XII. Cov Lus txog Txoj Kev Cai Siab Tshaj Plaws, Cov Kev Cai Tswj Fwm thiab Cov Kev Cai ntawm Tiam Vajtswv Los Kav

595. Tes hauj lwm uas Kuv npaj mas yeej mus tas zog lawm tom hauv ntej yam tsis nres ib pliag hlo li. Tau tsiv los mus rau Tiam Lub Nceeg Vaj lawm, thiab tau coj nej los mus rau Kuv lub nceeg vaj los ua Kuv cov neeg lawm, ces Kuv yuav muaj ib qho ntxiv uas yuav txib kom nej ua; qhov ntawd ces yog hais tias, Kuv yuav pib tshaj tawm kom nej paub txog tsab cai siab tshaj plaws ua Kuv yuav siv los kav tiam no:

Vim nej raug hu ua Kuv cov neeg lawm, nej yuav tsum muaj cuab kav qhuas Kuv lub npe; qhov ntawd ces yog, sawv ua tim khawv nyob rau thaum raug kev sim siab. Yog leej twg npaj yuav ua txuj ntxias Kuv thiab zais qhov tseeb tsis qhia Kuv, los sis ua tej yam poob ntsej poob muag tom Kuv nrab qaum, cov neeg ntawd yuav, yam tsis muaj kev zam li, raug ncaws tawm thiab tshem tawm ntawm Kuv lub tsev mus nyob tos Kuv mam li saib xyuas lawv. Cov uas tsis ua lub siab ncaj thiab tsis coj li tej me tub me nyuam rau Kuv yav tag dhau los, thiab cov uas rov sawv los tab meeg txiav txim rau Kuv—lawv, tib si, yuav raug ncaws tawm ntawm Kuv lub tsev mus. Cov uas yog Kuv cov neeg mas yuav tsum muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav thiab nrhiav kev paub txog Kuv tej lus. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas Kuv thiaj li yuav qhia kom paub, thiab lawv thiaj li yuav tau nyob hauv Kuv txoj kev coj qhia thiab kev qhuab qhia tiag tiag, yuav tsis raug qhuab ntuas teem txim. Cov uas, tsis ua kom pom hais tias yeej muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav, rau siab ntso npaj rau lawv tus kheej lub neej yav pem suab xwb—qhov ntawd ces yog, cov uas tsis npaj lawv tej kev ua kom haum Kuv lub siab, tab sis tsuas yog cev tes thov xwb—cov tsiaj zoo li neeg thov khawv no ces Kuv yeej yuav tsis muaj hnub siv hlo li, vim txij kiag thaum lawv yug los, lawv yeej tsis paub dab tsi txog kev txawj xav rau Kuv tej nra hnyav ntawd li. Lawv yog cov neeg uas tsis muaj kev xav li lwm tus li; cov neeg ntawd ces yog txom nyem los ntawm “tsis tau zaub mov txaus” rau saum lub hlwb, thiab yuav tsum mus tsev mus noj “zaub mov” ntxiv. Kuv tsis muaj dab tsi siv txog cov neeg zoo li ntawd. Nyob rau hauv Kuv cov neeg, txhua tus yuav tsum tau paub Kuv ua ib qho dej num ua kom pom mus kom txog qhov kawg, ib yam nkaus li noj mov, hnav ris tsho, thiab pw tsaug zog, tej yam uas yus tsis muaj hnub yuav nov qab ib pliag li, es kom txog thaum kawg, kev paub Kuv ces kom yog tej yam yus paub zoo npaum nkaus li noj mov—tej yam uas nej ua tau yam tsis siv zog hlo li, nrog rau txhais tes uas xyaum ua. Hos hais txog cov lus uas Kuv hais, txhua lo twg mas yuav tsum tau ntseeg kom kawg kawg thiab khaws mus siv kom tag nrho; tsis txhob tsuas lam khaws mus siv ib nyuag nrab kom tag kev tag cai nkaus xwb. Leej twg los xij uas tsis mloog Kuv cov lus ces yuav muab xam hais tias tawm tsam Kuv ncaj qha; leej twg los xij uas tsis noj Kuv tej lus, los sis tsis nrhiav kev kawm kom paub lawv, ces yuav raug xam hais tias tsis quav ntsej txog Kuv, ces yuav raug cheb tawm ncaj qha ntawm lub plag tsev ntawm Kuv lub tsev mus. Qhov no mas vim yog, ib yam li Kuv twb tau hais yav tag los lawm, qhov Kuv xav tau tsis yog neeg coob, tab sis yog cov zoo xwb. Ntawm ib puas leej neeg twg, yog muaj ib leeg muaj peev xwm paub Kuv los ntawm Kuv cov lus, ces Kuv yeej txaus siab muab cov seem cuam pov tseg es tsom ntsoov qhia kom tig ras to taub thiab qhia kom paub qhov tseeb rau tus ib leeg no. Los ntawm qhov no los ces nej yeej pom hais tias nws tsis yog hais tias muaj neeg coob ces txawm yuav ua tau kom Kuv tshwm sim los sis txawm yuav ua tau lub neej li Kuv. Qhov kuv xav tau ces yog cov mog (txawm hais tias tej res npluag txawm tsis muaj noob puv heev los xij) thiab tsis yog cov txhauv (txawm hais tias tej res npluag txawm yuav muaj noob puv nkaus kom txaus qhuas npaum li cas los xij). Hos hais txog cov uas tsis quav ntsej nrhiav, tab sis yog cov uas tsuas nyob yam niag tub nkeeg ntsuav, lawv yuav tsum cia li tawm lawv mus ntsiag to xwb; Kuv tsis xav pom lawv ntxiv dua lawm, tsam lawv pheej coj kev poob ntsej poob muag los rau Kuv lub npe ntxiv mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 5

