kev dag los ua “kev kawm txog keeb txuj thiab kev siv keeb txuj; ras txog Plaub Txoj Kev Vam Meej; thiab yeej tsis muaj ib qho uas yog Vajtswv nyob rau hauv lub ntiaj teb li.” Tsis tag li ntawd xwb, nws qw tawm rau txhua lub cib fim hais tias: “Cia peb tos peb lub zog uas txawj txawj khwv no los tsim tsa ib lub teb chaws zoo nkauj heev,” hais kom txhua leej thiab txhua tus npaj kom txhij puag thaum me nyuam yaus los kom ua lub siab ncaj ua dej dum rau lub teb chaws. Tib neeg, tsis paub, ces raug coj los rau ntawm nws xub ntiag, ntawm qhov uas nws maj nroos khav hais tias txhua yam zoo (txhais tau hais tias yam zoo yog Vajtswv tug rau qhov uas tuav rawv tag nrho noob neej rau hauv Nws ob txhais tes) ces yog nws tug tag nrho. Nws yeej tsis muaj ib qho kev paub txaj muag hlo li. Tshaj qhov ntawd, nws txeeb Vajtswv cov neeg yam tsis paub txaj muag thiab muab lawv cab rov qab mus rau hauv nws lub tsev, uas nws dhia li ib tug nas tsuag mus rau ntawm lub rooj thiab kom tib neeg pe hawm nws li Vajtswv. Cas yuav yog ib niag neeg phem ua luaj li lau! Nws quaj qw tawm tej yam uas poob ntsej poob muag thiab ua rau sawv daws ceeb, xws li: “Yeej tsis muaj tej yam zoo li ntawd uas yog Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb li. Cua tshuab raws li tej huab cua hloov pauv raws li tej kev cai ntuj tsim xwb; nag los thaum tej pa dej, ntsib rau tej huab cua txias, khov ua tej teev dej uas poob los rau ntiaj teb; ib qho av qeeg yog daim npoo av ntawm lub ntiaj teb co vim tej kev hloov pauv hauv qab av xwb; ntuj qhua mas yog vim tej huab cua qhuav los ntawm tej kev cuam tshuam me me nyob rau saum npoo saum lub hnub xwb. Tej no yog tej xwm txheej uas ib txwm muaj raws ntuj tsim. Qhov twg, ntawm tag nrho tej no, uas yog ib qho uas Vajtswv ua?” Tseem muaj cov uas qw tawm tej kab lus zoo li nram qab no, tej kab lus uas tsis tsim nyog hais tawm lub suab li: “Tib neeg mas yog loj hlob thiab hloov cev los ntawm liab los nyob rau txheej puag thaum ub, thiab lub ntiaj teb tam sim no mas yog los ntawm qhov kev hloov sib txuas zws ntawm tej zej zog yaj sab puag thaum ub pib khwv yees li ntawm ib taw xyoo dhau los lawm. Qhov uas ib lub teb chaws yuav vam meej tuaj los sis poob qab mus ntawd ces puav leej nyob rau ntawm nws cov pej xeem ob txhais tes xwb.” Nyob rau sab tom qab, nws kom tib neeg muab nws dai rau tim phab ntsa los sis tso rau saum rooj los teev hawm thiab muab khoom fij rau nws. Nyob rau tib lub sij hawm uas nws quaj qw hais tias, “Yeej tsis muaj Vajtswv li,” nws muab nws tus kheej tsa ua Vajtswv, siv tag nrho lub zog nchav muab Vajtswv thawb tawm plaws lub ntug ntawm lub ntiaj teb mus lawm, thaum uas tseem sawv ntawm Vajtswv qhov chaw thiab ua tes dej num ua tus vaj ntxwv ntawm cov dab. Cas yuav tsis muaj qab hau kiag li! Nws ua rau yus ntxub nws ti txha nkaus. Zoo li Vajtswv thiab nws ces yog yeeb ncuab uas cog lus tseg, thiab ob tug ces nyob tsis tau ua ke. Nws ntxias dag muab Vajtswv caum khiav mus lawm ho nws ces ncig rau ub rau no yam ywj siab lug, nyob sab nraud uas kev cai lij choj ncav tsis cuag.[2] Yog kiag ib niag vaj ntxwv rau cov niag dab ntag lau! Ua cas thiaj yuav zam tau qhov uas muaj nws nyob mas? Nws yuav tsis so kom txog thaum uas nws muab Vajtswv tes hauj lwm ua kom puas tag thiab cia nws nyob rau ib qho piam sij ntxhov quav niab tag nrho,[3] cuag nkaus li nws xav tawm tsam Vajtswv kom txog qhov kawg kiag, kom txog qhov uas tus ntses tuag kiag los sis lub vas ntuag kiag, txhob txwm npaj nws tus kheej tawm tsam Vajtswv thiab nias qees los ze zuj zus. Nws lub ntsej muag phem twb yeej raug muab nthuav tawm ntev heev los lawm, tam sim no ces nws doog tag thiab raug ntaus sab kawg[4] thiab nyob rau ib tug yam ntxwv txaus tu siab kawg, tab sis nws yeej tseem tsis txo nws txoj kev ntxub Vajtswv li, cuag nkaus li yog nqos tau kiag Vajtswv ua ib los puv nkaus ces nws yuav tso tau nws tej kev ntxub uas raug kaw rau hauv nws lub siab tawm. Peb yuav ua cas zam tau nws, Vajtswv tus yeeb ncuab no nas! Tsuas yog nws qhov kev raug rhuav tshem thiab muab tua kom tu noob kiag xwb thiaj yuav ua rau peb lub neej txoj kev ntshaw tawg paj txi txiv tau. Ua cas thiaj yuav cia nws khiav vig voog rau ub rau no? Nws tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab txog ntua qhov uas tib neeg tsis paub ntuj hnub lawm, thiab tau rais los ua cov niag tuag thiab tsis hnov dab tsi li lawm. Tib neeg tau plam qhov laj thawj uas tib neeg ib txwm muaj lawm. Vim li cas ho tsis muab tag nrho peb coj los rhuav tshem nws thiab muab nws hlawv kom tshem tawm tau tag nrho txhua yam kev txhawj xeeb rau yav tom ntej thiab cia Vajtswv tes hauj lwm kom mus txhog qhov zoo tshaj plaws uas tsis tau muaj dua li? Pab niag dag no tau los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb thiab muab nws tig mus ua kev tsis meej pem lawm. Lawv coj tag nrho tib neeg mus rau ntawm npoo tsua, nyiag npaj yuav muab lawv thawb kom poob mus ntsoog mos mos es kom lawv thiaj li tau noj lawv lub cev tuag. Lawv cia siab ntsoov yam tsis muaj nuj nqis dab tsi yuav muab Vajtswv qhov phiaj xwm rhuav thiab nkag mus nrog Nws sib ntsuas zog, twv tag nrho txhua yam rau qhov kev pov lub mom khauv lauv ib zaug nkaus xwb.[5] Qhov ntawd mas yeej tsis yooj yim kiag li! Tus ntoo khaub lig twb tau npaj tiav lawm, txog thaum kawg, rau tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas muaj kev txhaum rau tej kev ua txhaum cai loj tshaj plaws. Vajtswv mas tsis yog nyob saum tus ntoo khaub lig. Nws twb tau muab cuam pov tseg rau tus niag dab lawm. Vajtswv twb yog tus yeej ntev ua ntej tam sim no lawm thiab tsis tu siab rau noob neej tej kev txhaum ntxiv lawm, tab sis yuav coj txoj kev cawm dim los rau noob neej tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Tsis txawj lwj” mas yog npaj hais ua ib co lus thuam kom txaus luag rau ntawm no xwb, txhais tau hais tias tib neeg mas tawv heev nyob rau hauv lawv tej kev txawj ntse, kab lig kev cai, thiab kev xav rau sab ntsuj plig.

2. “Ncig rau ub rau no yam ywj siab lug, nyob sab nraud uas kev cai lij choj ncav tsis cuag” qhia hais tias niag dab ntawd ces dhia niag vwm ntsuav thiab ntsawm ub ntsawm no.

3. “Ib qho piam sij ntxhov quav niab tag nrho” mas yog hais txog niag dab ntawd tus cwj pwm heev nrog zog uas ntsia tsis taus kiag li.

4. “Doog tag thiab raug ntaus sab kawg” yog hais txog lub ntsej muag phem dab tuag ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab.

5. “Twv tag nrho txhua yam rau qhov kev pov lub mom khauv lauv ib zaug nkaus xwb” txhais tau hais tias muab tag nrho yus cov nyiaj coj los twv tib zaug xwb vim cia siab kom yeej rau thaum kawg. Qhov no yog ib qho lus piv txwv rau niag dab ntawd lub tswv yim dag yam phem txaus ntshai thiab lim hiam tshaj plaws. Kab lus hais no mas yog siv ua lus hais thuam kom txaus luag.

a. Plaub Phau Ntawv thiab Tsib Phau Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis yog cov ntawv uas muaj hwv xyeej tshaj ntawm Kev Ntseeg Khoov Txwm nyob rau hauv Teb Chaws Suav.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 311

Txij kiag saum ncov los kiag rau hauv qab thiab txij thaum pib los rau thaum xaus, Ntxwgnyoog yeej cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm thiab tawm tsam Nws. Tag nrho tej lus hais txog “tej qub txeeg qub teg kab lig kev cai txheej thaum ub,” “kev paub txog kab lig kev cai txheej thaum ub” uas muaj nuj nqis, “kev qhuab qhiab txog kev ntseeg Taum thiab kev ntseeg Khoov Txwm,” thiab “tej txheej txheem kab lig kev cai uas qub qub thiab muaj nuj nqis ntawm kev ntseeg Khoov Txwm thiab kev ntseeg sab txwv feej” tau coj tib neeg mus rau ntuj tawg lawm. Tej kev nce qib rau fab keeb txujrau lub sij hawm vam meej thiab tej kev siv keeb txuj, nrog rau tej yoj tsim thaijuas muaj kev nce qib mus deb, kev ua qoob loo, thiab kev lag luam ces yeej tsis pom muaj nyob qhov twg li. Tab sis, tag nrho tej uas nws ua ces yog nias ntxiv kom pom meej txog tej txheej txheem kab lig kev cai sab txwv feej uas raug nthuav tawm los ntawm cov niag “liab” txheej thaum ub kom txhob txwm los cuam tshuam, tawm tsam, thiab rhuav tshem Vajtswv tes hauj lwm xwb. Tsis yog hais tias nws tsim kev txom nyem rau tib neeg los txog ntua niaj hnub no xwb, tab sis nws tseem xav muab tib neeg nqos[1] kheej kiag thiab. Kev nthuav tawm txog tej kev qhia txog kev txawj xav thiab kev coj ncaj ntawm txoj kev ntseeg sab txwv feej thiab kev qhia ib txheej dhau ib txheej ib tiam dhau ib tiam txog tej kab lig kev cai txheej thaum ub tau tsim ua ib tug mob rau noob neej ntev los lawm, muab lawv tig mus ua cov dab loj thiab me tib si. Muaj tsawg heev thiaj yog cov uas txaus siab hlo lees txais Vajtswv xwb, tsawg leej thiaj yog cov uas zoo siab hlo txais tos qhov Nws los txog xwb. Lub ntsej muag ntawm tag nrho noob neej mas muaj kev npaj siab yuav tua neeg puv nkaus, thiab nyob rau txhua txhia qhov chaw, ib tug pa tua neeg tsw thoob plaws rau tej huab cua. Lawv nrhiav kev los muab Vajtswv ntiab tawm ntawm daim av no mus; tuav rawv riam thiab ntaj hauv txhais tes, ces lawv npaj lawv tus kheej sawv tsheej nceeg li cov tub rog yuav sib tua npaj muab Vajtswv “rhuav tshem kom tu noob” kiag. Tag nrho thoob plaws daim av dab no, qhov uas tib neeg yeej raug qhia tas li hais tias tsis muaj Vajtswv li, tej mlom mas muaj nyob thoov plaws, thiab tej huab cua mas auv niab los ntawm tej pa hlawv ntawv thiab hlawv xyab uas tsw xeev siab kawg, ncho pa auv kawg kiag cia li ua pa nyuaj heev li. Nws zoo yam nkaus li tej ntxhiab tsw phem ntawm qhov av nkos qias qias neeg uas tsw iab nqhoob cuag tej toj taug nab uas ntswj lees xwb, tshw phem dhau heev lawm ces yus mas yeej ntuav tsis tseg li. Dhau qhov no lawm, tseem hnov lub suab nrov ploj loog ntawm cov niag dab qw tej nqe Vajluskub, ib lub suab uas zoo nkaus li nrov deb deb tawm paug hauv ntuj tawg tuaj, nrov ntau dhau heev lawm ces ua rau yus mas ib ce tshee na tsis nres li. Txhua txhia qhov chaw ntawm daim av no mas muab tej niag mlom txhua xim tso thoob plaws npaum nkaus li tus duab zaj haus dej, muab daim av tig mus ua ib lub ntiaj teb ntawm tej kev plees kev yi, thaum uas tus vaj ntxwv ntawm cov niag dab mas luag yam lim hiam kawg nkaus li, cuag nkaus li nws lub niag tswv yim ua phem yam tais caus ntxiag ntawd twb raug ua tau tiav hlo lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg ces yeej tsis paub hais tias muaj dab tsi tshwm sim li, thiab lawv yeej tsis paub ib qho me me li hais tias tus dab twb muab lawv ua qias vuab tsuab txog qhov uas lawv tsis muaj kev xav li lawm thiab cia li nyo hau swb lawm xwb. Nws cia siab hais tias, nyob rau hauv ib qho poob nqis hav ceev ceev, ces yuav muab txhua yam txog Vajtswv ntxuav tawm tag nrho, thiab yuav rov ua kom dub qias neeg thiab muab Nws tua pov tseg; nws yeej npaj siab rhuav tshem thiab cuam tshuam Nws tes hauj lwm. Nws yuav ua cas cia Vajtswv muaj meej mom sib luag? Nws yuav ua cas cia Vajtswv “cuam tshuam” nws tes hauj lwm nrog rau tib neeg hauv ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv nthuav tawm nws lub ntsej muag phem ntawd mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv muab nws tes hauj lwm ua kom ntxhov quav niab mas? Ua cas tus niag dab no, chim heev nrog rau txoj kev npau taws, cia Vajtswv los tswj tau nws qhov chaw vaj ntxwv ua hauj lwm nyob rau ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav nyo hau yam txaus siab hlo rau Nws lub hwj chim loj tshaj ntawd mas? Nws lub niag ntsej muag phem phem ntawd twb raug nthuav tawm kom paub hais tias nws zoo li cas lawm, ces kom yus tsis paub yuav quaj los yuav luag hlo li, thiab hais txog nws mas yog ib qho nyuaj kawg nkaus li. Qhov no tseem tsis yog nws lub ntsiab tseem ceeb thiab lod? Twb muaj tus niag ntsuj phem dab tuag, los nws tseem ntseeg hais tias nws mas zoo tshaj plaws yam tsis txaus ntseeg hlo li. Pab niag neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai[2] no! Lawv los rau tib neeg txawj tuag lub ntiaj teb los nrhiav kev kaj siab thiab tsim ib qho teeb meem nrov doog diaj, los do yam ub yam no kom lub ntiaj teb rais mus ua ib qho chaw uas tsis muaj dab tsi nyob ruaj thiab nyob tus thiab kom tib neeg lub siab muaj kev ceeb kev ntshai thiab kev txhawj xeeb, thiab lawv tau muab tib neeg coj los ua si ntau dhau heev lawm ces ua rau lawv lub ntsej muag cia li hloov mus ua tej niag tsiaj nyaum nyob tom tshav tiaj, phem dab tuag tshaj plaws, thiab yeej tsis tshuav ib qho lw ntawm tus tib neeg dawb huv thaum xub thawj nyob rau hauv li lawm. Tshaj qhov ntawd, lawv tseem cav tuav lub hwj chim tswj kav nyob hauv ntiaj teb thiab. Lawv cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm heev kawg ua rau nws cia li yuav luag txav tsis tau mus tom ntej li, thiab lawv muab tib neeg kaw cia khov npaum nkaus li tej phab ntsa tooj thiab hlau. Twb tau tsim ntau qhov kev txhaum loj kawg nkaus thiab ntau qhov kev puas tsuaj, ces lawv tseem yuav cia siab kom tau txais tej yam dab tsi tshaj li kev rau txim thiab lod? Dab thiab cov ntsuj plig phem tau dhia ua lwj ua liam hauv ntiaj teb los ntev lawm, thiab tau muab Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev rau siab siv zog cam tseg yam ruaj kawg nkaus uas lawv ces yeej txeem tsis tshab hlo li. Tsiab tiag, qhov no yog ib qho kev txaum ntawm tib neeg uas txawj tuag! Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis ntxhov siab? Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis npau taws mas? Lawv tau khuam thiab tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm loj heev li: Cas yuav ntxeev siab ua luaj li! Txawm yog kiag cov niag dab ntawd, loj thiab me, los yeej coj li cov niag hma nyob ntawm tsov ntxhuav xib taws, thiab ua raws nthwv dej phem, tsim teeb meem kub ntxhov nrog lawv tas li. Paub qhov tseeb, ces lawv txhob txwm tawm tsam nws, cov niag tub ntawm txoj kev ntxeev siab no! Nws mas cuag li, tam sim no uas lawv tus vaj ntxwv ntawm ntuj tawg tau nce los rau lub zwm txwv vaj ntxwv lawm, lawv thiaj li khav thiab txaus siab lawm, saib tsis taus lwm tus li. Muaj pes tsawg leej ntawm lawv uas nrhiav qhov tseeb thiab taug txoj kev ncaj ncees? Lawv tag nrho puav leej yog cov niag tsiaj nyaum, tsis zoo tshaj tej niag npua thiab dev li, nyob rau ntawm ib pab niag mos ntsuab tsw phem lub tob hau, yoj lawv lub tob hau khav ntxhias rau txoj kev qhuas txhawb siab rau tus kheej thiab tsim txhua yam teeb meem,[3] nyob hauv qhov nruab nrab ntawm ib pag quav nyuj. Lawv ntseeg hais tias lawv tus vaj ntxwv ntawm ntuj tawg mas yog tus vaj ntxwv ntawm tag nrho sawv daws, twb tsis paub hais tias lawv tus kheej kiag ces twb zoo tsis tshaj li cov niag mos ntsuab tsw lwj. Thiab tab sis, lawv tseem siv lub zog ntawm tej npua thiab tej dev uas lawv muaj ua niam ua txiv los dag txog qhov uas muaj Vajtswv nyob thiab. Zoo li cov mos ntsuab me me, lawv ntseeg hais tias lawv niam lawv txiv mas loj npaum li cov ntses tuaj kaus loj tshaj plaws.[4] Lawv tsis paub os, txawm lawv tus kheej mas me heev, los lawv niam lawv txiv ces yog cov niag npua thiab dev tsis huv uas loj tshaj lawv ntau roob npaug. Tsis paub txog lawv tus kheej qhov kev poob qis, lawv tos tus ntxhiab tsw lwj uas tawm los ntawm npua thiab dev ces khiav vig voog rau ub rau no, xav yam muaj plhus ntxiag yuav tsim noob rau tej tiam tom ntej, tsis nco paub txaj muag li! Muaj cov tis ntsuab ntsuab nyob saum lawv nrab qaum (qhov no yog hais txog qhov lawv hais tias lawv ntseeg Vajtswv), lawv mas khav lawv tus kheej nkaus xwb thiab khav theeb rau txhua txhia qhov chaw txog lawv qhov kev zoo nkauj thiab qhov muaj neeg nyiam, thaum uas lawv muab tej yam tsis dawb huv ntawd lo tus kheej lub cev cuam ntsiag to rau tib neeg. Dhau qhov ntawd, lawv mas txaus siab tshaj plaws rau lawv tus kheej, cuag li lawv yeej muaj peev xwm siv ob daig tis txaij zees cuag tus duab zaj haus dej los muab lawv tus kheej tej yam niag tsis dawb huv ntawd zais cia, thiab ua li no ces lawv coj lawv txoj kev caij tsuj los nias qhov uas muaj tus Vajtswv tiag (qhov no hais txog tej yam tshwm sim nyob sab tom qab ntawm lub ntiaj teb sab kev ntseeg). Tib neeg yuav ua cas paub li ntawd, txawm yuav zoo nkauj ntxim nyiam npaum li ib tug mos ntsuab ob txhais tis, los thaum kawg ces tus mos ntsuab yeej tseem yog ib tug tsiaj me me, uas lub plab mas ntim tib cov qias qias neeg thiab lub cev mas lo kab mob thoob plaws xwb? Hos nyob rau ntawm lub zog ntawm cov npua thiab cov dev uas lawv muab ua lawv niam lawv txiv, ces lawv yeej khiav vig voog rau ub rau no thoob plaws daim av (qhov no ces yog hais txog txoj kev uas cov coj sab kev ntseeg uas tsim txom Vajtswv tau vam khom qhov kev txhawb nqa ntawm tsoom fwv hauv lub teb chaws los ntxeev siab tawm tsam tus Vajtswv tiag thiab qhov tseeb), yam tsis muaj-dab tsi txwv txiav tau lawv tej kev phem. Nws zoo nkaus li cov poj ntxoog ntawm cov Falixais Yudais uas tau rov qab nrog Vajtswv los rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, rov los rau lawv lub qub zeg. Lawv tau pib dua ib zeeg kev tsim txom, rov txais nkaus lawv tes hauj lwm ntawm ntau txhiab xyoo dhau los lawm. Pab neeg phem no mas yeej yuav puas tsuaj rau hauv ntiaj teb nyob rau thaum kawg xwb xwb li! Nws yuav zoo nkaus li, tom qab ntau txhiab xyoo lawm, cov ntsuj plig tsis dawb huv ntawd haj yam txawj dag thiab txawj ntxias tuaj lawm thiab. Lawv mas xav tas mus li txog tej kev yuav rhuav Vajtswv tes hauj lwm ntsiag to. Nrog rau kev dag thiab tej tswv yim ntxias dag, ces lawv xav rov ua nkaus li txoj kev tu siab nyob rau hauv lawv lub teb chaws ntau txhiab xyoo los lawm, nplawm Vajtswv yuav luag txog qhov uas quaj kiag. Nws yeej tsis lam txwv Nws Tus Kheej ntawm qhov kev rov los rau lub ntuj ceeb tsheej thib peb los muab lawv rhuav tshem kom tu noob. Yog yuav kom tib neeg hlub Vajtswv, mas lawv yuav tsum to taub Nws txoj kev xav, paub Nws tej kev xyiv fab thiab kev tu siab, thiab nkag siab yam uas Nws ntxub. Tib neeg yim to taub sai, ces Vajtswv yim txaus siab, tib neeg yim pom tshab plaws tus vaj ntxwv ntawm cov niag dab, thiab lawv yim txav tau ze zog rau Vajtswv, es kom Nws tej kev ntshaw thiaj li tawg paj txi txiv.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Nqos” mas yog hais txog tus cwj pwm lim hiam ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab, uas rhuav tshem tib neeg tag nrho.

2. “Neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai” ces yog tib tsob noob li “ib pab niam neeg nyaum phem.”

3. “Tsim txhua yam teeb meem” yog hais txog cov neeg phem uas khiav vig voog tsim kev kub ntxhov, thaiv thiab tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm li cas.

