Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau

Qhov tseeb, tes dej num ua tiav tam sim no yog los ua kom tib neeg tso Ntxwgnyoog, lawv tus qub yawg koob, tseg. Txhua txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus yog tsom rau txoj kev nthuav noob neej tus moj yam lwj liam tawm thiab pab tib neeg los to taub lub ntsiab tseeb ntawm lub neej. Tej kev txiav txim uas muaj tsis tu ncua no tho tib neeg lub siab. Txhua txoj kev txiav txim muaj feem rau lawv txoj hmoo thiab ua kom lawv lub siab raug mob xwv kom lawv thiaj tso txhua yam tseg thiab los paub lub neej, paub lub ntiaj teb vaub tsuab, paub Vajtswv lub tswv yim thiab kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab kuj paub tib neeg, uas yog raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Tib neeg yim tau txais hom kev rau txim thiab kev txiav txim no ntau npaum li cas, ces tib neeg lub siab yim muaj peev xwm raug mob thiab nws tus ntsujplig yim raug tsa kom tsim npaum li ntawd. Qhov tsa tej ntsujplig uas lwj liam tshaj plaws thiab txawj dag tob tshaj plaws ntawm cov tib neeg no yog lub hom phiaj ntawm hom kev txiav txim no. Tib neeg tsis muaj ntsujplig, ntawd yog, lawv tus ntsujplig twb tuag ntev los lawm thiab nws tsis paub tias muaj Ntuj Ceeb Tsheej, tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv, thiab tsis paub tiag tias lawv tab tom peem tas zog nyob hauv lub qhov tob tob ntawm txoj kev tuag; lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ua lub neej nyob rau hauv lub ntuj tawg phem ntawm lub ntiaj teb no? Lawv yuav ua cas paub tau tias lawv lub cev tuag no, los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, twb poob rau hauv Tub Tuag Teb ntawm txoj kev tuag lawm? Lawv yuav ua cas paub tau tias txhua yam hauv lub ntiaj teb no twb raug puas tsuaj dhau qhov kho tau los ntawm tib neeg lawm? Thiab lawv yuav ua cas paub tau tias tus Tswv Tsim twb tau los rau hauv ntiaj teb hnub no lawm thiab tab tom nrhiav ib pawg neeg lwj liam uas yog cov Nws yuav cawm tau? Txawm yog tom qab tib neeg ntsib kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim lawm los, nws lub siab ruam yeej tseem tsis tig thiab tsis ras li. Ua cas noob neej yuav liam ua luaj li! Thiab txawm tias hom kev txiav txim no zoo li cov lawg uas siab phem poob saum ntuj los, los nws yeej tseem yog qhov txiaj ntsim zoo tiav log rau tib neeg. Yog tias tsis yog txiav txim rau cov tib neeg zoo li no, yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi thiab yeej yuav cawm tsis tau tib neeg tawm hauv lub qhov tob tob ntawm txoj kev txom nyem los kiag li. Yog tsis yog rau tes dej num no, nws yuav nyuaj heev rau tib neeg tawm hauv Tub Tuag Teb los, vim tias lawv lub siab twb tuag ntev lawm thiab lawv tus ntsujplig twb raug Ntxwgnyoog tsuj los ntev lawm. Kev cawm cov tib neeg uas tau tog mus rau hauv qhov tob tshaj plaws ntawm txoj kev liam lawm cheem tsum lub suab hu rau nej kawg zog nkaus, txiav txim rau nej kawg zog nkaus; tsuas yog thaum ntawd xwb nws thiaj li yuav muaj peev xwm tsa tau nej lub siab uas khov lawm kom tsim dheev los.

Nej cev nqaij daim tawv, nej tej kev ntshaws tsis paub txaus, nej tej kev yees loj, thiab nej txoj kev ua plees ua yi tuaj cag tob rau hauv nej lawm. Tej no tswj nej lub siab tas li uas nej tsis muaj zog ntiab lub nkaub ntawm tej kev xav qub qub thiab liam liam no tawm mus lawm. Nej tsis xav hloov nej qhov xwm txheej tam sim no, los sis tsis xav khiav kom dim txoj kev haub ntxias ntawm qhov tsaus. Nej raug khi yooj yim los ntawm tej no. Txawm tias nej txhua tus paub tias lub neej no yeej txom nyem heev thiab lub ntiaj teb tib neej no yeej tsaus nti xwb, txawm li ntawd los, yeej tsis muaj ib tug ntawm nej cov ko muaj lub siab tawv yuav hloov nej lub neej li. Nej tsuas xav khiav kom dim qhov tseeb ntawm lub neej no, kom tau qhov zoo tshaj rau tus ntsuj xwb, thiab ua neej nyob hauv qhov chaw uas thaj yeeb lug, zoo siab hlo, zoo yam li ntuj ceeb tsheej xwb. Nej tsis zoo siab hlo tiv kev txom nyem los hloov nej lub neej tam sim no; nej tsis zoo siab hlo los tshawb nrhiav hauv txoj kev txiav txim no thiab kev rau txim no rau lub neej uas nej yuav tsum paub qhov tseeb txog. Tab sis, nej ua npau suav toog txog lub ntiaj teb uas zoo nkauj dhau ntawm cev nqaij daim tawv mus lawm. Lub neej uas nej ntshaw yog ib lub uas nej yeej tsis tas siv zog los yeej muab tau yam tsis tas yuav raug kev mob dab tsi li. Ntawd tsis