Nthuav Tawm Tib Neeg Txoj Kev Qias Vuab Tsuab 2

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 336

Koj hais tias koj lees paub Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab koj lees paub tias Txoj Lus tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tiam sis koj ua qee yam zais ntshis tom qab Nws nraub qaum, yam uas tawm tsam yam Nws thov, thiab hauv koj lub siab koj tsis ntshai Nws li. Qhov no puas yog kev lees paub Vajtswv? Koj lees paub yam Nws hais, tiam sis koj tsis xyaum ua yam koj muaj peev xwm ua tau, thiab koj tsis ua raws li Nws txoj kev. Qhov no puas yog kev lees paub Vajtswv? Thiab txawm hais tias koj lees paub Nws los, koj lub siab xav tsuas yog ib txoj kev ceev faj rau Nws xwb, yeej tsis yog kev huab hwm li. Yog tias koj tau pom thiab tau lees paub txog Nws txoj hauj lwm thiab paub tias Nws yog Vajtswv lawm, tiam sis koj tseem nyob sov so thiab tsis hloov pauv kiag li, ces koj yog hom tib neeg uas tseem tsis tau raug kov yeej. Cov tib neeg uas tau raug kov yeej lawm yuav tsum ua txhua yam uas lawv tuaj yeem ua tau, thiab txawm hais tias lawv tsis muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb uas siab dua, thiab cov kev tseeb no tej zaum tshaj lawv lawm, cov tib neeg zoo li no zoo siab hlo hauv lawv lub siab los ua kom tiav qhov no. Nws yog vim tias muaj qhov txwv rau yam uas lawv tuaj yeem lees txais uas muaj qhov khi thiab muaj qhov txwv rau yam uas lawv muaj peev xwm xyaum ua. Ntawm qhov tsawg kawg nkaus, txawm li cas los xij, lawv yuav tsum ua txhua yam uas lawv ua tau, thiab yog tias koj tuaj yeem ua tiav qhov ntawd, qhov no yog ib qho txiaj ntsig uas tau ua tiav vim yog ntawm kev kov yeej. Piv txwv li koj hais tias, “Muab hais li no tias Nws tuaj yeem hais tau ntau lo lus uas tib neeg tsis tuaj yeem hais tau, yog tias Nws tsis yog Vajtswv, leej twg thiaj yog?” Txoj kev xav zoo li no txhais tsis tau tias koj lees paub Vajtswv. Yog tias koj lees paub Vajtswv, koj yuav tsum ua kom pom los ntawm koj cov dej num tiag tiag. Yog tias koj coj ib pawg ntseeg, tiam sis tsis xyaum ua kev ncaj ncees, yog tias koj ntshaw nyiaj txiag thiab kev nplua nuj, thiab tas zog siv pawg ntseeg cov nyiaj rau koj tus kheej xwb, qhov no puas yog kev lees paub tias muaj ib tug Vajtswv? Vajtswv yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab Nws tsim nyog huab hwm. Yog ua cas koj thiaj li tsis ntshai yog tias koj lees paub tias muaj ib tug Vajtswv tiag tiag? Yog tias koj muaj peev xwm ua tej yam uas ntxim ntxub zoo li no, puas yog koj lees paub Nws tiag tiag? Nws puas yog Vajtswv tus uas koj ntseeg? Yam uas koj ntseeg yog ib tug Vajtswv uas pom tsis meej; twb yog vim li ntawd koj thiaj tsis ntshai li! Cov tib neeg uas lees paub thiab paub Vajtswv tiag tiag txhua tus puav leej hwm Nws thiab ntshai ua tej yam uas tawm tsam Nws los sis yam uas ua txhaum lawv lub siab; lawv ntshai tshwj xeeb tshaj yog ua tej yam uas lawv paub tias tawm tsam Vajtswv lub siab nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj tuaj yeem suav tau hais tias yog kev lees paub tias muaj Vajtswv tiag tiag. Koj yuav tsum ua li cas thaum koj niam koj txiv txwv koj tsis pub ntseeg Vajtswv? Koj yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum koj tus txiv uas tsis ntseeg coj zoo rau koj? Thiab koj yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum cov kwv tij thiab nkauj muam tsis nyiam koj kiag li? Yog tias koj lees paub Nws, ces nyob rau cov tseem ceeb no koj yuav coj kom tsim nyog thiab ua neej raws li qhov tseeb. Yog tias koj tsis ua raws li cov dej num tiag tiag tiam sis tsuas yog hais tias koj lees paub tias muaj Vajtswv xwb, ces koj tsuas yog ib tug uas tham lus xwb! Koj hais tias koj ntseeg Nws thiab lees paub Nws, tiam sis hauv txoj kev twg uas koj lees paub Nws? Koj ntseeg Nws raws txoj kev twg? Koj puas ntshai Nws? Koj puas hwm Nws? Koj puas hlub Nws tob? Thaum koj muaj kev ntxhov siab thiab tsis muaj leej twg uas yuav pheeb rau lawm, koj paub Vajtswv txoj kev hlub, tiam sis tom qab ntawd koj tsis nco qab txog nws li lawm. Qhov ntawd tsis yog kev hlub Vajtswv, thiab tsis yog kev ntseeg Vajtswv! Yam dab tsi, uas thaum kawg, Vajtswv xav kom tib neeg ua kom tiav? Txhua tus yam ntxwv uas Kuv tau hais txog, xws li muaj kev xav txaus siab heev rau koj tus kheej qhov tseem ceeb, muaj kev xav tias koj khaws tau thiab nkag siab tej yam tshiab sai heev, kev tswj hwm lwm tus, kev saib tsis taus lwm tus, kev txiav txim rau tib neeg los ntawm lawv lub ntsej muag, kev thab plaub rau cov neeg tsis muaj kev txhaum, kev ntshaw nyiaj txiag hauv pawg ntseeg, thiab lwm yam—tsuas yog thaum tag nrho cov yam ntxwv uas coj tsis ncaj no uas tau ua lawm, ib feem raug muab tshem tawm ntawm koj mus lawm xwb, koj txoj kev kov yeej thiaj li yuav raug nthuav tawm.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 337

Kuv tau ua hauj lwm thiab hais li no rau nej, Kuv tau siv lub zog thiab kev rau siab ntau heev, tab sis thaum twg yog thaum uas nej tau mloog tej Kuv ua twb zoo hais rau nej no? Nej tau nyo hau rau Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus no qhov twg? Vim li cas nej ua li no rau Kuv? Vim li cas txhua yam nej hais thiab ua pheej yuav thab kom Kuv chim xwb? Vim li cas nej lub siab yuav tawv ua luaj li? Kuv puas tau ntaus nej ntog ib zaug li mas? Vim li cas nej pheej tsis ua dab tsi li tsuas yog ua kom Kuv tu siab thiab ntxhov siab xwb mas? Puas yog nej tab tom tos hnub npau taws ntawm Kuv, Yehauvas, los rau nej? Puas yog nej tab tom tos kom Kuv xa txoj kev chim uas nej qhov kev tsis mloog lus pheej thab kom tshwm tuaj ntawd? Txhua yam Kuv ua ntawd tsis yog ua rau nej lod? Tab sis nej ib txwm ua li no rau Kuv, Yehauvas, hauv txoj kev no: nyiag Kuv tej kev theej txhoj, nqa tej khoom fij ntawm Kuv lub thaj mus tsev mus rau hma lub qhov mus pub cov me nyuam hma thiab cov me nyuam hma ntawm cov me nyuam hma; tib neeg sib ntaus sib tua, sib ntsuas zog nrog txoj kev chim qhov muag dub nciab thiab ntaj thiab hmuv, muab tej lus ntawm Kuv, Tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, cuam sis mus rau hauv qhov viv kom qias neeg npaum li quav. Nej txoj kev tsim npuab siab nyob qhov twg? Nej txoj kev ua neeg tau rais mus ua kev ua tsiaj lawm! Nej lub siab tau rais mus ua pob zeb ntev los lawm. Nej puas paub hais tias lub sij hawm thaum Kuv hnub ntawm txoj kev npau taws los txog ces yuav yog lub sij hawm uas Kuv txiav txim rau tej kev phem uas nej ua rau Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, hnub no? Nej xav hais tias dag Kuv li no, muab Kuv tej lus cuam sis mus rau hauv av nkos thiab tsis mloog tej lus ntawd li—nej xav hais tias ua li no ntawm Kuv nrab qaum ces yuav ua rau nej muaj cuab kav khiav dim Kuv qhov kev ntsia ntsoov yam npau tawm heev lod? Nej puas paub hais tias Kuv, Yehauvas, ob lub qhov muag twb ntsia pom nej tag lawm, thaum nej nyiag Kuv tej kev theej txhoj thiab ntshaw tej uas Kuv muaj ntawd lod? Nej tsis paub hais tias thaum nej nyiag Kuv tej kev theej txhoj ntawd, nej ua li ntawd ntawm lub thaj uas tej kev theej txhoj ntawd raug muab coj los fij no lod? Ua cas nej ho ntseeg hais tias nej ntse txaus los dag Kuv li no mas? Yuav ua cas Kuv txoj kev npau taws thiaj yuav tawm ntawm nej tej kev txhaum loj nkawg nkaus no mus tau? Yuav ua cas Kuv txoj kev chim npau to no thiaj li yuav hla dhau nej tej kev ua phem mas? Qhov phem nej ua hnub no tsis qhib ib txoj kev tawm rau nej, tab sis tsuas teem khaws tseg txoj kev rau txim rau nej qhov tag kis xwb; nws thab txoj kev rau txim los ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, rau nej xwb. Nej tej kev ua phem thiab tej lus phem yuav ua cas khiav dim ntawm Kuv txoj kev rau txim mas? Nej tej lus thov yuav ua cas mus txog Kuv pob ntseg mas? Kuv yuav ua cas qhib tau ib txoj kev tawm rau nej txoj kev tsis ncaj ncees mas? Kuv yuav ua cas tso tseg tau nej tej kev ua phem hauv txoj kev tawv ncauj rau Kuv mas? Ua li cas Kuv thiaj yuav tsis hlais nej tus nplaig uas muaj toj taug npaum nkaus li nab tus mas? Nej tsis hu Kuv rau nej qhov kev ncaj ncees, tab sis mas pheej ho teem tseg Kuv tej kev npau taws uas yog qhov tau los ntawm nej txoj kev tsis ncaj ncees xwb. Yuav ua cas Kuv thiaj yuav zam txim rau nej tau mas? Nyob ntawm ob lub qhov muag ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ces nej tej lus thiab tej kev ua ces qias neeg kawg nkaus li. Ob lub qhov muag ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, pom nej tej kev tsis ncaj ncees li ib qho kev rau txim uas txo kom yau. Ua cas Kuv txoj kev rau txim thiab txiav txim yam ncaj ncees thiaj li tawm ntawm nej mus tau mas? Vim nej ua li no rau Kuv, ua rau Kuv tu siab thiab npau taws, ua cas Kuv thiaj yuav tso nej dim ntawm Kuv ob txhais tes thiab ncaim ntawm hnub uas Kuv, Yehauvas, rau txim thiab cem foom nej mus tau mas? Nej tsis paub hais tias tag nrho nej tej lus phem thiab suab lus hais tawm phem phem ntawdtwb tuaj txog Kuv ob pob ntseg lawm? Nej tsis paub hais tias nej txoj kev tsis ncaj ncees ntawd twb dub tsuas tag Kuv lub tsho dawb huv ntawm txoj kev ncaj ncees lawm lod? Nej tsis paub hais tias nej txoj kev tsis mloog lus twb thab tau Kuv txoj kev chim loj kawg nkaus lawm lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua rau Kuv chim tshaj plaws ntev los lawm, thiab twb sim Kuv txoj kev ua siab ntev ntawd ntev los lawm lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua rau Kuv lub cev nqaij daim tawv puas tsuaj lawm, ua rau nws khaub hlab tag li lawm lod? Kuv uv los txog tam sim no, ua rau Kuv cia li tsis tso Kuv tej kev chim, kev zam rau nej ntxiv lawm. Nej tsis paub hais tias nej tej kev ua phem twb tau pom txog ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm, thiab Kuv tej kev quaj qw twb mus txog Kuv Txiv ob lub npob ntseg lawm lod? Ua cas Nws thiaj li cia nej ua li no rau Kuv? Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tes hauj lwm uas Kuv ua rau hauv nej ntawd yog ua rau nej lod? Tab sis nej leej twg nyiam tes hauj lwm ntawm Kuv, Yehauvas mas? Puas yog Kuv tsis ua siab ncaj rau txoj kev xav ntawm Kuv Txiv vim yog Kuv tsis khov txaus, thiab vim yog tej kev chim siab uas Kuv tau raug ntawd? Nej tsis to taub Kuv lub siab li lod? Kuv hais lus rau nej li Yehauvas hais; ua Kuv tseem tsis tau muab ntau txaus rau nej thiab lod? Txawm hais tias Kuv yuav txaus siab ris tag nrho tej kev mob kev ntsaj rau Kuv Txiv tes hauj lwm, los nej yuav ua cas dim ntawm txoj kev rau txim uas Kuv coj los rau nej vim yog Kuv txoj kev mob kev ntsaj ntawd? Nej tseem tsis tau siv Kuv ntau txaus thiab lod? Hnub no, Kuv tau raug Kuv Txiv muab pub rau nej; nej tsis paub hais tias nej tau siv ntau tshaj Kuv tej lus uas muaj ntau nplua mias ntawd lod? Nej tsis paub hais tias Kuv txoj sia raug muab pauv nej txoj sia thiab tej yam uas nej tau siv yam txaus siab hlo ntawd lod? Nej tsis paub hais tias Kuv Txiv siv Kuv txoj sia los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgyoog, thiab hais tias Nws kuj tau muab Kuv txoj sia rau nej, ua rau nej tau txais ntau tshaj pua npaug, thiab cia nej zam ntau qhov kev ntxias lod? Nej tsis paub hais tias tsuas yog los ntawm Kuv tes hauj lwm nkaus xwb es nej thiaj li raug zam tawm ntawm ntau qhov kev ntxias, thiab los ntawm ntau qhov kev rau txim uas tsiv nyaum heev ntawd no lod? Nej tsis paub hais tias nws tsuas yog vim Kuv nkaus xwb es Kuv Txiv thiaj li cia nej nyob kaj siab lug los txog tam sim no lod? Ua cas nej yuav nyob tau tawv qhawv thiab tsis kam hloov niaj hnub no li, cuag li tej tawv pob taws su tej thooj ntawd cia li loj tuaj hauv nej lub siab lawm? Nej tej kev phem uas nej ua hnub no yuav ua cas khiav dim hnub ntawm txoj kev npau taws uas yuav los txog tom qab uas Kuv ncaim ntawm lub ntiaj teb mus lawm? Ua cas Kuv thiaj yuav cia cov uas tawv heev thiab tsis kam hloov li khiav dim ntawm txoj kev chim ntawm Yehauvas?

Xaiv tawm los ntawm “Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 338

Xav rov qab mus rau yav tag: Thaum twg Kuv qhov muag ntsia thiaj chim ua luaj, thiab Kuv lub suab thiaj li nyaum ua luaj rau nej? Thaum twg Kuv thiaj tau phua plaub hau rau nej? Thaum twg Kuv thiaj cem nej yam tsis muaj lab thawj li? Thaum twg Kuv thiaj li cem nej rau nej lub ntsej muag kiag? Nws tsis yog vim Kuv tes hauj lwm es Kuv thiaj hu Kuv Txiv kom muab nej tshem tawm ntawm txhua qhov kev raug ntxias lod? Vim li cas nej ho ua li no rau Kuv? Kuv puas tau siv Kuv lub hwj chim los ntaus nej lub cev nqaij tawv ntog kiag ib zaug li mas? Vim li cas nej ho them rov qab rau Kuv li no? Tom qab uas tshuab pa kub thiab pa txias tuaj rau Kuv tag lawm nej yeej tsis kub tsis txias li, thiab ces nej tseem sim ntxias Kuv thiab zais tej ub tej no tawm ntawm Kuv, thiab nej tej qhov ncauj mas muaj tej qaub ncaug ntawm txoj kev tsis ncaj ncees puv npo xwb. Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav ntxias dag tau Kuv tus Ntsujplig lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav khiav dim Kuv txoj kev npau taws lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav txiav txim tau rau tej kev ua ntawm Kuv, Yehauvas, raws li qhov nws nyiam lod? Kuv puas yog tus Vajtswv uas tib neeg txiav txim rau mas? Kuv puas yuav cia ib tug me nyuam kas me me los thuam Kuv li ntawd? Kuv yuav ua cas muab tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus coj los tso rau nrog Kuv tej koob hmoov mus tag ib txhis mas? Nej tej lus thiab tej kev ua ces twb tau rhuav thiab teem txim rau nej ntev los lawm. Thaum rub lub ntuj kom dav thiab tsim txhua yam, Kuv tsis pub ib tug twg uas raug tsim tawm los ntawd los koom raws li lawv siab nyiam, Kuv haj yam tsis pub ib yam dab tsi los cuam tshuam Kuv tes hauj lwm thiab Kuv txoj kev cawm tib neeg raws li nws siab nyiam. Kuv tsis zam ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi li; Kuv yuav ua cas tseg cov uas siab phem thiab lim hiam rau Kuv mas? Kuv yuav ua cas zam txim tau rau cov uas tawm tsam Kuv tej lus? Kuv yuav ua cas zam cov uas tsis mloog Kuv hais mas? Ua tib neeg txoj hmoo tsis nyob hauv Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes thiab lod? Ua cas Kuv thiaj li yuav xam hais tias koj txoj kev tsis ncaj ncees thiab kev tsis mloog lus ntawd dawb huv no mas? Ua cas koj tej kev txhaum thiaj li dub tsuas Kuv qhov kev dawb huv mas? Kuv tsis raug dub tsuas los ntawm tej yam tsis dawb huv ntawm cov tsis ncaj ncees, los sis Kuv tsis txaus siab txais tej khoom fij ntawm cov tsis ncaj ncees. Yog koj ua siab ncaj rau Kuv, Yehauvas, ua cas koj thiaj li muab tej khoom theej txhoj ntawm Kuv lub thaj nqa mus rau koj mas? Koj puas siv tau koj tus nplaig muaj toj taug los saib tsis taus Kuv lub npe dawb huv mas? Koj puas yuav tawm tsam Kuv tej lus tau li no mas? Koj puas siv tau Kuv lub yeeb koob thiab lub npe dawb huv ua ib qho cuab yeej mus tiam Ntxwgnyoog, tus phem mas? Kuv txoj sia mas muab rau cov dawb huv siv xwb. Ua cas Kuv thiaj yuav cia koj muab Kuv txoj sia coj los ua si raws li qhov koj ntshaw, thiab siv nws los ua ib qho cuab yeej los sib tawm tsam rau ntawm nej tus kheej mas? Ua cas nej yuav tsis muaj siab ntsws li, thiab tsis muaj txoj kev zoo li, nyob rau hauv qhov nej ua rau Kuv li mas? Nej tsis paub hais tias Kuv twb sau nej tej kev ua phem rau hauv tej lus ntawm txoj sia lawm lod? Nej yuav ua cas khiav dim hnub ntawm txoj kev npau taws thaum Kuv rau txim rau Iyiv? Ua cas Kuv thiaj yuav cia nej tawm tsam Kuv thiab tawv Kuv zoo li no, ib zaug tas los ib zaug ntxiv li mas? Kuv ua twb zoo hais rau nej, thaum hnub ntawd los txog, nej txoj kev rau txim yuav haj yam thev tsis taus tshaj qhov ntawm Iyiv! Nej yuav khiav dim Kuv hnub ntawm txoj kev npau taws li cas mas? Kuv qhia nej tiag tiag: Kuv txoj kev uv ntawd ces yog npaj rau nej tej kev ua phem, thiab muaj nyob rau nej tej kev rau txim nyob rau hnub ntawd. Nej tsis yog cov uas yuav raug txiav txim rau yam npau taws ntxiag thaum Kuv txoj kev uv ntawd tau los txog qhov kawg lawm lod? Txhua yam tsis nyob hauv Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes lod? Ua cas Kuv thiaj yuav cia koj tsis mloog lus rau Kuv li ntawd, nyob hauv qab ntuj no mas? Nej lub neej yuav nyuab heev tuaj vim nej twb tau ntsib tus Mexiyas lawm, uas twb yeej tau hais tias Nws yuav los, tab sis tsis los li. Nej tsis yog Nws cov yeeb ncuab lod? Yexus twb ua phooj ywg nrog nej, tab sis nej tseem yog cov yeeb ncuab rau tus Mexiyas thiab. Nej tsis paub hais tias txawm nej yuav yog phooj ywg rau Yexus, nej tej kev ua phem twb tau ntsaws puv nkaus rau cov raj ntawm cov uas ntxim ntxub lod? Txawm hais tias nej nyob ze ntawm Yehauvas heev, los nej tsis paub hais tias nej tej lus phem twb tau mus txog ntawm Yehauvas ob lub pob ntseg thiab thab tshum Nws qhov kev npau tawm lawm lod? Ua cas Nws twb nyob ze koj, thiab ua cas Nws thiaj li yuav tsis hlawv koj tej raj, uas ntim tej kev ua phem ntawd pov tseg mas? Ua cas Nws thiaj li yuav tsis yog koj tus yeeb ncuab mas?

Xaiv tawm los ntawm “Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 339

Tam sim no Kuv tab tom saib mus rau koj sab cev nqaij daim tawv uas yuav cuam tshuam rau Kuv, thiab Kuv tsuas muaj ib lo lus ceeb toom me me rau koj xwb, txawm hais tias Kuv yuav tsis “ua dej num rau” koj los ntawm txoj kev rau txim los xij. Koj yuav tsum paub tias lub luag hauj lwm dab tsi uas koj ua nyob rau hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab ces Kuv thiaj li yuav txaus siab. Hais txog qhov ua dhau ntawm qhov no, yog tias koj tawm tsam Kuv los sis siv Kuv cov nyiaj, los sis noj cov khoom fij rau Kuv, Yehauvas, los sis yog tias nej cov kas ib leeg tom ib leeg, los sis yog tias nej cov niag tsiaj zoo li-dev uas muaj teeb meem los sis ib leeg ua txhaum rau ib leeg—Kuv tsis txhawj xeeb txog ib yam dab tsi ntawm tej ntawd kiag li. Nej tsuas yog yuav tsum paub tias nej yog yam dab tsi xwb, thiab Kuv yeej yuav txaus siab heev lawm. Dhau ntawm txhua yam no lawm, yog tias nej ib leeg xav taw riam phom rau ib leeg los sis ib leeg xav ua rog rau ib leeg los ntawm cov lus los xij, qhov ntawd tsis ua cas; Kuv tsis muaj txoj kev xav los txuam nrog rau tej yam zoo li no, thiab Kuv tsis xav cuam tshuam rau hauv noob neej tej teeb meem ib qho me me li. Nws tsis yog hais tias Kuv tsis quav ntsej txog tej kev tsis sib haum xeeb ntawm nej; nws yog hais tias Kuv tsis yog ib tug ntawm nej xwb, thiab yog li ntawd thiaj li tsis koom nrog rau cov teeb meem uas nyob nruab nrab ntawm nej. Kuv Tus Kheej tsis yog ib tug uas raug tsim los thiab tsis yog nyob rau hauv lub ntiaj teb, yog li Kuv thiaj li tsis nyiam lub neej uas muaj kev kub ntxhov ntawm tib neeg thiab kev ntxhov quav niab, tsis muaj kev sib raug zoo nyob nruab nrab ntawm lawv. Kuv tshwj xeeb yog tsis nyiam cov tib neeg coob coob uas toog ntsej. Txawm li cas los xij, Kuv muaj txoj kev paub tob txog tej kev tsis dawb huv hauv txhua tus uas tau raug tsim los lub siab, thiab ua ntej uas Kuv tau tsim nej, Kuv twb paub txog txoj kev tsis ncaj ncees uas nyob tob tob hauv noob neej lub siab lawm, thiab Kuv twb paub txhua yam kev dag ntxias thiab kev coj tsis ncaj hauv noob neej lub siab lawm. Yog li ntawd, tab txawm hais tias tsis muaj ib tug hneev taw kiag li thaum tib neeg ua tej kev tsis ncaj ncees los, Kuv yeej tseem paub tias txoj kev tsis ncaj ncees twb muaj nyob rau hauv nej lub siab lawm ntau dua li txoj kev nplua nuj ntawm txhua yam uas Kuv tau tsim los. Nej txhua tus tau sawv mus rau theem uas siab tshaj plaws ntawm cov neeg coob coob lawm; nej tau nce mus ua cov pog koob yawg koob ntawm cov neeg coob coob lawm. Nej tsuas ua raws li nej lub siab nyiam xwb, thiab nej khiav tsim teeb meem rau hauv txhua txhua tus kas, nrhiav ib qho chaw ntawm kev yooj yim thiab maj mam sim nqos cov kas uas me dua nej. Nej yog tus neeg siab phem thiab lim hiam hauv nej lub siab, tseem phem dua cov dab uas tau tog mus nyob rau hauv qab hiav txwv lawm thiab. Nej nyob rau hauv qab ntawm cov quav, thab plaub nrog cov kas puag saum ncov mus ti nkaus hauv qab mus kom txog ntua thaum lawv tsis muaj kev thaj yeeb, sib ntau sib tua ib pliag thiab tom qab ntawd mam li txias zuj zus. Nej tsis paub nej qhov chaw, txawm li ntawd los nej tseem sib ua rog nyob rau hauv tej pawg quav thiab. Nej tuaj yeem tau txais dab tsi los ntawm tej kev cov nyom zoo li no? Yog tias nej yeej muaj kev huab hwm Kuv tiag tiag hauv nej lub siab, yog ua li cas koj thiaj li sib ntau sib tua nyob tom Kuv nraub qaum? Txawm hais tias koj lub meej mom yuav siab li cas los xij, tsis yog tias koj tseem yog ib tug me nyuam kas me me uas tsw lwj ntxiag nyob rau hauv tej pawg quav lov? Koj puas yuav muaj peev xwm nthuav ob sab tis thiab dhau los ua ib tug nquab nyob rau saum nruab ntug? Nej cov me nyuam cua nab me me uas tsw lwj ntxiag nyiag tej khoom fij los ntawm Kuv lub thaj, Yehauvas; hauv kev ua li no, koj puas tuaj yeem cawm tau koj txoj kev uas puas lawm, kev poob suab poob npe thiab dhau los ua cov neeg xaiv tseg ntawm teb chaws Yixayee? Koj yog tus tsis txaj muag uas phem tshaj plaws! Cov khoom fij ntawm lub thaj yog tib neeg fij rau Kuv, yam li ib txoj kev nthuav tawm txog tej kev siab dawb siab zoo los ntawm cov uas hwm Kuv. Lawv yog txhawm rau Kuv txoj kev tswj kav thiab rau Kuv txoj kev siv, yog li yog ua li cas koj thiaj li muaj peev xwm nyiag Kuv tej nquab me me uas tib neeg tau muab pub rau Kuv? Puas yog koj tsis ntshai dhau los ua ib tug Yudas? Puas yog koj tsis ntshai tias koj daim av yuav dhau los ua ib thaj teb ntshav? Koj yog yam khoom uas tsis paub txaj muag li! Koj puas xav hais tias tej nquab uas tau muab fij los ntawm tib neeg yog los yug koj tus kas lub plab? Yam uas Kuv tau muab rau koj yog yam uas Kuv kam thiab txaus siab hlo muab rau koj; yam uas Kuv tsis tau muab rau koj yog yam uas Kuv muab pov tseg lawm xwb. Tej zaum koj yuav nyiag tsis tau Kuv cov khoom fij yooj yim. Tus ua hauj lwm yog Kuv, Yehauvas—tus Tswv tsim ib puas tsav yam—thiab tib neeg fij khoom vim yog Kuv. Puas yog koj xav tias qhov no yog txoj kev them rau tag nrho txoj kev khiav uas koj ua? Koj yeej tsis txaj muag tiag tiag li! Koj khiav rau leej twg? Puas yog nws tsis yog rau koj tus kheej? Vim li cas koj thiaj li nyiag Kuv cov khoom fij? Vim li cas koj thiaj li nyiag nyiaj hauv Kuv lub hnab nyiaj? Puas yog koj tsis yog Yudas Ikhali-au tus tub? Cov khoom fij rau Kuv, Yehauvas, yog kom cov pov thawj zoo siab. Koj puas yog ib tug pov thawj? Koj yuav muaj peev xwm noj Kuv cov khoom fij yam kaj siab lug, thiab haj tseem muab cov khoom ntawd tso rau saum lub rooj; koj tsis muaj nuj nqis kiag li! Koj yog tus tsis muaj nuj nqis uas phem tshaj plaws! Kuv cov hluav taws, cov hluav taws ntawm Yehauvas, yuav hlawv kom koj ciaj ncaig!

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los Rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 340

Nej txoj kev ntseeg zoo nkauj heev; nej hais tias nej zoo siab hlo los muab nej lub neej tag nrho fij los sawv cev ntawm Kuv txoj hauj lwm, thiab tias nej zoo siab hlo los fij nej lub neej txoj sia rau txoj hauj lwm ntawd, tiam sis nej tus yam ntxwv tsis tau hloov pauv ntau li. Nej tsuas yog hais lus khav theej ntxhias xwb, txawm hias tias qhov tseeb tiag nej tus cwj pwm tiag tiag yog yam phem heev. Nws yog zoo li yam tias tib neeg tus nplaig thiab ob daim di ncauj yog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tiam sis lawv ob txhais ceg yog nyob deb heev puag hauv ntiaj teb, thiab raws li qhov tshwm los, lawv cov lus thiab cov dej num thiab lawv cov kev muaj suab nrov npe tseem yog nyob rau hauv daim ntaub ntuag ntuag thiab kev puas tsuaj xwb. Nej tej kev muaj suab nrov npe tau raug rhuav tshem lawm, nej txoj kev xav sab hauv raug tshem tawm lawm, nej txoj kev hais lus yam qis qis, thiab nej lub neej txoj sia tuaj yeem raug thuam tau; haj tseem tag nrho ntawm nej txoj kev ua neej tau raug tog mus rau hauv lub hauv paus txoj kev qis. Nej lub siab-nqaim heev rau lwm tus, thiab nej thov kom txo nqi rau txhua yam me me. Nej sib cav sib ceg txog nej tus kheej txoj kev muaj suab nrov npe thiab meej mom, haj tseem mus txog ntua theem uas nej zoo siab hlo nqe mus rau hauv ntuj tawg thiab mus rau hauv lub pas hluav taws. Nej cov lus tam sim no thiab cov dej num twb txaus rau Kuv los txiav txim tias nej yog neeg txhaum lawm. Nej cov cwj pwm uas coj rau Kuv txoj hauj lwm twb txaus rau Kuv los txiav txim tias nej yog cov uas tsis ncaj ncees lawm, thiab tag nrho ntawm nej cov yam ntxwv twb qhia txaus lawm tias nej yog cov ntsuj plig uas qias vuab tsuab uas puv npo tej kev ntxub ntxaug. Nej tej kev qhia kom pom meej thiab yam uas nej nthuav tawm twb hais tau txaus lawm tias nej yog cov tib neeg uas tau qaug rau nej txoj kev puv npo cov ntshav ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv. Thaum to taub qhov tseeb txog lub teb chaws uas tau hais lawm, nej tsis nthuav tawm nej tej kev xav li. Puas yog nej ntseeg tias txoj kev uas nej ua li no twb txaus rau nej los taug kev mus dhau lub rooj vag uas mus rau hauv Kuv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej lawm? Puas yog nej ntseeg tias nej tuaj yeem tau txais txoj kev to taub qhov tseeb txog daim av dawb huv ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab cov lus, yam tsis muaj nej tus kheej cov lus thiab cov dej num uas tau raug Kuv sim thaum xub thawj lawm? Leej twg tuaj yeem rub cov plaub yaj dhau Kuv ob lub qhov muag? Yuav ua li cas nej tej cwj pwm thiab kev sib tham uas ntxim ntxub, qis qis thiaj li tuaj yeem khiav dhau Kuv txoj kev pom? Nej lub neej txoj sia tau raug txiav txim los ntawm Kuv kom ua neej nyob los haus cov ntshav thiab noj cov cev nqaij daim tawv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv vim nej xyaum lawv rau ntawm Kuv xub ntiag txhua txhua hnub li. Nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, nej tus cwj pwm tau phem heev, yog li yog ua li cas Kuv thiaj li tsis pom tias nej qias vuab tsuab? Nej cov lus muaj tej kev tsis dawb huv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv: Nej dag ntxias, zais, thiab hais lus qhuas zoo li cov uas koom nyob rau hauv kev ua khawv koob thiab zoo li cov uas ntxeev siab thiab haus cov ntshav ntawm cov tsis ncaj ncees. Txhua yam ntawm tib neeg tej kev nthuav tawm mas tsis ncaj ncees kiag li, yog li yuav ua li cas txhua tus tib neeg thiaj li yuav raug tso rau hauv daim av uas dawb huv qhov chaw uas cov ncaj ncees nyob? Koj puas xav tias tus cwj pwm uas ntxim ntxub ntawm koj tuaj yeem cais tau koj kom dawb huv piv rau cov uas tsis ncaj ncees? Koj tus nplaig uas zoo li-nab thaum kawg yuav tuaj yeem rhuav tshem koj sab cev nqaij daim tawv no uas ua rau muaj kev puas ntsoog thiab ua tej kev ntxub ntxaug, thiab koj ob sab tes uas tau raug npog los ntawm cov ntshav ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv thaum kawg kuj yuav rub koj tus ntsuj plig mus rau hauv ntuj tawg thiab. Vim li cas, yog li, koj thiaj li tsis plhaw los rau lub hwv tsam no los yaug koj ob txhais tes qias vuab tsuab-uas raug npog lawm kom dawb huv? Thiab vim li cas koj thiaj li tsis siv lub cib fim no los txiav koj tus nplaig uas hais cov lus tsis ncaj ncees ntawd tawm mus? Nws puas yog tias koj zoo siab hlo los raug tsim txom hauv cov nplaim taws ntawm ntuj tawg vim yog koj ob txhais tes, tus nplaig, thiab ob daim di ncauj? Kuv yeej ib txwm saib ntsoov txhua tus lub siab los ntawm ob lub qhov muag, vim hais tias ua ntej uas Kuv tsim noob neej, Kuv twb tau nkag siab txog lawv lub siab los ntawm Kuv ob txhais tes lawm. Kuv twb tau pom tshab tib neeg lub siab los ntev lawm, yog li yuav ua li cas lawv tej kev xav thiaj li yuav khiav dhau Kuv txoj kev xav? Yog ua li cas nws thiaj li yuav tsis lig heev rau lawv los khiav kom dhau txoj kev raug hlawv los ntawm Kuv tus Ntsujplig?