4. “Cov ntses tuaj kaus loj tshaj plaws” yog siv ua lus hais thuam kom txaus luag xwb. Nws yog ib qho lus piv txwv hais txog qhov uas cov mos ntsuab me heev li ces npua thiab dev zoo li loj npaum cov ntses loj tshaj plaws.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 312

Tau ntau txhiab xyoo los lawm uas qhov no yog daim av ntawm txoj kev qias neeg. Nws yog ib qho dub tsuas yam tiv tsis tau kiag li, muaj kev txom nyem loj kawg kiag, dab poj ntxoog mas khiav vig voog qhov txhia chaw, txawj ntxias thiab txawj dag, hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj,[1] ua lim hiam thiab siab phem, tsuj kiag lub niag nroog dab poj ntxoog no thiab cia nws muaj tej niag cev tuag pov pawg lug rau ntawm tej; tus ntxhiab tsw lwj mas puv nkaus daim av thiab nthuav tawm puv nkaus tej huab cua, thiab nws raug zov zoo kawg kiag.[2] Leej twg thiaj pom lub ntiaj teb uas dhau lub qab ntuj ntsuab? Tus dab muab tib neeg lub cev pav ntxeev tis qaib, nws muab lawv ob lub qhov muag dawj, thiab muab lawv ob daim di ncauj lo khov kho. Tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau rhuav tshem qhov ub qhov no los tau ntau txhiab xyoo lawm, los txog ntua rau niaj hnub no, thaum nws tseem zov lub nroog dab no zoo zoo, cuag li nws yog ib lub tsev huab tais rau cov dab uas tsis muaj leej twg yuav nkag mus tau rau li; pab dev zov tsev no, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ntsia qhov muag ci quv tuaj xwb, ntshai rwg tsam Vajtswv tos lawv tsis nco qab ces muab lawv so tawm du lug, tsis cia lawv muaj ib lub chaw rau kev thaj yeeb thiab kev zoo siab li. Cov neeg ntawm ib lub nroog dab zoo li no es yuav ua cas thiaj yuav muaj hnub pom Vajtswv mas? Lawv puas tau nyiam qhov paub zoo thiab kev ntxim hlub ntawm Vajtswv dua li mas? Lawv ho muaj kev txaus siab dab tsi rau tej xwm txheej ntawm tib neeg lub ntiaj teb? Leej twg ntawm lawv ho muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev xav uas maj nroos ntawd? Tos li ntawd, ces, Vajtswv uas yug los ua neeg tseem nkaum tag nrho: Nyob rau ib lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti li lub no, uas cov dab mas siab phem thiab lim hiam heev, yuav ua cas es tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas tua neeg yam tsis ntsais muag li, yuav zam tau cia kom muaj ib tug Vajtswv uas txaus hlub, siab zoo, thiab dawb huv ntawd nyob? Nws yuav ua cas npuaj teg thiab qw txais tos qhov kev los txog ntawm Vajtswv? Cov niag qhev no! Lawv pauj kev zoo siab nrog kev ntxub, lawv twb tau saib tsis taus Vajtswv los ntev lawm, lawv yog cov niag mab qus phem tshaj plaws li, lawv yeej tsis muaj ib qho kev saib taus Vajtswv me me hlo li, lawv huab noj huab haus thiab ua tub sab tub nyiag, lawv plam tag nrho tej kev txawj xav, lawv tawm tsam tag nrho txhua yam kev txawj xav, thiab lawv ntxias cov neeg dawb huv mus rau txoj kev ruam. Tej poj koob yawm txwv ntawm cov neeg txheej thaum ub? Lawv tag nrho yeej tawm tsam Vajtswv! Lawv tej kev cuam tshuam ua rau tag nrho cov nyob hauv qab ntuj raug tso tseg rau hauv ib qho xwm txheej ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev kub ntxhov. Kev ywj pheej fab kev ntseeg? Tej cai yam raug cai thiab tej uas pej xeem xav tau? Tag nrho tej no ces yog kev ntxias dag los npog kev txhaum xwb! Leej twg tau cev tes lug txais Vajtswv tes hauj lwm? Leej twg tau muab txoj sia pua kiag los sis ntshav nrog rau Vajtswv tes hauj lwm lawm? Ib tiam dhau ib tiam, los ntawm niam txiv mus rau cov me nyuam, cov tib neeg uas raug ua qhev ces tau muab Vajtswv yuam ua qhev yam tsis muaj kev hwm li—qhov no yuav ua cas thiaj li tsis ntxias kom muaj kev npau taws mas? Txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev ntxub muab coj los txim kiag cia rau hauv lub siab, pua xyoo ntawm tej kev txog kev txhaum muab coj los sau kiag rau ntawm lub siab—yuav ua cas qho no thiaj li tsis tshoov siab kom muaj kev ntxub mas? Pauj kev chim siab rau Vajtswv, muab Nws tusyeeb ncuab ntsaig tawm kom tag, tsis txhob pub nws khiav rau ub rau no ntxiv lawm, thiab tsis txhob pub nws tsim teeb meem raws li nws lub siab nyiam ntxiv lawm! Tam sim no yog lub sij hawm: Tib neeg twb yeej sau zog lawv lub zog los ua ke ntev los lawm, lawv tau muab tag nrho lawv tej zog no thiab them txhua tus nqi rau qhov no, los mus dua rhe lub ntsej muag phem phem ntawm tus dab no thiab cia tib neeg, cov uas tau raug ua rau dig muag lawm, thiab cov uas tau tiv txhua yam kev mob kev ntsaj thiab kev txom nyem, kom sawv tseem hauv lawv lub lav mob los thiab tig kiag lawv lub nrab qaum rau tus dab phem laus laus no. Vim li cas ho yuav tsim tej kev tav kev uas tua tsis tshab no rau Vajtswv tes hauj lwm? Vim li cas ho siv ntau yam kev ntxias dag uas sib txawv los dag Vajtswv cov neeg? Qhov kev ywj pheej tiag thiab tej cai thiab tej yam tib neeg nyiam uas raug kev cai ntawd nyob qhov twg? Txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg? Txoj kev kaj siab nyob qhov twg? Kev sov siab ntawd nyob qhov twg? Vim li cas ho siv tej tswv yim ntxias dag los dag Vajtswv cov neeg? Vim li cas ho siv dag zog los caij tsuj qhov kev los ntawm Vajtswv? Vim li cas ho tsis pub Vajtswv ncig mus los yam ywj siab lug rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los? Vim li cas ho caum tua Vajtswv kom txog ntua thaum uas Nws tsis muaj chaw so Nws lub tob hau? Txoj kev sov siab ntawm tib neeg dua twg tag lawm? Qhov kev txais tos ntawm tib neeg dua twg lawm? Vim li cas thiaj tsim muaj tej kev quaj nrhiav yam tag kev cia siab nrho no nyob rau hauv Vajtswv? Vim li cas thiaj cia Vajtswv hu ib zaug tag los ib zaug thiab li no? Vim li cas thiaj yuam Vajtswv kom txhawj txog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws? Nyob rau hauv lub meem xeeb coj uas tsaus ntuj nti no, vim li cas nws tej niag dev zov tsev uas txaus tu siab ntsuav ntawd ho tsis pub Vajtswv mus los yam ywj siab lug nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los? Vim li cas tib neeg ho tsis to taub, cov tib neeg uas nyob nrog txoj kev mob kev ntsaj thiab kev txom nyem? Rau nej tej txiaj ntsim, Vajtswv thiaj tau tiv kev tsim txom loj, nrog rau kev mob kev ntsaj uas Nws muab rau Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, cev nqaij daim tawv thiab tej roj ntsha, rau nej—yog li ntawd vim li cas nej tseem ua ntsej lag muag dig? Nyob kiag rau qhov uas sawv daws ntsia pom thoob plaws, nej tsis lees qhov kev rov qab los ntawm Vajtswv, thiab tsis lees Vajtswv txoj kev phooj ywg. Vim li cas nej ho tsis paub txaj muag rau kev txhaum li? Nej yeem tiv tej kev tsis ncaj ncees nyob rau hauv ib lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti li no? Vim li cas, tsis hais tias muab nej lub plab ntim kom puv nkaus txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev tawm tsam hos, nej tseem ho muab nej tus kheej ntim puv nkaus niag vaj ntxwv ntawm cov dab tej niag “quav”?

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj” yog hais txog tej kev uas dab siv los tsim kev phom sij rau tib neeg.

2. “Zov zoo kawg kiag” qhia hais tias tej kev uas dab siv los tsim txom tib neeg mas lim hiam kawg nkaus, thiab tswj tib neeg loj tshaj plaws li kom lawv tsis tau kev tig cev kiag li.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 313

Yog tias neeg muaj peev xwm pom tseeb tau zoo zoo txog txoj kev ntawm tib neeg txoj sia, ib yam lub hom phiaj ntawm Vajtswv li kev cawm tib neeg, lawv yuav tsis tuav lawv lub neej yav tom ntej thiab txoj hmoo uas yog yam muaj nqis nyob hauv lawv lub siab. Yog li ntawd ces lawv yuav tsis ntshaw ua dej num rau lawv niam lawv txiv ntxiv lawm, cov uas phem tshaj tej npua thiab tej dev. Puas yog tib neeg lub neej yav tom ntej thiab txoj moo tsis tau qhia txog niaj hnub-tam sim no yog li ntawd-hu “niam thiab txiv” ntawm Petus? Lawv tsuas zoo ib yam li tib neeg lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha xwb. Yog li ntawd txoj hau kev kawg thiab yav tom ntev ntawm lub cev nqaij daim tawv yuav zoo li cas? Puas yog nws yuav pom Vajtswv thaum tseem muaj txoj sia, los sis tsuas yog tus ntsuj plig mus ntsib Vajtswv tom qab tuag lawm? Puas yog lub cev nqaij daim tawv tag rau tag kis hauv lub qho cub uas loj kawg nkaus ntawm kev txiav txim, los sis nyob hauv lub cub tawg uas ciaj lam lug? No tsis yog tej lus nug uas hais txog tej kev txhawj txog tias tib neeg lub cev nqaij daim tawv yuav ris tau kev khaum los sis raug kev txom nyem ntawm tej xov xwm uas loj tshaj plaws nrog rau txhua leej tam sim no uas muaj hlwb thiab txawj xav uas muaj kev txhawj tshaj plaws puas yog? (Ntawm no, kev raug kev txom nyem qhia txog kev tau txais koob hmoov; nws txhais tias kev sim siab yav tom ntej muaj txiaj ntsim rau tib neeg lub hom phiaj. Kev khaum qhia txog qhov uas tsis muaj peev xwm sawv tau ruaj nreeg, los sis tab tom raug dag; los sis, nws txhais tias ib tug neeg twg yuav ntsib tej teeb meem phom sij thiab tag lub neej txoj sia nyob hauv nruab nrab ntawm kev puas tsuaj, thiab ntawd tsis muaj ib qho hau kev kawg twg phim rau ib tug neeg tus ntsuj plig.) Txawm tias tib neeg muaj kev muaj qab hau zoo los xij, tej zaum yam ua lawv xav tsis tau tag nrho nrog rau tej ntawd uas yog lawv qhov kev muaj qab hau yuav tsum tau txawm peem rau. Qhov no twb yog tias lawv txhua leej tsis meej pem tag thiab ua rawv nraim tej yam uas xuas dub xwb. Lawv txhua leej yuav tsum tuav nkaus kom txij txhua yam uas lawv yuav tsum nkag mus rau hauv, thiab qhov tseem ceeb tshaj, lawv yuav tsum faib tawm tias yam twg yuav tsum muaj rau lub sij hawm muaj kev tsim txom (ntawd yog, lub sij hawm uas lim tib neeg kom dawb huv hauv lub cub tawg ua cig lam lug), thiab yam uas lawv yuav tsum muaj txhawm rau tej kev sim siab ntawm hluav taws. Tsis txhob ua dej num tas li rau koj niam koj txiv (hais txog lub cev nqaij daim tawv) uas zoo li tej npua thiab tej dev thiab tseem phem dua tej ntsaum thiab tej kab. Dab tsi yog lub ntsiab ntawm txoj kev tu siab dhau qhov ntawd, xav nyuaj kawg kiag, thiab ua rau koj mob hlwb kawg? Lub cev nqaij daim ntawv yeej tsis yog koj ntiag tug, tiam sis nws nyob hauv Vajtswv ob txhais tes, tsis yog tswj hwm koj nkaus xwb tiam sis kuj yog tus tswj hwm Ntxwgnyoog thiab. (Qhov no txhais tias lub cev nqaij daim tawv xub thawj yog Ntxwgnyoog li lawm. Rau qhov Ntxwgnyoog kuj yog nyob hauv Vajtswv ob txhais tes thiab, nws tsuas yog siv raws li lo lus no xwb. Qhov no twb yog vim tias nws yog xyaum hais tau txoj kev li no lawm; nws cob qhia tias tib neeg tsis tau nyob tag nrho hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tiam sis puav leej nyob hauv Vajtswv xib teg.) Koj ua neej nyob hauv qab kev tsim txom ntawm lub cev nqaij daim tawv—tiam sis lub cev nqaij daim tawv puas yog koj ntiag tug? Nws puas yog nyob hauv koj kev tswj hwm? Vim li cas koj lub hlwb raug tsim txom tas li? Vim li cas thiaj li taij thov Vajtswv pab txog koj lub cev nqaij daim tawv uas txhawj lwj, uas twb raug txim ntev los lawm, raug foom tsis zoo lawm, thiab raug yuam los ntawm cov ntsuj plig tsis huv lawm? Dab tsi uas xav tau los tuav khoom tes nrog Ntxwgnyoog tas li uas nyob ze rau ntawm koj lub siab? Koj tsis txhawj tias lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm rhuav tshem koj lub neej yav tom ntev tiag tiag, koj tej kev cia siab uas zoo tshaj plaws, thiab lub hom phiaj tseeb ntawm koj txoj sia los?

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hom Phiaj ntawm Kev Cawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 314

Hnub no, yam uas nej yuav tsum to taub yog siab dua yam ua ib tug neeg muaj hauv keeb kwm dhau los uas tsis raug ua kom zoo tiav log. Nws yog koj txoj kev paub ntawm tej kev sim siab los sis kev ntseeg Vajtswv, nws siab dua tag nrho txhua yam ntawm ib tug neeg ntseeg Vajtswv. Tej yam nej to taub yog yamnej los paub ua ntej nej raug kev sim siab ntawm tej cheeb tsam ib puag ncig, tab sis nej tus yeeb yam tiag yeej tsis haum nrog lawv hlo li. Yam uas nej paub yog siab dua yam uas nej xyaum ua raws. Txawm nej hais tias cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv yuav tsum hlub Vajtswv, thiab yuav tsum txhob sib txeeb rau tej koob hmoov xwb tiam sis yuav tsum ua kom tau zoo raws li Vajtswv txoj kev xav, yam uas raug qhia tshwm meej rau hauv nej txoj kev ua neej yog nyob deb heev rau ntawm qhov no, thiab raug tsuas tsis huv ntau heev lawm. Cov tib neeg feem coob ntseeg Vajtswv rau qhov txiaj ntsim ntawm kev thaj yeeb thiab lwm yam txiaj ntsim xwb. Tshwj tsis yog nws muaj txiaj ntsig rau koj, koj tsis ntseeg Vajtswv, thiab yog koj tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv tej hmoov hlub, koj yuav poob mus rau qhov tsis tau raws siab xav. Koj puas tuaj yeem hais tau tias koj tus yeeb yam tseeb yog li cas tiag? Thaum tej xwm txheej zam tsis dhau uas tsev neeg tej me nyuam yaus tshwm sim muaj mob tuaj, cov neeg yus hlub tau mus pw kho tim tsev kho mob, tau qoob loos tsawg, thiab muaj kev cuam tshuam rau cov neeg hauv tsev neeg, txawm tej no yuav nquag tshwm sim los xij, tej no yeej tshwm sim ntau rau koj lawm. Thaum tej zoo li no tshwm sim, yuav ua rau koj poob siab, koj tsis paub tias yuav ua dab tsi—thiab yuav luag txhua lub sij hawm, koj yws txog Vajtswv. Koj yws hais tias Vajtswv cov lus tau ntxias dag koj, tias Vajtswv txoj dej num tau luam thuam koj. Nej tsis muaj tej kev xav zoo li no los? Koj puas xav tias tej yam zoo li no tsuas tshwm sim rau ntawm nej nkaus xwb? Nej puas siv kev ua neej nyob txhua hnub rau hauv tej xwm txheej zoo li no. Nej tsis muaj kev xav txog ib qho me me rau txoj kev ntseeg tiav hlo rau Vajtswv li, thiab yuav ua tau raws li Vajtswv tes dej num tau li cas. Nej tus yeeb yam tiag me heev dhau lawm, tseem me tshaj ib tug me nyuam qaib me me lawm thiab. Thaum nej tsev neeg txoj lag luam ua lag luam poob nyiaj los nej yws txog Vajtswv, thaum nej nrhiav nej tus kheej rau hauv ib puag ncig tsis muaj Vajtswv txoj kev tiv thaiv nej los tseem yws txog Vajtswv, thiab nej tseem yws thaum nej ib tug me nyuam qaib tuag los sis ib tug nyuj laus nyob hauv lub nkuaj muaj mob. Koj yws thaum nws txog lub sij hawm rau koj tus tub yuav poj niam tab sis koj tsev neeg tsis muaj nyiaj txaus; koj xav los leg tes dej num ua tswv cuab, tab sis tsis muaj nyiaj txaus them nws, thiab dhau ntawd ces koj kuj yws thiab. Koj muaj kev yws ntau dhau lawm, thiab tej thaum koj tsis mus koom kev sib sau ua ke los sis tsis noj thiab haus Vajtswv cov lus vim ntawm qhov no, tej thaum cia li dhau los xav phem rau ib lub sij hawm ntev tshaj. Tsis muaj dab tsi tshwm sim rau koj rau hnub no uas muaj feem ntsig txog koj tej kev cia siab los sis txoj hmoo; tej no kuj yuav tsum tshwm sim txawm tias koj tsis tau ntseeg Vajtswv los xij, tiam sis hnub no koj xa lub luag hauj lwm rau lawv mus rau Vajtswv, thiab nias qees hais tias Vajtswv tau ntiab koj tawm lawm. Yam uas koj ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Nej puas tau fij nej tus kheej txoj sia tiag tiag? Yog nej twb ntsib kev txom nyem hauv tej kev sim siab ib yam nkaus li Yauj lawm, tsis muaj nej leej twg ntawm cov ko uas yog cov caum raws Vajtswv hnub no yuav tuaj yeem sawv khov kho tau, nej yuav raug rhuav tshem tag nrho. Thiab nws yog ib lub ntiaj teb sib txawv yooj yim rau ntawm nej thiab Yauj. Niaj hnub no, yog nej tej khoom muaj nuj nqis ib nrab raug huab tag nrho lawm nej puas tawv tsis lees txais qhov kev muaj nyob ntawm Vajtswv; yog nej tus tub los sis tus ntxhais raug muab mus ntawm nej lawm, nej yuav khiav mus quaj da lo av li rau hauv tej kev; yog koj tib txoj kev ua neej nyob tau mus tws kev lawm, koj puas yuav sim thiab muab nws coj los tham nrog Vajtswv; koj puas nug tias vim li cas Kuv thiaj tau hais ntau cov lus rau thaum chiv thawj kom koj ntshai. Nws tsis muaj ib yam uas nej yuav ua tsis tau rau thaum tej lub sij hawm zoo li no. Qhov no qhia tau tias nej tseem muab tsis tau ib qho kev nkag siab tseeb, thiab tsis muaj tus yeeb yam tiag. Yog li, tej kev sim siab rau hauv nej yog loj dhau lawm, vim nej paub ntau heev, tab sis yam uas nej to taub tiag tseem twb tsis txog ib ntawm ib txhiab ntawm yam uas nej paub txog. Txhob lam nres rau ntawm txoj kev to taub thiab kev paub me me li no; nej twb pom meej tshaj plaws lawm tias nej tuaj yeem xyaum ua raws tau ntau npaum li cas, kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb ntawm tus Vajntsujplig raug muab tau ntau npaum li cas los ntawm tej hws uas koj tus kheej sib zog ua dej num, thiab hauv nej tej kev xyaum ua raws muaj pes tsawg yam uas nej paub tseeb tias ua tau raws nej lub siab xav. Koj yuav tsum coj koj tus yeeb yam thiab mob siab xyaum ua raws tiag tiag. Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum txhob sim txhawb ib tug twg me me xwb—thaum kawg koj yuav muab tau los sis muab tsis tau qhov tseeb thiab lub neej txoj sia yog nce raws koj tus kheej txoj kev caum raws xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 315

Ib txhia kho kom lawv tus kheej zoo nkauj, tab sis tsuas yog sab nraum daim tawv nkaus xwb: Cov nkauj muam kho kom lawv tus kheej zoo nkauj cuag li tej paj ntoos thiab cov kwv tij hnav tej ris tsho zoo nkauj cuag li tej tub huab tais los sis cov tub hluas nplua nuj. Lawv tsuas txhawj txog sab nraud nkaus xwb, zoo ib yam li yam uas lawv noj thiab hnav; sab hauv ces, lawv tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis muaj kev paub txog Vajtswv ib qho me me hlo li. Lub ntsiab nyob rau hauv qhov no yog dab tsi? Thiab dhau ntawd muaj ib txhia hnav tej ris tsho zoo nkaus li tej neeg txom nyem thov khawv xwb—lawv zoo kiag li cov neeg qhev Neeg Es Xias Sab Hnub Tuaj! Nej tseem tsis to taub yam uas kuv thov txog nej tiag tiag li los? Sib tham rau ntawm nej tus kheej tias: Yam uas nejmuab tau yog dab tsi tiag? Nej twb tau ntseeg rau Vajtswv los tau tag nrho npaum no xyoo lawm, thiab tiam sis qhov no yog qhov nej tau sau xwb—nej tsis txaj muag li los? Nej tsis txaj muag los? Nej tau caum raws txoj hau kev tseeb rau tag nrho tej no los tau npaum no xyoo lawm, tiam sis niaj hnub no nej tus yeeb yam tseem qis dua tus noog daj lawm thiab! Saib cov neeg hluas nkauj nyob rau ntawm nej cov ko, nej tej ris tsho thiab pleev ntsej muag mas zoo nkauj kawg, yog muab nej ib tug piv rau ib tug—thiab yam uas nej muab piv yog dab tsi? Nej kev lom zem los? Tej uas nej xav tau los? Nej puas xav tias Kuv yuav tsum los nrhiav tej qauv? Nej tsis muaj kev txaj muag li os! Nej txoj sia nyob qhov twg lawm? Yam uas nej caum raws tsis yog nej tus kheej txoj kev ntshaw luam thuam los? Koj xav tias koj zoo nkauj zoo nraug heev, tab sis txawm koj yuav hnav tej ris tsho zoo nkauj rhib xwb los xij, koj puas yog ib tug kas nqus ntshav, yug rau hauv ib pawg quav tsiaj tiag tiag mas? Niaj hnub no, koj muaj hmoov zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov los saum ntuj los tsis yog vim ntawm koj lub ntsej muag zoo nkauj, tab sis yog vim ntawm Vajtswv tsim ib qho kev zam los txhawb tsa koj. Puas yog koj tseem tsis paub meej tias koj los qhov twg los? Thaum hais txog txoj sia, koj kaw koj lub qhov ncauj thiab tsis hais dab tsi li, coj tus yeeb yam piav tes nkaus xwb, tiam sis koj muaj qhov zoo uas hnav ris tsho rau koj tus kheej kom zoo saib! Txawm tias koj tsis siv hmoov dawb rau koj lub ntsej muag los xij! Thiab ntsia rau ntawm cov hluas nkauj mos ntawm nej cov ko, txiv neej los sis poj niam, puas muab nej txoj kev xav fij tau txhua hnub? Nej puas paub tus uas nej tus kheej nyob tos yug nej? Saib rau ntawm nej cev ris tsho, saib rau ntawm yam uas nej tau txais txiaj ntsim rau hauv nej ob txhais tes, txhuam koj lub plab—dab tsi yog yam uas koj tau los ntawm tus nqi roj ntshav thiab tej fws uas koj tau them tag nrho los tau npaum no lub xyoo ntawm txoj kev ntseeg no? Koj tseem xav tias koj tab tom tawm mus ncig ua si, koj tseem xav tias yuav muab koj tej ntxhiab tsw ntawm cev nqaij daim tawv ntxuav kom zoo nkauj tuaj—tej kev caum raws tsis muaj dab tsi hlo li os! Koj tsuas raug ua kom yog ib tug neeg dog dig xwb, tiam sis niaj hnub no koj tsis dog dig li, koj yog tus quav tshuaj muaj yees lawm. Ib tug neeg zoo li no tseem muaj cuab kav los ntawm Kuv xub ntiag tau li cas? Ib qho kev ua neeg zoo li no, ua rau koj qhuas ntxhias thiab khav ntxhias tias koj cev nqaij daim tawv, kev ua neej nyob rau hauv tej kev plees kev yi ntawm cev nqaij daim tawv tas li—koj tsis yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem los? Kuv yuav tsis tso cai cia ib tug neeg qias neeg nyob mus ntev li! Thiab txhob xav tias Kuv yuav tsis paub yam uas koj xav rau hauv koj lub siab. Koj yuav cia koj txoj kev plees kev yi thiab koj cev nqaij daim tawv nyob kom raug tswj ruaj khov, tab sis Kuv tseem tsis paub tej kev xav zais nyob hauv koj lub siab li los? Ua cas Kuv thiaj li tsis paub txhua yam uas koj ob lub qhov muag ntshaw? Nej tsis yog cov hluas nkauj mos uas ua kom nej tus kheej zoo nkauj rau hauv nej cev nqaij daim tawv los? Cov txiv neej muaj txiaj ntsim dab tsi rau ntawm nej cov ko xwb? Lawv puas cawm tau nej tiag los ntawm qhov kev txom nyem nyob hauv dej hiav txwv? Vim cov tub hluas hnav ris tsho zoo nraug ntxiag li nej cov ntawm ko, nej cev ris tsho ua rau nej tus kheej ntxim zoo li yog tus txiv neej mos muag thiab ntxim hwm, tab sis qhov no tsis yog raug tawm qauv los ua kom nej rau siab ntso saib xwb los? Leej twg ntawm nej cov ko ua li no? Poj niam muaj txiaj ntsim dab tsi rau nej? Tej ntawd tsis yog lub hauv paus ntawm nej qhov kev txhaum los? Nej cov txiv neej thiab cov poj niam Kuv twb tau hais ntau lo lus rau nej lawm, tiam sis nej tsuas ua tau ib qho me me ntawm tej ntawd xwb. Nej ob lub pob ntseg yeej hnov lus, nej ob lub qhov muag yeej pom tsis khav zuj zus, thiab nej lub siab yeej tsis muaj dab tsi li tab sis muaj kev plees kev yi nyob rau hauv nej lub cev nkaus xwb, tej ntawd ua rau koj mag ntxiab, tsis tuaj yeem khiav dim. Leej twg thiaj li xav mus ze rau ntawm txhua qhov txhia chaw uas muaj nej tej kas nqus ntshav, nej puas yog cov nti rau hauv qhov kev qias neeg thiab av nkos? Txhob hnov qab tias nej yeej tsis muaj dab tsi ntau dua cov uas Kuv tau tsa ntawm pawg quav tsiaj los, uas nej yeej tsis muaj thaum chiv thawj ntawm kev ua neej. Yam uas Kuv hais txog nej yog qhov kev ua neej uas nej tsis muaj thaum chiv thawj, tsis yog tias nej khav ntxhias txog nej txoj kev plees kev yi los sis muab kev ywj siab rau nej cev nqaij daim tawv tsw ntxhiab, uas raug cob qhia los ntawm tus dab phem los tau ntau lub xyoos lawm. Thaum nej hnav ris tsho rau nej tus kheej kom zoo li ntawd, nej tsis ntshai tsam nej haj yam yuav mag ntxiab tob ntxiv los? Nej tsis paub tias cas thaum chiv thawj nej ho yog neeg txhaum los? Nej tsis paub tias nej lub cev puv npo txoj kev plees kev yi uas nws xau tawm los ntawm koj cev ris tsho lawm, kev nthuav tawm nej tej yam ntxwv puas zoo li tej dab phem thiab qias neeg? Nws tsis yog kis uas nej paub qhov no meej dua txhua tus los? Nej tej siab, nej tej qhov muag, nej tej di ncauj—tag nrho tej ntawd tseem tsis tsuas los ntawm tej dab phem qias neeg los? Feem twg ntawm nej tsis yog kev qias neeg? Koj puas xav tias thaum uas koj tsis nqis tes ua, ces koj puas yog tus dawb huv tshaj? Koj puas xav tias kev hnav tej ris tsho kom zoo nkauj puas tuaj yeem npog tau nej tej ntsuj qias neeg mas? Qhov ntawd yuav npog tsis tau! Kuv qhia kom nej yog tus zoo li muaj tiag ntxiv: Txhob dag noj dag haus thiab ua cuav tsab, thiab txhob qhuas ntxhias nej tus kheej. Nej qhuas ntxhias nej txoj kev plees kev yi rau lwm tus, tab sis tag nrho nej txhua tus yuav tau txais kev txom nyem thiab kev rau txim tsis paub tag! Dab tsi yog yam uas nej xav saib rau ntawm lwm tus lub qhov muag thiab rau hauv lub siab hlub? Qhov no puas yog kev ntsuas ntawm nej txoj kev ncaj ncees, lub ntsiab ntawm nej txoj kev coj tsis ncaj? Kuv tsis nyiam cov neeg ntawm nej ko uas nyob rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob kiag li; Kuv tsis nyiam cov txiv neej thiab cov poj niam hluas ntawm nej cov ko uas hlub nej tus kheej cev nqaij daim tawv kiag li. Nej cheem nej tus kheej tau zoo dua, vim hais tias tam sim no nej cheem tsum qhov muaj ntawm kev ua neej lawm, thiab tsis tso cai rau nej khav ntxhias txog nej txoj kev plees kev yi—tiam sis nej siv txhua lub hwv tsam raws li qhov nej tuaj yeem ua tau, vim nej xav tau cev nqaij daim tawv ntau heev, thiab nej txoj kev ua plees ua yi loj heev lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 316

