Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 1

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 374

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog lub taub hau ntawm txhua yam, siv Nws lub hwj chim huab tais los ntawm Nws lub zwm txwv. Nws kav tag nrho lub qab ntuj khwb thiab txhua yam, thiab Nws yog tus coj peb thoob plaws lub ntiaj teb. Peb yuav tsum txav los ze Nws txhua lub sij hawm, thiab los cuag Nws ntsiag to, tsis txhob plam ib lub sij hawm kiag li, thiab cov lus qhia rau peb kawm txhua lub sijhawm. Txhua yam, los ntawm ib puag ncig uas nyob ib ncig ntawm tib neeg, xwm txheej thiab txhua yam, tag nrho muaj nyob yog los ntawm kev tso cai ntawm Nws lub zwm txwv. Tsis txhob cia tej kev chim kev yws tshwm sim rau koj lub siab ntxhov, tsis li ntawd Vajtswv yuav tsis muab Nws txoj hmoov hlub rau koj. Thaum kev mob nkeeg tshwm los, qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub, thiab Nws txoj kev tab ncuab yeej muaj khaws cia twj ywm rau hauv. Txawm hais tias koj lub cev yuav ntsib kev txom nyem me ntsis los, tsis txhob mloog Ntxwgnyoog tej tswv yim. Cia li qhuas Vajtswv thaum muaj kev mob nkeeg thiab zoo siab rau Vajtswv thaum koj qhuas Nws. Tsis txhob poob siab thaum muaj mob nkeeg, rau siab nrhiav tas los nrhiav dua thiab tsis txhob tso tseg, Vajtswv yuav qhia rau koj kom paub qhov tseeb ntawm Nws txoj kev kaj. Yauj txoj kev ntseeg zoo lis cas? Vajtswv Tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tag nrho cov kws kho mob loj uas muaj hwj chim! Mus nyob rau hauv kev mob nkeeg ces yog mus kom muaj mob, tiam sis mus nyob rau hauv tusntsujplig yog mus kom zoo. Yog thaum twg koj tseem ua taus pa, Vajtswv yuav tsis cia koj tuag.

Peb muaj txoj sia uas sawv rov qab los ntawm Khetos nyob hauv peb. Yamntseeg tsis tau kiag, peb tsis muaj kev ntseeg nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag: li ntawd los Vajtswv yuav tso kev ntseeg tseeb los nyob hauv peb. Qab zib tseeb tiag yog Vajtswv txoj lus! Vajtswv txoj lus yog tshuaj kuab muaj tsuas! Nws ua rau tsoom dab thiab Ntxwgnyoog txaj muag! Khaws Vajtswv txoj lus yuav pab tau peb. Nws txoj lus yuav cawm peb lub siab sai heev! Nws ntiab txhua yam tawm tag nrho thiab teeb tsa txhua yam kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. Kev ntseeg zoo ib ya cav tuam ua tus choj: Cov uas tuav rawv txoj sia yuav hla nyuaj heev, tiam sis cov neeg uas npaj txhij fij lawv tus kheej tuaj yeem hla dhau mus, ruaj siab rau txhais ko taw thiab tsis txhawj. Yog tias tib neeg txaj muag thiab muaj txoj kev xav ntshai, nws yog vim Ntxwgnyoog tau dag ntxias lawv lawm, ntshai tias peb yuav hla tus choj ntawm txoj kev ntseeg mus cuag Vajtswv. Peb yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sij hawm qhia peb kom paub qhov tseeb ntawm Nws txoj kev kaj, cia li cia siab rau Vajtswv txhua lub sij hawm los ntxuav Ntxwgnyoog cov tshuaj lom nyob hauv peb, peb sab ntsujplig cia li xyaum txav los ze Vajtswv txhua lub sij hawm, thiab cia Vajtswv ua tus kav peb tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 6” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 375

Thawj qhov uas tib neeg yuav tsum ua txhua zaum uas lawv ntsib ib qho teeb meem yog dab tsi? Lawv yuav tsum thov Vajtswv; cov lus thov Vajtswv los ua ntej. Cov lus thov Vajtswv qhia kom pom hais tias koj yeej coj txoj kev ntseeg nruj, hais tias koj tau pib muaj ib lub siab uas ntshai-Vajtswv, hais tias koj paub nrhiav Vajtswv, thiab koj tau muab ib qho chaw rau Nws nyob hauv koj lub siab lawm, hais tias koj yog ib tug ntseeg Vajtswv nruj tiag tiag. Coob tus ntseeg uas yog cov laus txhos caug thov Vajtswv rau tib lub sij hawm ntawm ib hnub twg, tej zaum mas ntev dhau heev lawm ces lawv cia li rov sawv tsis taus lawm. Cia peb tsis txhob tham txog qhov uas seb qhov no puas yog ib qho txheej txheem kev ntseeg, los sis qhov uas seb lawv puas tau ib yam dab tsi los ntawm qhov ntawd; cia peb tsuas hais tiag cov kwv tij los sis nkauj muas laus laus no tuav txoj kev ntseeg nruj heev xwb, zoo tshaj thiab nquag tshaj nej cov hluas lawm. Thawj qhov uas yuav tsum tau ua thaum ntsib ib qho teeb meem ces yog thov Vajtswv. Kev thov Vajtswv tsis yog lam tau lawm cem li ub li no xwb; qhov ntawd yuav dawb tsis tau ib qho teeb meem li. Tej zaum mas koj yuav txog yim rau kaum zaus los yeej tsis tau dab tsi, tab sis tsis txhob tag kev cia siab—koj yuav tsum thov tas zog li. Thaum uas tsis muaj dab tsi tshwm sim rau koj, ua ntej tshaj ces thov Vajtswv, ua ntej tshaj ces qhia rau Vajtswv, cia Vajtswv los tswj, cia Vajtswv pab koj, cia Vajtswv coj koj, thiab qhia txoj kev rau koj. Qhov no ua tau pov thawj hais tias koj muab Vajtswv tso ua ntej, hais tias Nws nyob hauv koj lub siab. Yog hais tias, thaum koj ntsib ib qho teeb meem, thawj qhov koj ua yog hnov zoo li muaj kev tawm tsam, chim siab, thiab muaj kev npau taws loj—yog hais tias, ua ntej txhua yam tib si, koj cia li xav phem—ces qhov no yog ib qho kev tshwm sim ntawm qhov uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab. Nyob rau hauv lub neej tiag tiag, koj yuav tsum thov Vajtswv lub sij hawm uas muaj tej yam dab tsi tshwm sim rau koj. Nyob rau qhov xub thawj tshaj plaws, koj yuav tsum txhos caug thiab thov Vajtswv—qhov no tseem ceeb heev. Kev thov Vajtswv qhia kom pom txoj koj tus yam ntxwv rau Vajtswv nyob rau ntawm Nws xub ntiag. Koj yuav tsis ua li yog hais tias tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab. Ib txhia hais tias, “Kuv thov Vajtswv tab sis Vajtswv tsis qhia kom kuv paub li!” Koj yuav tsum tsis txhob hais li ntawd. Ua ntej tshaj ces saib seb koj qhov kev tshoov siab rau qhov kev thov Vajtswv ntawd puas yog qhov yog; yog koj yeej nrhiav qhov tseeb tiag thiab thov Vajtswv, ces Nws yuav qhia koj nyob rau hauv qee yam kom koj to taub—nyob hauv ib lo lus, Vajtswv yuav ua kom koj to taub. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev qhia, koj yuav tsis muaj peev xwm to taub tau kom tus kheej li: Koj tsis muaj lub tswv yim ntse, koj tsis muaj lub hlwb rau qhov ntawd, thiab qhov no yog ib qho uas tib neeg txoj kev ntse ua tsis tau. Thaum koj to taub lawm, ua qhov kev to taub ntawd puas yog tshwm sim los ntawm koj lub siab nkaus xwb? Yog Vajntsujplig tsis qhia koj, ces tsis muaj ib tug uas koj nug yuav paub txog lub ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm los sis qhov uas Vajtswv ntaus nqis yog dab tsi; tsuas yog thaum Vajtswv Tus Kheej kiag qhia koj xwb mas koj thiaj yuav paub lub ntsiab ntawd. Thiab yog li ntawd, thawj qhov uas yuav tsum ua thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj ces yog thov Vajtswv. Kev thov Vajtswv cheem tsum kom yuav tsum muaj tus cwj pwm tshawb nrhiav, thiab qhia tawm txog koj tej kev xav, tej kev pom, thiab tej cwj pwm—qhov no yog qhov uas yuav tsum muaj. Tsuas lam ua xws li sawv daws ua xwb ces yuav tsis muaj ib qho meem txheej com dab tsis li, yog li ntawd tsis txhob cem Vajntsujplig hais tias tsis qhia koj. Kuv tau pom hais tias nyob rau hauv ib txhia neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv yeej ntseeg ntxiv mus, tab sis Vajtswv ces tsuas nyob ntawm lawv daim di ncauj xwb. Vajtswv tsis nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis lees txais tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig, thiab lawv tsis lees txais kev thov Vajtswv ib yam nkaus thiab; lawv tsuas lam nyeem Vajtswv tej lus xwb, thiab yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov ntawd li. Qhov no puas yuav hu tau hais tias yog kev ntseeg Vajtswv mas? Lawv tsuas ntseeg thiab ntseeg tas zog kom txog thaum uas Vajtswv ploj kiag tag nrho ntawm lawv txoj kev ntseeg mus lawm xwb. Qhov thaj hwm mas, muaj ib txhia uas leg tej dej num dav dav, thiab hnov zoo li lawv mas khwv tas zog li tab sis tsis tau dab tsi rau lawv tej dag zog ntawd li. Qhov no yog ib qho ntawm cov neeg uas tsis taug txoj kev kom yog nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Nws tsis yog ib qho hauj lwm hnyav uas yuav taug txoj kev kom yog lod? Lawv taug tsis tau txoj kev no txawm yog tom qab uas yeej to taub txog tej kev qhuab qhia ntawd ntau lawm los xij, thiab pheej hom tau txoj kev nqis hav xwb. Yog li ntawd thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau nej, nej yuav tsum siv sij hawm kom ntau zog los thov Vajtswv thiab nrhiav—qhov no yog qhov uas yam tshawg kawg nej yuav tsum tau ua. Kawm txoj qhov uas yuav nrhiav Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev npaj siab ntawm Vajntsujplig tau li cas ntawd yog tus yawm sij. Yog hais tias cov neeg uas ntseeg Vajtswv tsis muaj cuab kav muaj kev ntsib kev pom thiab kev xyaum ua raws tej ntawd, ces lawv yuav tsis tau dab tsi li, thiab lawv txoj kev ntseeg ces yeej suav tsis tau dab tsi li.

Xaiv tawm los ntawm “Pom Txhua Yam Los Ntawm lub Qhov Muag ntawm Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 376

Tsis hais yus yuav to taub qhov tseeb ntau npaum li cas, yus yuav ua tiav peb tsawg tes dej num, yus yuav tau ntsib tau pom ntau npaum li cas thaum ua tej dej num ntawd tiav, yus tus yeeb yam yuav loj los me, los sis yus yuav nyob rau thaj chaw zoo li cas li, qhov yus tsis muaj tsis tau kiag li cas yog qhov uas yus yuav tsum tau tsa hau ntsia Vajtswv thiab vam khom Nws rau txhua yam uas yus ua. Qhov no yog yam tswv yim uas zoo tshaj plaws. Vim li cas Kuv thiaj hais tias qhov no yog lub tswv yim uas zoo tshaj plaws? Txawm hais tias yus tau los to taub txog ntau qhov tseeb lawm, los nws puas yuav ua tau yog hais tias yus tsis vam khom rau Vajtswv? Ib txhia neeg, tom qab uas tau ntseeg Vajtswv ib nyuag ntev zog me ntsis, tau los to taub qee yam tseeb thiab tau raug sim siab ob peb zaug. Tej zaum lawv yuav tau txais me ntsis kev ntsib kev pom uas muaj qab hau, tab sis lawv tsis paub yuav vam khom Vajtswv li cas, los sis lawv tsis to taub yuav tsa hau saib thiab vam khom Nws li cas. Cov neeg zoo li ntawd puas muaj tswv yim mas? Lawv yog cov ruam tshaj ntawm cov neeg, thiab yog hom uas xav hais tias lawv ntse kawg; lawv tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li. Ib txhia neeg hais tias, “Kuv to taub ntau qhov tseeb thiab muaj qhov tseeb qhov muaj tiag. Nws yog ib qho uas siv tau rau kev ua ub ua no raws li qhov yog thiab tsis yog. Kuv muaj lub siab ncaj rau Vajtswv, thiab Kuv paub yuav txav tau zw Nws li cas. Tseem tsis tau txaus rau qhov uas kuv vam khom qhov tseeb thiab lod?” “Vam khom qhov tseeb” ua hauj lwm zoo, hais raws li kev qhuab qhia nas. Txawm li cas los xij, muaj ntau lub sij hawm thiab ntau qhov xwm txheej uas tib neeg tsis paub xyov qhov tseeb yog dab tsi los sis qhov tseeb keeb laj fai yog dab tsi. Tag nrho cov uas muaj kev ntsib kev pom uas muaj qab hau yeej paub txog qhov no. Piv txwv, thaum koj ntsib qee yam teeb meem, tej zaum koj yuav tsis paub xyov qhov tseeb uas cuam tshuam txog qhov teeb meem no yuav tsim nyog muab xyaum ua los sis siv li cas li. Koj yuav ua li cas rau tej lub sij hawm zoo li no? Tsis hais koj yuav muaj tej kev ntsiab kev pom uas muaj qab haum npaum li cas li, koj tsis muaj cuab kav muaj qhov tseeb rau txhua qhov xwm txheej. Tsis hais koj twb ntseeg Vajtswv los tau pes tsawg xyoo lawm, koj tau ntsib tau pom pes tshawm yam lawm, thiab koj tau ntsib pes tsawg qhov kev qhuab, kev raug saib xyuas los sis kev raug txim li, koj puas yog lub hauv paus keeb cag ntawm qhov tseeb mas? Ib txhia neeg hais tias, “Kuv yeej nco tau hauv siab tag nrho tej lus hais thiab tej nqe lus uas nrov npe hauv phau ntawv, Txoj Lus Tshwm Sim Hauv Cev Nqaij Daim Tawv lawm; kuv tsis tas yuav vam khom Vajtswv los sis tsa hau saib Nws lawm. Thaum lub sij hawm los txog, kuv yuav tsis ua li cas li rau qhov kev vam khom Vajtswv cov lus no.” Cov lus uas koj tau nco rau hauv nruab siab ces tsuas nyob ruaj nres rau ib qho chaw xwb, tab sis ib cheeb tsam uas koj ntsib—nrog rau koj tus yam ntxwv—mas txav mus los tas li. Kev to taub cov lus raws lub ntsiab tiag thiab kev tham txog ntau yam kev qhuab qhia sab kev ntseeg tsis tau ntau txaus los ua ib qho kev to taub qhov tseeb, haj yam tsis ntau txaus los ua qhov kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav nyob rau hauv txhua qhov xwm txheej. Yog li ntawd, muaj ib qho kev kawm tseem ceeb heev uas yuav tau kawm nyob rau ntawm no: Nws yog qhov hais tias tib neeg yuav tsum tsa hau saib Vajtswv rau tag nrho txhua yam, thiab hais tias ua li ntawd, ces lawv ua tau ib qho kev vam khom rau Vajtswv. Tsuas yog vam khom rau Vajtswv nkaus xwb mas thiaj muaj ib txoj kev taug. Tsis li ntawd, ces koj txawm muaj peev xwm ua ib yam dab tsi kom yog thiab kom yoog tau raws li qhov tseeb keeb laj fai, tab sis yog koj tsis vam khom Vajtswv, ces koj tej kev ua ntawd tsuas yog tib neeg tej kev ua xwb, thiab tej zaum lawv kuj yuav tsis haum Vajtswv siab thiab. Vim tib neeg muaj kev to taub ntiav heev txog qhov tseeb, lawv thiaj li hom ua raws li tej kev cai thiab tuav khov khov tej ntawv thiab kev qhuab qhia uas siv tib qho tseeb thaum ntsib ntau yam xwm txheej sib txawv. Nws yog ib qho uas ua tsis tau rau lawv yuav ua kom ntau yam xwm txheej tiav kom haum nrog rau qhov tseeb keeb laj fai, tab sis Vajtswv txoj kev coj mas yuav tsis pom nyob rau hauv qhov no, los sis yuav tsis pom Vajntsujplig tes hauj lwm ib yam nkaus li thiab. Muaj ib qho teeb meem loj nyob ntawm no, uas yog qhov uas tib neeg ua ub ua no raws li lawv qhov kev ntsib kev pom thiab tej kev cai uas lawv to taub, thiab raws li tib neeg qee yam kev xav hauv nruab siab xwb. Lawv yuav luag ua tsis tau tej qhov kawg uas zoo tshaj plaws, uas yog los ntawm kev to taub meej meej txog Vajtswv txoj kev xav los ntawm kev tsa hau saib Nws thiab thov Nws, thiab tom qab ntawd vam khom rau Nws tes hauj lwm thiab txoj kev coj qhia. Vim qhov laj thawj no, Kuv thiaj hais tias lub tswv yim zoo tshaj plaws ces yog tsa hau saib Vajtswv thiab vam khom Nws nyob rau hauv txhua yam.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Ntseeg Yuav Tsum Pib ntawm Qhov Kev Pom Tshab Plaws lub Ntiaj Teb Tej Ncauj Ke Phem” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 377

Qhov tseeb yog txoj sia ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; nws sawv cev Nws tus moj yam, Nws lub ntsiab tseeb, thiab txhua yam nyob hauv Nws. Yog koj hais tias muaj ib qho kev ntsib kev pom me me xwb ces txhais tau hais tias muaj qhov tseeb lawm, ces koj puas muaj peev xwm sawv cev Vajtswv tus moj yam mas? Tej zaum koj yuav muaj me ntsis kev ntsib kev pom los sis kev pom meej me ntsis txog ib qho twg los sis ib sab twg ntawm ib qho tseeb, tab sis koj tsis muaj peev xwm muab nws rau lawm tus mus tag ib txhis, yog li ntawd qhov kev pom meej uas koj tau los ntawd tsis yog qhov tseeb; nws tsuas yog ib theem twg uas tib neeg muaj peev xwm mus txog xwb. Nws tsuas yog qhov kev ntsib kev pom uas yog thiab qhov kev to taub uas yog uas ib tug neeg yuav tsum muaj: tej qho kev ntsib kev pom tiag tiag thiab kev paub txog qhov tseeb. Qhov kev pom meej, kev tig ras to taub, thiab kev to taub los ntawm kev ntsib kev pom no mas yuav muab coj los pauv tsis tau qhov tseeb; txawm hais tiag tag nrho tib neeg tau muaj kev ntsis kev pom qhov tseeb no tag nrho, thiab muab tag nrho lawv tej kev to taub los ntawm kev ntsib kev pom coj los sib sau ua ke, los nws yeej tseem tsis muaj peev xwm yuav tsawv cev tau ib qho tseeb li. Raws li qhov uas tau hais yav tag los, “Kuv muab qhov no sib sau nrog rau ib qho tseeb rau tib neeg lub ntiaj teb: Nyob nrog rau tib neeg, yeej tsis muaj ib tug uas hlub Kuv li.” Qhov no yog ib kab lus ntawm qhov tseeb; nws yog lub ntseeb tseeb ntawm txoj sia. Qhov no yog qhov tob tshaj plaws ntawm txhua yam; qhov no yog ib qho lus hais tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj txawm uav muaj kev ntsib kev pom tas zog ntxiv los yeej tau, thiab thiab yog kom tau ntsib tau pom nws tau peb xyoos ces koj yuav muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav txog nws; yog koj tau ntsib tau pom nws txog xya los sis yim xyoo ces koj yuav muaj kev to taub ntau tshaj txog nws—tab sis txhawm yuav yog qhov kev to taub twg uas koj tau los los yeej pauv tsis tau ib kab lus ntawm qhov tseeg li. Lwm tus neeg, tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau ob peb xyoos, tej zaum yuav muaj kev to taub me me, thiab tom qab ntawd ces muaj ib qho kev to taub tob zog tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau kaum xyoo, thiab ces muaj tej qhov kev to taub tshaj zog ntxiv tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau ib tiam neeg—tab sis yog nej muab tag nrho qhov kev to taub uas nej tau los ua ke, txawm yog thaum ntawd kiag los—tsis hais yuav muaj kev to taub ntau npaum li cas li, kev ntsib kev pom ntau npaum li cas, kev to taub tob ntau npaum li cas, kev pom meej ntau npaum li cas, los sis pes tsawg qhov kev piv txwv uas nej muaj—tag nrho tej no yeej tseem pauv tsis tau ib kab lus ntawm qhov tseeb li. Kuv ntaus nqi li cas rau qhov no? Kuv ntaus nqi hais tias tib neeg txoj sia ces yeej yuav yog tib txoj sia tas mus li xwb, thiab tsis hais koj qhov kev to taub yuav haum nrog qhov tseeb npaum li cas li, Vajtswv tej kev npaj siab, thiab Nws tej kev cheem tsum, nws yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj peev xwm yuav hloov tau rau qhov tseeb li. Yuav hais tias tib neeg muab tau qhov tseeb lawm ces txhais hais tias lawv muaj tej qhov muaj tiag, hais tias lawv tau muaj me to taub me ntsis txog qhov tseeb, hais tias lawv tau muaj qee qhov kev to taub tseeb txog Vajtswv tej lus, hais tias lawv tau muaj tej qho kev ntsib kev pom tiag nrog lawv, thiab hais tias lawv ces yeej nyob rau txoj kev yog hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv lawm. Ib kab lus los ntawm Vajtswv xwb ces yeej txaus rau ib tug neeg tau ntsib tau pom tag nrho ib tiam neeg lawm; txawm hais tias tib neeg yuav tau ntsib tau pom tau ntau tiam neeg heev los sis tseem yog kiag ntau txhiab xyoo, los lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm yuav tau ntsib tau pom ib qho tseeb kom tag nrho thiab ntxaws ntxaws li. Yog hais tias tib neeg lam to taub ob peb los nyuag lus ntiav ntiav xwb, tab sis lawv hais tias twb tau qhov tseeb lawm, qhov ntawd tseem tsis yog ib qho uas tsis muaj qab hau tag nrho tiag tiag li lod? …

Thaum tib neeg to taub qhov tseeb, thiab nyob nrog nws ua lawv txoj sia, qhov no yog hais txog txoj sia dab tsi? Nws yog hais txog lawv rab peev xwm los teeb qhov uas lawv ua neej nyob rau Vajtswv cov lus li cas; nws txhais hais tias lawv muaj kev paub tiag tiag txog Vajtswv cov lus thiab ib qho kev to taub tiag tiag txog qhov tseeb. Thaum tib neeg muaj txoj sia tshiab no nyob rau hauv lawv lawm, lawv txoj kev ua neej ces yog tsim nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj lus qhov tseeb, thiab lawv ua neej nyob rau hauv ntiaj teb ntawm qhov tseeb. Tib neeg lub neej ces yog kev los paub thiab tau ntsib tau pom qhov tseeb, thiab muaj qhov no ua lub hauv paus, tsis dhau tus ciaj ciam ntawd; nov yog lub neej uas hais txog thaum hais txog kev muab tau qhov tseeb txoj sia. Yog koj yuav ua neej nyob nrog qhov tseeb uas koj txoj sia, mas nws tsis yog qhov uas txoj sia ntawm qhov tseeb nyob rau hauv koj, los sis tsis yog qhov uas yog koj muaj qhov tseeb ua koj txoj sia, ces koj rais mus ua qhov tseeb, thiab koj txoj sia nruab nrog rais mus ua txoj sia ntawm qhov tseeb; haj yam hais tsis tau hais tias koj yog qhov tseeb txoj sia. Txog thaum kawg, koj txoj sia yeej tseem yog txoj sia ntawm ib tug tib neeg xwb. Tsuas yog hais tias ib tug tib neeg muaj peev xwm ua neej raws li Vajtswv cov lus, muaj kev paub txog qhov tseeb, thiab to taub nws kom txog ib qho tob tob; qhov kev to taub no mas tsis muaj peev xwm yuav muab tshem tawm ntawm koj mus tau li. Koj tau ntsib tau pom thiab to taub tej yam no tag nrho, hnov zoo li lawv mas zoo thiab muaj nuj nqis heev, thiab koj los lees txais lawv ua lub hauv paus rau koj txoj siab; tshaj qhov ntawd, koj ua neej nyob hauv txoj kev vam khom rau tej yam no, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov ntawd: Qhov no, ces, yog koj txoj sia. Qhov ntawd ces yog, koj txoj sia tsuas muaj tej no xwb—kev to taub, kev ntsib kev pom, thiab kev to taub tob txog qhov tseeb—thiab tsis hais koj yuav ua dab tsi li, koj yuav muab koj txoj kev ua neej tso saum lawv, thiab koj yuav tsis mus deb tshaj tus ciaj ciam no los sis dhau tej ciam teb no; qho no ces yog kiag yom neej uas koj yuav ua. Lub hom phiaj thaum kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg ces yog kom muaj hom neej zoo li no. Tsis hais tib neeg yuav to taub qhov tseeb zoo npaum li cas li, lawv lub ntsiab tseeb yeej tseem yog qhov ntawm noob neej, thiab yeej muab piv tsis tau rau lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv li. Vim lawv qhov kev ntsib kev pom qhov tseeb yeej muaj tas mus li, lawv yuav tsis muaj hnub uas ua lub neej tau mus tag nrho li qhov tseeb; lawv tsuas ua neej tau raws li qhov tseeb uas me tshaj plaws uas tib neeg muaj tau. Yuav ua li cas, ces, lawv thiaj li yuav tig tau mus ua Vajtswv mas? … Yog hais tias koj muaj ib qho kev ntsib kev pom me me nrog rau Vajtswv cov lus, thiab ua neej nyob raws nraim li koj qhov kev to taub txog qhov tseeb, ces Vajtswv cov lus rais los ua koj txoj sia. Txawm li cas los xij, koj yeej tseem tsis muaj peev xwm hais tau hais tias qhov tseeb yog koj txoj sia los sis hais tias qhov uas koj tab tom hais tawm yog qhov tseeb; yog qhov ntawd yog koj txoj kev xav xwb, ces koj yuam kev lawm. Yog koj muaj me ntsis kev ntsib kev pom nrog ib qho ntawm qhov tseeb, ces qho no nkaus xwb puas yuav sawv cev tau qhov tseeb mas? Nws yeej tsis tau kiag li. Koj puas muaj peev xwm piav txog qhov tseeb kom ntxaws ntxaws mas? Koj puas muaj peev xwm tshawb nrhiav tau Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseeb, los ntawm qhov tseeb mas? Koj tsis muaj peev xwm li. Txhua leej txhua tus yeej tau ntsib tau pom nrog rau tib qho thiab tib tug ciaj ciam ntawm qhov tseeb nkaus xwb; qhov uas tau ntsib tau pom nws kiag nyob rau hauv koj tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg, koj tsis muaj peev xwm kov tau tag nrho qhov tseeb ntau tiag tiag. Tib neeg puas muaj peev xwm ua neej mus raws li lub ntsiab qub thaum chiv keeb ntawm qhov tseeb? Koj qhov kev paub kev pom me me ntawd yuav muaj npaum li cas? Ib lub xuab zeb nyob rau ntawm ntug hiav txwv; ib teev dej me me nyob rau hauv hiav txwv. Yog li ntawd, tsis hais qhov kev paub ntawd thiab tej kev xav uas koj tau los ntawm tej kev ntsib kev pom ntawd yuav muaj nuj nqis npaum li cas li, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav muab suav tau ua qhov tseeb li. Lub hauv paus ntawm qhov tseeb thiab lub ntsiab lus ntawm qhov tseeb mas pov puag tag nrho ib qho chaw dav dav kawg nkaus li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav lov lus tau rau nws li. Ib txhia neeg hais tias, “Ua kuv qhov kev paub ntawm qhov kev ntsib kev pom ntawd yeej tsis muaj qhov yuav sib lov lus li lod?” Muaj tseeb tsis yog li ntawd. Qhov kev to taub tseeb uas los ntawm koj qhov kev ntsib kev pom ntawm Vajtswv cov lus mas yeej haum raws li qhov tseeb—nws yuav ua cas sib lov lus tau mas? Qhov tseeb ces yeej ua tau koj txoj sia nyob rau thaj chaw twg los tau tag nrho. Nws muaj peev xwm yuav muab tau ib txoj kev rau koj, thiab nws muaj peev xwm cia koj ciaj nyob tau. Txawm li cas los xij, tej yam uas tib neeg muaj thiab qhov kev pom meej uas lawv muab tau los ces tsuas haum rau lawv tus kheej los is ib txhia lwm tus nyob rau hauv ib tug ciaj ciam twg xwb, tab sis yuav tsis haum nyob rau hauv ib tug ciaj ciam txawv. Tsis hais ib tug neeg twg qhov kev to taub yuav tob npaum li cas li, nws yeej tseem muaj tsawg tsawg xwb, thiab lawv qhov kev ntsib kev pom mas yuav tsis muaj peev xwm mus txog tus ciaj ciam ntawm qhov tseeb li. Ib tug neeg qhov kev pom meej thiab ib tug neeg qhov kev to taub ces yuav tsis muaj hnub piv tau rau qhov tseeb li.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Paub Hais Tias Qhov Tseeb Yog Dab Tsi Tiag?” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 378