596. Kuv yuav tsis maj rau txim rau ib tug twg li, los yog Kuv yuav ua tsis ncaj rau ib tug twg li—Kuv yeej ua ncaj ncees rau txhua tus. Kuv yeej hlub Kuv cov tub tiag tiag, thiab Kuv yeej ntxub cov ua phem uas tawm tsam Kuv tiag tiag; qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus tom qab tej uas Kuv tau ua lawm. Txhua tus ntawm nej yuav tsum muaj tej kev to taub no nyob hauv Kuv tej kev cai tswj hwm; yog nej tsis muaj, ces nej yuav tsis muaj ib nyuag qhov ntshai li, thiab yuav ua dog ua dig rau Kuv. Nej kuj yuav tsis paub tias Kuv xav ua yam dab tsi kom tiav, yam dab tsi Kuv xav ua kom tag, yam dab tsi Kuv xav tau, los sis hom neeg twg uas Kuv lub nceeg vaj xav tau.

Kuv tej kev cai tswj hwm yog li no:

1) Tsis hais koj yog leej twg li, yog koj cuam tshuam Kuv rau hauv koj lub siab, koj yuav raug txiav txim.

2) Cov uas Kuv twb xaiv tseg lawm yuav raug qhuab qhia tam sim ntawd rau yam uas lawv xav yuam kev.

3) Kuv yuav muab cov uas tsis ntseeg Kuv tso rau ib sab. Kuv yuav cia lawv hais lus thiab coj ua dog ua dig kom txog thaum kawg, thaum Kuv yuav ua tib zoo rau txim thiab xaiv lawv tawm.

4) Kuv yuav soj qab thiab tiv thaiv cov uas ntseeg Kuv txhua lub sij hawm. Txhua lub sij hawm Kuv yuav pub lub neej rau lawv uas yog txoj kev cawm dim. Cov neeg no yuav tau Kuv txoj kev hlub, thiab lawv yuav tsis plam thiab poob lawv txoj hau kev li. Ib qho kev qaug zog lawv muaj tsuas yog ib vuag dua xwb, thiab Kuv yuav tsis cim ntsoov lawv tej kev qaug zog li.

5) Cov uas lam ua li ntseeg xwb, tab sis yeej tsis ntseeg tiag—cov uas ntseeg tias yeej muaj ib tug Vajtswv tab sis nws tsis nrhiav Khetos li, txawm li ntawd los nws tsis tawm tsam li—cov no yog cov tib neeg tsis tsim nyog tshaj, thiab los ntawm Kuv tej dej num, Kuv yuav ua kom lawv pom meej meej. Txoj kev ntawm tej uas Kuv ua, Kuv yuav cawm cov neeg no thiab coj lawv rov qab los.

6) Cov tub hlob, cov uas xub txais yuav Kuv lub npe, yuav tau koob hmoov! Kuv yuav muab yam koob hmoov zoo tshaj plaws rau nej, cia kom nej txaus siab kawg nej lub siab lub ntsws; tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav los cheem tau qhov no li. Txhua yam no yeej muaj npaj tseg rau nej lawm, vim qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj hwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 56