Tam sim no, nej qhov caum raws tau lostsis tau yog raug ntsuas los ntawm yam uas nej muaj tam sim no. Qhov no yog yam raug siv los txiav txim rau nej qhov ua tau los; qhov no hais tau tias, nej qhov ua tau los raug nthuav tawm rau hauv tej kev fij uas nej tau ua thiab tej yam uas nej tau ua tiav lawm. Nej qhov ua tau los thiaj li yuav raug paub los ntawm nej qhov kev caum raws, nej qhov kev ntseeg, thiab yam uas nej tau ua tiav. Tag nrho ntawm nej cov ntawm ko, nws muaj ntau leej uas yog cov uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, vim niaj hnub no yog hnub nthuav tawm tib neeg yam ua tau los, thiab Kuv yuav tsis ua qhov tsis zoo rau hauv Kuv txoj dej num; Kuv yuav tsis coj cov uas dhau tag nrho ntawm txoj kev cawm dim mus lawm mus rau tiam tom ntej. Nws yuav muaj ib lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tag lawm. Kuv yuav tsis ua dej num rau cov neeg uas tsw ntxhiab no, lub cev tuag tsis muaj ntsujplig uas tsis tuaj yeem raug cawm tau lawm; tam sim no yog tiam kawg ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab Kuv yuav tsis ua txoj dej num uas tsis muaj txiaj ntsig. Txhob cav nrog Ntuj Ceeb Tsheej thiab lub ntiaj teb—qhov kawg ntawm lub ntiaj teb tab tom los. Nws yeej zam tsis dhau li. Tej yam tau los rau theem no lawm, thiab tsis muaj dab tsi koj uas yog ib tug tib neeg yuav tuaj yeem cheem tau tej ntawd li; koj tsis tuaj yeem hloov tau tej yam li koj xav. Nag hmo, koj tsis tau them ib tug nqi los caum raws qhov tseeb thiab koj coj tsis ncaj lawm; hnub no, lub sij hawm twb los txog lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm; thiab tag kis, koj yuav raug rhuav tshem, thiab nws yuav tsis muaj txoj hau kev ncav rau koj txoj kev cawm dim lawm. Txawm tias Kuv lub siab yuav mos muag los xij thiab Kuv tab tom sib zog ntsos ua Kuv txoj dej num los cawm koj los xij, yog koj tsis mob siab rau ntawm koj tus kheej ntiag tug los sis tsis muaj ib txoj kev xav rau koj tus kheej li, qhov no muaj dab tsi ntsig txog Kuv? Cov uas tsuas xav txog lawv cev nqaij daim tawv thiab cov uas xyiv fab kaj siab lug nkaus xwb; cov uas zoo li ntseeg tab sis tsis ntseeg tiag tiag; cov uas tau koom rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob; cov uas tsis xaiv ntsej xaiv muag, hais lus luam thuam thiab qias neeg; cov uas nyiag tej khoom fij rau Yehauvas thiab txhua yam uas Nws muaj; cov uas nyiam tej nyiaj xiab; cov uas npau suav toog tab sis xav mus saum ntuj ceeb tsheej; cov uas khav theeb thiab tsab ntse, cov uas tsuas mob siab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov xwb; cov uas qhia tawm cov lus tsis raug raws li qhov muaj tiag; cov uas thuam Vajtswv Tus Kheej; cov uas tsis ua dab tsi li tab sis tsim tej kev txiav txim tawm tsam thiab hais lus phem rau Vajtswv Tus Kheej; cov uas sib sau ua ke thiab nrhiav kev ywj pheej; cov uas tsa lawv tus kheej siab tshaj Vajtswv; cov neeg hluas uas tsis paub qab hau dab tsi, cov neeg ib nrab neej thiab cov txiv neej thiab cov poj niam laus uas mag ntxiab; cov txiv neej thiab cov poj niam uas xyiv fab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov thiab caum raws tus kheej lub meej mom rau ntawm lwm cov neeg; cov tib neeg uas tsis paub tu siab rau qhov ua txhaum uas mag ntxiab rau txoj kev txhaum—tsis yog lawv, tag nrho lawv, dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Kev tso cai, kev txhaum, tshuaj phem, khawv koob, kev thuam, thiab cov lus hais tsis tsim nyog puav leej tsim kev tsis thaj yeeb rau ntawm nej; thiab qhov tseeb thiab cov lus ntawm lub neej raug tsuj rau ntawm nej, thiab cov lus dawb huv raug tsuas dub tsis huv rau ntawm nej lawm. Nej yog Lwm Haiv Neeg, o wv nrog txoj kev qias neeg thiab kev tsis mloog lus! Nej qhov ua tau thaum kawg yuav yog dab tsi? Cov uas hlub cev nqaij daim tawv, cov uas ua khawv koob ntawm cev nqaij daim tawv tuaj yeem ua tau li cas, thiab cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum tseem muaj cuab kav ua lub neej mus txuas ntxiv tau! Koj tsis paub tias cov tib neeg zoo li nej cov ntawm ko yog cov kas ua dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Dab tsi ua rau koj xav tau qhov no thiab qhov ntawd? Los txog tam sim no, tseem tsis muaj ib qho hloov pauv me me rau hauv cov uas tsis hlub qhov tseeb thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb—cov tib neeg zoo li no yuav raug cawm dim tau li cas? Cov uas tsis hlub txoj hau kev ntawm txoj sia, cov uas tsis txhawb tsa Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws, cov uas npaj rau tej txiaj ntsim ntawm lawv tus kheej lub meej mom, cov uas tau qhuas lawv tus kheej—lawv tseem tsis yog cov zoo tib yam, li niaj hnub no los? Yam muaj nqis rau hauv kev cawm lawm yog dab tsi? Txawm tias koj yuav raug cawm los sis tsis raug cawm los xij nyob rau ntawm qhov laus npaum li cas lawm los sis koj tau ua dej num los tau pes tsawg xyoo lawm, thiab tsawg heev nws thiaj li nce raws li tej kev ntseeg siab uas koj tau tsim dhau los. Tab sis, nws nce raws li qhov koj caum raws seb tawg los sis tsis tawg paj txi txiv. Koj yuav tsum paub tias cov uas raug cawm yog “cov ntoo” uas txi txiv, tsis yog cov ntoo uas nplooj ntsuab xwb xiab thiab tawg paj ntau heev tiam sis tsis muaj ib lub txiv hlo li. Txawm tias koj twb siv ntau lub xyoo ntoj ncig mus raws tej kev, qhov tseem ceeb ntawd yog dab tsi? Koj qhov lus tim khawv nyob rau qhov twg lawm? Koj qhov kev hwm rau Vajtswv tseem tsawg dua koj txoj kev hlub rau koj tus kheej thiab koj txoj kev ntshaw ua plees ua yi—hom neeg no tsis yog ib hom neeg phem los? Lawv yuav ua tau ib tug qauv piv txwv thiab tus qauv rau txoj kev cawm dim tau li cas? Koj tus yeeb yam yeej kho tsis tau lawm, koj ntxeev siab heev dhau lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm! Cov neeg zoo li no tsis yog cov yuav raug rhuav tshem los? Lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tsis yog lub sij hawm los txog ntawm koj tiam kawg los? Kuv ua txoj dej num tau ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus rau ntawm nej lawm—muaj ntau npaum li cas ntawm tej ntawd uas tau nkag rau hauv koj ob lub pob ntseg tiag tiag lawm? Koj tau mloog nws lus ntau npaum li cas lawm? Thaum Kuv txoj dej num xaus, qhov ntawd yuav yog thaum lub sij hawm koj tsum qhov tawm tsam Kuv, thaum koj tsum qhov sawv tawm tsam Kuv lawm. Thaum Kuv ua dej num, nej nqis tes tawm tsam Kuv tas li; nej yeej tsis yeem nrog Kuv cov lus li. Kuv ua Kuv txoj dej num, thiab koj tsis ua koj tus kheej “txoj dej num,” tsim lub nceeg vaj me me rau nej tus kheej. Nej tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib pab hma thiab dev xwb, ua txhua yam tsis haum xeeb rau Kuv! Koj tseem niaj hnub rub cov uas muab lawv txoj kev hlub nkag los rau hauv koj xub ntiag—nej txoj kev hwm nyob qhov twg lawm? Txhua yam uas nej ua yog txawj dag! Koj tsis muaj kev mloog lus los sis kev hwm li, thiab txhua yam uas koj ua yog txawj dag thiab thuam xwb! Cov tib neeg zoo li no puas raug cawm? Cov txiv neej uas nyiam ua plees ua yi tsis raws kev raws cai ib txwm xav ntxias tej niam ntiav los rau lawv tus kheej txoj kev lom zem xyiv fab tas li. Kuv yuav tsis cawm cov dab phem nyiam ua plees ua yi zoo li no kiag li. Kuv ntxub nej cov dab phem qias neeg, thiab nej txoj kev plees kev yi thiab kev ua niam ntiav yuav raug yuj rau hauv dab tuag teb. Yam uas nej yuav tsum tau hais rau nej tus kheej yog dab tsi? Nej cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem yog yam ntxim ntxub! Nej ntxim ntxub ua luaj! Cov tsis muaj qab hau zoo li no yuav raug cawm tau li cas? Lawv cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum lawm puas tseem raug cawm dim? Niaj hnub no, qhov tseeb no, txoj hau kev no, thiab txoj sia no tsis muaj qhov ntxim siab rau nej; tab sis, nej pheej nyiam rau kev txhaum; rau nyiaj txiag; rau kev sawv siab, suab npe thiab muab tau; rau tej kev lom zem xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv; rau cov txiv neej zoo nraug thiab cov poj niam ntxim nyiam. Tej yam zoo uas ua rau nej nkag mus tau rau hauv Kuv lub teb chaws yog dab tsi? Nej tus duab tseem loj dua Vajtswv tus lawm thiab, nej lub meej mom tseem siab dua Vajtswv lub lawm thiab, tsis tau hais txog nej lub meej mom rau ntawm cov tib neeg—nej dhau los ua ib tug mlom uas tib neeg pe hawm lawm. Koj tsis yog thawj tug tub txib saum qaum ntuj los? Thaum tib neeg tej yam ua tau los raug nthuav tawm, nws kuj yog thaum txoj dej num ntawm kev cawm dim twb los ze rau qhov kawg lawm, coob leej ntawm nej cov ko yuav yog lub cev tuag uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm thiab yuav tsum raug rhuav tshem. Thaum lub sij hawm kev cawm dim, Kuv yeej siab zoo thiab coj zoo rau txhua tus tib neeg. Thaum txoj dej num xaus, tej yam ua tau los ntawm cov hom neeg sib txawv yuav raug nthuav tawm, thiab txhua leej yuav raug faib mus raws li lawv hom, thiab yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi rau hauv kev ua kev cawm dim lawm, vim hais tias tiam ntawm kev cawm dim yuav tau dhau lawm, thiab, thaum tau dhau mus lawm, ces nws yuav tsis tig rov qab los lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 317

Tib neeg yeej nyob hauv qab txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, dab Ntxwgnyoog muab kev haub ntxias tuav rawv cia, ua rau tib neeg khiav tsis dim, thiab lawv tus moj yam, tau raug Ntxwgnyoog hloov lawm, thiaj tsuas muaj qias vuab tsuab zuj zus ntxiv xwb. Thiaj li hais tau tias tib neeg yeej ib txwm nyob nrog lawv tus moj yam phem qias vuab ntsuab thiab tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag. Yog li ntawd, yog tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum muab txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, kev khav theeb, kev muab hlob, thiab txhua yam uas zoo li Ntxwgnyoog tus moj yam ntawd tso pov tseg. Yog tsis li ntawd, lawv txoj kev hlub yog ib txoj kev hlub tsis dawb huv, ib txoj kev hlub phem, thiab ib txoj kev hlub uas yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv kiag li. Yeej tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm hlub tau Vajtswv tiag tiag, yog nws tsis tau raug muab kho kom zoo tiav log, raug saib xyuas, raug muab tsoo kom tawg, raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, raug rau txim, thiab raug tsim kho kom dawb huv ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig. Yog koj hais tias ib feem ntawm koj tus moj yam sawv cev tam rau Vajtswv thiab yog li ntawd yeej muaj peev xwv hlub tau Vajtswv tiag tiag, ces yog koj yog ib tug uas nws cov lus yog lus khav theeb xwb, thiab koj tsis muaj qab hau dab tsi li. Cov neeg zoo li no yog tus thawj tub txib qaum ntuj xwb! Tib neeg tus yeeb yam uas yeej muaj thaum yug los ntawd tsis muaj peev xwm yuav sawv cev ncaj qha tam rau Vajtswv tau; tib neeg yuav tsum muab tus yeeb yam uas yeej muaj thaum yug los ntawd tso pov tseg los ntawm Vajtswv txoj kev ua kom zoo tiav log thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb—tsuas yog los ntawm qhov ua raws li Vajtswv siab nyiam, qhov ua kom Vajtswv tej kev xav muaj tiav, thiab tsis tas li ntawd cia Vajntsujplig ua hauj lwm rau xwb—mas yam uas lawv ua neej raws ntawd thiaj li yuav raug pom zoo los ntawm Vajtswv. Tsis muaj ib tug twg uas ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv es yuav sawv cev ncaj qha tam rau Vajtswv tau li, tshwj tsis yog tias nws yog ib tug tib neeg uas raug siv los ntawm Vajntsujplig xwb. Txawm li cas los xij, txawm yog ib tug tib neeg zoo li no los, nws yeej tsis tuaj yeem hais tau tias nws tus moj yam thiab yam uas nws ua lub neej raws ntawd yuav sawv cev tag nrho tam rau Vajtswv tau; nws tsuas yog hais tau tias yam nws ua neej raws ntawd yog Vajntsujplig coj kev xwb. Tus moj yam ntawm ib tug tib neeg zoo li no yuav sawv cev tsis tau tam rau Vajtswv.

Txawm hais tias tib neeg tus moj yam raug Vajtswv xaiv tsa—qhov no yog ib yam uas tsis muaj lus nug dab tsi thiab yeej tuaj yeem muab suav tau tias yog ib yam uas zoo kawg los—nws tau raug hloov los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab yog li ntawd tag nrho tib neeg tus moj yam thiaj li yog Ntxwgnyoog tus moj yam lawm. Muaj qee leej hais tias Vajtswv tus moj yam mas yeej yog mus ncaj qha rau txoj kev ua ub ua no xwb, thiab hais tias qhov no kuj yog yam uas tshwm sim nyob rau hauv tej ntawd thiab, thiab hais tias lawv tus yeeb yam kuj zoo li no thiab, thiab yog li ntawd lawv thiaj li hais tias lawv tus moj yam sawv cev tam rau Vajtswv tau. Cov neeg zoo li no yog hom neeg dab tsi? Tus moj yam phem qias vuab tsuab puas yuav muaj peev xwm sawv cev tam rau Vajtswv tau? Yog leej twg hais tias lawv tus moj yam yog qhov sawv cev tam rau Vajtswv ces yog tuam mom Vajtswv thiab thuam Vajntsujplig! Txoj kab ke uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm qhia txog hais tias Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb yog kev txeeb kom tau xwb. Yog li ntawd, ntau tus moj yam phem ntawm tib neeg tsis tau raug yaug kom dawb huv, yam uas lawv ua neej raws ntawd tseem yog Ntxwgnyoog tus duab, nws yog yam uas tib neeg ntseeg hais tias yog qhov zoo, thiab nws sawv cev rau tej kev ua ntawm tib neeg lub cev nqaij daim tawv; phem tshaj ntawd, nws sawv cev tam rau Ntxwgnyoog, thiab yeej sawv cev tam tsis tau rau Vajtswv kiag li. Txawm hais tias ib tug twg twb hlub Vajtswv mus txog theem uas lawv muaj peev xwm xyiv fab hlo rau ib lub neej saum ntuj ceeb tsheej rau hauv ntiaj teb, muaj peev xwm hais tau tej zaj lus zoo li no tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis tuaj yeem hlub Koj kom ntau txaus,” thiab tau ncav cuag thaj chaw siab tshaj plaws lawm los, nws yeej tseem hais tsis tau hais tias lawv ua lub neej raws li Vajtswv los sis sawv cev tam rau Vajtswv, vim hais tias lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg yeej tsis thooj li lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg yeej ua tsis tau neej raws li Vajtswv, haj yam rais tsis tau los ua Vajtswv li. Yam uas Vajntsujplig coj tib neeg ua neej ntawd tsuas yog ua raws li yam uas Vajtswv thov kom tib neeg ua xwb.

Ntxwgnyoog txhua qhov kev nqis tes ua thiab kev ua ntawd tau tshwm rau hauv tib neeg. Niaj hnub no, txhua yam kev nqis tes ua thiab kev ua ntawm tib neeg yog ib qho kev nthuav tawm txog Ntxwgnyoog thiab yog li sawv cev tsis tau tam rau Vajtswv. Tib neeg yog lub cev xeeb txawm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tus moj yam ntawm tib neeg tsis muaj peev xwm sawv cev tau tam rau Vajtswv tus moj yam. Qee leej kuj muaj tus yam ntxwv zoo; tej zaum Vajtswv yuav ua tej yam hauj lwm los ntawm cov tib neeg zoo li no tus yam ntxwv thiab, thiab tes hauj lwm lawv ua ntawd yog raug coj los ntawm Vajntsujplig xwb. Txawm li ntawd los lawv tus moj yam yeej sawv cev tsis tau tam rau Vajtswv li. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua rau lawv ntawd tsis muaj dab tsi ntau tshaj li qhov ua hauj lwm nrog thiab nthuav tej uas twb muaj nyob rau hauv lawv lawm kom dav. Tsis hais cov cev Vajtswv lus nyob thaum ub los sis tej neeg uas Vajtswv siv, yeej tsis muaj leej twg yuav sawv cev ncaj qha tam rau Nws tau li. Tib neeg los hlub Vajtswv vim tej xwm txheej quab yuam lawv xwb thiab yeej tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav rau siab ntso los koom tes vim lawv xaiv lawv xwb. Dab tsi thiaj yog yam zoo? Txhua yam zoo yog los ncaj qha ntawm Vajtswv los; txawm li cas los xij, tib neeg tus moj yam twb raug Ntxwgnyoog hloov tas lawm, thiab sawv cev tam tsis tau rau Vajtswv lawm. Tsuas yog txoj kev hlub, kev tuaj yeem txom nyem, kev ncaj ncees, kev zwm, kev txo hwj chim thiab kev zais ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiaj li sawv cev ncaj qha tam tau rau Vajtswv xwb. Qhov no yog vim hais tias thaum Nws los, Nws los tsis muaj tus yeeb yam txhaum li, vim Nws los ncaj qha ntawm Vajtswv los, yam tsis tau raug hloov los ntawm Ntxwgnyoog li. Yexus tsuas yog ib qho zoo li cev nqaij daim tawv uas muaj kev txhaum xwb thiab tsis sawv cev rau txoj kev txhaum. Yog li ntawd, Nws tej kev nqis tes ua, tej kev ua thiab tej lus, mus txog ntua rau lub sij hawm ua ntej Nws txoj kev ua tiav ntawm tes hauj lwm los ntawm txoj kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig (xam lub caij ntawm Nws txoj kev raug ntsia rau saum tus ntoo khuab lig tib si), puav leej yog sawv cev ncaj qha rau Vajtswv. Yexus qhov piv txwv yeej txaus los ua pov thawj qhia tau hais tias txhua tus uas muaj tus yeeb yam txhaum ces yeej yuav sawv cev tam tsis tau rau Vajtswv li, thiab tib neeg txoj kev txhaum yog sawv cev rau Ntxwhnyoog xwb. Uas hais tau hais tias txoj kev txhaum sawv cev tsis tau rau Vajtswv, thiab Vajtswv tsis muaj kev txhaum li. Txawm yog tes hauj lwm uas ua tiav rau hauv tib neeg los ntawm Vajntsujplig ntawd los tsuas suav tau tias yog raug coj los ntawm Vajntsujplig xwb, thiab hais tsis tau tias yog tib neeg ua sawv cev ntawm Vajtswv. Tab sis, hais txog ntawm tib neeg ces, lawv txoj kev txhaum los sis tus moj yam yeej sawv cev tsis tau rau Vajtswv li. Tig saib rau tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig tau ua rau tib neeg txij yav tas los rau niaj hnub no, ib tug yeej pom tias tib neeg muaj qhov uas lawv ua neej raws ntawd vim yog Vajntsujplig tau ua hauj lwm rau lawv xwb. Tsawg tsawg leej xwb thiaj li muaj peev xwm ua lub neej nyob tau raws qhov tseeb tom qab raug saib xyaus thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajntsujplig lawm. Uas hais tau hais tias, tsuas yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig xwb thiaj li muaj tshwm sim; kev koom tes los ntawm tib neeg ces yeej tsis muaj li. Tsam no nej puas pom qhov no tseeb? Yog muaj li ntawd, koj yuav ua koj qhov zoo tshaj plaws li cas los koom tes nrog Nws thiab ua koj tes dej num kom muaj tiav li cas thaum Vajntsujplig ua hauj lwm?

Xaiv tawm los ntawm “ Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Tsis Muaj Peev Xwm Sawv Cev Tam Tau Rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 318

Koj ntseeg Vajtswv, koj nrhiav qhov tseeb, thiab txoj kev uas koj coj koj tus kheej yuav tsum ua raws qhov tseeb: Txhua yam uas koj ua yuav tsum yog qhov uas tsim nyog xyaum, thiab koj yuav tsum tsis txhob nrhiav tej yam uas tsis tseeb thiab kev ntshaw. Nws tsis muaj nqi dab tsi rau kev coj tus cwj pwm li no, thiab, ntxiv mus, tsis muaj qhov tseem ceeb rau lub neej zoo li no. Vim tias koj txoj kev nrhiav thiab lub neej yog siv rau yam uas tsis muaj nqis tshaj li txoj kev cuav thiab kev ntxias dag xwb, thiab vim tias koj tsis nrhiav rau tej yam uas muaj txiaj ntsig thiab tseem ceeb, tib yam uas koj tau txais ces tsuas yog kev siv lub laj thawj thiab kev qhuab qhia uas tsis yog qhov tseeb xwb. Tej yam zoo li no tsis muaj feem cuam tshuam nrog qhov tseem ceeb thiab qhov muaj nuj nqis ntawm qhov uas muaj koj, thiab tsuas tuaj yeem coj tau koj mus rau hauv dab ntiag teb xwb. Nyob rau txoj kev no, tag nrho koj lub neej yuav tsis muaj nqi los sis tsis tseem ceeb dab tsi li—thiab yog tias koj tsis raws ua lub neej kom muaj qab hau, ces txawm koj yuav nyob nto ib puas xyoo los nws yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi. Qhov ntawd yuav ua li cas hu tau tias yog tib neeg lub neej? Nws tsis yog ib tug tsiaj lub neej xwb lod? Ib yam li ntawd, yog tias nej sim ua raws li txoj kev taug ntawm kev ntseeg Vajtswv, tab sis tsis tau sim ua kom nrhiav tau tus Vajtswv uas tuaj yeem pom tau thiab tab sis ho mus pe hawm tus Vajtswv uas saib tsis pom thiab kov tsis tau, yog li ntawd qhov kev nrhiav zoo li no tseem tsis yog qhov haj yam tsis muaj qab hau dab tsi dua thiab lod? Thaum kawg, koj txoj kev caum qab yuav dhau los ua pawg kev puas ntsoog. Txoj kev nrhiav zoo li ntawd yuav muaj txiaj ntsig dab tsi rau koj? Qhov teeb meem loj tshaj plaws ntawm tib neeg yog nws tsuas hlub tej yam uas nws tsis tuaj yeem pom los sis kov tau xwb, tej yam uas paub tsis meej thiab xav tsis thoob, thiab qhov tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau thiab tib neeg uas txawj tuag tsis muaj peev xwm caum cuag nkaus xwb. Qhov tej no tsis meej tsis tseeb yim ntau npaum li cas, tej no yim raug ntsuam xyuas los ntawm tib neeg ntau npaum li ntawd, thiab tib neeg tseem haj yam ua tib zoo caum lawv yam tsis quav ntsej txog lwm yam, thiab ua kom tau lawv. Qhov tsis tseeb yim ntau npaum li cas, tib neeg yim txheeb xyuas thiab ntsuam xyuas kom haj yam ze lawv tshaj, tseem haj yam mus kom deb li deb los tsim lawv tus kheej cov tswv yim txog cov khoom ntawd. Rov qab qees, tej uas muaj tseeb yim ntau npaum li cas, tib neeg yim tsis quav ntsej rau tej ntawd ntau npaum li ntawd; lawv tsuas dauv muag saib lawv lub taub ntswg rau tej ntawd xwb, thiab tseem haj yam hais lus saib tsis taus lawv thiab. Qhov no tsis yog nej tus cwj pwm uas muaj rau txoj hauj lwm tiag uas Kuv ua niaj hnub no lod? Tej no yim muaj tseeb npaum li cas, nej yim muaj ntau yam kev xav phem los tawm tsam lawv. Nej tsis cia me ntsis sij hawm los tshuaj xyuas lawv li, tab sis cia li tsis quav ntsej lawv; nej dauv muag saib nej lub taub ntswg rau tej yam muaj tseeb no, mus ncaj nraim rau tej uas cheem tsum, thiab npog ntau qhov kev xav phem txog tus Vajtswv uas tseeb tshaj plaws no, thiab yooj yim tsis muaj peev xwm lees txais Nws qhov tseeb thiab qhov li ib txwm muaj. Nyob rau txoj kev no, nej tseem tsis yog ntseeg tej yam uas tsis meej tseeb thiab lod? Nej muaj txoj kev ntseeg ruaj khov rau tus Vajtswv uas tsis meej pem yav dhau los, thiab tsis muaj kev txaus siab rau tus tseem Vajtswv niaj hnub no. Qhov no tsis yog vim tias tus Vajtswv yav tag dhau los thiab tus Vajtswv tam sim no yog los ntawm ob tiam sib txawv lod? Tsis yog tias vim tias tus Vajtswv yav tag dhau los yog tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, hos tus Vajtswv niaj hnub no yog ib tug niag txiv neej me me hauv ntiaj teb no xwb lod? Tsis tas li ntawd, nws puas yog vim hais tias tus Vajtswv uas raug pe hawm los ntawm tib neeg yog tus raug tsim tawm los ntawm nws cov kev xav, hos tus Vajtswv niaj hnub no yog muaj cev nqaij daim tawv tiag, raug tsim los nyob hauv ntiaj teb no xwb lod? Thaum hais tej no tag thiab tiav lawm, nws puas yog vim hais tias tus Vajtswv niaj hnub no muaj tseeb dhau lawm es tib neeg thiaj tsis caum Nws qab lod? Rau qhov yam uas tus Vajtswv niaj hnub no nug ntawm tib neeg yog yam uas tib neeg tsis txaus siab ua tshaj plaws, thiab uas ua rau lawv txaj muag. Qhov no tsis ua ntau yam nyuab rau tib neeg lod? Qhov no tsis yog ua rau tib neeg tej caws pliav lwj dawb lod? Nyob rau hauv txoj kev no, coob leej ntawm cov uas tsis nrhiav qhov tseeb rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab, los ua cov tawm tsam khetos. Qhov no tsis yog qhov tseeb uas meej tshaj plaws lod? Yav dhau los, thaum Vajtswv tseem tsis tau los ua neeg, tej zaum koj yuav yog ib tug ntseeg teev ntuj, los sis ib tug ntseeg dab qhuas. Tom qab Vajtswv los ua neeg, muaj ntau tus ntseeg dab qhuas zoo li no rais los ua cov tawm tsam khetos. Koj puas paub tias muaj dab tsi tshwm sim ntawm qhov no? Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsis tsom ntsoov rau qhov tseeb los sis caum qhov tseeb, tab sis mas ho tseem nyob nrog tej kev cuav—qhov no tsis yog qhov tseeb tshaj plaws ntawm koj cov kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv uas yug los ua neeg lod? Vajtswv uas yug los ua neeg yog hu ua Khetos, yog li ntawd tsis yog txhua tus uas tsis ntseeg Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yog cov tawm tsam khetos thiab lod? Yog li, tus uas koj ntseeg thiab hlub puas yog tus tseem Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv no? Nws puas yog tus Vajtswv uas muaj sia nyob tiag tiag, ua tau pas tseeb tiag tiag thiab tshwj xeeb li ib txwm ma? Lub hom phiaj tseeb tiag ntawm koj qhov kev nrhiav yog dab tsi? Nws yog nyob saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb? Nws yog kev xav los sis nws yog qhov tseeb? Nws yog Vajtswv los sis nws yog qee yam uas zoo tshaj li ntuj tsim lawm? Qhov tiag ces, qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej, thiab qhov siab tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo ntawd nyob rau hauv tib neeg. Vim hais tias nws yog qhov cheem tsum uas Vajtswv ua rau tib neeg, thiab yog txoj hauj lwm v uas Vajtswv tus kheej ua tiav, yog li ntawd nws thiaj hu ua “zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej.” Nws tsis yog zaj lus tshaj tawm zoo uas muab sau zog los hais ua ke los ntawm ib yam dab tsi, los sis nws tsis yog cov lus qiv los ntawm ib tug neeg zoo twg; tab sis, nws yog cov lus tawm rau noob neej los ntawm tus Xibhwb saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb thiab txhua yam; nws tsis yog ib co lus uas tib neeg muab sau zog los hais ua ke, tiam sis yog Vajtswv lub neej raws li ntuj tsim. Thiab yog li ntawd nws thiaj hu ua “cov zaj lus tshaj tawm zoo tshaj plaws hauv lub neej.” Tib neeg txoj kev nrhiav qhov tseeb coj los xyaum ua ntawd yog qhov lawv ua lawv lub luag hauj lwm—uas yog hais tau tias, nws yog kev nrhiav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam uas cheem tsum. Lub ntsiab lus ntawm qhov cheem tsum no yog qhov tseeb tshaj plaws ntawm txhua qhov tseeb, thiab nws tsis yog cov lus qhuab qhia qhuav uas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav caum cuag tau. Yog tias koj qhov raws qab tsis muaj dab tsi tab sis lus qhuab qhia xwb thiab tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv, koj tseem tsis ntxeev siab tawm tsam qhov tseeb thiab lod? Koj tsis yog ib tug neeg tawm tsam qhov tseeb lod? Tus neeg zoo li noyuav nrhiav hlub Vajtswv tau li cas? Cov tib neeg uas tsis muaj qhov tseeb yog cov uas ntxeev siab rau qhov tseeb, thiab lawv yog cov ntxeev siab!