muaj tseeb kiag li! Vim tias qhov nej cia siab rau tsis yog kom ua lub neej muaj qab hau tas ib sim hauv cev nqaij daim tawv thiab tau qhov tseeb hauv txoj kev taug ntawm ib sim neej, ntawd yog, ua lub neej rau qhov tseeb thiab sawv tuav txoj kev ncaj ncees. Qhov no tsis yog qhov nej xav tias yog ib lub neej kaj nrig, ntsa paug. Nej xav tias nov yuav tsis yog ib lub neej uas zoo heev los sis muaj qab hau. Nyob hauv nej ob lub qhov muag, ua lub neej zoo li no ces zoo yam li ib txoj kev tsis ncaj ncees! Txawm tias nej txais yuav txoj kev qhuab ntuas hnub no los, txawm li ntawd los nej caum tsis yog kom tau qhov tseeb los sis muab qhov tseeb coj los ua lub neej rau tam sim no, tab sis yog kom lwm hnub muaj peev xwm nkag mus rau ib lub neej uas dhau ntawm cev nqaij tawv mus lawm. Nej tsis nrhiav qhov tseeb, nej tsis sawv tuav qhov tseeb li, thiab nej yeej tsis yog muaj nyob rau qhov tseeb li. Nej tsis caum txoj kev to taub hnub no li, tab sis nej tej kev xav ces tsuas muaj tej kev xav txog yav pem suab puv nkaus xwb thiab qhov ib hnub yuav mus zoo li cas: Nej ntsia rau saum ntuj ntsuab, los kua muag iab, thiab cia siab tias yuav raug coj mus rau saum ntuj ceeb tsheej ib hnub twg. Nej tsis paub tias nej txoj kev xav yog yam tsis paub txog qhov tseeb lov? Nej pheej xav tias tus Cawm Seej uas muaj lub siab zoo tsis kawg thiab muaj kev khuv leej yuav los ib hnub tiag tiag los coj koj nrog Nws mus, koj tus uas tau tiv kev txom nyem thiab kev nyuaj siab hauv lub ntiaj teb no, thiab tias Nws yuav kho koj tej kev nyuaj siab thiab pauj kev chim siab rau koj uas yog tus raug tsim txom thiab raug caij tsuj. Koj tsis muaj kev txhaum puv ntoob lov? Koj thiaj yog tib tug uas raug txom nyem hauv lub ntiaj teb no xwb lov? Koj tus kheej tau poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm lawm thiaj raug txom nyem—Vajtswv puas tseem yuav tsum tau kho koj tej kev nyuaj siab mas? Cov uas tsis muaj peev xwm ua kom tau li Vajtswv tej kev cheem tsum—lawv txhua tus tsis yog Vajtswv cov yeeb ncuab thiab lov? Cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg—lawv tsis yog cov tawm tsam Khetos lov? Koj tej kev ua zoo yog ua rau dab tsi? Lawv hloov chaw puas tau rau ib lub siab uas pe hawm Vajtswv? Koj tsis tau txais Vajtswv txoj koob hmoov yooj yim los ntawm tej kev ua zoo ntawd nkaus xwb, thiab Vajtswv yuav tsis kho koj tej kev nyuaj siab thiab tsis pauj kev chim siab rau cov uas tawm tsam koj tsuav yog vim tias koj tau raug tsim txom thiab raug caij tsuj xwb. Cov uas lam ntseeg Vajtswv xwb tab sis tsis paub Vajtswv, tab sis ho muaj kev ua zoo—lawv txhua tus tsis yog raug rau txim thiab lov? Koj lam ntseeg Vajtswv xwb, lam xav kom Vajtswv kho thiab pauj kev chim siab rau tej kev ua txhaum rau koj xwb, thiab xav kom Vajtswv muab koj hnub rau koj, ib hnub uas koj tsa koj lub taub hau siab. Tab sis koj tsis kam mloog qhov tseeb thiab tsis nqhis qhov ua lub neej raws li qhov tseeb li. Koj haj yam tsis muaj peev xwm khiav dim lub neej nyuaj, qhuav qhawv no. Dua ntawd, thaum ua koj lub neej rau hauv cev nqaij daim tawv thiab koj lub neej ntawm txoj kev txhaum, koj saib ntsoov rau Vajtswv kom kho koj tej kev tsis txaus siab thiab tshem tawm tauv huab ntawm koj lub neej txoj sia. Tab sis puas yuav ua tau mas? Yog tias koj muaj qhov tseeb, koj yeej caum tau Vajtswv. Yog tias koj ua lub neej raws, koj yeej ua tau ib qho kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj lus. Yog tias koj muaj txoj sia, koj thiaj xyiv fab hlo tau rau Vajtswv txoj koob hmoov. Cov uas muaj qhov tseeb thiaj xyiv fab hlo tau rau Vajtswv txoj koob hmoov. Vajtswv kho cov uas hlub Nws kawg siab thiab cov uas tiv kev txom nyem thiab kev nyuaj siab, tab sis tsis yog rau cov uas tsuas hlub lawv tus kheej xwb thiab cov uas tau poob rau Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias lawm. Yuav ua cas muaj tau txoj kev zoo rau hauv cov uas tsis nyiam qhov tseeb? Yuav ua cas muaj tau txoj kev ncaj ncees rau hauv cov uas tsuas hlub cev nqaij tawv xwb? Tsis yog txoj kev ncaj ncees thiab kev zoo tsuas hais txog rau qhov tseeb xwb lov? Lawv tsis yog tshwj cia rau cov uas hlub Vajtswv kawg siab xwb lov? Cov uas tsis nyiam qhov tseeb thiab cov uas tsuas yog lub cev tuag xwb—tsis yog tag nrho cov tib neeg no zais txoj kev ua phem lov? Cov uas tsis muaj peev xwm ua lub neej raws qhov tseeb—lawv tsis yog cov yeeb ncuab ntawm qhov tseeb lov? Thiab ua li nej ne?

