Hais Txog phau Vajluskub (1)

Yuav txav ze rau phau Vajluskub tau li cas nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv? Qhov no yog ib nqe lus nug ntawm lub hauv paus ntsiab lus. Vim li cas peb ho tham txog nqe lus nug no? Vim yog nyob rau yav tom ntej nej yuav tau tshaj tawm txoj moo zoo thiab nthuav tes hauj lwm ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj kom dav tuaj, thiab qhov uas tsuas muaj cuab kav lam tham txog Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no xwb ces yeej tsis txaus li. Yuav ua kom tau Nws tes hauj lwm kom nthuav dav, ces nws yog ib qho tseem ceeb heev uas nej yuav tsum muaj cuab kav los daws tib neeg tej kev xav phem qub thiab tej kev qub ntawm txoj kev ntseeg pov tseg thiab ua kom lawv ntseeg tag nrho—thiab mus txog ntua qhov ntawd mas cuam tshuam txog phau Vajluskub. Tau ntau xyoo lawm, tib neeg txoj kev qub ntawm txoj kev ntseeg (hais txog Kev Ntseeg Vajtswv, ib txog ntawm peb txoj kev ntseeg loj nyob hauv ntiaj teb) ces tsuas yog nyeem Vajluskub; kev ncaim ntawm Vajluskub ces tsis yog kev ntseeg tus Tswv, kev ncaim ntawm Vajluskub ces yog kev tawm ntawm txoj kev ntseeg thiab kev txhaum ntawm txoj kev ntseeg, thiab txawm hais tias tib neeg yuav nyeem lwm phau ntawv, los lub hauv paus tseem ntsiab ntawm cov phau ntawv no yuav tsum yog kev piav txog phau Vajluskub. Qhov ntawd ces hais tau hais tias, yog koj ntseeg tus Tswv, ces koj yuav tsum nyeem Vajluskub, thiab nyob rau sab nraud ntawm phau Vajluskub ces koj yuav tsum tsis txhob pe hawm ib phau ntawv twg uas tsis cuam tshuam txog Vajluskub. Yog koj ua li, ces koj tab tom ntxeev siab rau Vajtswv. Txij kiag puag thaum muaj phau Vajluskub los, tib neeg txoj kev ntseeg tus Tswv ces yog txoj kev ntseeg phau Vajluskub. Tsis yog yuav hais tias tib neeg ntseeg tus Tswv, hos nws tseem yog qhov zoo dua uas hais tias lawv ntseeg phau Vajluskub; yog yuav hais tias lawv twb pib nyeem Vajluskub lawm, hos nws tseem yog qhov zoo dua hais tias lawv twb pib ntseeg Vajluskub lawm; thiab tsis yog yuav hais tias lawv tau rov qab los rau ntawm tus Tswv lub xub ntiag lawm, hos nws tseem yog qhov zoo dua hais tias tias lawv twb rov los rau ntawm Vajluskub lub xub ntiag lawm. Nyob rau txoj kev ua li no, tib neeg pe hawm phau Vajluskub cuag nkaus li nws yog Vajtswv, cuag li nws yog lawv roj ntsha, thiab plam nws ces cuag nkaus li plam lawv txoj sia. Tib neeg pom phau Vajluskub siab npaum nkaus li Vajtswv, thiab tseem muaj ib co uas pom nws siab tshaj Vajtswv lawm thiab. Yog tib neeg tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, yog tib neeg tsis hnov Vajtswv lawm, lawv yeej tseem ua neej tau mus ntxiv—tab sis thaum lawv xiam phau Vajluskub lawm, los sis xiam tej tshooj thiab tej nqe uas nrov npe heev, ces nws zoo li lawv xiam kiag lawv txoj sia lawm. Thiab yog li ntawd, thaum uas tib neeg ntseeg kiag tus Tswv lawm ces lawv pib nyeem phau Vajluskub, thiab nco kom tau phau Vajluskub rau hauv siab, thiab yog lawv yim nco tau Vajluskub ntau npaum li cas, ces qho no ua tau pov thawj qhia hais tias lawv hlub tus Tswv thiab muaj kev ntseeg loj npaum li ntawd. Cov uas tau nyeem Vajluskub thiab piav tau rau lwm tus ces puav leej yog cov kwv tij thiab cov nkauj muam zoo tag nrho. Tag nrho npaum no lub xyoo, tib neeg txoj kev ntseeg thiab txoj kev ua siab ncaj rau Vajtswv ces yog ntsuas raws li qhov uas seb lawv to taub Vajluskub txog qhov twg. Tib neeg feem coob tsis to taub hais tias vim li cas lawv thiaj yuav tsum tau ntseeg Vajtswv, los sis yuav ntseeg Vajtswv li cas, thiab tsis ua dab tsi li tab sis tsuas nrhiav yam qi muag nti kom tau tej pov thawj los twv tej tshooj hauv Vajluskub xwb. Tib neeg yeej tsis nrhiav txoj xub kev ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm li; tag mus li, lawv tsis ua dab tsi li tab sis tsuas rau siab ntso kawm thiab tshuaj xyuas Vajluskub xwb, thiab tsis muaj leej twg li uas yuav nrhiav tau Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab zog nyob sab nraud ntawm phau Vajluskub li. Tsis muaj leej twg uas yuav tau ncaim ntawm phau Vajluskub, los sis yuav tau luag ua li ntawd li. Tib neeg tau kawm Vajluskub los tau npaum li no xyoo, lawv tau muab tau tej lus tshab txhais ntau yam, thiab tau ua hauj lwm ntau heev li; lawv kuj muaj ntau yam kev xav uas sib txawv txog Vajluskub thiab, uas lawv sib cam tsis paub kawg, ces thiaj li muaj ntau tshaj li ob txhiab pab ntseeg uas sib txawv uas muaj tshwm sim los txog niaj hnub no. Tag nrho lawv mas tsuas xav nrhiav tej qho kev piav tshwj xeeb, los sis ntau yam lus zais tob nyob rau hauv Vajluskub, lawv xav tshawb xyuas nws, nrhiav kom tau nws nyob rau sab tom qab ntawm Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, los sis sab tom qab ntawm Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv Yudias, los sis ntau qhov lus zais tob uas tsis muaj neeg paub li. Tib neeg txoj kev txav ze mus rau Vajluskub yog ib qho kev ntshaw tshaj plaws thiab kev