Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej

Yog koj xav kom koj zoo rau Vajtswv siv, koj yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm, koj yuav tsum paub tes hauj lwm uas Nws ua dhau los lawm (nyob rau hauv phau Vajluskub Qub), thiab, tshaj qhov ntawd, koj yuav tsum paub Nws tes hauj lwm hnub no; ces hais tau hais tias, koj yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm uas ua los tau ntev tshaj li 6,000 xyoo lawm. Yog koj raug hais kom tshaj tawm txoj moo zoo, ces koj yuav tsis muaj cuab kav ua tau li ntawd yog koj tsis paub Vajtswv tes hauj lwm. Tej zaum ib tug neeg twg yuav nug koj txog qhov hais tias nej tus Vajtswv tau hais dab tsi txog phau Vajluskub, phau Vajluskub Qub, thiab Yexus tes hauj lwm thiab tej lus rau lub sij hawm ntawd. Yog koj tsis muaj cuab kav hais txog zaj dab neeg sab hauv phau Vajluskub, ces lawv yuav tsis ntseeg li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus hais ntau heev txog phau Vajluskub Qub rau Nws cov thwj tim. Txhua yam uas lawv nyeem ces yog los ntawm phau Vajluskub Qub los; phau Vajluskub Tshiab mas yog sau ntau caum xyoo tom qab uas Yexus twb raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tag lawm. Yuav tshaj txoj moo zoo, ces qhov tseem ceeb tshaj nej yuav tsum tau to taub qhov tseeb sab hauv phau Vajluskub, thiab Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, uas yog tes hauj lwm uas Yehauvas ua, thiab nej yuav tsum tau to taub tes hauj lwm uas Yexus ua thiab. Tej no yog tej teeb meem uas tag nrho cov neeg txhawj txog tshaj plaws, thiab zaj dab neeg sab hauv ntawm tej theem ntawm tes hauj lwm yog tej yam uas lawv tsis tau hnov li. Thaum uas tshaj txoj moo zoo, ua ntej tshaj plaws ces muab kev tham txog Vajntsujplig tes hauj lwm hnub no tso tseg tso. Theem no ntawm tes hauj lwm ces deb dhau qhov uas lawv yuav ncav cuag lawm, vim qhov nej nrhiav ces yog qhov siab tshaj txhua yam—ib qho kev paub txog Vajtswv, thiab ib qho kev paub txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig—thiab tsis muaj dab tsi yuav siab tshaj ob qho ntawd lawm. Yog nej xub tham txog tej yam uas siab heev li ntawd, nws yuav yog ib qho ntau dhau rau lawv lawm, vim tsis tau muaj leej twg tau ntsib tau pom tes hauj lwm zoo li qhov ntawm Vajntsujplig; nws tsis tau muaj tej qho uas tshwm sim ua ntej li, thiab nws tsis yooj yim rau tib neeg lees txais. Tej uas lawv tau ntsib tau pom ces yog tej yam qub yav dhau los, nrog rau qee yam hauj lwm los ntawm Vajntsujplig uas ntev ntev mam muaj ib zaug xwb. Qhov lawv tau ntsib tau pom dhau los ces tsis yog Vajntsujplig tes hauj lwm niaj hnub no, los sis Vajtswv txoj kev xav niaj hnub no. Lawv tseem ua li tej kev coj qub, uas tsis muaj kev kaj tshiab li, thiab tsis muaj tej yam tshiab li.

Nyob rau tiam ntawm Yexus, Vajntsujplig ces feem ntau tsuas ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yexus xwb, thaum uas cov ua dej num rau Yehauvas hnav cov khaub ncaws pov thawj nyob rau hauv lub tuam tsev yam ua siab ncaj khov kho. Lawv kuj muaj tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tib yam nkaus thiab, tab sis tsis muaj cuab kav yuav to taub Vajtswv txoj kev xav rau lub sij hawm ntawd, thiab tsuas ua lub siab ncaj rau Yehauvas raws li tej kev coj qub xwb, thiab tsis muaj kev coj qhia tshiab li. Yexus los thiab coj tes hauj lwm tshiab los, tab sis cov uas ua dej num nyob rau hauv lub tuam tsev tsis muaj qhov kev coj qhia tshiab, los sis lawv tsis muaj tes hauj lwm tshiab. Qhov ua dej num nyob rau hauv lub tuam tsev, lawv ces twb yuav luag tuav tsis tau tej kev coj qub, thiab tsis tawm ntawm lub tuam tsev mus li, ces lawv yeej tsis muaj peev xwm yuav muaj tau ib qho kev to taub tshiab li. Tes hauj lwm tshiab ces yog Yexus coj los, thiab Yexus tsis tau nkag mus rau hauv lub tuam tsev mus ua Nws tes hauj lwm. Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm nyob rau sab nraum zoov ntawm lub tuam tsev xwb, vim tus ciaj ciam ntawm Vajtswv tes hauj lwm tau hloov ntev los lawm. Nws tsis ua hauj lwm nyob rau hauv lub tuam tsev, thiab thaum tib neeg ua dej num rau Vajtswv nyob rau ntawd ces nws tsuas yog khaws txhua yam cia kom lawv nyob li qub xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav coj tau tes hauj lwm tshiab los. Zoo ib yam nkaus li ntawd, cov neeg ntseeg nruj niaj hnub no yeej tseem pe hawm phau Vajluskub. Yog koj tshaj txoj moo zoo mus rau lawv, lawv yuav muab tej ntsiab lus me me hauv cov lus hauv phau Vajluskub cuam rau koj, thiab lawv nrhiav tau pov thawj ntau, ua rau koj yoob tag thiab hais tsis taus lus li; ces lawv yuav lo ib daim ntawv rau koj thiab xav hais tias koj mas ruam heev nyob rau hauv nej txoj kev ntseeg. Lawv yuav hais tias, “Koj twb tsis paub Vajluskub li, Vajtswv txoj lus, yog li ua cas koj ho hais tau hais tias koj ntseeg Vajtswv?” Ces lawv yuav saib tsis taus koj, thiab kuj yuav hais tias, “Yog Tus nej ntseeg yog Vajtswv, vim li cas Nws ho tsis qhia nej tag nrho txog Vajluskub Qub thiab Tshiab? Yog Nws tau coj Nws lub yeeb koob tawm hauv Yixayee los rau sab Hnub Tuaj lawm, vim li cas Nws ho tsis paub tes hauj lwm uas ua nyob rau hauv Yixayee? Vim li cas Nws ho tsis paub Yexus tes hauj lwm? Yog nej tsis paub, ces qhov ntawd yog pov thawj qhia hais tias nej yeej tsis tau raug qhia rau li; yog Nws yog tus Yexus uas yug los ua neeg zaum thib ob, ua cas Nws thiaj yuav tsis paub tej no? Yexus paub tes hauj lwm uas Yehauvas ua; ua cas Nws ho tsis paub mas?” Thaum lub sij hawm los txog, lawv sawv daws yuav nug koj tej lus nug no. Lawv tej tob hau mas muaj tej no puv nkaus rau hauv; ua cas lawv thiaj li yuav tsis nug? Nej cov uas yeej yoog raws qhov no mas tsis tsom ntsees rau phau Vajluskub, vim nej yeej tau nrog nraim tes hauj lwm ib-kauj-ruam-zuj-zus uas Vajtswv ua niaj hnub no, nej tau pom tes hauj lwm ib-kauj-ruam-zuj-zus no kiag ntawm nej ob lub qhov muag lawm, thiab nej tau pom tseeb tseeb peb theem ntawm tes hauj lwm lawm, thiab yog li ntawd nej thiaj li tau muab phau Vajluskub tso tseg thiab tsum tsis kawm nws lawm. Tab sis lawv mas tsis kawm tsis tau li, vim lawv tsis paub txog tes hauj lwm ib-kauj-ruam-zuj-zus no. Ib txhia neeg yuav nug hais tias, “Qhov txawv ntawm tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua thiab ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim yav tag los ho zoo li cas? Davi los yeej raug hu ua tus Tswv, thiab Yexus los kuj tib yam nkaus li thiab; txawm hais tias tes hauj lwm nkawd ua yuav sib txawv los xij, nkawd raug hu ib yam nkaus li. Qhia kuv seb, vim li cas nkawd tej koob meej ho tsis zoo ib yam? Qhov uas Yauhas pom yog ib qho yog toog, qhov uas los ntawm Vajntsujplig los, thiab nws muaj peev xwm hais tau cov lus uas Vajntsujplig npaj siab kom hais; vim li cas lub koob meej ntawm Yauhas ho txawv ntawm Yexus?” Cov lus uas Yexus hais mas muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv tau yam puv npo, thiab lawv yeej sawv ces tau rau Vajtswv tes hauj lwm yam puv npo. Qhov Yauhas pom yog ib qho yog toog xwb, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv tes hauj lwm tag nrho. Vim li cas Yauhas, Petus, thiab Povlauj twb hais lus ntau heev, ib yam li Yexus hais, thiab tab sis lawv ho tsis muaj tib lub koob meej li Yexus? Qhov loj ces yog vim tes hauj lwm lawv ua mas sib txawv. Yexus sawv cev rau Vajtswv tus Ntsujplig thiab yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha. Nws ua tes hauj lwm ntawm tiam tshiab, tes hauj lwm uas tsis tau muaj leej twg ua dua li. Nws qhib ib txoj kev tshiab, Nws sawv cev rau Yehauvas, thiab Nws sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej kiag, hos Petus, Povlauj thiab Davi, tsis hais lawv yuav raug hu li cas li, lawv tsuas sawv cev tau rau lub koob meej ntawm ib tug uas tsim tawm los ntawm Vajtswv xwb, thiab raug Yexus los sis Yehauvas xa