Yog tias koj khiav dim tau tej kev haub ntxias ntawm qhov tsaus thiab cais koj tus kheej tawm ntawm tej khoom tsis huv no, yog tias koj rais tau los ua kom dawb huv, ces koj yuav muaj qhov tseeb. Nws tsis yog tias koj tus yeeb yam tau hloov lawm, tab sis tsuas yog koj muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab muaj peev xwm tso cev nqaij daim tawv tseg xwb. Qhov no yog qhov zoo uas cov raug ntxuav huv lawm muaj. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv yog los ntxuav noob neej xwv kom tib neeg thiaj li muaj tau qhov tseeb, vim tias tib neeg to taub qhov tseeb tsawg heev! Qhov ua kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov neeg zoo li no yog qhov tseem ceeb tob tshaj plaws. Nej txhua tus tau poob rau hauv qab kev haub ntxias ntawm qhov tsaus lawm thiab raug mob sab heev. Lub hom phiaj ntawm tes dej num no ces yog los pab nej kom paub tib neeg tus yeeb yam thiab ua lub neej raws qhov tseeb. Qhov raug kho kom zoo tiav log yog tej yam uas txhua tus raug tsim los yuav tsum txais yuav. Yog tias tes dej num ntawm theem no tsuas yog kho kom tib neeg zoo tiav log xwb, ces nws yeej muaj peev xwm ua tau tiav rau hauv teb chaws Askiv, los sis teb chaws Mekas, los sis teb chaws Yixayee; nws yeej ua tau tiav rau cov tib neeg ntawm txhua lub teb chaws. Tab sis kev lim tib neeg kom dawb huv tsuas yog xaiv neeg ua nkaus xwb. Thawj kauj ruam ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv tsuas yog ib ntus luv luv xwb; tseem ceeb dua ntawd, nws yog siv los ua kom Ntxwgnyoog poob ntsej muag thiab txeeb kom tau tag nrho lub qab ntuj khwb no. Qhov no yog qhov tseem kev lim tib neeg kom dawb huv. Ib tug twg yeej hais tau tias txhua tus neeg uas ntseeg Vajtswv yeej muaj cuab kav raug kho kom zoo tiav log vim tias qhov raug kho kom zoo tiav log no mas tsuas ua tau tom qab muaj kev hloov ntev ntev lawm xwb. Tab sis qhov raug kov yeej mas txawv. Tus qauv piv txwv thiab tus qauv xyaum raws rau txoj kev txeeb tau ntawd yuav tsum yog cov uas poob qab deb tshaj plaws, nyob rau hauv qhov tsaus uas tob tshaj plaws; lawv yuav tsum yog cov uas raug saib tsis tau tshaj plaws, cov uas tsis txaus siab hlo txais yuav Vajtswv kiag li, thiab cov uas tsis mloog Vajtswv lus kiag li. Qhov no thiaj yog hom tib neeg uas muaj peev xwm ua tim khawv tau rau qhov uas raug kov yeej. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv yog los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, hos lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev ua kom tib neeg zoo tiav log ces yog ua kom muab tau tib neeg. Nws yog los pab tib neeg kom muaj lus tim khawv tom qab tau raug txeeb tau lawm tias qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no yog ua nyob rau ntawm no, rau cov tib neeg zoo li nej ntag. Lub hom phiaj yog kom tib neeg ua tim khawv tom qab tau raug txeeb tau lawm. Cov tib neeg uas txeeb tau lawm no yuav raug siv los ua kom lub hom phiaj ntawm qhov ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag no tiav hlo. Yog li, dab tsi yog lub ntsiab ntawm txoj kev txeeb tau? Kev rau txim, kev txiav txim, kev tsawm foom, thiab kev qhia tshwm—siv tus moj yam ncaj ncees los txeeb tib neeg xwv kom lawv thiaj muaj siab ntseeg vim yog Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees. Qhov siv qhov muaj tiag thiab lub hwj chim ntawm txoj lus los txeeb tib neeg thiab hais kom lawv ntseeg puv ntoob—qhov no thiaj yog qhov txhais tias txeeb tau. Cov uas twb raug kho zoo tiav log lawm tsis yog tsuas muaj tau txoj kev mloog lus tom qab raug txeeb tau lawm xwb, tab sis lawv kuj muaj txoj kev paub txog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, hloov lawv tus moj yam, thiab los paub Vajtswv. Lawv tau paub tau pom txoj kev hlub Vajtswv thiab rais los mus muaj qhov tseeb puv npo lawm. Lawv kawm seb yuav paub Vajtswv tes dej num li cas, rais los muaj peev xwm tiv kev txom nyem rau Vajtswv thiab los muaj lawv