Kev Paub Vajtswv 5

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 166

Nej puas paub txoj kev txawj ntse twg yog tus yuam sij kom nkag siab txog tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv? Muaj ntau yam uas tej zaum yuav hais tau los ntawm txoj kev paub hauv lub ncauj lus no, tab sis ua ntej tshaj plaws muaj ob peb lub ntsiab lus tseem ceeb uas Kuv yuav tsum qhia nej. Yuav kom nkag siab txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, ib tug neeg yuav tsum xub to taub txog Vajtswv tej kev xav: yam dab tsi Nws ntxub, yam dab tsi Nws tsis nyiam kiag li, yam dab tsi Nws hlub, Nws ua siab ntev thiab muaj lub siab hlub tshua rau leej twg, thiab hom neeg zoo li cas Nws muab txoj kev hlub tshua rau. Qhov no yog ib lub ntsiab lus tseem ceeb. Ib tug neeg yuav tsum to taub ntxiv tias, txawm Vajtswv yuav hlub nws npaum li cas los xij, txawm Nws muaj kev hlub tshua thiab kev hlub ntau npaum li cas rau tib neeg los xij, Vajtswv tsis zam txim rau ib tug twg uas ua txhaum rau Nws lub meej mom thiab lub luag hauj lwm, thiab Nws yuav tsis zam lub txim rau ib tug twg uas ua saib tsis taus Nws lub koob meej. Txawm hais tias Vajtswv hlub tib neeg los xij, Nws tsis ua raws lawv lub siab. Nws muab Nws txoj kev hlub, Nws txoj kev hlub tshua, thiab Nws lub siab ntev rau tib neeg, tab sis Nws tsis tau uas raws li lawv; Vajtswv muaj Nws cov ntsiab cai thiab Nws cov kev txwv. Txawm hais tias Vajtswv txoj kev hlub ntawm koj tau li cas los xij, txawm hais tias txoj kev hlub ntawd yuav tob npaum li cas los xij, koj yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv ib yam li koj saib lwm tus neeg. Txawm nws yog qhov tseeb hais tias Vajtswv saib tib neeg nrog kev sib raug zoo tshaj plaws los xij, yog tias ib tug neeg saib Vajtswv ib yam li lwm tus neeg, zoo li Nws yog lwm tus neeg raug tsim los, zoo li tus phooj ywg los sis khoom siv rau pe hawm xwb, ces Vajtswv yuav ploj Nws lub ntsej muag mus ntawm lawv thiab tso lawv tseg. Qhov no yog Nws tus moj yam, thiab tib neeg yuav tsum tsis txhob xav li qhov teeb meem no. Yog li, peb nquag pom cov lus zoo li no tau hais los ntawm Vajtswv txog Nws tus moj yam lawm: Nws tsis muaj teeb meem dab tsi tias koj tau taug ntau txoj kev npaum li cas los xij peem, koj tau ua hauj lwm tiav ntau npaum li cas los sis koj tau tiv kev txom nyem ntau npaum li cas, thaum koj ua txhaum Vajtswv tus moj yam, Nws yuav pauj rov qab rau yam uas nej txhua tus tau ua lawm. Qhov no txhais tau tias yog tias Vajtswv saib tib neeg nrog kev sib raug zoo tshaj plaws, tab sis tib neeg yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv tam li ib tug phooj ywg los sis ib tug xheeb ze xwb. Tsis txhob hu Vajtswv ua koj tus “npawg.” Txawm hais tias koj tau txais kev hlub ntau npaum li cas los ntawm Nws, txawm Nws tau muab kev ua siab ntev ntau npaum li cas rau koj lawm los xij peem, koj yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv ib yam li koj tus phooj ywg. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Koj puas nkag siab? Kuv puas yuav tsum tau hais ntau ntxiv txog qhov no? Nej puas muaj kev nkag siab ua ntej txog qhov teeb meem no? Feem ntau, qhov no yog qhov yooj yim tshaj plaws rau tib neeg ua yuam kev, tsis hais txog qhov tias lawv nkag siab cov lus qhuab qhia los sis seb lawv tsis tau xav txog qhov teeb meem no dua los li. Thaum tib neeg ua txhaum rau Vajtswv, nws yuav tsis yog vim muaj ib qho xwm txheej dab tsi los yog ib yam dab tsi lawv hais, tab sis yog vim tus cwj pwm uas lawv coj thiab tus yam ntxwv uas lawv nyob rau hauv. Qhov no yog qhov txaus ntshai heev. Qee tus neeg ntseeg tias lawv muaj qee cov kev nkag siab zoo txog Vajtswv, tias lawv muaj qee cov kev paub zoo txog Nws, thiab tej zaum lawv tseem yuav ua qee yam uas kom tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav. Lawv pib xav tias muaj vaj huam sib luag nrog rau Vajtswv thiab tias lawv tau siv tswv yim hloov tus kheej los ua phooj ywg nrog Vajtswv. Cov kev xav zoo li no yuam kev loj heev lawm. Yog tias koj tsis nkag siab tob txog qhov no—yog tias koj tsis nkag siab qhov no meej—ces koj yuav ua txhaum Vajtswv thiab ua txhaum Nws tus moj yam ncaj ncees tau yooj yim heev. Tam sim no koj nkag siab qhov no lawm, yog lawm lod? Qhov no tseem tsis yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis xws li leej twg thiab lod? Nws puas tuaj yeem sib npaug tau tus xeeb ceem los sis kev siab ncaj ncees ntawm tib neeg ma? Nws yeej tsis tuaj yeem li. Yog li, koj yuav tsum tsis txhob hnov qab tias, txawm hais tias Vajtswv yuav coj li cas rau tib neeg los yog Nws xav li cas rau tib neeg los xij, Vajtswv lub luag hauj lwm, txoj kev muaj cai, thiab lub meej mom yeej yuav tsis hloov kiag li. Rau tib neeg, Vajtswv ib txwm yog tus Tswv ntawm ib puas tsav yam thiab yog tus Tswv Tsim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 167

Dab Neeg Zaj 1. Ib Lub Noob, lub Ntiaj Teb, Ib Tsob Ntoo, Duab Tshav Ntuj Ci, cov Noog, thiab Tib Neeg

Ib lub noob me me poob los rau hauv ntiaj teb. Ib kob nag los hlob heev, thiab lub noob txawm nthaw kaus ua yub ntoo, thaum nws cov cag maj mam nrhau mus rau hauv qab av. Tsob yub ntoo loj hlob tuaj raws lub sij hawm, nyiaj thev cov cua daj cua dub thiab tej nag loj, pom kev hloov pauv ntawm lub caij thaum lub hli tuaj thiab poob qhov. Nyob rau lub caij ntuj sov, lub ntiaj teb tau tso cov khoomzoo uas yog dej los kom cov yub ntoo tuaj yeem thev taus cov cua kub ntawm lub caij. Thiab vim yog lub ntiaj teb, cov yub ntoo thiaj tsis raug tshav kub dhau heev, thiab yog li qhov phem tshaj plaws ntawm lub caij ntuj sov qhov cua kub tau dhau mus lawm. Thaum lub caij ntuj no los txog, lub ntiaj teb qhwv tsob yub ntoo nrog nws lub xub ntiag sov, thiab lub ntiaj teb thiab tsob yub ntoo sib puag khov kho cia. Lub ntiaj teb ua rau tsob yub ntoo sov, thiab yog li nws tau dim ntawm qhov no ntsim ntawm lub caij ntuj no, tsis raug kev puas tsuaj los ntawm cua daj cua dub lub caij ntuj no thiab cua daj cua dub uas yog daus. Tiv thaiv los ntawm lub ntiaj teb, tsob yub ntoo loj hlob tuaj yam muaj lub siab tawv qhawv thiab zoo siab hlo; tau txais kev saib xyuas yam tsis qia dub ntawm lub ntiaj teb, nws loj hlob zoo thiab muaj zog khov kho. Nws loj hlob yam zoo siab hlo, hu nkauj thaum los nag, seev cev thiab yoj ua viav vias thaum cua tuaj. Tus yub ntoo thiab lub ntiaj teb sib dai nyob …

Ntau xyoo dhau mus, thiab tsob yub ntoo loj hlob tuaj ua ib tug ntoo loj khov. Nws sawv ruaj nreeg nyob rau hauv lub ntiaj teb, nrog cov ceg ntoo uas tawv heev nrog nplooj uas suav tsis txheeb. Tsob ntoo cov cag tseem nrhau ua ntu zus mus rau hauv av ib yam li lawv tau ua tas los, thiab tam sim no lawv tau nrhau mus tob rau puag hauv qab av lawm. Lub ntiaj teb, uas tau tiv thaiv ib tsob yub ntoo me me, tam sim no yog lub hauv paus rau ib tsob ntoo loj.

Ib txoj sab ntawm duab tshav ntuj ci tuaj ci rau saum tsob ntoo. Tsob ntoo hloov nws lub cev thiab nthuav nws cov ceg dav fo thiab nqus cov duab tshav ntuj ci. Daim av nyob hauv qab ua pa nrog tsob ntoo, thiab lub ntiaj teb hnov rov tshiab tuaj. Tom qab ntawd, cov cua uas tshau saum cov ceg ntoog los yuav tshiab, thiab tsob ntoo yuav co yam zoo siab hlo, muaj zog zis. Tsob ntoo thiab tus duab tshav ntuj ci sib dai nyob…

Tib neeg zaum ntawm qhov chaw ntxoov ntxoo txias ntawm tsob ntoo thiab ziab tshav nrog tus pa cua tsw qab. Cov cua ntxuav lawv lub siab thiab lub ntsws, thiab nws ntxuav cov ntshav hauv lawv lub cev, thiab lawv lub cev kuj yuav tsis tau kev txom nyem los sis raug txwv mus ntxiv lawm. Tib neeg thiab tsob ntoo sib dai nyob …

Ib pab noog quaj zom zaws dhia nyob rau saum tej ceg ntoo. Tej zaum lawv los tsaws txhawm rau nkaum ib tug dav tom, los sis los yug me nyuam thiab tu lawv cov me nyuam mos, los sis tej zaum lawv tsuas yog los so ib pliag xwb. Cov noog thiab tsob ntoo sib dai nyob…

Cov cag ntawm tsob ntoo, sib ntswj thiab sib kauv, nrhau mus tob rau hauv av. Los ntawm nws tsob ntoo, nws tiv thaiv lub ntiaj teb los ntawm cov cua thiab nag, thiab nws tau nthuav nws tej ceg los tiv thaiv lub ntiaj teb hauv qab nws ob txhais taw. Tus ntoo ua li ntawd vim hais tias lub ntiaj teb yog nws leej niam. Lawv ib leeg txhawb nqa ib leeg thiab ib leeg vam khom ib leeg, thiab lawv yuav tsis muaj hnub sib ncaim li …

…………

Txhua yam Kuv nyuam qhua hais tag yog ib yam uas nej tau pom ua ntej dhau los lawm. Piv txwv, cov noob—lawv loj hlob ua tsob ntoo, thiab txawm hais tias koj tsis tuaj yeem pom txhua qhov ntawm cov txheej txheem, koj paub tias nws tshwm sim, puas yog? Koj paub ib yam nkaus, hais txog lub ntiaj teb thiab duab tshav ntuj ci. Daim duab ntawm cov noog tsaws saum tsob ntoo yog ib yam uas txhua leej txhua tus tau pom, puas yog ma? Thiab tus duab ntawm tib neeg tus kheej nkaum ntxoov ntxoo rau hauv tsob qab ntoo—qhov no yog qee yam uas nej txhua tus tau pom, puas yog ma? (Yog lawm.) Yog li, thaum txhua yam no nyob hauv tib daim duab, daim duab ntawd yuav ua rau muaj kev xav dab tsi? (Hnov muaj kev sib raug zoo.) Puas yog txhua yam uas nyob hauv daim duab ntawd yog los ntawm Vajtswv los? (Yog lawm.) Vim tias lawv los ntawm Vajtswv los, Vajtswv paub txog qhov muaj nuj nqis thiab tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb kev ua neej ntawm txhua yam sib txawv no. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, thaum Nws npaj thiab tsim txhua yam, Nws tau ua nrog txoj kev xav; thiab thaum Nws tsim tej ntawd, nyias zoo siab rau nyias txoj sia. Lub chaw ib puag ncig Nws tsim rau tib neeg, li nyuam qhuav piav hauv peb zaj dab neeg, yog ib qho uas lub noob thiab lub ntiaj teb sib dai nyob, uas lub ntiaj teb tuaj yeem tu lub noob thiab lub noob txiv khi rau hauv lub ntiaj teb. Qhov kev sib raug zoo no tau raug tsa los ntawm Vajtswv puag thaum pib ntawm Nws txoj kev tsim lawm. Ib qho xwm txheej ntawm tsob ntoo, duab tshav ntuj ci, cov noog, thiab tib neeg yog duab piav txog lub chaw ib puag ncig uas Vajtswv tau tsim rau tib neeg. Ua ntej yog, tsob ntoo tsis tuaj yeem ncaim lub ntiaj teb mus, los sis nws tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj duab tshav ntuj ci. Yog li, Vajtswv lub hom phiaj hauv qhov tsim tsob ntoo yog dab tsi? Peb puas tuaj yeem hais tias nws tsuas yog tsim rau lub ntiaj teb xwb? Peb puas tuaj yeem hais tias nws tsuas yog npaj rau cov noog xwb? Peb puas tuaj yeem hais tias nws tsuas yog tsim rau tib neeg xwb? (Tsis tuaj yeem.) Txoj kev sib raug zoo ntawm lawv yog dab tsi? Txoj kev sibraug zoo ntawm lawv yog ib qho kev sib txhawb, sib pab thiab tsis tuaj yeem sib cais tau. Qhov ntawd yog hais tau tias, lub ntiaj teb, tsob ntoo, duab tshav ntuj ci, cov noog thiab tib neeg sib vam khom ib leeg rau ib leeg rau txoj kev muaj nyob thiab ib leeg saib xyuas ib leeg. Tsob ntoo tiv thaiv lub ntiaj teb, thiab lub ntiaj teb yug tsob ntoo; tus duab ntshav ntuj ci ntsa rau tsob ntoo, thaum tsob ntoo tau txais huab cua tshiab los ntawm tus duab tshav ntuj ci thiab thaiv lub hnub ua rau kom tsis txhob kub heev dhau rau lub ntiaj teb. Leej twg tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov no rau thaum kawg? Nws yog tib neeg, puas yog ma? Qhov no yog ib qho ntawm cov ntsiab cai uas txais xwm ib puag ncig rau ntawm qhov uas tib neeg nyob, uas Vajtswv tau tsim; nws yog qhov uas Vajtswv npaj nws kom zoo li ntawd los puag thaum xub thawj lawm. Txawm hais tias daim duab no yog daim yooj yim xwb los, peb tuaj yeem pom hauv nws txog ntawm Vajtswv lub tswv yim thiab Vajtswv lub hom phiaj. Tib neeg tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj lub ntiaj teb, los sis tsis muaj ntoo, tsawg dua ntawd yog tias tsis muaj cov noog thiab tus duab tshav ntuj ci. Qhov no tsis yog li ntawd lod? Txawm hais tias qhov no tsuas yog ib zaj dab neeg xwb, tab sis qhov nws piav txog yog qhov kev tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ntawm Vajtswv thiab Nws qhov nqi zog ntawm qhov chaw ib puag ncig uas tib neeg yuav nyob rau hauv.

Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, nrog rau qhov chaw ib puag ncig txhawm rau tib neeg nyob. Qhov ib, lub ntsiab lus tseem ceeb uas peb txoj dab neeg hais txog yog kev sib txhawb, kev sib pab thiab kev sib koom nyob ua ke ntawm txhua yam. Nyob rau hauv qab lub hauv paus ntsiab cai no, qhov xwm ib puag ncig uas tib neeg nyob yog muaj kev tiv thaiv; nws tuaj yeem nyob thiab kav ntev mus. Vim li no, tib neeg thiaj muaj peev xwm huaj vam thiab tsim tub ki tau. Daim duab peb pom yog ib tsob ntoo, lub ntiaj teb, duab tshav ntuj ci, cov noog, thiab tib neeg ua ib ke. Vajtswv puas nyob hauv no? Tsis muaj neeg pom Nws nyob hauv, puas yog? Tab sis muaj neeg tau pom txoj cai ntawm kev sib xhawbthiab sib pab ntawm cov khoom hauv qhov tshwm sim; hauv txoj cai no, ib tug neeg tuaj yeem pom qhov kev muaj nyob thiab lub hwj chim kav ntawm Vajtswv. Vajtswv siv lub hauv paus ntsiab cai thiab txoj cai no los ceev lub neej thiab kev muaj nyob ntawm txhua yam. Ua li no, Nws muab rau txhua yam thiab rau tib neeg. Zaj dab neeg no puas txuas nrog peb lub ntsiab lus? Nyob rau saum daim tawv, nws zoo li tsis txuas nrog, tab sis qhov tseeb, txoj cai uas Vajtswv tsim txhua yam thiab Nws ua tus tswv kav txhua yam yog qhov sib txuam nrog Nws yog tus muab txoj sia rau txhua yam. Tej yam tseeb no tsis tuaj yeem sib cais tau. Ziag no nej tab tom pib kawm qee yam!

Vajtswv txib cov kev cai uas kav kev ua hauj lwm ntawm txhua yam; Nws txib cov kev cai uas kav kev ciaj sia ntawm txhua yam; Nws tswj hwm txhua yam, thiab teeb tsa lawv los sib txhawb thiab ib leeg sib dai rau ib leeg, kom lawv thiaj li tsis piam sij los sis ploj mus. Tsuas yog li ntawd xwb tib neeg thiaj li nyob tau; tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li tuaj yeem nyob hauv Vajtswv txoj kev coj hauv ib qho chaw ib puag ncig zoo li no. Vajtswv yog tus tswv ntawm cov kev cai ntawm kev ua hauj lwm no, thiab tsis muaj ib tug neeg tuaj yeem cuam tshuam rau lawv tau, thiab tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tau. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li paub cov kev cai no thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li cawm lawv. Thaum twg tus ntoo yuav nthaw ua yub ntoo; thaum twg ntuj yuav los nag; lub ntiaj teb yuab muab dej thiab chiv ntau npaum li cas rau cov nroj tsuag; nyob rau lub caij twg cov nplooj yuav zeeg; nyob rau lub caij twg cov ntoo yuav txi txiv; cov khoom zoo uas tus duab ntshav ntuj ci yuav muab rau cov ntoo yuav muab ntau npaum li cas; cov ntoo yuav ua pa tawm dab tsi tom qab tau nqus duab tshav ntuj ci lawm—tag nrho txhua yam no tau npaj ua ntej los ntawm Vajtswv thaum Nws tsim txhua yam lawm, raws li cov kev cai uas tsis muaj leej twg tuaj yeem rhuav tau. Tej khoom uas Vajtswv tau tsim, tsis hais yam muaj sia los sis, ntawm neeg ob lub qhov muag, tsis yog muaj sia, nyob rau hauv Nws ob txhais tes, qhov uas Nws tswj hwm lawv thiab kav lawv. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov los sis rhuav tshem tau cov kev cai no. Qhov no hais tau tias, thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws tau txiav txim ua ntej lawm tias yog tsis muaj lub ntiaj teb, tsob ntoo tsis tuaj yeem nrhau cag tau, thaw kaus ua yub ntoo thiab loj hlob tau; yog hais tias lub ntiaj teb tsis muaj ntoo, ces nws yuav qhuav nkig nkuav; tias tsob ntoo yuav tsum los ua lub tsev rau cov noog nyob thiab yog qhov chaw uas lawv yuav nkaum los ntawm cov cua. Puas muaj ib tsob ntoo twg tuaj yeem nyob yam tsis muaj duab tshav ntuj ci? (Tsis muaj.) Thiab nws tsis tuaj yeem nyob tau nrog lub ntiaj teb nkaus xwb. Txhua yam no yog txhawm rau tib neeg, rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Los ntawm tsob ntoo, tib neeg tau txais huab cua ntshiab, thiab tib neeg nyob hauv ntiaj teb, uas raug tiv thaiv los ntawm tsob ntoo. Tib neeg tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj tus duab tshav ntuj ci los sis ntau yam tsiaj muaj sia. Txawm hais tias cov kev sib raug zoo no yog qhov nyuaj los, koj yuav tsum nco ntsoov tias Vajtswv tsim cov kev cai uas kav txhua yam kom lawv ib leeg txhawb ib leeg, ib leeg dai ib leeg, thiab muaj sia nyob ua ib ke. Hauv lwm lo lus, txhua qhov khoom Nws tsim muaj nqi thiab qhov tseem ceeb. Yog tias Vajtswv tsim tej yam uas tsis muaj qab hau, Vajtswv yeej yuav ua kom nws ploj mus. Qhov no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv siv los npaj txhua yam. Lo lus tias “npaj rau” txhais tau li cas hauv zaj dab neeg no? Puas yog Vajtswv ywg dej rau tsob ntoo txhua hnub? Tsob ntoo puas xav tau Vajtswv txoj kev pab txhawm rau ua pa? (Tsis xav.) “Npaj rau” ntawm no yog hais txog Vajtswvtxoj kev cawm txhua yam tom qab lawv tau raug tsim tawm los; nws yog qhov txaus rau Vajtswv los cawm lawv tom qab tsim cov kev cai uas tswj hwm lawv lawm. Thaum ib lub noob raug cog rau hauv av, tsob ntoo nws mam loj nws tuaj. Cov yam ntxwv rau nws txoj kev loj hlob tau raug tsim los ntawm Vajtswv lawm. Vajtswv tsim tus duab tshav ntuj ci, dej, av, huab cua, thiab xwm ib puag ncig; Vajtswv tsim tej cua, te, daus, thiab nag thiab plaub lub caij. Cov no yog cov yam ntxwv uas tsob ntoo xav tau kom loj hlob, thiab cov no yog yam uas Vajtswv tau npaj tseg. Yog li, Vajtswv puas yog lub hauv paus ntawm qhov chaw ib puag ncig rau kev ua neej nyob no? (Yog lawm.) Puas yog Vajtswv yuav tsum suav txhua daim nplooj saum tsob ntoo txhua hnub? Tsis yog! Thiab Vajtswv tsis tas yuav tau pab tsob ntoo ua pa los sis tsa duab tshav ntuj ci kom sawv los ci txhua hnub, hais tias, “Nws txog lub sij hawm los ci rau tsob ntoo lawm os.” Nws tsis tas yuav tsum ua li ntawd. Tus duab tshav ntuj ci nws yuav tuaj ci los ntawm nws tus kheej thaum txog sij hawm rau nws tuaj ci, ua raws cov kev cai; nws tshwm tuaj thiab ci rau tsob ntoo thiab tsob ntoo nqus cov duab tshav ntuj ci thaum twg nws xav tau, thiab thaum nws tsis nqus, tsob ntoo tseem nyob hauv qab cov kev cai. Tej zaum nej yuav tsis tuaj yeem piav qhia qhov xwm txheej no meej, tab sis txawm li cas los xij nws yog qhov tseeb, uas txhua tus tuaj yeem pom thiab lees paub. Qhov uas koj yuav tsum tau ua yog lees paub tias cov kev cai uas tswj kav txoj kev muaj nyob ntawm txhua yam yog tsim muaj los ntawm Vajtswv los, thiab paub tias Vajtswv yog tus muaj hwj chim kav txoj kev loj hlob thiab kev ciaj sia ntawm txhua yam.

Ziag no, zaj dab neeg no puas muaj qhov uas tib neeg hu ua “kev ua piv txwv qhia”? Nws puas yog ib qho piv txwv? (Tsis yog.) Kuv tau hais ib zaj dab neeg tseeb. Txhua yam uas muaj sia nyob, txhua yam uas muaj txoj sia, yog raug Vajtswv kav; txhua yam uas muaj sia nyob muaj txoj sia los ntawm Vajtswv thaum nws raug tsim; lub neej ntawm txhua yam muaj sia yog los ntawm Vajtswv thiab ua raws li txoj kab ke thiab cov kev cai uas coj nws. Qhov no tsis tas kom tib neeg hloov kho nws, thiab nws tsis tas tau neeg txoj kev pab; nws yog ib txoj hau kev uas Vajtswv npaj rau txhua yam. Koj nkag siab lawm, puas yog ma? Nej puas xav tias nws yog ib qho tsim nyog rau tib neeg los paub txog qhov no? (Xav.) Yog li, zaj dab neeg no puas muaj dab tsi cuam tshuam nrog kev kawm tsiaj txhu? Puas yog nws muaj qee yam cuam tshuam nrog qee cheeb tsam kev paub los sis ib ceg ntawm kev kawm? Peb tsis tau tham txog kev kawm txog tsiaj txhu, thiab peb yeej tsis tau ua kev tshawb fawb tsiaj txhu. Lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm qhov peb tham yog dab tsi? (Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam.) Nej tau pom dab tsi nyob hauv qhov kev tsim? Nej puas tau pom dua ntoo ma? Koj puas tau pom dua lub ntiaj teb ma? (Pom lawm.) Nej twb pom dua duab tshav ntuj ci lawm, puas yog ma? Nej puas tau pom dua cov noog tsaws saum cov ntoo ma? (Peb pom lawm.) Puas yog tib neeg muaj kev zoo siab rau nyob nrog qhov chaw ib puag ncig zoo li ntawd ma? (Yog lawm.) Qhov ntawd hais tau tias, Vajtswv siv txhua yam—tej khoom uas Nws tau tsim—los tswj thiab tiv thaiv tib neeg lub tsev, xwm ib puag ncig ntawm lawv lub neej. Ua li no, Vajtswv npaj rau tib neeg thiab txhua yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 168

Dab Neeg Zaj 2. Ib Lub Roob Loj, Ib Tug Dej Me, Ib Kob Cua Daj Cua Dub, thiab Ib Nthwv Dej Ntas Loj Heev

Muaj ib tug dej me uas ntws nkhaus mus nkhaus los, thaum kawg mus txog ntawm taw ntawm ib lub roob loj heev. Lub roob thaiv tus me nyuam dej me no txoj kev lawm, yog li tus dej metau hais rau lub roob yam tsis muaj zog, ua lub suab yau tias, “Thov cia kuv dhau mus. Koj sawv hauv kuv txoj kev thiab thaiv kuv txoj hau kev mus tom ntej lawm.” “Koj tab tom yuav mus qhov twg?” lub roob nug li ntawd. Tus dej me teb tias “Kuv tab tom nrhiav kuv lub tsev”. “Ua li ntawd, kav tsij mus thiab ntws hla kiag kuv mus!” Tab sis tus dej me tsis muaj zog thiab yau heev, yog li nws thiaj tsis muaj txoj hau kev yuav ntws hla saum ib lub roob loj mus. Nws tsuas yog ntws nyab tus taw ntawm lub roob txuas mus ntxiv xwb …

Ib kob cua daj cua dub tau nplawm dhau mus, nqa cov xuab zeb thiab cov av tawg los txhub rau ntawm qhov chaw uas lub roob sawv. Kob cua qw mus rau lub roob, “Cia kuv dhau mus!” “Koj tab tom yuav mus qhov twg?” lub roob nug li ntawd. “Kuv xav ntsawj mus rau lwm sab roob sab tod,” cua teb li ntawd. “Ua li ntawd, yog tias koj tuaj yeem ntsawj tshab kuv lub duav, ces koj tuaj yeem mus tau!” Kob cua daj cua dub ntsawj kiag txoj kev no thiab ntsawj kiag txoj tov tuaj, tab sis txawm nws yuav ntsawj siv zog npaum li cas los, nws tsis tuaj yeem ntsawj tshab lub roob lub duav mus. Kob cuaqaug zog thiab nres so—thiab nyob rau lwm sab ntawm lub roob, ib kob cua txias zias pib tshuab, ua rau cov neeg nyob ntawd zoo siab. Qhov no yog lub roob hais nyob zoo rau tib neeg …

Nyob rau ntawm ntug dej hiav txwv, nplaim dej hiav txwv ntas maj mam tuaj tsoo rau ntawm cov ntug hiav txwv uas muaj pob zeb. Tam sim ntawd, muaj ib nthwv dej ntas loj heev sawv tuaj thiab ntws mus rau saum lub roob. “Txav kev mus!” nthwv dej ntas loj heev nthe li ntawd. “Koj tab tom yuav mus qhov twg?” lub roob nug li ntawd. Tsis tuaj yeem cheem nws ua ntej, nthwv dej qw tias, “Kuv tab tom nthuav kuv thaj av kom dav! Kuv xav xyab kuv ob txhais npab kom dav!” “Ua li ntawd, yog tias koj tuaj yeem hla dhau kuv lub ncov roob mus, kuv yuav cia koj mus tau.” Nthwv dej ntas loj tau thaub rov qab li ib nyuag ncua, ces mam rov ntas ntsawj tuaj ib zaug ntxiv mus rau saum lub roob. Tab sis txawm nws yuav sib zog npaum li cas los xij, nws tsis tuaj yeem hla lub ncov roob tau. Nthwv dej tsuas yog maj mam ntws rov qab mus rau tom hiav txwv lawm xwb …

Tau ntau txhiab xyoo dhau los, tus dej me tau ntws ncig mus raws tus taw ntawm lub roob. Mus raws li tus taw roob mus, tus dej me muaj txoj kev ntws rov qab mus rau nws lub tsev, qhov chaw uas nws mus tshuam rau ib tug dej loj, uas ua rau ntws mus tshuam rau hiav txwv. Nyob rau hauv lub roob txoj kev saib xyuas, tus dej me ib txwm tsis ntws mus yuam kev li. Tus dej me thiab lub roob ib leeg txhawb ib leeg thiab ib leeg dai rau ib leeg; nkawd ib leeg tau txhawb ib leeg, ib leeg tiv thaiv ib leeg, thiab muaj nyob mus ua ke.

Tau ntau txhiab xyoo dhau los, cua daj cua dub ntsawj hlob heev, ib yam li nws tus cwj pwm qub. Nws tseem ntsawj tuaj “xyuas” lub roob ua ntu zus, nrog qhov muaj cov xuab zeb ntau heev ua rau muaj cua tshuab loj. Nws tau hawv rau lub roob, tab sis yeej ib txwm ntsawj tsis tshab lub duav roob mus. Nthwv cua thiab lub roob ib leeg txhawb ib leeg thiab ib leeg dai ib leeg; nkawd ib leeg tau txhawb ib leeg, ib leeg tiv thaiv ib leeg, thiab muaj nyob mus ua ke.

Tau ntau txhiab xyoo dhau los, uas nthwv dej ntas yeej ib txwm tsis tau nres so, thiab nws ntsawj mus tom ntej yam tsis so li, nthuav nws thaj chaw kom dav txuas ntxiv mus. Nws txawm nyooj thiab sawv tsees ntsawj mus saum roob zaum tag zaum dua, los lub roob yeej tsis txav ib nti li. Lub roob ntsia ntsoov hiav txwv, thiab ua li no, cov tsiaj hauv hiav txwv thiaj huam vam thiab loj hlob tuaj. Nthwv dej ntas thiab lub roob ib leegtxhawb ib leeg thiab ib leeg dai ib leeg; nkawd ib leeg tau txhawb ib leeg, ib leeg tiv thaiv ib leeg, thiab muaj nyob mus ua ke.

Yog li ntawd peb zaj dab neeg no xaus li no. Ua ntej no, qhia rau Kuv seb, zaj dab neeg no hais txog dab tsi? Txhawm rau qhov pib, nws muaj ib lub roob loj, tus dej me, cua daj cua dub, thiab nthwv dej ntas loj heev. Muaj dab tsi tshwm sim hauv thawj ntu, nrog tus dej me thiab lub roob loj? Vim li cas Kuv thiaj xaiv tham txog tus dej me thiab lub roob? (Nyob rau hauv lub roob txoj kev saib xyuas, tus dej me ib txwm tsis ntws mus yuam kev. Nkawd ib leeg vam khom rau ib leeg.) Koj yuav hais tias lub roob tiv thaiv los yog thaiv tus dej me kev ma? (Nws tau tiv thaiv nws.) Tab sis puas yog nws tsis tav kev nws lod? Nws thiab tus me nyuam dej me ib leeg saib xyuas ib leeg; lub roob tiv thaiv tus me nyuam dej thiab thaiv nws kev, tib yam nkaus. Lub roob tiv thaiv tus me nyuam dej thaum nws ntws mus tshuam nrog tus dej loj, tab sis thaiv nws kom tsis txhob ntws mus qhov nws xav ntws, ua rau muaj dej nyab thiab tsim kev puas tsuaj rau tib neeg. Puas yog zaj no tsis yog lub ntsiab uas hais txog lod? Los ntawm kev tiv thaiv tus me nyuam dej thiab los ntawm thaiv nws kev, lub roob pov hwm tib neeg lub tsev. Tom qab ntawd ces tus dej me ntws mus tshuam rau tus dej loj ntawm tus taw ntawm lub roob thiab ntws mus rau hauv hiav txwv. Puas yog tias qhov no tsis yog txoj kev cai tswj hwm kev muaj nyob ntawm tus me nyuam dej lod? Dab tsi ua rau tus me nyuam dej ntws tau mus tshuam nrog tus dej loj thiab mus txog hiav txwv ma? Puas yog nws tsis yog lub roob ma? Tus me nyuam dej vam khom lub roob txoj kev tiv thaiv thiab nws txoj kev thaiv kev. Yog li, qhov no tsis yog lub ntsiab lus tseem ceeb thiab lod? Koj puas pom qhov tseem ceeb ntawm lub roob rau cov dej nyob hauv qhov no? Puas yog Vajtswv muaj Nws lub hom phiaj hauv kev tsim txhua lub roob, loj thiab me ma? (Yog lawm.) Kab lus luv luv no, tsis muaj ib yam dab tsi tsuas yog tus dej me thiab lub roob loj, cia rau peb pom qhov txiaj ntsig thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev tsim ob yam ntawd; thiab nws qhia peb, txog lub tswv yim thiab lub hom phiaj hauv Nws txoj kev tswj kav lawv. Qhov ntawd tsis yog li no lod?

Kab lus ob ntawm zaj dab neeg yog hais txog dab tsi? (Nthwv cua daj cua dub thiab lub roob loj.) Cua puas yog ib yam zoo? (Yog lawm.) Tsis tas yuav tsum muaj—qee zaum cua hlob heev thiab ua rau muaj kev puas tsuaj. Koj yuav xav li cas yog tias koj raug tsim los kom sawv tiv nthwv cua daj cua dub? Nws yuav nce raws li nws lub zog, tsis yog lod? Yog tias nws yog theem peb los sis plaub ntawm cua loj, nws yuav thev taus. Feem ntau, ib tug neeg yuav muaj teeb meem rau kev rua lawv lub qhov muag. Tab sis yog cua hlob thiab dhau los ua cua daj cua dub lawm, koj puas yuav tiv taus nws? Koj yuav tiv tsis taus. Yog li, nws tsis yog lawm rau tib neeg los hais tias cua yeej yog ib txwm zoo, los sis nws ib txwm phem, vim tias qhov no nyob ntawm nws lub zog xwb. Tam sim no, lub roob lub luag hauj lwm nyob ntawm qhov no yog dab tsi? Nws txoj hauj lwm tsis yog lim cua lod? Lub roob txo cov cua daj cua dub mus ua dab tsi? (Ib kob cua txias zias.) Tam sim no, ntawm qhov chaw ib puag ncig uas tib neeg nyob, puas yog tib neeg feem coob tau ntsib nrog cua loj los sis cov cua txias zias ma? (Cov cua txias zias.) Qhov no tsis yog ib qho ntawm Vajtswv lub hom phiaj, ib qho ntawm Nws txoj kev xav tsim lub roob ma? Nws yuav zoo li cas yog tias tib neeg nyob hauv thaj chaw ib puag ncig uas muaj cov xuab zeb ya mus thoob plaws nrog cua, tsis muaj dab tsi ntis thiab tsis muaj dab tsi ntim? Nws puas yuav dhau los ua ib daim av uas muaj teeb meem los ntawm cov xuab zeb thiab cov pob zeb ya los ua rau nyob tsis tau? Tej zaum cov pob zeb no yuav tsoo tib neeg, thiab cov xuab zeb yuav ua rau lawv dig muag. Tej zaum cua yuav tshuab tib neeg kom ya los sis nqa lawv mus rau saum huab cua. Tej vaj tsev yuav puas tsuaj, thiab txhua yam kev puas ntsoog yuav tshwm sim. Tab sis puas tseem muaj nuj nqis nyob rau hauv kob cua daj cua dub no ma? Kuv hais tias nws phem heev, yog li tej zaum ib tug neeg yuav xav tias nws tsis muaj nuj nqis dab tsi, tab sis puas yog li ntawd tiag ma? Nws puas tsis muaj nuj nqis thaum nws tau tig los ua ib kob cua txias ziaslawm ma? Tib neeg xav tau dab tsi ntau tshaj plaws thaum huab cua vaum thiab kub heev? Lawv xav tau ib kob cua txias zias, maj mam tshuab rau lawv, ua kom lawv hnov laj siab thiab ntxuav lawv lub taub hau, ua rau lawv xav meej tuaj, los kho thiab txhim kho lawv tus yam ntxwv ntawm lub siab. Tam sim no, piv txwv li, nej txhua tus zaum hauv ib chav muaj ntau tus neeg thiab cua vaum heev—nej xav tau dab tsi tshaj plaws? (Ib kob cua txias zias.) Mus rau qhov chaw uas muaj cua paug thiab vuab tsuab tuaj yeem ua rau ib tug neeg txoj kev xav qeeb, txo qis txoj kev khiav ncig ntawm huab cua ntawm ib tug neeg, thiab txo qis ib qho kev pom meej ntawm ib tug neeg lub siab. Txawm li cas los xij, qhov kev txav me ntsis thiab kev khiav ncig ntawm huab cua ua rau huab cua tshiab tuaj, thiab tib neeg hnov txawv hauv cov huab cua ntshiab. Txawm hais tias tus dej me tuaj yeem tsim kev puas tsuaj, txawm hais tias cov kob cua daj cua dub tuaj yeem tsim kev puas tsuaj, yog tias tseem muaj lub roob nyob rau ntawd, nws yuav tig qhov kev puas tsuaj ntawd mus ua lub zog uas muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Qhov ntawd tsis yog li no lod?

Kab lus peb ntawm zaj dab neeg yog hais txog dab tsi? (Lub roob loj thiab nthwv dej ntas loj.) Lub roob loj thiab nthwv dej ntas loj. Kab lus no yog teeb tsa rau ntawm ntug hiav txwv ntawm tus taw ntawm lub roob. Peb pom lub roob, dej hiav txwv ntas, thiab nthwv dej ntas loj. Qhov piv txwv ntawm lub roob nrog nthwv dej ntas loj no yog dab tsi? (Ib tug tiv thaiv thiab tus thaiv kev.) Nws yog tus tiv thaiv thiab tus thaiv kev ob yam tib si. Ua tus tiv thaiv, nws ceev kom lub hiav txwv tsis txhob ploj mus, kom cov tsiaj uas nyob hauv nws thiaj li yuav huam vam thiab loj hlob tuaj. Ua tus thaiv kev, lub roob ua rau kom lub hiav txwv cov dej tsis txhob phwj tawm thiab ua rau muaj kev puas ntsoog, ua kom txhob muaj kev puas tsuaj thiab ua rau tib neeg lub tsev puas tsuaj. Yog li, peb tuaj yeem hais tau tias lub roob yog tus tiv thaiv thiab tus thaiv kev ob yam tib si.

Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm kev sib cuam tshuam ntawm lub roob loj thiab tus dej me, lub roob loj thiab kob cua daj cua dub, thiab lub roob loj thiab nthwv dej ntas loj; qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm lawv kev sib txhawb thiab ib leeg pab txhawb ib leeg, thiab ntawm lawv txoj kev sib koom nyob ua ke. Tej no, uas Vajtswv tau tsim, tau raug kav nyob hauv lawv lub neej los ntawm txoj kev cai thiab txoj cai. Yog li, nej pom Vajtswv ua dab tsi nyob rau hauv zaj dab neeg no? Puas yog Vajtswv tsis quav ntsej txhua tsav yam txij li thaum Nws tsim lawv los? Puas yog Nws tsim cov kev cai thiab tsim tus qauv cov hau kev rau txhua yam ua hauj lwm, tsuas yog tsis quav ntsej lawv tom qab ntawd lawm xwb? Ntawd puas yog qhov uas tau tshwm sim? (Tsis yog.) Yog li ntawd ho muaj dab tsi tshwm sim? Vajtswv tseem nyob tswj rawv. Nws tswj hwm dej, cua, thiab nthwv dej ntas. Nws tsis cia lawv tawm los tsim kev kub ntxhov, los sis tsis cia lawv tsim kev puas tsuaj los sis rhuav tshem tib neeg tej vaj tse nyob. Vim li no, tib neeg thiaj li tuaj yeem ciaj sia nyob thiab huam vam thiab loj hlob nyob rau hauv thaj av. Qhov no txhais tau tias thaum Nws tsim txhua yam, Vajtswv twb tau npaj lawv cov kev cai rau kev muaj nyob lawm. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws ua kom paub tseeb tias nws yuav muaj txiaj ntsig rau tib neeg, thiab Nws tau tswj hwm yam ntawd, kom nws thiaj li tsis tsim teeb meem rau tib neeg los sis ua rau tib neeg muaj kev puas tsuaj. Yog tias nws tsis yog rau Vajtswv txoj kev cawm, cov dej ntws yuav tsis ntws yam tsis muaj qhov chaw kawg li lod? Cov cua yuav tsis ntsawj mus yam tsis muaj chaw kawg li lod? Cov dej thiab cua puas ua raws li cov kev cai? Yog tias Vajtswv tsis cawm lawv, tsis muaj cov kev cai kav lawv, ces cua yuav ntsawj thiab dej yuav tsis muaj qhov tswj thiab ua rau muaj dej nyab. Yog nthwv dej ntas tau siab dua lub ncov roob lawm, lub hiav txwv puas muaj peev xwm muaj nyob tau mus ntxiv? Nws yuav siv tsis tau. Yog tias lub roob tsis siab npaum li nthwv dej, lub hiav txwv yuav tsis muaj nyob, thiab lub roob yuav poob nws qhov txiaj ntsig thiab qhov tseem ceeb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 169

Vajtswv tsim txhua yam uas muaj nyob, thiab Nws yog tus muaj hwj chim kav txhua yam uas muaj nyob; Nws tsim kho txhua yam thiab Nws npaj rau txhua yam, thiab hauv txhua yam, Nws pom thiab tshuaj xyuas txhua lo lus thiab kev ua ntawm txhua yam uas muaj nyob. Yog li ntawd, Vajtswv pom thiab tshuaj xyuas txog txhua ces kaum hauv tib neeg lub neej tib yam nkaus thiab. Yog li, Vajtswv paub meej txhua yam nyob rau hauv ib puas tsav yam uas muaj nyob rau hauv Nws txoj kev tsim, los ntawm txhua yam txoj kev ua hauj lwm, nws tus yeeb yam, thiab nws cov kev cai rau kev muaj sia nyob mus txog qhov tseem ceeb ntawm nws lub neej thiab qhov muaj nuj nqis ntawm nws txoj kev muaj nyob, txhua yam no Vajtswv paub tag nrho. Vajtswv tsim txhua yam—nej puas xav tias Nws yuav tsum kawm paub cov kev cai uas kav lawv? Puas yog Vajtswv yuav tsum tau kawm paub tib neeg cov kev paub los sis kev tshawb fawb kom paub txog thiab nkag siab lawv? (Tsis tas kawm.) Puas muaj ib tug ntawm tib neeg uas muaj kev kawm thiab kev paub to taub txhua yam li Vajtswv to taub? Tsis muaj, puas yog? Puas muaj tej tus kws saib hnub qub los sis cov kws paub txog tsiaj xyoob ntoo uas paub tseeb txog cov kev cai ntawm txhua tsav yam ciaj sia nyob thiab loj hlob? Lawv puas tuaj yeem to taub tiag txog qhov tseem ceeb ntawm kev muaj nyob ntawm txhua yam? (Tsis tuaj yeem, lawv tsis tuaj yeem.) Qhov no vim tias txhua yam yog Vajtswv tsim, thiab txawm hais tias tib neeg yuav kawm cov txuj ci no ntau npaum li cas los sis tob npaum li cas, los sis txawm lawv yuav siv zog kawm nws ntev npaum li cas los xij, lawv yuav tsis muaj peev xwm to taub qhov tsis paub meej los yog lub hom phiaj ntawm qhov uas Vajtswv tsim txhua yam. Tsis yog li ntawd thiab lod? Ziag no, los ntawm peb kev sib tham txog tav li no, nej puas hnov tias nej tau txais kev nkag siab ib feem ntawm lub ntsiab lus tseeb ntawm sob lus: “Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam”? (Hnov lawm.) Kuv paub tias thaum Kuv tham txog lub ncauj lus no—Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam—ntau tus neeg yuav xav txog lwm kab lus tam sim ntawd: “Vajtswv yog qhov tseeb, thiab Vajtswv siv nws txoj lus los npaj rau peb,” thiab tsis muaj ib yam dab tsi siab dhau ntawm lub ntsiab ntawm lub ncauj lus no lawm. Tej zaum qee tus neeg yuav xav hais tias Vajtswv yog tus npaj tib neeg lub neej, ntawm cov zaub mov thiab dej haus txhua hnub thiab txhua yam tseem ceeb hauv lub neej txhua hnub tsis suav tias yog yam uas Nws tau npaj rau tib neeg. Puas muaj qee leej uas xav zoo li no? Thiab, tsis yog Vajtswv lub siab xav lod qhov uas Nws tau tsim kom pom tseeb—ua kom tib neeg muaj nyob thiab ua neej nyob li niaj hnub no? Vajtswv tswj hwm qhov chaw ib puag ncig uas tib neeg nyob thiab Nws npaj txhua yam khoom tseem ceeb uas tib neeg xav tau rau lawv txoj kev muaj sia nyob. Tsis tas li ntawd xwb, Nws cawm thiab tuav lub hwj chim kav txhua yam. Txhua yam no ua rau tib neeg muaj sia nyob thiab muaj kev vam meej thiab huaj vam li ib txwm; nws yog ua raws li txoj hau kev no uas Vajtswv npaj rau txhua yam tsim los thiab rau tib neeg. Tsis yog qhov tseeb lod tias tib neeg yuav tsum paub thiab to taub tej yam no? Tej zaum ib txhia yuav hais tias, “Lub ncauj lus no dhau deb ntawm peb qhov kev paub hais txog ntawm tus tseem Vajtswv Tus Kheej lawm, thiab peb tsis xav paub qhov no vim peb tsis yog noj ncuav ci kom muaj sia nyob nkaus xwb, tab sis peb ua neej nyob raws Vajtswv txoj lus.” Qhov kev nkag siab no puas yog? (Tsis yog.) Vim li cas thiaj li tsis yog? Nej puas tuaj yeem muaj kev nkag siab tiav log txog Vajtswv yog tias nej tsuas paub txog tej uas Vajtswv tau hais xwb? Yog tias nej tsuas lees txais Vajtswv tes hauj lwm thiab lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas xwb, nej puas tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv tiav log? Yog tias nej tsuas paub me me txog ntawm Vajtswv tus moj yam xwb, ib feem me me ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, nej puas xav hais tias txaus rau qhov kev nkag siab txog Vajtswv tiav log lawm? (Tsis xav.) Vajtswv tej kev ua hauj lwm tau pib thaum Nws tsim txhua yam, thiab lawv tseem ua los txog niaj hnub no—Vajtswv tej kev ua hauj lwm pom tshwm txhua lub sij hawm, ib lub sij hawm dhau ib lub sij hawm. Yog tias ib tug neeg ntseeg tias muaj Vajtswv tsuas yog vim Nws tau xaiv ib pab neeg los ua Nws tes hauj lwm thiab pab cawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav ua nrog Vajtswv ntxiv li, tsis hais Nws txoj kev muaj cai, Nws lub meej mom, los sis Nws tej kev ua hauj lwm, yog li tus neeg ntawd puas tuaj yeem raug suav hais tias yog muaj kev paub tseeb txog Vajtswv? Cov neeg uas muaj qhov kev paub hu ua “kev paub ntawm Vajtswv” tsuas muaj kev nkag siab ib-sab xwb, raws li uas lawv kaw Nws cov kev ua rau ib pawg neeg nkaus xwb. Qhov no puas yog qhov kev paub tseeb txog Vajtswv? Puas yog cov neeg muaj kev paub zoo li no tsis tau tsis lees paub Vajtswv txoj kev tsim txhua yam thiab Nws lub hwj chim kav lawv? Qee tus neeg tsis xav koom nrog qhov no, dua ntawd tsuas xav rau lawv tus kheej xwb tias: “Kuv tsis tau pom dua Vajtswvlub hwj chim kav ib puas tsav yam. Lub tswv yim no raug tshem tawm, thiab kuv tsis quav ntsej kom nkag siab txog nws. Vajtswv ua raws li Nws xav tau, thiab nws tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau kuv. Kuv tsuas yog txais Vajtswv txoj kev coj noj coj ua thiab Nws txoj lus xwb kom kuvraug cawm dim thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb rau kuv. Cov kev cai Vajtswv tau tsim thaum Nws tsim txhua yam thiab Nws ua npaj rau txhua yam thiab rau tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau kuv.” Qhov kev tham no yog hom twg? Qhov no tsis yog kev ntxeev siab lod? Puas muaj ib tug twg ntawm nej muaj txoj kev nkag siab zoo li qhov no? Kuv paub, txawm tias tsis muaj ib tug twg ntawm nej hais li ntawd los, ntau tus ntawm nej ntawm no yeej ua. Los ntawm phau ntawv tib neeg zoo li no saib txhua yam los ntawm lawv qhov kev xav “sab ntsuj plig”. Lawv tsuas xav txwv Vajtswv rau hauv phau Vajluskub, txwv Vajtswv rau hauv cov lus Nws tau hais, rau kev nkag siab tau los ntawm cov lus uas sau ua ntaub ntawv. Lawv tsis xav kom paub Vajtswv ntau ntxiv thiab lawv tsis xav kom Vajtswv cais Nws cov kev xav los ntawm kev ua lwm yam. Hom kev xav zoo li no yog me nyuam yaus, thiab nws tseem yog kev ntseeg dhau heev. Cov neeg uas tuav cov kev xav no puas tuaj yeem paub txog Vajtswv? Nws yuav nyuaj heev rau lawv paub txog Vajtswv. Hnub no Kuv tau hais ob zaj dab neeg, txhua txoj nyias hais txog nyias ib yam txawv. Tej zaum nej yuav xav tias, tsuas yog nyuam qhuav tau los ntsib nrog lawv xwb, tias lawv muaj tej yam tob heev los sis yog tej yam uas tsis muaj lub cev tiag, nyuaj rau to taub thiab nkag siab tau. Tej zaum nws yuav nyuaj rau txuas lawv nrog Vajtswv tej kev ua hauj lwm thiab Vajtswv Tus Kheej. Txawm li cas los xij, txhua yam ntawm Vajtswv tej kev ua hauj lwm thiab txhua yam Nws tau ua tiav hauv kev tsim thiab ntawm tib neeg yuav tsum raug paub, meej thiab raug, los ntawm txhua tus neeg, los ntawm txhua tus neeg uas nrhiav kom paub Vajtswv. Qhov kev paub no yuav ua rau koj paub tseeb txog koj txoj kev ntseeg tias muaj Vajtswv tiag. Nws tseem yuav qhia koj kom paub meej txog Vajtswv lub tswv yim, Nws lub hwj chim, thiab tus cwj pwm uas Nws muab rau txhua yam. Nws yuav tso cai rau koj kom pom meej tias muaj Vajtswv tiag thiab pom qhov muaj Nws uas tsis yog dab neeg, tsis yog xav tswv yim hais ua dab neeg, tsis yog pom tsis meej, tsis yog kev tshawb xav, thiab yeej tsis yog ib hom kev txhawb siab ntawm sab ntsuj plig, tab sis yog qhov muaj nyob tiag. Tsis tas li ntawd xwb, nws yuav ua rau tib neeg paub tias Vajtswv ib txwm tau npaj rau txhua yam kev tsim thiab rau tib neeg; Vajtswv ua qhov no raws li Nws txoj hau kev thiab raws li Nws tus kheej qhov sib dhos. Yog li ntawd, nws yog vim hais tias Vajtswv tsim txhua yam thiab muab cov kev cai rau lawv kom lawv txhua yam muaj peev xwm, nyob hauv Nws txoj kev npaj ua ntej, los ua lawv cov hauj lwm uas tau txais, ua tiav lawv cov luag hauj lwm, thiab ua tiav lawv tus kheej tej luag hauj lwm; hauv Nws txoj kev npaj ua ntej, txhua yam muaj nws tus kheej qhov kev siv rau hauv kev ua dej num ntawmtib neeg thiab thaj chaw thiab xwm ib puag ncig uas tib neeg nyob. Yog tias Vajtswv tsis tau ua tiav li ntawd thiab tib neeg tsis muaj qhov chaw nyob ib puag ncig zoo li ntawd, ces tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv los sis ua raws li Nws yuav ua tsis tau tiav; txhua yam yuav tsis muaj nqis dab tsi tshaj li cov niag lus tham qhuav. Qhov ntawd tsis yog li no lod?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 170

Peb tau sib tham txog ntau lub ncauj lus thiab ntau cov ntsiab lus ntsig txog cov lus “Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam,” tab sis nej puas paub hauv nej lub siab tias yam uas Vajtswv muab rau tib neeg, dua li ntawm txoj kev muab Nws txoj lus rau nej thiab ua Nws tes hauj lwm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim rau nej lawm yog dab tsi? Qee tus neeg yuav hais tias, “Vajtswv muab txoj kev hlub thiab koob hmoov rau kuv; Nws muab kev qhuab qhia thiab kev nplij siab rau kuv, thiab Nws muab kev saib xyuas thiab tiv thaiv kuv rau txhua txoj kev uas ua tau.” Lwm cov neeg yuav hais tias, “Vajtswv muab zaub mov noj thiab dej haus rau kuv txhua hnub,” thaum muaj qee leej ho yuav hais tias, “Vajtswv tau muab txhua yam rau kuv.” Tej zaum nej yuav teb rau cov teeb meem uas tib neeg ntsib nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub uas cuam tshuam rau qhov kev cwj ciam ntawm nej tus kheej, lub cev nqaij daim tawv txoj kev paub hauv lub neej. Vajtswv muab ntau yam rau txhua tus neeg, txawm hais tias qhov peb tab tom tham hauv no tsis yog tas rau tus cwj ciam ntawm tib neeg cov kev xav tau txhua hnub, tab sis nws txhais tias yog los nthuav txhua tus neeg qhov kev xav thiab pab rau nej pom tej yam uas sib txawv. Vim tias Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam, Nws tswj hwm lub neej ntawm txhua yam li cas? Hauv lwm lo lus, Vajtswv muab dab tsi rau txhua yam Nws tsim kom tswj tau kom muaj lawv nyob thiab cov kev cai txhawb nqa nws, kom lawv nyob mus ib txhis yog dab tsi? Ntawd yog kis tseem ceeb ntawm peb qhov kev sib tham hnub no. … Kuv cia siab tias nej tuaj yeem txuas nrog lub ncauj lus no thiab qhov uas Kuv yuav hais mus rau Vajtswv tej hauj lwm, dua li ntawm txuas mus rau tej kev paub, tib neeg tej kab lis kev cai, los sis kev tshawb fawb. Kuv tsuas hais txog Vajtswv, txog Nws Tus Kheej xwb. Qhov no yog Kuv li kev qhia rau nej. Kuv ntseeg tias nej nkag siab lawm!

Vajtswv tau pub ntau yam rau noob neej. Kuv yuav pib los ntawm kev tham txog yam uas tib neeg tuaj yeem pom, ntawd yog, yam lawv tuaj yeem hnov tau. Cov no yog yam uas tib neeg tuaj yeem txais tau thiab nkag siab hauv lawv lub siab. Yog li ua ntej tshaj plaws, cia peb pib los ntawm kev tham txog yam uas Vajtswv tau muab rau tib neeg nrog kev sib tham txog fab khoom ntiaj teb.

1. Cua

Ua ntej tshaj plaws, Vajtswv tsim cua kom tib neeg ua pa tau. Cua yog ib yam khoom tseem ceeb uas tib neeg muaj peev xwm sib cuag nrog txhua hnub thiab nws yog yam uas tib neeg txoj sia nce rau nws ib lub sij hawm mus rau ib lub sij hawm, txawm tias lawv tsaug zog. Cov cua uas Vajtswv tsim no tseem ceeb rau tib neeg: Nws yog qhov tseem ceeb rau lawv txhua txoj pa thiab rau txoj sia. Qhov khoom tseem ceeb no, uas tsuas yog hnov tau tab sis saib tsis pom, yog Vajtswv thawj qhov khoom plig rau txhua yam ntawm tej uas Nws tsim los. Tab sis tom qab tsim cua tiav lawm, Vajtswv puas tau nres, xav txog Nws txoj hauj lwm tias tiav lawm? Los sis Nws puas tau xav tias cua yuav hnyav npaum li cas? Nws puas tau xav txog seb yuav ntim dab tsi nyob rau hauv cov cua? (Yog lawm.) Vajtswv xav li cas thaum Nws tsim cov cua? Vim li cas Vajtswv thiaj tsim cov cua, thiab Nws laj thawj yog dab tsi? Tib neeg yuav tsum tau cov cua—lawv yuav tsum ua pa. Ua ntej tshaj plaws, qhov hnyav ntawm cov cua yuav tsum haum rau tib neeg lub ntsws. Puas muaj leej twg paub qhov hnyav ntawm cov cua? Qhov tseeb, tsis muaj ib qho tshwj xeeb rau tib neeg kom paub cov lus teb rau lo lus nug no ua tus zauv los sis cov ntaub ntawv qhia, thiab qhov tseeb, nws tsis tsim nyog yuav tsum paub cov lus teb—tsuas yog kom muaj lub tswv yim dav dav xwb txaus lawm. Vajtswv tsim cov cua nrog qhov hnyav uas tsim nyog rau tib neeg lub ntsws rau ua pa. Qhov ntawd yog, Nws tsim cov cua uas yuav nkag mus rau hauv tib neeg lub cev los ntawm lawv qhov kev ua pa, thiab kom tsis txhob ua mob rau lub cev thaum ua pa. Tej no yog Vajtswv li kev xav txog thaum Nws tsim cov cua. Ntxiv mus, peb yuav tham txog seb muaj dab tsi nyob nrog cua. Tej uas muaj nyob hauv nws yuav tsis muaj tshuaj lom rau tib neeg thiab yuav tsis ua rau lub ntsws los yog lub cev puas. Vajtswv yuav tsum xav txog txhua yam no. Vajtswv yuav tsum xav txog tias cov cua uas tib neeg ua pa yuav tsum nkag thiab tawm ntawm lub cev kom zoo, thiab hais tias, tom qab nqus pa mus, qhov xwm txheej thiab qhov ntau ntawm cov khoom nyob hauv cov cua yuav tsum zoo tib yam li cov ntshav, nrog rau cov cua pov tseg hauv lub ntsws thiab lub cev tag nrho, yuav raug hlawv kom zoo. Ntxiv mus, Nws yuav tsum xav txog tias cov cua yuav tsum tsis txhob muaj tej yam tshuaj lom rau hauv. Kuv lub hom phiaj qhov qhia nej txog ob tug qauv no rau cov cua tsis yog los muab tej kev paub tshwj xeeb rau nej, tab sis qhia nej tias Vajtswv tsim txhua yam nyob rau hauv yam uas Nws tsim los raws li Nws txoj kev xav, thiab txhua yam Nws tsim yog qhov zoo tshaj plaws uas Nws ua tau. Tsis tas li ntawd, rau cov hmoov av hauv cov cua; thiab qhov ntau ntawm cov hmoov av, cov xuab zeb thiab pa av hauv lub ntiaj teb; ib yam li cov hmoov av uas poob saum ntuj los rau hauv ntiaj teb—Vajtswv muaj Nws txoj hau kev los tswj cov no, ib yam nkaus, kev tshem lawv tawm los sis ua rau lawv puas tsuaj. Thaum nws muaj hmoov av ntau, Vajtswv tsim nws kom cov hmoov av tsis txhob ua rau tib neeg lub cev raug mob los sis ua kom neeg txoj kev ua pa piam sij, thiab Nws ua qhov loj me ntawm cov hmoov av kom tsis txhob tsim teeb meem rau lub cev. Vajtswv txoj kev tsim huab cua tsis yog ib qho cov nyom tsis paub? Puas yog yam yooj yooj yim, zoo li kev ua pa nkag ntawm Nws lub qhov ncauj? (Tsis yog.) Tab txawm tias nyob hauv Nws txoj kev tsim tej yooj yim tshaj plaws no, Vajtswv txoj kev cov nyom, tes hauj lwm ntawm Nws lub siab, Nws txoj hau kev xav, thiab Nws lub tswv yim txhua yam yog qhov pom meej. Vajtswv tseem tsis tau yog qhov siv tau thiab lod? (Yog lawm, Nws yog.) Qhov no txhais tau li cas tias txawm tias nyob rau hauv kev tsim tej yam yooj yim, Vajtswv yeej xav txog tib neeg. Ua ntej tshaj plaws, cov cua uas tib neeg ua pa yog huv, thiab tej khoom nyob hauv nws haum rau tib neeg ua pa, tsis muaj tshuaj lom thiab tsis ua rau tib neeg muaj mob; thiab, qhov hnyav ntawm cov cua yog haum rau tib neeg kev ua pa. Cov cua no, uas tib neeg niaj hnub nqus thiab tso pa tawm, yog qhov tseem ceeb rau tib neeg lub cev, tib neeg cev nqaij. Qhov no yog lub laj thawj uas tib neeg muaj peev xwm ua pa tawm ywj siab, tsis muaj kev txwv los sis txhawj xeeb dab tsi li. Lawv tuaj yeem ua pa tau li ib txwm. Cov cua yog qhov uas Vajtswv tsim nyob rau thaum pib, thiab uas yog qhov tseem ceeb rau tib neeg txoj kev ua pa.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 171

2. Qhov Kub Txias

Qhov ob uas peb yuav tham txog yog qhov kub txias. Txhua tus neeg paub txog tias qhov kub txias yog dab tsi lawm. Qhov kub txias yog ib yam uas tseem ceeb heev rau ib puag ncig haum rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Yog hais tias qhov kub siab dhau lawm—piv txwv, tias qhov kub siab tshaj plaub caug ooj lawm—qhov no yuav tsis ua rau tib neeg tawm hws ntau dhau lod? Nws yuav tsis ua rau noob neej sab heev nyob rau hauv qhov xwm zoo li no lod? Thiab yuav ua li cas yog tias qhov txias ho poob qis dhau heev ne? Xav tias qhov txias tau poob qis mus txog rau lauv plaub caug ooj lawm—tib neeg tsis tuaj yeem tiv cov xwm li no, ib yam nkaus. Yog li, Vajtswv thiaj tau teeb tsa qhov ntau ntawm qhov kub txias tshwj xeeb heev, kom qhov kub txias nyob rau theem uas tib neeg lub cev tuaj yeem yoog raws tau, uas poob, ntau dua los sis tsawg dua, nyob ntu nruab nrab ntawm lauv txog peb caug ooj thiab nce txog plaub caug ooj. Qhov kub txias nyob hauv daim av txij sab qaum teb mus txog qab teb yuav poob nyob rau hauv ncua no. Nyob rau cov cheeb tsam huab cua txias, qhov txias tuaj yeem poob txog lauv tsib caug los sis rau caum ooj. Vajtswv yuav tsis pub tib neeg nyob rau cov cheeb tsam ntawd. Yog li, vim li cas ho muaj cov cheeb tsam khov te li no? Vajtswv Nws muaj Nws Tus Kheej lub tswv yim, thiab Nws muaj Nws tej kev xav rau qhov no. Nws yuav tsis pub kom koj mus nyob ze cov chaw ntawd. Cov chaw uas kub dhau thiab txias dhau yog raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv, txhais tau tias Nws tsis tau npaj cia rau tib neeg mus nyob rau tod. Cov chaw no tsis yog rau noob neej nyob. Tab sis vim li cas Vajtswv thiaj pub muaj cov chaw zoo li no nyob rau hauv ntiaj teb? Yog tias cov chaw no yog qhov chaw uas Vajtswv yuav tsis pub tib neeg nyob los sis tseem muaj taus sia nyob, ces vim li cas Vajtswv thiaj tsim lawv? Qhov ntawd yog Vajtswv lub tswv yim nyob. Qhov ntawd yog, Vajtswv tau ntsuas theem qhov kub txias ib puag ncig uas tib neeg muaj peev xwm muaj sia nyob taus. Kuj tseem muaj txoj cai ntuj tsim ua hauj lwm nyob rau ntawm no. Vajtswv tau tsim qee yam los ceev cia thiab tswj qhov kub txias. Lawv yog dab tsi? Ua ntej, lub hnub tuaj yeem coj qhov sov los rau tib neeg, tab sis tib neeg puas tuaj yeem thev taus qhov sov no thaum nws sov dhau lawm? Puas muaj ib tug neeg twg uas muaj peev xwm mus ze lub hnub tau? Puas muaj ib yam twj kev tshawb fawb twg nyob hauv ntiaj teb uas tuaj yeem mus ze tau lub hnub? (Tsis muaj) Yog vim li cas? Lub hnub kub dhau lawm. Txhua yam uas los ze dhau heev yuav yaj mus. Yog li ntawd, Vajtswv tau ua hauj lwm tshwj xeeb los teeb lub hnub nyob siab saum toj ntawm noob neej thiab qhov nws nyob deb ntawm raws li Nws lub peev xwm kev suav thiab raws li Nws tus qauv. Tom qab ntawd, ces muaj ob ceg kaum ntuj, sab qab teb thiab qaum teb. Ob cheeb tsam no khov te thiab khov dej thoob plaws. Tib neeg puas tuaj yeem nyob hauv tej chaw dej khov no ma? Cov chaw zoo li no puas haum rau tib neeg txoj kev ua neej ma? (Tsis haum.) Tib neeg tsis mus rau tej chaw no, vim tsis haum rau kev muaj sia nyob. Vim tib neeg tsis mus rau Sab Qab Teb thiab Sab Qaum Teb, lawv cov dej khov tau raug ceev cia thiab muaj peev xwm ua hauj lwm rau lawv lub hom phiaj, uas yog tswj qhov kub txias. Koj nkag siab, lawm puas yog? Yog tias tsis muaj Ceg Kaum Ntuj Sab Qab Teb thiab Sab Qaum Teb, ces tshav kub ntawm lub hnub yuav ua rau tib neeg hauv ntiaj teb piam sij. Tab sis puas yog Vajtswv ceev qhov kub txias nyob hauv theem uas haum rau tib neeg muaj sia nyob dhau los ntawm ob yam no nkaus xwb? Tsis yog. Nws kuj tseem muaj txhua yam muaj sia nyob, xws li cov nyom saum cov tiaj, ntau hom ntoo, thiab txhua yam xyoob ntoo hauv hav zoov uas nqus cov tshav ntuj kub thiab, hauv kev ua li ntawd, ua rau qhov kub ntawm cov duab tshav ntuj nyob rau theem nruab nrab rau txoj hau kev uas tswj qhov kub ntawm ib puag ncig uas noob neej tuaj yeem nyob taus. Kuj tseem muaj cov cag dej, xws li cov niam dej ntws thiab pas dej. Tsis muaj leej twg tuaj yeem txiav txim siab rau thaj chaw uas muaj niam dej ntws thiab pas dej nyob. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj tau tias kom muaj dej ntau npaum li cas hauv ntiaj teb no, thiab qhov twg uas cov dej yuav tsum ntws mus, txoj hau kev nws ntws, qhov ntau, los yog qhov ntws ceev. Tsuas yog Vajtswv thiaj paub xwb. Ntau cov cag dej no, suav txij li cov dej hauv qab av mus rau cov niam dej ntws thiab pas dej saum npoo av uas ntsia pom, kuj tseem tuaj yeem tswj qhov kub txias ntawm ib puag ncig uas tib neeg nyob thiab. Dhau li ntawm cov cag dej mus lawm, kuj tseem muaj ntau hom qauv chaw, xws li toj roob, tiaj nrag, kwj hav, thiab av hav iav, uas txhua yam no tswj hwm qhov kub txias zoo raws lawv cov thaj tsam thiab thaj chaw. Piv txwv li, yog tias lub roob muaj qhov dav ib puag ncig ib puas ki laus mev, ces qhov dav ib pua ki laus mev ntawd yuav ua rau lub roob pab tau txiaj ntsig zoo. Rau qhov ntau npaum li cas ntawm cov toj roob thiab kwj ha uas Vajtswv tau tsim nyob rau hauv lub ntiaj teb no, qhov no yog tus zauv uas Vajtswv tau xav txog. Hauv lwm lo lus, tom qab ntawm txhua yam muaj sia nyob uas tau tsim los ntawm Vajtswv, muaj ib zaj keeb kwm, thiab txhua yam muaj Vajtswv lub tswvyim thiab cov phiaj xwm. Xav txog, piv txwv li, cov hav zoov thiab txhua hom nroj tsuag—qhov dav thiab qhov loj ntawm thaj chaw uas lawv nyob thiab loj hlob yog dhau txoj kev tswj hwm ntawm tib neeg mus lawm, thiab tsis muaj leej twg hais tawm txog tej yam no li. Tib yam nkaus, tsis muaj ib tug tib neeg tuaj yeem tswj tau tias kom lawv nqus tau dej ntau npaum li cas xwb, thiab qhov ntau npaum li cas ntawm cov tshav ntuj uas lawv nqus tau los ntawm lub hnub. Txhua yam no poob rau hauv tus cwj ciam ntawm lub hom phiaj uas Vajtswv tsim thaum Nws tsim txhua yam.

Nws tsuas yog vim Vajtswv txoj kev ua tib zoo npaj, kev txiav txim siab, thiab kev teeb tsa rau txhua yam hais tias tib neeg yuav tuaj yeem nyob hauv qhov chaw uas muaj qhov kub txias zoo li no. Yog li ntawd, txhua yam me me uas tib neeg pom los ntawm nws ob lub qhov muag, xws li lub hnub, ceg kaum ntuj Sab Qab Teb thiab Qaum Teb uas tib neeg nquag hnov txog, nrog rau ntau tsav yam muaj sia nyob rau saum npoo av thiab hauv qab av thiab hauv hav dej, thiab qhov dav npaum li cas ntawm cov hav zoov thiab lwm hom nroj tsuag, thiab cov cag dej, ntau cov niam dej, qhov ntau ntawm cov dej hiav txwv thiab dej ntshiab, thiab muaj huab cua sib txawv raws ntau thaj chaw—cov no yog txhua yam uas Vajtswv siv los tuav kom muaj qhov kub txias zoo li ib txwm rau tib neeg kom muaj txoj sia nyob. Qhov no yog qhov tseeb tiag. Nws tsuas yog vim hais tias Vajtswv tau xav tob txog txhua yam no kom tib neegg muaj peev xwm mus nyob hauv ib qho chaw uas muaj qhov kub txias haum zoo li no. Nws yuav tsum tsis txhob no thiab kub heev dhau: Cov chaw uas kub dhau heev, uas qhov kub siab dhau qhov uas tib neeg lub cev muaj peev xwm yoog tau mus rau yog qhov uas Vajtswv yeej tsis cia koj mus nyob li. Tej chaw uas txias dhau heev, uas qhov kub poob qis heev, qhov uas, tom qab mus txog rau ntawd, tib neeg yuav khov kiag nyob hauv ob peb feeb xwb, xws li lawv tsis tuaj yeem hais lus tau, lawv lub hlwb khov, lawv tsis muaj peev xwm xav tau, thiab tsis ntev lawv yuav tuag ua tsis tau pa—cov chaw zoo li no Vajtswv kuj tsis pub noob neej mus nyob. Txawm hais tias tib neeg txawm yuav ua kev tshawb nrhiav hom twg los xij peem, los sis tsis hais lawv yuav xav tsim tswv yim tshiab los sis rhuav tshem cov kev txwv no—txhua txoj kev xav uas tib neeg muaj, lawv yuav tsis muaj peev xwm hla dhau qhov txwv uas tib neeg lub cev tuaj yeem yoog tau mus rau. Lawv yuav tsis muaj cuab kav ntiab tawm cov kev txwv no uas Vajtswv tau tsim rau noob neej. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv tsim tib neeg, thiab Vajtswv paub zoo tshaj plaws txog qhov kub txias uas tib neeg lub cev tuaj yeem yoog tau mus rau. Tab sis tib neeg tus kheej tsis paub txog. Vim li cas Kuv thiaj hais tias tib neeg tsis paub txog? Tej yam dab tsi ruam ntsuav uas tib neeg tau ua lawm? Tsis tau muaj coob tus neeg tau sim tiv nyob ua ntu zus rau ceg kaum ntuj Sab Qaum Teb thiab Qab Teb lod? Cov neeg zoo li no ib txwm xav mus rau cov chaw ntawd mus nyob hauv thaj av no, kom lawv tuaj yeem ntsau cag tau nyob rau ntawd. Nws yuav yog ib qho kev coj uas tsis muaj qab hau. Txawm hais tias koj twb tau tshawb fawb meej txog cov ceg kaum ntuj no lawm los, yuav ua tau li cas ntxiv? Txawm hais tias koj tuaj yeem yoog tau mus rau qhov kub txias thiab tuaj yeem nyob tau rau ntawd, nws puas muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg nyob rau hauv ib txoj kev twg yog tias koj tau “txhim kho” cov huab cua ib puag ncig tam sim no rau kev ua lub neej nyob rau Ceg Kaum Ntuj Sab Qab Teb thiab Sab qaum Teb? Tib neeg yeej muaj qhov chaw nyob uas nws muaj peev xwm ua neej nyob tau, tab sis mas tib neeg tseem tsis nyob twj ywm rau qhov ntawd thiab ua kom zoo, tab sis nws peem kom mus rau qhov chaw uas lawv tsis tuaj yeem muaj sia nyob tau. Lub ntsiab ntawm qhov no yog dab tsi? Lawv tau dhuav thiab ua siab luv rau kev ua neej nyob nrog qhov kub txias uas haum no, thiab tau txais koob hmoov ntau dhau heev. Dua li, qhov ib puag ncig zoo li ib txwm rau tib neeg ua neej nyob no tau raug rhuav tshem yuav luag tag los ntawm noob neej, yog li tam sim no lawv xav tias lawv yuav mus rau Ceg Kaum Ntuj Sab Qab Teb thiab Sab Qaum Teb txhawm rau ua cov kev puas tsuaj ntau ntxiv los sis nrhiav qee qhov “tsim kom muaj teeb meem,” uas lawv tuaj yeem nrhiav qee txoj kev ntawm “kev pom txoj hau kev tshiab.” Qhov no tsis yog neeg ruam lod? Uas yog hais tau tias, nyob rau hauv qab kev coj ntawm lawv tus Ntxwnyoog, tib neeg tseem ua tej yam ruam ruam no ua tag ua dua, rhuav tshem ua lwj ua liam thiab phem kawg kiag rau ntiaj teb zoo nkauj uas Vajtswv tsim rau lawv. Qhov no yog kev ua ntawm Ntxwgnyoog. Ntxiv mus, pom tias noob neej txoj kev muaj sia nyob hauv ntiaj teb yog qhov muaj kev phom sij, ntau tus neeg nrhiav txoj hau kev mus ncig saum lub hli, xav rhawv ib txoj hau kev mus muaj sia nyob rau saud. Tab sis thaum kawg, lub hli tsis muaj huab cua ua pa. Tib neeg puas muaj sia nyob tau yam tsis muaj huab cua ua pa ma? Vim tias lub hli tsis muaj huab cua ua pa, nws tsis yog qhov chaw uas tib neeg yuav nyob tau, tab sis tib neeg yeej tseem ntshaw mus nyob rau saud. Tus yeeb yam no yuav tsum muab hu li cas? Nws kuj yog kev rhuav tshem tus kheej, nws tsis yog lod? Lub hli yog qhov chaw tsis muaj huab cua, thiab nws qhov kub txias tsis haum rau tib neeg muaj sia nyob—yog li ntawd, nws tsis yog qhov chaw uas Vajtswv tso tib neeg nyob.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 172

3. Lub Suab

Qhov peb no yog dab tsi? Nws kuj yog ib yam uas yog qhov tseem ceeb ntawm xwm ib puag ncig ntawm tib neeg txoj kev ciaj sia nyob, yog ib yam uas Vajtswv tau npaj kom muaj thaum Nws tsim txhua yam. Nws yog qhov tseem ceeb heev rau Vajtswv thiab rau txhua tus tib neeg. Yog tias Vajtswv tsis tau saib xyuas tej yam no, nws yuav muaj kev cuam tshuam loj heev nrog kev ua neej nyob ntawm noob neej, txhais tau hais tias nws yuav muaj kev cuam tshuam loj heev rau lub neej ntawm tib neeg thiab lub cev nqaij daim tawv uas noob neej yuav tsis muaj peev xwm muaj sia nyob hauv qhov xwm ib puag ncig zoo li ntawd. Nws tuaj yeem hais tau tias tsis muaj ib yam muaj sia twg yuav cia sia tau nyob nrog qhov xwm ib puag ncig zoo li no. Yog li ntawd, qhov uas Kuv hais txog no yog dab tsi? Kuv tab tom hais txog lub suab. Vajtswv tsim txhua tsav yam, thiab txhua tsav yam nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Txhua yam uas Vajtswv tsim yog yam muaj sia thiab ua kom txav mus los tau nyob rau hauv Nws xub ntiag. Qhov Kuv txhais tau txog ntawm qhov no yog txhua yam uas Vajtswv tau tsim yeej muaj nqi thiab muaj lub ntsiab nyob rau ntawm qhov chaw uas nws muaj sia nyob; ntawd yog, muaj qee yam tseem ceeb txog kev muaj nyob ntawm txhua yam. Nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag, txhua yam ciaj sia, thiab, vim yog txhua yam ciaj sia nyob, lawv txhua yam puav leej tsim muaj lub suab. Piv txwv li, lub ntiaj teb tig tas li, lub hnub tig tas li, thiab lub hli, los tib yam nkaus, tig tas li. Vim tias txhua yam hais tawm, tsim, thiab txav mus, lawv tsim lub suab tas li. Txhua yam uas Vajtswv tau tsim nyob hauv lub ntiaj teb yog kev hais tawm, kev loj hlob thiab kev txav mus los tas li. Piv txwv li, lub hauv paus ntawm cov roob yog txav thiab txav chaw, thiab txhua yam muaj sia nyob hauv qab hiav txwv yog ua luam dej thiab txav mus los. Qhov no txhais tau tias cov uas muaj sia no, txhua yam nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, yeej txav mus los tsis tu ncua, raws li cov qauv uas rhawv los. Yog li, muaj dab tsi tshwm sim los ntawm tag nrho tej no txoj kev nthuav tawm thiab loj hlob nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj thiab xav mus yam muaj kev zais ntshis? Lub suab—zoo heev, lub suab uas muaj zog heev. Dhau ntawm lub ntiaj teb lawm, txhua hom ntiaj teb puav leej txav mus tas li, thiab tej tsiaj muaj sia thiab tej yam muaj sia nyob hauv cov ntiaj teb no los kuj tawm suab, nthuav dav, thiab txav mus los tas li. Ntawd yog, txhua yam muaj sia thiab tsis muaj sia los yeej txav mus rau tom ntej nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, thiab, thaum lawv ua li ntawd, txhua yam ntawm lawv puav leej tsim lub suab nrov. Vajtswv kuj tau npaj rau cov suab nrov no, thiab Kuv ntseeg tias nej twb paub Nws kev muaj qab hau rau qhov no lawm, puas yog? Thaum koj mus ze lub dav hlau, nws lub suab tshuab nrov puas cuam tshuam li cas rau koj? Yog koj nyob ze nws ntev dhau, koj lub pob ntseg yuav lag. Hais txog koj lub plawv ne—nws puas tuaj yeem tiv taus qhov kev txom nyem zoo li no? Qee tus neeg uas lub plawv tsis muaj zog yuav tiv tsis tau. Yog lawm, txawm tias cov neeg uas muaj lub plawv uas muaj zog los yuav tsis tuaj yeem tiv nws tau ntev dhau. Qhov ntawd hais tau tias, qhov cuam tshuam ntawm lub suab rau tib neeg lub cev, txawm hais tias nws yuav yog rau pob ntseg los sis lub plawv, nws yog qhov tseem ceeb rau txhua tus tib neeg kev ua neej nyob, thiab lub suab nrov dhau yuav ua mob rau tib neeg. Yog li ntawd, thaum Vajtswv tsim txhua yam thiab tom qab lawv tau pib ua hauj lwm li ib txwm, Vajtswv npaj tsim qhov kom tsim nyog rau cov suab no, cov suab ntawm txhua yam txav mus los. Qhov no los tib yam nkaus, kuj yog ib qho teeb meem uas Vajtswv yuav tsum tau xav txog thaum tsim xwm ib puag ncig rau noob neej.

Ua ntej tshaj plaws, qhov siab ntawm huab cua sab saum toj hauv lub ntiaj teb daim npoo av muaj qhov cuam tshuam rau lub suab. Tsis tas li ntawd, qhov loj me ntawm cov qhov khoob hauv av kuj tseem tswj hwm thiab cuam tshuam lub suab. Tom qab ntawd muaj ntau thaj chaw ib puag ncig cov chaw sib tshuam kuj cuam tshuam nrog lub suab thiab. Qhov ntawd yog hais tau tias, Vajtswv siv qee txoj hau kev los tshem tawm qee lub suab, kom tib neeg tuaj yeem muaj sia nyob hauv ib qho chaw uas lawv lub pob ntseg thiab lub plawv tuaj yeem tiv taus. Tsis li ntawd ces, cov suab yuav tsim txoj kev nyuaj rau noob neej kev ciaj sia, rais los ua qhov xeeb txob loj heev rau lawv lub neej thiab ua teeb meem loj rau lawv. Qhov no txhais tau tias Vajtswv tau muaj kev tshwj xeeb heev hauv kev los tsim Nws thaj av, huab cua, thiab ntau yam xwm ib puag ncig ntawm thaj chaw, thiab yam uas muaj nyob hauv txhua qhov no yog Vajtswv lub tswv yim. Tib neeg txoj kev nkag siab txog qhov no tsis tas yuav tsum piav ntxaws heev—nws txaus rau tib neeg paub tias Vajtswv tau nqis tes ua li ntawd. Tam sim no nej sim qhia rau kuv seb, txoj hauj lwm no uas Vajtswv tau ua—kho ntsuas lub suab kom haum kom ceev tau tib neeg qhov xwm kev ua lub neej nyob thiab lawv lub neej zoo li ib txwm—nws puas tseem ceeb ma? (Tseem ceeb.) Vim yog cov hauj lwm no tseem ceeb, ces los ntawm qhov kev xav no, nws puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv tau siv txoj hauj lwm no los ua txoj hau kev muab rau txhua yam? Vajtswv tau tsim qhov xwm ib puag ncig nyob ntsiag to li no npaj rau tib neeg kom tib neeg lub cev thiaj li muaj peev xwm nyob tau yam ntsiag to li ib txwm hauv nws, yam tsis tau tiv kev txom nyem cuam tshuam, thiab yog li ntawd kom noob neej thiaj yuav nyob tau thiab ua neej nyob li ib txwm. Yog li no, qhov no tsis yog ib txoj hau kev uas Vajtswv tau muab rau tib neeg lod? Nov tsis yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws Vajtswv tau ua lod? (Yog lawm.) Muaj kev xav tau loj heev ntawm nws. Yog li nej nco txiaj ntsig rau qhov no li cas? Txawm hais tias nej tsis tuaj yeem xav tias qhov no yog qhov kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv, los sis nej tsis paub tias Vajtswv ua qhov hauj lwm no li cas nyob rau lub sij hawm ntawd los, nej puas tseem tuaj yeem paub qhov tsim nyog ntawm qhov Vajtswv tau ua qhov no? Nej puas tuaj yeem pom tau Vajtswv lub tswv yim thiab kev saib xyuas thiab kev xav Nws muab tso rau hauv qhov no? (Yog lawm, peb tuaj yeem pom.) Yog tias nej muaj peev xwm pom tau qhov no, ces qhov ntawd zoo txaus lawm. Muaj ntau yam kev ua hauj lwm uas Vajtswv tau ua ntawm yam Nws tau tsim uas tib neeg tsis tuaj yeem hnov tau los sis pom tau. Kuv muab qhov no los hais tsuas yog los qhia nej txog Vajtswv tes dej num, kom nej thiaj li los paub txog Vajtswv. Cov no yog tej yam yuav pab tau zoo dua kom nej los paub thiab to taub Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 173

4. Qhov Kaj

Yam plaub uas ua rau neeg lub qhov muag pom kev yog: qhov kaj. Qhov no los kuj tseem ceeb heev li thiab. Thaum koj pom lub teeb ci ntsa iab, thiab nws lub teeb ci nce heev dhau lawm, nws muaj peev xwm ua rau tib neeg qhov muag dig taus. Thaum kawg, tib neeg lub qhov muag yog qhov muag nqaij tawv. Lawv tsis tuaj yeem thev txoj kev txom nyem. Puas muaj ib tus neeg xav ntsia ncaj qha rau saum lub hnub? Qee tus neeg tau sim ntsia, thiab yog tias lawv rau tsom iav dub, nws kuj ua hauj lwm tau zoo—tab sis qhov ntawd yuav tsum siv lub cuab yeej lawm. Yog tsis muaj cov cuab yeej, ces tib neeg lub qhov muag qhuav yuav tsis muaj peev xwm saib lub hnub thiab ntsia ncaj qha mus rau nws. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsim lub hnub kom ntsa pom kev rau tib neeg, thiab qhov kaj no, kuj yog qee yam Nws tau saib xyuas. Vajtswv tsis tau tsuas yog tsim lub hnub nkaus xwb, muab nws tso rau ib qho twg, thiab tom qab ntawd tsis quav ntsej nws; qhov ntawd tsis yog txoj hau kev uas Vajtswv ua txhua yam. Nws tau ua tib zoo saib Nws txhua txoj hauj lwm, thiab ua tib zoo xav kom ntxaws txhua yam. Vajtswv tsim qhov muag rau noob neej kom lawv pom kev, thiab Nws kuj tau teeb qhov ntsa rau tib neeg pom txhua yam. Nws yuav tsis muaj qhov zoo yog tias qhov kaj tsaus dhau. Thaum nws tsaus ntuj heev uas cov neeg tsis tuaj yeem pom lawv cov ntiv tes ntawm lawv hauv ntej, ces lawv lub qhov muag tsis ua hauj lwm lawm thiab tsis siv lawm. Tab sis qhov kaj uas ci dhau lawm ua rau tib neeg qhov muag tsis tuaj yeem pom cov khoom tib yam nkaus, vim tias thev tsis tau qhov ci ntawd. Yog li, Vajtswv tau npaj qhov chaw nyob ib puag ncig ntawm tib neeg nrog qhov kaj uas tsim nyog rau tib neeg lub qhov muag—qhov kaj uas yuav tsis ua rau tib neeg qhov muag mob los sis puas tsuaj, cia tib qho no nkaus xwb yeej ua rau lawv lub qhov muag tsis ua hauj lwm. Vim li no Vajtswv thiaj ntxiv tej theem ntawm cov huab los thaiv ib puag ncig lub hnub thiab lub ntiaj teb, thiab vim li cas qhov huab cua ntom ntom muaj peev xwm lim tau cov hom duab tshav ntuj ci uas tuaj yeem ua rau tib neeg lub qhov muag los sis tawv nqaij raug mob—cov no yeej sib haum. Tsis tas li ntawd, cov xim ntawm lub ntiaj teb uas Vajtswv tau tsim muaj kev cuam tshuam rau lub hnub tus duab tshav ntuj ci thiab tag nrho txhua yam duab ci, thiab muaj peev xwm tshem tawm cov duab ci uas ci dhau heev rau tib neeg lub qhov muag qhov muaj peev xwm yoog tau raws. Yog li, tib neeg muaj peev xwm tawm mus sab nraum zoov thiab ua lawv lub neej yam tsis tas yuav rau tsom iav dub tsaus nti tas li. Nyob rau hauv cov xwm txheej ib txwm, tib neeg lub qhov muag tuaj yeem ntsia pom tau yam khoom uas nyob hauv lawv thaj chaw ntawm kev ntsia pom yam tsis tas muaj kev pab los ntawm qhov ntsa pom kev. Qhov ntawd hais tau tias, nws yuav tsis zoo yog tias duab ci uas ci dhau heev, los sis nws tsaus dhau heev lawm. Yog tias nws tsaus dhau, tib neeg lub qhov muag yuav puas, thiab, tom qab siv sij hawm luv, puas mus lawm; yog tias nws ho ci dhau lawm, tib neeg lub qhov muag yuav tiv tsis taus nws. Qhov ci heev no uas tib neeg yuav tsum tau kom haum rau tib neeg lub qhov muag pom, thiab Vajtswv tau, los ntawm ntau txoj hau kev, txo cov kev puas tsuaj rau tib neeg qhov muag los ntawm qhov ci ntsa no kom tsawg; thiab txawm hais tias lub teeb no yuav muaj txiaj ntsig los sis ua mob rau tib neeg lub qhov muag, tab sis nws yeej zoo txaus los cia tib neeg ua neej mus txog thaum kawg ntawm lawv lub neej nrog kev tswj xyuas kev siv lawv lub qhov muag. Puas yog Vajtswv tsis ua tib zoo xav txog qhov no? Tab sis, Ntxwgnyoog, ua hauj lwm yam tsis muaj kev txiav txim siab uas yog ib txwm ua raws li nws lub siab xwb. Los ntawm Ntxwgnyoog, qhov kaj yeej ib txwm ci heev los sis tsaus heev. Nov yog qhov Ntxwgnyoog ua hauj lwm li cas.

