Kev Paub Vajtswv 4

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 120

Kev To Taub Vajtswv Lub Hwj Chim Los Ntawm Tej Yam Loj Dav thiab Tej Yam Me

Vajtswv lub hwj chim yog tus uas muaj tib tug xwb. Nws yog tus xeeb ceem kev nthuav tawm ntawm, thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm, tus kheej ntiag tug ntawm Vajtswv Tus Kheej, tej yam uas tsis muaj los ntawm qhov raug tsim los sis tsis raug tsim; tsuas yog tus Tswv Tsim xwb thiaj li muaj hom hwj chim no. Qhov ntawd hais tau tias, tsuas muaj tus Tswv Tsim—Vajtswv tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb—thiaj li raug nthuav tawm zoo li no thiab muaj lub ntsiab tseem ceeb no. Yog li, vim li cas peb thiaj yuav tsum tham txog Vajtswv lub hwj chim? Vajtswv Tus Kheej lub hwj chim sib txawv li cas rau “lub hwj chim” thaum tib neeg xav rau hauv nws lub siab? Muaj dab tsi tshwj xeeb txog nws? Vim li thiaj yuav tau tham tshwj xeeb txog nws rau ntawm no? Nej txhua tus yuav tsum tau ua tib zoo xav txog qhov teeb meem no. Rau cov neeg feem coob, “Vajtswv lub hwj chim” yog ib lub tswv yim uas pom tsis meej, yog ib yam uas yuav tau mob siab thiaj li to taub txog, thiab kev sib tham txog nws txhua zaus tsuas yog hais lo lus qhuav xwb yeej tuav tsis tau xam pom tsis meej. Yog li ntawd, thiaj li muaj qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv lub hwj chim thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv lub hwj chim. Yuav kho kom muaj kev paub, txhua tus yuav tsum paub Vajtswv lub hwj chim ib qho zuj zus los ntawm tib neeg, los ntawm tej xwm txheej, los ntawm tej yam khoom, thiab los ntawm ntau yam txawv txawv uas tib neeg ncav cuag thiab lawv muaj rab peev xwm to taub hauv lawv lub neej tiag. Txawm tias tej zaum koog lus “Vajtswv lub hwj chim” zoo li piav tsis tau los xij, Vajtswv lub hwj chim yeej tsis yog yam uas tuav tsis tau xam pom tsis meej. Nws yeej tshwm sim nrog tib neeg lub neej txoj sia txhua lub sij hawm, coj lawv kev txhua hnub. Yog li, hauv lub neej tiag, txhua tus neeg yuav pom yuav ntsib thiab tuav tau tus yeeb yam tiag ntawm Vajtswv lub hwj chim. Tus yeeb yam pom thiab tuav tau no yeej ua pov thawj txaus tias Vajtswv lub hwj chim yeej muaj tseeb tiag, thiab nws pab ua rau tib neeg lees paub thiab nkag siab qhov muaj tseeb tias Vajtswv yeej muaj lub hwj chim zoo li no tiag.

Vajtswv tsim txhua yam, thiab qhov tau tsim nws los, Nws muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam. Ntxiv rau qhov muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam no lawm, Nws yog tus tswj kav txhua tsav yam. Qhov no txhais li cas, lub tswv yim uas “Vajtswv yog tus tswj kav txhua tsam yam”? Puas muaj peev xwm piav qhia tau nws li cas? Yuav siv nws li cas rau lub neej tiag? Yuav muaj peev xwm to taub qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tswj kav txhua tsav yam tau li cas txhawm rau qhov ua kom muaj kev to taub txog Nws lub hwj chim? Los ntawm txhua koog lus, “Vajtswv yog tus tswj kav txhua tsav yam,” peb yuav tsum pom tias yam Vajtswv tswj kav tsis yog tswj kav ib feem ntawm lub qab ntuj khwb los sis tsis yog ib feem ntawm kev tsim lub ntiaj teb, tsis yog ib pawg neeg tsawg xwb, tab sis yog txhua tsav txhua yam: los ntawm yam me kawg nkaus mus rau yam loj tshaj plaws, los ntawm yam pom tau mus rau yam pom tsis tau ntawm qhov muag, los ntawm tej hnub qub thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no mus txog rau txhua yam muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb, thiab txhua yam muaj sia me me uas tsis muaj peev xwm pom tau ntawm lub qhov muag tib si thiab tej yam muaj sia uas tshwm sim ua lwm yam. Qhov no yog lub ntsiab lus tiag tiag ntawm “txhua tsav yam” uas Vajtswv yog “tus tswj kav tag nrho”; nws yog tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab lub ntsiab ntawm Nws lub hwj chim kav thiab txoj kev cai.

Ua ntej tib neeg yuav tshwm sim los, lub qab ntuj khwb no—txhua puas tsav yam hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho tej hnub qub uas nyob saum ntuj ceeb tsheej—yeej tshwm sim muaj ua ntej lawm. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no yog lub cev ntawm ntuj ceeb tsheej uas yeej ib txwm tig ncig mus los tsis tu ncua, hauv Vajtswv txoj kev tswj kav, rau tag nrho tej tshwm sim muaj nyob hauv lub ntiaj teb, txawm li cas los xij tej ntawd yeej muaj los tau ntau xyoo lawm. Yam ua hnub qub mus raws li tib lub sij hawm tshwj xeeb tas li; yam uas lub hnub qub ua tes hauj lwm dab tsi, thiab thaum twg; yam uas lub hnub qub tig ncig lub ntiaj teb yog dab tsi, thiab thaum nws ploj mus lawm los sis raug hloov lawm—tag nrho tej no ua tau tsis muaj ib qho yuam kev me me hlo li. Tej chaw nyob ntawm tej hnub qub yeej muaj qhov sib nrug deb ntawm lawv uas txhua lub hnub qub yuav tsum ua mus raws li txoj kev cai ntawd, muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo txhua yam; tej kev lawv ntoj ncig mus, qhov ceev thiab hom tig ncig mus los ntawm lawv, cov sij hawm thaum lawv nyob rau tej thaj chaw sib txawv—tag nrho tej no muaj peev xwm piav qhia tau tag nrho thiab raug zoo raws li cov kev cai tshwj xeeb. Tej hnub qub no yeej ua raws li cov kev cai no los lawm puas tsawg txhiab txhiab xyoo lawm yam tsis muaj kev yuam kev txawv txav ib qho me me hlo li. Yeej tsis muaj lub hwj chim twg yuav muaj peev xwm hloov tau los sis muaj peev xwm tab kaum rau lawv txoj kev tig ncig mus los los sis yam lawv ua raws. Vim tias cov kev cai tshwj xeeb ntawd kav lawv qhov mus los thiab muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo raws li qhov tau npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim, lawv mloog raws cov kev cai uas sib haum zoo ntawm lawv tus kheej, raws li tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no, nws yeej tsis nyuaj rau tib neeg tshawb pom qhov tseeb ntawm qee yam, qee tej ntsiab tseem ceeb, thiab qee yam txawv thiab tej kev cai uas piav qhia tsis tau los sis txawv heev. Txawm tias tib neeg tsis lees tias muaj Vajtswv los sis tsis lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim yeej tau tsim thiab muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam, thiab ntxiv rau qhov no tseem tsis lees paub txog qhov muaj tus Tswv Tsim lub hwj chim, tib neeg cov kws tshawb fawb, cov kws tshawb nrhiav txhua yam saum qaum ntuj, thiab cov kws phib xim kawm txog kev ua hauj lwm ntawm yam khoom tau tshawb nrhiav pom ntau tsav ntau yam uas tshwm sim muaj nyob hauv lub qab ntuj khwb no, thiab tej kev cai thiab yam uas ua rau lawv tig mus los tau, tag nrho tej no raug kav thiab raug tswj kav los ntawm ib lub zog loj heev thiab tsaus ntuj nti pom tsis tau. Qhov tseeb no ua rau tib neeg yuav ntsib thiab lees paub tias yeej muaj Ib Tug Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau ntawm tej yam tig txav mus los no thiab txoj kev coj txhua tsav txhua yam. Nws lub hwj chim yeej tshwj xeeb heev, thiab txawm tiastsis muaj leej twg muaj peev xwm pom tau Nws lub ntsej muag tiag los xij, Nws kav thiab tswj hwm txhua tsav txhua yam rau txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj leej twg los sis lub zog dab tsi yuav muaj peev xwm ncav dhau Nws lub hwj chim kav. Thaum ntsib kiag qhov tseeb lawm, tib neeg mam li paub tias tej kev cai kav tag nrho txhua tsav txhua yam ntawd tsis muaj peev xwm tswj hwm tau los ntawm tib neeg, tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau; lawv kuj lees tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub zoo txaus txog tej kev cai no, thiab tej ntawd yeej tsis yog cia li nyob nyob es lam tshwm sim los, tab sis tej ntawd raug qhia los ntawm ib tug muaj Hwj Chim Kav. Tag nrho tej no yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim uas tib neeg muaj peev xwm nkag siab txog tej yam loj dav no.

Ntawm tej yam me muaj xws li tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej hiav txwv, thiab tej dav uas tib neeg pom nyob rau hauv lub ntiaj teb no, txhua lub caij nyoog uas tib neeg paub txog, txhua yam uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, suav nrog tej xyoob ntoo, tej tsiaj, tej yam muaj siaj me me, thiab tib neeg, yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm. Hauv Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm, txhua yam tshwm sim los los sis ploj mus raws li Nws tej kev xav; muaj tej kev cai los kav lawv thiab lawv loj hlob thiab huaj vam hauv qhov tuav tej kev cai no. Yeej tsis muaj tib neeg los sis tej yam twg uas yuav nyob siab tshaj tej kev cai no lawm. Qhov no yog vim li cas? Nws tsuas muaj ib nqe lus teb nkaus xwb: Nws yog ntawm Vajtswv lub hwj chim. Los sis, muab hais ua lwm lo lus nws yog vim ntawm Vajtswv tej kev xav thiab Vajtswv tej lus; vim yog Nws Tus Kheej nqis tes ua puas tsav yam. Qhov no txhais tau tias nws yog Vajtswv lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev xav ua kom tshwm sim tej kev cai no los, uas yuav hloov kho thiab hloov pauv mus raws li Nws tej kev xav, thiab tag nrho tej kev hloov kho thiab tej kev hloov pauv no yuav tshwm sim los sis maj mam ploj mus raws li Nws txoj kev npaj. Piv txwv xws li cov kab mob sib kis. Tej kab mob no cia li sib kis yam tsis ceeb toom ua ntej li. Yeej tsis muaj leej twg paub tias lub hauv paus tshwm sim ntawm tej kab mob no yog li cas los sis yeeb vim qhov kev muaj qab hau twg nws thiaj li tshwm sim tau, thiab thaum tus kab mob kis mus txog rau ib lub chaw twg lawm, tej neeg nyob ntawd yuav raug kev txom nyem thiab tsis muaj peev xwm yuav khiav dim qhov puas tsuaj no tau. Tib neeg tej kev txawj ntse yeej to taub tej kab mob sib kis no tias yog raug cuam tshuam los ntawm tus kab mob phem los sis tej kab mob rhuav tshem tsis zoo, thiab tib neeg tej kev txawj ntse yeej tsis muaj peev xwm khwv yees tau los sis tswj hwm kom tau qhov kev sib kis mob tau ceev, sib kis mob ntau tsawg li cas, thiab qhov uas sib kis li cas rau li cas. Txawm tias tib neeg yeej thev taus thiab tiv thaiv tau tej kab mob sib kis txhua yam los xij, thaum tshwm sim muaj kab mob sib kis kiag lawm, lawv tsis muaj peev xwm tswj hwm kom tib neeg los sis tej tsiaj txhob raug cuam tshuam. Tib neeg tsuas muaj peev xwm tiv thaiv kom lawv txhob raug tus kab mob, thev kom tau tej kab mob, thiab tshawb fawb kom tau tej kab mob ntawd xwb. Tab sis yeej tsis muaj leej twg paub txog lub hauv paus tshwm sim uas piav qhia kom tau txog qhov paus ntsis ntawm ib yam kab mob sib kis ntawd tau, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj hwm tej kab mob ntawd tau li. Thaum ntsib tias muaj kab mob sib kis tshwm sim lawm, thawj kauj ruam uas tib neeg npaj tiv thaiv yog tsim hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, tab sis feem ntau tus kab mob sib kis yeej ploj mus ua ntej tsim tau hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob los tiv thaiv lawm. Vim li cas tus kab mob sib kis thiaj li ploj mus? Ib txhia hais tias vim yog tswj tau tus kab mob lawm, ib txhia ho hais tias vim yog kev hloov pauv caij nyoog thiaj li ua rau tus kab mob ploj mus…. Txawm tias tej kev khwv yees raws li qhov ib txwm muaj no yuav muaj qab hau los sis tsis muaj qab hau ntseeg tau los xij, kev tshawb fawb los yeej piav qhia tsis tau qhov tseeeb tias yog li cas thiab tsis muaj peev xwm muab tau lub ntsiab lus yog tiag tiag. Tsis yog tib neeg yuav tsum tau khwv yees txog tej no nkaus xwb, tab sis tib neeg tseem tsis muaj kev to taub txaus thiab ntshai tej kab mob sib kis no thiab. Yeej tsis muaj leej twg paub tias thaum kawg yuav zoo li cas, vim li cas thiaj li pib muaj tej kab mob sib kis los sis vim li cas lawv thiaj li paub xaus. Vim tias tib neeg tsuas muaj kev ntseeg txog fab kev tshawb fawb, vam khom tag nrho txhua yam rau qhov kev tshawb fawb no xwb, thiab tsis paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim los sis tsis kam lees txais Nws lub hwj chim kav, lawv yeej yuav tsis muaj hnub paub lub ntsiab lus teb li.

Hauv Vajtswv lub hwj chim kav, tag nrho txhua tsav txhua yam muaj kev huaj vam, tshwm sim, thiab piam sij vim ntawm Nws lub hwj chim thiab Nws txoj kev cawm tib neeg. Muaj qee yam tshwm sim los thiab ploj mus lawm ntsiag to, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm qhia tau tias tej ntawd los ntawm qhov chaw twg los los sis tsis nkag siab tias lawv yog hom twg, tseem to taub tej kev muaj qab hau tsawg heev tias yog vim li cas tej ntawd thiaj li tshwm sim los thiab ploj mus lawm. Txawm tias tib neeg muaj peev xwm pom kiag ntawm nws tus kheej ob lub qhov muag, tag nrho yam tshwm sim los ntawm txhua yam ntawd, thiab muaj peev xwm hnov tej ntawd los ntawm nws ob lub pob ntseg, thiab nws lub cev yeej tuav tau tej ntaud los xij; txawm tias txhua yam yuav muaj qhov txhawb nqa rau tib neeg los xij, thiab txawm tias tib neeg muaj kev to taub zoo txog yam tshwm sim txawv txawv, yam uas ib txwm muaj, los sis tej yam txawv heev uas piav qhia tsis tau los xij, tib neeg tseem tsis paub dab tsi txog yam uas nyob sab tom lawv qub qab, uas yog tus Tswv Tsim txoj kev xav thiab lub tswv yim. Tseem muaj ntau yam nyob sab tom qub qab ntawm tej no, ntau yam muaj tseeb tseem raug zais npog. Vim tias tib neeg tseem nyob deb ntawm tus Tswv Tsim thiab vim tias tib neeg tsis kam lees txais qhov tseeb tias tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, tib neeg yeej tsis paub thiab tsis nkag siab txhua yam uas tshwm sim raws hauv lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Feem ntau, Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab lub hwj chim kav yeej tshaj txoj kev xav hauv tib neeg nruab siab, tshaj tib neeg txoj kev txawj ntse, tshaj tib neeg txoj kev to taub, thiab tshaj yam tib neeg muaj peev xwm tshawb fawb tau los; nws tshaj txoj kev paub ntawm tib neeg uas raug tsim los lawm. Ib txhia tib neeg hais tias, “Vim koj tus kheej tsis tau ua tim khawv rau Vajtswv lub hwj chim kav, koj yuav muaj peev xwm ntseeg tau li cas tias txhua tsav txhua yam yog zwm rau Nws lub hwj chim? Pom tias yeej ib txwm tsis muaj kev ntseeg, thiab yeej tsis muaj kev lees paub thiab tsis muaj kev to taub. Yog li, txoj kev ntseeg los qhov twg los?” Kuv muaj peev xwm hais tau tseeb tias, “txoj kev ntseeg los ntawm tib neej txoj kev nkag siab zoo thiab tob, los ntawm txoj kev paub, los ntawm qhov muaj tseeb tiag thiab lub hauv paus ntawm txhua yam.” Yog koj ntseeg tias muaj Vajtswv tiag, tab sis koj tsis muaj peev xwm lees paub tau, haj yam tsis muaj kev nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua tsav txhua yam, ces hauv koj lub siab yeej ib txwm tsis lees txais tias Vajtswv muaj hom hwj chim zoo li no thiab Vajtswv lub hwj chim tsuas yog ib tug xwb. Koj yeej yuav tsis muaj hnub lees txais tus Tswv Tsim los ua koj tus Tswv thiab koj tus Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 121

Tib Neeg Txoj Hmoo thiab Lub Qab Ntuj Khwb Txoj Hmoo Muab Cais Tsis Tau Tawm Ntawm tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Nej txhua tus yog neeg laus. Ib txhia ntawm nej cov ko yog ib nrab neej lawm; ib txhia yog laus neeg lawm. Nej los ntawm qhov tsis muaj kev ntseeg Vajtswv los muaj kev ntseeg Nws, thiab txij thaum pib los ntseeg Vajtswv mus txog thaum lees txais Nws txoj lus thiab paub Nws tes dej num. Nej muaj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav ntau npaum li cas? Nej muaj kev paub dab tsi txog tib neeg txoj hmoo? Tib neeg puas muaj peev xwm ua tau txhua yam raws li txoj kev ntshaw hauv lub neej txoj sia? Nej muaj peev xwm ua tau yam nej ntshaw ntau npaum li cas rau hauv lub sij hawm nees nkaum peb caug lub xyoo dhau los lawm? Muaj pes tsawg yam tshwm sim uas nej yeej tsis tau xav txog li? Muaj pes tsawg yam ua rau muaj kev txaus siab tshwj xeeb? Muaj pes tsawg yam uas tib neeg tseem tos ntsoov thiab muaj kev cia siab tias lawv tseem yuav tawg paj txi txiv—yam nquag tau txais uas xav tsis txog tias yuav tau txais rau thaum lub sij hawm zoo, yam nquag tau txais ntawm Ntuj Ceeeb Tsheej lub hom phiaj muaj ntau npaum li cas? Muaj pes tsawg yam uas pab tsis tau thiab rhuav tshem tib neeg? Txhua tus neeg yeej muaj kev cia siab puv npo txog lawv txoj hmoo, vam tias txhua yam hauv lawv lub neej yuav mus raws li lawv siab xav, tias lawv yuav tsis xav tau khoom noj los sis tsis ntshaw ris tsho hnav, tias lawv yuav muaj hmoo zoo tshwj xeeb ntxiv. Yeej tsis muaj leej twg xav kom lub neej txom nyem thiab raug caij tsuj, muaj kev nyuaj txhua yam thiab muaj kev puas tsuaj li. Tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm xam pom tau ua ntej los sis tsis muaj peev xwm tswj kav tau tej no. Tej zaum ib txhia neeg, yam dhau los tsuas yog ib qho kev paub tsis zoo ntau yam xwb; lawv yeej tsis kawm tias dab tsi yog lub hom phiaj saum Ntuj Ceeb Tsheej, thiab lawv yeej tsis quav ntsej txog tias nws yog dab tsi li. Lawv tsis mob siab ua lawv lub neej, tsuas zoo ib yam li tej tsiaj uas nyob hnub dhau hnub, tsis quav ntsej txog tib neeg txoj hmoo los sis tsis xav tias yog vim li cas tib neeg thiaj muaj txoj sia los sis lawv tsim nyog yuav ua lub neej nyob li cas. Cov tib neeg zoo li no lam laus xwb yeej tsis to taub txog tib neeg txoj hmoo li, mus txog thaum lawv tag sim neej kiag los lawv yeej tseem tsis paub tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Cov tib neeg zoo li no tuag lawm; lawv muaj txoj sia nyob tab sis tsis muaj tus ntsujplig; lawv yog cov tsiaj qus. Txawm tias cov tib neeg ua neej nyob rau hauv ntiaj teb thiab muaj kev txaus siab ntau yam uas lub ntiaj teb ua tau li lawv siab xav los xij, thiab txawm tias lawv yuav pom tej khoom hauv lub ntiaj teb no zoo zuj zus los xij, tiam sis lawv tus kheej txoj kev paub—lawv lub siab thiab lawv tus ntsujplig thiab lawv txoj kev paub—tsis muaj dab tsi ntsig txog tej khoom, thiab tej khoom no tsis yog ib yam hloov tau rau txoj kev paub. Txoj kev paub yog ib yam kev paub tab tob hauv tib neeg lub siab, uas tsis muaj peev xwm ntsia pom ntawm qhov muag tau. Txoj kev paub tab no nyob nrog tib neeg txoj kev to taub, thiab tib neeg txoj kev lees paub, tib neeg lub neej txoj sia thiab tib neeg txoj hmoo. Thiab ntau zaus ua rau nkag siab tias ib Tug Kws Qhia uas ntsia tsis pom yog tus tab tom npaj tag nrho txhua yam, txoj kev coj kev qhia txhua tsav txhua yam rau tib neeg. Nyob hauv txhua yam hais los no, tsis muaj leej twg ua tau tab sis kam lees txais tej kev npaj thiab tej kev coj ntawm txoj hmoo; tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua tau tab sis kam lees txais txoj kev nyob pem hau ntej uas tus Tswv Tsim twb yeej tau pua tseg lawm, tus Tswv Tsim lub hwj chim kav ib tug tib neeg txoj hmoo. Qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj dab tsi cav tau. Tsis muaj leej twg yuav nkag siab thiab paub txog tus yeeb yam ntawm txoj hmoo, tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm hloov qhov tseeb no tau.

Koj yuav mus qhov twg txhua hnub, koj yuav ua dab tsi, koj yuav ntsib leej twg los sis ntsib dab tsi, koj yuav hais dab tsi, yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj—puas muaj ib yam ntawm tej no uas khwv yees tau ua ntej? Tib neeg tsis muaj peev xwm pom txhua yam tshwm sim no ua ntej tau, paub tsawg heev txog qhov yuav tswj tej xwm txheej no tau li cas. Hauv lub neej txoj sia, tej xwm txheej uas pom tsis tau ua ntej no yuav tshwm sim txhua lub sij hawm; yog yam tshwm sim txhua hnub. Tej kev txawv txav tshwm sim txhua hnub thiab yam uas lawv qhia tshwm, los sis hom uas lawv ua raws yog tej yam qhia rau tib neeg tias tsis muaj dab tsi yuav cia li nyob nyob es cia li tshwm sim tuaj, txheej txheem ntawm txhua kis tshwm sim ntawd, tus yeeb yam ntawm txhua kis uas yuav zam tsis tau ntawd, tsis muaj peev xwm hloov tau los ntawm tib neeg txoj kev xav. Txhua yam tshwm sim yog kev ceeb toom los ntawm tus Tswv Tsim mus rau tib neeg ntiaj teb, thiab nws kuj xa tej lus mus qhia tias tib neeg tsis muaj peev xwm tswj kav lawv tus kheej txoj hmoo tau. Txhua kis xwm txheej yog ib yam tiv rau tib neeg txoj kev xam phem, kev xav tau thiab kev xav tuav nws txoj hmoo los rau hauv nws tus kheej ob txhais tes. Lawv pleev kom tib neeg sawv daws lub ntsej muag zoo li muaj hwj chim, yuam kom tib neeg txiav txim tias leej twg, nyob rau thaum kawg, yog tus kav thiab tswj kav lawv txoj hmoo. Thiab vim lawv txoj kev xav tau thiab kev ntshaw raug rhuav tshem thiab raug ua puas ntsoog ua lwj ua liam zaum tas zaum tuaj, tib neeg ib txwm lees txoj hmoo uas muaj los nrog lawv yam xaiv tsis tau—kev lees txais qhov muaj tseeb tiag ntawm txoj hmoo los saum Ntuj Ceeb Tsheej thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Los ntawm tej kev txawv txav tshwm sim txhua hnub txog qhov tseeb tag nrho ntawm tib neeg txoj kev ua neej, yeej tsis muaj ib yam qhia tshwm txog tus Tswv Tsim tej kev npaj thiab Nws lub hwj chim kav li; hauv tej lus xa yeej tsis muaj qhov hais tias “tus Tswv Tsim lub hwj chim tsis muaj peev xwm ua tshaj tau,” qhov ntawd tsis txhais tau tias tej yam muaj tseeb no yuav tsis muaj qhov paub kawg “tus Tswv Tsim lub hwj chim yog qhov zoo tshaj plaws.”

Txoj hmoo ntawm tib neeg thiab lub qab ntuj khwb no yog ntsig txog tus Tswv Tsim lub hwv chim kav, nws sib txuas ua ke nrog tus Tswv Tsim tej kev coj; thaum kawg, lawv yeej cais tsis tau tawm ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Hauv txhua txoj kev cai ntawm txhua yam, tib neeg to taub txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab Nws lub hwj chim kav; hauv tej kev cai uas txhua yam yuav tsum ua kom muaj txoj sia nyob, tib neeg nkag siab txog tus Tswv Tsim txoj kev kav; hauv txoj hmoo ntawm txhua yam, tib neeg xam pom tej tswv yim ntawm tus Tswv Tsim ua Nws lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav rau tej ntawd; thiab hauv zeeg sij hawm lub neej txoj sia ntawm tib neeg thiab txhua tsav txhua yam, tib neeg thiaj yog tus paub tseeb txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj rau txhua yam thiab yam muaj sia, ua tim khawv tau tias tej kev coj thiab tej kev npaj no yuav hloov li cas rau txhua cov kev cai, tej kev cai siv, thiab tej chaw kawm tshawb fawb, lwm lub hwj chim thiab lub zos tag nrho hauv lub ntiaj teb. Yog li, tib neeg thiaj raug yuam kom lees paub txhua tus tib neeg uas raug tsim los yuav tsum tsis muaj peev xwm ua txhaum tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yeej tsis muaj leej twg yuav txeeb tau los sis hloov tau tej xwm txheej thiab tej yam uas raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Nws nyob rau hauv cov kev cai thiab tej kev cia siv uas tib neeg thiab txhua yam ua neej nyob thiab tsim noob neej ib tiam rau ib tiam. Qhov no tseem tsis yog kev tsim ua tshwm sim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim thiab los? Txawm tias tib neeg pom hauv cov cai hais txog ntawm tej khoom no los xij, tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab Nws tus yeeb yam rau txhua yam xwm txheej thiab tag nrho puas tsav yam, muaj pes tsawg leej thiaj muaj peev xwm to taub txoj kev cai ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho rau hauv lub qab ntuj khwb no? Muaj pes tsawg leej muaj peev xwm paub tseeb, lees paub, lees txais, thiab zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav txhua yam thiab txoj kev npaj ntawm lawv tus kheej txoj hmoo? Leej twg, uas tau ntseeg qhov tseeb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua tsav txhua yam, yuav ntseeg tiag tiag thiab lees paub tias tus Tswv Tsim kuj yog tus tsim tib neeg txoj hmoo kev ua neej nyob thiab? Puas muaj leej twg nkag siab tau tias tib neej txoj hmoo nyob rau ntawm tus Tswv Tsim lub xib tes? Ib tug puas coj tus yeeb yam mos muag rau ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thaum lawv paub qhov tseeb tias Nws kav thiab tswj kav tib neeg txoj hmoo? Ntawd yog ib qho kev txiav txim siab tias txhua tus tib neeg tau paub qhov tseeb tam sim no yuav tsum ua rau lawv tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 122

Rau Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb hauv Tib Neeg Lub Neej Txoj Sia

Hauv tib neeg lub neej txoj sia, txhua tus tib neeg yuav tsum los txog cov zeeg sij hawm tseem ceeb. Tej no yog lub hauv paus, thiab yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, cov kauj ruam uas txiav txim txog ib tug tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Txuas ntxiv no yog kev piav qhia lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov tib neeg lub neej uas txhua tus tib neeg yuav tsum ntsib rau hauv lawv lub neej txoj sia.

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Xub Thawj: Thaum Yug Los

Ib tug tib neeg yug rau ntawm qhov chaw twg, lawv yug rau tsev neeg twg, yog tub los yog ntxhais, ntsej muag zoo li cas, thiab yug thaum lub sij hawm twg—tag nrho tej no yog thawj zeeg sij hawm tseem ceeb ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia.

Yeej tsis muaj leej twg yuav xaiv tau tej yam rau ntawm zeeg sij hawm tseem ceeb no; lawv txhua tus yeej raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Lawv yeej tsis raug haub ntxias los ntawm ib puag ncig sab nraud hlo li, thiab yeej tsis muaj dab tsi yuav muaj peev xwm los hloov tau tej yam muaj tseeb no, uas yog yam raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Txhais tau tias ib tug tib neeg yuav yug los tus Tswv Tsim yeej tau npaj puv npo txoj hmoo rau thaum kauj ruam xub thawj uas Nws tau npaj rau tus neeg ntawd lawm. Vim tias Nws yeej tau npaj tej no txhua yam ua ntej los ntev heev lawm, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj lub hwj chim los hloov tau tej ntawd li. Txawm tias ib tug tib neeg txoj hmoo, tus yam ntxwv ntawm tib neeg qhov yug los yeej raug npaj tseg ua ntej lawm, thiab lawv yeej tseem zoo li qho qub; lawv tsis raug haub ntxias los ntawm tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia, thiab los sis lawv yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia.

1. Ib Lub Neej Txoj Sia Tshiab Yug Los ntawm tus Tswv Tsim Tej Kev Npaj

Tej yam muaj nyob rau ntawm zeeg sij hawm tseem ceeb xub thawj xws li—thaj chaw yug, nws tsev neeg, qhov yog tub los yog ntxhais, lub cev yuav zoo li cas, lub sij hawm yug—ib tug tib neeg puas muaj peev xwm xaiv tau? Pom tseeb tias kev yug ib tug tib neeg yog ib qho cia li yug tawm los xwb. Kev yug los ntawm tib neeg tsis yog nyob nyob es cia li yug los, rau ntawm ib thaj chaw, rau ntawm ib lub sij hawm, rau hauv ib tsev neeg, nrog rau muaj ntsej muag thiab cev nqaij daim tawv; tib neeg yeej tsis tau npaj siab tias yuav los ua ib tug neeg hauv ib yim neeg, ua ib ceg ntoo ntawm ib tsob ntoo. Tib neeg yeej xaiv tsis tau rau thaum zeeg sij hawm tseem ceeb xub thawj no, tab sis qhov tseeb tiag lawv yug los rau ib lub chaw uas raug npaj tseg raws li tus Tswv Tsim tej kev npaj, kom yug los rau ib yim neeg, kom yog tub los yog ntxhais thiab muaj ntsej muag zoo li cas, thiab ib lub sij hawm tshwj xeeb uas muaj feem txuas nrog rau zeeg sij hawm ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia. Dab tsi yog yam uas ib tug tib neeg muaj peev xwm ua tau rau thaum zeeg sij hawm tseem ceeb xub thawj no? Txhua leej tau hais tias, yeej tsis muaj leej twg xaiv tau ib yam dab tsis ntawm tej hais los no rau thaum yug los ua tib neeg. Nws tsis yog tus Tswv Tsim lub hom phiaj xub thawj thiab Nws txoj kev coj qhia, ib tug neeg yug los tshiab rau hauv lub ntiaj teb no yeej tsis paub tias yuav mus rau qhov twg los sis nyob rau qhov twg, tsis muaj kev sib txheeb ze, tsis muaj chaw mus, thiab tsis muaj lub tsev nyob tiag. Tab sis vim tus Tswv Tsim txoj kev sib koom tes npaj, tus neeg yug los tshiab no muaj chaw nyob, muaj niam muaj txiv, muaj chaw yog nws tug, thiab muaj kwv tij neej tsa, yog li ntawd lub neej txoj sia yeej npaj mus raws li nws txoj kev taug lawm. Thoob plawsqhov txheej txheem no, lub neej tshiab no raug txiav txim los ntawm tus Tswv Tsim tej kev npaj lawm, thiab txhua yam yuav muaj raws li qhov tus Tswv Tsim tau muab rau nws. Los ntawm lub cev ya saum huab cua tsis muaj npe dab tsi li, nws maj mam dhau los muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, ntsia pom tau, tuav tau, ib tug tib neeg ntawm tej uas Vajtswv tsim, xav tau, ua pa tau, thiab hnov sov thiab hnov txias tau; yog tus muaj peev xwm ua tau txhua yam tes dej num ntawm ib tug neeg raug tsim los ua tib neeg nyob hauv lub ntiaj teb tiam ntshaw khoom tam sim no; thiab cov uas tau txais txhua tsav yam uas tib neeg tsim los yuav tsum muaj kev paub rau hauv lub neej txoj sia. Tus Tswv Tsim yeej npaj hnub yug ua ntej rau tib neeg lawm txhais tau tias Nws yuav muab txhua yam tseem ceeb rau kev cawm dim rau tus neeg ntawd; thiab qhov tseeb tiag tus neeg yug los ntawd yeej tau txais txhua yam tseem ceeb rau kev cawm dim los ntawm tus Tswv Tsim, thiab los txij thaum ntawd mus rau yav tom ntej, lawv ua neej rau lwm sab raws li tau muab los ntawm tus Tswv Tsim thiab zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav.

2. Vim Li Cas Cov Tib Neeg Sib Txawv Thiaj Yug Los Rau Hauv Kis Xwm Txheej Sib Txawv

Tib neeg pheej xav rau hauv nruab siab tias yog lawv rov yug los dua tshiab, nws yuav tsum yug los rau hauv ib tsev neeg muaj koob nrov npe; yog lawv yug los ua poj niam, lawv yuav zoo li tus Ntxhais Huab Tais Daus Dawb thiab txhua leej txhua tus yuav nyiam lawv, thiab yog lawv yug los ua txiv neej, lawv xav yog Tub Huab Tais, tsis xav tau dab tsi li, vim tag nrho rau hauv lub ntiaj teb no lawv muaj tub mab tub qe lawm. Nquag pom muaj tib neeg hais tsis tseeb txog lawv qhov yug los thiab tsis muaj kev txaus siab rau nws, tsis muaj kev txaus siab rau lawv tsev neeg, lawv lub ntsej muag zoo li cas, lawv qhov yog tub los yog ntxhais, thiab lub sij hawm thaum yug lawv los. Tiam sis tib neeg yeej tsis to taub tias yog vim li cas lawv thiaj yug los rau ib tsev neeg tshwj xeeb los sis vim li cas lawv thiaj zoo li ntawd. Lawv tsis paub tias lawv yug los rau lub chaw twg los sis lawv lub ntsej muag yuav zoo li cas los xij, lawv yuav tsum ua ntau lub luag hauj lwm thiab ua kom tiav hlo tej luag hauj lwm sib txawv hauv tus Tswv Tsim txoj kev cawm tib neeg, thiab lub hom phiaj no yeej yuav tsis hloov pauv li. Hauv tus Tswv Tsim ob lub qhov muag, thaj chaw yug tib neeg, lawv qhov yog tub los yog ntxhais, thiab lawv lub ntsej muag zoo li cas tag nrho tej no yog yam nyob ib ntus xwb. Lawv yog ib yam ntawm tej yam me me, tej cim me me hauv txhua zeeg sij hawm ntawm nws coj kev cawm tag nrho tib neeg hauv ntiaj teb. Thiab ib tug tib neeg lub hom phiaj tiag thiab qhov ua tau los tsis raug txiav txim raws lawv txoj kev yug rau hauv ib zeeg sij hawm tshwj xeeb twg, tab sis yog tes hauj lwm uas lawv yuav tsum ua kom tau tiav hlo rau hauv lawv lub neej txoj sia, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev txiav txim rau lawv thaum ua tiav Nws txoj kev npaj cawm tib neeg lawm.

Nws hais tau tias yeej muaj lub hauv paus rau txhua yam tshwm sim, thiab yog tsis muaj kev tshwm sim yeej tsis muaj lub hauv paus. Yog li, tib neeg txoj kev yug yog tseem ceeb rau lawv lub neej txoj sia tam sim no thiab lub neej txoj sia yav dhau los. Yog ib tug tib neeg tuag ces yuav tag lawv zeeg sij hawm ntawm lub neej txoj sia lawm, dhau ntawd ces mam rov qab yug los pib dua zeeg sij hawm tshiab; yog tiam qub tshwm sim rau ib tug neeg lub neej txoj sia yav dhau los; ces tiam tshiab yog lawv lub neej txoj sia tam sim no. Vim tib neeg txoj kev yug sib txuas nrog nws lub neej txoj sia yav dhau los thiab nws lub neej txoj sia yav tom ntej, nws mus raws li thaj chaw, tsev neeg, qhov yog tub los yog ntxhais, lub ntsej muag zoo li cas, thiab lwm feem uas ntsig txog tib neeg txoj kev yug tag nrho tej no yog ntsig txog tib neeg txoj kev ua neej yav dhau los thiab tam sim no. Qhov no txhais tau tias tej yam tshwm sim ntawm ib tug neeg txoj kev yug tsis yog ib yam muaj hwj chim rau tib neeg lub neej txoj sia yav dhau los xwb, tab sis raug txiav txim raws li tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia tam sim no, uas suav rau ntau yam xwm txheej sib txawv rau hauv kis uas tib neeg yug los: Ib txhia yug los rau hauv tej tsev neeg txom nyem, lwm cov yug los rau hauv tej tsev neeg muaj. Ib txhia yog neeg pej xeem dog dig, hos ib txhia yog caj ces muaj koob nrov npe. Ib txhia yug rau qab teb, hos lwm cov yug rau qaum teb. Ib txhia yug rau tej chaw hav suab puam, hos lwm cov yug rau hav zoov ntsuab xiab. Ib txhia tib neeg yug los muaj kev txhawb nqa, kev zoo siab luag ntxhi, kev ua kev zoo siab; lwm cov coj kua muag, muaj kev puas tsuaj, thiab kev txom nyem los. Ib txhia yug los muaj nyiaj muaj kub, hos lwm cov yug los raug muab ntiab tawm rau ib sab zoo yam li tej nroj tsuag. Ib txhia yug los muaj lub cev zoo, hoslwm cov yug los muaj lub cev khoov pob. Ib txhia yug los zoo nkauj zoo nkraug ntxim hlub, hos lwm cov yug los tsis zoo nkauj zoo nraug. Ib txhia yug los thaum ib tag hmo, hos lwm cov yug los rau yav muaj duab tshav ci thaum tav su. … Txhua tus neeg yug los raug txiav txim raws li txoj hmoo uas tus Tswv Tsim tau npajcia rau lawv lawm; lawv txoj kev yug txiav txim raws lawv txoj hmoo hauv lawv lub neej tam sim no thiab yam lawv yuav ua thiab tej luag hauj lwm uas lawv yuav ua kom tiav hlo. Tag nrho tej no yog zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, raug npaj ua ntej los ntawm Nws lawm; yeej tsis muaj leej twg khiav dim lawv qhov raug npaj ua ntej, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov lawv txoj kev yug, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm xaiv lawv txoj hmoo tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 123

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Ob: Kev Loj Hlob

Tib neeg loj hlob sib txawv nce raws li hom tsev neeg uas lawv yug los, thiab lawv kawm tej lus qhia sib txawv los ntawm lawv niam thiab lawv txiv. Tej yam tshwm sim no yog tej yam ntxwv thaum ib tug neeg loj tiav niam tiav txiv, thiab yog kev loj hlob tseem ceeb heev rau hauv zeeg sij hawm tseem ceeb ob ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia. Tsis tas hais los yeej tau lawm, tib neeg tsis muaj kev xaiv rau thaum lub sij hawm tseem ceeb no, los yog hais tias. Nws yeej raug npaj ua ntej los lawm thiab hloov pauv tsis tau.

1. Tus Tswv Tsim Tau Npaj Tej Yam Ntxwv Uas Hloov Tsis Tau rau Txhua Tus Tib Neeg Thaum Hnub Nyoog Los Txog

Ib tug tib neeg tsis muaj peev xwm xaiv cov neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam uas lawv raug kho kom zoo thiab raug ua kom muaj hwj chim rau thaum lawv loj hlob. Tib neeg tsis muaj peej xwm xaiv yam kev txawj ntse los sis tej txuj ci uas lawv xav tau los, tej cwj pwm uas lawv xav kom muaj. Tib neeg yeej hais tsis tau tias leej twg yog lawv niam thiab lawv txiv thiab tej kwv tij neej tsa, lawv loj hlob los ntawm tej chaw zoo li cas; lawv txoj kev sib raug zoo nrog cov neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig ntawm lawv, thiab tej ntawd muaj hwj chim rau lawv txoj kev txhim kho li cas, tag nrho tej no yog tshaj qhov lawv tswj kav tau lawm. Ces leej twg txiav txim siab txog tej no? Leej twg npaj tej no? Vim tib neeg tsis muaj kev xaiv rau yam no, vim lawv tsis muaj peev xwm txiav txim siab txog tej yam no rau lawv tus kheej, thiab vim lawv tsis tau ua kom zoo raws li qhov ib txwm tshwm sim, nws tsis tau hais tias kev xeeb txawm ntawm tej tib neeg, tej xwm txheej, thiab tag nrho txhua tsav txhua yam hais los no yog nyob rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes. Qhov tseeb tiag, tus Tswv Tsim yeej npaj tej yam tshwj xeeb rau txhua tus tib neeg thaum yug lawm, Nws kuj npaj tej yam tshwj xeeb raws li kev loj hlob ntawm txhua leej txhua tus. Yog ib tug tib neeg txoj kev yug los ua rau muaj tej yam hloov pauv rau tej tib neeeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig lawv, ces yuav muaj kev cuam tshuam tseem ceeb rau txoj kev lob hlob thiab kev txhim kho ntawm tub neeg ntawd thiab. Piv txwv li, ib txhia tib neeg yug los rau hauv tej tsev neeg txom nyem, tab sis loj hlob los ntawm tsev neeg nplua nuj; hos lwm cov yug los rau hauv tej tsev neeg nplua nuj tab sis muaj kev cuam tshuam ua rau lawv txoj hmoo tsis zoo thiab ua rau txom nyem, cov neeg zoo li ntawd vim lawv loj hlob rau ntawm tej chaw tsis zoo. Yeej tsis muaj leej twg yug los raws nraim li txoj kev cai uas hloov pauv tsis tau, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj kev loj hlob raws nraim li qhov npaj tseg hloov pauv tsis tau. Ib tug tib neeg tsis muaj peev xwm xav hauv nruab siab los sis tswj kav tau tag nrho tej no; lawv yog tej khoom tsim los ntawm tib neeg txoj hmoo, cog ruaj khov rau hauv lawv lawm, tag nrho tej no yeej raug txiav txim los ntawm txoj hmoo uas tus Tswv Tsim npaj ua ntej rau txhua tus tib neeg lawm; lawv raug txiav txim los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo thiab Nws tej kev npaj rau txoj hmoo ntawd.

2. Kev Loj Hlob Ntawm Tib Neeg Rau Ntawm Tej Chaw Sib Txawv Yuav Ua Rau Muaj Lub Luag Hauj Lwm Sib Txawv

Tib neeg yug los rau ntawm ib lub chaw thiab lawv yuav muaj kev loj hlob rau ntawm lub chaw ntawd, thiab qhov kev loj hlob ntawd yuav zoo ib yam nkaus li qhov lawv yug los. Thaum lub sij hawm no, tib neeg pib kawm hais lus, thiab hauv lawv lub siab yuav pib ntsib ntau yam thiab txais ntau yam tshiab nkag los, nws yog lub sij hawm thaum ib neeg muaj kev loj hlob xwm yeem. Yam uas tib neeg hnov los ntawm nws ob lub pob ntseg, pom ntawm nws ob lub qhov muag, thiab nkag mus rau hauv nws lub siab lub ntsws yuav maj mam puv ib qhov zuj zus thiab ua rau lawv ua lub neej kaj siab lug. Tej tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nkag los rau hauv lawv tej kev sib khiav sib hu; txoj kev txawj xav, kev txawj ntse, thiab tej txuj ci uas lawv kawm; thiab lub tswv yim xav yuav cuam tshuam rau yam uas raug qhuab qhia los sis raug qhia tag nrho thiab muaj kev cuam tshuam rau tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Yam lus uas tib neeg kawm hais thaum lawv loj hlob zuj zus thiab kawm lub tswv yim xav muab cais tsis tau tawm ntawm ib puag ncig uas lawv tau ua neej nyob hauv lub sij hawm thaum tseem hluas, thiab qhov ib puag ncig ntawd muaj lawv niam thiab lawv txiv thiab tej kwv tij viv ncaus los yog nus muag, thiab lwm cov neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig lawv. Yog li, kev loj hlob thiab txhim kho ntawm ib tug tib neeg yog raug txiav txim los ntawm lub chaw uas lawv muaj kev loj hlob, thiab kuj nce raws li cov neeg, tej tej xwm txheej, thiab tej yam uas nkag los rau hauv lawv txoj kev sib khiav sib hu rau thaum lub sij hawm no. Vim tias tej yam ntxwv hauv ib tug tib neeg txoj kev loj hlob yeej raug npaj tseg ua ntej los lawm ntev, ib puag ncig uas tib neeg ua neej nyob rau thaum lub sij hawm ua qhov txheej txheem no los kuj ib txwm raug npaj tseg ua ntej lawm thiab. Nws tsis yog txiav txim siab raws li tug neeg txoj kev xaiv thiab kev nyiam, tab sis raws nraim li tus Tswv Tsim tej kev npaj, raug txiav txim los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev sib koom tes npaj thiab Nws lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Yog li, cov neeg tib neeg uas ib tug neeg ntsib rau hauv zeeg sij hawm loj hlob, thiab tej yam uas lawv nkag los sib khiav sib hu nrog, tag nrho tej no yog ib txwm xeeb txawm sib txuas nrog tej kev coj thiab kev npaj tseg ntawm tus Tswv Tsim lawm. Tib neeg tsis muaj peev xwm kwv yees tej yam kev sib raug zoo nyuaj li no tau ua ntej, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm tswj kav tej ntawd tau los sis paub kom tob tau tej ntawd. Ntau yam sib txawv thiab tib neeg muaj feem ntsig txog rau kev loj hlob ntawm tib neeg, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm npaj los sis scoj ua tau tej kev sib txuas lus loj thiab dav npaum li no tau. Yeej tsis muaj leej twg los sis yam twg ua tau tshwj tsis yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm tswj kav tau tag nrho txhua yam tshwm sim ntawm tib neeg, tej yam thiab tej xwm txheej, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm tuav los sis tswj kav kom tau tej ntawd tseg kom txhob ploj mus, thiab nws yog ib qho kev sib txuas loj thiab dav heev uas ua kom tib neeg txoj kev txhim kho zoo raws li tau npaj tseg los ntawm tus Tswv Tsim thiab ua kom muaj ntau yam zoo rau kev loj hlob ntawm tib neeg. Nws yog kev tsim ntau lub luag hauj lwm tseem ceeb rau tus Tswv Tsim tes dej num ntawm kev cawm tib neeg, cog kev ruaj khov kom zoo, cog lub hauv paus kom ruaj khov rau tib neeg kom ua tau zoo tiav hlo raws li lawv tej luag hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 124

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Peb: Kev Ywj Pheej

Tom qab ib tug neeg dhau me nyuam yaus los ua hluas thiab maj mam loj hlob zuj zus tiav niam tiav txiv lawm, thaum lawv dhau qhov ua hluas los lawm, kauj ruam txuas ntxiv yog lawv yuav tawm ntawm lawv niam lawv txiv mus raws li txoj kev ywj pheej ntawm ib tug neeg laus. Thaum zeeg sij hawm no, lawv yuav tsum ntsib txhua tus tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam raws li qhov uas ib tug neeg laus yuav tsum tau ntsib, ntsib txhua yam ntawm lawv txoj hmoo uas yuav tshwm sim rau hauv lawv tus kheej raws li lub sij hawm caij nyoog. Qhov no yog zeeg sij hawm tseem ceeb uas peb uas ib tug neeg yuav tsum hla mus kom dhau.

1. Tom Qab Dhau Los Muaj Kev Ywj Pheej Lawm, ib Tug Neeg Yuav Pib Ntsib tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Yog ib tug neeg txoj kev yug thiab kev loj hlob yog “lub sij hawm npaj” rau nws txoj kev taug hauv lub neej txoj sia, kev cog kev ruaj ntseg ntawm ib tug neeg txoj hmoo, dhau ntawd ces nws txoj kev ywj pheej yog txoj kev qhib rau nws tus kheej txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Yog ib tug neeg txoj kev yug thiab kev loj hlob yog kev nplua ntuj lawv yuav tau npaj rau lawv txoj hmoo hauv lub neej txoj sia, dhau ntawd ces tus neeg no txoj kev ywj pheej yog thaum lawv pib siv los sis txhawb ntxiv rau txoj kev nplua ntuj ntawd. Thaum tib neeg tawm ntawm lawv niam thiab lawv txiv mus thiab muaj kev ywj pheej lawm, tus yeeb yam lawv ntsib, thiab hom hauj lwm thiab txoj hauj lwm uas muaj rau tib neeg yog tag nrho raug tswj los ntawm txoj hmoo thiab tsis muaj dab tsi muaj feem ntsig txog rau lawv niam lawv txiv lawm. Ib txhia tib neeg xaiv mus kawm ib hom kawm zoo hauv tsev kawm ntawv qeb siab thiab thaum kawg nrhiav tau ib txoj dej num txaus siab nyiam tom qab kawm tiav, ua rau muaj yeej rau thawj kauj ruam hauv lawv lub neej txoj sia. Ib txhia tib neeg kawm thiab paub ntau hom txuj ci sib txawv thiab tiam sis lawv yeej ib txwm nrhiav tsis tau ib teg dej num uas phim rau lawv los sis yeej ib txwm nrhiav tsis tau qeb dej num kom phim rau lawv, tsawg leej thiaj muaj hauj lwm ua; thaum xub thawj ntawm lawv lub neej txoj sia, lawv nrhiav pom lawv tus kheej raug rhuav tshem rau txhua qhov kev lem, muaj teeb meem tas li, lawv txoj kev cia siab tsis nquag plias thiab tsis muaj dab tsi tseeb rau lawv txoj kev ua neej li. Ib txhia tib neeg rau siab ntso rau lawv txoj kev kawm, tiam sis muaj txoj hau kev kawm tiav qeb siab tsawg heev; zoo li lawv txoj hmoo yeej ib txwm kawm tsis tiav, lawv thawj txoj kev ntshaw hauv lawv txoj kev ua neej yaj nkag mus nrog huab nrog cua tag lawm. Yeej tsis paub tias txoj kev tom hau nej yuav du los sis muaj pob zeb, thaum xub thawj lawv yuav hnov tias tib neeg txoj hmoo nquag hloov pauv li cas, yog li lub neej txoj sia thiaj li muaj qhov ua tau raws li siab xav thiab qhov txaus ntshai. Ib txhia tib neeg, txawm tias tsis paub ntaub ntawv zoo los xij, sau ntau phau ntawv thiab ua rau muaj koob nrov npe; ib txhia, txawmtias twb tsis paub ntawv hlo li los, khwv tau nyiaj hauv kev ua lag ua luam thiab yog li muaj peev xwm txhawb nqa tau lawv tus kheej…. Tib neeg xaiv khwv noj khwv haus dab tsi, lawv khwv noj khwv haus li cas: tib neeg puas muaj yam tswj kav ua kom lawv xaiv tau yam zoo los sis yam phem rau hauv tej yam zoo li no? Tej yam zoo li no puas tau raws li tib neeg txoj kev ntshaw thiab tej kev txiav txim siab? Tib neeg feem ntau muaj kev xav tau raws li nram qab no: ua dej num tsawg ho khwv nyiaj tau ntau, tsis ua dej num thaum tshav ntuj thiab los nag, tsuas hnav ris tsho zoo zoo kom pom ci iab thiab ntsa rau qhov txhia chaw, ua kom nyob siab tshaj lwm tus neeg, thiab ua rau muaj meej mom rau lawv tej pog koob yawg koob. Tib neeg cia siab rau txoj kev ua kom zoo tiav log, tab sis thaum lawv xub rhais thawj kauj ruam rau lawv txoj kev ua neej mus lawm, lawv mam li paub qhov tseeb zuj zus tias qhov ua tsis tau zoo tiav log ntawm tib neeg txoj hmoo yog li cas tiag, thiab thaum lawv to taub xub thawj txog qhov tseeb ntawd tias txawm tib neeg yuav sib zog npaj rau lawv txoj hau kev rau yav tom ntej npaum li cas lo xij thiab txawm tib neeg yuav ua siab tawv qhawv ua los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj rab peev xwm los sis lub hwj chim ua tau raws li lawv tus kheej tej kev npau suav, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav los tswj kav tau lawv tus kheej rau yav tom ntej tau. Nws yeej tseem tshuav deb ntawm tib neeg tej kev npau suav thiab qhov tseeb uas lawv yuav tsum tau ntsib; tej yam uas tib neeg yeej yuav ua tsis tau kom zoo li ntawd thiab tau ntsib tej yam muaj tseeb zoo li no, tib neeg yeej ib txwm ua tsis tau raws li lub siab xav tau los sis txoj kev txaus siab. Ib txhia tib neeg xam pom mus deb, thiab sib zog ua kom kawg siab kawg ntsws seb ua puas tau raws li lawv txoj kev ntsaws ntawm lawv txoj kev khwv noj khwv haus thiab yav tom ntej, ua txhua yam kom hloov pauv rau lawv tus kheej txoj hmoo. Tab sis txog thaum kawg, lawv mam li paub qhov tseeb tias txawm lawv tus kheej yuav sib zog ua npaum li cas los xij yuav ua tsis tau raws li lawv tej kev npau suav thiab tej kev ntshaw, lawv yeej ib txwm hloov tsis lawv txoj hmoo, thiab txawm lawv yuav nquag ua npaum li cas los xij, lawv yeej ib txwm ua tsis tau tshaj txo hmoo uas tau muab rau lawv lawm. Txawm yuav muaj kev sib txawv ntawm rab peev xwm, kev txawj ntse, thiab lub hwj chim xav los xij, tib neeg txhua tus yeej muaj tib txoj hmoo ib yam nkaus, uas yeej tsis muaj kev sib faib ntawm yam loj thiab yam me, qhov siab thiab qhov qis, qhov coj nruj thiab kev coj tsis nruj. Tib neeg caum txoj hauj lwm dab tsi, tib neeg ua dab tsi rau txoj kev ua ib lub neej, thiab kev nplua ntuj hauv tib neeg lub neej yuav muaj ntau npaum li cas los tsis yog yuav raug txiav txim los ntawm lawv niam thiab lawv txiv, lawv tej kev tshaj lij, lawv tej kev mob siab los sis lawv tej kev xav tau tshaj qhov muaj peev xwm ua tau, tab sis tej no yeej raug txiav txim ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm.

