Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 2

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 406

Txoj hau kev uas tib neeg ntseeg Vajtswv, hlub Vajtswv thiab ua rau Vajtswv txaus siab yog los ntawm kev paub nrog Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm lawv lub siab thiab tau txais Nws txoj kev txaus siab, thiab siv lawv lub siab los koom nrog Vajtswv cov lus thiab yog li thiaj raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Yog tias koj xav kom ua tau lub neej ntawm sab ntsuj plig li ib txwm muaj thiab tsim ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces koj yuav tsum xub muab koj lub siab rau Nws ua ntej tso. Tsuas yog tom qab koj tau ua kom koj lub siab nyob ntawm Nws xub ntiag thiab tau muab koj lub siab tag nrho rau Nws xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm txhim kho tau ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj. Yog tias nyob hauv cov tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis muab lawv lub siab rau Nws thiab yog tias lawv lub siab tsis nyob rau hauv Nws thiab lawv tsis suav Nws lub nra ua lawv tus kheej lub, ces txhua yam uas lawv ua yog kev coj tsis ncaj rau Vajtswv, kev coj ua ntawm cov neeg ntseeg feem ntau, thiab tsis tuaj yeem tau txais kev qhuas los ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis tau ib yam dab tsi los ntawm hom neeg no li; tus neeg zoo li no tsuas tuaj yeem ua dej num li ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv txoj hauj lwm xwb, zoo li tej khoom tsim kom zoo nkauj hauv Vajtswv lub tsev, qee yam uas tsis tseem ceeb thiab tsis muaj qab hau li. Vajtswv tsis tau siv txiaj ntsig dab tsi los ntawm hom neeg no. Hauv tus neeg zoo li no, tsis yog tias yuav tsis muaj lub caij nyoog rau txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv xwb, tsis muaj ib qho txiaj ntsig hauv lawv txoj kev ua kom zoo tiav log li. Hom neeg no yog, qhov tseeb, neeg tuag sawv mus kev xwb. Cov neeg zoo li no tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis rov qab qees, lawv txhua tus tau raug tswj thiab raug ua lwj liam loj los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Vajtswv yuav muab cov neeg no tshem tawm pov tseg. Tam sim no, hauv kev ua kom siv tau cov tib neeg muaj txiaj ntsig tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog tsuas siv lwm cov feem ntawm lawv uas muaj lub siab nyiam thiaj li ua tiav txhua yam xwb, Nws kuj ua kom zoo tiav log thiab hloov pauv lawv feem uas tsis nyiam tau thiab. Yog tias koj lub siab tuaj yeem raug tso rau Vajtswv thiab nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag xwb, ces koj yuav muaj lub sij hawm thiab cov kev tsim nyog uas yuav raug siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, kom tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tsis tas li ntawd, koj yuav muaj sij hawm rau tus Vajntsujplig Dawb Huv los ua zoo rau koj cov kev ua tsis tau tiav. Thaum koj muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, ntawm sab zoo, koj tuaj yeem to taub qhov tseeb tob dua thiab muaj kev pom siab dua; nyob rau ntawm sab tsis zoo, koj yuav muaj kev nkag siab ntau dua txog ntawm koj tus kheej qhov kev ua txhaum thiab kev ua tsis tiav, koj yuav muaj lub siab xav ua kom txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm, tab sis yuav nquag nkag mus rau hauv. Yog li, koj yuav dhau los ua tus neeg ncaj. Kwv yees tias koj lub siab tuaj yeem nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tus yuam sij tias seb koj puas yuav tau txais kev qhuas los ntawm tus Vajntsunplig Dawb Huv los tsis tau, thiab seb koj puas ua haum Vajtswv siab, yog qhov uas seb koj puas muaj peev xwm nkag tau rau hauv los tsis tau. Thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv qhia ib tug neeg kom paub thiab ua rau lawv muaj nuj nqis, nws yeej tsis ua rau lawv xav phem tab sis ib txwm ua rau lawv mob siab kawm ntxiv. Txawm hais tias tus neeg no muaj cov kev qaug zog los, lawv tuaj yeem zam txoj hau kev lawv ua lawv lub neej raws li cov kev qaug zog ntawd. Lawv tuaj yeem zam dhau txoj kev loj hlob qeeb hauv lawv lub neej, thiab nrhiav kev kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam txuas ntxiv mus. Qhov no yog tus qauv. Yog tias koj tuaj yeem ua tau qhov no tiav, nws yog qhov pov thawj txaus tias koj tau txais kev muaj nyob ntawm Vajntsujplig Dawb Huv lawm. Yog tus neeg ib txwm xav phem, thiab yog tias, tab txawm hais tias tom qab tau txais kev qhuab ntuas thiab los paub lawv tus kheej lawm los, lawv tseem nyob rau sab kev xav phem thiab nyob twj ywm thiab tsis muaj peev xwm sawv tau los thiab ua kom raws nrog tau Vajtswv, ces cov neeg no tsuas tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, tab sis tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis nyob nrog lawv. Thaum ib tug neeg xav phem, qhov no txhais tau tias lawv lub siab tsis tau tig mus rau Vajtswv thiab lawv tus ntsuj plig tsis tau raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Txhua tus yuav tsum nkag siab qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Tseem Ceeb Heev Rau Los Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 407

Nws tuaj yeem saib pom los ntawm kev paub tias ib qho teeb meem tseem ceeb tshaj plaws yog kev ua kom ib tug neeg lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no yog qhov teeb meem uas cuam tshuam rau tib neeg lub neej sab ntsuj plig, thiab lawv txoj kev loj hlob nyob hauv lawv lub neej. Tsuas yog tias koj lub siab nyob thaj yeeb lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb koj thiaj li yuav nrhiav tau qhov tseeb thiab kev hloov pauv ntawm koj tus moj yam thiaj tawg paj txi txiv. Vim tias koj ris lub nra los rau ntawm Vajtswv, thiab vim tias koj ib txwm xav tias koj tsis muaj ntau txoj hau kev, tias muaj ntau qhov tseeb uas koj yuav tsum paub, ntau qhov tseeb uas koj yuav tsum tau ntsib, thiab koj yuav tsum muab kev saib xyuas zoo rau Vajtswv lub siab nyiam—cov no ib txwm nyob ntawm koj lub siab. Nws zoo nkaus li yog tias lawv tau nias koj nrog lub zog uas ua rau koj tsis tuaj yeem ua pa, thiab yog li koj hnov tias hnyav lub siab (txawm hais tias koj tsis nyob rau tus yam ntxwv xav phem). Tsuas yog cov neeg zoo li no thiaj tsim nyog lees txais kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus thiab raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Nws yog vim lawv lub nra, vim tias lawv lub siab hnyav, thiab, nws tuaj yeem hais tau tias, vim tias tus nqi uas lawv tau them thiab qhov kev txom nyem uas lawv tau uv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, uas lawv tau txais Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev pom meej. Rau qhov Vajtswv tsis muab ib tug neeg twg saib tshwj xeeb. Nws ib txwm muaj kev ncaj ncees hauv Nws txoj kev saib tib neeg, tab sis Nws kuj tsis muab rau cov neeg tsis muaj cai los sis tsis muaj kev cwj ciam. Qhov no yog ib qho ntawm Nws tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv lub neej tiag, tib neeg feem coob tseem tsis tau ua tiav qib no. Tsawg kawg, lawv lub siab tseem tsis tau tig los npuab Vajtswv, thiab yog li no tseem tsis tau muaj kev hloov pauv dab tsi nyob rau hauv lawv lub neej. Qhov no yog vim hais tias lawv tsuas nyob hauv Vajtswv txoj hmoov hlub xwb thiab tseem tsis tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Cov qauv uas tib neeg yuav tsum tau ua raws li kom thiaj li raug siv muaj txiaj ntsig los ntawm Vajtswv yog raws li nram no: Lawv lub siab tig los npuab Vajtswv, lawv ris lub nra ntawm Vajtswv cov lus, lawv muaj lub siab xav ua, thiab lawv muaj lub siab xav nrhiav qhov tseeb. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj tuaj yeem tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab lawv yuav nquag tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej. Cov tib neeg uas Vajtswv siv tau txiaj ntsig tshwm sim nyob rau sab nraud uas tsis tsim nyog thiab tsis muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus, txawm tias lawv hais lus zoo, tsis hais lus yam tsis saib xyuas, thiab tuaj yeem tso lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nov yog kiag hom neeg uas raug siv yam txaus siab hlo los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Tus neeg “tsis muaj qab hau” uas Vajtswv hais txog no zoo li tsis muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus, thiab lawv tsis muab laj thawj vim kev hlub sab nraud los sis kev coj ua sab nraud, tab sis thaum lawv sib txuas lus ntawm sab ntsuj plig lawv muaj peev xwm qhib lawv lub siab thiab muab txoj kev pom meej thiab kev qhuab qhia uas lawv tau los ntawm lawv tiag tiag rau lwm tus yam siab dawb paug nyob ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no yog txoj hau kev uas lawv qhia lawv txoj kev hlub rau Vajtswv thiab ua kom haum Vajtswv lub siab nyiam. Thaum lwm tus thuam thiab hais lus saib tsis taus lawv, lawv muaj peev xwm zam dhau kev tswj hwm los ntawm cov neeg, tej teeb meem los sis lwm yam sab nraud, thiab tseem tuaj yeem nyob ntsiag to ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tus tib neeg zoo li no zoo li lawv muaj lawv qhov kev xav txawv. Txawm hais tias lwm tus yuav ua li cas los xij, lawv lub siab yeej tsis ncaim Vajtswv li. Thaum lwm tus tab tom tham muaj siab ntxiag thiab muaj kev zoo siab, lawv lub siab tseem nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, xav txog Vajtswv txoj lus los sis thov Vajtswv ntsiag to nyob hauv lawv lub siab, nrhiav Vajtswv lub siab nyiam. Lawv yeej ib txwm tsis saib rau nqi rau kev tswj hwm kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus neeg. Tus tib neeg zoo li no zoo li lawv tsis muaj lub tswv yim rau kev ua neeg nyob. Nyob rau sab nraud, tus neeg no yog cus ciav, txaus nyiam, thiab dawb huv, tab sis kuj muaj ib txoj kev txawj xav ntawm lub siab tus thiab. Qhov no yog qhov qauv ntawm hom neeg uas Vajtswv siv tau txiaj ntsig. Tej yam zoo li lub tswv yim rau kev nyob los yog “lub laj thawj li ib txwm” tsuas yog tsis ua hauj lwm rau hauv hom neeg no; qhov no yog hom neeg uas tau muab lawv lub siab tag nrho rau Vajtswv txoj lus, thiab zoo li tsuas yog muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab lawm xwb. Qhov no yog hom ntawm cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog ib tug “tsis muaj laj thawj,” thiab yog hom neeg uas raug siv los ntawm Vajtswv. Lub cim ntawm tus neeg uas tab tom raug siv los ntawm Vajtswv yog: Tsis hais thaum twg los sis nyob rau qhov twg, lawv lub siab yeej ib txwm nyob ntawm Vajtswv, thiab tsis hais lwm tus yuav liam npaum li cas los xij, txawm lawv yuav ntshaw fab kev ua plees ua yi npaum li cas los xij thiab lawv cev nqaij daim tawv ntau npaum li cas los xij, tus neeg no lub siab yeej tseem tsis ncaim Vajtswv li, thiab lawv tsis ua raws pawg neeg coob. Tsuas yog hom neeg no xwb thiaj li phim rau Vajtswv siv, thiab tsuas yog hom neeg no xwb thiaj li raug ua kom zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau tej no, koj tsis tsim nyog raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab ua kom zoo tiav log los ntawm tus Vjantsujplig Dawb Huv.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Tseem Ceeb Heev Rau Los Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 408

Yog koj xav kom muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, koj lub siab yuav tsum tig los npuab Vajtswv. Nrog qhov no ua ib lub hauv paus, koj kuj tseem yuav muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus neeg thiab. Yog tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces tab txawm koj ua li cas kom tuav tau txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus neeg los xij, txawm tias koj yuav ua hauj lwm hnyav npaum li cas los xij los sis tab txawm koj yuav siv lub zog npaum li cas rau los xij, txhua yam tsuas ntsig txog tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob xwb. Koj tab tom tswj hwm koj qhov chaw sawv nyob hauv tib neeg los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab tib neeg lub tswv yim kom tib neeg thiaj yuav qhuas koj, tab sis koj tsis ua raws li Vajtswv txoj lus los tsim kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog tib neeg. Yog tias koj tsis mob siab rau koj txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg tab sis tswj txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, yog tias koj kam muab koj lub siab rau Vajtswv thiab kawm mloog Nws lus, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog txhua tus neeg yuav cia li dhau los ua ib txoj li ib txwm muaj. Txoj hau kev no, cov kev sib raug zoo no tsis yog raug tsim hauv cev nqaij daim tawv, tab sis yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Yuav luag tsis muaj kev sib txuam ntawm lub cev nqaij daim tawv, tab sis hauv fab ntsuj plig muaj kev sib khoom, kev sib hlub, kev sib sib nplig siab, thiab sib txhawb ib leeg rau ib leeg. Qhov no yog txhua yam ua tiav los ntawm lub hauv paus ntawm lub siab uas ua rau Vajtswv txaus siab. Cov kev sib raug zoo no tsis raug tswj hwm los ntawm kev cia siab rau tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob, tab sis tau tsim los ntawm cov xwm txheej kev ris lub nra rau Vajtswv. Nws tsis xav tau txoj kev siv zog uas tib neeg tsim tawm los. Koj tsuas yog yuav tsum tau xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus lub hauv paus ntsiab lus xwb. Koj txaus siab xav txog ntawm Vajtswv lub siab nyiam? Koj puas txaus siab ua ib tug neeg uas npuab nrog Vajtswv yam “tsis muaj laj thawj”? Koj puas zoo siab hlo muab koj lub siab rau Vajtswv thiab tsis quav ntsej koj qhov chaw txawb ntawm tib neeg? Ntawm txhua tus neeg koj tau sib txuas lus nrog, koj muaj kev sib raug zoo tshaj plaws nrog leej twg? Koj muaj qhov kev sib raug zoo phem tshaj plaws nrog leej twg? Koj txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg puas yog li ib txwm muaj? Koj puas saib txhua tus neeg sib txig sib npaug? Koj txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus puas raug tswj hwm raws li koj qhov kev xav ntawm kev ua neej nyob, los sis lawv puas yog raug tsim tsa raws li lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub? Thaum ib tug neeg twg tsis muab lawv lub siab rau Vajtswv, ces lawv tus ntsuj plig dhau los ua tus ruam, loog thiab tsis meej pem lawm. Hom neeg zoo li no yuav tsis muaj hnub nkag siab txog Vajtswv cov lus thiab yuav tsis muaj hnub yuav muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv li; hom neeg no tus moj yam yuav tsis muaj hnub raug hloov pauv. Kev hloov ib tug neeg tus moj yam yog tus txheej txheem ntawm kev muab ib tug neeg lub siab tag nrho rau Vajtswv, thiab ntawm kev tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej ntawm Vajtswv cov lus. Vajtswv txoj hauj lwm tuaj yeem tso cai rau ib tug neeg nkag yam nquag plias mus rau hauv, nrog rau kev ua rau lawv ntxuav tawm lawv qhov kev xav phem tom qab tau txais kev paub txog lawv lawm. Thaum koj mus txog qib kev muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, ces koj yuav tuaj yeem paub txog txhua yam kev hloov maj mam nyob hauv koj tus ntsuj plig, thiab koj yuav paub txhua qhov kev qhuab qhia thiab kev pom meej uas tau txais los ntawm Vajtswv. Tuav rawv rau qhov no, thiab koj yuav maj mam paub qhov tseeb txog txoj hau kev ua kom zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov uas koj lub siab nyob tau ntsiag to dua rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj tus ntsuj plig haj yam hnov tau thiab paub tau ntau thiab koj tus ntsuj plig yuav paub ntau txog txoj hau kev uas tus Vajntsujplig Dawb Huv txhawb nws siab li cas, thiab ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav dhau los kom haj yam yog li ib txwm muaj dua qub. Ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj ntawm tib neeg yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm kev muab lawv lub siab rau Vajtswv, thiab tsis yog los ntawm tib neeg lub dag zog. Yog tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, kev sib raug zoo ntawm tib neeg ces tsuas yog kev sib raug zoo ntawm cev nqaij tawv xwb. Lawv tsis yog li ib txwm muaj, tab sis, tsuas, yog kev tso tseg qhov kev ntshaw sib ua plees ua yi xwb. Lawv yog cov kev sib raug zoo uas Vajtswv ntxub thiab Nws tsis nyiam kiag li. Yog tias koj hais tias koj tus ntsuj plig tau raug txhawb siab lawm, tab sis koj ib txwm xav muaj kevsib koom nrog cov neeg uas koj nyiam, nrog tus neeg uas koj saib siab txog, thiab yog hais tias lwm tus neeg nrhiav tab sis koj tsis nyiam lawv, haj tseem muaj ib qho kev tsis ncaj ncees tawm tsam rau lawv thiab yuav tsis koom nrog lawv, qhov no yog ntawv pov thawj ntau ntxiv uas qhia tias koj nce raws koj txoj kev xav thiab koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv kiag li. Koj sim mus dag ntxias Vajtswv thiab npog koj tus kheej txoj kev phem. Txawm hais tias koj tuaj yeem qhia qee qhov kev nkag siab tab sis koj yeej tseem nqa cov kev xav tsis raug, ces txhua yam koj ua tsuas yog zoo raws li tib neeg cov qauv xwb. Vajtswv yuav tsis qhuas koj—koj tsuas ua raws li lub cev nqaij daim tawv xwb, tsis yog ua raws li Vajtswv lub nra. Yog tias koj muaj peev xwm tswj koj lub siab kom nyob ntsiag to ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog txhua tus neeg uas hlub Vajtswv, tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav haum rau Vajtswv siv. Txoj kev no, txawm hais tias koj yuav koom nrog lwm tus li cas los xij peem, nws yuav tsis yog raws li lubtswv yim rau kev ua neej nyob, tab sis nws yuav yog ntawm Vajtswv xub ntiag, nyob hauv txoj kev uas tab tom xav txog Nws lub nra. Muaj pes tsawg tus neeg zoo li no nyob hauv nej? Koj txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus puas yog li ib txwm muaj tiag? Lawv raug tsim nyob rau lub hauv paus dab tsi? Muaj pes tsawg lub tswv yim rau kev ua neej nyob hauv koj? Lawv puas tau raug muab ntiab tawm? Yog tias koj lub siab tsis tuaj yeem tig tag nrho mus npuab Vajtswv, ces koj tsis yog Vajtswv cov—koj tuaj ntawm Ntxwgnyoog cov tuaj, thiab koj yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog thaum kawg. Koj tsis tsim nyog yog ib tug ntawm Vajtswv cov neeg. Txhua yam no xav kom koj ua tib zoo xav.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Tseem Ceeb Heev Rau Los Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 409

Hauv kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum tsawg kawg daws qhov teeb meem ntawm kev muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj tso. Yog tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, ces lub ntsiab lus ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv twb ploj mus lawm. Txoj kev tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yeej tuaj yeem ua tau tiav tag nrho los ntawm ib lub siab uas nyob ntsiag to hauv Vajtswv lub xub ntiag. Kev muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj txhais tau tias kev muaj peev xwm tsis ua xyem xyav thiab tsis yog tsis lees paub Nws ib txoj hawj lwm dab tsi li thiab kev muaj peev xwm los zwm rau Nws txoj hauj lwm. Nws txhais tau tias muaj tej kev xav yog rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, tsis tsim cov kev npaj rau koj tus kheej xwb, thiab xam pom cov kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg ua ntej tshaj txhua yam; nws txhais tau tias kev txais yuav Vajtswv txoj kev tshuaj xyuas thiab kev mloog raws li Vajtswv cov kev npaj tseg. Koj yuav tsum muaj peev xwm tswj koj lub siab kom nyob ntsiag to hauv Vajtswv lub xub ntiag ntawm txhua yam uas koj ua. Tab txawm yog tias koj tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam los, koj tseem yuav tsum ua kom tiav koj cov luag hauj lwm thiab cov tes hauj lwm saib xyuas kom zoo tshaj plaws ntawm koj txoj kev muaj peev xwm. Thaum Vajtswv lub siab nyiam tau raug muab nthuav tawm rau koj lawm, cia li ua raws li ntawd, thiab nws thiaj li yuav tsis lig dhau. Thaum koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau dhau los zoo li ib txwm muaj lawm, ces koj kuj yuav tsum muaj cov kev sib raug zoo nrog tib neeg li ib txwm muaj thiab. Txhua yam yog raug tsim tsa rau ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus. Noj thiab haus Vajtswv cov lus, ces muab Vajtswv cov kev cheem tsum coj los xyaum ua, kho koj cov kev xam pom, thiab zam tej kev ua uas los tawm tsam Vajtswv los sis tsim teeb meem rau pawg ntseeg. Tsis txhob ua ib yam dab tsi uas tsis muaj txiaj ntsig rau koj cov kwv tij thiab cov muam, tsis txhob hais ib yam dab tsi uas tsis muaj txiaj ntsig rau lwm tus, thiab tsis txhob ua ib yam dab tsi uas yuav txaj muag. Yuav tsum ncaj ncees thiab sam xeeb rau txhua yam koj ua thiab yuav tsum paub tseeb tias koj txhua tes dej num tuaj yeem nthuav tawm tau rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Txawm hais tias qee zaum sab cev nqaij daim tawv yuav qaug zog los, koj yuav tsum muaj peev xwm saib cov txiaj ntsig ntawm Vajtswv tsev neeg muaj nqis tshaj txhua yam, yam tsis muaj kev ntshaw rau yus tus kheej qhov txiaj ntsig, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua yam ncaj ncees hlo. Yog tias koj tuaj yeem xyaum ua raws li txoj kev no, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav zoo li ib txwm muaj.

Hauv txhua yam uas koj ua, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb koj cov kev xav yog los tsis yog. Yog tias koj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov kev cheem tsum, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj. Qhov no yog tus qauv uas me kawg nkaus. Ntsia mus rau koj cov kev xav, thiab yog tias koj pom tias cov kev xav uas tsis yog tau sawv los lawm, yuav tsum muaj peev xwm tig koj lub nraub qaum rau lawv thiab ua raws nraim li Vajtswv cov lus; yog li koj thiaj li yuav dhau los yog qee tus neeg uas ncaj ncees rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, uas qhia tau tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj, thiab txhua yam uas koj ua yog ua txhawm rau Vajtswv, tsis yog rau koj tus kheej xwb. Hauv txhua yam uas koj ua thiab txhua yam uas koj hais, yuav tsum muaj peev xwm teeb koj lub siab kom yog thiab kom ncaj ncees rau hauv koj cov dej num, thiab tsis txhob coj raws li koj cov kev xav, los sis ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam xwb. Cov no yog cov kev qhia uas cov ntseeg Vajtswv yuav tsum coj lawv tus kheej. Tej yam me me tuaj yeem nthuav tawm tau ib tug neeg cov kev xav thiab lub siab, thiab yog li, txhawm rau qee tus neeg kom to taub txog txoj kev ntawm kev raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws, lawv yuav tsum xub kho lawv cov kev xav thiab lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tso. Tsuas yog thaum koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj lawm xwb koj thiaj li tuaj yeem raug Nws ua kom zoo tshaj plaws; tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv txoj kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, kev rau txim, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv thiaj tuaj yeem ua tiav lawv qhov hom phiaj tau rau koj. Qhov ntawd hais tau tias, yog tias noob neej muaj peev xwm khaws Vajtswv cia rau hauv lawv lub siab thiab tsis nrhiav kom tau los rau lawv tus kheej los sis muab kev xav rau lawv tus kheej cov zeem muag xwb (kev txawj xav ntawm sab cev nqaij daim tawv), tiam sis ho ris lub nra hnyav ntawm kev paub qhov tseeb txog kev ua neej, ua lawv qhov zoo tshaj plaws los nrhiav qhov tseeb, thiab zwm rau Vajtswv txoj hauj lwm—yog tias koj tuaj yeem ua tau qhov no, ces cov hom phiaj uas koj nrhiav yuav yog lawm, thiab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav dhau los zoo li ib txwm muaj lawm. Kev tsim ib tug txoj kev sib raug zoo yog nrog Vajtswv tuaj yeem hu tau tias yog thawj kauj ruam ntawm kev to taub qhov tseeb txog txoj kev ntawm sab ntsuj plig. Txawm hais tias tib neeg txoj hmoo yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes thiab tau raug Vajtswv npaj tseg ua ntej lawm, thiab tsis tuaj yeem hloov tau los ntawm tib neeg, tsis hais koj yuav raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws los sis raug Nws muab tau nyob rau ntawm seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm muaj los tsis yog. Tej zaum yuav muaj qee feem ntawm koj uas qaug zog los sis tsis mloog lus—tiam sis tsuav yog koj cov kev xam pom thiab koj cov kev xav yog lawm, thiab tsuav yog koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog tseeb thiab zoo li ib txwm muaj lawm xwb, ces koj tsim nyog los raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws lawm. Yog tias koj tsis muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv uas tseeb, thiab ua raws li sab cev nqaij daim tawv los sis koj tsev neeg xwb, ces txawm hais tias koj yuav ua hauj lwm hnyav npaum li cas los, nws yuav tsis muaj qab hau dab tsi. Yog tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj, ces yeej yuav tau txais txhua tsav txhua yam. Vajtswv yeej tsis ntsia mus rau ib yam dab tsi kiag li, tiam sis tsuas yog ntsia seb koj cov kevxam pom hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv puas yog xwb: koj ntseeg leej twg, vim leej twg koj thiaj ntseeg, thiab vim li cas koj thiaj ntseeg. Yog tias koj muaj peev xwm pom cov no meej meej thiab xyaum ua nrog koj cov kevxam pom zoo lawm, ces koj yuav loj hlob hauv koj lub neej, thiab koj kuj yuav tau raug lees tias muaj kev paub meej txog txoj kev tseeb thiab. Yog tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tsis yog zoo li ib txwm muaj, thiab cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yog txawv lawm, ces tag nrho txhua yam yeej tsis muaj nuj nqis li, thiab txawm hais tias koj yuav ntseeg heev npaum li cas los xij, koj yuav tsis tau txais ib yam dab tsi kiag li. Tsuas yog tom qab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv dhau los zoo li ib txwm muaj lawm xwb koj thiaj li yuav raug qhuas los ntawm Nws thaum koj tso sab cev nqaij daim tawv tseg, thov Vajtswv, raug kev tsim txom, nyiaj tiv, zwm rau, pab koj cov kwv tij thiab cov muam, muab koj tus kheej fij kom ntau rau Vajtswv, thiab lwm yam. Seb yam uas koj ua puas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb nyob ntawm seb koj cov kev xav puas yog tseeb thiab koj cov kev xam pom puas yog. Niaj hnub tam sim no, ntau tus tib neeg ntseeg Vajtswv zoo li lawv tau tab tom qaij lawv cov taub hau mus ntsia ib lub tas pheej—lawv cov kev vam tau raug hloov lawm, thiab lawv yuav tsum raug txoj cai los ntawm ib txoj kev kov yeej. Yog tias daws tau qhov teeb meem no lawm, txhua yam yuav zoo; yog daws tsis tau, txhua yam yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Ib txhia tib neeg coj tus cwj pwm zoo thaum nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag, tiam sis tom qab Kuv nraub qaum, txhua yam lawv ua yog tawm tsam Kuv. Qhov no yog ib txoj kev qhia tawm ntawm kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias, thiab hom tib neeg zoo li no yog Ntxwgnyoog ib tug tub qhe; lawv yog cov kev piv txwv uas pom tau ntawm Ntxwgnyoog, tuaj sim Vajtswv. Koj tsuas yog ib tug tib neeg uas yog yog tias koj muaj peev xwm zwm rau Kuv txoj hauj lwm thiab Kuv cov lus. Tsuav yog koj muaj peev xwm noj thiab haus Vajtswv cov lus; tsuavyog txhua yam uas koj ua tuaj yeem nthuav tawm tau rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab koj coj tus cwj pwm ncaj ncees thiab sam xeeb heev rau txhua yam uas koj ua; tsuav yog koj tsis ua tej yam txaj muag, los sis tej yam uas yuav ua rau lwm tus lub neej puas tsuaj; thiab tsuav yog koj ua neej nyob hauv qhov kaj thiab tsis pub koj tus kheej raug Ntxwgnyoog ntxias xwb, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog nyob raws qib raws duas lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Zoo Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 410

Kev ntseeg Vajtswv cheem tsum kom koj yuav tsum tso koj cov kev xav thiab cov kevxam pom nyob raws qib raws duas; koj yuav tsum muaj ib txoj kev nkag siab zoo txog, thiab ib txoj kev saib xyuas kom yog, Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj hauj lwm, txhua qhov chaw ib puag ncig uas Vajtswv tau npaj tseg, tus tib neeg uas Vajtswv ua tim khawv, thiab tus Vajtswv uas muaj qab hau. Koj yuav tsum tsis txhob xyaum ua raws li koj cov tswv yim los sis tsim koj tus kheej cov tswv yim uas tsis tseem ceeb. Txhua yam uas koj ua, koj yuav tsum muaj peev xwm tshawb nrhiav qhov tseeb thiab, ntawm koj qhov chiv meem tam li ib tug uas raug tsim los muaj nyob, zwm rau txhua yam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Yog tias koj xav nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab to taub txog txoj kev tseeb ntawm lub neej, ces koj lub siab yuav tsum nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tas li li. Tsis txhob yaj ntshis mus, tsis txhob caum raws Ntxwgnyoog, tsis txhob cia Ntxwgnyoog muaj cib fim los ua nws txoj hauj lwm kiag li, thiab tsis txhob cia Ntxwgnyoog siv koj. Koj yuav tsum muab koj tus kheej rau Vajtswv tag nrho thiab cia Vajtswv kav koj.

Koj puas kam los ua Ntxwgnyoog tus tub qhe? Koj puas kam raug Ntxwgnyoog ntxias? Koj puas ntseeg Vajtswv thiab nrhiav Nws kom tej zaum koj raug Nws ua kom zoo tshaj plaws, los sis kom tej zaum koj dhau los ua ib neeg lwj liam rau Vajtswv txoj hauj lwm? Koj nyiam ib lub neej uas muaj nuj nqis uas koj tau txais los ntawm Vajtswv dua los, los yog nyiam ib lub neej uas tsis muaj nuj nqis thiab qhuav qhawv dua? Koj nyiam kom raug Vajtswv siv dua los, los yog nyiam kom raug Ntxwgnyoog ntxias dua? Koj nyiam kom cia Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb puv npo koj dua los, los yog nyiam cia kom kev txhaum thiab Ntxwgnyoog puv npo koj? Xav txog tej no kom zoo zoo. Nyob hauv koj lub neej txhua hnub, koj yuav tsum to taub yam lus twg uas koj hais thiab yam twg uas koj ua uas yuav ua rau muaj kev txawv txav ntawm koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab tom qab ntawd kho koj tus kheej kom to taub txog tus qauv yog. Txhua lub sij hawm, tshuaj xyuas koj cov lus, koj cov dej num, koj txhua kauj ruam, thiab koj txhua cov kev xav thiab cov tswv yim. Txais ib txoj kev nkag siab kom zoo txog koj tus yam ntxwv tseeb thiab to taub txog txoj kev ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Tsuas muaj tib txoj kev no nkaus xwb thiaj li muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj. Los ntawm kev ntsuas seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm los tsis yog, koj yuav muaj peev xwm kho koj cov kev xav, nkag siab txog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg, thiab nkag siab txog koj tus kheej tiag tiag, thiab, kev ua li ntawd, koj yuav muaj peev xwm to taub txog cov kev paub tiag tiag, tso koj tus kheej tseg ntawm ib txoj kev tseeb, thiab zwm rau nrog txoj kev xav. Raws li koj paub cov tseem ceeb no uas hais txog seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm muaj los tsis yog, koj yuav muaj sij hawm los raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws thiab dhau los muaj peev xwm los paub txog ntau tus yeeb yam ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hawj lwm. Koj kuj tseem yuav muaj peev xwm pom tshab ntau yam txog Ntxwgnyoog cov tswv yim dag ntxias thiab nkag mus rau hauv nws cov kev npaj phem uas zais ntshis. Tsuas yog txoj kev no xwb thiaj li coj mus rau kev uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Koj tso txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, kom koj thiaj yuav zwm rau Nws cov kev npaj tseg hauv lawv qhov tag nrho, thiab kom koj thiaj yuav to taub tob zog ntxiv txog kev paub tseeb thiab kom tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm ntau zog ntxiv. Thaum koj xyaum muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj lawm, feem ntau, kev ua tiav yuav tsum tau ua kom tiav kev tso sab cev nqaij daim tawv tseg thiab los ntawm kev koom tes nrog Vajtswv tiag tiag. Koj yuav tsum nkag siab tias “yog tsis muaj lub siab koom tes, nws yog ib qho nyuaj uas los txais Vajtswv txoj hauj lwm; yog tias sab cev nqaij daim tawv tsis raug tsim txom, yuav tsis muaj koob hmoov los ntawm Vajtswv los; yog tias tus ntsuj plig tsis ntsib teeb meem, Ntxwgnyoog yuav tsis tau txais kev txaj muag.” Yog tias koj xyaum ua cov kev qhia no thiab nkag siab txog lawv zoo heev lawm, cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav raug tso rau qhov tseeb. Hauv nej txoj kev xyaum ua tam sim no, nej yuav tsum tso tseg lub tswv yim ntawm “kev nrhiav zaub mov los pab rau kev tshaib kev nqhis”; koj yuav tsum tso tseg lub tswv yim ntawm “txhua yam yog tau ua tiav los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm los cuam tshuam.” Txhua tus uas hais li ntawd xav tias, “Tib neeg tuaj yeem ua tau txhua yam li lawv xav, thiab thaum lub sij hawm los txog, Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua Nws txoj hauj lwm. Tib neeg tsis tas yuav txwv sab cev nqaij daim tawv los sis koom tes; txhua yam uas tseem ceeb yog qhov tias lawv raug Vajntsujplig Dawb Huv txhawb xwb.” Cov kev xav no tsis muaj qab hau. Thaum muaj cov xwm txheej zoo li no, Vajntsujplig Dawb Huv yeej tsis muaj peev xwm ua hauj lwm. Nws yog hom kev xav zoo li no ntag uas cuam tshuam rau Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm loj tshaj plaws. Feem ntau, Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm yog raug ua tiav los ntawm tib neeg txoj kev koom tes. Cov uas tsis koom tes thiab tsis tau txiav txim siab, txawm li ntawd los tseem xav kom ua tiav ib txoj kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv thiab kom tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb los ntawm Vajtswv los, tseeb tiag muaj kev xav ntau yam. Qhov no yog huua “kev yoog raws ib tug tus kheej thiab kev zam lub txim rau Ntxwnyoog.” Cov tib neeg zoo li no tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj. Koj yuav tsum ntsib ntau yam kev qhia tshwm thiab kev nthuav tawm ntawm tus yam ntxwv ntxwgnyoog uas nyob hauv koj tus kheej thiab ntsib ntau yam kev xyaum ua uas koj muaj uas tsis mus raws li yam uas Vajtswv cheem tsum tam sim no. Koj puas yuav muaj peev xwm tso tau Ntxwgnyoog tseg tam sim no? Koj yuav tsum muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, ua raws nraim li Vajtswv cov kev xav, thiab dhau los ua ib tug neeg tshiab nrog rau ib lub neej tshiab. Tsis txhob nyob rau hauv cov kev ua txhaum yav dhau los lawm; tsis txhob ua neeg poob siab dhau lawm; yuav tsum muaj peev xwm sawv ntseg ntsees thiab koom tes nrog Vajtswv, thiab ua kom tiav cov luag hauj lwm uas yog koj cov luag los ua kom tiav. Hauv txoj kev no, koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj li yuav dhau los zoo li ib txwm muaj.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Zoo Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 411