Vajtswv tau ua tej no rau txhua sab ntawm tib neeg lub cev—rau nws lub zeem muag, kev hnov lus, qab los, kev ua pa, txoj kev xav, thiab ntau yam zoo ntxiv—txhawm rau ua kom noob neej muaj peev xwm hloov tau, kom lawv muaj peev xwm nyob tau li ib txwm thiab ua li ntawd mus ntxiv. Hauv lwm lo lus, qhov xwm ib puag ncig rau lub neej tam sim no, tau tsim los ntawm Vajtswv, yog qhov xwm ib puag ncig zoo tshaj plaws thiab muaj txiaj ntsig zoo rau kev ciaj sia nyob ntawm noob neej. Qee tus neeg yuav xav tias qhov no tsis tseem ceeb dab tsi, qhov ntawd yog txhua yam uas dog dig xwb. Lub suab, qhov kaj, thiab huab cua yog tej uas tib neeg xav tias yog lawv li thaum yug los, uas lawv tau txaus siab rau txij thaum lawv yug los. Tab sis tom qub qab ntawm cov khoom no uas koj muaj peev xwm txaus siab rau, Vajtswv tau tsim ua ntej lawm; qhov no yog qee yam uas tib neeg yuav tsum to taub, qee yam lawv yuav tsum tau paub. Txawm hais tias koj xav tias tsis tas yuav to taub tej yam no los sis kom paub txog lawv, qhov tseeb, thaum Vajtswv tsim lawv, Nws muab kev xav ntau heev txog rau lawv, Nws muaj txoj kev npaj, Nws muaj qee lub tswv yim. Nws tsis txaus siab hlo los yog cias li coj tib neeg mus nyob rau qhov chaw ib puag ncig li ntawd, yam tsis tau xav txog qhov teeb meem ntawd. Tej zaum nej yuav xav tias Kuv tau hais ntau dhau hwv lawm txog txhua yam me me no, tab sis raws li qhov Kuv pom, txhua yam uas Vajtswv tau muab rau noob neej yog qhov tseem ceeb kom noob neej muaj txoj sia nyob. Muaj Vajtswv li kev ua hauj lwm nyob rau qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 174

5. Kev Khiav Mus Los Ntawm Huab Cua

Qhov tsib no yog dab tsi? Tej no yog tej yam uas cuam tshuam ntau heev rau kev ua neej txhua hnub ntawm txhua tus neeg. Kev sib raug zoo ze heev rau tib neeg lub neej uas tib neeg lub cev tsis tuaj yeem nyob tau hauv lub ntiaj teb no yam tsis muaj nws. Qhov no yog kev khiav mus los ntawm huab cua. Tej zaum leej twg los yeej nkag siab txog tus “kev khiav mus los ntawm huab cua” thaum uas nyuam qhuav hnov nws. Yog li, kev khiav mus los ntawm huab cua yog dab tsi? Koj tuaj yeem hais tias “kev khiav mus los ntawm huab cua” tsuas yog qhov kev khiav mus los ntawm huab cua xwb. Kev khiav mus los ntawm huab cua yog cov cua uas tib neeg lub qhov muag tsis tuaj yeem pom tau. Nws kuj tseem yog ib txoj hauv kev uas cov roj khiav mus los thiab. Tab sis, hauv zaj lus tham no, “kev khiav mus los ntawm huab cua” feem ntau yog hais txog dab tsi? Sai sai kiag thaum Kuv hais txog nws, nej yuav to taub. Lub ntiaj teb no pus cov toj roob, cov hiav txwv, thiab txhua yam tsim thaum nws tig mus, thiab thaum nws tig, nws tig nrawm. Txawm hais tias koj tsis hnov txog ib qho ntawm qhov kiv puag ncig no, qhov kev tig ncig ntawm lub ntiaj teb yeej tshwm sim muaj nyob. Nws txoj kev tig ncig muaj dab tsi tshwm sim? Thaum koj tso sas khiav, tsis muaj cua ntsawj thiab tshuab dhau ntawm koj lub pob ntseg lod? Yog tias tuaj yeem muaj taus cua thaum koj tso sas khiav, yuav ua li cas thiaj tsis muaj cua thaum lub ntiaj teb tig ma? Thaum lub ntiaj teb tig, txhua yam txav chaw. Lub ntiaj teb nws tus kheej yeej txav chaw thiab tig hauv qhov ceev tshwj xeeb, thaum txhua yam nyob rau saum nws kuj tseem niaj hnub tawm thiab loj hlob. Yog li no, kev txav hauv ib qho kev ceev tshwj xeeb yuav ua rau muaj cov huab cua khiav mus los. Nov yog lub ntsiab ntawm qhov Kuv hais txog “kev khiav mus los ntawm huab cua.” Puas yog qhov kev khiav mus los ntawm huab cua no tsis cuam tshuam dab tsi rau tib neeg lub cev me ntsis li? Xav txog cov cua daj cua dub: Cov cua daj cua dub li ib txwm tsis muaj zog tshwj xeeb, tab sis thaum lawv tawm tsam, tib neeg tsis tuaj yeem sawv ruaj khov tau, thiab nws yog qhov nyuaj heev rau lawv taug kev nkag mus rau hauv cov cua no. Txawm ib kauj ruam me me xwb los yeej nyuaj heev, thiab qee leej neeg kuj raug cua ntsawj mus tsoo qee yam, yam tsis tuaj yeem txav tau. Qhov no yog ib txoj hau kev uas qhov kev khiav mus los ntawm huab cua cuam tshuam rau tib neeg. Yog tias thoob plaws lub ntiaj teb no muaj tiaj nrag nkaus xwb, ces, thaum lub ntiaj teb thiab txhua yam tig, tib neeg lub cev yuav tsis tuaj yeem tiv taus qhov kev khiav mus los ntawm huab cua uas tsim tawm los no. Nws yuav nyuaj heev los daws cov xwm txheej zoo li no. Yog tias qhov xwm txheej no tshwm sim tiag tiag, qhov kev khiav mus los ntawm huab cua no yuav tsis yog tsim kev puas tsuaj rau tib neeg nkaus xwb, tab sis kev puas tsuaj rau tag nrho txhua tsav yam huv si. Tib neeg yuav tsis muaj peev xwm ua neej nyob nrog qhov xwm ib puag ncig zoo li no. Vim li no Vajtswv thiaj tsim cov thaj chaw sib txawv los daws cov huab cua khiav zoo li no—nyob rau hauv cov xwm ib puag ncig sib txawv, kom cov huab cua txhob muaj zog loj, hloov pauv txoj hau kev ntsawj, hloov pauv qhov ntsawj ceev, thiab hloov pauv lawv lub zog. Vim li ntawd tib neeg thiaj pom muaj cov thaj chaw uas sib txawv, xws li roob, laj roob siab, tiaj nrag, toj roob, hav dej, kwj ha, toj siab, thiab hav dej loj. Los ntawm cov thaj chaw sib txawv no, Vajtswv hloov qhov kev khiav mus los ceev ntawm huab cua, nws txoj hau kev ntsawj mus thiab lub zog. Nov yog tus qauv uas Nws siv los txo los sis tswj cov huab cua khiav mus los mus ua lub zog cua, txoj hau kev ntsawj mus thiab lub zog kom zoo tsim nyog, kom tib neeg muaj qhov chaw nyob ib puag ncig li ib txwm rau ua lub neej nyob. Qhov no puas yog qhov yuav tsum tauma? (Yog lawm.) Ua tej yam zoo li no zoo li nyuaj rau tib neeg, tab sis nws yooj yim rau Vajtswv, vim Nws saib txhua yam. Rau Nws, tsis yog ib qho yooj yim dhau rau kev tsim ib qho xwm puag ncig nrog huab cua khiav mus los uas haum rau tib neeg kiag li. Yog li ntawd, nyob rau hauv qhov xwm ib puag ncig zoo li no uas tau raug tsim los ntawm Vajtswv, txhua tsav yam nyob hauv txhua qhov uas Nws tsim puas leej yog qhov tseem ceeb. Nws yeej muaj nuj nqis thiab muaj laj thawj rau qhov kev muaj nyob ntawm txhua tsav yam. Txawm li cas los xij, lub hauv paus ntsiab lus no tsis raug to taub los ntawm Ntxwgnyoog los sis rau tus tib neeg uas tau coj tsis ncaj. Lawv rhuav tshem thiab tsim thiab siv txiaj ntsig txuas ntxiv mus, nrog rau txoj kev npau suav tsis muaj qab hau ntawm kev hloov tej toj roob siab mus ua tiaj nrag, kev txhub cov kwj ha, thiab tsim cov tsev nto ntuj rau saum thaj av tiaj kom ciaj hav zoov tsev zeb tsev tsua. Nws yog Vajtswv txoj kev cia siab kom noob neej ua neej nyob tau kaj siab lug, loj hlob kaj siab lug, thiab siv sij hawm txhua hnub nyob kaj siab lug hauv qhov chaw xwm ib puag ncig zoo tshaj plaws no, uas Nws tau npaj cia rau noob neej. Vim li no Vajtswv thiaj ib txwm tsis tau phom moj hauv txoj kev Nws saib xyuas qhov xwm ib puag ncig uas tib neeg muaj txoj sia nyob rau hauv. Los ntawm qhov kub txias mus txog rau huab cua, los ntawm lub suab mus txog rau qhov kaj, Vajtswv tau tsim cov phiaj xwm thiab kev npaj, kom tib neeg lub cev thiab lawv qhov chaw nyob thiaj li yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm yam ntuj tsim, thiab los hloov qhov no, noob neej yuav muaj peev xwm nyob thiab huam vam li ib txwm, thiab nyob ua ke nrog txhua yam hauv txoj hau kev nyob sib xyaws ua ke. Tag nrho cov no yog muab los ntawm Vajtswv rau txhua yam thiab rau noob neej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 175

Tam sim no nej puas paub txog qhov sib txawv loj heev ntawm Vajtswv thiab tib neeg? Thaum kawg, leej twg yog tus tswv tsim txhua yam? Puas yog tib neeg ma? (Tsis yog.) Yog li ntawd Vajtswv thiab tib neeg ho coj sib txawv li cas rau txhua yam kev tsim? (Vajtswv tswj kav thiab npaj txhua yam, hos tib neeg txaus siab rau lawv xwb.) Nej puas pom zoo nrog qhov no? Qhov sib txawv loj tshaj plaws ntawm Vajtswv thiab noob neej yog qhov uas Vajtswv kav tswj thiab muab rau txhua yam kev tsim. Nws yog lub hauv paus ntawm txhua yam, thiab Vajtswv yog tus muab rau txhua yam kev tsim, tib neeg ua tus txaus siab rau nws xwb. Uas yog hais tau tias, tib neeg txaus siab rau txhua yam ntawm kev tsim thaum nws lees txais lub neej uas Vajtswv pub rau txhua yam. Vajtswv yog tus Tswv, thiab tib neeg yog tus txaus siab rau cov txiv hmab txiv ntoo uas Vajtswv tsim ntawm txhua yam. Yog li, los ntawm qhov kev xav ntawm txhua yam uas yog Vajtswv tsim, qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg yog dab tsi? Vajtswv muaj peev xwm pom meej txog txoj cai ntawm qhov seb txhua yam loj hlob li cas, thiab Nws tuav tswj hwm thiab tswj hwm tej cai no. Ntawd yog, txhua yam thiaj nyob hauv Vajtswv xub ntiag thiab tsis pub dhau qhov kev soj ntsuam ntawm Nws. Tib neeg puas muaj peev xwm pom tau txhua yam ma? Tej uas noob neej tuaj yeem pom tsuas yog tej uas nyob ncaj ntawm lawv xub ntiag xwb. Yog tias koj nce lub roob, ces qhov koj pom tsuas yog pom lub roob ntawd xwb. Koj tsis tuaj yeem pom tias muaj dab tsi nyob rau sab nraum ub ntawm lub roob. Yog tias koj mus rau tim ntug hiav txwv, ces qhov koj pom tsuas yog ib sab ntug dej hiav txwv xwb, thiab koj tsis tuaj yeem paub tias sab dej hiav txwv sab tim ub zoo li cas. Yog tias koj mus rau tom hav zoov, koj yuav pom cov nroj tsuag nyob ntawm koj hauv ntej thiab ib ncig ntawm koj xwb, tab sis koj tsis tuaj yeem pom tias muaj dab tsi nyob rau tom hauv ntej dhau ntawd mus. Tib neeg tsis tuaj yeem pom tej chaw uas nyob siab dua, deb dua, tob dua ntawd. Txhua yam uas lawv tuaj yeem pom yog qhov uas nyob ncaj ntawm lawv xub ntiag, tsis dhau ntawm lawv lub qhov muag pom xwb. Txawm hais tias tib neeg paub txoj cai uas tswj plaub lub caij nyoog hauv lub xyoo, los sis tej cai txog txoj hau kev loj hlob ntawm txhua yam los, lawv tseem tsis tau muaj peev xwm cawm los sis tswj txhua yam. Tab sis txoj kev uas Vajtswv pom txhua yam uas tau tsim yog zoo ib yam li Nws pom lub tshuab uas Nws tsim los ntawm Nws Tus Kheej. Nws paub tob txog txhua yam xyaw thiab txhua yam kev sib txuas, lawv cov hauv paus ntsiab lus yog dab tsi, lawv cov qauv yog dab tsi, thiab lawv cov hom phiaj yog dab tsi—Vajtswv paub txhua yam no nrog lub ntsiab meej tshaj plaws. Yog li no Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg! Txawm hais tias tib neeg yuav ua nws qhov kev tshawb nrhiav ntawm kev tshawb fawb mus tob thiab cov kev cai uas tswj hwm txhua yam los, qhov kev tshawb nrhiav ntawd tsuas yog txwv rau hauv ib cheeb tsam xwb, hos Vajtswv tswj txhua yam. Txog rau tib neeg, Vajtswv txoj kev tswj hwm yog tsis muaj qhov kawg. Tib neeg tuaj yeem siv tag nrho nws lub neej los tshawb nrhiav Vajtswv ib qhov kev xav me tshaj plaws los yeej ua tsis tiav tsis pom qhov tseeb. Vim li no, yog tias koj tsuas siv txoj kev paub thiab yam uas koj tau kawm los kawm txog Vajtswv xwb, koj yuav tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv los sis to taub Nws. Tab sis yog koj xaiv txoj hau kev los nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav Vajtswv, thiab saib Vajtswv los ntawm qhov kev xav tias yuav los paub txog Nws, ces, muaj ib hnub, koj yuav paub tias Vajtswv tej kev ua hauj lwm thiab kev txawj ntse nyob txhua qhov chaw kiag tam sim ntawd, thiab koj yuav paub tias yog vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam thiab yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Koj yim tau txais kev nkag siab li no ntau, yuav ua rau koj yim nkag siab txog tias vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam. Txhua tsav txhua yam, suav nrog koj tib si, yog tau txais kev npaj tas li los ntawm Vajtswv. Koj kuj tseem yuav pom meej tias nyob hauv ntiaj teb no, thiab ntawm cov tib neeg no, tsis muaj ib tug twg lawm dhau ntawm Vajtswv uas yuav muaj peev xwm thiab muaj qhov tseeb li qhov uas Nws tau kav, cawm, thiab tswj hwm kev muaj nyob ntawm txhua tsav yam. Thaum koj nkag siab los txog qhov no, koj yuav lees paub tseeb tias Vajtswv yog koj tus Vajtswv. Thaum koj los txog qhov no, koj yuav lees paub Vajtswv tiag tiag thiab tso cai rau Nws los ua koj tus Vajtswv thiab koj tus Tswv. Thaum koj tau txais txoj kev nkag siab zoo li ntawd lawm thiab koj lub neej tau los txog rau qhov no lawm, Vajtswv yuav tsis sim koj siab thiab txiav txim rau koj lawm, los sis Nws yuav tsis thov dab tsi ntawm koj lawm, vim tias koj yuav to taub Vajtswv, yuav paub Nws lub siab, thiab yuav lees txais Vajtswv rau hauv koj lub siab tiag. Nov yog kev muaj qab hau tseem ceeb rau kev los sib qhia txog cov ncauj lus ntawm Vajtswv txoj kev tswj hwm thiab kev cawm txhua yam. Ua li ntawd yog txhawm rau muab kev paub thiab kev nkag siab kom ntau dua rau tib neeg—tsis yog kom koj muaj kev paub xwb, tab sis kom koj paub txog thiab to taub txog Vajtswv cov kev ua hauj lwm nyob rau hauv qhov tseeb dua.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 176

Cov nplej, txiv hmab txiv ntoo thiab zaub, thiab txhua hom txiv ntoo—cov no yog txhua yam zaub mov noj rau cov neeg tsis noj nqaij. Lawv muaj cov khoom noj khoom haus zoo txaus raws li cov kev xav tau ntawm tib neeg lub cev, txawm hais tias lawv yog cov zaub mov noj rau cov neeg tsis noj nqaij xwb. Txawm li cas los, Vajtswv tsis tau hais tias: “Kuv yuav tsuas muab cov zaub mov noj no rau tib neeg noj xwb. Tsuas cia lawv noj cov no nkaus xwb.” Vajtswv tsis tau tsum li ntawd, tab sis tseem mus npaj ntau cov zaub mov noj uas qab tshaj ntawd rau tib neeg lawm thiab. Cov zaub mov noj no yog dab tsi? Lawv yog ntau yam nqaij thiab ntses uas nej feem coob tuaj yeem pom thiab noj. Nws tau npaj ntau, ntau yam nqaij thiab ntses rau tib neeg. Ntses nyob hauv hav dej, thiab cov nqaij ntawm cov ntses hauv hav dej muaj cov khoom xyaw sib txawv cov nqaij hauv tsiaj-nyob nruab nqhuab, thiab nws tuaj yeem muab cov khoom noj muaj txiaj ntsig sib txawv rau tib neeg. Ntses tseem muaj cov khoom uas tuaj yeem tswj tau qhov txias thiab kub hauv tib neeg lub cev, uas yog cov txiaj ntsig zoo heev rau tib neeg. Tab sis cov zaub mov noj qab yuav tsum tsis txhob raug noj ntau dhau heev. Ib yam li Kuv twb tau hais tas los lawm tias, Vajtswv muab khoom noj rau tib neeg kom tab tom txaus nkaus raws li lub sij hawm xwb, kom tib neeg thiaj li yuav txaus siab rau Nws txoj kev pub nyob rau hauv txoj kev ib txwm ua thiab raws nraim li lub caij ntuj thiab lub sij hawm. Tam sim no, hom zaub mov noj dab tsi suav nrog nyob rau hauv hom nqaij tsiaj muaj tis? Qaib, w, nquab, thiab lwm yam ntxiv. Coob tus neeg kuj tseem noj os thiab os nab. Txawm hais tias Vajtswv tau muab tag nrho cov hom nqaij no los, Nws tau tsim qee yam kev yuav tsum tau ua ntawm cov neeg uas Nws tau xaiv tseg thiab muab cov kev txwv tshwj xeeb rau lawv cov khoom noj nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Niaj hnub no, cov kev txwv no nyob ntawm tus tib neeg qhov kev xis thiab txhais lub ntsiab rau tus kheej. Cov nqaij ntau yam no muab ntau yam khoom noj muaj txiaj ntsig rau tib neeg lub cev, ua kom muaj zog ntau thiab muaj hlau, ntxiv rau cov ntshav, ntxiv dag zog rau cov leeg thiab pob txha, thiab ua kom lub cev muaj zog. Txawm hais tias tib neeg yuav ua noj thiab noj lawv li cas los, cov nqaij no tuaj yeem pab txhawb ua kom tib neeg cov zaub mov noj qab thiab txhawb lawv kev qab los, thiab tseem ua rau lawv tsau plab thiab. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, cov zaub mov noj no tuaj yeem muab nws cov khoom noj zoo uas tib neeg lub cev xav tau txhua hnub rau tib neeg. Nov yog qhov uas Vajtswv txiav txim siab thaum Nws npaj zaub mov noj kom txhij rau tib neeg. Muaj zaub, muaj nqaij—qhov no tsis yog ib qho muaj nplua mias los? Tab sis tib neeg yuav tsum to taub tias Vajtswv lub hom phiaj yog dab tsi thaum Nws npaj txhua yam zaub mov noj rau tib neeg. Puas yog kom tib neeg noj ntau dhau heev rau cov zaub mov noj no ma? Yuav ua li cas thaum tib neeg raug rooj ntxiab hauv kev sim ua kom tau raws li cov kev ntshaw cov khoom no? Puas yog nws yuav tsis noj ntau dhau lawm? Puas yog kev noj haus ntau dhau tsis ua rau tib neeg lub cev mob ntau yam? (Yog lawm.) Vim li no Vajtswv thiaj faib qhov ntau kom tab tom haum nyob rau lub sij hawm thiab cia tib neeg txaus siab rau ntau yam zaub mov noj sib txawv raws li lub sij hawm thiab caij ntuj uas sib txawv. Piv txwv li, tom qab lub caij ntuj sov uas sov heev, tib neeg tau ntxiv qhov kub ntau heev rau hauv lawv lub cev, nrog rau cov kab mob ua kom lub cev qhuav thiab ntxooj. Thaum lub caij nplooj zeeg los txog, ntau hom txiv hmab txiv ntoo siav, thiab thaum tib neeg noj cov txiv hmab txiv ntoo no, cov ntxooj hauv lawv lub cev raug tshem tawm. Nyob rau lub sij hawm no, nyuj twm thiab yaj kuj loj hlob muaj zog zis, yog li thaum lub sij hawm no tib neeg yuav tsum noj nqaij kom ntau dua rau cov khoom noj muaj txiaj ntsig. Los ntawm kev noj ntau yam nqaij, tib neeg lub cev muaj zog thiab sov los pab lawv tiv dhau huab cua txias thaum lub caij ntuj no, thiab lawv muaj peev xwm hla dhau lub caij ntuj no yam muaj kev nyab xeeb hlo thiab noj qab nyob zoo. Nrog kev ua tib zoo saib xyuas thiab kev nplig zoo, Vajtswv tswj hwm thiab saib xyuas seb yuav muab yam dab tsi rau tib neeg, thiab thaum twg; thiab seb Nws yuav muaj ntau yam sib txawv loj hlob, txi txiv, thiab siav nyob rau lub sij hawm twg. Qhov no cuam tshuam nrog “Txoj hau kev uas Vajtswv npaj cov zaub mov noj uas tib neeg xav tau nyob rau hauv nws lub neej txhua hnub.” Ntxiv nrog rau ntau yam zaub mov noj, Vajtswv kuj tseem muab cov cag dej los rau tib neeg thiab. Tom qab noj zaub mov tag lawm, tib neeg tseem yuav tau haus dej. Cov txiv hmab txiv ntoo nkaus xwb puas txaus ma? Tib neeg tsis tuaj yeem nyob nrog cov txiv hmab txiv ntoo nkaus xwb, thiab ntxiv ntawd, tsis muaj txiv hmab txiv ntoo hauv qee lub caij. Yog li, tib neeg cov teeb meem fab dej haus yuav raug daws tau li cas? Vajtswv tau daws qhov teeb meem no los ntawm kev npaj ntau cov cag dej saum npoo av thiab hauv qab av, suav nrog cov pas dej, cov niam dej ntws, thiab dej txhawv tib si. Cov dej no muaj peev xwm siv haus tau ntev li ntev tau yog tias tsis muaj dab tsi paug, thiab ntev li ntev tau yog tias tib neeg tsis tau tswj hwm thiab ua rau lawv puas tsuaj. Hauv lwm lo lus, hais txog zaub mov noj uas txhawb nqa tib neeg lub cev, Vajtswv tau npaj meej, raug qhov tseeb, thiab npaj tau zoo, kom tib neeg lub neej muaj nplua nuj thiab muaj nplua mias thiab tsis muaj ib yam dab tsi tu ncua li. Nov yog qee yam uas tib neeg tuaj yeem hnov tau thiab pom.

Tsis tas li ntawd, Vajtswv tsim qee yam nroj tsuag, tsiaj txhu, thiab ntau yam tshuaj ntsuab uas tshwj xeeb rau txhua yam txhawm rau txoj kev kho kev raug mob los sis kho mob hauv tib neeg lub cev. Ib tug neeg yuav ua li cas, piv txwv li, yog tias lawv kub hnyiab, los sis huam yuaj ua dej kub hlab lawv tus kheej? Koj puas tuaj yeem yaug qhov kub hnyiab nrog dej xwb ma? Koj puas tuaj yeem cia li xuas ib daim ntaub qub coj los qhwv nws xwb ma? Yog tias koj ua li ntawd, lub qhov txhab yuav ua kas los sis ua paug. Piv txwv li, yog tias ib tug neeg ua npaws, los sis mob khaub thuas; raug mob thaum ua hauj lwm; muaj mob plab los ntawm kev noj tej yam txhaum; los sis tsim muaj qee yam kab mob tshwm sim los ntawm kev ua lub neej nyob los yog teeb meem fab kev xav, nrog rau cov kab mob leeg ntshav, mob hlwb, los sis cov kab mob ntawm cov khoom hauv nruab nrog cev, ces thiaj muaj cov nroj tsuag uas haum rau kho lawv cov mob. Muaj cov nroj tsuag uas pab cov ntshav kom khiav zoo thiab tshem tawm cov ntshav uas tsis khiav, daws qhov mob, txiav ntshav, tshuaj loog, pab kho cov tawv nqaij thiab kho kom nws rov qab zoo los li qhov qub, thiab yaj cov tee ntshav kom tawg thiab tshem tawm cov kuab lom tawm hauv lub cev—hais kiag tias, cov nroj tsuag no tau muaj siv hauv lub neej txhua hnub. Tib neeg tuaj yeem siv lawv tau, thiab lawv tau raug npaj tseg los ntawm Vajtswv rau tib neeg lub cev thaum xav tau. Vajtswv tso cai rau tib neeg los tshawb nrhiav qee yam ntawm lawv los ntawm kev tshwm sim qhov teeb meem, thaum muaj lwm tus neeg tau tshawb pom los ntawm cov neeg uas Vajtswv tau xaiv los ua, los sis los ntawm qhov tshwm sim tshwj xeeb uas Nws tau tsa. Tom qab qhov kev tshawb pom ntawm cov nroj tsuag no, tib neeg yuav paub lawv, thiab ntau tus neeg yuav los paub txog lawv. Vajtswv tsim cov nroj tsuag no yog li thiaj muaj nqi thiab txiaj ntsig. Lub ntsiab ces, tag nrho cov no yog los ntawm Vajtswv los, tau npaj thiab cog los ntawm Nws thaum Nws tsim tib neeg qhov xwm ib puag ncig. Lawv yog qhov tseem ceeb. Puas yog Vajtswv li kev xav muaj txheej txheem thoob tsib dua tib neeg li? Thaum koj pom txhua yam uas Vajtswv tau ua lawm, koj puas pom Vajtswv tes num uas muaj tseeb? Vajtswv ua hauj lwm yam tsis pub leej twg paub li. Vajtswv tsim txhua yam no thaum tib neeg tseem tsis tau los rau hauv lub ntiaj teb no, thaum Nws tseem tsis tau muaj kev txuas lus nrog neeg. Txhua yam raug ua tiav raws txoj kev xav txog tib neeg, rau tus txiaj ntsig ntawm tib neeg lub neej thiab nrog txoj kev xav txog kev muaj txoj sia ntawm lawv, kom tib neeg tau nyob kaj siab lug hauv lub ntiaj teb nplua nuj thiab nplua mias uas Vajtswv tau npaj rau lawv, tsis muaj kev txhawj xeeb txog zaub mov noj los sis khaub ncaws, tsis muaj dab tsi uas muaj tsis txaus li. Nyob rau hauv qhov xwm ib puag ncig zoo li no, tib neeg tuaj yeem huaj vam thiab muaj sia nyob txuas ntxiv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 177

Peb tau pib los ntawm kev tham txog qhov xwm ib puag ncig ntawm tib neeg nyob thiab qhov uas Vajtswv tau ua rau qhov xwm ib puag ncig ntawd thiab qhov kev npaj Nws tau ua. Peb tau tham txog qhov uas Nws tau npaj tseg; kev sib raug zoo ntawm cov khoom tsim tawm los, uas Vajtswv tau npaj tseg rau tib neeg; thiab txoj hau kev uas Vajtswv tau npaj cov kev sib raug zoo no los tiv thaiv cov khoom uas Nws tsim kom txhob ua kev raug mob rau tib neeg. Vajtswv kuj tseem tau txo qhov kev raug mob uas muaj ntau yam sib txawv nyob rau hauv yam uas Nws tsim uas tej zaum yuav muaj nyob rau hauv tib neeg qhov xwm ib puag ncig, pub txhua yam ua hauj lwm rau lawv lub hom phiaj siab tshaj plaws, thiab muab txiaj ntsig fab xwm ib puag ncig ua yam muaj txiaj ntsig rau tib neeg, ua rau tib neeg yoog mus rau qhov xwm ib puag ncig zoo li no thiab ua neej nyob raws li lub voj voog ntawm kev ua neej thiab muaj me tub me nyuam txuas ntxiv mus lawm tom ntej. Txuas ntxiv no, peb tau tham txog cov zaub mov noj uas tib neeg lub cev xav tau—zaub mov noj thiab dej haus txhua hnub. Nov kuj yog ib qho xwm txheej tseem ceeb rau tib neeg txoj kev muaj sia nyob. Qhov ntawd yog hais tau tias, tib neeg lub cev tsis tuaj yeem nyob tau los ntawm kev ua pa, nrog rau duab tshav ntuj rau kev nyiaj tau, los yog cua, los sis qhov kub txias haum nkaus xwb. Tib neeg kuj tseem yuav tsum tau noj haus kom lawv lub plab tsau npo thiab, thiab Vajtswv tau npaj rau tib neeg, yam tsis saib rau dab tsi li, cov cag ntawm cov khoom uas lawv yuav ua li ntawd, cov no yog cov cag ntawm tib neeg cov zaub mov noj. Thaum koj tau pom cov khoom uas nplua nuj thiab nplua mias li ntawd—cov cag ntawm tib neeg cov zaub mov noj thiab dej haus—koj puas tuaj yeem hais tias Vajtswv yog lub hauv paus cag ntawm cov khoom noj rau tib neeg thiab rau txhua yam khoom uas Nws tau tsim? Yog tias, nyob rau thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim, Vajtswv tsuas tsim cov ntoo thiab cov nyom los sis qee cov ntawm lwm yam muaj sia, thiab yog tias tej khoom muaj sia ntau yam no thiab nroj tsuag yog tsim rau cov nyuj twm thiab yaj noj xwb, los sis raug tsim rau nees txaij, mos lwj, thiab lwm yam tsiaj xwb, piv txwv li, tsov ntxhuav yuav tsum noj tus nees txaij thiab mos lwj, thiab tsov yuav tsum noj tej yam xws li tej yaj thiab npua—tab sis tsis muaj ib qho khoom uas haum rau tib neeg noj li, qhov ntawd puas yuav ua hauj lwm? Nws yuav tsis ua hauj lwm. Tib neeg yuav tsis muaj peev xwm muaj sia nyob tau ntev. Yuav ua li cas yog tias tib neeg tsuas noj nplooj xwb? Qhov ntawd puas yuav ua hauj lwm? Tib neeg puas yuav tuaj yeem noj nyom uas tau tsim rau yaj noj? Tej zaum nws yuav tsis ua rau mob yog tias lawv sim noj me ntsis xwb, tab sis yog tias lawv noj tej yam no ntev mus, lawv lub plab yuav tiv tsis taus nws, thiab tib neeg yuav tsis muaj txoj sia nyob ntev. Muaj qee yam uas cov tsiaj noj tau tab sis yog tshuaj lom rau tib neeg—tej tsiaj noj lawv yam tsis muaj dab tsi tshwm sim, tab sis nws tsis zoo li ntawd rau tib neeg. Qhov no txhais tau hais tias Vajtswv tau tsim tib neeg, yog li Vajtswv paub zoo tshaj txog cov hauv paus ntsiab lus thiab cov qauv ntawm tib neeg lub cev thiab yam uas tib neeg xav tau. Vajtswv paub meej meej txog tus qauv ntawm lub cev thiab lub ntsiab, nws cov kev xav tau thiab kev ua hauj lwm ntawm nws cov khoom nruab nrog, thiab txoj hau kev uas lawv nqus, tshem tawm thiab hlawv ntau yam tshuaj. Tib neeg tsis paub txog; qee zaus, lawv noj yam tsis ua zoo saib, los sis koom nrog rau kev lwj liam tsis saib xyuas tus kheej, qhov no ntau dhau thiaj ua rau muaj kev tsis xwm yeem. Yog koj noj thiab txaus siab rau tej khoom uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj li ib txwm, ces koj txoj kev noj qab nyob zoo yuav tsis muaj teeb meem dab tsi. Txawm hais tias muaj qee zaum koj muaj kev xav tsis zoo thiab koj muaj kev qaug zog ntawm cov ntshav, qhov no tsis ua rau muaj teeb meem dab tsi. Koj tsuas yuav tsum noj qee hom nroj tsuag twg xwb, thiab qhov kev qaug zog yuav ploj mus. Vajtswv tau npaj tseg ua ntej rau txhua yam no. Yog li, nyob rau hauv Vajtswv lub ntsiab muag, tib neeg yog yam nyob siab dua lwm yam muaj sia. Vajtswv tau npaj ib qho xwm puag ncig rau txhua hom nroj tsuag, thiab Nws tau npaj zaub mov noj thiab qhov ib puag ncig rau txhua hom tsiaj, tab sis tib neeg muaj qhov kev xav tau nruj tshaj ntawm nws ib qho chaw ib puag ncig, thiab cov kev xav tau ntawd tsis tuaj yeem raug ntsia dhau ib nyuag qhov li; yog tias tsis saib, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm txhim kho thiab ua neej nyob thiab muaj me tub me nyuam txuas ntxiv mus. Nws yog Vajtswv uas paub qhov no zoo tshaj plaws, nyob hauv Nws nruab siab. Thaum Vajtswv ua qhov no, Nws tau muab saib tseem ceeb dua li lwm yam. Tej zaum koj tsis muaj peev xwm paub qhov tseem ceeb ntawm qee yam dog dig uas koj tuaj yeem pom thiab txaus siab nyob rau hauv koj lub neej, los sis tej yam uas koj pom thiab txaus siab uas koj tau muaj txij thaum yug los, tab sis Vajtswv twb tau npaj tseg rau koj ntev los lawm los sis npaj zais ntshis. Kom zoo tshaj plaws, Vajtswv tau tshem tawm thiab txo txhua yam phem uas tsis zoo rau tib neeg thiab tuaj yeem tsim kev raug mob rau tib neeg lub cev. Qhov no qhia tau li cas? Puas yog nws qhia tau tus cwj pwm uas Vajtswv muaj rau tib neeg thaum Nws tsim lawv nyob rau zaum no? Tus cwj pwm ntawd yog dab tsi? Vajtswv tus cwj pwm yog ceev faj thiab mob siab rau, thiab nws tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm tej yeeb ncuab lub zog los yog lwm yam sab nraud los sis cov yam ntxwv uas tsis yog Nws li. Hauv qhov no tuaj yeem pom Vajtswv tus cwj pwm hauv kev tsim thiab kev cawm tib neeg rau zaum no. Thiab Vajtswv tus cwj pwm yog dab tsi? Los ntawm thaj chaw ib puag ncig rau tib neeg muaj txoj sia nyob thiab lub neej uas tib neeg txaus siab, nrog rau lawv cov zaub mov noj thiab dej haus thiab cov kev xav tau txhua hnub, peb tuaj yeem pom Vajtswv tus cwj pwm ntawm lub luag hauj lwm rau tib neeg, uas Nws tau tuav txij puag thaum Nws tau tsim tib neeg los lawm, thiab nws txoj kev txiav txim siab los cawm tib neeg nyob rau zaum no. Vajtswv txoj kev meej tseeb puas tshwm nyob hauv tej khoom no? Puas yog Nws txoj kev xav tsis thoob ma? Puas yog Nws txoj kev piav tsis tau kom to taub li? Puas yog Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ma? Vajtswv siv Nws txoj kev txawj ntse thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus los npaj rau txhua tus tib neeg, nrog rau kev npaj rau txhua yam uas Nws tau tsim los. Sij hawm no Kuv tau hais ntau yam heev rau nej lawm, nej puas muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv Yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam? (Yog lawm.) Muaj tseeb tiag yeej yog li ntawd. Koj puas muaj tej yam ua xyem xyav? (Tsis muaj.) Vajtswv muab rau txhua yam tsim nyog qhia tau tias Nws yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam, vim Nws yog lub hauv paus ntawm txoj kev muab uas tau ua kom txhua yam muaj nyob, muaj sia nyob, muaj me nyuam, thiab nyob txuas ntxiv mus, thiab tsis muaj lub hauv paus tshwj tsis yog rau Vajtswv Tus Kheej. Vajtswv muab txhua yam kev xav tau ntawm txhua tsav yam thiab txhua yam kev xav tau ntawm tib neeg, txawm hais tias yog cov uas tseem ceeb tshaj plaws rau cov kev xav tau ntawm tib neeg qhov chaw ib puag ncig, cov kev xav tau ntawm lawv lub neej txhua hnub, los sis qhov kev xav tau rau qhov tseeb uas Nws muab rau tib neeg tus ntsuj plig. Hauv txhua txoj hau kev, los saib rau ntawm Vajtswv tus kheej thiab Nws lub meej mom los ntawm tib neeg qhov kev xav, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Qhov no puas yog ma? (Yog lawm.) Qhov no hais tau tias, Vajtswv yog tus Kav, tus Xib Fwb, thiab yog tus Muab cov khoom hauv lub ntiaj teb no, lub ntiaj teb no uas tib neeg tuaj yeem pom thiab hnov tau. Rau tib neeg, qhov no tseem tsis yog qhov qhia txog Vajtswv tus kheej thiab lod? Tsis muaj ib yam dab tsi cuav hauv qhov no. Yog li thaum koj pom cov noog ya saum ntuj, koj yuav tsum paub tias Vajtswv tsim txhua yam uas ya taus. Muaj cov tshiaj muaj sia uas ua luam dej hauv hav dej, thiab lawv muaj lawv tus kheej txoj hau kev muaj sia nyob. Cov ntoo thiab cov nroj tsuag uas tuaj nyob hauv av thiab hlav thaum lub caij nplooj ntoo hlav thiab txi txiv thiab nplooj zeeg thaum lub caij nplooj zeeg, thiab txog thaum lub caij ntuj no txhua daim nplooj tau zeeg tag vim cov nroj tsuag npaj rau cov huab cua hauv lub caij ntuj no. Ntawd yog lawv txoj hau kev muaj sia nyob. Vajtswv tsim txhua yam, thiab nyias muaj nyias tus qauv nyob thiab hauv ntau txoj hau kev sib txawv thiab siv ntau txoj kev los ua kom pom nws lub zog ua neej thiab tus qauv uas nws ciaj sia nyob. Txawm tias txoj kev ua neej yuav nyob mus zoo li cas los, lawv puas leej nyob hauv qab Vajtswv txoj cai kav. Vajtswv lub hom phiaj kev kav tag nrho txhua tus qauv kev ua neej nyob thiab tej uas muaj sia yog dab tsi? Nws puas yog rau tib neeg txoj kev ciaj sia ma? (Yog lawm.) Nws tswj txhua txoj cai ntawm lub neej, txhua yam rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Qhov no qhia tau tias tib neeg txoj kev ua neej nyob tseem ceeb npaum li cas rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 178

Vajtswv tsis yog tus Vajtswv rau cov neeg uas Nws tau xaiv tseg nkaus xwb. Tam sim no koj tab tom raws Vajtswv, thiab Nws yog koj tus Vajtswv, tab sis Nws puas yog tus Vajtswv ntawm cov neeg uas tsis raws Nws thiab ma? Vajtswv puas yog tus Vajtswv rau txhua tus neeg uas tsis raws Nws? Vajtswv puas yog tus Vajtswv ntawm txhua yam? (Yog lawm.) Yog li ntawd ces puas yog tias Vajtswv tes hauj lwm thiab kev ua hauj lwm uas txwv hauv tus cwj ciam tsuas yog rau cov uas raws Nws xwb? (Tsis yog.) Tus cwj ciam ntawm Nws tes hauj lwm thiab cov kev ua hauj lwm yog dab tsi? Ntawm theem pib qis tshaj plaws, tus cwj ciam ntawm Nws txoj hauj lwm thiab kev ua hauj lwm yog tuav txhua tus tib neeg thiab txhua yam ntawm kev tsim. Ntawm theem siab tshaj plaws nws tuav tag nrho lub qab ntuj khwb, uas tib neeg tsis tuaj yeem pom tau. Yog li, tej zaum peb yuav hais tias Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm thiab ua tiav Nws cov kev ua hauj lwm ntawm txhua tus tib neeg, thiab qhov kev ntau txaus no ua rau tib neeg tuaj yeem los paub txog Vajtswv Tus Kheej hauv Nws qhov tag nrho. Yog tias koj xav paub Vajtswv, kom paub Nws tiag tiag, kom nkag siab txog Nws tiag tiag, ces tsis txhob txwv koj tus kheej rau hauv peb qib ntawm Vajtswv txoj hauj lwm nkaus xwb, los sis cov dab neeg txog tes hauj lwm Nws tau ua yav dhau los nkaus xwb. Yog tias koj sim los ua kom paub txog Nws nyob rau hauv txoj hau kev ntawd, ces koj tab tom tso kev txwv txog Vajtswv, kaw Nws. Koj saib Vajtswv zoo li yog tej yam me me heev. Kev ua li ntawd yuav cuam tshuam li cas rau tib neeg? Koj yuav tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv li kev xav tsis thoob thiab kev zoo tshaj plaws, thiab Nws lub hwj chim thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab tus cwj ciam ntawm Nws lub hwj chim. Qhov kev nkag siab zoo li no yuav cuam tshuam koj lub peev xwm los lees paub qhov tseeb tias Vajtswv yog tus Kav txhua yam, nrog rau koj txoj kev paub txog qhov qhia meej txog Vajtswv tus kheej thiab lub meej mom. Hauv lwm lo lus, yog tias koj txoj kev nkag siab txog ntawm Vajtswv raug txwv hauv tus cwj ciam lawm, ces qhov koj tau txais kuj raug txwv tib yam nkaus. Qhov no yog qhov vim li cas koj thiaj yuav tsum tau nthuav dav koj tus cwj ciam thiab nthuav dav koj lub qab ntuj. Koj yuav tsum nrhiav kom nkag siab txhua yam—tus cwj ciam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Nws txoj kev cawm tib neeg, Nws txoj kev kav, thiab txhua yam uas Nws cawm thiab txhua yam uas Nws tswj kav. Nws yog los ntawm tej yam no uas koj yuav tsum los nkag siab txog Vajtswv tej hauj lwm. Nrog rau qhov kev nkag siab zoo li no, koj yuav hnov tau, yam tsis paub txog li, hais tias Vajtswv kav, cawm, thiab muab txhua yam rau lawv, thiab koj kuj tseem yuav hnov tau tiag tias koj yog ib feem thiab yog ib tug tswv cuab ntawm txhua yam. Vim Vajtswv tau muab rau txhua yam, koj kuj yuav tau lees txais Vajtswv txoj kev kav thiab kev muab. Qhov no yog qhov tseeb uas tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees paub tau. Txhua yam yog nce rau lawv tus kheej cov cai nyob hauv qab Vajtswv txoj kev kav, thiab nyob hauv Vajtswv txoj kev kav, txhua yam muaj lawv tus kheej cov cai rau kev ciaj sia nyob. Tib neeg txoj hmoo thiab cov kev xav tau los kuj raug khi ua ke nrog Vajtswv txoj kev kav thiab kev muab. Vim li ntawd, nyob hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab kev kav, tib neeg thiab txhua yam muaj kev sib cuam tshuam, kev sib pab thiab kev sib txheeb. Nov yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev tsim txhua yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 179