2. Kev Tawm Ntawm Niam thiab Txiv Mus thiab Kev Pib Kub Siab Ua Lawv Lub Luag Hauj Lwm rau hauv Lub Neej Tiag

Thaum tib neeg loj tiav niam tiav txiv lawm, lawv muaj peev xwm tawm ntawm lawv niam thiab lawv txiv mus thiab tsoo mus raws li lawv tus kheej lub neej, thiab nws txog lub sij hawm uas lawv pib ua lawv tus kheej lub luag hauj lwm, ntawd yog lub zog uas tseem pom tsis tseeb thiab mam li paub tseeb zuj zus txog tib neeg tes luag hauj lwm. Qhov tseeb tiag, tib neeg tseem muaj kev sib txuas zoo nrog lawv niam thiab lawv txiv, tab sis vim yog lawv tes luag hauj lwm thiab txoj kev coj ua hauv lub neej txoj sia tsis muaj dab tsi ua nrog lawv niam thiab lawv txiv, qhov kev sib raug zoo no yuav maj mam faib cais rau thaum ib tug neeg muaj kev ywj pheej zuj zus lawm. Los ntawm kev koom roj koom ntshav ua ke los xij, tib neeg tsis muaj peev xwm pab tau txawm tias tseem nce raws lawv niam thiab lawv txiv txoj kev xav los xij, tab sis thaum lawv loj tiav log lawm, lawv yuav hais txog yam lawv xav tau, lawv yuav tawm tsev ntawm lawv niam thiab lawv txiv mus ua lawv lub neej thiab coj ua raws li lawv xav tau kev ywj pheej. Ntxiv rau ntawm kev yug thiab tu me nyuam lawm, cov niam cov txiv tseem muaj lub luag hauj lwm npaj rau lawv cov me nyuam txoj kev ua neej kom muaj kev loj hlob zoo, kom tsis muaj qhov txawv mus ntawm qhov txiav txim siab ua ntej ntawm tus Tswv Tsim uas tau txhawb nqa rau hauv ib tug neeg txoj hmoo. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj kav tau tias tib neeg lub neej yav tom ntej yuav zoo li cas; nws yeej raug npaj ua ntej los lawm ntev, thiab lawv niam thiab lawv txiv los yeej tsis muaj peev xwm hloov tau lawv txoj hmoo. Txawm yuav txhawj txog txoj hmoo los xij, txhua tus neeg yeej muaj kev ywj pheej, thiab txhua tus neeg yeej muaj lawv tus kheej txoj hmoo. Yog li, yeej tsis muaj leej twg niam thiab txiv muaj peev xwm tshem tau lawv txoj hmoo los sis muaj cai los haub ntxias ib qho me me li nyob rau hauv lub neej txoj sia. Nws tuaj yeem hais tau tias kev yug los rau hauv ib tsev neeg yeej raug npaj raws li txoj hmoo lawm thiab lub chaw tu kom tib neeg loj hlob yeej tsis tshaj qhov kev npaj ua kom tiav raws li tib neeg tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia. Lawv tsis nyob rau hauv txoj kev txiav txim txog ib tug neeg txoj hmoo hauv lub neej txoj sia los sis hom txoj hmoo nyob hauv ib tug neeg uas yuav tau ua kom tiav hlo lawv tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, yeej tsis muaj leej twg niam thiab txiv muaj peev xwm pab ua kom tiav lawv lub luag hauj lwm rau hauv lub neej txoj sia, thiab kuj ib yam nkaus thiab, yeej tsis muaj leej twg cov kwv tij neej tsa muaj peev xwm pab ua lawv lub luag hauj lwm hauv lub neej txoj sia tau. Tib neeg ua tiav nws tes hauj lwm li cas thiab tag nrho ntawm qhov kev ua neej uas tib neeg ua nws lub luag hauj lwm yog raug npaj raws lawv txoj hmoo hauv lub neej txoj sia lawm. Muab hais ua lwm lo lus, yeej tsis muaj leej twg cheem tau tej yeeb yam haub ntxias rau ib tug neeg tes hauj lwm uas raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Txhua tus tib neeg yuav loj hlob tiav niam tiav txiv rau ntawm tej chaw uas lawv loj hlob; dhau ntawd ces lawv mam li pib lawv tus kheej tej kev taug hauv lub neej txoj sia ib kauj ruam zuj zus thiab ua tiav hlo txoj hmoo uas tus Tswv Tsim tau npaj rau lawv. Raws li keeb kwm uas xav tsis txog, lawv nkag mus rau tib neeg txoj kev nyuaj siab ntau yam thiab xav tias yuav muaj dab tsi tshwm sim rau lawv tus kheej lub neej txoj sia tom qab ntawd, lawv pib ua kom tiav hlo lawv lub luag hauj lwm raws li qhov raug tsim los ua tib neeg ntawm tus Tswv Tsim txoj kev npaj tseg ua ntej rau Nws lub hwj chim kav lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 125

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Plaub: Kev Muaj Txij Nkawm

Kiag thaum tib neeg loj hlob thiab loj tiav niam tiav txiv lawm, tib neeg pib nrug deb ntawm lawv niam thiab lawv txiv thiab tej chaw uas yug lawv thiab tu lawv loj hloj los, thiab pib nrhiav txoj hau kev rau hauv lub neej txoj sia thiab caum raws li tus kheej lub hom phiaj kev ua neej hauv ntau hom kev coj noj coj ua sib txawv los ntawm lawv niam thiab lawv txiv. Thaum lub sij hawm no, yeej tsis muaj leej twg xav nyob nrog lawv niam lawv txiv mus ntxiv lawm, tab sis xav muaj ib tug txij nkawm uas yog tus yuav los koom rau hauv lawv lub neej txoj sia, ntawd yog, tus txij nkawm, ib tug neeg uas koom nrog nws txoj hmoo yog kev ua txij ua nkawm. Yog li, thawj lub neej txoj sia tseem ceeb tom qab muaj kev ywj pheej tag lawm ces yog kev muaj txij nkawm, uas txhua tus yuav tsum hla kom dhau zeeg sij hawm tseem ceeb uas plaub no.

1. Ib Tug Neeg Txoj Kev Xaiv Uas Tsis To Taub Qhov Tseeb Txog Kev Muaj Txij Nkawm

Kev muaj txij nkawm yog feem tseem ceeb hauv ib tug neeg lub neej txoj sia; nws yog lub sij hawm thaum tib neeg pib muaj ntau lub luag hauj lwm, thiab yuav tau ua kom tiav tej luag hauj lwm no ib qho zuj zus. Tib neeg xav ntau yam tsis muaj tseeb txog kev muaj txij nkawm ua ntej lawv tus kheej paub nws, thiab tag nrho tej yam tsis muaj tseeb no yog yam zoo saib. Cov poj niam xav kom lawv ib nrab yog Tub Huab Tais, thiab cov txiv neej xav kom lawv tau yuav Ntxhais Huab TaisDaus Dawb. Pom tau tias tib neeg muaj tej kev xav cuav rau kev muaj txij nkawm, lawv yeej npaj yam xav tau thiab tej qauv xav tau rau lawv tus kheej. Txawm tias tiam xav phem no tib neeg nyiam ua tej yam tsis muaj tseeb tas li rau kev muaj txij nkawm los xij, nws tseem haj yam ua rau muaj ntau yam qauv cai thiab yuav muab txhua pob khoom plig rau tib neeg thiab pom coj tus yeeb yam txawv txawv, cov neeg uas tau ntsib kev muaj txij nkawm los lawm yeej paub tias txawm muaj neeg to taub li cas los xij, txawm tib neeg yuav muaj tus yeeb yam rau nws li cas los xij, kev muaj txij nkawm tsis yog yam uas sawv daws xaiv tau.

Tib neeg ntsib ntau tus neeg rau hauv lawv lub neej txoj sia, tab sis yeej tsis muaj leej twg paub tias lawv tus txij nkawm yuav yog tus twg. Txawm tias txhua tus tib neeg nyias yeej muaj nyias tus kheej lub tswv yim thiab nws tus kheej txoj kev xav txog kev muaj txij nkawm los xij, yeej tsis muaj leej twg pom ua ntej tau tias thaum kawg leej twg yuav los ua lawv tus txij nkawm tiag, thiab tib neeg tus kheej tseem xav txog qhov no tsawg heev. Tom qab ntsib ib tug neeg uas koj nyiam, koj yuav caum raws tus neeg ntawd; tab sis xyov lawv puas nyiam los sis tsis nyiam koj, xyov lawv puas kam los sis tsis kam los ua koj tus txij nkawm—tsis yog koj txiav txim rau qhov ntawd. Tus neeg uas koj nyiam thiab ntshaw ntawd tej zaum yuav tsis yog tus neeg uas koj yuav tau koom ua neej nrog nws; thiab rov qab qees, tus neeg uas koj yeej ib txwm tsis xav txog cia li yuav nkag twj ywm los rau hauv koj lub neej txoj sia thiab dhau los ua koj tus txij nkawm, dhau los ua tus neeg tseem ceeb tshaj plaws rau hauv koj txoj hmoo, dhau los ua koj ib sab, tus neeg uas koj txoj hmoo dhia tsis dhau. Thiab yog li, txawm tias yuav muaj ntau plhom txoj kev muaj txij nkawm nyob hauv lub ntiaj teb no los xij, ib txog thiab txhua txoj yeej sib txawv: Muaj ntau txoj kev txij nkawm tsis txaus siab, muaj ntau txoj muaj kev zoo siab; muaj ntau txoj nyob rau sab Hnub Tuaj thiab sab Hnub Poob, muaj ntau txoj nyob rau sab Qaum Teb thiab sab Qab Teb; muaj ntau txoj zoo tiav log raws siab xav, muaj ntau txoj yuav tau tus txij nkawm muaj koob muaj npe zoo ib yam li nws; muaj ntau txoj muaj kev zoo siab thiab sib hlub, muaj ntau txoj ntsib kev chim siab thiab tu siab; muaj ntau txoj muaj kev sib khib los ntawm lwm tus, muaj ntau txoj tsis sib nkag siab thiab tsis muaj kev txaus siab; muaj ntau txoj muaj kev lom zem puv npo, muaj ntau txoj ua neej nrog kua muag thiab ua rau tag kev cia siab rau lub neej…. Hauv ntau txhiab niam txiv ntawm txoj kev muaj txij nkawm no, tib neeg nthuav tawm txog kev ncaj ncees thiab cog lus ua lub neej mus raws li txoj kev muaj txij nkawm; lawv nthuav tawm txog txoj kev hlub, kev sib koom tes, thiab kev sib yuav nyob ua txij ua nkawm mus tag ib txhiab ib txhis; los sis kev sib tso tseg thiab kev tsis sib nkag siab. Ib txhia tib neeg ntxeev siab rau lawv txoj kev muaj txij nkawm, los sis muaj kev ntxub rau nws. Txawm tias qhov kev muaj txij nkawm no yuav ua rau muaj kev zoo siab los sis kev chim siab los xij, txhua tus tib neeg tes hauj lwm hauv txoj kev muaj txij nkawm yeej raug npaj ua ntej tseg los ntawm tus Tswv Tsim lawm thiab yuav hloov pauv li; txhua tus tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm no kom tiav. Txhua tus tib neeg txoj hmoo uas ua rau muaj kev muaj txij nkawm yog yam hloov pauv tsis tau, tus Tswv Tsim yeej tau npaj ua ntej tseg los lawm ntev.

2. Txoj Kev Muaj Txij Nkawm Yog Yug Los Ntawm Nkawv Ob Tug Txij NkawmTxoj Hmoo

Txojkev muaj txij nkawm yog ib zeeg sij hawm tseem ceeb hauv ib tug neeg lub neej txoj sia. Nws yog ib yam ntawm tib neeg txoj hmoo thiab nws muaj qhov sib txuas tseem ceeb rau hauv tib neeg txoj hmoo; nws tsis raug teeb tsa los raws li ib tug neeg txoj kev xav tau los sis kev nyiam, thiab nws tsis raug cuam tshuam los ntawm tej yam tshwm sim sab nraud, tab sis nws raug txiav txim tiav hlo los ntawm nkawvob leeg txoj hmoo, raws li tus Tswv Tsim tej kev npaj thiab tej kev txiav txim ua ntej dhau los rau nkawm niam txiv txoj hmoo. Sab nraum daim tawv, lub hom phiaj ntawm txoj kev muaj txij nkawm yog yuav tsum ua kom haiv neeg muaj kev huaj vam mus txuas ntxiv, tab sis qhov tseeb tiag, yeej tsis muaj dab tsi rau hauv txoj kev muaj txij nkawm, nws tsuas yog ib teg hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav xwb. Hauv txoj kev muaj txij nkawm, tsis yog tib neeg yuav tsum tau ua kom muaj me tub me nyuam tuav tswj mus rau txheej tom ntej xwb; lawv tseem yuav tsum tuav kom tau txhua tes dej num ntawm txoj kev muaj txij nkawm thiab tej luag hauj lwm ntawd kom tiav hlo. Vim tias tib neeg txoj kev yug muaj feem cuam tshuam rau kev hloov pauv rau hauv tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig nws, tib neeg txoj kev muaj txij nkawm kuj yuav muaj kev cuam tshuam uas yuav zam tsis dhau rau cov neeg no, tej xwm txheej, thiab txhua tsav yam, thiab tshaj qhov no, tseem yuav hloov pauv txhua yam rau lawv tib si.

Thaum ib tug tib neeg dhau los txog rau qhov muaj kev ywj pheej lawm, lawv yuav pib ua lawv tus kheej txoj kev taug ib kauj ruam zuj zus rau hauv lub neej txoj sia, yuav ntsib cov neeg, tej xwm txheej, thiab txhua tsav yam uas muaj qhov sib txuas nrog rau lawv txoj kev muaj txij nkawm. Thaum lub sij hawm no, lwm tus neeg los yuav pib ua lawv lub neej ib kauj ruam zuj zus, los ntsib cov neeg, tej xwm txheej, thiab txhua tsav yam zoo ib yam nkaus li hais los no thiab. Hauv tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, ob tug tib neeg tsis muaj qhov sib cuam tshuam txog dab tsi uas muaj txoj hmoo sib raug yuav sib sau nkag los rau hauv ib txoj kev muaj txij nkawm thiab dhau los ua ib tsev neeg yam tsis txaus ntseeg: “ob tug kooj txig tuav ua ke ntawm tib txoj hlua.” Yog li, thaum tib neeg nkag mus rau txoj kev muaj txij nkawm lawm, nkawv txoj kev taug hauv lub neej txoj sia yuav muaj hwj chim thiab sib txhawb nqa rau ntawm nkawv ob leej, thiab nws zoo ib yam nkaus li ib nkawm txij nkawm txoj kev taug hauv lub neej txoj sia yuav muaj hwj chim thiab txhawb nqa rau ntawm nkawv tus kheej txoj hmoo hauv lub neej txoj sia. Muab hais ua lwm lo lus, tib neeg txoj hmoob yeej sib txuas ua ke, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm ua tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia kom tiav hlo tau los ntawm nws ib leeg los sis ua nws tus kheej lub luag hauj lwm tau ywj pheej kom tiav hlo yam tsis muaj lwm tus koom nrog. Tib neeg txoj kev yug muaj qhov pab txhawb loj heev rau kev sib raug zoo nrog sawv daws; thiab kev loj hlob kuj muj feem ntsig qhov kev sib raug zoo uas kev cov nyom no; thiab nws yog nkaus li qhov zam tsis dhau tej kev muaj txij nkawm thiab yuav raug tuav tseg rau hauv tib neeg tej kev sib saib sib xyuas tag nrho rau sawv daws, uas txhua tus neeg ntawd cov neeg noj yuav muaj feem cuam tshuam rau txoj hmo ntawm lawv txhua tus uas muaj feem koom nrog nws. Txojkev muaj txij nkawm tsis yog qhov uas tau tshwm sim los ntawm nkawm niam txiv ntawm tsev neeg, los ntawm lawv kis uas lawv loj hlob, los ntawm lawv qhov tshwm sim, los ntawm lawv lub hnub nyoog, lawv qhov zoo, lawv tej kev tshaj lij, los sis lwm feem; feem ntau, nws tshwm sim los ntawm qhov koom ua tes hauj lwm thiab ntsig txog txoj hmoo. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev muaj txij nkawm, nws yog tib neeg txoj hmoo uas tus Tswv Tsim yeej tau s coj thiab tau npaj los rau lawv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 126

Lub Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb Uas Tsib: Kev Muaj Me Tub Me Nyuam

Tom qab sib yuav lawm, tib neeg yuav pib npaj muaj me tub me nyuam mus rau tiam tom ntej. Yeej tsis muaj leej twg hais tau tias lawv yuav muaj pes tsawg tus me nyuam thiab yuav muaj tub los yog muaj ntxhais; tej no yeej raug txiav txim raws li tus neeg ntawd txoj hmoo, yeej raug npaj ua ntej tseg los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Qhov no yog zeeg sij hawm tseem ceeb uas tsib uas ib tug neeg yuav tsum hla dhau.

Yog tib neeg yug los txhawm rau ua kom tiav hlo lub luag hauj lwm ntawm ib tug neeg tus me nyuam, ces cov me nyuam yug rau tiam tom ntej yuav tsum ua lub luag hauj lwm ntawm lawv niam thiab lawv txiv kom tau tiav hlo raws li qhov ntawd. Qhov kev hloov pauv ua lub luag hauj lwm no ua rau tib neeg paub ntau yam sib txawv raws li zeeg sij hawm ntawm txoj sia uas los ntawm tej kev xam pom sib txawv. Nws kuj ua rau tib neeg muaj kev npaj ua lub neej sib txawv raws li qhov lawv ntsib los ntawm txoj kev paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, uas yeej raug cim tseg tib yam nkaus, thiab los ntawm qhov tib neeg ntsib qhov tseeb tias yeej tsis muaj leej twg rhais ruam dhau los sis hloov tau txoj kev npaj ua ntej tseg ntawm tus Tswv Tsim.

1. Tib Neeg Tsis Muaj Kev Tswj Kav Qhov Yuav Muaj Me Nyuam Ntawm Tib Neeg

Kev yug, kev loj hlob, thiab txoj kev muaj txij nkawm yeej ua rau muaj qhov tsis haum siab ntau yam thiab muaj ntau theem kev sib txawv. Ib txhia tib neeg tsis txaus siab rau lawv tsev neeg los sis rau lawv tus kheej lub cev thiab ntsej muag; ib txhia tsis nyiam lawv niam thiab lawv txiv; ib txhia tsis haum siab los sis muaj lus yws txog ib puag ncig ntawm tej chaw lawv loj hlob. Thiab tag nrho tej hais los no, yam uas tib neeg feem coob pheej tsis haum siab tshaj plaws yog txoj kev muaj txij nkawm. Txawm tias tib neeg yuav tsis haum siab li cas txog lawv qhov yug, lawv qhov loj tiav niam tiav txiv, los sis txoj kev muaj txij nkawm los xij, txhua tus tib neeg uas hla dhau tej no yeej paub tias tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm xaiv lub chaw yug thiab yuav yug los rau thaum sij hawm twg, lawv yuav zoo li cas, leej twg yuav yog lawv niam thiab lawv txiv, thiab leej twg yuav yog lawv tus txij nkawm, tab sis yuav tsum lees txais txoj kev xav saum Ntuj Ceeb Tsheej. Tiam sis thaum txog lub sij hawm uas tib neeg yuav pib tu lawv cov me nyuam tiam tom ntej, lawv yuav tiv thaiv txhua yam uas lawv ua tsis tau zoo rau hauv lawv thawj ib nrab neej mus rau lawv cov me tub me nyuam uas yuav tuav lawv lub neej, vam tias lawv cov me tub me nyuam yuav pab kho rau tag nrho tej uas lawv ua tsis tau zoo rau hauv lawv thawj ib nrab neej ntawd. Yog li tib neeg thiaj muaj kev npau suav txhua yam rau lawv cov me nyuam tias: xav kom lawv cov ntxhais loj hlob los zoo nkauj ntxim siab, lawv cov tub loj hlob los zoo nraug siab zoo; xav kom lawv cov ntxhais paub cai thiab tshaj lij thiab xav kom lawv tej tub yog tub kawm ntawv tau zoo thiab yog tub ncaws pob uas muaj koob nrov npe; xav kom lawv cov ntxhais coj zoo, txim txiaj, thiab txawj xav, thiab kom lawv tej tub tshaj lij, muaj peev xwm, thiab txawj xav. Lawv vam kom lawv cov me nyuam, tsis hais yog ntxhais los sis yog tub muaj kev hawm rau tej laus, hawm thiab hlub lawv niam lawv txiv, txhua leej txhua tus hlub thiab qhuas lawv…. Thaum los txog theem no lawm, xav kom lub neej zoo li lub caij nplooj ntoos hlav tshiab, thiab yog tus neeg tshiab neeg siab zoo nyob hauv tib neeg lub siab. Tib neeg paub tias lawv tsis muaj hwj chim thiab tsis muaj kev cia siab rau hauv lub neej no, paub tias lawv yuav tsis muaj lwm lub caij nyoog ntxiv lawm los sis tsis muaj kev cia siab tias yuav los sawv ntseg nroos txim txiaj hlo rau ntawm sawv daws, thiab paub tias lawv yuav tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tsum tau lees txais lawv txoj hmoo. Thiab yog li ntawd lawv thiaj npaj tag nrho lawv tej kev cia siab, lawv tej kev ntshaw thiab kev npau suav uas tseem ua tau tiav ntawd tso rau txheej me nyuam tom ntej, vam tias lawv tej me nyuam yuav muaj peev xwm pab lawv ua kom tau raws li lawv txoj kev npau suav thiab lawv txoj kev ntshaw; xav kom lawv tej ntxhais thiab tej tub coj lub koob lub npe muaj meej mom los rau lawv tsev neeg, dhau los ua tus neeg tseem ceeb, neeg nplua ntuj, los sis muaj koob nrov npe zoo. Muab hais luv luv, lawv xav pom lawv tej me nyuam txoj hmoo loj hlob tuaj. Tib neeg tej kev npaj thiab tej kev xav yeej zoo tiav log lawm; lawv tseem tsis paub tias lawv yuav muaj pes tsawg tus me nyuam, lawv tej me nyuam lub cev thiab lub ntsej muag, rab peev xwm, thiab yav tom ntej tsis yog yam lawv yuav tau txiav txim, qhov ntawd tseem tsis yog lawv cov me nyuam txoj hmoo nyob rau hauv lawv ob txhais tes thiab los? Tib neeg tsis yog tus tswj lawv tus kheej txoj hmoo, tiam sis lawv xav hloov txoj hmoo ntawm cov neeg hluas; lawv tsis muaj hwj chim khiav kom dim lawv tus kheej txoj hmoo, tiam sis lawv tseem xav tswj kav lawv tej tub thiab tej ntxhais txoj hmoo. Puas yog lawv ntaus nqi lawv tus kheej siab dhau lawm? Tej no tseem tsis yog tib neeg txoj kev ruam thiab kev tsis paub qab hau dab tsi thiab los? Tib neeg yuav pab txhawb lawv cov me tub me nyuam kom mus tau deb raws li qhov lawv ua tau, tab sis thaum kawg, tib neeg tej kev npaj thiab kev ntshaw yeej tsis muaj peev xwm qhia tau tias yuav muaj me nyuam pes tsawg leej los sis tej me nyuam no yuav zoo li cas. Ib txhia tib neeg txom nyem tab sis yug me nyuam coob leej; ib txhia nplua nuj tiam sis yeej tsis muaj ib tug me nyuam hlo li. Ib txhia xav tau ntxhais tab sis yeej tsis tau raws li siab xav; ib txhia xav tau tub tab sis yeej yug tsis tau tub li. Hos muaj ib txhia xav tias, cov me nyuam yaus yog koob hmoov; lwm tus neeg ho xav tias lawv yog neeg txhaum. Ib txhia niam txiv yog neeg tshaj lij, tiam sis yug tau cov me nyuam los ruam; ib txhia niam txiv nquag heev thiab siab ncaj, tiam sis lawv yug tau cov me nyuam los tub nkeeg. Ib txhia niam txiv siab zoo thiab coj ncaj tab sis yug tau cov me nyuam los txawj dag thiab siab phem. Ib txhia niam txiv muaj lub siab thiab lub cev zoo tab sis yug tau cov me nyuam los tsis taus. Ib txhia niam txiv yog neeg dog dig thiab ua dab tsis los tsis tau raws siab xav tiam sis muaj cov me nyuam ua tau tej yam tseem ceeb tiav log. Ib txhia niam txiv tsis muaj meej mom dab tsi li tiam sis muaj cov me nyuam muaj suab npe nrov. …

2. Tom Qab Tu Tiam Tom Ntej Tag Lawm, Tib Neeg Thiaj Muaj Kev To Taub Tshiab txog Txoj Hmoo

Cov neeg feem ntau sib yuav rau thaum muaj hnub nyoog thaj tsam peb caug xyoo, ib lub sij hawm hauv lub neej uas tib neeg tseem tsis muaj kev to taub zoo txaus txoj txoj hmoo. Tab sis thaum tib neeg pib tu cov me nyuam, thiab thaum lawv tej me nyuam loj hlob zuj zus tuaj lawm, lawv saib tiam tshiab rov qab pib ua lub neej thiab ntsib txhua yam ib yam nkaus li tiam dhau los, thiab mam li pom lawv tus kheej yav dhau rau hauv lawv tej me nyuam, lawv mam nkag siab tias txoj kev uas cov tiam hluas tam sim no taug los zoo ib yam lawv tus tiam thiab, tsis muj peev xwm npaj tseg ua ntej thiab xaiv tsis tau. Tau pom qhov tseeb no lawm tias, lawv tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tsum tau lees lawv txhua tus txoj hmoo uas yeej raug npaj tseg ua ntej los lawm, yam lawv tsis paub txog nws li, lawv yuav maj mam tso lawv tus kheej tej kev ntshaw tseg zuj zus thiab qhov ua neeg siab zoo hauv lawv lub siab yuav tawg zuj zus thiab tuag mus…. Cov neeg nyob rau tiam sij hawm no tau hla dhau txoj kev ua neej tseem ceeb, muaj kev to taub tshiab txog lub neej txoj sia, tau txais tus cwj pwm tshiab. Ib tug tib neeg nyob rau tiam no muaj kev cia siab ntau npaum li cas rau yav tom ntej thiab lawv muaj kev vam khom thiab kev cia siab dab tsi rau yav tom ntej? Ib tug poj niam uas muaj hnub nyoog tsib caug xyoo lawm puas tseem muaj kev npau suav xav yuav Tub Huab Tais thiab? Ib tug txiv neej uas muaj hnub nyoog tsib caug xyoo lawm puas tseem nrhiav thiab xav tau Ntxhais Huab Tais Daus Dawb thiab? Ib tug poj niam uas muaj hnub nyoog ib nrab neej no lawm puas tseem xav hloov ntawm tus me nyuam os tsis zoo nkauj mus ua ib tug os dej dawb thiab? Cov txiv neej laus feem ntau uas muaj hauj lwm ua lawm puas xav zoo li cov tub hluas? Muab hais ua lub ntsiab lus tias, txawm tib neeg yuav yug los ua txiv neej los sis yug los ua poj niam los xij, txhua tus neeg ua neej nyob rau tiam no yeej muaj qab hau, muaj tus cwj pwm muaj qab hau rau txoj kev muaj txij nkawm, muaj tsev neeg, thiab muaj tej me tub me nyuam. Tsis muaj kev xaiv seem tseem ceeb rau tus neeg no lawm, thiab tsis xav twv txoj hmoo. Thaum tib neeg muaj kev paub lawm, kiag thaum tib neeg los txog rau tiam no, tib neeg yeej txhim kho tau tus cwj pwm: “Tib neeg yuav tsum lees txais txoj hmoo; lawv tej me nyuam yuav muaj lawv tus kheej txoj hmoov; Ntuj Ceev Tsheej yeej tau npaj tib neeg txoj hmoo lawm.” Cov neeg feem ntau tsis to taub qhov tseeb, tom qab tib neeg tau ntsib tag nrho tej huab cua phem, tej kev tag kev cia siab, thiab tej kev txom nyem ntawm lub ntiaj teb no lawm, yuav muab tej yam uas lawv nkag siab tob txog tib neeg lub neej txoj sia hais ua tsib lo lus tseem ceeb tias: “Qhov ntawd yog txoj hmoo!” Txawm tias koog lus no yuav hais txog tib neeg ntiaj teb txoj kev nkag siab lub ntsiab lus ntawm txoj hmoo thiab tej lus xaus uas lawv tau los, txawm tias nws yuav ua rau pom tias tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg hlo li los xij, yeej muaj peev xwm piav qhia tau muaj cag muaj ceg thiab raug zoo, nws tseem tshuav deb rau ntawm txoj kev to taub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab yuav hloov tam tsis tau tej kev txawj ntse ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 127

Kev Ntseeg Txoj Hmoo Hloov Tam Tsis Tau rau Tej Kev Txawj Ntse ntawm tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Kev tau ua raws Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, nej txoj kev txawj ntse txog txoj hmoo puas muaj qhov sib txawv tseem ceeb ntawm tib neeg hauv lub ntiaj teb? Nej puas to taub qhov tseeb ntawm txoj hau kev kawg npaj tseg ua ntej ntawm tus Tswv Tsim thiab nej puas paub tseeb txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav? Ib txhia tib neeg muaj kev paub tob, muaj kev to taub zoo txog koog lus “qhov ntawd yog txoj hmoo,” tiam sis lawv tsis ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav ib qho hlo li; lawv tsis ntseeg tias tib neeg txoj hmoo raug npaj thiab raug coj los ntawm Vajtswv, thiab lawv tsist txaus siab zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav. Cov neeg zoo li no yog kiag tej yam uas ntab saum dej hiav txwv, raug tej nthwv dej ntsawj mus los rau ub rau no tsis muaj kev xaiv, tsuas nyob tos ntsiag to thiab tawm mus ntawm lawv txoj hmoo lawm xwb. Tiam sis lawv tsis paub tias tib neeg txoj hmoo yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav; lawv tus kheej yuav tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv lub hwj chim kav thiab muaj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim, zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, tso tseg kev tawm tsam rau txoj hmoo, ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev qhuab qhia. Muab hais ua lwm lo lus tias, kev lees txais txoj hmoo tsis zoo ib yam li kev kev zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav; kev ntseeg txoj hmoo tsis yog txhais tau tias tib neeg yuav tsum lees txais, lees paub, thiab paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav; kev ntseeg txoj hmoo yog kev lees paub txog nws qhov tseeb thiab nws qhov tshwm sim uas ntseeg tau xwb. Qhov no sib txawv mus ntawm qhov kev paub txog tus Tswv Tsim tej kev cai hauv tib neeg txoj hmoo, txawm mus ntawm kev lees paub txog tus Tswv Tsim yog lub hauv paus ntawm thaj chaw tswj hwm tag nrho txhua tsav txhua yam txoj hmoo, thiab tseem tshuav deb heev txog qhov yuav zwm rau tus Tswv Tsim tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj rau txib neeg txoj hmoo. Yog ib tug tib neeg tsuas ntseeg txoj hmoo xwb—txawm tias lawv yuav paub tob txog nws los xij—tab sis lawv yeej tsis muaj peev xwm paub thiab lees paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav rau ntawm tib neeg txoj hmoo, zwm rau nws thiab lees txais nws, ces lawv lub neej txoj sia yuav ntsib kev puas tsuaj, ua lub neej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, tsis muaj qab hau dab tsi; lawv tseem tsis muaj peev xwm nkag los rau hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj hwm, txhawm rau kom raug tsim ua tib neeg muaj kev txawj xav thiab txaus siab raws li tus Tswv Tsim txoj kev pom zoo. Ib tug tib neeg uas yog tus paub tseeb thiab swm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav yuav tsum coj tus yam ntxwv nquag plias, tsis yog coj tus yam ntxwv nyob ntsiag to los sis pab tsis tau dab tsi li. Hos hom neeg zoo li no yeej lees txais tias txhua yam raug txoj hmoo tsis zoo, lawv yuav tsum muaj lub ntsiab lus ntawm lub neej txoj sia thiab txoj hmoo kom yog thiab raug: Txhua lub neej txoj sia yeej zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Thaum tib neeg tig saib txoj kev taug sab tom qub qab dhau los, thaum tib neeg nco txog txhua zeeg sij hawm ntawm lawv lub neej yav dhau los, tib neeg mam pom tias txhua kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev taug hauv lub neej txawm yuav ntxhov quas niab los sis du lwb lug los xij, Vajtswj tsuas qhia tib txoj kev raws li qhov npaj tseg xwb. Nws yog Vajtswv tej kev npaj, Nws ua tib zoo npaj tseg rau tib neeg uas niaj hnub tam sim no los yeej tseem tsis muaj neeg paub txog. Yuav muaj peev xwm lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yuav txais Nws txoj kev cawm dim—txoj hmoo zoo ntawd yog dab tsi! Yog ib tug tib neeg coj tus cwj pwm phem rau txoj hmoo, nws ua pov thawj tau tias lawv tab tom tawm tsam txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg rau lawv, nws ua pov thawj tau tias lawv tsis muaj tus cwj pwm zwm rau. Yog tib neeg coj tus cwj pwm zoo rau Vajtswv lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo, ces thaum tib neeg tig saib rov qab txog lawv txog kev taug yav dhau los, thaum tib neeg tuav tau Vajtswv lub hwj chim kav, tib neeg yuav mob siab zwm rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg, lawv yuav txiav txim siab ntau ntxiv thiab muaj kev ntseeg tus kheej siab cia Vajtswv coj kev qhia tib neeg txoj hmoo thiab tiv thaiv kev tig ntxeev siab rau Vajtswv. Cov tib neeg uas pom tias thaum lawv tsis nkag siab txoj hmoo, thaum tib neeg tsis to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav, thaum tib neeg tsis xyuam xim rau txoj kev taug mus tom hau ntej, mus qaug poj qaug poog hla raws tej kev pos huab nti, yuav ua rau taug raws txoj kev no nyuaj heev, ua rau siab tawg tag. Yog li thaum tib neeg lees paub Vajtswv lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo lawm, tus neeg tshaj lij yuav ua kom paub nws thiab lees txais nws, tso tej hnub uas ua rau mob siab pov tseg kom tag thaum lawv tsim lub neej zoo los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes, thiab tiv thaiv tej yam cuam tshuam rau txoj hmoo thiab caum raws yam hu ua “tej hom phiaj hauv lub neej txoj sia” hauv lawv tus kheej txoj kev taug. Thaum tib neeg tsis muaj Vajtswv lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom Nws lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm lees paub kom meej rau Vajtswv lub hwj chim kav lawm, ces txhua hnub yeej tsis muaj txiaj ntsig li, tsis muaj nuj nqi li, tsuas muaj kev txom nyem siab ntsws xwb. Txawm tias tib neeg yuav nyob rau qhov twg los xij, txawm tias lawv txoj hauj lwm yuav zoo li cas los xij, tib neeg txoj kev ua neej thiab kev caum raws lawv lub hom phiaj yuav txhawb tsis tau dab tsi rau lawv, tiam sis tseem ntsib kev lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem yam tsis paub kawg li, cov neeg zoo li no tsis muaj peev xwm tig ntsia law lub neej yav qub qab dhau los. Tsuas yog thaum tib neeg kam lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, zwm rau Nws tej kev coj thiab tej kev npaj, thiab nrhiav qhov tseeb hauv tib neeg lub neej txoj sia xwb lawv thiaj li yuav maj mam khiav tawm tau zuj zus los ntawm txhua yam kev raug lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem, thiab tshem txhua yam ntawm txoj kev qhuav qhawv tawm ntawm lub neej txoj sia mus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 128

Tsuas Yog Cov Neeg Uas Zwm Rau tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Tau Txais Kev Ywj Pheej Tiag

Vim tias tib neeg tsis lees paub Vajtswv tej kev coj thiab Vajtswv lub hwj chim kav, lawv yeej ib txwm ntsib txoj hmoo nyuaj thiab kev coj tus cwj pwm tig ntxeev siab, thiab lawv yeej ib txwm xav muab Vajtswv lub hwj chim thiab lub hwj chim kav thiab txoj hmoo ntawm txhua tsav yam ntiab tawm mus, vam tias yuav hloov pauv qhov ua tsis tau zoo tam sim no thiab yuav hloov pauv lawv txoj hmoo. Tab sis lawv yeej ib txwm ua tsis tau li thiab raug rhuav tshem txhua zaus. Yuav ua rau muaj kev tawm tsam nkag mus rau hauv tib neeg tus ntsujplig, ua rau muaj kev mob siab ti nkaus rau hauv tib neeg tej pob txha, vim tib neeg muab lawv lub neej txoj sia pov tseg txhua lub sij hawm. Dab tsi ua rau mob siab? Nws puas yog vim los ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, los sis puas yog vim los ntawm ib tug tib neeg yug los tsis muaj hmoo? Yeej pom meej tias, tej no yeej tsis muaj tseeb. Qhov kawg kiag, nws yog vim yog los ntawm tej kev uas tib neeg siv, thiab tej kev lawv xaiv ua lawv lub neej. Ib txhia tib neeg yuav tsis nkag siab txog tej yam no. Tab sis thaum koj paub tiag tiag lawm, thaum koj lees tiag tiag tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo lawm, thaum koj to taub tiag tiag tias txhua tsav yam uas Vajtswv tau npaj rau koj thiab tau txiav txim rau koj ntawd yog ib yam txiaj ntsig tseem ceeb tshaj plaws thiab yog kev tiv thaiv lawm, thaum ntawd koj mam li hnov koj lub siab mob nqig, thiab hnov koj lub cev sib kha, dim plaws, thiab ywj pheej. Kev txiav txim raws li tej yam ntxwv ntawm tib neeg feem coob, lawv tsis muaj peev xwm ua kom tau raws li tej lus muaj nuj nqi thiab lub ntsiab lus ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo, txawm tias qhov tseeb tiag lawv tsis xav ua lub neej mus raws li qhov uas lawv ua dhau los thiab xav muab lawv txoj kev mob siab tshem tawm mus kom tag los xij; qhov tseeb tiag, lawv tsis muaj peev xwm lees thiab zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab lawv tseem paub tsawg heev txog qhov yuav nrhiav kev tawm mus li cas thiab lees txais tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj. Yog li, yog tib neeg tsis muaj peev xwm lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim muaj lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo thiab tag nrho rau ib puas tsav yam ntawm tib neeg, yog lawv tsis muaj peev xwm zwm rau tus Tswv Tsim txoj kev tswj hwm, ces nws yuav ua rau lawv raug txhawb nyuaj thiab khiav tsis dim lub txoj kev xav tias “tib neeg txoj hmoo yog nyob hauv lawv tus kheej ob txhais tes.” Nws yog ib qho nyuaj rau lawv rhuav tshem kev mob siab ntawm lawv qhov tawm tsam rau txoj hmoo thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim, thiab, tsis tas hais, qhov lawv yuav dhau los muaj kev ywj pheej thiab kev ywj siab yuav tsis yog ib qho yooj yim, kom tib neeg dhau los ua cov tib neeg uas pe hawm Vajtswv. Tab sis muaj ib txoj hau kev yooj yim heev rau tib neeg ua kom dim los ntawm tus yam ntxwv no, qhov ntawd yog yuav tsum tau tso tib neeg txoj kev ua neej qub tseg; tso tib neeg tej hom phiaj qub yav dhau los hauv lub neej txoj sia tseg; muab lawv txoj kev ua neej yav dhau los coj los saib lub ntsiab thiab txheeb xyuas, txoj kev xam pom ntawm lub neej txoj sia, tej kev caum raws, tej kev ntshaw, thiab tej kev xav; thiab dhau ntawd mam muab tej ntawd coj los piv rau Vajtswv lub siab nyiam thiab tej kev xav tau rau tib neeg, thiab saib seb puas muaj tej yam tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab qhov xav tau, seb puas muaj tej yam pab txhawb tau zoo rau yam muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia, ua rau tib neeg muaj kev to taub zoo txog qhov tseeb, thiab ua rau tib neeg nyob nrog kev ua neeg nyob thiab coj tus yeeb yam raws nraim li ib tug tib neeg. Thaum koj rov qab ntsuam xyuas dua thiab ua tib zoo tshuaj xyuas cov hom phiaj uas tib neeg caum raws hauv lub neej txoj sia thiab tag nrho lawv tej kev ua neej nyob, koj yuav tsis pom muaj ib yam ntawm tej ntawd zoo thooj raws li tus Tswv Tsim txoj kev xav thaum lub hauv paus uas Nws tau tsim tib neeg ntiaj teb li. Tag nrho tej ntawd ua rau tib neeg txav mus deb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev saib xyuas; tag nrho lawv yog cov ntxiab cuab uas ua rau tib neeg dhau los ua neeg qia vuab tsuab, thiab tej ntawd coj lawv mus rau hauv ntuj tawg. Tom qab koj lees paub qhov no lawm, koj tes dej num yog yuav tsum tso koj tej kev xav qub ntawm lub neej txoj sia tseg, txav kom deb ntawm cov ntxiab cuab no, cia Vajtswv los saib xyuas koj lub neej txoj sia thiab tsim tej kev npaj rau koj; nws yuav tsum tau npaj zwm rau Vajtswv tej kev coj thiab txoj kev coj qhia nkaus xwb, txhawm rau kev ua neej tsis muaj kev xaiv ib tug tib neeg, thiab dhau los ua ib tug neeg pe hawm Vajtswv. Qhov no mloog zoo li yooj yim, tab sis nws yog ib yam ua tau nyuaj heev. Ib txhia tib neeg thev taus qhov mob, tab sis lwm tus thev tsis tau. Ib txhia tib neeg txaus siab ua raws, hos lwm tus tsis txaus siab ua raws. Cov neeg uas tsis txaus siab yeej tsis muaj kev ntshaw thiab tsis xav daws qhov teeb meem; lawv yeej paub tseeb txog Vajtswv lub hwj chim kav, paub zoo tiav log tias Vajtswv yog tus npaj txhua yam thiab npaj tib neeg txoj hmoo, tiam sis lawv tseem nti tawm thiab khiav tawm thiab tsis pom zoo cia lawv txoj hmoo nyob rau hauv Vajtswv lub xib tes thiab muab kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav; ntxiv rau qhov no, lawv tawm tsam Vajtswv tej kev coj thiab tej kev npaj. Yog li ntawd thiaj li ib txwm muaj ib txhia tib neeg xav pom kom lawv tus kheej rab peev xwm yog li cas; lawv xav hloov lawv txoj hmoo los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes, los sis ua kom tau txais kev zoo siab los ntawm lawv tus kheej lub hwj chim, xav pom seb lawv puas muaj peev xwm hla dhau Vajtswv lub hwj chim thiab sawv siab tshaj Vajtswv lub hwj chim kav. Kev puas tsuaj ntawm tib neeg tsis yog tias lawv nrhiav kev zoo siab rau lub neej txoj sia, tsis yog tias lawv caum kev muaj koob nrov npe thiab caum txoj hmoov los sis tawm tsam rau lawv tus kheej txoj hmoo raws hauv txoj kev pos huab nti xwb, tab sis tom qab lawv pom tus Tswv Tsim tshwm sim lawm, tom qab lawv paub qhov tseeb tias tus Tswv Tsim muaj lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo lawm, lawv tseem tsis muaj peev xwm kho lawv tej kev ua neej, tsis muaj peev xwm rhais ruam tawm tau ntawm lub qhov av nkos, tab sis lawv tseem ua siab tawv qhawv thiab tiv lawv tej kev ua yuam kev. Lawv tseem xav kov hauv qhov av nkos no, xav txeeb thiab tawm tsam tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, tiv kom mus txog thaum tag txoj sia, tsis muaj kev pab txhawb nqa dab tsi tag nrho. Yuav ua kom mus txog thaum tib neeg raug mob thiab los ntshav kiag lawm ces lawv mam li txiav txim siab tso tseg thiab thim rov qab. Qhov no yog tib neeg txoj kev tu siab tseeb. Yog li Kuv thiaj li hais tias, cov neeg uas xaiv los zwm rau yog cov neeg ntse, thiab cov neeg uas xaiv los khiav kom dim yog cov neeg ruam tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 129

Zeeg Sij Hawm Tseem Ceeb UasRau: Kev Tuag

Tom qab tib neeg lub neej maj nroos tas li, muaj ntau yam tag kev cia siab thiab ua tsis tau raws li siab xav, tom qab muaj ntau yam kev zoo siab xyiv fabthiab kev tu siab thiab muaj qhov ua tau zoo thiab qhov ua tsis tau phem, tom qab pw lub txim los ntau lub xyoos, tom qab saib tej caij nyoog tag thiab rov qab los txog dua tshiab, tib neeg hla dhau tej yam tseem ceeb hauv lub neej txoj sia yam tsis nco xam pom dab tsi li, thiab ib pliag ntshis xwb, txawm siv txog lawv tus kheej xyoo so laus lawm. Tej nqaij kos raug muaj thoob plaws rau ntawm tib neeg lub cev: Tsis muaj leej twg yuav sawv tau siab lawm, tib neeg tej plaub hau dub dhau los ua dawb, qhov muag pom kev zoo tig los tsis pom kev zoo, thiab tej tawv nqaij nruj thiab mos dhau los txoom tag thiab dub tej tee lawm. Tej tus hnov lus tsis zoo, tej tus hniav dam thiab poob los, tej tus ua tau ceev dhau los ua qeeb, tej tus ua siab qeeb zuj zus…. Thaum los txog lub sij hawm no lawm, tib neeg yuav hais txog lub xyoo kawg ntawm lawv txoj kev ua hluas thiab nkag rau hauv lub lawv lub neej so laus: hnub nyoog laus lawm. Txuas ntxiv ntawd, tib neeg yuav ntsib kev tuag, zeeg sij hawm tseem ceeb kawg hauv ib tug tib neeg lub neej txoj sia.

1. Tsuas Yog Tus Tswv Tsim Xwb Thiaj Tuav Lub Hwj Chim ntawm Txoj Sia thiab Txoj Kev Tuag Tshaj Tib Neeg

Yog tib neeg txoj kev yug raug npaj ua ntej los ntawm lawv lub neej txoj sia yav dhau los lawm, ces lawv txoj kev tuag yog qhov kawg ntawm txoj hmoo ntawd. Yog tib neeg txoj kev yug yog pib ntawm lawv tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia no, ces lawv txoj kev tuag yog kawg ntawd tes hauj lwm ntawd. Vim tus Tswv Tsim yeej tau txiav txim hnub yug los ntawm tib neeg sawv daws lawm, dhau ntawd Nws kuj tau npaj hnub tib neeg txoj kev tuag tib si. Muab hais ua lwm lo lus, yeej tsis muaj leej twg cia li nyob nyob es lam cia li yug los, yeej tsis muaj leej twg txoj kev tuag cia li lam los txog kiag tam sim ntawd, thiab tag nrho kev yug los thiab kev tuag yog sib txuas nrog tib neeg yav qub qab dhau los thiab kev ua neej tam sim no. Tag nrho tib neeg txoj kev yug los thiab txoj kev tuag yeej raug npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm; qhov no yog ib tug tib neeg txoj hmoo, ib tug tib neeg txoj hmoo. Vim nws muaj lus piav qhia ntau txog tib neeg txoj kev yug los, nws kuj muaj tseeb tiag tias tib neeg txoj kev tuag yeej tshwm sim raws li qhov ib txwm muaj hauv lawv tus kheej, raws tej kis xwm txheej tshwj xeeb. Qhov no yog kev muaj qab hau sib txawv ntawm zeeg sij hawm hauv ib tug tib neeg txoj sia thiab tus xeeb ceem thiab lub sij hawm sib txawv ntawm lawv tej kev tuag. Ib txhia tib neeg muaj zog thiab noj qab nyob zoo, tiam sis tuag thaum tseem hluas; hos lwm cov tsis muaj zog thiab muaj mob, tiam sis nyob laus nkoos thiabmam li tuag lawm. Ib txhia cia li ploj tuag ntsiag to yam tsis paub paus ntsis dab tsi li, hos lwm cov yeej ploj tuag raws li qhov ib txwm tuag. Ib txhia tag sim neej deb ntawm lawv tsev, hos lwm cov qi lawv ob lub qhov muag zaum kawg nrog cov uas lawv hlub nyob ntawm lawv ib sab. Ib txhia tib neeg tuag saum huab cua, hos lwm cov tuag rau hauv lub ntiaj teb. Ib txhia tog rau hauv dej, hos lwm cov ploj tuag raws kev puas tsuaj raws li qhov ib txwm muaj. Ib txhia tuag thaum sawv ntxov, hos lwm cov tuag thaum tsaus ntuj. … Txhua leej txhua tus tib neeg xav kom yug los muaj koob nrov npe, muaj lub neej nplua ntuj, thiab thaum tuag muaj meej mom, tab sis yeej tsis muaj leej twg hla dhau lawv tus kheej txoj hmoo, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm khiav dim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Qhov no yog tib neeg txoj hmoo. Tib neeg muaj peev xwm npaj tau txhua yam rau lawv lub neej yav tom ntej, tab sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm npaj tus xeeb ceem thiab lub sij hawm ntawm lawv txoj kev yug los thiab lawv txoj kev tuag mus hauv lub ntiaj teb no. Txawm tias tib neeg yuav ua kom lawv zoo tshaj plaws kom zam dhau thiab tawm tsam txoj kev tuag los xij, yeej tseem tsis muaj leej twg paub txog tej ntawd, txoj kev tuag yeej los ze yam ntsiag to lawm. Yeej tsis muaj leej twg paub tias lawv yuav ploj tuag rau thaum twg los sis yuav tshwm sim ntau tsawg li cas. Pom tseeb tias, nws tsis yog tib neeg tuav lub hwj chim ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, tsis yog ib txhia yuav muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb raws li qhov ib txwm muaj, tab sis yog los ntawm tus Tswv Tsim, yog tus uas muaj hwj chim loj tib tug xwb. Ib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tsis yog los ntawm ntuj tsim teb raug, tab sis vim yog tshwm sim los ntawm lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim.

2. Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav Ces Yuav Raug Hem los ntawm Txoj Kev Ntshai Tuag

Thaum tib neeg muaj hnub nyoog laus nkoos lawm, qhov nyuaj uas ib neeg yuav ntsib tsis yog npaj rau tsev neeg los sis ua kom tau raws li tib neeg txoj kev ntshaw loj tshaj plaws hauv lub neej txoj sia, tab sis yog qhov yuav npaj lawv lub neej txoj sia thaum yav laus no li cas, yuav ntsib qhov kawg ntawm lawv lub neej txoj sia li cas, yuav npaj lub sij hawm rau thaum kawg ntawm tib neeg lub neej txoj sia li cas. Txawm tias saib sab nraud los zoo li tib neeg tsis mob siab rau txoj kev tuag, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm zam dhau tej kev tshawb nrhiav tej yam no, vim yeej tsis muaj leej twg paub tias muaj ib lub ntiaj teb nyob deb sab tid yog lub ntiaj teb ntawm txoj kev tuag, lub ntiaj teb uas tib neeg tsis muaj peev xwm nkag siab tau los sis hnov tau, tias lawv yeej yuav tsis paub txog qhov ntawd. Qhov no ua rau tib neeg ntshai ntsib txoj kev tuag ntawm txoj sia, ntshai ntsib nws raws li qhov lawv tsim nyog ua tau; rov qab qee, lawv ua zoo tshaj plaws kom zam dhau txoj kev tuag. Yog li ntawd thiaj ua rau txhua tus tib neeg muaj kev ntshai txog txoj kev tuag, thiab nrhiav txhua yam los thaiv npog zais lub neej txoj sia tiag uas zam tsis dhau no, ua siab tawv rau txhua tus tib neeg lub siab.

Thaum tib neeg lub cev tsis zoo zuj zus lawm, thaum tib neeg hnov tau tias tib neeg txav mus ze zuj zus rau txoj kev tuag lawm, tib neeg cia li pom tsis meej txog txoj kev ntshai, hais tsis tau txog txoj kev ntshai lawm. Kev ntshai txog txoj kev tuag ua rau tib neeg haj yam kho siab tshaj thiab tag kev cia siab, thiab thaum los txog lub sij hawm no, tib neeg yuav nug lawv tus kheej tias: Tib neeg los qhov twg los? Tib neeg yuav mus rau qhov twg? Qhov no puas yog qhov tib neeg ploj tuag mus nrog nws txoj sia uas khiav hla dhau nws sai heev? Qhov no puas yog lub sij hawm kawg ntawm tib neeg lub neej txoj sia? Thaum kawg kiag txoj sia muaj lub ntsiab dab tsi? Tom qab kawg kiag ntawd lawm txoj sia muaj nqi li cas? Nws puas yog lub koob lub npe thiab kev muaj txoj hmoo? Nws puas yog hais txog kev tu ib tsev neeg? … Txawm tias tib neeg yuav xav txog tej nqe lus nug tshwj xeeb no los xij, txawm tias tib neeg yuav muaj kev ntshai rau hauv nruab siab txog txoj kev tuag los xij, nyob hauv txhua tus tib neeg lub siab yeej ib txwm muaj kev xav paub xav pom yam zais npog, kev tsis nkag siab txog txoj sia, thiab kev xav tsis tawm txog tej no, kev xav phem txog lub ntiaj teb, kev tsis xav ncaim mus. Tej zaum yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hais tau meej tias yam uas tib neeg ntshai yog dab tsi, yam uas tib neeg nrhiav yog dab tsi, yam uas lawv xav txog rau hauv lub siab yog dab tsi thiab yam uas lawv tsis xav muab tso cia tuaj tom qab yog dab tsi …

Vim lawv ntshai txoj kev tuag, tib neeg muaj kev txhawj xeeb ntau heev; vim lawv ntshai txoj kev tuag, tib neeg muaj ntau yam uas lawv tsis muaj peev xwm tso tej ntawd tseg tau. Thaum lawv twb yuav tuag, ib txhia tib neeg lub siab nyob tsis tu txog qhov no los sis qhov ntawd; lawv txhawj txog lawv tej me nyuam, lawv cov hlub, lawv tej kev nplua nuj, vim yog los ntawm kev txhawj, lawv muaj peev xwm muab tej kev txom nyem thiab kev ntshai tias yuav ua rau txoj kev tuag tshem kom tag mus, vim yog los ntawm kev tuav tswj kev sib raug zoo nrog txoj kev ua neej, lawv muaj peev xwm khiav dim ntawm txoj kev kho siab thiab kev tag kev cia siab uas los nrog txoj kev tuag. Hauv tib neeg lub siab yeej muaj kev ntshai, ntshai tsam yuav tau ncaim cov neeg uas lawv hlub mus, ntshai tsam tsis tau saib saum ntuj ntsuab ntxiv lawm, ntshai tsam tsis tau pom tej khoom ub no nyob hauv lub ntiaj teb no ntxiv lawm. Ib tug ntsujplig uas kho siab zim, uas ib txwm nyob nrog nws cov hlub, yeej tsis xav muab nws tso tawm mus ntawm nws txhais tes nyem, thiab tsuas muaj ib leeg tawm mus rau ib lub ntiaj teb uas tsis paub txog thiab tsis swm hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 130

Kev Ua Neej Nrhiav Kom Muaj Koob Nrov Npe thiab Muaj Txoj Hmoo Ua Rau Tib Neeg Ntsib Txoj Kev Tuag

Vim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj tseg ua ntej lawm, ib tug ntsujplig uas kho siab zim pib tsis muaj nws lub npe nrhiav tau niam thiab tau txiv thiab ib tsev neeg, txoj hmoo los ua ib tug tswv cuab ntawm tib neeg caj ceg, txoj hmoo los paub txog tib neeg lub neej txoj sia thiab pom lub ntiaj teb. Tus ntsujplig no kuj tau txais txoj hmoo los paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, paub txog tej kev tshaj lij uas paub tsis tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim txhua yam, thiab ntau tshaj qhov ntawd, ces yuav tsum paub thiab dhau los nyob hauv tus Tswv Tsim lub hwj chim. Tiam sis tib neeg feem coob yeej tsis xav tuav txoj hmoo uas muaj tsawg tsawg no tseg thiab cia nws hla khiav tawm mus. Tib neeg siv tag nrho nws lub zog hauv lub neej txoj sia los ua kom kov yeej txoj hmoo, siv tag nrho nws lub sij hawm ua txhaum, npaj nrhiav noj nrhiav haus rau lawv tsev neeg thiab khiav mus los rau ntawm kev nplua nuj thiab lub meej mom. Tej uas muaj nuj nqis rau tib neeg yog tsev neeg, nyiaj txiag, thiab muaj koob nrov npe, thiab lawv saib tej no tag nrho yog feem tseem ceeb tshaj plaws hauv lub neej txoj sia. Txhua tus tib neeg yws txog lawv txoj hmoo, tiam sis lawv tseem tig sab nraum rau lawv tej kev xav rau tej teeb meem tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau tshuaj xyuas thiab ua kom to taub txog: vim li cas tib neeg thiaj muaj txoj sia nyob, tib neeg yuav tsum ua neej li cas, dab tsi yog qhov muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia. Txawm li cas los xij, lawv siv tag nrho lawv lub sij hawm ntawm txoj kev ua neej kom mus txog thaum kawg los nrhiav txog tej kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo, kom mus txog thaum lawv hla dhau tej kev ua hluas thiab lawv laus taws plaub hau dawb paug thiab tawv nqaij txoom lawm. Lawv yuav ua neej nyob raws li txoj hau kev no mus kom txog thaum lawv pom tias kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo ntawd yeej tsis muaj peev xwm cheem tau lawv txoj kev laus, tej nyiaj txiag ntawd tsis muaj peev xwm puv npo rau hauv lawv lub siab, yeej tsis muaj leej twg zam dhau cov kev cai ntawm txoj kev yug los, txoj kev laus, txoj kev muaj mob, thiab txoj kev tuag, yeej tsis muaj leej twg khiav dim raws li qhov txoj hmoo muaj. Tuas yog thaum lawv lub neej txoj sia raug yuam mus rau zeeg sij hawm kawg lawm xwb lawv mam li to taub tias txawm tib neeg lawv tus kheej yuav nplua nuj thiab muaj liaj ia teb chaws dav npaum li cas los xij, txawm lawv yuav raug zam thiab yog neeg muaj koob muaj npe los xij, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm khiav dim ntawm txoj kev tuag thiab yuav tsum rov qab mus rau lawv thaj chaw qub: tus ntsujplig uas yog tib tug, tsis muaj dab tsi rau nws lub npe li. Thaum tib neeg muaj niam muaj txiv, lawv ntseeg tias lawv niam lawv txiv yog txhua tsav yam; thaum tib neeg muaj vaj muaj tsev thiab muaj nyiaj txiag nplua nuj lawm, lawv xav tias nyiaj txiag thiaj yog yam tseem ceeb tshaj plaws ntawm lawv, qhov ntawd yog lub ntsiab ntawm tib neeg txoj kev ua neej; thaum tib neeg muaj meej mom lawm, lawv tuav ruaj rau nws thiab muab lawv txoj sia pua rau tej yam muaj kev phom sij txhawm rau kom muaj txiaj ntsig rau lawv tus kheej. Tsuas yog thaum tib neeg twb yuav ncaim lub ntiaj teb no mus lawm lawv mam li nkag siab tias txhua yam uas lawv tau caum hauv lawv lub neej yeej tsis muaj dab tsi hlo li tab sis thooj huab uas khiav dhau mus lawm xwb, lawv yeej tsis muaj peev xwm tuav tau dab tsi, lawv yeej tsis muaj peev xwm muab tau ntej ntawd nqa nrog lawv mus, yeej tsis muaj yam uas muaj peev xwm zam rau lawv txoj kev tuag, yeej tsis muaj yam uas yuav npaj nqa mus nrog ua ke los sis pab txhawb rau tus ntsujplig uas kho siab zim rau thaum nws taug kev rov qab; tag nrho tej no yeej tsis muaj ib qho hlo li uas yuav muaj peev xwm cawm tau tib neeg thiab ua kom lawv dim ntawm txoj kev tuag. Kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo uas ib neeg tau los hauv lub ntiaj teb no tsuas ua rau muaj kev txaus siab ib ntus xwb, hla dhau txoj kev zoo siab, txoj kev xav txhaum thiab dhau mus; hauv tus txheej txheem no, lawv ua rau tib neeg plam lawv txoj kev. Thiab yog li ntawd thaum tib neeg, lawv tseem tab tom ntsib nthwv dej hauv plawv dej hiav txwv, thov kev thaj yeeb, kev yooj yim, thiab ua kom lub siab nyob tus, lawv raug nthwv dej ntsawj tas ntsawj thiab. Thaum tib neeg tseem xav tsis tawm cov nqe lus nug tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau to taub tias—lawv tuaj qhov twg tuaj, vim li cas lawv thiaj muaj txoj sia, lawv tab tom yuav mus qhov twg, thiab ntau yam—lawv raug dag ntxias los ntawm kev muaj koob nrov npe thiab txoj hmoo, raug lawv coj mus rau txoj kev tsis raug thiab raug tswj kav thiab yuam kev rov qab tsis tau lawm. Lub sij hawm ya mus; ib ntsais muag xwb twb dhau mus ntau lub xyoos lawm, thiab ua ntej lawv yuav paub txog nws, txawm siv txog lawv lub xyoo so laus ntawm lawv lub neej txoj sia lawm. Tshuav tsis ntev xwb tib neeg twb yuav ncaim lub ntiaj teb no mus, thaum lawv paub ib qho zuj zus tias txhua tsav yam nyob hauv lub ntiaj teb no tab tom ploj zuj zus mus, qhov ntawd tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm tuav tau txhua yam uas lawv muaj thiab lawv yog tus tswv tau mus ntxiv lawm; ces lawv hnov tias lawv zoo li ib tug me nyuam mos uas nyuam qhuav yug los rau hauv lub ntiaj teb, tseem tsis tau muaj dab tsi rau lawv lub npe li. Thaum los txog rau lub sij hawm no lawm, tib neeg yuav tsum tau xav txog yam lawv tau ua rau hauv lub neej txoj sia, yam muaj txoj sia muaj nuj nqis, nws muaj lub ntsiab, vim li cas tib neej thiaj li los rau hauv lub ntiaj teb. Thiab thaum los txog lub sij hawm no, tib neeg xav paub ntau zuj zus tias lub neej txoj sia tom ntej puas muaj tseeb tiag, puas muaj los sis tsis muaj Ntuj Ceeb Tsheej tiag, puas yog los sis tsis yog kev rau lub txim tiag…. Tib neeg yim los ze zuj zus rau txoj kev tuag npaum li cas, tib neeg yim xav to taub txog lub neej txoj sia ntau npaum li ntawd; tib neeg yim los ze zuj zus rau txoj kev tuag npaum li cas, tib neeg lub siab yim qhuav qhawv ntau npaum li ntawd; tib neeg yim los ze zuj zus rau txoj tuag npaum li cas, tib neeg yim tag kev cia siab ntau npaum li ntawd; thiab yog li ntawd tib neeg txoj kev ntshai txog txoj kev tuag thiaj li muaj ntau zuj zus tuaj txhua hnub. Nws muaj ob yam muaj qab hau tshwm sim rau hauv tib neeg txoj kev xav rau thaum lawv los txog ze zuj zus rau txoj kev tuag lawm: Qhov xub thawj tshaj, lawv lub koob lub npe thiab kev nplua nuj uas lawv muaj ntawd tab tom ploj mus zuj zus, tab tom yuav ncaim mus tso txhua yam uas lub qhov muag pom rau hauv lub ntiaj teb; thiab qhov ob, lawv tab tom ntsib qhov nyob tib tug xwb, nyob rau ib lub ntiaj teb uas tsis swm, ib lub chaw zais npog, ib daim av uas tsis paub txog uas lawv ntshai thiab tsis xav rhais ruam, qhov chaw uas lawv tsis muaj cov hlub thiab tsis muaj txhua yam kev pab txhawb. Rau ob yam kev muaj qab hau no, txhua tus tib neeg uas ntsib txoj kev tuag yuav hnov ntxhov siab, ceeb thiab tag kev cia siab zoo li lawv yeej ib txwm tsis paub ua ntej dhau los. Tsuas yog thaum lawv los txog rau thaum lub sij hawm no lawv thiaj nkag siab tias thaum tib neeg rhais ruam los rau hauv lub ntiaj teb, thawj yam uas lawv yuav tsum to taub yog tib neeg los qhov twg los, vim li cas tib neeg thiaj muaj txoj sia, leej twg yog tus muab txoj hmoo rau tib neeg, thiab leej twg yog tus npaj thiab muaj hwj chim kav tag nrho rau txhua tus tib neeg. Qhov kev txawj ntse no thiaj yog qhov tseeb ntawm lawv txoj kev ua neej, lub hauv paus tseem ceeb rau tib neeg txoj kev dim—tsis yog kev kawm txog kev npaj rau tib neeg tsev neeg los sis yuav ua li cas thiaj muaj koob nrov npe thiab nplua nuj, tsis yog kawm txog qhov yuav ua kom sawv siab tshaj ntawm pawg neeg los sis tsis yog kawm txog kev yuav ua lub neej nplua ntuj li cas, nws yog kev kawm uas yuav ua li cas thiaj kawm tau zoo tshaj thiab sib tw yeej nrog lwm tus. Txawm tias tib neeg yuav muaj ntau yam txuj ci thiab muab lawv tej kev paub los siv rau hauv lawv txoj kev ua neej kom huaj vam thiab muaj nplua nuj los xij, lawv yeej ib txwm ua tsis tau kom lub neej muaj kev thaj yeeb tiag thiab txhawb nqa rau tib neeg lub siab kom ruaj khov, tab sis rov qab qees, tseem ua rau tib neeg yuam kev, tswj lawv tus kheej tau nyuaj, thiab plam txhua txoj hmoo los kawm kom paub txog lub ntsiab ntawm lub neej txoj sia; tej txuj ci cawm dim no ua rau muaj kev nyuaj siab txog kev ntsib txoj kev tuag kom tsim nyog. Tib neeg txoj kev ua neej puas ntsoog rau hauv txoj kev no. Tus Tswv Tsim saib xyuas txhua tus ncaj ncees, muab zeeg sij hawm muaj nuj nqis ntawm tib neeg txoj sia rau txhua tus txhawm rau lawv tau los ntsib thiab paub txog Nws lub hwj chim kav, tiam sis tsuas yog thaum txoj kev tuag los txog ze lawm, thaum lawv pom tej duab tsis zoo ntawd, lawv mam pom txoj kev kaj—thiab thaum ntawd ces nws twb lig dhau lawm!