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 319

Nej txhua tus xav tau txais phaj tshab rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab xav kom Vajtswv nyiam; txhua tus cia siab rau tej zoo li no thaum lawv pib ntseeg Vajtswv, rau qhov txhua tus yeej txhawj xeeb rau txoj kev caum nrhiav tej khoom siab dua, thiab tsis muaj leej twg xav kom caum tsis cuag lwm tus. Tib neeg ces yeej zoo li no. Vim yog kiag qhov laj thawj no, coob tus hauv nej cov ko yeej sim tas zog kom tau txoj kev txaus siab nrog tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab tsis qhov tseeb, nej txoj kev ua siab ncaj rau thiab kev qhib siab lug rau Vajtswv mas tsawg tshaj li nej txoj kev ua siab ncaj rau thiab qhib siab lug rau nej tus kheej. Vim li cas Kuv hais li no? Vim tias Kuv tsis lees paub nej txoj kev npuab siab rau Vajtswv kiag li thiab, tshaj ntawd, vim tias Kuv tsis lees qhov muaj tus Vajtswv uas nyob hauv nej lub siab. Hais tau tias, tus Vajtswv uas nej pe hawm, tus Vajtswv uas pom tsis meej uas nej hwm, yeej tsis muaj kiag li. Qhov Kuv hais tau li no meej tseeb mas vim yog nej tseem nyob deb heev ntawm tus tseem Vajtswv. Qhov laj thawj rau nej txoj kev npuab siab ces yog tus mlom nyob hauv nej lub siab; rau Kuv, tib lub sij hawm no, tus Vajtswv uas nej saib rau tsis loj los sis tsis me, nej tsuas lam lees paub ntawm tej lus xwb. Thaum Kuv hais tias nej tseem nyob deb ntawm Vajtswv, Kuv txhais hais tias nej nyob ntawm tus tseem Vajtswv, hos zoo li tus Vajtswv uas pom tsis meej ho nyob ze ntawm tes. Thaum Kuv hais tias, “tsis loj,” nws yog taw mus rau qhov tus Vajtswv uas nej ntseeg niaj hnub no uas lam tshwm los ua ib tug tib neeg tsis muaj tej peev xwm li cas, ib tug tib neeg uas tsis zoo kiag li. Thiab thaum Kuv hais tias, “tsis me,” qhov no txhais tias, txawm tias tus tib neeg no hu tsis tau cua los thiab txib tsis tau nag los, txawm li cas los Nws muaj peev xwm hu rau Vajtswv tus Ntsujplig los ua tes dej num uas ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co ntseeg nkaws, ua rau tib neeg tsis to taub kiag li. Txawv heev li, nej txhua tus yeej mloog lus heev rau tus Khetos no uas nyob hauv ntiaj teb, tab sis hauv lub ntsiab tseeb, nej tsis muaj kev ntseeg Nws, los sis nej tsis hlub Nws. Hais tau tias, tus uas nej ntseeg tiag yog tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawm nej tus kheej tej kev xav xwb, thiab tus uas nej hlub tiag yog tus Vajtswv uas nej ntshaw txhua hmo thiab txhua hnub, tab sis tsis tau pom tus tib neeg li. Rau tus Khetos no, nej txoj kev ntseeg yog tab sis me me xwb, thiab nej txoj kev hlub tsis muaj dab tsi li. Kev ntseeg txhais tias txoj kev ntseeg thiab kev ntseeg siab; kev hlub txhais tias txoj kev hlub uas muaj kev hwm thiab kev fwm uas nyob hauv nej lub siab, tsis ncaim li. Tab sis nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub rau tus Khetos niaj hnub mas poob qab deb ntawm qhov no lawm. Thaum nws los rau txoj kev ntseeg, nej muaj kev ntseeg Nws li cas? Thaum nws los rau txoj kev hlub, nej hlub Nws rau txoj kev twg? Nej tsis muaj kev to taub yooj yim ntawm Nws tus moj yam, nej tseem haj yam paub tsawg txog Nws lub ntsiab tseeb, yog li nej muaj kev ntseeg Nws li cas? Qhov tseeb ntawm nej txoj kev ntseeg Nws nyob qhov twg? Nej hlub Nws li cas? Qhov tseeb ntawm nej txoj kev hlub rau Nws nyob qhov twg?

Muaj coob tus tau caum raws Kuv yam tsis ua siab deb los txog rau hnub no. Yog li, kuj ib yam thiab, nej qaug zog thiab sab kawg nyob rau ntau lub xyoo dhau los lawm. Kuv paub meej heev txog nej txhua tus tus yam ntxwv txij thaum yug los thiab tus cwm pwm; qhov koom mus los nrog rau txhua tus ntawm nej cov ko yog ib qho nyuaj kawg kiag. Qhov tu siab mas yog qhov tias, txawm Kuv tau paub txog nej ntau heev los, nej tsis to taub dab tsi ntawm Kuv li. Tos tib neeg hais tias nej poob rau hauv ib tug twg txoj kev dag ntxias rau ib lub sij hawm uas feeb tsis meej lawm. Qhov tiag, nej tsis to taub dab tsi kiag li txog Kuv tus moj yam, nej haj yam tsis nkag siab tias dab tsi nyob hauv Kuv siab. Hnub no, nej txoj kev to taub yuam kev txog Kuv ces pib me me tab sis yuav muaj loj zuj zus tuaj, thiab nej txoj kev ntseeg Kuv tseem yog ib txoj kev ntseeg uas feeb tsis meej. Tsis hais tias nej muaj kev ntseeg rau Kuv hos, nej haj tseem yuav sim hais lus mos lus muag rau Kuv thiab ntxias kom Kuv zoo siab xwb. Nej tej kev xav ces yooj yooj yim xwb: Kuv yuav caum raws tus uas muab tau phaj tshab rau kuv, thiab kuv yuav ntseeg tus uas tso cai rau kuv khiav kom dim tej kev puas tshuaj loj, txawm nws yog Vajtswv los sis ib tug Vajtswv twg kuj xij. Tsis muaj dab tsi ntawm qhov no uas yuav txhawj xeeb rau kuv. Muaj coob tus tib neeg zoo li no nyob hauv nej cov ko, thiab tus yam ntxwv no mas phem lawg li. Yog tias, muaj ib hnub, muaj ib qho kev sim seb muaj pes tsawg leej hauv nej cov ko muaj kev ntseeg rau Khetos vim yog ntawm txoj kev nkag siab rau Nws lub ntsiab tseeb, ces Kuv ntshai nyob tsam tsis muaj ib tug twg kiag li ntawm nej cov ko uas yuav ua tau ib qho kom zoo raws Kuv lub siab li. Yog li nws yeej yuav tsis ua mob rau nej txhua tus los ua twb zoo xav txog lo lus nug no: Tus Vajtswv uas nej ntseeg mas txawv deb heev ntawm Kuv, thiab muaj li no, ces dab tsi yog lub ntsiab tseeb ntawm nej txoj kev ntseeg rau Vajtswv? Qhov nej ntseeg rau nej tus uas hu ua Vajtswv ntau npaum li cas, ces nej txav deb ntawm Kuv mus lawm npaum li ntawd. Yog li ces, dab tsi yog lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no? Nws muaj tseeb tias tsis muaj ib tug twg ntawm nej cov ko tau muab ua twb zoo xav txog nqe lus nug zoo li no, tab sis qhov tseem ceeb ntawm nws puas tau muaj tshwm sim rau nej? Nej puas tau muab xav seb yuav muaj dab tsi tshwm sim rau txoj kev ntseeg li no txuas ntxiv mus?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 320

Kuv zoo siab rau cov uas tsis muaj qhov kev tsis tshua ntseeg lwm tus, thiab Kuv nyiam cov uas npaj txij zog txais yuav qhov tseeb; Kuv qhia txoj kev saib xyuas zoo rau ob hom tib neeg no, rau qhov nyob hauv Kuv ob lub qhov muag pom mas lawv yog cov tib neeg siab ncaj. Yog tias koj txawj dag, ces koj yuav raug zov thiab tsis tshua ntseeg lwm tus neeg thiab tej xwm txheej, thiab yog li koj txoj kev ntseeg Kuv yuav raug tsim tsa rau saum ib lub hauv paus ntawm txoj kev tsis tshua ntseeg lwm tus. Kuv yeej lees paub tsis tau txoj kev ntseeg zoo li no. Qhov tsis muaj txoj kev ntseeg tseeb, koj haj yam tsis muaj txoj tseem kev hlub kiag li. Thiab yog tias koj ntseeg qhov tsis tshua ntseeg rau Vajtswv thiab lam tau lam hais txog Nws raws siab nyiam xwb, ces koj yog, yam tsis muaj lus nug dab tsi li, tus uas txawj dag tshaj ntawm txhua tus tib neeg huv si. Koj lam tau lam hais seb Vajtswv ua puas tau zoo li tib neeg xwb: ua txhaum loj uas zam txim tsis tau, muaj tus cwj pwm tsis tseem ceeb, tsis muaj kev ua ncaj nrab thiab laj thawj, tsis muaj qhov paub ntawm txoj kev ncaj ncees, ua siab swb rau txoj kev npaj ua lim hiam, txawj ntxias dag thiab txawj dag, txaus siab rau txoj kev phem thiab kev tsaus ntuj, thiab ntau yam ntxiv. Nws tsis yog qhov laj thawj tias tib neeg tsis muaj tej kev xav zoo li no vim yog lawv tsis muaj txoj kev paub Vajtswv me me li los? Txoj kev ntseeg zoo li no tsis muaj dab tsi luv tshaj txoj kev txhaum! Tseem muaj tej txhia uas ntseeg tias cov uas ua rau Kuv zoo siab ces yog cov uas hais lus mos lus tuaj pos thiab ua txuj, thiab tias cov uas tsis muaj kev paub zoo li no yuav tsis raug caw los rau hauv Vajtswv lub tsev thiab yuav tsis tau lawv qhov chaw nyob rau hauv. Qhov no tsuas yog tib qho kev paub uas nej tau txais tom qab ntau lub xyoo no los lawm xwb? Qhov no puas yog yam nej muab tau? Thiab nej txoj kev paub txog Kuv tsis nres rau ntawm txoj kev to taub yuam kev no xwb; qhov tseem phem tshaj mas yog nej txoj kev thuam Vajtswv tus Ntsujplig thiab kev hais lus phem rau Ntuj Ceeb Tsheej. Qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias txoj kev ntseeg zoo li nej txoj no tsuas yuav ua rau nej txav kom deb ntawm Kuv mus dua thiab ua ib qho chaw loj tawm tsam Kuv xwb. Thoob plaws ntau lub xyoo ntawm tes dej num, nej tau pom ntau qhov tseeb lawm, tab sis nej puas paub Kuv lub pob ntseg tau hnov dab tsi? Muaj pes tsawg leej hauv nej cov ko txaus siab hlo txais yuav qhov tseeb? Nej txhua tus ntseeg tias nej txaus siab hlo them tus nqi rau qhov tseeb, tab sis muaj pes tsawg leej ntawm nej cov ko tau raug txom nyem rau qhov tseeg tiag? Tsis muaj dab tsi tab sis txoj kev tsis ncaj ncees nyob hauv nej lub siab, uas ua rau nej xav tias txhua tus, txawm tias lawv yog leej twg los xij, yeej txawj dag thiab coj tsis ncaj tib yam nkaus—txog theem uas nej tseem ntseeg tias qhov Vajtswv yug los ua neeg ntawd muaj peev xwm, zoo ib yam li ib tug neeg dog dig, ua tau yam tsis muaj ib lub siab zoo los sis ib txoj kev hlub uas muaj ntsiab. Ntau tshaj ntawd, nej ntseeg tias ib tug cwj pwm zoo thiab ib qho uas muaj kev hlub tshua, tus yeeb yam uas muaj ntsiab tsuas muaj nyob rau hauv tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb. Nej ntseeg tias tsis muaj ib tug dawb huv zoo li no, tias tsuas yog qhov tsaus thiab qhov phem kav lub ntiaj teb xwb, hos Vajtswv yog tej yam uas tib neeg tso lawv txoj kev ntshaw rau qhov zoo thiab zoo nkauj, ib tug uas muaj koob nrov npe uas raug tsim tawm los ntawm lawv. Nyob hauv nej lub hlwb, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej mas siab ncaj heev, ncaj ncees heev, thiab zoo heev, tsim nyog pe hawm thiab hwm kawg li; hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb no mas yog ib tug hloov chaw rau, thiab ib yam khoom, ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb. Nej ntseeg tias tus Vajtswv no ua tsis tau qhov sib txig sib luag ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, haj yam tsawg uas tsim nyog muab hais tias yog tib txoj pa li Nws. Thaum hais txog qhov zoo thiab lub meej mom ntawm Vajtswv, lawv yog lub yeeb koob ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab sis thaum nws los rau tib neeg tus yeeb yam thiab kev coj tsis ncaj, lawv yog tej yam ntxwv zoo uas tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb muaj ib qho. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej mas yeej muaj hwj chim siab mus ib txhis, hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb yeej tsis tseem ceeb, tsis muaj zog, thiab tsis muaj peev xwm mus ib txhis. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis muab kev xav phem, tsuas yog kev ncaj ncees xwb, hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj tsuas muaj kev xav twm xeeb xwb thiab tsis muaj kev ua ncaj nrab los sis muaj laj thawj li. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis muaj kev coj tsis ncaj ib qho me me li thiab yeej ncaj ncees mus ib txhis, hos tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb yeej ib txwm muaj ib sab coj tsis ncaj. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej hlub tib neeg heev, hos tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb muab txoj kev saib xyuas rau tib neeg tsis sib xws, tseem muab lawv tso tseg tag nrho lawm thiab. Txoj kev paub tsis yog no tau muab khaws cia rau hauv nej lub siab los ntev lawm thiab kuj yuav muaj ntxiv mus rau yav pem suab. Nej quav ntsej txhua yam dej num ntawm Khetos los ntawm txoj kev tsis ncaj ncees thiab tshuaj saib tag nrho Nws tes dej num, thiab Nws lub koob meej thiab lub ntsiab tseeb, los ntawm cov neeg lim hiam txoj kev xav. Nej tau ua ib qho yuam kev loj kawg thiab ua tiav uas yeej tsis tau ua los ntawm cov neeg uas los ua ntej nej li. Ntawd yog, nej tsuas ua dej num rau tus Vajtswv uas nyob siab saum ntuj ceeb tsheej uas muaj ib lub mom vajntxwv nyob saum Nws taub hau xwb, thiab yeej tsis tau koom rau tus Vajtswv uas nej suav tias tsis tseem ceeb dab tsi li uas nej pom tsis tau Nws. Qhov no tsis yog nej txoj kev txhaum los? Qhov no tsis yog ib qho piv txwv ntawm kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam los? Nej pe hawm tus Vajtswvv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nej nyiam tej duab uas nyob siab thiab hwm cov uas luag paub zoo vim lawv txoj kev hais lus zoo xwb. Nej zoo siab hlo raug txib los ntawm tus Vajtswv uas pub nej ob txhais tes muaj txiag nplua nuj, thiab nqhis tus Vajtswv uas muaj cuab kav ua tiav rau nej txhua txoj kev ntshaw. Tib Tug uas koj tsis pe hawm ces yog tus Vajtswv no uas tsis nyob siab xwb; tib yam uas koj ntxub ces yog txoj kev koom nrog tus Vajtswv no uas tsis muaj tib neeg nquav ntsej li xwb. Tib yam uas koj tsis txaus siab hlo ua dej num rau tus Vajtswv no uas yeej tsis tau muab ib lub npib liab rau koj li, thiab tib Tug uas tsis muaj peev xwm ua kom koj ntshaw Nws ces yog tus Vajtswv uas tsis ntxim hlub no. Hom Vajtswv no pab tsis tau koj ua kom koj pom deb pom dav, kom xav li yog koj nrhiav tau ib yam muaj nqis, haj yam ua tsis tau kom yam uas koj ntshaw tiav. Vim li cas, yog li, koj ho caum raws Nws? Koj puas tau xav txog tej lus nug zoo li no dua li? Yam uas koj ua tsis lam tub qaug tus Khetos no; tseem ceeb tshaj ntawd, nws tub qaug tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov no tsis yog, Kuv xav, lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv!

Xaiv tawm los ntawm “Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 321

Nej ntshaw kom Vajtswv zoo siab rau nej, tab sis nej nyob deb ntawm Vajtswv. Qhov teeb meem yog dab tsi tiag? Nej tsuas txais yuav Nws tej lus xwb, tab sis tsis txais yuav Nws txoj kev qhuab ntuas los sis Nws txoj kev qhuab qhia, haj yam tsawg tshaj mas yog nej muaj peev xwm los txais yuav Nws txhua txoj kev npaj, kom muaj txoj kev ntseeg Nws puv ntoob. Yog li ces, qhov teeb meem yog dab tsi tiag? Nyob rau qhov kev soj ntsuam kawg, nej txoj kev ntseeg yog ib lub plhaub qes qhuav xwb, lub uas yeej yuav daug tsis tau ib tug me nyuam qaib li. Rau qhov nej txoj kev ntseeg yeej tsis coj qhov tseeb los rau nej los sis muab txoj sia rau nej li, tab sis dua ntawd muab ib qho khoom noj yug txoj sia thiab ib txoj kev cia siab uas tsis muaj tseeb rau nej xwb. Nws yog qhov tsis muaj tseeb ntawm qhov khoom noj yug txoj sia thiab txoj kev cia siab no uas yog nej lub hom phiaj hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tsis yog qhov tseeb thiab txoj sia. Yog li Kuv thiaj hais tias lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj dab tsi tshaj li qhov sim tas zog kom tau txoj kev txaus siab ntawm Vajtswv los ntawm txoj kev mloog lus thiab tsis paub txaj muag, thiab muab suav tsis tau ua txoj kev ntseeg tseeb li. Ib tug me nyuam qaib yuav daug los ntawm txoj kev ntseeg zoo li no tau li cas? Muab ua lwm lo lus hais, txoj kev ntseeg zoo li no ua tau dab tsi tiav? Lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg yog los siv Nws los ua kom nej tus kheej tej hom phiaj tiav xwb. Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb ntawm nej txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab los? Nej ntseeg tias muaj tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab tsis lees tias muaj tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb, tab sis Kuv tsis paub nej tej kev xav; Kuv tsuas qhuas cov tib neeg uas cia lawv ob txhais ko taws tsuj rau hauv av thiab ua dej num rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb xwb, tab sis tsis qhuas cov uas yeej tsis lees paub tus Khetos uas nyob hauv ntiaj teb. Txawm tias cov tib neeg zoo li no ua siab ncaj npaum li cas rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej los xij, nyob rau thaum kawg lawv yuav khiav tsis dim Kuv txhais tes uas rau txim rau cov neeg lim hiam. Cov tib neeg no yog cov neeg lim hiam; lawv yog cov phem uas tawm tsam Vajtswv thiab yeej tsis zoo siab hlo mloog Khetos lus li. Muaj tseeb tiag, qhov lawv coob li cas ntawd kuj yog tag nrho cov uas tsis paub thiab, ntxiv ntawd, tsis lees paub Khetos. Koj puas ntseeg tias koj coj tau raws li koj siab nyiam rau Khetos tsuav yog koj ua siab ncaj rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb? Tsis tau kiag li! Koj txoj kev tsis paub Khetos ces yog txoj kev tsis paub tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ntag. Txawm tias koj ua siab ncaj li cas rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej los xij, nws tsuas yog hais qhuav thiab ua txuj xwb, rau qhov tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb tsis yog cuab yeej rau tib neeg txoj kev txais qhov tseeb thiab kev paub kom ntau, tab sis ntau tshaj ntawd yog cuab yeej hauv txoj kev teem txim ntawm tib neeg thiab tom qab ntawd nrhiav tej uas muaj tseeb los rau txim rau cov neeg lim hiam. Koj puas to taub qhov txiaj ntsim thiab qhov kev puas tsuaj uas yuav muaj los no? Koj puas tau paub txog tej ntawd? Kuv vam tias muaj ib hnub tsis ntev tom ntej no nej yuav los to taub qhov tseeb no: Yuav kom paub Vajtswv, koj yuav tsum tsis yog paub tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiab. Tsis txhob muab nej tej uas tseem ceeb xav yuam kev sib xyaws pes daws los sis cia yam tsis tshua tseem ceeb hloov qhov tseem ceeb chaw. Tsuas yog tib txoj kev no xwb koj thiaj li tsim tsa tau ib txoj kev sib raug zoon nrog Vajtswv, txav ze zog rau Vajtswv, thiab npuab koj lub siab ze zog rau Nws. Yog tias koj muaj kev ntseeg tau ntau lub xyoo lawm thiab nco txoj kev koom nrog Kuv, tab sis tseem txav deb ntawm Kuv lawm, ces Kuv hais tias nws yuav tsum yog qhov koj tawm tsam Vajtswv tus moj yam tas li, thiab koj qhov xaus yuav yog ib qho nyuaj suav tau heev. Yog hais tias ntau lub xyoo ntawm txoj kev koom nrog Kuv ntawd tsuas tsis hloov tsis tau koj kom ua ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab qhov tseeb xwb, tab sis, phem tshaj ntawd, coj koj txoj kev ua phem mus ua koj tus yeeb yam lawm, thiab koj tsuas tsis yog muaj kev khav theeb ob npaug ntawm qhov dhau los xwb, tab sis koj txoj kev to taub yuam kev txog Kuv kuj tau huaj vam ntau tuaj lawm, xws li koj muab Kuv xam li ib tug pab koj me me xwb, ces Kuv hais tias koj txoj kev txom nyem tsis yog nyob ntawm daim tawv xwb tab sis nkag mus rau hauv koj tej pob txha tib si lawm. Txhua yam uas seem ces yog rau koj nyob tos npaj koj lub ntees kom tiav lawm xwb. Koj tsis tas thov Kuv kom ua koj tus Vajtswv, rau qhov koj tau ua ib txoj kev txhaum uas tsim nyog tuag, ib txoj kev txhaum uas zam txim tsis tau. Txawm yog tias Kuv muaj kev hlub tshua ntau rau koj, los tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav xav txov koj txoj sia, rau qhov koj txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam tsis yog ib qho teeb meem dog dig, tab sis yog ib qho uas loj heev. Thaum lub sij hawm los txog, tsis txhob liam Kuv tias tsis qhia koj ua ntej no nawb. Nws rov qab los rau qhov no: Thaum koom nrog Khetos—tus Vajtswv uas nyog hauv ntiaj teb—li ib tug tib neeg dog dig, ntawd yog, thaum koj ntseeg tias tus Vajtswv no tsis muaj dab tsi tab sis yog ib tug tib neeg xwb, tom qab ntawd ces koj yuav tsum liam sim mus. Qhov no yog Kuv txoj kev nqua hu rau nej txhua tus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 322