Xaiv tawm los ntawm “"Nej Txhua Tus Vam Khom rau hauv Tus Cwj Pwm Heev Dhau Lawm!"” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 341

Koj ob daim di ncauj zoo dua tej nquab, tiam sis koj lub siab phem dua tus nab txwj nab laus ntawd. Koj ob daim di ncauj zoo nkauj ib yam nkaus li tej poj niam Le-npanis, txawm li ntawd los koj lub siab tsis zoo tshaj lawv lub, thiab tseeb tiag nws tsis tuaj yeem piv tau rau txoj kev zoo nkauj ntawm cov neeg Khana-as kiag li. Koj lub siab ntxeev siab dhau lawm! Yam uas Kuv tsis nyiam kiag li tsuas yog ob daim di ncauj ntawm cov uas tsis ncaj ncees thiab lawv lub siab xwb, thiab Kuv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg yeej tsis siab tshaj li qhov uas Kuv xav tau los ntawm cov neeg dawb huv li; nws tsuas yog tias Kuv ntxub cov dej num phem ntawm cov uas tsis ncaj ncees xwb, thiab Kuv cia siab tias tej zaum lawv yuav muaj peev xwm tso tseg lawv txoj kev qias vuab tsuab thiab khiav dhau ntawm lawv txoj kev daig kom lawv thiaj li tuaj yeem sawv tawm los ntawm cov uas tsis ncaj ncees thiab nyob nrog thiab kom dawb huv nrog rau cov uas ncaj ncees. Nej nyob rau hauv tib co xwm txheej ib yam nkaus li Kuv, txawm li ntawd los nej raug npog los ntawm kev qias vuab tsuab lawm; nej haj tseem tsis muaj ib qho me me ntawm tus yam ntxwv qub ntawm noob neej uas tau raug tsim puag thaum chiv keeb lawm thiab. Tshaj ntawd ntxiv, vim hais tias txhua txhua hnub nej xyaum ua raws li cov yam ntxwv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ntawd, ua li lawv ua thiab hais li lawv hais, txhua feem ntawm nej—tab txawm nej cov nplaig thiab cov di ncauj kiag los—raug tsau nyob rau hauv lawv cov dej qias vuab tsuab lawm, txog ntua theem uas nej raug npog tag nrho los ntawm tej kev qias neeg zoo li no, thiab tsis tshuav ib feem ntawm nej uas yuav tuaj yeem raug siv tau rau Kuv txoj hauj lwm li lawm. Nws yog yam uas tu siab tshaj plaws! Nej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb ntawm nees thiab nyuj, txawm li ntawd los nej yeej tsis pom muaj teeb meem hlo li; nej puv npo kev lom zem thiab nyob yam ywj pheej heev thiab yam yooj yooj yim. Nej tab tom ua luam dej ncig hauv cov dej qias vuab tsuab ntawd, txawm li ntawd los nej yeej tsis paub tias nej twb tau poob rau hauv ib txoj kev daig zoo li no lawm. Txhua txhua hnub, nej koom nrog rau cov ntsuj plig uas tsis dawb huv thiab xyaw nrog rau “quav.” Nej lub neej txoj sia me ntsis phem, txawm li ntawd los nej yeej tsis paub tias koj yeej tsis muaj nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb kiag li thiab tias koj yeej tsis tswj fwm koj tus kheej. Koj tsis paub tias koj lub neej txoj sia tau raug tsuj ntev los lawm los ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ntawd, los sis tias koj tus cwj pwm twb tau raug cov dej qias vuab tsuab ntub qias neeg tag los ntev lawm no lod? Koj puas xav tias koj tab tom nyob rau hauv ib lub ntiaj teb lub vaj kaj siab, thiab tias koj tab tom nyob rau hauv txoj kev zoo siab? Koj tsis paub tias koj tau ua ib lub neej nyob nrog rau cov ntsuj plig uas tsis dawb huv, thiab tias koj tau nyob ua ke nrog rau txhua yam uas lawv tau npaj tseg rau koj lawm lod? Koj txoj kev ua neej nyob muaj nuj nqis npaum li cas? Koj lub neej txoj sia muaj nuj nqis npaum li cas? Koj tau khiav ib puag ncig rau koj niam koj txiv, niam txiv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv, txawm li ntawd los koj yeej tsis muaj ib txoj kev paub txog tias cov uas saib ntsoov koj yog cov niam cov txiv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ntawd uas tau yug koj thiab tau tu koj loj hlob. Tshaj ntawd ntxiv, koj yeej tsis paub tias txhua yam ntawm koj txoj kev qias vuab tsuab yog lawv muab rau koj; tag nrho yam uas koj paub ces yog qhov uas lawv tuaj yeem coj tau “kev lom zem” los rau koj xwb, lawv tsis rau txim rau koj, los sis tsis txiav txim rau koj, thiab tshwj xeeb lawv tsis foom phem rau koj. Lawv yeej ib txwm tsis tau muaj kev npau taws rau koj li, tiam sis saib xyuam koj los ntawm kev hlub thiab kev hlub tshua xwb. Lawv cov lus yug koj lub siab thiab txhom koj kom koj tsis paub dab tsi thiab, tsis muaj kev paub txog nws, koj raug dag ntxias thiab zoo siab hlo los ua dej num rau lawv, dhau los ua lawv txoj kev tawm thiab tub qhe. Koj tsis muaj lus yws kiag li, tiam sis zoo siab hlo los ua hauj lwm rau lawv zoo li cov dev, zoo li cov nees; koj raug lawv dag ntxias lawm. Vim qhov laj thawj no, koj yeej tsis muaj ib yam yeeb yam txawv txav los ua txoj hauj lwm uas Kuv ua kiag li. Tsis xav tias koj yeej ib txwm xav mus kom dhau ntawm Kuv cov ntiv tes yam ntsiag to, thiab tsis xav tias koj yeej ib txwm xav siv cov lus qab zib los dag ntxias kev nyiam los ntawm Kuv. Raws li nws tshwm los, koj twb muaj lwm txoj kev npaj lawm, lwm txoj kev teeb kom muaj qib muaj duas lawm. Koj tuaj yeem pom ib qho me me txog Kuv cov dej num tam li yog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis koj tsis muaj ib qho kev paub me me txog Kuv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim li. Koj yeej tsis paub txog tias thaum twg Kuv txoj kev rau txim tau pib lawm; koj tsuas yog paub yuav dag Kuv li cas xwb—txawm li ntawd los koj tsis paub tias Kuv yuav tsis ua siab ntev rau txhua txoj kev ua txhaum los ntawm tib neeg kiag li lawm. Vim koj twb tau txiav txim siab los ua dej num rau Kuv lawm, Kuv yuav tsis tso koj mus. Kuv yog ib tug Vajtswv uas ntxub kev phem, thiab Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb txog noob neej. Vim koj twb tau tso koj cov lus rau saum lub thaj lawm, Kuv yuav tsis zam koj txoj kev khiav mus ntawm Kuv ob lub qhov muag, los sis Kuv yuav tsis zam koj txoj kev ua dej num rau ob tug los pav. Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem tau txais txoj kev hlub zaum ob tom qab uas tau tso koj cov lus rau saum lub thaj thiab rau ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm? Kuv yuav cia li tso cai rau tib neeg los dag Kuv hauv ib txoj kev zoo li no tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem cia li cog lus thiab cog lus rau Kuv los ntawm koj tus nplaig xwb? Koj yuav cia li cog lus los ntawm Kuv lub zwm txwv, lub zwm txwv ntawm Kuv uas yog tus Siab Tshaj Plaws tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj cov lus cog tseg twb tau ploj mus lawm? Cia Kuv qhia nej: Tab txawm hais tias nej sab cev nqaij daim tawv dua mus lawm los, nej cov lus cog tseg tsis tuaj yeem dua mus tau li. Thaum kawg, Kuv yuav rau txim rau nej raws li nej cov lus cog tseg. Txawm li cas los xij, nej ntseeg tias nej tuaj yeem saib xyuas tau Kuv los ntawm kev tso nej cov lus rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab tias nej lub siab tuaj yeem ua dej num rau cov ntsuj plig uas tsis dawb huv thiab cov ntsuj plig phem. Kuv txoj kev npau taws yuav zam cov tib neeg uas zoo li-dev, zoo li-npua ntawd uas dag Kuv tau li cas? Kuv yuav tsum ua raws li Kuv txoj kev cai tswj fwm, thiab txeeb txhua tus uas daig rau ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ob txhais tes rov qab los, cov uas “kub siab ntseeg” uas muaj kev ntseeg rau hauv Kuv kom lawv thiaj “nyob tos” Kuv hauv ib cev zam uas raug qhuab ntuas, ua Kuv tus heev nyuj, ua Kuv cov nees, thiab yuav tsum muaj kev hlub tshua txog Kuv txoj kev tua. Kuv yuav cia koj khaws koj txoj kev txiav txim siab yav dhau los thiab rov ua dej num rau Kuv ib zaug ntxiv. Kuv yuav tsis zam txhua yam uas tau tsim los uas dag Kuv. Koj puas tau xav lawm tias koj yeej tuaj yeem thov thiab dag tau rau ntawm Kuv xub ntiag? Koj puas tau xav lawm tias Kuv twb tsis tau hnov los sis pom koj cov lus thiab cov dej num? Koj cov lus thiab cov dej num tsis tau nyob rau hauv Kuv txoj kev xav tau li cas? Kuv yuav cia li txeev tso cai rau tib neeg los dag ntxias Kuv zoo li ntawd tau li cas?

Xaiv tawm los ntawm “"Nej Txhua Tus Vam Khom rau hauv Tus Cwj Pwm Heev Dhau Lawm!"” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 342

Kuv twb tau nrog nej nyob, koom nrog nej tau ob peb lub caij nplooj ntoo hlav thiab nplooj ntoo zeeg lawm; Kuv twb tau nyob nrog nej los ntev lawm, thiab tau nrog nej nyob lawm. Nej tus cwj pwm uas ntxim ntxub twb tau mus dhau ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm ntau npaum li cas? Cov lus siab dawb paug ntawm nej yeej ib txwm nrov ncha rau hauv Kuv ob lub pob ntseg tas li li; ntau plhom thiab ntau plhom ntawm nej tej kev ntshaw twb tau muab tso rau saum Kuv lub thaj lawm—muaj ntau heev uas yuav tau suav. Txawm li cas los xij, raws li nej txoj kev mob siab thiab yam uas nej tau siv, nej twb tsis muab ib yam me me li. Nej twb tsis muab ib qho me me ntawm lub siab dawb paug coj los tso rau saum Kuv lub thaj li. Cov txiv ntawm nej txoj kev ntseeg Kuv nyob qhov twg? Nej twb tau txais txoj hmoov hlub uas tsis paub kawg los ntawm Kuv lawm, thiab nej twb tau pom tej kev zais uas tsis paub kawg los saum ntuj ceeb tsheej los lawm; Kuv twb tau qhia rau nej txog cov nplaim taws saum ntuj ceeb tsheej lawm, tiam sis Kuv tsis tau muaj lub siab uas yuav hlawv nej. Txawm li cas los xij, nej tau muab npaum li cas rov qab rau Kuv? Nej zoo siab hlo muab ntau npaum li cas rau Kuv? Nrog rau cov zaub mov noj uas Kuv tau muab rau nej los ntawm txhais tes, nej tig ib puag ncig thiab muab nws fij rau Kuv, haj tseem hais tias nws yog qee yam uas nej tau txais rov qab los ntawm koj tus kheej txoj kev khwv lub hws nrog thiab tias koj tab tom fij txhua yam rau Kuv uas yog koj tus kheej ntiag tug. Yog ua li cas koj tsis paub tias koj “tej kev pab” rau Kuv yog txhua yam uas tau nyiag los ntawm Kuv lub thaj los xwb? Tshaj ntawd ntxiv, tam sim no koj tab tom muab cov khoom ntawd fij rau Kuv, puas yog koj tsis tab tom dag Kuv? Yog ua cas koj thiaj li tsis paub tias yam uas Kuv zoo siab hnub no yog txhua yam khoom fij uas nyob rau saum Kuv lub thaj, thiab tsis yog yam uas koj tau los ntawm koj txoj kev khwv thiab tom qab ntawd muab fij rau Kuv? Tseeb tiag nej muaj peev xwm los dag Kuv raws txoj kev no, yog li Kuv yuav zam txim rau nej tau li cas? Koj yuav xav tias Kuv yuav tiv qhov no mus txuas ntxiv tau li cas? Kuv twb tau muab txhua yam rau nej lawm. Kuv twb tau qhib txhua yam rau nej lawm, muab rau nej raws li xav tau, thiab tau rua nej ob lub qhov muag lawm, txawm li ntawd los nej dag Kuv zoo li no, tsis quav ntsej nej lub siab. Kuv twb tau muab txhua yam rau nej yam tsis qia dub li kom txawm hais tias nej raug tsim txom los, nej tseem tau txais txhua yam los ntawm Kuv uas Kuv tau coj los saum ntuj ceeb tsheej los. Txawm hais tias qhov no, nej tsis muaj ib qho kev mob siab hlo li, thiab txawm tias nej tau muaj ib txoj kev pab me me xwb los, nej sim los “suav” nrog Kuv tom qab ntawd. Koj txoj kev pab puas yuav tsis suav rau ib yam dab tsi li? Yam uas koj tau muab rau Kuv lawm yog ib lub xuab zeb xwb, txawm li ntawd los yam uas koj tau thov ntawm Kuv mas yog ib kas tham kub. Puas yog tias koj tsis muaj laj thawj txaus? Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv nej. Tsis muaj ib txoj lw ntawm kaum feem pua uas Kuv yuav tsum tau muab, cia muaj tej khoom fij ntxiv nkaus xwb. Tsis tas li ntawd xwb, kaum feem pua uas tau muab pab los ntawm cov uas mob siab ntawd tau raug txeeb tau los ntawm cov neeg phem. Puas yog tias nej txhua tus tsis tawg tawm ntawm Kuv mus? Puas yog tias nej txhua tus tsis yog cov tawm tsam Kuv? Puas yog tias nej txhua tus tsis ua rau Kuv lub thaj puas ntsoog? Cov tib neeg zoo li no yuav ua li cas pom tau tias muaj nuj nqis ntawm Kuv ob lub qhov muag? Puas yog lawv tsis yog cov npua thiab cov dev uas Kuv tsis nyiam kiag li? Kuv yuav cia li hais txog rau nej txoj kev ua phem yam li ib yam khoom muaj nqis tau li cas? Kuv txoj hauj lwm yuav ua tiav rau leej twg tiag tiag? Nws puas yuav yog tias nws lub hom phiaj tsuas yog los ntaus nej txhua tus kom nthuav tawm Kuv lub hwj chim xwb? Puas yog nej txhua tus lub neej txoj sia tsis khuam rau saum ib lo lus los ntawm Kuv? Vim li cas Kuv thiaj li tsuas yog siv cov lus los qhia nej xwb, thiab tsis tau tig cov lus mus rau cov kev tseeb los ntaus nej kom sai li Kuv ua tau? Puas yog tias lub hom phiaj ntawm Kuv cov lus thiab txoj hauj lwm tsuas yog los ntaus tib neeg nkaus xwb? Kuv puas yog ib tug Vajtswv uas tsis lees paub txog kev tua tej neeg dawb huv? Tam sim no, muaj nej pes tsawg leej uas tab tom los rau ntawm Kuv xub ntiag nrog rau ib puas tsav yam ntawm nej tag nrho los nrhiav txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej txoj sia? Nws tsuas yog nej lub cev uas nyob ntawm Kuv xub ntiag xwb; nej lub siab tseem nyob rau qhov chaw loj loj, thiab nyob deb, deb ntawm Kuv heev. Vim nej tsis paub tias Kuv txoj hauj lwm yog dab tsi tiag tiag, muaj nej ib txhia uas xav ncaim ntawm Kuv mus thiab txav nej tus kheej kom deb ntawm Kuv, cia siab tias yuav tau nyob rau hauv lub vaj kaj siab uas tsis muaj kev rau txim los sis kev txiav txim. Puas yog qhov no tsis yog yam uas tib neeg xav hauv lawv lub siab? Kuv yeej tsis sim los yuam koj. Txawm koj taug txoj kev twg los xij yog koj tus kheej txoj kev xaiv. Txoj kev hnub no yog ib txoj kev sib roj sib raws los ntawm kev txiav txim thiab kev foom tsis zoo, tiam sis nej txhua tus yuav tsum paub tias txhua yam uas Kuv tau muab rau nej—tsis hais nws yog tej kev txiav txim los sis tej kev rau txim—puav leej yog tej khoom pub uas zoo tshaj plaws uas Kuv tuaj yeem muab tau rau nej, thiab cov khoom ntawd yog txhua yam uas nej xav kom tau sai tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “"Nej Txhua Tus Vam Khom rau hauv Tus Cwj Pwm Heev Dhau Lawm!"” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 343

Kuv tau ua tiav ntau txoj hauj lwm hauv lub ntiaj teb, thiab Kuv tau nrog noob neej ua ke tau ntau xyoo, tab sis tib neeg tsis tshua muaj kev paub txog Kuv tus yam ntxwv thiab Kuv tus moj yam, thiab tsawg tus tib neeg thiaj li tuaj yeem piav qhia tau txoj hauj lwm uas Kuv ua. Muaj ntau yam uas tib neeg tsis muaj, ib txwm lawv tsis muaj kev nkag siab txog qhov Kuv ua, thiab ib txwm lawv lub siab raug tiv thaiv ua rau lawv muaj qhov ntshai heev Kuv yuav muab lawv tso rau lwm qhov xwm txheej thiab tom qab ntawd tsis mob siab rau lawv ntxiv lawm. Yog li, tib neeg cov xeeb ceem rau Kuv yeej paub zoo ua ke nrog kev ceev faj. Qhov no vim tias tib neeg tshwm sim los txog tam sim no yam tsis muaj kev nkag siab txoj hauj lwm uas Kuv ua, thiab tshwj xeeb, lawv tab tom feeb tsis meej txog cov lus uas Kuv hais rau lawv. Lawv tuav Kuv cov lus rau hauv lawv ob txhais tes, tsis paub txog tias lawv yuav tsum ua lawv tus kheej rau txoj kev ntseeg tsis muaj dab tsi hauv lawv los sis yog tias lawv yuav xaiv rau yam tsis nco qab thiab tsis nco qab lawv. Lawv tsis paub tias lawv yuav tsum muab lawv coj los xyaum, los sis tos thiab saib, seb lawv yuav tsum muab txhua yam tso rau ib sab thiab ua siab tawv qhawv ua raws, los sis tuav kev phooj ywg rau lub ntiaj teb li yav dhau los txuas ntxiv mus. Tib neeg lub ntiaj teb sab hauv mas nyuaj heev, thiab lawv txawj dag heev. Vim tias tib neeg tsis tuaj yeem pom meej los sis tsis pom tag nrho Kuv cov lus, ntau tus ntawm lawv muaj kev nyaum cov lus ntawd nyuaj kawg thiab muaj teeb meem tso lawv lub siab rau ntawm Kuv xub ntiag. Kuv yeej nkag siab zoo txog nej tej kev nyuaj. Ntau yam tsis muaj zog yog qhov zam tsis tau thaum nyob hauv cev nqaij daim tawv, thiab ntau lub hom phiaj tsim kev nyuaj rau nej. Nej yug nej tsev neeg, siv nej cov hnub ua hauj lwm hnyav, thiab ntau lub hli thiab ntau xyoo dhau los ntawm kev txom nyem. Muaj ntau yam kev kev nyuaj hauv kev ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv—Kuv lees paub qhov no, thiab qhov tseeb Kuv tej kev xav tau ntawm nej yog ua mus raws nej qhov nyuaj. Qhov kev xav tau hauv txoj hauj lwm Kuv ua yog txhua yam nyob ntawm nej lub siab tseeb tiag. Tej zaum yav dhau los, cov kev xav tau uas cov neeg ua los ntawm nej hauv lawv txoj hauj lwm tau sib xyaws nrog cov kev qhia ntau dhau, tab sis nej yuav tsum paub tias Kuv yeej tsis tau muaj tej kev xav tau ntawm nej hauv qhov Kuv hais thiab ua. Txhua qhov kev xav tau yog nyob ntawm tib neeg tus yeeb yam, cev nqaij daim tawv, thiab qhov lawv xav tau. Nej yuav tsum paub, thiab Kuv tuaj yeem hais qhia nej meej, tias Kuv tsis tawm tsam qee txoj kev xav uas tib neeg muaj, thiab Kuv tsis tawm tsam tib neeg tus yeeb yam. Nws tsuas yog vim hais tias tib neeg tsis to taub qhov qauv Kuv tau tsim lawv yog dab tsi, los sis tsis to taub lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus, tias tib neeg tau thuam Kuv cov lus los txog tam sim no, thiab tseem tsawg dua ib nrab ntawm cov neeg ntseeg Kuv cov lus. Cov seem yog cov tsis ntseeg, thiab tseem muaj ntau dua yog cov uas nyiam hnov Kuv “qhia dab neeg.” Ntxiv mus, muaj ntau ntau tus txaus siab rau cov neeg pom. Kuv ceeb toom qhia nej: Ntau yam ntawm Kuv cov lus twb tau qhib rau cov uas ntseeg Kuv, thiab cov uas zoo siab xyiv fab rau qhov zoo nkauj ntawm lub nceeg vaj tab sis raug muab xauv sab nraud ntawm lub rooj vag twb tau raug tshem tawm los ntawm Kuv lawm. Puas yog nej saib tsis rau nqi, ntxub thiab tsis kam txais yuav los ntawm Kuv? Nej tuaj yeem saib taus Kuv ncaim mus li cas thiab zoo siab tos txais Kuv rov qab los? Kuv qhia nej, tom qab cov neeg Ninave hnov Yehauvas cov lus npau taws, lawv maj nroos hloov siab lees txim tam sim rau hauv khawb ncaws ntaub seev tsaj thiab cov hmoov tshauv. Twb yog vim lawv ntseeg Nws cov lus uas lawv ntshai thiab ntshai heev thiab lawv thiaj li hloov dua siab tshiab rau hauv khawb ncaws ntaub seev tsaj thiab cov hmoov tshauv. Txog rau cov tib neeg ntawm niaj hnub no, txawm hais tias nej kuj ntseeg Kuv cov lus thiab tseem ntau tshaj ntawd, ntseeg tias Yehauvas tau rov qab los rau ntawm nej ib zaug ntxiv rau niaj hnub no, nej tus yam ntxwv tsis muaj dab tsi tab sis tsis muaj kev hwm, zoo li nej tsuas yog saib tus Yexus uas tau yug los rau hauv Yudias tau ntau txhiab xyoo dhau los lawm thiab tam sim no tau nqis los nyob hauv nej nruab nrab lawm. Kuv to taub zoo txog txoj kev ntxias dag nyob rau hauv nej lub siab; feem ntau ntawm nej caum raws Kuv yam tsis xav paub thiab tau tuaj nrhiav Kuv ntawm qhov tsis muaj dab tsi. Thaum nej qhov kev xav zaum peb tau tawg tag lawm—nej qhov kev xav tau kom muaj lub neej nyob kaj siab lug thiab zoo siab hlo—tag ntawd nej qhov kev xav tau kuj ploj mus. Txoj kev ntxias daguas muaj nyob hauv nej lub siab raug muab qhia tshwmlos ntawm nej cov lus thiab tej dej num. Muab hais kom yooj yim, nej tsuas yog xav paub txog Kuv xwb, tab sis tsis ntshai Kuv; nej tsis mloog nej tus nplaig, thiab haj yam tsawg tshaj nej tsis tuav tswj hauv nej tus cwj pwm. Tom qab ntawd hom kev ntseeg twg uas nej muaj, tiag tiag? Nws puas yog? Nej tsuas yog siv Kuv cov lus los daws nej cov kev txhawj xeeb thiab txo nej txoj kev tsis txaus siab xwb, kom puv cov chaw seem hauv nej lub neej. Leej twg ntawm nej cov ko tau muab Kuv cov lus coj los xyaum? Leej twg muaj kev ntseeg tseeb? Nej pheej qw tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas pom tob rau hauv tib neeg lub siab, tab sis yog tus Vajtswv uas nej qw txog hauv nej lub siab haum nrog Kuv li cas? Vim nej qw nrov li no, ces yog vim li cas nej thiaj li coj li ntawd? Nws puas yog hais tias nov yog kev hlub nej xav them rov qab rau Kuv? Tsis muaj ib qho me me ntawm kev mob siab rau ntawm nej daim di ncauj, tab sis nej qhov kev fij nyob qhov twg, thiab nej cov dej num zoo li cas? Yog tias nws tsis yog rau nej cov lus uas nrov txog Kuv ob lub pob ntseg, Kuv yuav ntxub tau nej li cas? Yog tias nej ntseeg Kuv tiag, nej poob tau rau tus yam ntxwv nyuaj siab no li cas? Nej tau poob siab thaum saib rau ntawm nej lub ntsej muag zoo li yog nej nyob hauv Ntuj Tawg tiv kev sim siab. Nej ua neej tsis muaj qhov lom zem li, thiab nej feeb tsis meej txog nej lub suab sab hauv; nej muaj lus yws thiab lus tsawm foom puv ntoob. Nej poob kev ntseeg ntev los lawm hauv qhov Kuv ua thiab nej txoj kev ntseeg qub tau ploj lawm, yog li nej yuav tuaj yeem raws mus kom txog thaum kawg tau li cas? Vim qhov no muaj li no, ces nej yuav raug cawm dim tau li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lus rau Cov Hluas thiab Cov Laus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 344

Txawm hais tias Kuv cov hauj lwm pab tau zoo heev rau nej, tab sis Kuv cov lus ib txwm poob rau ntawm nej thiab tuaj tsis muaj dab tsi hauv nej. Nws yog qhov nyuaj kom nrhiav tau cov khoom kom zoo tiav log los ntawm Kuv, thiab hnub no Kuv tau yuav luag tag kev cia siab rau nej lawm. Kuv tau tshawb hauv nej tau ob peb xyoos, tab sis nws yog qhov nyuaj kom nrhiav tau ib tus neeg uas tuaj yeem yog tus ua rau Kuv ntseeg siab. Kuv xav tias zoo li Kuv tsis muaj kev ntseeg siab txuas ntxiv los ua hauj lwm hauv nej lawm, thiab tsis muaj kev hlub uas yuav hlub nej mus ntxiv lawm. Qhov no vim tias Kuv tau tsis txaus siab rau nej tej “kev ua tiav,” ntev los lawm thiab kev hais zoo ib yam li lawv; nws zoo li Kuv tsis tau hais tawm nrog nej thiab tsis tau ua hauj lwm ib zaug rau hauv nej. Nej tej kev ua tau tiav lawm mas xeev siab heev. Nej ib txwm coj kev puas tsuaj thiab txaj muag los rau nej tus kheej, thiab nej yuav luag tsis muaj nqi dab tsi li. Kuv tsis tuaj yeem pom qhov zoo li ntawm ib tus tib neeg hauv nej, thiab tsis hnov tsw tus lw ntawm tib neeg li. Nej li tshuaj tsw qab tshiab nyob qhov twg? Tus nqi nej tau them ntau xyoo dhau los, thiab cov txiaj ntsig tau nyob qhov twg? Nej nrhiav puas pom dab tsi li? Kuv txoj hauj lwm tam sim no muaj qhov pib tshiab, pib dua tshiab. Kuv tab tom ua tiav cov phiaj xwm loj thiab Kuv xav ua tiav txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws, tab sis nej tseem nyob hauv cov av nkos zoo li yav dhau los, nyob hauv cov dej qias neeg yav dhau los, thiab tau xyaum ua tsis tiav los tso nej tus kheej los ntawm nej tus qub kev uas mus tau rau lwm tus. Yog li ntawd, nej tseem txais tsis tau dab tsi los ntawm Kuv cov lus. Nej tseem tsis tau tso nej tus kheej dim ntawm nej qhov chaw qub ntawm cov av nkos thiab cov dej qias neeg, thiab nej tsuas paub Kuv cov lus xwb, tab sis qhov tseeb nej tsis tau nkag mus rau qhov chaw nyob ywj pheej ntawm Kuv cov lus, yog li Kuv cov lus tsis tau qhib lug rau nej; lawv zoo li phau ntawv ntawm tej lus faj lem uas tau muab npog cia los tau ntau txhiab xyoo lawm. Kuv tshwm rau nej hauv nej lub neej, tab sis nej ib txwm tsis paub txog nws. Nej twb tseem tsis ras txog Kuv. Ze li ntawm ib nrab ntawm cov lus Kuv hais yog nyob rau hauv txoj kev txiav txim rau ntawm nej, thiab lawv tsuas yog ua tiav ib nrab ntawm cov txiaj ntsim uas lawv yuav tsum ua tau xwb, uas yog txhawm rau kom muaj kev ntshai tob hauv nej. Cov tshuav ib nrab yog cov lus los qhia nej txog lub neej thiab kev yuav coj tus kheej li cas. Txawm li cas los xij, nws yuav zoo li tias nej txhawj txog cov lus no tsis txawm muaj nyob, los sis zoo li nej tau mloog cov lus ntawm cov me nyuam yaus, cov lus uas nej ib txwm muaj lub ntsej muag luag ntxhi, tab sis yeej tsis ua li. Nej ib txwm tsis tau txhawj txog tej no; nws ib txwm muaj lub npe xav paub uas nej tau pom Kuv qhov kev ua, nrog qhov tshwm sim tam sim no nej tau poob rau hauv kev tsaus ntuj thiab tsis tuaj yeem pom qhov kaj, thiab yog li nej quaj yam txaus hlub kawg hauv qhov tsaus ntuj nti. Qhov Kuv xav tau yog nej txoj kev mloog lus, nej txoj kev mloog lus uas tso siab plhuav, thiab ntau qhov ntxiv, Kuv xav kom nej lees paub txhua yam uas Kuv hais. Nej yuav tsum tsis txhob coj tus yam ntxwv tsis saib xyuas thiab tshwj xeeb nej yuav tsum tsis txhob ua tej yam uas Kuv hais kom xaiv, los sis tsis txhob saib tsis taus Kuv cov lus thiab Kuv cov hauj lwm, ib yam li nej swm. Kuv tes hauj lwm tiav hauv nej nruab nrab thiab Kuv tau muab ntau ntau ntawm Kuv cov lus rau nej, tab sis yog tias nej ua li no rau Kuv, Kuv tsuas muab tau rau lwm tsev neeg uas nej tsis tau txais qhov twg los yog muab coj los xyaum ua. Puas muaj leej twg ntawm txhua tus neeg tau tsim tsis raug tuav los ntawm Kuv hauv Kuv ob txhais tes? Cov neeg feem coob ntawm nej yog lub hnub nyoog “hnub nyoog laus” thiab nej tsis muaj lub zog los txais cov hauj lwm uas Kuv muaj. Nej zoo li tus noog[a] Hahau, nyuam qhuav tau txais los ntawm, thiab nej tsis tau kho Kuv cov lus tiag. Cov tib neeg hluas yog cov tsis tshua muaj txiaj ntsig thiab saib tsis taus thiab ua rau lub siab tsis xav ua rau Kuv txoj hauj lwm. Lawv tsis muaj lub siab xav noj mov ua ke ntawm Kuv lub rooj noj mov; lawv zoo li ib tug me nyuam noog me uas tau ya tawm ntawm nws lub tawb mus rau tom qhov chaw deb. Cov tib neeg hluas thiab laus no siv tau rau Kuv li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lus rau Cov Hluas thiab Cov Laus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Zaj dab neeg hais txog tus noog Hashaus zoo ib yam li Asxov zaj dab neeg ntawm tus ntsaum thiab tus kooj. Tus noog Hashaus yeem pw tsaug zog dua li qhov ua ib lub zes thaum huab cua tseem sov, txawm hais tias muaj kev ceeb toom ib zaug tag ib zaug tuaj los ntawm ib tug noog mevphais uas nyob ze nws los xij. Thaum lub caij ntuj no los txog, tus noog mag khov tuag lawm.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 345