Tib neeg siv lawv lub neej caum raws nyiaj txiag thiab koob npe; lawv tuav tej hauv paus npluag nplej no, xav tias nws thiaj yog tib txoj kev pab txhawb tau lawv, yog lawv muaj tej ntawd lawv yuav ua rau lawv muaj txoj sia nyob mus, zam dhau txoj kev tuag. Tab sis tsuas yog thaum lawv twb yuav tuag lawm lawv mam li paub tias tej yam uas lawv xav tau no tseem nyob deb heev ntawm lawv, lawv tsis muaj zog li cas hauv qhov ntsib txoj kev tuag, lawv yuav raug puas ntsoog tau yooj yim li cas, lawv yuav kho siab zim thiab tag kev cia siab li cas, tsis muaj qhov yuav tig rov qab tau li. Lawv mam paub tias nyiaj txiag thiab suab npe yuav tsis tau txoj sia, txawm ib neeg yuav nplua nuj npaum li cas los xij, txawm lawv yuav muaj qeb dej num siab npaum li cas los xij, tag nrho txhua tus tib neeg yeej pluag ib yam thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi thaum ntsib txoj kev tuag. Lawv mam paub tias nyiaj txiag yuav tsis tau txoj sia, suab npe tshem tsis tau txoj kev tuag, tag nrho nyiaj txiag los sis suab npe tsis muaj peev xwm txuas tib neeg txoj sia kom ntev tau ib feeb, ib chib ntxiv. Tib neeg yim xav txoj kev no ntau npaum li cas, lawv yim ntshaw kom muaj txoj sia mus ntxiv ntev npaum li ntawd; tib neeg yim xav txoj kev no ntau npaum li cas, lawv yim ntshai txoj kev tuag ntau npaum li ntawd. Thaum los txog rau theem no lawv mam li paub tseeb tias lawv lub neej tsis lawv li ntiag tug, tsis yog lawv tswj kav lawv lub neej, thiab yeej tsis muaj leej twg hais tau tias tib neeg yuav muaj txoj sia nyob los sis yuav tuag—tias tag nrho ntawm qhov no yog nyob sab nraum qhov tib neeg tswj kav tau lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 131

Los Nyob Rau Hauv Tus Tswv Tsim Txoj Kev Tswj Fwm thiab Ntsib Txoj Kev Tuag Ncaj Ncees

Thaum lub sij hawm yug tib neeg los, tib neeg tus ntsujplig uas kho siab zim mam li pib paub nws txoj sia rau hauv lub ntiaj teb, nws mam li paub tus Tswv Tsim lub hwj chim uas tus Tswv Tsim tau npaj tseg rau nws. Tsis tas hais, ntawm tib neeg—tus ntsujplig—qhov no yog ib lub sij hawm zoo heev los paub txog ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, los paub txog Nws lub hwj chim thiab paub txog nws tus kheej. Tib neeg ua lawv lub neej nyob hauv tej kev cai ntawm txoj hmoo uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv, thiab rau tus neeg uas tej kev xav muaj qab hau, tshwm sim hauv lub sij hawm los tau ntau caum xyoo ntawm lawv lub neej txoj sia lawm, muaj tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab los paub Nws lub hwj chim tsis yog ib txoj hau kev nyuaj uas yuav ua tsis tau. Yog li ntawd, txhua tus tib neeg thiaj li nco tau zoo heev, txog yam nthuav qhia los tau ntau caum lub xyoos hauv lawv tus kheej lub neej txoj sia, tag nrho tej raug npaj tseg ua ntej los no yog tib neeg txoj hmoo, thiab yuav tsum nkag siab nws tau yooj yim los sis paub lub ntsiab muaj nuj nqis rau txoj kev muaj txoj sia ua neeg nyob. Thaum suav sau tej lus qhia rau hauv lub neej txoj sia no lawm, tib neeg mam li to taub zuj zus tias lub neej txoj sia los qhov twg los, mam nkag siab tias lub siab xav tau dab tsi tiag tiag, dab tsis thiaj yog qhov coj tib neeg mus rau txoj kev tseeb ntawm lub neej txoj sia, thiab tes hauj lwm thiab lub hom phiaj ntawm tib neeg lub neej txoj sia yuav zoo li cas. Ib tug neeg mam li paub zuj zus tias yog lawv tsis pe hawm tus Tswv Tsim, yog lawv tsis los nyob rau hauv Nws txoj kev tswj fwm, ces thaum txoj lub sij hawm ntsib txoj kev j tuag—thaum tib neeg tus ntsujplig tab tom los ntsib tus Tswv Tsim dua ib zaug ntxiv—lawv lub siab yuav puv npo txoj kev ntshai thiab txoj kev nyuaj siab yam tsis paub kawg. Yog tib neeg yeej los nyob rau hauv lub ntiaj teb no tau ntau caum lub xyoos lawm tiam sis tseem tsis to taub tias tib neeg lub neej txoj sia los qhov twg los los sis tseem tsis paub tias tib neeg txoj hmoo nyob rau ntawm leej twg lub xib tes, ces qhov ntawd yuav ua rau lawv tsis muaj peev xwm ntsib txoj kev tuag ncaj ncees. Ib tug tib neeg uas ua tau, rau hauv lawv lub neej txoj sia los tau ntau caum lub xyoos lawm, muaj kev paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav yog ib tug tib neeg paub zoo heev txog qhov muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia. Tus neeg zoo li no muaj kev txawj ntse tob txog lub hom phiaj ntawm lub neej txoj sia, muaj kev paub tseeb thiab muaj kev to taub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab tshaj qhov ntawd lawm, yog muaj peev xwm zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim. Tus neeg zoo li no to taub lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev tsim tib neeg ntiaj teb, to taub tias tib neeg yuav tsum pe hawm tus Tswv Tsim, tias txhua tsav yam uas tib neeg muaj yog los ntawm tus Tswv Tsim los thiab muaj ib hnub tsis ntev tom ntej no yeej yuav rov qab mus rau Nws. Hom neeg zoo li no to taub tias tus Tswv Tsim npaj tib neeg txoj kev yug los thiab muaj lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj kev tuag, thiab tag nrho txoj sia thiab txoj kev tuag yeej raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv yim lub hwj chim lawm. Yog li, thaum tib neeg nkag siab tseeb txog tej no lawm, lawv yeej yuav ntsib txoj kev tuag ncaj ncees, tso tag nrho txhua yam uas lawv muaj nyob hauv lub ntiaj teb no tseg ntsiag to, zoo siab lees txais thiab zwm rau txhua yam uas ua raws, thiab zoo siab txais tos rau zeeg sij hawm tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia kawg, nws yeej raug npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm, ntau dua qhov cia li qi muag ntshai nws thiab sib zog tawm tsam nws. Yog tib neeg pom lub neej txoj sia yog txoj hau kev zoo los paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab los paub Nws lub hwj chim, yog tib neeg pom lawv lub neej txoj sia zoo li yuav tsis muaj txoj hau kev los ua lawv tes hauj lwm raws li yog ib tug tib neeg raug tsim los thiab yuav tau ua kom lawv tes hauj lwm tiav log, ces lawv yuav tsum muaj txoj kev taug hauv lub neej txoj sia raug zoo, yuav ua lub neej nyob muaj kev kaj siab tau txais koob hmoov zoo thiab raug coj kev los ntawm tus Tswv Tsim, yuav tau taug mus raws txoj kev kaj ntawm tus Tswv Tsim, yuav tau paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yuav tau los nyob rau hauv Nws txoj kev tswj fwm, thiab yuav dhau los ua tib tug tim khawv rau Nws tej dej mum uas muaj hwj huaj, ib tug tim khawv rau Nws lub hwj chim. Tsis tas hais, tus neeg zoo li no yeej yuav yog tus raug hlub thiab raug lees txais los ntawm tus Tswv Tsim, thiab tsuas yog tus neeg zoo li no xwb thiaj li muaj tus yeeb yam ncaj ncees rau txoj kev tuag thiab zoo siab txais tos zeeg sij hawm tseem ceeb kawg ntawm lub neej txoj sia. Ib tug neeg uas pom tseeb txog tus yeeb yam rau txoj kev tuag no yog Yauj. Yauj yog tus zoo siab hlo kam lees txais zeeg sij hawm tseem ceeb kawg ntawm lub neej txoj sia, thiab ua nws lub neej mus raws txoj kev du thiab ua nws tes hauj lwm tiav hlo rau hauv lub neej txoj sia, nws tau rov qab los tuaj tus Tswv Tsim tog.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 132

Yauj Txoj Kev Caum thiab Ua Tau Tiav Hlo rau hauv Lub Neej Txoj Sia Thiaj Ua Rau Nws Ntsib Txoj Kev Tuag Ncaj Ncees

Nyob rau hauv tej nqe Vajluskub uas sau txog Yauj: “Yog li Yauj tuag lawm, yeej laus lawm thiab muaj hnub nyoog txaus lawm” (Yauj 42:17). Qhov no txhai tau tias thaum Yauj tag sim neej, nws tsis tu siab thiab tsis hnov muaj kev chim siab dab tsi, tab sis tau ncaim lub ntiaj teb no mus raws li kab ke ib txwm muaj. Vim txhua leej txhua tus yeej paub tias Yauj yog ib tug neeg uas hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem thaum nws tseem muaj txoj sia nyob. Nws tej dej num raug qhuas los ntawm Vajtswv thiab ua rau lwm cov nco ntsoov tseg, thiab tej zaum nws lub neej txoj sia yuav muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj tag nrho lwm tus neeg li. Yauj zoo siab rau Vajtswv tej koob hmoov thiab raug Nws hu ua tus ncaj ncees nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab nws kuj raug sim siab los ntawm Vajtswv thiab raug sim los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Nws tau ua tim khawv rau Vajtswv thiab tsim nyog raug hu ua ib tug neeg coj ncaj ncees los ntawm Nws. Tom qab ntau ncaum lub xyoos uas Vajtswv tau sim nws siab tag lawm, nws tau ua lub neej muaj nuj nqistshaj qub, muaj txiaj ntsig, muaj qab hau, thiab muaj kev thaj yeeb zoo dua yav ua ntej dhau los lawm. Vim yog nws tej dej num ncaj ncees, Vajtswv tau sim nws siab, thiab kuj yeeb vim yog nws tej dej num ncaj ncees, Vajtswv thiaj tau tshwm los rau nws thiab tau hais lus ncaj qha rau nws. Yog li, tom qab ntau lub xyoos uas nws raug sim siab tag lawm, Yauj thiaj to taub thiab paub txog qhov muaj nuj nqis ntawm txoj sia tau zoo dua qub, muaj kev to taub tob dua qub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab muaj kev txawj ntse raug zoo dua qub thiab paub meej dua qub txog tus Tswv Tsim tej kev muab thiab tshem Nws tej koob hmoov rov qab. Phau Ntawv Yauj teev tseg tias Vajtswv Yehauvas tau muab koob hmoov ntau heev rau Yauj ntau dua qhov Nws tau muab ua ntej dhau los lawm, ua rau Yauj thiaj paub zoo ntxiv txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab ntsib txoj kev tuag ncaj ncees. Yog liYauj, thaum nws laus thiab tau ntsib txoj kev tuag lawm, yeej tsis txhawj xeeb dab tsi txog nws tej vaj tse thiab nyiaj txiag ub no. Nws tsis muaj kev txhawj, tsis tu siab dab tsi hlo li, thiab qhov tseeb tiag nws yeej tsis ntshai txoj kev tuag li, tag nrho txhua yam hauv nws lub sij hawm kev ua neej yeej taug txoj kev hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Nws yeej tsis muaj qab hau dab tsi yuav los txhawj txog nws tus kheej hnub kawg. Niaj hnub tam sim no muaj pes tsawg leej thiaj ua tau txhua yam li Yauj tau ua thaum nws ntsib nws tus kheej txoj kev tuag? Vim li cas thiaj tsis muaj leej twg muaj peev xwm tuav qhov kev pab txhawb yooj yim sab nraud zoo li no tau? Tsuas muaj qab hau ib qho nkaus xwb: Yauj tau ua nws lub neej caum txoj kev ntseeg, kev lees paub, thiab kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav, thiab los ntawm qhov kev ntseeg no, kev lees paub no, thiab kev zwm rau uas nws tau hla dhau los rau hauv zeeg sij hawm tseem ceeb hauv lub neej txoj sia, tau ua neej rau hauv nws cov xyoo kawg, thiab tau hais lus zoo rau nws lub neej txoj sia hauv zeeg sij hawm kawg. Txawm tias Yauj yuav ntsib dab tsi los xij, yeej tsis muaj kev chim siab rau nws tej kev caum thiab tej hom phiaj hauv lub neej txoj sia, tab sis tsuas muaj kev zoo siab xwb. Nws zoo siab tsis yog vim ntawm tej koob hmoov los sis txoj kev qhuas uas muab rau nws los ntawm tus Tswv Tsim xwb, tab sis tseem ceeb heev, vim ntawm nws tej kev caum thiab tej hom phiaj hauv lub neej txoj sia, vim muaj kev paub ntau zuj zus thiab to taub qhov tseeb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav uas nws tau hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem, thiab ntxiv rau qhov no, vim yog nws tus kheej txoj kev paub, yog ib tug ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, ntawm Vajtswv tej kev ua uas phim hwj uas paub tsis tau, thiab tib neeg tej kev paub thiab tej nco tseg uas hnov qab tsis tau thiab kev nyob nrog Vajtswv, kev muaj neeg paub txog, thiab kev to taub los ntawm ob tog. Yauj zoo siab vim muaj kev kaj siab thiab kev zoo siab los ntawm kev paub txog tus Tswv Tsim lub siab nyiam, thiab vim muaj kev huab hwm uas tshwm sim tom qab pom tias Nws yog tus tseem ceeb heev, tus phim hwj uas paub tsis tau, tus muaj kev hlub, thiab muaj kev ntseeg. Yauj muaj peev xwm ntsib txoj kev tuag yam tsis muaj kev txom nyem vim nws paub tias hauv txoj kev tuag, nws yuav tsum rov qab mus tuaj tus Tswv Tsim tog. Yog nws tej kev caum thiab ua kom tau rau hauv lub neej txoj sia uas ua rau nws ntsib txoj kev tuag ncaj ncees, ua rau nws ntsib txoj kev cia siab tias tus Tswv Tsim yuav muab nws txoj sia rov qab ntsiag to los rau nws dua, thiab ntxiv rau qhov no, ua rau nws dawb huv thiab muaj kev ywj pheej rau ntawm tus Tswv Tsim xub ntiag. Niaj hnub tam sim no tib neeg puas muaj peev xwm ua tau hom kev zoo siab uas Yauj tau muaj? Nej puas muaj tej yam ntxwv tseem ceeb ua tau li ntawd? Vim tias niaj hnub tam sim no tib neeg muaj tej yam ntxwv zoo li no, vim li cas lawv thiaj tsis muaj peev xwm ua neej kom muaj kev zoo siab, ib yam li Yauj tau ua? Vim li cas lawv thiaj tsis muaj peev xwm khiav kom dim txoj kev tsim txom ntawm kev ntshai txoj kev tuag? Thaum ntsib txoj kev tuag, ib txhia tib neeg cia li lav zis tswj kav tsis tau; hos lwm cov neeg ho tshee hnyo, tsaus muag, tawm tsam rau Ntuj Ceeb Tsheej thiab rau tib neeg ib yam nkaus; ib txhia tseem ntsaj thiab quaj. Tej no tsis yog tshwm sim kiag tam sim ntawd raws li qhov ib txwm muaj thaum txoj kev tuag los txog ze zuj zus lawm. Tib neeg coj tus cwj pwm ntxim txaj muag zoo li no vim nyob hauv lawv lub siab, lawv ntshai txoj kev tuag, vim lawv tsis paub meej thiab nkag siab zoo txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj, muaj kev zwm rau lwv tsawg heev tiag tiag. Tib neeg coj raws li txoj kev no vim tias lawv tsis xav tau dab tsi hlo li tab tsis los xav npaj thiab tswj txhua tsav yam rau lawv tus kheej, xav tswj kav lawv tus kheej txoj hmoo, lawv tus kheej lub neej, thiab tej kev tuag. Tsis tas xav, yog li ntawd, tias tib neeg tsis muaj hnub yuav muaj peev xwm khiavdim txoj kev ntshai ntawm txoj kev tuag li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 133

Tsuas Yog los ntawm Txoj Kev Lees Txais tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav Xwb Tib Neeg Thiaj Li Muaj Peev Xwm Tig Rov Qab Los tuaj Nws Tog Tau

Thaum tib neeg tsis muaj kev txawj ntse meej thiab tsis paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj lawm, lawv txoj kev paub txog txoj hmoo thiab txoj kev tuag yuav ua rau tsis sib txuas ua ke tau. Tib neeg tsis muaj peev xwm pom tseeb txhua tsav yam hauv Vajtswv lub xib tes, lawv tsis paub tias txhua tsav yam ntawd yog zwm rau Vajtswv txoj kev tswj kav thiab lub hwj chim kav, tsis ras txog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ntiab tawm tau los sis khiav dim lub hwj chim kav no. Vim tias txoj kev muaj qab hau no, thaum lawv lub sij hawm los txog ze zuj zus rau txoj kev tuag lawm, yeej tsis muaj qhov kawg rau lawv tej lus, tej kev txhawj, thiab tej kev tu siab. Lawv luj tej hnab khoom hnyav ntau heev lawm, yog li ntawd thiaj ua rau lawv tsis txaus siab kiag hli, thiab feeb tsis meej tas nrho. Qhov no ua rau lawv ntshai txoj kev tuag. Vim txhua tus tib neeg yug los rau hauv lub ntiaj teb no, kev yug yog tseem ceeb thiab yuav zam tsis dhau txoj kev tuag; tsis muaj leej twg nyob sawv siab tshaj tej kev cai no. Yog tib neeg xav ncaim lub ntiaj teb no mus yam tsis muaj kev mob siab dab tsi li, yog tib neeg xav ntsib zeeg sij hawm tseem ceeb kawg ntawm lub neej txoj sia yam tsis muaj qhov tsis txaus siab los sis tsis muaj kev txhawj dab tsi li, tib txoj kev ntawd ces yog yuav tsum tsis muaj kev tu siab xwb. Thiab tsuas muaj tib txoj kev ncaim mus xwb uas tsis muaj kev tu siab hlo li txoj kev ntawd yog yuav tsum paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, paub Nws lub hwj chim, thiab zwm rau lawv. Tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj txav deb tau ntawm tej kev tsis sib haum xeeb los ntawm tib neeg, los ntawm dab phem, thiab los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ua qhev, thiab tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm ua tau lub neej zoo li Yauj lub, raug coj kev thiab raug foom koob hmoov los ntawm tus Tswv Tsim, ib lub neej uas muaj kev ywj pheej thiab kaj siab lug, ib lub neej muaj nuj nqis thiab muaj txiaj ntsig, ib lub neej uas muaj kev ncaj ncees thiab tsis raug yuam. Tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj zwm, zoo li yam li Yauj, rau tej kev sim siab thiab kev tiv thaiv cais ntawm tus Tswv Tsim, rau tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj. Tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm pe hawm tus Tswv Tsim rau tag nrho lawv lub neej thiab tau txais Nws txoj kev qhuas, ib yam li Yauj tau, thiab thiaj tau hnov Nws lub suab, pom Nws tshwm los. Tsuas yog tib txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm ua neej nyob tau thiab muaj kev zoo siab hlo rau txoj kev tuag, zoo ib yam li Yauj, tsis muaj kev mob siab, tsis muaj kev txhawj, tsis muaj kev tu siab. Tsuas yog txoj kev no nkaus xwb tib neeg thiaj ua lub neej nyob rau hauv txoj kev kaj, zoo ib yam li Yauj, thiab txhua tus lub neej thiaj yuav hla dhau zeeg sij hawm tseem ceeb no rau hauv txoj kev kaj, taug txoj kev du dais rau hauv txojkev kaj, ua lawv tes hauj lwm tau tiav hlo—yuav ntsib, yuav kawm paub, thiab los paub txog qhov yog ib tug neeg uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav—thiab hla mus dhau rau hauv txoj kev kajno, thiab ua lub siab ruaj khov sawv tuaj tus Tswv Tsim tog raws li qhov raug tsim los ua tib neeg, raug qhuas los ntawm Nws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 134

Tsis Txhob Plam Lub Sij Hawm los Paub tus Tswv Tsim Lub Hwj Chim Kav

Ntau caum lub xyoos uas tsim muaj tib neej txoj sia yeej tsis ntev los sis tsis luv. Nees nkaum lub xyoo ntawm txoj kev yug los thiab kev los txog rau lub hnub nyoog laus lawm no zoo li tib ntsais muag xwb, thiab thaum los txog rau zeeg sij hawm no lawm ces xam tias tus neeg no yog ib tug neeg laus lawm, cov tib neeg nyob rau lub hnub nyoog no yeej tsis paub dab tsi txog tib neeg txoj sia thiab tib neeg txoj hmoo. Thaum lawv muaj kev paub ntau ces lawv twb muaj hnub nyoog ib nrab neej lawm. Thaum tib neeg muaj hnub nyoog peb caug xyoo txog rau plaub caug xyooyuav muaj kev paub txog txoj sia thiab txoj hmoo, tab sis tseem pom tsis meej tej no nyob rau hauv lawv tej kev xav li. Thaum los txog hnub nyoog plaub caug xyoo lawm ib txhia tib neeg mam li pib to taub tib neeg ntiaj teb thiab lub qab ntuj khwb, uas Vajtswv tau tsim, thiab mam li nkag siab tag nrho tib neeg txoj sia, mam li paub tag nrho tib neeg txoj hmoo. Txawm tias ib txhia tib neeg yeej tau raws Vajtswv los lawm ntev thiab tam sim no twb los txog ib nrab neej lawm los xij, lawv tseem tsis muaj txoj kev paub zoo thiab tsis paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, paub tsawg heev txog txoj kev zwm rau. Ib txhia tib neeg yeej tsis muaj kev txhawj txog dab tsi npaum li qhov nrhiav kom tau txais tej koob hmoov, thiab txawm tias lawv yeej ua neej los tau ntau lub xyoos lawm los xij, lawv tsis paub txog los sis tsis to taub qhov tseeb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo ib qho li, thiab yeej tseem tsis tau siv tej lus qhia txog kev zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj kiag li. Cov neeg zoo li no yeej ruam kawg kiag li thiab lawv lub neej yeej tsis muaj qab hau dab tsi li.

Yog muab tib neeg lub neej faib cais raws li lawv txoj kev paub txog tib neeg txoj sia thiab txoj kev paub txog lawv txoj hmoo, lawv yuav raug muab faib tawm tso rau hauv peb zeeg sij hawm. Thawj zeeg sij hawm yog thaum tseem hluas, uas suav txij thaum yug los mus txog rau ib nrab neej, los sis txij thaum yug los mus txog rau peb caug xyoo. Zeeg sij hawm ob yog suav txij thaum tiav niam tiav txiv hlo, hauv ib nrab neej mus txog rau yav laus, los sis txij thaum peb caug xyoo mus txog rau rau caum xyoo. Thiab zeeg sij hawm peb yog zeeg sij hawm kawg ntawm tib neeg txoj sia, uas zeeg sij hawm kawg no yuav pib thaum hnub nyoog rau caum xyoo mus txog rau thaum lawv ncaim lub ntiaj teb no mus. Muab ua lwm lo lus hais, txij thaum yug los txog rau ib nrab neej, tib neeg feem coob tsuas paub txoj hmoo thiab txoj sia los ntawm kev xyaum ua raws li lwm tus tej tswv yim xwb, thiab yeej tsis paub lub ntsiab tseem ceeb tiag li. Thaum zeeg sij hawm no, tib neeg txoj kev xam pom rau txoj sia thiab qhov tib neeg tsim lawv lub neej rau hauv lub ntiaj teb no tsuas yog qhov yooj yim thiab tsis muaj qab hau dab tsi. Qhov no yog lub caij thaum tib neeg tseem me nyuam yaus. Tsuas yog tom qab tib neeg raug sim txhua yam txog kev txaus siab thiab kev tu siab ntawm txoj sia lawm lawv thiaj mam to taub tiag txog txoj hmoo, thiab—cog tob rau hauv tib neeg lub siab—mam li nkag siab zuj zus tias txoj hmoo tig rov qab tsis tau lawm, thiab mam li paub tias tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo yeej muaj tseeb tiag. Qhov no yog lub caij thaum tib neeg loj tiav niam tiav txiv lawm. Ib tug tib neeg nkag mus rau lawv lub caij tiav niam tiav txiv thaum lawv tau tso tseg tsis tawm tsam rau txoj hmoo, thiab thaum lawv tsis txaus siab nkag mus rau qhov kev tsis sib haum xeeb ntxiv lawm, lawv mam li thim siab los paub ntau yam hauv lawv lub neej, zwm rau Ntuj Ceeb Tsheej lub siab nyiam, suav sau lub ntsiab ntawm lawv tej yam ua tiav hlo thiab tej yam ua yuam kev rau hauv lub neej txoj sia, thiab tos tus Tswv Tsim txoj kev txiav txim rau lawv lub neej. Los ntawm kev xav txog tej kev paub thiab yam ua tau los sib txawv uas tib neeg ua tau rau thaum peb lub zeeg sij hawm no, nyob rau hauv kis xwm txheej uas ib txwm muaj, tib neeg lub qhov rooj qhib kom paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav yeej nraim heev. Yog tib neeg ua neej tau txog rau caum xyoo, cov neeg uas muaj peb caug xyoo los sis tshaj ntawd yuav paub Vajtswv lub hwj chim kav; yog leej twg xav kom txoj sia nyob ntev dua, qhov yuav ua tau li ntawd ces tsuas yog lawv txoj sia nyob tau ntev xwb, yog tib neeg muaj peev xwm nyob tau txog ib puas xyoo. Yog li Kuv thiaj hais tias, raws li tej kev cai uas ib txwm muaj ntawm tib neeg qhov kev tshwm sim los, txawm tias nws yuav yog ib lub sij hawm ntev heev los xij txij thaum lawv xub ntsib thiab paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav los txog rau thaum lub sij hawm uas tib neeg muaj peev xwm lees paub qhov tseeb ntawm lub hwj chim kav ntawd, thiab txij thaum ntawd los txog rau thaum tib neeg muaj peev xwm zwm rau nws, yog suav raws cov xyoo, ces yuav tsis tshaj peb caug xyoo los sis plaub caug xyoo thiaj li muaj caij nyoog zoo los txais tej nqi zog no. Thiab cov tib neeg feem coob tau yuam kev mus raws li lawv tej kev ntshaw thiab lawv tej kev muab hlob kom tau txais tej koob hmoov, yog li ntawd lawv thiaj tsis muaj peev xwm xam pom qhov tseem ceeb sib txuas nrog tib neeg txoj sia thiab tsis nkag siab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Cov neeg zoo li no tsis khuv xim thiab tuav lub sij hawm kom ruaj los paub qhov tseeb txog tib neeg ntiaj teb lub neej thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab lawv tsis paub tias qhov muaj nuj nqis rau yam muaj txoj sia uas raug tsim los txais tus Tswv Tsim txoj kevqhia muaj txiaj ntsig npaum li cas. Yog li Kuv thiaj hais tias, cov neeg uas xav kom Vajtswv tes dej num kawg sai sai, cov neeg uas xav kom Vajtswv npaj rhuav tshem tib neeg kom tag sai li sai tau, lawv thiaj li pom kiag Nws tus kheej tiag tiag thiab tau txais koob hmoov kom sai li sai tau—lawv yog cov neeg txhaum vim tsis mloog lus thiab lawv ruam tshaj plaws. Thaum lub sij hawm ntawd, tus neeg ntse ntawm cov tib neeg no, cov neeg uas muaj lub tswv yim ntse, yog cov neeg xav siv lawv lub sij hawm tshwj xeeb uas muaj tsawg tsawg no los kawm kom paub tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Ob txoj kev ntshaw sib txawv no qhia tshwm txog ob txoj kev xam pom thiab kev caum sib txawv deb heev: Cov neeg uas nrhiav koob hmoov yog cov neeg qia dub thiab siab phem thiab tsis muaj kev txiav txim siab rau Vajtswv txoj kev xav, yeej tsis nrhiav kom paub Vajtswv lub hwj chim kav, yeej tsis ntshaw zwm rau nws, tab sis tsuas ua lub neej raws li qhov lawv xav ua xwb. Lawv lom zem nrog tej kev lwj liam qias vuab tsuab, thiab nws yog hom neeg uas yuav raug rhuav tshem. Cov neeg uas nrhiav kev paub Vajtswv muaj peev xwm tso lawv tej kev ntshaw tseg, txaus siab los zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab Vajtswv txoj kev npaj, thiab lawv xav ua neeg siab zoo uas muaj kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim thiab yog tus ua tau raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Cov neeg zoo li no ua neej rau hauv txoj kev kaj thiab nyob rau hauv Vajtswv tej koob hmoob, thiab lawv yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv xwb xwb li. Txawm yuav muaj dab tsi los xij, tib neeg txoj kev xaiv yeej tsis muaj txiaj ntsig, thiab tib neeg yeej hais tsis tau tias yuav siv sij hawmua Vajtswv tes dej num ntev npaum li cas thiaj tiav. Qhov zoo tshaj ces tib neeg yuav tau lees lawv tus kheej los nyob hauv Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab zwm rau Nws lub hwj chim kav. Yog koj tsis kam lees koj tus kheej nyob rau hauv Nws txoj kev coj, koj muaj peev xwm ua tau dab tsi? Vajtswv puas ntsib kev puas tsuaj dab tsi? Yog koj tsis kam lees koj tus kheej nyob rau hauv Nws txoj kev coj, thiab koj tseem tswj koj tus kheej lub siab xwb, ces txhais tau tias koj tab tom txiav txim siab xaiv ruam heev, thiab thaum kawg koj yuav yog tib tug uas ntsib kev puas tsuaj xwb. Tsuas yog cov neeg uas muaj kev koom tes nrog Vajtswv kom sai, tsuas yog lawv maj nroos lees txais Nws tej kev coj kev qhia, paub Nws lub hwj chim, thiab to taub tag nrho txhua yam uas Nws tau ua rau lawv lawm xwb thiaj li yuav ua rau lawv muaj kev cia siab. Tsuas yog ua raws txoj kev no nkaus xwb lawv lub neej thiaj tsis poob rau qhov ua neej tsis muaj qab hau, thiab lawv thiaj tau txais kev cawm dim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 135

Tsis Muaj Leej Twg Hloov Tau Qhov Tseeb Tias Vajtswv Tuav Lub Hwj Chim Kav Tag Nrho Tib Neeg Txoj Hmoo

Nyob hauv Vajtswv lub hwj chim, txhua tus neeg yeej muaj cov lees txais los sis cov tsis lees txais Nws lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj yam ntsiag to, thiab txawm tib neeg yuav sib zog npaum li cas rau ntawm lawv lub neej los xij, txawm tib neeg tej kev taug yuav nkhaus npaum li cas los xij, hauv qhov kawg kiag ces tib neeg yuav rov qab nkag mus rau hauv zeeg sij hawm ntawm txoj hmoo uas tus Tswv Tsim yeej sau cia rau lawv tag lawm. Qhov no yog yam hla tsis dhau ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim thiab txoj cai hauv Nws lub hwj chim uas tswj kav thiab kav lub qab ntuj khwb no. Nws yog qhov hla tsis dhau, nws yog kev tswj kav thiab kev kav raws tej kev cai uas raug yuam rau txoj kev ua neej ntawm txhua tsav txhua yam, qhov ntawd ua rau tib neeg rov qab yug los ua neeg dua ntxiv tas ntxiv thiab yam tsis muaj kev cuam tshuam, qhov ntawd ua rau lub ntiaj teb tig raws li qhov uas nws ib txwm tig thiab mus tom ntej tas li, ib hnub dhau ib hnub, ib xyoo dhau ib xyoo. Nej yeej muaj pov thawj rau tag nrho tej yam muaj tseeb no lawm thiab nej to taub txog tej ntawd lawm, txawm tias nej txoj kev to taub yuav tsawg los sis tob los xij, thiab nej txoj kev to taub tob ntawd yuav nce raws li qhov nej ntsib thiab paub txog qhov tseeb, thiab nce raws li nej txoj kev paub Vajtswv. Koj paub qhov tseeb tiag ntawm qhov tseeb zoo npaum li cas, koj tau paub Vajtswv cov lus ntau npaum li cas lawm, koj paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab tus moj yam zoo npaum li cas—tag nrho tej no yogsawv cevqhov tob ntawm koj txoj kev to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Qhov muaj Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj puas nce raws li qhov uas tib neeg zwm rau lawv? Qhov tseeb tiag uas Vajtswv muaj lub hwj chim no puas yog raug txiav txim los ntawm qhov tib neeg zwm rau nws? Yeej muaj Vajtswv lub hwj chim txawm tias yuav nyob rau kis xwm txheej twg los xij. Hauv txhua kis xwm txheej, Vajtswv yuam thiab npaj txhua tus tib neeg txoj hmoo thiab txhua tsav txhua yam mus raws li Nws tej tswv yim thiab Nws tej kev xav tau. Qhov no yeej tsis hloov pauv mus raws li ntawmtib neeg kev hloov pauv; nws nyob ywj pheej ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm lub sij hawm, thaj chaw, thiab toj roob hauv pes hloov pauv los yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv tau Vajtswv lub hwj chim vim Nws yog lub ntsiab tseem ceeb heev. Txawm tias tib neeg yeej paub thiab kam lees txais Vajtswv lub hwj chim kav los xij, thiab txawm tias tib neeg yeej muaj peev xwm zwm rau nws los xij—tag nrho tej kev txiav txim no yeej hloov pauv tsis tau ib qho tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo. Qhov ntawd thiaj hais tau tias, txawm tib neeg yuav coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv lub hwj chim kav los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv qhov tseeb uas Vajtswv tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo thiab tag nrho txhua tsav txhua yam. Txawm tias koj yuav tsis zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav los xij, Nws tseem txib koj txoj hmoo tau; txawm tias koj yuav tsis paub Nws lub hwj chim kav los xij, yeej tseem muaj Nws lub hwj chim tas li. Vajtswv lub hwj chim thiab qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo yeej ywj pheej tsis muaj qhov ntsig txog rau tib neeg txoj kev xav, thiab yuav hloov pauv tsis tau mus raws li tib neeg tej kev nyiam thiab kev xaiv. Vajvtswv lub hwj chim muaj nyob txhua qhov txhia chaw, txhua teev, thiab txhua lub sij hawm. Lub ntuj thiab lub ntiaj yuav dua mus, tiam sis Nws lub hwj chim yeej tsis muaj hnub yuav dua mus, vim Nws yog Vajtswv Tus Kheej, Nws muaj lub hwj chim, thiab Nws lub hwj chim yeej tsis raug txwv los sis tsis raug txo los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam khoom, los ntawm thaj chaw los sis los ntawm toj roob hauv pes. Ntawm txhua lub sij hawm, Vajtswv tau siv Nws lub hwj chim, qhia tawm Nws lub hwj him loj kawg nkaus, ua Nws tes dej num cawm tib neeg raws li qhov Nws ib txwm ua txuas ntxiv mus; ntawm txhua lub sij hawm, Nws kav txhua tsav txhua yam, npaj rau txhua tsav txhua yam, coj txhua tsav txhua yam—raws li qhov Nws ib txwm ua. Yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov pauv tau qhov no. Nws yog qhov tseeb; nws yog qhov tseeb uas yeej hloov pauv tsis tau los puag thaum twg los lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 136

Tus Cwj Pwm thiab Kev Xyaum Ua Raws Kom Tsim Nyog rau Tus Neeg Uas Xav Zwm rau Vajtswv Lub Hwj Chim

Qhov uas tam sim no tib neeg yuav tsum paub tus cwj pwm thiab paub kev hwm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo yog dab tsi? Qhov no yog ib qho teeb meem tiag uas nyob rau ntawm txhua tus lub xub ntiag. Thaum ntsib tej teeb meem tiag rau hauv lub neej, koj paub thiab to taub li cas txog Vajtswv lub hwj chim thiab Nws lub hwj chim kav? Thaum koj ntsib tej teeb meem no thiab koj tsis paub tias yuav ua li cas thiaj to taub, thiaj tswj tau, thiab thiaj paub txog tej ntawd, koj yuav coj tus cwj pwm dab tsi los ua kom pom txog koj txoj kev xav zwm rau, koj txoj kev ntshaw zwm rau, thiab qhov tseeb tiag ntawm koj txoj kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj? Ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum kawm kom paub tos; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. “Kev tos” txhais tau tias kev tos rau Vajtswv lub sij hawm, kev tos tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj rau koj, kev tos Nws lub siab nyiam los qhia tshwm txog nws tus kheej rau koj ib qho zuj zus. “Kev nrhiav” txhais tau tias yog kev xam ntsia thiab kev to taub Vajtswv tej kev xav zoo rau koj los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj tseg lawm, kev to taub qhov tseeb los ntawm tej ntawd, kev to taub txog yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo thiab tej hau kev uas lawv yuav tsum ua raws, kev to taub qhov ua tau los ntawm Vajtswv rau hauv ib neeg thiab yam uas Nws ua tau tiav hlo rau hauv lawv. “Kev zwm rau,” tseeb tiag, yog hais txog kev lees txais tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Vajtswv tau coj, kev lees txais Nws lub hwj chim kav thiab los ntawm qhov ntawd, kom paub tias tus Tswv Tsim npaj li cas rau tib neeg txoj hmoo, Nws muab Nws txoj sia rau tib neeg li cas, Nws ua qhov tseeb rau tib neeg li cas. Tag nrho tej no nyob rau hauv Vajtswv tej kev npaj thiab lub hwj chim kav uas yuav tsum tau mloog raws li tej kev cai ib txwm muaj, thiab yog koj cia Vajtswv ua tus npaj thiab npaj txhua yam los daws koj qhov teeb meem rau koj, koj yuav tsum kawm kom paub tos, koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav, thiab koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. Qhov no yog tus cwj pwm uas txhua tus tib neeg xav zwm rau Vajtswv lub hwj chim uas yuav tsum tau coj los siv, lub hauv paus xub thawj uas txhua tus neeg tib neeg yuav muaj yog kev lees txais Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Xav tuav kom tau tus cwj pwm zoo li no, xav muaj qhov zoo li no, koj yuav tsum sib zog ua tes dej num ntxiv. Tsuas yog tib txoj hau kev no nkaus xwb koj thiaj muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 137

Kev Lees Txais Vajtswv ua Koj Tib Tug Kws Qhia Yog Thawj Kauj Ruam hauv Qhov Tau Txais Kev Cawm Dim

Tej yam tseeb ntsig txog rau Vajtswv lub hwj chim yog tej yam tseeb uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau mob siab hwm tiag, yuav tsum paub thiab to taub rau hauv lawv lub siab; vim tias tej yam tseeb no muaj qhov pab txhawb rau txhua tus lub neej txoj sia; rau txhua tus tib neeg yav dhau los, tam sim no, thiab yav tom ntej; rau ntawm cov zeeg sij hawm tseem ceeb uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau hla dhau hauv lub neej txoj sia; rau ntawm tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab tus cwj pwm uas lawv yuav tsum ntsib Vajtswv lub hwj chim; thiab qhov ib txwm muaj rau ntawm txhua tus tib neeg lub hom phiaj kawg. Yog li, yuav tau siv tag nrho zeeg sij hawm hauv txoj sia los nrhiav thiaj paub thiab to taub txog tej ntawd. Thaum koj ua tib zoo saib ncaj ncees rau Vajtswv lub hwj chim, thaum koj lees txais Nws lub hwj chim kav, koj yuav paub thiab to taub qhov tseeb txog qhov muaj Vajtswv lub hwj chim ntau zuj zus tuaj. Tab sis yog koj ib txwm yeej tsis lees Vajtswv lub hwj chim thiab koj yeej tsis lees Nws lub hwj chim kav, ces txawm koj yuav ua lub neej nyob tau pes tsawg xyoo los lawm los xij, koj yuav tsis tau txais kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav ib qho me me hlo li. Yog koj tsis paub tseeb thiab tsis to taub Vajtswv lub hwj him, ces thaum koj mus txog qhov kawg ntawm txoj kev lawm, txawm tias koj yeej ntseeg Vajtswv los tau ntau caum lub xyoos lawm los xij, koj yuav tsis muaj dab tsi los qhia rau koj lub neej li, thiab koj yeej tsis paub dab tsi hlo ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo. Qhov no puas yog ib qho tu siab tshaj plaws li? Yog li, txawm koj taug kev mus deb npaum li cas rau hauv koj lub neej txoj sia lawm los xij, txawm tias tam sim no koj muaj pes tsawg xyoo lawm los xij, txawm tias koj txoj kev taug tshuav ntev npaum li cas los xij, qhov xub thawj tshaj plaws ces koj yuav tsum lees Vajtswv lub hwj chim thiab mob siab rau nws tiag tiag, thiab lees txais qhov tseeb tias Vajtswv yog koj tib tug Kws Qhia nkaus xwb. Qhov tau txais kev paub meej, muaj kev paub raug zoo thiab kev to taub ntawm tej yam tseeb ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo yog ib txoj lus qhia uas txhua tus tib neeg yuav tsum paub; nws yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm kev paub txog tib neeg txoj sia thiab tau txais qhov tseeb. Tej zoo li no yog lub neej ntawm qhov paub txog Vajtswv, nws lub hauv paus ntawm kev kawm, uas txhua tus neeg yuav tsum ntsib txhua hnub, uas tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm zam dhau. Yog leej twg xav txiav kev kom mus txog lub hom phiaj no sai, ces Kuv qhia rau koj tam sim no tias, nws yeej ua tsis tau li ntawd! Yog koj xav khiav kom dim Vajtswv lub hwj chim kav, qhov ntawd los haj yam ua mus tsis tau li! Vajtswv yog tib neeg tib tug Tswv nkaus xwb, Vajtswv tsuas yog tus Kws Qhia ntawm tib neeg txoj hmoo nkaus xwb, thiab yog li ntawd nws yuav ua mus tsis tau uas tib neeg yuav npaj rau lawv tus kheej txoj hmoo, tib neeg yuav rhais ruam tawm ntawm nws mus tsis tau li. Txawm tias tib neeg yuav muaj rab peev xwm heev npaum li cas los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm haub ntxias tau—haj yam tsis muaj peev xwm coj, npaj, tswj kav, los sis hloov pauv—lwm cov neeg txoj hmoo tau. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb, tus uas yog tib tug xwb, thiaj li ua tau txhua yam rau tib neeg, vim tias tsuas yog Nws nkaus xwb thiaj muaj lub hwj chim tshwj xeeb uas tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo, thiab yog li ntawd, tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj yog tib neeg tib tug Kws Qhia xwb. Vajtswv lub hwj chim tuav lub hwj chim kav no tsis yog tswj tag nrho tib neeg uas raug tsim los nkaus xwb, tab sis tseem tswj tag nrho txhua tsav txhua yam ntawm yam tsis raug tsim uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau, tag nrho tej hnub qub, tag nrho lub qab ntuj khwb. Tej yam muaj tseeb no yeej cav tsis tau, qhov tseeb uas yeej muaj tiag tiag, uas tsis muaj leej twg los sis yam twg muaj peev xwm hloov pauv tau. Yog leej twg ntawm ko tseem tsis txaus siab nrog tej yam uas lawv muaj, koj muaj kev ntseeg tias muaj qee yam txuj ci tshwj xeeb los sis muaj rab peev xwm, thiab tseem xav tias yog muaj hmoo nrog thiab ces koj yeej hloov pauv koj tus kheej tej xwm txheej tau los sis khiav tawm tej ntawd kom dim; yog koj npaj hloov pauv koj tus kheej txoj hmoo los ntawm tib neeg txoj kev npaj, thiab kev ua li ntawd thiaj ua rau koj tus kheej txawv ntawm koj tej phooj tej ywg thiab tau txais suab npe thiab txoj hmoov zoo; dhau ntawd Kuv hais rau koj tias, koj tab tom ua tej yam uas yuav ua rau muaj kev nyuaj rau koj tus kheej xwb, tsuas yog koj muaj teeb meem xwb koj txawm siv npaj zeeg khawb koj tus kheej lub qhov ntxa lawm! Ib hnub, sai sai no los sis tsis ntev tom qab ntawd, koj yuav pom qhov tseeb tias koj tau xaiv yuam kev lawm thiab koj tej kev mob siab yeej raug muab nkim pov tseg xwb. Koj txoj kev muab hlob, koj txoj kev ntshaw yuav tawm tsam rau txoj hmoo, thiab koj tus kheej txoj kev xav phem yuav ua rau koj poob mus rau txoj kev uas tig rov qab tsis tau, yog li koj yuav tau them tus nqi rau tej no hnyav heev. Txawm tias tam sim no koj tsis pom qhov puas tsuaj uas yuav tshwm sim tom qab ntawd los xij, yog koj tseem ntsib thiab qhuas txog tej yam muaj tseeb ntawd mus ntxiv tias Vajtswv yog tus Kws Qhia ntawm tib neeg txoj hmoo, ces koj mam paub ib qho zuj zus tias yam Kuv hais ntawm hnub no thiab nws lub ntsiab lus yog dab tsi. Txawm tias koj muaj lub siab tiag thiab tus ntsujplig tiag los xij thiab txawm tias koj yog ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb xwb los xij nws saib raws li tus cwj pwm uas koj coj rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab rau qhov tseeb. Qhov tseeb tiag, qhov no yog qhov txiav txim tias koj muaj peev xwm paub thiab to taub Vajtswv lub hwj chim tseeb los tsis tseeb. Yog koj ib txwm yeej tsis muaj kev xav rau hauv koj lub neej txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj, tsis tau lees paub thiab lees txais Vajtswv lub hwj chim, ces koj yeej tsis muaj nuj nqis dab tsi hlo li, thiab koj yuav tsis muaj qhov ua xyem xyav txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev tsis nyiam kiag li thiab txoj kev tsis kam txais yuav, vim los ntawm txoj kev koj tau taug thiab yam koj tau xaiv. Tab sis cov neeg uas, hauv Vajtswv tes dej num, kam lees txais Nws txoj kev sim siab, kam lees txais Nws lub hwj chim kav, zwm rau Nws lub hwj chim, thiab maj mam ua kom paub qhov tseeb ntawm Nws cov lus thiaj li yuav paub tseeb Vajtswv lub hwj chim, to taub qhov tseeb ntawm Nws lub hwj chim kav; lawv yuav dhau los zwm rau tus Tswv Tsim tiag tiag. Tsuas yog cov neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li yuav raug cawm dim. Vim tias lawv tau paub Vajtswv lub hwj chim kav, vim tias lawv tau lees txais nws, lawv txoj kev nco txiaj ntsig txog qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo, lawv txoj kev zwm rau nws, yeej muaj tseeb tiag thiab raug zoo lawm. Thaum lawv ntsib txoj kev tuag, lawv yuav muaj, ib yam li Yauj, ib lub siab tsis muaj kev ntshai txoj kev tuag, thiab zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj rau tag nrho txhua tsav txhua yam, tsis muaj dab tsi rau tus kheej xaiv, tsis muaj kev ntshaw ntawm tus kheej. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li muaj peev xwm rov qab los tuaj tus Tswv Tsim tog li ib tug tib neeg uas raug tsim rov qab los tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 138

Vajtswv Yehauvas Txoj Kev Cai rau Tib neeg

Ch.K 2:15–17 Thiab Vajtswv Yehauvas coj tus txiv neej, thiab muab nws tso rau hauv lub vaj Edees kom tu thiab saib lub vaj ntawd. Thiab Vajtswv Yehauvas hais rau tus txiv neej ntawd, hais tias, Txhua tsob ntoo hauv lub vaj ces koj noj tau: Tab sis tsob ntoo pub kom paub qhov zoo thiab qhov phem, ces koj tsis txhob noj kiag li: vim hnub twg koj noj ces koj yeej yuav tuag xwb xwb li.

Tus Nab Txoj Kev Dag Ntxias tus Poj Niam

Ch.K 3:1–5 Tam sim no nab yog tus uas ntse tshaj txhua yam tsiaj qus ntawm daim av uas Vajtswv Yehauvas tau tsim. Thiab nws hais rau tus poj niam tias, Yog lawm, Vajtswv puas tau hais tias, Neb yuav tsum txhob noj txhua yam ntoo ntawm lub vaj no? Ces tus poj niam thiaj teb rau tus nab tias, Wb noj tau tej txiv ntoo ntawm cov ntoo hauv lub vaj no: Tiam sis cov txiv ntoo ntawm tsob ntoo uas nyob hauv plawv vaj, Vajtswv tau hais tias, Neb yuav tsum txhob noj, thiab yuav tsum txhob kov kiag li, nyob tsam ces neb tuag. Thiab tus nab txawm hais rau tus poj niam tias, Neb yeej yuav tsis tuag kiag li: Rau qhov Vajtswv paub tias hnub twg neb noj, ces neb ob lub qhov muag yuav qhib, thiab neb yuav zoo li Vajtswv, paub qhov zoo thiab qhov phem.