Txij li thaum Vajtswv tsim txhua yam los, lawv tau ua hauj lwm thiab tseem vam meej nxiv mus raws nraim li txoj kab ke thiab raws li cov kev cai uas Nws teev tseg. Nyob rau hauv Nws kev saib xyuas, hauv Nws txoj kev tswj fwm, noob neej muaj txoj sia nyob, thiab txhua lub sij hawm txhua yam loj hlob zoo raws li txoj kab ke. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav tuaj yeem hloov los sis rhuav tshem cov kev cai no tau. Nws yog vim Vajtswv txoj kev tswj fwm uas txhua tus muaj sia tuaj yeem huam vam, thiab yog vim Nws txoj kev tswj fwm thiab kev cawm ua rau txhua yam muaj sia tuaj yeem muaj sia nyob taus. Qhov no hais tau tias nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm ua rau txhua yam muaj sia los muaj nyob, ciaj, ploj tuag, thiab yug dua tshiab raws li txoj cai uas muaj kab ke. Thaum lub caij plooj ntoo hlav los txog, cov nag tshauv ua rau paub qhov tshiab ntawm lub caij ntuj tshiab thiab ua rau cov av ntub. Cov av pib yaj thiab cov nyom hlav mus rau cov av thiab pib nthaw nkaus, hos cov ntoo los kuj maj mam hloov ntsuab zuj zus. Txhuam yam muaj sia no coj txoj kev ciaj sia tshiab los rau lub ntiaj teb. Qhov no yog yam nws zoo li no thaum txhua yam muaj sia los muaj nyob thiab huam vam. Txhua hom tsiaj tawm ntawm nws lub qhov los txais cov tshav sov ntawm lub caij nplooj ntoos hlav thiab pib lub xyoo tshiab. Txhua tus muaj sia txais cov tshav kub thaum lub caij ntuj sov thiab txaus siab rau cov tshav sov uas muaj nyob raw lub caij nyoog ntawd. Lawv loj hlob sai heev. Cov ntoo, nyom, thiab txhua hom ntoo loj hlob sai heev, mus txog thaum kawg ua rau lawv tawg paj thiab txi txiv. Txhua tus muaj sia mas khwv heev nyob rau lub caij ntuj sov, tib neeg los kuj ib yam nkaus. Thaum lub caij nplooj zeeg, cov nag los ua rau txias zias, thiab txhua hom muaj sia pib paub tias lub caij sau qoob loo los yuav txog lawm. Txhua yam muaj sia txi txiv, thiab tib neeg pib sau cov txiv hmab txiv ntoo ntau hom no lo khaws cia kom thiaj muaj zaub mov nyob rau lub caij ntuj no. Nyob rau lub caij ntuj no, txhua yam muaj sia maj mam pib yoog nyob ntsiag to thiab so thaum cov huab cua txias los txog, thiab tib neeg los kuj so nyob rau lub caij no. Ib lub caij nyoog dhau mus rau ib lub caij nyoog, kev hloov ntawm lub caij plooj ntoo hlav mus rau lub caij ntuj sov mus rau lub caij nplooj zeeg mus rau lub caij ntuj no—cov kev hloov no tshwm raws nraim li txoj cai uas Vajtswv tau rhawv tseg. Nws coj txhua yam thiab noob neej los ntawm qhov siv cov kev cai no thiab xav kom noob neej ua neej nyob nplua mias thiab muaj lub neej zoo tawg paj paug, thiaj npaj qhov chaw ib puag ncig rau kom ciaj sia taus kom muaj huab cua thiab muaj caij nyoog tsis sib thooj. Vim li ntawd, nyob rau ntawm qhov chaw ib puag ncig uas muaj sia taus no, ua rau kom tib neeg tuaj yeem ciaj sia thiab huam vam raw li txoj kab ke. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov cov kev cai no tau thiab tsis muaj leej twg los sis yam muaj sia twg tuaj yeem hla cov kev cai ntawd tau. Txawm tias muaj ntau qhov kev hloov pauv tshwm sim tuaj los—hiav txwv yuav ua daim av, hos daim av yuav ua hiav txwv—cov kev cai no tseem muaj ntxiv mus. Lawv muaj nyob vim Vajtswv tseem nyob, thiab vim yog Nws tswj fwm thiab Nws txoj kev cawm. Nyob rau ntawm qhov kab ke no, qhov chaw loj dav, ua rau tib neeg lub neej hla mus tom ntej raws li cov kev cai thiab cov kev tswj fwm no. Nyob rau hauv cov kev cai no raug tsa ib tiam dhau ib tiam ntawm tib neeg, thiab tib neeg muaj txoj sia nyob rau hauv cov kev cai no ib tiam dhau ib tiam. Tib neeg nyiam cov chaw ib puag ncig no rau kev ua neej zoo ib yam nkaus li ntau yam uas Vajtswv tau tsim tseg cia rau ib tiam dhau ib tiam. Txawm tib neeg xav tias cov hom kev cai no nyob nrog lawv txij thaum yug los thiab raug saib tias tsis tseem ceeb, thiab txawm lawv tsis tuaj yeem xav tias Vajtswv yog tus coj cov kev cai no, tias Vajtswv yog tus tswj fwm kev cai no, txawm yuav zoo li cas los xij, Vajtswv ib txwm koom nrog qhov hauj lwm tsis hloov no. Nws lub hom phiaj nyob hauv qhov hauj lwm tsis hloov no yog kev ciaj sia ntawm noob neej, thiab kom noob neej thiaj muaj txoj sia nyob ntxiv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 180

Yog li ntawd, cia peb los pib nrog rau thawj ntu. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws kos ciam rau tej toj roob, tej teb tiag, tej suab puam, tej dawm, tej dej ntws thiab tej pas dej. Nyob rau hauv lub ntiaj teb muaj toj roob, teb tiag, suab puam thiab dawm, thiab ntau yam dej loj. Tej no txoos ua ke ua kom muaj ntau hom chaw nyob puas yog? Nyob rau tej ntawd, Vajtswv kom ciam rau lawm. Thaum peb hais txog kev kos ciam, nws txhais tau tias tej toj nroob lawv muaj lawv qhov chaw cais, tej teb tiag lawv muaj lawv chaw nyob, tej suab puam muaj qhov chaw xaus, thiab tej dawm muaj chaw ceev ruaj khov. Tsis tag li ntawd tseem muaj cov dej xws li tej dej ntws thiab tej pas dej. Ntawd yog, thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws faib txhua yam meej meej. Vajtswv tau txiav txim siab lawm tias lub toj roob twg yuav loj thiab dav npaum li cas thiab kom nws kav deb npaum li cas. Nws kuj tseem tau txiav txim siab rau tej teb tiag kom loj thiab dav txaus thiab kom nws kav dab tsi. Thaum tsim txhua yam, Nws kuj tau txiav txim siab rau tej chaw nyob rau cov suab puam thiab rau cov dawm ib yam nkaus li thiab, kom nyias muaj nyias chaw nyob, thiab kom tej ntawd nyob paub rau tus ciam twg—txhua yam no yog Nws ua Tus txiav txim siab tag nrho. Nws txiav txim siab rau qhov dav ntawm tej dej ntws thiab tej pas dej thaum lub sij hawm tsim tej ntawd—lawv puas leej muaj lawv ciam lawm. Yog li nws txhais tau li cas thaum peb tham txog "tej ciam"? Peb nyuam qhuav tham txog Vajtswv kav txhua tsav yam li cas ntawm kev tsim cov cai rau txhua yam. Ntawd yog, qhov dav thiab tus ciam ntawm cov roob yuav tsis txawj loj tuaj los sis nqaim zuj zus los ntawm kev ncig ntawm lub ntiaj teb los sis thaum lub sij hawm dhau mus zuj zus. Lawv nyob ruaj chaw, tsis hloov pauv, thiab nws yog Vajtswv ua tus teev tseg cia kom txhob hloov pauv. Nyob rau ntawm tej teb tiag, lawv qhov deb thiab dav, lawv tus ciam npuab dab tsi—tej no Vajtswv twb teev tseg tag lawm. Lawv muaj lawv li ciam, thiab nws yeej tsis muaj ib pawg av twg cia li tshwm tuaj rau ntawm tej qhov chaw tiaj tau ib leeg. Chaw tiaj tsis muaj peev xwm cia li tig mus ua toj roob tam sid—qhov no yuav ua tsis tau li. Qhov no yog lub ntsiab ntawm tej kev cai thiab tej ciam uas peb nyuam qhuav tham txog. Nyob rau ntawm tej suab puam, peb yuav tsis hais txog tej suab puam lub luag hauj lwm los sis ib hom av twg los sis ib thaj chaw twg nyob rau ntawm no, tsuas yog hais txog lawv tej ciam xwb. Nyob rau Vajtswv kev kav, tej ciam suab puam yuav tsis txawj nthuav dav tuaj ib yam nkaus thiab. Qhov no vim yog Vajtswv tau muab txoj cai rau nws, qhov txwv rau nws. Nws thaj chaw yuav dav li cas thiab nws lub luag hauj lwm yog dab tsi, nws yuav npuab dab tsi, thiab yuav nyob qhov twg—tej no Vajtswv yeej tau teev tseg cia tag lawm. Nws yuav tsis tshaj nws tus ciam los sis hloov chaw, thiab nws thaj chaw yuav tsis txawj nthuav dav yam tsis muaj cai tau. Txawm tias kev ntws ntawm tej dej xws li tej dej ntws thiab tej pas dej ntws muaj txheej txheem thiab tsis txawj tu li, los lawv yuav tsis txawj tawm mus ntawm lawv qhov chaw los sis dhau ntawm lawv tus ciam. Lawv tag nrho tsuas ntws mus rau ib sab xwb, mus rau sab uas lawv tsim nyog ntws mus, yam muaj txheej txheem. Yog li nyob rau txoj kev cai ntawm Vajtswv kev kav, tsis muaj tus dej twg los sis lub pas dej twg yuav nqhuab raws li lawv siab nyiam los sis hloov chaw ntws los sis cia li ntws tsawg zuj zus raws lub ntiaj teb tig los sis lub sij hawm dhau mus. Txhua yam no nyob hauv Vajtswv kev tswj fwm. Qhov ntawd hais tau tias, txhua yam Vajtswv tsim tseg nyob nrog rau noob neej lawv muaj lawv chaw nyob, qhov chaw, thiab qhov txwv. Ntawd yog, thaum Vajtswv tsim txhua yam, lawv tej ciam kuj raug tsim lawm, thiab lawv tsis muaj peev xwm muaj cai pauv tau, hloov dua tshiab, los sis txawv txav. Lo lus "tsis muaj cai" txhais tau li cas? Nws txhais tau tias lawv yuav tsis cia li pauv, nthuav dav, los sis hloov lawv tus qauv xub thawj raw tej huab cua, tshav, los sis qhov ceev ntawm lub ntiaj teb tig. Piv txwv li, lub roob muaj ib qho chaw siab, muaj ib qho chaw ua nws lub qab, muaj qee qhov siab, thiab muaj qee qhov muaj nroj tsuag. Txhua yam no tau npaj thiab txheeb tag lawm los ntawm Vajtswv thiab nws yuav tsis hloov pauv mus yam tsis muaj cai. Nyob rau teb tiag, feem ntau noob neej ua vaj tse nyob teb tiag, thiab tsis muaj kev hloov ntawm tej huab cua yuav los cuam tshuam lawv chaw nyob los sis lawv txoj kev ua neej. Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob rau ntawm tej av thiab tej chaw ntawd uas yog tsim los ntawm Vajtswv yuav hloov pauv tau yam tsis muaj cai. Piv txwv li, tej nyob ua ke sib xyaws ntawm cov suab puam, tej khoom sib xyaws nyob hauv av, cov xuab zeb ntawm cov suab puam thiab nws cov kob, qhov tuab ntawm cov suab puam—tej no yuav tsis hloov pauv yam tsis muaj cai. Vim li cas nws thiaj yuav tsis hloov pauv yam tsis muaj cai? Nws vim yog Vajtswv kev kav thiab Nws txoj kev tswj fwm. Nyob rau ntawm tej av tsis sib thooj thiab tej chaw tsim los ntawm Vajtswv, Nws tab tom tswj txhua yam mus raws li txoj kev npaj thiab cov txheej txheem. Yog li ntawd txhua thaj chaw no tseem muaj nyob thiab tseem ua nws li hauj lwm mus lawm qas txhiab qas vam xyoo tom qab Vajtswv tsim tej no. Txawm tias muaj qee lub sij hawm muaj cov roob hluav taws tawg, thiab qee lub sij hawm muaj av qeeg tshwm sim, thiab muaj tej av tau pauv txawv txav, Vajtswv yeej tsis tso cai rau tej av kom hloov pauv nws tej hauj lwm thaum xwb thawj kiag li. Nws tsuas vim tias tej no yog tau txais kev tswj fwm los ntawm Vajtswv xwb, Nws tej kev cai thiab kev tswj fwm ntawm cov kev cai, txhua yam no—txhua yam no noob neej tau pom thiab xyiv fab—tuaj yeem muaj txoj sia nyob hauv ntiaj teb no yam tsis muaj teeb meem. Yog vim li cas Vajtswv tswj fwm tag nrho ntau thaj av uas muaj nyob hauv ntiaj teb raws li txoj kab ke no? Nws lub hom phiaj yog kom cov tsiaj muaj sia nyob hauv thaj chaw ntawd muaj chaw nyob ruaj khov, thiab kom lawv tuaj yeem muaj sia thiab tawg paj txi txiv ntxiv mus nyob rau qhov chaw ruaj khov ntawd. Txhua yam no—cov txawj txav chaw thiab cov tsis txawj txav chaw, cov ua pa ntawm lawv lub qhov ntswg thiab cov uas tsis ua—koom ua ke tsim tau ib thaj chaw tshwj xeeb rau noob neej txoj kev ciaj sia. Tsuas yog thaj chaw zoo li no xwb thiaj li muaj peev xwm yug tau noob neej ib tiam dhau ib tiam, thiab tsuas yog hom thaj chaw zoo li no xwb thiaj tuaj yeem ua rau noob neej muaj kev ua neej thaj yeeb nyab xeeb, ib tiam dhau ib tiam.

Qhov Kuv tau hais tag los ntawd tsuas yog ib lub ncauj lus uas dav heev xwb, yog li ntawd tej zaum nws yuav tsis ncaj rau nej lub neej, tab sis Kuv ntseeg tias nej muaj peev xwm nkag siab txhua yam tau, puas yog thiab? Qhov ntawd hais tau tias, Vajtswv cov cai ntawm Nws thawj chaw tswj fwm txhua yam tseem ceeb heev—tseem ceeb heev tiag! Yam uas cheem tsum rau kev loj hlob rau txhua yam muaj sia uas nyob ntawm qab cov kev cai no yog dab tsi? Nws vim yog ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm. Nws yog vim yog ntawm Nws txoj tswj fwm uas txhua yam ua nws li luag hauj lwm raws Nws txoj kev tswj fwm. Piv txwv li, cov toj roob yug cov hav zoov thiab cov hav zoov yug thiab tiv thaiv ntau hom nas noog thiab cov tsiaj uas nyob rau hauv. Tej teb tiag yog chaw tiaj uas raug npaj los rau noob neej tau cog qub loo thiab npaj rau tej nas noog thiab rau tsiaj txhu ib yam nkaus. Lawv tso cai rau noob neej feem ntau tau nyob chaw tiaj thiab muab kev yooj yim rau tib neeg lub neej. Thiab tej teb tiag kuj suav ua tiaj nyom ib yam nkaus thiab—thaj av uas muaj nyom dav heev. Cov tiaj nyom npaj tej nroj tsuag npog daim av. Lawv tiv thaiv cov av zoo thiab ua zaub mov yug nyuj twm, yaj thiab nees ua nyob ntawm cov tiaj nyom. Cov suab puam kuj tseem muaj nws lub luag hauj lwm ib yam nkaus thiab. Nws tsis yog ib thaj chaw rau noob neej nyob; nws lub luag hauj lwm yog ua kom cov huab cua ntub dej qhuav. Kev ntws ntawm cov hav dej thiab cov pas dej ua rau kom tib neeg muaj dej haus tau yooj yim. Txawm lawv ntws mus qhov twg los xij, tib neeg yuav muaj dej haus thiab txhua yam uas cheem tsum dej yuav tau kev yooj yim txaus siab. Tej no yog cov ciam uas Vajtswv tau kos tseg cia nyob rau ntawm cov av uas tsis sib thooj no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 181

Vim cov ciam uas Vajtswv tau kos no, cov av uas tsis sib thooj tau tsim cov chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau kom ciaj taus sia, thiab cov chaw ib puag ncig rau kev ciaj taus sia no tau ua kom yooj yim rau ntau hom nas noog thiab lwm yam tsiaj qus thiab kuj tau muab chaw rau lawv nyob nrhiav noj. Ntawm tej ciam chaw ib puag ncig rau kev ciaj tau sia no ua rau ntau hom tsiaj muaj sia huam vam loj hlob. Qhov no yog ntu ob uas peb yuav tham txog mus txuas ntxiv. Ua ntej tshaj plaws, cov noog thiab cov tsiaj qus thiab cov kab nyob qhov twg? Lawv puas yog nyob hauv hav zoov thiab hauv tej xyoob ntoo uas txi txiv? Tej no yog lawm lub tsev. Yog li ntawd, dhau ntawm kev rhawv cov ciam rau tej chaw nyob ib puag ncig lawm, Vajtswv kuj kos ciam thiab rhawv cov kev cai rau nas noog thiab tsiaj txhu, ntses, kab, thiab txhua yam nroj tsuag. Vim qhov tsis sib thooj ntawm cov chaw nyob ib puag ncig thiab cov muaj sia nyob rau ntawm tej chaw nyob ib puag ncig, thiaj ua rau ntau hom nas noog thiab tsiaj txhu, ntses, kab, thiab nroj tsuag muaj chawj nyob thiab kev ua neej tsis sib thooj. Cov nas noog thiab cov tsiaj qus thiab cov kab ua neej nyob rau hauv ntau hom nroj tsuag, ntses ua neej nyob rau hauv dej, thiab nroj tsuag loj hlob nyob rau saum av. Daiv av muaj ntau qhov chaw xws li cov toj roob, cov chaw tiaj, thiab cov dawm. Thaum cov nas noog thiab tej tsiaj qus muaj lawv li tsev lawm, lawv yuav tsis mus rau ub rau no, mus rau txoj kev twg ntxiv. Lawv lub tsev yog hav zoov thiab cov toj roob. Yog tias muaj ib hnub, lawv cov tsev raug rhuav tshem lawm, qhov kab ke no yuav poob mus rau kev kub ntxhov. Sai li sai tom qab qhov kab kev poob mus rau kev kub ntxhov lawm, qhov yuav tshwm sim tuaj yog dab tsi? Leej twg yuav yog tus xub tau txais kev mob ua ntej tshaj plaws? (Noob neej). Nws yog noob neej. Nyob rau hauv cov kev cai thiab qhov txwv uas Vajtswv tau rhawv no, nej puas tau pom ib qho xwm txheej txawv txav dua li? Xws li, ntxhw mus ncig ua si hauv hav suab puam. Koj puas tau pom dua dab tsi zoo li ntawd li? Yog tias qhov no tshwm sim tiag nws yuav yog ib qho xwm txheej txawv heev, vim tias ntxhw nyob hauv hav zoov, thiab ntawd yog qhov chaw uas muab taus txoj sia uas Vajtswv npaj tseg cia rau lawv. Lawv muaj lawv thaj chaw ib puag ncig kom muaj sia nyob thiab lawv tus kheej lub tsev, yog li vim li cas lawv thiaj yuav khiav tawm mus ncig zoo li ntawd? Puas tau muaj leej twg pom dua tsov ntxhuav los sis tsov txaij taug kev ua si ntawm ntug hiav txwv? Tsis tau, koj yeej tsis tau pom dua li. Tsov ntxhuav thiab tsov txaij lub tsev yog hav zoov thiab cov toj roob. Puas tau muaj leej twg pom dua tus ntses loj los sis tus ntses noj neeg hauv hiav txwv ua luam dej hla cov hav suab puam? Tsis tau, koj yeej tsis tau pom dua li. Cov ntses loj thiab cov ntses noj neeg ua lawv cov tsev nyob rau hauv hiav txwv. Nyob rau ntawm tib neeg chaw nyob ib puag ncig, puas muaj leej twg ua neej nrog tus dais daj nyob ua ke? Puas muaj ib tus tib neeg twg uas ib txwm nyob nrog ncig tej yaj yuam los sis lwm hom nas noog, tsis hais hauv lawv lub tsev los yog nraum zoov? Puas muaj leej twg tau pom liaj los sis os qus ua si nrog liab? (Tsis muaj). Ntshe qhov no yuav yog ib qho xwm txheej phim hwj heev. Qhov kev muaj qab hau uas Kuv hais txog tej yam uas txawv txav rau nej ob lub pob ntseg yog kom nej to taub tias txhua yam no yog Vajtswv ua tus tsim—tsis hais txawm lawv yuav nyob twj ywm tsis txav chaw los sis yog lawv tuaj yeem ua pa tawm ntawm lawv ob lub qhov ntswg—lawv muaj lawv txoj kev cai rau kev muaj txoj sia nyob. Ntev heev ua ntej thaum Vajtswv tsim tej uas muaj sia no, Nws twb tau npaj lawv tej tsev thiab lawv tej chaw nyob ib puag ncig kom lawv muaj sia nyob tau lawm. Tej uas muaj sia no lawv muaj lawv chaw nyob ib puag ncig ruaj khov rau kev ua neej, lawv muaj lawv zaub mov thiab lawv tsev nyob ruaj khov, thiab lawv muaj lawv chaw ruaj khov uas tsim nyog rau lawv kev muaj sia nyob, cov chaw uas muaj huab cua zoo rau lawv kev muaj sia nyob. Yog li ntawd, lawv yuav tsis mus ncig ua si rau ib txoj kev twg los sis ua kom noob neej kev ua neej puas tsuaj los sis cuam tshuam tib neeg lub neej. Qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv cawm txhua yam, npaj qhov chaw ib puag ncig uas zoo tshaj plaws ntawm kev ua neej rau noob neej. Cov muaj sia nyob rau hauv txhua yam lawv muaj lawv zaub mov yug lawv txoj sia nyob rau ntawm lawv thaj chaw nyob ib puag ncig kom lawv muaj txoj sia nyob tau. Nrog rau cov zaub mov no, ua rau lawv nyob ib puag ncig thaj chaw ntawd kom thiaj muaj sia nyob tau. Nyob rau hom chaw nyob ib puag ncig zoo li cas, lawv thiaj ciaj sia nyob tau, huaj vam thiab mus tom ntej raws nraim txoj kev cai uas Vajtswv tau rhawv rau lawv. Vim yog hom kev cai zoo li no, vim yog Vajtswv kev teev tseg cia ua ntej lawm, txhua yam nyob ua ke rau hauv kev sib raug zoo nrog noob neej, thiab noob neej nyob ua ke sib txuam nrog rau txhua yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 182

Vajtswv tsim txhua yam thiab kos cov ciam rau lawv; nyob rau ntawm lawv Nws yog tus yug tag nrho txhua yam muaj sia no. Thaum lub sij hawm no, Nws kuj tau npaj ntau txoj hau kev kom muaj txoj sia nyob rau tib neeg, yog li koj pom tau tias tib neeg tsis yog muaj tib txoj hau kev ua neej nyob, los sis tib hom chaw nyob ib puag ncig rau kev ua neej nyob xwb. Peb tau sib tham ua ntej txog Vajtswv kev npaj ntau hom zaub mov thiab cov hauv paus dej rau tib neeg, uas yog qhov tseem ceeb rau tib neeg txoj kev ciaj sia ntawm sab cev nqaij daim tawv kom nyob txuas ntxiv mus. Txawm li cas los xij, hauv kev ua noob neej no, tsis yog tib neeg txhua leej yuav noj mov. Tib neeg nyias muaj nyias txoj hau kev muaj taus txoj sia raws li qhov tsis sib thooj ntawm tej chaw ib puag ncig thiab cov av ua lawv nyob ntawd. Qhov no txhais tau tias Vajtswv tau npaj hau kev uas muaj taus txoj sia tag lawm. Yog li ntawd tsis yog tias tib neeg txhua tus yuav ua liaj ua teb. Ntawd yog, tsis yog txhua tus tib neeg nrhiav lawv tej zaub mov los ntawm kev cog qoob loo. Qhov no yog ntu peb uas peb yuav los tham txog: Cov ciam tshwm sim vim qhov sib txawv ntawm noob neej tej kev ua neej. Yog li ntawd hom kev ua neej ntawm tib neeg yog muaj dab tsi xwb? Hais txog qhov sib txawv ntawm hau kev nrhiav tej zaub mov, ho muaj hom tib neeg sib txawv li cas? Nws muaj ntaum hom.

Hom ib yog hom txoj kev ua neej yos hav zoov. Txhua tus yeej paub lawm tias nws yog dab tsi. Cov tib neeg ua neej nrog kev yos hav zoo noj dab tsi xwb? (Kev ua si.) Lawv noj tej nas noog thiab tej tsiaj qus nyob hauv hav zoov. "Kev ua si" yog ib los lus siv nyob rau tiam tshiab. Cov neeg yos hav zoo tsis xav tias nws yog kev ua si; lawv xav tias yog kev nrhiav zaub nrhiav mov noj, yog lawm li zaub mov noj rau txhua hnub. Piv txwv li, lawv tua tau ib tug mos lwj. Thaum lawv tua tau tus moj lwj no, nws kuj zoo nkaus li cov neeg ua liaj ua teb sau tej qoob loo tom teb. Neeg ua liaj ua teb tau lawv cov zaub mov los ntawm daim av, thiab thaum nws pom cov zaub mov no, nws kuj zoo siab thiab tsis muaj kev txhawj xeeb lawm. Tsev neeg yuav tsis tshaib plab vim muaj cov qoob loo ntawd los noj. Tus neeg ua liaj ua teb lub siab yuav tsis muaj kev nyuaj siab thiab yuav txaus siab hlo. Tus neeg yos hav zoo los kuj tsis muaj kev txhawj xeeb thiab txaus siab hlo thaum tsa muag ntsia yam uas nws tua tau vim tias nws tsis tas yuav txhawj txog zaub mov ntxiv lawm. Nws muaj khoom noj rau pluas tom ntej thiab yuav tsis tshaib plab lawm. Nov yog qee leej uas nrhiav noj los ntawm kev yos hav zoov. Feem ntaum ntawm cov tib neeg nrhiav noj los ntawm kev yos hav zoov nyob raws tej roob hav zoov. Lawv tsis ua liaj ua teb. Nws tsis yooj yim nrhiav tau ib daim av zoo los cog qoob loo, yog li lawv thiaj nyob kom tau los ntawm kev nrhiav noj tej tsiaj qus, ntau hom tsiaj qus. Qhov no yog thawj hom ntawm kev ua neej uas txawv txav ntawm cov tib neeg dog dig.

Hom ob yog txoj kev ua neej ntawm tus neeg yug tsiaj. Cov tib neeg yug tsiaj puas ua noj ua haus puas ua liaj ua teb thiab? (Tsis ua) Yog li lawv ua dab tsi xwb? Lawv nyob li cas? (Feem ntau, lawv yug nyuj twm thiab yaj rau kev ua noj ua haus, thiab nyob rau lub caij ntuj no lawv tua lawv coj tsiaj thiab noj lawv cov tsiaj. Lawv cov zaub mov tseem ceeb yog nqaij nyuj thiab nqaij yaj, thiab lawv haus cov mis ua tshuaj yej. Txawm tias cov tib neeg yug tsiaj yuav khwv tag nrho plaub lub caij los, lawv noj qab haus zoo. Lawv muaj mis ntau heev, khoom noj khoom siv uas yog los ntawm cov mis, thiab nqaij.) Cov tib neeg yug tsiaj feem ntau kev noj haus yog los ntawm nqaij nyuj thiab nqaij yaj, haus mis yaj thiab mis nyuj, thiab caij nyuj twm thiab caij nees saib xyuas lawv cov tsiaj txhu hauv lawv daim teb nrog rau tej huab cua txias zias rau saum lawv cov plaub hau thiab cov tshav ci ntsa iab tsom tuaj rau lawv lub ntsej muag. Lawv tsis muaj kev nyuaj siab zoo li tiam neej tshiab tam sim no. Lawv tsa muag ntsia lub ntuj ntsuab thiab tiaj nyom loj dav txhua hnub. Cov tib neeg feem ntau uas rhiav noj rhiav haus rau kev yug tsiaj ua neej nyob nrog cov tiaj nyom, thiab lawv muaj cuab kav ua lub neej nyob tsis ruaj chaw los lawm ntau tiam neej. Txawm tias kev ua lub neej nyob nrog tej tiaj nyom yuav kho siab me ntsis los, nws kuj yog ib lub neej uas muaj kev zoo siab xyiv fab thiab. Nws kuj tsis yog ib lub neej tsis zoo!

Hom peb yog lub neej nrhiav ntses. Tib neeg feem tsawg ua neej nyob ntawm dej hiav txwv los sis tej roob pov txwv me. Ntawm lawv ib puag ncig tsuas yog dej xwb, tig mus rau sab dej hiav txwv. Cov tib neeg no nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev nuv ntse. Cov zaub mov ntawm cov tib neeg nuv ntses no yog dab tsi? Lawv tej zaub mov muaj xws li txhua hom ntses, tej zaub mov los ntawm dej hiav txwv, thiab lwm yam khoom los ntawm dej hiav txwv los. Cov tib neeg nrhiav noj los ntawm kev nuv ntses tsis ua liaj ua teb, tab sis siv sij hawm nuv ntses txhua hnub. Lawv cov zaub mov tseem ceeb yog ntses ntau hom thiab tej khoom ntawm dej hiav txwv. Qee zaum lawv kuj coj tej no mus pauv mov, hmoov nplej, thiab tej khoom siv uas tseem ceeb. Qhov no yog kev ua neej uas txawv txav los ntawm cov tib neeg uas nyob ze hav dej. Kev ua neej nyob ze hav dej, lawv cia siab rau tej hav dej rau lawv txoj kev nrhiav noj, thiab ua neej nyob los ntawm kev nuv ntses. Kev nuv ntses tsis yog ua rau lawv muaj zaub mov noj xwb, tab sis nws kuj tseem yog ib txoj hau kev khwv noj khwv haus thiab.

Dhau ntawm kev ua liaj ua teb nyob rau saum daim av lawm, tib neeg li kev ua neej feem tau raws nraim li peb txoj hau kev ua neej uas tau hais los saum toj no. Txawm li cas los xij, feem coob ntawm cov tib neeg ua liaj ua teb nrhiav noj nrhiav haus, tsuas yog ob peb pawg neeg xwb uas thiaj nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev yug tsiaj, kev nuv ntses, thiab kev yos hav zoov. Thiab cov tib neeg nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev ua liaj ua teb cheem tsum dab tsi? Yam lawv cheem tsum yog daim av. Ib tiam dhau ib tiam, lawv nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev cog qoob loo rau hauv av, thiab tsis hais txawm lawv cog zaub, txiv hmab txiv ntoo, los sis nplej, tag nrho tej no yog los ntawm daiv av uas lawv tau txais lawv cov khoom noj thiab lawv cov khoom siv uas cheem tsum rau txhua hnub.

Dab tsi yog tej yam ntxwv tseem ceeb uas ua rau cov tib neeg no txoj kev ua neej tsis sib thooj? Nws tsis tseem ceeb puas yog uas thaj chaw ib puag ncig ntawm kev ua noj yuav tsum raug tiv thaiv cia rau ib qeb zoo? Ntawd yog tias, yog cov neeg nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev yos hav zoov tau poob lawv cov toj roob hav zoov los sis cov nas noog thiab cov tsiaj qus, lawv lub hauv paus kev nrhiav noj yuav ploj mus. Txoj kev taug ntawm haiv neeg no thiab hom neeg zoo li no yuav dhau mus ua ib qho tsis paub tseeb, thiab tej zaum lawv kuj yuav ploj mus. Thiab cov tib neeg uas khwv noj khwv haus los ntawm kev yug tsiaj ne yuav zoo li cas? Lawm muaj kev vam nyob rau qhov twg? Qhov uas lawv cheem tsum tiag tsis yog lawv cov tsiaj txhu, tab sis yog qhov chaw ib puag ncig uas lawv cov tsiaj txhu muaj cuab kav ciaj sia tau—cov tiaj nyom. Yog tsis muaj cov tiaj nyom, cov neeg yug tsiaj yuav cia lawv cov tsiaj noj nyom rau qhov twg? Cov nyuj twm thiab yaj yuav noj dab tsi? Yog tsis muaj cov tsiaj lawm, cov neeg nyob tsis ruaj chaw no yuav tsis muaj kev khwv noj khwv haus lawm. Yog tsis muaj lub hauv paus ntawm kev khwv noj kwv haus, cov tib neeg no yuav mus rau qhov twg? Nws yuav dhau mus ua ib yam nyuaj heev rau lawv txoj kev ua neej nyob mus ntxiv; lawv yuav tsis muaj lub neej tom ntej. Yog tias tsis muaj lub hauv paus dej, cov dej ntws thiab cov pas dej qhuav tag nrho, cov ntses uas cheem tsum dej kom kev muaj txoj sia, puas tseem yuav muaj sia nyob thiab? Lawv yuav tsis muaj sia nyob. Cov tib neeg uas cheem tsum dej thiab ntses rau txoj kev khwv noj khwv haus no puas yuav muaj txoj sia ntxim mus thiab? Thaum lawv tsis muaj zaub mov noj, thaum lawv tsis muaj lub hauv paus ntawm lawv txoj kev khwv noj khwv haus lawm, cov tib neeg no yuav tsis muaj cuab kav ua neej nyob ntxiv mus lawm. Ntawd yog, yog tias ib haiv neeg twg tau ntsib dua teeb meem ntawm lawv txoj kev khwv noj khwv haus los sis lawv txoj kev ciaj sia, ces haiv neeg ntawd yuav tsis muaj cuab kav ua neej ntxiv mus, thiab lawv yuav ploj ntsej muag mus ntawm lub ntej teb no thiab yuav yaj ntshis mus. Thiab yog cov tib neeg ua liaj ua teb nrhiav noj tau poob lawv daim av lawm, yog tias lawv tsis muaj peev xwm cog qoob loo txhua yam thiab tau txais zaub mov los ntawm cov qoob loo, ces qhov kawg yuav zoo li cas? Yog tsis muaj zaub mov, tib neeg yuav tsi tuag tshaib los? Yog tib neeg tuag tshaib, haiv neeg ntawd yuav tsis ploj mus los? Yog li qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev ceev ntau hom chaw nyob ib puag ncig cia. Vajtswv tsuas muaj ib lub hom phiaj nkaus xwb rau kev ceev cov chaw nyob ib puag ncig no cia thiab kev nyob ua ke thiab txhua yam uas muaj sia nyob rau hauv—thiab ntawd yog kom txhawb tau qhov sib txawv ntawm ntau hom tib neeg, txhawb cov tib neeg uas ua neej nyob rau cov thaj chaw tsis sib thooj.

Yog tias txhua yam ntawm kev tsim poob lawv cov kev cai lawm, lawv yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm; yog tias cov kev cai ntawm txhua yam poob mus, ces cov ciaj sia nyob ntawm txhua yam yuav tsis muaj peev xwm nyob mus ntxiv. Tib neeg kuj yuav poob lawv tej chaw ib puag ncig uas cheem tsum rau lawv txoj kev ciaj sia thiab. Yog tias tib neeg poob tej ntawd tag nrho huv si, lawv yuav tsis muaj cuab kav nyob mus ntxiv, zoo xws li lawv tau ua los, kom muaj kev vam meej thiab muaj tub ki ib tiam dhau ib tiam. Qhov kev muaj qab hau uas tib neeg thiaj muaj sia los txog niaj hnub no vim yog Vajtswv tau muab txhua yam ntawm kev tsim rau lawv kom tej ntawd saib xyuas lawv, saib xyuas noob neej los ntawm cov hau kev tsis zoo ib yam. Nws tsuas yog vim Vajtswv saib xyuas noob neej los ntawm cov hau kev tsis zoo ib yam es noob neej thiaj ciaj sia los txog tam sim no, niaj hnub no. Nyob rau ib thaj chaw puag ncig ruaj khov uas zoo rau kev ciaj sia thiab muaj cov kev cai uas zoo raws kab ke, txhua hom ntawm cov tib neeg uas tsis sib thooj hauv ntiaj teb, txhua haiv neeg uas tsis sib thooj, tuaj yeem ciaj sia nyob rau hauv lawv qhov chaw uas tau teev tseg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem mus dhau cov chaw no los sis cov ciam no vim tias Vajtswv yog tus kos tej ntawd tseg lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj kos cov ciam ntawd zoo li no? Qhov no yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws rau noob neej txhua tus—qhov tseem ceeb tshaj plaws tiag!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 183

Plaub, Vajtswv kos cov ciam rau ntawm cov haiv neeg tsis sib thooj. Hauv ntiaj teb no muaj cov tib neeg tawv dawb, tib neeg tawv dub, tib neeg tawv liab thiab tib neeg tawv daj. Cov no yog cov hom tsis sib thooj ntawm tib neeg. Vajtswv kuj tau tsim hau kev ua neej nyob rau cov hom tsis sib thooj ntawm cov tib neeg no, thiab yam paub tsis txog tej ntawd, tib neeg ua neej nyob hauv lawv qhov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas nyob hauv qab Vajtswv kev cawm. Tsis muaj leej twg tuaj yeem rhais tau ruam dhauntawm qhov no mus. Piv txwv li, cia peb ua tib zoo xav txog cov tib neeg tawv dawb. Cov tib neeg tawv dawb no feem ntau nyob qhov chaw ib puag ncig twg? Feem ntau nyob rau Yuslauv thiab Amelikas. Qhov chaw ib puag ncig uas cov tib neeg tawv dub feem ntau nyob yog Asfikas. Cov tib neeg tawv liab feem ntau nyob rau Esxias Sab Hnub Tuaj Yav Qab Teb thiab Esxias Yav Qab Teb, nyob rau hauv cov teb chaws xws li Thaib Teb, Is Dias Teb, Maj Teb, Nyab Laj Teb, thiab Nplog Teb. Cov tib neeg tawv daj feem ntau nyob Esxias, uas yog, rau hauv lub teb chaws xws li Suav Teb, Nyij Poom, thiab Kaus Lim Qab Teb. Vajtswv tau faib txhua hom tsis sib thooj ntawm cov haiv neeg no yam tsim nyog kom cov haiv neeg tsis sib thooj no mus nyob txhua txhia qhov chaw hauv lub qab ntuj. Nyob rau txhua txhia qhov chaw tsis sib thooj ntawm lub ntiaj teb no, Vajtswv tau npaj ib qho chaw puag ncig uas tsim nyog rau kev ciaj sia ntawm txhua hom haiv neeg tsis sib thooj los lawm ntev. Nyob rau cov thaj chaw ib puag ncig uas ciaj sia taus no, Vajtswv tau npaj av ntau sob thiab ntau hom. Muab ua lwm lo lus hais, tej khoom uas ua cov tib neeg tawv dawb lub cev zoo tsis thooj nkaus li cov uas ua cov tib neeg tawv dub lub cev, thiab lawv los kuj zoo tsis thooj cov khoom ntawm lwm haiv tib neeg lub cev thiab. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws twb tau npaj ib qho chaw puag ncig ua ciaj sia taus rau haiv neeg ntawd lawm. Nws lub hom phiaj ntawm qhov ua li no yog kom thaum hom tib neeg ntawd chiv huam vam tuaj, thiab muaj coob tuaj, lawv thiaj tuaj yeem nyob ruaj khov rau ib qho chaw twg. Ua ntej Vajtswv tsim tib neeg, Nws twb tau xav txog tej no tag lawm—Nws yuav ceev Yuslauv thiab Amelikas tseg rau cov tib neeg tawv dawb kom lawv muaj cuab kav loj hlob thiab ciaj sia. Yog li thaum Vajtswv tseem tab tom tsim lub ntiaj teb Nws twb muaj txoj hau kev npaj tag lawm, Nws muaj ib lub hom phiaj thiab ib lub ntsiab muab yam uas Nws tau muab tso rau hauv daim av ntawd, thiab saib xyuas yam uas Nws tau saib xyuas nyob rau hauv daim av ntawd. Piv txwv li, lub roob twg, cov tiaj nrag ntau npaum li cas, cov hauv paus dej ntau npaum li cas, hom noog thiab tsiaj qus dab tsi, ntses dab tsi, thiab yam roj tsuag dab tsi yuav nyob rau saum daim av ntawd, Vajtswv tau npaj tej no tag nrho los lawm ntev lawm. Thaum npaj ib thaj chaw puag ncig rau kev ciaj sia rau ib hom tib neeg muaj sia twg, rau ib haiv neeg twg, Vajtswv cheem tsum ua tib zoo xav txog txhua ces kaum muag: thaj chaw ib puag ncig, hom av cheeb tsam li cas, hom noog thiab tsiaj qus uas tsis sib thooj, qhov loj me ntawm cov ntses, cov khoom uas ua tus ntses lub cev, qhov zoo ntawm cov dej, thiab txhua hom nroj tsuag uas zoo tsis sib thooj…. Vajtswv tau npaj txhua yam no los ntev lawm. Hom chaw ib puag ncig ntawd yog ib thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia taus uas Vajtswv tau tsim thiab npaj tseg rau cov tib neeg tawv dawb thiab nws yuav yog lawv tej qub txeeg qub teg. Nej puas pom tias thaum Vajtswv tsim txhua yam Nws ua tib zoo xav thiab ua raws nraim li qhov kev npaj? (Pom, peb pom tias Vajtswv txoj kev xav rau ntawm ntau hom tib neeg mas yog kev xav uas zoo tshaj. Rau ntawm qhov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Nws tsim rau ntau hom tib neeg, hom noog thiab tsiaj qus thiab ntses dab tsi, tsawg lub roob thiab tsawg lub tiaj uas Nws yuav npaj, Nws tau ua tib zoo xav thiab npliag tshaj plaws. Piv txwv li cov tib neeg tawv dawb. Cov tib neeg tawv dawb noj tej zaub mov dab tsi xwb? Cov zaub mov ntawm cov tib neeg tawv dawb noj zoo tsis thooj li cov zaub mov uas tib neeg Esxias noj. Cov zaub mov tseem ceeb uas cov tib neeg tawv dawb noj feem ntau yog nqaij, qe, mis, thiab cov tsiaj muaj tis. Cov qoob loo xws li mov ci thiab mov nplej raws li ib txwm ces yog cov zaub mov feem tsawg uas nyob rau ntawm ib sab ntawm lub phaj xwb. Txawm tias thaum noj zaub xam lav, los lawv nyiam muaj ob peb daim nqaij nyuj los sis nqaij qaib ci ntxiv rau, thiab txawm tias thaum cov noj zaub mov hmoov mog los, lawv nyiam muab tej mis nyuj khov, qe, los sis nqaij xyaw thiab. Qhov ntawd hais tau tias, lawv cov zaub mov tseem ceeb feem ntau tsis yog hmoov mog los sis mov nplej; lawv noj cov mis khov thiab nqaij ntau heev. Feem ntau lawv haus cov dej khov vim tias cov zaub mov uas lawv noj muaj khoom rog nyob rau hauv ntau heev. Yog li ntawd, cov tib neeg tawv dawb no yog cov neeg muaj zog heev. Ntawd yog lawv lub hauv paus ntawm kev khwv noj khwv haus thiab kev nyob rau ntawm thaj chaw ib puag ncig uas Vajtswv npaj rau lawv lawm, uas tso cai rau lawv muaj lub neej zoo li no, ib qho uas txawv los ntawm kev ua neej ntawm tib neeg uas yog lwm haiv neeg. Txoj hau kev ua neej zoo li no tsis muaj qhov yog thiab tsis yog—nws muaj txij puag thaum yug los lawm, uas Vajtswv yog tus ceev tseg cia, thiab nws los ntawm Vajtswv txoj kev tswj hwm thiab Nws txoj kev npaj. Tias haiv neeg no muaj txoj hau kev ua neej li no thiab nws yog lub hauv paus ntawm lawv tej kev khwv noj khwv haus vim yog lawv haiv neeg, thiab vim yog lawv qhov chaw nyob ib puag ncig rau kev ciaj sia taus tau npaj los ntawm Vajtswv. Koj tuaj yeem hais tau tias qhov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia taus uas Vajtswv npaj rau cov tib neeg tawv dawb, thiab kev noj kev haus ntawm txhua hnub tau los ntawm qhov chaw ib puag ncig no, uas muaj ntau thiab muaj npluas mias.

Vajtswv los kuj tau npaj qhov chaw ib puag ncig uas cheem tsum rau kev ciaj sia taus rau lwm haiv neeg tib yam nkaus thiab. Kuj tseem muaj cov tib neeg tawv dub—cov tib neeg tawv dub nyob qhob twg? Feem ntau lawv muaj nyob rau hauv nruab nrab thiab sab Asfikas qab teb. Vajtswv tau npaj dab tsi rau lawv nyob rau hom thaj chaw ib puag ncig no rau lawv txoj kev noj kev haus? Cov hav zoov nyob rau chaw kub thiab muaj nag, ua rau muaj txhua hom nas noog thiab tsiaj qus, thiab muaj hav suab puam thiab muaj nroj tsuag ntau hom nyob ib ncig cov tib neeg no. Lawv muaj cov hauv paus dej, lawv kev khwv noj khwv haus, thiab zaub mov. Vajtswv tsis muaj kev xav tsis zoo rau cov tib neeg no. Txawm hais tias lawv txeev ua dab tsi dhau los los xij, lawv txoj kev ciaj sia ib txhis tsis yog ib qho teeb meem. Lawv kuj nyob rau ib qho chaw thiab qee qhov chaw hauv ib feem ntawm lub ntiaj teb.