tus kheej lub siab nyiam. Cov uas raug ua kom zoo tiav log lawm yog cov uas muaj kev to taub tseeb txog qhov tseeb vim yog qhov paub Vajtswv txoj lus lawm. Cov txeeb tau lawm yog cov uas paub qhov tseeb tab sis tsis tau txais yuav lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb. Tom qab qhov txeeb tau lawm, lawv mloog lus, tab sis lawv txoj kev mloog lus yog qhov tau los ntawm txoj kev txiav txim uas lawv tau txais xwb. Lawv yeej tsis muaj kev to taub txog lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb kiag li. Lawv lees paub qhov tseeb hauv cov lus xwb, tab sis lawv tsis tau nkag rau qhov tseeb; lawv nkag siab qhov tseeb, tab sis lawv tsis tau ntsib tau pom qhov tseeb li. Tes dej num uas ua tiav rau cov uas raug kho kom zoo tiav log muaj xws li kev rau txim thiab kev txiav txim, nrog rau txoj kev paub ntawm lub neej. Ib tug tib neeg uas saib txoj kev nkag mus rau qhov tseeb muaj nqis yog ib tug tib neeg uas yuav raug kho kom zoo tiav log. Qhov txawv ntawm cov uas yuav raug kho kom zoo tiav log thiab cov uas txeeb tau yog nyob ntawm seb lawv puas nkag rau qhov tseeb xwb. Cov uas raug kho kom zoo tiav log lawm yog cov uas nkag siab qhov tseeb, tau nkag mus rau qhov tseeb, thiab ua lub neej raws qhov tseeb; cov tib neeg uas kho tsis tau kom zoo tiav log yog cov uas tsis nkag siab qhov tseeb thiab tsis nkag rau qhov tseeb, ntawd yog, cov uas tsis ua lub neej raws li qhov tseeb. Yog tias cov tib neeg zoo li no muaj peev xwm tam sim no los mloog lus tag nrho, ces lawv raug txeeb tau lawm. Yog tias cov txeeb tau tsis nrhiav qhov tseeb—yog tias lawv caum raws tab sis tsis ua lub neej raws li qhov tseeb, yog tias lawv pom thiab hnov qhov tseeb tab sis tsis ua lub neej raws li qhov tseeb kom muaj nqis—ces lawv kho tsis tau kom zoo tiav log. Cov tib neeg uas kho tau kom zoo tiav log xyaum qhov tseeb raws li Vajtswv tej kev cheem tsum nrog rau txoj kev mus rau qhov zoo tiav log. Los ntawm qhov no, lawv ua tau zoo txaus rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab lawv zoo tiav log lawm. Txhua tus uas caum mus kom txog qhov kawg ua ntej kev lim tib neeg kom dawb huv xaus yog ib tug uas txeeb tau lawm, tab sis hais tsis tau tias yog ib tug uas zoo tiav log lawm. “Cov uas raug tsim kho zoo tiav log lawm” yog hais txog cov uas, tom qab kev lim tib neeg kom dawb huv xaus lawm, muaj peev xwm caum raws qhov tseeb thiab raug muab tau los ntawm Vajtswv. Nws taw mus rau cov uas, tom qab kev lim tib neeg kom dawb huv xaus lawm, sawv khov kho hauv txoj kev ceeb laj txom nyem loj thiab ua lub neej raws qhov tseeb. Qhov cais qhov txeeb tau ntawm qhov kho kom zoo tiav log yog qhov txawv hauv tej kauj ruam ntawm tes dej num thiab qhov txawv hauv tej qib uas yog qhov tib neeg to taub thiab nkag mus rau qhov tseeb. Tag nrho txhua tus uas tsis tau pib taug txoj kev mus rau kev raug kho kom zoo tiav log, txhais tias cov uas tsis muaj qhov tseeb, yeej tseem yuav raug muab ntiab tawm mus rau thaum kawg. Tsuas yog cov uas muaj qhov tseeb xwb thiab cov uas ua lub neej raws li qhov tseeb xwb thiaj li muaj cuab kav raug muab tau los ntawm Vajtswv. Ntawd yog, cov uas ua lub neej raws li Petus tus qauv yog cov ua raug kho kom zoo tiav log lawm, hos tag nrho lwm cov ces yog cov txeeb tau xwb. Tes dej num uas ua tiav rau tag nrho cov uas raug txeeb tau muaj tej lus tsawm foom, kev qhuab ntuas, thiab qhia txoj kev chim siab, thiab yam uas los rau lawv yog kev ncaj ncees thiab kev tsawm foom. Qhov ua hauj lwm rau ib tug tib neeg zoo li no yog qhov qhia tshwm yam tsis muaj kab ke los sis kev paub cai—los qhia tshwm tus moj yam lwj liam hauv lawv lub siab xwv kom lawv thiaj li paub rau lawv tus kheej thiab ntseeg tas nrho. Thaum tib neeg rais los ua ib tug mloog lus tiag tiag lawm, kev lim tib neeg kom dawb huv xaus. Txawm yog tias tib neeg feem coob tseem tsis nrhiav kom to taub qhov tseeb los, kev lim tib neeg kom dawb huv yuav tsum tau xaus.