Yog tias tom qab kev nyeem qhov no lawm, koj tsuas yog tshaj tawm los lees txais cov lus no xwb, txawm li ntawd los koj lub siab tseem nyob tsis hloov li, thiab koj tsis nrhiav kev los ua kom koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo li ib txwm muaj li, nws ua pov thawj qhia rau koj tias koj tsis muaj qhov tseem ceeb rau koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Nws ua pov thawj qhia tias koj cov kev xam pom tseem tsis tau muab tso rau qhov yog, koj cov kev xav thiaj li tseem tsis tau raug teeb rau hauv kev raug Vajtswv muab tau thiab kev coj yeeb koob los rau Nws, tiam sis ho teeb rau hauv kev tso cai rau Ntxwgnyoog cov kev npaj phem uas zais ntshis kom kov yeej thiab ua kom tiav koj tus kheej cov hom phiaj. Cov tib neeg zoo li no zais cov kev xav yuam kev thiab cov kev xam pom tsis yog lawm. Txawm Vajtswv yuav hais dab tsi los xij los sis Nws hais li cas, cov tib neeg zoo li no yeej tsis muaj qhov txawv txav kiag li thiab yeej tsis hloov hlo li. Lawv lub siab tsis muaj qhov ntshai thiab lawv tsis txaj muag kiag li. Ib tug neeg zoo li no yog ib tug tsiaj tsis muaj siab ntsws. Nyeem Vajtswv txhua lo lus hais tawm thiab muab cov lus ntawd coj los xyaum ua kom sai li sai tau tom qab uas koj nkag siab cov lus ntawd lawm. Tej zaum yuav muaj qee lub sij hawm thaum koj sab cev nqaij daim tawvqaug zog, los sis koj tau ntxeev siab, los sis koj tau tawm tsam; hais txog ntawm qhov koj tau coj tus cwj pwm yav dhau los li cas, nws tsis tshua muaj txiaj ntsig, thiab nws tsis tuaj yeem tab kaum koj lub neej los ntawm kev paub tab hnub no. Tsuav yog tias koj tuaj yeem muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj hnub no xwb, ces yeej muaj kev cia siab. Yog tias muaj kev hloov pauv hauv koj txhua lub sij hawm koj nyeem Vajtswv cov lus, thiab lwm tus tuaj yeem qhia tau tias koj lub neej tau hloov pauv mus rau qhov zoo dua lawm, nws qhia tau tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tam sim no zoo li ib txwm muaj lawm, uas nws tau raug muab tso rau qhov yog lawm. Vajtswv tsis saib xyuas tib neeg raws li lawv cov kev ua txhaum. Thaum koj tau nkag siab thiab paub ceev faj lawm, tsuav yog koj tuaj yeem tso tseg tsis ntxeev siab los sis tawm tsam xwb, ces Vajtswv tseem muaj kev hlub tshua txog koj. Thaum koj muaj txoj kev nkag siab thiab kev txiav txim siab los nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv lawm, ces koj tus yam ntxwv hauv Vajtswv lub xub ntiag yuav dhau los zoo li ib txwm muaj. Txawm koj yuav tab tom ua dab tsi los xij, xav txog qhov hauv qab no thaum koj tab tom ua: Vajtswv yuav xav li cas yog tias kuv ua qhov no? Nws puas yuav muaj txiaj ntsig rau kuv cov kwv tij thiab cov muam? Nws puas yuav tau txais txiaj ntsig rau txoj hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev? Tsis hais hauv kev thov Vajtswv, kev sib qhia, kev hais lus, kev ua hauj lwm, los sis kev sib txuas lus nrog lwm tus li, tshuaj xyuas koj cov kev xav, thiab xyuas seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas zoo li ib txwm muaj. Yog tias koj tsis tuaj yeem paub meej txog koj tus kheej cov kev xav thiab tej kev xav, qhov no txhais tau hais tias koj tu ncua kev ntxub ntxaug, uas ua pov thawj qhia tias koj nkag siab tsawg heev txog qhov tseeb. Yog tias koj muaj peev xwm nkag siab meej meej txog txhua yam uas Vajtswv ua, thiab muaj peev xwm pom tau txhua yam los ntawm daim iav tsom ntawm Nws cov lus, sawv rau ntawm Nws ib sab, ces koj cov kev xam pom yuav dhau los rau qhov yog. Yog li ntawd, kev tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv uas zoo yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau txhua tus uas ntseeg Vajtswv; txhua tus yuav tsum suav hais tias nws yog ib txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws thiab yog qhov xwm txheej uas loj tshaj plawshauv lawv lub neej. Txhua yam uas koj ua tau raug ntsuas los ntawm seb koj puas muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj los tsis muaj. Yog tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj thiab koj cov kev xav yeej yog lawm, ces cia li ua xwb. Txhawm rau kev tuav ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, koj yuav tsum tsis txhob ntshai txog kev tsim txom plam koj tus kheej cov txiaj ntsig; koj tsis tuaj yeem tso cai rau Ntxwgnyoog kov yeej, koj tsis tuaj yeem tso cai rau Ntxwgnyoog yuav tau koj, thiab koj tsis tuaj yeem tso cai rau Ntxwgnyoog siv koj yam li ib yam khoom txaus luag. Kev muaj cov kev xav zoo li no yog ib lub cim qhia tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj lawm—tsis yog rau sab cev nqaij daim tawv, tiam sis yog rau sab kev thaj yeeb ntawm tus ntsuj plig, kom tau txais txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Kev to taub tus yeeb yam tseeb, koj yuav tsum tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv kom zoo thiab tso koj cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv kom yog. Qhov no yog kom Vajtswv thiaj yuav muab tau koj, thiab kom Nws thiaj nthuav cov txiv ntawm Nws cov lus rau hauv koj thiab qhia kom paub thiab qhia koj kom paub qhov tseeb mus deb ntxiv. Hauv txoj kev no, koj yuav tau to taub txog tus qauv tseeb. Kav tsij noj thiab haus Vajtswv cov lus hnub no txuas ntxiv mus, yuav tsum to taub txog tus qauv ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev ua hauj lwm tam sim no, ua raws nraim li Vajtswv cov kev xav tau hnub no, tsis txhob saib cov qauv ntawm kev xyaum ua qub uas dhau los lawm, tsis txhob tuav rawv rau cov kev qub, thiab yuav tsum to taub qhov tseeb txog tus qauv ntawm txoj kev ua hauj lwm hnub no kom sai li sai tau. Yog li, koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj li yuav dhau los zoo li ib txwm muaj tag nrho thiab koj thiaj yuav tau pib mus rau txoj kev yog ntawm kev ntseeg Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Zoo Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 412

Yim muaj tib neeg coob lees txais Vajtswv cov lus, lawv yim raug qhuab qhia ntau, thiab lawv yim tshaib thiab nqhis rau hauv lawv txoj kev caum kom paub Vajtswv. Tsuas yog cov uas lees txais Vajtswv cov lus thiaj li muaj peev xwm zoo dua thiab muaj kev paub tob ntau dua, thiab lawv yuav yog cov neeg ua neej nyob muaj kev loj hlob zuj zus zoo xws li cov paj noob hnav. Txhua tus uas caum lub neej yuav tsum saib qhov no li yog lawv ib txoj hauj lwm puv sij hawm; lawv yuav tsum xav tias “yog tsis muaj Vajtswv, kuv tsis tuaj yeem nyob tau; yog tsis muaj Vajtswv, kuv tsis tuaj yeem ua tau dab tsi tiav li; yog tsis muaj Vajtswv, txhua yam qhuav qhawv xwb.” Yog li ntawd, lawv puas yuav tsum muaj kev pab daws uas “tsis muaj kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig, kuv yuav ua tsis tau dab tsi li, thiab yog tias kev nyeem Vajtswv cov lus qhia tag tsis pom muaj txiaj ntsig dab tsi ces kuv yeej tsis mob siab mus ua dab tsi li.” Tsis txhob ua raws li koj tus kheej txoj kev xav xwb. Kev paub ntawm lub neej yog los ntawm kev qhuab qhia thiab kev taw qhia ntawm Vajtswv, thiab lawv yog yam dawb huv ntawm txoj kev mob siab xav ua ntawm nej. Yam uas nej xav tau ntawm nej tus kheej yog qhov no: “Thaum nws dhau los ua kev paub rau hauv lub neej, kuv tsis muaj peev xwm cia kuv tus kheej hla mus dhau.”

Qee zaus, thaum muaj tej yam txawv, koj plam tsis muaj Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm xav txog Vajtswv thaum koj thov Vajtswv. Nws yeej ib txwm muaj lub siab ntshai thaum tej lub sij hawm zoo li no. Koj yuav tsum pib tshawb nrhiav kiag tam sim. Yog koj tsis tshawb nrhiav ces, Vajtswv yuav nrug ntawm koj mus, thiab koj yuav tsis muaj tus Vajntsujplig—thiab, dhau ntawd mus ces, tes dej num ntawm tus Vajntsujplig—rau ib hnub, ob hnub, ib lub hlis los sis ob lub hlis. Nyob rau hauv kis xwm txheej zoo li no, koj cia li dhau los ua tus neeg uas loog lawm thiab rov qab raug kav los ntawm Ntxwgnyoog, mus txog theem uas koj muaj peev xwm ua txhua yam tau. Koj xav kom nplua nuj, dag koj cov kwv tij thiab cov muam, saib yeeb yaj kiab thiab vis dis aus, ntaus phaib, thiab haus luam yeeb thiab haus cawv yam tsis muaj kev qhuab qhia. Koj lub siab txav deb ntawm Vajtswv lawm, koj ua mus raws li koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj txiav txim hla dhau Vajtswv tes dej num mus yam tsis muaj laj thawj dab tsi. Hauv qee kis, cov tib neeg xav qis heev uas lawv tsis paub txaj muag los sis tsis ntshai txog kev ua txhaum los ntawm kev nkauj kev nraug. Hom tib neeg zoo li no tau raug tus Vajntsujplig muab tso tseg lawm; qhov tseeb, tes dej num ntawm tus Vajntsujplig yeej tsis muaj los lawm ntev rau hauv tus tib neeg zoo li no lawm. Ib tug tsuas pom lawv poob qis zuj zus rau fab kev coj tsis ncaj zoo yam li txhais tes ntawm tus dab phem uas xyab tawm mus ntxiv. Thaum kawg, lawv tsis kam lees tias muaj txoj kev no, thiab raug kav los ntawm Ntxwgnyoog vim lawv ua kev txhaum. Yog koj pom tias koj tsuas muaj tus Vajntsujplig nkaus xwb, tab sis tsis muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig, nws yeej yog ib qho xwm txheej phom sij kawg uas yuav mus koom nrog. Thaum koj tsis muaj peev xwm xav txog tus Vajntsujplig, ces koj yeej nyob rau ntawm tus ntug ntawm txoj kev ploj tuag. Yog koj tsis lees txim hloov siab rov qab los, ces koj yeej rov qab tig mus rau Ntxwgnyoog tag nrho lawm, thiab koj yuav tsum yog ib tug ntawm cov uas yuav raug muab tshem tawm. Yog li ntawd, thaum koj pom tias koj nyob rau tus yam ntxwv uas tsuas pom muaj tus Vajntsujplig xwb (koj tsis tau ua kev txhaum, koj cia li tshuaj xyuas rau koj tus kheej, thiab koj tsis tau ua dab tsi li los tawm tsam rau Vajtswv) tab sis koj tsis muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig (koj tsis pom muaj kev txawv txav thaum koj thov Vajtswv, koj tsis tau txais kev qhuab qhia los sis kev to taub zoo thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj tsis mob siab txog kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, yeej ib txwm tsis muaj kev loj hlob rau hauv koj lub neej li, thiab koj yeej tsis muaj kev to taub zoo los lawm ntev)—nyob rau thaum cov sij hawm zoo li no, koj yuav tsum ua twb zoo ceev faj. Koj yuav tsum tsis txhob ua raws li koj txoj kev xav, koj yuav tsum tsis txhob muab kev ywj pheej rau koj tus kheej tus yeeb yam mus ntxiv lawm. Kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig yuav yaj ntsis mus tau txhua lub sij hawm. Qhov no yeeb vim tias kis xwm txheej zoo li no mas phom sij heev. Yog koj pom koj tus kheej muaj tus yam ntxwv no, sim muab txhua yam tig rov qab kom sai li koj ua tau. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum thov Vajtswv ntawm txoj kev lees txim hloov siab rov qab los thiab thov kom Vajtswv muab Nws txoj kev hlub tshua rau koj ib zaug ntxiv. Nquag thov Vajtswv los ntawm kev ua lub siab dawb paug, thiab yoog kom tau koj lub siab nyob ntsiag to los noj thiab haus Vajtswv cov lus kom ntau. Nrog rau lub hauv paus no, koj yuav tsum siv sij hawm kom ntau dua los thov Vajtswv; rau siab ob npaug rau kev hu nkauj, kev thov Vajtswv, thiab kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab ua koj tes hauj lwm. Thaum koj nyob tau tsis muaj zog kiag li lawm, koj lub siab yeej raug kav tau yooj yim los ntawm Ntxwgnyoog. Thaum tshwm sim li ntawd, koj lub siab raug tshem tawm mus ntawm Vajtswv lawm thiab tau rov qab tig mus rau Ntxwgnyoog lawm, yog li ntawd koj tsis muaj tus Vajntsujplig lawm. Thaum lub sij hawm zoo li no, nws yuav muaj kev nyuaj ob npaug txhawm rau rov qab los ua kom tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig. Qhov zoo tshaj ces nrhiav tes dej num ntawm tus Vajntsujplig thaum Nws tseem nyob nrog koj, qhov ntawd yuav ua rau Vajtswv muab Nws cov kev qhuab qhia ntau ntxiv rau koj thiab tsis ua rau Vajtswv tso koj tseg. Kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev lis koj lub luag hauj lwm, thiab kev noj thiab haus Vajtswv cov lus—ua txhua yam no kom tiav xwv Ntxwgnyoog thiaj li tsis muaj caij ua nws tes dej num, thiab xwv tus Vajntsujplig thiaj li ua hauj lwm rau hauv koj tau. Yog koj tsis rov qab tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig raws li txoj hau kev no, yog koj cia li nyob tos xwb, ces kev rov qab tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig yuav tsis yog yam yooj yim li thaum koj plam tsis muaj tus Vajntsujplig lawm, tshwj tsis yog tus Vajntsujplig tau txhawb koj, los sis tau ci ntsa pom kev lug thiab tau qhuab qhia koj tshwj xeeb. Txhawm tias yuav zoo li ntawd los xij, nws yuav tsis siv sij hawm li ib hnub los sis ob hnub los kho koj tus yam ntxwv kom rov qab zoo los tau; qee zaus yuav siv sij hawm ntev txog rau lub hlis los yeej tseem tsis rov qab zoo los li. Qhov no yeeb vim yog tib neeg coj yooj yim rau lawv tus kheej dhau lawm, lawv tsis muaj peev xwm tswj kom tau raws li txoj hau kev ib txwm ua thiab yog li ntawd thiaj raug tso tseg los ntawm tus Vajntsujplig. Txawm tias koj yuav rov qab tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig los xij, tej zaum koj yeej tseem tsis nkag siab zoo txog tes dej num ntawm Vajtswv, vim koj tau poob qab deb ntawm koj txoj kev paub ua lub neej lawm, zoo li raug muab koj tso tseg poob qab los tau kaum txhiab mais kev lawm. Qhov no tsis yog ib yam phem heev los? Txawm li cas los xij, Kuv qhia rau cov tib neeg zoo li no tias tam sim no nws yeej tseem tsis tau lig los lees txim hloov siab rov qab los, tab sis qhov ntawd nws muaj ib nqe: Koj yuav tsum sib zog ua hauj lwm nyhav ntxiv, thiab tsis txhob tub nkeeg. Yog lwm tus tib neeg thov Vajtswv tsib zaug hauv ib hnub, koj yuav tsum thov Vajtswv kaum zaus; yog lwm tib neeg noj thiab haus Vajtswv cov lus ob teev rau hauv ib hnub, koj yuav tsum ua plaub los sis rau teev kiag; thiab yog lwm tus tib neeg mloog kev hu nkauj qhuas rau Vajtswv ob teev, yam tsawg kawg ces koj yuav tsum mloog kev hu nkauj qhuas Vajtswv ib nrab hnub kiag. Nquag coj kev thaj yeeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab xav txog Vajtswv txoj kev hlub, kom mus txog thaum koj rov muaj zog, koj lub siab tig rov qab los rau Vajtswv, thiab koj yuav tsis yuam kev mus deb ntawm Vajtswv lawm—dhau ntawd ces koj txoj kev xyaum thiaj txi tau txiv; dhau ntawd ces koj yuav muaj peev xwm rov qab ua tau ib yam yav tag dhau los, ua tau raws li koj tus yam ntxwv qub.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Nkag Mus Rau Hauv ib Tug Yam Ntxwv uas Ib Txwm Muaj Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 413

Nej tau taug ib feem me me ntawm txoj kev ntawm ib tug neeg ntseeg Vajtswv, thiab nej tseem tsis tau mus rau txoj kev yog, yog li nej tseem nyob deb ntawm Vajtswv tus qauv. Tam sim no, nej lub siab tsis zoo txaus kom tau raws li Nws xav tau. Vim nej qhov peev xwm thiab nej tus yeeb yam coj tsis ncaj, nej ib txwm saib tsis taus Vajtswv tes hauj lwm; nej tsis saib nws muaj nqi. Qhov no yog nej qhov khuam hnyav. Tsis muaj leej twg uas muaj peev xwm paub txog txoj kev uas tus Vajntsujplig tau taug; feem ntau ntawm nej cov ko tsis nkag siab nws thiab tsis tuaj yeem pom nws tseeb. Ntxiv mus, feem ntau ntawm nej cov ko tsis xyuam xim txog qhov teeb meem no, nej haj yam khaws tsawg cia rau hauv nruab siab. Yog nej tseem niaj hnub ua li no, nyob hauv qhov tsis paub txog cov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, tom qab ntawd txoj kev nej los ua ib tug ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj qab hau. Qhov no yog vim nej tsis ua txhua yam hauv nej lub zog mus kom raws Vajtswv lub siab nyiam thiab vim nej tsis koom tes zoo nrog Vajtswv. Nws tsis yog hais tias Vajtswv tsis tau ua hauj lwm rau nej, los sis tus Vajntsujplig tsis tau rub koj. Nws yog hais tias nej tsis saib xyuas es nej thiaj li tsis saib cov hauj lwm los ntawm tus Vajntsujplig muaj nqi. Nej yuav tsum cia li tig qhov xwm txheej tam sim no thiab taug txoj kev uas tus Vajntsujplig coj tib neeg. Nov yog lub ntsiab lus tseem ceeb rau hnub no. “Txoj kev uas tus Vajntsujplig coj tib neeg” qhia mus rau qhov tau txoj kev qhuab qhia txog tus ntsujplig; paub txog Vajtswv txoj lus; txais kev pom meej ntawm txoj kev tom ntej; muaj peev xwm mus tau ib kauj ruam zuj zus mus rau qhov tseeb; thiab los paub Vajtswv zoo dua. Txoj hau kev uas tus Vajntsujplig coj tib neeg yog ib txoj hau kev mus rau txoj kev nkag siab meej ntxiv ntawm Vajtswv txoj lus, kom tsis muaj kev sib hloov thiab xav yuam kev, thiab rau cov uas taug kom taug kev ncaj. Yog yuav ua qhov no kom tau nej yuav tsum sib koom tes ua hauj lwm nrog Vajtswv, nrhiav ib txoj kev tseeb los xyaum, thiab taug txoj kev coj los ntawm tus Vajntsujplig. Qhov no suav nrog kev koom tes ntawm tib neeg feem: ntawd yog, qhov nej yuav tsum ua kom tau raws li tej Vajtswv xav tau ntawm nej, thiab nej yuav tsum coj li cas thiaj li nkag tau rau txoj hau kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv.

Txoj kev taug coj los ntawm tus Vajntsujplig ntxim yuav nyuaj, tab sis koj yuav pom nws yooj yim dua thaum txoj kev ntawm txoj kev xyaum meej rau koj lawm. Qhov tseeb yog hais tias tib neeg yeej ua tau txhua yam Vajtswv xav kom lawv ua—tsis yog hais tias Nws tab tom sim qhia tej npua kom txawj ya. Txhua lub sij hawm, Vajtswv nrhiav daws tib neeg cov teeb meem thiab daws lawv cov kev txhawj xeeb. Nej txhua tus yuav tsum to taub qhov no; tsis txhob to taub yuam kev rau Vajtswv. Tib neeg raug coj raws li Vajtswv txoj lus uas nyob hauv txoj kev uas tus Vajntsujplig taug. Raws li tau hais ua ntej lawm, koj yuav tsum muab koj lub siab rau Vajtswv. Nov yog qhov yuav tsum ua ua ntej tau taug txoj kev uas tus Vajntsujplig coj. Koj yuav tsum ua li no thiaj li mus rau txoj kev yog. Ib tug neeg yuav ua li cas thiaj li paub muab nws lub siab rau Vajtswv? Hauv nej lub neej txhua hnub, thaum nej tau ntsib Vajtswv tes hauj lwm thiab thov rau Nws, nej thov tsis muaj nqis—nej thov rau Vajtswv thaum nej tab tom ua hauj lwm. Qhov no puas tau yog hais tias nej muab nej lub siab rau Vajtswv? Nej tab tom xav txog tej dej num hauv tsev los sis tej xwm txheej ntawm lub cev nqaij daim tawv; koj ib txwm muaj li ob lub siab. Qhov no puas zoo ib yam li yog yuav ua kom nej lub siab nyob ntsiag to thaum nyob ncaj ntawm Vajtswv? Qhov no yog vim tias koj lub siab ib txwm nyob sab nraud, thiab tsis muaj peev xwm rov los cuag Vajtswv. Yog koj xav kom koj lub siab nyob ntawm kev thaj yeeb rau Vajtswv, ces koj yuav tsum ua hauj lwm txawj xav ntawm kev sib koom tes. Qhov no yog hais tias nej txhua leej txhua tus yuav tsum muaj sij hawm rau nej txoj kev hawm, ib lus sij hawm nej tso tib neeg, kev tshwm sim, thiab tej yam khoom tseg; khom lub siab thiab koj tus kheej nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txhua tus yuav tsum khaws lawv tus kheej cov lus teev cia, sau lawv cov kev paub txog Vajtswv txoj lus thiab ua seb lawv tus ntsujplig txav li cas, tsis hais seb lawv puas yog ntawm lub ntsiab los sis sab nraud; txhua tus yuav tsum ua lawv lub siab kom tus rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj muab tau ib los ob teev nyob rau ib hnub twg los ua lub neej ntawm sab ntsujplig tiag tiag, ces koj lub neej hnub ntawd yuav zoo heev thiab koj lub siab yuav kaj thiab ntshiab. Yog koj ua lub neej nyob ntawm sab ntsujplig txhua hnub, ces koj lub siab yuav tig tau rov qab los ua Vajtswv li, koj tus ntsujplig yuav muaj zog dua qub, koj tus yam ntxwv yuav zoo zog, koj yuav muaj peev xwm taug txoj kev uas tus Vajntsujplig coj, thiab Vajtswv yuav muab cov koob hmoov ntau ntxiv rau koj. Lub hom phiaj ntawm nej kev ua neej nyob ntawm sab ntsujplig yog kom tau txais kev muaj ntawm tus Vajntsujplig. Nws tsis yog hais tias yuav tsum ua raws li kev cai los sis cov cai ntawm kev ntseeg, tab sis ua nrog Vajtswv, tiag tiag kom qhuab qhia nej lub cev—qhov no tib neeg yuav tsum ua, ces nej yuav tsum siv zog ua qhov no tshaj plaws. Koj yim sib koom tes zoo dua thiab koj yim cog lus ua kom tau, koj lub siab yim muaj peev xwm rov qab mus cuag Vajtswv thiab koj yuav ua tau koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag. Thaum txog ib lub sij hawm, Vajtswv yuav tau koj lub siab tag nrho. Tsis muaj leej twg yuav hloov tau los sis txeeb tau koj lub siab, thiab koj yuav yog Vajtswv tus xwb. Yog koj taug txog kev ntawm no, ces Vajtswv txoj lus yuav qhia nws tus kheej rau koj txhua txhua zaus thiab yuav qhia kom koj paub txhua yam koj tsis to taub–qhov no yuav ua tau nrog koj txoj kev koom tes. Vim qhov no Vajtswv thiaj li hais tas li tias, “Txhua tus uas koom tes nrog Kuv, Kuv yuav muab nqi zog ob npaug.” Nej yuav tsum pom txoj kev no kom tseeb. Yog nej xav taug txoj kev yog, ces nej yuav tsum ua li nej ua tau kom Vajtswv txaus siab. Nej yuav tsum ua li nej ua tau es thiaj li muaj ib lub neej ntawm sab ntsujplig. Thaum pib, tej zaum koj yuav ua tsis tau zoo npaum li siab xav, tab sis koj yuav tsum tsis txhob pub koj tus kheej tig rov qab los sis poob rau ib qho tsis zoo—koj yuav tsum siv zog ua hauj lwm! Yog koj yim ua lub neej nyob ntawm sab ntsujplig, koj lub siab yim yuav tuav cov lus los ntawm Vajtswv, tab txhawj txog qhov xwm txheej no, ib txwm ris lub nra no. Tom qab ntawd, qhia qhov tseeb tshaj plaws rau Vajtswv ntawm koj lub neej nyob ntawm sab ntsujplib; qhia Nws qhov koj yuav kam ua, qhov koj tab tom xav txog, koj txoj kev to taub thiab pom ntawm Nws cov lus. Tsis txhob uv dab tsi li, txawm me npaum li cas los xij! Xyaum hais cov lus rau hauv nruab siab thiab qhia koj txoj kev xav tseeb tseeb rau Vajtswv; yog nyob rau hauv koj lub siab, yog li ces, hais kiag. Yog koj rau siab hais li no, koj yuav hnov Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv yuav siv zog rub koj lub siab. Thaum qhov no tshwm sim, koj yuav xav hais tias Vajtswv yog tus saib xyuas koj tshaj lwm tus. Koj yuav tsis tawm ntawm Vajtswv sab, txawm li cas kuj xij. Yog koj xyaum txoj kev ntseeg ntawm sab ntsujplig txhua hnub thiab tsis pub rho tawm ntawm koj lub hlwb, tab sis muab nws ua ib yam uas tseem ceeb heev rau hauv koj lub neej, ces Vajtswv cov lus yuav nyob hauv koj lub siab. Nov yog txhais tau hais tias yog txhawb los ntawm tus Vajntsujplig. Nws yuav zoo cuag nkaus li koj lub siab yeej ib txwm yog Vajtswv li, cuag nkaus li qhov koj hlub ib txwm nyob hauv koj lub siab. Tsis muaj leej twg yuav txeeb tau ntawm koj mus. Thaum zoo li no, Vajtswv yuav nyob hauv koj tiag tiag thiab muaj chaw nyob rau hauv koj lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Ib Lub Neej Ntawm Sab Ntsujplig Coj Tib Neeg Mus Rau Txoj Kev Yog” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 414

Kev ntseeg Vajtswv cheem tsum ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj, uas yog lub hauv paus rau kev paub Vajtswv cov lus thiab kev to taub txog qhov tseeb. Txhua yam ntawm koj txoj kev xyaum ua ntawm kev thov Vajtswv tam sim no, ntawm kev txav ze rau Vajtswv, ntawm kev hu nkauj-qhuas Vajtswv, kev qhuas, kev ua raws, thiab xav txog Vajtswv cov lus puas suav tias yog ib “lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj”? Zoo li tsis muaj nej leej twg paub kiag li. Ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj tsis muaj qhov txwv rau cov kev xyaum ua xws li kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev koom nrog lub neej hauv pawg ntseeg, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus zoo li no. Tiam sis, nws cuam tshuam txog rau kev ua ib lub neej tshiab thiab muaj sia nyob ntawm sab ntsuj plig. Qhov tseem ceeb tsis yog qhov koj xyaum ua, tiam sis seb koj txoj kev xyaum ua tawg paj txi txiv dab tsi. Tib neeg feem coob ntseeg tias ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj yog yuav tsum muaj kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus los sis kev xav txog Nws cov lus, kom saib seb cov kev xyaum ua zoo li no puas tuaj yeem muaj ib qho txiaj ntsig los sis coj los rau txoj kev nkag siab tseeb. Cov tib neeg no tsom ntsoov rau txoj kev ua raws cov txheej txheem sab nraud yam tsis muaj ib txoj kev xav rau cov txheej txheem ntawd cov txiaj ntsig li; lawv yog cov tib neeg uas nyob rau hauv cov kev lig kev cai ntseeg dab qhuas, tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab tsawg dua lawv yog cov tib neeg ntawm lub nceeg vaj. Lawv cov lus thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus puav leej yog kev cai-coj ua raws nkaus xwb, ua tiav los ntawm kev quab yuam thiab ua raws li cov ncauj ke, tsis yog ua tawm los ntawm kev zoo siab hlo los sis tawm hauv lub siab tuaj. Txawm li cas los xij cov tib neeg no thov Vajtswv los sis hu nkauj ntau npaum li cas los, lawv tej dag zog yuav tsis tawg paj txi txiv li, rau qhov yam uas lawv xyaum ua tsuas yog cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb; tseeb tiag lawv tsis yog xyaum ua Vajtswv cov lus. Lawv tsuas yog xav ntsoov rau hauv kev tsim ib txoj kev txhawj xeeb txog qhov lawv xyaum ua, thiab lawv saib Vajtswv cov lus yam li cov kev cai uas yuav tsum tau ua raws xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua; lawv tsuas yog txaus siab rau sab cev nqaij daim tawv, thiab ua kom lwm tus pom xwb. Cov kev lig kev cai ntseeg cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas no tag nrho puav leej yog noob neej puag thaum ub lub hauv paus xwb; lawv tsis yog los ntawm Vajtswv los. Vajtswv tsis ua raws li cov kev cai, thiab Nws tsis zwm rau ib txoj kev cai twg li. Tiam sis, Nws ua yam tshiab txhua txhua hnub, ua kom tiav tes dej num uas tshwm sim kiag. Zoo li cov tib neeg hauv Pawg Ntseeg Peb-Tus Kheej, uas txwv lawv tus kheej tsis pub los xyaum ua xws li kev mus koom cov hauj lwm yav sawv ntxov txhua txhua hnub, kev thov Vajtswv yav tsaus ntuj thiab cov lus thov ua tsaug ua ntej noj mov, thiab kev ua tsaug rau txhua yam—txawm li cas los xij lawv ua ntau npaum li cas thiab ua ntev npaum li cas los, lawv yuav tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Thaum tib neeg ua neej nyob raws li cov kev cai thiab kho lawv lub siab los ntawm cov kev xyaum ua lawm, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis tuaj yeem ua hauj lwm, vim tias lawv lub siab raug cov kev cai thiab noob neej cov kev xav phem tswj kav lawm. Yog li, Vajtswv thiaj tsis muaj peev xwm los cuam tshuam tau thiab ua hauj lwm rau hauv lawv tau, thiab lawv tsuas tuaj yeem ua neej nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm cov kev cai txuas ntxiv lawm xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuas mus ib txhis li.

Ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj yog ib lub neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Thaum tab tom thov Vajtswv, ib leeg tuaj yeem ua kom ib leeg lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab los ntawm kev thov Vajtswv, ib leeg tuaj yeem nrhiav tau Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia, paub Vajtswv cov lus, thiab nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam. Los ntawm kev noj thiab kev haus Nws cov lus, tib neeg tuaj yeem tau txais ib txoj kev nkag siab meej zog thiab zoo zog ntxiv txog Vajtswv txoj hauj lwm tam sim no. Lawv kuj tseem tau txais ib txoj kev tshiab ntawm kev xyaum ua thiab, thiab yuav tsis lo rau txoj qub lawm; yam lawv xyaum ua txhua yam yuav yog ua kom tiav txoj kev loj hlob hauv lub neej. Hais txog kev thov Vajtswv, tsis yog hais txog ob peb-lo lus zoo los sis quaj los kua muag rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag kom qhia tias koj tau tshuav nuj nqis li cas; tiam sis, nws lub hom phiaj yog cob qhia ib tug tus kheej kom siv tau tus ntsuj plig, pub kom ib leeg ua rau ib leeg lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, cob qhia ib tug tus kheej kom nrhiav kev pab coj los ntawm Vajtswv cov lus rau txhua yam, kom ib tug lub siab thiaj tuaj yeem raug rub los rau ntawm ib txoj kev kaj tshiab txhua hnub, thiab kom ib tug thiaj li yuav tsis nyob twj ywm los sis tub nkeeg thiab kom yuav tso ko taw rau ntawm txoj kev tseeb ntawm kev muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua. Tib neeg feem coob niaj hnub no tsom ntsoov rau cov kev ntawm txoj kev xyaum ua, txawm li ntawd los lawv tsis ua li ntawd kom ua tau raws li qhov tseeb thiab ua tiav kev loj hlob ntawm lub neej. Qhov no yog qhov uas lawv tau mus yuam kev lawm. Kuj tseem muaj qee leej uas muaj peev xwm txais tau txoj kev kaj tshiab thiab, tiam sis lawv cov kev ntawm txoj kev xyaum ua tsis hloov li. Lawv coj lawv cov kev xav phem ntawm kev lig kev cai ntseeg qub nrog lawv thaum lawv nrhiav kom tau txais Vajtswv cov lus ntawm hnub no, yog li yam uas lawv tau txais ces tseem yog txoj kev qhuab qhia uas los ntawm cov kev xav phem ntawm cov kev lig kev cai ntseeg xwb; lawv tsis yog tab tom tau txais txoj kev kaj ntawm hnub no uas yooj yooj yim. Raws li qhov tshwm los, lawv cov kev xyaum ua raug tsuas dub lawm; lawv yog tib co kev xyaum ua uas qub qub uas nyob hauv txoj kev ntim tshiab. Txawm li cas los xij tej zaum lawv yuav xyaum ua, lawv yog cov neeg hais lus zoo siab phem. Vajtswv coj tib neeg hauv txoj kev ua yam tshiab txhua txhua hnub, xav kom txhua hnub lawv tau txais kev to taub tob tshiab thiab kev nkag siab, thiab cheem tsum kom lawv tsis txhob ua zoo li qub thiab rov qab ua qhov qub tas li. Yog tias koj tau ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo lawm, txawm li ntawd los koj cov kev ntawm kev xyaum ua tseem tsis tau hloov kiag li, thiab yog tias koj tseem rau siab thiab tsis khoom txog tej yam sab nraud, txawm li ntawd los tsis muaj ib lub siab uas ntsiag to coj los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los zoo siab rau Nws cov lus, ces koj yuav tsis tau txais dab tsi kiag li. Thaum hais txog kev lees txais Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, yog tias koj tsis npaj kom sib txawv, tsis mus raws li koj txoj kev xyaum ua ntawm ib txoj kev tshiab, thiab tsis muaj ib txoj kev nkag siab tshiab, tiam sis ho lo rau yam qub thiab tsuas yog tau txais qee txoj kev kaj tshiab uas raug txwv lawm xwb, yam tsis muaj kev hloov pauv txoj kev uas koj xyaum ua li, ces cov tib neeg zoo li koj no nyob rau hauv txoj kev yoog raws ntawm lub npe xwb; qhov tseeb tiag, ces lawv yog cov neeg Falixais uas coj kev lig kev cai ntseeg uas tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsuj Plig Li Ib Txwm Muaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 415

Kev ua ib lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj, ib tug yuav tsum muaj peev xwm los txais txoj kev kaj tshiab txhua hnub thiab nrhiav ib txoj kev nkag siab tseeb txog Vajtswv cov lus. Ib tug yuav tsum pom qhov tseeb kom meej meej, nrhiav ib txoj kev ntawm kev xyaum ua hauv txhua yam tseem ceeb, nrhiav kom tau cov lus nug tshiab los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus txhua hnub, thiab lees paub ib tug tus kheej cov kev tu ncua kom ib leeg thiaj yuav muaj ib lub siab ntev thiab lub siab xav nrhiav uas hloov tau ib tug lub neej tag nrho, thiab kom ib tug yuav nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag txhua lub sij hawm, kom ntshai poob rau tom qab heev. Ib tug neeg uas muaj lub siab ntev, lub siab xav nrhiav, tus uas zoo siab hloo los ua kom tiav kev to taub qhov tseeb txuas ntxiv, yog nyob rau txoj kev tseeb ntawm lub neej sab ntsuj plig. Cov tib neeg uas tau raug txhawb los Vajntsujplig Dawb Huv lawm, cov uas ntshaw los ua kom zoo dua, cov uas zoo siab hlo los nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, cov uas tos ntsoov rau ib txoj kev nkag siab tob dua txog Vajtswv cov lus, cov uas tsis muaj qhov tshaj ntuj tsim tiam sis ho them ib tug nqi tiag tiag, cov uas yeej mob siab rau Vajtswv lub siab nyiam tiag tiag, cov uas yeej muaj kev to taub qhov tseeb tiag kom lawv cov kev paub thiaj li yuav tseeb thiab tiag tiag, cov uas tsis nrhiav cov lus qhuav qhawv thiab cov kev qhuab qhia los sis nrhiav yam uas tshaj ntuj tsim, cov uas tsis pe hawm ib tug tib neeg uas muaj yam ntxwv zoo twg—cov no yog cov uas tau to taub txog ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj lawm. Txhua yam lawv ua yog npaj kom ua tiav kev loj hlob hauv lub neej ntxiv thiab ua kom lawv tau nyob yam kaj siab lug hauv sab ntsuj plig, thiab lawv ib txwm muaj peev xwm ua tiav kev to taub qhov tseeb yam nquag plias. Yam tsis muaj kev lees paub txog nws, lawv tau los nkag siab txog qhov tseeb thiab to taub txog qhov muaj tseeb. Cov uas muaj lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj nrhiav tau kev thaj yeeb thiab kev ywj pheej ntawm sab ntsuj plig txhua hnub, thiab lawv tuaj yeem xyaum ua Vajtswv cov lus ntawm txoj kev ywj pheej rau Nws txoj kev txaus siab. Rau qhov cov tib neeg no, kev thov Vajtswv tsis yog ib tug qauv los sis ib tug txheej txheem; txhua hnub, lawv muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj tshiab. Piv txwv tias, tib neeg cob qhia lawv tus kheej kom tswj lawv lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab lawv lub siab tuaj yeem nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tau tiag tiag, thiab yeej tsis muaj leej twg los cuam tshuam tau lawv. Tsis muaj ib tug neeg, xwm txheej, los sis ib yam twg tuaj yeem thaiv tau lawv lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj li. Txoj kev cob qhia zoo li no yog tsim los kom tau txiaj ntsig; nws tsis yog tsim los kom tib neeg ua raws li cov kev cai. Txoj kev xyaum ua no tsis yog hais txog kev ua raws li-kev cai, tiam sis yog hais txog kev txhawb kev loj hlob hauv tib neeg lub neej. Yog tias koj tsuas pom txoj kev xyaum ua no yam li cov kev cai uas ua raws xwb, ces koj lub neej yeej yuav tsis hloov pauv li. Tej zaum koj tau koom nrog rau tib txoj kev xyaum ua li lwm tus lawm, tiam sis thaum kawg lawv muaj peev xwm ua raws li txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, koj tau raug tshem tawm ntawm txoj kev yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv lawm. Tsis yog koj tab tom dag koj tus kheej lov? Lub hom phiaj ntawm cov lus no yog tso cai rau tib neeg tswj lawv lub siab kom nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, tig lawv lub siab los cuag Vajtswv, kom Vajtswv txoj hauj lwm uas nyob hauv lawv thiaj li tsis muaj kev tab kaum thiab thiaj li tawg paj txi txiv. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsuj Plig Li Ib Txwm Muaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 416

Nej tsis muab kev thov Vajtswv ua qhov tseem ceeb nyob hauv nej lub neej txhua hnub. Neeg tsis quav ntsej txog kev thov Vajtswv li. Kev thov Vajtswv pheej muaj los vim yog ib qho yuav tau ua, neeg tsuas lam thov kom dhau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb. Tsis muaj ib tug neeg uas yuav muab tag nrho nws lub siab huv si rau ntawm Vajtswv xub ntiag li thiab txuas lus hauv kev thov tiag tiag nrog Vajtswv li. Neeg thov Vajtswv tsuas yog rau thaum muaj teeb meem tshwm sim tuaj xwb. Cov sij hawm dhau los, koj puas tau thov Vajtswv tiag tiag? Puas tau muaj ib zaug uas thaum koj thov nrog kev mob siab nrog kua muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag li? Puas tau muaj dua ib zaug uas koj cia li paub txog koj tus kheej tab meeg Nws li? Puas tau muaj ib zaug uas koj lub siab npuab kiag Vajtswv lub thaum koj thov Vajtswv li? Kev thov Vajtswv yog los ntawm kev xyaum: Yog koj yeej tsis tsa suab thov Vajtswv hauv tsev li, ces koj yeej yuav tsis thov thaum koj nyob hauv lub tuam tsev teev hawm, yog koj tsis tau thov dua nrog ib pab neeg tsawg tsawg sib sau ua ke, ces koj yuav tsis muaj cuab kav thov rau ntawm ib pab neeg coob coob thiab. Yog koj tsis txav ze rau Vajtswv tas li los sis ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus, ces koj yuav tsis muaj dab tsi hais thaum txog caij thov, thiab tab txawm yog koj thov los, koj thov los ntawm daim di ncauj xwb; nws yuav tsis yog thov tiag tiag.