Txawm hais tias nej cov hluas txhua tus zoo li hluas hluas li cov tsov ntxhuav los, nej tsis tshua muaj txoj hauv kev tseeb hauv nej lub siab. Nej txoj kev hluas tsis tso cai koj ua Kuv li hauj lwm kom ntau; ntawm qhov tsis sib xws, nej ib txwm ua rau Kuv qias nej. Txawm hais tias nej tseem hluas, nej tsis muaj lub zog loj txaus los sis kev xav tsis txaus, thiab nej yeej ib txwm tsis hais txog nej lub neej tom ntej; nws zoo li uas nej tsis muaj qhov txawv li thiab tsis kaj siab li. Nws tuaj yeem hais tias qhov tseem ceeb, hom phiaj, thiab kev coj noj coj ua uas yuav tsum pom nyob hauv cov neeg hluas, tsis tuaj yeem pom hauv nej kiag li; koj, tus hluas hom neeg no, tsis muaj tus yam ntxwv thiab tsis muaj peev xwm paub qhov txawv ntawm qhov raug thiab qhov tsis raug, qhov zoo thiab qhov phem, zoo nkauj thiab phem awb. Nws tsis muaj peev xwm yuav nrhiav tau cov ntsiab ntawm nej uas yog qhov tshiab. Nej yuav luag yog tag nrho cov qauv qub lawm, thiab koj, hom neeg hluas no, kuj tau kawm los ua raws li neeg coob coob, ua neeg tsis tsim nyog ntseeg. Koj tsis tuaj yeem paub qhov txawv ntawm qhov tsis raug, tsis tuaj yeem sib txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis tseeb, tsis txhob sib zog rau kev ua tau zoo, thiab koj tsis tuaj yeem qhia qhov yog thiab qhov tsis yog, qhov tseeb thiab dab tsi yog kev ncauj lus zoo siab phem. Muaj ib qho hnyav dua thiab ntau qhov ntxhiab ntawm kev ntseeg txog nej dua li muaj nrog cov neeg laus. Koj tseem khav theeb thiab tsis tsim nyog, koj muaj kev sib tw, thiab koj txoj kev xav txog kev ua nruj ua tsiv yog qhov muaj zog heev—hom neeg hluas zoo li no muaj peev xwm muaj qhov tseeb tau li cas? Ib tug neeg uas tsis tuaj yeem sawv cev ua tim khawv tau li cas? Ib tug neeg uas tsis muaj peev xwm sib txawv ntawm qhov yog thiab tsis yog raug hu ua cov hluas tau li cas? Yuav ua li cas ib tug neeg uas tsis muaj qhov tseem ceeb, siv zog, tshiab, kev nqig, thiab kev nyob ruaj khov ntawm ib tug hluas raug hu ua Kuv cov neeg tau li cas? Cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb, tsis paub kev ncaj ncees, tab sis leej twg nyiam ua si thiab sib ntaus, tsim nyog ua Kuv ib tug tim khawv tau li cas? Qhov muag uas muaj kev dag thiab kev xaiv ntsej muag rau lwm tus tsis yog tej yam uas cov hluas yuav tsum muaj, thiab cov hluas yuav tsum tsis txhob ua kev phem, kev qias. Lawv yuav tsum tsis txhob yog tus neeg tsis muaj kev xav, kev ntshaw, thiab muaj lub siab xav ua kom lawv tus kheej zoo dua; lawv yuav tsum tsis txhob poob siab txog lawv txoj kev cia siab, thiab lawv yuav tsum tsis muaj kev cia siab hauv lub neej los yog kev ntseeg siab rau yav tom ntej; lawv yuav tsum muaj txoj kev rau siab taug txoj kev tseeb uas lawv tau xaiv tam sim no—paub qhov lawv xav siv tag nrho lawv lub neej rau Kuv. Lawv yuav tsum tsis txhob yog qhov tsis muaj qhov tseeb, los sis lawv yuav tsum txhob zais kev ncauj lus zoo siab phem thiab kev tsis ncaj ncees—lawv yuav tsum sawv ruaj nrees raws li lawv txoj kev xav. Lawv yuav tsum tsis yog ua kev zoo siab nkaus xwb, tab sis yuav tsum muaj tus ntsuj plig kom muaj lub siab tawv tsis kam raug txi thiab tawm tsam rau kev ncaj ncees thiab qhov tseeb. Cov hluas yuav tsum muaj lub siab tawv kom tsis txhob cia kev tsim txom los ntawm kev quab yuam ntawm kev tsaus ntuj thiab hloov pauv qhov tseem ceeb ntawm lawv cov nyob. Cov hluas yuav tsum tsis txhob tso lawv tus kheej tawm tsam kev cov nyom, tab sis yuav tsum qhib thiab ncaj ncees, muaj lub siab zam txim rau lawv cov kwv tij thiab cov muam. Yog lawm, cov no yog Kuv cov cai ntawm txhua tus, thiab Kuv cov lus qhia rau txhua tus. Tsis tas li ntawd xwb, cov no yog Kuv cov lus txhawb rau txhua tus hluas. Nej yuav tsum xyaum raws Kuv cov lus. Tshwj xeeb, cov hluas yuav tsum tsis txhob muaj kev daws teeb meem kom siv qhov kev thoob tsib ntawm qhov teeb meem thiab nrhiav kev ncaj ncees thiab qhov tseeb. Nej yuav tsum ua txhua yam zoo nkauj thiab zoo, thiab koj yuav tsum tau txais qhov tseeb ntawm txhua yam zoo. Koj yuav tsum muaj lub luag hauj lwm rau koj lub neej, thiab koj yuav tsum tsis txhob siab muag. Tib neeg tuaj rau hauv lub ntiaj teb thiab nws tsis tshua kam los ntsib Kuv, thiab nws yog ib qho tsis tshua muaj hau kev muaj sij hawm los nrhiav thiab kom tau txais qhov tseeb. Vim li cas nej thiaj tsis muab nqi zog rau lub sij hawm zoo no raws li txoj hau kev hauv lub neej no? Thiab vim li cas koj thiaj li pheej tso tseg rau qhov tseeb thiab kev ncaj ncees? Vim li cas koj ib txwm taug kev thiab rhuav tshem koj tus kheej rau qhov kev tsis ncaj ncees thiab kev qias uas cov khoom ua si nrog neeg? Thiab vim li cas koj thiaj coj zoo li cov laus no uas koom nrog cov neeg ua tsis ncaj? Vim li cas koj thiaj li xyaum coj li qub ntawm cov khoom qub? Nej lub neej yuav tsum muaj kev ncaj ncees, qhov tseeb thiab dawb huv; Koj lub neej yuav tsum tsis txhob saib tsis taus lwm tus li hnub nyoog yau, coj koj mus poob rau hauv Ntuj Tawg. Koj puas hnov tias qhov no yog ib yam khaum kev phom sij? Nej puas tsis xav tias qhov no yuav ua tsis ncaj?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lus rau Cov Hluas thiab Cov Laus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 346

Yog hauj lwm ntau dhau heev lawm, thiab lus ntau dhau heev lawm, tsis muaj dab tsi pab tau koj, ces thaum lub sij hawm nthuav tawm txog Vajtswv tes hauj lwm los txog ces koj yuav tsis muaj cuab kav ua tau koj tes dej num, thiab yuav txaj muag thiab poob ntsej muag. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj yuav hnov zoo li koj tshuav Vajtswv nqi ntau heev, hais tias koj txoj kev paub txog Vajtswv mas ntiav dhau heev lawm. Yog koj tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv hnub no, thaum uas Nws tseem tab tom ua hauj lwm, ces lwm hnub yuav lig heev lawm. Nyob rau thaum kawg, koj yuav tsis muaj kev paub los tham txog li—koj yuav plhws tes qhuav qhawv, tsis muaj dab tsi li. Koj yuav siv dab tsi los hais lus piav txog Vajtswv? Koj puas muaj lub siab tawv txaus yuav ntsia ntsoov Vajtswv? Koj yuav tsum ua hauj lwm kom hnyav rau koj txoj kev nrhiav tam sim no, kom nyob rau thaum kawg koj thiaj li, zoo li Petus, paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim muaj txiaj ntsim npaum li cas rau tib neeg, thiab yog tsis muaj Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav raug cawm tau, thiab tsuas muaj yuav tog tob zuj zus mus rau hauv daim av qias neeg no xwb, haj yam tob tshaj mus rau hauv cov kua av lawm xwb. Neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, tau sib npaj tswv yim ib leeg ua phem rau ib leeg thiab ib leeg caij tsuj ib leeg, tau plam txoj kev hwm Vajtswv lawm. Lawv txoj kev tsis mloog lus loj heev, lawv txoj kev xav phem muaj ntau heev, thiab tag nrho tej no ces yog Ntxwgnyoog li tag nrho. Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, ces tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab yuav muab yaug kom dawb huv tsis tau thiab yuav cawm tsis tau lawv. Qhov uas hais qhia ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg tes hauj lwm nyob rau cev nqaij daim tawv ces yog kiag qhov uas hais qhia los ntawm tus Ntsujplig, thiab tes hauj lwm Nws ua ces yog ua raws nraim li qhov uas tus Ntsujplig ua. Hnub no, yog koj tsis muaj ib qho kev paub txog tes hauj lwm no li, ces koj ruam dhau heev lawm, thiab tau poob ntau dhau heev lawm! Yog koj tsis tau Vajtswv qhov kev cawm dim, ces koj qhov kev ntseeg tsuas yog ib qho kev ntseeg raws li kab lig kev cai ntseeg xwb, thiab koj yog ib tug Khixatia ntawm txoj kev ntseeg xwb. Vim koj tuav txoj kev qhuab qhia uas twb tuag lawm ntawd khov heev lawm, koj thiaj li plam tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig; lwm tus, cov uas nrhiav ib txoj kev hlub Vajtswv, yeej muaj cuab kav nrhiav tau qhov tseeb thiab lub neej txoj sia, hos koj txoj kev ntseeg ces tsis muaj cuab kav yuav tau Vajtswv qhov kev pom zoo li. Tab sis, koj tau rais mus ua ib tug neeg ua phem, ib tug uas tau ua tej yam uas muaj kev puas ntsoog loj thiab kev ntxub ntxaug ntau; koj tau rais mus ua ib tug neeg rau Ntxwgnyoog tso dag, thiab ib tug uas Ntxwgnyoog ntes kaw. Vajtswv mas tsis yog yuav cia rau tib neeg ntseeg xwb, tab sis cia rau lawv hlub, thiab caum nrhiav thiab pe hawm. Yog koj tsis nrhiav hnub no, ces yuav muaj ib hnub uas koj hais tias, “Thaum ntawd cas kuv tsis caum Vajtswv kom yog, tsis ua kom tau zoo raws Nws kom yog, tsis nrhiav kev hloov hauv kuv txoj sia tus moj yam? Khuv xim kawg uas kuv tsis muaj peev xwm nyoo zwm rau Vajtswv rau thaum ntawd, thiab tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv txoj lus. Vajtswv hais ntau kawg rau lub sij hawm ntawd; ua cas kuv thiaj li tsis nrhiav? Kuv mas ruam dhau heev lawm lau!” Koj yuav ntxub koj tus kheej me ntsis. Hnub no, koj tsis ntseeg cov lus Kuv hais, thiab koj tsis mob siab mloog li; thaum lub sij hawm los txog kom muab tes hauj lwm no nthuav tawm thiab koj pom tag nrho nws lawm, koj yuav khuv xim, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj yuav yoob tag. Yeej muaj tej koob hmoov, tab sis koj tsis paub siv tej koob hmoov ntawd, thiab yeej muaj qhov tseeb, tab sis koj tsis nrhiav nws. Tsis yog koj coj tej kev zoo tsis txaus ntawd los rau koj tus kheej xwb lod? Hnub no, txawm hais tias kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj tseem tsis tau pib, los yeej tsis muaj dab tsi uas tshaj tshaj txog tej lus txib rau koj thiab tej yam uas yuav kom koj coj mus ua neej. Tseem muaj hauj lwm ntau heev, thiab muaj ntau qhov tseeb heev; ua tej ntawd yeej tsis muaj nuj nqis tsim nyog koj yuav tsum paub li lod? Ua Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tsis muaj cuab kav yuav tsa tau koj tus ntsuj plig kom sawv li lod? Koj puas txaus siab nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, nrog kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab, thiab ib qho kev tau zoo me me rau cev nqaij daim tawv? Koj tsis yog tus qis tshaj plaws ntawm tag nrho sawv daws lod? Tsis muaj leej twg yuav ruam tshaj cov uas tau pom kev cawm dim lawm tab sis tsis nrhiav kev kom muab tau nws li; cov no yog cov neeg uas ntshaw lawv tus kheej rau cev nqaij daim tawv thiab nyiam Ntxwgnyoog. Koj cia siab hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj ib qho kev sib tw los sis kev ceeb laj txom nyem loj li, los sis ib qho kev txom nyem me me li. Koj tsuas nrhiav tej yam uas tsis muaj nuj nqis nkaus xwb, thiab koj tsis muab ib qho nuj nqis dab tsi rau lub neej txoj sia li, tab sis tsuas muab koj tej kev xav uas luam thuam heev ntawd tso ua ntej qhov tseeb nkaus xwb. Koj mas tsis muaj ib qho nuj nqis kiag li! Koj ua neej nyob li ib tug npua—tseem yuav muaj dab tsi txawv ntawm koj, thiab tej npua thiab tej dev? Ua tsis yog cov uas tsis nrhiav qhov tseeb, thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb, tag nrho tsis yog tej tsiaj nyaum xwb lod? Ua cov tuag lawm uas tsis muaj ntsuj plig ntawd tag nrho tsis yog tej niag cev tuag mus taus kev xwb lod? Muaj pes tsawg lo lus uas tau muab hais rau ntawm nej? Puas yog tsuas ua tau ib qho hauj lwm me me rau nej xwb? Kuv tau muab npaum li cas rau nej lawm mas? Yog li vim li cas koj ho tsis tau tej ntawd li mas? Koj tseem yuav yws txog dab tsi thiab mas? Qhov no tsis yog qhov uas koj tsis tau txais dab tsi li vim yog koj hlub cev nqaij daim tawv dhau heev lawm xwb lod? Thiab tsis yog vim koj tej kev xav ntawd muaj ntau luam thuam dhau heev lawm xwb lod? Tsis yog koj ruam dhau heev lawm xwb lod? Yog koj tsis muaj cuab kav yuav muab tau tej koob hmoov no, koj cem puas tau Vajtswv rau qhov tsis cawm koj ntawd mas? Qhov ua koj nrhiav ces yog xav kom tau kev thaj yeeb tom qab ntseeg Vajtswv lawm, kom tej me nyuam tsis txhob muaj mob, kom koj tus txiv tau ib txoj hauj lwm zoo, kom koj tus tub tau ib tug poj niam zoo, kom koj tus ntxhais tau ib tug txiv zoo, kom koj tej nyuj thiab nees laij av zoo, kom tau ib xyoos uas muaj huab cua zoo rau koj tej qoob loos. Qhov no yog qhov uas koj nrhiav. Qhov koj nrhiav ces tsuas yog kom tau txoj kev tau zoo, kom txhob muaj tej xwm txheej uas xav tsis txog tshwm sim rau koj tsev neeg, kom cua tshuab dhau plaws koj mus xwb, kom qe zeb txhob ya raug koj lub ntsej muag, kom koj tsev neeg tej qoob loos txhob raug dej nyab, kom koj tsis txhob raug ib yam kev puas ntsoog dab tsi li, kom tau nyob rau qhov Vajtswv pov puag, kom tau nyob rau ib lub zes sov so. Ib tug neeg tais caus li koj no, tus uas caum cev nqaij daim tawv tas zog li xwb—koj puas muaj siab muaj ntsws, koj puas muaj ntsuj plig? Koj tsis yog ib niag tsiaj nyaum xwb lod? Kuv muab txoj kev tiag rau koj yam tsis kom them ib yam dab tsi rov qab li, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj puas yog ib tug ntawm cov uas ntseeg Vajtswv? Kuv muab tib neeg lub neej tiag tiag pub rau koj, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj ces puas yog tsis txawv ib tug npua los sis ib tug dev li mas? Npua yeej tsis nrhiav tib neeg lub neej li, lawv yeej tsis nrhiav kev kom raug yaug kom dawb huv li, thiab lawv yeej tsis to taub hais tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Txhua hnub, tom qab noj tsau npo lawm, lawv tsuas tsaug zog nkaus xwb. Kuv tau muab txoj kev tiag rau koj, tab sis koj tseem muab tsis tau nws thiab: Koj ces plhws tes qhuav xwb. Koj puas kam ua li no ntxiv mus rau lub neej no, lub neej ntawm ib tug npua? Dab tsi ho tseem ceeb rau cov neeg zoo li ntawd muaj txoj sia nyob mas? Koj lub neej mas ntxim ntxub heev thiab qias lwj liam dhau heev lawm, koj nyob nrog kev qias neeg thiab kev plees kev yi, thiab koj tsis nrhiav ib lub hom phiaj dab tsi li; ua koj lub neej tsis yog lub uas qias lwj liam tshaj plaws lod? Koj puas muaj lub siab tawv txaus yuav ntsia Vajtswv mas? Yog koj pheej coj li no mus ntxiv xwb, ces puas yog koj yuav tsis tau dab tsi li mas? Txoj kev tiag twb muab rau koj lawm, tab sis qhov uas seb koj puas yuav muab tau nws mas nyob ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 347

Nej cev nqaij daim tawv, nej tej kev ntshaws tsis paub txaus, nej tej kev yees loj, thiab nej txoj kev ua plees ua yi tuaj cag tob rau hauv nej lawm. Tej no tswj nej lub siab tas li uas nej tsis muaj zog ntiab lub nkaub ntawm tej kev xav qub qub thiab liam liam no tawm mus lawm. Nej tsis xav hloov nej qhov xwm txheej tam sim no, los sis tsis xav khiav kom dim txoj kev haub ntxias ntawm qhov tsaus. Nej raug khi yooj yim los ntawm tej no. Txawm tias nej txhua tus paub tias lub neej no yeej txom nyem heev thiab lub ntiaj teb tib neej no yeej tsaus nti xwb, txawm li ntawd los, yeej tsis muaj ib tug ntawm nej cov ko muaj lub siab tawv yuav hloov nej lub neej li. Nej tsuas xav khiav kom dim qhov tseeb ntawm lub neej no, kom tau qhov zoo tshaj rau tus ntsuj xwb, thiab ua neej nyob hauv qhov chaw uas thaj yeeb lug, zoo siab hlo, zoo yam li ntuj ceeb tsheej xwb. Nej tsis zoo siab hlo tiv kev txom nyem los hloov nej lub neej tam sim no; nej tsis zoo siab hlo los tshawb nrhiav hauv txoj kev txiav txim no thiab kev rau txim no rau lub neej uas nej yuav tsum paub qhov tseeb txog. Tab sis, nej ua npau suav toog txog lub ntiaj teb uas zoo nkauj dhau ntawm cev nqaij daim tawv mus lawm. Lub neej uas nej ntshaw yog ib lub uas nej yeej tsis tas siv zog los yeej muab tau yam tsis tas yuav raug kev mob dab tsi li. Ntawd tsis muaj tseeb kiag li! Vim tias qhov nej cia siab rau tsis yog kom ua lub neej muaj qab hau tas ib sim hauv cev nqaij daim tawv thiab tau qhov tseeb hauv txoj kev taug ntawm ib sim neej, ntawd yog, ua lub neej rau qhov tseeb thiab sawv tuav txoj kev ncaj ncees. Qhov no tsis yog qhov nej xav tias yog ib lub neej kaj nrig, ntsa paug. Nej xav tias nov yuav tsis yog ib lub neej uas zoo heev los sis muaj qab hau. Nyob hauv nej ob lub qhov muag, ua lub neej zoo li no ces zoo yam li ib txoj kev tsis ncaj ncees! Txawm tias nej txais yuav txoj kev qhuab ntuas hnub no los, txawm li ntawd los nej caum tsis yog kom tau qhov tseeb los sis muab qhov tseeb coj los ua lub neej rau tam sim no, tab sis yog kom lwm hnub muaj peev xwm nkag mus rau ib lub neej uas dhau ntawm cev nqaij tawv mus lawm. Nej tsis nrhiav qhov tseeb, nej tsis sawv tuav qhov tseeb li, thiab nej yeej tsis yog muaj nyob rau qhov tseeb li. Nej tsis caum txoj kev to taub hnub no li, tab sis nej tej kev xav ces tsuas muaj tej kev xav txog yav pem suab puv nkaus xwb thiab qhov ib hnub yuav mus zoo li cas: Nej ntsia rau saum ntuj ntsuab, los kua muag iab, thiab cia siab tias yuav raug coj mus rau saum ntuj ceeb tsheej ib hnub twg. Nej tsis paub tias nej txoj kev xav yog yam tsis paub txog qhov tseeb lov? Nej pheej xav tias tus Cawm Seej uas muaj lub siab zoo tsis kawg thiab muaj kev khuv leej yuav los ib hnub tiag tiag los coj koj nrog Nws mus, koj tus uas tau tiv kev txom nyem thiab kev nyuaj siab hauv lub ntiaj teb no, thiab tias Nws yuav pauj kev chim siab rau koj uas yog tus raug tsim txom thiab raug caij tsuj. Koj tsis muaj kev txhaum puv ntoob lov? Koj thiaj yog tib tug uas raug txom nyem hauv lub ntiaj teb no xwb lov? Koj tus kheej tau poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm lawm thiaj raug txom nyem—Vajtswv puas tseem yuav tsum pauj kev chim siab rau koj mas? Cov uas tsis muaj peev xwm ua kom tau li Vajtswv tej kev cheem tsum—lawv txhua tus tsis yog Vajtswv cov yeeb ncuab thiab lov? Cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg—lawv tsis yog cov tawm tsam Khetos lov? Koj tej kev ua zoo yog ua rau dab tsi? Lawv hloov chaw puas tau rau ib lub siab uas pe hawm Vajtswv? Koj tsis tau txais Vajtswv txoj koob hmoov yooj yim los ntawm tej kev ua zoo ntawd nkaus xwb, thiab Vajtswv yuav tsis pauj kev chim siab rau cov uas tawm tsam koj tsuav yog vim tias koj tau raug tsim txom thiab raug caij tsuj xwb. Cov uas lam ntseeg Vajtswv xwb tab sis tsis paub Vajtswv, tab sis ho muaj kev ua zoo—lawv txhua tus tsis yog raug rau txim thiab lov? Koj lam ntseeg Vajtswv xwb, lam xav kom Vajtswv kho thiab pauj kev chim siab rau tej kev ua txhaum rau koj xwb, thiab xav kom Vajtswv muab koj hnub rau koj, ib hnub uas koj tsa koj lub taub hau siab. Tab sis koj tsis kam mloog qhov tseeb thiab tsis nqhis qhov ua lub neej raws li qhov tseeb li. Koj haj yam tsis muaj peev xwm khiav dim lub neej nyuaj, qhuav qhawv no. Dua ntawd, thaum ua koj lub neej rau hauv cev nqaij daim tawv thiab koj lub neej ntawm txoj kev txhaum, koj saib ntsoov rau Vajtswv kom kho koj tej kev tsis txaus siab thiab tshem tawm tauv huab ntawm koj lub neej txoj sia. Tab sis puas yuav ua tau mas? Yog tias koj muaj qhov tseeb, koj yeej caum tau Vajtswv. Yog tias koj ua lub neej raws, koj yeej ua tau ib qho kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj lus. Yog tias koj muaj txoj sia, koj thiaj xyiv fab hlo tau rau Vajtswv txoj koob hmoov. Cov uas muaj qhov tseeb thiaj xyiv fab hlo tau rau Vajtswv txoj koob hmoov. Vajtswv kho cov uas hlub Nws kawg siab thiab cov uas tiv kev txom nyem thiab kev nyuaj siab, tab sis tsis yog rau cov uas tsuas hlub lawv tus kheej xwb thiab cov uas tau poob rau Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias lawm. Yuav ua cas muaj tau txoj kev zoo rau hauv cov uas tsis nyiam qhov tseeb? Yuav ua cas muaj tau txoj kev ncaj ncees rau hauv cov uas tsuas hlub cev nqaij tawv xwb? Tsis yog txoj kev ncaj ncees thiab kev zoo tsuas hais txog rau qhov tseeb xwb lov? Lawv tsis yog tshwj cia rau cov uas hlub Vajtswv kawg siab xwb lov? Cov uas tsis nyiam qhov tseeb thiab cov uas tsuas yog lub cev tuag xwb—tsis yog tag nrho cov tib neeg no zais txoj kev ua phem lov? Cov uas tsis muaj peev xwm ua lub neej raws qhov tseeb—lawv tsis yog cov yeeb ncuab ntawm qhov tseeb lov? Thiab ua li nej ne?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 348

Nws yeej ib txwm yog Kuv lub luag hauj lwm los cawm tib neeg. Ntxiv mus, kev txeeb kom tau tib neeg yog qhov Kuv tau npaj thaum Kuv tsim lub ntiaj teb. Tej zaum tib neeg tsis paub tias Kuv yuav txeeb tau tag nrho tib neeg thaum lub sij hawm kawg, los sis txeeb tau cov tib neeg tawm tsam yog qhov pov thawj uas Kuv txoj kev yeej Ntxwgnyoog. Tab sis, thaum Kuv tus yeeb ncuab koom ua rog nrog Kuv, Kuv twb qhia nws tias Kuv yuav yeej cov uas Ntxwgnyoog coj mus ceev tseg thiab muab mus ua nws cov me nyuam lawm, coj mus ua nws cov tub txib muaj koob muaj npe saib nws lub vaj lub tsev. Lub hauv paus ntawm kev txeeb tau yog ntaus yeej, tuaj yeem cia luag saib tsis taus; nyob hauv cov neeg Yixayee cov lus, txhais tau tias tawm suab tuaj yeem swb, piam sij, hais tau tias tsis muaj peev xwm tawm tsam Kuv ntxiv lawm. Tab sis hnub no, thaum siv rau hauv nej, nws lub ntsiab yog los txeeb. Nej yuav tau paub tias Kuv lub zeem muag yeej ib txwm yog rho thiab tua kom tus neeg phem ntawm tib neeg tuag tag nrho, xwv nws thiaj tsis muaj peev xwm tawm tsam Kuv ntxiv lawm, tsawg dua ntawd tsis muaj pa cuam tshuam los sis xeeb txob Kuv tes dej num. Vim li ntawd, raws li tib neeg txoj kev txhawj, lo lus no los txhais ua kev txeeb tau. Txawm hais tias cov ntsiab lus ntawm lo lus no txhais lis cas los xij, Kuv tes dej num yog kov yeej tib neeg. Rau qhov nws yeej yog qhov tseeb tias tib neeg yog ib qho nyob ntawm Kuv txoj kev cawm, muab tso kom meej dua, tib neeg tsis yog dab tsi li dua li ntawm yog Kuv tus yeeb ncuab lawm. Tib neeg yog tus phem uas tawm tsam thiab tsis mloog Kuv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog tus phem cov me nyuam uas raug tsawm foom los ntawm Kuv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog tus thawj tim tswv uas ntxeev siab rau Kuv tej xeeb zeej xeeb ntxwv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog qhov los ntawm tus phem uas Kuv muab tso tseg ntev los lawm, uas yog Kuv tus yeeb ncuab tsis haum nrog Kuv txij thaum ntawd los. Vim lub ntuj nyob saum qaum tib neeg muaj iab oo thiab tsaus nti, tsis muaj ib nyuag qhov kaj me me kiag li, thiab tib neeg lub ntiaj teb yog poob mus rau qhov tsau ntuj nti, uas tus neeg nyob hauv twb tsis muaj peev xwm pom nws txhais tes xyab los rau ntawm nws ntsej muag los sis lub hnub thaum thaum nws tsa nws lub taub hau. Txoj kev hauv nws qab xib taws, nkos thiab qawj muaj qhov ntau, nkhaus thiab siab qis heev; tag nrho thaj av muaj neeg tuag lub cev puv qhov txhia chaw. Lub ces kaum ua tsaus ntuj muaj neeg tuag tej nqaij seem puv nkaus, thiab nyob ntawm tej ces kaum txias thiab ntxoov ntxoo muaj dab coob uas muab tej ntawd ua lawv qhov chaw nyob. Thiab nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb txhua qhov txhia chaw dab mus mus los los ua tsheej pab. Cov me nyuam uas ua txhua yam xws li tej tsiaj, muaj kev qias neeg puv npo, raug kaw npaj tos sib ntaus sib tua, yog lub suab uas txaus ntshai heev raug rau lub siab. Lub sij hawm ntawd, nyob hauv lub ntiaj teb ntawd, yog “ntiaj teb lub ceeb tsheej,” ib tug yuav mus nrhiav lub neej txoj kev zoo siab nyob qhov twg? Ib tug yuav mus nrhiav lub hom phiaj ntawm nws lub neej qhov twg? Tib neeg yeej raug tsuj rau hauv Ntxwgnyoog qab xib taw txij thaum ntawd los, qhov tau ua xub thawj yog ua yeeb yam xws li Ntxwgnyoog—ntau tshaj ntawd, tib neeg yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv, thiab yog qhov pov thawj uas ua tim khawv rau Ntxwgnyoog, meej thiab tseeb tiag. Yuav ua li cas haiv tib neeg, uas tsis zoo vuab tsuab, tej xeeb zeej xeeb ntxwv los ntawm tsev tib neeg tsis ncaj ncees no, thiaj yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv? Kuv lub yeeb koob los qhov twg los? Ib tug neeg yuav pib hais Kuv cov lus pov thawj nyob qhov twg? Tus yeeb ncuab uas, muab tib neeg ua tsis ncaj ncees, sawv tawm tsam Kuv, twb txeeb tau tib neeg lawm—cov tib neeg uas Kuv tsim tau ntev los lawm thiab muaj Kuv lub yeeb koob puv npo thiab ua lub neej li Kuv—thiab ua lawv ntsu kauv. Nws muab Kuv lub yeeb koob tshem pov tseg, thiab nws tso rau tag nrho tib neeg cov tshuaj lom nyhav los khaub zig lawv nrog Ntxwgnyoog txoj kev qias, thiab cov kua los ntawm cov txiv ntawm tsob ntoo uas ua rau paub qhov zoo thiab qhov phem. Thaum chiv keeb, Kuv tsim tib neeg; qhov ntawd yog, Kuv tsim tib neeg tus yawg koob, Adas. Nws tau lub cev thiab tus duab, muaj sia muaj zog puv npo, muaj cev nqaij daim tawv muaj zog puv npo, thiab ntau tshaj ntawd, nyob nrog Kuv lub yeeb koob. Qhov ntawd yog lub caij muaj yeeb koob uas Kuv tau tsim tib neeg. Tom qab ntawd, tsim Evas los ntawm Adas lub cev, thiab nws los kuj yog tib neeg tus poj koob, thiab ces cov neeg Kuv tsim tau Kuv cov pa thiab tau Kuv lub yeeb koob puv npo. Adas yug los ntawm Kuv txhais tes thiab yog tus qauv ntawm Kuv tus yam ntxwv. Vim li ntawd thawj lub ntsiab lus ntawm “Adas” yog ib tug muaj sia tsim los ntawm Kuv, muaj Kuv lub zog nyob hauv nws, muaj Kuv lub yeeb koob nyob hauv nws, muaj lub cev thiab tus yam ntxwv, muaj ntsujplig thiab ua pa. Nws yog tib tug uas tsim los xwb, muaj ib tug ntsujplig, uas muaj peev xwm sawv tau Kuv cev, uas tau Kuv tus yam ntxwv, thiab txais Kuv txoj pa. Thaum pib, Evas yog tus tib neeg zeeg ob tau txoj pa uas Kuv tau tshwj tseg, ces thawj lub ntsiab ntawm “Evas” yog ib tug tsim muaj sia tsim los txuas Kuv lub yeeb koob lawm yav tom ntej, muaj Kuv txoj sia lub zog puv npo thiab ntau dua ntawd tau Kuv lub yeeb koob nrog. Evas los ntawm Adas los, ces nws kuj tau Kuv tus yam ntxwv ib yam thiab, ces nws yog tus tib neeg zeeg ob tsim los tau Kuv tus yam ntxwv. Thawj lub ntsiab lus ntawm “Evas” yog tus tib neeg muaj txoj sia nyob, muaj ntsujplig, cev nqaij daim tawv, thiab pob txha, Kuv qhov tim khawv zeeg ob thiab Kuv tus yam ntxwv nrog noob neej. Nkawd yog noob neej ob tug poj koob yawg koob, tib neeg qhov tseem thiab nyiaj kub muaj nqis, thiab, los ntawm thawj, tug muaj sia nrog tus ntsujplig. Txawm li cas los xij, tus phem tsuj thiab ntes tau tib neeg ob tug poj koob yawg koob tej tub tej kiv, muab tib neeg lub ntiaj teb thawb mus rau qhov tsaus ntuj nti, thiab ua kom xwv tej tub tej kiv tsis ntseeg tias muaj Kuv ntxiv lawm. Tseem phem tshaj ntawd, txawm tias tus phem los tseem ntxias dag neeg thiab tsuj lawv, nws yog ib qho phem kawg uas muab Kuv lub yeeb koob mos tawm zuj zus mus, Kuv tej lus pov ntawj, lub dag lub zog uas Kuv tso rau saum lawv, txoj pa thiab txoj sia Kuv tshuab rau hauv lawv, tag nrho Kuv lub yeeb koob nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb, thiab tag nrho lub plawv cov ntsav Kuv tau muab tso rau tib neeg. Tib neeg is tsis nyob hauv qhov kaj ntxiv lawm, neeg tau poob tag txhua yam Kuv tso rau saum lawv, thiab lawv tau muab lub yeeb koob uas Kuv muab rau lawv cuam pov tseg. Lawv yuav lees paub tias Kuv yog tus Tswv uas tsim txhua yam muaj sia tau li cas? Lawv yuav uas cas muaj peev xwm ntseeg tsis tseg tias muaj Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej? Yuav ua cas lawv thiaj muaj peev xwm nrhiav tau Kuv lub yeeb koob uas muaj nyob hauv ntiaj teb? Yuav ua cas tej tub xeeb ntxwv thiab tej ntxhais xeeb ntxwv no thiaj muaj peev xwm txais lawv tej poj koob yawg koob tus Vajtswv saib tias yog tus Tswv uas tsim lawv? Tej tub thiab ntxhais xeeb ntxwv txom nyem no zoo siab hlo “muab” rau tus phem lub yeeb koob, tus yam ntxwv, thiab tej lus tim khawv, uas Kuv tso rau Adas thiab Evas, nrog rau lub neej uas Kuv tso rau saum tib neeg thiab yam uas lawv yuav tau muaj thiaj ciaj sia; thiab lawv yeej tsis quav ntsej tias muaj tus phem nyob, thiab muab tag nrho Kuv lub yeeb koob rau nws. Qhov no tsis yog qhov tau lub npe ntawm lo lus tias “vuab tsuab” no lod? Yog vim li cas tej tib neeg, zoo li tej dab phem no, tej tuag uas tseem mus kev, Ntxwgnyoog tus yam ntxwv, Kuv tej yeeb ncuab tau Kuv lub yeeb koob? Kuv yuav rov tau Kuv lub yeeb koob, rov tau Kuv tej lus tim khawv uas muaj nyob nrog tib neeg, thiab txhua yam ua tau yog Kuv tug thiab Kuv muab rau tib neeg ntev los lawm—Kuv yuav kov yeej tib neeg tag nrho. Txawm li cas los xij, koj yuav paub tias tus tib neeg Kuv tau tsim yog neeg dawb huv uas tau Kuv tus yam ntxwv thiab Kuv lub yeeb koob. Lawv tsis yog Ntxwgnyoog tug, los sis lawv tsis yog rau nws tsuj, tab sis yog Kuv tug uas tshwm tuaj, tsis muaj Ntxwgnyoog ib nyuag qhov tshuaj lom me me li. Thiab yog li ntawd, Kuv ceeb toom rau tib neeg tias Kuv tsuas xav tau yam uas Kuv tsim los ntawm Kuv txhais tes, cov dawb huv uas Kuv hlub thiab tsis zwm rau lwm qhov. Ntau tshaj ntawd, Kuv yuav zoo siab rau lawv thiab xav tias lawv yog Kuv lub yeeb koob. Txawm li cas los xij, qhov Kuv xav tau tsis yog cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog ntxias dag, uas hnub no yog Ntxwgnyoog tug, thiab tsis yog cov Kuv tsim thaum lub hauv paus lawm. Vim hais tias Kuv lub hom phiaj yog rov tau Kuv lub yeeb koob uas tshwm sim nyob hauv tib neeg lub ntuj, Kuv yuav tau txeeb tag nrho tib neeg cov ciaj, los ua pov thawj rau Kuv lub yeeb koob uas ntaus yeej Ntxwgnyoog. Kuv yuav Kuv cov lus pov thawj xws li nws tshwm los ua Kuv tus kheej, ua ib qho rau Kuv txoj kev zoo siab. Qhov no yog Kuv lub siab nyiam.

