D. Nyob rau ntawm Vajtswv uas yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam

583. Txoj kev muaj sia nyob tsis yog ib yam uas leej twg los yuav muaj tau, los sis tsis yog ib yam uas leej twg los yuav khwv tau yam yooj yim. Qhov no vim yog txoj sia tsuas los tau ntawm Vajtswv los nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj sia nyob. Thiab yog li ntawd tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog lub hauv paus keeb cag ntawm txoj sia, thiab tus dej txhawv ntawm cov uas pub txoj sia uas ntws tsis paub tu. Txij thaum uas Nws tsim tau lub ntiaj teb los, Vajtswv tau ua hauj lwm ntau heev txog ntawm kev loj hlob ntawm yam muaj sia, tau ua hauj lwm ntau los muab txoj sia rau tib neeg, thiab tau them tus nqi siab heev es kom tib neeg tau txais txoj sia. Qhov no vim yog Vajtswv Tus Kheej yog txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, thiab Vajtswv Tus Kheej yog txoj kev uas tib neeg raug tsa ciaj rov los. Vajtswv yeej tsis tau ploj ntawm tib neeg lub siab mus li, thiab Nws nrog tib neeg nyob ua ke txhua lub sij hawm. Nws yog lub zog txhawb tib neeg kev ua neej nyob, tus cag ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab txoj kev muaj nplua mias tso rau tib neeg lub neej txoj sia tom qab yug lawm. Nws ua kom tib neeg rov yug dua tshiab, thiab pab kom lawv ua tau lub neej khov kho hauv lawv txhua lub luag hauj lwm. Ua tsaug rau Nws lub hwj chim thiab Nws lub zog txhawb txoj sia yam tus nplaim taws uas tsis txawj tuag, es tib neeg thiaj tau ua neej nyob ib tiam dhau ib tiam, thoob plaws uas lub hwj chim ntawm Vajtswv txoj sia yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab Vajtswv tau them ib tug nqi uas tsis muaj ib tug neeg twg yuav tau them li. Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej kov yeej txhua lub zog, tshaj qhov ntawd, nws tseem loj tshaj txhua lub zog tib si. Nws txoj sia muaj ntev dhawv mus ib txhis, Nws lub hwj chim loj tshaj plaws, thiab lub zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los sis ib lub zog yeeb ncuab twg uas yuav muaj peev xwm kov yeej li. Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob thiab ci ntsa iab tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li. Tej zaum mas ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav muaj kev hloov ntau heev, tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub mus ib txhis. Txhua yam yuav dhau mus, tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub, vim Vajtswv yog lub hauv paus ntawm kev tshwm sim muaj txhua yam thiab yog tus cag ntawm lawv qhov kev tshwm sim muaj. Tib neeg txoj sia tshwm sim los ntawm Vajtswv, qhov uas muaj ceeb tsheej los vim yog Vajtswv thiab qhov uas ntiaj teb tshwm sim los yog ncau los ntawm lub hwj chim ntawm Vajtswv txoj sia. Tsis muaj ib yam dab tsi uas muaj txoj sia uas yuav nce tau mus siab tshaj Vajtswv lub hwj chim kav, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas muaj lub dag zog es yuav khiav dhau thaj chaw ntawm Vajtswv lub hwj chim li. Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yuav yog leej twg li, txhua tus yuav tsum tau nyoo nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Vajtswv, txhua leej yuav tsum ua neej nyob hauv qab kev txib ntawm Vajtswv, thiab tsis muaj leej twg yuav khiav dim nws ob txhais tes li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