Kev thov Vajtswv tseeb yog dab tsi? Nws yog qhia rau Vajtswv txog yam nyob hauv koj lub siab, nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb li uas koj nkag siab Nws txoj kev xav ntag, nrog Nws sib txuas lus los ntawm Nws cov lus, fwb xwm tshwj xeeb yog nyob ze rau Vajtswv, ras txog tias Nws nyob ntawd tab meeg koj ntag, thiab ntseeg tias koj muaj tej yam yuav hais rau Nws. Koj lub siab fwb xwm puv npo nrog qhov kaj thiab koj fwb xwm tias Vajtswv ntxim hlub heev. Koj fwb xwm tshwj xeeb yog raug tshoov, thiab mloog koj hais mas yuav txhawb zog heev rau koj cov kwv tij thiab nkauj muam kawg li. Lawv yuav fwb xwm tias cov lus koj hais yog cov lus uas nyob hauv lawv lub siab ntag, yog cov lus lawv xav hais, zoo yam li koj cov lus yog lawv cov ntag. Qhov no yog kev thov Vajtswv tseeb. Tom qab koj koom tau rau hauv kev thov Vajtswv tseeb lawm, koj lub siab yuav nyob thaj yeeb lug thiab yuav paub kev txaus siab. Lub zog uas hlub Vajtswv yuav loj tuaj, thiab koj yuav fwb xwm tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav muaj nqis tshaj los sis muaj qab hau tshaj li qhov hlub Vajtswv lawm. Txhua yam no ua tau tim khawv tias koj cov lus thov yeej muaj qab hau tiag. Koj puas tau thov mus rau seem no dua li?

Thiab cov txheej txeem ntawm kev thov Vajtswv yog dab tsi? Koj cov lus thov yuav tsum mus ib qib xam ib qib, kom haum nrog tus yam ntxwv ntawm koj lub siab thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tes num; koj los nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb raws li Nws txoj kev xav thiab raws li qhov Nws xav tau ntawm neeg. Thaum koj pib xyaum thov Vajtswv, xub muab koj lub siab rau Vajtswv tso. Tsis txhob txhav ua kom haum Vajtswv txoj kev xav—tsuas yog sim hais cov lus hauv koj lub siab rau Vajtswv xwb. Thaum koj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, hais li ntawm no: “Au Vajtswv, tsuas yog hnub no kuv mam li xeev txog tias kuv tau tsis mloog koj lus los lawm. Kuv yeej yog neeg coj tsis ncaj thiab ntxim ntxub. Kuv tsuas ua lub neej nkim sij hawm xwb. Txij hnub no mus kuv yuav ua neej rau Koj. Kuv yuav xyaum ua lub neej muaj qab hau thiab ua li Koj txoj kev xav. Thov cia Koj tus Ntsujplig ua num rau hauv kuv tag mus li, ua kev pom meej thiab ua kev qhia kuv. Cia kuv ua tau tim khawv khov thiab ua tau lus tim khawv nrov rau ntawm Koj xub ntiag. Cia kom Ntxwjnyoog pom Koj lub hwj chim ci ntsa iab, Koj zaj lus tim khawv, thiab ua tau pov thawj tias Koj yog tus muaj yeej, tshwm nyob rau hauv peb.” Thaum koj thov li no, koj lub siab yuav dim plaws ntawm txhua yam. Yog koj thov li no, koj lub siab yuav nyob ze rau ntawm Vajtswv dua, thiab yog tias koj thov tau li seem no tsis tu ncua, tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua num hauv koj xwb xwb li. Yog koj pheej hu Vajtswv raws seem no, thiab qhia tej koj xav ua rau Nws, yuav muaj ib hnub los rau thaum tej uas koj xav txais yuav tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thaum Vajtswv muab tau koj lub siab thiab tag nrho koj, thiab qhov kawg koj yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Rau nej, kev thov Vajtswv yog qhov uas tseem ceeb dua ntais. Thaum koj thov thiab koj txais tes num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, koj lub siab yuav raug txhawb los ntawm Vajtswv, thiab lub zog hlub Vajtswv yuav tawm tuaj. Yog tias koj tsis thov nrog koj lub siab, yog tias koj tsis qhib koj lub siab nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb li, ces Vajtswv yuav tsis muaj kev ua tau num hauv koj. Yog tias, tom qab koj thov thiab koj hais cov lus hauv koj lub siab tag lawm, Vajtswv tus Ntsujplig tseem tsis tau chiv ua Nws tes num, thiab koj tseem tsis tau txais kev tshoov siab, ces qhov no qhia tau tias koj lub siab tseem muaj kev tu ncua, koj tej lus tsis tseeb, thiab tseem tsis tau ntshiab. Yog tias, tom qab koj thov tag lawm, koj muaj kev zoo siab txaus siab hlo, ces koj cov lus thov Vajtswv txais yuav tau rau Vajtswv thiab Vajtswv tus Ntsujplig tab tom ua num hauv koj. Zoo li tus uas teev tiam Vajtswv, koj ua tsis tau yog tsis muaj kev thov Vajtswv. Yog koj pom kev ua phooj ywg zoo heev nrog Vajtswv zoo li tej yam uas muaj qab hau thiab muaj nqis, ces koj puas tso tau kev thov Vajtswv tseg? Tsis muaj leej twg ua tau ab tsi yog tsis muaj kev phooj ywg zoo heev nrog Vajtswv. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv, koj nyob ntawm sab nqaij tawv, ua Ntxwgnyoog qhev; yog tsis muaj kev thov Vajtswv tiag, koj ua lub neej nyob hauv qab txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj. Kuv vam tias nej cov uas yog kwv tij thiab cov muam muaj cuab kav koom tau rau qhov kev thov Vajtswv tseeb txhua txhia hnub. Qhov no tsis yog ntsig txog ua raws li kev cai, tiam sis yog txog ncav cuag rau theem pom tshwm kiag ntawm qhov muag. Koj puas yeem tso me ntsis qhov kev tsaug zog thiab kev xyiv fab tseg sawv ntxov los thov Vajtswv thiab txaus siab rau Vajtswv cov lus? Yog tias koj thov Vajtswv nrog lub siab ntshiab si thiab noj thiab haus Vajtswv cov lus zoo li no, Nws yuav txais yuav koj heev tshaj. Yog tias koj ua li no txhua tag kis sawv ntxov, yog tias txhua hnub koj xyaum muab koj lub siab rau Vajtswv, sib txuas lus thiab koom ua ke nrog Nws, ces koj qhov kev paub Vajtswv yeej yuav nce ntxiv xwb xwb li, thiab koj yuav muaj cuab kav tuav tau Vajtswv txoj kev xav zoo tshaj. Koj yuav hais tias: “Au Vajtswv! Kuv txaus siab ua kuv lub luag num kom tiav log. Kuv ntxuav tag nrho kuv tus kheej kom dawb huv rau koj nkaus xwb, xwv koj thiaj raug txhawb nqa nyob hauv peb, xwv koj thiaj yuav zoo siab rau tej tim khawv txog koj los ntawm peb pab no. Kuv thov Koj ua num hauv peb, xwv kuv thiaj li yuav dhau los muaj cuab kav hlub Koj tiag tiag thiab txaus siab rau Koj thiab raws Koj li yog kuv lub hom phiaj.” Yog koj kam ris lub nra no, paub tseeb tias Vajtswv yuav ua kom koj zoo tiav log. Koj tsis yog thov kom muaj qab hau rau koj tus kheej xwb, tiam sis koj yuav tau thov kom koj ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav thiab hlub Nws. Qhov no yog hom kev thov uas tseeb tshaj plaws. Koj puas yog ib tug uas thov kom koj ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav?

Yav dhau los, nej tsis tau paub yuav thov li cas, thiab nej tso txoj kev thov Vajtswv tseg lawm. Tam sim no, nej yuav tau ua qhov uas zoo tshaj los cob nej tus kheej los thov Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj cuab kav sau koj lub zog hauv koj los hlub Vajtswv, ces koj yuav thov Vajtswv li cas? Koj hais tias: “Au Vajtswv, kuv lub siab tsis muaj lub peev xwm uas yuav hlub tau Koj tiag tiag. Kuv xav hlub koj, tiam sis kuv tu ncua lub dag zog. Kuv yuav ua li cas? Thov koj rua kuv lub qhov muag sab ntsuj plig thiab thov Koj tus Ntsujplig txhawb kuv lub siab. Cia ua kom, thaum kuv los rau ntawm Koj xub ntiag, kuv muab txhua yam uas tsis zoo tso pov tseg, tso kiag tsis cheem ib leej tus twg li, tej yam ab tsi, los sis ib yam khoom, thiab tso plhuav kuv lub siab tag nrho qhib lug rau ntawm Koj xub ntiag, thiab ua kom kuv muab tau tag nrho kuv tus kheej tso rau ntawm Koj xub ntiag. Txawm li cas los xij, Koj sim tau kuv, Tam sim no kuv npaj txhij lawm, kuv tsis xam txog kuv lub neej yav pem suab, los sis kuv nyob hauv qab tus quab ntawm kev tuag. Nrog ib lub siab uas hlub Koj, kuv ntshaw nrhiav txoj kev uas yog txoj sia. Txhua yam uas muaj qab hau, txhua yam—tso tag nrho rau hauv Koj ob txhais tes; kuv txoj hmoo los nyob hauv Koj ob txhais tes thiab Koj tuav kiag kuv txoj sia rau hauv Koj tes. Tam sim no, kuv nrhiav los hlub Koj, thiab txawm hais tias Koj tsis cia kuv hlub Koj, txawm hais tias Ntxwgnyoog yuav cuam tshuam los, kuv txiav txim siab los hlub Koj.” Thaum koj ntsib qhov teeb meem no, thov li no. Yog tias koj thov li no txhua hnub, lub zog uas hlub Vajtswv yuav maj mam sawv tuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 417

Ib tug uas yuav nkag mus rau kev thov Vajtswv tseeb li cas?

Thaum tab tom thov, koj yuav tsum muaj ib lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab koj yuav tsum muaj lub siab thov tiag tiag. Koj yeej sib txuas lus thiab thov Vajtswv tiag tiag—koj yuav tsum tsis txhob sim ntxias Vajtswv nrog koj tej suab lus uas zoo zoo mloog xwb. Kev thov Vajtswv yog lub plawv ntawm qhov uas Vajtswv ntshaw kom tiav tam sim no. Thov Vajtswv pub kev tig ras to taub thiab kev pom meej, coj koj tus yam ntxwv thiab koj tej teeb meem los tso rau ntawm Nws xub ntiag thaum koj thov, nrog rau qhov koj xav ua kom tiav uas koj twb muab hais rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Kev thov Vajtswv tsis yog ua raws li cov txheej txheem; nws yog kev nrhiav Vajtswv nrog lub siab ntshaw tiag tiag. Thov Vajtswv tiv thaiv koj lub siab, xwv kom koj lub siab thiaj tus rau ntawm Nws xub tiag; kom nyob tau rau thaj tsam puag ncig li qhov Nws tso koj nyob, kom koj paub koj tus kheej, ntxub koj tus kheej, thiab tso koj tus kheej tseg, xwv thiaj tso cai tau rau koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab dhau los ua ib tug uas hlub Vajtswv tiag tiag.

Qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv yog dab tsi?

Kev thov Vajtswv yog ib txoj kev uas neeg koom siab nrog Vajtswv, txhais tias nws yog ib txoj kev uas neeg hu rau Vajtswv, thiab nws yog tus txheej txheem uas neeg raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Nws hais tau tias cov uas tsis muaj kev thov Vajtswv ces yog cov tib neeg tuag uas tsis muaj ntsuj plig, yog qhov ua tim khawv tias lawv tu ncua ib qho hwj chim uas kom raug txhawb los ntawm Vajtswv. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv, nws yuav coj tsis tau ib lub neej hauv sab ntsuj plig kiag li, haj yam caum tau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tsawg heev. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv ces yog txiav ib tug txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo ntag, thiab nws yuav yog ib qho uas ua kom Vajtswv qhuas tsis tau kiag li. Ua ib tug ntseeg Vajtswv, ib tug yim huab thov Vajtswv, qhov ntawd yog, ib tug yim huab raug txhawb los ntawm Vajtswv, ib tug yim huab ua tau tiav yam uas xav ua thiab ib tug muaj cuab kav txais tau kev qhuab qhia tshiab los ntawm Vajtswv. Twb yog vim li no, tus neeg hom no thiaj ua tau neeg zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tau ceev tshaj.

Yam dab tsi uas kev thov Vajtswv ua tau rau kom tiav?

Tej zaum tib neeg muaj cuab kav xyaum thov Vajtswv tau thiab to taub yam tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv, tiam sis yuav kom kev thov Vajtswv muaj txiaj ntsim mas tsis yog ib yam yooj yim. Kev thov Vajtswv tsis yog ib yam uas ua rau mus dhau rau qhov kub siab, ua lawv nraim li txheej txheem, los sis nco tau hais tau Vajtswv cov lus tsis tuav ntawv. Qhov ntawd hais tau tias, thov Vajtswv tsis yog qog tau tej lo lus thiab tsis yog xyaum ua li lwm tus ua. Thaum thov Vajtswv, ib tug yuav tsum ncav cuag qib uas ib tug muab tau lub siab rau Vajtswv, qhib hlo ib tug lub siab kom nws thiaj raug txhawb los ntawm Vajtswv. Yog yuav kom kev thov Vajtswv muaj txiaj ntsim, ces nws yuav tsum yog pib los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus. Tsuas yog los ntawm kev thov hauv Vajtswv cov lus xwb ib tug thiaj yuav txais tau kev tig ras to taub thiab kev pom meej zoo dua. Yam tseeb uas qhia tau tawm los ntawm kev thov Vajtswv los yog: Muaj lub siab ntshaw txhua yam uas Vajtswv kom ua, thiab tshaj dua no yog muaj qhov ntshaw ua kom tiav li Nws tau sam hwm tseg; tsis nyiam tej uas Vajtswv tsis nyiam thiab dhau ntawd, muab qhov no ua lub hauv paus, ntxiv rau qho yam kev to taub txog nws, thiab paub nqee yam thiab pom meej txog qhov tseeb uas Vajtswv twb muab nthuav tawm lawm. Qhov twg muaj yam xav ua kom tiav, muaj kev ntseeg, kev paub, thiab muaj ib txoj kev ntawm kev xyaum raws li qhov kev thov, qhov no xwb thiaj li hu tau ua kev thov Vajtswv los ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog hom kev thov li no thiaj li yuav muaj txiaj ntsim xwb. Tsis tag li kev thov Vajtswv yuav tsum ua los ntawm qhov kev xyiv fab rau Vajtswv cov lus, yuav tsum rhawv rau saum lub hauv paus uas yog nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb hauv Nws cov lus, thiab lub siab yuav tsum muaj cuab kav nrhiav Vajtswv thiab muaj siab tus tab meeg rau ntawm Nws xub ntiag. Kev thov Vajtswv li hom no ces twb nkag tau rau theem tseeb ntawm kev nrog Vajtswv sib raug zoo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 418

Qhov kev paub uas yooj yim tshaj txog kev thov Vajtswv:

1. Tsis txhob hais li tus dig muag es xav tau li cas hais li ntawd. Nws yuav tsum muaj ib lub nra hauv koj lub siab, qhov ntawd yog, koj yuav tsum muaj ib lub hom phiaj thaum koj thov.

2. Kev thov yuav tsum muaj Vajtswv cov lus nyob rau hauv; nws yuav tsum nrhiav tau twb muaj nyob hauv Vajtswv cov lus lawm.

3. Thaum tab tom thov Vajtswv, koj yuav tsum tsis txhob rov muab tej teeb meem qub los hais dua. Koj cov lus thov Vajtswv yuav tsum yog hais txog Vajtswv tej lus tam sim no xwb, thiab thaum koj thov Vajtswv, qhia Vajtswv txog koj tej kev xav uas tob tshaj plaws.

4. Thov Vajtswv nrog ib pab yuav tsum yog muab tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tam sim no tso rau hauv plawv ua qhov uas cheem tsum.

5. Txhua tus yuav tsum tau kawm kev thov Vajtswv rau lwm tus neeg. Qhov no kuj yog ib txoj kev txawj ua twb zoo xav rau Vajtswv txoj kev xav.

Lub neej kev thov Vajtswv ntawm nyias tus kheej lub hauv paus yog to taub txog qhov tseem ceeb ntawm kev thov thiab paub me me txog kev thov. Hauv lub neej txhua hnub, thov tsis tseg rau tej uas peb muaj tsis txaus, thov rau tej yam uas hloov hauv peb tus moj yam hauv lub neej, thiab thov raws li koj txoj kev paub txog Vajtswv cov lus. Txhua tus neeg nyias yuav tau tsim nyias ib qho kev thov Vajtswv hauv lawv lub neej, lawv yuav tsum thov raws li Vajtswv cov lus uas lawv paub, thiab lawv yuav tsum thov kom paub txog Vajtswv tes hauj lwm. Tso tag nrho tej xwm uas muaj tshwm puag ncig koj tab meeg rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab qhia tiag tiag tsis txhob chim los sis npau taws rau thaum koj thov, thiab tus yuam sij rau tej teeb meem no yog tuav tau qhov kev to taub tseeb, thiab kom tau txais qhov tseeb uas yog Vajtswv cov lus. Tus neeg uas raws nrhiav lub neej hauv sab ntsuj plig yuav tsum muaj cuab kav thov tau ntau seem. Thov ntsiag to, ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus, paub txog Vajtswv tes hauj lwm—tej no yog cov piv txwv ntawm lub luag num ntawm kev sib koom sab ntsuj plig kom nkag tau rau hauv lub neej sab ntsuj plig uas ib txwm muaj, yog yam yuav tsav tau rau ib tug tus yam ntxwv mus ze rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thawb ib tug kom yim huab nce qib rau kev ua neej. Muab hais luv luv tias, txhua yam uas koj ua, tsis hais thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, los sis tab tom thov Vajtswv ntsiag to, los sis qhuab qhia nrov nrov, yog ua kom koj muaj peev xwm pom meej Vajtswv cov lus, Nws tes hauj lwm, thiab yam uas Nws xav ua kom tiav nyob rau hauv koj. Qhov tseem ceeb tshaj, txhua yam uas koj ua yog ua kom ncav cuag qib uas Vajtswv tseev kom koj ua thiab tsav koj lub neej mus rau theem tshiab uas siab dua. Qhov me me uas Vajtswv tseev kom ua ntawm neeg yog kom neeg muaj cuab kav qhib nws lub siab rau Nws. Yog neeg muab nws lub siab tiag tiag rau Vajtswv thiab hais tau qhov tseeb uas nyob hauv nws lub siab, ces Vajtswv yuav txaus siab hlo ua num rau hauv nws. Yam uas Vajtswv ntshaw tsis yog neeg lub siab nkhaus, tiam sis yog ib lub siab dawb huv thiab ncaj ncees. Yog neeg tsis hais lus tawm ntawm lub siab tuaj rau Vajtswv, ces Vajtswv yuav tsis txhawb nws lub siab los sis ua dej num nyob rau hauv nws. Yog li no, qhov uas tseem ceeb dua ntais ntawm kev thov Vajtswv yog hais lus rau Vajtswv tawm hauv koj lub siab tuaj, qhia rau Nws txog koj tej kev tu ncua los sis tus moj yam uas tig tawm tsam, tso koj tus kheej tag nrho rau ntawm Nws xub ntiag; thaum zoo li no xwb thiaj yog thaum Vajtswv txaus siab rau koj tej lus thov, los sis lwm yam ces yog Vajtswv yuav ntis Nws lub ntsej muag ntawm koj. Qhov kev ntsuas uas tsawg tshaj txog kev thov Vajtswv yog koj yuav tsum muaj cuab kav cia koj lub siab tus yees tab meeg Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ncaim ntawm Vajtswv mus. Tej zaum kuj yog, nyob rau ntu no, koj yuav tsis tau txais qhov tshiab ntxiv los sis muaj kev pom siab dua, tiam sis koj yuav tsum tau siv kev thov Vajtswv los tuav thaum zoo li no—koj yuav tsum tsis txhob mus rau qhov phem dua no. Qhov no yog qhov tsawg kawg kiag uas koj yuav tsum ua kom tau. Yog koj twb ua tsis tau qhov no, ces qhia tau tias koj lub neej sab ntsuj plig tsis nyob rau kis yog lawm. Thaum kawg, koj yuav tsis muaj cuab kav tuav tau lub zeem muag koj muaj thaum xub thawj, koj yuav poob kev nseeg Vajtswv, thiab qhov koj xav ua kom tiav yuav cia li tsis muaj tag. Muaj ib qho cim uas qhia saib seb koj nkag tau mus rau lub neej hauv sab ntsuj plig lawm los tsis tau yog nyob ntawm seb koj txoj kev thov Vajtswv puas yog mus rau kis yog. Txhua tus tib neeg yuav tsum nkag los rau qhov tseeb no; lawv txhua tus yuav tsum ua num hauv txoj kev xav cob qhia lawv tus kheej thov Vajtswv, tsis txhob pheej tos kom dhau, tiam sis nrhiav tag zog kom raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov no xwb lawv thiaj li yuav ua cov tib neeg uas nrhiav Vajtswv tiag tiag.

Thaum koj pib thov Vajtswv, tsis txhob ua tshaj qhov koj ncav tsis cuag ntawm koj tus kheej thiab vam kom ua tau txhua yam tib zaug. Koj tsis txhob tseev kom koj ua tau tshaj, xav kom thaum koj hais tag kiag ces koj txawm siv yuav raug txhawb los ntawm tus Vajntsujpligs Dawb Huv, los sis koj yuav tau txais kev tig ras to taub thiab kev pom meej tam sim ntawd, los sis Vajtswv yuav hliv Nws txoj kev hlub tshua rau koj tam sid. Qhov ntawd yuav tshwm sim tsis tau; Vajtswv tsis ua tej yam txuj ci phim hwj li ntawd. Vajtswv txaus siab rau tib neeg kev thov Vajtswv raws Nws lub sij hawm, thiab tej zaum Nws kuj sim koj txoj kev ntseeg saib seb koj puas yuav hwm Nws tiag tiag thiab. Thaum koj thov Vajtswv koj yuav tsum muaj kev ntseeg, ua tau siab ntev, thiab muaj qhov xav ua kom tiav. Tib neeg feem coob, thaum lawv nyuam qhuav pib muaj kev kawm, lawv cia li tsis muaj siab lawm rau qhov tsis raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yuav ua tsis tau li no! Koj yuav tsum tau ua siab ntev; koj yuav tsum ntsia ntsoov rau thaum koj fwb xwm txoj kev txhawb ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab kev nrhiav thiab kev ncig saib. Tej zaum, txoj kev koj xyaum taug tsis yog, thiab tej zaum, koj tus kheej qhov kev xav thiab kev xav phem nyob tsis khov rau ntawm Vajtswv, thiab yog li ua rau Vajtswv tus Ntsujplig tsis txhawb. Muaj lwm lub sij hawm, Vajtswv kuj saib seb koj puas hwm Nws los tsis hwm thiab. Muab hais luv luv tias, thaum muaj kev kawm, koj yuav tau txaus siab them ib tug nqi siab. Yog koj pom tau tias koj hloov siab sai sai ntawm txoj kev uas koj xyaum, koj hloov seem koj thov Vajtswv los tau. Tsuav yog koj nrhiav nrog lub siab tiag tiag thiab xav tau txais xwb, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yeej yuav coj koj mus rau hauv qhov tseeb. Tej zaum koj thov nrog lub siab tiag tiag tiam sis tsis fwb xwm xyov koj raug txhawb lawm los tsis tau. Thaum lub sij hawm zoo li no koj yuav tsum tso siab rau kev ntseeg, cia siab tias Vajtswv yuav pom koj txoj kev thov; koj yuav tsum muaj kev ua siab ntev rau koj txoj kev thov.

Ua ib tug neeg ncaj ncees; thov Vajtswv tshem koj tej kev dag ntxias hauv koj lub siab mus. Ntxuav koj tus kheej kom dawb huv los ntawm kev thov Vajtswv txhua lub sij hawm, thiab kom raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm kev thov Vajtswv, thiab koj tus moj yam yuav maj mam hloov. Lub neej sab ntsuj plig tseeb yog lub neej thov Vajtswv tiag—nws yog lub neej uas raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Tus txheej txheem ntawm qhov raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yog tus txheej txheem ntawm qhov hloov tus neeg tus moj yam. Lub neej uas tsis raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog lub neej hauv sab ntsuj plig, tab sis yog lub neej li cov kev ntseeg uas ib txwm ua los lawm xwb. Tsuas yog cov uas raug txhawb tas li los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiaj nkag tau rau lub neej sab ntsuj plig xwb. Neeg tus moj yam yeej hloov tag li rau thaum nws thov Vajtswv. Yog Vajtswv tus Ntsujplig yim huab txhawb nws, nws yim huab kub siab thiab mloog lus heev tuaj. Yog li, thiab, nws lub siab yuav maj mam raug ntxuav kom dawb huv, thiab nws tus moj yam yuav maj maj hloov. Qhov zoo li no yog qhov txiaj ntsim ntawm kev thov Vajtswv tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Txhawj Xeeb Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 419

Yeej tsis muaj kauj ruam twg tseem ceeb dua qhov kev paub meej txog Vajtswv cov lus los ntawm tso koj lub siab nyob ntsiag to rau hauv Nws lub xub ntiag. Nws yog ib qho kev qhia uas txhua tus tib neeg yuav tsum paub meej rau lub sij hawm tam sim no. Cov hau kev ntawm kev to taub qhov tseeb txog kev tso koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag muaj xws li nram qab no:

1. Thau koj lub siab tawm ntawm cov xwm txheej sab nrauv. Nyob kaj siab lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab mob siab thov Vajtswv.

2. Coj koj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, noj, haus, thiab txaus siab rau Vajtswv cov lus.

3. Xav rau nruab siab thiab xav txog Vajswv txoj kev hlub thiab xav txog Vajtswv tes dej num rau hauv koj lub siab.

Ua ntej tshaj, pib los ntawm kev thov vajtswv. Mob siab thov vajtswv thiab thov raws li lub sij hawm npaj tseg. Txawm tias koj lub sij hawm yuav maj ceev npaum li cas, koj yuav muaj hauj lwm ntau npaum li cas, los sis yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj los xij, thov vajtswv txhua hnub raws li qhov ib txwm thov, thiab noj thiab haus Vajtswv cov lus raws li qhov ib txwm ua. Thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, txawm yuav muaj dab tsi nyob ib puag ncig ntawm koj los xij, koj yuav muaj kev txaus siab heev rau hauv koj tus ntsujplig, thiab koj yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm cov tib neeg, cov xwm txheej, los sis tej yam uas nyob ib puag ncig ntawm koj. Thaum koj xav txog Vajtswv rau hauv koj lub siab, tej yam tshwm sim rau sab nrauv yuav tsis muaj peev xwm cuam tshuam rau koj. Qhov no txhais tau tias muaj lub siab tiag. Kev pib thov vajtswv: Kev thov vajtswv ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog kev tawg paj txi txiv zoo heev. Tom qab ntawd, noj thiab haus Vajtswv cov lus, nrhiav txoj kev kaj huv hauv Vajtswv cov lus los ntawm kev mob siab xav txog tej ntawd, nrhiav txoj hau kev xyaum ua, paub Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev hais Nws cov lus, thiab to taub cov lus yam tsis muaj qhov yuam kev. Ib txwm, koj yuav tsum muaj peev xwm txav los ze rau Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab, xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab xav txog Vajtswv cov lus, yam tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm tej yam sab nrauv. Thaum koj lub siab ua tiav hlo ib yam kev kaj siab lug lawm, koj yuav muaj peev xwm tswj lub siab nyob tau ntsiag to rau hauv koj tus kheej, xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab txav los ze rau Nws, yam tsis xav txog ib puag ncig nyob rau ntawm koj, kom mus txog thaum kawg kiag uas koj muaj kev qhuas rau hauv koj lub siab lawm, thiab nws tseem zoo dua qhov thov vajtswv. Dhau ntawd ces yuav ua rau koj muaj lub siab tus. Yog koj muaj peev xwm ua tau cov yam ntxwv raws li tau hais los saum toj saud, nws yuav ua pov thawj tau tias koj lub siab yeej kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Qhov no yog thawj lub hauv paus kev kawm. Tom qab cov tib neeg muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm lawv puas muaj peev xwm tuav tau tus Vajntsujplig, thiab puas raug qhuab qhia thiab ua kom ci ntsa pom kev lug los ntawm tus Vajntsujplig, thiab dhau ntawd ces lawv puas muaj peev xwm sib qhia siab nrog Vajtswv, thiab nkag siab Vajtswv txoj kev xav thiab txoj lus qhia ntawm tus Vajntsujplig. Dhau ntawd ces lawv yuav nkag los rau txoj kev yog hauv lawv sab ntsujplig lub neej. Thaum lawv kawm kev cob qhia txog kev nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag mus txog ib theem tob lawm, thiab lawv muaj peev xwm tso lawv tus kheej tseg, ntxub lawv tus kheej, thiab nyob rau ntawm Vajtswv cov lus, ces lawv lub siab thiaj li yuav kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov muaj peev xwm ntxub yus tus kheej, foom phem rau yus tus kheej, thiab tso yus tus kheej tseg yog vim raug ua tiav los ntawm Vajtswv tes dej num, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm ua tiav los ntawm lawv tus kheej. Yog li ntawd, kev xyaum tso yus tus kheej lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog ib qho kev kawm uas tib neeg yuav tsum to taub kiag tam sis. Rau qee cov tib neeg, tsis yog lawv tsis muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau xwb, tab sis lawv tseem tsis muaj peev xwm tso lawv lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau thaum thov vajtswv. Qhov no yog ua tsis tau raws li Vajtswv cov qauv cai! Yog koj lub siab tsis muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Vajntsujplig puas muaj peev xwm tshem koj tawm tau? Yog koj yog tus neeg uas tsis muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav raug cuam tshuam thaum muaj ib tug neeg hla los, los sis thaum lwm cov neeg tab tom sib tham, thiab muaj peev xwm rub koj lub siab txav mus deb thaum lwm cov neeg tab tom ua tej yam dej num, qhov no yog vim koj tsis nyob hauv Vajtswv xub ntiag. Yog koj lub siab yeej ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, koj yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm txhua yam uas tab tom tshwm sim rau sab nrauv, los sis koj yuav tsis raug ib tug neeg, ib qho xwm txheej, los sis ib yam dab tsi nkag los tau rau hauv koj lub siab. Yog koj muaj kev paub meej qhov no, ces cov neeg uas muaj tus yam ntxwv phem thiab txhua yam phem—tib neeg tej kev xav, lub tswv yim rau kev ua neej, kev sib raug zoo txawv txawv ntawm tib neeg, thiab cov tswv yim thiab cov kev xav, thiab ntau yam tshwm sim los—yuav cia li ploj mus. Vim tias koj ib txwm xav txog Vajtswv cov lus, thiab koj lub siab ib txwm txav los ze rau Vajtswv thiab ib txwm nyob nrog Vajtswv cov lus tam sim no, qhov ua phem yuav poob tawm mus deb ntawm koj yam koj tsis paub txog. Thaum muaj tej yam tshiab thiab zoo los nyob rau hauv koj lawm, yuav tsis muaj chaw nyob rau yam qub uas phem ntawd, yog li ntawd tsis txhob mob siab rau tej yam phem no. Koj tsis tas yuav mob siab los tswj tej ntawd. Koj yuav tau npaj ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, noj, haus, thiab txaus siab rau Vajtswv cov lus kom ntau li ntau tau raws li qhov koj muaj peev xwm ua tau, hu nkauj qhuas Vajtswv kom ntau li ntau tau raws li qhov koj muaj peev xwm ua tau, thiab muab sij hawm rau Vajtswv los lis tes dej num rau koj, vim tias tam sim no Vajtswv xav ua kom tib neeg tus kheej zoo tshaj plaws, thiab Nws xav tau koj lub siab; Nws tus Ntsujplig tsa koj lub siab thiab yog ua raws li cov lus qhia ntawm tus Vajntsujplig, koj yuav nkag los nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, koj yuav ua tau zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog koj mob siab ua neej raws li Vajtswv cov lus thiab ua kom ntau ntxiv rau kev sib qhia txog qhov tseeb thiaj li tau txais kev qhuab qhia thiab kev paub zoo ntawm tus Vajntsujplig, dhau ntawd ces cov kev xav ntseeg no thiab koj txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb txhua yam yuav ploj mus, thiab koj yuav tsis paub tias yuav muab koj tus kheej fij rau Vajtswv li cas, yuav muab kev hlub rau Vajtswv li cas, thiab yuav ua li cas Vajtswv thiaj txaus siab. Thiab yog koj tsis paub nws, yam uas tsis muaj feem ntsig txog rau Vajtswv yuav ploj mus tag nrho ntawm koj txoj kev xav.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Tso Koj Lub Siab Nyob Ntsiag To Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 420