Ob nqe lus no yog rho tawm los ntawm phau Chiv Keeb hauv phau Vajluskub los. Nej txhua tus puas paub txog ob nqe lus no? Ob nqe lus no hais txog tej xwm txheej uas tshwm sim thaum chiv keeb, thaum uas xub tsim noob neej; tej xwm txheej no muaj tiag. Ua ntej no cia peb los saib seb Vajtswv Yehauvas tau sam hwm li cas rau Adas thiab Evas; lub ntsiab lus ntawm cov lus txib no tseem ceeb heev rau peb lub ncauj lus hnub no. “Thiab Vajtswv Yehauvas hais rau tus txiv neej ntawd, hais tias, Txhua tsob ntoo hauv lub vaj ces koj noj tau: Tab sis tsob ntoo pub kom paub qhov zoo thiab qhov phem, ces koj tsis txhob noj kiag li: vim hnub twg koj noj ces koj yeej yuav tuag xwb xwb li.” Yam dab tsi tseem ceeb ntawm Vajtswv tej lus sam hwm rau tib neeg nyob hauv nqe no? Ua ntej tshaj plaws, Vajtswv qhia rau tus txiv neej yam uas nws noj tau, qhia npe tib si, cov txiv ntoo ntawm txhua hom ntoo. Tsis muaj kev phom sij thiab tsis muaj tshuaj lom; txhua tsob ntoo tuaj yeem noj tau thiab noj tau ywj siab raws li tus txiv neej xav tau, tsis tas yuav txhawj xeeb thiab ua xyem xyav kiag li. Nov yog ib feem los ntawm Vajtswv cov lus sam hwm. Lwm seem yog lus ceeb toom. Nyob hauv qhov kev ceeb toom no, Vajtswv qhia rau tus txiv neej tias nws yuav tsum tsis txhob noj cov txiv ntoo ntawm tsob ntoo uas pub paub qhov zoo thiab qhov phem. Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias nws noj cov txiv los ntawm tsob ntoo no? Vajtswv tau hais rau tus txiv neej tias: Yog tias koj noj koj yuav tuag xwb li. Cov lus no tsis meej lov? Yog tias Vajtswv tau qhia koj qhov no tiam sis koj tsis to taub tias yog vim li cas, koj puas suav Nws cov lus ua ib txoj cai los sis ib lo lus sam hwm kom mloog lus? Cov lus zoo li no yuav tsum tau mloog, los tsis mloog? Tiam sis txawm neeg yuav mloog lus thiab tsis mloog los xij, Vajtswv cov lus yeej meej tseeb. Vajtswv tau qhia tus txiv neej meej tseeb lawm yam uas nws noj tau thiab yam uas nws noj tsis tau, thiab yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias nws noj yam uas nws noj tsis tau. Hauv cov lus luv luv uas Vajtswv tau hais lawm no, koj puas pom dab tsi ntawm Vajtswv tus yam ntxwv? Cov lus ntawm Vajtswv no puas muaj tseeb? Puas muaj kev dag ntxias li? Puas muaj kev dag cuav li? Puas muaj kev hem li? (Tsis muaj.) Vajtswv qhia ncaj, hais qhov tseeb thiab qhia qhov tseeb rau tus txiv neej tias nws noj tau yam twg thiab yam twg nws noj tsis tau. Vajtswv tau hais meej thiab meej meej. Puas muaj ib lub ntsiab lus zais hauv cov lus no? Cov lus no tsis meej lov? Puas muaj kev cheem tsum kom kwv yees li? (Tsis muaj.) Tsis cheem tsum kom kwv yees li. Lub ntsiab lus yeej yog pom tseeb heev li lawm. Thaum nyeem cov lus ntawd, ib zaug xwb paub meej txog lawv lub ntsiab lus lawm. Ntawd yog, yam uas Vajtswv xav hais thiab yam uas Nws xav nthuav tawm los ntawm Nws lub siab. Yam uas Vajtswv hais tawm yog yam huv, ncaj thiab meej. Tsis muaj kev npog dab tsi li, los sis tsis muaj ib lub ntsiab lus zais kiag li. Nws hais ncaj qha rau tus txiv neej, qhia nws tias yam twg nws noj tau thiab yam twg nws noj tsis tau. Qhov ntawd hais tau tias, los ntawm Vajtswv cov lus no, tib neeg tuaj yeem pom tau tias Vajtswv lub siab qhib lug thiab tseeb. Tsis muaj ib txoj lw cuav nyob ntawm no li; nws tsis yog ib yam uas qhia koj tias koj tsis txhob noj yam uas noj tau, los sis qhia koj tias “Kav tsij noj thiab saib seb dab tsi tshwm sim” los ntawm yam uas koj noj tsis tau. Vajtswv tsis tau txhais li ntawd. Vajtswv xav li cas hauv Nws nruab siab, Nws hais li ntawd. Yog tias kuv hais tias Vajtswv dawb huv vim Nws qhia thiab nthuav tawm Nws tus kheej nyob rau hauv cov lus no raws txoj kev no, tej zaum koj yuav xav tias kuv hais tau ntau zog los sis tias kuv hais tau lub ntsiab mus dhau zog me ntsis lawm. Yog tias muaj tiag, tsis txhob txhawj; peb tseem tsis tau xaus lis no.

Tam sim no cia peb tham txog “Tus Nab Txoj Kev Dag Ntxias tus Poj Niam.” Tus Nab yog leej twg? (Ntxwgnyoog.) Ntxwgnyoog ua lub luag hauj lwm ntawm tus neeg lwj liam nyob hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab nws yog lub luag hauj lwm uas peb yuav tsum hais txog thaum peb sib qhia txog kev dawb huv ntawm Vajtswv. Vim li cas kuv thiaj hais li no? Yog koj tsis paub txog Ntxwgnyoog txoj kev phem thiab kev coj tsis ncaj, yog koj tsis paub txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam, ces koj yeej tsis muaj txoj hau kev los lees paub kev dawb huv, thiab koj yeej tsis paub txoj kev dawb huv yog dab tsi tiag tiag. Hauv kev tsis meej pem, tib neeg ntseeg hais tias yam Ntxwgnyoog ua yeej yog, vim lawv nyob nrog tus yam ntxwv coj tsis ncaj no. Tsis muaj kev lwj liam, tsis muaj kev sib piv, koj tsis tuaj yeem paub tias kev dawb huv yog dab tsi. Twb yog vim lis ntawd thiaj li yuav tsum hais txog Ntxwgnyoog rau ntawm no. Hais lis no tsis yog hais qhuav qhawv xwb. Los ntawm Ntxwgnyoog cov lus thiab tej dej num, peb yuav pom tias Ntxwgnyoog coj li cas, Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau noob neej li cas, thiab tus yeeb yam thiab kev txhawb nqa ntawm Ntxwgnyoog yog dab tsi. Yog li ntawd tus poj niam tau hais dab tsi rau tus nab? Tus poj niam thiaj tau hais rau tus nab yam uas Vajtswv Yehauvas tau hais rau nws. Thaum nws hais cov lus no, nws puas ruaj siab tias yam uas Vajtswv tau hais rau nws lawm yog lus tseeb? Nws tsis ruaj siab, puas yog? Li ib tug neeg uas nyuam qhuav tsim tau tshiab tshiab, nws tsis muaj peev xwm pom qhov zoo los ntawm qhov phem, thiab nws tsis muaj peev xwm muaj kev paub txog txhua yam nyob ib puag ncig nws. Txiav txim los ntawm cov lus uas nws tau hais rau tus nab, nws tsis paub meej hauv nws lub siab tias Vajtswv cov lus muaj tseeb; nov yog nws tus cwj pwm. Yog li thaum tus nab pom tias tus poj niam muaj tus cwj pwm tsis ruaj siab rau Vajtswv cov lus lawm, nws tau hais tias: “Neb yeej yuav tsis tuag kiag li: Rau qhov Vajtswv paub tias hnub twg neb noj, ces neb ob lub qhov muag yuav qhib, thiab neb yuav zoo li Vajtswv, paub qhov zoo thiab qhov phem.” Puas muaj ib qho teeb meem nyob hauv cov lus no? Thaum nej nyeem sob lus no, nej puas nkag siab txog tus nab tej kev xav? Tej kev xav ntawd yog dab tsi? (Yog los sim tib neeg siab, ntxias nws mus ua txhaum.) Nws xav sim tus poj niam no siab, kom nws tsis txhob ua raws li Vajtswv cov lus. Tiam sis nws tsis tau hais ncaj qha lis ntawd. Yog li, peb tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho kev txawj dag heev. Nws nthuav tawm nws lub ntsiab lus yam uas ntse kawg nkaus thiab zais nkoos kom mus cuag tau nws lub hom phiaj, uas nws tau zais hauv nws lub siab, tsis pub tib neeg paub–uas yog tus nab txoj kev dag. Qhov no yeej ib txwm yog Ntxwgnyoog txoj kev hais lus thiab kev coj. Nws hais tias “tsis ruaj siab,” los ntawm tsis tau lees lus ruaj siab kiag rau ib qho twg li. Tiam sis thaum hnov qhov no, tus poj niam uas tsis paub dab tsi no lub siab txawm ntshaw. Tus nab zoo siab heev, vim tias nws cov lus tau mus raws li lub siab xav tau—uas yog tus nab lub tswv yim txawj dag. Tsis tas li ntawd, tseem cog lus txog qhov tshwm sim uas zoo uas ua rau noob neej xav tau, nws ntxias tus poj niam, hais tias, “Hnub twg neb noj, ces neb ob lub qhov muag yuav qhib.” Yog li ntawd nws xav twj ywm tias: “Yog kuv ob lub qhov muag qhib kuj yog ib yam zoo!” Thiab tom qab ntawd nws tau hais qee yam uas haj yam zoo ntxiv, cov lus uas tib neeg yeej tsis tau paub dua ib zaug li, cov lus uas muaj lub hwj chim zoo ntawm kev sim siab rau txhua tus neeg uas hnov cov lus ntawd: “Neb yuav zoo li Vajtswv, paub qhov zoo thiab qhov phem.” Cov lus no tsis muaj hwj chim dag ntxias tib neeg kiag lov? Nws zoo li ib tug neeg hais rau koj tias: “Koj lub ntsej muag zoo kawg li lawm, tsuas yog koj tus caj ntswm pluav me ntsis xwb. Yog tias koj kho qhov ntawd, koj yuav yog ib tug zoo nkauj tshaj plaws nyob hauv lub ntiaj teb!” Cov lus no puas ua rau qee tus tib neeg muaj lub siab ntshaw yam uas ib txwm tsis tau muaj lub siab xav kho kom zoo nkauj li? Cov lus no tsis yog kev dag ntxias lov? Txoj kev dag ntxias no tsis yog tab tom sim koj siab lov? Thiab qhov no tsis yog kev sim siab lov? (Yog.) Vajtswv puas hais cov lus zoo li no? Puas muaj tej yam lus qhia li no nyob rau hauv Vajtswv cov lus uas peb nyuam qhuav nyeem no? (Tsis muaj.) Vajtswv puas hais yam uas Nws xav hauv Nws lub siab? Tib neeg puas muaj peev xwm pom Vajtswv lub siab los ntawm Nws cov lus? (Muaj.) Tiam sis thaum tus nab hais cov lus ntawd rau tus poj niam, koj puas muaj peev xwm pom nws lub siab? (Tsis muaj.) Twb yog vim tib neeg txoj kev tsis paub dab tsi, tib neeg thiaj lis raug ntxias los ntawm tus nab cov lus thiab raug dag yam yooj yim kawg nkaus. Yog li koj puas muaj peev xwm pom Ntxwgnyoog tej kev xav? Koj puas pom lub hom phiaj uas nyob tom qab cov lus uas Ntxwgnyoog hais? Koj puas pom Ntxwgnyoog cov kev npaj thiab kev dag ntxias? (Tsis pom.) Tus yam ntxwv twg thiaj li qhia tau Ntxwgnyoog txoj kev hais lus? Lub ntsiab lus twg uas koj pom nyob hauv Ntxwgnyoog los ntawm cov lus no? Nws tsis yog ib qho kev zais lov? Tej zaum thaum tim ntsej tim muag nws luag ntxhi rau koj, los yog tej zaum nws tsis ua ib yam dab tsi kiag li. Tiam sis hauv nws lub siab nws xam txog qhov uas yuav ua li cas thiaj tau raws li nws lub hom phiaj, thiab no yog lub hom phiaj uas koj tsis tuaj yeem pom. Txhua lo lus uas nws cog rau koj, txhua yam txiaj ntsig uas nws piav qhia, yog txoj kev zais ntawm nws txoj kev dag ntxias. Koj pom tej no zoo, yog li ntawd koj xav tias yam uas nws hais muaj txiaj ntsig zoo dua, muaj kuab dua li Vajtswv hais. Yog thaum qhov no tshwm sim, tib neeg yuav tsis dhau los ua ib tug neeg raug txim uas mloog lus lov? Lub tswv yim uas Ntxwgnyoog tau siv no tsis phem kiag li lov? Koj cia koj tus kheej poob mus rau hauv kev qias vuab tsuab. Los ntawm uas Ntxwgnyoog tsis tau txav ib tug ntiv tes li, tiam sis tsuas yog hais ob sob lus no xwb, koj cia li zoo siab caum Ntxwgnyoog qab, mus ua li Ntxwgnyoog hais lawm. Twb yog vim li ntawd, Ntxwgnyoog lub hom phiaj thiaj li tau tiav lawm. Lub tswv yim no tsis phem lov? Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev phem thaum xub thawj lov? Los ntawm Ntxwgnyoog cov lus, tib neeg tuaj yeem pom nws lub siab phem, pom nws txoj kev phem thiab pom nws lub ntsiab tseeb. Tsis yog li ntawd lov? Thaum muab cov sob lus no los sib piv, yam uas tsis tau tshawb xyuas tej zaum koj xav tias Vajtswv Yehauvas cov lus yog cov lus ruam, tsis txaus ntseeg thiab tsis muaj tseeb, cov lus ntawd thiaj tsis ua pov thawj qhuas Vajtswv lub siab ncaj ncees. Txawm li cas los xij, thaum peb suav tias Ntxwgnyoog cov lus thiab Ntxwgnyoog txoj kev phem yog ib txoj kev lwj liam, Vajtswv cov lus no tsis tseem ceeb rau cov neeg niaj hnub no lov? (Tseem ceeb.) Los ntawm qhov kev sib piv no, tib neeg muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj kev zoo dawb huv uas tsis muaj ib qho chaw thuam tau li. Txhua lo lus uas Ntxwgnyoog hais, nrog rau Ntxwgnyoog kev txhawb siab, tej kev xav thiab nws txoj kev hais lus—yog kev phem kev qias. Qhov tseem ceeb ntawm Ntxwgnyoog txoj kev hais lus yog dab tsi? Ntxwgnyoog siv qhov nruab nrab tsis meej pem los ntxias koj, tsis cia koj pom kom tshab nws cov lus dag ntxias, thiab tsis cia koj paub txog nws lub hom phiaj; Ntxwgnyoog cia koj noj nws cov zaub mov, tiam sis koj yuav tsum txhawb nqa thiab hu nkauj qhuas nws thiab. Cov kev npaj no tsis yog Ntxwgnyoog tus cwj pwm kev xaiv lov? (Yog.)

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 139

Kev Sib Tham Ntawm Ntxwgnyoog thiab Vajtswv Yehauvas

Yauj 1:6–11 Muaj ib hnub thaum Vajtswv cov tub los rau ntawm Yehauvas xub ntiag, thiab Ntxwgnyoog kuj los nrog lawv thiab. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj mus qhov twg los? Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov? Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Yauj 2:1–5 Muaj ib hnub thaum Vajtswv cov tub los rau ntawm Yehauvas xub ntiag dua, Ntxwgnyoog kuj los nrog lawv rau ntawm Yehauvas xub ntiag thiab. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj mus qhov twg los? Ces Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tus zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? thiab nws tseem tuav nws txoj kev ncaj ncees, txawm koj txhawb kom Kuv mus tawm tsam nws, mus rhuav tshem nws yam tsis muaj qab hau dab tsi. Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Ob nqe lus no puav leej teev txog kev sib tham ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog; lawv sau tseg yam uas Vajtswv tau hais thiab Ntxwgnyoog tau hais. Vajtswv tsis tau hais lus ntau, thiab Nws hais lus yooj yooj yim xwb. Peb puas tuaj yeem pom Vajtswv txoj kev dawb huv nyob hauv Nws cov lus yooj yooj yim no? Ib txhia yuav hais tias qhov no tsis yooj yim ua tiav. Yog li peb puas tuaj yeem pom qhov kev phem ntawm Ntxwgnyoog cov lus teb? (Pom.) Ua ntej cia peb los saib seb hom lus nug twg uas Vajtswv Yehauvas tau nug Ntxwgnyoog. “Koj mus qhov twg los?” Qhov no tsis yog lo lus nug ncaj qha lov? Puas muaj ib lub ntsiab lus zais li? (Tsis muaj.) Nws tsuas yog ib lo lus nug, dawb huv xwb, tsis yog lus zais. Yog Kuv nug nej tias: “Koj tuaj qhov twg tuaj?” nej yuav teb lis cas? Nws puas yog ib lo lus nug nyuaj teb? Nej puas yuav hais tias: “Kuv mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug”? (Tsis hais.) Nej yuav tsis teb li no. Yog li ntawd, nej xav li cas thaum nej pom Ntxwgnyoog teb li no? (Peb xav tias Ntxwgnyoog ruam, tiam sis kuj yog ib tug txawj dag ntxias thiab.) Nej puas tuaj yeem qhia yam uas kuv tab tom xav? Txhua zaus uas kuv pom Ntxwgnyoog cov lus no, kuv saib zoo li ntxim ntxub heev, vim Ntxwgnyoog hais lus, thiab tiam sis nws cov lus tsis muaj qhov tseeb kiag li. Ntxwgnyoog puas teb Vajtswv cov lus? Tsis teb, cov lus Ntxwgnyoog hais tsis yog lus teb, cov lus ntawd tsis muaj nqes dab tsi li. Lawv tsis yog ib lo lus teb rau Vajtswv lo lus nug. “Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb.” Koj txoj kev nkag siab ntawm cov lus no yog dab tsi? Lo uas Ntxwgnyoog tuaj qhov twg tuaj? Nej puas tau txais ib lo lus teb rau lo lus nug no li? (Tsis tau.) No yog “txoj kev txawj ntse” ntawm Ntxwgnyoog txoj kev txawj dag—tsis cia ib tus neeg twg paub txog lub ntsiab uas nws hais tiag tiag. Thaum tau hnov cov lus no lawm koj tseem tsis tuaj yeem pom yam nws tau hais, txawm tias nws twb tau teb tas lawm. Tab sis Ntxwgnyoog ntseeg tias nws teb tau zoo tshaj plaws. Yog li koj xav li cas? Ntxim ntxub heev? (Yog lawm.) Tam sim no koj pib xav tias txoj kev teb rau cov lus no ntxim ntxub heev. Ntxwgnyoog tsis hais ncaj qha, tiam sis nws ua rau koj khawb koj lub taub hau, tsis tuaj yeem paub lub ntsiab ntawm nws cov lus. Qee zaum nws txhob txwm hais lus, thiab qee zaum thaum nws hais lus nws cov lus tswj hwm nws tus kheej cov ntsiab lus tseem ceeb, thiab nws tus yeeb yam. No yog cov lus uas tuaj ncaj qha tawm ntawm Ntxwgnyoog lub qhov ncauj tuaj. Ntxwgnyoog tsis tau ntsuas cov lus no kom ntev ntev los sis hais yam ntse khuav, tiam sis, nws cia li hais kiag xwb. Thaum koj nug Ntxwgnyoog tias nws los qhov twg los, nws teb koj, cov lus zoo li no. Koj yeej xav tsis thoob, yeej tsis paub xyov Ntxwgnyoog los qhov twg los tiag tiag li. Puas muaj nej leej twg hais lus zoo li no? (Muaj.) Txoj kev hais li no yuav hais li cas? (Nws yog cov lus uas ua ob siab thiab tsis muaj lo lus teb meej meej.) Peb yuav siv cov lus zoo li cas los qhia txog txoj kev hais lus zoo li no? Nws yog kev ua kom txawv thiab ua kom to taub yuam kev, tsis yog li ntawd lov? Piv txwv tias ib tug neeg twg tsis xav qhia rau lwm tus paub tias nag hmo nws mus qhov twg. Koj nug lawv tias: “Kuv pom koj nag hmo. Koj tau mus qhov twg?” Lawv tsis qhia koj ncaj qha tias lawv mus qhov twg nag hmo. Tiam sis, lawv hais tias: “Nag hmo yog hnub dab tsi. Cas yuav sab ua luaj li!” Lawv puas teb koj lo lus nug? Lawv teb los ma, tiam sis lawv tsis teb li qhov koj xav tau. No yog “txoj kev ntse” nyob hauv tib neeg txoj kev hais lus cuav. Koj yuav tsis tuaj yeem paub tias lawv hais li ntawd yog txhais li cas, thiab tsis paub txog lub ntsiab los sis lub hom phiaj ntawm lawv cov lus. Koj tsis paub yam uas lawv xav zam kom dhau vim tias hauv lawv lub siab lawv muaj lawv zaj—qhov no yog tej yam uas tsis txaus ntseeg. Nej kuj hais lus li no thiab pob? (Yog.) Yog li nej lub hom phiaj yog dab tsi? Puas yog qee zaum hais los tiv thaiv koj tus kheej txoj kev nyiam, qee zaum los tuav koj tus kheej txoj hauj lwm, koj tus duab, los tswj hwm txoj kev zais ntawm koj lub neej ntiag tug, thiab los cawm koj lub koob lub npe? Txawm yuav yog hom phiaj twg los xij, koj tsuas tiv thaiv qhov koj nyiam, thiab nrog rau qhov koj yuav tau txiaj ntsig. Qhov no tsis yog tib neeg tus yeeb yam lov? Tsis yog tias txhua tus uas muaj tus yeeb yam zoo li no koom nrog Ntxwgnyoog lov? Peb tuaj yeem hais tau li no, los tsis tau? Kev hais lus feem ntau, txoj kev uas hais qhia meej meej no yog ib qho ntxim ntxub thiab khav theeb. Nej kuj paub tias nej ntxim ntxub kawg thiab, los nej tsis paub? (Paub Kawg.)

Rov qab saib dua ntawm thawj nqe uas, Ntxwgnyoog teb Yehauvas cov lus nug dua, hais tias: “Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb?” Ntxwgnyoog tab tom qhib kev tawm tsam Yehauvas txoj kev ntsuam xyuas Yauj, thiab qhov kev tawm tsam no yog yeeb ncuab cov kob. “Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov?” Qhov no yog Ntxwgnyoog txoj kev to taub thiab kev ntsuam xyuas Yehauvas txoj hauj lwm uas tau ua rau Yauj. Ntxwgnyoog ntsuam xyuas nws zoo li no, hais tias: “Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.” Ntxwgnyoog ib txwm hais lus tsis meej xwm, tiam sis ntawm no nws hais lus meej heev. Txawm li cas los xij, cov lus no, txawm hais meej meej los, yog lus tawm tsam, lus txob thuam thiab kev tawm tsam Vajtswv Yehauvas, Vajtswv tus kheej kiag tag. Nej xav li cas thaum nej hnov cov lus no? Nej puas xav tias nej tsis nyiam kiag li? Nej puas tuaj yeem pom tshab Ntxwgnyoog tej kev xav? Ua ntej tshaj plaws, Ntxwgnyoog tsis lees paub Yehauvas txoj kev ntsuam xyuas Yauj—tus neeg uas fwm Vajtswv thiab tsis ua kev phem kev qias. Ces Ntxwgnyoog txawm tsis lees paub txhua yam uas Yauj hais thiab ua, qhov ntawd yog nws tsis lees paub Yauj txoj kev fwm Yehauvas. Qhov no tsis yog kev iab liam lov? Ntxwgnyoog tab tom iab liam, tab tom tsis lees paub thiab ua xyem xyav txog txhua yam uas Yehauvas ua thiab hais. Nws tsis ntseeg, nws hais tias, “Yog Koj hais tias txhua yam zoo li no, yog ua li cas kuv tseem tsis tau pom li? Koj tau foom koob hmoov npluas mias rau nws, yog li cas nws thiaj tsis fwm Koj?” Qhov no tsis yog kev tsis lees paub txhua yam uas Vajtswv ua lov? Kev iab liam, kev tsis lees paub, kev txob thuam—Ntxwgnyoog cov lus tsis yog kev rhuav tshem lov? Cov lus no tsis yog qhov qhia tawm ntawm yam uas Ntxwgnyoog xav hauv nws lub siab tiag tiag lov? Cov lus no yeej tsis zoo ib yam li cov lus uas peb nyeem tam sim no: “Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb.” Cov lus no sib txawv deb heev. Los ntawm cov lus no, Ntxwgnyoog muab tag nrho cov ntsiab lus hauv nws lub siab nthuav tawm—nws coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv thiab nws txoj kev tsis nyiam Yauj txoj kev fwm Vajtswv. Thaum qhov no tshwm sim, nws txoj kev txhob txwm thiab tus yeeb yam phem tau nthuav tawm lawm. Nws tsis nyiam cov neeg uas fwm Vajtswv kiag li, tsis nyiam cov uas tsis ua kev phem kev qias, thiab haj yam tsis nyiam Yehauvas tus uas foom koob hmoov rau tib neeg kiag li. Nws xav siv lub sij hawm no los rhuav tshem Yauj, tus uas Vajtswv tsa los ntawm Nws tus kheej txhais tes, ua kom nws puam tsuaj, hais tias: “Koj hais tias Yauj fwm Koj thiab tsis ua kev phem kev qias. Kuv pom mas txawv.” Nws siv ntau txoj hau kev los cem thiab sim Yehauvas siab, thiab siv ntau yam tswv yim kom Vajtswv Yehauvas muab Yauj cob rau Ntxwgnyoog tswj, ua kom puas tsuaj thiab kom kub ntxhov. Nws xav siv lub sij hawm no kom tau txiaj ntsig uas yog los rhuav tshem tus txiv neej no uas yog tus uas Vajtswv pom tias ncaj ncees thiab zoo tiav log. Puas yog ib lub sij hawm ib pliag xwb ua rau Ntxwgnyoog muaj lub siab zoo li no? Tsis yog, nws tsis yog. Nws tau npaj ntev heev los lawm. Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, Vajtswv mob siab txog ib tug neeg twg, saib tus neeg ntawd, thiab txhua lub sij hawm uas Ntxwgyoog ua Nws txhua kauj ruam. Tus uas Vajtswv txaus siab, Ntxwgnyoog kuj saib ntsoov thiab, raws qab. Yog tias Vajtswv xav tau tus neeg no, Ntxwgnyoog yuav ua txhua yam ntawm nws lub hwj chim los cuam tshuam Vajtswv, siv ntau yam kev phem npaj los ntxias, tab kaum thiab ua kom txoj hauj lwm Vajtswv ua puas tsuaj, txhua yam yog ua kom tiav nws lub hom phiaj uas nyob zais nkoos. Lub hom phiaj no yog dab tsi? Nws tsis xav kom Vajtswv tau ib leeg tus twg li; txhua tus uas Vajtswv xav tau nws xav tau rau nws tus kheej, nws xav tswj kav lawv, tswj lawv, ua tus saib xyuas lawv kom lawv pe hawm nws, yog li lawv thiaj koom nrog nws ua kev phem kev qias. Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev xav phem lov? Nej hais tas li tias Ntxwgnyoog phem heev, phem tiag tiag, tiam sis nej puas pom? Nej tsuas pom tias tib neeg phem npaum li cas xwb. Nej tseem tsis tau pom tiag tiag tias Ntxwgnyoog phem npaum li cas. Tiam sis nej puas pom Ntxwgnyoog qhov phem hauv Yauj qhov teeb meem? (Pom.) Qhov teeb meem no tau ua rau pom Ntxwgnyoog cov kev phem thiab lub ntsiab lus meej heev. Kev tawm tsam nrog Vajtswv, thiab taug Nws qab, Ntxwgnyoog lub hom phiaj yog rhuav tshem txhua txoj hauj lwm ua Vajtswv xav ua, xav kav thiab tswj cov neeg uas Vajtswv xav tau, kom txhua tus neeg uas Vajtswv xav tau puas tsuaj ploj mus. Yog tias lawv tsis raug puas tsuaj ploj mus, ces kom lawv los nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav, kom raug nws siv—qhov no yog nws lub hom phiaj. Thiab Vajtswv ua dab tsi? Vajtswv tsuas hais ib sob lus yooj yooj yim nyob rau nqe no xwb; tsis muaj kev teev tseg txog ib yam dab tsi ntxiv uas Vajtswv ua, tiam sis peb pom tias tseem muaj ntau yam ntxiv uas teev tseg txog yam Ntxwgnyoog ua thiab hais. Yehauvas tau nug Ntxwgnyoog raws li nqe Vajluskub hauv qab no, “Koj mus qhov twg los?” Ntxwgnyoog teb li cas? (Nws tseem teb tias “Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb.”) Nws tseem yog sob lus qub. Qhov no tau dhau los ua Ntxwgnyoog cov lus hais, Ntxwgnyoog daim yuaj hu. Qhov no ua tau li cas yog li ntawd? Ntxwgnyoog tsis ntxim ntxub lov? Tseeb tiag hais txog tej sob lus qias neeg li no ib zaug xwb twb txaus lawm. Vim li cas Ntxwgnyoog thiaj hais tas los hais dua li? Qhov no ua pov thawj tau ib qho tias: Ntxwgnyoog tus yeeb yam tsis hloov li. Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem siv kev ua txuj los npog nws lub ntsej muag phem. Vajtswv nug nws ib lo lus nug thiab qhov no yog qhov nws teb. Yog tias nws twb ua li no rau Vajtswv, sim xav seb nws ho yuav ua li cas rau noob neej! Ntxwgnyoog tsis ntshai Vajtswv, tsis fwm Vajtswv, thiab tsis mloog Vajtswv lus. Yog li ntawd nws thiaj li khav theeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag, siv tib co lus qub no los teb Vajtswv cov lus nug yam tsis paub tab, siv cov lus teb qub los teb Vajtswv cov lus nug dua, sim siv cov lus teb no los ua kom Vajtswv yuav kev—qhov no yog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem. Nws tsis ntseeg lub hwj chim uas loj kawg nkaus ntawm Vajtswv, tsis ntseeg Vajtswv txoj cai, thiab yeej tsis kam zwm rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Nws tawm tsam Vajtswv tas li, niaj hnub tawm tsam txhua yam uas Vajtswv ua, sim rhuav tshem txhua yam uas Vajtswv ua-qhov no yog nws lub hom phiaj phem.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 140

Kev Sib Tham Ntawm Ntxwgnyoog thiab Vajtswv Yehauvas

Yauj 1:6–11 Muaj ib hnub thaum Vajtswv cov tub los rau ntawm Yehauvas xub ntiag, thiab Ntxwgnyoog kuj los nrog lawv thiab. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj mus qhov twg los? Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov? Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Yauj 2:1–5 Muaj ib hnub thaum Vajtswv cov tub los rau ntawm Yehauvas xub ntiag dua, Ntxwgnyoog kuj los nrog lawv rau ntawm Yehauvas xub ntiag thiab. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj mus qhov twg los? Ces Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tus zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? thiab nws tseem tuav nws txoj kev ncaj ncees, txawm koj txhawb kom Kuv mus tawm tsam nws, mus rhuav tshem nws yam tsis muaj qab hau dab tsi. Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Raws li sau tseg hauv Phau Ntawv Yauj, ob sob lus ntawm cov lus hais los ntawm Ntxwgnyoog thiab tej yam uas Ntxwgnyoog ua yog qhov sawv cev ntawm nws txoj kev tawm tsam Vajtswv hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, Ntxwgnyoog cov kob tseeb tau raug muab nthuav tawm. Koj puas tau pom Ntxwgnyoog cov lus thiab tes hauj lwm hauv lub neej tiag tiag? Thaum koj pom lawv, koj yuav tsis xav tias lawv yog yam uas Ntxwgnyoog hais, tiam sis ho xav tias lawv yog tej lus uas tib neeg hais. Sawv cev rau yam dab tsi, thaum tib neeg hais tej yam lus zoo li no? Ntxwgnyoog yog tus sawv cev. Txawm hais tias koj nco txog nws, koj tseem tsis tuaj yeem paub tias nws hais los ntawm Ntxwgnyoog tiag tiag. Tiam sis ntawm no thiab tam sim no koj tau pom meej tseeb yam uas Ntxwgnyoog tus kheej tau hais. Tam sim no koj tau pom meej tseeb, muaj kev to taub tseeb txog txoj kev phem thiab tej kev phem kev qias ntawm Ntxwnyoog. Yog li puas yog ob sob lus uas hais los ntawm Ntxwgnyoog no muaj nqi pab rau tej tib neeg niaj hnub no kom paub txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam? Puas yog ob nqe lus no tsim nyog ua tib zoo khaws tseg rau noob neej niaj hnub no kom nco txog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem, kom nco txog Ntxwgnyoog lub hauv paus, lub ntsej muag tseeb? Txawm hais tias qhov no zoo li yog ib yam uas tsis tsim nyog hais, cov lus no, nthuav tawm li ntawd los, tuaj yeem hais tau tias yog lawm. Qhov tseeb, qhov no yog tib txoj kev uas Kuv tuaj yeem hais qhia tau lub tswv yim no, thiab yog tias nej tuaj yeem nkag siab nws, ces qhov ntawd txaus lawm. Ib zaug tas los ib zaug ntxiv thiab, Ntxwgnyoog tawm tsam tej yam uas Yehauvas ua, thiab iab liam txog Yauj txoj kev fwm Vajtswv Yehauvas. Ntxwgnyoog sim ua kom Yehauvas meem txom los ntawm ntau txoj hauv kev, ua kom Yehauvas pom zoo txog nws txoj kev sim siab rau Yauj. Nws cov lus thiaj li muaj tus yeeb yam txawj ntxias heev. Yog li qhia rau Kuv seb, thaum Ntxwgnyoog tau hais cov lus no, Vajtswv puas tuaj yeem pom meej tau yam uas Ntxwgnyoog xav ua? (Pom.) Hauv Vajtswv lub siab, tus txiv neej Yauj uas Vajtswv tsom kwm—Vajtswv tus tub qhe no, uas Vajtswv tau coj los ua ib tus neeg ncaj ncees, tus neeg zoo tiav log—nws puas tuaj yeem tiv tau hom kev sim siab no? (Tau.) Vim li cas Vajtswv yuav ruaj siab rau qhov ntawd ua luaj li? Puas yog Vajtswv ib txwm tshuaj xyuas tib neeg lub siab? (Yog.) Yog li Ntxwgnyoog puas tuaj yeem tshuaj xyuas tib neeg lub siab tau? Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem tshuaj xyuas tau. Txawm hais tias Ntxwgnyoog tuaj yeem pom koj lub siab, nws tus yeeb yam phem yuav tsis cia nws ntseeg tias kev dawb huv yog kev dawb huv, los sis kev qias neeg yog kev qias neeg. Tus Ntxwgnyoog phem yeej tsis muaj peev xwm ceev tau ib yam uas dawb huv, ncaj ncees los sis kev kaj lug li. Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem rau siab ntso pab yam uas ua raws li nws tus yam ntxwv, nws txoj kev phem, thiab los ntawm nws tus xeeb ceem coj. Tab txawm hais tias yam uas nws tus kheej tsim yuav raug rau txim los sis raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv los, nws tas zog tawm tsam Vajtswv—qhov no yog kev phem, qhov no yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Yog li nyob rau nqe no, Ntxwgnyoog hais tias: “Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.” Ntxwgnyoog xav tias tib neeg txoj kev hwm Vajtswv yog vim tib neeg tau txais ntau yam zoo los ntawm Vajtswv xwb. Tib neeg tau txais ntau yam zoo los ntawm Vajtswv, yog li nws thiaj hais tias Vajtswv yog tus zoo. Tiam sis nws tsis yog tias vim Vajtswv yog tus zoo, nws tsuas yog vim tib neeg tau txais ntau yam zoo uas ua rau nws muaj peev xwm fwm Vajtswv rau txoj kev no. Thaum Vajtswv tsis pub nws muaj tej no lawm, ces nws yuav tso Vajtswv tseg. Hauv Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem, nws tsis ntseeg tias tib neeg lub siab tuaj yeem fwm Vajtswv tiag. Vim nws tus yeeb yam phem, nws tsis paub tias kev dawb huv yog dab tsi, ces haj yam tsis paub txog kev fuab fwm tswm seeb yog dab tsi. Nws tsis paub tias mloog Vajtswv lus yog dab tsi los sis fwm Vajtswv yog dab tsi. Vim tias nws tsis paub txog tej no, nws thiaj xav tias tib neeg tsis muaj peev xwm fwm tau Vajtswv ib yam nkaus. Qhia rau Kuv seb, puas yog Ntxwgnyoog tsis phem li? Tsuas yog peb pawg ntseeg xwb thiaj li ntseeg, tsis muaj ib yam kev lig kev cai ntseeg thiab pab pawg ntseeg twg, los sis cov kev ntseeg thiab cov pab pawg neeg, ntseeg tias muaj Vajtswv, lawv haj yam tsis ntseeg tias Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab tseem tab tom ua hauj lwm txog kev txiav txim, yog li lawv xav tias qhov koj ntseeg tsis yog Vajtswv. Ib tus neeg uas nyiam kev plees kev yi saib ib puag ncig nws ces pom txhua leej txhua tus yog neeg nyiam kev plees kev yi, ib yam li nws nyiam thiab. Ib tus neeg dag saib ib puag ncig nws ces tsuas pom kev tsis ncaj ncees thiab kev dag xwb. Ib tug neeg siab phem ces pom txhua tus neeg siab phem thiab xav nrog txhua tus uas nws pom sib ntaus. Cov neeg uas ntsuas kev ncaj ncees pom txhua tus neeg ncaj ncees, yog li lawv ib txwm dag, ib txwm dag noj dag haus, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv tuaj yeem ua tau li. Kuv muab ob peb qho piv txwv no los txhawb nej ntawm nej txoj kev ntseeg: Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem tsis yog kev quab yuam los sis txiav txim los ntawm tej xwm txheej, los sis tsis yog ib qho kev qhia uas nyob ib ntus uas tshwm sim los ntawm ib qho laj thawj los los sis cov ntsiab lus teb uas zoo. Yeej tsis yog kiag li! Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem pab tau tiam sis kawg taug txoj kev no! Nws tsis tuaj yeem ua tau ib qho zoo li. Txawm tias yuav hnov nws hais tau qee yam zoo mloog los, nws tsuas yog ntxias koj xwb. Yim huab zoo mloog, yim huab zoo, nws yim huab hais lus zoo npaum li cas, ces lub tswv yim nyob tom qab cov lus no yim huab phem npaum li ntawd. Lub ntsej muag dab tsi, tus yeeb yam dab tsi uas Ntxwgnyoog nthuav tawm hauv ob nqe lus no? (Ntxim siab, siab phem thiab kev phem.) Ntxwgnyoog thawj tus yam ntxwv yog kev phem; tshaj txhua yam huv si, Ntxwgnyoog yog kev phem thiab siab phem.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 141

Vajtswv tau tsim tib neeg thiab tau coj noob neej lub neej txij li thaum ntawd los. Tsis hais foom koob hmoov rau noob neej, tsim kev cai thiab lus txib rau noob neej, los sis sau ntau hom cai rau kev ua neej, nej puas paub Vajtswv lub hom phiaj uas ua li no yog dab tsi? Ua ntej tshaj plaws, nej puas tuaj yeem hais tau qhov tseeb tias txhua yam uas Vajtswv ua yog kom noob neej tau zoo? Cov no nej yuav saib zoo li yog kev tsav hwj chim, cov lus qhuav qhawv, tiam sis thaum tshuaj xyuas cov ntsiab lus ntxaws uas nyob sab hauv, tsis yog tias txhua yam uas Vajtswv ua yog los coj thiab qhia tib neeg kom ua lub neej zoo lov? Tsis hais yuav ua kom tib neeg yuav tsum ua raws li Nws txoj cai los sis khaws Nws txoj kev cai, Vajtswv lub hom phiaj yog kom tib neeg tsis txhob poob rau kev pe hawm Ntxwgnyoog thiab kom tsis txhob raug Ntxwgnyoog rhuav tshem; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab yog yam uas tau ua tiav thaum chiv thawj. Puag thaum pib, thaum uas tib neeg tsis nkag siab zoo txog Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv tau tsim ib co kev cai thiab cai yooj yooj yim thiab tau tsim cov cai uas npog txhua qhov tseem ceeb uas yuav muaj teeb meem. Cov kev cai no yooj yim, tiam sis yog lawv ua raws cov cai no lawv thiaj li yog ua raws Vajtswv lub siab nyiam. Vajtswv saib xyuas, txhawb nqa thiab hlub tib neeg kawg nkaus. Qhov ntawd tsis yog qhov Vajtswv ua lov? (Yog.) Yog li peb puas tuaj yeem hais tau tias Nws lub siab dawb huv? Peb puas tuaj yeem hais tau tias Nws lub siab huv? (Hais tau.) Vajtswv puas muaj ib txoj kev txhawb siab ntxiv? (Tsis muaj.) Yog li puas yog Nws lub hom phiaj no yog thiab zoo? (Yog.) Ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, txhua txoj cai Nws tau tsim los yog yam zoo rau tib neeg, coj tib neeg txoj kev. Yog li puas muaj txoj kev xav ua txhawm-rau nws tus kheej nyob hauv Vajtswv lub siab? Vajtswv puas muaj ib lub hom phiaj twg ntxiv uas tib neeg txhawj txog? Puas yog Vajtswv xav siv tib neeg rau lwm yam? (Tsis yog.) Tsis yog ib qho me me kiag li. Vajtswv ua li Nws hais, thiab Nws cov lus thiab tes dej num mus raws li Nws txoj kev xav hauv Nws lub siab. Tsis muaj ib lub hom phiaj phem, tsis muaj kev xav ua txhawm-rau nws tus kheej. Tsis muaj ib yam Nws ua yog ua rau Nws Tus Kheej; txhua yam uas Nws ua, Nws ua rau tib neeg, tsis muaj ib lub hom phiaj zais kiag li. Txawm hais tias Nws muaj kev npaj thiab tswv yim, uas Nws muab rau tib neeg los, tsis muaj ib yam uas yog txhawm rau Nws Tus Kheej. Txhua yam Nws ua yog ua tau tiav log yam dawb huv rau noob neej, tiv thaiv noob neej, pab noob neej kom tsis txhob raug coj mus yuam kev. Yog li Nws lub siab yog lub zoo li no tsis muaj nuj nqi lov? Koj puas tuaj yeem pom Ntxwgnyoog muaj ib lub siab uas muaj nqi ib qho me me li? Koj yeej tsis tuaj yeem pom Ntxwgnyoog muaj ib qho me me li. Txhua yam uas Vajtswv ua tau tshwm los zoo heev. Tam sim no, cia peb saib rau Vajtswv txoj kev ua dej num; Nws ua Nws txoj dej num li cas? Vajtswv puas muab cov kev cai thiab Nws cov lus khi ua ke nruj nruj ncig txhua tus neeg lub taub hau, ib yam li txoj kev khaum-khi nruj nruj,[a] yuam rau txhua tus noob neej? Nws puas ua li no? (Tsis ua.) Yog li Vajtswv ua Nws tes dej num li cas? (Nws coj peb. Nws pab tawm tswv yim thiab txhawb peb zog.) Nws puas tso kav thawj? Nws puas tshawb nrhiav rau txhua qhov thaum Nws hais lus rau nej? (Tsis tshawb.) Thaum koj tsis nkag siab qhov tseeb, Vajtswv coj koj kev li cas? (Nws taws ib lub teeb kom pom kev.) Nws taws ib lub teeb rau koj, qhia koj meej meej tias qhov no tsis yog coj raws li qhov tseeb, thiab Nws qhia koj yam uas koj tsim nyog ua. Vajtswv ua dej num los ntawm cov kev no, txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv twg uas koj xav thiab muaj nrog Vajtswv? Koj puas xav tias Vajtswv mas tshaj koj txoj kev to taub lawm? (Tsis xav li ntawd.) Yog li koj xav li cas thaum koj pom Vajtswv cov kev ua dej num li no? Vajtswv nyob ze koj heev; tsis muaj ib qho nrug deb ntawm koj thiab Vajtswv li. Thaum Vajtswv coj koj, thaum Nws muab rau koj, pab koj thiab txhawb nqa koj, koj yuav paub tau tias Vajtswv zoo npaum li cas, txoj kev tswm seeb uas Nws txhawb; koj yuav paub tau tias Nws ntxim hlub npaum li cas, koj yuav paub Nws txoj kev sov siab. Tiam sis thaum Vajtswv cem koj txog kev coj tsis ncaj, los sis thaum Nws txiav txim thiab qhuab qhia koj txog kev tig tawm tsam Nws, Nws siv txoj kev twg? Nws puas hais lus ntau ntau cem koj? Nws puas qhuab qhia koj los ntawm ib puag ncig thiab los ntawm tib neeg, xwm txheej, thiab tej yam khoom? (Qhuab qhia.) Vajtswv qhuab qhia koj txij li cas xwb? Vajtswv puas qhuab qhia tib neeg txij ib yam li Ntxwgnyoog rhuav tshem tib neeg? (Vajtswv tsis ua li ntawd, Vajtswv tsuas qhuab qhia tib neeg txij li tib neeg muaj peev xwm tiv taus xwb.) Vajtswv ua dej num hauv txoj kev ua siab mos siab muag, rub siab ntev, kev hlub thiab kev tab ncuab, ib txoj kev uas ntsuas tau zoo thiab tsim nyog kawg nkaus. Nws txoj kev tsis ua rau koj meem txom xws li tias: “Vajtswv yuav tsum cia kuv ua qhov no” los sis “Vajtswv yuav tsum cia kuv ua qhov tov.” Vajtswv yeej tsis muab tej kev puas hlwb los sis kev xav nruj tsiv uas ris tsis taus rau koj ib zaug li. Tsis yog li ntawd lov? Txawm tias thaum koj txais yuav Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los, koj xav li cas yog li ntawd? Thaum koj paub txog qhov muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv, koj ho xav li cas? Koj puas paub tias Vajtswv muaj hwj huam thiab hloov tsis tau li? (Paub.) Koj puas paub txog kev nrug deb ntawm koj thiab Vajtswv lub sij hawm no? Koj puas paub txog kev fwm Vajtswv? Tsis paub—tiam sis, koj paub kev huab fwm tswm seeb rau Vajtswv. Nws tsis yog tias vim Vajtswv tes dej num ua rau tib neeg paub txog txhua yam no lov? Lawv puas muaj cov kev paub no yog tias Ntxwgnyoog yog tus ua dej num? (Tsis muaj.) Vajtswv siv Nws cov lus, Nws qhov tseeb thiab Nws txoj sia los muab kev pab rau tib neeg, los txhawb nqa tib neeg. Thaum tib neeg tsis muaj zog, thaum tib neeg qaug zog, Vajtswv yeej tsis hais lus nyaum nyaum, hais tias: “Tsis txhob qaug zog. Qaug zog ua dab tsi? Vim li cas koj tsis muaj zog li? Yam kev muaj qab hau dab tsi uas ua rau koj tsis muaj zog? Koj yeej ib txwm tsis muaj zog li, thiab koj yeej ib txwm tsis zoo li! Koj ua neej nyob muaj nqis dab tsi? Cia li tuag mus thiab tas li ko kiag xwb los mas!” Vajtswv puas ua dej num raws txoj kev no? (Tsis ua.) Vajtswv puas muaj cai ua raws txoj kev no? (Muaj.) Tiam sis Vajtswv tsis ua li no. Qhov laj thawj uas vim li cas Vajtswv thiaj tsis ua raws li txoj kev no twb yog vim Nws lub ntsiab tseem ceeb, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv. Nws txoj kev hlub tib neeg, Nws txoj kev saib xyuas thiab kev txhawb nqa tib neeg tsis tuaj yeem qhia tau meej meej los ntawm ib los sis ob kab lus xwb. Nws tsis yog ib yam dab tsi uas los ntawm tib neeg txoj kev khav theeb tiam sis yog ib yam uas Vajtswv coj tawm hauv kev coj ua tiag tiag los; nws yog kev tshwm sim ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Txhua txoj kev uas Vajtswv ua puas tuaj yeem pab tau kom tib neeg pom Vajtswv txoj kev dawb huv? Nyob hauv txhua txoj kev uas Vajtswv ua, nrog rau Vajtswv lub zoo tswv yim, nrog rau Vajtswv txoj kev xav ua dej num rau tib neeg, nrog rau ntau txoj kev uas Vajtswv ua dej num rau tib neeg, yam dej num uas Nws ua, yam uas Nws xav kom tib neeg nkag siab—koj puas tau pom ib yam kev phem s los sis kev dag ntxias hauv Vajtswv lub zoo tswv yim li? (Tsis pom.) Yog li txhua yam uas Vajtswv ua, txhua yam uas Vajtswv hais, txhua yam uas Nws xav hauv Nws lub siab, thiab tag nrho txhua lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv uas Nws nthuav tawm—peb puas tuaj yeem hu tau tias Vajtswv dawb huv? (Tau.) Puas muaj ib tus neeg twg txeev pom txoj kev dawb huv no hauv lub ntiaj teb, los sis hauv nws tus kheej? Dhau ntawm Vajtswv lawm, koj puas txeev pom txoj kev dawb huv hauv ib tus noob neej twg, los sis hauv Ntxwgnyoog li? (Tsis txeev pom.) Raws li peb txoj kev sib tham ntev loo los no lawm, peb puas tuaj yeem hu tau tias Vajtswv yog tus tshwj xeeb, yog tus Vajtswv dawb huv Nws Tus Kheej? (Tuaj yeem hu tau.) Txhua yam uas Vajtswv muab rau tib neeg, nrog rau Vajtswv cov lus, ntau txoj kev uas Vajtswv ua dej num rau tib neeg, yam uas Vajtswv qhia rau tib neeg, yam uas Vajtswv ceeb toom rau tib neeg, yam uas Nws pab tawm tswv yim thiab txhawb nqa—tag nrho yog los ntawm tib lub ntsiab tseem ceeb los xwb: Vajtswv txoj kev dawb huv. Yog tsis muaj tus Vajtswv dawb huv zoo li no, tsis muaj ib tus tib neeg twg los sawv Nws qhov chaw ua txoj dej num uas Nws ua. Yog tias Vajtswv tau muab cov noob neej no cob rau Ntxwgnyoog tag nrho, nej puas txeev xav tias hnub no nej txhua tus yuav nyob rau qhov xwm txheej zoo li cas? Nej txhua tus puas yuav tau tuaj zaum ua ke ntawm no, tag nrho thiab tsis txhaum li? Los nej yuav hais tias: “Mus ncig ntuj ncig teb los xwb, thiab mus nce toj nqis taug hauv lub ntiaj teb los xwb”? Nej puas yuav tsis txaj muag, ruaj siab tiag tiag thiab ntseeg siab uas yuav hais tau cov lus tseeb thiab khav theeb yam tsis txaj muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag? (Tsis txaj.) Nej yeej yuav ua tau li ntawd, yam uas tsis muaj ib qho kev ua xyem xyav kiag li! Ntxwgnyoog tus cwj pwm coj rau tib neeg ua rau tib neeg pom Ntxwgnyoog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb txawv li Vajtswv tus. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Ntxwgnyoog uas txawv Vajtswv txoj kev dawb huv yog dab tsi? (Ntxwgnyoog txoj kev phem.) Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem txawv Vajtswv txoj kev dawb huv. Qhov laj thawj uas vim li cas neeg feem coob tsis lees paub txog Vajtswv txoj kev nthuav tawm thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv no twb yog vim lawv nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, nyob hauv kev coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog thiab hauv Ntxwgnyoog qhov chaw kaw neeg. Lawv tsis paub kev dawb huv yog dab tsi, los sis tsis paub piav txog kev dawb huv zoo li cas. Txawm hais tias thaum koj paub Vajtswv txoj kev dawb huv lawm los, koj yeej tseem tsis tuaj yeem txhais tau kom meej meej ib yam nkaus li txoj kev dawb huv ntawm Vajtswv tiag tiag. Qhov no yog qhov sib txawv nyob rau hauv tib neeg cov kev paub txog kev dawb huv ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. “Txoj kev khaum-khi nruj nruj” yog ib qho kev khaum uas tau siv los ntawm tus hauj sam lub npe hu ua Tag Xazag hauv zaj dab neeg Suav Taug Kev Mus Rau Sab Hnub Poob. Nws siv qhov kev khaum no los tswj Xas Vuskoos los ntawm qhov zawm txoj hlua hlau ib ncig tom kawg ntawm lub taub hau, ua rau nws mob taub hau heev, thiaj li yuav tswj tau nws. Nws tau dhau los ua ib qho piv txwv qhia txog qee yam uas khi ib tus tib neeg.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 142

Yam dab tsi sawv cev qhia txog Ntxwgnyoog tes dej num hauv tib neeg? Nej yuav tsum muaj peev xwm kawm tej no los ntawm nej tus kheej cov kev paub dhau los-nws yog qhov sawv cev qhia txog Ntxwgnyoog zoo tshaj plaws, yam uas nws pheej ua, yam uas nws sim ua rau txhua tus neeg. Tej zaum nej tsis tuaj yeem pom qhov yam ntxwv no, yog li nej thiaj tsis xav tias Ntxwgnyoog txaus ntshai thiab ntxim ntxub. Puas muaj leej twg paub txog tus yam ntxwv no yog dab tsi? (Txhua yam nws ua, nws ua los rhuav tshem tib neeg.) Nws rhuav tshem tib neeg tau li cas? Koj puas tuaj yeem qhia rau Kuv txog qhov tseem ceeb thiab kom ntxaws me ntsis? (Nws dag ntxias, yaum thiab sim tib neeg siab.) Qhov ntawd yeej muaj tseeb; cov no yog ob peb txoj hauv kev uas tus yam ntxwv zoo li no tau qhia rau peb paub meej. Ntxwgnyoog kuj siv lus cuav, tawm tsam thiab iab liam tib neeg-cov no yog txhua yam uas qhia meej heev li lawm. Puas muaj lwm yam ntxiv lawm thiab? (Nws hais lus dag.) Kev dag noj dag haus thiab kev dag los ntawm Ntxwgnyoog los. Nws ua tej no tas li uas kev dag cia li tawm hauv nws lub qhov ncauj los yam uas nws tsis tau xav kiag li. Puas muaj lwm yam ntxiv lawm thiab? (Nws tseb kev tawg ua pab ua pawg.) Qhov no tsis tshua tseem ceeb pis tsawg. Tam sim no Kuv yuav piav qhia qee yam rau nej yam uas yuav ua rau nej xob plaub hau tsa nqug, tiam sis Kuv tsis ua kom nej ntshai. Vajtswv ua dej num rau tib neeg thiab txhawb nqa tib neeg tsis hais los ntawm Nws tus cwj pwm thiab Nws lub siab. Yog li, Ntxwgnyoog ne puas txhawb nqa tib neeg? Tsis txhawb nqa, nws tsis txhawb nqa tib neeg. Ntawm qhov tsis sib xws mas yog, nws siv sij hawm ntau heev los xav txog kev rhuav tshem tib neeg. Tsis yog li ntawd lov? Thaum uas nws tab tom xav txog rhuav tshem tib neeg, puas yog nws tus yam ntxwv hauv siab tseem ceeb tshaj? (Yog.) Yog li, hais txog Ntxwgnyoog lub luag hauj lwm rau tib neeg, Kuv muaj ob sob lus uas tuaj yeem piav qhia lub siab phem thiab tus yeeb yam phem ntawm Ntxwgnyoog, uas tuaj yeem ua rau nej paub txog kev ntxim ntxub ntawm Ntxwgnyoog: Hauv Ntxwgnyoog txoj kev los ze tib neeg, nws ib txwm xav quab yuam kav thiab ua tus tswv ntawm tib neeg, txhua txhua tus neeg, txog ntua theem uas nws tuaj yeem tswj hwm tib neeg tag nrho thiab rhuav tshem tib neeg yam uas phem kawg nkaus, yog li nws thiaj li yuav ua tiav nws lub hom phiaj thiab tiav nws txoj kev xav. Lo lus “quab yuam kav” txhais tau li cas? Puas yog qee yam uas tshwm sim los ntawm koj txoj kev pom zoo, los sis tsis muaj koj txoj kev pom zoo? Koj puas paub tias nws tshwm sim los koj tsis paub? Lo lus teb ces hais tias nws tshwm sim los yam uas koj tsis paub kiag li! Nws tshwm sim rau tej xwm txheej ua koj yeej tsis ceev faj txog, tej zaum nws haj tseem hais lus thiab ua qee yam rau koj, uas tsis tau qhia koj paub ua ntej, tsis muaj qhov tseem ceeb—qhov ntawd yog Ntxwgnyoog, nyob ib puag ncig koj, vij koj. Nws tos ntsoov ib lub zoo sij hawm los siv ces nws quab yuam kav kiag koj, ua koj tus tswv, kom tiav kiag nws lub hom phiaj uas tau tswj hwm koj thiab tsim kev rhuav tshem koj. Qhov no yog lub tswv yim thiab tus xeeb ceem tseeb ntawm Ntxwgnyoog uas nws siv los txeeb noob neej kom ncaim ntawm Vajtswv mus. Nej xav li cas thaum nej hnov txog qhov no? (Txaus ntshai heev thiab peb lub siab ntshai heev.) Nej puas xav tias ntxim ntxub heev? (Xav.) Raws li nej xav tias ntxim ntxub heev, nej puas xav tias Ntxwgnyoog yog tus tsis txaj muag li? Thaum nej xav tias Ntxwgnyoog yog tus tsis txaj muag li, yog li nej puas xav tias cov tib neeg uas nyob ib puag ncig nej cov uas ib txwm xav tswj hwm nej kuj ntxim ntxub thiab, cov neeg uas muaj kev xav phem rau lub meej mom thiab tej kev ntshaw? (Xav.) Yog li Ntxwgnyoog siv txoj kev twg los quab yuam kav thiab ua tib neeg tus tswv? Qhov no puas tau meej rau nej? Thaum nej hnov ob lo lus no “quab yuam kav” thiab “ua tus tswv” nej paub tias ntxim ntxub thiab nej tuaj yeem paub tej kev phem ntawm cov lus no. Txawm tias koj tsis tau pom zoo los sis koj tsis paub, Ntxwgnyoog ua koj tus tswv, quab yuam kav koj, thiab coj tsis ncaj rau koj. Yam dab tsi uas koj tuaj yeem sim hauv koj lub siab? Koj puas muaj qhov tsis nyiam thiab ntxub? (Muaj.) Thaum koj muaj qhov tsis nyiam thiab ntxub Ntxwgnyoog cov kev no, koj ho muaj txoj kev xav li cas rau Vajtswv? (Nco txiaj ntsig.) Nco Vajtswv txiaj ntsig rau txoj kev cawm koj. Yog li tam sim no, lub sij hawm no, koj puas tau muaj txoj kev txiav txim siab los sis xav kom Vajtswv ua tus kav tag nrho thiab tswj hwm txhua yam uas koj muaj thiab koj? (Muaj.) Lub ntsiab lus twg uas koj teb tias muaj? Koj teb tias muaj puas yog vim koj ntshai raug Ntxwgnyoog quab yuam kav thiab ua tus tswv? (Yog.) Koj yuav tsum tsis txhob muaj txoj kev xav zoo li no; nws tsis yog lawm. Tsis txhob ntshai, rau qhov Vajtswv nyob ntawm no. Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav ntshai. Thaum koj tau nkag siab txog lub ntsiab tseem ceeb phem ntawm Ntxwgnyoog lawm, koj yuav tsum muaj kev nkag siab meej ntxiv los sis mob siab rau ntxiv txog Vajtswv txoj kev hlub, Vajtswv lub zoo tswv yim, Vajtswv txoj kev khuv leej thiab kev zam txim rau tib neeg thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Ntxwgnyoog ntxim ntxub heev, tiam sis yog tias qhov no tseem tsis txhawb koj txoj kev hlub Vajtswv thiab koj txoj kev vam khom thiab tso siab rau Vajtswv, ces koj yog hom neeg twg? Koj puas txaus siab hlo cia Ntxwgnyoog rhuav tshem koj? Tom qab pom txoj kev phem thiab kev phem qias neeg ntawm Ntxwgnyoog lawm, peb tig rov qab los thiab ntsia Vajtswv. Koj paub txog Vajtswv tam sim no los ntawm qee yam kev hloov pauv dhau los lov? Peb puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv dawb huv? Peb puas muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv tsis muaj ib qho thuam tau li? “Vajtswv yog qhov dawb huv tshwj xeeb”–Vajtswv puas tuaj yeem ua tau raws li lub npe no? (Tuaj yeem.) Yog li hauv lub ntiaj teb thiab ntawm txhua yam, puas yog tias Vajtswv Tus Kheej thiaj li muaj peev xwm ua raws li tib neeg txoj kev nkag siab rau Vajtswv xwb? Puas muaj lwm tus lawm thiab? (Tsis muaj lawm.) Yog li yam dab tsi uas Vajtswv ua rau tib neeg tiag tiag? Puas yog Nws tsuas saib xyuas koj me me, txhawj xeeb thiab txiav txim siab yam uas koj tsis paub txog xwb? Vajtswv tau muab dab tsi rau tib neeg lawm? Vajtswv tau muab txoj sia rau tib neeg lawm, tau muab txhua yam rau tib neeg lawm, thiab muab tag nrho tej no rau tib neeg yam tsis xav tau ib yam dab tsi li, yam tsis tau ib txoj kev txhawb zog li. Nws siv qhov tseeb, Nws cov lus, thiab Nws lub neej los coj thiab qhia tib neeg, coj tib neeg kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev rhuav tshem, kom txav deb ntawm Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab kev ntxias, cia tib neeg pom meej meej txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab lub ntsej muag qias neeg. Puas yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb txog noob neej muaj tseeb? Nws puas yog qee yam uas nej txhua tus tuaj yeem paub tau? (Yog.)