ntseeg, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav piav tau kom meej txog zaj dab neeg sab hauv los sis lub ntsiab tseeb ntawm phau Vajluskub. Yog li ntawd, niaj hnub no tib neeg thiaj tseem muaj ib qho kev xav tsis thoob uas piav tsis tau rau leej twg li thaum uas hais txog Vajluskub, thiab lawv tseem haj yam vwm rau nws, thiab haj yam muaj kev ntseeg rau nws ntau ntxiv. Niaj hnub no, txhua tus xav nrhiav cov lus qhia txog yav tom ntej txog tes hauj lwm ntawm tiam kawg nyob rau hauv Vajluskub, lawv xav tshawb kom pom seb Vajtswv ua tes hauj lwm dab tsi nyob rau tiam kawg, thiab muaj tej cim dab tsi txog tiam kawg. Nyob rau txoj kev ua no, lawv txoj kev pe hawm phau Vajluskub mas muaj ceem kawg nkaus, thiab thaum haj yam ze rau tiam kawg lawm, ces lawv haj yam muaj txoj kev ntseeg uas tsis paub tseeb rau tej lus faj lem uas hais txog phau Vajluskub, tshwj xeeb mas yog tej lus faj lem uas hais txog tiam kawg. Nrog tej kev ntseeg yam qi muag nti nyob rau hauv phau Vajluskub zoo li ntawd, nrog txoj kev ntseeg phau Vajluskub li ntawd, ces lawv tsis muaj txoj kev ntshaw yuav nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm li. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, lawv xav hais tias tsuas yog phau Vajluskub xwb mas thiaj li yuav coj tau Vajntsujplig tes hauj lwm los; tsuas yog nyob rau hauv Vajluskub nkaus xwb mas lawv thiaj li nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw; tsuas yog nyob rau hauv Vajluskub nkaus xwb mas thiaj muaj tej lus zais tob ntawm Vajtswv tes hauj lwm zais rau hauv; tsuas yog phau Vajluskub nkaus xwb—tsis yog lwm phau ntawv los sis lwm tus neeg—mas thiaj li qhia tau kom meej txog txhua yam ntawm Vajtswv thiab tag nrho Nws tes hauj lwm xwb; phau Vajluskub muaj cuab kav coj tau tes hauj lwm ntawm ntuj ceeb tsheej los rau ntiaj teb; thiab phau Vajluskub muaj cuab kav pib tau thiab xaus tau tej tiam. Nrog rau tej kev xav phem no, tib neeg tsis muaj kev xav yuav nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm. Yog li ntawd, tsis hais phau Vajluskub yuav pab tau tib neeg npaum li cas yav tag los, nws tau rais los mus ua ib qho tav kev rau Vajtswv tes hauj lwm zaum kawg kiag no. Yog tsis muaj phau Vajluskub, los tib neeg yeej muaj cuab kav nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw los ntawm lwm yam, tab sis niaj hnub no, Nws tej hneev taw raug muab kaw tseg los ntawm phau Vajluskub lawm, thiab yuav muab Nws tes hauj lwm zaum kawg kiag no ncua ntxiv mus kom ntev mas nyuaj tshaj li ob npaug kiag, thiab yog ib qho kev peem nce toj xwb. Qhov no ces tag nrho yog vim tej tshooj thiab tej nyuag lus hais uas nrov npe nyob rau hauv phau Vajluskub, nrog rau ntau yam lus qhia txog yav tom ntej uas muaj nyob rau hauv Vajluskub. Phau Vajluskub tau rais los ua ib tug mlom nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm, nws tau rais los ua ib qho txhiaj txhais nyob rau hauv lawv lub hlwb lawm thiab ces lawv cia li tsis muaj peev xwm ntseeg hais tias Vajtswv yeej muaj peev xwm ua hauj lwm tau rau sab nraud ntawm phau Vajluskub, lawv tsis muaj peev xwm ntseeg hais tias tib neeg yeej nrhiav tau Vajtswv nyob sab nraud ntawm phau Vajluskub, lawv haj yam tsis muaj cuab kav ntseeg tau hais tias yuav ncaim tau ntawm phau Vajluskub mus pib dua ib qho tshiab. Qhov no ces yog qhov uas tib neeg yeej xav tsis tau li; lawv ntseeg tsis tau nws li, thiab lawv xav tsis txog nws hlo li. Phau Vajluskub tau rais los ua ib yam uas thaiv kev loj kawg nkaus rau tib neeg txoj kev lees txais Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab ib qho nyuab rau Vajtswv txoj kev ua kom tes hauj lwm tshiab no nthuav dav tuaj. Yog li ntawd, yog nej tsis to taub zaj dab neeg sab hauv ntawm phau Vajluskub, nej yuav tsis muaj cuab kav yuav tshaj tawm tau txoj moo zoo yam zoo tiav log, los sis nej yuav tsis muaj cuab kav yuav hais lus tim khawv tau rau tes hauj lwm tshiab. Txawm hais tias, niaj hnub no, nej tsis nyeem phau Vajluskub, los nej yeej tseem ua phooj ywg nrog nws, ces hais tau hais tias, phau Vajluskub txawm tsis nyob hauv nej ob txhais tes, los ntau qhov ntawm nej tej kev xav phem ces yeej yog los hauv nws los. Nej tsis to taub lub hauv paus ntawm phau Vajluskub los sis zaj dab neeg sab hauv txog ob theem dhau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias nej yeej tsis tshua nyeem phau Vajluskub, los nej yuav tsum to taub phau Vajluskub, nej yuav tsum muab kom tau qhov kev paub kom yog ntawm phau Vajluskub, thiab tsuas yog tib txog kev no xwb mas nej thiaj yuav muaj cuab kav paub hais tias Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo yog dab tsi. Nej yuav siv tej yam no coj mus hais kom yeej tib neeg los, ua kom lawv lees paub hais tias qhov kev yoog raws no yog txoj hau kev tseeb, ua kom lawv lees paub hais tias txoj kev nej taug hnub no yog txoj kev ntawm qhov tseeb, hais tias Vajntsujplig yog tus uas coj kev kiag, thiab hais tias nws tsis yog pib los ntawm ib tug tib neeg twg li.