Nyob rau hauv tib neeg tsuas yog muaj lo lus ntawm txoj kev ntseeg uas paub tsis tseeb, tab sis tib neeg tsis paub tias dab tsi thiaj yog kev ntseeg, tsawg tshaj plaws yog qhov tias vim li cas nws ho muaj kev ntseeg. Tib neeg to taub tsawg dhau, thiab tib neeg tus kheej tsis muaj txaus; nws txoj kev ntseeg Kuv yog tiam sis tsis muaj kev xav thiab tsis muaj kev paub. Txawm hais tias nws tsis paub tias txoj kev ntseeg yog dab tsi, los sis tsis paub tias vim li cas nws muaj kev ntseeg Kuv, nws tseem pheej ntseeg Kuv mus ntxiv. Qhov uasKuv thov ntawm tib neeg tsis yog rau nws hu Kuv tas li zoo li qhov no los yog ntseeg Kuv nyob rau hauv ib txoj hau kev uas tsis tsim nyog, rau qhov tes dej num uas Kuv ua kom tib neeg thiaj pom Kuv, thiab paub Kuv, tsis yog kom tib neeg qhuas thiab siab Kuv kom pom txoj kev kaj tshiab. Muaj ib zaug Kuv tau qhia ntau cov cim thiab txuj ci phim hwj thiab tau ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, thiab cov neeg Ixayees thaum lub sij hawm ntawd ua rau Kuv txaus siab thiab lees paub Kuv lub peev xwm zoo los kho cov neeg mob zoo thiab ntiab dab tawm. Nyob rau sij hawm ntawd, cov neeg Yudais xav tias Kuv lub hwj chim kho tau zoo heev, ua tau zoo heev—thiab vim yog ntawm Kuv tej num ntau, lawv txhua tus tau hwm Kuv, thiab tau txais kev qhuas zoo rau txhua yam ntawm Kuv lub hwj chim. Yog li ntawd, txhua tus uas pom Kuv ua tej txuj ci tseem ceeb ntawd tau raws Kuv qab ze heev, ntau txhiab leej ntawd tau nyob puag ncig Kuv los saib Kuv kho cov neeg muaj mob zoo. Kuv tau qhia ntau cov cim thiab txuj cim phim hwj, tab sis tib neeg tsuas ntsia Kuv zoo li yog tus kws kho mob xwb; yog li ntawd, tib yam thiab, Kuv kuj tau hais ntau yam lus qhia rau tib neeg nyob rau lub sij hawm ntawd, tab sis lawv tsuas saib Kuv li ib tug xib hwb uas zoo tshaj nws cov thwj timxwb. Txawm yog niaj hnub no los, tom qab tib neeg tau pom keeb kwm sau tseg ntawm Kuv tes dej num, lawv yeej tseem txhais txuas ntxiv mus tias Kuv yog tus kws kho mob zoo uas kho cov neeg mob zoo thiab yog tus xib hwb rau cov neeg tsis paub, thiab lawv tau txhais tias Kuv yog Tswv Yexus Khetos uas muaj kev hlub tshua. Tej zaum cov uas txhais tej nqe Vajluskub yuav paub zoo tshaj Kuv cov txuj ci kho mob zoo, los sis tej zaum tseem yog cov thwj tim uas ua tau zoo tshaj lawv tus xib hwb, tab sis cov tib neeg uas muaj suab nrov npe zoo li no, cov uas muaj suab npe nrov thoob ntiaj teb, tsuas saib Kuv qis li ib tug kws kho mob xwb. Txhua yam uas Kuv ua ntau tshaj li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv, thiab Kuv lub tswv yim zoo tshaj li Xalaumoos cov tub lub, tiam sis tib neeg tsuas saib Kuv li yog tus kws kho mob uas muaj neeg paub me ntsis thiab yog tib neeg ib tug xib hwb uas tsis muaj tib neeg paub txog. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias tej zaum Kuv yuav kho lawv zoo xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim los ntiab cov ntsujplig phem tawm ntawm lawv lub cev mus xwb, thiab coob leej ntau tustsuas ntseeg Kuv yooj yim tias lawv yuav tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom thov tau cov khoom muaj nqi kom ntau dua los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom siv lub neej no nyob hauv txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj suab npe hauv lub ntiaj teb uas yuav los no. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom zam dhau txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg thiab kom tau txais cov koob hmoov nyob saum ntuj ceeb tsheej. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom tau kev nplig siab ib nyuag ntu xwb, tab sis tsis tau nrhiav kom tau txais ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb yuav los no. Thaum Kuv coj Kuv cov kev npau taws los rau tib neeg thiab txeeb txhua txoj kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb uas nws tau muaj ib zaug dhau los, tib neeg tau rais los ua xyem xyav. Thaum Kuv muab txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg rau tib neeg thiab thim cov koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej rov qab, tib neeg txoj kev txaj muag tig mus ua kev npau taws. Thaum tib neeg thov Kuv kho nws, Kuv tsis quav ntsej nws thiab ntxub nws; tib neeg ncaim ntawm Kuv mus nrhiav txoj hau kev siv tshuaj kho thiab cov khawv koob kho uas phem heev. Thaum Kuv thim txhua yam uas tib neeg xav tau ntawm Kuv, txhua tus yaj ntsisyam ntsiag to lawm. Yog li, Kuv hais tau tias tib neeg muaj kev ntseeg Kuv vim Kuv muab kev tshav ntuj ntau dhau, thiab qhov muaj nqis ntau dhau heev lawm. Cov neeg Yudais ntseeg Kuv rau Kuv txoj kev tshav ntuj thiab raws Kuv mus txhua qhov chaw uas Kuv mus. Cov tib neeg ruam muaj kev paub thiab kev paub tsawg no tsuas nrhiav kom pom cov cim thiab cov txuj ci phim hwj uas Kuv tau ua xwb. Lawv suav hais tias Kuv yog tus thawj txiv tsev ntawm cov Yudais t uas ua tau tej txuj ci tseem ceeb zoo tshaj plaws. Thiab yog li ntawd thaum Kuv ntiab dab tawm ntawm tib neeg, nws ua rau muaj kev sib cav nyob hauv lawv: Lawv hais tias Kuv yog Eliyas, tias Kuv yog Mauxes, tias Kuv yog tus laus tshaj plaws ntawm txhua tus uas cev Vajtswv lus, tias Kuv yog tus kws kho mob zoo tshaj plaws. Dua li ntawm Kuv tus Kheej lawm tus ua hais tias Kuv yog txoj sia, txoj hau kev, thiab qhov tseeb, tsis muaj leej twg tuaj yeem paub Kuv tus kheej los sis Kuv qhov uas yog leej twg tiag. Dua li ntawm Kuv Tus Kheej tus uas hais tias lub ntuj ceeb tsheej yog qhov chaw Kuv Leej Txiv nyob, tsis muaj leej twg paub tias Kuv yog Vajtswv Leej Tub thiab kuj yog Vajtswv Tus Kheej. Dua li ntawm Kuv Tus Kheej uas hais tias Kuv yuav coj txoj kev cawm dim los rau noob neej thiab txhiv noob neej, tsis muaj leej twg paub tias Kuv yog tus Kws Cawm Dim ntawm noob neej, thiab tib neeg tsuas paub tias Kuv yog tus muaj lub siab zoo thiab muaj lub siab hlub tshua xwb. Thiab dua li ntawm Kuv Tus Kheej uas tuaj yeem piav qhia txhua qhov muaj ntawm Kuv, tsis muaj leej twg paub txog Kuv, thiab tsis muaj leej twg ntseeg tias Kuv yog Vajtswv uas muaj txoj sia nyob Leej Tub. Qhov no yog tib neeg txoj kev ntseeg Kuv, thiab txoj kev lawv sim dag Kuv. Lawv yuav ua tim khawv rau Kuv tau li cas thaum lawv muaj txoj kev xav zoo li no rau Kuv?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 323

Tib neeg yeej tau ntseeg Vajtswv los ntev lawm, tab sis feem coob ntawm lawv ces tsis muaj kev to taub txog qhov uas seb lo lus “Vajtswv” txhais tau li cas tiag, thiab tsuas lam caum raws yam feeb tsis meej li xwb. Lawv yeej tsis paub ib qho dab tsi hais tias vim li cas es tib neeg thiaj yuav tsum ntseeg Vajtswv, los sis Vajtswv yog dab tsi tiag. Yog tib neeg tsuas paub ntseeg thiab caum raws Vajtswv qab nkaus xwb, tab sis xyov Vajtswv yog dab tsi, thiab yog lawv tseem tsis paub Vajtswv thiab, ces qhov no tseem tsis yog ib qho kev tso dag tso luag loj xwb lod? Txawm hais tias, twb los deb npaum no lawm, tib neeg twb tau pom ntau qhov lus zais tob ntawm ntuj ceeb tsheej lawm, thiab tau hnov ntau qhov kev paub tob tob uas tib neeg yeej tsis tau tob taub dua li, los lawv tseem tsis paub qhov tseeb uas ntiav tshaj plaws uas tsis tau muaj tib neeg muab coj los saib kom meej meej li. Ib txhia yuav hais tias, “Peb twb tau ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm. Ua cas peb thiaj yuav tsis paub hais tias Vajtswv yog dab tsi? Lo lus nug no tseemtsis yog saib tsis taus peb thiab lod?” Nyob rau qhov tseeb, txawm li cas los xij, txawm hais tias tib neeg caum raws Kuv qab hnub no, los lawv yeej tsis paub dab tsi txog tes hauj lwm ntawm hnub no, thiab tsis to taub txawm yog tej lus nug uas yeej pom meej meej thiab yooj yim tshaj plaws li los xij, haj yam tsis hais txog cov uas cov nyom heev li tej uas hais txog Vajtswv. Paub hais tias cov lus nug uas koj tsis muaj kev txhawj xeeb txog, cov uas koj tseem tsis tau saib pom, ces yog cov uas tseem ceeb tshaj plaws rau koj los to taub, vim koj tsuas yog caum raws pab neeg coob coob qab xwb, tsis mob siab rau thiab tsis quav ntsej txog tej uas koj tsim nyog yuav muab npaj rau koj tus kheej. Koj puas paub tseeb hais tias vim li cas es koj thiaj yuav tsum muaj kev ntseeg Vajtswv? Koj puas paub tseeb hais tias Vajtswv yog dab tsi tiag? Koj puas paub tseeb hais tias tib neeg yog dab tsi tiag? Zoo li ib tug neeg uas muaj kev ntseeg Vajtswv, yog koj tsis to taub tej no, koj tsis poob koj lub meej mom ntawm ib tug ntseeg Vajtswv thiab lod? Kuv tes hauj lwm hnub no ces yog qhov no: ua kom tib neeg to taub lawv lub ntsiab tseem ceeb, to taub tag nrho tej uas Kuv ua, thiab paub Vajtswv lub ntsej muag tseeb. Qhov no yog qhov xaus ntawm Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg, theem kawg ntawm Kuv tes hauj lwm. Yog vim li no Kuv thiaj li qhia nej sawv dawv txog tej lus zais tob hauv lub neej ua ntej, kom nej thiaj li lees txais tau lawv los ntawm Kuv. Vim qhov no yog tes hauj lwm ntawm tiag kawg lawm, Kuv yuav tsum tau qhia nej sawv daws txog qhov tseeb ntawm txoj sia uas nej yeej tsis tau kam lees txais dua li, txawm hais tias nej tsis muaj peev xwm yuav to taub los sis ris lawv vim yog nej tseem tsis muaj ntau yam txaus thiab npaj tsis txhij. Kuv yuav muab Kuv tes hauj lwm xaus tseg; Kuv yuav ua kom tiav tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua, thiab yuav qhia nej tag nrho txog tej uas Kuv tau txib kom nej ua, ib tsam nej yog rov plam npoj thiab poob mus rau tus phem tej tswv yim dag thaum txoj kev tsaus ntuj nqis los txog. Nws muaj ntau txoj kev uas nej tsis to taub, ntau qhov xwm txheej uas nej tsis muaj kev paub txog. Nej tsis paub dab tsi kiag li; Kuv yeej paub meej txog nej tus yeeb yam thiab tej yam uas nej tsis muaj. Yog li ntawd, txawm hais tias muaj ntau lo lus uas nej tsis muaj peev xwm yuav to taub tau, los Kuv yeej txaus siab qhia nej tag nrho tej qhov tseeb no uas nej yeej tsis tau kam lees txais dua li, vim Kuv pheej txhawj hais tias xyov, nyob rau hauv nej tus yeeb yam tam sim no, nej puas yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho rau ntawm nej cov lus tim khawv rau Kuv. Tsis yog Kuv yuav saib tsis taus nej; nej sawv daws puav leej yog cov tshiaj qus uas tseem tsis tau raug Kuv muab cob qhia kom seej, thiab Kuv yeej tsis pom tiag tiag li hais tias muaj yeeb koob ntau npaum li cas nyob rau hauv nej. Txawm hais tias Kuv twb tau siv zog ntau heev los ua hauj lwm rau saum nej lawm, los lub ntsiab rau sab zoo nyob hauv nej zoo li tsis muaj ib qho li, thiab lub ntsiab rau sab tsis zoo ces siv ntiv tes suav yeej tau thiab tsuas siv tau ua tej lus tim khawv uas coj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog xwb. Yuav luag txhua yam nyob huav nej ces yog Ntxwgnyoog qhov tshuaj lom xwb. Nej saib rau Kuv zoo li nej ces twb tsis muaj kev cawm dim lawm. Raws li tej xwm txheej no, Kuv saib rau ntawm nej qhov kev hais qhia kom pom thiab tus yam ntxwv, thiab thaum kawg, Kuv paub nej tus yeeb yam tseeb. Yog vim li no Kuv txhawj txog nej tas mus li: Cia nej ua neej nrog nej tus kheej xwb, ua tib neeg puas yuav zoo dua los sis zoo ib yam li qhov uas lawv muaj tam sim no? Nej tus yeeb yam me nyuam yaus tsis ua rau nej ntxhov siab lod? Nej ua puas tau li cov neeg uas raug xaiv ntawm Yixayee tiag—ua lub siab ncaj rau Kuv, thiab rau Kuv ib leeg xwb, rau txhua lub sij hawm? Qhov uas raug nthuav tawm hauv nej ces tsis yog kev txhoj puab ntawm cov me nyuam yaus uas plam ntawm lawv niam lawv txiv lawm, tab sis yog qhov kev tsiv kev nyaum uas tawg tawm hauv cov tsiaj uas nrug deb ntawm lawv tus tswv tus nplawm lawm. Nej yuav tsum paub nej tus yeeb yam, uas kuj yog qhov kev tsis ruaj khov uas nej sawv daws muaj; nws yog ib yam mob uas muaj ntau rau nej tag nrho. Yog li ntawd, Kuv tib qho lus ntuas rau nej hnub no ces yog kom sawv khov kho nyob rau hauv nej qhov lus tim khawv rau Kuv. Tsis txhob, tsis hais nyob rau qhov xwm txheej twg li, cia tus mob qub no rov tshwm plaws tuaj ib zaug ntxiv lawm. Hais lus tim khawv ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws—nws yog lub plawv ntawm Kuv tes hauj lwm. Nej yuav tsum less txais Kuv cov lus ib yam nkaus li Maivliag lees txaisYehauvas qhov kev qhia tshwm uas los rau nws nyob rau hauv ib zaj npau suav: los ntawm qhov ntseeg, thiab qhov mloog lus. Tsuas yog qhov no xwb mas thiaj zoo tsim nyog li yog nkauj xwb dawb huv. Vim nej yog cov uas hnov Kuv cov lus ntau tshaj plaws, cov uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws los ntawm Kuv. Kuv tau muab tag nrho Kuv tej khoom muaj nuj nqis rau nej, Kuv tau muab txhua yam pub rau nej, tab sis nej muaj lub meej mom uas txawv deb ntawm cov neeg ntawm Yixayee; nej ces sib txawv deb kawg nkaus li. Tab sis muab piv rau lawv, ces nej tau txais ntau tshaj lawm; thaum uas lawv tos ntsoov yam kub siab lug rau Kuv qhov kev tshwm sim, nej nyob yam kaj siab lug nrog Kuv, sib faib Kuv tej khoom pub nplua mias. Muab saib qhov sib txawv, dab tsi ua rau nej muaj cai los yws thiab los cav nrog Kuv thiab taij nej phuv ntawm tej khoom Kuv muaj? Nej tseem tsis tau txais ntau lod? Kuv muab rau nej ntau heev lawm, tab sis qhov nej muab rov qab rau Kuv ces tsuas yog kev tu siab thiab kev nyuaj siab yam txaus tu siab kawg nkaus, kev chim siab yam cheem nias tsis tau thiab kev tsis txaus siab xwb. Nej mas ntxim ntxub kawg—tab sis nej mas kuj txaus tu siab kawg thiab, ces Kuv tsis muaj kev xaiv tsuas yog nqos tag nrho Kuv tej kev chim siab thiab hais Kuv tej lus tsis pom zoo rau nej ib zaug tas los ib zaug ntxiv xwb. Nyob rau ntawm txhiab txhiab xyoo ntawm tes hauj lwm, Kuv yeej tsis tau cem tsis pom zoo nrog rau noob neej li vim Kuv tshawb nrhiav tau hais tias, thoob plaws noob neej qhov kev loj hlob, nws tsuas yog cov “kev dag” ntawm nej thiaj li rais los mus ua cov nrov npe tshaj plaws xwb, zoo li tej qub txeeg qub teg uas muaj nuj nqis heev uas muab tso tseg rau nej los ntawm cov poj yawm txwv koob uas muaj koob nrov npe yav puag thaum ub. Cas Kuv yuav ntxub cov niag npua thiab dev uas qis tshaj tib neeg ntawd ua luaj li. Nej los yeej tsis muaj kev txawj xav li thiab! Nej mas yog cov niag uas muaj niag yam ntxwv qis dhau heev lawm! Nej lub siab tawv dhau heev lawm! Yog Kuv muab cov lus thiab hauj lwm ntawd coj mus rau cov neeg Yixayee, ces Kuv yeej tau yeeb koob ntev los lawm. Tab sis nyob rau ntawm nej ces tej no yeej ua tsis tau li; nyob rau ntawm nej, ces tsuas muaj kev tsis saib tsis xyuas yam siab phem kawg, nej txoj kev tsis nyiam, thiab nej tej lus keb ub keb no. Nej mas tsis txawj xav tshaj plaws, thiab yeej tsis muaj ib qho nuj nqis hlo li!

Xaiv tawm los ntawm “Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 324

Tam sim no nej txhua tus yuav tsum to taub lub ntsiab lus tseeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv. Lub ntsiab lus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv uas Kuv tau hais ntsig txog nej qhov kev siab zoo yav dhau los. Hnub no txawv lawm: Hnub no, Kuv xav txheeb xyuas lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog lawm, qhov no yog txoj kev taw qhia nej tawm ntawm txoj kev xav tsis zoo; yog tias Kuv tsis ua li, ces nej yuav tsis muaj hnub paub txog nej lub ntsej muag tseeb li, thiab yuav khav theeb txog ntawm nej txoj kev ntseeg thiab kev ncaj ncees mus ib txhis. Nws yog qhov ncaj ncees los hais tias yog tias Kuv tsis tau nthuav tawm txoj kev phem nyob tob puag hauv nej lub siab, ces nej txhua tus yuav looj ib lub mom vajntxwv rau saum nej lub taub hau thiab khaws txhua lub yeeb koob rau nej tus kheej. Nej tus yam ntxwv siab hlob thiab khav txiv yuav ua rau nej ntxeev siab rau nej lub siab zoo, los ntxeev siab tawm tsam thiab tawm tsam Khetos, thiab qhia tawm nej txoj kev phem, thiaj ua rau nej muaj cov kev xav ua, kev xav phem, kev xav tau ntau, thiab lub qhov muag puv ntoob nrog cov kev ntshaw. Thiab nej tseem niaj hnub tham txuas ntxiv txog nej txoj kev mob siab rau Khetos txoj hauj lwm mus tas lub neej, thiab hais tag rov hais dua qhov tseeb uas thaum ub Khetos tau hais los lawm. Qhov no yog nej “txoj kev ntseeg”—nej “txoj kev ntseeg uas tsis muaj kev tsis dawb huv.” Kuv tau tuav tus qauv nruj rau tib neeg tas li los mus. Yog tias koj txoj kev muab siab npuab yog los ntawm qhov kev mob siab rau thiab muaj cwj ciam, yog li ntawd ces Kuv xum xaiv qhov tsis muaj koj li kev muab siab npuab zoo li no, vim Kuv ntxub cov neeg uas dag Kuv los ntawm lawv cov kev mob siab thiab yuam Kuv los ntawm cov xwm txheej. Kuv tsuas xav kom tib neeg muab lub siab npuab rau Kuv tiag xwb, thiab kom ua txhua yam rau lub hom phiaj ntawm—thiab kom ua pov thawj rau—tib lo lus: txoj kev ntseeg. Kuv tsis nyiam qhov nej siv cov lus ntxias los sim ua kom Kuv zoo siab, vim Kuv ib txwm saib nej nrog lub siab dawb paug, thiab tsuas xav kom nej coj tau raws nrog txoj kev ntseeg tseeb rau Kuv xwb. Thaum los hais txog ntawm txoj kev ntseeg, tej zaum coob tus yuav xav tias lawv raws Vajtswv qab vim lawv muaj kev ntseeg, thiab yuav tsis tau uv txoj kev txom nyem zoo li ntawd. Yog li Kuv nug koj qhov no: Yog koj ntseeg tias muaj Vajtswv tiag, vim li cas koj ho tsis hwm Nws? Yog tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv, vim li cas ho tsis muaj kev ntshai Nws me me nyob rau hauv koj lub siab li? Koj lees hais tias Khetos yog kev los yug muaj neeg lub cev ntawm Vajtswv, yog vim li cas koj thiaj li saib Nws tsis muaj nqis li? Vim li cas koj thiaj ua tsis ncaj rau Nws? Yog vim li cas koj thiaj li tab meeg txiav txim rau Nws? Vim li cas koj thiaj pheej soj Nws txoj kev mus los tas mus li? Vim li cas koj thiaj tsis kam zwm rau Nws tej kev npaj? Vim li cas koj thiaj tsis ua raws li Nws cov lus? Vim li cas koj thiaj li sim yuam thiab nyiag Nws ntawm tej khoom uas muaj fij rau Nws? Vim li cas koj thiaj li sawv Khetos qhov chaw hais lus? Vim li cas koj thiaj txiav txim seb Nws txoj hauj lwm thiab Nws cov lus puas raug los tsis raug? Vim li cas koj thiaj li nyob tom Nws qub qab thuam Nws? Puas yog cov no thiab lwm yam yog nej txoj kev ntseeg?

Nyob rau hauv nej cov lus thiab tus cwj pwm tau qhia tawm txog nej txoj kev tsis ntseeg Khetos. Txoj kev tsis ntseeg ua rau muaj cov kev xav thiab cov hom phiaj nyob rau hauv txhua yam ua nej ua. Txawm yog tus cwj pwm ntawm qhov nej ntsia xwb los yeej muaj txoj kev tsis ntseeg Khetos nyob rau hauv. Nws tuaj yeem hais tau tias ib feeb dhau ib feeb, nej txhua tus tiv thaiv cov ntsiab ntawm txoj kev tsis ntseeg. Qhov no txhais tau tias, nyob rau txhua lub sij hawm, nej poob rau txoj kev phom sij vimtxoj kev ntxeev siab rau Khetos, rau qhov cov roj ntsha uas khiav nyob hauv nej lub cev yog raug tsim tawm los nrog txoj kev tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los muaj neeg lub cev. Yog li ntawd, Kuv hais tias cov hneev taw uas nej tsuj tseg nyob rau ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj tseeb; vim tias thaum nej taug txoj kev ntseeg Vajtswv, nej tsis txhos nej ob txhais taw kom ruaj rau hauv av—nej tsuas lam txav mus los xwb. Nej ib txwm yeej tsis ntseeg Khetos cov lus thiab yeej tsis muaj peev xwm muab coj mus xyaum ua kiag li. Qhov no yog lub ntsiab uas nej tsis muaj kev ntseeg Khetos. Qhov uas muaj kev xav phem tas li txog Nws yog lwm lub ntsiab uas ua rau nej tsis muaj txoj kev ntseeg Nws. Qhov uas ua xyem xyav txog Khetos txoj hauj lwm mus ib txhis, qhov uas cia Khetos cov lus poob rau hauv lub pob ntseg lag, qhov muaj kev xav txog txhua yam hauj lwm uas yog ua tiav los ntawm Khetos thiab qhov tsis muaj peev xwm nkag siab yog txog txoj hauj lwm no, qhov uas nyuaj muab nej tej kev xav phem tso rau ib sab txawm hais tias nej tau txais lus piav qhia dab tsi los xij peem, thiab ntau yam ntxiv—cov no yog txhua lub hauv paus ntawm kev tsis ntseeg uas sib cov nyom nyob rau hauv nej lub siab. Txawm tias nej caum raws Khetos txoj hauj lwm thiab ib txwm tsis tau poob qab dua li los, muaj kev ntxeev siab ntau dhau nyob hauv nej nruab siab. Qhov kev ntxeev siab no yog qhov tsis dawb huv ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Tej zaum nej tsis xav tias qhov no yog qhov xwm txheej, tab sis yog tias koj tsis muaj peev xwm lees paub koj cov kev xav nyob rau hauv nruab siab, ces koj yuav nyob hauv cov neeg piam sij, vim Vajtswv tsuas kho cov uas ntseeg Nws kom zoo tiav log xwb, tsis yog cov uas pheej ua xyem xyav txog Nws, thiab tsawg tshaj ntawd yog txhua tus uas tsis kam caum raws Nws txawm yeej tsis tau ntseeg tias Nws yog Vajtswv li.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Yog Tus Ntseeg Vajtswv Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 325

Qee tus neeg tsis zoo siab rau qhov tseeb, muaj kev txiav txim tsawg heev. Dua ntawd, lawv zoo siab rau lub hwj chim thiab kev nplua nuj; cov neeg no raug hu ua cov neeg nrhiav lub hwj chim. Lawv tsuas tshawb nrhiav cov kev ntseeg dab qhuas nyob hauv lub ntiaj teb no uas muaj kev cuam tshuam, thiab lawv tsuas tshawb rau cov xib fwb thiab cov qhuab qhia uas tuaj ntawm tej kev cob qhia tuaj xwb. Txawm hais tias lawv tau lees txais txoj hau kev ntawm qhov tseeb los, lawv tsuas yog tus neeg uas ntseeg-ib nrab xwb; lawv tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab thiab txoj kev xav, lawv lub qhov ncauj hais txog kev siv lawv tus kheej rau Vajtswv, tab sis lawv lub qhov muag tsom mus rau cov xib fwb thiab cov qhuab qhia xwb, thiab lawv tsis saib rau Khetos ib muag li. Lawv lub siab yog tsi ntsees rau lub koob meej, kev muaj hmoo, thiab yeeb koob. Lawv xav tias nws tsis muaj ib lo lus nug tias tus neeg me me zoo li no yuav muaj peev xwm kov yeej ntau tus neeg, uas ib tug neeg dog dig yuav tuaj yeem ua tau. Lawv xav tias nws tsis muajib lo lus nug tias cov neeg dog dig hauv cov hmoov av thiab cov plua tshauv no yog cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg. Lawv ntseeg tias yog cov neeg zoo li no yog cov hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, ces lub ntuj thiab daim av no yuav tig ntxeev tiaj, thiab txhua tus neeg yuav luag lawv tus kheej li yog tso dag. Lawv ntseeg hais tias yog Vajtswv xaiv kho tej neeg dog dig zoo li ntawd kom zoo tiav log, ces cov neeg tseem ceeb kuj yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Lawv tej kev xav tau raug tsuas nrog txoj kev tsis ntseeg lawm; ntau tshaj qhov tsis ntseeg, lawv tsuas yog cov tsiaj uas qias neeg heev xwb. Rau qhov lawv tsuas saib txoj kev muaj koob npe, meej mom, thiab muaj hwj chim tseem ceeb xwb, thiab lawv tsuas hwm pab neeg coob thiab cov ntseeg dab qhuas xwb. Lawv tsis muaj qhov saib me me rau cov uas Khetos coj li; lawv tsuas yog cov neeg ntxeev siab uas tau tig nraub qaum rau Khetos, rau qhov tseeb, thiab rau txoj sia xwb.

Qhov uas koj qhuas tsis yog Khetos txoj kev txo hwj chim, tab sis yog cov neeg yug yaj cuav uas sawv zoo nkauj txoj xwb. Koj tsis tau txais txoj kev ntxim hlub los yog lub tswv yim ntawm Khetos, tab sis tau los ntawm cov nyiam ywj pheej uas qaug quav txoj kev txaus siab nrog tej kev phem kev qias hauv lub ntiaj teb no. Koj xav luag rau qhov uas Khetos txom nyem tsis muaj chaw yuav tso Nws lub taub hau, tab sis koj qhuas cov tuag uas nrhiav tej khoom uas muab fij thiab ua lub neej nyob nrog txoj kev quav cawv. Koj tsis txaus siab hlo raug kev txom nyem ua ke nrog Khetos, tab sis koj zoo siab muab koj tus kheej koom nrog cov neeg tawm tsam khetos, txawm tias lawv tsuas muab nqaij, cov lus, thiab kev tswj hwm rau koj xwb. Txawm tam sim no kiag los, koj lub siab tseem tig mus rau lawv, mus rau lawv lub koob npe, mus rau lawv lub meej mom, mus rau lawv lub meej mom. Thiab koj tseem khaws tus yam ntxwv uas koj pom tias Khetos cov dej num nyuaj rau koj nqos thiab koj tsis kam lees txais nws txuas ntxiv mus. Vim li no Kuv thiaj hais tias koj tsis muaj kev ntseeg kom paub txog Khetos. Lub ntsiab uas koj tau caum raws Nws los txog hnub no tsuas yog vim hais tias koj tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm xwb. Cov duab uas tsim nuj yuav nyob hauv koj lub siab mus ib txhis; koj tsis tuaj yeem hnov qab lawv txhua lo lus thiab tes hauj lwm, los sis lawv cov lus haub ntxias thiab sab tes. Lawv yogcov zoo tshaj plaws thiab yog cov uas siab tawv nyob hauv nej lub siab mus ib txhis. Tiam sis qhov no tsis zoo li ntawd rau Khetos nyob rau niaj hnub no. Nws tsis tseem ceeb hauv koj lub siab mus ib txhis, thiab tsis tsim nyog tau txais kev hwm mus ib txhis. Vim Nws yog neeg dog dig dhau, muaj hwj chim tsawg dhau, thiab tsis muaj koob meej dab tsi li.