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 143

Saib rov qab txog nej lub neej los txog rau tam sim no, ntawm txhua tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua rau koj hauv ntau lub xyoo ntawm koj txoj kev ntseeg. Txawm hais tias cov kev xav no ua rau koj nco txog yam dhau los tob thiab ntiav los xij, qhov no tsis yog yam uas tsim nyog tshaj plaws rau koj lov? Nws tsis yog qhov koj xav tau tshaj plaws lov? (Yog.) Qhov no tsis yog qhov tseeb lov? Qhov no tsis yog qhov kev ua neej lov? (Yog.) Vajtswv puas tau muab kev qhuab qhia rau koj, thiab nug koj kom muab txhua yam uas Nws tau muab rau koj lawm rov qab rau Nws? (Tsis tau.) Yog li Vajtswv lub hom phiaj yog dab tsi? Vim li cas Vajtswv thiaj ua li no? Vajtswv puas muaj lub hom phiaj tswj kav koj? (Tsis muaj.) Vajtswv puas xav tsa Nws lub zwm txwv rau hauv tib neeg lub siab? (Xav.) Yog li qhov sib txawv ntawm Vajtswv txoj kev tsa Nws lub zwm txwv thiab Ntxwgnyoog txoj kev quab yuam kav yog dab tsi? Vajtswv xav tau tib neeg lub siab, Nws xav los kav tib neeg lub siab-qhov no txhais tau li cas? Nws puas yog txhais tias Vajtswv xav tau tib neeg los rau Nws siv, los ua tshuab rau Nws? (Tsis yog.) Yog li Vajtswv lub hom phiaj yog dab tsi? Muaj qhov sib txawv ntawm Vajtswv txoj kev xav kav tib neeg lub siab thiab Ntxwgnyoog txoj kev quab yuam kav thiab ua tib neeg tus tswv thiab lov? (Muaj.) Qhov sib txawv ntawd yog dab tsi? Koj puas tuaj yeem qhia rau Kuv kom meej meej? (Ntxwgnyoog ua los ntawm kev quab yuam hos Vajtswv cia tib neeg ua los ntawm kev txaus siab hlo.) Qhov no yog qhov sib txawv lov? Vajtswv tau koj lub siab muaj nuj nqi dab tsi? Thiab Vajtswv tau kav koj ho muaj nuj nqi dab tsi? Hauv nej lub siab nej puas nkag siab txog “Vajtswv kav tib neeg lub siab”? Peb yuav tsum qhia qhov ncaj ncees rau ntawm qhov uas peb tham txog Vajtswv no, tsis li ntawd neeg yuav to taub yuam kev tas mus li, thiab xav tias: “Vajtswv ib txwm xav kav kuv. Nws xav kav kuv ua dab tsi? Kuv tsis xav kom raug kav, kuv tsuas yog xav kom kuv ua tus tswv rau kuv tus kheej xwb. Koj hais tias Ntxwgnyoog kav tib neeg, tiam sis Vajtswv los kuj kav tib neeg thiab. Nws tsis yog ib yam xwb lov? Kuv tsis xav cia leej twg kav kuv. Kuv yog kuv tus kheej!” Qhov sib txawv ntawm no yog dab tsi? Muab qee yam kev xav. Kuv nug nej tias, “Vajtswv kav tib neeg” puas yog ib kab lus qhuav qhawv xwb? Puas yog Vajtswv txoj kev tswj kav tib neeg txhais tias Nws nyob hauv koj lub siab thiab tswj koj txhua lo lus thiab txhua yam kev mus los? Yog tias Nws hais kom koj zaum, koj puas muaj peev xwm sawv? Yog Nws hais rau koj kom mus rau sab hnub tuaj, koj tsis muaj muaj peev xwm mus rau sab hnub poob? Puas yog “txoj kev tswj kav” no hais txog qee yam ntawm cov kab no? (Tsis yog, nws tsis yog. Vajtswv xav kom tib neeg ua neej nyob raws li yam Vajtswv muaj thiab yog.) Los ntawm ntau xyoo no uas Vajtswv tau cawm tib neeg, hauv Nws tes dej num rau tib neeg los txog rau tam sim no hauv theem kawg no, qhov tseem ceeb uas raug rau tib neeg los ntawm txhua lo lus uas Nws tau hais yog dab tsi? Puas yog tias kom tib neeg ua neej nyob raws li yam Vajtswv muaj thiab yog? Saib lub ntsiab lus tiag tiag ntawm “Vajtswv kav tib neeg lub siab,” nws zoo li yog tias Vajtswv coj tib neeg lub siab los thiab kav nws, nyob rau hauv nws thiab tsis tawm mus li lawm; ces Nws dhau los ua tus tswv ntawm tib neeg lub siab thiab muaj peev xwm kav thiab tswj tau tus tib neeg ntawd lub siab nyiam, yog li tus tib neeg ntawd yuav tsum ua txhua yam li Vajtswv qhia kom nws ua. Nyob hauv qhov kev paub no, nws zoo li txhua tus neeg tuaj yeem dhau los ua Vajtswv tau thiab muaj Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yam ntxwv. Yog li no, tib neeg puas tuaj yeem ua tau tej dej num ntawm Vajtswv? “Kev tswj kav” puas tuaj yeem piav qhia tau raws txoj kev no? (Tsis tau.) Yog li nws yog dab tsi? Kuv nug nej qhov no: Puas yog txhua lo lus thiab qhov tseeb uas Vajtswv tau muab rau tib neeg yog ib txoj kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab yam Nws muaj thiab yog? (Yog.) Qhov no muaj tseeb tiag. Tiam sis nws puas yog ib qho tseem ceeb uas Vajtswv Nws Tus Kheej xyaum thiab muaj txhua lo lus uas Nws muab rau tib neeg? Muab kev xav rau qhov no. Thaum Vajtswv txiav txim rau tib neeg, vim li cas Nws thiaj li txiav txim? Cov lus no ciaj sia tau li cas? Lub ntsiab lus ntawm cov lus uas Vajtswv hais thaum Nws txiav txim rau tib neeg no yog dab tsi? Cov lus ntawd hais txog dab tsi? Puas yog hais txog tib neeg tus yam ntxwv coj tsis ncaj? (Yog.) Yog li qhov uas ua rau Vajtswv txoj kev txiav txim rau tib neeg tiav yog los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb los lov? (Yog.) Yog li Vajtswv “txoj kev tswj kav tib neeg” puas yog ib kab lus qhuav qhawv xwb? Nws yeej tsis yog. Yog li vim li cas Vajtswv thiaj hais cov lus no rau tib neeg? Nws lub hom phiaj hais cov lus no yog dab tsi? Puas yog Nws xav siv cov lus no coj los ua tib neeg lub neej? (Yog.) Vajtswv xav siv tag nrho cov lus tseeb uas Nws tau hais hauv cov lus no coj los ua tib neeg lub neej. Thaum tib neeg coj txhua yam ntawm qhov tseeb no thiab Vajtswv txoj lus thiab hloov kiag hauv nws tus kheej lub neej, tib neeg puas muaj peev xwm mloog tau Vajtswv lus? Tib neeg puas muaj peev xwm fwm Vajtswv? Tib neeg puas muaj peev xwm zam kev phem? Thaum tib neeg los txog qhov no, nws puas tuaj yeem mloog Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj? Puas yog tib neeg nyob rau qhov chaw uas yuav zwm rau rau lub hwj chim ntawm Vajtswv? Thaum cov neeg uas zoo li Yauj, los sis zoo li Petus, mus txog qhov kawg ntawm lawv txoj kev, thaum lawv lub neej tuaj yeem pom tau tias loj hlob txaus lawm, thaum lawv muaj txoj kev nkag siab txog Vajtswv tiag tiag lawm—Ntxwgnyoog puas tseem yuav muaj peev xwm coj tau lawv tawm mus thiab? Ntxwgnyoog puas tseem yuav muaj peev xwm kav tau lawv? Ntxwgnyoog puas tseem yuav muaj peev xwm quab yuam tswj kav tau lawv? (Tsis muaj.) Yog li hom neeg no yog hom neeg dab tsi? Puas yog hom neeg uas Vajtswv tau los ua Vajtswv tug lawm tiag tiag? (Yog.) Nyob rau theem ntawm lub ntsiab lus no, nej pom tau li cas tias hom neeg no yog Vajtswv tug lawm tiag tiag? Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, hauv cov xwm txheej no, Nws twb tau kav tus neeg no lub siab lawm. Tiam sis tus neeg no paub tau li cas? Puas yog Vajtswv txoj lus, Vajtswv lub hwj chim, thiab Vajtswv txoj kev, dhau los ciaj sia nyob rau hauv tib neeg, txoj sia no kav tib neeg lub neej tag nrho, kav txhua yam uas nws ua neej nyob thiab nws lub ntsiab tseem ceeb kom zoo tshaj plaws los ua kom Vajtswv txaus siab heev? Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, puas yog tib neeg lub siab raug Nws kav tam sim no? (Yog.) Nej nkag siab li cas txog theem ntsiab lus no tam sim no? Nws puas yog Vajtswv tus Ntsujplig kav koj? (Tsis yog, nws yog Vajtswv txoj lus kav peb.) Nws yog Vajtswv txoj kev thiab Vajtswv txoj lus uas tau dhau los ua koj lub neej, thiab nws yog qhov tseeb ua tau dhau los ua koj lub neej. Lub sij haum no, tib neeg muaj lub neej uas los ntawm Vajtswv los, tiam sis peb tsis tuaj yeem hais tau tias lub neej no yog Vajtswv lub. Hauv lwm lo lus, peb tsis tuaj yeem hais tau tias lub neej uas tib neeg tsim nyog tau txais los ntawm Vajtswv txoj lus los yog Vajtswv lub neej. Yog li txawm tib neeg yuav ua raws li Vajtswv hais ntev npaum li cas, txawm yuav tau txais Vajtswv cov lus ntau npaum li cas los xij, tib neeg yeej tsis tuaj yeem dhau los ua tau Vajtswv li. Tab txawm yog muaj ib hnub Vajtswv hais tias: “Kuv tau kav koj lub siab lawm, tam sim no koj muaj Kuv lub neej lawm,” koj puas yuav xav tias koj yog Vajtswv lawm? (Tsis xav.) Yog li koj yuav dhau los ua yam dab tsi? Koj puas yuav tsis muaj ib txoj kev mloog lus rau Vajtswv kiag li lov? Koj lub siab yuav tsis muaj lub neej uas Vajtswv tau muab rau koj puv ntoob lov? Qhov no yog qhov qhia tau hais tias yam dab tsi tshwm sim thaum Vajtswv kav tib neeg lub siab. Qhov no yog qhov tseeb. Yog li thaum saib mus rau tej no, tib neeg puas tuaj yeem dhau los ua tau Vajtswv? Thaum tib neeg tau txais txhua lo lus ntawm Vajtswv, thaum tib neeg tuaj yeem fwm Vajtswv thiab zam kev phem, tib neeg puas muaj peev xwm muaj tau Vajtswv tus kheej thiab lub ntsiab tseem ceeb? (Tsis muaj.) Txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, tib neeg yeej tseem yog tib neeg thaum txhua yam xaus. Koj yog yam uas tau tsim tawm los; thaum koj tau txais Vajtswv txoj lus los ntawm Vajtswv thiab tau txais Vajtswv txoj kev, koj tsuas muaj lub neej uas los ntawm Vajtswv txoj lus los xwb, thiab yeej tsis tuaj yeem dhau los ua tau Vajtswv kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 144

Kev Sim Siab ntawm Ntxwgnyoog

Mth 4:1–4 Dhau ntawd ces Yexus tau coj tus Ntsujplig mus rau tom roob moj sab qhua kom raug sim siab los ntawm tus phem. Thiab thaum Nws tau yoo mov tau plaub caug hnub thiab plaub caug hmo, dhau ntawd Nws mam li hnov tshaib plab. Thiab thaum tus neeg sim siab tuaj txog rau ntawm Nws, nws hais tias, Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob. Tab sis Nws tau teb thiab hais tias, Muaj lus sau tseg tias, Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.

Tej no yog cov lus uas tus dab phem tau xub sim siab rau Tswv Yexus. Lub ntsiab lus uas tus dab phem tau hais yog dab tsi? (“Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob.”) Tej lus uas tus dab phem tau hais yooj yim heev, tab sis puas muaj ib qho teeb meem nrog lawv lub ntsiab lus tseem ceeb? Tus dab phem hais tias, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub,” tab sis nyob hauv nws lub siab, nws puas paub los sis nws tsis paub tias Yexus yog Vajtswv tus Tub? Tus dab phem puas paub los sis tsis paub tias Nws yog Khetos? (Nws yeej paub.) Dhau ntawd ces vim li cas nws ho hais tias “Yog Koj yog”? (Nws tab tom sim siab Vajtswv.) Tab sis nws lub hom phiaj ua li no yog dab tsi? Nws tau hais, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub.” Nyob hauv nws lub siab nws yeej paub tias Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub lawm, nws yeej pom meej txog qhov no rau hauv nws lub siab lawm, tab sis txawm yuav paub qhov no, los nws puas zwm rau Nws thiab pe hawm Nws? (Tsis zwm thiab tsis pe hawm.) Nws xav ua yog dab tsi? Nws xav siv lub tswv yim no thiab tej lus no ua kom tus Tswv Yexus npau taws, thiab dhau ntawd ces ntxias kom Nws ua tej yam raws li nws tej kev xav. Qhov no tsis yog lub ntsiab lus txhawb tus dab phem cov lus xwb los? Hauv Ntxwgnyoog lub siab, nws yeej paub meej tias tus no yeej yog Tswv Yexus Khetos lawm, tab sis nws hais tej lus no tam li qhov tsis kam lees txais xwb. Qhov no puas yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam? Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog dab tsi? (Yog tus neeg siab dag, siab phem, thiab tsis muaj kev hwm rau Vajtswv.) Yog tsis muaj kev hwm rau Vajtswv dhau ntawd yuav tshwm sim dab tsi? Qhov ntawd tsis yog nws xav tawm tsam Vajtswv xwb los? Nws xav siv lub tswv yim no tawm tsam Vajtswv, thiab nws thiaj tau hais tias: “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob”; qhov no puas yog Ntxwgnyoog txoj kev xav ua phem los? Yam nws tau sim ua tiag tiag yog dab tsi? Yeej pom nws lub hom phiaj tseeb heev lawm: Nws sim siv lub tswv yim no tsis kam lees txais tes dej num thiab kev txheeb xyuas qhov tseeb ntawm tus Tswv Yexus Khetos. Ntxwgnyoog txhais cov lus no li cas, “Yog Koj yog Vajtswv tus Tub, tig cov pob zeb no ua ncuav ci sob. Yog Koj tsis muaj peev xwm ua qhov no tau, ces Koj tsis yog Vajtswv tus Tub, yog li Koj yuav tsum txhob ua Koj tes dej num mus tau ntxiv lawm.” Tsis yog li no los? Nws xav siv lub tswv yim no tawm tsam Vajtswv, nws xav yaws tawm thiab rhuav tshem Vajtswv tes dej num; qhov no yog kev npaj ua phem ntawm Ntxwgnyoog. Nws txoj kev npaj ua phem yog xeeb txawm kev nthuav tawm ntawm nws tus yeeb yam. Txawm nws yeej paub tias tus Tswv Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub, qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv Nws Tus Kheej ntag, nws yuav pab tsis tau tab sis tsuas ua tej yam zoo li no, caum raws qab kom ze Vajtswv nrab qaum, tawm tsam Nws tas li thiab mus txhua qhov txhia chaw mus ua tsis ncaj thiab lom txwm rhuav tshem Vajtswv tes dej num.

Tam sim no, cia peb los tshuaj xyuas rau koog lus uas Ntxwgnyoog tau hais txog: “Txib kom cov pob zeb no ua ncuav ci sob.” Yuav ua kom cov pob zeb ua tau ncuav ci—qhov no txhais li cas? Yog muaj khoom noj, vim li cas ho tsis noj? Vim li cas thiaj yuav tsum ua kom cov pob zeb ua tau khoom noj? Puas muaj peev xwm hais tau tias tej no yeej tsis muaj lub ntshiab lus txhais dab tsi hlo li? Txawm tias Nws tau yoo mov rau thaum lub sij hawm ntawd los xij, puas muaj tseeb tiag uas Tswv Yexus tsis tau noj mov li? (Nws noj.) Yog li, peb pom tau tias muaj kev txawv txawv ntawm Ntxwgnyoog cov lus. Rau txhua yam ntawm Ntxwgnyoog txoj kev txawj dag thiab kev xav phem, peb tseem muaj peev xwm pom txog nws tej kev txawv txawv thiab kev ruam. Ntxwgnyoog ua ntau yam uas koj muaj peev xwm pom txog nws tus yeeb yam xav phem; koj muaj peev xwm pom nws ua tej yam uas lom txwm rhuav tshem Vajtswv tes dej num, thiab thaum pom qhov no lawm, koj xav tias nws ntxim ntxub thiab ntxim npau taws. Tab sis, yog muab hais ua lwm lo lus, koj tsis pom tus yeeb yam coj li me nyuam yaus, tus yeeb yam hais lus thuam rau nws cov lus thiab txoj kev ua los? Qhov no yog ib yam kev qhia tshwm txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam; vim nws yeej muaj tus yeeb yam zoo li no, nws thiaj ua tej yam zoo li no. Cov tib neeg niaj hnub tam sim no, tej lus ntawm Ntxwgnyoog yog tej yam txawv txawv thiab ntxim txaus luag. Tab sis Ntxwgnyoog yeej muaj peev xwm rau fab kev hais cov lus zoo li no. Peb puas muaj peev xwm hais tau tias nws yog neeg ruam thiab neeg hais lus phem? Ntxwgnyoog txoj kev ua phem muaj rau ntawm txhua qhov chaw thiab nws yeej raug nthuav tawm xwm yeem. Thiab Tswv Yexus teb nws li cas? (“Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.”) Cov lus no puas muaj hwj chim? (Lawv muaj.) Vim li cas peb thiaj hais tias cov lus no mus hwj chim? Nws vim tias cov lus no yog qhov tseeb. Tam sim no, tib neeg puas ua neej nyob tau los ntawm kev noj ncuav ci nkaus xwb? Tswv Yexus tau yoo mov tau plaub caug hnub thiab plaub caug hmo. Nws puas yoo mov kom mus txog qhov tuag? (Tsis yoo.) Nws tsis tau yoo mov kom mus txog qhov tuag, yog li Ntxwgnyoog thiaj tau los cuag Nws, hais kom Nws tig cov pob zeb los ua khoom noj los ntawm kev hais tej yam zoo li no: “Yog Koj tig cov pob zeb los ua khoom noj, ces Koj tsis tas yuav noj dab tsi li lawm pob? Ces Koj tsis tas yuav tau yoo mov, tsis tshaib plab li lawm puas yog?” Tab sis Tswv Yexus tau hais tias, “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm cov ncuav ci nkaus xwb,” qhov ntawd txhais tau li cas, txawm tias tib neeg ua neej nyob raws cev nqaij daim tawv ntawm lub cev, nws tsis yog khoom noj thiaj li ua rau nws lub cev ntaj ntsug ua neej nyob tau thiab ua pa tau xwb, tab sis txhua yam thiab txhua tus raug hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Los yog muab hais ua lwm lo lus, cov lus no yog qhov tseeb; lawv ua rau tib neeg muaj kev ntseeg, ua rau lawv xav tias lawv muaj peev xwm ua raws li Vajtswv thiab qhov ntawd Nws yog qhov tseeb. Los yog muab hais ua lwm lo lus, nws puas muaj ib yam uas muaj qab hau rau cov lus no? Tsis yog Tswv Yexus tseem sawv khov kho, tseem ciaj sia tom qab yoo mov tau plaub caug hnub thiab plaub ncaug hmo los? Qhov no tsis yog ib qho piv txwv tseeb los? Nws tsis tau noj ib yam khoom noj tau plaub caug hnub thiab plaub caug hmo, thiab Nws tseem ciaj sia. Qhov no yog kev lees qhov tseeb txog lub hwj chim ntawm Nws cov lus. Cov lus no yooj yim, tab sis rau Tswv Yexus, puas yog Nws tsuas hais lus rau lawv thaum Ntxwgnyoog tau sim siab Nws xwb, los sis tej ntawd yeej yog ib yam uas ib txwm xeeb txawm ntawm Nws? Muab hais ua lwm lo lus, Vajtswv yog qhov tseeb, thiab Vajtswv yog txoj sia, tab sis Vajtswv qhov tseeb thiab txoj sia puas muaj mus ntxiv tom qab ntawd? Yeej muaj tej ntawd thaum yug los lawm los sis mam li muaj tom qab? Tsis yog—yeej ib txwm xeeb txawm tej ntawd nyob hauv Vajtswv lawm. Hais tau tias, qhov tseeb thiab txoj sia yog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Txawm yuav tshwm sim dab tsi rau Nws los xij, txhua yam uas Nws qhia tshwm yog qhov tseeb. Qhov tseeb no, cov lus no—txawm Nws cov ntsiab lus hais yuav ntev los yog luv—muaj peev xwm muab txoj sia thiab ua kom tib neeg ua lub neej tau; lawv muaj peev xwm txaus ua kom tib neeg tau txais qhov tseeb thiab qhov pom meej txog txoj hau kev ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab ua rau lawv muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Muab hais ua lwm lo lus, lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev siv cov lus no yog qhov zoo. Yog li peb puas muaj peev xwm hais tau tias qhov zoo no yog yam dawb huv? (Muaj.) Cov lus ntawm Ntxwgnyoog yog los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam los. Ntxgnyoog nthuav tawm txog nws qhov ua phem thiab lub siab xav ua phem rau txhua qhov chaw, xwm yeem. Niaj hnub tam sim no, Ntxwgnyoog puas nthuav tawm tej no raws li ib txwm muaj? Puas muaj leej twg qhia kom nws ua li no? Puas muaj leej twg pab nws? Puas muaj leej twg kho nws kom raug zoo? (Tsis muaj.) Txhua yam ntawm tej kev nthuav tawm no, tsim los ntawm qhov nws tus kheej muaj. Qhov no yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam ua phem. Txawm Vajtswv ua dab tsi los xij thiab txawm Nws yuav ua li cas los xij, Ntxwgnyoog ua raws li Nws qab luj taws. Lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yeeb yam tseeb ntawm tej yam no uas Ntxwgnyoog hais thiab ua yog Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb—ib lub ntsiab tseem ceb uas yog dab phem thiab lub siab xav phem.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 145

Mth 4:5–7 Ces tus phem coj Nws mus rau tim ib lub nroog dawb huv, thiab coj Nws taug kev mus rau saum lub tuam tsev, Thiab tau hais rau Nws tias, Yog koj yog Vajtswv tus Tub, cia Koj Tus Kheej dhia mus lawm hauv sob: raws li muaj lus sau tseg, Nws yuav muab Nws cov tub txib los cawm koj: thiab lawv txhais tes yuav tsa koj sawv, tsam ces koj txhais ko taw ho yuav tsoo ib lub pob zeb. Yexus tau hais rau nws, Nws muaj lus sau tseg ntxiv tias, Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.

Peb xub pib saib cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais rau ntawm no. Ntxwgnyoog tau hais tias, “Yog koj yog Vajtswv tus Tub, cia Koj Tus Kheej dhia mus lawm hauv sob,” thiab nws tau hais los ntawm Vajluskub: “Nws yuav muab Nws cov tub txib los cawm koj: thiab lawv txhais tes yuav tsa koj sawv, tsam ces koj txhais ko taw ho yuav tsoo ib lub pob zeb.” Thaum koj hnov Ntxwgnyoog cov lus koj xav li cas? Lawv tsis yog me nyuam yaus li los? Lawv yog me nyuam yaus, ruam kawg, thiab qias neeg. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Ntxwgnyoog nquag ua tej yam ruam, thiab nws ntseeg tias nws mas ntse tshaj plaws. Nws nquag hais los ntawm Vajluskub—tej lus uas Vajtswv tau hais—ntxeev siab muab cov lus no hloov tig rau Vajtswv tawm tsam Nws thiab sim Nws siab kom tau raws li nws lub hom phiaj lom txwm rhuav tshem Vajtswv txoj kev npaj ntawm tes dej num. Koj puas muaj peev xwm pom dab tsi hauv txhua lo lus hais los ntawm Ntxwgnyoog no? (Ntxwgnyoog muaj tej kev xav ua phem.) Txhua yam uas Ntxwgnyoog ua, nws yeej ib txwm npaj sim tib neeg siab. Ntxwgnyoog tsis hais lus ncaj nraim, tab sis hais ncig mus los uas yog siv kev sim siab, kev hais lus dag, thiab kev ntxias dag mus rau qhov txhaum. Ntxwgnyoog siv nws txoj kev sim siab rau Vajtswv vim xav tias Nws yog ib tug neeg dog dig xwb, ntseeg tias Vajtswv kuj yuav tsis paub qab hau, ruam, thiab tsis muaj peev xwm paub meej txog tej yam tseeb, ib yam li tib neeg tsis muaj peev xwm thiab. Ntxwgnyoog xav tias Vajtswv thiab tib neeg yeej zoo ib yam thiab tsis muaj peev xwm pom tshab nws lub ntsiab tseem ceeb thiab nws txoj kev txhob txwm dag thiab ua phem. Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev ruam los? Ntxiv rau qhov no, Ntxwgnyoog hais tshaj qhov paub los ntawm Vajluskub, ntseeg tias kev ua li ntawd yuav ua rau nws muaj koob nrov npe, thiab tias koj yuav tsis muaj peev xwm paub tej uas txhaum nyob hauv nws cov lus los sis zam rau qhov ua neeg ruam. Qhov no tseem tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev ruam thiab kev yog me nyuam yaus thiab los? Qhov no zoo li thaum tib neeg tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Qee zaus cov tsis ntseeg yuav tsis hais qee yam zoo li Ntxwgnyoog hais thiab los? Nej puas tau hnov tib neeg hais qee yam zoo sib xws? Koj xav li cas thaum koj hnov tej yam zoo li no? Koj puas xav tias qias neeg? (Xav.) Thaum koj xav tias qias neeg lawm, koj puas tsis nyiam thiab ntxub? Thaum koj muaj tej kev xav zoo li no koj puas muaj peev xwm paub tias Ntxwgnyoog thiab tus moj yam coj tsis ncaj uas Ntxwgnyoog ua tes dej num rau hauv tib neeg puas lim hiam? Hauv koj lub siab, koj puas to taub txog qhov tseeb no: “Thaum Ntxwgnyoog hais, nws hais zoo li kev tawm tsam thiab kev sim siab; Ntxwgnyoog cov lus yog lus ruam, lus txaus luag, lus me nyuam yaus, thiab lus qias neeg; txawm li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm tsis hais los sis tsis ua tes dej num zoo li no, thiab qhov tseeb tiag Nws yeej ib txwm tsis tau ua li no li”? Tseeb tiag, hauv kis xwm txheej zoo li no tib neeg tsuas muaj peev xwm paub me ntsis xwb, thiab tseem tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv txoj kev dawb huv. Tsis yog li ntawd los? Nrog nej tus yeeb yam tam sim no, nej tsuas xav tias: “Txhua yam uas Vajtswv hais yog qhov tseeb, yeej muaj txiaj ntsig rau peb, thiab peb yuav tsum lees txais nws.” Txawm nej yuav kam lees txais los sis tsis kam lees qhov no los xij, nej hais yam tsis zam li tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb thiab tias Vajtswv yog qhov tseeb, tab sis nej tsis paub tias qhov tseeb yog dawb huv thiab tias Vajtswv yog dawb huv.

Yog li, Yexus qhov lus teb rau Ntxwgnyoog cov lus yog dab tsi? Yexus tau hais rau nws tias: “Nws muaj lus sau tseg ntxiv tias, Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.” Puas muaj qhov tseeb hauv cov lus uas Yexus tau hais ntawd? (Muaj.) Yeej muaj qhov tseeb nyob hauv cov lus no. Saum daim tawv, cov lus no yog ib lo lus txib rau tib neeg ua raws, yog ib koog lus yooj yim, tiam sis li cas los xij, tib neeg thiab Ntxwgnyoog yeej nquag ua txhaum cov lus no. Yog li, Tswv Yexus thiaj tau hais rau Ntxwgnyoog tias, “Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab,” vim hais tias qhov no yog yam Ntxwgnyoog nquag ua, kub siab ua li thaum nws ncig mus los. Nws tuaj yeem hais tau tias Ntxwgnyoog tau ua qhov no yam siab tawv qhawv thiab tsis paub txhaj muag. Nws muaj nyob rau hauv Ntxwgnyoog tus yeeb yam tsis paub ntshai Vajtswv thiab tsis muaj kev hwm rau Vajtswv nyob hauv nws lub siab. Txawm yog thaum Ntxwgnyoog sawv ntawm Vajtswv ib sab thiab yeej pom Nws los xij, nws yeej pab tsis tau nws tus kheej tab sis tseem sim Vajtswv siab thiab. Yog li, Tswv Yexus thiaj tau hais rau Ntxwgnyoog tias, “Koj yuav tsum txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.” Tej no yog cov lus uas Vajtswv nquag hais rau Ntxwgnyoog. Yog li, nws puas tsim nyog siv koog lus no rau niaj hnub no? (Tsim nyog, li peb kuj nquag sim Vajtswv siab thiab.) Vim li cas tib neeg thiaj nquag sim Vajtswv siab? Nws puas yog vim hais tias tib neeg muaj ntxwgnyoog tus moj yam tsis ncaj puv ntoob? (Yog.) Yog li puas yog cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais los saum toj saud muaj qee lo uas tib neeg nquag hais? Thiab nyob rau tej xwm txheej dab tsi uas tib neeg hais cov lus no? Ib tug yeej hais tau tias tib neeg yeej hais tej yam zoo li no yam tsis xav txog lub sij hawm thiab thaj chaw. Qhov no ua pov thawj qhia tias tus moj yam ntawm tib neeg tsis txawv tus moj yam coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog. Tswv Yexus tau hais ob peb lo lus yooj yim, cov lus uas tam rau qhov tseeb, cov lus uas tib neeg xav tau. Txawm li cas los xij, hauv kis xwm txheej no, qhov Tswv Yexus tau hais li ntawd puas yog sib cav nrog Ntxwgnyoog? Puas muaj kev sib cav txog yam Nws tau hais rau Ntxwgnyoog? (Tsis muaj.) Tswv Yexus xav li cas txog Ntxwgnyoog txoj kev sim siab rau hauv Nws lub siab? Nws puas qias thiab dhuav? (Qias thiab dhuav mas.) Tswv Yexus yeej dhuav thiab qias, thiab tiam sis Nws tsis cav nrog Ntxwgnyoog, thiab Nws haj yam hais tsawg txog cov hauv paus ntsiab lus tseem ceeb. Qhov ntawd yog vim li cas? (Vim tias Ntxwgnyoog ib txwm nyiam li no; nws yeej hloov tsis tau li.) Nws puas hais tau tias Ntxwgnyoog yeej tsis muaj qab hau li? (Hais tau.) Ntxwgnyoog puas lees paub tau tias Vajtswv yog qhov tseeb? Ntxwgnyoog yeej yuav tsis lees paub tias Vajtswv yog qhov tseeb thiab yeej yuav tsis lees tias Vajtswv yog qhov tseeb; qhov no yog nws tus yeeb yam. Tseem tshuav ib tug yeeb yam ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas ntxim ntxub ntxim dhuav. Nws yog dab tsi? Hauv tej kev sim siab rau Tswv Yexus, txawm Ntxwgnyoog yeej xav lawm tias yuav ua tsis tiav los xij, nws yeej tseem yuav sim kom tau xwb. Txawm tias nws yuav raug rau txim los xij, nws yeej yuav sim kom tau xwb. Txawm tias nws yuav tsis tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm qhov ua li no los xij, nws yeej yuav sim kom tau raws li nws lub siab xav thiab tig tawm tsam rau Vajtswv kom mus txog qhov kawg kiag. Tus yeeb yam no yog hom dab tsi? Nws tsis yog kev ua phem los? Yog tib neeg npau taws npaum li hluav taws kub thiab npau taws thaum hais txog Vajtswv, ces nws puas tau pom Vajtswv? Nws puas paub tias Vajtswv yog leej twg? Nws tsis paub tias Vajtswv yog leej twg, tsis ntseeg Nws, thiab Vajtswv yeej tsis tau hais lus rau nws. Vajtswv yeej tsis tau tsim teeb meem rau nws, yog li vim li cas nws thiaj li npau taws? Peb puas hais tau tias tus neeg no yog neeg phem? Raws li neeg ntiaj teb feem ntau coj ua, kev noj, kev haus, thiab kev nrhiav raws siab nyiam, thiab kev caum tej yam muaj koob nrog npe—tej yam no yeej tsis xeeb txhob rau ib tug tib neeg zoo li no li. Txawm li cas los xij, thaum hais txog lo lus “Vajtswv”, los sis txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, nws npau taws. Qhov no tsis muaj ib tug yeeb yam phem los? Qhov no yog yam ua pov thawj txaus tias yog tib neeg tus yeeb yam phem. Tam sim no, hais txog rau nej tus kheej, puas muaj tej lub sij hawm thaum hais txog qhov tseeb, los sis thaum hais txog Vajtswv txoj kev sim siab ntawm tib neeg ntiaj teb los sis Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim tawm tsam rau tib neeg, nej muaj kev ntxub; nej tau dhuav, thiab nej tsis xav hnov txog tej yam zoo li no? Nej lub siab yuav xav tias: “Txhua tus tib neeg tsis hais tias Vajtswv yog qhov tseeb los? Qee cov ntawm cov lus no yeej tsis muaj tseeb! Pom meej tias tsuas yog Vajtswv cov lus ntawm kev qhuab qhia rau tib neeg xwb!” Qee cov neeg yuav muaj kev ntxub rau hauv lawv lub siab, thiab xav tias: “Tau hais txog qhov no txhua hnub—Nws tej kev sim siab, Nws txoj kev txiav txim, thaum twg nws mam xaus? Thaum twg peb mam li tau txais lub hom phiaj zoo?” Nws yeej tsis paub tias qhov kev npau taws yam tsis muaj qab hau no yog los qhov twg los? Tus yeeb yam no yog hom dab tsi? (Tus yeeb yam phem.) Nws raug taw qhia thiab coj kev los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem. Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, ntsig txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, Nws yeej ib txwm tsis cav los sis tsis muaj lub siab xav tawm tsam rau tib neeg, thiab Nws yeej ib txwm tsis hais li cas thaum tib neeg ua tej yam ruam ruam. Koj yeej yuav tsis pom tias Vajtswv muaj lub zeem muag zoo ib yam li tib neeg lub, thiab ntxiv rau qhov no koj yuav tsis pom tias Nws siv tib neeg ntiaj teb txoj kev xav, kev txawj ntse, kev tshawb fawb, lub tswv yim los sis kev xav los tswj tej teeb meem. Dua ntawd, txhua yam uas Vajtswv ua thiab txhua yam uas Nws nthuav tawm yog txuas rau qhov tseeb. Ntawd yog, txhua lo lus Nws tau hais thiab txhua qhov ua uas Nws tau ua yeej khi rau qhov tseeb. Qhov tseeb no tsis yog yam tsim tau los ntawm qee txoj kev xav siab phem; qhov tseeb no thiab tej lus no raug hais los ntawm Vajtswv hauv qhov zoo ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws lub neej txoj sia. Vim hais tias tej lus no thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav yog qhov tseeb, peb muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog dawb huv. Muab hais ua lwm lo lus, txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua coj tau qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab txoj kev kaj los rau tib neeg, pab tib neeg kom pom tej yam zoo thiab qhov muaj tiag ntawm tej yam zoo no, thiab qhia txoj kev rau tib neeg ntiaj teb kom lawv thiaj taug raws txoj kev yog. Txhua yam no raug txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws txoj kev dawb huv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 146

Mth 4:8–11 Ib zaug ntxiv, tus phem coj Nws mus tim ib lub hau roob siab, thiab nthuav qhia txhua lub teb chaws hauv lub ntiaj teb no rau Nws, thiab lawv lub meej mom; Thiab tau hais rau Nws tias, Kuv yuav muab txhua yam no rau Koj, yog Koj khoov thiab pe hawm kuv. Ces Yexus tau hais rau nws tias, yog li, koj cia li khiav mus Ntxwgnyoog: vim nws muaj lus sau tseg tias, Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv, thiab koj tsuas ua tes dej num rau Nws nkaus xwb. Ces tus phem thiaj ncaim Nws mus lawm, thiab, saib, pom cov tub txib nqis los lis tes hauj lwm rau Nws.

Tus Ntxwgnyoog dab phem, ua tsis tiav nws ob qho kev dag ntxias dhau los, tiam sis tseem tau sim lwm yam thiab: Nws tau nthuav tawm txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb thiab lawv lub yeej koob rau Tswv Yexus thiab tau hais Nws kom pe hawm nws. Koj muaj peev xwm pom tej yeeb yam tseeb ntawm tus dab phem los ntawm kis no tau li cas? Tus Ntxwgnyoog dab phem yeej tsis paub txaj muag tiag tiag li los? (Yog.) Kev tsis paub txaj muag yog li cas? Txhua yam raug tsim los ntawm Vajtswv, tiam sis Ntxwgnyoog tau tig rov qab los thiab nthuav tawm txhua yam rau Vajtswv, hais tias “Saib txoj kev nplua ntuj thiab lub yeej koob ntawm txhua cov teb chaws no. Yog Koj pe hawm kuv Kuv yuav muab txhua yam rau Koj.” Qhov no tseem tsis yog kev hloov txauv tes dej num thiab los? Ntxwgnyoog tsis paub txaj muag puas yog? Vajtswv tau tsim txhua yam, tab sis Nws puas tau tsim txhua yam rau Nws tus kheej txoj kev zoo siab xwb? Vajtswv tau muab txhua yam rau tib neeg ntiaj teb, tab sis Ntxwgnyoog xav txeeb txhua yam thiab tau txeeb txhua yam lawm, nws tau hais rau Vajtswv tias, “Pe hawm kuv! Pe hawm kuv thiab Kuv yuav muab txhua yam no rau Koj.” Qhov no yog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem; nws yeej tsis paub txaj muag tiag tiag li! Ntxwgnyoog haj tseem tsis paub lub ntsiab ntawm lo lus “txaj muag.” Qhov no tsuas yog ib qho piv txwv ntawm nws txoj kev phem. Nws haj tseemtsis paub tias txaj muag yog dab tsi. Ntxwgnyoog yeej paub meej tias Vajtswv tau tsim txhua yam thiab Nws tsim kho thiab muaj thaj chaw tswj fwm txhua yam. Txhua yam tsis yog tib neeg li, thiab haj yam tsis yog Ntxwgnyoog li, tab sis yog Vajtswv li, tiam sis tus Ntxwgnyoog dab phem tseem khav hais tias nws yuav muab txhua yam rau Vajtswv thiab. Qhov no tseem tsis yog ib qho ua piv txwv ntxiv ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ua tej yam ruam thiab tsis paub txaj muag thiab los? Qhov no puas ua rau Vajtswv haj yam ntxub Ntxwgnyoog ntxiv los tsis ua? Tiam sis txawm Ntxwgnyoog yuav sim ua dab tsi los xij, puas yog Tswv Yexus ruam? Tswv Yexus tau hais dab tsi? (“Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv, thiab koj tsuas ua tes dej num rau Nws nkaus xwb.”) Cov lus no puas muaj lub ntsiab lus siv tau tiag? (Muaj.) Hom ntsiab lus siv tau tiag yog dab tsi? Peb pom Ntxwgnyoog txoj kev phem thiab kev tsis paub txaj muag hauv nws cov lus hais. Yog li yog tib neeg pe hawm Ntxwgnyoog, yuav muaj dab tsi tshwm sim tom qab ntawd? Lawv puas tau kev vam meej thiab muaj yeej koob tag nrho ntawm cov teb chaws no? (Tsis tau.) Lawv yuav tau dab tsi? Tib neeg ntiaj teb puas yuav dhau los ua cov neeg tsis paub txaj muag thiab txaus luag li Ntxwgnyoog? (Dhau.) Lawv yuav tsis txawv Ntxwgnyoog tom qab ntawd. Yog li, Tswv Yexus tau hais tej lus no, uas yog tseem ceeb rau txhua tus tib neeg: “Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv, thiab koj tsuas ua tes dej num rau Nws nkaus xwb.” Qhov no txhais tau tias zam rau tus Tswv, zam rau Vajtswv Tus Kheej, yog koj tau ua dej num rau lwm tus, yog koj tau pe hawm tus Ntxwgnyoog dab phem, ces koj yuav poob rau hauv tib pawg neeg lwj liam ib yam li Ntxwgnyoog. Koj ces yuav koom Ntxwgnyoog txoj kev tsis paub txaj muag thiab nws txoj kev phem, thiab ua zoo li Ntxwgnyoog koj yuav sim Vajtswv siab thiab tawm tsam Vajtswv. Ces yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj? Vajtswv yuav tsis nyiam koj kiag li, Vajtswv yuav npuaj koj, Vajtswv yuav rhuav tshem koj. Tom qab Ntxwgnyoog tau sim Tswv Yexus siab ntau zaus tsis tiav, nws puas tau sim ua ntxiv lawm? Ntxwgnyoog tsis tau sim ntxiv lawm thiab nws tau ncaim mus lawm. Qhov no ua pov thawj tau li cas? Nws ua pov thawj tau tias Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem, nws qhov xav phem, thiab nws qhov kev ruam thiab kev xav txawv txawv yeej tsis muaj nuj nqi coj los hais rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag li. Tswv Yexus tau kov yeej Ntxwgnyoog los ntawm peb kab ntawv xwb, tom qab ntawd ces nws tau yoj nws tus ko tw mus los rau ntawm nws ob sab ceg, nws txaj muag heev tsis kam tshwm nws lub ntsej muag lawm, thiab nws thiaj li tsis sim Tswv Yexus siab ntxiv li lawm. Txij thaum Tswv Yexus tau kov yeej Ntxwgnyoog txoj kev sim siab no lawm, tam sim no Nws thiaj li ua tau tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua thiab tes dej num uas tso rau ntawm Nws xub ntiag txuas mus ntxiv tau yooj yim. Txhua yam uas Tswv Yexus tau ua thiab tau hais rau hauv kis no puas muaj txiaj ntsig rau txhua tus tib neeg yog nws raug siv rau tiam tam sis no? (Muaj.) Hom ntsiab lus siv tau tiag yog dab tsi? Kev ua kom kov yeej Ntxwgnyoog puas yog ib yam ua tau yooj yim? Tib neeg puas yuav tsum muaj kev to taub kom meej txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem? Tib neeg puas yuav tsum muaj kev to taub kom raug txog Ntxwgnyoog tej kev sim siab? (Yuav tsum muaj.) Thaum koj ntsib Ntxwgnyoog tej kev sim siab rau hauv koj tus kheej lub neej txoj sia, yog koj muaj peev xwm pom tshab txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem, koj tseem tsis muaj peev xwm kov kom yeej nws thiab? Yog koj twb paub Ntxwgnyoog txoj kev ruam thiab kev xav txawv txawv lawm, koj puas tseem tuaj Ntxwgnyoog tog thiab tawm tsam Vajtswv? Yog koj twb to taub tias Ntxwgnyoog txoj kev xav phem thiab kev tsis paub txaj muag tab tom raug nthuav tawm los ntawm koj—yog koj twb lees paub meej thiab to taub tej no lawm—koj puas tseem tawm tsam thiab sim Vajtswv siab raws txoj kev no? (Tsis sim, peb yuav tsis ua.) Koj yuav ua dab tsi xwb? (Peb yuav tig tawm tsam Ntxwgnyoog thiab muab nws tshem tso rau ntawm ib sab.) Qhov ntawd puas yog ib yam ua tau yooj yim? Nws tsis yooj yim. Yuav ua kom tau qhov no, tib neeg yuav tsum thov vajtswv tsis tu ncua, lawv yuav tsum nquag muab lawv tus kheej tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab ntsuam xyuas lawv tus kheej. Thiab lawv yuav tsum cia Vajtswv kev qhuab qhia thiab Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas los rau lawv. Tsuas yog ua li txoj kev no xwb tib neeg thiaj li maj mam khiav dim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias thiab kev tswj.

Tam sim no, tig mus saib txhua cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais, peb yuav hais txog lub ntsiab uas tsim ua Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb. Ua ntej tshaj, muaj peev xwm hais tau tias Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb yog kev ua phem, txawv deb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv. Vim li cas Kuv thiaj hais tias Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb yog kev ua phem? Yuav teb nqe lus nug no, nyias yuav tsum ntsuam xyuas qhov yuav tshwm sim tom qab los ntawm qhov Ntxwgnyoog ua rau tib neeg. Ntxwgnyoog coj tsis ncaj thiab tswj tib neeg, thiab tib neeg ua raws li Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis ncaj, thiab ua neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb ntawm cov tib neeg uas raug uas coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Tib neeg ntiaj teb tsis muaj kev paub thiab tau lees txais Ntxwgnyoog; yog li tib neeg thiaj muaj Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis ncaj, uas yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Txhua yam uas Ntxwgnyoog tau hais thiab tau ua tiav lawm, koj puas pom nws txoj kev khav theeb? Koj puas pom nws txoj kev txawj dag thiab txoj kev xav phem? Ntxwgnyoog txoj kev khav theeb raug tshwm sim los li cas? Ntxwgnyoog puas ib txwm muaj kev xav los tuav Vajtswv qib dej num? Ntxwgnyoog ib txwm xav rhuav tshem Vajtswv tes nej num, thiab Vajtswv qib dej num thiab coj mus rau nws tus kheej kom tib neeg thiaj li yuav ua raws, pab txhawb, thiab pe hawm Ntxwgnyoog; qhov no yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam khav theeb. Thaum Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg, nws puas qhia ncaj nqa rau lawv tias lawv yuav tau ua dab tsi? Thaum Ntxwgnyoog sim Vajtswv siab, nws puas qhia tshwm thiab hais tias, “Kuv tab tom sim Koj siab, Kuv tab tom tawm tsam Koj”? Nws yeej tsis qhia hlo li. Yog li Ntxwgnyoog siv lub tswv yim dab tsi? Nws dag ntxias kom yuam kev, sim siab, tawm tsam, thiab cuab ntxiab, thiab tseem hais los ntawm Vajluskub. Ntxwgnyoog hais thiab ua ntau txoj hau kev kom ua tau raws li nws lub hom phiaj ua phem thiab ua kom tiav nws tej kev xav. Tom qab Ntxwgnyoog ua qhov no tiav lawm, yam raug nthuav tawm pom rau hauv tib neeg yog dab tsi? Tib neeg tsis dhau los ua neeg khav theeb thiab los? Tib neeg raug kev txom nyem los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj tau ntau txhiab xyoo los lawm thiab yog li tib neeg thiaj dhau los ua neeg khav theeb, txawj dag, xav phem, thiab tsis muaj qab hau lawm. Txhua yam no raug tshwm sim vim los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Txij thaum muaj Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem los, nws tau muab tus yeeb yam phem no rau tib neeg thiab tau coj tus moj yam phem, coj tsis ncaj no los rau tib neeg. Yog li, tib neeg thiaj ua neej raws li ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis ncaj thiab, zoo li Ntxwgnyoog, tiv Vajtswv, tawm tsam Vajtswv, thiab sim Nws siab, cov tib neeg zoo li ntawd tsis muaj peev xwm pe hawm Vajtswv thiab tsis muaj lub siab hwm Nws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 147

Ntxwgnyoog Siv Kev Txawj Ntse los Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Kev txawj ntse puas yog qee yam uas txhua tus neeg xav tias yog ib yam zoo? Qhov zoo ces, tib neeg xav tias kev txhais lub ntsiab ntawm lo lus “kev txawj ntse” yog qhov zoo dua qhov phem. Yog li vim li cas peb thiaj hais rau ntawm no tias Ntxwgnyoog siv kev txawj ntse los coj tsis ncaj rau tib neeg? Lub tswv yim kev hloov pauv kev loj hlob tsis yog ib tug yeeb yam ntawm txoj kev txawj ntse los? Nujteem tej kev cai tshawb fawb tsis yog ib feem ntawm txoj kev txawj ntse no los? Lub zog rub nqus ntawm lub ntiaj teb tseem tsis yog ib feem ntawm txoj kev txawj ntse thiab los? (Yog.) Yog li vim li cas kev txawj ntse thiaj raug muab tso rau hauv tej yam uas Ntxwgnyoog siv los coj tsis ncaj rau tib neeg? Nej lub zeem muag xam pom qhov no yog dab tsi? Kev txawj ntse tsuas yog ib feem me me nyob rau hauv qhov tseeb xwb los? (Tsis yog.) Ces lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev txawj ntse yog dab tsi? Tag nrho tej hauv paus kev txawj ntse uas tib neeg tau kawm yog dab tsi? Puas yog saib raws li lub tswv yim kev hloov pauv kev loj hlob? Puas yog tib neeg tau txoj kev txawj ntse los ntawm kev tshawb nrhiav thiab kev muab lub ntsiab lus raws li txoj kev ntseeg tias tsis muaj vajtswv? Puas muaj ib qho ntawm txoj kev txawj ntse no muaj ib qho txuas rau Vajtswv? Nws puas yog txuas nrog kev pe hawm Vajtswv? Nws puas yog txuas rau qhov tseeb? (Tsis yog.) Yog li Ntxwgnyoog siv txoj kev txawjj ntse los coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Kuv twb nyuam qhuav hais tias txoj kev txawj ntse no yeej tsis txuas nrog kev pe hawm Vajtswv los sis txuas nrog qhov tseeb li. Qee cov tib neeg xav txog nws zoo li qhov no: “Tej zaum kev txawj ntse yuav tsis muaj dab tsi ua nrog qhov tseeb, tab sis nws tseem tsis ua rau tib neeg coj tsis ncaj.” Nej qhov kev xam pom rau no yog dab tsi? Puas yog nej raug cob qhia los ntawm kev txawj ntse tias ib tug neeg txoj kev zoo siab yuav tsum raug tsim los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes? Txoj kev txawj ntse puas tau qhia koj tias tib neeg txoj hmoo yog nyob rau hauv nws tus kheej ob txhais tes lawm? (Tau.) Qhov sib tham no yog dab tsi? (Nws yog kev tsis paub xav.) Yeej yog tiag tiag hos! Nws yog kev tsis paub xav! Kev txawj ntse yog ib lub ntsiab lus nyuaj rau kev sib tham. Koj yuav hais yooj yim tias ib txoj kev txawj ntse ces yuav tsis muaj dab tsi tshaj qhov kev txawj ntse ntawd lawm. Qhov ntawd yog ib yam kev txawj ntse uas tau kawm los ntawm kev tsis pe hawm Vajtswv thiab tsis yog kev to taub tias Vajtswv tau tsim txhua yam. Thaum tib neeg kawm hom kev txawj ntse no, lawv tsis pom Vajtwv muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam; lawv tsis pom Vajtswv txoj kev tswj kav los sis txoj kev npaj cawm txhua yam. Dua ntawd, txhua yam lawv ua yog kev tshawb fawb thiab kev tshawb xyuas yam tsis paub kawg txog txoj kev txawj ntse, thiab nrhiav kom paub tej nqe lus teb raws li txoj kev txawj ntse. Txawm li cas los xij, nws tsis yog tiag los tias yog tib neeg tsis ntseeg Vajtswv thiab dua ntawd tsuas caum kev tshawb nrhiav xwb, lawv yeej yuavnrhiav tsis tau tej nqe lus teb tseeb li? Txhua yam uas kev txawj ntse muab rau koj ntawd yog ib qho kev khwv noj khwv haus, ib txoj dej num, ib co nyiaj tau los kom koj thiaj tsis tshaib nqhis xwb; tab sis nws yeej yuav tsis ua rau koj pe hawm Vajtswv, thiab nws yeej yuav tsis cia koj nyob kom deb ntawm qhov phem. Koj yim kawm kom paub kev txawj ntse ntau npaum li cas, koj yim xav tig tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd, siv Vajtswv rau koj tej kev kawm, sim Vajtswv siab, thiab tawm tsam Vajtswv. Yog li, tam sim no peb pom tias tab tom qhia kev txawj ntse dab si rau tib neeg? Nws yog Ntxwgnyoog txhua lub tswv yim. Tej tswv yim thiab tej kev cai ntawm kev dim txoj sia los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg puas muaj feem ntsig txog qhov tseeb? Lawv yeej tsis muaj ib yam dab tsi muaj feem nrog qhov tseeb, hauv qhov tseeb tiag, lawv yog yam txawv ntawm qhov tseeb. Tib neeg nquag hais tias, “Lub neej txoj sia yog yam nti mus los tau” thiab “Tib neeg yog hlau, txhuv yog hlau tawv, tib neeg paub tshaib nqhis yog nws yoo ib pluas mov”; tej uas hais noyog dab tsi? Lawv yog cov kev ntseeg cuav, thiab hnov txog lawv mas ua rau muaj qhov qias neeg. Hauv tib neeg txoj kev hu tias kev txawj ntse, Ntxwgnyoog tau siv me ntsis ntawm nws lub tswv yim rau kev ua neej nyob thiab nws txoj kev xav. Thiab thaum Ntxwgnyoog ua qhov no, nws ua rau tib neeg pom thiab coj los siv rau nws txoj kev xav, lub tswv yim, thiab qhov kev xam pom, yog li ntawd tib neeg thiaj tsis kam lees tias muaj Vajtswv, tsis kam lees Vajtswv thaj chaw tswj fwm rau txhua yam thiab tib neeg txoj hmoo. Yog li thaum tib neeg kawm ntau zuj zus thiab nws muaj kev txawj ntse ntxiv, nws cia li pom qhov muaj Vajtswv dhau los ua ib qho uas pom tsis meej lawm, thiab tej zaum haj tseem tsis xav tias muaj Vajtsw lawm thiab. Vim Ntxwgnyoog tau ntxiv tej kev xam pom, tej kev xav phem, thiab tej kev xav rau hauv tib neeg txoj kev xav, tsis yog tib neeg raug ua kom coj tsis ncaj rau thaum qhov txheej txheem no lawmlos? (Yog.) Tam sim no tib neeg muaj dab tsi ua hauv paus rau nws lub neej txoj sia? Puas yog nws muaj lub hauv paus ua neej raws li txoj kev txawj ntse no? Tsis yog; tib neeg ua nws lub neej txoj sia raws li tej kev xav, qhov xam pom thiab tej tswv yim ntawm Ntxwgnyoog uas yog yam raug zais rau hauv txoj kev txawj ntse no. Qhov no yog feem tseem ceeb ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj tshwm sim rau ntawm tib neeg; qhov no yog tag nrho Ntxwgnyoog lub hom phiaj thiab nws lub tswv yim coj tsis ncaj rau tib neeg.