Xaiv tawm los ntawm “Ua Ib Tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 349

Nws tau siv kaum tawm txhiab xyoo keeb kwm rau tib neeg ua mam los txog qhov lawv nyob hnub no, tab sis cov tib neeg Kuv tsim thaum pib tau tog mus ua ib co tsis zoo lawm. Tib neeg tsis yog cov tib neeg uas Kuv xav tau lawm, thiab vim li ntawd, nyob hauv Kuv ob lubqhov muag, neeg tsis tsim nyog tau lub npe tib neeg ntxiv lawm. Lawv ho yog, qhov vuab tsuab ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog tau coj mus kaw lawm, cov neeg tuag uas lwj lwj lawm los tseem mus kev uas Ntxwgnyoog nyob hauv lawv thiab Ntxwgnyoog hnav lawv ua nws cov nkaub ncaws. Neeg tsis muaj kev ntseeg txog qhov muaj Kuv, los sis tsis txais qhov Kuv los. Tib neeg lam teb yam Kuv kom lawv ua yam tsis txaus siab hlo, lawv lam ua ib pliag xwb, thiab tsis yog ib qho ua siab dawb paug qhia lub neej txoj kev zoo siab thiab kev tu siab rau Kuv. Vim neeg pom Kuv li ib tug lawv tsis muaj peev xwm paub tau, lawv lam ua txuj luag nyav rau Kuv, lawv tus cwj pwm sov siab nrog tus muaj hwj chim, vim neeg tsis paub txog Kuv tes dej num, tsawg tshaj ntawd Kuv lub siab nyiam rau lub sij hawm no. Kuv yuav hais qhov tseeb rau nej: Thaum hnub ntawd los txog, txoj kev txom nyem ntawm ib tug twg uas pe hawm Kuv yuav yooj yim dua cov uas nej hawm nej. Qhov nej ntseeg Kuv, tseeb tiag, yuav tsis ntau tshaj li Yauj—txoj kev ntseeg ntawm covYudas Falixais yog neeg Yudais tsheem tshaj nej txoj kev ntseeg thiab—thiab yog li, yog hnub cov hluav taws nqes los, nej txoj kev txom nyem tseem yuav phem tshaj li cov Falixais thaum Yexus tsis pom zoo rau tej yam lawv ua, tshaj li 250 tus thawj coj uas tawm tsam Mauxes, thiab lub nroog Xaudoos thaum kub nyhiab puas tsuaj. Thaum Mauxes ntaus lub pob zeb, thiab Yehauvas ua dej tawm txua los, yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum Daviv ntaus nkauj nog ncas qhuas Kuv, Yehauvas—muaj kev zoo siab puv npo—vim yog nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauj tau poob tag nws tej tsiaj txhu puv tej roob thiab tej nyiaj kub suav tsis txheeb lawm, thiab nws lub cev muaj hlwv kub nyhiab puv nkaus, twb yog vim nws txoj kev ntseeg. Thaum nws hnov tau Kuv lub suab, Yahauvas, thiab pom Kuv lub yeeb koob, Yehauvas, yog vim nws txoj kev ntseeg. Qhov Petus raws Yexus Khetos yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Qhov uas nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig los tam Kuv thiab muab lub yeeb koob nto moo ua tim khawv kuj yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum Yauhas pom Neeg Leej Tub muaj yeeb koob tus duab, yog los ntawm nws txoj kev ntseeg. Thaum nws pom qhov yog toog ntawm lub sij hawm kawg, nws yeej yog tag nrho ntau qhov vim nws txoj kev ntseeg. Qhov laj thawj uas hu ua ntau pab ntawm Lwm Haiv Neeg tau txais Kuv qhov kev tshwm sim, thiab tau los paub tias Kuv tau rov los rau hauvlub cev nqaij daim tawv lawm los ua Kuv txoj hauj lwm nrog tib neeg, kuj yog vim lawv txoj kev ntseeg thiab. Tag nrho cov uas raug Kuv cov lus nyhav thiab tseem ua rau lawv zoo siab thiab tau txais kev cawm—lawv tau ua li ntawd tsis yog vim lawv txoj kev ntseeg lod? Cov uas ntseeg Kuv tab sis tseem tiv kev txom nyem, tsis yog lawv twb raug lub ntiaj teb tshem tawm lawm lod? Cov ua lub neej tsis raws li Kuv tej lus, khiav tawm txoj kev txom nyem ntawm kev sim tsiab, tsis yog lawv ntab yuj yees thoob lub ntiaj teb xwb lod? Lawv zoo li cov nplooj ntoos zeeg ntab rau ub rau no tsis muaj qhov chaw so, tsawg tshaj ntawd tsis muaj Kuv cov lus nplij lawv. Txawm tias Kuv txoj kev qhuab ntuas thiab kev tsim kho kom zoo tuaj tsis raws lawv, lawv tsis yog ib co thov nkawv ntab qhov rau qhov, taug tej kev nyob sab nraum lub teb chaws ntuj ceeb tsheej lod? Lub ntiaj teb puas yog koj qhov chaw so tiag? Koj puas muaj peev xwm zam dhau Kuv txoj kev qhuab ntuas, tau ib qho nyuag kev luag ntxhi txaus siab los ntawm lub ntiaj teb? Koj puas yuav muaj peev xwm tiag tiag muab qhov kev zoo siab ib pliag los vov qhov uas koj lub siab qhuav qhawv tsis muaj dab tsis nyob hauv li? Tej zaum koj yuav muaj peev xwm dag tau txhua tus nyob hauv koj tsev neeg, tab sis koj yeej tsis muaj peev xwm dag tau Kuv ib zaug li. Vim hais tias koj txoj kev ntseeg me heev, niaj hnub no, koj tseem tsis muaj peev xwm nrhiav kom tau ib qho nyuag kev zoo siab los ntawm txoj kev ua neej, Kuv txib koj: zoo tshaj uas koj ua siab dawb paug ua ib nrab ntawm koj sim neej rau Kuv dua li ua tag nrho koj sim neej nyob dog dig thiab khwv rau cev nqaij daim tawv, thev txhua yam kev txom nyem ua ib tug neeg thev yuav luag tsis taus. Lub hom phiaj dab tsi uas saib yus tus kheej muaj nqis heev thiab khiav tawm ntawm Kuv txoj kev rau txim? Lub hom phiaj dab tsi uas koj tus kheej khiav nkaum los ntawm qhov Kuv rau txim ib me pliag xwb es tau txais kev txaj muag tas ib txhis, qhov kev raug txim tas ib txhiab ib txhis? Qhov tiag, Kuv yeej tsis yuam ib tug twg mus rau Kuv lub siab nyiam. Yog tej tug yeej tuaj yeem zwm tiag ua raws li Kuv lub hom phiaj, Kuv yuav tsis saib lawv dog dig. Tab sis Kuv yuav kom tag nrho sawv daws ntseeg Kuv, ib yam li Yauj ntseeg Kuv, Yehauvas. Yog nej txoj kev ntseeg loj dua Thaumas, ces nej txoj kev ntseeg yuav tau qhov Kuv qhuas, nyob hauv nej txoj kev ncaj ncees nej yuav nrhiav tau Kuv txoj kev zoo siab, thiab nej yuav tsum nrhiav tau Kuv lub yeeb koob nyob hauv nej lub neej. Txawm li cas los xij, cov neeg uas ntseeg lub ntiaj teb thiab ntseeg dab phem ua rau lawv lub siab tawv, zoo ib yam li cov nyob hauv lub nroog Xaudoos, uas raug cua tshuab xuab zeb paug lawv qhov muag thiab lawv lub qhov ncauj hais tej yam los ntawm dab phem, cov uas lub tswv yim tau plooj tus phem twb tau lawv los ntev heev lawm uas tau nyob hauv lub ntiaj teb yam tsis tsim nyog. Lawv txoj kev xav tau poob rau tus phem yav ntuj thaum ub tswj yuav luag tag. Yogli ntawd, tib neeg txoj kev ntseeg thiaj tau mus nrog cov cua, thiab lawv thiaj tsis muaj peev xwm uas paub txog Kuv tes dej num. Qhov lawv ua tau ces lam maj mam sim ua Kuv tes dej num yam tsis txaus siab hlo los sis saib dog saib dig, vim hais tias lawv twb raug Ntxwgnyoog cov tshuaj lom los ntev lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Ua Ib Tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 350

Kuv yuav kov yeej tib neeg vim hais tias neeg yog Kuv tsim thiab ntau tshaj ntawd, lawv tau txaus siab rau tag nrho txhua yam khoom ntau heev ua Kuv tau tsim. Tab sis neeg kuj tsis txais Kuv thiab; Kuv twb tsis nyob hauv lawv lub siab lawm, thiab lawv saib Kuv zoo li ib lub nra nyob hauv lub neej, txog ntua rau qhov uas, twb tau pom Kuv tiag tiag lawm, lawv tseem tsis txais Kuv, thiab rhuav lawv cov hlwb xav txog txhua txoj kev los ua kom yeej Kuv. Neeg tsis pub Kuv saib lawv rau qhov rau nqi los sis tso cai rau Kuv ua nruj ua tsiv rau lawv, lawv kuj tsis pub Kuv txiav xim los sis rau txim rau lawv qhov lawv ua tsis ncaj ncess. Tshaj li qhov lawv ua tej no, lawv pom tias yog ib qho meem txom lawv. Thiab yog li Kuv tes dej num yog coj cov tib neeg uas noj, haus, thiab zoo siab nyob hauv Kuv tab sis tsis paub Kuv, thiab ua kom yeej lawv. Kuv yuav tshem tej cuab yeej ntawm tib neeg, thiab ces, coj Kuv cov tim tswv, coj Kuv lub yeeb koob, Kuv yuav rov qab mus rau Kuv qhov chaw nyob. Vim tej yam neeg ua tau ua rau Kuv tu siab los ntev lawm thiab ua Kuv tes dej num tawg ua tej dwb daim tag. Kuv lub hom phiaj yog rov ua kom tau lub yeeb koob uas tus phem tau muab ntawm Kuv lawm ua ntej thaum yuav zoo siab hlo ncaim ntawm lawv, cia tib neeg ua lawv lub neej mus ntxiv, “ua lub neej thiab dej num nyob hauv kev thaj yeeb thiab kev zoo siab,” mus ntxiv, “lawv tu lawv tej teb”, mus ntxiv, thiab Kuv yuav tsis cuam tshuam lawv lub neej nxtiv lawm. Tab sis tam sis no Kuv lub hom phiaj yog rov tau tag nrho Kuv lub yeeb koob los ntawm tus phem txhais tes, coj rov qab tag nrho lub yeeb koob Kuv ua rau tib neeg thaum tsim lub ntiaj teb. Yuav tsis rov muab ib zaug ntxiv rau haiv tib neeg nyob ntiaj teb. Rau qhov tsis yog neeg ceev tsis tau Kuv lub yeeb koob xwb, tab sis lawv tseem tau muab nws pauv Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Neeg tsis saib qhov Kuv los muaj nqis, los sis tsis rau nqi rau hnub uas muaj Kuv lub yeeb koob. Lawv tsis zoo siab txais Kuv txoj kev rau txim, tsawg tshaj ntawd lawv zoo siab rov muab Kuv lub yeeb koob rau Kuv, los sis lawv tsis yeem muab tus phem cov tshuaj lom cuam pov tseg. Tib neeg yeej dag Kuv tsis tseg ib yam li lawv txoj kev qub, neeg tseem hnav lub ntsej muag luag ntxhi thiab zoo siab hlo ib yam li txoj kev qub. Lawv tsis faj txog tias kev tsaus ntuj tob npaum li cas yuav nqes los rau tib neeg tom qab Kuv lub yeeb koob khiav tawm ntawm lawv lawm. Ua ib qho, lawv tsis faj tias thaum Kuv hnub los txog rau tag nrho cov tib neeg, nws tseem yuav nyhav tshaj rau lawv dua li cov neeg nyob rau Nau-a tiam, rau qhov lawv tsis paub tias Yixayee yuav tsaus ntuj npaum li cas thaum Kuv lub yeeb koob tawm ntawm nws lawm, rau qhov thaum pib kaj ntug neeg tsis nco qab tias nyob dhau ib hmos tsaus ntuj nti nyuaj npaum li cas. Thaum lub hnub rov qab mus nkaum thiab kev tsaus ntuj nqes los rau tib neeg, nws yuav tu siab thiab tom nws cov hniav nyob hauv qhov tsaus ntuj. Nej tsis nco qab lawm lod, thaum Kuv lub yeeb koob tawm ntawm Yixayee lawm, nws nyuaj npaum li cas rau cov neeg Yixayee tiv kev txom nyem lub sij hawm ntawd? Tam sis no yog lub sij hawm thaum nej pom Kuv lub yeeb koob, thiab nws kuj yog lub sij hawm thaum nej faib lub caij ntawm Kuv lub yeeb koob. Tib neeg yuav tu siab nyob hauv txoj kev tsaus ntuj thaum Kuv lub yeeb koob tawm ntawm thaj av qias neeg lawm. Tam sis no yog hnub uas muaj Kuv lub yeeb koob thaum Kuv ua Kuv tes dej num, thiab nws yog hnub uas thaum Kuv zam tib neeg kom txhob raug kev txom nyem, rau qhov Kuv yuav tsis muab lub sij hawm raug tsim txom thiab txom nyem loj rau lawv. Kuv tsuas xav yeej tib neeg tag nrho xwb, thiab yeej tag nrho tus phem ntawm tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Ua Ib Tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 351

Kuv tau nrhiav coob leej ntau tus tib neeg nyob hauv ntiaj teb los ua Kuv cov thwj tim. Nyob rau ntawm cov thwj tim no, muaj cov uas ua hauj lwm ua pov thawj, muaj cov uas tus coj, muaj cov uas yog Vajtswv cov me nyuam, muaj cov uas yog Vajtswv cov neeg, thiab muaj cov uas ua hauj lwm pab cuam. Kuv cais lawv raws li lawv txoj kev muaj siab npuab rau Kuv. Thaum txhua tus raug cais raws li tej hom ntawd lawm, uas yog, lub sij hawm tus yam ntxwv ntawm txhua hom neeg tau raug cais meej lawm, Kuv yuav suav lawv txhua tus rau hauv pawg uas yog lawv hom thiab muab txhua hom tso rau hauv qhov chaw uas haum rau lawv, es thiaj li yuav ua tiav Kuv lub hom phiaj kev cawm dim rau tib neeg. Hauv cov pab pawg, Kuv hu cov neeg uas Kuv xav cawm cia los rau hauv Kuv lub tsev, tom qab ntawd ces ua kom lawv txhua tus lees txais Kuv tes hauj lwm ntawm tiam kawg ntawd. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv cais lawv raws li hom, tom qab ntawd ces muab khoom plig pub rau los sis rau txim rau txhua tus raws lawv cov kev coj kev ua. Nov yog cov kauj ruam uas yog Kuv tes hauj lwm.

Niaj hnub no, Kuv nyob rau hauv ntiaj teb no, thiab kuv nyob ua ke nrog tib neeg. Cov neeg uas tau paub txog Kuv tes hauj lwm, thiab saib Kuv txoj lus, thiab ua ke no Kuv muab txhua yam tseeb cob rau Kuv cov thwj tim, kom lawv tau txais txoj sia los ntawm Kuv thiab tom qab ntawd thiaj li tau txais txoj hauv kev uas lawv tuaj yeem taug tau. Kuv yog Vajtswv, yog Tus Pub txoj sia. Nyob rau hauv lub sij hawm ntev niaj ntau xyoo ntawm Kuv tes hauj lwm, tib neeg tau txais ntau yam heev, thiab tso tseg ntau yam heev, tiam sis Kuv tseem hais tau tias lawv tsis tau ntseeg Kuv tiag tiag. Tib neeg tsuas yog lees paub tias Kuv yog Vajtswv hauv lawv lo lus xwb, tiam sis lawv tsis pom zoo nrog qhov tseeb uas Kuv hais, thiab, tsis tas li ntawd, tsis kam xyaum ua raws qhov tseeb uas Kuv hais kom lawv ua. Qhov no yuav hais tau tias, tib neeg tsuas lees paub tias muaj Vajtswv xwb, tiam sis tsis yog lees qhov tseeb; tib neeg tsuas lees paub tias muaj Vajtswv xwb, tiam sis tsis lees txoj sia; tib neeg tsuas lees paub Vajtswv lub npe, tiam sis tsis lees paub Nws lub cev tiag. Kuv thuam lawv rau lawv txoj kev mob siab rau, rau qhov lawv tsuas yog siv cov lus zoo los dag ntxias Kuv xwb; tsis muaj ib tug twg teev hawm Kuv tiag li. Nej cov lus muaj qhov kev ntxias ntawm tus nab; dhau qhov ntawd, tej ntawd mas khav theeb tshaj plaws, yog ib qho kev tshaj tawm uas muaj tseeb los ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj. Tsis tas li ntawd, nej cov kev coj kev ua tau tawg ntsoog tas thiab raug dua ntuag tas yam poob ntsej muag heev; nej txoj kev ntshaw uas tsis paub txaus thiab kev ntshaw kom tau ntau ntawd mloog mas tub qaug pob ntseg heev li. Nej txhua tus tau rais los ua cov npauj rau hauv Kuv lub tsev, uas yog cov niag khoom ntxim ntxub heev yuav tau muab pov tseg. Nej yeej tsis muaj leej twg uas yuav nyiam qhov tseeb li; nej tsuas xav tau koob hmoov, xav kom tau mus ntuj ceeb tsheej, kom mus pom lub zeem muag zoo nkauj ntawm Khetos siv Nws lub hwj chim kav ntiaj teb xwb. Tiam sis nej puas tau xav txog hais tias ib tug tib neeg zoo li ntawm nej ko, tus neeg uas muaj lub siab tsis ncaj, uas tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, yuav ua li cas tsim nyog caum Vajtswv? Nej yuav ua li cas nce tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej? Koj yuav ua li cas tsim nyog mus pom tej chaw uas zoo nkauj tshaj plaws, zoo nkauj yam tsis tau muaj qauv piv txwv dua los ntawd? Koj cov lus ces yog tib co lus dag ntxias thiab tej lus vuab tsuab, ntawm kev ntxeev siab thiab kev khav theeb. Koj ib txwm tsis tau hais ib lo lus tseeb rau Kuv, tsis muaj ib lo lus dawb huv, tsis muaj ib lo tias yuav mloog Kuv hais thaum uas hnov Kuv txoj lus. Thaum kawg, nej txoj kev ntseeg zoo li cas? Tsis muaj ib yam dab tsi tsuas yog muaj txoj kev ntshaw thiab nyiaj txiag nyob hauv nej lub siab xwb, thiab tsis muaj dab tsi tiam sis tsuas muaj cov cuab yeej khoom nyob rau hauv nej lub hlwb xwb. Txhua txhua hnub, koj tsuas suav hais tias yuav ua li cas kom tau txais qee yam los ntawm Kuv xwb. Txhua txhua hnub, koj tsuas suav tias koj tau txais kev muaj txiag nplua nuj thiab cuab yeej khoom ntau npaum li cas los ntawm Kuv xwb. Txhua txhua hnub, nej tsuas tos ntsoov txoj kev foom koob hmoov kom ntau dua qhov qub los rau nej kom nej thiaj li muaj kev zoo siab, tau ntau dua qhov qub thiab zoo tshaj qhov qub xwb. Yeej tsis muaj Kuv nyob rau hauv nej txoj kev xav rau txhua lub sij hawm, yeej tsis yog qhov tseeb uas los ntawm Kuv nyob hauv li thiab, tiam sis tsuas yog muaj nej tus txiv los sis tus poj niam, tej me tub, tej me ntxhais, thiab tej khoom uas yuav noj thiab yuav hnav xwb. Nej tsuas xav txog qhov tias yuav ua li cas nej thiaj yuav tau txais kom ntau dua qhov qub, kom txaus siab dua qhov qub xwb. Tab txawm hais tias nej noj kom plab tawg kiag los, nej tseem tsis yog ib lub cev tuag xwb lod? Txawm tias nej lub cev sab nraud yuav hnav tej khaub ncaws zoo nkauj npaum li ko los, nej tseem tsis tau yog neeg tuag mus taus kev uas tsis muaj sia xwb thiab lod? Nej siv zog khwv txhawm rau kom tsau nej lub plab, khwv kom txog thaum nej cov plaub hau dawb tag, tiam sis tsis muaj ib tug twg kam fij ib txoj plaub hau rau Kuv tes hauj lwm li. Nej tsuas mus lawm tas li xwb, yuam nej lub cev thiab yuam nej lub hlwb ua hauj lwm hnyav, kom tau txhua yam los txhawm nej cev nqaij daim tawv, thiab rau nej tej tub thiab tej ntxhais—tiam sis nej tsis muaj leej twg yuav txhawj txog los sis txhawj xeeb txog qhov Kuv lub siab nyiam li. Nej tseem cia siab tias yuav tau txais dab tsi los ntawm Kuv thiab?

Kuv yeej ib txwm tsis maj thaum Kuv ua hauj lwm. Tab txawm hais tias tib neeg yuav raws Kuv qab li cas los, Kuv yeej ua Kuv txoj hauj lwm mus raws li txhua kauj ruam, ua raws nraim li Kuv txoj kev npaj xwb. Yog li txawm tias tag nrho nej tawm tsam Kuv, los Kuv yeej tseem ua hauj lwm tsis tso tseg, thiab Kuv yeej tseem yuav hais cov lus uas Kuv yuav tsum tau hais ntxiv mus. Kuv hais rau cov uas Kuv tau xaiv ua ntej tso hauv Kuv lub tsev, xwv kom lawv yuav ua twb zoo mloog Kuv cov lus. Txhua tus uas qhau hau los mloog Kuv cov lus, tus uas xav paub txog Kuv cov lus, Kuv yuav coj lawv mus tso ua ntej ntawm Kuv lub zwm txwv; txhua tus neeg uas tig nrab qaum rau Kuv cov lus, cov uas tsis mloog Kuv lus, thiab tab meeg tawm tsam Kuv, Kuv muab xyeeb pov tseg kiag rau ib sab mus tos txais lawv lub txim kawg. Tib neeg txhua tus ua lub neej nyob nrog txoj kev siab tsis ncaj thiab nyob hauv tus dab phem lub xib teg, yog li ntawd cov ntseeg Kuv thiaj li muaj tsawg tsawg xwb uas thiaj li quaj nrhiav qhov tseeb. Uas yog hais tau tias, feem coob yeej tsis teev hawm Kuv tiag tiag; lawv tsis teev hawm Kuv nrog qhov tseeb, tiam sis lam ua kom tau txais Kuv txoj kev ntseeg siab los ntawm kev ua siab tsis ncaj thiab ntxeev siab, los ntawm kev dag ntxias. Yog vim li no, Kuv thiaj hais tias: Muaj coob leej raug hu, tiam sis muaj tsawg leej thiaj li raug xaiv xwb. Cov uas raug hu ntawd yeej tau ua siab tsis ncaj heev thiab txhua tus yeej nyob rau tib lub caij—tiam sis cov uas raug xaiv yog ib feem ntawm tag nrho lawv, yog cov uas ntseeg thiab lees paub qhov tseeb, thiab cov uas coj ua raws qhov tseeb. Cov neeg no tsuas yog ib feem tsawg tsawg ntawm cov neeg tag nrho, thiab Kuv yuav tau txais lub yeeb koob ntau dua los ntawm lawv. Muab piv rau cov lus no, nej puas paub tias nej yuav yog tus uas nyob rau hauv cov Kuv xaiv? Nej txoj kev yuav mus xaus zoo li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 352

Ib yam li qhov Kuv tau hais, cov uas coj raws Kuv yeej muaj coob leej tiam sis cov uas hlub Kuv tiag muaj tsawg xwb. Tej zaum ib txhia yuav hais tias,“Kuv puas yuav them tus nqi ntau npaum li ntawd yog tias Kuv tsis hlub Koj? Kuv puas yuav raws qab los tav li no yog tias Kuv tsis hlub Koj?" Muaj tseeb tias, koj yeej muaj ntau qhov laj thawj, thiab koj txoj kev hlub tej zaum yeej zoo heev, tiam sis dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev hlub uas muab rau Kuv? Lo lus uas hu ua "Kev Hlub", yog hais txog txoj kev xav uas dawb huv thiab tsis muaj kev dub tsuas, uas yog los ntawm koj lub siab hlub, hnov tau thiab xav qhov zoo nkaus xwb. Nyob rau hauv txoj kev hlub yuav tsis muaj qhov txwv, tsis muaj teeb meem cuam tshuam, thiab tsis muaj toj roob hauv pes quas. Nyob hauv txoj kev sib hlub yuav tsis muaj kev tsis sib ntseeg siab, tsis muaj kev dag, thiab tsis muaj kev haub ntxias. Nyob rau hauv txoj kev hlub yuav tsis muaj toj roob hauv pes quas thiab tsis muaj dab tsi uas yuav tsis dawb huv. Yog tias koj hlub tiag, ces koj yuav tsum tsis dag, tsis yws, tsis ntxeev siab, tsis yuam, tsis tsib nuj tsib nqi, los sis tsis nrhiav kom tau qee yam dab tsi los sis kom tau ntau npaum li cas. Yog tias koj hlub tiag, ces koj yuav zoo siab hlo muab koj tus kheej, yuav zoo siab tiv txoj kev txom nyem, koj yuav sib raug zoo nrog Kuv, koj yuav tso tseg txhua yam uas koj muaj rau Kuv, koj yuav tso tseg tag nrho koj tsev neeg, koj lub neej tom ntej, koj txoj kev hluas, thiab koj txoj kev txij nkawm. Yog tias tsis yog li no ces, koj txoj kev hlub yuav tsis yog kev hlub hlo li, tiam sis tsuas yog kev ntxias dag thiab kev ntxeev siab xwb! Koj txoj kev hlub yog yam kev hlub twg? Nws puas yog txoj kev hlub tiag? Los sis kev hlub cuav? Koj tau tso tseg ntau npaum li cas? Koj tau muab ntau npaum li cas fij rau Kuv? Kuv tau txais kev hlub ntau npaum li cas los ntawm koj? Koj puas paub txog? Nej lub siab mas puv ntoob nrog tej kev ua phem, kev ntxeev siab, thiab kev dag ntxias xwb—thiab zoo li no es, nej txoj kev hlub yuav dawb huv npaum li cas no? Nej xav tias nej yeej tau tso pov tseg ntau yam rau Kuv lawm; nej xav tias nej txoj kev hlub uas muab rau Kuv yeej txaus heev lawm. Tiam sis yog vim li cas es nej cov lus thiab kev nqis tes ua ho ib txwm yog kev ntxeev siab thiab dag ntxias mas? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis lees paub Kuv txoj lus. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tom qab ntawd ces muab Kuv tsaws pov tseg. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis ntseeg Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis tuaj yeem lees txais tias muaj Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis hwm Kuv raws li qhov uas Kuv yog leej twg, thiab tig qhov twg los nej ua qhov nyuaj rau Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho ntxias Kuv thiab dag Kuv nyob rau hauv txhua yam. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis ntshai Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej tawm tsam Kuv nyob rau hauv txhua qhov thiab txhua yam. Tag nrho tej no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej yeej tau mob siab rau ntau txaus tiag, tiam sis nej ib txwm tsis tau xyaum ua raws li qhov Kuv xav kom nej ua. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Ua twb zoo saib pom tau tias tsis muaj ib qhov me me kev hlub uas nej muab rau Kuv li. Tom qab ntawm kev ua hauj lwm ntau lub xyoo thiab tag nrho txhua cov lus uas Kuv tau muab rau nej, nej tau txais ntau npaum li cas tiag? Qhov no tsis tsim nyog muab tig rov ua twb zoo saib thiab los? Kuv ceeb tom rau nej tias: Cov uas Kuv hu los nrog Kuv tsis yog cov uas ib txwm tsis muaj kev ua siab tsis ncaj; tiam sis cov uas Kuv xaiv yog cov uas hlub Kuv tiag tiag. Yog li ntawd, nej yuav tsum ceev faj txog nej cov lus thiab cov kev coj kev ua, thiab ntsuam xyuas nej txoj kev npaj siab thiab kev xav es kom ntseeg tau tias tej ntawd tsis hla dhau txoj kab ciam. Nyob rau thaum tiam kawg, ua txhua yam kom zoo tshaj plaws los muab nej txoj kev hlub rau Kuv, nyab tsam Kuv txoj kev chim siab ho ploj tsis taus ntawm nej mus!

Xaiv tawm los ntawm “Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 353

Txhua txhia hnub, ib tug zuj zus thiab txhua leej txhua tus tib neeg tej kev ua thiab kev xav yeej raug saib ntsoov los ntawm ob lub qhov muag ntawm ib Tug, thiab, tib lub sij hawm ntawd, tau npaj rau lawv tus kheej rau tag kis. Qhov no yog txoj kev uas txhua tus ua neej nyob yuav tsum tau taug; nws yog txoj kev uas Kuv npaj tseg rau txhua tus lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dhau los sis raug zam tau. Tej lus Kuv tau hais tsis muaj zauv, thiab tes dej num Kuv tau ua, ntxiv rau, tsis muaj kev ntsuas. Txhua txhia hnub, Kuv saib txhua tus tib neeg raws li txhua yam uas lawv tsim nyog ua kom mus raws li lawv tus yeeb yam thiab tshwm los ntawm lawv tus xeeb ceem. Yam tsis paub txog, ntau leej twb tau teeb tsa “txoj kev yog,” uas Kuv tau qhia meej rau ntau hom tib neeg lawm. Ntawm cov ntau hom tib neeg no Kuv tau tso lawv rau hauv qhov chaw sib txawv ntev lawm thiab, nyob rau lawv qhov chaw ntawd, txhua tus twb tau qhia txog lawv tus cwj pwm lawm. Tsis muaj leej twg yuav khi lawv, tsis muaj leej twg yuav ntxias dag lawv. Lawv muaj kev ywj pheej ntawm txoj kev ua huv tib si thiab yam lawv ua ntawd tawm los ntawm lawv tus cwj pwm. Tsuas muaj ib yam uas tseem tshuaj lawv xwb: Kuv cov lus. Vim li ntawd muaj qee tus tib neeg tsis rau siab nyeem Kuv cov lus, yeej tsis muab coj los xyaum ua, tsuas ua kom khiav dhau txoj kev tuag xwb; lwm cov, tib lub sij hawm no, pom tias nws yog ib yam nyuab yuav uv nyob rau tej hnub uas tsis muaj Kuv tej lus los ua tus coj thiab pab cuam rau lawv, thiab yogli ntawd lawv thiaj li tuav Kuv cov lus ruaj nreeg txhua lub sij hawm. Thaum lub sij hawm dhau mus, lawv tshawb pom cov lus zais nyob rau ntawm tib neeg lub neej, lub hom phiaj ntawm noob neej, thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua tib neeg. Qhov no qhia meej tias noob neej nyob nrog Kuv cov lus li cas, thiab Kuv tsuas tso cov xwm txheej los coj lawv kev. Kuv tsis ua ib tes dej num uas quab yuam tib neeg kom muab Kuv cov lus los ua lub hauv paus ntawm lawv lub neej. Yog li ntawd cov uas ib txwm tsis muaj ib lub siab paub qhov phem qhov zoo, thiab cov nws lub neej tsis muaj ib qho nuj nqes, khav xyeeb hlo Kuv cov lus rau ib sab thiab ua raws li lawv txoj kev xav tom qab uas tau soj ntsuam ntsiag tso seb txhua mus li cas. Lawv pib dhuav qhov tseeb thiab txhua yam uas los ntawm Kuv los. Ntau tshaj ntawd, lawv dhuav qhov nyob hauv Kuv lub tsev. Tiam rau lawv lub hom phiaj, thiab kom khiav dhau txoj kev rau txim, cov tib neeg no nyob rau hauv Kuv lub tsev tau ib lub sij hawm, txawm tias lawv ua hauj lwm pab cuam. Txawm li cas los xij, lawv qhov kev xav ua thiab kev ua yeej tsis hloov li. Qhov no ua rau lawv txoj kev ntshaw koob hmoov nce ntau tuaj, thiab ua rau lawv txoj kev ntsaw nkag mus rau hauv lub nceeg vaj ib zaug thiab nyob rau hauv mus ib txhis—txawm yog nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej mus ib txhis. Lawv yim xav kom Kuv hnub los txog sai npaum cas, yim ua rau lawv pom tias qhov tseeb yog ib qho chaw khuam siab, ib qho dawm lawv txoj hau kev. Lawv tos tsis taus yuav rawm rhais ruam nkag mus rau hauv lub nceeg vaj kom tau txais cov koob hmoov ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej mus ib txhis—tag nrho tib si yam tsis muaj kev cheem tsum los caum txoj kev tseeb los sis txais yuav kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab, yam uas tseem ceeb tshaj, txhob tau nkaum hauv Kuv lub tsev thiab txhob tau ua raws li Kuv txib. Cov tib neeg no nkag los rau hauv Kuv lub tsev tsis muaj siab los nrhiav qhov tseeb, los sis koom tes nrog rau Kuv txoj kev cawm; lawv lub hom phiaj tsuas kom tau txoos nrog rau cov neeg uas tsis raug kev puas tsuaj nyob rau lub sij hawm yuav los tom ntej xwb. Vim li ntawd lawv lub siab yeej tsis txeev paub tias qhov tseeb yog dab tsi, los sis yuav txais yuav qhov tseeb li cas. Qhov no yog kev muaj qab hau tias vim li cas cov tib neeg zoo li no tsis txeev muab qhov tseeb coj los xyaum los sis paub txog lawv txoj kev coj tsis ncaj, thiab tau nyob rau hauv Kuv lub tsev li “ib co tub txib” tas li. Lawv “ua siab ntev” tos txog Kuv hnub uas tseem yuav los thiab lawv tsis sab li txawm lawv yuav raug pov rau Kuv tes dej num. Tab sis txawm lawv tej dag zog yuav loj npaum li cas los sis lawv them tus nqi dab tsi los xij, yeej tsis muaj leej twg pom lawv txom nyem rau qhov tseeb los sis tau muab ib yam dab tsi this rau Kuv li. Nyob hauv lawv lub siab, lawv xyeeb txob xav pom hnub Kuv muaj kev xaus los rau tiam qub, ntxiv mus, tos tsis taus kom pom seb Kuv lub hwj chim thiab txoj cai muaj zog npaum li cas. Yam uas lawv tsis txeev rau siab ua yog kev pauv lawv tus kheej thiab nrhiav qhov tseeb. Lawv nyiam yam uas Kuv dhuav, thiab lawv dhuav yam uas Kuv nyiam. Lawv xav tau yam uas Kuv ntxub, tab sis ho tshai rwg tsam plam yam uas Kuv ntxub ntxub. Lawv ua neej nyob rau hauv lub qab ntuj vuab tsuab, lawv yeej tsis ntxub nws kiag li, thiab ntshai heev tias tsam Kuv yuav muab nws rhuav tshem. Nyob rau ntawm lawv qhov kev tsis sib haum xeeb, lawv nyiam lub ntiaj teb uas Kuv ntxub ntxub, tab sis kuj tseem xav kom Kuv muab rhuav tshem nrawm nroos mus, kom lawv thiaj tsis raug kev txom nyem ntawm txoj kev puas tsuaj thiab hloov mus rau cov tswv uas nyob rau tiam tom ntej, ua ntej lawv yuav yuam kev mus ntawm txoj kev tseeb mus. Qhov no vim yog lawv tsis hlub qhov tseeb thiab dhuav txhua yam uas los ntawm Kuv los. Tej zaum lawv yuav dhau los ua “cov neeg mloog lus” rau ib lub sij hawm luv luv kom txhob plam tej koob hmoov, tab sis lawv txoj kev ntxhov siab xav kom raugfoom koob hmoov rau, thiab ntshai txoj kev puas tsuaj thiab nkag mus rau huav lub pas dej uas muaj hluav taws kub, tsis txawj tuag li. Thaum Kuv hnub txav los ze, lawv txoj kev ntshaw yuav loj hlob zuj zus. Thiab qhov kev puas tsuaj yim loj npaum li cas, nws yuav ua rau lawv tsis muaj kev pab npaum li ntawd, tsis paub yuav pib qhov twg kom ua rau Kuv zoo siab thiab kom tsis txhob plam cov khoob hmoov uas lawv xav tau los lawm ntev. Cov tib neeg zoo li no mas mob siab rau ua ntej hlo li cov tawm tswv yim rau thaum Kuv nqes tes ua hauj lwm. Lawv tsuas xav txog qhov mus ceev ceev rau pem hauv ntej ntawm pab tub rog xwb, ntshai heev tias tsam Kuv tsis pom lawv. Lawv ua thiab hais qhov uas lawv xav tias yog, tsis paub tias lawv qhov kev ua thiab kev coj yeej tsis muaj feem rau qhov tseeb, thiab lawv tej kev ua ntawd tsuas yog tab kaum thiab cuam tshuam Kuv cov phiaj xwm xwb. Tej zaum lawv yuav siv zog thiab yuav rau siab los ntawm lawv lub siab tseeb thiab muaj siab tiv kev txom nyem, tiam sis yam uas lawv ua yeej tsis muaj feem xyuam rau Kuv, vim Kuv yeej tsis tau pom tias lawv tej kev ua ntawd yog los ntawm kev xav zoo, haj yam tsawg tshaj ntawd Kuv tsis tau pom lawv muab ib yam dab tsi tso kiag cia rau saum Kuv lub thaj. Kev ua zoo li no yog kev ua uas lawv twb tau ua rau Kuv ntau lub xyoo dhau los no lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 354