Yog tias koj xav kom kho tau kom zoo tiav log, ces muaj tej yam uas yuav tsum tau ua. Los ntawm koj txoj kev txiav txim siab khov kho, kev ua siab ntev thev thiab koj qhov kev paub qhov zoo qhov phem, thiab los ntawm koj txoj kev caum raws, koj yuav muaj peev xwm paub lub neej thiab ua tau zoo txaus Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no yog koj txoj kev nkag, thiab tej no yog tej uas cheem tsum rau txoj kev mus rau kev kho kom zoo tiav log. Tes dej num ntawm kev kho kom zoo tiav log ntawd yeej ua tau tiav rau txhua tus tib neeg. Txhua tus uas caum raws Vajtswv yeej ua tau kom zoo tiav log thiab muaj lub cib fim thiab tej uas tsim nyog los ua kom zoo tiav log. Tsis muaj kev cai dab tsi ntawm no. Txawm ib tug ua tau kom zoo tiav log los tsis tau ntawd nyob ntawm qhov seb ib tug caum raws dab tsi. Cov tib neeg uas hlub qhov tseeb thiab muaj peev xwm ua lub neej raws qhov tseeb yeej muaj peev xwm ua kom tau zoo tiav log. Cov tib neeg uas tsis hlub qhov tseeb yeej tsis raug Vajtswv qhuas; lawv tsis muaj lub neej uas Vajtswv xav tau, thiab lawv tsis muaj peev xwm kom raug kho kom zoo tiav log. Tes dej num kho kom zoo tiav log tsuas yog rau txoj kev ua kom muab tau tib neeg xwb thiab tsis yog ib qho ntawm tes dej num ua rog nrog Ntxwgnyoog; tes dej num ntawm txoj kev txeeb tau tsuas yog rau txoj kev ua rog nrog Ntxwgnyoog xwb, uas txhais tias siv tib neeg txoj kev txeeb tau los rhuav tshem Ntxwgnyoog. Kev lim tib neeg kom dawb huv yog tes dej num tseem ceeb, tes dej num uas tshiab tshaj plaws, tes dej num uas tsis tau ua dua li rau hauv txhua txhua tiam. Ib tug twg yeej hais tau tias lub hom phiaj ntawm theem no ntawm tes dej num yog los txeeb txhua tus tib neeg uas yog los rhuav tshem Ntxwgnyoog. Tes dej num ntawm kev ua kom tib neeg zoo tiav log—qhov no tsis yog tes dej num tshiab. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub hom phiaj ntawm txhua tes dej num nyob rau lub sij hawm Vajtswv tes dej num hauv cev nqaij tawv yog kev txeeb kom tau tib neeg. Qhov no zoo ib yam li hauv Tiam Hmoov Hlub, thaum tes dej num tseem ceeb yog txoj kev cawm dim rau tib neeg txhua tus los ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. “Qhov muab tau tib neeg” yog ib qho ntxiv rau tes dej num hauv cev nqaij tawv thiab tsuas yog tiav tom qab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm xwb. Thaum Yexus los thiab ua Nws tes dej num, Nws lub hom phiaj yog los siv Nws txoj kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig los kov yeej txoj kev ua qhev rau txoj kev tuag thiab dab teb, los kov yeej Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias—ntawd yog, los rhuav tshem Ntxwgnyoog. Nws tsuas yog tom qab Yexus raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm xwb uas Petus thiaj loj hlob, ib kauj ruam zuj zus, rau txoj kev mus rau qhov kev raug kho kom zoo tiav log. Tseeb tiag, Petus yog ib tug ntawm cov uas caum raws Yexus rau thaum Yexus tab tom ua hauj lwm, tab sis nws tsis tau zoo tiav log rau lub sij hawm ntawd. Dua ntawd, nws twb yog tom qab no uas Yexus ua Nws tes dej num tiav lawm es Petus mam maj mam to taub qhov tseeb thiab ces rais los ua ib tug raug kho kom zoo tiav log. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg los rau hauv ntiaj teb tsuas yog los ua kom tiav ib them tseem ceeb, tseem ceeb tshaj ntawm tes dej num rau hauv ib lub caij nyoog luv luv, tsis yog los nyob ntev nrog tib neeg rau hauv ntiaj teb nrog txoj kev xav ntawm qhov ua kom lawv zoo tiav log. Nws tsis ua tes dej num ntawd. Nws tsis tos kom txog lub sij hawm ntawd uas thaum tib neeg twb raug kho kom zoo tiav log tag lawm es mam xaus Nws tes dej num. Ntawd tsis yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov yug los ua neeg. Nws tsuas los ua tes dej num luv luv ntawm kev cawm noob neej xwb, tsis yog ua tes dej num ntev ntev ntawm qhov ua kom noob neej zoo tiav log. Tes dej num ntawm kev cawm noob