Tam sim no, cia peb los tham txog cov tib neeg tawv daj. Cov tib neeg tawv daj feem ntau nyob rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb. Qhov sib txawv ntawm cov chaw ib puag ncig ntawm Sab Hnub Tuaj thiab Sab Hnub Poob yog dab tsi? Nyob rau Sab Hnub Tuaj, feem ntau cov av zoo ua noj thiab muaj cov khoom ntawm av ntau heev. Ntawd yog, txhua hom hauv paus khoom uas muaj nyob saum npoo av thiab hauv cov avmas muaj nplua mias. Thiab rau pawg tib neeg no, rau haiv neeg no, Vajtswv kuj tau npaj av, huab cua, thiab thaj chaw ib puag ncig ua ke uas zoo haum rau lawv. Txawm tias tej chaw ib puag ncig thiab thaj chaw yuav zoo tsis thooj li Sab Hnub Poob los xij, tib neeg tej zaub mov tseem ceeb, kev khwv noj khwv haus, thiab cov hauv pauvs rau kev ciaj sia taus kuj yog raug npaj los ntawm Vajtswv. Nws yog ib qho chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas zoo tsis thooj yam li cov tib neeg tawv dawb uas nyob rau Sab Hnub Poob. Tab sis ib yam uas Kuv yuav tsum qhia nej yog dab tsi? Cov tib neeg nyob rau Sab Hnub Tuaj yog haiv neeg uas muaj coob heev, yog li ntawd Vajtswv thiaj muab tej khoom ntawm cov av ntxiv rau hauv daim av ntau heev ua rau kom zoo tsis thooj li Sab Hnub Poob. Qhov ntawd, Nws tau ntxiv tej toj roob hauv pes thiab txhua hom khoom ntawm cov av ntau heev. Tej khoom zoo uas ib txwm muaj nyob hav zoov hav tsuag mas muaj nplua mias; tej teb chaw los kuj sib txawv thiab muaj ntau hom heev, muaj txaus rau kev saib xyuas tib neeg uas nyob rau Sab Hnub Tuaj. Qhov ua rau Sab Hnub Tuaj txawv ntawm Sab Hnub Poob ntawd yog nyob rau Sab Hnub Tuaj—ntawm sab qab teb mus rau sab qaum teb, sab hnub tuaj mus rau sab hnub poob—cov huab cua ntawm Sab Hnub Tuaj zoo dua Sab Hnub Poob. Muaj plaub lub caij sib txawv tseeb meej, cov huab cua sov haum, tej khoom zoo uas ib txwm muaj nyob hav zoov hav tsuag muaj nplua mias, thiab muaj tej chaw zoo nkauj thiab cov av zoo dua cov nyob rau Sab Hnub Poob. Vim li cas Vajtswv thiaj ua li no? Vajtswv tsim ib qho kev tsim nyog sib txig sib luag ntawm cov tib neeg tawv dawb thiab tib neeg tawv daj. Qhov no txhais tau li cas? Nws txhais tau tias txhua yam ntawm tib neeg tawv dawb cov zaub mov, txhua yam uas lawv siv, thiab txhua yam uas raug npaj los rau lawv txoj kev lom zem zoo dua ntawm cov tib neeg tawv daj yuav muaj cuab kav tau txais kev lom zem tau. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis muaj siab tawm tsam ib haiv neeg twg. Vajtswv muab thaj chaw ib puag ncig uas zoo nkauj thiab zoo dua rau cov tib neeg tawv daj txoj kev ua neej. Qhov no yog qhov sib txig sib luag.

Vajtswv twb tau tsa ua ntej lawm tias hom tib neeg twg tsim nyog ua neej nyob rau sab qab ntuj twg ntawm lub ntiaj teb; tib neeg puas tuaj yeem hla dhau tej kev txwv no? (Tsis tuaj yeem, lawv yeej tsis tuaj yeem hla dhau kiag li.) Nws yuav yog ib yam phim hwj heev! Txawm yog muaj tsov rog los sis kev caij tsuj nyob rau tiam twg los sis lub sij hawm twg los xij, tsov rog los sis kev caij tsuj yeej tsis tuaj yeem rhuav tshem cov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Vajtswv tau tsa tseg cia rau ib haiv neeg twg li. Ntawd yog, Vajtswv tau ceev ib hom tib neeg twg cia rau ib thaj chaw nyob ntawm lub ntiaj teb cia lawm, thiab lawv yuav tsis tuaj yeem hla dhau tej kev txwv ntawd tau. Txawm tias tib neeg muaj lub tswv yim xav hloov los sis nthuav lawv lub teb chaws kom dav los, yog tsis tau txais kev tso cai los ntawm Vajtswv, qhov no yeej tsis yooj yim ua tau. Nws yuav yog ib yam nyuaj heev rau lawv yuav ua kom tiav tau. Piv txwv li, cov tib neeg tawv dawb xav nthuav lawv lub teb chaws kom dav thiab mus kav lwm lub teb chaws. Cov tib neeg Ntsawsmanis txeeb ntau lub teb chaws, thiab cov tib neeg Askiv txeev nyob hauv lub teb chaws Is Dias. Qhov tshwm sim thaum kawg yog dab tsi? Thaum kawg, lawv ua tsis tau. Peb pom dab tsi los ntawm lawv txoj kev ua tsis tau? Qhov Vajtswv tau tsa tseg cia yeej tsis tau kev tso cai kom raug rhuav tshem. Yog li ntawd, txawm koj yuav pom cov tib neeg Askiv sib zog nthuav lawv lub teb chaws npaum li cas los xij, txog thaum kawg lawv kuj tseem yuav tau thim tawm, tawm ntawm daim av uas yog teb chaws Is Dias. Cov tib neeg uas nyob rau hauv daim av ntawd tseem yog cov tib neeg Is Dias, tsis yog tib neeg Askiv, vim yog Vajtswv yuav tsis tso cai rau tej no. Muaj qee leej uas tshawb nrhiav keeb kwm los sis kev ua nom ua tswv tau muab lub ncauj lus no coj los tshawb nrhiav. Lawv muab kev muaj qab hau rau tias vim li cas cov tib neeg Askiv thiaj ua tsis tau, hais tias tej zaum vim yog lawv tsis tuaj yeem kov yeej ib haiv neeg twg, los sis tej zaum nws yuav yog lwm qhov kev muaj qab hau ntawm tib neeg…. Tej no tsis yog cov kev muaj qab hau tiag. Qhov kev muaj qab hau tiag yog vim Vajtswv—Nws tsis tso cai! Vajtswv tso cai rau ib haiv neeg twg nyob rau ib thaj av twg thiab ua neej nyob rau ntawd, yog Vajtswv tsis tso cai kom lawv tawm ntawm thaj av ntawd mus, lawv yuav tsis muaj cuab kav tawm mus tau. Yog tias Vajtswv tau faib ib thaj chaw rau lawv nyob, lawv yuav nyob rau ntawm thaj chaw ntawd. Noob neej tsis tuaj yeem rhuav tshem los sis rho lawv tus kheej tawm ntawm cov chaw uas tau faib tseg no. Qhov no yog qhov tseeb. Txawm yog hais tias cov caij tsuj yuav muaj lub zog loj npaum li cas, los sis me npaum li cas los xij, txog thaum kawg qhov lawv yuav ua tiav thiab tsis tiav ntawd yog Vajtswv ua tus txiav txim. Nws twb tau tsa tseg cia lawm, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov pauv tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 184

Yog muab tsia los ntawm lub kaum muag ntawm cov kev cai uas Vajtswv tau ceev tseg rau txhua yam kom loj hlob, tsis yog noob neej txhua tus, nyob rau txhua hom, tau txais kev npaj thiab kev saib xyuas los ntawm Vajtswv. Yog tias cov kev cai no raug rhuav tshem los sis yog tias Vajtswv tsis rhawv cov kev cai no rau noob neej, noob neej lub neej yuav zoo li cas? Tom qab tib neeg tau poob lawv tej chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia lawm, lawv puas yuav muaj lub hauv paus zaub mov thiab? Tej zaum lawv cov hauv paus zaub mov yuav dhau los ua ib qho teeb meem. Yog tias tib neeg tau poob lawv cov hauv paus zaub mov lawm, ntawd yog, yog tias lawv tsis muaj cuab kav nrhiav tau dab tsi los noj li, lawv yuav ua neej nyob mus tau pes tsawg hnub ntxiv? Tej zaum lawv yuav nyob tsis txog ib lub hlis, thiab lawv kev ciaj sia yuav dhau los ua ib qho teeb meem. Yog li txhua yam uas Vajtswv ua yog ua rau tib neeg txoj kev ciaj sia, rau lawv txoj kev muaj nyob, kev muaj tub muaj ki, thiab kev noj kev haus uas tseem ceeb tshaj plaws. Txhua yam uas Vajtswv ua nyob rau ntawm Nws kev tsim muaj qhov ze txuas nrog rau thiab tsis tuaj yeem cais tawm ntawm tib neeg kev ciaj sia tau. Yog tias tib neeg txoj kev ciaj sia dhau los ua ib qho teeb meem, Vajtswv txoj kev cawm puas yuav muaj taus mus ntxiv lawm? Vajtswv txoj kev cawm puas tseem muaj nyob? Vajtswv txoj kev cawm muaj nyob ua ke nrog kev ciaj sia ntawm noob neej txhua tus uas nws saib xyuas, yog li txawm yog kev npaj dab tsi uas Vajtswv tau ua rau txhua yam los ntawm Nws kev tsim thiab yam Nws ua rau cov tib neeg, txhua yam no tseem ceeb rau Nws, thiab nws tseem ceeb rau noob neej txoj kev ciaj sia. Yog tias cov kev cai uas Vajtswv ceev rau txhua yam raug cais tawm, yog tias cov kev cai no raug puas ntsoog tag lawm los sis raug cuam tshuam lawm, txhua yam yuav tsis muaj cuab kav nyob mus ntxiv, tib neeg tej chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia yuav tsis tuaj yeem nyob mus ntxiv, los sis lawv tej kev noj kev haus ntawm txhua hnub, los sis noob neej kiag yuav tsis tuaj yeem nyob mus ntxiv. Rau qhov kev muaj qab hau no, Vajtswv txoj kev kev cawm ntawm tib neeg txoj kev cawm dim los kuj yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm thiab.

Txhua yam uas peb tau tham los, txhua txhia yam, txhua qhov sib txuas mus rau kev ciaj sia taus ntawm txhua tus tib neeg. Tej zaum nej yuav hais tias, “Yam uas Koj tab tom tham txog ntawd loj dav dhau heev lawm, nws tsis yog tej yam uas peb tuaj yeem pom tau,” thiab tej zaum yuav muaj qee leej tib neeg hais tias “Yam uas Koj tab tom tham txog ntawd tsis muaj ib yam dab tsi hais ncaj raug kuv kiag li.” Txawm li cas los xij, tsis txhob hnov qab tias koj ua neej nyob tam li ib feem ntawm txhua yam no; koj yog ib yam ntawm txhua yam kev tsim uas nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev kav. Yam uas Vajtswv tsim tsis tuaj yeem raug faib tawm ntawm Nws txoj kev kav, thiab tsis muaj ib tus tib neeg twg tuaj yeem cais lawv tus kheej tawm ntawm Nws txoj kev kav mus. Kev plam ntawm Nws txoj kev kav thiab plam ntawm Nws kev saib xyuas txhais tau tias tib neeg lub neej, tib neeg txoj sia ntawm cev nqaij daim tawv, yuav ploj mus thiab. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev rhawv thaj chaw ib puag ncig rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Nws tsis tseem ceeb tias koj yuav yog haiv neeg twg los sis yuav nyob rau daiv av twg, nyob rau Sab Hnub Poob los sis Sab Hnub Tuaj—koj tsis tuaj yeem cais koj tus kheej tawm ntawm thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Vajtswv tau rhawv tseg rau noob neej, thiab koj tsis tuaj yeem cais koj tus kheej tawm ntawm kev saib xyuas kev npaj los ntawm thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Nws tau rhawv rau tib neeg. Txawm koj txoj kev khwv noj khwv haus zoo li cas los, koj txoj kev ua neej muaj kev vam kev cia siab rau dab tsi, thiab koj cev nqaij daim tawv ciaj sia los ntawm dab tsi, koj tsis tuaj yeem cais koj tus kheej tawm ntawm Vajtswv txoj kev kav thiab Nws txoj kev cawm. Muaj qee leej hais tias: "Kuv tsis yog neeg ua liaj ua teb; Kuv tsis cog qoob loo rau kev ua noj ua haus. Kuv tsis vam thiab cia siab rau lub ntuj rau kuv tej zaub mov, yog li kuv txoj kev ciaj sia tsis nyob rau ntawm thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Vajtswv rhawv tseg. Kuv tsis tau txais ib yam dab tsi los ntawm tej thaj ib puag ncig ntawd li." Nws puas yog li ntawd? Koj hais tias koj tsis tau cog qoob loo rau kev ua noj ua haus, tab sis koj tsis noj mov los? Koj tsis noj nqaij thiab qe los? Thiab koj tsis noj zaub thiab txiv hmab txiv ntoo los? Txhua yam uas koj noj, txhua yam uas koj cheem tsum no tsis muaj cuab kav cais tawm ntawm thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas Vajtswv rhawv tseg rau noob neej. Thiab cov hauv paus ntawm txhua yam uas noob neej yuav tsum tau tsis tuaj yeem raug cais tawm ntawm txhua yam uas yog Vajtswv ua tus tsim, tag nrho tej no nws nyob rau hauv koj thaj chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia. Cov dej koj haus, cov khaub ncaws koj hnav thiab txhua yam khoom uas koj siv—puas muaj ib yam twg tsis yog tau txais los ntawm Vajtswv kev tsim? Muaj qee leej hais tias: “Muaj qee yam uas tsis yog tau txais los ntawm Vajtswv kev tsim. Koj saib seb ma, yog hnab txab ntaguas yog ib yam ntawm cov khoom ntawd. Nws yog tov los ntawm cov kua tshuaj, yog ib yam tib neeg tsim.” Nws puas yog li ntawd thiab? Hnab txab yog yam uas tib neeg tsim, thiab nws yog ib yam tshuaj tov ua, tab sis tej khoom ib txwm ntawm hnab txab los qhov twg los? Tej khoom ib txwm tau txais los ntawm cov khoom tsim los ntawm Vajtswv. Yam khoom uas koj pom thiab txaus siab rau, txhua txhia yam uas koj siv, tag nrho yog los ntawm yam khoom uas Vajtswv tsim los. Qhov ntawd hais tau tais, txawv yuav yog ib tug tib neeg yog haiv neeg twg, txawv yuav yog kev khwv noj khwv haus dab tsi, los sis txawm lawv ua neej nyob rau hom chaw nyob ib puag ncig rau kev ciaj sia li cas los, lawv tsis tuaj yeem cais lawv tus kheej tawm ntawm yam uas Vajtswv tau npaj tseg cia.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 185

Txawm muaj kev nkag siab txog Vajtswv nyob ntau npaum li cas rau hauv tib neeg lub siab los, qhov ntawd tseem nyob rau hauv tus ciam uas Nws tuav rau hauv lawv lub siab xwb. Hauv lawv lub siab muaj kev paub txog Vajtswv ntau npaum li cas los xij, Vajtswv lub hwj chim loj tsuas nyob hauv lawv lus siab. Yog tias tus Vajtswv uas koj paub khoob lug thiab pom tsis meej, ces tus Vajtswv uas koj ntseeg kuj khoob lug thiab pom tsis meej ib yam nkaus. Tus Vajtswv uas koj paub raug txwv los ntawm koj tus kheej txoj sia tus ciam, nws tsis muaj feem xyuam dab tsi ntawm tus Vajtswv uas tseeb tiag. Yog li ntawd, kev paub txog Vajtswv tej kev ua muaj qab hau, kev paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, kev paub txog Vajtswv Tus Kheej tias yog leej twg, kev paub txog yam uas Nws muaj thiab yog Nws, kev paub txog cov kev ua uas Nws tau ua tshwm rau txhua yam ntawm Nws txoj kev tsim—cov no tseem ceeb heev rau txhua tus tib neeg uas nrhiav kev paub txog Vajtswv. Tej ntawd muaj feem ncaj qha tias seb tib neeg puas tuaj yeem nkag mus rau qhov tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj txwv koj txoj kev nkag siab txog Vajtswv rau ntawm cov lus xwb, yog koj txwv nws rau ntawm koj tej kev paub me me xwb, yam koj xav tias yog Vajtswv li kev tshav ntuj, los sis koj cov lus tim khawv me me rau Vajtswv, ces Kuv hais tias tus Vajtswv uas koj ntseeg ntawd tsis yog tus Vajtswv tseeb tiag. Tsis tag li ntawd xwb, tseem tuaj yeem hais tau tias tus Vajtswv uas koj ntseeg ntawd tsuas yog ib tug Vajtswv ntawm fab kev xav hauv siab xwb, tsis yog tus Vajtswv tseeb tiag. Qhov no yog vim tias tus Vajtswv tseeb tiag yog Tus uas kav txhua yam, taug kev nrog txhua yam, thiab cawm txhua yam. Nws yog Tus uas tuav txoj hmoo tag nrho ntawm noob neej txhua tus thiab txhua yam nyob rau hauv Nws ob txhais tes. Cov hauj lwm thiab kev ua ntawm tus Vajtswv uas Kuv tab tom tham txog no tsis raug txwv los ntawm ib feem tib neeg me me kiag li. Ntawd yog, lawv tsis tsuas yog raug txwv rau ntawm cov tib neeg tab tom raws Nws tam sim no xwb. Nws tes hauj lwm tshwm sim nyob rau ntawm txhua yam, nyob rau kev ciaj sia ntawm txhua yam, thiab nyob rau ntawm cov kev cai uas hloov pauv tag nrho txhua yam.

Yog koj tsis tuaj yeem pom los sis paub txog Vajtswv ib teg hauj lwm dab tsi rau ntawm Nws kev tsim txhua yam li, ces koj tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Nws ib teg hauj lwm dab tsi li. Yog koj tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Vajtswv, yog koj hais ntxiv txog ib qho me me txog “Vajtswv” raws li koj paub, tus Vajtswv uas koj muaj kev paub txog Nws me me thiab tsuas nyob rau ntawm koj lub tswv yim me me, yog koj tseem hais txog tus Vajtswv zoo li no mus ntxiv, ces Vajtswv yeej yuav tsis qhuas koj txoj kev ntseeg. Thaum koj ua tim khawv rau Vajtswv, yog koj tsuas ua tim khawv los ntawm koj txoj kev lom zem rau Vajtswv txoj kev tshav ntuj xwb, koj tau txais yuav Vajtswv kev qhuab qhia thiab Nws kev qhuab ntuas li cas, thiab koj txoj kev lom zem rau Nws tej koob hmoov ntawm koj cov lus tim khawv, ces qhov no yuav tsis ua rau Nws txaus siab. Yog koj xav ua tim khawv rau Vajtswv kom raws li Nws txoj kev xav, los ua tim khawv rau tus Vajtswv tseeb tiag, ces koj yuav tsum pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog los ntawm Nws tej hauj lwm. Koj yuav tsum pom Vajtswv lub hwj chim los ntawm Nws kev tswj hwm txhua yam, thiab pom qhov tseeb ntawm qhov seb Nws npaj txhua yam rau noob neej li cas. Yog koj tsuas lees tias koj kev noj kev haus txhua hnub thiab yam tseem ceeb ntawm koj txoj sia los ntawm Vajtswv, tab sis koj tsis pom qhov tseeb tias Vajtswv tau muab txhua yam uas yog Nws tsim los npaj rau noob neej txhua tus, thiab ntawd, los ntawm qhov kav txhua yam, Nws coj noob neej txhua tus, ces koj yuav tsis muaj cuab kav ua tim khawv rau Vajtswv tau. Kuv lub hom phiaj ntawm kev hais tej no tag nrho yog dab tsi? Nws yog kom nej tsis txhob ua tej no ua dog ua dig, es nej thiaj tsis ntseeg yuam kev tias cov ncauj lus uas Kuv tau hais los no tsis muaj feem xyuam dab tsi ncaj rau nej tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, thiab kom nej tsis txhob tuav cov ncauj lus no tam li ib hom kev paub los sis lus qhuab qhia xwb. Yog tias nej mloog yam Kuv tab tom hais nrog tus cwj pwm zoo li ntawd, ces nej yuav tsis tau txais ib qho dab tsi li. Nej yuav plam lub cib fim los paub txog Vajtswv.

Kuv lub hom phiaj ntawm kev tham txog tag nrho ntawm tej no yog dab tsi? Kuv lub hom phiaj yog kom muaj tib neeg paub txog Vajtswv, kom muaj tib neeg nkag siab txog Vajtswv tej kev ua muaj qab hau. Thaum koj nkag siab txog Vajtswv thiab koj paub txog Nws tej kev ua, ces thaum ntawd koj yuav muaj lub cib fim los sis hau kev los paub txog Nws. Piv txwv li, tias koj cheem tsum xav nkag siab txog ib tug tib neeg, koj yuav ua li cas thiaj tuaj yeem nkag siab lawv tau? Puas yog kev ntsia rau ntawm lawv tej tsos sab nraud xwb? Puas yog kev ntsia rau ntawm yam lawv hnav thiab lawv hnav zoo li cas? Puas yog kev ntsia rau ntawm seb nws mus kev zoo li cas? Puas yog kev ntsia rau ntawm lawv qhov kev paub? (Tsis yog.) Yog li koj yuav nkag siab ib tug tib neeg tau li cas? Koj txiav txim ib tug tib neeg raws li lawv kev hais lus thiab tus cwj pwm, lawv txoj kev xav thiab yam uas lawv hais qhia thiab nthuav tawm txog lawv tus kheej. Qhov no thiaj yog qhov koj paub txog ib tug tib neeg, nkag siab txog ib tug tib neeg. Kuj zoo ib yam li ntawd, yog tias koj xav paub txog Vajtswv, yog tias koj xav nkag siab txog txog Nws sab muaj qab hau, txog Nws sab tseeb tiag, nej yuav tsum paub Nws los ntawm Nws cov tes hauj lawm thiab los ntawm txhua yam ua tau tiag los ntawm Nws. Qhov no yog txoj hau kev uas zoo tshaj plaws, thiab nws tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 186

Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws siv txhua hom ntawm ntau lub tswv yim thiab ntau txoj hau kev los tsim kev sib txig sib luag rau tej ntawd, kom muaj kev sib txig sib luag ntawm tus yam ntxwv kev ua neej los ntawm cov roob thiab cov pas dej, ntawm cov nroj tsuag thiab txhua hom tsiaj, cov noog thiab cov kab. Nws lub hom phiaj yog tso cai kom txhua hom tsiaj muaj sia, muaj peev xwm ciaj sia thiab muaj me nyuam raws li cov kev cai uas Nws tau rhawv tseg lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm kev tsim tuaj yeem tawm dhau ntawm cov kev cai no, thiab cov kev cai no tsis tuaj yeem raug rhuav tshem tau. Tsuas yog nyob rau hom thaj chaw ib puag ncig yooj yim no xwb tib neeg thiaj ciaj sia thiab muab tub ki tau ib tiam dhau ib tiam yam ruaj nreeg. Yog yam tsiaj muaj sia twg mus dhau qhov ntau los sis tus ciam uas Vajtswv rhawv tseg lawm, los sis nws muaj me nyuam coob dhau lawm, muaj me nyuam tuab dhau lawm, los sis tshaj qhov Nws teev tseg, noob neej li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia yuav tau txais kev puas tsuaj loj ntau yam heev. Thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd, noob neej li kev ciaj sia yuav raug kev caij tsuj. Yog tias muaj ib hom muaj sia twg coob dhau heev lawm, lawv yuav txhav tib neeg li zaub mov, rhuav tshem tib neeg li hauv paus dej, thiab rhuav tib neeg li chaw nyob. Yam ntawd muaj feem rau tib neeg kev muaj tub ki los sis tus yam ntxwv ntawm kev ciaj sia rau tam sim. Piv txwv li, dej tseem ceeb heev rau txhua yam. Yog tias muaj nas tsuag, ntsaum, kooj txig, qav, los sis lwm hom tsiaj coob heev, lawv yuav haus dej ntau dua qub. Thaum lawv haus cov dej ntau dua qub, tib neeg li dej haus thiab cov hauv paus dej uas muaj nyob rau ib thaj chaw twg tsuas tsawg zuj zus thiab ua rau tib neeg ntsib teeb meem tsis muaj dej txaus siv. Yog tias tib neeg li dej haus raug rhuav tshem, tsis huv, los sis tu ncua vim yog qhov txhua hom tsiaj muaj coob tuaj, nyob rau hauv thaj chaw ib puag ncig tsis zoo rau kev ciaj sia, noob neej txoj kev ciaj sia yuav raug caij tsuj loj heev. Yog tias ib hom los sis ntau hom muaj sia muaj coob dhau qhov tsim nyog lawm, ces cov huab cua, qhov sov, qhov vaum, thiab cov khoom ntawm cov huab cua uas nyob rau hauv noob neej thaj chaw nyob rau kev ciaj sia yuav dhau mus ua tshuaj lom thiab raug rhuav tshem ntau qeb heev. Nyob rau ntawm cov xwm txheej no, tib neeg li kev ciaj sia thiab txoj hmoo kuj yuav raug caij tsuj los ntawm cov xwm txheej no thiab. Yog li ntawd, yog tias qhov kev sib txig sib luag no poob mus lawm, cov huab cua uas tib neeg ua pa yuav puas tsuaj, cov dej lawv haus yuav tsis huv, thiab qhov sov uas tib neeg cheem tsum kuj yuav hloov pauv thiab raug cuam tshuam rau ntau qeb heev. Yog qhov ntawd tshwm sim tuaj, cov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas noob neej tau txais los ntawd yuav ntsib kev puas tsuaj thiab kev cov nyom loj. Nyob rau hom xwm txheej uas tib neeg li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia raug rhuav tshem, tib neeg txoj hmoo thiab zeem muag yuav zoo li cas? Qhov no yog ib qho teeb meem loj heev! Vim Vajtswv paub txog qhov kev muaj qab hau ntawm kev tsim txhua yam uas muaj nyob rau noob neej, qhov hauj lwm ntawm hom uas Nws tau tsim, txhua yam muaj feem rau noob neej li cas, thiab muaj qab hau rau noob neej npaum li cas, vim nyob rau hauv Vajtswv lub siab yeej muaj ib qhov kev npaj rau txhua yam no lawm thiab Nws cawm txhua fab ntawm txhua yam uas Nws tau tsim, vim yog li ntawd txhua yam uas Nws ua thiaj tseem ceeb heev thiab tsim nyog rau noob neej. Yog li txij no mus, thaum twg koj pom qee qhov tshwm sim nyob rau ntawm yam uas Vajtswv tau tsim, los sis cov kev cai muaj nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev tsim, koj yuav tsis ua xyem xyav txog qhov tsim nyog ntawm txhua yam uas tsim los ntawm Vajtswv lawm. Koj yuav tsis siv cov lus tsis paub tab lam tau lam txiav txim Vajtswv txoj kev npaj ntawm txhua yam thiab Nws cov hau kev npaj rau noob neej. Koj yuav tsis lam tau lam hla mus rau qhov kawg ntawm Vajtswv cov kev cai rau txhua yam ntawm Nws li kev tsim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 187

Vim lub ntiaj teb sab khoom, thaum uas tib neeg tsis to taub txog qee yam los sis tej yam tshwm sim, lawv muaj peev xwm tshawb fawb seb yog vim li cas los sis siv ntau txoj hau kev los nrhiav txog lub hauv paus chiv keeb ntawm tej yam ntawd seb yog li cas. Tab sis thaum hais txog lwm lub ntiaj teb uas peb tab tom tham txog rau hnub no—sab yeeb ceeb, uas tshwm sim sab nraum lub ntiaj teb sab khoom—tib neeg yeej tsis muaj tswv yim los sis txoj hau kev twg yuav los kawm kom paub txog nws. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Kuv hais nws vim hais tias, nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb, txhua yam ntawm lub ntiaj teb sab khoom yeej faib cais tsis tau tawm ntawm tib neeg, thiab vim tib neeg xav tias txhua yam ntawm lub ntiaj teb sab khoom yeej faib cais tsis tau tawm ntawm lawv lub cev txoj sia thiab lub cev ua neej, tib neeg feem ntau tsuas lees paub txog, los sis tsuas pom, tej khoom nyob ntawm lawv ob lub qhov muag pom nkaus xwb. Txawm li cas los xij, thaum nwstham txog rau sab yeeb ceeb—hais tau tias, txhua yam ntawd yog lwm lub ntiaj teb li—nws hais puas tau ncaj nrab tias tib neeg feem ntau tsis ntseeg. Vim tib neeg tsis muaj peev xwm pom, thiab ntseeg tias tsis tas yuav to taub txog nws los sis tsis tas yuav paub txhua yam txog nws, yeej hais tsis tau tias sab yeeb ceeb sib txawv tag nrho rau ntawm lub ntiaj teb sab khoom li cas thiab, los ntawm Vajtswv txoj kev xam pom yeej qhib rau tib neeg—txawm tias, rau tib neeg, nws yuav raug npog zais thiab raug kaw lawm los xij—yog li tib neeg thiaj to taub txog ntau yam ntawm lub ntiaj teb no tau nyuaj heev. Feem sib txawv ntawm sab yeeb ceeb uas Kuv tab tom yuav tham txog no tsuas yog hais txog Vajtswv txoj kev cai tswj fwm thiab lub hwj chim kav xwb; Kuv yuav tsis nthuav tawm txog txhua yam ntsia tsis pom, los sis Kuv yuav tsis qhia nej txog yam ntawm qhov zais npog uas nej xav kawm txog. Vim tias qhov no ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav, Vajtswv txoj kev cai tswj fwm, thiab Vajtswv txoj kev npaj, yog li Kuv tsuas hais toxg feem tseem ceeb uas nej yuav tsum tau paub txog xwb.

Ua ntej tshaj no, cia Kuv nug nej ib nqe lus nug: Hauv nej lub siab, sab yeeb ceeb yog dab tsi? Hais dav dav ces, nws yog ib lub ntiaj teb sab nraum lub ntiaj teb sab khoom, yog lub ntiaj teb uas tib neeg pom tsis tau thiab tuav tsis tau. Hauv nej txoj kev xav hauv nruab siab, lub ntiaj teb uas yuav tsum yog sab yeeb ceeb yuav zoo li cas? Tej zaum, yog vim tias tsis muaj peev xwm pom nws tau, nej thiaj tsis muaj peev xwm xav txog nws. Txawm li cas los xij, thaum nej hnov txog qee zaj dab neeg ua puav pheej, nej yuav xav txog nws, thiab nej tsis muaj peev xwm nres qhov kev xav txog nws tau. Vim li cas Kuv thiaj li hais li no? Nws muaj tej yam uas tshwm sim ntau heev rau tib neeg thaum lawv tseem hluas: Thaum muaj ib tug neeg hais ib zaj dab neeg uas txaus ntshai rau lawv mloog—txog tej dab, los sis tej ntsujplig—lawv muaj kev ntshai tshwm tawm los ntawm lawv tej kev xav. Vim li cas lawv thiaj li txaus ntshai? Nws yog vim lawv tab tom xav hauv nruab siab txog tej ntawd; txawm tias lawv tsis muaj peev xwm ntsia pom tej ntawd los xij, lawv yeej hnov zoo li tag nrho ib puag ncig ntawm lawv chav nyob yeej uas tej yam zais npog los sis muaj ces kawm txaus ntuj, thiab lawv ntshai heev uas ua rau lawv pw tsis tsaug zog. Tshwj xeeb mas rau yav hmo ntuj, lawv hnov txaus ntshai heev rau thaum nyob ib leeg rau hauv tej chav nyob los sis rau thaum nyob ib leeg rau hauv lawv tej tiaj nyom sab nraud. Qhov ntawd yog sab yeeb ceeb ntawm nej txoj kev xav rau hauv nruab siab, thiab nws yog ib lub ntiaj teb uas tib neeg xav tias txaus ntshai. Qhov tseeb tiag ces txhua tus tib neeg xav txog qee lub ntsiab, thiab txhua tus muaj peev xwm hnov txog nws me ntsis.

Nws yog dab tsi? Cia Kuv piav qhia ib qho ua piv txwv luv luv li no tias: Sab yeeb ceeb yog ib qho chaw tseem ceeb, ib qhochaw uas saib txawv ntawm lub ntiaj teb sab khoom. Vim li cas Kuv thiaj hais tias nws tseem ceeb? Peb tab tom yuav sib tham txog qhov no kom ntxaws. Kev muaj ntawm sab yeeb ceeb yog sib txuas lus rau lub ntiaj teb sab khoom ntawm tib neeg yam uas muab faib cais tawm tsis tau li. Nws ua lub luag hauj lwm tseem ceeb rau hauv zeeg sij hawm ntawm tib neeg txoj sia thiab kev ploj tuag hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm tag nrho txhua yam; qhov no yog nws lub luag hauj lwm, thiab qhov no yog ntawm lub laj thawj ntawm nws qhov tseem tseem ceeb. Vim nws yog ib qho chaw uas tsib txoj kev txawj xav ntawm tib neeg tsis muaj peev xwm pom thiab tuav tsis tau li, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm txiav txim raug tias sab yeeb ceeb muaj tiag los sis tsis muaj. Nws qhov tig mus los yog yam sib txuas rau tib neeg txoj kev ua neeg, nws yog ib qho tshwm sim tseem ceeb raws li txheej txheem ntawm txoj sia los ntawm sab yeeb ceeb. Qhov no puas muaj feem ntsig txog rau Vajtswv lub hwj chim kav los sis tsis muaj? Nws muaj. Thaum Kuv hais txog qhov no, nej to taub tias vim Kuv tab tom tham txog lub ncauj lus no: Nws yog vim nws ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav, thiab Nws txoj kev cai tswj fwm. Hauv ib lub ntiaj teb zoo li lub no—ib lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia tsis pom—nws txhua txoj lus txib, txoj kev cai, thiab txoj kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej uas nyob siab tshaj txhua cov kev cai tag nrho ntawm txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb sab khoom, thiab tsis muaj yam muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb no yuav muaj pluaj siab tawv qhawv yuam los sis ua txhaum tej cai ntawd li. Qhov no puas yog ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev cai tswj fwm? Hauv sab yeeb ceeb, nws muaj tej kev cai tswj fwm meej tseeb, tej lus txib saum ntuj ceeb tsheej meej tseeb, thiab tej cai lij choj meej tseeb. Ntawm txhua theem sib txawv thiab ntau thaj chaw sib txawv, cov neeg koom nyias yeej paub nyias tes hauj lwm thiab coj nruj raws li cov kev cai thiab lub luag hauj lwm, vim lawv paub tias qhov ua txhaum txoj lus txib saum ntuj ceeb tsheej yuav muaj tshwm sim dab tsi; lawv yeej pom meej tseeb txog qhov Vajtswv rau txim rau tus phem thiab pub phaj tshab rau tus zoo, thiab Nws tswj fwm thiab kav tag nrho txhua yam li cas. Ntxiv rau qhov no, lawv yeej pom meej tias Nws ua raws li Nws tej lus txib thiab tej cai lij choj saum ntuj ceeb tsheej. Tej cai no puas txawv ntawm tej cai uas tib neeg muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb sab khoom? Lawv yeej sib txawv deb heev. Sab yeeb ceeb yog ib lub ntiaj teb uas yeej sib txawv tsis zoo li lub ntiaj teb sab khoom hlo li. Vim nws muaj tej cai txib thiab tej cai lij choj saum ntuj ceeb tsheej, qhov no muaj qhov ntsig txog ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, txoj kev cai tswj fwm thiab ntxiv rau qhov no, Nws tus moj yam, thiab yam Nws muaj thiab yam nws yog. Thaum tau hnov qhov no lawm, nej puas xav tias nws yog qhov tseem ceeb heev rau Kuv los hais txog lub ncauj lus no? Nej tseem tsis xav kawm txog qhov zais npog no thiab los? (Xav, peb xav kawm hos.) Ntawd yog lub tswv yim ntawm sab yeeb ceeb. Txawm tias nws yuav nyob nrog lub ntiaj teb sab khoom, thiab nyob hauv Vajtswv txoj kev cai tswj fwm thiab lub hwj chim kav rau thaum tib lub sij hawm los xij, tiam sis Vajtswv txoj kev cai tswj fwm thiab lub hwj chim kav ntawm lub ntiaj teb no yeej coj nruj tshaj ntawm lub ntiaj teb sab khoom.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 188

Ntawm tib neeg ntiaj teb, Kuv faib tag nrho cov tib neeg ua peb hom. Hom xub thawj yog cov tsis ntseeg, uas yog cov neeg tsis ntseeg dab tsi li. Lawv yog hu ua cov tsis ntseeg. Feem ntau ntawm cov tsis ntseeg no tsuas muaj kev ntseeg rau fab nyiaj txiag xwb; lawv tsuas vam khom raws li lawv tus kheej tej kev ntshaw rau sab khoom xwb, thiab tsuas ntseeg rau lub ntiaj teb sab khoom xwb—lawv tsis muaj kev ntseeg rau hauv qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, los sis qhov hais txog vajtswv thiab dab. Kuv faib cov neeg no ua cov tsis ntseeg, thiab lawv yog thawj hom neeg. Hom neeg ob muaj xws li cov neeg uas muaj kev ntseeg sib txawv ntawm cov tsis ntseeg. Ntawm cov neeg ntiaj teb, Kuv faib cov neeg no ua ntau pawg tseem ceeb: Thawj pawg neeg yog hom neeg Yudais, pawg neeg ob yog hom neeg Kastausliv, pawg neeg peb yog hom neeg ntseeg Vajtswv, pawg neeg plaub yog hom neeg Muvxali, thiab pawg neeg tsib yog hom neeg ntseeg Haujsam; nws muaj tsib hom. Cov no yog ntau hom txawv ntawm cov tib neeg ntawm txoj kev ntseeg. Hom neeg peb muaj xws li cov neeg uas muaj kev ntseeg rau Vajtswv, thiab hom neeg no muaj xws li nej sawv daws. Cov neeg no raug faib ua ob hom xws li: Vajtswv cov neeg raug xaiv tseg, thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Cov neeg tseem ceeb no yeej pom meej tias muaj qhov sib txawv. Yog li ntawd, tam sim no nej puas muaj peev xwm los sis tsis muaj peev xwm pom tseeb txog qhov sib txawv rau hauv nej lub siab rau ntawm hom neeg no? Thawj hom neeg no muaj xws li cov tsis ntseeg, thiab lawv yog neeg uas Kuv tau hais ua ntej dhau los ntawd. Cov neeg no puas muaj kev ntseeg rau Tus Neeg Laus nyob Saum Ntuj uas yog cov tsis ntseeg? Coob leej neeg uas tsis muaj kev ntseeg tsuas ntseeg Tus Neeg Laus nyob Saum Ntuj nkaus xwb; lawv ntseeg tias huab cua, ntuj los nag, xob nroo, thiab tag nrho tej no yog raug tswj kav los ntawm lub chaw no uas yog tus lawv cia siab rau kev cog qoob loo thiab kev sau qoob loo—tiam sis thaum tau hais txog kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis txaus siab hlo ntseeg Nws. Qhov no puas hu tau tias muaj kev ntseeg? Cov neeg zoo li no muaj nyob rau hauv cov tsis ntseeg. Nej to taub txog qhov no lawm puas yog? Txhob nkag siab yuam kev rau tej hom zoo li no. Hom neeg ob yog cov neeg uas muaj kev ntseeg, thiab hom neeg peb yog cov neeg uas tam sim no tab tom raws Vajtswv. Vim li cas, thaum ntawd, Kuv thiaj li tau muab tag nrho cov tib neeg faib ua ntau hom zoo li no? (Vim hais tias ntau hom neeg nyias muaj nyias qhov kev xav sib txawv thiab nyias cov hom phiaj.) Ntawd yog ib qho ntawm tus yeeb yam ntawm nws. Thaum muaj ntau haiv neeg thiab ntau hom neeg tig rov qab mus rau sab yeeb ceeb, lawv txhua tus nyias yuav mus nyias rau ntawm thaj chaw sib txawv thiab yuav zwm rautej kev cai ntawm qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, yog li vim li no Kuv thiaj tau faib tib neeg ua ntau pab pawg tseem ceeb zoo li no.

Qhov Kiv Mus Los ntawm Txoj Sia thiab Txoj Kev Tuag ntawm Cov Tsis Ntseeg

Cia peb los pib hais txog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm covtsis ntseeg. Tom qab tuag lawm, ib tug neeg thiaj tau ncaim ntawm sab yeeb ceeb mus lawm. Qhov tseeb tiag ntawm tib tug neeg tau ncaim mus yog li cas? Tsis yog yus cev nqaij daim ntawv, tab sis yog yus tus ntsujplig. Thaum yus tus ntsujplig ncaim mus lawm, nws mus txog ntawm ib thaj chaw uas yog ib qho chaw tam rau ntawm sab ceeb yeeb uas txais tos tshwj xeeb cov ntsujplig ntawm cov neeg uas nyuam qhuav tuag. (Nco tseg: thawj qhov chaw uas txhua tus tib neeg mus tom qab tuag lawm yeej txawv rau tus ntsujplig.) Thaum lawv tau mus txog rau ntawm qhov chaw no, yuav muaj ib tug tub txib los tshuaj xyuas ua ntej, lees lawv lub npe, qhov chaw nyob, hnub nyoog, thiab tag nrho lawv tej kev ntsib kev pom huv si. Txhua yam lawv tau ua thaum lawv tseem muj txoj sia nyob yeej raug teev tseg rau hauv ib phau ntawv thiab raug txheeb xyuas kom yog. Tom qab nws raug tshuaj xyuas tag lawm, tus neeg no tus cwj pwm thiab tej kev ua tag nrho los ntawm lawv lub neej txoj sia raug txiav txim seb lawv puas raug rau lub txim los sis cia rov qab mus yug ua neeg dua, uas yog thawj zeeg sij hawm. Thawj zeeg sij hawm no puas txaus ntshai? Nws kuj tsis txaus ntshai li thiab, vim hais tias qhov uas tsuas tau tshwm sim ntawd yog tus neeg no tau los txog rau ntawm ib thaj chaw tsaus ntuj nti thiab tsis swm xwb.

