Noob Neej Uas Nyiam Kev Phem Kev Qias Tsis Muaj Peev Xwm Sawv Cev Tam Tau Vajtswv

Noob neej yeej nyob hauv qab txoj kev tsaus ntuj ntawm txoj kev ntxias, dab Ntxwgnyoob muab kev ntxias tuav rawv cia, ua rau noob neej khiav tsis dim, thiab lawv txoj kev xav, thiaj li raug Ntxwgnyoog hloov pauv ua rau neeg muaj txoj kev phem zuj zus ntxiv. Thiaj li hais tau tias neeg yeej ib txwm nyob rog nws txoj kevxav phem uas yog los ntawd Ntxwgnyoog thiab, yog li ntawd neeg thiab li hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws tsis tau. Yog li ntawd, yog neeg xav hlub Vajtswv, tus ntawd yuav tsum muaj nws txoj kev muab hlob, kev khav theeb, kev ntximntxub, kev khav tus kheej thiab txhua yam uas yog Ntxwgnyoog li kev xav pov tsheg. Yog tsis li ntawd, noob neej txoj kev hlub yuav tsis yog kev hlub dawb huv, yuav yog Ntxwgnyoog txoj kev hlub xwb, thiab Vajtswv yuav tsis lees txais. Yeej tsis muaj ib tus neeg twg yuav hlub Vajtswv tiag tiag tau, yog Vaj Ntsujplig tsis tau muab nws ua kom dawb huv, nrog nws tham, muab nws tsoo kom tawg thiab kho dua tshiab, qhuab qhia nws thiab hloov pauv nws dua tshiab. Yog koj hais tias muaj qee feem hauv koj li yeeb yam kev xav yog Vajtswv tug, yog li ntawd koj thiaj hlub Vajtswv tiag tiag tau no, qhov tseeb tiag koj tsuas zoo li ib tus neeg hais lus dag thiab tus neeg tsis meejpem xwb. Cov neeg zoo li no yog Ntxwgnyoog cov thwjtim xwb! Txhua tus neeg uas yug los hauv txoj kev txhaum yuav sawv cev rau Vajtswv tsis tau; neeg yuav tsum muab neeg txoj kev txhaum pov tsheg thiab los txais yuav Vajtswv txoj kev dawb huv, ua raws li Vajtswv siab nyiam, ua kom Vajtswv lub hom phiaj tias, thiab tsis tas li ntawd cia Vaj Ntsujplig ua num hauv neeg lub neej xwb Vajtswv thiaj li yuav txais yuav neeg tau. Tsis muaj ib tus neeg twg uas yug los ntawd nqaij tawv yuav sawv cev rau Vajtswv tau, tsuas yog Vaj Ntsujplig saiv siv nws xwb thiaj tau. Txawm yog li ntawd los yuav hais tsis tau tias nws li yeeb yam kev xav thiab txhua yam hauv nws lub neej sawv cev rau Vajtswv tau; tsuas yog hais tau tias nws lub neej yog Vaj Ntsujplig uas tus coj no xwb. Yog li ntawd neeg li yeebyam kev xav yuav sawv cev rau Vajtswv tsis tau.

Txawm hais tias neeg li yeeb yam kev xav yog Vajtswv ua tus xaiv tsa, thiab nws yog tej yam uas zoo kawg thiab tsis muaj lus nug li, tiam sis neeg li yeeb yam kev xav rau Ntxwgnyoog muab hloov pauv lawm, yog li ntawd neeg li yeeb yam kev xav thiaj li yog Ntxwgnyoog li ntiag tug. Muaj qee leej hais tias Vajtswv tej kev xav yog nws hais yam twg ces nws ua yam ntawd xwb yeej tsis hloov lus li, lawv los kuj muaj tej yeeb yam zoo li ntawd, thiab lawv khav hais lawv muaj Vajtswv li yeeb yam kev xav, yog li ntawd lawv thiaj li hais tias lawv tuaj yeem sawv cev rau Vajtswv tau. Cov neeg zoo li yog neeg dab tsi? Dab Ntxwgnyoog li yeeb yam kev xav yuav sawv cev rau Vajtswv tau los? Yog leej twg hais tias nws li yeeb yam kev xav sawv cev rau Vajtswv tau, tus ntawd yog neeg cauj ntau thiab hais lus thuam Vaj Ntsujplig tus dawb huv! Vaj Ntsujplig tej kev hauj lwm uas nws ua qhia txog hais tias Vajtswv lub luag hauj lwm hauv ntiajteb no yog kev cawm kom neeg dim txim. Yog li ntawd tseem tshuav ntau yam yeeb yam kev xav ntawm Ntxwgnyoog uas nyob hauv noob neej tseem tsis tau raug ntxuav kom huv, yog li ntawd neeg tseem muaj Ntxwgnyoog tus duab nyob rau hauv nws, tej yam uas neeg xav hais tias yog qhov zoo ntawd, tsuas yog zoo rau neeg lub cev xwb thiab muaj feem mus rau Ntxwgnyoog feem ntau dua, thiab tsis yog Vajtswv feem. Tseem tias muaj qee leej yuav hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws, zoo li nyob saum ntuj ceebcheej rau hauv ntiajteb lawm xwb los nws tsuas hais tau tias “Auj Vajtswv kuv tsis tuaj yeem hlua koj kom ntau txaus” txawm yog tias neeg yuav hlub Vajtswv txog qibsiab tshaj plaws lawm los, lawv tseem tsis tau muaj cai hais tias lawv ua lawv lub neej zoo li Vajtswv los sis lawv sawv cev rau Vajtswv tau, vim hais tias yam uas neeg muaj yeej tsis thooj yam uas Vajtswv muaj, thiab twb tsis hais lawv yuav ciaj tau ua Vajtswv. Yam uas Vaj Ntsujplig coj neeg ua neeg lub neej yog ua raws li yam uas Vajtswv thov kom neeg ua xwb.