neej yog qhov sawv cev, muaj peev xwm ntawm kev pib ib tiam tshiab. Tuaj yeem ua kom tiav nyob rau ib lub caij nyoog luv luv xwb. Tab sis kev ua kom noob neej zoo tiav log cheem tsum coj tib neeg mus rau ib theem siab; tes dej num zoo li no siv sij hawm ntev. Nws yog tes dej num uas yuav tsum ua kom tiav los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, tab sis yog ua tiav rau saum lub hauv paus ntawm qhov tseeb uas tau hais tag lawm nyob rau tes dej num hauv cev nqaij tawv. Nws kuj ua tiav los ntawm Nws txoj kev tsa cov tub txib los ua tes dej num saib xyuas ntev kom ua Nws lub hom phiaj ntawm qhov kev ua kom noob neej zoo tiav log tiav. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis ua tes dej num no. Nws tsuas hais txog txoj kev ntawm txoj sia xwb xwv kom tib neeg thiaj yuav to taub, thiab Nws tsuas muab qhov tseeb rau noob neej xwb, dua li qhov pheej nrog tib neeg hauv qhov xyaum ua raws li qhov tseeb, vim tias ntawd tsis nyob hauv Nws txoj hauj lwm tshaj tawm. Yog li ntawd, Nws yuav tsis nrog tib neeg kom txog hnub tib neeg to taub tag nrho qhov tseeb thiab tuav tau qhov tseeb tag nrho tso. Nws tes dej num hauv cev nqaij daim tawv xaus rau thaum tib neeg tau nkag mus rau txoj lw yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, thaum tib neeg rhais ruam mus rau txoj lw yog ntawm qhov ua kom zoo tiav log. Qhov tseem ceeb no kuj yog thaum Nws tau kov yeej kiag Ntxwgnyoog thiab muaj yeej tag nrho lub ntiaj teb lawm. Nws tsis quav ntsej txawm tias tib neeg yuav tau nkag rau qhov tseeb rau lub sij hawm ntawd, los sis Nws tsis quav ntsej txog seb tib neeg lub neej txoj sia zoo los sis tsis zoo. Tsis yog ib qho ntawm qhov ntawd uas yog qhov Nws tus muaj cev nqaij daim tawv yuav tsum tsim kho; tsis muaj ib yam ntawm nws uas yog nyob rau hauv tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Thaum Nws ua Nws tes dej num uas tau npaj los ua tiav lawm, Nws yuav xaus Nws tes dej num hauv cev nqaij daim tawv. Yog li, tes dej num uas tus Vajtswv yug los ua neeg ua tsuas yog tes dej num uas Vajtswv tus Ntsujplig ua tsis tau kiag xwb. Tshaj ntawd, nws yog tes num luv luv ntawm kev cawm dim, tsis yog tes dej num uas Nws yuav ua rau hauv ntiaj teb rau ib ntus ntev ntev.

Qhov tsa nej lub peev xwm tsis yog nyob hauv qhov chaw ntawm Kuv tes dej num. Kuv hais kom nej ua qhov no tsuas yog vim tias nej lub peev xwm qis dhau lawm xwb. Qhov tseeb qhov no tsis yog ib qho ntawm tes dej num ntawm kev ua kom zoo tiav log; dua ntawd, nws yog ib qho hauj lwm ntxiv uas ua tiav rau nej. Tes dej num ua tiav rau nej hnub no yog ua tiav raws li yam uas nej cheem tsum. Nws yog xaiv ib tug zuj zus xwb thiab tsis yog ib txoj kev uas yuav tsum nkag mus rau los ntawm txhua tus uas tab tom raug ua kom zoo tiav log. Vim tias nej lub peev xwm qis tshaj txhua tus uas zoo tiav log nyob rau yav tag lawm, thaum tes dej num no tiav rau hauv nej lawm, muaj ntau yam kev cuam tshuam thaiv. Kuv nyob nrog nej ua tes dej num ntxiv no vim tias tej hom phiaj ntawm kev ua kom zoo tiav log no mas txawv. Tseem ceeb heev, thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, Nws nyob hauv Nws lub hwj chim thiab ua Nws tes dej num xwb, tsis cuam tshuam nrog lwm yam xwm txheej uas tsis muaj feem. Nws tsis koom nrog tej xwm txheej hauv lub cuab yig los sis ua ib qho rau hauv tib neeg lub neej. Nws yeej tsis txhawj xeeb txog tej zoo li no li; lawv tsis yog ib feem ntawm Nws txoj kev tshaj tawm. Tab sis nej lub peev xwm qis dua li qhov Kuv xav tau lawm—qhov tseeb, tsis muaj ib qho piv tau hlo li—uas nws ua ib qho kev cuam tshuam loj heev rau tes dej num. Tseem ceeb tshaj, tes dej num no yuav tsum ua kom tiav rau hauv cov tib neeg hauv daim av ntawm Suav Teb. Nej tsis muaj kev kawm kiag li uas Kuv tsis muaj kev taug lawm tab sis los hais tawm thiab hais kom nej qhia nej tus kheej. Kuv tau qhia nej tias nov yog tes dej num ntxiv, tab sis nws kuj yog ib yam uas nej