Yog koj xav muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim, thiab yog koj xav to taub nws, ces ua ntej tshaj koj yuav tsum to taub lub ntsiab tseeb ntawm tej kev txom nyem uas koj ntsib thiab tej yam uas tshwm sim puag ncig koj, tej teeb meem nrog rau tej xwm txheej no yog dab tsi, nrog rau tus yam ntxwv ntawm qhov tseeb uas tej no cuam tshuam rau. Koj yuav tsum tshawb nrhiav tej no, thiab, tom qab ntawd, koj yuav tsum tshawb nrhiav qhov tseeb raws li koj tej kev txom nyem tiag. Qhov ua li ntawd, thaum koj maj mam muab tau kev paub yav dhau los lawm, koj yuav muaj cuab kav pom Vajtswv txhais tes hauv txhua yam uas tshwm sim rau koj, nrog rau yam Nws xav ua thiab qhov tshwm sim uas Nws xav ua kom tiav rau hauv koj. Tej zaum koj yeej tsis tau hnov dua li tias ib yam twg uas tshwm sim rau koj mas sib txuas nrog txoj kev ntseeg Vajtswv thiab qhov tseeb, thiab hais yooj yim rau koj tus kheej tias, "Kuv muaj kuv tus kheej txoj hau kev los saib xyuas qhov no; kuv tsis cheem tsum qhov tseeb los sis cov lus ntawm Vajtswv. Thaum kuv koom tej kev sib txoos ua ke, los sis thaum kuv nyeem cov lus ntawm Vajtswv, los sis thaum kuv ua kuv lub luag hauj lwm, kuv yuav muab kuv tus kheej piv rau qhov tseeb thiab piv rau Vajtswv cov lus." Yog tias tej khoom ntawm txhua hnub uas tshwm sim hauv koj lub neej—tej koj ua nrog tsev neeg, tes dej num, kev sib yuav, thiab koj lub neej tom ntej—yog koj hnov tias ntau yam no tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog qhov tseeb, thiab koj daws tej ntawd uas yog sivtib neeg tej tswv yim, yog tias qhov no yog qhov uas koj ntsib, ces koj yuav muab tsis tau qhov tseeb li; koj yuav tsis to taub yam uas Vajtswv xav ua nyob hauv koj kiag li los sis qhov tshwm sim Nws xav ua kom tiav. Kev caum raws qhov tseeb mas yog ib qho txheej txheem uas ntev. Muaj ib sab mas yooj yim, thiab kuj muaj ib sab mas nyuaj. Muab hais yooj yim tias, peb tsim nyog tshawb nrhiav qhov tseeb thiab xyaum ua raws thiab ntsib Vajtswv cov lus hauv txhua yam uas tshwm sim puag ncig peb. Kiag thaum koj pib ua qhov no, koj yuav pom ntau thiab ntau ntxiv tias koj tsim nyog muab kom tau thiab caum raws qhov tseeb npaum li cas hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab tias qhov tseeb mas muaj tseeb tiag tiag thiab qhov tseeb yog txoj sia. Nws tsis yog tseeb tias tsuas yog cov ua dej num rau Vajtswv thiab cov thawj coj hauv pawg ntseeg xwb thiaj li yuav tsum ua txhua yam raws nraim qhov tseeb, hos cov neeg caum raws dog dig ces tsis tau ua; yog tias yog li ntawd, ces yuav tsis muaj qhov tseem ceeb hauv cov lus uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv. Tam sim no koj puas tau muaj ib txoj kev los caum raws qhov tseeb? Qhov ua ntej tshaj uas yuav tsum muab los hais txog thaum caum raws qhov tseeg yog dab tsi? Ua ntej tshaj txhua yam, koj yuav tsum siv sij hawm kom ntau los noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab mloog tej kev sib qhia. Thaum koj ntsib ib qho teeb meem, taij thov thiab tshawb nrhiav ntxiv. Thaum nej tau npaj nej tus kheej txhij nrog rau ntau qhov tseeb lawm, thiab tau muaj kev to taub lub neej txoj sia tiav lawm, thiab muaj tus yeeb yam lawm, nej yuav muaj cuab kav ua qee yam tseeb, ua ib txoj dej num me me, thiab yuav muaj cuab kav mus dhau qee qhov kev sim siab thiab kev ntxias dag. Lub sij hawm ntawd, nej yuav hnov tias nej tau to taub tiag tiag lawm thiab muab tau qee qhov tseeb lawm, thiab nej yuav paub tias cov lus hais los ntawm Vajtswv mas yog kiag yam uas tib neeg cheem tsum ntag, nrog rau yam lawv tsim nyog muab tau, thiab tias qhov no mas yog kiag tib qho tseeb nyob hauv lub qab ntuj khwb nkaus xwb uas thiaj li tuaj yeem muab tau txoj sia rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Caum Raws qhov Tseeb thiab txoj Kev ntawm Kev Caum Raws Nws” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 379

Coob tus neeg tau hais qhov no dua lawm thiab: “Kuv to taub tag nrho qhov tseeb, tsuas yog kuv tsis muaj peev xwm muab nws coj los xyaum ua xwb.” Kab lus no nthuav tawm txog tus cag ntawm qhov teeb meem, uas kuj yog ib qho teeb meem nyob hauv tib neeg tus yeeb yam thiab. Yog hais tias ib tug neeg tus yeeb yam ntxub qhov tseeb, ces lawv yuav tsis muaj hnub muab nws coj los xyaum ua li. Cov uas ntxub qhov tseeb ces yeej yuav zais tej kev ntshaw yam luam thuam ntxiag rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv; tsis hais lawv yuav ua dab tsi li, lawv tus kheej tej kev npaj siab yeej muaj nyob ntawd tas mus li. Piv txwv, ib co uas raug tsim txom thiab rov qab mus vaj mus tsev tsis tau ces ntshaw li no: “Kuv mus tsev tsis tau tam sim no. Tab sis ib hnub twg, Vajtswv yuav muab ib lub tsev zoo tshaj rau kuv. Nws yuav tsis cia kuv txom nyem yam tsis muaj txiaj ntsig dawb tsi li.” Los sis lawv xav, “Vajtswv yeej muab zaub mov rau kuv noj tsis hais kuv yuav nyob qhov twg li. Vajtswv yuav tsis coj kuv mus rau ib txog kev tws li. Yog nws coj, ces Nws yeej ua yuam kev lawm.” Tib neeg tseem tsis muaj tej kev xav no nyob hauv lawv thiab lod? Muaj ib txhia neeg uas xav hais tias, “Kuv siv kuv tus kheej ntau heev rau Vajtswv li lawm, yog li ntawd Nws tsis tsim nyog yuav muab kuv tso rau hauv tej nom tswv tswj kav ntawd txhais tes. Kuv tau tso ntau yam tseg heev thiab yeej rau siab ntso nrhiav qhov tseeb, yog li ntawd qhov yog tiag ces Vajtswv yuav tsum foom koob hmoov rau kuv; peb mas tos ntsoov hnub uas Vajtswv los txog, yog li ntawd Vajtswv hnub yuav los txog sai sai, thiab Nws yuav ua kom peb tej kev ntshaw tshwm sim tiag tiag.” Tib neeg mas yeej taij Vajtswv yam luam thuam ntsuav nyob hauv lawv tus kheej tas mus li xwb, thiab lawv xav hais tias: Peb twb tau ua qhov no lawm, ces qhov yog tiag ces Vajtswv yuav tsum ua li no-thiab-li no; peb twb tau ua yam puav tiav hlo lawm, yog li ntawd Vajtswv yuav tsum muab ib qho phaj tshab thiab ib co koob hmoov thiab lwm yam rau peb. Tseem muaj ib co neeg uas, thaum uas pom lwm tus ncaim lawv tsev neeg thiab muab lawv tus kheej siv rau Vajtswv yam kaj siab lug, ces tseem xav zoo li lawv poob qis lawm thiab xav hais tias: “Lwm tus tau ncaim lawv lub tsev ntev los lawm. Ua cas lawv thiaj kov yeej nws? Vim li cas kuv ho kov tsis yeej nws? Vim li cas kuv ho tso tsis tau kuv tsev neeg thiab kuv cov me nyuam tseg? Vim li cas Vajtswv yuav ua siab zoo rau lawv ua luaj li tab sis ho tsis ua li rau kuv? Vim li cas Vajntsujplig ho tsis muab hmoov hlub pub rau kuv? Vim li cas Vajtswv ho tsis nyob nrog Kuv?” Qhov no yog tus yam ntxwv dab tsi mas? Tib neeg mas tsis muaj laj thawj kiag li. Lawv tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua; tab sis, lawv tseem yws txog Vajtswv. Lawv tsis muaj ib qho kev siv zog ntawm lawv tus kheej li los sis ib yam dab tsi uas lawv tus kheej tsim nyog ua kom tiag hlo li. Lawv tau muab tej kev xaiv uas lawv tus kheej tsim nyog xaiv thiab txoj kev uas lawv tsim nyog taug ntawd tso pov tseg. Lawv mas taij tas mus li kom Vajtswv ua li no los sis li tod, thiab xav kom Vajtswv mas ua siab dawb siab zoo rau lawv yam dig muag ntsuav xwb, muab hmoov hlub rau lawv yam dig muag ntsuav, coj lawv kev, thiab muab kev xyiv fab rau lawv. Lawv xav hais tias, “Kuv twb tau ncaim kuv lub tsev, kuv twb tau tso ntau yam tseg heev lawm, kuv ua kuv tes dej num thiab kuv tau raug kev txom nyem ntau heev. Yog li ntawd, Vajtswv yuav tsum muab hmoov hlub rau kuv, ua kom kuv tsis txhob nco vaj nco tsev, muab txoj kev txiav txim siab tau khov kho rau kuv tso kuv tsev neeg tseg, thiab ua kom kuv muaj zog me ntsis ntxiv. Vim li cas kuv yuav qaug zog ua luaj li? Vim li cas lwm tus yuav muaj zog ua luaj li? Vajtswv yuav tsum ua kom kuv muaj zog.” “Lwm tus neeg twb mus tau tsev; vim li cas kuv ho raug tsim txom thiab mus tsis tau tsev? Vajtswv tsis muab ib qho hmoov hlub rau kuv li.” Tej uas cov neeg no hais ces tsis muaj ib qho laj thawj hlo li, thiab nws haj yam tsis muaj ib qho tseeb li. Tib neeg tej kev yws no ho tshwm sim los tau li cas thiab? Lawv yog tej uas nthuav tawm sab hauv tib neeg tuaj thiab lawv tag nrho ces yeej sawv ces tib neeg tus yeeb yam. Yog tib neeg tsis muab tej yam no hauv lawv tus kheej tshem pov tseg, ces tsis hais koj tus yeeb yam yuav zoo npaum li cas li, tsis hais koj yuav to taub qhov tseeb ntau npaum li cas li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais ib qho kev tso siab tau hais tias koj yuav muaj peev xwv sawv tau ntseg ntsos. Nws yuav ua tau rau koj thuam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab tso txoj kev tseeb tseg rau lub sij hawm twg thiab qhov chaw twg los tau li. Qhov no yog tej yam uas yuav tshwm sim tau yooj yim heev li. Nej puas pom tseeb tam sim no? Tib neeg yuav tsum to taub thiab paub qhov uas lawv tus yeej yam yuav nthuav tawm tau rau txhua lub sij hawm; lawv yuav tsum ua twb zoo xav txog qhov teeb meem no. Cov uas yog piv rau lwm tus ces yeej muaj ib qho kev to taub zoo txog qhov tseeb ces, nyob rau qee lus sij hawm, yeej paub ntsoov me ntsis txog qhov no. Thaum lawv tshawb pom ib qho teeb meem, ces lawv ua twb zoo tig rov saib tus kheej thiab ua twb zoo xav kom tob. Qee lub sij hawm, txawm li cas los xij, lawv tsis paub txog qhov teeb meem, ces lawv thiaj ua tsis tau ib yam dab tsi li. Ces lawv thiaj li tsuas tos kom Vajtswv muaj ib qho kev nthuav tawm rau lawv los sis nthuav tawm txog qov tseeb rau lawv. Cov neeg tsis xav dab tsi li los qee lub sij hawm yeej paub txog tej no, tab sis lawv ua yooj yim rau lawv tus kheej, ces hais tias, “Tag nrho tib neeg yeej zoo li no, yog li ntawd nws tsis muaj dab tsi li os. Vajtswv yuav zam txim rau kuv; Nws yuav tsis nco qab li. Qhov no ces yeej ib txwm zoo li no.” Qhov uas tib neeg xaiv thiab qhov uas lawv tsim nyog ua ces lawv yeej tsis ua los sis ua tsis tiav li. Lawv sawv daws ces ruam tswv yim plog tag, qeeb siab tshaj plaws li, thiab lawv tsuas tos ntsoov, los sis haj tseem txaus siab hlo rau tej kev xav vwm ntsuav li no. “Yog Vajtswv cia li muab peb hloov kiag ib hnub twg, ces peb yuav tsis qeeb siab li no lawm. Ces peb yuav taug kev mus lawm tom ntej tau kom yog. Vajtswv yuav tsis tau tab kaum rau peb heev li no kiag li.” Koj yuav tsum pom meej meej tam sim now lawm. Koj yuav tsum muaj kev xaiv rau koj tus kheej hais txog txoj kev uas koj yuav taug mus; tej kev xaiv uas txhua tus neeg xaiv mas tseem ceeb heev li. Koj yeej pom tau nws, yog li ntawd koj khov npaum li cas thaum los txog rau qhov uas yuav tswj-tus kheej? Koj khov npaum li cas thaum los txog qhov uas muab koj tus kheej tso tseg? Qhov no yog qhov uas yuav tsum tau ua ua ntej xyaum ua qhov tseeb thiab yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Thaum twg los xij uas koj ntsib is qho teeb meem, yog hais tias nws yog ib qho xwm txheej uas koj yeej paub txog hais tias yuav ua li cas thiaj yuav ua tau haum raws li qhov tseeb, ces koj yuav paub meej hais tias yuav ua li cas thaum uas koj to taub meej meej txog txoj kev xaiv uas koj tsim nyog xaiv thiab qhov uas koj tsis nyog muab coj los xyaum ua. Yog koj muaj peev xwm paub txog qhov yog thiab tsis yog nyob rau hauv koj tus kheej tus yam ntxwv tab sis tseem tsis tau to taub kom meej meej txog nws, thiab tsuas lam ua li koj txoj kev ruam feeb tsis meej ntawd xwb, ces koj yuav tsis muaj hnub muaj kev nce qib los sis tau ntsib tau pom ib qho kev vam meej li. Yog koj tsis ua tiag tiag rau qhov kev to taub lub neej txoj sia, ces koj tsuas yog muab koj tus kheej tuav tseg xwb, thiab qhov no tsuas ua tau pov thawj hais tias koj yeej tsis nyiam qhov tseeb li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev To Taub Koj Tus Kheej Tus Yam Ntxwv Xwb Mas Koj Thiaj Li Yuav Pib Taug Tau Txoj Kev Uas Yog” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 380

Cov uas muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tuaj yeem lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas thaum tab tom ua tej yam. Thaum koj lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas lawm, ces koj lub siab yuav paub qhov tseeb. Yog koj tsuas lam ua kom lwm tus pom xwb, thiab tsis lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas, ces Vajtswv puas tseem nyob hauv koj lub siab mas? Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev hwm rau Vajtswv. Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo. Yog koj muaj rab peev xwm tsis zoo, koj txoj kev ntsib kev pom ntiav, los sis koj ua rau hauv koj txoj dej num tsis tau zoo, ces tej zaum yuav muaj qee yam ua tsis raug los sis ua tsis tau zoo txaus rau hauv koj txoj dej num, thiab tej zaum tejyam ua tau los yuav tsis zoo kiag li—tab sis koj yuav tau mob siab ua koj qhov zoo tshaj plaws kom tshwm sim los. Thaum koj tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw qia dub lawm los sis tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw hauv tej yam koj ua lawm, thiab dua ntawd tsuas muab kev xav xwm yeem rau txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev, ris nws tej kev ntshaw rau hauv nruab siab, thiab ua koj tes dej num kom tau zoo, ces koj thiaj li ua tau zoo ntxiv rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Cov tib neeg uas ua tej no tau zoo yog cov uas muaj qhov tseeb qhov tseeb tiag; xws li, lawv tau hais lus tim khawv lawm. Yog koj ib txwm ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, txaus siab xwm yeem rau koj tus kheej tej kev ntshaw qia dub, ces cov neeg zoo li no tsis muaj qhov tseeb qhovtseeb tag; qhov no yog tus cim ntawm kev ua puas koob npe rau Vajtswv. Koj hais tias, “Kuv tsis tau ua dab tsi li; cas kuv thiaj li ua rau Vajtswv txaj muag tau li cas?” Hauv koj tej kev xav thiab tej tswv yim, hauv tej kev xav, tej hom phiaj thiab tej kev txhawb siab ntsws rau koj tej kev nqis tes ua, thiab qhov tshwm sim los ntawm yam koj tau ua lawm—rau txhua yam uas koj ua tau zoo raws Ntxwgnyoog, ua nws qhov kevtso dag ua si, thiab cia nws tau txais qee yam rau ntawm koj. Koj ua puas Vajtswv lub npe rau hauv txhua yam thiab koj tsis muaj cov lus tim khawv tiag. Vajtswv puas nco tau tej yam uas koj tau ua? Thaum kawg, cov lus xaus uas Vajtswv hais txog koj tej kev nqis tes ua thiab tes dej num uas koj tau ua yog dab tsi? Tsis muaj qee yam yuav los li ntawd, qee hom lus hais? Hauv phau Vajluskub, tus Tswv Yexus hais tias, “Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los? thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los? thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam.” Vim li cas tus Tswv Yexus thiaj li hais li no? Vim li cas cov neeg uas kho tus neeg mob thiab ntiab cov dab tawm los thiaj li tuav tus Tswv lub npe, cov ntoj ncig mus qhia hauv tus Tswv lub npe, dhau los ua cov ua phem? Cov ua phem no yog leej twg? Puas yog lawv yog cov uas tsis ntseeg Vajtswv? Lawv ntseeg tag nrho rau Vajtswv thiab caum raws Vajtswv. Lawv kuj muab tej yam tso rau Vajtswv, muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, thiab ua lawv tes dej num. Txawm li cas los xij, thaum ua lawv tes dej num lawv tsis muaj kev fij thiab cov lus tim khawv, yog li nws thiaj li dhau los ua phem. Qhov no yog vim l i cas tus Tswv Yexus thiaj li hais tias, “Cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam.”

Tus qauv ntawm ib tug neeg qhov kev ua uas tau txais kev txiav txim tias zoo los sis phem yog dab tsi? Nws nyob ntawm seb koj, hauv koj tej kev xav, tej kev nthuav tawm, thiab tej kev nqis tes ua, puas muaj los sis tsis muaj lus tim khawv ntawm kev muaj qhov tseeb coj los xyaum ua raws thiab ntawm kev ua neej raws qhov tseeb qhov tseeb tiag. Yog koj tsis muaj qhov tseeb tiag no los sis tsis ua neej nyob nrog qhov no, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov koj yog ib tug ua phem li. Vajtswv pom cov ua phem li cas? Koj tej kev xav thiab tej kev ua sab nraud tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, los sis lawv tsis ua rau Ntxwgnyoog txaj muag los sis tsis ua kom yeej Ntxwgnyoog; dua ntawd, lawv ua rau Vajtswv txaj muag, thiab muaj puv npo tej cim ua rau Vajtswv tau txais kev txaj muag. Koj tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsis muab koj tus kheej fij rau Vajtswv, los sis koj tsis ua kom tau puv npo koj lub luag hauj lwm thiab yam yuav tau ua rau Vajtswv, dua ntawd, koj tab tom ua rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim xwb. Yam qhia pom txog “rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim” yog dab tsi? Rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, thaum kawg, Vajtswv yuav hais tias, “Cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam.” Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj tsis tau ua qhov zoo li, tab sis feem ntau koj tus cwj pwm tau hloov mus ua kev phem lawm. Koj yuav tsis tau txais phaj tshab thiab Vajtswv yuav tsis nco qab koj. Qhov no tsis muaj qab hau dab tsi hlo li los? Rau ntawm nej txhua tus ua puv npo nej tes dej num, txawm tias koj yuav nkag siab qhov tseeb zoo npaum li cas los xij, yog koj xav to taub qhov tseeb qhov tseeb tiag, ces txoj hau kev yooj yim tshaj plaws rau kev xyaum ua raws yog xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev hauv txhua yam uas koj ua, thiab tso koj tej kev ntshaw ntawm kev qia dub, koj tus kheej qhov kev npaj siab, kev txhawb siab ntsws, lub koob npe, thiab lub meej mom tseg. Muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev tso ua ntej tshaj—qhov no yog qhov tsawg kawg nkaus uas koj yuav tsum tau ua. Yog ib tug neeg ua nws tes dej num tsis tuaj yeem ua tau ntau li qhov no, ces nws muaj peev xwm hais tau tias yuav ua nws tes dej num tau li cas? Qhov no tsis yog ua yus tes dej num. Koj yuav tsum xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev ua ntej tshaj plaws, xav txog Vajtswv tus kheej tej kev ntshaw, thiab xav txog Nws tes dej num, thiab muab tej kev xav no xav ua ntej thiab tseem ceeb tshaj plaws; tsuas yog tom qab ntawd nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem xav txog kev ruaj khov ntawm koj lub meej mom los sis lwm tus pom koj li cas. Nej tsis xav tias nws yuav ua rau yooj yim dua thaum nej muab nws faib ua cov kauj ruam no thiab sib cog lus rau qee yam los? Yog koj ua qhov no musib ntus, koj yuav hnov tias kev ua tau zoo raws Vajtswv yeej tsis nyuaj li. Ntxiv rau qhov no, yog koj tuaj yeem ua tau koj lub luag hauj lwm puv npo, ua koj yam uas yuav tau ua thiab tej dej num, tso koj tej kev ntshaw ntawm kev qia dub tseg, tso koj tus kheej tej kev npaj siab thiab tej kev txhawb siab ntsws tseg, muaj kev xav rau Vajtswv txoj kev xav, thiab muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv thiab Nws lub tsev tso ua ntej, ces tom qab txoj kev ntsib kev pom qhov no mus ib ntus lawm, koj mam li hnov tias qhov no yog ib txoj hau kev zoo rau kev ua neej nyob. Nws yog kev ua neej nyob ncaj ncees thiab siab dawb paug, yog tsis yog ib tug muaj paus ntsis los sis tsis muaj ib qho zoo li, thiab tsuas yog ua neej nyob thiab ntxim hwm dua li qhov coj lub siab nqaim los sis siab phem. Koj mam li hnov tias qhov no yog yam uas ib tug neeg yuav tsum ua neej nyob thiab coj li cas. Maj mam ib qho zuj zus, txoj kev xav tau nyob hauv koj lub siab ua raws li koj tus kheej tej kev ntshaw thiaj li yuav muaj tsawg zuj zus mus.

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 381

Cov neeg feem ntau muab kev mob siab tshwj xeeb rau tus cwj pwm hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, vim muaj kev hloov pauv tiag tshwm sim rau hauv lawv tus cwj pwm. Tom qab lawv pib los ntseeg Vajtswv lawm, lawv tso tej kev sib cav nrog lwm tus, kev thuam thiab kev sib ntaus sib tua nrog tib neeg, kev haus yeeb haus tshuaj muaj yees thiab kev haus dej cawv, thiab kev ua tub sab tub nyiag luag lwm tus pej xeem li khoom tseg—txawm tias nws yuav yog ib tug ntsia thawv los sis yog ib daim ntoo xwb los xij—thiab lawv tseem tsis xav kom hais mus rau tim tsev txiav txim plaub ntug thaum lawv tau ua puas tsuaj los sis tau ua txhaum. Yog tsis muaj qhov ua xyem xyav, lawv muaj kev hloov pauv tiag rau qee tus cwj pwm. Vim hais tias, kiag thaum lawv ntseeg Vajtswv lawm, kev lees txais txoj kev tseeb ua rau tib neeg hnov tias muaj qhov zoo tshwj txheeb, thiab vim hais tias tam sim no lawv kuj tau saj txoj hmoov hlub ntawm tus Vajntsujplig tes dej num lawm, lawv muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws tshwj xeeb, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv yuav tsis tuaj yeem muab pov tseg tau los sis yuav thev tsis taus txoj kev txom nyem tau. Txawm li cas los xij, tom qab tau ntseeg los tau peb, tsib, kaum, los sis peb caug xyoo lawm, vim hais hais tias tsis muaj qhov hloov pauv rau hauv lawv lub neej txoj sia tus moj yam li, lawv kawg kev thiaj li tig rov qab nkag los rau hauv tej qub kev; lawv txoj kev khav theeb thiab kev lim hiam loj hlob ntxiv tuaj, lawv pib sib tw rau lub hwj chim thiab nyiaj txiag, lawv xav muab tej nyiaj txiag los ntawm lub tsev teev hawm, lawv ua txhua yam tiam rau lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv ntshaw lub meej mom thiab kev lom zem, thiab lawv dhau los ua cov cab ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Tshwj xeeb mas, feem ntau yog cov leg tes dej num ua thawj coj yog cov raug tib neeg muab tso tseg tag lawm. Thiab tej yam muaj tseeb tiag zoo li no muaj dab tsi los ua pov thawj? Kev hloov pauv ntawm tus cwj pwm nkaus xwb yeej tsis ruaj khov li; yog tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tib neeg lub neej txoj sia tus moj yam, ces tsis qeeb los sai, lawv tus kheej sab kev phem yuav tshwm sim tuaj. Vim hais tias lub hauv paus ntawm tej kev hloov pauv hauv lawv tus cwj pwm yog kev ntseeg kawg siab kawg ntsws, ua ke nrog qee tes dej num ntawm tus Vajntsujplig rau thaum lub sij hawm no, nws yooj yim heev rau lawv dhau los ntseeg kawg siab kawg ntsws los sis tsuas lam ua rau pom txog kev siab zoo rau ib nyuag ntu luv luv xwb. Raws li cov tsis ntseeg hais, “Kev ua zoo ib zaug xwb yeej yooj yim; qhov nyuaj ces yog kev ua zoo kom mus tag sim neej.” Tib neeg tsis muaj peev xwm ua zoo kom mus tag lawv lub neej txoj sia. Yus tus cwj pwm raug tswj ncaj qha los ntawm lub neej txoj sia; txawm yus lub neej txoj sia yuav zoo li cas los xij, yus tus cwj pwm los yeej zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb thiaj raug qhia tshwm raws li qhov ib txwm muaj ntawm lub neej txoj sia, nrog rau yus tus yam ntxwv. Tej yam uas yog yam cuav yeej tsis muaj peev xwm nyob ntev. Thaum Vajtswv leg tes dej num cawm tib neeg, nws tsis yog kho kom tib neeg muaj tus cwj pwm zoo—lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num yog yuav tsum hloov kom tau tib neeg tus moj yam, ua kom lawv rov qab yug dua tshiab rau hauv cov tib neeg tshiab. Yog li, Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, tej kev sim siab, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv tag nrho txhua yam no yog hloov tib neeg tus moj yam kom lawv ua tau tiav hlo los zwm rau thiab fij rau Vajtswv, thiab los pe hawm Nws raws li qhov ib txwm muaj. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num. Kev coj tus cwj pwm zoo tsis zoo ib yam li kev zwm rau Vajtswv, yog muab piv rau Khetos mas tsawg heev li. Kev hloov pauv tus cwj pwm yog nce raws txoj lus qhia thiab qhov yug los muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws; lawv tsis yog nce raws qhov paub tseeb ntawm Vajtswv los sis qhov tseeb, lawv vam khom tsawg heev los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev coj lawv kev. Txawm tias muaj qee zaus thaum ib txhia tib neeg ua yam uas raug tswj ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig los xij, qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog lub neej txoj sia, tsis muaj qhov uas yuav zoo tib yam li qhov kev paub Vajtswv; txawm ib tug neeg yuav coj nws tus cwj pwm zoo li cas los xij, nws ua pov thawj qhia tsis tau tias lawv yuav tsum zwm rau Vajtswv los sis tias lawv xyaum ua raws qhov tseeb. Kev hloov pauv tus cwj pwm tsuas yog kev pom tus duab ib pliag ntawm qhov muag xwb; tiam sis tej ntawd tsuas yog kev qhia tshwm ntawm kev kub siab xwb. Tej ntawd tsis tuaj yeem suav tias yog kev nthuav tawm ntawm lub neej txoj sia tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Hloov Pauv Sab Nrauv thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 382