Xav txog thiab thov rau Vajtswv cov lus thaum noj thiab haus Nws cov lus tam sim no yog thawj kauj ruam ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, dhau ntawd kev qhuab qhia thiab kev paub zoo ntawm tus Vajntsujplig yuav nyob nrog koj. Txhua sab ntsujplig yeeb ceeb raug ua tiav los ntawm kev ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub siab ntiag. Hauv kev thov vajtswv, koj yuav tsum ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces dhau ntawd xwb tus Vajntsujplig puas muaj peev xwm tshem koj tawm tau. Thaum koj ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj muaj peev xwm raug qhia thiab ua kom paub tseeb, thiab muaj peev xwm to taub tseeb txog Vajtswv cov lus. Thaum, koj ua tes dej num qi muag thov thiab sib koom thiab txav los ze rau Vajtswv rau hauv koj lub siab, koj yuav dhau los ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, koj yuav muaj peev xwm ua kev lom zem nyob ze nrog Vajtswv tau, nkag siab zoo txog Vajtswv txoj kev hlub thiab Nws tes dej num, thiab yuav nthuav tawm txoj kev xav tiag tiag thiab mob siab rau Vajtwv tej kev xav. Koj yim muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag ntau npaum li cas, koj yim yuav muaj kev paub tseeb ntau npaum li ntawd thiab koj yim muaj peev xwm to taub koj tus kheej tus moj yam coj tsis ncaj ntau npaum li ntawd, yam uas koj tsis muaj txaus, yam uas koj yuav tsum paub qhov tseeb, lub luag hauj lwm uas koj yuav tau ua tes dej num, thiab yam twg yog qhov koj tsis zoo txaus. Txhua yam no raug ua tiav los ntawm kev ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub siab ntiag. Yog koj paub tob rau hauv koj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav muaj peev xwm to taub txog yam zais zoo ntawm tus ntsujplig, nkag siab txog yam nyob ntawm Vajtswv tam sim no uas xav ua kom tshwm sim rau hauv koj, kom to taub Vajtswv cov lus tob dua qub, kom to taub lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus, tuav tau Vajtswv cov lus, ua kom tau Vajtswv cov lus, thiab koj yuav muaj peev xwm pom txoj kev xyaum ua tseeb thiab meej dua qub. Yog koj ua tsis tiav kom tob txaus tsim nyog rau thaum ua lub siab kaj lug rau hauv koj tus ntsujplig, koj tsuas raug tsa me ntsis los ntawm tus Vajntsujplig xwb; koj yuav hnov muaj zog rau sab hauv thiab yuav hnov muaj kev txaus siab lom zem thiab kev thaj yeeb, tab sis koj yuav tsis to taub txhua yam kom tob dua. Kuv twb hais dhau los ua ntej lawm tias: Yog tib neeg tsis siv lawv txhua lub zog, yog ib qho nyuaj uas lawv yuav hnov Kuv lub suab los sis yuav pom Kuv lub ntsej muag. Qhov no yog hais txog kev ua tiav tau zoo rau hauv ib tug neeg lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tsis yog lam ua rau sab nrauv dog dig xwb. Ib tug neeg uas muaj peev ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tau yeej muaj peev xwm tso lawv tus kheej tawm ntawm txhua yam hauv lub ntiaj teb, thiab tau txais kev kav los ntawm Vajtswv. Txhua tus neeg uas tsis muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag yeej raug txiav tawm thiab raug txwv tag nrho. Txhua tus neeg uas muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov neeg uas coj ncaj rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab yog cov neeg uas npaj siab rau Vajtswv. Tsuas yog cov neeg uas ua lub neej txaus siab nyob tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb thiaj saib lub neej muaj nqi, txaus siab sib koom rau sab ntsujplig, nqhis Vajtswv cov lus, thiab caum nrhiav qhov tseeb. Leej twg tsis txaus siab ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tsis xyaum ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov tsis muaj nuj nqi dab tsi thiab yog tus cuav xwb, tau cuam tshuam rau lub ntiaj teb thiab tsis muaj txoj sia; txawm lawv hais tias lawv ntseeg Vajtswv los xij, lawv tsuas tsa ncauj thov vajtswv xwb. Cov neeg uas Vajtswv ua tiav tau zoo txhij txhua yog cov neeg uas muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau hauv Nws lub xub ntiag. Yog li ntawd, cov neeg uas ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yeej tau txais koob hmoov ntau heev. Cov neeg uas ntshai siv lub sij hawm los noj thiab haus Vajtswv cov lus kom thawm hnub, cov neeg uas muaj hauj lwm ntau rau sab nrauv thiab saib qis rau kev to taub lub neej txoj sia—tag nrho cov neeg no yog neeg siab dag thiab yuav tsis muaj caij loj hlob rau yav tom ntej. Hos cov neeg uas ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cov neeg uas muaj peev xwm sib qhia siab tiag nrog Vajtswv yog Vajtswv cov neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Tso Koj Lub Siab Nyob Ntsiag To Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 421

Los rau ntawm Vajtswv xib ntiag los txais Nws cov lus ua koj txoj sia, ua ntej tshaj koj yuav tsum ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tso. Tsuas yog thaum koj ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm Vajtswv thiaj li qhia koj thiab muab kev paub rau koj tau xwb. Cov neeg yim ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag ntau npaum li cas, lawv yim muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev pom meej ntau npaum li ntawd. Txhua yam no cov neeg yuav tsum muaj kev hawm thiab kev ntseeg; tsuas yog ua li no xwb lawv thiaj raug tsim ua tau neeg zoo tshaj plaws. Lub hauv paus ntawm qhov kev kawm kom to taub qhov tseeb txog sab ntsujplig lub neej txoj sia yog kev coj lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Tsuas yog koj ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag lawm xwb ces txhua yam kev cob qhia txog sab ntsujplig yeej yuav tsum muaj txiaj ntsig zoo. Yog koj lub siab tsis muaj peev xwm coj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav tsis muaj peev xwm tau txais tes dej num ntawm tus Vajntsujplig. Yog koj lub siab yeej ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag txawm koj yuav ua dab tsi los xij, ces koj yeej yog ib tug ntawm cov neeg ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag lawm. Yog koj lub siab yeej ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab txav los ze rau ntawm Vajtswv txawm koj yuav ua dab tsi los xij, qhov ua pov thawj ntawd qhia tau tias koj yog ib tug neeg ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Yog, thaum koj tab tom tham nrog lwm tus neeg, los sis taug kev, koj muaj peev xwm hais tau tias, “Kuv lub siab yeej txav los ze rau ntawm Vajtswv lawm, thiab yuav tsis npaj rau tej yam sab nrauv, thiab Kuv muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag,” dhau ntawd ces koj yog ib tug ntawm cov neeg ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txhob ua tej yam uas rub koj lub siab tawm mus rau tej teeb meem sab nrauv, los sis txhob nrog cov neeg uas cais koj lub siab tawm mus ntawm Vajtswv. Yam uas muaj peev xwm cuam tshuam rau koj lub siab kom txhob tau txav ze rau Vajtswv, muab nws tso rau ntawm ib sab, los sis txav kom deb nws. Qhov no muaj txiaj ntsig zoo dua rau koj lub neej txoj sia. Tam sim no yog lub sij hawm tseeb rau tes dej num tseem ceeb tshaj plaws ntawm tus Vajntsujplig lawm, lub sij hawm thaum Vajtswv tus kheej tsim tib neeg kom tau zoo tshaj plaws. Yog, thaum lub sij hawm no, koj tsis muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces koj yuav tsis yog ib tug ntawm cov neeg uas yuav rov qab los rau ntawmlub zwm txwv ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj pheej caum lwm yam xwb tsis yog caum Vajtswv, yeej yuav tsis muaj txoj hau kev tsim kom tau koj ua neeg zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Cov neeg uas muaj peev xwm hnov cov lus hais zoo li no los ntawm Vajtswv thiab tseem ua tsis tau lub siab kaj lug rau ntawm Nws xub ntiag rau niaj hnub tam sim no ces yog cov neeg uas tsis hlub qhov tseeb thiab tsis hlub Vajtswv. Yog koj tsis muab koj tus kheej fij rau thaum lub sij hawm no, koj tseem tos dab tsi xwb? Kev muab yus tus kheej fij rau yuav tsum tso yus tus kheej lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov ntawd yog ib qho kev theej txhoj tiag tiag. Leej twg uas kam muab lawv lub siab rau Vajtswv tam sim no yog tus raug lees ua tiav los ntawm Vajtswv. Tsis muaj dab tsi, txawm yuav yog dab tsi muaj peev xwm los thab koj; los sis yuav tsum txiav koj tawm los sis rhuav tshem koj, los sis koj tag kev cia siab los sis koj ua tsis tau dab tsi los xij, koj lub siab ib txwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txawm cov neeg yuav coj li cas rau koj los xij, koj lub siab yuav tsum ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txawm koj yuav ntsib xwm txheej dab tsi los xij—los sis koj raug ua phem los ntawm kev tawm tsam, kev puas tsuaj, kev tsim txom, los sis kev coj lub siab phem txawv—koj lub siab ib txwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag; tej zoo li no yog cov hau kev raug tsim los ua neeg zoo tshaj plaws. Tsuas yog thaum koj ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb Vajtswv cov lus tam sim no thiaj yog yam ua rau koj paub meej. Dhau ntawd ces koj muaj peev xwm xyaum ua ntau ntxiv kom raug zoo thiab tsis muaj qhov txawv mus ntawm tus Vajntsujplig qhov kev paub tseeb thiab kev qhuab qhia, nkag siab zoo ntxiv txog Vajtswv tej kev xav uas ua rau koj paub lub ncauj kev tseeb dua qub, nkag siab zoo ntxiv rau kev txhawb tsa thiab cov lus qhia ntawm tus Vajntsujplig, thiab lees ua lub neej nyob raws cov lus qhia ntawm tus Vajntsujplig. Tej yam zoo li no yog yam ua tiav tau zoo los ntawm kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum cov neeg tsis paub meej txog Vajtswv cov lus, yeej tsis muaj txoj kev rau xyaum, tsis nkag siab Vajtswv tej kev xav, los sis tsis muaj cov qauv cai xyaum ua, qhov no yog vim tias lawv lub siab tsis ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Lub hom phiaj ntawm kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog yuav tsum mob thiab rau siab nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav kev ncaj ncees hauv Vajtswv cov lus, thiab ua mus kom txog thaum to taub qhov tseeb thiab paub Vajtswv lawm.

Yog koj lub siab tsis keev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Vajtswv yuav tsis muaj txoj hau kev tsim kom koj yog tus neeg zoo tshaj plaws tau. Tsis muaj kev daws teeb meem ces xam tias tsis muaj lub siab, thiab ib tug neeg tsis muaj lub siab yeej tsis muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag; tus neeg zoo li no tsis paub tias yuav ua tes dej num li cas nrog Vajtswv, los sis tsis paub tias Nws hais ntau npaum li cas, los sis lawv puas paub tias yuav xyaum ua li cas. Qhov no puas yog ib tug neeg uas tsis muaj siab ntsws? Ib tug neeg puas muaj peev xwm tsis ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau? Vajtswv tsis muaj txoj hau kev tsim kom cov neeg uas tsis muaj siab ntsws ua neeg zoo tshaj paws tau—lawv yeej tsis muaj qhov txawv ntawm tej tsiaj lub nra li. Vajtswv yeej hais muaj meej thiab pom tseeb lawm, tiam sis koj lub siab tseem tsis txav li, thiab koj tseem tsis muaj peev xwm coj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Koj tseem tsis yog ib tug neeg ruam piav tes thiab los? Qee cov neeg ua txhaum rau thaum xyaum ua lub siab kaj lug rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Thaum txog lub sij hawm ua zaub mov noj, lawv tsis ua, thiab thaum txog lub sij hawm ua cov hauj lwm hauv tsev, lawv tsis ua tes dej num ntawd, tab sis tsuas thov vajtswv thiab zaum qi muag thov xwb. Kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tsis yog kom txhob ua zaub mov noj los sis txhob ua tej hauj lwm hauv tsev, los sis txhob ua neej rau ntawm ib tug lub neej txoj sia, feem ntau, yeej muaj peev xwm tso lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv txhua tus yam ntxwv, thiab muaj lub chaw rau Vajtswv nyob hauv ib tug neeg lub siab. Thaum koj thov vajtswv, koj yuav tsum txhos caug kom raug zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiaj mam li thov vajtswv; thaum koj ua cov hauj lwm hauv tsev los sis npaj ua cov khoom noj, tso lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, xav txog Vajtswv cov lus, los sis hu nkauj qhuas. Txawm yuav muaj teeb meem dab tsi los xij, koj tus kheej yuav tau nrhiav kev nkag mus, koj yuav tsum muaj koj tus kheej txoj hau kev xyaum ua, koj yuav tsum ua txhua yam uas koj muaj peev xwm ua kom txav los ze rau Vajtswv, thiab koj yuav tau sim ua txhua yam uas koj ua tau los tso koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum kis ua tau, thov vajtswv rau ib lub hom phiaj; thaum kis uas ua tsis tau, txav los ze rau Vajtswv kom nyob rau hauv koj lub siab thaum siv txhais tes ua tes dej num. Thaum koj muaj peev xwm noj thiab haus Vajtswv cov lus, ces noj thiab haus Nws cov lus; thaum koj muaj peev xwm thov vajtswv, ces thov vajtswv; thaum koj muaj peev xwm xav txog Vajtswv, ces xav txog Nws. Muab hais ua lwm lo lus, kav tsij mob siab xyaum cob qhia koj tus kheej kom paub zoo txog ib puag ncig ntawm koj. Qee cov neeg muaj peev xwm ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag thaum tsis muaj teeb meem dab tsi, tab tsis kiag thaum muaj tej yam tshwm sim, lawv lub siab nyob tsis tus. Qhov ntawd tsis yog kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kev kho kom raug rau kis no yog: Txawm tias yuav muaj xwm txheej li cas los xij ib tug neeg lub siab yuav tsis ncaim mus ntawm Vajtswv, los sis yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm cov neeg, cov xwm txheej, los sis tej yam sab nrauv, thiab dhau ntawd ces thiaj yog ib tug neeg uas muaj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm xwb. Qee cov neeg hais tias, thaum lawv thov vajtswv rau hauv pawg neeg coob ces lawv lub siab muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tab sis thaum sib qhia siab nrog lwm cov neeg ces lawv tsis muaj peev xwm coj lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau, thiab cia li tswj tsis tau lawv tej kev xav li lawm. Qhov no tsis yog kev ua lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Niaj hnub no, cov neeg feem coob nyob rau tus yam ntxwv no, lawv lub siab ib txwm tsis muaj peev xwm ua tau lub siab kaj lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag li. Yog li ntawd, nej yuav tsum mob siab xyaum ua yam no rau ntawm nej tus kheej kom ntau ntxiv, nkag los rau, ib kauj ruam rau ib kauj ruam, ua lub neej mus raws li txoj kev taug zoo, thiab taug txoj kev uas raug ua tiav los ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Tso Koj Lub Siab Nyob Ntsiag To Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 422

Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj lus yog muab coj los hloov nej tus moj yam; Nws lub hom phiaj tsis lam ua kom nej to taub los yog paub Nws tes hauj lwm thiab txoj lus xwb. Qhov ntawd xwb tsis txaus. Koj yog ib tug tib neeg uas muaj lub peev xwm los to taub, yog li koj yuav tsum tsis muaj teeb meem los to taub Vajtswv txoj lus, vim rau qhov feem ntau ntawm Vajtswv txoj lus yog sau los ntawm tib neeg tej lus xwb, thiab Nws hais yooj yooj yim xwb. Piv xam tias, koj yeej muaj lub peev xwm los kawm hais tias yog yam dab tsi uas Vajtswv xav kom koj to taub thiab xyaum ua; no yog ib yam uas ib tug tib neeg dog dig yeej muaj lub peev xwm ua tau. Ib qho tseem ceeb, cov lus uas Vajtswv tab tom hais rau lub sij hawm no tseeb thiab pom tshab plaws, thiab Vajtswv tab tom taw tes rau ntau yam uas tib neeg tsis tau xav txog li, tib yam kis ntawm tib neeg tus yam ntxwv ntag. Nws tej lus muaj nyob ib puag ncig, thiab tseeb npaum li qhov kaj thaum hli nra. Yog li tam sim no, neeg to taub ntau yam teeb meem lawm, tab sis tseem tshuav ib yam tu ncua—tib neeg muab Nws txoj lus coj los xyaum ua. Tib neeg yuav tsum sim txhua yam ntawm qhov tseeb kom ntxaws ntxaws, thiab tshawb thiab nrhiav nws kom ntxaws ntxaws, tsis li ces ua siab ntev tos seb dab tsi yuav tshwm sim tuaj rau lawv xwb; yog tsis li ntawd ces lawv rais mus ua cov niag cab lawm xwb. Lawv yeej paub Vajtswv txoj lus, tiam sis tsis muab coj los xyaum ua xwb. Hom tib neeg zoo li no yeej tsis hlub qhov tseeb thiab thaum kawg yuav raug muab tshem tawm mus. Yuav zoo li Petus rau tiam 1990, qhov no txhais tias txhua tus ntawm nej cov ko yuav tsum xyaum ua li Vajtswv txoj lus, muaj kev nkag tseeb mus rau hauv nej tej kev paub thiab tau kev qhuab qhia kom ntau dua thiab loj dua rau nej kev koom siab nrog Vajtswv, qhov no yuav pab rau nej tus kheej lub neej. Yog nej tau nyeem ntau txog Vajtswv txoj lus tab sis tsuas to taub lub ntsiab ntawm cov ntawv xwb thiab tsis muaj kev nkag siab txog Vajtswv txoj lus los ntawm nej txoj kev ua neej li, ces koj yuav tsis paub Vajtswv txoj lus. Raws li koj xav, Vajtswv txoj lust sis yog txoj sia, tab sis yog tej ntaub ntawv uas tsis ciaj sia xwb. Thiab yog koj tsuas lam saib tej nyuag ntaub ntawv tsis ciaj sia xwb, ces koj yuav muab tsis tau lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, los sis koj yuav tsis to taub Nws txoj kev xav. Tsuas yog thaum koj saj tau Nws txoj lus rau hauv koj lub neej lawm xwb mas txoj kev to taub sab ntsujplig ntawm Vajtswv txoj lus thiaj li mam nthuav nws tus kheej rau koj, thiab tsuas yog los ntawm koj kev saj xwb koj thiaj li muab tau lub ntsiab ntawm ntau qhov tseeb thiab qhib tej tsis nkag siab yooj yim ntawm Vajtswv txoj lus. Yog koj tsis muab coj los xyaum ua li, ces txawm Nws txoj lus pom tseeb npaum li cas los xij, txhua yam koj muab tau ntawd tsuas yog tej nyuag ntaub ntawv qhuav qhuav thiab tej kab lis kev cai xwb, uas tau rais los ua kev cai ntawm sab kev ntseeg rau koj xwb. Qhov no tsis yog qhov cov Falixais ua los? Yog nej xyaum ua thiab saj Vajtswv txoj lus, nws yuav muaj qab hau rau nej; yog nej tsis muab coj los xyaum ua, ces Vajtswv txoj lus rau koj tsuas yog tshaj me ntsis li tej dab neeg ntawm lub ceeb tsheej thib peb xwb. Qhov tseeb tiag, tus txheej txheem ntawm kev ntseeg Vajtswv yog tus txheej txheem ntawm nej txoj kev saj Nws txoj lus nrog rau qhov caum cuag Nws, los yog muab hais kom pom tseeb tshaj nov tias, ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kev paub txog thiab to taub Nws txoj lus thiab saj thiab ua lub neej raws li Nws txoj lus; tej no thiaj li yog qhov tseeb tiag ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog nej ntseeg Vajtswv thiab vam txoj sia ntev dhawv mus ib txhis tab sis tsis nrhiav kev los xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus li ib yam uas nej muaj nyob hauv lub neej, ces nej ruam kawg. Nov tsuas zoo li mus koom ib rooj mov thiab tsuas saib tej zaub mov xwb thiab tsuas xav hauv siab tias qab npaum li cas xwb tab sis yeej tsis tau saj ib yam dab tsi li. Ib tug neeg zoo li no yuav tsis yog ib tug neeg ruam los?

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 423

Qhov tseeb ua tib neeg yuav tsum muaj tsuas yog rhiav tau nyob hauv Vajtswv txoj lus xwb, thiab nws yog ib qho tseeb uas muaj nuj nqis tshaj thiab pab tau tib neeg tshaj plaws. Nws yog qhov tshuaj thiab zaub mov uas nej lub cev yuav tsum tau, ib yam uas tib neeg yuav tsum tau coj los pab ntxiv siav ntxiv zog rau nws txoj kev ua neeg nyob. Nws yog ib qho tseeb tias tib neeg yuav tsum muaj npaj nrog. Nej yim xyaum ua li Vajtswv txoj lus hais npaum li cas, nej lub neej yuav tawg paj txi txiv sai npaum li ntawd, thiab qhov tseeb yuav pom tseeb tshaj. Thaum nej loj hlob hauv lub siab lawm, nej yuav pom tej yam ntawm lub ntuj sab ntsujplig tseeb dua tuaj, thiab yuav txhawb ntxiv rau nej lub zog kom kov yeej Ntxwgnyoog. Ntau yam ntawm qhov tseeb uas nej tsis to taub yuav tshwm meej tuaj thaum nej xyaum ua li Vajtswv txoj lus. Tib neeg feem coob yuav cia li txaus siab lam los to taub rau tej ntaub ntawv ntawm Vajtswv txoj lus thiab tsom rau txoj kev npaj lawv tus kheej rau tej kab lis kev cai dua li qhov cog kom tob rau lawv txoj kev xyaum ua, tab sis ntawd tsis yog txoj kev ntawm cov Falixais los? Ua li kab lus uas hais tias, “Vajtswv txoj lus yog txoj sia” puas muaj tseeb rau lawv tiag? Ib tug tib neeg lub neej tsis lam yuav loj hlob yooj yim los ntawm qhov nyeem Vajtswv txoj lus nkaus xwb, tab sis tsuas yog thaum muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua xwb. Yog nws yog koj txoj kev ntseeg hais tias kev to taub Vajtswv txoj lus yog kom tau txoj sia thiab muaj lub siab xwb, ces koj txoj kev to taub yuam kev lawm. Tseeb tiag kev to taub Vajtswv txoj lus tshwm sim rau thaum koj xyaum ua qhov tseeb, thiab koj yuav tsum to taub hais tias “tib qho uas xyaum ua li qhov tseeb xwb mas thiaj li yuav to taub.” Niaj hnub no, tom qab nyeem Vajtswv txoj lus tag lawm, koj yeej lam hais tau tias koj paub Vajtswv txoj lus, tab sis koj yuav hais tias tau tias koj to taub nws lawm. Tej cov hais tias tib txoj hau kev uas yuav xyaum ua qhov tseeb mas yog yuav tsum to taub nws ua ntej tso, tab sis qhov nov tsuas yog ib nyuag feem xwb, thiab nws tsis yog tag nrho. Ua ntej koj muaj kev paub ntawm ib qho tseeb, koj yeej tsis tau saj qhov tseeb ntawd. Xav hais tias koj to taub ib yam dab tsi koj hnov los ntawm ib zaj lus qhuab qhia nws tsis yog kev to taub tseeb tiag—qhov no tsuas yog khaws tau tej lus ntawm qhov tseeb xwb, thiab nws tsis yog tib yam li kev to taub lub tseem ntsiab nyob rau hauv tiag. Qhov nyuag kev to taub sab nraum ntawm qhov tseeb xwb tsis txhais tau hais tias koj yeej to taub nws tiag lawm thiab paub txog nws tiag li lawm; lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb tiag yog los ntawm kev saj nws kiag. Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj tau saj qhov tseeb lawm xwb mas koj thiaj li yuav to taub nws, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li muab tau qhov uas raug muab zais lawm. Cog koj tus cag kom tob yog tib txoj kev mus muab tau kev thoob tsib to nrog, thiab thiaj li yuav to taub txog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov tseeb. Yog li ntawd, koj mus tau qhov txhia chaw nrog qhov tseeb, tab sis yog tsis muaj qhov tseeb ntawd nyob hauv koj, ces tsis tas xav txog qhov yuav sim mus yaum koj tsev neeg li, haj yam tsawg cov tib neeg uas ntseeg. Yog tsis muaj qhov tseeb ces koj tsuas zoo li tej paj daus ya xwb, tab sis nrog qhov tseeb lawm koj yeej muaj tau kev zoo siab thiab kev ywj pheej, thiab yuav tsis muaj dab tsi los tawm tsam tau koj li. Tsis hais ib txoj kev xav yuav muaj zog npaum li cas li, nws yuav kov tsis yeej qhov tseeb li. Nrog qhov tseeb lawm, ntawm lub ntiaj teb yuav ua zog koog thiab tej toj roob hauv pes thiab dej hiav txwv yuav txav, yog tsis muaj qhov tseeb ces txawm lub zos yuav muaj sab ntsa yeej khov npaum li cas los yuav raug kas muab noj kom ntsoog kom tag mus. Qhov no yeej yog qhov tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 424

Nyob rau theem tam sim no, nws tseem ceeb tshaj plaws los paub qhov tseeb ua ntej tso, thiab muab coj los xyaum ua thiab npaj koj tus kheej ntxiv nrog lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb. Nej yuav tsum nrhiav kom muaj qhov no. Tsis hais tias lam nrhiav kom lwm tus caum koj cov lus xwb, koj yuav tsum ua kom lawv caum yam koj xyaum ua ntawd. Tsuas yog tib txoj hau kev no xwb koj thiaj li yuav nrhiav tau yam muaj nuj nqis. Tsis hais yam dab tsi phem los raug rau koj, tsis hais leej twg koj yuav mus ntsib, tsuav yog koj muaj qhov tseeb lawm xwb, ces koj yuav muaj peev xwm sawv ruaj nreeg. Vajtswv txoj lus yog qhov uas coj txoj sia los rau tib neeg, tsis yog kev tuag. Yog tias, tom qab koj nyeem Vajtswv txoj lus tag lawm, koj tsis ciaj sia nrees tuaj, tab sis koj tseem tuag, ces muaj ib yam dab tsi tsis yog nrog koj lawm. Yog tias tom qab cov sij hawm koj tau nyeem Vajtswv txoj lus ntau tag lawm thiab tau hnov ntau zaj lus qhuab qhia, tab sis koj tseem nyob rau hauv ib tug yam ntxwv ntawm txoj kev tuag, ces qhov nov yog pov thawj qhia hais tias koj tsis yog ib tug uas saib qhov tseeb muaj nqis, los yog koj yeej tsis yog ib tug uas caum qhov tseeb. Yog nej yeej tshawb kom tau Vajtswv tiag, nej yeej yuav tsis saib ntsoov los npaj nej tus kheej nrog tej kab lis kev cai thiab lam tau lam siv tej nyuag kev cai dog dig los qhia lwm tus xwb, tab sis yeej yuav saib ntsoov kev saj Vajtswv txoj lus thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Ua qhov nov tsis yog yam uas nej yuav tsum nrhiav tam sim no es nkag mus rau hauv los?

Nws tsuas muaj sij hawm tsawg tsawg rau Vajtswv los ua Nws tes hauj lwm hauv tib neeg xwb, yog li ntawd es yuav muaj yam dab tsi tshwm sim tau tuaj yog tias koj tsis kam koom tes nrog Nws? Yog vim li cas Vajtswv pheej yuav tas zog xav kom koj mus xyaum ua li Nws txoj lus thaum nej to taub nws lawm? Twb yog vim Vajtswv twb nthuav tawm Nws txoj lus rau nej lawm, thiab nej kauj ruam tom ntej yog cia li xyaum ua raws li lawv. Thaum nej xyaum ua li cov lus no lawm, Vajswv yuav ua hauj lwm los ntawm txoj kev qhuab qhia thiab kev taw qhia. Qhov ntawd thiaj li yog qhov yuav ua kom tiav. Vajtswv txoj lus tso cai kom tib neeg tawg paj txi txiv hauv lub neej thiab tsis txhob muaj tej yam uas yuav los ua kom tib neeg txav deb los yog rais los nyob ntsiag to. Koj hais tias koj twb nyeem Vajtswv txoj lus tag lawm thiab muab coj los xyaum ua lawm, tab sis koj tseem tsis tau tau txais ib qho hauj lwm los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv li. Koj tej lus ko tsuas dag tau ib tug me nyuam yaus xwb. Lwm cov tib neeg yuav tsis paub hais tias tej koj ua ntawd puas muaj tseeb, tab sis koj xav tias Vajtswv tsis paub no los? Ua li cas luag lwm tus uas xyaum ua li Vajtswv txoj lus hais thiab tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsuplig Dawb Huv, tab sis koj xyaum ua li Nws txoj lus thiab ho tsis tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv? Vajtswv puas muaj kev txawj xav? Yog tej koj ua yeej muaj tseeb tiag thiab koj yeej muaj kev koom tes lawm, ces Vajtswv tus Ntsujplig yuav nyob nrog koj. Tej cov tib neeg yeej ib txwm xav cog lawv tus chij, tab sis vim li cas Vajtswv ho tsis pub lawv muab tsa kom siab thiab coj pawg ntseeg? Tej cov tib neeg ua twb yuav luag ua tsis tiav lawv txoj hauj lwm thiab lawv cov hauj lwm, thiab ua ntej lawv paub txog, lawv twb tau txais Vajtswv kev pom zoo lawm. Yog vim li cas? Vajtswv tshawb qhov tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab, thiab cov neeg uas caum qhov tseeb yuav tsum ua qhov yog xwb. Cov neeg uas tsis nyiam ua zoo yeej sawv ruaj nreeg tsis tau. Nyob hauv nruab nrog, nej lub hom phiaj yog cia Vajtswv txoj lus los tswj nyob hauv nej. Muab ua lwm lo lus hais, nws hais tias kom muaj kev to taub Vajtswv txoj lus nyob hauv tej nej ua. Tej zaum nej lub peev xwm los to taub Vjatswv txoj lus tseem tsawg heev, tab sis thaum nej xyaum ua li Vajtswv txoj lus lawm, Nws yuav kho tau qhov kev txhaum no, yog li tsis yog nej yuav tsum paub ntau qhov tseeb xwb, tab sis nej yuav tsum tau muab lawv coj los xyaum ua. Qhov nov yog qhov loj tshaj plaws uas muab tso tseg tsis tau. Yexus tau tiv ntau yam kev txaj muag thiab ntau yam kev txom nyem ntawm Nws peb caug-peb thiab ib nrab xyoo. Nws raug kev txom nyem loj heev vim Nws tau xyaum ua qhov tseeb, ua raws li Vajtswv txoj kev xav hauv txhua yam, thiab tsuas saib ntsoov rau Vajtswv txoj kev xav xwb. Qhov kev txom nyem no Nws yuav tsis raug yog tias Nws paub qhov tseeb es tsis xyaum ua li. Yog Yexus caum tej lus qhia ntawm cov Yudais thiab caum cov Falixais xwb, ces Nws yeej yuav tsis raug txom nyem li. Koj yeej kawm tau ntawm Yexus tej hauj lwm uas muaj kuab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm tib neeg los ntawm tib neeg tej kev koom tes lawm, thiab qhov nov yog ib yam uas nej yuav tsum pom txog. Ua Yexus puas raug txom nyem li Nws raug rau saum tus ntoo khaub lig yog tias Nws tsis xyaum ua qhov tseeb? Ua Nws puas yog tau thov tej lus raug mob raug nkeeg yog tias Nws tsis ua li Vajtswv txoj kev xav? Yog li ntawd, nej yuav tsum tau raug kev txom nyem rau tus txiaj ntsim ntawm txoj kev xyaum ua qhov tseeb; qhov nov yog hom kev txom nyem uas ib tug tib neeg yuav tsum tau tiv.