Thaum chiv thawj, Kuv xav muab qhov tseeb rau nej kom ntau dua no, tiam sis Kuv tsis tau ua li ntawd vim nej txoj kev rau qhov tseeb txias heev thiab tsis txawv li; Kuv tsis xav nkim Kuv tej dag zog dawb dawb, los sis Kuv tsis xav pom cov tib neeg tuav Kuv cov lus tiam sis lawv tej kev ua tawm tsam Kuv, ua rau Kuv npau taws, thiab thuam Kuv. Vim nej tej kev xav thiab nej kev ua noob neej, Kuv tsuas muab rau nej me ntsis thiab, rau nej, vim nws tseem ceeb tshaj nyob rau ntawm Kuv cov lus, uas yog kev sim ua ntawm Kuv tes dej num rau noob neej. Tsuas yog tam sim no Kuv paub tseeb lawm tias Kuv kev txiav txim siab thiab cov phiaj xwm uas Kuv tau ua ntawd haum rau nej kev cheem tsum lawm thiab, tshaj ntawd, paub tias Kuv kev xav rau ntawm noob neej nws yog lawm. Nej tej yam ntxwv ntau lub xyoo dhau los ntawm Kuv xub ntiag tau muab ib lo lus teb rau Kuv yam tsis tau muaj dua, thiab lo lus noog ntawm qhov lus teb no yog: “Noob neej tus cwj pwm rau qhov tseeb thiab rau tus tseem Vajtswv yog dab tsi?” Tej dag zog uas Kuv tau ua rau noob neej yog pov thawj qhia txog Kuv lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev hlub rau noob neej, thiab noob neej txhua txoj kev ua ntawm Kuv xub ntiag qhia tseeb tias nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev tsis nyiam rau qhov tseeb thiab tawm tsam Kuv. Txhua lub sij hawm, Kuv txhawj txog txhua tus uas raws Kuv, tiam sis tsis muaj ib lub sij hawm twg uas cov raws Kuv ntawd tuaj yeem txais tau Kuv cov lus; lawv yeej tsis tuaj yeem lees txais Kuv tej lus qhia kiag li thiab. Qhov no yog yam uas ua rau Kuv tu siab tshaj plaws. Tsis muaj leej twg muaj cuab kav to taub Kuv thiab, tshaj ntawd, tsis muaj leej twg tuaj yeem lees txais Kuv tau, txawm tias Kuv txoj kev xav dawb paug, thiab Kuv tej lus kuj mos. Txhua leej ua txoj hauj lwm uas Kuv tau tso rau lawv raws li lawv lub tswv yim; lawv tsis nrhiav Kuv txoj kev xav, cia li tso tseg qhov lawv noog seb Kuv cheem tsum dab tsi ntawm lawv. Lawv tseem hais tias lawv ua dej num rau Kuv yam ncaj ncees hlo, thaum lawv tab tom tawm tsam Kuv txhua lub sij hawm. Coob leej ntseeg tias qhov tseeb uas lawv lees txais tsis tau los sis lawv tsis muaj peev xwm xyaum tau ntawd tsis yog qhov tseeb. Nyob rau cov tib neeg zoo li ntawd, Kuv tej lus tseeb ces cia li dhau mus ua ib yam lawv tsis lees txais thiab muab xyeeb hlo rau ib sab. Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg lees tias Kuv yog Vajtswv tus nyob hauv cov lus qhia, tab sis kuj ntseeg Kuv li ib tug sab nrauv uas tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev, los sis tsis yog txoj sia. Tsis muaj leej twg paub txog qhov tseeb no: Kuv cov lus yog lus tseeb ib txhis tsis pauv. Kuv yog tus muab txoj sia rau noob neej thiab tsuas yog tus coj ntawm noob neej xwb. Kev muaj nuj nqis thiab lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus tsis yog kev txiav txim los ntawm qhov nws tau txais kev lees paub los sis kev lees txais los ntawm noob neej, tiam sis yog los ntawm nws cov ntsiab lus tseem ceeb xwb. Txawm tias yuav tsis muaj ib tug neeg hauv ntiaj teb no tuaj yeem lees txais Kuv cov lus, tus nuj nqis ntawm Kuv cov lus thiab nws txoj kev pab rau noob neej yeej yuav tsis muaj ib tug tib neeg ntaus qhis tau. Yog li ntawd, thaum ntsib coob leej uas ntxeev siab tawm tsam, thuam, los sis saib tsis taus Kuv cov lus, yam Kuv ua tsuas yog qhov no: Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua tim khawv rau Kuv thiab qhia tias Kuv cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Cia lawv qhia tias txhua yam Kuv tau hais yog qhov raug, tias nws yog yam uas noob neej tsim nyog tau txais kev txhim kho thiab, tshaj ntawd, yog yam uas noob neej tsim nyog lees txais. Kuv yuav cia txhua tus uas raws Kuv paub qhov tseeb no tias: Cov neeg uas tsis tuaj yeem txaus siab hlo lees txais Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem xyaum Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem nrhiav lub hom phiaj hauv Kuv cov lus, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem txais kev cawm seej vim yog Kuv cov lus, yog cov tib neeg uas tau raug kev rau txim los ntawm Kuv cov lus thiab, tshaj ntawd, tau plam Kuv txoj kev cawm seej, thiab Kuv tus pas nrig yuav tsis khiav ntawm lawv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 355

Txij thaum tib neeg tsim tau kev kawm txog tib neeg txoj kev ua neej, tib neeg lub siab ces tsuas muaj kev tshawb fawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse nkaus xwb. Kev kawm tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiaj li dhau los mus ua tej cuab yeej siv los kav tib neeg, ces thiaj tsis muaj chaw txaus rau tib neeg los teev hawm Vajtswv, thiab tsis muaj ib yam dab tsi zoo rau kev teev hawm Vajtswv lawm. Vajtswv qhov chaw nyob hauv neeg lub siab haj yam poob qis lawm. Thaum uas tsis muaj Vajtswv hauv nruab siab lawm, ces tib neeg qhov keeb cag kev ua neej ces tsuas yog dub nciab tsaus nti, tsis muaj kev cia siab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li. Tom qab ntawd muaj coob tus neeg tshawb fawb txog tib neeg txoj kev ua neej, neeg sau keeb kwm, thiab neeg ua nom ua tswv tau tawm los piav txog lawv tej kev tshawb xav txog tib neeg tej kev ua neej, kev tshawb xavtxog tib neeg txoj kev hloov, thiab lwm yam kev tshawb xav uas tsis zoo xws li qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tsim tib neeg ntawd, coj los mus hliv puv nkaus tib neeg lub siab thiab txoj kev xav. Thiab nyob rau qhov no, cov uas ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam ces muaj tsawg zuj zus lawm xwb, thiab cov uas ntseeg kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov ntawd mas muaj coob zuj zus tuaj. Neeg coob zuj zus xav tias tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv tej hauj lwm thiab Nws tej lus thaum ub nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub ntawd tsuas yog dab neeg thiab kwv huam lawm xwb. Nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev zoo, rau txoj kev ntseeg tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab muaj lub hwj chim tswj fwm tau txhua yam. Kev dim ciaj sia nyob ntawm tib neeg, thiab txoj hmoo ntawm tej teb chaws thiab tej haiv neeg ces tsis tseem ceeb rau lawv li lawm, ces tib neeg ua lub neej khoob lug uas tsuas xav txog qhov noj, qhov haus, thiab caum txoj kev lom zem nkaus xwb. … Muaj tsawg tus thiaj yuavsawv los nrhiav seb tam sim no Vajtswv ua nws tes hauj lwm rau qhov twg, los sis xyuas seb Nws ho tswj thiab npaj tib neeg txoj hau kev kawg li cas. Thiab ua li no ces, tib neeg yeej tsis paub li, tib neeg txoj kev vam meej yuav tshwm sim tsis tau raws li lawv txoj kev xav, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas xav li ntawd, ua lub neej zoo li ntawd, ces lawv haj yam tsis muaj kev kaj siab tshaj li cov uas twb tuag lawm. Txawm yog cov neeg hauv cov teb chaws vam meej los yeej yws li ntawd tib yam nkaus thiab. Vim yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj lawm, ces txawm cov neeg kav teb chaws thiab cov txawj ntse txog fab kev vam meej ntawm tib neeg txawm yuav siv tswv yim npaum li cas los xav txog kev ceev khaws tib neeg txoj kev vam meej los yeej pab tsis tau. Tsis muaj leej twg yuav los txhaws tau qhov khoob hauv tib neeg lub siab, vim tsis muaj leej twg yuav ua tau tib neeg txoj sia, thiab tsis muaj ib lub tswv yim sab meem xeeb coj twg uas yuav tso tau tib neeg tawm ntawm qhov khoob lug tsis muaj dab tsi uas lawv tab tom ntsib ntawd li. Kev kawm tshawb nrhiav txuj, kev txawj ntse, kev ywj pheej, kev muaj vaj huam sib luag, kev ua si, kev tau zoo: tej no tsuas muab tau kev kaj siab rau tib neeg ib vuag dua xwb. Txawm muaj tej no, los tib neeg yeej yuav zam tsis dhau kev txhaum li thiab yuav quaj ntsuag rau ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees. Tej no yuav txwv txiav tsis tau tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav paub xav pom. Qhov no vim yog tib neeg yog Vajtswv tsim thiab tib neeg txawm yuav muab dab tsi los fij los sis tshawb nrhiav npaum cas los yeej tsuas muaj tau kev ntxhov siab thiab tsuas ua rau tib neeg ua lub neej nrog nram txoj kev ntshai nkaus xwb, yeej tsis paub txog yuav ua cas rau lub neej yav tom ntej thiab yuav taug yav tom ntej mus tau li cas li. Tib neeg tseem yuav ntshai tej kev tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiab haj yam ntshai qhov kev xav tias lawv tsis muaj dab tsi hlo li. Nyob hauv lub ntiaj teb no, tsis hais koj yuav nyob rau lub teb chaws ywj pheej los lub teb chaws uas tib neeg tsis muaj cai li, koj yeej yuav khiav tsis dhau tib neeg txoj hmoo li. Tsis hais koj yuav yog tus kav lub teb chaws los tus raug kav li, koj yeej tsis muaj cuab kav yuav khiav dim txoj kev xav yuav los tshawb xyuas tib neeg txoj hmoo, tej yam uas tsis tau paub txog thiab lawv txoj hau kev kawg hlo li, koj yeej yuav khiav tsis dhau lub neej khuam siab khuav tsis muaj dab tsi hlo li. Tej xwm txheej zoo li no, uas yeej tshwm sim ntau heev rau tib neeg, ces cov kws kawm txog tib neeg txoj kev ua neej muab hu ua xwm txheej fab kev ua neej, tab sis yeej tsis muaj ib tug neeg twg ntshe txaus yuav los daws tau tej teeb meem ntawd li. Tib neeg ces thaum kawg los yeej tseem yog tib neeg, ces Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub neej txoj sia yeej tsis muaj ib tug neeg twg los hloov tau li. Tib neeg mas tsis yog xav kom muaj lub teb chaw ncaj ncees es kom txhua tus muaj noj muaj haus thiab muaj vaj huam sib luag thiab muaj kev ywj pheej nkaus xwb, qhov tib neeg xav tau ces yog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev pab kom lawv muaj lub neej txoj sia. Tsuas yog tias thaum tib neeg tau txais Vajtswv txoj kev pab kom muaj lub neej txoj sia thiab Nws txoj kev cawm dim lawm xwb mas txoj kev xav tau, txoj kev ntshawxav tshawb xyuas, thiab qhov khoob lug tsis muaj dab tsi rau sab ntsuj plig ntawm tib neeg ntawd thiaj li yuav muab daws tau. Yog cov neeg nyob rau ib lub teb chaw los sis ib haiv neeg twg tsis muaj peev xwm yuav txais tau txoj kev cawm dim thiab kev saib xyuas ntawm Vajtswv, ces lub teb chaws los sis haiv neeg ntawd yuav maj mam taug kev mus rau txoj kev puas tsuaj, mus rau txoj kev tsaus ntuj, thiab yuav raug Vajtswv muab rhuav tshem kom tu noob.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 356

Muaj ib yam loj kawg uas nraim nkoos nyob hauv koj lub siab, yog yam uas koj yeej tsis tau faj txog, rau qhov koj ua lub neej nyob hauv lub ntiaj teb uas tsis muaj qhov kaj. Koj lub siab thiab koj tus ntsujplig tau raug muab rub tawm los ntawm tus phem lawm. Koj ob lub qhov muag raug muab npog los ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab koj yeej tsis pom lub hnub nyob saum ntuj los sis lub hnub qub ci yav hmo ntuj. Koj ob lub pob ntseg raug muab ntsaws los ntawm tej lus dag, thiab koj tsis hnov Yehauvas lub suab nroo laws, los sis lub suab uas tej dej ntws los saum lub zwm txwv los. Koj tau plam txhua yam uas yog koj ntiag tug, txhua yam uas Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muab rau koj. Koj tau nkag mus rau hauv hiav txwv uas tsis muaj chaw kawg ntawm txoj kev txom nyem, tsis muaj hwj chim yuav tso tau, tsis muaj kev vam ntawm txoj kev dim, thiab txhua yam koj ua ces yog kev cov nyom thiab phoom rau ub rau no xwb… Txij thaum ntawd los, koj raug kaw kom raug txoj kev txom nyem los ntawm tus phem, nrug deb ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej koob hmoov, ncav tsis cuag tej uas Tus Uas Muaj Hw Chim Loj Kawg Nkaus tau npaj tseg, mus taug txoj kev uas tsis muaj hnub rov. Ib plhom lub suab hu los tsa tsis tau koj lub siab thiab koj tus ntsujplig. Koj pw tso siab plhuav hauv tus phem ob txhais tes, tus uas ntxias koj mus rau qhov chaw uas tsis muaj chaw kawg yam tsis muaj kev taw qhia los sis kev qhia. Yog li, koj poob koj txoj kev zoo thiab txoj kev dawb huv uas muaj thaum chiv thawj lawm, thiab pib txav deb ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev saib xyuas lawm. Nyob hauv koj lub siab, tus phem tswj koj rau txhua fab thiab tau dhau los ua koj lub neej lawm. Ces koj cia li tsis ntshai nws, tsis zam nws, los sis tsis ua xyem xyav rau nws; tiam sis, koj saib nws yam li Vajtswv nyob hauv koj siab. Koj cia li pib hwm nws, pe hawm nws, thiab neb ob leeg cia li dhau los ua ib lub cev thiab tus duab uas muab cais tsis tau lawm, ib leeg cog lus rau ib leeg hauv txoj sia ib yam li hauv txoj kev tuag. Koj twb tsis paub tias koj los qhov twg los, vim li cas koj ho yug los, los sis vim li cas koj ho yuav tuag. Koj saib Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li tus qhua; koj tsis paub Nws tej hauv paus, cia li muab txhua yam uas Nws tau ua rau koj lawm tso tseg. Txhua yam los ntawm Nws los cia li dhau los ua kev ntxub rau koj; koj tsis quav ntsej tej ntawd los sis tsis paub tias muaj nqis. Koj nrog tus phem taug kev ua ke, pib txij thaum koj tau txais qhov Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus npaj tseg los. Koj thev tej kev sim siab thiab tej cua daj cua dub tau ntau txhiab xyoo nrog tus phem, thiab koj nrog nws sawv ua ke tawm tsam tus Vajtswv uas yog lub hauv paus ntawm koj txoj sia. Koj tsis paub dab tsi txog txoj kev hloov siab lees txim li, cia li tsis paub tias koj twb los txog ntawm ntug ntawm txoj kev puas tsuaj lawm. Koj tsis nco tias tus phem tau ntxias thiab tsim kev txom nyem rau koj; koj tsis nco koj tej hauv paus. Vim li no tus phem tau tsim teeb meem rau koj rau txhua txoj kev los txog ntua rau niaj hnub nim no. Koj lub siab thiab koj tus ntsujnplig twb loog thiab lwj tag lawm. Koj tso tseg tsis yws txog tib neeg lub ntiaj teb vaub tsuab lawm; koj cia li tsis ntseeg tias lub ntiaj teb tsis muaj kev ncaj ncees. Tseem phem tshaj ntawd koj yeej tsis quav ntsej tias muaj Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los tsis muaj, vim koj txais tus phem ua koj txiv thiab koj yeej ncaim nws mus tsis tau. Qhov no yog qhov nraim nkoos nyob hauv koj lub siab.

Kaj ntug txoog lawm, ces lub hnub qub thaum sawv ntxov txawm pib ci ntsa nyob rau sab hnub tuaj. Lub hnub qub no yeej ib txwm tsis nyob qhov chaw no dua, thiab nws ua rau muaj kev kaj siab, ua rau lub ntuj tshiab thiab taws lub teeb nyob hauv tib neeg lub siab uas twb tuag lawm kom rov cig dua tuaj. Noob neej thiaj tsis nyob kho siab khuav lawm. Ua tsaug rau qhov kaj no, uas yog qhov ci rau saum koj thiab lwm tus ib yam. Koj tib leeg xwb thiaj tseem pw tsaug zog tob heev rau hmo uas tsaus ntuj nti. Koj tsis hnov lub suab thiab tsis pom qhov kaj li. Koj tsis ras txog qhov uas lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab, uas yog tiam tshiab, vim koj txiv hais rau koj tias, “Kuv tus me nyuam es, txhob rawm sawv vim nws tseem ntxov. Huab cua txias, yog li ntawd, tsis txhob tawm mus nraum zoov, tsam koj raug nkaug qhov muag los ntawm hniav ntaj thiab hmuv.” Koj tsuas ntseeg koj txiv tej lus ceeb toom xwb, vim koj ntseeg hais tias tsuas yog koj txiv xwb thiaj hais yog, vim koj txiv laus dua koj thiab nws hlub koj heev. Tej lus ceeb toom thiab txoj kev hlub ntawd ua rau koj tsis ntseeg tej lus hauv txoj dab neeg tias muaj qhov kaj nyob hauv lub ntiaj teb no; tej ntawd ua rau koj tsis quav ntsej tias puas tseem muaj qhov tseeb nyob hauv lub ntiaj no los tsis muaj lawm. Koj cia li tsis muaj kev vam rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev cawm dim lawm. Koj cia li txaus siab rau tej uas muaj nyob rau niaj hnub nim no, koj cia li tsis koom qhov uas txoj kev kaj yuav los, cia li tsis saib qhov Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav los li uas hais muaj nyob hauv txoj dab neeg. Li qhov koj paub, txhua yam ntawd yeej zoo tab sis kho tsis tau, nws muaj nyob tsis tau. Nyob hauv koj ob lub qhov muag, tib neeg yav tag kis, tib neeg yav pem suab, cia li yuav ploj mus, yuav raug rhuav tshem mus. Koj tuav raws koj txiv tej ris tsho khov khov tag nrho koj lub zog, tso siab lug koom tiv txoj kev txom nyem, ntshai rwg tsam plam koj tus phooj ywg taug kev thiab txoj xub ke ntawm koj txoj kev taug mus deb ntawd. Tib neeg lub ntiaj teb uas loj thiab pos huab niab tau tsim nej coob tus uas tsis ntshai thiab tsis paub ntshai tuav ntau tes hauj lwm nyob hauv lub ntiaj teb. Nws tau tsim “tej tub rog” coob leej uas tsis ntshai tuag. Ntau tshaj ntawd, nws ua tau ntau phaj hmoov ntawm cov neeg uas muaj lub cev loog tag thiab tuag tes tuag taw tag uas tsis quav ntsej txog ntawm lub hom phiaj ntawm qhov uas lawv raug tsim los. Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob lub qhov muag yeej soj ntsuam ntsoov ib tug zuj zus thiab txhua leej ntawm txhua haiv neeg uas raug tsim txom. Qhov Nws hnov ces yog lub suab quaj ntawm cov neeg uas raug kev txom nyem, yam uas Nws pom ces yog txoj kev tsis paub txaj muag ntawm cov neeg uas raug kev tsim txom, thiab qhov Nws hnov tau ces yog qhov uas tsis muaj kev pab thiab kev ntshai ntawm haiv neeg uas tau plam txoj kev hmov tshua ntawm kev cawm dim lawm. Tib neeg tsis lees Nws txoj kev saib xyuas, xaiv mus taug lawv tus kheej txoj kev, thiab xyaum nkaum Nws txoj kev saib xyuas, xum mus saj txoj kev iab kev daw nrog tus yeeb ncuab nyob hauv qab hiav txwv mus kom txog qhov kawg. Noob neej cia li tsis hnov Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub suab qw hu lawm; Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis xav cev tes mus pab noob neej ntxiv lawm. Muaj ntau zaus Nws kuj rov qab nrhiav tau, thiab muaj ntau zaus Nws kuj plam lawv dua lawm, thiab tej no yog tes dej num uas Nws ua tas los ua thiab. Txij thaum ntawd los, Nws pib sab, qaug zog, thiab Nws tso tseg tes hauj lwm thiab tsis nrog tib neeg ua ke lawm…. Noob neej yeej tsis faj txog ib qho ntawm tej kev hloov pauv no kiag li, tsis faj txog tej uas mus thiab los, txoj kev tu siab thiab kev tsis zoo siab ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Lub Suab Qw Hu” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 357

Txawm tias Vajtswv txoj kev cawm tseem ceeb los, nws yeej tsis siab tshaj tib neeg txoj kev nkag siab li. Qhov no yog vim tias txhua yam ntawm Vajtswv tes dej num txuas rau Nws txoj kev cawm thiab Nws tes dej num los cawm noob neej, thiab txhawj txog lub neej, kev ua neej, thiab txoj hau kev kawg ntawm noob neej. Tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv los sis saum tib neeg mas, nws hais tau tias, muaj qab hau thiab muaj ntsiab zoo heev. Nws yeej pom thiab yeej ntsib tau los ntawm tib neeg, thiab nws txawv deb heev los ntawm tej yam uas tsis tseeb. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tes dej num uas Vajtswv ua, ces yam uas tseem ceeb ntawm Nws tes dej num yog dab tsi? Thiab txoj kev cawm zoo li no yuav coj tau mus rau tib neeg txoj kev cawm dim li cas? Coob tus uas caum raws Vajtswv tsuas txhawj xeeb txog qhov yuav ua li cas thiaj tau koob hmoov los sis txav deb ntawm txoj kev puas tsuaj xwb. Thaum hais txog Vajtswv tes dej num thiab kev cawm, lawv nyob ntsiag to thiab tsis nyiam. Lawv xav tias qhov to taub tej teeb meem uas cov nyom zoo li no yuav tsis pab lawv lub neej kom loj hlob los sis muaj txiaj ntsim dab tsi. Thaum kawg, txawm tias lawv twb tau hnov txog Vajtswv txoj kev cawm lawm los, lawv mloog me me xwb. Lawv tsis pom nws li ib yam tshwj xeeb uas yuav tsum tau txais yuav, haj yam tsawg tshaj ntawd lawv tsis txais nws ua ib feem ntawm lawv lub neej. Cov tib neeg zoo li no tsuas muaj ib lub hom phiaj yooj yim hauv txoj kev caum raws Vajtswv xwb, thiab lub hom phiaj ntawd yog kom tau txais koob hmoov xwb. Cov tib neeg zoo li no yeej ua tsis tau kom ua twb zoo mloog rau ib yam dab tsi li uas muaj feem xyuam ncaj nraim rau lub hom phiaj no. Rau lawv, tsis muaj lub hom phiaj uas tseem ceeb tshaj li qhov ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov xwb—nws yog qhov muaj nqis ntawm lawv txoj kev ntseeg. Yog tias ib yam dab tsi tsis txhawb lub hom phiaj no, ces lawv yeej nyob twj ywm tsis quav ntsej txog li. Qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg feem coob ntseeg Vajtswv niaj hnub nim no. Lawv lub hom phiaj thiab kev xav tau mas zoo li tsim nyog kawg, vim hais tias thaum lawv ntseeg Vajtswv, lawv kuj siv nyiaj txiag rau Vajtswv, muab lawv tus kheej cob rau Vajtswv, thiab ua lawv tes hauj lwm. Lawv tso lawv txoj kev hluas tseg, tso tsev neeg thiaj txoj hauj lwm tseg, thiab tseem siv ntau xyoo mus khwv heev rau lawv tus kheej deb ntawm tsev mus lawm thiab. Rau lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws, lawv hloov lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv qhov saib rau lub neej, thiab tseem yog txoj kev uas lawv nrhiav thiab; tab tsis lawv hloov tsis tau lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Lawv xav mus los txog rau txoj kev cawm ntawm lawv tus kheej tej tswv yim; txawm txoj kev yuav deb li cas kuj xij, thiab txawm yuav muaj kev txom nyem thiab kev cov nyom ntau npaum li cas raws txoj kev kuj xij, lawv yeej nyob ruaj thiab tsis ntshai tuag li. Lub hwj chim dab tsi ua rau lawv tus kheej mob siab rau txoj kev no? Nws puas yog lawv txoj kev paub qhov phem qhov zoo? Nws puas yog lawv tus cwj pwm zoo thiab muaj meej mom? Nws puas yog lawv txoj kev txiav txim siab mus tawm tsam tej hwj chim ntawm txoj kev phem kom txog kiag qhov kawg? Nws puas yog lawv txoj kev ntseeg los ua tim khawv rau Vajtswv yam tsis muaj qhov nrhiav phaj tshab li? Nws puas yog lawv txoj kev ua siab ncaj rau txoj kev txaus siab hlo muab txhua yam tso tseg los mus ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Los sis nws puas yog lawv qhov xav ntawm txoj kev npuab siab uas muab tej tseem ceeb uas tus kheej xav tau tso tseg mus? Yuav kom ib tug uas yeej tsis tau to taub tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawd tseem muab kom ntau mas yog, yooj yim heev, ib qho txuj ci phim hwj. Rau tam sim no, cia peb txhob tham txog tias tib neeg tau muab npaum li cas lawm. Txawm li cas los, lawv tus cwj pwm yeej tsim nyog peb txoj kev tshawb xyuas. Deb ntawm tej txiaj ntsim uas muaj feem txuam nrog lawv, puas muaj lwm txoj kev muaj qab hau uas yog vim li cas cov tib neeg uas yeej tsis to taub Vajtswv li yuav kam muab ntau heev rau Nws? Nyob rau qhov no, peb tshawb pom ib qho teeb meem uas qhia tsis tau nyob rau yav tag los: Tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lam yog ib txoj kev ntshaw-twm xeeb uas qhuav qhawv xwb. Nws yog ib txoj kev sib raug zoo ntawm tus txais thiab tus muab ntawm tej koob hmoov. Muab hais kom yooj yim, nws yog zoo ib yam li txoj kev sib raug zoo ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tus ntiav neeg ua hauj lwm. Tus neeg ua hauj lwm tsuas ua hauj lwm kom tau txais nqi zog uas muab los ntawm tus ntiav neeg ua hauj lwm xwb. Tsis muaj kev hlub dab tsi nyob rau txoj kev sib raug zoo zoo li no, tsuas yog kev sib pauv mus los xwb. Tsis muaj kev hlub los sis raug hlub, tsuas yog kev sib pub thiab kev hlub tshua xwb. Tsis muaj kev to taub, tsuas yog kev npau taws vim tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias xwb. Tsis muaj kev nyob sib ze, tsuas yog ib lub kwj ha tob tob uas hla tsis dhau xwb. Tam sim no tej ntawd tau los txog rau theem no lawm, leej twg muaj peev xwm tig tau txoj kev no rov qab? Thiab muaj pes tsawg leej tib neeg uas muaj peev xwm to taub tias txoj kev sib raug zoo no phem npaum li cas lawm? Kuv ntseeg tias thaum tib neeg raus lawv tus kheej rau hauv txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm qhov tau txais koob hmoov lawm, tsis muaj leej twg yuav xav tau tias txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ntawd yog ib qho txaj muag thiab tsis txaus nyiam npaum li cas.

Yam uas tu siab tshaj plaws txog tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv mas yog qhov tib neeg coj lawv tus kheej txoj kev cawm rau hauv Vajtswv tes dej num thiab tsis quav ntsej rau Vajtswv txoj kev cawm. Tib neeg qhov kev plam loj tshaj plaws mas yog qhov uas, nyob rau tib lub sij hawm no ib yam li nrhiav kev mus zwm rau Vajtswv thiab pe hawm Nws, tib neeg tsim lawv tus kheej txoj hau kev kawg uas zoo tshaj plaws thiab npaj kom tau txais qhov koob hmoov zoo tshaj thiab lub hom phiaj zoo tshaj. Txawm yog tias ib tug to taub tias tej ntawd ntxim qias neeg, ntxim ntxub thiab phem npaum li cas los, muaj pes tsawg tus thiaj npaj txhij muab lawv tej tswv yim thiab kev cia siab tso pov tseg? Thiab leej twg muaj peev xwm cheem lawv tej kauj ruam thiab tso tseg txoj kev xav uas tsuas xav rau lawv tus kheej xwb? Vajtswv xav tau cov uas koom siab ti ti nrog Nws mus ua kom Nws txoj kev cawm tiav. Nws xav tau cov uas yuav zwm rau Nws los ntawm qhov muab tag nrho lawv lub siab thiab lub cev rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Nws tsis xav tau cov tib neeg uas tuav lawv ob txhais tes tsa thov rau Nws txhua hnub xwb, haj yam tsis xav tau cov uas muab tsawg tsawg thiab tom qab ntawd ces tos txais phaj tshab xwb. Vajtswv ntxub cov uas pab nyiaj me me thiab tom qab ntawd ces so tos lawv tej phaj tsab. Nws ntxub cov tib neeg ntshav-txias uas tsis txaus siab rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm thiab tsuas xav tham txog qhov mus saum ntuj ceeb tsheej thiab tau txais koob hmoov xwb. Nws haj yam muaj qhov tsis nyiam kiag li rau cov uas xav siv lub cib fim uas tau los ntawm tes dej num Nws ua cawm noob neej. Ntawd yog vim hais tias cov tib neeg no yeej tau tsis quav ntsej txog yam uas Vajtswv xav ua kom tiav thiab xav tau los ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Lawv tsuas txhawj txog qhov tias yuav ua li cas lawv thiaj siv tau lub cib fim uas muab los ntawm Vajtswv tes dej num mus ua kom tau txais koob hmoov xwb. Lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub siab, pheej txhawj xeeb tas zog rau lawv tus kheej tej zeem muag thiab txoj hmoo xwb. Cov uas khib tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm thiab tsis muaj ib qho kev txaus siab me me rau hauv qhov seb Vajtswv yuav cawm noob neej li cas thiab Nws lub siab nyiam li cas ces tsuas yog ua yam uas lawv tus kheej zoo siab hauv qhov uas txav deb ntawm tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm lawm xwb. Lawv tus cwj pwm mas yeej tsis raug cim tseg los sis tsis raug pom zoo los ntawm Vajtswv li—qhov haj yam tsawg tshaj mas yog qhov Vajtswv twb tsis ntsia li.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 358

Yuav ua Kuv tes dej num tiav sai sai rau tom ntej no, thiab ntau lub xyoo dhau mus yuav ua rau nco tsis paub ploj. Kuv tau hais Kuv cov lus tas li thiab tau muab Kuv tes dej num tshiab tshaj tawm tsis tu ncua. Qhov tseeb tiag, Kuv txoj lus qhuab qhia yog ib feem tseem ceeb ntawm txhua tes dej num uas Kuv ua. Yog tsis muaj Kuv lub tswv yim, nej yuav yuam kev thiab yuav pom hais tias nej tus kheej poob zoo kiag lawm. Tam sim no Kuv tes dej num tab tom yuav tiav thiab nws nyob rau zeeg sij hawm kawg lawm. Kuv tseem xav ua tes dej num los muab tswv yim qhia, qhov ntawd yog, muab lus qhia rau nej sawv daws kom tau hnov. Kuv vam tias nej yuav muaj peev xwm tsis txhob tso tej kev chim siab uas Kuv tau muab coj mus ntawd pov tseg ntawd, thiab tshaj qhov ntawd, nej yuav muaj peev xwm to taub qhov kev saib xyuas uas ua twb zoo xav uas Kuv tau ua, thiab siv Kuv tej lus ua lub hauv paus rau kev coj ntawm nej raws li yog ib tug tib neeg. Txawm tias tej lus uas hais ntawd yuav ua rau nej txaus siab los sis tsis txaus siab mloog los xij, txawm tias nej yuav kam los sis tsis kam lees txais tej lus ntawd los xij los sis nej tsuas kam lees tej ntawd yam tsis tshua txaus siab heev xwb, ces nej yuav tsum tau mob siab rau cov lus ntawd tiag tiag. Tsis yog li ntawd ces, nej tus moj yam thiab tej yam ntxwv uas tsis mob siab thiab tsis txhawj xeeb txog ntawd yuav ua rau Kuv npau taws heev thiab ntxub nws tiag tiag. Kuv muaj kev cia siab heev tias nej sawv daws yuav nyeem Kuv tej lus zaum tas zaum thiab—ntau txhiab zaus—thiab qhov ntawd tej zaum yuav ua rau nej nco tau tej lus ntawd rau hauv nruab siab. Tsuas yog ua raws li txoj kev no nkaus xwb nej thiaj yuav ua tau raws li Kuv tej kev cia siab uas tau muab rau nej ntawd. Txawm li cas los xij, yeej tsis muaj nej leej twg tab tom ua lub neej zoo li no rau lub sij hawm tam sim no. Muab hais ua ib lo lus rov, nej txhua leej raug cog ruaj rau hauv lub neej lwj liam, lub neej noj thiab haus mus ua yam nyob hauv nej lub siab, thiab yeej tsis muaj nej leej twg siv Kuv tej lus los pab txhawb kom zoo rau nej lub siab thiab tus ntsujplig. Vim li no, Kuv thiaj tau hais lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg ntiaj teb lub qe tias: Tib neeg muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv tau txhua lub sij hawm, thiab tsis muaj leej twg yuav coj ncaj rau Kuv cov lus.