Tib neeg tuaj yeem coj tau zoo, tab sis qhov ntawd tsis txhais tias lawv yuav tsum muaj qhov tseeb. Kev muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws thiaj yuav ua rau lawv ua raws txoj lus qhia thiab ua raws cov kev cai tswj kav tau xwb; cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb yuav tsis muaj hnub daws tau tej teeb meem tseem ceeb li, los sis txoj lus qhia tsis muaj peev xwm los txauv qhov tseeb tau. Cov tib neeg uas muaj ib qho hloov pauv hauv lawv tus moj yam yeej sib txawv; lawv muaj kev to taub qhov tseeb, lawv ntsia pom deb tau tag nrho tej teeb meem, lawv paub tias yuav leg li cas kom haum raws Vajtswv siab nyiam, yuav leg li cas thiaj haum raws cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab yuav leg li cas thiaj ua tau zoo raws Vajtswv, thiab lawv to taub tus yeeb yam ntawm txoj kev lwj liam uas lawv ua rau pom. Thaum lawv tus kheej tej tswv yim thiab tej kev xav phem raug qhia tshwm lawm, lawv tuaj yeem ntsia pom deb thiab tso cev nqaij daim tawv tseg. Qhov no raug nthuav tawm li cas txog kev hloov pauv hauv tus moj yam. Yam tseem ceeb ntsig txog cov tib neeg uas muaj kev hloov pauv ib qho hauv tus moj yam yog lawv yuav tsum to taub qhov tseeb kom meej, thiab thaum ua raws tej yam, lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kom raug zoo thiab lawv txhob ua rau pom txoj kev lwj liam tas li. Feem ntau, cov uas lawv tus moj yam tau hloov pauv lawm yeej yog kev muaj qab hau thiab kev xam pom deb tshwj xeeb, thiab vim lawv txoj kev to taub ntawm qhov tseeb, lawv thiaj tsis ua rau pom ntau txog kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev khav theeb. Lawv tuaj yeem pom tshab thiab xam pom mus deb heev ntawm txoj kev lwj liam uas tau qhia tshwm rau hauv lawv, kom thiaj tsis ua rau lawv muaj kev khav theeb. Lawv tuaj yeem muaj qhov ntsuas kev nkag siab txog yam uas tib neeg tau hloov pauv, txog qhov yuav coj li cas thiaj muaj laj thawj, txog qhov yuav ua tes hauj lwm li cas, txog yam uas tsim nyog hais thiab yam uas tsis tsim nyog hais, thiab txog yam uas tsim nyog hais thiab yam uas tsim nyog ua rau cov tib neeg. Qhov no yog lub laj thawj uas hais tau tias hom tib neeg zoo li no yeej muaj qab hau tsim nyog tiag. Cov uas muaj ib qho hloov pauv rau hauv lawv tus moj yam ntawm kev ua neej li tib neeg tiag thiab lawv muaj qhov tseeb. Lawv yeej muaj peev xwm hais thiab pom tej yam mus raws li qhov tseeb, thiab lawv yog lub hauv paus ntsiab lus rau txhua yam uas lawv ua; lawv tsis yog yam raug cob mus rau kev haub ntxias ntawm ib tug neeg twg, ib lub ntsiab twg, los sis ib yam khoom twg, thiab lawv sawv daws puav leej muaj lawv tus kheej txoj kev xam pom thiab tuaj yeem tuav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb tau. Lawv tus moj yam ruaj ntseg, lawv tsis ua siab kub los sis ua siab txias, thiab txawm tias lawv tej xwm txheej yuav yog dab tsi los xij, lawv to taub lawv lub luag hauj lwm zoo tias yuav ua li cas thiab yuav coj li cas thiaj haum rau Vajtswv siab nyiam. Cov uas lawv tus moj yam yeej hloov pauv tiag tiag lawm tsis tas npaj ua yam uas yuav ua rau lawv tus kheej zoo saib raws sab nraum daim tawv; lawv muab tau qhov zoo nyob sab hauv nruab siab rau yam uas lawv yuav ua tau zoo raws Vajtswv. Yog li, thaum saib raws sab nrauv, zoo li lawv tsis kub siab hlo li los sis tsis tau ua ib yam tseem ceeb dab tsi tiav hlo li, tab sis txhua yam uas lawv ua muaj txiaj ntsig, muaj nuj nqis, thiab ua tau tshwm sim los tiag. Cov uas tus moj yam tau hloov pauv yeej pom tiag tias muaj ntau qhov tseeb, thiab tuaj yeem lees qhov no los ntawm lawv txoj kev xav rau txhua yam thiab lawv lub hauv paus ntsiab lus ntawm tej kev coj ua. Cov uas tsis muaj qhov tseeb yeej tsis tuaj yeem hloov pauv ib qho hauv tus moj yam tau kiag li. Ib qho hloov pauv hauv tus moj yam tsis txhais tias yog ib tug neeg loj txaus lawm thiab yog tus paub tab lawm; feem ntau nws saib raws li qee kis ntawm yam kuab lom qias vuab tsuab nyob hauv ib tug neeg tus yeeb yam uas hloov pauv vim muab tau kev paub ntawm Vajtswv thiab to taub ntawm qhov tseeb. Qhov ntawd hais tau tias, cov uas muaj cov kuab lom qias vuab tsuab raug muab yaug kom dawb huv lawm, thiab Vajtswv tau nthuav tawm qhov tseeb hauv lub hauv paus cag ntawm hom neeg zoo li no, dhau los yog lawv txoj sia, thiab dhau los yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm lawv txoj kev ua neeg nyob. Dhau ntawd lawv thiaj dhau los yog neeg tshiab thiab qhov zoo li no thiaj muaj kev hloov tus moj yam. Kev hloov tus moj yam tsis txhais tias tib neeg tus moj yam sab nrauv yuav zoo dua yav ua ntej dhau los, uas lawv keev khav theeb tiam sis tam sim no tuaj yeem sib txuas lus muaj qab hau lawm, los sis tias qhov lawv keev tsis mloog leej twg hais ntawd tam sim no tuaj yeem mloog lwm tus hais lawm; tej yam hloov pauv sab nrauv zoo li no tsis tuaj yeem hais tau tias yog kev hloov tus moj yam. Qhov tseeb, kev hloov tus moj yam yuav tsum suav nrog tus yam ntxwv thiab tej yam kev nthuav tawm, tab sis feem tseem ceeb tshaj plaws ces yog hloov sab hauv lawv lub neej txoj sia. Qhov tseeb uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv dhau los ua lawv lub neej txoj sia tiag tiag, tau tshem tej kuab lom qias vuab tsuab nyob sab hauv nruab siab tawm, thiab tau hloov pauv lawv tej kev xav tiav hlo—thiab tsis muaj leej twg nyob rau hauv txoj kab cais nrog lub ntiaj teb ntawd lawm. Cov neeg no tuaj yeem pom meej tej tswv yim ntxias dag thiab tej kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog rau yam uas lawv yog; lawv muaj kev nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia tiag. Yog li, lawv yam uas muaj nqis ntawm lub neej txoj sia thiaj tau hloov pauv lawm, thiab qhov no yog lub hauv paus chiv keeb ntawm txoj kev hloov, nrog rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov hloov pauv hauv tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Hloov Pauv Sab Nrauv thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 383

Kev hloov pauv hauv yus tus moj yam tsis yog ib qho hloov hauv tus cwj pwm, los sis tsis yog lom txwm hloov rau sab nraud los sis tsuas txawv txav ib ntus uas tshwm sim los ntawm kev mob siab rau xwb; feem ntau, nws yog ib qho kev hloov pauv ntawm tus moj yam tiag uas ua rau muaj ib qho kev hloov hauv tus cwj pwm. Ib qho hloov hauv tus cwj pwm zoo li no tsis zoo ib yam li tej kev hloov uas tau nthuav tawm rau hauv ib tug neeg tus cwj pwm thiab tej kev nqis tes ua uas tawm rau sab nraud. Kev hloov pauv ntawm tus moj yam txhais tau tias koj tau to taub thiab tau ntsib tau pom qhov tseeb lawm, thiab tias qhov tseeb ntawd dhau los ua koj txoj sia lawm. Yav dhau los, koj to taub qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej no lawm, tab sis koj tsis muaj peev xwm muab nws coj los xyaus ua raws; qhov tseeb tsuas yog ib qho kev qhuab qhia rau koj kom txhob tuav cia li ntawd tas li xwb. Tam sim no koj tus moj yam tau hloov pauv lawm, koj tsis yog to taub qhov tseeb nkaus xwb, tab sis koj kuj xyaum ua raws nrog qhov ntawd thiab. Tam sim no koj muaj peev xwm tso tej yam uas koj nyiam yav dhau los, tej yam uas koj keev txaus siab ua, koj tej kev xav hauv nruab siab, thiab koj tej kev xav phem mus. Tam sim no koj muaj peev tso tej yam uas koj tsis muaj peev tso mus rau yav dhau los mus. Qhov no yog kev hloov pauv ntawm tus moj yam, thiab nws kuj yog qhov txheej txheem ntawm kev hloov pauv koj tus moj yam thiab. Nws zoo li yooj yim, tab sis qhov tseeb tiag, ib tug neeg uas nyob rau hauv qhov txheej txheem no yuav tsum ntsib ntau qhov kev txom nyem nyuaj heev, kov yeej nws lub cev, thiab tso tej yam ntawm cev nqaij daim tawv tseg uas yog ib feem ntawm nws tus yeeb yam. Ib tug neeg zoo li no kuj yuav tsum raug kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, kev rau txim thiab kev txiav txim, thiab tej kev sim siab thiab kev tsim kho kom zoo. Tsuas yog tom qab muaj kev ntsib kev pom txhua yam no lawm xwb ib tug neeg thiaj li tuaj yeem to taub qee yam ntawm nws tus kheej tus yeeb yam. Thaum muaj qee yam to taub txog nws, tab si, tsis txhais tau tias yus tuaj yeem hloov tau kiag tam sid; yus yuav tsum thev taus tej kev nyuaj hauv qhov txheej txheem no. Ib yam nkaus, koj puas tuaj yeem pib xyaum ua raws kiag tam sid tom qab tau txais kev to taub qee yam ntawm ib yam lawm? Koj tsis tuaj yeem pib xyaum ua raws kiag tam sim ntawd tau. Thaum koj muaj kev to taub lawm, lwm tus qhuab qhia koj thiab qhuab ntuas koj, thiab dhau ntawd ces koj ib puag ncig yuam koj thiab nias lub zog qee kom koj nqis tes ua mus raws li qhov ntseeb cov hauv paus ntsiab lus. Tej thaum tib neeg tsis txaus siab mus dhau qhov no, hais tias, “Vim li cas kuv ho tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd? Kuv puas yuav tsum ua li no?” Lwm tus yuav hais tias, “Yog koj ntseeg Vajtswv, ces koj yuav tsum ua li no. Kev ua li no thiaj li mus raws li qhov tseeb.” Thaum tib neeg mus txog ib theem rau ntawm qhov uas lawv muaj kev ntsib kev pom rau qee yam kev sim siab thiab thaum kawg thiaj li to taub Vajtswv txoj kev xav thiab qee qhov tseeb, ces lawv thiaj li muaj kev zoo siab qee yam thiab txaus siab nqis tes ua mus raws li qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus. Thaum xub thawj, tib neeg tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb. Mob siab puv npo rau yus tej dej num ib yam li qhov ua piv txwv tias: Koj muaj qee qhov kev to taub puv npo txog koj tej dej num thiab tau fij rau Vajtswv lawm, thiab koj kuj to taub qhov muaj feem xyuam txog qhov tej qhov tseeb lawm thiab, tab sis thaum twg koj mam li muaj peev xwm fij kom tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv? Thaum twg koj mam li tuaj yeem ua kom muaj tiav rau koj tej dej num rau hauv lub npe thiab txoj kev ua? Qhov no yuav cheem tsum ib qho txheej txheem. Thaum txog qhov txheej txheem no, koj tuaj yeem ntsib kev txom nyem nyuaj siab heev. Ib txhia tib neeg yuav qhuab ntuas koj, thiab lwm tus yuav thuam koj. Txhua tus tej qhov muag tau txiav txim rau koj, thiab tsuas yog dhau qhov ntawd lawm xwb koj thiaj li yuav pib paub tias koj nyob rau qhov tsis yog lawm thiab tias koj yog ib tug ua tau tsis zoo kiag li, tias qhov tsis muaj kev fij puv npo ntawm koj tes dej num yog tsis lees txais tsis tau, thiab tias koj yuav tsum txhob saib tsis taus los sis ua raws daim tawv xwb. Vajntsujpig yuav qhia kom koj paub los sab haud los, thiab thuam koj thaum koj ua ib qho yuam kev lawm. Thaum txog qhov txheej txheem no, koj yuav to taub qee yam txog koj tus kheej, thiab yuav paub tias koj mas tsis dawb huv kiag li, koj zais tej kev txhawb siab ntsws rau tus kheej ntau heev, thiab muaj ntau yam kev ntshaw tsis dawb huv ntau heev thaum ua koj tej dej num kom muaj tiav. Thaum koj to taub lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam no lawm, koj thiaj muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hais cov lus thov thiab lees txhaum tau tiag tiag; hauv qhov no, koj thiaj li raug yaug tej yam tsis dawb huv no kom dawb huv tuaj. Yog, hauv tus xeeb ceem no, koj keev nrhiav qhov tseeb los daws koj tus kheej tej teeb meem muaj qab hau, koj yuav maj mam rhais ruam mus rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg. Ib tug tus moj yam lwj liam yim raug ua kom dawb huv ntau npaum li cas, lawv txoj sia tus moj yam yim yuav hloov pauv ntau npaum li ntawd.

Hauv lub ntsiab tseem ceeb, tam sim no koj ua kom muaj tiav hlo koj tes dej num tiag tau ntau npaum li cas lawm? Koj ua kom muaj tiav hlo koj tes dej num mus raws li qhov tseeb ntau npaum li cas lawm tom qab koj tus moj yam tau hloov pauv lawm? Los ntawm qhov kev tshuaj xyuas no, koj thiaj li tuaj yeem paub tau tias koj tus moj yam tau hloov pauv ntau npaum li cas lawm. Kev hloov pauv tau rau hauv yus tus moj yam tsis yog ib yam yooj yim; nws tsis txhais tau tias tsuav yog muaj ib qho me me hloov rau hauv tus cwj pwm lawm xwb, ces yuav tau txais qee qhov kev paub ntawm qhov tseeb, kev muaj peev xwm tham txog ib qho me me ntawm yus txoj kev ntsib kev pom nrog txhua feem ntawm qhov tseeb, los sis kev hloov qee qhov los sis dhau los tsis mloog lus me me tom qab raug qhuab ntuas lawm. Tej yam no tsis muaj kev hloov pauv rau hauv yus txoj sia tus moj yam li. Vim li cas Kuv thiaj li hais li no? Txawm tias tej zaum koj yuav muaj peev xwm tso tau ob peb qho tseg lawm los xij, yam uas koj tab tom xyaum ua raws tseem tsis tau ua txog theem muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tiag tiag. Los sis, tej zaum vim hais tias koj nyob rau hauv ib puag ncig tsim nyog rau ib ntus, thiab nyob rau qhov xwm txheej zoo lawm, los sis koj tej xwm txheej tam sim no tau yuam koj lawm, koj ua li no. Ntxiv rau qhov no, thaum koj tus yam ntxwv hauv nruab siab ruaj khov thiab tus Vajntsujplig tseem ua dej num, koj muaj peev xwm xyaum ua raws. Yog koj tab tom raug kev sim siab, thiab ntsib kev txom nyem los ntawm tej ntawd zoo li Yauj ntsib, los sis zoo li Petus tus uas Vajtswv tau hais kom tuag, koj puas muaj peev xwm hais tau tias, “Txawm tias kuv tuag tom qab tau paub Koj lawm los xij, nws yeej tsis ua cas li”? Kev hloov pauv hauv tus moj yam tsis tshwm sim tau rau hauv ib hmo xwb, thiab thaum koj to taub qhov tseeb lawm koj tsis tas yuav coj mus xyaum ua raws rau txhua qhov txhia chaw. Qhov no ntsig txog tib neeg tus yeeb yam. Tej thaum nws zoo nkaus li koj yeej muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws lawm, tab sis hauv qhov muaj tseeb, tus yeeb yam ntawm koj tej kev nqis tes ua tsis qhia tias koj tab tom ua li ntawd. Cov tib neeg coob leej muaj qee tus cwj pwm sab nraud, xws li tuaj yeem tso tau lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg thiab ua kom muaj tiav rau lawv tej dej num, thiab yog li lawv thiaj li ntseeg tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb lawm. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis paub tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb. Yog txhua yam uas koj ua muaj ib qho txhawb siab ntsws txhawb rau nws thiab muaj yam cuav xyaws nrog, ces koj tsis xyaum ua raws qhov tseeb; koj tsuas coj ua raws saum daim tawv xwb. Hais cov lus nruj, tej zaum koj kev cojyuav raug rau txim los ntawm Vajtswv; yuav tsis raug qhuas los sis raug nco tau los ntawm Nws. Kev paub qhov no ntxiv, koj tab tom ua phem thiab koj txoj kev coj ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Saib sab nraud los, koj yeej tsis tau cuam tshuam los sis tsis tau tsim teeb meem dab tsi thiab koj tsis tau ua puas tiag los sis tsis tau ua txhaum ib qho tseeb. Nws zoo li ntxim muaj laj thawj thiab ntxim muaj qab hau, tiam sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm koj tej kev nqis tes ua tseem ntsig txog kev ua phem thiab tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb puas muaj ib qho hloov rau hauv koj tus moj yam thiab seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws los ntawm kev saib tej kev txhawb siab ntsws nyob sab tom qab koj tej kev nqis tes ua hauv qho kev kaj ntawm Vajtswv cov lus. Nws tsis nyob rau ntawm tib neeg qhov kev xam pom tias koj tej kev nqis tes ua puas yoog raws los sis tsis yoog raws li tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab tib neeg tej kev xav, los sis tej ntawd yuav haum los sis tsis haum raws li koj qhov kev nyiam; tej yam zoo li no tsis tseem ceeb. Feem ntau, nws nyob ntawm Vajtswv cov lus hais tias koj puas ua tau yoog raws los sis tsis tau yoog raws Vajtswv txoj kev xav, txawm tias koj tej kev nqis tes ua yuav muaj los sis tsis muaj qhov tseeb qhov tseeb tiag, thiab txawm tias lawv yuav ua tau los sis tsis tau Nws tej kev cheem tsum thiab tej qauv los xij. Tsuas yog ntsuas koj tus kheej piv rau Vajtswv tej kev cheem tsum nkaus xwb thiaj li raug. Kev hloov pauv hauv tus moj yam thiab kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws yeej tsis yooj yim thiab yooj yim li tib neeg xav hauv nruab siab li. Tam sim no nej puas to taub qhov no? Nej puas muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no? Thaum tham txog ib qho teeb meem lub ntsiab tseem ceeb, tej zaum nej yuav tsis to taub nws; nej txoj kev to taub qhov tseeb tsuas yog sab nraum daim tawv xwb. Nej khiav mus los tas hnub, suav txij thaum sawv ntxov txog ntua thaum tsaus ntuj, sawv ntxov ntxov thiab mus pw lig, tiam sis nej ua tsis tau kev hloov pauv rau hauv nej txoj sia tus moj yam li, thiab nej tsis tuaj yeem nkag siab txog ib yam kev hloov pauv ntsig txog qhov zoo li no li. Qhov no txhais tau tias nej txoj kev to taub qhov tseeb tseem ntiav heev, puas yog? Txawm tias nej tau ntseeg Vajtswv los ntev npaum li cas lawm los xij, tej zaum nej yuav tsis paub txog lub ntsiab tseem ceeb thiab tej yam tob ntsig txog kev ua tiav kev hloov pauv hauv tus moj yam. Nej puas paub tias Vajtswv qhuas nej los tsis qhuas? Qhov tsawg kawg nkaus, koj yuav hnov tus Vajntsujplig qhia kev thiab qhia koj thiab ua dej num rau hauv koj thaum koj tab tom ua kom muaj tiav hlo rau koj tej dej num, kev ua ib txoj dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, los sis raws li txoj dej num ib txwm ua. Koj txoj kev coj yuav haum raws li Vajtswv cov lus, thiab thaum koj tau txais ib theem ntawm kev ntsib kev pom lawm, koj yuav hnov tias yam koj tau ua yav dhau los yeej tsim nyog lawm. Txawm li cas los xij, yog, tom qab tau txais kev ntsib kev pom rau ib lub sij hawm lawm, koj yuav hnov tias qee yam uas koj tau ua yav dhau los tsis tsim nyog, thiab koj tsis txaus siab rau tej ntawd li, thiab hnov tias tsis muaj qhov tseeb kiag li rau yam uas koj tau ua lawm, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias txhua yam koj tau ua yog kev tawm tsam Vajtswv. Nws ua pov thawj qhia tias koj txoj kev ua dej num puv npo kev ntxeev siab, kev tawm tsam, thiab tib neeg tej kev nqis tes ua.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 384

Hauv qhov kev ntsuas seb tib neeg puas tuaj yeem mloog Vajtswv lus los sis tsis mloog, yam tseem ceeb uas yuav tau saib yog xyuas seb puas yog yam lawv ntshaw luam thuam los ntawm Vajtswv los, thiab seb lawv puas muaj tej kev txhawb siab zais npog los sis tsis muaj. Yog tib neeg pheej thov ntau yam xav tau tas li los ntawm Vajtswv, nws ua pov thawj qhia tau tias lawv tsis mloog Nws lus. Txawm tias yuav tshwm sim dab tsi rau koj los xij, yog koj tsis tuaj yeem txais nws tau los ntawm Vajtswv los, tsis tuaj yeem nrhiav qhov tseeb, tsuas hais tas li los ntawm koj tus kheej txoj kev muaj qab hau thiab xav tas li tias koj mas yeej yog tas li lawm, thiab tseem muaj peev xwm ua xyem xyav rau Vajtswv, ces koj yuav ntsib teeb meem. Cov neeg zoo li no yog cov khav theeb thiab ntxeev siab tshaj plaws rau Vajtswv. Cov tib neeg uas xav thov ntau yam xav tau tas li ntawm Vajtswv yeej tsis mloog Nws lus kiag li. Yog koj xav thov ntau yam xav tau ntawm Vajtswv, qhov no ua pov thawj qhia tau tias koj tab tom tsim ib qho kev rhuav tshem Vajtswv, tias koj tab tom xaiv koj tus kheej tej kev xav, thiab ua mus raws li koj tus kheej tej kev xav. Hauv qhov no, koj ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tsis muaj kev mloog lus. Kev thov ntau yam xav tau ntawm Vajtswv yog kev tsis txawj xav; yog koj ntseeg tias Nws yog Vajtswv tiag tiag, ces koj yuav tsis muaj cuab kav thov ntauyam xav tau ntawm Nws, los sis koj yeej tsis tsim nyog thov ntau yam xav tau ntawm Nws li, txawm tias tej ntawd yuav yog yam muaj qab hau los sis tsis muaj qab hau los xij. Yog koj muaj kev ntseeg tiag, thiab ntseeg tias Nws yog Vajtswv, ces koj yuav tsis muaj kev xaiv tab sis pe hawm thiab mloog Nws lus xwb. Cov tib neeg niaj hnub no tsis yog tsis muaj ib qho kev xaiv nkaus xwb, tab sis tseem xav thov kom Vajtswv ua raws li lawv tus kheej tej kev xav thiab. Lawv xaiv lawv tus kheej tej kev xav thiab thov kom Vajtswv ua raws li tej ntawd, thiab lawv tsis tas kom lawv tus kheej ua raws li Vajtswv tej kev xav. Yog li ntawd, thiaj li tsis muaj kev ntseeg tiag rau hauv lawv, los sis tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb rau lawv txoj kev ntseeg. Thaum koj muaj peev xwm thov ntau yam xav tau kom tsawg dua ntawm Vajtswv, koj txoj kev ntseeg tiag thiab koj txoj kev mloog lus yuav loj hlob, thiab koj txoj kev xav muaj qab hau kuj yuav rais los zoo li qhov ib txwm muaj. Feem ntau ntawm kis uas tib neeg yim muaj qab hau tsawg, lawv yim yuav tau muab kev qhia qhov tseeb ntau, lawv yim yuav tau sib hais nyuaj ntxiv. Tsis yog lawv muaj ntau yam kev xav tau nkaus xwb, tab sis lawv kuj xav tau npaum li ib mais kev thaum muab li ib yas tes xwb. Thaum ua tau zoo raws li ib yam lawm, ces lawv thov lwm yam xav tau ntxiv, lawv yuav tsum ua kom tau zoo raws li txhua feem, thiab yog lawv ua tsis tau, lawv pib yws, thiab tso lawv tus kheej tseg yam li tsis muaj kev cia siab li. Tom qab ntawd lawv mam hnov tshuav nuj nqi thiab khuv xim, thiab lawv mam li quaj los kua muag iab, thiab xav tuag. Yam siv rau hauv qhov ntawd yog dab tsi? Qhov no puas daws tau qhov teeb meem? Thiab yog li ntawd, ua ntej qee yam tshwm sim, koj yuav tsum paub koj tus kheej tus yeeb yam—dab tsi yog yam uas koj muaj nyob rau hauv nws, koj nyiam dab tsi, thiab dab tsi yog yam uas koj xav ua kom tiav raws li tej koj xav tau. Ib txhia tib neeg, ntseeg tias lawv muaj qee qhov peev xwm thiab tshaj li, xav ua cov thawj coj tas li, thiab xav nyob siab dua lwm tus, thiab yog li lawv thiaj li xav kom Vajtswv siv lawv. Thiab yog Vajtswv tsis siv lawv, lawv hais tias: “Vajtswv, vim li cas Koj thiaj li tsis nyiam kuv? Siv kuv kom ntau tshaj, kuv lees tias kuv yuav muab kuv tus kheej fij rau Koj.” Tej kev txhawb siab ntsws zoo li no puas yog? Nws yog ib qho zoo uas muab fij rau Vajtswv, tab sis lawv txoj kev txaus siab muab fij rau Vajtswv yog qhov uas ob xwb; nyob hauv lawv siab, yam uas lawv nyiam yog lub meej mom—ntawd yog yam lawv tsom ntsoov rau. Yog koj muaj peev xwm mloog lus tau tiag tiag, ces koj yuav ua raws Nws koom nrog tib lub siab thiab tib txoj kev xav xwb txawm tias Nws yuav siv los sis tsis siv koj los xij, thiab yuav muaj peev xwm muab fij rau Nws txawm tias koj yuav muaj los sis tsis muaj meej mom los xij. Tsuas yog li ntawd nkaus xwb ces koj thiaj li yuav muaj txoj kev txawj xav thiab yog tus uas mloog Vajtswv lus.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Thov Ntau Yam Xav Tau ntawm Vajtswv Heev Lawm” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 385