Peb yuav pib hais txog qhov yeeb yam tshwj xeeb tshaj plaws ntawm txoj kev txawj ntse. Txoj cai sau ntawv thiab tej lus hauv cov ntawv puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg? Cov lus puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg? (Tsis muaj.) Cov lus tsis ua rau tib neeg coj tsis ncaj; lawv yog ib yam cuab yeej siv uas tib neeg siv hais lus thiab lawv kuj yog ib yam cuab yeej siv nrog tib neeg thaum sib txuas lus nrog Vajtswv xwb, tsis tau hais txog rau tam sim no, hom lus thiab cov lus yog qhov Vajtswv sib txuas lus nrog tib neeg. Lawv yog cov cuab yeej siv, thiab lawv yog ib yam tseem ceeb. Ib ntxiv ib muaj ob, thiab ob npaug ntawm ob muaj plaub; qhov no tsis yog kev txawj ntse thiab los? Tab sis qhov no puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau koj? Qhov no yog kev txawj ntse uas sawv daws paub—nws yog ib tug qauv uas hloov tsis tau—thiab nws tsis muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg tau. Yog li hom kev txawj ntse uas coj tsis ncaj rau tib neeg yog dab tsi? Txoj kev txawj ntse coj tsis ncaj yog yam kev txawj ntse uas raug tsim ua ke nrog Ntxwgnyoog tej kev xam pom thiab tej kev xav. Ntxwgnyoog nrhiav tej kev xam pom thiab tej kev xav no qhia rau tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev txawj ntse. Piv txwv, hauv ib zaj lus sau, tsis muaj ib lo lus sau tsis raug rau hauv zaj lus ntawd. Qhov teeb meem yog nyob ntawm tej kev xam pom thiab kev xav ntawm tus neeg sau thaum lawv sau ib zaj lus, thiab lub ntsiab lus hauv lawv tej kev xav. Tej no yog ntawm sab ntsujplig, thiab lawv muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg. Piv txwv, yog koj tab tom saib kev ua yeeb yam rau hauv this vis, tej yam nyob rau hauv uas muaj peev xwm hloov tau tib neeg lub zeem muag yog dab tsi? Yam cov neeg ua yeeb yam hais, tej lus xwb, puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg? (Tsis muaj.) Tej yam uas yuav coj tsis ncaj rau tib neeg yog dab tsi? Nws yuav tsum yog tej kev xav thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov kev ua yeeb yam, uas sawv cev tam rau ntawm tus thawj coj lub zeem muag. Tej xov xwm uas raug coj los siv rau hauv lub zeem muag no muaj peev xwm tig tau tib neeg lub siab thiab tej kev xav. Tsis yog li ntawd los? Tam sim no nej paub yam Kuv tab tom hais rau hauv Kuv txoj kev tham txog Ntxwgnyoog siv kev txawj ntse coj tsis ncaj rau tib neeg lawm. Koj yuav tsis to taub yuam kev lawm puas yog? Yog li lwm zaus koj nyeem ib zaj dab neeg los sis ib zaj lus, koj puas muaj peev xwm ntsuam xyuas tau tias tej kev xav tshwm sim rau hauv cov lus sau puas muaj los sis tsis muaj cov lus coj tsis ncaj rau tib neeg ntiaj teb los sis puas pab txhawb rau tib neeg? (Muaj, tab sis muaj me xwb.) Qhov no yog qee yam uas yuav tsum tau maj mam kawm thiaj paub txog, thiab nws tsis yog qee yam uas to taub tau yooj yim kiag tam sis ntawd. Piv txwv, thaum ua kev tshawb fawb los sis kev kawm txog ib yam kev txawj ntse, qee cov yeeb yam kev txawj ntse ntawd yuav pab ua rau koj to taub txog qee yam kev txawj ntse ntawm hom kawm ntawd, thiab kuj paub koj los paub tias tib neeg yuav tau zam dab tsi. Piv txwv, kev siv “hluav taws xob”—qhov no yog ib yam kev txawj ntse, los nws tsis yog? Koj yuav tsis yog ib tug uas tsis quav ntsej txog los yog koj tsis paub tias hluav taws xob muaj peev xwm txom thiab ua rau tib neeg raug mob tau? Tab sis kiag thaum koj to taub hom kev txawj ntse no lawm, koj yuav tsis txhawj txog kev tuav tej khoom siv nrog hluav taws xob lawm, thiab koj yuav paub tias yuav siv hluav taws xob li cas. Ob yam ua piv txwv no yog ob yam zoo. Tam sis no nej puas paub meej rau yam peb tau sib tham txog lub ntsiab ntawm txoj kev txawj ntse coj tsis ncaj rau tib neeg? Muaj ntau hom kev kawm txog kev txawj ntse nyob hauv ntiaj teb, thiab nej yuav tsum siv nej lub sij hawm los faib cais tej yam txawv rau nej tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 148

Ntxwgnyoog Siv Kev Tshawb Fawblos Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Kev tshawb fawb yog dab tsi? Kev tshawb fawb tsis yog yam muaj hwj huaj siab rau hauv txoj kev xav ntawm txhua tus neeg thiab puas raug xam tias yog kev tshawb fawb tob? Thaum hais txog kev tshawb fawb, tib neeg tsis xav tias: “Qhov no yog qee yam tshaj rab peev ntawm tib neeg dog dig yuav ua tau lawm; qhov no yog ib lub ncauj lus uas tsuas yog cov kws tshawb fawb los sis cov kws txawj ntse thiaj muaj peev xwm tuav tau xwb; nws tsis muaj feem ntsig txog cov neeg dog dig zoo li peb”? Nws puas muaj ib qho kev txuas dab tsi rau cov tib neeg dog dig? (Muaj.) Ntxwgnyoog siv kev tshawb fawb los coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Hauv peb qhov kev sib tham rau ntawm no, peb tsuas tham txog tej yam uas tib neeg nquag ntsib rau hauv lawv tus kheej txoj kev ua neej xwb, thiab tsis hais txog lwm yam. Muaj ib lo lus “noob neej caj ceg.” Koj puas tau hnov txog nws? Puas yog koj tsis swm lo lus no? Noob neej caj ceg yeej tsis yog yam raug nrhiav pom los ntawm kev tshawb fawb puas yog? Noob neej caj ceg txhais li cas tiag rau tib neeg? Lawv puas ua rau tib neeg xav tias lub cev yog ib yam raug zais zoo? Thaum tau nthuav qhia lub ncauj lus no rau tib neeg, yuav tsis muaj qee cov tib neeg—xav paub xav pom tshwj xeeb—uas yuav xav paub ntxiv thiab xav paub kom ntxaws ntxiv los? Cov neeg uas xav paub xav pom no yuav npaj raws li lawv lub zog rau txoj hauj lwm no thiab thaum lawv tsis muaj lwm yam ua lawm, lawv yuav tshawb xyuas tej ntaub ntawv nyob hauv cov phau ntawv thiab tshawb xyuas rau hauv is taws nev los kawm kom paub ntxaws ntxiv txog tej ntaub ntawv no. Kev tshawb fawb yog dab tsi? Muab hais ua lo lus yooj yim, kev tshawb fawb yog tej kev xav thiab tej tswv yim ntawm tej yam uas tib neeg xav paub xav pom txog, tej yam uas tsis tau paub, thiab tej yam uas Vajtswv tsis tau qhia txog tej ntawd; kev tshawb fawb yog tej kev xav thiab tej tswv yim ntsig txog yam raug zais zoo uas tib neeg xav tshuaj xyuas. Tes dej num ntawm kev tshawb fawb yog dab tsi? Koj muaj peev xwm hais tau tias nws yog ib qho nthuav dav; tib neeg tshawb xyuas thiab kawm txhua yam rau hauv yam nws txaus siab rau. Kev tshawb fawb yog ntsig txog kev tshawb xyuas qhov ntxaws thiab tej kev cai ntawm tej yam thiab dhau ntawd ces muab sau ua cov tswv yim muaj qab hau kom txhua tus xav tias: “Cov neeg tshawb fawb no mas zoo tiag tiag! Lawv paub ntau heev, paub txaus los to taub txog tej no!” Lawv muaj kev fwm ntau heev rau cov neeg tshawb fawbv puas yog? Cov tib neeg uas tshawb xyuas kev tshawb fawb, lub zeem muag uas ua rau lawv tshoov siab yog dab tsi? Lawv tsis xav tshawb nrhiav txog lub qab ntuj khwb, tsis xav tshawb nrhiav tej yam zais zoo rau hauv yam lawv txaus siab xav tshawb nrhiav los? Qhov tshwm sim kawg ntawm qhov no yog dab tsi? Hauv qee kis ntawm kev tshawb fawb, tib neeg sau lawv cov lus xaus raws li kev kwv yees, thiab lwm cov neeg sau cov lus xaus raws li kev paub txog tib neeg. Tiam sis hauv lwm hom kev tshawb fawb, tib neeg sau lawv cov lus xaus raws li kev xam pom los ntawm keeb kwm yav dhau los thiab lub hauv paus. Qhov no yog li cas? Yog li kev tshawb fawb npaj dab tsi rau tib neeg? Kev tshawb fawb ua rau tib neeg pom tej khoom nyob hauv lub ntiaj teb, thiab yuav kom tau zoo raws li tib neeg txoj kev xav paub xav pom, tab sis tsis muaj peev xwm ua rau tib neeg pom txog tej kev cai uas Vajtswv muaj thaj chaw tswj fwm rau txhua yam. Tib neeg tsuas nrhiav nqe lus teb rau qhov kev tshawb fawb xwb, tab sis tej nqe lus teb no yog teeb meem yuav tau daws thiab tsuas yog ua rau muaj kev txaus siab ib ntus xwb, tsuas yog ib qho kev txaus siab ua tes dej num rau hauv tib neeg lub siab mus rau lub ntiaj teb ntawm fab khoom siv nkaus xwb. Tib neeg xav tias lawv tau txais cov nqe lus teb los ntawm kev tshawb fawb lawm, yog li txawm yuav muaj teeb meem dab tsi tshwm sim los xij, lawv yuav siv lawv lub zeem muag kev tshawb fawb ua lub hauv paus pov thawj thiab lees qhov teeb meem ntawd. Tib neeg lub siab siv kev tshawb fawb thiab muaj cov kev xav yuam kev mus txog rau theem uas tib neeg tsis muaj txoj kev xav paub Vajtswv, tsis pe hawm Vajtswv thiab tsis ntseeg tias txhua yam los ntawm Vajtswv los thiab tib neeg yuav tsum cia siab rau Nws cov nqe lus teb. Qhov no yog li cas? Ib tug tib neeg yim ntseeg feem kev tshawb fawb ntau npaum li cas, lawv yim dhau los ua neeg ruam ntau npaum ntawd, ntseeg tias txhua yam muaj kev daws raws li kev tshawb fawb, qhov kev tshawb xyuas ntawd muaj peev xwm daws tau txhua yam. Lawv tsis nrhiav Vajtswv thiab lawv tsis ntseeg tias muaj Nws; haj tseem muaj qee cov neeg uas tau ua raws Vajtswv los ntau lub xyoo lawm yuav mus thiab tshawb xyuas ib tug kab mob rau ib tug neeg uas tsis muaj lub siab tus los sis saib qee cov xov xwm rau nqe lus teb rau ib qho teeb meem. Cov neeg zoo li no tsis saib tej teeb meem los ntawm qhov tseeb thiab feem ntau lawv xav saib raws li lub zeem muag ntawm kev tshawb fawb los sis tej kev daws teeb meem raws li kev txawj ntse thiab kev tshawb fawb; lawv tsis vam khom Vajtswv thiab lawv tsis nrhiav Vajtswv. Cov tib neeg zoo li no puas muaj Vajtswv rau hauv lawv lub siab? (Tsis muaj.) Tseem muaj qee cov neeg xav tshawb Vajtswv raws li kev tshawb fawb. Piv txwv, muaj cov kws qhia kev ntseeg ntau leej tau mus rau tim lub roob uas yog thaj chaw nres lub nkoj, thiab yog li lawv thiaj tau ua pov thawj tias muaj lub nkoj tiag, Tab sis tsis pom Vajtswv nyob rau tawm lub nkoj ntawd. Lawv tsuas ntseeg cov dab neeg thiab keeb kwm yav dhau los xwb; qhov no yog yam ua tau los ntawm lawv txoj kev tshawb txog kev tshawb fawb thiab kev kawm txog lub ntiaj teb muaj nqi txhua yam. Yog koj tshawb nrhiav txog lub ntiaj teb muaj nqi txhua yam, txawm yuav yog tej yam muaj sia, tej yam nyob saum qaum ntuj, los sis toj roob hauv pes los xij, koj yeej ib txwm nrhiav tsis tau ib qho ua tau los qhia tias muaj Vajtswv tiag los sis Nws muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam. Yog li kev tshawb fawb npaj dab tsi rau tib neeg? Nws puas ua rau tib neeg sib nrug deb rau ntawm Vajtswv? Nws puas ua rau tib neeg tsis xav kawm Vajtswv? Nws puas ua rau tib neeg tsis muaj kev xyem xyav txog Vajtswv qhov muaj sia nyob? (Ua.) Yog li Ntxwgnyoog xav siv kev tshawb fawb los coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Ntxwgnyoog tsis xav siv cov lus xaus ntawm qhov kev tshawb fawb los dag ntxias cov neeg thiab ua kom lawv feeb tsis meej, thiab siv cov nqe lus teb uas ntseeg tsis tau kom deev tau tib neeg lub siab yog li lawv thiaj tsis nrhiav ntxiv los sis tsis ntseeg tias tseem muaj Vajtswv tiag? (Yog.) Yog li qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias kev tshawb fawb yog ib yam ntawm cov hau kev uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 149

Ntxwgnyoog Siv Kab Lis Kev Cai Qub Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Puas muaj los sis tsis muaj ntau yam uas raug xam tias yog ib feem ntawm kab lis kev cai qub? (Muaj.) Lub ntsiab ntawm nqe lus “kab lis kev cai qub” no yog dab tsi? Qee tus hais tias nws yog qhov tau los ntawm cov pog koob yawg koob—qhov no yog ib yeeb yam. Txij thaum pib los, lub tswv yim kev ua neej, kab lis kev cai, kev hais lus thiab cov kev cai yeej tau los hauv lawv tsev neeg, pawg haiv neeg thiab tag nrho txhua haiv neeg, thiab tej kab lis kev cai ntawd raug cog rau hauv tib neeg tej kev xav lawm. Tib neeg suav tias tej ntawd yog ib feem tso tsis tau tseg ntawm lawv lub neej txoj sia thiab hwm tias yog cov kev cai, saib tej kab lis kev cai ntawd li nws muaj sia. Qhov tseeb, lawv ib txwm tsis xav muab tej kab lis kev cai no hloov los sis tso tseg, vim tias lawv tau los ntawm lawv cov pog koob yawg koob. Tej no yog lwm cov yeeb yam kab lis kev cai uas cog ruaj heev rau hauv tib neeg tej pob txha lawm, zoo li tej yam uas tau los ntawm Khoomtswb thiab Meejtswb, thiab tej yam uas Tiam Haiv Neeg Suav Taum Kav thiab Tiam Khoomtswb Kav tau qhia rau tib neeg. Qhov no tsis zoo li tej hais los ntawd los? Yam us tau muab tso rau hauv tej kab lis kev cai qub yog dab tsi? Nws puas suav nrog cov hnub so uas tib neeg ua kev zoo siab? Piv txwv li: Lub Koob Tsheej Caij Nplooj Ntoos Hlav, Lub Koob Tsheej Taws Teeb Txais Tos Qhua Yav Tsaus Ntuj, Hnub Mus Hawm Cov Laus Tej Ntxa, Lub Koob Tsheej Sib Tw Caij Nkoj Zaj, thiab Lub Koob Tsheej Dab thiab Lub Koob Tsheej Thaum Nruab Nrab Caij Nplooj Ntoos Zeeg. Qee tsev neeg ua kev zoo siab rau cov neeg laus thaum lawv muaj ib lub hnub nyoog puv tseem ceeb, los sis thaum cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog puv ib hlis los sis ib puas hnub. Thiab ntau yam ntxiv. Tag nrho tej no yog cov hnub so raws li kab lis kev cai qub. Tej kab lis kev cai qub tseem tsis muaj cov hnub so no thiab los? Lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm kab lis kev cai qub yog dab tsi? Nws puas muaj tej yam uas pe hawm Vajtswv? Nws puas muaj tej yam uas qhia rau tib neeg kom xyaum ua raws qhov tseeb? Puas muaj cov hnub so rau tib neeg los muab kev fij rau Vajtswv, mus rau ntawm Vajtswv lub thaj thiab los txais Nws txoj kev qhuab qhia? Puas muaj cov hnub so zoo li no? (Tsis muaj.) Tib neeg ua dab tsi rau ntawm tag nrho cov hnub so no? Hauv tiam tshiab tam sim no lawv pom cov caij nyoog yog kev noj, kev haus, thiab kev lom zem. Lub hauv paus muaj nyob rau hauv tej kab lis kev cai no yog dab tsi? Tej kab lis kev cai no los ntawm leej twg los? (Ntxwgnyoog.) Nws los ntawm Ntxwgnyoog los. Kev muaj lub tswv yim ntawm cov hnub so rau tej kab lis kev cai no, Ntxwgnyoog muab tej yam no cog rau hauv tib neeg. Tej no yog dab tsi? Ua kom cov neeg ntawd nco qab txog lawv cov pog koob yawg koob—qhov ntawd puas yog ib qho ntawm tej kab lis kev cai? Piv txwv li, thaum lub sij hawm Hnub Mus Hawm Cov Laus Tej Ntxa, tib neeg tu tej chaw ntawm tej ntxa du lug thiab muab kev fij rau lawv cov pog koob yawg koob, ua li no kom txhob hnov qab txog lawv cov pog koob yawg koob. Thiab, Ntxwgnyoog xav kom cov tib neeg ntawd nco qab hlub haiv neeg, ib qho ua piv txwv ntawm qhov no yog Lub Koob Tsheej Sib Tw Caij Nkoj Zaj. Lub Koob Tsheej Thaum Nruab Nrab Caij Nplooj Ntoos Zeeg yog ntsig txog dab tsi? (Kev los sib ntsib ntawm tsev neeg.) Keeb kwm kev los sib ntsib ntawm tsev neeg yog dab tsi? Kev muaj qab hau ntawm kev los sib ntsib no yog dab tsi? Nws yog kev sib cuag thiab sib txuas lus txog tej kev xav. Qhov tseeb tiag, nws kuj yog ua kev zoo siab rau Lub Koob Tsheej Xyoo Tshiab los sis Lub Koob Tsheej Taws Teeb Txais Tos Qhua Yav Tsaus Ntuj, muaj ntau lub tswv yim piav qhia tau txog kev muaj qab hau ntawm tej kev ua kev zoo siab no. Txawm li cas los xij ib yam uas raug muab piav qhia ntawm tej kev muaj qab hau no, txhua yam yog Ntxwgnyoog txoj kev cog nws lub tswv yim thiab nws txoj kev xav rau hauv tib neeg, ua kom lawv yuam kev ntawm Vajtswv mus thiab tsis paub tias muaj Vajtswv, thiab muab kev fij rau lawv cov pog koob yawg koob los sis rau Ntxwgnyoog, los sis noj, haus, thiab muaj kev lom zem rau kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv. Vim txhua hnub ntawm cov hnub so no yog ua kev zoo siab, Ntxwgnyoog tej kev xav thiab tej tswv yim tau muab cog tob heev rau hauv tib neeg lub siab yam uas lawv tsis paub txog lawm. Thaum tib neeg muaj hnub nyoog txog plaub caug xyoo, tsib caug xyoo los sis laus dua ntawd, Ntxwgnyoog tej kev xav thiab tej tswv yim twb nthaw cag mus tob heev rau hauv lawv lub siab lawm. Ntxiv rau qhov no, tib neeg mob siab ntso theej tseg tej tswv yim no, txawm tias yuav raug los sis tsis raug los xij, txuas mus rau tiam tom ntej, yam tsis paub xaiv ntsej muag thiab tsis muaj kev pov hwm hlo li. Qhov no tsis zoo li tej hais los ntawd los? (Yog.) Tej kab lis kev cai qub thiab tej hnub so no coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Koj puas paub txog? (Ua rau muaj kev txwv rau tib neeg thiab raug khi los ntawm cov kev cai ntawm tej kab lis kev cai no, qhov ntawd ua rau lawv tsis muaj sij hawm los sis tsis muaj lub zog los nrhiav Vajtswv lawm.) Qhov no yog ib qho yeeb yam. Piv txwv li, txhua tus neeg ua kev zoo siab thaum txog Lub Xyoo Tshiab—yog koj tsis ua kev zoo siab rau nws, koj puas tsis tu siab? Puas muaj tej lub tswv yim ntseeg dab uasuas koj tuav cia rau hauv koj lub siab? Tej zaum koj yuav xav tias, “Kuv tsis tau ua kev zoo siab rau Lub Xyoo Tshiab, thiab vim tias hnub ntawm Lub Xyoo Tshiab yog ib hnub phem, tsis yog tag nrho cov hnub seem ntawm lub xyoo ntawd kuj yog cov hnub phem thiab los”? Koj puas hnov zoo li tsis kaj siab thiab hnov ntshai me ntsis thiab? Tseem muaj qee cov tib neeg uas tsis tau fij rau lawv cov pog koob yawg koob los tau ntau lub xyoo lawm thiab lawv txawm ua ib tug npau suav tias muaj ib tug neeg tuag los thov nyiaj ntawm lawv. Lawv xav txog dab tsi xwb? “Muaj kev tu siab kawg uas tus neeg no twb tuag lawm los tam sis no tseem xav tau nyiaj mus siv thiab! Kuv yuav hlawv qee cov ntawv nyiaj rau lawv. Yog Kuv tsis hlawv, qhov ntawd tsis raug lawm. Tej zaum nws yuav tsim teeb meem rau peb tib neeg txoj kev ua neej nyob—puas muaj leej twg hais tau tias txoj hmoov phem yuav tshwm sim rau thaum twg?” Lawv yeej muaj kev ntshai thiab txhawj me ntsis rau hauv lawv lub siab. Leej twg muab qhov kev txawj no rau lawv? (Ntxwgnyoog.) Ntxwgnyoog yog lub hauv paus ntawm qhov kev txawj no. Qhov no tsis yog ib qho ntawm cov tswv yim uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg los? Nws siv ntau lub tswv yim thiab tej kev xav sib txawv los tswj kav koj, los hawv koj, thiab los khi koj, ua kom koj poob rau qhov feeb tsis meej thiab pom zoo thiab zwm rau nws; qhov no yog qhov uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj li cas rau tib neeg. Feem ntau yog thaum tib neeg qaug zog los sis thaum lawv tsis ceev faj txog qhov xwm txheej ntawd, tej zawm lawv cia li yuam kev siv ib lub tswv yim ruam ua qee yam; qhov ntawd yog, lawv tau yuam kev nkag mus rau hauv Ntxwgnyoog lub xib teg lawm thiab tej zaum tsis yog txhob txwm ua, tej zaum ua tej yam uas tsis muaj kev paub txog tias lawv tab tom ua dab tsi. Qhov no yog lub tswv yim uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg. Niaj hnub tam sis no tseem muaj ob peb leej neeg uas tsis txaus siab koom nrog tej kab lis kev cai qub no, cov uas tso tsis taus nws tseg. Tshwj xeeb yog thaum lawv qaug zog thiab ua twj ywm tias lawv xav ua kev zoo siab rau tej yam zoo li no rau ntawm cov hnub so thiab lawv xav mus ntsib Ntxwgnyoog thiab rov ua rau Ntxwgnyoog txaus siab dua, kom coj tau kev nplig siab rau lawv lub siab. Keeb kwm lub hauv paus rau tej kab lis kev cai no yog dab tsi? Puas yog Ntxwgnyoog txhais tes dub tab tom rub cov hlua nyob sab tom qab ntawm tej sam thiaj ua yeeb yam? Puas yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem haub ntxias thiab kev tswj kav? Ntxwgnyoog puas tuav tswj tag nrho tej no? (Yog.) Thaum tib neeg ua lub neej rau hauv ib txoj kab lis kev cai qub thiab ua kev zoo siab rau tej yam no rau ntawm cov hnub so, peb puas muaj peev xwm hais qhia tias qhov no yog ib puag ncig ntawm tej chaw uas lawv raug dag thiab raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog, thiab ntxiv rau qhov no lawv tseem zoo siab raug dag thiab raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog? (Yog.) Qhov no yog qee yam uas tag nrho nej txhua tus lees paub, qee yam uas nej paub txog.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 150

Ntxwgnyoog Siv Lub Tswv Yim Ntseeg Dab Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Ntxwgnyoog siv lub tswv yim ntseeg dab coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Txhua tus tib neeg xav paub lawv txoj hmoo, yog li Ntxwgnyoog siv lawv qhov kev xav paub xav pom los dag ntxias lawv. Cov tib neeg uas nyiam saib yaig, saib hmoov, thiab saib ntsej muag txhawm rau saib seb yuav muaj dab tsi tshwm sim rau lawv yav tom ntej thiab saib seb txoj kev nyob tom hau ntej yog dab tsi. Thaum kawg, txawm tias txoj hmoo thiab kev vam meej yuav poob rau leej twg txhais tes los xij cov neeg no yog cov txaus txhawj kawg li? (Hauv Vajtswv ob txhais tes.) Tag nrho txhua yam no nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Hauv kev siv cov tswv yim no, qhov Ntxwgnyoog xav kom tib neeg paub yog dab tsi? Ntxwgnyoog xav siv qhov saib ntsej muag thiab kev saib hmoov los qhia rau cov tib neeg tias nws paub txog lawv txoj hmoov rau yav tom ntej, thiab qhov ntawd tsis yog yuav paub txog tej no nkaus xwb tab tsis kuj tseem tswj kav lawv thiab. Ntxwgnyoog xav siv lub sij hawm no thiab siv tej tswv yim no los tswj kav tib neeg, cov tib neeg zoo li ntawd yeej cia li qi muag muab kev ntseeg rau nws thiab mloog nws txhua lo lus. Piv txwv li, yog koj yeej muab ntsej muag rau saib rau nyeem lawm, yog tus kws saib koob saib hmoov qi nws ob lub qhov muag thiab qhia txhua yam tau meej tseeb txog qhov uas tau tshwm sim rau hauv koj lub sij hawm nees nkaum peb caug xyoo dhau los, hauv koj lub siab koj xav li cas? Koj puas xav kiag tam sim ntawd tias “Nws hais tau raug heev! Kuv yeej tsis tau qhia kuv yav qub qab dhau los rau leej twg ua ntej li, ua cas nws thiaj paub txog tej ntawd? Kuv qhuas tus kws saib koob saib hmoov no tiag tiag!” Ntawm Ntxwgnyoog ces, nws puas nyuaj rau kev paub txog koj yav qub qab dhau los? Vajtswv tau coj koj mus rau qhov chaw uas koj niaj hnub nyob tam sim no, thiab txhua lub sij hawm uas Ntxwgnyoog tau coj tsis ncaj rau tib neeg thiab dhau los rau koj. Lub sij hawm dhau los tau ntau caum xyoo ntawm koj lub neej txoj sia yeej tsis muaj dab tsis ntsig txog rau Ntxwgnyoog hlo li thiab nws thiaj li tsis nyuaj rau Ntxwgnyoog yuav paub txog tej no. Thaum koj paub tias txhua yam uas Ntxwgnyoog hais raug lawm, koj tseem tsis muab koj lub siab rau nws thiab los? Koj tseem tsis cia nws tswj kav koj lub neej rau yav tom ntej thiab tswj kav koj txoj hmoov thiab los? Hauv kis ua piv txwv no, koj lub siab yuav muaj kev hawm los sis kev hwm me ntsis rau nws, thiab rau qee tus neeg, tej zaum lawv tus ntsuj twb txav deb ntawm nws rau thaum lub sij hawm no lawm. Thiab koj tseem cia li nug tus kws saib koob saib hmoov kiag tam sis ntawd tias: “Kuv yuav tsum tau ua dab tsi txuas mus ntxiv? Yam Kuv yuav tau zam rau hauv lub xyoo yuav los no yog dab tsi? Yam Kuv yuav tsum txhob ua yog dab tsi?” Thiab dhau ntawd ces, nws yuav hais tias, “Koj yuav tsum txhob mus rau qhov tov, koj yuav tsum txhob ua qhov no, txhob hnav tej ris tsho uas muaj qee hom tsos, koj yuav tau mus ntawm tej qhov chaw ntawd kom tsawg, ua tej yam kom ntau ntxiv….” Koj tseem yuav tsis khaws txhua yam nws hais ntawd coj los rau hauv lub siab kiag tam sis ntawd thiab los? Koj yuav nco qab nws tej lus tau sai dua Vajtswv tej lus. Vim li cas koj thiaj nco qab tej lus ntawd tau sai heev? Vim hais tias koj xav yoog raws Ntxwgnyoog kom muaj hmoov zoo. Qhov no tsis yog thaum nws txeeb koj lub siab xwb los? Thaum nws qhov kev khwv yees pom muaj tseeb lawm, nej txhua tus tseem tsis xav rov qab ncaj qha mus rau nws thiab nrhiav seb txoj hmoov rau lub xyoo tom ntej no yuav tau dab tsi los? (Xav.) Koj yuav tau ua yam uas Ntxwgnyoog hais kom koj ua thiab koj yuav tau zam yam uas nws hais kom zam. Hauv lub tswv yim no, koj tseem tsis mloog txhua yam nws hais thiab los? Koj yuav poob rau hauv nws lub xub ntiag, raug ntxias dag thiab nyob rau hauv nws qab kev tswj kav tau sai heev. Qhov no tshwm sim vim koj ntseeg tias yam nws hais muaj tseeb thiab vim koj ntseeg tias nws paub koj lub neej txoj sia yav qub qab dhau los, koj lub neej txoj sia tam sim no, thiab yam yuav tau los tom ntej. Qhov no yog lub tswv yim uas Ntxwgnyoog siv tswj kav tib neeg. Tab sis hauv qhov tseeb, leej twg yog tus tswj kav tiag tiag? Vajtswv Tus Kheej yog tus tswj kav, tsis yog Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog tsuas siv nws qhov txawj dag rau kis no los ntxias dag cov neeg ruam, ntxias dag cov neeg uas tsuas pom lub ntiaj teb ntawm fab khoom siv nkaus xwb, kom muaj kev ntseeg thiab yoog raws nws. Dhau ntawd ces, lawv poob rau hauv Ntxwgnyoog lub xib teg thiab mloog nws txhua lo lus. Tab sis Ntxwgnyoog puas tso nws txhais tes nyem thaum tib neeg xav mus ntseeg thiab ua raws Vajtswv? Ntxwgnyoog tsis tso. Hauv kis xwm txheej no, tib neeg puas tau poob rau hauv Ntxwgnyoog lub xib teg tiag? (Tau.) Peb puas hais tau tias Ntxwgnyoog tus cwj pwm uas tshwm sim rau hauv kis no yeej tsis paub txaj muag li? (Hais tau.) Vim li cas peb thiaj hais li ntawd? Vim hais tias tej no yog lub tswv yim ntxias dag thiab txawj dag. Ntxwgnyoog yeej tsis paub txaj muag li thiab coj tib neeg yuam kev mus rau txoj kev xav tias nws tswj kav txhua yam txog lawv thiab tias nws tswj kav lawv txhua txoj hmoo. Qhov no ua rau cov neeg ruam cia li los mloog nws lus tiav log li lawm. Lawv ruam los ntawm ob peb lo lus xwb. Hauv lawv qhov feej tsis meej, tib neeg khoov qis rau ntawm nws xub ntiag. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog siv tej tswv yim dab tsi, nws hais dab tsi thiaj ua rau koj ntseeg nws? Piv txwv, tej zaum koj yuav tsis tau qhia rau Ntxwgnyoog tias koj tsev neeg muaj pes tsawg leej, tab sis nws tseem muaj peev xwm qhia rau koj tias muaj pes tsawg leej, thiab tseem paub koj niam thiab koj txiv thiab cov me nyuam tej hnub nyoog tag nrho. Txawm tias koj yeej muaj qhov tsis ntseeg thiab ua xyem xyav txog qhov no rau Ntxwgnyoog ua ntej lawm los xij, tom qab hnov nws hais txog tej no, koj tseem tsis xav tias nws yog ib qho ntseeg tau me ntsis ntxiv thiab los? Dhau ntawd ces tej zawm Ntxwgnyoog yuav hais tias tes dej num ua rau koj dhau los ntawd nyuaj npaum li cas, koj cov thawj coj tseem tsis muab kev lees paub rau qhov koj tsim nyog raug qhuas thiab pheej tawm tsam rau koj tas li, thiab tseem ua ib yam li qub mus ntxiv. Tom qab hnov qhov ntawd, koj yuav xav tias, “Qhov ntawd yog tiag! Txhua yam thiaj ua tsis tau mus zoo rau ntawm tes dej num.” Yog li thiaj ua rau koj ntseeg Ntxwgnyoog me ntsis ntxiv. Dhau ntawd nws yuav hais qee yam los ntxias dag koj, ua kom koj ntseeg nws ntau ntxiv. Ib qho me ntsis zuj zus, koj yuav nrhiav pom koj tus kheej tsis muaj peev xwm tiv taus los sis nyob nrog qhov ua xyem xyav ntawm nws mus ntxiv lawm. Ntxwgnyoog yuav siv ob peb lub tswv yim ntxias dag, txawm tias yuav yog tej yam ntxias dag me me xwb los xij, thiab pheej siv tej lub tswv yim tsis zoo li qhov no rau koj. Thaum koj muaj tej tswv yim tsis zoo li no lawm, koj yuav tsis muaj peev xwm tshawb nrhiav tau koj tus kheej lub hauv paus ua qauv zoo, koj yuav tsis tau txiaj ntsig dab tsi rau ntawm yam koj ua, thiab koj yuav pib ua raws Ntxwgnyoog hais. Qhov no yog Ntxwgnyoog lub tswv yim “tshaj lij” siv coj tsis ncaj rau tib neeg, ua rau koj cia li poob mus rau nws rooj ntxiab yam tsis paub qab hau dab tsi thiab raug nws dag ntxias kom yuam kev. Ntxwgnyoog qhia koj ob peb yam zoo uas tib neeg xav tias yuav yog qhov zoo, thiab dhau ntawd ces nws yuav qhia koj txog yam yuav tau ua thiab yam yuav tau zam txhob ua. Qhov no yog qhov koj raug ntxias dag. Kiag thaum koj poob rau nws lub xib teg lawm, txhua yam yuav coj nruj rau koj; koj yuav tau xav tas li txog yam Ntxwgnyoog tau hais thiab yuav tau ua raws li qhov nws hais kom koj ua, thiab cia li muaj nyob rau hauv koj lawm yam koj tsis paub qab hau dab tsi. Qhov no yog vim li cas? Nws vim yog tib neeg ntiaj teb tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj peev xwm sawv khov kho thiab tawm tsam Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias kom yuam kev thiab txoj kev sim siab. Tau ntsib Ntxwgnyoog txoj kev ua phem thiab nws txoj kev txawj dag, kev ntxeev siab, thiab kev xav phem, yog li tib neeg ntiaj teb tseem ruam kawg, tseem tsis tau paub tab thiab tseem tsis ruaj khov li los? Qhov no tseem tsis yog ib qho ntawm cov tswv yim uas Ntxwgnyoog coj tsis caj rau tib neeb thiab los? (Yog.) Tib neeg raug dag ntxias thiab raug ntxias dag ib qho me me zuj zus los ntawm Ntxwgnyoog tej tswv yim, vim tias lawv tsis muaj peev xwm paub qhov sib txawv ntawm yam zoo thiab yam tsis zoo. Lawv tsis tsis muaj tus yeeb yam no, thiab tsis muaj rab peev xwm kov kom yeej Ntxwgnyoog.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 151

Ntxwgnyoog Siv Tej Yam Mus Raws Li Qhov Sawv Daws Feem Ntau Ua Coj Tsis Ncaj Rau Tib Neeg Li Cas

Tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua tau tshwm sim rau thaum twg? Puas yog tej ntawd nyuam qhuav tshwm sim rau niaj hnub tam sis no xwb? Puas hais tau tias tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua ntawd raug tshwm sim rau thaum Ntxwgnyoog tau pib coj tsis ncaj rau tib neeg. Tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no muaj dab tsi xwb? (Hom ris tsho thiab kev pleev ntsej muag kom zoo nkauj tuaj.) Tej no yog yam uas nquag tshwm sim rau tib neeg. Tej hom ris tsho, tej qauv tsoos ris tsho, thiab tej yam sawv daws feem ntau ua raws—tag nrho tej no tsim ua tau ib qho yeeb yam me. Puas tshuav dab tsi ntxiv lawm thiab? Puas yog tej lo lus uas tib neeg nyiam siv hais tawm ntawd yeej raug suav nrog tib si lawm? Hom kev coj noj coj ua uas tib neeg ntshaw puas raug suav nrog? Cov kws hu nkauj uas nrov npe, cov neeg muaj koob nrov npe, tej xov xwm, thiab tej ntaub ntawv sau txog dab neeg cuav uas tib neeg nyiam puas raug suav nrog? (Raug.) Hauv nej lub siab, hom yeeb yam ntawm yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg tau? Tej yam ntawm qhov mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no yam twg ua rau nej ntxim siab tshaj? Qee cov neeg hais tias: “Thaum peb txhua tus muaj ib lub hnub nyoog twg, peb muaj hnub nyoog tsib caug los sis rau caum, peb muaj hnub nyoog xya caum los sis yim caum, thiab peb yuav tsis phim rau tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua mus ntxiv lawm thiab lawv yuav tsis cheem peb tej kev ntshaw li lawm.” Qhov no puas yog ma? Lwm tus ho hais tias: “Peb tsis ua raws cov neeg muaj koob nrov npe, ib yam li tej tub ntxhais hluas ua qee yam rau thaum lawv muaj hnub nyoog nees nkaum xyoo; dhau ntawm no lawm peb yuav tsis hnav tej hom ris tsho tshiab uas tib neeg pheej nyiam hnav.” Yog li tej yam hais los no puas muaj peev xwm coj tsis ncaj rau tib neeg tau? (Cov lus uas nyiam hais.) Cov lus no puas ua rau coj tsis ncaj rau tib neeg? Kuv yuav muab ib qho ua piv txwv qhia, kom nej thiaj pom tias nws puas yog los sis tsis yog kev coj tsis ncaj rau tib neeg: “Nyiaj txiag ua rau tib neeg ntiaj teb mus los tau”; qhov no puas yog ib yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua? Muab sib piv rau yam uas sawv daws feem ntau nyiam xws li hom qauv tsoos ris tsho thiab cov neeg nyiam noj nyiam haus uas nej tau hais los ntawd, qhov no tseem tsis yog yam phem heev los? “Nyiaj txiag ua rau tib neeg ntiaj teb mus los tau” yog ib lub tswv yim ntawm Ntxwgnyoog, thiab nws muaj nyob rau ntawm tag nrho txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb, rau hauv txhua qhov txhia chaw uas tib neeg nyob. Koj tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua vim tias nws raug cog rau hauv txhua tus tib neeg lub siab lawm. Thaum tseem xub pib tshiab tshiab, tib neeg yeej tsis lees hais li no, tab sis dhau mus lawv cia li kam lees txais nws ntsiag to thaum tshwm sim tej ntawd rau hauv lub neej tiag, thiab pib xav tias tej lus no muaj tseeb tiag. Qhov no tseem tsis yog ib lub niam tswv yim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg thiab los? Tej zaum tib neeg tsis to taub lo lus hais no mus raws ib seem, tab sis txhua tus muaj theem kev ntaus nqi thiab kev lees paub sib txawv rau lo lus hais no raws li yam tau tshwm sim ib puag ncig rau ntawm lawv thiab yam lawv tus kheej tau ntsib. Qhov ntawd tseem tsis yog kis hais no thiab los? Txawm tias leej twg yuav muaj kev paub zoo txog lo lus hais no ntau npaum li cas los xij, dab tsi yog qhov cuam tshuam tsis zoo uas yuav muaj nyob rau hauv nws lub siab? Qee yam yeej raug qhia tshwm rau hauv tib neeg tus moj yam ntawm cov neeg nyob hauv lub ntiaj teb no, suav nrog nej txhua leej txhua tus tib si. Yam uas raug qhia tshwm ntawd raug ntaus nqi li cas rau tej yam no? Nws yog kev pe hawm nyiaj txiag. Nws puas nyuajmuab qhov no tshem tawm hauv ib tug neeg lub siab? Nws yeej nyuaj kawg li! Nws pom tau tias Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg yog ib qho muaj tiag heev! Yog li tom qab Ntxwgnyoog siv tej yam uas mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no los coj tsis ncaj rau tib neeg lawm, nws pom tshwm sim li cas rau hauv lawv? Nej puas xav tias nej yuav tsis muaj peev xwm muaj txoj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb tau yog tsis muaj nyiaj, txawm tsis muaj nyiaj rau hauv ib hnub xwb los yeej tsis tau li los? Tib neeg lub meej mom yog saib raws qhov lawv muaj nyiaj ntau npaum li cas, vim yog txoj kev hwm uas lawv xav tau. Cov neeg pluag khoov nrob qaum vim kev txaj muag, hos cov neeg nplua nuj tsuas lom zem rau lawv lub meej mom siab. Lawv sawv siab thiab txaus siab, hais lus nrov thiab ua lub neej khav theeb. Lo lus hais no thiab yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua nqa tau dab tsi los rau tib neeg? Nws tseem tsis yog qhov tseeb uas ntau tus tib neeg ua txhua yam fij rau kev caum nyiaj txiag thiab los? Tib neeg coob leej ntau tus tseem tsis poob lawv lub meej mom thiab kev ncaj ncees rau txoj kev caum kom muaj nyiaj txiag ntau ntxiv thiab los? Ntxiv rau qhov no, tib neeg coob leej ntau tus tseem tsis poob lub sij hawm los ua lawv tes dej num thiab ua raws Vajtswv rau txoj kev xav txog nyiaj txiag thiab los? Qhov no tseem tsis yog ib qho tib neeg ua poob thiab los? (Yog.) Ntxwgnyoog tseem tsis siv lub tswv yim qias neeg thiab lo lus hais no los coj tsis ncaj txog qeb zoo li no rau tib neeg thiab los? Qhov no tseem tsis yog ib qho kev xav phem ntxias dag thiab los? Thaum koj muaj kev npaj zuj zus rau lo lus nyiam hais no lawm ces thaum kawg yuav lees txais tias nws yog qhov tseeb, koj lub siab poob tag nrho los rau hauv Ntxwgnyoog lub xib teg lawm, thiab yog li thaum kawg koj cia li ua lub neej raws li lo lus hais ntawd li lawm. Lo lus hais no tau cuam tshuam rau koj txog qeb twg lawm? Tej zaum koj yuav paub txoj kev tseeb, thiab tej zaum koj yuav paub qhov tseeb lawm, tab sis koj tsis muaj hwj chim txaus los caum kom tau nws. Tej zaum koj yuav paub meej tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb, tab sis koj tsis txaus siab them tus nqi los sis tsis txaus siab uv kom ua tau qhov tseeb. Dua ntawd, koj xum muab kev fij koj tus kheej yav tom ntej thiab txoj hmoo los tawm tsam rau Vajtswv mus txog qhov kawg nkaus. Txawm Vajtswv yuav hais dab tsi los xij, txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, txawm koj yuav to taub los sis tsis to taub tias Vajtswv txoj kev hlub rau koj muaj tob thiab ntau npaum li cas los xij, koj yuav tawv ua raws li koj tus kheej txoj kev xav thiab them tus nqi rau lo lus hais no. Qhov ntawd hais tau tias, lo lus hais no yeej tswj kav koj tus cwj pwm thiab koj tej kev xav lawm, thiab koj yuav xum muab koj txoj hmoo rau nws tswj kav ntau dua cia li muab tag nrho rau nws. Qhov tseeb tib neeg yeej tsis ua li no, tiam sis lawv raug tswj kav los ntawm lo lus hais no thiab raug haub ntxias los ntawm nws, pom tshwm sim tias Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg yeej tau txais txiaj ntsig tiag? Qhov no tseem tsis yog Ntxwgnyoog lub tswv yim thiab tus moj yam coj tsis ncaj uas tab tom nthaw cag rau hauv koj lub siab los? Yog koj ua li no, Ntxwgnyoog tseem ua tsis tiav nws lub hom phiaj thiab los? (Yog.) Koj puas pom tias Ntxwgnyoog tau coj tsis ncaj raws lub tswv yim no li cas rau tib neeg? Koj puas muaj peev xwm pom txog qhov no? (Tsis pom.) Koj yeej ib txwm tsis pom nws los sis xav tsis txog nws. Koj puas pom Ntxwgnyoog qhov ua phem rau ntawm no? Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg txhua lub sij hawm thiab rau txhua qhov txhia chaw. Ntxwgnyoog yuav ua kom tib neeg tiv thaiv tsis tau qhov kev coj tsis ncaj no thiab ua kom tib neeg tsis muaj txoj hau kev los tawm tsam tau rau nws. Ntxwgnyoog ua kom koj lees txais nws tej kev xav, nws tej tswv yim thiab tej yam phem uas tshwm sim los ntawm nws rau hauv kis uas koj tsis paub txog thiab thaum koj tsis nco qab ras txog yam uas tab tom tshwm sim rau koj. Tib neeg lees txais tej yam no thiab tsis muaj kev zam rau lawv li. Lawv ua lub siab ruaj khov thiab tuav tej yam no zoo li ib yam khoom muaj nqi, lawv cia tej yam no haub ntxias lawv thiab ua si nrog lawv; qhov no yog qhov Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg uas suav hnub suav nyoog loj hlob zuj zus li cas.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 152

Ntxwgnyoog siv ntau lub tswv yim no coj tsis ncaj rau tib neeg. Tib neeg muaj kev txawj ntse thiab muaj kev to taub txog qee yam ntawm cov kev cai tshawb fawb, tib neeg ua neej raws txoj kev haub ntxias ntawm tej kab lis kev cai qub, thiab txhua tus tib neeg yog tus txais los thiab tus theej tawm ntawm tej kab lis kev cai qub. Tib neeg raug khi nrog tej kab lis kev cai qub uas Ntxwgnyoog tau muab rau lawv, thiab tib neeg kuj ua raws li qhov sawv daws feem ntau ua uas Ntxwgnyoog npaj rau tib neej ntiaj teb. Tib neeg cais tawm ntawm Ntxwgnyoog mus tsis tau, ua raws txhua yam li Ntxwgnyoog ua txhua lub sij hawm, lees txais nws qhov kev ua phem, kev txawj dag, kev xav phem thiab kev khav theeb. Kiag thaum tib neeg los muaj Ntxwgnyoog cov moj yam no lawm, nws puas zoo siab los sis tu siab ua neej nyob nrog cov tib neeg coj tsis ncaj no? (Tu siab.) Vim li cas koj thiaj hais li ntawd? (Vim hais tias tib neeg raug cuam tshuam thiab raug tswj kav los ntawm tej yam coj tsis ncaj no, nws ua neej nyob hauv txoj kev txhaum thiab raug nqos tau txom nyem kawg.) Qee cov tib neeg rau tsom iav qhov muag, ua zoo nkaus li yog tus tshaj lij heev; tej zaum lawv yuav hais tau cov lus uas txaus ntseeg heev, hais tau ntxim siab thiab muaj qab hau, thiab vim lawv tau ua ntau yam tiav dhau los lawm, tej zaum lawv tau ntsib ntau yam thiab haub ntxias dag tau zoo. Tej zaum muaj peev xwm hais tau ntxaws txog tej yam loj thiab me; tej zaum lawv kuj muaj peev xwm tshuaj ntsuam tej yam tau tiag thiab muaj qab hau. Tej zaum qee cov yuav ntsia cov neeg no tus cwj pwm thiab qhov tshwm sim, thiab nrog rau lawv tus yam ntxwv, kev ua neeg, kev coj ua, thiab ntau yam ntxiv, thiab nrhiav tsis pom lawv tej kev txhaum. Cov neeg zoo li no muaj peev xwm tshwj xeeb yoog tau tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua tam sim no. Txawm tias tej zaum cov neeg no yuav yog neeg laus los xij, lawv ib txwm tsis poob qab txog tej yam sawv daws feem ntau ua ntawm tej caij nyoog thiab yeej ib txwm tsis laus dhau rau kev kawm paub. Sab nraum daim tawv, yeej tsis muaj leej twg nrhiav pom qhov kev txhaum rau ntawm ib tug neeg zoo li no, tiam sis sab hauv lawv raug coj tsis ncaj txhua yam thiab txhij txhua los ntawm Ntxwgnoog lawm. Txawm tias yeej tsis pom kev txhaum tshwm sim rau sab nrauv rau ntawm cov neeg no los xij, txawm tias sab nraum daim tawv lawv coj zoo, ua neeg dawb huv, thiab muaj kev txawj ntse thiab kev ncaj ncees, thiab lawv muaj kev coj ncaj los xij, thiab txawm tias lawv yeej tsis paub fab kev txawj ntse npaum li cov hluas los xij, tiam sis hauv lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov neeg zoo li no yog tus qauv phem thiab kev ua neej ntawm Ntxwgnyoog xwb; lawv yeej zoo xws li Ntxwgnyoog kiag ntag. Qhov no yog “lub txiv hmab txiv ntoo” ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Yam kuv tau hais tej zaum yuav ua rau nej mob, tab sis nws yeej muaj tseeb tag nrho. Tib neeg kawm kom paub kev txawj ntse, nws ua kev tshawb fawb kom to taub, thiab nws paub siv lub tswv yim kom phim raws li tej yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua ntawd yog tej tswv yim zam tsis tau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Qhov no yeej muaj tseeb tiag. Yog li, tib neeg thiaj ua neej nyob hauv ib tug moj yam uas raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tib neeg thiaj tsis muaj txoj kev paub tias Vajtswv txoj kev dawb huv yog dab tsi los sis Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog dab tsi. Qhov no vim hais tias yeej tsis muaj leej twg tshawb nrhiav pom txoj kev txhaum uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg raws sab nraum cev nqaij daim tawv; yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm qhia tau hauv ib tug neeg tus cwj pwm tias muaj dab tsi tsis zoo. Txhua tus neeg nyias yeej ua nyias tes dej num thiab nyias lub neej raws li qhov lawv ib txwm ua; lawv nyeem tej phau ntawv thiab ntawv xov xwm raws li qhov ib txwm ua, lawv kawm ntawv thiab hais lus raws li qhov ib txawm ua. Qee cov neeg tsuas paub kev coj zoo me ntsis xwb thiab hais lus tau zoo, hais lus to taub thiab tsis hais lus phem rau leej twg, tej lus muaj txiaj ntsig thiab ua lub siab dawb sib txhawb nqa, thiab tsis cav ncauj los sis tsis ua tshaj rau tib neeg. Txawm li cas los xij, lawv tus moj yam phem coj tsis ncaj yeej raug cog ruaj khov rau hauv lawv lawm thiab los ntawm kev ua sab nrauv los xwb yuav tsis muaj peev xwm hloov tau lub ntsiab tseem ceeb no. Vim hais tias tib neeg yeej tsis muaj peev xwm paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv, thiab txawm tias tseem tab tom nthuav tawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv rau tib neeg los xij, tib neeg tseem tsis mob siab siv nws li. Qhov no vim hais tias hauv tib neeg lub siab, tej tswv yim, tej kev xam pom thiab tej kev xav yeej muaj txhua yam ntawm Ntxwgnyoog lub tswv yim los haub ntxias lawm. Txhua yam uas muaj nyob hauv lub siab thiab kev coj tsis ncaj tsis yog yuav muaj ib ntus los sis muaj raws caij nyoog xwb, tab sis nws tshwm sim rau txhua qhov chaw rau txhua lub sij hawm. Yog li ntawd, cov neeg feem coob uas tau muaj kev ntseeg rau Vajtswv los tau peb lub xyoos los sis plaub xyoos, los sis tsib xyoos los sis rau xyoo los xij, tseem siv tej kev xav phem, kev xam pom, kev muaj qab hau, thiab tej tswv yim uas Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv lawv tseg ua tej yam khoom muaj nqi, thiab tej kev xav ntawd tsis muaj peev xwm tso tau lawv tseg. Vim hais tias tib neeg tau lees txais tus dab phem, khav theeb thiab tej yam xav phem uas tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam, tej kev sib raug zoo kev sib saib sib xyuas ntawm tib neeg ntau zaus yeej zam tsis dhau kev tsis sib haum xeeb, kev sib cav thiab kev tsis thooj siab koom ntsws vim nws tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam khav theeb. Yog Ntxwgnyoog tau muab tej yam zoo rau tib neeg ntiaj teb—piv txwv li, tiam Khoomtswb Kav thiab tiam Taum Kav ntawm tej kab lis kev cai qub uas tib neeg tau lees tias yog tej yam zoo—tom qab muaj kev lees txais tej yam zoo li no lawm hom neeg zoo sib xws ib yam thiaj li sib haum xeeb mus tau ua ke. Yog li vim li cas thiaj li muaj ib qho tseem ceeb zoo li no faib cais ntawm cov tib neeg uas tau lees txais tib hom zoo ib yam? Qhov ntawd yog vim li cas? Nws yog vim los ntawm Ntxwgnyooog thiab Ntxwgnyoog tsim kev faib cais rau ntawm tib neeg. Tej yam uas los ntawm Ntxwgnyoog, txawm tias yuav yog lub meej mom los sis lub koob meej siab li cas los xij lawv tsuas tshwm sim raws sab nraum daim tawv xwb, nws tsuas coj kev khav theeb los rau tib neeg thiab coj tawm hauv tib neeg lub neej mus, thiab tsis muaj ib yam dab tsi tsuas yog tej kev txawj dag ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem nkaus xwb. Puas yog li ntawd tiag mas? Qee tus neeg muaj peev xwm dag lawv tus kheej rau lwm tus tias lawv mas muaj kev txawj ntse los sis lawv mas muaj kev kawm zoo, tiam sis lawv tseem ho tsis muaj sij hawm los npog lawv tus moj yam phem coj tsis ncaj thiab. Qhov ntawd hais tau tias, txawm tej neeg no yuav npog lawv tus kheej li cas los xij, txawm koj xav tias lawv yog ib tug neeg dawb huv los xij, los sis koj xav tias lawv yog ib tug neeg zoo tiav log los xij, los sis koj xav tias lawv yog ib tug tim tswv los xij, txawm koj xav tias lawv yog ib tug neeg dawb huv los xij, lub hauv paus ntawm lawv lub neej tiag tiag yog dab tsi? Koj pom lub ntsiab tseem ceeb hauv qhov qhia tshwm ntawm lawv tus moj yam yog dab tsi? Yog tsis muaj qhov ua xyem xyav ces koj yuav pom Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem. Puas tsim nyoog hais tau li ntawd? (Tsim nyog.) Piv txwv tias yog nej paub ib tug neeg txheeb ze rau nej uas yog tus nej xav tias yog ib tug neeg zoo, tej zaum nej cia li teev hawm tus neeg no li lawm. Raws li koj tus yeeb yam tam sim no, koj xav dab tsi txog lawv? Xub thawj tshaj, koj tshuaj ntsuam xyuas seb hom neeg no puas muaj los sis tsis muaj siab ntsws ib yam li tib neeg tiag, seb lawv puas muaj lub siab ncaj, seb lawv puas muaj kev hlub tiag rau tib neeg, seb lawv tej lus thiab kev ua puas muaj txiaj ntsig thiab pab tau lwm tus. (Lawv tsis muaj.) Kev ua siab zoo, kev hlub los sis kev coj zoo uas cov tib neeg no qhia tshwm yog dab tsi? Txhua yam yog cuav xwb, txhuam yam tsuas yog ib lub yeeb yam ntsej muag sab nrauv xwb. Lub hauv paus ntawm lub yeeb yam ntsej muag no muaj ib lub hom phiaj xav phem zais npog: ua kom tus neeg ntawd raug ntshaw thiab raug teev hawm. Nej puas pom qhov no tseeb? (Pom.)