Nyob rau hauv kis no, Kuv hais tias txhua tus neeg uas tsis saib qhov tseeb muaj nqis yog cov tsis ntseeg thiab cov ntxeev siab rau qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Khetos. Tam sim no koj puas tau paub tias muaj kev tsis ntseeg ntau npaum li cas nyob hauv koj, thiab koj tau tawm tsam Khetos ntau npaum li cas? Kuv ntuas koj li no: Vim tias koj tau xaiv taug txoj kev rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab koj tus kheej lub siab kom tag nrho; tsis txhob ua xyem xyav los sis ntseeg ib nrab xwb. Koj yuav tsum nkag siab tias Vajtswv tsis yog ntiaj teb thiab ib tug tib neeg twg tus, tab sis yog rau txhua tus neeg uas ntseeg Nws, txhua tus uas pe hawm Nws, thiab txhua tus uas mob siab thiab rau siab ntseeg Nws tus.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Yog Tus Ntseeg Vajtswv Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 326

Hauv lawv txoj kev ntseeg, tib neeg nrhiav kev los ua kom Vajtswv muab lub hom phiaj uas tsim nyog rau lawv thiab txhua txoj hmoov hlub uas lawv xav tau, ua kom Nws ua lawv tus tub qhe, kom Nws tuav ib txoj kev thaj yeeb nyab xeeb, muaj kev sib raug zoo nrog lawv yog li ntawd, txawm lub sij hawm twg los xij, thiaj yuav tsis muaj kev tsis sib haum xeeb ntawm lawv ib zaug li. Qhov ntawd yog, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv xav kom Nws cog lus tias yuav ua txhua yam li lawv cov kev cheem tsum kom ua thiab ua raws li lawv tau thov, ua raws li cov lus uas lawv tau nyeem hauv phau Vajluskub tias, “Kuv yuav mloog tag nrho nej tej lus thov.” Lawv xav kom Vajtswv txhob txiav txim los sis rhuav tshem ib tug neeg twg li, rau qhov Nws yeej ib txwm yog tus Cawm Seej Yexus uas hlub tshua uas muaj kev sib raug zoo nrog rau tib neeg txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Ntawm no yog qhov tib neeg ntseeg Vajtswv li cas: Lawv yeej tsis txaj muag thov Vajtswv li, ntseeg hais tias txawm lawv yuav ntxeev siab los sis mloog lus, Nws yuav pub txhua yam rau lawv yam qi muag nti. Lawv tsuas yog pheej “suav nuj nqi” tas zog rau Vajtswv txuas ntxiv xwb, ntseeg tias Nws yuav tsum “them rov qab” rau lawv yam tsis muaj kev tawm tsam thiab, tshaj ntawd ntxiv, them ob npaug; lawv xav, txawm hais tias Vajtswv tau txais dab tsi los ntawm lawv lawm los tsis tau li, Nws tsuas yog raug lawv haub ntxias xwb, thiab Nws tsis tuaj yeem coj tib neeg yam tsis muaj hauv paus hauv ntsis, tsawg dua li qhia tshwm rau tib neeg txog Nws lub tswv yim thiab tus yam ntxwv ncaj ncees, uas raug muab zais tau ntau xyoo lawm, thaum uas Nws xav tau thiab tsis muaj kev tso cai los ntawm lawv. Lawv lees lawv tej kev txhaum rau Vajtswv yam yooj yooj yim, ntseeg tias Vajtswv yuav cia li zam lawv lub txim, hais tias Nws yuav tsis muaj mob los ntawm qhov kev ua li ntawd, thiab tias qhov no yuav nyob mus ib txhis. Lawv cia li hais lus yuam Vajtswv kom, ntseeg tias Nws yuav cia li mloog lawv lus xwb, vim hais tias nws tau teev tseg rau hauv phau Vajluskub tias Vajtswv tsis tau los kom noob neej yuav tsum ua dej num rau Nws, tiam sis yog los ua dej num rau lawv, thiab tias Nws nyob ntawm no los ua lawv tus tub qhe. Nej tsis ib txwm ntseeg raws txoj kev no lov? Thaum uas nej tsis muaj peev xwm tau txais qee yam los ntawm Vajtswv, ces nej xav khiav tawm; thaum nej tsis to taub qee yam, ces nej tsis txaus siab, thiab haj tseem mus deb mus pov txhua hom kev hais lus phem rau Nws. Nej yeej tsis cia Vajtswv Tus Kheej los nthuav tawm tag nrho txog Nws lub tswv yim thiab kev xav li; tiam sis, nej tsuas yog xav muaj kev lom zem yooj yooj yim ib nyuag ntu thiab kev nplig siab xwb. Los txog rau tam sim no, nej tus cwj pwm hauv nej txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas yog muaj cov kev xav qub xwb. Yog tias Vajtswv tsuas qhia nej me me txog kev muaj meej mom xwb, ces nej tsis zoo siab. Nej puas pom tseeb tseeb tam sim no tias nej tus yeeb yam zoo npaum li cas? Tsis txhob xav tias nej txhua tus puav leej ncaj ncees rau Vajtswv thaum uas qhov tseeb nej cov kev xav qub tseem tsis tau hloov li. Thaum tsis muaj dab tsi los rau koj, koj ntseeg hais tias txhua yam yuav mus tau zoo, thiab koj txoj kev hlub Vajtswv tau mus txog ib theem siab. Thaum muaj qee yam me me tshwm sim rau koj, koj cia li poob mus rau hauv Ntuj Tawg lawm. Qhov no yog kev ua siab ncaj rau Vajtswv lod?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 327

Nyob hauv nej txoj kev tshawb nrhiav, nej muaj txoj kev xav phem, kev cia siab, thiab lub neej yav pem suab ntau heev. Tes dej num tam sim no yog txhawm rau kev rhuav tshem nej txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab cov kev ntshaw uas xyuam lug. Kev cia siab, lub meej mom, thiab kev xav phem tag nrho puav leej yog sawv ces ntawm Ntxwgnyoog tus yam ntxwv phem. Qhov kev muaj qab hau uas tej no muaj nyob hauv tib neeg lub siab twb vim yog Ntxwgnyoog cov taug mas ib txwm noj tib neeg txoj kev xav, thiab tib neeg ib txwm tsis muaj cuab kav nchos tej kev sim siab ntawm Ntxwgnyoog tawm tau. Lawv tab tom ua neej nyob nruab nrab ntawm txoj kev txhaum tiam sis tsis tias ntseeg nws yog kev txhaum, thiab lawv tseem xav tias: “Peb ntseeg Vajtswv, yog li Nws yuav tsum muab cov koob hmoov rau peb thiab npaj txhua yam rau peb kom tsim nyog. Peb ntseeg Vajtswv, yog li peb yuav tsum nyob siab dua lwm tus, thiab peb yuav tsum muaj lub meej mom thiab muaj lub neej pem suab ntau dua lwm tus. Vim peb ntseeg Vajtswv, Nws yuav tsum muab koob hmoov rau peb tsis kawg. Tsis yog li ntawd, nws yuav hu tsis tau tias ntseeg Vajtswv.” Tau ntau xyoo lawm, cov kev xav tias tib neeg tso siab rau lawv kev ua neej tau noj lawv cov siab mus txog rau theem tias lawv tau rais mus ua neeg ntxeev siab, khav theeb, thiab ntxim ntxub tshaj plaws. Lawv tsuas tsis yog tsis muaj kev rau siab thiab kev ruaj siab xwb, tiam sis lawv tseem tau rais los ua neeg muab hlob, khav theeb, thiab tawv ncauj. Lawv yeej tsis muaj ib qho kev ruaj siab kom hla dhau tus kheej kiag li, thiab ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis muaj ib qho kev kav yuav nchos qhov nruj ntawm lub hwj chim ntawm kev tsaus ntuj tawm kiag li. Tib neeg cov kev xav thiab lub neej mas lwj ntsuav ua rau lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv ntxim ntshai heev, thiab txawm tias thaum lawv hais txog lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv los nws yeej mloog tsis taus kiag li. Tib neeg txhua tus mas khav theeb, tsis muaj peev xwm, phem tshaj plaws, thiab puas yooj yim heev. Lawv tsis hnov qias txog lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab lawv tsis hnov txoj kev hlub rau qhov kaj thiab qhov tseeb; tiam sis, lawv tseem sib zog heev ntiab lawv tus kheej. Nej txoj kev xav thiab kev xam pom tam sim no zoo li no puas yog? “Vim kuv ntseeg Vajtswv kuv tsim nyog tau txais cov koob hmoov thiab nws tsim nyog muaj ruaj siab tias kuv lub meej mom yuav tsis plam mus thiab tias nws yuav nyob siab dua ntawm cov tsis ntseeg.” Koj tsis tau khaws tej hom kev xam pom zoo li ntawd hauv nej ib xyoos los sis ob xyoos xwb, tiam sis ntau xyoo lawm. Nej txoj hau kev ntawm kev xav mas loj hlob dhau heev lawm. Txawm tias koj tau los txog ntawm theem no hnub no los, nej tseem tsis tau yeem tso lub meej mom mus tiam sis sib zog tsoo mus noog txog nws, thiab soj ntsuam nws txhua hnub, nrog kev ntshai tob tob tias muaj ib hnub koj lub meej mom yuav poob mus thiab koj lub npe yuav raug ua kom piam tas. Tib neeg tsis tso lawv txoj kev ntshaw rau ib sab yooj yim kiag li. Yog li ntawd, thaum Kuv txiav txim nej hnub no, nej yuav muaj kev nkag siab nyob rau theem twg thaum kawg? Nej yuav hais tias txawm nej lub meej mom nyob tsis siab, li cas los xij nej txaus siab rau ntawm qhov Vajtswv tsa. Vim yog nej yug los qes heev koj tsis muaj lub meej mom, tiam sis koj tau txais lub meej mom vim yog Vajtswv tsa koj—qhov no yog qee yam uas Nws tau muab rau nej. Hnub no koj tus kheej tuaj yeem muaj cuab kav txais Vajtswv kev cob qhia, Nws kev qhuab ntuas, thiab Nws kev txiav txim. Qhov no, ntau tshaj ntawd, yog Nws txoj kev tsim tsa. Nej tus kheej muaj cuab kav txais Nws kev ua kom dawb huv thiab kev hlawv. Qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub loj. Ntau tiam dhau los tsis tau muaj ib leej tib neeg twg uas tau txais Nws txoj kev ua kom dawb huv thiab kev hlawv li, thiab tsis tau muaj ib tug tib neeg twg muaj cuab kav raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws cov lus li. Tam sim no Vajtswv tab tom tham nrog nej tim ntsej tim muag, lim kom nej dawb huv, nthuav tawm nej tej kev ntxeev siab uas nyob sab haud—qhov no yog Nws txoj kev tsim tsa tseeb tiag. Tib neeg muaj rab peeb xwm dab tsi? Tsis hais lawv yuav yog Daviv cov tub los sis Mau-a cov xeeb ntxwv, nyob rau qhov xaus, tib neeg yog cov khoom tsim tsa uas ciaj sia uas tsis muaj dab tsi yuav txaus khav txog kiag li. Vim koj yog Vajtswv cov tsiaj ciaj sia, koj yuav tsum ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Nws yeej tsis muaj dua lwm qhov kev cheem tsum rau nej lawm. Qhov no yog qhov nej tsim nyog taij thov tias: “Au Vajtswv! Txawm tias kuv muaj lub meej mom los tsis muaj, tam sim no kuv nkag siab kuv tus kheej lawm. Yog tias kuv lub meej mom nyob siab los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa, thiab yog tias nws nyob qes los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa. Txhua yam nyob hauv Koj ob txhais tes. Kuv yeej tsis muaj ib qho kev xaiv, los sis ib qho kev yws kiag li. Koj tau tsim tsa cia lawm tias Kuv yuav yug nyob hauv lub teb chaws no thiab nruab nrab ntawm cov tib neeg no, thiab txhua yam uas Kuv tsim nyog mloog lus tag nrho raws li Koj kev tswj fwm vim yog txhua yam nyob rau ntawm Koj kev tsim tsa. Kuv tsis txhob xav txog lub meej mom; vim thaum kawg, kuv tsuas yog ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog Koj muaj kuv tso rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, hauv lub pas hluav taws thiab lawj faj, kuv tsis yog ib yam dab tsi tiam sis ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog tias kuv siv kuv, kuv yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias Koj ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias koj tsis ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yuav hlub Koj vim yog kuv yog ib yam tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Kuv tsis yog ib yam dab tsi tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia uas me heev uas tsim los ntawm tus Tswv ntawm kev tsim, tsuas yog ib tug ntawm tag nrho txhua tus tib neeg muaj siab xwb. Nws yog Koj uas tsim kuv, thiab tam sim no Koj rov qab tau muab kuv tso hauv Koj ob txhais tes ib zaug ntxiv kom ua raws li Koj siab nyiam. Kuv txaus siab ua Koj qhov cuab yeej thiab Koj tus neeg lwj liam vim yog txhua yam no yog yam uas Koj tsim tsa. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau. Txhua yam thiab txhua cov xwm txheej nyob hauv Koj ob txhais tes.” Thaum lub sij hawm los txog koj yuav tsis xav txog lub meej mom ntxiv lawm, koj yuav dim ntawm nws mus kiag. Tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj cuab kav tshawb nrhiav yam ruaj siab thiab siab loj, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj lub siab thiaj li yuav tuaj yeem dim ntawm qhov kev txwv. Thaum tib neeg tau dim ntawm tej no lawm, ces lawv yuav tsis muaj kev txhawj xeeb dab tsi lawm. Tam sim no nej feem ntau muaj kev txhawj xeeb dab tsi? Koj ib txwm raug txwv los ntawm lub meej mom thiab kev txhawj xeeb rau nej tus kheej txoj kev cia siab. Koj yeej ib txwm qheb mus rau nplooj ntawm Vajtswv tej lus, xav mus nyeem tej uas hais txog noob neej txoj hau kev kawg thiab xav paub tias koj txoj kev cia siab yog dab tsi thiab txoj hau kev kawg ntawm koj yog dab tsi? Koj xav tias, “Kuv puas muaj ib qho kev cia siab tiag? Vajtswv puas tau muab tej ntawd tshem mus lawm los tsis tau? Vajtswv tsuas hais tias kuv yog ib tug neeg lwj liam xwb; es yog li kuv qhov kev cia siab yog dab tsi?” Nws yog ib yam nyuaj uas nej yuav muab nej cov kev cia siab thiab txoj hmoo tso rau ib sab. Tam sim no nej yog tib neeg caum raws lawm, thiab koj tau txais qee qhov kev nkag siab theem ntawm tes dej num ntawm no lawm. Txawm li cas los xij, koj tseem tsis tau muab nej tej kev ntshaw rau lub meej mom tso rau ib sab. Thaum koj lub meej mom nyob siab ces koj ua zoo tshawb nrhiav, tiam sis thaum nej lub meej mom nyob qes ces koj tsum tsis tshawb nrhiav lawm. Cov koob hmoov ntawm lub meej mom yeej ib txwm nyob hauv nej txoj kev xav. Vim li cas tib neeg feem ntau thiaj tsis tuaj yeem tshem lawv tus kheej tawm ntawm yam tsis zoo? Lo lus teb tsis yooj yim vim tsis muaj kev cia siab puas yog? Kiag thaum Vajtswv cov lus hais tawm nej maj nroos saib seb nej lub meej mom thiab nej tus kheej zoo li cas. Nej muab kev tseem ceeb rau lub meej mom thiab tus kheej tso ua ntej, thiab cia lub zeem muag nyob rau qhov ob. Hauv qhov peb yog qee yam uas nej tsim nyog paub qhov tseeb, thiab hauv qhov plaub yog Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Koj xub saib ua ntej tshaj seb lub npe uas Vajtswv muab rau nej li “neeg lwj liam” puas tau hloov los tsis tau. Koj nyeem thiab nyeem, thiab thaum koj pom tias lub npe ntawm “neeg lwj liam” tau raug tshem tawm mus lawm, ces koj zoo siab thiab ua tsaug ntau tshaj rau Vajtswv thiab qhuas Nws lub hwj chim loj. Tiam sis yog koj pom tias nej tseem yog neeg lwj liam, ces koj yuav chim thiab cov zog uas txhawb hauv koj lub siab cia li ploj kiag tam sim ntawd lawm. Koj yim tshawb nrhiav hauv txoj kev no npaum li cas, ces koj yim tau sau tsawg npaum li ntawd. Ib tug tib neeg yim ntshaw lub meej mom npaum li cas, lawv yim huab yuav tsum raug qhuab ntuas ntau npaum li ntawd thiab lawv yim huab yuav tsum tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li ntawd. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj nuj nqes dab tsi kiag li! Lawv yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim kom txaus kom lawv thiaj tso tau tej no mus. Yog tias nej tshawb nrhiav txoj kev no txog ntua thaum kawg, koj yuav tsis tau sau dab tsis li. Cov uas tsis tshawb nrhiav txoj sia tsis tuaj yeem raug hloov pauv, thiab cov uas tsis qhis rau qhov tseeb tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb. Koj tsis tsom rau kev tshawb nrhiav kev hloov pauv thiab kev to taub qhov tseeb ntawm tus kheej, tiam sis tsuas tsom rau kev ntshaw yam xuam lug thiab tej yam uas txwv koj txoj kev hlub rau Vajtswv thiab thaiv kev coj koj kom los ze ntawm Nws. Tej ntawd puas tuaj yeem hloov pauv koj tau? Tej ntawd puas tuaj yeem coj tau koj mus rau lub nceeg vaj thiab? Yog tias tej khoom uas koj tshawb nrhiav tsis yog tshawb nrhiav qhov tseeb, ces tej zaum koj kuj yuav siv lub cib fim no thiab rov los rau ntiaj teb los ua rau nws. Kev nkim koj lub sij hawm rau txoj kev nyob mas yeej tsis tsim nyog kiag li—vim li cas thiaj yuav ua kom koj tus kheej mob xwb? Nws tsis yog tseeb los tias koj tuaj yeem txaus siab rau txhua hom ntawm txhua yam hauv lub ntaj teb uas zoo nkauj tshaj? Nyiaj txiag, poj niam zoo nkauj, lub meej mom, kev khav teeb, cuab yim neej, me nyuam, thiab lwm yam—cov khoom hauv lub ntiaj teb no tsis yog cov zoo tshaj plaws uas koj yuav txaus siab tau lod? Nws muaj qab hau dab tsi yuav mus mus los los ntawm no nrhiav ib qho chaw uas koj tuaj yeem zoo siab? Neeg Leej Tub tsis muaj ib qho chaw uas yuav tso Nws lub taub hau rau, yog li ntawd koj yuav ua cas muaj ib qho chaw tau zoo? Nws yuav ua cas tsim ib qho chaw zoo nkauj kom tau zoo rau koj? Ntawd puas tuaj yeem ua tau? Dhau ntawm Kuv kev txiav txim lawm, hnub no koj tsuas tuaj yeem txais cov kev qhia ntawm qhov tseeb xwb. Koj tsis tuaj yeem tau txais kev tau zoo los ntawm Kuv thiab koj tsis tuaj yeem tau txais lub txaj uas paj ntsuag nplaim uas koj ua hnub ua hmo ntshaw. Kuv yuav tsis muab lub ntiaj teb txoj kev nplua nuj rau koj. Yog tias koj tshawb nrhiav tseeb tiag, ces Kuv txaus siab hlo muab txoj kev ntawm txoj sia rau koj huv tib si, ua rau koj zoo tam li ib tug ntses rovqab rau hauv hav dej. Yog tias koj tsis tshawb nrhiav tseeb tiag, Kuv yuav muab nws tag nrho rov qab los. Kuv tsis txaus siab muab cov lus ntawm Kuv lub qhov ncauj rau cov uas muab hlob rau kev tau zoo, cov uas tsuas zoo li cov niag npua thiab cov niag dev xwb!

Xaiv tawm los ntawm “” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 328

Saib rau hauv nej tus kheej seb nej puas xyaum txoj kev ncaj ncees nyob rau hauv txhua yam uas nej ua, thiab seb txhua yam nej ua ntawd puas raug Vajtswv soj ntsuam xyuas: Nov yog qhov tseem ntsiab hauv paus rau cov uas ntseeg Vajtswv ua lawv tej dej num. Nej yuav raug hu hais tias ncaj ncees vim nej muaj peev xwm ua tau haum Vajtswv siab, thiab vim nej txais yuav Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Nyob rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag pom, tag nrho cov uas txais yuav Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev zoo tag nrho, thiab cov uas Nws muab tau, yog cov ncaj ncees, thiab Nws xam hais tias lawv muaj nuj nqis heev. Yog koj haj yam txais yuav Vajtswv tej lus tam sim no kom ntau tshaj, ces koj haj yam yuav muaj cuab kav txais tau thiab to taub txog qhov uas Vajtswv lub siab nyiam, thiab yog li ntawd ces koj yuav haj yam muaj cuab kav ua tau raws li Vajtswv txoj lus thiab ua tau raws li qhov Nws yuav kom ua. Qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm uas muab cob rau nej, thiab nws yog qhov uas tag nrho nej yuav tsum muaj cuab kav ua kom tau tiav hlo. Yog nej siv nej tej kev xav phem los ntsuas thiab kem ciam rau Vajtswv, ib yam li tias Vajtswv yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab uas tsis txhawj hloov, thiab yog nej kem ciam rau Vajtswv raws li lub vaj voog xov nyob hauv Vajluskub thiab muab Nws kaw rau hauv tus ciam ntawm tes hauj lwm, ces qhov no yog pov thawj qhia hais tias nej tau nog txim rau Vajtswv. Vim cov neeg Yudais nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub muab Vajtswv ua ib tug mlom uas tsis txawj txav uas lawv muaj nyob rau hauv lawv lub siab xwb, cuag li Vajtswv ces tsuas hu tau hais tias yog tus Mexiyas xwb, thiab tsuas yog tus uas hu ua Mexiyas xwb thiaj yog Vajtswv, thiab vim yog neeg ntiaj teb tiam thiab pe hawm Vajtswv li Nws yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab (tsis ciaj sia), lawv muab tus Yexus rau lub sij hawm ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig, rau txim rau Nws kom tuag—tus Yexus uas tsis muaj kev txhaum ntawd thiaj li raug rau txim rau kom tuag. Vajtswv yog tus dawb huv tsis muaj kev txhaum txim, tab sis tib neeg tseem tsis zam Nws, thiab cam qees rau txim kom Nws tuag, thiab yog li ntawd Yexus thiaj raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Vajtswv yeej tsis txawj hloov, thiab tshab txhais Nws raws li lub hauv paus teev tseg ntawm ib phau ntawv, phau Vajluskub, cuag li tib neeg yeej muaj ib txoj kev to taub uas zoo tshaj plaws txog Vajtswv tej kev tswj, cuag li tib neeg yeej tuav tag nrho tej uas Vajtswv ua ntawd rau hauv lawv lub xib teg. Tib neeg mas ruam kawg nkaus, khav theeb kawg nkaus, thiab tag nrho lawv yeej txawj hais lus dag tshaj plaws li. Tsis hais koj paub ntau npaum li cas txog Vajtswv li, Kuv tseem hais tias koj tsis paub Vajtswv, hais tias koj yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv tshaj plaws, thiab koj tau cem Vajtswv, vim koj tsis muaj peev xwm txaus nkaus yuav ua tau raws li tes dej num ntawm Vajtswv, thiab taug txoj kev mus kom raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho. Vim li cas Vajtswv pheej yuav tsis muaj qhov txaus siab rau tej tib neeg ua li? Vim tib neeg tsis paub Vajtswv, vim tib neeg muaj ntau yam kev xav phem, thiab vim tej yam nws paub txog Vajtswv ntawd yeej tsis muaj qhov yuav yoog xws li qhov tseeb li, tab sis tsuas pheej qog cov ntsiab lus qub tas mus li yam tsis muaj qhov hloov li, thiab tsuas ua tib yam qub rau txhua txhua qhov xwm txheej tag li xwb. Thiab yog li ntawd, tau los rau hauv ntiaj teb hnub no, Vajtswv tseem rov raug tib neeg muab ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab. Tib neeg siab phem! Kev ua txuj tsis paub tsis pom thiab kev npaj tswv yim ua phem, kev ua tub sab thiab kev txeeb luag tug, kev huas koob npe thiab nyiaj txig, kev sib tua—thaum twg tej no mam li xaus? Txawm Vajtswv twb tau hais pua txhiab tawm lo lus, los yeej tsis muaj ib tug yuav feeb meej li. Tib neeg tsuas ua kom zoo rau lawv tsev neeg, tej tub thiab tej ntxhais, ua rau lawv tej kev khwv noj khwv haus, tej neeg uas lawv xav tau yav tom ntej, lawv tej hauj lwm, kev khav tus kheej, thiab nyiaj txiag, ua kom tau zaub mov noj, ris tsho hnav, thiab ua rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Tab sis puas muaj ib tug twg uas tej nws ua ntawd es yuav yog ua rau Vajtswv tiag tiag li? Txawm yog kiag ntawm cov uas yeej ua rau Vajtswv tiag, los yeej tsuas muaj tsawg tus thiaj paub Vajtswv nkaus xwb. Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis ua raws li qhov lawv tus kheej lub siab ntshaw? Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis caij tsuj los sis cais lwm tus kom tiv thaiv tau lawv tus kheej txoj luag hauj lwm? Thiab yog li ntawd, Vajtswv tau raug quab yuam rau lub txim tuag uas suav tsis txheeb li lawm, thiab muaj cov neeg txiav txim lim hiam uas suav tsis txheeb li lawm tau nog txim rau Vajtswv thiab rov muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab. Muaj pes tsawg leej es thiaj li hu tau hais tias ncaj ncees vim lawv yeej ua txhua yam rau Vajtswv tiag tiag?