584. Txij li thaum Vajtswv tsim txhua yam los, lawv tau ua hauj lwm thiab tseem vam meej nxiv mus raws nraim li txoj kab ke thiab raws li cov kev cai uas Nws teev tseg. Nyob rau hauv Nws kev saib xyuas, hauv Nws txoj kev tswj fwm, noob neej muaj txoj sia nyob, thiab txhua lub sij hawm txhua yam loj hlob zoo raws li txoj kab ke. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav tuaj yeem hloov los sis rhuav tshem cov kev cai no tau. Nws yog vim Vajtswv txoj kev tswj fwm uas txhua tus muaj sia tuaj yeem huam vam, thiab yog vim Nws txoj kev tswj fwm thiab kev cawm ua rau txhua yam muaj sia tuaj yeem muaj sia nyob taus. Qhov no hais tau tias nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm ua rau txhua yam muaj sia los muaj nyob, ciaj, ploj tuag, thiab yug dua tshiab raws li txoj cai uas muaj kab ke. Thaum lub caij plooj ntoo hlav los txog, cov nag tshauv ua rau paub qhov tshiab ntawm lub caij ntuj tshiab thiab ua rau cov av ntub. Cov av pib yaj thiab cov nyom hlav mus rau cov av thiab pib nthaw nkaus, hos cov ntoo los kuj maj mam hloov ntsuab zuj zus. Txhuam yam muaj sia no coj txoj kev ciaj sia tshiab los rau lub ntiaj teb. Qhov no yog yam nws zoo li no thaum txhua yam muaj sia los muaj nyob thiab huam vam. Txhua hom tsiaj tawm ntawm nws lub qhov los txais cov tshav sov ntawm lub caij nplooj ntoos hlav thiab pib lub xyoo tshiab. Txhua tus muaj sia txais cov tshav kub thaum lub caij ntuj sov thiab txaus siab rau cov tshav sov uas muaj nyob raw lub caij nyoog ntawd. Lawv loj hlob sai heev. Cov ntoo, nyom, thiab txhua hom ntoo loj hlob sai heev, mus txog thaum kawg ua rau lawv tawg paj thiab txi txiv. Txhua tus muaj sia mas khwv heev nyob rau lub caij ntuj sov, tib neeg los kuj ib yam nkaus. Thaum lub caij nplooj zeeg, cov nag los ua rau txias zias, thiab txhua hom muaj sia pib paub tias lub caij sau qoob loo los yuav txog lawm. Txhua yam muaj sia txi txiv, thiab tib neeg pib sau cov txiv hmab txiv ntoo ntau hom no lo khaws cia kom thiaj muaj zaub mov nyob rau lub caij ntuj no. Nyob rau lub caij ntuj no, txhua yam muaj sia maj mam pib yoog nyob ntsiag to thiab so thaum cov huab cua txias los txog, thiab tib neeg los kuj so nyob rau lub caij no. Ib lub caij nyoog dhau mus rau ib lub caij nyoog, kev hloov ntawm lub caij plooj ntoo hlav mus rau lub caij ntuj sov mus rau lub caij nplooj zeeg mus rau lub caij ntuj no—cov kev hloov no tshwm raws nraim li txoj cai uas Vajtswv tau rhawv tseg. Nws coj txhua yam thiab noob neej los ntawm qhov siv cov kev cai no thiab xav kom noob neej ua neej nyob nplua mias thiab muaj lub neej zoo tawg paj paug, thiaj npaj qhov chaw ib puag ncig rau kom ciaj sia taus kom muaj huab cua thiab muaj caij nyoog tsis sib thooj. Vim li ntawd, nyob rau ntawm qhov chaw ib puag ncig uas muaj sia taus no, ua rau kom tib neeg tuaj yeem ciaj sia thiab huam vam raw li txoj kab ke. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov cov kev cai no tau thiab tsis muaj leej twg los sis yam muaj sia twg tuaj yeem hla cov kev cai ntawd tau. Txawm tias muaj ntau qhov kev hloov pauv tshwm sim tuaj los—hiav txwv yuav ua daim av, hos daim av yuav ua hiav txwv—cov kev cai no tseem muaj ntxiv mus. Lawv muaj nyob vim Vajtswv tseem nyob, thiab vim yog Nws tswj fwm thiab Nws txoj kev cawm. Nyob rau ntawm qhov kab ke no, qhov chaw loj dav, ua rau tib neeg lub neej hla mus tom ntej raws li cov kev cai thiab cov kev tswj fwm no. Nyob rau hauv cov kev cai no raug tsa ib tiam dhau ib tiam ntawm tib neeg, thiab tib neeg muaj txoj sia nyob rau hauv cov kev cai no ib tiam dhau ib tiam. Tib neeg nyiam cov chaw ib puag ncig no rau kev ua neej zoo ib yam nkaus li ntau yam uas Vajtswv tau tsim tseg cia rau ib tiam dhau ib tiam. Txawm tib neeg xav tias cov hom kev cai no nyob nrog lawv txij thaum yug los thiab raug saib tias tsis tseem ceeb, thiab txawm lawv tsis tuaj yeem xav tias Vajtswv yog tus coj cov kev cai no, tias Vajtswv yog tus tswj fwm kev cai no, txawm yuav zoo li cas los xij, Vajtswv ib txwm koom nrog qhov hauj lwm tsis hloov no. Nws lub hom phiaj nyob hauv qhov hauj lwm tsis hloov no yog kev ciaj sia ntawm noob neej, thiab kom noob neej thiaj muaj txoj sia nyob ntxiv mus.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX

585. Vajtswv txib cov kev cai uas kav kev ua hauj lwm ntawm txhua yam; Nws txib cov kev cai uas kav kev ciaj sia ntawm txhua yam; Nws tswj hwm txhua yam, thiab teeb tsa lawv los sib txhawb thiab ib leeg sib dai rau ib leeg, kom lawv thiaj li tsis piam sij los sis ploj mus. Tsuas yog li ntawd xwb tib neeg thiaj li nyob tau; tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li tuaj yeem nyob hauv Vajtswv txoj kev coj hauv ib qho chaw ib puag ncig zoo li no. Vajtswv yog tus tswv ntawm cov kev cai ntawm kev ua hauj lwm no, thiab tsis muaj ib tug neeg tuaj yeem cuam tshuam rau lawv tau, thiab tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tau. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li paub cov kev cai no thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li cawm lawv. Thaum twg tus ntoo yuav nthaw ua yub ntoo; thaum twg ntuj yuav los nag; lub ntiaj teb yuab muab dej thiab chiv ntau npaum li cas rau cov nroj tsuag; nyob rau lub caij twg cov nplooj yuav zeeg; nyob rau lub caij twg cov ntoo yuav txi txiv; cov khoom zoo uas tus duab ntshav ntuj ci yuav muab rau cov ntoo yuav muab ntau npaum li cas; cov ntoo yuav ua pa tawm dab tsi tom qab tau nqus duab tshav ntuj ci lawm—tag nrho txhua yam no tau npaj ua ntej los ntawm Vajtswv thaum Nws tsim txhua yam lawm, raws li cov kev cai uas tsis muaj leej twg tuaj yeem rhuav tau. Tej khoom uas Vajtswv tau tsim, tsis hais yam muaj sia los sis, ntawm neeg ob lub qhov muag, tsis yog muaj sia, nyob rau hauv Nws ob txhais tes, qhov uas Nws tswj hwm lawv thiab kav lawv. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov los sis rhuav tshem tau cov kev cai no. Qhov no hais tau tias, thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws tau txiav txim ua ntej lawm tias yog tsis muaj lub ntiaj teb, tsob ntoo tsis tuaj yeem nrhau cag tau, thaw kaus ua yub ntoo thiab loj hlob tau; yog hais tias lub ntiaj teb tsis muaj ntoo, ces nws yuav qhuav nkig nkuav; tias tsob ntoo yuav tsum los ua lub tsev rau cov noog nyob thiab yog qhov chaw uas lawv yuav nkaum los ntawm cov cua. Puas muaj ib tsob ntoo twg tuaj yeem nyob yam tsis muaj duab tshav ntuj ci? (Tsis muaj.) Thiab nws tsis tuaj yeem nyob tau nrog lub ntiaj teb nkaus xwb. Txhua yam no yog txhawm rau tib neeg, rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Los ntawm tsob ntoo, tib neeg tau txais huab cua ntshiab, thiab tib neeg nyob hauv ntiaj teb, uas raug tiv thaiv los ntawm tsob ntoo. Tib neeg tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj tus duab tshav ntuj ci los sis ntau yam tsiaj muaj sia. Txawm hais tias cov kev sib raug zoo no yog qhov nyuaj los, koj yuav tsum nco ntsoov tias Vajtswv tsim cov kev cai uas kav txhua yam kom lawv ib leeg txhawb ib leeg, ib leeg dai ib leeg, thiab muaj sia nyob ua ib ke. Hauv lwm lo lus, txhua qhov khoom Nws tsim muaj nqi thiab qhov tseem ceeb. Yog tias Vajtswv tsim tej yam uas tsis muaj qab hau, Vajtswv yeej yuav ua kom nws ploj mus. Qhov no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv siv los npaj txhua yam.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII

586. Thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws siv txhua hom ntawm ntau lub tswv yim thiab ntau txoj hau kev los tsim kev sib txig sib luag rau tej ntawd, kom muaj kev sib txig sib luag ntawm tus yam ntxwv kev ua neej los ntawm cov roob thiab cov pas dej, ntawm cov nroj tsuag thiab txhua hom tsiaj, cov noog thiab cov kab. Nws lub hom phiaj yog tso cai kom txhua hom tsiaj muaj sia, muaj peev xwm ciaj sia thiab muaj me nyuam raws li cov kev cai uas Nws tau rhawv tseg lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm kev tsim tuaj yeem tawm dhau ntawm cov kev cai no, thiab cov kev cai no tsis tuaj yeem raug rhuav tshem tau. Tsuas yog nyob rau hom thaj chaw ib puag ncig yooj yim no xwb tib neeg thiaj ciaj sia thiab muab tub ki tau ib tiam dhau ib tiam yam ruaj nreeg. Yog yam tsiaj muaj sia twg mus dhau qhov ntau los sis tus ciam uas Vajtswv rhawv tseg lawm, los sis nws muaj me nyuam coob dhau lawm, muaj me nyuam tuab dhau lawm, los sis tshaj qhov Nws teev tseg, noob neej li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia yuav tau txais kev puas tsuaj loj ntau yam heev. Thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd, noob neej li kev ciaj sia yuav raug kev caij tsuj. Yog tias muaj ib hom muaj sia twg coob dhau heev lawm, lawv yuav txhav tib neeg li zaub mov, rhuav tshem tib neeg li hauv paus dej, thiab rhuav tib neeg li chaw nyob. Yam ntawd muaj feem rau tib neeg kev muaj tub ki los sis tus yam ntxwv ntawm kev ciaj sia rau tam sim. … Yog tias ib hom los sis ntau hom muaj sia muaj coob dhau qhov tsim nyog lawm, ces cov huab cua, qhov sov, qhov vaum, thiab cov khoom ntawm cov huab cua uas nyob rau hauv noob neej thaj chaw nyob rau kev ciaj sia yuav dhau mus ua tshuaj lom thiab raug rhuav tshem ntau qeb heev. Nyob rau ntawm cov xwm txheej no, tib neeg li kev ciaj sia thiab txoj hmoo kuj yuav raug caij tsuj los ntawm cov xwm txheej no thiab. Yog li ntawd, yog tias qhov kev sib txig sib luag no poob mus lawm, cov huab cua uas tib neeg ua pa yuav puas tsuaj, cov dej lawv haus yuav tsis huv, thiab qhov sov uas tib neeg cheem tsum kuj yuav hloov pauv thiab raug cuam tshuam rau ntau qeb heev. Yog qhov ntawd tshwm sim tuaj, cov chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia uas noob neej tau txais los ntawd yuav ntsib kev puas tsuaj thiab kev cov nyom loj. Nyob rau hom xwm txheej uas tib neeg li chaw ib puag ncig rau kev ciaj sia raug rhuav tshem, tib neeg txoj hmoo thiab zeem muag yuav zoo li cas? Qhov no yog ib qho teeb meem loj heev! Vim Vajtswv paub txog qhov kev muaj qab hau ntawm kev tsim txhua yam uas muaj nyob rau noob neej, qhov hauj lwm ntawm hom uas Nws tau tsim, txhua yam muaj feem rau noob neej li cas, thiab muaj qab hau rau noob neej npaum li cas, vim nyob rau hauv Vajtswv lub siab yeej muaj ib qhov kev npaj rau txhua yam no lawm thiab Nws cawm txhua fab ntawm txhua yam uas Nws tau tsim, vim yog li ntawd txhua yam uas Nws ua thiaj tseem ceeb heev thiab tsim nyog rau noob neej. Yog li txij no mus, thaum twg koj pom qee qhov tshwm sim nyob rau ntawm yam uas Vajtswv tau tsim, los sis cov kev cai muaj nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev tsim, koj yuav tsis ua xyem xyav txog qhov tsim nyog ntawm txhua yam uas tsim los ntawm Vajtswv lawm. Koj yuav tsis siv cov lus tsis paub tab lam tau lam txiav txim Vajtswv txoj kev npaj ntawm txhua yam thiab Nws cov hau kev npaj rau noob neej. Koj yuav tsis lam tau lam hla txiav txim siab hais tias Vajtswv cov kev cai rau txhua yam ntawm qhov Nws tsim ntawd hais tias zoo li cas.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX

587. Yog tias txhua yam ntawm kev tsim poob lawv cov kev cai lawm, lawv yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm; yog tias cov kev cai ntawm txhua yam poob mus, ces cov ciaj sia nyob ntawm txhua yam yuav tsis muaj peev xwm nyob mus ntxiv. Tib neeg kuj yuav poob lawv tej chaw ib puag ncig uas cheem tsum rau lawv txoj kev ciaj sia thiab. Yog tias tib neeg poob tej ntawd tag nrho huv si, lawv yuav tsis muaj cuab kav nyob mus ntxiv, zoo xws li lawv tau ua los, kom muaj kev vam meej thiab muaj tub ki ib tiam dhau ib tiam. Qhov kev muaj qab hau uas tib neeg thiaj muaj sia los txog niaj hnub no vim yog Vajtswv tau muab txhua yam ntawm kev tsim rau lawv kom tej ntawd saib xyuas lawv, saib xyuas noob neej los ntawm cov hau kev tsis zoo ib yam. Nws tsuas yog vim Vajtswv saib xyuas noob neej los ntawm cov hau kev tsis zoo ib yam es noob neej thiaj ciaj sia los txog tam sim no, niaj hnub no. Nyob rau ib thaj chaw puag ncig ruaj khov uas zoo rau kev ciaj sia thiab muaj cov kev cai uas zoo raws kab ke, txhua hom ntawm cov tib neeg uas tsis sib thooj hauv ntiaj teb, txhua haiv neeg uas tsis sib thooj, tuaj yeem ciaj sia nyob rau hauv lawv qhov chaw uas tau teev tseg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem mus dhau cov chaw no los sis cov ciam no vim tias Vajtswv yog tus kos tej ntawd tseg lawm.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX

588. Sab yeeb ceeb yog ib qho chaw tseem ceeb, ib qho chaw uas saib txawv ntawm lub ntiaj teb sab khoom. Vim li cas Kuv thiaj hais tias nws tseem ceeb? Peb tab tom yuav sib tham txog qhov no kom ntxaws. Kev muaj ntawm sab yeeb ceeb yog sib txuas lus rau lub ntiaj teb sab khoom ntawm tib neeg yam uas muab faib cais tawm tsis tau li. Nws ua lub luag hauj lwm tseem ceeb rau hauv zeeg sij hawm ntawm tib neeg txoj sia thiab kev ploj tuag hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm tag nrho txhua yam; qhov no yog nws lub luag hauj lwm, thiab qhov no yog ntawm lub laj thawj ntawm nws qhov tseem tseem ceeb. Vim nws yog ib qho chaw uas tsib txoj kev txawj xav ntawm tib neeg tsis muaj peev xwm pom thiab tuav tsis tau li, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm txiav txim raug tias sab yeeb ceeb muaj tiag los sis tsis muaj. Nws qhov tig mus los yog yam sib txuas rau tib neeg txoj kev ua neeg, nws yog ib qho tshwm sim tseem ceeb raws li txheej txheem ntawm txoj sia los ntawm sab yeeb ceeb. Qhov no puas muaj feem ntsig txog rau Vajtswv lub hwj chim kav los sis tsis muaj? Nws muaj. Thaum Kuv hais txog qhov no, nej to taub tias vim Kuv tab tom tham txog lub ncauj lus no: Nws yog vim nws ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav, thiab Nws txoj kev cai tswj fwm. Hauv ib lub ntiaj teb zoo li lub no—ib lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia tsis pom—nws txhua txoj lus txib, txoj kev cai, thiab txoj kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej uas nyob siab tshaj txhua cov kev cai tag nrho ntawm txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb sab khoom, thiab tsis muaj yam muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb no yuav muaj pluaj siab tawv qhawv yuam los sis ua txhaum tej cai ntawd li. Qhov no puas yog ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev cai tswj fwm? Hauv sab yeeb ceeb, nws muaj tej kev cai tswj fwm meej tseeb, tej lus txib saum ntuj ceeb tsheej meej tseeb, thiab tej cai lij choj meej tseeb. Ntawm txhua theem sib txawv thiab ntau thaj chaw sib txawv, cov neeg koom nyias yeej paub nyias tes hauj lwm thiab coj nruj raws li cov kev cai thiab lub luag hauj lwm, vim lawv paub tias qhov ua txhaum txoj lus txib saum ntuj ceeb tsheej yuav muaj tshwm sim dab tsi; lawv yeej pom meej tseeb txog qhov Vajtswv rau txim rau tus phem thiab pub phaj tshab rau tus zoo, thiab Nws tswj fwm thiab kav tag nrho txhua yam li cas. Ntxiv rau qhov no, lawv yeej pom meej tias Nws ua raws li Nws tej lus txib thiab tej cai lij choj saum ntuj ceeb tsheej. Tej cai no puas txawv ntawm tej cai uas tib neeg muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb sab khoom? Lawv yeej sib txawv deb heev. Sab yeeb ceeb yog ib lub ntiaj teb uas yeej sib txawv tsis zoo li lub ntiaj teb sab khoom hlo li. Vim nws muaj tej cai txib thiab tej cai lij choj saum ntuj ceeb tsheej, qhov no muaj qhov ntsig txog ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, txoj kev cai tswj fwm thiab ntxiv rau qhov no, Nws tus moj yam, thiab yam Nws muaj thiab yam nws yog.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X