los xwb. Yog li ntawd tsis hais lawv txawm yuav ua hauj lwm ntau npaum li cas li, tsis hais lawv txawm yuav ua tau tej txuj ci phim hwj loj npaum li cas li, lawv yeej tsuas tseem yog cov uas Vajtswv tsim tawm los xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tus Ntsujplig ntawm Vajtswv. Lawv ua hauj lwm rau hauv Vajtswv lub npe los sis ua hauj lwm tom qab uas raug Vajtswv xa los; dhau qhov ntawd, lawv ua hauj lwm nyob rau tiam uas pib los ntawm Yexus los sis Yehauvas, thiab lawv tsis ua lwm yam hauj lwm. Lawv ces, tshaj txhua yam, tsuas yog cov uas tsim tawm los ntawm Vajtswv xwb. Nyob rau hauv Vajluskub Qub, coob tus xib fwb cev Vajtswv lus hais lus qhia txog yav tom ntej, los sis sau ntawv txog tej lus qhia txog yav tom ntej. Tsis muaj leej twg hais tias lawv yog Vajtswv, tab sis sai sai tom qab uas Yexus pib ua hauj lwm lawm, Vajtswv tus Ntsujplig hais lus tim khawv rau Nws li Vajtswv. Vim li cas ho zoo li ntawd? Los txog rau qhov no ces koj tsim nyog paub lawm! Ua ntej, cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv txoj lus tau sau ntau tsab ntawv, thiab hais ntau yam lus qhia txog yav tom ntej. Tom qab ntawd, tib neeg xaiv ib co ntawd coj los tso rau hauv Vajluskub, thiab muaj ib co ces ploj tag lawm. Vim muaj coob tus neeg hais tias txhua yam uas lawv hais ces yog los ntawm Vajntsujplig los, vim li cas muaj ib txhia ho muab xam hais tias zoo, thiab muaj ib txhia ho muab xam hais tias phem? Thiab vim li cas muaj ib txhia ho raug xaiv, hos muaj ib txhia ho tsis raug xaiv? Yog hais tias lawv yeej yog cov lus uas Vajntsujplig hais tiag, ua tib neeg puas tseem yuav tau los xaiv lawm mas? Yog vim li cas tej kev hais txog cov lus uas Yexus hais thiab tes hauj lwm Nws ua ho sib txawv nyob rau hauv txhua phau ntawm Plaub Txoj Moo Zoo mas? Tsis yog tim cov uas sau teev lawv tseg lod? Ib txhia neeg yuav nug tias, “Vim cov ntawv uas Povlauj sau thiab lwm cov neeg sau ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab thiab tes hauj lwm lawv ua mas ib nrab yog tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev xav, ces tseem tsis muaj tib neeg tej kev tsis dawb huv nyob rau hauv cov lus Koj (Vajtswv) hais hnub no thiab lod? Lawv yeej tsis muaj tib neeg tej kev xav phem nyob rau hauv tiag tiag li lod?” Theem no ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas txawv tag nrho ntawm cov uas Povlauj thiab cov thwj tim thiab xib fwb cev Vajtswv txoj lus ntawd ua thiab lod? Tsis yog muaj qhov sib txawv nyob rau hauv lub koob meej nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb, nws yeej muaj ib qho txawv nyob rau hauv tes hauj lwm uas ua ntawd thiab. Tom qab uas Povlauj raug ntaus ntog thiab vau kiag rau ntawm tus Tswv xub ntiag lawm, nws raug tus Vajntsujplig coj mus ua hauj lwm, thiab nws rais mus ua ib tug uas raug xa mus. Yog li ntawd nws thiaj sau ntawv rau cov pawg ntseeg, thiab cov ntawv no ces tag nrho yeej yog ua raws li tej kev qhuab qhia ntawm Yexus. Povlauj raug tus Tswv xa mus ua hauj lwm nyob rau hauv lub npe ntawm tus Tswv Yexus, tab sis thaum Vajtswv Tus Kheej los kiag, Nws tsis ua hauj lwm nyob rau hauv ib lub koob meej twg, thiab tsis sawv cev rau leej twg tab sis Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau hauv Nws tes hauj lwm. Vajtswv los ua Nws tes hauj lwm ncaj qha: Nws tsis raug tib neeg tsim kho kom zoo tiav log, thiab Nws tes hauj lwm tsis yog ua raws li ib tug tib neeg twg tej kev qhuab qhia. Nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm ces Vajtswv tsis coj los ntawm kev tham txog Nws tus kheej tej kev ntsib kev pom, tab sis ua Nws tes hauj lwm ncaj qha tawm tuaj, raws li qhov uas Nws muaj. Piv txwv li, kev sim siab rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num, lub sij hawm ntawm txoj kev qhuab ntuas, kev sim siab txog kev tuag, lub sij hawm ntawm kev hlub Vajtswv…. Qhov no yog tag nrho tes hauj lwm uas yeej tsis tau ua dua dhau los li, thiab yog tes hauj lwm ntawm tiam tam sim no, tsis yog tej kev ntsib kev pom ntawm tib neeg. Nyob rau lwm cov lus uas Kuv tau hais lawm, cov twg yog tej kev ntsib kev pom ntawm tib neeg? Ua tag nrho lawv tsis yog los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los, thiab lawv tsis yog tus Ntsujplig tso tawm los lod? Nws tsuas yog hais tias koj qhov peev xwm qis dhau heev lawm ces koj tsis muaj peev xwm pom tshab rau qhov tseeb xwb! Txoj kev ua neej muaj qab hau uas Kuv hais txog ces yog yuav coj kev, thiab yeej tsis tau muaj leej twg hais txog ua ntej li, los sis yeej tsis tau muaj leej twg tau ntsib tau pom txoj kev no dua li, los sis paub txog qhov muaj tiag no li. Ua ntej Kuv hais cov lus no, yeej tsis tau muaj ib tug neeg hais tej no dua li. Tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav tau tham txog tej kev ntsib kev pom ntawd, los sis tsis muaj leej twg tau hais txog tej ntsiab lus ntawd li, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis muaj leej twg tau taw qhia txog tej xwm txheej ntawd los nthuav tawm txog tej yam ntawd dua hlo li. Yeej tsis tau muaj leej twg tau coj txoj kev uas Kuv coj niaj hnub no li, thiab yog hais tias tib neeg coj, ces nws yuav tsis yog ib txoj kev tshiab li. Muab Povlauj thiab Petus, coj los ua qauv piv txwv. Nkawd tsis muaj nkawd tej kev ntsib kev pom ntawm nkawd tus kheej ua ntej uas Yexus coj txoj kev. Tsuas yog tom qab uas Yexus coj txoj kev lawm xwb mas nkawd mam li muaj kev ntsib kev pom txog cov lus uas Yexus hais, thiab txoj kev uas Nws coj; ces nkawd thiaj li tau ntau yam kev ntsib kev pom los ntawm qhov ntawd, thiab nkawd thiaj sau cov ntawv. Thiab yog li ntawd, tib neeg txoj kev ntsib kev pom mas tsis zoo ib yam li tes hauj lwm ntawm Vajtswv, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv tsis yog ib yam li qhov kev paub uas tib neeg tej kev xav phem thiab kev ntsib kev pom piav qhia. Kuv tau hais, ib zaug tag los ib zaug thiab, tias niaj hnub no Kuv tau coj ib txoj kev tshiab, thiab ua ib teg hauj lwm tshiab, thiab Kuv tes hauj lwm thiab tej lus hais tawm mas txawv tej uas Yauhas thiab tag nrho lwm cov xib fwb cev Vajtswv lus tej. Tsis yog Kuv twb muaj kev ntsib kev pom tag lawm es mam li muab tham qhia nej xwb—nws yeej tsis yog li ntawd kiag li. Yog hais tias nws yog li ntawd, ua qhov ntawd ho tsis theem nej ntev los lawm lod? Nyob rau yav dhau los, qhov kev paub uas coob tus hais txog mas kuj siab heev thiab, tab sis mas tag nrho lawv tej lus ces tsuas yog hais raws li cov uas hu-ua thawj coj sab ntsujplig hais xwb. Lawv tsis coj txoj kev, tab sis tsuas yog los ntawm lawv tej kev ntsib kev pom los, los ntawm tej uas lawv tau pom, thiab los ntawm lawv qhov kev paub los xwb. Ib txhia mas yog lawv tej kev xav phem, thiab ib txhia mas yog lawv tej kev ntsib kev pom uas lawv muab sib sau los ua ke. Niaj hnub no, tus yeeb yam ntawm Kuv tes hauj lwm mas txawv tag nrho ntawm lawv li. Kuv tsis tau ntsib tau pom tej kev raug lwm tus coj, los sis Kuv tsis tau txais yuav lwm tus qhov kev tsim kho kom zoo tiav log. Dhau qhov ntawd, tag nrho tej uas Kuv tau hais thiab sib qhia lawm mas tsis zoo li lwm tus li thiab yeej tsis tau muaj lwm tus hais hlo li. Niaj hnub no, tsis hais nej yuav yog leej twg li, nej tes hauj lwm ces yog ua tawm ntawm lub hauv paus ntawm cov lus Kuv hais xwb. Yog tsis muaj cov lus no thiab tes hauj lwm no, leej twg yuav muaj peev xwm muaj tau tej kev ntsib kev pom txog tej yam no (qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, lub sij hawm ntawm txoj kev qhuab ntuas…), thiab leej twg yuav muaj peev xwm hais tau txog tej kev paub zoo li ntawd? Koj puas muaj peev xwm pom qhov no tiag? Tsis hais kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm li, thaum uas Kuv cov lus hais kiag lawm, nej pib sib qhia raws li Kuv cov lus, thiab ua hauj lwm raws li lawv, thiab nws tsis yog ib txoj kev uas nej