597. Tam sim no Kuv tshaj tawm cov kev cai tswj fwm ntawm Kuv lub teb chaws: Txhua yam yog nyob hauv Kuv txoj kev txiav txim, txhua yam nyob hauv Kuv txoj kev ncaj ncees, txhua yam nyob hauv Kuv qhov muaj hwj chim tshaj, thiab Kuv ua Kuv txoj kev ncaj ncees mus rau txhua tus. Cov neeg uas hais tias lawv ntseeg Kuv tab sis, nyob tob puag hauv nruab siab, tawm tsam Kuv, los sis cov neeg uas lawv lub siab tau tso Kuv tseg lawm, yuav raug ncaws tawm mus—tab sis txhua yam no yog nyob hauv Kuv tus kheej lub sij hawm zoo. Cov neeg uas hais lus thuam txog Kuv, tab sis hauv ib txoj hau kev uas lwm tus tsis paub, yuav tuag tam sim ntawd (lawv yuav piam sij ntawm sab ntsuj plig, lub cev, thiab tus ntsuj hlau). Cov neeg uas tsim txom los sis tsis ua phooj ywg rau Kuv cov hlub yuav raug txiav txim tam sim ntawd los ntawm Kuv txoj kev npau taws. Qhov no txhais tau tias cov neeg uas khib xeeb cov uas Kuv hlub, thiab tus uas xav tias Kuv tsis ncaj ncees, yuav raug muab cob rau cov uas Kuv hlub txiav txim. Txhua tus uas muaj kev coj zoo, yooj yim, thiab ncaj ncees (suav nrog cov uas tsis muaj kev txawj ntse), thiab tus uas saib Kuv nrog tib-txoj kev xav lub siab dawb paug xwb, txhua tus yuav nyob hauv Kuv lub teb chaws. Cov uas tsis tau txais kev cob qhia—txhais tias, cov neeg uas siab dawb uas tsis muaj kev txawj ntse thiab kev to taub tob—yuav muaj hwj chim nyob hauv Kuv lub teb chaws. Txawm li cas los xij, lawv kuj tau raug saib xyuas thiab rhuav tshem. Tias lawv tsis tau dhau kev cob qhia tsis raug saib tias yog yam dog dig kiag li. Tiam sis, nws yog los ntawm tej yam no uas Kuv yuav qhia sawv daws txog Kuv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab Kuv txoj kev txawj ntse. Kuv yuav ncaws tawm txhua tus uas tseem ua xyem xyav rau Kuv; Kuv tsis xav tau ib tug ntawm lawv (Kuv ntxub cov neeg uas tseem ua xyem xyav rau Kuv ntawm lub sij hawm zoo li no). Los ntawm txoj hau kev cov hauj lwm uas Kuv ua thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, Kuv yuav qhia rau cov neeg siab dawb qhov kev xav tsis thoob ntawm Kuv kev ua, ua rau lawv muaj kev txawj ntse, kev to taub tob, thiab kev loj hlob thoob tsib. Kuv kuj tseem yuav ua kom cov neeg dag raug rhuav tshem kiag tam sim ntawd los ntawm Kuv txoj kev ua uas xav tsis thoob. Tag nrho cov tub hlob uas tau xub lees txais Kuv lub npe lawm (txhais tias cov neeg dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam, siab dawb) yuav yog thawj cov uas nkag los rau lub teb chaws thiab kav txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg nrog Kuv, kav tam li cov vaj ntxwv nyob hauv lub teb chaws thiab txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg (qhov no hais txog tag nrho cov tub hlob hauv lub teb chaws, thiab tsis muaj lwm tus lawm). Cov neeg ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg uas tau raug txiav txim, thiab cov uas tau hloov siab lees txim, yuav nkag mus rau Kuv lub teb chaws los ua Kuv cov neeg, hos cov neeg tawv ncauj thiab tsis hloov siab lees txim yuav raug pov rau hauv lub qhov ntuj (kom piam sij mus ib txhis). Qhov kev txiav txim nyob rau hauv lub teb chaws yuav yog qhov kawg, thiab nws yuav yog Kuv qhov kev yaug thoob plaws lub ntiaj teb kom dawb huv. Thaum ntawd yuav tsis muaj kev tsis ncaj ncees, kev tu siab, kua muag, los sis kev quaj ntsuag, thiab, ntxiv mus, yuav tsis muaj dua lub ntiaj teb no mus ntxiv lawm. Txhua yam yuav yog kev qhia txog ntawm Khetos, thiab txhua yam yuav yog Khetos lub teb chaws. Lub yeeb koob zoo li ntawd! Lub yeeb koob zoo li ntawd!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 79

598. Tam sim no Kuv tshaj tawm Kuv cov kev cai tswj fwm rau nej (pib siv txij hnub lawv tshaj tawm, muab txoj hauj lwm kev rau txim sib txawv rau cov neeg sib txawv):

Kuv khaws Kuv cov lus cog tseg, thiab txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes: Tus twg los xij uas tsis tshua ntseeg, tus ntawd yeej yuav raug tua pov tseg. Tsis muaj chaw rau kev ua twb zoo xav txog; lawv yuav raug muab tua pov tseg kiag tam sim ntawd, kom tshem tau Kuv lub siab ntxub. (Txij no mus tau paub tseeb tias txhua tus uas raug tua yuav tsum tsis yog mej zeej hauv Kuv lub teb chaws, thiab yuav tsum yog Ntxwnyoog caj ces.)

Ua thawj cov tub hlob, nej yuav tsum ua nej txoj hauj lwm thiab ua kom tiav nej tes dej num kom zoo, thiab tsis ua qhov tsis zoo. Nej yuav tsum muab nej tus kheej zwm rau Kuv cov kev npaj cawm tib neeg, thiab txhua qhov chaw uas nej mus, nej yuav tsum ua tim khawv zoo rau Kuv thiab qhuas Kuv lub npe. Tsis txhob ua tej yam txaj muag; ua piv txwv rau Kuv txhua tus tub thiab Kuv cov neeg. Tsis txhob ua neeg quav yeeb quav tshuaj ib zaug li: Koj yuav tsum nco ntsoov tshwm ua ntej txhua tus neeg muaj lub koob meej ntawm thawj cov tub, thiab tsis txhob ua li tus qhev; hloov qhov no, koj yuav tsum mus tom ntej yam tsa tob hau siab ntshuas. Kuv hais kom nej qhuas Kuv lub npe, kom tsis txhob ua rau Kuv lub npe poob ntsej muag. Cov neeg uas yog cov tub hlob muaj lawv tus kheej lub luag hauj lwm, thiab tsis tuaj yeem ua txhua yam. Nov yog lub luag hauj lwm uas Kuv muab rau nej, thiab nws tsis yog yuav tsum yog zam. Koj yuav tsum fij tag nrho nej tus kheej lub siab, nrog tag nrho nej lub siab ntsws thiab nej lub zog, ua kom tau raws li qhov uas Kuv tau muab rau nej.

Txij hnub no mus, thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, lub luag hauj lwm ntawm kev saib xyuas tag nrho Kuv cov tub thiab tag nrho Kuv cov neeg yuav raug muab rau Kuv cov tub hlob los ua kom tiav, thiab Kuv yuav rau txim txhua tus uas tsis muaj peev xwm muab lawv lub siab thiab lub ntsws los ua kom tiav. Nov yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Kuv yuav tsis zam thiab tsis ua yooj yim rau leej twg tab txawm yog Kuv cov tub hlob los xij.