Tib tug cwj pwm uas ib tug uas raug tsim tawm tsim tawm los tsim nyog muaj rau nws tus Tswv Tsim ces yog kev mloog lus, ib qho kev mloog lus uas tsis muaj ib yam dab tsi los pauv li. Qhov no yog tej yam uas tej zaum cov tib neeg tam sim no yuav tsis kam lees txais. Lawv hais tias, “Ua cas qhov no thiaj yuav tsis muaj dab tsi los pauv li mas? Vajtswv tej lus mas yuav tsum muaj laj thawj tas mus li, thiab Nws yuav tsum muaj ib qho laj thawj los ua qhov ub qhov no. Vajtswv ib txwm yuav tsum zam kev rau tib neeg dim nyob, Nws ib txwm yuav tsum ua kom muaj laj hawj thiab ncaj ncees, thiab Nws yuav cia li tsis quav ntsej txog tib neeg tej kev xav tsis tau.” Yog koj muaj peev xwm hais tau cov lus no tawm, thiab qhov tseeb koj xav li no, yog li ces, koj ces tseem nyob deb ntawm qhov uas muaj peev xwm mloog Vajtswv lus. Thaum uas tib neeg tau txais kev puab cuam thiab kev ywg dej rau los ntawm Vajtswv txoj lus, tib neeg ces qhov tseeb tiag yog npaj rau ib yam nkaus xwb. Yam ntawd yog dab tsi mas? Nws yog qhov uas thaum kawg ces kom muaj peev xwm zwm tau tag nrho rau Vajtswv yam tsis muaj ib qho dab tsi pauv li, nyob rau qhov uas, koj, tus raug tsim tawm los no, yuav tsum ua kom tau raws li tus qauv quag cheem tsum. Qee lub sij hawm, Vajtswv txhob txwm ua tej yam uas kom sib nraus nrog rau koj tej kev xav phem, uas yog muaj kev sib nraus nrog rau tej yam uas koj xav tau, los sis zoo li sib nraus nrog rau tej keeb laj fai, los sis nrog rau tib neeg tej kev xav, kev ua neeg, los sis tej kev pom kev xav, ua rau koj tsis muaj cuab kav yuav lees txais lawv thiab tsis muaj cuab kab to taub li. Txawm koj yuav saib sab twg tuaj los xij, yeej zoo li nws muaj ib qho tsis yog lawm, koj yuav cia li lees txais tsis tau li ntawd, thiab koj xav mas zoo li tej uas Nws tau ua ntawd ces tsis muaj laj thawj hlo li. Yog li ntawd Vajtswv lub hom phiaj ntawm tej kev ua li no yog dab tsi? Nws yog yuav sim koj. Koj tsis tas yuav tham txog qhov ua li cas thiab vim li cas ntawm tej uas Vajtswv tau ua tag li; tag nrho qhov koj ua tau ces yog tuav koj txoj kev ntseeg kom khov kho hais tias Nws yog qhov tseeb, thiab lees paub hais tias Nws yog koj tus Tswv Tsim, hais tias Nws yog koj tus Vajtswv. Qhov no mas tseem siab tshaj tag nrho qhov tseeb tib si, siab tshaj neeg ntiaj teb lub tswv yim, tshaj tib neeg qhov uas hu uas kev txawj xav, kev coj ncaj, kev paub, kev kawm ntaub kawm ntawv, kev kawm tswv yim ntse los sis tej kab lig kev cai uas ib txwm muaj, thiab nws kuj tseem siab tshaj kev sib hlub los sis kev ua dej num ua ke los sis qhov uas hu ua kev hlub ntawm tib neeg—nws yeej siab tshaj tag nrho txhua yam tib si. Yog hais tias koj tsis to taub qhov no, ces tsis sai zog los yeej qeeb zog, thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, ces koj yuav tig ntxeev siab rau Vajtswv thiab poob zoo ua ntej txog qhov kev hloov siab lees txim zaum kawg thiab tig rav hais tias Vajtswv mas ntxim hlub npaum li cas thiab qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws ua nyob rau hauv koj; los sis, phem tshaj qhov ntawd, ces tej zaum koj kuj yuav daim thiab ntog vim yog nws thiab. …Tsis hais ib tug neeg yuav ntseeg Vajtswv los ntev li cas lawm, lawv yuav tau taug txoj kev los mus deb npaum li cas lawm, lawv tau ua dej num ntau npaum li cas lawm thiab muaj pes tsawg txoj hauj lwm uas lawv tau ua lawm, lub sij hawm no ces tag nrho yeej npaj lawv los rau tib qho xwb: kom thaum kawg koj ua tau ib qho kev nyoo zwm tag nrho rau Vajtswv, yam tsis muaj ib qho dab tsi los pauv hlo li. Yog li ntawd, “yam tsis muaj ib qho dab tsi los pauv li” txhais tau li cas? Nws txhais tau hais tias tsis txhob quav ntsej txog koj tus kheej tej kev xav hais tias koj ua yog lawm, tsis txhob quav ntsej txog koj qhov laj thawj yog, thiab sib cam txog dab tsi hlo li: Koj yog ib tug uas raug tsim tawm los, thiab koj tsis muaj nuj nqis txaus. Thaum koj sib cam nrog Vajtswv, koj nyob rau qhov chaw yuam kev lawm; thaum koj npaj hais rau Vajtswv hais tias koj yeej ua yog lawm, ib zaug ntxiv thiab, koj nyob rau qhov chaw yuam kev lawm; thaum koj sib cav nrog Vajtswv, thaum koj xav nug qhov laj thawj hais tias vim li cas, los xav kom tawm seb muaj dab tsi tag tom tshwm sim tiag, yog koj tsis muaj peev xwm mloog mloog lus yam tsis xub muaj kev to taub, thiab tsuas nyoo thaum uas txhua yam yeej pom meej meej rau koj lawm xwb, ces koj nyob rau qhov chaw yuav kev ib zaug ntxiv lawm thiab. Thaum qhov chaw koj nyob rau ntawd yog qhov yuam kev lawm, ces koj qhov kev mloog lus rau Vajtswv ntawd puas yog mloog lus tag nrho mas? Koj puas yog los sis tsis yog ib tub uas raug tsim tawm los nyob rau hauv Vajtswv lub siab mas? Koj puas saib Vajtswv li Vajtswv tsim nyog raug saib mas? Li tus Tswv ntawm tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm mas? Tsis yog, koj tsis ua li ntawd, nyob rau qhov ntawd ces Vajtswv tsis lees paub koj. Dab tsi thiaj pab tau kom koj muaj tau ib qho kev mloog lus rau Vajtswv tag nrho yam tsis tas muaj dab tsis los pauv li mas? Yuav ua cas thiaj yuav tau ntsib tau pom qhov no? Nyob rau ib sab tes, mas cheem tsum ib qhov kev txawj xav thiab ib qho kev ua neej li sawv daws; nyob rau sab tes sab tod, thaum koj ua koj tej dej num kom tiav, yuav tsum to taub txhua txhua qhov tseeb es kom koj thiaj li to taub Vajtswv txoj kev xav. Qee lub sij hawm, tib neeg qhov peev xwm tsis txog, thiab tib neeg tsis muaj lub zog los sis qhov kev muaj zog los to taub tag nrho txhua qhov tseeb. Muaj ib yam, txawm li cas los xij: Tsis hais nyob rau thaj chaw ib puag ncig twg, cov neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam dab tsi uas tshwm sim rau koj thiab uas Vajtswv tau npaj tseg, koj yuav tsum muaj tus cwj pwm mloog lus tas mus li xwb. Tsis txhob nug qhov laj thawj hais tias vim li cas—koj yuav tsum muaj tus cwj pwm no tas mus li. Yog hais tias tus cwj pwm no xwb es twg tshaj koj lawm, thiab koj mas yeej npaj txhij mus tsis paub kawg li rau qhov “Kuv yuav tau ua twb zoo xav seb qhov Vajtswv tab tom ua puas ncaj ncees tiag tiag. Lawv hais tias Vajtswv yog kev hlub, sim cia saib seb puas muaj kev hlub nyob rau hauv tej nws ua rau kuv, thiab seb qho no puas yog kev hlub tiag,” yog hais tias koj mas pheej tshuaj xyuas tas mus li seb tej Vajtswv uas ntawd puas haum raws tag nrho txhua qhov qauv quag, saib seb qhov Vajtswv ua puas yog qhov koj nyiam, los sis seb nws puas yoog raws li qhov uas koj ntseeg hais tias yog qhov tseeb, ces qhov chaw koj nyob yog qhov yuam kev lawm, thiab qhov no yuav coj teeb meem los rau koj.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yuav Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Mloog qhov Tseeb los sis Vajtswv li (II)” nyob hauv Nthuav Tawm tus Yeeb Yam thiab Lub Ntsiab Tseeb ntawm Cov Tawm Tsam Khetos

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 386

Tau swb thiab tau ntog ntau zaus mas tsis yog ib qho phem; los sis tsis yog raug nthuav tawm. Txawm yog koj twb raug qhuab ntuas, qhuab qhia, los is raug muab nthuav tawm, koj yuav tsum nco ntsoov qhov no tas mus li: Raug muab nthuav tawm tsis tau txhais hais tias raug teem txim. Raug muab nthuav tawm yog ib qho zoo; nws yog ib lub cib fim zoo tshaj plaws rau koj los paub koj tus kheej. Nws coj tau ib qho kev pauv cias los rau hauv koj qhov kev ntsib kev pom hauv lub neej. Yog tsis muaj nws, koj yuav tsis muaj lub cib fim, tus yam ntxwv, los sis tsis muaj qhov xwm txheej kom muaj peev xwm mus txog ib qho kev to taub qhov tseeb ntawm koj txoj kev qias vuab tsuab. Yog koj muaj peev xwm los paub tej yam uas nyob hauv koj nruab nrog, tag nrho tej yam uas zais tob nyob hauv koj ua tsis yooj yim paub thiab tsis yooj yim muab khawb tawm los, ces qhov no yog ib qho zoo. Rais los muaj cuab kav paub koj tus kheej tiag tiag yog qhov cib fim zoo tshaj plaws rau koj los tau lub neej tshiab. Thaum uas koj paub koj tus kheej lawm tiag tiag, koj yuav muaj cuab kav pom hais tias thaum qhov tseeb rais los ua yus txoj sia lawm, nws yog ib qho muaj nuj nqis heev tiag tiag li, thiab koj yuav nqhi qhov tseeb thiab to taub qhov muaj tiag. Qhov no yog ib qho zoo heev! Yog koj muaj peev xwm tuav nkaus qhov cib fim no thiab ua tiag rov tig saib koj tus kheej thiab tau ib qho kev paub tiag tiag ntawm koj tu skheej thaum uas koj swb los sis ntog lawm, ces nyob rau hauv qhov tej yam tsis zoo thiab qhov kev qaug zog ntawd, koj yuav muaj cuab kav sawv tseem rov los. Thaum koj tau hla tus taw rooj no lawm, ces koj yuav muaj cuab kav hla ib kauj ruam loj mus lawm tom ntej thiab to taub qhov tseeb qhov muaj tiag.

Yog koj ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, ces koj yuav tsum ntseeg hais tias txhua txhua qhov kev tshwm sim, tsis hais zoo los phem, mas tsis yog lam nyob lam tshwm sim xwb. Tsis yog ib tug neeg twg txhob txwm ua nyuab rau koj los sis tsom ntsoov koj xwb; qhov no ces puas leej yog Vajtswv npaj tseg. Vim li cas Vajtswv thiaj coj tag nrho tej yam li no? Nws tsis yog yuav nthuav tawm koj seb koj yog leej twg los sis muab koj lub qe nthuav tawm; kev nthuav tawm koj ntawd tsis yog lub hom phiaj kawg. Lub hom phiaj yog yuav ua kom koj zoo tiav log thiab cawm koj. Vajtswv ua li ntawd tau li cas? Nws piv qhov ua kom koj paub txog koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab, txog koj tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb, txog tej yam koj ua tsis tau zoo, thiab txog tej yam koj tsis muaj. Tsuas yog paub tej yam no thiab muaj kev to taub meej txog lawv xwb mas koj thiaj li muaj peev xwm nrhiav tau qhov tseeb thiab maj mam muab koj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tshem pom tseg. Qhov no yog Vajtswv muab ib lub cib fim rau koj. Koj yuav tsum paub hais tias yuav txeeb kiag lub cib fim no li cas, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsoo tob hau nrog Vajtswv. Qhov thaj hwm, ces thaum ntsib tib neeg, teeb meem, thiab tej yam uas Vajtswv npaj rau ib ncig ntawm koj, tsis txhob xav tas mus li hais tias cas txhua yam yuav tsis zoo li qhov koj kav kom lawv zoo li; tsis txhob xav khiav kom dim lawv tas mus li los sis cem tas mus li thiab to taub yuam kev Vajtswv. Yog koj pheej ua li tej no tas mus li xwb, ces tsis yog koj tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm, thiab qhov ntawd yuav ua ib qho nyuab rau koj los to taub qhov tseeb qhov muaj tiag. Thaum twg los xij uas koj ntsib tej yam koj tsis to taub tag nrho, thaum ua muaj ib qho teeb meem tshwm sim tuaj, koj yuav tsum kawm nyoo. Koj yuav tsum pib ntawm qhov kev los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv ntxiv. Ua li ntawd, ces ua ntej koj nco ras, muaj ib qho kev txawv txav yuav tshwm sim rau koj tus yam ntxwv nruab nrog, thiab koj yuav muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb los daws koj qhov teeb meem. Zoo li ntawd, ces koj yuav muaj peev xwm tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm. Thaum qhov no tshwm sim, qhov tseeb qhov muaj tiag yuav tshwm sim tuaj nyob rau hauv koj, thiab qhov no yog qhov uas koj yuav nce qib thiab mus dhau qhov kev pauv hloov no thiab muaj qhov tseeb qhov muaj tiag, koj kuj yuav muaj tus yeeb yam, thiab nrog tus yeeb yam ntawd los ces yog txoj sia. Yog ib tug twg pheej ua neej nyob raws li ib tug moj yam phem qias vuab tsuab xwb, ces tsis hais lawv yuav kub siab los sis muaj dag zog loj npaum li cas li, lawv yeej tseem tsis tau raug xam tau hais tias muaj tus yeeb yam, los sis txoj sia lawm. Vajtswv yeej ua hauj lwm rau hauv txhua tus tib neeg, thiab tsis hais Nws yuav siv txoj kab ke twg, hom neeg twg, tej teeb meem twg, thiab yam twg li uas Nws siv nyob rau hauv Nws qhov kev ua hauj lwm, los sis Nws tej lus muaj lub suab zoo li cas li, Nws tsuas muaj ib lub hom phiaj kawg xwb: cawm koj. Ua ntej cawm koj, Nws yuav tsum muab koj hloov tso, yog li ntawd ua cas koj thiaj yuav tsis raug kev txom nyem ib qho me me li mas? Koj yeej yuav raug kev txom nyem hos. Qhov kev txom nyem no mas kuj muaj ntau yam. Qe zaus mas Vajtsev tsa tib neeg, xwm txheej, thiab tej yam nyob ncig koj sawv es kom koj thiaj los muaj peev xwm los paub koj tus kheej, hos tsis li ces tej zaum koj kuj yuav raug qhuab ntuas, raug qhuab qhia thiab raug nthuav tawm ncaj qha. Zoo ib yam li ib tug neeg pw saum lub rooj phais mob—koj yuav tsum tau ntsib qee yam kev mob nqaij rau ib qho kev kho tau kom zoo. Yog hais tias txhua zaus uas koj raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia thiab txhua zaus uas Nws rub tib neeg, xwm txheej, thiab tej yam ub yam no sawv, nws ua rau koj txoj kev xav sawv tuaj thiab txhawb koj zog, ces qhov no yog lawm, thiab koj yuav muaj tus yeeb yam thiab to taub qhov tseeb qhov muaj tiag. Yog hais tias, txhua zaus uas koj raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia, thiab txhua zaus uas Vajtswv rub ib cheeb tsam ntawm koj sawv, es koj tsis hnov mob los sis xeeb txob dab tsi li, thiab tsis hnov dab tsi hlo li, thiab yog hais tias koj tsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los nrhiav Nws txoj kev xav, tsis thov Vajtswv los sis tsis nrhiav qhov tseeb li, ces koj yog ib tug niag uas loog tag lawm tiag! Yog ib tug neeg twg loog dhau heev lawm, thiab yeej tsis muaj kev tig ras sab ntsuj plig li, ces Vajtswv yuav tsis muaj ib txoj kev ua hauj lwm rau ntawm lawv. Nws yuav hais tias, “Tus neeg no mas loog dhau heev lawm, thiab tau raug ua qias vuab tsuab tob dhau heev lawm. Saib txhua yam uas Kuv tau ua mas, thiab tag nrho tej dag zog Kuv tau siv; Kuv tau ua ntau yam rau ntawm nws heev lawm—tab sis Kuv tseem tsis muaj peev xwm tig tau nws lub siab los sis tsa tau nws tus ntsuj plig thiab. Tus neeg no yuav raug teeb meem; nws mas tsis yooj yim cawm kiag li.” Yog Vajtswv npaj qee qhov chaws ib puag ncig, qee tus neeg, qee yam xwm txheej, thiab qee yam ub yam no rau koj, yog Nws qhuab ntuas thiab qhuab qhia koj thiab yog koj kawv tau tej kev kawm los ntawm qhov no, yog koj kawm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, kawm nrhiav qhov tseeb, thiab, yam tsis nco paub txog li, tau raug qhia kom tig ras to taub thiab qhia kom paub qhov tseeb thiab muab tau qhov tseeb, yog hais tias koj tau ntsib tau pom ib qho kev hloov nyob rau ib puag ncig, txais phaj tshab, thiab muaj kev nce qib, yog hais tias koj pib muaj ib qho kev nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav thiab koj tsum tsis yws ntxiv lawm, ces tag nrho tej no txhais tau hais tias koj tau sawv khov kho nyob rau hauv tej kev sim siab ntawm ib cheeb tsam puag ncig, thiab tau tiv taus tej kev sim ntawm lawm. Zoo li ntawd, ces koj yuav mus dhau qhov kev mob ntawm txoj kev sim siab no lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Kom Tau Qhov Tseeb, Koj Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ib Ncig Koj” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 387

Hauv lawv tes dej num, cov thawj coj ntawm pawg ntseeg thiab cov ua dej num yuav tsum tau mob siab rau ob yam no: Ib yog kom ua lawv tes dej num kom raws nraim li cov keeb laj fai uas ceev tseg cia los ntawm tes dej num tej kev npaj, tsis txhob yuam cai rau cov ntsiab ntawd thiab txhob tso lawv tes dej num rau ntawm ib qho dab tsi uas lawv xav los sis rau ntawm ib qho twg ntawm lawv tej tswv yim li. Txhua yam lawv ua, lawv tsim nyog qhia tawm kev txhawj xeeb rau tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, thiab ib txwm muab nws tej kev ntshaw tso ua ntej. Ib yam ntxiv—thiab qhov no tseem ceeb tshaj—yog tias hauv txhua yam, lawv yuav tsum tsom ntsoov rau kev caum raws tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev taw qhia thiab ua txhua yam raws li Vajtswv cov lus kom nruj. Yog tias koj tseem muaj cuab kav tawm tsam tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev taw qhia, los sis yog koj tawv ncauj ua raws li koj tus kheej cov tswv yim thiab ua txhua yam raws nraim li koj tus kheej txoj kev xav, ces koj tej kev ua yuav suav tau tias yog ib qho tawm tsam Vajtswv loj tshaj plaws. Kev tig koj lub nrab qaum rau kev qhuab qhia thiab kev taw qhia ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tas li mas tsuas yuav coj mus rau ib txoj kev tws xwb. Yog tias koj plam tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv lawm, ces koj yuav tsis muaj cuab kav ua dej num; thiab txawm tias koj yuav tswj mus ua tau dej num los, koj yuav ua tsis tiav. Muaj ob lub ntsiab uas yuav tsum tau ua raws thaum tab tom ua dej num: Ib yog ua koj tes dej num kom raws nraim li qhov kev npaj los ntawm tus Nyob Saud, nrog rau qhov ua kom raws cov keeb laj fai uas tau teeb cia los ntawm tus Nyob Saud; thiab lwm qhov ces yog los caum raws qhov kev taw qhia ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv uas nyob hauv koj. Thaum nkag siab txog ob qho no lawm, koj thiaj yuav tsis ua yuam kev lawm. Rau nej cov uas tseem muaj kev paub tsawg nyob hauv qhov no, nej tus kheej tej tswv yim ua rau nej tes dej num tsis dawb huv me ntsis lawm. Qee zaum, nej yuav tsis to taub kev qhuab qhia los sis kev taw qhia uas nyob hauv nej uas yog los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv los; qee lub sij hawm, zoo li nej kuj to taub nws thiab, tiam sis nej pheej tsis quav ntsej nws tas li. Koj ib txwm xav los sis txiav txim raws li tib neeg tus xeeb ceem, ua zoo li koj xav tias tsim nyog xwb, tsis muaj kev xav txog rau tus Vajntsujplig Dawb Huv cov kev xav kiag li. Koj uas koj tes dej num raws nraim li koj tus kheej tej tswv yim, muab kev qhuab qhia uas los ntawm tus Vajntsujplig los tso cia rau ib sab. Cov xwm txheej zoo li no mas tshwm sim tuaj tas li. Kev taw qhia sab hauv siab uas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv los mas yeej tsis tshaj li ntuj tsim kiag li; qhov tseeb, nws tsuas yog yam dog dig xwb. Ntawd yog, qhov tob tob hauv koj lub siab, koj paub tias qhov no yog ib txoj hau kev tsim nyog rau kev ua, thiab tias nws yog txoj hau kev zoo tshaj plaws. Qhov kev xav no yeej pom meej tseeb heev lawm; nws tsis los ntawm koj txoj kev ua tib zoo xav los, tiam sis yog ib hom ntawm txoj kev uas koj rhawv tawm hauv qhov tob tob tuaj, thiab qee zaum koj tsis to taub kom tseeb tias dab tsi ua rau koj ua li ntawd. Qhov no feem ntau tsis yog lwm tus tiam sis yog kev qhuab qhia ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab qhov no yog kiag qhov tshwm sim ntau zaum nyob hauv cov tib neeg feem ntau. Ib tug tus kheej cov tswv yim feem ntau tawm los ntawm kev xav thiab ua tib zoo xav, thiab puav leej tsis dawb huv los ntawm tus kheej tej kev xav, tej tswv yim ntawm qhov uas ib tug neeg tuaj yeem tshawb pom tus kheej qhov txiaj ntsig, thiab yam muaj nuj nqis twg uas zoo rau tus kheej; tib neeg txhua qhov kev txiav txim siab ces puav leej muaj tej no nyob rau hauv. Txawm li cas los xij, kev taw qhia uas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv los yeej tsis muaj tej kev tsis dawb huv li ntawd li. Nws yog yam tseem ceeb uas yuav tsum mob siab rau txoj kev taw qhia los sis kev qhuab qhia uas los ntawm tus Vajtsujplig Dawb Huv los; tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov ntsiab uas tseem ceeb, koj yuav tsum tau ceev faj zoo kom thiaj li to taub nws. Cov tib neeg uas nyiam siv lawv cov hlwb, thiab cov uas nyiam ua raws li lawv tus kheej cov tswv yim, feem ntau yog cov muaj cib fim yuav plam qhov kev taw qhia los sis kev qhuab qhia ntawd. Cov thawj coj thiab cov ua dej num zoo mas mob siab rau kev ua dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov uas mloog tus Vajntsujplig Dawb Huv lus mas ntshai Vajtswv thiab caum raws qhov tseeb yam tsis nkees kiag li. Txhawm rau kev ua kom tau zoo raws Vajtswv thiab ua tim khawv rau Nws kom tsim nyog, mas yus yuav tsum tshuaj xyuas yus tes dej num seb puas muaj tej yam ntawm kev tsis dawb huv thiab tej kev xav tsis zoo, thiab sim saib seb tes dej num raug txhawb siab los ntawm tib neeg tej tswv yim ntau npaum li cas, muaj kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ntau npaum li cas, thiab mus raws li Vajtswv cov lus ntau npaum li cas. Koj yuav tsum tshawb xyuas koj cov lus thiab cov kev ua tas li thiab txhua lub caij nyoog. Qhov xyaum ua raws nyob hauv tus cwj pwm no tas li thiaj li yuav muab tau koj tso rau hauv txoj kev yog ntawm kev ua dej num rau Vajtswv. Nws tseem ceeb rau kev muaj qhov tseeb kom ntau thiaj li ua rau Vajtswv tes dej num tiav nyob hauv ib txoj kev mus raws Nws txoj kev xav tau. Tib neeg muaj rab peev xwm pom tau tsuas yog tom qab lawv to taub qhov tseeb thiab muaj cuab kav paub yam uas tawm los ntawm lawv tus kheej cov tswv yim los thiab tej yam uas qhia tau tias dab tsi txhawb lawv. Lawv muaj cuab kav paub tau tib neeg qhov tsis dawb huv, nrog rau qhov seb kev ua raws nraim qhov tseeb yog dab tsi tiag. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj li tuaj yeem paub tias yuav zwm li cas thiaj dawb huv tshaj no tau. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws tsis yooj yim rau tib neeg xyaum ua raws kom nkag siab. Ib tug neeg ruam tej zaum ntseeg Vajtswv tag nrho nws lub neej yam tsis paub tias kev muab nws tus kheej qhov qias vuab tsuab nthuav tawm txhais tau li cas los sis kev tawm tsam Vajtswv txhais tau li cas, vim nws tsis to taub qhov tseeb; qhov kev xav ntawd yeej tsis muaj nyob hauv nws lub siab kiag li. Qhov tseeb no nyob dhau ntawm qhov cov tib neeg muaj peev xwm qes no yuav ncav cuag lawm; txawm koj yuav muab nws los sib qhia nrog rau lawv npaum li cas los, lawv kuj tseem tsis to taub li thiab. Cov tib neeg zoo li no mas ruam. Hauv lawv txoj kev ntseeg, cov tib neeg ruam tsis tuaj yeem hais lus tim khawv rau Vajtswv tau; lawv tsuas tuaj yeem ua dej num tau me ntsis xwb. Yuav kom ua tau tes dej num uas Vajtswv tau muab los ntawd muaj tiav, mas nws cheem tsum kev nkag siab txog ob lub keeb laj fai no. Yus yuav tsum tuav tej kev npaj tes dej num uas los ntawm tus Nyob Saud los kom nruj, thiab yuav tsum mob siab rau mloog txhua qhov kev taw qhia uas los ntawm tus Vajntsujplig los. Tsuas yog thaum tau nkag siab ob lub hauv paus ntsiab lus no lawm xwb mas yus tes dej num thiaj li tuaj yeem ua tau zoo thiab Vajtswv thiaj li yuav txaus siab.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Hauv Paus Ntsiab Lus Tseem Ceeb ntawm Tes Dej Num rau Cov Thawj Coj thiab Cov Ua Dej Num” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 388

Yam uas Petus xav tau yog los paub nws tus kheej thiab pom yam uas tau nthuav tawm rau hauv nws los ntawm txoj kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus thiab nyob rau hauv ntau yam kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau nws lawm. Thaum nws tau los to taub nws tus kheej tiag tiag lawm, Petus thiaj li mam paub tseeb tias tib neeg lwj liam tob npaum li cas, lawv tsis muaj nuj nqis npaum li cas thiab tsis tsim nyog yuav los ua Vajtswv tes dej num lawm, thiab tias lawv tsis tsim nyog ua lub neej nyob rau ntawm Nws xub ntiag li lawm. Dhau ntawd Petus thiaj li los txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum kawg, nws xav tias, “Kev paub Vajtswv yog yam muaj nqis tshaj plaws! Yog kuv tag sim neej ua ntej paub Nws lawm, ntshe nws yuav yog ib qho khuv xim kawg; kuv hnov tias kev paub Vajtswv yog yam tseem ceeb tshaj plaws, yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws. Yog tib neeg tsis paub Vajtswv, ces lawv tsis tsim nyog ua neej thiab muaj txoj sia nyob lawm.” Thaum Petus txoj kev ntsib kev pom los txog rau theem no lawm, nws muaj kev paub rau nws tus kheej tus yeeb yam tau tsim nyog thiab muab tau kev to taub zoo lawm. Txawm tias tej zaum nws yuav tsis tuaj yeem piav qhia cov ntsiab lus kom tau thoob plaws raws li yam uas tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab niaj hnub tam sim no los xij, Petus twb los txog tus yam ntxwv no tiag tiag lawm. Yog li ntawd, txoj kev ntawm kev caum raws lub neej txoj sia thiab tau txais kev zoo tiav log los ntawm Vajtswv yog ntsig txog kev muab tau ib txoj kev to taub tob ntxiv txog yus tus kheej tus yeeb yam los hauv Vajtswv cov lus hais los, thiab nkag siab txhua feem ntawm yus tus yeeb yam thiab muab piav qhia ua cov lus tau raug zoo. Yuav to taub kom thoob plaws yus tus kheej lub neej qub—lub neej ntawm tus yeeb yam ntxwgnyoog qub—txhais tau tias ua tau tiav hlo raws li Vajtswv tej kev cheem tsum. Yog koj txoj kev paub tseem tsis tau mus txog theem no, tab sis koj tshaj tawm tias yeej paub koj tus kheej thiab hais tias twb muab tau lub neej txoj sia lawm, ces tseem tsis yog koj hais lus khav theeb los? Koj tsis paub koj tus kheej, los sis koj tsis paub qhov uas koj los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog dab tsi, txawm tias koj yeej ua tau zoo raws li cov qauv ntawm kev ua tib neeg lawm los xij, los sis tseem muaj tej xeeb ceem ntxwgnyoog nyob rau hauv koj ntau npaum li cas. Koj tseem tsis paub meej tias koj yog leej twg tug, thiab koj tseem tsis paub yus tus kheej ib qho li—yog li koj tuaj yeem muaj kev muaj qab hau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau li cas? Thaum Petus tab tom caum raws lub neej txoj sia, nws tau tsom ntsoov rau kev to taub nws tus kheej thiab hloov nws tus moj yam los ntawm nws tej kev sim siab, thiab nws tau mob siab ntso ua kom paub Vajtswv, thiab thaum kawg, nws xav tias “Tib neeg yuav tsum nrhiav ib qho kev to taub ntawm Vajtswv rau hauv lub neej txoj sia; kev paub Nws yog ib yam tseem ceeb tshaj plaws. Yog kuv tsis paub Vajtswv, ces kuv tsis tuaj yeem so tau kaj siab lug thaum kuv tuag. Thaum kuv paub Nws lawm, yog Vajtswv kom kuv tuag, ces kuv yeej txaus siab hlo yuav ua li ntawd tiag; kuv yuav tsis yws ib qho me me kiag li, thiab tag nrho kuv lub neej txoj sia yuav ua tau puv npo lawm.” Petus tsis tuaj yeem muab tau kev to taub ntawm theem no los sis tsis tuaj yeem mus txog theem no kiag tom qab nws tau pib ntseeg Vajtswv; xub thawj tshaj nws yuav tsum raug sim siab kom nyhav ntau zaus. Nws txoj kev ntsib kev pom tau mus txog rau ib theem, thiab nws to taub nws tus kheej tiav hlo lawm, ua ntej nws yuav xav tau qhov muaj nqis ntawm kev paub Vajtswv. Yog li ntawd, txoj kev uas Petus tau taug yog ib ntawm kev muab tau lub neej txoj sia thiab ntawm qhov raug ua kom tau zoo tiav log; qhov no yog tus xeeb ceemntawm nws qhov kev xyaum ua raws tshwj xeeb uas tau xub tsomntsoov rau.