ib tug twg yuav xav txog li. Twb los tau deb li no lawm, koj tseem tsis muaj peev xwm pom tau ib qho lus nug uas meej meej thiab yooj yooj yim no li lod? Nws tsis yog ib txoj kev uas ib tug neeg twg xav tawm, los sis tsis yog raws li tej ntawm ib tug neeg coj fab kev ntseeg twg li. Nws yog ib txoj kev tshiab, thiab txawm yog kiag ib co lus uas Yexus tau hais kiag los yeej siv tsis tau lawm. Tej Kuv hais ces yog tes hauj lwm qhib ib tiam tshiab, thiab nws yog tes hauj lwm uas nws nyob nws ib qho; tes hauj lwm uas Kuv ua, thiab cov lus uas Kuv hais, ces yog tshiab tag nrho. Qhov no tseem tsis yog tes hauj lwm tshiab niaj hnub no thiab lod? Tes hauj lwm ntawm Yexus ces yeej zoo li no tib yam thiab. Nws tes hauj lwm kuj txawv tes hauj lwm ntawm cov neeg hauv lub tuam tsev, thiab nws kuj tseem txawv ntawm tes hauj lwm ntawm cov Falixais lawm thiab, los sis nws yeej tsis muaj ib qho zoo li tes hauj lwm uas tag nrho cov neeg ntawm Yixayee ua li. Tom qab pom nws kiag lawm, tib neeg tseem txiav txim siab tsis tau: “Puas yog Vajtswv ua tiag tiag ne?” Yexus tsis ua raws Yehauvas tej kev cai; thaum Nws los qhia tib neeg, tag nrho tej Nws hais mas yog tshiab thiab txawv tag nrho tej uas hais los ntawm cov neeg dawb huv puag thaum ub thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub, thiab vim yog qhov no, tib neeg thiaj li tsis paub meej. Qhov no yog qhov uas ua rau kev nrog tib neeg sib hais mas nyuab tshaj plaws li. Ua ntej uas yuav lees txais theem tshiab no ntawm tes hauj lwm, txoj kev uas nej feem coob taug ces yog xyaum ua thiab nkag mus rau lub hauv paus keeb cag ntawm cov neeg coj fab kev ntseeg ntawd. Tab sis niaj hnub no, tes hauj lwm Kuv ua mas txawv deb heev lawm, thiab yog li ntawd nej thiaj li tsis muaj peev xwm txiav txim siab tau hais tias ua nws yog qhov yog los tsis yog. Kuv tsis tau quav ntsej hais tias koj taug txoj kev twg yav dhau los, los sis Kuv tsis xav paub hais tias koj noj leej twg tej “zaub mov,” los sis koj muab leej twg coj los ua koj “txiv.” Vim Kuv tau los thiab coj tes hauj lwm tshiab los coj qhia tib neeg, tag nrho cov uas caum Kuv yuav tsum ua raws li qhov Kuv hais. Tsis hais “tsev neeg” uas koj hu tawm ntawd tuaj yuav muaj hwj chim npaum li cas li, koj yuav tsum caum Kuv, koj yuav tsum tsis txhob ua raws li koj tej kev xyaum ua yav dhau los, koj “txiv qhuav” yuav tsum nqis mus, thiab koj yuav tsum los rau ntawm koj tus Vajtswv lub xub ntiag los nrhiav qhov sib faib uas koj tsim nyog tau. Tag nrho txhua yam ntawm koj ces nyob rau hauv Kuv ob txhais tes, thiab koj yuav tsum tsis txhob muab tej kev ntseeg yam li neeg dig muag rau koj tus txiv qhuav ntau dhau heev lawm; nws tsis muaj cuab kav yuav tswj koj tag nrho. Tes hauj lwm hnub no mas nws nyob nws ib qho xwb. Tag nrho tej Kuv hais hnub no ces yeej pom tau meej meej hais tias tsis yog nyob rau ntawm ib lub hauv paus keeb cag ntawm yav tag los; nws yog ib qho pib dua tshiab, thiab yog koj hais tias nws yog tsim tawm los ntawm tib neeg txhais tes, ces koj yog ib tug uas dig muag tshaj qhov uas yuav cawm tau lawm!

Yaxaya, Exekhee, Mauxes, Davi, Anplahas, thiab Daniyee yog cov thawj coj los sis cov xib fwb cev Vajtswv lus nyob rau ntawm cov neeg xaiv tseg ntawm Yixayee. Vim li cas lawv ho tsis raug hu ua Vajtswv mas? Vim li cas Vajntsujplig ho tsis hais lus tim khawv rau lawv mas? Vim li cas Vajntsujplig ho hais lus tim khawv rau Yexus thaum Nws pib kiag Nws tes hauj lwm thiab pib hais Nws tej lus? Thiab vim li cas Vajntsujplig ho tsis hais lus tim khawv rau lwm tus li? Lawv, cov tib neeg uas muaj lub cev nqaij daim tawv, yeej puav leej raug hu ua “tus Tswv” tag nrho. Tsis hais lawv yuav raug hu li cas li, lawv tes hauj lwm sawv cev rau lawv kiag thiab lawv lub ntsiab tseeb, thiab lawv kiag thiab lawv lub ntsiab tseeb sawv cev rau lawv lub koob meej. Lawv lub ntsiab tseeb tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv lub npe; nws yog sawv cev los ntawm tej uas lawv hais qhia, thiab qhov uas lawv muab coj los ua neej. Nyob rau hauv Vajluskub Qub, yeej tsis muaj ib qho dab tsi uas yog qhov txawv rau qhov uas raug hu ua tus Tswv thiab ib tug neeg mas tej zaum yuav raug hu li cas los tau, tab sis nws lub ntsiab tseeb thiab lub koob meej xeeb txawm mas yeej tsis hloov li. Nyob rau ntawm cov Khetos cuav, xib fwb cev Vajtswv lus cuav, thiab cov neeg dag, mas yeej tsis muaj cov uas hu ua “Vajtswv” no li lod? Thiab vim li cas lawv ho tsis yog Vajtswv? Vim lawv tsis muaj cuab kav yuav ua tau Vajtswv tes hauj lwm. Nyob ntawm tus cag ces lawv yog tib neeg, cov neeg dag neeg xwb, tsis yog Vajtswv, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj lub koob meej ntawm Vajtswv. Tsis yog Davi los kuj raug hu ua tus Tswv rau ntawm kaum ob pab neeg thiab lod? Yexus raug hu ua tus Tswv; vim li cas Yexus tib leeg xwb thiaj li raug hu ua tus Vajtswv uas yug los ua neeg? Yelemi kuj tsis yog raug hu ua Neeg Leej Tub no thiab lod? Thiab Yexus los tsis yog yeej raug hu ua Neeg Leej Tub thiab lod? Vim li cas Yexus ho raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig sawv cev rau Vajtswv? Tsis yog Nws lub ntsiab tseeb yeej txawv lod? Tsis yog vim tes hauj lwm Nws ua yeej txawv lawm lod? Lub npe ntawm tes hauj lwm puas tseem ceeb mas? Txawm hais tias Yexus kuj raug hu ua Neeg Leej Tub thiab, Nws yog thawj tug Vajtswv uas yug los ua neeg, Nws tau los tuav lub hwj chim, thiab ua tes hauj lwm txhiv dim tiav hlo. Qhov no ua pov thawj qhia hais tias lub koob meej thiab lub ntsiab tseeb ntawm Yexus yeej txawv lwm tus uas kuj raug hu ua Neeg Leej Tub no li. Niaj hnub no, leej twg ntawm nej tau luag hais tias tag nrho cov lus uas hais los ntawm cov uas raug Vajntsujplig siv ntawd mas yog los ntawm Vajntsujplig los mas? Puas muaj leej twg tau luag hais li ntawd mas? Yog koj hais tej zoo li ntawd, ces vim li cas Exala phau ntawv qhia txog tej uas yuav tshwm sim tom ntej ho raug muab pov tseg lawm mas, thiab vim li cas ho ua tib yam nkaus li ntawd rau cov ntawv ntawm cov neeg dawb huv thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub mas? Yog tag nrho lawv puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces vim li cas nej ho tau luag txiav txim siab yam tsis ruaj siab li ntawd mas? Koj puas muaj tej yam uas ua rau koj tsim nyog los xaiv tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas? Muaj ntau zaj dab neeg tawm hauv Yixayee tuaj kuj raug muab pov tseg lawm thiab. Thiab yog koj ntseeg hais tias tej lus sau tseg yav tag los no puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho, ces vim li cas ho muaj ib co ntawv raug muab pov tseg tag lawm mas? Yog hais tias tag nrho lawv yeej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces tag nrho lawv yuav tsum raug muab khaws tseg pob, thiab muab xa mus rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm tej pawg ntseeg tau nyeem. Lawv tsis tsim nyog yuav raug xaiv los sis raug pov tseg raws li tib neeg txoj kev xav; ua li ntawd ses yog ib qho txhaum laiv. Hais tias tej kev ntsib kev pom ntawm Povlauj thiab Yauhas raug muab sib xyaws nrog rau nkawd tej kev to taub tob txog tus kheej mas tsis tau txhais hais tias nkawd tej kev ntsib kev pom thiab kev paub los ntawm Ntxwgnyoog los, tab sis tsuas hais tias nkawd muaj tej yam uas los ntawm nkawd tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab kev to taub tob xwb. Nkawd qhov kev paub ces yoog raws keeb kwm ntawm tej yam uas nkawd tau ntsib tau pom kiag rau lub sij hawm ntawd, thiab leej twg thiaj yuav hais tau yam ruaj siab hlo hais tias tag nrho tej ntawd yog los ntawm Vajntsujplig los? Yog Plaub Txoj Moo Zoo puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces vim li cas Mathai, Malakau, Luka thiab Yauhas lawv ib leeg ho hais ib yam txawv txog Yexus tes hauj lwm mas? Yog nej tsis ntseeg qhov no, ces saib cov lus