Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Tsis Muaj Peev Xwm Sawv Cev Tam Tau Vajtswv

Tib neeg yeej nyob hauv qab txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, dab Ntxwgnyoog muab kev haub ntxias tuav rawv cia, ua rau tib neeg khiav tsis dim, thiab lawv tus moj yam, tau raug Ntxwgnyoog hloov lawm, thiaj tsuas muaj qias vuab tsuab zuj zus ntxiv xwb. Thiaj li hais tau tias tib neeg yeej ib txwm nyob nrog lawv tus moj yam phem qias vuab ntsuab thiab tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag. Yog li ntawd, yog tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum muab txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, kev khav theeb, kev muab hlob, thiab txhua yam uas zoo li Ntxwgnyoog tus moj yam ntawd tso pov tseg. Yog tsis li ntawd, lawv txoj kev hlub yog ib txoj kev hlub tsis dawb huv, ib txoj kev hlub phem, thiab ib txoj kev hlub uas yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv kiag li. Yeej tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm hlub tau Vajtswv tiag tiag, yog nws tsis tau raug muab kho kom zoo tiav log, raug saib xyuas, raug muab tsoo kom tawg, raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, raug rau txim, thiab raug tsim kho kom dawb huv ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig. Yog koj hais tias ib feem ntawm koj tus moj yam sawv cev tam rau Vajtswv thiab yog li ntawd yeej muaj peev xwv hlub tau Vajtswv tiag tiag, ces yog koj yog ib tug uas nws cov lus yog lus khav theeb xwb, thiab koj tsis muaj qab hau dab tsi li. Cov neeg zoo li no yog tus thawj tub txib qaum ntuj xwb! Tib neeg tus yeeb yam uas yeej muaj thaum yug los ntawd tsis muaj peev xwm yuav sawv cev ncaj qha tam rau Vajtswv tau; tib neeg yuav tsum muab tus yeeb yam uas yeej muaj thaum yug los ntawd tso pov tseg los ntawm Vajtswv txoj kev ua kom zoo tiav log thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb—tsuas yog los ntawm qhov ua raws li Vajtswv siab nyiam, qhov ua kom Vajtswv tej kev xav muaj tiav, thiab tsis tas li ntawd cia Vajntsujplig ua hauj lwm rau xwb—mas yam uas lawv ua neej raws ntawd thiaj li yuav raug pom zoo los ntawm Vajtswv. Tsis muaj ib tug twg uas ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv es yuav sawv cev ncaj qha tam rau Vajtswv tau li, tshwj tsis yog tias nws yog ib tug tib neeg uas raug siv los ntawm Vajntsujplig xwb. Txawm li cas los xij, txawm yog ib tug tib neeg zoo li no los, nws yeej tsis tuaj yeem hais tau tias nws tus moj yam thiab yam uas nws ua lub neej raws ntawd yuav sawv cev tag nrho tam rau Vajtswv tau; nws tsuas yog hais tau tias yam nws ua neej raws ntawd yog Vajntsujplig coj kev xwb. Tus moj yam ntawm ib tug tib neeg zoo li no yuav sawv cev tsis tau tam rau Vajtswv.

Txawm hais tias tib neeg tus moj yam raug Vajtswv xaiv tsa—qhov no yog ib yam uas tsis muaj lus nug dab tsi thiab yeej tuaj yeem muab suav tau tias yog ib yam uas zoo kawg los—nws tau raug hloov los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab yog li ntawd tag nrho tib neeg tus moj yam thiaj li yog Ntxwgnyoog tus moj yam lawm. Muaj qee leej hais tias Vajtswv tus moj yam mas yeej yog mus ncaj qha rau txoj kev ua ub ua no xwb, thiab hais tias qhov no kuj yog yam uas tshwm sim nyob rau hauv tej ntawd thiab, thiab hais tias lawv tus yeeb yam kuj zoo li no thiab, thiab yog li ntawd lawv thiaj li hais tias lawv tus moj yam sawv cev tam rau Vajtswv tau. Cov neeg zoo li no yog hom neeg dab tsi? Tus moj yam phem qias vuab tsuab puas yuav muaj peev xwm sawv cev tam rau Vajtswv tau? Yog leej twg hais tias lawv tus moj yam yog qhov sawv cev tam rau Vajtswv ces yog tuam mom Vajtswv thiab thuam Vajntsujplig! Txoj kab ke uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm qhia txog hais tias Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb yog kev txeeb kom tau xwb. Yog li ntawd, ntau tus moj yam phem qias vuab tsuab ntawm tib neeg tseem tsis tau raug yaug kom dawb huv, yam uas lawv ua neej raws ntawd tseem yog Ntxwgnyoog tus duab, nws yog yam uas tib neeg ntseeg hais tias yog qhov zoo, thiab nws sawv cev rau tej kev ua ntawm tib neeg lub cev nqaij daim tawv; phem tshaj ntawd, nws sawv cev tam rau Ntxwgnyoog, thiab yeej sawv cev tam tsis tau rau Vajtswv kiag li. Txawm hais tias ib tug twg twb hlub Vajtswv mus txog theem uas lawv muaj peev xwm xyiv fab hlo rau ib lub neej saum ntuj ceeb tsheej rau hauv ntiaj teb, muaj peev xwm hais tau tej zaj lus zoo li no tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis tuaj yeem hlub Koj kom ntau txaus,” thiab tau ncav cuag thaj chaw siab tshaj plaws lawm los, nws yeej tseem hais tsis tau hais tias lawv ua lub neej raws li Vajtswv los sis sawv cev tam rau Vajtswv, vim hais tias lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg yeej tsis thooj li lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg yeej ua tsis tau neej raws li Vajtswv, haj yam rais tsis tau los ua Vajtswv li. Yam uas Vajntsujplig coj tib neeg ua neej ntawd tsuas yog ua raws li yam uas Vajtswv thov kom tib neeg ua xwb.