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 153

Tej tswv yim uas Ntxwgnyoog siv coj tsis ncaj rau tib neeg coj dab tsi los rau tib neeg ntiaj teb? Lawv puas coj tau tej yam zoo los? Ua ntej tshaj, tib neeg puas muaj peev xwm faib tau qhov sib txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem? Koj puas hais tau tias nyob hauv lub ntiaj teb no, txawm nws yuav yog tus neeg muaj koob nrov npe los sis neeg zoo, los sis yog tej ntaub ntawv xov xwm los sis lwm yam ntaub ntawv luam tawm los xij, puas yog cov qauv zoo uas lawv siv txiav txim tias qee yam ntawd zoo los sis phem, thiab raug los sis tsis raug? Lawv qhov kev tshuaj ntsuam xyuas ntawm tej xwm txheej thiab rau tib neeg puas ncaj ncees? Lawv puas muaj qhov tseeb? Puas yog lub ntiaj teb no, cov tib neeg hauv lub ntiaj teb tshuaj ntsuam xyuas tej yam zoo thiab yam phem raws li tus qauv zoo ntawm qhov tseeb? (Tsis yog.) Vim li cas tib neeg thiaj tsis muaj rab peev xwm ntawd? Tib neeg tau kawm ntau yam kev txawj ntse thiab paub ntau yam txog kev tshawb fawb, yog li lawv tseem tsis muaj peev xwm tshaj plaws thiab los? Yog li vim li cas lawv ho tsis muaj peev xwm faib cais qhov sib txawv ntawm tej yam zoo thiab yam phem tau? Qho no yog vim li cas? (Vim hais tias tib neeg tsis muaj qhov tseeb; kev tshawb fawb thiab kev txawj ntse tsis yog qhov tseeb.) Txhua yam uas Ntxwgnyoog coj los rau tib neeg ntiaj teb yog yam phem, lwj liam thiab tsis muaj kev tseeb rau hauv txoj kev ua lub neej. Los ntawm qhov Ntxwgnyoog coj tej kev phem thiab kev qia vuab tsuab los rau tib neeg, koj puas muaj peev xwm hais tau tias Ntxwgnyoog muaj kev hlub? Koj puas muaj peev xwm hais tau tias tib neeg muaj kev hlub? Qee cov neeg yuav hais tias: “Koj xav yuam kev; muaj coob leej ntau tus nyob hauv lub ntiaj teb no yog cov pab cov neeg txom nyem los sis cov tsis muaj tsev nyob. Cov neeg no tseem tsis yog neeg zoo thiab los? Kuj tseem muaj ntau lub koom haum siab dawb uas ua txoj dej num zoo; tes dej num lawv ua no tseem tsis yog tes dej num zoo thiab los?” Koj yuav hais dab tsi txog qhov ntawd? Ntxwgnyoog siv ntau txoj kev xav thiab tswv yim ua kom tib neeg lwj liam; qhov kev ua lwj liam ntawm tib neeg no puas yog ib lub tswv yim uas pom tsis meej? Tsis yog, nws tsis qhov uas pom tsis meej. Ntxwgnyoog kuj ua qee yam tiag, thiab nws kuj nthuav dav ib qho kev xav los sis ib lub tswv yim rau hauv lub ntiaj teb no thiab rau hauv sawv daws txoj kev ua neej nyob. Hauv txhua tiam kav teb chaw thiab hauv txhua tiam, nws nthuav dav ib lub tswv yim thiab cog tej kev xav rau hauv tib neeg nruab siab. Tej kev xav thiab tej tswv yim no maj mam cog ruaj khov rau hauv tib neeg lub siab, thiab dhau ntawd ces lawv thiaj pib ua neej nyob nrog tej ntawd. Kiag thaum lawv pib ua neej nyob nrog tej yam no lawm, tsis yog lawv cia li dhau los ua Ntxwgnyoog yam tsis paub qab hau dab tsi li lawm los? Tsis yog tib neeg cia li dhau los ua ib tug neeg zoo li Ntxwgnyoog lawm los? Thaum tib neeg dhau los ua ib tug neeg zoo li Ntxwgnyoog lawm, thaum kawg lawv coj lawv tus cwj pwm li cas rau Vajtswv? Nws tseem tsis yog tib tug cwj pwm uas Ntxwgnyoog coj rau Vajtswv thiab los? Tseem tsis muaj leej twg ua siab tawv qhawv lees qhov no thiab los? Cas txaus ntshai ua luaj! Vim li cas Kuv thiaj hais tias Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog dab phem? Kuv tsis hais qhov no yam tsis muaj pov thawj; feem ntau, Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug txiav txim thiab raug txheeb xyuas raws li qhov nws tau ua tiav thiab tej yam nws tau qhia tshwm. Yog Kuv hais tias Ntxwgnyoog yog dab phem, nej xav li cas? Nej yuav xav tias: “Muaj tseeb Ntxwgnyoog yog dab phem.” Yog li Kuv thiaj nug koj tias: “Hom yeeb yam ntawm Ntxwgnyoog yog dab phem yog li cas?” Yog koj hais tias: “Ntxwgnyoog txoj kev tawm tsam rau Vajtswv yog dab phem,” koj tseem hais tsis tau meej. Tam sim no Kuv tau hais txog tej yam tshwj xeeb rau hauv qhov no, nej puas muaj txoj kev to taub txog Ntxwgnyoog txoj kev ua phem tshwj xeeb ntawm lub ntsiab tseem ceeb? (Muaj.) Yog nej muaj peev xwm pom meej Ntxwgnyoog tus yeeb yam ua phem, ces nej yuav pom nej tus kheej tej yam ntxwv. Puas muaj qhov sib txuas los ntawm ob yam no? Qhov no puas muaj txiaj ntsig rau nej los sis tsis muaj? (Muaj.) Thaum Kuv sib qhia txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv, nws puas tsim nyog uas Kuv yuav tau sib qhia txog Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb ua phem? Nej txoj kev xav txog qhov no yog dab tsi? (Tsim nyog yuav tau sib qhia.) Vim li cas? (Ntxwgnyoog txoj kev ua phem thiaj li poob rau hauv Vajtswv txoj kev dawb huv rau fab kev pab cawm.) Qhov ntawd yog li cas? Qhov no tsuas raug ib txhia xwb, hauv txoj kev xav uas tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev ua phem, tib neeg yuav tsis paub tias Vajtswv yog tus dawb huv; kev hais li no yeej raug lawm. Txawm li cas los xij, yog koj hais tias Vajtswv txoj kev dawb huv tau tshwm sim vim yog nws txawv ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ua phem, qhov no puas raug? Txoj kev xav tshawb nrhiav qhov tseeb no yog tsis raug lawm. Vajtswv txoj kev dawb huv yeej yog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas ib txwm xeeb txawm los lawm; txawm tias thaum Vajtswv qhia tshwm raws hauv Nws tej kev ua los xij, qhov no tseem yog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas ib txwm muaj thiab nws tseem yog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas ib txwm xeeb txawm los lawm; nws ib txwm tshwm sim los lawm thiab nws yog lub ntsiab cev nqaij daim tawv thiab xeeb txawm rau Vajtswv Tus Kheej, txawm tias tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom nws los xij. Qhov no vim tias tib neeg ua neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog tus moj yam lwj liam thiab raws hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab lawv tsis paub txog kev dawb huv, haj yam tsis paub dab tsi txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev dawb huv. Yog li, nws puas tsim nyog uas peb yuav tau sib qhia ua ntej txog Ntxwgnyoog txoj kev ua phem lub ntsiab tseem ceeb? (Nws tsim nyog.) Qee cov neeg tseem hais ua xyem xyav tias: “Koj tab tom sib qhia txog Vajtswv Tus Kheej, yog li vim li cas Koj ho ib txwm tham txog qhov Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem li cas?” Tam sim no koj tseem puas ua xyem xyav mus ntxiv lawm? Thaum tib neeg xam pom txog Ntxwgnyoog txoj kev ua phem thiab thaum lawv muaj kev paub tseeb tuav tau lub ntsiab raug lawm, thaum tib neeg muaj peev xwm tshwj xeeb pom meej txog dab phem lub ntsiab thiab qhov nthuav tawm lawm, dhau ntawd ces lub haus paus thiab lub ntsiab ntawm qhov ua phem tsuas raug muab coj los sib tham sib qhia rau hauv Vajtswv txoj kev dawb huv lawm xwb, tib neeg puas muaj peev xwm nkag siab tau meej los sis nco qab tau meej tias dab tsi yog Vajtswv txoj kev dawb huv, txoj kev dawb huv yog dab tsi. Yog Kuv tsis tham txog Ntxwgnyoog txoj kev ua phem, qee cov neeg yuav ntseeg yuam kev tias tej yam uas tib neeg coj ua rau hauv kev sib saib sib xyuas thiab rau ntawm lawv sawv daws—los sis qee yam uas muaj tiag rau hauv lub ntiaj teb no—yuav muaj qee yam ntsig txog txoj kev dawb huv. Qhov no tseem tsis yog ib txoj kev xam pom yuam kev thiab los? (Yog kawg.)

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 154

Ntxwgnyoog siv kev paub ua cov kab nuv ntses. Mloog kom zoo: Kev paub tsuas yog ib hom kab nuv ntses. Cov tib neeg tau mob siab rau kawm hnyav thiab txhim kho lawv tus kheej ib hnub dhau ib hnub, kho kev paub thiab tsi ntsees lawv tus kheej nrog nws, thiab tom qab ntawd siv kev paub los qhib lub qhov rooj mus rau kev tshawb fawb; hauv lwm lo lus, koj yim tau txais kev paub ntau, koj yim yuav nkag siab ntau. Ntxwgnyoog qhia tib neeg txog txhua yam no; nws qhia tib neeg kom txhawb nqa kev khav theeb thaum lawv tab tom kawm kev paub, qhia lawv kom tsim cov kev xav tau thiab kev cia siab. Tib neeg tsis paub txog, Ntxwgnyoog nthuav qhia ntau ntau zaj lus zoo li no, ua rau tib neeg cia li xav tias cov khoom no muaj tseeb los yog muaj txiaj ntsig. Yog tsis paub txog, tib neeg taug txoj kev no, yam tsis paub txog los ntawm lawv tus kheej cov hom phiaj thiab cov kev xav tau. Ib kauj ruam zuj zus, lawv kawm paub yam tsis paub dab tsi los ntawm kev paub uas tau muab los ntawm Ntxwgnyoog hauv txoj hau kev uas cov neeg zoo los sis nto moo xav. Lawv kuj kawm qee yam los ntawm kev ua ntau yam ntawm cov neeg uas raug xav tias yog cov neeg siab tawv. Ntxwgnyoog txhawb nqa dab tsi rau tib neeg hauv kev ua hauj lwm ntawm cov neeg uas siab tawv no? Yam uas nws xav cog rau hauv tib neeg yog dab tsi? Tus tib neeg ntawd yuav tsum yog tus muaj kev hlub teb chaws, muaj kev ncaj ncees hauv teb chaws, thiab ua tus muaj peev xwm ntawm fab ntsuj plig. Tib neeg tau kawm dab tsi los ntawm cov dab neeg hauv keeb kwm los sis cov ntawv sau keeb kwm ntawm cov neeg muaj peev xwm? Txhawm rau kom muaj kev muab siab npuab ntawm tus kheej, kom npaj txhij los ua txhua yam rau ib tug cov phooj ywg thiab cov kwv tij. Nyob rau hauv qhov kev paub no ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg kawm paub ntau yam uas tsis muaj qhov zoo li lawm yam tsis paub txog. Nyob rau hauv nruab nrab ntawm tib neeg txoj kev tsis paub txog, cov noob uas tau npaj los ntawm Ntxwgnyoog raug muab cog rau hauv tib neeg lub siab uas tsis paub tab. Cov noob no ua rau lawv xav tias lawv yuav tsum ua neeg zoo, yuav tsum ua kom nto moo, yuav tsum yog neeg siab tawv, hlub teb chaws, ua neeg hlub lawv tsev neeg, thiab ua ib tug neeg uas yuav ua txhua yam rau ib tug phooj ywg thiab muaj kev paub txog kev muab siab npuab tus kheej. Raug ntxias los ntawm Ntxwgnyoog, lawv taug txoj kev nws tau npaj rau lawv yam tsis paub txog. Thaum lawv nqis mus rau hauv txoj kev no, lawv raug yuam kom lees txais Ntxwnyoog cov kev kav ntawm kev ua neej. Tsis paub txog kiag li, lawv txhim kho lawv tus kheej cov kev kav uas lawv ua neej raws, tab sis cov no tsis muaj dab tsi ntau tshaj Ntxwgnyoog cov kev kav, uas nws tau yuam qees muab cog ruaj rau hauv lawv lawm. Ntxwgnyoog tsim lawv, thaum lub sij hawm cov txheej txheem kawm paub, txhawb lawv tus kheej cov hom phiaj thiab txiav txim siab lawv tus kheej lub neej cov hom phiaj, cov kev kav kom ua neej raws, thiab kev taw qhia hauv lub neej, thaum lub sij hawm kev cog txhua yam rau lawv los ntawm Ntxwnyoog, kev siv cov dab neeg, cov ntawv sau, thiab txhua txoj hau kev uas siv tau los ntxias tib neeg, ib qho me ntsis, mus txog thaum lawv tom tus kab nuv ntses. Nyob rau hauv txoj kev no, nyob lub sij hawm ntawm lawv qhov kev kawm, qee tus tuaj yeem nyiam cov ntawv nyeem, qee tus nyiam kev lag luam, qee tus nyiam kawm txog cov hnub qub los sis kev kawm av ntiaj teb. Tom qab ntawd muaj qee leej kuj los nyiam kev ua nom ua tswv, qee leej nyiam fab kawm txog lub cev, qee leej nyiam kawm txog fab khes mis, thiab kuj muaj qee leej tseem nyiam fab kev ntseeg. Cov no puas leej yog txhua feem ntawm feem loj tag nrho uas yog kev paub. Hauv nej lub siab, nej txhua tus paub txog tej no tias yog hais txog dab tsi tiag; nej txhua tus twb tau ntsib nrog lawv ua ntej lawm. Nej txhua tus muaj peev xwm sib tham mus thiab mus yam tsis paub xaus txog ib los sis lwm ceg ntawm qhov kev paub no. Thiab yog li ntawd nws thiaj yog qhov pom tseeb tias qhov kev paub no tau nkag mus rau hauv tib neeg lub siab tob npaum li cas lawm; nws yooj yim pom qhov uas raug tswj los ntawm qhov kev paub no nyob hauv tib neeg lub siab thiab nws muaj kev cuam tshuam tob npaum li cas nyob rau hauv lawv. Thaum ib tug neeg txhim kho txoj kev hlub rau qhov zoo ntawm kev paub, thaum ib tug neeg tau poob rau hauv txoj kev hlub nrog nws, tom qab ntawd lawv yuav tsim muaj kev xav tau yam tsis paub txog li: Qee tus neeg xav ua cov kws txawj sau ntawv, qee tus xav ua tus kws sau ntawv, qee tus xav ua txoj hauj lwm ntawm kev ua nom ua tswv, thiab qee tus xav koom nrog kev lag luam thiab rais los ua tub lag tub luam. Ces muaj ib feem ntawm cov tib neeg uas xav ua cov neeg siab tawv, kom loj los yog nto moo. Txawm hais tias ib tug neeg yuav xav ua tus neeg zoo li cas los xij, lawv lub hom phiaj yog siv txoj hau kev ntawm kev paub uas kawm los no thiab siv nws rau lawv tus kheej, kom paub lawv tus kheej cov kev ntshaw, lawv tus kheej cov kev xav tau. Txawm hais tias yuav zoo li cas los xij—txawm hais tias lawv xav ua kom tiav lawv cov kev npau suav, kom tsis txhob nkim lawv lub neej, los sis kom muaj txoj hauj lwm tiag los xij—lawv txhawb nqa cov hom phiaj thiab cov kev xav tau loj no, tab sis nws yog tseem ceeb rau dab tsi tiag? Nej puas tau xav txog lo lus nug no ua ntej li? Vim li cas Ntxwgnyoog thiaj ua li no? Dab tsi yog Ntxwgnyoog lub hom phiaj hauv kev cog tej yam no rau hauv tib neeg? Nej lub siab yuav tsum pom tseeb txog lo lus nug no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 155

Thaum tus txheej txheem ntawm tib neeg txoj kev kawm txog kev paub, Ntxwgnyoog siv txhua txoj hau kev, txawm tias yuav yog hais dab neeg, tsuas yog qhia lawv qee qhov kev paub, los sis cia kom lawv txaus siab rau lawv cov kev ntshaw los sis cov kev xav tau. Ntxwgnyoog xav coj koj nqis mus rau txoj hau kev twg? Tib neeg xav hais tias tsis muaj dab tsi txhawm rau kev kawm kev paub, tias nws tsuas yog qhov ntuj tsim tag nrho xwb. Txhawm rau qhov muab nws tso rau hauv txoj kev uas muaj qhov txaus nyiam, kom txhawb cov hom phiaj siab los sis muaj cov kev xav tau yog kev tsav coj, thiab qhov no yuav tsum yog txoj hau kev tseeb hauv lub neej. Nws puas yog ib txoj kev zoo dua rau tib neeg ua neej nyob yog tias lawv tuaj yeem paub txog lawv tus kheej cov hom phiaj, los sis ua tiav hauv kev tsim ib txoj hauj lwm? Los ntawm kev ua tej no, ib tug neeg tsis tsuas yog tuaj yeem hwm nws cov poj koob yawm txwv nkaus xwb tab sis kuj tseem muaj sij hawm los ua ib lub cim cia rau hauv keeb kwm—qhov no tsis yog qhov zoo lod? Qhov no yog qhov zoo hauv tib neeg ntiaj teb ob lub qhov muag pom, thiab rau lawv nws yuav tsum yog qhov tsim nyog thiab zoo. Txawm li cas los xij, puas yog Ntxwgnyoog, nrog nws qhov kev txhawb zog siab phem txaus ntshai, ua rau tib neeg taug txoj kev no thiab ntawd yog txhua yam uas muaj nyob ma? Yeej tsis yog. Qhov tseeb, txawm hais tias tib neeg cov hom phiaj yuav loj npaum li cas los xij, txawm hais tias tib neeg cov kev ntshaw yuav tseeb npaum li cas los xij los yog txawm lawv yuav tsim nyog npaum li cas los xij, txhua yam uas tib neeg xav kom ua tiav, txhua yam uas tib neeg nrhiav, yog raug txuas ruaj khov nrog ob lo lus. Ob lo lus no tseem ceeb heev rau txhua tus neeg lub neej, thiab lawv yog cov uas Ntxwgnyoog xav muab los cog rau hauv tib neeg. Ob lo lus no yog dab tsi? Lawv yog “lub koob meej” thiab “tau txais.” Ntxwgnyoog siv txoj hau kev uas maj mam hloov heev li, uas yog ib txoj hau kev haum nrog tib neeg cov kev xav phem tshaj plaws, uas tsis muaj qhov tseeb kiag li, los ntawm qhov ntawd uas ua rau tib neeg lees nws txoj kev ua neej yam tsis paub txog, nws cov kev kav ua neej raws, thiab los tsim kom muaj cov hom phiaj hauv lub neej thiab lawv cov hau kev hauv lub neej, thiab hauv txoj kev ua li ntawd lawv kuj cia li muaj cov kev xav tau hauv lub neej yam tsis paub txog. Tab txawm tias cov kev xav tau ntawm lub neej yuav loj npaum li cas los xij, lawv yog raug txuas ruaj khov mus rau “lub koob meej” thiab “tau txais.” Txhua yam uas tus neeg zoo los sis nto moo—txhua tus neeg, qhov tseeb—ua raws hauv lub neej tsuas yog cuam tshuam nrog ob lo lus no xwb: “lub koob meej” thiab “tau txais.” Tib neeg xav tias thaum twg lawv muaj lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv muaj peev xwm siv txiaj ntsig ntawm tej ntawd los txaus siab rau lub meej mom siab thiab kev nplua nuj, thiab los txaus siab rau txoj kev ua neej. Lawv xav tias lub koob meej thiab tau txais yog ib hom txiaj ntsig uas lawv tuaj yeem siv ua kom tau txais lub neej uas nrhiav kev zoo siab thiab xav tau kev txaus siab ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txhawm rau txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais uas tib neeg ntshaw li no, tib neeg yeej txaus siab hlo, muab lawv lub cev, lub siab, txhua yam uas lawv muaj, lawv lub neej yav tom ntej thiab lawv txoj hmoo, rau Ntxwgnyoog. Lawv ua li ntawd yam tsis muaj kev ua siab deb me ntsis li, yeej tsis quav ntsej txog qhov thim rov qab txhua yam uas lawv tau muab mus lawm. Tib neeg puas tuaj yeem tswj tau lawv tus kheej thaum lawv tau chaw nkaum hauv Ntxwgnyoog nyob hauv txoj hau kev no thiab dhau los muab siab npuab rau nws lawm? Qhov tseeb tsis muaj. Lawv raug Ntxwnyoog tswj kav tag nrho. Lawv tau tog tag nrho thiab tiav hlo mus rau hauv lub pas av nkos, thiab tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej dim. Thaum ib tug neeg tau poob rau lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv tsis nrhiav tias qhov twg yog qhov kaj, qhov twg yog qhov ncaj ncees, los yog tej yam uas zoo nkauj thiab zoo ntxiv lawm. Qhov no yog vim hais tias lub zog txawj ntxias ntawm kev muaj lub koob meej thiab tau txais nyob rau saum tib neeg loj dhau heev lawm; lawv rais los ua tej yam khoom rau tib neeg raws mus kom tag lawv lub neej thiab haj tseem mus tas ib txhis tsis muaj hnub kawg. Qhov no tsis tseeb lod? Qee tus neeg yuav hais tias kev paub uas kawm los tsis muaj dab tsi txawv li nyeem ntau phau ntawv los sis kawm ob peb yam uas lawv tsis tau paub ua ntej kom tsis txhob poob qab lub sij hawm los sis raug tso tseg los ntawm lub ntiaj teb. Kev paub tsuas yog kawm kom lawv thiaj tuaj yeem muaj zaub mov rau saum rooj, rau lawv tus kheej lub neej yav tom ntej, los sis los npaj cov khoom uas tsim nyog. Puas muaj ib tug neeg twg uas yuav uv dhau lub sij hawm kaum lub xyoo hauv kev kawm hnyav tsuas yog txhawm rau tej khoom tseem ceeb uas tsim nyog, tsuas yog los daws qhov teeb meem ntawm cov zaub mov xwb? Tsis muaj, tsis muaj leej twg zoo li no. Yog li vim li cas tib neeg thiaj li raug cov kev txom nyem no rau cov xyoo no? Nws yog rau lub koob meej thiab tau txais. Lub koob meej thiab tau txais tab tom tos lawv nyob rau tom hauv ntej, hu lawv, thiab lawv ntseeg tias tsuas yog los ntawm lawv tus kheej txoj kev mob siab, kev txom nyem thiab kev cov nyom xwb lawv thiaj tuaj yeem mus raws tau txoj kev uas yuav ua rau lawv kom muaj koob meej thiab tau txais. Tus neeg zoo li no yuav tsum raug kev txom nyem txhawm rau lawv txoj hau kev tom ntej, txhawm rau lawv txoj kev zoo siab lub neej tom ntej thiab tau txais lub neej zoo dua qub. Qhov kev paub no muaj dab tsi nyob hauv ntiaj teb—nej puas tuaj yeem qhia tau rau Kuv? Puas yog nws tsis yog cov kev kav ntawm kev ua neej nyob uas raug muab cog rau hauv tib neeg, cov kev kav uas Ntxwgnyoog qhia lawv nyob rau hauv qhov kev kawm uas lawv kawm kev paub? Puas yog nws tsis yog “cov hom phiaj loj siab” uas raug muab cog rau hauv tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog lawm? Piv txwv li, cov tswv yim ntawm cov neeg zoo, kev ncaj ncees ntawm cov neeg nto moo los sis siab loj ntawm cov neeg siab tawv cov ntsuj plig, los yog txais yuav qhov kev siab tawv thiab kev ua siab zoo ntawm cov neeg coj siab tawv thiab cov tub tua ntaj hauv kev ua yeeb yam dhau los—cov no tsis yog txhua txoj hau kev uas Ntxwgnyoog cog cov hom phiaj no lod? (Yog lawm.) Cov tswv yim no haub ntxias ib tiam dhau ib tiam, thiab cov neeg nyob hauv txhua tiam tau raug coj los kom lees txais cov tswv yim no, nyob txhawm rau cov tswv yim no thiab ua raws lawv mus tsis paub kawg. Nov yog txoj hau kev, tus txhooj, los ntawm qhov uas Ntxignyoog siv kev paub los coj tsis ncaj rau tib neeg. Yog li tom qab Ntxwgnyoog tau coj tib neeg los taug txoj kev no lawm, nws puas yog tseem muaj peev xwm rau lawv los pe hawm Vajtswv thiab? Kev paub thiab kev xav uas raug muab cog rau hauv tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog puas muaj tej yam kev pe hawm Vajtswv ntuag nyob rau hauv? Lawv puas tuav tej yam uas yog qhov tseeb li ntiag ntug? Lawv puas muaj ib yam dab tsi uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem? (Tsis muaj, lawv tsis muaj.) Nej saib zoo li tsis meej pes tsawg, tab sis tsis muaj teeb meem. Tsuav yog tias koj tseem paub txog tias “lub koob meej” thiab “tau txais” yog ob lo lus tseem ceeb uas Ntxwgnyoog siv los ntxias tib neeg mus rau hauv txoj kev ua phem, ces qhov ntawd zoo txaus lawm.

Cia peb rov qab tham luv luv txog qhov uas peb tau sib tham los txog rau tam sim no: Ntxwgnyoog siv dab tsi los ua kom tib neeg nyob twj ywm rau hauv nws txoj kev tswj hwm? (Lub koob meej thiab tau txais.) Yog li, Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm to ntej yam nyuab kawg nkaus. Rau qhov txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais no, tib neeg zam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab dhau los ua neeg lim hiam heev tuaj. Los ntawm txoj hau kev no, ib tiam dhau ib tiam raug rhuav tshem nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub koob meej thiab tau txais. Tam sim no los saib ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua hauj lwm seb, tsis yog nws qhov kev siab phem txaus ntshai ntxim ntxub tshaj plaws lod? Tej zaum hnub no nej tseem tsis tau tuaj yeem pom tshab Ntxwnyoog lqhov kev siab phem txaus ntshai vim nej xav tias ib tug tib neeg tsis tuaj yeem nyob tau yam tsis muaj lub koob meej thiab tau txais. Nej xav tias yog tias tib neeg tso tseg lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv yuav tsis muaj peev xwm pom txoj hau kev mus tom ntej, yuav tsis muaj peev xwm pom lawv cov hom phiaj, tias lawv lub neej yav pem suab yuav tsaus ntuj nti ntsia tsis pom. Tab sis, maj mam, muaj ib hnub twg nej txhua tus yuav paub txog lub koob meej thiab tau txais yog cov hlua khi loj kawg nkaus uas Ntxwgnyoog siv los khi tib neeg. Thaum hnub ntawd los txog, koj yuav tau tawm tsam Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm huv si thiab tawm tsam cov hlua khi uas Ntxwgnyoog siv los khi koj. Thaum lub sij hawm los txog uas koj xav kom koj muab txhua yam uas Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv koj lawm tso pov tseg, ces koj yuav tsoo kom tawg tag huv si kom dim ntawm Ntxwgnyoog thiab koj yeej yuav tsis nyiam txhua yam uas Ntxwgnyoog tau muab rau koj kiag li. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj yuav muaj kev hlub tiag thiab xav paub Vajtswv tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 156

Ntxwgnyoog siv lub npe ntawm kev tshawb fawb los kom ua txaus siab rau tib neeg txoj kev xav paub xav pom, tib neeg txoj kev ntshaw los tshawb txog kev tshawb fawb thiab soj ntsuam cov kev tsis to taub. Nyob rau hauv lub npe ntawm kev tshawb fawb, Ntxwgnyoog ua kom tau raws li cov kev xav tau cov khoom ntawm tib neeg thiab tib neeg cov kev xav tau los txhim kho lawv qhov zoo ntawm lub tsis tu ncua. Yog li ntawd, los ntawm cov lus qhia no uas Ntxwgnyoog siv kev tshawb fawb los coj tsis ncaj rau tib neeg. Puas yog nws tsuas yog tib neeg txoj kev xav xwb los sis tib neeg lub siab uas Ntxwgnyoog siv kev tshawb fawb ua rau kom coj tsis ncaj li no? Ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam nyob ib puag ncig uas peb pom thiab uas peb tau sib cuag nrog, dab tsi ntxiv thiab uas Ntxwgnyoog ua rau coj tsis ncaj hauv kev tshawb fawb? (Xwm txheej ib puag ncig uas ntuj tsim.) Yog lawm. Nws zoo li nej tau raug mob tob heev rau qhov no, thiab cuam tshuam tob heev. Dhau li ntawm kev siv tag nrho cov kev tshawb pom thiab cov lus xaus ntawm kev tshawb fawb los ntxias tib neeg, Ntxwgnyoog kuj tseem siv kev tshawb fawb los ua ib txoj hau kev ua kev puas tsuaj liam thiab rhuav tshem cov chaw nyob ib puag ncig uas tau muab rau tib neeg los ntawm Vajtswv. Nws ua qhov no raws li cov ntawv sau tseg tias yog tias tib neeg ua cov kev tshawb fawb, ces tib neeg lub neej qhov xwm ib puag ncig thiab qhov zoo ntawm lub neej yuav txhim kho tsis tu ncua mus, thiab ntxiv mus tias lub hom phiaj ntawm kev tshawb fawb yog kom pab tau cov neeg cov kev xav tau cov khoom siv uas ntau zuj zus thiab lawv txoj kev xav txhim kho qhov zoo ntawm lawv lub neej yam tsis tu ncua. Nov yog lub hauv paus kev tshawb xav ntawm Ntxwgnyoog txoj kev txhim kho ntawm kev tshawb fawb. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tau coj dab tsi los rau tib neeg? Qhov chaw ib puag ncig uas peb tau txuas nrog muaj dab tsi? Tsis yog cov cua uas tib neeg ua pa ntawd tau paug qias tag lawm lod? Cov dej peb haus puas tseem dawb huv ma? (Tsis dawb huv.) Puas yog cov zaub mov peb noj tseem yog yam ntuj tsim ma? Feem ntau ntawm nws yog siv tshuaj chiv khes mis cog thiab yug qoob loo los ntawm siv kev hloov caj ces, thiab tseem muaj kev hloov caj ces los ntawm kev siv ntau txoj kev tshawb fawb. Txawm yog cov zaub thiab txiv hmab txiv ntoo peb noj los twb tsis yog ntuj tsim lawm. Txawm yog lub qe tseem li ntuj tsim los yeej tsis tau yooj yim los nrhiav tau, thiab cov qe los tsis qab li uas lawv txeev qablawm, twb raug muab ua tiav los ntawm Ntxwgnyoog lub npe hu ua kev tshawb fawb lawm. Saib ntawm daim duab loj, tag nrho cov huab cua tau raug rhuav tshem thiab paug qias tag lawm; cov roob, cov pas dej, cov hav zoov, hav dej ntws, dej hiav txwv, thiab txhua yam saum npoo thiab hauv qab av txhua yam tau raug puas tsuaj tag los ntawm qhov hu tias kev ua tiav ntawm kev tshawb fawb. Hais luv luv tias, tag nrho qhov xwm ib puag ncig ntuj tsim, qhov xwm nyob ib puag ncig tau muab rau tib neeg los ntawm Vajtswv, tau raug rhuav tshem thiab raug puas tsuaj los ntawm qhov hu tias kev tshawb fawb. Txawm hais tias muaj ntau tus neeg uas tau txais yam lawv ib txwm cia siab raws li qhov zoo ntawm lub neej lawv nrhiav, txaus siab raws li lawv cov kev ntshaw thiab lawv lub cev nqaij daim tawv los xij, qhov xwm ib puag ncig tseem ceeb uas tib neeg nyob rau hauv tau raug rhuav tshem thiab raug puas tsuaj los ntawm ntau yam “kev ua tiav” tau los ntawm kev tshawb fawb. Tam sim no, peb tsis muaj cai los ua pa ib qho cua huv si li lawm. Qhov no tsis yog txoj kev tu siab ntawm tib neeg lod? Puas tseem muaj tej yam kev zoo siab seem rau los hais txog tib neeg lawm, thaum nws yuav tsum nyob hauv thaj chaw zoo li no? Qhov chaw no thiab xwm ib puag ncig rau kev ua neej nyob uas tib neeg nyob yog, txij puag thaum chiv keeb los, raug tsim los ntawm Vajtswv rau tib neeg. Cov dej tib neeg haus, cov cua uas tib neeg ua pa, zaub mov uas tib neeg noj, tej nroj tsuag, ntoo thiab dej hiav txwv—txhua feem ntawm lub chaw nyob ib puag ncig no tau raug muab rau tib neeg los ntawm Vajtswv; nws yog ntuj tsim, kev ua hauj lwm raws li txoj cai ntuj tsim uas tsim los ntawm Vajtswv. Yog tias tsis muaj kev tshawb fawb, tib neeg yuav muaj kev zoo siab thiab tuaj yeem txaus siab rau txhua yam raws li nws qhov qub li ib txwm, raws nraim li Vajtswv txoj hau kev thiab raws li Vajtswv tau pub rau lawv kom tau txais kev lom zem. Tam sim no, txawm li cas los xij, txhua yam no tau raug rhuav tshem thiab raug puas tsuaj los ntawm Ntxwgnyoog; tib neeg qhov chaw nyob ib txwm tsis zoo li qhov qub lawm. Tab sis tsis muaj leej twg muaj peev xwm paub txog tias dab tsi ua rau tshwm sim los yog qhov no tshwm sim li cas, thiab ntau tus neeg nkag mus ze kev tshawb fawb ntxiv thiab nkag siab nws los ntawm cov tswv yim uas raug muab cog nyob rau hauv lawv los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Qhov no tsis yog ib qho ntxim ntxub thiab txaus tu siab tshaj li lod? Tam sim no Ntxwgnyoog tau txeeb qhov chaw uas muaj tib neeg nyob, nrog rau lawv qhov chaw nyob xwm ib puag ncig, thiab raug coj tsis ncaj rau kom lawv poob mus rau hauv tus yam ntxwv no, thiab nrog rau tib neeg txoj kev txhim kho tsis tu ncua li no, Vajtswv puas yuav tsum tau rhuav tshem cov neeg no? Yog tias tib neeg txhim kho li no txuas ntxiv mus, lawv yuav mus txoj hau kev twg? (Lawv yuav raug tua pov tseg.) Lawv yuav raug tua pov tseg li cas? Ntxiv rau tib neeg txoj kev ntshawnrhiav lub koob meej thiab tau txais, lawv pheej ua cov kev tshawb fawb tshawb nrhiav tsis tu ncua thiab nqis mus tob rau hauv kev tshawb fawb, thiab tom qab ntawd ua txoj hau kev no yam tsis paub tso tseg kom txaus siab rau lawv tus kheej cov kev xav tau thiab kev ntshaw fab khoom siv; yog li ntawd yuav muaj dab tsi tshwm sim rau tib neeg? Ua ntej tshaj plaws, kev sib npaug ntawm kev sib cuam tshuam ntawm yam muaj sia raug tsoo tawg lawm, thiab thaum qhov no tshwm sim tuaj, tib neeg lub cev, lawv cov khoom nruab nrog cev, raug tshuaj lom thiab puas tsuaj los ntawm qhov xwm ib puag ncig tsis sib luag no, thiab ntau yam kab mob sib kis thiab kab mob kis thoob ntiaj teb. Nws tsis yog qhov tseeb lod tias tam sim no qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg tsis muaj peev xwm tswj hwm tau lawm? Tam sim no nej nkag siab qhov no lawm, yog tias tib neeg tsis ua raws Vajtswv, tab sis ib txwm ua raws Ntxwgnyoog nyob hauv txoj hau kev no—siv kev paub los ua kom lawv tus kheej muaj txiag nplua nuj txuas ntxiv, siv kev tshawb fawb los tshawb txog lub neej yav tom ntej ntawm tib neeg yam tsis paub tso tseg li, siv txoj hau kev no txuas ntxiv mus rau kev ua neej nyob—koj puas tuaj yeem paub txog tias qhov no yuav ua rau tib neeg mus xaus li cas? (Nws yuav txhais tau tias kev tu noob.) Yog lawm, nws yuav xaus rau kev tu noob: Tib neeg txav mus ze rau nws tus kheej txoj kev tu noob dua lawm, ib kauj ruam zuj zus! Tam sim no zoo nkaus li txoj kev tshawb fawb yog ib ntsiav tshuaj yees siv uas Ntxwgnyoog tau npaj tseg rau tib neeg, yog li thaum nej sim txheeb kom pom meej tej yam nej ua nyob rau hauv cov huab pos; txawm nej yuav saib zoo npaum li cas los, nej tsis tuaj yeem pom tej khoom tseeb li, thiab txawm nej yuav siv zog npaum li cas los xij, nej yeej tsis tuaj yeem xav tau tawm. Ntxwgnyoog, txawm li cas los xij, siv lub npe ntawm kev tshawb fawb los txhawb koj lub siab ntshaw thiab cab koj lub qhov ntswg, mus ib taws zuj zus, mus rau lub qhov ntuj tob tob thiab txoj kev tuag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 157

Ntxwgnyoog siv tej kab lig kev cai qub coj los ua kom tib neeg qias vuab tsuab. Muaj ntau yam zoo sib xws ntawm kab lis kev cai qub thiab kev ntseeg dab, tab sis qhov sib txawv yog kab lis kev cai qub muaj qee cov dab neeg, muaj kev hais txog, thiab peev txheej. Ntxwgnyoog tau tsim thiab sau ntau cov neej neeg los sis cov dab neeg uas tshwm sim muaj nyob rau hauv ntau phau ntawv keeb kwm, ua rau tib neeg muaj kev xav tob txog kab lis kev cai qub los sis cov kev ntseeg dab. Piv txwv li, nyob rau Suav teb muaj “Yim Tus Neeg Tsis Txawj Tuag Hla Hiav Txwv,” “Taug Kev Mus Rau Sab Hnub Poob,” Huab tais Ntsej, “Neshas Kov Yeej Huab Tais Zaj,” thiab “Kev Nqis Peev ntawm cov Vajtswv.” Puas yog tej no tsis raug muab cog tob rau hauv tib neeg lub siab lawm? Txawm hais tias nej qee tus tsis paub tag nrho cov ntsiab lus los, nej yeej tseem paub cov dab neeg dav dav, thiab nws yog cov ntsiab lus dav dav no uas lo rau hauv koj lub siab thiab lub hlwb, kom koj tsis hnov qab tsis tau lawv. Cov no yog ntau cov tswv yim los sis keeb kwm uas Ntxwgnyoog tau npaj rau tib neeg los ntev lawm, thiab uas tau tshaj tawm nyob rau ntau lub sij hawm sib txawv. Tej yam no ua mob thiab ua kev puas tsuaj rau tib neeg tej ntsuj plig thiab ua khawb koob tso dab tom tib neeg ib zaj tag ib zaj tuaj. Ntawd yog hais tau tias thaum twg koj tau lees txais tej kab lis kev cai qub, tej dab neeg, los sis tej kev ntseeg dab li no, thaum twg lawv raug tsim nyob hauv koj lub hlwb lawm, thiab thaum twg lawv raug lo nyob hauv koj lub siab lawm, ces qhov no zoo nkaus li koj cia li qaug rau zaj khawv koob tso dab tom—koj rais los cuam tshuam nrog thiab raug haub ntxias los ntawm cov kab lis kev cai qub no cov ntxiab, cov tswv yim no thiab cov dab neeg qub. Lawv haub ntxias koj lub neej, koj txoj kev xam pom hauv lub neej, thiab koj txoj kev txiav txim ntawm tej khoom. Dhau ntawd lawv tseem haub ntxias koj txoj kev caum txoj kev tseeb ntawm lub neej thiab: Qhov no yog ib zaj khawv koob tso dab tom uas lim hiam. Sim ua raws li koj ua tau, koj tsis tuaj yeem tshem tau lawv tawm mus; koj tuaj yeem tsuav lawv tab sis koj tsis tuaj yeem tsuav lawv kom tu; koj yeej lawv tab sis koj ntaus tsis tau lawv. Tsis tas li ntawd, tom qab tib neeg raug tso nyob rau hauv qab hom khawv koob tso dab tom no yam tsis paub txog lawm, lawv pib pe hawm Ntxwgnyoog yam tsis paub txog, txhawb Ntxwgnyoog tus yam ntxwv rau hauv lawv lub siab. Hauv lwm lo lus, lawv tsim Ntxwgnyoog ua lawv cov mlom, ua ib qho khoom rau lawv tau pe hawm thiab saib mus rau, mus txog qhov suav hais tias nws yog Vajtswv. Tej yam no nyob hauv tib neeg lub siab, tswj lawv cov lus thiab tej kev ua hauj lwm yam tsis tau paub txog. Ntxiv mus, thaum xub thawj koj suav cov dab neeg thiab neej neeg no tias yog cuav, tab sis tom qab ntawd koj lees paub qhov muaj lawv yam tsis paub txog, ua rau lawv cov duab muaj tiag thiab tig lawv mus rau cov khoom tiag, uas muaj cov khoom no lawm. Nyob rau hauv koj qhov kev tsis paub txog, koj tau txais cov tswv yim no hauv lub hlwb thiab qhov muaj cov khoom no. Koj kuj tseem tau txais cov dab, Ntxwgnyoog, thiab cov mlom no los rau hauv koj lub tsev thiab los rau hauv koj lub siab—qhov no yog khawv koob tso dab tom. Cov lus no puas qhia dab tsi rov qab rau nej? (Qhia.) Puas muaj leej twg ntawm nej cov ko uas tau hlawv xyab thiab pe hawm Haujsam? (Muaj lawm.) Yog li ntawd lub hom phiaj ntawm kev hlawv xyab thiab pe hawm Haujsam yog dab tsi? (Thov kev thaj yeeb nyab xeeb.) Xav txog nws tam sim no, puas yog nws tsis nkim zog rau thov Ntxwgnyoog kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb lod? Ntxwgnyoog puas muaj kev thaj yeeb nyab xeeb ma? (Tsis muaj) Koj tsis pom tias koj raug tsis lees paub thaum ntawd li cas lod? Hom cwj pwm ntawd yog qhov ruam, tsis lees paub thiab tsis muaj qab hau, nws tsis yog lod? Ntxwgnyoog tsuas yog txhawj xeeb txog nws tus kheej tias yuav coj tsis ncaj li cas rau koj xwb. Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem muab kev thaj yeeb nyab xeeb rau koj li, tsuas yog ib qho chaw so me ntsis xwb. Tab sis kom tau txais qhov chaw so no koj yuav tsum tau ua ib qho kev cog lus, thiab yog tias koj tsis ua li koj cov lus cog tseg los sis kevcog lus uas koj tau ua rau Ntxwgnyoog lawm, ces koj yuav pom tias nws yuav tsim txom koj li cas. Hauv kev ua rau kom koj cog lus, nws yeej xav tswj hwm koj. Thaum nej thov kom rau kev thaj yeeb nyab xeeb, nej puas tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb ma? (Tsis tau.) Koj tsis tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb li, tab sis rov qab qees koj cov dag zog ua rau muaj kev khaum thiab raug kev puas tsuaj tsis paub kawg—yog kev tsim txom uas tsis muaj qhov kawg li dej hiav txwv. Kev thaj yeeb nyab xeeb tsis nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, thiab qhov no yog qhov tseeb. Qhov no yog qhov kev tshwm sim uas txoj kev ntseeg dab thiab kab lis kev cai qub tau coj los rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 158

Ntxwgnyoog ua kom tib neeg ua qias vuab tsuab los ntawm cov hau kev fab kev sib raug zoo. “Cov hau kev fab kev sib raug zoo” suav nrog ntau yam. Ib txhia neeg hais tias: “Puas yog nws txhais tias yog cov khaub ncaws, tshuaj pleev plhu, hom plaub hau thiab cov khoom noj qab haus huv uas tshiab tshaj plaws ma?” Puas yog tej no suav tias yog cov hau kev fab kev sib raug zoo? Lawv yog ib feem ntawm cov hau kev fab kev sib raug zoo, tab sis peb yuav tsis tham txog lawv rau ntawm no. Peb tsuas xav tham txog cov tswv yim uas cov hau kev fab kev sib raug zoo coj los rau tib neeg, txoj hau kev lawv ua rau tib neeg coj lawv tus kheej hauv ntiaj teb no, thiab lub neej cov hom phiaj thiab tus duab uas lawv coj los rau tib neeg. Cov no yog yam tseem ceeb heev; lawv tuaj yeem tswj hwm thiab haub ntxias tib neeg tus yam ntxwv ntawm lub siab. Cov hau kev no tshwm sim ib qho zuj zus tuaj, thiab lawv txhua qhov muaj qhov kev haub ntxias phem uas pheej ua rau tib neeg tsis zoo zuj zus, ua rau kom tib neeg lub siab poob, kev ua neeg thiab kev muaj qab hau, ua rau lawv kev ncaj ncees thiab lawv tus cwj pwm rau qhov zoo haj yam qaug zog ntau dua, mus txog rau qhov uas peb tuaj yeem hais tau tias feem ntau ntawm cov tib neeg tam sim no tsis muaj kev ncaj ncees li lawm, tsis muaj xeeb ceem kev ua neeg, thiab lawv tsis muaj lub siab ntsws xav, tsawg tshaj ntawd yog tsis muaj kev muaj qab hau dab tsi li. Yog li ntawd cov hau kev no yog dab tsi? Lawv yog cov ncauj ke uas koj tsis tuaj yeem pom nrog lub qhov muag qhuav. Thaum twg muaj lub ncauj ke tshiab tawm los rau thoob lub ntiaj teb, tej zaum tsuas yog muaj qee cov neeg tsawg tsawg nyob rau ntawm hauv ntej, ua lub luag hauj lwm coj tsav lub ncauj ke tshiab no. Lawv pib ua qee yam tshiab, tom qab ntawd lees txais qee lub tswv yim los sis qee qhov kev xav. Feem ntau ntawm cov tib neeg, txawm li cas los xij, yuav kis tsis tu ncua, maj mam lees, thiab nyiam los ntawm lub hau kev zoo li no hauv tus yam ntxwv yam tsis paub txog, kom txog thaum lawv txhua tus lees txais nws yam tsis paub txog thiab yam tsis tau muaj lub siab yeem thiab raug nws vov thiab raug tswj hwm los ntawm nws. Ib qho dhau ib qho, cov hau kev zoo li no ua rau tib neeg, uas tsis muaj lub cev thiab lub siab, tsis paub qhov tseeb yog dab tsi, thiab tsis tuaj yeem pom qhov sib txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, zoo siab hlo los lees txais lawv nrog rau kev saib lub neej thiab cov txiaj ntsig uas los ntawm Ntxwgnyoog los. Lawv lees txais yam uas Ntxwgnyoog qhia rau lawv txog kev mus ze rau lub neej thiab txoj hau kev ua neej uas Ntxwgnyoog “muab” rau lawv, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj peev xwm, tsawg tshaj ntawd yog tsis muaj kev paub txog, los tawm tsam. Yog li ntawd, cov hau kev no yog dab tsi tiag? Kuv tau xaiv qhov piv txwv yooj yim uas tej zaum nej yuav maj mam to taub. Piv txwv li, cov neeg yav tag dhau los ua lawv cov lag luam kom tsis muaj leej twg raug dag; lawv muag cov khoom tib tug nqi tsis hais leej twg yog tus yuav khoom los xij. Puas yog tsis muaj qee qhov ntawm lub siab lub ntsws xav zoo thiab kev ua neeg muaj qhia nyob rau qhov no li? Thaum tib neeg ua lawv txoj kev lag luam zoo li no, hauv txoj kev ntseeg siab zoo, nws tseem tuaj yeem pom tau tias lawv tseem muaj qee lub siab xav zoo thiab qee qhov kev ua neeg nyob rau lub sij hawm ntawd. Tab sis nrog rau tib neeg txoj kev xav tau nyiaj ntau zuj sus tuaj, tib neeg tau dhau los nyiam nyiaj txiag, nyiam tau txais, thiab kev zoo siab ntau zuj zus tuaj ntxiv yam tsis paub txog. Muab hais luv luv tias, tib neeg tau los muab nyiaj saib tseem ceeb dua yav tag los lawm. Thaum tib neeg saib nyiaj tseem ceeb dua tuaj, lawv pib saib qhov tseem ceeb ntawm lawv lub koob npe, lawv lub npe nrov, lawv lub npe zoo thiab lawv kev ncaj ncees tsawg dua qub, puas yog? Thaum koj koom nrog rau hauv kev lag luam, koj pom lwm tus neeg siv ntau txoj hau kev los ntxias dag tib neeg thiab tau txais kev nplua nuj. Txawm hais tias cov nyiaj khwv tau los yog tau los nrog kev mob siab los xij peem, tsuav lawv nplua nuj zuj zus ntxiv xwb. Txawm hais tias lawv yuav koom nrog hauv txoj kev lag luam zoo tib yam li koj los, lawv tsev neeg tag nrho muaj kev lom zem rau lub neej ntau dua li koj, thiab koj hnov tu siab, hais rau koj tus kheej tias, “Vim li cas Kuv tsis tuaj yeem ua tau li ntawd? Vim li cas Kuv ho tsis muaj peev xwm khwv tau ntau npaum li lawv? Kuv yuav tsum xav ib txoj hau kev ua kom tau nyiaj ntau, ua kom kuv txoj lag luam vam meej.” Tom qab ntawd ces koj mam li ua koj qho zoo tshaj plaws los xav seb yuav ua li cas thiaj khwv tau nyiaj ntau. Raws li tus txheej txheem uas ib txwm siv los khwv kom tau nyiaj—muag cov khoom tib tus nqi rau txhua tus neeg yuav khoom—txhua qhov nyiaj tsam uas koj khwv tau yog los ntawm lub siab zoo. Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog txoj hau kev ua kom nplua nuj sai. Raug txhawb los ntawm kev yaum ua kom tau nyiaj tsam, koj txoj kev xav tau maj mam hloov pauv zuj zus. Thaum lub sij hawm txoj kev hloov pauv no, koj cov qauv kev coj ua los kuj pib hloov pauv thiab. Thaum koj nyuam qhuav pib dag ib tug neeg twg thawj zaug, koj muaj cov kev tshwj tseg, hais tias, “Qhov no tsuas yuav yog tib zaug uas kuv dag lwm tus xwb. Kuv yuav tsis ua ib zaug ntxiv li lawm. Kuv tsis muaj peev xwm dag neeg. Muaj kev puas tsuaj loj heev rau kev dag neeg. Nws yuav coj teeb meem ntau yam heev los rau Kuv!” Thaum koj dag lwm tus thawj zaug, koj lub siab muaj qee qhov kev ua zoo saib nyob rau hauv; qhov no yog qhov kev ua hauj lwm ntawm tib neeg lub siab xav—ua kom koj lub siab muaj qhov ntshai thiab rov thuam koj, kom nws thiaj tsis zoo li ib txwm thaum koj dag ib tug neeg twg. Tab sis tom qab koj dag tau ib tus neeg lawm, koj pom tias tam sim no koj muaj nyiaj ntau dua li qhov koj muaj dhau los lawm, thiab koj xav tias txoj hau kev no yuav muaj txiaj ntsig zoo heev rau koj. Tsis hais txog qhov mob hauv koj lub siab, koj tseem hnov tias zoo li qhuas koj tus kheej txoj kev vam meej, thiab koj hnov zoo siab rau koj tus kheej me ntsis. Rau thawj zaug uas, koj pom zoo rau koj tus cwj pwm, koj tus kheej txoj kev dag. Tom qab ntawd, thaum ib tug neeg tau kis qhov kev dag no lawm, nws zoo tib yam li tus neeg uas tau koom hauv kev twv txiaj thiab tom qab ntawd cia li dhau los ua ib tug kws twv txiaj lawm. Nyob hauv koj li kev tsis paub txog, koj muab kev pom zoo rau koj tus kheej tus cwj pwm kev dag thiab lees txais nws. Hauv kev tsis paub txog, koj siv kev dag los ua tus cwj pwm kev lag luam raug cai thiab ua txoj hau kev tseem ceeb tshaj plaws rau koj txoj kev muaj sia nyob thiab kev khwv noj khawv haus; koj xav tias los ntawm kev ua qhov no koj yuav tuaj yeem tsim kom muaj hmoov zoo sai heev li. Qhov no yog ib tug txheej txheem: Thaum pib, tib neeg tsis tuaj yeem lees txais hom kev coj ntawm tus cwj pwm no thiab lawv saib tsis taus tus cwj pwm thiab qhov kev xyaum no. Tom qab ntawd ces lawv pib sim qhov kev coj cwj pwm no los ntawm lawv tus kheej, sim ua raws li lawv txoj hau kev, thiab lawv lub siab pib hloov pauv zuj zus. Qhov kev hloov pauv no yog hom dab tsis? Nws yog kev pom zoo thiab kev txais nkag ntawm lub hauv ke no, ntawm lub tswv yim no uas raug muab cog rau hauv koj los ntawm txoj hau kev fab kev sib raug zoo. Yog tsis paub txog nws, yog tias koj tsis dag tib neeg thaum ua lag luam nrog lawv, koj hnov tias koj ua tau tsis zoo; yog tias koj tsis dag tib neeg, koj hnov zoo li uas koj tau poob qee yam lawm. Qhov kev dag no rais los ua koj tus ntsuj plig, koj tus txha nqaj qaum yam tsis paub txog, thiab rais los ua ib hom cwj pwm tseem ceeb uas yog ua tus qauv nyob rau hauv koj lub neej. Tom qab tib neeg tau lees txais tus cwj pwm no thiab txoj kev xav no lawm, puas yog qhov no tsis ua kev hloov pauv rau hauv nws lub siab? Koj lub siab tau hloov pauv lawm, yog li koj txoj kev ncaj ncees puas tau hloov pauv thiab? Koj txoj kev ua neeg puas tau hloov pauv ma? Koj lub siab puas tau hloov pauv ma? (Hloov pauv lawm.) Yog lawm, txhua feem ntawm tus neeg no muaj kev hloov pauv qhov zoo, txij ntua ntawm lawv lub siab mus txog ntua rau lawv txoj kev xav, txog qhov uas lawv tau raug hloov pauv sab hauv tawm plaws tuaj rau sab nraud. Qhov kev hloov pauv no rub koj txav mus deb zuj zus ntawm Vajtswv lawm, thiab koj mus ze zuj zus rau Ntxwnyoog lawm; koj rais los ua neeg zoo li Ntxwgnyoog zuj zus lawm.