tham nyob rau hauv Vajluskub txog qhov uas Petus tsis lees tus Tswv peb zaug: Tej ntawd yeej puav leej sib txawv tag nrho li, thiab tej ntawd mas ib qho yeej muaj ib tug yam ntxwv txawv. Coob tus uas tsis paub dab tsi mas hais tias, “Tus Vajtswv uas yug los ua neeg kuj yog ib tug tib neeg thiab, yog li ntawd cov lus Nws hais puas yuav yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho mas? Yog Povlauj thiab Yauhas nkawd cov lus raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav, ces ua cov lus uas Nws hais puas yuav tsis raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav tiag mas?” Cov neeg uas hais li ntawd ces dig muag lawm thiab ruam tiag tiag li! Ua twb zoo nyeem Plaub Txoj Moo Zoo; nyeem tej uas lawv teev tseg txog tej uas Yexus ua, thiab tej lus Nws hais. Ib zaj lus twg mas yeej sib txawv me ntsis, thiab ib zaj twg mas nws yeej muaj nws kis. Yog tej uas sau txog cov neeg sau cov ntawv ntawd puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces nws yeej yuav zoo ib yam thiab mus raws tib kis xwb. Vim li cas ho muaj tej yam tsis sib dhos thiab mas? Ua tib neeg tsis ruam tshaj plaws li, es tsis muaj peev xwm pom qhov no lod? Yog koj raug nug kom hais lus tim khawv rau Vajtswv, koj yuav hais tau tej lus tim khawv li cas? Ua tej yam li kev paub Vajtswv puas yuav ua tau lus tim khawv rau Nws? Yog lwm tus nug koj, “Yog tej lus teev tseg ntawm Yauhas thiab Luka raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav lawm, ces ua tej lus uas koj tus Vajtswv hais tseem ho tsis rau sib xyaws nrog rau tib neeg txoj kev xav thiab lod?” ua koj puas yuav muaj peev xwm teb tau kom meej meej mas? Tom qab Luka thiab Mathai tau hnov Yexus cov lus lawm, thiab pom Yexus tes hauj lwm lawm, nkawd hais txog nkawd tus kheej qhov kev paub, nyob rau tus yam ntxwv ntawm qhov kev nco txog tej ntsiab lus ntawm tej yam muaj tseeb ntawm tes hauj lwm uas Yexus tau ua. Koj hais puas tau hais tias nkawd tej kev paub yuav nthuav tawm los ntawm Vajntsujplig tag nrho mas? Dhau sab nraud ntawm phau Vajluskub lawm, yeej muaj coob tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg uas yeej muaj kev paub siab tshaj nkawd, yog li ntawd vim li cas lawv tej lus ho tsis raug cov neeg nyob rau tej tiam tom qab no muab coj los kawm? Ua tsis yog lawv yeej raug Vajntsujplig siv thiab lod? Paub hais tias nyob rau tes hauj lwm niaj hnub no, Kuv tsis yog hais txog Kuv tus kheej qhov kev to taub tob raws li lub hauv paus keeb cag ntawm Yexus tes hauj lwm, los sis Kuv tsis yog hais txog Kuv tus kheej qhov kev paub los mus tawm tsam nrog rau lub hauv paus keeb cag ntawm Yexus tes hauj lwm. Yexus ua tes hauj lwm dab tsi rau lub sij hawm ntawd? Thiab Kuv ho ua tes hauj lwm dab tsi niaj hnub no? Tej yam Kuv ua thiab hais ces yeej tsis muaj qhov qauv uas twb tshwm sim ua ntej lawm. Txoj kev Kuv taug ces yeej tsis tau muaj leej twg tsuj ua ntej li, nws yeej tsis tau raug tib neeg ntawm txhua txhua tiam thiab ntau tiam neeg yav dhau los tsuj dua hlo li. Niaj hnub no, nws tau raug pib mus lawm, thiab qhov no tseem tsis yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig thiab lod? Txawm hais tias nws yeej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, los cov thawj coj rau yav tag los ces puav leej ua lawv tes hauj lwm nyob rau saum lub hauv paus keeb cag ntawm lwm tus xwb; txawm li cas los xij, tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag mas txawv. Theem ntawm Yexus tes hauj lwm mas zoo ib yam nkaus xwb: Nws qhib ib txoj kev tshiab. Thaum Nws los, Nws qhuab qhia txog txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, thiab hais tias tib neeg yuav tsum hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum. Tom qab Yexus ua Nws tes hauj lwm tiav hlo lawm, Petus thiab Povlauj thiab lwm tus pib ua Yexus tes hauj lwm ntxiv mus. Tom qab Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab nce rov mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, lawv raug tus Ntsujplig muab xa mus tshaj tawm txog txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig. Txawm hais tias Povlauj cov lus raug muab tsa siab heev, los tej lus ntawd yeej yog cog rau saum lub hauv paus keeb cag uas nrhau tawm los ntawm tej lus uas Yexus tau hais, xws li kev ua siab ntev, kev hlub, kev txom nyem, kev qhwv-tob hau, kev ua kev cai raus dej, los sis lwm yam kev qhuab qhia kom ua raws. Tag nrho tej no yog hais nyob rau saum lub hauv paus keeb cag ntawm Yexus cov lus. Lawv tsis muaj cuab kav yuav qhib tau ib txoj kev tshiab, vim lawv sawv daws puav leej yog tib neeg uas raug Vajtswv siv xwb.

Yexus cov lus thiab tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd mas tsis tuav qhov kev qhuab qhia, thiab Nws tsis ua Nws tes hauj lwm raws li tes hauj lwm ntawm txoj kev cai ntawm Vajluskub Qub. Nws yog ua raws li tes hauj lwm uas tsim nyog ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Nws siv zog ua raws li tes hauj lwm uas Nws coj los, raws li Nws tus kheej qhov phiaj xwm, thiab raws li Nws tes hauj lwm qhuab qhia; Nws tsis ua hauj lwm raws li txoj cai ntawm Vajluskub Qub. Tsis muaj ib yam dab tsi li uas Nws ua es yuav yoog raws txoj cai ntawm Vajluskub Qub li, thiab Nws tsis tau los ua hauj lwm kom tej lus ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawd tshwm sim tuaj. Ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yog sib zog ntsos ua kom tej lus qhia txog yam tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus yav puag thaum ub ntawd tshwm sim tuaj, thiab Nws tsis tau los kom yoog raws nraim li tej kev qhuab qhia los sis sib zog ntsos ua kom tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus yav thaum ub ntawm tshwm sim tuaj. Tab sis Nws tej kev ua kuj tsis cuam tshuam rau tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus yav thaum ub ntawd thiab, los sis lawv kuj tsis nphav txog tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav dhau los lawm thiab. Qhov zoo ntawm Nws tes hauj lwm ces yog tsis ua raws li ib txoj kev qhuab qhia twg, thiab tsuas yog ua tes hauj lwm uas Nws Tus Kheej tsim nyog ua xwb. Nws tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus los sis ib tug neeg pom yav tom ntej, tab sis yog ib tug neeg ua, tus uas los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua tiag tiag, thiab Nws los pib Nws tiam tshiab thiab ua Nws tes hauj lwm tshiab. Muaj tseeb, thaum Yexus los ua Nws tes hauj lwm, Nws kuj tau ua rau ntau lo lus uas cov xib fwb cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub tau hais tseg ntawd tshwm sim tuaj thiab. Ces tes hauj lwm niaj hnub no los yeej ua rau ib co lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub nyob rau hauv Vajluskub Qub ntawd tshwm sim tuaj ib yam nkaus li thiab. Nws tsuas yog hais tias Kuv tsis tsa “phau ntawv teev xwm txheej raws xyoo qub” ntawd nkaus xwb, ces tas li ntawd xwb. Vim yeej tseem muaj hauj lwm ntau uas Kuv yuav tsum tau ua, yeej tseem muaj lus ntau uas Kuv yuav tsum tau hais rau nej, thiab tes hauj lwm no thiab tej lus no ces yeej tseem ceeb tshaj kev piav tej zaj lus hauv Vajluskub, vim tes hauj lwm zoo li ntawd ces tsis tseem ceeb heev los sis tsis muaj nuj nqis ntau rau nej, thiab pab tsis tau nej, los sis hloov tsis tau nej. Kuv npaj siab yuav ua tes hauj lwm tshiab mas tsis yog yuav ua kom ib zaj lus twg hauv Vajluskub tshwm sim tuaj. Yog hais tias Vajtswv los rau hauv ntiaj teb es tsuas yog los ua kom tej lus ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub hauv Vajluskub tshwm sim tuaj xwb, ces leej twg loj dua mas, tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yog cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub mas? Thaum kawg, ua cov xib fwb cev Vajtswv lus coj Vajtswv, los sis Vajtswv yog tus coj cov xib fwb cev Vajtswv lus mas? Koj yuav piav tej lus no li cas?