Tom qab uas Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai tag lawm, ces phau Vajluskub Qub raug tsim tawm los, thiab nws yog thaum ntawd ces tib neeg mam pib nyeem Vajluskub. Tom qab Yexus los lawm, Nws ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub tag, thiab Nws cov thwj tim sau phau Vajluskub Tshiab. Yog li ntawd phau Qub thiab Tshiab ntawm phau Vajluskub thiaj li raug tsim tawm los, thiab los txog ntua niaj hnub no kiag, los tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv yeej tau nyeem phau Vajluskub lawm. Phau Vajluskub yog ib phau ntawv keeb kwm. Muaj tseeb, nws kuj muaj cov lus hais qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, thiab cov lus qhia txog yav tom ntej ntawd mas tsis yog keeb kwm ib qho li. Phau Vajluskub muaj ntau feem nyob rau hauv—nws tsis yog muaj cov lus qhia txog yav tom ntej xwb, los sis Yehauvas tes hauj lwm xwb, los sis tsis yog tsuas muaj Povlauj cov ntawv nkaus xwb. Koj yuav tsum paub hais tias phau Vajluskub muaj pes tswg feem nyob rau hauv; phau Vajluskub Qub muaj Chiv Keeb, Khiav Dim…, thiab kuj tseem muaj ntau phau ntawv ntawm tej lus qhia txog yav tom ntej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus sau. Nyob rau thaum kawg, phau Vajluskub Qub xaus rau Malakhi Phau Ntawv. Nws teev txog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, uas yog Yehauvas coj; txij kiag ntawm Chiv Keeb los txog rau Malakhi Phau Ntawv, ces nws yog ib co lus teev tseg uas ntxaws kawg nkaus rau tag nrho tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Ces hais tau hais tias, phau Vajluskub Qub teev muaj tag nrho tej uas tau ntsib tau pom los ntawm cov neeg uas Yehauvas coj nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Caim ntawm Vajluskub Qub, Yehauvas tau tsa ib co xib fwb cev Vajtswv lus coob heev los hais cov lus qhia txog yav tom ntej rau Nws, lawv muab tej lus qhia rau tej pab neeg thiab tej haiv neeg uas sib txawv, thiab xub hais qhia rau lawv txog tes hauj lwm uas Yehauvas yuav ua. Cov neeg uas raug tsa sawv los no ces sawv daws yeej tau txais tus Ntsujplig ntawm kev qhia txog tej uas yuav tshwm sim yav tom ntej los ntawm Yehauvas: Lawv muaj cuab kav pom tej yog toog uas los ntawm Yehauvas los, thiab hnov Nws lub suab, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tau txais kev tshoov siab los ntawm Nws los thiab sau tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd. Tes hauj lwm lawv ua ces yog qhov kev hais qhia kom pom txog Yehauvas lub suab, qhov kev qhia kom pom txog cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm Yehauvas, thiab Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd ces tsuas yog siv tus Ntsujplig los coj tib neeg xwb; Nws tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg tsis pom dab tsi ntawm Nws lub ntsej muag li. Yog li ntawd, Nws thiaj li tsa coob tus xib fwb cev Vajtswv lus los ua Nws tes hauj lawm, thiab muab cov lus qhia txog yav tom ntej rau lawv kom lawv muab qhia mus rau txhua pab neeg thiab txhua xeem neeg hauv Yixayee. Lawv tes hauj lwm ces yog hais tej lus qhia txog yav tom ntej, thiab muaj ib co ces sau Yehauvas tej lus qhia tseg rau lawv thiab coj mus qhia rau lwm tus. Yehauvas tsa cov neeg no sawv los hais tej lus qhia txog yav tom ntej, qhia ua ntej txog tes hauj lwm rau yav tom ntej los sis tes hauj lwm uas tseem yuav raug ua nyob rau lub sij hawm ntawd, ces kom tib neeg thiaj li pom Yehauvas tej txuj ci phim hwj thiab lub tswv yim. Cov ntawv txog tej lus qhia txog yav tom ntej mas txawv lwm cov ntawv nyob rau hauv Vajluskub; cov ntawd yog cov lus uas hais thiab sau los ntawm cov uas tau txais tus Ntsujplig ntawm kev cev lus qhia txog yav tom ntej—los ntawm cov uas tau tej yog toog los sis lub suab los ntawm Yehauvas los. Dhau ntawm cov ntawv ntawm cov lus qhia txog yav tom ntej lawm, tag nrho lwm yam nyob rau hauv Vajluskub Qub ces yog tej lus teev los ntawm cov neeg tom qab uas Yehauvas tau ua Nws tes hauj lwm tag lawm. Cov ntawv no yuav hloov tsis tau cov lus qhia txog yav tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus uas raug tsa los ntawm Yehauvas, ib yam nkaus li Chiv Keeb thiab Khiav Dim uas muab piv tsis tau rau phau Ntawv ntawm Yaxaya thiab phau Ntawv ntawm Daniyee. Cov lus qhia txog yav tom ntej ces twb tau hais ua ntej yuav ua tes hauj lwm lawm; lwm cov ntawv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog sau tom qab uas tes hauj lwm twb ua tiav lawm, uas yog qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau. Cov xib fwb cev Vajtswv lus nyob rau lub sij hawm ntawd tau txais kev tshoov siab los ntawm Yehauvas thiab hais ib co lus qhia txog yav tom ntej, lawv hais lus ntau heev, thiab lawv qhia txog tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej ntawm Tiam Hmoov Hlub, nrog rau kev rhuav lub ntiaj teb pov tseg nyob rau tiam kawg—tes hauj lwm uas Yehauvas npaj yuav ua. Cov ntawv seem ntawd ces tag nrho teev tes hauj lwm uas Yehauvas ua nyob rau Yixayee. Yog li ntawd, thaum nej nyeem phau Vajluskub, qhov tseem ceeb ces yog nej nyeem txog tej yam uas Yehauvas ua nyob rau hauv Yixayee xwb; phau Vajluskub Qub ces feem ntau yog teev txog Yehauvas tes hauj lwm coj Yixayee, Nws qhov kev siv Mauxe mus coj cov neeg Yixayee tawm ntawm Iyiv mus, tus uas daws lawv dim ntawm Falau tej khawb xauv lawv, thiab coj lawv tawm mus rau tom tiaj moj sab qhua, tom qab uas lawv nkag mus rau Khana-as thiab txhua yam tom qab qhov no ces yog lawv lub neej nyob rau hauv Khana-as. Tag nrho tej uas dhau qhov no lawm ces yog tej lus teev txog Yehauvas tes hauj lwm thoob plaws Yixayee. Txhua yam teev tseg hauv Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, nws yog tes hauj lwm Yehauvas ua nyob rau daim av uas Nws tsim Adas thiab Evas nkawd. Txij kiag thaum Vajtswv pib coj cov tib neeg hauv ntiaj teb yam muaj qib muaj duas tom qab Nau-a, tag nrho tej uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub Qub ces yog tes hauj lwm ntawm Yixayee. Thiab yog vim li cas ho tsis teev muaj ib qho hauj lwm twg uas dhau ntawm Yixayee mus li lawm? Vim yog daim av ntawm Yixayee yog noob neej qhov chaw yug. Nyob rau thaum chiv keeb, yeej tsis muaj ib lub teb chaws twg uas dhau ntawm Yixayee mus li lawm, thiab Yehauvas tsis tau ua hauj lwm nyob rau lwm qhov chaw li. Nyob rau txoj kev no, tej uas tau muab teev tseg ces nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub ces tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee rau lub sij hawm ntawd xwb. Cov lus hais los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, hais los ntawm Yaxaya, Daniyee, Yelemi, thiab Exekhee … lawv cov lus ces xub qhia ua ntej txog Nws lwm yam hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, lawv xub qhia ua ntej txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Yehauvas Tus Kheej kiag. Tag nrho tej no ces yog los ntawm Vajtswv los, nws yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tshaj ntawm cov ntawv ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus no, txhua yam seem ces yog ib co lus teev txog tib neeg tej kev ntsib kev pom txog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd.

Tes hauj lwm tsim txhua yam mas tshwm sim ua ntej muaj noob neej lawm, tab sis phau Ntawv Chiv Keeb mas tsuas muaj tom qab uas twb muaj noob neej lawm xwb; nws yog ib phau ntawv uas Mauxe sau nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai. Nws zoo li tej yam uas tshwm sim rau ntawm nej niaj hnub no: Tom qab tej ntawd tshwm sim lawm, nej muab tej ntawd sau cia coj mus qhia rau cov tib neeg yav tom ntej, thiab rau cov neeg yav tom ntej, tej uas koj tau muab teev tseg ces yog tej uas tshwm sim nyob rau lub sij hawm dhau los lawm—tej ntawd ces yeej tsis yog dab tsi tshaj tej keeb kwm li. Tej yam uas teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau Yixayee, thiab tej uas teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Tshiab yog tes hauj lwm ntawm Yexus nyob rau Tiam Hmoov Hlub; lawv muab tes hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau ob tiam sib txawv ntawd teev ua ntaub ntawv tseg. Phau Vajluskub Qub teev ua ntaub ntawv tseg txog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab yog li ntawd phau Vajluskub Qub yog ib phau ntawv keeb kwm, hos phau Vajluskub Tshiab ces yog qhov khoom ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Thaum tes hauj lwm tshiab pib lawm, ces phau Vajluskub Tshiab kuj rais mus ua ib yam uas dhau lub caij nyoog lawm thiab—thiab yog li ntawd, phau Vajluskub Tshiab ces kuj yog ib phau ntawv keeb kwm lawm thiab. Muaj tseeb, phau Vajluskub Tshiab mas tsis muaj kab muaj ke npaum li phau Vajluskub Qub, los sis nws tsis teev muaj ntau yam. Tag nrho ntawm cov lus ntau lo uas Yehauvas hais ces raug muab teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub, hos tsuas yog ib txhia ntawm Yexus cov lus thiaj li raug muab teev muaj nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo xwb. Muaj tseeb, Yexus tau ua hauj lwm ntau heev, tab sis nws tsis raug muab teev tseg kom ntxaws ntxaws. Muaj tsawg yam dua uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub Tshiab vim yog qhov uas seb Yexus tau ua tes hauj lwm ntau nplaum li cas; qhov hauj lwm uas Nws ua nyob rau lub sij hawm peb-thiab-ib-nrab xyoo nyob rau hauv ntiaj teb no thiab tes hauj lwm uas cov thwj tim ua ntawd tsawg tshaj tes hauj lwm ntawm Yehauvas. Thiab yog li ntawd, thiaj li muaj tej ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab tsawg dua phau Vajluskub Qub.