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 425

Hauv kev xyaum ua raws, kev tuav cov lus txib yuav tsum txuas mus rau kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws. Thaum tseem tuav cov lus txib, yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb. Thaum tseem xyaum ua raws qhov tseeb, yuav tsum tsis txhob hla cov hauv paus ntsiab lus ntawm cov lus txib, los sis tawm tsawm cov lus txib; koj yuav tsum ua txhua yam uas Vajtswv xav tau los ntawm koj. Kev tuav cov lus txib thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb mas sib txuas ua ke, tsis sib cov nyom. Koj yim huab xyaum ua raws qhov tseeb npaum li cas, koj yuav muaj cuab kav tuav tau lub ntsiab ntawm cov lus txib ntau npaum li ntawd. Koj yim huab xyaum ua raws qhov tseeb npaum li cas, ces koj yuav nkag siab Vajtswv txoj lus hais qhia uas nyob rau hauv cov lub txib npaum li ntawd. Kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev tuav cov lus txib tsis yog kev sib cov nyom—ob qho no sib txhuas ua ke. Nyob rau thaum chiv thawj, tsuas yog tom qab tib neeg tuav cov lus txib xwb nws thiaj tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb tau thiab muaj kev tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis qhov no tsis yog qhov Vajtswv xav ua nyob rau thaum chiv thawj. Vajtswv cheem tsum kom koj muab koj lub siab rau kev pe hawm Nws, tsis yog kom coj zoo xwb. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum tuav cov lus txib me ntsis. Maj mam, los ntawm kev paub, tom qab tau nkag siab meej dua qub txog Vajtswv lawm, tib neeg yuav tsis ntxeev siab tawm tsam thiab cov nyom Nws, thiab yuav tsis muaj qhov tsis ntseeg txog Nws tes dej num ntxiv lawm. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev uas tib neeg tuaj yeem ua raws li lub ntsiab ntawm cov lus txib. Yog li ntawd, kev tsuas lam tuav cov lus txib, tsis muaj kev xyaum ua raws qhov tseeb, yog qhov tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li, thiab tsis yog kev pe hawm Vajtswv tseeb tiag, vim koj tseem tsis tau muaj tus yeeb yamtseeb tiag. Kev tuav cov lus txib yam tsis qhov tseeb tsuas yog kev coj nruj ntawm cov kev cai xwb. Ntawm kev ua li ntawd, cov lus txib yuav cia li dhau los ua koj txoj kev cai, uas tsis pab cuam kev loj hlob ntawm koj lub neej. Dhau qhov ntawd lawm, nws yuav dhau los ua ib lub nra rau koj, thiab khi koj kom ruaj khov zoo li tej kev cai ntawm phau Vajluskub Qub, ua rau koj tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yog li ntawd, tsuas yog dhau los ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb xwb thiaj li tso cai rau koj tuav tau cov lus txib kom zoo, thiab koj tuav cov lus txib los txhawm rau kev xyaum ua raws qhov tseeb tau. Nyob hauv tus txheej txheem ntawm kev tuav cov lus txib, koj yuav tsum muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kom tshwm ntau dua qub, thiab thaum xyaum ua raws qhov tseeb, koj yuav muaj nkag siab tob tshaj qhov qub txog lub tsiab ntawm cov lus txib. Lub hom phiaj thiab lub ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev ntshaw yog kom tib neeg tuav cov lus txib, tsis yog tsuas kom tib neeg coj raws cov kev cai raws li nws tej kev xav xwb; vim nws muaj feem rau ntawm tib neeg kev to taub lub neej txoj sia. Tus ciam ntawm koj txoj kev loj hlob hauv lub neej yog qhov chaw qhia tias seb koj yuav muaj cuab kav tuav cov lus txib tau zoo npaum li cas. Txawm tias cov lus txib yog muaj los rau kom tib neeg tau khaws tuav, tab sis lub ntsiab ntawm cov lus txib tsuas tshwm pom dhau los ntawm kev paub nyob ntawm tib neeg lub neej xwb. Tib neeg feem ntau xav tias kev tuav cov lus txib kom zoo txhais tias lawv “npaj txhij tag nrho lawm, thiab yuav tsum caum mus kom cuag.” Qhov no yog cov kev xav ua tsis muaj qab hau thiab tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam. Cov neeg uas hais zoo li no tsis xav muaj kev vam meej, thiab lawv tsuas ntshaw cev nqaij daim tawv xwb. Nws tsis muaj qab hau dab tsi li! Nws tsis yog kev tuav qhov tseeb! Kev tsuas xyaum ua raws qhov tseeb xwb tab sis tsis muaj kev tuav cov lus txib tsis yog Vajtswv lub siab nyiam. Cov uas ua li no yog cov neeg ceg tawv; lawv zoo li cov neeg uas muaj ib sab ceg xwb. Kev tsuas tuav cov lus txib zoo li tau ua raws cov kev cai, tab sis tsis muaj qhov tseeb—qhov no tsis muaj peev xwm ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam li; zoo ib yam nkaus li cov neeg uas muaj ib sab qhov muag, cov neeg ua li no, tau txais ib hom kev txom nyem los ntawm lub cev ntaj ntsug tsis zoo. Nws tuaj yeem hais tau tias yog koj tuav cov lus txib zoo thiab muaj kev nkag siab zoo txog tus Vajtswv uas muaj tiag, ces koj yuav muaj qhov tseeb; los hais tau tias, koj yuav muaj tus yeeb yam tseeb tiag. Yog tias koj xyaum rau raws qhov tseeb uas koj tsim nyog xyaum ua raws, koj kuj yuav tuav tau cov lus txib, thiab ob yam no tsis sib cov nyom ib leeg rau ib tug. Kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev tuav cov lus txib yog qhov ib feem ntawm ntau feem ntawm tib neeg lub neej txoj kev paub dhau los. Ntawm ib tug neeg txoj kev paub dhau los tsim nyog muaj los ntawm ntau fab, tsis yog kev tuav thiab xyaum ua raws qhov tseeb nkaus xwb. Txawm li cas los xij, ob qhov no muaj qhov tsis sib thooj thiab qhov sib txuas nyob ua ke.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Tuav Cov Lus Txib thiab Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 426

Kev tshaj tawm cov lus txib nyob rau tiam tshiab yog kev ua lus tim khawv txog qhov tseeb tias txhua tus tib neeg uas yoog raws qhov no, txhua tus uas hnov Vajtswv lub suab hnub no, tau nkag mus rau tiam tshiab lawm. Qhov no yog qhov pib tshiab rau Vajtswv tes dej nwm, ib yam nkaus li qhov pib ntawm tes dej nwm tom qab kawg ntawm Vajtswv txoj hauv kev cawm tib neeg rau txhiab xyoo. Cov lus txib ntawm tiam tshiab ua lub cim qhia tias Vajtswv thiab tib neeg tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj ntawm lub ntuj thiab lub teb tshiab, thiab tias Vajtswv, Yehauvas los ib yam nkaus ua hauj lwm hauv nruab nrab ntawm cov neeg Yivxayees thiab Yexus ua hauj lwm hauv nruab nrab ntawm cov neeg Yudais, yuav ua hauj lwm kom tshwm sim tiag ntau dua qub, thiab yuav ua hauj lwm ntau tshaj thiab loj tshaj qhov qub nyob rau hauv ntiaj teb. Nws kuj tseem ua lub cim tau tias ntawm cov pab pawg tib neeg no yuav tau txais cov lus txib ntau thiab loj tshaj los ntawm Vajtswv, thiab yuav tau txais kev saib kev pab, kev tsau npo, kev txhawb nqa, thiab kev saib xyuas, thiab tiv thaiv los ntawm Nws nyob rau hauv qhov tseeb, yuav tau txais kev cob qhia ua kom tshwm muaj tiag los ntawm Nws, thiab tau txais kev saib xyuas, rhuav, thiab lim kom dawb huv los ntawm Vajtswv txoj lus. Qhov tseem ceeb ntawm cov lus txib ntawm tiam tshiab no muaj txiaj ntsig heev li. Lawv qhia tias Vajtswv yeej yuav tshwm sim tseeb tiag nyob rau hauv lub ntiaj teb, qhov chaw Nws yuav kov yeej tag nrho lub qab ntuj khwb, nthuav tawm tag nrho Nws lub yeeb koob hauv cev nqaij daim tawv. Lawv kuj tseem qhia ntxiv tias tus Vajtswv uas muaj tiag yuav ua tes dej num uas muaj qab hau kom ntau tshaj nyob hauv ntiaj teb kom ua tau txhua tus uas Nws tau xaiv tseg kom zoo tshaj plaws. Ntau tshaj ntawd, Vajtswv yuav ua txhua yam hauv ntiaj teb kom tiav log nrog cov lus, thiab tshaj tawm txoj cai tias “tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav sawv rau qhov siab tshaj plaws thiab yuav muaj yeeb koob, txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg yuav txhos caug pe hawm Vajtswv, tus uas loj kawg nkaus.” Txawm tias cov lus txib ntawm tiam tshiab yog muaj rau kom tib neeg tuavcia, thiab txawm kev ua raws yog tib neeg lub luag hauj lwm thiab yauv tsum ris, lub ntsiab lus tseeb uas lawv sawv cev rau tiag mas muaj ntau tshaj qhov yuav hais tau tawm ua ib los sis ob lo lus xwb. Cov lus txib ntawm tiam tshiab hloov tej kev cai ntawm phau Vajluskub Qub thiab tej kab ke ntawm phau Vajluskub Tshiab raws li Yehauvas thiab Yexus tau tshaj tawm tseg cia. Qhov no yog ib nqe lus kawm uas tob heev, tsis yog yooj yim yam li qhov tib neeg xav. Nws muaj ib kaum tseem ceeb ntawm kev ua raws cov lus txib ntawm tiam tshiab: Lawv zoo li tus choj nruab nrab ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Vajtswv Los Kav. Cov lus txib ntawm tiam tshiab coj txhua yam kev xyaum ua raws thiab tej kab ke ntawm tiam qub mus rau qhov kawg, suav tag nrho tej kev xyaum ua raws thaum ub los txog ntua rau tiam ntawm Yexus. Lawv coj tib neeg mus rau ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag ntau tshaj, tso cai rau nws raug pib ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws kiag; lawv yog qhov pib ntawm txoj kev ua kom zoo tshaj plaws. Yog li, nej tsim nyog muaj ib qho kev xav zoo nrog rau cov lus txib ntawm tiam tshiab, thiab tsis txhob muab lawv coj los ua raws ua dog ua dig los sis ntxub lawv. Cov lus txib ntawm tiam tshiab tau hais txog ib qho tseem ceeb tshaj: Tias tib neeg yuav tsuas pe hawm tus Vajtswv uas muaj tiag ntawm hnub no nkaus xwb, uas muaj feem rau kev zwm rau lub ntsiab ntawm tus Ntsujplig kom ntau tshaj ntawm kev ua raws. Cov lus txib kuj tseem hais txog lub hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv yuav txiav txim tib neeg tias seb muaj kev txhaum los sis kev ncaj ncees tom qab Nws tau nthuav ntawm yam li lub hnub ntawm txoj kev ncaj ncees lawm. Cov lus txib mas yooj yim rau kev nkag siab dua li kev muab nws coj los xyaum ua raws. Los ntawm no nws tuaj yeem pom tau tias yog Vajtswv xav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, ces Nws yuav tsum ua dhau los nawm Nws cov lus thiab txoj kev coj, thiab tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm nws tus kheej txoj kev txawj ntse. Tsis hais txawm tib neeg tuaj yeem tuav cov lus txib ntawm tiam tshiab tau los tsis tau, nws muaj feem xyuam nrog rau ntawm nws txoj kev paub txog tus Vajtswv uas muaj tiag. Yog li ntawd, txais tias koj tuaj yeem tauv cov lus txib los tsis tuaj yeem tsis yog ib nqe lus noog uas yuav tau txais kev daws nyob rau lub sij hawm ib ob hnub xwb. Qhov no yog ib qho tseem ceeb heev rau kev kawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Tuav Cov Lus Txib thiab Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 427

Kev xyaum ua raws qhov tseeb yog ib txoj kev uas tuaj yeem ua rau kom tib neej lub neej loj hlob. Yog nej tsis xyaum ua raws qhov tseeb, ces nej yuav tsis nyob nrog ib yam dab tsitshaj li tej lus qhia thiab yuav tsis muaj qhov tseeb ntawm lub neej. Qhov tseeb yog lub cim ntawm tib neeg tus yeeb yam, thiab txawm koj yuav xyaum ua raws qhov tseeb los tsis ua raws nws muaj feem rau ntawm seb nej puas muaj tus yeeb yam tseeb tiag los tsis muaj. Yog tias koj tsis xyaum ua raws qhov tseeb, tsis ua ncaj ncees, los sis hloov mus los ntawm koj tej kev xav thiab kev xav txog koj lub cev nqaij daim tawv, ces koj yuav nyob deb ntawm kev tuav cov lus txib. Qhov no yog cov nqe lus kawm uas tseem ceeb tshaj plaws. Nyob rau txhua tiam, muaj qhov tseeb ntau heev uas tib neeg cheem tsum paub qhov tseeb txog thiab to taub txog, tab sis nyob rau txhua tiam, kuj muaj cov lus txib tsis sib thooj nyob nrog tej qhov tseeb ntawd thiab. Qhov tseeb uas cov tib neeg xyaum ua raws muaj feem xyuam nrog ib tiam tshwj xeeb twg xwb, yog li cov lus txib uas lawv tuav ntawd los kuj zoo ib yam li thiab. Txhua tiam nws muaj nws qhov kev tseeb rau kev xyaum ua raws thiab cov lus txib rau kev tuav cia. Txawm li cas los xij, nyob ntawm cov lus txib txhua hom uas tshaj tawm los ntawm Vajtswv—ntawd yog, nyob rau ntawm cov tiam sib txawv ntawd—lub hom phiaj thiab qhov tshwm sim ntawm tib neeg kev xyaum ua raws qhov tseeb tsis sib thooj. Nws tuaj yeem hais tau tias cov lus txib ua dej num rau qhov tseeb, thiab qhov tseeb muaj nyob txhawm rau kev tuav cov lus txib. Yog tias tsuas muaj qhov tseeb xwb, ces yuav tsis muaj kev hloov pauv hauv Vajtswv tes dej num uas yuav hais txog li. Txawm li cas los xij, yog hais txog ntawm cov lus txib, tib neeg tuaj yeem txheeb pom cov ciam ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num, thiab tib neeg tuaj yeem paub txog tiam uas Vajtswv ua hauj lwm nrog rau. Hauv txoj kev ntseeg, muaj coob leej tib neeg tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb uas tib neeg tau xyaum ua raws nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Txawm li cas los xij, lawv tsis muaj cov lus txib ntawm tiam tshiab, los sis lawv tsis tuaj yeem tuav tej ntawd cia tau. Lawv tseem soj ntsuam txoj hau kev qub thiab tseem coj li cov tib neeg qub qub. Lawv tsis muaj hau kev tshiab ntawm tes dej num thiab tsis tuaj yeem pom cov lus txib ntawm tiam tshiab. Yog li ntawd, lawv thiaj tsis muaj Vajtswv tes dej num. Tsuas zoo li uas muaj lub plhaub qe khoob lug xwb; yog tias tsis muaj me nyuam qaib nyob hauv, ces yeej tsis muaj tus ntsujplig thiab. Yog muab hais ncaj tshaj no, nws txhais tau tias lawv tsis muaj txoj sia. Cov tib neeg zoo li no tseem tsis tau nkag mus rau tiam tshiab thiab tseem poob qab ntau theem heev. Vim li ntawd, kev muaj qhov tseeb los ntawm tiam qub tab sis tsis muaj cov lus txib ntawm tiam tshiab ces yeej tsis muaj qab hau dab tsi kiag li. Nej ntau leej xyaum ua raws qhov tseeb ntawm hnub no, tab sis tsis tau tuav nws cov lus txib. Nej yuav tsis tau txais dab tsi li, thiab qhov tseeb uas nej xyaum ua raws ntawd yuav tsis muaj nuj nqes, thiab qab hau dab tsi thiab Vajtswv yuav tsis qhuas nej. Kev xyaum ua raws qhov tseeb yuav tsum ua nyob rau ntawm txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tej dej num tam sim no; nws yuav tsum ua los teb cov lus ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag hnub no. Yog tsis ua li ntawd, txhua yam kuj yuav tag dawb, zoo yam li kev siv lub pob tawb xyoob ce dej xwb. Qhov no kuj yog lub ntsiab lus ntawm kev tshaj tawm cov lus txib ntawm tiam tshiab. Yog tib neeg tsis ua raws li cov lus txib, yam tsawg tshaj lawv yuav tsum paub txog tus Vajtswv uas muaj tiag uas tau tshwm sim nyob rau cev nqaij daim tawv, kom zoo. Muab hais ua lwm lo lus, tib neeg tsim nyog nkag siab txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua raws cov lus txib. Kev ua raws cov lus txib tsis tau txhais tias kom ua raws ua dog dig los sis ua raws li siab nyiam, tab sis kom ua raws li lub hauv paus, nrog lub hom phiaj, thiab nrog cov hauv paus ntsiab lus. Qhov yuav ua kom tiav ua ntej tshaj plaws yog yuav tsum muaj lub zeem muag kom meej. Yog tias koj muaj txoj kev nkag siab txhua nrho txog ntawm tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv nyob rau lub sij hawm tam sim ntawd, thiab yog koj paub meej txog cov hau kev ntawm tej dej num no, ces koj yuav muaj kev nkag siab meej txog kev tuav cov lus txib. Yog hnub ntawd los txog thaum koj ntsia pom thoob txog qhov tseem ceeb ntawm cov lus txib ntawm tiam tshiab thiab koj yuav tuaj yeem tuav cov lus txib, ces koj yuav tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev tuav cov lub txib. Koj yuav tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb los tsis tuaj yeem yog nyob rau ntawm seb koj nkag siab txog qhov tseeb ntawm cov lus txib ntawm tiam tshiab li cas. Tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav tshwm sim rau tib neeg ntxiv mus, thiab Vajtswv yuav cheem tsum ntau thiab ntau los ntawm tib neeg. Yog li ntawd, qhov tseeb uas tib neeg muab coj los xyaum ua raws yuav loj hlob ntau zuj zus, thiab yuav loj zuj zus, thiab qhov tshwm sim ntawm kev tuav cov lus txib yuav zoo zuj zus. Yog li ntawd, nej yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb thiab tuav cov lus txib nyob rau tib lub sij hawm. Txhua tus yuav tsum quav ntsej txog qhov no; cia qhov tseeb tshiab thiab cov lus txib tshiab pib ua hauj lwm ib txhij ua ke nyob rau hauv tiam tshiab no.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Tuav Cov Lus Txib thiab Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 428

Ntau tus neeg tuaj yeem tham me ntsis txog kev xyaum ua kom tshwm thiab lawv tuaj yeem tham txog lawv tus kheej txoj kev tshoov siab, tab sis feem ntau ntawm nws yog kev ua kom pom meej uas tau los ntawm lwm tus tej lus xwb. Nws tsis ntxiv dab tsi los ntawm txhua yam ntawm lawv tus kheej txoj kev coj ua li, thiab tsis suav nrog yam uas lawv pom ntawm lawv qhov kev paub dhau los. Kuv tau saib xyuas qhov teeb meem no ua ntej lawm; tsis txhob xav tias Kuv tsis paub dab tsi. Koj yog ib tug ntawv tsov xwb, tab sis koj ho hais txog qhov yuav ua kom yeej Ntxwnyoog, ntawm qhov hais tej lus tim khawv uas muaj yeej, thiab ntawm kev ua neej raws li Vajtswv tus yam ntxwv? Nov yog cov tsis tseem ceeb! Koj xav tias txhua lo lus hais los ntawm Vajtswv hnub no yog rau koj qhuas no los? Koj lub qhov ncauj hais txog kev tso koj tus kheej qub tseg thiab tso qhov tseeb rau hauv kev xyaum ua kom tshwm sim, tab sis koj txhais tes tau ua lwm yam thiab koj lub siab xav txog lwm cov kev dag—koj yog ib tug neeg zoo li cas? Vim li cas koj lub siab thiab koj txhais tes tsis koom ua ib qho thiab ib yam? Muaj ntau cov lus qhuab qhia tau ua rau cov lus khoob; qhov no tsis yog ib qho mob siab lod? Yog koj tsis muaj cuab kav ua raws li Vajtswv txoj lus hais kom ua, nws qhia tau hais tias koj tsis to taub qhov tseeb ntawm txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig tes dej num, koj tseem tsis tau muaj tes dej num los ntawm tus Vajntsujplig nyob hauv koj, thiab koj tseem tsis tau txais Nws txoj kev taw qhia. Yog tias koj hais tias koj tsuas yog nkag siab txog Vajtswv cov lus tab sis tsis muaj peev xwm coj los ua kom tau, ces koj yog tus neeg tsis hlub qhov tseeb. Vajtswv tsis tau los cawm hom neeg zoo li no. Yexus raug kev txom nyem loj heev thaum Nws raug ntsia saum tus ntoo khaub lig kom Nws cawm cov neeg txhaum, cawm cov neeg txom nyem, thiab cawm txhua tus neeg uas txo hwj chim. Nws raug ntsia saum tus ntoo khaub lig yog ua kev theej txhoj. Yog tias koj ua tsis tau raws li Vajtswv txoj lus, ces koj yuav tsum tawm mus sai li sai tau; tsis txhob ua tub sab nyob hauv Vajtswv lub tsev tam li yog ib tug neeg ntseeg ywj pheej. Coob leej tseem nyuaj rau qhov uas lawv yuav nres lawv tus kheej kom ua yam uas tawm tsam Vajtswv. Lawv tsis yog thov tuag lod? Lawv yuav hais li cas thiaj nkag tau rau hauv Vajtswv lub teb chaws? Lawv puas yuav muaj peev xwm mus saib kom pom Vajtswv lub ntsej muag? Kev noj zaub mov uas Vajtswv muab rau koj, ua tej yam tsis ncaj uas tawm tsam Vajtswv, ua kev phem, saib tsis taus, thiab dag, txawm thaum Vajtswv tso cai rau koj txaus siab rau cov koob hmoov uas Nws tau muab rau koj los—koj tsis hnov cov khoom ntawd kub koj txhais tes thaum koj tau txais lawv lod? Koj tsis hnov koj lub ntsej muag tig liab lod? Thaum koj tau ua ib yam dab tsi tawm tsam Vajtswv, tau ua cov phiaj xwm “mus ua neeg siab phem,” koj tsis paub ntshai lod? Yog koj tsis hnov dab tsi li, koj tuaj yeem hais li cas txog yav tom ntej? Nws tsis tau muaj lub neej yav tom ntej rau koj tau ntev los lawm, yog li tshuav dab tsi loj tshaj es koj tseem xav tau? Yog koj hais tej yam ntxim txaj muag es tseem xav tias tsis muaj kev txhaum, thiab koj lub siab tsis muaj kev paub txog, ces tsis yog hais tias twb txhais tau tias koj tau raug muab tso tseg los ntawm Vajtswv lawm lod? Kev hais lus thiab coj li tus tsis saib xyuas thiab tsis raug cai cia li los ua koj tus yeeb yam lawm; yuav ua li cas koj thiaj li raug kho kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv? Koj puas yuav muaj peev xwm taug kev thoob ntiaj teb? Leej twg yuav ntseeg koj? Cov uas paub koj tus yeeb yam tseeb yuav txav deb ntawm koj. Qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev rau txim lod? Txhua txhia yam, yog tsuas muaj qhov hais lus thiab tsis muaj kev xyaum ua kom tau, ces tsis muaj kev loj hlob. Txawm hais tias tus Vajntsujplig tseem ua tes dej num rau koj thaum koj hais lus los, yog koj tsis xyaum ua kom tau, ces tus Vajntsujplig yuav tsum tsis ua tes dej num rau koj lawm. Yog koj pheej yuav ua li no, yuav ua li cas thiaj li muaj kev sib tham txog yav tom ntej los sis muab koj tus kheej tag nrho los ua Vajtswv tes dej num? Koj tsuas hais tau li qhov uas yuav muab tag nrho koj tus kheej fij rau Vajtswv xwb, tab sis koj tsis tau muab koj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv. Txhua yam Nws tau los ntawm koj tsuas yog koj cov lus lees tias ntseeg xwb; Nws tsis tau txais koj txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb. Qhov no puas yog koj qhov tiag? Yog koj yuav rau siab nyob li no, thaum twg koj mam raug kho kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv? Puas yog hais tias koj tsis ntxhov siab rau koj lub neej tsaus nti thiab kev tsaus ntuj? Koj tsis paub tias Vajtswv tau tag kev cia siab rau koj lawm lod? Koj tsis paub tias Vajtswv txoj kev xav yog ua kom tib neeg zoo tshaj plaws thiab nrog rau cov neeg tshiab lod? Cov khoom qub puas tuaj yeem tuav tau lawv tus kheej? Koj tsis mloog Vajtswv cov lus hnub no: Puas yog koj tos rau tag kis?

Xaiv tawm los ntawm “Ib Tug Neeg Ua Tau Kev Cawm Dim Yog Tus Uas Txaus Siab Hlo Ua Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 429

Tuav Vajtswv tej lus thiab muaj cuab kav piav tau yam tsis paub txaj muag tsis tau txhais tias koj twb tau qhov kev tseeb los tuav lawm; tej ntawd tsis yooj yim li qhov koj xav. Qhov uas koj tau qhov kev tseeb los ua koj tug tsis yog raws li yam koj hais; tiam sis, nws yog raws li qhov koj ua tawm hauv koj lub neej los. Tsuas yog thaum Vajtswv tej lus dhau los ua koj lub neej thiab kev nthuav tawm lawm mas thiaj li hais tau tias koj muaj qhov kev tseeb xwb, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb thiaj li suav tau tias koj muaj kev to taub tseeb thiab tus yeeb yam tseeb. Koj yuav tsum muaj cuab kav nres dhau txoj kev ntsuam xyuas mus li ib lub caij nyoog ntev loo, thiab koj yuav tsum muaj cuab kav ua lub neej zoo li qhov Vajtswv xav tau. Qhov no yuav tsum txhob yog sawv ua qhov khws khws xwb; nws yuav tsum cia li ntws tawm ntawm koj los xwb. Dhau ntawd koj thiaj yuav tau qhov kev tseeb xwb, thiab dhau ntawd koj thiaj yuav tau txoj sia. Cia Kuv muab ib qhov piv txwv txog qhov kev sim siab ntawm cov uas txaus siab cia Vajtswv txib uas txhua tus twb paub lawm: Leej twg los nyias yeej muaj nyias ib qho kev xav txog cov neeg ua dej num, thiab txhua tus nyias yeej muaj nyias kev to taub txog zaj no; lawv hais txog zaj no thiab tus twg hais los qhov nws hais yeej zoo tshaj tus hais dhau los li, cuag li uas yog ib qho kev sib tw li ntag. Txawm li ntawd los, yog tias tib neeg twb tsis tau raug ib qho kev sim siab loj, ces hais tau tias nws yog ib yam uas nyuaj heev uas yuav muab los ua tau ib qho tim khawv zoo. Muab ua luv luv hais, neeg txoj kev ua neej tseem muaj kev tu ncua heev, txawv deb ntawm nws txoj kev to taub. Yog li ntawd, nws tseem tsis tau rais los ua neeg tus yeeb yam tseeb, thiab nws tseem tsis tau yog neeg txoj sia. Vim qhov uas neeg tab tom to taub ntawd tseem tsis tau coj los tau qhov kev tseeb tiag, nws tus yeeb yam tseem zoo li lub tsev zeb tsev tsua uas tsa rau saum cov xuab zeb xwb, tab tom tsis ruaj tsis khov thiab twb yuav vau. Neeg tau lub neej no tseem tsawg kawg nkaus li; yuav luag nrhiav tsis tau ib qhov kev tseeb nyob hauv neeg li. Muaj qhov kev tseeb tsawg heev uas ntws hauv neeg los, thiab tag nrho qhov kev tseeb uas lawv ua neej tawm yog raug yuam xwb. Yog vim li no Kuv thiaj hais tias neeg tseem tsis tau muaj qhov kev tseeb tiag. Txawm tib neeg yuav hais tias lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej tsis hloov li los, qhov no tsuas yog lawv hais ua ntej uas lawv tsis tau ntsib kev sim siab xwb. Yog ib hnub twg lawv cia li ntsib kev sim siab kiag tam sid, yam uas lawv hais txog yuav rov poob tawm ntawm theem uas yog qhov kev tseeb mus, thiab qhov no yuav rov ua pov thawj dua tias neeg tseem tsis tau muaj qhov kev tseeb tiag. Nws hais tau tias thaum twg koj ntsib tej yam uas tsis haum li koj txoj kev xav thiab yuav kom koj muab koj tus kheej tshem rau ib cag, tej ntawd yog koj cov kev sim siab. Ua ntej uas Vajtswv txoj kev xav qhia tshwm, txhua tus puav leej raug qhov kev sim uas nruj heev thiab qhov kev sim siab uas loj kawg li. Koj puas muaj peev xwm piav tau qhov no? Thaum uas Vajtswv sim tib neeg, Nws ib txwm cia lawv xaiv ua ntej qhov kev tseeb tiag li mam muab qhia tshwm. Qhov no txhais tau tias thaum Vajtswv muab neeg cob rau kev sim siab, Nws yeej yuav tsis qhia qhov tseeb rau koj; qhov no yog tus moj yam uas tib neeg raug qhia tshwm. Qhov no yog ib txoj kev uas Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, los saib seb koj puas paub Vajtswv hnub no, thiab saib seb koj puas muaj ib qhov kev tseeb tiag. Koj puas tau dim tiag tiag ntawm qhov ua xyem xyav ntsig txog Vajtswv tes hauj lwm? Koj puas muaj cuab kav sawv khov kho tiag tiag thaum muaj tej kev sim siab loj los raug koj? Leej twg kam hais tias, “Kuv npav ntxhias tias yuav tsis muaj teeb meem”? Leej twg kam ntxiv tias, “Txawm lwm tus ua xyem xyav, los kuv yuav tsis ua li”? Nws zoo ib yam li thaum Petus raug kev sim siab: Nws yeej khav ua ntej uas qhov tseeb yuav qhia tshwm los. Qhov no yog ib qho tsis zoo uas tshwj xeeb rau Petus; qhov no yog ib qho uas nyuaj kawg nkaus rau txhua tus neeg uas tau ntsib tam sim no. Yog tias Kuv tau mus xyuas ob peb qho chaw los sis mus saib ob peb tug kwv tij thiab muam saib nej to taub li cas txog Vajtswv tes hauj lwm hnub no, nej yeej muaj cuab kav hais ntau yam txog qhov nej paub, thiab nej yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog tej ntawd li. Yog Kuv tau nug koj tias, “Koj puas txiav txim siab tau meej tias tes hauj lwm hnub no yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej los? Tsis muaj qhov ua xyem xyav li?” koj yeej yuav teb tias, “Tsis muaj qhov ua xyem xyav kiag li, nws yeej yog tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ntag.” Thaum uas koj tau teb rau seem no lawm, koj yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav me me li, thiab koj haj tseem fwb xwm tias koj txaus siab heev, xav tias koj tau qhov kev tseeb ib qho ntxiv lawm. Cov uas tseem to taub tej no mus rau seem no yog cov tib neeg uas tseem tau qhov kev tseeb tsawg heev; tus uas yim xav tias nws twb tau lawm, nws yim huab yog tus sawv tsis khov thaum nws ntsib tej kev sim siab. Cov uas khav theeb thiab xav tias lawv ntse dua twb raug foom tsis zoo lawm, thiab rau cov uas tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej; cov tib neeg no txawj hais kawg, tiam sis ua tau phem tshaj thaum uas muab lawv cov lus los nqis tes ua kiag. Qhov cim uas me tshaj plaws ntawm qhov teeb meem yog, cov tib neeg no twb pib ua xyem xyav lawm, thiab qhov kev xav twb nyiag nkag los rau hauv lawv lub hlwb lawm. Lawv tsis tau muaj ib qho kev tseeb li; lawv tsuas yog muaj ib qho kev xav me me rau saum cov kev ntseeg xwb, tsis muaj ib qho kev tseeb uas Vajtswv kom muaj tam sim no li. Kuv dhuav cov neeg uas hais lus li paub paub tiam sis tsis tau muaj ib qho kev tseeb li. Lawv qw nrov tshaj thaum muab lawv cov num los ua, tiam sis thaum lawv ntsib kiag qhov kev tseeb lawm, lawv zaum tsaws quaj xwb. Qhov no puas yog qhia tias cov tib neeg no tsis muaj qhov kev tseeb tiag? Txawm cua thiab dej yuav hlob npaum li cas los, yog koj tseem sawv tsis pub muaj ib qho ua xyem xyav luaj txoj plaub hau nkag tau koj lub hlwb, thiab sawv khov kho thiab tsis muaj qhov kev tsis lees paub li, txawm tsis tshuav leej twg li lawm los xij, ces thiaj li yuav suav tau tias koj to taub thiab tuav tau qhov kev tseeb lawm. Yog cua ntsawj twg koj tig twg–yog koj raws cov coob, thiab kawm ua li tus noog leeb nkaub hais lus rau lwm tus xwb—ces txawm koj yuav txawj ntxias npaum li cas los, yeej ua tsis tau tim khawv tias koj tau qhov kev tseeb li. Yog li ntawd, Kuv hais qhia koj tias tsis txhob ua li cov me nyuam yau uas hais tej lus tsis muaj qab hau. Koj puas paub Vajtswv tab tom yuav ua dab tsi? Tsis txhob coj zoo li ib tug Petus ntxiv lawm, tsam koj yuav coj kev txaj muag los rau koj tus kheej thiab yuav poob tsam tsa tsis taus koj lub taub hau siab; qhov ntawd yuav tsis zoo rau ib leeg tus twg li. Tib neeg feem coob tsis muaj tus yeeb yam tiag. Txawm Vajtswv tau ua nws tes hauj lwm ntau kawg lawm los, Nws tseem tsis tau coj tau qhov kev tseeb nqis los rau tib neeg; muab hais kom meej, Nws tus kheej yeej tsis tau qhuab ntuas leej twg li. Muaj ib txhia tau raug muab qhia tshwm los ntawm tej kev sim siab lawm, lawv txhais tes uas muaj kev txhaum tsuas ncav deb zus thiab deb zus tawm xwb, xav tias nws yooj yim tau qhov zoo dua ntawm Vajtswv, tias lawv xav ua dab tsi los tau. Vim lawv tsis muaj cuab kav nres tau tej yam kev sim siab zoo li no, yog yuav uas kom tau qhov kev tseeb los tuav, qhov kev sim siab tseem heev tshaj thiab ces tsis hais txog li lawm. Puas yog lawv xwb tim sim dag Vajtswv? Yuav tau qhov kev tseeb tsis yog ib yam uas yuav ua txuj tau, los sis qhov kev tseeb tsis yog ib yam uas koj tau los ntawm qhov paub txog nws xwb. Nws nyob ntawm koj tus yeeb yam, los sis nyob ntawm saib koj nres puas taus txhua yam kev sim siab. Koj puas to taub?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 430

Vajtswv tsis tseev kom tib neeg dog dig siv kev txawj los tham txog qhov kev tseeb xwb; yog ua li ntawd mas yooj yim dhau lawm, puas yog? Yog li, vim li cas Vajtswv ho hais txog qhov nkag mus rau hauv txoj sia? Vim li cas Nws tham txog kev hloov siab ntsws? Yog tib neeg ua tau los ntawm qhov hais lus qhuav qhuav txog qhov kev tseeb xwb, ces lawv puas yuav ncav cuag qhov kev hloov siab ntsws hauv lawv tus yam ntxwv? Cov tub rog zoo ntawm Vajtswv lub teb chaws tsis yog xyaum los nrog ib pab tib neeg uas tham tau txog kev tseeb los sis khav theeb xwb; tiam sis, lawv xyaum los ua neej li Vajtswv tej lus txhua lub sij hawm, txawm ntsib kev thaub qab npaum li cas los tsis thim, nyob mus li, thiab ua neej raws li Vajtswv cov lus tag mus li thiab tsis rov qab mus ua li ntiaj teb ua ntxiv li lawm. Qhov no yog qhov kev tseeb ntawm qhov Vajtswv hais; qhov no yog qhov Vajtswv tseev kom tib neeg ua. Yog li, tsis txhob muab qhov kev tseeb uas Vajtswv hais no ntsia li yog ib qho uas yooj yim dhau. Qhov kev qhuab qhia me me los ntawm tus Vajntsujplig xwb tsis thooj li tau kiag qhov kev tseeb. Yam zoo li no tsis yog tus yeeb yam ntawm tib neeg—nws yog kev hlub los ntawm Vajtswv xwb, tib neeg yeej tsis muaj dab tsi ntxiv rau li. Txhua tus yuav tsum tiv Petus qhov kev txom nyem, thiab, tshaj dua no, tau kiag Petus lub hwj chim ci ntsia iab, uas lawv tau ua neej tawm tom qab lawv ua Vajtswv tes dej num tiav lawm. Qhov no xwb thiaj hu tau ua qhov kev tseeb. Tsis txhob xav tias koj twb tau qhov kev tseeb vim rau qhov koj tham tau txog nws xwb; qhov ntawd yog xav yuam kev lawm. Qhov kev xav no tsis raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tsis yog ib qho tseem ceeb. Tsis txhob hais tej yam no rau yav tom ntej ntxiv lawm—tseg kiag cov lus hais li no! Tag nrho cov uas to taub yuam kev Vajtswv cov lus yog cov uas tsis ntseeg. Lawv tsis muaj ib qho paub tiag tiag txog, tsawg tshaj no tsis muaj tus yeeb yam tiag tiag li; lawv yog tib neeg tsis muaj kev txawj ntse uas tu ncua qhov kev tseeb. Muab ua lwm los lus hais, tag nrho cov uas nyob sab nraud ntawm Vajtswv cov lus uas tseem ceeb yog cov tsis ntseeg. Vajtswv ntsia cov uas tsis ntseeg zoo li ib cov tsiaj xwb, thiab cov tib neeg uas tsis ntseeg Vajtswv ntsia lawv yog ib cov tib neeg uas tsis muaj Vajtswv tej lus nyob hauv lawv lub neej. Yog li ntawd hais tau tias cov uas tsis muaj qhov kev tseeb ntawm Vajtswv tej lus thiab cov uas tsis ua neej li Nws cov lus puav leej yog cov tsis ntseeg huv si. Qhov Vajtswv xav yog ua kom txhua tus los nyob ntawm qhov kev tseeb uas yog Nws tej lus–tsis yog kom txhua tus tham txog qhov kev tseeb xwb, tiam sis, tshaj dua ntawd, kom txhua tus muaj cuab kav ua lub neej li qhov kev tseeb li Nws tej lus ntag. Qhov kev tseeb uas neeg paub yog sab nraud xwb; nws tsis muaj nqis thiab ua tsis tau li Vajtswv siab nyiam. Nws qis dhau thiab twb tsis tsim nyog hais txog li. Nws tu ncua ntau yam thiab pob qis dhau ntawm tus qauv uas Vajtswv kom tseg lawm. Nej txhua tus yuav tau raug tshuaj saib cov uas nyob hauv nej tus twg tsuas yog paub tham txog nws txoj kev to taub tiam sis tsis muaj cuab kav qhia tau txoj kev, thiab tshuaj saib nyob hauv nej leej twg yog tus siv tsis tau. Nco ntsoov qhov no txij no mus! Tsis txhob hais tej lus qhuav qhuav uas paub txog xwb, tsuas yog tham txoj kev uas xyaum thiab txog qhov kev tseeb xwb. Hloov ntawm qhov kev txawj ntse uas yog tiag mus rau qhov xyaum tiag, thiab dhau ntawd hloov ntawm qhov xyaum mus rau qhov ua neej rau luag pom tiag tiag li. Tsis txhob qhuab ntuas lwm tus, thiab tsis txhob tham txog tej kev txawj ntse uas yog tiag. Yog koj to taub tias yog txoj kev, ces cia koj kav tsij hais txog ntag; yog tsis yog li, ces thov kaw koj qhov ncauj thiab txhob hais lus ntxiv lawm! Tej koj hais tsis muaj qab hau dab tsi li. Koj hais txog kev to taub xwv koj thiaj dag tau Vajtswv thiab ua rau lwm tus khib koj. Qhov ntawd tsis yog koj lub hom phiaj lov? Koj tsis yog txhob txwm ua si nrog lwm tus lov? Qhov no puas muaj qab hau dab tsi? Yog koj hais txog kev to taub tom qab koj twb swm tau nws lawm, yuav tsis pom koj li yog tus uas khav theeb. Tsis li ntawd, yuav yog ib tug nti tawm cov lus khav theeb xwb. Muaj ntau yam uas koj twb tau swm uas koj kov tsis yeej, thiab koj tawm tsam tsis yeej koj cev nqaij daim tawv; koj pheej ua li qhov koj xav tau xwb, yeej tsis haum Vajtswv txoj kev xav li–txawm li ntawd los koj tseem muab los tham muaj plhus ntxiag cuag li koj to taub lawm. Koj tsis txaj muag li! Koj mas tseem muaj siab tuab kawg thaum hais txog koj kev to taub Vajtswv cov lus. Koj cas tsis paub txaj muag li! Kev hais lus ntev thiab kev khav theeb tau rais los ua koj tus yeeb yam tag lawm, thiab koj cia li ua kam li ntawd lawm. Thaum koj xav hais lus, koj hais tau yooj yim kawg, tiam sis thaum koj muab coj los xyaum ua, koj nyiam vuag ntau yam los ntxiv. Qhov no tsis yog ib txoj kev uas dag lwm tus lov? Koj yuav muaj cuab kav dag neeg, tiam sis koj dag tsis tau Vajtswv. Neeg tsis faj txog thiab tsis paub cais li, tiam sis Vajtswv ua tiag tiag txog tej yam no, thiab Nws yuav tsis tseg koj li. Koj cov kwv tij thiab cov muam tej zaum yuav nyob koj chaw hais lus rau koj, qhuas koj kev to taub thiab nyiam koj, tiam sis yog tias tsis tau qhov kev tseeb, tus Vajntsujplig yuav tsis tseg koj kiag li. Tej zaum tus Vajtswv uas muaj qab hau yuav tsis nrhiav koj tej kev txhaum, tiam sis Vajtswv tus Ntsujplig yuav tsis quav ntsej koj, thiab qhov ntawd xwb twb nyuaj txaus rau koj tiv lawm. Koj puas ntseeg qhov no? Tham ntau dua txog qhov kev tseeb ntawm kev xyaum ua; koj txawm siv tsis nco qab lawm lov? Tham txog cov kev uas muaj qab hau; koj txawm siv tsis nco qab lawm lov? “Muab tsawg me ntsis cov tswv yim ntau ntau kom luag qhuas thiab tej uas tsis muaj nqis, tej lus loj loj; nws zoo tshaj uas pib xyaum ua kiag tam sim no mus.” Puas yog koj tsis nco qab cov lus no lawm? Koj yeej tsis to taub ib qho li lov? Puas yog koj tsis muaj kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav li?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 431