Nws puas yog ib qho yooj yim los ua kom zoo tag nrho rau ntawm Vajtswv xub ntiag li ib tug neeg dawb huv los sis ib tug neeg ncaj ncees? Nws yog ib lo lus muaj tseeb hais tias “yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees nyob hauv lub ntiaj teb no li, cov ncaj ncees tsis nyob rau hauv lub ntiaj teb no.” Thaum nej los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ua twb zoo xav rau tej khaub ncaws nej hnav, ua twb zoo xav rau txhua lo lus thiab qhov nej ua, nej txhua txoj kev xav thiab tswv yim, thiab tej kev npau suav uas nej niaj hnub npau suav txog—tag nrho tej no mas yog rau nej nkaus xwb. Tej no tsis yog tej xwm txheej tiag tiag los? “Kev ncaj ncees” tsis tau txhais hais tias pub khawv rau lwm tus nkaus xwb, nws tsis tau txhais hais tias hlub koj tus neeg nruab zog li koj tus kheej, thiab tsis tau txhais hais tias yuav tsum tsis txhob sib cav sib ceg thiab sib ua plaub ua ntug los sis khuj neeg thiab ua tub sab. Kev ncaj ncees txhais hais tias muab Vajtswv tej lus txib lus khaiv los ua koj txoj dej num thiab ua raws li tej Vajtswv coj ua thiab npaj kom ua li koj txoj hauj lwm uas ntuj ceeb tsheej xa los rau koj ua, tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, ib yam nkaus li txhua yam uas Tswv Yexus tau ua tiav. Qhov no yog qhov kev ncaj ncees uas Vajtswv tau hais. Tus Lauj ntawd mas hu tau hais tias ncaj ncees vim nws tau pab ob tug tub txib saum ntuj uas Vajtswv xa los yam tsis xav txog hais tias nws tus kheej yuav tau dab tsi thiab yuav poob dab tsi li; nws kuj hais tau hais tias qhov nws ua rau lub sij hawm ntawd mas hu tau hais tias ncaj ncees, tab sis yuav hu tsis tau nws hais tias yog ib tug neeg ncaj ncees. Nws tsuas yog vim hais tias Lauj tau pom Vajtswv es nws thiaj li muab nws ob tug ntxhais pauv ob tug tub txib saum ntuj, tab sis tsis yog tag nrho tej nws ua yav tag los ntawd sawv cev rau kev ncaj ncees. Thiab Kuv kuj hais tias “yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees nyob hauv lub ntiaj teb no li.” Txawm yog kiag cov hauv txoj kev rov zoo tuaj no, los yeej tsis muaj leej twg uas yuav hu tau hais tias ncaj ncees li. Tsis hais qhov koj ua yuav zoo npaum li cas, tsis hais koj txawm yuav qhuas Vajtswv lub npe zoo npaum li cas, tsis ntaus thiab tsis tsawm foom lwm tus, tsis khuj thiab tsis nyiag luag tug, los koj mas yeej tseem hu tsis tau tias ncaj ncees li, vim qhov no yog ib qho uas ib tug neeg dog dig los yeej muaj cuab kav ua tau. Qhov uas yog tus yawm sij tam sim no ces yog qhov uas koj tsis paub Vajtswv. Nws tsuas hais tau hais tias tam sim no koj muaj ib qho kev ua neeg li sawv daws me me nkaus xwb, tab sis tsis muaj qhov tseem ntsiab ntawm txoj kev ncaj ncees uas Vajtswv tau hais, thiab yog li ntawd tsis muaj ib yam dab tsi koj ua es yuav ua pov thawj tau hais tias koj paub Vajtswv li.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 329

Ua ntej ntawd, thaum Vajtswv tseem nyob saum ntuj ceeb tsheej, tib neeg tau ua yam muaj kev dag ntxias rau Vajtswv. Hnub no, Vajtswv tau nrog tib neeg nyob ua ke—tsis muaj leej paub hais tias twb tau pes tsawg xyoo lawm—tab sis tej lawv ua ntawd mas tib neeg yeej tseem txav mus los thiab npaj yuav dag Nws. Tsis yog tib neeg lub hlwb xav rov qab lawm los? Nws zoo tib yam li no rau Yudas: Ua ntej Yexus los, Yudas yeej dag ntxias nws cov kwv tij thiab cov muam, thiab txawm tom qab Yexus los lawm, los nws yeej tseem tsis hloov li; nws tsis paub Yexus yam tsawg kawg, thiab thaum kawg nws ntxeev siab rau Yexus. Qhov no tsis yog vim nws tsis paub Vajtswv los? Yog hais tias, hnub no, nej tseem tsis tau paub Vajtswv, ces yog ib qho uas tej zaum yeej muaj tau tias nej yuav rais mus ua ib tug Yudas, thiab ntxiv qhov no, qhov xwm txheej tu siab uas Yexus raug ntsia saum ntoo khaub lig nyob rau thaum lub Tiam Hmoov Hlub ob txhiab xyoo dhau los lawm ntawd yuav rov tshwm sim dua ib zaug thiab. Nej tsis ntseeg qhov no los? Nws yog ib qho tseeb! Tam sim no, cov neeg feem coob nyob rau tej qho xwm txheej uas mej ntsis yuav zoo li no—tej zaum Kuv hais qhov no sai zog lawm—thiab tag nrho cov neeg ntawd yeej ua nkaus li Yudas. Kuv tsis yog lam hais tsis muaj qab hau, tab sis hais txog qhov tseeb—thiab koj yuav tsum tau ntseeg. Txawm hais tias muaj neeg coob uas ua txuj txo hwj chim, hauv lawv lub siab yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog ib lub pas dej tuag, ib tug kwj deg tsw lwj ntxiag xwb. Tam sim no muaj coob tus zoo li no nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab nej tseem xav hais tias Kuv yeej tsis paub txog qhov no li. Hnub no, Kuv tus Ntsuj Plig txiav txim siab rau Kuv, thiab hais lus tim khawv rau Kuv. Koj xav hais tias Kuv tsis paub dab tsi no los? Koj xav hais tias Kuv tsis to taub ib qho dab tsi txog tej kev xav tsis ncaj hauv nej lub siab, tej uas nej khaws cia rau hauv nej lub siab no los? Nws puas yog ib qho yooj yim uas yuav kov yeej Vajtswv? Koj xav tias koj yuav ua li cas rau Nws raws koj lub siab nyiam los tau los? Nyob rau yav tag los, Kuv tau txhawj tias tsam nej raug kaw tseg, yog li ntawd Kuv thiaj pheej muab kev ywj pheej rau nej tas li, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm qhia tau hais tias Kuv ua zoo rau lawv, thiab thaum Kuv muab ib nti ces lawv yuav ib txhais npab. Tig mus nug nej tus kheej: Kuv yeej yuav luag tsis tau hais leej twg li, thiab yeej yuav luag tsis tau cem leej twg li—tab sis Kuv tau hais meej meej txog qhov kev txhawb zog thiab kev xav phem ntawm tib neeg. Koj xav hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag, tus uas Vajtswv ua tim khawv rau, yog ib tug ruam no los? Yog zoo li ntawd, Kuv hais tias koj dig muag heev lawm! Kuv yuav tsis rhuav koj, tab sis sim saib seb koj ho yuav qias vuas tsuab npaum li cas. Sim saib seb koj lub me tswv yim dag tsab ntse ntawd puas yuav cawm tau koj, los sis seb qhov koj sib zog tshaj plaws hlub Vajtswv ntawd puas yuav cawm tau koj. Hnub no, Kuv yuav tsis teem txim rau koj; cia tos kom txog Vajtswv lub sij hawm seb Nws puas yuav pauj kev chim siab rau koj. Kuv tsis muaj sij hawm sib tham ua si yam tsis muaj qab hau nrog koj tam sim no, thiab Kuv tsis kam yuav ncua Kuv tes hauj lwm loj tshaj ntawd rau koj tej lus teev tseg. Ib tug niag kas zoo li koj no tsis muaj nqis txaus rau lub sij hawm uas Vajtswv yuav los qhuab ntuas koj—yog li ntawd ces cia seb koj yuav liam npaum li cas. Cov neeg zoo li no yeej tsis nrhiav kev paub me me txog Vajtswv li, los sis yeej tsis muaj ib qho kev hlub rau Nws hlo li, tab sis lawv tseem xav kom Vajtswv hu lawv ua cov ncaj ncees thiab—qhov no tsis yog ib qho kev tso dag kom txaus luag xwb los? Vim muaj ib co neeg tsawg tsawg yeej yog cov ncaj ncees tiag, Kuv tsuas rau siab ntso muab txoj sia rau tib neeg xwb. Kuv tsuas ua kom tiav qhov uas Kuv tsim nyog ua kom tiav hnub no nkaus xwb, tab sis yav tom ntej mas Kuv yuav muab kev pauj kev chim siab rau txhua tus neeg raws li qhov uas lawv tau ua. Kuv tau hais tag tej uas Kuv yuav hais lawm, vim qhov no ces yog kiag tes hauj lwm uas Kuv ua. Kuv tsuas ua yam uas Kuv tsim nyog ua, thiab tsis ua yam uas Kuv tsis tsim nyog ua. Txawm li ntawd los xij, Kuv vam hais tias nej yuav siv lub sij hawm ntau zog los xav txog nej tus kheej: Koj qhov kev paub txog Vajtswv uas muaj tseeb ntawd ntau npaum li cas? Koj puas yog ib tug uas tau rov muab Vajtswv ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab? Kuv cov lus kawg yog cov no: Kev puas ntsoog yuav los raug rau cov uas muab Vajtswv ntsia rau saum ntoo khaub lig.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 330

Raws li koj taug txoj kev ntawm hnub no, yam dab tsi uas tsim nyog tshaj plaws ntawm txoj kev caum nrhiav? Hauv koj txoj kev caum nrhiav, hom tib neeg twg yog hom uas koj yuav tsim nyog pom koj tus kheej zoo li lawv? Nws cheem tsum koj kom paub tias vim li cas koj thiaj li yuav tsum tau mus kom ze txhua yam uas los raug rau koj hnub no, tsis hais nws yuav yog tej kev sim siab los sis tej kev txom nyem, los sis txoj kev rau txim uas tsis muaj kev hlub thiab kev foom phem. Tau ntsib tag nrho ntawm txhua yam no, koj yuav tsum ua tib zoo saib xyuas lawv txhua txhua seem. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Kuv hais vim hais tias tej yam uas tau los raug rau koj hnub no yog, yam tseem ceeb tshaj txhua yam, tej kev sim siab ntawm lub sij hawm luv luv uas tau tshwm sim ib zaug tas los ib zaug thiab; tej zaum raws li koj xav, lawv tsis yog ib qho nyuaj nyuaj rau tus ntsuj plig, thiab yog li koj cia txhua yam xaiv mus raws li lawv tus yeeb yam, thiab tsis suav lawv yam li ib yam uas muaj nuj nqis heev ntawm txoj kev caum raws txoj kev nce qib. Cas koj yuav tsis txawj xav kiag li! Txog qhov uas koj xav txog yam muaj nuj nqis no yam li nws yog ib tauv huab uas ya ya rau ntawm koj hauv ntej, thiab koj tsis saib tej cua tshuab uas muaj zog no muaj nqis thaum lub sij hawm los nag ib zaug tag los ib zaug ntxiv—tshuab luv luv thiab koj saib zoo li hnyav me me xwb—tiam sis hos saib lawv ib muag yam tsis quav ntsej txog hlo li, tsis yog khaws nkaus lawv rau hauv siab, thiab tsuas yog saib lawv yam li ib vuag cua tshuab mus lawm xwb. Koj khav theeb dhau lawm! Rau cov kev tawm tsam heev heev no, cov kev tawm tsam no zoo li tej cua daj cua dub, uas yog los ib zaug tas los ib zaug dua, koj tsuas yog nthuav tawm txoj kev tsis mob siab rau nkaus xwb; qee zaum koj haj tseem luag ntxhi yam txias txias rau thiab, nthuav tawm ib txoj kev qhia kom paub txog tag nrho txoj kev tsis quav ntsej—vim koj yeej ib txwm tsis xav txog koj tus kheej ib zaug li tias vim li cas koj thiaj li tas zog raug tsim txom yam li “tsis muaj hmoo” zoo li no. Nws puas yog tias Kuv coj tsis ncaj ncees rau tib neeg? Puas yog Kuv ua Kuv tes dej num los nrhiav kev txhaum rau koj xwb? Tab txawm hais tias cov teeb meem uas nyob rau hauv koj txoj kev xav yuav tsis loj npaum li Kuv tau piav qhia los, koj tau, los ntawm koj txoj kev coj tus sab nraud, tau kos ib daim duab zoo tshaj plaws ntawm koj lub ntiaj teb sab hauv ntev los lawm. Tsis tas Kuv yuav tsum tau qhia koj tias ib yam uas nyob zais ntshis nyob rau qhov tob tshaj plaws hauv koj nruab siab ces yog txoj kev khav theeb yam muaj plhus ntxiag thiab tej kev tu siab ploj loog uas lwm tus ntsia tsis pom xwb. Vim koj xav tias nws yog ib qho tsis ncaj ncees rau qhov uas raug sim siab li ntawd, koj foom phem; thiab vim tej kev sim siab no uas rau koj xav tias lub ntiaj teb nyob khoob lug tsis muaj dab tsi li, koj muaj kev tu siab puv npo xwb. Tsis hais tias yuav muab tej kev raug ntaus tas ib zaug tas los ib zaus thiab no thiab tej kev qhuab ntuas saib ua ib txoj kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws hos, koj saib lawv ua kev tsim-teeb meem yam tsis muaj qab hau ntawm ntuj ceeb tsheej xwb, los sis tsis li ntawd ces yog ib qho kev ua pauj uas phim los raug rau koj. Koj mas tsis paub dab tsi li lau! Koj kaw lub zoo sij hawm nyob rau hauv txoj kev tsauj ntuj yam tsis muaj kev hlub kiag li; ib zaug tag los ib zaug ntxiv thiab, koj pom tej kev sim siab uas zoo kawg nkaus thiab tej kev qhuab ntuas yam li tej kev tawm tsam los ntawm koj cov yeeb ncuab. Koj tsis paub yuav hloov pauv mus raws li ib puag ncig uas nyob ntawm koj li cas, thiab koj haj tseem tsis tshua kam los sim ua li ntawd thiab, vim yog koj tsis kam los txais ib yam dab tsi los ntawm qhov—thiab, rau koj, ces yog ib qho phem heev—kev rau txim uas muaj ib zaug tas los ib zaug ntxiv no. Koj yeej tsis sim los tshawb los sis los soj ntsuam xyuas, thiab, tsuas tso koj tus kheej rau koj txoj hmoo xwb, mus rau txhua qhov raws li nws coj koj xwb. Yam uas saib zoo li yuav phem heev rau koj yog txoj kev rau txim yeej tsis tau hloov pauv koj lub siab li, los sis lawv tseem tsis tau kov yeej koj lub siab; tiam sis, lawv nkaug hauv koj lub siab xwb. Koj tsuas pom “txoj kev rau txim uas phem heev” ua koj tus yeeb ncuab hauv lub neej no xwb, thiab yog li koj thiaj li tsis tau txais ib yam dab tsi kiag li. Koj qhuas tias koj tus kheej coj ncaj dhau heev lawm! Tsawg tsawg zaus xwb mas koj thiaj ntseeg tias koj raug tej kev sim siab zoo li ntawd los ntawm koj tus kheej txoj kev phem; tiam sis, koj saib koj tus kheej yam li tsis muaj hmoo, hais ntxiv tias Kuv yeej ib txwm nrhiav kev txhaum rau koj xwb. Thiab tam sim no tias txhua yam tau los txog ntawm qhov xwm txheej nyuab heev no lawm, koj paub ntau npaum li cas txog yam Kuv hais thiab ua? Tsis txhob xav tias koj yog ib tus neeg uas yeej yug los-txhawj ntse, tsuas yog qis me ntsis saum ntuj xwb tiam sis yeej siab dua lub ntiaj teb. Koj nyob deb ntawm txoj kev txawj ntse dua lwm tus—thiab, nws kuj tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho txaus hlub heev uas koj ruam tshaj tej tib neeg nyob hauv ntiaj teb uas muaj laj thawj ntawd npaum li cas, vim koj muab koj tus kheej saib siab dhau heev lawm, thiab yeej ib txwm tsis muaj ib qho kev xav hais tias koj tsis zoo cuag luag li, cuag li koj muaj peev xwm pom tshab plaws Kuv cov dej num nqis mus kom txog qhov ntxaws ntxaws uas me tshaj plaws. Hauv lub ntsiab ntawm qhov tseeb tiag, koj yog ib tug uas tu ncua qhov laj thawj tiag tiag, vim koj tsis paub txog yam uas Kuv npaj siab ua, thiab koj haj tseem tsis tshua paub txog yam uas Kuv tab tom ua tam sim no. Thiab yog li Kuv hais tias koj haj tseem tsis loj sib luag ib yam li ib tus neeg ua liaj ua teb laus laus uas ua hauj lwm hnyav rau hauv daim av, ib tus neeg ua liaj ua teb uas tsis tsis paub me me txog tib neeg lub neej thiab tab sis tseem tso tag nrho nws txoj kev cia siab rau cov koob hmoov saum Ntuj Ceeb Tsheej thaum nws cog qoob cog loo rau hauv daim av. Koj tsis tseg ib qho kev xav li ib feeb rau koj lub neej li, koj tsis paub dab tsi txog kev muaj suab nrov npe, thiab haj tseem tsis muaj ib txoj kev paub ntawm-yus tus kheej li. Koj yog “tseem ceeb tshaj txhua yam” dhau heev lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Tsis Kawm thiab Tseem Tsis Paub Dab Tsi: Lawv Tsis Yog Cov Tsiaj Nyaum Lod?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 331

Raws li tej kev qhuab qhia uas Kuv tau muab rau nej lawm, muab tas los muab dua thiab, nej tau tau muab lawv thawb ntiag mus rau sab tom qab ntawm nej lub siab, haj tseem mus txog ntua theem uas saib lawv zoo li tej khoom ua si los ntxias nej lub sij hawm tub nkeeg. Txhua yam no nej yeej ib txwm suav zoo li nej tus kheej “lub pov khoos” xwb. Thaum raug iab liam los ntawm Ntxwgnyoog, nej thov Vajtswv; thaum tsis zoo, nej pw tsaug zog heev; thaum zoo siab, nej khiav thoob qhov txhia chaw; thaum Kuv cem nej, nej nyo hau thiab khawb; thiab tom qab ntawd, thaum uas nej tawm ntawm Kuv xub ntiag mus lawm, nej luag yam zoo siab li tej neeg xav ua phem rau lawm tus. Koj xav tias koj tus kheej siab tshaj lwm tus, tiam sis koj yeej ib txwm tsis pom koj tus kheej hais tias khav theeb tshaj plaws, thiab tsuas yog muaj lub siab hlob, txaus siab hlo thiab kev khav theeb tshaj qhov hais tau lawm. Yuav ua li cas “cov tub hluas”, “cov ntxhais hluas,” “cov nom” thiab “cov poj nom” cov uas tsis kawm thiab tsis paub dab tsi li, thiaj li muab Kuv cov lus xam ua tej yam muaj nuj nqis? Kuv nug koj ib zaug ntxiv: Dab tsi kiag yog yam uas koj tau kawm los ntawm Kuv cov lus thiab Kuv txoj hauj lwm los tau ib lub sij hawm ntev zoo li no lawm? Puas yog tias koj tsuas txwj dag me ntsis tuaj xwb? Los sis txoj kev txawj ntse uas zoo dua hauv koj sab cev nqaij daim tawv? Los sis koj haj yam tsis hwm Kuv nyob rau hauv koj tus cwj pwm ntxiv xwb? Kuv qhia koj ncaj qha tias: Nws yog tag nrho cov hauj lwm uas Kuv tau ua tiav no ua rau koj, tus uas muaj qhov kev siab tawv luaj li tus nas qhov xwb, muaj lub siab tawv dua qhov qub. Koj txoj kev ntshai Kuv ib hnub muaj tsawg lawm zuj zus, vim Kuv muaj lub siab hlub heev, thiab yeej ib txwm tsis tau rau txim rau koj sab cev nqaij daim tawv los ntawm txoj kev ua phem. Tej zaum, raws li koj pom, Kuv tsuas yog hais cov lus hnyav xwb—tiam sis feem ntau Kuv ua lub ntsej muag luag ntxhi rau koj xwb, thiab Kuv yuav luag yeej ib txwm tsis cem koj rau ntawm koj lub ntsej muag li. Tshaj ntawd ntxiv, Kuv yeej ib txwm txeev zam txim rau koj txoj kev qaug zog, thiab tag nrho ces yog vim yog qhov no ces koj thiaj li ua rau Kuv yam li tus nab ua rau tus neeg ua liaj ua teb uas siab zoo ntawd. Cas Kuv yuav qhuas txoj kev txawj thiab txoj kev ntse tshaj plaws ntawm noob neej lub zog uas txawj soj ntsuam ntawd ua luaj li lau! Cia Kuv qhia koj ib qho tseeb: Hnub no nws tsis tseem ceeb heev txawm hais tias koj muaj ib qho kev hwm me me xwb los xij; Kuv yeej tsis ntxhov siab los sis tsis txhawj xeeb txog qhov ntawd li. Tiam sis Kuv yuav tsum tau qhia koj qhov no: Koj, “tus neeg uas muaj txuj ci,” no uas tsis kawm thiab tsis paub dab tsis li, thaum kawg yuav raug muab txo los ntawm koj txoj kev qhuav-tus kheej, txoj kev tsab ntse—koj yuav yog tus uas raug tsim txom thiab raug rau txim. Kuv yuav tsis ruam es yuav nrog koj ua ke rau thaum koj raug tsim txom nyob rau hauv ntuj tawg, vim Kuv tsis zoo li koj. Tsis txhob nov qab tias koj yog ib tug uas tau raug tsim los uas tau raug Kuv foom phem rau lawm, thiab tab sis kuj tseem raug Kuv qhia thiab raug Kuv cawm thiab, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv koj uas Kuv yuav tsis kam muab tso tseg li. Txawm lub sij hawm twg uas Kuv ua Kuv txoj hauj lwm los xij, Kuv yeej ib txwm tsis raug txwm txiav los ntawm ib tus tib neeg twg, ib qho kev tshwm sim twg, los sis ib yam khoom twg li. Kuv tus cwj pwm thiab Kuv txoj kev pom rau noob neej yeej ib txwm nyob li qub. Kuv yeej tsis tshua txaus siab rau koj heev, vim tias koj yog ib qho txuas ntxiv rau Kuv txoj kev cawm tib neeg, thiab yeej tsis tshwj xeeb tshaj lawm tus li. Qhov no yog Kuv txoj kev pab tswv yim rau koj: Koj yuav ntsum nco ntsoov, txhua lub sij hawm, tias koj tsis muaj dab tsi tshaj li uas yog ib tug uas tau raug tsim los ntawm Vajtswv. Tab txawm hais tias koj yuav qhia txog koj txoj kev muaj nyob nrog rau Kuv los, koj yuav tsum paub koj tus kheej lub koob meej; tsis txhob xav hais tias koj tus kheej zoo tshaj. Txawm hais tias Kuv tsis cem koj, los sis qhuab ntuas koj los, tiam sis hais lus noj qab nyob zoo rau koj los ntawm lub ntsej muag luag ntxhi, qhov no tsis yog pov thawj txaus qhia tias koj yog tib hom li Kuv. Koj—koj yuav tsum paub koj tus kheej uas yog tus uas caum nrhiav qhov tseeb xwb, tsis yog qhov tseeb nws tus kheej! Koj yuav tsum npaj kom txhij txhua txhua lub sij hawm hloov pauv raws li Kuv cov lus. Koj tsis muaj peev xwm yuav khiav dhau qhov no. Kuv xav kom koj, thaum lub sij hawm uas muaj nqis no, thaum uas koj muaj lub hwj tsam uas tsis tshua muaj no, los sim thiab kawm qee yam. Tsis txhob dag Kuv; Kuv tsis xav kom koj siv tej lus qhuas los sim thiab dag Kuv. Thaum koj nrhiav Kuv, nws tsis yog vim koj nrhiav Kuv tiag tiag, tiam sis yog koj nrhiav rau koj tus kheej xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Tsis Kawm thiab Tseem Tsis Paub Dab Tsi: Lawv Tsis Yog Cov Tsiaj Nyaum Lod?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 332

Tam sim no, txhua hnub uas nej nyob tseem ceeb heev, thiab nws yog yam tseem ceeb tshaj ntawm nej lub hom phiaj thiab nej lub neej tom ntej, yog li nej yuav tsum zoo siab rau txhua yam uas nej muaj hnub no, thiab muab txhua feeb ntawm lub sij hawm dhau mus saib kom muaj nqi. Nej yuav tsum tshwj lub caij kom ntau li ntau tau rau nej tus kheej kom tau txais txiaj ntsim ntau tshaj plaws kom nej tsis txhob ua lub neej yam tsis muaj qab hau. Nej yuav xav tsis thoob txog cov lus Kuv hais no. Hais qhov tseeb, Kuv yeej tsis zoo siab rau nej tej cwj pwm, vim txoj kev cia siab Kuv tau muaj rau nej tsis yog li qhov nej ua niaj hnub no. Yog li no, Kuv thiaj hais tau li no: Nej txhua tus nyob ze ze txoj kev phom sij, thiab nej tau quaj thov kev pab thiab nej qhov kev ntshaw nrhiav qhov tseeb yav dhau los thiab nrhiav qhov pom kev ntawd tab tom yuav txog qhov xaus. Qhov no yog nej qhov kev nthuav qhia zaum kawg txog kev pauj txiaj ntsig thiab nws yog ib yam uas Kuv yeej tsis tau xav txog kom ua. Kuv tsis xav hais tej yam uas tsis yog qhov tseeb, vim nej tau ua rau Kuv tu siab. Tej zaum nej tsis xav lam txais ua tiag tej no, tsis xav ntsib qhov tseeb—tab sis Kuv yuav tau nug nej qhov no kom meej: Los tau npaum no xyoo, nej cov siab ntsws muaj dab tsi nyob hauv tiag? Nej ua siab ncaj rau leej twg? Txhob hais tias cov lus nug no tshwm sim los yam tsis muaj kev xav, thiab txhob nug Kuv tias vim li cas Kuv thiaj nug li no. Paub li no: Vim Kuv paub nej zoo heev dhau lawm, hlub tshua nej heev dlau lawm, thiab tau muab Kuv lub siab ntsws siv rau nej tej cwj pwm thiab kev ua uas Kuv tau kom nej los lees yam tsis muaj teeb meem thiab tsis tau tiv kev txom nyem. Tab sis nej tsis them dab tsi rov rau Kuv tshaj li ntawm kev saib tsis tseem ceeb thiab kev tso tseg yam dhuav kawg nkaus. Nej tau tsis quav ntsej txog Kuv; puas yog tias Kuv tsis paub dab tsi txog tej no li? Yog tias nej ntseeg li no, nws qhia tau meej tseeb ntxiv tias nej yeej tsis hlub Kuv tiag. Thiab yog li Kuv hais tias nej tab tom muab nej cov taub hau faus rau cov xuab zeb. Nej ntse heev uas nej tsis paub qhov nej tab tom ua—yog li nej yuav muab dab tsi ua puav pheej cob rau Kuv?

Lo lus nug no ua rau Kuv txhawj hais tias xyov nej cov siab ntsws ncaj rau leej twg tiag. Kuv tseem cia siab tias, ntxiv ntawd, nej txhua tus yuav tuav nej tej kev xav, thiab nug nej tus kheej tias nej ua siab ncaj rau leej twg thiab nej ua neej nyob nrog leej twg. Tej zaum nej yuav tsis tau ua twb zoo muab tej lus nug no coj los xav, yog li cia Kuv muab cov lus teb coj los qhia rau nej seb zoo li cas?