589. Vajtswv tau teeb tsa tej kev cai txib, tej kev cai tswj fwm saum ntuj ceeb tsheej lawm, thiab tej txheej txheem nyob haus sab ntsuj plig, thiab kiag thaum tej no raug tshaj tawm lawm, yuav coj cov cai no nruj heev raws li Vajtswv tau npaj tseg, rau ntawm txhua qib sib txawv rau hauv sab yeeb ceeb, thiab tsis muaj leej twg yuav tawv txaus los ua txhaum tej cai ntawd tau. Yog li ntawd, hauv qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj ke tuag ntawm tib neeg nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, txawm tias leej twg yuav rov qab yug los ua ib tug tsiaj los sis yug los ua tib neeg los xij, yeej muaj tej kev cai kav tag nrho rau ob yam no. Vim hais tias tej kev cai no los ntawm Vajtswv los, yeej tsis muaj leej twg yuav ua siab tawv txaus los ruav tshem tej cai no tau, los sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm los rhuav tshem tau tej cai no tau. Vim nws yog Vajtswv lub hwj chim kav nkaus xwb, thiab vim tias muaj tej kev cai zoo li no, lub ntiaj teb sab khoom uas tib neeg yeej ib txwm pom thiaj zoo li ib txwm thiab nyob raws kab raws kev; vim nws yog Vajtswv lub hwj chim kav xwb thiaj li ua rau tib neeg muaj peev xwm nyob tau ua ke thaj yeeb nrog lwm lub ntiaj teb uas lawv tsis muaj peev xwm ntsia pom nws, thiab tib neeg muaj peev xwm koom siab koom ntsws nyob ua ke nrog nws tau zoo—tag nrho tej no yog khiav tsis dim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav. Tom qab ib tug tib neeg cev nqaij daim tawv thiab txoj sia tuag lawm, tus ntsujplig tseem muaj txoj sia, thiab yog li yuav tshwm sim dab tsi yog nws tsis nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cai tswj fwm? Tus ntsujplig yuav ntoj ncig mus rau qhov txhia chaw, nam mus rau qhov txhia chaw, thiab tseem tsim kev puas tsuaj rau tej yam muaj sia rau hauv tib neeg lub ntiaj teb. Tej kev puas tsuaj no tsis yog tshwm sim rau tib neeg nkaus xwb tab sis kuj tshwm sim rau tej xoob ntoo thiab tej tsiaj tib si—txawm li cas los xij, yam uas yuav xub raug puas tsuaj yuav yog tib neeg. Yog qhov no tau tshwm sim—yog ib tug ntsujplig zoo li no tsis raug tswj fwm, nws yeej tsim kev puas tsuaj tiag rau tib neeg, thiab ua lim hiam rau txhua yam—ces tus ntsujplig no kuj yuav raug tswj rau hauv sab yeeb ceeb thiab: Yog tshwm sim yam tsis zoo tiag, ces tsis ntev xwb tus ntsujplig yuav nres tsis muaj lawm, thiab yuav raug rhuav tshem. Yog tseem ua tau ces, nws yuav raug muab tso rau ib qho chaw twg thiab dhau ntawd mam li rov qab yug los ua neeg dua. Qhov ntawd hais tau tias, sab yeeb ceeb txoj kev cai tswj fwm ntawm ntau tus ntsujplig raug txib, thiab raug ua kom mus raws li cov kauj ruam thiab cov kev cai. Yeeb vim los ntawm txoj kev cai tswj fwm zoo li ntawd tib neeg ntawm lub ntiaj teb sab khoom thiaj li tsis poob mus rau hauv tej kev nyuaj siab ntxhov plawv, qhov ntawd thiaj li ua rau tib neeg ntawm lub ntiaj teb sab khoom muaj txoj kev xav li qhov ib txwm muaj, muaj laj thawj li qhov ib txwm muaj, thiab ua lub neej raws cev nqaij daim tawv paub kev paub cai. Tom qab tib neeg muaj ib lub neej zoo li no lawm ces cov neeg no yuav ua neeg nyob raws cev nqaij daim tawv txuas mus ntxiv thiab muaj peev xwm tsim noob neej mus tag lub neej txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X