Phau Vajluskub yog hom ntawv dab tsi? Phau Vajluskub Qub yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub ces teev muaj tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas nyob rau lub sij hawm thaum Tiam Muaj Kev Cai thiab Nws tes hauj lwm tsim txhua yam. Tag nrho nws ces teev muaj tes hauj lwm uas Yehauvas ua, thiab thaum kawg ces nws kuj xaus tej lus qhia txog Yehauvas tes hauj lwm nrog rau Malakhi Phau Ntawv. Phau Vajluskub Qub teev muaj ob qho hauj lwm uas Vajtswv ua: Ib qho ces yog tes hauj lwm tsim txhua yam, thiab ib qho ces yog kev tsim cov kev cai. Ob qho puav leej yog Yehauvas ua tag nrho. Tiam Muaj Kev Cai sawv cev rau tes hauj lwm hauv lub npe ntawm Vajtswv Yehauvas; nws yog tag nrho tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb ces yog ua nyob hauv lub npe ntawm Yehauvas. Yog li ntawd, phau Vajluskub Qub teev tseg tes hauj lwm ntawm Yehauvas, thiab phau Vajluskub Tshiab teev tseg tes hauj lwm ntawm Yexus, tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb ces yog ua nyob rau hauv lub npe ntawm Yexus. Qhov tseem ceeb ntawm Yexus lub npe thiab tes hauj lwm Nws ua ces feem ntau yog teev muaj nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas tsim tsa lub tuam tsev thiab lub thaj nyob rau hauv Yixayee, Nws coj cov neeg Yixayee lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, ua pov thawj qhia hais tias lawv yog Nws cov neeg xaiv tseg, thawj pab neeg uas Nws xaiv nyob rau hauv ntiaj teb thiab cov uas ua raws Nws tus kheej lub siab, thawj pab neeg uas Nws tau coj kiag. Kaum ob pab neeg ntawm Yixayee yog Yehauvas thawj cov xaiv tseg, thiab yog li ntawd Nws thiaj li ua hauj rau ntawm lawv, los txog ntua rau thaum tes hauj lwm ntawm Yehauvas rau Tiam Muaj Kev Cai xaus kiag. Theem thib ob ntawm tes hauj lwm ces yog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ntawm phau Vajluskub Tshiab, thiab nws yog ua nyob rau hauv cov neeg Yudais, nyob rau hauv ib pab ntawm kaum ob pab neeg ntawm Yixayee. Tus ciaj ciam ntawm tes hauj lwm no mas me dua vim Yexus yog tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv. Yexus tsuas ua hauj lwm thoob plaws daim av ntawm Yudia xwb, thiab tsuas ua tes hauj lwm peb-thiab-ib-nrab xyoo xwb; yog li ntawd, tej uas raug teev tseg rau hauv Vajluskub Tshiab mas tseem nrug deb qhov uas yuav muaj tshaj tes hauj lwm uas teev tseg rau hauv Vajluskub Qub. Tes hauj lwm ntawm Yexus ntawm Tiam Hmoov Hlub ces feem ntau yog teev tseg rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo. Txoj kev taug uas cov neeg ntawm Tiam Hmoov Hlub taug ces yog qhov ntawm txoj kev hloov uas ntiav tshaj plaws ntawm lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia, feem ntau ces yog muab teev tseg nyob rau hauv cov ntawv xa mus rau lwm tus. Cov ntawv ntawd qhia kom pom txog qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm li cas nyob rau lub sij hawm ntawd. (Muaj tseeb, tsis hais Povlauj yuav raug qhuab ntuas li cas los sis ntsib hmoov phem li cas, los nyob rau hauv tes hauj lwm nws ua ces yeej yog Vajntsujplig qhia nws, nws yog ib tug uas Vajntsujplig siv nws rau lub sij hawm ntawd; Petus, los ib yam nkaus li thiab, raug Vajntsujplig siv, tab sis nws tsis ua hauj lwm ntau npaum li Povlauj xwb. Txawm hais tias Povlauj tes hauj lwm yeej muaj tej yam tsis dawb huv ntawm tib neeg, deb ntawm cov ntawv uas Povlauj sau ntawd ces yeej pom tau txog qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd. Txoj kev taug uas Povlauj coj yeej yog txoj yog lawm, nws yeej yog, thiab nws yog txoj kev taug ntawm Vajntsujplig lawm.)