Nej yuav tsum kawm tej kev qhia uas tseeb dua qub. Tsis tas yuav kom muaj lub suab-siab siab, kev hais lus qhuav qhawv uas tib neeg qhuas. Thaum los tham txog kev paub, txhua leej txhua tus tib neeg puav leej siab dua tus yav dhau los, tiam sis lawv tseem tsis muaj txoj hau kev los xyaum ua. Muaj pes tsawg leej tib neeg tau to taub txog cov kev qhia tseem ceeb ntawm kev xyaum ua lawm? Muaj pes tsawg leej tau kawm tej kev qhia tiag tiag lawm? Leej twg tuaj yeem sib qhia txog qhov muaj tseeb? Kev muaj peev xwm hais txog txoj kev paub ntawm Vajtswv cov lus tsis tau txhais hais tias koj muaj lub siab tseeb; nws tsuas qhia tau tias koj yeej yug los ntse, koj tau txais phaj tshab. Yog tias koj tsis tuaj yeem taw qhia tawm txoj hau kev ces qhov tshwm los yuav tsis muaj dab tsi, thiab koj yuav yog cov khoom seem uas siv tsis tau xwb! Tsis yog tias koj tab tom lam ua txuj xwb yog tias koj tsis tuaj yeem hais dab tsi txog ib txoj hau kev xyaum ua uas tseeb? Tsis yog tias koj tab tom ua cuav xwb lov yog tias koj tsis tuaj yeem muab koj tus kheej cov kev paub uas tseeb qhia rau lwm tus, yog li yuav tsum qhia lawv kom lawv thiaj tuaj yeem kawm tau los sis muab ib txoj kev uas lawv tuaj yeem taug tau? Tsis yog koj yog ib tug cuav lov? Koj muaj nqis dab tsi? Cov tib neeg zoo li no tsuas tuaj yeem ua tau ib feem ntawm “tus neeg tsim tej zaj kev qhia hais txog kev coj noj coj ua,” tsis yog “tus pab txhawb nqa txoj kev coj noj coj ua.” Yog tsis muaj qhov muaj tseeb ces yog tsis muaj qhov tseeb. Yog tsis muaj qhov muaj tseeb ces yog ib qho uas zoo-rau-yam tsis muaj dab tsi. Yog tsis muaj qhov muaj tseeb ces yog ib lub cev tuag taug kev xwb. Yog tsis muaj qhov muaj tseeb ces yog ib “tug neeg xav tsim kev cai Koos-Sam,” uas tsis muaj nuj nqis pab txhawb. Kuv xav kom nej txhua leej txhua tus kaw qhov ncauj txog tej zaj kev qhia thiab tham txog tej yam uas muaj tseeb, qee yam uas muaj tseeb tiag tiag thiab tseem ceeb; kawm qee yam “yeeb yam tshiab,” hais tej yam tseeb, pab txhawb qee yam tseeb, thiab muaj kev mob siab rau. Ntsib qhov muaj tseeb thaum koj hais lus; tsis txhob ua siab ntev rau kev hais lus tsis tseeb thiab kev hais dhau qhov tseeb ua kom tib neeg zoo siab los sis nyiam thiab mloog koj lus xwb. Nuj nqis ntawm qhov ntawd nyob qhov twg? Qhov ntawd muaj nuj nqis dab tsi uas muaj tib neeg saib taus koj yam zoo heev? Muaj “yeeb yam zoo” me ntsis thaum koj hais lus, ncaj ncees me ntsis hauv koj txoj kev cob qhia, saib xyuas kom zoo me ntsis hauv koj txoj kev saib xyuas txhua yam, yam uas koj hais hais kom muaj qab hau me ntsis, yuav tsum xav qhov ua kom Vajtswv lub tsev tau txais txiaj ntsig los ntawm koj txhua txhua tes dej num, mloog koj lub siab thaum koj muaj kev xav zoo, tsis txhob pauj kev ua siab zoo los ntawm kev ntxub los yog tsis txaus siab rau kev ua siab zoo, thiab tsis txhob ua ib tug neeg hais lus zoo siab phem, tsam koj dhau los ua ib txoj kev haub ntxias uas tsis zoo lawm. Thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, muab cov lus ntawd coj los txuas kom ze rau qhov tseeb, thiab thaum koj sib qhia, hais kom ntau ntxiv txog yam tseeb. Tsis txhob txo koj tus kheej; qhov no yuav tsis ua rau Vajtswv zoo siab. Hauv koj cov kev cuam tshuam nrog lwm tus, yuav tsum ua siab ntev me ntsis ntxiv, yuav tsum txo fwj chim me ntsis ntxiv, ua siab dawb me ntsis ntxiv, thiab kawm los ntawm “tus ntsujplig ntawm tus thawj tswj hwm” [a] Thaum koj muaj kev xav phem, xyaum tso tseg sab cev nqaij daim tawv ntxiv. Thaum koj tab tom ua hauj lwm, hais lus txog txoj kev tseeb kom ntau ntxiv, thiab tsis txhob ua neeg siab hlob heev dhau lawm, tsis li ntawd ces yam uas koj hais yuav tsis muaj leej twg ua tau. Tsawg dua rau kev lom zem, ntau dua rau kev pab txhawb nqa—nthuav tawm koj tus ntsujplig siab zoo ntawm kev mob siab. Ua tib zoo saib Vajtswv cov kev xav, mloog koj lub siab ntxiv, ua tib zoo xav, thiab tsis txhob hnov qab qhov uas Vajtswv ua siab ntev thiab kub siab lug hais lus rau nej txhua hnub. Nyeem “phau ntawv teev tseg qub” kom ntau ntxiv. Thov Vajtswv heev ntxiv thiab sib qhia tas li ntxiv. Tseg kiag tsis txhob ua tus tsis paub dab tsi; qhia qee qhov kev paub thiab tau qee qhov kev nkag siab tob. Thaum koj txhais tes txhaum ncav tawm mus, rub nws rov qab; tsis txhob cia nws tawm mus deb. Yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi, thiab yam uas koj tau txais los ntawm Vajtswv yuav tsis muaj dab tsi tiam sis tsuas yog cov kev foom tsis zoo xwb, yog li yuav tsum ceev faj. Cia koj lub siab hlub tshua rau lwm tus, thiab tsis txhob pheej tawm tsam los ntawm tej cuab yeej hauv txhais tes. Sib qhia ntxiv txog kev paub qhov tseeb thiab sib tham ntxiv txog lub neej, tuav ib lub siab ntawm kev pab lwm tus. Ua hauj lwm ntau dua tiam sis hais lus tsawg. Muab coj los xyaum ua ntau dua li uas muab coj los tshawb nrhiav thiab tshuaj xyuas. Cia Vajntsujplig Dawb Huv tshoov koj tus kheej lub siab ntau dua thiab muab sij hawm ntau dua rau Vajtswv los ua kom koj zoo tiav log. Tshem tawm ntau yam uas yog noob neej li; koj tseem muaj noob neej cov kev ntau yam ntawm kev ua dej num, thiab koj txoj kev coj ntawm kev ua dej num thiab tus cwj pwm tseem ua rau lwm tus neeg muaj kev tawm tsam: Tshem tawm tej no ntxiv mus thiab. Koj txoj kev xav tus yam ntxwv tseem ntxim ntxub heev; siv sij hawm ntau los kho nws. Koj tseem muab meej mom ntau heev rau tib neeg; yuav tsum muab meej mom ntau dua rau Vajtswv, thiab tsis txhob ua yam tsis tsim nyog. Lub “tuam tsev” yeej ib txwm yog Vajtswv lub, thiab tsis tsim nyog cia tib neeg txeeb tau mus. Muab hais luv luv tias, tsom ntsoov rau kev ncaj ncees ntxiv thiab tsawg dua rau hauv cov kev xav. Nws yog qhov zoo tshaj plaws uas tshem tawm sab cev nqaij daim tawv. Tham ntxiv txog qhov muaj tseeb tiam sis tsawg dua txog kev paub; qhov uas zoo tshaj plaws ces yog kaw qhov ncauj thiab tsis txhob hais dab tsi li. Hais lus ntxiv txog txoj kev xyaum ua, tiam sis ua kom tsawg txog txoj kev khav theeb uas tsis muaj nqis. Nws yog qhov zoo tshaj plaws uas los pib xyaum ua tam sim no.

Xaiv tawm los ntawm “Tsom Ntsoov rau Qhov Muaj Tseeb Ntxiv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Tus ntsujplig ntawm tus thawj tswj hwm: Yog ib lo lus Suav qub qub uas siv los piav txog ib tug tib neeg uas muaj lub siab-dav dav thiab siab dawb.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 432

Vajtswv cov kev cheem tsum ntawm tib neeg tsis yog yuav siab npaum li ntawd tag nrho. Yog hais tias lawv mob siab rau siv zog tab txawm me me xwb los, lawv yeej tau txais ib “tug zauv dhau” lawm. Qhov tseeb tiag, kev nkag siab, kev paub, thiab kev nkag siab qhov tseeb yeej nyuaj dua li xyaum ua qhov tseeb. Kev paub thiab kev nkag siab qhov tseeb los tom qab kev xyaum ua qhov tseeb; cov no yog cov kauj ruam thiab txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm. Yog ua cas koj thiaj tsis mloog lus? Koj puas tuaj yeem tau txais txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv los ntawm kev ua txhua yam raws li koj txoj kev? Vajntsujplig Dawb Huv puas tau ua hauj lwm rau ntawm koj txoj kev zoo siab, los sis rau ntawm koj txoj kev tu ncua raws li Vajtswv cov lus? Nws tsis muaj nuj nqis yog tias koj tsis pom qhov no kom meej meej. Vim li cas tib neeg feem coob tau siv dag siv zog ntau los nyeem Vajtswv cov lus, tiam sis tsuas yog muaj kev paub xwb thiab tsis tuaj yeem hais dab tsi txog ib txoj kev tseeb tiag tom qab ntawd li? Koj puas xav tias muaj kev paub ces yog muaj qhov tseeb? Qhov ntawd tsis yog ib qho kev xav uas tsis meej pem lov? Koj mas muaj peev xwm hais txog kev paub ntau npaum li cov xuab zeb ntawm ntug hiav txwv, txawm li ntawd los yeej tsis muaj ib lo lus muaj txoj kev tseeb kiag li. Tsis yog koj tab tom ua li no los dag tib neeg lov? Tsis yog koj tab tom ua ib qho yeeb yam uas tsis muaj dab tsi, uas tsis muaj lub ntsiab lus los pab txhawb nws lov? Tag nrho cov cwj pwm zoo li no yog rhuav tshem tib neeg! Tej zaj lus qhia yim siab thiab nws yim tu ncua qhov muaj tseeb, ces nws yim tsis muaj peev xwm coj tib neeg los rau qhov tseeb, tej zaj lus qhia yim siab, ces nws yim ua rau koj tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis txhob saib tej zaj lus qhia uas zoo tshaj plaws yam li tej khoom muaj nqis; lawv yog cov kev puas tsuaj thiab ua dej num tsis muaj hom phiaj! Tej zaum muaj qee tus neeg muaj peev xwm tham txog tej zaj lus qhia uas zoo tshaj plawstiam sis tej no tsis muaj ib qho tseeb kiag li, rau qho cov tib neeg no tsis muaj kev paub txog qhov tseeb los ntawm lawv tus kheej, ces yog li no thiaj tsis muaj txoj hau kev los xyaum ua. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj peev xwm coj tau lwm tus mus rau txoj kev yog thiab tsuas yuav coj lawv mus yuam kev xwb. Qhov no tsis yog rhuav tshem tib neeg lov? Qhov tsawg kawg, koj yuav tsum muaj peev xwm daws tau cov tib neeg tej teeb meem tam sim no thiab tso cai rau lawv ua kom tiav qhov kev paub qhov tseeb; tsuas yog qhov no xwb thiaj li suav ua kev mob siab, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav tsim nyog ua hauj lwm rau Vajtswv. Tsis txhob hais lus khav theeb tas li, cov lus tsis txaus ntseeg, thiab tsis txhob siv ib pawg twg uas tsis tsim nyog xyaum ua los khi lwm tus kom mloog koj lus. Ua li ntawd yuav tsis muaj qab hau dab tsi thiab tsuas yog ua rau lawv haj yam tsis meej pem ntxiv xwb. Kev coj li no yuav ua rau muaj kev qhuab qhia ntau yam, uas yuav ua rau tib neeg tsis nyiam koj. Xws li tias yog qhov tib neeg ua tsis tau zoo, thiab nws yog yam ua rau txaj muag tiag tiag. Yog li tham ntxiv txog cov teeb meem uas tseem muaj nyob tiag tiag. Tsis txhob saib lwm tus tib neeg cov kev paub tam li cov khoom ntawm koj tus kheej ntiag tug thiab tuav lawv rau lwm tus qhuas; koj yuav tsum tshawb nrhiav rau koj tus kheej xwb, txoj kev ib leeg tawm. Qhov no yog yam uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau muab coj los xyaum ua.

Yog tias koj sib qhia tuaj yeej muab tau ib txoj kev rau tib neeg taug lawm, ces qhov ntawd ua rau koj muaj qhov tseeb. Txawm koj yuav hais dab tsi los xij, koj yuav tsum coj tib neeg los xyaum ua thiab muab ib txoj hau kev rau lawv txhua tus uas lawv tuaj yeem caum raws tau. Tsis yog tias tsuas ua raws lawv kom muaj kev paub xwb; qhov tseem ceeb tshaj yog kom muaj ib txoj kev taug. Rau qhov cov tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum taug txoj kev uas Vajtswv coj hauv Nws txoj hauj lwm. Qhov ntawd yog, tus txheej txheem uas ntseeg Vajtswv yog tus txheej txheem uas taug txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv coj. Nraws li ntawd, koj yuav tsum muaj ib txoj kev uas koj tuaj yeem taug tau, txawm yuav zoo li cas los xij, thiab koj yuav tsum tso ko taw rau sawm txoj kev uas yuav raug Vajtswv ua kom zoo tiav log. Tsis txhob poob qab deb dhau lawm, thiab tsis txhob txhawj xeeb txog koj tus kheej rau ntau yam. Tsuas yog hais tias koj taug txoj kev uas Vajtswv coj xwb uas tsis ua rau muaj kev cuam tshuam koj thiaj tuaj yeem tau txais txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab muaj txoj kev ntawm kev to taub qhov tseeb. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li suav tias yog ua raws li Vajtswv cov kev xavthiab ua tiav qhov kev ua neeg lub luag hauj lwm. Raws li ib tug tib neeg hauv txoj kev yoog no, txhua tus tib neeg yuav tsum ua kom tiav lawv lub luag hauj lwm kom zoo zoo, ua yam uas tib neeg tsim nyog ua ntxiv, thiab tsis txhob ua yam yuav muaj teeb meem. Cov tib neeg ua hauj lwm yuav tsum hais lawv cov lus kom meej, cov tib neeg caum raws yuav tsum tsom ntsoov rau kev tiv kev txom nyem ntxiv thiab kev mloog lus, thiab txhua tus yuav tsum nyob ntawm lawv qhov chaw thiab tsis txhob tawm ntawm txoj kab. Hauv txhua tus lub siab yuav tsum paub kom meej tias lawv yuav tsum xyaum ua li cas thiab txoj hauj lwm twg uas lawv yuav tsum ua kom tiav. Taug txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv coj; tsis txhob mus yuam kev los sis mus tsis yog. Koj yuav tsum pom txoj hauj lwm hnub no kom meej meej. Kev paub qhov tseeb txog lub ntsiab lus ntawm txoj hauj lwm hnub no yog yam uas nej yuav tsum xyaum ua. Nws yog thawj thawj yam uas nej yuav tsum to taub. Tsis txhob nkim ib lo lus ntxiv rau lwm yam li lawm. Kev ua hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev hnub no yog nej tes hauj lwm, kev to taub txog txoj kev ua hauj lwm hnub no yog nej lub luag hauj lwm, thiab kev xyaum ua raws li qhov tseeb hnub no yog nej lub nra.

Xaiv tawm los ntawm “Tsom Ntsoov rau Qhov Muaj Tseeb Ntxiv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 433

Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj tiag: Tag nrho Nws tej hauj lwm yog qhov muaj tiag, tag nrho cov lus uas Nws hais yog cov muaj tiag, thiab tag nhro qho tseeb uas Nws hais qhia yeej muaj tiag. Txhua yam uas tsis yog Nws cov lus ces tsis muaj qab hau, tsis muaj nyob, thiab tsis zoo. Hnub no, tus Vajntsujplig Dawb Huv yog los coj neeg mus nkag rau Vajtswv cov lus. Yog neeg xav nrhiav kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag, ces lawv yuav tsum nrhiav qhov muaj tiag, thiab paub qhov muaj tiag, tom qab ntawd ces lawv yuav tsum ntsib thiab pom kiag qhov muaj tiag, thiab ua neej mus raws li qhov muaj tiag. Yog neeg yim paub qhov muaj tiag ntau tshaj, ces lawvyimpaub hais tias ua lwm tus neeg cov lus puas muaj tiag; yog neeg yim paub qhov muaj tiag; ces lawv yim muaj kev xav phem tsawg xwb; yog neeg yim ntsib thiab pom qhov muaj tiag, ces lawv yim paub tej kev ua ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag, thiab haj yam yooj yim rau lawv khiav dim ntawm lawv tej moj yam qias vuab tsuab, tej moj yam phem; yog neeg yim muaj qhov muaj tiag ntau, ces lawv yim paub Vajtswv thiab lawv yim ntxub lub cev nqaij daim tawv thiab nyiam qhov tseeb; thiab yog neeg yim muaj qhov muaj tiag ntau, ces lawv yim los mus ze rau tej phiaj ntsuas ntawm tej uas Vajtswv yuav kom ua. Cov neeg uas Vajtswv muab tau lawm ces yog cov uas muaj qhov muaj tiag lawm, cov uas paub qhov muaj tiag, thiab cov uas tau los paub Vajtswv tej kev ua los ntawm kev ntsib kev pom qhov muaj tiag lawm. Yog koj yim koom tes nrog Vajtswv rau ntawm qhov uas ua tau tiag thiab qhuab ntuas koj lub cev, ces koj haj yam yuav muab tau qhov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj yuav tau qhov muaj tiag kom ntau zog, thiab koj yuav tau txais kev pab kom tig ras to taub los ntawm Vajtswv ntau dua, thiab yog li ntawd ces koj qhov kev paub txog Vajtswv tej kev ua haj yam yuav muaj ntau dua tuaj xwb. Yog koj muaj cuab kav ua neej nyob tau rau hauv qhov kaj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tam sim no, ces txoj kev taug mus xyaum ua tam sim no yuav pom tseeb zog rau koj, thiab koj will muaj peev xwm cais koj tus kheej tawm tau ntawm qhov kev xav phem txog txoj kev ntseeg thiab tej kev coj kev ua yav tag dhau los. Hnub no qhov muaj tiag ces yog qhov kev tsom ntsoov: Yog neeg muaj qhov muaj tiag ntau dua, ces lawv qhov kev paub txog qhov tseeb yuav pom meej zog ntxiv, thiab lawv qhov kev to taub txog Vajtswv lub siab nyiam yuav muaj ntau dua tuaj. Qhov muaj tiag ntawd muaj peev xwm kam yeej tag nrho tej ntaub ntawv thiab txhua qhov kev qhuab qhia, nws yuav kam yeej tag nrho txhua qhov kev khwv yees thiab txhua qhov kev txawj ntse, thiab yog neeg yim tsom ntsoov rau qhov muaj tiag kom ntau zog, ces lawv yuav haj yam hlub tau Vajtswv ntau dua, thiab tshaib thiab nqhis Nws cov lus. Yog koj yeej tsom ntsoov rau qhov muaj tiag tas mus li xwb, ces koj qhov kev xav rau kev ua neej, kev xav phem rau sab kev ntseeg, thiab tus yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawd yuav maj mam raug tshem tawm tom qab Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis nrhiav qhov muaj tiag, thiab tsis paub txog qhov muaj tiag, ces feem ntau yuav tig nrhiav tej uas muaj fwj cheej tshaj qhov muaj tiag, thiab lawv yuav raug dag yooj yim heev. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj kev ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg zoo li ntawd, thiab yog li lawv thiaj li hnov zoo li khoob vaj khoob vus tsis muaj dab tsi, thiab lawv lub neej tsis muaj nuj nqi dab tsi li.

Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsuas ua tau hauj lwm nyob rau hauv koj thaum uas koj yeej xyaum tiag, nrhiav tiag, thov Vajtswv tiag, thiab txaus siab hlo tiv kev txom nyem rau qhov kev tshawb nrhiav qhov tseeb. Cov uas tsis nrhiav qhov tseeb ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj tej ntaub ntawv thiab tej lus qhuab qhia, thiab lus khwv yees ua tsis muaj dab tsi hauv li xwb, thiab cov uas tsis muaj qhov tseeb ces yeej hom muaj ntau yam kev xav phem txog Vajtswv. Cov neeg zoo li no ces tsuas ntshaw kom Vajtswv muab lawv lub cev uas muaj nqaij tawv hloov mus ua lub cev sab ntsuj plig kom lawv nce tau mus rau lub ceeb tsheej thib peb xwb. Cas cov neeg no yuav ruam ua luaj li! Tag nrho cov uas hais li ntawd ces yeej tsis paub txog Vajtswv li, los sis tsis paub txog qhov muaj tiag li; cov neeg zoo li no ces yeej tsis muaj cuab kav yuav koom tes nrog Vajtswv tau li, thiab tsuas nyob twj ywm tos xwb. Yog neeg xav to taub txog qhov tseeb, thiab xav pom meej txog qhov tseeb, thiab yog hais tias, dhau qhov ntawd, lawv xav paub qhov tseeb thiab muab nws coj los xyaum ua raws, ces lawv yuav tsum tau xyaum tiag, tshawb nrhiav tiag, thiab tshaib thiab nqhis tiag. Thaum koj tshaib thiab nqhis, thiab thaum koj koom tes nrog Vajtswv tiag lawm, Vajtswv tus Ntsujplig yeej yuav txhawb koj tiag thiab ua hauj lwm rau hauv koj, uas yuav coj tau kev tig ras to taub los rau koj, thiab muab tau kev paub txog qhov muaj tiag kom ntau zog rau koj, thiab yuav pab koj lub neej ntau dua.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Cas Thiaj Li Paub Qhov Muaj Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 434

Yog neeg xav paub Vajtswv, lawv yuav tsum xub paub hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj tiag, thiab lawv yuav tsum paub Vajtswv cov lus, Vajtswv qhov kev tshwm sim tiag los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Vajtswv tes hauj lwm tiag. Tsuas yog tom qab uas paub hais tias tag nrho Vajtswv tes hauj lwm yeej muaj tiag ces koj thiaj li yuav muaj cuab kav koom tes nrog Vajtswv tau tiag xwb, thiab tsuas yog taug tshab hauv txoj kev no xwb mas koj thiaj li yuav muaj taus kev loj hlob nyob rau hauv lub neej txoj sia. Tag nrho cov uas tsis paub txog qhov muaj tiag ces tsis muaj kev yuav ntsib yuav pom tau Vajtswv cov lus, mag ntxiab nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, ua neej nyob hauv qhov lawv lub siab xav nkaus xwb, thiab yog li ntawd lawv thiaj tsis paub txog Vajtswv cov lus. Yog koj yim paub txog qhov muaj tiag ntau npaum li cas, ces koj yim txav tau ze Vajtswv npaum li ntawd, thiab koj yim sib paub zoo nrog Nws; yog koj yim nrhiav qhov pom tsis meej, kev tsis meej pem thiab lus qhuab qhia, ces koj yuav haj yam yuav yuam kev ntawm Vajtswv mus deb, thiab yog li ces koj yuav hnov hais tias kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus mas tawv thiab nyuab heev, thiab hais tias koj tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb li. Yog koj xav to taub qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus, thiab mus rau txoj kev taug uas yog ntawm koj lub neej sab ntsuj plig thiab cais koj tus kheej tawm ntawm tej yam uas pom tsis meej thiab tej fwv xyeej tsis muaj tseeb, ces hais tau hais tias koj yuav tsum xub to taub seb tus Vajntsujplig Dawb Huv ua kom koj tig ras to taub thiab coj koj li cas hauv nruab nrog tuaj tiag. Nyob rau qhov no, yog koj muaj cuab kav to taub tseeb txog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg, ces koj yeej to taub mus rau txoj kev taug uas yog ntawm qhov raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log.

Hnub no, txhua yam pib los ntawm qhov muaj tiag. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej muaj tseeb tiag, thiab neeg yeej kov tau; nws yog qhov uas neeg ntsib tau pom tau, thiab muaj cuab kav ua tau. Nyob rau hauv tib neeg mas muaj ntau yam uas yog tej pom tsis meej thiab fwv xyeej tsis muaj tseeb, uas txwv tsis pub lawv paub Vajtswv tes hauj lwm tam sim no. Yog li ntawd, nyob rau hauv lawv tej kev ntsib kev pom, lawv thiaj li plam kev tas mus li, thiab hnov zoo li txhua yam mas nyuab tas mus li xwb, thiab tag nrho tej no ces yog tshwm sim los ntawm lawv tej kev xav phem. Neeg tsis muaj peev xwm yuav to taub txog tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, lawv tsis paub qhov muaj tiag, thiab yog li ntawd lawv thiaj pheej tsuas muaj qhov xav phem tag li nyob rau lawv txoj kev los to taub qhov tseeb. Lawv nyob deb deb saib tej yam uas Vajtswv yuav kom ua, tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd; lawv tsuas lam pom hais tias Vajtswv cov lus yeej zoo tiag, tab sis nrhiav tsis tau txoj kev los to taub qhov tseeb li. Tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm raws li lub hauv pausntsiab lus no: Los ntawm neeg qhov kev koom tes, los ntawm qhov uas lawv yeej muaj siab thov Vajtswv tiag, nrhiav thiab los ze zog rau Vajtswv, lawv yeej ua tau thiab lawv yeej muaj cuab kav yuav tig ras to taub thiab paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Nws tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tib sab ntawm Nws tuaj nkaus xwb, los sis yog qhov uas tib neeg ua tib sab ntawm lawv tuaj nkaus thiab xwb. Ob tog yeej puav leej tseem ceeb tas nrho, thiab yog neeg haj yam koom tes, thiab yog lawv haj yam nrhiav kev ua kom tau raws li tej phiaj ntsuas ntawm tej uas Vajtswv yuav tseev kom ua, ces Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm haj yam ua tau zoo ntxiv xwb. Tsuas yog tib neeg txoj kev koom tes tiag, ntxiv rau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, mas thiaj yuav tsim muaj tau qhov kev ntsib kev pom tiag thiab qhov kev paub tseeb txog Vajtswv cov lus. Yog maj mam siv tej kev ntsib kev pom zoo li no ces thaum kawg yeej tsim tau ib tug neeg kom zoo tiav log li. Vajtswv tsis siv hwj huaj ua tej yam fwv xyeej tsis muaj tseeb; nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, Vajtswv yog tus muaj hwj chim loj tshaj plaws, thiab txhua yam ces yog Vajtswv tsim tawm—ces neeg thiaj nyob twj ywm tos, tsis nyeem Vajtswv cov lus los sis tsis thov Vajtswv, thiab tsuas nyob tos kom tus Vajntsujplig Dawb Huv los kov lawv xwb. Cov uas muaj kev to taub yog, ces txawm li ntawd los xij, yeej ntseeg qhov no: Vajtswv tej kev ua ces tsuas ua tau mus deb li kuv txoj kev koom tes xwb, thiab qhov uas Vajtswv tes hauj lwm ntawd yuav ua tau rau kuv li cas ntawd ces nyob ntawm seb kuv qhov kev koom tes ntawd zoo li cas xwb. Thaum Vajtswv hais lus, kuv yuav tsum ua txhua yam uas kuv ua tau es kom kuv nrhiav thiab ua tau li Vajtswv cov lus; qhov no yog qhov uas kuv yuav tsum ua kom tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Cas Thiaj Li Paub Qhov Muaj Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 435

Koj saib pom pes tsawg txoj kev lig kev cais ntseeg? Koj tau ntxeev siab tawm tsam Vajtswv txoj lus thiab khiav mus lawm pes tsawg zaus? Muaj pes tsawg zaus uas koj tau muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum coj vim yog koj ua twb zoo xav txog ntawm Nws lub nra thiab nrhiav kev los ua kom txaus Nws lub siab nyiam? Koj yuav tsum nkag siab txog Vajtswv txoj lus thiab muab coj los xyaum ua raws li ntawd. Ua qauv zoo los ntawm koj tej uas koj ua thiab tej hauj lwm, qhov no tsis txhais tau tias ua raws li cov cai los sis ua ib yam dab tsi tsuas yog ua saib xwb; tab sis, nws txhais hais tias xyaum ua qhov tseeb thiab ua neej nyob los ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog xyaum coj li qhov no xwb thiaj li haum Vajtswv siab. Ib txoj hauj lwm twg uas haum Vajtswv siab tsis yog txoj cai, tab sis yog xyaum qhov tseeb. Qee tus neeg muaj peev xwm ua kom tib neeg mloog lawv tus kheej. Hauv lawv cov kwv tij thiab cov muam, tej zaum lawv yuav hais tias lawv tshuav Vajtswv nqi, tab sis tom qab lawv lub nraub qaum, lawv tsis xyaum qhov tseeb thiab coj tus cwj pwm txawv txawv. Cov no puas yog neeg Falixais? Tus neeg uas hlub Vajtswv tiag thiab muaj qhov tseeb yog tus uas ua siab ncaj rau Vajtswv tiam sis tsis qhia sab nraud zoo li no. Xws li tus neeg txaus siab los xyaum qhov tseeb thaum muaj xwm txheej, thiab tsis hais lus los yog coj tus cwj pwm uas tawm tsam lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo. Cov neeg zoo li no qhia tawm kev txawj ntse thaum muaj teeb meem tshwm sim, thiab yog tus qauv hauv nws kev ua hauj lwm tsis hais txog qhov xwm txheej twg li. Tus neeg zoo li no tuaj yeem muab kev pab cuam tiag. Muaj qee tus neeg uas feem ntau muab kev pab cuam ntawm lub qhov ncauj mus them lawv tus nqi rau Vajtswv xwb; lawv siv lawv lub sij hawm los xav rau tej kev txhawj xeeb, muab tso rau cov huab cua cuam tshuam thiab ua txuj ua li lawv txaus hlub heev xwb! Ntxim ntxub ua luaj li! Yog koj nug lawv hais tias, “Koj puas tuaj yeem qhia kuv txog qhov uas koj tshuav Vajtswv nqi nas?” ces lawv yuav hais tsis tau ib lo lus li. Yog koj muab siab npuab Vajtswv tiag, ces tsis txhob tham rau sab nraud xwb; tiam sis, qhia koj txoj kev hlub rau Vajtswv kiag los ntawm txoj kev xyaum coj, thiab thov Nws los ntawm lub siab dawb paug. Cov neeg uas cia li nrog Vajtswv tham yam lus thiab hais tsis zoo yog cov neeg hais lus zoo tab sis siab phem! Qee tus neeg hais tias lawv muaj siab npuab Vajtswv txhua lub sij hawm lawv thov, thiab pib quaj txhua lub sij hawm, tab sis tsis yog los ntawm Vajntsujplig ua tus tshoov siab. Cov neeg zoo li no yog los ntawm kev lig kev cais ntseeg dab qhuas thiab kev xav xwb; lawv nyob los ntawm tej kab ke thiab kev xav, lawv ib txwm ntseeg tias qhov kev ua no ua rau Vajtswv zoo siab thiab Nws txaus siab rau txoj kev thov Vajtswv los sis tu siab los kua muag li no. Yam dab tsi zoo uas tuaj yeem tawm ntawm cov neeg siab phem no los? Txhawm rau txoj kev qhia kev txo hwj chim, qee qhov kev tsim txiaj thaum hais lus nyob ntawm ib sab ntawm lwm tus. Ib txhia yog txhob txwm ua qhev thaum nyob nrog lwm tus neeg, ua zoo li cov me nyuam yaj uas tsis muaj ib lub zog li. Qhov no puas tsim nyog cov neeg coj li no rau ntawm lub nceeg vaj? Cov neeg ntawm lub nceeg vaj yuav tsum muaj lub neej zoo thiab nyob ywj pheej, dawb huv thiab qhib siab lug, siab ncaj ncees thiab ntxim hlub, thiab ua neej nyob hauv txoj kev ywj pheej. Lawv yuav tsum muaj kev ncaj ncees thiab meej mom thiab tuaj yeem ua tim khawv rau txhua qhov chaw lawv mus; cov neeg uas zoo li no tsis hais Vajtswv thiab tib neeg los yeej hlub ib yam nkaus. Cov neeg uas pib nyob rau hauv txoj kev ntseeg muaj ntau cov kev coj ua sab nraud; lawv yuav tsum ntsib ib lub sij hawm muaj teeb meem thiab txom nyem ua ntej. Cov neeg uas muaj kev ntseeg rau Vajtswv tob tsis yog qhov ua rau lwm tus pom, tab sis lawv qhov kev coj ua thiab hauj lwm yog qhov zoo. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem ua lub neej nyob nrog Vajtswv txoj lus tiag. Yog koj tshaj tawm txoj moo zoo txhua hnub rau ntau tus neeg hauv kev rau siab coj lawv mus rau txoj kev cawm dim, tab sis thaum kawg tseem ua neej nyob raws kev cai thiab kev qhia, ces koj tsis tuaj yeem ua rau Vajtswv tau yeeb koob li. Cov neeg zoo li no yog cov neeg coj kev lig kev cai ntseeg, zoo ib yam li cov neeg ncauj lus zoo tab sis siab phem.

…………

Kev ua dej num zoo ntawm tib neeg sawv cev rau dab tsi? Lawv sawv cev rau cev nqaij daim tawv, thiab txawm hais tias qhov zoo tshaj plaws ntawm kev coj ua sab nraud tsis sawv cev txog lub neej los xij; lawv tsuas yog qhia kev kub siab rau koj tus kheej xwb. Kev coj ua sab nraud ntawm tib neeg tsis tuaj yeem ua tiav Vajtswv txoj kev ntshaws. Koj yuav hais txog qhov koj tshuav nuj nqis rau Vajtswv tsis tu ncua, tab sis koj tsis tuaj yeem pab lwm tus lub neej los yog txhawb lawv kom hlub Vajtswv. Koj ntseeg tias cov kev coj li ntawm koj ko yuav ua rau Vajtswv zoo siab no lov? Koj xav tias koj cov kev coj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, yog los ntawm tus ntsujplig, tab sis qhov tseeb, txhua yam tsis muaj nuj nqis kiag li! Koj ntseeg tias yam ua rau koj txaus siab thiab yam koj txaus siab ua yog yam ncaj ncees uas ua rau Vajtswv zoo siab. Yam koj nyiam puas sawv cev tau rau Vajtswv? Tib neeg tus cwj pwm puas tuaj yeem sawv cev rau Vajtswv tau? Qhov twg haum koj ces yog qhov uas Vajtswv ntxub, thiab koj tus cwj pwm yog cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub. Yog tias koj xav tias koj tshuav nqi, ces cia li mus thov Vajtswv; tsis tas yuav hais qhia rau lwm tus paub li. Yog tias koj tsis thov Vajtswv, thiab xav kom lawv mloog koj tus kheej hais rau ntawm lwm tus lub xub ntiag xwb, qhov no puas yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Yog tias koj tsuas ua tej kev zoo no tshwm rau neeg pom xwb, ces qhov no txhais tau tias koj tsis muaj nqis kiag li. Tib neeg zoo li cas cov uas tsuas yog ua tej yam zoo dhau mus thiab tsis muaj qhov tseeb? Cov neeg zoo li no yog cov neeg Falixais uas ncauj lus zoo tab sis siab phem thiab saib kev lig kev cai ntseeg! Yog tias koj tsis zam koj cov kev coj ua sab nraud thiab tsis tuaj yeem hloov tau, ces tej kev ua ncauj lus zoo tab sis siab phem hauv koj yuav loj hlob tuaj ntxiv. Koj lub siab muaj kev xav phem ntau, koj haj yam yuav tawm tsam Vajtswv ntau. Thaum kawg, cov tib neeg zoo li no yuav raug tshem tawm mus!