Hauv zeeg sij hawm ob no, yog tus neeg no tau ua ntau yam phem thoob plaws hauv lawv lub neej txoj sia thiab tau ua ntau yam lim hiam lawm, ces lawv yuav raug coj mus rau ntawm ib qhov chaw ntawm kev rau txim uas yuav raug saib xyuas. Qhov ntawd yuav yog qhovchaw raug siv rau kev rau txim rau tib neeg. Qhov lawv yuav raug rau txim li cas ntawd yog nyob ntawm tej kevtxhaum uas lawv tau ua, thiab seb muaj pes tsawg yam lim hiam uas lawv tau ua ua ntej lawv tuag—qhov no yog thawj qhov xwm txheej uas tshwm sim rau hauv zeeg sij hawm ob no. Vim los ntawm tej yam phem uas lawv tau ua thiab qhov phem uas lawv tau ua txhaum ua ntej lawv tuag, thaum lawv rov qab yug los ua neeg dua tom qab lawv qhov kev rau txim lawm—thaum lawv rov qab yug los dua ib zaug ntxiv rau hauv lub ntiaj teb sab khoom no—ib txhia tib neeg tseem yuav yog tib neeg mus ntxiv, hos ib txhia ces yuav dhau los ua tej tsiaj. Qhov ntawd hais tau tias, tom qab ib tug tib neeg rov qab los rau sab ceeb yeeb, lawv raug rau txim vim los ntawm qhov lawv tau ua phem; ntxiv rau qhov no, vim los ntawm qhov lawv tau ua lim hiamrau tej yam dhau los lawm, hauv lawv txheej yug los tom ntej tej zawm lawv yuav tsis tau rov qab los yug ua neeg dua lawm, tab sis yug los ua ib tug tsiaj. Tej tsiaj uas tej zaum lawv yuav yug los ua no muaj xws li tej nyuj, tej nees, tej npua, thiab tej dev. Ib txhia tib neeg yuav raug yug rov los ua tej noog, los sis tej os los sis tej os caj dab ntev…. Tom qab lawv rov qab yug los ua tej tsiaj ntawd lawm, thaum lawv rov qab tuag mus dua, lawv yuav rov qab mus rau sab yeeb ceeb. Nws zoo ib yam li hais ua ntej dhau los lawm ntawd, yuav saib raws li lawv tus cwj pwm ua ntej thaum lawv tuag, sab yeeb ceeb mam li txiav txim tias puas cia los sis tsis cia lawv rov qab yug los ua tib neeg. Cov tib neeg feem coob uas tau ua phem ntau heev, thiab lawv tej kev txhaum yeej phem heev dhau lawm, yog li lawv thiaj li yug los ua tej tsiaj xya mus txog kaum ob zaug. Xya mus txog kaum ob zaug—qhov ntawd tseem tsis txaus ntshai thiab los? (Nws yeej txaus ntshai lawm.) Dab tsi ua rau nej ntshai? Ib tug neeg yug los ua tib tug tsiaj—ntawd yog ib qho phem kawg. Thiab rau tus neeg no, kev yug los ua ib tug tsiaj qhov mob siab tshaj plaws yog dab tsi? Tsis muaj lus, tsuas muaj tej kev xav yooj yimxwb, tsuas muaj peev xwm ua tau tej yam raws li qhov tej tsiaj ua tau xwb thiab noj tej khoom uas tej tsiaj noj xwb, tsuas muaj kev xav yooj yim thiab muaj tej lus uas ua raws lub cev xwb, tsis muaj peev xwm sawv ntseg ntsees taug kev mus tau, tsis muaj peev xwm sib txuas lus nrog tib neeg tau, thiab qhov tseeb tiag ces yeej tsis muaj tus cwj pwm los sis tej dej num ntawm tib neeg uas muaj qhov ntsig txog rau ntawm tej tsiaj no li. Qhov ntawd yog, ntawm txhua yam, kev ua ib tug tsiaj uas ua rau nej lub neej txoj sia nyob qis tshaj plaws ntawm txhua yam muaj sia thiab ua rau ntsib kev txom nyem ntau tshaj qhov yug los ua neeg. Qhov no yog ib qho yeeb yam ntawm sab yeeb ceeb txoj kev rau txim rau ntawm txoj kev ua phem ntau heev thiab kev ua txhaum loj. Thaum hais txog qhov loj ntawm lawv txoj kev rau txim, qhov no yeej raug txiav txim siab raws li hom tsiaj uas lawv yog. Piv txwv li, kev yog ib tug npua puas zoo dua kev ua ib tug dev? Tus npua puas ua lub neej nyob tau zoo dua los sis phem dua tus dev? Phem dua, puas yog? Yog tib neeg yug los ua tej nyuj los sis tej nees, lawv puas ua lub neej nyob tau zoo dua los sis phem dua qhov lawv yug los ua tej npua? (Zoo dua.) Ib tug neeg puas kaj siab dua yog rov qab yug los ua ib tug miv? Lawv yuav tsum yug los ua ib tug tsiaj ib yam nkaus, thiab kev yug los ua tib tug miv yeej yooj yim ntau dua qhov yug los ua ib tug nyuj los sis nees, vim hais tias feem ntau tej miv nyiam pw tas li. Kev yug los ua ib tug nyuj los sis nees yeej tau ua dej num hnyav dua. Yog li, yog ib tug neeg rov qab yug los ua ib tug nyuj los sis nees, lawv yuav tsum tau ua dej num hnyav—uas zoo li kev rau txim hnyav. Kev yug los ua ib tug dev yuav zoo dua kev yug los ua ib tug nyuj los sis nees, vim hais tias ib tug dev muaj kev sib raug zoo nrog nws tus tswv dua. Qee cov dev, tom qab qhov ua tsiaj tau ntau lub xyoo lawm, lawv muaj peev xwm to taub ntau heev txog tej lus uas lawv tus tswv hais. Qee zaus, ib tug dev muaj peev xwm yoog raws li nws tus tswv txoj kev xav thiab qhov xav tau thiab tus tswv yeej saib xyuas tus dev zoo dua, thiab tus dev noj thiab haus zoo dua, thiab thaum nws muaj mob, nws raug saib xyuas ntau dua. Ces yog li tus dev tseem tsis muaj kev zoo siab rau lub neej txoj sia thiab los? Yog li ntawd, kev yug los ua ib tug dev yeej zoo dua kev yug los ua ib tug nyuj los sis nees. Hauv qhov no, qhov loj ntawm ib tug neeg qhov kev rautxim yog saib raws li qhov yus rov qab yug los ua ib tug tsiaj npaum li cas zaus, thiab yog hom tshiaj twg.

Vim hais tias lawv tau ua kev txhaum ntau heev thaum lawv tseem muaj txoj sia nyob, ib txhia tib neeg raug rau txim rov qab yug los ua tej tsiaj xya mus txog kaum ob zaug. Qhov raug rau txim puv txaus lub sij hawm lawm, ces rov qab mus rau sab yeeb ceeb, lawv yuav raug coj mus raulwm qho chaw—ib qho chaw uas cov ntsujplig uas twb raug rau txim tag lawm thiab raug faib ua hom cia npaj rov qab yug los ua tib neeg dua. Hauv thaj chaw no, txhua tus ntsujplig raug faib ua hom raws li hom tsev neeg uas lawv yug los rau hauv, hom luag hauj lwm uas lawv yuav tuav thiab ua kiag thaum lawv rov qab yug los ua neeg, thiab ntau yam ntxiv mus. Piv txwv li, ib txhia tib neeg yuav dhau los ua cov kws hu nkauj thaum lawv los rau hauv lub ntiaj teb no, yog li ntawd lawv thiaj nyob rau ntawm cov kws hu nkauj; ib txhia yuav dhau los ua tub lag tub luam thaum lawv los rau hauv lub ntiaj teb no, thiab yog li lawv thiaj nyob rau hauv pawg tub lag tub luam; thiab tseem muaj ib txhia yug los ua kws tshawb fawb tom qab yug los ua tib neeg lawm, ces lawv thiaj nyob rau hauv pawg kws tshawb fawb. Tom qab lawv raug faib tas li no lawm, ib tug zuj zus yuav raug muab xa mus raws li lub sij hawm thiab hnub sib txawv, nws zoo ib yam li niaj hnub tam sim no xa e-mail. Qhov no thiaj li yuav tiav ib qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag. Txij hnub ib tug tib neeg los txog rau hauv sab yeeb ceeb mus txog rau thaum kawg ntawm lawv qhov kev rau txim, los sis mus txog rau thaum lawv rov qab yug los ua ib tug tsiaj ntau zaus thiab raug npaj rov qab yug los ua tib neeg, qhov txheej txheem no thiaj li yuav tiav.

Rau cov tib neeg uas raug rau txim lawm thiab tsis raug rov qab yug los ua tej tsiaj, lawv puas raug xa sai sai mus rau lub ntiaj teb sab khoom los yug ua tib neeg dua? Los sis, nws yuav ntev npaum li cas ua ntej lawv yuav rov qab los ua tib neeg tau? Qhov nquag tshwm sim zoo li no yog dab tsi? Muaj qee yam kev txwv ib ntus rau nws. Txhua yam uas tshwm sim rau hauv sab yeeb ceeb yog nce raws nraim li tej kev txwv ib ntus thiab tej kev cai—uas, yog Kuv piav qhia ua tej zauv, nej yuav to taub. Rau cov neeg uas rov qab yug los rau hauv ib lub sij hawm luv luv, thaum lawv tuag, yeej twb npaj tej kev npaj rau lawv rov qab yug los ua neeg lawm. Lub sij hawm uas sai tshaj plaws no tuaj yeem tshwm sim rau hauv peb hnub. Rau ib txhia tib neeg, nws yuav siv sij hawm peb lub hlis, ib txhia nws yuav siv sij hawm li peb lub xyoos, ib txhia nws yuav siv sij hawm li peb caug xyoo, ib txhia nws yuav siv sij hawm li peb puas xyoo, thiab zoo li no ntxiv mus. Yog li, qhov muaj peev xwm hais tau txog tej kev cai ib ntus no yog dab tsi, dab tsi yog yam uas tshwj xeeb ntawm lawv? Lawv chiv keeb los ntawm seb lub ntiaj teb sab khoom—tib neeg lub ntiaj teb—yuav tsum muaj dab tsi los ntawm ib tug ntsujplig, thiab los ntawm tus ntsujplij no yuav ua lub luag hauj lwm rau hauv lub ntiaj teb no. Thaum tib neeg rov qab yug los ua tib neeg dua, feem ntau lawv yeej rov qab yug los ua neeg sai sai, vim hais tias tib neeg lub ntiaj teb xav tau cov neeg dog dig zoo li no—thiab yog li, peb hnub tom qab ntawd, lawv thiaj raug xa rov qab los rau ib tsev neeg uas muaj qhov sib txawv dua ntawm lawv tsev neeg ua ntej lawv tuag lawm. Txawm li cas los xij, nws muaj qee cov neeg uas muaj lub luag hauj lwm tshwj xeeb rau hauv lub ntiaj teb no. “Tshwj xeeb” txhais tau tias cov neeg no tsis muaj kev xav tau dab tsi nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb; tsis yog muaj coob leej xav ua lub luag hauj lwm zoo li no, yog li nws thiaj li siv sij hawm peb puas xyoo. Muab hais ua lwm los lus, tus ntsujplig no tsuas los ib zaug hauv txhua txhua peb puas lub xyoo xwb, los sis haj tseem tsuas los ib zaug txhua txhua peb txhiab lub xyoo xwb. Vim li cas thiaj zoo li no? Nws yog vim tias qhov tseeb tiag tseem yuav yog peb puas lub xyoo los sis peb txhiab lub xyoo los xij, nws tsis xav tau lub luag hauj lwm zoo li no nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, yog li lawv thiaj raug ceev tseg rau ib qho chaw twg rau hauv sab yeeb ceeb lawm. Muab Khoom Tswb ua piv txwv: Nws muaj kev cuam tshuam ntau heev rau kab lis kev cai qub ntawm Haiv Neeg Suav, thiab nws qhov los txog ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev rau fab kab lis kev cai, kev txawj ntse, kev coj noj coj ua li yav thaum ub, thiab txoj kev xav ntawm tib neeg rau tiam ntawd. Txawm li cas los xij, tsis xav tau ib tug tib neeg zoo li no rau hau txhua tiam, yog li nws thiaj tseem nyob rau sab yeeb ceeb, tos ntsoov kom txog peb puas lub xyoo los sis peb txhiab lub xyoo ua ntej yuav rov qab yug los. Vim hais tias tib neeg lub ntiaj teb tsis xav tau ib tug neeg zoo li no, nws tau tos ntsiag to tsis muaj qab hau dab tsi, vim tias muaj tej luag hauj lwm rau nws tsawg heev, thiab muaj tes dej num rau nws ua tsawg heev. Vim yog zoo li no, nws thiaj raug ceev tseg rau ib qho chaw twg rau sab yeeb ceeb tas li, raug muab tso tseg, yuav raug muab xa los kiag thaum tib neeg ntiaj teb xav tau nws. Tej yam ntawd yog sab ntsuj plig tej kev cai ib ntus rau qhov nquag rov qab yug los ua neeg ntawm cov tib neeg feem ntau. Txawm tias cov neeg no yuav yog neeg dog dig los sis neeg tshwj xeeb los xij, sab yeeb ceeb muaj cov kev cai thiab kev nqis tes ua tsim nyog los tshuaj xyuas lawv qhov rov qab yug los ua neeg, thiab Vajtswv yog tus xa tej kev cai thiab kev nqis tes ua no los rau tib neeg, tsis raug txiav txim los sis raug tswj fwm los ntawm tus neeg saib xyuas los sis los ntawm sab yeeb ceeb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 189

Rau ib tug ntsujplig, nws rov qab yug los ua neeg, dab tsi yog nws lub luag hauj lwm nyob rau hauv lub neej txoj sia no, nws yug los rau hauv tsev neeg dab tsi, thiab nws lub neej txoj sia puas yuav zoo ib yam li tus ntsijplig qub thaum lub neej yav tag los. Txhua hom neeg yug los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, thiab tej luag hauj lwm uas lawv tuavyeej sib txawv, zoo ib yam nkaus li lawv ua tej dej num. Thiab tej dej num no yog dab tsi? Ib txhia tib neeg rov qab yug los them tej nuj nqi: Yog lawv tseem tshuav lwm tus neeg nyiaj ntau heev rau hauv lawv lub neej tiam dhau los lawm, lawv yug los them tej nuj nqi ntawd rau hauv lub neej txoj sia no. Hos, ib txhia tib neeg yug los sau tej nuj nqi: Lawv raug dag poob khoom ntau yam thiab poob nyiaj ntau heev rau hauv lawv lub neej txoj sia tim dhau los lawm; yog li ntawd, tom qab lawv mus txog rau hauv sab yeeb ceeb, nws muab kev ncaj ncees rau lawv thiab tso cai rau lawv los sau lawv tej nuj nqi rau hauv lub neej txoj sia tam sim no. Ib txhia tib neeg yug los them tej nuj nqi ntawm tus txiaj ntsim: Thaum lub sij hawm lub neej txoj sia tiam dhau los—ntawd yog, lawv txoj kev rov qab yug los ua neeg zaum dhau los lawm—muaj neeg tau ua siab zoo rau lawv, thiab vim tau muab lub sij hawm zoo rau rov qab yug los ua neeg rau lub neej txoj sia no, lawv thiaj rov qab yug los them tej nuj nqi ntawm tus txiaj ntsim. Hos lwm cov neeg ces rov qab yug los rau hauv lub neej txoj sia no yog los thov kev ua neej. Thiab lawv thov kev ua neej ntawm leej twg? Lawv thov ntawm cov neeg uas tau tua lawv rau hauv lawv tiam dhau los lawm. Muab hais ua lub ntsiab lus tias, txhua tus tib neeg lub neej txoj sia tam sim no muaj qhov sib txuas rau lawv lub neej txoj sia tiam dhau los lawm; qhov kev sib txuas no yeej muab faib cais tsis tau li. Qhov ntawd hais tau tias, txhua tus tib neeg lub neej txoj sia tam sim no yeej muaj qhov raug cuam tshuam loj heev los ntawm tiam dhau los. Cia peb hais txog qhov ua ntej nws tuag, piv txwv tias, Zam tau noj Lis tej nyiaj ntau heev. Ces Zam puas tshuav Lis nuj nqi? Nws tshuav, yog li ces Lis yuav tsum tau sau nws tej nuj nqi los ntawm Zam? Vim li ntawd, tom qab nkawv tuag lawm, tseem muaj cov nuj nqi ntawm nkawv uas yuav tsum muab daws. Thaum nkawv rov qab yug los thiab Zam tau yug los ua tib neeg dua, Lis yuav sau nws tej nuj nqi los ntawm Zam li cas? Ib txoj hau kev ces nws yuav tsum rov qab yug los ua Zam tus tub; Zam khwv tau nyiaj ntau heev, ces Lis ua tus siv tej nyiaj ntawd yam tsis khuv xim li. Txawm tias Zam yuav khwv nyiaj ntau npaum li cas los xij, nws tus tub Lis yeej siv tej nyiaj ntawd yam tsis paub khuv xim li. Txawm tias Zam yuav khwv nyiaj tau ntau npaum li cas los xij, nws ib txwm yeej tsis txaus li; thiab dhau qhov no lawm, vim qee lub laj thawj, thaum kawg nws tus tub thiaj li pheej siv nws txiv tej nyiaj rau ntau yam. Zam yeej xav tsis thoob, poob siab tias, “Vim li cast kuv tus tub no coj hmoov phem los tas li xwb? Vim li cas lwm cov neeg tej tub ho coj zoo ua luaj li? Vim li cas kuv tus kheej tus tub yuav tsis muaj kev xav kom dav li kiag li, vim li cas nws thiaj tsis muaj txiaj ntsig dab tsi thiab tsis muaj peev xwm khwv tau ib qho nyiaj li, thiab vim li cas Kuv thiaj ib txwv yuav tsum tau pab txhawb nws tas li xwb? Vim tias Kuv yuav tsum tau pab txhawb nws, Kuv yuav—tab sis vim li cas Kuv muab nyiaj rau nws ntau npaum li cas los, nws yeej tseem xav tau ntau dua tas li xwb? Vim li cas nws tsis muaj peev xwm ua ib tes dej num puv hnub kom tau ncaj ncees li, thiab dua ntawd nws tsuas ua tej yam lom zem xwb xws li kev ncig ua si mus los, noj, haus, ua plees ua yi, thiab twv txiaj yuam pov xwb? Muaj dab tsi tshwm sim rau hauv lub ntiaj teb no?” Dhau ntawd ces Zam xav ib nyuag pliag tias, “Tej zaum Kuv tseem tshuav nws nuj nqi rau tiam dhau los. Yog li ces, Kuv yuav them nws kom tag! Qhov no yeej tsis kawg kom mus txog thaum Kuv them tag tej nuj nqi ntawd lawm!” Tej zaum hnub ntawd yuav los txog thaum Lis tau siv nws tej nuj nqi tiag tiag lawm, thiab txog thaum uas Lis muaj hnub nyoog plaub caug xyoo los sis tsib caug xyoo lawm, tej zawm nws mam li muaj kev txawj xav, ras tias, “Kuv yeej tsis tau ua ib yam zoo rau hauv kuv ib nrab neej hlo li! Kuv tau siv tag nrho tej nyiaj uas kuv txiv tau khwv los, yog li Kuv yuav tsum pib ua ib tug neeg zoo! Kuv yuav npaj kuv tus kheej; Kuv yuav tsum yog ib tug neeg uas muaj kev ncaj ncees thiab ua neej nyob kom zoo, thiab Kuv yeej yuav tsis tsim kev nyuaj siab dua ntxiv rau kuv txiv lawm!” Vim li cas nws thiaj xav li no? Vim li cas nws cia li hloov nthawv nthav musrau qhov zoo dua lawm? Puas muaj ib lub laj thawj rau qhov no? Lub laj thawj ntawd yog dab tsi? (Vim hais tias Lis tau sau nws tej nuj nqi; Zam tau them nws tej nuj nqi lawm.) Hauv qhov no, nws muaj qhov tsim ua thiab qhov tshwm sim. Zaj dab neeg no twb pib los ntev heev lawm, ua ntej lawv lub neej txoj sia tam sim no; zaj dab neeg ntawm nkawv lub neej tiam dhau los raug tshwm sim rau tiam tam sim no, thiab yeej tsis muaj leej twg yws lwm tus tau. Txawm tias Zam tau qhia nws tus tub li cas los xij, nws tus tub yeej tsis mloog li los sis yeej tsis ua tes dej num puv hnub ncaj ncees li. Tiam sis txog thaum hnub uas them tej nuj nqi tag lawm, tsis tas yuav muab kev qhia rau nws tus tub ntxiv li lawm—nws yeej to taub raws li qhov ib txwm to taub. Qhov no yog ib qho ua piv txwv yooj yim xwb. Tseem tshuav ntau yam ua piv txwv puas yog? (Yog, tseem muaj ntau.) Nws qhia rau tib neeg txog dab tsi? (Tias lawv yuav tsum ua zoo thiab tsis txhob ua phem.) Tias lawv yuav tsum tsis ua qhov phem li, thiab tias lawv yuav tau ua pauj rau qhov lawv txoj kev ua txhaum! Cov neeg tsis ntseeg feem coob ua phem txhaum ntau heev, thiab lawv tej kev ua txhaum yuav raug them pauj puas yog? Txawm li cas los xij, kev ua pauj zoo li no puas yog ua raws li siab xav xwb? Rau txhua txhua kis ua, nws muaj lub hauv paus thiab muaj lub laj thawj pab txhawb rau nws qhov ua pauj. Koj puas xav tias yuav tsis muaj dab tsi tshwm sim rau koj tom qab koj tau dag ntxias ib tug neeg li nyiaj lawm? Koj puas xav tias tom qab dag tau cov nyiaj ntawd mus lawm, koj yuav tsis ntsib ib yam dab tsi tshwm sim lawv qab los li? Yam zoo li no yeej dhia tsis dhau li; yuav muaj qhov tshwm sim xwb li! Txawm tias lawv yuav yog leej twg los xij los sis txawm tias lawv yuav ntseeg los sis tsis ntseeg tias muaj los sis tsis muaj Vajtswv los xij, txhua tus tib neeg nyias yuav tsum ris nyias tus kheej tus cwj pwm thiab lees txais qhov tshwm sim los ntawm lawv tej kev ua. Ntsig txog qhov piv txwv yooj yim no—Zam tab tom raug rau txim, thiab Lis tab tom tau txais tej nyiaj them rov qab—qhov no puas ncaj ncees? Thaum tib neeg ua tej yam zoo li no, qhov no yog qhov uas tau tshwm sim los. Nws yeej faib tawm tsis tau los ntawm txoj kev cai tswj fwm ntawm sab yeeb ceeb. Txawm tias lawv yog cov tsis ntseeg los xij, qhov muaj cov tsis ntseeg Vajtswv yog cov nyob raws tej cai txib thiab tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej. Yeej tsis muaj leej twg khiav dim tej cai no, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm zam tau qhov muaj tseeb no li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 190

Cov neeg uas tsis muaj kev ntseeg keev ntseeg tias txhua yam uas tib neeg pom yeej muaj tseeb, hos txhua yam uas tsis muaj peev xwm pom tau, los sis yam uas nyob deb heev ntawm tib neeg, ces yeej tsis muaj tiag. Lawv xum ntseeg tias tsis muaj “qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag,” thiab tias tsis muaj “kev rau txim”; vim zoo li no, lawv thiaj ua txhaum thiab ua phem yam tsis muaj kev xav txog. Tom qab ntawd, lawv raug rau txim, los sis lawv rov qab yug los ua tej tsiaj. Ntau hom neeg ntawm cov tsis ntseeg no thiaj li poob los rau qhov kiv mus los uas phem no. Qhov no yog vim hais tias lawv tsis paub sab yeeb ceeb muaj nws txoj kev cai tswj fwm nruj heev rau txhua yam muaj sia. Txawm tias koj yuav ntseeg los sis tsis ntseeg los xij, yeej muaj qhov tseeb no tiag, yeej tsis muaj leej twg los sis ib yam dab tsi muaj peev xwm khiav dim ntawm qhov uas Vajtswv ntsia pom los ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab yeej tsis muaj leej twg los sis ib yam dab tsi muaj peev xwm khiav dim tej kev cai kav thiab tej kev txwv ntawm Nws tej cai txib thiab tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, qhov ua piv txwv yooj yim no qhia rau txhua tus tib neeg tias txawm koj yuav ntseeg los sis tsis ntseeg Vajtswv los xij, nws lees tsis tau qhov ua txhaum thiab qhov ua phem, thiab txhua qhov kev ua yeej muaj qhov tshwm sim los. Thaum rau txim rau ib tug neeg uas tau noj lwm tus li nyiaj, qhov kev rau txim zoo li no yeej ncaj nrab lawm. Keev pom tus cwj pwm zoo li no raug rau txim rau hauv sab yeeb ceeb, thiab qhov kev rau txim zoo li no raug ua los ntawm Vajtswv tej kev cai txib thiab tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, kev coj tus cwj pwm ua txhaum cai thiab lim hiam—kev yuam deev thiab kev nyiag nyiaj, kev dag noj dag haus thiab kev ntxias dag, kev ua tub sab thiab tub nyiag, kev tua neeg thiab nyiag hlawv vaj tse, thiab ntau yam ntxiv mus—yuav raug kev rau txim hnyav me sib txawv raws li qhov ua txhaum. Tej kev rau txim hnyav me sib txawv raws li qhov ua txhaum no muaj dab tsi xwb? Ib txhia ua kev txhaum hnyav raws li kev siv lub sij hawm, hos ib txhia ua txhaum los ntawm lwm yam sib txawv; tseem tshuav lwm cov neeg ua txhaum uas raug txiav txim tias yuav mus rau qhov chaw twg thaum lawv rov qab yug los. Piv txwv li, ib txhia tib neeg hais lus phem. Qhov “hais lus phem” no hais txog dab tsi? Nws txhais tau tias yog kev tsa tes twv rau lwm tus thiab siv tej lus phem cem foom tsis zoo rau lwm tus. Tej lus phem yog dab tsi? Nws qhia tau tias tus neeg no muaj ib lub siab phem. Tej lus hais phem uas cem foom tsis zoo rau lwm tus yeej keev tshwm sim los ntawm tej neeg zoo li no lub qhov ncauj, thiab tej lus phem zoo li no yuav ua rau tshwm sim tsis zoo lawv qab los. Tom qab cov neeg no tau tuag thiab tau txais kev rau txim tsim nyog lawm, tej zaum lawv yuav rov qab yug los ua tib neeg tsis paub hais lus. Ib txhia tib neeg paub xam zauv tau zoo heev thaum tseem muaj txoj sia nyob; lawv keev ua kom tshaj rau lwm tus, lawv tej tswv yim dag yeej ua tib zoo npaj tshwj xeeb, thiab lawv ua puas tsuaj ntau heev rau tib neeg. Thaum lawv rov qab yug los tej zaum kuj yog neeg tshaj lij los sis yog neeg puas hlwb. Ib txhia tib neeg nyiam saib mus rau lwm tus ntiag tug txoj dej num lag luam; lawv ob lub qhov muag saib ntau heev rau yam uas lawv yuav tsum tsis tsim nyog yuav pom, thiab lawv kawm ntau heev txog yam uas lawv tsis tsim nyog yuav paub txog. Vim li ntawd, thaum lawv rov qab yug los, tej zawm lawv thiaj li dig muag. Ib txhia tib neeg lub hlwb khiav ceev heev thaum lawv tseem muaj txoj sia nyob; lawv keev tawm tsam thiab ua phem ntau heev. Vim yog qhov no, tej zaum lawv yuav yug los ua neeg tsis taus, ua neeg ceg tawv, los sis tsis muaj ib sab npab; tsis li ntawd ces tej zawm lawv yuav yug los ua neeg koov pob los sis ua neeg caj dab lem, mus kev ceg tawv pluav, muaj ib sab ceg luv dua lwm sab, thiab ntau yam ntxiv mus. Hauv tej yam zoo li no, lawv raug poob mus rau tej kev rau txim uas nce raws li theem kev ua phem uas lawv tau ua txhaum thaum tseem muaj txoj sia nyob. Vim li cas nej thiaj xav tias ib txhia tib neeg muaj lub qhov muag tub nkeeg? Cov neeg zoo li no puas muaj coob? Niaj hnub tam sim no tsuas muaj coob dua li ob peb leeg xwb. Ib txhia tib neeg muaj lub qhov muag tub nkeeg vim hauv lawv txoj kev ua neej tiam dhau los, lawv tau siv lawv ob lub qhov muag ntau heev thiab tau ua ntau yam phem, yog li lawv thiaj yug los rau hauv lub neej txoj sia no uas muaj lub qhov muag tub nkeeg, thiab nyob rau tej kev phem kawg kiag, lawv haj tseem yuav yug los ua neeg dig muag tau thiab. Qhov no yog kev ua pauj! Ib txhia tib neeg coj zoo nrog lwm cov neeg ua ntej lawv tsis tau tuag; lawv ua ntau yam zoo rau lawv tej neeg txheeb ze, tej phooj ywg, tej kwv luag, los sis cov neeg uas tau sib txuas nrog lawv. Lawv muab nyiaj thiab khoom pub dawb thiab saib xyuas rau lwm tus, los sis pab nyiaj txiaj rau lawv, thiab tib neeg saib lawv rau qhov chaw siab heev. Thaum cov neeg zoo li no rov qab mus rau sab yeeb ceeb, lawv tsis raug rau txim. Rau ib tug tsis ntseeg uas tsis raug rau txim li ces txhais tau tias lawv yog ib tug neeg zoo heev. Dua li ntawm qhov ntseeg Vajtswv, lawv tsuas ntseeg Tus Neeg Laus nyob Saum Ntuj xwb. Tus neeg zoo li no tsuas ntseeg tias muaj ib tug ntsujplig nyob saum lawv, saib txhua yam uas lawv ua xwb—qhov ntawd yog tag nrho txhua yam uas tus neeg no ntseeg rau. Qhov uas tau los yog qhov tias tus neeg no coj zoo heev. Cov neeg zoo li no yog cov neeg siab zoo thiab muab kev hlub tshua, thiab thaum kawg uas lawv rov qab mus rau sab yeeb ceeb, nws yuav coj zoo heev rau lawv, thiab tsis ntev lawv yuav rov qab yug los ua neeg dua. Thaum lawv rov qab yug los, lawv yuav los rau hauv hom tsev neeg zoo li cas? Txawm tias tej tsev neeg no tsis yog tsev neeg nplua ntuj los xij, lawv yuav tsis muaj kev puas tsuaj dab tsi, lawv sawv daws muaj kev sib txhawb zoo; ntawm thaj chaw ntawd, cov neeg uas rov qab yug los ua neeg yuav dhau mus rau qhov muaj kev nyab xeeb, muaj hnub zoo siab, thiab txhua tus yuav muaj kev zoo siab thiab ua lub neej zoo. Thaum cov neeg no loj hlob tiav niam tiav txiv lawm, lawv yuav muaj tsev neeg loj, tsev neeg coob leej, lawv cov me nyuam yuav tshaj lij thiab zoo siab rau txoj kev vam meej, thiab lawv tsev neeg yuav zoo siab rau txoj hmoov zoo—thiab qhov tshwm sim zoo li no yog ib qho sib txuas tseem ceeb heev rau cov neeg no lub neej tiam dhau los. Qhov ntawd yog lub chaw uas tib neeg mus tom qab lawv tuag thiab rov qab yug los ua neeg, txawm tias lawv yuav yog txiv neej los sis poj niam los xij, dab tsi yog lawv tes hauj lwm, yam lawv yuav mus dhau hauv lub neej txoj sia yog dab tsi, dab tsi yog yam uas lawv yuav tau nyiaj kom taus, lawv yuav tau txais koob hmoov dab tsi, lawv yuav ntsib leej twg, thiab yuav muaj dab tsi tshwm sim rau lawv—yeej tsis muaj leej twg twv tau txog tej no, zam kom tau tej no, los sis khiav nkaum ntawm tej no. Hais tau tias, kiag thaum koj lub neej txoj sia raug npaj lawm, txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj los xij—txawm koj yuav ua kom zam nws dhau, thiab siv lub tswv yim dab tsi los xij—koj yuav tsum tsis muaj qhov ua txhaum lub hauv paus txoj sia uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj rau sab yeeb ceeb lawm. Vim thaum koj rov qab yug los ua neeg, koj lub neej txoj sia txoj hmoo yeej raug npaj tseg lawm. Txawm tias nws yuav zoo los sis phem los xij, txhua tus yuav tsum ntsib qhov no thiab ua lub neej mus rau yav tom ntej. Qhov no yog ib qho teeb meem uas tsis muaj leej twg nyob hauv lub ntiaj teb no muaj peev xwm zam dhau, thiab tsis muaj ib qho teeb meem uas yuav tsis muaj tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 191

Tam sim no nej puas pom tias Vajtswv tshuaj xyuas thiab tswj fwm tiag tiag thiab nruj heev rau qhov kiv mus los ntawm cov tsis ntseeg txoj sia thiab txoj kev tuag? Ua ntej tshaj, Nws tau teeb tsa tej kev cai txib, tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej lawm, thiab tej txheej txheem nyob haus sab ntsuj plig, thiab kiag thaum tej no raug tshaj tawm lawm, yuav coj cov cai no nruj heev raws li Vajtswv tau npaj tseg, rau ntawm txhua qib sib txawv rau hauv sab yeeb ceeb, thiab tsis muaj leej twg yuav tawv txaus los ua txhaum tej cai ntawd tau. Yog li ntawd, hauv qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj ke tuag ntawm tib neeg nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, txawm tias leej twg yuav rov qab yug los ua ib tug tsiaj los sis yug los ua tib neeg los xij, yeej muaj tej kev cai kav tag nrho rau ob yam no. Vim hais tias tej kev cai no los ntawm Vajtswv los, yeej tsis muaj leej twg yuav ua siab tawv txaus los ruav tshem tej cai no tau, los sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm los rhuav tshem tau tej cai no tau. Vim nws yog Vajtswv lub hwj chim kav nkaus xwb, thiab vim tias muaj tej kev cai zoo li no, lub ntiaj teb sab khoom uas tib neeg yeej ib txwm pom thiaj zoo li ib txwm thiab nyob raws kab raws kev; vim nws yog Vajtswv lub hwj chim kav xwb thiaj li ua rau tib neeg muaj peev xwm nyob tau ua ke thaj yeeb nrog lwm lub ntiaj teb uas lawv tsis muaj peev xwm ntsia pom nws, thiab tib neeg muaj peev xwm koom siab koom ntsws nyob ua ke nrog nws tau zoo—tag nrho tej no yog khiav tsis dim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav. Tom qab ib tug tib neeg cev nqaij daim tawv thiab txoj sia tuag lawm, tus ntsujplig tseem muaj txoj sia, thiab yog li yuav tshwm sim dab tsi yog nws tsis nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cai tswj fwm? Tus ntsujplig yuav ntoj ncig mus rau qhov txhia chaw, nam mus rau qhov txhia chaw, thiab tseem tsim kev puas tsuaj rau tej yam muaj sia rau hauv tib neeg lub ntiaj teb. Tej kev puas tsuaj no tsis yog tshwm sim rau tib neeg nkaus xwb tab sis kuj tshwm sim rau tej xoob ntoo thiab tej tsiaj tib si—txawm li cas los xij, yam uas yuav xub raug puas tsuaj yuav yog tib neeg. Yog qhov no tau tshwm sim—yog ib tug ntsujplig zoo li no tsis raug tswj fwm, nws yeej tsim kev puas tsuaj tiag rau tib neeg, thiabua lim hiam rau txhua yam—ces tus ntsujplig no kuj yuav raug tswj rau hauv sab yeeb ceeb thiab: Yog tshwm sim yam tsis zoo tiag, ces tsis ntev xwb tus ntsujplig yuav nres tsis muaj lawm, thiab yuav raug rhuav tshem. Yog tseem ua tau ces, nws yuav raug muab tso rau ib qho chaw twg thiab dhau ntawd mam li rov qab yug los ua neeg dua. Qhov ntawd hais tau tias, sab yeeb ceeb txoj kev cai tswj fwm ntawm ntau tus ntsujplig raug txib, thiab raug ua kom mus raws li cov kauj ruam thiab cov kev cai. Yeeb vim los ntawm txoj kev cai tswj fwm zoo li ntawd tib neeg ntawm lub ntiaj teb sab khoom thiaj li tsis poob mus rau hauv tej kev nyuaj siab ntxhov plawv, qhov ntawd thiaj li ua rau tib neeg ntawm lub ntiaj teb sab khoom muaj txoj kev xav li qhov ib txwm muaj, muaj laj thawj li qhov ib txwm muaj, thiab ua lub neej raws cev nqaij daim tawv paub kev paub cai. Tom qab tib neeg muaj ib lub neej zoo li no lawm ces cov neeg no yuav ua neeg nyob raws cev nqaij daim tawv txuas mus ntxiv thiab muaj peev xwm tsim noob neej mus tag lub neej txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 192

Thaum hais txog cov tsis ntseeg, txoj kev cai no puas pab txhawb nqa rau Vajtswv tej kev ua muabnqi zog rau tus zoo thiab rau txim rau tus lim hiam? Puas muaj ib txoj kev zam li? (Tsis muaj.) Nej puas pom tias muaj ib txoj kev cai txhawb nqa Vajtswv tej kev ua? Cov tsis ntseeg ib txwm tsis ntseeg Vajtswv, los sis lawv tsis zwm rau Nws txoj kev coj kev qhia. Ntxiv rau qhov no, lawv yeej tsis ras txog Nws lub hwj chim kav li, lawv tseem paub Nws tsawg heev. Qhov phem tshaj no, ces lawv thuam Vajtswv thiab foom phem rau Nws, thiab ua yeeb ncuab rau cov uas ntseeg Vajtswv. Txawm tias lawv yuav coj tus yam ntxwv zoo li no rau Vajtswv los xij, Nws txoj kev cai tswj fwm ntawm lawv tseem tsis txawv mus ntawm Nws tej kev cai kav; Nws ua tib zoo tswj fwm lawv, kom mus raws li Nws tej kev cai kav thiab Nws tus moj yam. Nws xav li cas rau lawv txoj kev ua yeeb ncuab? Li kev ruam! Vim yog zoo li no, Nws thiaj tsim kom cov neeg no—ntawd yog, feem ntau ntawm cov tsis ntseeg—rov qab yug los ua tsiaj rau tiam dhau los. Yog li, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, cov tsis ntseeg yog dab tsi tiag? Lawv tag nrho yog tej tsiaj. Vajtswv tswj fwm tej tsiaj zoo ib yam nkaus tib neeg, thiab rau cov neeg zoo li no Nws yeej muaj tib cov kev cai kav xwb. Txawm nyob hauv Nws txoj kev cai tswj fwm ntawm cov neeg no, yeej tseem muaj peev xwm pom Nws tus moj yam, ib yam nkaus li Nws tej kev cai lij choj txhawb nqa Nws tus moj yam tswj kav tag nrho txhua yam. Thiab yog li, nej puas pom Vajtswv lub hwj chim kav rau hauv tej kev cai uas Nws tswj fwm rau cov tsis ntseeg uas Kuv nyuam qhuav hais txog? Nej puas pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees? (Peb pom.) Muab hais ua lwm los lus, txawm tias Nws yuav saib xyuas tag nrho txhua yam li cas los xij, Vajtswv yeej ua raws li Nws tus kheej tej kev cai thiab tus moj yam. Qhov no yog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb; Nws ib txwm yeej tsis rhuav tshem tej kev cai tswj fwm los sis tej kev cai txib saum ntuj ceeb tsheej uas Nws tau npaj tseg vim Nws xav tias tej neeg zoo li no yog tej tsiaj xwb. Vajtswv ua raws li txoj kev cai, tsis muaj ib qho yuav tsis xyuam xim li, thiab Nws tej kev ua yeej tsis muaj qhov cuam tshuam rau ib feem dab tsi li. Txhua yam Nws ua yuav tsum mus raws li Nws tus kheej tej kev cai. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej; qhov no yog ib qho yeeb yam ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb uas txhua yam raug tsim los tsis muaj qhov no li. Vajtswv yeej meej pem thiab saib xyuas zoo rau hauv Nws txoj kev tuav tswj, rab peev xwm ua, txoj kev cawm ntawm, txoj kev tswj fwm ntawm, thiab kev tswj kav txhua yam khoom, tib neeg, thiab yam muaj sia tag nrho uas Nws tau tsim, thiab yog li no, Nws yeej ib txwm tsis tau luam thuam li. Rau cov uas zoo, Nws yeej siab dawb thiab siab zoo rau; hos rau cov uas lim hiam, Nws rau txim rau yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li; thiab rau txhua yam muaj sia, Nws npaj kom tsim nyog raws li lub sij hawm thiab xwm yeem mus raws qhov sib txawv xav tau ntawm tib neeg ntiaj teb rau thaum cov sij hawm sib txawv, txhua yam uas muaj sia no rov qab yug los raws li lub luag hauj lwm lawv tuav hauv qhov kev ua zoo thiab txav mus los rau ntawm lub ntiaj teb sab khoom thiab sab yeeb ceeb raws li txoj kev txoj cai.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 193

Txoj kev tuag ntawm ib yam muaj sia—kev kawg ntawm lub cev txoj sia—qhia tau tias yam muaj sia tau hla ntawm lub ntiaj teb sab khoom mus rau hauv sab yeeb ceeb, hos kev yug tshiab ntawm lub cev txoj sia qhia tau tias ib yam muaj sia tshwm sim los ntawm sab yeeb ceeb los rau hauv lub ntiaj teb sab khoom thiab tau pib lees txais thiab tuav nws lub luag hauj lwm. Txawm tias nws yuav ncaim mus los sis rov qab los, tag nrho ob qho nov yeej muab cais tsis tau tawm mus ntawm sab yeeb ceeb tes dej num. Txog thaum lub sij hawm uas ib tug neeg los rau hauv lub ntiaj teb sab khoom, Vajtswv twb tsim muaj txhij txhua tej kev npaj thiab lub ntsiab tsim nyog rau hauv sab yeeb ceeb lawm tias tus neeg ntawd yuav mus rau tsev neeg twg, lawv yuav los rau tiam twg, lub sij hawm teev uas lawv yuav los txog, thiab lub luag hauj lwm uas lawv yuav tuav. Vim zoo li no, tag nrho lub neej txoj sia ntawm tus neeg no—tej uas lawv ua, thiab tej kev uas lawv taug—yuav ua mus raws li tej kev npaj tseg rau hauv sab yeeb ceeb, yam tsis muaj ib qho txawv txav li. Ntxiv rau qhov ntawd, lub sij hawm thawm lub cev txoj sia kawg thiab tus yeeb yam thiab thaj chaw ntawm qhov nws mus kawg ntawd yeej raug pom meej thiab pom tau rau hauv sab yeeb ceeb. Vajtswv kav lub ntiaj teb sab khoom, thiab Nws kuj kav sab yeeb ceeb, thiab Nws yuav tsis ncua sij hawm rau ib tug ntsujplig qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, los sis Nws yeej tsis ua ib qho yuam kev rau hauv tej kev npaj ntawm qhov kiv mus los ntawd li. Txhua tus neeg koom uas muaj npe nyob rau hauv phau ntawv teev tseg ntawm sab yeeb ceeb nyias yuav tau ua nyias tes dej num, thiab ua yam uas lawv tsim nyog ua, kom mus raws li Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab tej kev cai. Yog li ntawd, hauv tib neeg lub ntiaj teb, txhua yam khoom uas tib neeg tuav pom tau yeej nyob raws kab raws kev, thiab tsis muaj kev ntxhov siab. Tag nrho txhua yam no yeeb vim yog Vajtswv txoj kav zoo raws kab raws kev raug tag nrho txhua yam, thiab qhov tseeb tiag Nws lub hwj chim tswj kav tag nrho txhua yam. Nws txoj kev tswj fwm muaj lub ntiaj teb sab khoom uas tib neeg ua neej nyob thiab, tshaj qhov ntawd, yog yam ntsia tsis pom nyob rau sab yeeb ceeb uas txhawb tib neeg ntiaj teb. Yog li ntawd, yog tib neeg xav muaj ib lub neej zoo, thiab muaj kev vam kom ua lub neej nyob rau ib puag ncig zoo, dhau ntawm qhov raug npaj rau hauv lub ntiaj teb sab khoom uas ntsia pom tag nrho txhua yam, lawv kuj raug npaj rau hauv sab yeeb ceeb, uas tsis muaj leej twg muaj peev xwm ntsia pom tau, uas kav txhua yam muaj sia sawv cev tam rau ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab nyob tau muaj kab muaj kev.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 194

Qhov Kiv Mus Los ntawm Txoj Sia thiab Txoj Kev Tuag ntawm Cov Neeg Muaj Kev Ntseeg Sib Txawv

Peb nyuam qhuav tham txogqhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv hom neeg xub thawj xwb, cov tsis ntseeg. Tam sim no, cia peb ho tham txog ntawm hom neeg ob, cov neeg muaj kev ntseeg sib txawv. “Qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov neeg muaj kev ntseeg sib txawv” yeej tseem yog ib lub ncauj lus tseem ceeb heev, thiab nws tseem ceeb uas nej yuav tau to taub txog qee yam ntawm hom neeg no. Ua ntej tshaj plaws, cia peb hais txog ntawm tej kev ntseeg twg uas yog “txoj kev ntseeg” hauv “tib neeg txoj kev ntseeg” uas hais txog: tsib hom kev ntseeg tseem ceeb xws li Kev Ntseeg Yudas, Kev Ntseeg Vajtswv, Kev Ntseeg Kastausliv, Kev Ntseeg Isalas, thiab Kev Ntseeg Haujsam. Ntxiv rau cov tsis ntseeg, cov neeg uas ntseeg tsib hom kev ntseeg no yog cov neeg feem coob nyob hauv lub ntiaj teb no. Ntawm tsib hom kev ntseeg no, cov neeg uas muaj tes hauj lwm tuav rau ntawm lawv txoj kev ntseeg muaj tsawg xwb, tiam sis cov muaj neeg raws coob heev rau cov kev ntseeg no. Lawv yuav mus rau ib thaj chaw sib txawv thaum lawv tuag. “Sib txawv” los ntawm leej twg? Los ntawm cov tsis ntseeg—cov neeg uas tsis muaj kev ntseeg—cov uas peb nyuam qhuav tham txog dhau los lawm. Tom qab lawv tuag, cov neeg ntseeg ntawm tsib hom kev ntseeg no yuav mus rau ib qho chaw twg, ib qho chaw sib txawv ntawm cov tsis ntseeg. Txawm li cas los xij, nws tseem yog tib qho txheej txheem zoo ib yam nkaus xwb; ib yam nkaus li sab yeeb ceeb yuav txiav txim rau lawv raws li txhua yam uas lawv tau ua ua ntej lawv tuag, tom qab uas lawv raug lim raws li tus txheej txheem ntawd. Tiam sis vim li cas, cov neeg no ho raug xa rau thaj chaw sib txawv mus raug lim? Nws yog ib lub laj thawj uas tseem ceeb rau qhov no. Nws yog dab tsi? Kuv yuav muab nws piav qhia rau nej ua ib qho piv txwv. Txawm li cas los xij, ua ntej Kuv yuav piav qhia, tej zawm nej tab tom xav rau ntawm nej tus kheej tias: “Tej zaum nws vim tias lawv muaj kev ntseeg me ntsis rau Vajtswv lawm! Lawv tsis yog tag nrho cov tsis ntseeg.” Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog lub laj thawj. Nws yeej muaj ib lub laj thawj tseem ceeb heev uas ua rau lawv raug cais tawm ntawm lwm tus.