590. Txoj kev tuag ntawm ib yam muaj sia—kev kawg ntawm lub cev txoj sia—qhia tau tias yam muaj sia tau hla ntawm lub ntiaj teb sab khoom mus rau hauv sab yeeb ceeb, hos kev yug tshiab ntawm lub cev txoj sia qhia tau tias ib yam muaj sia tshwm sim los ntawm sab yeeb ceeb los rau hauv lub ntiaj teb sab khoom thiab tau pib lees txais thiab tuav nws lub luag hauj lwm. Txawm tias nws yuav ncaim mus los sis rov qab los, tag nrho ob qho nov yeej muab cais tsis tau tawm mus ntawm sab yeeb ceeb tes dej num. Txog thaum lub sij hawm uas ib tug neeg los rau hauv lub ntiaj teb sab khoom, Vajtswv twb tsim muaj txhij txhua tej kev npaj thiab lub ntsiab tsim nyog rau hauv sab yeeb ceeb lawm tias tus neeg ntawd yuav mus rau tsev neeg twg, lawv yuav los rau tiam twg, lub sij hawm teev uas lawv yuav los txog, thiab lub luag hauj lwm uas lawv yuav tuav. Vim zoo li no, tag nrho lub neej txoj sia ntawm tus neeg no—tej uas lawv ua, thiab tej kev uas lawv taug—yuav ua mus raws li tej kev npaj tseg rau hauv sab yeeb ceeb, yam tsis muaj ib qho txawv txav li. Ntxiv rau qhov ntawd, lub sij hawm thawm lub cev txoj sia kawg thiab tus yeeb yam thiab thaj chaw ntawm qhov nws mus kawg ntawd yeej raug pom meej thiab pom tau rau hauv sab yeeb ceeb. Vajtswv kav lub ntiaj teb sab khoom, thiab Nws kuj kav sab yeeb ceeb, thiab Nws yuav tsis ncua sij hawm rau ib tug ntsujplig qhov kiv mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, los sis Nws yeej tsis ua ib qho yuam kev rau hauv tej kev npaj ntawm qhov kiv mus los ntawd li. Txhua tus neeg koom uas muaj npe nyob rau hauv phau ntawv teev tseg ntawm sab yeeb ceeb nyias yuav tau ua nyias tes dej num, thiab ua yam uas lawv tsim nyog ua, kom mus raws li Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab tej kev cai. Yog li ntawd, hauv tib neeg lub ntiaj teb, txhua yam khoom uas tib neeg tuav pom tau yeej nyob raws kab raws kev, thiab tsis muaj kev ntxhov siab. Tag nrho txhua yam no yeeb vim yog Vajtswv txoj kav zoo raws kab raws kev raug tag nrho txhua yam, thiab qhov tseeb tiag Nws lub hwj chim tswj kav tag nrho txhua yam. Nws txoj kev tswj fwm muaj lub ntiaj teb sab khoom uas tib neeg ua neej nyob thiab, tshaj qhov ntawd, yog yam ntsia tsis pom nyob rau sab yeeb ceeb uas txhawb tib neeg ntiaj teb. Yog li ntawd, yog tib neeg xav muaj ib lub neej zoo, thiab muaj kev vam kom ua lub neej nyob rau ib puag ncig zoo, dhau ntawm qhov raug npaj rau hauv lub ntiaj teb sab khoom uas ntsia pom tag nrho txhua yam, lawv kuj raug npaj rau hauv sab yeeb ceeb, uas tsis muaj leej twg muaj peev xwm ntsia pom tau, uas kav txhua yam muaj sia sawv cev tam rau ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab nyob tau muaj kab muaj kev.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X

591. Txij thaum koj yug quaj quaj los rau hauv lub ntiaj teb no, koj pib ua koj tes num kom tiav. Vim Vajtswv txoj kev npaj thiab Nws txoj kev tsa, koj ua koj lub luag hauj lwm thiab pib koj lub neej mus. Txawm koj yav tag los zoo li cas, thiab txawm koj txoj kev mus tom ntej zoo li cas los, yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav khiav dhau tej kev coj kev taw qhia thiab tej kev npaj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tsis muaj ib tug twg tswj tau lawv tus kheej txoj hmoo, rau qhov tsuas yog Nws uas yog tus kav tag nrho txhua yam xwb mas thiaj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd. Txij hnub muaj tib neeg tshwm sim los, Vajtswv yeej ua hauj lwm los lawm, tswj lub qab ntuj khwb, taw tej cai uas pauv mus los rau txhua yam thiab txoj kab ntawm lawv txoj kev txav mus los. Zoo ib yam li txhua yam, Vajtswv siv tej khoom qab zib thiab nag thiab lwg pub rau tib neeg tau noj yam ntsiag to uas tib neeg tsis paub txog; zoo ib yam li txhua yam, tib neeg ua neej nyob rau hauv qab txoj kev kev coj kev taw qhia ntawm Vajtswv txhais tes yam tib neeg tsis paub txog li. Tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