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Txoj Kev Ntseeg, Ib Tug Yuav Tsum Tsom Ntsoov rau Qhov Tseeb—Kev Koom Tes Nrog Kev Lig Kev Cais Ntseeg Ces Tsis Yog Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 436

Yuav ua kom ib tug neeg rov qab zoo los li qhov qub, qhov ntawd yuav tsum ua kom tau zoo li yog tib neeg, cov neeg tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab nrog lawv cov lus. Lawv tsuas ua rau lawv tus kheej puas tsuaj xwb, thiab nws tsis muaj txiaj ntsig rau lawv txoj kev nkag mus los sis txoj kev hloov li. Yog li ntawd, yuav ua kom muaj kev hloov tau, cov tib neeg yuav tsum xyaum ua ib qho rau ib qho zuj zus. Lawv yuav tsum maj mam ua kom paub meej, xam thiab tshawb nrhiav ib qho rau ib qho zuj zus, paub meej txog ntawm tus neeg zoo, thiab ua lub neej nyob nrog qhov tseeb tiag; ib lub neej ntawm ib tug neeg dawb huv. Tom qab ntawd, tej muaj tseeb, kis muaj tseeb, thiab ib puag ncig muaj tseeb yuav ua rau tib neeg tau txais kev cob qhia. Cov neeg tsis tas yuav tsa ncauj thov; dua ntawd, lawv yuav tsum raug cob qhia rau hauv cov chaw nqis tes ua tiag. Cov neeg xub paub tias lawv tsis muaj peev xwm zoo, thiab dhau ntawd lawv noj thiab haus Vajtswv cov lus raws li ib txwm ua, thiab paub meej txog thiab xyaum ua raws li qhov ib txwm ua; tsuas yog txoj hau kev no xwb lawv thiaj tau txais qhov tseeb, thiab qhov no yog kev to taub qhov tseeb tau sai heev. Yuav ua kom hloov tau tib neeg, yuav tsum tau nqis tes ua qee zaus; lawv yuav tsum xyaum ua nrog yam muaj tseeb, kis muaj tseeb, thiab ib puag ncig muaj tseeb. Kev cob qhia tiag puas muaj peev xwm ua tau ib yam tiav los ntawm pawg ntseeg lub neej nkaus xwb? Tib neeg puas muaj peev xwm paub qhov tseeb raws li txoj kev no? Tsis muaj peev xwm! Yog cov neeg tsis muaj peev xwm paub qhov tseeb txog kev ua neej, ces lawv yeej tsis muaj peev xwm hloov lawv tus yeeb yam qub thiab cov tswv yim ntawm kev ua tej yam ntawd. Qhov no tsis yog vim los ntawm cov neeg tub nkeeg thiab kev ywj raws rau lwm tus ntau, tab tsis feem ntau nws yog vim los ntawm cov neeg tsis muaj peev xwm ua lub neej, thiab ntxiv rau qhov ntawd, lawv tsis to taub Vajtswv tus qauv zoo uas ib tug neeg ib txwm muaj. Yav dhau los, cov neeg yeej ib txwm sib tham, sib hais lus, sib txuas lus—thiab tseem dhau los ua “cov kws cev lus”—tiam sis yeej tsis muaj leej twg ntawm lawv pom kev hloov rau hauv lawv lub neej tus yam ntxwv; dua ntawd, lawv yeej dig muag tsis pom cov niam tswv yim tob. Yog li ntawd, cov neeg niaj hnub no yuav tsum tau hloov hom kev ntseeg Vajtswv rau hauv lawv lub neej. Lawv yuav tsum paub meej txog kev xyaum npaj ua rau ib kis, ib yam, ib tug neeg. Lawv yuav tsum ua li no nrog txoj kev npaj ua—tsuas ua li no xwb ces lawv yeej tau txais txiaj ntsig lawm. Kev hloov hauv tib neeg yog pib los ntawm hloov pauv ib yam rau hauv lawv lub siab lub ntsws. Tes dej num yuav tsum pab txhawb kom muaj kev hloov hauv cov neeg lub siab lub ntsws, lawv lub neej, thiab rau ntawm lawv txoj kev tub nkeeg, kev ywj raws lwm tus, thiab kev ua qhev—tsuas yog txoj hau kev no xwb lawv thiaj muaj peev xwm hloov tau.

Txawm tias pawg ntseeg lub neej muaj peev xwm ua tau qee yam los xij, qhov loj tshaj plaws ces lub neej tseeb ntawd yuav tsum muaj peev xwm hloov tib neeg kom tau. Ib tug neeg laus tus yeeb yam yuav tsis muaj peev xwm hloov tau yog tsis muaj lub neej tseeb tiag. Piv txwv, cia peb sim ua tes dej num ntawm Yexus thaum lub sij hawm Tiam Hmoov Hnub. Thaum Yexus tshem tawm tag nrho cov cai qub thiab tau rhawv cov lus txib ntawm tiam tshiab, Nws tau siv yam ua piv txwv muaj tiag los ntawm lub neej tseeb. Thaum Yexus tab tom coj Nws cov thwj tim hla daim teb mog rau thaum hnub So Ntawm Pawg Ntseeg, Nws cov thwj tim cia li tshaib plab thiab tau de cov noob mog los noj. Thaum Cov Neeg Falixais pom qhov no thiab tau hais tias lawv tsis tau ua kev hawm rau hnub So Ntawm Pawg Ntseeg. Lawv kuj tau hais tias tsis tau tso cai cia cov neeg los cawm cov me nyuam nyuj uas tau poob rau hauv ib lub dab zaub nyuj rau hnub So Ntawm Pawg Ntseeg, tau hais tias tej zaum tsis muaj tes dej num ua rau thaum hnub So Ntawm Pawg Ntseeg. Yexus tau hais tej xwm txheej no los tshaj tawm cov lus txib ntawm tiam tshiab ib qho zuj zus. Thaum lub sij hawm ntawd, Nws tau siv ntau yam tseem ceeb los pab kom cov neeg to taub thiab hloov. Qhov no yog txoj kev cai uas Vajntsujplig ua Nws tes dej num, thiab nws tsuas yog txoj hau kev uas muaj peev xwm hloov tau tib neeg xwb. Yog tsis muaj kev ua ntau yam tseem ceeb, cov neeg tsuas muaj peev xwm to taub lub tswv yim thiab txoj kev xav tshaj lij xwb—qhov no tsis yog txoj hau kev hloov uas ntxim zoo. Yog li ntawd ib tug neeg yuav paub kev txawj ntse thiab kev nkag siab los ntawm qhov kev cob qhia tau li cas? Cov tib neeg puas muaj peev xwm tau kev txawj ntse thiab kev nkag siab yooj yim los ntawm kev mloog, kev nyeem ntawv, thiab ua rau kom lawv muaj kev paub ntau ntxiv? Qhov no yuav zoo li cas? Cov tib neeg yuav tsum to taub thiab paub txog lub neej tseeb tiag! Yog li ntawd, ib tug neeg yuav tsum cob qhia, thiab ib tug neeg yuav tsum tsis txhob ncaim mus ntawm lub neej tseeb. Cov tib neeg yuav tsum mob siab rau tej yam sib txawv thiab yuav tsum muaj kev paub meej rau ntau yam sib txawv: theem kev kawm siab, kev hais lus tawm, kev muaj peev xwm ntsia pom tej yam, kev xam pom deb, kev muaj peev xwm to taub Vajtswv cov lus, txoj kev paub xav thiab cov kev kav ntawm tib neeg, thiab lwm yam ntsig txog tib neeg uas cov tib neeg yuav tsum muaj kev paub txog. Tom qab to taub lawm, cov tib neeg yuav tsum npaj rau txoj kev paub meej, ces thiaj li muaj peev xwm tau txais kev hloov. Yog ib tug neeg tau txais kev to taub lawm, tiam sis lawv tsis quav ntsej xyaum ua, yuav muaj peev xwm tshwm sim kev hloov tau li cas? Niaj hnub tam sim no, cov tib neeg to taub ntau heev lawm, tab si lawv tsis ua lub neej raws li kev muaj tseeb; yog li, lawv to taub me ntsis txog Vajtswv cov lus xwb. Koj tsuas raug qhia kom paub me ntsis xwb; koj tsuas tau txais ib qho ci ntsa pom kev lug me ntsis los ntawm tus Vajntsujplig xwb, tiam sim koj tseem tsis muaj kev paub zoo txog lub neej tseeb tiag—los sis tej zaum koj yuav tsis txhawj txog kev paub meej—yog li ntawd koj txoj kev hloov thiaj muaj tsawg. Tom qab lub sij hawm zoo li no dhau los ntev lawm, cov tib neeg mam li to taub ntau. Lawv muaj peev xwm tham ntau txog lawv tej tswv yim kev txawj ntse, tab sis lawv tus yam ntxwv sab nraud tseem zoo li qhov qub, thiab lawv qhov muaj peev xwm thaum xub thawj tseem zoo li qhov qub, yeej tsis paub ntxiv ib qho dab tsi kiag li. Yog zoo li kis no, thaum twg koj mam li muaj kev paub meej?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Sib Tham Txog Pawg Ntseeg Lub Neej thiab Lub Neej Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 437

Pawg ntseeg lub neej tsis zoo li ib hom neej uas cov tib neeg tau los koom saj Vajtswv cov lus, thiab nws tsuas tsim tau ib yam me me ntawm ib tug neeg lub neej xwb. Yog tib neeg lub neej tiag zoo xws li lawv pawg ntseeg lub neej—suav nrog ib txoj sia ntawm sab ntsuj plig, kev saj Vajtswv cov lus, kev thov Vajtswv thiab kev txav ze rau Vajtswv raws li qhov ib txwm ua, kev ua ib lub neej tiag kom txhua yam ua mus raws li Vajtswv txoj kev xav, kev ua lub neej tiag kom txhua yam ua mus raws li qhov tseeb, kev ua ib lub neej tiag los ntawm kev thov Vajtswv thiab kev coj ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, kev hu nkauj qhuas thiab seev cev—ces dhau ntawd qhov no tsuas yog lub neej uas yuav coj lawv nkag mus rau hauv ib lub neej ntawm Vajtswv cov lus. Cov tib neeg feem ntau tsuas npaj cov sij hawm teev ntawm pawg ntseeg lub neej xwb yeej tsis muaj “kev txhawj rau” lawv lub neej sab nraud, ua zoo li lawv tsis muaj kev txhawj dab tsi li. Kuj muaj ntau cov neeg tsuas paub qhov tseeb txog kev ua neej ntawm cov neeg dawb huv xwb rau thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus, kev hu nkauj qhuas los sis kev thov Vajtswv, thiab dhau ntawd ces lawv rov qab mus rau lawv tus kheej lub sij hawm qub. Kev ua lub neej zoo li no yuav tsis muaj peev xwm hloov tib neeg tau, yim ua rau lawv paub Vajtswv tsawg heev. Hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog cov tib neeg xav kom muaj kev hloov ntawm lawv tus yam ntxwv, ces lawv yuav tsum tsis txhob cais lawv tus kheej tawm los ntawm lub neej tiag. Hauv lub neej tiag, koj yuav tsum paub koj tus kheej, tso koj tus kheej tseg, xyaum ua qhov tseeb, thiab kawm cov hauv paus ntsiab lus, cov kev paub xav, thiab cov kev kav kev coj ua ntawm yus tus kheej rau txhua yam ua ntej koj yuav muaj peev xwm hloov tau ib qho zuj zus. Yog koj tsuas npaj rau kev paub lub tswv yim xwb thiab tsuas ua neej nyob raws txoj kev ntseeg yam tsis nkag los kom paub txog qhov tseeb tiag, yog tsis paub meej lub neej tiag, ces koj ib txwm yuav tsis paub meej txog qhov tseeb tiag li, koj ib txwm yuav tsis paub koj tus kheej, qhov tseeb, los sis Vajtswv, thiab koj ib txwm yuav yog tus neeg dig muag thiab tus neeg tsis quav ntsej mus tag ib txhis. Vajtswv tes dej num ntawm kev cawm tib neeg tsis yog pub lawv los ua lub neej zoo li tib neeg lub neej uas ib txwm muaj tom qab ncua sij hawm ntawm lub sij hawm luv luv, los sis tsis yog hloov lawv txoj kev xav thiab cov kev qhuab qhia kev ntseeg yuam kev. Feem ntau, Nws lub hom phiaj yog yuav tsum hloov tib neeg tus yam ntxwv qub, hloov tag nrho lawv lub neej qub, thiab hloov tag nrho lawv txoj kev xav thiab kev xam pom qub. Kev npaj rau pawg ntseeg lub neej nkaus xwb yuav tsis hloov tib neeg lub neej qub tau los sis yuav tsis hloov cov kev coj ua qub uas lawv ua lub neej los tau lub sij hawm ntev lawm. Txawm yuav yog dab tsi los xij, cov tib neeg yuav tsum tsis txhob cais tawm los ntawm lub neej tiag. Vajtswv thov kom tib neeg ua neej nyob raws li tib neeg lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej; uas lawv ua lub neej raws li yam muaj tseeb hauv lawv lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej; thiab lawv ua tau puv npo li lawv tes dej num hauv lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej. Xav paub meej txog qhov tseeb, ib tug neeg yuav tsum tig txhua yam mus rau lub neej tiag. Yog tias, hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, cov tib neeg tsis muaj peev xwm paub tau lawv tus kheej los ntawm kev paub zoo txog kev ua neej tiag, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua neej tau raws li tib neeg lub neej tiag, ces lawv yuav ua tsis tiav. Cov neeg uas tsis mloog lus rau Vajtswv yog tag nrho cov neeg uas tsis muaj peev xwm paub zoo txog kev ua neej tiag. Lawv tag nrho yog cov neeg uas hais tib neeg hom lus, tab sis ua lub neej zoo li dab. Lawv tag nrho yog cov neeg hais qhov muaj tseeb, tab sis ua lub neej tsis mus raws li cov lus qhuab qhia kev ntseeg. Cov neeg no tsis muaj peev xwm ua lub neej mus raws li qhov tseeb ntawm lub neej tiag ib yam li cov neeg uas ntseeg Vajtswv, tab sis yog cov neeg ntxub thiab tsis kam txais los ntawm Nws. Koj yuav tsum tau xyaum ua koj txoj kev paub zoo txog kev ua neej tiag, paub koj tus kheej qhov tsis muaj txaus, kev tsis mloog lus, thiab kev tsis quav ntsej txog, thiab paub koj qhov txawv dua ntawm tib neeg thiab qhov tsis muaj zog. Qhov ntawd, koj txoj kev txawj ntse yuav raug muab xyaw nrog ua ke rau hauv koj tej teeb meem muaj tseeb thiab nyuaj. Tsuas yog hom kev txawj ntse zoo li no xwb thiaj muaj tseeb thiab muaj peev xwm ua rau koj nkag siab koj tus kheej qhov teeb meem thiab muaj kev hloov tus moj yam tau.

Tam sim no twb pib muaj cov neeg ua tau zoo lawm, koj yuav tsum paub zoo txog kev ua neej tiag. Yog li ntawd, xav muaj kev hloov kom tiav, koj yuav tsum pib ntawm qhov kev paub zoo txog kev ua neej tiag, thiab hloov ib qho me ntsis zuj zus. Yog koj zam tib neeg lub neej thiab tsuas tham txog sab ntsuj plig xwb, ces tej yam no yuav qhuav thiab zuav mus; lawv yuav rais los ua yam tsis muaj tseeb tiag, thiab tib neeg yuav hloov tau li cas? Tam sim no koj raug qhia ua kom paub zoo txog kev ua neej tiag, txhawm rau tsim lub hauv paus rau kev paub meej txog qhov tseeb. Qhov no yog ib yam ntawm cov neeg yuav tsum tau ua. Tes dej num ntawm tus Vajntsujplig feem ntau yog qhia kev, ces qhov seem ntawd mam li cia rau tib neeg xyaum ua thiab ua kom muaj kev to taub qhov tseeb. Txhua tus neeg yuav paub zoo txog kev ua neej tiag los ntawm ntau txoj hau kev sib txawv, tej ntawd lawv muaj peev xwm coj Vajtswv nkag los rau lub neej tiag, thiab ua lub neej tiag raws li qhov tib neeg ib txwm muaj. Qhov no thiaj yog hom kev ua neej uas muaj qab hau!

Tam sim no twb pib muaj cov neeg ua tau zoo lawm, koj yuav tsum paub zoo txog kev ua neej tiag. Yog li ntawd, xav muaj kev hloov kom tiav, koj yuav tsum pib ntawm qhov kev paub zoo txog kev ua neej tiag, thiab hloov ib qho me ntsis zuj zus. Yog koj zam tib neeg lub neej thiab tsuas tham txog sab ntsuj plig xwb, ces tej yam no yuav qhuav thiab zuav mus; lawv yuav rais los ua yam tsis muaj tseeb tiag, thiab tib neeg yuav hloov tau li cas? Tam sim no koj raug qhia ua kom paub zoo txog kev ua neej tiag, txhawm rau tsim lub hauv paus rau kev paub meej txog qhov tseeb. Qhov no yog ib yam ntawm cov neeg yuav tsum tau ua. Tes dej num ntawm tus Vajntsujplig feem ntau yog qhia kev, ces qhov seem ntawd mam li cia rau tib neeg xyaum ua thiab ua kom muaj kev to taub qhov tseeb. Txhua tus neeg yuav paub zoo txog kev ua neej tiag los ntawm ntau txoj hau kev sib txawv, tej ntawd lawv muaj peev xwm coj Vajtswv nkag los rau lub neej tiag, thiab ua lub neej tiag raws li qhov tib neeg ib txwm muaj. Qhov no thiaj yog hom kev ua neej uas muaj qab hau!

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 438

Yav dhau los, nws tau hais tias kev muaj ntawm tus Vajntsujplig thiab kev muaj txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig mas sib txawv. Tus yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawm kev muaj tus Vajntsujplig yog raug qhia tshwm meej rau hauv tej kev xav, qhov muaj qab hau, thiab kev ua neej. Ib tug neeg tus yeeb yam tseem yuav nyob raws li qhov nwstxeev yog, tab sis nyob rau hauv tej ntawd yuav muaj kev thaj yeeb, thiab sab nraud los lawv yeej muaj kev coj zoo ntawm ib tug neeg dawb huv. Qhov no lawv yuav zoo li cas thaum tus Vajntsujplig nyob nrog lawv. Thaum ib tug neeg muaj tus Vajntsujplig nyob nrog lawm, lawv txoj kev xav yeej ib txwm tus. Thaum lawv tshaib plab lawv xav noj, thaum lawv nqhis dej lawv xav haus dej. … Tej kev qhia tshwm meej zoo li no ntawm kev ua neej nyob tsis yog kev qhuab qhia ntawm tus Vajntsujplig; lawv yog tib neeg tej kev xav thiab tus yam ntxwv ntawm kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig. Ib txhia tib neeg ntseeg yuam kev tias cov neeg uas muaj tus Vajntsujplig nyob nrog ces yeej tsis paub tshaib plab, tias lawv tsis hnov sab nkees, thiab zoo li lawv tsis muaj kev xav rau tsev neeg, yuav luag nrauj tag nrho lawv tus kheej mus ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Qhov tseeb, tus Vajntsujplig yim nyob nrog tib neeg ntau npaum li cas, lawv yim coj tus npaum li ntawd. Lawv paub kev txom nyem thiab muab txhua yam tso rau Vajtswv, muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, thiab coj ncaj rau Vajtswv; tshaj qhov no lawm, lawv saib tej khoom noj thiab khaub ncaws tseem ceeb. Muab hais ua lwm lo lus, lawv yuav tsis poob dab tsi ntawm kev ua neej uas tib neeg tsim nyog yuav tsum muaj thiab yog, dua ntawd, tseem muaj kev muaj qab hau tshwj xeeb thiab. Tej thaum, lawv nyeem Vajtswv cov lus thiab ua tib zoo xav txog Vajtswv txoj dej num; nws muaj kev ntseeg nyob hauv lawv lub siab thiab lawv txaus siab caum raws qhov tseeb. Tiag tiag ces, tus Vajntsujplig txoj dej num yog nyob raws li lub hauv paus no. Yog tib neeg tsis muaj txoj kev xav, ces lawv tsis muaj kev muaj qab hau—qhov no tsis yog tus yam ntxwv uas ib txwm muaj. Thaum tib neeg muaj txoj kev xav thiab tus Vajntsujplig nyob nrog lawv lawm, lawv muaj kev muaj qab hau ntawm ib tug neeg li ib txwm xwb xwb li, yog li ntawd, lawv thiaj muaj ib tug yam ntxwv li ib txwm muaj. Hauv kev pom kev ntsib Vajtswv txoj dej num, tus Vajntsujplig yuav ua txoj dej num rau qee zaus, hos kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig yeej muaj yuav luag xwm yeem. Yog thaum tib neeg qhov kev muaj qab hau thiab kev xav tseem tus li qhov ib txwm muaj, thiab thaum lawv tej yam ntxwv tseem tus li qhov ib txwm muaj, ces tus Vajntsujplig yeej yuav nyob nrog lawv xwb xwb li. Thaum tib neeg qhov kev muaj qab hau thiab txoj kev xav tsis nyob tus li qhov ib txwm muaj lawm, ces lawv qhov yog kev ua neej tsis nyob tus li qhov ib txwm muaj lawm thiab. Yog, thaum lub sij hawm no, txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig nyob rau hauv koj, ces tus Vajntsujplig kuj yuav nyob nrog koj xwb xwb li thiab. Tab sis yog tus Vajntsujplig nyob nrog koj, nws tsis ua raws li yam uas tus Vajntsujplig tab tom ua dej num rau hauv koj, vim tus Vajntsujplig ua dej num rau thaum cov sij hawm tshwj xeeb xwb. Qhov muaj ntawm tus Vajntsujplig tsuas tuaj yeem ua kom tib neeg muaj nyob tau xwb, tab sis tus Vajntsujplig tsuas ua txoj dej num rau qee cov sij hawm nkaus xwb. Piv txwv li, yog koj yog ib tug thawj coj los sis ib tug neeg ua dej num, thaum koj ywg dej thiab muab kev npaj yug rau pawg ntseeg, tus Vajntsujplig yuav qhia koj kom paub qee cov lus uas tab tom raug qhia rau lwm tus thiab tuaj yeem daws tau tej teeb meem muaj qab hau ntawm koj qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam—thaum cov sij hawm zoo li no, tus Vajntsujplig tab tom ua dej num. Tej thaum, thaum koj tab tom noj thiab haus Vajtswv cov lus, tus Vajntsujplig qhia koj kom paub qee cov lus tseeb uas muaj feem xyuam tshwj xeeb rau koj tus kheej tej kev pom kev ntsib, ua rau koj tau txais kev paub ntau dua ntawm koj tus kheej tej yam ntxwv; qhov no kuj yog txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig thiab. Tej thaum, uas Kuv hais, nej mloog thiab tuaj yeem ntsuas tau nej tus kheej tej yam ntxwv tawm tsam rau Kuv cov lus, thiab tej thaum nej raug txhawb los sis tshoov siab; tag nrho qhov no yog txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig. Ib txhia tib neeg hais tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv txhua lub sij hawm. Qhov no yeej ua tsis tau li. Yog lawv tau hais tias tus Vajntsujplig yeej ib txwm nyob nrog lawv tas li, qhov ntawd yeej muaj tseeb. Yog lawv tau hais tias lawv txoj kev xav thiab kev txawj xav yeej nyob tus txhua lub sij hawm, ces qhov ntawd kuj yog muaj tseeb thiab, thiab qhia tawm tias tus Vajntsujplig nyob nrog lawv. Yog lawv hais tias tus Vajntsujplig ib txwm ua dej num rau hauv lawv, qhov ntawd yog lawv raug qhia los ntawm Vajtswv thiab raug txhawb los ntawm Vajntsujplig rau txhua txhua lub sij hawm, thiab muab tau txoj kev paub tshiab txhua lub sij hawm, ces qhov no txhais tau tias tsis yog li ib txwm muaj lawm! Nws yog tshaj ntuj tsim tag nrho lawm! Tsis muaj ib qho tseem yuav ua xyem xyav li lawm, cov tib neeg zoo li no yog cov ntsujplig phem! Txawm tias thaum Vajtswv tus Ntsujplig los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm los xij, muaj ntau zaus uas Nws yuav tsum noj thiab yuav tsum so—tsis hais dab tsi txog ntawm tib neeg li. Cov uas tau raug cov ntsujplig phem nkag rau lawm ces zoo li tsis muaj kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Lawv tuaj yeem tso thiab muab txhua yam tso tseg tag nrho, lawv muaj kev xav ywj pheej, tuaj yeem thev taus kev tsim txom thiab tsis hnov nkees ib qho me me li, zoo npaum nkaus li lawv tau hla dhau cev nqaij daim tawv lawm. Qhov no tseem tsis yog tshaj ntuj tsim los? Txoj dej num ntawmcov ntsujplig phem yog tshaj ntuj tsim—tib neeg tsis tuaj yeem ua tau tej yam zoo li no! Cov uas tsis muaj kev xam pom khib siab thaum lawv pom cov neeg zoo li: Lawv hais tias lawv muaj qhov ruaj khov rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, muaj kev ntseeg loj tshaj, thiab yeej tsis ua rau pom ib qho qaug zog me me li! Qhov tseeb tiag, tej no yog tag nrho tej kev qhia tshwm meej txog txoj dej num ntawm ib tug ntsujplig phem. Vim, tib neeg yeej yuav tsum muaj tib neeg tej kev qaug zog; qhov no yog tus yam ntxwv ntawm cov uas muaj tus Vajntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 439

Kev tuav yus tej lus tim khawv khov kho txhais tau li cas? Ib txhia tib neeg hais tias lawv tsuas caum raws li qhov lawv ua tam sim no xwb thiab tsis txhawj txog lawv tus kheej tias lawv puas muaj peev xwm muab tau los sis tsis tau lub neej txoj sia; lawv tsis caum raws lub neej txoj sia, tab sis lawv kuj tsis thim, ib yam nkaus thiab. Lawv tsuas lees paub tias theem dej num no raug ua los ntawm Vajtswv xwb. Qhov no puas yog ua tsis tiav rau hauv lawv qhov hais lus tim khawv? Cov neeg zoo li no tsis hais lus tim khawv tias raug kov yeej lawm. Cov uas tau raug kov yeej lawm ua raws yam tsis xav txog lwm yam tag nrho thiab tuaj yeem caum raws lub neej txoj sia. Lawv tsis yog ntseeg tus Vajtswv uas muaj tiag nkaus xwb, tab tsis kuj paub caum raws tag nrho Vajtswv tej kev npaj tib si. Cov zoo li cov no yog cov hais lus tim khawv. Cov uas tsis hais lus tim khawv yeej tsis caum raws lub neej txoj sia thiab tseem ua ntxhov quas niab los thiab. Tej zaum koj yeej caum raws lawm, tab sis qhov no tsis txhais tau tias koj tau raug kov yeej lawm, vim koj tsis muaj kev to taub ntawm Vajtswv txoj dej num niaj hnub no li. Yuav tsum ua kom tau qee cov yam ntxwv thiaj li tau txais kev kov yeej. Tsis yog txhua tus cov caum raws thiaj yog cov tau kov yeej, vim hauv koj lub siab koj tsis to taub dab tsi tias yog vim li cas koj thiaj yuav tsum tau caum raws tus Vajtswv ntawm niaj hnub no, los sis koj puas paub tias koj ua los txog niaj hnub no tau li cas, leej twg yog tus tau pab txhawb koj los txog niaj hnub no. Ib txhia tib neeg txoj kev xyaum ua raws ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yeej ib txwm ntxhov quas niab thiab feeb tsis meej; yog li, kev caum raws thiaj tsis txhais tau tias koj muaj lus tim khawv. Yam yog lus tim khawv tiag yog dab tsi? Kev hais lus tim khawv uas tau hais rau ntawm no muaj ob qho: Qhov ib yog lus tim khawv ntawm qhov tau raug kov yeej lawm, thiab lwm qhov ces yog lus tim khawv ntawm kev raug ua tau kom zoo tiav log (uas, ib txwm, yog kev haus lus tim khawv rau ntawm tej kev sim siab thiab tej kev ceeb laj txom nyem loj ntawm yav tom ntej loj dua). Muab hais ua lwm lo lus, yog koj tuaj yeem sawv tau khov kho rau thaum lub sij hawm ntsib tej kev ceeb laj txom nyem loj thiab kev sim siab, ces koj yuav tau txais kauj ruam ob ntawm kev hais lus tim khawv. Yam uas tseem ceeb tshaj hnub no yog thawj kauj ruam ntawm kev hais lus tim khawv: tuaj yeem sawv tau khov kho rau thaum txhua lub sij hawm ntawm tej kev sim siab ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Qhov no yoglus tim khawv ntawm kev raug kov yeej. Qhov ntawd vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm ntawm kev kov yeej lawm. (Koj yuav tsum paub ias tam sim no yog lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj dej num rau saum lub ntiaj teb lawm; tus Vajtswv uas yug los ua neeg txoj dej num tseem ceeb rau saum lub ntiaj teb yog kom kov yeej pawg neeg no rau saum lub ntiaj teb uas yog cov caum raws Nws los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas.) Txawm tias koj yuav muaj los sis tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv ntawm qhov raug kov yeej los xij tsis yog nyob rau ntawm qhov koj muaj peev xwm caum raws kom mus txog thaum kawg kiag xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, ces seb, koj puas muaj kev pom kev ntsib txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj dej num, koj muaj peev xwm to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab koj puas paub los sis tsis paub tag nrho txoj dej num no. Koj yuav tsis tuaj yeem mus rau txoj kev caum raws kom txog thaum kawg kiag. Koj yuav tsum txaus siab lees rau txhua txhua kis ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, yuav tsum tuaj yeem to taub qhov tseeb txhua kauj ruam ntawm txoj dej num uas koj pom thiab ntsib, thiab yuav tsum tuaj yeem tau txais txoj kev paub, thiab kev mloog hais rau ntawm Vajtswv tus moj yam. Qhov no yog kev hais lus tim khawv kawg ntawm qhov raug kov yeej, uas koj yuav tsum tau ua. Kev hais lus tim khawv ntawm qhov raug kov yeej feem ntau yog hais txog rau koj txoj kev paub ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg. Qhov tseem ceeb, ntawm kauj ruam hais lus tim khawv no yog kev yug los neeg ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ua los sis tsis ua li cas los xij los sis hais ua ntej rau cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb los sis cov uas tau siv lub hwj chim; yam tseem ceeb tshaj plaws txhua yam saum toj saud yog qhov uas koj tuaj yeem ua raws tau tag nrho Vajtswv cov lus hais los ntawm qhov ncauj thiab tag nrho ntawm Nws txoj dej num. Yog li ntawd, kauj ruam hais lus tim khawv no thiaj li tsi ntsees mus rau Ntxwgnyoog thiab tag nrho Vajtswv cov yeeb ncuab—tej dab phem thiab tej neeg tsis haum xeeb uas yog cov tsis ntseeg tias Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob thiab tseem los ua txoj dej num loj tshaj, thiab tshaj qhov no, tseem tsis ntseeg qhov tseeb ntawm qhov Vajtswv rov qab rau hauv cev nqaij daim tawv. Muab hais ua lwm lo lus, yog tau tsi ntsees rau tag nrho cov neeg tawm tsam Khetos—tag nrho cov yeeb ncuab uas yog cov tsis ntseeg rau qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv.

Kev xav txog Vajtswv thiab kev ntshaw nrhiav rau Vajtswv tsis ua pov thawj qhia tau tias koj raug txeeb tau los ntawm Vajtswv; qhov no nyob ntawm qhov sebkoj puas ntseeg tias Nws yog Txoj Lus dhau los ua cev nqaij daim tawv, txawm koj yuav ntseeg tias Txoj Lus tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, thiab txawm koj ntseeg tias tus Ntsujplig tau los rau hauv Txoj Lus, thiab Txoj Lus tau tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv. Qhov no yog kev hais lus tim khawv tseem ceeb. Txawm tias koj yuav caum raws li cas los yeej tsis ua cas, los sis koj tsis muab koj tus kheej fij rau los xij; yam uas tseem ceeb tshaj plaws yog koj tuaj yeem nrhiav pom los ntawm qhov kev ua neej no tias Txoj Lus tau dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb tau pom tseeb rau hauv cev nqaij daim tawv lawm—tias tag nrho txhua yam tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia tau los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, Vajtswv tus Ntsujplig twb los txog rau saum lub ntiaj teb lawm thiab tus Ntsujplig tau los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm. Txawm tias, sab nraum daim tawv, qhov no yuav tshwm sim sib txawv mus ntawm tus Vajntsujplig txoj kev xav los xij, hauv txoj dej num koj tuaj yeem pom meej dua tias tus Vajntsujplig twb tau los tiag rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, thiab, tshaj qhov no, tias Txoj Lus dhau los rau cev nqaij daim tawv thiab Txoj Lus tau tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv lawm. Koj tuaj yeem to taub lub ntsiab tseeb ntawm cov lus: “Nyob rau thaum pib ces yog txoj Lus, thiab txoj Lus nyob nrog Vajtswv, thiab txoj Lus yog Vajtswv.” Tshaj qhov ntawd, koj yuav tsum to taub tias Txoj Lus ntawm hnub no yog Vajtswv, thiab pom Txoj Lus dhau los ua cev nqaij daim tawv. Qhov no yog kev hais lus tim khawv zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua tau. Tej no ua pov thawj qhia tau tias koj muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv uas dhau los ua cev nqaij daim tawv—koj tsis yog tsis muaj peev xwm paub Nws nkaus xwb, tab sis kuj ras tias txoj hau kev uas koj taug niaj hnub no yog txoj hau kev ntawm lub neej txoj sia, thiab txoj hau kev ntawm qhov tseeb. Theem dej num no Yexus tau ua puv npo rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ntawm “Txoj Lus yog nyob nrog Vajtswv”: Qhov tseeb ntawm Vajtswv yog nyob nrog Vajtswv, thiab Vajtswv tus Ntsujplig yog nyob nrog cev nqaij daim tawv thiab tsis tuaj yeem faib cais mus ntawm cev nqaij daim tawv tau. Qhov ntawd yog, cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg uas yog nyob nrog Vajtswv tus Ntsujplig, uas yog yam ua pov thawj qhia tau zoo tshaj tias Yexus uas yug los ua neeg yog thawj qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv. Theem dej num no yog raws nraim kiag sab hauv lub ntsiab ntawm “Txoj Lus dhau los ua cev nqaij daim tawv,” kom muaj lub ntsiab tob dua qub rau “Txoj Lus yog nyob nrog Vajtswv, thiab Txoj Lus yog Vajtswv,” thiab cia rau koj ntseeg khov kho cov lus “Nyob rau thaum chiv keeb yog Txoj Lus.” Uas hais tau tias, thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim Vajtswv yeej muaj cov lus lawm, Nws cov lus yog tau nyob nrog Nws thiab faib cais tawm tsis tau mus ntawm Nws, thiab thaum kawg ntawm tiam ntawd, Nws haj yam ua rau pom meej dua txog lub hwj chim thiab qhov muaj cai ntawm Nws cov lus, thiab cia rau tib neeg los pom tag nrho Nws tej hau kev—los hnov tag nrho ntawm Nws cov lus. Qhov no yog txoj dej num thaum kawg ntawm tiam ntawd. Koj yuav tsum to taub tej no kom tshab thoob plaws du lug. Nws tsis yog ib nqe lus ntawm kev paub cev nqaij daim tawv xwb, tab sis yog qhov koj yuav to taub li cas rau cev nqaij daim tawv thiab Txoj Lus. Qhov no yog lus tim khawv tias koj yuav tsum tau ris, tias sawv daws yuav tsum tau paub. Vim hais tias qhov no yog txoj dej num ntawm qhov kev yug los ua neeg zaum ob—thiab zaum kawg uas Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv—nws ua tau tiav hlo ntawm qhov kev tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg, ua txhij txhua thoob plaws thiab nthuav qhia tag nrho Vajtswv txoj dej num rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab ua rau los xaus tiam kawg ntawm Vajtswv qhov nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, koj yuav tsum paub lub ntsiab ntawm qhov kev yug los ua neeg. Nws tsis tseem ceeb dab tsi txawm tias koj yuav mus ua ke tau zoo npaum li cas los xij, los sis koj ua rau lwm yam sab nraud tau zoo npaum li cas los xij; qhov tseem ceeb ces seb koj puas muaj peev xwm zwm rau ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg xub ntiag tiag tiag thiab fij koj qhov tag nrho rau Vajtswv, thiab ua raws nraim li Nws cov lus hais uas tawm hauv Nws lub qhov ncauj los tag nrho. Qhov no yog yam uas koj yuav tsum tau ua, thiab yam uas koj yuav tsum tau ua raws.