Muab hom Kev Ntseeg Haujsam los ua piv txwv. Kuv yuav qhia ib qho tseeb rau nej. Thaum xub thawj, ib Tug Neeg Ntseeg Haujsam yog ib tug uas tau hloov los Ntseeg Kev Cai Haujsam, thiab nws yog ib tug neeg uas paub tias dab tsi yog lawv txoj kev ntseeg. Thaum Cov Neeg Ntseeg Haujsam txiav lawv cov plaub hau thiab dhau los ua cov haujsam los sis los ua cov niam plig, nws txhais tau tias lawv tau cais lawv tus kheej tawm ntawm lub ntiaj teb sib cais, ncaim ntawm tib neeg lub ntiaj teb lub suab nrov mus nyob rau sab tom qab. Txhua txhua hnub, lawv yuav hais raws cov lus qhia thiab hais Haujsam cov npe kom nco qab rau hauv nruab siab, tsuas noj zaub nkaus xwb, ua lub neej nyob ib leeg ntsiag to, thiab tsuas nyob ntsiag to txias zias, taws lub teeb cig tsis pom kev ib hnub dhau ib hnub mus li no xwb. Lawv siv tag nrho lawv lub neej zoo li no mus tag sim neej. Thaum ib Tug Neeg Ntseeg Haujsam lub cev txoj sia tag lawm, lawv yuav hais txog lub ntsiab ntawm lawv txoj sia, tab sis hauv lawv lub siab lawv yuav tsis paub tias lawv yuav mus rau qhov twg tom qab lawv tuag, lawv yuav ntsib leej twg, los sis lawv yuav tshwm sim mus ua dab tsi: Qhov tob hauv nruab siab, lawv tsis muaj txoj kev xav pom meej txog tej yam zoo li no. Lawv tsis tau ua dab tsi tiav hlo li feem ntau tsuas yog qi muag nti ntseeg mus tag lawv lub neej txoj sia, tom qab uas lawv ncaim ntawm tib neeg lub ntiaj teb mus lawv tej kev ntshaw thiab tej kev xav tsuas tsaus ntuj nti xwb. Tej qhov zoo li no yog qhov kawg ntawm ib Tug Neeg Ntseeg Haujsam lub cev txoj sia, thaum lawv ncaim lub ntiaj teb ntawm txoj kev ua neeg mus lawm; tom qab ntawd, lawv rov qab mus rau thaj chaw qub hauv sab yeeb ceeb. Txawm tias tus neeg no yuav tau rov qab yug los los sis tsis tau yug los rau hauv lub ntiaj teb thiab rov qab los cog lawv tej qoob loo txuas mus ntxiv yog nce raws li lawv txoj kev coj ua thiab txoj kev xyaum ua ua ntej lawv tuag. Yog lawv tsis tau ua tej yam txhaum rau hauv lawv lub neej txoj sia, lawv yuav rov qab yug los ua neeg sai sai thiab raug xa rov qab los rau hauv lub ntiaj teb dua, uas tej zaum tus neeg no yuav dhau los ua haujsam los sis ua niam plig dua ib zaug ntxiv. Ntawd yog, lawv kev xyaum cog qoob loo rau lawv tus kheej thaum lawv yog lub cev txoj sia raws li qhov lawv tus kheej tau cog qoob loo rau thaum lub sij hawm xub thawj, thiab dhau ntawd mam li mus rau qhov chaw sab ntsuj plig tom qab tag lawv lub cev txoj sia, qhov uas lawv yuav raug tshuaj ntsuam xyuas. Tom qab ntawd, yog nrhiav tsis pom muaj teeb meem li, ces lawv muaj peev xwm rov qab yug los ua neeg dua ib zaug ntxiv rau hauv tib neeg lub ntiaj teb thiab hloov los Ntseeg Kev Cai Haujsam dua, yog li ntawd thiaj rov qab tau xyaum ua txuas mus ntxiv. Tom qab lawv rov qab yug los ua neeg peb txog xya zaus lawm, lawv yuav rov qab mus rau sab yeeb ceeb ib zaug ntxiv dua, qhov chaw uas lawv mus tom qab tag txhua txhua lub cev txoj sia. Yog lawv tej kev coj zoo thiab tus cwj pwm txhua yam hauv tib neeg lub ntiaj teb raug raws li tej kev cai txib saum ntuj ceeb tsheej ntawm sab yeeb ceeb, ces suav txij thaum no mus rau yav tom ntej, lawv tseem yuav nyob rau tom qhov chaw tov mus ntxiv; Lawv yuav tsis tau rov qab yug los ua neeg ntxiv lawm, los sis yuav tsis muaj qhov pheej hmoo raug rau rau txim rau qhov ua txhaum rau hauv lub ntiaj teb. Lawv yeej yuav tsis tau mus raws li qhov txheej txheem no ntxiv dua lawm. Feem ntau, nyob ntawm lawv tej xwm txheej, lawv yuav tau tuav ib teg dej num nyob rau hauv qhov chaw sab ntsuj plig. Qhov no yog yam uas Cov Neeg Ntseeg Haujsam pheej hais txog “kev ua Haujsam.” Kev ua kom tau Haujsam yog tseem ceeb heev uas txhais tau tias tau txais kev tawg paj txi txiv ntawm sab yeeb ceeb thiab, tom qab ntawd, yuav tsis rov qab yug los ua neeg ntxiv lawm los sis muaj qhov pheej hmoo raug rau txim. Ntxiv rau qhov no, nws txhais tau tias tom qab yug los ua neeg lawv yuav tsis ntsib kev txom nyem mus ntxiv lawm. Yog li, puas tseem muaj hwj tsam rau lawv rov qab yug los ua ib tug tsiaj? (Tsis muaj.) Qhov no txhais tau tias lawv tseem ua tes dej num rau hauv sab yeeb ceeb thiab yuav tsis tau rov qab yug los ntxiv lawm. Qhov no yog ib qho ua piv txwv ntawm kev tau txais kev tawg paj txi txiv ntawm Kev Ua Haujsam rau txoj Kev Ntseeg Haujsam. Vim cov neeg uas tsis tau txais kev tawg paj txi txiv, kiag thaum lawv rov qab mus rau sab yeeb ceeb, lawv yuav raug tshuaj ntsuam xyuas thiab txheeb xyuas qhov tseeb rau ntawm cov tub txib uas muaj feem xyuam, yog cov yuav los tshawb xyuas qhov tseeb thaum tseem muaj txoj sia nyob, lawv tus kheej tsis nquag cog qoob loo los sis tsis nquag hais raws cov lus qhia thiab hais Haujsam cov npe kom nco qab rau hauv nruab siab raws li tau sau tseg rau hauv txoj kev Ntseeg Haujsam, thiab dua ntawd lawm lawv tau ua phem ntau heev thiab tau coj tus cwj pwm lim hiam ntau heev. Ces, nyob rau hauv sab yeeb ceeb, yuav muaj ib txoj kev txiav txim txog lawv qhov ua phem, thiab raws ntsaws qhov ntawd, lawv yeej yuav raug rau txim xwb li. Nyob rau hauv qhov no, tsis muaj kev zam li. Yog vim li zoo li no, ib tug neeg yuav muaj peev xwm tau txais kev tawg paj txi txiv rau thaum twg? Hauv zeeg sij hawm ua neej nyob lawv tsis tau ua phem—thaum, tom qab mus rau sab yeeb ceeb, nws pom tias lawv tsis tau ua dab tsi txhaum li ua ntej lawv tuag. Dhau ntawd ces lawv yuav rov qab yug los txuas ntxiv mus, los ua tes dej num hais raws cov lus qhia thiab hais Haujsam cov npe kom nco qab rau hauv nruab siab, tsuas nyob ntsiag to txias zias, taws lub teeb cig tsis pom kev ib hnub dhau ib hnub mus li no xwb, zam tsis tua txhua yam muaj sia los sis tsis noj txhua yam nqaij li. Lawv tsis muaj feem xyuam dab tsi rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, tso tag nrho nws tej teeb meem rau tom qab thiab tsis muaj kev sib cav nrog leej twg hlo li. Hauv qhov txheej txheem no, yog lawv tsis tau ua txhaum, ces tom qab lawv rov qab mus rau sab yeeb ceeb thiab tag nrho lawv tej kev ua thiab tus cwj pwm yuav raug tshuaj ntsuam xyuas, kiag thaum lawv raug xa mus rau hauv tib neeg qhov chaw, hauv ib qho kiv mus los uas yuav tshwm sim txuas mus ntxiv ntev li peb txog xya zaus. Yog tsis muaj kev ua txhaum rau thaum lub sij hawm no, ces yuav tsis muaj kev cuam tshuam rau lawv qhov tau Ua Haujsam tseem zoo li qub, thiab yuav tsis raug ncua qeeb. Qhov no yog yeeb yam ntawm qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg: Lawv muaj peev xwm “ua tau tawg paj txi txiv,” thiab tuav tes dej num rau hauv sab yeeb ceeb; qhov no yog qhov ua rau lawv txawv ntawm cov tsis ntseeg. Xub thawj tshaj plaws, thaum lawv tseem ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb, cov neeg uas muaj peev xwm tuav tes dej num rau hauv sab yeeb ceeb yuav coj lawv tus kheej li cas? Lawv yuav tsum tsis txhob ua txhaum ib yam dab tsi kiag li: Lawv yuav tsum tsis txhob tua neeg, nyiag hlawv vaj tse, quab yuam deev, los sis coj tsis ncaj; yog lawv ua kev dag noj dag haus, kev ntxias dag, kev ua tub sab thiab tub nyiag, ces lawv tsis muaj peev xwm ua tau tawg paj txi txiv. Muab hais ua lwm lo lus, yog lawv tau muaj feem sib txuas nrog los sis muaj feem koom nrog qhov kev ua txhaum txawm tias yuav yog dab tsi los xij, lawv yuav tsis muaj peev xwm khiav dim txoj kev txiav txim rau lawv los ntawm sab yeeb ceeb. Sab yeeb ceeb sim tej kev npaj kom phim zoo rau Cov Neeg Ntseeg Haujsam uas tau mus ua Haujsam: Tej zawm lawv yuav raug hais kom los tswj fwm cov neeg uas muaj kev ntseeg rau Kev Ntseeg Haujsam, thiab kev ntseeg rau Tus Neeg Laus nyob Saum Ntuj—tej zaum yuav raug faib kev muaj cai txiav txim rau lawv. Tej zaum lawv kuj yuav tau tuav tes dej num saib xyuas cov tsis ntseeg los sis tsuas tuav tes dej num me me xwb. Qhov kev faib zoo li no tshwm sim mus raws li cov yeeb yam sib txawv ntawm lawv cov ntsuj plig. Qhov no yog ib qho piv txwv ntawm Kev Ntseeg Haujsam.

Ntawm tsib hom txoj kev ntseeg uas peb tau hais los lawm no, Kev Ntseeg Vajtswv yog muaj qab hau tshwj xeeb dua. Dab tsi ua rau cov Ntseeg Vajtswv tshwj xeeb heev? Cov no yog cov neeg uas ntseeg tus Vajtswv tiag. Ua li cas cov neeg ntseeg tus Vajtswv tiag ho tshwm sim npe tau rau ntawm no? Hais tau tias Kev Ntseeg Vajtswv yog ib hom kev ntseeg zoo, nws yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav rau qhov kev ntseeg no; nws yog ib hom qauv coj zoo, ib hom kev ntseeg, thiab yeej sib txawv tag nrho los ntawm txoj kev ntseeg ntawm cov neeg uas caum raws Vajtswv tiag. Lub laj thawj uas Kuv tau hais txog txoj Kev Ntseeg Vajtswv rau hauv tsib hom kev ntseeg tseem ceeb no yog nws raug txo kom los nyob rau tib theem li hom Kev Ntseeg Yudas, Kev Ntseeg Haujsam, thiab Kev Ntseeg Isalas. Cov neeg feem coob ntawm no tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, los sis tsis ntseeg tias Nws tswj kav tag nrho txhua yam; tsawg leej thiaj ntseeg tias muaj Vajtswv xwb. Dua ntawd, lawv siv Vajluskub los sib tham txog txoj kev ntseeg ncaj ncees thiab siv txoj kev ntseeg ncaj ncees no los qhuab qhia kom cov neeg coj zoo, los thev txoj kev txom nyem, thiab ua tej yam zoo. Qhov ntawd yog hom kev ntseeg uas txoj Kev Ntseeg Vajtswv tau dhau los yog: Nws tsuas npaj tshwj xeeb rau tej kev xav ncaj ncees nkaus xwb, yeej tsis muaj feem ntsig txog rau Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev tsim kho thiab txoj kev cawm tib neeg. Nws dhau los ua ib txoj kev ntseeg ntawm cov neeg uas caum raws Vajtswv tab sis Vajtswv tsis lees paub lawv. Txawm li cas los xij, Vajtswv kuj muaj ib txoj kev cai nyob hauv Nws txoj kev saib xyuas rau hom neeg zoo li no. Nws tsis lam ua los sis saib xyuas lawv raws li lub siab nyiam ib yam li Nws ua rau cov tsis ntseeg. Nws coj rau lawv zoo ib yam nkaus li Nws coj rau Cov Neeg Ntseeg Haujsam: Yog thaum tseem ua neej nyob, ib tug Ntseeg Vajtswv muaj peev xwm qhuab qhia rau yus tus kheej, coj nruj raws li Kaum Txoj Kev Cai thiab ua qhov xav tau ntawm lawv tus kheej tus cwj pwm kom muaj nyob rau hauv tej kev cai lij choj thiab cov lus txib, thiab ua raws li cov no mus tag lawv sim neej, dhau ntawd ces lawv kuj yuav tsum siv tib co sib sij hawm mus raws li qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ua ntej lawv muaj peev xwm ua tau tiag qhov uas hu hais tias “zoo siab tshaj plaws.” Tom qab ua tau qhov zoo tshaj plaws no lawm, lawv tseem nyob rau hauv sab yeeb ceeb, uas lawv tuav ib tes dej num thiab dhau los ua ib tug ntawm nws cov tub txib. Zoo ib yam nkaus li ntawd, yog lawv ua txhaum rau saum lub ntiaj teb—yog lawv yog tus neeg txhaum loj heev thiab tau ua kev txhaum ntau heev—ces lawv yuav khiav tsis dim qhov raug rau txim thiab raug qhuab qhia raws li lub txim hnyav sib txawv. Hauv txoj Kev Ntseeg Haujsam, kev ua tau tawg paj txi txiv txhais tau tias hla dhau Daim Av Dawb Huv ntawm Txoj Kev Zoo Siab Tshaj Plaws, tab sis hauv txoj Kev Ntseeg Vajtswv ne lawv hu li cas? Nws raug hu ua “kev nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej” thiab tab tom yog qhov “zoo siab tshaj plaws.” Cov neeg uas yog cov zoo siab tshaj plaws kuj mus raws li qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag peb txog xya zaus, tom qab uas tau tuag lawm, lawv mus rau sab yeeb ceeb, zoo ib yam li lawv tsaug zog lawm xwb. Yog lawv muaj raws li tus qauv zoo, lawv muaj peev xwm nyob tod tuav ib txoj dej num thiab tsis zoo li cov neeg uas nyob saum ntiaj teb, lawv yuav tsis yug los ua neeg tau yooj yim los sis yuav tsum mus raws li txoj kev txoj cai.

Ntawm tag nrho cov kev ntseeg no, thaum kawg ntawm lawv qhov sib tham thiab qhov uas lawv mob siab rau yog zoo tib yam nkaus li kev ua tau tawg paj txi txiv rau fab Kev Ntseeg Haujsam; Nws tsuas yog tias ua tau qhov “tawg paj txi txiv” no muaj sib txawv xwb. Lawv tag nrho yog cov noog muaj plaub. Rau feem no ntawm cov neeg ua raws ntawm cov kev ntseeg no, cov uas muaj peev xwm coj tus cwj pwm nruj tau raws li tej lus qhia hauv lawv txoj kev ntseeg ces, Vajtswv npaj ib txoj hau kev kawg tsim nyog, ib thaj chaw yuav mus tsim nyog, thiab saib xyuas tej ntawd kom tsim nyog rau lawv lawm. Tag nrho txhua yam ntawm qhov no yeej muaj laj thawj txaus, tab sis nws tsis yog li cov neeg txoj kev xav, puas yog? Tam sim no, thaum hnov txog qhov uas tshwm sim rau cov neeg muaj Kev Ntseeg Vajtswv lawm, nej xav li cas? Nej puas xav tias muaj qhov tsis ncaj nrabrau lawv txoj hmoov? Nej puas hmov tshua rau lawv? (Me ntsis.) Yeej tsis muaj yam dab tsi uas yuav ua tau; lawv tsuas yws rau lawv tus kheej xwb. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Vajtswv tes dej num yeej muaj tseeb; Nws muaj txoj sia nyob thiab muaj tiag, thiab Nws tes dej num yog tsom ntsoov rau ntawm txhua tus tib neeg thiab txhua txhua tus neeg. Vim li cas, thaum ntawd, lawv ho tsis kam lees txais qhov no? Vim li cas lawv thiaj tawm tsam thiab tsim txom Vajtswv? Lawv yuav tsum tau xav tias lawv tus kheej muaj hmoo thiaj li yuav tau txais yam tshwm sim ua tau los no, yog li vim li cas nej thiaj tu siab rau lawv? Qhov lawv tab tom raug tswj xyuas rau hauv txoj kev no nthuav qhia txog qhov muaj kev thev taus ntau heev. Hais txog rau yam uas lawv tawm tsam Vajtswv, lawv yuav tsum raug muab rhuav tshem, tiam sis Vajtswv tsis ua li no; dua ntawd Nws tseem tswj xyuas txoj Kev Ntseeg Vajtswv zoo tib yam nkaus li txhua hom kev ntseeg dog dig thiab. Yog li ntawd, nws puas tsim nyog yuav tau hais kom ntxaws ntxiv txog lwm cov kev ntseeg? Tus qauv coj ncaj ncees ntawm tag nrho cov kev ntseeg no yog ua kom cov neeg ntsib kev txom nyem nyuab ntau ntxiv, txhob ua kev phem, ua qhov zoo, txhob tsa tes twv rau lwm tus, txhob txiav txim rau lwm tus, zam lawv tus kheej kom deb ntawm tej kev sib cav sib ceg, thiab ua neeg zoo—tej kev ntseeg feem ntau yeej qhuab qhia tib neeg zoo li no. Yog li, yog cov neeg ntawmtxoj kev ntseeg no—uas yog cov neeg caum raws ntawm ntau hom kev ntseeg thiab pab ntseeg no—muaj peev xwm coj nruj tau raws li tej lus qhia ntawm lawv hom kev ntseeg lawm ces, lawv yuav tsis ua yuam kev loj los sis ua kev txhaum rau thaum lub sij hawm uas lawv tseem nyob rau saum lub ntiaj teb; thiab, tom qab rov yug los peb txog xya zaus lawm, cov neeg no—yog cov neeg uas muaj peev xwm coj nruj raws li tej lus qhia ntawm cov kev ntseeg lawm—feem ntau lawv tseem yuav tau tuav ib txoj dej num nyob rau sab yeeb ceeb. Puas muaj hom neeg zoo li no coob? (Tsis muaj, tsis muaj li.) Koj nqe lus teb rau qhov no yog dab tsi? Nws tsis yooj yim ua qhov zoo thiab ua raws li tej kev cai kav thiab tej kev cai lij choj ntawm cov kev ntseeg. Kev Ntseeg Haujsam tsis tso cai rau cov neeg noj nqaij—koj puas muaj peev xwm ua tau li ntawd? Yog koj yuav tsum tau hnav cev tsoos tsho tsos txho thiab nkag mus hais raws cov lus qhia thiab hais Haujsam cov npe kom nco qab rau hauv nruab siab rau tim ib lub Tsev Haujsam tas hnub, koj puas muaj peev xwm ua tau li no? Nws yuav tsis yooj yim. Kev Ntseeg Vajtswv muaj Kaum Txoj Kev Cai, cov kev cai thiab cov cai lij choj no puas yog cov yuav ua raws tau yooj yim? Lawv tsis yog yam ua tau yooj yim! Txhob tsa tes twv rau lwm tus, piv txwv tias: Cov neeg yeej tsis muaj peev xwm ua raws txoj kev cai kav no tau yooj yim. Tsis muaj peev xwm cheem tau lawv tus kheej, lawv tsa tes twv—thiab tom qab kev tsa tes twv tag lawm, lawv tsis muaj peev xwm thim rov qab cov lus hais no, yog li lawv yuav ua dab tsi? Thaum tsaus ntuj, lawv lees lawv txoj kev txhaum. Qee zaus tom qab lawv tsa tes twv rau lwm tus, lawv tseem muaj qhov ntxub nyob rau hauv lawv lub siab, thiab lawv tseem muaj sij hawm los npaj ua kev puas tsuaj rau cov neeg no. Muab hais ua lub ntsiab lus li no, ntawm cov neeg uas nyob rau hauv txoj kev ntseeg tuag lawm, nws yuav tso tej kev txhaum los sis kev ua phem tseg tsis tau yooj yim. Yog li ntawd, hauv txhua txhua txoj kev ntseeg, tsuas muaj tsawg leej heev ntawm cov neeg no xwb thiaj li muaj peev xwm ua tau tawg paj txi txiv. Koj kwv yees tias vim muajcoob tus neeg caumraws cov kev ntseeg no, tus neeg coj zoo yuav muaj peev xwm tuav ib txoj dej num nyob hauv qhov chaw sab ntsuj plig. Txawm li cas los xij, nws tsis muaj coob luaj twg; tsuas muaj ob peb leeg thiaj li muaj peev xwm ua tau qhov no tiag xwb. Qhov ntawd ib txwm yog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov neeg muaj kev ntseeg. Qhov ua rau lawv sib txawv yog lawv muaj peev xwm ua tau tawg paj txi txiv, thiab qhov no yog qhov sib txawv mus ntawm cov tsis ntseeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 195

Qhov Kiv Mus Los ntawm Txoj Sia thiab Txoj Kev Tuag ntawm Vajtswv Cov Tub Txib

Txuas mus ntxiv, cia peb los sib tham txog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov uas caum raws Vajtswv. Qhov no muaj feem ntsig txog nej, yog li ua twb zoo mloog: Ua ntej tshaj plaws, xav txog Vajtswv cov tub txib seb yuav muaj peev xwm muab faib ua hom pab pawg tau li cas. (Vajtswv cov xaiv tseg, thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num.) Qhov tseeb tias nws muaj ob hom xws li: Vajtswv cov xaiv tseg, thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Ua ntej tshaj plaws, cia peb sib tham txog Vajtswvcov xaiv tseg, uas tsis muaj pes tsawg leej xwb. “Vajtswv cov xaiv tseg” yog leej twg? Tom qab Vajtswv tau tsim txhua yam thiab tau tsim muaj tib neeg lawm, Vajtswv tau xaiv ib pawg neeg uas yuav caum raws Nws; cov neeg no yog hais txog “Vajtswv cov xaiv tseg.” Nws yog ib txoj dej num tshwj xeeb thiab tseem ceeb rau Vajtswv txoj kev xaiv ntawm cov neeg no. Tes dej num no tshwj xeeb vim tias nws tsuas xaiv ob peb leeg nkaus xwb, cov neeg uas yuav tsum tshwm sim thaum Nws ua tes dej num tseem ceeb. Thiab qhov tseem ceeb yog dab tsi? Vim lawv yog ib pawg neeg uas Vajtswv tau xaiv, qhov tseem ceeb thiaj loj tshaj plaws li. Qhov ntawd yog, Vajtswv xav ua kom tiav hlo rau cov neeg no, thiab ua kom lawv zoo tiag log, thiab kiag thaum ua Nws tes hauj lwm cawm tib neeg tiav tag lawm, Nws yuav muab tau cov neeg no. Qhov tseem ceeb no tsis yog loj tshaj plaws thiab los? Yog li ntawd, cov neegg xaiv tseg no yog qhov tseem ceeb loj tshaj plaws rau Vajtswv, vim lawv yog cov neeg uas Vajtswv xav muab kom tau. Ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, zoo, cia peb nres me ntsis txog lub ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev npaj tseg ua ntej, thiab xub tham txog ntawm lawv qhov chib keeb los. Ib tug “neeg ua Vajtswv tes dej num” yog ib tug neeg uas ua dej num. Cov uas ua dej num yog cov uas ua ib ntus xwb; lawv tsis ua mus ntev los sis mus tag ib txhiab ib txhis, tab sis lawv raug ntiav ua dej num los sis raug muab tes dej num rau ua ib ntus xwb. Qhov chiv keeb feem ntau ntawm lawv yog qhov lawv raug xaiv los ntawm cov tsis ntseeg. Lawv los rau hauv lub ntiaj teb thaum nws raug txiav txim tias lawv yuav tsum tau tuav tes dej num ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num rau Vajtswv tes dej num. Tej zaum lawv yuav yog tej tsiaj rau tiam dhau los, tab sis tej zaum lawv kuj yog cov tsis ntseeg thiab. Qhov zoo li no yog tej kev chiv keeb ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num.

Cia peb sib tham ntxiv txog ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tseg. Thaum lawv tuag, lawv nyias yuav mus nyias rau ntawm ib qho chaw sib txawv ntawm cov tsis ntseeg thiab cov neeg muaj kev ntseeg sib txawv. Nws yog ib qho chaw uas lawv los nrog cov tub txib saum qaum ntuj thiab Vajtswv cov tub xa xov; nws yog ib qhov chaw uas Vajtswv tswj fwm dej num ntawm nws tus kheej kiag ntag. Txawm tias Vajtswv cov neeg xaiv tseg tsis muaj peev xwm ntsia pom Vajtswv rau ntawm lawv ob lub qhov muag rau hauv qhov chaw no los xij, nws tsis zoo li txhua qhov chaw sab ntsuj plig; qhov no yog ib qho chaw sib txawv, qhov uas feemntawm cov neeg no yuav mus tom qab lawv tuag lawm. Thaum lawv tuag, lawv, kuj zoo ib yam nkaus, yeej yuav raug Vajtswv cov tub xa xov tshuaj ntsuam xyuas thiab. Thiab raug tshuaj ntsuam xyuas dab tsi? Vajtswv cov tub xa xov yuav tshuaj ntsuam xyuas tej kev taug uas cov neeg no tau tau taug los thoob plaws ntawm lawv lub neej hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, seb lawv tau los sis tsis tau tawm tsam Vajtswv los sis foom phem rau Nws rau thaum lub sij hawm ntawd, thiab seb lawv tau ua los sis tsis tau ua kev txhaum los sis kev ua phem. Yuav tsum tau ua qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no thiaj paub tias tus neeg no puas raug tso cai nyob los sis yuav tsum tau tawm mus. “Tawm mus” txhais li cas? Thiab “nyob” txhais li cas? “Tawm mus” txhais tau tias seb, nyob ntawm lawv tus cwj pwm, lawv puas tseem nyob rau hauv qib ntawm Vajtswv cov xaiv tseg; qhov raug tso cai “nyob” txhais tau tias lawv puas muaj peev xwm nyob tau nrog cov neeg uas Vajtswv tau tsim tiav hlo rau tiam kawg. Vajtswv muaj tej kev npaj tshwj xeeb rau cov neeg uas yuav tau nyob. Txhua zeeg sij hawm ntawm Nws tes dej num, Nws yuav xa cov neeg zoo li no los ua cov tub txib los sis ua tes dej num ntawm kev rov qab txhim kho thiab kev saib xyuas rau pawg neeg ntseeg. Txawm li cas los xij, cov neeg uas muaj rab peev xwm ua tes dej num zoo li no tsis keev nquag rov qab yug los ib yam li cov tsis ntseeg, uas yog cov rov qab yug los tom qab ib txheej rau ib txheej; feem ntau, lawv tau rov qab los rau hauv lub ntiaj teb raws li cov kev cai thiab cov kuaj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, thiab lawv tsis keev nquag yug los ua neeg. Yog li ntawd, puas muaj tej cai kav thaum lawv rov qab yug los ua neeg? Lawv puas rov qab los txhua txhua ob peb lub xyoos? Lawv puas keev nquag rov qab los zoo li hais no? Lawv tsis rov qab los. Tag nrho tej no yog saib raws li Vajtswv tes dej num, rau ntawm nws cov kuaj ruam thiab rau ntawm Nws qhov xav tau, thiab nws tsis muaj tej kev cai kav npaj tseg. Tsuas muaj ib txoj kev cai kav rau thaum Vajtswv tsim Nws tes dej num zeeg kawg rau thaum tiam kawg xwb, cov xaiv tseg no yuav los tag nrho, thiab qhov tshwm sim los zaum no yuav yog zaum kawg ntawm lawv qhov rov qab yug los ua neeg. Thiab vim li cas thiaj hais li ntawd? Qhov no yog saib raws li qhov ua tau los uas yuav tsum tau ua kom tiav hlo rau thaum Vajtsw tes dej num zeeg kawg—rau thaum lub sij hawm tes dej num zeeg kawg no, Vajtswv yuav ua cov xaiv tseg no kom zoo tiav hlo tag nrho. Qhov no txhais tau li cas? Yog, thaum zeeg sij hawm kawg no, cov neeg no raug ua tiav hlo thiab raug ua zoo tiag log lawm, ces lawv yuav tsis rov qab yug los li yav ua ntej dhau los lawm; lawv qhov txheej txheem yug los ua neeg thiaj li tshwm sim tiav, ib yam li lawv qhov txheej txheem ntawm kev rov qab yug los ua neeg. Qhov no yog ntsig txog cov neeg uas yuav tau nyob. Yog li cov neeg no yuav tsis muaj peev xwm mus rau qhov twg tau li lod? Tsis tso cai rau cov neeg no nyob rau ntawm lawv tus kheej txoj hau kev kawg. Ua ntej tshaj plaws tag nrho, vim los ntawm lawv txoj kev ua phem, yam uas lawv tau ua yuam kev, thiab tej kev txhaum uas lawv tau ua lawm, lawv, kuj ib nyam nkaus thiab, yuav raug rau txim. Tom qab lawv raug rau txim lawm, Vajtswv yuav npaj xa lawv tawm nrog cov tsis ntseeg rau thaum kis xwm txheej uas tsim nyog, los sis npaj rau lawv mus nrog cov neeg uas muaj kev ntseeg sib txawv. Muab hais ua lwm lo lus, nws yuav muaj ob yam tshwm sim rau lawv: Qhov ib yog raug rau txim thiab tej zaum yuav tau nyob nrog cov neeg uas muaj ib hom kev ntseeg tom qab tau yug los ua neeg dua, thiab lwm yam ces raug yug los ua cov tsis ntseeg. Yog lawv raug yug los ua cov tsis ntseeg, ces lawv yuav plam tag nrho txhua txoj hau kev; txawm li cas los xij, yog lawv yug los ua cov neeg muaj kev ntseeg—piv txwv li, yog lawv dhau los yog cov Ntseeg Vajtswv—ces lawv yuav muaj hwj tsam rov qab yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg; nws muaj kev sib txuas cov nyom heev rau ntawm qhov no. Muab hais luv luv tias, yog ib tug ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tseg ntawd ua tej yam tub qaug Vajtswv, lawv yuav raug rau txim zoo ib yam nkaus txhua cov neeg. Muab Povlauj los ua piv txwv, tus neeg uas peb tau tham txog yav dhau los. Povlauj yog ib tug neeg ua piv txwv ntawm tus neeg uas raug rau txim. Nej puas paub lub ntsiab ntawm qhov Kuv tab tom tham txog? Tes dej num ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tseg puas raug kho? (Feem ntau, yeej raug kho lawm.) Feem ntau nws yeej raug kho lawm, tab sis tseem muaj ib feem me me ntawm nws tseem tsis tau raug kho. Vim li cas thiaj hais li ntawd? Rau ntawm no Kuv tau hais txog qhov laj thawj uas pom tseeb: kev ua phem. Thaum cov neeg ua phem, Vajtswv tsis xav tau lawv, thiab thaum Vajtswv tsis xav tau lawv lawm, Nws muab lawv pov mus rau ntau haiv neeg sib txawv thiab ntau hom neeg. Qhov no ua rau lawv tsis muaj kev cia siab thiab ua rau lawv rov qab los tau nyuaj lawm. Tag nrho tej no yog ntsig txog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm Vajtswv covxaiv tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 196

Lub ncauj lus txuas mus ntxiv yog hais txog qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Peb nyuam qhuav tham txog qhov chiv ceeb ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num tas los no lawm; ntawd yog qhov tseeb uas lawv tau rov qab yug los tom qab yug los ua cov tsis ntseeg thiab yug los ua tej tsiaj rau hauv lawv tiam dhau los. Thaum los txog ntawm zeeg kawg ntawm tes dej num, Vajtswv tau xaiv ib pawg neeg zoo li no los ntawm cov tsis ntseeg, thiab pawg neeg no mas tshwj xeeb. Vajtswv lub hom phiaj hauv txoj kev xaiv cov neeg no yog xav kom lawv los ua dej num rau Nws tes dej num. “Kuv ua dej num” tsis yog ib lo lus zoo mloog kiag li, los sis nws tsis yog qhov uas txhua tus neeg xav tau, tab sis peb yuav tsum saib seb raug npaj rau leej twg. Qhov muaj ntawm Vajtswv cov neeg ua Vajtswv tes dej num muaj ib qho tseem ceeb tshwj xeeb. Yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num li, vim Vajtswv tau xaiv lawv lawm. Thiab tes dej num ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog dab tsi? Nws yog los ua dej num rau Vajtswv cov xaiv tseg. Rau feem ntau, lawv tes dej num yog muab kev ua dej num rau Vajtswv tes dej num, sib koom tes nrog nws, thiab lees txais Vajtswv txoj kev ua tiav hlo ntawm cov Nws cov xaiv tseg. Txawm tias lawv yuav ua tes dej num hnyav, ua qee yam ntawm tes dej num, los sis ua tej dej num tseem ceeb li cas los xij, qho Vajtswv xav tau ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog dab tsi? Nws puas xav tau lawv tiag tiag rau hauv Nws tej kev cheem tsum ntawm lawv? (Tsis xav tau, Nws tsuas xav kom lawv coj ncaj ncees xwb.) Cov neeg ua Vajtswv tes dej num, yuav tsum yog cov neeg coj ncaj ncees thiab. Txawm tias koj qhov chiv keeb yuav zoo li cas los xij los sis vim li cas Vajtswv thiaj xaiv koj, koj yuav tsum coj ncaj ncees rau Vajtswv, rau txhua cov lus txib uas Vajtswv tso rau koj, thiab rau tes dej num uas koj saib xyuas thiab tej dej num uas koj ua. Vim cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog cov muaj peev xwm coj ncaj ncees thiab ua tau li Vajtswv, lawv qho ua tau tshwm sim los yuav zoo li cas? Lawv yuav muaj peev xwm nyob tau mus ntxiv. Nws puas yog ib qho koob hmoov uas yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num? Lub ntsiab ntawm qhov tseem nyob tau yog txhais li cas? Qhov tseem ceeb ntawm txoj koob hmoov no yog dab tsi? Hauv lub meej mom, lawv tsis zoo li cov Vajtswv cov xaiv tseg; zoo li lawv sib txawv. Tab sis qhov tseeb tiag, dab tsi yog qhov ua rau lawv txaus siab rau hauv lub neej no tsis zoo tib yam li Vajtswv cov xaiv tseg? Qhov tsawg kawg, nws yeej zoo ib yam nkaus rau hauv lub neej no xwb. Nej yuav tsis kam lees txais qhov no, puas yog? Vajtswv cov lus hais, Vajtswv txoj hmoov hlub, Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv tej koob hmoov—leej twg tsis txaus siab rau tej no? Txhua tus txaus siab rau qhov muaj nplua mias zoo li no tiag tiag li. Tus yeeb yam ntawm ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num yog ib tug neeg uas ua tes dej num, tab sis ntawm Vajtswv, lawv tsuas yog ib tug ntawm tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim los xwb; nws yooj yim ua lawv tes dej num yog ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num. Nkawv ob leeg yog yam uas Vajtswv tau tsim tawm los, tus neeg ua Vajtswv tes dej num thiab tus neeg ntawm Vajtswvcov xaiv tseg puas muaj qhov sib txawv? Nws yeej tsis muaj qhov sib txawv li. Yog hais txog qhov sib txawv, yeej muaj ib qho sib txawv. Hauv lub ntsiab tseem ceeb thiab hauv lub ntsiab lus ntawm tes dej num uas lawv tuav, yeej muaj ib qho txawv—tab sis Vajtswv tsis tau coj tsis ncaj nrab rau pawg neeg no. Yog li vim li cas thiaj tau npaj cov neeg no yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num? Nej yuav tsum to taub qee qhov ntawm qhov no! Cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog los ntawm cov tsis ntseeg. Kiag thaum peb hais txog tias lawv los ntawm cov tsis ntseeg, nws yeej pom tseeb tias lawv koom nrog ib lub hauv paus tsis zoo: Lawv tag nrho yog cov neeg tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, thiab tiam tag los yeej zoo ib yam li no thiab; lawv tsis ntseeg Vajtswv, thiab ua yeeb ncuab rau Nws, rau qhovtseeb, thiab rau txhua yam uas zoo. Lawv tsis ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg tias muaj Nws. Yog zoo li no, lawv puas muaj peev xwm to taub txog Vajtswv cov lus? Nws puas hais tau ncaj nrab uas hais tias lawv yeej tsis paub qhov tseem ceeb li. Tsuas zoo ib yam li tej tsiaj uas tsis muaj peev xwm to taub txog tib neeg cov lus, cov neeg ua Vajtswv tes dej num tsis muaj peev xwm to taub yam Vajtswv tab tom hais, yam Nws xav tau, los sis vim li cas Nws thiaj xav tau tej yam zoo li ntawd. Lawv tsis to taub; tej no ua rau lawv tsis nkag siab thiab tseem tsis tau txais kev qhuab qhia. Vim yog qhov laj thawj no, cov neeg no thiaj li tsis muaj lub neej zoo li qhov peb tau hais txog lawm. Yog tsis muaj txoj sia, cov neeg puas to taub qhov tseeb? Lawv puas npaj txhij kom paub qhov tseeb? Lawv puas tau ntsib tau pom thiab paub ntawm Vajtswv cov lus? (Tsis tau.) Tej ntawd yog tej chiv keeb ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Txawm li cas los xij, vim Vajtswv tsim cov neeg no ua Vajtswv tes dej num, yeej tseem muajtej qauv cai rau Nws tej kev cheem tsum ntawm lawv; Nws saib tsis taus lawv, los sis Nws lam coj phem rau lawv. Txawm tias lawv tsis nkag siab Nws cov lus thiab tsis muaj nyob rau hauv lub neej txoj sia los xij, Vajtswv tseem coj zoo rau lawv, thiab yeej tseem muaj tej qauv cai thaum hais txog Nws tej kev cheem tsum ntawm lawv. Nej nyuam qhuav tham txog cov qauv cai no: Kev coj ncaj ncees rau Vajtswv thiab ua yam Nws hais. Hauv koj tes dej num, koj yuav tsum ua dej num raws li qhov xav tau, thiab koj yuav tsum ua dej num kom mus txog thaum kawg kiag. Yog koj muaj peev xwm ua tau ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tau ncaj ncees, muaj peev xwm ua dej num mus txog thaum kawg kiag thiab ua tau puv npo txoj lus txib uas Vajtswv tau muab tso rau koj lawm, ces koj yuav ua lub neej nyob muaj nqis. Yog koj muaj peev xwm ua tau li qhov no, koj yuav muaj peev xwm nyob taus. Yog koj rau siab me ntsis ntxiv, yog koj mob siab zog me ntsis ntxiv, yuav ua rau koj muaj peev xwm paub Vajtswv txog ob npaug, ua rau muaj peev xwm hais me ntsis txog qhov paub Vajtswv ntxiv, ua rau muaj peev xwm ua tim khawv rau Nws, thiab ntxiv rau qhov no, yog koj muaj peev xwm to taub qee yam ntawm Nws txoj kev xav, yuav ua rau muaj peev xwm koom tes rau hauv Nws tes dej num, thiab ua rau mob siab rau qee yam ntawm Vajtswv tej kev xav, ces koj, yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num, yuav ntsib yuav pomib qho hloov pauv rau hauv txoj hmoov. Thiab yam yuav hloov pauv rau hauv txoj hmoov no yog dab tsi? Koj yuav tsis muaj peev xwm nyob tau yooj yim mus ntxiv lawm. Nws nce raws li koj txoj kev coj ua thiab koj tus kheej tej kev ntsoov siab thiab tej kev caum, Vajtswv yuav ua kom koj yog ib tug ntawm cov xaiv tseg. Qhov no yuav yog koj qhov hloov pauv rau hauv txoj hmoov. Rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num, yam zoo tshaj plaws txog qhov no yog dab tsi? Nws yog qhov uas lawv muaj peev xwm los ua Vajtswv tus xaiv tseg. Yog lawv ua li no, nws txhais tau tias lawv yuav tsis tau yug los ua tej tsiaj ib yam li cov tsis ntseeg lawm. Qhov ntawd puas zoo? Nws yeej zoo, thiab nws kuj yog xov xwm zoo: Nws txhais tau tias cov neeg ua Vajtswv tes dej num muaj peev xwm raug puab tau. Nws tsis yog kis ntawm qhov ua tus neeg ua Vajtswv tes dej num, kiag thaum Vajtswv tau npaj tseg lawv los ua dej num lawm, ces lawv yuav ua mus tag ib txhiab ib txhis; qhov ntawd tsis tas yuav ua li no. Vajtswv yuav tswj xyuas lawv thiab saib xyuas lawv kom tsim nyog raws li txoj kev coj ua ntawm tus neeg no.

Txawm li cas los xij, yeej muaj cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas tsis muaj peev xwm ua dej num mus txog thaum kawg kiag; yeej muaj cov neeg, thaum ua tes dej num, cia li tso tseg ib nrab kev thiab tso Vajtswv tseg, thiab cov neeg uas ua txhaum ntau yam. Tseem muaj cov neeg uas tsim ua kev puas tsuaj loj heev thiab coj tej kev puas tsuaj loj heev no los ua puas rau Vajtswv tes dej num, thiab haj tseem muaj cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas yog cov foom phem rau Vajtswv thiab muaj ntau yam zoo li no. Qhov tshwm sim los uas hloov kho tsis tau no qhia tshwm txog dab tsi? Txhua yam kev ua phem zoo li no yuav txhais tau tias yuav tau tso tseg lawv tej dej num. Vim hais tias koj txoj kev coj ua rau thaum ua koj tes dej num yeej ua tau phem heev dhau lawm thiab vim hais tias koj tau tawm mus deb heev lawm, kiag thaum Vajtswv pom tias koj tes dej num tsis tau raws li tus qauv cai lawm, Nws yuav txiav koj qhov muaj cai ua tes dej num. Nws yuav tsis tso cai rau koj los ua tes dej num mus ntxiv lawm; Nws yuav muab koj tshem tawm mus kiag ntawm Nws ob lub qhov muag pom thiab tshem tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus. Qhov ntawd puas yog tias koj tsis xav ua tes dej num lawm? Puas yog koj tsis xav tso tseg kev ua phem? Puas yog koj tsis muaj kev ncaj ncees xwm yeem? Yog li ces yeej yuav muaj txoj kev daws yooj yim xwb: Koj yuav raug tshem tawm ntawm koj qhov muaj cai tsim nyog ua tes dej num. Rau Vajtswv, kev tshem tawm lawv qhov muaj cai tsim nyog ua tes dej num ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num txhais tau tias tau tshaj tawm qhov kawg ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num lawm thiab lawv yuav tsis muaj cai tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv mus ntxiv lawm. Vajtswv tsis xav tau tus neeg no tes dej num mus ntxiv lawm, thiab txawm tias lawv yuav hais lus zoo npaum li cas los xij, cov lus no yeej tsis muaj qab hau dab tsi li. Thaum txhua yam los txog rau theem no, yuav daws tsis tau qhov xwm txheej no lawm; cov neeg ua Vajtswv tes dej num zoo li no yuav tsis muaj txoj hau kev rov qab. Thiab Vajtswv yuav rhuav tshem cov neeg ua Vajtswv tes dej num zoo li no tau li cas? Nws puas cheem tsis pub lawv ua tes dej num lawm? Los sis, Nws puas muab lawv tshem tawm tso rau ntawm ib sab, thiab tos seb lawv puas thim siab? Nws tsis tshem. Qhov tseeb, Vajtswv tsis muaj kev hlub thaum nws hais txog cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Yog ib tug neeg muaj tus yeeb yam coj zoo li no rau hauv lawv tes dej num rau Vajtswv, vim los ntawm tus cwj pwm zoo li no, Vajtswv thiaj txiav lawv tawm ntawm lawv qhov muaj cai tsim nyog ua tes dej num, thiab yuav muab lawv pov rov qab mus rau ntawm cov tsis ntseeg ib zaug ntxiv dua. Thiab txoj hmoo ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num uas raug muab pov rov qab mus rau ntawm cov ntsis ntseeg yuav zoo li cas? Nws yuav zoo ib yam li cov tsis ntseeg: Lawv yuav rov qab yug los ua ib tug tsiaj thiab tau txais kev rau txim tib yam nkaus rau hauv sab yeeb ceeb li ib tug tsis ntseeg. Ntxiv rau qhov no, Vajtswv yuav tsis xam pom ib yam txiaj ntsig hauv tus neeg no txoj kev rau txim, rau qhov tus neeg zoo li no tsis muaj feem xyuam rau Vajtswv tes dej num mus ntxiv lawm. Tsis yog qhov kawg ntawm lawv lub neej txoj sia ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, tab sis kuj yog qhov kawg ntawm lawv tus kheej txoj hmoo thiab, thiab kev tshaj tawm ntawm lawv txoj hmoo. Yog li ntawd, yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num ua dej num tsis zoo, lawv yuav tsum lees ris qhov tshwm sim rau lawv tus kheej. Yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tsis muaj peev xwm ua dej num mus txog thaum kawg kiag, los sis raug tshem tawm ntawm lawv qhov muaj cai tsim nyog ua tes dej num rau thaum ib nrab kev lawm, ces lawv yuav raug pov mus rau cov tsis ntseeg—thiab yog qhov no tshwm sim, tus neeg zoo li no yuav raug saib xyuas zoo tib yam nkaus li tej tsiaj, raug saib xyuas zoo tib yam nkaus li cov neeg tsis muaj kev txawj ntse los sis tsis muaj qab hau. Thaum Kuv hais zoo li ntawd, koj muaj peev xwm to taub tau, puas to taub?