592. Vajtswv tsim lub ntiaj teb no thiab coj tib neeg, ib tug ciaj sia los uas yog Nws muab txoj sia rau, los rau hauv lub ntiaj teb. Ntxiv ntawd, ces tib neeg mam muaj niam muaj txiv thiab muaj txheeb ze, thiab thiaj tsis nyob ib leeg kho siab khuav lawm. Txij thaum thawj zaug uas tib neeg tsa qhov muag ntsia lub ntiaj teb, nws yeej raug taw los kom muaj sia nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tsa. Txoj kev ua pa ntawm txoj sia uas los ntawm Vajtswv los txhawb txhua tus uas ciaj sia kom mus thoob plaws rau txoj kev loj hlob mus txog ntua rau yav laus. Nyob rau qhov txheej txheem no, tsis muaj leej twg xav txog tias tib neeg loj hlob nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas; dua ntawd, lawv ntseeg tias tib neeg yog loj hlob nyob hauv qab kev saib xyuas ntawm nws niam nws txiv, thiab tias yog nws tus kheej txoj sia coj ua kom nws loj hlob xwb. Qhov no yog vim hais tias tib neeg tsis paub tias leej twg yog tus pub txoj sia rau nws, los sis nws los qhov twg los, haj yam paub tsawg tshaj mas yog qhov txoj sia tsim ntau yam txuj ci phim hwj. Nws tsuas paub tias zaub mov thiaj yog yam ua rau nws muaj txoj sia nyob mus ntxiv, tias txoj kev ua siab ntev thev yog lub hauv paus ntawm qhov uas muaj nws, thiab tias tej kev ntseeg hauv nws lub hlwb yog qhov tseem ceeb ua rau nws ciaj sia nyob taus. Hais txog ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev npaj, tib neeg tsis paub dab tsi li, thiab yog li ntawd ces nws thiaj nkim txoj sia uas Vajtswv tau muab pub rau nws xwb…. Tsis muaj ib tug noob neej twg uas Vajtswv saib xyuas nruab hnub thiab hmo ntuj es yuav cia li mus pe hawm Nws. Vajtswv tsuas tsim kho tib neeg txuas ntxiv, rau tus uas Nws tsis muaj kev cia siab tos, raws li qhov uas Nws tau npaj tseg lawm xwb. Nws ua li no vim muaj txoj kev cia siab tias muaj ib hnub, tib neeg yuav tsim dheev hauv nws tus npau suav los thiab ras txog qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm txoj sia, tus nqi uas Vajtswv tau them rau txhua yam uas Nws tau muab pub rau nws, thiab txoj kev txhawj xeeb yam kub siab lug uas Vajtswv tos ntsoov rau tib neeg tig rov qab los cuag Nws. …

Tag nrho txhua tus uas los rau hauv lub ntiaj teb no yuav tsum hla kev ciaj thiab kev tuag, thiab feem coob ntawm lawv cov no twb raug txoj kev uas kiv mus los ntawm txoj kev tuag thiab rov yug dua tshiab no lawm. Cov uas tseem ua neej nyob ces tsis ntev no yuav tuag, thiab cov tuag lawm yuav rov yug los dua tsis ntev no. Tag nrho ntawm qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tau npaj rau txhua yam uas muaj sia. Tab sis txoj kev no thiab qhov kiv mus los no yeej yog qhov tseeb uas Vajtswv xav kom tib neeg saib: tias txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg mas tsis muaj hnub xaus, tsis raug tswj los ntawm lub cev ntaj ntsug, caij nyoog, los sis thaj chaw twg li. Qhov ntawd yog qhov lus zais tob ntawm txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg, thiab qhia tias txoj sia yog los ntawm Nws los. Txawm tias muaj coob tus yuav tsis ntseeg tias txoj sia los ntawm Vajtswv los, los neeg yeej txaus siab xyiv fab hlo rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, txawm lawv ntseeg los sis tsis ntseeg tias muaj Nws. Yog tias muaj ib hnub Vajtswv hloov siab thiab xav rov qab rho tag nrho txhua yam uas muaj nyob hauv lub ntiaj teb no thiab rho txoj sia uas Nws tau pub rov qab, ces tag nrho txhua yam yuav tsum tsis muaj ntxiv lawm. Vajtswv siv Nws txoj sia los yug txhua yam, yam muaj sia thiab yam tsis muaj sia tib si, coj txhua yam ua ke mus rau qhov zoo sib dhos kom haum tshaj plaws los ntawm Nws lub dag zog thiab lub hwj chim. Qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg xav txog thiab to taub tau, thiab tej tseeb uas tsis to taub yooj yim no yog qhov tshwm sim ntawm, thiab tej lus hais rau, Vajtswv lub hwj chim muaj sia. Tam sim no cia Kuv qhia koj ib qho lus zais nkoos: Qhov zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj sia thiab lub dag zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los yuav to taub yooj yim. Nws yog li ntawd tam sim no, li nws yog yav tas los, thiab nws yuav yog li no mus rau lub sij hawm yuav los tom ntej. Qhov lus zais nkoos ob uas Kuv yuav tsum qhia mas yog qhov no: Lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd yog los ntawm Vajtswv los, txawm lawv yuav txawv li cas hauv txoj sia los sis lub nrog cev kuj xij; txawm koj yuav yog yam muaj sia twg los xij, koj yeej tig rov tawm tsam tsis tau txoj kab ncig ntawm txoj sia uas Vajtswv twb kom tseg lawm. Txawm yam twg los xij, qhov Kuv xav tau ces yog kom tib neeg to taub qhov no: Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tsom kwm, thiab kev pab cuam, ces tib neeg tsis muaj peev xwm txais tau txhua yam uas nws tsim nyog tau txais, txawm nws rau siab nrhiav npaum twg los sis mob siab khwv npaum twg kuj xij. Yog tsis kev muab txoj sia pub los ntawm Vajtswv los, ces tib neeg plam tsis muaj qhov tseem ceeb hauv lub neej thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia. Ua li cas Vajtswv ho cia tib neeg, tus uas nkim qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj sia, ua dog ua dig? Li Kuv twb tau hais ua ntej lawm: Tsis txhob hnov qab tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm koj txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