yuav tsum muaj, tej yam uas yuav pab kom nej rais los zoo tiav log. Qhov tseeb, kev kawm, kev paub me ntsis txog tus kheej tus cwj pwm, thiab kev paub me ntsis txog lub neej yog txhua yam uas nej yuav tsum muaj; Kuv tsis tas yuav hais rau nej txog tej no. Tab sis nej tsis muaj tej no, Kuv tsis muaj kev taug lawm tab sis los ua tes dej num ntawm qhov muab tej no cog rau hauv nej tom qab nej twb tau yug los rau hauv lub ntiaj teb lawm. Txawm yog tias nej zais ntau yam kev xav phem txog Kuv los, Kuv yeej tseem xav tau qhov no ntawm nej—Kuv tseem hais kom nej tsa nej lub peev xwm. Nws tsis yog qhov Kuv xav los ua tes dej num, vim tias Kuv tes dej num tsuas yog los txeeb nej xwb, tsuas yog los cawm nej txoj kev ntseeg yam ruaj khov los ntawm qhov txiav txim rau nej, uas yog taw qhia txoj kev ntawm lub neej uas nej yuav tsum nkag mus rau. Muab ua lwm yam hais, nej muaj kev kawm npaum li cas thiab txawm nej paub txog lub neej los yuav tsis muaj feem dab tsi nrog rau Kuv yog tsis yog rau qhov tseeb uas Kuv yuav tsum txeeb nej nrog Kuv txoj lus. Tag nrho qhov no tau muab ntxiv rau kom tau txais txiaj ntsim hauv kev lim tib neeg kom dawb huv thiab rau tus txiaj ntsim ntawm nej txoj kev raug ua kom zoo tiav log. Nws tsis yog ib qho ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Vim tias nej muaj lub peev xwm qis thiab nej tub nkeeg thiab tsis quav ntsej, ruam thiab kawm tau-qeeb, tsis muaj kev xav thiab ruam kawg—vim tias nej tshaj qhov txawv lawm—Kuv xav kom nej tsa nej lub peev xwm ua ntej tso. Txhua tus uas xav kom raug ua kom zoo tiav log yuav tsum muaj tej yam qauv. Yuav kom raug ua kom zoo tiav log, ib tug yuav tsum muaj kev xav meej thiab txawj xav thiab txaus siab hlo ua ib lub neej muaj qab hau. Yog tias koj yog ib tug uas tsis txaus siab hlo ua ib lub neej khoob lug, ib tug uas caum raws qhov tseeb, ib tug uas kub siab lug rau txhua yam lawv ua, thiab ib tug uas muaj txoj kev ua neej li sawv daws ib txwm muaj, ces koj muaj tej yam ntxwv kom raug kho tau kom zoo tiav log.

Tes dej num tau ua tiav rau hauv nej no yog ua tiav rau nej raws li tes dej num uas yuav tsum ua kom tiav. Tom qab kev txeeb tau ntawm cov tib neeg no, ib pawg ntawm cov tib neeg yuav raug kho kom zoo tiav log. Yog li ntawd, muaj ntau ntawm tes dej num tam sim uas kuj tab tom npaj rau lub hom phiaj ntawm qhov ua kom nej zoo tiav log thiab, vim tias muaj coob leej ntau tus tib neeg tshaib rau qhov tseeb uas muaj cuab kav yuav raug ua tau kom zoo tiav log. Yog tias kev lim tib neeg kom dawb huv yog ua rau nej thiab tom qab ntawd tsis muaj dej num ua tiav ntxiv lawm, ces nws yuav tsis yog ib qho uas tej txhia ntshaw qhov tseeb yuav tsis tau nws lawm lov? Tes dej num tam sim no tsom ntsoov mus rau qhov qhib ib txoj kev rau txoj kev ua kom tib neeg zoo tiav log tuaj tom qab. Txawm tias Kuv tes dej num tsuas yog kev lim tib neeg kom dawb huv xwb los, txawm li cas los xij txoj hau kev tseeb uas Kuv hais yog kev npaj rau kev ua kom tib neeg zoo tiav log tuaj tom qab. Tes dej num uas los tom qab kev txeeb tau hais txog kev ua kom tib neeg zoo tiav log, thiab kev kov yeej muaj tiav kom thiaj pua ib lub hauv paus rau tes dej num ntawm kev ua kom zoo tiav log. Tsuas ua tau kom tib neeg zoo tiav log tom qab txeeb tau los lawm xwb. Kiag tam sim no, tes hauj lwm tseem ceeb yog mus txeeb; tom qab ntawd, cov uas nrhiav thiab ntshaw qhov tseeb yuav raug ua kom zoo tiav log. Qhov raug ua kom zoo tiav log muaj tib neeg tej cwj pwm zoo ntawm txoj kev nkag: Koj puas muaj ib lub siab hlub Vajtswv? Dab tsi yog qhov tob ntawm koj txoj kev paub thaum koj tau taug txoj kev no? Koj txoj kev hlub Vajtswv dawb huv npaum li cas? Koj txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd tseeb npaum li cas tiag? Yuav kom raug ua kom zoo tiav log, ib tug yuav tsum muaj kev paub yooj yim ntawm txhua tus cwj pwm ntawm noob neej. Qhov no yog ib lub hauv paus kev cheem tsum. Tag nrho cov uas