Kauj ruam kawg ntawm kev hais lus tim khawv yog qhov lus tim khawv ntawm qhov seb koj puas tuaj yeem los sis tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tiav log—uas hais tau tias, thaum muaj kev to taub tag nrho ntawm cov lus hais tawm hauv qhov ncauj los ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg, koj los muaj kev paub ntawm Vajtswv thiab ntseeg txog Nws lawm, koj ua neej tau tag nrho cov lus hais hauv qhov ncauj los ntawm Vajtswv lawm, thiab ua tauv tej yam ntxwv uas Vajtswv hais txog koj—hom yeeb yam ntawm Petus thiab Yauj txoj kev ntseeg—tej yam uas koj mloog lus mus txog qhov tuag, muab koj tus kheej tag nrho tso rau Nws, thiab thaum kawg ua tau ib tug duab ntawm tus neeg uas muaj tus qauv zoo, uas txhais tau tias yog tus duab ntawm ib tug neeg uas raug txeeb tau lawm thiab raug ua zoo tiav log tom qab tau pom thiab tau ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab thuas lawm. Qhov no yog kev hais lus tim khawv thaum kawg—nws yog qhov hais lus tim khawv uas tsim nyog thaum kawg yuav poob mus rau tus uas raug ua kom zoo tiav log. Tej no yog ob kauj ruam ntawm kev hais lus tim khawv uas koj yuav tsum tau hais, thiab ob qho ntawd muaj feem xyuam sib txuas ua ke, plam ib qho tsis tau hlo li. Tab tsis nws muaj ib yam uas koj yuav tsum paub txog: Txoj kev hais lus tim khawv uas Kuv cheem tsum ntawm koj niaj hnub no tsis yog tsi ntsees rau cov neeg ntawm lub ntiaj teb, los sis tsis yog rau ib tug tib neeg twg, tab sis tias yog yam uas Kuv thov ntawm koj. Nws raug ntsuas los ntawm qhov seb koj puas tuaj yeem ua tau rau raws Kuv, thiab seb koj puas tuaj yeem ua tau tiav hlo cov qauv zoo ntawm Kuv tej kev cheem tsum ntawm nej txhua tus ntawm ko. Qhov no yog yam uas nej yuav tsum to taub.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 440

Thaum nej ntsib kev txom nyem me me los sis muaj kev nyuaj siab me me, nws yeej zoo rau nej; yog tau muab lub sij hawm rau nej yooj yooj yim nej yuav raug puas tsuaj, thiab ces nej yuav raug tiv thaiv tau li cas? Niaj hnub no, nws yog vim hais tias nej raug qhuab ntuas, raug txiav txim, thiab raug foom phem tias tau muab kev tiv thaiv rau nej lawm. Nws yog vim hais tias nej tau raug txom nyem ntau tshaj qhov uas nej tau raug tiv thaiv lawm. Yog tsis li ntawd ces, nej yeej poob mus rau hauv qhov kev puas ntsoog los ntev lawm. Qhov no tsis yog txhob txwm ua tej yam kom nyuaj rau nej—tib neeg tus yeeb yam yeej hloov nyuaj, thiab yog li ntawd nws yuav tsum hloov kom tau lawv tej moj yam. Niaj hnub no, nej tseem tsis muaj txoj kev xav los sis kev txawj xav li Povlauj muaj, los sis nej tseem tsis muaj nws qhov kev lees paub tus kheej li. Nej yuav tsum raug nias qee tas li, thiab nej yuav tsum raug qhuab ntuas tas li thiab raug txiav txim txhawm rau kom tsa nej tej ntsujplig sawv los. Kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog yam zoo tshaj plaws rau nej txoj sia. Thiab thaum tsim nyog, kuj yuav tsum muaj kev qhuab ntuas qhov tseeb rau nej thiab; tsuas yog li ntawd nkaus xwb nej thiaj li zwm tau puv npo. Nej tej yeeb yam zoo li ntawd tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev foom phem, nej yuav tsis txaus siab nyo nej lub taub hau kom qis, tsis txaus siab zwm rau. Yog tsis muaj qhov tseeb rau nej pom kiag ntawm ob lub qhov muag, yuav tsis muaj qhov ua tau los. Nej qeeb tiag tiag li thiab tsis tsim nyog rau tus yam ntxwv no li os! Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws yuav nyuaj rau nej los kov kom yeej, thiab nyuaj rau nej los ua kom muaj yeej rau kev coj tsis ncaj ncees thiab kev tsis mloog lus. Nej tus yeeb yam qub raug cog ruaj khov tob heev lawm. Yog nej raug tso rau ntawm lub zwm txwv, nej yuav tsis muaj tswv yim xav txog qhov siab ntawm lub ntuj thiab qhov tob ntawm lub ntiaj teb, nej yuav mus tom ntej tau tsawg heev. Nej tseem tsis paub tias nej los qhov twg los, yog li nej tuaj yeem paub tus Tswv ntawm txoj kev tsim tau li cas? Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev foom phem ntawm niaj hnub no kom ncav sij hawm, nej hnub kawg yuav tsum los txog ntev lawm. Qhov ntawd tsis muaj dab tsi hais txog ntawm nej txoj hmoo li—qhov ntawd tseem tsis yog nyob rau hauv kev phom sij los? Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ncav sij hawm, leej twg yuav paub tias nej qhov khav theeb yuav loj hlob li cas, thiab nej yuav raug puas ntsoog li cas. Qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no tau coj nej los txog rau niaj hnub no, thiab lawv tau tshwj tseg nej qhov kev muaj nyob lawm. Yog tseem siv tib hom tswv yim qhia “kev txawj ntse” rau nej zoo ib yam li nej “leej txiv” li, ces leej twg thiaj li yuav paub yam uas nej yuav tsum to taub txog! Nej yeej tsis muaj rab peev xwm tswj thiab xav txog rau ntawm nej tus kheej li. Vim cov tib neeg zoo li nej, yog nej tsuas caum raws xwb thiab tsuas mloog lus xwb yam tsis muaj kev cuam tshuam los sis tej kev tab kaum li, Kuv tej hom phiaj yuav raug ua tiav hlo. Nej tsis tau lees txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm niaj hnub no kom tau zoo dua qub los? Nej puas muaj lwm yam kev xaiv lawm?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (6)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 441

Thaum koj npaj txhij koj tus kheej rau txoj sia lawm, koj yuav tsum tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav tsum muaj peev xwm tham txog kev paub ntawm Vajtswv, ntawm koj tej kev xam pom rau ntawm tib neeg txoj sia, thiab, tshwj xeeb, ntawm koj txoj kev paub txog txoj dej num uas raug ua tiav los ntawm Vajtswv rau thaum tiam kawg. Vim koj caum raws txoj sia, koj yuav tsum muaj tej yam no kom txhij rau koj tus kheej. Thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav tsum ntsuas qhov muaj tseeb ntawm koj tus kheej tus yam ntxwv piv rau tej ntawd. Qhov ntawd yog, thaum koj nrhiav pom koj tej yam ua tsis tau zoo txaus rau hauv koj txoj kev ntsib kev pom tiag, koj yuav tsum muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua raws, kev tig rov qab rau ntawm koj tej kev txhawb siab ntsws tsis raug thiab tej kev xav phem. Yog koj mob siab nrhiav tej yam no tas li thiab nchuav koj lub siab ua kom tiav tej ntawd, ces koj thiaj li yuav muaj ib txoj kev cawm raws, koj thiaj li tsis hnov qhuav qhawv, thiab yog li koj thiaj li muaj peev xwm tuav tau tus yam ntxwv zoo. Tsuas yog li ntawd nkaus xwb koj thiaj li ua tau tus ris ib lub nra hauv koj tus kheej txoj sia, tus uas muaj kev ntseeg. Vim li cas thiaj li yog qee tus neeg xwb, tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, uas tsis tuaj yeem muab tej ntawd coj los xyaum ua raws? Nws tsis yog vim hais tias lawv tsis tuaj yeem nkag siab tej yam tseem ceeb tshaj plaws los? Nws tsis yog vim hais tias lawv tsis tau mob siab ua lub neej tiag tiag los? Qhov kev muaj qab hau uas lawv tsis tuaj yeem nkag siab tej yam tseem ceeb thiab tsis muaj txoj kev xyaum ua raws yog vim tias thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv tsis muaj peev xwm muab lawv tus kheej tej moj yam piv rau tej ntawd tau, los sis lawv tuaj yeem tswj xyuas lawv tus kheej tej yam ntxwv. Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv nyeem Vajtswv cov lus thiab muab kuv tus yam ntxwv piv rau tej ntawd, thiab kuv paub tias kuv yog tus lwj liam thiab muaj rab peev xwm tsis zoo, tab sis kuv tsis muaj cuab kav ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav.” Koj tsuas pom raws sab nraum daim tawv xwb; nws muaj ntau yam tiag uas koj tsis paub txog: yuav muab tej kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg tau li cas, yuav muab txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj tso tseg tau li cas, yuav hloov koj tus kheej tau li cas, yuav paub qhov tseeb ntawm tej no tau li cas, yuav tsim kho koj rab peev xwm tau li cas, thiab yuav pib ntawm qhov twg los. Koj tsuas nkag siab me ntsis raws sab nraum daim tawv nkaus xwb, thiab txhua yam uas koj paub yog yam uas koj lwj liam tiag tiag lawm xwb. Thaum koj ntsib cov kwv tij thiab cov nkauj muam, koj tham txog qhov koj lwj liam npaum li cas, thiab nws zoo nkaus li koj paub koj tus kheej thiab ris ib lub nra tau zoo tshaj rau koj txoj sia. Qhov tseeb, koj tus moj yam lwj liam tsis tau hloov li, uas ua pov thawj qhia tau tias koj tsis tau nrhiav pom txoj kev xyaum ua raws. Yog koj coj ib pawg ntseeg, koj yuav tsum nkag siab tej yam ntxwv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab qhia tej ntawd tawm. Nws puas yuav ua tau tsuav yog hais tias: “Nej cov tib neeg tsis mloog lus thiab tsis vam meej puas yog!”? Tsis yog, koj yuav tsum tham tshwj xeeb txog lawv qhov kev tsis mloog lus thiab kev tsis vam meej uas raug qhia tshwm tawm ntawd. Koj yuav tsum tham txog lawv tej yam ntxwv tsis mloog lus, lawv tej cwj pwm tsis mloog lus, thiab lawv tej moj yam phem, thiab koj yuav tsum tham txog tej yam no rau hauv txoj hau kev uas lawv ntseeg txog qhov tseeb nyob hauv koj cov lus. Siv tej yam muaj tiag thiab tej yam ua piv txwv los tsim koj tej kev xam pom, thiab hais raws nraim li qhov uas lawv tuaj yeem tsoo tus cwj lwm ntxeev siab kom tawg tau li cas, thiab taw qhia txog txoj kev xyaum ua raws—qhov no yog yuav ua kom cov tib neeg ntseeg tau li cas. Tsuas yog cov uas muaj peev xwm coj tau lwm tus neeg nkaus xwb; lawv thiaj li muaj qhov tseeb qhov tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 442

Kev hais lus tim khawv rau Vajtswv yog ib qho tseem ceeb chiv thawj ntawm kev tham txog koj txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj dej num, ntawm qhov uas Vajtswv kov yeej tib neeg li cas, ntawm qhov uas Nws cawm tib neeg li cas, ntawm qhov uas Nws hloov tib neeg li cas; nws yog ib qho tseem ceeb ntawm kev tham txog qhov uas Nws coj tib neeg kev li cas kom to taub qhov tseeb qhov tseeb tiag, tso cai cia kom lawv raug kov yeej, raug ua kom zoo tiav log, thiab raug cawm los ntawm Nws. Kev hais lus tim khawv txhais tau tias yog kev tham txog Nws txoj dej num thiab tag nrho yam uas koj tau ntsib tau pom. Tsuas yog Nws txoj dej num nkaus xwb thiaj li tuaj yeem sawv cev rau Nws, thiab tsuas yog Nws txoj dej num nkaus xwb thiaj li tuaj yeem nthuav tawm Nws rau sawv daws pom, hauv Nws tag nrho; Nws txoj dej num hais lus tim khawv rau Nws. Nws txoj dej num thiab cov lus hais tawm sawv cev kiag rau tus Ntsujplig; txoj dej num uas Nws ua yog raug ua los ntawm tus Ntsujplig, thiab cov lus Nws hais yog raug hais los ntawm tus Ntsujplig. Tej no raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, tiam sis, hauv qhov muaj tseeb, lawv yog tej kev nthuav tawm ntawm tus Ntsujplig. Tag nrho txoj dej num uas Nws ua thiab tag nrho cov lus uas Nws hais sawv cev rau Nws lub ntsiab tseem ceeb. Yog, tom qab Nws Tus Kheej hnav ris tsho hauv cev nqaij daim tawv thiab los rau ntawm tib neeg lawm, Vajtswv tsis hais lus los sis ua txoj dej num lawm, thiab thiaj li tau thov kom nej paub txog Nws qhov muaj tseeb, qhov uas Nws ib txwm muaj, thiab Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, koj puas muaj peev xwm ua tau? Koj puas muaj peev xwm paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Ntsujplig yog dab tsi? Koj puas muaj peev xwm paub tias tej yeeb yam nawm Nws cev nqaij daim tawv yog dab tsi? Nws tsuas yog vim hais tias nej muaj kev ntsib kev pom txhua kauj ruam ntawm Nws txoj dej num uas Nws hais kom nej hais lus tim khawv rau Nws lawm. Yog nej tsis muaj txoj kev ntsib kev pom zoo li no, ces Nws yuav tsis nias qees kom nej hais lus tim khawv li. Yog li ntawd, thaum koj hais lus tim khawv rau Vajtswv, koj tsis yog hais lus tim khawv rau Nws sab nraum kev ua neej nkaus xwb, tab sis kuj hais lus tim khawv rau txoj dej num uas Nws ua thiab txoj kev uas Nws ntaus thawj thiab; koj yuav tsum hais lus tim khawv txog qhov uas koj raug kov yeej los ntawm Nws li cas thiab tej yam uas koj raug ua kom zoo tiav log yog dab tsi. Qhov no yog hom kev ntawm qhov lus tim khawv uas koj yuav tsum hais. Yog, koj mus qhov chaw twg los xij, koj quaj tawm tias: “Peb tus Vajtswv los ua dej num lawm, thiab Nws txoj dej num yeej muaj qab hau tiag tiag li! Nws muab tau peb yam tsis yog tej kev ua tshaj qhov ntuj tsim, tsis muaj ib qho txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus hlo li!” Lwm tus yuav nug tias: “Koj txhais tau li cas thaum koj hais tias Nws tsis ua txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus? Nws kov yeej koj tau li cas yog tsis siv tej txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus?” Thiab koj hais tias: “Nws hais lus, thiab, tsis qhia tawm txog ib yam zoo kawg nkaus los sis tej txuj ci phim hwj li, Nws tau kov yeej peb lawm. Nws txoj dej num tau kov yeej peb lawm.” Thaum kawg, yog koj tsis muaj peev xwm hais tau ib yam ntawm lub ntsiab tseem ceeb li, yog koj tsis tuaj yeem tham txog tej yam tshwj xeeb, qhov no puas yog lus tim khawv tiag mas? Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg kov yeej tib neeg lawm, nws yog Nws cov lus muaj hwj huaj qaum ntuj uas ua tau li ntawd. Kev ua neeg tsis tuaj yeem ua tiav hlo tau qhov no; nws tsis yog tej yam uas ib tug tib neeg txawj tuag tuaj yeem ua tau, thiab txawm tias cov neeg ntawm cov tib neeg uas muaj rab peev xwm siab tshaj plaws los yeej tsis muaj peev xwm txog qhov no li, vim Nws lub hwj chim qaum ntujnyob siab dua txhua yam uas raug tsim los. Qhov no yog txuj ci tshwj xeeb rau tib neeg; tus Tswv Tsim, tom qab txhua yam, yeej siab tshaj txhua yam uas raug tsim los. Txhua yam uas raug tsim los tsis tuaj yeem nyob siab dua tus Tswv Tsim; yog koj tseem siab dua Nws lawm, Nws yuav tsis muaj peev xwm kov yeej koj, thiab Nws tsuas kov yeej koj nkaus xwb vim hais tias Nws siab dua koj lawm. Tus uas tuaj yeem kov yeej tag nrho tib neeg ntiaj teb yog tus Tswv Tsim, thiab tsis muaj leej twg li lawm tab sis Nws tuaj yeem ua txoj dej num no tau. Tej lus no yog “lus tim khawv”—hom lus tim khawv uas koj yuav tsum hais. Ib kauj ruam zuj zus, koj tau ntsib tau pom kev qhuab ntuas, kev txiav txim, kev tsim kho kom zoo, tej kev sim siab, kev tsis muaj yeej, thiab kev ceeb laj txom nyem loj lawm, thiab koj tau raug kov yeej lawm; koj tau muab tej kev cia siab ntawm cev nqaij daim tawv, koj tus kheej tej kev npliag siab ntsws, thiab tej kev ntshaw ntiag tug ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg lawm. Muab hais ua lwm lo lus, Vajtswv cov lus tau kov yeej koj lub siab tag nrho lawm. Txawm tias koj tsis loj hlob rau hauv koj txoj sia ntau npaum li qhov Nws xav tau los xij, koj paub tag nrho tej no thiab koj ntseeg puv npo rau yam uas Nws ua. Yog li ntawd, tej zaum yuav hu qhov no tias yog lus tim khawv, qhov lus tim khawv uas yog muaj tiag thiab muaj tseeb. Txoj dej num uas Vajtswv tau los ua, txoj dej num ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, yog txhais tau tias los kov kom yeej tib neeg, tab sis Nws kuj tab tom xaus Nws txoj dej num, xaus tiam ntawd, thiab ua kom tshwm sim txoj dej num ntawm qhov xaus. Nws tab tom xaus tag nrho ntawm tiam ntawd, tab tom cawm tag nrho tib neeg ntiaj teb, tab tom pab kom tib neeg ntiaj teb dim los ntawm kev txhaum ib zaug thiab rau txhua tus; Nws muab tau puv npo tib neeg ntiaj teb, uas Nws tau tsim. Koj yuav tsum hais lus tim khawv rau txhua yam ntawm qhov no. Koj tau ntsib tau pom ntau heev txog Vajtswv txoj dej num lawm, koj tau pom nws los ntawm koj tus kheej ob lub qhov muag lawm thiab tau ntsib tau pom nws tus kheej kiag lawm; thaum koj mus txog qhov kawg kiag lawm, koj tseem tsis muaj peev xwm ua tau lub luag hauj lwm uas muab tso rau ntawm koj. Qhov ntawd yuav txaus tshua ua luaj li! Rau yav tom ntej, thaum tau qhia tawm txoj moo zoo, koj yuav tsum muaj peev xwm hais txog koj tus kheej txoj kev paub, kev ua tim khawv rau txhua yam uas koj muab tau los hauv koj lub siab, thiab txhob tseg kev mob siab li. Qhov no yog yam uas ib tug raug tsim los yuav tsum tau muaj. Yam uas tseem ceeb tiag rau theem no ntawm Vajtswv txoj dej num yog dab tsi? Nws qhov ua tau tshwm sim yog dab tsi? Thiab tib neeg ua tau qhov no ntau npaum li cas? Yam uas tib neeg yuav tsum ua yog dab tsi? Thaum nej tuaj yeem hais tau meej meej txog tag nrho txoj dej num tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau ua tiav txij thaum los rau hauv lub ntiaj teb no lawm, ces nej qhov qhov lus tim khawv thiaj li raug ua tiav hlo. Thaum koj tuaj yeem hais tau meej meej txog tsib yam no: qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj dej num; nws cov ntsiab lus; nws lub ntsiab tseem ceeb; tus moj yam uas nws sawv cev rau; thiab nws cov hauv paus ntsiab lus, ces qhov no thiaj li yuav ua pov thawj qhia rau koj tias koj yog tus muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tias koj thiaj li muaj txoj kev paub tiag tiag. Kuv tej kev cheem tsum ntawm nej yeej tsis siab li, thiab txhua tus uas caum raws qhov tseeb yeej tau txais. Yog koj raug xaiv los ua ib tug ntawm Vajtswv cov tim khawv lawm, koj yuav tsum to taub yam uas Vajtswv tsis nyiag kiag li thiab yam uas Vajtswv hlub. Koj tau ntsib tau pom ntau heev txog Nws txoj dej num lawm; los ntawm txoj dej num no, koj yuav tsum los paub Nws tus moj yam, to taub Nws txoj kev xav thiab Nws tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab siv txoj kev paub no los ua tim khawv txog Nws thiab ua koj tes hauj lwm. Koj tsuas hais tias: “Peb paub Vajtswv. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim mas yeej nhyav heev. Nws cov lus hais yeej nruj heev; lawv yeej ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj, thiab lawv rhuav tsis tau los ntawm tib neeg li,” tab sis thaum kawg cov lus no puas npaj rau tib neeg? Lawv qhov tshwm sim tau los rau ntawm tib neeg yog dab tsi? Koj puas paub tias txoj dej num ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim no muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau koj tiag tiag li? Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim raug qhia tshwm txog koj txoj kev ntxeev siab thiab kev lwj liam, tej ntawd tsis yog los? Lawv tuaj yeem yaug kom dawb huv thiab ntiab tawm cov uas qias neeg thiab lwj liam nyob sab hauv koj tawm mus, lawv tsis tuaj yeem ua tau los? Yog tsis muaj kev txiav txim thiab kev rau txim, koj yuav zoo li cas? Koj puas paub qhov tseeb tias Ntxwgnyoog tau ua lwj liam tob tshaj plaws rau koj lawm? Niaj hnub no, nej yuav tsum npaj kom nej tus kheej nrog tej no thiab paub tej ntawd kom zoo.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 443

Nej puas paub tias dab tsi yog yam nej cheem tsum muaj nyob rau tam sim no? Ib yam ntawm qhov ntawd yog cov zeem muag txog tes dej num, thiab lwm yam yog nej txoj kev xyaum ua. Nej yuav tsum nkag siab txog ob yam no huv tib si. Yog tias koj tsis muaj cov zeem muag rau kev tshawb nrhiav kom muaj kev vam meej hauv lub neej, ces koj yuav tsis muaj lub hauv paus. Yog tias koj tsuas muaj cov kev ntawm kev xyaum ua xwb, es tsis muaj zeem muag ib qho me me li, thiab tsis muaj kev nkag siab dab tsi li ntawm tes dej num ntawm kev npaj cawm tib neeg tag nrho, ces koj yeej tsis zoo rau ib yam dab tsi hlo li. Koj yuav tsum nkag siab qhov tseeb uas kom nrog rau cov zeem muag, thiab raws li qhov tseeb uas muaj feem xyuam rau kev xyaum ua, koj cheem tsum nrhiav cov hau kev tsim nyog ntawm kev xyaum ua tom qab koj tau nkag siab tej ntawd lawm; koj yuav tsum xyaum ua kom raws nraim li cov lus, thiab to taub raws nraim li koj cov yam ntxwv. Cov zeem muag yog lub hauv paus, thiab yog tias koj tsis mob siab rau qhov tseeb no, koj yuav tsis muaj cuab kav caum raws mus kom txog qhov kawg kiag tau; kev tau ntsib tej yam li ntawd yuav ua rau koj yuam kev los sis ua rau koj ntog thiab ua tsis tiav. Yuav tsis muaj hau kev rau koj ua kom tiav tau! Cov tib neeg uas tsis muaj cov zeem muag zoo ua lawv lub hauv paus yuav tsis tuaj yeem ua tau tiav; lawv tsis tuaj yeem ua tiav tau. Koj tsis tuaj yeem sawv ruaj nreeg tau! Koj puas paub tias kev ntseeg Vajtswv koom nrog rau dab tsi? Koj puas paub tias kev caum raws Vajtswv txhais tau li cas? Yog tsis muaj cov zeem muag, koj yuav taug txoj hau kev twg? Hauv cov tes dej num niaj hnub nim no, yog tias koj tsis muaj cov zeem muag, koj yuav tsis muaj cuab kav raug ua kom muaj txhua yam kiag li. Koj ntseeg leej twg? Vim li cas koj thiaj ntseeg Nws? Vim li cas koj thiaj caum raws Nws? Koj puas saib koj txoj kev ntseeg tam li ib qhov kev ua si xwb? Koj puas tswj hwm koj lub neej tam li ib hom kev ua si xwb? Tus Vajtswm ntawm niaj hnub nim no yog tus uas muaj zeem muag loj tshaj plaws. Koj paub Nws ntau npaum li cas? Koj tau pom Nws ntau npaum li cas? Kev tau pom tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no, koj lub hauv paus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv puas nruaj khov tuaj thiab? Koj puas xav tias koj yuav tau txais kev cawm dim thaum koj caum raws txoj kev tsis meej pem no? Koj puas xav tias koj tuaj yeem ntes tau ntses hauv cov dej uas muaj av nkos thiab? Nws puas yooj yim thiab? Koj tau tso cov kev xav phem rau ib sab ntau npaum li cas raws li Vajtswv tau hais nyob rau niaj hnub nim no lawm? Koj puas muaj ib lub zeem muag txog tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no? Koj txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no nyob qhov twg? Koj ib txwm ntseeg tias koj tuaj yeem tau txais Nws[a] los ntawm kev caum raws Nws, los sis los ntawm kev tau pom Nws, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav tshem koj tau. Tsis txob xav tias kev caum raws Vajtswv yog ib qho kev yooj yim. Lub ntsiab yog koj yuav tsum paub Nws, koj yuav tsum paub Nws tes dej num, thiab koj yuav tsum muaj txoj kev xav nyiaj kev txom nyem this rau Nws, fij koj txoj sia rau Nws, thiab raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws. Ntawd yog lub zeem muag uas koj tsim nyog muaj. Nws yuav tsis tshwm tuaj yog tias koj cov kev xav tsuas ib txwm nyob ntawm kev txaus siab rau txoj hmoov hlub xwb. Tsis txhob xav tias Vajtswv nyob ntawm no rau tib neeg txoj kev lom zem, los sis kom muab txoj hmoov hlub rau lawv xwb. Koj xav yuam kev lawm! Yog tias leej twg tsis tuaj yeem muaj kev pheej hmoo ntawm lawv txoj sia los caum raws Nws, thiab yog tias leej twg tsis tuaj yeem tso txhua yam khoom ntawm ntiaj teb tseg los caum raws, ces lawv yeej yuav tsis muaj cuab kav caum raws Nws mus txog ntua rau thaum kawg tau! Koj yuav tsum muaj cov zeem muag ua koj lub hauv paus. Yog tias ib hnub twg txoj hmoov phem poob los rau koj, koj yuav ua li cas? Koj puas tseem yuav muaj cuab kav caum raws Nws? Tsis txhob hais yau yau tias seb koj puas muaj cuab kav caum raws mus txog ntua rau thaum kawg tau. Ua ntej tshaj plaws koj tsim nyog rua koj ob lub qhov muag kom dav thiaj pom tias seb tam sim no tsawg teev lawm. Txawm tias tam sim no nej yuav zoo li cov ncej ntawm lub tuam tsev, ib lub sij hawm yuav los txog thaum cov ncej ntawd yuav raug cov kab cua nab muab tho, ua rau lub tuam tsev vau, rau lub sij hawm no, tshuav cov zeem muag ntau heev uas nej tsis muaj. Nej tsuas mob siab rau nej tus kheej lub ntuj me me xwb, thiab koj tsis paub tias txoj kev twg yog txoj kev uas vam tau thiab zoo tshaj plaws rau kev tshawb nrhiav. Nej tsis mob siab rau lub zeem muag ntawm tes dej num ntawm niaj hnub nim no, los sis nej tsis tuav tej no nyob hauv nej lub siab li. Nej puas tau xav tias tsam muaj ib hnub twg nej tus Vajtswv yuav muab nej tso rau ib qho chaw uas nej yeej tsis paub zoo kiag li? Nej puas tuaj yeem xav tawm tias hnub ntawd nej yuav zoo li cas yog tias Kuv txeeb txhua yam ntawm nej mus lawm? Nej lub zog nyob rau hnub ntawd puas yuav zoo li tam sim no? Nej txoj kev ntseeg puas yuav rov qab tshwm tuaj dua? Hauv kev caum raws Vajtswv, koj yuav tsum paub txog lub zeem muag uas loj tshaj uas yog “Vajtswv”: Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tsis tas li ntawd, tsis txhob xav tias kev faib tawm ntawm cov neeg ntiaj teb mus kom tau txais kev dawb huv, ces koj yuav tau nyob hauv Vajtswv cuab yim neeg. Niaj hnub no, nws yog Vajtswv Tus Kheej uas nyob nrog rau tes dej num ntawm kev tsim; yog Nws tus uas tau los nyob nrog rau tib neeg los ua Nws tus kheej tes dej num—tsis yog los ua tej kev sib tw. Nyob rau ntawm nej, tsis muaj pe tsawg leej uas muaj cuab kav paub tias tes dej num niaj hnub nim no yog tes dej num ntawm tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej uas los ua cev nqaij daim tawv. Qhov no tsis yog kev ua rau kom nej nkag mus rau kev ua tus neeg muaj peev xwm zoo tshaj plaws; qhov no yog los pab nej kom paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg txoj sia, kom paub lub hom phiaj ntawm cov tib neeg muaj sia, thiab kom paub Vajtswv thiab Nws qhov tag nrho huv tib si. Koj tsim nyog paub tias koj yog ib daim phiaj ntawm kev tsim uas nyob hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes xwb. Yam uas koj tsim nyog nkag siab txog, yam uas koj tsim nyog ua, thiab koj tsim nyog caum raws Vajtswv li cas—tej no tsis yog qhov tseeb uas koj yuav tsum nkag siab txog lod? Tej no tsis yog cov zeem muag uas koj tsim nyog pom lod?

Thaum tib neeg tau muaj cov zeem muag lawm, lawv kuj muaj ib lub hauv paus thiab. Thaum koj xyaum ua nyob hauv lub hauv paus keeb cag ntawm lub hauv paus no, nws yuav yooj yim dua los paub qhov tseeb. Yog li ntawd, koj yuav tsis muaj cov kev xav paub dab tsi ntxiv lawm thaum koj muaj ib lub hauv paus rau kev paub qhov tseeb lawm, thiab nws yuav yooj yim rau koj txoj kev to taub qhov tseeb. Yam ntawm kev nkag siab cov zeem muag thiab kev paub tes dej num ntawm Vajtswv mas tseem ceeb heev; nej yuav tsum muaj nws nyob rau hauv nej lub txhab. Yog tias koj tsis npaj txhij nrog rau tej yam ntawm qhov tseeb, thiab tsuas paub yuav tham li cas txog cov kev xyaum ua xwb, ces koj kuj yuav muaj kev puas loj heev. Kuv tau tshawb pom tias nej coob leej tsis piav txog yam tseeb ntawm qhov tseeb no li, thiab thaum nej mloog nws, tsuas zoo li nej mloog tej lus thiab cov kev qhuab qhia xwb. Muaj ib hnub ces koj yuav plam mus. Muaj qee yam lus hais nyob rau niaj hnub no tias nej tsis tshua nkag siab thiab tsis lees txais; nyob rau tej yam zoo li no, koj yuav tsum ua siab ntev nrhiav tiag, thiab hnub ntawd yuav los txog thaum koj muaj kev nkag siab. Maj mam npaj koj tus kheej nrog rau cov zeem muag kom ntau thiab ntau zuj zus. Txawm tias koj tsuas nkag siab tej kev qhuab qhia ntawm sab ntsuj plig me ntsis xwb, los ntawd yeej zoo tshaj kev tsis mob siab rau rau cov zeem muag lawm, thiab tseem zoo tshaj kev tsis nkag siab txog dab tsi hlo li. Tej no tag nrho muaj txiaj ntsim rau koj txoj kev to taub qhov tseeb, thiab yuav pab daws koj cov kev tsis ntseeg ntawd kom du lug mus. Nws yuav zoo dua qhov koj muaj cov kev xav phem puv npo. Nws yuav zoo heev dua rau koj yog tias koj muaj cov zeem muag no uaib lub hauv paus. Koj yeej yuav tsis muaj kev xav paub dab tsi hlo li lawm, thiab yuav muaj cuab kav paub qhov tseeb yam siab loj thiab ruaj siab hlo. Vim li cas thiaj yuav caum raws Vajtswv nyob hauv tus cwj pwm tsis meej pem, tsis ntseeg tas li? Qhov ntawd tsis yog zoo li kev muab koj lub taub hau faus rau hauv cov xuab zeb lod? Nws yuav zoo heev npaum li cas uas tau rhais ruam nkag mus rau lub nceeg vaj nrog lub meej mom thiab tsab ntxiag! Vim li cas thiaj puv npo tej kev xav paub? Tsis yog koj tsuas muab koj tus kheej hla ntuj tawg xwb lod? Thaum koj tau txais ib qho kev nkag siab ntawm tes dej num ntawm Yehauvas, tes dej num ntawm Yexus, thiab theem ntawm tes dej num no lawm, koj yuav muaj ib lub hauv paus. Lub sij hawm no, tej zaum koj yuav xav tias nws yooj yim heev. Muaj qee tus tib neeg hais tias, “Thaum lub sij hawm los txog thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv pib tes dej num loj, Kuv yuav muaj cuab kav tham txog tej no tag nrho huv tib si. Qhov tseeb uas Kuv tsis tshua nkag siab tam sim no yog vim tus Vajntsujplig Dawb Huv tseem tsis tau qhia kom kuv paub ntau pes tsawg.” Nws tsis yooj yim kiag li. Nws tsis zoo li qhov yog tias koj txaus siab lees txais qhov tseeb[b] nim no xwb, ces koj yuav siv nws tau zoo heev thaum lub sij hawm los txog lawm. Nws tsis zoo li ntawd kiag li! Koj ntseeg tias tam sim no koj npaj txhij zoo heev lawm, thiab koj yuav tsis muaj teeb meem rau kev los teb cov tib neeg ntseeg thiab cov txawj ntse tshaj ntawd, thiab los nrog lawv sib cav. Koj puas yuav muaj cuab kav ua li ntawd tau tiag? Koj tuaj yeem hais los ntawm qhov kev nkag siab dab tsi, nrog rau koj tej kev paub yav dhau los uas ntiav ntiav ntawd xwb? Kev npaj kom txhij nrog rau qhov tseeb, kev tawm tsam ntau rog ntawm qhov tseeb, thiab kev ua tim khawv rau Vajtswv lub npe tsis yog yam uas koj xav—tsuav yog Vajtswv tseem ua tes dej hum xwb, ces txhua yam yuav raug ua kom tiav. Thaum txog lub sij hawm ntawd, tej zaum koj yuav nres los ntawm qee nqe lus noog, thiab tom qab ntawd koj yuav ceeb hais tsis taus lus. Qhov tseem ceeb yog seb koj puas muaj ib qho kev nkag siab meej txog ntawm theem tes dej num no, thiab seb koj paub txog nws tseeb npaum li cas. Yog tias koj tsis tuaj yeem kov yeej cov yeeb ncuab lub zog los sis kov yeej lub zog ntawm txoj kev ntseeg, ces koj yuav tsis muaj nuj nqes dab tsi li lod? Koj tau muaj kev paub yav dhau los txog ntawm tes dej num niaj hnub nim no lawm, tau pom los ntawm koj ob lub qhov muag, thiab tau hnov los ntawm koj ob lub pob ntseg, tiam sis, yog tias nyob rau thaum kawg, koj tsis tuaj yeem ua tim khawv, ces koj puas tseem kav ua neej nyob ntxiv mus? Koj yuav muaj cuab kav mus ntsib leej twg? Tam sim no tsis txhob xav tias nws yuav yog yam yooj yim. Tes dej num ntawm yav tom ntej yuav tsis yooj yim li koj xav; kev ntaus rog ntawm qhov tseeb tsis yog qhov yooj yim, tsis yooj yim li ntawd kiag li. Tam sim no, koj yuav tsum tau npaj kom txhij; yog tias koj npaj tsis txhij nrog rau qhov tseeb, ces thaum lub sij hawm los txog thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis ua tes dej num hauv kev phim hwj, ces koj yuav tau txais kev swb.

Xaiv tawm los ntawm “Nej Yuav Tsum Nkag Siab Tes Dej Num—Tsis Txhob Caum Raws Kev Tsis Meej Pem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj lo lus “Nws.”

b. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “qhov tseeb.”

Qhov Dhau Los: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 1

Ntxiv Mus: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 3

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No