Yog muaj ib tug twg ntawm Kuv cov tub los sis hauv Kuv cov neeg uas thuam thiab saib tsis tau ib tug ntawm Kuv cov tub hlob, Kuv yuav rau txim hnyav heev rau lawv, rau qhov Kuv cov tub hlob yug sawv cev rau Kuv tus kheej; qhov uas ib tug ua rau lawv, lawv ua ib yam li ntawd rau Kuv. Nov yog qhov hnyav tshaj ntawm Kuv li kev cai tswj fwm. Kuv yuav tso Kuv cov tub hlob los, raws li lawv lub siab xav, siv Kuv txoj kev ncaj ncees tawm tsam ib tug ntawm Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg uas ua txhaum txoj cai no.

Kuv yuav maj mam tso tseg txhua tus uas hwm txog Kuv tsis zoo thiab tsuas yog tsom rau Kuv cov zaub mov, khaub ncaws thiab pw tsaug zog nkaus xwb, tsuas yog koom nrog rau Kuv qhov xwm txheej sab nraud xwb thiab tsis muaj kev xav txog rau Kuv lub nra, thiab tsis quav ntsej los ua lawv txoj hauj lwm kom raug. Qhov no yog qhia ncaj qha mus rau txhua tus neeg uas muaj lub pob ntseg.

Leej twg los xij uas ua tiav kev ua hauj lwm rau Kuv yuav tsum mloog lus yam tsis muaj kev yws daws dom. Ceev faj, los sis tsis yog li ntawd Kuv yuav txhem koj tawm. (Nov yog tsab kev cai lij choj ntxiv.)

Kuv cov tub hlob yuav tsum txais tus nqaj hlau txij no mus thiab pib siv Kuv txoj cai los tswj fwm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, los taug kev nrog txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, thiab los ua Kuv txoj kev txiav txim, kev ncaj ncees, thiab hwj chim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg. Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg yuav ntshai Kuv, qhuas Kuv, txhawb Kuv lub siab, thiab qhuas Kuv yam tsis tso tseg hlo li, vim Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tau ua tiav lawm thiab Kuv cov tub hlob tau los nrog Kuv kav.

Nov yog ib feem ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm; tom qab no, Kuv yuav qhia lawv rau nej thaum kev ua hauj lwm pib ua mus. Los ntawm txoj cai tswj fwm saum toj saud, nej yuav pom qhov nrawm uas Kuv ua Kuv li hauj lwm, thiab seb Kuv txoj hauj lwm tau mus txog theem twg lawm. Qhov no yuav yog kev lees paub.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 88

599. Kaum Txoj Cai Kev Uas Yuav Tsum Tau Mloog los ntawm Cov Tib Neeg Uas Vajtswv tau Xaiv Tseg hauv Tiam Lub Nceeg Vaj

(Ib Tshooj Uas Xaiv Los Ntawm Vajtswv Txoj Lus)

1) Tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tus loj dua, los sis tsis txhob qhuas nws tus kheej siab dua. Nws yuav tsum pe hawm thiab qhuas Vajtswv.

2) Ua txhua yam uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv tes dej num thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas cuam tshuam rau kev txaus siab ntawm Vajtswv tes dej num. Pov thaiv Vajtswv lub npe, Vajtswv tej lus tim khawv, thiab Vajtswv tes dej num.

3) Cov nyiaj, cov khoom siv, thiab txhua tsav yam hauv Vajtswv tsev yog cov uas tib neeg yuav tsum muab rau. Tej zaum yuav tsis muaj ib tug tib neeg txaus siab rau li tab sis tus pov thawjthiab Vajtswv, rau tib neeg cov khoom fij yog rau kev txaus siab ntawm Vajtswv. Vajtswv tsuas yog muab cov no faib rau tus pov thawjxwb; tsis muaj ib tug twg uas tsim nyog los yog muaj cai txaus siab rau ib qho ntawm lawv. Txhua yam uas tib neeg muab (suav nrog cov nyiaj thiab cov khoom siv uas tuaj yeem txaus siab) tau muab rau Vajtswv, tsis yog muab rau tib neeg, thiab yog li tej yam no yuav tsum tsis yog ua kev txaus siab rau tib neeg; yog tias tib neeg yog tus txaus siab rau lawv, ces nws yuav yog nyiag cov khoom fij no. Txhua tus tib neeg uas ua qhov no yog ib tug Yudas, ntxiv rau qhov ua tus neeg ntxeev siab, Yudas kuj tau pab nws tus kheej rau yam uas tau muab tso rau hauv lub hnab nyiaj.

4) Tib neeg muaj tus moj yam uas ua siab tsis ncaj thiab muaj tej kev xav ntau. Zoo li no, nws yog qhov txwv tsis pub rau ob tus tswv cuab ntawm poj niam thiab txiv neej los ua hauj lwm ua ke yam tsis muaj leej twg nrog thaum ua dej num rau Vajtswv. Yog leej twg raug tshawb pom ua li ntawd yuav raug ntiab tawm, yam tsis muaj kev zam.

