Hais Txog phau Vajluskub (2)

Phau Vajluskub ces kuj hu ua phau Qub thiab phau Vajluskub Tshiab. Koj puas paub “vajluskub” yog hais txog dab tsi? Phau “vajluskub” nyob rau hauv phau Vajluskub Qub yog los ntawm Yehauvas cov lus cog tseg nrog cov neeg ntawm Yixayee thaum Nws tua cov neeg Iyiv thiab cawm cov neeg Yixayee los ntawm tus Falau. Muaj tseeb, qhov pov thawj ntawm qhov kev cog lus no ces yog tus me nyuam yaj cov ntshav uas pleev rau saum tus tab ntawm qaum qhov rooj, los ntawm qhov uas Vajtswv tsim muaj ib qho kev cog lus nrog tib neeg, qhov uas nws hais tias tag nrho cov uas muaj tus me nyuam yaj cov ntshav pleev rau ntawm tus tab saum qaum qhov rooj thiab tus ncej qhov rooj ces yog neeg Yixayee, lawv yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg, thiab tag nrho lawv sawv daws yuav rau Yehauvas zam (vim thaum ntawd ces Yehauvas tab tom yuav tua cov tub hlob ntawm Iyiv thiab cov yaj thiab cov nyuj uas xya thawj zag ntawd kom tag). Qhov kev cog lus no muaj ob theem ntsiab lus. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg los sis cov tsiaj txhu ntawm Iyiv yuav raug cawm los ntawm Yehauvas li; Nws yuav tua tag nrho lawv cov tub hlob thiab thawj zag yaj thiab nyuj. Yog li ntawd, nyob rau hauv ntau phau ntawv txog tej lus qhia txog yav tom ntej mas tau hais tias cov neeg Iyiv yuav raug rau txim hnyav kawg los ntawm qhov kev cog lus ntawm Yehauvas. Qhov no yog qhov kev cog lus thawj theem ntsiab lus. Yehauvas tua cov tub hlob ntawm Iyiv thiab tag nrho thawj zag tsiaj txhu, thiab Nws zam tag nrho cov neeg Yixayee, ces txhais tau hais tias tag nrho cov uas yog neeg ntawm daim av Yixayee ces thiaj raug Yehauvas saib xyuas xwb, thiab tag nrho ces yuav raug zam; Nws xav ua hauj lwm ntev ntev nrog rau lawv, thiab tsim muaj ib qho kev cog lus nrog lawv uas siv me nyuam yaj cov ntshav. Txij li thaum ntawd los mus, Yehauvas yuav tsis tua cov neeg Yixayee lawm, thiab hais tias lawv yuav yog Nws cov xaiv tseg mus ib txhis. Nyob rau ntawm kaum ob pab neeg ntawm Yixayee, Nws yuav pib ua Nws tes hauj lwm kom tag nrho Tiam Muaj Kev Cai, Nws yuav nthuav tawm tag nrho Nws tej kev cai rau cov neeg Yixayee, thiab xaiv ib co ntawm lawv ua cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov neeg txiav txim, thiab lawv yuav nyob rau qhov nruab nrab ntawm Nws tes hauj lwm. Yehauvas muaj ib qho kev cog lus nrog lawv: Tshwj tsis yog hais tias tiam ntawd hloov lawm, ces Nws tsuas yuav ua hauj lwm nrog rau cov xaiv tseg nkaws xwb. Yehauvas qhov kev cog lus mas hloov tsis tau li, vim nws yog ua nyob rau hauv cov ntshav lawm, thiab yog tsim muaj nrog rau Nws cov neeg xaiv tseg lawm. Qhov tseem ceeb tshaj, Nws tau xaiv ib qho ciaj ciam thiab ib daim phiaj uas zoo tsim nyog rau qhov kev pib ua Nws tes hauj lwm kom tag nrho tiam ntawd, thiab kom cov neeg pom hais tias qhov kev cog lus ntawd mas tseem ceeb kawg nkaus. Qhov no yog theem ob ntawm lub ntsiab lus ntawm qhov kev cog lus. Dhau ntawm phau Chiv Keeb, uas yog ua ntej ntawm qhov kev cog lus, tag nrho lwm phau ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ces yeej teev muaj Vajtswv tes hauj lwm nrog rau cov neeg Yixayee tom qab thaum tsim muaj qhov kev cog lus no lawm xwb. Muaj tseeb, yeej muaj kev tham txog Lwm Haiv Neeg qee zaus thiab, tab sis tag nrho ces, phau Vajluskub Qub teev muaj Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee xwb. Vim yog Yehauvas qhov kev cog lus nrog cov neeg Yixayee, cov ntawv uas sau thaum Tiam Muaj Kev Cai ntawd thiaj li hu ua phau Vajluskub Qub. Lawv yog hu raws li Yehauvas qhov kev cog lus nrog cov neeg Yixayee lawm.