593. Vajtswv tsuas yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua yam thiab tswj fwm tag nrho txhua yam. Nws tau tsim txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj fwm txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj kav tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, thiab Nws npaj rau txhua yam raws li qhov muaj. Qhov no yog Vajtswv lub meej mom, thiab Nws qhov muaj tiag. Rau txhua yam thiab tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, Vajtswv qhov muaj tseeb tiag yog tus Tswv Tsim thiab yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam ntawm qhov kev tsim tawm los. Tej yam zoo li no yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv, thiab Nws tsuas yog tib tug xwb ntawm tag nrho txhua yam. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi ntawm yam uas Vajtswv tsim los—txawm tias lawv yuav nyob nrog tib neeg los sis nyob rau sab yeeb ceeb los xij—tsis muaj peev xwm yuav siv tej tswv yim los sis txoj kev zam los ua cuav los sis los hloov txauv tau Vajtswv qhov muaj tiag thiab lub meej mom li, vim tias tsuas muaj Tib Tug xwb, ntawm tag nrho txhua yam, uas yog tus muaj ntawm qhov muaj tiag no, lub hwj chim, kev muaj cai, thiab lub rab peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam tsim los: peb tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb. Nws muaj txoj sia nyob thiab txav mus los rau ntawm txhua yam; Nws muaj peev xwm mus txog qhov chaw siab tshaj plaws, siab tshaj txhua yam. Nws muaj peev xwm txo hwj chim Nws Tus Kheej los ua tib neeg, los ua lub cev nqaij daim tawv thiab muaj roj muaj ntshav, los ntsib tim ntsej tim muag nrog cov neeg thiab koom nrog kev vam meej nplua nuj thiab kev txom nyem nrog lawv, thaum tib lub sij hawm ntawd, Nws txib txhua yam uas muaj, txiav txim txoj hmoo ntawm txhua yam uas muaj thiab txhua txoj kev mus los. Ntxiv rau qhov no, Nws yog tus coj kev rau txhua tus tib neeg txoj hmoo, thiab taw kev rau txhua tus tib neeg. Txhua tus tib neeg yuav tsum tau pe hawm, mloog lus, thiab paub txog tus neeg zoo li Vajtswv no. Yog li ntawd, txawm tias koj yuav yog pawg neeg twg los sis hom tib neeg twg los xij, yuav tau ntseeg Vajtswv, caum raws Vajtswv, hwm Vajtswv, lees txais Nws txoj kev cai kav, thiab lees txais Nws tej kev npaj rau koj txoj hmoo uas tsuas yog tib txoj kev xaiv xwb—txoj kev xaiv uas tseem ceeb—rau txhua tus neeg thiab rau txhua yam muaj sia. Hauv Vajtswv qhov tsuas yog tib twg xwb, cov neeg pom txog Nws lub hwj chim, Nws tus moj yam ncaj ncees, Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab tej tswv yim uas Nws npaj rau txhua yam nyias yeej muaj nyias qhov tshwj xeeb txhua nrho; qhov uas tsuas yog tib tug xwb yog qhov muaj tseeb tiag ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab kuj yog Nws lub meej mom. Yog li ntawd, tag nrho ntawm txhua yam tsim los, yog muaj ib yam nyob rau sab yeeb ceeb los sis nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb xav sawv Vajtswv qhov chaw, ces yeej yuav tsum ua tsis tau hlo li, nws ib yam nkaus li qhov npaj siab ua tus Vajtswv cuav. Qhov no muaj tseeb tiag.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X

594. Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruam tom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawg paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoog ntawd kiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

Qhov Dhau Los: C. Nyob rau ntawm Vajtswv Txoj Kev Dawb Huv

Ntxiv Mus: XII. Cov Lus txog Txoj Kev Cai Siab Tshaj Plaws, Cov Kev Cai Tswj Fwm thiab Cov Kev Cai ntawm Tiam Vajtswv Los Kav

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No