Thaum saib rau ntawm cov hau kev fab kev sib raug zoo no, koj puas hais tias lawv muaj kev haub ntxias loj rau tib neeg? Lawv puas muaj kev cuam tshuam uas phom sij tob heev rau tib neeg? (Muaj.) Lawv muaj kev cuam tshuam uas phom sij tob tshaj plaws rau tib neeg. Muaj dab tsi txog ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj los ntawm kev siv ib qho hau kev fab kev sib raug zoo tag ib qho tuaj? (Tib neeg lub siab, kev muaj qab hau, kev ua neeg, kev coj zoo, thiab txoj kev pom hauv lub neej.) Lawv ua rau tib neeg maj mam ua neeg phem zuj zus, puas yog? Ntxwgnyoog siv cov hau kev fab kev sib raug zoo no los ntxias tib neeg ib kauj ruam zuj zus mus rau hauv ib lub zes dab, kom tib neeg raug ntes rau hauv cov hau kev fab kev sib raug zoo yam tsis paub txog uas yog txhawb lawv cov kev ntshaw nyiaj txiag thiab khoom siv, kev lim hiam thiab kev ua nruj ua tsiv. Thaum tej yam no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, tom qab ntawd ces tib neeg yuav rais los zoo li cas? Tib neeg rais mus ua dab phem, Ntxwgnyoog! Vim li cas? Vim tias, qhov kev xav tsis tiaj tus nyob hauv tib neeg lub siab yog dab tsi? Tib neeg fwm dab tsi? Tib neeg pib zoo siab rau hauv kev lim hiam thiab kev ua nruj ua tsiv, tsis muaj kev hlub rau txoj kev zoo nkauj los sis kev ua siab zoo, tsawg tshaj plaws yog txoj kev thaj yeeb nyab xeeb. Tib neeg tsis kam ua lub neej yooj yim ntawm kev ua neeg nyob, tab sis hloov qhov no xav kom muaj kev txaus siab rau lub meej mom siab thiab kev nplua nuj, los ua kev lom zem txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv, tsis tseg ib yam kev rau siab los ua kom txaus siab rau lawv cev nqaij daim tawv, tsis muaj kev txwv, tsis muaj kev tab kaum dab tsi los khuam lawv cia; hauv lwm lo lus, ua tau txhua yam uas lawv ntshaw. Yog li thaum tib neeg tau dhau los raus rau hauv cov hom ntawm cov hau kev no lawm, kev paub uas koj tau kawm puas pab koj tso tau koj tus kheej dim? Koj txoj kev nkag siab ntawm kab lis kev cai qub thiab kev ntseeg dab puas pab tau koj khiav tawm ntawm qhov xwm txheej phom sij no? Cov kev coj zoo thiab cov kab ke qub uas tib neeg paub puas pab tib neeg xyaum kev txwv ma? Piv txwv li, siv Peb Tug Yam Ntxwv Tseem Ceeb. Nws puas tuaj yeem pab tib neeg rub lawv txhais ko taw tawm ntawm lub pas av zom ntawm cov hau kev no ma? (Tsis tau, nws tuaj yeem pab tau.) Yog li ntawd, tib neeg dhau los ua kev phem, kev khav theeb, kev khav txiv, kev qia dub thiab kev siab phem ntau zuj zus tuaj. Tsis muaj kev hlub tshua ntawm tib neeg, tsis muaj kev sib hlub ntawm cov neeg hauv tsev neeg ntxiv, tsis muaj kev nkag siab zoo txog ntawm cov txheeb ze thiab cov phooj ywg lawm; tib neeg cov kev sib raug zoo tau dhau los ua kev ua nruj ua tsiv. Txhua leej txhua tus neeg nrhiav kev los siv kev ua nruj ua tsiv los ua neej nyob nrog lawv cov phooj ywg; lawv txeeb lawv cov mov ci txhua hnub los ntawm kev siv kev ua nruj ua tsiv; lawv yeej lawv txoj hauj lwm thiab tau txais lawv cov peev nyiaj tsam los ntawm kev siv kev uanruj ua tsiv, thiab lawv siv kev ua nruj ua tsivthiab kev phem los ua txhua yam uas lawv xav ua. Cov tib neeg no tsis txaus ntshai lod? (Txaus ntshai kawg.) Tom qab hnov txhua yam uas Kuv nyuam qhuav hais txog no lawm, koj puas xav tias nws yuav txaus ntshai heev mus nyob rau hauv thaj chaw ib puag ncig no, hauv lub ntiaj teb no, thiab nyob ua ke nrog cov hom tib neeg no, hauv qhov uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg? (Xav.) Yog li ntawd, nej puas tau xav hais tias tu siab kawg rau nej tus kheej ma? Nej yuav tsum xav nws me ntsis nyob rau lub sij hawm no, puas yog ma? (Kuv xav kawg.) Hnov nej lub suab, nws zoo li nej tseem tab tom xav tias, “Ntxwgnyoog muaj ntau txoj hau kev los coj tsis ncaj rau tib neeg. Nws txeeb txhua lub sij hawm thiab nyob txhua qhov chaw uas peb tig mus. Tib neeg puas tseem yuav raug cawm dim tau?” Tib neeg puas tseem yuav raug cawm dim tau? Tib neeg puas muaj peev xwm cawm tau lawv tus kheej dim? (Tsis tau.) Huab Tais Ntsej puas tuaj yeem cawm tau tib neeg ma? Khofujsia puas tuaj yeem cawm tau tib neeg ma? Niampog Huabtais Mlom Nkuayim Npohisata puas tuaj yeem cawm tau tib neeg ma? (Tsis tau.) Yog li leej twg thiaj cawm tau tib neeg? (Vajtswv.) Txawm li cas los muaj qee tus neeg yuav muaj cov lus nug rau hauv lawv lub siab xws li: “Ntxwgnyoog ua phem rau peb mob siab heev npaum no, peb tsis muaj kev cia siab tias yuav ua neej nyob, thiab tsis muaj kev cia siab tias yuav tau lub neej zoo. Peb txhua tus ua neej nyob hauv txoj kev coj tsis ncaj, thiab txhua tus neeg yeej tawm tsam Vajtswv lawm, thiab tam sim no peb lub siab tau poob qis npaum li qhov lawv qis tau. Yog li es Vajtswv nyob qhov twg thaum Ntxwnyoog tab tom coj tsis ncaj rau peb? Vajtswv tab tom ua dab tsi? Txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsi rau peb los, peb yeej tsis paub li!” Qee tus tib neeg hnov tias tu siab kawg thiab tag kev cia siab me ntsis, puas yog? Rau nej, qhov kev xav no tob heev vim txhua yam uas Kuv tau hais lawm yog cia kom tib neeg maj mam los nkag siab, kom hnov ntau dua qub tuaj tias lawv tsis muaj kev cia siab lawm, kom hnov tau ntau dua qub tias lawv tau raug Vajtswv tso tseg lawm. Tab sis txhob txhawj. Peb lub ntsiab lus uas peb sib qhia nyob rau hnub no, “qhov kev phem ntawm Ntxwnyoog,” tsis yog peb lub ntsiab lus tseem ceeb tiag. Txhawm rau los tham txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev dawb huv ntawm Vajtswv, txawm li cas los xij, peb yuav tsum xub tham txog qhov sebNtxwgnyoog coj tsis ncaj li cas rau tib neeg thiab qhov kev phem ntawm Ntxwgnyoog ua ntej tso kom thiaj li ua rau tib neeg pom meej meej tias hom yam ntxwv twg tib neeg nyob rau hauv tam sim no. Ib lub hom phiaj ntawm kev tham txog qhov no yog ua kom tib neeg paub txog qhov kev phem ntawm Ntxwgnyoog, hos lwm qhov yog cia tib neeg los nkag siab tob txog qhov kev dawb huv tiag yog li cas.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 159

Thaum twg Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg los sis ua phem rau neeg yam lim hiam, Vajtswv tsis nyob twj ywm ntsia, thiab Nws tsis muab txhuam pov tseg los sis qi muag nti rau cov neeg uas Nws tau xaiv tseg. Vajtswv to taub meej zoo tiav log txog txhua yam uas Ntxwgnyoog ua. Txawm Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi los xij, txawm tias yuav tshwm sim txoj hau kev dab tsi los xij, Vajtswv paub txhua yam uas Ntxwgnyoog tab tom sim ua, thiab Vajtswv tsis tso cia cov uas Nws tau xaiv tseg lawm. Dua ntawd, yuav ua tej yam kom neeg nyiam—zais ntshis, ntsiag to—Vajtswv ua txhua yam uas tsim nyog. Thaum Vajtswv pib ua hauj lwm hauv ib tug neeg, thaum Nws tau xaiv ib tug neeg, Nws tsis tshaj tawm qhov xov zoo no rau ib tug twg, los sis Nws tsis tshaj tawm rau Ntxwnyoog paub, tsawg tshaj yog tsis tej yam dab tsi loj li. Nws ua yam uas tsim nyog yam ntsiag to, raws li ntuj tsim xwb. Ua ntej tshaj plaws, Nws xaiv ib tsev neeg rau koj; keeb kwm ntawm koj tsev neeg, koj niam koj txiv, koj tej poj koob yawm txwv—txhua yam no, Vajtswv txiav txim siab ua ntej lawm. Hauv lwm lo lus, Vajtswv tsis tab meeg txiav txim siab txog qhov no; tab sis, Nws pib ua txoj hauj lwm no ntev los lawm. Thaum Vajtswv tau xaiv ib tsev neeg rau koj lawm, Nws mam li xaiv hnub uas koj yuav yug los. Tom qab ntawd, Vajtswv saib thaum koj yug los thiab quaj quaj los nyob rau hauv lub ntiaj teb. Nws saib koj qhov kev yug los, saib thaum koj xub pib hais thawj lo lus, saib thaum koj pib mus kev thiab koj thawj kauj ruam thaum koj kawm paub mus kev. Ua ntej tshaj plaws koj mus ib kauj ruam thiab tom qab ntawd koj mus lwm kauj ruam ntxiv mus… thiab tam sim no koj tuaj yeem khiav, dhia, tham, thiab nthuav tawm koj txoj kev xav. Thaum tib neeg loj hlob tuaj, Ntxwgnyoog ntsia ntsoov lawv txhua tus, zoo li tsov ntsia lawv tus tsiaj. Tab sis hauv kev ua Nws txoj hauj lwm, Vajtswv yeej tsis tau raug txwv los ntawm tej kev txwv uas tshwm sim los ntawm tib neeg, tej xwm txheej los sis tej khoom, ntawm qhov chaw los yog lub sij hawm; Nws ua qhov uas Nws yuav tsum ua thiab qhov nws yuav tau ua. Nyob rau hauv tus txheej txheem kev loj hlob, tej zaum koj yuav ntsib ntau yam uas koj tsis nyiam, xws li muaj mob thiab ntxhov siab. Tab sis thaum koj taug txoj kev no, koj lub neej thiab koj lub neej yav pem suab lo ruaj rau hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas. Vajtswv muab txoj kev cog lus tseeb rau koj kom tag koj lub neej, vim Nws nyob kiag ntawm koj ib sab, tsom kwm koj thiab saib xyuas koj. Koj loj hlob tuaj yam tsis paub txog qhov no. Koj pib muaj kev sib cuag nrog tej yam tshiab thiab pib paub txog lub ntiaj teb thiab cov tib neeg no. Txhua yam yog qhov tshiab thiab tshiab rau koj. Koj muaj qee yam uas koj nyiam ua. Koj nyob rau sab hauv koj tus kheej txoj kev ua neeg, koj nyob rau hauv koj tus kheej qhov chaw thiab koj tsis kev paub me ntsis txog qhov muaj Vajtswv. Tab sis Vajtswv saib koj txhua kauj ruam thaum koj loj hlob, thiab Nws saib koj thaum koj rhais txhua kauj ruam mus tom ntej. Txawm yog thaum koj tab tom kawm kev paub los sis kawm kev tshawb fawb, los Vajtswv yeej tsis tau ncaim ntawm koj ib sab mus ib pliag li. Koj zoo tib yam li lwm tus neeg nyob hauv qhov ntawd, hauv qhov kev kawm kom paub txog lub ntiaj teb thiab koom nrog nws, koj tau tsim koj tus kheej cov tswv yim, koj muaj koj tus kheej tej yam uas koj nyiam ua, koj tus kheej tej kev nyiam, thiab koj kuj tseem zais cov kev xav tau ntau. Feem ntau koj xav txog koj tus kheej lub neej yav tom ntej, feem ntau kos tus qauv ntawm koj lub neej yav tom ntej yuav tsum zoo li cas. Tab sis txawm hais tias yuav tshwm sim dab tsi hauv txoj hau kev los, Vajtswv pom nws txhua yam tshwm sim tseeb. Tej zaum koj tus kheej tau hnov qab txog koj lub neej yav dhau los lawm, tab sis rau Vajtswv, tsis muaj leej twg yuav to taub koj zoo dua Nws. Koj ua neej nyob, loj hlob, paub tab hauv Vajtswv txoj kev ntsia. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv tes hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws yog qee yam uas tsis muaj neeg pom, qee yam uas tsis muaj neeg paub. Vajtswv yeej tsis qhia rau leej twg txog qhov ntawd li. Yog li dab tsi yog qhov tseem ceeb tshaj plaws no? Nws tuaj yeem hais tau tias nws yog txoj kev cog lus tseeb uas Vajtswv yuav cawm ib tug neeg. Qhov no txhais tau tias yog Vajtswv xav cawm tus neeg no, Nws yuav tsum ua qhov no. Txoj hauj lwm no tseem ceeb heev rau tib neeg thiab Vajtswv tib si. Nej puas paub nws yog dab tsi? Nws zoo nkaus li nej tsis muaj kev xav dab tsi txog qhov no li, los sis ib lub tswv yim txog ntawm nws li, yog li Kuv yuav qhia rau nej. Txij ntua thaum koj yug los txog rau tam sim no, Vajtswv tau ua ntau txoj hauj lwm rau koj, tab sis Nws tsis muab ib daim ntawv teev meej rau koj txog txhua yam uas Nws tau ua lawm. Vajtswv tsis pub koj paub txog qhov no, thiab Nws kuj tsis qhia koj thiab. Txawm li cas los xij, rau tib neeg, txhua yam Nws ua yeej tseem ceeb. Ntev li ntev tau uas Vajtswv tau txhawj xeeb, nws yog ib yam uas Nws yuav tsum ua. Hauv Nws lub siab muaj qee yam tseem ceeb uas Nws yuav tsum tau ua ntau tshaj tej yam ntawm cov no. Ntawd yog, txij ntua li lub sij hawm ib tug neeg yug los txog niaj hnub no, Vajtswv yuav tsum tau muaj txoj kev cog lus tseeb rau lawv txoj kev nyab xeeb. Thaum nej hnov cov lus no, nej yuav hnov zoo li nej tsis nkag siab tag. Tej zaum nej yuav nug tias, “Puas yog qhov kev nyab xeeb no tseem ceeb heev?” Zoo, lub ntsiab lus tiag tiag ntawm “kev nyab xeeb” yog dab tsi? Tej zaum nej to taub tias nws txhais tau tias kev thaj yeeb nyab xeeb los sis tej zaum nej to taub tias nws txhais tau tias ib txwm tsis tau ntsib kev puas tsuaj los sis j kev puas ntsoog, kom nyob zoo, kom ua lub neej zoo li ib txwm. Tab sis hauv nej lub siab, nej yuav tsum paub tias nws tsis yooj yim. Yog li ntawd yam uas Kuv tau tham txog no yog dab tsi tiag, uas Vajtswv yuav tsum tau ua? Kev nyab xeeb txhais tau li cas rau Vajtswv? Nws puas yog ib txoj kev cog lus tseeb ntawm lub ntsiab lus ntawm “kev nyab xeeb”? Tsis yog. Yog li ntawd, qhov Vajtswv ua yog dab tsi? Qhov “kev nyab xeeb” no txhais tau tias koj yuav tsis raug Ntxwnyoog nqos. Qhov no puas tseem ceeb? Tsis raug Ntxwgnyoog nqos—qhov no puas cuam tshuam txog koj txoj kev nyab xeeb los sis tsis cuam tshuam txog? Yog lawm, qhov no cuam tshuam txog koj tus kheej kev nyab xeeb, thiab tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb dua lawm. Thaum koj tau raug Ntxwnyoog nqos, koj tus ntsuj plig thiab koj cev nqaij daim tawv tsis Vajtswv li ntiag tug lawm. Vajtswv yuav tsis cawm koj ntxiv lawm. Vajtswv tso cov ntsuj plig thiab cov neeg uas raug Ntxwgnyoog nqos lawm tseg. Yog li Kuv hais qhov tseem ceeb tshaj plaws uas Vajtswv yuav tsum ua yog los cog lus tseebrau qhov kev nyab xeeb no ntawm koj, los cog lus tseeb tias koj yuav tsis raug Ntxwgnyoog nqos mus. Qhov no tseem ceeb heev, puas yog ma? Yog li vim li cas nej ho tsis tuaj yeem teb? Zoo nkaus li nej tsis muaj peev xwm hnov tau Vajtswv lub siab zoo!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 160

Vajtswv ua ntau tshaj li qhov kev cog lus tseeb rau tib neeg txoj kev nyab xeeb, kev cog lus tseeb tias lawv yuav tsis raug Ntxwgnyoog nqos mus. Nws kuj ua tau zoo txog ntawm kev npaj ua hauj lwm ua ntej xaiv thiab cawm ib tus neeg. Qhov ib, Vajtswv tau ua tib zoo npaj txog tus yam ntxwv twg uas koj yuav muaj, koj yuav yug los ua neej rau hauv hom tsev neeg twg, koj niam koj txiv yuav yog leej twg, koj yuav muaj pes tsawg tus kwv tij thiab muam, thiab xwm txheej zoo li cas, kev khwv nyiaj txiag zoo li cas, thiab tej yam ntxwv ntawm tsev neeg uas koj yug los rau hauv yuav zoo li cas. Nej puas paub hom tsev neeg uas cov neeg feem coob ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tseg uas tau yug los rau hauv zoo li cas? Lawv puas yog cov tsev neeg tseem ceeb ma? Peb tsis tuaj yeem hais tau meej tias tsis muaj leej twg yug los rau hauv cov tsev neeg tseem ceeb. Tej zaum yuav muaj qee leej, tab sis tsawg kawg nkaus li. Puas yog lawv yug los rau hauv cov tsev neeg muaj txiag nplua nuj tshwj xeeb, cov tsev neeg uas muaj ntau plhom nyiaj los sis cov tsev neeg uas muaj ntau ntau plhom nyiaj ma? Tsis yog, lawv yuav luag ib txwm tsis yug los rau hauv hom tsev neeg no. Yog li Vajtswv tau npaj hom tsev neeg zoo li cas rau feem coob ntawm cov neeg no? (Cov tsev neeg dog dig xwb.) Yog li tsev neeg twg thiaj raug suav hais tias yog “cov tsev neeg dog dig?” Lawv suav nrog cov tsev neeg ua hauj lwm—uas yog, nce rau cov nyiaj nqi zog kom muaj sia nyob, tuaj yeem them taus qhov tej khoom tseem ceeb, thiab tsis tau zoo dhau lawm; lawv kuj suav nrog cov tsev neeg ua liaj ua teb. Cov neeg ua liaj ua teb uas nce rau kev cog qoob loo ua lawv cov zaub mov, muaj nplej los noj thiab khaub ncaws los hnav, thiab tsis tshaib plab los sis khov ua dej. Tom qab ntawd ces muaj qee cov tsev neeg uas khiav tej lag luam me, thiab qee cov uas muaj niam muaj txiv uas yog neeg txawj ntse, thiab cov no tseem tuaj yeem raug suav tau tias yog cov tsev neeg dog dig thiab. Kuj tseem muaj qee tus uas leej niam leej txiv yog cov neeg ua hauj lwm hauv chaw ua hauj lwm los sis cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv qib me, uas tsis tuaj yeem raug suav tias yog tsev neeg tseem ceeb. Feem ntau yog yug los rau hauv cov tsev neeg dog dig, thiab txhua yam no yog tau npaj los ntawm Vajtswv. Qhov ntawd yog hais tau tias, ua ntej tshaj plaws, qhov xwm ib puag ncig koj nyob hauv no tsis yog tsev neeg tseem ceeb li tib neeg yuav xav txog, thiab qhov no yog tsev neeg uas raug txiav txim siab rau koj los ntawm Vajtswv, thiab feem ntau ntawm cov neeg yuav nyob rau hauv qhov txwv hom no ntawm tsev neeg. Yog li ntawd qhov xwm txheej fab kev sib raug zoo ne ho zoo li cas? Tej yam ntxwv kam noj kev haus ntawm cov neeg feem coob uas muaj cov niam cov txiv uas ua lub neej zoo pes nrab thiab lawv tsis muaj qhov xwm txheej fab kev sib raug zoo hauv sim neej ntau—rau lawv nws tsuas yog muaj ib txoj hauj lwm ua xwb ces zoo lawm. Lawv puas suav nrog cov tswv xeev? Los yog cov thawj pwm tsav hauv teb chaws ma? (Tsis suav.) Feem ntau lawv yog cov neeg xws li tus thawj tswj lag luam me los sis tus tswv ntawm cov lag luam me xwb. Lawv qhov xwm txheej fab kev sib raug zoo hauv sim neej yog nyob rau qib pes nrab, thiab lawv li kam nyiaj txiag yog nyob rau theem pes nrab. Ib qho ntxiv yog xwm ib puag ncig ntawm tsev neeg kev ua neej nyob. Ua ntej tshaj plaws, tsis muaj ib co niam txiv twg ntawm cov tsev neeg no uas yuav haub ntxias meej rau lawv cov me nyuam mus taug txoj kev saib yaig thiab kev saib hmoov; cov no muaj tsawg kawg nkaus uas yuav koom nrog hauv tej yam no. Cov niam txiv feem ntau yeej muaj ntsis coj li ib txwm xwb. Tib lub sij hawm uas Vajtswv xaiv tib neeg, Nws teeb qhov xwm ib puag ncig zoo li no rau lawv, uas muaj txiaj ntsig zoo heev rau Nws txoj hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg. Nyob rau saum daim tawv, nws zoo nkaus li Vajtswv tsis tau ua ib yam dab tsi tshwj xeeb uas ua rau lub ntiaj teb co ua zog kais rau tib neeg li; Nws tsuas ua ntsiag to thiab zais ntshis ua txhua yam uas Nws ua xwb, ua yam txo hwj chim thiab ntsiag to. Tab sis qhov tseeb, txhua yam uas Vajtswv ua, Nws ua kom npaj lub hauv paus rau koj txoj kev cawm dim, los npaj txoj hau kev ua ntej thiab npaj txhua yam xwm tsim nyog rau koj txoj kev cawm dim. Ntxiv mus, Vajtswv coj txhua tus neeg rov qab los rau ntawm Nws xub ntiag, ib tug zuj zus raws li lub sij hawm teem tseg: Nws yog thaum koj hnov Vajtswv lub suab; nws yog thaum koj los nyob ntawm Nws hauv ntej. Thaum lub sij hawm uas qhov no tshwm sim, qee tus neeg tau dhau los ua niam ua txiv lawm, hos qee leej tseem yog lwm tus tej me nyuam. Hauv lwm lo lus, ib txhia neeg tau sib yuav lawm thiab muaj me tub me nyuam lawm hos ib txhia tseem yog neeg tab seeb, tseem tsis tau pib lawv tus kheej tsev neeg. Tab sis txawm ib tug qhov xwm txheej zoo li cas los xij, Vajtswv twb tau teem lub sij hawm seb thaum twg koj yuav raug xaiv thiab thaum twg Nws txoj moo zoo thiab cov lus mam los txog koj. Vajtswv tau tsim cov xwm txheej, txiav txim siab rau tus neeg tshwj xeeb los sis qee cov ntsiab lus uas txoj moo zoo yuav raug xa los rau koj, kom koj thiaj tuaj yeem hnov Vajtswv cov lus. Vajtswv twb yeej tau npaj tseg tej yam ntxwv uas tsim nyog rau koj lawm. Nyob rau hauv txoj kev no, txawm hais tias tib neeg tsis paub txog tias nws tab tom tshwm sim los, tib neeg los nyob ntawm Nws xub ntiag thiab rov qab mus rau hauv Vajtswv tsev neeg. Tib neeg kuj tseem raws Vajtswv thiab nkag mus rau txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm yam tsis paub txog, nkag mus rau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hau kev ua hauj lwm uas Nws tau npaj rau tib neeg. Vajtswv siv txoj hau kev twg thaum Nws ua tej yam rau tib neeg nyob rau lub sij hawm no? Ua ntej tshaj plaws, theem tsawg kawg uas tsis muaj dab tsi li mas yog txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv uas tib neeg nyiam. Dhau qhov no mus lawm, Vajtswv tau tsim tawm ntau tus neeg, ntau yam xwm txheej, thiab ntau yam khoom kom los ntawm lawv los tib neeg thiaj tuaj yeem pom qhov muaj Nws thiab Nws cov hauj lwm. Piv txwv li, muaj qee tus neeg ntseeg Vajtswv vim muaj ib tug hauv lawv tsev neeg muaj mob. Thaum lwm tus tshaj tawm txoj moo zoo rau lawv, lawv pib ntseeg Vajtswv, thiab qhov kev ntseeg Vajtswv no tshwm sim vim yog qhov xwm txheej no. Yog li leej twg npaj qhov xwm txheej no? (Vajtswv.) Los ntawm tus mob no, muaj qee tsev neeg uas txhua tus neeg yog ib tug ntseeg, hos muaj qee tsev neeg tsuas muaj ob peb tug neeg nyob hauv tsev neeg thiaj ntseeg xwb. Nyob rau saum daim tawv, nws zoo li qee tus neeg hauv koj tsev neeg muaj ib tug mob, tab sis qhov tseeb nws yog ib tug yam ntxwv uas poob los rau koj kom koj thiaj tuaj yeem mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag—qhov no yog Vajtswv lub siab zoo. Vim tias tsev neeg lub neej yog qhov nyuaj rau qee tus neeg thiab lawv nrhiav tsis tau kev thaj yeeb nyab xeeb, ib lub cib fim yuav tshwm sim los ntawm nws tus kheej—qee tus neeg tshaj tawm txoj moo zoo thiab hais tias, “Ntseeg Tswv Yexus thiab koj yuav muaj kev thaj yeeb nyab xeeb.” Yog li, lawv cia li los ntseeg Vajtswv raws li ntuj tsim yam tsis paub txog, yog li qhov no tsis yog ib hom ntawm tus yam ntxwv lod? Thiab puas yog qhov tseeb uas hais tias lawv tsev neeg tsis muaj kev thaj yeeb nyab xeeb ntawd yog txoj kev tshav ntuj uas raug muab rau lawv los ntawm Vajtswv? Kuj tseem muaj qee leej uas los ntseeg Vajtswv vim lwm yam kev muaj qab hau. Muaj ntau yam kev muaj qab hau uas sib txawv thiab ntau txoj hau kev ntseeg, tab sis tsis muaj teeb meem txawm yog qhov kev muaj qab hau twg ua rau koj los ntseeg Nws los xij, txhua yam yeej raug npaj thiab coj los ntawm Vajtswv. Thaum xub thawj, Vajtswv siv ntau txoj hau kev los xaiv koj thiab los coj koj mus rau hauv Nws tsev neeg. Qhov no yog kev tshav ntuj uas Vajtswv pub rau txhua txhia tus neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 161

Nyob rau hauv Vajtswv theem tam sim no ntawm txoj hauj lwm uas nyob rau hauv tej no, tiam kawg, Nws tsis yog tsuas muab txoj kev tshav ntuj thiab koob hmoov rau tib neeg zoo li Nws tau ua dhau los lawm, thiab Nws yuav tsis yaum tib neeg mus rau yav tom ntej lawm. Nyob rau theem no ntawm txoj hauj lwm, tib neeg pom dab tsi los ntawm txhua yam hauj lwm uas Vajtswv tau ua uas nws tau ua ntsib dhau los? Tib neeg tau pom Vajtswv txoj kev hlub thiab Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv npaj, txhawb nqa, qhia kom paub thiab taw qhia tib neeg, kom tib neeg thiaj li pib los paub Nws txoj kev xav, los paub cov lus uas Nws hais thiab qhov tseeb uas Nws muab rau tib neeg. Thaum tib neeg tsis muaj zog, thaum nws tag kev cia siab, thaum nws tsis muaj chaw tig rau, Vajtswv yuav siv Nws cov lus los nplig, qhia thiab txhawb zog rau tib neeg, kom tib neeg lub siab me thiaj li tuaj yeem maj mam loj hlob khov kho, sawv nrog txoj kev zoo thiab rais los txaus siab koom tes nrog Vajtswv. Tab sis thaum tib neeg tsis mloog Vajtswv lus los sis tawm tsam Nws, los sis thaum tib neeg nthuav tawm nws txoj kev coj tsis ncaj, Vajtswv yuav tsis muaj kev hlub tshua hauv kev qhuab ntuas thiab rau txim rau tib neeg. Txawm li cas los xij, Vajtswv yuav qhia kev zam txiv thiab kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev ruam, txoj kev tsis quav ntsej, txoj kev tsis muaj zog thiab txoj kev tsis paub tab. Hauv txoj kev no, los ntawm txhua txoj hauj lwm Vajtswv ua rau tib neeg, tib neeg maj mam paub tab, maj mam loj hlob tuaj, thiab los paub Vajtswv txoj kev xav, los paub txog tej kev tseeb tiag, los paub qhov twg yog qhov zoo thiab qhov tsis zoo, los paub qhov phem thiab tsaus ntuj yog li cas. Vajtswv tsis ib txwm siv tib txoj hau kev nkaus xwb los qhuab ntuas thiab qhuab qhia tib neeg, thiab Nws yeej tsis ib txwm qhia kev zam txim thiab kev ua siab ntev. Hloov chaw qhov no Nws npaj rau txhua tus neeg hauv ntau txoj hau kev sib txawv ntawm lawv cov theem sib txawv thiab raws li lawv lub siab thiab rab peev xwm uas sib txawv. Nws ua ntau yam rau tib neeg thiab raug tus nqi hnyav; tib neeg tsis paub dab tsi txog tej yam no los sis txog ntawm tus nqi, tab sis nyob hauv kev xyaum ua txhua yam Nws ua yog ua tiav rau txhua tus neeg tiag. Vajtswv txoj kev hlub yog qhov muaj qab hau: Los ntawm Vajtswv txoj kev tshav ntuj, tib neeg zam dhau kev puas tsuaj ib qho dhau ib qho, thiab thaum lub sij hawm uas Vajtswv qhia kevzam txim rau tib neeg txoj kev tsis muaj zog ib zaug tas ib zaug tuaj. Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ua rau tib neeg maj mam los paub txog tib neeg txoj kev coj tsis ncaj thiab ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb tiag. Qhov uas Vajtswv muab, Nws txoj kev qhuab qhia tib neeg thiab Nws txoj kev coj tag nrho ua rau tib neeg paub ntau dua thiab ntau lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov tseeb, thiab kom paub ntxiv ntau zuj zus txog yam uas tib neeg xav tau, lawv yuav tsum taug txoj kev twg, lawv nyob txhawm rau dab tsi, qhov muaj nuj nqis thiab lub ntsiab ntawm lawv lub neej, thiab seb yuav taug txoj kev mus tom ntej mus li cas. Txhua yam uas Vajtswv ua no tsis muaj peev xwm yuav muab cais tawm tau ntawm Nws lub hom phiaj qub. Yog li ces, lub hom phiaj no yog dab tsi? Vim li cas Vajtswv thiaj siv cov hau kev no los ua Nws txoj hauj lwm rau tib neeg? Nws xav kom tau txais txiaj ntsig dab tsi? Hauv lwm lo lus, Nws xav pom dab tsi hauv tib neeg? Nws xav tau dab tsi los ntawm tib neeg? Qhov uas Vajtswv xav pom yog tib neeg lub siab tuaj yeem xeev rov qab los. Cov hau kev no uas Nws siv ua hauj lwm rau tib neeg yog kev sib zog ua ntu zus los tsa tib neeg lub siab kom tsim los, los tsa tib neeg tus ntsuj plig kom tsim los, los pab tib neeg to taub tias nws los qhov twg los, leej twg coj, txhawb nqa thiab npaj rau nws, thiab leej twg tau tso cai rau tib neeg nyob los txog niaj hnub no; lawv yog qhov kev txhim kho kom tib neeg to taub tias leej twg yog tus Tswv Tsim, nws yuav tsum pe hawm leej twg, nws yuav tsum taug txoj kev twg, thiab tib neeg yuav los rau ntawm Vajtswv xub ntiag li cas; lawv yog cov kev txhim kho kom tib neeg lub siab maj mam xeev rov los, kom tib neeg paub Vajtswv lub siab, to taub Vajtswv lub siab, thiab nkag siab txog txoj kev saib xyuas zoo thiab kev xav tom qab Nws txoj hauj lwm cawm tib neeg. Thaum tib neeg lub siab xeev rov los, tib neeg tsis xav ua lub neej nrog ib tug moj yam phem, coj tsis ncaj ntxiv lawm, tab sis xav kom ua raws qhov tseeb txhawm rau qhov los ua tau rau Vajtswv txaus siab. Thaum tib neeg lub siab tau tsim rov los lawm, ces tib neeg muaj peev xwm dua tau lawv tawm ntawm Ntxwgnyoog mus. Nws yuav tsis raug mob los ntawm Ntxwgnyoog ntxiv lawm, tsis raug tswj thiab dag los ntawm nws ntxiv lawm. Dua ntawd, tib neeg muaj peev xwm koom tes nrog rau hauv Vajtswv txoj hauj lwm thiab Nws cov lus los ua kom tau zoo raws li Vajtswv lub siab, yog li thiaj paub ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov no yog lub hom phiaj qub ntawm Vajtswv txoj hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 162

Qhov kev sib tham peb nyuam qhuav tham txog kev ua phem ntawm Ntxwgnyoog ua rau txhua tus hnov zoo li tib neeg nyob nrog kev tsis zoo siab thiab tias tib neeg lub neej raug teeb nyob nrog txoj hmoov phem. Tab sis tam sim no Kuv tham txog Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj hauj lwm uas Nws ua rau tib neeg, qhov ntawd ua rau nej xav zoo li cas? (Zoo siab heev.) Tam sim no peb pom tias txhua yam Vajtswv ua, txhua yam uas Nws npaj rau tib neeg, tsis muaj qhov thuam tau li. Txhua yam Vajtswv ua tsis muaj qhov yuam kev li, txhais tias nws tsis muaj qhov txhaum li, tsis tas muaj ib tus neeg los kho, qhia los sis hloov pauv nws. Txhua yam uas Vajtswv ua rau txhua tus neeg dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm; Nws cab txhua tus txhais tes, saib xyuas koj txhua lub sij hawm thiab tsis tau ncaim ntawm koj ib sab musli. Thaum tib neeg loj hlob hauv qhov xwm txheej ib puag ncig no thiab nrog qhov keeb kwm no, peb puas tuaj yeem hais tau tias qhov tseeb tib neeg tau loj hlob nyob rau hauv Vajtswv lub xib teg? (Tuaj yeem hais tau.) Yog li tam sim no nej puas tseem hnov tau kev poob lawm ma? Puas muaj ib tug neeg tseem tag kev cia siab thiab ma? Puas muaj leej twg xav tias Vajtswv tau tso tib neeg tseg lawm ma? (Tsis muaj.) Yog li Vajtswv tau ua dab tsi tiag? (Nws tau saib xyuas tib neeg tas li.) Txoj kev txawj xav thiab kev saib xyuas zoo uas Vajtswv muab rau txhua yam Nws ua yog tshaj li cov lus nug lawm. Dab tsi ntxiv, thaum ua Nws txoj hauj lwm, Nws ib txwm ua yam tsis muaj yam ntxwv dab tsi. Nws tsis tau hais kom ib tug twg ntawm nej cov ko yuav tsum paub txog tus nqi uas Nws them rau koj kom thiaj yuav ua rau koj muaj kev ris txiaj ntsig rau Nws. Vajtswv puas tau tseev kom tau qhov no los ntawm koj ma? (Tsis tau.) Hauv tib neeg lub neej uas ntev heev no, yuav luag txhua tus neeg tau ntsib ntau yam xwm txheej uas phom sij thiab tau ntsib ntau txoj kev sim siab. Qhov no vim yog Ntxwgnyoog sawv rawv ntawm koj ib sab, nws ob lub qhov muag ntsia ntsoov koj. Thaum kev puas tsuaj raug rau koj, Ntxwgnyoog nyiam qhov no heev; thaum muaj kev puas ntsoog tshwm sim rau koj, thaum tsis muaj dab tsi zoo rau koj, thaum koj poob rau hauv Ntxwgnyoog lub vas, Ntxwgnyoog muaj kev lom zem ntau heev los ntawm tej no. Hais txog qhov uas Vajtswv ua, Nws tab tom tiv thaiv koj hauv txhua lub sij hawm, coj koj khiav ntawm ib qho kev txom nyem dhau ib qho thiab khiav ntawm ib qho kev puas tsuaj dhau ib qho. Vim li no Kuv thiaj hais tias txhua yam uas tib neeg muaj—kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab, koob hmoov thiab kev nyab xeeb ntawm tus kheej—qhov tseeb yog nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tswj hwm; Nws coj thiab txiav txim siab rau txoj hmoo ntawm txhua tus neeg. Tab sis Vajtswv puas muaj txoj kev xav phem uas tsis thoob rau Nws lub luag hauj lwm, li ib txhia neeg hais? Vajtswv puas tau tshaj tawm rau koj tias, “Kuv yog tus loj dua ntais txhua yam. Nws yog Kuv uas saib xyuas nej. Nej yuav tsum thov txoj kev hlub tshua ntawm Kuv, thiab kev tsis mloog lus yuav raug rau lub txim tuag” no ma? Vajtswv puas tau hawv tib neeg li ntawd ma? (Tsis tau.) Nws ib txwm tsis tau hais tias, “Tib neeg coj tsis ncaj, yog li nws tsis ua li cas txawm Kuv saib lawv li cas los xij, thiab lawv tuaj yeem raug saib rau tej txoj kev; Kuv tsis tas yuav ua zoo rau lawv”? Vajtswv puas xav li no? Vajtswv puas ua li no? (Tsis ua) Rov qab qees, Vajtswv saib ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg yam kub siab lug thiab muaj lub luag hauj lwm. Nws saib koj muaj lub luag hauj lwm ntau dua qhov uas koj saib koj tus kheej. Qhov no tsis yog li ntawd lod? Vajtswv tsis hais yam tsis muaj laj thawj, thiab Nws tsis khav txog Nws lub meej mom siab los sis dag ntxias tib neeg. Tab sis Nws ua yam uas Nws tus kheej xav ua yam ncaj ncees thiab ntsiag to. Tej no coj koob hmoov, kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los rau tib neeg. Lawv coj tib neeg los ua neej nyob kaj siab lug thiab zoo siab hlo rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab los rau hauv Nws tsev neeg; tom qab ntawd ces lawv ua neej nyob hauv Vajtswv lub xub ntiag thiab txais yuav Vajtswv txoj kev cawm dim nrog kev muaj qab hau thiab kev xav. Yog li Vajtswv puas tau ua ob zaug hauv Nws txoj hauj lwm rau tib neeg ma? Nws puas tau qhia txoj kev ua siab zoo cuav, ua kom ob peb tus neeg nyiam ua ntej tso thiab tom qab ntawd Nws mam tig nrob qaum rau ma? (Tsis tau.) Vajtswv puas tau hais ib yam thiab tom qab ntawd ho ua lwm yam ma? Vajtswv puas tau cog lus tsis muaj qab hau thiab khav theeb dawb, qhia tib neeg tias Nws tuaj yeem ua qhov no rau lawv los sis pab ua qhov ntawd rau lawv, tab sis tom qab ntawd Nws ho ploj mus lawm ma? (Tsis tau.) Tsis muaj kev dag nyob hauv Vajtswv, tsis muaj qhov cuav. Vajtswv ncaj ncees, thiab Nws yog tus tseeb hauv txhua yam Nws ua. Nws yog tib Tug uas tib neeg tuaj yeem cia siab tau rau xwb; Nws yog tus Vajtswv uas tib neeg tuaj yeem muab lawv lub neej thiab txhua yam uas lawv muaj tso rau. Vim tias tsis muaj kev dag nyob hauv Vajtswv, peb puas tuaj yeem yuav hais tau tias Vajtswv yog tus uas muaj lub siab dawb siab zoo tshaj ma? (Tuaj yeem hais tau.) Muaj tseeb peb tuaj yeem hais tau! Txawm hais tias lo lus “siab dawb siab zoo” yuav saib zoo li qaug qeb heev, zoo li tib neeg dhau heev lawm thaum muab piv rau Vajtswv, puas muaj lwm lo lus twg rau peb siv lawm ma? Ntawd yog cov kev muaj tsawg ntawm tib neeg cov lus. Txawm hais tias nws yog qhov tsis tshua tsim nyog hu tias Vajtswv “siab dawb siab zoo,” txawm li cas lo xij peem peb yuav siv lo lus no rau lub sij hawm no. Vajtswv yog tus ncaj ncees thiab muaj lub siab dawb siab zoo. Yog li thaum peb tham txog cov xwm txheej no, peb hais txog dab tsi? Puas yog peb hais txog kev sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg thiab qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog? Yog lawm, peb tuaj yeem hais tau li ntawd. Qhov no yog vim tib neeg tsis tuaj yeem pom ib txoj lw ntawm Ntxwnyoog tus moj yam coj tsis ncaj rau Vajtswv. Kuv hais no li no puas yog ma? Amees lod? (Amees!) Peb tsis pom Ntxwnyoog ib qho kev phem uas raug nthuav tawm nyob rau hauv Vajtswv. Txhua yam uas Vajtswv ua thiab nthuav tawm yog yam muaj txiaj ntsig thiab pab rau tib neeg, raug ua kom tiav log los npaj rau tib neeg nkaus xwb, yog lub neej puv ntoob thiab muab txoj hau kev rau tib neeg ua raws thiab ib txoj kev rau taug. Vajtswv tsis yog coj tsis ncaj thiab, ntxiv ntawd, saib tam sim no rau ntawm txhua yam uas Vajtswv ua, peb puas tuaj yeem hais tias Vajtswv dawb huv ma? (Tuaj yeem.) Vim tias Vajtswv tsis muaj ib qho ntawm txoj kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg los sis tsis muaj ib tug moj yam coj tsis ncaj ntawm tib neeg los sislub ntsiab tseem ceeb ntawm Ntxwnyoog, thiab tsis muaj ib yam dab tsi hais txog Vajtswv yuav muaj ib yam zoo sib xws li ntawm tej no, los ntawm qhov kev pom no peb thiaj li hais tau tias Vajtswv dawb huv. Vajtswv tsis ua rau pom ib qho kev coj tsis ncaj li, thiab qhov kev nthuav tawm txog Nws lub lub ntsiab tseem ceeb hauv Nws txoj hauj lwm yog txhua yam kev lees paub tias Vajtswv Tus Kheej dawb huv. Nej puas pom qhov no? Txhawm rau qhov paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb dawb huv, cia peb los saib ob yam no rau tam sim no: 1) Tsis muaj ib txoj lw ntawm tus moj yam coj tsis ncaj nyob rau hauv Vajtswv; 2) lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm rau tib neeg tso cai rau tib neeg kom pom Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab lub ntsiab tseem ceeb no zoo tag nrho. Rau txhua yam uas txhua feem ntawm Vajtswv txoj hauj lwm coj los rau tib neeg puas leej zoo tib si. Qhov ib, Vajtswv xav kom tib neeg ua siab ncaj ncees—qhov no tsis yog ib qho zoo lod? Vajtswv muab tswv yim rau tib neeg—qhov no tsis zoo lod? Vajtswv ua rau tib neeg tuaj yeem pom qhov zoo thiab qhov phem—qhov no tsis zoo lod? Nws tso cai rau tib neeg to taub lub ntsiab thiab qhov muaj nuj nqis ntawm tib neeg lub neej—qhov no tsis zoo lod? Nws tso cai rau tib neeg pom txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, cov xwm txheej, thiab ntau yam raws li qhov tseeb—qhov no tsis zoo lod? (Zoo, nws zoo ma.) Thiab qhov tshwm sim tau los ntawm txhua yam no yog kom tib neeg tsis raug Ntxwgnyoog dag ntxias, yuav tsis raug tsim txom txuas ntxiv los sis raug tswj fwm los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Hauv lwm lo lus, tej no ua rau tib neeg tso lawv tus kheej kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, thiab vim li ntawd maj mam taug txoj kev uas muaj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 163

Muaj rau txoj kev ntxias dag tseem ceeb uas Ntxwnyoog siv los coj tsis ncaj rau tib neeg.

Qhov ib yog kev tswj hwm thiab kev quab yuam. Ntawd yog, Ntxwgnyoog yuav ua txhua yam kom tswj hwm tau koj lub siab. Kev “quab yuam” txhais li cas? Nws txhais tau tias siv kev hawv thiab quab yuam ua kom koj mloog nws lus, ua kom koj xav txog qhov tshwm sim yog tias koj tsis mloog lus. Koj ntshai thiab tsis muaj peev xwm tawm tsam nws, yog li koj cia li zwm rau nws.

Qhov ob yog kev coj tsis ncaj thiab kev ntxias dag. “Kev coj tsis ncaj thiab kev ntxias dag” yog dab tsi? Ntxwgnyoog tsim tej cov dab neeg thiab lus dag, kev ntxias dag kom koj ntseeg lawv. Nws yeej tsis qhia koj tias tib neeg yog Vajtswv tsim, tab sis nws kuj tsis hais ncaj qha tias koj tsis yog Vajtswv tsim thiab. Nws tsis siv lo lus “Vajtswv” kiag li, tab sis mus siv lwm yam los hloov chaw, siv yam no los dag ntxias koj kom koj thiaj li tsis paub tias muaj Vajtswv. Yog lawm, qhov “kev ntxias dag” no suav nrog ntau yam, tsis yog ib qho no xwb.

Qhov peb yog kev quab yuam cob qhia. Tib neeg raug quab yuam cob qhia yog dab tsi? Puas yog kev raug quab yuam cob qhia yog ua tiav los ntawm tib neeg tus kheej kev xaiv? Puas yog ua tiav raws li tib neeg pom zoo ma? (Tsis yog.) Txawm hais tias koj tsis pom zoo los, koj ua tsis tau li cas. Hauv koj txoj kev tsis paub txog, Ntxwgnyoog cob qhia koj, cog nws txoj kev xav rau koj, nws cov kev kav ntawm lub neej thiab nws lub ntsiab tseem ceeb.

Qhov plaub yog kev hem kom ntshai thiab kev dag ntxias. Ntawd yog, Ntxwgnyoog siv ntau yam kev ntxias dag kom ua rau koj lees yuav nws, ua raws nws thiab ua hauj lwm pab nws. Nws yuav ua txhua yam kom tau nws cov hom phiaj. Qee zaum nws muab ib qho kev nyiam me me rau koj, thaum lub sij hawm ntxias kom koj mus ua kev txhaum. Yog tias koj tsis ua raws nws, nws yuav ua rau koj raug kev txom nyem thiab rau txim rau koj, thiab siv ntau txoj hau kev tawm tsam thiab ntaus koj.

Qhov tsib yog kev dag ntxias thiab tuag tes tuag taw. “Kev dag ntxias thiab tuag tes tuag taw” yog thaum Ntxwgnyoog muab cov lus qab zib thiab cov tswv yim tig haum rau tib neeg cov kev xav phem, kom zoo nkaus li nws tab tom xav txog ntawm tib neeg qhov xwm txheej ntawm sab cev nqaij daim tawv, ntawm lawv lub neej thiab lub neej yav tom ntej, uas qhov tseeb tsuas yog nws lub hom phiaj ua kom koj ruam xwb. Tom qab ntawd nws yuav ua rau koj tuag tes tuag taw kom koj tsis paub qhov yog thiab tsis yog, kom koj thiaj raug ntxias yam tsis tau txhob txwm ua thiab yog li ntawd thiaj nyob hauv nws txoj kev tswj hwm.

Qhov rau yog kev puas ntsoog rau lub cev thiab lub siab ntsws. Feem twg ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog rhuav tshem? (Tib neeg lub siab ntsws thiab tag nrho tej kev ua neej nyob.) Ntxwgnyoog rhuav tshem koj lub siab ntsws, ua rau koj tsis muaj zog tawm tsam, txhais tau hais tias, me ntswb me ntsis, koj lub siab tig mus npuabNtxwgnyoog yam tsis xav txog koj tus kheej. Nws cog tej yam no rau hauv koj txhua hnub, txhua txhua hnub siv cov tswv yim thiab kab lis kev cai no los haub ntxias thiab tu koj, txo koj txoj kev xav me ntswb me ntsis, kom thaum kawg koj tsis xav ua ib tug neeg zoo lawm, kom koj tsis xav sawv rau qhov koj hu ua “kev ncaj ncees.” Koj tsis muaj lub zog xav ua luam dej tawm tsam qhov dej ntws ceev yam tsis paub txog, tab sis hloov qhov no cia li ntws nrog nws. “Kev puas ntsoog” txhais tau tias Ntxwgnyoog tsim txom tib neeg heev kom lawv rais los ua neeg uas tus duab ntawm lawv tus kheej, tsis yog tib neeg mus ntxiv lawm. Qhov no yog thaum Ntxwgnyoog tawm tsam, txeeb thiab nqos lawv.

Ib qho ntawm cov kev ntxias dag no uas Ntxwgnyoog siv coj tsis ncaj rau tib neeg ua rau tib neeg tsis muaj zog los tawm tsam; txhua yam ntawm lawv tuaj yeem ua rau tib neeg tuag taus. Hauv lwm lo lus, txhua yam Ntxwgnyoog ua thiab cov kev ntxias dag uas nws siv tuaj yeem ua rau koj ua neeg liam, tuaj yeem coj koj mus nyob hauv qab ntawm Ntxwnyoog txoj kev tswj hwm thiab tuaj yeem ua rau koj nyob hauv txoj kev phem thiab kev txhaum. Cov no yog cov kev ntxias dag uas Ntxwnyoog siv coj tsis ncaj rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 164

Rau tam sim no, nej txoj kev to taub zoo txog ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yuav tsum tau siv sij hawm ntev heev los kawm, kom paub, kom hnov tau thiab paub txog nws, kom txog rau ib hnub uas nej yuav paub, tawm puag hauv nej lub nruab siab tuaj, tias “kev dawb huv ntawm Vajtswv” txhais tau hais tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog zoo tiav log, tias Vajtswv txoj kev hlub tsis qia dub, txhua yam uas Vajtswv muab rau tib neeg yog tsis qia dub, thiab nej yuav los paub tias Vajtswv txoj kev dawb huv yeej tsis raug thuam thiab tsis muaj qhov ntxim thuam tau li. Tej yeeb yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb no tsis yog cov lus uas Nws siv los khav theeb txoj Nws lub meej mom xwb, tab sis Vajtswv siv Nws lub ntsiab tseem ceeb los coj rau txhua leej thiab txhua tus nrog lub siab dawb siab zoo. Hauv lwm lo lus, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tsis yog qhuav qhawv, thiab tsis yog qhov kev xav los yog kev qhia, thiab qhov tseeb yeej tsis yog ib hom ntawm kev paub. Nws tsis yog ib hom ntawm txoj kev kawm rau tib neeg; nws yog kev nthuav tawmntawm Vajtswv tus kheej cov kev ua tseeb thiab lub ntsiab tseem ceeb uas raug muab nthuav tawm txog qhov uas Vajtswv muaj thiab yog. Tib neeg yuav tsum paub lub ntsiab tseem ceeb no thiab to taub nws, vim hais tias txhua yam Vajtswv ua thiab txhua lo lus Nws hais yog muaj txiaj ntsig thiab muaj txiaj ntsig zoo rau txhua tus neeg. Thaum koj los nkag siab txog Vajtswv qhov kev dawb huv lawm, ces koj thiaj li ntseeg Vajtswv tiag; thaum koj los nkag siab txog qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv lawm, ces koj thiaj li muaj peev xwm paub lub ntsiab lus tiag ntawm lo lus “Vajtswv Tus Kheej, Tsis Xws Li Leej Twg.” Koj yuav tsis ua npau suav ntxiv lawm, xav tias muaj lwm txoj hau kev ntxiv dua li txoj kev no uas koj tuaj yeem xaiv taug tau, thiab koj yuav tsis kam ntxeev siab rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj lawm. Vim tias lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv yog dawb huv, txhais tau tias tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj tuaj yeem taug tau txoj kev hauv lub neej mus rau txoj kev ncaj ncees ntawm txoj kev kaj; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li paub lub ntsiab ntawm lub neej; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj nyob tau muaj kev ua neeg thiab muaj thiab paub qhov tseeb ob yam tib si. Tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li tau lub neej los ntawm qhov tseeb. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj tuaj yeem pab koj zam kev phem thiab cawm koj tawm ntawm kev raug tsim txom thiab kev tswj hwm ntawm Ntxwnyoog. Dhau ntawm Vajtswv lawm, tsis muaj ib tug twg thiab tsis muaj ib yam twg yuav cawm tau koj dim ntawm kev txom nyem loj thiab dav kom koj thiaj li tsis txom nyem mus ntxiv lawm. Qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj cawm tau koj tug kheej xwb; Vajtswv ib leeg thiaj ua lub luag hauj lwm rau koj lub neej yav pem suab, rau koj txoj hmoo thiab koj lub neej, thiab Nws npaj txhua yam rau koj. Qhov no yog qee yam uas tej kev tsim los yog tsis yog kev tsim yuav tuaj yeem ua tiav. Vim tias tsis muaj ib yam kev tsim los sis tsis yog kev tsim muaj qhov zoo ib yam li Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam twg muaj peev xwm cawm tau koj los sis coj koj kev. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb rau tib neeg. Tej zaum nej hnov tau tias cov lus uas Kuv tau hais no yuav pab tau me ntsis, raws li qhov tseeb. Tab sis yog koj rau siab nrhiav qhov tseeb, yog tias koj nyiam qhov tseeb, ces koj yuav dhau los paub tias cov lus no yuav tsis yog tias tsuas hloov koj txoj hmoo nkaus xwb, tab sis dhau ntawd mus lawm lawv yuav coj koj mus rau hauv txoj hau kev uas yog ntawm tib neeg lub neej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 165

Kuv yuav xav nrog nej tham txog qee yam uas nej tau ua thaum pib ntawm peb kev sib sau ua ke hnub no uas ua rau Kuv xav tsis thoob. Tej zaum nej qee tus yuav hnov txog kev ris txiaj ntsig, tej zaum nej tau txais kev ris txiaj ntsig, thiab yog li nej txoj kev xav thiaj coj ua tau raws nraim li. Qhov nej tau ua tsis yog ib yam dab tsi uas yuav tsum tau thuam; nws tsis yog qhov yog los sis tsis yog li. Tab sis Kuv xav kom nej to taub qee yam. Nws yog dab tsi uas Kuv xav kom nej nkag siab? Ua ntej no, Kuv xav nug nej txog qhov nej tau ua tam sim no. Nws puas yog kev pw los sis txhos caug pe hawm ma? Puas muaj leej twg qhia tau Kuv? (Peb ntseeg hais tias nws yog kev pw hawm.) Koj ntseeg tias nws yog kev pw hawm, yog li dab tsi ces yog lub ntsiab lus ntawm kev pwm hawm? (Kev Pe Hawm.) Yog li ntawd, kev txhos caug pe hawm ho yog dab tsi? Kuv tsis tau sib qhia qhov no nrog nej ua ntej, tab sis hnub no Kuv xav tias nws tsim nyog sib qhia lawm. Puas yog nej pw hawm nyob ntawm nej qhov kev sib sau ua ke ib txwm ma? (Tsis yog.) Puas yog nej pw hawm thaum nej hais nej cov lus thov ma? (Yog lawm.) Nej puas pw hawm rau txhua lub sij hawm uas nej thov, thaum muaj xwm txheej tso cai ua tau? (Yog lawm.) Qhov ntawd zoo. Tab sis qhov Kuv xav kom nej nkag siab hnub no yog qhov uas Vajtswv tsuas lees txais kev txhos ib sab hauv caug ntawm ob hom neeg xwb. Peb tsis tas yuav sab laj nrog phau Vajluskub los yog cov kev coj thiab kev coj ntawm tej neeg coj ntawm sab ntsuj plig. Hloov qhov no, nyob rau ntawm no thiab tam sim no, Kuv yuav qhia qee yam tseeb rau nej. Qhov ib, kev pw hawm thiab kev txhos caug pe hawm tsis zoo ib yam. Vim li cas Vajtswv thiaj txais yuav cov kev txhos ib sab hauv caug ntawm cov neeg uas pw hawm? Nws yog vim tias Vajtswv hu ib tug neeg los rau Nws thiab hu tus neeg no los lees ua Vajtswv cov lus txib, yog li ntawd Vajtswv yuav tso cai rau nws mus muab nws tus kheej pw hawm rau ntawm Nws xub ntiag. Nov yog thawj hom neeg. Hom ob yog kev txhos caug pe hawm ntawm ib tug neeg uas paub ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Tsuas muaj ob hom neeg no nkaus xwb. Yog li nej yog hom twg? Nej puas muaj peev xwm hais tau ma? Nov yog qhov tseeb, txawm hais tias nws yuav tsim txom nej txoj kev xav me ntsis. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav hais txog tib neeg kev txhos caug hawm rau lub sij hawm thov Vajtswv—qhov no yog qhov tsim nyog thiab nws yuav tsum yog li no, vim tias thaum tib neeg thov Vajtswv feem ntau yog thov rau qee yam, qhib lawv lub siab rau Vajtswv thiab los tim ntsej tim muag rau Nws. Nws yog kev sib txuas lus thiab sib pauv, sib pauv lub siab nrog Vajtswv. Kev pe hawm ntawm nej lub hauv caug yuav tsum tsis yog tias tsuas ua raws kev cai xwb. Kuv tsis txhais tau tias los thuam qhov nej tau ua hnub no. Kuv tsuas yog xav qhia qhov no rau nej kom koj nkag siab lub hauv paus ntsiab lus no xwb—nej paub qhov no, lawm lod? (Yog lawm, peb paub lawm.) Kuv tab tom qhia qhov no rau nej xwv kom qhov no thiaj li tsis rov tshwm sim dua lawm. Yog li, tib neeg puas muaj caij nyoog rau kev pwm hawm thiab txhos caug ntawm Vajtswv xub ntiag? Nws tsis yog hais tias yuav tsis muaj lub sij hawm no lawm. Tsis ntev lub sij hawm ntawd yuav los txog, tab sis lub sij hawm ntawd tsis tau yog tam sim no. Nej puas pom ma? Qhov no puas ua rau nej chim ma? (Tsis ua.) Qhov ntawd zoo lawm. Tej zaum cov lus no yuav txhawb nej lub zog ua rau nej paub hauv nej lub siab txog qhov xwm txheej tam sim no ntawm Vajtswv thiab tib neeg thiab hom kev sib txheeb zoo li cas tam sim no ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Txawm hais tias peb nyuam qhuav sib tham thiab sib pauv kev paub ntxiv me ntsis lawm los, tib neeg txoj kev to taub txog ntawm Vajtswv yeej tseem tsis tau txaus. Tib neeg tseem tshuav ncua kev deb heev rau txoj kev tshawb no kom nkag siab txog Vajtswv. Nws tsis yog Kuv lub hom phiaj los ua kom nej ua qhov no kom sai, los sis los txhib kom nthuav tawm cov kev cia siab los sis kev xav zoo li no. Tej zaum qhov nej tau ua hnub no yuav qhia tshwm thiab nthuav tawm koj cov kev xav tseeb tiag, thiab Kuv paub txog lawv. Yog li thaum nej tseem tab tom ua nws, Kuv tsuas xav sawv ntsug thiab muab Kuv cov lus foom zoo rau nej xwb, vim Kuv xav kom nej txhua tus nyob zoo. Yog li, hauv Kuv txhua lo lus thiab txhua qhov kev ua, Kuv ua kom kawg Kuv tus kheej lub peev xwm los pab nej, coj nej kev, kom nej muaj txoj kev nkag siab kom raug thiab saib txhua yam kom yog. Nej tuaj yeem nkag siab qhov no, puas yog ma? (Yog lawm.) Qhov ntawd zoo. Txawm hais tias tib neeg muaj qee qhov kev nkag siab txog ntawm Vajtswv cov moj yam ntau yam los, cov yeeb yam uas Vajtswv muaj thiab yog thiab txoj hauj lwm Vajtswv ua, feem ntau ntawm qhov kev nkag siab no mus tsis dhau li kev nyeem cov lus ntawm nplooj ntawv, los sis nkag siab lawv lub hauv paus ntsiab lus, los sis tsuas yog xav txog lawv xwb. Qhov uas tib neeg tsis muaj yog qhov kev to taub tiag thiab kev nkag siab tob uas yog los ntawm kev paub tiag. Txawm hais tias Vajtswv siv ntau txoj hau kev los ua kom tib neeg lub siab tsim rov los, los nws tseem tshuav ncua kev deb heev rau taug mus ua ntej yuav ua tiav qhov no. Kuv tsis xav pom leej twg xav zoo li Vajtswv tau tso lawv pov tseg yam txias zias, tias Vajtswv tau tso lawv tseg los sis tig Nws lub nrob qaum rau lawv. Txhua yam uas Kuv xav pom yog kom txhua tus neeg hauv txoj hau kev no mus nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav kom nkag siab txog Vajtswv, ua siab loj taug kev mus lawm tom ntej yam tsis muaj kev hloov pauv, yam tsis muaj kev tsis meej pem los sis lub nra hnyav. Txawm hais tias koj tau ua txhaum dab tsi los xij, txawm koj tau ua txhaum loj npaum li cas los sis koj tau ua txhaum hnyav npaum li cas los xij, tsis txhob cia tej no ua lub nra hnyav los sis lub nra loj uas koj yuav tsum nqa nrog koj thaum koj nrhiav kom nkag siab txog Vajtswv. Taug kev txuas ntxiv mus tom ntej. Hauv txhua lub sij hawm, Vajtswv tuav tib neeg txoj kev cawm dim nyob hauv Nws nruab siab; qhov no yeej tsis hloov. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev Paub Vajtswv 3

Ntxiv Mus: Kev Paub Vajtswv 5

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No