Phau Vajluskub Tshiab ces yog hu los ntawm Yexus cov ntshav uas ntws rau saum tus ntoo khaub lig thiab Nws qhov kev cog lus rau tag nrho cov uas ntseeg Nws. Yexus qhov kev cog lus ces yog li no: Cov neeg uas ntseeg Nws ces yuav tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum vim yog cov ntshav uas Nws los ntawd, thiab yog li ntawd lawv yuav raug cawm dim, thiab rov yug dua tshiab los ntawm Nws, thiab yuav tsis yog neeg txhaum ntxiv lawm; cov neeg uas ntseeg Nws ces yuav tau txais Nws txoj hmoov hlub, thiab yuav tsis raug kev txom nyem nyob rau hauv dab teb tom qab lawv tuag lawm. Tag nrho cov ntawv uas sau nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yog sau tom qab qhov kev cog lus no, thiab tag nrho cov ntawv ntawd ces teev txog tes hauj lwm thiab tej lus hais tawm nyob rau hauv. Lawv mus tsis deb tshaj qhov kev cawm dim ntawm Tswv Yexus qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los sis qhov kev cog lus; lawv tag nrho puav leej yog cov ntawv uas sau los ntawm cov kwv tij nyob rau hauv tus Tswv uas tau muaj tej kev ntsib kev pom ntawd. Yog li ntawd, cov ntawv no kuj yog tis npe raws li ib qho kev cog lus thiab: Lawv raug hu ua phau Vajluskub Tshiab. Ob phau vajluskub no tsuas muaj Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab tsis muaj dab tsi txuas rau tiam kawg li. Yog li ntawd, phau Vajluskub thiaj li siv tsis tau dab tsi ntau rau cov tib neeg niaj hnub no ntawm tiam kawg. Qhov ntau tshaj plaws, ces nws tsuas ua ib qho chaw piv lus uas siv tau ib nyuag ntu xwb, tab sis tiag tiag ces nws tsuas muaj nuj nqis me me nkaus xwb. Tab sis cov neeg uas coj kev ntseeg nruj mas tseem muab nws saib muaj nuj nqis tshaj plaws li thiab. Lawv tsis paub phau Vajluskub; lawv tsuas paub yuav piav txog Vajluskub li cas xwb, thiab qhov tseem ntsiab ces yeej tsis paub txog nws qhov chiv keeb li. Lawv tus yam ntxwv rau phau Vajluskub ces yog: Txhua yam nyob rau hauv phau Vajluskub ces yog tag nrho, nws yeej tsis muaj tej yam tsis tshua yog los sis yuam kev li. Vim lawv twb xub txiav txim siab hais tias phau Vajluskub mas yog tag nrho thiab tsis muaj ib qho yuam kev li lawm, ces lawv kawm thiab tshuaj xyuas nws yam muaj siab kawg kiag li. Tes hauj lwm ntawm niaj hnub no mas tsis tau raug muab hais qhia ua ntej nyob rau hauv Vajluskub. Yeej tsis muaj ib qho hais txog tes hauj lwm ntawm kev txeeb tau nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj tshaj txhua txhia qhov chaw, vim qhov no yog tes hauj lwm tshiab tshaj plaws. Vim hais tias tiam ntawm tes hauj lwm txawv lawm, txawm yog Yexus Tus Kheej kiag los yeej tsis paub hais tias theem ntawm tes hauj lwm no yuav raug ua rau tiam kawg—thiab yog li ntawd yuav ua cas cov neeg nyob rau tiam kawg thiaj li yuav nrhiav tau theem ntawm tes hauj lwm no hauv phau Vajluskub los ntawm kev tshuaj xyuas nws?