Txhua yam uas dab Ntxwgnyoog ua ntawd tau tshwm rau hauv noob neej. Niaj hnub no txhua yam uas noob neej ua qhia txog dab Ntxwgnyoog li yeeb yam, thiab thiaj sawv cev tsis tau Vajtswv. Noob neej lub cev raug xeebtxwm los ntawm dab Ntxwgnyoog, thiab txoj kev xav ntawm noob neej sawv cev tsis tau Vajtswv txoj kev xav. Qee leej kuj muaj tus yamntxwv zoo; Vajtswv kuj yuav tau muaj tej yam nyob hauv cov noob neej tej yamntxwv ntawd, thiab tej yam lawv ua ntawd yog raug coj los ntawm Vajntsujplig xwb. Txawm li ntawd los lawv tej kev ntseeg yeej sawv cev tsis tau Vajtswv. Tej yam uas Vajtswv ua rau lawv ntawd tsuas yog ua txhab kom zoo ntxiv rau tej uas twb muaj nyob rau hauv lawv lawm. Tsis hais cov cev Vajtswv lus nyob thaum ub thiab tej neeg uas Vajtswv siv ua nws hauj lwm yav tas los yeej tsis muaj leej twg yuav sawv cev rau Nws tau li. Noobneeg los hlub Vajtswv vim tej kev txomnyem quab yuam lawv thiab yeej tsis muaj ib tug neeg yuav los hlub Vajtswv vim lawv xaiv lawv. Dab tsi thiaj yog yam zoo? Txhua yam zoo yog los ntawd Vajtswv. Tabsis, tej kev xav ntawm noob neej twb raug dab Ntxwgnyoog hloov tas, thiab sawv cev tsis tau Vajtswv. Tsuas yog tus Tswv los yug dua uas coj txoj kev hlub, kev tuajyeem txom nyem, kev ncajncees, kev muab nws tus kheej fij rau Vajtswv, kev txho hwjchim thiaj li sawv cev tau Vajtswv xwb. Vim hais tias thaum Nws los Nws tsis muaj kev txhaum li, vim Nws los ntawm Vajtswv los, thiab dab Ntxwgnyoog tsis tau siv Nws dua li. Tswv Yexus los rau hauv neeg lub cev uas muaj kev txhaum tiam sis tsis tau sawv cev rau txoj kev txhaum. Yog li ntawd, Nws tej hauj lwm, yeebyam thiab tej lus qhuab qhia mus txog rau thaum nws ua Nws tej hauj lwm tiav los ntawm txoj kev tuag tam saum tus ntoo khaublig (xam thaum lub caij uas nws dai rau saum khaublig ntoo tibsi) puav leej yog sawv cev rau Vajtswv. Tswv Yexus ua tus qhauv qhia tau hais tias tsis muaj ib twg neeg twg uas muaj kev txhaum yuav sawv cev tau rau Vajtswv li, thiab noob neej txoj kev txhaum yog sawv cev dab Ntxwhnyoog. Qov ntawd thiaj hais tias txoj kev txhaum yog sawv cev tsis tau Vajtswv, thiab Vajtswv tsis muaj kev txhaum. Txawm tej yam Vaj Ntsujplig tau ua rau noob neej los tsuas hais tau tias yog tau txais kev qhia los ntawm Vaj Ntsujplig xwb, thiab tseem yuav muab hais tau tias yog noob neej ua sawv cev ntawm Vajtswv li ntiagtug. Tabsis, hais txog ntawm noob neej, lawv txoj kev txhaum los sis tej kev xav yeej sawv cev tsis tau Vajtswv. Tig saib rau tej yam uas Vaj Ntsujplig tau ua rau noob neej txij nijhnub no rov rau yav tas lo, feem ntau tsuas yog Vaj Ntsujplig ua rau noob neej xwb, vim li ntawd noob neej thiaj muaj txojsia nyob tau. Nov tsuas yog ib feem xwb; muaj tsawg tsawg leej xwb thiaj li nyob tau raws qhov tseeb tom qab uas lawv tau raug qhia thiab saib xyuas los ntawm Vaj Ntsujplig. Qhov no thiaj li hais tau tias, tej yam ua los ntawm Vaj Nsujplig thiaj muaj tshwmsim; tej kev koom tes los ntawm noob neej yeej tsis muaj. Tsam no nej puas pom qhov no tseeb? Yog li ntawd, nej yuav los ua kom zoo tshaj licas kom koom tes rau tus Tswv thiab ua nej teg haujlwm kom puv npo licas thaum Vaj Ntsujplig ua nws li lawm?

Qhov Dhau Los: Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg

Ntxiv Mus: Kev Ntseeg Dej Num Yuav Tsum Raug Kev Ntxuav Tawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.
Nrog peb tham hauv WhatsApp
Nrog peb tham hauv Messenger

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 27

Yeej tsis muaj ib tug cwj pwm noob neej twg uas tshoov tau Kuv lub siab li, los sis nws yeej tsis tau tawm tsam Kuv kom muaj nuj nqis kiag...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No