Tam sim no nej sawv daws tab tom taug txoj kev twg? Yog nws tsis yog nyob rau tib theem li Petus txoj hauv lub ntsiab ntawm kev nrhiav txoj sia, kev to taub koj tus kheej, thiab kev paub Vajtswv, ces koj yeej tsis yog tab tom taug Petus txoj kev li. Niaj hnub no, cov neeg feem coob nyob rau hauv hom yam ntxwv no: “Kom tau txais cov koob hmoov, kuv yuav tsum muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv thiab them ib tug nqi rau Nws. Kom tau txais cov koob hmoov, kuv yuav tsum tso txhua yam tseg txhawm rau Vajtswv; kuv yuav tsum ua kom tiav yam uas Nws tau muab tso rau kuv lawm, thiab ua kuv tes dej num kom tau zoo.” Qhov no raug tswj los ntawm kev npaj kom tau txais cov koob hmoov, uas yog ib qho piv txwv ntawm kev muab yus tus kheej fij tag nrho rau lub hom phiaj ntawm kev tau txais cov phaj tshab los los ntawm Vajtswv thiab tau txais ib lub kaus mom vaj ntxwv. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv lawv lub siab, thiab lawv txoj kev to taub tsuas muaj ob peb lo lus ntawm txoj kev qhuab qhia uas lawv khav rau txhua qhov txhia chaw uas lawv mus xwb. Lawv txoj yog txoj kev ntawm Povlauj. Txoj kev ntseeg ntawm cov neeg zoo li no yog ib qho kev sib zog ntso ua xwm yeem, thiab hauv qhov tob lawv xav tias lawv yim ua ntau npaum li cas, nws yim ua pov thawj qhia tias lawv coj ncaj ncees rau Vajtswv ntau npaum li ntawd; tias lawv yim ua ntau npaum li cas, Nws yim txaus siab tau ntau npaum li ntawd; thiab tias lawv yim ua ntau npaum li cas, lawv yim tsim nyog tau txais lub kaus mom vaj ntxwv rau ntawm Vajtswv xub ntiag ntau npaum li ntawd, thiab yuav tau txais cov koob hmoov ntau tshaj plaws rau hauv Nws lub tsev tiag tiag li. Lawv xav tias yog lawv tuaj yeem nyiaj taus kev txom nyem, tshaj qhia, thiab tuag rau Khetos, yog lawv tuaj yeem muab lawv tus kheej txoj sia txhiv, thiab yog lawv tuaj yeem ua tiav hlo tag nrho tej dej num uas Vajtswv tau muab tso rau lawv lawm, ces lawv yuav yog cov uas tau txais Vajtswv cov koob hmoov ntau tshaj plaws—cov uas tau txais cov koob hmoov ntau tshaj plaws—thiab dhau ntawd ces yuav tau txais cov kaus mom vaj ntxwv xwb xwb li. Qhov no yog kiag li yam uas Povlauj tau xav rau hauv nruab siab lawm thiab yam uas nws tau nrhiav ntag; nws yog kiag txoj kev uas nws tau taug lawm, thiab nws nyob rau hauv txoj kev coj qhia ntawm tej kev xav zoo li no uas nws tau ua dej num los tiam Vajtswv. Tej kev xav thiab tej kev npaj siab no tsis yog los ntawm ib tug yeeb yam phem los lov? Nws zoo ib yam li cov tib neeg ntiaj teb, cov uas ntseeg tias thaum nyob rau hauv lub ntiaj teb lawv yuav tsum caum raws txoj kev ntse, thiab tias tsuas tom qab tau txais nws lawm xwb lawv thiaj li tuaj yeem sawv siab tshaj rau ntawm cov tib neeg coob coob, dhau ua ua tej nom tswv, thiab muaj meej mom; lawv xav tias thaum lawv muaj meej mom lawm, lawv tuaj yeem paub lawv tej kev ntshaw thiab coj lawv tej tsev thiab tej lag luam mus tau tej theem zoo. Tsis yog tag nrho cov tsis ntseeg taug txoj kev no lov? Cov uas raug tswj los ntawm tus yeeb yam phem no tsuas tuaj yeem ua tau zoo ib yam li Povlauj rau hauv lawv txoj kev ntseeg xwb: “Kuv yuav tsum muab txhua yam tshem tawm txhawm rau qhov muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv; kuv yuav tsum coj ncaj ncees rau ntawm Nws xub ntiag, thiab thaum kawg, kuv thiaj li yuav tau txais lub kaus mom vaj ntxwv zoo tshaj thiab cov koob hmoov ntau tshaj plaws.” Qhov no yog tib hom cwj pwm uas cov tib neeg ntiaj teb caum raws tej khoom ntiaj teb; lawv yeej tsis sib txawv kiag li, thiab zwm rau tib tug yeeb yam xwb. Thaum tib neeg muaj hom yeeb yam phem no lawm, tawm mus sab nraum lub ntiaj teb, lawv yuav nrhiav kom tau txais txoj kev ntse, lub meej mom, kev kawm, thiab kom sawv siab tshaj rau ntawm cov neeg coob coob; hauv Vajtswv lub tsev, lawv yuav nrhiav los muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, coj ncaj ncees, thiab thaum kawg thiaj li tau txais cov kaus mom vaj ntxwv thiab cov koob hmoov ntau tshaj. Yog, tom qab dhau los ua cov ntseeg Vajtswv lawm, tib neeg tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj qhov raug hloov pauv rau hauv lawv tej moj yam li, ces qhov no yog txoj kev uas lawv yuav tsum taug mus. Qhov no yog ib qho muaj tseeb uas tsis muaj lees twg kam tsis lees txais li, thiab nws yog ib txoj kev tsis thooj xws li Petus txoj kev. Txoj kev twg uas tam sim no nej txhua tus taug mus? Txawm tias koj tsis npaj taug Povlauj txoj kev los xij, koj tus yeeb yam yeej raug tswj kom koj taug txoj kev no lawm, thiab koj tab tom mus raws txoj kev ntawd txawm tias koj tus kheej tsis yeem los xij. Txawm tias koj xav cev taw rau Petus txoj kev los xij, yog koj tsis paub meej tias yuav ua li ntawd li cas, ces koj yuav taug tau Povlauj txoj kev yam xav tsis txog: Qhov no yog qhov muaj tseeb ntawm qhov xwm txheej no.

Niaj hnub no yus yuav tsum taug kom tau raws nraim Petus txoj kev li cas? Yog koj tsis muaj peev xwm qhia tau qhov txawv ntawm Petus thiab Povlauj, los sis yog koj tsis swm tej ntawd ib qho li, ces txawm koj tshaj tawm tias koj twb taug Petus txoj kev ntau heev lawm los xij, tej no tsuas yog tej lus qhuav qhawv xwb. Koj yuav tsum xub paub lub tswv yim ntawm Petus txoj kev kom meej tias yog dab tsi thiab Povlauj txoj kev yog dab tsi tso. Yog koj to taub tseeb tias Petus txoj kev yog txoj kev ntawm lub neej txoj sia, thiab tsuas yog ib txoj kev mus rau kev zoo tiav log nkaus xwb, tsuas yog li ntawd nkaus xwb koj thiaj li muaj peev xwm paub thiab nkag siab qhov tseeb thiab nws tej hau kev taug tshwj xeeb. Yog koj tsis to taub Petus txoj kev, ces txoj kev uas koj taug yuav zoo kiag li Povlauj txoj kev, vim nws tsis muaj lwm txoj kev rau koj lawm; koj yuav tsis muaj kev xaiv. Cov tib neeg uas tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj kev txiav txim siab tiag yuav nrhiav taug Petus txoj kev tau nyuaj. Nws tuaj yeem hais tau tias tam sim no Vajtswv tau nthuav tawm txoj kev cawm dim thiab kev zoo tiav log rau nej lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev txhawb tsa, thiab Nws yog tus coj nej kev mus rau ntawm Petus txoj kev. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev qhuab qhia, yuav tsis muaj leej twg tuaj yeem taug Petus txoj kev tau; tsuas muaj Povlauj tib txoj kev rau taug lawm xwb, kev caum raws Povlauj tej hneev taw mus rau txoj kev puas ntsoog. Thaum ntawd, Povlauj yeej tsis hnov tias nws yog yam tsis raug uas taug mus rau txoj kev ntawd; nws tau ntseeg puv npo tias yeej yog txoj kev raug lawm. Nws tsis muaj qhov tseeb, thiab tshwj xeeb ces nws tsis muaj ib qho hloov pauv rau hauv tus moj yam li. Nws tau ntseeg nws tus kheej ntau dhau heev lawm, thiab hnov tias yeej tsis muaj ib qho teeb meem me me nrog kev mus rau txoj hau kev ntawd li. Nws mus txuas ntxiv tom ntej, yam ruaj siab hlo thiab muaj kev ntseeg yus tus kheej tshaj plaws. Thaum kawg, nws yeej tsis paub nws tej kev xav li lawm; nws tseem xav rau nws tias ua lub neej nyob yog Khetos. Raws li qhov ntawd, Povlauj thiaj tau taug txoj kev ntawd mus txog thaum kawg kiag, thiab thaum txog lub sij hawm lawm nws thiaj li raug rau txim thaum kawg, thiaj li tag nws txoj sia lawm. Povlauj txoj kev tsis muaj feem los paub nws tus kheej, tsis muaj ib qho kev nrhiav los hloov pauv rau hauv tus moj yam me me hlo li. Nws yeej tsis tshuaj xyuas nws tus kheej tus yeeb yam, los sis nws muab tsis tau ib qho kev paub tias yam uas yog nws yog dab tsi; nws tsuas paub tias nws yog tus thawj ua txhaum rau Yexus. Nws yeej tsis muaj ib qho kev to taub me me txog nws tus kheej tus yeeb yam li, thiab tom qab ua tiav nws txoj dej num lawm, Povlauj pheej xav tias nws yog Khetos thiab yuav tau phaj tshab. Txoj dej num uas Povlauj ua tsuas yog tiam rau Vajtswv nkaus xwb. Vim Povlauj tus kheej, txawm nws tau txais qee yam kev nthuav tawm los ntawm tus Vajntsujplig los xij, nws yeej tsis muaj qhov tseeb los sis tsis muaj lub neej txoj sia li. Nws tsis raug cawm los ntawm Vajtswv; nws raug Vajtswv rau txim. Vim li cas thiaj hais tau tias Petus txoj kev yog txoj kev mus rau qhov zoo tiav log? Nws vim hais tias, hauv Petus qhov kev xyaum ua raws, nws tau npaj tshwj xeeb rau lub neej txoj sia, nrhiav kom paub Vajtswv, thiab paub nws tus kheej. Los ntawm nws txoj kev ntsib kev pom ntawm Vajtswv txoj dej num, nws tau los paub nws tus kheej lawm, muab tau ib qho kev to taub ntawm tib neeg tej yam ntxwv lwj liam, tau kawm txog nws tus kheej tej yam ua tsis tau zoo txaus, thiab tau nrhiav pom yam muaj nqis tshaj plaws uas tib neeg yuav tsum caum raws. Nws muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag, nws tau kawm paub tias yuav pauj Vajtswv rov qab li cas, nws muab tau qee yam tseeb, thiab nws muaj qhov muaj tseeb uas Vajtswv cheem tsum. Los ntawm tag nrho txhua yam uas Petus tau hais rau thaum nws tej kev sim siab, tuaj yeem pom tau tias nws yog ib tug uas to taub Vajtswv tshaj plaws. Vim hais tias nws tau los to taub qhov tseeb ntau heev los ntawm Vajtswv cov lus los, nws txoj kev thiaj li kaj zuj zus tuaj ntxiv lawm, thiab ua tau raws nraim li Vajtswv txoj kev xav ntau zuj zus. Yog Petus tsis muaj qhov tseeb no, ces txoj kev uas nws taug ntawd yeej tsis yog kiag li lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 389

Petus muaj lub siab ncaj rau Kuv tau ntau lub xyoo, tab sis nws yeej tsis yws los sis tsis cem dab tsi li; txawm yog Yauj kiag los yeej tsis nrog nws sib txig sib luag li, thiab, thoob plaws txhua tiam, cov neeg dawb huv tag nrho yeej caum tsis cuag Petus li. Nws tsis yog nrhiav kev paub Kuv xwb, tab sis kuj tseem los paub Kuv rau lub sij hawm thaum Ntxwgnyoog tab tom siv nws tej tswv yim ntxias dag. Qhov no coj Petus los ua dej num rau Kuv tau ntau lub xyoo, yeej ib txwm ua raws nraim li Kuv txoj kev xav, thiab yog vim li no, nws thiaj li tsis raug Ntxwgnyoog ntxias siv tau li. Petus rub tej kev kawm tawm los ntawm Yauj txoj kev ntseeg, tab sis kuj pom meej meej txog tej yam uas Yauj ua tsis tau thiab. Txawm hais tias Yauj yeej muaj txoj kev ntseeg loj, los nws tsis muaj txoj kev paub txog tej xwm txheej nyob rau sab yeeb ceeb, yog li ntawd nws tau hais ntau lo lus uas tsis yog raws li qhov uas muaj tiag; qhov no qhia tau hais tias Yauj qhov kev paub mas ntiav ntiav xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Yog li ntawd, Petus thiaj ib txwm tsi ntsees rau kev nrhiav kom tau ib qho kev to taub txog tus ntsuj plig, thiab ib txwm ua twb zoo saib tej kev sib hloov mus los nyob rau sab yeeb ceeb. Qhov tau los ntawd, ces yog qhov uas nws tsis yog muaj cuab kav paub tseeb txog tej yam ntawm Kuv txoj kev ntshaw nkaus xwb, tab sis kuj muaj kev paub me me txog Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag thiab. Yog vim ntawm qhov no, nws qhov kev paub txog Kuv thiaj li loj hlob tuaj mus ntau tshaj txhua tus neeg li thoob plawg txhua tiam.

los ntawm Petus qhov kev ntsib kev pom, nws yeej tsis yog ib qho nyuab kom pom hais tias yog tib neeg xav paub Kuv, lawv yuav tsum tsi ntsees rau kev ua twb zoo xav nyob rau hauv lawv tej ntsuj plig. Kuv tsis hais kom koj “tseg” ib qho npaum li cas rau Kuv nyob rau sab nraud; qhov no yog qhov kev txhawj txog thib ob lawm. Yog koj tsis paub Kuv, ces tag nrho txoj kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ua siab ncaj uas koj hais txog ces tsuas yog tej nyuag duab cuav ntis qhov muag xwb; lawv tsuas yog tej nyuag lus piav pem me me uas tsis tseem ceeb xwb, thiab koj ces yeej yuav rais mus ua ib tug uas tsuas lam khav txiv ntawm Kuv xub ntiag xwb tab sis twb tsis paub nws tus kheej li. Zoo li ntawd, koj yuav rov qab mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab dua thiab tsis muaj peev xwm yuav nti dim koj tus kheej li; koj yuav rais mus ua ib tug tub ntawm txoj kev raug txim thiab ib daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Txawm li cas los xij, yog koj yog ib tug neeg uas nyob txias to thiab tsis quav ntsej txog Kuv tej lus, ces koj yeej tawm tsam Kuv tiag tiag li. Qhov no muaj tseeb laiv, thiab koj yuav ua tau zoo yog los saib ntawm lub rooj vag mus rau hauv sab yeeb ceeb los saib cov ntsuj plig coob coob thiab sib txawv uas raug Kuv qhuab ntuas. Lawv tus twg, thaum ntsib Kuv tej lus, es tsis nyob twj ywm, tsis quav ntsej txog dab tsi li, thiab tsis kam txais yuav li? Lawv tus twg uas tsis saib tsis taus Kuv tej lus li? Lawv tus twg uas yuav tsis npaj nrhiav kom pom tej yam tsis zoo nyob rau hauv Kuv tej lus li? Lawv tus twg uas tsis siv Kuv cov lus ua “riam phom tiv thaiv” coj los mus “tiv thaiv” lawv tus kheej li? Lawv tsis siv tej ntsiab lus ntawm Kuv cov lus coj los ua ib txoj kev los paub Kuv, tab sis tsuas lam siv ua khoom ua si coj los ua si xwb. Nyob rau qhov no, ua tseem tsis yog lawv tawm tsam Kuv ncaj qha thiab lod? Leej twg yog Kuv tej lus? Leej twg yog Kuv tus Ntsujplig? Kuv tau nug nej tej lus nug no ntau zaus heev lawm, tab sis nej puas tau teb tau kom siab zog thiab to taub kom meej txog tej ntawd li mas? Kuv rov ceeb toom rau nej ib zaug ntxiv tias: Yog nej tsis paub Kuv cov lus, los sis tsis lees txais lawv, los sis tsis muab lawv coj los xyaum ua raws, ces nej yuav rais mus ua tej daim phiaj rau Kuv txoj kev qhuab ntuas yam zam tsis dhau hlo li! Nej yuav rais mus ua ib tug neeg raug Ntxwgnyoog tsim txom xwb xwb li!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 8” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 390

Txawm hais tias muaj neeg coob tus ntseeg Vajtswv, los tsawg tus xwb thiaj li to taub hais tias kev ntseeg Vajtswv yog txhais li cas, thiab lawv yuav tsum tau ua dab tsi thiaj haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog vim tias, txawm hais tias neeg yeej paub txog lo lus “Vajtswv” thiab kab lus xws li “tes hauj lwm ntawm Vajtswv,” los lawv tsis paub Vajtswv, thiab lawv haj yam tsis paub Nws tes hauj lwm. Tsis tas xav li, tom qab ntawd, tag nrho cov uas tsis paub Vajtswv ntawd ces thiaj li feeb tsis meej rau lawv qhov kev ntseeg Nws. Neeg tsis saib qhov kev ntseeg Vajtswv tseem ceeb, thiab tag nrho qhov no mas yog vim ntseeg Vajtswv mas yog ib qho lawv tsis swm li, txawv tshaj plaws rau lawv li. Nyob rau qhov no, lawv thiaj ua tsis tau li qhov Vajtswv txib. Muab ua lwm yam lus hais, yog neeg tsis paub Vajtswv, thiab tsis paub Nws tes hauj lwm, ces lawv yeej tsis zoo rau Vajtswv siv li, thiab lawv haj yam yuav ua tsis tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav li. “Kev ntseeg Vajtswv” txhais tau hais tias ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv; qhov no yog qhov ntsiab lus uas yooj yim tshaj plaws txog kev ntseeg Vajtswv. Qhov tshaj ntawd, qhov kev ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv tsis yog ib yam nkaus li qhov kev ntseeg Vajtswv tiag tiag; tab sis, nws yog ib yam kev ntseeg yooj yooj yim uas muaj lub tseem ntsiab zais tob rau sab kev ntseeg. Kev ntseeg Vajtswv tiag tiag mas txhais tau li nram no: Nyob rau qhov hauv paus keeb cag ntawm qhov kev ntseeg hais tias Vajtswv muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam, yus tau ntsib tau pom Nws tej lus thiab tes hauj lwm, ntxuav yus tej moj yam uas qias vuab tsuab kom dawb huv, ua kom haum li Vajtswv txoj kev xav, thiab los paub Vajtswv. Tsuas yog tib txog kev taug ntawm hom zoo li no xwb mas thiaj li hu tau hais tias “kev ntseeg Vajswv.” Tab sis neeg mas hom pom hais tias kev ntseeg Vajtswv yog ib qho yooj yim thiab tej yam ua si xwb. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv li no ces tau plam qhov uas ntseeg Vajtswv txhais tau li cas tiag ntawd lawm, thiab txawm hais tias lawv ntseeg mus ntxiv kom txog qhov kawg kiag, los lawv yeej yuav tsis muaj hnub tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li, vim lawv taug txoj kev tsis yog lawm. Niaj hnub no los yeej tseem muaj cov uas ntseeg Vajtswv raws li hauv tej ntaub ntawv thiab hauv tej kev qhuab qhia uas tsis muaj dab tsi li. Lawv tsis paub hais tias lawv twb tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv li, thiab lawv tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li. Tab sis lawv tseem thov Vajtswv kom tau koob hmoov rau kev ruaj ntseg thiab kom tau hmoov hlub txaus. Cia litsum, ua lub siab nyob ntsiag to, thiab nug peb tus kheej: Ua qhov kev ntseeg Vajtswv puas yog qhov yooj yim tshaj plaws nyob hauv ntiaj teb? Puas yog qhov kev ntseeg Vajtswv ces tsis muaj nuj nqis dab tsi tshaj qhov uas tau txais hmoov hlub ntau los ntawm Vajtswv xwb? Cov neeg uas ntseeg Vajtswv yam tsis paub Nws li los sis cov uas ntseeg Vajtswv thiab tseem ho tawm tsam Nws thiab es puas yuav muaj cuab kav ua tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav?

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 391

Nws yog yam dab tsi uas tib neeg tau txais txij thaum nws xub pib ntseeg Vajtswv los? Yam koj paub txog Vajtswv yog dab tsi? Koj tau hloov ntau npaum li cas vim yog ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv? Niaj hnub no, nej txhua leej paub tias tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yog ib txoj kev cawm dim ntawm tus ntsuj thiab kev noj qab nyob zoo ntawm cev nqaij daim tawv, tsis yog yuav pab ua rau nws lub neej zoo ntxiv los ntawm kev hlub Vajtswv, thiab kev ntseeg li ntawd. Raws li nws yog tus sawv cev tam, yog koj hlub Vajtswv txhawm rau txoj kev noj qab nyob zoo ntawm cev nqaij daim tawv los sis ua rau muaj kev txaus siab ib pliag xwb, ces txawm tias, thaum kawg, koj txoj kev hlub Vajtswv los txog rau kis hlub kawg siab kawg ntsws thiab koj tsis thov dab tsi ntxiv li lawm, txoj kev hlub uas koj nrhiav no tseem yog ib txoj kev hlub cuav thiab tsis ua rau Vajtswv txaus siab. Cov uas siv kev hlub rau Vajtswv los txhawm rau txoj kev pab txhawb lawv lub neej uas tsis meej tseeb thiab pab ntxiv rau hauv lawv lub siab yog hom neeg uas xav kom lub neej muaj kev yooj yim, tsis yog cov uas nrhiav kev hlub Vajtswv tiag. Yam kev hlub zoo li no yog raug yuam, nws yog kev nrhiav kom txaus siab txaus ntsws xwb thiab Vajtswv tsis xav tau tej ntawd. Yog li ntawd, koj hom kev hlub yog dab tsi? Koj hlub Vajtswv ua dab tsi? Tam sim no muaj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv ntau npaum li cas nyob hauv koj? Kev hlub ntawm feem coob ntawm nej cov ko yog zoo li hom uas tau hais dhau los ntawd. Hom kev hlub zoo li no tsuas ua raws li yam tshwm sim tam sim no xwb; nws tsis tuaj yeem hloov pauv tau, los sis nws tsis tuaj yeem nrhau taus cag rau hauv tib neeg. Hom kev hlub zoo li no tsuas zoo li ib lub paj uas tab tom tawm paj nthuav thiab cia li qhuav mus yam tsis txi txiv li. Muab hais ua lwm lo lus, tom qab koj tau hlub Vajtswv ib zaug raws li hais los no lawm, yog tsis muaj leej twg ntaus thawj coj kev rau koj mus rau yav tom ntej, ces koj yuav mus tsis tau. Yog koj tsuas hlub tau Vajtswv rau thaum lub sij hawm muaj kev hlub rau Vajtswv xwb tab sis tom qab ntawd tseem tsis tau hloov pauv tus moj yam hauv koj lub neej, ces koj yeej tseem tsis muaj peev xwm khiav dim txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, koj tseem yuav tsis muaj peev xwm phoom kom dim Ntxwgnyoog tej xov hlau khi thiab nws li kev dag ntxias. Yeej tsis muaj leej twg uas zoo li no yuav raug muab tau los ntawm Vajtswv; nyob rau thaum kawg, lawv tus ntsujplig, tus ntsuj, thiab lub cev ntaj ntsug yeej tseem yog Ntxwgnyoog li. Yeej tsis muaj kev poob siab dab tsi txog qhov no. Txhua tus neeg uas tsis muaj peev xwm muab tau los ntawm Vajtswv yuav rov qab mus rau lawv lub neej qub, ntawd yog, rov mus rau ntawm Ntxwgnyoog, thiab yuav nqis mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj los txais yuav kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Cov uas raug Vajtswv muab tau yog cov uas tau tso Ntxwgnyoog tseg thiab khiav tawm ntawm nws thaj chaw tswj fwm. Lawv yog cov neeg pej xeem raug raws cai ntawm lub teb chaws. Qhov no yog kev xeeb txawm cov neeg ntawm lub teb chaws. Koj puas txaus siab los ua hom tib neeg zoo li no? Koj puas txaus siab kom raug muab tau los ntawm Vajtswv? Koj puas txaus siab khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm thiab tig rov qab mus rau Vajtswv? Tam sim no koj puas yog Ntxwgnyoog li los sis koj puas yog cov neeg pej xeem raug raws cai ntawm lub teb chaws? Yeej pom muaj tseeb txog tej no lawm, thiab tsis tas yuav piav qhia ntxiv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 392

Yav thaum ub, coob leej ntau tus tau tshawb nrhiav txog yam lawv xav tau thiab txoj kev xav, lawv thiaj tshawb nrhiav kev cia siab los ntawm lawv tus kheej. Tam sim no cia peb muab cov teeb meem zoo li no tso rau ib sab; yam uas yog qhov tseem ceeb tam sim no yog los nrhiav ib txoj hau kev ntawm txoj kev xyaum uas yuav muaj peev xwm ua rau nej txhua tus tuav ib tug yam ntxwv zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab phoom dim ntawm lub kauj xov hlau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, xwv tej zaum koj thiaj raug muab tau los ntawm Vajtswv, thiab ua lub neej nyob rau hauv lub ntiaj teb raws li Vajtswv thov rau koj. Tsuas yog txoj hau kev no xwb koj thiaj li ua tau raws li kev cia siab ntawm Vajtswv. Coob leej ntau tus ntseeg Vajtswv, tab sis yeej tsis paub tias Vajtswv xav tau dab tsi los sis tsis paub tias Ntxwgnyoog xav tau dab tsi. Lawv ntseeg rau yam phem thiab yam tsis zoo, tsuas ua mus raws li sawv daws siab xav xwb, thiab yeej tsis muaj ib lub neej tiag ntawm tus Ntseeg Vajtswv; ntxiv rau qhov no, lawv tus kheej yeej ib txwm tsis muaj kev sib raug zoo, haj yam muaj kev sib raug zoo tsawg nrog Vajtswv. Los ntawm qhov hais los no thiaj pom tau tias tej kev nyuaj thiab kev coj tsis zoo ntawm tib neeg, thiab muaj ntau yam cuam tshuam rau Vajtswv lub siab nyiam, mas muaj ntau. Qhov no yeej muaj pov thawj txaus tias tib neeg tseem tsis tau taug mus rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, los sis tseem nkag tsis tau mus rau hauv lub neej tiag ntawm tus tib neeg. Yog li qhov uas taug mus rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yog txhais li cas? Qhov taug mus rau txoj kev yog txhais tias koj ua lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhua lub sij hawm thiab zoo siab xyiv fab rau txoj kev koom nrog Vajtswv, maj mam kawm kom paub txog yam uas tib neeg tsis muaj thiab maj mam kawm kom tau kev paub Vajtswv tob dua qub. Los ntawm kev ua li no, koj tus ntsujplig yuav muaj kev nkag siab zoo tshiab thiab kev qhuab qhia tshiab txhua hnub; koj txoj kev ntshaw loj hlob, koj nrhiav mus rau qhov tseeb, thiab txhua hnub muaj ib txoj kev kaj tshiab thiab kev to taub tshiab. Kev ua raws li txoj kev no, koj yuav maj mam phoom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab loj hlob zuj zus rau hauv koj lub neej. Cov tib neeg zoo li no tau taug mus rau txoj kev yog lawm. Tshuaj ntsuam koj tus kheej tej kev paub thiab ntsuam xyuas txoj kev uas koj tau caum hauv koj txoj kev ntseeg. Tuav tswj koj tus kheej tawm tsam txhua yam ntawm no: Koj puas nyob rau txoj kev yog? Yam dab tsi ua rau koj phoom dim los ntawm Ntxwgnyoog lub kauj hlau khi thiab los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias? Yog tias koj tseem tsis tau mus taug rau txoj kev yog, ces koj txoj hlua khi nrog Ntxwgnyoog tseem tsis tau raug txiav. Kev ua li kis hais los no, koj txoj kev nrhiav los hlub Vajtswv puas coj koj mus cuag ib txoj kev hlub tiag, ua tau ib lub siab, thiab muaj kev dawb huv? Koj hais tias koj txoj kev hlub rau Vajtswv yeej tsis ua ywj fab ywj fwj thiab tuaj nruab siab, tab sis koj tseem tsis tau phoom dim ntawm Ntxwgnyoog lub kauj hlau khi. Koj puas tau sim ua ib yam phem ntawm Vajtswv? Yog koj xav ua kom tau tus yam ntxwv uas muaj kev hlub tiag rau Vajtswv, thiab koj xav kom raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab raug muab suav rau hauv cov neeg pej xeem ntawm lub teb chaws, ces ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum npaj koj tus kheej taug txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 393

Qhov teeb meem uas nquag tshwm sim rau txhua tus neeg yog lawv to taub txog qhov tseeb tab sis tsis tuaj yeem coj mus xyaum ua. Qhov no vim tias, ib qho yog, vim lawv tsis kam them tus nqi, thiab lwm qhov, vim tias lawv txoj kev thoob tsib tsis txaus; lawv tsis muaj peev xwm pom ntau yam ntawm tej kev nyuab ntawm lub neej txhua hnub rau yam uas lawv yog, thiab tsis paub xyaum ua kom raug. Vim tias tib neeg cov kev paub dhau los qis heev, lawv lub peev xwm tsawg dhau, thiab qib kev to taub qhov tseeb muaj chaw kawg, lawv tsis muaj txoj hau kev los daws cov kev nyuaj uas lawv ntsib hauv lawv lub neej txhua hnub. Lawv tsuas ntseeg Vajtswv hauv lo lus xwb, thiab tsis muaj peev xwm coj tau Vajtswv los nyob rau hauv lawv txoj kev ua neej nyob txhua hnub. Ntawd hais tau tias, Vajtswv yog Vajtswv, lub neej yog lub neej, thiab nws yog zoo nkaus li yog tib neeg tsis muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv nyob rau hauv lawv lub neej. Ntawd yog yam uas txhua tus xav. Kev ntseeg Vajtswv li ntawd, tib neeg yuav tsis, qhov tseeb, tau txais thiab ua kom zoo tiav los ntawm Nws. Qhov tseeb tiag, tsis yog hais tias Vajtswv txoj lus tsis qhia kom pom txhua, tab sis vim cov tib neeg ntawd tsis muaj peev xwm txaus los txais Vajtswv txoj lus. Ib tug yuav hais tau tias yuav luag tsis muaj leej tib neeg twg ua raws nraim li Vajtswv lub siab nyiam thaum xub; rov qab qees, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yog ua raws li lawv lub siab nyiam, cov kev ntseeg uas lawv ntseeg yav dhau los, thiab lawv txoj hau kev uas lawv ua tej yam dab tsi. Muaj tsawg tus uas tau hloov dua siab tshiab raws txoj kev txais yuav ntawm Vajtswv txoj lus thiab pib ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tiam sis, lawv yeej tseem nyob rau hauv lawv cov kev ntseeg uas yuam kev rhuav. Thaum tib neeg pib ntseeg Vajtswv, lawv ua li ntawd raws li tej cai ib txwm muaj ntawm txoj kev ntseeg, thiab lawv ua neej nyob thiab cuam tshuam nrog lwm tus raws li lawv lub tswv yim kev ua neej. Ib tug yuav hais tau tias qhov no yog teeb meem rau cuaj tus ntawm txhua kaum leej tib neeg twg. Muaj tsawg tus uas tsim dua lwm txoj kev npaj thiab ntxeev mus rau ib sab nplooj tshiab tom qab pib ntseeg Vajtswv. Noob neej ua tsis tau hauv kev txiav txim tias Vajtswv txoj lus yog qhov tseeb, los sis, khaws nws ua qhov tseeb, kom coj mus xyaum ua.