Nyob rau thaum pib, thaum Yexus tseem tsis tau pib Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom raws kev raws cai, zoo ib yam nkaus li cov thwj tim uas caum Nws, tej zaum mas Nws kuj koom tej rooj sib tham, thiab hu nkauj qhuas Vajtswv, qhuas Vajtswv, thiab nyeem phau Vajluskub Qub nyob rau hauv lub tuam tsev. Tom qab Nws raug ua kev cai raus dej tag lawm thiab sawv los, tus Ntsujplig nqis los rau saum Nws yam raws kev raws cai lawm thiab pib ua tes hauj lwm, nthuav tawm Nws lub koob meej thiab tes hauj lwm qhuab qhia uas Nws yuav tau ua. Ua ntej qhov no, tsis muaj neeg paub Nws lub koob meej, thiab dhau ntawm Maivliag lawm, ces txawm Yauhas kiag los yeej tsis paub li. Yexus muaj 29 xyoos thaum Nws raug ua kev cai raus dej. Tom qab Nws qhov kev ua kev cai raus dej tiav tag lawm, ntuj ceeb tsheej txawm qhib plho, thiab muaj ib lub suab hais tias: “Nov yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub, tus uas Kuv txaus siab rau.” Thaum Yexus raug ua kev cai raus dej rau tag lawm, ces Vajntsujplig pib hais lus tim khawv rau Nws li no. Ua ntej uas raug ua kev cai raus dej rau thaum uas muaj hnub nyoog 29 xyoos, Nws tau ua neej ib yam li ib tug neeg dog dig thiab xwb, noj thaum uas Nws tsim nyog noj, pw thiab ua npau suav ib yam li lwm tus, thiab tsis muaj ib yam txog Nws uas yuav txawv lwm tus li, txawm hais tias muaj tseeb, qhov no tsuas yog ob lub qhov muag ntawm cev nqaij daim tawv ntawm tib neeg xwb. Tej zaum mas Nws kuj tsis muaj zog li, thiab tej zaum mas Nws yeej tsis pom dab tsi li thiab, ib yam nkaus li qhov uas sau tseg rau hauv phau Vajluskub: Nws txoj kev ntse pib loj hlob raws li Nws lub hnub nyoog. Tej lus no mas tsuas qhia kom pom hais tias Nws yeej tau muaj txoj kev ua neeg li ib tug neeg dog dig li sawv daws thiab xwb, thiab hais tias Nws yeej tsis txawv tshaj lwm tus neeg dog dig li. Nws loj hlob tuaj li ib tug neeg dig dog thiab xwb, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi tshwj xeeb txog Nws li. Tab sis Nws yeej nyob hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Tom qab uas raug ua kev cai raus dej rau tag lawm, Nws pib raug sim siab, tom qab uas Nws pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia lawm thiab pib ua hauj lwm, thiab rais los muaj hwj chim, tswv yim, thiab muaj cai. Qhov no mas tsis tau hais tias Vajntsujplig yeej tsis tau ua hauj lwm nyob rau hauv Nws ua ntej Nws qhov kev ua kev cai raus dej li, los sis tsis nyob rau hauv Nws li. Ua ntej Nws qhov kev ua kev cai raus dej ces Vajntsujplig yeej nyob rau hauv Nws tab sis tsis tau pib ua tes hauj lwm yam raws kev raws cai kiag xwb, vim yeej muaj ciaj ciam txwv rau qhov uas thaum twg Vajtswv ua Nws tes hauj lwm thiab, tshaj qhov ntawd, neeg dog dig ces yeej muaj ib qho txheej txheem dog dig rau txoj kev loj hlob. Vajntsujplig yeej tau ib txwm nyob rau hauv Nws lawm. Thaum Yexus yug kiag los, Nws yeej txawv lwm tus, thiab ib lub hnub qub thaum sawv ntxov tshwm tuaj; ua ntej Nws yuav yug los, ib tug tub txib qaum ntuj tau tshwm los rau Yauxej nyob rau hauv ib qho kev npau suav thiab qhia nws hais tias Maivliag yuav yug tau ib tug me nyuam tub, thiab tus me nyuam ntawd yog muaj los ntawm Vajntsujplig. Tom qab Yexus raug ua kev cai raus dej tag lawm, Vajntsujplig pib ua Nws tes hauj lwm, tab sis qhov no tsis tau txhais hais tias Vajntsujplig nyuam qhuav nqis los rau saum Yexus xwb. Qhov lus hais tias Vajntsujplig nqis kiag los zoo li ib tug nquab dawb los rau saum Nws mas yog hais txog qhov kev pib kiag yam raws kev raws cai ntawm Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Vajtswv tus Ntsujplig yeej tau nrog Nws ua ntej lawm, tab sis Nws tseem tsis tau pib ua tes hauj lwm xwb, vim lub sij hawm tseem tsis tau los txog, thiab tus Ntsujplig tsis tau pib ua hauj lwm yam maj nroos. Tus Ntsujplig hais lus tim khawv rau Nws los ntawm qhov kev ua kev cai raus dej. Thaum Nws sawv hauv cov dej los, tus Ntsujplig pib ua hauj lwm nyob rau hauv Nws yam raws kev raws cai, ces qhia tau hais tias tus Vajtswv uas yug los neeg uas muaj lub cev nqaij daim tawv tau pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia lawm, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim lawm, qhov ntawd ces yog, Tiam Hmoov Hlub tau pib kiag yam raws kev raws cai lawm. Thiab yog li ntawd, ntawd yog ib lub sij hawm rau Vajtswv tes hauj lwm, tsis hais Nws yuav ua tes hauj lwm dab tsi li. Tom qab Nws qhov kev ua kev cai raus dej lawm, yeej tseem tsis tau muaj dab tsi hloov kiag nyob rau hauv Yexus thiab; Nws yeej tseem nyob hauv Nws lub cev nqaij daim tawv qub. Nws tsuas yog hais tias Nws tau pib Nws tes hauj lwm thiab nthuav tawm txog Nws lub koob meej lawm xwb, thiab Nws muaj cai thiab muaj hwj chim puv npo lawm. Nyob rau qhov no ces Nws txawv qhov ua ntej ntawd lawm. Nws lub koob meej mas txawv lawm, ces hais tau hais tias yeej muaj kev hloov loj nyob rau hauv Nws lub meej mom lawm; qhov no yog cov lus tim khawv ntawm Vajntsujplig thiab tsis yog tes hauj lwm uas tib neeg ua. Nyob rau thaum pib, tib neeg tsis paub, thiab lawv tsuas los paub me me thaum Vajntsujplig hais lus tim khawv rau Yexus zoo li ntawd xwb. Yog hais tias Yexus tau ua hauj lwm loj ua ntej uas Vajntsujplig hais lus tim khawv rau Nws, tab sis tsis muaj cov lus tim khawv ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, ces tsis hais Nws tes hauj lwm txawm yuav loj npaum li cas li, tib neeg yeej tsis paub txog Nws lub koob meej li, vim tib neeg lub qhov muag tsis muaj peev xwm yuav pom tau qhov ntawd. Yog tsis muaj kauj ruam ntawm Vajntsujplig cov lus tim khawv, ces yeej tsis muaj leej twg yuav lees paub Nws ua tus Vajtswv uas yug los ua neeg li. Yog hais tias, tom qab tus Vajntsujplig tau hais lus tim khawv rau Nws lawm, Yexus tseem ua hauj lwm li qub ntxiv mus xwb, yam tsis muaj ib qho txawv li, ces nws yeej yuav ua tsis tau li ntawd li, thiab nyob rau hauv qhov no ces qhov tseem ceeb ces yeej yog ua kom pom tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tib yam nkaus li thiab. Tom qab Vajntsujplig hais lus tim khawv tag lawm, Vajntsujplig yuav tsum tau ua kom pom Nws Tus Kheej kiag, kom koj thiaj li pom meej hais tias Nws yog Vajtswv, hais tias muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau hauv Nws; Vajtswv cov lus tim khawv mas yeej tsis yuam kev li, thiab qhov no ces kuj ua pov thawj qhia tau hais tias Nws cov lus tim khawv yeej yog lawm. Yog Nws tes hauj lwm ua ntej thiab tom qab Vajntsujplig cov lus tim khawv zoo ib yam nkaus xwb, ces Nws tes hauj lwm qhuab qhia thaum yug los ua neeg thiab Vajntsujplig tes hauj lwm ces kuj yuav tsis tau pom tseeb tuaj, thiab yog li ntawd ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm lees paub Vajntsujplig tes hauj lwm, vim yuav tsis muaj qhov sib txawv kom pom tseeb li. Tom qab hais lus tim khawv tag lawm, Vajntsujplig tau pom qhov lus tim khawv no, thiab yog li Nws thiaj tau ua kom Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim tshwm plaws nyob rau hauv Yexus, uas txawv yav dhau los lawm. Muaj tseeb, qhov no mas tsis yog qhov tshwm sim los ntawm qhov kev ua kev cai raus dej—kev ua kev cai raus dej tsuas yog ib qho kev cai xwb—nws tsuas yog hais tias kev ua kev cai raus dej yog ib txoj kev ua kom pom hais tias nws yog sij hawm ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia lawm xwb. Tes hauj lwm zoo li ntawd ces yog ua kom pom meej meej txog Vajtswv lub hwj chim loj ntawd, ua kom pom meej meej txog Vajntsujplig cov lus tim khawv, thiab Vajntsujplig yuav tuav cov lus tim khawv no mus kom txog thaum kawg kiag. Ua ntej yuav ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, Yexus kuj tau mloog tej lus qhuab qhia, tau qhuab qhia thiab tshaj txoj moo zoo mus rau ntau qhov chaw. Nws tsis tau ua tej yam hauj lwm loj vim lub sij hawm los tsis tau txog rau Nws ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, thiab kuj vim yog Vajtswv Tus Kheej kiag tseem txo hwj chim nkaum twj ywm hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tsis ua ib qho hauj lwm kom txog ntua lub sij hawm uas yog tso. Nws tsis ua tes hauj lwm ua ntej qhov kev ua kev cai raus dej rau ob qho laj thawj: Ib, vim Vajntsujplig tsis tau nqis kiag los rau saum Nws yam raws kev raws cai los ua hauj lwm (ces hais tau hais tias Vajntsujplig tseem tsis tau muab lub hwj chim thiab qhov kev muaj cai cob rau Yexus kom ua tes hauj lwm ntawd), thiab txawm hais tias yog Nws yeej paub Nws tus kheej lub koob meej, los Yexus yuav tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua tom qab no, thiab yuav tau tos kom txog hnub ntawm Nws qhov kev ua kev cai raus dej kiag tso. Qhov no yog Vajtswv lub sij hawm, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav yuam cai rau nws tau li, txawm yog Yexus Tus Kheej kiag los xij; Yexus Tus Kheej kiag los yeej tsis muaj cuab kav yuav cuam tshuam tau Nws tus kheej tes hauj lwm. Muaj tseeb, qhov no yog Vajtswv txoj kev txo hwj chim, thiab kuj yog txoj cai ntawm Vajtswv tes hauj lwm; yog hais tias Vajtswv tus Ntsujplig tsis ua hauj lwm, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau Nws tes hauj lwm. Qhov thib ob, ua ntej Nws yuav raug ua kev cai raus dej, Nws tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb, thiab tsis txawv ntawm lwm tus neeg dog dig li tej neeg sawv daws li; qhov no yog ib kis ntawm qhov uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis yog ib tug tshaj ntuj tsim. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis yuam cai rau qhov kev npaj ntawm Vajtswv tus Ntsujplig; Nws ua hauj lwm yam muaj qib muaj duas thiab Nws ua hauj lwm zoo li sawv daws ua xwb. Tsuas yog tom qab qhov kev ua kev cai raus dej lawm xwb mas Nws tes hauj lwm thiaj li muaj cai thiab muaj hwj chim. Ces hais tau hais tias, txawm hais tias Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los Nws yeej tsis ua tej yam tshaj ntuj tsim, thiab Nws loj hlob tuaj ib yam nkaus li lwm tus neeg dog dig thiab xwb. Yog hais tias Yexus twb yeej xub paub Nws tus kheej lub koob meej lawm, tau ua hauj lwm loj thoob plaws daim av ua ntej Nws qhov kev ua kev cai raus dej lawm, thiab yeej txawv tshaj tej neeg dog dig, ua kom pom Nws Tus Kheej muaj peev xwm tshaj lwm tus, ces tsis yog yuav yog ib qho uas Yauhas ua tsis tau nws tes hauj lwm nkaus xwb, tab sis tseem yuav tsis muaj kev rau Vajtswv los pib kauj ruam ntxiv mus ntawm Nws tes hauj lwm. Yog li ntawd ces qhov no yuav ua tau pov thawj qhia hais tias qhov Vajtswv ua ces tau yuam kev lawm, thiab rau tib neeg, ces nws yuav zoo nkaus li Vajtswv tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis yog los ntawm tib lub hauv paus los. Yog li ntawd, Yexus tes hauj lwm uas teev tseg rau hauv Vajluskub ces yog tes hauj lwm uas ua tom qab Nws raug ua kev cai raus dej rau lawm, tes hauj lwm uas ua nyob rau lub sij hawm peb xyoos. Vajluskub tsis teev txog tej uas Nws ua ua ntej Nws raug ua kev cai raus dej rau vim Nws tsis tau ua hauj lwm ua ntej Nws raug ua kev cai raus dej rau. Nws tsuas yog ib tug neeg dog dig thiab sawv cev ib tug neeg dog dig xwb; ua ntej Yexus pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, Nws yeej tsis txawv tej neeg dog dig li, thiab lwm tus yeej tsis pom ib qho txawv nyob rau hauv Nws hlo li. Tsuas yog tom qab uas Nws muaj 29 xyoos lawm xwb mas Yexus thiaj li paub hais tias Nws los ua ib theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, ua ntej, ces Nws Tus Kheej kiag yeej tsis paub qhov no, vim tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas tsis yog tej yam tshaj ntuj tsim. Thaum Nws koom ib qho kev sib tham nyob rau hauv lub tsev sab laj thaum muaj hnub nyoog kaum ob xyoos, Maivliag nrhiav Nws, thiab Nws tsuas hais ib kab lus xwb, hais ib yam nkaus li tej me nyuam yaus hais, “Niam! Koj tsis paub hais tias Kuv yuav tsum muab Kuv Txiv txoj kev xav tso kom siab tshaj txhua yam lod?” Muaj tseeb, vim Nws yog yug los ntawm tus Vajntsujplig, ua Yexus yuav tsis muaj tej yam tshwj xeeb li lod? Tab sis Nws qhov kev tshwj xeeb ntawd tsis tau txhais hais tias Nws muaj tej yam tshaj ntuj tsim, tab sis tsuas yog hais tias Nws hlub Vajtswv tshaj li lwm tus me nyuam hluas xwb. Txawm hais tias Nws yog tib neeg nyob rau hauv lub cev, los Nws lub ntsiab tseeb yeej tshwj xeeb thiab txawv ntawm lwm tus. Tsuas yog tom qab qhov kev ua kev cai raus dej lawm, txawm li cas los xij, mas Nws thiaj li hnov Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv Nws tiag, hnov hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsuas yog thaum Nws muaj hnub nyoog 33 xyoos xwb mas Nws thiaj li paub tseeb hais tias Vajntsujplig npaj siab yuav ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ntawd los dhau hauv Nws. Thaum muaj hnub nyoog 32 xyoos lawm, Nws los paub qee yam tseeb sab hauv, zoo nkaus li qhov uas raug sau tseg nyob rau hauv Txoj Moo Zoo ntawm Mathai: “Thiab Ximoo Petus teb thiab hais tias, Koj yog tus Khetos, leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj sia nyob” (Mathai 16:16), thiab “Txij lub sij hawm ntawd los mus ces Yexus pib qhia rau Nws cov thwj tim, hais tias Nws yuav tsum mus lawm nram Yeluxalee li cas, thiab raug kev txom nyem ntau yam los ntawm cov txwj laug thiab cov thawj pov thawj thiab cov kws sau ntawv, thiab raug tua, thiab yuav raug tsa sawv rov los rau hnub peb” (Mathai 16:21). Nws tsis paub ua ntej hais tias tes hauj lwm dab tsi uas Nws yuav tsum tau ua, tab sis nyob rau ib lub sij hawm twg kiag. Nws tsis paub tag nrho hais tias thaum Nws yug kiag los; ces Vajntsujplig twb maj mam ua hauj lwm nyob rau hauv Nws lawm, thiab nws muaj ib qho txheej txheem rau tes hauj lwm. Yog hais tias, nyob rau thaum pib kiag, Nws yeej paub hais tias Nws yog Vajtswv, thiab Khetos, thiab tus Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg, hais tias Nws yuav tsum tau ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kom tiav, ces vim li cas Nws ho tsis ua tes hauj lwm ua ntej ntawd? Vim li cas tsuas yog tom qab uas qhia Nws cov thwj tim txog Nws tes hauj lwm qhuab qhia ces Yexus mam li hnov kev tu siab, thiab rau siab ntso thov Vajtswv rau qhov no? Vim li cas Yauhas ho qhib txoj kev rau Nws thiab muab Nws ua kev cai raus dej ua ntej Nws los to taub ntau yam uas Nws tsis tau to taub li? Qhov uas ua pov thawj tau rau ces yog qhov uas tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg nyob rau lub cev nqaij daim tawv, thiab yog li ntawd yuav kom Nws to taub, thiab ua tau tiav hlo, ces yeej muaj ib qho txheej txheem, vim Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tus uas tes hauj lwm mas txawv qhov uas tus Ntsujplig ua ncaj qha.