Yog koj xav pom tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab xav pom seb cov neeg Yixayee taug Yehauvas txoj kev li cas, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Qub; yog koj xav to taub tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Tshiab. Tab sis koj ho yuav pom tes hauj lwm ntawm tiam kawg tau li cas? Koj yuav tsum lees txais txoj kev coj ntawm tus Vajtswv niaj hnub no, thiab to taub qhov tseeb txog tes hauj lwm niaj hnub no, vim qhov no yog tes hauj lwm tshiab, thiab tsis tau muaj leej twg teev nws tseg rau hauv Vajluskub li. Niaj hnub no, Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawv lawm thiab tau xaiv lwm cov xaiv tseg nyob rau hauv Suav Teb lawm. Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg no, Nws ua txuas ntxiv mus rau Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab txuas ntxiv rau tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Tes hauj lwm niaj hnub no ces yog ib txoj kev uas tib neeg yeej tsis tau taug dua li, thiab ib txoj kev uas tsis muaj leej twg yuav tau pom dua li. Nws yog tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua li—nws yog Vajtswv tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws nyob rau hauv ntiaj teb. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua ces tsis yog keeb kwm, vim tam sim no yog tam sim no, thiab tseem tsis tau rais mus ua yav tag los. Tib neeg tsis paub hais tias Vajtswv twb tau ua tes hauj lwm loj dua, tshiab dua nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau sab nraud ntawm Yixayee, hais tias nws twb tau mus dhau deb tshaj ntawm tus ciaj ciam ntawm Yixayee lawm, thiab tau dhau qhov uas tej xib fwb cev Vajtswv lus tej lus qhia txog yav tom ntej lawm, thiab tes hauj lwm tshiab dua uas dhau mus tshaj ntawm Yixayee mus lawm, thiab tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm yuav xav tau los sis pom tau hauv nruab siab li. Vajluskub yuav ua cas ntim tau tej lus teev tseg uas qhia meej npaum li ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau txhua txhua qhov ntawm tes hauj lwm niaj hnub no, yam tsis muaj ib qho tu ncua li, ua ntej ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau tes hauj lwm uas loj tshaj, ntse tshaj uas tsis ua raws tej kab lig kev cai, nyob rau hauv phau ntawv qub qub tuaj pwm taws mas? Tes hauj lwm niaj hnub no tsis yog keeb kwm, thiab zoo li ntawd, ces yog koj xav taug txoj kev tshiab ntawm niaj hnub no, ces koj yuav tsum ncaim ntawm phau Vajluskub, koj yuav tsum mus kom dhau deb tshaj cov ntawv ntawm tej lus qhia txog yav tom ntej los sis keeb kwm nyob rau hauv phau Vajluskub. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav taug tau txoj kev tshiab kom yog, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav to taub qhov tseeb txog thaj chaw tshiab thiab tes hauj lwm tshiab. Koj yuav tsum to taub vim li cas, niaj hnub no, koj thiaj raug hais kom tsis txhob nyeem phau Vajluskub lawm, vim li cas ho muaj ib qho hauj lwm uas tsis nyob rau hauv Vajluskub, vim li cas Vajtswv ho tsis nrhiav txoj hau kev tshiab, muaj tej ntsiab lus ntau dua coj los xyaum ua nyob rau hauv Vajluskub, thiab vim li cas ho muaj qhov hauj lwm uas loj tshaj nyob rau sab nraud ntawm phau Vajluskub. Tag nrho tej no yog tej uas nej yuav tsum to taub. Koj yuav tsum paub qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm qub thiab tshiab, thiab txawm yog koj tsis nyeem Vajluskub, los koj yuav tsum muaj cuab kav muab nws phais saib; tsis li ntawd, ces koj tseem yuav pe hawm phau Vajluskub, thiab nws yuav yog ib qho nyuab rau koj los to taub tes hauj lwm tshiab thiab muaj qhov kev hloov tshiab. Vim muaj ib txoj kev uas siab dua lawm, vim li cas tseem ho yuav kawm txog txoj kev ua qis dua thiab dua caij nyoog tag lawm? Vim twb muaj tej lus hais tawm uas tshiab dua lawm, thiab tej hauj lwm tshiab dua lawm, vim li cas tseem pheej ua neej nrog rau tej lus teev txog tej keeb kwm qub? Cov lus hais tawm tshiab muaj cuab kav yuav pab cuam tau rau koj, uas ua pov thawj qhia tau hais tias qhov no yog tes hauj lwm tshiab; tej ntaub ntawv teev tseg qub tsis muaj cuab kav yuav ua tau kom koj txaus siab hlo, ua kom tau tej yam uas koj xav tau tam sim no rau koj, ces ua tau pov thawj qhia hais tias lawv tsuas yog keeb kwm xwb, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm no thiab lus sij hawm no. Txoj kev siab tshaj plaws ces yog tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws, thiab nrog rau tes hauj lwm tshiab, ces tsis hais txoj kev ntawm yav tag los yuav siab npaum li cas li, nws yeej tsuas tseem yog keeb kwm uas tib neeg tig rov qab mus saib xwb, thiab tsis hais nws qhov nuj nqis yuav zoo li cas thaum muab piv rau li, nws yeej tsuas tseem yog txoj kev qub xwb. Txawm hais tias nws yuav raug muab sau teev tseg nyob rau hauv “phau ntawv dawb huv,” los txoj kev qub yeej tseem yog keeb kwm xwb; txawm hais tias tsis muaj lus teev tseg nyob rau hauv “phau ntawv dawb huv,” los txoj kev tshiab ces yog qhov ntawm no thiab tam sim no. Txoj kev no yuav cawm tau koj, thiab txoj kev no yuav hloov tau koj, vim qhov no yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig.