Muaj, piv txwv, kev ntseeg rau Yexus. Txawm hais tias ib tug neeg twg nyuam qhuav pib ntseeg los sis twb tau ntseeg los ntev lawm, txhua tus tsuas yog siv cov peev xwm uas lawv muaj thiab qhia tej txuj ci uas lawv muaj xwb. Tib neeg tsuas ntxiv “kev ntseeg Vajtswv,” uas yog peb lo lus, rau hauv lawv lub neej li ib txwm, tiam sis tsis muaj kev hloov pauv lawv tus cwj pwm, thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv tsis loj hlob me ntsis tuaj li. Lawv txoj kev nrhiav caum tsis kub tsis txias. Lawv tsis tau hais tias lawv yuav muab lawv txoj kev ntseeg tso tseg, tab sis lawv kuj tsis tau muab txhua yam fij rau Vajtswv. Lawv yeej tsis tau hlub Vajtswv tiag tiag los sis mloog Nws lus. Lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yog sib xyaws ntawm qhov tseeb thiab qhov cuav, lawv tau mus cuag nws nrog ib sab qhov muag rua thiab ib sab qhov muag qi, thiab tsis mob siab xyaum lawv txoj kev ntseeg. Lawv tseem nyob rau txoj kev tsis paub qhov meej tseeb txuas ntxiv mus, thiab cia li tuag nrog txoj kev tuag uas tsis thoob tsib. Dab tsi yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tag nrho cov teeb meem ntawd? Niaj hnub no, yuav kom los ntseeg hauv tus Vajtswvuas muaj qab hau, koj yuav tsum taug txoj kev kom yog. Yog koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum tsis txhob yog nrhiav tej koob hmoov nkaus xwb, tiam sis hlub Vajtswv thiab paub Vajtswv. Los ntawm Nws txoj kev txawj ntse, los ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav, koj noj thiab haus tau Nws txoj lus, txhim kho ib txoj kev nkag siab tiag ntawm Vajtswv, thiab muaj ib txoj kev hlub tiag rau Vajtswv uas tawm hauv koj nruab siab los. Nyob rau hauv lwm lo lus, thaum txoj kev hnub uas muab rau Vajtswv yog qhov tseeb tiag, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem rhuav tshem los sis txiav txoj kev ntawm koj txoj kevhlub uas muab rau Nws, lub sij hawm no koj nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg uas tseeb tiag rau Vajtswv. Qhov no ua pov thawj tias koj yog Vajtswv li, rau qhov koj lub siab yog Vajtswv tug lawm thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav los txeeb tau koj mus lawm. Los ntawm koj txoj kev paub dhau los, los ntawm tus nqi uas koj raug them, thiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm, koj muaj peev xwm tsim kom muaj txoj kev hlub uas tsis muaj qhov zais rau Vajtswv—thiab thaum koj ua li no, koj yuav tau txais kev ywj pheej dim los ntawm Dab Ntxwgnyoog thiab yuav los nyob hauv qhov kaj ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog thaum koj tawm tau los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj ces thiaj tuaj yeem hais tau tias koj tau Vajtswv lawm. Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum sim nrhiav lub hom phiaj no. Nov yog tes dej num ntawm ib tug zuj zus ntawm nej cov. Yuav tsum tsis muaj ib tug twg ntawm nej cov txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Koj ua tsis tau ob siab rau Vajtswv tes dej num, los sis koj saib tsis tau nws tsis rau nqi. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv kom tag nrho lub siab hwm thiab txhua lub sij hawm, thiab ua txhua yam rau Nws. Thiab thaum twg koj hais lus los sis nqis tes ua, koj yuav tsum uas raws li Vajtswv txoj kev nyiam ua ntej. Tsuas yog ua li ntawd koj thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 394

Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg qhov kev ua txhaum loj tshaj yog lawv tsuas ntseeg hauv lo lus xwb, thiab Vajtswv tsis nyob hauv lawv lub neej txhua hnub. Muaj tseeb tiag tias, txhua tus neeg ntseeg tias muaj Vajtswv, tiam sis Vajtswv tsis yog ib feem ntawm lawv lub neej txhua hnub. Tib neeg tej qhov ncauj hais ntau yam lus thov rau Vajtswv, tab sis Vajtswv muaj chaw me me nyob hauv lawv tej siab xwb, thiab yog li Vajtswv thiaj pheej sim lawv tag los rov sim dua. Nws yog vim hais tias tib neeg tsis dawb huv ces Vajtswv tsis muaj lwm txoj kev tab sis sim lawv, kom lawv thiaj raug txaj muag thiab los paub txog lawv tus kheej thaum lub sij hawm muaj cov kev sim siab no. Yog tias tsis yog li ntawd ces, noob neej yuav dhau los ua cov xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj, thiab dhau los ua tus neeg siab tsis ncaj. Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, ib tug neeg zuj zus tau muab ntau yam ntawm lawv tus kheej cov kev xav tau thiab cov hom phiaj tso tseg raws li Vajtswv txoj kev ntxuav kom dawb huv. Yog tias tsis yog li ntawd ces, Vajtswv yuav tsis lam siv leej twg, thiab tsis lam ua txoj hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua hauv tib neeg. Vajtswv xub ntxuav tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm tus txheej txheem no, lawv yuav los paub txog lawv tus kheej thiab Vajtswv yuav hloov pauv lawv. Tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj li ua hauj lwm tag Nws lub neej rau lawv, thiab tsuas yog ua li ntawd xwb lawv lub siab thiaj li tig tau tag nrho los rau Vajtswv. Thiab yog li no ces Kuv hais tias, txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yooj yim npaum li qhov tib neeg hais. Li Vajtswv pom mas, yog tias koj tsuas yog muaj kev paub xwb tiam sis tsis muaj Nws txoj lus los ua lub neej, thiab yog tias koj tsuas yog paub txij li koj qhov kev paub xwb tab sis tsis tuaj yeem xyaum qhov tseeb tau los sis ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus, ces qhov no yog pov thawj tias koj tseem tsis tau muaj lub siab uas hlub Vajtswv, thiab nws qhia tias koj lub siab tsis zwm rau Vajtswv. Ib tug tib neeg muaj peev xwm los paub txog Vajtswv los ntawm txoj kev ntseegNws: Nov yog lub hom phiaj kawg, thiab lub hom phiaj ntawm tib neeg txoj kev raws qab. Koj yuav tsum siv zog ua lub neej raws li Vajtswv tej lus kom lawv thiaj li yuav tawg paj txi txiv rau hauv koj txoj kev xyaum. Yog tias koj tsuas muaj kev paub los ntawm tej lus qhuab qhia xwb, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj qab hau. Tsuas yog tias yog koj tau xyaum thiab ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus xwb koj txoj kev ntseeg thiaj raug xam tias tiav log thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Nyob rau hauv txoj kev no, ntau tus neeg tuaj yeem hais ntau yam kev paub, tab sis nyob rau lub sij hawm thaum lawv tas sim neej, lawv tej qhov muag nrog kua muag los, thiab lawv ntxub lawv tus kheej vim tau nkim tag nrho ib tiam neej thiab lub neej nyob laus qa nkoos yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi. Lawv tsuas yog to taub cov lus qhuab qhia xwb, tiam sis tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis ua tim khawv rau Vajtswv tau; qhov tseeb, lawv tsuas khiav mus qhov ub thiab qhov no, khwv npaum li tus muv, thiab tsuas yog nyob saum ntug ntawm txoj kev tuag ces thaum kawg lawv thiaj pom tias lawv tsis muaj pov thawj tseeb dab tsi, tias lawv tsis paub txog Vajtswv li. Thiab qhov no tseem tsis tau yog lig dhau lawm lod? Vim li cas koj thiaj tsis cheem lub hnub cia thiab raws qhov tseeb uas koj nyiam? Vim li cas thiaj pheej tos kom txog tag kis tso? Yog tias nyob hauv lub neej koj tsis peem kom tau qhov tseeb los sis nrhiav kom tau nws, nws puas yog tias koj xav kom koj khuv xim rau thaum lub sij hawm koj nqus ib pas tsis nto lawm? Yog tias zoo li ntawd, ua li cas ho ntseeg Vajtswv? Qhov tseeb, muaj ntau yam uas tib neeg, yog tias lawv siv zog me ntsis xwb, tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Nws tsuas yog vim hais tias tib neeg tej siab tau raug cov dab tswj uas ua rau lawv tsis tuaj yeem coj ua pub rau Vajtswv, thiab niaj hnub maj rawm nroos mus tas li txhawm rau tus txiaj ntsig ntawm lawv cev nqaij daim tawv, tsis muaj dab tsi los qhia txog nws nyob rau thaum kawg. Vim lub ntsiab no, tib neeg thiaj raug txom nyem los ntawm cov teeb meem thiab kev nyuab yam tsis tu ncua. Tej no tsis yog kev tsim txom los ntawm Dab Ntxwgnyoog lod? Qhov no tsis yog kev liam sim ntawm sab nqaij tawv lod? Koj yuav tsum tsis txhob sim dag Vajtswv los ntawm kev plhe ncauj. Zoo dua, koj yuav tsum coj ua kom tshwm sim muaj tseeb. Tsis txhob dag yus tus kheej—yuav muaj lub ntsiab dab tsi? Koj yuav tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm kev ua neej nyob rau koj cev nqaij daim tawv thiab peem kom tau nyiaj ntsu thiab tau lub koob meej?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 395

Tam sim no, nej yuav tsum caum qhov dhau los ua Vajtswv cov neeg, thiab yuav tsum pib kev to taub qhov tseeb tag nrho mus rau txoj kev yog. Kev yuav los ua Vajtswv cov neeg txhais hais tias kev paub meej txog Tiam Vajtswv Los Kav. Hnub no, nej tau pib muaj kev paub meej txog qhov kev cob qhia ntawm lub teb chaws lawm tiag, ces nej lub neej yav tom ntej yuav tsum tsis txhob ua neeg tub nkeeg thiab ua dog ua dig ib yam li nej tau ua yav dhau los lawm; kev ua neej zoo li txoj kev no, nws yuav tsis tuaj yeem ua tau raws li tus qauv uas Vajtswv tau cheem tsum kom ua. Yog tias koj tsis xav tias yog ib qho kev uas maj rawm li, ces qhov no qhia tau tias koj tsis muaj lub siab xav tsim kho koj tus kheej li, koj txoj kev caum yog sib chab sib chaws thiab tsis meej pem, thiab koj tsis muaj peev xwm ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Kev paub meej txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws txhais hais tias pib ua lub neej yam li Vajtswv cov neeg—koj puas txaus siab hlo txais txoj kev cob qhia zoo li no? Koj puas txaus siab hlo muaj txoj kev maj rawm li? Koj puas txaus siab hlo ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev qhuab qhia? Koj puas txaus siab hlo ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev rau txim? Thaum Vajtswv cov lus los rau koj thiab sim koj, koj yuav ua li cas? Thiab koj yuav ua li cas thaum ntsib txhua yam tseeb? Nyob rau yav dhau los, koj txoj kev mob siab rau tsis yog kev ua neej; hnub no, koj yuav tsum tsom ntsoov rau kev paub meej txog lub neej qhov tseeb tiag, thiab caum kev hloov pauv koj tus yam ntxwv ntawm lub neej. Qhov no yog qhov uas yuav tsum tau ua kom tiav los ntawm cov neeg uas nyob hauv lub teb chaws. Txhua tus uas yog Vajtswv cov neeg yuav tsum muaj lub neej, lawv yuav tsum lees txais txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws, thiab caum kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv ntawm lub neej. Qhov no yog yam uas Vajtswv cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws ua.

Vajtswv txoj kev cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws ua muaj raws li nram qab no:

1. Lawv yuav tsum lees txais yuav Vajtswv cov lus txib. Qhov no yog txhawm rau hais tias, lawv yuav tsum lees txais yuav txhua lo lus uas hais hauv Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg.

2. Lawv yuav tsum muaj kev paub meej txog kev cob qhia ntawm lub teb chaws.

3. Lawv yuav tsum caum qhov cia Vajtswv tshoov lawv lub siab. Thaum koj lub siab tau tig tag nrho los cuag Vajtswv lawm, thiab koj muaj lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj lawm, koj yuav ua lub neej nyob hauv sab ntsuj plig ntawm txoj kev ywj pheej, uas txhais tau tias koj yuav ua neej nyob hauv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Tsuas yog thaum koj ua neej nyob hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv lawm xwb koj thiaj li yuav yog Vajtswv li.

4. Lawv yuav tsum tau raug Vajtswv muab tau.

5. Lawv yuav tsum dhau los ua ib txoj kev qhia meej txog Vajtswv lub yeeb koob rau hauv ntiaj teb.

Tsib lub ntsiab lus no yog Kuv cov lus txib rau nej. Kuv cov lus yog hais rau Vajtswv cov neeg, yog tias koj tsis txaus siab txais yuav cov lus txib no, Kuv yuav tsis yuam koj—tiam sis yog tias koj lees txais yuav cov lus no tiag tiag, ces koj yuav muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Hnub no, nej pib lees txais yuav Vajtswv cov lus txib lawm, thiab ua kom dhau los ua cov tib neeg ntawm lub teb chaws thiab ua kom tiav cov qauv uas cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws yuav tsum tau ua. Qhov no yog thawj theem ntawm kev to taub qhov tseeb. Yog tias koj xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag tiag, ces koj yuav tsum lees txais yuav tsib nqe lus txib no, thiab yog tias koj muaj peev xwm ua tiav cov lus no, koj yuav ua tau raws Vajtswv lub siab thiab Vajtswv yuav siv koj kom zoo tshaj plaws li. Yam tseem ceeb hnub no yog kev paub meej txog txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws. Kev to taub qhov tseeb txog txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws cuam tshuam nrog rau lub neej sab ntsuj plig. Yav dhau los, tsis muaj kev hais txog lub neej ntawm sab ntsuj plig li, tiam sis hnub no, thaum koj pib muaj kev to taub qhov tseeb txog txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws lawm, koj paub qhov tseeb txog lub neej sab ntsuj plig lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 396

Lub neej ntawm sab ntsuj plig yog lub neej zoo li cas? Lub neej sab ntsuj plig yog lub uas koj lub siab tau tig tag nrho rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj kev hlub. Nws yog lub uas koj ua neej nyob hauv Vajtswv cov lus, thiab tsis muaj ib yam dab tsi kav koj lub siab ntxiv li lawm, thiab koj yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam hnub no, thiab Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj yuav coj koj hnub no kom koj ua tiav koj lub luag hauj lwm. Lub neej uas nyob nruab nrab ntawm tib neeg thiab Vajtswv zoo li no yog lub neej ntawm sab ntsuj plig. Yog tias hnub no koj tsis muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj, ces txoj kev sib nrug deb tau tshwm los quas koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm—tej zaum nws kuj yuav nyuaj heev—thiab koj yuav tsis muaj lub neej ntawm sab ntsuj plig uas ib txwm muaj lawm. Txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog txoj uas tsim tsa rau saum lub hauv paus ntawm txoj kev lees txais yuav Vajtswv cov lus hnub no. Koj puas muaj lub neej ntawm sab ntsuj plig uas ib txwm muaj? Koj puas muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li uas koj ib txwm muaj? Koj puas yog qee tus neeg uas ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm? Yog tias koj muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no, thiab tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv Nws cov lus, thiab paub qhov tseeb txog cov lus no, ces koj yog tus neeg uas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj tsis yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj yuav tsis ua xyem xyav rau qee tus uas tsis caum qhov tseeb kiag li. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj lub sij hawm ua hauj lwm rau cov neeg uas tsis muaj lub siab xav tsim kho lawv tus kheej, thiab vim li ntawd, cov neeg zoo li no thiaj tsis muaj peev xwm koom lawv lub zog, thiab ib txwm nyob twj ywm. Hnub no, koj puas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv? Koj puas nyob hauv Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev yoog? Puas yog koj tshwm sim los ntawm tus yam ntxwv uas nyob twj ywm? Txhua tus uas ntseeg Vajtswv cov lus, tus uas coj Vajtswv txoj hauj lwm ua lub hauv paus, thiab ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj hnub no—lawv sawv daws puav leej yoog raws li Vajntsjplig Dawb Huv. Yog tias koj ntseeg hais tias Vajtswv cov lus muaj tseeb thiab yog heev li lawm, thiab yog tias koj ntseeg Vajtswv cov lus txawm Nws hais li cas los xij, ces koj yog tus uas caum kev to taub qhov tseeb txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam puv npo raws txoj kev no.

Yuav kom paub qhov tseeb txog qhov yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, koj yuav tsum muaj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv, thiab koj yuav tsum xub tshem koj tus kheej tus yam ntxwv uas nyob twj ywm tawm mus. Ib txhias tib neeg ib txwm ua raws li cov neeg feem coob, thiab lawv lub siab yuam kev deb ntawm Vajtswv mus lawm; cov neeg zoo li no tsis muaj lub siab xav tsim kho lawv tus kheej li, thiab cov qauv uas lawv caum mas qis heev li. Tsuas yog txoj kev caum uas hlub Vajtswv thiab raug Vajtswv muab tau lawm xwb thiaj li yog Vajtswv lub siab nyiam. Muaj cov neeg uas tsuas siv lawv txoj kev ras los them rov qab rau Vajtswv txoj kev hlub xwb, tiam sis qhov no tsis tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam; koj yim huab ua tau tus qauv siab npaum li cas, ces nws yim huab haum Vajtswv lub siab nyiam npaum li ntawd. Raws li ib tug neeg dog dig, thiab tus uas caum muaj Vajtswv txoj kev hlub, to taub qhov tseeb txog lub teb chaws kom dhau los ua ib tug neeg ntawm Vajtswv cov neeg yog nej lub neej yav tom ntej uas tseeb tiag, thiab lub neej uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws; tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Vim hais tias cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv ua neej nyob rau sab cev nqaij daim tawv xwb, thiab lawv ua neej nyob rau Ntxwgnyoog, tiam sis hnub no nej ua neej nyob rau Vajtswv, thiab ua neej nyob kom tau ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Twb yog vim li ntawd Kuv thiaj li hais tias nej lub neej yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tsuas yog pab pawg neeg no xwb, uas tau raug xaiv los ntawm Vajtswv lawm, thiaj li muaj peev xwm ua lub neej uas tseem ceeb tshaj plaws: Tsis muaj leej twg hauv ntiaj teb no uas muaj peev xwm ua lub neej uas muaj nuj nqis thiab muaj txiaj ntsig zoo li no li lawm. Vim nej raug xaiv los ntawm Vajtswv lawm, thiab raug tsa los ntawm Vajtswv lawm, thiab, tshaj ntawd ntxiv, yog vim tias Vajtswv txoj kev hlub nej, nej tau nkag siab txog lub neej tiag tiag, thiab paub ua lub neej uas muaj nuj nqis tshaj plaws. Qhov no tsis yog vim tias nej txoj kev caum zoo, tiam sis vim yog Vajtswv txoj hmoov hlub; nws yog Vajtswv tus uas tau qhib nej tus ntsuj plig ob lub qhov muag, thiab nws yog Vajtswv tus Ntsujplig uas tau tshoov nej lub siab, muab txoj hmoo zoo rau nej los rau ntawm Nws xub ntiag. Yog tias Vajtswv tus Ntsujplig tsis tau qhia nej, ces nej yuav tsis muaj peev xwm pom tias Vajtswv zoo npaum li cas, thiab nws yuav yog ib qho nyuaj rau nej los hlub Vajtswv. Nws yog vim tias Vajtswv tus Ntsujplig tau tshoov tib neeg lub siab kom lawv lub siab tau tig rov los cuag Vajtswv tag nrho. Qee zaum, thaum nej muaj kev zoo siab rau Vajtswv cov lus, nej lub siab tau raug tshoov, ces nej xav tias nej tsis tuaj yeem pab tau dab tsi tiam sis tsuas yog hlub Vajtswv xwb, tias nej muaj lub zog loj nyob hauv nej, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas nej tsis tuaj yeem muab tso pov tseg li. Yog tias koj xav li no, ces Vajtswv tus Ntsujplig tau tshoov koj lub siab lawm, thiab koj lub siab tau tig tag nrho los cuag Vajtswv lawm, ces koj yuav thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Peb yeej yog tau raug npaj tseg thiab tau raug xaiv los ntawm Koj lawm tiag. Koj lub yeeb koob ua rau kuv muaj kev kaj siab, thiab ua rau kuv zoo siab tias kuv yog ib tug ntawm Koj cov neeg. Kuv yuav siv txhua yam thiab muab txhua yam los ua raws li Koj lub siab nyiam, thiab yuav siv tag nrho kuv txhua lub sij hawm, thiab tag nrho lub neej uas kuv muaj, rau Koj.” Thaum koj thov Vajtswv zoo li no, yuav muaj txoj kev hlub uas tsis paub kawg thiab kev mloog lus tseeb rau Vajtswv hauv koj lub siab. Koj puas txeev muaj txoj kev paub zoo li no dua li? Yog tias tib neeg raug Vajtswv tus Ntsujplig tshoov siab tas mus li, ces lawv yuav txaus siab hlo muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thaum lawv thov Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Kuv xav kom pom hnub uas Koj muaj yeeb koob, thiab Kuv xav kom tau ua neej nyob rau Koj—tsis muaj ib yam dab tsi uas tsim nyog los sis muaj nuj nqis tshaj li uas ua neej nyob txhawm rau Koj lawm, thiab Kuv tsis muaj ib txoj kev xav me me uas yuav ua neej rau Ntxwgnyoog thiab rau sab nqaij tawv hlo li. Koj tsa kuv sawv los ntawm qhov pab kuv muaj peev xwm ua neej nyob rau Koj hnub no.” Thaum koj tau thov Vajtswv li no lawm, koj yuav xav tias koj pab tsis tau dab tsi tiam sis tsuas muab tau koj lub siab rau Vajtswv xwb, tias koj yuav tsum tau muaj Vajtswv, thiab kom koj ntxub qhov tuag yam uas koj tsis tau muaj Vajtswv thaum koj tseem ciaj sia nyob. Qhov muaj kev thov Vajtswv zoo li no, nws yuav ua rau koj muaj lub zog tsis txawj nkees li, thiab koj yuav tsis paub tias nws los qhov twg los; nyob hauv koj lub siab yuav muaj lub zog uas tsis txawj tag, thiab koj yuav muaj ib txoj kev txawj xav tias Vajtswv yog tus muaj kev hlub heev, thiab Nws tsim nyog tau txais kev hlub. Qhov no yog thaum uas koj raug Vajtswv tshoov siab lawm. Txhua tus neeg uas tau muaj txoj kev paub no tau raug Vajtswv tshoov siab lawm. Rau qhov cov neeg uas raug Vajtwv tshoov siab tas li, yeej muaj kev hloov pauv hauv lawv lub neej, lawv muaj peev xwm txiav txim siab thiab txaus siab hlo txais yuav Vajtswv tiag tiag, txoj kev hlub Vajtswv hauv lawv lub siab muaj zog heev ntxiv, lawv lub siab tau tig tag nrho los rau Vajtswv, lawv tsis hais txog tsev neeg, lub ntiaj teb, cov kev ntxias, los sis lawv lub neej yav tom ntej, thiab lawv zoo siab hlo muab lawv lub neej fij rau Vajtswv. Txhua tus neeg uas tau raug Vajtswv tus Ntsujplig tshoov siab yog cov neeg uas caum qhov tseeb, thiab cov uas muaj kev cia siab tias yuav raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 397

Qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv kev ntseeg Vajtswv yog txhua yam yuav tsum tau ua raws li Vajtswv cov lus hnub no: Txawm hais tias koj tab tom caum kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia los sis mus rau kev ua kom tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam, txhua yam yuav tsum nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no. Yog tias yam uas koj tham thiab ua tsis yog nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no, ces koj yog ib tug neeg tsis paub Vajtswv cov lus li, thiab tsis muaj tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv kiag li. Yam uas Vajtswv xav tau yog cov neeg uas ua raws li Nws cov hneev taw. Txawm hais tias yam uas koj nkag siab yav dhau los yuav zoo thiab dawb huv npaum li cas los xij, Vajtswv tsis xav tau tej ntawd, thiab yog tias koj tsis muaj peev xwm muab tej ntawd tso pov tseg, ces tej ntawd yuav yog ib txoj kev cuam tshuam uas nyuaj tshaj plaws rau koj lub neej yam tom ntej. Txhua tus neeg uas muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv niaj hnub no yog cov tau koob hmoov. Cov tib neeg tiam yav dhau los los kuj ua raws li Vajtswv cov hneev taw thiab, txawm li ntawd los lawv tsis tuaj yeem ua kom los txog rau niaj hnub nim no; qhov no yog txoj koob hmoov rau cov neeg thaum lub sij hawm kawg. Cov tib neeg uas tuaj yeem ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw, xws li tias Vajtswv coj lawv mus qhov twg los lawv mus tib si—cov no yog cov neeg uas tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Cov tib neeg uas tsis ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis tau paub qhov tseeb txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv cov lus, thiab txawm hais tias lawv yuav ua dej num ntau npaum li cas, los sis lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas, los sis lawv khiav txoj dej num ntau npaum li cas los, tsis muaj ib yam dab tsi yog ua rau Vajtswv, thiab Nws yuav tsis qhuas lawv li. Hnub no, txhua tus uas ua raws li Vajtswv cov lus niaj hnub no yog cov yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv; cov tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv cov lus niaj hnub no yog cov tsis yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov neeg zoo li no Vajtswv tsis qhuas. Tes dej num uas ncaim ntawm Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais lawm ces yog tes dej num ntawm sab nqaij tawv, thiab yog cov kev xav phem, thiab nws tsis muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg ua neej nyob nrog rau cov kev xav phem ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb, ces lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau ib yam dab tsi kom haum raws li Vajtswv lub siab nyiam li, thiab txawm hais tias lawv ua dej num rau Vajtswv los xij, lawv ua dej num raws li lawv txoj kev xav thiab cov kev xav phem, thiab tsis muaj peev xwm ua dej num tau raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab cov tib neeg uas tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam tsis tuaj yeem ua dej num tau rau Vajtswv. Vajtswv xav tau tes dej num uas ua haum raws li Nws lub siab xwb; Nws tsis xav tau tes dej num uas yog ntawm cov kev xav phem thiab sab nqaij tawv. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ua raws li cov kauj ruam ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, ces lawv ua neej nyob nrog cov kev xav phem. Tes dej num ntawm cov tib neeg zoo li no cuam tshuam thiab thab plaub, thiab tes dej num zoo li no tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog li cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw tsis muaj peev xwm ua tau dej num rau Vajtswv; cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw feem ntau yeej tawm tsam Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm ua tau haum nrog Vajtswv. “Qhov ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm” txhais tau hais tias muaj kev nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam hnub no, muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum kom ua niaj hnub no, muaj peev xwm mloog lus thiab ua raw li Vajtswv hais hnub no, thiab muaj kev paub meej raws li cov lus hais tshiab ntawm Vajtswv. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tus neeg uas ua tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg zoo li no tsis yog tias tsuas muaj peev xwm tau txais Vajtswv lo lus qhuas thiab kev pom Vajtswv xwb, tiam sis kuj tuaj yeem paub txog Vajtswv tus yam ntxwv los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm tshiab thiab, thiab tuaj yeem paub txog tib neeg cov kev xav phem thiab kev tsis mloog lus, thiab tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los ntawm Nws txoj hauj lwm tshiab; deb tshaj ntawd ntxiv, lawv muaj peev xwm maj mam hloov pauv lawv tus yam ntxwv kom tiav rau lub sij hawm ua lawv tes dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li yog cov uas tau txais Vajtswv, thiab cov uas nrhiav tau txoj tseem kev tseeb tiag. Cov tib neeg uas raug tshem tawm los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm yog cov neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, thiab tawm tsam txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv. Tias cov tib neeg uas zoo li no tawm tsam Vajtswv vim hais tias Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab lawm, thiab vim tias Vajtswv tus yam ntxwv tsis zoo ib yam li lawv cov kev xav phem—vim qhov ntawm no, lawv thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab txiav txim rau Vajtswv, uas ua rau Vajtswv tsis nyiam kiag li thiab tsis lees txais yuav lawv. Muaj kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tshiab tsis yog ib qho yooj yim, tiam sis yog tias tib neeg muaj lub siab xav ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm thiab nrhiav Vajtswv txoj hauj lwm, ces lawv yuav muaj lub sij hawm pom Vajtswv, thiab yuav muaj lub sij hawm tau txais txoj kev pab coj tshiab ntawm Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv txoj hauj lwm tsis tuaj yeem tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia los sis Vajtswv txoj kev pab. Yog li, txawm hais tias tib neeg yuav tau txais Vajtswv txoj hauj lwm thiab tsis tau los yog nyob ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, nws nyob ntawm lawv txoj kev caum, thiab nws nyob ntawm lawv cov kev npaj siab xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 398

Txhua tus tib neeg uas muaj peev xwm mloog Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais niaj hnub no yog cov tau txais koob hmoov. Nws tsis tseem ceeb tias lawv txeev zoo li cas yav dhau los, los sis Vajntsujplig Dawb Huv txeev ua hauj lwm li cas rau lawv yav dhau los—cov neeg uas tau txais txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv yog cov tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem ua raws li txoj hauj lwm tshiab hnub no raug tshem tawm mus lawm. Vajtswv xav tau cov uas muaj peev xwm lees txais yuav txoj kev kaj tshiab, thiab Nws xav tau cov neeg uas lees txais yuav thiab paub txog Nws txoj hauj lwm tshiab. Vim li cas nws thiaj li hais tias koj yuav tsum yog tus nkauj xwb dawb huv? Ib tug nkauj xwb dawb huv muaj peev xwm nrhiav Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab to taub txog tej yam tshiab, thiab ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm muab cov kev xav phem qub tso tseg, thiab mloog Vajtswv txoj hauj lwm tshiab hnub no. Pab pawg neeg no, uas tau lees txais yuav txoj hauj lwm tshiab tshaj plaws ntawm hnub no, yog cov tau raug Vajtswv npaj tseg ua ntej lawv tiam lawm, thiab yog cov tib neeg uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws. Nej hnov Vajtswv lub suab ncaj qha, thiab pom Vajtswv qhov kev tshwm sim, thiab yog li ntawd, thoob plaws lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab thoob plaws txhua txhua tiam, tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej li, pab pawg neeg no li. Txhua yam no yog vim Vajtswv txoj hauj lwm, vim yog Vajtswv txoj kev npaj tseg cia ua ntej thiab kev xaiv, thiab vim yog Vajtswv txoj kev hlub xwb; yog tias Vajtswv tsis hais lus thiab hais Nws cov lus, koj tus yam ntxwv puas yuav zoo li niaj hnub no? Yog li, thov kom Vajtswv tau yeeb koob thiab raug qhuas, rau qhov txhua yam no yog vim tias Vajtswv tsa nej sawv. Muaj txhua yam no rau hauv lub siab lawm, koj puas tseem yuav nyob twj ywm thiab? Koj lub zog puas tseem tsis tuaj yeem sawv tau thiab?