Txhua txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas ib qho caum ib qho thiab mus tib seem xwb, thiab yog li ntawd nyob rau hauv Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, ib kauj ruam twg mas yeej caum sib law sib liag rau kauj ruam tom ntej, txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau niaj hnub no. Yog tsis muaj ib tug pua txoj kev, ces yuav tsis muaj ib tug lawv qab los; vim muaj cov uas lawv qab los, thiaj li muaj cov uas pua txoj kev. Zoo li no ces tes hauj lwm thiaj li raug muab cev los mus, ib-kauj-ruam zuj zus. Ib kauj ruam lawv ib kauj ruam qab, thiab yog tsis muaj ib tug qhib txoj kev, ces yuav tsis muaj hnub ua tau tes hauj lwm, thiab Vajtswv yuav tsis muaj kev ua Nws tes hauj lwm lawm tom ntej. Tsis muaj ib kauj ruam uas yuav sib nraus nrog ib kauj ruam li, thiab ib kauj ruam lawv ib kauj ruam qab mus raws nkaus ib seem xwb; qhov no ces yog tib tug Ntsujplig ua nkaus xwb. Tab sis tsis hais yuav yog ib tug qhib txoj kev los sis ua lwm tus tes hauj lwm, qhov no tsis txiav txim siab txog lawv lub koob meej. Tsis yog li no lod? Yauhas qhib txoj kev, thiab Yexus ua nws tes hauj lwm, yog li qhov no puas ua tau pov thawj qhia hais tias lub koob npe ntawm Yexus qis dua Yauhas lub mas? Yehauvas ua Nws tes hauj lwm ua ntej Yexus, yog li koj hais puas tau hais tias Yehauvas loj dua Yexus mas? Tsis hais lawv pua txoj kev los sis ua tes hauj lwm ntawm lwm tus mas tsis tseem ceeb; qhov tseem ceeb tshaj plaws mas yog lub ntsiab tseeb ntawm lawv tes hauj lwm, thiab lub koob npe uas nws sawv cev rau. Qhov no tsis yog thiab lod? Vim Vajtswv npaj siab ua hauj lwm nrog tib neeg, Nws yuav tsum tau tsa cov uas ua tau tes hauj lwm ntawm qhov pua txoj kev. Thaum Yauhas nyuam qhuav pib qhuab qhia kiag, nws hais tias, “Nej cia li npaj tus Tswv txoj kev, ua kom Nws tej kev ncaj.” “Nej cia li hloov siab lees txim: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm.” Nws hais li ntawd thaum xub thawj los lawm, thiab vim li cas nws ho muaj peev xwm hais tau cov lus no? Hais txog qhov ua ntej ua qab ntawm qhov uas cov lus no raug hais tawm, Yauhas yog tus uas xub hais txog txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, thiab Yexus yog tus hais tom qab. Raws li tib neeg txoj kev xav phem, ces Yauhas yog tus uas qhib txoj kev tshiab, thiab yog li ces yeej muaj tseeb tiag tias Yauhas yog tus loj dua Yexus. Tab sis Yauhas tsis tau hais tias nws yog Khetos, thiab Vajtswv tsis tau hais lus tim khawv rau nws ua Vajtswv leej Tub uas Nws hlub, tab sis tsuas siv nws los qhib txoj kev thiab npaj txoj kev rau tus Tswv xwb. Nws pua txoj kev rau Yexus, tab sis nws tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm sawv cev rau Yexus. Tag nrho tib neeg tes hauj lwm ces kuj raug tswj tuav los ntawm Vajntsujplig thiab.

Nyob rau hauv Vajluskub Qub, nws yog Yehauvas uas coj txoj kev, thiab Yehauvas tes hauj lwm ces sawv cev tag nrho rau tiam ntawm Vajluskub Qub, thiab tag nrho tes hauj lwm yeej ua nyob rau hauv Yixayee. Mauxe tsuas tuav tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab nws tej dag zog ces muab xam ua tib neeg txoj kev koom tes xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, nws yog Yehauvas tus uas hais lus, hu Mauxe, thiab Nws tsa Mauxe sawv nyob rau hauv cov neeg ntawm Yixayee, thiab kom nws coj lawv mus rau tom moj sab qhua thiab los mus rau Kana-as. Qhov no tsis yog Mauxe tus kheej tes hauj lwm, tab sis yog qhov uas raug txib kiag ncaj qha los ntawm Yehauvas, thiab yog li ntawd Mauxe thiaj li muab hu tsis tau ua Vajtswv. Mauxe kuj tau teeb txoj kev cai, tab sis txoj kev cai mas yog Yehauvas tus kheej tsim tawm kiag. Nws tsuas yog hais tias Nws kom Mauxe muab hais qhia xwb. Yexus kuj tau tsim muaj tej kev cai, thiab Nws muab tej kev cai ntawm Vajluskub Qub tshem tawm pov tseg thiab teeb cov kev cai rau tiam tshiab. Vim li cas Yexus ho yog Vajtswv Tus Kheej kiag? Vim nws muaj ib qho sib txawv. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tes hauj lwm uas Mauxe ua mas tsis sawv cev rau tiam ntawd, los sis tsis qhib ib txoj kev tshiab; nws raug Yehauvas txib ua ntej thiab tsuas yog tus uas raug Vajtswv siv xwb. Thaum Yexus los, Yauhas tau ua ib kauj ruam hauj lwm pua txoj kev thiab tau pib tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej (tus Vajntsujplig tau pib qhov no). Thaum Yexus los, Nws ua Nws tes hauj lwm ncaj qha, tab sis nws muaj ib qho sib txawv loj ntawm Nws tes hauj lwm thiab Mauxe tes hauj lwm. Yaxaya kuj tau hais ntau yam lus qhia txog yav tom ntej, tab sis vim li cas nws ho tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag? Yexus tsis hais ntau yam lus qhia txog yav tom ntej, tab sis vim li cas Nws ho yog Vajtswv Tus Kheej kiag? Tsis muaj leej twg tau luag hais tias Yexus tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd mas tag nrho yog los ntawm Vajntsujplig los xwb, los sis lawv yeej tsis tau luag hais tias tag nrho yog los ntawm tib neeg txoj kev xav los xwb, los sis hais tias tag nrho ces nws yog los ntawm Vajtswv Tus Kheej los kiag. Tib neeg tsis muaj txoj hau kev los soj ntsuam xyuas kom meej txog tej yam ntawd. Yeej hais tau tib yam hais tias Yaxaya los yeej ua tes hauj lwm ntawd, thiab hais txog tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd, thiab tag nrho ces yeej yog los ntawm Vajntsujplig los; tej ntawd tsis yog los ncaj qha ntawm Yaxaya tus kheej los, tab sis yog tej kev qhia tshwm los ntawm Yehauvas los. Yexus tsis ua hauj lwm ntau heev, thiab tsis tau hais lus ntau heev, los sis Nws tsis tau hais txog ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej. Rau tib neeg, Nws tej kev qhuab qhia mas zoo li kuj tsis siab luaj twg, tab sis Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab qhov no mas zoo li tib neeg yeej piav tsis tau li. Tsis tau muaj leej twg yuav ntseeg Yauhas, los sis Yaxaya, los sis Davi, los sis tsis tau muaj leej twg hu lawv ua Vajtswv li, los sis tus Vajtswv Davi, los sis tus Vajtswv Yauhas; tsis muaj leej twg tau hais li ntawd li, thiab tsuas yog Yexus thiaj li tau raug hu ua Khetos xwb. Qhov kev faib tawm no mas faib raws li Vajtswv cov lus tim khawv, tes hauj lwm uas Nws ua, thiab tes hauj lwm qhuab qhia uas Nws ua. Hos hais txog cov neeg tseem ceeb hauv Vajluskub—Anplahas, Davi, Yausua, Daniyee, Yaxaya, Yauhas thiab Yexus—los ntawm tes hauj lwm lawv ua, koj yeej qhia tau hais tias leej twg yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab hom neeg twg yog cov xib fwb cev Vajtswv lus, thiab hom twg yog cov thwj tim. Leej twg raug Vajtswv siv, thiab leej twg yog Vajtswv Tus Kheej kiag, ces raug faib sib txawv thiab txiav txim siab los ntawm lub ntsiab tseeb thiab yam hauj lwm lawv ua. Yog koj tsis muaj cuab kav qhia tau qhov sib txawv, ces qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias koj tsis paub hais tias ntseeg Vajtswv txhais li cas tiag. Yexus yog Vajtswv vim Nws hais ntau lo lus, thiab ua hauj lwm ntau, hais ncaj qha kiag ces yog Nws qhov kev ua kom pom ntau yam txuj ci tseem ceeb. Zoo ib yam nkaus li thiab, Yauhas, los ib yam nkaus li thiab, yeej ua hauj lwm ntau, thiab hais ntau lo lus, ib yam li Mauxe thiab; vim li cas nkawd ho tsis raug hu ua Vajtswv? Adas yog tsim tawm ncaj qha los ntawm Vajtswv; vim li cas nws ho tsis raug hu ua Vajtswv, tab sis tsuas raug hu ua ib tug uas raug tsim tawm los xwb? Yog muaj ib tug neeg hais rau koj tias, “Hnub no, Vajtswv tau ua hauj lwm ntau dhau heev lawm, thiab hais lus ntau dhau heev lawm; Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Ces, vim Mauxe tau hais lus ntau heev, nws los yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab!” koj