“Tib neeg raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog thiaj li ua rau tib neeg tsis muaj tus yeeb yam coj zoo li yog tib neeg li lawm.” Niaj hnub tam sim no tib neeg feem coob paub koog lus no zuj zus lawm. Kuv hais txog qhov no vim hais tias lo lus “kev lees paub” uas Kuv tau hais txog no yeej yog ib qho kev lees paub sab nrauv xwb, vim nws rov qab qees rau ntawm txoj kev paub tseeb tiag. Vim nej tej ntawm ko yeej tsis muaj peev xwm ntsuam xyuas tau koj tus kheej kom raug zoo los sis txheeb xyuas tau koj tus kheej kom tau txhij txhua, nej tseem ua xyem xyav txog Kuv tej lus. Tab sis thaum lub sij hawm no, Kuv tab tom siv qhov tseeb los piav qhia txog qhov teeb meem phom sij heev uas tshwm sim rau hauv nej. Qhov teeb meem ntawd yog kev ntxeev siab. Tej txhua leej yeej swm lo lus “kev ntxeev siab,” lawm vim tias cov neeg feem coob yeej tau ntxeev siab qee yam rau lwm tus dhau los lawm, xws li tus txiv ntxeev siab rau tus niam, tus niam ntxeev siab rau nws tus txiv, tus tub ntxeev siab rau nws txiv, tus ntxhais ntxeev siab rau nws niam, tus neeg ua qev ntxeev siab rau nws tus tswv, tej phooj ywg sib ntxeev siab rau ntawm lawv sawv daws, tej kwv tij neej tsa sib ntxeev siab rau ntawm lawv sawv daws, cov neeg muag khoom ntxeev siab rau cov neeg yuav khoom, thiab ntau yam raws li hais los no. Tag nrho tej ua piv txwv li hais los no yeej muaj lub ntsiab tseem ceeb txog kev ntxeev siab. Muab hais ua lo lus luv luv tias, kev ntxeev siab yog ib hom cwj pwm uas rhuav tshem kev cog lus, ua txhaum tej cai coj ncaj ncees, los sis ua txhaum tib neeg tej kev cai coj zoo, ua rau pom tias tsis muaj qhov zoo li kev ua neeg nyob. Muab hais tau yam dav dav hais tias, tib neeg yug los rau hauv lub ntiaj teb no, koj yeej tau ua txhaum qee yam uas xam tias yog kev ntxeev siab rau qhov muaj tseeb, tsis hais txawm koj yeej nco tau tias tau ua tej yam ntxeev siab rau lwm tus neeg lawm, los sis koj tau ntxeev siab rau lwm tus neeg ntau zaus ua ntej dhau los lawm. Vim koj muaj rab peev xwm ntxeev siab rau koj niam thiab txiv los sis tej phooj tej ywg, ces koj yeej yuav tsum muaj peev xwm ntxeev siab tau rau lwm tus neeg, thiab koj tseem yog tus haj yam yuav ntxeev siab rau Kuv thiab kev ua tej yam zoo li no Kuv yeej tsis nyiam kiag li. Muab hais ua lwm lo lus, kev ntxeev siab tsis yog kev coj tus cwj pwm txhaum kev ncaj ncees uas ntiav ntiav saum daim tawv xwb, tab sis yog yam uas tsis haum nrog qhov muaj tseeb. Qhov no yog kiag lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev tawm tsam thiab tsis mloog lus ntawm Kuv. Vim li no Kuv thiaj tau hais cov ntsiab lus xws li nram qab no: Kev ntxeev siab yog tib neeg tus yeeb yam, thiab tus yeeb yam no yog tus yeeb ncuab loj tshaj plaws ntawm txhua tus tib neeg uas yoog raws nrog Kuv.

Xaiv tawm los ntawm “Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 359

Tus cwj pwm uas tsis mloog Kuv lus yeej yog kev ntxeev siab tag nrho. Tus cwj pwm uas coj tsis ncaj rau Kuv yog kev ntxeev siab. Kev dag Kuv thiab txawj ntxias dag Kuv yog kev ntxeev siab. Kev muaj lub siab xav phem ntau yam thiab kev nthuav qhia tej ntawd tawm mus rau txhua qhov txhia chaw yog kev ntxeev siab. Kev tsis muaj peev xwm tuav tau Kuv tej lus tim khawv thiab tej kev xav zoo yog kev ntxeev siab. Kev dag ntxias ua lub ntsej muag luag ntxhi rau thaum nyob deb ntawm Kuv hauv lub siab yog kev ntxeev siab. Tag nrho tej kev coj ua zoo li no yog kev ntxeev siab uas nej ib txwm yeej muaj peev xwm ua tau, thiab yeej muaj nyob rau ntawm nej. Yeej tsis muaj nej leej twg xav tias qhov no yog teeb meem, tiam sis Kuv tsis xav li ntawd. Kuv tsis xav tias ib neeg txoj kev ntxeev siab rau Kuv yog ib yam me me xwb, thiab Kuv yeej yuav tsis tso nws tseg. Niaj hnub tam sim no, thaum Kuv tseem ua tes dej num rau ntawm nej sawv daws, nej coj zoo li no—yog hnub ntawd los txog tsis muaj leej twg saib xyuas nej lawm, nej tseemtsis zoo li tej neeg phem uas tau tshaj tawm tias lawv tus kheej yog vaj ntxwv thiab los? Thaum qhov ntawd tshwm sim rau nej ces yuav tsim muaj kev puas tsuaj loj heev, leej twg yuav tuaj tu kom du lug tom qab nej? Nej xav tias kev ntxeev siab qee yam ntawd tsuas yog qee zaus xwb, tsis yog nej tus cwj pwm uas yuav muaj mus li, thiab tsis tsim nyog coj los hais kom nruj npaum li ntawd, hais cuag li ntawd kom ua rau nej mob siab. Yog nej xav tiag tiag li no lawm, ces nej tseem tsis tau txawj xav. Kev xav li ntawd yog qhov ua piv txwv thiab tus qauv ntawm kev ntxeev siab. Tib neeg tus yeeb yam yog lawv txoj sia; nws yog txoj kev cai uas lawv siv kom muaj txoj sia nyob, thiab lawv tsis muaj peev xwm hloov tau nws. Tus yeeb yam ntawm kev ntxeev siab los yeej zoo ib yam nkaus—yog koj muaj peev xwm ua qee yam ntxeev siab rau ib tug kwv tij neej tsa los sis ib tug phooj ywg, ces ua pov thawj tau tias nws yog ib feem ntawm koj lub neej txoj sia thiab tus yeeb yam no yeej los nrog thaum yug koj lawm. Qee yam zoo li no yeej tsis muaj leej twg yuav tsis kam lees. Piv txwv li, yog ib tug neeg zoo siab rau yam nws nyiag los ntawm lwm tus, ces qhov “kev zoo siab ntawm txoj kev nyiag” no yog ib feem ntawm lawv lub neej txoj sia, txawm tias lawv tsuas nyiag qee zaus thiab qee zaus yeej tsis nyiag los xij. Txawm tias lawv yuav nyiag los yog tsis nyiag los xij, nws tsis muaj peev xwm ua pov thawj tau tias lawv txoj kev nyiag ntawd yog ib hom cwj pwm. Qhov tseeb tiag, nws ua pov thawj tau tias lawv txoj kev nyiag yog ib feem ntawm lawv lub neej txoj sia—uas yog lawv tus yeeb yam. Ib txhia yuav nug tias: Ua cas nws yog lawv tus yeeb yam, vim li cas thaum lawv pom tej yam zoo zoo, qee lub sij hawm lawv ho tsis nyiag tej ntawd? Teb tau yooj yim xwb. Lawv yuav tsis nyiag tej yam no vim tias nws loj dhau lawm thiab muaj neeg saib ntsoov, los sis vim tsis zoo caij zoo nyoog rau nyiag, los sis vim tias tej yam ntawd muaj nqi siab heev, muaj neeg saib nruj heev, los sis tej zaum lawv twb ho tsis nyiam tej yam khoom ntawd, los sis twb tsis paub tias yuav siv tej khoom ntawd tau li cas, thiab ntau yam zoo li dhau los ntawd. Tag nrho tej laj thawj no yog qhov uas ntxim yuav muaj li ntawd. Tab sis txawm yuav yog li cas los xij, txawm tias lawv yuav nyiag los sis tsis nyiag los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm ua pov thawj tau tias txoj kev xav no tsuas yog tshwm sim rau thaum lub sij hawm ntawd xwb, zoo li ib ntsais muag xwb. Rov qab qees, nws yog ib feem ntawm lawv tus yeeb yam uas hloov pauv kom zoo tau nyuaj. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis txaus siab rau qhov nyiag tib zaug xwb; tej kev xav zoo li no ua rau xav tau lwm tus li los ua yus tus kheej li thaum lawv pom tej yam zoo, los sis muaj caij nyoog yuav nyiag tau. Vim yog zoo li no Kuv thiaj hais tias lub hauv paus ntawm txoj kev xav no tsis yog yam uas yuav xyaum ua tau rau qee lub sij hawm xwb, tab sis nws yeej nyob rau hauv tib neeg tus kheej tus yeeb yam lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 360

Txhua tus neeg muaj peev xwm siv lawv tus kheej cov lus thiab tej kev nqis tes ua tam rau ntawm lawv lub qe tseeb. Lub qe tseeb no yog lawv tus yeeb yam tiag. Yog koj yog tus neeg uas hais lus tsis ncaj, ces koj muaj tus yeeb yam tsis ncaj. Yog koj muaj tus yeeb yam txawj ntxias dag, ces koj yeej coj tus cwj pwm qias vuab tsuab, thiab koj ua rau lwm tus neeg raug koj dag ntxias tau yooj yim heev. Yog koj tus yeeb yam lim hiam, ces tej zaum koj cov lus hais yeej zoo mloog, tab sis koj tej kev nqis tes ua yeej ua raws nraim li koj qhov lim hiam ntawd. Yog koj muaj tus yeeb yam tub nkeeg, ces tag nrho tej lus koj hais ntawd tsuas yog muab koj qhov ua txhaum thiab tej kev tub nkeeg ntawd pov tseg xwb, thiab koj yuav nqis tes ua qeeb thiab lam ua saum daim tawv xwb, thiab paub zoo txog kev npog qhov tseeb. Yog koj muaj tus yeeb yam txawj nplij siab rau lwm tus, ces koj tej lus yeej muaj qab hau, thiab nqis tes ua tau zoo raws li qhov tseeb. Yog koj tus yeeb yam coj ncaj, ces koj tej lus yeej muaj tseeb thiab yam koj nqis tes ua ntawd yeej tsis ua rau koj tus tswv muaj kev nyuaj siab txog. Yog koj tus yeeb yam nyiam kev plees kev yi los sis ntshaw rau nyiaj txiag, ces koj lub siab yeej puv npo rau tej ntawd nkaus xwb, thiab koj yuav ua tej yam txawv txawv, coj tsis ncaj yam tsis tau txhob txwm, qhov ntawd yuav ua rau tib neeg nco qab tas li tsis ploj thiab yuav ua rau tib neeg tsis nyiam kiag li. Ib yam li Kuv nyuam qhuav hais dhau los, yog koj muaj tus yeeb yam kev ntxeev siab, ces yuav ua rau koj muab nws daws tawm ntawm koj tau nyuaj heev. Txhob tso siab tias yog koj tsis tau ua txhaum dab tsi rau lwm tus, ces koj yuav tsis muaj tus yeeb yam kev ntxeev siab. Yog koj xav li ntawd tiag tiag ces, koj tab tab tom tig ntxeev siab tuaj. Kuv hais tag nrho Kuv cov lus txhua zus yog hais rau txhua tus tib neeg, tsis yog hais rau ib tug neeg los sis hais rau ib hom neeg xwb. Qhov ntawd vim tias koj tsis tau ntxeev siab rau Kuv los yeej tseem tsis ua pov thawj tau tias koj yuav tsis ntxeev siab rau Kuv tau los ntawm lwm yam. Hauv qhov kev nrhiav qhov tseeb, ib txhia tib neeg tsis muaj kev ntseeg tus kheej siab thaum npaj lawv txoj kev sib yuav. Ib txhia tib neeg tso lawv tes hauj lwm coj ncaj rau Kuv tseg thaum tsev neeg tawg tag. Ib txhia tib neeg tsis quav ntsej Kuv tawm mus nrhiav kev zoo siab thiab lom zem. Ib txhia tib neeg yuav poob mus rau hauv ib lub qhov ntuj dub ntau dua qhov ua lub neej rau txoj kev kaj thiab zoo siab txais tes dej num ntawm tus Vajntsujplig. Ib txhia tib neeg las mees tej lus qhuab qhia ntawm tej phooj tej ywg vim tsuas muaj kev txaus siab rau lawv txoj kev nplua nuj, thiab niaj hnub tam sim no lawv yeej tseem tsis lees paub lawv txoj kev ua txhaum thiab hloov lawv txoj kev xav ntawd. Ib txhia tib neeg uas ua neej nyob ib ntus nyob rau hauv Kuv lub npe xwb kom tau txais Kuv txoj kev tiv thaiv xwb, hos ib txhia lam muab kev hwm me ntsis rau Kuv raws li qhov raug yuam vim tias lawv hawm ncaj ncees rau txoj sia thiab ntshai txoj kev ploj tuag. Tag nrho tej yam ua txhaum thiab lwm yam coj tsis ncaj no, thiab tej kev nqis tes ua tsis muaj meej mom ntawd tsuas yog tej cwj pwm ntawm cov tib neeg uas tau ntxeev siab rau Kuv tsis yog twb muaj nyob hauv lawv lub siab los ntev lawm los? Qhov tseeb tiag, Kuv paub tias tib neeg tsis npaj kev ntxeev siab ua ntej rau Kuv; lawv txoj kev ntxeev siab yog tshwm sim raws li qhov ib txwm muaj ntawm lawv tus yeeb yam. Tsis muaj leej twg xav ntxeev siab rau Kuv, thiab tsis muaj leej twg zoo siab vim lawv tau ua qee yam ntxeev siab rau Kuv. Muab hais ua rov qab qees tias, lawv tab tom ntshai tshee hnyo puas yog? Yog li ntawd, puas yog nej tab tom xav tias yuav ua li cas thiajkhiav dim tej kev ntxeev siab no, thiab yuav ua li cas thiaj hloov qhov xwm txheej tam sim no tau?

Xaiv tawm los ntawm “Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 361

Tib neeg tus yeeb yam txawv deb ntawm Kuv lub ntsiab tseem ceeb, vim tib neeg tus yeeb yam lwj liam xeeb txawm tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog los; tib neeg tus yeeb yam raug limthiab raug tsim lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog. Ntawd yog, tib neeg lub neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm nws tus dab phem thiab txoj kev qias neeg. Tib neeg tsis loj hlob rau hauv lub ntiaj teb ntawm tseeb los sis ib puag ncig uas dawb huv, thiab tseem ua neej nyob rau txoj kev tsaus ntuj. Yog li ntawd, nws thiaj li ua rau txhua tus tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv lawv tus yeeb yam txij ntua puag thaum lub sij hawm yug los, thiab muaj tsawg leej heev thiaj li yug los muaj lub ntsiab tseem ceeb paub ntshai thiab mloog Vajtswv lus. Muab hais ua rov qab qees tias, tib neeg muaj tus yeeb yam uas tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus, thiab tsis muaj kev hlub rau qhov tseeb. Tus yeeb yam no yog qhov teeb meem uas Kuv xav sib tham txog—kev ntxeev siab. Kev ntxeev siab yog lub hauv paus ntawm txhua tus tib neeg txoj kev tawm tsam rau Vajtswv. Qhov no yog ib qho teeb meem uas tsuas muaj nyob rau hauv tib neeg nkaus xwb, thiab tsis nyob rau hauv Kuv. Ib txhia yuav nug tias: Vim tias txhuas tus tib neeg nyob rau hauv tib lub ntiaj teb ib yam li Khetos nyob xwb, vim li cas txhua tus tib neeg thiaj muaj tus yeeb yam ntxeev siab rau Vajtswv, tiam sis Khetos ho tsis muaj? Qhov no yog ib qho teeb meem uas yuav tsum tau piav qhia kom tseeb rau nej.

Lub hauv paus keeb cag ntawm tib neeg qhov muaj nyob yog kev rov qab los yug dua tshiab ntawm tus ntsujplig. Muab hais ua lwm lo lus, txhua tus tib neeg tau txais tib neeg txoj sia raws cev nqaij daim tawv thaum lawv tus ntsujplig rov qab yug los ua neeg. Tom qab tib neeg lub cev yug los lawm, nws txoj sia yuav muaj mus kom txog thaum kawg nws lub sij hawm, uas thaum lub sij hawm kawg no, thaum tus ntsujplig ncaim ntawm nws lub plhaub mus. Qhov txheej txheem no yuav rov qab pib dua tas dua tshiab, nrog ib tug tib neeg tus ntsujplig los thiab mus ib zaug tag ib zaug dua thiab, thiab yog li ntawd qhov muaj nyob ntawm tib neeg thiaj tseem muaj mus tas li. Txoj sia ntawm cev nqaij daim tawv kuj yog txoj sia ntawm tib neeg tus ntsujplig thiab, thiab tib neeg tus ntsujplig pab txhawb qhov muaj nyob ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Qhov ntawd hais tau tias, txhua tus tib neeg txoj sia yog los ntawm lawv tus ntsujplig los, thiab txoj sia yeej tsis xeeb txawm rau cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, tib neeg tus yeeb yam los ntawm tus ntsujplig los, tsis yog los ntawm cev nqaij daim tawv los. Tsuas yog txhua tus tib neeg tus ntsujplig thiaj li paub tias Ntxwgnyoog txoj kev sim siab, txoj kev txom nyem, thiab txoj kev lwj liam zoo li cas xwb. Tib neeg cev nqaij daim tawv yeej tsis paub txog tej no li. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li ntsib kev tsaus ntuj, ntsib kev qias vuab tsuab, thiab muaj kev ua phem ntau ntxiv tuaj, hos qhov kev sib nrug deb ntawm tib neeg thiab Kuv Tus Kheej haj yam loj hlob dua tuaj, thiab ua rau tib neeg lub neej ntsib kev txaus ntuj dua. Ntxwgnyoog tuav tib neeg tej ntsujplig rau ntawm nws txhais tes, yog li ntawd, tseeb tiag, tib neeg cev nqaij daim tawv kuj thiaj li raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog. Cev nqaij daim tawv thiab ib co tib neeg zoo li no tseem tsis tawm tsam Vajtswv tau li cas? Lawv muaj peev xwm haum nrog Nws tau li cas? Qhov kev muaj qab hau uas Kuv muab Ntxwgnyoog pov rau saum nruab ntug los yeeb vim yog nws tau ntxeev siab rau Kuv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tawm mus ntawm lawv tau li cas? Yeeb vim li no kev ntxeev siab thiaj yog tib neeg tus yeeb yam. Kuv ntseeg tias kiag thaum nej to taub txog qhov kev muaj qab hau no lawm, nej yuav tsum muaj kev ntseeg txog Khetos lub ntsiab tseem ceeb. Cev nqaij daim tawv qhwv Vajtswv tus Ntsujplig ntawd yog Vajtswv tus kheej cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv tus Ntsujplig mas nyob siab tshaj plaws; tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Ib yam nkaus li, Nws cev nqaij daim tawv los kuj nyob siab tshaj plaws, muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Tsuas yog cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj li ua tau li ntawd uas yog ncaj ncees thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg, uas yog dawb huv, muaj meej mom, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus; Nws tsis muaj peev xwm ua tej yam uas yuav txhaum rau qhov tseeb, uas yuav txhaum rau tus qauv coj zoo thiab kev ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tej yam uas ntxeev siab rau Vajtswv tus Ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig yog dawb huv, thiab yog li ntawd Nws cev nqaij daim tawv thiaj tsis raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog; Nws cev nqaij daim tawv muaj lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Vim nws yog tib neeg, tsis yog Vajtswv, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm; Ntxwgnyoog yeej tsis muaj peev xwm ua qias vuab tsuab tau rau Vajtswv cev nqaij daim tawv li. Yog li ntawd, txawm tias tib neeg thiab Khetos nyob rau hauv tib qho chaw xwb los, nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb thiaj li raug tswj, raug siv, thiab raug tuav tseg los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov txawv, Khetos yeej tsis pub Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam los rhuav tshem tau nws hlo li, vim tias Ntxwgnyoog ib txwm yeej tsis muaj peev xwm nce mus tau qhov chaw siab tshaj plaws tau li, thiab yeej tsis muaj peev xwm nkag los ze Vajtswv tau li. Niaj hnub tam sim no, nej txhua tus yuav tsum to taub tias nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb, thiaj li raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, uas ntxeev siab rau Kuv. Kev ntxeev siab ib txwm yeej tsis yog teeb meem rau Khetos hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 362

Txhua tus ntsujplig uas raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm yuav raug ua qhev rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tsuas yog cov uas ntseeg Khetos nkaus xwb thiaj li raug faib tawm, raug cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog lub chaw so, thiab raug coj los rau hauv lub teb chaws tiam tam sim no. Cov neeg no tsis nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mus ntxiv lawm. Txawm li ntawd los xij, tib neeg tus yeeb yam tseem raug cog ruaj khov rau hauv tib neeg cev nqaij daim tawv, uas hais tau tias txawm nej tus ntsujplig raug cawm dim lawm los xij, nej tus yeeb yam tseem zoo li yav ua ntej dhau los lawm, thiab qhov hwj tsam nej yuav ntxeev siab rau Kuv ntawd mas tseem muaj ib puas feem pua. Yog vim li no Kuv tes dej num thiaj li tsis paub kawg li, vim nej tus yeeb yam tseem tawv ncauj tsis mloog hais. Tam sim no, nej txhua tus tab tom ntsib kev txom nyem uas yuav tau siv nej rab peev xwm zoo tshaj plaws kom puv npo los ua nej tes hauj lwm, tiam sis nej txhua tus yeej muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv thiab tig rov qab mus rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, mus rau nws lub chaw so, thiab rov qab mus rau nej lub neej qub dhau los—qhov no yog ib qho tseeb uas tsis kam lees tsis tau. Thaum lub sij hawm ntawd, nej yuav tsis muaj peev xwm tshwm sim ua tau li txoj kev ua neeg los sis yog tib neeg tau lawm, ib yam li nej zoo li tam sim no. Hauv kis uas raug hnyav ces, koj yuav raug rhuav tshem thiab, tshaj qhov ntawd, raug rhuav tshem mus ib txhis, thiab raug rau txim hnyav heev, yeej rov qab yug los ua neeg tsis tau ntxiv lawm. Qhov no yog qhov teeb meem uas nyob rau ntawm nej lub xub ntiag. Kuv tab tom qhia nej txog qhov no tias, ua ntej tshaj plaws, nej yuav tsum txhob cia Kuv tes dej num ua tsis tiav, thiab qhov ob, nej txhua txoj sia yuav tau nyob rau qhov kaj. Hauv qhov tseeb, txawm tias ua tsis tiav Kuv tes dej num los xij yeej tsis yog teeb meem tseem ceeb. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog tias nej muaj peev xwm muaj tau lub neej zoo siab thiab muaj lub neej zoo rau yav tom ntej. Kuv tes dej num yog tes dej num cawm tib neeg tus ntsujplig. Yog koj tus ntsujplig poob rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm, koj lub cev yuav tsis muaj kev thaj yeeb rau kev ua neej. Yog Kuv tab tom tiv thaiv koj lub cev, koj tus ntsujplig kuj yuav nyob hauv Kuv txoj kev saib xyuas. Yog Kuv tsis nyiam koj kiag li, koj lub cev thiab tus ntsujplig yuav poob kiag tam sid mus rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes. Dhau ntawd ces xav seb koj yuav zoo li cas? Yog tias muaj ib hnub Kuv cov lus ploj mus ntawm nej lawm, ces Kuv yuav muab nej tag nrho cob rau Ntxwgnyoog, nej yuav ntsib kev txom nyem kom mus txog thaum Kuv txoj kev npau taw ploj tag, los sis Kuv tus kheej yuav rau txim rau nej kiag kom rov qab los ua neeg tsis tau li lawm, vim nej lub siab uas ntxeev siab rau Kuv ntawd ib txwm yeej hloov pauv tsis tau li.

Xaiv tawm los ntawm “Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 363

Tam sim no nej txhua tus yuav tsum saib nej tus kheej kom sai li qhov nej ua tau, saib seb nej tseem muaj kev ntxeev siab ntau npaum li cas rau Kuv. Kuv tab tom npaj siab tos nej nqe lus teb. Txhob lam kov ua si nrog Kuv. Kuv ib txwm yeej tsis ua si nrog tib neeg. Yog Kuv hais tias Kuv yuav ua ib yam dab tsi ces Kuv yuav tsum ua nws xwb xwb li. Kuv vam tias nej yuav yog tus mob siab rau Kuv cov lus tiag tiag, thiab txhob xav tias lawv yog tej lus tshawb fawb cuav xwb. Qhov Kuv xav tau los ntawm nej yog mob siab ntso ua tiag tiag, tsis yog nej tej kev xav. Txuas ntxiv mus, nej yuav tsum teb Kuv cov lus nug raws li nram qab no: 1. Yog koj yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tiag tiag, koj puas muaj peev xwm ua tes dej num ncaj ncees rau Kuv, yam tsis muaj qhov xoob los sis qhov phem li? 2. Yog koj nrhiav pom tias Kuv yeej tsis tau qhuas koj li, koj puas tseem muaj peev xwm nyob nrog thiab ua tes dej num rau Kuv mus tag ib ib sim neej? 3. Yog Kuv tseem txias heev rau koj li thaum koj yeej mob siab ua tiag tiag lawm, koj puas muaj peev ua tes dej num rau Kuv mus ntxiv rau hauv txoj kev tsaus ntuj nti no? 4. Yog tom qab koj tau them tej nqi rau Kuv lawm, Kuv tsis ua tau li yam koj xav tau, koj puas tag kev cia siab thiab chim siab rau Kuv, los sis tseem npau taws thiab nthe phem? 5. Yog koj ib txwm coj ncaj ncees, muaj kev hlub heev rau Kuv, tiam sis koj muaj ib tug mob phem heev, txom nyem, thiab tej phooj tej ywg thiab kwv tij neej tsa muab koj tso tseg, los sis yog koj thev taus lwm cov hmoov phem hauv lub neej, koj txoj kev coj ncaj ncees thiab hlub rau Kuv puas tseem mus txuas ntxiv lawm? 6. Yog yam koj xav hauv koj lub siab tsis raug raws li qhov Kuv tau ua, koj yuav taug mus rau txoj kev twg rau koj lub neej yav tom ntej? 7. Yog koj tsis tau txais ib yam ntawm tag nrho txhua yam uas koj xav kom tau txais, koj puas tseem yog tus neeg raws Kuv mus ntxiv lawm? 8. Yog koj ib txwm yeej tsis to taub lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes dej num, koj puas muaj peev xwm yog ib tug neeg mloog lus uas tsis lam txiav txim tsis muaj qab hau thiab tsis muaj lub ntsiab lus xaus? 9. Koj puas muaj peev xwm ntaus nqi tau tag nrho tej lus uas Kuv tau hais thiab tag nrho tes dej num uas Kuv tau ua tiav thaum Kuv nyob nrog tib neeg ua ke? 10. Koj puas muaj peev xwm yog tus neeg raws ncaj ncees rau Kuv, txaus siab hlo thev tej kev txom nyem rau Kuv mus tag ib sim neej, txawm tias koj yuav tsis tau tau txais dab tsi los xij? 11. Vim ua rau Kuv tej txiaj ntsig, koj puas muaj peev xwm tso koj txoj kev txiav txim, txoj kev npaj, los sis txoj kev npaj cawm dim rau koj lub neej yav tom ntej tseg? Tag nrho cov lus nug no yog yam Kuv xav tau kawg los ntawm nej, thiab Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav muaj peev xwm muab cov lus teb rau Kuv. Yog koj twb ua tiav hlo ib nqe los sis ob nqe ntawm cov nqe lus nug no uas nug koj lawm, ces koj yuav tsum tau ua mus ntxiv. Yog koj tsis muaj peev xwm ua tiav tau ib nqe ntawm tag nrho tej qauv xav tau no, ces tseeb tiag koj yog hom neeg uas yuav raug muab thawb mus rau hauv tub tuag teb. Rau cov neeg zoo li no, Kuv tsis tas hais dab tsi ntxiv lawm, vim tias lawv yeej tsis yog cov neeg uas muaj peev xwm yoog raws Kuv tau. Kuv yuav cia ib tug neeg nyob hauv Kuv lub tsev uas yog tus muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv txhua kis tau li cas? Vim cov neeg uas tseem muaj peev xwm ntxeev siab rau Kuv tau txhua kis ntawd, Kuv yuav soj qab saib lawv txoj kev ua ua ntej yuav tsim txoj kev npaj lwm yam. Txawm li cas los xij, tag nrho cov neeg uas muaj peev xwm ntxeev siab tau rau Kuv, txawm yuav nyob rau kis dab tsi los xij, Kuv ib txwm yeej tsis hnov qab; Kuv yuav nco lawv ntsoov rau hau Kuv lub siab, thiab tos txog lub sij hawm zoo mam li ua pauj lawv txoj kev ua phem. Tag nrho tej qauv xav tau uas Kuv tau hais no yog tej teeb meem uas nej yuav tsum tshuaj xyuas rau hauv nej tus kheej. Kuv vam tias nej txhua tus yuav mob siab sau teb cov nqe lus nug no thiab tsis lam kov ua si nrog Kuv. Tsis ntev tom ntej no, Kuv yuav tshuaj xyuas cov nqe lus teb uas nej teb rau Kuv piv rau Kuv tej qauv xav tau. Txog thaum lub sij hawm ntawd, Kuv tsis kom nej ua dab tsi ntxiv thiab yuav tsis muab lus qhuab ntuas rau nej mus ntxiv lawm. Dua ntawd, Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim. Cov neeg uas yuav tsum raug saib xyuas yuav tsum raug saib xyuas, cov neeg uas yuav tsum tau tau txais nqi zog yuav tsum tau txais nqi zog, cov neeg uas yuav tsum tau muab cob rau Ntxwgnyoog yuav raug muab cob rau Ntxwgnyoog, cov neeg uas yuav tsum raug rau txim hnyav yuav raug rau txim hnyav, thiab cov neeg uas yuav tsum rhuav pov tseg yuav raug muab rhuav tshem tawm mus. Yog li ntawd, thiaj yuav tsis muaj cov neeg cuam tshuam rau Kuv mus ntxiv lawm thaum Kuv cov hnub ntawd los txog. Koj puas ntseeg Kuv cov lus? Koj puas ntseeg tias muaj kev ua pauj? Koj puas ntseeg tias Kuv yuav rau txim rau txhua tus phem uas yog cov ntxias dag thiab ntxeev siab rau Kuv? Koj puas cia siab tias hnub ntawd yuav los txog sai dua los sis yuav los txog qeeb dua no? Koj puas yog tus neeg uas poob siab txog kev rau txim, los sis yog tus neeg uas xav tawm tsam Kuv txawm tias lawv yuav thev taus txoj kev rau txim los xij? Thaum hnub ntawd los txog, koj puas muaj peev xwm xav txog tias koj yuav ua neej nyob rau ntawm cov suab txhawb nqa thiab suab luag, los sis koj yuav quaj thiab tom koj cov hniav qawv? Qhov kawg uas koj cia siab xav tau yog dab tsi? Koj puas tau mob siab tiag tiag txawm tias koj yuav ntseeg los sis tsis ntseeg Kuv ib puas feem pua los sis ua xyem xyav txog Kuv ib puas feem pua? Koj puas tau ua tib zoo txiav txim txog yam yuav tshwm sim tom qab ntawd thiab qhov ua tau los ntawm koj tej kev nqis tes ua thiab tus cwj pwm uas yuav tshwm sim rau koj? Koj puas muaj kev cia siab tias tag nrho Kuv cov lus yuav ua tau tiav hlo tiag, los sis koj puas ntshai tias tsam Kuv cov lus yuav ua tau tiav hlo tiag? Yog koj cia siab tias tsis ntev no Kuv yuav ncaim mus kom thiaj ua tiav hlo Kuv cov lus, koj yuav tsum tau ua raws li koj tus kheej cov lus thiab nqis tes ua li cas? Yog koj tssi muaj kev cia siab rau Kuv qhov kev ncaim mus thiab koj tsis muaj kev cia siab tag nrho rau Kuv cov lus kom ua tau tiav hlo kiag tam sim ntawd, vim li cas koj ho ntseeg Kuv tuag nthi? Koj puas paub tias vim li cas koj thiaj li raws Kuv? Yog koj qhov muaj qab hau ntawd yog xav ua kom koj paub dav ntxiv xwb, ces koj yuav tsum tsis txhob tsim teeb meem rau koj tus kheej lawm. Yog nws xav tau koob hmoov thiab zam kom txhob raug qhov kev puas tsuaj yuav tshwm sim tom ntej no, vim li cas koj ho tsis txhawj txog koj tus kheej txoj kev ua? Vim li cas koj ho tsis nug koj tus kheej tias koj puas muaj peev xwm ua tau li Kuv cov qauv xav tau? Vim li cas koj ho tsis nug koj tus kheej tias koj puas tsim nyog tau txais tej koob hmoov yuav tshwm sim los no?