Tias koj muaj peev xwm lees txais kev txiav txim, kev rau txim, raug nplawm, thiab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus, thiab, ntau tshaj ntawd ntxiv, muaj peev xwm lees txais Vajtswv cov lus txib, uas Vajtswv tau npaj tseg ua ntej ntau tiam lawm, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob ntxhov siab heev heev thaum koj raug rau txim. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tshem tau txoj hauj lwm hauv nej tawm mus, thiab cov koob hmoov uas tau muab rau nej lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem muab txhua yam uas twb tau muab rau nej lawm tshem tawm mus. Cov neeg ntawm txoj kev ntseeg tsis pub muaj ib qho kev sib piv nrog nej li. Nej tsis muaj kev paub zoo zoo txog Vajluskub, thiab tsis muaj tej tswv yim txog sab kev ntseeg, tab sis vim yog Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv nej, nej tau txais ntau tshaj txhua leej txhua tus ntawm txhua txhua tiam—thiab yog li qhov no yog nej txoj koob hmoov uas loj tshaj plaws. Vim qhov no, nej yuav tsum mob siab tshaj rau Vajtswv, thiab haj yam ncaj ncees tshaj rau Vajtswv. Vim Vajtswv tsa koj sawv, koj yuav tsum txhawb koj lub zog, thiab yuav tsum npaj koj lub siab los lees txais yuav Vajtswv cov lus txib. Koj yuav tsum sawv khov kho rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv tau muab rau koj lawm, ua kom dhau los ua Vajtswv cov tib neeg lees txais txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws, kom Vajtswv muab tau koj thiab thaum kawg los ua tus pov thawj uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv. Koj puas muaj cov kev txiav txim siab no? Yog tias koj muaj tau cov kev txiav txim siab zoo li no lawm, ces thaum kawg koj paub tseeb tias Vajtswv yeej yuav muab tau koj xwb xwb li, thiab koj yuav dhau los ua ib tug pov thawj uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv. Koj yuav tsum nkag siab tias lub luag hauj lwm ntawm cov lus txib yog kom raug Vajtswv muab kom tau thiab dhau los ua ib tug pov thawj uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv xwb. Qhov no yog Vajtswv lub siab nyiam.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 399

Cov lus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no yog lub zog ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia tib neeg txuas ntxiv mus rau qhov lub sij hawm no yog txoj kev ua Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Thiab txoj kev ua Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm hnub no yog dab tsi? Nws yog kev ua thawj coj ntawm tib neeg los ua Vajtswv txoj hauj lwm hnub no, thiab mus rau lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj. Muaj plaub tsib kauj ruam los to taub qhov tseeb txog ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj:

1. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum qhib koj lub siab rau Vajtswv cov lus. Koj yuav tsum tsis txhob caum Vajtswv cov lus yav dhau los, thiab tsis txhob kawm cov lus ntawd thiab piv cov lus ntawd rau cov lus tam sim no. Tiam sis, koj yuav tsum qhib koj lub siab rau Vajtswv cov lus niaj hnub tam sim no. Yog tias muaj cov tib neeg uas tseem xav nyeem Vajtswv cov lus, cov phau ntawv sab ntsuj plig, los sis lwm yam kev qhuab qhia yav dhau los, thiab tus uas tsis ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv cov lus niaj hnub no, ces lawv yog cov neeg uas ruam tshaj plaws li; Vajtswv ntxub cov neeg zoo li no. Yog tias koj txaus siab hlo lees txais yuav txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no, ces qhib koj lub siab tag nrho rau Vajtswv cov lus hais hnub no. Qhov no yog thawj yam uas koj yuav tsum ua kom tiav.

2. Koj yuav tsum thov Vajtswv los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus hais hnub no, paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus thiab nrog Vajtswv sib tham, thiab txiav txim siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ua cov qauv uas koj xav caum kom tiav.

3. Koj yuav tsum caum qhov to taub kom tob txog qhov tseeb ntawm lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm hnub no. Tsis txhob tuav rawv cov lus hais uas qub qub lawm thiab tej zaj lus qhia yav dhau los lawm.

4. Koj yuav tsum tshawb nrhiav kom Vajntsujplig Dawb Huv tshoov koj siab, thiab paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus.

5. Koj yuav tsum qhov to taub txog txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv taug niaj hnub no.

Thiab koj yuav nrhiav li cas kom Vajntsujplig Dawb Huv tshoov koj siab? Qhov tseem ceeb tshaj ces yog nyob rau hauv Vajtswv cov lus niaj hnub no xwb, thiab thov los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov kev cheem tsum. Qhov muaj kev thov Vajtswv raws li txoj kev no, ces Vajntsujplig Dawb Huv yeej yuav tshoov koj siab xwb xwb li. Yog tias koj tsis nrhiav tus cag ntawm lub hauv paus ntawm cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv hnub no, ces qhov no tsis tawg paj txi txiv dab tsi li. Koj yuav tsum thov, thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tawm tsam Koj, thiab kuv tshuav Koj nqi ntau heev; kuv tsis mloog lus kiag li, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua rau Koj txaus siab li. Au Vajtswv, kuv xav kom Koj cawm kuv, kuv xav ua dej num rau Koj mus kom txog ntua hnub kawg, kuv xav tuag rau Koj. Koj txiav txim rau kuv thiab rau txim rau kuv, thiab kuv tsis muaj lus yws kiag li; kuv tawm tsam Koj thiab kuv tsim nyog tuag, kom txhua tus neeg pom Koj tus yam ntxwv ncaj ncees nyob hauv kuv txoj kev tuag." Thaum koj thov tawm hauv koj nruab siab tuaj raws txoj kev no lawm, Vajtswv yuav hnov koj, thiab yuav coj koj; yog tias koj tsis thov los ntawm lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hnub no, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj txoj kev uas yuav tshoov tau koj lub siab kiag li. Yog tias koj thov raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab raws li qhov uas Vajtswv xav ua hnub no, koj yuav hais tias: “Au Vajtswv! Kuv xav lees txais Koj cov lus txib thiab ua ncaj ncees rau Koj cov lus txib, thiab kuv txaus siab hlo muab tag nrho kuv lub neej fij rau Koj lub yeeb koob, kom txhua yam uas kuv ua tuaj yeem ncav cuag cov qauv ntawm Vajtswv cov neeg. Thov kom Koj tshoov kuv lub siab. Kuv xav kom Koj tus Ntsujplig qhia kuv mus li, kom txhua yam uas kuv ua coj tau kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog, kom thaum kawg Koj muab tau kuv.” Yog tias koj thov raws txoj kev no, txoj uas pib hauv Vajtswv lub siab nyiam, ces Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua dej num rau hauv koj xwb xwb li. Nws tsis tseem ceeb tias koj cov lus thov yuav muaj pes tsawg lo—yam uas yog tus ywm sij ces yog tias koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam los tsis tau xwb. Tej zaum nej txhua tus puav leej tau ntsib txoj kev zoo li nram qab no lawm: Qee zaum, thaum sib koom ua ke thov Vajtswv, lub zog ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm lawv cov lus thov, ua rau txhua tus neeg muaj zog sawv. Qee tus neeg quaj heev thiab los kua muag thaum thov Vajtswv, kov yeej kev tu siab rau Vajtswv, thiab qee leej tib neeg qhia lawv txoj kev txiav txim siab, thiab cog lus. Xws li yog qhov txiaj ntsig uas ua tiav los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Hnub no, nws yog ib hnub tseem ceeb uas txhua leej txhua tus nchuav lawv lub siab rau hauv Vajtswv cov lus. Tsis txhob mob siab rau cov lus uas tau hais yav dhau los lawm; yog tias koj tseem tuav rawv yam uas tau tshwm sim yav dhau los lawm xwb, ces Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsis ua hauj lwm nyob rau hauv koj. Koj puas pom tias qhov no tseem ceeb npaum li cas?

Hnub no nej puas paub txog txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv tau taug? Plaub tsib lub ntsiab lus saum toj saud yog yam uas Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsum ua kom tiav rau hnub no thiab yav tom ntej; cov ntsiab lus ntawd yog txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv tau taug, thiab yog txoj kev uas tib neeg yuav tsum tau caum. Hauv koj txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, yam tsawg kawg koj yuav tsum nchuav koj lub siab rau hauv Vajtswv cov lus, thiab muaj peev xwm lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm Vajtswv cov lus; koj lub siab yuav tsum xav tau Vajtswv, koj yuav tsum caum qhov to taub kom tob txog qhov tseeb, thiab cov hom phiaj uas Vajtswv cheem tsum kom ua. Thaum koj muaj lub zog no lawm, ces nws qhia tias Vajtswv tau tshoov koj siab lawm, thiab koj lub siab tau pib tig los cuag Vajtswv lawm.

Thawj thawj kauj ruam ntawm kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia yog nchuav tag nrho koj lub siab rau hauv Vajtswv cov lus, thiab kauj ruam ob yog txais yuav txoj kev uas raug Vajntsujplig Dawb Huv tshoov siab. Ua kom tiav kev lees txais yuav txoj kev uas raug Vajntsujplig Dawb Huv tshoov siab muaj txiaj ntsig dab tsi? Nws yog kom muaj peev xwm ntshaw, nrhiav thiab tshawb nrhiav qhov tseeb uas tob dua qub, thiab kom muaj peev xwm koom tes nrog Vajtswv mus rau qhov zoo. Hnub no, koj koom tes nrog Vajtswv, uas yog txhawm rau hais tias muaj ib lub hom phiaj rau koj txoj kev caum, rau koj cov lus thov, thiab rau koj txoj kev qhia Vajtswv cov lus, thiab koj ua koj lub luag hauj lwm raws nraim li Vajtswv cov kev cheem tsum kom ua—tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev koom tes nrog Vajtswv. Yog tias koj tsuas hais txog kev cia kom Vajtswv ua xwb, tiam sis tsis ua ib yam dab tsi li, tsis hais kev thov Vajtswv los sis kev nrhiav Vajtswv, ces qhov no puas tuaj yeem hu tau tias kev koom tes? Yog tias koj tsis muaj tus cwj pwm ntawm kev koom tes nyob rau hauv koj li, thiab tu ncua txoj kev cob qhia rau kev to taub qhov tseeb uas muaj ib lub hom phiaj, ces koj tab tom tsis koom tes. Ib txhia neeg hais tias: “Txhua yam nyob ntawm Vajtswv txoj kev npaj tseg, txhua yam yog tau ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej; yog hais tias Vajtswv tsis tau ua, ces tib neeg yuav ua li cas ua tau?” Vajtswv txoj hauj lwm yeej ib txwm nyob li qub, thiab tsis yog ib qho hwj huaj me me uas tshwm qhov twg los kiag li, thiab nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev nquag nrhiav uas Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm xwb, rau qhov Vajtswv tsis quab yuam tib neeg—koj yuav tsum muab sij hawm rau Vajtswv ua hauj lwm, thiab yog tias koj tsis caum los sis tsis to taub, thiab yog tias hauv koj lub siab tsis muaj ib qho kev ntshaw me me li, ces Vajtswv tsis muaj lub caij nyoog yuav ua tau hauj lwm. Koj yuav nrhiav kom tau Vajtswv los tshoov koj lub siab los ntawm txoj kev twg? Los ntawm kev thov Vajtswv, thiab los ze zog rau ntawm Vajtswv. Tiam sis qhov tseem ceeb tshaj plaws, nco ntsoov tias, nws yuav tsum los ntawm lub hauv paus ntawm cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv lawm. Thaum koj raug Vajtswv tshoov siab tas li, koj tsis poob mus ciaj qhev rau cev nqaij tawv lawm: Tus txiv, tus poj niam, me nyuam thiab nyiaj txiag—txhua yam no tsis muaj peev xwm khi tau koj, thiab koj tsuas xav caum qhov tseeb thiab ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb. Lub sij hawm no, koj yuav yog ib tug neeg uas ua neej nyob muaj kev ywj pheej ntawm sab ntsuj plig.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 400

Vajtswv tau txiav txim siab khov kho los muab tib neeg kho kom muaj txhua yam, thiab tsis hais Nws yuav hais rau fab twg tuaj li, tag nrho tej no ces yeej puav leej yog ua kom tib neeg zoo tiav logxwb. Cov lus uas hais los ntawm tus Ntsujplig tuaj mas nyuab heev rau neeg to taub; lawv tsis muaj tej hau kev uas yuav nrhiav tau txoj kev los xyaum coj, vim lawv lub peev xwm to taub ntawd muaj tshawg heev. Vajtswv tej hauj lwm mas ua tau ntau yam sib txawv tshwm sim, thiab thaum nce tej kauj ruam ntawm tes hauj lwm ces Nws muaj Nws lub hom phiaj. Tshaj qhov ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas Nws yuav tau hais lus los ntawm ntau fab uas sib txawv, vim yuav tsum ua li ntawd mas Nws thiaj kho tau kom tib neeg zoo tiav log. Yog hais tias nws tsuas hais Nws lub suab tawm ntawm tus Ntsujplig xwb, ces yuav tsis muaj txoj hau kev ua kom theem no ntawm Vajtswv tej hauj lwm tiav hlo li. Los ntawm lub suab lus uas Nws hais, koj muaj cuab kav pom hais tias Nws yeej rau siab ntso ua kom pawg neeg no muaj txhua yam tiav hlo. Yog li ntawd dab tsi yog thawj kauj ruam rau cov uas xav kom raug muab tsim kho kom zoo tiav log? Tshaj txhua yam tib si, koj yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm. Hnub no, ib txog hau kev tshiab twb pib nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm lawm; tiam no twb pib hloov mus lawm, Vajtswv qhov kev ua hauj lwm los yeej hloov mus lawm, thiab tus yeeb yam hais lus ntawm Vajtswv los yeej hloov tib si lawm. Tam sim no yog Tiam Vajtswv Los Kav lawm. Nws yog tiam ntawm Vajtswv tus uas muaj kev hlub. Nws yog ib qho poov saj rau Tiam Yexus Los Kav Ib Txhiab Xyoo—uas yeej tseem yog Tiam Txoj Lus tib yam nkaus, thiab yog tiam uas Vajtswv siv ntau yam kev hais lus los kho kom tib neeg zoo tiav log, thiab hais lus los ntawm ntau fab los pub txhua yam rau tib neeg. Thaum nkag kiag mus rau Tiam Yexus Los Kav Ib Txhiab Xyoo, ces Vajtswv yuav pib siv tej lus los tsim kho kom tib neeg zoo tiav log, cia tib neeg los paub qhov tseeb txog lub neej qhov tseeb tiag thiab coj nws mus rau txoj kev yog. Thaum tau ntsib tau pom ntau kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, tib neeg tau pom hais tias Vajtswv tes hauj lwm mastsis yog yuav nyob twj ywm tsis txhawj hloov li, tab sis yeej loj hlob thiab nrhau cag tob yam tsis tso tseg li. Tom qab uas neeg tau ntsib tau pom qhov ntawd ntev lawm, tes hauj lwm tau kiv ncig vaj voog mus los tas mus li, hloov tas los hloov dua tshiab tas mus li. Txawm nws yuav hloov mus li cas los xij, nws yeej tsis txav tawm ntawm Vajtswv lub hom phiaj uas yuav coj kev cawm dim los rau neeg ntiaj teb. Txawm yuav muaj kaum txhiab qhov kev hloov pauv, los nws yeej tsis plam ntawm nws lub hom phiaj thaum xub thawj mus li. Tsis hais txoj hau kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav hloov, tes hauj lwm no yeej tsis tawm ntawm qhov tseeb los sis ntawm txoj sia mus li. Kev hloov pauv ntawm kev ua hauj lwm mas tsuas yog muaj ib qho kev hloov pauv ntawm qhov uas seb yuav ua yam twg ua ntej yam twg lawv qab xwb, thiab qhov kev xav uas Vajtswv siv hais lus; nws tsis muaj dab tsi hloov hauv lub hom phiaj loj ntawmVajtswv tes hauj lwm li. Kev hloov hauv Vajtswv lub suab lus thiab Nws qhov kev ua hauj lwm mas yuav tsum muaj es thiaj li ua tau ib qho tiav hlo. Ib qho kev hloov hauv lub suab lus tsis tau txhais hais tias muaj kev hloov nyob rau hauv lub hom phiaj los sis qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm. Cov neeg ntseeg Vajtswv mas qhov loj yog yuav nrhiav kev ciaj; yog koj ntseeg Vajtswv tab sis ho tsis nrhiav kev ciaj los sis nrhiav qhov tseeb los sis nrhiav kev paub txog Vajtswv, ces qhov no tsis yog ib qho kev ntseeg Vajtswv! Thiab nws puas yog ib qho muaj tseeb uas yuav nrhiav kev nkag mus rau lub teb chaws mus ua vaj ntxwv? Nrhiav tau kev hlub tseeb rau Vajtswv los ntawm kev nrhiav kev ciaj—tsuas yog qhov no yog qhov tseeb; qhov kev nrhiav thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb—tag nrho tej no yog qhov tseeb. Nyeem Vajtswv tej lus, thiab ntsib kiag pom kiag tej lus no, ces koj yuav to taub txog kev paub Vajtswv nyob rau tej kev ntsib kev pom tiag tiag no, thiab qhov no yog qhov uas kev nrhiav txhais tau li cas tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Vajtswv Los Kav Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 401

Tam sim no yog Tiam Vajtswv Los Kav. Qhov uas seb koj puas tau nkag los rau tiam tshiab no mas nyob ntawm qhov seb koj puas tau nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, nyob rau qhov uas seb Nws tej lus puas tau rais los ua koj lub neej qhov tseeb tiag. Vajtswv tej lus tau raug muab qhia kom txhua tus paub es kom, thaum kawg, tag nrho sawv daws thiaj li nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, thiab Nws cov lus yuav qhia kom txhua tus paub thiab kom to taub meej sab hauv nruab siab tuaj. Yog hais tias, nyob rau lub sij hawm no, koj tsis quav ntsej nyeem Vajtswv tej lus, thiab tsis muaj siab rau Nws tej lus, ces qhov no qhia tau hais tias koj tus yam ntxwv ntawd tsis yog lawm. Yog hais tias koj tsis muaj cuab kav yuav nkag tau mus rau Tiam Txoj Lus, ces tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv koj; yog koj tau nkag los mus rau tiam no, Nws yuav ua Nws tes hauj lwm. Koj yuav ua li cas thaum pib ntawm Tiam Txoj Lus es thiaj yuav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig? Nyob rau tiam no, thiab nyob rau ntawm nej sawv daws, Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb nram qab no: hais tias txhua tus neeg yuav tsum ua raws li Vajtswv tej lus, yuav tsum muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los mus xyaum ua, thiab yuav tsum hlub Vajtswv tiag tiag li; hais tias txhua tus neeg yuav tsum siv Vajtswv tej lus los ua qhov tseem ntsiab hauv paus thiab ua lawv qhov tseeb, thiab yuav tsum muaj lub siab uas hwm Vajtswv; thiab hais tias, qhov uas lawv muab Vajtswv tej lus coj los xyaum ua raws ntawd, tib neeg thiaj li yuav muaj hwj chim loj cuag vaj ntxwv ua ke nrog Vajtswv. Qhov no yog tes hauj lwm uas Vajtswv yuav ua kom tiav hlo. Koj yuav cia li nyob yam tsis nyeem Vajtswv tej lus li puas tau? Hnub no, muaj coob tus uas xav hais tias lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav nyob dhau ib hnub los sis ob hnub es tsis nyeem Nws tej lus li. Lawv yuav tsum tau nyeem Nws tej lus txhua txhua hnub, thiab yog tsis muaj sij hawm, mloog xwb los yeej tau lawm thiab. Qhov no yog qhov kev xav uas tus Vajntsujplig muab rau neeg, thiab nws yog txoj kev uas Nws pib muab lawv hloov. Qhov ntawd yog, Nws siv cov lus tswj fwm neeg, es kom lawv thiaj li muaj cuab kav nkag tau los mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Yog hais tias, tom qab ib hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj hnov zoo li muaj kev tsaus ntuj thiab nqhis dej, thiab thev tsis taus li, qhov no qhia tau hais tias koj raug tus Vajntsujplig muab hloov lawm, thiab hais tias Nws yeej tsis tau tig khiav ntawm koj mus li. Yog li ntawd, koj yog ib tug uas nyob rau hauv tus me nyuam dej ntws no. Txawm li cas los xij, yog hais tias tom qab li ib hnub los sis ob hnub uas tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus lawm, es koj tsis hnov dab tsi li, yog koj tsis muaj ib qho nqhis li, thiab zoo li tsis hloov ib qho li, ces qhov no qhia tau hais tias tus Vajntsujplig tau tig tawm ntawm koj mus lawm. Yog li ces, qhov no ntaus nqi tau hais tias muaj qee yam tsis zoo nyob rau hauv koj lawm; koj tsis tau nkag tau mus rau hauv Tiam Txoj Lus, thiab koj yog ib tug ntawm cov uas poob qab lawm. Vajtswv siv cov lus los kav cov neeg; koj yuav kaj siab yog hais tias koj tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab yog koj tsis tau, ces koj tsis muaj kev taug li. Vajtswv tej lus rais los ua neeg tej zaub mov, thiab lub zog uas txhawb lawv. Vajluskub hais tias “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.” Hnub no, Vajtswv yuav muab nws tes hauj lwm ua kom tiav hlo, thiab Nws muab qho tseeb hauv nej ua kom tiav hlo. Yog ua li cas es yav tag los, neeg yeej tsis nyeem Vajtswv tej lus tau ntau hnub thiab tab sis tseem muaj cuab kav noj thiab ua hauj lwm li qub, tab sis tam sim no ho tsis zoo li ntawd lawm? Nyob rau tiam no, Vajtswv tsuas yog siv cov lus los kav sawv daws xwb. Tib neeg raug txiav txim thiab kho kom zoo tag nrho los ntawm Vajtswv tej lus, ces thaum kawg thiaj li raug coj mus rau hauv lub teb chaws. Tsuas yog Vajtswv tej lus xwb thiaj li muab tau txoj sia rau tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm muab tus duab ci kaj thiab txoj kev xyaum coj xyaum ua rau tib neeg, tshwj xeeb yog nyob rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav. Yog hais tias koj tseem tsis tau nrug tawm ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, noj thiab haus Nws cov lus txhua hnub, Vajtswv yeej yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom zoo tiav log tuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Vajtswv Los Kav Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 402

Kev nrhiav lub neej txoj sia tsis yog ib yam uas yuav maj tau; kev loj hlob ntawm lub neej txoj sia mas tsis yog yuav tshwm sim tau rau ib hnub los sib ob hnub xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej zoo li tej ib txwm muaj thiab ib txwm ua tau, thiab muaj ib qho txheej txheem uas txhua yam yuav tsum tau ua raws. Nws siv sij hawm peb caug peb xyoos ntau rau tus Yexus uas los yug ua neeg ntawd thiaj li ua tiav Nws txoj hauj lwm uas raug ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd—yog li qhov twg ntawm kev ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab kev hloov nws lub neej, yog qhov hauj lwm uas nyuab tshaj plaws? Nws tsis yog ib qho yooj yim los muab ib tug neeg dog dig los coj thiab ua kom tshwm sim zoo li Vajtswv. Qhov no mas yeej zoo li ntawd tiag rau cov neeg uas yug nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, cov uas muaj peev xwm tsawg thiab yuav tsum siv sij hawm ntev rau Vajtswv tej lus thiab tes hauj lwm. Yog li ntawd tsis txhob ua siab luv tos saib seb tej yam tshwm sim thaum kawg ntawd. Koj yuav tsum xub npaj rau tej kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, thiab sib zog me ntsis rau Vajtswv tej lus. Thaum koj nyeem Nws tej lus tag lawm, koj yuav tsum muaj cuab kav muab cov lus ntawd coj los xyaum siv ua raws kiag, nrhiav tas zog ntxiv rau tej kev paub, kev to taub, kev thoob tsib, thiab kev ntse ntawm Vajtswv tej lus. Los ntawm qhov no, koj yuav hloov tau yam koj tsis nco ras txog li. Yog koj muaj cuab kav muab tej yam xws li kev noj kev haus Vajtswv tej lus, kev nyem tej ntawd, kev paub tej ntawd, kev ntsib kev pom tej ntawd, thiab kev xyaum ua raws tej ntawd coj los ua koj qhov tseem ntsiab kev coj kev xav, ces koj yuav dhau los paub tab yam koj tsis ras txog li. Yeej muaj cov hais tias lawv tsis muaj peev xwm yuav muab Vajtswv tej lus coj los xyaum coj xyaum ua li txawm yog tom qab uas nyeem tag lawm los xij. Koj maj dab tsi? Thaum koj loj hlob txaus lawm, koj yuav muaj cuab kav muab Nws tej lus coj los xyaum coj xyaum ua tau. Ib tug me nyuam plaub los sis tsib xyoos puas yuav txawj hais tias lawv txhawb nqa los sis hwm hawm tsis tau lawv niam lawv txiv mas? Koj yuav tsum paub tias koj qhov kev loj hlob tam sim no zoo li cas xwb. Xyaum coj xyaum ua tej uas koj xyaum coj xyaum ua tau xwb, thiab yuav tsum zam tsis txhob ua ib tug neeg uas tab kaum los sis rhuav txoj kev tswj ntawm Vajtswv. Cia li noj thiab haus Vajtswv tej lus xwb, thiab muab qhov ntawd ua koj qhov tseem ntsiab kev coj kev ntseeg txij tam sim no mus. Tsis txhob txhawj, rau lub sij hawm no, hais tias xyov Vajtswv puas yuav muaj peev xwm muab koj tsim kho kom muaj txhua yam. Tsis txhob xuas nrhiav qhov ntawd tam sim no. Tsuas noj thiab haus Vajtswv tej lus thaum cov lus ntawd los rau koj, ces Vajtswv yeej yuav muab koj tsim kho kom muaj txhua yam xwb li. Txawm li cas los xij, nws yeej muaj ib qho tseem ntsiab hais tias koj yuav tsum noj thiab haus Nws tej lus li cas. Tsis txhob lam tau lam ua yam li tej neeg dig muag. Qhov noj thiab haus Vajtswv tej lus, ib qho thiab mas, nrhiav cov lus uas koj tsim nyog yuav tsum paub—qhov ntawd yog, cov uas muaj feem xyuam rau tej zeem muag—thiab ntxiv ntawd, ces nrhiav tej uas koj tsim nyog yuav tsum muab coj los xyaum ua raws tiag—qhov ntawd yog, qhov uas koj ntsim nyog yuav tsum nkag mus rau. Ib qho mas yog kev paub, thiab ib qho mas yog kev nkag mus rau. Thaum uas koj tuav tau ob qho tib si—thaum uas koj tuav tau qhov uas koj tsim nyog paub thiab qhov uas koj tsim nyog xyaum ua—ces koj yeej yuav paub noj thiab haus Vajtswv tej lus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Vajtswv Los Kav Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 403

Txij no lawm yav tom ntej, hais txog Vajtswv tej lus mas yuav tsum yog koj qhov tseem ntsiab kev coj kev ntseeg uas koj yuav tsum hais txog. Raws li ib txwm mas, thaum nej los ua ke, nej yuav tsum sib koom sib tham txog Vajtswv tej lus, muab Vajtswv tej lus ua lub ntsiab lus ntawm nej qhov kev sib cev ncauj cev lus, tham txog tej uas nej paub txog tej lus no, nej muab tej no coj los xyaum coj xyaum ua li cas, thiab seb tus Vajntsujplig ua hauj lwm li cas. Thaum uas koj tseem tham txog Vajtswv tej lus, tus Vajntsujplig yuav ci ntsa kom koj pom kev. Yuav kom ua tau lub teb chaws ntawm Vajtswv tej lus mas yuav tsum muaj tib neeg txoj kev koom tes. Yog koj tsis nkag los rau qhov no, Vajtswv yuav tsis muaj kev ua hauj lwm; yog koj kaw koj lub qhov ncauj twj ywm thiab tsis tham txog Nws cov lus, Nws yuav tsis muaj kev ci ntsa kom koj pom kev. Thaum uas koj tsis muaj dab tsi khuam, tham txog Vajtswv tej lus, thiab tsis txhob lam sib tham dog dig yam tsis muaj qab hau! Cia koj lub neej txoj sia kom muaj Vajtswv tej lus nyob puv npo rau hauv—thaum ntawd mas koj thiaj yuav ua tau ib tug uas muaj lub siab ntseeg tiag tiag. Nws tsis yog ib qho tseem ceeb txawm koj qhov kev sib tham sib raug zoo ntawd yuav yog ib qho ntiav ntiav sab nraud xwb los xij. Yog tsis muaj qhov ntiav ntiav ces yeej tsis muaj qhov tob tob li. Nws yuav tsum muaj ib qho txheej txheem. Los ntawm koj qhov kev xyaum ntawd, koj yuav tuav tau qhov kev ci ntsa kom pom kev ntawm tus Vajntsujplig los rau koj, thiab to taub hais tias yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas thiaj yuav yog qhov yog. Tom qab ib ncua kev soj ntsuam xyuas lawm, koj yuav nkag mus rau hauv qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Tsuas yog thaum koj yeej qhau siab hlo los koom tes lawm mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav tau txais tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig.