yuav tsum nug rov qab tias, “Nyob rau lub sij hawm ntawd, vim li cas Vajtswv ho hais lus tim khawv rau Yexus, tab sis tsis hais rau Yauhas, hais tias yog Vajtswv Tus Kheej kiag? Ua Yauhas tsis yog los ua ntej Yexus lod? Qhov twg yog qhov loj dua, tes hauj lwm ntawm Yauhas los Yexus? Rau tib neeg, ces zoo li Yauhas tes hauj lwm loj dua Yexus tes, tab sis vim li cas Vajntsujplig ho hais lus tim khawv rau Yexus, thiab tsis hais rau Yauhas?” Tib yam no tab tom tshwm sim rau hnub no! Nyob rau lub sij hawm ntawd, thaum Mauxe coj cov neeg ntawm Yixayee, Yehauvas nyob saum cov huab hais lus los rau nws. Mauxe tsis tau hais lus ncaj qha, tab sis tsuas yog raug Yehauvas coj ncaj qha xwb. Qhov no yog tes hauj lwm ntawm Yixayee hauv Vajluskub Qub. Nyob rau hauv Mauxe mas tsis muaj tus Ntsujplig, los sis tsis muaj Vajtswv kiag. Nws tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawd, thiab yog li ntawd yeej muaj ib qho sib txawv loj ntawm tes hauj lwm uas nws ua thiab tes hauj lwm uas Yexus ua. Thiab qhov ntawd ces yog vim tes hauj lwm nkawd ua mas sib txawv! Tsis hais ib tug neeg twg yuav raug Vajtswv siv, los sis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, ib tug thwj tim, los sis Vajtswv Tus Kheej kiag, ces yeej pom tau nyob rau ntawm tus yeeb yam ntawm nws tes hauj lwm, thiab qhov no yuav muab koj qhov kev tsis tshua ntseeg ntawd xaus tseg. Nyob rau hauv phau Vajluskub mas yeej sau hais tias tsuas yog tus Me Nyuam Yaj xwb mas thiaj li qhib tau xya lub cim. Thoob plaws txhua tiam, yeej muaj ntau tus neeg txhais tej nqe Vajluskub nyob nrog cov neeg tseem ceeb, thiab yog li ntawd koj hais puas tau hais tias lawv sawv daws puav leej yog tus Me Nyuam Yaj mas? Koj hais puas tau hais tias lawv tej lus piav qhia ntawd puav leej yog los ntawm Vajtswv los mas? Lawv tsuas yog cov neeg txhais tej ntsiab lus xwb; lawv tsis muaj lub koob meej ntawm tus Me Nyuam Yaj. Yuav ua cas lawv thiaj li tsim nyog los qhib xya lub cim ntawd mas? Nws yeej muaj tseeb hais tias “Tsuas yog tus Menyuam Yaj nkaus xwb mas thiaj muaj peev xwm qhib tau xya lub cim,” tab sis Nws tsis yog los qhib xya lub cim nkaus xwb; nws tsis muaj qhov tseem ceeb rau qhov hauj lwm no, nws tsuas yog lam ua raws qhov xub thawj xwb. Nws yeej paub meej meej txog Nws tes hauj lwm; ua nws puas yog ib qho tseem ceeb uas Nws yuav tsum tau siv sij hawm ntau los txhais tej nqe Vajluskub ntawd mas? Ua puas tseem yuav tau ntxiv “Tiam Ntawm tus Menyuam Yaj Txhais Vajluskub” rau tes hauj lwm rau txhiab xyoo thiab mas? Nws los ua tes hauj lwm tshiab, tab sis Nws kuj muab ib co lus qhia tshwm txog tes hauj lwm ntawm lub sij hawm dhau los thiab, ua kom tib neeg to taub qhov tseeb ntawm tes hauj lwm rau txhiab xyoo. Tsis tas yuav piav qhia ntau zaj lus los ntawm Vajluskub; tes hauj lwm niaj hnub no thiaj yog tus yawm sij, qhov ntawd mas tseem ceeb. Koj yuav tsum paub hais tias Vajtswv tsis yog los tev xya lub cim ntawd nkaus xwb, tab sis los ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim.

Koj tsuas paub hais tias Yexus yuav nqis los rau thaum tiam kawg xwb, tab sis Nws yuav nqis los li cas kiag? Ib tug neeg txhaum li nej, cov uas nyuam qhuav raug txhiv dim kiag, thiab tseem tsis tau hloov, los sis tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log, koj puas yuav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab? Rau koj, koj yeej tseem yog koj tus neeg qub, nws yeej muaj tseeb hais tias koj yeej raug Yexus cawm lawm, thiab hais tias koj tsis raug suav ua ib tug neeg txhaum vim yog Vajtswv txoj kev cawm dim, tab sis qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txhaum lawm, thiab tsis yog tsis dawb huv. Koj ho yog neeg dawb huv tau li cas yog hais tias koj twb tsis tau hloov nas? Nyob rau sab hauv, koj tseem raug kev tsis dawb huv, kev siab me thiab kev siab phem laum tas zog li, tab sis koj tseem xav nqis los nrog Yexus—cas koj mas yuav hmoov zoo ua luaj li! Koj tau plam ib kauj ruam ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm: Koj tsuas lam raug txhiv dim xwb, tab sis koj tsis tau hloov li. Yog koj xav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab, ces Vajtswv yuav tsum tau ua kiag tes hauj lwm muab koj hloov thiab yaug kom dawb huv; yog hais tias koj tsuas yog raug txhiv dim xwb, ces koj yuav tsis muaj cuab kav muab tau txoj kev dawb huv. Nyob rau txoj kev no ces koj yuav tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov zoo, vim koj tau plam ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg lawm, uas yog kauj ruam tseem ceeb ntawm kev hloov thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log. Koj, ib tug neeg txhaum uas nyuam qhuav raug txhiv dim xwb, ces yog li ntawd thiaj tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg.

Yog tsis muaj qhov pib ntawm theem hauj lwm tshiab no, leej twg yuav paub hais tias nej cov neeg qhia txoj moo zoo, cov neeg qhia Vajtswv txoj lus, cov neeg txhais Vajtswv txoj lus thiab cov uas hu-ua cov neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg yuav mus deb npaum li cas! Yog tsis muaj qhov pib ntawm theem hauj lwm tshiab no, tej nej hais txog ces siv tsis tau lawm! Nws ces yog hais txog kev nce mus rau lub zwm txwv, los sis kev npaj lub meej mom yuav rais mus ua ib tug vaj ntxwv; yog qhov kev tsis lees yus tus kheej los sis kev tswj yus lub cev; yog kev ua siab ntev los sis kev kawm los ntawm txhua yam; yog kev txo hwj chim los sis kev hlub. Ua qhov no tsis yog hu nkauj tawm tib lub suab qub xwb los? Nws tsuas yog ib qho uas muab tib yam khoom qub hu ntau ntau lub npe xwb! Txawm yog qhwv yus lub tob hau thiab ntais mov ci, los yog npuab tes thiab thov Vajtswv, thiab kho cov neeg mob zoo thiab ntiab dab tawm. Puas muaj ib qho hauj lwm tshiab li? Puas yuav muaj ib yam kev loj hlob twg li? Yog koj coj li no ntxiv mus xwb, ces koj yuav ua raws tej kev qhuab qhia yam li tej neeg dig muag, los sis yoog raws kab lig kev cai. Nej ntseeg hais tias nej tes hauj lwm mas siab heev, tab sis nej puas paub hais tias nws twb dhau ntev lawm thiab yog cov “neeg laus” puag thaum ub qhia xwb? Ces tag nrho tej nej hais thiab ua ntawd tsis yog cov lus kawg ntawm cov neeg laus ntawd xwb lod? Nws tsis yog qhov uas cov neeg laus ntawd txib tseg ua ntej lawv yuav tuag lod? Koj puas xav hais tias tej nej ua ntawd tshaj tej uas cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ntau tiam dhau los tau ua lawm, thiab tseem tshaj tag nrho txhua yam lawm lod? Qhov pib ntawm theem hauj lwm no tau coj ib qho xaus los rau nej qhov kev qhuas ntawm tus Tim Khawv Lis tes hauj lwm nrhiav kev rais mus ua ib tug vaj ntxwv thiab nce mus rau lub zwm txwv, thiab nws tau txhom tau nej tej kev khav theeb thiab kev qw suab hlob suab yau, kom nej tsis txhob muaj cuab kav los cuam tshuam tau nyob rau hauv theem no ntawm tes hauj lwm. Yog tsis muaj theem no ntawm tes hauj lwm, nej yuav tog mus tob tshaj kom txog ntua rau thaum uas yeej txhiv tsis tau nej dim li lawm. Muaj ntau yam nyob rau hauv nej tus qub neeg dhau heev lawm! Hmoov zoo, tes hauj lwm niaj hnub no tau coj nej rov los; tsis li ntawd, ces leej twg yuav paub hais tias nej yuav mus sab twg li! Vim Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas yeej tshiab tas mus li thiab tsis muaj qub li, vim li cas nej ho tsis nrhiav tej yam tshiab? Vim li cas nej pheej yuav tuav rawv tej yam qub tas mus li xwb? Thiab yog li ntawd, paub txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig niaj hnub no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws!

Qhov Dhau Los: Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas

Ntxiv Mus: Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No