5) Tsis txhob xa kev txiav txim rau Vajtswv los sis kev sib tham tej teeb meem txog Vajtswv. Ua raws li qhov uas tib neeg yuav tsum ua, thiab hais raws li yam uas tib neeg yuav tsum hais, thiab tsis txhob ua dhau cai los sis tsis txhob hla dhau ciam. Saib xyuas koj tus kheej tus nplaig thiab saib xyuas qhov chaw koj mus, zam tsis txhob ua tej yam uas yuav ua rau Vajtswv tus moj yam chim.

6) Ua yam uas yuav tsum tau ua los ntawm tib neeg, thiab ua koj cov luag hauj lwm, thiab ua kom koj cov luag hauj lwm tiav, thiab tuav koj tes hauj lwm. Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muab koj cov kev pab rau Vajtswv tes dej num; yog koj tsis muab, ces koj tsis tsim nyog tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab tsis tsim nyog nyob hauv Vajtswv tsev neeg.

7) Hauv kev ua hauj lwm thiab cov teeb meem ntawm pawg ntseeg, dhau li kev mloog Vajtswv lus lawm, ua raws li cov lus taw qhia ntawm tus tib neeg uas raug siv los ntawm tus Vajntsujplig hauv txhua yam. Txawm tias qhov kev ua txhaum cai me ntsis xwb los yog qhov txais yuav tsis tau kiag li. Ua neeg ncaj rau koj txoj kev ua raws, thiab tsis soj ntsuam qhov raug los sis tsis raug; qhov yog los sis qhov tsis yog tsis muaj dab tsi ua rau koj. Koj yuav tsum txhawj txog koj tus kheej kom muaj kev mloog lus puv ntoob nkaus xwb.

8) Cov tib neeg ua ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Nws. Tsis txhob tsa los yog ntsia rau ib tug tib neeg twg; tsis txhob muab Vajtswv tso ua ntej, lwm tus tib neeg uas koj nrhiav rau zeeg ob, thiab koj tus kheej rau zeeg peb. Yuav tsum tsis muaj ib tug tib neeg twg tswj ib qho chaw hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsum tsis txhob xav txog tib neeg—tshwj xeeb yog cov koj hwm—kom sib luag nrog Vajtswv los sis ua kom nws sib txig sib luag nrog Nws. Qhov no yog yam uas nyiaj tsis tau rau Vajtswv.

9) Tswj koj cov kev xav kom nyob rau hauv tes dej num ntawm pawg ntseeg. Muab txoj kev cia siab ntawm koj cev nqaij daim tawv tso rau ib sab, txiav txim siab txog teeb meem hauv tsev neeg, mob siab rau muab koj tus kheej lub siab tag nrho rau Vajtswv tes dej num, thiab muab Vajtswv tes dej num tso ua ntej thiab ua koj lub neej tuaj tom qab. Nov yog kev coj noj coj ua ntawm ib tug neeg dawb huv.

10) Tej txheeb ze uas tsis muaj kev ntseeg (koj cov me nyuam, koj tus txiv los sis tus poj niam, koj cov viv ncaus los sis koj niam thiab koj txiv, thiab lwm tus) yuav tsum tsis txhob raug yuam mus rau tom tsev teev hawm. Vajtswv tsev neeg tsis yog muaj tswv cuab tsawg, thiab tsis tas yuav ntxias cov neeg siv tsis tau. Txhua tus uas tsis zoo siab ntseeg yuav tsum tsis txhob raug coj mus rau tom tsev teev hawm. Txoj kev cai no yog qhia rau txhua tus tib neeg. Nej yuav tsum xyuas, saib xyuas, thiab sib ceeb toom kom txhua tus nco qhov teeb meem no; tsis pub kom muaj ib tus twg ua txhaum nws. Txawm hais tias cov txheeb ze uas tsis ntseeg nkag mus hauv tsev teev hawm yam tsis txaus siab hlo, lawv yuav tsum tsis txhob tau txais phau ntawv los sis tsis txhob muab npe tshiab; cov tib neeg zoo li no tsis yog Vajtswv tsev neeg, thiab lawv txoj kev nkag mus hauv lub tsev teev hawm yuav tsum raug cheem los ntawm txhua txoj hau kev uas tsim nyog. Yog tias muaj teeb meem rau lub tsev teev hawm vim muaj kev cuam tshuam ntawm tej dab, ces koj tus kheej yuav raug ntiab tawm los sis yuav muaj kev txwv rau koj. Muab hais luv luv tias, txhua tus tib neeg muaj lub luag hauj lwm hauv qhov teeb meem no, txawm li cas los koj yuav tsum tsis txhob ua dog dig, los sis tsis txhob siv nws los daws tej teeb meem ntawm yus ntiag tug.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv

600. Tib neeg yuav tsum ua raws li tej hauj lwm ntau uas lawv yuav tsum ua. Qhov no yog tej yam neeg yuav tsum ua thiab qhov no yog yam lawv yuav tsum ua kom tshwm sim tuaj. Cia Vajntsujplig ua tej yam uas Vajntsujplig yuav tsum tau ua; tib neeg tsis nyob hauv, tib neeg yuav tau ua raws li yam uas tib neeg yuav tsum ua, uas tsis muaj feem xyuam txog Vajntsujplig. Nws tsis muaj dab tsi tab sis tib neeg yuav tsum tau ua, thiab yuav tau ua raws nraim xws li qhov lus txib, zoo nkaus li ua raws nraim li nyob hauv txoj cai nyob hauv Vajluskub Qub. Txawm tias tam sim no tsis yog Tiam Muaj Kev Cai los, yeej tseem muaj ntau lo lus yuav tau ua raws xws nkaus li tej lus hais hauv Tiam Muaj Kev Cai. Cov lus no tsis yog cia Vajntsujplig ua tus muab tawm los xwb, tab sis, yog tej yam uas tib neeg yuav tau ua raws li hais. Piv txwv: Koj yuav tsum txob txiav txim rau tes dej num tus Vajtswv uas muaj qab hau ua. Koj yuav tsum txhob tawm tsam tus neeg ua Vajtswv ua tim nkawv rau. Nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, nej yuav tau nyob nej qhov chaw thiab txhob ua tej yam tsis yog. Nej yuav tau hais lus ncaj nruab nrab, thiab nej cov lus thiab tej nej ua yuav tsum ua raws li qhov uas tus neeg ua tim khawv rau Vajtswv qhia. Nej yuav tau fwm Vajtswv tej lus tim khawv. Nej yuav tau txhob kav liam Vajtswv tes dej num thiab cov lus tawm ntawm Nws lub cauj los. Nej yuav tau txhob qog lub suab thiab lub hom phiaj ntawm Vajtswv tej lus. Nyob sab nraud, nej yuav tau txhob ua tej yam uas tawm tsam tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau. Thiab lwm yam ntxiv. Tej no yog yam txhua tus neeg yuav tau ua raws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lus Txib ntawm Tiam Tshiab

601. Hnub no, tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb tshaj rau tib neeg ua raws dua li cov nram qab no: Koj yuav tsum txhob yuam tus Vajtswv uas sawv nyob ntawm koj qhov muag pom, los sis zais ib yam dab tsi ntawm Nws. Koj yuav tsum txhob hais tej lus phem los sis lus khav theeb nyob ntawm tus Vajtswv nyob ntawm koj xub ntiag. Koj yuav tsum txhob dag tus Vajtswv uas koj qhov muag pom los ntawm tej lus qab zib thiab hais lus ncaj ncees kom tau Nws txoj kev ntseeg siab. Koj yuav tsum txhob ua tej yam tsis tseeb nyob ntawm Vajtswv xub ntiag. Koj yuav tsum mloog txhua yam uas hais tawm ntawm Vajtswv lub cauj los, thiab yuav tsum txhob tiv, tawm tsam, los sis cav nrog Nws cov lus. Koj yuav tsum txhob txhais cov lus tawm ntawm Vajtswv lub cauj los raws li koj pom zoo. Koj yuav tsum saib koj tus nplaig kom zam dhau qhov nws ua rau koj poob rau cov neeg phem cov kev ntxias. Koj yuav tsum saib koj cov kauj ruam mus kev kom txhob hla dhau cov cwj ciam Vajtswv npaj rau koj. Yog tias koj hla dhau, qhov no yuav ua rau koj sawv nyob Vajtswv qhov chaw thiab hais tej lus uas yog lus khav theeb thiab saib yus tseem ceeb, thiab ces Vajtswv yuav tsis nyiam koj kiag li. Koj yuav tsum txhob lam tau lam nthuav tej lus uas hais tawm ntawm Vajtswv lub ncauj los, tsam ces lwm tus thuam luag koj thiab tej dab phem ua rau koj zoo li ib tug ruam. Hnub no koj yuav tsum mloog tag nrho Vajtswv tes dej num. Txawm tias koj tsis nkag siab los, koj yuav tsum txhob txiav txim rau nws; qhov koj ua tau yog nrhiav thiab cog kev phooj ywg. Tsis muaj ib tug neeg yuav hla dhau Vajtswv lub hom phiaj ua nws pib. Koj ua tsis tau dab tsi ntau tshaj li ua dej num rau tus Vajtswv niaj hnub no los ntawm qhov koj yog tib neeg. Koj tsis muaj peev xwm qhia tus Vajtswv niaj hnub no los ntawm qhov koj yog tib neeg—yog koj ua li mas yog qhov yuam kev lawm. Tsis muaj ib tug uas nyob tib neeg qhov chaws es Vajtswv ua tim khawv rau; nyob hauv koj cov lus, tej yam koj ua, thiab nyob puag hauv tej kev xav, koj nyob tib neeg qhov chaw. Qhov no yog qhov yuav tau ua raws, nws yog lub luag hauj lwm ntawm tib neeg, thiab tsis muaj ib tug yuav hloov tau; yog sim hloov ces yuav yuam tej kev cai. Qhov no txhua leej txhua tus yuav tau nco ntsoov.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lus Txib ntawm Tiam Tshiab