Ntawm qhov tseem ntsiab ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, mas ib qho ces yog hais txog kev paub, thiab ib qho ces hais txog kev nkag mus rau hauv. Cov lus twg yog cov uas koj tsim nyog yuav tsum los paub? Koj yuav tsum los paub cov lus uas hais txog tej zeem muag (xws li, cov uas hais txog tiam twg uas Vajtswv tes hauj lwm twb tau nkag los mus rau lawm, dab tsi yog qhov uas Vajtswv ua kom tiav tam sim no, kev yug los ua neeg yog dab tsi, thiab ntxiv mus; tag nrho tej no yog hais txog tej zeem muag). Txoj kev uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau txhais tau li cas? Qhov no yog hais txog Vajtswv tej lus uas tib neeg yuav tsum muab coj los xyaum ua raws thiab nkag mus rau. Cov saum toj no yog ob yam ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus. Txij no mus, noj thiab haus Vajtswv tej lus li no. Yog koj yeej to taub meej txog Nws cov lus hais txog tej zeem muag lawm, ces tsis tas yuav nyeem tag mus li los yeej tau. Qhov tseem ceeb ua ntej tshaj plaws ces yog noj thiab haus tej lus uas hais txog kev nkag mus rau hauv, xws li yuav tig koj lub siab mus rau Vajtswv li cas, yuav ua cas muab koj lub siab ua kom nyob ntsiag to ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab yuav tso lub cev tseg tau li cas. Tej no yog tej yam uas koj yuav tau muab coj los xyaum ua. Yog tsis muaj kev paub txog hais tias yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas, ces yuav muaj tsis tau txoj kev sib koom tiag hlo li. Thaum koj paub noj thiab haus Nws tej lus lawm, thaum koj tuav nkaus tau hais tias tus yawm sij yog dab tsi lawm, kev sib koom yuav yog ib qho yooj yim, thiab txawm yuav muaj teeb meem dab tsi tshwm sim los, koj yeej yuav muaj cuab kav sib koom tau thiab to taub qhov tseeb. Yog hais tias, thaum sib koom nrog Vajtswv tej lus, koj tsis tau qhov tseeb, ces koj tuav tsis tau tus yawm sij, ces qhia tau kom pom hais tias koj tsis paub yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas. Ib txhia neeg mas yuav pom tau hais tias nyeem tej Vajtswv tej lus mas sab dhau heev lawm, ces qhov ntawd tsis yog ib qho yam ntxwv zoo li tej uas ib txwm muaj. Qhov uas ib txwm muaj mas yog qhov uas yeej tsis nkees nyeem Vajtswv tej lus li, yeej nqhis tej ntawd tas mus li xwb, thiab yeej pom tau hais tias Vajtswv tej lus mas tsuas muaj qhov zoo nkaus xwb. Qhov no yog qhov uas ib tug neeg twg nkag tau mus noj thiab haus Vajtswv tej lus tiag tiag li. Thaum uas koj xav tau hais tias Vajtswv tej lus mas ua raws tau yooj yim heev thiab yog kiag qhov uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau; thaum uas koj xav hais tias Nws tej lus mas yeej pab tau thiab muaj txiaj ntsim heev rau tib neeg, thiab tej lus ntawd yog qhov pab cuam rau tib neeg txoj sia—ces yog tus Vajntsujplig muab qhov kev xav no rau koj, thiab nws yog tus Vajntsujplig uas hloov koj. Qhov no ua pov thawj tau hais tias tus Vajntsujplig yeej ua hauj lwm nyob rau hauv koj thiab hais tias Vajtswv yeej tseem tsis tau tig tawm ntawm koj mus. Ib txhia neeg, pom hais tias Vajtswv mas yeej hais lus tas mus li, ces cia li dhuav Nws tej lus, thiab xav hais tias lawv txawm yuav nyeem thiab tsis nyeem Nws tej lus los yeej tsis muaj dab tsi li—ces qhov ntawd tsis yog tus yam ntxwv uas ib txwm muaj. Lawv tsis muaj ib lub siab uas yuav nqhis kev nkag mus rau qhov tseeb, thiab cov neeg zoo li ntawd ces yeej tsis nqhis los sis muab kev tsim kho kom zoo tag nrho ntawd saib tseem ceeb li. Thaum twg los xij uas koj pom tau hais tias koj tsis nqhis Vajtswv tej lus lawm, ces qhov no qhia tau hais tias koj tsis nyob rau qhov yam ntxwv uas ib txwm muaj lawm. Nyob rau yav dhau los, mas qhov uas seb Vajtswv puas tau tig tawm ntawm koj mus ces yeej ntsuas tau kom paub meej los ntawm qhov uas seb koj lub siab puas nyob tus, thiab seb koj puas muaj kev xyiv fab. Tam sim no tus yawm sij ces yog qhov uas seb koj puas nqhis Vajtswv tej lus, seb Nws tej lus puas yog koj qhov tseeb, seb koj puas ua siab ncaj rau, thiab seb koj puas muaj peev xwm ua txhua yam uas koj ua tau rau Vajtswv. Ua lwm yam hais ces, tib neeg yuav raug txiav txim los ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Vajtswv hais Nws cov lus ncaj qha raug neeg ntiaj teb tag nrho tib si. Yog koj kam nyeem tej ntawd, Nws yuav qhia kom koj paub meej, tab sis yog koj tsis kam, ces Nws yuav tsis qhia. Vajtswv qhia kom cov uas tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees paub kom meej, thiab Nws qhia kom cov nrhiav Nws paub kom meej. Ib txhia hais tias Vajtswv yeej tsis qhia kom lawv paub meej li txawm yog tom qab uas lawv nyeem Nws tej lus los xij. Tab sis koj ho nyeem Nws tej lus li cas? Yog koj nyeem Nws tej lus li ib tug neeg caij nees saib tej paj hmab paj ntoos xwb, thiab tsis saib qhov tseeb kom tseem ceeb, ces Vajtswv yuav ua cas qhia kom koj paub meej tau mas? Ib tug neeg uas twb tsis saib Vajtswv tej lus muaj nuj nqis es Nws yuav ua cas muab tus neeg ntawd ua kom zoo tiav log tau mas? Yog koj tsis saib Vajtswv tej lus muaj nuj nqis, ces koj yuav tsis tau qhov tseeb thiab qhov muaj tiag. Yog koj saib Nws tej lus muaj nuj nqis, ces koj yuav muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj tau qhov tseeb uas muaj tiag. Qhov no yog qhov uas koj yuav tsum tau noj thiab haus Vajtswv tej lus txhua lub sij hawm, txawm hais tias koj yuav khoom thiab tsis khoom los xij, txawm hais tias tej xwm txheej ntawd yuav phem thiab zoo los xij, thiab txawm hais tias koj yuav raug sim thiab tsis raug los xij. Tag nrho txhua yam, Vajtswv tej lus yog qhov tseem ntsiab hauv paus ntawm qhov uas muaj tib neeg. Tsis muaj ib tug twg uas yuav tig tawm ntawm Nws tej lus mus tau li, tab sis yuav tsum noj Nws tej lus lus li qhov uas lawv noj zaub mov ib hnub peb pluag. Kev raug tsim kho kom zoo tshaj plaws thiab kev raug muab tau los ntawm Vajtswv puas yooj yim npaum li ntawd? Txawm koj yuav to taub tam sim no thiab tsis to taub los xij, thiab koj txawm yuav pom meej txog Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis pom los xij, koj yuav tsum noj thiab haus Vajtswv tej lus koj ntau li ntau tau. Qhov no yog kev xub npaj nkag mus rau. Tom qab nyeem Vajtswv tej lus tag lawm, maj nroos coj mus xyaum ua qhov uas koj yuav nkag mus rau hauv, thiab muab lub tsam thawj uas koj nkag tsis tau ntawd xyeeb zog rau ib sab. Tej zaum muaj ntau lo ntawm Vajtswv tej lus uas koj yuav tsis to taub thaum xub thawj, tab sis tom qab ob peb lub hlis, los tej zaum mas tseem yog ib xyoos, koj yuav to taub. Ua cas ho zoo li no? Nws yog vim tias Vajtswv ua tsis tau kom tib neeg zoo tiav log rau ib hnub los ob hnub xwb. Feem ntau mas, thaum koj nyeem Nws tej lus, tej zaum koj yuav tsis to taub tam sim ntawd. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tej zaum mas tej ntawd tsuas zoo li tej ntawv sau dog dig xwb; koj yuav tsum tau ntsib tau pom tej ntawd kom ntev tsawv ua ntej koj yuav to taub. Vajtswv tau hais ntau heev, koj yuav tsum mob siab tshaj plaws los noj thiab haus Nws tej lus, thiab tom qab ntawd, koj yeej tsis ras txog li, koj yuav los to taub, thiab koj yeej tsis ras txog li, tus Vajntsujplig yuav qhia kom koj paub meej. Thaum tus Vajntsujplig qhia kom tib neeg pom meej, mas feem ntau ces tib neeg yeej tsis paub txog li. Nws ua kom koj pom thiab coj qhia koj thaum koj nqhis thiab nrhiav. Qhov tseem ntsiab uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm ntawd mas nyob ncig ntawm Vajtswv tej lus uas koj noj thiab koj haus. Tag nrho cov uas saib Vajtswv tej lus tsis muaj nuj nqis thiab muaj tus cwj pwm txawv rau Nws tej lus ntawd tas mus li xwb—ntseeg, nyob rau hauv lawv qhov kev xav tsis meej pem ntawd, hais tias txawm lawv yuav nyeem thiab tsis nyeem los yeej tsis ua cas li—ces yog cov uas tsis tau qhov muaj tseeb. Tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab Nws qhov kev qhuab qhia ntawd yeej tsis pom muaj nyob rau hauv ib tug neeg zoo li ntawd li. Cov neeg zoo li no mas tsuas lam yoog ntws raws xwb, neeg ua txuj dag uas tsis muaj ib qho peev xwm tiag, zoo li tus yawg Naku-au hauv phau paj lug.[a]

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Vajtswv Los Kav Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “hauv phau paj lug.”


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 404

Thaum uas Vajtswv tej lus tawm los, koj yuav tsum txais yuav tam sim ntawd, thiab muab noj thiab haus kiag. Txawm koj yuav to taub ntau thiab tsawg npaum li cas los xij, qhov kev xav uas koj yuav tsum muaj ces yog qhov hais tias koj yuav tsum maj nroos noj thiab haus, kom paub, thiab muab coj mus xyaum ua raws Nws cov lus. Nov yog tej yam uas koj yuav tsum muaj cuab kav ua tau. Tsis txhob xav txog qhov uas seb koj lub siab yuav zoo li cas; tsuas tsom ntsoov qhov noj thiab haus Nws tej lus xwb. Qhov no yog qhov uas tib neeg yuav tsum koom tes nrog. Koj txoj sia sab ntsuj plig yeej rau siab ntso yuav nkag mus rau qhov tseeb ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus thiab muab tej ntawd coj mus xyaum ua raws. Nws tsis yog koj txoj hauj lwm yuav mus tsom ntsoov rau lwm yam hlo li. Cov thawj coj ntawm pawg ntseeg yuav tsum muaj peev xwm coj tau lawv tej kwv tij thiab nkauj muam es kom lawv txawj noj thiab haus Vajtswv tej lus. Qhov no yog tes dej num ntawm txhua tus thawj coj hauv pawg ntseeg. Txawm lawv yuav hluas los laus, tag nrho sawv daws yuav tsum saib kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus ua qhov tseem ceeb thiab yuav tsum muaj Vajtswv tej lus nyob rau hauv lawv lub siab. Nkag los rau hauv qhov muaj tseeb txhais tau hais tias nkag los rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav. Hnub no, neeg feem coob xav hais tias lawv yuav ua tsis taus neeg nyob yog tsis tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab xav hais tias Nws tej lus yog yam tshiab tshiab tsis hais yog lub sij hawm twg li. Qhov no txhais tau hais tias lawv tab tom pib tau txoj kev yog lawm. Vajtswv siv tej lus los ua Nws tes hauj lwm thiab pab cuam rau tib neeg. Thaum txhua tus ntshaw thiab nqhis Vajtswv tej lus, neeg ntiaj teb yuav nkag mus rau lub ntiaj teb ntawm Nws tej lus.

Vajtswv tau hais ntau heev. Koj ho paub ntau npaum li cas lawm? Koj ho nkag tau rau npaum li cas lawm? Yog ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg tsis tau coj lawv tej kwv tij thiab nkauj muam nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, ces lawv tau muab lawv tes dej num tso tseg, thiab yuav ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav hlo! Tsis hais koj txoj kev to taub ntawd txawm yuav tob los ntiav li cas li, tsis hais theem ntawm koj txoj kev to taub ntau los tsawg li, koj yuav tsum paub noj thiab haus Nws tej lus, koj yuav tsum mloog Nws cov lus kom zoo, thiab to taub qhov tseem ceeb thiab qhov tim tsum ntawm kev noj thiab kev haus tej ntawd. Vajtswv tau hais ntau heev lawm, yog koj tsis noj thiab haus Nws tej lus, los sis sim nrhiav, los sis muab Nws tej lus coj los xyaum ua raws, qhov no ces hu tsis tau hais tias ntseeg Vajtswv. Vim koj ntseeg Vajtswv, ces koj yuav tsum noj thiab haus Nws tej lus, ntsib thiab pom Nws tej lus, thiab ua raws Nws tej lus. Tsuas yog qhov no xwb thiaj hu tau hais tias kev ntseeg Vajtswv! Yog koj hais tias koj ntseeg Vajtswv nrog koj lub qhov ncauj xwb thiab tab sis tsis muaj cuab kav muab Nws tej lus coj los xyaum ua raws los sis tsim kom muaj ib qho tseeb, qhov no tsis yog hais tias ntseeg Vajtswv. Tab sis, nws tsuas yog “nrhiav ncuav nplej noj kom plab tsau” xwb. Tsuas hais txog tej lus tim khawv ntiav ntiav xwb, tej yam siv tsis tau, thiab tej yam dog dig, yeej tsis muaj ib qhov tseeb me me hlo li: tej no ua tsis tau kev ntseeg Vajtswv, thiab koj yeej tseem tsis paub txog txoj kev ntseeg Vajtswv uas yog hlo li. Vim li cas es koj thiaj li tsim nyog yuav tsum noj thiab haus Vajtswv tej lus kom ntau li ntau tau? Yog koj tsis noj thiab haus Nws tej lus tab sis tsuas nrhiav kev nce mus rau ceeb tsheej xwb, qhov ntawd puas yog ntseeg Vajtswv mas? Thawj kauj ruam uas tus neeg ntsheeg Vajtswv yuav tsum tau ua yog dab tsi? Vajtswv ho siv txoj kev twg los tsim kho kom tib neeg zoo tiav log? Koj puas yuav muaj cuab kav raug muab tsim kho kom zoo tiav log yam tsis noj thiab tsis haus Vajtwv tej lus li mas? Koj puas yuav raug xam tau hais tias yog ib tug neeg hauv lub teb chaws yog tsis muaj Vajtswv tej lus los ua koj qhov tseb? Kev ntseeg Vajtswv txhais tau li cas tiag mas? Cov ntseeg Vajtswv, mas yam tsawg, yuav tsum coj kom zoo rau sab nraud; qhov tseem ceeb tshaj mas yuav tsum muaj Vajtswv tej lus tuav rawv. Tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yeej tsis muaj peev xwm yuav khiav tawm ntawm Nws txoj lus mus tau li. Kev paub Vajtswv thiab ua kom Nws tej kev xav tiav hlo ces yeej ua tau nyob rau hauv Nws tej lus. Nyob rau yav tom ntej, txhua lub teb chaws, txhua pab pawg ntseeg, txhua txoj kev ntseeg thiab txhua thaj chaw yuav raug ntaus yeej los ntawm Vajtswv tej lus. Vajtswv yuav hais ncaj qha, thiab tag nrho cov neeg yuav tuav Vajtswv tej lus rau hauv lawv txhais tes, thiab ua li no, ces neeg ntiaj teb yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Nyob rau sab hauv los sis nyob rau sab nraud, Vajtswv tej lus yuav hlav nthuav tawm thoob plaws: Neeg ntiaj teb yuav hais Vajtswv tej lus nrog lawv lub qhov ncauj, xyaum ua raws li Vajtswv tej lus, thiab khaws Vajtswv tej lus cia sab hauv, raug tsau rau hauv Vajtswv tej lus tag nrho sab hauv thiab sab nraud tib si. Ua li ntawd ces neeg ntiaj teb thiaj yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas ua tau tiav hlo raws li Vajtswv tej kev npaj siab thiab muaj cuab kav ua tim khawv tau rau Nws, cov no yog cov neeg uas muaj Vajtswv tej lus ua lawv qhov tseeb.

Nkag los mus rau Tiam Txoj Lus—Tiam Yexus Los Kav Ib Txhiab Xyoo—yog tes hauj lwm uas tab tom ua kom tiav hnub no. Txij no mus, xyaum sib tham sib qhia txog Vajtswv tej lus. Tsuas yog kev noj thiab kev haus nrog rau kev ntsib kev pom Vajtswv tej lus xwb mas koj thiaj yuav muaj cuab kav ua tau raws li Vajtswv tej lus. Koj yuav tsum tsim kom muaj tej kev ntsib kev pom uas yeej muaj peev xwm ua tau ntawd mas thiaj li yuav hais tau lwm tus ntseeg li ntawd. Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau raws li qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus, yuav tsis muaj leej twg ntseeg li! Tag nrho cov uas Vajtswv siv mas muaj peev xwm ua tau raws li qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus. Yog koj ua tsis tau kom muaj qhov tseeb no thiab ua tim khawv rau Vajtswv, qhov no qhia kom pom tau hais tias tus Vajntsujplig tsis tau ua hauj lwm rau hauv koj, thiab koj tseem tsis tau raug muab tsim kho kom zoo tiav log. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv tej lus. Koj puas muaj ib lub siab uas nqhis Vajtswv tej lus? Cov uas nqhis Vajtswv tej lus ces nqhis qhov tseeb, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no thiaj tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv xwb. Nyob rau yav tom ntej, yuav muaj lus ntau heev uas Vajtswv yuav hais rau tag nrho txhua txoj kev ntseeg thiab txhua pab pawg ntseeg. Nws xub hais ua ntej thiab hais Nws lub suab rau nej es ua kom nej muaj txhua yam tiav hlo ua ntej uas yuav mus hais ntxiv thiab hais Nws lub suab nrov rau Lwm Haiv Neeg kom ntaus yeej tag nrho lawv. Nyob rau hauv Nws cov lus ntawd, tag nrho sawv daws yuav ntseeg tag nrho tiag tiag li. Nyob rau hauv Vajtswv tej lus thiab Nws cov lus qhia tshwm, tib neeg tus yam ntxwv coj tsis ncaj yuav muaj tsawg zuj zus, nws yuav tau lub ntsej muag thiab lub cev zoo li ib tug tib neeg, thiab nws tus yam ntxwv tig tawm tsam ntawd yuav muaj tsawg zuj zus. Cov lus ua hauj lwm rau tib neeg yam muaj hwj chim kav thiab kov yeej tib neeg nyob rau hauv Vajtswv tus duab ci. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua rau tiam tam sim no, nrog rau qhov chaw tig ntawm Nws tes hauj lwm, ces yeej muaj nyob rau hauv Nws tej lus. Nyob hauv koj tus kheej qhov kev noj thiab kev haus Nws tej lus, thiab nyob rau hauv kev sib qhia nrog rau koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab koj qhov kev ntsib kev pom tiag, koj yuav tau txais kev paub puv npo txog Vajtswv tej lus. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj yuav ua tau raws li lawv qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Vajtswv Los Kav Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 405

Kuv twb tau hais dua lawm hais tias “Tag nrho cov uas tsom ntsoov saib tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv yuav raug tso pov tseg; lawv tsis yog cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tshaj plaws.” Kuv tau hais lus ntau heev, tab sis tib neeg tseem tsis paub ib qho me me txog tes hauj lwm no li, thiab, tau los txog qhov nov, es neeg tseem nug txog tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Koj qhov kev ntseeg Vajtswv es tsis muaj dab tsi tshaj qhov kev nrhiav tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis yog yuav ua kom tau txoj sia? Yexus kuj hais lus ntau, thiab muaj ib co mas yeej tseem tsis tau muaj tiav. Koj hais puas tau hais tias Yexus tsis yog Vajtswv mas? Vajtswv ua pov thawj hais tias Nws yog Khetos thiab Leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws. Koj tsis lees qhov no puas tau mas? Hnub no, Vajtswv tsuas hais lus xwb, thiab yog koj tsis paub qhov no kom thoob, ces koj sawv tsis tau khov kho. Koj puas ntseeg Nws vim Nws yog Vajtswv, los sis puas yog koj ntseeg Nws raws li qhov uas seb Nws cov lus puas muaj tiav xwb mas? Koj puas ntseeg tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis koj puas ntseeg Vajtswv? Hnub no, Nws tsis ua kom koj pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv—ua Nws puas yog Vajtswv tiag? Yog cov lus Nws hais tsis tau tshwm sim, ua Nws puas yog Vajtswv tiag mas? Qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv ces yog qhia tau los ntawm qhov uas seb cov lus Nws hais puas muaj tiav xwb los? Vim li cas es ib txhia neeg pheej yuav tos kom txog thaum uas Vajtswv cov lus muaj tiav ua ntej ces lawv mam ntseeg Nws? Qhov no tsis txhais hais tias lawv tsis paub Nws los? Tag nrho cov uas muaj qhov kev xav phem li ntawd ces yog cov uas tsis lees paub Vajtswv. Lawv siv kev xav phem los ntsuas Vajtswv; yog Vajtswv cov lus muaj tiav, ces lawv ntseeg Nws, thiab yog tsis muaj tiav, ces lawv tsis ntseeg Nws; thiab lawv pheej nrhiav tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv tas mus li xwb. Cov neeg no tseem tsis yog cov Falixai rau tiam teb chaws vam meej no thiab los? Qhov uas seb koj puas yuav sawv tau khov kho ntawd mas nyob ntawm qhov uas koj puas paub tus Vajtswv tiag—qhov no tseem ceeb heev! Yog Vajtswv txoj lus yim tshwm sim muaj tiag nyob rau hauv koj, ces koj haj yam paub qhov muaj tiag ntawm Vajtswv, thiab koj yuav muaj cuab kav sawv tau khov dua rau lub sij hawm raug sim siab. Koj yim tsom ntsoov rau qhov pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, koj yim muaj peev xwm sawv khov kho tsawg, thiab koj yuav ntog thaum raug kev sim siab. Tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ces tsis yog lub hauv paus keeb cag; tsuas yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv mas thiaj yog txoj sia xwb. Ib txhia neeg mas tsis paub txog qhov tshwm sim los ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv siv lawv lub sij hawm txhua hnub rau kev feeb tsis meej, tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm. Lub hom phiaj ntawm tej lawv nrhiav ces tsuas yog yuav kom Vajtswv ua kom tej lawv xav tau ntawd muaj tiav xwb, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav ntseeg tiag tiag. Lawv hais tias lawv yuav nrhiav txoj sia yog hais tias Vajtswv cov lus muaj tiav, tab sis yog hais tias Nws cov lustsis muaj tiav, ces lawv yeej tsis muaj hnub yuav nrhiav txoj sia li. Tib neeg xav hais tias ntseeg Vajtswv ces yog nrhiav kev saib tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab nrhiav kev nce mus saum ceeb tsheej thiab lub ceeb tsheej thib peb. Tsis muaj leej twg hais tias lawv qhov kev ntseeg Vajtswv ces yog kev nrhiav kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag, kev nrhiav txoj sia, thiab kev nrhiav qhov kom Vajtswv muab tau. Kev nrhiav tej yam no ho muaj nuj nqis dab tsi thiab? Cov uas tsis nrhiav kev paub Vajtswv thiab Vajtswv qhov kev txaus siab ces yog cov uas tsis ntseeg Vajtswv; lawv yog cov uas saib tsis taus Vajtswv!

Tam sim no nej puas to taub hais tias Vajtswv yog dab tsi? Ua kev ntseeg Vajtswv puas yog kev saib tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv? Puas yog kev nce mus saum ceeb tsheej? Kev ntseeg Vajtswv mas tsis yog ib qho yooj yim me ntsis kiag li. Tej niag txheej txheem kev ntseeg ntawd yuav tsum tau muab ntxuav pov tseg; nrhiav kev kho tej neeg mob thiab ntiab dab tawm, kev tsom ntsoov rau tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, txeeb tau Vajtswv tej kev hlub kom tau ntau, kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, nrhiav cib fim zoo thiab kev tau zoo rau lub cev nqaij daim tawv—tej no yog txheej txheem kev ntseeg thiab tej txheej txheem kev ntseeg ntawd yog hom kev ntseeg uas pom tsis meej. Kev ntseeg Vajtswv tiag hnub no yog dab tsi? Nws yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus los ua qhov muaj tiag ntawm yus txoj sia thiab kev paub Vajtswv los ntawm Nws txoj lus es kom muaj ib txog kev hlub tiag rau Nws. Hais kom meej: Ntseeg Vajtswv es kom koj thiaj li mloog Vajtswv lus, hlub Vajtswv, thiab ua tes dej num uas tsim nyog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua. Qhov nov yog lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav tsum kawm kom tau ib qho kev paub txog Vajtswv qhov kev ntxim hlub, paub txog qhov uas Vajtswv tsim nyob tau txais kev hwm hawm npaum li cas, paub txog qhov uas, nyob rau hauv cov uas Nws tsim tawm, Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim thiab tsim kho kom tib neeg kom zoo tshaj plaws li cas—tej no yog cov tseem ntsiab uas tseem ceeb ntawm koj qhov kev ntseeg Vajtswv. Ntseeg Vajtswv ces yog kiag qhov uas hloov ntawm lub neej ntawm cev nqaij daim tawv mus rau lub neej uas hlub Vajtswv; hloov ntawm qhov ua neej qias vuab tsuab mus rau qhov ua neej ntawm Vajtswv cov lus; nws yog qhov kev tawm hauv thaj chaw uas Ntxwgnyoog tswj fwm los mus thiab nyob rau hauv qab txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv ntawm Vajtswv; nws yog qhov uas muaj cuab kav mloog Vajtswv lus thiab tsis mloog lub cev nqaij daim tawv, nws yog qhov uas cia Vajtswv los muab kom tau tag nrho koj lub siab, cia Vajtswv muab koj ua kom zoo tshaj plaws li, thiab tso koj tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog tus moj yam. Ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog cia kom Vajtswv lub hwj chim thiab lub yeej koob tshwm sim rau hauv koj, es kom koj ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, thiab ua kom Vajtswv qhov phiaj xwm tiav hlo, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv tau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Ntseeg Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog nyob ncig qhov kev xav pom tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis tsis yog yuav npaj rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Nws yuav tsum yog kev nrhiav kev paub Vajtswv, thiab kev muaj peev xwm mloog Vajtswv lus, thiab, ib yam nkaus li Petus, mloog Nws lus kom txog thaum yus tuag kiag. Tej no yog tej hom phiaj tseem ceeb ntawm kev ntseeg Vajtswv. Yus noj thiab haus Vajtswv txoj lus kom paub Vajtswv thiab ua tau rau Nws txaus siab. Qhovnoj thiab haus Vajtswv txoj lus muab kev paub loj dua txog Vajtswv rau koj, mas tsuas yog tom qab ntawd mas koj thiaj li yuav mloog Nws lus xwb. Yuav tsum yog muaj kev paub Vajtswv mas koj thiaj li yuav hlub tau Nws, thiab qhov no yog lub hom phiaj uas tib neeg yuav tsum muaj nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv. Yog hais tias, nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv ntawd, koj pheej tsuas muaj nrhiav kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces qhov kev xav ntawm qhov kev ntseeg Vajtswv zoo li no yuam kev lawm. Kev ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog kevtxais yuav Vajtswv txoj luscoj los ua qhov muaj tiag ntawm lub neej txoj sia. Vajtswv lub hom phiaj mas tsuas ua tau los ntawm qhov uas muab Vajtswv cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj coj los xyaum ua raws kiag nyob rau hauv koj tus kheej. Nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum rau siab ntso kom raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tshaj plaws, kom muaj cuab kav nyoo zwm tau rau Vajtswv, thiab kom muaj kev mloog Vajtswv lus tag nrho txhua yam. Yog koj muaj cuab kav mloog Vajtswv lus yam tsis cav tsis yws kiag li, muaj lub siab xav ntsoov txog tej uas Vajtswv nyiam, ua kom tau lub koob meej li Petus, thiab coj tau tus yam ntxwv li Petus hais txog Vajtswv, ces qhov ntawd yog thaum uas koj yeej ua tau tiav hlo rau qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, thiab nws yuav qhia tau hais tias Vajtswv muab tau koj lawm tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia

Ntxiv Mus: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 2

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No