Ib tug neeg muaj lub hlwb nco yuav lees paub qhov tseeb no: Tib neeg nyob nrog nws tus kheej thiab ua siab ncaj rau nws tus heej. Kuv tsis ntseeg tias nej cov lus teb yog tas nrho, vim nej txhua tus muaj sia nyob raws li nej lub neej xwb thiab nej nyias muaj nyias txoj kev txom nyem nyuaj siab. Zoo li ntawd, nej tsuas ua siab ncaj rau cov neeg uas nej hlub thiab tej yam uas ua rau nej zoo siab xwb; nej yuav tsis ua siab ncaj tas nrho rau nej tus kheej. Vim nej txhua tus raug ntxias los ntawm tej neeg, tej yam tshwm sim, thiab tej khoom uas nyob ncig nej, nej tsis ua siab ncaj tas nrho rau nej tus kheej tiag. Kuv hais cov lus no tsis yog pom zoo rau kev ua siab ncaj rau nej tus kheej, tab sis yog qhia nej txoj kev ua siab ncaj rau tej yam, vim tau ntau xyoo los lawm, Kuv yeej tsis tau txais kev ua siab ncaj rau los ntawm nej ib tus twg. Nej tau raws Kuv los tau ntau xyoo no, tsis tau muab lub siab ncaj rau Kuv me me li. Tab sis, nej tseem nrog nraim cov neeg uas nej hlub thiab tej yam uas ua rau nej zoo siab—ntau npaum li no tas mus li xwb, thiab txhua qhov chaw nej mus, nej nco ntsoov lawv rau nej lub siab thiab yeej tsis muab lawv tso tseg li. Thaum twg nej muaj siab los yog xav txog ib yam uas nej nyiam, uas nws tshwm sim thaum nej tab tom nrog Kuv, los tseem yog kiag lub caij uas nej tab tom mloog Kuv cov lus qhia. Yog li ntawd, Kuv hais tias nej siv qhov kev ua siab ncaj uas Kuv thov nej ntawd coj mus ua siab ncaj thiab zoo siab rau tej “tsiaj uas nej yug saib xwb.” Txawm hais tias nej muab ib yam los yog ob yam fij rau Kuv, nws tsis tau sawv cev ntawm nej tas nrho, thiab nws tsis tau qhia tias Kuv yog tus uas nej ua siab ncaj rau tiag. Nej muab nej tus kheej coj mus cuam tshuam rau nej tej kev thaj tsob rau tej uas muaj siab tshaj plaws rau: Ib txhia neeg ua siab ncaj rau tej tub thiab tej ntxhais, ib txhia rau tej txiv, poj niam, kev nplua nuj, hauj lwm, tej thawj coj, lub meej mom, los yog tej poj niam. Nej yeej tsis dhuav los yog hnov meem txom rau tej yam nej ua siab ncaj rau; tab sis, nej tseem xav kom tau tej no ntau ntxiv; thiab kom zoo tshaj ntxiv, thiab nej tsis tso tseg li. Kuv thiab Kuv cov lus raug muab pov tuaj tom qab ntawm tej yam nej kub siab heev txog. Thiab nej yuav tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tau muab tej ntawd tso rau puag tom qab. Tseem muaj ib txhia uas tseg qhov chaw kawg no rau tej yam lawv ua siab ncaj rau uas lawv tseem yuav nrhiav tsis tau pom. Tsis muaj Kuv nyob hauv lawv tej siab ntsws me me li. Tej zaum nej yuav xav tias Kuv thov ntau dhau ntawm nej los yog Kuv lam liam nej—tab sis, nej puas tau xav txog tias thaum nej nrog nej tsev neeg nyob zoo siab hlo, nej yeej tsis tau ua siab ncaj rau Kuv ib zaug li? Tej sij hawm zoo li no, tsis ua rau nej mob thiab lod? Thaum nej tej siab ntsws muaj kev xyiv fab puv npo, thiab nej txais phaj tshab rau nej tej dag zog, nej puas qaug zog rau qhov uas nej tsis tau muab qhov tseeb kom txaus cob rau nej tus kheej? Nej puas tau tu siab los kua muag tias nej tsis tau txais Kuv txoj kev pom zoo? Nej teeb nej cov hlwb thiab tiv txoj kev txom nyem rau tej tub thiab ntxhais, tab sis nej tseem tsis tau txaus siab; nej tseem ntseeg tias nej tsis tau ua zoo rau lawv, thiab nej tseem tsis tau ua txhua yam rau lawv. Tab sis, rau Kuv, nej yeej tsis xyuas thiab tsis paub txog li; Kuv tsuas yog nyob rau nej txoj kev nco txog xwb; tab sis Kuv tsis raug ev ris nyob hauv nej lub siab. Kuv txoj kev mob siab thiab xyuas ntsoov mas nej yeej tsis paub tsis hnov tas ib txhis li, thiab nej tsis muaj kev ua tsaug rau tej yam uas hais ntawd li. Nej tsuas yog xav tias nco txog me ntsis xwb ces txawm siv ntseeg tias txaus lawm. Qhov kev “ua siab ncaj” zoo li no tsis yog tias Kuv ntshaw los lawm ntev, tab sis yog qhov uas Kuv yeej tsis nyiam kiag li los lawm ntev thiab. Txawm li ntawd los xij, Kuv txawm hais li cas los, nej tsuas yog lees ib los yog ob yam xwb; nej lees txais tsis tau tas nrho qhov no, vim nej tas nrho “ntseeg nej tus kheej” thiab nej ib txwm yeej tsuas khaws thiab xaiv yam nej xav lees txais ntawm Kuv cov lus xwb. Yog tias nej tseem zoo li no mus ntxiv li niaj hnub no, Kuv yuav muab ib lub tswv yim los ua rau nej qhov kev ntseeg—tus kheej ntawd—thiab, tshaj ntawd, Kuv yuav ua kom nej lees paub tias Kuv cov lus muaj tseeb, thiab tsis muaj ib lo uas dag tej yam tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Leej Twg Yog Tus Uas Koj Ua Siab Ncaj Rau?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 333

Yog Kuv muab ib cov nyiaj tso ntawm nej xub ntiag tam sim no thiab tso cai rau nej xaiv—thiab yog Kuv tsis cem nej rau qhov nej xaiv li—ces nej feem coob yuav xaiv cov nyiaj thiab muab qhov tseeb pov tseg. Cov uas zoo nyob rau ntawm nej ces yuav tso cov nyiaj cia es ua xyem xyav los xaiv qhov tseeb, hos cov nyob nruab nrab ntawd ces yuav ib sab tes txeeb cov nyiaj hos ib sab tes mus muab qhov tseeb. Qhov ntawd puas ua pov thawj tseeb txog nej tus kheej zoo li cas? Thaum nej yuav tau xaiv ntawm qhov tseeb thiab tej yam nej ntshaw thiab siab qaug rau, ces nej txhua tus txoj kev xaiv thiab tus xeeb ceem yuav zoo ib yam. Tsis yog li ntawd los? Tsis yog nej yeej muaj coob tus uas hloov mus hloov los ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog lod? Hais txog kev sib twv ntawm qhov phem thiab qhov zoo, dub thiab dawb, nej yuav paub zoo txog kev xaiv uas nej tau xaiv ntawm tsev neeg thiab Vajtswv, me nyuam thiab Vajtswv, kev thaj yeeb thiab kev sib cais, kev muaj thiab kev pluag, kev raug txhawb nqa thiab kev raug tshem rau ib sab, thiab tseem muaj ntau yam ntxiv. Ntawm kev tsev neeg uas muaj thaj yeeb thiab tsev neeg uas muaj kev sib cais, nej yuav xaiv thawj qhov, thiab txawm yog yuav tsis muaj lub siab tig rov rau tim ntug;[a] ntawm kev nplua nuj thiab kev txom nyem, nej yuav xaiv thawj qhov; thaum xaiv nej cov tub, cov ntxhais, cov poj niam thiab cov txiv, thiab Kuv, nej yuav xaiv cov xub hais ua ntej xwb; yog xaiv txoj kev xav thiab qhov tseeb, nej yuav rov xaiv tawj qhov dua thiab. Thaum ntsib tas nrho tej cwj pwm ntawm nej kev phem lawm, Kuv thiaj tau tas kev cia siab rau nej. Nws tsuas ua rau Kuv ceeb tias nej tej siab tawv tsis kam ua kom muag. Txawm Kuv yuav mob siab rau nej thiab sib zog rau nej tau ntau xyoo los Kuv yeej tsis tau txais dab tsi tshaj li ntawm nej txoj kev tso Kuv tseg thiab kev tsis cia siab, tab sis Kuv cov kev cia siab rau nej loj hlob txhua hnub uas dhau mus, vim Kuv lub caij tau muab qhia dawb paug rau txhua tus. Tab sis nej tseem nrhiav txoj kev tsaus ntuj thiab tej yam phem, thiab tsis kam tso xoob tej yam zoo li ntawd. Yog li, qhov uas nej yuav tau txais los yog dab tsi? Nej puas tau ua twb zoo muab qhov no coj los xav? Yog nej rov raug nug kom xaiv dua no, nej qhov kev xaiv yuav yog dab tsi? Nws puas tseem yuav yog qhov xub thawj? Nej puas tseem yuav ua rau Kuv tas kev cia siab thiab tau kev tu siab heev thiab lod? Nej cov siab ntsws puas tseem muaj ib qho kev sov siab me me thiab? Nej puas tseem tsis tau paub txog tias yuav ua li cas thiaj ua rau Kuv lub siab kaj? Lub caij no, nej yuav xaiv dab tsi? Nej yuav lees ua raws Kuv cov lus los nej yuav ua kom nws tsuag mus? Kuv muab Kuv lub caij tso tim ntsej tim muag kiag rau nej, tej nej tau pom yog lub neej tshiab thiab qhov kev pib tshiab. Txawm li ntawd los xij, Kuv yuav tsum qhia nej tias qhov pib tshiab no tsis yog qhov pib ntawm teg dej num tas los, tab sis yog qhov xaus ntawm teg dej num qub. Txhais tias, qhov no yog qhov kev ua kawg. Kuv xav tias nej sawv daws nkag siab qhov txawv ntawm qhov kev pib no. Tab sis, muaj ib hnub sai sai no, nej yuav nkag siab lub tseem ntsiab tseeb ntawm qhov kev pib no, yog li peb sawv daws mus ua ke kom dhau qhov no thiab txais tos qhov kawg uas yuav los txog! Tab sis, qhov ua rau Kuv txhawj txog nej yog, thaum ntsib kev tsis ncaj ncees thiab kev ncaj ncees, nej pheej xaiv thawj qhov xwb. Tab sis, qhov ntawd yog tej yam ntawm nej yav tas los lawv xwb. Kuv los, kuj vam kom nov qab txhua yam ntawm nej yav tas los, txawm hais tias qhov no yog ib qho uas nyuaj heev li los xij. Txawm li cas los xij, Kuv muaj txoj hau kev zoo heev los ua qhov no: Cia yav tom ntej hloov yav tom qab, thiab cia cov duab ntxoo ntawm yav tas los raug so kom ploj zuj zus mus kom sib hloov tus tseeb ntawm nej hnub no. Yog li Kuv yuav ua tshawv txheej nej kom muaj kev xaiv dua ib zaug ntxiv: rau tus uas nej ua siab ncaj rau?

Xaiv tawm los ntawm “Leej Twg Yog Tus Uas Koj Ua Siab Ncaj Rau?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Rov rau tim ntug: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tig tawm ntawm tej kev phem.”


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 334

Thaum twg hais txog lub hom phiaj, nej saib nws zoo yam li tshwj xeeb heev; nws yog, tshaj ntawd ntxiv, tej yam uas nej txhua tus paub txog. Qee tus tib neeg tsis tuaj yeem tos nyo lawv cov taub hau rau hauv av, ua ntsej muag ti nkaus hauv av rau ntawm Vajtswv xub ntiag kom tau ib lub hom phiaj zoo. Kuv tuaj yeem piav txog nej txoj kev rau siab, uas tsis tas yuav muab hais qhia tawm. Nws tsis ntau tshaj qhov uas nej tsis xav kom nej cev nqaij daim tawv poob mus rau kev puas tsuaj, thiab tseem tsawg dua qhov uas nej xav nqis los rau hauv kev rau txim mus ib txhis rau yav tom ntej. Nej tsuas yog cia siab tias yuav tso cai rau nej tus kheej kom nyob ywj siab me ntsis, kom yooj yim me ntsis ntxiv xwb. Thiab yog li nej muaj kev ntshaus siab thaum uas tau hais txog lub hom phiaj, ntshai heev tias, yog tias nej tsis ua tib zoo mloog txaus, nej yuav ua txhaum Vajtswv thiab yuav raug rau cov kev ua pauj uas nej tsim nyog tau txais. Nej tsis tau maj mam ua kom muaj kev hloov siab rau nej lub hom phiaj, thiab txawm tias nej ntau tus uas tau raug dag thiab tsis paub tab ib zaug dhau los lawm tau dhau los ua neeg paub tab thiab ncaj ncees tam sim no lawm; nej txoj kev ua tshwm ntawm lub siab dawb huv ua rau tib neeg paub ti nkaus txha. Txawm li cas los xij, nej txhua tus muaj lub siab “ncaj ncees,” thiab nej tau qhib rau Kuv txog cov kev zais hauv nej lub siab yam tsis khaws ib yam dab tsi rov qab li, tsis hais nws yog kev tsis txaus siab, kev dag ntxias, los sis kev mob siab rau. Tag nrho rau txhua qhov, nej tau qhib siab lug “lees txim” rau Kuv yam uas nyob hauv qhov chaw tob tshaj plaws ntawm qhov uas muaj nej. Tseeb tiag, Kuv yeej tsis tau hnav tiab txog tej yam zoo li no, rau ntawm Kuv mas lawv tau dhau los ua neeg zoo ib yam xwb. Nej tsim nyog nkag mus rau hauv hiav txwv hluav taws vim nej lub hom phiaj kawg yuav zoo dua li poob ib txoj plaub hau kom tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Nws tsis yog hais tias Kuv tau ua raws li cov lus qhia rau nej; nws yog qhov tias nej tu ncua lub siab uas mob siab rau los tim ntsej tim muag rau txhua yam uas Kuv tau ua heev li lawm. Tej zaum nej yuav tsis to taub yam Kuv tau hais lawm, yog li cia Kuv muab ib qho kev piav qhia uas yooj yooj yim rau nej: Yam uas nej xav tau tsis yog qhov tseeb thiab txoj sia, thiab txoj kev cai qhia uas yuav coj nej tus kheej li cas, tsawg dua li Kuv txoj kev mob siab ua hauj lwm. Tiam sis, yam nej xav tau yog txhua yam uas nej muaj hauv cev nqaij daim tawv—kev muaj txiag nplua nuj, meej mom, tsev neeg, kev sib yuav, thiab lwm yam ntxiv. Nej raug tshem tawm ntawm Kuv cov lus thiab hauj lwm lawm, yog li Kuv tuaj yeem suav nej txoj kev ntseeg ua plaub lo lus tias: tsis mob siab rau. Nej yuav mus rau txhua qhov ntev kom ua tiav yam uas nej mob siab rau tiag tiag, tiam sis Kuv tau pom tias nej yuav tsis ua zoo ib yam rau qhov tseem ceeb uas hais txog nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Tiam sis, nej ho mob siab rau, thiab kuj kub siab lug rau. Twb yog vim li ntawd Kuv thiaj li hais tias cov uas tsis muaj lub siab dawb huv tiag tiag yog cov ua tsis tiav lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Xav kom zoo zoo—puas muaj nej coob tus uas ua tsis tiav?

Nej yuav tsum paub tias ua tiav txoj kev ntseeg rau Vajtswv yog ua tiav los ntawm tib neeg tus kheej cov kev coj ua kiag; thaum tib neeg ua tsis tau tiav tiam sis ho ua tsis tiav, qhov ntawd kuj yog vim lawv tus kheej cov kev coj ua thiab, thiab tsis muaj lub luag hauj lwm twg ua los ntawm lwm yam. Kuv ntseeg tias nej yuav ua txhua yam kom tiav qee yam uas nyuaj dua thiab kev tsim txom ntxaws dua li kev ntseeg Vajtswv, thiab nej thiaj yuav saib nws yog qhov tseem ceeb, ntau heev kom nej thiaj yuav tsis zoo siab hlo ua siab ntev rau tej yam tsis yog; cov no yog lub zog uas nyob mus tsis kawg uas nej txhua tus muab tso rau hauv nej tus kheej lub neej. Nej tseem muaj peev xwm dag Kuv cev nqaij daim tawv raws li cov xwm txheej uas nej yuav tsis dag ib tug tswv cuab twg ntawm nej tus kheej tsev neeg. Qhov no yog nej tus cwj pwm uas ib txwm muaj los thiab txoj kev cai qhia uas nej ua neej nyob nrog. Tsis yog nej tseem ua lub ntsej muag cuav los dag Kuv rau qhov vim nej lub hom phiaj, kom tej zaum nej lub hom phiaj yuav ua tau zoo nkauj tshaj plaws thiab txhua yam uas nej xav tau lod? Kuv paub hais tias nej txoj kev mob siab rau ua hauj lwm tiam sis tsuas yog ib ntus xwb, uas zoo ib yam li nej lub siab dawb huv. Tsis yog tias nej txoj kev txiav txim siab thiab tus nqi uas nej them tsuas yog vim lub sij hawm tam sim no thiab tsis yog lub neej tom ntej lod? Nej tsuas yog xav siv lub zog kawg los tawm tsam kom tiv thaiv tau ib lub hom phiaj uas zoo nkauj kawg nkaus, uas yog lub hom phiaj ua kev lag kev luam nkaus xwb. Nej tsis siv lub zog no kom txav deb ntawm kev tshuav nuj nqis rau qhov tseeb, thiab tsawg dua tseem tshuav qhov uas them rov qab rau Kuv rau tus nqi uas Kuv twb tau them lawm. Muab hais kom luv luv tias, nej zoo siab hlo tsuas yog kom ntiav tau cov neeg muaj tswv yim ntse kom tau yam uas nej xav tau xwb, tiam sis tsis qhib kev sib tawm tsam rau nws. Qhov no tsis yog nej lub siab xav lod? Nej yuav tsum tsis txhob ua zam rau nej tus kheej, thiab tsis txhob ua rau nej mob hlwb vim nej lub hom phiaj kom txog ntua qhov uas nej noj tsis taus mov thiab pw tsis raug zog. Nws tsis yog qhov tseeb lod tias nej qhov tshwm sim los yuav raug txiav txim nyob rau thaum kawg? Nej txhua tus yuav tsum ua nej lub luag hauj lwm kom zoo tshaj plaws ntawm nej lub peev xwm, los ntawm lub siab qhib lug thiab lub siab ncaj ncees, thiab zoo siab hlo them txawm yuav yog tus nqi raug li cas los xij. Raws li nej tau hais lawm, thaum hnub ntawd los txog, Vajtswv yuav tsis tso txhua tus neeg uas tau raug tsim txom los yog them tus nqi rau Nws lawm tseg. Hom kev ntseeg ruaj siab li no tsim nyog cia siab rau, thiab nws yog lawm tias nej yuav tsum tsis txhob hnov qab nws. Tsuas yog txoj hau kev no xwb Kuv thiaj li tuaj yeem muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug rau nej. Yog tsis li ntawd, nej yuav yog cov tib neeg uas Kuv tsis tuaj yeem muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug mus ib txhis, thiab nej yuav yog cov uas Kuv ntxub mus ib txhis. Yog tias nej tag nrho tuaj yeem ua tau raws li nej lub siab thiab muab tag nrho txhua yam ntawm nej rau Kuv, tsis txhob tseg lub zog uas ua Kuv txoj hauj lwm, thiab muab lub zog ntawm lub neej los siv rau Kuv txoj moo zoo txoj hauj lwm, ces Kuv lub siab yuav tsis dhia zoo siab rau nej txoj dej num lod? Txoj kev no, Kuv yuav muaj peev xwm muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug vim yog nej, tsis yog lod? Nws yog ib txoj kev txaj muag uas yam nej ua yog lawm tiam sis yog ib qho txaus hlub me me ntawm yam uas Kuv xav tau. Qhov no yog qhov teeb meem, vim li cas nej muaj lub siab khav theeb los nrhiav ntawm Kuv txog yam uas nej cia siab rau?

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Lub Hom Phiaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 335

Nej lub hom phiaj thiab nej txoj hmoo yog qho tseem ceeb rau nej—lawv muaj kev txhawj xeeb loj. Nej ntseeg tias, yog tias nej tsis ua txhua yam nrog kev saib xyuas zoo, nws yuav txhais tau tias nej tsum tsis muaj ib lub hom phiaj li lawm, tias nej tau rhuav tshem nej tus kheej txoj hmoo lawm. Tiam sis nws puas tau tshwm sim rau nej tias cov neeg uas siv dag zog yog vim lawv lub hom phiaj tab tom ua hauj lwm tsis muaj nqis? Cov kev siv zog zoo li no tsis yog qhov tseeb—lawv dag nyiaj thiab ntxias dag xwb. Yog tias qhov ntawd yog qhov teb meem, ces cov uas ua hauj lwm uas yog vim lawv lub hom phiaj yog qhov pib ntawm lawv txoj kev swb thaum kawg, rau qhov ib tug neeg ua tsis tiav kev ntseeg Vajtswv yog raug dag ntxias lawm. Kuv tau hais yav dhau los lawm hais tias Kuv tsis nyiam kom raug qhuas los sis raug txhawb, los sis muaj kev txhawb siab. Kuv nyiam cov tib neeg ncaj ncees los fim nrog Kuv qhov tseeb thiab Kuv cov kev cia siab xwb. Tshaj ntawd ntxiv, Kuv nyiam thaum tib neeg muaj peev xwm qhia tau kev saib xyuas zoo tshaj plaws thiab kev txiav txim siab rau Kuv lub siab xwb, thiab thaum lawv tseem muaj peev xwm muab txhua yam tso tseg vim yog Kuv. Tsuas yog txoj hau kev no xwb Kuv lub siab thiaj li yuav nyob kaj lug. Tam sim no, muaj pes tsawg yam ntawm nej uas Kuv tsis nyiam? Muaj pes tsawg yam ntawm nej uas Kuv nyiam? Nws puas yog tias tsis muaj leej twg ntawm nej tau paub txog txhua qhov sib txawv ntawm txoj kev phem uas nej tau tso tawm vim nej lub hom phiaj li?

Hauv Kuv lub siab, Kuv tsis xav ua kom ib lub siab uas zoo twg thiab xav tau qhov nce mus mob, thiab tseem tsawg dua qhov uas Kuv xav txo lub zog ntawm txhua tus uas rau siab ua nws lub luag hauj lwm. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum ceeb toom rau nej txhua tus txog nej cov kev tu ncua thiab txog tus ntsuj plig qias neeg uas nyob hauv qhov chaw so uas tob tshaj plaws hauv nej lub siab. Kuv ua li ntawd vam tias nej yuav muaj peev xwm muab nej lub siab tseeb los fim tim ntsej tim muag rau Kuv cov lus, vim qhov Kuv ntxub tshaj plaws yog tib neeg txoj kev dag Kuv. Kuv tsuas cia siab tias, nyob rau theem kawg ntawm Kuv txoj hauj lwm, nej yuav muaj peev xwm muab nej txoj kev ua tau zoo tshaj plaws, thiab tias nej yuav fij nej tus kheej kawg siab kawg ntsws, tsis yog ib nrab ntawm lub siab lawm xwb. Tseeb tiag, Kuv los kuj cia siab tias nej txhua tus tuaj yeem muaj lub hom phiaj zoo. Txawm li cas los xij, Kuv tseem muaj Kuv txoj kev cheem tsum kom ua, uas yog rau nej los ua qhov kev txiav txim siab kom zoo tshaj plaws los fij rau Kuv nej tus kheej thiab kev mob siab rau zaum kawg. Yog tias qee tus neeg tsis muaj ib qho kev mob siab ntawd tiag tiag li, ces nws yog ib yam khoom tseem ceeb rau Ntxwgnyoog, thiab Kuv yuav tsis cia nws nyob kom tau siv nws tiam sis yuav xa nws mus tsev kom nws niam nws txiv mam li saib xyuas nws. Kuv txoj hauj lwm yog ib txoj kev pab cuam uas zoo kaug nkaus rau nej; yam uas Kuv cia siab xav tau los ntawm nej yog lub siab uas ncaj ncees thiab xav nce mus, tiam sis txog tav no los Kuv ob txhais tes tseem qhuav qhawv xwb. Sim xav seb: Yog tias muaj ib hnub Kuv tseem ntxhov siab ntsuav, dhau ntawm qhov uas cov lus los qhia tau lawm, Kuv tus yeeb yam coj rau nej yuav zoo li cas? Kuv puas yuav ua phooj ywg zoo tshaj rau nej li uas Kuv ua tam sim no lawm? Kuv lub siab puas yuav nyob ntsiag to li tam sim no lawm? Nej puas nkag siab txog txoj kev xav ntawm ib tug neeg, uas tau mob siab mus rau tom daim teb, uas tsis tau sau ib lub nplej li? Nej puas nkag siab tias ib tug neeg lub siab tau raug mob ntau npaum li cas thaum nws tau tiv thaiv ib nthwv cua tshuab loj loj? Nej puas tuaj yeem saj tau qhov kev iab iab ntawm ib tug neeg, uas ib zaug tau muaj kev cia siab tshaj plaws, tus uas tau cais tawm ntawm sab kev phem lawm? Nej puas tau pom txoj kev chim siab tawm los ntawm ib tug neeg uas npau taws heev? Nej puas tuaj yeem paub txog txoj kev mob siab rau kev ua pauj ntawm ib tug neeg uas raug saib ib yam li kev yeeb ncuab thiab kev dag ntxias? Yog tias nej nkag siab txog txoj kev xav hauv lub hlwb ntawm cov tib neeg no, ces Kuv xav tias nws tsis yog ib qho nyuaj rau nej los xav txog tus cwj pwm uas Vajtswv yuav muaj thaum txog Nws lub sij hawm ua pauj! Thaum kawg, Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav mob siab siv zog rau nej tus kheej lub hom phiaj, txawm hais tias nej tsis tau siv txoj kev dag ntxias hauv nej lub zog, tsis li ntawd ces Kuv yuav poob siab rau nej hauv Kuv lub siab mus txuas ntxiv. Thiab txoj kev poob siab zoo li no yuav coj mus rau dab tsi? Nej tsis dag nej tus kheej lod? Cov uas coj kev xav rau lawv lub hom phiaj txawm li ntawd los ua rau nws puas tsuaj kom cov tib neeg tsawg kawg nkaus thiaj li muaj peev xwm raug cawm dim. Txawm hais tias nws tau npau taws thiab chim siab los, leej twg yuav hlub tus neeg zoo li no? Hauv qhov xaus, Kuv tseem xav kom nej muaj lub hom phiaj uas tsim nyog thiab zoo, thiab, tshaj ntawd ntxiv, Kuv cia siab tias tsis muaj nej leej twg yuav poob mus rau txoj kev puas tsuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Lub Hom Phiaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev Qhia Tshwm Txog Tib Neeg Txoj Kev Qias Vuab Tsuab

Ntxiv Mus: Nthuav Tawm Tib Neeg Txoj Kev Qias Vuab Tsuab 2

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No