Feem coob cov uas piav Vajluskub mas siv kev piv lus yam muaj chaw txawb chaw rau, thiab tsis muaj ib qho uas lawv tau ntsib tau pom kiag. Lawv tsuas siv tej kev xav yam muaj laj thawj coj los hais txog ntau yam xwb. Vim ib xyoos dhau ib xyoos, tsis muaj leej twg tau luag muab Vajluskub coj los phua tshawb xyuas, los sis hais “tsis tau” rau phau Vajluskub, vim phau ntawv no yog phau “ntawv dawb huv,” thiab tib neeg pe hawm nws li Vajtswv. Qhov no ces yeej tshwm sim li no los tau ntau txhiab xyoo lawm. Vajtswv tsis quav ntsej txog, thiab tsis muaj neeg tshawb nrhiav tau zaj dab neeg sab hauv ntawm phau Vajluskub. Peb hais tias saib phau Vajluskub muaj nuj nqis ces yog kev pe hawm mlom, tab sis tsis muaj ib tug ntawm cov ntseeg loj loj ntawd tau luag yuav saib nws li no li, thiab lawv yuav hais rau koj hais tias: “Kwv tij! Txhob hais li ntawd, qhov ntawd mas tsis zoo kiag li! Ua cas koj thiaj li yuav saib tsis tau Vajtswv?” Ntxiv mus ces lawv yuav ua lub ntsej muag tu tu siab: “Au Yexus tus muaj txoj kev hlub tshua, tus Tswv ntawm txoj kev cawm dim, kuv thov Koj zam txim rau nws tej kev txhaum, vim Koj yog tus Tswv uas hlub tib neeg, thiab peb sawv daws tau ua txhaum lawm, thov muaj kev khuv leej loj pub rau peb, amees.” Qhov no qhia tau hais tias lawv “coj kev ntseeg nruj” npaum li cas; yuav ua cas lawv thiaj yuav lees qhov tseeb tau yooj yim mas? Tej koj hais yuav hem lawv ntshai yam ruam qauj kawg. Tsis muaj leej twg tau luag xav hais tias phau Vajluskub mas raug dub tsuas los ntawm tib neeg tej tswv yim thiab tib neeg tej kev xav phem, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom qhov tsis yog no li. Qee yam ntawm tej uas nyob hauv Vajluskub ces yog tej tus neeg tej kev ntsib kev pom thiab kev paub, muaj qee yam ces yog kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig, thiab kuj muaj tej yam kev hloov ua cuav los ntawm tib neeg lub tswv yim thiab txoj kev xav. Vajtswv ib txwm tsis tau cuam tshuam rau tej yam no li, tab sis nws yeej muaj ib qho chaw kawg: Tej yam no tsis muaj peev xwm yuav tshaj tej tib neeg li sawv daws txoj kev xav, thiab yog lawv tshaj, ces lawv cuam tshuam thiab khuam kev rau Vajtswv tes hauj lwm. Qhov uas tshaj tib neeg li sawv daws txoj kev xav ces yog tes hauj lwm ntawm Ntxwgnyoog, vim nws tshem tib neeg tes dej num tawm, nws yog tes hauj lwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog taw qhia los ntawm Ntxwgnyoog, thiab nyob rau lub sij hawm no Vajntsujplig yuav tsis pub koj ua li ntawd. Qee lub sij hawm, ib co kwv tij thiab nkauj muam nug hais tias: “Kuv ua hauj lwm li-no-thiab-li-tod puas tau?” Kuv saib lawv tus yeeb yam thiab hais tias: “Tau kawg!” Kuj muaj ib txhia neeg uas hais tias: “Yog kuv ua hauj lwm li-no-thiab-li-tod, kuv tus yam ntxwv puas zoo li sawv daws li thiab?” Thiab Kuv hais tias: “Zoo kawg! Yeej zoo li sawv daws, zoo kiag li sawv daws ntag!” Lwm tus hais tias: “Kuv ua hauj lwm li no puas tau thiab?” Thiab Kuv hais tias: “Tsis tau!” Lawv hais tias: “Vim li cas nws ho ua tau tab sis kuv ho ua tsis tau?” Thiab Kuv hais tias: “Vim qhov koj tab tom ua ces yog los ntawm Ntxwgnyoog los, nws yog ib qho kev thab plaub, thiab lub hauv paus ntawm koj qhov kev txhawb siab yuam kev lawm.” Kuj muaj qee lub sij hawm uas tes hauj lwm mus tsis deb txaus, thiab cov kwv tij thiab nkauj muam tsis paub txog li. Ib txhia nug Kuv hais tias yog qee txoj kev ua hauj lwm twb tsis muaj teeb meem, thiab thaum Kuv pom lawv tej kev ua hais tias yuav tsis cuam tshuam tes hauj lwm ntawm yav pem suab, ces Kuv hais tias tsis muaj teeb meem. Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig muab ib qho ciaj ciam rau tib neeg; tib neeg tsis tas yuav ua txhua txhua yam kom raws nraim li Vajntsujplig tej kev xav, vim tib neeg muaj tej kev xav thiab kev qaug zog li sawv daws, thiab lawv muaj qee yam uas cev nqaij daim tawv xav tau, lawv muaj teeb meem tiag tiag, thiab nyob rau hauv lawv lub hlwb yog tej kev xav uas lawv yeej tsis muaj kev tswj tau hlo li. Txhua yam uas Kuv kom tib neeg ua yeej muaj chaw kawg. Ib txhia ntseeg Kuv cov lus hais tias hais tsis tau kom meej meej, hais tias Kuv kom lawv ua li ub li no—qhov ntawd ces yog vim koj tsis to taub hais tias yeej muaj ib qho ciaj ciam uas haum rau tej uas Kuv kom yuav tsum ua. Yog zoo li qhov koj xav—yog Kuv muab qee yam lus txib rau tib neeg yam tsis muaj kev zam li thiab yuav tseev kom lawv ua kom tau tiav hlo rau tib qho yeeb yam nkaus xwb—ces qhov no yuav tsis ua hauj lwm. Qhov no ces yog yuav kom ua tej yam uas tsis muaj hnub ua tau, thiab qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg tes hauj lwm, tsis yog qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Vajtswv tes hauj lwm yog ua raws li tib neeg tej xwm txheej tiag tiag thiab ua raws li lawv lub peev xwm xeeb txawm. Qhov no kuj yog qhov tseem ntsiab ntawm kev tshaj txoj moo zoo: Koj yuav tsum maj mam ua mus, cia nws maj mam khiav mus raws li ntuj tsim; tsuas yog thaum koj hais qhov tseeb rau ib tug neeg twg ces yuav pom tau meej meej hais tias lawv to taub, thiab tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas lawv thiaj li yuav muaj cuab kav muab phau Vajluskub tso tseg. Yog Vajtswv tsis ua theem ntawm hauj lwm no, leej twg thiaj li yuav muaj peev xwm los hloov tej yam uas ib txwm ua no mas? Leej twg thiaj muaj peev xwm ua tes hauj lwm tshiab, leej twg thiaj muaj peev xwm nrhiav ib txoj kev tshiab nyob sab nraud ntawm phau Vajluskub? Vim tib neeg txoj kev xav phem uas ib txwm muaj thiab txoj kev coj zoo raws lub hwj chim mas loj dhau heev lawm, ces yog lawv tus kheej xwb ces thiaj tsis muaj peev xwm muab tej ntawd tso tseg tau, los sis lawv tsis muaj lub siab tawv txaus yuav ua li ntawd. Qhov ntawd ces twb tsis tau hais txog qhov uas cov neeg niaj hnub no tau raug txhom tuav tseg los ntawm ob peb lo nyuag lus tuag hauv Vajluskub, cov lus uas tau muab tau lawv lub siab lawm. Lawv yuav ua cas kam muab Vajluskub tso tseg mas? Lawv yuav ua cas kam lees txais ib txoj kev tshiab uas nyob sab nraud ntawm Vajluskub mas? Qhov ntawd ces tshwj tsis yog hais tias koj muaj peev xwm hais tau meej meej txog zaj dab neeg sab hauv ntawm phau Vajluskub thiab tej tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, ces kom tag nrho cov neeg ntseeg—ces yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws li. Qhov no ces vim yog txhua tus nyob rau hauv txoj kev ntseeg hwm phau Vajluskub, thiab pe hawm nws li Vajtswv, lawv kuj tseem sim muab Vajtswv xauv tseg rau hauv phau Vajluskub, thiab nws kuj tseem yog hais tias lawv tsuas ua tau lawv tej hom phiaj tiav hlo thaum lawv muab Vajtswv rov ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ib zaug ntxiv thiab.

Qhov Dhau Los: Hais Txog phau Vajluskub (1)

Ntxiv Mus: Hais Txog phau Vajluskub (3)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No