602. Txhua kab lus uas Kuv hais tawm yog muaj hwj chim thiab kev txiav txim, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau Kuv cov lus li. Thaum twg Kuv cov lus raug muab tawm los, tej khoom yeej raug ua tiav raws li Kuv cov lus; qhov no yog Kuv tus yam ntxwv. Kuv cov lus yog lub hwj chim thiab tus twg uas kho lawv ua tub qaug Kuv kev qhuab ntuas, thiab Kuv yuav tsum ntaus lawv. Nyob rau hauv cov teeb meem loj lawv coj kev puas tsuaj los ntawm lawv tus kheej lub neej thiab lawv mus rau Dab Teb, los yog mus rau hauv qhov ntuj. Nov yog tib txoj hau kev uas Kuv saib xyuas tib neeg xwb, thiab tib neeg tsis muaj txoj hau kev los hloov nws—no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Nco ntsoov qhov no! Tsis pub ib tug neeg twg ua txhaum Kuv txoj kev cai tswj fwm li; txhua yam yuav tsum ua kom tiav raws li Kuv txoj kev xav! Yav dhau los, Kuv ua yooj yim heev rau nej thiab nej tsuas ntsib Kuv cov lus xwb. Cov lus Kuv hais txog kev ntaus tib neeg tseem tsis tau dhau mus. Tab sis txij hnub no, txhua yam kev puas tsuaj (cov no muaj feem rau Kuv txoj kev cai tswj fwm) yuav maj mam los ib qho zuj zus los rau txim rau txhua tus uas tsis ua raws li Kuv txoj kev xav. Yuav tsum muaj qhov tshwm sim ntawm qhov tseeb—tsis li ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm pom Kuv txoj kev npau taws tab sis yuav ua kom lawv lub siab rov ua liam qias dua. Nov yog ib kauj ruam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab nws yog txoj hau kev uas Kuv ua kauj ruam tom ntej ntawm Kuv txoj hauj lwm. Kuv hais qhov no rau nej ua ntej kom nej muaj peev xwm zam kev ua txhaum thiab kev puas tsuaj mus ib txhis. Ntawd yog hais tau tias, txij hnub no rau yav tom ntej, Kuv yuav ua kom txhua tus neeg tshwj tsis yog rau Kuv cov tub hlob ua lawv qhov chaw kom tsim nyog raws li Kuv txoj kev xav, thiab Kuv yuav qhuab ntuas lawv ib tug zuj zus. Kuv yuav tsum tsis txhob cia ib tug twg plam ntawm tus nqe lauj. Tsuas yog nej muaj cuab kav rov ua liam qias dua! Tsuas yog koj muaj cuab kav rov tawm tsam ntxiv! Kuv tau hais ua ntej lawm tias Kuv ncaj ncees rau txhua tus, tias Kuv tsis muaj ib qho kev xav, thiab qhov no ua dej num los qhia tias Kuv tus moj yam yuav tsum tsis txhob raug tawm tsam. Nov yog Kuv tus neeg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau qhov no li. Txhua tus neeg hnov Kuv cov lus thiab txhua tus neeg pom Kuv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob. Txhua tus neeg yuav tsum mloog Kuv hais thiab muaj tseeb—qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Txhua tus neeg nyob thoob plaws qab ntuj khwb thiab hauv ntiaj teb no yuav tsum qhuas thiab ntxiv yeeb koob rau Kuv, rau qhov Kuv yog Vajtswv Tus Kheej tsis xws leej twg, rau qhov Kuv yog Vajtswv tus neeg. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau Kuv cov lus thiab cov lus hais tawm, Kuv kev hais lus thiab kev ntiab tawm, vim cov no yog ib qho tseem ceeb rau Kuv ib leeg xwb, thiab cov no yog yam uas Kuv tau muaj txij li puag thaum ub los lawm thiab uas yuav nyob mus ib txhis li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 100