Nej yuav tsum to taub phau Vajluskub—tes hauj lwm no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws! Niaj hnub no, koj tsis tas nyeem phau Vajluskub li, vim nws tsis muaj dab tsi tshiab nyob rau hauv; nws tsuas yog tej qub tag nrho xwb. Phau Vajluskub yog ib phau ntawv keeb kwm, thiab yog koj tau noj thiab haus phau Vajluskub Qub nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm—yog koj xyaum ua raws yam uas yuav tsum tau ua nyob rau thaum lub sij hawm ntawm Vajluskub Qub nyob rau tiam Hmoov Hlub—Yexus yuav tsis lees txais koj, thiab cem koj; yog koj tau muab Vajluskub Qub coj los siv rau Yexus tes hauj lwm, ces koj yuav yog ib tug Falixais. Yog, niaj hnub no, koj muab Vajluskub Qub thiab Tshiab coj los tso ua ke los muab noj thiab haus, thiab xyaum ua raws, ces tus Vajtswv niaj hnub no yuav cem koj; koj yuav poob qab rau Vajntsujplig tes hauj lwm niaj hnub no! Yog koj noj thiab haus phau Vajluskub Qub thiab phau Vajluskub Tshiab, ces koj tsis yoog raws li Vajntsujplig! Nyob rau thaum lub sij hawm ntawm Yexus, Yexus coj cov neeg Yudais thiab tag nrho cov uas raws Nws raws li qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv Nws rau lub sij hawm ntawd. Nws tsis muab phau Vajluskub coj los ua qhov hauv paus keeb cag rau tej yam uas Nws ua, tab sis hais lus raws li Nws tes hauj lwm; Nws tsis quav ntsej txog qhov uas Vajluskub hais, los sis Nws tsis nrhiav hauv Vajluskub kom tau ib txoj kev los coj Nws cov ntseeg. Txij kiag thaum Nws pib ua tes dej num los mus, Nws tshaj tawm txoj kev ntawm kev hloov siab lees txim—ib lo lus uas yeej tsis tau muaj teev tseg rau hauv tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm phau Vajluskub Qub li. Tsis yog hais tias Nws tsis ua raws li Vajluskub nkaus xwb, tab sis Nws kuj tseem coj ib txoj kev tshiab, thiab ua tes hauj lwm tshiab. Nws yeej tsis hais lus piv rau Vajluskub lub sij hawm Nws qhuab qhia li. Nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai, yeej tsis tau muaj leej twg uas muaj peev xwm ua tau Nws tej txuj ci phim hwj txog kev kho tej neeg mob kom zoo thiab ntiab dab tawm li. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, Nws tes hauj lwm, Nws tej kev qhuab qhia, thiab txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Nws tej lus ces yeej mus deb tshaj txhua tus neeg nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Yexus tsuas yog ua Nws tes hauj lwm uas tshiab dua xwb, thiab txawm hais tias muaj neeg coob tus siv Vajluskub los cem Nws—thiab tseem siv phau Vajluskub Qub los muab Nws ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig—los Nws tes hauj lwm yeej dhau phau Vajluskub Qub lawm; yog hais tias tsis zoo li no, vim li cas tib neeg ho muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig? Tsis yog qhov uas tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv phau Vajluskub Qub uas hais txog Nws tej kev qhuab qhia, thiab Nws lub peev xwm kho cov neeg mob kom zoo thiab ntiab tau dab tawm lod? Nws tes hauj lwm ces yog ua los coj ib txoj kev tshiab, nws tsis yog txhob txwm npaj los sib tawm tsam nrog phau Vajluskub, los sis txhob txwm rhuav tshem phau Vajluskub Qub. Nws tsuas los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, los coj tes hauj lwm tshiab los rau cov uas ntshaw txog thiab nrhiav Nws xwb. Nws tsis yog los piav txog Vajluskub Qub los sis los txhawb nqa nws tes hauj lwm. Nws tes hauj lwm tsis yog ua kom cia Tiam Muaj Kev Cai loj hlob ntxiv mus, vim Nws tes hauj lwm tsis tau ua twb zoo xav txog qhov uas seb nws puas muaj phau Vajluskub ua nws lub hauv paus keeb cag; Yexus tsuas los ua Nws tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb. Yog li ntawd, Nws tsis piav txog tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm phau Vajluskub Qub, los sis Nws tsis ua hauj lwm raws li tej lus ntawm Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai. Nws tsis quav ntsej txog tej uas Vajluskub Qub hais, Nws tsis txhawj txog qhov uas seb nws puas yuav pom zoo nrog Nws tes hauj lwm los tsis pom zoo, thiab tsis txhawj txog tej uas lwm tus yuav paub txog Nws tes hauj lawm los tsis paub li, los sis lawv yuav cem nws li cas li. Nws tsuas rau siab ntso ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua nkaus xwb, txawm hais tias coob tus neeg yuav siv tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub los cem Nws los xij. Rau tib neeg, ces nws zoo li Nws tes hauj lwm tsis muaj hauv paus hauv ntsis li, thiab muaj ntau yam uas tsis sib dhos nrog rau tej lus teev tseg hauv Vajluskub Qub. Qhov no tsis yog tib neeg qhov kev ua yuam kev lod? Ua puas tsim nyog muab kev qhuab qhia coj los siv rau Vajtswv tes hauj lwm? Thiab Vajtswv tseem yuav tau ua raws nraim li tej lus qhia ua ntej ntawm cov xib fwv cev Vajtswv lus thiab lod? Thaum kawg, qhov twg loj dua: Vajtswv los sis Vajluskub? Vajtswv tseem yuav tsum tau ua hauj lwm raws nraim li Vajluskub thiab lod? Puas yog hais tias Vajtswv yeej tsis muaj cai hla dhau Vajluskub li no mas? Vajtswv yeej ncaim tsis tau Vajluskub thiab ua lwm yam hauj lwm li lod? Vim li cas Yexus thiab Nws cov thwj tim ho tsis ua raws li tej kev cai Xanpatau li mas? Yog Nws tseem yuav tau xyaum ua raws li qhov kaj ntawm txoj cai Xanpatau thiab ua raws nraim li tej kev cai ntawm Vajluskub Qub, vim li cas Yexus ho tsis khaws tej kev cai Xanpatau tom qab Nws los lawm, tab sis ho ntxuav ko taw, qhwv tob hau, ntais ncuav, thiab hais cawv mas? Tsis yog tej no yeej tsis muaj nyob rau hauv tej kev cai hauv Vajluskub Qub li lod? Yog Yexus hwm phau Vajluskub Qub, vim li cas Nws ho tsis ua raws li tej kev qhuab qhia no mas? Koj yuav tsum paub qhov twg los ua ntej, Vajtswv los sis phau Vajluskub! Twb yog tus Tswv ntawm hnub Xanpatau lawm, ua Nws tseem tsis yog tus Tswv ntawm phau Vajluskub thiab lod?