ua tsis tau kom zoo tiav log tom qab txeeb tau lawm yuav rais los ua ib co khoom siv thiab thaum kawg tseem yuav raug muab pov mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj thiab tseem yuav poob mus rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws thiab, vim tias koj tus moj yam tsis tau hloov li thiab koj tseem yog Ntxwgnyoog li. Yog tias ib tug tib neeg tsis muaj tus yam ntxwv rau qhov zoo tiav log, ces nws siv tsis tau—nws yog tshwj xuam xwb, ib yam khoom siv, tej yam uas tiv tsis taus txoj kev sim siab ntawm hluav taws! Koj txoj kev hlub Vajtswv tam sim no loj npaum li cas? Koj txoj kev tsis nyiam koj tus kheej kiag li loj npaum li cas? Koj paub Ntxwgnyoog tob npaum li cas? Koj puas tau txhawb koj txoj kev txiav txim siab ruaj khov ntawd kom khov dua tuaj thiab? Koj lub neej hauv koj txoj kev ua noob neej tswj puas tau zoo? Koj lub neej puas tau hloov? Puas yog koj ua ib lub neej tshiab? Nej lub neej sab nraud puas tau hloov li? Yog tias tej no tsis tau hloov li, ua tsis tau kom koj zoo tiav log txawm yog tias koj tsis tig rov qab, dua ntawd, koj tsuas raug txeeb tau los xwb. Thaum nws yog lub sij hawm sim koj lawm, koj yuav tsis muaj qhov tseeb, koj kev ua noob neej yuav tsis zoo li ib txwm, thiab koj yuav qis yam li ib niag tsiaj uas ua nra hnyav. Ib yam uas koj tau ces tsuas yog raug txeeb tau los lawm xwb—koj tsuas lam yog ib yam khoom uas Kuv txeeb tau xwb. Ib yam li ib tug nees luav, thaum nws tau paub tus tswv txoj hlua nplawm lawm, nws ntshai rwg thiab ntshai ua ub ua no txhua zaus nws pom tus tswv, koj tsuas lam yog ib niag nees luav uas raug txeeb tau los xwb. Yog tias ib tug tib neeg tsis muaj tej yam ntxwv zoo thiab dua ntawd ua twj ywm thiab ntshai rwg, siab muag thiab qeeb rau txhua yam, tsis muaj peev xwm xav ib yam dab tsi meej li, tsis muaj peev xwm txais yuav qhov tseeb li, tseem tsis muaj ib txoj kev xyaum ua li, thiab dhau ntawd haj tseem tsis muaj ib lub siab hlub-Vajtswv thiab—yog tias ib tug tib neeg tsis muaj kev to taub tias yuav hlub Vajtswv li cas, yuav ua lub neej muaj qab hau li cas, los sis yuav ua ib tug tib neeg tiag tiag li cas—ib tug tib neeg zoo li no yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv li cas? Qhov no yuav qhia tias koj lub neej muaj nqis me me xwb thiab koj yog ib niag nees luav ua txeeb tau los xwb. Koj yuav raug txeeb tau los, tab sis ntawd tsuas lam txhais tias koj tau tshaj tawm tso tus zaj loj liab ploog tseg thiab tsis kam zwm rau nws txoj kev tswj hwm xwb; nws yuav txhais tias koj ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv, xav mloog lus rau txhua yam ntawm Vajtswv tej kev npaj, thiab tsis muaj lus yws li. Tab sis hais txog ntawm cov xwj pwm zoo, koj puas muaj peev xwm ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus thiab ua kom Vajtswv ci ntsa iab? Yog tias koj tsis muaj ib qho ntawm cov no li, nws txhais tias koj tsis tau raug muab tau los ntawm Vajtswv, thiab koj yog ib niag nees luav ua raug txeeb tau los xwb. Tsis muaj ib yam dab tsi ntxim ntshaw nyob hauv koj li, thiab tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm rau hauv koj. Koj txoj kev ua noob neej tsis muaj dab tsi li; koj siv tsis tau rau Vajtswv. Koj yuav tsum tau kev pom zoo los ntawm Vajtswv thiab ib puas npaug zoo tshaj li cov niag tsiaj uas tsis ntseeg thiab tuag mus kev—tsuas yog cov uas txog qib no xwb thiaj li tsim nyog raug ua kom zoo tiav log. Tsuas yog tias ib tug twg muaj kev ua neeg thiab kev paub qhov zoo qhov phem haum rau Vajtswv siv xwb. Tsuas yog thaum nej raug ua zoo tiav log lawm xwb nej thiaj li raug suav tau tias yog tib neeg. Tsuas yog cov zoo tiav log lawm xwb thiaj li yog cov tib neeg uas ua lub neej muaj qab hau. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li ua tau tim khawv kom nrov ncha moog lug rau Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej

Ntxiv Mus: Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No