603. Kuv txoj kev txiav txim los rau txhua tus, Kuv tej kev cai tswj fwm yuav txhawb txhua tus, thiab Kuv cov lus thiab Kuv tus kheej raug nthuav tawm rau txhua tus. Qhov no yog lub sij hawm zoo tshaj plaws rau txoj dej num ntawm Kuv tus Ntsujplig (thaum lub sij hawm no, cov neeg uas yuav tau txais koob hmoov thiab cov neeg uas yuav ntsib kev txom nyem yeej raug faib nyias rau nyias pab pawg). Kiag thaum Kuv cov lus tshwm sim los, Kuv tau faib cov neeg uas yuav tau txais koob hmoov, nrog rau cov neeg uas yuav tau ntsib kev txom nyem. Qhov no yeej pom tseeb yam li lub hlaws qe zeb ci, thiab Kuv tuaj yeem pom tag nrho tau tib ntsai muag xwb. (Kuv tab tom hais tias qhov no uas ntsig txog Kuv qhov kev ua neeg nyob; yog li, cov lus no yeej tsis cuam tshuam rau Kuv txoj kev npaj tseg ua ntej lawm thiab kev xaiv.) Kuv ncig mus raws tej roob thiab tej niam dej ntws thiab rau ntawm tag nrho txhua yam, thoob plaws rau tej chaw ntawm lub qab ntuj khwb, soj qab xyuas thiab yaug txhua thaj chaw kom tej chaw uas tsis huv thiab tej av uas qias vuab tsuab ploj mus tag nrho thiab raug kub hlawv ua ncaig tag nrho tsis seem dab tsi vim los ntawm Kuv cov lus. Rau Kuv ces, txhua yam yooj yim xwb. Yog tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv tau npaj tseg ua ntej rau lub ntiaj teb kev rhuav pov tseg, Kuv tuaj yeem muab nws nqos tau los ntawm ib lo lus hais xwb. Txawm li cas los xij, tam sim no tsis yog lub sij hawm. Txhua yam yuav tsum npaj kom txhij tso ua ntej Kuv yuav ua txoj dej num no kom Kuv txoj kev npaj tsis raug cuam tshuam thiab tsis tab kaum rau Kuv txoj kev cawm tib neeg. Kuv paub tias yuav ua qhov no kom muaj qab hau tau li cas: Kuv muaj Kuv lub tswv yim, thiab Kuv muaj Kuv tus kheej tej kev npaj. Cov tib neeg yuav tsum tsis txav ib tug ntiv tes hlo li; ceev faj kom txhob raug tua tuag los ntawm Kuv txhais tes. Qhov no yeej tau txhawb Kuv tej kev cai tswj fwm lawm. Los ntawm qhov no tuaj yeem pom tej kev puas tsuaj loj ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm, nrog rau cov hauv paus ntsiab lus txhawb nqa tej ntawd, uas muaj ob sab rau lawv: rau ntawm ib sab, Kuv yuav tua tag nrho cov uas tsis ua raws li Kuv txoj kev xav thiab cov uas txhaum Kuv tej kev cai tswj fwm; rau ntawm lwm sab, hauv Kuv qhov kev chim siab Kuv foom phem rau tag nrho cov uas ua txhaum Kuv tej kev cai tswj fwm. Ob qho tshwm sim no yog yam tsis muaj tsis tau, thiab yog cov hauv paus ntsiab lus txhawb rau Kuv tej kev cai tswj fwm. Txhua tus yuav tsum raug tswj raws li ob qho hauv paus ntsiab lus no, yog tsis muaj kev xav, txawm ib tug neeg yuav coj ncaj npaum li cas los xij. Qhov no yeej txaus los qhia txog Kuv txoj kev ncaj ncees, Kuv lub meej mom vajntxwv, thiab Kuv txoj kev chim siab, uas yuav kub tag nrho txhua yam saum lub ntiaj teb, tag nrho txhua yam thoob plaws lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam uas tsis haum nrog Kuv txoj kev xav. Hauv Kuv cov lus yog yam zais tob uas tseem nkaum, thiab kuj nyob hauv Kuv cov lus, nws muaj yam zais tob uas twb raug nthuav tawm lawm. Yog li, raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab nyob hauv tib neeg lub siab, yuav tsis nkag siab Kuv cov lus tau mus tag ib txhiab ib txhis, thiab piav tsis tau Kuv lub siab tau mus tag ib txhiab ib txhis. Ntawd yog qhov uas, Kuv yuav tsum rhuav tshem tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav tawm. Qhov no yog yam tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Kuv yuav tsum ua nws kom mus raws li txoj hau kev no thiaj li muab tau Kuv cov tub hlob thiab ua kom tau tiav hlo tej yam uas Kuv xav ua.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 103

604. Ntev yam li lub ntiaj teb qub tseem muaj nyob txuas ntxiv, Kuv yuav muab Kuv txoj kev npau taws pov rau nws haiv neeg, qhib lug tshaj tawm txog Kuv txoj kev cai tswj fwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab mus xyuas kev rau txim rau txhua tus uas ua txhaum rau lawv:

Raws li Kuv tig Kuv lub ntsej muag mus rau lub qab ntuj khwb mus hais lus, txhua tus noob neej hnov Kuv lub suab, thiab tau pom txhua yam hauj lwm uas Kuv tau tsim thoob plaws lub qab ntuj khwb. Cov uas tsa lawv tus kheej tawm tsam Kuv txoj kev xav, qhov ntawd hais tau tias, tus uas siv tib neeg tej kev ua los tawm tsam Kuv, yuav poob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv yuav muab tej hnub qub uas suav tsis txheeb uas nyob saum ntuj thiab muab lawv ua dua tshiab thiab, ua Kuv tsaug, lub hnub thiab lub hli yuav raug hloov dua tshiab—saum nruab ntug yuav tsis zoo li lawv ib txwm zoo lawm thiab txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav raug hloov dua tshiab tag nrho. Txhua yam yuav ua tiav log los ntawm Kuv cov lus. Ntau haiv neeg uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb yuav raug muab sib cais ntxiv thiab yuav raug Kuv lub nceeg vaj hloov chaw, kom txhua haiv neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj yuav ploj mus ib txhis li thiab txhua haiv neeg yuav rais los ua ib lub nceeg vaj uas pe hawm Kuv; txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus, thiab txhua tus uas pe hawm Ntxwgnyoog yuav raug txo los ntawm Kuv cov hluav taws hlawv—qhov ntawd yog, tshwj tsis yog rau cov uas tam sim no nyob rau hauv txoj kev yoog haum lawm xwb, txhua tus yuav raug hlawv kom ua tshauv. Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb. Txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num. Txhua tus uas tau sawv tawm tsam Kuv yuav piam sij; li rau cov uas lawv cov dej num nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsis tau cuam tshuam txog Kuv, lawv yuav, tau nyob txuas ntxiv rau hauv lub ntiaj teb nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Kuv cov tub thiab Kuv haiv neeg, vim yog tias lawv tau tso lawv tus kheej dim lawm. Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg pom, thiab los ntawm Kuv tus kheej lub suab, Kuv yuav tsa suab hu nrov nrov mus rau hauv lub ntiaj teb, tshaj tawm txoj kev ua tiav log ntawm Kuv txoj hauj lwm loj rau txhua tus noob neej kom pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag ntag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 26

Qhov Dhau Los: D. Nyob rau ntawm Vajtswv uas yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam

Ntxiv Mus: XIII. Cov Lus nyob rau ntawm Vajtswv Tej Kev Cheem Tsum, Tej Kev Ntuas, Tej Kev Nplig Siab, thiab Tej Kev Ceeb Toom

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No