Tes hauj lwm uas Yexus ua tiav nyob rau lub sij hawm ntawm Vajluskub Tshiab ces pib tes hauj lwm tshiab: Nws tsis ua hauj lwm raws li tes hauj lwm ntawm Vajluskub Qub, los sis Nws tsis muab tej lus ntawm Yehauvas ntawm Vajluskub Qub coj los siv. Nws ua Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab Nws ua tes hauj lwm tshiab dua lawm, thiab tes hauj lwm uas siab dua txoj cai. Yog li ntawd, Nws hais tias: “Tsis txhob xav hais tias Kuv los rhuav tshem txoj kev cai, los sis cov xib fwb cev Vajtswv lus: Kuv tsis yog los rhuav tshem, tab sis los ua kom tiav.” Yog li ntawd, raws li tej uas Nws tau ua tiav hlo, ntau qhov kev qhuab qhia raug rhuav tshem nrog rau. Nyob rau ntawm hnub Xanpatau ces thaum Nws coj cov thwj tim mus hla ntawm lub hav noob qoob, lawv de thiab noj cov noob qoob; Nws tsis caiv raws li kev cai Xanpatau thiab hais tias “Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij.” Nyob rau lub sij hawm ntawd, raws li tej kev cai ntawm cov neeg Yixayee, ces leej twg los xij uas tsis caiv raws li kev cai Xanpatau ces yuav raug xuas pob zeb txawb kom tuag. Yexus, txawm li ntawd los xij, yeej tsis nkag mus rau lub tuam tsev los sis caiv raws li kev cai Xanpautau, thiab Nws tes hauj lwm tsis yog Yehauvas ua tiav nyob rau thaum lub sij hawm thaum Vajluskub Qub. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas Yexus uas tiav thiaj li tshaj txoj cai ntawm Vajluskub Qub lawm, nws siab dua nws, thiab tsis yog ua raws li nws. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus tsis ua hauj lwm raws li txoj cai ntawm Vajluskub Qub, thiab twb tau tsis ua raws li cov kev qhuab qhia ntawd lawm. Tab sis cov neeg Yixayee tseem tuav rawv phau Vajluskub ruaj ruaj thiab cem Yexus—qhov no tsis yog kev tsis lees txais Yexus tes hauj lwm lod? Niaj hnub no, lub ntiaj teb ntawm fab kev ntseeg kuj tseem tuav rawv phau Vajluskub ruaj ruaj, thiab ib txhia neeg hais tias, “Phau Vajluskub yog ib phau ntawv dawb huv, thiab nws yuav tsum raug nyeem.” Ib txhia hais tias, “Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsum tau tuav rawv mus ib txhis, phau Vajluskub Qub yog Vajtswv txoj kev cog lus rau cov neeg Yixayee, thiab yuav muab rhuav tshem tsis tau, thiab kev cai Xanpatau mas yuav tsum ua raws!” Lawv tseem tsis txaus luag thiab lod? Vim li cas Yexus ho tsis ua raws li kev cai Xanpatau mas? Nws tab tom ua kev txhaum lod? Leej twg thiaj li yuav to taub tej yam no kom thoob mas? Tsis hais tib neeg yuav nyeem phau Vajluskub li cas li, nws yuav tsis muaj hnub paub Vajtswv tes hauj lwm uas yog siv lub zog ntawm kev to taub li. Tsis yog lawv yuav tsis tau ib qho kev paub yam dawb huv txog Vajtswv nkaus xwb, tab sis lawv tej kev xav phem tseem haj yam yuav phem tshaj tuaj thiab, txog qhov uas lawv yuav pib tawm tsam Vajtswv. Yog nws tsis yog rau kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv niaj hnub no, tib neeg yuav ntsib kev puas tsuaj los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem, thiab lawv yuav tuag nyob rau hauv Vajtswv txoj kev rau txim.

Qhov Dhau Los: Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

Ntxiv Mus: Hais Txog phau Vajluskub (2)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No