Raws li tau hais dhau los Vajtswv tswj xyuas qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm Nws cov xaiv tseg thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num li cas. Tom qab tau hnov qhov no lawm, nej xav li cas? Kuv puas tau tham txog lub ncauj lus no ua ntej dhau los dua li? Kuv puas tau tham txog lub ntsiab lus ntawm Vajtswv cov xaiv tseg thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num dua li? Kuv ib txwm tham txog, tab sis nej tsis nco qab lawm. Vajtswv yog tus ncaj ncees rau Nws cov neeg xaiv tseg thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Nws yog tus ncaj ncees rau txhua yam. Kuv hais puas yog? Koj puas muaj peev xwm nrhiav pom ib qho ua txhaum rau hauv qhov no? Tsis muaj cov neeg uas yuav hais tias, “Vim li cas Vajtswv thiaj li ua siab ntev rau cov xaiv tseg no? Thiab vim li cas Nws thiaj li zam me ntsis rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num xwb?” Puas muaj leej twg xav txhawb nqa rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num? “Vajtswv puas muaj peev xwm muab sij hawm ntxiv rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num, thiab puas muab kev zam thiab kev ua siab ntev ntxiv rau lawv?” Nws puas tsim nyog yuav hais nqe lus nug zoo li no? (Tsis tsim nyog, nws tsis tsim nyog yuav nug.) Thiab vim li cas thiaj tsis tsim nyog? (Vim hais tias peb ib txwm pom qhov txaus siab los ntawm kev ua ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num.) Cov neeg ua Vajtswv tes dej num ib txwm ua rau pom qhov txaus siab los ntawm kev raug tso cai ua tes dej num! Yog tsis muaj qeb dej num ntawm “cov neeg ua Vajtswv tes dej num,” thiab yog tsis muaj tes dej num uas lawv ua, ces cov neeg no yuav nyob rau qhov chaw twg? Lawv yuav tsum nyob rau ntawm covtsis ntseeg, muaj txoj sia thiab txoj kev tuag nrog tej tsiaj. Tej hmoov hlub uas zoo tshaj plaws uas lawv tau txais hnub no yog dab tsi, raug tso cai los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab los rau hauv Vajtswv lub tsev! Qhov no yog ib txoj hmoov hlub zoo tshaj plaws tiag tiag! Yog Vajtswv tsis tau muab txoj hau kev rau koj los ua tes dej num, koj yeej tsis muaj hwj tsam los rau ntawm Nws xub ntiag. Yuav muab hais ua qhov tsawg tshaj plaws, txawm tias koj yog ib tug neeg uas Ntseeg Haujsam thiab tau txais kev tawg paj txi txiv lawm los xij, feem ntau, koj yog tiam sis ib tug tub txib nyob rau sab yeeb ceeb xwb; koj yeej tsis tau ntsib Vajtswv, yeej tsis tau hnov Nws lub suab los sis Nws cov lus, los sis hnov tau Nws txoj kev hlub thiab tej koob hmoov, los sis koj yeej tsis muaj peev xwm los ntsib tau Nws tim ntsej tim muag. Cov neeg Ntseeg Haujsam tsuas muaj tej dej num yooj yooj yim rau ntawm lawv xub ntiag xwb. Lawv tsis muaj peev xwm paub Vajtswv, thiab lawv tsuas ua raws thiab mloog lus nkaus xwb, hos cov neeg ua Vajtswv tes dej num tau txais tes dej num ntau heev rau thaum zeeg sij hawm no! Ua ntej tshaj plaws, lawv muaj peev xwm los ntsib tau Vajtswv tim ntsej tim muag, hnov Nws lub suab, hnov Nws cov lus, thiab tau ntsib tau pom txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov uas Nws muab rau cov neeg. Ntxiv rau qhov no, lawv muaj kev txaus siab rau cov lus thiab qhov tseeb uas Vajtswv tau muab. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num los yeej tau txais ntau tiag tiag li! Yog li ntawd, yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num, koj tseem tsis mob siab ua kom tsim nyog, ces Vajtswv puas tseem tuav koj cia? Nws tuav tsis tau koj cia lawm. Nws yuav tsis hais koj ntxiv li lawm, tiam sis koj tsis tau ua ib yam dab tsi kom raug zoo raws li qhov Nws hais; koj tsis ua raws li koj tes hauj lwm. Vim yog zoo li no, tsis tas yuav ua xyem xyav tias tsam Vajtswv yuav tsis tuav koj cia. Qhov zoo li no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Vajtswv yuav tsis tham nrog koj, tab sis Nws yuav tsis ntxub ntxaug rau koj thiab. Tej no yog tej kev cai uas Vajtswv coj ua. Vajtswv coj zoo li no rau tag nrho cov tib neeg thiab txhua yam tsiaj.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 197

Yog txhua yam muaj sia nyob rau sab yeeb ceeb ua tej yam yuam kev los sis ua lawv tes dej num tsis raug, Vajtswv kuj muaj tej kev cai txib thiab tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej los saib xyuas lawv; qhov no yeej muaj tiag. Yog li ntawd, thaum lub sij hawm Vajtswv ua tes hauj lwm cawm tib neeg hauv ntau txhiab xyoos dhau los, ib txhia neeg ua tes hauj lwm uas yog cov tau ua txhaum raug rhuav tshem, hos ib txhia—los txog rau niaj hnub tam sim no—tseem raug ceev tseg thiab raug rau txim. Txhua tus neeg yuav tsum ntsib qhov zoo li no rau hauv sab yeeb ceeb. Yog lawv ua tej yam yuam kev los sis ua phem, ces lawv yeej raug rau txim—zoo ib yam nkaus li qhov Vajtswv rau txim rau Nws cov xaiv tseg thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Yog li ntawd, tag nrho ob qho hauv sab yeeb ceeb thiab ntiaj teb sab khoom, tej kev cai uas Vajtswv coj ua yeej tsis hloov li. Txawm tias koj yuav muaj peev xwm pom los sis tsis pom Vajtswv tej kev coj ua los xij, lawv tej kev cai yeej tsis hloov li. Vajtswv yeej muaj tib cov kev cai txhua nrho rau hauv Nws txoj kev ua txhua yam thiab rau hauv Nws txoj kev tswj xyuas txhua yam. Qhov no yeej hloov pauv tsis tau. Vajtswv yuav coj zoo rau ntawm cov tsis ntseeg uas ua lub neej tau tsim nyog, thiab yuav muab caij nyoog cawm cov neeg ntseeg txhua hom kev ntseeg uas coj zoo thiab tsis ua phem, tso cai rau lawv tuav lawv tes dej num rau hauv txhua yam uas Vajtswv yog tus tswj kav thiab ua tej yam uas lawv tsim nyog ua. Zoo ib yam nkaus li ntawm cov uas caum raws Vajtswv, thiab ntawm Nws cov neeg xaiv tseg, Vajtswv yuav tsis xaiv ntsej xaiv muag tawm tsam rau ib tug neeg twg raws li Nws tej kev cai. Nws coj zoo rau txhua tus uas muaj peev xwm muab lub siab caum raws Nws tiag, thiab Nws hlub txhua tus uas muaj lub siab caum raws Nws tiag. Nws tsuas zoo li ntau hom neeg ntawm cov neeg no—cov tsis ntseeg, ntau hom neeg uas muaj kev ntseeg sib txawv, thiab Vajtswv cov xaiv tseg—yam uas Nws muab rau lawv yuav sib txawv. Muab cov tsis ntseeg coj los ua piv txwv tias: Txawm lawv tsis ntseeg Vajtswv los xij, thiab Vajtswv pom lawv zoo li tej tsiaj, ntawm txhua yam txhua tus ntawm lawv muaj khoom los noj, muaj lawv tus kheej qhov chaw nyob, thiab muaj qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag raws li qhov ib txwm muaj. Cov neeg uas ua phem yeej raug rau txim thiab cov neeg uas coj zoo yeej tau koob hmoov thiab tau txais Vajtswv txoj kev hlub tshua. Qhov no tseem tsis yog li hais thiab los? Rau cov neeg muaj kev ntseeg, yog lawv muaj peev xwm coj nruj raws li lawv tej lus qhia hauv txoj kev ntseeg los ntawm qhov rov qab yug los dua tshiab tom qab rov yug los ua tshiab, ces tom qab rov yug los ua neeg dua tshiab txhua zaus, thaum kawg Vajtswv thiaj li sau Nws txoj lus tshaj tawm rau lawv. Zoo ib yam nkaus li no, rau nej sawv daws rau hnub no, txawm tias nej yuav yog ib tug ntawm Vajtswv tus xaiv tseg los sis ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num los xij, Vajtswv yuav coj nej nkag los rau hauv txoj kab ib yam nkaus thiab txiav txim rau nej qhov ua tau tshwm sim los kom mus raws li tej kev cai siv thiab tej kev cai tswj fwm uas Nws tau npaj tseg lawm. Nyob hauv hom neeg ntawm cov neeg no, cov hom neeg sib txawv ntawm cov neeg muaj kev ntseeg—ntawd yog cov uas lawv nce raws li ntau hom kev ntseeg sib txawv—Vajtswv puas tau muab chaw rau lawv nyob? Cov neeg Yudais ne ho nyob qhov twg? Vajtswv puas tau cuam tshuam rau lawv txoj kev ntseeg? Nws yeej tsis tau, puas yog? Thiab cov Ntseeg Vajtswv ne zoo li cas? Nws yeej tsis tau cuam tshuam rau lawv ib yam nkaus thiab. Nws tso cai rau lawv ua raws li lawv tus kheej tej txheej txheem ua, Nws tsis tham dab tsi rau lawv los sis tsis muab kev qhuab qhia dab tsi rau lawv, thiab, ntxiv rau qhov no, Nws tsis nthuav tawm ib yam dab tsi rau lawv li. Yog koj xav tias nws yog lawm, ces ntseeg rau txoj kev no. Cov neeg Ntseeg Kastausliv ces ntseeg Maslis, thiab tias yog los ntawm nws es txojxov thiaj raug tshaj mus rau Yexus; qhov zoo li no yog lawv tus qauv ntawm txoj kev ntseeg. Vajtswv puas tau kho lawv txoj kev ntseeg dua li? Nws muab kev ywj pheej rau lawv; Nws tsis saib xyuas lawv thiab muab ib qhov chaw rau lawv nyob. Ntawm cov neeg Ntseeg Muvxalees thiab cov neeg Ntseeg Haujsam ne, Nws tseem tsis saib xyuas lawv zoo tib yam thiab los? Nws tau kos tej ciam rau lawv ib yam nkaus, thiab tso cai lawv ua lawv tus kheej lub neej rau ntawm lawv thaj chaw, tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi rau lawv tej kev ntseeg. Tag nrho txhua yam yeej raug npaj zoo tseg lawm. Thiab nej pom dab tsi rau hauv txhua yam no? Tias Vajtswv muaj lub hwj chim, tab sis Nws tsis lam tau lam siv lub hwj chim ntawd. Vajtswv npaj txhua yam zoo tiav log raws kab raws kev thiab ua tib zoo ua raws kab raws kev lawm, thiab ua mus raws li Nws lub tswv yim thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 198

Qhov Muaj Tiag thiab Lub Meej Mom ntawm Vajtswv Tus Kheej

Vajtswv tsuas yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua yam thiab tswj fwm tag nrho txhua yam. Nws tau tsim txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj fwm txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj kav tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, thiab Nws npaj rau txhua yam raws li qhov muaj. Qhov no yog Vajtswv lub meej mom, thiab Nws qhov muaj tiag. Rau txhua yam thiab tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, Vajtswv qhov muaj tseeb tiag yog tus Tswv Tsim thiab yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam ntawm qhov kev tsim tawm los. Tej yam zoo li no yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv, thiab Nws tsuas yog tib tug xwb ntawm tag nrho txhua yam. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi ntawm yam uas Vajtswv tsim los—txawm tias lawv yuav nyob nrog tib neeg los sis nyob rau sab yeeb ceeb los xij—tsis muaj peev xwm yuav siv tej tswv yim los sis txoj kev zam los ua cuav los sis los hloov txauv tau Vajtswv qhov muaj tiag thiab lub meej mom li, vim tias tsuas muaj Tib Tug xwb, ntawm tag nrho txhua yam, uas yog tus muaj ntawm qhov muaj tiag no, lub hwj chim, kev muaj cai, thiab lub rab peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam tsim los: peb tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb. Nws muaj txoj sia nyob thiab txav mus los rau ntawm txhua yam; Nws muaj peev xwm mus txog qhov chaw siab tshaj plaws, siab tshaj txhua yam. Nws muaj peev xwm txo hwj chim Nws Tus Kheej los ua tib neeg, los ua lubcev nqaij daim tawv thiab muaj roj muaj ntshav, los ntsib tim ntsej tim muag nrog cov neeg thiab koom nrog kev vam meej nplua nuj thiab kev txom nyem nrog lawv, thaum tib lub sij hawm ntawd, Nws txib txhua yam uas muaj, txiav txim txoj hmoo ntawm txhua yam uas muaj thiab txhua txoj kev mus los. Ntxiv rau qhov no, Nws yog tus coj kev rau txhua tus tib neeg txoj hmoo, thiab taw kev rau txhua tus tib neeg. Txhua tus tib neeg yuav tsum tau pe hawm, mloog lus, thiab paub txog tus neeg zoo li Vajtswv no. Yog li ntawd, txawm tias koj yuav yog pawg neeg twg los sis hom tib neeg twg los xij, yuav tau ntseeg Vajtswv, caum raws Vajtswv, hwm Vajtswv, lees txais Nws txoj kev cai kav, thiab lees txais Nws tej kev npaj rau koj txoj hmoo uas tsuas yog tib txoj kev xaiv xwb—txoj kev xaiv uas tseem ceeb—rau txhua tus neeg thiab rau txhua yam muaj sia. Hauv Vajtswv qhov tsuas yog tib twg xwb, cov neeg pom txog Nws lub hwj chim, Nws tus moj yam ncaj ncees, Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab tej tswv yim uas Nws npaj rau txhua yam nyias yeej muaj nyias qhov tshwj xeeb txhua nrho; qhov uas tsuas yog tib tug xwb yog qhov muaj tseeb tiag ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab kuj yogNws lub meej mom. Yog li ntawd, tag nrho ntawm txhua yam tsim los, yog muaj ib yam nyob rau sab yeeb ceeb los sis nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb xav sawv Vajtswv qhov chaw, ces yeej yuav tsum ua tsis tau hlo li, nws ib yam nkaus li qhov npaj siab ua tus Vajtswv cuav. Qhov no muaj tseeb tiag. Tej kev cheem tsum rau ntawm tib neeg uas tus Tswv Tsim thiab Tus Tswj Kav rau tej yam zoo li no yog dab tsi, leej twg thiaj muaj yam zoo li no, muaj hwj chim, thiab muaj lub meej mom ntawm Vajtswv Tus Kheej? Txhua tus yuav tsum paub kom tseeb txog qhov no, thiab txhua tus yuav tsum nco tau; qhov no tseem ceeb heev rau tag nrho Vajtswv thiab tib neeg!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 199

Tib Neeg Tus Cwj Pwm Coj Sib Txawv Rau Vajtswv

Tib neeg coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv qhov txiav txim siab txog lawv txoj hmoo, nrog rau qhov Vajtswv yuav coj tus cwj pwm li cas rau lawv thiab saib xyuas lawv. Nyob rau theem no, Kuv tab tom mus muab qee yam ua piv txwv ntawm qhov tib neeg coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv. Cia peb mloog thiab saib seb tej kev ua thiab tus cwj pwm uas lawv tus kheej coj rau ntawm Vajtswv xub ntiag puas yog los sis tsis yog. Cia peb xav txog txoj kev coj ua ntawm xya hom tib neeg xws li nram qab no.

1) Muaj ib hom neeg uas tus cwj pwm xav ua phem tshwj xeeb rau Vajtswv. Cov neeg no xav tias Vajtswv zoo li ib Tug Haujsam Siab Zoo los sis yog ib tug neeg dawb huv, thiab xav kom cov tib neeg khoov hawm peb zaug rau thaum lawv sib ntsib thiab hlawv xyab tom qab txhua pluas mov. Vim zoo li no, thaum lawv xav ua tsaug rau Nws txoj hmoov hlub thiab ua qhov zoo rau Nws, lawv keev nquag ua zoo li no. Lawv cia siab tias tus Vajtswv uas lawv ntseeg hnub no, zoo ib yam li tus dawb huv uas lawv xav rau hauv lawv lub siab, lees txais qhov lawv khoov hawm peb zaug thaum sib ntsib thiab hlawv xyab tom qab txhua txhua pluas mov.

2) Ib txhia tib neeg pom Vajtswv zoo li ib tug Haujsam muaj txoj sia nyob uas muaj peev xwm pab txhua txoj sia los ntawm kev raug txom nyem thiab cawm kom lawv dim; lawv pom Nws zoo li ib tug Haujsam uas muaj peev xwm coj lawv tawm los ntawm txoj kev txom nyem nyob hauv pas dej hia txwv. Cov neeg no txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog kev pe hawm Nws zoo li ib tug Haujsam. Txawm tias lawv tsis hlawv xyab, khoov hawm, los sis muab kev fij rau los xij, nyob tob hauv lub siab, lawv xav tias Vajtsw tsuas zoo li ib tug Haujsam uas tsuas yog tus thov kom lawv siab zoo thiab siab dawb xwb, kom txhob tua tej yam muaj sia, zam txhob tsa tes twv rau lwm tus, ua lub neej ncaj ncees, thiab txhob ua tej kev txhaum. Lawv ntseeg tias tej no yog tag nrho yam uas Nws thov ntawm lawv; qhov no yog tus Vajtswv nyob hauv lawv lub siab.

3) Ib txhia tib neeg pe hawm Vajtswv vim tias Nws yog ib tug tseem ceeblos sis muaj suab nrov npe. Piv txwv, los ntawm tej tswv yim uas tus neeg tseem ceeb no nyiam hais, nrog rau ntawm lub suab nws hais, cov lus thiab cov ntsiab lus uas nws siv, nws lub suab, nws txhais tes piav, nws tej kev xav thiab tej kev ua, nws tus yeeb yam—lawv theej tag nrho tej ntawd, thiab tej no yog yam uas lawv yuav tsum ua kom tau puv npo rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv.

4) Ib txhia tib neeg pom Vajtswv zoo li ib tug vaj ntxwv, xav tias Nws nyob siab tshaj txhua tus thiab xav tias tsis muaj leej twg yuav muaj lub siab tawv qhawv los tawm tsam Nws—thiab xav tias yog muaj ib tug neeg tawm tsam, tus neeg ntawd yuav raug rau txim. Lawv pe hawm tus vaj ntxwv vim hais tias cov vaj ntxwv ntawd tuav ib qho chaw nyob rau hauv lawv lub siab. Lawv tej kev xav, txoj kev coj zoo, lub hwj chim, thiab tus yeeb yam—txawm yuav yog lawv tej kev txaus siab thiab tus kheej lub neej txoj sia los xij—txhua yam dhau los ua qee yam uas cov neeg no xav tias lawv yuav tsum to taub; lawv dhau los ua tej teeb meem thiab tej ntsiab tseem ceeb txog yam uas lawv tau txhawj. Vim zoo li no, lawv thiaj pe hawm Vajtswv zoo li ib tug vaj ntxwv. Qhov zoo li no yog ib tug qauv ntawm txoj kev ntseeg uas tsis txaus ntseeg.

5) Ib txhia tib neeg muaj kev ntseeg tshwj xeeb tias yeej muaj Vajtswv tiag, thiab qhov kev ntseeg no yeej ruaj khov thiab tsis hloov pauv. Vim hais tias lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv tsuas yog sab nraum daim tawv xwb, txawm li cas los xij, thiab lawv tsis muaj kev paub ntau txog Nws cov lus, lawv pe hawm Nws zoo li ib tug mlom xwb. Tus mlom no yog tus Vajtswv nyob hauv lawv lub siab; nws yog yam uas lawv hnov tias lawv yuav tsum ntshai thiab khoov qis rau, thiab lawv yuav tsum ua raws thiab xyaum yoog raws. Lawv pom Vajtswv zoo li ib tug mlom uas lawv yuav tsum ua raws mus tag lawv lub neej txoj sia. Lawv theej lub suab lus raws li qhov Vajtswv hais thiab, nyob rau sab nrauv, lawv xyaum yoog raws cov neeg uas Vajtswv nyiam. Lawv keev nquag ua tej yam uas tsis muaj qab hau, dawb huv, thiab ncaj ncees, thiab lawv tseem ua raws li tus mlom no ib yam nkaus li nws yog tus txij nkawm los sis tus nyob nrog uas lawv yeej yuav tsis muaj hnub sib ncaim. Qhov zoo li no yog lawv tus qauv ntawm ntawm txoj kev ntseeg.

6) Muaj ib hom ntawm cov neeg uas, tsis hais txog qhov nyeem Vajtswv cov lus ntau thiab tau hnov kev qhuab qhia txoj kev ntseeg ntau heev, hnov tob hauv lub siab tias tsuas muaj tib txoj kev cai txhawb rau lawv tus cwj pwm rau Vajtswv yog qhov uas lawv yuav tsum tau mloog thiab muaj kev hwm tas li, los sis lawv yuav tsum qhuas Vajtswv thiab hais lus txhawb tsa Nws rau tej yam uas tsis muaj tseeb. Lawv ntseeg tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas xav kom lawv yuav tsum coj li zoo li no. Ntxiv rau qhov no, lawv ntseeg tias yog lawv tsis ua li no, ces tej thaum uas lawv ua rau Nws npau taws los sis rhais ruam yuam kev ua txhaum rau Nws, thiab los ntawm qhov ua txhaum no, Vajtswv yuav rau txim rau lawv. Qhov zoo li no yog tus Vajtswv uas lawv khaws cia rau hauv lawv lub siab.

7) Thiab dhau ntawd ces muaj cov neeg feem coob, uas yog cov nrhiav pom tus ntsuj plig txhawb rau Vajtswv. Qhov no yog vim hais tias lawv nyob rau hauv lub ntiaj teb no, lawv tsis muaj kev thaj yeeb los sis kev zoo siab, thiab tsis muaj lub chaw twg uas lawv yuav nrhiav pom tias muaj kev nplij siab; kiag thaum lawv nrhiav tau Vajtswv lawm, tom qab lawv tau pom thiab tau hnov Nws cov lus, lawv pib muaj kev zoo siab thiab kev kaj siab nyob rau hauv lawv lub siab ntsiag to. Qhov no yog vim lawv ntseeg tias thaum kawg lawv nrhiav pom ib qho chaw uas yuav ua rau lawv tus ntsujplig zoo siab, thiab yog tias thaum kawg lawv nrhiav pom ib tug Vajtswv yuav yog tus muab tus ntsujplig txhawb rau lawv. Tom qab lawv tau lees txais Vajtswv lawm thiab tau pib caum raws Vajtswv lawm, lawv zoo siab, thiab lawv lub neej txoj sia yeej puv npo. Lawv tsis coj zoo li cov tsis ntseeg mus ntxiv lawm, cov uas qi muag nti taug kev rau hauv lub neej txoj sia zoo ib yam li tej tsiaj, thiab lawv hnov tias lawv yuav tau tos qee yam rau hauv lawv lub neej txoj sia. Yog li ntawd, lawv thiaj xav tias tus Vajtswv no yuav muaj peev xwm ua tau li lawv qhov xav tau rau ntawm tus ntsujplig ntau heev thiab yuav ua rau lawv muaj kev zoo siab tshaj plaws rau hauv ob qho ntawm lub siab thiab sab ntsujplig. Yam tsis paub txog nws, lawv yuav tsis muaj peev xwm ncaim tau tus Vajtswv uas yog tus muab tus ntsuplig txhawb rau lawv, thiab yog tus coj kev zoo siab los rau lawv tus ntsujplig thiab txhua tus neeg hauv lawv tsev neeg mus. Lawv ntseeg tias ib txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj dab tsi tshaj ntawm tus ntsujplig txhawb.

Puas muaj ib tug ntawm nej ko muaj cov cwj pwm ntau yam sib txawv zoo li tau hais ua ntej dhau los no rau Vajtswv? (Muaj.) Yog, hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, ib tug neeg lub siab tau khaws ib yam ntawm cov cwj pwm no, lawv puas muaj peev xwm tiag los rau ntawm Vajtswv xub ntiag? Yog ib tug neeg muaj ib yam ntawm cov cwj pwm no rau hauv lawv lub siab, lawv puas ntseeg Vajtswv? Ib tug neeg zoo li no puas ntseeg Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb? (Tsis ntseeg.) Vim koj tsis ntseeg Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb, koj ntseeg leej twg? Yog koj ntseeg tsis yog tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb, ces nws yuav yog tias koj ntseeg rau ib tug mlom, los sis ib tug neeg tseem ceeb tshaj plaws, los sis ib tug Haujsam Siab Zoo, los sis koj pe hawm tus Haujsam uas nyob rau hauv koj lub siab. Ntxiv rau qhov no, nws yuav yog tias koj ntseeg rau ib tug neeg dog dig. Muab hais luv luv tias, vim ntawm cov neeg tej qauv sib txawv ntawm txoj kev ntseeg thiab ntau tus cwj pwm rau Vajtswv, lawv muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv tus kheej txoj kev lees paub hauv lawv lub siab, npaj lawv txoj kev xav rau Vajtswv, tso lawv tus cwj pwm thiab tej kev xav txog Vajtswv npuab nrog Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb, thiab tom qab ntawd ces tig lawv lub ntsej muag los muab kev fij rau. Nws txhais tau li cas thaum cov neeg muaj tus cwj pwm tsis zoo li no rau Vajtswv? Nws txhais tau tias lawv tsis kam txais yuav tus tseem Vajtswv Tus Kheej thiab tau pe hawm ib tug vajtswv cuav; nws qhia tau tias thaum muaj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis kam lees txais yuav thiab tawm tsam Nws, thiab lawv yeej tsis lees tias muaj tus tseem Vajtswv li. Yog cov neeg tseem pheej tuav txoj kev ntseeg zoo li no mus ntxiv, lawv yuav ntsib xwm txheej dab tsi? Kev muaj tej qauv ntawm txoj kev ntseeg zoo li no, lawv puas muaj peev xwm txav los ze kom ua tau puv npo li Vajtswv tej kev cheem tsum? (Tsis muaj, lawv yuav tsis muaj.) Rov qab qees, vim ntawm lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav, lawv yuav yuam kev mus deb ntawm Vajtswv txoj kev, vim txoj kev lawv nrhiav rov qab qees ntawm txoj kev uas Vajtswv xav kom lawv tuag. Nej puas tau hnov zaj dab neeg ntawm “mus rau sab qab teb ces caij nees cab lub dab mus rau sab qaum teb” dua li? Qhov no tsuas yog ib kis ntawm kev mus rau sab qab teb ces caij nees cab lub dab mus rau sab qaum teb. Yog cov neeg ntseeg Vajtswv zoo li hom kev ntseeg uas tsis muaj qab hau zoo li no ces, koj yim sib zog ua npaum li cas los, koj yim txav deb ntawm Vajtswv npaum li ntawd. Qhov zoo li no, Kuv thiaj ntuas nej xws li nram no tias: Ua ntej nej npaj mus, koj yuav tsum xub paub seb koj mus puas yog kev los sis tsis yog kev. Tsom ntsoov rau nej tej dag zog, thiab nco ntsoov nug nej tus kheej kom paub meej tias, “Tus Vajtswv uas Kuv ntseeg puas yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam? Tus Vajtswv Kuv ntseeg puas lam yog tus uas muab tus ntsujplig txhawb rau kuv xwb? Nws puas yog kuv tus mlom xwb? Tus Vajtswv uas Kuv ntseeg no hais kom kuv ua dab tsi? Vajtswv puas pom zoo ntawm txhua yam Kuv ua? Tag nrho kuv tej kev ua thiab tej kev caum puas mus raws nrog txoj kev nrhiav los paub Vajtswv? Kuv puas yuav tsum tau yoog raws li Nws tej cheem tsum ntawm kuv? Txoj kev uas Kuv taug Vajtswv puas tau lees paub thiab pom zoo? Nws puas txaus siab rau kuv txoj kev ntseeg?” Koj yuav tsum keev nquag nug koj tus kheej dua ntxiv txog lus nug no. Yog koj xav nrhiav kev paub ntawm Vajtswv, ces koj yuav tsum paub kom tseeb txoj kev xav thiab muaj cov hom phiaj meej ua ntej koj thiaj muaj peev xwm ua tau rau Nws txaus siab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 200

Tus Cwj Pwm Uas Vajtswv Yuav Tsum Kom Tib Neeg Coj Rau Nws

Qhov tseeb tiag, Vajtswv yeej tsis xav txib tib neeg—los sis, qhov tsawg kawg, ces Nws yeej tsis tau txib raws li cov neeg pheej xav. Yog Vajtswv tsis hais ib lo lus li, thiab yog Nws tsis nthuav tawm Nws tus moj yam los sis tsis nthuav tawm tej kev ua, ces qhov paub Vajtswv yuav nyuaj heev rau nej, vim cov neeg yuav tsum luj Nws txoj kev xav thiab lub siab nyiam; yuav ua qhov no nyuaj heev. Txawm li cas los xij, hauv zeeg sij hawm kawg ntawm Nws tes dej num, Vajtswv tau hais ntau lo lus, tau ua tiav ntau txoj dej num loj, thiab tau tsim ntau txoj kev cheem tsum ntawm tib neeg. Hauv Nws cov lus, thiab Nws tej dej num ua tau zoo, Nws tau qhia rau cov neeg txog yam Nws nyiam, yam Nws tsis nyiam kiag li, thiab hom neeg uas lawv yuav tsum yog. Tom qab muaj kev to taub tej no lawm, cov neeg yuav tsum paub lub ntsiab kom yog rau hauv lawv lub siab ntawm Vajtswv qtej kev cheem tsum, vim lawv tsis ntseeg Vajtswv rau hauv qhov uas pom tsis meej thiab tsis muaj kev ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej mus ntxiv lawm, los sis lawv tsis muaj kev ntseeg rau tus Vajtswv uas nyob rau qhov pom tsis meej los sis qhuav qhawv tsis muaj dab tsi. Dua ntawd, lawv muaj peev xwm hnov Nws cov lus hais, to taub Nws cov qauv cai ntawm Nws tej kev cheem tsum, thiab ua tau tej ntawd, thiab Vajtswv siv tib neeg cov lus los qhia txhua yam rau lawv raws li qhov lawv yuav tsum tau paub thiab yuav tsum tau to taub. Hnub no, yog cov neeg tseem tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi thiab Nws xav kom lawv ua dab tsi; yog lawv tsis paub tias vim li cas tib neegt thiaj yuav tsum ntseeg Vajtswv, los sis yuav ntseeg Nws li cas los sis yuav coj lis cas rau Nws—ces yuav tsum muaj teeb meem rau qhov no. … Vajtswv tej kev cheem tsum uas yog lawm uas tib neeg yuav tsum ua thiab cov neeg uas caum raws Vajtswv muaj xws li nram qab no. Nws xav kom cov neeg caum raws Nws ua tau tsib yam xws li: muaj kev ntseeg tiag, muaj kev caum raws ncaj ncees, muaj kev zwm rau tiag tiag, muaj kev paub tseeb tiag, thiab muaj lub siab hwm tiag tiag.

Hauv tsib yam no, Vajtswv xav kom cov neeg txhob nug Nws los sis caum raws Nws mus ntxiv lawm uas siv lawv tej kev xav los sis qhov pom tsis meej thiab tsis tseeb mus ntxiv lawm; lawv yuav tsum txhob caum raws Vajtswv raws li tej kev xav los sis kev xav phem. Nws xav kom txhua tus uas caum raws Nws coj ncaj ncees, txhob raug yuam los sis tsis muaj kev mob siab. Thaum Vajtswv tsim tej kev cheem tsum ntawmkoj, sim koj, txiav txim rau koj, hais koj thiab qhuab qhia koj, los sis qhuab ntuas thiab rau txim rau koj, koj yuav tsum zwm rau Nws tiag tiag. Koj yuav tsum tsis txhob nug qhov ua rau los sis tsim tus yam ntxwv rau, hais qhov muaj laj thawj kom tsawg. Koj qhov mloog yuav tsum mloog tiag tiag. Kev paub ntawm Vajtswv yog ib yam uas cov neeg tsis muaj kev paub ntau tshaj plaws. Lawv keev nquag siv Vajtswv tej lus hais tawm, cov lus hais, thiab cov lus uas tsis muaj feem xyuam rau Nws, ntseeg tias cov lus zoo li no yog lub ntsiab lus raug tshaj plaws ntawm txoj kev paub ntawm Vajtswv. Lawv paub tej lus hais tawm no tsawg heev, uas yog los ntawm tib neeg txoj kev xav, lawv tus kheej qhov laj thawj, thiab lawv tus kheej txoj kev paub, yeej tsis muaj feem ntsig txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb hlo li. Yog li ntawd, Kuv xav qhia rau nej tias, thaum hais txog txoj kev paub ntawm yam uas Vajtswv xav kom cov neeg muaj, Nws yeej tsis lam hais kom koj yuav tsum tau paub Nws thiab nco Nws cov lus, tab sis kuj xav kom koj txoj kev paub ntawm Vajtswv yog. Txawm tias koj tsuas muaj peev xwm hais tau ib kab lus, los sis tsuas paub ib qho me me xwb los xij, qhov paub me me no yuav tsum yog thiab muaj tseeb, thiab haum nrog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej. Qhov no vim hais tias Vajtswv ntxub txhua cov qhuas los sis txoj kev hais lus qhuas tsa ntawm Nws uas tsis muaj tseeb tiag los sis cov lus xav phem. Tshaj rau qhov ntawd, Nws ntxub thaum cov neeg saib Nws zoo li huab cua. Nws ntxub thaum, lub sij hawm sib tham cov ncauj lus hais txog Vajtswv, cov neeg hais txog yam uas tsis muaj tseeb, txhob txwm hais thiab tsis muaj qhov ua xyem xyav, hais li qhov lawv pom tias haum; tshaj rau qhov no, Nws ntxub cov neeg uas ntseeg tias lawv paub Vajtswv thiab cov neeg uas khav theeb txog lawv txoj kev paub ntawm Nws, sib tham txog cov ncauj lus ntsig txog rau Nws yam tsis zam los sis tsis txuag. Yuav tsum muaj lub siab hwm tiag tiag rau tsib txoj kev cheem tsum uas nyuam qhuav hais tas los no: Nws yog Vajtswv txoj kev cheem tsum qib kawg ntawm txhua tus neeg uas caum raws Nws. Thaum lawv muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv yog lawm tiag, lawv yeej muaj peev xwm hwm tiag tiag rau Vajtswv thiab ntxub dab phem. Txoj kev hwm no tawmhauv qhov tob puag hauv lawv lub siab los; txog kev hwm no yog txaus siab hlo muab, thiab tsis yog Vajtswv yuam. Vajtswv tsis hais kom koj muab phaj tshab thiaj li yog neeg xav zoo, coj ua zoo, los sis coj tus cwj pwm zoo rau Vajtswv; dua ntawd, Nws hais kom koj hwm Nws thiab ntshai Nws hauv qhov tob puag hauv koj lub siab. Qhov kev hwm zoo li no thiaj hloov pauv tau koj tus moj yam hauv lub neej txoj sia, caum cuag txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab muaj kev tob taub ntawm Vajtswv tej kev ua, kev ua kom to taub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab koj yuav tsum lees paub qhov tseeb tias koj yog ib tug ntawm cov neeg uas Vajtswv tsim los. Yog li ntawd, Kuv lub hom phiaj siv lo lus tias “lub siab tiag tiag” yog hais txog lub ntsiab ntawm kev hwm rau tib neeg kom to taub tias lawv txoj kev hwm rau Vajtswv yuav tsum yog tawm puag hauv qab ntawm lawv lub siab los.

Tam sim no los xav txog tsib yam kev cheem tsum: Nej cov ntawm ko puas muaj leej twg muaj peev xwm ua tau thawj thawj peb yam? Los ntawm qhov no, Kuv hais txog kev ntseeg tiag, kev caum raws ncaj ncees, thiab kev zwm rau tiag tiag. Nej cov ntawm ko puas muaj leej twg muaj peev xwm ua tau tej no? Kuv paub tias yog Kuv hais tag nrho tsib yam, yeej tsis muaj nej leej twg ntawm ko yuav tsis ua xyem xyav, tab sis Kuv twb txo los ua peb yam lawm xwb. Xav seb nej twb ua tiav tej no lawm los tseem tsis tau tiav. “Kev ntseeg tiag” puas ua tau yooj yim (Tsis yooj yim, nws tsis yooj yim li.) Nws yeej tsis yooj yim rau cov neeg uas keev nquag uanug Vajtswv. Thiab ntawm nqe “kev caum raws ncaj ncees” ne ho zoo li cas? Qhov “kev ncaj ncees” no hais txog dab tsi? (Tsis yog tsis txaus siab, tab sis yog kev txaus siab kawg siab kawg ntsws.) Kev tsis txaus siab, tab sis yog kev txaus siab kawg siab kawg ntsws. Nej twb raug ntsia thawv chob saum taub hau lawm! Yog li, nej puas muaj peev xwm ua tau txoj kev cheem tsum no? Nej yuav tsum tau mob siab ntxiv puas yog? Thaum lub sij hawm no, nej tseem ua tsis tau txoj kev cheem tsum no. “kev zwm rau tiag tiag” ho yog dab tsi thiab—nej puas tau ua tiav? (Tsis tau.) Nej tsis tau ua tiav qhov ntawd, ib yam nkaus thiab. Nej keev nquag tsis mloog lus thiab ntxeev siab; nej keev nquag tsis mloog hais, tsis xav mloog lus, los sis tsis xav hnov. Tej no yog peb yam kev cheem tsum tseem ceeb uas cov neeg yuav tau ntsib tom qab lawv to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, tab tsis nej tseem tsis ua tej ntawd tiav li. Yog li ntawd, thaum lub sij hawm no, nej tseem puas muaj peev xwm siab ua kom tau tiag? Hnub no, thaum tau hnov Kuv hais txog cov lus no lawm, nej puas nyuaj siab? (Nyuaj siab.) Nws yog lawm nej yuav tsum nyuaj siab xwb. Tsis txhob nrhiav kev zam qhov kev nyuaj siab no. Kuv txhawj txog nej tus cwj pwm. Kuv yuav tsis hais ntxiv txog ob qho kev cheem tsum lawm; yeej tsis ua xyem xyav li tias, yuav tsis muaj leej twg nyob ntawm no muaj peev xwm ua tau tej ntawd tiav. Nej nyuaj siab lawm. Yog li ntawd, nej puas tau txiav txim nej cov hom phiaj? Ntawm cov hom phiaj no, thiab hauv txoj kev qhia ua, nej puas tau mob siab caum raws thiab fij nej tus kheej rau? Nej puas muaj ib lub hom phiaj? Cia Kuv hais yooj yim li no: Kiag thaum nej ua tau tsib yam kev cheem tsum no lawm, ces nej yuav ua tau rau Vajtswv txaus siab. Ib yam kev cheem tsum yog ib qho qauv ua tau tiav, nrog rau lub hom phiaj kawg, ntawm ib tug neeg tiav niam tiav txiv txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Txawm tias Kuv tsuas xaiv ib yam ntawm cov kev cheem tsum no los hais kom ntxaws ntxaws, thiab cia nej los ua xwb los ntshe nej yuav ua tsis tau yooj yim; nej yuav tsum ua lub siab ntev zog rau tej yam nyuaj thiab mob siab ua kom ntau zog ntxiv. Hom kev puas siab puas ntsws uas nej muaj yog dab tsi? Nws yuav tsum zoo tib yam nkaus li ib tug neeg muaj tus kab mob qog noj nqaij uas tab tom tos npaj nce rau saum lub rooj phais mob. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Yog koj xav muab kev ntseeg rau Vajtswv, thiab yog koj xav caum kom cuag Vajtswv thiab caum kom cuag Nws txoj kev txaus siab, ces txawm tias koj yuav ua lub siab nyiaj taus qhov mob kom ntev zog thiab mob siab ua kom ntau zog ntxiv los xij, koj yuav tsis muaj peev xwm ua tej yam no tiav. Nej twb hnov kev qhuab qhia txog tej kev ntseeg ntau heev lawm, tab sis yog cia li hnov xwb tsis txhais tau tias txoj lus qhia no yog koj li; koj yuav tsum tuav kom tau nws thiab siv nws hloov kom tau qee yam thiaj yuav yog koj li. Koj yuav tsum suav sau nws los ua ke rau hauv koj lub neej txoj sia thiab coj nws los siv rau hauv koj lub neej, cia cov lus no thiab tej kev qhuab qhia no los coj koj txoj kev ua neej thiab coj yam muaj nuj nqis thiab lub ntsiab los rau koj lub neej txoj sia. Thaum qhov ntawd tshwm sim tuaj, koj mam hnov tej lus no yuav muaj txiaj ntsig. Yog tej lus Kuv hais hloov tsis tau koj lub neej los sis tsis muaj nuj nqis ntxiv dab tsi rau koj txoj kev ua neej, ces koj tsis tas yuav mloog tej lus ntawd lawm. Nej to taub qhov no, puas yog? Thaum to taub nws lawm, yam dab tsi tshwm sim txuas ntxiv yog nyob ntawmnej. Nej yuav tsum tau ua dej num! Nej yuav tsum tau mob siab rau txhua yam! Txhob yog thaum rau teev thiab xya teev; lub sij hawm tab tom ya! Feem ntau ntawm nej cov ko twb ntseeg Vajtswv los ntev dua kaum lub xyoo lawm. Rov qab saib txog tej no hauv kaum lub xyoo dhau los: Nej caum cuag ntau npaum li cas? Thiab tseem tshuav pes tsawg caum xyoo ua neej rau hauv lub neej txoj sia no? Nej tsis muaj sij hawm ntev lawm. Hnov qab qhov uas seb Vajtswv tes dej num yuav nyob tos koj, txawm tias Nws twb muaj hwj tsam rau koj lawm los xij, los sis txawm tias Nws yuav ua ib yam tes dej num dua ntxiv los xij—txhob hais txog tej no. Koj puas muaj peev xwm tig koj txoj kev ua neej hauv kaum xyoo dhau los rov qab? Los ntawm txhua txhua hnub uas tau dhau mus, thiab los ntawm txhua txhua kauj ruam uas koj rhais, koj muaj sij hawm tsawg dua rau hauv ib hnub lawm. Sij hawm tsis tos leej twg! Koj yuav caum cuag koj txoj kev ntseeg Vajtswv tau yog koj los ze nws ua qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv koj lub neej txoj sia, tseem ceeb tshaj khoom noj, tej ris tsho, los sis tag nrho txhua yam! Yog koj tsuas ntseeg thaum koj muaj sij hawm xwb, thiab tsis muaj peev xwm muab tag nrho koj txoj kev ntseeg fij rau, thiab yog koj yeej tseem feeb tsis meej tas li, ces koj yuav caum tsis taug dab tsi li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev Paub Vajtswv 4

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No