Xaiv tawm los ntawm “Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 364

Tag nrho Kuv cov neeg uas ua dej numrau ntawm Kuv xub ntiag yuav tsum xav rov qab mus rau yav tag los: Koj txoj kev hlub rau Kuv puas tau dub tsuas tej yam tsis huv? Koj txoj kev ua siab ncaj rau Kuv puas dawb huv thiab tag siab tag ntsws nrho? Koj qhov kev paub Kuv puas yog qhov tseeb? Kuv tau qhov chaw loj npaum li cas nyob hauv nej lub siab? Kuv puas nyob puv nkaus hauv nej lub siab? Kuv cov lus ua tau tiav hlo ntau npaum li cas nyob hauv rau hauv nej? Tsis txhob saib Kuv zoo li ib tug ruam! Tej no mas yeej meej tshaj plaws rau Kuv lawm! Hnub no, thaum uas lub suab lus ntawm Kuv txoj kev cawm dim raug hais tawm, puas muaj tej yam nce siab zog nyob rau hauv nej txoj kev hlub rau Kuv? Ua ib qho ntawm nej qhov kev ua siab ncaj rau Kuv puas dawb huv tuaj? Nej qhov kev paub txog Kuv puas muaj tob zog tuaj? Ua tej lus qhuas uas hais tawm yav tag los puas ua tau ib lub hauv paus ruaj khov rau nej tej kev paub hnub no? Kuv tus Ntsujplig ho nyob hauv nej ntau npaum li cas? Kuv daim duab ho muaj qhov chaw nyob rau hauv nej ntau npaum li cas? Kuv tej lus puas raug daim phiaj nyob hauv nej? Nej puas hnov zoo li nej tsis muaj ib qho chaw zais nej tej kev txaj muag li? Nej puas ntseeg tiag tiag hais tias nej yeej tsis tsim nyog ua Kuv cov neeg li? Yog nej twb tsis nco qab tag nrho cov lus nug saum toj no lawm, ces qhov no qhia tau hais tias nej yeej nrhiav teeb meem rau nej tus kheej nkaus xwb, hais tias nej tsuas lam ua es kom zoo li yeej lawm xwb, thiab nyob rau thaum lub sij hawm uas Kuv xub tsa ua ntej ntawd los txog, ces nej yuav raug rhuav tshem thiab cuam mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws ua zaum thib ob. Tej no yog Kuv cov lus ceeb toom, thiab leej twg los xij uas tsis saib tej lus no tseem ceeb yuav raug Kuv qhov kev txiav txim rau, thiab, nyob rau lub sij hawm teem tseg ntawd, yuav ntsib kev puas ntsoog. Tsis yog li no los? Kuv puas tseem yuav tau muab tej lus piv txwv coj los qhia txog qhov no? Kuv tseem yuav tau hais kom yooj yim tshaj no los muab ib tug qauv zoo qhia nej thiab los? Txij puag thaum lub sij hawm tsim ntiaj teb los txog ntua niaj hnub no, muaj neeg coob heev tau tsis mloog Kuv tej lus thiab ces thiaj raug ntiab tawm thiab rhuav tshem tawm ntawm Kuv txoj kev cawm tib neeg rov los; txog thaum kawg, lawv lub cev thiaj piam sij thiab lawv tus ntsuj plig raug cuam mus rau Dab Teb, thiab niaj hnub no kiag los lawv tseem raug cob rau kev rau txim hnyav tshaj plaws li. Muaj neeg coob uas caum raws Kuv tej lus, tab sis lawv tau tig tawm tsam Kuv tej kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb, thiab yog li ntawd thiaj raug Kuv muab ncaws tawm pov tseg, poob mus rau Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab rais mus ua ib tug uas tawm tsam Kuv. (Niaj hnub no tag nrho cov uas tawm tsam Kuv ncaj qha ces lam ua raws li Kuv tej lus ntiav ntiav xwb, thiab yeej tsis ua raws li qhov tseem ntsiab ntawm Kuv cov lus li.) Tau muaj coob heev, ib yam nkaus li thiab, uas tsuas lam mloog Kuv tej lus nag hmo xwb, cov uas pheej tuav rawv tej “khoom qias” ntawm yav tag los thiab tsis saib tej “khoom noj” ntawm niaj hnub no muaj nuj nqis li. Cov neeg no tsis yog raug Ntxwgnyoog txhom kaw nkaus xwb, tab sis tau rais mus ua neeg txhaum mus ib txhis thiab rais mus ua Kuv cov yeeb ncuab, thiab lawm tawm tsam Kuv ncaj qha. Cov neeg zoo li ntawd ces yog daim phiaj rau Kuv qhov kev txiav txim rau thaum Kuv chim siab tshaj plaws, thiab niaj hnub no lawv tseem dig muag, tseem nyob rau hauv lub qhov taub kaw neeg uas tsaus ntuj nti (ces hais tau hais tias, cov neeg zoo li ntawd ces yog cov niag cev tuag uas lwj, txhav tag uas raug Ntxwgnyoog tswj; vim lawv ob lub qhov muag raug Kuv npog lawm, Kuv hais tias lawv dig muag lawm). Nws yuav yog ib qho zoo los muab ib qhov kev piv txwv rau nej tau saib, es kom nej kawm tau ntawm nws los:

Thaum hais txog Povlauj, nej yuav xav txog nws qhov keeb kwm, thiab ib co dab neeg txog nws uas tsis tshua yog thiab tsis yog raws li qhov muaj tseeb lawm. Nws raug nws niam nws txiv cob qhia puag thaum tseem yau los, thiab tau txais Kuv txoj sia lawm, thiab raws li qhov uas Kuv twb xub tau xaiv tseg lawm ces nws muaj qhov peev xwm uas Kuv xav tau. Thaum muaj 19 xyoos, nws nyeem ntau hom ntawv txog lub neej; yog li ntawd Kuv tsis tas yuav piav ntxaws ntxaws hais tias, vim nws qhov peev xwm, thiab vim Kuv qhov kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb, nws tsis yog yuav hais lus nrog kev to taub tob txog sab ntsuj plig xwb, tab sis kuj muaj cuab kav to taub txog Kuv qhov kev npaj siab ua thiab. Muaj tseeb, qhov no mas tsis tau cais tej xwm txheej sab hauv thiab sab nraud ua ke li. Txawm li ntawd los xij, nws tib qho uas tsis zoo tiav log ces yog, vim yog nws tej kev txawj, nws pheej hom tso dag thiab khav theeb. Qhov tau los ntawd, vim yog nws qhov kev tsis mloog lus, ib qho uas sawv cev ncaj qha rau tus thawj tub txib qaum ntuj, thaum Kuv rais los muaj cev nqaij daim tawv thawj zaug, nws ua txhua yam los tawv nyom Kuv. Nws yog ib tug ntawm cov uas tsis paub Kuv cov lus, thiab Kuv qhov chaw hauv nws lub siab ces twb ploj tag lawm. Cov neeg zoo li ntawd mas tawm tsam Kuv lub hwj chim qaum ntuj ncaj qha, thiab raug Kuv ntaus poob kiag, thiab tsuas nyo hau lees lawv tej kev txhaum nyob rau thaum kawg nkaus xwb. Yog li ntawd, thaum Kuv tau siv Kuv cov lus khov lawm—ces hais tau hais tias, tom qab uas nws tau ua hauj lwm rau Kuv tau ib ntus lawm—nws tau rov qab poob mus rau nws txoj kev qub dua, thiab txawm hais tias nws kuj tsis tau yuav tsis mloog Kuv cov lus ncaj qha, los nws kuj tsis ua raws li Kuv qhov kev coj sab hauv thiab qhov kev qhuab qhia, thiab yog li ntawd ces tag nrho tej nws ua yav dhau los ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li; muab ua lwm yam lus hais ces, lub kaus mom yeeb koob uas nws hais txog ces rais mus ua ib co lus qhuav xwb, ib yam khoom ntawm nws txoj kev xav hauv siab xwb, vim txawm yog hnub no kiag los nws yeej tseem raug cob rau Kuv qhov kev txiav txim rau ntawm Kuv qhov kev cog lus sib khi.

Nyob rau qhov kev piv txwv saum toj no ces yeej pom tau hais tias leej twg los xij uas tawm tsam Kuv (tsis yog tawm tsam Kuv tus kheej hauv cev nqaij daim tawv xwb tab sis qhov tseem ceeb tshaj, mas yog Kuv cov lus thiab Kuv tus Ntsujplig—ces hais tau hais tias, Kuv lub hwj chim qaum ntuj), ces yuav tau txais Kuv qhov kev txiav txim nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum Kuv tus Ntsujplig ncaim koj lawm, ces koj yuav poob tsag, nqis ncaj qha mus rau hauv Dab Teb. Thiab txawm hais tias koj cev nqaij daim tawv txawm yuav nyob hauv ntiaj teb, koj zoo li ib tug neeg muaj mob puas hlwb lawm: Koj poob koj qhov laj thawj lawm, thiab tam sim ntawd hnov zoo li koj yog ib lub cev tuag lawm xwb, zoo li ntawd ces koj thiaj li thov kom Kuv cia li muab koj txoj sia ntawm lub cev xaus kiag yam tsis txhob theem li. Feem coob ntawm nej uas muaj tus ntsuj plig ces yeej muaj ib qho kev txaus siab tob rau tej xwm txheej no, thiab Kuv tsis tas yuav hais kom ntxaws ntxaws li. Nyob rau yav tag los, thaum Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv qhov kev ua neej, neeg feem coob yeej tau muab lawv tus kheej coj los ntsuas rau Kuv qhov kev npau ntaws thiab kev muaj tsim, thiab yeej paub me ntsis txog Kuv lub tswv yim thiab tus moj yam lawm. Hnub no Kuv hais thiab ua nyob rau hauv lub hwj chim qaum ntuj, thiab yeej tseem muaj ib co neeg uas yuav pom Kuv txoj kev npau taws thiab kev txiav txim ntawm lawv ob lub qhov muag kiag; tshaj qhov ntawd, tes hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov thib ob ntawm tiam uas muaj kev txiav txim ces yog ua kom tag nrho Kuv cov neeg paub txog Kuv txoj kev ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ncaj qha, thiab ua kom tag nrho nej sawv daws pom Kuv tus moj yam ncaj qha. Tabsis vim yog Kuv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Kuv thiaj li ua siab zoo rau nej tej kev qaug zog. Kuv vam hais tias nej yuav tsis muab nej tus ntsuj, tus plig thiab lub cev saib ua tej khoom ua si xwb, es muab lawv cob fim rau Ntxwgnyoog yam tsis ua zoo xav li. Yuav tsum saib txhua yam nej muaj ntawd kom muaj nuj nqis, thiab tsis txhob muab nws saib zoo li ib qho kev ua si, vim tej ntawd mas cuam tshuam txog nej txoj hmoo. Nej puas muaj peev xwm to taub txog lub ntsiab tiag ntawm Kuv cov lus? Nej puas muaj cuab kav yuav ua siab dawb siab zoo tau rau Kuv tej kev xav tiag?

Nej puas kam txaus siab hlob rau Kuv tej koob hmoov nyob rau hauv ntiaj teb, tej koob hmoov uas zoo li cov uas nyob saum ntuj ceeb tsheej? Koj puas txaus siab hlo saib kev to taub txog Kuv muaj nuj nqis, txaus siab rau Kuv tej lus, thiab kev paub txog Kuv ua yam muaj nuj nqis tshaj thiab muaj qab hau tshaj nyob rau hauv nej lub neej? Nej puas muaj peev xwm zwm tag nrho rau Kuv, yam tsis xav txog nej tus kheej tej uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej li? Nej puas muaj cuab kav cia nej tus kheej raug Kuv muab tua kom tuag tiag tiag, cia Kuv coj nej tiag tiag, zoo li ib tug yaj? Puas muaj leej twg ntawm nej uas yuav muaj peev xwm ua tau tej no? Ua puas yog tag nrho cov uas Kuv txais yuav thiab muab Kuv tej kev cog lus rau thiaj yog cov uas tau txais Kuv tej koob hmoov xwb? Nej puas to taub dab tsi ntawm cov lus no li? Yog Kuv sim nej, nej puas yuav muaj cuab kav muab nej tus kheej tso kiag rau Kuv txog kev coj qhia, thiab, nyob rau thaum raug sim siab ntawd, nrhiav Kuv qhov kev npaj siab thiab xam pom Kuv lub siab? Kuv tsis xav kom koj yuav tsum txawj hais ntau lo lus mos lus muag, los sis hais tej zaj dab neeg uas zoo mloog heev; tab sis, Kuv hais kom koj yuav tsum hais tau lus tim khawv zoo rau Kuv, thiab kom koj to taub kom tag nrho thiab tob tshaj plaws txog qhov muaj tseeb. Yog Kuv tsis hais ncaj qha, koj puas kam tso txhua yam ib ncig ntawm koj tseg thiab cia koj tus kheej rau Kuv siv? Qhov no tsis yog qhov muaj tseeb uas Kuv xav tau los? Leej twg muaj cuab kav to taub lub ntsiab hauv Kuv cov lus? Tab sis Kuv hais kom nej tsis txhob nyuab siab rau tej kev tsis ntseeg ntxiv lawm, es kom nej yuav tsum pib ua ntej rau nej qhov kev to taub thiab tuav kom tau lub ntsiab ntawm Kuv cov lus. Qhov no yuav tiv thaiv kom nej tsis txhob to taub yuam kev Kuv cov lus, thiab kom tsis txhob to taub tsis meej txog Kuv tej ntsiab lus, thiab ces tsam ho txhaum rau Kuv tej kev cai tswj fwm. Kuv vam hais tias nej yuav to taub Kuv qhov kev npaj siab rau nej uas nyob rau hauv Kuv tej lus lawm. Tsis txhob xav txog nej tej yam uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej ntxiv lawm, thiab ua li nej twb txiav txim siab ruaj khov ntawm Kuv xub ntiag lawm hais tias yuav zwm rau hauv Vajtswv txoj kev cojnyob rau hauv txhua yam. Tag nrho cov uas sawv rau hauv Kuv tsev neeg mas yuav tsum ua kom ntau tau li qhov lawv ua tau; koj yuav tsum muab qhov zoo tshaj plaws ntawm koj tus kheej rau qhov kawg ntawm Kuv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Koj puas txaus siab hlo tiag los muab tej no coj mus xyaum ua?

los ntawm “Tshooj 4” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 365

Nyob rau hauv ntiaj teb, tag nrho txhua yam ntsuj plig phem ces yeej nyas ntsees nrhiav ib qho chaw so, thiab yeej nrhiav tib neeg tej cev tuag uas noj tau siv tau ntawd tas mus li. Kuv cov neeg e! Nej yuav tsum nyob twb ywm rau hauv Kuv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Tsis txhob ua dog ua dig! Tsis txhob ua lwj ua liam! Nej yuav tsum muab nej txoj kev ua siab ncaj tso rau hauv Kuv lub tsev thiab tsuas yog txoj kev ua siab ncaj xwb mas nej thiaj li yuav tig rov tawm tsam tau dab tej kev ntxias dag. Tsis hais nyob rau qhov xwm txheej zoo li cas li nej yuav tsum tsis txhob coj li nej coj yav tag los lawm, ua ib yam ntawm Kuv xub ntiag thiab ua dua ib yam txawv nyob tom Kuv nrab qaum; yog nej ua li no, ces nej yeej yog dhau ntawm kev txhiv dim mus lawm. Kuv tsis tau hais tej lus zoo li no ntau txaus thiab lod? Nws yog vim li no kiag ntag es tib neeg tus yeeb yam qub thiaj li kho tsis tau li es Kuv thiaj pheej tau rov hais kom rov nco qab li no ib zaug tag los ib zaug ntxiv li thiab. Tsis txhob dhuav! Txhua yam uas Kuv hais ces yog tus txiaj ntsim ntawm nej txoj hmoo xwb. Ib qho chaw tsw lwj thiab qias neeg ces yog qhov uas Ntxwgnyoog xav tau ntag; yog nej haj yam ua zoo li txhiv tsis tau yam tag kev cia siab nrho thiab haj yam ua dog ua dig, tsis kam ua raws li tej kev cheem, ces tej ntsuj plig tsis huv yuav haj yam yuav pab lawv tus kheej los rau tej lub cib fim zoo los nkag rau hauv nej. Yog nej twb los txog qhov no lawm, ces nej txoj kev ua siab ncaj ntawd ces tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog tej nyuag lus hais dog dig tsis muaj qab hau, yam tsis muaj ib qho tseeb dab tsi nyob rau hauv li, thiab tej ntsuj plig tsis huv yuav nqos kiag nej tej lus hais khov khov ntawd thiab muab nws hloov kiag mus ua kev tsis mloog lus thiab tej tswv yim dag phem coj los siv los khuam Kuv tes hauj lwm rau txhua lub sij hawm xwb. Tsis muaj leej twg to taub lub zog nqus ntawm qhov xwm txheej no; tib neeg sawv daws yuav tsis tig pob ntseg mloog tej uas lawv hnov, thiab yuav tsis ceev faj ib qho me me hlo li. Kuv tsis yog nco qab tej uas Kuv ua yav tag los lawm xwb; koj tseem tos tiag tiag li kom Kuv txo lub txim kom sib rau koj los ntawm qhov kev “nov qab” ib zaug ntxiv thiab lod? Txawm hais tias tib neeg tau tawm tsam Kuv, Kuv yuav tsis muab qhov ntawd coj los nog txim rau lawv, vim lawv lub siab me dhau heev lawm, thiab yog li ntawd Kuv thiaj tsis txib kom lawv ua tej yam dab tsi siab tshaj. Tag nrho tej Kuv kom lawv ua ces kom tsis txhob ua dog ua dig xwb, thiab kom lawv yoog raws tej kev cheem xwb. Tseeb tiag mas nws yeej tsis tshaj tshaj nej qhov peev xwm los ua kom tau raws li qhov sib cog tseg no, puas yog mas? Neeg feem coob mas tseem tos ntsoov kom Kuv nthuav tawm tej lus zais tob kom ntau tshaj rau lawv saib kom txaus nkaus. Txawm li ntawd los xij, txawm hais tias koj los to taub tag nrho tej lus zais tob ntawm ntuj ceeb ceeb tsheej, los koj yuav siv qhov kev paub ntawd los ua tau dab tsi mas? Ua nws puas yuav ua rau koj txoj kev hlub uas muaj rau Kuv ntawd loj tuaj ntxiv mas? Ua nws puas yuav ua rau koj txoj kev hlub Kuv ntawm nce loj tuaj ntxiv mas? Kuv tsis yog yuav saib tsis taus tib neeg, los sis txiav txim ib qho rau lawv yam yooj yooj yim kiag li. Yog hais tias tej no tsis yog tib neeg qhov xwm txheej tiag tiag, Kuv yuav tsis tis tej npe ntawd cob rau lawv yam yooj yooj yim li. Muab rov xav rau yav tag los: Muaj pes tsawg zaus es Kuv lam hais lus rhuav nej mas? Muaj pes tawg zaus es Kuv lam saib tsis tau nej mas? Muaj pes tsawg zaus uas Kuv saib nej yam tsis xam nej tej xwm txheej tiag tiag ntawd li mas? Muaj pes tsawg zaus es Kuv tej lus hais tawm ntawd kov tsis yeej nej yam tag siab tag ntsws ho li mas? Muaj pes tsawg zaus uas Kuv hais tsis chwv lub suab tob tob nrov nphas nyob hauv nej li mas? Nej leej twg uas tau nyeem Kuv cov lus tag es ho tsis ntshai thiab tshee laim dais, ntshai twj ywm hais tias tsam Kuv muab nej ntau pov kiag mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws? Leej twg thiaj tsis raug sim siab los ntawm Kuv tej lus? Nyob rau hauv Kuv tej lus hais tawm mas muaj hwj chim, tab sis qhov no mas tsis yog lam cia li txiav txim rau tib neeg xwb; tab sis, yeej ua twb zoo xav rau lawv tej xwm txheej tiag tiag thiab, Kuv twb yeej tshwm sim tas zog rau lawv pom lub ntsiab lus xeeb ntxawm nyob rau hauv Kuv tej lus. Nyob rau ib qho muaj tseeb, puas muaj leej twg uas muaj peev xwm pom Kuv lub hwj chim uas nyob puv txhua txhia qhov chaw ntawd nyob rau hauv Kuv tej lus? Puas muaj leej twg uas muaj peev xwm tau txais cov kub uas tseem tshaj plaws uas yog ua los ntawm Kuv tej lus? Kuv tau hais pes tsawg lo lus lawm xwb mas? Puas muaj leej twg khaws lawv tseg ua tej yam muaj nuj nqis li?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 10” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 366

Ib hnub dhau ib hnub, Kuv sawv soj ntsuam xyuas lub qab ntuj khwb, thiab Kuv muab Kuv Tus Kheej nkaum yam txo hwj chim ntxiag rau hauv Kuv lub chaw nyob, tau ntsib tau pom tib neeg lub neej thiab ua twb zoo kawm tib neeg txhua txhua txoj kev ua. Tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav muab lawv tus kheej cob fij rau Kuv tiag tiag; tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav nrhiav qhov tseeb. Tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav txawj xav rau Kuv li los sis cog lus txiav txim siab ruaj khov rau ntawm Kuv xub ntiag thiab ua raws li lawv tes dej num li. Tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav cia Kuv nyob rau hauv lawv li, los sis saib Kuv muaj nuj nqis li tib neeg saib lawv tus kheej txoj sia li. Tsis muaj ib tug twg kiag li uas tau pom, nyob rau hauv qhov tseeb uas tiag pom tau, tag nrho tej uas yog Kuv lub hwj chim qaum ntuj li; tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav txaus siab ntsiab kiag tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej kiag. Thaum dej nyab tib neeg tag nrho, Kuv cawm lawv tawm los ntawm cov dej teeg ntawd thiab muab ib lub cib fim rau lawv los pib lub neej tshiab dua. Thaum tib neeg tag kev ruaj siab ua neej nyob lawm, Kuv rub lawv tes tawm ntawm lub qhov tuag los, muab txoj kev siab loj siab tawv rau lawv ua neej ntxiv mus kom lawv muaj cuab kav siv Kuv ua lub hauv paus keeb cag rau lawv txoj kev ua neej nyob. Thaum tib neeg tsis mloog Kuv lus, Kuv ua rau lawv paub Kuv nyob rau hauv lawv txoj kev tsis mloog lus. Muab xav los ntawm tib neeg tus yeeb yam qub, thiab muab xav los ntawm Kuv txoj kev hlub tshua, dua li qhov muab neeg txhub rau txoj kev tuag, Kuv cia lawv hloov siab lees txim thiab pib dua lub neej tshiab. Thaum lawv tshaib nqhis, txawm hais tias lawv tsuas tshuav tib nthwv pa hauv lawv lub cev lawm xwb, los Kuv rub rhe lawv tawm ntawm txoj kev tuag los, txwv tsis pub lawv mag ntxiab rau Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag. Ntau zaus heev uas tib neeg tau pom Kuv txhais tes, ntau zaus heev uas lawv tau pom kiag Kuv lub ntsej muag uas siab dawb siab zoo thiab lub ntsej muag luag ntxhi, thiab ntau zaus heev uas lawv tau pom Kuv lub hwj chim vajntxwv thiab txoj kev npau taws lawm. Txawm hais tias tib neeg yeej ib txwm tsis tau paub Kuv li, los Kuv yeej tsis tau siv lawv qhov kev tsis ruaj khov ntawd ua lub cib fim los txhob txwm twv lawv li. Tau ntsib tau pom kiag noob neej tej kev txom nyem tau ua rau Kuv pab hlub txog tib neeg qhov kev tsis ruaj khov kawg li. Nws tsuas yog ib qho kev teb rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab kev nrauj txiaj nrauj ntsig xwb uas Kuv thiaj li muab ntau qib kev rau txim rau lawv xwb.

Kuv zais Kuv Tus Kheej thaum tib neeg tsis khoom, thiab nthuav tawm Kuv Tus Kheej rau lawv lub sij hawm khoom. Tib neeg xav hais tias Kuv paub txhua yam; lawv xam hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas kam ua li txhua qhov kev thov. Feem coob, yog li ntawd, thiaj los rau ntawm Kuv xub ntiag los thov Vajtswv qhov kev pab, tsis yog vim xav paub Kuv hlo li. Thaum muaj mob hnyav heev, tib neeg thov kom Kuv pab ceev kawg li. Thaum muaj kev nyuaj siab, lawv tham lawv tej kev nyuaj siab qhia Kuv tag nrho lawv lub zog, kom muab lawv tej kev txom nyem tshem kiag pov tseg. Txawm li ntawd los xij, tsis muaj ib tug tib neeg twg kiag li uas muaj peev xwm hlub Kuv nyob rau thaum muaj kev kaj siab; tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav ncav tes los nyob rau lub sij hawm thaum muaj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, es kom Kuv ho tau koom lawv txoj kev xyiv fab li. Thaum lawv tsev neeg me me zoo siab thiab noj qab nyob zoo, tib neeg tau muab Kuv xyeeb hlo rau ib sab los sis kaw qhov rooj rau Kuv, txwv tsis pub Kuv nkag los es kom lawv thiaj li zoo xyiv fab rau lawv tsev neeg qhov kev zoo siab los ntawm tej koob hmoov uas tau txais ntawd. Tib neeg lub siab nqaim dhau heev lawm; nws nqaim tsis txaus cia ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub, siab dawb siab zoo, thiab ntsib tau yooj yim li Kuv no nyob rau li. Muaj ntau zaus heev uas Kuv raug tib neeg tsis lees txais thaum lawv muaj kev xyiv fab luag zom zaws; muaj ntau zaus heev uas Kuv tau raug pheeb rau li ib tug pas nrig rau tib neeg thaum lawv ntog; muaj ntau zaus heev uas Kuv raug yuam ua tej dej num ntawm tus kwv kho mob los ntawm cov neeg uas raug txom nyem los ntawm kev mob kev nkeeg los. Cas tib neeg yuav siab phem ua luaj li! Lawv ces yeej tsis muaj laj thawj thiab tsis dawb huv li. Txawm yog kiag qhov kev xav uas tib neeg tsim nyog muaj los yeej tsis pom muaj nyob rau hauv lawv hlo li; lawv ces yuav luag tsis muaj ib qho lw ntawm txoj kev ua neeg hlo li. Ua twb zoo xav txog yav tag los, thiab muab nws piv rau tam sim no: Puas muaj tej qho kev hloo tshwm sim nyob rau hauv nej li? Nej puas tau muab qee yam yav tag los tso pov tseg li? Los sis yav tag los puas tau raug hloov li?

Kuv tau ncig mus thoob plaws tej toj roob hauv pes thiab tej kwj ha, tau ntsib tau pom qhov zoo thiab qhov phem ntawm tib neeg lub ntiaj teb lawm. Kuv tau mus ua si nrog lawv, thiab Kuv tau nrog lawv nyob ua ke rau ntau qhov chaw rau ib xyoos, tab sis zoo li noob neej tus moj yam tsuas hloov me me xwb. Thiab zoo nkaus li tib neeg tus yeeb yam qub tau nrhau cag thiab tuaj kaus rau hauv lawv lawm. Yeej tsis muaj ib zaug uas lawv yuav muaj cuab kav hloov tus yeeb yam qub ntawd li; lawv tsuas tsim kho nws me me nyob rau nws lub hauv paus chiv thawj ntawd xwb. Raws li tib neeg hais, lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis tau hloov li, tab sis lub cev tau hloov lawm ntau. Tib neeg sawv daws ces zoo nkaus li npaj dag Kuv thiab ntxias Kuv, es kom lawv thiaj li ntxias tau thiab tau txais Kuv qhov kev txaus siab xwb. Kuv tsis qhuas los sis tsis quav ntsej txog tib neeg txoj kev dag ntxias. Tab sis tsis yog yuav cia li npau taws hos, Kuv siv tus cwj pwm uas ntsia tab sis tsis pom. Kuv npaj yuav zam kev dav me ntsis rau noob neej thiab, tom qab ntawd, mam saib xyuas tib neeg tag nrho ua ke. Vim tib neeg yog ib co neeg phem tsis muaj nuj nqis uas tsis hlub lawv tus kheej li, thiab cov uas tsis saib lawv tus kheej muaj nuj nqis hlo li, vim li cas, tom qab ntawd, es lawv ho xav kom Kuv muaj kev hlub tshua thiab kev hlub dua ib zaug ntxiv thiab mas? Yam tsis muaj kev zam hlo li, tib neeg yeej tsis paub lawv tus kheej li, los sis lawv yeej tsis paub hais tias lawv muaj nqis ntau npaum li cas li. Lawv tsim nyog muab lawv tus kheej tso saum rab teev luj. Tib neeg yeej tsis quav ntsej txog Kuv li, yog li ntawd Kuv thiaj tsis saib lawv tseem ceeb, ib yam nkaus li thiab. Lawv tsis quav ntsej txog Kuv, ces Kuv tsis tas yuav ua hauj lwm hnyav tshaj rau lawv li. Qhov no tsis yog qhov zoo tshaj rau ob tog thiab lod? Qhov no tsis yog piav txog nej lod, Kuv cov neeg? Leej twg ntawm nej uas tau cog lus ruaj khov ntawm Kuv xub ntiag thiab muab tej ntawd pov tseg tom qab ntawd lawm mas? Leej twg muaj kev cog lus ruaj khov kom ntev ntev ntawm Kuv xub ntiag hloov chaw rau qhov uas pheej nquag nquag npaj siab rau yam ub yam no xwb mas? Tag mus li xwb, tib neeg mas cog lus ruaj khov rau ntawm Kuv xub ntiag thaum muaj kev yooj yim xwb, thiab tom qab ntawd ces muab tej ntawd tshem pov tseg tag nrho thaum muaj kev nyuaj siab; ces, tom qab ntawd, lawv rov khaws lawv tej kev txiav tsim siab ruaj khov ntawd rov los thiab muab coj los tso rau ntawm Kuv xub ntiag dua. Kuv puas yog tsis txaus hwm npaum li ntawd es Kuv yuav lam lees txais qhov khoom seem txeej no uas noob neej tau khaws hauv pawg khoom seem txeej rov los no mas? Muaj tib neeg tsawg tsawg xwb uas tuav lawv tej kev cog lus ruaj khov no khov kho cia, tsawg tus thiaj dawb huv, thiab tsawg tus thiaj muab tej khoom uas muaj nuj nqis rau lawv coj los fij rau Kuv xwb. Tag nrho nej sawv daws tsis zoo ib yam lod? Yog nej tsis muaj peev xwm tuav nej tej dej num li ib co tswv cuab ntawm Kuv cov neeg hauv lub nceeg vaj, ces nej yuav raug ntxub thiab tsis lees txais los ntawm Kuv!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 14” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 367