Ntxwgnyoog txhua qhov kev nqis tes ua thiab kev ua ntawd tau tshwm rau hauv tib neeg. Niaj hnub no, txhua yam kev nqis tes ua thiab kev ua ntawm tib neeg yog ib qho kev nthuav tawm txog Ntxwgnyoog thiab yog li sawv cev tsis tau tam rau Vajtswv. Tib neeg yog lub cev xeeb txawm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tus moj yam ntawm tib neeg tsis muaj peev xwm sawv cev tau tam rau Vajtswv tus moj yam. Qee leej kuj muaj tus yam ntxwv zoo; tej zaum Vajtswv yuav ua tej yam hauj lwm los ntawm cov tib neeg zoo li no tus yam ntxwv thiab, thiab tes hauj lwm lawv ua ntawd yog raug coj los ntawm Vajntsujplig xwb. Txawm li ntawd los lawv tus moj yam yeej sawv cev tsis tau tam rau Vajtswv li. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua rau lawv ntawd tsis muaj dab tsi ntau tshaj li qhov ua hauj lwm nrog thiab nthuav tej uas twb muaj nyob rau hauv lawv lawm kom dav. Tsis hais cov cev Vajtswv lus nyob thaum ub los sis tej neeg uas Vajtswv siv, yeej tsis muaj leej twg yuav sawv cev ncaj qha tam rau Nws tau li. Tib neeg los hlub Vajtswv vim tej xwm txheej quab yuam lawv xwb thiab yeej tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav rau siab ntso los koom tes vim lawv xaiv lawv xwb. Dab tsi thiaj yog yam zoo? Txhua yam zoo yog los ncaj qha ntawm Vajtswv los; txawm li cas los xij, tib neeg tus moj yam twb raug Ntxwgnyoog hloov tas lawm, thiab sawv cev tam tsis tau rau Vajtswv lawm. Tsuas yog txoj kev hlub, kev tuaj yeem txom nyem, kev ncaj ncees, kev zwm, kev txo hwj chim thiab kev zais ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiaj li sawv cev ncaj qha tam tau rau Vajtswv xwb. Qhov no yog vim hais tias thaum Nws los, Nws los tsis muaj tus yeeb yam txhaum li, vim Nws los ncaj qha ntawm Vajtswv los, yam tsis tau raug hloov los ntawm Ntxwgnyoog li. Yexus tsuas yog ib qho zoo li cev nqaij daim tawv uas muaj kev txhaum xwb thiab tsis sawv cev rau txoj kev txhaum. Yog li ntawd, Nws tej kev nqis tes ua, tej kev ua thiab tej lus, mus txog ntua rau lub sij hawm ua ntej Nws txoj kev ua tiav ntawm tes hauj lwm los ntawm txoj kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig (xam lub caij ntawm Nws txoj kev raug ntsia rau saum tus ntoo khuab lig tib si), puav leej yog sawv cev ncaj qha rau Vajtswv. Yexus qhov piv txwv yeej txaus los ua pov thawj qhia tau hais tias txhua tus uas muaj tus yeeb yam txhaum ces yeej yuav sawv cev tam tsis tau rau Vajtswv li, thiab tib neeg txoj kev txhaum yog sawv cev rau Ntxwgnyoog xwb. Uas hais tau hais tias txoj kev txhaum sawv cev tsis tau rau Vajtswv, thiab Vajtswv tsis muaj kev txhaum li. Txawm yog tes hauj lwm uas ua tiav rau hauv tib neeg los ntawm Vajntsujplig ntawd los tsuas suav tau tias yog raug coj los ntawm Vajntsujplig xwb, thiab hais tsis tau tias yog tib neeg ua sawv cev ntawm Vajtswv. Tab sis, hais txog ntawm tib neeg ces, lawv txoj kev txhaum los sis tus moj yam yeej sawv cev tsis tau rau Vajtswv li. Tig saib rau tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig tau ua rau tib neeg txij yav tas los rau niaj hnub no, ib tug yeej pom tias tib neeg muaj qhov uas lawv ua neej raws ntawd vim yog Vajntsujplig tau ua hauj lwm rau lawv xwb. Tsawg tsawg leej xwb thiaj li muaj peev xwm ua lub neej nyob tau raws qhov tseeb tom qab raug saib xyaus thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajntsujplig lawm. Uas hais tau hais tias, tsuas yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig xwb thiaj li muaj tshwm sim; kev koom tes los ntawm tib neeg ces yeej tsis muaj li. Tsam no nej puas pom qhov no tseeb? Yog muaj li ntawd, koj yuav ua koj qhov zoo tshaj plaws li cas los koom tes nrog Nws thiab ua koj tes dej num kom muaj tiav li cas thaum Vajntsujplig ua hauj lwm?

Qhov Dhau Los: Nyob Rau Ntawm tej Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm

Ntxiv Mus: Kev Teem Hawm Sab Kev Ntseeg Yuav Tsum Raug Kev Tshem Tawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No