Noob neej puav leej yog txhua yam tsim tawm los uas tu ncua kev paub-yus tus kheej, thiab lawv tsis muaj peev xwm paub lawv tus kheej li. Txawm li cas los xij, lawv paub lwm tus zoo npaum li lawv sab qaum tes, yam li txhua yam uas lwm tus tau ua thiab tau hais twb tau raug “tshuaj xyuas” ua ntej los ntawm lawv lawm, nyob kiag ntawm lawv xub ntiag, thiab tau txais lawv txoj kev pom zoo ua ntej uas raug ua tiav. Raws li qhov tshwm los, nws yog zoo li lawv haj tseem tau ntsuas tag nrho ntawm lwm tus lawm thiab, ncaj qha mus rau hauv lawv cov yam ntxwv kev xav. Noob neej txhua tus puav leej zoo li no. Txawm hais tias lawv tau paub qhov tseeb txog Tiam Vajtswv Los Kav hnub no los, lawv tus yeeb yam yeej tseem tsis hloov pauv li. Lawv tseem ua yam Kuv ua rau ntawm Kuv xub ntiag thiab, hos nyob tom qab Kuv nraub qaum lawv pib sawv los rau lawv tus kheej qhov tshwj xeeb “tes dej num.” Txawm li cas los xij, tom qab ntawd, thaum lawv los rau ntawm Kuv xub ntiag lawm, lawv zoo li cov tib neeg uas txawv hlo li lawm, tshwm los yam muaj lub siab txias txias thiab tsis poob siab li, nrog rau tej ntsej muag zoo thiab muaj ib tug mem tes khov kho. Qhov no tsis yog qhov meej meej uas ua rau noob neej ntxim ntxub heev lov? Coob leej ntau tus tib neeg muaj ob lub ntsej muag sib txawv tag nrho—ib lub yog thaum nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab lwm lub yog thaum nyob rau tom Kuv nraub qaum. Coob leej ntau tus ntawm lawv ua zoo li tej me nyuam yaj thaum nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, tiam sis thaum nyob rau tom Kuv nraub qaum, mas lawv tig mus ua cov tsov uas txaus ntshai heev thiab tom qab ntawd coj zoo li cov me nyuam noog me me uas ya yam kaj siab lug nyob pem tej toj roob. Coob leej ntau tus qhia lub hom phiaj thiab kev txiav txim siab rau Kuv lub ntsej muag. Coob leej ntau tus los rau ntawm Kuv xub ntiag los nrhiav Kuv cov lus yam nqhis dej rhi thiab xav tau, tiam sis thaum nyob rau tom qab Kuv nraub qaum, lawv dhuav tej ntawd thiab tso tej ntawd tseg, zoo li Kuv tej hais lus tawm yog ib txoj kev tsim teeb meem. Muaj ntau zaus, thaum pom noob neej raug dag ntxias los ntawm Kuv tus yeeb ncuab, Kuv tau tso txoj kev tso Kuv tej kev cia siab rau noob neej tseg lawm. Muaj ntau zaus, thaum pom lawv los rau ntawm Kuv xub ntiag, nrhiav kev zam txim yam lo kua muag heev, txawm li cas los xij, Kuv tau qi Kuv ob lub qhov muag rau lawv cov dej num hauv kev npau taws, vim lawv tu ncua txog kev huab hwm-tus kheej thiab kev tawv ncauj, tab txawm thaum lawv lub siab yog tseeb thiab lawv cov hom phiaj muaj tseeb los xij. Muaj ntau zaus, Kuv tau pom tib neeg ruaj siab txaus los koom tes nrog Kuv, cov uas, thaum nyob rau ntawm Kuv hauv ntej, zoo li nyob rau hauv Kuv lub xub ntiag, saj txog nws txoj kev sov siab. Muaj ntau zaus, kev hais lus tim khawv rau cov neeg dawb huv, kev ua neej kaj siab, thiab kev ntxim hlub ntawm Kuv cov neeg xaiv tseg, yog ua li cas Kuv thiaj li yuav tsis muaj kev txaus siab uas loj rau qhov txiaj ntsig ntawm cov no? Noob neej tsis paub tias yuav muaj kev zoo siab li cas rau lawv tej koob hmoov uas tau npaj tseg ua ntej lawm uas nyob hauv Kuv ob txhais tes, vim lawv tsis nkag siab tias ob qho ntawd txhais li cas tiag tiag “tej koob hmoov” thiab “kev tsim txom.” Vim qhov laj thawj no, noob neej thiaj li nyob deb ntawm qhov muaj tseeb hauv lawv txoj kev nrhiav Kuv lawm. Yog tias tag kis tsis muaj nyob lawm, ces nej leej twg uas tab tom sawv rau ntawm Kuv xub ntiag yuav dawb huv ib yam li cov daus uas poob los thiab ib yam li cov pob zeb ntsuab muaj nqis uas tsis muaj chaw thuam li? Nws puas yog tias nej txoj kev hlub Kuv tsuas yog qee yam uas tuaj yeem sib pauv tau rau ib pluag mov qab qab, ib ce khaub ncaws zoo zoo, los sis ib chav ua hauj lwm siab nrog rau tej nyiaj hli siab siab xwb? Nws puas tuaj yeem sib pauv tau rau txoj kev hlub uas lwm tus muaj rau koj? Nws puas yog tseeb tseeb tias txoj kev ntsib tej kev sim siab yuav ua rau tib neeg tso lawv txoj kev hlub Kuv tseg? Puas yog txoj kev tsim txom thiab tej kev ceeb laj txom nyem loj ua rau lawv yws txog Kuv tej kev npaj? Yeej tsis muaj leej twg txeev nco txiaj ntsig txog rab ntaj ntse uas nyob hauv Kuv lub qhov ncauj tiag tiag li: Lawv tsuas paub lub ntsiab lus sab nraud xwb uas tsis muaj txoj kev nkag siab tiag tiag tias nws coj mus zoo li cas. Yog tias noob neej muaj peev xwm los pom txoj kev ntse ntawm Kuv rab ntaj tiag tiag lawm, lawv yeej yuav dhia paj paws nceev nrooj zoo li cov nas ntsooj mus rau hauv lawv cov qhov. Vim yog lawv txoj kev loog, noob neej thiaj li tsis nkag siab ib yam dab tsi txog ntawm lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv cov lus li, thiab yog li lawv thiaj li tsis muaj kev to taub tias Kuv tej lus hais tawm nyuaj npaum li cas los sis tias cov lus ntawd nthuav tawm txog noob neej tus yeeb yam ntau npaum li cas thiab lawv tus kheej txoj kev coj tsis ncaj tau raug txiav txim los ntawm cov lus ntau npaum li cas. Vim qhov laj thawj no, raws li qhov tshwm los ntawm lawv tej tswv yim-ruam txog yam Kuv hais, tib neeg feem coob tau txais yuav ib tug cwj pwm uas sov so lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 15” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 368

Thoob plaws txhua txhua tiam, ntau tus tau tawm ntawm lub ntiaj teb no mus hauv kev poob siab, thiab nrog kev tsis txaus siab, thiab ntau tus tau los rau hauv nws nrog kev cia siab thiab kev ntseeg. Kuv tau npaj rau ntau tus los, thiab tau xa ntau tus tawm mus lawm. Cov tib neeg uas suav tsis txheeb tau hla dhau los ntawm Kuv ob txhais tes los. Ntau tus ntsuj plig tau raug pov mus rau hauv Dab Teb lawm, ntau tus tau nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab ntau tus tau tuag thiab tau rov los yug nyob rau hauv ntiaj teb. Txawm li ntawd los yeej tsis muaj lawv ib tug twg tau muaj lub hwj tsam los zoo siab rau tej koob hmoov ntawm lub teb chaws hnub no li. Kuv tau muab rau tib neeg ntau heev lawm, txawm li ntawd los nws tau txais me me xwb, vim txoj kev tawm tsam ntawm Ntxwgnyoog lub zog tau ua rau nws tsis muaj peev xwm los zoo siab rau tag nrho Kuv tej kev nplua nuj. Nws tsuas yog tau muaj txoj hmoo zoo los saib tej kev nplua nuj ntawd xwb, tiam sis yeej tsis tau muaj peev xwm los zoo siab rau tej kev nplua nuj ntawd kom txaus li. Tib neeg yeej nrhiav tsis tau lub tsev uas muaj nuj nqis hauv nws lub cev los txais tej kev nplua nuj ntawm lub ntuj ceeb tsheej, thiab yog li nws thiaj li tau plam tej koob hmoov uas Kuv tau muab rau nws lawm. Tib neeg tus ntsuj plig tsis yog qhov chaw uas txuas nws rau Kuv tus Ntsujplig lov? Vim li cas tib neeg yeej tsis koom nrog Kuv los ntawm nws tus ntsuj plig li? Vim li cas nws txav los ze rau Kuv ntawm lub cev nqaij daim tawv, txawm li ntawd los tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd ntawm tus ntsuj plig li? Puas yog tias Kuv lub ntsej muag tseeb yog lub ntsej muag ntawm lub cev nqaij daim tawv? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis paub Kuv lub ntsiab tseem ceebli? Puas yog tias yeej tsis txeev muaj ib txoj lw ntawm Kuv nyob rau hauv tib neeg tus ntsuj plig li? Puas yog tias Kuv tau ploj ntais ntawm tib neeg tus ntsuj plig mus lawm? Yog tias tib neeg tsis tau paub qhov tseeb txog sab ntsuj plig, nws yuav ua li cas to taub Kuv tej kev xav? Nyob rau hauv tib neeg ob lub qhov muag, puas muaj qhov twg uas tuaj yeem txeem nkag ncaj qha mus rau sab ntsuj plig? Muaj ntau zaus uas Kuv tau hu tib neeg los ntawm Kuv tus Ntsujplig, txawm li ntawd los tib neeg ua zoo li nws tau raug nkaug los ntawm Kuv, nyob deb deb saib Kuv, ntshai heev tias tsam Kuv yuav coj nws mus rau lwm lub ntiaj teb. Muaj ntau zaus uas Kuv tau nug txog ntawm tib neeg tus ntsuj plig, txawm li ntawd los nws yeej tseem tsis ceeb txog li, ntshai heev tias tsam Kuv yuav nkag mus rau hauv nws lub tsev thiab txeeb lub hwj tsam los hle nws tej khaub ncaws txhua yam uas yog nws tug. Yog li, nws kaw Kuv rau sab nraud, tsis cia Kuv ntsib ib yam dab tsi li tiam sis tsuas yog ib lub qhov rooj txias zias, kaw yam ruaj heev xwb. Muaj ntau zaus uas tib neeg tau ntog thiab Kuv tau cawm nws, txawm li ntawd los tom qab uas sawv los lawm nws khiav ntawm Kuv mus tam sim ntawd thiab, tsis tau raug chwv los ntawm Kuv txoj kev hlub li, saib Kuv li ib tug tub qhe zov; Kuv yeej tsis tau txoj kev sov siab ntawm tib neeg li. Tib neeg yog ib tug tsiaj tsis muaj siab ntsws, ntshav-txias. Txawm hais tias nws sov so los ntawm Kuv lub xub ntiag los, nws yeej tsis tau raug txhawb mus kom tob los ntawm Kuv lub xub ntiag li. Tib neeg zoo li ib lub roob uas phem heev. Nws yeej tsis tau khaws txhua yam ntawm Kuv txoj kev hlub tshua txog noob neej kom muaj nqis li. Nws tsis kam los cuag Kuv, nyiam nyob rau pem tej toj roob dua, qhov chaw uas nws tiv txoj kev hawv ntawm tej tsiaj qus—txawm li ntawd los nws tseem tsis kam los nraim cev rau hauv Kuv thiab. Kuv tsis yuam tib neeg li: Kuv tsuas yog ua Kuv txoj hauj lwm xwb. Hnub ntawd yuav los txog thaum uas tib neeg ua luam dej los rau ntawm Kuv ib sab los ntawm lub hiav txwv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, kom nws thiaj li yuav zoo siab rau txhua yam kev nplua nuj uas nyob hauv ntiaj teb thiab tso txoj kev pheej hmoo uas yuav raug nqos los ntawm hiav txwv rau tom qab.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 20” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 369

Ntau leej tib neeg xav los hlub Kuv tiag tiag, tiam sis vim lawv lub siab tsis yog lawv tus kheej li, lawv tsis muaj kev tswj hwm lawv tus kheej; ntau leej tib neeg hlub Kuv tiag tiag raws li lawv ntsib tej kev sim siab uas Kuv tau muab los, txawm li ntawd los lawv tsis muaj peev xwm nkag siab txog tias Kuv yeej muaj nyob tiag tiag, thiab tsuas hlub Kuv hauv txoj kev qhuav qhawv xwb, thiab tsis yog vim Kuv txoj kev muaj nyob tiag tiag; ntau leej tib neeg tso lawv lub siab rau ntawm Kuv xub ntiag thiab tom qab ntawd tsis cuab pob ntseg mloog lawv lub siab li, thiab yog li lawv lub siab thiaj li raug Ntxwgnyoog txeeb mus lawm thaum twg los xij uas nws tau lub hwj tsam, thiab tom qab ntawd ces lawv txawm ncaim Kuv mus lawm; ntau leej tib neeg hlub Kuv heev li thaum Kuv muab Kuv cov lus, txawm li ntawd los tsis mob siab rau Kuv cov lus hauv lawv tus ntsuj plig li, tiam sis cia li siv cov lus ntawd zoo li tej khoom siv uas tsis muaj tswv thiab muab cov lus ntawd cuam rov qab mus rau qhov chaw uas cov lus ntawd tuaj thaum twg los xij uas lawv nyiam. Tib neeg tshawb nrhiav Kuv thaum tab tom muaj mob, thiab nws saib tuaj rau Kuv thaum nyob rau ntawm tej kev sim siab. Thaum lub sij hawm muaj kev thaj yeeb nws xyiv fab rau Kuv, thaum nyob rau hauv kev piam sij nws tsis lees paub Kuv, thaum nws tsis khoom nws hnov qab Kuv, thiab thaum nws tub nkeeg nws ua tej yeeb yam rau Kuv—txawm li ntawd los yeej tsis muaj leej twg tau hlub Kuv tag lawv ib sim neej li. Kuv xav kom tib neeg yuav tsum rau siab rau ntawm Kuv xub ntiag: Kuv tsis tau thov kom nws muab ib yam dab tsi rau Kuv li, tiam sis tsuas yog kom txhua tus tib neeg ua raws li Kuv hais tiag tiag xwb, uas, dua li ntawm qhov tawm tsam Kuv, kom lawv tso cai rau Kuv coj cov tib neeg uas muaj lub siab dawb rov qab los. Kuv txoj kev qhuab qhia, kev paub tseeb, thiab tus nqi ntawm Kuv tej dag zog nthuav dav mus rau txhua tus tib neeg, txawm li ntawd los qhov tseeb ntawm tib neeg txhua tes dej num kuj nthuav dav mus rau txhua tus tib neeg ib yam nkaus thiab, ib yam li lawv txoj kev dag ntxias Kuv. Nws zoo li tias cov khoom xyaw ntawm tib neeg txoj kev dag ntxias tau nyob nrog nws txij li thaum xeeb hauv plab lawm, zoo li yog nws tau muaj cov kev txawj tshwj xeeb no ntawm txoj kev dag txij li thaum yug los lawm. Deb tshaj ntawd ntxiv, nws yeej tsis tau muab txoj kev ua si ntawd pov tseg li, yeej tsis muaj leej twg txeev pom tshab mus rau lub hauv paus ntawm cov kev txawj dag no li. Raws li qhov tshwm los, tib neeg nyob rau hauv kev dag ntxias yam tsis paub txog nws li, thiab zoo li yog nws zam txim rau nws tus kheej, zoo li yog nws yog tej kev npaj ntawm Vajtswv dua li yog nws txoj kev dag ntxias Kuv uas txhob txwm ua. Qhov no tsis yog kiag lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev dag ntxias Kuv lov? Qhov no tsis yog nws txoj kev yees siv dag lov? Kuv yeej tsis tau raug dag kom tsis meej pem los ntawm tej kev qhuas cuav thiab kev dag ntxias ntawm tib neeg li, rau qhov Kuv xav tawm nws lub tseem ntsiab los ntev lawm. Leej twg puas paub tias muaj txoj kev tsis dawb huv ntau npaum li cas nyob rau hauv nws cov ntshav, thiab Ntxwgnyoog cov kuab lom ntau npaum li cas nyob rau hauv nws cov hlwb pob txhab? Tib neeg cia li swm rau nws los ntawm txhua hnub uas dhau mus lawm, zoo li ntawd nws tsis paub txoj kev raug mob uas tau ua los ntawm Ntxwgyoog lawm, thiab yog li thiaj li tsis muaj kev txaus siab los nrhiav “ib txoj kev noj qab nyob zoo uas muaj nyob.”

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 21” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 370

Tib neeg ua neej nyob hauv qhov kev kaj, tab sis lawv tsis paub txog qhov muaj nuj nqis ntawm qhov kev kaj. Lawv tsis paub dab tsi txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov kev kaj, thiab lub hauv paus keeb cag ntawm qhov kev kaj, thiab, tshaj qhov ntawd, qhov kev kaj yog leej twg li. Thaum Kuv muab txoj kev kaj rau tib neeg, Kuv tshuaj xyuas kiag tus yam ntxwv ntawm tib neeg tam sim ntawd: Vim yog qhov kev kaj, tib neeg sawv daws thiaj li hloov thiab loj hlob, thiab tau ncaim txoj kev tsaus ntuj mus lawm. Kuv saib ntsoov mus rau txhua txhua ceg kaum ntawm lub qab ntuj khwb, thiab pom hais tias tej toj roob hauv pes raug huab auv tag, hais tias tej dej tau txias khov tag, thiab hais tias, vim yog muaj qhov kev kaj los, tib neeg thiaj saib mus rau sab Hnub Tuaj, kom tej zaum lawv thiaj li yuav pom tej yam muaj nuj nqis—tab sis tib neeg tseem tsis muaj peev xwm pom ib txoj xub ke meej meej nyob rau hauv tej huab zig ntawd. Vim tag nrho lub ntiaj teb raug huab auv tag lawm, thaum Kuv saib saum cov huab los, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas nrhiav tau qhov muaj Kuv nyob li. Tib neeg nrhiav qee yam nyob hauv ntiaj teb; zoo li lawv nrhiav tas zog li; lawv npaj siab, zoo nkaus li, tos rawv Kuv qhov kev los txog ntawd—tab sis lawv tsis paub Kuv hnub, thiab tsuas yog nquag nquag saib mus tus duab ci liab pliv nyob tim sab Hnub Tuaj xwb. Nyob rau hauv tib neeg sawv daws, Kuv nrhiav cov uas haum raws li Kuv tus kheej lub siab tiag tiag xwb. Kuv taug kev nrog tib neeg sawv daws, thiab nyob nrog tib neeg sawv daws, tab sis tib neeg hauv ntiaj teb mas nyob nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo, thiab yog li ntawd thiaj li tsis muaj ib tug twg li uas haum raws li Kuv tus kheej lub siab tiag tiag. Tib neeg tsis paub yuav saib xyuas Kuv txoj kev xav li cas, lawv tsis muaj peev xwm pom Kuv tej kev ua, thiab lawv tsis muaj peev xwm txav mus los nyob rau hauv qhov kev kaj thiab cia qhov kev kaj ci ntsa rau lawv. Txawm hais tias tib neeg yeej tau saib Kuv cov lus muaj nuj nqis lawm, los lawv tsis muaj peev xwm pom tshab plaws Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag; vim tib neeg lub siab me dhau heev lawm, lawv tsis muaj peev xwm ua raws li lawv lub siab ntshaw. Tib neeg yeej tsis tau hlub Kuv yam ua siab dawb paug li. Thaum Kuv ntuas lawv, lawv hnov zoo li lawv tus kheej tsis muaj nuj nqis li, tab sis qhov no tsis ua rau lawv xav ua kom haum Kuv siab li. Lawv tsuas lam tuav “qhov chaw” uas Kuv muab rau lawv hauv lawv txhais tes thiab tshuaj xyuas nws xwb, tsis muaj kev xav txog Kuv qhov kev ntxim hlub li, lawv haj tseem rau siab ntso nqos laws lum tej koob hmoov ntawm lawv qhov chaw ntawd rau lawv tus kheej xwb. Qhov no tseem tsis yog tej yam uas tib neeg tsis muaj txuas thiab lod? Thaum tej toj roob hauv pes txav, ua lawv puas yuav zam kev tau rau koj qhov chaw ntawd mas? Thaum tej dej ntws, ua lawv puas yuav nres ua ntej txog tib neeg qhov chaw mas? Lub ntuj thiab daim av puas yuav sib hloov tau los ntawm tib neeg qhov chaw mas? Kuv tau muaj kev hlub tshua rau tib neeg ib zaug lawm, ib zaug tas los ib zaug ntxiv thiab—tab sis tsis muaj ib tug twg uas yuav saib qhov no tseem ceeb los sis muaj nuj nqis li. Lawv tsuas lam mloog zoo li ib zag dab neeg xwb, los sis lam nyeem nws li ib zaj kwv huam xwb. Kuv cov lus yeej tsis chwv tib neeg lub siab li tiag tiag lod? Kuv cov lus hais tawm yeej tsis muaj ib qho meem txheej com li lod? Puas yog hais tias yeej tsis muaj ib tug twg ntseeg hais tias muaj Kuv nyob li lod? Tib neeg tsis hlub lawv tus kheej; tab sis, lawv koom nrog Ntxwgnyoog tig tawm tsam Kuv, thiab siv Ntxwgnyoog li ib qho “khoom muaj nqis” uas siv los tiam Kuv. Kuv yuav tsoo kom tshab plaws tag nrho Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag, thiab cheem cov tib neeg hauv ntiaj teb kom tsis txhob lees txais Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias, kom lawv thiaj li tsis txhob tawm tsam Kuv vim qhov muaj nws nyob ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 22” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 371

Nyob rau hauv Kuv ob lub qhov muag, tib neeg yog cov kav tag nrho txhua yam. Kuv tau muab hwj chim tsis yog tsawg rau lawv li, cia lawv tswj txhua yam hauv ntiaj teb—tej nyom saum tej toj roob hauv pes, tej tsiaj hauv tej hav zoov, thiab tej ntses hauv dej. Tab sis tsis tias yuav zoo siab rau tej no hos, tib neeg haj tseem ntxhov siab xwb. Tag nrho lawv lub neej ces tsuas muaj kev nyuaj siab thiab kev khwv, muaj kev lom zem ntxiv rau qhov khoob lug tsis muaj dab tsi hlo li xwb; nyob hauv tag nrho lawv lub neej yeej tsis muaj kev tsim tej yam tshiab thiab ua tau tej yam tshiab li. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm daws tau lawv tus kheej tawm ntawm lub neej khoob lug no li, tsis muaj leej twg yuav tshawb nrhiav tau ib lub neej kom muaj qab hau, thiab tsis muaj leej twg yuav tau ntsib tau pom ib lub neej tiag tiag li. Txawm hais tias cov neeg ntawm niaj hnub no puav leej ua neej nyob rau hauv qab Kuv tus duab ci, los lawv yeej tsis paub dab tsi txog lub neej nyob saum ntuj ceeb tsheej li. Yog Kuv tsis hlub tshua tib neeg thiab tsis cawm noob neej, ces tib neeg sawv daws yeej tsis muaj txiaj ntsim dab tsi li, lawv lub neej nyob hauv ntiaj teb ces tsis muaj qab hau, thiab lawv yuav ncaim mus yam tsis muaj txiaj ntsim dab tsi li, yam tsis muaj ib yam dab tsi kom tsim nyog zoo siab rau li. Cov tib neeg ntawm txhua txoj kev ntseeg, txhua sab ntawm meem xeeb coj, txhua lub teb chaw, thiab txhua pab ntseeg sawv daws puav leej paub qhov khoob lug tsis muaj dab tsi nyob rau hauv ntiaj teb, thiab lawv sawv daws nrhiav Kuv thiab tos Kuv rov los—tab sis leej twg thiaj muaj cuab kav paub Kuv thaum Kuv los txog? Kuv tsim txhua yam, Kuv tsim noob neej, thiab hnub no Kuv tau nqis los nrog tib neeg nyob lawm. Tib neeg, txawm li cas los xij, rov ntaus Kuv, thiab pauj kev chim siab rau Kuv. Tes hauj lawm uas Kuv ua rau tib neeg yeej tsis muaj ib qho txiaj ntsim rau lawv li lod? Kuv yeej tsis muaj peev xwm ua kom tib neeg txaus siab li lod? Vim li cas tib neeg ho tsis lees txais Kuv? Vim li cas tib neeg thiaj li ua lub siab txias txias thiab tsis quav ntsej Kuv li? Vim li cas lub ntiaj teb thiaj li muaj tej cev tuag puv nkaus? Qhov no puas yog qhov xwm txheej ntawm lub ntiaj teb uas Kuv tsim rau tib neeg tiag? Vim li cas es Kuv twb muab kev nplua nuj yam tsis muaj dab tsi piv tau kiag li rau tib neeg lawm, tab sis lawv tsuas muab ob txhais tes qhuav rov qab rau Kuv xwb? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis hlub Kuv tiag? Vim li cas lawv thiaj li tsis los rau ntawm Kuv xub ntiag li? Tag nrho Kuv cov lus ces yeej tsis muaj dab tsi li lod? Kuv cov lus cia li ploj kiag lawm zoo yam li qhov kub ploj kiag ntawm tej dej mus lawm lod? Vim li cas tib neeg thiaj tsis kam koom tes nrog Kuv li? Puas yog qhov Kuv hnub los txog ntawd yog lub sij hawm ntawm tib neeg txoj kev tuag tiag? Kuv puas muaj cuab kav muab tib neeg rhuav tshem tiag tiag rau lub sij hawm thaum Kuv lub nceeg vaj raug tsim tsa? Vim li cas, nyob rau thaum tag nrho Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg, es ho tsis muaj ib tug twg uas to taub Kuv qhov kev npaj siab ua li? Vim li cas, tsis tias saib tej lus hais tawm hauv Kuv qhov ncauj los kom muaj nuj nqis hos, tib neeg tseem ntxub thiab tsis lees txais lawv thiab? Kuv tsis tau teem txim rau ib tug twg li, tab sis tsuas ua kom tib neeg sawv daws rov nyob tus yees thiab ua tes hauj lwm tig rov saib-tus kheej xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 25” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 372

Tib neeg tau ntsib Kuv txoj kev sov siab, tib neeg tau mob siab ua dej num rau Kuv, thiab tib neeg tau mob siab zwm rau ntawm Kuv lub xub ntiag, ua txhua yam rau Kuv nyob rau ntawm Kuv xub ntiag lawm. Txawm li ntawd los qhov no tsis tuaj yeem ua tiav los ntawm tib neeg hnub no; lawv tsis ua ib yam dab tsi li tiam sis tsuas yog quaj dhi hauv lawv lub siab zoo li lawv twb raug ib tug hma tshaib plab muab dua noj tag lawm, thiab lawv tsuas tuaj yeem ntsia rau ntawm Kuv yam tsis muaj kev cia siab li, quaj rau Kuv tsis ntsiag li xwb. Tiam sis thaum kawg, lawv tsis muaj peev xwm khiav dim lawv txoj kev nyuaj siab kiag li. Kuv xav rov qab txog qhov uas cov tib neeg yav dhau los tau cog lus rau ntawm Kuv lub xub ntiag li cas, cog lus twv ntuj thiab twv teb rau ntawm Kuv lub xub ntiag tias yuav them rov qab rau Kuv txoj kev siab zoo los ntawm lawv txoj kev hlub. Lawv tau quaj tu siab kawg rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab lawv lub suab quaj yog kev tu siab tshaj plaws, uas yeej ris tsis taus li. Vim yog lawv txoj kev txiav txim siab, Kuv thiaj li muab kev pab cuam feem ntau rau tib neeg. Ntau zaus uas suav tsis txheeb, cov tib neeg uas tau los rau ntawm Kuv lub xub ntiag los zwm rau Kuv, lawv tus xeeb ceem uas ntxim hlub mas yuav hnov qab nyuaj heev. Ntau zaus uas suavtsis txheeb, lawv tau hlub Kuv, tsis ywj fab ywj fwj rau hauv lawv lub siab ncaj ncees, lawv txoj kev kub siab lug tsim nyog qhuas heev. Ntau zaus uas suav tsis txheeb, lawv tau hlub Kuv mus txog theem uas muab lawv lub neej fij rau Kuv, lawv tau hlub Kuv tshaj lawv tus kheej lawm—thiab raws li pom lawv txoj kev dawb huv, Kuv tau txais lawv txoj kev hlub lawm. Ntau zaus uas suav tsis txheeb, lawv tau muab lawv tus kheej fij rau ntawm Kuv lub xub ntiag, vim yog txhawm rau kom Kuv thiaj tsis mob siab rau txoj kev tuag, thiab Kuv tau cia txoj kev txhawj xeeb los ntawm lawv cov plaub muag thiab tau ua tib zoo coj tej khoom ntawm lawv lub ntsej muag mus lawm. Yeej suav tsis txheeb ntawm tej chaw uas Kuv tau hlub lawv yam li tej uas muaj nuj nqis, thiab yeej suav tsis txheeb ntawm tej chaw uas Kuv tau ntxub lawv yam li Kuv tus yeeb ncuab. Txawm li cas los xij, yam uas nyob hauv Kuv lub siab tseem dhau tib neeg txoj kev nkag siab lawm thiab. Thaum tib neeg tu siab, Kuv los nplig lawv siab, thiab thaum lawv qaug zog, Kuv los pab txhawb lawv lub zog. Thaum lawv yuam kev, Kuv qhia kev rau lawv. Thaum lawv quaj, Kuv so lawv cov kua muag. Tiam sis thaum Kuv tu siab, leej twg thiaj li yuav nplig Kuv siab los ntawm lawv lub siab? Thaum Kuv txhawj xeeb heev lawm, leej twg thiaj li yuav txhawj xeeb txog Kuv tej kev xav? Thaum Kuv tu siab heev lawm, leej twg thiaj li yuav kho cov qhov txhab hauv Kuv lub siab? Thaum Kuv xav tau qee tus neeg, leej twg thiaj li yuav txaus siab hlo los koom tes nrog Kuv? Puas yog hais tias cov tib neeg tus cwj pwm qub uas tau muaj rau Kuv tam sim no tau ploj mus lawm, tsis rov qab los li lawm? Yog vim li cas tsis tshuav ib yam dab tsi tseem nyob rau hauv lawv cov cim xeeb li lawm? Yog ua cas tib neeg thiaj li tau hnov qab tag nrho txhua yam no lawm? Tsis yog txhua yam no vim noob neej txoj kev coj tsis ncaj los ntawm nws tus yeeb ncuab lov?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 27” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 373

Vajtswv tsim noob neej, tab sis thaum Nws los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, tib neeg nrhiav kev tawm tsam Nws thiab muab Nws ntiab tawm ntawm lawv thaj chaw, cuag li Nws tsuas yog ib tug me nyuam ntsuag ua loj leeb hauv lub ntiaj teb xwb, los sis zoo li ib tug neeg ntiaj teb uas tsis muaj ib lub teb chaws li. Tsis muaj leej twg hnov zoo li muaj kev sib txuas nrog rau Vajtswv li, tsis muaj leej twg hlub Nws tiag tiag li, thiab tsis muaj leej twg yuav txais tos qhov Nws los hlo li, huab roos tej ntsej muag uas xyiv fab hlo nyob rau hauv tus duab ntxoo rau ib ntsais muag xwb, cuag li ib kob cua daj cua dub tshwm plaws tam sim ntawd los lawm los sis cuag li Vajtswv yuav muab tej kev zoo siab ntawm tej yim neeg ntawd tshem mus, thiab cuag li Vajtswv yeej tsis tau foom koob hmoov rau tib neeg hlo li tab sis, haj tseem, tsuas yog coj hmoov phem los rau lawv nkaus xwb. Yog li ntawd, nyob rau hauv tib neeg lub siab, Vajtswv tsis yog ib tug uas muaj txiaj ntsim, tab sis tsuas yog Ib Tug uas foom phem rau lawv tas li xwb. Vim qhov li no, tib neeg thiaj tsis quav ntsej txog Nws los sis txais tos Nws li; lawv mas yeej coj txias zias rau Nws tas mus li xwb, thiab yeej zoo li no tas mus li xwb. Vim tib neeg zais tej no rau hauv lawv lub siab, Vajtswv thiaj hais tias noob neej mas tsis muaj laj thawj thiab tsis dawb huv li, thiab hais tias txawm yog kiag qhov kev xav uas tib neeg tsim nyog muaj los yeej tsis pom muaj nyob rau hauv lawv hlo li. Tib neeg yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav rau Vajtswv tej kev xav li, tab sis haj tseem siv qhov uas hu-ua “kev ncaj ncees” los hais Vajtswv thiab. Lawv twb zoo li no los tau ntau xyoo lawm thiab, vim qhov laj thawj no, Vajtswv thiaj tau hais lawm tias lawv tus moj yam tseem tsis tau hloov. Qhov no ces qhia kom pom tau hais tias lawv yeej tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntau tshaj ib teg nyuag plaub qaib xwb. Nws kuj hais tau hais tias tib neeg ces yog ib co niag neeg phem uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li, vim lawv tsis saib lawv tus kheej muaj nuj nqis li. Yog hais tias lawv twb tsis hlub lawv tus kheej, haj tseem muab lawv tus kheej tsuj thiab, ces qhov no tseem tsis qhia kom pom txog lawv qhov kev tsis muaj nuj nqis thiab lod? Noob neej ces zoo li ib tug poj niam tsis tsim txiaj uas ua si nrog nws tus kheej thiab muab nws tus kheej pub rau lwm tus deev ua dog ua dig. Txawm li ntawd kiag, los tib neeg tseem tsis lees paub hais tias lawv ces qis npaum li cas li. Lawv muaj kev zoo siab rau hauv kev ua hauj lwm rau lwm tus los sis hauv kev sib tham nrog lwm tus, muab lawv tus kheej tso kiag rau hauv lwm tus txoj kev tswj; qhov no tseem tsis yog kiag txoj kev qias neeg ntawm noob neej thiab lod? Txawm hais tias Kuv tsis tau ntsib tau pom kiag tib neeg ib lub neej, thiab tsis tau ntsib tau pom tib neeg lub neej tiag tiag, los Kuv yeej muaj ib qho kev to taub meej meej txog txhua txoj kev txav, txhua yam kev ua, txhua lo lus, thiab txhua txoj kev ua uas tib neeg ua. Kuv tseem muaj peev xwm muab tib neeg qhia tshwm rau lawv qhov kev txaj muag tob tshaj plaws, rau ntawm qhov uas lawv tsis tau luag los nthuav tawm lawv tus kheej tej kev sib yaum ua phem los sis qhia txog lawv tej kev ntshaw kev plees kev yi li. Zoo li cov qwj uas nkaum rau hauv lawv lub plhuab lawm xwb, lawv tsis tau luag qhia tshwm lawv tus yam ntxwv phem kiag li. Vim tib neeg tsis paub lawv tus kheej, lawv qhov tsis zoo tshaj plaws ces yog ib qho kev txaus siab hlo khav lawv txoj kev zoo txaus nyiam rau lwm tus, khav lawv lub ntsej muag phem dab tuag; qhov no yog ib qho uas Vajtswv ntxub tshaj plaws. Qhov no mas yog vim tib neeg txoj kev sib raug zoo tsis zoo li ib txwm muaj, thiab tsis muaj ib qho kev sib raug zoo li ib txwm muaj rau lwm tus neeg, haj yam tsis muaj ib qho kev sib raug zoo ntawm lawv thiab Vajtswv li. Vajtswv tau hais ntau heev lawm thiab, nyob rau qhov ua li ntawd, Nws lub hom phiaj loj ces yog nyob rau hauv ib qho chaw hauv tib neeg lub siab es kom lawv thiaj li muab tej niag mlom uas tau nyob rau hauv tshem tawm pov tseg. Tom qab ntawd kiag, ces Vajtswv thiaj li muaj cuab kav tuav lub hwj chim tswj tag nrho noob neej, thiab ua tau lub hom phiaj ntawm qhov muaj Nws nyob rau hauv ntiaj teb kom tiav hlo.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 14” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Nthuav Tawm Tib Neeg Txoj Kev Qias Vuab Tsuab 1

Ntxiv Mus: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No